__MAIN_TEXT__

Page 2

| # 29 | Maig 2019

La Santa Coloma que vo FEMINISME I GÈNERE, PER FER-HO ENTRE TOTES, TOT 1

Aplicarem la perspectiva de gènere a totes les polítiques, accions i projectes desenvolupats per l’Ajuntament. Construirem una ciutat feminista!

2 Farem campanyes de sensibilització per acabar amb el masclisme i la

LGTBIfòbia a Santa Coloma. Crearem un observatori per detectar violències i discriminacions.

3 Farem possible el Pla d’Acció Municipal (PAM) a través d’uns Pressupostos

Municipals Participatius amb perspectiva de gènere i amb una mirada especial cap a les necessitats del col·lectiu LGTBIQ+.

4 Crearem un servei integral d’acompanyament a les víctimes de discriminació per raó de gènere i/o identitat sexual.

10 Impulsarem la creació d’un Centre Integral de Salut Mental, oferint espais municipals cèntrics i adients.

11 Construirem un Consell Municipal de Salut participatiu per impulsar

programes d’intervenció comunitària i garantir el dret a la cobertura sanitària pública, universal i gratuïta a totes les veïnes i veïns sense exclusions, i garantirem, més enllà de l’atenció sanitària urgent, l’atenció sanitària integral.

12 Treballarem per revertir l’elevada taxa d’abandonament escolar a la

ciutat amb mesures d’acompanyament als joves que deriven cap a un PFI (Programa de Formació i Inserció), per donar continuïtat a la seva formació/ professionalització i assegurar-los una entrada en el món laboral.

13 Promourem una atenció especial a l’alumnat amb necessitats específiques de

suport educatiu i l’acompanyarem en la formació postobligatòria. Facilitarem els recursos i les ajudes necessàries com a foment de la igualtat d’oportunitats i la inclusió d’aquests alumnes.

14 Crearem beques d’estudis superiors per als universitaris i universitàries

colomenques a fi que puguin estudiar a canvi que facin projectes d’interès ciutadà i treball comunitari.

JUSTÍCIA SOCIAL, PER UNA VIDA DIGNA 5 Impulsarem un pla de xoc contra la pobresa. Assegurarem la defensa dels

drets socials i de les necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, aigua, llum i transport per a tothom. Negociarem amb les autoritats supramunicipals, bancs i empreses subministradores per aconseguir aquesta cobertura.

6 Continuarem fent trinxera per parar els desnonaments a la ciutat. Donarem

un ferm suport a les famílies amenaçades de desnonament facilitant-los serveis jurídics i de mediació, intercedint davant les entitats financeres, donantlos ajuts d’urgència o un reallotjament immediat a la ciutat. L’Ajuntament deixarà de treballar amb els bancs que desnonin. Augmentarem el parc públic d’habitatges de lloguer social.

7 Farem efectiu l’empadronament per a tothom que visqui a la ciutat.

L’empadronament és un dret indispensable que l’Ajuntament no pot denegar, per tal que tothom pugui accedir als serveis municipals bàsics.

8 Construirem una Santa Coloma segura i capaç de resoldre els problemes de

convivència als barris. Apostem per accions que facilitin la posada en comú dels conflictes per tal d’abordar-los amb totes les persones implicades i des de l’arrel. La prevenció significa anticipar-se als riscos potencials i a les situacions de conflicte, i fomentar la cooperació entre les organitzacions, les entitats, els cossos de seguretat que tenen competències i el veïnat.

9 Treballarem per revertir la privatització i les retallades que han sofert

els Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat i millorarem aquelles instal·lacions que estiguin més antigues i malmeses, així com també exigirem als organismes responsables la millora de les instal·lacions del carrer Major i que sigui el Centre d’Urgències i Atenció Primària (CUAP) de Santa Coloma.

CIUTAT VERDA, PER UNA CIUTAT ON VIURE 15 Elaborarem participativament un pla integral d’intervenció a cada barri que permeti recuperar la qualitat de l’espai públic i promogui l’activitat social, cultural i comercial. Activarem els espais buits en desús. Definirem zones urbanes d’atmosfera protegida a tots els districtes.

16 Augmentarem les zones verdes reals de la ciutat. Finalitzarem el Parc de Can

Zam per tal que es converteixi definitivament el parc verd i frondós que mereix Santa Coloma.

17 Impulsarem l’estratègia Residu Zero. Ens marquem com a objectiu produir

menys de 100 kg/hab/any de rebuig. Iniciarem un pla de recollida selectiva porta a porta progressiu i participatiu per tal d’assolir les quotes de reciclatge que imposa la Unió Europea a partir de 2020.

18 Impulsarem un planejament urbanístic participatiu que resolgui les necessitats del veïnat enfront d’interessos privats i especulatius. Limitarem l’alçada de noves edificacions en funció de l’entorn.

19 Revisarem de forma integral i participativa el PERI Santa Coloma Vella II. 20 Ens oposem a la MAT, ara i sempre. Recuperarem l’accés a l’energia i l’aigua com a dret fonamental.

21 Treballarem pel benestar i respecte animal i rebutjarem qualsevol atracció o

activitat que utilitzi animals com a espectacle: farem de Gramenet una ciutat lliure del maltractament animal.

CÓDIGO ÉTICO DE SOM GRAMENET (Extracto)

1. Asamblea

2. Primarias

Los cargos electos son portavoces de SOM Gramenet. Deberán plantear en el Ayuntamiento las cuestiones que se susciten en la Asamblea de SOM Gramenet e informar a esta de las cuestiones planteadas en el Ayuntamiento [...]

La elección de la candidatura de SOM Gramenet para las elecciones municipales se llevará a cabo mediante un proceso de primarias, abierto a todos los vecinos y vecinas de Santa Coloma de Gramenet [...]

3. Limitación de sueldos Los cargos electos de SOM Gramenet entienden su responsabilidad pública como un servicio a la ciudad, sin ánimo de lucro, y por el que reciben una retribución justa, transparente y públicamente acordada, que será como máximo tres veces el salario mínimo interprofesional, a dedicación completa, en caso de formar parte del gobierno.

4.Rechazo de privilegios [...] No se aceptarán regalos ni privilegios de ninguna persona, empresa y/o institución relacionada con la administración.

Profile for SOMRIU! 11

SOMRIU! núm. 29  

Especial Campanya Municipals 2019

SOMRIU! núm. 29  

Especial Campanya Municipals 2019

Advertisement