__MAIN_TEXT__

Page 1

El mensual que diu les coses que els altres no diuen

# 29

Publicació gratuïta

/ Maig 2019

SOM l’alternativa municipalista, republicana i d’esquerres de Santa Coloma

La política pot ser molt més engrescadora del que els polítics tradicionals ens tenen acostumats. SOM Gramenet volem fer una política valenta, radicalment d’esquerres, per solucionar, amb la participació de tothom, els molts problemes que tenim les veïnes i els veïns de Santa Coloma. Som una organització colomenca de caràcter municipalista, feminista, republicana, anticapitalista i ecologista, centrada a millorar la ciutat. Però, com que sabem que això no ho aconseguirem del tot si al mateix temps no construïm un nou país més just i més lliure, vam participar activament en fer possible a la ciutat el referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre i estem a favor de la República catalana. SOM Gramenet ens organitzem de forma democràtica i assembleària, no depenem d’interessos partidistes ni de lobbies econòmics; només responem a les necessitats i els interessos de Santa Coloma. Som l’única candidatura de les que es presenten en aquestes eleccions municipals en què els candidats i candidates han estat prèviament escollits en unes eleccions primàries on podia votar qualsevol persona de la ciutat. Les dones i els homes que formen la candidatura de SOM han hagut de firmar un Codi Ètic. Encara que siguin elegides

regidores, aquestes persones no estaran a l’Ajuntament per tenir privilegis, guanyar-se la vida o fer carrera política; per a elles, estar dintre l’Ajuntament significarà que l’esforç voluntari per millorar la ciutat que fins ara feien des de les entitats i el carrer, ara, durant un temps, també el faran des de l’Ajuntament. Però seguiran sent persones normals i corrents, que viuen, passegen i dormen a Santa Coloma. SOM Gramenet impulsarem des del carrer i des de l’Ajuntament polítiques que garanteixin l’accés a un habitatge digne, un pla de xoc contra la pobresa, la municipalització dels serveis públics, acabar per fi Can Zam com el parc verd i frondós que ens mereixem, fer més zones verdes per tota la ciutat, aconseguir més residències per a la gent gran, més escoles bressol municipals i locals per als joves i gestionats pels joves, crear treball digne, promoure el cooperativisme i l’economia solidària, revisar el funcionament de l’Ajuntament i limitar sous, mandats i privilegis dels polítics; en fi, farem una ciutat millor amb la implicació de tots els veïns i les veïnes, perquè els projectes per a la ciutadania no es poden fer sense ella. Amb tu, tot això ho farem possible!


| # 29 | Maig 2019

La Santa Coloma que vo FEMINISME I GÈNERE, PER FER-HO ENTRE TOTES, TOT 1

Aplicarem la perspectiva de gènere a totes les polítiques, accions i projectes desenvolupats per l’Ajuntament. Construirem una ciutat feminista!

2 Farem campanyes de sensibilització per acabar amb el masclisme i la

LGTBIfòbia a Santa Coloma. Crearem un observatori per detectar violències i discriminacions.

3 Farem possible el Pla d’Acció Municipal (PAM) a través d’uns Pressupostos

Municipals Participatius amb perspectiva de gènere i amb una mirada especial cap a les necessitats del col·lectiu LGTBIQ+.

4 Crearem un servei integral d’acompanyament a les víctimes de discriminació per raó de gènere i/o identitat sexual.

10 Impulsarem la creació d’un Centre Integral de Salut Mental, oferint espais municipals cèntrics i adients.

11 Construirem un Consell Municipal de Salut participatiu per impulsar

programes d’intervenció comunitària i garantir el dret a la cobertura sanitària pública, universal i gratuïta a totes les veïnes i veïns sense exclusions, i garantirem, més enllà de l’atenció sanitària urgent, l’atenció sanitària integral.

12 Treballarem per revertir l’elevada taxa d’abandonament escolar a la

ciutat amb mesures d’acompanyament als joves que deriven cap a un PFI (Programa de Formació i Inserció), per donar continuïtat a la seva formació/ professionalització i assegurar-los una entrada en el món laboral.

13 Promourem una atenció especial a l’alumnat amb necessitats específiques de

suport educatiu i l’acompanyarem en la formació postobligatòria. Facilitarem els recursos i les ajudes necessàries com a foment de la igualtat d’oportunitats i la inclusió d’aquests alumnes.

14 Crearem beques d’estudis superiors per als universitaris i universitàries

colomenques a fi que puguin estudiar a canvi que facin projectes d’interès ciutadà i treball comunitari.

JUSTÍCIA SOCIAL, PER UNA VIDA DIGNA 5 Impulsarem un pla de xoc contra la pobresa. Assegurarem la defensa dels

drets socials i de les necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, aigua, llum i transport per a tothom. Negociarem amb les autoritats supramunicipals, bancs i empreses subministradores per aconseguir aquesta cobertura.

6 Continuarem fent trinxera per parar els desnonaments a la ciutat. Donarem

un ferm suport a les famílies amenaçades de desnonament facilitant-los serveis jurídics i de mediació, intercedint davant les entitats financeres, donantlos ajuts d’urgència o un reallotjament immediat a la ciutat. L’Ajuntament deixarà de treballar amb els bancs que desnonin. Augmentarem el parc públic d’habitatges de lloguer social.

7 Farem efectiu l’empadronament per a tothom que visqui a la ciutat.

L’empadronament és un dret indispensable que l’Ajuntament no pot denegar, per tal que tothom pugui accedir als serveis municipals bàsics.

8 Construirem una Santa Coloma segura i capaç de resoldre els problemes de

convivència als barris. Apostem per accions que facilitin la posada en comú dels conflictes per tal d’abordar-los amb totes les persones implicades i des de l’arrel. La prevenció significa anticipar-se als riscos potencials i a les situacions de conflicte, i fomentar la cooperació entre les organitzacions, les entitats, els cossos de seguretat que tenen competències i el veïnat.

9 Treballarem per revertir la privatització i les retallades que han sofert

els Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat i millorarem aquelles instal·lacions que estiguin més antigues i malmeses, així com també exigirem als organismes responsables la millora de les instal·lacions del carrer Major i que sigui el Centre d’Urgències i Atenció Primària (CUAP) de Santa Coloma.

CIUTAT VERDA, PER UNA CIUTAT ON VIURE 15 Elaborarem participativament un pla integral d’intervenció a cada barri que permeti recuperar la qualitat de l’espai públic i promogui l’activitat social, cultural i comercial. Activarem els espais buits en desús. Definirem zones urbanes d’atmosfera protegida a tots els districtes.

16 Augmentarem les zones verdes reals de la ciutat. Finalitzarem el Parc de Can

Zam per tal que es converteixi definitivament el parc verd i frondós que mereix Santa Coloma.

17 Impulsarem l’estratègia Residu Zero. Ens marquem com a objectiu produir

menys de 100 kg/hab/any de rebuig. Iniciarem un pla de recollida selectiva porta a porta progressiu i participatiu per tal d’assolir les quotes de reciclatge que imposa la Unió Europea a partir de 2020.

18 Impulsarem un planejament urbanístic participatiu que resolgui les necessitats del veïnat enfront d’interessos privats i especulatius. Limitarem l’alçada de noves edificacions en funció de l’entorn.

19 Revisarem de forma integral i participativa el PERI Santa Coloma Vella II. 20 Ens oposem a la MAT, ara i sempre. Recuperarem l’accés a l’energia i l’aigua com a dret fonamental.

21 Treballarem pel benestar i respecte animal i rebutjarem qualsevol atracció o

activitat que utilitzi animals com a espectacle: farem de Gramenet una ciutat lliure del maltractament animal.

CÓDIGO ÉTICO DE SOM GRAMENET (Extracto)

1. Asamblea

2. Primarias

Los cargos electos son portavoces de SOM Gramenet. Deberán plantear en el Ayuntamiento las cuestiones que se susciten en la Asamblea de SOM Gramenet e informar a esta de las cuestiones planteadas en el Ayuntamiento [...]

La elección de la candidatura de SOM Gramenet para las elecciones municipales se llevará a cabo mediante un proceso de primarias, abierto a todos los vecinos y vecinas de Santa Coloma de Gramenet [...]

3. Limitación de sueldos Los cargos electos de SOM Gramenet entienden su responsabilidad pública como un servicio a la ciudad, sin ánimo de lucro, y por el que reciben una retribución justa, transparente y públicamente acordada, que será como máximo tres veces el salario mínimo interprofesional, a dedicación completa, en caso de formar parte del gobierno.

4.Rechazo de privilegios [...] No se aceptarán regalos ni privilegios de ninguna persona, empresa y/o institución relacionada con la administración.


Maig 2019 | # 29 |

olem: 38 propostes clau GENT ACTIVA, PER PARLAR DE VIDA

CANVIEM EL MODEL ECONÒMIC PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT

22 Constituirem el Consell de les Arts i la Cultura com a espai de participació de

31 Treballarem per recuperar de mans privades els serveis i els recursos.

tots els agents culturals locals, i vincularem les seves propostes a la gestió de la Regidoria de Cultura. Farem un cens de les entitats culturals i dels artistes, creadors i intel·lectuals. Elaborarem un mapa dels equipaments per tal d’optimitzar el seu ús. Promourem la creació d’espais i equipaments autogestionats.

23 Ens comprometem a recuperar la història de Santa Coloma de Gramenet.

Farem un arxiu dels colomencs i colomenques represaliats pel franquisme. Assenyalarem els espais de Memòria Històrica de la ciutat. Donarem protagonisme a la Comissió de Memòria Històrica com a gestora de les activitats en aquest àmbit i del pressupost corresponent.

24 Impulsarem la Taula de la Gent Gran, un espai de participació, debat i reflexió sobre temes que afecten la gent gran (ajuts, serveis, vida quotidiana, lleure), integrat per persones grans, teixit associatiu i professionals.

25 Exigirem a la Generalitat la construcció d’una segona residència i de més centres de dia per a la gent gran. 26 Promourem la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Obrirem les instal·lacions

a tothom (estigui o no federat/ada). Regularem l’ús gratuït i preferent per al veïnat colomenc. Oferirem un sistema de beques per a la federació d’esportistes amb problemes econòmics. Donarem suport econòmic i material específic a equips esportius de dones per eliminar les desigualtats de gènere a l’esport de base.

Apostarem per una progressiva remunicipalització o municipalització dels serveis públics, amb plantilla pròpia o, segons el servei, contractant per a la gestió una entitat sense ànim de lucre (cooperativa, associació…).

32 Desplegarem en la seva totalitat la “Guia de contractació socialment responsable”.

33 Incorporarem el cooperativisme i l’economia social i solidària com a actors

socioeconòmics en els espais de decisió de la política econòmica local. Crearem el Consell Municipal d’Economia Social i Solidària perquè el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica amb perspectiva de gènere.

34 Impulsarem el consum de proximitat i ecològic. Protegirem el comerç de

barri i consensuarem amb les associacions de veïnat i de comerciants un pla d’impuls del comerç de proximitat en els barris: establirem activitat comercial en zones amb dèficit d’activitat comercial, diversificarem les activitats, etc.

35 Ampliarem i reorientarem l’oferta de plans d’ocupació. Els plans locals

d’ocupació s’han d’adreçar a cobrir necessitats de la ciutat i a crear ocupació estable, tant com sigui possible, amb formes d’economia social i solidària.

RADICALITAT DEMOCRÀTICA, PER UNA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

REPÚBLICA DES DE BAIX, PER DECIDIR-HO TOT 27 Treballarem per donar cos a l’inici d’un debat constituent per articular

una República socialment justa, ecologista i feminista, un espai de tots i totes, garant dels plens drets de ciutadania per als nostres conciutadans i conciutadanes, vinguin d’on vinguin, parlin la llengua que parlin i tinguin la nacionalitat que tinguin.

28 Reivindiquem la recuperació de les llibertats retallades en els darrers temps:

llibertat de reunió, de manifestació, d’expressió, etc. Que s’acabi la persecució sistemàtica d’activistes per exercir aquests drets.

29 Desplegarem iniciatives i col·laborarem des de l’Ajuntament amb totes les accions i projectes que promoguin la identitat compartida, lingüística i cultural, amb la resta de Països Catalans.

30 Demanem la posada en llibertat de les preses i presos polítics catalans i el retorn dels exiliats i exiliades. Que acabi la persecució política i judicial contra més d’un miler de persones per haver impulsat el referèndum de l’1 d’octubre i contra d’altres per participar en protestes pacífiques.

36 Modificarem el reglament de participació ciutadana vigent perquè permeti

una participació real de la ciutadania i fomenti iniciatives populars de caràcter vinculant, consensuades i prioritzades prèviament amb la població. Així mateix, garantirem els mecanismes de participació ciutadana als grups i col·lectius legalment exclosos (migrants sense documentació, infants i joves, etc.) i establirem mecanismes perquè la ciutadania pugui participar en la fiscalització de les empreses municipals, patronats, etc.

37 Transformarem el Consell de Ciutat i els consells sectorials en òrgans amb

competències i capacitat decisòria, que alhora siguin espais permanents on fiscalitzar l’acció del govern. Els consells sectorials estaran oberts a la participació directa d’entitats, associacions i col·lectius, i als veïns i veïnes interessades.

38 Configurarem un govern més horitzontal on la figura de l’alcalde/essa sigui

menys presidencialista, jeràrquica i protagonista, i on s’apliqui una veritable delegació de funcions i tasques i de coordinació. Farem públiques les agendes dels regidors i regidores i les despeses corresponents a l’exercici dels seus càrrecs. Limitarem el sou dels càrrecs electes. Reduirem al mínim els càrrecs de confiança i/o les persones assessores.

5. Rotación y regeneración democrática

7. Medidas contra las puertas giratorias

9. Regulación de cargos de confianza

El ejercicio de las responsabilidades de los cargos electos de SOM Gramenet es temporal. [...] En caso de acceder a la alcaldía o al gobierno municipal, los concejales tendrán un mandato de cuatro años. En caso de estar en la oposición, el período será de dos años, revisable y ratificable por la Asamblea de SOM Gramenet.

[...] Durante los tres años siguientes a la finalización de su mandato, quienes hayan tenido responsabilidades de gobierno no podrán ocupar cargos de responsabilidad en el sector privado fruto de la influencia adquirida mediante el cargo. [...]

Reduciremos al mínimo los cargos de confianza y/o asesores. En caso de que sean necesarios, no podrán cubrir más puestos de trabajo de perfil técnico del organigrama municipal. [...]

6. Independencia económica y transparencia La financiación de SOM Gramenet será fruto sólo de su actividad y de las aportaciones de sus miembros. SOM Gramenet no se financiará con crédito bancario. Hará público el coste de la campaña electoral.

8. Revocabilidad del cargo Si la Comisión de Garantías o la Asamblea considera conveniente pedir la dimisión o el cese de los cargos electos, y así se aprueba, los firmantes de este código ético se comprometen a acatar la decisión, a dimitir de su condición de cargo electo y a ceder el cargo a la persona siguiente que deba ocuparlo.

10. Respeto a las personas y perspectiva feminista SOM Gramenet sitúa a las personas en el centro, sin discriminación por razón de nacimiento, etnia, género, edad, estética, religión, orientación sexual, condición social, diversidad funcional u otra cuestión. Incorpora la perspectiva feminista en todas las políticas que implementa, así como en la gestión del espacio y los órganos de la organización.


T’agradaria rebre el butlletí electrònic de SOM Gramenet? T’agradaria ser afegit al canal de WhatsApp o Telegram SOM Gramenet? Envia’ns un correu amb el teu nom i email (i el mòbil si vols afegir-te als canals) a info@somgramenet.cat

ON ENS REUNIM?

618 17 37 34

Espai obert Ca La Sisqueta Avinguda Santa Coloma 104 Dimecres a les 20 h, quinzenalment

info@somgramenet.cat

Grup municipal de SOM Gramenet Ajuntament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i, a més, dilluns i dimecres de 16.30 a 19 h.

somgramenet.cat

B10161-2016

SOM Gramenet és un moviment ciutadà obert a tothom, fruit de molts veïns i veïnes vinculades a les entitats de la ciutat, que té com a objectiu fer una Santa Coloma més justa, habitable, participativa i solidària, per mitjà de la vida associativa, la mobilització al carrer i la presència a l’Ajuntament, avui com a primera força de l’oposició.

Som Gramenet @somgramenet

PER QUÈ VOTAR SOM GRAMENET? Un cafè amb…

Gabriela Serra, Gabriel Manzanero, Maika Casado i Aitor Blanc això el poble ha de estar organitzat i orientant què s’ha i això s’ha de demostrar en tot allò que fem, s’ha de Com us vau implicar amb SOM Gramenet? construïr. A Santa Coloma hi ha molta manca d’igualGabriela: Molt senzill, perquè SOM Gramenet té gent de fer a la institució. tat. No és veritat que a tothom se’l tracti molt coneguda, que vaig conèixer des que vaig arribar a Gabriel: Yo soy una persona más de calle igual. Fraternitat vol dir pensar en el Santa Coloma, gent amb qui hem compartit un ideari de que de oficina. No me ha gustado nunca Maika Casado: lluita per la ciutat basat en la justícia, la llibertat i la demo- estar en la oficina. He estado de concejal més feble, en redistribuir pensant en el SOM neix de la gent cràcia. Gent coneguda, gent de confiança, gent lluitadora. pero lo mio es la calle, donde me siento més necessitat, en les famílies que tede Santa Coloma nen més necessitats. Solidaritat és fer libre, hablas con la gente... i, per tant, partim Gabriel: Bueno, antes me había vinculado nostres els problemes dels altres. Ens Me encanta repartir el a Gent de Gramenet. Yo siempre he estado Gabriela Serra: de la realitat de ve una crisi molt forta, i des dels ajuntaSOMRIU porque creo en sindicalizado y politizado. Me habían ex- Si voleu gent que Santa Coloma i no él y lo reparto con todo el ments haurem de treballar per mantenir pulsado del PSUC, me hablaron de un gru- ha picat pedra, depenem de ningú. corazón. la llibertat i fomentar la fraternitat i la po municipalista, fui a las reuniones y me gent honesta, solidaritat. I això ho hem de fer amb una encantó. Y sigo encantado, primero con treballadora, clara, Aitor, quin balanç fas d’aquesta visió feminista, perquè les dones continuarem ser les Gent, ahora con SOM, y con la gente que transparent, heu de legislatura, la primera de SOM més agredides. Gramenet? hay en SOM. Adonde vayan yo estaré... votar SOM. Sumant diferents sensibilitats, vam crear Maika: Doncs en el meu cas, jo sóc de Gabriel, quin és el fet diferencial de una candidatura d’esquerres, alternativa SOM Gramenet respecte d’altres partits Santa Coloma, porto aquí tota la vida i, a diferència del Gabriel, jo era més aviat d’allunyar-me i rupturista que va acabar sent primera força de l’oposi- d’esquerra que concorren a les municipals? del tema polític i moure’m més pels moviment socials, en ció. SOM Gramenet vam aconseguir 6 regidors i més de Somos totalmente diferentes a las otras candidaturas. aquell moment, el moviment okupa... A través del teixit 8.000 vots. Dins de l’Ajuntament hem fet d’oposició al go- Estamos en todas las reivindicaciones ciudadanas, y esto associatiu (Comissió Antifeixista, el Krida...), vaig conèi- vern del PSC, una oposició que ha sigut molt crítica, però es muy importante. Las personas de SOM que han sido concejalas han seguido participando desxer l’Aitor i, de mica en mica, vaig anar veient que la polí- sempre raonada i presentant alternatives. pués en las entidades y los movimientos tica és necessària. Si tu no fas política, els altres te la fan. En aquests quatre anys, el govern del PSC Aitor Blanc: ha seguit governant sense escoltar el car- És important que sociales. En cambio, en otros partidos, Aitor: Jo també soc de Santa Coloma de tota la vida. Des rer ni les entitats, pensant més en fer-se candidatures com cuando les dejan de votar, desaparecen. del 17 anys vaig començar a implicar-me en el moviment la foto que en resoldre els problemes de la SOM Gramenet sindicalista, sobretot estudiantil, i a partir d’aquí, en mo- ciutat. Un carril bici sense bicis, un proImagineu-vos que us trobem viments juvenils, vam fer l’Assemblea de Joves... Als inicis jecte de la CIBA sense consensuar... En el puguin manar als amb un veí o veïna i en menys d’un minut li hem d’explicar per de Gent de Gramenet no vaig participar, va ser després fons, seguim com fa anys, quan el PSC ma- ajuntaments per tal què votar a SOM Gramenet. Què que em vaig implicar, i més tard a SOM Gramenet. A les nava amb el suport d’ICV (avui amb més que les politiques li diríeu? que s’hi facin passades eleccions municipals, a través d’un procés de grups polítics) i de Convergència. Abans Aitor: Estem intentant crear una alterprimàries, vaig ser escollit cap de llista de SOM, i després van fer el monstre del Cubics de l’avingu- siguin les que des nativa a Santa Coloma, tant dins de la del carrer s’estan de dos anys de fer de regidor, vam fer el relleu, i vaig do- da Pallaresa; ara volen fer una altra espèinstitució com al carrer. Qui vulgui candemanant. nar suport a les companyes i companys que ens van subs- cie de Cubics a la plaça de la Vila amb el viar les coses, ha de donar suport a SOM. tituir, com ara dono suport a la nova candidatura. PERI Ciutat Vella II. Maika: La gente que te conoce ya sabe Com penseu que es pot Què t’ha fet decidir, Maika, a cómo eres y qué valores defiendes. Yo estoy en Veu Anicompaginar estar alhora al Gabriel Manzanero: formar part de la candidatura de mal y te das cuenta de que compartimos unos valores carrer i a l’Ajuntament? SOM Gramenet? Estamos en todas y unos principios, y eso nos acerca. Cuando dices que Aitor: Un peu a la institució i mil peus al Tres aspectes fonamentals. El primer és en todas las estás en la lista de SOM Gramenet porque crees en su carrer. Ara bé, és important que candidaque SOM neix de la gent de Santa Coloma i, reivindicaciones tures com SOM Gramenet puguin manar per tant, partim de la realitat de Santa Colo- proyecto, ya tienes mucho dicho. ciudadanas, y esto als ajuntaments per tal que les polítiques ma i no depenem de ningú, ni de Madrid ni Gabriel: Nos tenemos que presentar siempre tal como soes muy importante. que s’hi facin siguin les que des del carrer de Barcelona. La segona és la manera d’or- mos y nunca negar nuestro pensamiento. La persona debe s’estan demanant. ganitzar-se de SOM. Si tu vas a qualsevol ser honesta y tratar a los demás de forma respetuosa. Maika: Penso que el codi ètic de SOM, i n’estic enamo- reunió de SOM, tens veu i tens vot; no hi ha jerarquies. I Gabriela: Si voleu gent que ha picat pedra, gent honesrada, és un pilar fonamental. Conté punts que fan que la la tercera: trobes gent de SOM en totes convocatòries rei- ta, treballadora, clara, transparent, heu de votar SOM. gent que està en la institució tingui els peus a terra, com vindicatives que es fan a la ciutat, SOM està on s’ha d’estar. A l’Ajuntament, siguem els que siguem aquesta vegada, ara, importantíssim, no convertir la política en la teva Per tot això, em va ser molt fàcil decidir-me. des del minut zero intentarem que les reivindicacions de professió. justícia, de fraternitat i d’igualtat tirin endavant. SOM Com creus, Gabriela, que podem construir la no depèn de ningú, no té direccions que l’obliguin a fer Gabriela: Si tenim institucions democràtiques al país república catalana des dels municipis? i a l’Estat és perquè hem tingut carrers revolucionaris. Com es construeix República? Doncs amb llibertat, fra- el que no vol fer. Volem construir sobirania municipal i Les institucions han d’estar al servei del poble, i per a ternitat i igualtat. Igualtat: som iguals abans de la llei, podem ajudar també a fer sobirania de país.

Profile for SOMRIU! 11

SOMRIU! núm. 29  

Especial Campanya Municipals 2019

SOMRIU! núm. 29  

Especial Campanya Municipals 2019

Advertisement