Page 1


edit.

ου Σωματείου  μας  ήταν   από  μόνη  της  μια   Η  έκδοση  του  πρώτου  φύλλου  του  περιοδικού  τ είχαμε  από  τους  συναδέλφους  αλλά  και   ου   π ck   eedba f ατο   ετικότ θ ο   Τ α.   πιτυχί ε   πολύ  μεγάλη δυναμώνει   την   επιθυμία   μας   να   και   ώνει   μεγαλ ίας   εταιρε από   ανθρώπους   εκτός   ντικότερο  για  μας  και  αν  θέλετε  και    σημα ως,  το με.  Όμ επικοινωνήσουμε   και  να  εκφραστού συνάδελφοι  μας  θα  εκμεταλευτούν   σο  οι   τα  πό ένα  στοίχημα  πριν  ξεκινήσουμε,  ήταν  το  κα σαν  να  πάρουν  μέρος,   δείχνει  φυσικά  την     αυτό   το  βήμα.  Το   ότι  αρκετοί   από  αυτούς  έσπευ ότι  η  αποτύπωση  των  σκέψεων  σε  γραπτό νο   εδομέ δ ίναι   Ε τούν.   ανάγκη  τους  για  να  εκφρασ εκφραζόμενη   άποψη   στον   γράφοντα.   την   ει   ενισχύ και     λόγο,   απελευθερώνει   την   σκέψη λόγ εν  ήταν  στο   Σωματείο  μέχρι  χθές,    που  δ άτομα Επίσης  αυτή  η  προσέγγιση,  ακόμα  και  από  πουν   ς  τρελλούς  που  τα  βάζουν  με   ποιου σαν  κά ας  βλέ  δεν  μ ση  ότι οποίη ν  ικαν μας  δίνει  τη ν   οι   συνθήκες   και   οι   παίζου ρόλο   το   τικότα σημαν ά,   φυσικ τους   ισχυρούς.   Σ'   αυτό   ται   μέσα   σε   αυτή   την   έρχον που     αυτές και   αλλά     έρθει,   συνεχιζόμενες   αλλαγές   που   έχουν κρίση.         ς.   Την   εποχή   των   λι(η)στών.   Ζούμε   τα   Ζούμε   την   εποχή   του   Φόβου.   Την   εποχή   της   αδικία ριο  Κόσμο”  που  προέβλεψε  ο  Άλντους   αινού Κ αστό   Θαυμ “ καινούρια  σκοτεινά  έτη.  Ζούμε  τον   δυστοπία   παρόμοια   με   αυτή   των   μια   ,   1932) Χάξλευ   (Aldous   Huxley   -­‐   Brave   New   World  βισμένοι   στο   σύγχρονο   αστικό   τοπίο,   του   Εγκλω 70s.   των   ν   αφέω συγγρ Cyberpunk   ης  απουσίας  της  αλήθειας,  της   Τ ν.   ολιτώ π ων   τ σμού   κφοβι ε αι   κ ύ   καθημερινού  βομβαρδισμο πωλησίας   των   προσωπικών   αγορα της   απόλυ της   και     καταδυνάστευσης   των   ελευθεριών ιοποίησης   με   την   βία.   Οι   εξοικε και     τολης κατασ δεδομένων.   Ένα   κόσμο   πλήρους   ελέγχου,  ουν   ργούν   με   τον   ακριβώς   λειτου τητα   την   ανισό νόμοι   που   δημιουργήθηκαν   για   να   μειών παντο νό φοι   και   άγραφοι.   Ο   έγγρα μας,   γύρω   ύ   νται   βρίσκο   νόμοι ά   αντίθετο   τρόπο.   Φυσικ Ο   νόμος   είναι   το   ό.   ισχυρ τον   ι   ατεύε προστ που   ιστό   νόμος   όμως   μοιάζει   πια   σαν   έναν   ς... ανόνε κ αφοι,   σκιάχτρο.  Εκατοντάδες  νόμοι,  ρυθμίσεις,  παράγρ περίπτωση    το  μόνο  που  επιτυγχάνεται  όμως   Προσπαθώντας  να  βρεθεί  ένας  νόμος  για  κάθε   Το  να  καταρεύσει  το  σκιάχτρο    είναι  αυτό   υτόν.   α ε   σ   είναι  να  μεγαλώνει  και  η  αμφισβήτηση ι  μόνο  από  την  μια  πλευρά.  Ο  φόβος  και   πάρχε υ που  φοβούνται  οι  ισχυροί.  Γιατί  ο  φόβος  δεν     ων  ισχυρών.  Αυτός  είναι  που  κάνει  τους  έχοντες η  ανασφάλεια  στοιχειώνουν  κάθε  ενέργεια  τε  πιο   ο  καθώς  η   ό  τρόπ κλητικ αι  προ χικό  κ αυταρ  και  μ ύν  όλο α  δρο οποιαδήποτε  εξουσία    ν ο  Σκιάχτρο,  αυτό  που  προκαλεί  τον  φόβο.  Αυτό   κρίση  βαθαίνει.  Ο  φόβος  ότι  θα  καταρεύσει  τκυρία ρχο   εμπόδιο   των   ανθρώπων   προς   την   είναι   το   μοναδικό   εργαλείο   τους   και   το   ό   λυσσα λέα   προπαγανδίζουν,   κρύβουν     την   Γι’αυτ ).   αρχικά ς   σκέψη (της   ση ση   απελευθέρω ότι   οι   περισσότερες   δίκες   που   ζουν   γνωρί   άραγε   Πόσοι ουν.   αλήθεια   και   μανιπουλάρ   λήγουν   υπερ   των   πρώτων;   οτών, εργοδ και   ν   ομένω αφορούν   σε   διαμάχες   μεταξύ   εργαζ Σίγουρα  ελάχιστοι. της   αλλαγής   του   ονόματος   θα   έχετε   την   Δεύτερο   φύλλο   λοιπόν.   Με   νέο   όνομα.   Το  κθέμα   ό  θέμα  στη  σελίδα  5.  Το  περιεχόμενο  και   εντρικ αν   σ ικά   δυνατότητα  να  το  δείτε  πιο  αναλυτ με  στο  φύλλο  #150    και  ας  έχουμε  κάθε   τάσου φ ς   ο  σκοπός  στέκουν  πάνω  από  κάθε  όνομα.  Ανομα   κιάχτρο”  για  να  θυμίζουμε  πως  κάποια   Σ Το   “ ό ια   γ με   ιαλέξα Δ   νομα. ό ετικό   φορά  διαφορ τεί.   πικρα ε α   θ εν   δ όβος   φ   ο αι   κ ύσει   στιγμή  αυτό  θα  καταρε πω  μια  μικρή  ιστορία.  Ξέρετε  σαν  και  αυτές   Κλείνοντας  αυτό  το  2ο  editorial,  θα  θελα  να  σας  ος  απ Κλε ό  ένα   κουτί   δημητριακών  για   το  γάλα   ο  μέρ  πλάιν ει  στο ιαβάσ ς  να  δ  κανεί που  μπορεί ς   μιας   εταιρείας   πριν   60-­‐70   χρόνια   ιδρυτή ο   ότι   λένε   που     αυτές και   για   παράδειγμα.   Σαν   ατέκτησε  τον  κόσμο...Έτσι  λοιπόν  η   κ αι   κ   ατέντα π ια   μ υψε   ξεκινώντας  από  το  μηδέν,  ανακάλ .   Οι   εργάτες   λέει,   δούλευαν   από   χρόνια ά   αρκετ ιστορία   μας   θα   μπορούσε   να   ξεκινά   πριν   κάτω     συνθήκες   και   οι   εργοδότες   άθλιες από   ο,   άμματ ξεροκ ένα   για   ,   νύχτα νύχτα   σε   ο  πρωί  όμως  αισθάνθηκαν  το   τ κείνο   Ε .   ιώνες α ια   γ ινε   υνέβα σ υτό   Α πλούτιζαν  σε  βάρος  τους.    άδικο.  Έτσι   απόφάσισαν  να    είναι τέτοιο ι  κάτι   έει,  ότ βάρος  της  συνείδησης  τους  να   τους  λ ερο,  τις  αργίες,  τις  άδειες,   ενθήμ π ο   τ ρες,   ώ   8 ις   τ ανεβάσουν  τους  μισθούς,  να  καθιερώσουν   την  βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας  κτλ... Όλα  είναι  αγώνας!  Διεκδίκηση!  Ή  πιο  απλά,   Ωραίο...Αλλά  ποτέ  τα  πράγματα  δεν  είναι  έν  τσι.   κλάψει  το  μωρό,  δεν  το  ταίζει  η  μάνα  του.   εν   δ όπως  μου  υπενθύμισε  ένας  καλός  φίλος:  Α

το Σκιάχτρο

Αρχισυντάκτης Βασίλης Μπέκας   Συντακτική  Ομάδα Βασίλης  Δαμουράκης,  Κώστας  Κουντουράκης, Θοδωρής  Κριμπάς,    Αλέξανδρος  Χρυσάκης Καλλιτεχνική  Επιμέλεια Βασίλης  Μπέκας Τεχνική  Επιμέλεια Γιώργος  Καρυδάς,  Αλέξανδρος  Χρυσάκης

Ή ελευθερία ή ησυχία, πρέπει να διαλέξετε. Ή θα είστε ελεύθεροι, ή θα είστε ήσυχοι, και τα δύο μαζί δεν γίνονται

Θουκυδίδης


σελ. 3


Μεταφορές με...εμβατήρια   Έχει  καταντήσει  αηδία  πλέον.  Όποια  κοινωνική  ομάδα  και  να   διεκδικεί,  αμέσως  ξεπλένεται  από  το  Mega-­‐λο  πληντύριο  των   τηλεοπτικών  καναλιών.  Ξαφνικά  όλοι  οι  συνδικαλιστές   ειναι   λέρες  και  όλοι  οι  υπάλληλοι  υψηλόμισθοι.. Οι   αγωνιστικές   κινητοποιήσεις   των   εργαζομένων   στα   μέσα   Οι μαζικής   μεταφοράς   ενάντια   στα   μνημονιακά   μέτρα,   που   καταργούν   όλο   το   εργατικό   δίκαιο   και   το   θεσμό   των   συλλογικών   συμβάσεων   εργασίας,   που   ιδιωτικοποιούν   τις   δημόσιες  υπηρεσίες  και  εμπορευματοποιούν  όλα  τα  δημόσια   και   κοινωνικά   αγαθά,   είναι   υπόθεση   όλης   της   εργατικής   τάξης. Η   κατάργηση   των   ΣΣΕ   σε   δημόσιο   και   ιδιωτικό   τομέα   δημιουργεί   συνθήκες   εργασιακής   ζούγκλας   και   επιστροφής   σε  συνθήκες  εργασίας  που  παραπέμπουν  σε  άλλες  εποχές. Όλοι  εμείς  που  συμπορευτήκαμε  μαζί  στους  αγώνες  ενάντια   Όλοι στα  μνημόνια  δεν  ξεχνάμε  την  αλληλεγγύη  και  τον  αγώνα  που   κάναμε  για  να  κρατηθούν  οι  σταθμοί  του  μέτρο  ανοικτοί  και   πως   έμπρακτα   δείξαμε   ότι   όλοι   οι   εργαζόμενοι   μπορούμε   να   γίνουμε   ΕΝΑ   εναντίον   σε   αυτούς   που   προσπαθούν   να   μας   καταστρέψουν  με  τις  αποφάσεις  τους    τις  ζωές  μας.   Το   εντελώς   αντισυνταγματικό   και   παράνομο   μέτρο   της   Το επιστράτευσης,  που  προβλέπεται  μόνο  σε  περίπτωση  έξωθεν   απειλής  ή    φυσικής  καταστροφής,  ερχόμενο    από  τα  -­‐όχι  και   τόσο  τελικά  -­‐  μακρινά  χρόνια  της  χούντας  κάνει  ξεκάθαρο  ότι   αυτή   η   λαίλαπα   δεν   θα   σταματήσει   πουθενα!   Όσο   ακόμα   θα   περνάει   το   παραμύθι   του   Δημόσιοι   εναντίων   Ιδιωτικών,   θα   βυθιζόμαστε  όλο  και  πιο  κάτω.   Το   Σωματείο   μας   συμπαραστέκεται   στους   αγώνες   των   Το εργαζομένων   στο   Μετρό   και   στις   συγκοινωνίες   αλλά   και   σε   όσους,   δεν   δεχτούν   μοιρολατρικά   την   μοίρα   τους.   Κανένας   Μόνος  του!!!  Όλοι  μαζί  μπορούμε  να  νικήσουμε!!    

Η   πλατεία   Συντάγματος,   το   Σάββατο   19   Ιανουαρίου   έγινε   μια   αντιφασιστική   πλατεία     Συλλογικότητες,   κοινότητες   μεταναστών,   πλήθος  καλλιτεχνών,  αλλά  και  πολύ  κόσμος.  Έλληνες  και  ξένοι  μαζί,   αισθάνθηκαν   την   ανάγκη   να   εκφράσουν   την   αποστροφή   τους   στο   φαινόμενο   που   δυστυχώς   παρουσιάζει   πρωτόγνωρη   για   την   χώρα   μας,  έξαρση.  Είναι  ο  ρατσισμός,  ο  πολιτισμός  των  ηλιθίων;  Είναι  οι   Έλληνες   ρατσιστές;   Πατριωτισμός   και   ρατσισμός   είναι   λέξεις   ταυτόσημες;   Η   απάντηση   στο   τελευταίο   ερώτημα   είναι   σίγουρα,   σε   ταυτόσημες; καμιά  περίπτωση... Παρόμοιες  εκδηλώσεις  υπήρχαν  και  σε  άλλες  πόλεις  του  κόσμου  σε   ένδειξη   αλληλεγγύης   και   συμπαράστασης,   Το   κλίμα   ήταν   αρκετά   φορτισμένο   λόγω   της   ρατσιστικής   δολοφονίας   ενός   νεαρού   Πακιστανού  λίγες  μόλις  μέρες  πριν.


Το Σκιάχτρο.  Αυτό  είναι  το  νέο  μας  όνομα.  Το   γιατί   διαλέξαμε   αυτό   το   όνομα   θα   το   διαβάσατε   μάλλον   στο   editorial.   Το   γιατί   αλλάξαμε   όμως,   θεωρούμε   ότι   είναι   πολύ   σημαντικό   να   ξεκαθαριστεί.   Η   ανακοίνωση   που  εκδώσαμε  γύρω  από  το  θέμα  στις  22  του   Γενάρη,   μπορεί   να   ξεκαθάρισε   σε   κάποιους   τα  πράγματα,  αλλά  όχι  για  όλους.   Ο   λόγος   που   διαλέξαμε   το   όνομα   “Ενημέρωση  Μάχης”  για  το  πρώτο  τεύχος  του   περιοδικού   μας,   μπορεί   και   να   φαντάζει   προβοκατόρικος,   εως   και   ειρωνικός   απέναντι   στην   εταιρεία,   τουλάχιστον   για   όσους   λαμβάνουν   το   ομώνυμο   newsle er   καθημερινά  από  την  διοίκηση.  Η  αλήθεια  δεν   είναι   αυτή.   Σκοπός   μας   ήταν   φυσικά   να   είναι στηλιτεύσουμε   το   συγκεκριμένο   έντυπο,   το   οποίο   δυστυχώς   δεν   προωθεί   την   συνεργασία,   αλλά   εντείνει   τον   ανταγωνισμό   μεταξύ   των   συναδέλφων   προς   την   άσχημη   πλευρά   του   και   τους   τρομοκρατεί.   Ευχόμαστε,  βλέποντας  και  το  “άνοιγμα”  προς   τους   συναδέλφους     που   έγινε   στις   σελίδες   τους του   newsle er   αυτού   -­‐μετά   την   έκδοση   της   δικής   μας   Ενημέρωσης   Μάχης-­‐   να   καταφέρει   να   γίνει   ένα   μέσο   συνεργασίας   και   ένας   άξονας   από   όπου   θα   μπορέσουν   να   προταθούν   πράγματα   από   την   πλευρά   των   εργαζόμενων   που   να   βελτιώνουν   την   παραγωγικότητα   παραγωγικότητα αλλά   και   την   καθημερινότητα  τους.   Η  μάχη  υπάρχει,  αλλά  δεν  είναι  μεταξύ  μας.   Κάθε   μέρα   χιλιάδες   άνθρωποι   μένουν   άνεργοι.   Η   λογική   του   σφαγείου   δεν   πρέπει   να   γίνει   δεκτή.   Πρώτα   από   εμάς!   Πρώτα   οι   εργαζόμενοι   πρέπει   να   καταλάβουν   ότι   δεν   είμαστε   πρόβατα   που   θα   σπρώξουμε   το   διπλανό   μας   στον   σφαγέα,   για   να   καταφέρουμε   να   διασωθούμε   προσωρινά.   καταφέρουμε Προσωρινά,  γιατί  με  αυτή  την  λογική,  η  σειρά   μας  δεν  αργεί.  Αν  δεν  το  καταλάβουμε  εμείς   και  να  το  δείξουμε  έμπρακτα,  με  αλληλεγγύη,   αλλά   και   με   αδιαφορία   ή   χλευασμό   όταν   χρειάζεται   απέναντι   σε   αυτούς   που   προωθούν  την  λογική  αυτή,  δεν  πρόκειται  να   το  καταλάβει  η  διοίκηση.  Η  διοίκηση  της  κάθε   το εταιρείας   έχει   σαν   σκοπό   το   κέρδος   και   αυτή   η   κατάσταση   μεταξύ   των   συναδέλφων   φαίνεται   να   της   φέρνει   κέρδος.   Αυτός   είναι   και   ο   λόγος   αυτού   του   “ξεσκαρταρίσματος”   που   βλέπουμε   στο   Πλαίσιο.   Ο   λόγος   που   τα   πρόβατα  φεύγουν  το  ένα  πίσω  από  το  άλλο.   Όλοι  καταλαβαίνουμε  βέβαια  ότι  κάτι  τέτοιο   Όλοι θα  αποδειχτεί  σύντομα  λάθος,  αλλά  τότε  θα   είναι   αργά   για   όλους,   ακόμα   και   για   την   εταιρεία.  Η  άυξηση  της  παραγωγικότητας  θα   πρέπει   να   συνοδεύεται   και   από   την   διατήρηση  της  ποιότητας,  αλλιώς  η  επιτυχία   θα  είναι  πρόσκαιρη.   Η   δική   μας   ανάγνωση   του   “ξεσκαρταρίσματος”   αυτού,   είναι   ότι   η   διοίκηση,   εν   μέσω   κρίσης,   φοβούμενη   και   αλλάζοντας  προσανατολισμό  στη  λογική  που   για   χρόνια   την   έκανε   να   ξεχωρίζει   στην   αγορά,   σέρνεται   πίσω   από   το   άρμα,   εκδικητικών   και   ματαιόδοξων   καιροσκόπων.   Ανασφαλών   στελεχών,   που   πρώτα-­‐πρώτα   Ανασφαλών τρέμουν   για   την   δική   τους   θέση.     Μια   ανασφάλεια   που   είναι   πρόδηλη   στα   χαμόγελά   τους,   μετά   από   κάποια   απόλυση.   Που   δεν   χάνουν   την   ευκαιρία   να   κάνουν   κατάχρηση   της   κατάστασης   αλλά   και   του   διοικητικού   τους   δικαιώματος.   Υπαλλήλων   που   για   να   φανούν   άξιοι   προσπαθούν   να   που μειώσουυν  τους  άλλους.  Γιατί  αυτό  είναι  για   αυτούς  η  παρούσα  κρίση.  Ευκαιρία.  Ευκαιρία   που   δεν   φαίνεται   γιατί   κρύβεται   πίσω   από   αριθμούς   και   στατιστικές.     Όπως   ευκαιρία   είναι   και   για   κάποιους   “συναδέλφους”   που   μόνο  αηδία  φέρνει  η  αναφορά  σε  αυτούς  και   την  λέξη  συνάδελφος  στην  ίδια  πρόταση.   Σίγουρα  δεν  είναι  πράγματα  που  συμβαίνουν   μόνο  στην  εταιρεία  μας.  Η  κοινωνία  μας  είναι   ο   καθρέφτης.   Μια   κοινωνία   που   για   χρόνια,   ξέχασε  το  πως  είναι  να  μοιράζεσαι,  πως  είναι  


Απόψεις

Η ανακύκλωση   εργαζομένων   που   πραγματοποιείται   τα   τελευταία   χρόνια   στο   πλαίσιο,   είναι   εντελώς   καινούρια   για   τα   δεδομένα   της   εταιρείας   και   άκρως   επικύνδυνη.   Πλέον   πολύ   δύσκολα   θα   βρεθούν   κάποιοι   από   αυτούς   να   αγαπήσουν   την   εταιρεία   και   να  την  αισθανθούν  σαν  οικογένεια  ,  κάτι  που  μεταξύ   των  παλαιότερων  υπαλλήλων  ήταν  λογικό.  

Οτιδήποτε απλά κοστίζει λεφτά, είναι φτηνό.

Τζον Σταίνμπεκ


Και ένα  παλιό...

με  το   Έλληνα  είναι  αυτή του  σύγχρονου   νης   νώριμες  εικόνες  υτό ταίας  σύγχρο   δεν Μία  από  τις  πιο  γο  μά αι  και  της  τελευ  είν   αν  α ν  ότ που ό   λλο αυτ η,   Πόσ κινητό  του.   των   «έξυπνων   τηλεφώνων».   Από   την   άλλ χτεί   ένα   τέτοιο   τεχνολογίας,   ριμο   είναι   το   τι   χρειάζεται   για   να   φτια   ους τ ς   διου ί   ους τ καθόλου   γνώ .  Κανείς  δεν  μπορεί  να  γνωρίζει  (πέρα  από   ζεται  να   πνευματική)  χρειά αι   κ ή   κατασκεύασμα ατικ σωμ ( ή   ς   ντοχ ασία α ι   τ εργ αι   ες   κ μη   ωπες   συνθήκ ομηχανίας,   εργάτες)  τι  δύνα ει   στις   απάνθρ να   αντεπεξέλθ βασικότερων  βι έχει   κάποιος   για   ια  μιας   εκ  των   τους.   ν  στα  εργοστάσ τες  στο  σύνολο   ργά ε που  επικρατού 00   00.0 8 ύν   Σένζεν   οποία  φιλοξενο ν   πόλη   του   κο,   στη   ουν της  Foxconn,  τα   λεύ δου και   ν   (το   ζου     αυτούς ολογιό   πάρ αμε Οι   μισοί   από   τεράστιο   τεχν ένα ι     ρχε υπά φέρ ία   ανα οπο   ν   που στη   ας   (Shenzhen), της   πόλης)   ιδιοκτησίας   της   εταιρεί αστεί  πολλαπλά  15 μεγαλύτερο   σα   σε  αυτό  το   πάρκο  έχουν  κατασκευ κλειστική   χρήση   ι   για   απο παραπάνω.  Μέ   από   αυτά   είναpple kard,  η   όπου   το   καθέναιρεί ,  η  Hewle  Pac όροφα   κτήρια,   ες  όπως  η  A ες-­‐π   ελάτη.   Ετα από της   Foxconn.   τες   ελά ιρεί από  τον  εκάστοy  τε  π ετα τις       είναι   μερικέςε  αυτή  τη  λαίλαπα  εργασίας   να  υπάρχουν   Dell   και   η   Sonλοιπ την   α  σ ,   μέσ εση όν,   καταπί ο ναι   Επόμενο  εί   αντέχουν   την   οποίοι   να   μην αριθμός  αυτός  ι   ήνα  (βέβαια  ο  να   και   κάποιοι,    οι   36  ωρών  το  μτικό μην   είνα υπερωρία  των   ή   )   τητα «υποχρεωτική» γμα πρα ν   στη ς   τερο πρότυπα   της     αλύ τα     μεγ ύ   (για είναι   πολ νοι   με   τον   πολύ   καλό   μηνιαίο   μισθό   ατάστασης,  είναι ικανοποιημέ  130  Η.Π.Α.  (  97€)!!!  Αποτέλεσμα  αυτής  της     κσυγ κεκριμένα,   23   Κίνας)  των  $ αυτοκτονίες   τα   τελευταία   2   χρόνια.   Πιο οι   δεκάδες   το   ποσοστό   ότι     άνθρωποι.   ς   και   η   άλλη   πλευρά,   η   οποία   λέειαπό σε   όλη   την   Υπάρχει   όμωστο   Σένζεν,   είναι   κατά   πολύ   μικρότερο   ι  ότ   ότι   τοκτονούν   ι  αυ αυτοκτονιών    δεν  είναι  το  ποσοστό!   Το  ζήτημα   είνα ά   τα   εξον τωτικά   ημα αυτ σε    ζήτ   ουν Κίνα.  Το ξέλθ επε αντ να   ν   ,  γιατί   ρού μπο   ί   δεν ελάτες   ανησυχούν άνθρωποι,   γιατ ι  ψωμί.   Οι  πγου μάτ  κομ ς  από   ένα κού ιμο   ρετι ντίτ αφο με  α ς  δι και   α  λό ωράρια   ς  γι τητα οσιό ύ    δημ  της ώτα αντιπερισπασμο προσελκύουν  τα  φ φορες  κινήσεις    διά ν  σε ρού ς  και   οχω χική .  Πρ (ψυ ουν ίας    θέλ  υγε λων βού αυτούς  που  συμ ηψη όσλ το   ς  πρ ασμού,   όπωβουδιστές   μοναχούς   για   προσευχή   και     ή  και  εντυπωσι ή   εσμα   σε   να   υπογράψουν   έγγραφο σωματικής),   κάλ   τους   εργάτες  υν.   υποχρεώνουν   ν   όλω ο   ότερ ήσο χειρ κτον υτο α α   θ εν   δ τι   τες,  που   ό ι   εύε δεσμ κατομμύρια  εργάς  κα που  να  τους  ατα  χώρα  με  τους  εονικ ι  του   ντήσει  να  είναι  ηπτυ ής  ευημερία  εικ Η  Κίνα  έχει  κ ο  βά  της ξης,  ανά  της θρο θυσιάζονται  στ του  χρήματος. γρήγορου  άπλε ως   μέλλον,   νέοι  ι   Είναι   άνθρωποι   δίχ ξεζουμίζοντα   που ,   κυρίως »     ένα   «καλύτερο καθημερινά,   για τον   σαρκοβόρο,     αύριο   σε   αυτό   βαίνουμε,   λοιπόν κόσμο.   Καταλα κολο   είναι   να   όλοι   πόσο   δύσ νιστικοί   όταν     γίνουμε   ανταγω αση   και ι μια   τέτοια   κατάστ υπάρχει     ει  να  διανύσουμε πόσο  δρόμο  πρέπ να   ε   ουμ ρέσ μπο να   για   αντεπεξέλθουμε.    

σελ. 7

μέσα από   την   ηλεκτρονική   διεύθυνση   του   TVXS   (www.tvxs.gr)   αναζητείστε   “Τα  σταφύλια  της  οργής”


σελ2

απαντητική επιστολή-ανακοίνωση για το θέμα του ονόματος

Επιστολή διαμαρτυρίας από την Διοίκηση της εταιρείας για το θέμα του ονόματος

σελ1

*

-­‐-­‐

Το Σκιάχτρο μπορείτε να τo διαβάσετε και σε ψηφιακή μορφή μέσω του site μας

Το Σκιάχτρο  

Το 2ο τεύχος του περιοδικού του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ.

Το Σκιάχτρο  

Το 2ο τεύχος του περιοδικού του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ.

Advertisement