Page 1

แนวทาง การประเมินคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) และหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) เกณฑ คุคณ หารจัดการภาครั ฐ ุ ภาพการบริ ดานคุณภาพ ลักษณะสําคัญขององคกร อม ความสั ธ และความท าทาย เกณฑ คุณสภาพแวดล ภาพเครื อขมาพันยบริ การปฐมภู มิ 2. การวางแผน เชิง ยุทธศาสตร และกลยุทธ

5. การมุง เนน ทรัพยากรบุค คล

1. การนํา องคกร

7. ผลลัพธ การดําเนินการ

Primary Award 3. การใหค วามสําคัCare ญ 6. การจัดการ กับผูรับบริการและ กระบวนการ ผูมีสวนไดสวนเสีย :PCA 4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

พัฒนาโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) จังหวัดสุรินทร


สารบัญ แนวคิดหลัก ๔ เปาหมาย ๕ แกนคุณคาของการทํางานพัฒนาคุณภาพของเครือขายบริการปฐมภูมิ ๕ ๕ เนื้อหาสําคัญของเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ประเด็นการประเมินที่แตกตาง ๗ ระดับการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิตามเกณฑ ๘ คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) การพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) ๓ ขั้นบันไดตามมาตรฐานเกณฑ คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ๑๐ เกณฑการประเมินคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิของระดับเครือขายบริการ ๑๕ ๑๘ การเยี่ยมสํารวจ การเขียนรานงานระดับการพัฒนา ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ๒๐ ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาประเมินเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ๒๓ ๒๖ แนวทางการเขียนประเมินตนเองและรายงานระดับการพัฒนา PCAขั้น ๒ - ขั้น ๓ ๒๗ รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) ๖๘ ขั้น ๒ สูขั้น ๓ (Profile Report : PCA ๒๐๑๒) รายงานการประเมินระดับการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องตามกระบวนการเรียนรู (PDCA/CQI) ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ( Primary Care Award) ขั้น ๒ สูขั้น ๓ (CQI Report : PCA ๒๐๑๒) ๙๐ นิยามศัพท ๙๖

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


คํานํา ระบบบริการปฐมภูมิ ไดมีการพัฒนาและฟนฟูขึ้นหลังจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบบริการปฐมภูมิ เริ่มตั้งแตการกําหนดใหมีศูนยสุขภาพชุมชน ให เปนหนวยบริการใกลบานใกลใจ ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก และไดรับบริการขั้นพื้นฐานทีด่ ีมี คุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดนโยบายใหมกี ารพัฒนาและประเมินรับรอง มาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวย กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูแทนจากสวนภูมิภาค พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานขึ้นเพื่อใหมี ความเหมาะสม ทันสมัย เนนการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือขาย โดยไดนํากรอบคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกตใชเปน กรอบในการพัฒนา เพือ่ ใหเกิดการจัดการเปนระบบทั้งองคกร และจัดทําเปนเกณฑคณ ุ ภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ ( Primary Care Award :PCA ) คณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการ ปฐมภูมิโดยมุงเนนเชื่อมโยงระบบบริการ ระหวางปจจัยนําเขา กระบวนการ รวมทั้งการบริหาร จัดการซึ่งจะทําให เกิดการจั ดการเปนระบบทั้ งองคกร โดยการนํากรอบคุณ ภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award โดยไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ในพื้ น ที่ แ ละประยุ ก ต ใ ชเ ปน กรอบแนวทางการพัฒ นาและจัด ทํ า แนวทางการประเมิน คุ ณ ภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) และหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการ ปฐมภูมิ (Primary Care Award) โดยการทดลองใชและนําผลมาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ บริบ ทบริก ารปฐมภูม ิ จึง ถือ วา เอกสารฉบับ นี ้เ ปน แนวทางที ่ม ีก ารบูร ณาการงานครอบคลุม กระบวนการ และแนวทางการดํ า เนิน งานของผูเ กี่ย วขอ ง จึง หวัง วา แนวทางเลม นี ้จ ะใชเ ปน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ตอไป ในการนี้ตองขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพและผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งผูเกี่ยวของในการดําเนินงานในครั้งนี้ ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย คณะกรรมการที่ปรึกษาคุณภาพ ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ จังหวัดสุรินทร ตุลาคม ๒๕๕๔ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


การพัคู ฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและ เครือขายบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) แนวคิดหลัก ระบบบริการปฐมภูมิ ไดมีการพัฒนาและฟนฟูขึ้นหลังจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบบริการปฐมภูมิ เริ่มตั้งแตการกําหนดใหมีศูนยสุขภาพชุมชน ให เปนหนวยบริการใกลบานใกลใจ ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก และไดรับบริการขั้นพื้นฐานที่ดีมี คุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาและประเมินรับรอง มาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวย กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูแทนจากสวนภูมิภาค พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานขึ้นเพื่อใหมี ความเหมาะสม ทันสมัย เนนการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือขาย โดยไดนํากรอบคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกตใชเปน กรอบในการพัฒนา เพื่อใหเกิดการจัดการเปนระบบทั้งองคกร และจัดทําเปนเกณฑคุณภาพเครือขาย บริการปฐมภูมิ ( Primary Care Award :PCA ) หัวใจสําคัญที่เปนคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ คือ ตองเปนบริการองครวมตอเนื่อง ผสมผสานและสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชนอยางสมดุล ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ เปนหลักการ ที่ผูใหบริการตองใชเปนฐานในการดําเนินงานบริการในทุกดานของหนวยบริการปฐมภูมิ ในการ ดูแลประชากรแตละคนหรือแตละกลุม ตองพยายามที่จะบูรณาการดานการสงเสริมสุขภาพ การ ปองกัน การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพไปพรอมกัน และกระบวนการดําเนินงานตอง คํานึงถึงมิติทางดานจิตใจ สังคม และสภาพแวดลอมของประชาชนหรือผูรับบริการดวยการพัฒนา คุณภาพหนวยบริการปฐม ภูมิไดนําแนวคิด CQI (Continuous Quality Improvement) มาใช ซึ่งจะ เนนการประเมินเพื่อการพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง โดยใชมาตรฐานและการประเมินตนเอง เปนเครื่องมือใหเกิดกระบวนการเรียนรู / พัฒนา ใหกับหนวยบริการ

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


เปาหมาย เปาหมายของระบบการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ คือการกระตุนใหหนวยบริการ ปฐมภูมิ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติในหนวยบริการปฐมภูมิ ผูบริหาร และ ผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ และเครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของและ ชุมชน เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหตอบสนองความตองการ ความจําเปนดานสุขภาพของ ประชาชน และนําไปสูการมีสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองได อยางมีประสิทธิภาพ แกนคุณคาของการทํางานพัฒนาคุณภาพของเครือขายบริการปฐมภูมิ ประกอบดวย ๑. การนําหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิอยางมีวิสัยทัศน ๒. ความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคม ๓. มุมมองเชิงระบบ ๔. การมุงเนนอนาคต และการใชประโยชนจากการคาดการณแนวโนมในอนาคต ๕. การมองประชาชนเปนศูนยกลาง หรือ ความเปนเลิศที่ตองไดมาจากการให ความสําคัญกับประชากรเปาหมาย ๖. การทํางานเปนทีม และมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย รวมั้งหนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ๗. การมีความคลองตัว ๘. การยึด ผลสัมฤทธิ์ และการสรางคุณคา เปนเปาหมายในการทํางาน ๙. การบริหารจัดการเพื่อสรางนวัตกรรม ๑๐. การเรียนรูของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ และทีม สุขภาพ ๑๑. การบริหารจัดการดวยการใชขอมูล และขอเท็จจริง เนื้อหาสําคัญของเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ประกอบดวย สวนพื้นฐาน และองคประกอบขององคกร ๓ สวน ๗ หมวด คือ สวนพื้นฐาน ลักษณะสําคัญขององคกร ๑. ลักษณะพืน้ ฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายปฐมภูมิ ๑.๑ วิสัยทัศนและพันธกิจ ๑) การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากวิสัยทัศนขององคกร : ๒) บทบาทของผูนําในการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา และบทเรียนทีเ่ กิดขึ้น : Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓) บทบาทของผูนําในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและบทเรียนที่เกิดขึ้น : ๑.๒ สภาพโดยรวมที่สําคัญของทีมสุขภาพ ๑.๓ เทคโนโลยี อุปกรณ สิง่ อํานวยความสะดวกที่สําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติของ องคกรที่ เหมาะสมและปลอดภัย ๑.๔ กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่ใชและเกี่ยวของในการปฏิบตั ิงาน ๒. ความสัมพันธภายในและภายในหนวยปฐมภูมิและเครือขายปฐมภูมิ รวมทั้งภาคีเครือขายสุขภาพ (ผูมีสวนไดสวนเสีย) ๓. ความทาทายทีส่ ําคัญของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ ๓.๑ การเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา ๓.๒ ความทาทายเชิงกลยุทธ ๓.๓ ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ สวนที่ ๑ การบริหารจัดการองคกร หมวด ๑ การนําองคกร ๑.๑ ภาวะผูนําของผูบริหารองคกร ๑.๑.๑ การกําหนดและถายทอดทิศทางของเครือขายบริการปฐมภูมิ ๑.๑.๒ การกํากับดูแลตนเองที่ดีของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ๑.๑.๓ การทบทวนผลการดําเนินการของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ๑.๒ ความรับผิดชอบตอสังคม ๑.๒.๑ ความรับผิดชอบของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ๑.๒.๒ การดําเนินการอยางมีจริยธรรม ๑.๒.๓ การใหการสนับสนุนตอชุมชนที่สําคัญ หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ ๒.๑ การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ ๒.๑.๑ การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ ๒.๑.๒ เปาประสงคเชิงกลยุทธและกลยุทธ ๒.๒ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ๒.๒.๑ การจัดแผนปฏิบัติการ ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ และสนับสนุนทรัพยากรใน การดําเนินงานใหเพียงพอ ทันเวลา ๒.๒.๒ การประเมินผลการดําเนินการและการคาดการณผลการดําเนินงาน หมวด ๓ การใหความสําคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมีสวนไดเสีย ๓.๑ ความรูเกี่ยวกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูสวนไดสวนเสีย ๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของประชากรเปาหมายชุมชน และ และผูสวนไดสว น Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


เสีย ๓.๒.๑ การสรางความสัมพันธกับประชากรเปาหมายชุมชน และ และผูสวนไดสว น เสีย ๓.๒.๒ การวัดความสัมพันธและความพึงพอใจของประชากรเปาหมายชุมชน และ และ ผูสวนไดสวนเสีย หมวด ๔ การวิเคราะหและการจัดการความรู ๔.๑ การวัด วิเคราะห และพิจารณาผลการดําเนินการขององคกร ๔.๑.๑ การวัดผลงาน ๔.๑.๒ การวิเคราะหและทบทวนประเมินผล ๔.๒ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ๔.๒.๑ ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ ๔.๒.๒ การจัดการความรูขององคกร ๔.๒.๓ การจัดการขอมูล สารสนเทศและองคความรูใหมีคณ ุ ภาพ หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ๕.๑ ระบบบริหารงานบุคคลที่กอใหเกิดการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหนาที่ ความ รับผิดชอบ ๕.๑.๑ การจัดระบบและบริหารงาน ๕.๑.๒ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๕.๑.๓ การจางงานและความกาวหนาในการงาน ๕.๒ การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจบุคลากรในเครือขายบริการปฐมภูมิ ๕.๒.๑ การพัฒนาบุคลากร ๕.๒.๒ การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาความสดกาวหนาในงาน ๕.๒.๓ การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร ๕.๒.๔ สภาพแวดลอมในการทํางาน ๕.๒.๕ การใหการสนับสนุนสรางความพึงพอใจใหแกบคุ ลากร สวนที่ ๒ กระบวนการสําคัญของเครือขายบริการปฐมภูมิ หมวด ๖ ดานระบบบริการ ๖.๑ กระบวนการใหบริการที่สรางคุณคาของระบบบริการปฐมภูมิ ๖.๑.๑ การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย ๖.๑.๒ การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสานเปนองครวม ตอเนื่อง ๖.๑.๓ การดูแลสุขภาพของกลุมประชากร Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖,๑,๔ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับองคกรชุมชน ๖.๒ กระบวนการสนับสนุนการใหบริการที่สรางคุณคาของระบบบริการปฐมภูมิ ๖.๒.๑ การจัดระบบสนับสนุนบริการ ๖.๒.๒ การสนับสนุนและมีสว นรวมของทองถิ่น ชุมชน หนวยงานตาง ๆ สวนที่ ๓ ผลลัพธการดําเนินงานของเครือขายบริการปฐมภูมิ หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินงานของเครือขายบริการปฐมภูมิ ๗.๑ ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิผล ๗.๒ ผลลัพธการดําเนินการดานคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพในมุมมองของ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ๗.๓ ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการ ๗,๔ ผลลัพธการดําเนินการดานการพัฒนาองคกรเครือขายบริการปฐมภูมิ ประเด็นการประเมินที่แตกตาง กรอบแนวคิดการพัฒนาเกณฑคุณภาพนี้ มิไดกําหนดรายละเอียดกิจกรรมวาตองทําอยางไร ที่ตายตัว แตจะตองพิจารณา ๑. แนวปฏิบัติตาง ๆ มีการออกแบบ มีเหตุผลความเปนมา และวางแผนอยางเปนระบบที่ ชัดเจนหรือไม หรือเปนการทําตามสถานการณเฉพาะหนา ๒. แนวปฏิบัตดิ ําเนินการอยางทัว่ ถึงทุกคนในองคกร หรือเปนเฉพาะบุคคล ๓. แนวการทํางานดานตาง ๆ นัน้ มีความสอดคลอง เชื่องโยงกับปจจัย และระบบงานดาน อื่น ๆ เชน สอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจของหนวยงาน คุณคาหลัก และแผนกลยุทธหรือไม แผน กลยุทธสอดคลองกับบริบทและทรัพยากรบุคคลหรือไม ผลลัพธการทํางานขององคกรสอดคลอง กับแผน หรือเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม อยางไร เปนตน ฉะนั้น การประเมินจากบุคคลภายนอกองคกรจึงมิใชการบอกวาทําถูก หรือผิดใน รายละเอียด แตเนนที่สรางการเรียนรู เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุมมองการพิจารณาความเชื่อมโยง ความสอดคลองของระบบยอยตาง ๆ และพิจารณาในแงทิศทางการทํางานขอองคกรวาทํางานอยาง เปนระบบ และสอดคลองกับบริบทหรือไมอยางไร ฉะนั้น บุคคลภายนอกที่จะเขาไปมองความ เชื่อมโยงภายใตเกณฑคุณภาพนี้ จึงควรเปนบุคลที่มองในภาพรวมของระบบได หรือมองความ เชื่อมโยงระหวางระบบใหญขององคกร และเนนการใหขอสะทอน เพื่อใหบุคคลภายในองคกรนําไป พิจารณาทบทวน ปรับปรุงใหมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้น

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


ระดับการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิตามเกณฑคุณภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ระดับการ รายละเอียดและการประเมิน พัฒนา หนวยบริการปฐมภูมิ เครือขายบริการปฐมภูมิ คุณภาพ มีการทําความเขาใจกับเกณฑคุณภาพ มีการทําความเขาใจกับเกณฑคุณภาพ เขาสู กระบวนการ เครือขายบริการปฐมภูมิและมีการประเมิน เครือขายบริการปฐมภูมิและมีการประเมิน ตนเอง ตนเอง รูจักสภาพปญหาระบบสุขภาพ / ความเสี่ยงที่ รูจักตนเอง ทราบปญหาสุขภาพและความ ขั้นที่ ๑ สําคัญของเครือขายบริการ (PCU+CUP)และ เสี่ยงที่สําคัญและมีการจัดการปญหาความ มีแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรในการ เสี่ยงที่สําคัญ จัดการปญหาและความเสีย่ งที่สําคัญ ๑.ประเมินตนเองหมวด P หมวด ๓ หมวด ๖ ๑.ประเมินตนเองหมวด P หมวด ๓ หมวด ๖ ขอ ๖.๒ ขอ ๖.๑.๑ , ขอ ๖.๑.๒ ๒.ประเมินและจัดระบบพัฒนาปญหา ๒.ประเมินและจัดระบบพัฒนาระบบ สุขภาพที่พบบอย สนับสนุนในปญหาที่พบบอย (Common Health Problem) วิเคราะหหาสาเหตุ มีแนวทางมาตรการแกไข วิเคราะหปญหา / ความเสี่ยงที่สําคัญและ ขั้นที่ ๒ ปญหา ความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งปญหาและ วางแผนสนับสนุนทรัพยากรอยางเปนระบบ ปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญของเครือขายฯ ความเสี่ยงที่สาํ คัญไดรับการแกไข ไดรับการแกไข ๑.ประเมินตนเองหมวด ๓ หมวด ๖ ขอ ๖.๑.๑,ขอ ๖.๑.๒,๖.๑.๓และหมวด ๗ ขอ ๑.ประเมินตนเองครบ ๗ หมวด ๗.๒ ๒.ประเมินและจัดระบบพัฒนา หรือประเมินหมวด๑,๒,๔,๕,๖(ขอ ๖.๑.๑) และหมวด ๗ ๒.จัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพืน้ ที่ - เชื่อมโยงผลงานกับผลลัพธสอดคลองกับ - มีการวางแผนสนับสนุนทีส่ อดคลองกับ ขั้นที่ ๓ สภาพปญหาของพื้นที่ สภาพปญหาของพื้นที่(ทั้งเครือขาย)และมี - มีระบบงานและแนวทางทีส่ ําคัญและมีการ ระบบติดตาม ประเมินผลลัพธของเครือขาย นําเอามาตรฐาน PCA สูการปฏิบัติจนเกิดผล จนเกิดผลลัพธที่ดีบางระบบของเครือขาย ลัพธที่ดี ๑.มีการประเมินที่เชื่อมโยงกับผลลัพธและ แผนเปนระบบ ๑.มีการประเมินที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ (มี Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๐

ขั้นที่ ๔

แผนที่เปนระบบ : Preventive action) ๒.มีผลลัพธแสดงได มีการนํามาตรฐาน PCA สูการปฏิบัติครบทุก มีรูปแบบการจัดการโครงสรางบริหาร CUP หมวด มีผลลัพธ / แนวโนมที่ดีขึ้น และการวางแผนระยะสั้น ระยะยาวที่ ครอบคลุมทุกทิศทางการพัฒนาทุกระบบจน เกิดผลลัพธคาเฉลี่ยที่ดีของเครือขายฯ ๑.ประเมินตนเองครบ ๑.ประเมินตนเองครบ ๒.มีผลลัพธคาเฉลี่ยดี ๒.มีผลลัพธคาเฉลี่ยบางระบบดี

มีระบบการบริหารจัดการของ CUPที่มี ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิ บาล ๑.มีการประเมินครบทุกหมวด ๒.ประเมินเกณฑ Primary Care Award หมายเหตุ การดําเนินการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ แบงการพัฒนาดังนี้ - ระดับ การพัฒนาขัน้ ที่ ๑ – ขั้นที่ ๓ โดยทีมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด - ระดับ การพัฒนาขัน้ ที่ ๔ – ขั้นที่ ๕ โดยทีมพัฒนาคุณภาพจากหนวยงานภายนอก ดังนั้นเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จะเนนการประเมินคุณภาพในระดับจังหวัด ซึ่งอยูในระดับการพัฒนาคุณภาพขัน้ ที่ ๑ – ขั้นที่ ๓ เทานั้น ขั้นที่ ๕

มีผลลัพธอยูในระดับดีและบางระบบ สามารถเปนแบบอยางที่ดี ๑.มีการประเมินครบ ๒.มีผลลัพธในระดับดี

การพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) ๓ ขั้นบันไดตามมาตรฐานเกณฑคุณภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) เขาสูกระบวนการ มีการทําความเขาใจกับเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิและมีการประเมิน ตนเองจากรางเกณฑการประเมิน ขั้นบันไดที่ ๑ รูจักตนเองทราบปญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่สําคัญและมีการจัดการปญหาความ เสี่ยงที่สําคัญ ๑.๑ ประเมินตนเอง หมวด P, หมวด ๓, หมวด ๖ ขอ ๖.๑.๑, ๖.๑.๒ ๑.๒ ประเมินและจัดระบบพัฒนาที่เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๑

ประเด็น

ขอกําหนด / การพิจารณา

ผลการดําเนินงานคุณภาพ ที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต หลักฐาน เอกสาร ขอมูล/หลักฐาน/เอกสารปญหา ขอ ๑. รูจักสภาพปญหาสุขภาพ รูจักสภาพปญหา/ความเสี่ยง และความเสี่ยง(สาเหตุ)ที่สําคัญ ใชขอมูลจากหมวด P โดยจัดทํา สุขภาพ - ขอมูลระบาดวิทยา ๕๐๖ (๓ ป ขอมูลทั่วไปเปน Profile และ ของเครือขายบริการ ประเด็นทาทาย (บริหาร บริการ ยอนหลัง) - มีแนวทางในการสนับสนุน ทรัพยากรในการจัดการปญหา วิชาการ) การเปรียบเทียบตนเอง - ขอมูลรายงาน ๕๐๔ - สถิติชีพ/อัตราปวย/ตาย (๓ ป กับผูอื่น และความเสี่ยงที่สําคัญ ยอนหลัง) - แผนยุทธศาสตรอําเภอ ๓-๕ ป - แผนปฏิบัตกิ าร Action Plan ๑ ป - ขอมูลสถานะสุขภาพ - บันทึกการประชุมของ คณะกรรมการ CUP Board วาระตางๆ - การสรุปปญหาสุขภาพ/ความเสี่ยง ที่สําคัญทุก รพ.สต.รวมทั้งการแกไข * รูตัวเอง รูปญหา รูความเสี่ยง * รูวิธีแกหรือจัดการปญหาเบื้องตน * ความทาทายที่สําคัญของหนวยงาน - มีการจําแนกกลุมเปาหมายอยาง ชัดเจน ประกอบดวยผูรับบริการ ผูมี สวนไดสว นเสียทั้ง ปจจุบัน และ อนาคต -มีการกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญที่ เปนจุดเนนจากการจัดลําดับ ความสําคัญของปญหาเพื่อจัดระบบ บริการที่สอดคลอง - ศึกษาความตองการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกคาแตละ กลุม -ใหเลา Case ที่ภาคภูมใิ จ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๒

ประเด็น

ขอกําหนด / การพิจารณา

ผลการดําเนินงานคุณภาพ ที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต หลักฐาน เอกสาร (Telling story) กระบวนการ การบริการและการนําไปพัฒนาตอเนื่อง - มีการจัดระบบสนับสนุนจาก เครือขายที่สอดคลองกันกับความ ตองการและปญหาสุขภาพทีส่ ําคัญใน ชุมชน - มีการจําแนกกลุมเปาหมายอยาง หมวด ๓ ชัดเจน ประกอบดวยผูรับบริการ ผูมี ขอ ๓.๑ ความรูเกี่ยวกับ สวนไดสว นเสียทั้ง ปจจุบัน และ ประชาชนกลุม เปาหมาย ประชากร ชุมชนและ ผูมีสวน อนาคต -มีการกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญที่ ไดสวนเสีย เปนจุดเนนจากการจัดลําดับ ขอ ๓.๒ ความสัมพันธและ ความสําคัญของปญหาเพื่อจัดระบบ ความพึงพอใจของประชากร เปาหมาย ทั้งชุมชนและ ผูมีสวน บริการที่สอดคลอง - ศึกษาความตองการ ความคาดหวัง ไดสวนเสีย และความพึงพอใจของลูกคาแตละ หมวด ๖ ขอ ๖.๑.๑ การจัดระบบบริการ กลุม -ใหเลา Case ที่ภาคภูมใิ จ ใหประชาชนเขาถึงบริการได (Telling story)กระบวนการ งาย และเทาเทียม การบริการและการนําไปพัฒนาตอ - มีการจัดระบบสนับสนุนจาก เครือขาย ที่สอดคลองกันกับความตองการและ ปญหาสุขภาพที่สําคัญในชุมชน

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๓

ขั้นบันไดที่ ๒ วิเคราะหหาสาเหตุ มีแนวทางมาตรการแกไขปญหาความเสี่ยงที่สําคัญรวมทั้ง ปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญไดรับการแกไข ๒.๑.ประเมินตนเองหมวด P, หมวด ๓, หมวด ๖ และหมวด ๗ ขอ ๗.๒ (แสดงผลลัพธที่สําคัญ) ๒.๒.จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนาในระบบที่เปนปญหาสําคัญในพื้นที่ โดยการวิเคราะห หาสาเหตุ ความเสี่ยงที่สําคัญเพื่อนํามาสูการจัดการและวางแผนปองกันอยางเปนระบบ ประเด็น ๑.วิเคราะหปญ  หา/ความเสี่ยงที่ สําคัญ และวางแผนสนับสนุน ทรัพยากรอยางเปนระบบ ๒. ปญหาและความเสี่ยงที่ สําคัญไดรับการแกไข

ขอกําหนด / การพิจารณา ประเมินผาน หมวด P หมวด ๓ หมวด ๖ ตามขั้นที่ ๑ เพิ่ม ประเด็น -มีกระบวนการวิเคราะหและ สรุปปญหาความเสี่ยงที่สําคัญ ในพื้นที่ -นําปญหาและความเสี่ยงที่ได ไปวางแผน จัดการแกไข และ จัดระบบปองกัน หมวด ๖ -การจัดระบบสนับสนุนที่ สําคัญ ที่ CUPควรมีการ สนับสนุน ไดแก  ระบบ IC  ระบบการสงตอ(Refer)  ระบบยาและเวชภัณฑ  ระบบงานชันสูตร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  ระบบการรักษา ไดแก การ รักษาโรคเฉียบพลัน,โรคเรื้อรัง  ระบบดูแลตอเนื่องและอื่นๆ ตามความเหมาะสม

แนวทาง/เอกสาร ขอมูล/ผลการวิเคราะหปญหา ตนเหตุของปญหา โดยใช เครื่องมือ SWOT ,หรือ วิเคราะหถึงสาเหตุ -สรุปผลการประเมิน ( รูปเลม CUP ) -สรุปผลการดําเนินงาน ( การ สนับสนุน ) ตามปญหาและ ความเสี่ยงสําคัญอยางนอย ๑ เรื่อง -นําเสนอระบบสนับสนุนที่ สําคัญอยางนอย ๑ ระบบ

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๔

หมวด ๗ ผลลัพธเชิงคุณภาพการ ใหบริการ

-นําเสนอผลลัพธผลลัพธที่ สําคัญโดยเฉพาะผลลัพธที่ดีขึ้น จากกระบวนการพัฒนา

ขั้นบันไดที่ ๓ มีการวางแผนสนับสนุนที่สอดคลองกับสภาพปญหาของพื้นที่ (ทัง้ เครือขาย) และมีระบบติดตาม ประเมินผลลัพธของเครือขายจนเกิดผลลัพธที่ดีบางระบบของเครือขาย ๓.๑. ประเมินตนเองครบทุกหมวดหาโอกาสพัฒนา ๓.๒. มีระบบงานและแนวทางที่สําคัญและมีการนําเอามาตรฐาน PCA สูการปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธที่ดี มีผลลัพธแสดงได ๓.๓. มีการนําขอมูลมาใชในการวัดวิเคราะหวางแผนและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ (หมวด๔) ๓.๔. มีการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องตามกระบวนการเรียนรู PDCA CQI จนเกิดผลลัพธที่ดี ขึ้น ประเด็น ขอกําหนด / การพิจารณา แนวทาง / เอกสาร ขอ ๑.เครือขาย มีระบบงานและ ประเมินผาน หมวด P หมวด ๓ - มีระบบงานมาตรฐาน PCA ตามบริบทของพื้นที่ แนวทางที่สําคัญและมีการนําเอา หมวด ๖ ตามขั้นที่ ๒ - มีกิจกรรมและผลลัพธที่มี มาตรฐานPCA สูการปฏิบตั จิ น เพิ่มประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เกิดผลลัพธที่ดี มีผลลัพธแสดง ๑. ประเมินตนเองตาม - มีการเปรียบเทียบผลลัพธ มาตรฐานครบทุกหมวด ได - มีโอกาสการพัฒนา และหาโอกาสพัฒนาในแต ขอ ๒. มีการนําขอมูลมาใชใน - มีรูปแบบกิจกรรม ละระบบ การวัดวิเคราะหวางแผนและ - มี CPG , แนวทางการพัฒนา ๒. มีการพัฒนาระบบงาน/ ติดตามประเมินผลอยางเปน TREND, สถิติ, ขอมูล ระบบสนับสนุนสําคัญที่ ระบบ (หมวด๔) ชัดเจน(ตามระบบสําคัญใน - นําเสนอระบบสนับสนุนสําคัญ ขอ ๓.มีการพัฒนาเรียนรูอยาง ไดแก ระบบการดูแลผูปวยในกลุม ขั้นที่ ๒) ตอเนื่องตามกระบวนการเรียนรู โรคเรื้อรัง กลุมมารดาทารก และ ๓. มีการใชขอมูล การวัด PDCA / CQI จนเกิดผลลัพธ ผูสูงอายุ ระบบสงตอ ระบบการ วิเคราะห ในการวางแผน ที่ดีขึ้น การดําเนินการ และติดตาม ดูแลตอเนื่อง - นําเสนอกระบวนการเรียนรูใน ประเมินผล ๔. มีกระบวนการเรียนรูอยาง การพัฒนาระบบงานอยางนอย ๑ ระบบ ตอเนื่อง ๕. มีผลลัพธแสดงได Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๕

เกณฑการประเมินคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิของระดับเครือขายบริการ สําหรับเครือขายบริการปฐมภูมิซึ่งมีความสําคัญตอการบริการที่มีคุณภาพของการจัดบริการที่ มีคุณภาพของหนวยบริการ ซึงเกณฑนี้จะใหความสําคัญกับการประเมินเครือขายบริการฯ(CUP) ใน การบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการในดานดานตางๆ ใหกับหนวยบริการปฐมภูมิแตละแหง ดังนั้นการประเมินระดับเครือขายบริการฯ จึงเปนสวนที่สําคัญในการเห็นภาพรวมของการพัฒนา ในเครือขายบริการฯ นั้น ขั้นบันไดที่ ๑ ประกอบดวยประเด็นสําคัญดังนี้  รูจักสภาพปญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่สําคัญทั้งในระดับภาพรวมของเครือขายบริการ ปฐมภูมิและระดับหนวยบริการปฐมภูมิในแตละแหง  มีแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการปญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่สําคัญใน การดําเนินงานของหนวยบริการหรือการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน  ปญหาและความเสี่ยงสําคัญนั้นไดรับการปรับปรุงแกไข ขั้นบันไดที่ ๑ นี้ ใหพิจารณาวาเครือขายบริการปฐมภูมิทราบปญหาสุขภาพที่สําคัญของพื้นที่ ความเสี่ยงที่สาํ คัญในการดําเนินของหนวยบริการปฐมภูมิในแตละแหง ตลอดจนการสนับสนุน ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงานของหนวยบริการ และมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา และความเสีย่ งที่สําคัญนั้นๆ ประเด็นปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญขั้นที่ ๑ ที่ควรพิจารณา ไดแก ๑. เครือขายบริการปฐมภูมิควรทราบของปญหาสุขภาพที่สําคัญเกีย่ วกับความชุกของโรค อัตรา การเกิดโรคทีส่ ําคัญ พบบอย รุนแรงในพื้นที่ เกีย่ วกับการจัดการบริการที่มีคณ ุ ภาพในหนวยบริการ ปฐมภูมิ เชน ตามการจัดบริการแบบองครวมผสมผสานทั้งในกลุมแบบเฉียบพลัน เรื้อรัง ตามกลุม ประชากรเสีย่ ง ตามกลุมอายุ ตามกลุมผูดอ ยโอกาส ตามลักษณะพืน้ ที่/การประกอบอาชีพ เปนตน ๒. เครือขายบริการปฐมภูมิควรทราบความเสี่ยงทีส่ ําคัญในการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ใหเพียงพอ เชน งบประมาณ ยาและเวชภัณฑและเวชภัณฑที่มิใชยา วัสดุชันสูตร วัสดุเครื่องมือ อุปกรณครุภณ ั ฑที่จําเปนในการจัดบริการ เปนตน ๓. เครือขายบริการปฐมภูมิจดั ใหมีระบบสนับสนุนที่สําคัญ เชน ระบบเฝาระวังและควบคุม การติดเชื้อในสถานบริการ ระบบการดูแลรักษาพยาบาลตอเนื่อง(เฉียบพลัน-เรื้อรัง)รวมถึงระบบ การสงตอ(ไป-กลับ) ระบบงานชันสูตร ระบบยาและเวชภัณฑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ พัฒนาคุณภาพ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน ๔. เครือขายบริการปฐมภูมมิ ีระบบนิเทศ ประเมินติดตาม และการประสานงานเพื่อการ จัดบริการภายในเครือขายทีด่ ีในขั้นที่ ๑ เครือขายบริการปฐมภูมิมีจดั การปญหาและความเสี่ยงการ ดําเนินงานที่สําคัญนั้น ๆ เพือ่ ใหมีการจัดบริการที่มีคุณภาพที่หนวยบริการปฐมภูมิ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๖

ขั้นบันไดที่ ๒ ประกอบประเด็นสําคัญดังนี้  ผานขั้นบันไดที่ ๑  เครือขายบริการปฐมภูมิวิเคราะหปญหา/ความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินงาน มีการ สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางเปนระบบ  มีการนําขอมูลมาใชในการวัดวิเคราะห วางแผนและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ หมายเหตุ ระบบ หมายถึง มีแนวทางการดําเนินงาน การประเมินติดตามผลลัพธ การประเมินในขั้นบันไดที่ ๒ นี้พิจารณาจากการที่เครือขายบริการปฐมภูมิตอยอดจากขั้นที่ ผานมา และไดวิเคราะหขอมูล หาสาเหตุที่แทจริงแลวนํามาวางระบบ แนวทาง มาตรการปองกัน ปญหา/ความเสี่ยงในการดําเนินงานที่สําคัญนั้นๆนําสูการปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ ขั้นบันไดที่ ๓ ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ดังนี้  ผานขั้นบันไดที่ ๒  มีระบบงานและแนวทางทีส่ ําคัญและมีการนําเอามาตรฐาน PCA สูการปฏิบัติจนเกิดผล ลัพธแสดงได  มีการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องตามกระบวนการเรียนรู PDCA/CQI จนเกิดผลลัพธที่ดี ขึ้น การประเมินในขั้นบันไดที่ ๓ นี้พิจารณาจากที่เครือขายบริการปฐมภูมิไดมีการพัฒนาตอ ยอดจากขั้นทีผ่ านมา และมีการวางระบบการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อจัดการปญหา/ความเสี่ยง การดําเนินงานที่สําคัญ ไดครอบคลุมปญหาสุขภาพที่สาํ คัญของพื้นที่ และระบบสนับสนุน ทรัพยากรที่จําเปนจนเกิดผลลัพธที่ดีในระบบงานที่สําคัญ และปญหาที่สําคัญไดรับการปรับปรุง แกไขจนเกิดผลลัพธที่ดี (ผลลัพธที่ดี หมายถึง มีผลลัพธทเี่ ปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี ึ้นเมื่อเทียบกับ เปาหมายที่หนวยงานกําหนด(Goal) มีแนวโนมที่ดีขึ้น (Trend) หรือเทียบเคียงกับคามาตรฐาน (Standard)) เครือขายบริการปฐม มีขอมูลผลการดําเนินงานของเครือขายบริการปฐมภูมิ ที่จะนํามาใช ประโยชนในการจัดการบริการ การบริหาร พัฒนาคุณภาพการบริการปฐมภูมิ ขั้นบันไดที่ ๑  รูจักสภาพหนวยงานของตนเองวามีพันธกิจ หรือบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย รวมถึงทิศทาง เปาประสงค วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร สภาพแวดลอม ความสัมพันธที่สําคัญกับประชาชน ชุมชน ผูรับบริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก ภาคี เครือขายบริการสุขภาพ  ทราบปญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่สําคัญ และมีการจัดการปญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่ สําคัญนั้น

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๗

ประเด็นปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญที่ควรพิจารณาไดแก ๑. ปญหาสุขภาพที่พบบอยและ/หรือรุนแรงในพื้นที่ เชน การเกิดโรคระบาด โรคติดตอที่ เปนปญหาในพื้นที่ เปนตน ๒. การดูแลสุขภาพตามกลุมประชากร เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมโรคเรื้อรัง กลุมมารดาทารก กลุมผูดอยโอกาส/ผูพิการ กลุมประชากรตามภาวะเสี่ยงตางๆ ตามลักษณะพื้นที่หรือการประกอบ อาชีพ ๓. การจัดบริการรักษาพยาบาลทั้งภาวะเฉียบพลัน และเรื้อรัง และการดูแลตอเนื่อง ๔. การประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่สําคัญ ภาคีเครือขายตางๆในพื้นที่ เชน องคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน วัด ชมรมตางๆ องคกรภาคเอกชน ผูนําชุมชน เปนตน ๕. การจั ด การอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล อ ม การเฝ า ระวั ง ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการ แพรกระจายเชื้อที่ปลอดภัยทั้งผูรับบริการและผูใชบริการ ๖. การบริ ห ารจั ด การยาเวชภั ณ ฑ แ ละเวชภั ณ ฑ ที่ ไ ม ใ ช ย า ที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ตาม มาตรฐาน ๗. การบริการดานชันสูตร ใหไดมาตรฐาน ถูกตองเหมาะสม ๘. การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนในการบริการใหเพียงพอ พรอม ใช เที่ยงตรงและปลอดภัย ๙. การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลตังแตการสรรหา พัฒนาบุคลากร การสรางเสริม ขวัญกําลังใจ การประเมินในขั้นบันไดที่ ๑ นี้ใหพิจารณาวาหนวยบริการทราบปญหาที่สําคัญของพื้นที่ และ/หรือประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินงานของหนวยงาน และมีการนําปญหาและความ เสี่ยงตางๆนั้นนํามาแกไข ปรับปรุง พัฒนา ซึ่งผลลัพธอาจยังไมเปนที่นาพอใจก็ไดเปนพัฒนาในเชิง การตั้งรับ ขั้นบันไดที่ ๒  ผานขั้นบันไดที่ ๑  มีการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงแลวนําไปวางระบบ แนวทาง มาตรการปองกันการเกิด ปญหา/ความเสี่ยงนั้นๆ ใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้น  มีการใชขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของปญหา/ความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งเปนการพัฒนาเชิง การปองกัน ขั้นที่ ๓  ผานขั้นบันไดที่ ๒  ครอบคลุมระบบงานและแนวทางที่สําคัญและมีการนําเอามาตรฐาน PCA สูการปฏิบัติจน เกิดผลลัพธที่ดี มีผลลัพธที่ยอมรับได Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๘

มีการนําขอมูลมาใชในการวัดวิเคราะหวางแผนและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องตามกระบวนการเรียนรู PDCA/CQI จนเกิดผลลัพธที่ดีขึ้น การประเมินในขั้นบันไดที่ ๓ นี้ใหพิจารณาวาหนวยบริการมีการพัฒนาตอยอดจาการพัฒนาใน ขั้นที่ผานมาแลวมีการปรับปรุงระบบงาน แนวทาง มาตรการตางๆที่วางไวโดยนําผลการดําเนินงาน มาใชในการทบทวนเพื่อทําไดผลลัพธที่ดีขึ้น มีการหมุนวงลอ PDCA/CQI ในระบบงาน แนวทาง มาตรการ ดังกลาวและครอบคลุมระบบที่สําคัญๆของหนวยงาน เริ่มนําเอาเกณฑมาตรฐานคุณภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานและมีผลลัพธการดําเนินงานบางระบบดี ยอมรับได 

การเยี่ยมสํารวจ การเยี่ยมสํารวจ คือ การกระตุนใหเครือขายบริการปฐมภูมิและหนวยบริการปฐมภูมิ เกิด กระบวนการเรียนรู เนนการประเมินเพื่อการพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง โดยใชมาตรฐานและ การประเมินตนเองเปนเครื่องมือใหเกิดการกระบวนการเรียนรู/พัฒนา ใหกับหนวยบริการปฐมภูมิ เปาหมายการเยี่ยมสํารวจ ๑. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง ๒. เพื่อกระตุนใหเห็นโอกาสพัฒนา และเกิดความเขาใจในมาตรฐานนําสูการ ปฏิบัติ โดยมุงเนนสํารวจในประเด็นสําคัญ ความเสี่ยง ความเชื่อมโยงเชิงระบบ กระบวนการ PDCA /CQI ๓. เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ๔. การกระตุนเสริมพลัง รับฟง อยางเปนกัลยาณมิตร ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเยี่ยมสํารวจ ๑. หนวยงาน / เครือขายบริการฯภูมิใจในผลงานของตน ๒. หนวยงาน / เครือขายบริการฯ เห็นโอกาสพัฒนาและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา ตอเนื่อง ๓. หนวยบริการ/เครือขายบริการฯมั่นใจในตัวผูเยี่ยมสํารวจและกระบวนการเยี่ยม สํารวจ (โปรงใส เปนธรรม มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเปนมิตร) ๔. ทั้งทีมงานของหนวยบริการฯและผูเยี่ยมสํารวจ มีความสุข ขอควรปฏิบัติสํารวจผูเยี่ยมสํารวจ ๑. ยึดมาตรฐาน PCA และแนวคิด TQM/CQI ๒. ใหความสําคัญกับการทบทวนประเมินตนเอง ๓. ทําหนาที่เปนโคช(Coaching) ๔. ใชหลัก priority, simplicity, integration Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๙

๕. ศึกษาขอมูล เตรียมประเด็นสําคัญ ๖. ยืดหยุน ดูความเปนไปได ขอแนะนําการปฏิบัติในการเยี่ยมสํารวจ ๑. ไมควรเขาไปชี้ผิดชี้ถูก ๒. ไมควรตัดสินพิพากษา ๓. ไมควรยัดเหยียดความคิด ๔. ไมควรอวดภูมิรูของผูเยี่ยม ๕. ไมควรถามหาขอมูลที่มีอยูแลวในแบบประเมินตนเอง ๖. ไมควรถามหาขอมูลตัวเลข ปริมาณงาน ปริมาณเจาหนาที่ ๗. ไมควรถามเพื่อตนเอง ปญหาของตนเอง ความสนใจของตนเอง ๘. ไมควรทําใหหนวยงานสับสน คิดวาสิ่งที่ หนวยบริการ/เครือขายฯทํามาไม ถูกตอง ๙. ไมควรมองหาเพื่อจับผิด ผลลัพธจากการเยี่ยมสํารวจ ๑. การ feed back ดวยวาจาแก เครือขายและหนวยบริการ ๒. เอกสารรายงานแก คณะกรรมการรับรอง และหนวยบริการ ๓. ขอมูลเพียงพอสําหรับการตัดสินรับรอง การเตรียมตัวสําหรับผูรับการสํารวจและผูเยี่ยมสํารวจ ๑. หนวยบริการและเครือขายจัดสงขอมูลใหผูเยี่ยมสํารวจลวงหนา กอนวันเยี่ยม สํารวจ ๒. หนวยบริการและเครือขายเตรียมหลักฐาน/ขอมูลที่สําคัญเพื่อยืนยัน/เสริมแบบ ประเมินตนเอง และนําเสนอโดยสรุประยะเวลาประมาณ ๒๐ นาที ๓. ผูเยี่ยมสํารวจศึกษาขอมูล / แบบประเมินตนเอง และสรุปประเด็นลวงหนา ๔. ผูเยี่ยมสํารวจกําหนดประเด็นสําคัญรวมกันในวันกอนเยี่ยม ๕. กําหนดแผนและตารางเยี่ยมสํารวจที่ชัดเจน ๖. กําหนดผูประสานระหวางผูเยี่ยมและผูรับการสํารวจเพื่อการประสานเตรียมพรอม ที่ดี จุดเนนของการเยี่ยมสํารวจที่พึงเปน ๑. เนนเปาหมายของมาตรฐานมากกวารูปแบบที่ตายตัว ๒. เนนผลลัพธควบคูไปกับกระบวนการ ๓. เนนการดูเชิงระบบมากกวาการดูในรายละเอียด ๔. เนนการเชื่อมโยงในเรื่องทิศทางนโยบายและการประสานในแนวราบ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๐

๕. เนนการสังเกตและรับรูในเชิงจิตวิญญาณควบคูไปดวย ๖. Verify การปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตามขอมูลในแบบประเมินตนเองมากกวาการรับ ฟงคําตอบเชิงทฤษฎี การเขียนรายงานระดับการพัฒนา ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ รายงานเปรียบเสมือนเอกสารลายลักษณอักษรที่เปนความเห็นของทีมผูเยี่ยมสํารวจ ที่มี ใหกับหนวยบริการและเครือขาย เพื่อใหไดนํารายงานไปพิจารณาและใชประโยชนในการพัฒนา คุณภาพบริการใหสอดคลองกับบริบทของหนวยบริการและเครือขาย ตามเปาหมายของมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อใหรายงานที่จะจัดสงใหกับหนวยบริการและเครือขายเปนไปตามความมุงหมาย จึงควร พิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ ความมุ ง หมาย เพื่ อ ให ร ายงานเป น ข อมู ล สํา คัญ ของหนว ยบริ ก ารและเครือ ขา ยในการ นําไปใชทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบบริการและการดูแลผูปวยในระดับบริการปฐมภูมิใหดี ยิ่งขึ้น จุดเนนของการรายงาน จุดเนนของการเขียนรายงานขึ้นกับระดับขั้นของการพัฒนา ดังนี้ การเขียนขอเสนอแนะ ขั้นบันไดที่ ๑ ขั้นที่ ๑ เปนขั้นตอง รูจักสภาพปญหาระบบสุขภาพ ความเสี่ยง(สาเหตุ)ที่สําคัญ ของเครือขายบริการ แนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการปญหาและความเสี่ยงที่ สําคัญ สามารถอธิบายปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญของเครือขาย ที่เกิดขึ้นในสถานการณปจจุบัน หรือในชวงขณะนั้น ( เฉพาะหนา ) เชน การเกิดโรคระบาดไขหวัดใหญ ไขเลือดออก หรือปญหาที่ จําเปนตองไดรับการแกไขเรงดวนและ มีขอมูลสอดคลองกับสภาพปญหาและสามารถตรวจสอบได ในการเขียนรายงานควรมีขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังตัวอยางตอไปนี้ ๑. เครือขายบริการปฐมภูมิ มีการสรุปขอมูลของชุมชน วิเคราะหปญหาชุมชน วางแผน แกไขปญหาแบบมีสวนรวม รวมทั้งมีระบบการประสานขอมูลและสงตอขอมูลแกผูมีสวนไดสวน เสีย เพื่อใหเกิดการวางแผนและการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน อยางตอเนื่อง ๒. เครือขายบริการปฐมภูมิ มีการนําสิ่งที่ไดจากการทบทวน มาสื่อสารใหกับ บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการปรับปรุงและหาโอกาสสรางนวัตกรรม พรอมทั้งถายทอดวิธีการ ปฏิบัติ (ในสวนที่เปน Best Practice) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน รวมถึงการพัฒนางาน กับชุมชนได อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนํามาใชในการปรับเปาหมายและแผนกลยุทธในการ ทํางานและเพื่อที่จะนําสูการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงในขั้นตอไป Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๑

การเขียนขอเสนอแนะ ขั้นบันไดที่ ๒ วิเคราะหปญหา/ ความเสี่ยงที่สําคัญและวางแผนสนับสนุนทรัพยากรอยางเปน ระบบ ปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญของเครือขายไดรับการแกไข มีการวิเคราะหหาสาเหตุของ ปญหาหรือความเสี่ยงนั้นๆ และจัดระบบสนับสนุนและระบบการปองกันเพื่อไมใหเกิดปญหาหรือ ความเสี่ยงนั้นในระยะยาว หรือในอนาคต มีขอมูลสอดคลองกับสภาพปญหา สามารถตรวจสอบได ในการเขียนรายงานควรมีขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังตัวอยางตอไปนี้ ๑. ควรพัฒนาระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น และเชื่อมโยงการทบทวนปญหาความเสี่ยงในขั้นที่ ๑ สูการพัฒนาคุณภาพระบบบริการที่สําคัญ มีการวัดผลลัพธที่เหมาะสม ๒. ควรสงเสริมใหเจาหนาที่ทําความเขาใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางเชื่อมโยงกัน ระหวางความตองการของผูรับผลงาน ความมุงหมาย/เปาหมาย และการติดตามเครื่องชี้วัดการบรรลุ เปาหมาย ทั้งในระดับหนวยงานและระดับเครือขาย ๓. ควรสนับสนุนใหมีการประเมินตนเองเพื่อนําไปสูการพัฒนาตอเนื่อง ทั้งในระดับ เครือขาย ระดับทีมครอมสายงาน และการประเมินตนเองระดับหนวยงานบริการปฐมภูมิ ๔. ในการนํามาตรฐาน PCA มาประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนา ยังไมตองเนนการเขียน บรรยายที่สมบูรณ แตใหเนนการวิเคราะหจุดออนที่สําคัญและดําเนินการพัฒนา ๕. ควรวางระบบบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับหนวยบริการปฐมภูมิและในระดับเครือขาย ควรใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางๆ การมีขอมูลที่จะใช ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การเขียนขอเสนอแนะ ขั้นบันไดที่ ๓ เปนการเรียนรูที่จะพัฒนาระบบงานทุกสวนตอยอดจากขั้นที่ ๒ อยางเชื่อมโยงกัน โดยใชมาตรฐานเปนแนวทาง สามารถแสดงใหเห็นแนวโนมที่ดีขึ้นของผลลัพธที่สําคัญ ดังนั้นใน การเขียนรายงานในขั้นนี้จึงเปนไปเพื่อสราง Maturity ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน เนนการ เสนอแนะเพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู และสรางวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ไดนําเสนอไวในแตละขั้นของการพัฒนา ขอใหผูเยี่ยมสํารวจ ใชเปน หลักคิดในการเขียนรายงานเทานั้น

แนวทางการเขียนประเมินตนเอง ขั้นบันไดที่ ๑ - บอกปญหา ความเสี่ยงที่สําคัญในพื้นที่เครือขายของทานมีอะไรบางและมีจัดการอยางไร Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๒

- แสดงถึงความเชื่อมโยงจากการรับรูปญหาจากการรูจักตนเอง(หมวดP) กลุมลูกคา(หมวด ๓) และการจัดระบบบริการ (หมวด ๖) - เครือขายบริการมีการสนับสนุนทรัพยากรหนวยบริการอยางไรบานในการจัดการปญหา และความเสี่ยงที่สําคัญ - อะไรที่ยังไมไดดําเนินการใหนําไปอยูที่...โอกาสพัฒนา แนวทางการเขียนประเมินตนเอง ขั้นบันไดที่ ๒ - บอกปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญในพื้นที่เครือขายของทาน และทานไดวิเคราะหหา สาเหตุที่แทจริงของปญหาคืออะไร มีแนวทางมาตรการแกไขปญหาและปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ ไดอยางไร - แสดงถึงความเชื่อมโยงจากการรับรูปญหาจากการรูจักตนเอง(หมวดP) กลุมลูกคา (หมวด ๓) และการจัดระบบบริการ (หมวด ๖) - เครือขายบริการมีระบบสนับสนุนทรัพยากรแกหนวยบริการอยางไรบาง เพื่อแกไขปญหา และปองกันความเสี่ยงที่สําคัญ - แสดงผลลัพธที่สําคัญจากกระบวนการแกไขปญหา จัดการความเสี่ยงที่สําคัญ - อะไรที่ยังไมไดดําเนินการใหนําไปอยูที่...โอกาสพัฒนา แนวทางการเขียนประเมินตนเอง ขั้นบันไดที่ ๓ - บอกปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญของพื้นที่เครือขายของทาน และทานไดมีการวิเคราะหหา สาเหตุที่แทจริงของปญหาคืออะไร มีแนวทางมาตรการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ ไดอยางไร - เครือขายหนวยบริการมีการเรียนรูพัฒนาระบบงานอะไรบางและทําอยางไร(โดยใช มาตรฐานเปนแนวทาง และมีความเชื่อมโยงกันในแตละหมวดในมาตรฐาน) - เครือขายหนวยบริการมีการระบบสนับสนุนอยางไรบาง ที่สอดคลองกับสภาพปญหาของ พื้นที่ (ยกตัวอยางเชน ระบบสงตอ ระบบการใหคําปรึกษา ระบบIC ระบบยาและเวชภัณฑ) และมี ระบบติดตามประเมินผลลัพธของเครือขายอยางไรเพื่อเกิดผลลัพธที่ดี - มีผลลัพธที่สําคัญอะไรบาง - อะไรที่ยังไมไดดําเนินการใหนําไปอยูที่...โอกาสพัฒนา

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๓

ตารางประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพทีมนําและผูป ฏิบตั ิงานเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) วันที่ ๑ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐

วันที่ ๒ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐

ลงทะเบียน พิธีเปด แนวคิดและหลักการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของ เครือขายคุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย พักรับประทานอาหารกลางวัน ประเด็นคุณภาพ Core Value PCA ๒๐๑๒ วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนการประเมินตนเองตามเกณฑ PCA : Self Assessment(๑) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๑) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ พักรับประทานอาหารเย็น เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนการประเมินตนเองตามเกณฑ PCA : Self Assessment(๒) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ ทบทวน ประเด็นการประเมินที่แตกตาง วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนรายงานระดับการพัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๑) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๑) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ พักรับประทานอาหารกลางวัน เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนรายงานระดับการพัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๒) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ พักรับประทานอาหารเย็น เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนรายงานระดับการพัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๔ Profile(๒) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ วันที่ ๓ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

ทบทวน มิติการประเมินเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนระดับการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องตาม กระบวนการเรียนรู PDCA/CQIตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๑) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๑) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนระดับการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องตาม กระบวนการเรียนรู PDCA/CQIตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๒) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย และคณะ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ แนวทางการจัดการและติดตามความกาวหนา PCA วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ พิธีปด ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมสํารวจและประเมินรับรอง (Surveyor and Auditor) เครือขาย บริการปฐมภูมิ สําหรับที่ปรึกษา ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) วันที่ ๑ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ลงทะเบียน ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ พิธีเปด ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ทักษะการเปนโคช (Coaching) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ทักษะที่จําเปนของคุณกิจ Knowledge Practitioner วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ การฝกทักษะการเปนคุณกิจ Knowledge Practitioner วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ พักรับประทานอาหารเย็น ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ ทักษะการสื่อสารสําหรับที่ปรึกษา Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๕

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐

วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย การฝกทักษะการสื่อสารสําหรับที่ปรึกษา วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ

วันที่ ๒ ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐

กระบวนการเยี่ยมสํารวจ PCA สําหรับที่ปรึกษา วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรย ๑๐.๓๐.๑๒.๐๐ เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนรายงานการเยี่ยมสํารวจ/ประเมินระดับการพัฒนา ตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๑) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๑) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนรายงานคะแนนประเมิน (Overall Scoring PCA) ระดับการพัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๒) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ พักรับประทานอาหารเย็น ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ เทคนิคและแนวทางลงมือเขียนรายงานคะแนนประเมิน (Overall Scoring PCA) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ ระดับการพัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Profile(๒) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน(๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ วันที่ ๓ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ฝกทักษะการเยี่ยมสํารวจและอาน Profile PCA ระดับการพัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Profile (๑) (ภาคสนาม) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน (๑) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ ฝกทักษะการเขียนรายงานคะแนนประเมิน (Overall Scoring PCA) ระดับการ พัฒนาตามเกณฑ PCA : PCA Profile (๒) (ภาคสนาม) ฝกทักษะการเขียนและนําเสนอผลการเขียนรายงาน (๒) วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ สรุปผลการฝกปฏิบัตภิ าคสนาม วิทยากร : ดร.สมชาย วงษพิริยะไพฑูรยและคณะ

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๖

แนวทางการเขียน ประเมินตนเองและรายงาน ระดับการพัฒนา PCA ขั้น ๓ (Accreditation PCA ๓)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๗

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment : PCA ๒๐๑๒) หนวยบริการปฐมภูมิ และ เครือขายบริการปฐมภูมิ ขั้น ๓

(Accreditation PCA ๓)

หนวยบริการ........................................................ อําเภอ................................ จังหวัด............... Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๘

คํานํา

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๒๙

สารบัญ

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๐

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ.............................. หมวด P – ลักษณะสําคัญขององคกร เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : บริบท วิสัยทัศน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... พันธกิจ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ : ๑. ลักษณะพื้นฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายปฐมภูมิ ๑.๑ วิสัยทัศนและพันธกิจ ๑) การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากวิสัยทัศนขององคกร : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๒) บทบาทของผูนําในการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาและบทเรียน ที่เกิดขึ้น : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓) บทบาทของผูนําในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและบทเรียนที่เกิดขึ้น : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๒ สภาพโดยรวมที่สําคัญของทีมสุขภาพ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๓ เทคโนโลยี อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติขององคกรที่ เหมาะสมและปลอดภัย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๔ กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่ใชและเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๑ ๒. ความสัมพันธภายในและภายในหนวยปฐมภูมิและเครือขายปฐมภูมิ รวมทั้งภาคีเครือขายสุขภาพ(ผูมีสวนได สวนเสีย) .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓. ความทาทายที่สําคัญของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ ๓.๑ การเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓.๒ ความทาทายเชิงกลยุทธ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓.๓ ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตอง อธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจาก การประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๒

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ.................................. หมวด ๑ – การนําองคกร เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : ขอมูลตัวชี้วัด เปาหมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๑. รอยละของ บุคลากรหนวยปฐม ภูมิที่เขาใจทิศทาง ของหนวยบริการ ปฐมภูมิ/เครือขาย ปฐมภูมิ ๒.รอยละความพึง ใจของบุคลากรของ บุคลากรหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐม ภูมิที่มีตอการนํา องคกรของผูบริหาร ๓.รอยละ ความสําเร็จเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของ ตัวชี้วัดสําคัญที่ ผูบริหารใชในการ ติดตามการ บริหารงาน ๔.รอยละเฉลี่ยถวง น้ําหนักความสําเร็จ ของผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการ กํากับดูแลองคกรที่ ดี ๕.ระดับความ เชื่อมั่นดานธรรมาภิ บาลของผูรับบริการ ตอองคกร(คาเฉลี่ย)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๓ บริบท .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ ๑.๑ ภาวะผูนําของผูบริหารองคกร ๑.๑.๑ การกําหนดและถายทอดทิศทางของเครือขายบริการปฐมภูมิ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๑.๒ การกํากับดูแลตนเองที่ดีของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๑.๓ การทบทวนผลการดําเนินการของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๒ ความรับผิดชอบตอสังคม ๑.๒.๑ ของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๒.๒ การดําเนินการอยางมีจริยธรรม .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๑.๒.๓ การใหการสนับสนุนตอชุมชนที่สําคัญ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิง ผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๔

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ............................ หมวด ๒ – การวางแผนเชิงกลยุทธ เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : ขอมูลตัวชี้วัด เปาหมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๑.ระดับความสําเร็จของ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน การบรรลุเปาหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ หลัก/เอกสารงบประมาณ รายจายฯ ของหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๒.รอยละของบุคลากร ปฐมภูมิที่เขาใจแผนปฏิบัติ ราชการประจําปที่ระดับ ความเขาใจไมนอยกวารอย ละ ๘๐ ๓.รอยละของตัวชี้วัดระดับ บุคคลหนวยปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิที่ สอดคลองขององคกร ๔.รอยละความสําเร็จเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่ ปฏิบัติงานไดบรรลุ เปาหมายตามตัวชี้วัดที่ องคกรกําหนด ๕.รอยละเฉลี่ยถวง น้ําหนักกความสําเร็จของ เปาหมายของโครงการตาม แผนบริหารความเสี่ยง บริบท .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๕ กระบวนการ: ๒.๑ การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ ๒.๑.๑ การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๒.๑.๒ เปาประสงคเชิงกลยุทธและกลยุทธ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๒.๒ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ๒.๒.๑ การจัดแผนปฏิบัติการ ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ และสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานใหเพียงพอ ทันเวลา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๒.๒.๒ การประเมินผลการดําเนินการและการคาดการณผลการดําเนินงาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิง ผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๖

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ..................................... หมวด ๓ การใหความสําคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชนและผูมีสวนไดเสีย เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : ขอมูลตัวชี้วัด เปาหมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๑.รอยละของความพึงใจ ของผูรับบริการหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๒.รอยละของความไมพึง ใจของผูรับบริการหนวย ปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๓.รอยละของความพึงใจ ของเครือขายที่มีตอ กิจกรรมสรางความสัมพันธ ๔.รอยละความสําเร็จของ ผลสัมฤทธิ์ของการ ดําเนินงาน/โครงการที่เปด โอกาสใหประชาชนเขามา มีสวนรวมในการบริหาร ราชการ ๕.รอยละของความสําเร็จ ในการดําเนินงานตาม มาตรฐานคูมือการ ใหบริการ บริบท ................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ: ๓.๑ ความรูเกี่ยวกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูสวนไดสวนเสีย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓.๒ ความสัมพันธและความพึงพอใจของประชากรเปาหมายชุมชน และ และผูสวนไดสวนเสีย Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๗ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓.๒.๑ การสรางความสัมพันธกับประชากรเปาหมายชุมชน และ และผูสวนไดสวนเสีย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๓.๒.๒ การวัดความสัมพันธและความพึงพอใจของประชากรเปาหมายชุมชน และ และผูสวนไดสวนเสีย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิง ผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๘

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ...................................... หมวด ๔ การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : ขอมูลตัวชี้วัด เปาหมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๑.รอยละของความ ครอบคลุม ถูกตอง และ ทันสมัยของฐานขอมูลที่ สนับสนุนยุทธศาสตร อยางนอย ๑ ประเด็น ยุทธศาสตร ๒.รอยละความพึงพอใจ ของผูเขาถึงหรือเขาใจใช ขอมูลขาวสารผานทาง เว็บไซตของหนวย บริการ ๓.รอยละขอมูลที่ เกี่ยวของกับระบบ สุขภาพและผลการ ดําเนินงาน มีความ ครบถวน ถูกตองเปน ปจจุบัน นาเชื่อถือ ๔.ระดับความสําเร็จการ จัดทําฐานขอมูล ๑๘/๒๑ แฟม ๕.รอยละเฉลี่ยถวง น้ําหนักความสําเร็จจาก ผลสัมฤทธิ์ของการ ดําเนินการตามแผนการ จัดการความรูอยางนอย ๓ องคความรู บริบท .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ: ๔.๑ การวัด วิเคราะห และพิจารณาผลการดําเนินการขององคกร Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๓๙ ๔.๑.๑. การวัดผลงาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๔.๑.๒ การวิเคราะหและทบทวนประเมินผล .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๔.๒ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๔.๒.๑ ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๔.๒.๒ การจัดการความรูขององคกร .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๔.๒.๓ การจัดการขอมูล สารสนเทศและองคความรูใหมีคุณภาพ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิง ผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๐

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ................................... หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : ขอมูลตัวชี้วัด เปาหมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๑.รอยละความพึง พอใจของบุคลากร หนวยปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอองคกร ๒.รอยละความพึง พอใจของบุคลากร หนวยปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอการพัฒนา บุคลากร ๓.รอยละความพึง พอใจของบุคลากร หนวยปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอระบบประเมินผล การปฏิบัติงาน ๔.รอยละของ หลักสูตรการอบรมที่ ผานเกณฑตาม หลักประกันคุณภาพ การฝกอบรม ๕.รอยละความพึง พอใจของบุคลากร หนวยปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอแผนการสราง ความกาวหนาในสาย งาน บริบท .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๑ .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ: ๕.๑ ระบบบริหารงานบุคคลที่กอใหเกิดการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ๕.๑.๑ การจัดระบบและบริหารงาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๕.๑.๒ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๕.๑.๓ การจางงานและความกาวหนาในการงาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๕.๒ การเรียนรูและการสรางแรงจูงใจบุคลากรในเครือขายบริการปฐมภูมิ ๕.๒.๑ การพัฒนาบุคลากร .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๕.๒.๒ การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาความสดกาวหนาในงาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๕.๓ การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร ๕.๓.๑ สภาพแวดลอมในการทํางาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๕.๓.๒ การใหการสนับสนุนสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิง ผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๒

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ จังหวัดสุรินทร หมวด ๖ ดานระบบบริการ เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : ขอมูลตัวชี้วัด เปาหมาย ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๑.รอยละความพึง พอใจของ ผูรับบริการที่มีตอ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๒.รอยละความพึง พอใจของ ผูรับบริการที่มีตอ ระบบรองรับภาวะ ฉุกเฉิน ๓.รอยละของ กระบวนการสราง คุณคาที่มีการ จัดทําคูมือการ ปฏิบัติงาน ๔.รอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก ความสําเร็จของ การดําเนินการ ตามมาตรฐานของ กระบวนการที่ สรางคุณคา ๕.จํานวน กระบวนการที่ ไดรับการ ปรับปรุงใหผล การดําเนินการดี ขึ้น บริบท .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๓ .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ: ๖.๑ กระบวนการใหบริการที่สรางคุณคาของระบบบริการปฐมภูมิ ๖.๑.๑ การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๖.๑.๒ การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสานเปนองครวมตอเนื่อง .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๖.๑.๓ การดูแลสุขภาพของกลุมประชากร .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๖.๑.๔ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับองคกรชุมชน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๖.๒ กระบวนการสนับสนุนการใหบริการที่สรางคุณคาของระบบบริการปฐมภูมิ ๖.๒.๑ การจัดระบบสนับสนุนบริการ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๖.๒.๒ การสนับสนุนและมีสวนรวมของทองถิ่น ชุมชน หนวยงานตาง ๆ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิง ผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๔

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : PCA ๒๐๑๒) เครือขายบริการปฐมภูมิ.................................... หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการของเครือขายบริการปฐมภูมิ เปาหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญ : บริบท .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... กระบวนการ: ๗.๑ ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิผล .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๗.๒ ผลลัพธการดําเนินการดานคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพในมุมมองของประชาชนและผูมีสวนได สวนเสีย .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๗.๓ ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ๗.๔ ผลลัพธการดําเนินการดานการพัฒนาองคกรเครือขายบริการปฐมภูมิ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ผลการพัฒนา/บทเรียนจากการพัฒนาที่สําคัญ : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... โอกาสพัฒนาใน ๑-๒ ปขางหนา .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ กราฟ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตอง อธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในแตหมวดของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจาก การประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI ครอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๕

บันทึกขอเสนอแนะจากที่ปรึกษาระดับจังหวัด/เขต ชื่อที่ปรึกษา.............................................................. วันที่................................................ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง ๑.………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………\ ๒………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………..…………………………………………………………………………………. ๓………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๔………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………..………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๕………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๖

รายงานการประเมิน

ระดับการพัฒนา หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพเครือขายปฐมภูมิ (Primary Care Award) ขั้น ๓ (Accreditation PCA ๓) (Profile Report : PCA ๒๐๑๒)

หนวยบริการ........................................................ อําเภอ................................ จังหวัด………… Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๗

คํานํา

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๘

สารบัญ

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๔๙

ระดับการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………เ ขี ย น ประโยคนํา (อางถึงแนวคิดเหตุผล วัตถุประสงค) เชื่อมโยงนําไปการเขียนในเชิงบรรยาย/พรรณนา อาทิ เชน ระบบบริการปฐมภูมิ ไดมีการพัฒนาและฟนฟูขึ้นหลังจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบบริการปฐมภูมิ เริ่มตั้งแตการกําหนดใหมีศูนยสุขภาพชุมชน ให เปนหนวยบริการใกลบานใกลใจ ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก และไดรับบริการขั้นพื้นฐานที่ดีมี คุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาและประเมินรับรอง มาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวย กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผูแทนจากสวนภูมิภาค พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานขึ้นเพื่อใหมี ความเหมาะสม ทันสมัย เนนการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือขาย โดยไดนํากรอบคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกตใชเปน กรอบในการพัฒนา เพื่อใหเกิดการจัดการเปนระบบทั้งองคกร และจัดทําเปนเกณฑคุณภาพเครือขาย บริการปฐมภูมิ ( Primary Care Award :PCA ) หัวใจสําคัญที่เปนคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ คือ ตองเปนบริการองครวมตอเนื่อง ผสมผสานและสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชนอยางสมดุล ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ เปนหลักการ ที่ผูใหบริการตองใชเปนฐานในการดําเนินงานบริการในทุกดานของหนวยบริการปฐมภูมิ ในการ ดูแลประชากรแตละคนหรือแตละกลุม ตองพยายามที่จะบูรณาการดานการสงเสริมสุขภาพ การ ปองกัน การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพไปพรอมกัน และกระบวนการดําเนินงานตอง คํานึงถึงมิติทางดานจิตใจ สังคม และสภาพแวดลอมของประชาชนหรือผูรับบริการดวยการพัฒนา คุณภาพหนวยบริการปฐม ภูมิไดนําแนวคิด CQI (Continuous Quality Improvement) มาใช ซึ่งจะ เนนการประเมินเพื่อการพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง โดยใชมาตรฐานและการประเมินตนเอง เปนเครื่องมือใหเกิดกระบวนการเรียนรู / พัฒนา ใหกับหนวยบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ.......................... ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน คุณภาพเครือขายปฐมภูมิ (Primary Care Award) ตามกระบวนการและขั้นตอนใหไดตามมาตรฐาน เพื่อประโยชนของประชาชน ขอนําเสนอผลการพัฒนาตามลําดับตอไปนี้

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๐

๑. ขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิ ๑.๑ ชื่อหนวยงาน ................................................................................................................................................ ๑.๒ สถานที่ตงั้ ................................................................................................................................................ ๑.๓ ปที่กอตั้ง ............................................................................................................................................... ๑.๔ โทรศัพท............................................โทรสาร ............................................................. ๑.๕ E-Mail :........................................................................................................................ ๒.ขอมูลเครือขายบริการปฐมภูมิ ๒.๑ ชื่อเครือขายตนสังกัด .............................................................................................................................................. ๒.๒ สถานทีต่ ั้ง .............................................................................................................................................. ๒.๓ ลักษณะบริการ ................................................................................................................................................ ๒.๔ ชื่อผูบริหาร...............................................ตําแหนง........................................................ ๒.๕ โทรศัพท...............................................โทรสาร ........................................................... ๒.๖ E-Mail : ......................................................................................................................... ๒.๗ ชื่อผูประสานงาน............................................ตําแหนง................................................. ๒.๘ โทรศัพท......................................................โทรสาร .................................................... ๒.๙ E-Mail : .................................. ...................................................................................... ๓. บริบท (๑) วิสัยทัศนและพันธกิจ วิสัยทัศน ............................................................................................................................................................. พันธกิจ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๑

............................................................................................................................................................. วัฒนธรรมขององคกร ............................................................................................................................................................. คานิยมขององคกร ............................................................................................................................................................. (๒) การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากวิสัยทัศนขององคกร : ............................................................................................................................................................. (๓) บทบาทของผูนําในการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอสิ่งแวดลอมและ การพัฒนาและบทเรียนทีเ่ กิดขึ้น : ............................................................................................................................................................. (๔) บทบาทของผูนําในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยและบทเรียนที่เกิดขึ้น : ............................................................................................................................................................. (๕) ความสัมพันธระดับองคกร : ความสัมพันธภายในหนวยปฐมภูมิและภายในเครือขายปฐม ภูมิ รวมทั้งภาคีเครือขายสุขภาพ(ผูมีสวนไดสวนเสีย) ............................................................................................................................................................. (๑๐.๑) โครงสรางการบริหารสถานบริการปฐมภูมิ ............................................................................................................................................................. (๑๐.๒) โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมมาภิบาล ............................................................................................................................................................. (๑๐.๓) โครงสรางของเครือขายบริการและเครือขายความรวมมือ(ผูมีสวนไดสวนเสีย) (ถามี) ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) ๔. ความทาทายทีส่ ําคัญของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ ๔.๑ การเทียบเคียงใหเห็นความเหมือนกันและตางกัน (๑) การกอตั้ง การขยายตัวและเติบโตของสถานบริการปฐมภูมิ ............................................................................................................................................................. (๒) สภาพแวดลอมดานความเหมือนกันและตางกัน ............................................................................................................................................................. (๑) ความสําเร็จ ปจจัยสูความสําเร็จ ขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ ............................................................................................................................................................. (๒) ปญหาทางดานสุขภาพที่สําคัญของพื้นที่(ขอมูลอยางนอย ๓ ป) Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๒

............................................................................................................................................................. (๓) ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสพัฒนา หรือมีขอจํากัดในการใหบริการ ............................................................................................................................................................. (๔) เหตุการณที่มีผลตอการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ............................................................................................................................................................. (๕) ปญหาสําคัญที่หนวยงานกําลังพยายามแกไข ............................................................................................................................................................. (๖) ความทาทายเชิงกลยุทธอื่นๆ ขององคกร ............................................................................................................................................................. ๔.๒ การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรูของหนวยงาน (๑) ระบบการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ/เครือขายบริการปฐมภูมิ ............................................................................................................................................................. (๒) ระบบการเรียนรูของหนวยงาน/เครือขายบริการปฐมภูมิ ............................................................................................................................................................. (๑) ผลงานเดนและความภาคภูมิใจของหนวยงาน/เครือขายบริการปฐมภูมิ ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) ๕. สภาพแวดลอมขององคกร ๕.๑ ขอบเขตของการใหบริการ (๑) ความสามารถที่มีการใหบริการ ............................................................................................................................................................. (๒) ความเชี่ยวชาญพิเศษขององคกร ............................................................................................................................................................. (๓) บริการ/กลุมประชากร/กลุมผูปวยสําคัญที่ใหบริการ ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) ๕.๒ ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (๑) ระดับจังหวัด ............................................................................................................................................................. (๒) ระดับอําเภอ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๓

............................................................................................................................................................. (๓) ระดับตําบล ............................................................................................................................................................. (๒) เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ............................................................................................................................................................. (๓) ชุมชนหรือกลุมผูรับบริการที่เปนเปาหมาย ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) ๕.๓ ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (๑) จํานวนบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามระดับการบริหาร และลักษณะงาน ............................................................................................................................................................. (๒) จํานวนบุคลากรจําแนกตามสาขาวิชาชีพที่สําคัญ ............................................................................................................................................................. ๕.๔ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ (๑) สถานที่และสิ่งที่อํานวยความสะดวกที่สําคัญ ............................................................................................................................................................. (๒) เทคโนโลยีและอุปกรณที่สําคัญ ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) ๖. ผูปวยและผูรับผลงานสําคัญ (๑) กลุมประชากร/กลุมผูปวยที่สําคัญ และความตองการของผูรับบริการแตละกลุม ............................................................................................................................................................. (๒) ผูรับผลงานอื่นและความตองการ ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๔

๗. ความสัมพันธกับองคกรภายนอก ๑. ผูสงมอบที่สําคัญ/ผลิตภัณฑและบริการที่สงมอบ ............................................................................................................................................................. ๒. การฝกอบรมหรือเปนแหลงในการฝกอบรม ............................................................................................................................................................. (นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูม(ิ ขอมูลปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) ๘. วิเคราะหสถานการณ สภาพปญหาของพื้นที่ (ขอมูลจากการประเมินตนเองหมวด ๑-๗) และ ขั้นบันได PCA) นําเสนอขอมูลทั่วไป(พอ สังเขป)................................................................................................................................................. ......................................................................................(นําขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูมิ(ขอมูล ปฐมภูมิ/ทุคยิ ภูมิ)มาเขียนใหกระชับ และสามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ) จากขอมูลและสถานการณสามารถวิเคราะหไดดังนี้ ๘.๑ วิเคราะหหาสาเหตุ (กลาวนํา)....................................................................................... ..........................................................................ซึ่งไดแก...................................................................... ๘.๒ ความเสีย่ งที่สําคัญ (กลาวนํา)...................................................................................... ........................................................................ซึ่งไดแก....................................................(อาทิ ระบบ สงตอ ระบบการใหคําปรึกษา ระบบ IC ระบบยาและเวชภัณฑ เปนตน) ๘.๓ มาตรการแกไขปญหาความเสี่ยงที่สําคัญ (กลาวนํา...................................................... ................................................................................................ซึ่งไดแก........................................ ๘.๔ ปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญไดรับการแกไข (กลาวนํา............................................... .........................................................................ซึ่งไดแก.......................................................................

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๕

ตารางสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญจากวิเคราะหสถานการณ สภาพปญหาของพืน้ ที่ การปรับปรุงแกไข/ผลลัพธการ ดําเนินการของเครือขายบริการ ปฐมภูมิหรือหนวยบริการ (ขั้น ๒) ๑. ๑.ระบบการบริการรักษา พยาบาล (อธิยาย/บรรยาย.....วาเปน (อธิยาย/บรรยาย.....วาเปน อยางไร...การปรับปรุงแกไข/ อยางไร...ปญหา/ความเสี่ยงที่ ผลลัพธการดําเนินการของ สําคัญเปนอยางไร) เครือขายบริการปฐมภูมิหรือ หนวยบริการเปนอยางไร) ๒.ระบบการบริการจัดการดาน ๒. ทรัพยากรบุคคล ๓.ระบบระบบการประสานงาน เครือขายสุขภาพ ๔.ระบบ การใหคําปรึกษา. ๕.ระบบ IC ๖.ระบบยาและเวชภัณฑ ๗.ระบบสงตอ ...............................เปนตน ประเด็นปญหา/ความเสี่ยงที่ สําคัญของพืน้ ที่ (ขั้น ๑)

โอกาสการพัฒนา/แผนการ พัฒนา (ขั้น ๓) ๑. อธิยาย/บรรยาย.....วาเปน อยางไร...โอกาสการพัฒนา/ แผนการพัฒนาเปนอยางไร)

๒.

ใหสรุปผลการดําเนินงาน(การสนับสนุน) ตามปญหาและความเสี่ยงความสําคัญที่พบในบริบทของ ตนเอง ไมใชจากการเลียนแบบจากหนวยอื่น) *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ และตองอธิบาย ใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๑-๖ และ ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนม จากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI คลอบคลุม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๖

๙. วิเคราะหการบริหารจัดการ (ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการทรัพยากร) (ขอมูลจากการประเมินตนเองหมวด ๑-๗ และขั้นบันได PCA) จากการดําเนินกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ............................................................................................................................ซึ่งไดแก ๙.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการ (ระบุรายละเอียดยุทธศาสตรฯ) .......................................................................................................ซึ่งไดแก......................................... ๙.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาระบบริการ(ระบุรายละเอียดยุทธศาสตรฯ)....................... .........................................................................................ซึ่งไดแก....................................................... ๙.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาวิชาการ(ระบุรายละเอียดยุทธศาสตรฯ)........................... ..................................................................ซึ่งไดแก............................................................................. ๙.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ(ระบุรายละเอียดยุทธศาสตรฯ)............................. ..........................................................................................................ซึ่งไดแก.................................... ๙.๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ การมีสวนรวมจากภาคสวน(ระบุรายละเอียดยุทธศาสตรฯ) ..................................................................................................ซึ่งไดแก............................................ จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ..........................……....ได กําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ดังรายละเอียดตอไปนี้ (๑๐ ประเด็น ปญหาเรียงจากมากไปนอย(แผนปฏิบัติการ ๑ ป)) ๑) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวีธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. ๒) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวีธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๑-๖ และ ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทาง และแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLI คลอบคลุม และ ใหดูประแด็นที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจากขอ ๘ เปนฐานดวย) ๑๐. วิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ (Output) และเชิงคุณภาพ (Outcome) (ขอมูลจากการ ประเมินตนเองหมวด ๑-๗ และขั้นบันได PCA) ๑๐.๑ ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ (Output) การดําเนินงานตามนโยบายในการวิเคราะหเชิงปริมาณของหนวยบริการปฐมภูมิ ............... จะพบวา มีการดําเนินงานกิจกรรมในเชิงปริมาณตามเปาหมายเปนไปตามแผนพัฒนา ปญหาที่พบบอยในพืน้ ที่ กลาวคือ (นําเสนอ Output แยกรายกิจกรรม/โครงการหรือนําเสนอรวมก็ ได ขอใหตอบโจทยและการใหคะแนน PCA ได) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๗

๑-๖ และ ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะ ไดคะแนน ADLI และ LETCLIi คลอบคลุม ............................................................................................................................................................. *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณ หรือแบบตาราง ขางลางนี้(ก็ได) หมวด ๑ – การนําองคกร ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ขอมูลตัวชี้วัดความ หนวย นับ สําเร็จ

เปา ผลงาน รอยละ หมาย

กิจกรรม/กระบวนการ/การ สนับสนุนที่บงตอความสําเร็จ

๑. รอยละของบุคลากร หนวยปฐมภูมิที่เขาใจ ทิศทางของหนวยบริการ ปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๒.รอยละความพึงใจของ บุคลากรของบุคลากร หนวยปฐมภูมิ/เครือขาย ปฐมภูมิที่มีตอการนํา องคกรของผูบริหาร ๓.รอยละความสําเร็จเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของตัวชี้วัด สําคัญที่ผูบริหารใชในการ ติดตามการบริหารงาน ๔.รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกํากับดูแล องคกรที่ดี ๕.ระดับความเชื่อมั่นดาน ธรรมาภิบาลของผูรับ บริการตอองคกร(คาเฉลี่ย)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๘

หมวด ๒ – การวางแผนเชิงกลยุทธ ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ขอมูลตัวชี้วัดความ หนวย นับ สําเร็จ

เปา ผลงาน รอยละ หมาย

กิจกรรม/กระบวนการ/การ สนับสนุนที่บงตอความสําเร็จ

๑.ระดับความสําเร็จของ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน การบรรลุเปาหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ หลัก/เอกสารงบประมาณ รายจายฯ ของหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๒.รอยละของบุคลากร ปฐมภูมิที่เขาใจแผนปฏิบัติ ราชการประจําปที่ระดับ ความเขาใจไมนอยกวารอย ละ ๘๐ ๓.รอยละของตัวชี้วัด ระดับบุคคลหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่ สอดคลองขององคกร ๔.รอยละความสําเร็จเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของหนวย ปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ที่ปฏิบัติงานไดบรรลุ เปาหมายตามตัวชี้วัดที่ องคกรกําหนด ๕.รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ความสําเร็จของเปาหมาย ของโครงการตามแผน บริหารความเสี่ยง

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๕๙

หมวด ๓ – การใหความสําคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชนและผูมีสวนไดเสีย ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ขอมูลตัวชี้วัดความ หนวย นับ สําเร็จ

เปา ผลงาน รอยละ หมาย

กิจกรรม/กระบวนการ/การ สนับสนุนที่บงตอความสําเร็จ

๑.รอยละของความพึงใจ ของผูรับบริการหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๒.รอยละของความไมพึง ใจของผูรับบริการหนวย ปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๓.รอยละของความพึงใจ ของเครือขายที่มีตอ กิจกรรมสรางความ สัมพันธ ๔.รอยละความสําเร็จของ ผลสัมฤทธิ์ของการ ดําเนินงาน/โครงการที่เปด โอกาสใหประชาชนเขามา มีสวนรวมในการบริหาร ราชการ ๕.รอยละของความสําเร็จ ในการดําเนินงานตาม มาตรฐานคูมือการ ใหบริการ

หมวด ๔ – การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ขอมูลตัวชี้วัดความ หนวย นับ สําเร็จ

เปา ผลงาน รอยละ หมาย

กิจกรรม/กระบวนการ/การ สนับสนุนที่บงตอความสําเร็จ

๑.รอยละของความ ครอบคลุม ถูกตอง และ ทันสมัยของฐานขอมูลที่ สนับสนุนยุทธศาสตร Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๐ อยางนอย ๑ ประเด็น ยุทธศาสตร ๒.รอยละความพึงพอใจ ของผูเขาถึงหรือเขาใจใช ขอมูลขาวสารผานทาง เว็บไซตของหนวยบริการ ๓.รอยละขอมูลที่เกี่ยวของ กับระบบสุขภาพและผล การดําเนินงาน มีความ ครบถวน ถูกตองเปน ปจจุบัน นาเชื่อถือ ๔.ระดับความสําเร็จการ จัดทําฐานขอมูล ๑๘/๒๑ แฟม ๕.รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินการตาม แผนการจัดการความรู อยางนอย ๓ องคความรู

หมวด ๕ – การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ขอมูลตัวชี้วัดความ หนวย นับ สําเร็จ

เปา ผลงาน รอยละ หมาย

กิจกรรม/กระบวนการ/การ สนับสนุนที่บงตอความสําเร็จ

๑.รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอองคกร ๒.รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอการพัฒนาบุคลากร ๓.รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๑ ตอระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๔.รอยละของหลักสูตร การอบรมที่ผานเกณฑตาม หลักประกันคุณภาพการ ฝกอบรม ๕.รอยละความพึงพอใจ ของบุคลากรหนวยปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอแผนการสรางความ กาวหนาในสายงาน

หมวด ๖ – ดานระบบบริการ ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ ขอมูลตัวชี้วัดความ หนวย นับ สําเร็จ

เปา ผลงาน รอยละ หมาย

กิจกรรม/กระบวนการ/การ สนับสนุนที่บงตอความสําเร็จ

๑.รอยละความพึงพอใจ ของผูรับบริการที่มีตอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.รอยละความพึงพอใจ ของผูรับบริการที่มีตอ ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ๓.รอยละของกระบวนการ สรางคุณคาที่มีการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน ๔.รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ความสําเร็จของการ ดําเนินการตามมาตรฐาน ของกระบวนการที่สราง คุณคา ๕.จํานวนกระบวนการที่ ไดรับการปรับปรุงใหผล การดําเนินการดีขึ้น

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๒

โอกาสพัฒนา ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๑๐.๒ ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ (Output) การดําเนินงานตามนโยบายในการวิเคราะหเชิงคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิ ............................. จะพบวา มีการดําเนินงานกิจกรรมในเชิงคุณภาพตามเปาหมายเปนไปตาม แผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ กลาวคือ (นําเสนอ Output แยกรายกิจกรรม/โครงการหรือ นําเสนอรวมก็ได ขอใหตอบโจทยและการใหคะแนน PCA ได) และตองอธิบายใหสอดคลองกับ ผลลัพธในหมวด ๑-๖ และ ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการประเมิน ในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน ADLI และ LETCLIi คลอบคลุม) ผลการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรูของหนวยงาน *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณนาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณหรือ แบบตารางขางลางนี้(ก็ได) ๑๐.๒.๑ ระบบและผลงานเดนหนวยบริการปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ประเด็นสําคัญ (๑)ระบบการ พัฒนาคุณภาพของ หนวยบริการปฐม ภูมิ/เครือขายบริการ ปฐมภูมิ (อธิยาย/ บรรยาย.....วาเปน อยางไร...ปญหา/ ความเสี่ยงที่สาํ คัญ เปนอยางไร) (๒)ระบบการ เรียนรูของ หนวยงานบริการ ปฐมภูมิ/เครือขาย บริการปฐมภูมิ

ผลการดําเนินงาน

โอกาสการพัฒนา/แผนการพัฒนา

๑. ๑. (อธิ ย าย/บรรยาย.....ว า เป น อธิยาย/บรรยาย.....วาเปนอยางไร...โอกาส อยางไร... ผลการดําเนินการใน การพัฒนา/แผนการพัฒนาเปนอยางไร) เชิ ง คุ ณ ภาพของเครื อ ข า ย บริ ก ารปฐมภู มิ ห รื อ หน ว ย บริการเปนอยางไร)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๓

(๓) ผลงานเดนละ ความภาคภูมิใจของ หนวยงานบริการ ปฐมภูมิ/เครือขาย บริการปฐมภูมิ ๑๐.๒.๒ ระบบสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ประเด็นที่สําคัญ

ผลการดําเนินงาน

โอกาสการพัฒนา/แผนการพัฒนา

๑.ระบบการบริการ รักษา พยาบาล (อธิยาย/บรรยาย..... วาเปนอยางไร... ปญหา/ความเสี่ยงที่ สําคัญเปนอยางไร) ๒.ระบบการบริการ จัดการดาน ทรัพยากรบุคคล ๓.ระบบระบบการ ประสานงาน เครือขายสุขภาพ ๔.ระบบการใหการ ปรึกษา ๕.ระบบ IC ๖.ระบบยาและ เวชภัณฑ ๗.ระบบสงตอ ............................... เปนตน

๑. (อธิยาย/บรรยาย.....วาเปน อยางไร... ผลการดําเนินการ ในเชิงคุณภาพของเครือขาย บริการปฐมภูมิหรือหนวย บริการเปนอยางไร)

๑. อธิยาย/บรรยาย.....วาเปนอยางไร...โอกาส การพัฒนา/แผนการพัฒนาเปนอยางไร)

๒.

๒.

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๔

กิจกรรม/กระบวนการ/การสนับสนุนที่บง ตอความสําเร็จ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๑๐.๓ การเชื่อมโยงผลลัพธสอดคลองกับแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ............................. ไดกําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ และเชื่อมโยงผลลัพธสอดคลองกับ แผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ นําเสนอไดดังนี้ ๑) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวีธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. (ผลลัพธเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะได คะแนน Letcli คลอบคลุม) *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได ๒) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวีธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. ผลลัพธเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะได คะแนน Letcli คลอบคลุม ๓) การจัดระบบสนับสนุนที่สําคัญที่ CUP ใหการสนับสนุน (ใหระบุและอธิบายระบบ/ แผนที่เปนระบบ(Preventive Action) และมีการวางแผนสนับสนุนที่สอดคลองกับสภาพปญหาของ พื้นที่และระบบติดตาม ประเมินผลลัพธจนเกิดผลลัพธที่ดีบางระบบ สามารถเชื่อโยงตอบขอ ๔ ได อยางแมนยํา) (๑) ระบบการบริการจัดการดานทรัพยากรบุคคล (๒) ระบบการปองการติดเชื้อ(IC) (๓) ระบบการสงตอ(Refer) (๔) ระบบยาเวชภัณฑ (๕) ระบบงานชันสูตรและหองปฏิบัติการสาธารณสุข Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๕

(๖) ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๗) ระบบงานเชิงรุก (๗.๑) การสงเสริมสุขภาพ (๗.๒) การปองกันโรค (๗.๓) การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน (๗.๔) การฟนฟูสภาพรางกายหลังเจ็บปวย (๘) ระบบการบริการ (๘.๑) การรักษาโรคเฉียบพลัน (๘.๓) การรักษาโรคเรื้อรัง (๘.๔) ............................ (๙) ระบบการประสานงานเครือขายสุขภาพ(เนนหัวใจสีด่ วง) (๙.๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน(อสม.) (๙.๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพงสต.) (๙.๓) กองทุนสุขภาพตําบล (๘.๔) แผนสุขภาพตําบล (๑๐) ระบบอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม (ตอบประเด็นและสอดคลองกับหมวด ๗) (ผลลัพธเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะได คะแนน Letcli คลอบคลุม) *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได โอกาสพัฒนา ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๑๐.๔ การเชื่อมโยงผลลัพธสอดคลองกับนวัตกรรม/Good or Best Practice จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ............................. ไดกําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ และเชื่อมโยงผลลัพธสอดคลองกับ แผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ และไดพัฒนานวัตกรรม/ Good or Best Practice มาปรับใชให เหมาะสมกับบริบทของหนวยบริการปฐมภูมิ นําเสนอไดดังนี้ ๑) ชื่อ(นวัตกรรม/ Good or Best Practice) ..................................................................................................................................... Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๖

๒) ประเด็นสําคัญเพื่อนํามาพัฒนา (๑) สอดคลองกับพันธกิจ ความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ยังไมถึงเปาหมาย บริบท ........................................................................................................................... (๒) ผลกระทบตอผูใชบริการ องคกร วิชาชีพ ........................................................................................................................... (๓) ความสําคัญของปญหา/ความเสี่ยงมีความชัดเจนอางอิงเปนขอมูลที่ชัดเจน (Management by fact or Focus on Result) ........................................................................................................................... ๓) กระบวนพัฒนาตามกระบวนการจนเกิดเปน PDCA ที่ชัดเจน (๑) Plane (๒) Do (๓) Check (๔) Action (๕) การนําผลมาพัฒนามาดําเนินการตอเนื่อง ๔) การขยายผลงานและเผยแพรสูภายนอกองคกร หรือเชื่อมตั้งแตระดับปฐมภูมิและ เครือขายบริการปฐมภูมิ ..................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................. ๕) การดําเนินงานมีความยั่งยืนในหนวยงานปฐมภูมิ/เครือขายบริการปฐมภูมิ ระดับ นโยบาย ระดับปฏิบัติ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ๖) การดําเนินงานกอใหเกิดผลลัพธอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ..................................................................................................................................... .......….......................................................................................................................... สรุปสาระสําคัญ และผลลัพธ(นําเสนอนวัตกรรม/ Good or Best Practice ที่เดนที่สุดที่เกิดจาก PDCA ครบวงลอ ใหพรรณนาตามแบบการนําเสนอฯ ไมตองยาวมากแตสามารถจับตองไดในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ สวนสาระ/เนื้อหาฉบับสมบูรณนําไปไวภาคผนวก) และตองอธิบายให

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๗

สอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการ ประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน Letcli คลอบคลุม ............................................................................................................................................ โอกาสพัฒนา ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ๑๑. การประเมินผลลัพธหนวยบริการจนเกิดผลลัพธที่ดี (มีการวางแผนสนับสนุนที่สอดคลองกับ สภาพปญหาของพื้นที่และระบบติดตาม ประเมินผลลัพธจนเกิดผลลัพธที่ดีบางระบบ(อาจเปน ระบบใดระบบหนึ่งจากระบบสนับสนุน อาทิ ระบบการบริการ หรือระบบสงตอฯ ) ๑๑.๑ การประเมินผลลัพธสอดคลองกับแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ............................. ไดกําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินผลลัพธที่ สอดคลองกับแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ นําเสนอไดดังนี้ ๑) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวีธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. การประเมินในเชิงผลลัพธเปนอยางไรเมือ่ เทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการ ประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน Letcli คลอบคลุม *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได แตตองเทียบ กับเกณฑมาตรฐานในเชิงผลลัพธ และผลกระทบได ๒) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวิธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. (การประเมินในเชิงผลลัพธเปนอยางไรเมือ่ เทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทํา อะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชดั เจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายให สอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการ ประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน Letcli คลอบคลุม) *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได แตตองเทียบ กับเกณฑมาตรฐานในเชิงผลลัพธ และผลกระทบได

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๘

๑๑.๒ การประเมินผลลัพธสอดคลองกับระบบการสนับสนุน จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ.............................ได กําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินผลลัพธที่ สอดคลองกับระบบการสนับสนุนจากหนวยแมขาย นําเสนอไดดังนี้ (๑) ระบบการบริการจัดการดานทรัพยากรบุคคล (๒) ระบบการปองการติดเชื้อ(IC) (๓) ระบบการสงตอ(Refer) (๔) ระบบยาเวชภัณฑ (๕) ระบบงานชันสูตรและหองปฏิบัติการสาธารณสุข (๖) ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๗) ระบบงานเชิงรุก (๗.๑) การสงเสริมสุขภาพ (๗.๒) การปองกันโรค (๗.๓) การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน (๗.๔) การฟนฟูสภาพรางกายหลังเจ็บปวย (๘) ระบบการบริการรักษาพยาบาล (๘.๑) การรักษาโรคเฉียบพลัน (๘.๓) การรักษาโรคเรื้อรัง (๘.๔) ............................ (๙) ระบบการประสานงานเครือขายสุขภาพ (เนนหัวใจสี่ดวง) (๙.๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน(อสม.) (๙.๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพงสต.) (๙.๓) กองทุนสุขภาพตําบล (๘.๔) แผนสุขภาพตําบล (๑๐) ระบบอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม (ตอบประเด็นและสอดคลองกับหมวด ๗)

๑๑.๓ การประเมินผลลัพธสอดคลองกับนวัตกรรม/Good or Best Practice จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ............................. ไดกําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ ซึ่งจากการประเมินผลลัพธที่ สอดคลองกับแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ และนวัตกรรม/ Good or Best Practice มาปรับใช ใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยบริการปฐมภูมิ นําเสนอไดดังนี้ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๖๙

สรุปสาระสําคัญ และผลการประเมินผลลัพธ(นําเสนอการประเมินผลลัพธนวัตกรรม/ Good or Best Practice ที่เดนที่สุดที่เกิดจาก PDCA ครบวงลอ ใหพรรณนาตามแบบการนําเสนอฯ ไมตองยาวมากแตสามารถจับตองไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สวนสาระ/เนื้อหาฉบับสมบูรณ นําไปไวภาคผนวก) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธง ชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน Letcli คลอบคลุม) ............................................................................................................................................ ๑๑.๔ การประเมินผลลัพธที่ดีบางระบบของหนวยบริการ (มีระบบงานและแนวทางที่ สําคัญและมีการนําเอามาตรฐาน PCA สุการปฏิบัติจนเกิดผลลัพธที่ดี-ใหยกตัวอยางบางระบบที่ดี ที่สุดจากการนํา PCA มาประยุกตใช และผลลัพธและแผนเปนระบบ สามารถพรรณาและนําเสนอ ไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๑๒. การประเมินผลกระทบหนวยบริการ (Impact) จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ.............................ได กําหนดปญหา จัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ ประเมินผลลัพธที่สอดคลองกับ แผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ และนวัตกรรม/ Good or Best Practice มาปรับใชใหเหมาะสม กับบริบทของหนวยบริการปฐมภูมิ ซึ่งจากการผลกระทบจากการดําเนินงานที่ผลตอระบบสุขภาพ นําเสนอไดดังนี้ ๑๒.๑ ผลกระทบดาน.................. ๑๒.๒ ผลกระทบดาน................. (แนวโนมในอนาคตเปนอยางไร นําไปดําเนินอยางไรไดบาง เมื่อเทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน Letcli คลอบคลุม ๑๓. สรุประบบการพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูมิ จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ.............................ไดกําหนด ปญหา จัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ ประเมินผลลัพธที่สอดคลองกับแผนพัฒนาปญหา ที่พบบอยในพื้นที่ และจากการดําเนินงานพัฒนาสามรถสรุปภาพรวมระบบการพัฒนาเครือขาย หนวยบริการปฐมภูมิ ดังนี้

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๐

๖.๑ ระบบการบริการรักษาพยาบาล ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๖.๒ ระบบการบริการจัดการดานทรัพยากรบุคคล ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๖.๓ ระบบการประสานงานเครือขายสุขภาพ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. (ใหบรรยายใหเชื่อมโยงทุกประเด็นที่ผานมาทั้งระบบวาเปนอยางไรอยางนอยใน ๓ ดานนี้ สามารถ นําเสนอไดทงั้ ในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได แตตอ งเทียบกับเกณฑ มาตรฐานในเชิงผลลัพธ และผลกระทบได เพื่อสามารถนําไปเชื่อมโยงการสรุปสําหรับผูบริหารได ในตอนถัดไป) บทสรุปการพัฒนาตามกระบวนการมาตรฐานเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary

Care

Award) (ใหบรรยายใหเชื่อมโยงทุกประเด็นที่ผานมา กรุณาอยาคัดลอกแลวนําไปนําเสนอเหมือน ตัวอยางทุกประเด็น แตละหนวยบริการปฐมภูมิมีบริบทยอมไมเหมือนกัน คะแนนจะไมไดตาม มาตรฐานระบุ) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. จาการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนามาตรฐานเครือขายบริการปฐมภูมิ(Primary

Care Award) สามารถตอบสนองปญหาสุขภาพสวนใหญของจังหวัดสุรินทรตรงกับสภาพความ จําเปนดานสุขภาพของประชาชนที่มีพลวัตไดอยางทันสถานการณ (Social accountability) ตาม สภาพสังคมของจังหวัดสุรินทรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเปนหนวยบริการสุขภาพที่คลุกคลี อยูใกลชิดกับประชาชน เขาใจเหตุปจจัยที่กระทบสุขภาพของประชาชนไดงาย Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๑

นอกจากนี้หนวยบริการปฐมภูมิ............................... ยังเปนจุดเชื่อมตอระหวางประชาชน กับระบบริการสุขภาพที่สูงขึ้น มีบทบาทในการใหบริการสงตอผูปวยโรคที่ซับซอนไปรับบริการ สุขภาพในระดับที่สูงขึ้นและบริการรับกลับมาดูแลตอเนื่อง สรางเสริมสุขภาพที่สอดคลองกับสภาพ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อันเปนจุดออนของระบบบริการสุขภาพระดับอื่นๆ ที่ไมสามารถทํา ได อาทิ เ ช น โรงพยาบาลจะมี ลั ก ษณะในการให บ ริ ก ารทางการแพทย ที่ ต อ งใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง การแพทยที่ยุงยาก มีบทบาทในการบริการผูปวยในโรคที่ซับซอน ฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย ศึกษาวิจัย และสนับสนุนบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิใหมีความเขมแข็งมากขึ้น จึงไมมีเวลาเพียง พอที่จะทําการดูแลแบบองครวม ที่ตองใกลชิดตอเนื่อง รวมทั้งการเสริมสรางขีดความสามารถของ ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน จนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพไดตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การขยายเครือขายและเสริมศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิใหทันสมัย มีคุณภาพไดมาตรฐาน (Quality) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) สามารถตอบสนองตรงกับสภาพความจําเปนดานสุขภาพของ ประชาชนที่มีพลวัตไดอยางทันสถานการณ (Social accountability) ไมมีความซ้ําซอนกับบทบาท สถานพยาบาลในระดับอื่น รวมถึงมีความสามารถในการรับ-สงตอผูปวยไดอยางถูกตองรวดเร็ว จึงเปนสวนสําคัญ ในการชวยแกไขปญหาสําคัญของระบบบริการสุขภาพทั้งระบบ ไมวาจะเปนปญหาเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพ บริการ และความเปนธรรมในการเขาถึงบริการได (ขอมูล สถานการณสุขภาพประเทศไทย : ความเปนธรรมของ การใชบริการสุขภาพ)

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จุดแข็ง ๑. ....................................................................... จุดออน ๑. ...................................................................... โอกาส ๑. ........................................................................ ภัยคุกคาม ๑. .....................................................................

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๒

ภาคผนวก (ระบุวามีอะไรบาง โครงการ แผนหรืออื่นๆที่นําเสนอไดไมหมดในการวิเคราะห) อื่น ๆ ที่สําคัญ เชน บันทึกการประชุมคณะกรรมการหรือ Cup Board, วาระการประชุม สรุปสาระ/ เนื้อหานวตกรรม/งานวิจัย(Manu Script)/นวัตกรรม/Good or Best Practice จากดําเนินงานตาม กระบวนการ PCA ครบวงลอ หรือ CQI (Continuous Quality Improvement) (ประเด็นนี้มีหลักฐาน อางอิงจะไดคะแนนระดับดีถึงดีมาก)เปนตน

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๓

บันทึกขอเสนอแนะจากที่ปรึกษาระดับจังหวัด/เขต ชื่อที่ปรึกษา.............................................................. วันที่................................................ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง ๑.………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๓………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …..………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๓………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๔………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..………………………

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๔

รายงานการประเมิน ระดับการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่อง ตามกระบวนการเรียนรู (Good or Best Practice) ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ( Primary Care Award) ขั้น ๓ (Accreditation PCA ๓)

(CQI Report : PCA ๒๐๑๒)

หนวยบริการ........................................................ อําเภอ................................ จังหวัด……… Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๕

คํานํา

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๖

สารบัญ

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๗

ชื่อเรื่อง.Good or Best Practice ................................... ชื่อผลงาน ...................................................................................................................... คําสําคัญ : …………………………………………………………………………….. สรุปโดยยอ : …………………………………………………………………………. ที่อยูองคกร : …………………………………………………………………………. สมาชิกทีม : …………………………………………………………………………. หลักการและเหตุผล พรรณนา/บรรยาย............ถึงหลักการและเหตุผล ความจําเปน....ตองชัดเจน สมเหตุ สมผล ทันสมัย เชื่อถือได และตองระบุความจําเปนในการทํานวัตกรรม/PDCA/CQI..และตองสอดคลอง กับความเสี่ยงสําคัญในพื้นทีท่ ี่ไดวิเคราะหแลวที่เชื่อมโยงผลลัพธหมวด ๗ ............................................................................................................................................................. ..............................................................(ถาประเมินขั้น ๒ สูขั้น ๓ ใหระบุนวัตกรรมฯ ตามความ เสี่ยงสําคัญในพื้นที่/ระบบสนับสนุนจาก cup ในระบบหรือผลลัพธที่ดีบอยางนอย ๓ ระบบ(ระบบ การบริการรักษาพยาบาล ระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร ระบบการประสานงานเครือขาย สุขภาพ)........

วัตถุประสงค ระบุ...........ตองชัดเจนและสอดคลองหลักการและเหตุผลความจําเปน........................

วิธีการ/การดําเนินการ พรรณนา/บรรยาย............วิธีการ การดําเนินการหรือขั้นตอน อยางนอยในองคประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) มีความชัดเจน ๒) มีระบบการดําเนินงาน ๓) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ๔) เนนการสอดคลองกับระบบการสนับสนุน ..............................................................................................(ถาประเมินขัน้ ๒ สูขั้น ๓ ใหระบุ นวัตกรรมฯ ตามความเสี่ยงสําคัญในพื้นที/่ ระบบสนับสนุนจาก CUP ในระบบหรือผลลัพธท่ดี ีอยาง

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๘

นอย ๓ ระบบ(ระบบการบริการรักษาพยาบาล ระบบการบริหารจัดการดานบุคลากร ระบบการ ประสานงานเครือขายสุขภาพ)........

ผลการดําเนินงาน พรรณนา/บรรยาย............ผลการดําเนินการหรือขั้นตอน อยางนอยในองคประกอบ ๖ ประการ คือ ๑) สอดคลองกับวัตถุประสงค อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๒) การนําไปใชประโยชน อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๔) บูรณาการและพัฒนางานตามกระบวนการ PCA อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๖) สามารถนําไปประยุกตใชอยางแพรหลายได อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ การเชื่อมโยงผลลัพธสอดคลองกับแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่/สอดคลองกับ นวัตกรรม/Good or Best Practice จากการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร หนวยบริการปฐมภูมิ............................. ไดกําหนดปญหาและจัดทําแผนพัฒนาปญหาที่พบบอยในพื้นที่ ไดพัฒนานวัตกรรมซึ่งเชื่อมโยง ผลลัพธสอดคลองกับแผนพัฒนาปญหาทีพ่ บบอยในพื้นที่ นําเสนอไดดังนี้ ๑) ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรม พรอมกลวิธีดําเนินงาน การใชทรัพยากรฯ ............................................................................................................................................................. Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๗๙

(ผลลัพธเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะได คะแนน Letcli คลอบคลุม) *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได ๒) การจัดระบบสนับสนุนที่สําคัญที่ CUP ใหการสนับสนุน (ใหระบุและอธิบายระบบ/ แผนที่เปนระบบ(Preventive Action) และมีการวางแผนสนับสนุนที่สอดคลองกับสภาพปญหาของ พื้นที่และระบบติดตาม ประเมินผลลัพธจนเกิดผลลัพธที่ดีบางระบบ สามารถเชื่อโยงไดอยาง แมนยํา) หมายเหตุ ไมจําเปนจะตองสอดคลองในทุกขอดังตอไปนี้ (๑) ระบบการบริการจัดการดานทรัพยากรบุคคล (๒) ระบบการปองการติดเชื้อ(IC) (๓) ระบบการสงตอ(Refer) (๔) ระบบยาเวชภัณฑ (๕) ระบบงานชันสูตรและหองปฏิบัติการสาธารณสุข (๖) ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๗) ระบบงานเชิงรุก (๗.๑) การสงเสริมสุขภาพ (๗.๒) การปองกันโรค (๗.๓) การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน (๗.๔) การฟนฟูสภาพรางกายหลังเจ็บปวย (๘) ระบบการบริการ (๘.๑) การรักษาโรคเฉียบพลัน (๘.๓) การรักษาโรคเรื้อรัง (๘.๔) ............................ (๙) ระบบการประสานงานเครือขายสุขภาพ (เนนหัวใจสี่ดวง) (๙.๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน(อสม.) (๙.๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพงสต.) (๙.๓) กองทุนสุขภาพตําบล (๘.๔) แผนสุขภาพตําบล (๙) ระบบอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม (ตอบประเด็นและสอดคลองกับหมวด ๗)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๐

(ผลลัพธเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมาย คาคุมทุน ฯลฯ จะตองทําอะไรตอเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธงชัดเจน มีทศิ ทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะได คะแนน Letcli คลอบคลุม) *สามารถนําเสนอไดทั้งในรูปพรรณาและตารางประกอบ พรอมตัวเลขเชิงปริมาณก็ได

ปจจัยแหงความสําเร็จ พรรณนา/บรรยาย............ผลแหงปจจัยความสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมฯ อยางนอยในองคประกอบ ๓ ประการ คือ ๑)ผูบริหาร อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๒)บุคลากรในหนวยงาน อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๓)ชุมชน/ภาคีเครือขาย อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ๔) ........................... สรุปสาระสําคัญ และผลลัพธ (นําเสนอสรุปผลลัพธนวัตกรรม/ Good or Best Practice ที่เกิดจาก PDCA ครบวงลอ ใหพรรณนาตามแบบการนําเสนอฯ ไมตองยาวมากแตสามารถจับตองไดในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ) และตองอธิบายใหสอดคลองกับผลลัพธในหมวด ๗ ของ PCA หากฟนธง ชัดเจน มีทิศทางและแนวโนมจากการประเมินในเชิงผลลัพธไดจะไดคะแนน Letcli คลอบคลุม ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๑

บันทึกขอเสนอแนะจากที่ปรึกษาระดับจังหวัด/เขต ชื่อที่ปรึกษา.............................................................. วันที่................................................ ขอเสนอเพื่อการปรับปรุง ๑.………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๓………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …..………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๓………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ๔…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..…………………………

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๒

นิยามศัพท ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ( Primary Care Award)

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๓

นิยามศัพท ๑

หนวยบริการปฐม ภูมิ

สถานีอนามัย (สอ.)

โรงพยาบาลสราง สุขภาพตําบล(รพ. สต.)

โรงพยาบาลสราง สุขภาพตําบล (เครือขาย)

หมายถึงสถานบริการที่ไดขนึ้ ทะเบียนหนวยบริการปฐม ภูมิในเครือขายของหนวยบริการประจํา ซึ่งสามารถ จัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิดานเวชกรรมหรือทันต กรรมขั้นพื้นฐานไดอยางเปนองครวม ทั้งการสรางเสริม สุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัย การ รักษาพยาบาล และการฟน ฟูสมรรถภาพ โดยผูมีสิทธิของ หนวยบริการประจําดังกลาวสามารถใชบริการสาธารณสุข ณ หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายไดทั้งนีห้ นวยบริการ ปฐมภูมิมีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก หนวยบริการประจําหรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการ กําหนด หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขระดับตนของกระทรวง สาธารณสุข โดยการใหบริการเนนการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค รวมทั้งรักษาพยาบาลโรคงาย ๆ การฟนฟู สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของ ประชาชน และเปนเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มพี ื้นที่รับผิดชอบ ในระดับตําบล เนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน พรอมกับมี ความสามารถในการใหบริการรักษาพยาบาลและการ ฟนฟูสมรรถภาพเพิ่มขึ้น โดยเปนเครือขายกับ โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล ศูนย และสามารถสงตอผูปวยไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง” หมายถึง ประชากรในเครือขายรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ คน การคมนาคมทั่วไปไมเกิน ๓๐นาที อาคารมีพื้นที่ ๑๕๐๒๒๐ ตร.ม.มีรายการครุภัณฑรพ.สต.๓๔ รายการ ,ดาน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของประชาชน อปท. และภาคเอกชน มี Cup management ในเครือขายบริการ สุขภาพเดียวกันมีอัตรากําลังดานบุคลากร(เชิงปริมาณ) อยางนอย ๗ ตําแหนง ไดแก ผูบริหารสูงสุดของ โรงพยาบาล ,แพทยGP /เวชปฏิบัติหมุนเวียน ๒ ครั้ง/ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๔

เดือนหรือพยาบาลเวชปฏิบัติหรือพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุขและสหวิชาชีพตามความเหมาะสม อัตรากําลังดานบุคลากร (เชิงคุณภาพ) ๑. แพทย GP /เวช ปฏิบัติหมุนเวียน ๒ ครั้ง/เดือน ๒.RN/NP ประจํา ๑: ๕,๐๐๐ ๓.นักวิชาการ,จพ.สาธารณสุข ๑:๑,๒๕๐ และ ๔ ผูชวยแผนไทย โรงพยาบาลสราง หมายถึง ประชากรในเครือขายรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐สุขภาพตําบล(เดี่ยว) ๑๐,๐๐๐ คน การคมนาคมทั่วไปไมเกิน ๓๐นาที อาคารมี พื้นที่ ๒๒๐ - ๒๕๐ ต.ร.ม.มีรายการครุภัณฑรพสต. ๓๔ รายการ ,ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของ ประชาชน อปท.และภาคเอกชน มี Cup management ใน เครือขายบริการสุขภาพเดียวกันมีอัตรากําลังดานบุคลากร (เชิงปริมาณ)อยางนอย ๔ ตําแหนง ไดแก ผูบริหารสูงสุด ของโรงพยาบาล ,แพทยGP /เวชปฏิบัติหมุนเวียน ๔ ครั้ง/ เดือนหรือพยาบาลเวชปฏิบัติหรือพยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุขและทันตาภิบาลหรือเภสัชกร หรือ แพทยแผนไทย อัตรากําลังดานบุคลากร (เชิงคุณภาพ) ๑. RN/NP ประจํา ๑:๕,๐๐๐ ๒.เจาหนาที่ ๑:๑,๒๕๐ ๓.เจาพนักงานทันต สาธารณสุข ๑:๑๐,๐๐๐ ๔.เจาพนักงานเภสัชชุมชน ๑: ๑๐,๐๐๐๐ ๕.นักกายภาพบําบัดหมุนเวียน ๒ ครั้ง/เดือน ๖.ผูชวยแพทยแผนไทย เครือขายหนวย หมายถึง หนวยบริการปฐมภูมิที่รวมตัวกัน ประกอบดวย บริการปฐมภูมิ หนวยบริการประจําหนึ่งหนวยเปนแกนกลาง รวมตัวกับ หนวยบริการที่รับสงตอและหนวยบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้ อาจมีเครือขายหนวยบริการรวมใหบริการเขารวมก็ได และไดขนึ้ ทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการตามที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติประกาศ ทั้งนี้ เครือขายหนวยบริการมีสิทธิไดรับคาใชจา ยเพื่อบริการ สาธารณสุขจากหนวยบริการหรือจากกองทุน ตาม คณะกรรมการกําหนด

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๕

ศูนยแพทย

เกณฑคุณภาพ เครือขายบริการ ปฐมภูมิ (Primary Care Award)

หมายถึง ประชากรในเครือขายรวมกันไมเกิน ๑๐,๐๐๐๓๐,๐๐๐ คน การคมนาคมทั่วไปไมเกิน ๓๐ นาที อาคาร ถาวรขนาดใหญมีการแบงแยกหองการบริการที่ชัดเจน ตามการจัดบริการ มีรายการครุภัณฑตามการจัดบริการ , มุงเนนการบริหารจัดการในการแยกออกจาก รพศ. / รพท. มีแนวทางการจัดการดวยตนเองมากขึ้น (Autonomy)และ ใหมีการจัดการรวมมือกับเอกชนหรือทองถิ่น อาจ ดําเนินการ ๓ ลักษณะ คือ ๑.รัฐดําเนินการเอง รูปแบบรพ. สาขา (Extended OPD)ภายใตกลุมงานเวชกรรมสังคม หรือกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว หรือ รูปแบบ Cup หรือ เครือขาย Cup Spit ๒.รัฐดําเนินการรวมกับทองถิ่น และ ๓.ใหทองถิ่นหรือ เอกชนเปนผูด าํ เนินการเอง (Out Sourcing) อัตรากําลังดานบุคลากร (เชิงคุณภาพ) ๑.แพทยGP /เวช ปฏิบัติประจํา ๒.RN/NP ประจํา ๑:๕,๐๐๐ ๓เจาหนาที่ ๑:๑,๒๕๐ ๔.ทันตแพทย ๑:๑๒,๕๐๐ หรือเจาพนักงาน ทันตสาธารณสุข ๑:๑๐,๐๐๐ ๕.เภสัชกร ๑:๑๕,๐๐๐ เจา พนักงานเภสัชชุมชน ๑:๑๐,๐๐๐ ๖.นักเทคนิคการแพทย ๑:๒๐,๐๐๐ ๗.นักการแพทยแผนไทย ๑:๑,๒๕๐ ๘นัก กายภาพบําบัดหมุนเวียน ๔ ครั้ง/เดือน ๙. เจาหนาที่ การเงินและบัญชี ๑-๒ อัตรา ๑๐. ลูกจางอื่นๆ ๓-๑๐ อัตรา ๑๑. พนักงานขับรถ ๑ อัตรา หมายถึง กระบวนการทีน่ ําแนวคิด CQI (Continuous Quality Improvement ) มาประเมินเพื่อการพัฒนาระบบ บริการอยางตอเนื่อง โดยใชมาตรฐานและการประเมิน ตนเองเปนเครือ่ งมือใหเกิดกระบวนการเรียนรู/พัฒนา ใหกับหนวยบริการ โดยกําหนดเปาหมายใหผูปฏิบัติงาน ในหนวยบริการปฐมภูมิ ผูบริหารและผูเกีย่ วของในระดับ อําเภอและเครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP)ตลอดจน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในชุมชนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ใหตอบสนองความตองการ ความจําเปนดานสุขภาพของ ประชาชนและนําไปสูการมีสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองได Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๖

การสงเสริมพัฒนา คุณภาพ

๑๐

เขาสูกระบวนการ

๑๑

จัดระบบ

อยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ที่หนวยงาน รับผิดชอบทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ดําเนินการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานีอนามัย (สอ.) และศูนย สุขภาพชุมชน (ศสช.) สามารถพัฒนาคุณภาพระบบ บริการปฐมภูมิไดตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐม ภูมิ (Primary Care Award)ไดแก๑. การฝกอบรมบุคลากร สถานีอนามัยและศูนยสุขภาพชุมชน ๒. การฝกอบรมทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการ ปฐมภูมิระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ ๓. การสนับสนุนคูมือปฏิบัติงาน/วิชาการ/องคความรู ตางๆ ๔. การประชุมชี้แจงทําความเขาใจ และการใหคําปรึกษา แนะนํา ๕. การกําหนดแนวทางและเปาหมายการพัฒนาประจําป ๖. การพัฒนานวัตกรรม และรูปแบบบริการปฐมภูมิ คุณภาพมาตรฐาน ๗. การประกวดศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัยดีเดน ระดับเขต/จังหวัดประจําป ๘. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน ๙. การแลกเปลี่ยนเรียนรูศกึ ษาดูงานรูปแบบบริการปฐม ภูมิที่ประสบความสําเร็จ ๑๐. การนิเทศงาน/การตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผล การพัฒนา หมายถึง การเตรียมตัวผูปฏิบัติงานในเครือขายบริการปฐม ภูมิและหนวยบริการปฐมภูมิใหมีความรู ความเขาใจเรื่อง เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ใหสามารถนําไป ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีคุณภาพและตอเนื่อง โดยทีมที่ ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิระดับจังหวัด หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อ แกปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานหรือชวยเพิ่มประสิทธิภาพ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๗

๑๒ แผนเปนระบบ

๑๓ ระบบ

๑๔ การพัฒนาคุณภาพ

๑๕ ระดับการพัฒนา คุณภาพ

ของงาน โดยการรวบรวมปญหา รวบรวมขอมูล วิธีการ ตางๆเพื่อนํามาแกปญหา เลือกวิธีการและดําเนินงานตางๆ ประเมินผลแลวนําไปปรับปรุง หมายถึง การวางแผนจากวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก นําไปปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนระหวางปฏิบัติมีการ ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน พบปญหาก็ ทําการแกไข ปรับปรุง โดยการปรับปรุงก็เริ่มจากการ วางแผนกอน (วงจร PDCA) หมายถึง ระเบียบ แบบแผนที่ไดมีการวางไวและมี ความสําคัญเพื่อใหงานที่ทําหรือสิ่งที่มีการวางแผนกันไว นําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน ที่นี้หมายถึง ระบบยา และ ระบบสนับสนุนดานบริหาร ระบบเฝาระวังปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตามแผนที่มีการกําหนดทิศทาง และรายละเอียดไวลว งหนา จะพัฒนาอะไร พัฒนาอยางไร เมื่อใด ใครเปนผูพัฒนาซึ่งเกิดประโยชนตอบสนองความ ตองการเปนทีพ่ ึงพอใจของลูกคาดวยความเสมอภาคและ ยุติธรรม การพัฒนาคุณภาพขั้นที่ ๑ เนนการทบทวน ประเมินและ พัฒนา เพื่อพิจารณาวาหนวยบริการปฐมภูมิทราบปญหาที่ สําคัญของพื้นที่และ/หรือประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญใน การดําเนินงานของหนวยงาน และมีการนําปญหาและ ความเสี่ยงตางๆนั้นนํามาแกไข ปรับปรุง พัฒนา ซึ่ง ผลลัพธอาจยังไมเปนที่นาพอใจก็ได ซึ่งเปนการพัฒนาใน เชิงการตั้งรับ โดยมีประเด็นปญหาและความเสี่ยงที่สําคัญ ที่ควรพิจารณา ดังนี้ ๑. ปญหาสุขภาพที่พบบอยและ/หรือรุนแรงในพืน้ ที่ เชน การเกิดโรคระบาด โรคติดตอที่เปนปญหาในพืน้ ที่ เปนตน ๒. การดูแลสุขภาพตามกลุมประชากร เชน กลุม ผูสูงอายุ กลุมโรคเรื้อรัง กลุมมารดาทารก กลุม ผูดอยโอกาส/ผูพิการ กลุมประชากรตามภาวะเสี่ยงตางๆ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๘

๑๖

๑๗

๑๘

๑๘

ตามลักษณะพืน้ ที่หรือการประกอบอาชีพ ๓. การจัดบริการแบบองครวมในระดับบุคคลและ ครอบครัว ดานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกัน โรคและฟนฟูสภาพทั้งภาวะเฉียบพลัน และเรื้อรัง และ การดูแลตอเนือ่ ง ๔. การประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่สําคัญ ภาคีเครือขายตางๆในพื้นที่ เชน องคกรบริหารสวนตําบล โรงเรียน วัด ชมรมตางๆ องคกรภาคเอกชน ผูนําชุมชน เปนตน ๕. การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม การเฝา ระวังปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อที่ ปลอดภัยทั้งผูร ับบริการและผูใชบริการ ๖. การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑและเวชภัณฑ ที่มิใชยา ที่มีคณ ุ ภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน ๗. การบริการดานชันสูตร ใหไดมาตรฐาน ถูกตอง เหมาะสม ๘. การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ ครุภณ ั ฑที่ จําเปนในการบริการใหเพียงพอ พรอมใช เที่ยงตรงและ ปลอดภัย ๙. การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลตังแตการ สรรหา พัฒนาบุคลากร การสรางเสริมขวัญกําลังใจ ทิศทางขององคกร หมายถึง วิสยั ทัศน คานิยม เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว และผลการดําเนินการที่คาดหวังที่ครอบคลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากรหนวยปฐม หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ภูมิ/เครือขายปฐม ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว หรือบุคลากรตามที่ระบุไว ภูมิ ในลักษณะสําคัญขององคกร ตัวชี้วดั ที่สําคัญ หมายถึง ตัวชีว้ ัดในการติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานตามยุทธศาสตร พันธกิจหลัก และโครงการที่ สําคัญ ผลสัมฤทธิ์ของ หมายถึง ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของมาตรการ/โครงการ(ซึ่ง โครงการ ไมใชรอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามกิจกรรม Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๘๙

๑๙ ความเชื่อมั่นดาน ธรรมาภิบาล

๒๐ การบริหารความ เสี่ยง

๒๑ ผูรับบริการ ๒๒ กิจกรรม ความสัมพันธ

๒๓ การดําเนินการ/ โครงการ

๒๔ ผลสัมฤทธิ์

ในมาตรการ/โครงการ) หมายถึง ความเชื่อมั่นของผูรับบริการตอการดําเนินการ ของหนวยบริการปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่เปนไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ดาน ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การ ตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ ความเสมอภาค และหลักการมุงเนนฉันทามติ หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดําเนินการตางๆ เพือ่ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายในการ ดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผน เพื่อใหระดับของความ เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ สามารถยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปน ระบบ หมายถึง ผูรับบริการทุกกลุม ที่กําหนดไวในลักษณะสําคัญ ขององคกร ขอ ๑.๒ ข. หมายถึง กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจและ ความรวมมือระหวางกันดีขนึ้ โดยการกําหนดให เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม ทั้งนีเ้ ครือขาย หมายถึงเครือขายที่หนวยบริการปฐมภูมกิ ําหนดไวใน หมวด ๓ ขอ ๓.๒ หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียที่ เกี่ยวของมามีสวนรวมในการวางแผน ซึ่งเปนการ ดําเนินงานตามปกติในภารกิจหรือยุทธศาสตรของ เครือขายปฐมภูมิ หรือการเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมี สวนไดเสียที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในลักษณะของการ ดําเนินโครงการก็ได หมายถึง เปาหมายหรือเปาประสงคที่กําหนดไวใน แผนการดําเนินงานหรือขอเสนอโครงการที่เปดโอกาสให ประชาชนมามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการที่ เกี่ยวของ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๐

๒๕ ๒๖

๒๗ ๒๘

๒๙ ๓๐

๓๑

หมายถึง ผลผลผลิตและผลลัพธที่เกิดจากการนํา ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ผูเขาถึงหรือผูเขามา หมายถึง บุคคลภายนอกองคกร ใชขอมูล ระดับความสําเร็จ หมายถึง ระดับความสําเร็จตามเกณฑที่สํานักงาน การจัดทําฐานขอมูล สาธารณสุขจังหวัดกําหนดระดับไว ๑ : จัดทําแผน ๑๘/๒๑ แฟม ปฏิบัติงาน ๔ ป สําหรับการบํารุงรักษาขอมูลที่มีอยูและ การนําเขาขอมูลระดับ ๒ : เผยแพรและประชาสัมพันธให บุคลากรในหนวยงานทราบถึงระบบและประโยชนของ การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยระบบ statXchange ระดับ ๓ : จัดทําบัญชีรายการขอมูลที่เผยแพรดว ยระบบ statXchange ระดับ ๔ : ปรับปรุงขอมูลสถิติที่สําคัญของหนวยงานทีม่ ี ในระบบใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน ไมนอย กวารอยละ ๗๕ ระดับ ๕ : ปรับปรุงขอมูลสถิติที่สําคัญ ของหนวยงานที่มีในระบบใหครบถวน ถูกตอง และเปน ปจจุบัน ไมนอ ยกวารอยละ ๙๐ องคความรู หมายถึง รวมถึงทุกองคความรูที่หนวยปฐมภูมิ/เครือขาย ปฐมภูมิเลือกดําเนินการในแตละป ความพึงพอใจของ หมายถึง ความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหารงาน – บุคลากรที่มีตอ สภาพแวดลอม – สวัสดิการ - ความสัมพันธกับ หนวยบริการปฐม ผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงาน ภูมิ การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การจัดระบบการเรียนรูของบุคลากรที่สอดคลอง กับพันธกิจ แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการชององคกร การสํารวจความพึง หมายถึง การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบ พอใจที่มีตอระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาจากองคประกอบ ประเมินผลการ ทั้งหมด ไดแก ๑) หลักเกณฑ ๒) การประเมิน ๓) การ ปฏิบัติงาน จัดสรรสิ่งจูงใจ ๔) ระบบการแจงผลเพื่อการปรับปรุง หลักเกณฑประกัน หมายถึง หลักเกณฑที่สว นราชการกําหนดขึน้ เอง เพื่อ คุณภาพการ ยกระดับการฝกอบรมใหมีมาตรฐานอยางนอยประกอย ฝกอบรม ดวยความรูความสามารถของวิทยากร เนื้อหาหลักสูตร สอดคลองกัลปกลยุทธขององคกร ระบบการประเมินผล Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๑

๓๒ ผูรับบริการที่มีตอ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๓๓ ระบบรับรองภาวะ ฉุกเฉิน ๓๔ มาตรฐานงาน

๓๕ ผูมีสวนไดสวนเสีย

๓๖ นวัตกรรม (Inovation)

๓๗ ระดับเทียบเคียง (Benchmark)

๓๘ ธรรมาภิบาล

การอบรม หมายถึง ผูรับบริการภายนอกที่เกีย่ วของกับกระบวนงาน หลักนั้นๆ หมายถึง ระบบแผนสํารองที่หนวยบริการปฐมภูมิ สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง ตางๆ เชน สาธารณภัย การจราจร ความปลอดภัย เปนตน หมายถึง มาตรฐานในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เชน ระยะเวลาของกระบวนงาน ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ความ คุมคาของกระบวนการเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช เปนตน หมายถึง กลุมทุกกลุมที่ไดรบั ผลกระทบหรืออาจไดรับ ผลกระทบจาการปฏิบัติการและความสําเร็จขององคกร ตัวอยางของผูม ีสวนไดสว นเสียที่สําคัญ รวมถึงลูกคา บุคลากร คูคา คูความรวมมือ คณะกรรมการกํากับดูแล ผู สงมอบ องคกรที่ดูแลกฏระเบียบ ผูกําหนดนโยบาย ผูให ทุนดําเนินงาน ผูถือหุน องคกนชุมชนในทองถิ่น และ สมาคมวิชาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ โปรแกรม บริการ กระบวนการหรือประสิทธิผลของ องคกร รวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูมีสว นไดสวนเสีย นวัตกรรมเปนการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑซึ่งอาจจะเปนของใหมหรือ นํามาปรับใชเพื่อการใชงานในรูปแบบใหม หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ ซึ่งแสดงวิธีปฏิบัติการ และผลการดําเนินงานที่เปฌนเลิศของกิจกรรมที่คลายคลึง กัน องคกรเขารวมการจัดระดับเทียบเคียง เพื่อใหเขาใจผล การดําเนินการระดับโลกในปจจุบัน และเพื่อใหบรรลุผล การปรับปรุงอยางกาวกระโดด ระดับเทียบเคียงในรูปแบบ หนึ่งของขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ขอมูลเปรียบเทียบอืน่ ๆ เชน ขอมูลผลการดําเนินการของคูแขง หรือองคกรที่ คลายคลึงกันในพื้นทีภ่ ูมิศาสตรเดียวกัน หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมตาง ๆ ที่ใชใน Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๒

(Governance)

๓๙ ภาคีเครือขาย

๔๐ ระบบบริการปฐม ภูมิ

๔๑ การจัดระบบ สนับสนุนที่สําคัญ

องคกร รวมทั้งความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของเจาของ หรือผูถือหุน คณะกรรมการบริหาร และผูนําระดับสูงของ องคกร หมายถึง กลุมบุคคล องคกรที่มีเปาหมายรวมกัน มา รวมตัวกันดวยความสมัครใจ เพื่อทํากิจกรรมใหบรรลุ เปาหมาย (รวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล) โดยมี ความสัมพันธแนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู รวมกันอยางตอเนื่อง หมายถึง ระบบทีใหบริการสุขภาพในระดับที่เปนดานแรก ของระบบบริการสาธารณสุข (First line health service) ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยาง ตอเนื่องรวมกับประชาชน โดยประยุกตความรูทั้งดาน การแพทย จิตวิทยา และสังคมศาสตร ในลักษณะ ผสมผสาน(Integrated) การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาโรค และการฟนฟูสภาพไดอยางตอเนื่อง (Continuous) ดวยแนวคิดแบบองครวม (Holistic) ใหแก บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Individual, family, and community) โดยมีระบบการสงตอและเชื่องโยงกับ โรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองคกร ชุมชนในทองถิ่น และสามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยได อยางสมดุลย หมายถึง การจัดระบบสนับสนุนที่สําคัญที่เครือขายบริการ ปฐมภูมิ/CUP ใหการสนับสนุน (๑) ระบบการบริการจัดการดานทรัพยากรบุคคล (๒) ระบบการปองการติดเชื้อ(IC) (๓) ระบบการสงตอ(Refer) (๔) ระบบยาเวชภัณฑ (๕) ระบบงานชันสูตรและหองปฏิบัติการ สาธารณสุข (๖) ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๗) ระบบงานเชิงรุก (๗.๑) การสงเสริมสุขภาพ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๓

(๗.๒) การปองกันโรค (๗.๓) การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน (๗.๔) การฟนฟูสภาพรางกายหลังเจ็บปวย (๘) ระบบการบริการ (๘.๑) การรักษาโรคเฉียบพลัน (๘.๓) การรักษาโรคเรื้อรัง (๘.๔) ............................ (๙) ระบบการประสานงานเครือขายสุขภาพ (เนน หัวใจสี่ดวง) (๙.๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) (๙.๒) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ. สต.) (๙.๓) กองทุนสุขภาพตําบล (๘.๔) แผนสุขภาพตําบล (๑๐) ระบบอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม (ตอบประเด็นและ สอดคลองกับหมวด ๗)

นิยามศัพท ๑

ตัวชี้วดั รอยละของบุคลากร หนวยปฐมภูม/ิ เครือขาย ปฐมภูมิที่เขาใจทิศทาง ของหนวยบริการปฐม ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ

แนวทางการประเมิน -ทิศทางขององคกร หมายถึง วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาวและผลการดําเนินการที่ คาดหวังที่ครอบคลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย -บุคลากรหนวยปฐมภูม/ิ เครือขายปฐมภูมิ หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว หรือบุคลากรตามที่ระบุไว ในลักษณะสําคัญขององคกร รอยละความพึงใจของ -การวัดความพึงพอใจตองครอบคลุมทุกกลุมของ บุคลากรของบุคลากร บุคลากรตามที่หนวยบริการปฐมภูมิระบุไวในลักษณะ หนวยปฐมภูม/ิ เครือขาย สําคัญขององคกร ขอ ๑,๒ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๔

ปฐมภูมิที่มีตอการนํา องคกรของผูบริหาร

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของตัวชี้วดั สําคัญที่ผูบริหารใชใน การติดตามการ บริหารงาน

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ความสําเร็จของ ผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการ/โครงการตาม นโยบายการกํากับดูแล องคกรที่ดี

ระดับความเชือ่ มั่นดาน ธรรมาภิบาลของ ผูรับบริการตอองคกร (คาเฉลี่ย)

-ประเด็นการวัดการนําองคกรของผูบริหารตอง ครอบคลุม ๕ ประเด็น ไดแก ๑) การกําหนดทิศทางของ องคกร ๒) การสื่อสารและการสรางความเขาใจทิศทาง ขององคกรใหบุคลากรรับรู ๓) การสรางบรรยากาศและ การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ การพัฒนาองคกร ๕) การใหความสําคัญเรื่องธรรมาภิ บาลขององคกร ๖) การเปนตัวอยางที่ดีของผูบริหารใน การดําเนินการเรื่องตางๆ (เชน สอดคลองกับคานิยม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน) -ตัวชีว้ ัดที่สําคัญ หมายถึง ตัวชี้วัดในการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร พันธกิจหลัก และโครงการที่สําคัญ -วัดรอยละความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตัวชี้ที่สําคัญ ที่ผูบริหารใชติดตามผลการดําเนินงานในการติดตาม ตัวชี้วดั ตองมีไมนอยกวา ๑๐ ตัวชี้วดั และครอบคลุมทุ กรปะเภทของตัวชี้วดั ที่สําคัญ ทั้งนี้ตัวชี้วดั ที่สําคัญที่ กําหนดตองครอบคลุมทุกประเด็น -ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หมายถึง ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ ของมาตรการ/โครงการ(ซึ่งไมใชรอยละความสําเร็จของ การดําเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ) -วัดจากมาตรการ/โครงการตามการานําองคกร ขอ ๑.๑.๒ ที่คัดเลือกมาดําเนินการในแตละดานของนโยบาย การกํากับดูแลองคกรที่ดี(อยางนอยดานละ ๑ มาตรการ/ โครงการ) โดยจะพิจารณาตัวชี้วดั ความสําเร็จของการ ดําเนินงานเทียบกับเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวของ แตละมาตรการ/โครงการ ความเชื่อมั่นดานธรรมาภิบาล หมายถึง ความเชื่อมั่นของ ผูรับบริการตอการดําเนินการของหนวยบริการปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ดาน ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความ โปรงใส การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การ กระจายอํานาจ ความเสมอภาค และหลักการมุงเนน Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๕

ฉันทามติ -การวัดความเชื่อมั่นตองครอบคลุมกลุมผูรับบริการหลัก ของหนวยบริการปฐมภูมิ/เครือขายปฐมภูมิ ๖ ระดับความสําเร็จของ -วัดระดับความสําเร็จใหใชผลจากคํารับรองการปฏิบัติ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ราชการประจําปงบประมาณ ในมิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล ในการบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วดั ที่ระดับความสําเร็จรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน ตามแผนปฏิบัติราชการ/ การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/ ภารกิจหลัก/เอกสาร เอกสารงบประมาณรายจายฯ ของหนวยปฐมภูมิ/ งบประมาณรายจายฯ เครือขายปฐมภูมิ ของหนวยปฐมภูมิ/ เครือขายปฐมภูมิ ๗ รอยละของบุคลากร -การวัดตองใชแบบทดสอบความเขาใจเกีย่ วกับ ปฐมภูมิที่เขาใจ แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิบัติราชการ -การวัดความพึงพอใจตองครอบคลุมทุกกลุมของ ประจําปที่ระดับความ ประชากรตามที่หนวยบริการปฐมภูมิระบุไวในลักษณะ เขาใจไมนอยกวารอยละ สําคัญขององคกรอขอ ๑ ข. ๘๐ ๘ รอยละของตัวชี้วัดระดับ -วัตถุประสงคของการวัดตัวชี้วัด เพื่อใหเห็นความ บุคคลหนวยปฐมภูมิ/ สอดคลองของการถายทอดเปาหมายขององคกรไปสู เครือขายปฐมภูมิที่ ระดับบุคคล(อยางนอย ๓ หนวยบริการ) สอดคลองขององคกร -นําตัวชีว้ ัดของระดับบุคคลเทียบกับเปาหมายระดับ เครือขายปฐมภูมิ ๙ รอยละความสําเร็จเฉลี่ย -ตัวชีว้ ัดเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ได ถวงน้ําหนักของหนวย ถายทอดจากเครือขายปฐมภูมิสูหนวยบริการปฐมภูมิ ปฐมภูมิ/เครือขายปฐม ภูมิที่ปฏิบัติงานไดบรรลุ เปาหมายตามตัวชี้วดั ที่ องคกรกําหนด ๑๐ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก -การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการทีเ่ ปนระบบใน ความสําเร็จของ การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ เปาหมายของโครงการ ดําเนินการตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิด ตามแผนบริหารความ ความเสียหายในการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามแผน Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๖

เสี่ยง

๑๑

รอยละของความพึงใจ ของผูรับบริการหนวย ปฐมภูมิ/เครือขายปฐม ภูมิ ๑๒ รอยละของความไมพึง ใจของผูรับบริการหนวย ปฐมภูมิ/เครือขายปฐม ภูมิ ๑๓ รอยละของความพึงใจ ของเครือขายที่มีตอ กิจกรรมสราง ความสัมพันธ

เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ -พิจาณาความสําเร็จของเปาหมายของโครงการที่ คัดเลือกมาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย ความสําเร็จวัดผลลัพธ ผลผลิตหรือความคืบหนาของ โครงการ(ในกรณีที่โครงการที่คัดเลือกมาดําเนินการ ไมใชโครงการที่สําเร็จภายในปงบประมาณ) อยางใด อยางหนึ่ง -ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการทุกกลุม ที่กําหนดไวใน ลักษณะสําคัญขององคกร ขอ ๑.๒ ข.

-ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการทุกกลุม ที่กําหนดไวใน ลักษณะสําคัญขององคกร ขอ ๑.๒ ข.

-กิจกรรมความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางกันดีขึ้น โดยการกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม ทั้งนี้เครือขาย หมายถึงเครือขายที่หนวยบริการปฐมภูมิ กําหนดไวในหมวด ๓ ขอ ๓.๒ -วัดระดับความพึงพอใจของแตละกิจกรรมสราง ความสัมพันธกับเครือขาย และนํามาหาคาเฉลี่ย ๑๔ รอยละความสําเร็จของ -การพิจารณาการดําเนินการ ใหยดึ ตามเกณฑมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของการ คุณภาพเครือขายปฐมภูมิ หมวด ๓ ดําเนินงาน/โครงการที่ -การดําเนินการ/โครงการ หมายถึง การเปดโอกาสให เปดโอกาสใหประชาชน ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียที่เกีย่ วของมามีสวนรวมใน เขามามีสวนรวมในการ การวางแผน ซึง่ เปนการดําเนินงานตามปกติในภารกิจ บริหารราชการ หรือยุทธศาสตรของเครือขายปฐมภูมิ หรือการเปด โอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเขามา มีสวนรวมในลักษณะของการดําเนินโครงการก็ได Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๗

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

-ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง เปาหมายหรือเปาประสงคที่ กําหนดไวในแผนการดําเนินงานหรือขอเสนอโครงการ ที่เปดโอกาสใหประชาชนมามีสวนรวมในการพัฒนา กระบวนการทีเ่ กี่ยวของ -ตัวชีว้ ัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะตองสะทอน ความสําเร็จของการดําเนินงาน/โครงการไดอยางชัดเจน -การกําหนดคาเปาหมายจะตองมีความเหมาะสม โดยนํา ขอมูลพื้นฐานมาประกอบและแสดงวาการกําหนดคา เปาหมายมีความทาทายตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร รอยละของความสําเร็จ - คูมือการใหบริการ อยางนอยประกอบดวย ๑) ในการดําเนินงานตาม มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ๒) แผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานคูมือการ การใหบริการ ๓) แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ใหบริการ ในการใหบริการ -การประเมินผลความสําเร็จวัดจากรอยละการใหบริการ ที่สามารถดําเนินการตามมาตรฐานระยะทีก่ ําหนดไวใน คูมือการใหบริการ(ดําเนินการไดตามาตรฐานการ ใหบริการทุกขัน้ ตอนที่กําหนดไวในคูมือ จํานวน ๑ งาน บริการ) รอยละของความ -วัดจากจํานวนฐานขอมูลที่สมบูรณทั้งดานครอบคลุม ครอบคลุม ถูกตอง และ ถูกตอง ทันสมัย เมื่อเทียบกับฐานขอมูลทั้งหมดที่ ทันสมัยของฐานขอมูลที่ ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตรนั้นๆ สนับสนุนยุทธศาสตร อยางนอย ๑ ประเด็น ยุทธศาสตร รอยละความพึงพอใจ -ผูเขาถึงหรือผูเขามาใชขอมูล หมายถึง บุคคลภายนอก ของผูเขาถึงหรือเขาใจ องคกร ใชขอมูลขาวสารผาน -สวนราชการอาจเก็บขอมูลดวยการสํารวจความพึง ทางเว็บไซตของหนวย พอใจผานเว็บไซต บริการ รอยละขอมูลที่เกี่ยวของ -พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี กับระบบสุขภาพและผล ตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของเครือขาย การดําเนินงาน มีความ Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๘

ครบถวน ถูกตองเปน ปจจุบัน นาเชือ่ ถือ ๑๙ ระดับความสําเร็จการ จัดทําฐานขอมูล ๑๘ แฟม

--พิจารณาจากระดับความสําเร็จตามเกณฑที่สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกําหนดระดับไว ๑ : จัดทําแผน ปฏิบัติงาน ๔ ป สําหรับการบํารุงรักษาขอมูลที่มีอยูและ การนําเขาขอมูลระดับ ๒ : เผยแพรและประชาสัมพันธ ใหบุคลากรในหนวยงานทราบถึงระบบและประโยชน ของการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยระบบ statXchange ระดับ ๓ : จัดทําบัญชีรายการขอมูลที่เผยแพรดว ยระบบ statXchange ระดับ ๔ : ปรับปรุงขอมูลสถิติที่สําคัญของ หนวยงานที่มใี นระบบใหครบถวน ถูกตอง และเปน ปจจุบัน ไมนอ ยกวารอยละ ๗๕ ระดับ ๕ : ปรับปรุง ขอมูลสถิติที่สําคัญของหนวยงานที่มีในระบบให ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ๒๐ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก -องคความรู หมายถึง รวมถึงทุกองคความรูท  ี่เลือก ความสําเร็จจาก ดําเนินการในแตละป ผลสัมฤทธิ์ของการ -วัดจากคาเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในแต ดําเนินการตามแผนการ ละองคความรูที่ดําเนินการ จัดการความรูอ ยางนอย ๓ องคความรู ๒๑ รอยละความพึงพอใจ -ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอหนวยบริการปฐมภูมิ ของบุคลากรหนวยปฐม หมายถึง ความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหารงาน ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี – สภาพแวดลอม – สวัสดิการ - ความสัมพันธกับ ตอองคกร ผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงาน ๒๒ รอยละความพึงพอใจ -การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การจัดระบบการเรียนรู ของบุคลากรหนวยปฐม ของบุคลากรที่สอดคลองกับพันธกิจ แผนกลยุทธ และ ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี แผนปฏิบัติการชององคกร ตอการพัฒนาบุคลากร -การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรวามีผลกระทบตอ วิธีการทํางานของบุคลากรและผลงานของเครือขาย บริการปฐมภูมิโดยรวม -การนําเอาความรูจากคลังความรูที่สะสมจากการเรียนรู Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๙๙

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

ขององคกรมาใชในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร เชน การอบรม การสอนงาน การมอบหมายหมายงาน เปนตน -ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนา บุคลากรใหครอบคลุมเรื่องตางๆดังนี้ ๑) หลักสูตรการ พัฒนาบุคลากรที่เปนทางการ ๒) การพัฒนาบุคลากรใน รูปแบบที่ไมเปนทางการ ๓) การสรางบรรยากาศการ เรียนรูและการพัฒนาตนเองของบุคลากร รอยละความพึงพอใจ -ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอระบบ ของบุคลากรหนวยปฐม ประเมินผลการปฏิบัติงานใหพิจารณาขากองคประกอบ ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี ทั้งหมด ไดแก ๑) หลักเกณฑ ๒) การประเมิน ๓) การ ตอระบบประเมินผลการ จัดสรรสิ่งจูงใจ ๔) ระบบการแจงผลเพื่อการปรับปรุง ปฏิบัติงาน รอยละของหลักสูตรการ -หลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรม เปนหลักเกณฑ อบรมที่ผานเกณฑตาม ที่สวนราชการกําหนดขึ้นเอง เพื่อยกระดับการฝกอบรม หลักประกันคุณภาพการ ใหมีมาตรฐานอยางนอยประกอยดวยความรู ฝกอบรม ความสามารถของวิทยากร เนื้อหาหลักสูตร สอดคลอง กัลปกลยุทธขององคกร ระบบการประเมินผลการอบรม -วัดจากจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สวนราชการ ดําเนินการในปงบประมาณเทียบกับจํานวนหลักสูตรที่ ผานการประกันคุณภาพการฝกอบรม รอยละความพึงพอใจ -แผนการสรางความกาวหนาในสายงาน ในที่นี้หมายถึง ของบุคลากรหนวยปฐม สายงานหลัก ภูมิ/เครือขายปฐมภูมิที่มี ตอแผนการสราง ความกาวหนาในสาย งาน รอยละความพึงพอใจ -ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการภายนอกที่เกีย่ วของกับ ของผูรับบริการที่มีตอ กระบวนงานหลักนั้นๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -วัดความพึงพอใจที่เกีย่ วของกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ ความยุงยาก ซับซอนของการเตรียมเอกสาร เปนตน Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๐๐

-กระบวนงานทรี่นํามาวัดตองไมนอยกวา ๓ กระบวนงานโดยนําคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ กระบวนงานทั้งหมดมาเปนผลของตัวชี้วัดนี้ ๒๗ รอยละความพึงพอใจ -ระบบรับรองภาวะฉุกเฉิน คือ ระบบแผนสํารองที่ ของผูรับบริการที่มีตอ หนวยบริการปฐมภูมิสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนือ่ ง ระบบรองรับภาวะ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องตางๆ เชน สาธารณภัย การจราจร ฉุกเฉิน ความปลอดภัย เปนตน ๒๘ รอยละของกระบวนการ -คูมือการปฏิบัติงานอยางนอยตองประกอบดวย Work สรางคุณคาที่มีการจัดทํา Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน คูมือการปฏิบัติงาน -วัดจากรอยละของกระบวนการที่สรางคุณคาทั้งหมด เทียบกับกระบวนการที่สรางคุณคาที่ไดจดั ทําคูมือการ ปฏิบัติงาน ๒๙ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก -มาตรฐานงาน หมายถึง มาตรฐานในเชิงคุณภาพ และ ความสําเร็จของการ เชิงปริมาณ เชน ระยะเวลาของกระบวนงาน ขอผิดพลาด ดําเนินการตาม ที่เกิดขึ้น ความคุมคาของกระบวนการเมื่อเทียบกับ มาตรฐานของ ทรัพยากรที่ใช เปนตน กระบวนการทีส่ ราง คุณคา ๓๐ จํานวนกระบวนการที่ -การปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น ตองสามารถสะทอน ไดรับการปรับปรุง ใหเห็นถึง ผลการดําเนินงานของกระบวนที่ดีขึ้น ใหผลการดําเนินการดี สามารถบรรลุตามขอกําหนดที่สําคัญ และตัวชี้วดั ของ ขึ้น กระบวนการอยางประสิทธิภาพ -สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนการอยางนอย ๓ กระบวนการเพื่อมาปรับปรุง ซึ่งตองประกอบดวย กระบวนการทีส่ รางคุณคาอยางนอย ๒ กระบวนการ -วัดจากกระบวนการที่คัดเลือกมาปรับปรุงเทียบกับ กระบวนการทีไ่ ดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D


๑๐๑

บรรณานุกรม

Primary Care Award 2011, Surinpho. W.Somchai Ph.D

คู่มือ PCA2012  

คู่มือการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ (PCA)

Advertisement