Page 1

การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)

นิยามศัพท์ การเยี่ยมบ้ าน (Home Visit) หมายถึ ง การบริ การเยี่ยมบ้าน บุคคล ครอบครั วและชุ มชน โดยการสำา รวจ ประเมินภาวะสุ ขภาพและค้นหาปั ญหาสุ ขภาพของประชาชน สภาพที่ อยู่อาศัย สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิ จ เพื่อให้ บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพควบคุมป้ องกันโรค ฟื้ นฟูสุขภาพและให้การพยาบาลรักษาเบื้ องต้น ให้ความรู ้ในการดูแล สุ ขภาพให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมด้านสุ ขภาพใน ชุมชน และจัดทำาโครงการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในชุมชน รวมทั้งสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรื อชมรมสุ ขภาพ ต่างๆในชุมชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน 2. เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพ ควบคุมป้ องกันโรค ฟื้ นฟูสภาพ และให้การพยาบาลรักษาเบื้องต้น 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรม ด้านสุขภาพ สนับสนุนให้จดั ตั้งกลุ่มหรื อชมรมสุ ขภาพในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 1. ประชากรทัว่ ไปในพื้นที่รับผิดชอบ 2. ประชากรกลุ่มตามวัยและกลุ่มเสี่ ยง 3. ประชากรกลุ่มป่ วยที่นอกเหนื อจากกลุ่มเป้ าหมายของการพยาบาลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่บา้ น (Home Health Nursing Care) แนวทางปฏิบัติงานเยีย่ มบ้ าน 1.ทีม่ าของการเยี่ยมบ้ าน 1.1 การค้นหาข้อมูลสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 1.2 รับการส่งต่อจากคลินิกต่างๆของศูนย์บริ การสาธารณสุ ข โรงพยาบาล กองบำาเหน็จบำานาญ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.1 ขั้นเตรี ยมการก่อนเยีย่ ม - เลือกพื้นที่ดาำ เนินการ - เตรี ยมความรู้ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน - เตรี ยมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ 2.2 ขั้นการเยีย่ มบ้าน


2

2.2.1 สำา รวจข้อมูลสุ ขภาพครอบครั ว โดยการสัมภาษณ์ สังเกต ตามแบบบันทึ กสุ ขภาพ ครอบครัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้เป็ นพื้นฐานของการวินิจฉัยปั ญหาสุ ขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและ ชุมชน 2.2.2 ประเมินสภาวะสุ ขภาพครอบครัว เป็ นการนำาข้อมูลสุ ขภาพครอบครัวซึ่ งได้จากการ สำารวจ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจำาแนกประเภทครอบครัวตามภาวะสุ ขภาพ ดังนี้ - ครอบครัวปกติ หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีความสมบูรณ์ท้ ัง กาย จิต สังคม ไม่มีดรคประจำาตัว โรคเรื้ อรัง โรคทางพันธุกรรม และไม่ตอ้ งรับการรักาทางการแพทย์ใดๆ - ครอบครัวเสี่ ยง หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิ กในครอบครัวมีประวัติสัมผัสบุหรี่ สุ รา แอลกอฮอล์ ไม่ออกกำาลังกาย ประวัติโรคทางพันธุกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง - ครอบครัวที่มีปัญหาสุ ขภาพ หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีโรคประจำาตัว โรคเรื้ อรัง โรคทางพันธุกรรม หรื อต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ - ครอบครั ว ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ต ้อ งดู แ ลต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง ครอบครั ว ที่ มี ส มาชิ ก ใน ครอบครัวมีปัญหาสุขภาพตามเกณฑ์ ดังนี้ -ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลระยะสั้น/หลังผ่าตัด/หลังคลอด -ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ควบคุมอาการไม่ได้ -ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาอื่นๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต้องมีคนช่วยเหลือในกิจวัตรประจำาวัน -ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลซับซ้อนไม่สามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้/มีอุปกรณ์การแพทย์ -ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย 2.2.3 วางแผนการให้การดูแลตามภาวะสุ ขภาพครอบครัว - จัดลำาดับการเยีย่ ม เช่นเยีย่ มครอบครัวที่มีปัญหาสุ ขภาพก่อน ครอบครัวเสี่ ยงหรื อปกติ - เตรี ยมแผนการให้บริ การสุ ขภาพตามภาวะสุ ขภาพของครอบครั วและบุคคล เช่ น การ บริ การเยีย่ มบ้านเพื่อสร้างเสริ มสุขภาพ ป้ องกันโรค ฟื้ นฟูสภาพหรื อ การพยาบาลรักษา 2.2.4 การเยี่ยมบ้านเพื่อสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค ฟื้ นฟูสภาพ และให้การพยาบาล รักษา ในครอบครัวปกติ ครอบครัวเสี่ ยง และครอบครัวที่มีปัญหาสุ ขภาพที่ดูแลตนเองได้ - ประเมินสภาวะสุ ขภาพ(บุคคลตามวัย)โดยการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจประเมินเบื้ องต้น ตามแบบประเมินสภาวะสุขภาพบุคคล -วินิจฉัยสภาวะสุ ขภาพ ความเสี่ ยง ปั ญหาสุ ขภาพ จากแบบประเมินสภาวะสุ ขภาพ(บุคคล ตามวัย) เป็ นกลุ่มปกติ เสี่ ยง หรื อมีปัญหาสุขภาพ - ให้บริ การสุขภาพ ตามสภาวะสุ ขภาพ • กลุ่มปกติ โดยให้คาำ ปรึ กษา / แนะนำา เกี่ ยวกับ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการ ป้ องกันโรคเพื่อให้บุคคลสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองได้ การตรวจสุ ขภาพประจำาปี โภชนาการตามวัย การออกกำาลังกาย การป้ องกันอุบตั ิเหตุ • กลุ่มเสี่ ยง ให้คาำ ปรึ กษา / แนะนำา การส่ งเสริ ม ให้ลด/ขจัดหลี กเลี่ ยงปั จ จัย หรื อ พฤติกรรมเสี่ ยง ส่ งเสริ มให้ดูแลตนเองได้ สามารถประเมินสุ ขภาพเกี่ยวกับโรคที่


3

เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของตนเองได้ มีความรู ้เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่ตอ้ งไปพบแพทย์ • กลุ่ ม มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ ให้ ก ารพยาบาลตามปั ญ หาสุ ข ภาพ ฟื้ นฟู ส ภาพและ ระมัดระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน ให้คาำ ปรึ กษาแนะนำา เพื่อให้บุคคลสามารถ ดูแลสุขภาพตนเองในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และฟื้ นฟูสภาพได้ 2.2.5 การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้ น(Home Health Care) เป็ นการดูแลสุ ขภาพกลุ่มมีปัญหา สุ ขภาพที่ตอ้ งดูแลต่อเนื่อง - ประเมินสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโดยการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจประเมินเบื้องต้นตาม แบบประเมินผูป้ ่ วยตามโรคหรื อปัญหาที่พบ - ประเมินสภาวะสุขภาพบุคคล (กลุ่มตามวัย)โดยการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจประเมินเบื้อง ต้นตามแบบประเมินสภาวะสุขภาพบุคคล - วินิจฉัยสภาวะสุขภาพ ความเสี่ ยง ปัญหาสุ ขภาพ จากแบบประเมินผูป้ ่ วยและแบบ ประเมินสภาวะสุขภาพบุคคล (กลุ่มตามวัย) เพื่อให้ทราบความรุ นแรงของโรคหรื อปั ญหาสุ ขภาพ - ให้บริ การตามปัญหาสุ ขภาพที่พบ และสร้างเสริ มศักยภาพในการดูแลตนเองให้ผปู ้ ่ วย และผูด้ ูแล ให้ผปู้ ่ วยและผูด้ ูแลสามารถประเมินอาการ ความรุ นแรงของโรคที่ตนเองเป็ นอยูไ่ ด้ ให้คาำ แนะนำาการ สร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ที่เป็ นความเสี่ ยงตามวัย - วางแผนและติดตามเยีย่ มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.2.6 การอนามัยชุมชน เป็ นการดูแลสุ ขภาพชุมชนโดยการ - ประเมินชุมชนจากแบบบันทึกสุ ขภาพครอบครัว ประกอบด้วย • การทำาแผนที่ • การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล • การนำาเสนอข้อมูล • การสรุ ปผลข้อมูล - การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน - การวางแผนแก้ไขปั ญหาอนามัยชุมชน - การปฏิบตั ิงานตามแผนงานอนามัยชุมชน - การประเมินผลการดำาเนินงานอนามัยชุมชน


4

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนงานการพยาบาลเยีย่ มบ้ านและ การดูแลสุ ขภาพต่ อเนื่องทีบ่ ้ าน (Home Visit , Home Health Care) การค้นหาข้อมูลสุ ขภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ

การเยี่ยมบ้าน(Home Visit)

1.เยีย่ มบ้ าน(ครั้งที่ 1)สำ ารวจข้ อมูลสุ ขภาพครอบครัว - ทำาแบบบันทึกข้อมูลสุ ขภาพ ครอบครัว

1

- ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลระยะสั้น/หลังผ่าตัด/หลังคลอด - ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ควบคุมอาการไม่ได้ มีปัญหาสุ ขภาพที่ต้องดูแลต่ อเนื่อง - ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาอื่นๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ต้อง มีคนช่วยเหลือในกิจวัตรประจำาวัน - ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการการดูแลซับซ้อนไม่สามารถทำากิจวัตร ประจำาวันได้ /มีอุปกรณ์การแพทย์ - ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย

2.ประเมินภาวะ สุ ขภาพครอบครัว ปกติ

เสี่ ยง

มีปัญหาสุ ขภาพแล

3.เยีย่ มบ้ านเพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาพ/ป้องกันโรค/ ฟื้ นฟู / การพยาบาลรักษา - ประเมินสุขภาพ(บุคคลตามวัย) - ให้การสร้างเสริ มสุขภาพ / ป้ องกันโรค / ฟื้ นฟู / พยาบาลรักษา ตามผลการประเมินภาวะ สุขภาพ

4.การอนามัยชุมชน -บันทึกข้อมูลในโปรแกรม POFF 2.1 - การวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน/ การวินิจฉัยชุมชน / ค้นหาปั ญหาสาธารณสุ ข / การแก้ไขปั ญหา สาธารณสุขแบบบูรณาการ ดัชนีเอกสารหมายเลข 1.แบบบันทึกสุ ขภาพครอบครัว 2.แบบประเมินสุ ขภาพ(บุคคลตามวัย) 3.แบบประเมินผูป้ ่ วย 4.แผนการพยาบาล 5.แฟ้ มครอบครัว 6.แฟ้ มชุมชน

การส่ งต่อ - คลินิกต่างๆของศบส. - โรงพยาบาล/ สถานพยาบาล อื่นๆ

2

3. การดูแลสุ ขภาพต่ อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) - ประเมินสุขภาพเฉพาะโรค - ประเมินสุขภาพ(บุคคลตามวัย) - แผนการพยาบาล / ให้การ พยาบาล ฯลฯ

6 5.ประเมินผลลัพธ์

1

2

4

5

3

หาย

บริการ

*อยูไ่ ด้ดีตามภาวะสุขภาพ * ชุมชนเข้มแข็ง

ไม่ หาย *ต้องการดูแลต่อ

เนื่อง

ส่ งต่ อ

*รพ. / ศบส. *HHC (ต่อ)


5

ตารางที่ 1 แสดงเครื่องมือ/ เอกสารที่ใช้ วิธีการดำาเนินการ ผู้ปฏิบัตงิ าน และผลผลิต จำาแนกตามขั้นตอนงาน การพยาบาลเยีย่ มบ้ าน ขั้นตอนงาน เครื่องมือ/เอกสาร การพยาบาลเยีย่ มบ้ าน ทีใ่ ช้ 1.เยี่ ย มบ้ านเพื่ อ สำ า ร วจข้ อ มู ล *แบบบันทึกข้อมูล สุ ขภาพครอบครัว สุ ขภาพครอบครัว

2.ประเมินภาวะสุ ขภาพครอบครัว

*แบบบันทึกข้อมูล สุ ขภาพครอบครัว

*แ บ บ ป ร ะ เ มิ น 3.เยีย่ มบ้ านเพือ่ สร้ างเสริมสุ ข สุ ขภาพ(บุคคลตามวัย) ภาพ/ป้องกันโรค/ฟื้ นฟู/รักษา -ประเมินสุขภาพ(บุคคลตามวัย) -ใ ห้ ก า ร ส ร้ า งเ ส ริ ม สุ ข ภ า พ / ป้ องกันโรค /ฟื้ นฟู / รักษา

3. การดูแลสุ ขภาพต่ อเนื่องที่ บ้ าน(HHC)

วิธีการดำาเนินการ 1.สัมภาษณ์ ที่บา้ น 2.โทรศัพท์สัมภาษณ์ 3. สังเกต 4.ให้คาำ แนะนำา 5.บันทึก

ผู้ปฏิบัติงาน 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.พยาบาลเทคนิค 3.เจ้าหน้าที่ทาง สาธารณสุข 4.อสส. 5.พชช.

*ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ 1.พยาบาลวิชาชีพ สุ ขภาพครอบครั ว 2.พยาบาลเทคนิค ตามเกณฑ์ ใ นคู่ มื อ 3.เจ้าหน้าที่ทาง การบั น ทึ ก สุ ขภาพ สาธารณสุข ครอบครัว

1.สัมภาษณ์ 2.สังเกต 3.ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น สุ ขภาพเบื้องต้น 4.ปฏิบตั ิการพยาบาล 5.ใ ห้ คำา แ น ะ นำา / ปรึ กษา 6.บันทึก

*แ ฟ้ ม 1.สัมภาษณ์ ค ร อ บ ค รั ว (Family 2.สังเกต Folder)

1.พยาบาลวิชาชีพ 2.พยาบาลเทคนิค 3.เจ้าหน้าที่ทาง สาธารณสุข 4.อสส. 4.พชช.

1.พยาบาลวิชาชีพ 2.พยาบาลเทคนิค

ผลผลิต *ข้ อ มู ล สภาพพื้ น ฐาน

สุ ข ภาพครอบครั ว ด้า น ประชากร ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ ห า สุ ข ภาพทั้ง ระดับ บุ ค คล ครอบครัวและชุมชน *ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ภ า ว ะ สุ ขภาพครอบครัว 1.ครอบครัวปกติ 2.ครอบครัวเสี่ ยง 3.ครอบครัวที่มี ปัญหาสุ ขภาพ 4.ครอบครั ว ที่ มี ปั ญ หา สุ ขภาพที่ ต้ อ งดู แ ลต่ อ เนื่อง *ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ประวัติ ก ารเจ็ บ ป่ วยใน อดี ตและปั จ จุ บนั ปั จจัย เสี่ ย ง/พฤติ ก รรมเสี่ ย ง/ การตรวจประเมิ นเบื้ อง ต้ น เช่ น น้าำ หนั ก ,รอบ เอว,ความดันโลหิต *ข้อ มู ล สภาวะสุ ข ภาพ บุคคล *ข้อมู ล กิ จ กรรมดำา เนิ น การที่ผใู้ ช้บริ การได้รับ *ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ยง/พฤติกรรมเสี่ ยง/


6

ขั้นตอนงาน การพยาบาลเยีย่ มบ้ าน - เยีย่ มบ้านครอบครัวที่มีปัญหา สุ ขภาพที่ตอ้ งดูแลต่อเนื่อง

4.การอนามัยชุมชน - การวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน - การวินิจฉัยชุมชน /ค้นหา ปัญหาสาธารณสุข - การแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ข แบบบูรณาการ

5.ประเมินผลลัพธ์ บริการ

เครื่องมือที่ใช้ -แบบบันทึกข้อมูล สุ ขภาพครอบครัว -แบบประเมิน ผูป้ ่ วย -แบบประเมินสุ ขภาพ บุคคล(กลุ่มตามวัย) -แผนการพยาบาล *แบบบันทึกข้อมูล สุ ขภาพครอบครัว *โปรแกรม POFF2.1 *แฟ้ มชุมชน (Community folder)

-แบบสรุ ปข้อมูลชุมชน -แผนที่ภูมิศาสตร์ ชุมชน -แผนงาน/โครงการ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ส า ธ า ร ณ สุ ข และประเมินผล - ส่วนที่2 และ 3 ของ แบบประเมินสุ ขภาพ บุคคลกลุ่มตามวัย -ข้อวินิจฉัยการ พยาบาลของแบบ ประเมินผูป้ ่ วย - ผลสรุ ปการดำาเนิน โครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุ ขในแฟ้ ม ชุมชน

วิธีการดำาเนินการ

ผู้ปฏิบัติงาน

ผลผลิต

3.ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น 3.เจ้าหน้าที่ทาง สุ ขภาพเบื้องต้น สาธารณสุข 4.วางแผนการ พยาบาล 5.ปฏิบตั ิการพยาบาล 6.บันทึกรายงาน

การตรวจประเมิ นเบื้ อง ต้น เช่ น น้าำ หนั ก ,รอบ เอว,ความดันโลหิต *ข้อมูลสภาวะสุขภาพ *แผนการพยาบาล *กิจกรรมการพยาบาล

1.นำา แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภ า พ ค ร อ บ ค รั ว ล ง โปรแกรม POFF2.1 2.จัดทำาแฟ้ มชุมชน 3.ดำาเนินการตามแผน งาน/โครงการ /สรุ ปประเมินผล

1.พยาบาลวิชาชีพ 2.พยาบาลเทคนิค 3.เจ้าหน้าที่ทาง สาธารณสุข 4.อสส. 4.พชช.

*ได้ขอ้ มูลสุขภาพชุมชน ประกอบด้วยข้อมูล -ปั ญ ห า ส า ธ า ร ณ สุ ข ชุมชน -แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร แก้ไขปัญหาสาธารณสุข -การสรุ ปประเมิ น ผล แผนงาน/โครงการ

1.ประเมิ น ผลภาวะ 1.พยาบาลวิชาชีพ สุ ขภาพของบุคคลใน 2.พยาบาลเทคนิค แบบประเมินสุ ขภาพ 3.เจ้าหน้าที่ทาง บุคคลกลุ่มตามวัย สาธารณสุข แ ล ะ ห รื อ ผ ล ก า ร วิ นิ จ ฉัย การพยาบาล ของแบบประเมิ น ผู้ ป่ วย 2.ประเมินผลภาวะ สุ ขภาพชุมชนจากผล สรุ ปการดำาเนิน โครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุ ขในแฟ้ ม ชุมชน 3.วินิจฉัยผลลัพธ์การ บริ การและดำา เนิ น การตามขั้นตอน

*ได้ผ ลลัพ ธ์ ก ารบริ ก าร เพื่ อ นำา ไปวางแผนการ ให้บริ การต่อเนื่อง


7

ความหมายของคำาต่างๆในแบบประเมินสุ ขภาพ(บุคคลตามวัย) ความหมายของแบบประเมินสุขภาพ(บุคคลตามวัย) แบบประเมินสุขภาพ(บุคคลตามวัย) หมายถึง แบบประเมินภาวะสุ ขภาพของบุคคลในชุมชนแบ่งตามวัย ต่างๆ ตามพัฒนาการด้านอายุ เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุบุคคลจะมีความต้องการด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการสร้าง เสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคแตกต่างกันตามพัฒนาการ ซึ่งแบบประเมินสุ ขภาพบุคคล มีท้ งั หมด 9 แบบ ได้แก่ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

แบบประเมินสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ แบบประเมินสุขภาพ หญิงหลังคลอด แบบประเมินสุขภาพวัยก่อนเรี ยน (แรกเกิด – 5 ปี ) แบบประเมินสุขภาพวัยเรี ยน (อายุ 6 – 10 ปี ) แบบประเมินสุขภาพวัยรุ่ น (อายุ 11 – 20 ปี ) แบบประเมินสุขภาพวัยทำางาน (อายุ 21 – 40 ปี ) แบบประเมินสุขภาพ ชายวัยทอง(อายุ 41 – 59 ปี ) แบบประเมินสุขภาพ สตรี วยั ทอง(อายุ 41 – 59 ปี ) แบบประเมินสุขภาพ ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

แบบประเมินสุ ขภาพ(บุคคลตามวัย) แบบที่ 1– 9 ประกอบด้วยข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินภาวะสุ ขภาพ ของบุคคลได้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไป ประวัติการเจ็บป่ วยหรื อประวัติสุขภาพในอดีต ข้อมูลสุ ขภาพปั จจุบนั ปั จจัยหรื อพฤติกรรมเสี่ ยง การสรุ ปภาวะสุขภาพและกิจกรรมดำาเนินการที่ให้บริ การโดยแบ่งข้อมูลเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสุขภาพ ส่วนที่ 2 สรุ ปภาวะสุขภาพ ส่วนที่ 3 กิจกรรมดำาเนินการ


8

ความหมายของข้อมูลร่ วมของแบบประเมินสุ ขภาพ(บุคคลตามวัย) • รหัสครอบครัว

หมายถึง

เลขที่ครอบครัวที่ได้มาจากแบบบันทึกสุ ขภาพข้อมูล สุ ขภาพครอบครัวในโปรแกรม POFF ซึ่งโปรแกรม กำาหนดให้อตั โนมัติหลังจากนำาข้อมูลสุ ขภาพครอบครัว เข้าเรี ยบร้อยแล้ว

• ชื่อ

หมายถึง

ชื่อจริ งตามบัตรประชาชน/สูติบตั ร /บัตรต่างด้าว โดยระบุคาำ นำาหน้าชื่อ ดช./ ดญ/ นาย/ นาง / นางสาว

• นามสกุล

หมายถึง

นามสกุลตามบัตรประชาชน/สูติบตั ร/บัตรต่างด้าว

• อายุ

หมายถึง

นับเป็ นปี เต็ม จากวัน เดือน ปี เกิด

• ครั้งที่...

หมายถึง

บันทึกครั้งที่เข้าเยีย่ มในแต่ละครั้ง เช่นครั้งแรก บันทึกว่าครั้งที่ 1

• ว/ด/ป....

หมายถึง

บันทึกวันเดือนปี ที่เข้าเยีย่ มในแต่ละครั้ ง


9

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพหญิงมีครรภ์

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ • ครรภ์ที่

หมายถึง

การตั้งท้องทุกท้อง รวมทั้งที่ต้ งั ครรภ์ครบเทอมและ ไม่ครบเทอม

• ประจำาเดือนครั้งสุดท้าย / LMP

หมายถึง

วันแรกของประจำาเดือนครั้งสุ ดท้าย

• กำาหนดคลอด / EDC……

หมายถึง

นับจากวันแรกของการมีประจำาเดือนครั้งสุ ดท้ายไป 38 สัปดาห์ หรื อนับย้อนหลังไป 3 เดือน บวกอีก 7 วัน

ใส่ เครื่องหมาย  ในข้ อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการตั้งครรภ์ • มารดาอายุ < 20 ปี หรื อ > 35 ปี

หมายถึง

อายุเป็ นปี เต็มของมารดาที่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี และ มากกว่า 35 ปี

• แต่งงานกันในเครื อญาติ

หมายถึง

สามีเป็ นเครื อญาติทางสายโลหิ ต

• มารดาสูบบุหรี่

หมายถึง

มารดามีประวัติสูบบุหรี่ ในช่วงการตั้งครรภ์ปัจจุบนั

• มารดาดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

หมายถึง

มารดามีประวัติดื่มเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ในช่วงการตั้งครรภ์ปัจจุบนั

• เคยมีประวัติแท้งลูกหรื อคลอดก่อน กำาหนด

หมายถึง

• เคยตกเลือดก่อนหรื อหลังคลอด

หมายถึง

ประวัติการตั้งครรภ์ที่ผา่ นมาเคยแท้งหรื อ คลอดก่อนอายุครรภ์ 38 สัปดาห์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อทั้ง 2 อย่าง ประวัติการตั้งครรภ์ที่ผา่ นมาเคยมีเลือดออกก่อนคลอด หรื อหลังคลอดที่แพทย์ตอ้ งให้การรักษาอย่างใดอย่าง หนึ่งหรื อทั้ง 2 อย่าง


10

• เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก/เคยผ่าตัดคลอด ทางหน้าท้อง

หมายถึง

ประวัติการตั้งครรภ์ที่ผา่ นมาและแพทย์วินิจฉัยว่า ตั้งครรภ์นอกมดลูกหรื อเคยคลอดโดยการผ่าตัดออก ทางหน้าท้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้ง 2 อย่าง

• เคยคลอดทารกโตกว่าปกติ ำ กแรกคลอด > 4000 กรัม) (น้าหนั

หมายถึง

เคยคลอดบุตรที่มีนาหนั ้ ำ กแรกคลอดมากกว่า 4000 กรัม

• เคยมีประวัติทารกตายคลอด ตายหลังค ลอด 7 วันหรื อพิการแต่กาำ เนิด

หมายถึง

ประวัติการตั้งครรภ์ที่ผา่ นมามีทารกตายก่อนคลอด หรื อ ตายหลังคลอดภายใน 7 วัน หรื อคลอดมาพิการ แต่กาำ เนิด อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้ง 2 อย่าง

• บิดา / มารดามีประวัติโรคทางพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย ปัญญาอ่อน พิการแต่กาำ เนิด หูหนวก

หมายถึง

บิดา หรื อมารดาหรื อทั้ง 2 คน มีประวัติเป็ นโรคทาง พันธุกรรมดังกล่าวโรคใดโรคหนึ่งหรื อหลายโรคก็ได้

• มารดามีโรคประจำาตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูงโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด ธัยรอยด์ โรคเลือด

หมายถึง

มารดาเป็ นโรคประจำาตัวดังกล่าวโรคใดโรคหนึ่ง หรื อหลายโรคก็ได้

ใส่ เครื่องหมาย  ในข้ อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่ (ระบุ...) ประวัติการตั้งครรภ์ ปัจจุบนั • อายุครรภ์......................สัปดาห์

หมายถึง บันทึกอายุครรภ์นบั จากวันแรกของประจำาเดือนครั้ งสุ ดท้าย ถึงวันที่สอบถามโดยนับเป็ นสัปดาห์

ำ ก (ระบุ...) • น้าหนั

ำ กปั จจุบนั ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เป็ นกิโลกรัม หมายถึง บันทึกน้าหนั

• ความดันโลหิ ต/ ชีพจร (ระบุ...)

หมายถึง วัดความดันโลหิ ต บันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์ จับชีพจร หนึ่งนาที ดูจาำ นวนนับ และจังหวะเต้นของชีพจร บันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์

• อายุครรภ์เมื่อเด็กเริ่ มดิ้น(ระบุ...)

หมายถึง บันทึกอายุครรภ์ที่เด็กเริ่ มดิ้นครั้งแรก


11

• ฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง

หมายถึง ถามประวัติการไปฝากครรภ์ และการไปตามนัด ถ้าไม่ฝากครรภ์หรื อไม่ไปตามนัดให้บนั ทึกด้วย

ำ กเพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ละครึ่ ง ก.ก. • น้าหนั

ำ ก และเปรี ยบเทียบกับน้าหนั ำ ก 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมา หมายถึง ชัง่ น้าหนั ถ้ามากกว่าครึ่ งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ให้บนั ทึก

• เด็กไม่ดิ้น (หลังอาหาร 1 ช.ม.)

หมายถึง ถามการดิ้นในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมา(ถามในมารดา ที่เด็กเริ่ มดิ้นแล้ว)

ำ น/เลือดออกทางช่องคลอด • น้าเดิ

ำ น เช่น มีนาซึ หมายถึง ถามอาการน้าเดิ ้ ำ มเปี ยกกางเกงในหรื อไหลเป็ น น้าำ หรื อ มีเลือดออก

• ตกขาวมากผิดปกติมีกลิ่นเหม็น

หมายถึง มีตกขาวแบบไม่เป็ นมูกใส เช่น ขาวข้น /เหลือง /เขียว /มีกลิ่นเหม็น หากมีอาการอื่นๆเช่น คัน หรื อเจ็บช่องคลอด ให้บนั ทึกไว้ดว้ ย

• ปวดศรี ษะ ตาพร่ ามัว จุกเสี ยดยอดอก

หมายถึง มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ ามัวหรื อจุกเสี ยดยอดอกอย่างใด อย่างหนึ่งหรื อมีอาการร่ วมกัน

• ไข้ หนาวสัน่

หมายถึง มีไข้มากกว่า 37.5 º C มีอาการหนาวสัน่ มีอาการอย่างใด อย่างหนึ่งหรื อทั้ง 2 อย่าง

• ปัสสาวะลำาบาก ปวด ขัดเวลาปัสสาวะ

หมายถึง ปั สสาวะยาก หรื อมีอาการปวด ขัด หน่วงเวลาจะปั สสาวะ

• มีกอ้ นเนื้อคล้ายเม็ดสาคูออกมาจาก ช่องคลอด

หมายถึง มีกอ้ นคล้ายเม็ดสาคูออกจากช่องคลอด

• มีความผิดปกติของเต้านม/หัวนม (ระบุ...)

หมายถึง ตรวจเต้านม ถ้ามีกอ้ นหรื อมีรอยบุ๋มผิดรู ปร่ าง /หัวนมบอดหรื อบุ๋มหรื อแตก ให้บนั ทึก


12

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงหรื อ พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ความดันโลหิ ต > 140 / 90 มม.ปรอท ำ • ชีพจร > 80 ครั้ง / นาทีจงั หวะเต้นไม่สม่าเสมอ • เด็กยังไม่ดิ้น *ในครรภ์แรก อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ข้ ึนไป *ในครรภ์ 2 ขึ้นไป อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ข้ ึนไป • ไม่ฝากครรภ์ หรื อ ไม่ไปตามนัด • มีความผิดปกติของเต้านม/หัวนม

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค / ปั ญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบแพทย์โดยเร็ ว ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ความดันโลหิ ต > 140 / 90 มม.ปรอทร่ วมกับ อาการบวม , ชีพจร > 85 ครั้ง / นาที ำ กเพิม่ มากกว่า สัปดาห์ละครึ่ งกิโลกรัม • น้าหนั • เด็กไม่ดิ้นหลังอาหาร 1 ช.ม. ำ น/เลือดออกทางช่องคลอด • น้าเดิ • ตกขาวมากผิดปกติมีกลิ่นเหม็น • ปวดศรี ษะ ตาพร่ ามัวจุกเสี ยดยอดอก • ไข้ หนาวสัน่ • ปั สสาวะลำาบาก ปวดขัดเวลาปั สสาวะ • มีกอ้ นเนื้อคล้ายเม็ดสาคูออกมาจากช่องคลอด


13

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการ • การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา • การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ • การตรวจฟันและช่องปาก • อื่นๆ (ระบุ)

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **มารดามีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาล เยีย่ มบ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย) **มารดามีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารในการดูแลสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์ไว้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสารที่ให้ดว้ ย


14

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพหญิงหลังคลอด

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ

• หลังคลอด

หมายถึง

บันทึกระยะเวลาหลังคลอดนับตั้งแต่วนั คลอดถึง วันที่เยีย่ ม

• คลอดโดยวิธี

หมายถึง

บันทึกวิธีการคลอด ในตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

• สถานที่คลอด

หมายถึง

บันทึกสถานที่คลอดในช่องว่าง

• บุตรมีนาหนั ้ ำ กแรกเกิด

หมายถึง

ำ กแรกเกิดของบุตรเป็ นกรัม บันทึกน้าหนั

ใส่ เครื่องหมาย  ในข้อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) • ยังมีนาคาวปลาเป็ ้ำ นสี เลือดสด (หลังคลอด 1 สัปดาห์ควรเป็ น ำ เหลืองใส) น้าสี

หมายถึง

ำ หลังคลอด 1 สัปดาห์ข้ ึนไปน้าคาวปลาที ่ออกทาง ช่องคลอดยังมีลกั ษณะสี แดงสด

• มีนาคาวปลามี ้ำ กลิ่นเหม็นเน่าลักษณะ คล้ายหนอง

หมายถึง

ำ น้าคาวปลาที ่ออกทางช่องคลอดมีสีเหลืองข้น คล้ายหนอง และมีกลิ่นเหม็นเน่า

• มีอาการคัดตึงเต้านม ปวด บวม แดง หรื อหัวนมแตกเป็ นแผล

หมายถึง

เต้านมมีอาการปวดบวมแดงแข็งตึง หรื อหัวนม แตกเป็ นแผล

• มีการวางแผนคุมกำาเนิด

หมายถึง

มีการวางแผนไว้วา่ จะคุมกำาเนิดหรื อคุมกำาเนิดแล้ว เช่นทำาหมัน(ถ้ามีลูก > 2 คน) ฉี ด /ทานยาคุม

• รับประทานอะไรบ้าง( สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)

หมายถึง

อาหารที่มารดารับประทานตั้งแต่หลังคลอด ครบ 5 หมู่ / ครบ 3 มื้อ / ทานยาดอง หรื ออื่นๆให้บนั ทึก


15

• ตรวจหลังคลอดตามนัดหรื อไม่

หมายถึง

ถามวันนัดตรวจว่าไปตามนัดหรื อทราบวันนัดหรื อ ไม่

• ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่ง หรื อหลายข้อ ดังนี้ • เจ็บบริ เวณฝี เย็บ หรื อแผลผ่าตัด • มีอาการคัดตึงเต้านม ปวด บวม แดงหรื อ หัวนมแตกเป็ นแผล • รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ 3 มื้อ หรื อ รับประทานยาดอง • ไม่คุมกำาเนิด • ไม่ตรวจหลังคลอดตามนัด

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบ แพทย์โดยเร็ วข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ยังมีนาคาวปลาเป็ ้ำ นสี เลือดสด มีนาคาวปลามี ้ำ กลิ่นเหม็นเน่าลักษณะคล้าย หนอง


16

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

• นัดรับบริ การ / ส่งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **มารดามีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาล เยีย่ มบ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย) **มารดามีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง การมอบเอกสารในการดูแลสุ ขภาพหญิงหลังคลอดไว้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสารที่ให้ดว้ ย

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง •การวางแผนครอบครัว •การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ •การเลี้ยงดูบุตร •โภชนาการ •อื่นๆ (ระบุ)


17

แบบประเมินสุ ขภาพวัยก่ อนเรียน (แรกเกิด – 5 ปี )

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ

• วัน / เดือน / ปี เกิด.................

หมายถึง

วัน เดือน ปี เกิด ที่ระบุในสูติบตั ร

• อายุ...........ปี ..........เดือน........

หมายถึง

นับอายุเป็ นปี และเดือนเต็ม ถ้าไม่ถึงปี ให้นบั เป็ น เดือนเต็ม

ำ กแรกคลอด...........กรัม • น้าหนั

หมายถึง

ำ กแรกเกิดของเด็กเป็ นกรัม น้าหนั

• มีปัญหาหรื อภาวะแทรกซ้อน ระหว่างคลอดหรื อไม่

หมายถึง

มารดาหรื อทารกมีปัญหาระหว่างคลอด และ หลังคลอด ที่เป็ นสาเหตุให้ตอ้ งนอนโรงพยาบาล หลังคลอดเช่น เด็กหยุดหายใจ,ชัก,คลอดก่อน กำาหนดตัวเหลือง, มารดามีอาการ บวม, ความดันโลหิ ตสูง เป็ นต้น

• เคยมีอุบตั ิเหตุทางสมอง(ระบุ..)

หมายถึง

บันทึกรายละเอียดของอุบตั ิเหตุ อาการและช่วงอายุ ที่เกิดเหตุ

• เคยเป็ นโรคติดเชื้อทางสมอง(ระบุ..)

หมายถึง

บันทึกชื่อโรคที่เป็ นและช่วงอายุที่เป็ น

• มีประวัติชกั

หมายถึง

ถามประวัติและสาเหตุการชัก เช่น ไข้สูง,โรคทางสมอง

ใส่ เครื่องหมาย  ในข้อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) ำ ก (ระบุ...) • น้าหนั

หมายถึง

• ส่ วนสูง(ระบุ...)

หมายถึง

ำ กเป็ นกิโลกรัม ไม่เกิน 3 เดือน น้าหนั ก่อนวันที่เยีย่ ม ส่ วนสูงที่เป็ นเซนติเมตรไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่เยีย่ ม


18

• ภาวะโภชนาการ(ระบุ...)

หมายถึง

ำ กกับเกณฑ์ นน.มากเกินเกณฑ์/ เปรี ยบเทียบน้าหนั นนค่อนข้างมาก/นน.ตามเกณฑ์/นน.ค่อนข้างน้อย/ นน.น้อยกว่าเกณฑ์ แล้วบันทึก

• มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ชื่อ ยา....)

หมายถึง

บันทึกชื่อโรคหรื อปัญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย

• มีอาการบวม(ระบุ....)

หมายถึง

ขณะเยีย่ มมีอาการบวมตามตัวหรื อแขนขา ให้ บันทึกลักษณะการบวม และอวัยวะที่เป็ น เช่น หลัง มือซ้ายบวมแดง หรื อมีหนอง บวมที่ขาและกดบุ๋ม

• มีผมสี จาง ร่ วงง่ายและเปราะบาง

หมายถึง

ดูลกั ษณะผมเด็ก ตามธรรมชาติมิใช่ดดั ย้อม มีสีจาง ร่ วงง่ายและเปราะ

• เป็ นปากนกกระจอกแผลที่มุมปาก เป็ น ๆ หาย ๆ

หมายถึง

เคยมีอาการเป็ นแผลที่มุมปากหรื อยังมีอาการอยู่

• มีอุจจาระร่ วงบ่อยๆ(อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง)

หมายถึง

เคยมีอาการถ่ายเหลวหรื อถ่ายเป็ นน้าำ หรื อมีมูกเลือด ปนบ่อยๆอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

• ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบ ตามอายุ

หมายถึง

ตรวจสอบดูบนั ทึกการให้วคั ซีนในสมุดสุ ขภาพว่า ครบตามอายุ

• รับประทานนมแม่/นมผงถึง 6 เดือน

หมายถึง

รับประทานนมแม่หรื อนมผงในช่วง 6 เดือน

• ได้รับอาหารเสริ มตามวัย

หมายถึง

ถามถึงในช่วงขวบปี แรก เริ่ มให้รับประทานอาหาร เสริ มเมื่อใด และมีอะไรบ้าง แต่ถา้ ขณะเยีย่ มเด็กยัง ไม่เกิน 1 ปี ให้ถามถึงชนิดอาหารและจำานวนมื้อ

• รับประทานอาหารหลักกี่ม้ือ

หมายถึง

• มีพฒั นาการได้ตามวัย

หมายถึง

เมื่ออายุครบ 6 เดือนแล้วรับประทานอาหารที่นอก เหนือจากนมกี่ม้ือ บันทึกจำานวนมื้อ และ ประเภทอาหารไว้ดว้ ย ประเมินตามตารางประเมินพัฒนาการในสมุด สุ ขภาพเด็กสามารถทำาได้ตามวัย


19

• มีปัญหาของฟัน/ช่องปาก(ระบุ....)

หมายถึง

• มีปัญหาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น(ไม่สบตาพ่อแม่/ไม่ สนใจใคร/เล่นคนเดียว/ไม่ยมิ้ ตอบ/ไม่มีอาการ กลัว) • มีปัญหาด้านการใช้ภาษา(มีภาษาของตนเองเลียน เสี ยงโดยไม่เข้าใจความหมาย/พัฒนาการพูดช้า • มีปัญหาพัฒนาการ(ร้องไห้บ่อย แยกตัว เฉยเมย ไม่สนใจตัวเอง เหม่อลอยเป็ นประจำา)

หมายถึง

หมายถึง หมายถึง

ตรวจหรื อสอบถามปั ญหาฟันผุ ฟันเก หรื อเหงือก อักเสบ ถามในเด็กอายุ หนึ่งขวบครึ่ งขึ้นไปมีปัญหาตาม ที่ระบุหนึ่งอย่างหรื อหลายอย่างรวมกัน ถามในเด็กอายุ หนึ่งขวบครึ่ งขึ้นไปมีปัญหาตาม ที่ระบุหนึ่งอย่างหรื อหลายอย่างรวมกัน ถามในเด็กอายุ หนึ่งขวบครึ่ งขึ้นไปมีปัญหาตาม ที่ระบุหนึ่งอย่างหรื อหลายอย่างรวมกัน

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยงข้อใดข้อหนึ่งหรื อ หลายข้อ ดังนี้ • มีปัญหาหรื อภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด • มีประวัติชกั • นน.มากเกินเกณฑ์/นนค่อนข้างมาก/ นน.ค่อนข้างน้อย/นน.น้อยกว่าเกณฑ์ • ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคไม่ครบ ตามอายุ • รับประทานนมแม่/นมผงน้อยกว่า 6 เดือน • ได้รับอาหารเสริ มตามวัย ก่อนอายุ 4 เดือน หรื อให้ประเภทอาหารเสริ มและมื้อไม่ เหมาะกับวัย • ได้รับประทานอาหารหลักไม่ครบหรื อเกิน มื้อตามวัย คือ 6 เดือน 1 มื้อ /10 เดือน 2 มื้อ/ 12 เดือน 3 มื้อ


20

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบ แพทย์โดยเร็ วข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • มีโรคประจำาตัว/ปั ญหาสุ ขภาพ • เคยมีอุบตั ิเหตุทางสมอง • เคยเป็ นโรคติดเชื้อทางสมอง • มีอาการบวม • มีผมสี จาง ร่ วงง่ายและเปราะบาง • เป็ นปากนกกระจอกแผลที่มุมปากเป็ น ๆ หาย ๆ • มีอุจจาระร่ วงบ่อยๆ(อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) • มีปัญหาฟันผุ/ฟันเก /เหงือกอักเสบ • มีปัญหาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น • มีปัญหาด้านการใช้ภาษา • มีปัญหาพัฒนาการ • พัฒนาการช้าหรื อไม่เป็ นไปตามวัย

• ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการวัยเด็ก • การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค • การป้ องกันอุบตั ิเหตุ • พัฒนาการเด็ก การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ ส่ งต่อด้วย **เด็กที่มีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาลเยีย่ มบ้านเองก็ให้การดูแลใน ภาวะเสี่ ยงได้เลย) **เด็กที่มีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ


21

• ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ • แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารในการดูแลวัยเด็กไว้ให้ผปู ้ กครอง ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสารที่ให้ดว้ ย

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพวัยเรียน(อายุ6– 10 ปี )

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ • สถานศึกษา

หมายถึง

ชื่อโรงเรี ยนที่เด็กเรี ยนอยูป่ ั จจุบนั

• กำาลังศึกษาชั้น

หมายถึง

ชั้นปี การศึกษาที่เรี ยนอยูป่ ั จจุบนั

ใส่ เครื่องหมาย  ในข้อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) ำ ก (ระบุ...) • น้าหนั

หมายถึง

ำ กเป็ นกิโลกรัม ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่เยีย่ ม น้าหนั

• ส่วนสูง(ระบุ...)

หมายถึง

ส่ วนสูงที่เป็ นเซนติเมตรไม่เกิน 3 เดือนก่อน วันที่เยีย่ ม

• ภาวะโภชนาการ(ระบุ...)

หมายถึง

ำ กกับเกณฑ์ นน.มากเกินเกณฑ์/ เปรี ยบเทียบน้าหนั นนค่อนข้างมาก/นน.ตามเกณฑ์/นน.ค่อนข้างน้อย/ นน.น้อยกว่าเกณฑ์ แล้วบันทึก

• มีประวัติเจ็บป่ วยหรื อการผ่าตัดในอดีต(ระบุ...)

หมายถึง

บันทึกโรคหรื อการบาดเจ็บหรื อการผ่าตัดในอดีต

• มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ชื่อยา....)

หมายถึง

บันทึกชื่อโรคหรื อปัญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย


22

• มีการวิ่งเล่นกลางแจ้งหรื อเล่นกีฬาอย่างน้อย 20 นาทีสปั ดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

หมายถึง

ถามวิธีการเล่นกลางแจ้งที่มีการใช้พลังงานเช่น วิง่ เล่น เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์ บอล เป็ นต้น

ำ าและเย็นทุกวัน • อาบน้าเช้

หมายถึง

ำ นละ 2 ครั้งเป็ นอย่างน้อย เช้า เย็น หรื อเช้า อาบน้าวั และก่อนนอน

• ใช้ผา้ เช็ดตัวเฉพาะตนเองแยกกับผูอ้ ื่น

หมายถึง

มีผา้ เช็ดตัวของตัวเองไม่ใช้ร่วมกับใคร

• ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้า ส้วมทุกครั้ง

หมายถึง

ล้างมือทุกครั้งที่หยิบของด้วยมือเข้าปาก และหลัง ออกจากส้วม

• ใช้ชอ้ นกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหาร ร่ วมกับผูอ้ ื่น

หมายถึง

ใช้ชอ้ นกลางในจานอาหารที่ตอ้ งรับประทานร่ วมกับ ผูอ้ ื่นรวมทั้งที่บา้ นด้วย

• ตัดเล็บอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

หมายถึง

สอบถามการตัดเล็บและสังเกตดูเล็บว่ายาวหรื อ สกปรกหรื อไม่

• สระผมด้วยแชมพูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ ง

หมายถึง

สอบถามการสระผมทุกสัปดาห์ดว้ ยแชมพู และ สังเกตความสะอาดของผมเด็ก

• แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน ทุกวัน

หมายถึง

การแปรงฟัน 2 ครั้งเช้าและก่อนนอนเป็ นอย่างน้อย

• ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟัน ทุก 6 เดือน

หมายถึง

ได้รับการตรวจฟันจากบุคลากรทางทันตกรรม ทุก 6 เดือน

• นอนพักผ่อนวันละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง

หมายถึง

ถามเวลานอนและเวลาตื่นแล้วคำานวณชัว่ โมง

ำ • ดื่มน้าสะอาดอย่ างน้อยวันละ 6 แก้ว

หมายถึง

ำ กประเภทใน 1 วัน ถามการดื่มน้าทุ

• ได้รับวัคซีนที่โรงเรี ยนทุกครั้ง

หมายถึง

• มีปัญหาการเรี ยน(ระบุ...)

หมายถึง

เด็กได้รับการฉี ดวัคซีนทุกครั้งที่มีใบขออนุญาตจาก โรงเรี ยน ำ ้ น หนีโรงเรี ยน หยุดเรี ยนบ่อย มีปัญหาเรี ยนช้า ซ้าชั


23

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

• เสี่ ยง

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มีพฤติกรรม เสี่ ยง มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลาย ข้อ ดังนี้ • นน.มากเกินเกณฑ์/นนค่อนข้างมาก/ นน.ค่อนข้างน้อย/นน.น้อยกว่าเกณฑ์ • ไม่วิ่งเล่นกลางแจ้งหรื อเล่นกีฬา / เล่นแต่ คอมพิวเตอร์ หรื อดูโทรทัศน์ในบ้านทั้งวัน ำ อยกว่า 2 ครั้ง/วัน • อาบน้าน้ • ใช้ผา้ เช็ดตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น • ไม่ลา้ งมือทุกครั้งที่รับประทานอาหารและหลัง เข้าส้วม • ไม่ใช้ชอ้ นกลางในการรับประทานอาหารร่ วม กับผูอ้ ื่น • ไม่ตดั เล็บ เล็บดำาสกปรก • สระผมด้วยแชมพูนอ้ ยกว่าสัปดาห์ละครั้ง • แปรงฟัน น้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน • ไม่ได้รับการตรวจฟันทุก 6 เดือน • นอนน้อยกว่าวันละ 6 ชัว่ โมง ำ • ดื่มน้าสะอาดน้ อยกว่าวันละ 6 แก้ว • ไม่ได้รับวัคซีนป้ องกันโรคตามที่มีใบขอ อนุญาตจากโรงเรี ยนหรื อได้รับไม่ครบทุกครั้ ง • รับประทานนมแม่/นมผงน้อยกว่า 6 เดือน • ได้รับอาหารเสริ มตามวัย ก่อนอายุ 4 เดือน หรื อ ให้ประเภทอาหารเสริ มและมื้อไม่เหมาะกับวัย • ได้รับประทานอาหารหลักไม่ครบหรื อเกินมื้อ ตามวัย คือ 6 เดือน 1 มื้อ /10 เดือน 2 มื้อ/ 12 เดือน 3 มื้อ


24

• มีปัญหาการเรี ยน หยุดเรี ยนบ่อย หนีโรงเรี ยน เรี ยนช้า • มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบแพทย์ โดยเร็ ว ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • มีโรคประจำาตัว/ปั ญหาสุ ขภาพ • พัฒนาการช้าหรื อไม่เป็ นไปตามวัย

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **เด็กที่มีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาล เยีย่ มบ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย) **เด็กที่มีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารในการดูแลวัยเรี ยนไว้ให้ผปู ้ กครอง ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสารที่ให้ดว้ ย

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการวัยเรี ยน • การออกกำาลังกาย • สุ ขบัญญัติ 10 ประการ • การป้ องกันอุบตั ิเหตุ • สุ ขภาพจิตวัยเรี ยน • อืน่ ๆ คือ เรื่ องที่แนะนำาตามภาวะเสี่ ยงหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่พบ


25

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพวัยรุ่น (อายุ11– 20 ปี )

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ

ใส่ เครื่องหมาย  ในข้ อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) ำ ก (ระบุ...) • น้าหนั

หมายถึง

ำ กเป็ นกิโลกรัม ที่ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่เยีย่ ม น้าหนั

• ส่วนสูง(ระบุ...)

หมายถึง

ส่ วนสูงที่เป็ นเซนติเมตรที่ไม่เกิน 3 เดือนก่อน วันที่เยีย่ ม

• ภาวะโภชนาการ(ระบุ...)

หมายถึง

• มีประวัติเจ็บป่ วยหรื อการผ่าตัด ในอดีต(ระบุ...) • มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ชื่อยา....)

หมายถึง

ำ กตาม อายุ 11 – 18 ปี ให้เปรี ยบเทียบน้าหนั เกณฑ์ส่วนสูง ผอม/ค่อนข้างผอม/ท้วม/เริ่ มอ้วน/ อ้วนแล้วบันทึก • อายุ 18 ปี ขึ้นไป ให้คาำ นวณจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > 30 = อ้วน ำ กเกินมาตรฐาน 25 -29.9 = น้าหนั 18.5 – 24.9 = ปกติ < 18.5 = ผอม บันทึกโรคหรื อการบาดเจ็บหรื อการผ่าตัดในอดีต

หมายถึง

บันทึกชื่อโรคหรื อปัญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย

• ออกกำาลังกายอย่างน้อย 20 นาทีสปั ดาห์ละ 3 วันขึ้นไป • ผูป้ กครองเข้มงวดกับการดำาเนินชีวิต ของท่าน

หมายถึง

• มีปัญหาเศรษฐกิจ

หมายถึง

การออกกำาลังกายที่มีการใช้พลังงานไม่ใช่การทำางาน บ้าน เช่น แอโรบิค วิง่ ลู่วิ่ง จักรยานอยูก่ บั ที่ ท่านรู ้สึกว่าในการใช้ชีวิตของท่านต้องทำาทุกอย่าง ตามที่ผปู ้ กครองอนุญาต ไม่สามารถทำาในสิ่ งที่ ต้องการได้เอง มีเงินใช้ไม่เพียงพอ ฝื ดเคือง และรู ้สึกเดือดร้อน

หมายถึง


26

• มีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยน(ระบุ...)

หมายถึง

ำ ้ น หนีโรงเรี ยน หยุดเรี ยนบ่อย มีปัญหาเรี ยนช้า ซ้าชั

• มีความขัดแย้งกับเพื่อนจนเป็ นปัญหา

หมายถึง

ทะเลาะกับเพื่อนจนไม่อยากไปโรงเรี ยน หรื อเครี ยด

• ใช้สิ่งเสพติด เช่น สุรา, บุหรี่ , ยาเสพติด (ระบุ...)

หมายถึง

การใช้สิ่งเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เป็ นประจำาให้บนั ทึกชนิดของสิ่ งเสพติดด้วย

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลาย ข้อ ดังนี้ • มีนน.มากเกินเกณฑ์/นนค่อนข้างมาก/ นน.ค่อน ข้างน้อย/ นน.น้อยกว่าเกณฑ์ ำ กเกินมาตรฐาน • มีภาวะโภชนาการ อ้วน / น้าหนั / ผอม • ไม่ออกกำาลังกายตามเกณฑ์ • ผูป้ กครองเข้มงวดกับการดำาเนินชีวิต • มีปัญหาเศรษฐกิจ • มีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยน หยุดเรี ยนบ่อย หนี โรงเรี ยน เรี ยนช้า สอบซ่อมหลายวิชา • มีความขัดแย้งกับเพื่อนจนเป็ นปัญหา • ไม่ได้รับวัคซีนป้ องกันโรคตามที่มีใบขอ อนุญาตจากโรงเรี ยนหรื อได้รับไม่ครบทุกครั้ ง • รับประทานนมแม่/นมผงน้อยกว่า 6 เดือน • ได้รับอาหารเสริ มตามวัย ก่อนอายุ 4 เดือน หรื อ ให้ประเภทอาหารเสริ มและมื้อไม่เหมาะกับวัย • ได้รับประทานอาหารหลักไม่ครบหรื อเกินมื้อ ตามวัย คือ 6 เดือน 1 มื้อ /10 เดือน 2 มื้อ/ 12 เดือน 3 มื้อ


27

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบแพทย์ โดยเร็ ว ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • มีโรคประจำาตัว/ปั ญหาสุ ขภาพ • ใช้สิ่งเสพติด เช่น สุ รา, บุหรี่ ,ยาเสพติด • พัฒนาการช้าหรื อไม่เป็ นไปตามวัย

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการวัยรุ่ น • การออกกำาลังกาย • สิ่ งเสพติด • การคบเพื่อน • เพศศึกษา • อืน่ ๆ คือ เรื่ องที่แนะนำาตามภาวะเสี่ ยงหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่พบ การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ ด้วย **ผู้ทมี่ ีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาลเยีย่ มบ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะ เสี่ ยงได้เลย) **ผู้ทมี่ ีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารในการดูแลวัยรุ่ นไว้ให้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสารที่ให้ดว้ ย


28

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพวัยทำางาน (อายุ21– 40 ปี )

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ ใส่ เครื่องหมาย  ในข้ อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) • มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอว ทุกครั้ง)

หมายถึง

วัดรอบเอวตรงแนวสะดือบันทึกรอบเอวไว้ เปรี ยบ เทียบเกณฑ์ รอบเอว ชาย > 36 นิ้ว หญิง > 32 นิ้ว

• ความดันโลหิ ต/ชีพจร (ระบุ...)

หมายถึง

วัดความดันโลหิ ต บันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์ไว้ จับชีพจร หนึ่งนาที ดูจาำ นวนนับ และจังหวะเต้นของ ชีพจรบันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์

• มีประวัติเจ็บป่ วยหรื อการผ่าตัดในอดีต(ระบุ...)

หมายถึง

บันทึกโรคหรื อการบาดเจ็บหรื อการผ่าตัดในอดีต

• มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ ชื่อยา....)

หมายถึง

บันทึกชื่อโรคหรื อปัญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย)

• รอบปี ที่ผา่ นมาได้รับการตรวจมะเร็ งเต้านม

หมายถึง

• รอบปี ที่ผา่ นมาได้รับการตรวจมะเร็ งปาก มดลูก

หมายถึง

เป็ นการตรวจด้วยตัวเองหรื อตรวจโดยบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขหรื อทำาแมมโมแกรม ในรอบปี ที่ผา่ นมา(ถามเฉพาะผูห้ ญิง) เป็ นการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุ ข ในรอบปี ที่ผา่ นมา(ถามเฉพาะผูห้ ญิง)

• ออกกำาลังกายอย่างน้อย 20 นาทีสปั ดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

หมายถึง

การออกกำาลังกายที่มีการใช้พลังงานไม่ใช่การทำางาน บ้าน เช่น แอโรบิค วิง่ ลู่วิ่ง จักรยานอยูก่ บั ที่

• มีความขัดแย้งในครอบครัวจนเป็ นปัญหา

หมายถึง

ท่านรู ้สึกเครี ยดมากกับความขัดแย้งในครอบครัว ไม่อยากอยูบ่ า้ น


29

• มีปัญหาเศรษฐกิจ

หมายถึง

มีเงินใช้ไม่เพียงพอ ฝื ดเคือง และรู ้สึกเดือดร้อน

• มีความขัดแย้งในการทำางานจนเป็ นปัญหา

หมายถึง

ท่านรู ้สึกเครี ยดมากกับการทำางาน หรื อกับเพื่อนร่ วม งาน ไม่อยากไปทำางาน

• ใช้สิ่งเสพติด เช่น สุรา, บุหรี่ ,ยาเสพติด (ระบุ...)

หมายถึง

การใช้สิ่งเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เป็ นประจำาให้บนั ทึกชนิดของสิ่ งเสพติดด้วย

• มีคนให้คาำ ปรึ กษาเมื่อประสบปัญหาในชีวิต

หมายถึง

เมื่อท่านมีปัญหาท่านมีคนที่จะปรึ กษาได้เสมอ

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่งหรื อ หลายข้อ ดังนี้ • มีไขมันสะสมเกิน • ไม่ออกกำาลังกายตามเกณฑ์ • มีความขัดแย้งในครอบครัวจนเป็ นปัญหา • มีปัญหาเศรษฐกิจ • มีความขัดแย้งในการทำางานจนเป็ นปั ญหา • ไม่มีคนให้คาำ ปรึ กษาเมื่อประสบปั ญหาใน ชีวิต

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบ แพทย์โดยเร็ วข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ความดันโลหิ ต > 140/90 มม.ปรอท/ ชีพจร > 85 ครั้ง/นาที • มีโรคประจำาตัว/ปั ญหาสุ ขภาพ • ใช้สิ่งเสพติด เช่น สุ รา, บุหรี่ ,ยาเสพติด


30

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการ • การออกกำาลังกาย • การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต • อืน่ ๆ คือ เรื่ องที่แนะนำาตามภาวะเสี่ ยงหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่พบ

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุราย ละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **ผู้ทมี่ ีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาล เยีย่ มบ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย) **ผู้ทมี่ ีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารไว้ให้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสารที่ให้ ด้วย


31

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพ ชายวัยทอง (อายุ41– 59 ปี )

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ ใส่ เครื่องหมาย  ในข้อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) • มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอว ทุกครั้ง)

หมายถึง

วัดรอบเอวตรงแนวสะดือบันทึกรอบเอวไว้ เปรี ยบ เทียบเกณฑ์ รอบเอว ชาย > 36 นิ้ว

• ความดันโลหิ ต/ชีพจร (ระบุ...)

หมายถึง

วัดความดันโลหิ ตบันทึกไว้ ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์ จับชีพจร หนึ่งนาที ดูจาำ นวนนับ และจังหวะเต้นของ ชีพจรบันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์

• มีประวัติเจ็บป่ วยหรื อการผ่าตัดในอดีต(ระบุ...)

หมายถึง

บันทึกโรคหรื อการบาดเจ็บหรื อการผ่าตัดในอดีต

• มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ ชื่อยา....)

หมายถึง

บันทึกชื่อโรคหรื อปั ญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย)

• ออกกำาลังกายอย่างน้อย 20 นาทีสปั ดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

หมายถึง

การออกกำาลังกายที่มีการใช้พลังงานไม่ใช่การทำางาน บ้าน เช่น แอโรบิค วิ่ง ลู่วิ่ง จักรยานอยูก่ บั ที่ ขี่จกั รยาน เป็ นต้น

• บ่อย

หมายถึง

เกิดอาการ 4 ครั้งขึ้นไป / สัปดาห์

• บางครั้ง

หมายถึง

เกิดอาการ 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์

• น้อย

หมายถึง

เกิดอาการน้อยกว่า 4 ครั้ง / เดือน

ประเมินภาวะขาดฮอร์ โมน (ภายใน 6 เดือน)


32

• ไม่เคย

หมายถึง

ไม่เคยมีอาการเลย

• ไม่มีเรี่ ยวแรง

หมายถึง

รู ้สึกอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรงทำางาน

• นอนไม่หลับ/ตื่นกลางดึกแล้ว หลับยาก • เบื่ออาหาร

หมายถึง หมายถึง

นอนหลับไม่สนิทหรื อต้องตื่นขึ้นมาเองกลางดึกแล้วไม่ หลับอีกเลย ไม่อยากอาหาร หรื อรับประทานอาหารอะไรก็ไม่อร่ อย

• ปวดเมื่อยตามกระดูกและข้อ

หมายถึง

ปวดเมื่อยตามตัว ตามกระดูก ไม่ค่อยหายเมื่อย

• ร้อนวูบวาบตามร่ างกาย

หมายถึง

ร้อนวูบๆผ่าวๆอยูข่ า้ งใน หรื อหนาวๆร้อนๆ

• เหงื่อออกมาก

หมายถึง

• หัวใจเต้นเร็ วหรื อใจสัน่

หมายถึง

เดินปกติกม็ ีเหงื่อออกเป็ นน้าำ เหงื่อออกมากผิดปกติ ทั้งที่อากาศไม่ร้อน รู ้สึกใจสัน่ มือสัน่ ใจหวิวๆ

• หงุดหงิดง่าย/อารมณ์เปลี่ยนแปลง

หมายถึง

หงุดหงิด รู ้สึกทนไม่ได้ท้ งั ๆที่ไม่ใช่เรื่ องใหญ่

• หลงลืมมากขึ้น

หมายถึง

หลงลืมมากกว่าเดิม บางครั้งนึกชื่อเพื่อนไม่ออก

• ไม่มีสมาธิ

หมายถึง

จิตใจไขว้เขว คิดอะไรหลายๆเรื่ องไม่มีสมาธิ

• กลัว/ตกใจอย่างไม่มีเหตุผล

หมายถึง

รู ้สึกกลัวในสิ่ งที่ไม่เคยกลัว ไม่มนั่ ใจ

• ไม่สนใจสิ่ งต่างๆ

หมายถึง

เบื่อสิ่ งรอบๆข้าง ไม่อยากสนใจ

• มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ เกณฑ์ การให้ คะแนน • บ่อย • บางครั้ง • น้อย • ไม่เคย • มีภาวะเสี่ ยงต่อการขาดฮอร์โมน

หมายถึง

มีปัญหาเรื่ องเพศสัมพันธ์ ไม่สู้ หลัง่ ยาก

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

3 2 1 0 รวมคะแนนทั้งหมดได้ ตั้งแต่ 13 คะแนนขึ้นไป


33

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่งหรื อ หลายข้อ ดังนี้ • มีไขมันสะสมเกิน • ไม่ออกกำาลังกายตามเกณฑ์ • มีภาวะเสี่ ยงต่อการขาดฮอร์ โมน

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีโรค หรื อปั ญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบ แพทย์โดยเร็ ว ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ความดันโลหิ ต > 140/90 มม.ปรอท/ ชีพจร > 85 ครั้ง/นาที • มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุ ขภาพ • ใช้สิ่งเสพติด เช่น สุ รา, บุหรี่ ,ยาเสพติด

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

• นัดรับบริ การ / ส่งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการวัยทอง • การออกกำาลังกาย • การดูแลตนเองของวัยทอง • อืน่ ๆ คือ เรื่ องที่แนะนำาตามภาวะเสี่ ยงหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่พบ การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **ผู้ทมี่ ีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาลเยีย่ ม บ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย)


34

**ผู้ทมี่ ีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ • แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารไว้ให้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสาร ที่ให้ดว้ ย

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพ สตรีวยั ทอง (อายุ41– 59 ปี )

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ ใส่ เครื่องหมาย  ในข้อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) • มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอว ทุกครั้ง)

หมายถึง วัดรอบเอวตรงแนวสะดือบันทึกรอบเอวไว้ เปรี ยบเทียบ เกณฑ์ รอบเอว หญิง > 32 นิ้ว

• ความดันโลหิ ต/ชีพจร (ระบุ...)

หมายถึง วัดความดันโลหิ ต บันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์ จับชีพจร หนึ่งนาที ดูจาำ นวนนับ และจังหวะเต้นของ ชีพจรบันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์

• มีประวัติเจ็บป่ วยหรื อการผ่าตัดในอดีต(ระบุ...) หมายถึง บันทึกโรคหรื อการบาดเจ็บหรื อการผ่าตัดในอดีต • มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ ชื่อยา....)

หมายถึง บันทึกชื่อโรคหรื อปั ญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย)

• การได้รับฮอร์ โมน

หมายถึง รับฮอร์ โมนเพศ ซึ่งแพทย์สงั่ ให้หรื อซื้ อมารับประทานเอง เนื่องจากมีภาวะขาดฮอร์ โมน เช่น จากการผ่าตัดรังไข่, จากการลดระดับฮอร์ โมนของร่ างกาย


35

• รอบปี ที่ผา่ นมาได้รับการตรวจมะเร็ ง เต้านม

หมายถึง เป็ นการตรวจด้วยตัวเองหรื อตรวจโดยบุคลากรทางการ แพทย์และสาธารณสุ ขหรื อทำาแมมโมแกรม ในรอบปี ที่ผา่ นมา

• รอบปี ที่ผา่ นมาได้รับการตรวจมะเร็ ง ปากมดลูก

หมายถึง เป็ นการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ในรอบปี ที่ผา่ นมา

• ออกกำาลังกายอย่างน้อย 20 นาทีสปั ดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

หมายถึง การออกกำาลังกายที่มีการใช้พลังงานไม่ใช่การทำางานบ้าน เช่น แอโรบิค วิง่ ลู่วิ่ง จักรยานอยูก่ บั ที่ ขี่จกั รยาน เป็ นต้น

ประเมินภาวะขาดฮอร์ โมน (ภายใน 6 เดือน) • บ่อย

หมายถึง เกิดอาการ 4 ครั้งขึ้นไป / สัปดาห์

• บางครั้ง

หมายถึง เกิดอาการ 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์

• น้อย

หมายถึง เกิดอาการน้อยกว่า 4 ครั้ง / เดือน

• ไม่เคย

หมายถึง ไม่เคยมีอาการเลย

• ร้อนวูบวาบตามตัว

หมายถึง ร้อนวูบๆ ผ่าวๆอยูข่ า้ งใน หรื อหนาวๆร้อนๆ

• ตื่นนอนกลางดึกพร้อมเหงื่อ ท่วมตัว

หมายถึง ต้องตื่นขึ้นมาเองกลางดึก และเหงื่อออกมากเป็ นน้าำ

• เหนื่อยง่ายกว่าปกติ

หมายถึง ทำางานนิดหน่อยก็รู้สึกเหนื่อย เพลีย

• ช่องคลอดแห้งและเจ็บขณะมี เพศสัมพันธ์

หมายถึง ช่องคลอดแห้ง ฝื ด เมื่อมีเพศสัมพันธ์จะเจ็บแสบ เกิดแผลได้

• ช่องคลอดอักเสบ คัน มีตกขาว

หมายถึง มีตกขาว คันบางครั้งมีตกขาวมากสี เหลือง เขียว ขุ่น รู ้สึกเจ็บในช่องคลอด หมายถึง ถ่ายปั สสาวะบ่อยกว่าปกติที่เคยเป็ นบางครั้งถ่าย ทีละน้อยๆ แต่บ่อย

• ถ่ายปั สสาวะบ่อยกว่าปกติ


36

• ปัสสาวะเล็ดเวลาไอ จาม

หมายถึง กลั้นปั สสาวะไม่อยูเ่ วลาไอ หรื อจาม

• หงุดหงิดง่าย/อารมณ์เปลี่ยนแปลง

หมายถึง หงุดหงิด รู ้สึกทนไม่ได้ท้ งั ๆที่ไม่ใช่เรื่ องใหญ่

เกณฑ์ การให้ คะแนน • บ่อย • บางครั้ง • น้อย • ไม่เคย • มีภาวะเสี่ ยงต่อการขาดฮอร์โมน

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

3 2 1 0 รวมคะแนนทั้งหมดได้ ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยงข้อใดข้อหนึ่งหรื อ หลายข้อ ดังนี้ • มีไขมันสะสมเกิน • ไม่ออกกำาลังกายตามเกณฑ์ • มีภาวะเสี่ ยงต่อการขาดฮอร์ โมน มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบแพทย์โดย เร็ ว ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ความดันโลหิ ต > 140/90 มม.ปรอท/ ชีพจร > 85 ครั้ง/นาที • มีโรคประจำาตัว/ปั ญหาสุ ขภาพ • ใช้สิ่งเสพติด เช่น สุ รา, บุหรี่ ,ยาเสพติด


37

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

หมายถึง

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

หมายถึง

การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **ผู้ทมี่ ีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาลเยีย่ ม บ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย) **ผู้ที่มีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

การมอบเอกสารไว้ให้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสาร ที่ให้ดว้ ย

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการวัยทอง • การออกกำาลังกาย • การดูแลตนเองของวัยทอง • อืน่ ๆ คือ เรื่ องที่แนะนำาตามภาวะเสี่ ยงหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่พบ


38

ารบันทึกแบบประเมินสุ ขภาพ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึน้ ไป

ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลสุ ขภาพ ใส่ เครื่องหมาย  ในข้อที่เป็ นจริง และเติมข้อความ ในข้ อที่ไม่ เป็ นจริง หรือข้ อที่(ระบุ...) • มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอว ทุกครั้ง)

หมายถึง วัดรอบเอวตรงแนวสะดือบันทึกรอบเอวไว้ เปรี ยบเทียบ เกณฑ์ รอบเอว ชาย > 36 นิ้ว หญิง > 32 นิ้ว

• ความดันโลหิ ต/ชีพจร (ระบุ...)

หมายถึง วัดความดันโลหิ ตบันทึกไว้ ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์ จับชีพจร หนึ่งนาที ดูจาำ นวนนับ และจังหวะเต้นของ ชีพจรบันทึกไว้ไปเปรี ยบเทียบเกณฑ์

• มีโรคประจำาตัว/ปัญหาสุขภาพ (ระบุปัญหา/ ชื่อยา....)

หมายถึง บันทึกชื่อโรคหรื อปั ญหาสุ ขภาพ ถ้ามีการใช้ยา บันทึกชื่อยาด้วย)

• มีอาการหลงลืมจนเป็ นปัญหา

หมายถึง หลงลืมจนเป็ นปั ญหา เช่น ลืมว่าเปิ ดเตาทำาอาหารไว้ ลืมทางกลับบ้าน ลืมตัวเองเป็ นใคร

• มีอาการซึมเศร้า

หมายถึง มีอาการซึมเศร้า นัง่ เงียบไม่พดู จากับใคร ร้องไห้คนเดียว ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม นัง่ เหม่อ

• มีการหกล้ม 2 ครั้งหรื อมากกว่าในระยะ 3 เดือน ที่ผา่ นมา

หมายถึง หกล้มบ่อย อาจใช้วธิ ี การสังเกตร่ วมกับสอบถาม

• มีปัญหาเศรษฐกิจ

หมายถึง มีเงินใช้ไม่เพียงพอ ฝื ดเคือง และรู ้สึกเดือดร้อน

• รอบปี ที่ผา่ นมาได้รับการตรวจสุขภาพ

หมายถึง เป็ นการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข


39

• ออกกำาลังกายอย่างน้อย 20 นาทีสปั ดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

โดยมีการตรวจเลือด ตรวจร่ างกายทัว่ ไปและอื่นๆ หมายถึง การออกกำาลังกายที่มีการใช้พลังงานไม่ใช่การทำางานบ้าน เช่น แอโรบิค วิง่ ลู่วิ่ง จักรยานอยูก่ บั ที่ ขี่จกั รยาน เป็ นต้น

ส่ วนที่ 2. สรุ ปภาวะสุ ขภาพ • ปกติ

หมายถึง

สุ ขภาพแข็งแรงไม่มีโรค ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง ไม่มี พฤติกรรมเสี่ ยง

• เสี่ ยง

หมายถึง

• มีปัญหาสุ ขภาพ

หมายถึง

มีปัจจัยเสี่ ยง / มีพฤติกรรมเสี่ ยง ข้อใดข้อหนึ่งหรื อ หลายข้อ ดังนี้ • มีไขมันสะสมเกิน • มีการหกล้ม 2 ครั้งหรื อมากกว่าในระยะ 3 เดือน ที่ผา่ นมา • มีปัญหาเศรษฐกิจ • ไม่ได้รับการตรวจสุ ขภาพ • ไม่ออกกำาลังกายตามเกณฑ์ มีโรค หรื อปัญหาสุ ขภาพ หรื ออาการที่ตอ้ งพบแพทย์โดย เร็ วข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ ดังนี้ • ความดันโลหิ ต > 140/90 มม.ปรอท/ ชีพจร > 85 ครั้ง/นาที • มีโรคประจำาตัว/ปั ญหาสุ ขภาพ • มีอาการหลงลืมจนเป็ นปั ญหา • มีอาการซึมเศร้า


40

ส่ วนที่ 3. กิจกรรมดำาเนินการ • ให้คาำ แนะนำา

• นัดรับบริ การ / ส่ งต่อ(ระบุ...)

• แจกเอกสาร(ระบุ...)

หมายถึง

ทุกรายควรได้รับการให้คาำ แนะนำาเรื่ อง • โภชนาการวัยสูงอายุ • การออกกำาลังกาย • การป้ องกันอุบตั ิเหตุ • การดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ • อืน่ ๆ คือ เรื่ องที่แนะนำาตามภาวะเสี่ ยงหรื อปั ญหาสุ ขภาพที่พบ หมายถึง การส่ งต่อหรื อนัดรับบริ การในสถานพยาบาลให้ระบุ รายละเอียดวัตถุประสงค์การส่ งต่อและสถานที่ส่งต่อ **ผู้ทมี่ ีภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง • ส่ งต่อพยาบาล เพื่อเยีย่ มบ้านต่อ(กรณี พยาบาลเยีย่ ม บ้านเองก็ให้การดูแลในภาวะเสี่ ยงได้เลย) **ผู้ที่มีปัญหาสุ ขภาพ • ส่ งต่อแพทย์สถานพยาบาล • ส่ งต่อพยาบาลติดตามเยีย่ มต่อ หมายถึง

การมอบเอกสารไว้ให้ ศึกษาและบันทึกชื่อเอกสาร ที่ให้ดว้ ย


41

คู่มือเยี่ยมบ้าน  

แนวทางในการปฏิบัติงานการเยี่ยมบ้าน

คู่มือเยี่ยมบ้าน  

แนวทางในการปฏิบัติงานการเยี่ยมบ้าน