Page 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

“ งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่นๆ

กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่า ครูจะหวังผลตอบแทน เป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุ เป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจ ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว และย่อมยิ่งภูมิใจกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก เพราะความมั่งมีเพราะความยิ่งใหญ่ไม่อาจบันดาลความผูกพัน ทางใจอันแท้จริงจากผู้ใดได้ แต่ความเป็นครูนั้น ผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติ ” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๑๖ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๖

1


คำนิยม

การทำงานจนถึงวัยเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติกับผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้ทางราชการ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง ในปีงบประมาณ 2556 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มี ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำเกษียณ อายุราชการ รวม 55 คน ล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ท่านได้ปฏิบัติราชการ และ ได้สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างมาก ตามหน้าที่ความรับผิด ชอบ ด้วยความสำนึกในการให้ความรู้ การปฏิบัติตามภารกิจอีกทั้งบทบาทที่มีอยู่ นั่น คือ การปฏิบัติด้วยความเป็น “ มืออาชีพ” ภารกิจที่บอกว่ายากนั้น แท้จริงแล้ว ถ้า ลงมือทำย่อมทำได้ไม่ยาก แต่ภารกิจที่ต้องตรากตรำ ด้วยความอดทน เป็นเวลานานโดย ทำอย่างต่อเนื่องจนครบวาระสมบูรณ์ แสนยากยิ่งกว่าและอีกหนึ่งความดี คือ ทุกท่าน ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นหลัง อย่างจริงใจ ควรแก่การเคารพ ยกย่องอย่างที่สุด ผมขอชื่นชมในคุณงามความดีของทุกท่าน ขอขอบคุณในผลงานที่ทุกท่านทำไว้ พร้อมนี้ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ทุก ๆ ท่านได้สร้างไว้ โปรดจงนำพาให้ท่านพบกับความสุข อันเป็นมหามงคลแห่งชีวิตตลอดกาล (นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


คำนิยม

ถึงวาระ หมดระยะ การเดินทางในชีวิตราชการ ผ่านมาทุกสิ่ง ทุกแห่งหน

ทำตนเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง สอนลูกหลาน ลูกศิษย์ทั้งมิตร เพื่อนสนิท ชีวิต “ครู” มีแต่ให้ ทำบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรสั่งสอนจนลูกศิษย์ได้ดีมีมากมาย ณ วันนี้และอนาคตหมดชีวิตราชการ เป็นข้าราชการบำนาญ ดูแลลูกหลาน

ให้เป็นคนดีสบื ต่อไป สิง่ ใดทีท่ า่ นทำมา จงพากุศล ดลบันดาลให้ทา่ นมีแต่ความสุข สนุกกับ ชีวิตหลังเกษียณ อย่าทำอะไรให้มากมายเหมือนที่ผ่าน ควรพักผ่อนนอนให้สบาย อยู่

ที่บ้าน ห่างหายจากโรงยา พาชีวิตที่พอเพียง อย่าคิดทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ต้องหันไปสู่ความ เป็นธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติ ถือเป็นธรรมะที่ต้องทำ ต้องปฏิบัติ ความดีทั้งหลายที่เรา สร้างมาเป็นบุญ เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ขอเป็นอานิสงค์ให้ท่านทั้งหลายมีความสุข สุขภาพ แข็งแรง อยู่ยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับลูกหลานสืบสานต่อไปถ้าจะยืนยาวก็ขอให้ แนวทาง คือ “ออกจากบ้าน ทำงานสังคม คบคนหนุ่ม คนสาว” คือ l ออกจากบ้านไปไหนต้องไปเพื่อเรียนรู้ ไปดู ไปพบ ไปเห็นสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ l ทำงานสังคม คือการเสียสละ ทำงานกับชุมชน สังคม หมู่บ้าน ชมรม

ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อคน ต่อชุมชน สร้างสรรค์สังคม l คบคนหนุ่มสาว คบบุคคลเหล่านี้จะได้มีแนวคิดใหม่ ไม่ตกยุค ตกสมัย

เพราะคนอาวุ โ ส จะไม่ คิ ด ไม่ ท ำแล้ ว ให้ ม องคนเหล่ า นี้ เ ป็ น เพื่ อ น

ทางความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งใหม่ต่อไป ยิ น ดี ที่ พ วกท่ า นทั้ ง หลายได้ เ กษี ย ณในราชการที่ เ คยหอมหวาน สร้ า งงาน

มาตลอด ขอให้โชคดีมีแรง แข็งขัน ต่อ ๆ ไป นายเรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ปน. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ๓


คำนิยม

แด่ ท่านผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติจนถึงวันเกษียณอายุราชการ

การรั บ ราชการจนถึ ง วั น เกษี ย ณนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ภาคภู มิ ใจอย่ า งหนึ่ ง ในชี วิ ต ของ ข้าราชการไทย ส่วนหนึ่งแสดงให็นความมานะพยายาม ทรหดอดทน สู้กับปัญหาอุปสรรค หลายอย่างตลอดชีวิตการรับราชการ คงยากที่จะหาข้าราชการที่ทำงานจนถึงวันเกษียณโดย ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ดังนั้นถึงวันนี้ถือว่าท่านประสบความสำเร็จแล้วทุกคนในชีวิตราชการ นับจากนี้ท่านจะมีสถานะในความเป็นข้าราชการบำนาญที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีใคร บังคับบัญชาใคร ตำแหน่งต่างๆ ก็จะหายไป แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันคือคุณภาพชีวิต หมายถึง การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การใชีวิตอย่างมีค่าหลังเกษียณ ซึ่งสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินทอง หรือความจนความรวยคือสุขภาพ ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย สุขภาพจิตสำคัญมากในการ ที่จะรักษาความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งความมั่นใจตนเองที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน โอกาสต่ อ ไป สุ ข ภาพกายสำคั ญ มากที่ จ ะทำให้ ท่ า นมี ค วามสุ ข โดยไม่ มี ค วามวิ ต กกั ง วล

การรักษาสุขภาพจึงเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ในนามของ อ.ก.ค.ศ. สพป.ลำปางเขต 1 ผมขอกราบอราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลจากคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้จงปกปักรักษาและอำนวยพรให้ทุกท่านมีชีวิต หลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขตลอดไป ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.ลำปาง เขต 1


คำนิยม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เกษียณอายุราชการ จำนวน ๕๕ ท่าน “การทำงานจนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคล ที่รับราชการ การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการถือว่าท่านได้บรรลุภารกิจ การปฏิบัติราชการ ของท่านแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ปฏิบัติ ราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่ หน่วยงาน และโรงเรียนเป็นอย่างมาก ตาม หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน นั่นคือ การปฏิบัติภารกิจความเป็น “ครู” ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ใดๆ นั้นทำได้ ไม่ยาก แต่ภารกิจที่ต้องตรากตรำ เนิ่นนานและทำต่อเนื่องจนครบวาระสมบูรณ์ นั้น แสนยากยิ่งกว่า คนเป็นครู คือ ผู้แบกรับภาระที่หนักและยิ่งใหญ่ เพราะต้องเป็นผู้สร้างคน รุ่นใหม่ๆ ให้แก่สังคมกว่าจะเป็นดอกผล ที่ตนสร้างก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่

ผลิดอกออกผลไป “ครู” จึงต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างไว้ไปจนกว่าชีพจะหาไม่ ไม่มีอะไรจะดีใจ เท่าเมื่อเห็นศิษย์ได้ดี และไม่มีอะไรจะเสียใจเท่าเมื่อเห็นศิษย์ล้มเหลว คนเป็นครูจึงเป็น

ผู้สมควรได้รับการเคารพยกย่องที่สุด กระผม ขอแสดงความขอบคุณอย่างใจจริงที่ทุกท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับ เด็กนักเรียนทั้งทางตรง ในฐานะคุณครู และทางอ้อมในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ได้ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ที่จะให้งานประสบผลสำเร็จ และประพฤติตนด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อบุคคลทั่วไปและลูกศิษย์ของ ท่าน ขอได้โปรดระลึกเสมอว่า คุณค่าแห่งความดีและคุณค่าในตนเองของทุกท่านนั้น จะยังคง อยู่ ตลอดไป นั บ จากนี้ และเมื่ อ มี โ อกาสก็ ข อให้ ท่ า นได้ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ราชการ และ

ประเทศชาติสืบต่อไป โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือโปรด ประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดไป นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑


คำนิยม

ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ขอให้ เขี ย นคำนิ ย ม ลงในหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก งานเกษี ย ณอายุ ร าชการข้ า ราชการครู

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๑ ฟังชื่อน่าใจหายหมายความว่า งานที่เคยทำมาเกือบค่อนชีวิตต้องยุติ เพราะเกษี ย ณ แปลว่ า ยุ ติ , หยุ ด คื อ หยุ ด หรื อ ยุ ติ บ ทบาทงานประจำที่ เ คยทำ

จากข้าราชการประจำ เป็น ข้าราชการบำนาญ บางท่านอาจยังสับสน แต่เขาไม่ได้ห้าม เกษียณหรือยุติงานอื่น ถ้าคิดจะทำ ตลอดเวลาที่ ท ำงานราชการมาค่ อ นชี วิ ต ท่ า นได้ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ สั ง คม ประเทศชาติ เ ป็ น คุ ณู ป การแก่ แ ผ่ น ดิ น อเนกอนั น ต์ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ เป็ น ความ

ภาคภูมิใจ เป็นความสุขใจ คือสิ่งที่ท่านได้ทำผ่านไปแล้ว แต่ที่กำลังรออยู่มีสารพัด

จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ไม่มีใครคอยบัญชา ผู้รู้บอกว่า “เงินคือสิ่งต้องหา เกียรติผู้อื่นให้” ฝากเป็นข้อคิดนิดเดียว ชีวิตที่เหลืออยู่ทำอย่างไรให้ “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่าง

มีคุณภาพ” ขอเป็นกำลังใจและขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ นายอัมพร เทพปินตา ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอเมืองลำปาง ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดลำปาง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑


คำนิยม

ช่วงรอยต่อปลายเดือน กันยายน กับต้นเดือน ตุลาคม ของทุก ๆ ปี จะมีความหมาย ต่อชีวิตของข้าราชการและผู้กินเงินเดือนของรัฐ เมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปี ต้องพ้นหน้าที่ตาม กฎหมายที่เรียกว่า “เกษียณอายุราชการ” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ก็มีพวกเราที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน หนึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ หลาย ๆ ท่านก็เริ่มนับถอยหลังเป็นวัน ๆ ทุกท่านดังกล่าวต่าง

ก็ผ่านการงานตามหน้าที่และบทบาทที่รับผิดชอบจนวาระกำลังจะหมดอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านได้ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานจนสมบูรณ์ ที่สังคมยกย่องว่า “เป็นวิศวกร มนุ ษ ย์ ” การกระทำของท่ า นจะส่ ง ผลต่ อ เด็ ก ที่ เ ติ บ โตขึ้ น เป็ น ผู้ ใ หญ่ เป็ น ทรั พ ยากรต่ อ ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติบ้านเมืองเป็นลูกโซ่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด กระผมได้ออกเดินทางในสายนี้มาก่อน ก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง อยาก จะฝากข้อคิด ข้อเตือนใจกับน้อง ๆ เรื่องชีวิตหลังเกษียณฯ เพื่อให้รู้เท่าทัน เพื่อความสุข ความพอดีที่เราจะต้องอยู่กับโลกนี้ต่อไป 1. เรื่องสุขภาพ การอยู่ การกิน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้พอเหมาะกับเรา 2. เรื่องเศรษฐกิจ ก็เป็นเรื่องสำคัญมาก ก่อนจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับ การใช้ การจ่าย อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเร็วเกินไป เพราะเราต้องอยู่อีกนาน 3. เรื่ อ งครอบครั ว ญาติ มิ ต ร และสั ง คมก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ และจำเป็ น

เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสัตว์สังคมอย่าเดียวดาย 4. ต้องปล่อยวาง เพราะชั่วชีวิตของเราที่ผ่านมา มีเรื่องราวอย่างมากมาย มีทั้ง

ถู ก ต้ อ งและไม่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง เรารู้ ดี มี ห ลายเรื่ อ งที่ เราต้ อ งจดจำ มี ห ลายเรื่ อ งที่

เราต้องลืม อะไรที่ทำให้เรากังวล เป็นทุกข์ ก็ให้ปล่อยวางคิดเสียว่า สังคมนี้

โลกนี้ ถ้ า ขาดเราไปคนหนึ่ ง พระอาทิ ต ย์ ก็ ยั ง ขึ้ น ทางทิ ศ ตะวั น ออก และ

ตกทางทิศตะวันตก หมู่เมฆก็ยังลอยฟ่องอยู่บนฟากฟ้าตลอดกาล สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ “ชีวิตนี้เป็นของเรา” ขอส่งความสุข ความปรารถนาดีมาถึง

ทุกท่านด้วยความรัก มิตรภาพและความจริงใจ (นายณรงค์ คิดอ่าน) กันยายน ๒๕๕๖


นายวรเพชร ชัยสงค์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู ่

๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่

การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองคัน ป.๑-ป.๔ (๒๕๐๔-๒๕๐๗) โรงเรียนผูใ้ หญ่วดั ทัศนารุณสุนทริการาม ระดับ ๓ (ป.๗)(๒๕๑๒-๒๕๑๔) จบระดับ ๓ (ป.๗) โรงเรียนผู้ใหญ่วักณิกัษการ ระดับ ๔ (มศ.๓)(๒๕๑๔-๒๕๑๖) จบระดับ ๔

(มศ.๓) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ๒๕๑๖-๒๕๑๙ จบ ป.กศ. สมัครสอบ ๒๕๒๗ พ.ม. วิทยาลัยครูลำปาง ๒๕๓๐ คบ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๗ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

๒๑ พ.ค. ๒๒ ทดลองปฎิบัติราชการครูโรงเรียนบ้านวังลึก อำเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ม.ค. ๒๓ ครู ๑ โรงเรียนบ้านวังลึก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๐ เม.ย. ๒๖ ครู ๑ โรงเรียนบ้านท่าเวียง สปอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๑๐ ก.ย. ๒๗ ครู ๒ โรงเรียนบ้านท่าเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๑๑ ต.ค. ๔๐ อาจารย์ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยา สปอ.เถิน สปจ.ลำปาง ๑๕ ต.ค. ๔๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการรับราชการ


การประถมศึกษา ๖) สปอ.แม่พริก สปจ.ลำปาง ๒๕ ก.ย. ๔๕ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหาร การประถมศึกษา ๗) สปอ.แม่พริก สปจ.ลำปาง ๒๓ ธ.ค. ๔๗ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.ลำปาง เขต ๒ ๒๖ ก.พ. ๕๐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑

- เป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรางวัล Obec Awards ระดับภูมิภาค - เป็นเลขานุการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


นายปรีชา ภู่ไพจิตร

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู ่

ประวัติการศึกษา

๒๕๐๒-๒๕๐๖ ๒๕๐๖-๒๕๐๙ ๒๕๐๙-๒๕๑๒ ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ๒๕๒๓-๒๕๒๕ ประวัติการรับราชการ ๑ มิ.ย. ๒๕๑๖ ๑ พ.ค. ๒๕๒๓ ๑ พ.ค. ๒๕๒๖ ๓๑ ต.ค. ๒๕๒๗ ๒๒ มี.ค. ๒๕๒๙ ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๑ ๓๐ พ.ค. ๒๕๓๗ ๓๐ พ.ค. ๒๕๓๙ ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๔๖ ๗ ก.ค. ๒๕๔๖ ๑๐

๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ บ้านเลขที่ ๓๗๐ หมู่ที่ ๑ ถนนกำแหงศิริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔) โรงเรียนบ้านแจ้ห่ม ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๗) โรงเรียนแจ้ห่ม มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศษ.บ.บริหารการศึกษา (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ครูตรี โรงเรียนบ้านปงคอบ อำเภอแจ้ห่ม ครูใหญ่ ๔ โรงเรียนบ้านแม่กองปิน อำเภอแจ้ห่ม ช่วยราชการสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเมืองปาน อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านแพะ กิง่ อำเภอเมืองปาน อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบ้านแพะ กิง่ อำเภอเมืองปาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ สปก.เมืองปาน (โอนเป็น

ข้าราชการพลเรือนทำหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี) เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕ สปอ.เมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖ สปอ.เมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖ สปอ.เมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗ สปอ.เมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗ สพท.ลป.เขต ๑


๑๗ ส.ค. ๒๕๔๙ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๒ ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๘ สพท.ลำปาง

เขต ๑ เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี อ าวุ โ ส สพท.ลำปาง

เขต ๑ กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส หน่วยตรวจสอบ

ภายใน เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี อ าวุ โ ส กลุ่ ม บริ ห ารงาน

การเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บังเกิดผลสำเร็จไห้ดีที่สุด - ปฏิบัติงานร่วมกันหมู่คณะได้ทุกรุ่นทุกวัยให้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

- ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน - ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

๑๑


นายสุวิช เลี้ยงดีศรีสุข

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู ่

๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา

ลำปาง เขต ๑ ๓๘๔/๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๓๓๖๓๐๔

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดสังข์กระจาย กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์วิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ ๑ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง - เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประวัติการรับราชการ

๑๒


- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ สำนักงานศึกษาธิการอำเภองาว จังหวัดลำปาง - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ถึงปัจจุบัน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายทุกงาน

จนสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

คติพจน์

- ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน - ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

๑๓


นางสาวขนิษฐา วิเศษคุปต์

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา (มศ.๕) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

พ.ศ.๒๕๒๒ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านหล่าย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๗ ศึกษานิเทศก์ ๕-๖ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

แม่พริก จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔ ศึกษานิเทศก์ ๗ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบนั ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ๗ และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช ำนาญการพิ เ ศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

๑๔

เกิดวันที ่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สำนั ก งานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา

ลำปาง เขต ๑ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๕๓ ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ได้ พั ฒ นาตน พั ฒ นางาน ตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย

จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด คติพจน์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จ คือ ผู้ที่ทำความฝันให้เป็นความจริง

ได้อยู่เสมอ


นางสาวกัญญา ศิลารังษี

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที ่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สำนั ก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำปาง เขต ๑ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๕๐ ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประวัติการศึกษา - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพินิจวิทยา - ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี - ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง - ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (เอกภาษาไทย) วิทยาลัยครูลำปาง - ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บณ ั ฑิต เอกการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ระดับปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต เอกประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการรับราชการ ๒๕๑๙-๒๕๒๑ ครูโรงเรียนบ้านแม่แสลม อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๒๕๒๑-๒๕๓๙ ครูโรงเรียนวัดท่าสี อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๒๕๔๐-๒๕๔๗ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประจำสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม ๒๕๔๘-ปัจจุบัน ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช ำนาญการพิ เ ศษ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ผลงานที่ภาคภูมิใจ - เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ รุน่ - เป็นวิทยากรทีมนำจัดการเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการ รุน่ ที่ ๑ - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ สพป.ลำปาง เขต ๑ ได้รับรางวัลโรงเรียน

ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับยอดเยี่ยมของ สพฐ. คติพจน์ คิดดี พูดดี ทำดี แล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ

๑๕


นายสงวน จันทร์สุวรรณ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู ่

๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา

ลำปาง เขต ๑ บ้านเลขที่ ๘ หมูท่ ี่ ๔ บ้านสันบุญเรือง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโกวิทธำรง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนศิวลิ ยั วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คุ รุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ครู เชี ย งใหม่ อำเภอเมื อ ง

จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติรับราชการ

๑๖

พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๖ ครูโรงเรียนบ้านต้นโจ้ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งฮี อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๕ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๖ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้างฉัตร

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๓ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำปาง เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ดู แ ล นิ เ ทศติ ด ตาม ช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น พั ฒ นาการบริ ห ารโรงเรี ย นและครู พั ฒ นางานการจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดจน

การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

คติพจน์ -

๑๗


นายอุดม วันตา

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู ่

๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด ๔๐ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าผา อำเภอเกาะคา

จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

- ป.กศ. วิทยาลัยครูเชียงใหม่ - ค.บ. วิทยาลัยครูลำปาง - กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งยาง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสบค่อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

- ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น - โรงเรียนดีเด่น สปจ.ลำปาง - โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง เขตการศึกษา ๘

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์ ๑๘

อดทน อดกลั้น บูชาผู้มีพระคุณ


นายบุญลือ ฤาชัย

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู่บ้านเลขที ่

ประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) จาก วิทยาลัยครูอุตดิตถ์ ศษ.ม. และศษ.บ. (บริหารการศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๑ มิถุนายน ๒๕๑๖ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ อ ำนวยการ โรงเรี ย นปงยางคก

(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ๒๘๙ หมูท่ ี่ ๖ ถนนห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลปงยางคก อำเภอห้ า งฉั ต ร

จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ครูจัตวาโรงเรียนบ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ อำเภอห้างฉัตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าไคร้ อำเภอห้างฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำ อำเภอห้างฉัตร

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ได้มีโอกาสกลับมาทดแทนบุญคุณและรับใช้โรงเรียนที่ให้การศึกษาในระดับ ประถมศึกษาจนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล คติพจน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ๑๙


นายเจริญชัย ธีราธนภาคย์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล

ลำปาง (เขลางค์รัตนอนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๔๐ หมู่ที่ - ถนนจามเทวี ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยาลัยครูลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มบรรจุ โรงเรียนบ้านแม่เฟือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนบ้านลำปางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตนอนุสรณ์) รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตนอนุสรณ์)

- ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเหรียญทอง สายรองผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปี ๒๕๕๑ - ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี สายรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปี ๒๕๕๕

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์ ๒๐

ทำตนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำทางบุญ จุนเจือผู้ยากไร้ **********************


นายสาคร หนองปิงคำ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๕ ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประวัติการศึกษา จบ ป.๖ โรงเรียนบ้านห้างฉัตร จบ ป.๗ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรลำปาง จบ มศ.๓ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง จบ ปกศ. ต้น วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จบ พ.ม. สนามสอบ จบ ศบ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ครู โรงเรียนบ้านยางอ้อย โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย โรงเรียนบ้านปันเต้า ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยป้าย อำเภอวังเหนือ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- วิทยากรในการอบรมเยาวชนของกรมพัฒนาชุมชน - วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลำปาง - ทำงานในสายบริหาร การศึกษามาโดยตลอด คติพจน์ ใจถึง พึ่งได้ หลับง่าย ตื่นยาก ทำมาก พูดน้อย **********************

๒๑


นางศรีจันทร์ แก้วบุญเรือง

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

เกิดวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านหมอสม ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๐๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

- ป.๗ โรงเรียนบ้านหมอสม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - เทียบเท่า ม.ศ.๓ โรงเรียนศึกษาผูใ้ หญ่บา้ นปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ป.กศ.เกษตร โรงเรียนเกษตรชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูลำปาง จังหวัดลำปาง

- ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ครูจัตวาโรงเรียนชุมชน ๑ เมาะหลวง อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง - ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ครู ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ๑๖ เมษายน ๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ โรงเรี ย นบ้ า นหมอสม อำเภอเมื อ ง

จังหวัดลำปาง - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหมอสม ช่วยราชการ

โรงเรียนบ้านสำเภา

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- ครูสอนจริยธรรมศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด - ครูสอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียน - ครูสอนภาษาไทยดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียน - ครูสอนปฐมวัยดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียน คติพจน์ ความสำเร็จ คือการได้ทำหน้าที่ของตนอย่างมีคุณค่า จนถึงที่สุด ๒๒


นางสาวประพิช ภักดีวงค์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิ ท ยฐานะ ชำนาญการพิ เ ศษ

โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๘๓ หมู่ที่ - ถนนตลาดจีน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา -

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒ เริ่มรับราชการโรงเรียนวัดทุ่งกล้วย พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านม่อนเขาแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) ผลงานที่ภาคภูมิใจ - คติพจน์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************

๒๓


นางวัลลภา แก้วสุภา

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดหัวฝาย ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๕๕๔/๑ หมูท่ ี่ ๓ ถนน - ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี

๒๕๒๑ – ๒๕๔๑ ๒๕๔๑ – ๒๕๕๖

- ครูดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษ ระดับอำเภอ - ครูดีในดวงใจ ระดับเครือข่าย

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ โรงเรียนมัธยมเฉลิมราษฎร์วัฒนา ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ครูโรงเรียนบ้านแม่จาง อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครูโรงเรียนวัดหัวฝาย อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์ ๒๔

ทำงานด้วยความอดทน ขยัน เต็มความสามารถ **********************


นางสาวกอบแก้ว เดชะเทพ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียน วัดหัวฝาย ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ถนน - ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง ระดับปริญญาตรี

๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ ครูโรงเรียนบ้านนาแช่ อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

- เป็นครูดีในดวงใจ อำเภอแม่เมาะ - เป็นครูสอนดี ระดับจังหวัดและประเทศ

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนวัดหัวฝาย โรงเรียนอรุโณทัย วิทยาลัยครูลำปาง ครุศาสตร์บัณฑิต เอกสังคม

ประวัติการรับราชการ

๒๕๒๑ – ๒๕๕๖ ครูโรงเรียนวัดหัวฝาย อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ********************** ๒๕


นายพีรัช ทรายสมุทร

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู ่

๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว บ้ า นเลขที่ ๓๒ หมู่ ๖ ตำบลห้ า งฉั ต ร

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านสันทราย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนห้างฉัตรมัธยม - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูลำปาง - ปริญญาตรี วิทยาลัยครูลำปาง

๑ มีนาคม ๒๕๑๖ ครูจัตวาโรงเรียนบ้านปันเต้า อำเภอห้างฉัตร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ อาจารย์ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

สามารถครองตน ครอบครัว และรับราชการมาตลอด ๔๑ ปี จนครบเกษียณ อายุราชการ ๖๐ ปี (๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คติพจน์ กินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนโชคดีที่สุด ๒๖


นางพจณีย์ พงษ์สังกา

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดต้นต้อง ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๕๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

- ป.กศ.วิทยาลัยครูนครราชสีมา - ค.บ.วิทยาลัยครูลำปาง

- ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา - ครูโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ครูโรงเรียนบ้านฝายน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ครูโรงเรียนวัดต้นต้อง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

- รางวัลครูดีในดวงใจ - รางวัลหนึ่งแสนครูดี

อยู่อย่างพอเพียง ชีวิตก็มีความสุข

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

๒๗


นายสำราญ เป็งยังคำ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุง่ กูด่ า้ ย ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๑๐ หมูท่ ี่ ๗ ถนน - ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ป.กศ. พ.ม. ค.บ.

โรงเรียนบ้านกาด โรงเรียนปงแสนทองวิทยา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สมัครสอบ วิทยาลัยครูลำปาง

- โรงเรียนบ้านแม่เฟือง - โรงเรียนวัดศรีปงไชย - ช่วยราชการโรงเรียนบ้านย่าเป้า - โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้ว - โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย

“ตั้งใจสอนศิษย์ตามลักษณะครูที่ดีปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์ ๒๘

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************


นายเสาแก้ว ชมภู

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๔ หมู่ที่ ๙ ถนน - ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นต้น

ผู้ช่วยครู รับราชการ ไปช่วยสอน ปัจจุบัน

สอนเด็กแล้วเด็กทำได้

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านสบมาย โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วัฒนา วิทยาลัยครูลำปาง

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนสบมายสามัคคี โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา อำเภอเถิน โรงเรียนท่าเกวียน โรงเรียนกอรอกพิทยาสรรค์ อำเภอแม่เมาะ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์

คิดก่อนทำ **********************

๒๙


นายทวีสิน ชัยมงคล

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนธงชัยวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๖ หมู่ที่ - ถนนไทยลานนา ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ปกศ.สูง กศ.บ. นบ. คม.

๒๕๑๙ ๒๕๒๗ ๒๕๓๐ ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

๓๐

โรงเรียนบ้านสันหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนแม่เบิน อำเภอแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านแตะ อำเภอเมือง โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอเมือง

ความตั้ ง ใจอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง ประสบความสำเร็ จ

ในการศึกษาเรียนต่อ ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองดีของสังคม คติพจน์ เพียงขอโทษหรือให้อภัยกันอย่างจริงใจ มิตรภาพที่ดี ก็สามารถ

เริ่มต้นได้อีกครั้ง **********************


นางขวัญใจ ใหม่ทา

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนพิชัยวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๗๖๑/๒๐๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนนลำปาง-

แจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิทยาลัยครูลำปาง เอกสังคม

๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ปัจจุบันรับราชการครูที่

- ผลงานประกวดโภชนาสมวัยได้ระดับดี - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้เหรียญทอง

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนบ้านก้อ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โรงเรียนพิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************

๓๑


นางปราณี รักษาภักดี

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๓๐/๑ หมู่ที่ - ถนน ป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรประถมศึกษา ๔ โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกาศนียบัตรประถมศึกษา ๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ๓ โรงเรียนราษฎร์มณีศึกษา หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ มศ.๕ โรงเรียนการช่างสตรี ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป) วิทยาลัยครูนครปฐม พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ ค.ม. วิทยาลัยครูลำปาง

๑๖ มิ.ย. ๒๓ ตำแหน่งครู ๑ โรงเรียนบ้านสบค่อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ พ.ย. ๔๘ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ - คติพจน์ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ๓๒

**********************


นางประคอง ไชยวรรณวงค์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียน บ้านทุ่งฝาย ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๗๖๑/๑๔๙ หมู่ที่ ๑๑ ถนน ลำปาง- แจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.๑-ป.๔ ม.ศ๑-ม.ศ๓ ป.ก.ศ ต้น ป.ก.ศ สูง ค.บ

๒๕๑๙ ๒๕๒๔ ๒๕๔๕

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ วิทยาลัยครูลำปาง สังคม วิทยาลัยครูลำปาง

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนวัดหนองปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โรงเรียนวัดบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

กิจกรรมเกมส์การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ การสังเกตจำแนกและเปรียบเทียบ ทำให้เด็กเกิดแนวคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ในระดับปฐมวัย คติพจน์ คิดดี ทำดี ได้ดี **********************

๓๓


นางเสงี่ยม แก้วบุญปัน

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

เกิดวันที ่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๗๑/๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ป.กศ. ปริญญาตรี ค.บ.

โรงเรียนพินิจวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูลำปาง

๑๖ พ.ย. ๒๕๑๔ ครูโรงเรียนบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ ๑ มิ.ย. ๒๕๑๖ ครูอตั ราโรงเรียนบ้านป่าเหียง อำเภอเมือง ๑ ก.ค. ๒๕๑๗ – ๓๐ ก.ค. ๕๖ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เป็ น ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รระดั บ เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม

เล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑

ปี ๒๕๕๔ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน คติพจน์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ********************** ๓๔


นางสุพรรณ ทิพย์หิรัญ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๒ ถนน - ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.๔ ป.๗ ม.ศ.๕ ป.ป. ปริญญาตรี

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน โรงเรียนพินิจวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูลำปาง

ประวัติการรับราชการ

๒๑ มิ.ย. ๒๕๑๕ ครูจัตวา โรงเรียนบ้านเมาะ (เมาะหลวงศึกษา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ ต.ค. ๒๕๑๗ ครูจัตวา โรงเรียนลำปางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑๖ เม.ย. ๒๕๓๔ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านย่าเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ผลงานที่ภาคภูมิใจ - คติพจน์ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ********************** ๓๕


นางละเอียด ไชยวรรณ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เ ศษ

โรงเรียนบ้านหม้อ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๓๑ หมู่ที่ ๖ ถนนห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พ.ศ. ๒๕๑๕ ป.กศ. พ.ศ. ๒๕๒๔ ป.กศ. สูง พ.ศ. ๒๕๒๗ ปริญญาตรี ค.บ.

๑๖ มีนาคม ๒๕๑๖ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ ๒๕๕๓-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ คติพจน์ ๓๖

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สังคมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง สังคมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง

ครูโรงเรียนบ้านสันหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านหม้อ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหม้อ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ครูภาษาไทยดีเด่น ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น ครูชำนาญการพิเศษ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น **********************


นางปัทมา วงศ์ชัชวาลย์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านล้อง ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๕๔/๑ หมูท่ ี่ ๓ ถนน - ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดแม่กะแม่แตงวิทยากร ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา มัธยมศึกษา โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา ป.กศ. วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปริญญาตรี วิทยาลัยครูลำปาง

ประวัติการรับราชการ

๑ พ.ค. ๒๕๑๕ ๑ มิ.ย. ๒๕๑๗ ๑ ก.พ. ๒๕๒๓ ปี ๒๕๕๑

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ครูจัตวาโรงเรียนบ้านช้างใน โรงเรียนบ้านม่วงชุม จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านล้อง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ขณะดำรงตำแหน่ง ที่ โรงเรียนบ้านล้องได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานใบตอง

การประดิ ษ ฐ์ ก ระทงกรวยและได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

และขณะปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนบ้านล้องได้ร่วมพัฒนา โรงเรียนกับคณะครูจนเป็นที่ ยอมรับของชุมชน คติพจน์ ทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด ********************** ๓๗


นางอัมพร บุรุษ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปงวัง สพป.ลำปางเขต ๑ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ป.กศ. วิทยาลัยครูลำปาง ค.บ. วิทยาลัยครูลำปาง

ครูโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ครูโรงเรียนบ้านแม่อาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครูโรงเรียนบ้านทรายใต้ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครูโรงเรียนบ้านปงวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์ ๓๘

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


นางสาวอรวรรณ ธรรมสิทธิ์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปงสนุก ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑ หมู่ที่ ถนนนาก่วม ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ป.กศ. สูง ปริญญาตรี

โรงเรียนลำปางวิทยา จังหวัดลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

๑ มิ.ย. ๒๕๑๖ – ๗ พ.ย. ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านปงแสนทอง จังหวัดลำปาง ๘ พ.ย. ๒๕๔๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง

ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************

๓๙


นางนงเยาว์ นวลบุญเรือง

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๓๖ หมูท่ ี่ - ถนนวังขวา ตำบลสบตุย๋ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิต การบริหารโรงเรียน จาก วิทยาลัยครูลำปาง

บรรจุวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ โรงเรียนวัดสบจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๓๐ พ.ค. ๒๕๔๐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- รายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับ นั กเรี ย น ชั้ น ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลลำปาง ทำให้ได้เลื่อนวิทยฐานะ

เป็นครูชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๔๗ - รางวัล หนึ่งครูแสนดี ของ คุรุสภา ปี ๒๕๕๕ คติพจน์ คิดดี พูดดี ทำดี ********************** ๔๐


นางกัลยา แก้วประเสริฐ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รตั น์อนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ๒๙/๑ หมูท่ ี่ ๑๒ ถนน - ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ม.ศ. ๓ ป.กศ. ค.บ.

บรรจุวันที่ ครู ๑ ครูเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนมัธยมราษฎร์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โรงเรียนเกษตรกรรมชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยครูลำปาง

ประวัติการรับราชการ

๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ โรงเรียนวัดนาเดา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- ครูดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ - Teacher’s Award สาขาสิ่งแวดล้อม - รางวัลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนสีเขียว - รายงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนห้องเรียนสีเขียว คติพจน์ ทำอะไร อย่าให้ใครเดือดร้อน **********************

๔๑


นางมาลี ประทุมโทน

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ๑๘ หมูท่ ี่ - ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี

๑ ต.ค. ๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านเด่น อำเภอเเม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๑ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

๑. แบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ ทศนิยม ชั้น ป.๖ ๒. แบบฝึกทักษะ Think it yourself

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนแจ้ห่ม โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

๔๒

“ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” **********************


นางเจียมจิต ขันติโชติ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๘๑/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนพิชัยวิทยา ตำบลพิชยั อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

มศ. ๓ ป.ก.ศ. ปริญญาตรี ปริญญาโท

ครูจัตวา ๑๔ พ.ค. ๒๕๑๙ ๒ พ.ค. ๒๕๓๓ ๑๔ ม.ค. ๒๕๔๕

โรงเรียนวิชชานารี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนชุมชน ๑ บ้านเมาะ (เมาะหลวงศึกษา) โรงเรียนบ้านพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ประเทศกรีก - แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ คติพจน์ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” **********************

๔๓


นางปัณพร เดชผล

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่

ประวัติการศึกษา

เกิดวันที ่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียน อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ๒๓๙/๒๑ หมู่ที่ - ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ชั้น ป.๗ โรงเรียนบ้านปงสนุก ชั้น มศ.๓ โรงเรียนราษฎร์มณีศึกษา ปกศ. วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปกศ. สูง วิทยาลัยครูลำปาง กศ.บ (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร ศษ.ม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

๔๔

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผลงานที่ภาคภูมิใจ - TACHER AWARDS รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ สาขาภาษาอังกฤษ - ผลงานวิชาการ การสอนเกมส์เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษ

ครูชำนาญการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ คติพจน์ ใช้โอกาสที่ดีอย่างชาญฉลาดและมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ **********************


นางพรพิมล แสนชมภู

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๓๐/๒ หมู่ที่ ๖ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครุศาสตร์บัณฑิต

- เริ่มรับราชการที่ โรงเรียนบ้านขอ อำเภอแจ้ห่ม - เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ -

คติพจน์

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว **********************

๔๕


นางออมสิน สมัย

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๙๓ หมู่ที่ - ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ค.บ. ประถมศึกษา

- ครูชำนาญการพิเศษ สาขา ปฐมวัย - ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ปฏิบัติราชการ รวมถึงปัจจุบัน ๒๓ ปี

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ -

คติพจน์

๔๖

จริงจัง จริงใจ ทำงานอย่างมีความสุข **********************


นางสุรีย์พร ฟองอิสระ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดหลวงใต้ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๕๑๐ หมู่ที่ ๑ ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี

๒๕๒๕ ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โรงเรียนวิชชานารี โรงเรียนเอี่ยมละออกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ วิทยาลัยครูลำปาง ปี ๒๕๓๒

ประวัติการรับราชการ

- โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย - โรงเรียนบ้านนาไหม้ สปอ.แจ้ห่ม - โรงเรียนสันป่าสัก สปอ.เกาะคา - โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จนถึงปัจจุบัน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ชนะเลิศการแกะสลักระดับเขต เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร คติพจน์ ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด **********************

๔๗


นางมัทนา กันทา

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที ่ ตำแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน

๔๘

๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง บ้านเลขที่ ๑๙๑/๕ หมูท่ ี่ ๕ ถนน - ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ป.กศ. วิทยาลัยครูเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญาตรี วิทยาลัยครูลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติการรับราชการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ครูจัตวาโรงเรียนบ้านทุ่งงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ๑ เมษายน ๒๕๓๖ ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านทุง่ หลวง อำเภอห้างฉัตร

จังหวัดลำปาง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการโรงเรี ย นอนุ บ าลห้ า งฉั ต ร อำเภอห้ า งฉั ต ร

จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบัน ผลงานที่ภาคภูมิใจ - รายงานการใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และ ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) - รางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ระดับเหรียญทอง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ - รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานคุรุสภา - นั ก เรี ย นที่ ส อนได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ ในการแข่ ง ขั น Speech ในระดั บ เขตพื้ น ที่

การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ในห้องเรียน English Program คติพจน์ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง”


นายไพโรจน์ แถวเที่ยง

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที ่

๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดเสด็จ ๒๒๓/๔๗ ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ตำแหน่ง ที่อยู่บ้านเลขที ่

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เอกบริหารการศึกษา

เริ่มบรรจุ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ โรงเรียนขุนแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านวังเลียบ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๔๑ โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางและ เกษียณอายุราชการ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนวัดเสด็จ

ทำทุกอย่างให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนเป็นเด็กดีมีความรู้และคุณธรรม

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์

วันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้มากที่สุด

๔๙


นางสายทอง แสนทวีสุข

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๖/๑ หมู่ที่ ๗ ถนน - ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๗ มัธยมศึกษาตอนต้น ป.กศ.

โรงเรียนบ้านห้วยอูน โรงเรียนงาวภาณุนิยม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๒๓ พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๗

ภูมิใจที่ได้ปฎิบัติงานจนครบวาระเกษียณ

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนบ้านแม่กวัก อำเภองาว โรงเรียนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว โรงเรียนบ้านนาแก อำเภองาว โรงเรียนวัดทุ่งกล้วย อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเมืองลำปาง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์ ๕๐

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************


นางฟองจันทร์ แก้วนารี

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียน บ้านหลวงใต้ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๘ หมูท่ ี่ ๒ ถนน - ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ชั้นมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

๑ มิ.ย. ๑๖ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอแจ้ห่ม ๒๓ พ.ค. ๒๕๑๘ ครูอัตรา โรงเรียนบ้านแม่กวัก อำเภองาว ๑ พ.ค. ๒๕๒๐-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกุล โรงเรียนดอนไชยวิทยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ เวลาว่ า งจั ด การสอนซ่ อ มเสริ ม จนนั ก เรี ย น

สามารถอ่านออก เขียนได้ - จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตเป็นสื่อประกอบจนนักเรียน สามารถใช้ และเรียนรู้จากสื่อแท็บเล็ตได้เป็นอย่างดี คติพจน์ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น **********************

๕๑


นายทวี กาอินต๊ะ

๕๒

ประวัติส่วนตัว เกิดวันที ่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๗ ถนนท่าต้นเกีย๋ ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๐ ป.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปา ง พ.ศ.๒๕๑๓ ม.ศ.๓ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๑๕ ป.กศ. วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๑๙ ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๑๙ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๕ ปริญญาโท (ศศ.ม.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประวัติการรับราชการ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านท่าสองยาง สปอ.ท่่าสองยาง สปจ.ตาก ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ครู ๒ โรงเรียนบ้านยางโองนอก สปอ.บ้านตาก สปจ.ตาก ๒ ตุลาคม ๒๕๒๓ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านยางโองนอก สปอ.บ้านตาก สปจ.ตาก ๑ สิงหาคม ๒๕๒๕ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สปก.เมืองปาน สปจ.ลำปาง ๑ มกราคม ๒๕๓๒ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สปก.เมืองปาน สปจ.ลำปาง ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ อาจารย์ ๒ โรงเรียนสบมายสามัคคีวทิ ยา สปอ.เมืองลำปาง สปจ.ลำปาง ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสบมายสามัคคีวทิ ยา อำเภอเมืองลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ครูชำนาญการ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ผลงานที่ภาคภูมิใจ พ.ศ.๒๕๔๑ วุฒิบัตรครูสอนสังคมศึกษาดีเด่น สปอ.เมืองปาน สปจ.ลำปาง พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศนียบัตรเกียรติคณ ุ โครงการบ้านแสงสว่าง ชมรมพุทธศาสตร์สากล

ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๒ วุฒิบัตรด้านการอุทิศเวลาทางราชการดีเด่น สปอ.เมืองปาน สปจ.ลำปาง พ.ศ.๒๕๔๔ เกียรติบัตรบุคลากรแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ

(ภาคเหนือ) พ.ศ.๒๕๕๐ เกียรติบัตรครูแกนนำ การปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลำปาง เขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ เกียรติบตั รวิทยากรจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาลำปาง คติพจน์ คิดดี ทำดี พูดดี สิ่งที่ดีๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา


นายพงษ์ชัย คำหน้อย

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๔ ถนน ลำปาง-งาว ตำบลพิชยั อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี

โรงเรียนบ้านแม่ลาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูลำปาง

โรงเรียนบ้านสาแล อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ครูดเี ด่น “เกษตรครบวงจร” รับรางวัลจาก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ปี ๒๕๓๑ คติพจน์ มี ศีล สมาธิ ปัญญา ********************** ๕๓


นางหทัยรัตน์ วรรณเศวต

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๖๙/๓ หมู่ที่ ๙ ถนน - ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ปวช. คบ.

พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

ผลสัมฤทธิ์ในวิชาที่สอนในระดับ ๘๐ เปอร์เซ็นต์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนบ้านพันเชิง (วงค์หล้าราษฎร์บำรุง) โรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนการช่างสตรีแพร่ วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี

โรงเรียนบ้านปางมดแดง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โรงเรียนวัดสะพานคง จังหวัดลพบุรี โรงเรียนบ้านสบค่อม จังหวัดลำปาง โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์ ๕๔

เมื่อวานมีเงินล้านก็ซื้อคืนไม่ได้ **********************


นางอำไพ ตานะวงค์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๙ ถนน หมอสม-แม่กืย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปริญญาตรี

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านสระตาพรม จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา

ประวัติการศึกษา

ครุศาสตร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ -

คติพจน์

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************

๕๕


นายมนัส ทิมเปีย

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ๕๓/๓ หมูท่ ี่ - ถนนวังขวา ตำบลสบตุย๋ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี

โรงเรียนบ้านโคกเดื่อประชาสรรค์ โรงเรียนนิมิตศึกษา ค.บ. เอกบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง หมู่ ๕ ตำบลบ้านค่า จนถึง เกษียณอายุราชการ ตัง้ แต่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ พทศ. พม. ค.บ. เอกบริหารการศึกษา

สร้างคนให้เป็นคน

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์

๕๖

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************


นายธวัช อติพลรัตน์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านเป้า ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๘๖ หมูท่ ี่ ๘ ถนน ท่าขัว-แม่เฟือง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อนุบาล ป.๑-๗, ม.๑-๓ ม.ศ. ๔-๕ ค.บ

เริ่มรับราชการ ปัจจุบัน ช่วยราชการ

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนอรุโณทัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, พ.กศ สมัคร, พ.ม.สมัครสอบ, วิทยาลัยครูลำปาง

ประวัติการรับราชการ

๑ ส.ค. ๒๕๑๗ ตำแหน่ง ครู ๑ โรงเรียนบ้านนาสัก กิ่งอำเภอแม่เมาะ ครูโรงเรียนวัดบ้านเป้า โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- ไม่มีประวัติด่างพร้อย ทำงานเสมอต้น เสมอปลาย - รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรมสูเ่ ศรษฐกิจพอเพียงฯ คติพจน์ คิดทำ ทำดีที่สุด และเสมอต้นเสมอปลาย ********************** ๕๗


นายโสภณ นพทศพร

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งผา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๐๗ หมูท่ ี่ ๙ ถนน - ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

โรงเรียนบ้านป่าไคร้ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยาลัยครูอุตรดิถต์

เข้าทำงาน ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ไม่ประจบสอพลอ เลียแข้งเลียขาใคร ๆ ทำงานขยันขันแข็ง

ประวัติการรับราชการ ผลงานที่ภาคภูมิใจ คติพจน์

๕๘

บุคคลผู้ไม่รู้โลกนี้ โลกหน้าสอนยาก **********************


นายบุญมี เรืองยศ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๙/๓ หมู่ที่ ๑ ถนน - ตำบลต้นธงชัย

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านวังหม้อ

พ.ศ. ๒๕๓๒ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังหม้อ ปัจจุบัน ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การร่วมพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่เริ่มบรรจุด้วยความตั้งใจ เสียสละ โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน คติพจน์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น **********************

๕๙


นายสมบูรณ์ นวลสาย

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

เกิดวันที ่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านปงสนุก ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๘๕ หมูท่ ี่ ๗ ถนน ลำปางแจ้หม่ ตำบลทุง่ ฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประวัติการรับราชการ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ โรงเรียนวัดนาป้อ ต.ทุ่งฝาย ผลงานที่ภาคภูมิใจ - คติพจน์ - **********************

๖๐


นายหัสรินทร์ พุทธา

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๗ หมู่ที่ - ถนนนาก่วม ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รับราชการเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการศึกษาที่ดี และประสบผลสำเร็จในอนาคตข้างหน้าต่อไป คติพจน์ ทำดี มีน้ำใจ สบายใจทุกเวลา **********************

๖๑


นายประหยัด เครือใจวัง

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๑ ถนน - ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

รับราชการเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ -

คติพจน์

๖๒

- **********************


นายวาท ไชยวรรณ์

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านกาด ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๕๗/๑ หมู่ที่ ๗ ถนน - ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมื อ ง

จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านกาด

เริ่มรับราชการ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกาด จนถึงปัจจุบัน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เป็นที่น่าชื่นชมของผู้ปกครอง และผู้เยี่ยมเยือน เป็นประจำทุกวัน คติพจน์ บริการ งานสัมพันธ์ คือ หน้าที่เรา **********************

๖๓


นายศรีวรรณ ทองบาล

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ตำแหน่ง ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านสำเภา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดนาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เข้ารับราชการตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ประวัติการรับราชการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ -

คติพจน์

๖๔

-


นายสม เขียวเหลือง

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๓๐ หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑ เมษายน ๒๕๒๑

ประวัติการศึกษา

ประวัติการรับราชการ ผลงานที่ภาคภูมิใจ -

คติพจน์

- **********************

๖๕


นายนิรันดร อินทนา

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที ่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ตำแหน่ง ช่างไม้ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านใหม่ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที ่ ๓๗ หมู่ที่ ๑ ถนน - ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

เริ่มทำงานวันที่

- ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๘ - เริ่มจากภารโรง มาเป็นพนักงานบริการ - ช่างครุภัณฑ์ ๓ - ช่างไม้ระดับ ๓

ประวัติการรับราชการ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

คติพจน์

๖๖

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด **********************


สร้างสุขบั้นปลายชีวิต

รองศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์ จัทรโมลี

ในยุคที่โลกกำลังเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย การเจริ ญ เติ บ โตที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ชี วิ ต ของ

ผู้สูงอายุ ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น ชีวิตก็เผชิญกับการเสื่อมถอย ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ ลดน้อยลง สิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออายุยิ่งมากขึ้น จำนวนการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มจำนวนโรค มากขึ้น หลังจากที่ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตทำงานมาตลอด บางคนทำงานหนักสร้าง ครอบครัว รับผิดชอบภารกิจพัฒนาประเทศชาติ เป็นผูใ้ ห้มาตลอด ในช่วงชีวติ เข้าสู่ วัยสูงอายุ เมื่อประสบความสำเร็จทุกอย่าง แต่บางคนก็รู้สึกว่า ชีวิตไม่มีความสุข มีปัญหาที่จะกังวล เครียดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข หลายคนเครียด กังวล กลัวกับสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ กลัวความชราภาพ กังวลเกีย่ วกับสุขภาพ การเจ็บป่วย ที่ เข้ า มาเยื อ น กลั ว ลู ก หลายไม่ รั ก ไม่ ใ ส่ ใจ กลั ว ถู ก ทอดทิ้ ง ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เอง

ไม่ได้ ผูส้ งู อายุบางครัง้ คิดมาก ชอบยกระดับปัญหาให้รนุ แรง ถนัดในการขยายเรือ่ งเล็ก ให้ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ คิ ด เล็ ก คิ ด น้ อ ย ย้ ำ คิ ด ย้ ำ ทำ ทำให้ ชี วิ ต ไม่ มี ค วามสุ ข จาก

พฤติกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อ วิธีสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวเอง เพิ่มระดับความสุขให้ตัวเอง วิธีที่ดีและ ง่ายที่สุด สามารถปฏิบัติได้ทุกคนคือ การมองตัวเอง การวิเคราะห์ตัวเอง ศึกษา

ตัวเอง ศึกษาว่าปัญหาอยูท่ ไี่ หน เฝ้าสังเกตพฤติกรรมตนเองให้ได้กอ่ น คุณต้องค้นหา ความทุกข์ กังวล สิ่งที่ทำให้คุณขาดความสุข (ท่ามกลางสิ่งที่มีพร้อมหรือมีความ ขาด) ความทุกข์ซ่อนอยู่ที่ไหน หน้าตาเป็นอย่างไร ต้องมาทำความรู้จักกันก่อน ตัวอย่างการปรับพฤติกรรมตัวเอง เพื่อสร้างสุขบั้นปลาย ขอเสนอแนวคิด ๙ ข้อ ดังนี้ ๑.การลดอัตตา ผู้สูงอายุบางคนมีอำนาจ มีบารมี มีอิทธิพล มีศักดิ์ศรี เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งใหญ่โต ยังยึดติดพฤติกรรมการใช้อำนาจต้องมีคนเอาใจ ๖๗


อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด คิดมาก น้อยใจเมื่อไม่ได้รับความสนใจ ทำตัว เป็นคนมีทุกข์ ขี้บ่น ลูกหลานไม่อยากเข้าใกล้ รำคาญ แนะนำว่า ถ้าอยากให้ชีวิต

มีความสุข ต้องลดอัตตา (ตัวกู ของกู) อย่าเป็นคนแก่ที่นั่งอมทุกข์ ต้องพร้อมจะ เบิกบาน ความเครียดเป็นศัตรูร้ายแรงของผู้สูงอายุ ต้องปรับอารมณ์ให้แจ่มใส

สิ่งเหล่านี้พูดง่ายแต่ปฏิบัติยาก ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีวิธีคิดและแก้ปัญหาต่างกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ มีความสุข บางคนพึ่งธรรมะ บางคนต้องการกำลังใจ การให้กำลังใจตนเองเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ เราสามารถให้ได้บอ่ ย และตลอดเวลา ต้องฝึกทักษะ การให้กำลังใจตนเองให้เป็น ๒.การสร้างอารมณ์ขัน ทุกคนสามารถฝึกได้ เริ่มด้วยการฝึกทักษะ การสร้างเสริมความรู้สึกดีต่อสิ่งรอบข้าง มองโลกให้สดใส มองแง่ดี แง่บวกหาจุดดี ของคนอื่น และคนรอบข้างมากกว่าจุดด้อย การสร้างอารมณ์ขันมีหลายวิธี แล้ว แต่จะเลือก ตัวอย่างเช่น - การหัวเราะ การหัวเราะเป็นยาวิเศษ ขณะหัวเราะกล้ามเนื้อบนใบหน้า และร่างกายจะหดยืดและคลายตัว ส่งผลให้ความตึงเครียดลดน้อยลง การเพิ่ม ความมีสนุ ทรียศาสตร์ มีจนิ ตนาการ มองโลกในแง่ดี เพิม่ รอยยิม้ เสริมพลังมองทุกอย่าง รอบตั ว ด้ ว ยความรัก เพิ่มประสิทธิภาพ การหายใจที่ ถู ก วิ ธี ใช้ ชี วิ ต ประจำวั น

อย่างมีความสุข - การสร้างความพึงพอใจในกิจกรรม ทีท่ ำในชีวติ ประจำวัน การหาเรือ่ งสนุก ให้กับตัวเอง การทำงานร่วมกับคนอื่น มองหาจุดดีมากกว่าจับผิด มีความสุข

ที่ได้ทำงานร่วมทีมกัน อย่าใช้ชีวิตกับความโศกเศร้าเสียใจ ความแค้นอาฆาต สถาบันออกซ์ฟอร์ด ได้จัดทำโครงการความสุข โดยเริ่มจากตัวเราที่จะชอบ พอใจ แสวงหาการสร้างอารมณ์ขัน อารมณ์ดี ทำสิ่งที่สบายใจ มองเห็นมุมขำขันที่คนอื่น ไม่คดิ การเปลีย่ นมุมมอง เปลีย่ นมุมคิด เปลีย่ นวิธปี ฏิบตั ิ การหาเรือ่ งสนุกมาคุยกัน ในครอบครัว ในกลุ่มเพื่อน หรือดูหนัง ดูละคร ดูรายการตลกคลายเครียด หรือ อ่านเรื่องเบาสมอง - การใช้ ชีวิตให้มีความสุข อายุมากแล้ว ให้ ค วามสุ ข กั บ ตั ว เองกั บ การ ๖๘


บันเทิง เช่น ฝึกร้องเพลง เรียนร้องเพลง คาราโอเกะ ฟังดนตรี ฟังเพลง เสียง ดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาปรับคลื่นสมอง คนตรีช่วยปรับระบบการทำงานของ ร่างกาย ช่วยคลายเครียดป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ - เมื่อใดที่คุณเกิดอารมณ์ไม่พอใจ โมโห น้อยใจ ระแวง หงุดหงิด เครียด ใครทำอะไรไม่ได้ดังใจ ช่วงมีอารมณ์เหล่านี้ เรามักจะแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้า ช่วงที่หน้าตาของคุณกำลังเปลี่ยนเป็นหน้ายักษ์ ให้รีบส่องกระจก ดูหน้าตัวเอง คุณจะได้เห็นหน้ายายแก่ ตาแก่ เป็นตัวตลก หน้าเกลียดที่สุด หน้าตาจะแก่

เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ปี หรือมากกว่า คุณจะมองเห็นตัวเองในกระจก แล้วจะหัวเราะ ออกมาได้ บอกกับตัวเองว่าโธ่เอ้ย..แก่จนป่านนี้ ยังคิดมาก ขีง้ อนเป็นเด็ก เอาแต่ใจ ตัวเอง ว่าตัวเองให้มากๆ เราจะขำตัวเองปลงได้ - การปล่อยวางอารมณ์ใช้หลายวิธี ควรหาวิธีระบายอารมณ์ที่เหมาะสม ไม่เดือดร้อนคนอื่น หรือสัตว์เลี้ยง เช่น คุยกับเพื่อนสนิท เล่นกีฬา ออกกำลังกาย อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือที่ชอบ ทำสวน รดน้ำต้นไม้ ทำงานที่ชอบ เล่านิทาน หรือเรื่องสนุกให้ลูกหลานฟัง ข้อสำคัญ ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ที่แย่ๆของตัวเอง ถาม ตั ว เองว่ า ทำไมจึ ง โกรธ ไม่ พ อใจ เพราะเรานิ สั ย ไม่ ดี ใช้ อ ารมณ์ จ นเสี ย นิ สั ย

อย่าพยายามหาเหตุผลมาแก้ตวั ถ้าเราคิดจะปรับปรุงนิสยั ตัวเอง (ยามแก่ชรา) เราจะ ใช้วธิ อี ะไรดี ทำอย่างไร จะปรับพฤติกรรมตนเองในเรือ่ งอะไร มีขอ้ บกพร่องเรือ่ งอะไร เราต้องคิดเสมอว่า การมีอารมณ์ร้าย ตัวเราก็คือต้นตอของมลพิษ อารมณ์ร้าย

คือพายุที่ขับไล่พัดพาสิ่งดีๆรอบตัวเราออกไป พัดพาให้ลูกหลานออกห่างไกล

จากเรา เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลง

ตัวเองได้ ๓.ปรับปรุงการสื่อสาร การแสดงพฤติกรรมการพูด ธรรมชาติของ คนสูงอายุคือการสื่อสารแบบบ่น พูดมาก จุกจิก จู้จี้ พูดซ้ำซาก เล่าแต่เรื่องในอดีต ทีซ่ ำ้ ซาก ผูส้ งู อายุตอ้ งรับรูว้ า่ บางครัง้ ไม่มใี ครรับฟัง อยากเข้าใกล้ คนแก่ขบี้ น่ ลูกหลาน จะบ่นว่า น่าเบื่อ เซ็ง รำคาญ ผู้สูงอายุที่ไปวัดฟังคำสอนธรรมะทำใจสงบ แต่

ลูกหลานบอกว่า คุณตา- คุณยาย- คุณย่า- คุณปู่ ไปวัดเป็นประจำ กลับถึงบ้านก็ ๖๙


ยังเป็นคนอารมณ์ร้าย ขี้โมโห ถ้าไม่พอใจยังขว้างข้าวของ ยังขี้บ่น ทำให้ภาพการ ไปศึกษาธรรมะเสียหาย ทำไมนะเกิดมาตั้งนาน อายุก็มากแล้ว ยังไม่สามารถ ควบคุมการพูด การสื่อสารไม่น่าฟัง เราควรตระหนักว่า ผู้สูงอายุนี้แหละเป็นตัว ธรรมะ พูดดี คิดดี มีเหตุผล ให้ลูกหลานได้เห็น ได้เรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี ในช่วง ที่สังคมไทยมีจำนวนคนก้าวร้าว ความรุนแรง ยกระดับมากขึ้น ผู้สูงอายุจะช่วย สังคมนี้ได้อย่างไร ผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เป็นปูชณียบุคคล ไม่ใช่เป็นปู ไม่ใช่เป็นชะนี ๔.การปรับบุคลิกภาพ ผู้สูงอายุจะต้องดูแลตัวเองในการแต่งตัว ปรับปรุงตนเอง ถึงอายุมากก็สวยสมวัย (ไม่ปล่อยตัว ไม่ปล่อยแก่) การแต่งตัว มารยาท ความประพฤติ ต้องคำนึกถึงกาลเทศะความเหมาะสม ไม่ปล่อยตัวเกินไป เป็นผู้สูงอายุที่น่าเข้าหา น่าพูดคุยด้วย ๕.การป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ สึนามิ

น้ำท่วม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน จัดบ้านให้คำนึงถึงความปลอดภัย

อำนวยความสะดวก วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดกับผู้สูงอายุในบ้าน มีจุดใดบ้าง เช่น บันได ทางขึ้นลง ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน การล้มลื่นในห้องน้ำ การหกล้ม การเตรียมห้องนอนยามเจ็บป่วย จะใช้จุดใด สิ่งอำนวยความสะดวกต้องเตรียม ล่วงหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนทำให้สบายใจ มีความสุขในการป้องกันภัยล่วงหน้า ๖.การให้คุณค่าในชีวิตตัวเอง ผู้สูงอายุยังรับรู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นหลักยึดของลูกหลาน สร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว เสริมสร้างคุณค่าตัวเอง สามารถพึ่งตัวเอง และช่วยตัวเองได้ มีวุฒิภาวะทาง อารมณ์ ที่ ดี เ ป็ น พื้ น ฐาน ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงของกระแสสั ง คม ยอมรั บ

ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่าง ยอมรับความขัดแย้งของครอบครั ว สั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สามารถปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิ ด เห็ น ปรั บ พฤติ ก รรมตั ว เอง

ให้มีชีวิตที่มีความสุข และสมดุล ๗.การวางแผนชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือ เพื่อเป็นการไม่ประมาท ไม่มใี ครรูอ้ ะไรจะเกิดขึน้ ในอนาคต ผูส้ งู อายุอาจอยูใ่ นภาวะต้องพึง่ พิง จึงต้องใช้ชวี ติ อย่ า งรอบคอบ ยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามรู้ มี ภู มิ ต้ า นทานชี วิ ต

๗๐


วางแผนการเงิน การออม การใช้จ่าย การดำเนินชีวิตในอนาคต ๘.การถอดบทเรียนชีวิต ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา ประสบการณ์ชีวิต ทั้งทางบวกทางลบ ได้ทำเกียรติประวัติ ความดี ความชอบ ผลงาน สร้างสรรค์ สังคม ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในวิชาการ อาชีพ ตกผลึกความรู้ ภูมิปัญญา บทเรี ย นชี วิ ต ที่ ห ลากหลาย น่ า จะมี ก ารรวบรวมสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ถ่ า ยทอด ประสบการณ์ชีวิตความสามารถให้กับกลุ่มที่ต้องการ ให้ลูกหลาน สังคมได้เรียนรู้ อริสโตเติล กล่าวว่า ไม่มอี ะไรในตัวมนุษย์ทจี่ ะมีคา่ มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ชวี ติ ที่สะสมมา ได้ตกตะกอน ตกผลึก มีความสวยงาม เป็นภูมิปัญญาชีวิต เราได้

ชื่อว่าแก่อย่างมีคุณค่า (ไม่ใช่แก่เพราะเกิดนาน หรือแก่เพราะกินข้าว) ๙.ผู้ สู ง อายุ ค วรสนใจศึ ก ษาหลั ก ธรรม ธรรมะ ฝึ ก ทำสมาธิ

สวดมนต์ เข้าใจสัจธรรมชีวิต รู้ไตรลักษณ์ ระลึกถึงมรณานุสติ ความจริงของชีวิต ชีวติ ช่วงวัยทอง ชีวติ ช่วงสุดท้ายทีม่ คี วามสวยงามทีแ่ ท้จริงของชีวติ เปรียบเสมือนช่วง พระอาทิตย์กำลังตกดิน เป็นความสงบ ร่มเย็น สบายๆ เป็นช่วงเวลาสั้นที่เหลืออยู่ ที่เราต้องยอมรับ เป็นช่วงที่ต้องรำลึกถึงความดีที่ได้ทำมา พยายามคิดถึงรวบรวม สิ่งดีๆที่ได้ทำมา ควรจดบันทึกความดีไว้ เช่น การทำบุญกุศล ช่วยชีวิตคน เป็น ประธานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างกุศล บำรุงศาสนา ทบทวนความจดจำ ก่อนตาย ก่อนวิญญาณออกจากร่าง พระท่านสอนว่า เราควรคิดถึงสิ่งที่ดีงาม บุญกุศล

ที่ได้ทำมา จิตจะได้เป็นกุศล นำวิญญาณเราไปสู่ที่ดีงาม การสร้ า งความสุ ข บั้ น ปลายชี วิ ต เป็ น ทางเลื อ กของผู้ สู ง อายุ ทุ ก คน

เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ถึงแม้เราจะมีความทุกข์ แต่เราก็สามารถ แสวงหาความสุ ข ในกองความทุ ก ข์ ไ ด้ เราอยู่ ใ นสั ง คมวุ่ น วาย สั ง คมแตกแยก

ขั ด แย้ ง เราไม่ วุ่ น วาย เราทำใจสงบได้ เราเลื อ กจะเป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ารมณ์ ดี

และมีความสามารถในการสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตได้

รู้จักปล่อยวาง เป็นวิถีทางสงบสุข บุคคลที่กลัวความทุกข์ จะเป็นทุกข์เพราะความกลัว

๗๑


ของฝากท้ายเล่ม

นรินทร์ สกุณา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต ๑

ของฝากท้ายเล่มนี้จะเป็นข้อมูลช่วยจำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกี่ยวกับเงิน ตอบแทนความชอบ เงินสวัสดิการ เงินที่มีสิทธิพึงมีพึงได้สำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ ฯลฯ และหรือทายาทที่ ควรรู้ ควรทราบ...หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน..สรุปโดยสังเขป ดังนี้ ๑. เงิ น บำเหน็จบำนาญ และเงินบำเหน็ จ ตกทอดของข้ า ราชการ

บำนาญเมื่อถึงแก่กรรม ๒. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ๓. เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน ๔. เงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ๕. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพือ่ สมาชิกครูจงั หวัดลำปาง (ช.ค.ล.ป.) ๖. สวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด จัดให้ ๗. การประกันชีวิตกลุ่มของทางราชการ และการประกันชีวิตอื่น ๆ ๘. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยบำเหน็ จ ลู ก จ้ า ง (ฉบั บ ที่ ๘

พ.ศ.๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๔) ๑. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ : วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ๑) บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย ×เวลาราชการ (ได้รับเงินก้อน

ครั้งเดียวและงดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร) ๒) บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × เวลาราชการ ๕๐ บำนาญจะได้รับเป็นรายเดือนทุกเดือน จนกว่าจะตายและมีสิทธิรับเงิน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร และเมือ่ ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม ๗๒


ให้จ่ายเงินเป็น”บำเหน็จตกทอด” ให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามมาตรา ๔๘ เป็น จำนวนเงิน ๓๐ เท่าของบำนาญรายเดือน

๒. กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สิทธิในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในกรณีเป็นสมาชิก กบข. หากเลือกรับบำเหน็จ สูตรที่ใช้ในการคำนวณยังเหมือนเดิม คือ บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ หากเลือกรับบำนาญ สูตรที่ใช้ในการคำนวณเปลี่ยนใหม่ คือ บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ ( ปี) ๕๐ (แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย)

๓. การขอรั บ เงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษ(เงิ น ช่ ว ยค่ า จั ด การศพ) จำนวน ๓ เดือน

เป็นเงินซึ่งราชการจ่ายให้กรณีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง ประจำตาย โดยจ่ายให้เป็นจำนวน ๓ เท่าของเงินที่ได้รับประจำเดือน โดยจ่ายให้ ตามที่ระบุไว้ในแบบขอรับเงินช่วยพิเศษ หรือถ้าผู้ตายมิได้ระบุตัวผู้รับเงินช่วย พิเศษไว้ ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเรียงลำดับทายาทก่อนหลัง เช่น ถ้าผู้ตายเป็นโสด ผู้มี สิทธิได้รับเงินก็ได้แก่ บิดา มารดา แต่ถ้าผู้ตายสมรสแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินก็ได้แก่

คู่สมรสของผู้ตาย บุตรของผู้ตาย เป็นต้น

๔. การขอรั บ เงิ น ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. : “ข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖”

๔.๑ การขอรับเงิน ช.พ.ค. กรณีสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม จะได้รับ เงินโดยประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ จำนวนเงินค่าจัดงานศพ สมาชิก ช.พ.ค. จ่ายทันทีที่ได้

๗๓


รับแจ้งการถึงแก่กรรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ส่วนที่เหลือโดยประมาณ(สงเคราะห์ครอบครัว) ปัจจุบัน จ่ายโดยประมาณ รายละ ๗๑๕,๐๐๐ บาท ๔.๒. การขอรับเงิน ช.พ.ส. กรณี คู่สมรส ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ กรรม จะได้รับเงินโดยประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑ จำนวนเงินค่าจัดงานศพ สมาชิก ช.พ.ส. จ่ายทันทีที่ได้รับ แจ้งการถึงแก่กรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ส่วนที่เหลือโดยประมาณ (สงเคราะห์ครอบครัว) ปัจจุบัน จ่ายโดยประมาณ รายละ ๒๗๗,๐๐๐ บาท ***จำนวนเงินที่ได้รับอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนสมาชิก สถานที่ติดต่อ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนหนองกระทิง(เดิม) ถนนบ้ า นดงพั ฒ นา ต.บ่ อ แฮ้ ว อ.เมื อ ง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ โทรศั พ ท์

๐๕๔-๘๒๑๒๐๑ – ๒ ต่อ ๑๓, ๑๖ โทรสาร ๐๕๔-๘๒๑๒๐๔

๕. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง “สมาคม ชค.ลป.”

“ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖” เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาท จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ ๒๐๘,๙๖๐ บาท ๑.งวดที่ ๑ ค่าจัดการงานศพละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ๒.งวดที่ ๒ สมาคมฯ จะจ่ายเงินทีเ่ หลือทีเ่ รียกเก็บได้ทงั้ หมดภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันจ่ายเงินครั้งแรก (การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฯ จะหักไว้เป็นค่า

ใช้จ่ายของสมาคมฯ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓ ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ สถานที่ติดต่อ สมาคม ชค.ลป. ตั้งอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๑ หมู่ที่ ๑๒ ถนนลำปาง – งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๓๔๓๓๔ / ๐๘๔-๓๗๘๙๗๗๐ โทรสาร ๐๕๔-๓๓๔๓๓๔

๖. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๕๗ : พ.ศ.๒๕๕๖) ๗๔


ใน “คู่มือสมาชิกสหกรณ์ฯ” มีรายละเอียดการขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิอย่างละเอียด ๖.๑. เงินสวัสดิการเมื่อออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ เป็น สิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก เท่านั้น ๖.๒ เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ๖.๓ เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการจัดงานศพ (มี หลายหลักเกณฑ์) - คู่สมรส (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) ของสมาชิก ที่มิได้เป็นสมาชิก

และถึงแก่กรรม ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ในกรณี ที่ คู่ ส มรสของสมาชิ ก เป็ น สมาชิ ก ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น

ตามสิทธิของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมเท่านั้น - บุตร ของสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ถึงแก่กรรม สมาชิกมีสิทธิ

ได้รับเงินรายละ ๔,๐๐๐ บาท ๖.๔ เงินสวัสดิการประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ๖.๕ เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ๖.๖ เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เป็นโสด ๖.๗ เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่สมรสและไม่มีบุตร ๖.๘ เงินเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ๖.๙ เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ สวัสดิการเพิ่มเติมฯ ที่สมาชิกจ่ายเอง ๑. โครงการสงเคราะห์ศพสมาชิก (เม.ย.๕๖) : สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับ

เงินประมาณ ๔๓๙,๒๘๐.๐๐ บาท ๒. เงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (ก.ร.จ. เดิม)

สมาชิ ก ที่ บ ริ จ าคเงิ น เข้ า กองทุ น เพื่ อ การสงเคราะห์ ส มาชิ ก และ

ครอบครั ว เมื่ อ เสี ย ชี วิ ต สหกรณ์ จ่ า ยเงิ น ให้ ท ายาทรายละ

๗๕


๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินนี้จะหักชำระหนี้สหกรณ์ก่อน (ถ้ามี) ส่วนเงิน

เหลือจากชำระหนี้สหกรณ์จะจ่ายให้ทายาทตามที่สมาชิกระบุไว้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ขณะนี้มีสมาชิกสมัครเข้าสมาคมกว่า ๖,๐๗๘ ราย และถ้าเสียชีวิต

จะได้เงินตามจำนวนสมาชิกของสมาคม ณ วันที่สมาชิกผู้เสียชีวิต

คูณด้วย ๒๐ บาท สมาคมจะหักค่าดำเนินการ ๓ % ของจำนวนเงิน

ทีต่ อ้ งจ่าย โดยสมาคมจะจ่ายให้ตามทีส่ มาชิกระบุผรู้ บั ผลประโยชน์ไว้ โครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์

ครู ไ ทย (สสอค.) : สมาชิ ก เสี ย ชี วิ ต จะได้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ศ พ

ประมาณ ๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยหักค่าดำเนินการร้อยละ ๔ โครงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) : สมาชิกเสียชีวติ จะไดรับเงินสงเคราะห์

ศพประมาณ ๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยหักค่าดำเนินการร้อยละ ๔ เงินกองทุน (ก.ส.ค) : สมาชิกที่กู้เงินเกินกว่าค่าหุ้น ต้องบริจาคเงิน

เข้ า กองทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เข้ า กองทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ความมั่ น คง

(ก.ส.ค.) รายละ ๕๐๐ บาท สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือในฐานะ

ผู้ค้ำประกัน ในกรณีผู้กู้ต้องออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำเหน็จ

ตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บ โดยคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารจะ

พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติเป็นราย ๆ ไป (รายละ

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อสมาชิก ๑ คน) เงินประกันชีวิตกลุ่มผ่านสหกรณ์ฯ(ถ้ามี)

๗. การประกันชีวติ กลุม่ ของทางราชการ และการประกันชีวติ อืน่ ๆ (ถ้ามี) ๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๒ ใช้บังคับ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๔ ๗๖


ให้ใช้บังคับ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒ ) : มีสิทธิขอรับเงินบำเหน็จ บำเหน็จรายเดือน

บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพิเศษรายเดือน บำเหน็จปกติ : ให้คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวนเดือน ที่ทำงานแล้วหารด้วยสิบสอง บำเหน็จรายเดือน : ให้คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวน เดือนที่ทำงานหารด้วยสิบสองแล้วหารด้วยห้าสิบ และ ในกรณี ผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ ความตายให้จ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน ๑๕ เท่าของบำเหน็จรายเดือน ให้แก่ ทายาท เมื่อวันที่ชีวิต เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน..ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบน ได้..ไม่มีการยกเว้น..วัน เวลา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับควบคุมได้..มีเพียงสติที่ ยังคงอยู่และควรรักษาไว้กับตัวเรา...อดีตก็ผ่านไปแล้ว ไม่มีใครสามารถย้อน เวลากลับมาได้...อนาคตยังมาไม่ถึง เหลือแต่ปัจจุบันเท่านั้น เพราะฉะนั้น

จงทำดี จงทำดีแล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริง!!!

๗๗


ประมวลภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๗๘


“ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกับทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต ๑”

๗๙ 79


“ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกับทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต ๑”

๘๐ 80


“ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกับทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต ๑”

๘๑ 81


“ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่

๘๒ 82


คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

คณะผู้จัดทำ

นายพิษณุ ปันปวง นายวรทัศน์ เกิดแสง นางสมัย ทอรักสาร นางรัชราภรณ์ ไกรสอาด นายณัฐพล หมื่นตาบุตร นางกุลชรี ปัจวิวัฒน์กุล นางสาวผุสดี เครือสาร นางสาวศิรินารถ หมูเทพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

๘๓


84

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ สพป ลป 1 ปี 2556  

หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ สพป ลป 1 ปี 2556

Advertisement