Page 1


การเดินทาง เปนภาพยนตร Drama ที่ ดํ าเนินเรื่ องอย างเรียบง าย แตสะท อน ความหมายการบังเกิดของพระกุมารเยซูในยุคปจจุบันไวอยางชัดเจน การเดินทาง ภาพยนตรสั้นๆ ที่ยืนยันอยางชัดเจนวา การบังเกิดของพระกุมารเยซู มิใชเปนเพียงการบันทึกทางประวัติศาสตรเทานั้น การเดินทาง สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตของผูคนจํานวนมากบนโลกที่กําลังเดินทาง เสาะแสวงหาที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัย และที่สําคัญที่สุดคือ การพักพิงทางใจ การรวม ทุกขรวมสุข และความเห็นอกเห็นใจ การเดินทาง สะทอนการประทับอยูของพระเยซูคริสตเจา ทามกลางประชาชนผู เดินทางเสาะแสวงหา และดิ้นรนเพื่อความอยูรอดมั่นคงของชีวิต การเดินทาง นําเสนอบทบาทของนักปราชญทงั้ สามคน ที่เดินทางเสาะแสวงหาพระผูไถ ที่กําลังบังเกิดมา เพื่อสะทอนถึงบทบาทของเราในปจจุบันทีก่ ําลังแสวงหาพระผูไถ ที่สถิตใน คนยากจนในคนสิ้นหวังไรที่พักพิง


ความรักเปนเรื่องที่มวลมนุษยแสวงหาและไขวควา พระเยซูเจาทรงประกาศความรัก ของพระองคใหโลกรูดวยชีวิตของพระองคเอง การเยี่ยมเยี่ยน เปนภาพยนตแนว DRAMA ที่สะทอนถึงการปฏิบัติความรักตอเพื่อน มนุษยตามแนวทางพระเยซูคริสตเจา

โดยเฉพาะการปฏิบัติตอผูที่ตกในชะตากรรมอัน

เลวราย ที่ตองเปนโรครายที่สังคมยุคปจจุบันรังเกียจ “เอดส” ในยุคปจจุบันไมตางจาก “โรคเรื้อน” ในอดีตที่ถูกรังเกียจและผลักใสให ออกไปจากครอบครัวและสังคม ความทุกขทรมานของผูตกในชะตากรรมนี้ คือการถูก ผลักไสและประณามหยามหมิ่นเปนบาดแผลของชีวิต และเหยียบย่ําศักดิ์ศรีคุณคาความ เปนมนุษย การไปเยี่ยมเยียน สะทอนถึงการปฏิบัติความรักที่ชวยหนุนนําฟนฟูใหกําลังใจ และ ให ค วามหวั ง ต อ เพื่ อ นพี่ น อ งทุ ก คนที่ ต กอยู ใ นชะตากรรมเช น นี้ ทั้ ง ยั ง ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ภาระหนาที่ของตนที่จะยืนยันความรักที่ถูกตองตามแนวทางของพระคริสต


การแสวงหา ภาพยนตรแนว DRAMA ที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวางพอแมลูก ความผูกพันธภายในครอบครัวที่รอยรัดโยงใยดวยความรัก ความหวงอาทร ความไววางใจ และความเขาใจ ตอกัน การแสวงหา สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของบุคคล ที่มีอิสระภาพ มีเหตุผล วิธีคิด มุมมอง และ เลือกวิถีชีวิตของตน และความตองการรับฟงดวยสายตาและหัวใจที่เปดกวางและเขาใจไมมีใครสามารถ บังคับใหคนหนึ่งคนใดเดินทางตามกรอบของตนได การแสวงหา สะทอนใหเห็นถึงการเดินทางเสาะแสวงหาตัวตนแหงตน ที่เรียกรองการเคารพ ให เกียรติ ไววางใจ และการรับฟงอยางถองแท การแสวงหา สะทอนถึงหัวใจและสัญชาติญาณ อันแทจริงของมนุษยที่ตองการความรัก ความหวงใย ความเขาใจ ไมวาเขาคนนั้นจะเปนใคร พอ แม หรือลูก การแสวงหา เปนภาพสะทอนถึงเหตุการณที่ครั้งหนึ่งพระเยซูเจาในวัย 12 ขวบหายไปจากครอบครัว และไปอยูทามกลางธรรมาจารย นักปราชญ เพราะพระองคมีเหตุผลของพระองคเอง ขณะที่นักบุญยอแซฟ และพระนางมารีอาเที่ยวตามหา พระองคอยางกระวนกระวาย เมื่อพบพระเยซูเจา ทานทั้งสองก็รับฟง เหตุผลของพระเยซูเจา ขณะเดียวกันพระองคก็รับรูถึงความรูสึกของแมพระกับนักบุญยอแซฟ


“หากทานมีความศรัทธา ทานจะไดรับตามที่ทานวอนขอ” ความสุภาพถอมตน และสมัครใจเปนขารับใชพระเปนเจา ตามแบบพระนางมารีอา เปนจุดกําเนิดความหวังและการ เลือกตัดสินใจของปุถุชนที่ไรคา และถูกจํากัดออกจากครอบครัวและสังคม ทางเลือก นําเสนอตัวแทนของคน 4 แบบ ในสังคมของเราในปจจุบันที่กําลังดิ้นรนตอสูเพื่อชีวิตรอด มีความมั่นคง ของชีวิต ผูแสวงหามิตรแทในยามที่ถูกทอดทิ้ง และการมุงมั่นใหตนเองประสบผลสําเร็จ และเมื่อพบจุดจบซึ่งเปนวิกฤต ของชีวิตที่ตองเลือกจะตัดสินใจ อะไรคือทางเลือกที่เขาเลือกและอะไรคือขอเสนอของ พระเปนเจา อะไรคือสิ่งที่ควร ตัดสินใจเลือก • วัยรุนผูยากจน ดํารงชีวิตเปนคนชั้นสามของสังคม มีชีวิตอยูรอดดวยการ ลักขโมย จะทําอยางไรเมื่อสํานึก ผิดในยามใกลจะสิ้นใจ • ชายพิการ ที่แสวงหามิตรแทและผูที่เขาใจ และแสวงหาผูที่ฟงเสียงคร่ําครวญร่ํารองในเบื้องลึกของหัวใจ จะอยู อยางสันติกับผูอื่นอยางไร • ชายผิวดํา ประชาชนชั้นสองของสังคม จะตัดสินใจอยางไรระหวางความมั่นคั่งดวยการทําลายชีวิตอนุชนในกลุม ชนเดียวกันหรือจะดิ้นรนอยางยากลําบากตอไป • หญิงชายวัยรุน ที่ริรักระหวางวัยเรียน จะรับผิดชอบชีวิตนอยๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาดูโลก ขณะที่กําลังเรียนได อยางไร ทางเลือก ไดถูกนําเสนอทางเลือกของชีวิตตามหนทางของพระเปนเจา ซึ่งสื่อสารโดยเทวดาคาเบรียลองคเดียวกันที่ได แจงขาวสารแกพระนางมารีอา พระนางไดตัดสินใจเลือกทางของพระเปนเจา


มารคเปนวัยรุนที่ชอบสนุกสนาน เขาไดขับรถชนจอหน จอหน เปนลูกคนเดียวที่แมเขามีอยู ไมมีพอ แมเขาเสียใจมาก รูสึกเปน ทุกขใจที่เห็นลูกถูกรถชน และโกรธแคนมารคมากที่ขับรถชนลูกของ เขา เขาไมมีวันที่จะใหอภัยมารค ถาลูกเขาไมรอด มีพระสงฆองค หนึ่งไดใหกําลังใจทั้งแมของจอหนพรอมทั้งมารคดวย สอนใหรูจัก ภาวนา การใหอภัยสําหรับคนที่เราไมชอบ และภาพยนตรเรื่องนี้ก็ไดเชื่อมโยงเขากับเรื่องในพระคัมภีรตอน ที่ พระเยซูเจาทรงแบกกางเขน และถูกตรึงบนไมกางเขน แมพระ ทรงปวดใจมากที่เห็น พระเยซูเจาไดรับความทุกขทรมาน พระเยซู เจาไมโกรธแคนใคร ทรงใหอภัยกับทุกคน


เทเซ : ความรัก ความหวัง และสันติภาพ หากทาน คือ ผูหนึ่ง ที่กําลังคนหาความจริงของชีวิต หากทาน คือ ผูหนึ่ง ที่ปรารถนาใหโลกมีสันติสุข หากทาน คือ ผูหนึ่ง ที่ปรารถนาใหสังคมของเรามีความเปนหนึ่งเดียว หากทาน คือ ผูหนึ่ง ที่ปรารถนาใหทุกชีวิตมีแตความรัก ความไววางใจกัน พระเปนเจาคือองคแหงความรัก ไมมีอะไรอื่นที่พระเปนเจาจะประทานให นอกจาก “ความรัก” แนวทางการดําเนินชีวิตที่เปนพยานของกลุมบราเดอรที่ดําเนินชีวิตดวยการแบงปนความรัก การรับใช ไววางใจ ใหอภัยและคืนดีกัน บรา เดอรโรเจอรผูกอตั้งชุมชนเทเซ เรียกการดําเนินชีวิตเชนนี้วา The parable of community และเชื่อมั่นวา การดําเนินชีวิตอยูรวมกันดวยความรัก รับใช ไววางใจ ใหอภัย และคืนดีกันบนความแตกตางกันนี้ เปนจริงไดในปจจุบัน หากเรายึดพระคริสตเจา และดําเนินชีวิตตามแนวทาง ของพระองคเปนหลักสําคัญ คือ รักอยางไมมีเงื่อนไข ดําเนินชีวิตตามแนวพระวรสาร สนิทสัมพันธกับพระองคในการภาวนา ฟงพระวร สารและรําพึงพระวรสาร ฟงและสนทนากับพระคริสตเจาผูทรงชีวิตในความเงียบ วางใจในพระองคผูทรงนํา และเปนแสงสวางในการ ดําเนินชีวิต


กระแสเรียกของดิฉันคือ ความรัก นักบุญเทเรซา มารติน เกิดที่อาลังซอง แควนนอรมังดี ประเทศฝรั่งเศส

ใน

ค.ศ. 1873 (พ.ศ.2416) สิ้นชีวิตใน ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) อายุ 24 ป พระศาสนจักรคาทอลิกแตงตั้งใหเปนนักบุญ ค.ศ. 1925 พระสันตะปาปา ปโอ ที่ 11 ทรงประกาศแตงตั้งใหเปนองคอุปถัมภของมิสซัง ในค.ศ. 1927 พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงประกาศแตงตั้งใหเปนนักปราชญแหงพระศา สนจักร เมื่อ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) คริสตชนไทยมากมายรักนักบุญ เทเรซา แหงลีซีเออซ เธอรักพระเจา รักงานธรรมทูต มีชีวิตซื่อๆ บริสุทธิ์ และราเริง ในสภาพสังคมปจจุบัน ความหมายของชีวิตมากขึ้น

หวังวาชีวิตของเธอจะชวยวัยรุนและเยาวชนไทยใหพบ


ปาตริก เกิดที่อังกฤษ ราว ค.ศ. 385 ในวัยหนุมทานถูกจับเปนเชลย และขายเปนทาสในประเทศไอรแลนด เปนคนเลี้ยงแกะ เผชิญกับความหนาว หิวโหย สุนัขปา และศัตรู ยิ่งกวานั้นปาตริกตองชนะใจตนเอง เขาศรัทธา ในพระเปนเจา จึงไดรับกําลังใจ และมีอิสระภายใน ทานไดบวชเปนพระสงฆ ตอมาไดรับอภิเษกเปน พระสังฆราช ได ไปเทศน ส อนแก ช าวไอร แ ลนด อ ย า งไม รู เ หน็ ด เหนื่ อ ย ทํ า ให มี ค นศรั ท ธา มากมาย และตั้งพระศาสนจักรที่นั่น ทานถึงแกมรณภาพ ค.ศ. 461 17 มีนาคม ระลึกถึงนักบุญปาตริก องคอุปถัมภของประเทศไอรแลนด


ปราชญคนที่สี่ (THE FOURTH WISE MAN) เปนเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่กระตือรือรนแสวงหาความหมายที่แทจริงของชีวิต เปนภาพยนตรที่มีพื้นฐานมาจากหนังสือคลาสสิกเรื่อง “The Story of the Other Wise Man” ของ Henry van Dyke

ซึ่งดําเนินเรื่องในสมัยของ

พระเยซูเจา คือมีปราชญคนหนึ่งชื่อ แอดเจอรบา

(แสดงโดยอาลัน อารกิน) ไปพบพระผูไถ พรอมกับปราชญทั้งสามคน (โหราจารย)

แอดเจอรบา นําของขวัญอันล้ําคา 3 ชิ้น เพื่อไปถวายแดพระผูไถ เขาตองใชเวลานานถึง 33 ป

กวาจะพบกับพระเยซูเจา แอดเจอรบาและรันเทส ตามหาพระเยซูตลอดเวลา ระหวางทาง

แอดเจอรบาไดใชของล้ําคาชวยเหลือคนยากจน จนไมเหลืออะไร และเขาก็ไมมีของขวัญอะไรที่จะ มอบใหกับ

พระเยซู เรื่องดําเนินมาถึงอาทิตยปสกา ขณะที่แอดเจอรบาชรามาก และใกลจะ

สิ้นใจ เขาไดพบกับพระองค ซึ่งนําความสุขและความปติยินดีมาสูชีวิตเขาเปนอยางมาก (ความยาว 72 นาที) ภาพยนตรเรื่องนี้เหมาะสําหรับเยาวชนและผูใหญ


“ปลอยใหเด็กๆ มาหาเราเถิด” ตอนที่ 1

เทศกาลธรรมดา “วางใจ...พระบิดาจับมือของเราไว” (4.38 น.)

ตอนที่ 2

วันฉลองนักบุญทั้งหลาย “ ฉัน...นักบุญ?” (5.06 น.)

ตอนที่ 3

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา “เราควรระลึกถึงพระเยซูเจา” (5.54 น.)

ตอนที่ 4

คริสตมาส “บางทีพวกเขาอาจรูวาเรารักพวกเขามากเทาใด” (6.43 น.)

ตอนที่ 5

วันฉลองพระคริสตสําแดงองค “แสงไฟดวงสุดทายในวันคริสตมาส” (5.04 น.)

ตอนที่ 6

เทศกาลธรรมดา “นายชุมพาบาลที่ดี...พวกเราลูกแกะตองการความคุมครอง”

ตอนที่ 7

เทศกาลมหาพรต “เราสามารถเริ่มตนใหมได” (5.06 น.)

ตอนที่ 8

เทศกาลมหาพรต “จงรักศัตรูของเรา” (5.27 น.)

ตอนที่ 9

เทศกาลปสกา “ชีวิตใหม” (6.12 น.)

(4.48 น.)

ตอนที่ 10 เทศกาลปสกา “ลําตนและกิ่งกาน...ยังคงมีชีวิตอยูหรือไมถาขาดพระเยซูเจา?” (4.03 น.) ตอนที่ 11 วันสมโภชพระจิต “พระเปนเจาทรงดํารงอยูในพระศาสนจักรหรือไม” (6.34 น.) ตอนที่ 12 เทศกาลธรรมดา “พระกายของพระคริสต...เราทุกคนเปนลูกๆ ที่มีคาของพระองค” (5.26 น.)


เพื่อนมหัศจรรย เด็กหญิงชื่อแอนจี้ เชื่อวาเธอมีเทวดารักษาตัวคอยคุมครอง เธอเรียกเทวดานี้วา ไมคกี้ แตพี่ชายของเธอชื่อแดนนี่ ชอบเยาะเธอในเรื่องนี้ จนทําใหแอนจี้สงสัย เมื่อครอบครัวเธอพากันไปเที่ยวในวันหยุด ที่ภูเขามีแกล (นักบุญมีคาแอล หรือไมเกิ้ล) เกิดเหตุการณที่ไมคาดฝน ทําใหวันหยุดครั้งนี้ ยากที่จะลืมได ระหวางทางขึ้นภูเขา แอนจี้พบกําไรเสนหนึ่ง จึงไปใสคอใหฮอปเปอรกระตางแสนรัก แตโจรสองคนก็สนใจในกําไรเสนนั้นดวย จึงมา เกี่ยวพันกับเทวดารักษาตัว เพื่อนมหัศจรรย (เทวดารักษาตัว) เปนเรื่องสนุก ใสๆ เพลงไพเราะ และใหความรูสึกที่ดี เปนเรื่องที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหมาะสําหรับเด็ก


นักบุญฟรังซิสเซียร องคอุปถัมภการแพรธรรม นักบุญฟรังซิสเซเวียรเกิดในประเทศสเปน ค.ศ. 1506 ขณะที่กําลังศึกษาอยูใน กรุ ง ปารี ส ท า นได ส มั ค รเข า คณะของ นั ก บุ ญ อิ ก ญาซี โ อ ได รั บ ศี ล บวชเป น พระสงฆ ณ กรุงโรม ค.ศ. 1537 ทานทุมเทชีวิตในการทํางานดานเมตตาจิต ใน ป ค.ศ. 1541 ไดออกเดินทางไปเปนมิสชันนารีทางตะวันออก ทานประกาศ พระวรสารอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ในประเทศอินเดียและญี่ปุนเปนเวลาสิบป ไดนําคนเปนจํานวนมากมาเปนศิษยติดตามพระคริสตเจา ถึงแกมรณภาพ ป ค.ศ. 1552 ที่ชายฝงประเทศจีนบนเกาะซานเซียน

(เวลา 26 นาที)


โยนออฟอารค ป ค.ศ. 1429 อังกฤษบุกเขามาในเขตแดนประเทศฝรั่งเศส โยน ออฟอารค หญิงสาวชนบท อายุเพียง 16 ป จากเมืองโลแรง เธอมีความ เชื่อเขมแข็ง ไดรับเสียงจากพระเปนเจาใหชวยเจาชายชารลที่ 7 นําทัพขับไล ทหารอังกฤษ จนไดรับชัยชนะ ปตอมา เธอถูกลักพาตัวไปใหทหารอังกฤษ ศาลศาสนจักรอังกฤษ กลาวหาวาเธอเปนแมมด และเฮเรติค เธอถูกเผาจนสิ้นชีวิต อายุเพียง 19 ป ใน ค.ศ. 1431 25 ปตอมา เธอไดรับการประกาศวาเปนผูบริสุทธิ์ และใน ค.ศ. 1920 ไดรับการประกาศแตงตั้งเปนนักบุญ ฉลองวันที่ 30 พฤษภาคม


อูฐชรา “ไอแซค” รูสิ่งนี้ดี เมื่อถึงเวลาสอนแพะหนุม “เบนจามิน” เกี่ยวกับชีวิต เขาจึงเลาเรื่อง “โจชัว” ลูกแกะขาพิการที่รูสึกถูกทอดทิ้ง โจชัวตองการใหเพื่อนๆ ยอมรับเขากลุม แตพระเปนเจามีแผนการพิเศษสุดสําหรับเขา เหมือนที่พระองคมีสําหรับเราทุกคน คืนหนาหนาววันหนึ่ง โจชัวอยูในสถานที่เหมาะสมในเวลาที่สมควร เฝาดูเหตุการณที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร และมีสวนในเหตุการณนี้ ชวงเวลาที่เปยมดวยความอบอุน และออนโยน เด็กๆ ตองชอบเรื่องนี้แนนอน เพราะมีการตูนสั้นๆ สอนคุณธรรม มีเพลงที่ไพเราะ


ศีลศักดิ์สิทธิ์สําหรับเด็ก เวลา 55 นาที

บทนําเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 คุณพอเรย ไฮน ไดจัดคายคําสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์สําหรับเด็กทั้งชายและหญิง 11 คน ใช ชีวิตอยูรวมกันเพื่อคนพบความหมายและสัญลักษณตางๆ ของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ในพระศา สนจักรคาทอลิก วีดีทัศนชุดนี้แบงออกเปน 8 ตอน ตอนแรกสอนใหเขาใจความหมายของ “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ตอนตอๆ ไป 7 ตอน อธิบายศีลศักดิ์สิทธิ์แตละประการ คุณพอไฮนมีวิธีการอธิบายงายๆ ชวยใหเด็กชาวคายคําสอน เริ่มเรียนรู และสนทนากั นวาพวกเขาเห็น และได ยิน และสัม ผัสพระเยซูเ จาอยางไร โดยอาศัยชีวิตศีล ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร

วีดีทัศนชุดเดียวกันของสงฆคณะพระมหาไถ (สหรัฐ) “ปลอยใหเด็กๆ มาหาเราเถิด” เปนบท

เทศน 12 ตอนสั้นๆ ที่คุณพอโจ เคมพใชอุปกรณและกิจกรรมชวยใหเด็กๆ เขาใจ พระวาจาดียิ่งขึ้น


ศาสนาคริสต ไดรับการพัฒนาความเชื่อในพระเปนเจา จากศาสนายิว ซึ่งเชื่อวา พระเปนเจาทรงสรางสรรสิ่งตางๆ ใหมนุษยดูแลพัฒนา แตมนุษยใชเสรีภาพ…ทําบาป พระองค จึงทรงสงพระเยซูคริสตมารับสภาพมนุษย ทรงชวยเหลือ เทศนสอนมนุษย ใหรักกัน ทรงเลือกสาวก ตั้งศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ทรงตั้งพระศาสนจักร ปจจุบัน มีสมเด็จพระ สัน ตะปาปา เป นผู นําเพื่อ รว มพั ฒ นาสัง คมใหมี สั นติ ยิ่งขึ้ น ตามคําสอนของพระเยซู ที่ ว า “เรารัก ทานทั้งหลายอยางไร ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด” (ยอหน 13:34)


คุณครูคําสอนดุจประตูทางเขา - ออก ขอไตรตรองสําหรับคุณครู เราตอนรับอยางไร 1. มีพระพรอะไรที่คุณสามารถมอบใหแกทุกคนที่มาและไปจากธรณีประตูบาน และหองเรียน 2. เกี่ยวพันกับประตูสูชีวิตจิต คุณจะทักทายตอนรับอยางไร ใหเปนสถานที่ปลอดภัย ทั้งดานวัตถุและจิตใจ 3. อะไรทําใหคนไมอยากผานคุณ ทั้งๆ ที่สมาชิกในครอบครัว หรือลูกศิษยจําเปนตองเดินผาน เรารวมเดินทางอยางไร 1. จงพิจารณาวิธีการที่คุณปฏิบัติตอนักเรียนของคุณ 2. คุณทําใหนักเรียนมั่นใจอยางไรวาคุณสนใจพวกเขา เหมือนเนื้อหาที่พวกเขาเรียน 3. ใครเปนผูรวมเดินทางที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ทําไม 4. คุณทําใหนักเรียนมั่นใจอยางไรวา คุณตองการเปนผูรวมเดินทางในชีวิตพวกเขา มิใชแคเพียงเปนครู เราสงอยางไร 1. คุณสงผูอื่นไปในสังคมอยางไร ในฐานะเปนขาวดี 2. ทาทีของคุณในการสงเปนอยางไร 3. เชิญไตรตรองวิธีการของพระเยซูกับศิษยที่เดินทางไปหมูบานเอมมาอุส (ลูกา 24:13-35) และหญิงที่บอน้ําของยาโคบ (ยอหน 4:1-42)


ฟาติมา ประสบการณแหงศรัทธา ภายใตทองฟายิ่งสูงก็ยิ่งใกลเหตุการณซึ่งเรากําลังจะไปสัมผัสที่เกิดขึ้นที่นั่น ซึ่งทําใหฟาติมา มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เริ่มตนในป 1916 เมื่อเทวดาประจักษมาหาเด็ก 3 คน คือ ลูซีอา อายุ 9 ขวบ ฟรังซิสโก อายุ 8 ขวบ และยาชินทาอายุ 6 ขวบ ณ สถานที่ที่เรารูจักกันคือ โลกา ดูกา เบซู หางจากหมูบาน

อัลยูสแตรล เปนหมูบานเล็กๆ และบานเกิดของเด็กทั้งสาม พวกเขาเห็น

แสงเหมือนฟาแลบคลายฝนจะตก จากนั้นพวกเขาเห็น

“สตรีปรากฎกาย รุงโรจนกวาดวง

อาทิตย” เหนือตนโอก แมพระประจักษมาทุกเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม รวม เปนเวลา 6 เดือน แมพระสัญญาวา ในการประจักษมาครั้งสุดทายแมพระจะใหอัศจรรยยิ่งใหญ เกิดขึ้น ปจจุบันมีผูแสวงบุญมากมายมาที่ฟาติมา ตลอดทั้งวันและคืน ไมวาฝนจะตกหรือแดดจะ ออก เพื่อมาภาวนาและทําพลีกรรม ทําใหฟาติมาเปนสถานที่ที่นาตื่นตาและนาประทับใจ วีดีทัศนมวนนี้ออกมาในรูปแบบสารคดีสงเสริมความศรัทธา


ถิ่นกําเนิดของพระเยซูเจา ในป “ปติมหาการุญ ค.ศ. 2000 เราชาวคาทอลิกมีความยินดี เฉลิม ฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจาครบปที่ 2000 เราจึงจัดแปลเรื่อง The Homeland of Jesus (ถิ่นกําเนิดของพระเยซูเจา) สําหรับชวยใหผูชมและผูที่ จะไปจาริกแสวงบุญรูจักประเทศอิสราแอลดียิ่งขึ้น ในเรื่องนี้ ไดกลาวถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย แมน้ําจอรแดน เมืองคาร เปอรนาอุม นาซาเร็ธ เบธเลเฮม กรุงเยรูซาเล็ม โดมออฟเดอะร็อค เมือง เฮโบรน อาคินคาเร็มทะเลตาย ทะเลสาบกาลิลี ภูเขาทาบอร เยริโค การ ฉลองปสกาของชาวยิว วีอาโคโลโรซา ยัฟฟา เทลอาวีฟ


การใหอภัย ในป 1999 เปนปที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ทรงประกาศให เปนปพระบิดา เปน ปแหงการใหอภัย เราจึงขอนําเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 บุรุษผูทรงเปน แบบอยางของการรับใชเพื่อนมนุษยโดยแท ที่พักพิงแกผูทนทุกข ผูถูกจองจํา วันที่ 13 พฤษภาคม 1981/2524 ทรงถูกลอบปลงพระชนม ซึ่งตรงกับวันฉลองแมพระประจักษ ที่ฟาติมา มือสังหารไดซอนตัวอยูทามกลางฝูงชน ในขณะที่ทรงอุมเด็กหญิงคนหนึ่งขึ้นมาอวยพรและ สงคืนใหกับบิดามารดา (พระสันตะปาปาทรงผาตัดและรักษาอยูโรงพยาบาล 83 วัน จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 1981) ป 1983/2526 สมเด็ จ พระสั นตะปาปาเสด็ จ เยี่ ย มเมห เม็ ด อาลี อาจา ในเรือ นจํ า ผู ซึ่ ง พยายามปลงพระชนมพระองค เพื่อแสดงใหเห็นวาพระองคทรงใหอภัย และตองการชวยชีวิตผูที่ทําราย พระองค นับเปนความจําเปนยิ่งที่แบบอยางของความมีใจกวางขวางนี้จะตองถูกแสดงใหเห็น เพราะในโลก ปจจุบันมักจะถูกละเลยความเมตตากรุณาอยูเสมอ (26 นาที)


วีดีทัศน์ ส่งเสริมศรัทธา  

วีดีทัศน์ ส่งเสริมศรัทธา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you