Page 1

ใชสําหรับเขียนใสกระดาษโปสเตอร บนกระดาน และแผนใส ในการอบรมคริสตศาสนธรรม

โดย Peter PcCRACKEN, C.F.C

ศูนยคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


คำนำ พระศาสนจักร ได้ยึดถือเอาการสอนคำสอนมาเป็นหนึ่ง ในภารกิจพื้นฐาน ในการทำให้คริสตชนมีความเชื่อมากยิ่งขึ้น เสมอมา นี ่ เ ป็ น พระดำรั ส สุ ด ท้ า ยของพระคริ ส ตเจ้ า คื อ ให้ “พวกเรา” ทุกคนออกไปประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ (เทียบ Catechesis Tradendae ข้อ 1) จากคำสัง่ นีเ้ อง บรรดาอัครสาวกได้พยายามออกไปเผยแพร่ขา่ วดีของพระองค์ ทัง้ ด้วยการสอนแบบปากเปล่า และการเขียนจดหมายไปตามกลุ่มคริสตชนต่างๆ ซึ่งพระศาสนจักรได้มีการพัฒนาการสอนคำสอนเรือ่ ยมาจนถึงยุคของเรานี้ ทีม่ วี ธิ กี ารและเครื่องมือที่ทันสมัยอันเอื้ออำนวยต่อการสอนคำสอนให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก (CT ข้อ 46) จากการเรียนวิชาการอบรมคริสตศาสนธรรม ทีม่ กี ารเปิดกว้างให้นักศึกษาเลือกเสนอผลงานด้านคำสอนที่เป็นประโยชน์ คณะผูจ้ ดั ทำได้คดั เลือกหนังสือทีจ่ ะแปลชือ่ “Visual Catechesis”

ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ให้ชื่อภาษาไทยว่า “การสอนคำสอนแบบรูปภาพ” ของ Peter McCRACKEN, C.F.C. ชุดนี้ เพราะเห็นว่า หนังสือเล่มนีส้ ามารถสรุปเนือ้ หาคำสอนในเรือ่ งศีลศักดิส์ ทิ ธิไ์ ด้เป็นอย่างดี และครบถ้วน อีกทัง้ ยังมีภาพลายเส้นง่ายๆ ประกอบความเข้าใจอีกด้วย ทีแ่ ม้ผสู้ อนคำสอนที-่ ไม่เชีย่ วชาญเรือ่ งการวาดภาพนัก ก็สามารถวาดได้โดยง่าย ซึง่ จะช่วยให้ผ-ู้ เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจเนือ้ หามากยิง่ ขึน้ และยังมีสว่ นในการอบรมให้ผเู้ รียนเติบโตในความเชือ่ และมีความรักต่อพระเป็นเจ้า และเพือ่ นพีน่ อ้ งรอบข้างยิ่งวันยิ่งมากขึ้นด้วย คณะผูจ้ ดั ทำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า “การสอนคำสอนแบบรูปภาพ” ชุดนีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่ผทู้ ส่ี อนคำสอน และผูอ้ า่ นทุกท่านบ้าง ไม่มากก็นอ้ ย และขอพระเป็นเจ้าโปรดอำนวยพรในน้ำใจดีของท่านให้ประสบความสำเร็จในการอบรมเด็กและเยาวชน ให้เป็นคริสตชนที่เข้มแข็งในอนาคตของพระศาสนจักรต่อไป คณะผู้จัดทำ


สารบัญ คำนำ ศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลศักดิส์ ทิ ธิม์ ี 7 ประการ ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นการพบกับพระเยซูเจ้าส่วนบุคคล เครื่องหมายของสิ่งคล้ายศีล ศีลล้างบาป น้ำให้ชีวิต น้ำ : เครือ่ งหมายแห่งความตาย น้ำ : เครือ่ งหมายแห่งการชำระล้าง ฟิลปิ โปรดศีลล้างบาป เปาโลโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลัง ศีลล้างบาปในสมัยโบราณ ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ บุตรบุญธรรมของพระเจ้า ศีลล้างบาปเป็นสิ่งจำเป็น พิธีศีลล้างบาป พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป

4 5 6 7 8 9

เทียน เสือ้ ขาว น้ำมัน การเสก เราควรจะฉลองการรับศีลล้างบาปของเรา ศีลล้างบาป ทำให้เรามีสว่ นร่วมในสังฆภาพของพระคริสตเจ้า ศีลล้างบาป ทำให้เรามีความเชือ่ ศีลล้างบาป ทำให้เรามีความหวัง ศีลล้างบาป ทำให้เรามีความรัก ชีวิตของคริสตชน ทำไมเราต้องแบ่งปัน พันธกิจแห่งศีลล้างบาป ความรักต่อผู้อื่น วิธีช่วยเหลือผู้อื่น ศีลล้างบาป ทำให้เราเป็นผูแ้ พร่ธรรม

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10 11 12 13 14

ศีลกำลัง วันเปนเตกอสเต (วันพระจิตเสด็จลงมา) ศีลกำลังเป็นการรับพระจิต ศีลกำลัง การปกมือ

28 29 30 31

1 2 3


การเพิ่มพูนคุณธรรมและพระพร พรของพระจิตเจ้า ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งการเริม่ ต้น 3 ประการ น้ำมันเป็นสัญลักษณ์ตามธรรมชาติ น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เครื่องหมายกางเขน ลักษณะของศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ (เครือ่ งหมายหรือการประทับตรา) เรากลับกลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตใจ เป็นสมาชิกของชุมชน พระเยซูเจ้าทรงรับการเจิมด้วยพระจิตเจ้า หน้าที่แห่งการเป็นกษัตริย์ พระอาณาจักรจงมาถึง หน้าที่แห่งการเป็นสงฆ์ หน้าที่แห่งการเป็นประกาศก เครื่องหมายแห่งสันติภาพ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแบบผู้ใหญ่ การปราบศัตรูภายในตัวเรา การเอาชนะโลก ผลของพระจิต พิธีกรรมใหม่ของศีลกำลัง

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ศีลมหาสนิท การนมัสการ ศาสนาอื่นเชื่อและนมัสการอย่างไร สถานนมัสการ เราจะแสดงการนัสการอย่างไร ประชาชนผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการนมัสการ พระเยซูเจ้าสถิตกับเรา พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการระลึกถึง เป็นปัจจุบันสำหรับเรา พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการถวายบูชา มอบตัวเราเอง วิถีทาง พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการขอบพระคุณ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการถวายบูชาที่สมบูรณ์ ในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ เราขอบคุณพระเจ้า เวลาแห่งการฉลอง พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการเฉลิมฉลอง การกินเลี้ยงปัสกาของชาวยิว รูปแบบของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การเรียกเพื่อชีวิต สิ่งที่ใช้ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พวกเราถูกส่งออกไป

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


เราฉลองในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ศีลอภัยบาป เลือกทำความดี บาป การกลับมาหาพระเจ้า จงคืนดีกัน นิทานเปรียบเทียบเรื่องเมตตาของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาลของฉัน เงินเหรียญที่หายไป บิดาผู้ให้อภัย การเปลี่ยนแปลงหัวใจ หญิงคนบาปได้รับการอภัย พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยแก่เปโตร พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจของพระองค์ในการอภัยบาป โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติ ความสุขแท้จริง ฉันควรจะให้อภัยมากเท่าไร เราวอนขอการให้อภัยในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ศีลอภัยบาป พิธีแห่งการคืนดี พิจารณามโนธรรม

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

ในการคืนดี พระเจ้าทรงมอบภารกิจแก่เรา

93

ศีลเจิมคนป่วย พระเยซูเจ้าทรงรักทุกคนที่พระองค์พบเห็น พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนป่วย พระเยซูเจ้าทรงรักษาพลังของพวกเรา เรียกหาการเจิม การเจิมคนป่วยเรียกร้องให้พระศาสนจักรดูแลคนสูงอายุ และคนป่วย หน้าที่ของครอบครัว การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยรวมกัน พิธีของการเจิม เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักษา

98 99 100 101 102

ศีลบรรพชา พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งสาวกของพระองค์เป็นสงฆ์ พระสงฆ์มีส่วนร่วมในชีวิตสงฆ์ของพระเยซูเจ้า อำนาจในการอภัยบาป พระเยซูเจ้าทรงสั่งพระสงฆ์ของพระองค์ให้ไปเทศน์สอน ศีลบรรพชา กระแสเรียกของพระสงฆ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์และศาสนบริการพิเศษ

103 104 105 106 107 108 109

94 95 96 97


สังฆานุกร 110 ศาสนบริการอื่นๆ 111 ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งความรักและบริการ : ศีลสมรสและศีลบรรพชา 112 ศีลสมรส งานสมรสที่หมู่บ้านคานา การสมรสของคริสตชน คำสัญญาของการสมรส อวยพรการแต่งงาน การแต่งงานเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง

113 114 115 116 117

พระศาสนจักร กำเนิดพระศาสนจักร อัครสาวกเป็นผู้สานต่องานของพระเยซู พระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพยังคงอยู่ พระกายของพระคริสตเจ้า บทบาทในพระศาสนจักร ความรักและความจริง ธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร พระคริสตเจ้าทรงเป็นศิลามุมเอกของพระศาสนจักร พระศาสนจักรเปรียบเป็นเถาองุ่น พระศาสนจักรเปรียบเหมือนบ้าน

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

พระศาสนจักรเปรียบเหมือนลูกแกะ พระศาสนจักรเป็นประชากรพระเจ้า คริสตชนที่เป็นมรณสักขี ชีวิตนักพรต สัญลักษณ์ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรสากล พระศาสนจักรสืบเนื่องมาจากอัครสาวก พระศาสนจักรไม่ผิดพลาด พวกเราทุกคนมีพระพรสำหรับพระศาสนจักร มีคนมากมายที่ต้องช่วยเหลือ

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

พระบัญญัติ พระวรสารมาก่อนกฎ พระบัญญัติ 10 ประการ ความสุขแท้จริงของพระเยซูเจ้า พระบัญญัตปิ ระการที่ หนึง่ พระบัญญัตปิ ระการที่ สอง พระบัญญัตปิ ระการที่ สาม พระบัญญัตปิ ระการที่ สี่ พระบัญญัตปิ ระการที่ ห้า

140 141 142 143 144 145 146 147


พระบัญญัตปิ ระการที่ หก พระบัญญัตปิ ระการที่ เจ็ด พระบัญญัตปิ ระการที่ แปด พระบัญญัตปิ ระการที่ เก้า พระบัญญัตปิ ระการที่ สิบ จงรักศัตรู การตัดสินใจ มโนธรรม เรื่องอื่นๆ พระคัมภีร์ การสร้าง การเผยแสดงของพระเจ้า พระตรีเอกภาพ พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานปัจจุบัน บาปกำเนิด เชื้อสายแห่งความบาป ทรงส่งพระผู้ไถ่กู้ลงมา การกลับคืนชีพของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงจิตใจ บทบาทของพระนางมารีย์ ความจริงนิรันดร

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168


ศีลศักดิส์ ทิ ธิม์ ี 7 ประการ + ศีลล้างบาป + ศีลกำลัง + ศีลมหาสนิท การเริ่มต้น

+ ศีลแห่งการคืนดี + ศีลเจิมคนป่วย การเยียวยารักษา

+ ศีลบรรพชา + ศีลสมรส รักและรับใช้

1


ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นการพบกับพระเยซูเจ้าส่วนบุคคล ผ่านทางเครื่องหมาย น้ำ น้ำมัน ปัง เหล้าองุ่น การสัมผัส คำพูด แสงสว่าง ประทานพระหรรษทานให้เราในช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงประทับกับเรา เพิ่มพูนความเชื่อและความรักของเรา 2

แสดงสิ่งซึ่งพระเ ย ซ ู เ จ้ า ท ร ง กระทำเพื่อเรา


เครือ่ งหมายเหล่านี้แสดงอะไรแก่เรา

เครื่องหมายของสิ่งคล้ายศีล ทางออก

เครื่องหมายของสิ่งคล้ายศีลแสดงสิ่งซึ่งพระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา ดังที่เราพบพระองค์ในศีลศักดิ์สิทธิ์ การเริม่ ต้น การรักษา การเรียก การหล่อเลีย้ ง การทำให้ เ ข้ ม แข็ ง การให้ อ ภั ย การทำให้ ศ ั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ การอุทิศตน

พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นเครือ่ งหมายทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา 3


น้ำให้ชีวิต การสร้าง

น้ำท่วม

พืช สัตว์ มนุษย์

โนอาห์และครอบครัว

แม่น้ำไนล์

ทะเลแดง

โมเสส ประชากรที่ได้รับเลือกสรร น้ำแห่งศีลล้างบาปให้ชีวิตพระหรรษทานแก่เรา ชำระล้างเราจากบาป 4


น้ำ : เครือ่ งหมายแห่งความตาย น้ำท่วม : คนบาปจมน้ำ

ทะเลแดง : ชาวอียปิ ต์จมน้ำ ศีลล้างบาป : บาปต้องตายในตัวเรา (อพย 14:21-31) 5


น้ำ : เครือ่ งหมายแห่งการชำระล้าง

ศีลล้างบาปชำระเราจาก บาปกำเนิด บาปส่วนบุคคล (ศีลล้างบาปผู้ใหญ่)

6


ฟิลปิ โปรดศีลล้างบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทำให้เราเป็นสมาชิกของประชากรของพระเจ้า + ศีลล้างบาป + ศีลกำลัง + ศีลมหาสนิท

ชายผู้นั้นเดินทางต่อไปด้วยความยินดี 7


เปาโลโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลัง

เขาทั้งหลายได้รับศีลล้างบาป เดชะพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เปาโลปกมือเหนือพวกเขา และพระจิตเสด็จลงมาประทับเหนือพวกเขา

(กจ 19:1-7)

ศีลล้างบาปและศีลกำลัง นำไปสู่ศีลมหาสนิท 8


ศีลล้างบาปในสมัยโบราณ การตัดสินใจส่วนตัวที่จะมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระคริสต์

ความสว่าง พระหรรษทาน การเกิดใหม่

ความมืด บาป ความชั่ว บาปตายไปในตัวเรา ได้รับชีวิตใหม่

9


ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ สิ้นพระชนม์ ทรมาน กลับคืนพระชนมชีพ ความสว่าง

ความมืด ศีลล้างบาป

เราตาย ถูกฝัง และกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้า 10


บุตรบุญธรรมของพระเจ้า

บุตรบุญธรรมเหล่านี้มีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ในศีลล้างบาปเราได้รับพระจิตแห่งการเป็นบุตรบุญธรรม ทำให้เราเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า ...และเป็นทายาทแห่งพระอาณาจักรของพระองค์

11


ศีลล้างบาปเป็นสิ่งจำเป็น

ไม่มใี ครสามารถเข้าสูพ่ ระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า

นิโคเดมัส

บางคนได้รับศีลล้างบาปโดยการเป็นมรณสักขี หรือทางความปรารถนาของเขาที่จะรักพระเจ้า (ยน 3:1-21) 12


พิธีศีลล้างบาป พ่อแม่ที่ปรารถนาให้บุตรของตน เป็นสมาชิกของชุมชน แห่งความเชื่อของเขา

น้ำเสก การปฏิญาณ การล้างบาป การเจิม การจุดเทียน บทข้าแต่พระบิดา

ทำไมท่านปรารถนาให้เด็กคนนี้ได้รับศีลล้างบาป

หน้าที่ เข้าสู่

อ่านพระวาจาของพระเจ้า 13

อวยพร จบพิธี


พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป ข้าพเจ้าล้างท่าน ในนามของพระบิ ด า พระบุ ต ร และพระจิต

พระสงฆ์ กล่าวคำพูดว่า

เทน้ำ พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป 14

เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า เรามีส่วนร่วมในความรักของพระเจ้า เราเป็นสมาชิกของชุมชนคริสตชน


เทียน เสือ้ ขาว น้ำมัน

เทียน แสงสว่างของพระคริสตเจ้า

เสื้อขาว ชีวิตของพระคริสตเจ้า

น้ำมันสำหรับผูเ้ ตรียมเป็นคริสตชน (เตรียม) พละกำลัง การเทน้ำ (ชำระล้าง ทำให้มชี วี ติ ) น้ำมันคริสมา (การเสก) 15


การเสก

มอบหมายให้ อุทิศตนเพื่อรับใช้ และเป็นพยานถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า

กาลิกส์

ถ้วย กษัตริย์ดาวิด ดาวิด เด็กเลีย้ งแกะ

ผู้ได้รับศีลบวช

ผูไ้ ด้รบั ศีลล้างบาป ศีลกำลัง 16


เราควรจะฉลองการรับศีลล้างบาปของเรา

เป็ น วั น เกิ ด ของเราในพระจิ ต ในการเป็ น ประชากรของพระเจ้ า ในฐานะบุตรของพระองค์ 17


ศีลล้างบาปทำให้เรามีส่วนร่วมในสังฆภาพของพระคริสตเจ้า

บรรเทา ปลอบประโลม

นมัสการ สวดภาวนา เผยแผ่พระวาจาของพระเจ้า

รักษา

เราเป็นหนึง่ เดียวกับพระคริสตเจ้า ในฐานะประกาศกและกษัตริย์ 18


ศีลล้างบาปทำให้เรามีความเชื่อ

พระเจ้าตรัส

ผ่านทางพระเยซูเจ้า

ความเชื่อทำให้เรามีพละกำลังที่จะเชือ่ ในสิง่ นี้ และมอบตัวเราเองแด่พระเจ้า

มายังเรา 19


ศีลล้างบาปทำให้เรามีความหวัง

พระเยซู เ จ้ า ทรงปรารถนาให้เราได้รับความรอดพ้น

พรเยซู เ จ้ า ทรงสิ ้ น พระชนม์ เพื่อช่วยเราให้รอดพ้น

พระเยซูเจ้าทรงประทานพละกำลังให้พระศาสนจักร ในการช่วยเราให้รอดพ้น โดยผ่านทางศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ 7 ประการ 20


ศีลล้างบาปทำให้เรามีความรัก เราสามารถรักพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเรา

ทรงรวมเราให้ เ ป็ น หนึ ่ ง เดียวกับพระองค์

ช่วยเหลือเราให้รักเพื่อนพี่น้องของเรา

21


ชีวิตของคริสตชน หมายถึง การแบ่งปัน

จงทำให้ ผ ู ้ อ ื ่ น เห็ น ถึ ง ความไม่เห็นแก่ตัว การภาวนาอยู่เสมอ และแบบอย่างที่ดีของท่าน 22


ทำไมเราต้องแบ่งปัน ฉันแบ่งปันขนมเค้กที่แม่ทำ สำหรับฉันและคนอื่นๆ นี่เป็นความปรารถนาและสิทธิที่จะทำ + การรวมกันเป็นกลุม่ นำมาซึง่ + มิตรภาพ + ความเป็นหนึง่ เดียว พระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราประทานชีวิตและความรักของพระองค์แด่ฉัน พระองค์ประสงค์ให้ฉันแบ่งปันชีวิตและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 23


พันธกิจแห่งศีลล้างบาป โดยทางการทำงานของเรา โดยทางการภาวนาของรา

โดยทางลักษณะความเป็นบุคคลอย่างที่เราเป็น เพื่อทำให้พระคริสตเจ้าทรงปรากฏขึ้นในโลกอีกครั้งหนึ่ง 24


ความรักต่อผู้อื่น ............................................................................. เยี่ยมผู้ป่วย ............................................................................. เลี้ยงดูผู้หิวโหย ............................................................................. ให้น้ำแก่ผู้หิวกระหาย ............................................................................. ฝังผู้สิ้นใจ ............................................................................. เยี่ยมเยียนผู้ถูกจองจำ ............................................................................. ให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยเปล่า ............................................................................. ให้ที่พักแก่ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ............................................................................. 25


วิธีช่วยเหลือผู้อื่น สอนผู้ที่ไม่รู้ แนะนำผู้ที่สงสัย บรรเทาใจผู้โศกเศร้า ภาวนาสำหรับทุกคน ช่วยเหลือคนบาป ให้อภัยผู้ประทุษร้าย ยอมรับคนผิด

26


ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นผู้แพร่ธรรม แก่พี่น้องต่างความเชื่อ

แก่ผู้ที่ไม่ใช่คริสตชน

แก่คริสตชนนิกายอื่นๆ

แก่คริสตชนผู้ละทิ้งศาสนา

แก่ผู้คนที่อยู่รอบข้างเรา 27

แก่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อ


วันเปนเตกอสเต (วันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา)

ลิ้นไฟ

เยรูซาเล็ม

ลม

เสียงดัง

พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนืออัครสาวก เปโตรช่วงก่อน

ผมไม่รู้จักเขา

สงสัย ช้า กลัว อ่อนแอ

ความเชื่อ ความเข้าใจ ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง

(กจ 2:1-42) 28

เปโตรช่วงหลัง + เทศน์สอน + ยอมตาย


ศีลกำลังเป็นการรับพระจิต ท่ า นได้ ร ั บ การประทั บ ตราด้วยพระพรของพระจิต

เราสัญญาที่จะดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงความเชือ่ ความหวังและความรักของเรา

พ่อแม่ทูนหัว พระสังฆราช

ศีลล้างบาปเป็นปัสกาของเรา 29


ศีลกำลัง เริม่ ต้นเข้าสูช่ วี ติ ของพระคริสต์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเข้าสูช่ มุ ชนคริสตชนอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ศีลล้างบาป : ชีวิตคริสตชน เริ่มต้น

30


การปกมือโดยพระสังฆราช และพระสงฆ์ผรู้ ว่ มประกอบพิธี

เชิญพระคุณของพระจิตเจ้าลงมา

ประทานพลังของพระจิต

31


การเพิ่มพูนคุณธรรมและพระพร ศีลกำลัง

ศีลล้างบาป คุณธรรม พระพร การให้ ความเชือ่ ความหวัง ความรัก ปรีชาญาณ ความเข้าใจ คำตักเตือน ความรู้ ความอดทน ความศรัทธา ความยำเกรงต่อพระเจ้า

การเพิ่มพระพรและคุณธรรม 32


พระพรของพระจิตเจ้า พระเจ้า พระบิดาของเรา

ในความรักของพระองค์ได้ทรงส่งพระจิตลงมา

ผู้ซึ่งนำเราให้ ร่วมมือในงานของพระคริสตเจ้ามากขึ้น

ดำเนินชีวิตใน พระคริสตเจ้า อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

รู ้ จ ั ก พระบิ ด ามากขึ้น

33

รักซึ่งกันและกันมากขึ้น


ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งการเริม่ ต้น 3 ประการ ศีลกำลัง

ประทานความเข้มแข็งแก่เราในการต่อสู้

ศีลมหาสนิท

ศีลล้างบาป

ประทานการเลีย้ งดูเพือ่ ให้รอดชีวิต

ให้ชีวิตแห่งความรักแก่เรา

ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ 3 ประการ เป็นการฉลองการเริ่มต้น เข้าไปหาองค์พระคริสตเจ้าและชุมชนคริสตชน 34


น้ำมันเป็นสัญลักษณ์ตามธรรมชาติ ท่านเป็นแสงสว่างส่องโลก การตกแต่ง การรักษา การป้องกัน

ความเข้มแข็ง การให้แสงสว่าง

ศีลกำลังประทาน ความเข้มแข็งในน้ำใจ แสงสว่างในจิตใจ

35


น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง

น้ำมันศีลล้างบาป น้ำมันคริสมา (น้ำมันมะกอกและยางไม้หอม) น้ำมันคริสมา (เสกโดยพระสังฆราชในวันพฤหัสฯ ศักดิส์ ทิ ธิ)์

น้ำมัน สุขภาพ ยา

การทำให้ศักดิ์สิทธิ์

เครื่องสำอางค์ ขี้ผึ้ง

ความเข้มแข็ง

พระสงฆ์

กษัตริย์

ประกาศก นักกีฬา

36


เครื่องหมายกางเขน จงภูมิใจในการเป็นของ พระเยซูคริสตเจ้า

ฉันยิ่งใหญ่ เหมือนพระคริสตเจ้า

จงเตรียมพร้อม ที่จะแบกกางเขนของตน ติดตามพระคริสตเจ้า

จงพร้อมที่จะรู้จัก พระคริสตเจ้าก่อนคนอื่น

ยางไม้หอม : เป็นสัญลักษณ์ แห่งความหอมของพระคริสตเจ้า ที่ส่งกลิ่นหอมออกมา เมื่อเราปฏิบัติความเชื่อของเรา

แบบอย่างของเรา ควรจะดึงดูดคนอื่น ให้มาหาพระคริสตเจ้า

37


ลักษณะของศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ (เครือ่ งหมายหรือการประทับตรา) เรากลายเป็นบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง พวกเราได้รับการเปลี่ยนเป็นบุคคล มีบทบาทใหม่ในพระศาสนจักร

ศีลล้างบาป บิดาตามธรรมชาติ พร้อมกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ : ดำรงชีวิตเป็นดั่งบุตรของพระเจ้า

ศีลกำลัง

ชีวิตฝ่ายจิตของเด็ก สูช่ วี ติ ฝ่ายจิตของผู้ใหญ่ : มีหน้าที่แห่งการเป็นพยาน

ศีลบรรพชา เติบโตในฐานะสงฆ์ ประกาศก กษัตริย์ ถูกเรียกมาเพื่อรับใช้ 38


เรากลับกลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตใจ พยายามทำความดี

เมื่อได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง พยายามป้ อ งกั น ความคิดของคริสตชน

รับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น

ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้อื่น

สามารถต่อสู้กับศัตรูภายใน

จิตใจที่ร้อนรน มากขึ้น

เมื่อได้รับศีลล้างบาป

39


เป็นสมาชิกของชุมชน

เมือ่ ได้รบั ศีลกำลัง ฉันได้รบั การต้อนรับเข้าสูพ่ ระศาสนจักร เข้าร่วมกลุ่มกับผู้มีความเชื่อ

ศีลกำลังทำให้ฉันเป็นดั่งสมาชิก

เรารับใช้ผู้อื่น พวกเราเป็นชุมชนของการภาวนา

ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรักและความหวัง

40


พระเยซูเจ้าทรงรับการเจิมด้วยพระจิตเจ้า พวกเราได้รับการเจิมด้วยพระจิตศักดิ์สิทธิ์เหมือนดั่งที่พระเยซูได้รับ

ท่านยอห์น ผูท้ ำพิธลี า้ ง แม่น้ำจอร์แดน

คริสตชนซึง่ ได้รบั ศีลกำลังมีเครือ่ งหมาย 4 ประการนี้ 41

พระเยซูเจ้าทรงถูกเจิมให้เป็น กษัตริย์ ครอบครองดวงใจทุกดวง พระสงฆ์ เพื่อถวายพระองค์เอง ประกาศก เพื่อเทศน์สอนความจริง มรณสักขี ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์


หน้าที่แห่งการเป็นกษัตริย์

บ้าน

เป็นนายของตนเอง ขยายพระอาณาจักรของพระคริสตเจ้า พื้นที่ที่เราอยู่

โลก ประเทศ

โรงเรียน

เป็นสมาชิกที่ร้อนรนของพระศาสนจักร 42


พระอาณาจักรจงมาถึง

การเทศน์สอน ศีลกำลัง นำฉันสู่ภารกิจ

การปลอบโยน

การรักษา

ความรัก

ความช่วยเหลือ เป็นแบบอย่าง

ชีวติ ใหม่ไม่ใช่ชวี ติ สำหรับฉันคนเดียว แต่เป็นชีวิตแห่งการแบ่งปัน

แสดงพระวาจาของพระเจ้าเป็นวาจาทรงชีวิต

43


หน้าที่แห่งการเป็นสงฆ์ โดยทางพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า และพระจิตของพระองค์

ช่วยทำให้โลกศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

เป็นคริสตชน บุคคลแห่งการภาวนา

ร่วมเฉลิมฉลองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณด้วยความตั้งใจ

อ่านพระวาจาของพระเจ้า 44


หน้าที่แห่งการเป็นประกาศก สอนและแนะนำ คนอ ื่นด ้วย รั ก ม า ว ค ละ แ ้ ู ร ม า คว จ้ า เ ต ิส ร ค ะ พร ง อ ข

รับข่าวดี ที่มนุษย์ได้รับความรอดพ้นโดยทางพระคริสตเจ้าด้วยความยินดี สื่อของการเผยแผ่ข่าวดี 45

สอนถึงพระเยซู พระสังฆราช พระสงฆ์ พ่อแม่ ครู นักเขียน นักโฆษณา ผู้ผลิต


เครื่องหมายแห่งสันติภาพ ความสงบสุข

สันติสุขอยู่กับท่าน สันติกับพระเจ้า สันติกับเพื่อนบ้าน

สันติกับครอบครัว สันติกับเพื่อนร่วมงาน

46


การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแบบผู้ใหญ่ บรรลุวฒ ุ ภิ าวะทางชีวติ ฝ่ายจิต

สร้างความตั้งใจ รับผิดชอบ รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น

ไม่บรรลุวุฒิภาวะทางชีวิตฝ่ายจิต

ตามกระแสผู้อื่น ยอมแพ้ต่อความกดดัน ขาดความตั้งใจ

เข้าใจสิ่งต่างๆ ยึดมั่นในความเชื่อ

ไม่สนใจที่จะเพียรพยายาม ผลประโยชน์ ท างวัตถุ

ความตื่นเต้น

ความสะดวกสบาย ไม่พยายาม

47


การปราบศัตรูภายในตัวเรา ความเกียจคร้าน การโกหก การฉ้อโกง ความไม่เชื่อฟัง

ความหยิ่งจองหอง

การขโมย

ความเห็นแก่ตัว เคารพความเป็นมนุษย์

พูดคำหยาบ

ศีลกำลังประทานความเข้มแข็งแก่เรา 48


การเอาชนะโลก จงขอบพระคุณ จงให้กำลังใจ จงตัดสินใจ

พระเจ้า

รักสิ่งที่พอใจ

การดื่ม

ยาเสพติด

บริษัทไม่ดี

เรามีหน้าที่และเกียรติแห่งการต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อพระคริสตเจ้า

การอ่านหนังสือไม่ดี รกั ความม ง่ั คั่ง

49

ของมึน

เมา

แบบอย่างไม่ดี ภาพยนตร์ไม่ดี

ศีลกำลังช่วยฉันให้หลีกเลีย่ งสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคในการไปหาพระเจ้า


ผลของพระจิต พระจิตศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราให้เติบโต มีคุณภาพแบบพระเยซูคริสตเจ้า

ความรัก ความอดทน ความดี ความถ่อมตัว

ความชื่นชม ความมีเมตตา ความสุภาพ ความบริสุทธิ์

พวกเราชนะและได้รับรางวัลนิรันดร 50

ความมีสนั ติ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์


พิธีกรรมใหม่ของศีลกำลัง

1. วจนพิธกี รรม 2. การแสดงตัวของผูส้ มัคร 3. บทเทศน์ของพระสังฆราช 4. การรือ้ ฟืน้ คำสัญญาแห่งศีลล้างบาป 5. การปกมือ 6. การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา 7. บทภาวนาเพือ่ มวลชน 8. ภาคถวายบูชา

51


การนมัสการ นมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณ ขออภัยโทษ

การนมัสการเป็นสิง่ สำคัญในชีวติ ของคนยุคแรกเริม่ และคนทีม่ อี ารยธรรม ทัง้ ในส่วนตัวและกลุ่ม

วอนขอ คริสตชน : ภาวนาส่วนตัวและการนมัสการแบบพิธกี าร ตัวอย่าง การสวดสายประคำ พิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ

52


ศาสนาอื่นเชื่อและนมัสการอย่างไร ชาวฮินดู

ชาวมุสลิม

การไปแสวงบุญที่เมกกะ

การชำระล้างตนในแม่น้ำคงคา

วันสับบาโตของชาวยิว

ขบวนแห่

ดาวดาวิด เชิงเทียน มังกรจีน 53

ม้วนพระคัมภีร์


สถานนมัสการ แท่นบูชา

อาสนวิหาร วัด

วัด

ศีลมหาสนิท ศาลาธรรม

เสียงเรียกเพื่อการภาวนา

บทอ่าน

มุสลิม มัสยิด

ประมวลกฎหมาย ม้วนพระคัมภีร์ 54


เราจะแสดงการนมัสการอย่างไร การภาวนาออกเสียงหรือด้วยจิตใจ

ดนตรีและบทเพลง กลุม่ พิธกี รรม

ลักษณะท่าทาง หรือกิจการ

พิธตี า่ งๆ หรือตามระเบียบแบบแผน

55


ประชาชนผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการนมัสการ นักออร์แกน คนจัดดอกไม้ นักขับร้อง

พระสงฆ์ ผู้ช่วยพิธีกรรม

สัตบุรุษ การภาวนา การร้องเพลง

พิธีกร คนเก็บถุงทาน 56

สังฆานุกร

ผู้อ่านพระคัมภีร์


พระเยซูเจ้าสถิตกับเรา เอ็มมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา

วันอาทิตย์เป็นวันพิเศษ

พระคริสต์ ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และโปรดส่งพระจิตลงมา

เมื่อเราร่วมกันภาวนาและนมัสการ 57


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการระลึกถึง เราจดจำสิ่งที่พิเศษได้โดย รูปภาพ ภาพยนตร์ที่บ้าน

บัตรอวยพร สุนทรพจน์

การเดินทาง งานเลี้ยง 58


เป็นปัจจุบันสำหรับเรา บูชามิสซา

เราระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้เป็นปัจจุบันสำหรับเรา 59


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการถวายบูชา การให้ของขวัญ คุณค่าอยูท่ เ่ี จตนาของผูใ้ ห้

ความรัก ความเป็นเพื่อน การอวยพร การขอบคุณ การร่ำลา

เราให้เพื่อแสดงถึง

การแสดงความยินดี การคืนดีกัน

60


มอบตัวเราเอง กับพระคริสตเจ้า แด่พระบิดาเจ้า ในบูชามิสซา

การภาวนา ทำงาน การเล่น ความยินดี ความสำเร็จ

ความเสียใจ 61

ความผิดหวัง


วิถีทาง เรามอบตัวเราเอง เพื่อแสดงถึง

เราจะดำเนินชีวิต ในหนทางของพระเยซูเจ้าด้วย ความซื่อสัตย์ ความนบนอบ ความไว้ใจ ความบริสุทธิ์ ความไม่เห็นแก่ตัว

การให้อภัย ความใจดี ความเมตตา ความอดทน ความใจกว้าง

62


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการขอบพระคุณ เราแสดงการขอบคุณด้วย ดอกไม้ คำพูด บัตรอวยพร ของขวัญ สุนทรพจน์ การเชื้อเชิญ การช่วยเหลือ การเยี่ยมเยียน

63


พิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ เป็นการถวายบูชาทีส่ มบูรณ์ ผลไม้ พืชผล สัตว์ นก ขนมปัง เหล้าองุ่น มนุษย์ ถูกบูชาต่อพระเท็จเทียม

ชีวิตของพระคริสตเจ้าภายใต้รูปปังและเหล้าองุ่น เป็นการถวายบูชาต่อพระเจ้าเที่ยงแท้

64


ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเราขอบคุณพระเจ้า โดยการสวดภาวนา พวกเราขอบพระคุณพระองค์ สำหรับชีวิต ครอบครัว สุขภาพที่ดี ความสามารถต่างๆ เพื่อนพี่น้อง บ้านเกิดเมืองนอน

โดยการถวายบูชา

สำหรับพระเยซูเจ้าที่ทรงประทานให้เรา สำหรับชีวิตนิรันดร สำหรับการยกบาปของโลก สำหรับการนำเราเข้าสู่พระศาสนจักรของพระองค์

65


เวลาแห่งการฉลองเป็นช่วงเวลาแห่ง... การระลึกถึง

ความสุข การพูดคุย

การดื่ม

การเต้นรำ การกิน

การร้องเพลง

อยู่กับครอบครัว

ลืมปัญหา อยู่กับเพื่อนพี่น้อง 66


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการเฉลิมฉลอง ในบ้านของฉัน

การฉลอง

ดนตรี

เพื่อนพี่น้องอยู่รวมกัน

บูชามิสซา

การบันทึก อาหาร

ในวัดของฉัน เล่นออร์แกน บทขับร้อง เล่นกีตาร์ ประชากรของพระที่มารวมกัน ขนมปัง เหล้าองุ่น

เครื่องดื่ม การสนทนา การบรรยาย การแบ่งปันอาหาร

การอ่านพระวาจา การเทศน์สอน การับศีลมหาสนิท

เป็นเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกัน 67


การกินเลี้ยงปัสกาของชาวยิว การเป็นทาส ความตาย

ขนมปังไร้เชื้อ

แกะหนุ่ม

เลือดของลูกแกะ การขอบพระคุณพระเจ้า

เหล้าองุน่ ไร้ตำหนิ ผักขม การภาวนา

นี่คือกายของเรา ที่จะมอบให้สำหรับท่าน จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด นี่คือพันธสัญญาใหม่ ในโลหิตของเรา ซึ่งจะหลั่งสำหรับท่าน

สำหรับชีวิตที่เป็นอิสระ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 68


รูปแบบของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

6. การเสกศีล

5. บทภาวนาเสกศีล

4. พวกเราถวายตัวเราเองให้กับพระคริสตเจ้า 3. การเตรียมของถวาย

1. ขออภัยโทษจากพระเจ้า

2. รับฟังพระวาจา ภาวนาเพือ่ พระศาสนจักร 69

7. ภาคศีลมหาสนิท 8. รับพระกายพระคริสตเจ้า

9. เราถูกส่งให้นำพระคริสตเจ้าไปสูโ่ ลกของเรา


การเรียกเพื่อชีวิต

ลูกแกะพระเจ้า

ลูกแกะปัสกา

การพรมด้วยเลือด

เครื่องหมายแห่งชีวิตใหม่

70


สิ่งที่ใช้ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สตอลา

กาซูลา

ศีลแผ่นศีล จานรองศีล ผ้าขาวเช็ดจอกกาลิกซ์ จอกกาลิกซ์

อัลบา รัดประคด

ขวดที่ใส่น้ำและเหล้าองุ่น สีขาว ความชื่นชมยินดี สีแดง วันพระจิตเสด็จลงมา ฉลองมรณสักขี สีเขียว หลังพระคริสตเจ้าแสดงองค์ หลังพระจิตเสด็จลงมา วันอาทิตย์ของปี สีม่วง เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทศกาลมหาพรต

71

หนังสือพระคัมภีร์สำหรับอ่าน


พวกเราถูกส่งออกไป นำพระเยซูคริสตเจ้าไปสู่ทุกคนในโลก

ช่วยเหลือ ความยุติธรรม ความดูแลเอาใจใส่

สันติสุข

เมตตา กรุณา

ใจกว้าง 72

ให้อภัย


เราฉลองในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ รัศมี

การให้พร ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์

การตั้งศีล

การเยี ่ ย มเยี ย น 40 ชัว่ โมง

นำไปให้ผู้ป่วย

การแห่ศีลมหาสนิท

73

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ฉลองพระกายและพระโลหิตของ พระคริสตเจ้า


เลือกทำความดี พระเจ้าให้ฉัน มีหัวใจสำหรับคิด มีหัวใจสำหรับรัก มีน้ำใจอิสระสำหรับเลือก

การเลือกความดีนำไปสู่ ความชื่นชมยินดี และสันติสุข

ถูก ผิด

74


บาป

บาปเบา เราขาดจากความรักของพระ เราตัง้ ใจทีจ่ ะกลับมาหาพระเจ้า

ุน ย์ ษ ่เพื นม อ กั ้เจ ร า ระ พ รกั

ด้ ว ยความสุ ภ าพถ่อมตน

บาปหนัก การกระทำที่รู้ตัวและเต็มใจสำหรับสิง่ ซึง่ เรารู้อย่างชัดเจนว่าเป็นบาปหนัก 75


การกลับมาหาพระเจ้า แสง

พระเจ้าประทาน

ส ว่ า

ควา มเข

ใจขอ

เรา

ง จิ ต

ของ

จขอ

้ำใจ

76

เ สี ย ใ

จขอ

องน

เราไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้า หากปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์

จิตใ

ข็งข

เ ศ ร้ า

ยใน

้มแ

ความ

งภา

งเรา

งเรา


จงคืนดีกัน พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รวู้ า่ กำลังทำอะไร

เราถอยห่างจากพระเป็นเจ้า เป็นบาป

เราถอยห่างจากเพือ่ นพีน่ อ้ ง เป็นบาป

ความสว่างของพระเยซูคริสตเจ้าส่องแสงมาสู่พวกเรา

77


นิทานเปรียบเทียบเรื่องเมตตาของพระเจ้า ชาวเมืองนินะเวห์ได้เสียใจต่อการกระทำผิดและกลับใจ

พายุ โยนาห์

(ยนา 1-4)

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตากรุณา พระองค์ทรงอดทน เมตตา และพร้อมทีจ่ ะให้อภัยเสมอ 78


พระเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาลของฉัน พระองค์ทรงนำฉันไปในทางที่ถูกต้อง

พระองค์ทรงตามหาแกะที่หลงทางจนพบ

พระองค์ให้ฉนั พักผ่อนในทุ่งหญ้าที่เขียวขจี

พระองค์ทรงนำฉันไปยังบ่อน้ำที่ดี

(สดด 23) 79


เงินเหรียญที่หายไป ฉันมีความสุขมากเมื่อพบเงินเหรียญที่หายไป

เงินเหรียญ 9 เหรียญ 1 เหรียญ หายไป

(ลก 15:810)

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกัน เมือ่ คนบาปคนหนึง่ กลับใจ 80


บิดาผู้ให้อภัย พ่อ ลูกเสียใจที่ได้ทำผิดไป

พ่อดีใจมากเมือ่ ได้พบกับลูกชายที่หายไป

ความรู้สึกผิด ความเสียใจ ความรู้สึกห่างเหินจากพระ

ความยินดีในการต้อนรับ ความชื่นชมยินดี สันติสุข การให้อภัย พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราคืนดีกับพระบิดาเจ้า 81

(ลก 15:11-32)


การเปลี่ยนแปลงหัวใจ ลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านของท่านในวันนี้ ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัตคิ รึง่ หนึง่ ให้แก่คนยากจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิง่ ใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสีเ่ ท่า

ศักเคียส

น่าแปลกใจที่พระเยซูไปร่วมกับคนบาป

พระเจ้าข้า โปรดช่วยให้ลกู เปลีย่ นแปลงหัวใจของลูก เมือ่ ลูกไม่รกั พระองค์ และรักเพือ่ นพีน่ อ้ งอย่างเหมาะสม (ลก 19:110)

82


หญิงคนบาปได้รับการอภัย บาปของเจ้าได้รบั อภัยแล้ว ความเชือ่ ของเจ้า ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว

จากตะวันออกไปจนถึงตะวันตก พระเจ้าทรงยกความบาปผิดของเรา

ถ้าบาปของฉันเป็นสีแดงหรือสีเลือดหมู พระเจ้าจะทรงทำให้ขาวดังหิมะ

หญิงคนบาป 83

(ลก 7:36-50)


พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยเปโตร เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า 3 ครัง้ พระเยซูเจ้าทรงให้อภัยแก่เขา

ท่านอยู่กับเขาด้วย

ฉั น ไม่ ร ู ้ จ ั ก เยซู ชาวนาซาเร็ธ

(ลก 22:54-62) 84


พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจของพระองค์ในการอภัยบาป พระบิ ด าใช้ เ รามาอย่ า งไร เราก็ใช้พวกท่านต่อไปด้วย

สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านด้วย จงรับพระจิตเจ้า

ท่านทัง้ หลายอภัยบาปของผูใ้ ด บาปของผูน้ น้ั ก็ได้รบั การอภัย ท่านทัง้ หลายไม่อภัยบาปของผูใ้ ด บาปของผูน้ น้ั ก็ไม่ได้รบั การอภัยด้วย 85

(มก 26:14-16; ลก 24:36-45; ยน 20:1922)


โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติ ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ หว่านความรัก ให้การอภัย แจกจ่ายความหวัง นำแสงสว่าง นำความชื่นชมยินดี

ที่ใดที่มี ความเกลียดชัง ความเจ็บแค้น ความสิน้ หวัง ความมืดมน ความเสียใจ บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส

การคืนดีช่วยให้ฉันเป็นเหมือนเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์ 86


ความสุขแท้จริง ผู้นำสันติภาพ

ผูใ้ ห้ ผู้แบ่งปัน

ผู้ให้อภัย ผู้มีความเมตตา

ผู้มีใจเมตตากรุณา

ผู้ให้ความช่วยเหลือ

ผู้มีใจสุภาพ ผู้มีใจอ่อนหวาน

ผู้ปลอบโยน ผู้มีใจยุติธรรม

(มธ 5:1-12) 87


ฉันควรจะให้อภัยมากเท่าไร เปโตร

7 ครัง้ หรือ

เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด

พระเยซูเจ้า

เราควรพร้อมเสมอที่จะให้อภัยผู้ที่ทำให้เราเจ็บ

พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ (มธ 18:21-35) 88


เราวอนขอการให้อภัยในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ภาคเริ่มพิธี

แสดงความเป็นมิตรต่อกัน

ให้เราสำนึกว่าเราเป็นคนบาป และขอการอภัยจากพระองค์

สันติสขุ จงอยู-่ กับท่าน

เรากำลังขอการอภัย 89


ศีลอภัยบาป ภาวนาขอความช่วยเหลือ การพิจารณามโนธรรม

ข้าแต่พระเจ้า โปรดพระเมตตาต่อข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาป การไปสารภาพบาปส่วนตัว

ลูกจะไป สารภาพบาป กับพระสงฆ์

การทักทาย การอ่าน การสารภาพบาป พระเจ้ า ข้ า ลู ก เสียใจที่ได้ทำบาป

ขอพระเจ้าโปรดอภัยแก่ลูก และมอบสันติแก่ลกู และพ่อจะโปรดบาปของลูก ให้คำแนะนำ กิจใช้โทษบาป

(ลก 14:18) 90

ขอบคุณ

การปฏิบัติกิจใช้โทษบาป ลูกตั้งใจจะไม่ทำบาป


พิธีแห่งการคืนดี

บทเพลง การทั ก ทาย บทภาวนา บทอ่ า น บทเทศน์ การพิ จ ารณามโนธรรม การรับศีลอภัยบาป บทเพลง บทข้าแต่พระบิดา

บทภาวนาส่งท้าย อวยพร จบพิธี

พระเจ้าข้า ในความเมตตากรุณาของพระองค์ โปรดเมตตาต่อลูกด้วยเทอญ สารภาพบาปที ล ะคน ทำกิจใช้โทษบาป ได้รบั การอภัยบาป

โปรดชำระล้างข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะขาวกว่าหิมะ (สดด 51) 91


การพิจารณามโนธรรม เพื่อนบ้าน

ตัวเราเอง

ฉันได้เมตตาต่อพวกเขาหรือเปล่า ฉันได้แบ่งปันสิ่งของต่อเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่า ฉันได้โกหกต่อเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่า ฉันได้ทำให้เพื่อนบ้านเสียใจด้วยการกระทำและคำพูดบ้างหรือเปล่า ฉันได้ทะเลาะหรือโต้เถียงกับเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่า ฉันได้ขโมยของจากเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่า ฉันได้ทำลายทรัพย์สินของเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่า

ฉันได้ใช้พระพรที่พระให้มาบ้างหรือเปล่า ฉันได้พยายามเรียนอย่างดีหรือเปล่า ฉันได้มีความพยายามกับการเล่นเกมส์และงานอดิเรกบ้างหรือเปล่า ฉันเคยปฏิเสธตัวเองบ้างหรือเปล่า ฉันเคยโกงใครบ้างไหม ฉันได้หลีกเลีย่ งบุคคล สถานที่ หรือสิง่ ของทีท่ ำให้ฉนั หันไปจาก พระเจ้าบ้างหรือเปล่า

ครอบครัว

พระเจ้า

ฉันได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของฉันบ้างหรือเปล่า ฉันได้เชื่อฟังผู้ใหญ่บ้างหรือเปล่า ฉันได้ช่วยที่บ้านบ้างหรือเปล่า ฉันได้พูดความจริงกับครอบครัวบ้างหรือเปล่า ฉันได้แสดงท่าทีเห็นแก่ตวั ต่อพีน่ อ้ งชายหญิงบ้างหรือเปล่า ฉันได้สวดเพือ่ ญาติพน่ี อ้ งและเพือ่ นๆ ของฉันบ้างหรือเปล่า

ฉันสวดทุกวันหรือเปล่า ฉันได้ขอบคุณพระเจ้าบ้างไหม ฉันได้ยินดีที่จะรับพระพรจากพระหรือเปล่า ฉันได้ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นประจำหรือเปล่า ฉันได้พยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าในแต่ละศาสนาหรือเปล่า ฉันได้เคารพต่อพระนามพระเป็นเจ้า และพระเยซูหรือเปล่า 92


ในการคืนดี พระเจ้าทรงมอบภารกิจแก่เรา พระ ร พ ้ ช ใ าร เ ง อ ข อื่น เ พื ่ อ ค น

ูด ง ม อ มจำค ว า ของพี่เป็น น้อง

ช่วยบุคคลซึ ่ ง กำลั ง ทนทุกข์

รักทุกๆ คน

ทำให้โลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่

ต้อน ท ุ ก รับอย่า ค น งดี

แสดงถึงความดีของพระเจ้า

มองความงามและความดีในโลก

93


พระเยซูเจ้าทรงรักทุกคนที่ทรงพบเห็น ปัจจุบนั นี้ คริสตชนทุกคนสามารถช่วยพระเยซูเจ้าในงานแห่งการรักษาได้

ผูป้ ว่ ย

เด็กๆ

ผู้เศร้าโศก 94

ผู้ทนทุกข์ทรมาน

ผู้สูงอายุ


พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนป่วย ท่านทำสิง่ ใดต่อพีน่ อ้ งผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา

(มธ 25:31-46) 95


พระเยซูเจ้าทรงรักษาพลังของพวกเรา ในการเจิมผู้ป่วย ชีวิตฝ่ายจิต

จิตใจ

อารมณ์

ทั้งหมดเชื่อมโยงกัน

ร่างกาย

เมื่อร่างกายของฉันป่วย การมองของฉันต่อคนอื่น และพระเจ้าก็เปลี่ยนไปด้วย 96


เรียกหาการเจิม ถ้ า คนหนึ ่ ง ในพวกท่ า นป่ ว ย เขาควรที่จะเรียกหาผู้ใหญ่ ของพระศาสนจั ก ร และผูใ้ หญ่ของพระศาสนจักรต้องเจิมเขาด้วยน้ำมัน ในนามของพระบิดา และภาวนาเพือ่ เขา การภาวนาด้ ว ยความเชื ่ อ จะช่วยคนป่วย และถ้าเขายอมรับ ความผิดบาปของเขา ก็จะได้รบั การอภัย

97


การเจิมคนป่วย เรียกร้องให้พระศาสนจักรดูแลผูส้ งู อายุ และผูป้ ว่ ย การดูแลผู้ป่วยของพระศาสนจักร

การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าได้ทำให้ชุ่มชื่น ปลอบโยนและกอบกูผ้ ปู้ ว่ ย ทีอ่ ยูแ่ ต่ละทีใ่ ห้เป็นหนึง่ เดียวกัน พระเยซูเจ้ายังคงอยู่ในศีลศักดิ์สิทธิ์จนทุ ก วั น นี ้ เ ป็ น เหมือนดั่งผู้รักษา

ได้รับสันติสุข ได้รับการอภัย สุขภาพที่ดีกลับคืนมา

98


หน้าที่ของครอบครัว อย่าเก็บศีลเจิมผู้ป่วยเอาไว้จนถึงเวลาสุดท้าย

รัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือ

ครอบครัวของผู้ป่วยต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่พิเศษ

ญาติพี่น้อง ครอบครัว

พยาบาล

การเจิมผู้ป่วย เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อชีวิต พระสงฆ์ แนะนำ อำนวยความสะดวก การคืนดี การเจิม ศีลมหาสนิท

หมอ ผู้ช่วยที่ชำนาญ 99


การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยรวมกัน ขอให้ พ ระเยซู ไ ด้ ท ำให้ ค วามเจ็ บ ปวดทรมานของท่านดีขน้ึ ทำให้ทา่ นมีสขุ ภาพดีขึ้น

คิดถึงบาป พระวรสาร พระเยซูเจ้าทำให้ฉันมีสันติและมีความสุข

+ กำหนดให้ใช้มอื + เจิมทีห่ น้าผากและมือ 100


พิธีของการเจิม โดยผ่านทางพิธีเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ ในความรักและพระเมตตาของพระองค์ ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรของพระจิตเจ้า ขอพระเจ้าโปรดให้ท่านเป็นอิสระจากบาป ช่วยท่านและนำท่านขึ้นมา

+ การทนทุกข์ทรมานของท่านจะได้รบั การบรรเทา + สุขภาพของท่านจะได้รบั การฟืน้ ฟู ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดอยู่ในการฉลองพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 101


เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักษา มิตรภาพ โรงพยาบาล เอาใจใส่ ห่วงใย ช่วยพวกเขาในการร้องขอการเจิม ผู้อยู่โดดเดี่ยว

บ้านคนชรา

แม่หม้าย พ่อหม้าย

คนป่วยที่บ้าน

โรงพยาบาลรักษาโรคทางจิต เด็กๆ ในโรงพยาบาล คนคุก เราสามารถไปเยีย่ มได้เสมอ

สุสานสำหรับผู้ตาย 102


พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งสาวกของพระองค์เป็นพระสงฆ์ อาหารค่ำมื้อสุดท้าย วันฉลองปัสกาของชาวยิว

เยรูซาเล็ม

นี่คือโลหิตของเรา

นี่คือกายของเรา

จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด 103


พระสงฆ์มีส่วนร่วมในชีวิตสงฆ์ของพระเยซูเจ้า เมื่อพระสงฆ์ยืน

ที่โต๊ะพระวาจา

พระสงฆ์

ผู้นำ

ประกาศก

ผู้รักษา

104


อำนาจในการอภัยบาป พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น

สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย

ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจในการอภัยบาป 105

(ยน 20:21-23)


พระเยซูเจ้าทรงสั่งพระสงฆ์ของพระองค์ให้ไปเทศน์สอน ทำพิธีล้างบาปให้เขา จงสอนเขา

ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา

เราจะอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป

(มธ 28:16-20)

พระสงฆ์ในปัจจุบัน 106


ศีลบรรพชา

พระสังฆราชปกมือบนศีรษะ เป็นการมอบหน้าทีใ่ ห้พระสงฆ์ใหม่ ด้วยอำนาจของพระเยซูคริสตเจ้าทีไ่ ด้เคยมอบให้กบั อัครสาวกของพระองค์

พระสงฆ์องค์อน่ื ๆ ปกมือของเขาเหนือศีรษะของพระสงฆ์ใหม่ 107


กระแสเรียกของพระสงฆ์ การเทศน์สอน

อภัยบาป

โปรดศีลล้างบาป

เป็นประธานในพิธีแต่งงาน ถวายบูชามิสซา

ประกาศพระวาจาของพระเจ้า

เจิมผู้ป่วย

สอนและอบรม

แนะนำ ภาวนา

เป็นผูน้ ำ

รับใช้วัดของตน

พระสงฆ์พัฒนาชีวิตพระในประชากรของพระเจ้า 108


ศีลศักดิ์สิทธิ์และศาสนบริการพิเศษ ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆราชผู้นำในสังฆมณฑล พระสงฆ์ ผูบ้ ริการ รับใช้ในวัด สังฆานุกร ช่วยเหลือประชาชน ศีลบวช ศาสนบริการพิเศษ ผู้อ่านพระคัมภีร์ ช่วยงานวัด ผู้ช่วยพิธีกรรม

109


สังฆานุกร

ิสซ ม า ช ู บ ย การถวา

ใน ย ว ่ ช ้ ู ผ เป็น าวนา ภ ด ว ส ยุ ำ า น อ ท ิ ง ู น ส ้ ู าส ะผ ล ห ศพ แ ม ง ย ล ี ล ว ่ ศ ป ี ป ้ ู ธ ิ ผ ส่ ง ื่อ ะพ พ ล เ แ ร น ก ิ า ร าร ง ศาสนบ านในพ ิธีแต่ง พ ร บ า ง ป ร ะ ก ย ธ ว ะ ร อ ะ ป ล น ็ เป าปแ บ ง า ้ ล ีล โปรดศ

ไม่แต่งงาน บางคนเป็นสังฆานุกรตลอดชีวิต 110

แต่งงานแล้ว


ศาสนบริการอื่นๆ พยาบาล

การขนส่ง

กฎหมาย

แพทย์

ครู

สื่อกลาง

ป ม า คว

อาหาร

อาคาร สงเคราะห์

ส วั ส ดิ ก

าร

ัย ภ ด ลอ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ชุมชนที่ช่วยเหลือชาวต่างชาติ

คริสตชนบริการรับใช้ผอู้ น่ื ในหลายวิธี ซึง่ เป็นการบริการรับใช้พระคริสตเจ้า 111


ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักและการบริการ ศีลบวช พระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร

การแต่งงาน อยูด่ ว้ ยกันตลอดไป ไม่มีการหย่าร้าง

บริการรับใช้พระศาสนจักร

นำการบริการและรับใช้สู่ผู้อื่น

กระทำให้พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนจักร

นำกลุ่มคริสตชนในการนมัสการพระเจ้า คู่แต่งงาน จงรักซึ่งกันและกัน ดังที่พระเยซูคริสตเจ้า รักประชากรของพระองค์ 112


งานสมรสที่หมู่บ้านคานา พระเยซู เ จ้ า ตรั ส ว่ า “ความชื ่ น ชมและปิ ต ิ ย ิ น ดี ใ นสวรรค์ เป็นเหมือนการฉลองในงานแต่งงาน”

การแต่งงานเป็นการพบกับพระคริสตเจ้า เป็นเครือ่ งหมายถึงพระหรรษทานของพระเจ้า พระองค์ทรงอวยพรความรักของมนุษย์ เป็นพันธสัญญาต่อหน้าพระเจ้า (ยน 2:1-12) 113


การสมรสของคริสตชน พระเยซูคริสตเจ้าประทับอยูใ่ นการสมรสของคริสตชนทุกคู่ เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเหมือนดังที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

ถูกเรียกเพื่อ รับใช้พระเจ้า รับใช้ซึ่งกันและกัน รับใช้ชุมชนคริสตชน ความมั่นคงเข้มแข็งในความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ช่วยสร้างให้ลกู ๆ ของเขาเป็นคนดี

114


คำสัญญาของการสมรสที่จะอยู่กันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ฉันสัญญาว่า จะถือซื่อสัตย์ต่อคุณ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ใบทะเบียนสมรสและการเป็นพยาน

มิสซาแต่งงาน 115


อวยพรการแต่งงาน

ขอพระเป็นเจ้าทรงบำรุงรักษาท่านในความรัก ดังนัน้ สันติสขุ ของพระเยซูคริสตเจ้าจะสถิตอยูก่ บั ท่าน

พระพรของพระมาสู่บุตรหลานของท่าน การช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน และสันติสุขจากทุกสิ่ง

จงรักซึง่ กันและกัน เหมือนดังทีพ่ ระเยซูคริสตเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ 116


การแต่งงานเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น หาวิธีแสดงความรักต่อกัน ปรับเปลี่ยนความแตกต่าง จงอย่าเห็นแก่ตัว เสียสละเพื่อลูกของท่าน

การแต่งงานเป็นการสร้างสถาบัน การทำสัญญา ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ 117


กำเนิดพระศาสนจักร พระจิตเจ้า

วันพระจิตเสด็จลงมา

ลม อำนาจ

ลมหายใจ ชีวติ

ลม

ลิ้นรูปไฟ

การเทศน์สอนของ นักบุญเปโตร เป็นพระพรทางลิน้

ทุกคนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า แต่เดิม

พันธกิจในโลกกว้าง (กจ 2:1-13)

สับสน กลัว

ปัจจุบัน เข้าใจ กล้าหาญ ปรีชาญาณ 118

พระศาสนจักรสากล


อัครสาวกเป็นผู้สานต่อของพระเยซู เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า ชาวนาซาเร็ธ จงเดินไปเถิด

พระวิหาร

นักบุญเปโตร นักบุญยอห์น

ดังนัน้ เขาจึงเดินเข้าไปในพระวิหาร พร้อมกับเปโตร และยอห์น เดินบ้าง กระโดดบ้าง พลางสรรเสริญพระเจ้า พระศาสนจักรเติบโตขึ้น (กจ 3:1-10) 119


พระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพยังคงอยู่ การแบ่งปันในสิ่งที่มี

เรียนรู้จากอัครสาวก

ความมุ่งหมายที่ใหญ่ขึ้นในชีวิต

ชีวิตพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่ม

ตระหนักถึงการเชื่อมโยงในพันธสัญญาเดิม

การบิปังในการถวายบูชา สวดภาวนาด้วยกัน สมาชิกทุกคนเติบโตในความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าและต่อกันและกัน

120


พระกายของพระคริสตเจ้า เราเป็นกายเดียวกัน

พระศาสนจักรเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า

(1คร 12:12-20)

ทุกคนเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสตเจ้า พระองค์เองก็อยู่ในพระกายด้วยกันกับเรา พระคริสตเจ้าเป็นร่างกายเดียว ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน อาศัยศีลล้างบาป ทำให้พวกเราเป็นกายเดียวกัน 121


บทบาทในพระศาสนจักร เพิ่มบทบาทมากขึ้นในพระศาสนจักร แต่ละบทบาทได้รับแรงบันดาลจากความรัก พระคริสตเจ้า

พระสันตะปาปา

ฆราวาสแพร่ธรรม

พ่อแม่ พระสังฆราช

ผู้ให้การรักษา ครู (อฟ 4:1-16)

ผู้ให้คำปรึกษา ในพระศาสนจักร พระเจ้าทรงจัดทุกอย่างไว้ถกู ที่ 122

สังฆานุกร


ความรักและความจริง พระเจ้าได้ประทานชีวติ นิรนั ดรแก่เรา และชีวติ นิรันดรนี้ทำให้เราเป็นบุตรของพระองค์

นั ก บุ ญ ยอห์ น ได้ แ นะนำว่ า “ในยุ ค แรกๆ การสร้างชีวิตคริสตชนตั้งอยู่บนพื้นฐาน 2 ประการ”

และ ิง

ควา

มจร

มรัก

ควา

พระเยซูเป็น พระบุตรพระเจ้า

เพื่อพระเจ้าและซึ่งกันและกัน

(1ยน 5:3-12) 123


ธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร

พระคริสตเจ้า

แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวติ ของเราและประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ทางการเผยแสดงที่แน่นอน พระศาสนจักร

พระคัมภีร์

124

เหตุการณ์ต่างๆ


พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นศิลามุมเอกของพระศาสนจักร กับประชากรพระเจ้า

เราเป็นเพือ่ นร่วมชาติ - พลเมือง

วัดขอ

ชาวย

สมาชิกของครอบครัวพระเจ้า งฉัน

ิว

อัครสาวก

ทุกช

คนต่างศาสนา

พระเ

ย ซู

พร

ษ า ภ ิ าต

ต ส ิ ร ะค

า ป

ศ ะร กา

พวกเรากำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้า

พวกเราทุกคนไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกัน

(อฟ 2:19-22) 125


พระศาสนจักรเปรียบเป็นเถาองุ่น คริสตชน

พระสงฆ์

พระสันตะปาปา

พระสงฆ์

พระคริสตเจ้า (ยน 15:1-2)

เราเป็นเถาองุน่ แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน 126

พระเจ้าทรงประทานความรัก ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือของพระองค์แก่เรา


พระศาสนจักรเปรียบเหมือนบ้าน ความรัก ความสุขสบาย ความปลอดภัย ความยินดี การเติบโต มิตรภาพ เราอยู่ที่นี่ด้วยความปลอดภัย ในความดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้า

ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน 127

(มธ 7:24-27)


พระศาสนจักรเปรียบเหมือนฝูงแกะ พระเจ้ า ทรงดูแล ป้องกัน ค้นหา ติดตาม ให้อภัย...

เรายังคงหลงทาง ................ ................ (มธ 18:12-14) 128


พระศาสนจักรเป็นประชากรพระเจ้า ประชากรของพระองค์

ชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรร

ชนชาติศักดิ์สิทธิ์

ประชากรแห่งการเป็นสงฆ์

รับพระเมตตาของพระเจ้า 129

(1ปต 2:9-10)


คริสตชนที่เป็นมรณสักขี การเป็นพยานในความเชื่อ ดลใจผู้อื่น

นักบุญเปโตร นักบุญเปาโล นักบุญสเตเฟน

เลือดของบรรดามรณสักขี เป็นเมล็ดพันธุข์ องพระศาสนจักร 130


ชีวิตนักพรต ธรรมทูต ชาวนา ผู้คงแก่เรียน นักการศึกษา

ภาวนา นมัสการ เป็นผูน้ ำ ชีวิตหมู่คณะ ศีลบน + ความบริสทุ ธิ์ + ความยากจน + ความนบนอบ

คณะสงฆ์ นักบุญเบเนดิก นักบุญเบอร์นาร์ด นักบุญดอมินิก นักบุญฟรังซิส อัสซีซี คณะฆราวาส 131


สัญลักษณ์ของพระศาสนจักร ความศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งเดียว ความเชือ่ การปกครอง การนมัสการ ชีวติ ความรัก

ผู้ก่อตั้ง การสัง่ สอน ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ การถวายบูชา สมาชิก

ด้านการเผยแผ่ศาสนา จากพระคริสตเจ้าและอัครสาวก 132

ทุกเชื้อชาติภาษา ทุกช่วงเวลา


พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว พระบิดา พระเยซูคริสตเจ้า พระจิตทรงประทับอยูใ่ นเรา ศีลล้างบาป เครือ่ งหมายแห่งความเชือ่ ของเรา ศีลมหาสนิท ทำให้เราเป็นหนึง่ เดียวกัน พระสันตะปาปา รวมเป็นหนึง่ เดียวกับพระสังฆราชของท่าน ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ข้างบนให้ใส่ชอ่ื วัดต่างๆ ทีส่ ามารถร่วมเป็นหนึง่ เดียวกัน

133


พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง เ จ้ า ต ส ิ ร ค ู ซ ย เ ะ ร พ คือ ะ แ ม ่ พ ร ตั ้ ง ค ร ร ภ์ ร จากกา ิต

คริส จาก ต ช น ศีลล ้างบ าป

ร ขอ ก ั จ น ็จมา ส า ศ เสด ะ ร พ การ จาก พระจิตเจ้าเป็นผู้ทำให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์

จ ะ ร งพ

การสั่งสอน ศีลศักดิ์สิทธิ์ การถวายบูชา นักบุญทั้งหลาย

ผู้หิวกระหายความศักดิ์สิทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม

(มธ 5:1-16)

134


พระศาสนจักรสากล สำหรับทุกชนชาติ ทุกกาลสมัย ทัง้ คนทัว่ ไป และคนที่มีความแตกต่าง

จากพระเยซูคริสตเจ้า

ไปสู่ความสำเร็จสมบูรณ์ของโลก 135


พระศาสนจักรสืบเนื่องมาจากอัครสาวก ในช่วงเวลาปัจจุบัน ในวัดของฉัน

พระสันตะปาปา

พระสงฆ์

สถานที่ต่างๆ

พระสังฆราช

หลายช่วงเวลา

หลากหลายขนบธรรมเนียม

ฆราวาส

พระสังฆราชประจำสังฆมณฑลของฉันคือ...........................................

พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันคือ ..............................................................

พระคริสตเจ้า เป็นผูก้ อ่ ตัง้ พระศาสนจักร 136


พระศาสนจักรไม่ผิดพลาด

การประชุมของบรรดาพระสังฆราช การให้คำนิยามของพระสันตะปาปา ทุกเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศีลธรรม

พระจิตเจ้าทรงสถิตและนำ พระศาสนจักรไปในความจริง การไม่ผดิ พลาด อิสระจากความผิดพลัง้ (1ยน 5:3-12) 137


พวกเราทุกคนมีพระพรสำหรับพระศาสนจักร พระสังฆราช

พระสันตะปาปา

การเทศน์สอน ฉัน เหมาะสม กับที่ไหน

พระสงฆ์ การบริการรับใช้

การนำสัตบุรุษไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์

ครูคำสอน

สังฆานุกร

บทบาท ของฉันคืออะไร

การปกครอง ภราดา

ฆราวาสแพร่ธรรม การแนะนำ 138

นักบวชหญิง


มีคนอีกมากมายที่ต้องช่วยเหลือ จงเป็น เกลือ แสงสว่าง เชื้อแป้ง รักษา ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้เติบโต

ผู้ที่สับสน

คนบาป คนจรจัด

คนยากจน

คนโง่เขลา คนว้าเหว่

คนใจละโมบ คนอิจฉา

คนป่วย

คนติดยาเสพติด

พันธกิจของพระศาสนจักร คือ การออกไปและให้การช่วยเหลือ 139


พระวรสารมาก่อนกฎ พระคริสต์

พระศาสนจักร

ศีลศักดิ์สิทธิ์ พันธสัญญาใหม่

ครอบครัว

อียิปต์ เราได้รับอิสระ ทะเลแดง ช่วยเราให้รอดพ้น

พระบุคคลของพระเจ้าเป็นของขวัญแด่ฉนั ขอบคุณ ภูเขาซีนาย

พวกเราขอบคุณพระองค์และจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์

ทำพันธสัญญา ผู้วินิจฉัย

ประกาศก 140

กษัตริย์ ทรงประทานแก่เรา


พระบัญญัติ 10 ประการ พระวรสาร

เราคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผูไ้ ด้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียปิ ต์ คือ จากแดนทาส

พระบัญญัติ 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่าลักขโมย 8. อย่าพูดเท็จใส่รา้ ยเพือ่ นบ้าน 9. อย่าปลงใจผิดประเวณี 10. อย่ามักได้ทรัพย์สนิ ของผูอ้ น่ื

1. จงนมั ส การองค์ พ ระผู ้ เ ป็ น เจ้ า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน 2. อย่ า ออกพระนามพระเจ้ า โดย ไม่สมเหตุ 3. อย่ า ลื ม ฉลองวั น พระเจ้ า เป็ น วันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน

(อพย 20:1-17) 141


ความสุขแท้จริงของพระเยซู เป็นบุญของ ผู้มีใจยากจน

ผู้ถูกเบียดเบียน

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า

ผู้ถูกข่มเหง

ผู้สร้างสันติ

ผู้มีใจบริสุทธิ์ ผู้มีใจอ่อนโยน ผู้มีใจเมตตา ผู้ถูกดูหมิ่น

ผู้หิวกระหายความยุติธรรม (มธ 5:1-12)

เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก 142


พระบัญญัตปิ ระการที่ 1

จงนมัสการองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน พระบุตร

พระบิดา พระจิต

อย่านมัสการพระเจ้าแห่ง เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตนเอง ...........

การบูชา

คำภาวนา

พิธีกรรม

ความเชื่อ ความหวัง ความรัก

143


พระบัญญัตปิ ระการที่ 2 อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ เราเคารพต่อพระนามของพระเจ้าและบุคคล รวมทัง้ สิง่ ต่างๆ เป็นของพระองค์

ปน็ เ า ร เ ึ ่ ง ผซู้ ็ น ป เ า เร = ์ ห ว หเ์ า ย ะ ร พ

ู ซ ย เ ะ ร พ

น้ พ ด ร้ อ ห ใ ย ่ ว ู ้ ช ระผ ์ พ วห ์ เ ห ยา ะ ร =พ

เราจะกราบนมัสการพระนามของพระเยซูเจ้า ทุกเข่าจะก้มให้กับพระนามของพระเยซูเจ้า 144

คำสาบาน และคำปฏิญาณ จะต้องถือตาม


พระบัญญัตปิ ระการที่ 3 อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

จ้ า เ ู ซ ย เ ะ ร งพ อ ข พ ี ช ม ชน ะ ร พ น ื ค เ จ้ า กลับ ะ ร ร า พ ก ง ง อ อ ข ้ ู ถ่ก ไ ร เราฉล า ก จ ิ ก ถึง เ ร า ร ะ ลึ ก เจ้า ะ ร พ ณ ุ ค า ทน ม โ ะ ล แ ญ ิ ร เราสรรเส

เ ร า พั ก

เราแบ่งปันช ีว ิต

ชุมชนคริสตชน เ ร า ร ะ ลึ ก ถ ึ ง ความสัมพัน ผ่อนใน ธ์ของเรากับ สันติส พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ ุขและค ผู ้ อ ื ่ น วามร่า เ ริ ง ย ิ น ดี 145


พระบัญญัตปิ ระการที่ 4 จงนับถือบิดามารดา กฎต่างๆ ของชุมชน กฎหมายบ้านเมือง กฎหมายพระศาสนจักร

ชีวิตครอบครัว

รัก เคารพ เชือ่ ฟัง และดูแลพ่อแม่ของเรา 146


พระบัญญัตปิ ระการที่ 5 อย่าฆ่าคน ผู้ให้ชีวิต

ทุกชีวติ นัน้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คุณภาพชีวติ เป็นสิง่ สำคัญ การดื่มสุรา

การเสพยา

การบริโภคมากเกินไป

ขับรถโดยประมาท

การุณฆาต

การทำแท้ง ฆาตกรรม

การฆ่าตัวตาย

ตัดออกจากต้นไม้แห่งชีวติ ซึง่ ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้า 147


พระบัญญัตปิ ระการที่ 6 อย่าผิดประเวณี + เตือนไม่ให้ใช้เพศในทางทีผ่ ดิ + ทรงเรียกเราให้รบั ใช้พระและ ผูอ้ น่ื ด้วยความรับผิดชอบ และมีศกั ดิศ์ รี เรื่องเพศของมนุษย์ พลังงานของชีวิต

ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า

พระพรของพระเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์ ดี แสดงออกใน ชีวิตแต่งงาน ชีวิตโสด ชีวิตนักบวช ชีวิตสงฆ์ 148

วิหารของพระเจ้า


พระบัญญัตปิ ระการที่ 7 อย่าลักขโมย “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน”

ข้อควรปฏิบัติ

จงสนใจ ความต้องการพระเยซู ผูอ้ น่ื ให้ความยุติธรรมสำหรับทุกคน

ข้อห้าม ลักขโมย โลภ คดโกง ทำลาย หวังในชื่อเสียง เลือกปฏิบัติ อิจฉา ทำสิ่งไม่ดี

เสียภาษีอย่างถูกต้อง ชำระค่าธรรมเนียม จ่ายค่าโดยสาร ทำงานอย่างดี รักษาทรัพย์สมบัติ ดูแลคนจน พร้อมที่จะแบ่งปัน ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา

(มธ 5:38-48; ลก 6:27-36) 149


พระบัญญัตปิ ระการที่ 8 การเมือง

อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น ความจริงใน

ศาล

ธุรกิจ สื่อมวลชน ชีวิตครอบครัว

คำพูด เมืองแห่งความจริงสร้างจากพื้นฐานนี้ ให้ทุกคนพูดความจริงแก่เพื่อนบ้านของเขา เพราะว่าเราเป็นสมาชิกของกันและกัน 150

โฆษณา

กีฬา


พระบัญญัตปิ ระการที่ 9 อย่าปลงใจผิดประเวณี

ร ์ท ูดภาพยนต

ฉันต้องไม่ปล่อยให้เกิดความคิดทีจ่ ะนำไปสูก่ ารประจญทางเพศ เพือ่ ช่วยให้การรักษาความบริสุทธิ์ รั บ ศี ล ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ สวดภาวนา ขอความช่วยเหลือจากแม่พระ

ี่ดี

สนุกสนานกับการอยู่กับเพื่อนๆ การเรียน งานอดิเรก กีฬา อ่านนิตยสารที่ดี

อ่านหนังสือที่ดี

ทำงานที่ดี

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 151


พระบัญญัตปิ ระการที่ 10 อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น เพราะเธอเป็นคนอพยพ เธอควรเป็นคนสุดท้ายทีจ่ ะถูกเลือกเข้าทีม

ฉั น วางแผนจะขโมยปากกาของเพื่อนจริงๆ ฉันจะเป็นมิตรกับเขา แม้เขาจะนับถือคนละศาสนากับฉัน

ฉั น ต้ อ งให้ ค วามช่วยเหลือแก่เขา

พวกเขามาจากตระกูลเศรษฐี บ้านอก

จงใส่เครือ่ งหมาย และเครือ่ งหมาย 152

ใครทีร่ กั เพือ่ นบ้าน ได้ทำให้กฎบัญญัติสมบูรณ์

หน้าข้อความทีค่ ริสตชนควรปฏิบตั ิ หน้าข้อความทีค่ ริสตชนไม่ควรปฏิบตั ิ


จงรักศัตรู ข้อควรปฏิบัติ มอบความรัก ให้อภัย อวยพร ให้ความช่วยเหลือ สวดภาวนา ให้ยืม แบ่งปัน

ข้อห้าม ตัดสิน ประณาม โต้เถียง ทารุณ อิจฉา สาปแช่ง

ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนัน้ เถิด 153

(ลก 6:27-36)


การตัดสินใจ ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนข้าพเจ้าในสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้ากระทำ และข้าพเจ้าจะกระทำด้วยความเชือ่ ฟังและซือ่ สัตย์ มีอิทธิพลต่อกัน สื ่ อ

ควา

เศร

ม รู ้ ส

ษฐ

แฟช

ั่น

ครอ

มวล

เ พื ่ อ

บค

ชน

รัว

กิ จ

น มันจะทำให้ฉันมีความสุขเดี๋ยวนี้

ทางเลือกของฉัน

ึก

และมีความสุขในอนาคต

โปรดสอนให้ขา้ รับใช้พระองค์ เคารพยำเกรงพระนามของพระองค์

(สดด 86:11) 154


มโนธรรม ถูก

แสดงว่า อะไร หรือ สำหรับฉัน

ผิด

บทภาวนา พระจิต ชุมชนคริสตชน

พระบัญญัติพระเจ้า คำสอนของพระเยซู คำสั่งสอนของพระศาสนจักร เสียงของมโนธรรม

เพื่อนที่ดี แบบอย่างของบรรดานักบุญ ช่วยให้เราเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง 155


พระคัมภีร์ พระคัมภีร์ 73 เล่ม

พระจิตทรงดลใจผู้เขียน

เรื ่ อ งราวการเผยพระวจนะ เพลงสดุดี

บทเพลง

คำสั่งสอน

กฎบัญญัติ ประวัติศาสตร์

พันธสัญญาเดิม 46 เล่ม

การอ่านพระวาจา ประจำวัน

พันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม 156

พระวาจาของพระเจ้ามาถึง


การสร้าง พระเจ้า ทรงดำรงอยู่เสมอ

พระเจ้าเป็นเหตุให้มีโลกเกิดขึ้น วิวฒ ั นาการ

วิญญาณอมตะ สติปญ ั ญา อำเภอใจ

พระเจ้าทรงสร้างชีวิตมนุษย์ พระเจ้าทรงแบ่งปันชีวติ และความรักของพระองค์ (พระหรรษทาน) มนุษย์ต้องรักษาและพัฒนาโลก 157


การเผยแสดงของพระเจ้า พระเจ้าหรือ

พระเจ้าหรือ พระเจ้าแท้ พระยาห์เวห์ เราคือผู้เป็น พระเจ้าผู้ซึ่งทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่มนุษยชาติ

พระเจ้าหรือ

พระเจ้าหรือ พระเจ้าหรือ

พายุเป็นพระเจ้าหรือ การนมัสการพระเท็จเทียม

ฝนเป็นพระเจ้าหรือ คนต่างศาสนา (อพย 3:1-15)

ประชาชนที่ได้รับเลือกสรร 158


พระตรีเอกภาพ ธรรมล้ำลึกของศาสนา

พระเยซูคริสตเจ้ามีพระธรรมชาติพระเจ้าและธรรมชาติมนุษย์ พระผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ช่วยให้รอดพ้น

พระผู้สร้าง

พระจิตเป็นพระเจ้า พระบุ ต รเป็ น พระเจ้า พระบิดาเป็นพระเจ้า

พระตรีเอกภาพ มี 3 พระบุคคล เป็นพระเจ้าเดียว 159


พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระเจ้า

แบ่งปัน

ชีวิตของพระองค์

ความรักของพระองค์ พระหรรษทานในการดำเนินชีวิต

มิตรภาพของพระองค์นำไปสู่สัมพันธภาพ

ตอบสนอง รับใช้ดว้ ยความรัก

(สดด 136)

มนุษย์เป็นใครที่พระองค์ควรเอาใจใส่ต่อเขา 160


พระหรรษทานปัจจุบัน พระเจ้า พระเจ้าจะช่วยเราโดยผ่านทางคนใดคนหนึ่ง

เป้าหมายสุดท้ายช่วยเรา ให้ทำความดี หลีกหนีบาป เพื่อพระราชัยสวรรค์

เราสามารถนำพระหรรษทานของพระไปให้ผู้อื่น

พระเจ้าจะทรงช่วยเราโดยผ่านทางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 161


บาปกำเนิด เมือ่ ใดทีเ่ จ้ากินผลจากต้นไม้น้ี เจ้าจะต้องตาย

ความสัมพันธ์ถูกทำลาย สัญญาจะส่งพระผู้ไถ่ ความไม่เชื่อฟัง ความหวัง พระคริสตเจ้า อาดัมใหม่ ความนบนอบเชื่อฟัง

(ปฐก 2,3) 162


เชื้อสายแห่งบาป พระคริสตเจ้าได้ทรงไถ่กู้เราให้พ้นจากการครอบงำของบาป

ความโน้มเอียงในบาปอยู่ในตัวเรา

การเกิดมาทำให้เข้ามาอยูใ่ นโลก ซึง่ มีความชัว่ ร้ายและความตาย 163

(รม 6:1-14)


ทรงส่งพระผู้ไถ่กู้ลงมา

การแจ้งข่าวดี

พระนางพรหมจารีย์

รับสภาพมนุษย์

พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้ า แท้ แ ละมนุษย์แท้

ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอน

นางเอลีซาเบธ มารีย์

มารีย์

การเสด็จเยี่ยม

โยเซฟ

การบังเกิด 164


การกลับคืนชีพของร่างกาย พระเยซูคริสต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

เราจะกลับคืนชีพ

ความเจ็บปวด

ความสูญเสีย

ความ ทุกข์ทรมาน

ความ เจ็บป่วย

ความตาย

ความพิการ

ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเราได้ 165

(1คร 15:12-58)


การเปลี่ยนแปลงจิตใจ ความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง ความอยุติธรรม ความรุนแรง

พระเจ้า ความรัก สันติภาพ การรักษา

เราจะเดินเคียงข้างกับพระจิต เพื่อสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า เราจะหันหลังให้แก่บาป

166


บทบาทของพระนางมารีย์ V I R G I N M A R Y

= = = = = = = = = =

ความบริสุทธิ์ การลงมาบังเกิด การไถ่กู้ มารดาพระเจ้า การปฏิสนธินิรมล ไม่เคยทำบาป มารดาพระศาสนจักร รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พร้อมจะช่วยเราเสมอ สายประคำของท่าน

167


ความจริงนิรันดร ไฟชำระ ชำระให้บริสุทธิ์จากบาปที่ติดค้างอยู่

ความตาย

สวรรค์ ร่วมอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร การพิพากษา ยอมรับทางที่เราดำเนินชีวิต นรก แยกจากพระเจ้าตลอดนิรันดร

ข้าพเจ้าเชื่อถึงการกลับเป็นขึ้นมาของร่างกายและชีวิตนิรันดร 168

การสอนคำสอนแบบรูปภาพ  

การสอนคำสอนแบบรูปภาพ