__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Candidatura a la Junta de l’Associació d’Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya

www.exlibris.coop

disseny i edició:

http://candidaturasom14.blogspot.com.es/


Candidatura a la Junta de l’Associació d’Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya


Amb motiu de la convocatòria electoral a la Junta Directiva de l’AAC-GD ens plau presentar la relació d’intencions de la nostra candidatura així com la nòmina de tots els associats que en formaran part. Els objectius primordials de la nostra candidatura miren d’acomplir totes les finalitats indicades als estatuts de l’Associació i que apareixen determinades en el seu article cinquè. Tanmateix davant la situació socioeconòmica actual entenem que cal centrar les polítiques de l’Associació a acomplir amb diligència la finalitat primera, és a dir, potenciar el treball i la figura de l’arxiver – gestor de documents i col·laborar en la defensa dels seus drets i interessos legítims tant si es troba en una situació laboral positiva com si, sobretot, es troba en una situació laboral negativa. L’esforç principal d’aquesta candidatura en els propers quatre anys se centrarà en la definició del marc professional on els arxivers i gestors documentals són imprescindibles i en ajudar activament a oferir possibilitats laborals per als professionals que no poden exercir.

N-1131 N-1147 N-322 N-937 N-1045 N-939 N-868 N-1047 N-700 N-1039 N-732 N-1277 N-726 N-340

No cal dir que aquesta tasca obliga a actuar des de tots els angles possibles i des de totes les perspectives. Per aquest motiu proposem una Junta amb catorze membres, paritària pel que fa al gènere, i composta de professionals que desenvolupen la seva activitat professional amb rigor i competència, i que mira de cobrir adequadament les necessitats de tot el territori català. La intenció d’aquesta Junta és ser oberta i dinàmica, transparent i democràtica en les seves decisions, amatent a les necessitats dels associats, i activa en la defensa dels nostres drets i promoció dels nostres valors professionals davant de les institucions públiques i de les organitzacions privades. Tots els membres d’aquesta candidatura assumim el compromís sobre les actuacions que es descriuran a continuació. Hi abocarem tota la nostra capacitat tècnica, professional i de gestió. Les persones que conformen la candidatura són les següents.

Batllem Cabello, Núria Folch, Sara Martínez Raduà, Betlem Mercadé Pié, Gerard Munuera Bermejo, Marta Quevedo Garcia, Carles Ribas i Solà, Josep Ruiz Gómez, Vicenç Serra Serra, Jordi Sesma Siuraneta, Mònica Soler i Jiménez, Joan Tàpias Sánchez, Olga Vas Rafael, Juanjo Visa i Oró, Dolors


PRINCIPALS EIXOS PROGRAMÀTICS Els eixos d’actuació en aquests propers quatre anys donaran continuïtat a aquelles accions que es troben en fase de desenvolupament per part de la Junta anterior i, com és natural, proposarà nous projectes amb la voluntat de donar resposta i impuls a les necessitats manifestades pels associats i associades. Així mateix, vetllarem per la correcta aplicació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, així com per assegurar la creació i funcionament dels equipaments i òrgans que contempla. Tantmateix, i d’acord amb el context actual de crisi socioeconòmica i de reconsideració de les estructures actuals de govern tant territorials com funcionals, considerem important promoure una revisió d’aquesta llei que permeti adequar les competències professionals dels arxivers i gestors de documents a les necessitats actuals de les organitzacions. Amb el benentès que la Llei ha estat un punt de consolidació sense precedents de la professió, una evolució de les seves atribucions ha de ser considerada. En aquest sentit, presentem com a eixos estratègics a seguir en els propers quatre anys: o

o

o

Promoure la redefinició del sistema arxivístic i de gestió documental català amb la creació d’un think tank de professionals que permetin la redacció de propostes que facin una relectura del model actual i que n’estimulin la millora. Promoure una relació productiva i profitosa amb totes les corporacions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ministeri de Cultura, corporacions locals, etc.) que tenen entre els seus objectius l’oferiment de serveis d’arxiu i de gestió de documents per tal de definir amb precisió les diferents competències existents i l’encaix necessari dels nostres professionals. Promoure la professió, millorar-ne la comprensió, fer-la més intel·ligible a les organitzacions

o

o

o

a fi i efecte de generar noves oportunitats laborals per als nostres associats i associades. Promoure línies formatives innovadores que permetin l’enriquiment dels nostres professionals i que signifiquin l’increment del valor afegit del coneixement arxivístic i en gestió de documents. Això passarà per un reforçament dels estudis orientats a l’ús de les noves tecnologies tant pel que fa el tractament de la documentació en fase innactiva com de la documentació en fases actives i semiactives. Promoure una revisió de les funcions dels serveis de gestió de documents per adaptar-los a les necessitats més actuals. Col·laborar en dimensionar adequadament les necessitats empresarials, per tal de facilitar als nostres professionals el correcte apropament comercial i laboral. Promoure una revisió de les funcions dels arxius històrics per adaptar-los a les necessitats més actuals. Promocionar una visió més completa de les seves potencialitats i evitar percepcions excessivament historicistes d’aquests serveis. Promoure la seva progressiva adaptació a les necessitats de preservació digital dels documents produïts en el món actual.

Aquests eixos es duran a la pràctica a partir d’una relació d’accions concretes que se centraran en els següents àmbits :

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ o

o

Enfortiment de les relacions amb els organismes públics que donen suport econòmic per a la consecució dels objectius de l’AAC-GD i establir contactes amb d’altres entitats que puguin veure en l’Associació d’una oportunitat atractiva de participació. Estudi de les possibilitats de creació a redós de l’AAC-GD d’una Agència de Qualificació de productes, serveis, i eventualment també


o

o

o

o

o

o

d’empreses de Gestió Documental, que permeti a qualsevol organització que decideixi impulsar un projecte de gestió documental integral comptar amb un índex independent, fiable i transparent que avaluï l’excel·lència de les solucions que el mercat ofereix. Establiment d’una millor coordinació, relació i intercanvi amb altres associacions de professionals a nivell nacional i internacional, per tal de desenvolupar estratègies que condueixin a una millora de la nostra situació professional. Establiment de programes de col·laboració amb empreses per obrir vies de promoció dels valors i les potencialitats dels nostre col·lectiu professional en l’assoliment de l’excel·lència en els sistemes de gestió, així com per obrir vies d’expansió laboral per als nostres associats. Establiment de programes de col·laboració amb les associacions de cooperatives i d’entitats que han fet de l’economia social el motor de la seva activitat a fi i efecte de promocionar la gestió documental al seu interior com a instrument que permeti acomplir amb les seves expectatives de responsabilitat social de forma transparent i socialment compromeses. Increment de les relacions amb altres col· lectius professionals vinculats també al sector de la documentació i la informació per establir acords de col·laboració i intercanvi mutu de propostes, idees i iniciatives que permetin als diferents associats millorar en les seves perspectives laborals, proposar treballs conjunts o promoure iniciatives emprenedores. Establiment de programes de col·laboració amb les institucions acadèmiques que tenen dins de la seva missió la formació en matèria d’arxivística i gestió de documents, per fomentar un diàleg productiu en la definició d’activitats formatives conjuntes. Enfortiment de la presència de l’AAC-GD en els organismes internacionals i estimular la participació dels associats i associades en les trobades científiques i professionals que es realitzin a nivell internacional.

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS o

o

o

o

o

Celebració de manera biennal del Congrés d’Arxivística de Catalunya i de les Jornades d’Estudi i Debat, espais d’intercanvi de coneixement i innovació en el nostre sector professional, promovent una revisió constructiva dels formats actuals. Participació en la coorganització del Laboratori d’Arxius Municipals, les Jornades d’Educació i Arxius i les Jornades d’Imatge i Recerca Antoni Varés, aquestes últimes que en l’edició del 2014 coincidiran amb la 2a Conferència Anual d’Arxius i la 9a Conferència Europea d’Arxius simultàniament, així com en d’altres tipus d’activitats que puguin promoure arxius o altres col·lectius professionals afins. Organització de noves activitats orientades a promoure l’ús de noves tecnologies, la gestió de documents electrònics i la preservació digital en els àmbits públics i privats. Organització de visites guiades adreçades a associats i associades a centres d’arxius que despertin un especial interès, tant des d’un punt de vista professional com cultural. Promoció d’acords de col·laboració amb altres col·lectius professionals que permetin la participació dels nostres associats i associades a cursos i activitats organitzats per altres associacions professionals afins, amb l’objectiu que puguin gaudir d’avantatges econòmics i que llurs associats rebin un tracte recíproc per part de l’AAC-GD.

ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ o

o

Potenciació d’un ús racional de les xarxes socials amb més impacte sobre la professió mirant de transmetre les iniciatives més rellevants i actuals, buscant sempre el màxim efecte possible. Transformació i evolució d’ARXIFÒRUM com a espai d’intercanvi de coneixement i de col· laboració entre professionals, per tal de con-


o

vertir-lo en una xarxa social especialitzada més participativa, més productiva i més fun– cional. Planificació d’estratègies de comunicació en els mitjans professionals i generalistes, tant tradicionals com telemàtics (premsa escrita, ràdio i audiovisual), que permeti visualitzar millor els valors i les propostes tant d’ordre professional com social de l’AAC-GD. Cal augmentar la presència mediàtica.

FOMENT DE LA DIDÀCTICA o

o

o

o

Dinamització de l’interès i la realització d’activitats didàctiques per part dels associats i associades als seus centres de treball, que permeti explorar noves vies de difusió i comunicació del nostre patrimoni documental que es puguin adreçar a l’àmbit educatiu. Creació d’un banc d’experiències didàctiques en els arxius a fi i efecte de difondre’n els mètodes, les valoracions, els objectius i les característiques més definitòries a tots els associats i interessats. Creació d’un servei més personalitzat de referència en didàctica en aquells associats que ho sol·licitin. Redacció de pautes i recomanacions bàsiques per a elaborar productes didàctics o de difusió. Creació d’una aliança amb organismes i centres de referència que tinguin com a missió l’aproximació dels valors socials i culturals a tots els sectors ciutadans, amb l’objectiu de popularitzar els valors del patrimoni documental.

o

o

ESTÍMUL A LA FORMACIÓ o

o

o

o

o

ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ o

Impuls del canal telemàtic com a canal preferent d’informació entre l’AAC-GD i els seus associats, a més de servir de difusor entre els professionals del nostre sector dels textos, in-

formacions i activitats que es desenvolupen a l’àmbit de la nostra professió. Potenciar el web com a canal de comunicació, informació i promoció de les activitats de les empreses col·laboradores i dels socis institu­ cionals a fi i efecte de fer visible els seus serveis de cara al nostre col·lectiu. Enfortiment del web com a canal transversal de difusió de totes les iniciatives realitzades per les diferents vocalies.

Enfortiment de l’oferta de formació permanent que l’AAC-GD porta oferint des de fa anys i que permet una aproximació regular i sistemàtica al nou coneixement tècnic i professional. Creació de l’Aula virtual de formació de l’AACGD, que permeti la realització de cursos online. Es tracta d’un format complementari al presencial existent avui en dia amb l’objectiu d’arribar a tot el territori d’una manera més efectiva i eficient i a d’altres col·lectius professionals. Promoció de formació tècnica per oferir al conjunt dels associats i a la professió eines que permetin un reciclatge continuat per poder estar al costat dels canvis o fins i tot provocar-los. Aquesta formació tècnica ha d’englobar des de la normativa fins als instruments, passant per les metodologies i la gestió. Promoció de formació de reflexió sobre els rols dels arxivers i gestors de documents, fomentant la discussió científica i tècnica, l’avaluació d’experiències o la valoració de nova normativa. Formació com a fòrum de comunicació, d’intercanvi d’idees, opinions i iniciatives. Promoció de formació orientada al coneixement de sortides professionals, d’autoocupació i d’emprenedoria, de noves perspectives professionals, d’eines, recursos i tècniques de treball, de gestió i de prospecció laboral.


o

o

o

o

Promoció de formació en acció cultural per tal de conèixer, reflexionar i articular discursos convincent al voltant de la dimensió social tant del nostre rol com del patrimoni documental que gestionem, especialment entre els col· lectius d’arxivers que ofereixen serveis més finalistes amb un retorn més visible a la so­ cietat. Promoció de formació a mida per a d’altres col·lectius professionals i empresarials que requereixin respostes per a la gestió de la seva informació corporativa. Promoció de intercanvis formatius amb d’altres associacions d’arxivers, especialment de l’àmbit europeu. Descentralització d’activitats formatives potenciant l’accés i participació dels associats del territori.

PROMOCIÓ, DINAMITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ESTATUS PROFESSIONAL o

o

o

o

Promoció de la qualificació i el reconeixement orgànic que correspon al lloc de treball d’arxiver i/o de gestor de documents a l’interior de les organitzacions públiques i privades. Creació d’un servei d’atenció a l’associat en matèria de recopilació i documentació de les qüestions i queixes en matèria laboral que els associats puguin adreçar, i traslladar-les a la Junta perquè les valori i en doni resposta. Creació d’un servei d’atenció a l’associat en matèria d’orientació i d’assessorament laboral que inclogui l’elaboració de recursos d’orientació laboral (pautes i models per fer CV, ma­nual explicació de com fer-se autònom, recursos per preparar oposicions o concursos, creació d’un directori de recursos en xarxa, etc.) Manteniment del servei de borsa de treball redefinint les seves funcions i potencialitats enfront a altres mitjans de promoció laboral que actualment són existents a la xarxa. Assessorament en com millorar la promoció personal dels associats que ho desitgin.

o

o

o

o

o

o

o

Manteniment del servei d’alerta laboral, am­ pliant en la mida del possible els camps i territoris de les ofertes, així com els camins habituals de difusió d’aquestes. Continuació d’un grup de treball que permeti avaluar les condicions laborals, la situació professional del nostre col·lectiu i les estratègies de millora que es puguin oferir als associats. Elaborar estratègies que permetin comunicar a l’empresa privada, consorcis, empreses públiques, fundacions i associacions, l’encaix dels professionals de la gestió documental i l’arxivística. Revisió de l’actual servei d’assessoria jurídica als associats, per tal de valorar-ne l’ampliació i potenciament. Presència en els tribunals de selecció de personal d’aquelles places que es convoquin, per tal de salvaguardar els drets i interessos professionals dels associats. Vetllar per les condicions laborals i pel correcte funcionament dels mecanismes d’accés laboral, detectar incongruències entre la regulació i la pràctica i fer palesa la nostra opinió com a Associació. Fer públic el nostre posicionament, com a associació professional, en relació a les decisions i intervencions que es considerin inapropiades.

PROMOCIÓ DE LES PUBLICACIONS o

o

o

Revisió dels objectius, apartats i eventual publicació exclusivament digital del Butlletí Informatiu amb l’objectiu de millorar-ne la periodicitat i l’efectivitat informativa. Revisió dels objectius de la revista Lligall amb l’objectiu de millorar-ne la periodicitat, la rellevància i la pertinència dels seus continguts, i el possible rendiment econòmic de la seva venda, sigui o bé íntegrament o bé per articles, en paper o en format electrònic. Foment de les traduccions al català dels textos més rellevants procedents de la literatura especialitzada a nivell internacional i impuls


o

o

de les traduccions al castellà i a l’anglès dels articles més rellevants de la revista Lligall així com en les estratègies de difusió d’aquestes. Impulsar la presència i la visibilitat de les publicacions més rellevants de l’AAC-GD –especialment la revista Lligall, el Manual d’Arxivística i Gestió Documental i la col·lecció Textos– en plataformes d’adquisició de llibres digitals a fi i efecte d’afavorir-ne l’adquisició. Impulsar i promoure noves publicacions monogràfiques quan ho requereixi l’estat de la ciència/tècnica arxivística.

o

OFERTA DE SERVEIS o

o

o

o

o

ESTÍMUL A LA RECERCA o

o

o

o

o

Foment de la participació dels nostres associats i associades en els grups de recerca multidisciplinaris i interdisciplinaris que hi ha creats en les diferents universitats catalanes en aquelles competències pròpies de l’Arxivística i la Gestió Documental, així com en els diferents projectes internacionals, europeus i estatals. Col·laboració en el desenvolupament de projectes de recerca a redós dels estudis oficials de postgrau (màster i doctorat) en el camp de l’Arxivística i de la Gestió Documental que ofereixen les diferents universitats catalanes. Col·laboració en la cerca d’aliances, mitjançant partenariats, que permetin definir estratègies i vies de possible finançament per aquestes activitats de recerca. Creació d’un Banc de Projectes de Recerca amb l’objectiu de donar visibilitat a la recerca, tant bàsica com aplicada, que s’estigui portant a terme actualment a Catalunya en matèria d’arxius i gestió de documents. Avaluació i difusió de les diferents vies de certificació professional que puguin ser d’interès per al col·lectiu d’arxivers i gestors de docu-

ments, tant nacionals com internacionals, per tal d’incrementar les seves potencialitats. Cerca i difusió exhaustiva de l’oferta formativa, universitària i no universitària, incloent també l’oferta formativa gratuïta (MOOC) i especialment en línia, donant suport a les vocalies de formació i d’estatus professional.

Reforçar la fidelització dels nostres associats i associades consolidant la cartera d’ofertes tant d’ordre professional com d’ordre lúdic, financer, etc. Promoure una imatge atractiva de l’Associació que motivi la inscripció de professionals de l’arxivística i la gestió de documents que fins a l’actualitat no hagin fet. Formalitzar acords amb socis col·laboradors i socis institucionals a fi i efecte de definir amb detall els avantatges i serveis recíprocs que es poden realitzar. Tot plegat amb la voluntat d’enfortir les relacions i obrir canals de comunicació que permetin accions col·laboratives futures. Promoure una visualització més clara de les empreses que col·laboren amb l’Associació, a través del nostre portal web i de diverses estratègies de difusió als mitjans de comunicació. Promoure reunions, tallers o sessions informatives sectorials entre associats i empreses que vulguin intercanviar idees i opinions, valorar productes, formular propostes de col· laboració o proposar iniciatives emprenedores i de negoci.

Maig de 2013


Profile for Som14 candidatura

Carta d'Intencions. Som 14  

Carta d'Intencions de la candidatura a la junta directiva de l'Associació d'Arxivers i Gestors Documents de Catalunya.

Carta d'Intencions. Som 14  

Carta d'Intencions de la candidatura a la junta directiva de l'Associació d'Arxivers i Gestors Documents de Catalunya.

Profile for som14
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded