Page 1

n

SERXWEBUN NiN EI

Yrl: 12 / Sayr: 144

I

Arahk 1993 / 4,- DM

BUYUK UMUT YIUNA GIRIYORUH

Gergek militanlagma, gereek ordulagma, gergek olant bir gocukluk veya delikanlilrk agamat oltt.'x tarztart bu dejerlendirelim; bundan sonra olgunluk cl,iit,4;- 1 partil6gme, 'iinitmijrdeki gerge* naieXetti savaggimdi mevcut I savagrmtn4 onun taktik ustal,dnt gerqekleqtiretr:t;t ddnemde kaydedilecektin

J

.

qabir da bu-

Hig griphesiz yeni bir yrla, bir hgma dOnemine girerken, siyasal gerqevenin, gerqekqi olastlrklarr dikkate alan bir biqimde qizilmesi yuk onem tagrr. Ayrrca diger gerqeklerin de ddnemi kazanmak aqrstndan

aqtlmast gerektigini belirteyim. Bununla birlikte neden do$ru geliqmek ve yine gunumtjz iqin de neden ordulaqmak en temel bir qaltgma, bir mucadele bigimi olarak esasttr hususlarrnr 6zellikle ele aldtk. $imdi partileq-

gundeme hakim krlrndtQt gibi. dUEman bu g0ndemin artrk g0zulmesi gerektigini de bir nolu hedel olarak 0n0ne koymugtur. Gorrjntigte T0rk resmi qevreleri bu savagr askeri siyasi olarak aqrk bir biqimde y0rutuyorlarsa da, bununla birlikte Genel yaklaqrmrmrz biliniyor: yalist h[k0metlerden tutahm en yakrnrmrzdaki iqbirlikqilere kadar bir "desPKK'nin siyasal Eizgisi aslrnda men hepimizi somut durumu deQer- tekqiler korosu"nu da ekleyerek sonulendirecekkadarg0gl0 krlmrgtrr. Ama ca gitmek istemektedirler. Hatta Tanyine de degerlendirmekte yarar var. su Qiller adh makyajlr bir baqbakanla Hatta bazr yeni geliqmeler ve artan veya makyaj y0n0 agrr basan bir kumetle sadece adr konulmayan olasrlrklar soz Partimizin yol aqtrgr siyasi geliq- ya gizli yurutUlen bir savaE ile de$il. meler yo$un bir bigimde qogu agrz- qimdiye kadar verilen birgok savaErn larca, guglerce gunlerdir butrjnuyle en kapsamlrsr, en Ozel olantyla

menin de, ordulagmanrn da iginden geqecegi guncelsiyasalgerqekligi ortaya koymak gerekiyor. Bu, dogru bakrg agrsrnr verir, ufku daha sa$lam yakalamaya goturur. Kaldr ki b0t0n gahgmalar belli bir siyasi yaklaqrma

iyi

ve

karqryaytz rJldul;r.ada l.;ti,r 'rl'irr ,'' ydn0 de kolayce iio5fl;i14,,'6,r',,",,',,; I'lereye iiadar Coitlri,reh rri 1:i1.':::'r kendileri de fazle hillrrip,' v!r; "q siddelrn nelere rnai olalrn: r ,: ir., kesliremez durun'rj:drrla' Son olarak ein[,oryalrsl ':, ; 'i ] ce "PKK'nin Vasaklrtrtna'>r' ']', i i kendini goslerer geltslrr--'lot -',1 '' liktir. Daha doorrrsrt or''iir.e dikleri bu kirli savasr. ir 'li'', ".r,

emper-

dayanmalrdrr.

he-

huve-

konusudur.

karqt

I993'Un

" ,i i'-. ,,

metint [riraz cilalai,ral.. ; ,rrl;11i;

:"'

,]i,r

soylenmlE siizlet ve 1r'.'q11r'1r;, ,ir.iir. .,1, Makyai her zarnat, ialc r;rl i bu yasaklanta kararl31' rl.1 r';i,.'',,', ledir Cz[rnrJc e'rpPrv.]rr' !.)ov,,trit; 1. , .:.', i,

i' r

biiyUt( z crf e ri;

94'UN BUYUT MUJDESIIIIJ"'

trI Bagkan APO, ytlln bagtnda 1993'un zaferi igirr "Qoi< frt i";';:i bir savag yrltna donigtiireceQimiz 1993 ytlrtra arrrA'l<t.,:

yiiklenelim ve mutlaka kazanalrm "talimatrnt venyorclr

Emperyalizmin de qeqitli biqim ve d0zeylerde destekledi0i TC-G0ney K0rdistanlr grjqlerin ittifaktyla PKK'ye karqr baqlatrlan imha amaqh "Sandvig harekatr" ardtndan 1993 ytltntn kazanrlmasr ya da kaybedilmesi hiq gOphesiz kader belirleyici bir onemde olacak ve sava$an taraflartn gelece$ine ciddi etkilerde bulunacaktt. Do-

Gergek bir savaq ve

Genelde oldu$u gibi bizde de yrl sonlarrnda o yrlrn geliqmelerinin toplu yapmak giderek bir gelenek haline geliyor. Gerqi biz-

bir de$erlendirmesini

her

Newroz qerqevesinde Mart'ta. 15 AQustos'ta savaqln baglamast itibariyle savag yrlr anlamrnda. Kasrm ayrnda PKK'nin kurulug ytldon0mu vesilesiyle toplu deQerlendirmeler yaprlryor. Bunlarla birlikte miladi ytl qergevesinde yrl sonu ve baglarrnda de$erlendirmeler yapmak da yararlt oluyor. Dunya olgrisOnde b0yuk qoQunluk bdyle yaptrgr iqin. bizim de qeqitli ydnlerle degerlendirmeler

cadele g0qlerimizin doQru 6nderlik tarzrnr egemen krlmalart ve olast bfttun

geliqmeleri ulusal kurtuluE savagtntn lehinde kazantmlara dontiqttlrmeleri iqin bitmez tukenmez qabalar sergiliyor, yogun destekler sunuyordu.

layrsryla ulusal kurtulug mOcadelemiz aqrsrndan gok kapsamlr haztrltklar temelinde briy0k grkrg yapmak ve boy-

ZAFE,R. YILI'93 de siyasal geligmeler her an deQerlendirilmeye tabi tutuluyor; yine

r.

garrlmasr dogrultusunda gok zengin perspektifler qizen Bagkan APO. m0

yapmamtz genelle karqrlaEtlrma ve gorme imkanr veriyor.

Yrlrn son g0nlerine dogru savaq karargahlarr 1993 ytltna iliqkin toplu savag bilangolartnr agrklayacaklar. Hem T0rk 6zel savag karargaht, hem de Kurdistan devrimci savag karargahr. 1993 ylhnda yaqanan savaqln sonuqlarrna iligkin kendi bilanqolarrnr verecekler. Kugkusuz kargtltklt olarak verilen rakamlar qok farkh olacak ve her taraf kendisinin qok bagartlt olduQunu ileri s0recek. Fakat her iki bilangonun da bir ortak yanl bulunacak. 1993 yrhnrn gergek bir savaq yrh olduQu konusunda her iki bilanqonun ortaya koydugu sonuglar birlegecek. 1993 ytltnda K0rdistan'da nastl kapsamh ve yogun bir savag durumunun yaqanmlg oldugu bilanqolardan aqrkga gortilebilecek. Temelde yaSanan savag oldu$u iqin. ytl sonu degerlendirmeleri agrsrndan yayrnlanan toplu savaq bilanqolart da elbette b0y0k onem tagtyacak. Fakat de$erlendirmeyi sadece bir bilango olarak ele almak ve rakamlar dtjzeyinde tutmak bizce yetersizdir. Yaganan savag pratigini, iqinden geqtili siyasal ortam ve yol aqtt$t siyasal geliqmeler qerqevesinde ele almak ve yeterli olmast iqin bu d0zeyde de$erlendirmeye tabi tutmak gerekiyor. ''' Son birkag yrldrr ytlsonlart genelde birbirine benziyor. 1992 ytlt sonunu hdr,rlayahm.. Grjney Savagr ile yogunlaqttrtlan psikolojik savag zirvede seyrediyordu. Ozel savagla gOrevli olan butun devlet organlarr, kigi ve ku-

Devamt 4. sayfada

lece yrla en zengin m0cadele taktikleriyle y0klenerek kazanmak olmazsa olmaz kabilinde d6nemsel bir 96revi ifade ediyordu. 1993 yrhnrn g6revlerini birqok y0nuyle belirleyen ve bu gOrevlerin ba-

Emperyalizmin PKK'yi kugatma planlan ve bu senaryoda Almanya'nln bagaktorltik $or*vl I

Bug1n dt)nyantn gegitli bdlgelerinde emperyalist

sisteme kary micadele halinde bulunan halklar vardr. Ancak K1rdistan ulusal kurtulug savafl ve bu savagtn oncIsil kadar bir bilfin olarak emperyalist sistemin gimgeklerini ilzerine Qeken bagka bir micadele ve oncil devrimci gilg yoktur.

.

Federal Almanya Cumhuriyeti

lqiqleri Bakan|lt, 22 Kasrm'1993 tarihii kararr temelinde, Kurdistan igqi ve K0lt0r Dernekleri Federasyonu (FEYKA-Kurdistan) ve bu federasyonun bUnyesinde yer alan gok saytda dernekle K0rdistan Komitesi'nin bu rilkedeki faaliyetlerini yasakladt. Ktlrdistan Haber Ajansr (KURD-HA) ile

Berxwedan Yayrncrlrk Limited $irketi'nin faaliyetleri de bu yasak

I

Halkmtz anti-emperyalisl trtiic;adei': l', rr;. dalgalandrdQt ve empery'alni kt.t5,ti;1;'" ' mticadelesini bagarrVla stit rl0rdi..ttt' .ttt

muazzam potansiyei dosllar:nr geqirmesini bilecek ve dIrtya g?::ii' engin destejini kazanacaktt r

kapsamrna ahndr. Bakanhk karartnda bu dernekler ve kuruluElartn "PKK'nin yan drgutleri" olduklarr belirtiliyor: yasaklama gerekgesinde adr gegen dernek ve kuruluqlarrn "halklartn dostlugu" duguncesine aykrrt d0gtUkleri, Federel Almanya Cumhuriyeti'nin "iq gu-

venligi, kamu dOzeni ve di$er Onemli qrkarlarr iqin tehlike tegkil" ettikleri iddia ediliyordu. Bunun da otesinde, qimdiye dek gdrulmemig bir uygula-

,.:

ir

-7"',.

/r'

i, ;:tv";l1ii


(Sayla2

Aratrklg$

.

1

re

993'Un bUyu k zaferi 00 aa

OO

a0

94'UN BUYUK MUJDESIDIR Bagtarafi

1.

sayfada

Bu siyasal geligmeler sonucunda terdristin kim oldugu sorusu kesin cevabrnr buldu.

Savaqrn srcaklr$r ve acrmasrzlrgl altrnda geqen gunler, 1993 yrlrnrn sonlannda tarihi hesaplagma gUnlerine ddnilqtri. T0rkiye Cumhuriyeti'nin Krlrdistan'daki otoritesi tartrgma konusu oldu. Bu, Trirk egemen srnrflarrnda gimdiye kadar gorulmeyen bir pani$e yol aqtr. Sistemin q0z0l0g s0recinin hrzlanmasr kargrsrnda topyekrln 6zel sava$a trim kesimlerin katrlmasr ydnunde seferberlik baqlatrldr. En son emperyalizmin de Batr'dan PKK'ye kargr fiili olarak harekete geqmek zorunda kalmasr, m0ttef ik T0rkiye'nin Ktlrdistan'daki savaqr kaybetmesinin bariz bir ifadesidir. $imdi emperyalist saldrrrlar da malzeme olarak kullanrhp yo$un bir psikolojik savag yrirut0lUyor. Her aqrklama ve ilgili her haber neredeyse "PKK bitirilecek" s6zleriyle baghyor, "terOrun kok0 kazrnacak"la da bitiyor. TC sOmurgecili$ini ve

Batr emperyalizmini "PKK sendromu" sarmrqtrr. Kurdistan devrimi, adeta bir hayalet gibi karqr-devrim guqleri rlzerinde dolagryor. PKK'nin nereden gelirse

gelsin her t0rden saldrrrya hazlr olma ve boga grkarma gtlcunde oldugu Kurdistan devriminde ulagrlan agamantn en belirgin ozelligi durumundadrr. Buna ragmen doil bir yandan "PKK'nin sonu geldi" propagandasrnln yaptlmasr, her geyin merkezine bu ydnl0 psikolojik savaqrn konulmasr, bir yerde asrl gerqek-

lerin cevabr olmaktadrr. Tarih brittin bunlarr not ediyor ve son sozU sOyleme g0cOnde olanr belirliyor. Bir "teror Orgut0"nu duqtin0n; dUnyanrn egemen devletleri gok y6nltl harekete gegmek zorunda kalryorlar. Vne, "en geg bahara kadar sonu gelecek" denilen bir'1eror 0rgtjt0"nu d0q0n0n; dUnyada ilk kez bu kapsamda kollarr her tarafla olan bir uluslararasr mutabakatla kugatmaya ahnmak isteniyor. Tarih, PKK'nin tasfiye olmak bir yana, bu b0y0k saldrrr kugatmasr altrnda bile mrithiq kazandrgrnr yazacaklrr.

BIR I<EZ DAI{A NEDEN ULUSLARARASI MUTABAI(AT? PKK gerqekligi nedir, nasrl ortaya qrktr ve kimin adrna kimden ne istiyor? Onun grkrgrna temel tegkil eden taleplerinden daha insani, daha haklr ve daha gerqekgi istemler drinyanrn neresinde ve kimler tarafrndan dile getiriliyor? Kutsal bir amag olmasaydr, d0nyanrn neresinde hangi insan PKK'nin iqinde bulundu$u koqullarr yagamak isterdi? Yine hangi genq insan bu kutsal amaq olmadan gdz0 kapalr bir qekilde 0l0mrin an meselesi oldu$u bir zorlu savagta tarifi yaprlamayan bir cogkuyla yer almak isterdi? Demek ki K0rdistan halkr, benzeri daha bulunmayan TC s6m0rgecili$i gibi bir barbar g0ctin en azgrn terorune, en kanlr katliamlarrna ragmen, bunlara gerekge g6sterilen

bir "teror 0rgrltu"nrin etrafrnda boquna toplanmryor? Her gey kutsal bir dava iqindir. Cevaplarr, bu konuya

her yon0yle agrkhk getiren sorular daha da srralamanrn geregi olmadrgtnr dUgrln0yoruz. Bununla gerqekleri

anlamak ve dogrularrn savunuculu$unu yapmak isteyenler iEin her geyin olanca agrklr$ryla ortada oldugunu vurgulamak istiyoruz. Ozellikle emperyalizmin, PKK 6nderligindeki ulusal kurtulug m0cadelesine kargr TC'nin yanrnda gizleme geregini duymadan fiilen yer almasrnr gtincel bazr qrkarlar, bilinen bazr gerekqeler iginde degerlendirmek, gerqe$in derinlerdeki boyutunu gOrememek ya da kavrayamamaktrr. Yine bunun Ktlrdistan devriminde sonuq agamasrnr ifade ettigi y6nUnde bir de$erlendirmeye ulagmamak ciddi bir politik kOrl0ktrlr. Emperyalizmin ve ona bagrmlr somUrgeciligin PKK'ye kargr olugturduQu birlik, hiq guphesiz srradan, 6nemsiz bir geligmenin sonucu degildir. K0rdistan devriminin karakteri, gerqeklegmekte oldugu cografyanr n stratejik 0nemi, yine emperyalist-s6mUrgeci devletlerin hayati qrkarlarrnrn bulundu$u Ortado$u bdlgesinde halk devrimlerine yol aqrcr 6zelligi, bu uluslararasr mutabakatrn nedenlerini iyi izah etmektedir. 2 AQustos 1990

tarihinde lrak'rn Kuveyt'i kendi topraklarrna katmasr yontindeki girigimine kargr neredeyse brjtun dunya g0qlerinin dortbir yandan harekete gegmesi, en son modern teknigin kullanrldrgr bir sava$t baqlatmasr ve bunun iqin qok ciddi risklerin goze alrnmasr bu konuda fikir veriyor. Ote yandan 1990'h ytllara kadar emperyalizmin reel sosyalist sisteme kargr oluqturdugu blok ve bu blokun sistemli bir qekilde ittifak halinde qok yOnl0 saldrrrlar geliqtirmesi hala hafrzalarda tazeligini korumaktadr r. lrak, emperyalist ve reel sosyalist

"PKK'ye ydnelik bu kargr-devrimci plan bahara kadar bagarrya ulagtrrrlmazsa, emperyalizm ve som U rgeci ig i n, hizay a I

getirmek istedikleri PKK tarafrndan hizaya getirilmeleri kagrnrlmaz olacaktrr. Zaman krsalmrgtrr. Devrim ile kargr-devrim bir yerde final savagtmtyla kargr kargryadrr."

sistemi de onun iq zayrflrklarrndan yararlanarak dagrttr ve kendi sdmrir0 sahalarrna qevirmekte zorlanmadr. Emperyalizm bununla da yetinmiyordu, "yeni drinya d0zeni" adr altrnda yeni stratejileri ve bunun politikalarrnr yedekli segenekler gerqevesinde qekillendirerek d0nyanrn her tarafrnda grkarlarrnr tehdit eden muhalefet g0qlerini, orgutlerini de ya ezme, ya da sisteme enlegre etme temelinde harekete geqiyordu. "lnsan haklarr", "Demokrasi", "Barrg" soylemleri ile maskelenen, boylece esas karakteri dunya kamuoyundan sakh tutulan bu politikada az mesafe de ahnmadr. Her qeyin, b0ttin global sorunlarrn g6r0gmeler yoluyla ya da barrggrl girigimlerle qdzum yoluna sokulaca$r soylendi$i ve bunun "yeni drlzen" politikasryla halledilece$i belirtildigi bir

donemde, en qok 0nemsenen OrtadoQu'da Kuveyt krizi patlak veriyordu. Bu "yeni d0nya d0zeni" politikasrna ilk ciddi darbe anlamrna geliyordu. Fakat yukarrda belirtildigi gibi lrak'r dize getirmek zor olmuyordu. Nitekim gimdi Saddamll lrak, emperyalizmin penqeleri altrnda istenildigi

gibi

oynatrlryor, kullanrlryor;

Ortadogu'daki geligmelerin seyrine gore yonlendiriliyor. Emperyalizm b0t0n bunlarr bagarrrken, ciddi mesateler katederken ve bOylelikle hedefine adrm adrm yaklagrrken PKK bu sureci nasrl kargrllyordu? PKK ne modern savag teknigiyle donanan bir devlet ve ne de emper yalistlerle her alanda dengeyi saglayan bir sistemdi. GUql0 sayrlabilecek devletler sert yenilgilerle felg olurken, dev sistemler yerle bir olmaktan kurtulamazken ve bunlara dayanrlarak

kapitalizmin zaferi ilan edilirken, PKK'nin olumsuz etkilenmesi bir yana, onun mrlcadelesi bu silreqte daha buyuk ve kahcr geligmeleri nasrl saglayabiliyordu? Adrndan "cinayet gebekesi", "terOr orgritu" vb. srfatlarla bahsedilen PKK'yi bOyle bir konumda

tutan gerqek nedir? SoylendiQi gibi bir "terdr 0rgtitu" olsaydr, bir halkrn 6nder g0cU olma 6zelliginden yoksun

bulunsaydr bu qekilde ayakta durma-

sr nasrl mrimk0n olabilirdi? Hangi g0q[i devlet, drq bir rjlkede de demeyelim, kendi yasalarrnrn hakim oldugu srnrrlarrnda 100 binleri bir araya getirebiliyor? Bundan hareketle soruyoruz: Ter0rizmin en temel olq0lerinden biri halktan kopuk, ondan onaysrz saldrrr g0crl olmaksa, en bUyuk ter6rist ABD de$il midir; Almanya, Fransa vb.'leri buytikluklerine gore terdristlikte ABD ardrndan ikinci ve 0quncU srralarr paylagmryorlar mr? Yine bu olqriye gore dUnyada ter0rizmden en uzakta bulunan gucun de PKK oldu$u konusunda tarttgmaya gerek var mrdrr? lddia ediyoruz ve ortada apaErk olan gerqeklere dayanarak soy[iyoruz

sistemlerin en modern askeri teknikleriyle mrithiq sllahlanan bir devletti. Reel sosyalist sistem ise hemen her alanda emperyalist sistemle yarrqabilecek bir dengeyi yakalayarak karqr taraf igin buyuk bir tehlike durumunda olan bir bloktu. Qok qeqitli nedenleri olmakla birlikte, emperyalist sistem, muazzam bir qekilde her t0rltl silahla donanan ve bu temelde olasr her t0rl0 saldrrrya hazrrlanan lrak'r krsa s0rede felq ederken, reel sosyalist

:

Drjnyada hiqbir guq, PKK kadar kitle tabanrna sahip deQildir. DUnyada higbir kitle, PKK kitlesi kadar ne Orgutludur ve ne de militan ozelliklere sahiptir. Bu dUzeyin hangi saldrrr guglerinin kugatmasr altlnda ve hangi olanaksrzlrklar ortamrnda sa$landrgrnr PKK'nin azrlr duqmanlarr gok iyi bildiginden, bunu aqrklamanrn hiqbir geregi yoktur. "Bir avug terdrist grubu", emperyalist som0rti d0nyasrnr sarstyorsa.

bundan drlnya insanlr$r katkr

goru-

anrl-

de gormektedir.

yorsa, varstn PKK'nin adr bOyle Evet, emperyalist ve som0rgeci srn! Tarihe itibarsrz, g0lunE ve ikiyriz- politikalann ve saldrrr uygulamalarrlu olarak geqecek olan PKK nrn y0zeydeki biqimlerine takrnrlma-

degildir.

Bu gergekleri izah etmeye qalrqmamrzrn nedeni, PKK karqrsrnda emperyalist-sOmurgeci blok olugturan guqler bu konuda kor cahiller duklarr iqin degildir. Abdullah Ocalan

ol-

sa, bu grjqlerin PKK'nin ne olup

olmadrgrnr, ne yapmak istediginive somutta ulusal kurtuluq mOcadelesinin nasrl bir gelecek yaratacagrnr g6re-

bildiklerini ve bu nedenle rsiarla PKK

"Gergekten gerqe$ini karaladrklarrnr, qok qirkin de PKK'nin ghynda hem sosyaliz- srfatlar yaktqtlrarak tasfiye etmeye min ideolojik ve teorik geligiminin, qalrqtrklarrnr belirlemek zor degildir. hem de reel sosyalizmin vlcut bul- Nitekim PKK, reel sosyalizmin yrkrlrmastntn payt biyiktlr. Sosyalisl grnrn temel nedenlerini qok iyi kavradAnya gdr1gl ve uygulamas olma- mlg. tahlil etmig ve qrkarrlmasr geresayd, PKK gergeSini ortaya g*ar- ken dogru sonuqlar temelinde sosya-

yoldagrn PKK'nin Erkrgrnr,

"Emperyalizmin ve ona bagrmlr somUrgeciligin PKK'ye kargr oluqturdu$u birlik, hig quphesiz srradan, onemsiz bir geligmenin sonucu degildir. KUrdistan devriminin karakteri, gerqekle$mekte

oldugu co$rafyanrn stratejik 6nemi, yine emperyalist-sdmurgeci devletlerin hayati qrkarlarrnrn bulundugu OrtadoQu bolgesinde halk devrimlerine yol aqtct 6zelli$i, bu uluslararast mutabakatrn nedenlerini iyi izah etmektedir." mak herhalde akhmrza gelmezdi. Biz

lizm yaklaqrmrnr g0qlendirerek srirek-

dinya gor1gilnil oz1msediQimiz za-

li kazandrrma tutumuna don0qtrjr-

man, onun tarihsel planda ezilenler ve somhrt)lenlerin gt)nhmt)zdeki m0cade I el eri nde be ni msedikle ri id eol oj i k bayrak olarak dejerlendirdik. Onun bilimsel if adesini g1ncel bilim 1Qretisi olarak ele aldrk. Bu bayrak alilnda bu ojreti ve ideolojinin kilavuzluQunda kendi kurtulug problemimizi gi)zebilecejimize inandk. Bu temelde partilegmeye, ulusal kurtuluga aillmaya ve onun her ttrll pratiSine kadar yAr1meye cesaret ettrk" qeklindeki tanrmlamasrna karqr-devrim g0qleri inanryorlar ve asrl korkularr da PKK'nin bu temelde bir geliqmeyi

m0qtUr. Sosyalizmi reel sosyalist sistemin gahsrnda gdrulen bigimiyle ne

saQlryor olmasrdrr.

Emperyalizm tarafrndan bir reel sosyalist sistem yrkrlrrken, sosyalizmin bir daha dirilmemecesine kapitalizm alternatifi kargrsrnda yok oldugu qeklinde driqler kuruldu. Aradan gegen birkaq yrl gibi krsa bir srire sonra kurulan driglerin bog hayallerden 6teye gitmedigi sayrsrz Orneklerle ortaya qrktr. Diger geligmeleri bir tarafa brrakalrm, eski reel sosyalist Dogu Avrupa 0lkelerinde yaganmakla olan mevcut durumlar, kapitalizm alternatifinin insanlarr uyugturmak, asrl sorunlarrndan gok uzaklara dtlg0rmek ve bOylece somriruyU ptjrrizs0zce kendi kurallarr iEinde gerqeklegtirmekten farkh bir gey olmadrgrnr en gok bu gerEeQe muhatap olan halklar g0rmektedirler. Bir yandan buy0k sahte vaatlerine ragmen sosyalizme alternatif olmadr$rnr ve temel karakterinden dolayr higbir zaman olamayaca$rnr goren emperyalist kapitalizm, ote yandan hem de dunyanrn

en hassas bolgesi

olan

Ortadogu'nun K0rdistan sahasrnda

bilimsel sosyalizm krlavuzlu[unda PKK'nin insanhk cumhuriyetine, insanr y0celtme alternatifine tanrk olmaktadrr. Bunu gergek bilimsel sosyalist sistemin saglam adrmlarr ve dunyanrn ezilen halklarrna kurtulug modeli olacak bir m0cadele bigimin-

bir ekonomik model, ne emperyalist sistemle rekabet ittifakr, ne de halktan kopuk olarak onun ristunde burokratik devlet aygrtr olarak degerlendiriyor. Bunlarrn tersine sosyalizmi bir insanlrk sorunu, onurlu yagam m0cadelesinin krlavuzu olarak yorumluyor ve onun uygulamasrna var g0c0yle y0kleniyor. Bu tutum, higbir engel tanrmadan PKK'ye kazandrnyor ve bu kazanrmlar kalrcrlaqarak yeni kazanrmlara temellik ediyor. Qtinku. "PKK saflannda yetigen herkesin sosyalist olarak yetigeceQi. bAylyen PKK'nin bAyilyen bir sosyalizm anlamtnr taVdQt ve PKK onderliQinde ayaSa kalkan haltun sosyalist ilkilerle ayaQa kalkan bir halk oldu8u kesindir' diyor Abdullah Ocalan yoldag. PKK'nin halklaqma d0zeyi. bunun nitel ve nicel geliqmesi. pratikte gerqekliQe donugmesi tarihte fazla tanrk olunmayan, son y0zyrlda ise

hig

gdr0lmeyen

bir

6rnektir.

K0rdistan'da PKK'yi desteklediQi gerekqesiyle halka y0nelen somurgeci TC'nin saldrrr gUqlerine kargr y0r0yen kitleler, "PKK halktrr. halk biziz" sloganrnr haykrrdrlar. Yine Almanya'da yrjr0yug yapan K0rdistanh yurtsever-

ler, Avrupa'nrn bazr devletlerinin PKK'yi yasaklamasrna kargr, "PKK n rz" sloganlarryla sdz konusu yasaklamalarr delerek iqlevsiz duruma getirdiler. Kurdistan'da ve K0rdistan drgrnda ortaya qrkan ve aynt anlama gelen bu iki Ornek, PKK'nin Kurdistan halkrnda ruh birligini, irade birli$ini, amag birligini yarattr$lnr. ortak sorumluluk bilinci ve duygusunu geligtirdigini gok somut bir biqimde gosteriyor. Halklarrn emperyalizmin ve scmUrgecili$in yo$un ideolojik politik saldrnsr, yaSamtn butrin sahalarrnda a$rr psikolojik bombardrmanr altrnda bulundugu koqullarda Kurdistan hal-

biziz, bizi yasaklayamazsr


savtif krnrn bu militan org[tl0 yaptst, amaq u[runa seferber olmasr nastl aqtklanabilir; dunyada bir benzer drnegi daha bulunabilir mi? Bir Franstz istihbarat yetkilisinin "PKK bir talimatla antnda butiln Avrupa'da onemli Klrt gruplanm harekete geqirebiliyor' geklindeki aqrklamasr. ashnda emperyalist guqlerin muthig urkt0$ri bir geliqmeyle kargr karErya oldugunu t0m agrkhgryla ifade ediyor. Demek ki, PKK bir dernekte veya herhangi bir kurumda 0slenen b0rokratik bir org0t degildir. PKK, K0rt insantntn bulundugu her yerdedir. Hem maddi ve hem de manevi olarak yer edinmiq bir gagdag insanlrk aktmt, hiqbir saldrrr veya komplo karqrsrnda ytktlamaz sa$lamhkta org0tlenen ve amacrna srkr srkrya ba$lr m0cadele y0r0ten bir harekettir. K0rdistan'da PKK Onderli$inde yaygrnlagan ve derinlegen sosyalist igerikli ulusal kurtulug mucadelesiyle yeni bir insan tipi yarattltyor. Hiqbir varhgr, etkinliQi olmayan d0gurtilmuq kdle kigilikten insanca yagamtn m0cadelesine 6lumrine kattltm saglayan bir kigilik yaratmak devrim kadar onemli olan bir kdkfi deQiqim, birgok gevrenin mucize olarak degerlendirdigi bir alt0st oluqtur. "Bu d0nyada yerim yok veya ben buna laytk olmayacak kadar duE0r0ld0m; arttk bu benim degigmez kaderimdir: adam olamayacagrm kesinlegmigtir" vb. kOlelik anlayrglarr ve trlmden teslimiyet yaklagrmlarryla kendini kandtran tip, gtln0m0zde PKK bilinciyle kalastndaki bu karakollarr tag 0st0nde taq brrakmamacasrna yerle bir etmigtir. Bu. higbir gekilde kabul edilemeyecek kadar kdlelikten ibaret olan eski yagamrn yrkrlrqr ve bunun yerine gOrkemli bir yaqamrn yaratrhgrdrr. Bu b0y0k ytkrlrg ve b0ytlk yaprlantgrn gergeklegtigi vatanrn Ortado$u'nun kilit noktasrnda, Mezopotamya'da bulunuyor olmastntn diQer bir anlamt vardtr. Mezopotamya. tarihte rnsanltgtn-uygarlrgrn begi$i rol0nu oynamrqtrr. lnsanlrk veya uygarlrk buradan dOnyaya yaytlmtqtrr. Tarrhrn brr crlvesr olarak, geqmigte rnsanlrQrn gelrgtrntne beqiklik yapan. merkezr brr vatanolan Mezopotamyada grmd de tnsanltk oylesine dusurul;yo' , a c- c-' grlrulmriglugun boy e c0v3n â&#x201A;Źlirni' mesi yOn0nde 0ylesrne kuEatmalar geligtiriliyor ki. adeta gecmrgin int ka' mr alrnryor.

Bu nedenle. sadece OrtadoQu'da degil, b0tun d0nyada oldukQa dug0rrilen insanlrgrn y0celtrlmesr ydnunde temsil ettiQi buyuk qrkrgrn bayraQtnt kararlrca yuruien crr akrma kargt d0nyanrn dOrt brr tarairndan saldtrrlarrn baqlatrlmasr anlagrlabilrr bir geligmedir. Kaldr kr. Kurdistan'r insanltgtn cumhuriyetine don0qturme amacrnda olan PKK'nin yurunuQu mucadelenin etkisi, K0rdrstan'rn srnrrlannt agmtg. drinyanrn b0t0n rnerkezlerine yanstmrqtrr. Parqalanan. olnyanrn her tarafrna savrulan K0rtler. bulunduklart her alanda PKK nrn etkrsrnr yagamakta, PKK'nin tarih brlrncrnr armakta. Kurdistan'a kargr suq igleyenlertn yakasrna yaprgmakta. en doQal rnsanr haklannr koparmak rgrn harekete gegmekte. eskisi gibi katledilmesine seyirci kalmamakta ve kurbanltk koyun gibi bagrnr uzatmayr asla d0q0n-

pratik m0cadelesiyle ortaya grkarryor ve bunun teghirini butrln drlnya

ya grkan yan qeligkiler.uzlagmayla ba$landrktan sonra bir lran, Suriye, lrak ve Libya mevcut konumlarrnr

yalizmin dev iletigim araqlarrna,

s0rd0rme guc0n0 geqitli biqimlerde

medya tekeline ragmen, olugturulan b0t0n setleri kendi imkanlannr sonuna kadar kullanarak delip geqiyor. Bunu somurgeci yetkililer defalarca itiraf etmig ve emperyalistler de yakrndan tanrk olmugtur. Emperyalist 0lkelerin Kurdistan enlormasyon burolarrna, basrn-yayrn kuruluglarrna, yurtseverlerin bilgilenme-bilinqlenme ve bir araya gelip kaynagma yerleri

olan derneklerine yonelmeleri bu noktada daha gok somul ifadesini bulmaktadrr. Nitekim bu guqler de bilmektedir ki, PKK emperyalist 0lkelerde bulunmuyor; asrl mOcadele

sahasr ve dunyanrn her tarafrna savrulan halkrmrz igin kutsal vatan olan K0rdistan'da dige dig, nefes nefese bir savag y0rrituyor. Dolayrsryla bu savagrn d0nyaya yayrlan aydrnlanma yolunun onunti kesmek, barikat kurmak istiyorlar. Bu, TC'den sonra emperyalizmin de PKK kargrsrndaki savagrnda yorgun d0gmesi ve kendi yenilgisini ilan etmesi anlamrna geliyor. PKK'nin onderlik ettigi m0cadelenin enternasyonalist ozelliginin artan bir bigimde guq kazanmasr, roltin0n b0yOmesi, etkinliQinin yayrlmasr karqrsrnda em-

mek istiyoruz. Fakat boyle bir uzlaqma emperyalizm aqrsrndan oldukqa ve kuqumsenemez bir geligmedir. Zalen emperyalist politikalarrn kahcrhgr yoktur ve aqamah bir qekilde grkarlara g6re y6n de$iqtirir. lqte bu gekilde Ortado$u'nun emperyalist grkarlar yonUnde sakinlegtirilmesi planrnda PKK bir ayakbagr konumundadrr. Bu durumda, emperyalizme ve s6murgecilige gore ya tumden tasfiye edilmeli, ya da hizaya getirilmelidir. PKK'ye yonelik bu kargr-devrimci plan bahara kadar bagarrya ulagtrrrlmazsa, emperyalizm ve som0rgecili$in, hizaya getirmek istedikleri PKK larafrndan hizaya getirilmeleri kagrnrlmaz olacaktrr. Zaman krsalmrgtrr. Devrim ile kargr-devrim bir yerde final savaqrmryla karqr karqryadrr. Sonuq, kazanmak ya da kaybetmek bigiminde somutlagmrqtrr. Emperyalizmin asrl yUz0n0 ortaya koymasr, Krlrdistan devriminin gok yakrnlaqmrg olmasrndan bagka bir anlama gelmiyor. Elbette bu temel gergekligin yan segenekleri de yok Onemli

"Dunyanrn en militan partisi ve en militan halkr, ve bir birligi tamamlayan iki parqadrr. Muthig olan bu birlik, her turden engeli yrkacak ve muthi$ kazanacaktrr. Er veya geg ama kesin olan gergek budur." peryalizm harekete geqme ihtiyacrnr duyuyor. Brlrniyor ki. PKK m0cadelesinde somutlagan K0rdistan sorunu, dunyanrn en agrr. emperyalist-s6murgeci somur0 kaynaklarrna en qok yonelen. ayrrca sosyalist karakteriyle uruslararasr gundemrn en yakrcr sorunu 6zelliQrne sahrptrr. PKK'nin ise. dunyanrn en genrg kitle tabanlr. en oagrmsrzlrkqr. en boyun egmez, en sosyalrst. en insani hareketi oldugunu belirtirsek. bu bir abartma olmaz, sadece somut bir gerqek dile getirilnrrg olacaktrr. Qokqa karalanan PKK 0nderligi iqin de aynr gerqeklik sOz konusudur: nitekim kopuk d0gUnmenin bilimsel mantrgr yoktur. B0t0n emperyalist ve som0rgeci grlglerin binbir qeqit saldrrr ve politikalarrnr, 0rettiQi politika, baglr kaldrgr sosyalizm ideolojisive olasr geliqmeleri degerlendirmesindeki gergekqi ong6r0leriyle boga qrkaran Abdullah Ocalan yoldaqrn bu kadar pervasrzca kara-

lanmasr, kugatmaya alrnmaya gahgrlmasr, hakkrnda devamh tasfiye planlarrnrn hazrdanmasr, onun kopa-

memektedir.

Bu b0yuk brr devrimdir ve bu devrim en b0y0k etkrsinr de saldtrtda bulunan emperyalist 0lkelerde gOster-

tir. Bir Ortado$u sahasr goz onrine

Bu anlamda PKK'nin temsil etti$i akrm, bunun ideolojik-politik yaklagtmr "Tek alternatil kapitalizmdir" safsatasrnr gtln gegtikqe uluslararast alanda da geqersiz krhyor. B6ylece emperyalizmin insan haklarr. demokrasi, barrq konularrnda tamamen ikiy0zlu bir politika yur0tt0$0n0

kaybedecekler. Bunu s6ylerken, mevcut uzlaqmanrn kokl0 ve adil bir qozum olmadr$rnr da bu arada belirt-

gUglerini kutsal vatan Kurdistan gerqekli$inden alan

rrp alan ve bir turl0 durdurulamayan gucun0n bir sonucudur. Kaldr ki, emperyalizmin qrkarlarr but0n bagrmh ulkelerde ciddi tehlikelerle kargr kargryadrr. Kendi iqindeki srkrntrlarr bir yana brraksak bile, Ortado$u'da. Afrika'da, Latin Amerika'da. Dogu Avrupa'da, Orta Asya vb. yerlerde yaganan geligmelerin de$erlendirilmesi durumunda, sonuq-

mektedir.

miqtir. Bu temel ve beraberinde orta-

kamuoyu nezdinde gerqekleqtirmeyi baqarryor. Som0rgeciligin ve emper-

larrn ne d0zeyde emperyalizmin aleyhinde oldu$u daha iyi gOrOlecekgetirildiginde, PKK'ye kargr uluslararasr mutabakatrn neden b0yle pervasrzca saldrrrya geqti!ini, neden sonuq almayr bu kadar krsa srlreye srgdrrmak istedigini anlamak daha da kolaylagrr. Uzun yrllardan beri varh$rnr srird0ren Arap-lsrail qeligkisi, Filistin sorunu konusunda son uzlagma qabalarryla onemli mesaleler katedil-

deQildir. Hiq guphesiz tasfiye planrnrn kapsadrgr sure iqinde, bir yandan bu planrn ongOrdUgU saldrrrlara bagvurulurken, diQer yandan da bunda bagannrn saglanmamasr durumunda PKK ile uzlagma projeleri de hazrr tutulacaktrr. Nitekim emperyalizm bu tasfiye planrna bulagrrken, geleceQe don0k politikalarrnr trimuyle bu plana ba$layacak kadar kor degildir. Bu saldrrrlarrn asrl hedefini kapsamh degerlendirmek, birqok yon0yle irdelemek. olasr yanrlgrlarrn 6nune geqmek iqin emperyalist politikalarr tarihi ve g0ncel yanlarryla gormek gerekiyor. Emperyalizm her durumda gelecege yonelik hesaplarrnr gerqekleqtirmek lemelinde bir tutum sergiliyor. PKK tasfiye edilse bile K0rdistan sorunu, geriye got0r0lemeyecek kadar q6z0mrl vazgegilmez bir noktaya ulagtrrrlmrg durumdadrr. Fakat PKK devreden qrkarrlmasa bile, en azrndan zayrflatrlmrg, q6z0mde etkisizlegtirilmiq bir konuma itilmek, boylece bu konuda inisiyatif saglanmak istenmektedir. Etkisizleqtirme ya da zayrflatma olayrnrn da ancak uluslararasr mutabakalrn ongorduQ0 bir saldrrr kampanyasr ile mrimk0n olabilecegi d0qrinilluyor. Muhatap olunacaksa zayrf bir PKK ile olmak esas hedeftir.

Emperyalizmin kendisi aslrnda PKK'nin trimden tasfiye edilemeyecegini iyi bilmektedir. Bu nedenle de tumden karqrya almak istememektedir. Eger trimden kargrya alma durumu olsaydr, saldrnlarrna ikiy0zlUce krhf arama geregini duymazdr. llerde kendisini zor durumda brrakacak aqrklama ve uygulamalardan kagrnmasr nedensiz degildir.

Belli ki, bahar surecine kadar TC

ile birlikte emperyalizm de uluslararasr mutabakat gerqevesinde son saldrrrlardan da sonug grkararak, yonelimlerine gu veya bu drizeyde, yine gu veya bu biqimde devam edecektir.

Tabii ki. buna karErlrk Krlrdistanlr

l

yurtseverlerin yasaklamalara ve bas- Kurdrstan gerqekliginden alan ve Li,t krnlara ydnelik eylemleri de durma- birligi tamamlayan iki pargadrr Mur yacak, kesintisiz s0recektir. Son hig olan bu birlik. her turden engeli yrkacak ve m0thiq kazanacaktrr. I r rupa eylemlilik s0reci basrn-yayrn ganlarrnda geniqqe yer aldr. "PKK'nin veya geq ama kesrri olan gergek br.r yasaklanmasr" d0nyanrn en 6nemli dur. olayr olarak kamuoyuna duyuruldu. PKK gahsrnda somutlaqan Lru bri Emperyalist guqler arasrndaki birlik- ligin zaferi, aynr zamanda "yenrldi' lerin, olugumlarrn, ittifak 0rgritlerinin "yok oldu" denilen bilimsel sosyalrL toplantrlarrnda PKK sorunu gor0qme min de bir zaf eridir. PKK'nin er, konusu oldu. TC drgiglerinin yetkili 0nemli 6zelligi ve bagartsrnrn err burokrallarrnrn yogun kulislerine, 0nemli anahtarr sosyalist tipr yarai 6zellikle bazr emperyalist devletlerin mrg olmasr ve bunu b0tun toplunr:r baskrlarrna ra$men, PKK'ye ydnelik yayrna gabasrnr sergilemesidrr. Sus tavrr konusunda g0r0g birligi sa$la- yalizme iligkin bir de$erlendirmesir, namadr. Bu sonuq, PKK'nin gucu, de Abdullah Ocalan yoldaq. sOz k<.t uluslararasr dengelerdeki agrrlrgr, nusu gerqegin 6nemine. "PKK'di,

Avor-

Ozellikle Ortadogu sahasrna ydnelik politikalarda hesaba katrlan konumu bakrmrndan Onemli bir geligmeyi de etmektedir. PKK K0rdistan'da durulamadrQr gibi, onun yurt drqrnda etkiledigi Kurdistanhlann da yasakla-

sosyalist tipin gekillenmesi adtna saglanan geligme bir kez daha goz

ifa- den geqirilirse, bunun hig de ulusat dur- ve hatta stntfsal bir gozlmleme ol' madQr anlagilacakilr. Yine bu sade

ce siyasal ve askeri bir gorevin baSa' ma, baskrnlar vb. saldrrrlarla engellen- nlmas amaayla da stnrh deQildir v; mesinin hiq de kolay olmadrQr qok daha fazlastm kapsamaktadr. Br, gdrrllmUE ve bu durum emperyalizmin Eoz1me ulagmry ve kapitalizmin bu

iyi

PKK'ye yonelik politikasrnr

yeniden fin

gdzden geqirme geregine yol

agmrqtrr. yapmry insanr yaratmak istiyoru:"

deQer yarElanna kargr agarn;i

en

qeklindeki s6zlerle boquna ditikat Dunyanrn en militan partisi ve militan halkr, g0qlerini kutsal vatan qekmig de$ildir.

,.HER

SEY PKK'NIN

QOk0q ve qurrjmeyi yaqayan, bOylece barbarhgr ve vahgetiyle kirletti$i tarihi terk etme zamanr sayrh olan T0rk devletinin ozellikle son d0nemlerde yaptr$r her gey tek bir geyi soy-

luyor: "Her gey PKK'nin tasfiyesi igin!" YaEamrn btitun sahalarrnda egemen krhnmaya qalrqrlan bu sloganda dile gelen anlayrqtrr. Her geyin anahlarr yine bu slogandrr. Daglarda bu slogan, taglarda bu slogan, yollarda bu slogan, insanlarrn adrm attrgr her yerde ve g6rdug0 her qeyde bu slogan. Varsa yoksa bu slogan. Qok ilginq ve drlnyada kolay kolay rastlanrlmayacak bir durumdur bu. TC iqin dostluk ve dtiqmanlrkta, iyilik ve kdt0lukte, do$ruluk ve yanhghkta tek geqerli 6lgu yine bu slogan. Her qey bu sloganrn hizmetinde. Politika, ekonomi, kulttir, sosyal faaliyet. diplomasi, gazete, radyo, televizyon, 0niversite, sinema. mUzik, diger butrln etkinlikler ve kurumlar bu amaca hizmet iqindir. Biit0n bunlar, PKK kastedilerek "Ya bitecekler, ya bitecekler" kararlrlrgryla (!) y0zde y0z qeligmiyor mu? Cumhurbagkanhk, bagbakanlrk, genelkurmayhk ve bakanhklarrn aqrklamalarrndaki "b0y0k kararhlrk" ihtiyacr, ya$anmakta olan geligmelerin TC agrsrndan gosterdigi vehametin bir sonucu degil midir? S0m0rgeci Turk egemenlerinin ulusal kurtulug m0cadelemize ve onun onder g0cU PKK'ye iligkin soyledigi hiqbir gey dogru degil, dogru olmasr da dugunulemez. Kurdistan devrim mticadelesinin ulagtrgr agama ve bunun geliqmelere kazandrrdrgr igerik, s6m0rgeci egemenleri boyle bir ydntem izlemeye mecbur krlmrg, bu kadar utanq verici bir konuma mahkum etmiqtir. Qunktj onlarrn agzrndan qrkacak tek bir dogru soz, tek bir gergekqi de$erlendirme, TC'ye mrjthig kaybettirebilecekken, Krirdistan halkrnrn mucadelesine ise muthiq kazandrrabilir. Butun siyasi yollar PKK'nin denetiminde, butun sahalar PKK'nin etkisinde, b0tun dogrular PKK'nin sOyleminde ve butrjn gerqekler PKK'nin pratiginde. En onemlisi de Krirdistan insanr duq0ncesinde, davranrqrnda, krsacasr yagamrnda devrimi gerqekleqtirmiqtir. Bunun da otesinde PKK'nin K0rdistan somutunda ortaya qrkardrgr geliqmeler, gerqekler ve kOklu degigimler Turkiye halkrna da qok geyler ogretmigtir, onun duygu ve d0g0ncelerini sarsmrqtrr. Onurlu yagam, direnme ve s0mUr0ye karqr durma, hakkrnr almak

rASFiynSi iqiN" igin mucadele etme yolunu gostr:r miqtir. Bu aracja yeri gelmigken lrL, men sdyleyelim ki. devrim kada, dnemli olan bu degigrmler. PKK siya setinin y0n verdiQi silahlr m0cadel*,, temelinde gerqekleqtirilmigtir. 0rn,. gin, her agrklamasrnda. sorunun qc z0mtlnu "da$daki silahlr terOristin rn dirilmesi"nde g6ren Cumhurbagkarr:

S0leyman Demirel'in, "Silahla

[,rt

geylerin koparrlrp ahnabilece$i karr, : bazrlarrnrn kafasrnda yer edinirse. ar trk bunun 0n0n0 alamazstnrz" Eeklir, deki s0zleri, kendisinin butun yakla grmlarrnr yalanlarken. PKK'yr vu onun mtlcadele yontemlerini. Kurdis tan ve T0rkiye insanrnda olan dev rimsel duzeydeki de$iqimlerr de qol. aqrk bir bigimde do$ruluyor. 10. yrhnda insanrn akhna gelebilt.

cek brit0n ozel savaE yontemleri oinenmesine. PKK Onderlikli m0cadelenin kOktinden kurtulmasr rgin katlr am da dahil her turlu terOr. baskr vb uygulamalara bagvurulmasrna rag men sonuQ alamayan ve bunun d;r otesinde nihai gdkuqe yakrnlagmak tan kurtulamayan TC sdmOrgeci reji minin, Mart'a kadar olan 3 ayhk s0rerde baqarrlr olabilece$ini d0g0nn,ek politikadan hiE anlamamak. PKK vc TC'yi hig tanrmamak ya da 10 yrlhl.. geliqmeleri hiq kavramarnak anlantrna gelir. Her geyden once, "Terorri br tirece$iz" diyenler, bu soylediklertn. gergekten inanryorlar mr? Turk politr kacrh$r kOr politikaohktrr. Buna racr men, 10 yrlda bitirilemeyenin 3 ayd:r bitirilecegine kdr politikacrlar brle inenamaz. Kaldr ki, Trirk egemenlc-ri aqrsrndan sorun, kendilerinden Qoh kamuoyunun bu s0ylenenlere inarrmasrdrr. Ve bu da onlar iqin hayati bir onemdedir. Halkr buna inandrrmadan ne sdyleyebilirler ve ne yapabilirler? Bu nedenle bir yandan var grjqlc riyle askeri giddeti vahqet boyutlarrrr da srirdururken, demokratik kurumlirr ve halk rizerinde baskryr fagizmin eri karanhk yrllarrnda ancak 96rulebrlen tarzda uygularken, diger yandan b,, nu beslemeyi, tepkiden uzak tutacaF. biqrmde megru krlmayr amaqlayarr psikolojik savaga sarrlryorlar. Yini' bunda ne kadar bagarrh olup olamayacaklannr, geqen 10 yrhn savagrnrr na bakrp gdrebilmek mtlmk0nd0r.

Halbuki geqen m0cadele yrllarr. TC'nin psikolojik savag silahrnr cla kaybetti$ini gostermigtir. Bu konuda da inandrrrcr olamamaktadrr. Orne gin, Abdullah Ocalan yoldagrn yaka

Devam 23. sayfad;t


'

(Sayla4

Aratrktgg3

re

Gergek bir sarraq rze

ZAFE,IR. YII-r'93 Bagtarafi

sayfada

de goyle ifade ediyordu: "D0gman

rumlar her g0n savaq 0zerine aklrn hayalin almayacagr t0rden aqrklamalar yapryorlardr. Gazeteler, radyo ve televizyonlar tum toplumu bunaltma d0zeyinde ve tamamen yalana dayalr

savagrmrn boyutunu topyek0n olarak de$erlendirdi. Yani bir anlamda 6zel savaqr yetmedi, yenildi. Onu daha da derinleqtiriyor ve adrna da topyek0n savaq diyor. Topyek0nden kastettigi, Ktlrdistan halkr tam saflanmrza kayarken ve yine Turk halkrnda da qozul0g baqlarken, govenizmi kdr0kleyerek Turk halkrnr govenist sloganlar altrnda ayaga kaldrrmaktrr. DUgman, qdzUl0q0 durdurmak ve T0rkiye halkrndaki kopugu onlemek igin bu son adrmr attr. Hemen ardrndan, bildi0imiz gibi, sivil fagist veya kontrgerilla birimlerinden tutahm bizim ilkel milliyetqilerin deste$ine kadar hepsini topyekrin savaqa kattr. Htlk0met artrk her gun slogan atmak zorunda kalryor. Mesela bug0n de qunu diyordu: '1993'ten umutlu olalrm, ufkumuzu geniq tutalrm. Ferhat gibi Bolu daglarrnr deliyoruz.' Neden buna ihtiyaq duyuyor? Kimi burjuva basrnr bile bu durumu 'zoraki aqrlrg' olarak haber yaptr. Ashnda zoraki aqrhgrn anlamt qudur: B0y0k bir morale ihtiyaqlarr var. Onun igin de Bolu daglannr delecekler. griya Ferhat olacaklar! 'iqte biz boyle buyuk iqler yaparz'demeye getiriyorlar. Onun iqin GAP'r dayattrlar yabize. $imdi de yine sahte projeler dayatryorlar, her g0n yeni birini daha agryorlar. Trpkr Ataturk Barajr gibi. Yann baqka boyle buyuk bir aqrhg t6reni yaparlarsa qagmayrz. Nitekim Ozal'rn ydntemi de buydu. Demirel de bu ydntemi surdurUyor. Umut vermek ve boylece halkr biraz oyalayrp tutmak istiyorlar. 1993, daha yaygrn olarak buna tanrk olacaktrr." (Serxweb0n, sayr: I33) Guney Savagr temelinde ve tamamen yalana dayalr olarak yogunlaqtrrrlan psikolojik savag, 1993 yrlrnrn ilk aylartnda da yurutulmeye qalrgrldr. Turk 6zel savag ydnetimi oyle bir hava yaratryordu ki, "gerillanrn belinin krrrldr$rna ve artrk sava$ yapamayacagrna" herkesi inandrrmak istiyordu. Bu konuda Botan'rn ve Guney Kurdistan'rn iletiqim organlarrna kapah olmasr durumundan sonuna kadar yararlanryordu. PKK yetkililerinin ve gerilla komulanlarrnrn gergegi ortaya koyan aqrklamalarrnrn kamuoyuna yansrmamasr igin elinden gelen her turlu qabayr harcryordu. Ozel savag yonetiminin bu yOnde harcadrgr b0t0n gabalara ra!men, gerqeklerin iq ve drq kamuoyuna yanstmast engellenemedi. Bo$ucu psikolojik savaga kargr 0lke iqinde ve drgrnda yogun bir devrimci propaganda qalrqmasr y0r0t0ld0. Gergeklerin bu bigimde rsrarla agrklanmasr, once griphe d0zeyinde psikolojik savagr sarstt ve son-

1.

bir propaganda yrjrUtuyorlardr. PKK'nin nasrl belinin krrrldrgr, GUney Savaqr'nda nasrl binlerce gerillanrn olduruldrlgri, PKK 6rg0t0nrin nasrl bglirnrlp parqalandrgr, yogunlaqtrrrlan iq harekatla bahara kadar PKK'nin nasrl t0mden yok edilecegi her gUn farkh rakamlarla ballandrrrla ballandrrrla anlatrlryordu. T0rk ordusunun Guney Savagr'ndaki ser0venleri gazetelerde pehlivan tefrikalarr bigiminde veriliyordu. Bizzat TC Genelkurmayr, Grjney Savagr'nda 3-4 bin arasrnda gerillanrn oldtir0ld0g0n0, bir o kadarrnrn da savag drgr brrakrldr$rnr ve PKK'nin artrk savagrr duruma gelemeyecegini resmen aqrklryordu. Bunun aksini iddia etmek, buna ters d0gen qeyleri soylemek veya yazmak tamamen yasaklanmrgtr ve bOyle bir "sug" igleyenler bizzat genelkurmayIrkqa mahkemeye veriliyordu. Boyle yapan gazeteler yayrnrna son vermek zorunda brrakrlmrq veya kapatrlmrqtr. Bu duzeyde yogunlaqtrrrlan bir psikolojik savaqla kitleler adeta bogulup aldatrlmak, K0rdistan halkr moralmen gokertilirken, Turkiye'deki faqist ve $oven qevrelere moral pompalanmak isteniyordu.

$imdi 1993 yrh sonunda da durum benzerdir. Vne aynr dozaida bir psikolojik savag y0rut0[jyor. Ozel savagla gOrevli herkes bu psikolojik savaqa aktif olarak kalrhyor. Gazeteler, radyo ve televizyonlar yine aynr iglevi benzer yogunlukta g0ruyor. Yalan, hile, aldatma, qarprtma yine zirvede seyrediyor. Ote yandan bahara kadar PKK'nin nasrl bitirilecegi her gun propaganda ediliyor. Tabii katliamlar, yakrp yrkma ve goq ettirmeler, iqkence ve tutuklamalar

en yogun hale getirilmiq bulunuyor. 1992 yrlsonu ile 1993 yrlsonu arasrndaki fark, lsmet Sezgin'in palavracrhgrnr Tansu Qille/in devralmasr ve Griney Savaqr'nrn yerine Avrupa'daki dernek yasaklamalarrnrn gegmesidir. Geqen yrl G0ney Savagr'na dayanrlarak asrlsrz haberlerle ytlrUt0len psikolojik savaq, gimdi Avrupa'daki ve Ortado$u'daki birtakm politik olaylara dayanrlarak y0rrjt0lUyor. 1992 sonunda Gri-

ney Kurdistan'da savagla taarruza geqen uluslararasr kargr-devrim cephesi, 1993 yrh sonunda Avrupa'da siyasal kararlarla laarruza gegiyor. Geqen yrl Kurdistan'dakr ugaklarrnrn yaptrklarryla

ovrlnen Trlrk ozel savaq ydnetimi, bu yrl emperyalist efendilerinin yaptrklarryla ovUnrlyor. TC'nin "bagarr kazandrm" diyerek ov0nd0g0, Kirrt igbirlikgiler ile emperyalist devletlerin yaptrklarr oluyor. Bu durum, Ttjrk faqist-somurgeci rejiminin hangi gUqlere dayanarak yagadrgrnr qok aqrk gdsteriyor. 1993 yrlr boyunca yaganan siyasal olay ve geligmeleri gazetemizde kap-

samh olarak srirekli deQerlendirdik ve her geligme konusunda okuyucularr en genig yorum gUc0ne ulagtrrmaya Ealrqtrk. Burada 1993 yrhnrn onemli siyasal olaylannr ve Krirdistan'da yaganan m0cadeleyi toplu olarak ve ksa yorumlar bigiminde 0zetlemeye qahqacagrz.

Baqanh

bir

ateqkes denemesi

TC'nin yuruttugU psikolojik savagrn durumunu Bagkan Abdullah Ocalan yoldaq 1992 yrhnrn son gtinlerin-

ra de etkisini iyice azalttr.

QUnkU,

PKK'nin yUrUtttigri propaganda oldukga mantrklrydr: Dogru yanrnda hata, kazang yanrnda kayrp da belirtiliyor ve gerqek durum aqrkga ortaya konuluyordu. Bununla birlikte gerilla gUqlerinin ytirrittu$u yogun e$itim ve

hazrrlrk, hata ve yetersizliklerden annma galrgmalarrnrn etkisi ve bu alanda sa$lanan mesafe giderek ortama yansryor ve politik geligmeleri belirleyici hale geliyordu. Ozel savag gUqleri, psikolojik savaq geregi bir yandan yogun bir palavra bombardrmanl srird0rseler de, diger yandan gerEe$in farkh oldugunu bildikleri iqin ciddi bir endige taqryorlardr. Devrimci propagandanrn psikolojik savagta aqtr$r gedikler de onlarrn bu endigesini b0yutuyordu.

Bunun g0stergesi olarak Mart bagrndan itibaren yeni bir "Newroz Sendromu" geligmeye baqladr. Newroz yaklagtrkqa politik ortam iyice gerginlegti. Oyle ki, Newroz'da olacaklar uzerine duq0nmek ve konugmaktan bagka bir qey yaprlmaz hale gelindi. Zia daha onceki yrllarda 6zel savaq yonetiminin katliam girigimleri ya$anmrq ve ozellikle 1992 Newroz'unda Cizre, $rrnak ve Nusaybin gibi yerlerde ytizlerce insan katledilmiqti. Bu durum, uluslararasr alanda da dikkatlerin Newroz kutlamalarr uzerinde yo-

gunlaqmasrna yol aqtr. lgte bdyle gergin bir ortamda PKK'nin iki ay srlren tek yanlr ateqkes uygulamasr olayr g0ndeme geldi. Bagkan Abdullah Ocalan yoldaq, 17 Mart'ta Ltlbnan'da drlzenledigi basrn toplantrsrnda, 20 Mart-15 Nisan tarihleri arasrnda PKK'nin tek yanlr olarak ategkes uygulayacagrnr ilan etti. Ategkesin gartr, Ttirk ordusunun halk ve gerilla uzerine imha amacryla gelmemesi ve demokratik donUqum0n ilk adrmlan atrlarak bu yOnlu tartrgma ve gorugme iqine girilmesi idi. Basrn toplantrsrndan hemen sonra PKK-PSK arasrnda imzalanan demokratik don0gUm protokolu kamuoyuna yayrmlandr ve sorunlann q6zrlmU iqin baglangrqta ele ahnmasr gereken noktalar ve genel yaklaqlm boylece ortaya konulmug oldu. Bagkan APO, 16 Nisan'da Lubnan'da duzenlediQi ikinci basrn toplantrsrnda bu qartlarr dzellikle grindeme getirdi ve bu gartlarrn gerqeklegmesi durumunda yeni bir agrklamaya kadar ateqkesin s0resiz uzatrldrgrnr duyurdu. Bu basrn toplantrsrna Celal Talabani, Kemal Burkay gibi diQer Kurt parti liderleri de katrldr ve basrn toplantrsr Ktirt birli$inin 6nemli bir gdvde gosterisi haline geldi. PKK'nin 20 Mart'ta baglattrgr tek yanlr ategkes uygulamasr 24 Mayrs g0n0 meydana gelen qarprgmalarla fiilen ortadan kalktr ve bu ateqkes denemesinin resmen son buldugu 8 Haziran'da Bagkan APO tarafrndan Uq0nc0 basrn toplantrsr ile ilan edildi. PKK'nin tek yanh olarak g0ndeme getirdigi bu ategkes giriqimi, sava$rn agrr yrjklerinden kurlulmast ve demokratik reformlarr yapmast aqtsrndan T0rkiye iqin gergekten bulunmaz bir ganstr. Ancak Ttlrk ydnetenleri, bu qansr dogru degerlendirmek yerine, 6zel savag aqrsrndan bundan nasrl yararlanabileceklerinin hesabrnr yaptrlar. PKK'nin bu tek yanh ateqkes giriqimi, Trirk yonetenlerinin uzerine, deyim yerindeyse bir bomba gibi dtigtrl. Ategkes ilanr kargrsrnda adeta goke oldular ve bir stlre ne yapacaklarrnr qagrrdrlar. Hazrrladrklarr topyek0n sava$ ve katliam planlarr bir anda iqlemez hale geldi ve adeta kendi baqlarrna driql0. Yogunlagtrrdrklarr psikolojik savaqla ve koyduklarr yasaklarla PKK'nin varlrgrnrn bile hissedilmesini istemeyenler, Baqkan Abdullah Ocalan yoldagrn ateqkes ilan ettigi basrn toplantrsrnr kendi resmi televizyonlarrnda yayrnlamak durumunda kaldrlar.

Ugradrklarr qok etkisi nedeniyle bir sure ne soyleyeceklerini bilemeyen TC ydnetenleri qokun etkisini 0zerlerinden attrktan sonra, bu ategkesin PKK'nin savag yapamayacak kadar zayrflamrg olmasr nedeniyle g0ndeme geldigi gerekqesini hatrrladrlar ve hep bir agrzdan bunu propaganda etmeye bagladrlar. Zaten kendileri daha 6nce de soylememiqler miydi. Griney

Savagr'nda ve sonrast ig harekatta PKK'nin beli iyice krrrlmamrq mrydr? lqte ateqkes bu nedenle gundeme

geliyordu ve bunun gostergesi oluyorya-

qalrgmalarr bagladr ve bu qalrgma 6nemli bir drlzey kazandt. O zamandan beri geqen suregte pratik iligki ve az da olsa ortak galrqmalar gerqek-

du! Ozel savag ydneticilerinden

leqti. Bu galrgma henuz istenen d0ze-

zar-qizerlere kadar herkes bunu sdylemeye, sdyledikqe daha Eok kendini inandrrmaya ve inandrkqa daha fazla baQrrmaya bagladrlar. Ozel savag y0neticileri papa$an gibi bunu tekrarladrlar, radyo ve televizyonlar bunlarr yaytnladrlar, gazeteler bunlarr yazrp halkr buna inandrrmaya qahgtrlar. 0yle ki, PKK ydneticilerinin bu konudaki agrklamalarrna asla inanmayan gazeteciler, eyaletlerdeki gerilla uslerini gezerek durumu yerinde gormek gibi

ye gelmediyse de ve bunun 0ntlnde bazr engeller bulunsa da, iqine girilen mevcut yonelimle hiq olmazsa org0tler birbirlerini engeller konuma d0qmekten qrkarak, mtimkun oldu$unca

bir qaEkrnlrga kadar igi vardrrdrlar. As-

Itnda gerqegin sdyledikleri gibi olmadrgrnr kendileri de gok iyi biliyorlardr, ancak oyle olmasrnr istiyorlardr. bunun iqin 0yle s6yleyip yazryorlardr. Taa ki yaz aylarrnda gerilla saldrrrlarrnrn gOrulmemig drizeyde yogunlagmasrna kadar da bdyle yaptrlar. Ancak gerilla darbeleri altrnda ezildikge bu gerqek drgr sdzlerden vazgeqmek zorunda kaldrlar.

iki ayhk ateqkes denemesinin politik ve pratik drizeyde qok onemli etkileri ve sonuqlarr oldu. Qeqitli qevreler kendi qrkarlarr do$rultusunda ategkese yaklagrm gdsterdiler, tartrqtrlar ve kendi Erkarlarr do$rultusunda degerlendirmeye galrgtrlar. Ateqkes girigimi, K0rdistan ve Turkiye ortamrnda, ayrrca uluslararasr planda qok yogun ve yaygrnca tartrqrlan bir olay oldu. Hemen herkes bu olaya yer verdi. G0nlerce ve haftalarca tartrgma srralamasrnda ilk srrayt oluqturdu. Propaganda anlamrnda PKK aqrsrndan qok baqarrlr bir taktik adtm olarak hayat buldu: igte ve drgta PKK etkisinin hrzla yayrlmasrna yol aqtr. PKK'nin tek yanlr ategkes uygulamasr K0rdistan'da b0y0k bir cogku ve heyecanla karqrlandr. Ktlrdistan'rn butun pargalarrndaki halk kitleleri ve siyasal gugler bu olaya buy0k ilgi duydular ve destek verdiler. K0rdistan halkr iqerisinde PKK etkisi gorrilmemiq bir duzeyde geliqti. Kuzey-Batr K0rdistan'da bu etki ezici bir halk destegi ve birli$i biEiminde ortaya qrkarken, Ktirdistan'rn diger pargalarrnda da PKK'ye yonelik ezici sempati ve artan destek halinde geliqme g0sterdi. Devrimin kitlelerin eseri oldugu ve bir devrimci hareketin baqarrsr iqin halk temelinin belirleyiciliQi gerqekleri dikkate alrnrrsa, ategkes denemesi ile PKK'nin bu alanda sagladrgr geligmelerin briyrjk 6nemi ve bu anlamda atrlan adrmrn baqarrsr rahathkla g0r0lebilir. Bunun yanrnda, ateqkes ortamr, gerilla ve halk kitlelerinin biraz nefes almasr ve kendini toparlamasr, yine egitim ve Orgtitlenmesini geligtirerek hazrrlrklarrnr g0glendirmesinde de qok elverigli ve olanaklr bir ortam sundu. Bu ortamda geligtirilen pratik hazrrlrklar, daha sonraki savagrn bOyle gUgl0 geligmesinin qok 6nemli bir etkenioldu. PKK'nin uyguladrgr ateqkes s0reci, Ktirt siyasal gUqleri arasrndaki iligki, ittifak ve cepheleqme agrsrndan tarihi bir donum noktasr oldu. PKK-YNK ve PKK-PSK iligkileri ile baqlayan bu sureq, giderek t0m parti ve gruplarr iqine

alarak geliqti. De$igik parti ve gruplar arasrnda goruqme, tartr$ma ve gegitli dUzeylerde toplantrlar gerqeklegti. Bu temelde Kuzey-Batr Kurdistan'rn t0m parti, 6rgut ve gruplannr igine alan bir ulusal birlik cephesinin olugturulmasr

birbirlerine guq verir, danrgrr ve yakrnIrk gosterir bir hale geldi. Bu durum. Kuzey-Batr K0rdistan'rn yakrn tarihin-

de ilk kez gerqeklegen bir olaydr ve bu nedenle qok deQer vermeyi hak ediyordu. Bunun yanrnda, K0rdistan'rn degigik parEalarrndaki siyasal guqler arasrndaki iliqki ve ittifaklar da geligme gosterdi. PKK ile G0neyli gtiqler arasrndaki savagta ategkes yaprlarak belli bir anlaqmaya ulagrldr. En azrndan aradaki m0cadeleyi daha farklr biqimlerde yUrUtme durumu grindemlegti.

Her ne kadar qatrgmalar

t0mden sona ermedi ve bir K0rdistan Ulusal Kongresi galrgmasr pratikte henuz fazla 0rtin vermediyse de, Kurdistan ulusal birligi do$rultusunda parqalar arasrnda 6nemli bir yakrnlagma ortaya grktr ve ulusal birlik d0quncesi halk iqinde btiy0k grig kazandr. lster egemen y0netici gugler, isterse sol qevreler olsun T0rkiye'nin tUm siyasal g0qleri genelde PKK'nin ategkes girigimine olumsuz yaklagtrlar ve qoQunlukla kargr grktrlar. Genell<urmaydan partilere kadar TC g0glerinin ateqkese kargr qrkmalarr anlamh ve anlagrlrrdr. Bir kez. ategkes girigimi PKK'yi muhatap almalarrnr ve gor0gmeye oturmalarrnr gUndeme getiriyordu, onlarsa PKK'yi ttimden ezmek istiyorlardr; bu nedenle, olaya ozel savag kapsamrnda yaklagtrlar ve operasyonlarla birlikte "teslim olun" qagrrsryla kargrlrk verdiler. Ategkes Ktirt halkrnda coqku ve K0rt ulusal guglerinde birlik egilimi yaralmrgtr: bu durum. halkrn PKK'den yana daha fazla kaymasr ve TC'nin Kurt i$birlikgilerini kullanma durumunun azalmasr demekti. Bdylece TC'nin yarattr$r anti-PKK cephenin Kurt igbirlikgileri ayaQr zayrfhyordu. PKK'nin ateqkes adrmr, TC somUrgeciligine ve onun 6zel savagrna yoneltilmig gok guqlu ve etkili bir devrimci siyasal hamleydi: PKK'yi siyasal bakrmdan muazzam gUqlendiriyor, TC'nin politikalarrnr ise iglemez hale getiriyordu. TC. bu aqrlardan ategkese kargr grktr ve fakat bunu aqrktan yapmayr gdze alamayarak ateqkes ortamrnr kOt0ye kullanmayr, gereklerini yerine getirmemeyi ve s0reci uzatarak gerillaya zarar vermeyi esas aldr. T0rkiye'nin "savagryoruz" diyen sol g0qleri, ateqkes giriqimini "teslim

olmak" diye degerlendirerek

kargr

qrktrlar. Fakat Dogu Peringek gibi savagmayan ve daha baqtan devlete teslim olmug sdzde sol gUqler de ateqkese kargr grktrlar. Turkiye'de ategkes giriqimine solculuk adrna kargr qrkmanrn nedeni, ashnda ardrna gizlenilen teslimiyet, milliyetgilik vb. gibi geyler de$ildi, gerqekte ategkesin kemalist sisteme darbe vurmasr ve bu gUqlerin ise kemalist sistemi korumakta yeminli olmalarrydr. T0rkiye solunun dnemli bir kesiminin yaklagrmr boyle oldu. Ategkesi anlamaya Eahgan bazr parti ve gruplarla Devrimci-Demokratik G0qbirligi platformu iEine girilerek yeni bir birlik e$ilimi geligtirildi. Zayl olan bu geligmenin olumlulugu yanrnda, ategkes dene-


mesi srlreci T0rkiye solu agrsrndan ashnda de$erlendirilemedi ve gereken uygun adrmlar atrlamadr. T0rkiye devrimci-demokratik guqleri iEin qok Onemli bir qrkrq frrsalr yaratan bu ortam de$erlendirilmedi ve bu nedenle gereken qrkrq hala yaprlamadr. TC yonetiminin ve sol g0qlerin bu durumlarr yanrnda, PKK'nin ategkes uygulamasrnrn Turkiye halkr 0zerinde qok olumlu ve bOyuk etki yarattrgr ve psikolojik sava$rn yaratmaya gahqtrgr PKK imajrna Onemli darbeler vurdugu aErktr. Eger orgut[i bir galrgmayla sahip grkrlsaydr bu etki Onemli bir kitle geligmesi biqimini alabilirdi.

PKK'nin iki ayLk tek yanh ategkes uygulamasrnrn uluslararasr alandaki etkileri de buyuk oldu. Avrupa ve Ortadogu'daki demokratik guqler bu giriqimi desteklediler ve PKK olayrnr daha iyi kavramaya qahqarak sempatiyle yaklaqmaya yoneldiler. Ateqkes girigimi TC'nin muttefikleri olan emperyalist devletler rlzerinde de qegitli etkilere yol aqtr. Kamuoyu baskrsryla bu gugler ateqkesi desteklediklerini ve sorunun gdzumUnU istediklerini zaman zaman crlrz seslerle s0ylemek zorunda kaldrlar. Gerqekte ise ategkesten kuqku ve endige duydular ve sorunun qdz0mri iqin TC'den istemde bulunmak, ona baskr yapmak bir yana, savaE yonrinde TC'yi ktqktrtarak tam bir ikiy0zlUluk sergilediler. PKK'nin iki ayhk ategkes girigimi. emperyalist devletlerin bu ikiyrizl0 ger-

qeginin gozler 0n0ne bir kez daha serilmesi olurken. aynr zamanda KUrdistan ulusal kurtulug mticadelesinin d0nyadaki dostlarrnrn artmasr ve dostlarrnrn onu daha bir kararlrlrkla savunabilmesi iqin de sa$lam ve surekli bir platform oluqturdu.

Brlt0n bunlar. PKK'nin iki aylrk tek yanlr ateqkes denemesinin baqarrlr bir pratik adrm oldugunu ve onemli siya-

sal geliqmelere yol aqtrgrnr gostermektedir. Her Eeyden qok, PKK'nin

tek yanlr olarak iki ay gibi bir stire ve bunu pratikte tam bir disiplinle yur0tmesi baqlt bagrna b0yUk bir baEarrdrr. KuEkusuz ategkes girigimi K0rdistan sorununun qOzumunde savagr sona erdiren ve gor0qmeler srirecini geliqtiren bir nitelik kazanamadr. bdyle bir geligmeyi do$uramadr ve bunu yaratmayr da amaqlryordu. Ancak bu. sadece iyi niyetli bir dilekti. hen0z TC'nin b6yle bir ategkes uygulayabilmesi

surece girecegi hig beklenmiyordu. Bu agrdan, olayr bu temelde degerlendirmek aslrnda doQru degildir. Ategkes bir siyasal mOcadele taktigi olarak bagvurulmuq ve baqarrlr sodenemesine

nuqlar alrnmrgtrr. Bu olumlu durumu yanrnda. m0cadele g0qlerive halk kitleleri iqinde sorunun krsa s0rede g0zulecegi ve iglerin barrgqr y0ntemlerle yrir0yece$i gibi hayalci egilimlerin geliqmesine de krsmen yol aqmrqtrr. Olumsuzluk arzeden bdyle bir beklenti gegitli qevrelerde gorulebilmekte ve

bunun m0cadeleye zarar vermemesi igin qaba harcanmaktad

r

r.

PKK'nin bagvurduQu ategkes takti-

ginin etkileri hala devam etmektedir. PKK, bu girigimle. daha fazla kan dokulmesini istemeyen. sorunun kargrhkh saygr ve demokratik yaklagrm temelinde qozumunu isteyen taraf oldugunu herkese gdstermiq durumdadrr. Bu, yaprlan savaqrn, dOk0len kanrn ve yaqanan vahqetin sorumlusunun TC olduQunun. fagist-goven qevreler drqrnda herkesqe gOrulmesi ve bilinmesi demektir. Ategkes taktiQi TC'nin boynuna asrlmrg bir degirmen tagr gibidir ve hala TC'yi zorlamaya devam etmektedir.

Kitle evlemlilifinde yeni zirveler PKK'nin tek yanh ategkes girigiminin Newroz'da baqlamasr, Newroz'un

ategkes ortamrnda gegmesi, Newroz kutlamalarrnrn gok daha yaygrn ve

coqkulu gegmesine neden oldu. Kurdistan'daki halk kitleleri uzun sriredir y0rutt0kleri Newroz hazrrhklarrnr ategkesin coqkusuyla da birlegtirdiler ve Baqkan Abdullah Ocalan yoldagrn basrn toplantrsrndaki qagrrsrna kargrlrk vererek Kurdistan'rn butun kasaba ve gehirlerinde yaygrn ve heyecanh Newroz gOsterileri gerqeklegtirdiler. TC'nin ateqkes ilanrnrn gagkrnlrgr altrnda yagamasr ve ategkes uygulamasr nedeniyle katliamlara fazla bagvuramamasr, bu temelde yapmrg oldugu hazrrhklarrn bOylece boga grkarrlmasr, Newroz kutlamalarrnrn Onceki yrllara gdre daha az kanIr geEmesi sonucunu dogurdu. Baqta Adana olmak uzere bazr yerlerde TC griqleri halka saldrrrp oldrirme ve yaralamalara neden oldularsa da, bu tur olaylar birkaq alanla srnrrh kaldr. Bir ay oncesinden baglatrlmrq olan "Newroz sendromu" bOylece gok daha degiqik bir ortamda gerqekleqen Newroz kutlamalarr ile boga qrkarrlmrg oldu.

Kurdistan'daki halkrn daha gorkemli gergekleqtirdigi Newroz kutlamalarrna paralel olarak, yurt drgrndaki K0rdistanlrlar da 1993 Newroz'unu her zamankinden daha buyuk bir cogku ve yaygrnlrkla kutladrlar. Ozellikle Avrupa 0lkelerinde gergeklegtirilen Newroz geceleri, bir dnceki yrlda olan kitle katrlrmrnr ikiye. Uge katlayarak, bUyuk brr gOsteri ve tam bir bayram havasrnda yaprldr ve on yrlr aqkrn suredir bu alanda yaprlan Newroz kutlamalarrnrn her bakrmdan zirvesi oldu. Zaten daha once de Br0ksel'de genig katrhmlr kitlesel bir aqhk grevi yaprlmrq ve Avrupa kamuoyu tarafrndan buy0k ilgiyle kargrlanmrgtr. Ozellikle Krlrdistan Ulusal Meclisi iqin Avrupa'daki Kurt halkr tarafrndan seqilen temsilcilerin de bu aglrk grevine katrlmalarr, hem K0rdistanlr kitlelerin ve hem de Avrupa kamuoyunun daha yogun ilgi duymasrna yol agmrg, TC'nin K0rdistan'daki vahqi katliamlarrnr teqhir etmede belli bir duyarlrlrk yaratarak olumlu sonuglanmrqtr. 1993 yrlrnrn ilk aylarrnda Br0ksel'deki kitlesel aglrk greviyle baglayan ve yaklagrk Ug ay s0ren Newroz kutlamalarr ile devam eden Avrupa'daki kitlesel eylemlilik. 29 Mayrs'ta Bonn'da yaprlan b0yuk y0ruy0qle,

Ulusal Birlik ve Ozgurluk Y0r0y0gu'yle yeni ve gergek bir zirveye ulagtr. Yuzyirmi bin civarrndaki bir kitle katrhmryla gergekleqen bu yrjrriy0g. gimdiye kadar Avrupa'da yaprlan

kitle gosterilerinin en b0yrlgrl oldugu gibi, b0t0n Kurt siyasal guqlerini ortak bir pratik eylemde birleqtirmesi, Kuzey-Batr Krirdistan'daki ulusal birlik cephelegmesinin ilk eylemi olmasr ve qegitli kesimlerden halk kitlelerini yakrnlagtrrmasr aqrlarrndan da belirgin bir anlama sahipti. K0rt ulusal birliginin aqrk istemlerle ve boyle g0rkemli bir halk gosterisiyle ortaya grkmasr, Avrupa'daki demokratik kamuoyu tarafrndan b0yuk ilgi ve destekle kargrlandr$r gibi, TC s6mUrgecilerini ve emperyalist Avrupa devletlerini de ciddi bir telag igine soktu. Bu g0qler, Krirt ulusal birliginin boyle gdrkemli geliqmesini engellemek igin, ondan sonra gok yOnlu ve yo$un bir qaba iqine girdiler. Ozellikle Alman devleti ile TC'nin bu ytlr0y090 qegitli biEimlerde hala yargr konusu yapmaya qahgmalarr, yur0y0gun onlara ne denli bilyUk darbe vurdugunun en aqrk g0stergesi olmaktadrr. PKK'nin tek yanh ategkes uygulamasrnrn son bulmaslndan sonra geli$en sava$a paralel olarak kitle direniqleri, serihildanlar da her zamanki gizgisine oturarak srirdu. TC'nin bu yrlki yonelimleri her zamankinden daha fazla yurtsever halk kitlelerini he-

defliyor ve halkr sindirerek mrlcadeleden uzaklagtrrmayr amaqhyordu. Bu dogrultuda halk 0zerinde vahgi katliamlar qok yogun bir tarzda uygulandr. Yuksekova'dan lgdrr'a ve oradan Siverek'e, Lice'ye kadar K0rdistan'rn buy0k kent ve kasabalarr T0rk faqists0mrirgeci ordusunun saldrrrlarrna, yakrp yrkmalarrna ugradr. Y0zlerce k6y yakrlarak bogaltrldr. Trirk s0m0rgeciliginin bu vahgi katliamlarrna kargr halkrmrz gerqekten Ornegi az bulunur bir kahramanlrkla direniq gOsterdi, her katliama daha lazlave degigik

yigitqe direndiler ve bu faqist saldrrrlara kitlesel olarak kargr koyarak kendi demokratik haklarrna sahip qrkacaklarrnr herkese o$rettiler. PKK'nin 15. kuruluq yrldonrim0 boyle yaygrn bir direnig iginde ve yeni bir kitlesel eylemlilik zirvesi biqiminde kutlandr. Krlrdistan ulusal kurtulug mrjcadelesinin, Turk sdm0rgeciligi gibi tarihin tanrdrgr en vahqi ve barbar bir g0ce kargr halk kitlelerinin gok yuksek d0zeydeki fedakarlrgr, cesareti ve direnci ile yurut0ld0gri, bu mricadele iginde halkrn yurtsever birligi ve or-

trirden direniqlerle karqrlrk verdi.

gutlulUg0nrin ileri dUzeyde gerqekleq-

TC'nin b0tun engelleme gabalarrna ragmen, halkrn bu direniqleri, serihildanlarr 15 Agustos Atrlrmr'nrn 9. yrldonumU kutlamalarrnda yeni bir zirveye ulagtr. Bagta Digor ve Malazgirt olmak uzere Kurdistan'rn hemen her yanrnda kepenk kapatma, y0ruy0g, gosteri, gehitlikleri ziyaret biqiminde kitle eylemleri gerqeklegti. Trjrk som0rgecilerini qrlgrna qeviren halkrn bu kararhhgrna saldrran Ozel savag gUqleri, onlarca yurtseveri katlettiler ve yuzlercesini de yaraladrlar. Ancak 15 A$ustos'un yrlddnUmunun bir direnig bayramr olarak kutlanma-

tigi bir gerEeklir. PKK dnderliginde

srnr engelleyemediler.

sa buttin belediyeleri en az yizde

Trlrk somurgecilerinin Kurdistan halkr 0zerindeki katliam uygulamalannr protesto eylemleri Avrupa'da giderek bir devamlrhk kazandr. Ozellikle TC'nin Kurdistan'r basrna kapatmasr ve Avrupa devletlerinin TC'ye destek vererek katliamlarr g0rmezden gelmesinin yarattrgr suskunluQu krrmak ve uluslararasr kamuoyunun dikkatini TC'nin K0rdistan'da y0rritt0g0 soykrrrma Eekmek iqin Avrupa'daki Krlrdistanhlarrn daha faal olmalarr gerekti. Bu dogrultuda 24 Hazian'da brjtrln Avrupa 0lkelerinde, biraz da giddet yanr olan kitlesel eylemler gergekleqtirildi. Halkrmrz Kurdistan'da ya$anan TC vahqetinin Avrupa'dan g0r0lmesini ancak bu bigimde saglayabildi. Avrupa'da bu yonlu kitle eylemliligi 15 Agustos Atrhmr'nrn 9. yrldonumri kutlamalarrnda doruQa ulaqtr. 4 Ey[jl'de Frankfurt'ta gerqekleqtirilen ll. Uluslararasr K0rdistan Festivali'ne dunyanrn her tarafrndan gok sayrda konukla birlikte yuz bin civarrnda insan katrldr. Bu. Br0ksel aglrk grevi ve Bonn yrjruytiqunden sonra yrlrn uquncU brjyUk kitle eylemlili$i oluyordu. 1992 yrlr A$ustos'unda yaprlan l. Uluslararasr Krirdistan Festivali'ne altmrg bin civarrnda olan katrhm bu yrl neredeyse ikiye katlanmrg ve iqerik olarak da qok daha mukemmel duzenlenmiqti. Krirdistan sorununun ve haklr Krlrdistan 6z90rl0k davasrnrn uluslararasr kamuoyuna yansrmasrnda bu b0y0k kitlesel eylemlerin qok etkin bir rohl oluyordu.

TC, ll. Uluslararasr Krirdistan Festivali'nin etkisini boga grkarmak ve kitlelerin yUre$ine korku salmak amacryla, festivalin yaprldrgr srrada Mardin milletvekili Mehmet Sincar'r katletti. Halkrn Ozgurluk istemine kargr Turk egemenlerinin her zaman katliamla kargrlrk vermelerinin qok somut bir drnegi ve aqrk gOstergesi oluyordu bu. Bunun bilincinde olan yurtsever kitleler, TC'nin katliamlarr karqrsrnda kendilerini daha da bilediler ve daha b0yuk bir grlqle katliamlara karqr duracaklarrnr soyleyip pralikte de gOsterdiler. TC'nin Lice'de gerqeklegtirdigi vahgi katliama anrnda kargrlrk vererek, K6ln'de krrk bin kiqilik bir protesto gdsterisini 29 Ekim'de gergeklegtirdiler. 4 Kasrm'da da Avrupa'nrn her yanrnda biraz giddet yanr da olan kitlesel eylemlere yaygtnca baqvurarak, TC'nin katliam uygulamalarrnrn nerede olursa olsun cevapsrz kalmayacagrnr gdsterdiler. Kasrm ayr boyunca ve Arahk ayr iqinde de TC ile birlikte emperyalist Avrupa devletlerinin saldrrrlarrna kargr

Kurdistan halkrnrn buy0k birligi, orgutlulu$0 ve eylemliligison yrllarrn en buyrlk ve en yakrcr gerqe$idir. 1993 yrhnda bu birlik, orgutltil0k ve eylemliligin geligimi en az ikiye katlanmrgtrr. Oyle ki, emperyalizmin ve Turk egemenlerinin b0t0n tarihi tecrtlbelerine dayanarak geliqtirmeye qalrqtrklarr her trir[i oyun, esasta halkrn bu grjc0 tarafrndan bozulmaktadrr. B0yle gok ileri d0zeydeki bir yurtsever geliqme, birlik ve 0rgtitl0l0k nedeniyledir ki, bug0n TC, yerel seqimleri yapmaktan

6c0 gibi korkmakta ve seqim yaprlrr60-70 gibi bir oyla PKK'nin adaylarrnrn alacagrnr qimdiden itiraf etmekte-

dir. Qok aqrk ki, m0cadelemizin

bu

yanr, yani kitlesel temeli bizim de en gok deger verecegimiz ve dikkat edecegimiz bir yandrr. Kitlesel eylemlilik ise, her zaman aynrsrnrn tekrarlanmastyla ilerlemeyecek bir eylemliliktir. Kitle eylemlerinin ozelligini kavrayan TC, bug0n bu tOr eylemlere vahqice saldrrmakta ve kitle eylemlerini engellemeye

qahqmaktadrr. Bizim de,

TC'nin bu saldrrrlarrnr boga qrkarmak, kitle eylemliligini geligtirip b0y0tecek yeni bigimler bulmak ve bu temelde mUcadeleyi daha etkin hale getirmek gibi 0nemli sorunlarrmrz ve gorevlerimiz vardrr. 1 990 Newroz'unda baqlayrp geligen serihildanlarrn daha da ilerletilmesi ve kitle m0cadelesinin etkin krlrnmasr ancak boyle s0rekli yenilenme ve yeni eylem biqimleriyle zenginleqme temelinde mumkrln olur.

Yediayda 1992'yi tige katlayan sava! yofiunlu[u PKK'nin tek yanh ategkes uygulamasrna TC ydnetimi iginden ilgi gOs-

teren TC Cumhurbaqkanr Turgut Ozal'dr. Talabani ile gOrugmeler yapr-

yor, "hele bir silahlar sussun, bazr siyasal geligmeler saglarrz" biqiminde bir hava yayryordu. Yirmibeq g0nluk ilk ateqkes denemesinden sonra ateqkes uygulamasr yeniden uzatrhnca, deyim yerindeyse gdzler Ozal'a gevrildi. Herkes adeta Ozal'rn ne yapacagrnr bekliyordu. Ancak PKK'nin ategkesi uzatmasrndan bir-iki gUn sonra Ozal oldu. Mevcut siyasal durum dikkate ahnrnca pek dogal..karqrlanamayacak bir 6[imdri bu. Ozal'rn ategkese ne kadar muhatap olacaQr ve nele.r yapaca$r fazla belli de$ildi, ancak Ozal da olunce ategkes giriqimi lamamen muhatapsrz kaldr. TC y0netimi, Ozal'rn ol0m olayrnr, ategkesin unutturulmasrnda ve etkisinin krrrlmasrnda yogun olarak kullanmaya yOneldi. Bu temelde krsa s0rede ategkes konugulmaz ve tartrgrlmaz hale getirildi. Yine uzun sureli bir proseddrle TC ydnetiminin Ozal'dan sonra yenilenmesine yonelindi. BegyUz grlnde sonuq alma vaadiyle iktidar olan ancak beqyUl gunu bagarrsrzhkla dolan Demirel-lnonu hrlktimetini bOylece de$igtirme ve yeni bir h0k0metle kamuoyu kargrsrna qrkma imkanrnr TC'nin ozel savag yonetimi kazanmrg oldu.

TC, bu temelde bir yandan kendi ydnetimini yenilemeye Eahgrrken, di-

$er yandan da bu yeni hukumet olayrnr gunl[k ortama egemen krlmaya, bOylece ategkesi unutturmaya, operasyonlarr srirdurerek gerillaya darbe vurmaya, "teslim olun" qagrrlarryla gerillayr dagrtmaya ve bunlarr dUgrjk dozajda yaprp ateqkesin uzun sure devam etmesini ve gerillanrn yrpranmasrnr sa$lamaya qahgtr. Zaten TC Genelkurmayr drgrnda bir muhatap da kalmamrq. herkes yeni koltugunun derdine driqm0qtti. Ozel savaq yonetiminin tek yanh ateqkese bdyle yaklagmasr kendisi aqrsrndan mantrkhydr; bir yandan Kurt sorununun varlrgrnr bile a$zrna almryor, diger yandan az da olsa gerillaya darbe vuruyor ve ozellikle yurtsever halk rizerinde baskr uyguluyor, bOylece kargrtlarrnr zayrflatmrg oluyordu. Kuqkusuz PKK agrsrndan durum uzun sure boyle devam edemezdi, en azrndan kendini ve halkr TC operasyonlarrna kargr aktif korumak durumundaydr. B0yle bir ydnelimle geligen garprgmada 24 Mayrs'ta Turk operasyon grlqleri Bingdl'de agrr kayrp verince gerillaya kargr topyek0n saldrrrya gegti ve boylece PKK'nin tek yanlr uyguladrgr ategkes fiilen ortadan kalkmrq oldu. TC, "Bitlis Planr" dedi$i katliam planrnr uygulamaya koydugunu ve TC Cumhurbagkanr Demirel'in imzalamasr ve emriyle bu planrn yUr0rlUge

girdigini aqrkladr. T0rk ordusu, Bingdl'den baglamak rjzere yaygrn ve g0rriltril0 bir taarruz hareketine girigti. Ozellikle operasyon alanlarrna got0r0len TV spikerleri aracrlrgryla g0nlerce radyo ve televizyonlar naklen savaq haberleri yayrnlar hale getirildi ve basrn da buna katrlarak akrl almaz bir propaganda kampanyasr baglatrldr. Bagkan Abdullah Ocalan yoldaq, ategkesin resmen bittigini agrkladrgr basrn toplantrsrnda bu durumu dile getirerek, TC'nin topyek0n sava$rna aynen karqrhk verilecegini ve topyekUn direnig yUrutulece$ini belirtip, halkr ulusal kurtulug iqin seferberli$e qagrrdr. Buna karqr TC Genelkurmayr da, krsmi seferberlik ilan ettiklerini aqrkladr. Bu geligmeler temelinde Haziran baqrndan itibaren Kurdistan, kelimenin gergek anlamryla tam bir savag alanr oldu ve d0nyanrn en yogun qarprqmalr alanr haline geldi. lki tarafrn da topyek0n saldrrrya geqmesi biqiminde bir qarprgma durumu yagandr. Gerilla, T0rk ordusunun ilk yogun saldrrr ve hava bombardrmanlarrnr boqa grkardrktan ve bunlara uyum sagladrktan sonra, aylardrr yapmrq oldugu hazrrhk temelinde qok yo$un ve zirvede bir eylemlilik srjreci geligtirdi. SavaE Kurdislan'rn hemen her alanrnda gittikqe yogunlagtr ve yaygrnlaqtr. Kontra faaliyetlerinin verdigi zarut ve bazr zayrflrklar nedeniyle G0neybatr'da crhz kalan savaq, ozellikle Amed, Dersim, Garzan, Serhad ve Botan eyaletlerinde en ust dUzeyde geligim gosterdi. K0rdistan, boyle modern bir savag duzeyini tarihi boyunca ya$amamrgtr.

TC'de ozel savaq guglerinin yonetime tumden egemen oldu$u ve bu nedenle gerqek anlamda bir hrik0met gerekmedi$i, bu y0zden de kimsenin bagbakan olmak istemediQi bir ortamda ve daha gok maskeleyici olabilecegi hesabryla Tansu Qiller TC Bagbakanr yaprldr ve yeni Qiller h0krimeti kuruldu. Bu temelde yeni bir ozel savag programr yaprlarak trjm gUqler bu dogrultuda sava$a seferber edilmeye,

Turkiye'de kitlelerin deste$i kazanrlmaya ve drq dunyadan bu programa iqin destek ahnmaya qahqrldr. Tansu Qiller, gerqekten de digerlerinin yapamayacagr kadar ozel savagr maskeleyici oldu. Hiqbir h0krlmetin yapmadrgr kadar kendini ozel savaq ydnetimine teslim etti ve TC Genelkurmayr esas alrnarak yaprlan iqbo[im0ne 96-


re 0zel savaqta gorev 0stlendi. Ozal'rn yaptrgr gibi 6zel savagrn ekonomik cephesini, yine lsmet Sezgin'in yaptrgr gibi 6zel savaqrn propaganda

cephesini ve aynca diplomatik faaliyetlerini b0tunuyle 0zerine aldr, daha dogrusu ozel savag orgutlenmesi dogrultusunda bu alanlarda kendi rolun0 oynamaya gahgtr. Ozal'rn olumri sonrasrnda 0zel savaq yOnetiminin kendini yeniden org0tlemesi temelinde egi gdrtllmemig yogunlukta bir savaq uygulamasrna, topyekun sava$a ydnelindi. Genelkurmayhk, cumhurbaqkanlrgr, h0kumet, meclis, basrn, yargr, rlniversiteler, krsaca b0l0n kurum ve kuruluglar tam bir milli mutabakat ve iqbol0mr) iqinde bu topyekun 0zel savagta uzerlerine dtlgeni yerine getirrneye qalrgtrlar. Ekonomiden drg ilig,:ilere kadar devletin trjm g0q ve olanaklarr

bu

bilir ki, K0rdistan'da yaqanan on yrlhk sava$ esas ktvamtna bu ytl iqinde ulagtt. Bu, neredeyse daha onceki ytllartn ttimtlntln toplamrna bedel zeyde bir sava$tr, Nitekim T0rk 6zel savag karargaht, yapttQr bir aqrklamada 1993 ytltnda meydana gelen qarptgmalartn 1992 ytltnrn uE katrna ulaqttQtnt belirtti. Esas qarptgmalarrn da Mayts ayt sonunda bagladrgl

dti-

dik-

gelmiq ve bdylece somilrgeci

devletin

siyasaldrgutlenmesive igleyigib0y0k Olq0de felg edilmigtir. B0t0n bunlarrn karqrtr olarak ulusal devrimci kurum ve kuruluglarrn, daha dogrusu yonetim ve yagam iligkilerinin geligtirilmesi qalrqmalarr yogun olarak s0rd0r0lmugt0r. K0rdistan'da adeta bir iktidar degigimi s0recine girilmigtir. Sdmrirgeci egemenlik parqalanrp yok edilir-

savaSa seferber edildi.

Dersim'den A$rr'ya, Kulp'tan Cudi'ye kadar Kurdistan'rn btltun daglarr hemen her giln uqak ve helikopterlerle bombalandr ve top atrqlarryla karadan dov0ld0. Baqta ozel komando birlikleri olmak rlzere Trirk ordusu toptan harekete gegirilerek her alanda yogun kara operasyonlarr yaprldr. Bunlar yetmeyince, 0zel timin geligtirilmesi bigiminde olan bir ozel ordunun kurulmasr qahgmalarrna girigildi. Koy koruculugunun

dagrlmasrnr onle-

mek ve korucu yaprsrnr geliqtirmek iqin yogun gaba harcandr, koruculara yeni olanaklar yaratmaktan tutalrm korucu a$alarrnr TBMM'ye gdtrir0p orada agrrlamaya kadar birgok yeni yonelim iqinde olundu. Bu saldrrrlarda ytjzlerce kOy yakrlrp yrkrldt ve onbinlerce insan koylerinden gdq ettirildi. Bagta Cizre, $rrnak, Yuksekova, Hakkari, Malazgirt, Dogubeyazrt, Kulp ve Lice olmak 0zere onlarca kent ve kasaba sabahlara kadar ateq altrnda tutuldu ve tahrip edildi. Yurtseverlere ydnelik kontrgerilla teror0 iyice trrmandrrrlarak Mardin milletvekili Mehmet Sinca/rn Batman'da gun ortasr katledilmesine kadar vardrrrldr. Sivas'ta 37 insan 96z gdre gore yakrlarak her yana korku saqrlmaya ve gerilla hareketinin Dersim, Sivas ve Erzincan alanrnda k6klegip buralardan Trirkiye'ye yayrlmasrnrn 6nune gegilmeye galrgrldr. Barzanilerle igbirligine gidilerek gerillaya kargr Guney Krlrdistan'dan da saldrrr geligtirildi ve G0ney'in srnrr boylarr hemen her g0n havadan veya karadan bombalandr. Drg iligkiler tamamen PKK'ye kargr m0cadeleye y0neltildi. Suriye, lran ve lrak'la igbirligine gidebilmek iqin her t0rltl qaba harcandr, lsrail siyonizmi ve ABD ile geligtirilen iliqkilerden bu alanlarda yararlanmaya gahqrldr. Rusya, Almanya, Fransa ve ABD gezileriyle, her turl0 taviz verilip Turkiye'nin butun varlrgr pegkeq qekilerek bu g0qlerin PKK'ye kargr daha aktif mucadele etmesi sa$lanmak istendi. Krsaca Trirkiye'deki devlet varIrgr ve y0netimi bu s0regte PKK'ye karqr m0cadele drqrnda hemen hemen higbir geyle ugraqmadr.

TC'nin 1993'te savaga bOyle y0nelece$i zaten Onceden belliydi ve gerillanrn hazrrlrklarr tamamen buna gdre yaprlmrqtr. Ozellikle iki ayr agkrn srlre devam eden ategkes surecinden de yararlanrlarak gerillanrn hazrrlrklan iyice geliqtirilmigti. Ashnda saldrrrya gegen sadece T0rk ordusu de!ildi, tersine o, kendi iqindeki dagrlmayr onlemek igin saldrrr yrjrtitmek zorunda kalryordu, gerqekte ise esas saldrran taraf gerilla idi. Kurdistan tarihinin en yetkin, en yaygrn ve en yogun..gerilla saldrrrsr ve savagr yagandr. Oyle ki, yaz boyu her gun onbegyirmi cephede birden qarprqma ve gerilla saldrrrlarr meydana geldi. Her grin elli-altmrq civarrnda olu ve ondan daha fazla yarah ortaya grktr. Denile-

dayrz. Hepsi gok iyi bir gekilde silahlandrrrlmrqtrr ve en azrndan bir-iki yrlhk lojistigide saglanmrq durumdadrr. Sahip olduklarr inang ve yuksek moral g0c0yle her trlrlu kogula karqr muazzam mucadele verecek durumdadrrlar. Yine uygulanan gok yogun bir egitimle ordulagmaya hrzla gidilmektedir. Bahara geldiQimizde bugune kadar gahit olmadrgrmrz bir ordu grjcuyle hedeflerimizin uzerine hrzla gitmemiz sOz konusu olacaktrr: lnisiyatif t0muyle bize geqmigtir. Mevzi ristune mevzi geligtirme ve tllke topraklarrnr adrm adrm 0zgurleqtirme bizim planlarrmrz qerqevesinde geligtirilecek iglerdendir. Gerek Kurt ve gerekse de Turk kamuoyunun

bilmesi gereken gerqeklik budur: Halkrmrzrn her bakrmdan birleqerek.

dayanrqma iqerisinde koyde, kentkate alrnrrsa, bu kadar yoQun bir savagrn altr-yedi ay gibi bir sure iqinde yagandrgr ortaya qrkryordu. ARGK Genel Karargahr'nrn Haziran, Temmuz ve Agustos aylarrnr kapsayan 0q aylrk yaz d0nemi atrhmr igin yayrnladrgr genel bilango da bu gerqegi do$rulayrcr nitelikteydi. Uq aylrk yaz atrlrmr bilanqosunda toplam 1289 iriliufakh qarprgmanrn meydana geldiQi, TC taraf rndan verilen toplam 2181

olu ve 1265 yaralrya kargrlrk; ARGK'nin 309 gehit ve 130 yaralr verdigi, yine bu s0reqte ARGK'nin 28 asker esir aldrgr ve ayrrca 391 kiqiyi de gozaltrna alrp soruqturdugu

belirti-

liyordu. (Serxw6b0n, sayr: 141) Sadece bunlar bile 1993 yrlrnda nasrl yo$un bir sava$rn yagandrgrnr g0rmek iqin yeter. Dikkate allnmasr gereken birinci yan budur. lkinci yan ise; esas saldrran, savagr geligtiren ve duqmanrnrn uzerine y0r0yen tarafrn gerilla oldugudur. Bu da 1993 yrlrnda gerilla savagrnrn zirvede geligmesi ve b0yUk siyasi ve pratik geligmelere yol agmast demektir. Nitekim bu savag sureci iqinde gerilla K0rdistan'rn her tarafrna yayrlmrg, britun daglara ve kOylere ulaqmrg, her

alanda eylem yapmrq ve halk org0tlenmesini ve kendi 0slenmesini derin-

ligine geligtirmigtir. Gerilla, verdigi kayrplarr kargrlamaktan 0teye nicel g0cunu katlayacak d0zeyde briyutmriq ve geligkin bir pratik tecr0beye sahip olmugtur. Turk ordu g0gleri birqok eyalette daghk alanlara qrkamaz ve operasyon yapamaz hale gelmig, birqok karakolunu bu t0r yerlerden kaldrrmrg ve sadece havadan bombalayacak d0zeyde etkinligi srnrrlandrrrlmrgtrr. Buna kargrhk gerilla artrk somut bolge ayrrmlarrna gitmekte, saglam ve yaygrn uslere sahip olmakta ve kurtarrlmrq bdlge hazrrlrklarrnr iyice

ilerletmektedir. Krrsal alanda gerillanrn denetimi Trirk ordu birliklerinden qok daha genig hale gelmiqtir. Bu geligmeler temelinde koruculuk iyice daraltrlmrg, Eok sayrda istifa ile bu sistem b0y0k olEude da$rtrlmrg, kalan sayrlr korucu baglarr da gerillanrn kuqatmasr altrna ahnmrEtrr. Krrsal alandaki bu geligmenin kasaba ve kentlere de yo$un olarak yansrdrgr bilinmektedir. Nitekim somrjrgeci egitim qok bUy0k oranda iqlemez hale getirilmiq, somurgeci 6zel savaga hizmet eden particilik, basrn vb. araqlar kapatrlmrq, di$er devlet organlarrnrn buy0k qogunlugu iqlemez krlrnmrg, krrda yollar buytlk dlqude denetlenir hale

ken, ulusal-demokratik egemenlik adrm adrm geliqtirilmektedir.

1993 yrlrndaki savaqrn 0nemli bir yanr, TC'nin Guney'den 1992'de iste-

di$ini yapamamasrdrr. 1992 yrlrnda gerillanrn taktik hatasrndan yararlanan ozel savaq y6netimi, gerilla gtjqlerini Grjney'de epeyce srkrgtrrmaya ve zorlamaya qahqmrqtr. Bu hatalarrn

drlzeltilmiq olmasr, 1993 yrlrnda G0ney'in gerillanrn degil, TC'nin srkrgtrrrldrgr bir alan haline gelmesini doQurdu. Bagta Barzaniler olmak 0zere qeqitli iqbirlikqi griglerle ittifak kurarak TC'nin bu alandan gerillanrn 0zerine gelme qabasr sonug vermedi$i gibi kendinin darbe yemesine yol agtr. Boylece Guney'deki durum dogru gerilla takti$iyle d0zenlenmig, hem Kuzey'deki savaSa gUq veren ve hem de TC ile Kurt iqbirlikgilerin srkrqtrnldrgr ve darbelendigi bir alan durumuna getirilmigtir. Kurdistan'daki b0t0n bu gelrgmeler ve TC egemenlrgrnrn tasfiye olmaya baglamasr, uluslararasr alanr da gimdiye kadar gorrilmemiq

bir d0zeyde etkilemiq ve Krlrdistan'a yonelik emperyalist mUdahaleyi daha aqrk hale getirmiqtir. 1993 yrlr muazzam bir taktikler savagr ile gegmiq ve hem ategkes biEi-

mindeki siyasal hamle, hem de daha sonraki gerilla ataQryla inisiyatifi elinde tutan ve geligmeleri yonlendiren, dolayrsryla sonuqta da kazanan PKK olmugtur. Gerqek bir savag, gdrkemli bir mticadele, gimdiye kadarki b0tun kazanrmlara denk bir kazanrm 1993 yrlrnrn esas niteligi durumundadrr. Krqa girerken, 1993 yrlrnda yaqanan sava$rn ve sa$lanan kazanrmlarrn durumunu Bagkan Abdullah Ocalan yoldaq goyle Ozetlemektedir: "PKK'nin krqa girmesi gOrkemlidir.

Muazzam bir eylemlilik ddnemini geride brrakmrq durumdayrz. T0rk ordusunun bu donemde en az 10 bin kiqilik bir kaybr oldu. Qok buyrik gapta cephanelerine el koyduk. Gerillanrn girmedi$i, tutmadrgr bir dag btrakrlmamrglrr. Girilmedik bir kent, kdy kalmamrgtrr. Zalen devletin halka kargr geliqtirdigi katliamlar da bunun en iyi gostergesi durumundadrr. Muazzam askeri, siyasi mevzileri kazanmamrz soz konusudur. Krqa, brrakalrm eski mevzilerimizi kaybetmeyi, bunlara kat be kat yeni mevziler ekleyerek giriyoruz. Bu mevzilerimizi t0m krq boyunca daha da saglamlagtrracagrz. Nicelik olarak ordumuzda bir bUyrime yaqryoruz. $u anda 15 bin gerilla sayrsrna dasmrq durum-

te ve hatta her aileyi bir h0cre durumuna getirerek kendi siyasallagmasrnr gerqekleqtirmesi durumu sdz konusudur. Bu, gittikqe daha da boyutlanryor. Yani krga girerken inisiyatifi elinde bulunduran PKK'dir, gerilladrr, siyasallagmasrnr saglayan halktrr. Devletin katliamlarr, briy0k qaplr operasyonlarr bunu 6nelemeye yetmemigtir." (Ozgir Gundem, 9 Arahk 1993, Avrupa baskrsr)

Zaferin gtistergesi: Antiemperyalist savaqrmda

tinciiliik

desleklemedigi, hatta ABD ile Almanya'nrn TUrkiye rizerinde kavga yurUttu$U konularrna iligkin qokqa degerlendirmeler yaprldr ve Trirk rejimi teghir edildi. $imdi son uygulamalarla emperyalist devletler g0ya TC'yi desteklediklerini gostermek istiyorlar, guya Avrupa ile ABD birlik iqinde olduklarrnr bu biqimde gOsteriyorlar.

Krirdistan ulusal kurtuluq mticade-

lesi agrsrndan 1993 yrlrnrn son ve 6nemli politik olayr olan bu durum gerqekte ne anlama geliyor? Krsaca buna deQinmek yararhdrr. Bu nokta-

da Ozerinde en gok durulmasr gereken husus, emperyalist devletlerin PKK'ye ydnelik son saldrrrlarrnrn. Krirdistan tizerindeki TC sdm0rgecili$inin tamamen iflas etti$i ve ozel savaqrn tamamen bagarrsrz krhndr$r bir noktada ve son bir qaba ile T0rk somurgecili$inin kurtarrlmak istenmesi olayr olarak geliqtigidir. K0rdistan'rn pargalanmasr, paylagrlmasr ve s6mtirgeleqtirilmesi statris0nrln emperyalizm tarafrndan qizildi$ini, Ttirk somtirgeci egemenliginin emperyalizme dayalr olarak Kurdistan'da yagadrgrnr. en son 12 Eylul rejiminin emperyalizm tarafrndan qekillendirildigini iyi biliyoruz. Bu genel durum yanrnda, ozel olarak da emperyalist devletler '1980 yrlrndan beri PKK'ye kargr aktif mucadele y0rutrlyorlar. Bu dogrultuda, PKK'ye ydnelik birEok komplo. provokasyon ve bolme girigiminin arkasrnda oldular. PKK'yi Avrupa'da "terdr 6rg0tri" olarak ilan edebilmek

iqin birgok oyun tezgahladrlar. PKK'nin geliqimini durdurmaya bun-

lar yetmeyince. 1988 yrlrnda

bilinen tutuklama ve davalarr g0ndeme getir-

diler. TC'ye askeri, siyasi ve ekonomik olarak her t0rl0 deste$i vererek. Krirdistan'da yurrittri$U 0zel savaqr aktif olarak desteklediler. Bunlar da yetmeyince, bu sefer 1991 yrlrnda Qekiq G0g'0 gundeme getirdiler ve

K0rt halkrnrn PKK 6nderligindeki TC'nin her turl0 vahqi katliamlarrnrn PKK onderligindeki K0rdistan ulusal kurtuluq m0cadelesinin geligimini onlemeye yetmedi$i noktada, TC tamamen bo$ulurken, son bir umut ve hamle olarak devreye emperyalizm aqrktan girdi. 1992 yrlrnda PKK'yi imha etmeyi amaqlayan s6m0rgeci ozel savag planrnrn odak noktasr Grlney Savaqr'ydr. 1 993'te Tansu Qiller planrnrn odak noktasr ise Avrupa'daki yasaklamalar olarak ortaya grktr. Almanya ve Fransa. PKK'yi ve Kurdistan'daki mucadele ile dayanrgma iginde olan Krlrt derneklerini yasakladrlar ve diger AT Ulkelerinin de aynr karan almasrnr istediler. Daha sonra bu kararrn ABD onderliginde ve emperyalist devletlerin birliQi dahilinde ahndrgrnr agrkladrlar. Birgok Avrupa tllkesinde K0rt derneklerine yonelik polis baskrnlarr gerqeklegtirildi. PKK'nin gok tehlikeli oldugu ve surekli izlenece$i hrik0metlerce aErklandr. Emperyalist devletlerin PKK onderligindeki ulusal kurtuluq mticadelesine destek veren Kurtler rizerindeki benzer baskrlarr hala srirUp gidiyor. Bununla g0ya Krjrt sorununa PKK'siz g0zUmu gerqeklegtireceklermiq! Bu Edzum0n ne oldu$unu yetmiq yrldrr surd0r0len uygulamalarla qok iyi biliyoruz. Emperyalist devletlerin, bu kararla TC katliamlarrna onay verdiklerini, ortak olduklarrnr, ondan da Oteye daha fazla katliamr ve soykrrrmr teqvik ettiklerini iyi anlryoruz. Nitekim TC de benzer uygulamalarr artrk hiq gizlemeden ve qekinmeden yapryor; gazete brlrolarrnr, parti ve dernek lokallerini aqrktan basrp tarumar ediyor, kOyleri, kasabalarr agrktan yakryor vs. Bu biqimde kendi qOz0mlerini gerqekleqtirmeye Eahgryorlar. Son zamanlarda TC'nin drq politikasrnrn iflas ettigi, emperyalist mtlttefiklerinin artrk TC'yi fazla

devrime akmasrnr bununla onlemeye qahqtrlar. Bu temelde TC ile K0rt iqbirlikqiliQini guqlendirmek ve PKK'nin yurrittu$u devrimi bogmak istediler. Ancak ANAP d6neminde bu baqarrlamadr. En qok umut ba$lanrlan Demirel-lnOn0 h0kOmeti de 1992'de bunu bagaramadr. Son olarak ategkes ve benzeri girigimler iginde ve Turk ordusunun topyek0n hamlesi ile bunun baqarrlacaQrnr umut ettiler. 1993 yrlr savag prati$i. emperyalizm. Turk som0rgeciliQi ve Kurt igbirlikqiliQinin iqte bu son umutlannr da boEa qrkardr. PKK onderligindeki devrimin geligmesinin onlenmesi bir yana, tersine K0rdistan'daki Turk sdmUrgeci egemenliginin tasfiyesi ve ulusal-demokratik iktidar srlrecinin geliqmesi gerqeQi ortaya qrktr. TC'nin topyekun ozel savagr kesin iflasla yiz yize geldi. lgte bu noktada emperyalist devletler bir hamle yaparak TC'nin imdadrna yetiqmek ve onu topyek0n yrkrlrgtan kurtarmak istiyorlar. Yani emperyalist devletlerin PKK'ye saldrrrlan. TC'nin baqarrsr temelinde degil, tersine TC'nin bagarrsrzlrQr ve PKK'nin muazzam geligme saglamasr temelinde gerqeklegiyor. Yani bu saldrrrlar, aslrnda PKK'nin 1993 yrhnda kazandrQr zaferin en somut g6stergesi oluyor. TC Bagbakanr Tansu Qiller de, emperyalist devlet yetkilileriyle yaptrg r gorugmelerde. "ya PKK'ye kargr aqrk m0cadele edersiniz, ya da biz PKK'ye teslim olaca$rz, bu igi artrk bdyle gdturemiyoruz dedim" diyerek, bu gergeQi aqrkga itiraf ediyor.

K0rdistan'daki bu duruma baQlr olarak, olayrn bir de bolgesel niteliQi var. 1990 yrlrndan beri geligtirilmeye qalrqrlan emperyalist yeni d0nya d0zeni Ortadogu'da hiqbir ciddi adrm atamadr. Saddam rejimini vurdu Devam 23. saylada


Emperyalizmin PKK'yi kugatma planlarr ve bu senaryoda Almanyarrun baqakt0rltik g0revi Bagtarafi

1.

sayfada

uygulamalarr izledi. Almanya ve Fransa drgrndaki bazr Avrupa devletleri de

kendi 0lkelerindeki Krirt derneklerine baskrnlar d0zenlediler. Almanya Federal igigleri Bakanr Kanther, defalarca di$er Kurt Org0tlerini ve bu 0lkede ya$ayan K0rt iqqilerini PKK'ye kargt tavrr almaya qagrrdr. Bununla da yetinmeyerek, sorunu Avrupa Toplulugu lgigleri Bakanlarr toplantrsrna got0rd0: Diger Avrupa ulkelerinin huk0metlerine Almanya'nrn aldrgr kararr desteklemeleri ve Almanya'nrn tutumunu izleyerek kendi tilkelerinde PKK'nin faaliyetlerini yasaklamalarr qa$rrsrnda bulundu.

Almanya'nrn K0rt derneklerini ka-

Peki, o zaman TC cephesinde tam bir histeri halini alan zafer Erghklarrnrn anlamr neydi, diye sorulabilir. Her qeyden once, Ktirdistan'da ulusal kurtulug kuvvetleri karqrsrnda darbe 0st0ne darbe yiyen ve derin bir moral gokuntusU iqinde bulunan somurgeci guqlerin, sahte bir zafere de dayansa, bir moral dopingine ihtiyaglarr vardr. General G0req ve hempalarr, PKK'ye karqr sa$lanan bu uluslararasr mutabakattan yola qrkarak, PKK'ye kargr mucadelede 6nemli baqarrlar kazandrklarrnr ve vaat ettikleri gibi bahara kalmadan PKK'nin igini bitireceklerini sdyluyorlar; bdylelikle mrlcadelemiz karqrsr ndaki Eozrims0zluklerinin yol aEtrgr umutsuzluk ve

lmparatorlugu Alman emperyalizmi-

lundugunu kanrtlamak amacryla tez-

mrq; Almanya'nrn bu savagtan yenik

gahlanan Papa suikasli olayrnda Almanya'nrn da parmagr vardr. Suikasti gergekleqtiren M. Ali Agca

qrkmasr Osmanlr lmparatorlugu'nun da sonunu getirmigtir.

TC'nin kurulugu ile birlikte bir s0re

zayrflayan T0rk-Alman iligkileri, Hitle/in iktidara gelmesinin ardrndan yeniden geliqme gdstermig; kemalizmle Hitler faqizminin birbirine oldukqa yakrn ozellikler arzettigi bu yrllarda Mustafa Kemal ile Hitler arasrnda dostluk kurulmugtur. Oyle ki, Hit ler, Mustafa Kemal'i kendi ogretmeni olarak degerlendirmiqtir. TC de 2. D0nya Savagr srrasrnda Alman fagizmi yanhsr bir politika izlemig, Alman emperyalizminin Sovyetler Birligi'ni

"PKK'nin alabildiline berrak parti iEi ortamr diiqman unsurlan anlnda ortaya g lkaracak giiE lti 6zel I ikle r arzetmektedir. TC'nin aj anlarrnr slzdlrarak PKK yoneticilerini ve gerilla komutanlarlnl ortadan kaldrrma Eabalarr ve giriqimleri de kesinlikle sonug vermeyecektir. En onemlisi TC Ktirdistan halkrnr tamamen kaybetmigtir ve bu halkr yeniden eskinin kolelik ortamrna Eekmesi olanaksrzdff. " patmasr ve baqrndan beri PKK hareketine kargr yUruttU$u savagt resmilegtirmesi. T0rk ozel savag rejimi tarafrndan b0y0k bir meydan savaqr kazanrlmrq gibi deQerlendirildi. Bagta ABD emperyalizmi olmak ilzere, emperyalist Batr'nrn PKK'ye yonelik bu tavrr, TC tarafrndan psikolojik savagrn etkin bir aracr haline getirildi. K0rdistan devrimine karqt y0r0t0len savaqta adeta kesin sonuq altnmtgcasrna, T0rkiyede birgok qevre zafe/'i kendisine mal etme qabasr iqine girdi. Bazr T0rk gazeteleri sOzun0 ettigimiz geliqmeler kargrsrnda duyduklarr sevinci Almanca bagitkiaria "Danke. Herr Kohl brqrmrnde yansttrrken, TC'nin ABD vatandagr Bagbakan Qiller. Almanya'nrn 0ne qrkartlgdsterdr ve masrna Almanya'nrn aldrgr kararda ABD'nin rolun0n belirleyici olduQunu dile getirdi. Qiller bir bakrma hakhydt ve bir uluslararasr mutabakat temelinde PKK'ye kargr agrk tavrr geligtiriliyordu. Sosyalizmi tarihe gdmd0$0ne inandrgr ve drjnyaya kendi qrkarlarr dogrultusunda biqim vermeye galtgtt$r bir ortamda. emperyalizmin, reel sosyalizmi agan bir sosyalizmi, burjuva milliyetgiliQini agan bir yurtse-

tepki

verligi ve burjuva demokrasisini agan gok genrg bir demokrasiyi esas alan bir devrimci harekete kargr bdyle bir tavrr takrnmasr kaqlnrlmazdt. PKK hareketi OrtadoQu'da emperyalizmin "yeni d0nya duzeni" politikasrnrn uygulama gansrnr oldukga zayrflalan ve emperyalizmin sadrk igbirlikqisi olan T0rk faqist rejimini alabildigine zorlayan bir hareket olarak orlaya qrkryordu. PKK hareketinin belli baglr b0yuk emperyalist devletlerin birleqik saldrrrlarrna maruz kalmasr ve "terorist" olarak damgalanrp hedef alrnmasr. sadece onun uluslararasr d0zeyde anti-emperyalist mucadelenin 0nc0 kolu oldu$una igaret ediyordu. Dolayrsryla TC'nin ohlmcrll darbeler olarak degerlendirdigi ve PKK'yi qOkertmig gibi lanse ettigi geliqmeler. g0glti devrimci iqerigine bagh olarak, Krirdistan ulusal kurtulug m0cadelesinin ulaglrgr geligme a$amasrnrn kaqr nrlmaz sonucuydu.

moral qokuntrl srlrecini tersine qevirmeye qalrqryorlardr. Bu sahte zafer sarhogluguna tepki yine rejimin kendi iqinden geldi. Fagist rejimin baqr Demirel, Almanya'nrn yasaklama kararrnrn olumlu oldugunu, ama henrlz yaprlacak qok geyin bulundugunu ve bu kararrn PKK'ye kargr mucadelede bir gevgeklige yol aqmamasr gerekti$ini agrklama geregini duydu. Almanya'nrn K0rt dernekleri ve kuruluglarrnr yasaklarken. bunlarrn "iq guvenli$i ve kamu drizenini tehdit ettiQi" gerekqesine dayanmasr gerqekleri

yansrtmamaktadrr. K0rdistan'daki qrlgtnca Katliamlar ve soykrrrm denemelerine tepki g0steren Krlrtlerin bu rllkedeki T0rk kuruluglarrna yOnelik protesto eylemlerini yasaklama gerekqesr olarak gOstermek. daha 6nce de gazetemizde itade edildigi gibi, katilin caniligini de$il, kurbanrn grrprnrglarrnr cezalandrrmaktan farksrzdrr. Gergekte nedenler qok daha kokludur. Nitekim yasaklama kararrnrn gerekqesinde de PKK'nin, "ig gUvenlik ve kamu drizeni"nin yanrsrra, Almanya'nrn "di$er onemli grkarlarr iqin" tehdit olug-

turdugundan sdz edilmektedir.

Almanya'nrn PKK'ye ve onun Onderlik ettigi Kurdistan ulusal kurtulug mucadelesine kargr takrndrgr tavrr, ideolojik ve stratejik bir tavrrdrr. Trirk-Alman iligkilerinin tarihinden birazcrk

haberdar olanlar, Almanya'nrn PKK'ye kargr aqrk tavrr almasrnrn ne-

denlerini kavramakta zorlanmayacaklardrr. Alman emperyalizminin geqmigten beri Ortadogu uzerindeki hegemonya savagrnda Turk egemen srnrflarrnr esas.aldrgrnr belirtmek gerekir. Osmanh lmparatorlugu'nun q0krjge gittiQi yrllarda, Alman emperyalizmi bu imparatorlu$un dagrlmasrnr onlemeye qahqan bir grlq olarak ortaya grkmrg; lttihat ve Terakki ydnetimi srrasrnda Alman egemenligi her alanda alabildi$ine geligmigtir. Bunun sonucunda Prusyalr generallerin yeniden egitip modern temeller 0zerinde drgutledigi Osmanh ordusu imparatorluktan kopmak isteyen halklarrn 0zerine sUrUlmUg; bu ordu Ermeniler ve Krirller bagta olmak uzere birqok halkr krrrmdan geqirmiqtir. Osmanlr

gan bir terOrizm tehditi karqrsrnda bu-

nin yanrnda 1. D0nya Savagr'na katrl-

yok etme politikasrnr aktif olarak desteklemigtir. Alman emperyalizmi bu savaqtan da yenik qrkrnca, TC kendi kurtulugunu her aqrdan emperyalizme teslim olmakta bulmugtur. "Itlrk gerqegi, tarih iginden ghnilmize kadar onemli oranda Avrupa sisteminin ajanr durumunda olan bir gilruhun kendisidir. T0rklikle ilgili olup bitecek her gey, NATO ve AET b1nyesindeki Ilkeleri ilgilendirir. Onlar, Tt)rk gerQeQini kendi qkarlanna gore ayarlamqlardrr. Anadolu'da ta Osmanhlar doneminde inga edilen T1rkl1k, s1reg iginde baQmhlk alttna alnmry ve bu baQmhltk TArkiye Cumhuriyeti'nde de silrdiirillmigthr. 12 Eylt)l fagizminde ise en ileri bir..baSmhhja donilg-

fi rlhigt1r."

(A. Ocalan)

Konumuzla baglantrsr agrsrndan, burada krsaca 12 Eylul askeri-faqist darbesi 0zerinde durmak gerekir. 12 Eyl0l darbesi, Turkiye devrimci-demokratik hareketi ile K0rdistan ulusal kurtuluq mricadelesine kargr drlzenlenmiq bir emperyalist m0dahale biqimiydi. Emperyalizmin ve igbirlikqi{ekelci Trirk burjuvazisinin egemenlik duzeninin onemli sarsrntrlar geqirdigi, sivil yOnetimlerin bu egemenligi surdtlremez duruma dugtOgu, T0rkiye ve Krirdistan'daki halk muhalefetini

bastrramaz

ve

emperyalizmin

Almanya'da hazrrlanmrgtr. Bu suikast ile Avrupa'nrn demokrat qevrelerine Ttirkiye'deki fagist relimin uzerine gitmemeleri igareti verilmekteydi. Ozellikle Almanya, tehdit de iqinde olmak Ozere Eegitli yontemlerle T0rkiye sol g0qlerini m0lteci bataklrgrna gekip q0rritmekte 0nemli bagarrlar sagladr. Tanrnmrq bazr solcularr Alman emperyalizminin misyonerleri haline getirdi. Baqka bir deyiqle bu solculardan kendi grkarlarrna baglr yeni "K0qtik Enverle/' yarattr. Genelde emperyalizmin ve dzelde Alman emperyalizminin bu oyununa dugmeyen tek guE PKK hareketi oldu. PKK, Avrupa'da bulunan yogun Kurt igqi kitlesi iginde devrimci qalrqmalara buy0k bir 0nem vermekle birlikte, diger org0tler gibi Avrupa zeminini temel rislenme alanr olarak segmedi. Devrime hazrrlrk iqin daha elverigli olanaklar sunan alanlarr tercih etti. PKK'nin bu yaklagrmr emperyalizmin oyunlarrnr bozdu. PKK'nin direnigten vazgeqirilmemesi 0zerine, emperyalizmin sosyal demokrasi kanadrnrn teslim aldrgr bazr g0qler, PKK hareketine karqr yogun bir karalama kampanyasr baglattrlar. PKK'yi "feodal" ve "despot" olarak lanse etmeye gahqtrlar. Bunlar PKK'yi bolip parqalamak, guqten dugtirmek, boylece K0rdistan'da devrimci mucadeleyi yeniden yukseltmesini onlemek ve bu temelde kendi kaqkrnlrklarrnr gizlemek istiyorlardr. Qrinkrj PKK'nin yeniden halkrn bagrrna kavugmasr ve fagist sOmUrgecilige kargr devrimci savaqr geligtirmesi bu griq-

lerin devrimle baglarrnrn kalmadrgrnr agrga qrkaracaktr. Bu

guglerin arkasrnda kugkusuz en baqta Alman

mperyaliz m i vardr. PKK'nin ulusal kurtulug e

savagrna yonelmesini engelle-

mek iqin tezgahlanan Semir provo kasyo n u da, dzirnde emperyalizmin gdr-

Ortadogu'daki qrkarlarrnr korumak

mek

iqin yuklenen rolu yerine getiremez hale geldi$i bir donemde, Pentagon ve NATO karargahlarrnda planlanarak hayata gegirilen bir darbeydi. NATO ve Avrupa Toplulugu iginde TUrkiye masasr sorumlusu olarak, Almanya, T0rkiye'de 12 Eyl0lfagizminin kurumlagmasrnda en b0yrik rolu oynadr. Faqist rejime her bakrmdan destek sundu. Qegitli uluslararasr platformlarda Turk fagist rejiminin uygulamalarrna kargr yrikselen elegtiriler ve prolestolara g6[us gerdi. Bir bakrma bu rejimin sozcris0 gibi davrandr. Bunun yanrsrra kaprlarrnr Trlrk ve Kurt multecilere agtr. Ancak her t0rl0 yOntemi kullanarak, bu kesimi devrimci oztinden bogaltmaya ve bdylelikle T0rkiye ve Krirdistan devrimci hareketini tasfiye etmeye gahqtr. T0rk devletinin uluslararasr boyutlara ula-

PKK'nin nasll

garrsrzlrgr anlamrna geliyordu. Bu atr-

hm aynr zamanda PKK'nin yok edilmesini amaqlayan btitun bu saldrrrlar ve provokasyonlara

verilmig bir cevap

oluyordu. B0ylece bu doneme kadar PKK'ye kargr uygulanan saldrrr planlarr ve yontemleri boga qrkarrlryordu. NATO'nun ikinci briy0k ordusuna sahip olan TC'nin silahh kuvvetlerini savaqa s0rmesine, Ktirdistan'daki igbirlikqilerini silahlr qeteler biqiminde 0rgritlendirmesine

ve 6zel savagr alabil-

digine trrmandrrmasrna ragmen, ulusal kurtulug m0cadelesinin geliqimini durduramamasr, emperyalizmi PKK hareketine kargr yeni komplo ve provokasyonlar tezgahlamaya y0neltti. llkin lsveq Bagbakanr Olof Palme katledildi. Palme cinayetinin PKK tarafrndan iqlendigi iddia edildi. Gergekte bu cinayetin gerisinde NATO ve Avrupa gericiligi bulunuyordu. Bununla bir yandan PKK'yi dunya ilerici kamuoyundan tecrit etme ve emperyalist sistemin hedefi haline getirme amaElanrrken, di[er yandan emperyalist Batr ve ABD emperyalizmi politikalarr ontinde engeller dikebilecek bir liderden kurtulmuq oluyordu. Yine de bu cinayetin en azrndan PKK'yi ilgilendiren yonuyle sonuq almasrnda arzulanan bagarr sa$lanamadr.

Kurdistan'da durdurulamayan devrimci kurtulug savagr, 1987 yrhnda yaprlan NATO toplantrlarrnrn temel gundem maddelerinden birini oluqturdu. Kurdistan ulusal kurtuluq mticadelesine karqr surd0r0len s0m0rgeci sava$rn yeni ydnelimleri bu toplantrlarda belirlendi. S0m0rgeci kuvvetler yeni bir drizenlemeye tabi tutuldu. Savaga katrlan t0m srnrflardan en aktif birlikler ozel bir kolorduda birleqtirildi. Bu birliklerin egitimini

"Sosyalizmi tarihe gomdiigtine inandrfir ve dtinyaya kendi Erkarlarr dogrultusunda biEim vermeye gahqtr!r bir ortamda, emperyalizmin, reel sosyalizmi agan

bir sosyalizmi, burjuva aqan bir yurtseverligi

milliyetEili[ini

ve burjuva demokrasisini a$an Eok geni$ bir demokrasiyi esas alan bir

devrimci harekete kargr bdyle bir tavrr takrnmasr kaErnr lma zdr."

istedigi

olmasr gerektigini ortaya koyuyordu. Bu, devrimci iqeriginden tamamen bogaltrlmrg, direniq qizgisini terk etmiq, emperyalizmin kendi qrkarlarr dogrultusunda TC'ye kargr kullanabilecegi ve "lhmh-demokratik PKK" bigiminde formrlle edilen bir olugumdu. Ancak PKK bu provokasyonu da akamete ugrattr. Provokasyonun bagarrsrzh$r aynr zamanda emperyalist politikalarrn yenilgisi anlamrna geliyordu. Nitekim Alman emperyalizmi bu provokasyona aqrkEa sahip qrktr ve PKK'nin Semir provokasyonuna kargr yt)r0tt0gti mucadeleyi ceza davasr konusu haline getirdi.

15 A$ustos Atrlrmr ile birlikte K0rdistan'da baglayan silahh direniq hareketi, pratikte 12 Eyl0l fagizmi ve gerisinde bulunan emperyalizmin ba-

Almanya ustlendi. Donanrmr yine esas olarak Almanya tarafrndan kargrlandr. Bu kolordu ateq gucu yuksek silahlar. helikopterler ve 6teki etkin sava$ araqlarryla donandr. K0rdistan'da kanh eylemler dtlzenleyen, kitlesel katliamlar gerqeklegtiren ve sayrsrz cinayetler igleyen kontrgerilla timleri Almanya'nrn 0n[i GSG-9 adlr kurulugu tarafrndan egitilip hazrrlandrlar. Buna paralel olarak Avrupa zemininde gok yonlu qalrqmalar yaprldr. Qegitli Avrupa ulkelerinde PKK'yi destekleyen kitleler ve demokratik Krirt kuruluglarr uzerindeki baskrlar yogunlagtrrrldr. PKK aleyhinde yogun bir karalama kampanyasr baglatrldr. Gizli haber alma Orgutlerinin marifet leriyle sahte bildiriler dagrtrlarak, 0rg0tler arasrndaki qeligkiler qatr$maya


'

L d0nUgtUrrllmek istendi. lnsanlar PKK'yi desteklemekten vazgegmeye

ve polisle birlikte qalrgmaya davet edildiler. En sonunda baglatrlan tutuklamalarla Almanya'da "PKK Davasr" agrlmasr a$amastna gelindi.

Almanya'nrn baglattr$r tutuklamalarr. "PKK'ye evet, Apo'ya hayr/' sloganr ile ortaya qrkan yeni bir provokasyon izledi. Emperyalizmin ve TC'nin yonlendirdigi bu provokasyonun amacr PKK'yi Avrupa'da etkisiz hale getirerek provokatdrlerin denetimine sokmak, gerilla saflarrna srzdrrrlmrq ajanlarla silahh kurtulug m0cadelesini dogru rotasrndan grkararak yozlaqtrrmak ve etkisiz krlmak, yine rehabilitasyon y6ntemleriyle bir olqride qarprtrlan cezaevlerindeki b0ytik direnig potansiyelini ajanlarrn kuyruguna takmak ve boylece PKK'yi tasfiye etmekti. Almanya'da agrlan PKK Davasr bu planda onemli bir rol oynayacaktr. Davanrn agrlmasr bizzat NATO toplantrlarrnda kararlagtrrrlmrgtr. Avrupa qaprnda yaprlan polis koguqturmalarr tek bir merkezde birlegtiril-

mig ve davanrn agrlmasr gorevi Almanya'ya devredilmiqti. Tutuklanan kigiler itirafqrlrgr kabul edecekler ve

bunlarrn yaptr$r agrklamalarla PKK'nin "terorist bir 6rgUt" oldugu ka-

nrtlanmrg olacaktr. Beklenti buydu. Ancak bu beklentiler gergeklegmedi.

D0qman ordusunun bu savagta verdigi kayrplar yuksek boyutlara ulaqtr. Buna karqrlrk, halkrmrz agrsrndan Krlrdistan'da yepyeni bir sUreg bagladr. Bu, halkrmrzrn kendi iktidar organlarrnr inga etme ve kendi yOnetimini kurma s0reciydi. Bu srlreqte devrimin yrkrlanrn yerine yeniyi inqa etme ozelligi one qrktr. Sadece drlzenli ordu g0cune dayanarak Kurdistan'da varlrgrnr s0rdrirme noktasrna gelen TC, gareyi qok daha vahgi bir biqime sivil halka yonelmekte buldu. Katliamlar, kontrgerilla cinayetleri, tutuklamalar, kdylerin bombalanmasr, yakrlmasr ve bogaltrlmasr bu ddnemde en y0ksek drjzeyine ulagtr. Saldrrrlar milletvekillerini kapsamrna alacak olgude geniglelildi. Bu, ozel savagrn "denizi kurutma taktigi"nin en y0ksek d0zeyde uygu-

kargr hemen her gevreden

mak olarak degerlendir-

Bu

na

ra0-

men, Qiller

yasal yolda goz0m0 konusunda 6neriler dile getirild H atta DYP iEinde yeni genel baqkan ara-

n suE tistri yakalamrgtr. Krlrdistan'daki savaq emperyalist devletlere faqist TUrk rejimini daha Eok kendilerine ba$lama olanagr sunuyor ve Turkiye'yi uygun bir silah pazarr haline getiriyordu. Nitekim daha sonra emperyalist silah tekelleri kendi 0rrlnlerini T0rkiye'ye satma yarrgr iEine girdiler. Buna ba$lr olarak, yine bu sureqte K0rdistan ulusal kurtulug mricadelesi kargrsrnda qrkmazr iyice derinleqen fagist TUrk rejimi makyaj tazeleme yoluna gitti. Politikada hiqbir deneyimi bulunmayan ve kadrnhgr drgrnda ciddi bir 6zelligi olmayan

Tansu Qiller, once DYP Genel Bagkanlr$r'na ve ardrndan baqbakanlrk gdrevine getirildi. Qiller'in bu gOreve bir bakrma atanmasr, esas olarak fagist Trlrk rejiminin dunya kamuoyunda oldukqa yrpranan imajrnr duzeltmeyi ve krsa bir sure igin de olsa rejime soluk aldrrmayr amaglamaktaydr. Ne var ki, Qille/in kadrnhgr ve kimi gevrelerin ovgrilerine mazhar olan "guzelligi", Ktlrdistan'da halk savaqrnrn daha da boyutlanarak

geligmesini

onleyemedi. TUrk sdmurgecilerinin tllkemiz uzerindeki siyasal denetimi tamamen pargalandr. Kurdistan'daki s0mrirgeci iktidar aygrtlarr iqlevini onemli olgrlde yitirdi. Sdm0rgeci T0rk partileri Krirdistan'rn pek qok yerlegim biriminde tabelalarrnr indirdiler. Aynr qekilde sdmUrgeci Ttirk ordusu da gerilla kuvvetleri kargrsrnda tam bir bozgunu yagar duruma d0$tri.

ki,

mektedir. Ku rd ista n'da

ulusal kurtulug mucadelesinin

zaler kazan-

qevrelerinde

PKK'nin K0rdistan zemininde yrlruttrj-

Aradan geEen sure iqinde

ya-

ve hognutsuzlu k sesleri yukselmeye baqladr. Sermaye

kasyon ve dolayrsryla emperyalizmin

K0rdistan'daki halk savaqr muazzam geligmeler kaydetti ve bir denge aqamasrna ulaqtr. PKK ilan ettigi ateqkesle kendi gUcunri kanrtladr ve Kurdistan sorununun siyasal yoldan qoztlmrine karqr olmadrgrnr drinya kamuoyuna goslermig oldu. T0rk devleti ategkesi dikkate almaz ve Kurdistan'daki katliamlann r srlrdurrlrken, emperyalist gevreler ategkesin devam etmesi temennisinde bulunmanrn otesine geEmediler. Gerqekte PKK'nin bu isabetli taktik adrnrr enrperyalist guEleri de zorlamrq ve onla-

girigimidir...

tepkiler

gu kararh direnig sonucunda provo-

kirli planlarr ile baq baga brrakrldr.

yalist gUq olarak boy gosteren Al-

yonetimine

lanmasrydr.

bile Kurdistan sorununun si-

igqi kitlesi topyekrin PKK liderliginin yanrnda yer aldr. Emperyalistler ve ugaklarr uygulama frrsatr tanrnmayan

serxw-6ii-)

sorununa PKK'siz bir gozim getirmekti. Bu, daha once de bize dayatilmak istenen 'Kt)rt sorununa evet, PKK'ye hayi tezinin kargilrkh mutabakat geklinde tekrar rcftiarak 6n0mize surilmesi "Bilyilk bir ihtimalle yerel segimlere kadar Qiller hilk1metini desteklemek ve ayakta tutmak igin bu fir saklama ve tutuklamalan kargmrza yeniden gkarabilirler. Avrupa devletlerinin yasaklama gerekgesi olarak

manya da yine TC'nin Kurdistan'daki katliamlarrna arka qrkmakta, onun Kurtleri tarih sahnesinden silme girigimlerini ardrna kadar desteklemektedir. Almanya bugun K0rdistan ulusal kurtulug mtlcadelesine duqmanhgrnr Kurdistan bayragrnrn tagrnmasrnt suE saytp yasaklayacak kadar gllgtnca boyutlara vardrrmrqtrr. Kugkusuz bu yaklagrm Turk s6mtjrgecilerine cesaret vermekte, TC'nin K0rKhrtlerin Avrupa'da gergeklegtirdikleri distan'da girigtigi kafliamlara her g0n anti-katliamct eylemleri gdstermeleri yeni halkalar eklemesine yol aqmakve bunu da kendi 'ig givenlik' politi- tadrr. kalanna baQlamalannrn gerqeklerle Reel sosyalizmin yrkrlrgr ve Sovalakag yoktur. Tamamtyla ist dlzey- yetler Birligi'nin dagrlmasryla birlikte, de alrnmg bir karann sonuglanntn ozellikle Kafkasya 0lkeleri ve Orta harekete gegirilmesidir. Kaldr Asya'nrn Turki cumhuriyetler uzerinClinton'la yaptlan gdrt)gmede, de ciddi bir hegemonya yarrgrna girigen Almanya. T0rkiye ile iligkilerini bu m0cadelede temel bir basa-

Henrlz durugmalar baglamadan.

planlarr boga qrkarrldr. Avrupa'da Krjrt

A.lrk1993

masr ve bu 0lkede anti-emperyalist bir ydnetimin iktidara gelmesi.

emperyalizm

ve en

baqta da Alman devleti tarafrndan b0y0k bir lehdit unsuru olarak g6rulmektedir. Geniq

i.

yrqlarr

bile

gundeme gel-

di. Baqka bir

Orta Asya

ve

"TC'nin kuruluqu ile birlikte bir siire zayrflayan Tiirk-Alman iliqkileri, Hitler'in iktidara gelmesinin ardrndan yeniden geliqme gdstermiq: kemalizmle Hitler faqizminin birbirine oldukEa yakrn ozellikler arzettigi bu yrllarda Mustafa Kemal ile Hitler arasrnda dostluk kurulmuqtur. Oyle ki. Hitler, Mustafa Kemal'i kendi ofretmeni olarak de[erlendirmigtir." deyiqle Qiller yonetimi Kurdistan ulu-

'PKK'nin direnigini

sal kurtulug mrlcadelesi karqrsrnda en krsa bir srire iqinde yrpranan ve yrkrlrqrn egigine gelen bir h0kumet

ye kalanlart da Tilrk politikasryla bitlnlegtieceQiz' gibi bir karar uzerinde durulmugtu. Bu temelde, ilk

durumuna dUqtil. Eger drgta PKK'ye kargr bir uluslararasr emperyalist mutabakat saglanmazsa ve hukumete bu biqimde destek verilmemiq olsaydr, bu hukumet qoktan tarihe karrg-

etapta Avrupa'da bagland." Ozellikle Dogu Almanya'yr ilhak etmesiyle birlikte d0nya siyasal arenasrna onde gelen emperyalist devletlerden biri olarak giren Federal Almanya Cumhuriyeti, PKK ve Krirt ulusal hareketine karqr takrndrgr tutumla TC'nin yaklaqrmrnr aratmayacak bir yaklagrm sergiledi. Bunun nedenlerini anlamak zor olmasa gerek. ilginqtir, TC'nin bugUnk0 gerqekligi ile son yrllarrndaki Osmanlr lmparatorluQu'nun durumu arasrnda birqok bakrmdan benzerlikler bulunmaktadrr. Ulusal kurtuluq hareketleri Osmanlr lmparatorlugu'nu g0kugrin eqigine getirmigti. Benzer durumu bug0n faqist-somrlrgeci TC yagamaktadrr. Krlrdistan'da y0kselen ulusal kurtulug savagr TC'nin sonunu oldukga yakrnlaqtrrmrg ve onu ylkrhqrn eqiQine getirmigtir. Gegmigte Alman emperyalizmi Osmanh devletinin imdadrna yetiqmig ve yrkrlrqrnr bir srlre geciktirmigti. BugUnrln Federal Almanya'sr da tum guc0yle T0rk devletinin yrkrmrna karql koymaktadrr. Geqmigte b0y0k Ermeni soykrrrmr, denetimini Alman generallerinin ellerinde bulundurdugu Osmanlr ordusu taraftndan gergeklegtirilmig, Kurdistan'da yUkselen isyanlar Alman subaylarrnrn da-

mrgtr.

PKK Genel Sekreteri Abdullah OCamru yoldag, Ozgur G0ndem gazelesinin kendisiyle yaptr!r sOylegide, bu konuya aqrklrk getiriyor ve gunlan sdyluyordu: "Avrupa'ntn son donemlerde Kirt hareketine kary gelistirdigi saldtnlar, Tansu Qiller hhkilmetine biraz nefes verme ve ayakta tutma gabalartdt r. Qiller, Avusturya'da, Fransa Cumhurbagkam Mitterrand'la

gorigtiQilnde,'sizin ytldtztntzr parlatacaQtz' sozInt ald. Kongre oncesi zor duruma dlgmigt). Hatta DYP iginde geligen muhalefet yeni bir genel bagkan arayrym g1glendirmigti. PKK konusunda gok gey yapil8m, ge.vresine yansttmaya ihtiyact vard. Ozellikle diplomatik alanda girigimleri sonug vermemigti. Avrupa ve ABD'ye giderek temel istemlerini dile getirdi. DYP Kongresi'nden bir gin once Fransa hikhmeti Klrt hareketine kary baz tutuklamalara girigti. Bunun Almanya'da da daha genig bir gekilde uygulamaya konulma-

st istendi. Hatta giderek Avrupa BirliSi'nin ortak karan olarak geligtirilmek istendi. Bu gdrlgmelerin alilnda yatan gergek, kendi aralannda Kilrt

kracajz ve geri-

nr$man d0zeyinde 96rev aldrgr bu orezil-

du tarafrndan kanlr bir biqimde

migti. Gtlnum0zde iddialr bir emper-

Kafkasya pazarlarna gegiE yolu uzerinde bulunan baQrmsrz bir Kurdistan'rn bu pazarlara aqrlan kapryl tutup kapatmasrndan endige duymaktadrr. lran ve Suriye ile geliqen iligkilerine ragmen. Almanya'nrn T0rkiye'yi esas almasrnrn ve iagist Turk rejimini yagatmaya qalrgmasrnrn temel nedenlerinden biri de budur. Ekonomik aqrdan en geliqkin bir emperyalist griq olarak ortaya qrkan Alman emperyalizminin bu niteligini iyi tanryan faqist T0rk rejimi. Turkiye ile birlikte T0rki cumhuriyetlerle iliqkilerini de qok iyi pazarlamaya galrgmakta ve boylece emperyalist Batr'nrn desteQini arkasrna almaktadrr. Diger emperyalist rllkelerden Fransa ise, b0tun uluslararasr sorunlarda oldugu gibi Krlrdistan sorununa yaklagrmrnda

da Almanya'yr taklit

etmekte,

Almanya'nrn kuyrukgusu bir politika izlemektedir. Fransa'nrn bug0nkU tutumu, gegmigte Hitler fagizmine teslim olmuq Fransa'nrn tutumunu andrrmaktadrr.

Almanya ve Fransa'nrn Kurt derneklerini kapatma ve K0rt ulusal hareketine karqr aqrkqa tavrr alma kararrnrn Tansu Qiller'in Washington ve Bonn'a yaptrgr ziyaretlerin ardrndan gundeme geldigi iyi bilinmektedir. Bagkan APO, Qiller'in bu ulkelere "Tt)rkiye elden gidiyor. Elden gittiQinde Batt'ntn qkarlan bAyilk darbe yer. BaStrtp qaQtrtyorum, ben kontrol edemiyorum. Gelin mahntzt siz kendiniz gott)rin" anlamrna gelecek qagrrlarda bulundugunu sOylemekte ve

s6zlerini goyle srird0rmektedir:'Mesaj budur ve onlar da kendi hukuklanm. kendi demokrasilerini de zorlayarak, bayant kurtarmaya qahVyorlar veya bir bayana teslim edilen dilzeni soz0mona kurtarmaya qalryryorlar. Aslnda bir askeri-fagist ozel savag aygtil var, onu ortbas ederek kurtarmaya galrytyorlar. Yagam b1finAyb bu olay etrahnda dilQlmleniyor. Gece gindAz b}fin dejerlendirmeleri bu sorun gergevesindedir. Neredeyse ilkokul qocuklan bile her gt)n ellerinde bayrakla y0rIyAge geqiriliyorlar. Din biltint)yle imdada kogturuluyor, ekonomi tamamen bu ige yailnhyor. Hele her tlrfi siyasi kurum ve kurulug'temel gAndem buduf deyip politikasrzltQr temsil etmede birbirleriyle yang ediyorlar. Ama bir ozel savag ayyfinn da fazla etkili olamayacaQt her geqen gln daha iyi anlagthyor. Arttk kendi deyigleriyle dt)nya gAgleri kurtarmaya yetmiyor, uzay gAqlerine yardm gaQw yapacak kadar, uydulardan medet umacak kadar kendilerinden geEiyorlar."

ABD'nin de iqinde yer aldr$r emperyalist Batr. PKK'ye karqr tavrr alarak TC'ye sagladr$r desteQe raQmen. onun Krlrdistan sorununa inkarcr ve imhaya dayah yaklaErmrnr tutarlr bulmamakta ve hatta tehlikeli gormektedir. Kurdistan sorununu qok daha radikal bir temelde qOzume got0receQini bildigi iqin, TC'nin mevcut politikasrnda mutlaka degiqikliQe gitmesini ve "Kurt realitesinin tantnmast"na baglr olarak sorunun gdzum0 aqtstndan bazr adrmlar atmasrnr zorunlu saymaktadrr.

Yeni s0murgeciliQin

bile

artrk oldukga zor yaEatrlrr bir duruma dugtugu g0numuz dunyasrnda. emperyalizmin, TC'nin K0rdistan'da uyguladrgr son derece vahgi bir klasik somurgeciliQi ayakta tutmastna sonuna kadar arka crkmasr mumk0n deQildir. Bu durumda. emperyalizmin PKK'ye kargr tavrr alrrken. TC'yi sorunun gozum0 igin zorlamasr ciddi bir olasrlrktrr. Abdullah OCALAN yoldag da bunun bir ihtimal oldu$unu s6ylemekte: TC ile Batr arasrnda bu konuda bir uzlaqmaya gidilmiq olabileceQini. Batr'nrn yasaklama kararrna kargrIrk TC'nin de siyasi qozum igin adrm atma konusunda g0vence vermig olabilece$ini belirtmektedir. Yine BaEkan APO'nun s6zleriyle. Avrupa PKK'ye kargr qrkarak. aynr zamanda T0rk tarafrndan siyasal diyalog konusunda harekete geqmesrni istemiEtir. TC'nin bu konuda gegmiEte de Batr'ya g0venceler verdigi. ancak SHP-DYP koalisyonu dOneminde Demirel'in "K0rt realilesini tanryoruz" biqimrndeki agrklamaslnrn ozel savagrn bir oyalama taktiQinin 6tesine geqmedigi iyi bilinmektedir. Demirelln6n0-Gureq suq ortaklr$r guruhu her ddnemdekinden daha fazla "kOk kazrma" yontemini esas almrqtrr. Sorunun qozumu konusunda bazr adrmlar atmak isteyen Ozal'rn onu bu g0ruh tarafrndan kesilmig ve Ozal bir komployla lasfiye edilmigtir. Emperyalist Batr'nrn Mart ayrna kadar PKK'nin k0k0ntl kazryacagrnr. direnig sava$rmrnr krracaQrnr ve geriye kalan griqleri de Turk politikasryla but0nleqtirecegini iddia eden TC'nin bunu bagaracagrna inanmasr da son derece zordur. Nitekim Qiller'in ABD ziyareti srrasrnda Clinton'un Kurdistan..sorununun goz0m0 konusunda FKO-lsrail diyaloguna benzer bir s0req igine girilebilecegini Qille/e soyledigi bizzat Turk basrnr tarafrndan

dillendirildi. Ancak T0rk tarafr

"-

PKK'siz Edz0m" yOnteminde rsrar edince, kendisine Mart ayrna kadar yeni bir s0re tanrndr. Bu konuda varrlan karar Almanya ve 6teki Avrupa 0lkelerine de iletildi; onde gelen emperyalist Avrupa devletlerinin Kurt hareketine kargr ortak bir mutabakata


varmalan saglandr. Bundan sonraki s0reqte TC'nin uygulamalarrna krsaca bir gdz atmak gerekir. Faqist TUrk rejimi bir yandan Kurdistan'daki gerilla mevzilerine kargr hava saldrrrlarr dtlzenler ve sivil halka kargr uyguladrgr terorU yogunlagtrrrrken, di$er yandan korucu gefleri durumundaki hain Ktirt aqiret reislerini en rist d0zeyde kabul etti. Gegmigte ancak uzman gavuqlarla muhatap olabilen bu hain takrmr, Ankara'da TC cumhurbaqkanr ve bagbakanr tarafrndan tantanah bir bigimde agrrlandr. Kendileriyle devletin resmi televizyon kanallarrnda KUrtqe s0ylegiler yaprldr. Bunun yanrsrra DEP'i devletle agrk igbirligine zorlamak iqin, bu parti rlzerindeki baskrnrn dozu alabildigine artrrrldr. Parti 0yesi miltetvekilleri hakkrnda DGM savcrlrgrnca dokunulmazlrklarrnrn kaldrrrlmasr ve idam cezasryla yargrlanmalarr iqin dava aqrldr. Partinin kapatrlmasr iqin 0st mahkemeye bagvuruda bulunuldu. Boylelikle igbirlikqilik ve ihanete yatmayan kesimler zor kullanrlarak tasfiye edilmek istendi. Kugkusuz bu giriqimler TC'nin K[rt sorununu "PKK'siz qozme" Eabalarrnrn parqalarrnr olugturmaktadrr. Baglangrqta hain korucu baqlarrnrn devreye sokulmasr temelinde kurulacak "K0rt partisi", daha sonraki srjreqte parlamentoda ve parlamento drgrndaki ba-

zr iqbirlikgilerin katrhmryla Kurt sorununun q0zUmilnde sdzrimona bir taraf haline getirecektir. Nitekim parlamentodaki de$igik partilerin Uyelerinden olugan ve sOzde Krlrt sorununun siyasal qdzum0 iqin giriqimlerde bulu-

nan bir grup milletvekiliyle goruqen Demirel, kendilerine, "Qabalanruzt s1rdi)rAn. Hedefiniz doSrudur. Soru-

diyebiliriz. Bu partinin geligimitabii ki PKK direniginin imhasma baShdtr. Yani PKK'nin direnigi bitirilmeden, bu ilkel milliyetgilerin veya koy koruculanntn partisinin geligmesi m1mk1n deQildir. Ama lzerinde yojunca gaItgtklanm biliyoruz. Biz, dt)rt)st olup da bu galrymalara kaillmak zorunda kalmq insanlara seslenmek istiyoruz. Bu gabalardan vazgegmeliler. Bizim aEmtzdan yapttklan dt)gman faaliyetleridir. Boyle bir girigim sadece koruculuQu biraz daha siyasilegtirmek anlamtna gelir. Yanikoruculuk o zaman hem askeri ve hem de siyasi bir kuvvet halini alrr. Bu bizim igin gok aEk bir dlgman cephesidir. Bu kesimlere daha gok sert yonelmesini bileceQiz. PKK'siz bi qozilme gitmek ve hafta PKK iginde llman'bir kanat yaratmaya gitmek istiyorlar. Bunlar beyhude qabalardn PKK'siz Kilrtl1k artk mlmkhn deSildir." PKK'ye ve onun 0nderlik ettigi

de gimdiden onemli mesafeler katetmigtir. D0gman daha kapsamh katliam planlarryla PKK'ye dostluk gosteren herkesi PKK'den uzaklagtrrmayr tasarlamaktadrr. Ancak "Bu politikalann tutmayacafl agkttr. Halkmr zn her bakmdan birlegerek. dayanryma iqerisinde koyde, kentte ve hatta her aileyi bir h1cre durumuna

getirerek kendi siyasallagmau nr gerqeklegtirmesi durumu soz konusudur. Bu giftikqe daha da boyutlant-

omur biqmenin yeni bir durum olmadrgr gayet iyi biliniyor. Krlrdistan kurtulug birlikleri 15 Agustos Atrhmr'nt gerEeklegtirdiklerinde, ddnemin fagist gefi Evren, kurtuluq kuvvetlerine 72 saatlik omur bigmigti. Oysa 15 A$ustos Atrlrmr'yla baglayan silahlr direnig ve kurtulug savagt onuncu ytIrnda bulunuyor. Silahh direniq gugleri hem nicelik, hem de nitelik agrsrndan buyrjk bir geligme drlzeyini yakalamrqtrr. K0rdistan halkr bagrmsrz ve ozgUr yagamakta kararh oldugunu defalarca kanrtlamrq, kurtuluq savagrndan zaterle grkma inancrnr alabildigine pekigtirmigtir. K0rdistan halkrnrn ezici bir bigimde kendi 6nc0sun0n yanrnda yer aldt$r fagist Trjrk rejiminin geqitli kesimleri tara-

mticadele ortamlna Eeken gi.ig Ktirdistan'da geligen ulusal kurtuluq sava$rdtr. Bu bakrmdan derneklerin rolii oldukEa srnrrhdrr. Kiirdistan'daki devrimci sava$ -eel iqimini siirdtirmeye devam ettikEe. iqqilerimiz bu sava$ln devrimci 6nci.istiniin saflannda srmslkl kenetlenecekler ve her koqul altrnda onu savunmayl stirdilreceklerdir."

Ekanlmak isteniyor. Bu partide gahgma yiriten birgok yurtsever kigi kal ledildi. Bunun sonucu olarak igbirlikgi bir klik ortaya gkardtlar. $imdi bu yapty resmi bir KArt partisi bigiminde ortaya gkarmak istiyorlar. Yani bagka bir yantyla biz buna'Korucular paftisi'

Gerqek sayr

bunun qok rlzerindedir ve bu kitle 6rgrltlu bir kitledir. Almanya da iqinde olmak uzere Avrupa rilkelerindeki her Kurt ailesini bir hucre evi durumuna

aqmtzdan onemli bir bagandrr."

Burada son derece onemli bir noktanrn altrnr rsrarla Eizmek gerekir. Emperyalist sistem PKK'yi ve onderlik ettigi ulusal kurtulug mUcadelesini grkarlarr agrsrndan son derece tehlikeli bulmaktadrr. Bunun igin ABD emperyalizminin ve emperyalist Batr'nrn PKK'ye karqr tavrr ahqrnr tek bagrna

"GeEmiqte Alman emperyalizmi Osmanh devletinin imdadlna yeti$mig ve yrkrhqrnr

bir siire geciktirmiqti. Bugtintin Federal Almanya'sr da ttim gticiiyle Ttirk devletinin ylklmlna karqr koymaktadlr. Gegmiqte bi.iyiik Ermeni soyklnml, denetimini Alman generallerinin ellerinde bulundurdufu Osmanh ordusu tarafrndan gerqekle$tirilmig, Ktirdistan'da ytikselen isyanlar Alman subaylannrn danl$man dtizeyinde gdrev

aldrfr bu ordu tarafrndan kanh bir biEimde ezilmiqti." yor. Yani krya girerken inisiyatifi elinde bulunduran PKK'dir, gerilladrr, siasall agmas t n r sajl ay an h alkil r. Devletin katliamlart, bilyilk gaplt operasyonlan..bunu onlemeye yet-

y

memigtir." (A. Ocalan) Krsacasr direnig g0qlerinin kdkunrl kazryacagrnr ve qiddete kargr rhmlr qevreler yaratarak PKK'yi etkisizlegtirece$ini iddia eden Grlreg'in r0yasrnrn

gerEekleqmeyece!i ve sadece bir avuntu olarak kalacagr daha qimdiden belli olmuqtur. Daha once de belirtildi-

$i gibi, yine "silahtan arrndlrrlmrq ve direnig gizgisini terk etmig bir PKK" yaratma girigimleri de yeni degildir. PKK bdylesi amaglarla tezgahlanan TC kaynaklr ve hemen her yrl kargrlagtr$r komplo ve provokasyonlarr bagarryla boga qrkarmrq, her defasrnda bu komplo ve provokasyonlara kargr m0cadeleden gtiqlenerek qrkmrgtrr. PKK'nin alabildigine berrak parti igi or-

tamr dugman unsurlarr anrnda ortaya qrkaracak gugl0 dzellikler arzetmekte-

dir. TC'nin ajanlarrnr srzdlrarak PKK yOneticilerini ve gerilla komutanlarrnr ortadan kaldrrma gabalan ve girigimleri de kesinlikle sonug vermeyecektir. En dnemlisi TC Kiirdistan halkrnr tamamen kaybetmigtir ve bu halkr yeniden eskinin kdlelik ortamrna qekmesi olanaksrzdrr. G0ney Krlrdistan'daki Barzani igbirlikgiligini de kapsayan "koy koruculugu" sistemiyle ve bu sisteme krsmi bir siyasal nitelik kazandrrmakla K0rdistan halkrnrn kandrrrlamayaca$r ve 6zgur yaqama tutkusundan

mesinden sonra bu partinin ipleri MIT'in eline geqti. Glnt)muzde igte bu parti daha belirgin olarak ortaya

frndan itiraf edilmektedir.

lomatik bagaw olarak lanse edilmek istenen olay, asltnda garesizlik ve ba-

ganazltklarrm gostermigtir. Bizim

devrimci kurtulug m0cadelesine

"Avrupa i.ilkelerindeki Kiirdistanh iqgileri politize eden. onlan derin etkisi altrna alan ve

nun gozimine ben de yardma olmak istiyorum. Parti liderleriyle gor0geceQim, hazrhk yaptyorum. Banggt gozt)m gabalartna yardma olacagrm"demigtir. Bagkan APO. TC'nin bu girigimlerini ve 6zellikle hain agiret reislerini Ankara'da agrrlamasrnr yorumlarken. soruna oldukqa aqrkhk getirmektedir: "Bunlan (agiret reislerini) yenibir girigimle igbirlikqibir partr temelinde kullanmak istiyorlar. Bu eskiden de denenmig olan bir girigimdir. Tt)rk demokrasisine bir yama gibi vurulacak olan bir igbirlikqi K1rt partisi doQsa bile bu 6li bir parti olacakttr. Eskiden beri boyle bir parti ve cephe yaratma gabalan olduQunu biliyoruz. Aslnda boyle bir parti vardr. Eskiden buna Tilrkiye KDP'si denilirdi. 1970'li yillardan beri deQigik yontemlerb gAnAmilze kadar getirilmek istendi. Sait Elqi ve Sait Krmtztoprak'n katledil-

g0glerini ortaya koyacaklardrr. Hiqbir kuvvet Avrupa ulkelerinde ya$ayan K0rt genqlerini halk savagrna katrlmak 0zere K0rdistan'a ddnmekten alrkoyamayacaktrr. ikincisi, PKK'nin Almanya'da krrkbin taraftarrnrn bulundugu bizzat Alman yetkililer tara-

frndan da kabul edilmektedir. Sozgelimi bir Ecevit. Krirdistan'da Mart ayrnda yaprlacak yerel segimlerin iptal edilmesini istemekte; buna gerekqe olarak PKK'nin seqim sonuqlarrnr bir referanduma donrigturmesi olasrlrgrnr g0stermektedir. Bug0n Kurdistan'da gerillanrn tutmadrgr dag, girmedigi koy, kasaba ve kent kalmamrgtrr. Faqist Turk rejiminin t0m grJc0yle sivil halk kitlelerine saldrrmasr, PKK'nin ve gerillanrn halkla tamamen btitrlnleqtiginin en saglam gOstergesidir. En elveriqli aylarda bile karadan gerillanrn 0zerine y0r0-

mekten qekinen Turk ordusunun aQrr krg kogullarrnda gerilla usleri ve

mevzilerine yaklagmasr oldukga zordur. DUgman esas olarak hava saldrnlarryla sonuq almayr deneyecektir. Zaten mevcut durumda yaptrgr tek gey de budur. Ancak d0qmanrn yonelimlerini iyi bilen ve yrllarrn deneyim-birikimine sahip olan gerilla, oldukEa ciddi tedbirlerle krg dOnemine girmigtir. Bagkan APO'nun da belirtti$i gibi, PKK krg mevsimi boyunca mevzilerini yitirmek gurada kalsrn, bunlarr daha da saglamlagtrracaktrr. PKK bu s0regte g0glerini ikiye katlamayr ve otuzbin gerilla ile baharda hedeflerin Ozerine yUr0meyi kararlagtrrmrq; bu planrnr gerqeklegtirme-

vazgeqirilemeyecegi aqrktrr. Halkrmrzrn kurtuluq umudunun gerqeklegtirici guqleri tutulmasr gereken halkalarr tutmuglardrr. lgbirlikqilik ve ihanet sadece Kuzey-Batr K0rdistan'da degil, G0ney Kurdistan'da da qokUq ve dagrlma s0recine girmigtir. Halkrmrzrn artan dfkesi kargrsrnda ayakta durma ugraqrsr iginde bulunan bu hain g0ruhun TC'nin derdine derman olmasr duqUn0lemez.

$imdi Avrupa rilkelerindeki yasaklamalarrn etkilerine gelelim. Almanya ve Fransa'nrn PKK'ye kargr aldrklarr d0qmanca tavrrn ve Krirt derneklerini kapatmalarrnrn Kurdistan'daki ulusal kurtulug sava$tntn geligimi 0zerinde ciddi olumsuz etkileri olamaz. Bunun qok belirgin nedenleri vardrr. Her geyden Once, Avrupa rllkelerindeki Kurdistanh igEileri politize eden, onlarr derin etkisi altrna alan ve m0cadele ortamrna qeken gUg KUrdistan'da geliqen ulusal kurtulug savagrdrr. Bu ba-

krmdan derneklerin rol0 oldukqa srnrrhdrr. Krlrdistan'daki devrimci savag geligimini surd0rmeye devam ettikqe, iqqilerimiz bu savaqrn devrimci 6nc0stlnun saflarrnda srmsrkr kenetlenecekler ve her kogul altrnda onu savunmayr srlrdtireceklerdir. Halk savaqrna maddi ve manevi bakrmdan en y0ksek katkrda bulunmak iqin t0m

getirmek, baskrlarrn dozu ne denli artrrrlrrsa arttnlstn, Ktlrdistan'da oldugundan gok daha kolaydrr. Uq0nc0s0, Kurdistanlr yurtseverler Almanya ve Fransa'ntn kendi derneklerini kapatma kararrna karqr gorkemli bir direniq sergilemigler ve hemen hemen butun derneklerini yeniden aqtrrmtslardrr. Almanya yonetimi Krlrt kitlelerinin gorkemli direniqleri sonucunda geri adrm atmak zorunda kalmrqtrr. Kitle iletigim araqlarrnrn yo0unca bahsetmek zorunda kaldrgr bu direniglerde g0sterilen kararh tutum, kurtulug m0cadelesiyle fazla iliqkileri bulunmayan Ktirt qevrelerini de ulusal kurtulug hareketine yakla$ttrmlgttr. D6rd0ncrlsrl, derneklerin kapatrlmasryla Avrupa ulkelerinde yaqayan Krirdistanhlarrn TC'nin K0rdistan'daki katliamlarrna kargr geliqtirecegi eylemlerinin son bulmayacagr. kitlesel gosteriler ve protesto eylemlerinin daha yogun ve yaygtn bir bigimde srlrd0r0lece$i kesindir. Alman emperyalizminin yapabilece$i tek gey ancak resmi salon toplantrlarrnr ve geceleri yasaklamak olabilir. Bu da yeni bir durum degildir. Geceler ve festivallerin geqmigte yasaklandrgr unutulmamahdrr.

Emperyalist gevrelerin PKK'ye karqr takrndrklarr agtk dugmanca tavrr, PKK'nin gugstizlugtin0n degil, gticunUn gostergesidir. Neredeyse trim emperyalist sistemin PKK kargrsrnda TC'yi ekonomik ve politik bakrmdan desteklemesi ve askeri-tek-

fagist T0rk rejimini yaqatma arzusuna ba$lamak yeterli olmayacaktrr. Emperyalistler TC'den 6nce bir but0n olarak sistemin grkarlarrnr d0g0nmektedirler. Burada emperyalizmin bUy0k bir rirkrintu duydugu ve bogmak istediQi gey PKK'nin onderlik ettiQi m0cadelenin yogun enternasyonalist iqerigidir. S0zde devrimci g0glerin gdrmek istemedikleri bu gerqe$i emperyalistler gok iyi fark etmiqlerdir. Drinyanrn en mazlum ulusunun haklr ve meqru davasrnr omuzlamrq bir siyasal partinin emperyalist sistemin bagr tarafrndan "d0nyanrn en tehlikeli teror 0rg0t0" olarak tanrmlanmasrna ve t0m sislemin saldrrr hedefi haline getirilmesine baqka tUrlu anlam vermek olanaksrzdrr. Reel sosyalizmin yrkrhgryla birlikte sosyalizmin 6ldu0u yaygarasrnr basan ve kapitalizmin ebedi merkezi olabilecek ve onlarr insanlrgi bogulma noktasrna getiren emperyalist kapitalizme kargr savagrm ortamrna gekebilecek bir devrimin dehgetini duymakta; K0rdistan devriminde bunu gdrmektedir. Kugkusuz emperyalist sistem hayalini kurdugu kapitalizme tamamen teslim olmuq bir d0nya yaratmaktan qok uzaktrr ve bdyle bir dunyaya asla ulagamayacaktrr. Bug0n dUnyanrn gegitli bolgelerinde emperyalist sisteme karqr mtlcadele halinde bulunan haklar vardrr. Ancak Krlrdistan ulusal kurtulug sava$t ve bu savagrn 0nc0sri kadar bir b0t0n olarak emperyalist sistemin gimqeklerini 0zerine qeken

"Di[er emperyalist tilkelerden

Fransa ise,

btittin uluslararasr sorunlarda oldufu gibi Ktirdistan sorununa yaklaqrmrnda da Almanya'yl taklit etmekte,

Almanya'nrn kuyrukgusu bir politika izlemektedir. Fransa'nrn bugtinkti tutumu, geEmi$te Hitler faqizmine

teslim olmuq Fransa'nrn tutumunu andrrmaktadlr." nik ydnden donatmasr yetmemig, sOz

konusu devletler kendi ig hukuklarrnr qigneyerek Krirtlerin demokratik ve insani haklannt gasp etmeye qalrgmrqlardrr. K0rdistan'rn ve K0rtl0k gerqeginin tarihten silinmek istenmesinin sug ortaQr durumundaki emperyalist guqlerin bu yaklaqrmr, halkrmrzrn dogru yolda olduguna igaret etmektedir. Bagkan APO'nun da belirttigi gibi, "Avrupahlar atilklan bu son admla bizi siyasi bir gilg olarak kabul etme pratiQine bizzat gelmiglerdir. Yani bi-

zim aqmrzdan bir gerileme dejil, tam aksine bir ilerleme vardtr. Hem kitlesel ydnden ve hem de diploma-

tik, askeri temelde yeni geligmelerin

onIni aQmtgilr. Yani PKK resmi, megru bir gig olarak kendini tanftmryilr ve var olduSu kabul edilmigtir. Sozt)mona ht)klmetin bu son bir dip-

bagka bir mricadele ve oncu devrimci grjg yoktur. Bu gergek K0rdistan halkrnrn dtinya qaprnda anti-emperyalist mucadelenin Onc0su oldu$unu ortaya koymaktadrr. Dolayrsryla tarihin 1917 yrlrnda Rusya proletaryasrnrn ve 1960'h yrllarda Vietnam halkrnrn omuzlarrna y0kledigi tarihsel gorevin bir benzeri bugtin KUrdistan halkrnrn omuzlarrna y0klenmig bulunmaktadlr.

Bu larihsel gerqeklik K0rdistan halkrnrn dUnya qaprnda muazzam dostlan nr n bulundu$unu gostermektedir. Halkrmrz anti-emperyalist m0cadele bayragrnr layrkryla yUkseklerde dalgalandrrdrgr ve emperyalist ku$atmaya karqr m0cadelesini baqarryla surdrlrd0$ri srirece, muazzam potansiyel dostlarrnr harekete gegirmesini bilecek ve drjnya qaprnda halklarrn engin destegini kazanacaktr r.


Kurdistan'rn ilzgrirlegmesi igin Koggiri'den Amed'e akan ytirekli bir komutan

Mucadeleye kalrlrE larihi: Mayts 1992

lince bolge insanr srnrrh olanaklarla biraz silahlanmaya baqladr. Fagistlerin K0rt koylerini basacagr ve onlara kamyonlarla silah geldigi s0ylentileri bolgede tam bir panik havasrna yol aqtr. Tam bu beklentiler ve panik ortamrnda 12 Ey[il darbesi yagandr. Bolge insanr bu darbeyi yukarrda anlattrgrmrz nedenlerden dolayr sevinEle kargrladr. Hatta cunta qefi Kenan Evren'in Alevi oldugu ve Alevileri kurtarmak iqin bunu gerqeklegtirdigi soylentileri halkr hrzla etkiledi. Kenan Evren 1983'de imranlr'ya gittiginde binlerce kiqi kurtarrcr diye karqrladr. Ozel savag qok bilinqli bir qekilde yurUtul0yordu. Once Krirt koylerindeki silahlar TC tarafrndan toplandr. TC Alevilikle bag geliqtirmenin yolunu da bulmuqtu. Asimilasyon oldukqa hrzlandrrrlmrqtr. TC'nin 12 Eylul ile birlikte Ordugu bu ag halen bug0n insan-

$ahadet tarihi ve yeri: Ergani, 29 Ekim 1993

larr mrzr sarmrq durumdadrr.

Adr, soyadr

:

Tiirkan EBDOGAN

Kod adr: Dilan Do$um yerive tarihi: imran[-Sivas, 1970

Kuqkusuz Alevilerin devlete bu ka-

Dilan yoldaq, 1970 ytltnda

dar yakrnlaqmasrnda T0rk solunun

Sivas'rn lmranlr ilqesine bagh Delice koyUnde 6 nrlfuslu bir ailenin gocugu olarak dunyaya geldi. Ailenin maddi durumu k0t0 sayrlmazdr. Ailede olduqa yogun bir qalrgma ortamt vardt. BUtun kardegleri gibi Dilan yoldagta emek s0recine kuquk yaglardan itibaren katrldr. Kaldrrabilece$i ve yapabilecegi her iqi yaptr. Aile topra$a ve ve hayvancrhga ba$h geleneksel bir Krirt ailesi olmasrna ragmen aydtn sayrlabilecek n0veleri de iqinde ba-

rol0 de az degildi. Faqistlerin saldrrrlarr karqrsrnda halkr doQru d0r0st bir 6rg0tl0l0ge kavugturamamr glardr. Halka sahip qrkrlabilselerdi, halk kendisine duqman faqist bir darbeyi en

rrndrrryordu.

Dilan yoldaqrn yagadrgr Koqgiri b0lgesinde agiretqilik iliqkileri tamamen parqalanmrq ve bu pargalanma ile birlikte devletle iligkiler daha da artmrgtr. Bdlgenin topraklart kurak ve verimsiz oldugu iqin yogun bir gog vardr. Gog etmeyip de koyde kalan ailelerin erkekleri ise igqi olarak Avrupa, Arabistan gibi birqok 0lkeyle birlikte T0rkiye metropollerine ve diger alanlara tagtrlar. Bu temelde kapitalist iligkilerde bdylece girmeye bagladr. Ve bir proleterleqme yaqandr. Bu proleterleqme daha qok l0mpen bir proleterleqmeydi. Duzenli bir iq ve surekli bir aylrk yoktu. Birkag ay qaltgryorlar, diger aylarda ig bitiyor. lqgilik temelinde de olsa bu drgartya gidiqler b6lge insanrnr T0rkiye sol qevreleri ile biraz tanrgtrrmtq, onlart qegitli hareketlerin igine qekmigti. Bu insanlar bu goruqleri ve mevcut orgutlenmeleri bolgeye de biraz tagrrdrlar. 12 Eylul Oncesi MHP'nin biqimsel

olarak Alevi karqrtr bir temelde orgtit-

leniyor g0rrjnmesi ve yer yer MHP'lilerin saldrrrlarr insanlarr antifagist krlmrgsa da Turk solunun fagizmi belli bir kesim qahsrnda gormesi,

TC gerqegini ve kemalizmi tam degerlendirmemeleri ozel savaqrn politikalanna daha fazla ya$am $anst verdi. Bolgedeki devrimciler devleti higbir zaman kargrlarrna almadtlar. Daha qok devlet.igindeki faqist kadrolart hedef aldrlar. llgede birkaq defa Ttirk ve Kurt qatrqmi-S anlamrna gelebilecek qatrgmalar yagandt. lmranlt merkezi MHP'li fagistlerden olugur. Bunlar b0lgenin yerlileri degiller. 1893 ythnda Osmanh-Rus Savagr'nda Kars bolgesinden kagrp bu alana yerlegenlerdi. Burada tam bir K0rt dUgmanhQr iqinde bulunuyorlar. Aynt zamanda bOlgenin ticaretini de bunlar elinde bulunduruyorlardr. 12 Eyl0l ddneminde Marag'ta, Qorum'da, Sivas'ta kontrgerillantn paramiliter orgut0 MHP'nin saldtrtlart yo$unlaqrnca ve binlerce kiqi katledi-

azrndan benimsemezdi.

iqte Dilan yoldaq bOyle bir ortamda buy0du. 12 Eyl0l darbesi sonrasr fagist TC ordusu, polisi ve diger baskr kurumlarr K0rt kOylerine qok srkr bir baskr uyguladrlar. Birgok insanr tutukladrlar ve iqkenceden geqirdiler. Bu ddnemde Dilan yoldagrn kdyunde bir Dev-Yol grubu vardr. Bu grup bdlgenin insanlarrndan oluquyordu ve go$unlukla da TC askerlerinden gizleniyordu. Bu grubun bdlgede olmasrndan dolayr TC s0rekli koylere baskrn d0zenler, insanlarr evlerinden alrr, iqkenceye gdturrird0. Kdyde TC ile srkr ilqikiler geliqtiren ihbarcr ve iqbirlikqi kigiler vardr. Bunlarrn bir krsmr Dilan yoldagrn akrabalarrydr.

Bu olaylar Dilan yoldaqrn baskrcr TC'ye ve ordusuna kargr kininin artmasrna neden oldu. Kdyl0lerinin iqkenceden gegirilmesi ve tutuklanmasr O'nu gok etkiliyor ve bunun nedenini bulmaya qalrqryordu. Akrabalarrnrn ihbarcr olmasr ise onu derinden sarsryor ve neden bunu yapryorlar sorusuna bir cevap arryordu. Yrllar gegtikqe bunlarrn nedenini biraz daha iyi kavrayacaktr.

Dilan yoldaq boylesi bir ortam ve qevrede ilkokulu Delice koyUnde oku-

du. Kdyde okudu$u srrada annesi, babasr ve kardegleri lmranlr'ya goq ettiler. O dedesi ve halasryla birlikte kOyde kaldr. Onlara yardrmcr oldu. Yagr k0quk olmasrna ragmen b0yuk sorumluluklar ustlendi. O hiqbir zaman halasr, dedesi ve kardegleri iqin krjqilk bir gocuk olmadr. O'nun bu durumu gevrede daha qok sevilmesine ve ciddiye ahnmasrna neden oldu. ilkokul bittikten sonra O da imranh'ya gitti. Orada ortaokulu okudu. Ortaokulu zorluk qekmeden bitirdi. Burada iyi bir arkadaq qevresi edindi. Gerek kardegleri arasrnda olsun gerekse arkadaq qevresi arasrnda olsun oldukqa seviliyordu. Krvrak zekasr ile sorunla-

ra qdz0mleyiciligi ve insani 6zellikleriyle sevilen ve aranan bir insandr. Brltun zorluklara ragmen Ustlendi$i sorumluluklarrn bilincindeydi ve gere-

nrlamayaca$rnr iyice kavrryordu. Ve bunlara bulagmamak iqin gaba harcryordu. Bu sahte iligkiler nasrl don0gt0r0lebilir, buna kargr ne yapmak gerekir konularrnda ise fazla bir qrkrq yolu bulamryordu. iqinde bulundugu qevrenin Koqgiri gibi gerek Turkiye ile srnrr olan ve gerekse 1919'larda ayaklanan bir bdlge olmasr, Turkleqtirmenin TC tarafrndan qok yogun uygulanmasrna neden olmugtur. Turkleqtirmede onemli bir mesafe de ahnmrgtrr. K0rtlu$e, Ktirt m0cadelesine yabano ve hatta yer yer d0qman bir hale getirilmigti bdlgenin insanr.

Ailesinin daha qok topra$a baglr olmasr, geleneksel Krlrl ailesini biraz drqa kapatma temelinde ele almasr ve TC ile srkr iligkiden uzak bulunmasr Dilan yoldagrn kendisini asimilasyona karqr korumasrnr beraberinde getirdi. Ancak okul s0reci Dilan yoldag iqin tam bir asimilasyon donemi oldu. Fakat O, bu asimilasyondan srnrrlr da olsa kendini koruyabildi. TC'nin asimilasyon kurumlarrndan olan okullarda kendisine ogretilmeye ve verilmeye qalrqrlanlarr kuqkuyla karErladr. Ancak bu modern anlamda bir yurtseverlik bilincine ulagmasrna yetmedi. Qevresi de bu anlamda kendisine fazla katkr sunmadr. Aile qevresinin biraz demokrat olmasr ve 12 EylUl dncesi devrimci iliqkiler iginde olmasr, O'nu da devrimci olmaya itiyordu. Ancak devrimcilik konusunda fazla bir bilgisi yoktu. Var olan qeligkiler yumagrnrn de$iqtirilmesi gerektiQini bildiQi halde. bunun nasrl olaca$rnr fazla bilmiyordu. Bu temelde arayrglarrnr s0rdtlrdu. 1984-85 69retim yrlrnda girdigi sr-

navlarda Tokat Saglrk Meslek Lisesi'ni kazandr. Ve okula kaydrnr yaptr. Aile ortamrndan ilk kez kopuyordu. Okul ortamrnda bu Kurt krzr tamamen teslim ahnarak T0rkleqtirilmeye galrqrldr. Okul yatrhydr ve yatrlr okullarrn da K0rdistanlrlar iqin ne anlama geldigi qok aqrktr. Bu okullarrn amacr gencecik K0rt qocuklarrnr birer kuquk kemalistler haline getirmektir. Bu okulda yaqadrgr yogun asimilasyon etkisini bir s0re Dilan yoldag uzerinde gosterdi. Ancak tatillerde ailesiyle birlikte olmasr ve kardeqleri ile yaptr0r tartrgmalar olumlu oldu. Kendisini iyi bir insan yapma adrna kemalist okullarrn kendisine oynamak istedi$i oyunu qok aqrk bir gekilde gord0. Bunu boqa qrkarmak iqin kendi uzerinde yo$unlagtr. Gittikge devrim ve sosyalizm kavramlarrnr daha iyi anladr ve d0zene alet olmama konusunda kendisini kararhlaqtrrdr. Di,l3n yoldaq, artrk okul srirecine daha da eleqtirisel yaklaqmaya baqladr. Birqok arkadaqrnr bu temelde kazandr. Kendi qaprnda bazr protesto biqimleri de geligtirdiler. 1988 yrhnda bu okulda hemqire olarak mezun oldu. Bu donemde Krlrdistan ulusal kurtulug m0cadelesiyle baglarr geliqmeye baqladr. Birqok qeyi daha do$ru temelde yeni yeni kavramaya baqladr. 1988 yrhnda Cumhuriyet Universi-

tesi Saglrk Meslek Yuksekokulu'nu kazandr. PKK ve ulusal kurtuluq mucadelesi O'nu fazlasryla etkiliyordu. Kardegleri arasrnda yurtseverlik daha da geliqmiqti. Bazr do$ru halkalarr

gini mutlaka yerine getirirdi. Girigken ve cesaretli kigili$i ile srlrekli bir arayrq igindeydi. Qevresindeki sahte iligkiler O'nu oldukqa rahatsrz ediyordu.

yakalamrglardr.

Her gegen grin bu iliqkilerin sahteligini

de etkilemigti.

daha fazla g6ruyor, bu qekilde yaqa-

Ve kendi qaprnda ba-

zr faaliyetler ytirUt0yorlardr. Aile bireylerinin biraz birbirlerine bagh olmasr b0t0n kardegleri olumlu temelBu d0nemden sonra okuldaki yurt-

sever 69rencilerle de iliqkilerini geliqtiren Dilan yoldag, hem hastahanede qalrgryor, hem de okuyordu. Ayrrca hastanede qahgrrken insanlara yardrmcr olmaya galrqryor ve herkese destek sunuyordu. TC gerqe$ini hastanelerde daha iyi gdrUyordu. Devrimden ve devrimci olmaktan baqka bir qrkrgrn olmadrQr, boyle yagamanrn

lanetli bir yagam oldugu agrktr ve kendisini bu lanetli yaqamdan koparmak istiyordu.

Dilan yoldagrn yardrmseverliQi qevredeki halk arasrnda sevilmesine neden oldu. O da bunu ulusal kurtulug mUcadelesine aktarma temelinde kullanmaya galrgryordu. Halk ile geligtirdi$i iyi iligkilerden sonuq qrkarmak iqin surekli ulusal kurtuluq m0cadelesinin hakhhgr ydnunde propaganda yapryordu. Arkdaglarrnr kazanmak ve mucadeleye yakrnlagtrrmak iqin gece gund0z Ealrqryordu. Bundan sonuqda alryordu.

Dilan yoldag, kararlr, disiplinli ve resmiyete gelen bir kigili$in ifadesiyFedakarhgrnr, cesaretini ve sozrine ba$h oluqunu gosterdigi direniqqi pratiginden de gdrmek mrimkund0r. Universite surecinde hem kendini pratik olarak geliqtirdi. hem de 69renci genqlik iqerisinde faaliyet y0rutt0. Artrk bunu yeterli gdrmriyordu. Bu

di.

gekilde K0rdistan'rn kurtuluguna fazla

katkrda bulunamayaca$rnr

ve var

olan enerjisini, birikimini mucadeleden daha fazla saklamamasr gerektigini drjgundu. Ktirdistan ulusal kurtulug mrjcadelesinin mutlaka kazanacagrnr ve bu yangrnr daha da g0rleqtirmek gerektigini duq0ndu. DUq0ndri daglarr ozg0rlegtirenleri. Berivanlarr ve daha nicelerini. Bu daQlarrn gahini olmak gerekti$ini dilqundO. Agit yoldagrn askeri olmak gerekirdi. Btlt0n bunlarr qevresiyle konuquyor ve birqok arkadagrnr da bu temelde katmak istiyordu.

Katrlmadan krsa bir sure 6nce taCafer DEMiREL.lstanbul'da qehit dOqtu. Cenazesi lstanbul'dan lmranlr'ya got0r0ldrl. Dilan yoldag da bir grup arkadanrdr$r. bir yoldagr olan

Bi: burodct clireniS diyartnda. Orqda urctnt:dct. burorla topraktayt:. Umut olduk ekildik: Toprakta Jlrttna.

daglarda is-r'an. dogada ha1'att:. Ne umut biter kavgoda ne gtinde gr?ne;'. O:gtir tilke. tntttlu hayol iqin beclel olduk bedel. Giineste rengimi:. toprakta setclqmt: ve clagda hctt' ctttt t

:

t'ct

r

bi : i m.

Dulgtt dalgct ese n t'el. her bir rena gotiirtir. Qat'tmt: hat'at olur. Httl'ctt kt:tl ctgar loprc gttnt:dct. Toprak

burom buram kakar. Rtthumu.. kctvgacla.

daglarda ve i syttttclctdt

r

si:i nl e.

nemde Amed Eyaleti d0gmana oldukqa g0gl0 darbeler vuruyordu. Drjgman rahat hareket edemiyordu. Dilan yoldaq bu s0reg iqinde yer aldr. Amed Eyaleti gerilla faaliyetlerinde cesareti. kararhlrgr ve yoldaqhk iligkilerine verdiQi 6nem ile tanrndr. Kendisini oldukqa geligtirerek pratiQe hukmedebilecek bir hale getirdi. Alandaki cephe faaliyetlerinde ol-

dukqa verimli galrgmalar yur0ttu. Halka oldukga de$er veriyordu. Mri-

cadelenin halkrmrz iqin ve onunla

basrldr. Kardegleri ve arkadaqlarryla birlikte gozaltrna ahndrlar..Dilan yoldaqrn kini daha da arttr. lgkencecilerin y0zlerine haykrrdr, gehit yoldagrn 6l0ms0zlugUnu. lqkenceci cellatlar bilmiyorlardr ki, gehit duqen her yoldagrmrzrn anrsrna baglrlrgrn geregi olarak K0rdistan topraklarrnr kanlarrmrzla tekrar tekrar sulayaca-

birlikte olduQunun derin bilinci iqerisindeydi. Kazanrlmrg K0rdistan halkrnrn devrimimizin temeli oldugunu ve bu temelde K0rdistan halkrnr artrk hiq kimsenin kolelegtiremeyece$ini iyi biliyordu. Amed'deki halkrn yurtseverligi ve fedakarlrgr onu derinden etkiledi. Koqgiri'nin de yurtseverleqmesi gerekti$ini d0g0n0yordu. Koqgiri artrk Ktlrdistan'rn bir parqasr olmalrydr. Kendisinin de Amed'de savaqmakla Koggiri'nin Kurdistanlagmasrna katkr sunacagrnr ve birligin de bu temelde

grmrzr.

saQlanacagrnr biliyordu.

lqkenceci cellatlar baskrlarla Dilan yoldaqr sindireceklerini, vazgegireceklerini drjgrlnUyorlardr. Devrimin Koggiri'ye giriqini engelleyeceQini drjq0n0yorlardr, oysa Dilan yoldaq intikam yemini.etmigti. Daglar goz0nde t0tUyordu. lqkencecilerle da$larda hesaplagmak istiyordu. K0rt halkrna ve Krirdistan'a yaprlanlarrn hesabrnr fazlasryla sormak istiyordu. Krsa bir srlre sonra gozaltrnda brrakrldrlar. Dilan yoldaq hiq vakit kaybetmek istemiyordu. Hemen arkadaglarrna konuyu aqtr. Artrk bOyle bir adrmrn atrlmasr gerektigini ve bunun bir gdrev oldugunu ortaya koydu. O'nun bu tavrr arkadaqlarr arasrnda olumlu kargrlandr. Hemen hazrrlrklara bagladrlar. Herkesin gozUnde ozgUr daglara ve yoldaglara kavugmanrn sevinci okunuyordu. Ve 1 992 Mayrs'rnda bir grup arkadagryla birlikte Amed Eyaleti'ne gitti. Bu do-

Koqgiri'den Amed'e Krirdistan'rn ozgrjrlegtirilmesi igin akan bu yurekli komutan, 29 Ekim gun0 Ergani'de bir yoldaqryla birlikte kontra guqlerinin pususuna d0gtri. Qrkan qatrgmada yanrndaki yoldaqr yarah olarak kurtuldu. Dilan yoldaq son mermisine kadar direnerek ol0msUzlegti. O yaqamr boyunca boyun egmedi, teslimiyeti kabul etmedi ve sonunda baqr dik bir

qryla birlikte cenazeye katrlmak rizere lmranlr'ya gitti. O gece evleri

gekilde 6lums0zlegti.

BirbuEuk yrl suren gerilla yagamrnda, dOgmana zor anlar yagatarak.

Kurdistan'rn 6zg0rleqecegini ve Koqgiri'nin kesin K0rdistanlagacagrnr g0sterdi.

O'nu mucadelemizde sonsuza dek yaqatacagrz. Bagrmsrz ve 6zgur Kurdistan, bUt0n gehitlerimize oldugu gibi Dilan yoldaqrn da anrsrna verecegimiz en iyi karqrlrk olacaktrr. Bunu kesin baqaraca$rmrza kararhhk sOzu veriyoruz.


yazmaktadrr'.

I

" 1977 -7 yr llarr nda K0rdistan'rn gogu alanlannda geligen

ulusal kurtuluq mUcadelemiz, kaldrgrm alanda da boy vermeye baqia-

mrqtr. llk defa Ktlrt oldugumuzu, Krirdistan'rn somurge oldu$unu, buna karqt ulusal kurtulug sava$rnrn verilecegi ve bu aqrdan mrlcadelenin baglatrldrgrnr ogrendik. Bu bilinci bolgemizde yaygrnlaqtrran deQerli yoldaglarrmrzrn bagrnda Mazlum DOGAN, Delil DOGAN, Zeki YILDIZ ve digerleri yer ahyordu. Bu qekilde mucadeleyle tanrqmam oldu. Yaqrm kuq0k oldu$undan meseleleri tam kavramasam da, sanki derin bir uykudan uyanmtqtrm. Karartrlan ufkumuzun aydrnlanacagrna ve PKK 'nin mutlaAdr. soyadr: Yagar KELEKQI

ka bagaracagrna o d6nemde

Kod Adr:Dersim,

inanmrqtrm."

Ayhan

Do$um yeri ve tarihi: Karakogan-lsabey kdy(i,09.01,1965 Mucadeleye katrlrg tarrhi: 1991 $ahadet tarihi ve yeri: 1993, ...

Ayhan yoldaq,. 1965 yrlrnda Karakogan'a baglr lsabey k6yrjnde drinyaya gelir. K0y0n diger aileleri gibi Ayhan yoldagrn ailesi de oldukqa fakirdir. Qevresinde devrimci drlg0nceler, somtlrgeciligin her yonden baskrsr nedeniyle yaygrndrr. O da bu d0qUncelerin etkisini k0quk yaqlarda duymaya baglar. 1971 yrlrnda kendi koyrjnde ilkokula baglar. Derslerinde bagarrlrdrr. Ttjrkqeyi okulda ogrenir. Sdm0rgeci

d0zenin kigilik yaprlanmasrnrn K0rdistan'a taqryrcr rolun0 ustlenen TC okullarr, ogrencilerin beynine kemalizm zehrini akrtmakta ve boylece d0zene boyun e$ecek, hizmet edecek qarprk kigilikler yaratmak gibi 96revleri yerine getirmektedir. Bu gorev de faqist oQretmenlere verilmektedir. lsabey k6yunun d$retmeni de. halkt okula odun getirmesi yonunde zorlamaktadrr. Bu aslrnda devletin memuruna itaat edilmesinin. onun s6ylediklerinin mutlak anlamda yenne getrnlmesi gereken gdrev oldugunu yaygrnlaqtrrmanrn. yani devlete qeEitli ydntemlerle boyun eQdirmenrn pratrgr olmaktadrr. O$retmenin bu isteQini yerine getirmeyen Ayhan yoldagrn babasrnrn bu tutumuna kargtltk, Ayhan yoldag okuldan uzaklaEtrrrlrr. Ogretmen gozdaQr vermek ister. Ancak babasr kabuletmez ve ogretmen geri adrm atmak zorunda kalrr. Ayhan yoldaq 1976 yrlrnda ilkokulu bitirir. Daha sonra maddi srkrntrlarr y0z0nden okula devam edemez.

Yurtsever d0g0ncelerle briy0yen Ayhan yoldaq. kendisine "ne olmak istersin?" diye sorulduQunda "Deniz Gezmiq olacagrm" yanrtrnr verir. Devrimcilerin insanlarr olumlu ydnden etkilemeleri, ezilenlerden yana savagmalarr ve bu yolda olmeleri O'nu bu drig0ncelere

srkr srkrya baQlar.

1977 -7 I yr llarr somrjrgeci duzenin zoru altrnda inim inim inleyen K0rdistan halkr aqrsrndan yeniden aya$a kalkrqrn, kendini tanrmanrn anahtarr olan partimiz PKK'nin kuruluq ve 6rgUtlenig donemleridir. Yine bu yrllar, ulusal kurtulug duq0ncelerinin partili yoldaglarca tJlkeye tagrrrlarak yogunlaqtrgr yrllardrr. Karakoqan ulkeye dontlg ve qalrgmalarrnrn r.irrinlerinin ahndrgr ydrelerimizden biri olmuqtur. Ayhan yoldag ulusal kurtuluq d0qunceleri ve qalrgmalarryla tanrqrr ve O'nun iqin yeni bir yagam baqlar. Bir gok kavramr ilk kez duymaktadrr. Daha sonra partiye sundu$u ozgeEmiq raporunda o d0nemle ilgili gunlarr

iqten

Bu dtiqunceler rqrgrnda Ayhan yol-

lstanbul'a donmez ve koyde qahqma-

lara-kalrlrm saglar. Bu arada Delil DOGAN yoldaqrn gahadeti yaganrr. Ardrndan gruplar yurtdrqrna qrkmaya baqlamrg, pek qok arkadag yakalanmrgtrr. lligkilerin kopmasr Ayhan yoldaqr. tekrar lstanbul'a ddnmeye zorlar. lstanbul'a gittikten krsa bir sure sonra babasr vefat eder. Aile ekonomisinin sorumlulugunu paylaqma g0reviyle kargr kargrya kalrr. lq bulup qahqmasr gerekmektedir. lq bulmak

Hapisten qrktrktan sonra bu kez kaqak olarak Yunanistan'a gider. Oradan da Almanya rizeri lsveg'e gitmeyi planlar. Ancak Almanya'da iltica ederek kalrr. Hamburg'da yurtseverlerle tanrqrr ve derne$e gitmeye baglar. Artrk m0cadeleyle tekrar bag kurmugtur. Bu kendisinde tarifi zor bir mutlulu$u yaqatrr. Krsa bir sure sonra

srzdrr ki, en krsa bir gecikmeye bile ugramak istemediginden hastalrgrna 6fkelidir. Akademi ydnetimi O'nu tedaviye gdnderir. Daha sonra tekrar Akademi ortamrna doner. Egitimi askeri ve siyasi ydnleriyle almaya devam eder. lki egitim devresi boyunca onemli duzeyde bir yogunlagma s0recinden geqer. Gerilla savaqrna ha-

merkezi egitime alrnrr. Egitim ardrn-

zrr duruma gelir.

dan Hamburg alanrnda faaliyetlere

Tercihi Dersim Eyaleti prati$i

baqlar. Eyalet biriminde yer alrr, alan

olur.Orada ulusal kurtuluq d0g0nceleriyle tanrgmrqtr. Hem de qok de$erli

Ayhan yoldaqr srkmakta, ofkelendirmektedir. Ancak qrkrg yolunu aramakta, r.ilkede edindigi dilgUnceleri hayata geqirememenin sancrlarrnr qekmektedir. Ulkeye, mucadeleye kargr olan bUyrik ozlemini hep diri tut-

sorumluluklannda bulunur. 5 ay bu faaliyetlerde kaldrktan sonra partiye yazdr$r bir raporda Mahsum Korkmaz Akademisi'nde askeri ve siyasi egitim gorerek. partinin militan kigiligine ulagmada daha da yogunlaqma istegini belirtir. lste$i uygun bulunur ve 1991 yrlrnda Mahsum Korkmaz

ise oldukga griqtur. lnsanr duqkunlegtiren, onuru kolay kaybettiren yagam

gider.

kahraman qehitlerimizin 6ncul0grjnde. Bu anr, kendisinde unutulmaz bir iz brrakmrgtrr. O toprak parqasrnda manevi komutanlarrndan guq alarak, onlarrn yolunda yurrimeye sdz vermigtir. Sdz0ne baglrlrgr unutmamrgtrr. Qunku O'nun iEin Kurdistan ve b0yrjk devrim vardrr. Ayhan yoldag, en sonunda 6zlemine kavugur ve Kurdistan'a gider. Ay-

manr n sava$rmr iqerisindedir.

Akademisi'ne

daq, kOydeki pekgok genqle birlikte egitimlere katrlrr. 1978 'den 1981'e kadar b6lgede kuryelik vb. faaliyetlerle mtlca-

Ayhan yoldag qok ucuza geqitli iqlerde galrqrr. Daha sonra agabeyinin yanrnda, pazarlarda sebze meyve

Bu isteginin yerine getirilmesine gok sevinmiqtir. Ozluce ba$h oldugu K0rdistan'a donmenin ozlemi ve geril-

han yoldaqrn gahadeti yakalayarak en

deleye katkrda bulunmaya gahgrr.

satarak geqimi sa$lamaya qalrqrr. M0cadeleyle bagrnr da koparmama

la olarak savagmanrn sevinciydi bu. Bu cogkuyla Akademi ortamrna gitti. Hemen $ehit Ahmet G0ler Egitim Devresi'ne katrlrm saglayarak yogunlagmaya baqlar. Ortamrn egiticili$ine ve geligtiriciligine b0y0k onem verir.

dokunulmaz mertebeye ulagmrq olmasr, manevi komutanlarrna verdigi sozu yerine getirmesi bizlere 6nemli mesaj-

Ayhan yoldagrn koy0nde maddi durumu iyi olan aile sayrsr qok azdrr. Kendi ailesinin sadece birkaE hayvanr vardrr. Babasr bagka iqlerde Eahgmak zorundadrr. 12 Eylul sonrasrnda lstanbul'da bulunan agabeyleri aileyi lstanbul'a g0t0rUr. Ayhan yoldaq gitmek istemez. diretir. Ailesiyle tartrgmalara girer. Ulkede kalrp birlikte qaIrqmak istedigini arkadaqlara bildirir.Ancak bobreklerinden rahatsrz oluqu nedeniyle.arkadaglar bunu kabul etmezler ve lstanbul'a gidip tedavi olmasrnr soylerler. O da ailesiyle lstanbul'a gider ve burada bObreklerden ameliyat olur. Bir sure sonra durumu iyiye doQru gider. istanbul'da kalmaz ve tekrar Krirdistan'a doner. K0rdistan'a d0nd0kten hemen sonra partrli arkadaglarla iligkiye geqer. Alanda $ehit Mehmel GULER (Sinan) yoldaErn komutasrndaki grup bulunmaktadrr. Ayhan yoldag saflara katrlmak istediQini belirtmesine ragmen bu kabul edilmez. Sa$hgr dagrn zor koqullarrna uygun degildir. Yaqrnrn kuguk olmasr da eklenince isteQi yerine getirilemez. Buna ikna edilir.

qabasrndadr, lstanbul'da yakalanan bir kiginin isim vermesi rizerine polis evlerini basar ve O'nu alarak lstanbul 1. $ube'ye gdttlrrjr. Yogun iqkence g6rur, ancak suqlamalarr kabul etmez. Delil yetersizligi ve yagrnrn kuqLlkluQu nedeniyle serbest brrakrlrr. Serbest kaldrktan sonra pek qok iqe girer qrkar. Bir ara pazarlama ve reklam kurslarr na katrlarak pazarlama iginde gahgrr. Bu iqiyaparken halkr daha yakrndan tanrmada. toplumun durumunu daha net gdrmede ve halkla iligkilerde tecrrlbe sahibi olur. Metropollerdeki ulkeden kopmug emekqi Kurt kitlesinin durumunu gor0r. T0m bunlar O'nun olgunlagmasrnr sa$lar. 1985 yrlrnda TC askerliQine gider.

Askerden dOnd0kten sonra yurt drqrna grkmaya karar verir. lsveq'te bulunan bir arkadaqr yardrmryla lsveq'e gitmek igin hazrrlanrr. Ancak lsveq'e vize alamaz. Daha sonra sahte vizeyle qrkrg yapacakken havaalanrnda yakalanrr ve lstanbul'da Sagmalcrlar cezaevinde 2 ay hapis yatar.

lar vermektedir. Kurdistan'rn Ozgurlegecegine olan inancr ve bu ozgrlr[ik iqin savaqma kararlrhgr O'nu yuceltmiq yanrnda

Kendisini K0rdistan koqullarrndaki sa-

ve manevi komutanlarrmrzrn

vaga g0re e$itir ve hazrrlamaya qahgtr. Cogkusu gittikqe artar. Aynr zamanda hareketli ve neqeli yaprsryla arkadaglarr arasrnda moral kaynagrdrr. Eksikliklere ve yanrlgrlara y6nelik eleqtiri ydnu gUql0d0r. GdrdUgti yetmezliklere kargr seyirci kalmaz. Bu bakrmdan kiqisel kaygrlar tagrmaz. Ortamdan, Parti Onderligi'nin qoz0mlemelerinden yararlanmaya galrqrr ve bunu her zaman ele geEmeyecek bir

yerini almasrnr sa$lamrqtrr.

tarihi

nrenekqekler

ft

rsat olarak degerlendirir.

Ayhan yoldaq igin her $ey oylesine yolunda ve oylesine coqku kaynagrdrr..ki. herhangi bir rahatsrzlrgr yoktur. Ofkelendigi tek bir gey vardrr: yine bdbrek hastalrgrnr hisseder: Buna iqten iqe sitem eder; Krjrdistan'a yol almak 0zereyken bu rahatsrzlrgrnr bagrna bela olarak gdrrir. Elbette yrlgrnlrga kaprlmaz. Tersine tilkeye gitmek iqin o kadar qok kararlr ve sabrr-

O'nu ebediyen aramrzda hissedecek ve yagatacagrz.

Bir bilsen qimdi nasrl da yeqermi; bahar

-eezdi!in yollar dtir;ttili.in sular nergizler

stimbiiller hep seni arar... -ucirebilsen nasrl da biiytimiiq kavga Sen qinrdi

Dersim'in yalqrn kayalannda krzrl bir gtilstin...


,"1,k

199s

serxGEEi-)

PKK Genel Sekretcn Abduilah ACALAN yoldag son siyasal geliEmetei de(erlendiiyor

II

TI

BUYUK UMUT YILINA GIRIYORUZ Bagtarafi

1.

sayfada

TC hUktlmetlerinin yrirutt0$u kirli savagrn arkasrndaydrlar. Ozellikle 1 5 Agustos Atrhmr ardrndan bagvurulan savagla sonuca varmak istediler, ki bunun daha dncesi de vardrr. Zaten TC, bir yontiyle ABD veya Batr g0d0ml0dur, ayakta kalmasr onlarrn deste$i sayesindedir. Ashnda bu da yetmiyor ve bu nedenle birqok bolgesel g0c0n de buna zorlanarak savagrn ytjrut0lmek istendi$ini biliyoruz. Dolayrsryla emperyalist g0gler aqrsrndan fazla bir yenilik yok. Hatta emperyalistlerin bu uygulamasryla kendini dile getiren bir geligme de, bir anlamda askeri zorun fazla sonug

12 Eylul rejimi, bagta ABD olmak izere, emperyalist Batrlr 0lkelerce desteklenip, kendileri iqin gok 6nemli gorulen TUrkiye'nin tam emirlerinde bir istikrar adasr olarak tutulmasr amacrna dayah geligtirildi. Ozellikle bunun onunde engel tegkil eden solun ezilmesi ve diger d0zeni bozucu kurumlarrn agrlmasr hedeflendi ve krsmen de bagarrldr. Bu anlamda 12 Eylul, Batr'nrn daha o zaman g0gl0 gibi gdzriken reel sosyalizmin, 6te yandan hayli hareketli bir durumu yagayan Ortadogu direnig odaklarrnrn -ki bunda lran, Filistin ve daha birqok alandaki devrimci geliqme de etkili bir rol oynar- ve en dnemlisi de

"Dryandan krediyle Tt)rkiye'yi 1zellegtirme

cikmeyle bu atrlrm 1984'e tagrrrldr. Hiq guphesiz bunun iqin yaprlan hazrrhklarrn kUqUmsenmemesi gerekirdi. Olanaklar vardr, ama o zaman taktikten biraz sorumlu olan kigiler bunu tam anlayamadrlar veya gerekeni yerine getiremediler. Sonuqta zayrt da olsa, 15 Agustos Atrhmr baglatrldr. Hejim hazrrlrksrzdr; dzellikle ANAP hrikumeti olsun, devlelin diger kurumlarr olsun boyle bir geligmeyi beklemiyorlardr ve yine bunun ardrnrn da bdyle getirilebilecegini sanmryorlardr. Geleneksel tarzda "ayaklanmayr bastrrrrrz" havasryla yaklagtrlar. "24 saat olmadr mr, 48 saatte bastrrrrrz" bigiminde bir yakla-

ad alilnda tilmilyle pazarlamakla

finanse etmek istiyorlar. Neredeyse Tilrkiye'nin

yansm

satillar. Ama yine de

yilda 100 trilyon 1zerinde bir mali kulfet var ve bunu kargilamryorlar. AEkga gu noktaya gelmigler: Gelirleri giderlerini kargilayamamaktadr. Bu buyilk bir sorundur. Vergi reformu ad alilnda geligtirilmek istenen, ashnda saya$ ekonomisinin maliyeyi iflas ettirmesi kadar, yeni bir talana ihtiyag gdstermesidir. Sonugta, halk soyup sogana Qevirme noktagna gelinmigtir. Yine TC, 60 milyondan asker bulamaz duruma gelmigtir." alamayacagrnrn, sorunu daha da agrrlaqtrrdrgrnrn ve aynr zamanda PKK'yi g0glendirdiginin itirafrdrr. Bu durum, eskisinden farklr yeni y0ntemleri devreye sokma olasrhgrnr da beraberinde getiriyor. Krsacasr, qegitli ydnleriyle geligme-

ler 0zerinde durulabilir. Hrikrimetin en gok iddialr oldu$u bir husus, PKK'nin "terdrist" olarak uluslararasr alanda artrk kabul gdrdu$U konusudur. Bu ne anlama gelir? PKK'nin emperyalist devletler tara-

frndan terorist kategoriye sokulmasr, daha da Otesi kendi hukuklarrna ters d0gen bir yaklagrmla yasaklamalara konu edilmesi, onun, ulusal dUzeyden

uluslararasr drlzeye kadar emperyalizmin "yeni drinya d0zeni"ne karqr tehlike teqkil eden gtjqlerin en bagrnda gelen bir konuma ulagtrgrnr gOsteriyor. Bu, PKK'nin devrimci etkinliginin somut ve resmi bir bigimde uluslararasr alanda kendini hissettirmesidir. PKK, artrk TUrk somtjrgeciligi gibi kaba ve oldukga da vahgi bir uygulamayr boga qrkarmrgtrr. Bu anlamda boyle

bir s0m0rgeciligi agan bir g0crjn de ciddi bir devrimci guq oldugu ve eger tedbirlerle 0nri ahnmazsa, baqta Ortadogu sahasr olmak 0zere her an yeni bir devrimci dalgayr emperyalist dunyanrn bagrna bela etmesi mumkund0r. Ozellikle Ekim Devrimi'ne dayalr reel sosyalizmin tam g6zrl[igun0n sa$landrgrna dair emperyalizmin oldukga umutlandr!r, bununla birlikte Ortadogu sahasrnda bir Filistin-israil uzlagmasr yagatrlmaya Eahgrldrgr ve yine K6rfez Savagr'yla lrak meselesi qoz0mlenir gibi d0grinrild0gri goz 0nrine getirildi$inde, PKK'nin K0rdistan'daki etkinligini oldukqa yogunlagtrrarak ve som0rgeciligi sadece iglemez duruma getirmekle yetinmeyip kendi otoritesini bir halk egemenligi srnrnna getirerek gostermiq bulunmasr, Batr veya emperyalist gtiEleri hognutsuzluga, tahammulsuzlUge, giderek bogluga gekmigtir. Gergekten ciddi olarak onlarr, endigeli duqrlnmeye sevk ediyor.

Yakrn geligmeleri dUgrjnelim; konuyu anlamak agrsrndan birkaq yrl oncesi 6nemlidir:

Turkiye'deki muazzam istikrarsrzl g n emperyalizm agrsrndan qok tehlikeli oldugu ve ancak boylesi bir rejimle agrlabilece$i gorrjgUyd0. Nitekim rejim kendisini daha 1983'lerde bir anayasayla toplumun onayrndan geqirdikten sonra segimlerle de meqruiyetini pekigtirdi ve gereken her turhi dUzenlemeyi de saglayrp geriye qekilerek kendi uygulanmastnt ANAP'a brraktr. Boyle bir imajla "igte ordu tekrar gorev bagrnda" adr altrnda gozetlemeye aldr. Zaten rejimin mtittefikleri de bunu bdyle istiyordu. 1983 anayasasr ardrndan 12 Eyltjlcu partiler kuruldu. Seqimlere katrldrlar. Rejimi en iyi uygulama iddiasrndaki ANAP, r

r

huktlmet oldu. Ve bilindigi gibi 1984'lerden itibaren yeni veya degi9ik bir biqim altrnda 12 EyU rejimi icra edilmeye qahgrldr. Bizim bu ddneme yaklaqrmrmrzrn en 6nemli veya ayrrt edici ozelligi, yurt drgrndaki hazrrlrklarrmrzr biraz geligtirmek oldu. Nitekim 12 Eylul'0n ilk b[y0k gerekgesi Kr]rdistan'daki geligmelerdi. PKK'nin ilanr ile birlikte hrzlanan geligmeler, generalleri bir an 6nce srkryonetime ve daha sonra toptan kendi rejimlerini kurmaya 96t0rdrl. Biz buna onceden bir tedbir olarak Ortadogu sahasrna qrkmakla cevap verdik. Bu rejimin hedefi, qok a$rrdr, hatta ulusal imhayla sonuqlanabilecek bir tarzda geli$iyordu; sadece PKK'nin tasfiyesi degil, ulusal imhaydr. Bu amacr boga qrkarmak iqin bu Ortadogu sahasr qahqmaslna muazzam bir rol verdik. But0n anlayrgsrzlrk ve olumsuzluklara ragmen gok az ayakta kalmrg bazr partili geqinen g0gleri bu sahaya qekip, biraz da egiterek, birgok halkrn bagrna getirildi$i gibi igte "bir daha dOnemezler, bagkaldrramazla/' yargrsrnr boga grkarmak iqin rilkeye yollamaya gahgtrk. Bu adrmr 1982'lerde attrk. O donem parti Qalt$malarrnrn esasr buydu. 1983'lerde bu yonelig, agrrIrklr olarak tamamlanmrgtr. Her an yeni bir eylemlilik donemi baqlatrlabilirdi. Bizce 1983 yrlr uygundu. Qrlnkrl 12 Eylul rejimi de gekil de$igtiriyordu. Tam bu ddneme denk getirmek, taktik agrsrndan da uygundu. Biraz ge-

qrmlarr vardr. Klsaca durumu derinli$ine kavramadrlar, kavrasalar da tedbirleri ona gdre alma durumunda degillerdi. Hiq gUphesiz biz de attrgrmrz adrmrn sonuqlarrnr tam kestirecek ve gereklerini tam karqrlayacak durumda degildik. Ozellikle bizzat pratikten sorumlu olmasr gerekenlerin b6yle kapsamlr bir ongor0leri, buna dayalr kigilik g0z0mlemeleri,

ordu qahgmala-

rr, silahh savagrm gabalarr geliqkin degildi. Ama buna ra$men dnemli bir adrmdr. Herkesi sorumluluklar igerisine sokuyordu. Mutlaka kargrlrgrnr vermek igin kendini dogru katmak gerekiyordu. Daha o donemde sag yaklaqrm, ilkel milliyetgilige

kuyrukqu-

luk bir tehlike olarak ortaya grkryordu ve bu o zaman elegtirildi. Yine guc0n kendini dogru koruyamamasr, geliqtirememesi eleqtirildi. Hareketin bu adrmrnrn tasfiye edilmemesi iqin gergekten tum guqler seferber edilmeye gahgrlarak 1984, ardrndan 1985 yrh kaybedilmemeye veya sonuqlarr korunmaya 6zen gosterildi. Eylemlilik srlrecinin srlrdtlnllmesi 0zerinde oldukga duruldu.

Drjgmanrn bu donemdeki yaklagrmlarr yine "bastrrrrrz, bu bir sezonluktu/' tarzrndaydr. 1985'te geligtirilen piqmanlrk yasast ve kOy koruculugu sistemiyle..bu iqi sonuqlandrracaklarrnr '1985'te sandrlar. Ote yandan bizim

de ne kadar daraldrgrmrzr, yetmez taktik dnderligin kendi tasfiyesini beraberinde getirdigini gorduk. O, bir trirlti partililegmeyen, parti uzerinde her t0rl0 hesabr yapan kigilerin de bitmez t0kenmezligi, kendisini gittikge daha fazla hissettiriyordu. Agrk provokasyon ve tasfiyecilik soz konusuydu. igte 3. Kongre d6neminde biz daha derinli-

meye bir cevaptr. Drlgman 1988'de bu igin sonuqlanabilece$ine dair kendini inandrrmrgtr. Gerek Ozal htikrlmetinin, gerekse donemin TC komuta kademesinin ve Ola$an0stu Hal Ydnetimi'nin beklentileri buydu. lqimize yonelik yurOttukleri faaliyet de buna paraleldi. O d0nem Avrupa'yr bu ige biraz daha.alet etmiqlerdi. Ozellikle Almanya ile lqigleri Bakanlrgr dUzeyinde bir iletigim vardr ve o bilinen tutuklamalarr baqlattrlar. O tutuklamalarrn amacr -ki bugtinkrjnden daha kapsamlr ve daha tehlikelidir- muhtemelen PKK'nin ezilecegi, ezilmesinin akabinde iasfiyeci bir 0nderligin dayatrlmasr ve bu dayatmanrn tutturulmasr temelinde kontrol altrna alrnmasrnr amaqlryordu. Gerek provokatorlerin -ki Almanya'nrn aqrk yardrmlarr soz konusu ve halen yanlarrndadrrlar- onlara yol gdstermeleri ve gerekse de bazr malum isimlerin pratikleri boyle bir tutuklamayr geligtirdi. Onlar PKK'yi kolay dtigureceklerini sanryorlardr. Bu kendilerine gore bir PKK 6nderligi olacaktt. Bunun hazrrhgr zindan direniqini boqa qrkarma ve hainane bir Onderlikle dUgmanrn hizmetine sunma gabalarryla birlegtirilmigti. Bilinen qergevelerde 1 988'de artrk zindantn rol0 tamamlanmtg ve bu drqarryla da b0trjnleqtirilmek amaqlanmrgtr. Yine dagda bildigimiz provokaldrce birqok gaba vardr. Hatta bizim bu alandaki e$itim sahamrza kadar yansrdr. Yani gerillayla, PKK kigiligi ile hig alakasr olmayan her t0r[i komploculuga, tasfiyecilige aqrk kigiliklerin yarattrQr bir tasfiyecilik vardr. Muhtemelen bazrlarrnrn irtibatr da soz konusu olabilir. Krsaca, PKK'ye ydnelik zindan iqinden, dag pratiginden ve yurt drgrndan irlibath yur0ttjlen bir tasfiyecilik geligtirildi. Kiqilerin ezilmesiyle birlikte, halen tizerinde drigunUlen "rlrmh, reformist bir PKK ile bu iqitamamlanz" deniliyordu. Bu konuda emperyalizm de igin igine girmigti. 0zellikle Almanya bu igte daha aktifti. Hemen geqerken belirtelim ki, 1983'lerde 6zellikle o zaman Trjrkiye solu da Avrupa'daydr. Dev-Yol artrklarr bu tasfiyecilige 6ncUluk ediyordu. Bizden de birkaq tasfiyeciyi yanlarrna

almrglardr. Ornegin Semir tasfiyecili-

gine yaklagmak, yurUmeyen takti!i

gi, daha 1982-83'lerde

Avrupa'ya qekmeye qahgryordu. Bunun zindan ba$lantrlarr da vardr. Yrldrnm-$ahin'le ortak iligki iginde qalrgrhyordu. Henuz dag yoktu, zindan ve yurt drgr vardr. Soz0mona buralarr da elde etmiglerdi. Boylece DevYol'la Turk solunun bazr artrklarryla birlegerek "rlrmlr-demokratik PKK" adr altrnda bir oluguma gitmek isti-

rinlikte yapmaya qal

rqtr k.

Bilindigi gibi 1987'yi bu temelde hazrrladrk. Bu, yeni bir durum yarattr

ve kendimizi yeniden Uretebrlecegimizi, savaqr srirdurebilece$imizi gOsterdi. Olaganustti Hal ilanr, bu gelig-

ugraqtlk. Daha sonra 1985-86 tasfi3.

Kongre'de bunlar dnemli oranda aqr$a qrkarrldr. 1988'de b0trin artrklar bu kez emperyalizmin de yaygrn destegiyle, "artrk Apo gidicidir'veya genelde "Krirt meselesine evet, PKK'ye hayr/'ya da, "PKK'ye de evet Apo'ya hayr/' sloganr adr altrnda "baqardlk"

diye kendilerini inandrrmrglardr. Almanya'nrn aslrnda o zaman gizlice yrjrUtt0$0 faaliyet budur. lleride daha iyi g0n y0zrine qrkabilir ama plan esas itibariyle boyle geligti. Bilindigi gibi biz buna da oldukqa kapsamlr bir mucadeleyle kargrlrk verdik. Aslrnda daha derinlegtirilmig egitim ve qdzrimlemeler. qok yOnlu mudahaleler, rsrarla gerilla qizgisini dayatma qabalarr, bu temelde 198889 yrllannr kazanmaya yonelik hazrrIrklar, bdylece tasfiyeyi boqa qrkarma baqarrsr gerillanrn yagayabileceQini ve 1990'larda bizim yenilmeyeceQimizi az qok gdsteriyordu. Ozellikle 1990'da 4. Kongre'ye dogru gittigimizde Mehmet $ener tasfiyeciliginin aqr$a qrkarrlmasr ve ardrndan kitlesel eylemler ve bu d0nemde Korf ez Savagr'nrn sonuqlarrndan yararlanma takti0i aqrlrm saQlayabilece$imizi gosterdi. Yine o zaman da baqta ABD olmak 0zere emperyalizm biraz daha yogun bir gekilde devreye girdi. Kurt meselesine sahte EdzUmler igbirlikqiler eliyle yeniden gundeme sokuldu. Qekig Grjg denilen olay devreye girdi. Fakat qalrgmalarrmrz. frrsat ve olanaklarrmrzr da artrrmrgtr. Aqrlrmlar, artan olanaklar gerillanrn oldukqa geliqebilece$ini gdsteriyordu. Bir halk, brjyUk bir hareketlilige girmigti. Ama o donemin taktik sahada qrkan dev gibi frrsatlarrnrn kullanrlamamasr, muazzam ordulaqma olanaklarrnrn qarqur edilmesi, hem de inanrlmaz biqimlerde yitirilmesi sdz konusuydu. Qok dar ve gok yrlzeysel yaklagrmlarla qo0u birimler kendilerini adeta hasta etmiglerdi. inanrlmaz yanhg yaklagrmlar, qok ye-

tersiz qabalar. hatta kendini abartmalar goQunu ciddi bir ordu kurma, savagr ciddi geligtirme gdrevlerinden alrkoymugtu. Bu, anlamsrz kayrplara,

'Kurdistan halk gibi yuzyillardan beri uyutulan bir halktn bdyle sert darbelere maruz furahlmast, tepkisinin agrya Qkmas demektir. Nitekim gimdiye kadar da bdyle olduju ortaya qkfi. KArt halhnrn tepkisi daha da fazla geligecek, bu temelde savagt derinlegtirecek ve onu daha ciddi kafilrm, daha kdklu micadele hesaplan yapmaya gilArecekti r."

yrjrUtUr duruma getirmek, rsrarla vaz-

gegilmeyen tasf iyeci-provokasyonlarr aErga qrkarmak igin q0zUmlemeleri geligtirme geregini duyduk. Pratik hazrrhklarr daha geligkin bir sayr ve de-

bu ilk ciddi tasfiyeciligin tasfiyesiyle

yeciligiyle ugraqtrk. Nitekim

PKK'yi

yorlardr.

1985'lere kadar bunlarla ugragtrk;

b0yuk kazanma imkanlarrnr gormemeye kadar da goturtiyordu. Ama buna raQmen alrnan genel tedbirler sayesinde 1 990'lr yrllar kazanrlmaya qahgrldr 1992 sonlarrna geldigimizde 6zellikle Kurt Federe Devleti adr altrnda emperyalizmin K0rt meselesinde kendine bir alan agmak istemine ve ote yandan Ozal dnderlikli politikanrn da buna katrhm gdstermesine ba$h olarak "PKK ciddi bir sorundur" dediler. Bu temelde bizi ya saga kendi sahalarrna- Eekip siyasi gdzum


fserxwebrin

A

da

adr altrnda silahsrzlandrrmayr, ya Tabii biz yine bu durumlara taktiktamamen ezip yok etmeyi istediler. sel yaklagtrk. Hareketimizin bagrna Bu qok aqrk bir qekilde bize dayatrldr. bdyle bir tasfiyeyi getirme konumlarrGerqekten 1992'de yaprlan planlar na ihtiyath ve tedbirli yaklaqtrk. Meyonetim guc0mUzu tasfiye etmeyi sele, bunu kavrayabilmek, bunun igin

malrdrrlar; m0ttefiklerimiz artrk iqin igine girmelidirler, bOylece PKK ter6rizmi artrk uluslararasl bir yaklagrmla ele ahnmalrdr/'diyor. Biliniyor ki eskiden boyle yaklaqrmlarr yoktu. "Bu bi-

zulmeler, gerekse halen tehlike

arze-

den lrak ve lran'rn durumu

konusu oldu. Bu cinayetlerin temel nedeni gorevlerde bagarrh olamamantn ve y0rutulen politikalarrn diger

ile

aqr-

Suriye'nin konumu emperyalizm

srndanTurkiye'yidnemlikrlryor. kanatlardasa$ladr$rtepkisonucuBir de bizim yol aqtrgrmrz geliqme dur. Kemalistler, 6zal politikacrhgrnr sadece Ttlrkiye'yi degil, emperyalistlerin GUney'e dayattrklarr modeli boga qrkarryor. Filistin meselesi daha goztime gitmeden, dev gibi bir Ktirdistan meselesi emperyalizmin bagrna bela ediliyor. Dolayrsryla "PKK'yi neden yasaklryorlar?" sorusuna gimdi daha aqrk bir cevap ortaya grktyor. Tabii burada canahcl bazr durumlar sdz konusudur: Emperyalistler sdzde Kurt meselesine siyasi qdz0m getirecekler! Ktirt Federe Devleti ilan edilmig! Qekiq Guq devreye girmig! Kurdistan halkrnr bununla kontrol etmek gurada kalsrn, tam tersine klasik mOrgecilikten az qok kurtulan Guneyli halk, emperyalizm iqin gittikqe tehlikeli bir durum arzedebilir. Federe Devlet de tam devlet olmadrgr

qok tehlikeli bulduklarr igin bir anlam-

de

da o[]mle -sertqe- cezalandrrdrlar. Yine ozel savagtn birgok ekibini tasliye ettiler. Bu anlamda d0gundrirucud0r. Partiler, "milli mutabakat" adl alttnda adeta politika yapamaz duruma getirildiler. Kendilerine gOre bir s0rr) baqka cinayetler de iqliyorlar. Bu, farklr bir sesin grkmamasr iqindir. Farklr bir ses qrktrQrnda, anrnda cezalandrrrlmasl g0nl0k olaylardan oldu. Bu faili meghul cinayetler, 6zellikle son TC h0k0metlerinin ve ABD h0krlmetlerinin bir sonucu olup, bu, siyasi cinayetlerin en gok iqlendigi bir

so-

daha iqin

anargiyi krgkrrtabilir. Yine en gok si krrrlmak istenen PKK, hudutta

etkietki-

etkisini daha kesin gosteriyor. Kuzey'deki sizleqtirilmesi qurada kalsrn.

devrim en Griney'e kadar

da

lqte emperyalizmi derin d0qundrlren budur. Tansu Qiller h0k0meti tamamen drg desteklerle ayakta tutulan en bagrmh bir hrikrimetin olmasr, gunlUk olarak geliqmelerin but0nuyle ortaya qrkardrgr gibi, bu, devrimden ileri geliyor. Ashnda daha Onceki k0metler de dahil hepsinin politikalarr bitmiq olmasrna ragmen ayakta tutulmaya gahgrlmasr devrimci geligmeler kargrsrnda t0muyle kaybetmemek

gibi

geligme kazanma gansm ortaya Ekarmrytr. Gerilla, hem nicelik ve hem de nitelik olarak en Qok geligebilecegi agamay yakalamry, olanaklart elde etmigtir.

Milkemmel bir cografyaya yayilma, halk iligkilerine ve destegine dayanma, donanma ve tecribe edinme, hatta hepsinden daha 1nemlisi de parti oncilliginI artk tam oturtma, nicelikte st)rekli bilylmeyi, nitelikte silrekli yetkinlegmeyi sajlama soz konusudur." amaqlamrgtr. Bagta Botan. Amed eyaletleri olmak uzere. irili ufaklr diger bazr gUqlerimiz tamamen tasfiye edilmek isteniyordu. Ashnda plan etkiliydi; NATO tarafrndan da tamamen destekleniyordu. Emperyalist devletler bu sefer tam anlagmrglardr. Federe Krirl Devleti'nin de bu temelde brr arag olarak kullanrlacaQr aqrktr. Bu temelde o bilinen G0ney Savagr baqladr. Tabii g0qlerimiz gorevleri zamanrnda yerine getirmediler. Derrn ve uzak g0rrlglu yaklagmamak, buna gore tedbirleri geligtirmemek. imkan ve frrsatlarr de$erlendirmemek, buna gore b0t0n gugleri harekete geqirememek. buy0k hazrrlrklarrmrza ve qok bagarrlr olabilecegimizin kogullarrna ragmen neredeyse ko.mployu sonug almaya gdturuyordu. Ozellikle Grlney Savagr'nrn kayrplarr ve olumsuz tahribatlarr taktik onderlik 96revlerine yanlrg yaklaqrmrn bir sonucudur. Bir gunde doQmug bir kugatma veya gatrgma sonucu deQrldir. lsrarla gerillalagmaktan kaqrnmak. gerrlla ordulagmasrndan

kaqrnmak. kendini en

kabul edilemez bir yaklagrm olquleri iqinde tutmak kazanmakla uzaktan yakrndan iligkisi olmayan brr yagam biqiminin sonucuydu. Yine gerillayr Kuzey'e yaymak iqin G0ney hudut sahalarrnr dogru kullanmaya yaklagmadrlar. Adeta "kamp pratiQi" adr altrnda kendilerini qok ucuz bir koyl0 yagamtna terk ettiler. Hatta bazr ileri parti 0geleri bile koyl0 yaqamrnda kendilerini gerilettrler. Neredeyse kamplar kurtarrlmrg bdlgelermig gibi bir havaya kendilerini kaptrrdrlar. Bu gaflet durumundan

dolayr zamanrnda

tedbirleri gelrgtrrmemeleri. mevcut g0c0 de qok kotu kullanmalarr, duzenlemeyi zamanrnda -tehlike burunlarrna gelrp dayandrQrnda bile- yapmamalarr. bOyuk kayrplara ve olumsuz sonuqlara yol aqtr.

somut durumu deQerlendirmektir. Ozellikle dtjqmanrn beklentisi olan sadece Guney'deki gUc0mUzun deQil. butun Botan guc0nun tasfiyesini 6nlemeye galrqtrk. lgte bu temelde 0lkedekr b0tun qabalara geliqim gansr vermek gibi bir perspektifle mtldahaleler gerqeklegtirildi. Sonuq; 1993'0n biraz daha iddialr baglatrlmasr oldu. Bunca olumsuz yaklagrm ve yanrlgrlara raQmen yine de uygun olumlu tavlrlarla kargrllk verdik. AmaE, gerek yanrlgrlar olsun, gerekse bir frrsatrn, ategkesin degerlendirilmesi olsun, bundaki somut durumlarr canalrcr deQerlendirmektir. G0nluk olarak boyle bir durum ortaya qrktrgrnda. derhal 0zerinde d0grin0p kendi lehimize nasrl qeviririz yaklaqrmr iqinde bulunmaktrr. Nitekim bu frrsatr biz anlrk olarak degerlendirdik. Fakat yine bu srireci de -gerqi biraz degerlendirmekle birlikte- bazr bOlgelerin kendilerini tam sa$a yatrrma bigiminde degerlendirmek istedikleri ortaya qrktr. Sankr tam savaqtn sonuymug gibi bunu de$erlendirip, neredeyse kendi kendilerini iglemez duruma getirdiler. Yine bazrlarr. bunun iyi bir hazrrlrk sureci olabilecegi ve kalan eksikliklerrn tamamlanmasl iqin oldukqa elverigli bir ortam arzettigi halde fazla dogru bir biqimde de$erlendiremediler. Tabii ki, krq aylarrnrn ileriye ddnuk

uyarlanmasr aqtsrndan qok onemliydi. Nitekim bu, 1993 etkinligi agrsrndan onemli bir rol oynadr. Hemen soyleyelim ki 1993'te epey qatrgma var. DUgmanrn ordusunun sonuqsuz kalmrg olmasr hiEbir yrlla kryaslanmayacak kadar bu yrl aqrga qrktr. D0qmanrn b0ttin imha seferleri ve "bu iqi bu sene bitiririz" iddialarr da etkisizleqtirildi. Halen T0rkiye hUk0meti, "Teror hepimizin meselesidir, tek baqrmrza altrndan Erkamryoruz, komqularrmrz dostluklarrnr kanrtla-

zim iqimizdir" diyorlardr. $imdi tam tersine, "Hepimizin igidil' diyorlar. Belli ki bir geligme var. Yurutulen ozel savagrn bagarrya gitmesi qurada kalsrn. onemli bir donemsel geligmenin egi$ine gelmemiz sdz konusudur. Emperyalizmin Krirt gergegine dayatmak istedi$i iqbirlikqilik fazla baqarrh olabilecek durumda degil. lsrarla yaratrlmak istenen Guney'deki Federe Devlet biqimindeki igbirlikqilik de sonuq vermekten uzaktrr. Bizi bu geligmeyle b0ttinlegtirmek, soztlmona bu temelde Turk demokrasisiyle butunlegtirmek gibi bir qabaya da giriqildi. Nitekim Tansu Qiller'in Almanya-ABD gezileriyle "PKK'nin ve KrjrtlUgun Trlrk demokrasisi iqinde ezilmesi" biqiminde yaptr!r bir anlaqma veya gorugme sOz konusudur. Halihazrrda bunun uzerinde qalrgryorlar ve gok sert yonelimlerle bagarmak istiyorlar. "Ttlrk demokrasisi iqinde eritilmek veya b0trinlegtirilmek" sloganrnda dile getirmek istedikleri gey, devrimin b0t0n kazanrmlarrnr bitirmektir, yoksa demokratik bir geliqme filan degildir.

Ozellikle de bu, aynr zamanda ABD'nin kendisine engel tegkil eden griqleri, "insan haklarr ve demokrasi" adr altrnda tasfiye etme planrnrn bir parqasrdrr. Bu, dunyanrn birqok bolgesinde uygulanryor; gimdi Guney Afrika'da, Somali'de, daha Onceleri Hindi-Qin'de gorulUyor. Bilindigi gibi gunumrizde halen Filistin'de y0r0tul0yor. Halklarrn direncini krrmakla birlikte soz0mona bir demokratiklegmeyi gerqekleqtirmek, bu anlamda devrimi veya devrimci 6geyi tasfiye etmek, igbirlikgi gevreleri 0ne qrkarmak, halklarrn ba$rmsrzlrklarrnr ve ozg0rlUklerini qok srnrrlandrrrlmrg ve kontrol altrna alrnmrq bir biqimde tutmak gibi bir hedeli var bu planrn. Tabii TC emperyalistler agrsrndan gok dnemlidir. Gerek Orta Asya'daki qo-

Drgarrdan krediyle TUrkiye'yi ozellegtirme adr altrnda tilmtlyle pazarlamakla finanse etmek istiyorlar. Neredeyse Trirkiye'nin yarrsrnr sattrlar.

Ama yine de yrlda 100 trilyonun 0zerinde bir mali krilfet var ve bunu kargrlamtyorlar. Aqrkqa qu noktaya

yayrlryor. gelmiqler: Gelirleri giderlerini

Metropole de tagryor; biraz Avrupa'yr rahatsrz ediyor

"1993 eylemliliQi ve nicelik olarak da dilgilri)lemeyen kaillmlar ve en lnemlisi de yerlegilen mevziler, higbir ddnemle kryashnmayacak kadar gerillanrn

dOnemdir.

h0-

insan

igindir. Yoksa emperyalizm

haklarrnrn, demokrasinin vb.'nin nasrl qignendigini bilmiyor degil. Ama yerde garesizler, adeta kurt kapanrna girmiqlerdir. Krlrt meselesini, iqbirlikgiler meselesi olarak halletmek lerken, artrk brlt0n bunlar devrim panrna takrlmakla kargr kargryadrrlar. ABD Drgigleri Bakanr Ortado$u'da yapttgt b0tun seferlerde "PKK ter6r0, ter6r0n baqr nasrl yol alrr?" sorusunu soruyor. Aslrnda srradan bir "terdr" olsaydr, bunlan soz konusu etmeyecekti. Adamrn Ortado$u ciddi bir sorunla kargr kargryadrr. nun temelinde yatan etkeni gorrlyor

bir

kargrla-

yamamaktadrr. Bu buyuk bir sorundur. Vergi reformu adr altrnda geliqtirilmek istenen, ashnda savaq ekonomisinin maliyeyi iflas ettirmesi kadar, yeni bir talana ihtiyaq gostermesidir. Sonuqta, halkr soyup so$ana qevirme noktasrna gelinmigtir. Yine TC, 60 milyondan asker bulamaz duruma gelmigtir. Kendi deyigleriyle 250 bin ile 400 bin arasr asker kaqagr varmrg! Bu da qrg gibi artacaktrr. itf defa kendi resmi demeglerinde bunun ontln0n alrnmasr gerektigini. buna ragmen olmazsa zora bagvuracaklannr belirtiyorlar. Yani biz bu kadar 96nulltr asker buluyoruz, onlar zorla asker bulmaya gahgryorlar. Boyle bir srkrgrklrk soz konusudur.

ister- Qrkan sonug: TC'nin diplomasisika- nin bagarrsrzhQr, muttefiklerinin desteliyle ayakta duramamasr,

ordusu-

nun etkinliginin t0kenmesi, ig siyasal mutabakat denilen uzlagmalarrn iglevsiz kalmasr gibi bir durumdur. Tabii ki bu, tam bir bagarrsrzlrk anlamrna gelir.

politikasr, igte Mart'a kadar bu durumu 96Bu- ttjrmeye qalrgacaklar. Tansu'nun ka-

ve o agrdan yrlkleniyor.

PKK'yi bu kadar one almazlardl. Bu, mevcut hukumeti ayakta tutmak iqin gart oluyor. Bu krimetin b0lge tjzerindeki hesaplarr var. lran ve dzellikle di$er komqulara ytiklenmeye galrgryor. Bu konuda "gerekirse operasyonlar duzenleriz" Qok srkrgmasalar

hti-

b'1',;y'

]'no]l

deri yerel segimlere baglanryor. Tabii gergekte Tansu'nun gahslnda ozel sava$rmrn kaderi biraz bdyle geliqtirilmek isteniyor. Ortada oyle seqim

diye bir durum da yok, fakat Krirdistan'daki geligmelerin bir referanduma donrigme tehlikesi var. Bu

agrdan onemle ele alryorlar. Bu, Kurdistan'rn TC'nin elinden gittigine

o"'o:'o: tin"'o:',, o'l:,oll,no::'ln'

' P KK' n i n

e

m pe ry al i st d ev I etl e

"liolll',t'

r t ar af t n d an

o'1".

te rd ri st

kategoriye sokulmas, daha da 6tesi kendi hukuklanna ters di)gen bir yaklagmla yasaklamalara

konu edilmesi, onun, ulusal dIzeyden uluslararast dlzeye kadar emperyalizmin'yeni dilnya dilzeni'ne kary tehlike tegkil eden gilglerin en bagtnda gelen bir konuma ulagilEnt gdsteriyor. Bu, PKK'nin devrimci etkinliginin somut ve resmibir bigimde u I u sl ar ar

as

al an d a ke

ki igbirlikqilik yaptrrmak istiyor. trklarr diplomasinin nezaketini

n

Yap-

di ni

hi

ssetti r m e si d i r. "

onlarda bir telagr yaratryor. 0 agrdan htlk0metin bu politikalarrna dort elle sarrlmak istiyorlar. Muhtemelen

qoktan da

agmrq, artrk tehdite, gantaja kadar varan bir drg politika soz konusudur. Kendilerine gOre verdikleri sdz re$i Ocak'a, olmazsa Mart'a kadar ig halledilecek! Hemen belirtelim kendi iglerinde gok ciddi qeligkilerin oldugu biliniyor. Ozal'dan baqlamak rizere -daha 0ncesi de var- orduda ve drgrnda bir srlr0 siyasi cinayet

gebu ki,

soz

da artttrtrlar. Ktlrdistan'daki halk potansiyelinin

baskrlarr daha

kendini agrga vurmamast igin her ttirlu cinayeti, baskryr artrrarak stlrdure-

bilirler. Bu kendileri aErsrndan ciddi

ve yeni bir durumdur. Bu da yine kendileri aErsrndan aErga qrkmamasr gerekirdi. Gundemi de biraz bu te-


(-s"X"

.

14

melde yo$un bir biqimde saptrrmaya, kendi deyigleriyle psikolojik ust0nltig0 ele geqirmeye gahqryorlar. Geligtirmek istedikleri bir senaryo veya politika ile bagrndan beri bunu saglamak istiyorlardr. Bir kez daha, "PKK terdrunu tasfiye edersek, yerine nasrl bir Kurt olugumu veya reformu sOz konusu olabilii' geklinde yogunlaqan bazr gabalar soz konusudur. Nitekim en son Almanya Bagbakanr da, "Biz uzerimize duqeni yaptrk, artrk siz de bazr reformlarr baglatrn" biqiminde bunu dile getirdi. B0yrik olasrhkla iginden geqtigimiz bu aylarda riql0 -Alman, TUrk, lngiliz- bir drqiqleri bakanhgr drizeyinde ortak qahqrp soruna sozde qozUm getirecekler. Onlarrn varsayrmrna g0re gerilla gUc0mUz krrrlacak, kalanlar da ya teslim olacak, ya imha olacak! Ongorulerine gdre bunun yerine ikame edilecek guq kim olacak? $imdi havada dolagan soylenti ve senaryo biraz bdyle. Bu varsayrmlarr geqen yrllarda da d0qunuyorlardr ; 1 990'larrn bagrnda, '91'de, '92'de '93'te, hatta '80'lerin bagrndan beri bu, bize rsrarla dayatrldr diyebiliriz. Burada yeni olan veya daha griql0

geligtirilmek istenen tutum, Genelkurmay'rn deyigiyle, "Qok g0gl0 yuklendik, krgr qrkarmalarr gok zordur; igte ayaklarr kesiliyor, belleri krrrhyor, baglarr da eziliyor" qeklindeki yaklagrmdrr. Boyle dile getiriliyor, birbirlerine guvence veriliyor. Hukumet, ozellikle ekonomik ve siyasi kuruluglara -inandrrrcr olmasalar bile- her g0n bunu tekrarhyor. Buna muhtaqlar. Gerekti$inde birbirlerini bile tasfiye ediyorlar. "lnanmak zorundalar, aksini sdyleyen kellesiyle odel' diyorlar. "Yeni bir politika arayrgrna giren de bunu baqryla ode/'deniliyor. Boyle bir terorle yUr0t0len psikolojik savag sOz konusudur.

Bizim gerilla grlcumrjztln ezilmesi qurada kalsrn, daha da geligecegi anlaqrhyor. Ozellikle 1993 eylemliligi ve nicelik olarak da d0q0r0lemeyen katrIrmlar ve en onemlisi de yerlegilen mevziler, hiqbir donemle kryaslanmayacak kadar gerillanrn geligme, kazanma Sansrnr ortaya qrkarmrgtrr. Ge-

rilla, hem nicelik ve hem de nitelik olarak en gok geligebilecegi agamayr yakalamrg, olanaklarr elde etmigtir. Mtlkemmel bir cografyaya yayrlma,

AEtrk

ma igini hem derinligine, hem genigligine artrracaQrz. Ayrrca 0lkedeki geligmelerin hrzrndan d0g0rrilemeyece-

gi de gdz 6nUne getirildiginde, gerilla ordusu bUyriyecek, alan kurtarmalarr geliqecektir. Bu da askeri yOntemin, Turk ordusu iqin bir grkmaz, bizim iqin de gittikqe daha da yUklenilmesi gereken bir grkrg yolu olacagrnr gosteriyor. Dolayrsryla duqman igin tUkenen askeri yOntem, bizim iqin geliqen bir yontem oluyor. Bu nedenle askei'i alanda tasfiye olma, el-ayak-bel-baq krrrlma veya ezilme gurada kalsrn, tam tersine ayaklarrmrz Uzerine sa$lam dikilme, gdvdemizi bukrllemez, belimizi ktrrlamaz noktaya getirme ve baqr da kolay hata yapmayacak, ezilmeyecek tarzda qalrqtrrmak gimdi imkan dahiline girmiqtir. Tabii ki bunun igin yriklenilecektir.

Siyasi olarak da geligmelerin kont rol0 parti qizgisi temelindedir. Siyasi etkinlik, kitlesel 0rgUt[il0k ve eylemlilik, hrzrndan bir gey kaybetmig deQil. Geniqli$ine ve derinligine yayrlma da sOz konusudur. Dolayrsryla PKK olasr bir siyasi q0z0m konusunda iddiall olan partidir. Bu, partinin yurUr[ikteki hakim siyaselidir. T0muyle kitleyi etkisi altrna alan, kitlesini siyasi olarak kazanan bir qrkrg, bir bagarr sdz konusudur. Dolayrsryla riretilen ozel savaq senaryolarrnrn

gerqeklegmesi

gu-

rada kalsrn, bunlarrn gerqek devrim senaryosu taraf rndan alt edilmesi gimdiden imkan dahiline girmigtir. Sahte bir siyasi qdz0m diye getirmek istedikleri nedir? Qoktan bize kargr savaqtrrdrklarr o koy korucubaqlarr ve yrllardrr pili bitmiq bazr Ktirt igbirlikqileri, parti iqinden ortaya qrkardrklarr veya kendi dergahlarrnda egittikleri bazr itirafgrlardrr. $imdi bunlarrn topu bir araya gelse, baglarrna da bir hain veya iqbirlikgi verilse ve boylece "siyasi gdz0me gidiyoruz" denilse kaq para eder? Qrjnk0 bir defa kitlemizin tamamen parti 6nc0lugune sonuna kadar baglrlrgr var. Yurtsever-demokratik qevrenin ol0m0 bile g6ze alarak trjmrjyle partinin iradesini esas alma durumu sdz konusudur. Yine igbirlikqi-hain 6nderliklerin teqhir ve tecritinin goktan sa$lanmasr sOz konusudur. Dolayrsryla oluqturulacak yeni iqbirlikgi olugum igin sadece baqrndan ohld0r demeyece!iz, yine kullanacagrmrz bir olugum olacaktrr. Krirt Fe-

'Qizgiyi arilk zafere gdtt)rmek gerekiyor.

Biltln

bunlann olabilmesi umudu igin devrim tasansntn, y il perspektif -pl anl amas n n gerQeklegti rilebilmesi igin

parti militan 1lgillerini tutturmak ve ordula$mak

esasfir. Bunun igin de tam bir disiplinle, yetenekleri olan bir militanlkla ve her kogul alilnda bunun gereklerini yerine getiren bir galtgma tarzyla dd

nem

e y akl ay ml an m

r

z

s aQ I am I

agil n p y 0 rt) rsek,

deneyimlere d ay an arak diyoruz ki ; bagan kesi ndi r." halk iliqkilerine ve destegine dayanma, donanma ve tecrrlbe edinme, hatta hepsinden daha onemlisi de parti 0ncr1l0$rinu artrk tam oturtma, nicelikte srirekli bUyUmeyi, nitelikte surekli yetkinlegmeyi saglama sdz konusudur. Tarihimize baktrgr mrzda, gergekten en sonuQ alrcr ve askeri yolla da en gok iddiah olunabilecek bir geligme a$amasrna girebilece$imiz ortaya Erkryor. Hatta denilebilir ki gerqek ordulagma, askeri ydntemle sonug alma dtigmandan ziyade bizim iqin imkan dahiline girmiqtir. Artrk zor-

la alanlarr parEa parqa duqUrme ve genigletme kargrlayabilecegimiz, layabilecegimiz

sa$gunluk qahqmalardrr.

Hemen her gOn etkinligimizi ulkede yayryoruz. On0mrizdeki yrl yayrl-

dere Devletigibi Guney'de qok iddiah olan bir olugumu bile d0gman aqtstndan fazla umut baglanrlacak bir q0z0m olmaktan grkardrgrmrza gore, bugUn Kuzey'de olugturulacak bir igbirlikgi oluqumu, daha fazla etkisizleqtirip ve hatta devrimin lehine kullanrp yararlanmayr bilecegimiz bir olugum haline getirecegiz.

Ashnda devrimin goyle bir ozelligi

de vardrr; -ki bunu kendileri de degerlendiriyordu- biz Turk devletine ebelik yapryoruz. Bu dogrudur. Devrim bazen direkt kendi zoruyla alamadrgr sonucu, d0qmanrn zoruyla da ortaya grkarabilir. Nitekim bizim birqok galrqmalarrmrzda bu da vardrr. Zorumuzun yetmedigi yerde, dUgmanrn zorunu da lehimize qeviriyoruz.

1993

SermaEEi-)

'1993'te epey Qattgma var. Digmanm ordusunun sonuQsuz kalmry olmast higbir yilla kyaslanmayacak kadar bu ytl agga gktt. Dlgmantn bl)ti)n imha seferleri ve'bu igi bu sene bitiririz' iddialarr da etkisizlegtirildi. Halen Tlrkiye hilkilmeti, 'Terdr hepimizin meselesidir, tek bagtmza alttndan Qkamryoruz, t m t z dostluklan m kan ftl amah d t rlar ; mlttefiklerimiz artk igin igine girmelidirler, bdylece PKK terdrizmi arilk uluslararasr bir yaklagmla ele

komgular

alnmahdrf diyor. Biliniyor ki eskiden bdyle yaklagmlart yoktu. 'Bu bizim igimizdil diyorlardr. $imdi tam tersine,'Hepimizin igidil diyorlar." Yani onun 6zel savag zoru, ister Federe Devlet bigiminde kendini ortaya qrkarsrn, ister igbirlikqi olugumlar biqiminde olsun, bir yerde kendileri aqrsrndan 610, bizim agrmrzdan ise kullanrlacak bir geliqme olarak daha qimdiden hissettiriyor. Bu nedenle de dugman temkinlidir. "Yapsak mr, yapmasak mr" ikilemini yagtyor. "Kurt re-

formu olsun mu, olmasrn mr? PKK'nin ezilmesinden once mi olsun, sonra mr olsun, yoksa ezilirken birlikte mi olsun" diye Uzerinde dugrinul0yor. Ama hiq umutlu degiller ve el bile surmek istemiyorlar. Bu qundan ileri geliyor: Devrim ister direkt dogurdu$u, ister dolayh dogurttugu btitun geliqmeleri kargrlayabilecek bir mantr-

$a, bir qizgiye sahiptir. PKK bu igi baqrndan itibaren biraz boyle ele ahp sa$lama baglayan bir 6rg0tlem.enin adrdrr, bir siyasetin ifadesidir. lster kargrmrzda, ister yanrmrzda yer alsrn, btltun g0qleri de$erlendirmeyi ve kullanmayr biliriz. Nitekim parti iqinde de birqok parti aleyh-

tarr faaliyet geligtirildiginde hepsini de kullanmayr bildik. Hatta ajan oluqumlarr bile, tam istenildigi gibiolmasa bile son tahlilde yine biz kullandrk. PKK tarihine bakrldrQrnda. dtlgmanrn istihbarat qahgmalarrnrn nasrl kullanrldrgr ve bir yerde PKK'nin ciddi kritik donemlerini dogru bir tarzda degerlendirerek agtrgr bilinmektedir. ister polisiye-istihbarat gahqmalarr, isterse ozel sava$rn de$iqik biqimlerdeki uygulamalarr olsun, tumunu sadece baqarryla atlatmrq degiliz, bir de bunlarr lehimize kullanmrqrz. En zor donemlerde bile bunu bagaran bir hareket, bir onderligiz. Kugkusuz oldukga K0rtl0$e bulagmrq bir iqbirlikqi de grkar, bir yurtsever de grkar. Jirki agiretinden bir Tahir Adryaman'rn K0rtqtil0k yapmast, agiretinin yuzde doksanrnrn da tutarh bir yurtseverli$e gelmesi demek olur. Elli tane igbirlikqi Onder, egittir begbin yurtseverin kendi yanrbaglarrnda,

kendi agiretleri iqinde

ortaya grkmasr demektir. PKK qizgisinin geligim ozellikleri bugUn bunu oldukga netleqtirerek agrga grkarmrgtrr. lgbirlikgi Federe Hrikrimeti'nin iginde daha fazlasryla dostlarrmrzrn olugmasl, GUney kitlesinin t0m0yle partiye sempatizan hale gelmesi demektir. Bu da ortaya qrkmrqtrr. Krsacasr gu ortaya qrkryor: PKK'nin qizgisinin Ozellikleri, qahqma tarzr, dnderlik gerqe$i doQru uygulandrgrnda dayatrlan butUn emperyalistsomurgeci, iqbirlikqi komplolarr, araglarr, yOnelimleri boga qrkartmakla kalmryor, bunlarr kullanmasrnr da biliyor.

Aslrnda bazr guqlerin "Qekiq G0q PKK'ye galrgryor" demeleri boguna degil. Gerqekte ise bu gtjq bizi tasfiye etmeye qahgryor, ama biz org0t iginde tasfiyeciligi nasrl tasfiye ediyorsak, iqte bu tasfiyeci gticri de tasfiye ediyoruz; hem de bunu devrim iqin kullanarak yaptyoruz. lqte Turk solunun da tasfiyeciligi vardr; ama biz o solun lasfiyeciligini de boga Erkararak Turk halkrnrn qrkarlarr dogrultusunda gahqtrrdrk. Bu, hem hakkrmrzdrr, hem de gOrevimizdir. K6rce gerqegi gozardr ederek bir gUcu dogru degerlendiremezsin. Hemen her grlq de

"PKK bizi kullanabili/' telaqr igindedir.

qimde getirebilir. Aksi halde kendi ba-

Evet, bir yerde insanhga hayrrh bir kigi, bir iligkivarsa onu degerlendirmek agrsrndan bu en isabetli bir yaklaqrmdrr.

grna da bela hale gelebilir. Hemen belirtelim ki, ozel savaq sadece srnrrlanmakla kalmayacak, giderek qozu-

Demek ki, yeni bir olugum da ortaya qtksa herhalde devrim igin en iyi bir kazang haline ddn0gt0rmesini bilecegiz. Hig guphesiz bazrlannr tasfiye ederiz, bazrlarrnr da kontrole ahrrz. Bunlar da bizi tasfiye etmek, kontrole almak istiyorlar. Biz kendi tecrribemize dayanaca$rz ve tasfiyecileri son bir kez daha ummadrklarr yerde ve biEimde tasfiye edeceQiz, gerisinide kontrol altrna alacagrz. Bu oldukga ileri bir geliqme adrmr da ola-

lecektir. Bu yeni ozel ordu diye dayattrklarr da ozel timlerden farkh bir gey deQildir. Ozel timlerin de mevcut ordudan daha fazla etkili oldugu soylenemez Sayr fazlahgr onlar iEin daha fazla masraf ve hantalhk demektir. Dolayrsryla bu da bir qare deQildir.

Askeri yol onlar iqin bir yol olmaktan ziyade, bizim iqin bir yol haline gelmiqtir. Kaqrrdrklarr siyasi qoz0m yine esas itibariyle bizim sahip qrktr$rmrz ve oldukga da gerillaya baglrlrk temelinde, onun korumasr altlnda, onun zoruyla yUr0yen bir goz[m yolu

Koruculuk politikasrnrn daha fazla geligtirilmesi dUgUn0lemez. Ozel rrmler iginde eritilebilirler, ancak bu da eskisinden daha fazla iglevsiz olmak demektir. Daha fazla para yiyecekler Krsaca, som0rgecilerin baglarrna daha lazla bela olacaklar. "Teknik" diyorlar: o tekni$in detazla etkili olamayacaQr ortaya qrkm $t . Ozellikle halkr bu savag tekniQryle tahrip ediyorlar. Koy bombalamalar bogaltmalart vb. yaprlryor ki. bunlar,a direnigimizin olumsuz y6nden et<lenmesi gurada kalsrn. halkrn buyr,< tepkisinin ortaya grkmasr soz kon,sudur. Krlrdistan halkr gibi y0zyrlla'dan beri uyutulan bir halkrn boyre sert darbelere maruz brrakrlmas tepkisinin agrga qrkmasr demektrr Ntekim qimdiye kadar da boyle oldu ortaya grktr. K0rt halkrnrn tepkrsr caha da fazla geligecek. bu temelde savaqr derinleqtirecek ve onu daha crodi katrhm, daha kdkl0 m0cadele hesaplarr yapmaya gdturecektir. Yaganan sureq budur. Kdy gOqerlmeier e halk direniginin veya halk katrlrmrn r bir zayrflamaya gitmesi gurada <asrn, aksine daha da alevlendrr"nev getirecektir. Krsaca bundan da mecei ummalarr boqunadrr. lehimize b ! geligme olacaktrr. Krsa vadede baz zararlar yaqansa da sonugta lehrmrze

haline gelmiqtir.

olacaktrr.

bilir. Bu, olasr bir geligmedir. "Oyle ol-

du, olacak" demiyoruz. Muhtemelen boyle olacaktrr denilebilir. Ama bu oyunlara kargr da dedi$im gibi tam gerqek pratik-siyasi Eahgmalarrmrzla hakimiz.

Siyasi qozUm yolunu dayatmrqrz. Gergek siyasi EozumUn neye. nasrl dayalr olarak geliqmesi gerektigini hem kamuoyumuza, hem savaqan guqlerimize, hem de dost guqlere gostermigiz. Bunun drgrnda bir siyasi go-

z0m mumkrln degil. lqbirlikqileri, bazr hainleri. itirafqrlarr devreye sokarak PKK'yi qozdurmek, sozumona bu temelde bazr K0rt reformlarr dayattrlmak isteniliyor. Ashnda bu taktik kolay kolay soz konusu bile olamaz. Bunlar ne kimseyi yonlendirebilirler. ne de kendileri buna cesaret edebilirler.

Peki ne olabilir? Ne olacagr daha qimdiden bellidir.

Hig gtjphesiz duqman inatgrdrr. Zaten bagbakanrn "Ya bitecekler. ya bitecekler" biqiminde formule elmek istedigi de bu kor inattrr. Tabii bu aynr zamanda bir griqlUl0g0n degil, bir zayrfhgrn sonucudur. lnat, kendi iqinde zayrflrgr, hatta kolay bogvermigligi de igerir. Kendini, biraz da partisini kurtarmak isteyecektir, isliyordur. Ama bu asla Ttirk siyasetinin, ozellikle Turkiye halkrnrn kurtarrlmasr olmayacakttr. Bu, daha fazla Ttlrk halkrnrn tepkisi anlamrna gelecektir. Bu da diger butun muhaliflerin tepkisinin geligmesi demektir. Hatta koalisyonun bile tepkisi anlamrna gelir. Zaten daha qimdiden yaganrlan sureg biraz bdyledir. Mevcut h0ktlmet veya ozel savag, "yeni evre ne olabilir?" diye agrkhyor. '1994'te ozel savagrn gansl nasrl yansrtrhr veya bu yrlda dnemle uzerinde durulan ordu ne yapabilir? Belli ki, 1993'te bu durumu yagayan bir ordunun 1994'te fazla iddialr olmasr m0mk0n degil. Eger ciddi bir hata, yetersizlik igine girmezsek. kargrmrzdaki ordu gerilemeyi yaqayacaktrr. Ordunun gerilemesi daha da trajik bir hal alabilir. O da bize, yani gerilla ordusuna verecegimiz saglam kargrhga baghdrr. Qok iyi geliqtirilmig bir gerilla ordusu '1994'te Trirk ordusunun baqrna bUyUk felaketler getirebilir. Hem de bunu srqramall bir bi-

j;

Dedigimiz gibi burjuva saf larr noax

mutabakat da artrk bozulmustlr Bundan daha lazlasrnt arttk gelr$i remezler. Qeliqkiler arlar. Zalen gdzime baglamrqtrr. Ve bu daha da hrz anacaktr

r.

Trlrk halkr 0zerindeki etkinlrk zaten gimdiden askere gitmeme brcminde had safhaya ulagmrgtrr Er sagcr diye tabir edilen halk kesrmler bile "bu hrlkumet gitsin" diye baQr: yor. Bu, geliqkili gibi de 96zukse. hatPKK'ye tepki bigiminde de sdylense, asltnda kitleler nezdinde bu hukumetin bu yUku tagtyamaz durumda

ta

oldugunu gosteriyor.

Bu tepkiler artacaktrr. AskerlrQe gitmeyenler ve 6zellikle a$rr vergrlerle birlikte halkrn daha da artan tepkrsi. killelerin rejimden kopuqunu hrzlandrracaktrr. Her ne kadar T0rkiyedeki devrimci orgtitlenmeler buna onderlik edemiyorlarsa da bu kadar tepki ortamr yine de devrimci geligmelerr hrzlandrracaktrr. Yani Ttirkiye halkr 0zerindeki kontrol olsun. devrimci orgutlerdeki zayrfhklar olsun. hepsi bu yrl agrlacak ve biraz geligme yoluna girebilecektir. Kaldl ki gerillanrn bizim tarafrmrzdan metropollere, yani T0rkiye'ye dogru da tagrrrlmasr imkan dahiline girmiqtir. En Onemlisi bir taktik hedef olarak Turkiye'nin krrsal Devamt 23. sayfada


Dersim: Efsanenin sonu, jenosid ve ihanefrn kod

uh

Rayber

Ayaklanma ve isyanlarrn qapt giderek d0qt0, iyice yerlegti ve 1936'lara gelindiginde bu sesler yavaq yavaq kesildi. TC, Krirdistan'r parqa parqa dtlq0ruyordu. Potansiyel isyanayaklanma egilimi taqryan yorelerde provokasyonlar hazrrltyor, galeyana gelen halkr kryrmdan geqirip teslim alryordu. Srra Dersim'e gelmigti. TC, Koqgiri'yi unutmamrqtr. Koggiri sendromunu uzun zaman uzerinden atamadrgr iqin Dersim'e k6klu yonelemiyordu. Pufuimur, Koqan gibi hareketlere girigmiq, ama hep bozguna ugramrqtr. Qinku Dersim, tarihin hiqbir dOneminde tam olarak teslim altnamadrgr ve her gelenin sonuqta yenildiQi bir yer olarak haklt bir Une sahipti. Dersim insantntn direniggi tavrt bu Eohretin esas nedeniydi. Ama 1936'larda Dersim. K0rdistan'da bir ada gibi kalmrgtr ve ona yardrm edecek ne ulusal, ne de uluslararast bir g0q

kalan agiretler ise, tarafgz kalmqlardr " (agy, s. 237) Gaflet ve ihanet 6nce agiretler dtizeyinde ortaya grkryor ve sinsi bir gekilde yayrlmaya baqlryordu. Yedi a$i-

miglerdir. Agiret reislerinden Kangozade Mehmet Ali ve Aliger aQazade Cemgit, Hozat caddesinde Mustafa Paga Koprisi'nde kurguna dizilmig-

ve ordu emrine teslim olan $eyh

aldatmak iqin TArkler, Rayber'in

vakrlolmugtu. Daha fazla insan kanrnrn dokilmesini onlemek amaayla, Seyit Rrza, Aligdfin lran.ve lrak'a iltica ederek. Fransa ve lngiltere hilk1metlerinin tavassutunu (araal$nr) dilemesini kararlagtrrmqil. Bu karara vaki olmug olan Rayber, Aligdr'in harp mt ntrkas ndan uzaklagmag mukarrer (kararlagilnlmQ olan gilnden bir gAn 6nce sekiz silahh arkadagryla birlikte Aligdlin ziyaretine gitmigti. Bu ani ziyaretin sebebini soran Aligdr'e aq. yorgun olduQundan birkag saat istira' hat edeceQini sdylemigti. Zavallt Aligdr. misafirine yiyecek hazrlarken namert ve alqak Rayber Azerine apanstz ateg etmig ve bu emsalsiz KArt kahramanru gehit etmigtir. $aga kalan egi, kendisini kocagntn Azerine atarak, "Havale mtn me kujin" (Aman arkadaym vurmaytn) diye feryat etmig ve olm}g olduQunu gor1nce. tabancastnt gekerek hain Rayber'e ateg etmig, mermi Vankh Efendi'ye isabet ederek cansrz dilgdrmAg: algakl$n, sonuna kadar gitmeye karar vermig olan Rayber silahm Aligilin emsalsiz egine qevirerek onu da kocasnn Azerine cansz d}gilrmlgtilr. KilrtllQiln ve insanl{tn y1zkarast olan ve Kirdistan kurtulug savaglan tarihinde ad ilelebed lanetle arulacak olan Rayber, dimaQlannda Kirt istiklal ve kurtulug gAneglerini tagtyan Aligdr ve refikastntn baglanm kestirmig. torbalara koymug ve aym g1nin gecesinde ad gegen mrntkadan geqerek mukarrer (kararlagttrilmq) paraloy verip Turk mtntkasrna geqmigtir. $ehitlerin baglan tanyanlar tarafndan iyice teghis edildikten sonra

Mehmedan agireti merkezi Kheq koyilne gece bir bastun yapilmq ve bir tek kigi bile istisna edilmeksizin mitralyoz ve top bombardmanlanyla b0t1n halk inha edilmigti. Hozat merkezinde Kldler ve Karaca seyitleri halkt aileleriyle birlikte Hozat krylat civanna getirilmig ve makinah tIfek ategiyle imha edilmiglerdi." (Agy, s. 318) Bu 0rnekleri aqiretler dilzeyinde teslimiyetin ya da ihanetin, direnenlerden farklr bir muameleyle karqrlaqmadrklarrnr ve ne kadar agaQrlrk bir duruma driqurulduklerini gdstermek iqin segtik. Dersim efsanesi bitirilecekti: TC, higbir yaqama qansr brrak-

Hozat'tan kaqarak asi kuvvetlerle igbirliQi yapmakta olduQunu resmi bir tebliSle ilan ediyorlard. Rayber bir krcm mayetiyle ilk 6n-

Elaziz'e getirmig, resmi dairesinde AlpdoQan'a teslim etmigtir. Elaziz T1rkleri bile bu hadiseyi nefretle kar-

lerdi.

olan kolelik qemberini krrmak iqin Kurt halkrnrn binlerce yrllrk direnme geleneQine yaslanmasrnr bildi. Her zaman halk hareketlerinin baqrnda onu gdr-

mek m0mkundu. 20. yuzyrl boyunca geligen her t0rlu halk hareketinin iqine mutlaka girmiq, adrndan sOzettirmeyi baqarmrq. boynunda idam fermantyla en kuquk bir kaypaklrk gdstermeden

en az kendisi kadar aydtn ve yigit

ret direniyor, bir aqiret ihanet ediyor ve digerleriomuz silkip gaflet uykusuna devam ediyordu. Ama pozisyonla-

rr ne olursa olsun. T0rk ordusu onlar arasrna fark koymuyordu. Bunu anla-

Tarihinde Dersim, s. 259)

drklarr zaman da qok geq oluyordu. "Tarihin aqmasz cilvelerinden bi-

tirildi.

1937 krgrnda her qey haztrdt ve baharla birlikte kryrm baqladt. T0rk ordusu teslim almryor, on0ne gelen her canlryr her t0rl0 silahla imha ediyordu. Amaq insanstz bir cografya yaratmaktr. Bu 6ylesine belirgin bir amaqtr ki. gOrmemek igin kor olmak gerekirdi. Ama Dersim'de korler qoktu! Tarihsel hastaltk olan pargalanmrqlrk ve ihanet Dersim'de kendisini g6steriyordu. Sanki Dersim'in uzerine bir gaflet uykusu qdkmtlqtti. Seyit Rrza oQlu Bra lbrahim'i kasap Alpdogan'a g0ndererek anlaqma yolunu arryor. Ama Bra lbrahim hemen imha ediliyor. M. Kemal'in agztndan okunan TC'nin Dersim'e iligkin 6lum fermanr uygulan ryordu. "Bu gralarda Suriye'ye iltica eden

Kilrt vatanilerden ve Hasanan

agiret

reislerinden Mehmet Emin Bey oQlu Fesih bir KArt fedai mifrezesiyle Diyarbekile 12 km. mesafede KarakoprI mevkiinde Tlrk karakollanna tesadll eseriolarak basfun yapmryil. Ankara htklmeti bu hadiseyi dahi Dersim'le ilgili gostererek, Dahiliye Vekilini Diyarbekile kadar gondermiE ve Diyarbekir kolordusunu dahi Yusufan agiretine hicum ettirmigti. DiQer taraftan da Elaziz'den frka kumanda-

nr ismail Hakh kuvvetteri Seyit Rtza'ntn mrnttkasna hilcuma bagla-

mrylard. General AlpdoQan, Kirgan agiretini iQfale (kandrmaya) muvaffak olmug ve bu gafil agiret, Tdrk kuwetlerine pegdarltk (oncAUfi yapmqfir.

Seyit Rtza ile birlik olan Bahtiyar agireti de harbe girmeye mecbur kald$mdan, harp alam geniglemig ve muharebeler Hozat'n Bahtiyar, Yukan Abbas, Karabal ve Ferhat agiretleriyle, Nazimiye ilgesinin Haydaran, Mazkert ilqesinin Demenan ve Yusufan agiretlerinden olugan yedi agiret Azerinde giddetlenmigti. Baki (geri)

kavramak igin once baqka birini tanrmak gerekiyor: B0yuk Kurt kahramanr, aydrnr ve komutanr Aliq6r. Aliqer 75 yrl yagadr ve elinde silahryla qehit d0$t0. B0t0n omru boyunca tek bir amaq u$runa hayatrnr adadr. Hiqbir mevki, kariyer. vaat. grkar, Dunyanrn gidigatrnrn erkenden farkrna varmr$ ender K0rt aydrnlarrndan biri olarak, Kilrdistan toplumunu tarihin do$ru akrqr iqine sokmak ve Kurdun adeta degiqmeyen altnyaztst

t

1936'da meclisin agrltqtnda Mustafa Kemal'in sarfetti$i bu sozler Kurdistan igin 6lum fermantydt. Gerekli kanun qrkarrhp orgutlenme saglandt, 0rgutlenmenin bagrna da Dersim kasabr General Abdullah AlpdoQan ge-

Rayber'i atlamak mumk0n degil. Rayber'in ihanetinin buyuklUgrln0

rutbe onu yolundan ddndurmedi.

vardr ortada.

"Dahili iglerimizden en mAhim bir safha varsa o da Dersim meselesidir. Dahilde bulunan ig bu yaray, bu korkunq qbam, ortadan temizleyip ko' parmak ve kokAnden kesmek igi ne pahaana olursa olsun yaprlmah ve bu hususta en acil kararlann ahnma' igin tam ve genig selahiyetler verilmelidir." (M.Nuri Dersimi, Kurdistan

sini beyninden vuran ihanetiyle unhl

de milletine, milli davastna htyanet edenlerin, bizzat hesafuna harerisi

ket ettikleri kuvvetler tarafndan ceza gorm}g olmalandr ki, bunun bir misali de Kirgan agiretinin akibetidir.

Kirgan agireti, t0rlerin iQfalattna kaptlarak, Seyit Rrza'ntn oQlu Bra lbrahim'i TArklerin hesabna kahpece ob1rmAE obuklan hailrlarda olsa gerekir. lgte bu agiret dahi. Seyit Brza

ve Bahtiyar agiretleri kuvvetlerinin qekilmesinden sonra Tt)rklere givenerek yerlerinde kalmry olduklanndan, T1rk kuvvetleri tarafndan imha edilmig ve reisleri Sait oQlu Salman ile kang Hatice dahi, birqok igkencelere maruz kaldktan sonra, Sin koy1nde kurguna dizilmiglerdir. Kirgan agiretinden ordu kttaail (birlikleri) arasna aflnanlar bile birer birer toplatrlarak, erkekler yerli yerinde, kadrn. fuz ve qocuklar samanhklara ka-

patilarak ategle yakilmrylardr. igte Tt)rke givenen ve milletine htyanet eden bu agiretin feci akibeti..." (Agy. s. 286-287) "Silahh agiretler daQlara sQnmak

suretiyle araa kesilmeyen topgu ategine ve ugak bombardtmanrna kargr korunmaya qahTyorlard. Teslim olan Mazkert ilqesinin Kureygan agireti ef-

rad

singiden geqirilmigti. $ehir ve koylerde ele geqirilen b0fin Klrt gengleri geceleri evlerinden tamamen

kaldnlarak muhtelif gekillerde imha edilmiglerdi... 937'de askere alnrp Tirk bayrafl altrnda hizmet etmeye devam eden Dersimli efrad dahi 1

mensup olduQu kttaatlar arasrndan seqilerek istisnastz kurguna dizdirilmigti. Bunlar arasrnda, Diyarbekir ugak karargahnda askeri yazalrk yapmakta olan kardegim Hdr Mahfuzen Pertek ilge merkezine getirilmig ve Dersim'de tutulan diQer kardeglerim Rza ve ismai! ile birlegtiriterek Mercimek mevkiinde kurguna dizilmiglerdir."(Agy, s 319-20) "Dersim mrntkagnda b0t0n manevralar giddetiyle devam ediyordu. Teslim olan Karabal. Ferhat ve Pilovank agiretleri tamamen imha edil-

Bu agiretlere mensup kadtn. gocuk ve ihtiyar samanhklara doldurularak yahlmry ve 1teden beri ht)kAmete muti olan (boyun eQen) Pilovank ve Aga$ Abbas agiretiefrad ve aileleri dahi ln ve lnciga vadilerinde topyek1n kurguna dizilmiglerdi. lrgan k6yAnde dahi biltin ktz ve kadmlar toplatilarak ilzerlerine petrol serpilip feci bir surette yakrlmrylardt. Hik1mete

olan karrsr Zarife ile cepheden cepheye koqmugtur. Dersim, Kuzey K0rdistan'daki son direnme noktasrydr. TC, neye mal olursa olsun bu direnme noktasrnr da bogmak istiyordu. Ama karqrsrnda direnen iki insan vardr: Seyit Rrza ve Aliqer.

"TArkler teslim olan fakir ve silahhalk tamamen imha ediyorlard. Bu strada Seyit Rza'ntn kardeginin oQlu Rayber, Hozat civannda Pehami koy1nde tarafstzhQm ilanla beraber Tilrklerle temasrnt muhafaza

stz

ediyordu.

K1rt umumi efkanm (kamuoyunu)

ce Bahtiyar agiretiyle birlegmigti. Rayber, bir T1rk casusu olarak Kirtler aragna girmigti Ve K1rt kuvvetleri haktunda elde ettiQi istihbarail ginA gilnlne TArklere ulagtrmakta ol-

duju

anlagiltyordu.

Rayber amcas Seyit Rtza'ya haber gondererek, elini oplp af dile-

Rza'nrn yardmrna kogarak harba igtirak etmigti. Bahtiyar agireti reisi $ahin, harfu idare ediyordu. Hain Rayber. Bahtiyar agireti araanda bulunduQu zaman, onun iQfalattna kaprlmtg olanlardan Ptrco'nun oQlu Hdin hakikaten hainler safina geqmig bulunduQunu hadiseler ispatta

mekte olduQunu. T1rk hikAmeilnin planlanm anlamry olduQundan nefret ettiQini ve TArk ordulanna karg qarpryacaSm bildirdiQinde: Seyit Rza bu sozlere inanmad$nr bildirmigti. DiQer agiret reisleriise Seyit Rrza'ntn b}tin irgat ve tsrarlarrna raQmen. Raybefe inanmq ve bail cephesinde harb etmek Azere Raybefin gelmesine raz olmuglard. Rayber tertip ettiQi plan nucibince, Alig€/in idaresindeki mrnttkada amcazadelerinden olup aldatmaya muvaffak olduQu Mtste Sure'nin oQ-

gecikmedi,

lu Vanklt Efendiyi yantna alarak

mamrgtr.

"Kureygan agireti dahi Seyit

$ahin aQa. haftalarca uykusuz bir iki saat uyuma mec-

kald@tndan.

buriyetinde olduQunu H dia bildirmig ve kendisi uyanmcaya kadar nobet beklemesini teklif etmigti. $ahin uy-

kuya dalar dalmaz melun Htdtr, $ahin'in bagrna bir kurgun srkmrg, onu gehit etmig, hryanet ortaQr Raybelin yaptQt gibi bu da $ahin'in

baym kesmig, doQruca Hozat'a giderek $ahin'in baVm kumandana teslim etmig, kendisinin affedilmesini dilemigti. Fakat dilgman hesabrna katilliQi irtikap eden bu alqak ve arkadag-

lan Hozat'tan avdetlerinde (donilglerinde), 1nlerinde pusu kuran gehit $ahin'in kardegi ve amcazadeleri tarafmdan mitralyoz ategiyle imha edilmiglerdir." (Agy, s. 282)

lhanet ve hainin sonunu bdyle anlatryor Nuri Dersimi. Dersim direnme-

Tirklerle harba baglamrqil. Zaten Rayber'in harpgrl tQr, silahgorfiQA. cesareti ve barbarlQt Kirtlerce malum idi.

Harbtn aQtrltk merkezi Seyit Rza'nn lzerinde olup, harp planlanm da Aligir tanzim ediyordu. Bu sebeple General AlpdoQan'rn biricik gayesi Aligdli imha ettirmekti. Bu gayenin husulini (olugumunu) temin etmek iqindi ki, on beg gln mlddetle harba igtirak ettirilmigti. Kahpe ve kurnaz Rayber, Seyit Rrza'dan bagka diQer bilfin reislerin, hatta Alig€fin bile itimadr ru kazanabilmigti. Seyit Bza'ntn karargah merkezi Halvori, Venk, Alig€fin ise AQdat idi. Tujik da$ eteQinde bir maQarada ailevi bir s$nafi dahi vard. Rayber her zaman Alig€r ile temas ettiQinden, Seyit Rrza'nn b0t0n planlanna

hain Rayber bunlart yine bizzat

gilamryttr. Aligdr ve eginin gahadeti, Seyit Rr' agiretleri lzerinde pek derin bir leesstir ve aksAlamalei mucip ltepki nedeni) olmugtur. Rayber ise artk ylz1ndeki maskeyi atarak, aqktan agQa Tlrk istihbarail emrinde qahgmaya baglamrytrr."tAgy, s.274-277) Ama Rayber hainlerin b0yuk gogunlugunun ugradrQr akrbetten. yani lanetli bir 6lumden kurtulamamrq. bizzat TC'nin emriyle oldur0lmugtur. "Abdullah AlpdoQanln tertip ettiQi plan, Seyit Rrza'ntn idamtyla ikmal edilmig olduQundan stra Rayber'e gelmigti. Ordu emrinde hizmet gordilrAlen ve amcastntn ve b]fin Dersim'in felaketine sebep olan Rayber dAgman hesabrna yapt$r hizmetlere mhkafat olarak bizzat d1gmann, yani TArk genelkurmaynn emriyle Tegtak mevkiinde oQluyla birlikte kurguna di-

za ve Dersim

zilmigtir.

Tirkler Raybeli kurguna dizdikten sonra, Pehami kdyilndeki evini iggal ederek milletin kan pahatna Tirk istihbarattndan alp biriktirdiQi binlerce liay misadere ve kanxna birEok igkenceler yaptktan sonra Bafi vilayetlerine sirgAn ehiglerdir. Her rktan. her milletten hainler Ekmryilr, fakat benliQine sahip. milli gerefine ktskanga her millet sinesinden Ekan bu gibi hainlerin adlannn unutulmasil, ebediyen antlmamasn istemig ve hainlerin tagrdtQr ad yeni nesilden higbir EocuQa koymamak suretiyle bu ebedi unutmay tercih etmigtir. Dinle Kirt babas! KArt milleti dahi, Bayber'in adrnr unutmalr. onu ebediyen yad etmemelidir. Saktn bundan sonra gocuklarrndan hiqbirisine Rayber adrru koyma!


Bu ad, Kirt adlanntn ve ilnvanlannrn arasndan silinmelidir. Hain Raybele

Kirt milletinin

vereceQi mt)thig ceza

budur. Bundan sonra bu ad, ihanet ve algaklrytn mt)teradifi (eganlamltsr) olmugtur." (Agy, S. 294)

Evet Rayberler olmamall Krirdistan tarihinde bir daha. Ama Rayberleri unutmamak, onu K0rt bireyinin bellegine kazrmak, bilingaltr bir tepkiye donUgt0rmek iqin her geyi yapmah. Bu aErdan Nuri Dersimi'nin bu temenisine katrlmryoruz. Rayber ve ihanet unutulmamah lanetlenmelidir.

Dersim jenosidi tarihin kaydettigi en igrenq barbarlrklardan birisidir. Ama aynr zamanda derin bir gafletin oykUs0d0r. Krlrdistan bagr msrzhk mti-

cadelesinin en dinamik kesimini ve 0nc0ltigUn0 olugturmasr gereken Dersim, maalesef bu tarihsel rol0n0 oynayamamrq, Ktirdistan'da geligen b0y0k qapl halk hareketlerinin hemen hepsine mesafeli kalmrgtrr. 1925'te geliqen $eyh Sait dnderli$indeki ayaklanmanrn kapsamr ve orgutl0hlk d0zeyi oldukga geliqmiq olmasrna kargrn, Kurdistan'rn di$er alanlarrndan ve ozellikle de Dersim'den destek bulamamrqtrr. Aksine kemalistler mezhep ayrrhgrnr kullanarak bir krsrm Dersim agiretini $eyh Sait kuvvetlerine saldrrtmayl baqarmrqtrr. Yine

Dersim, Zilan ayaklanmastna qok srnrrh bir destek vermiq ve en gerekli zamanda da gaflet goslererek deste$ini kesmiqtir. Bu nedenlerle TC soykrrrma yonelirken, Dersim kendisini destekleyecek kimsenin kalmadrgrnr acryla gormUqtur. Dersim, Kurdistan tarihinin en acr veren sayfasrnt oluqturur. Bir halk onderi, saygtn bir gahsiyet olan Seyit Rrza bile bu konularda zaata dtigmUgt0r. Halbukl, hem $eyh Sait, hem Zilan'la dogru iligkiler kursaydr qok g0glu ve bagarr olasrhgr qok y0ksek bir ulusal hareket yaratabilirdi. Seyit Rrza'nrn gehit olmasr da ayrr bir zaaftir. Soykrrrm amacrnr artrk hig gizlemeden ortaya koyan TC ile yalnrzca sozlere guvenerek, hem de dugman alanrnda gOr0gmeye gitmesi de gdsteriyor ki, TC gergekligi o donemin onderligi dUzeyinde kavranamamrgtrr.

20. yizyil Krlrt Onderliklerinin

qok

ilginq bir paradoksu vardrr. Bu, amaq-

larryla ort0gmeyen pratikleridir. Bagrmsrzhk m0cadelelerinin qok 6zgun bir yanr vardrr. O da, dUgmanla araya qok kesin bir qizgi, ayrrlrk noktasr koymaktrr. But0n bagrmsrzlrk hareketlerinde egemen milliyet ve devlet ile ezilen milliyet arasrnda bir netleqme belirir ve onderlikler buna vurguyu esas ahr. Fakat 20.yizyt Kurt onderlikleri bunlarrn hiqbirine 6nem vermemigtir. Hep iglerinde gizli bir umudu, TC'nin kendileriyle yagayacagr gibi bir fikri tagrmrglardrr. Yenilgilerinin ana nedeni de biraz budur. Bu yUzden ister burjuva, kuqrik-burjuva, ister sosyalist olsun K0rdistan bagrmsrzlrk mucadelesinin 0nderliklerinin bu ayrrmr ve netlegmeyi Oncelikle ele alrp gOzumlemeleri, savaglrklarr gUgle aralarrndaki benzerlik veya aynrhklarr kesip atmalarr garttrr.

Dersim'e iliqkin son degerlendirmeyi Begikgi Hoca'ya brrakryoruz. "Dersim, muhteva, nitelik olarak, nazi katliamlan da dahil olmak ilzere, dAnyada egine u rastlanan soyfunm olaylanndan biridir. Ana karntndaki qocuklann, emzikteki gocuklann kal ledilmesi, katliamlann ozellikle gocuklan hedef almast, gocuklann kafalanntn kesilmesi ve kilrylara taklmat, bu jenosidin en onemli1zelligidir. Genq ktzlann, kadtnlann maQaralara doldurulup zehirli gazlarla boQulmalan, majaralarda yakilmalan ikinci derecedeki olaylardtr. Ne var ki, uluslararas denge nazi rejiminin degifre edilip mahkum edilmesini getirdiSi halde, kemalizmin Kt)rdistan'daki

eylemlerinin gizli kalmastm gerektirmigtir. Gergekten ikinci Di)nya Savayhm sonunda, gerek Churchil, gerek Roosevelt, gerek Stalin, nazi

eylemlerinin degifre edilmesinde mhgbrek gayret sartefiiglerdir. Fakat kemalizmin Khrdistan'daki jenosid eylemlerinin gizli kalmasnda ise, uluslararas denge aEandan yarar gorilm1gfir. Qilnki) Kilrdistan uluslararas bir sdmt)rgedir. Kemalistler Kl)rdistanl dt)nyanrn en b[)yik emperyalist ve somlrgeci devletleri ile ortak politik, ideolojik ve askeri eylemlerde bulunarak somilrgelegtirmiglerdir. Bu konuda sadece TArk devletinin degil. bagka birgok devletin politikau rist tjste qaktgmaktadtr. Boyle olunca Kirdistan 1zerinde yAriltillen eylemlerin gizli kalmau da normal kargtlanmahdr. Tilrk, ingiliz, Franstz, lran,lrak. Suriye ittifak bagta Kirt halktna kargrdtr. Temel amag ortak somh.rge Kilrdistanl iyice denetlemekti." (lsmail Beqikqi, Tunceli Kanunu 1935 ve Dersim Jenosidi, s. 95)

Yeni diinem: ihanet Kiirt b ir e y inde ig s e lle Stiriliy o r TC 1930'lara girerken qok net ve anlaqrlrr bir politikayr uygulamaya koymuqtu: Tek ulus, tek pazar. Bu politikaya uymayan her gey istisnasrz tasliye edilecekti. Dersim, bu politikanrn askeri yOnUn0n tamamlandrgrnr g6sterir. En k0qrik birimine kadar Krirdistan'daki direnme mevzileri yok edilip askeri iggal tamamlandr. Kurt egemen srnrflarrnrn elinde ne otorite, ne de askeri ve ekonomik guq kalmrqtr. Ya kaderlerini TC'ye baglayacak, ya da yok olacaklardr.

1940'larrn bagrnda K0rdistan toplumu ve K0rt bireyi bu acr ve utanq verici gerqekle karqr karqryaydr. Yrllar geqtikqe derinleqti ve 6yle bir noktaya geldi ki, K0rt sozcUgrinri agza almak bile,

en hafifinden yrllarca hapishaneyi g0ze almayr gerektiriyordu. Burada iki uzun ahntryla durumu ozetleyelim: "K1rdistan'da hakim olan egitim ve T1rk ulusunun gtkarlanna hizmet

k1ltir

eden somArgeci eQitim ve klftlrd1r. Kilrdistan ulusal gergeQini yok etmeyi amaglayan, bireyi, emeQine, halkna ve ilkesine kary yabancilagilran, goven Thrk milliyetgtliQi temelinde geligtirilen, ve killtir politikag, Kilrdistan'da genig mali, kadro ve

tan'rn toplumsal yaprsrna fazla dokun-

kurumsal olanaklara sahip olup, dlgilnen kesim t)zerinde hemen hemen hakimiyet kurmugtur. Bu politika, ozhnde

politika izlemiq, K0rt egemen srnrflarryla uzlaqma yolunu segerek yagamlan-

somirgeciTlrk ejitim

sosyal, ekonomik ve siyasal somlrgeciligi, beyin ve davrang alanrnda tamamlamaya, yani bieysel somlrgecilikle tamamlamaya dayantr. Bir avug aydtn tarafndan baglatilan ulusal kurtulug micadelesi, bizde ylzbinlerle ifade edilebilen sdzde bir aydtn kesime rajmen, baglaillmamas ntn nedenlerinden biisi de beyinsel sdmilrgeciliktir. Objektif planda, ekonomik, sosyal ve siyasal planda geligtirilen somilrgecilik, subjektif planda t)lkenin dlgAnen bireylerine megru ve kabul edilebilir bir dlzen bigiminde yanatilabilirse, boyle bir sdmilrgeciliSi dt)nyada hiqbir gAg ykamaz. lg1r- K1rdistan'da ejitim ve kiltir politikauntn peginde kogtuQu gergek budur. Kt)rt insanrna, kemalizmin "Misak-t

Milli" grurlan dahilinde "tek ulus. tek

\klsinl

dil"

gerqeklegtirmek amacty-

la ilkokuldan itibaren T1rk tarihi,

dili,

lsmet lnonu, yeni donemi 19 Mayrs 1944 yrlrnda yaptrgr konuqmada

edebiyail, sanail oz1msetilmeye gab grlr. Bagka sdmlrg.elerde, ornejin zengin uluslar olan lngiliz ve Franstz

qdyle ifade etmigti:

sdmirgelerinde bile gdrillmeyen,

"...Bundan bagka Tt)rk kAltt)ri iginde yetigerek Tlrk milliyetqisi olmak isteyen her vatandag igin imkan kapr lan aqkilr."(1. Begikqi, agy, s.112) K0rt egemen srnrfr teslim altnmrq. iktidarsrz hale getirilmiqti, ancak Kurt bireyi henUz bu konumda degildi. Srra Ktirt bireyine geldi. KUrt bireyi teslim alrnrp ihanet ettirilecekti. Bir halkr, digerlerinden ayrran en temel Ozellikler dil, ruhsal yaqam tarzr, yani kultrir ve

tarih bilincidir. TC, Kurdistan'da askeri zor temelinde siyasal egemenligini sa$ladrktan sonra, ikinci agamaya geqti. Qok yOnlu bir asimilasyon politikasr ttim hrzryla uygulamaya konuldu. En tlcra kOqelere kadar genig bir okul agr oluqturuldu. K0rtqe konugmak sug sayrldr. Kurt genqleri askere ahnrp iki yrldan dOrt yrla kadar uzayan stireler-

de, hayatlarr boyunca unutamayacaklarr aqagrlanma ve igkencelerle Turklegmeye zorlandrlar. Kurtl0ge iligkin ne varsa yok sayrldr. Ktirt olmak; agagrlanmak, horlanmak, drqlanmak, ilkel

olmak, vahgi olmak "kuyruklu" olmak iqin yeterli bir nedendi. T0m bu srfatlardan ve uygulamalardan kurtulmak iqinse tek bir yol brrakrlmrgtr: Turkleqmek. T0rklegmek istemeyen, Krlrt kal-

mak isteyen her Krlrt bireyi uygarlrktan, en temelinsani haklardan yoksun kalmayr da goze almak zorundaydr. Ya olmek, ya Trlrklegmek. K0rt bireyinin tutacak higbir dah kalmamrgtr. Boyun egdirildi, teslim alrndr. Ve yrllar geqtikqe de derin bir ihanet batagrnrn iqine qekilmeye baglandr. Turk egemenlik sistemi egine ender rastlanan bir tezgah kurmugtu Kurdistan'da ve her K0rt bu tezgahtan gegip kendisine ihanet ettiriliyordu. Bir donem TC Adalet Bakanr Mah-

mut Esat Bozkurt'un qu sozleri durumun Ozetigibidir: "...8u Ttirk ilkesinde TArk olmayanlann bir tek haklan vardtr: Tirk milletine kole olma hakfu. asil Tirk milletine ugaklk etme hakk." 1i. aegikgi agy, s. 50)

da farklr bir geliqme qizgisi vardrr. Osmanh .lmparatorlu$u'nun yrkrhgrndan sonra lngiliz ve Franslzlarrn elinde kalan Guney K0rdistan ile iran'rn elinde kalan Dogu Ktirdistan'rn, Kuzey-Batr Krirdistan ile aralarrnda briyrik farklrlrk yoktu. Ekonomik, sosyal ve siyasal agrdan bir btlt0n[ik oluqturabiliyorlardr. Lozan'dan sonra K0rdistan'rn d6rde bolunmesi uzerine geliqme gizgileri farkhlagtr. TC, 6zel savaq ydntemleriyle kendi egemenligi altrndaki parqada Kurt egemen srnrflarrnr teslim almayr baqarmrgtr. Fakat diger pargalarda boyle bir ozel yonelim gor0lmemektedir. Buralarda som0rgecilik K0rdis-

madan talan ve yagmaya ddnuk bir

na izin vermigtir. Fakat bundan otesine gitmek isteyenlere ise izin vermemigtir. Bu durum giderek 20. yuzyrlrn baqrnda belirginleqmeye baglayan milliyetqiligi g0duk ve ilkel bir gekle sokmuqtur. Aqiretgilik toplumsal yaptntn devamrnda yeterli gorulm0q, daha ileri bir geligme engellenmigtir.

Simko, Berzenci ve Mahabad Do$u ve G0ney KUrdistan'da parqalanmadan sonra kayda deger rjg hareket geligmigtir: Sev/e dayanarak ba$rmsrzhk ilan eden Simko hareketi

ve 2. Dunya Savaqr sonrast SSCB destegi ile kurulan Mahabad Krirt Cumhuriyeti. Her 0E hareket de qok krsa srirede bastrrrlmrqtrr. Bu bastrrmada emperyalistlerin ve som0rgeci devletlerin rolu bUyuktUr. Fakat ondan da 6nemlisi K0rtlerin kendi iglerindeki parqalanmrghk ve ihanetlerin varh$rdrr. Bu durumun varlrgr 6nderlikleri gUgs0z krhyor. belli bir noktadan oteye gidip ulusal birligi saQla-

KArdistan'da bol ve qegitli olan "eQitim

malarrnr engelliyordu.

kurumlan" bu amaqla aElmryilr.

Ornegin $eyh Mahmut Berzenci G0ney Ktlrdistan'da srnrrlr sayrda

Tlrk diliyle yaprlan bu eQitim

ve

kiftAr sdmArgeciliSi, KArt dilive k0lt0ri Azerinde amansz bir bask kurmugtur. KArQe ile okuma-yazma.

Klrt tarihini, edebiyattnt, sanailnt aragilrma ve yayma, tamamen ya-

sakilr. T1m dillerde mlzik yaptltr, ama 15 milyon insanrn kendi diliyle. sanatm iglemesine izin verilmez. Bu gergekler bize kIlt1r somilrgeciliQinin, dlgiln1ld1Q1nden de daha derin oldujunu gosterir." (Kurdistan Devriminin Yolu, s. 83-85) "

C u m h u riy

et ddnem i nde di re n igle ri

tamamen ktnlan Kirtler izerinde arilk istenilen politika uygulanabilirdi. Politikalardan birisi de yirmi yagtna gelen her Klrdin, donemlere gore 24 yil arat zorunlu askerlik hizmetidir. Kirtler Tirk ordusunda. sadece kole gibi en zor gdrevleri yerine getirmek igin er olabilirler. Komuta kademelerinde hain ve ajan Klrtlefden ba$ka tek Ki)rt yoktur. Tilrk burjuvazisinin ordu izerinde mutlak bir denetimi vardr. Orduya alnan Kilrt koyllleri doQduklanna bin pigman ettirilerek ve iyi bir "vatan dersi" aldktan sonra memleketlerine geri gonderilirler. Askerden adeta robotlagmry olarak donen Kirt koyli)leri, yagadklan sirece askerlik anilanm anlatarak gevrelerine TArk govenizminin zehirlerini sagarlar. Khrtlere bu gekilde boyun eQdirilip somt)rgeci ordunun 1nemli bir askeri g0c0n0 olugturarak adeta kendi kendilerine ihanet ettirilmeleri T1rk somirgeciliQinin en kaba ve canice ydntemlerinden birisidir. Bir bahma Tirk somt)rgeciliQi adtna K\rdistan "Kirdistanhlar tarafmdan" iggal edildi. "(KUrdistan

Devriminin Yolu, s. 91

)

Dogu ve Giiney Kiirdistan, ilkel milliyetgilik ve ihanet Kuzey-Batr K0rdistan'da ihanet bu boyutlara vardrrrlrrken. diger parqalar-

agiretlerin deste$ini alarak lngilizlerle

anlagmalar imzalayarak kendini kral ilan etmiq, yedi kiqilik bir hrikumet oluqturmuq olmasrna ragmen, dengelerin degigmesi sonucu dayandrgr agiretlerin bile destegini kaybetmiq, ihanete ugramrgtrr. Aynr ddnemde Dogu K0rdistan'da ortaya grkan Simko hareketi de dnemli izler brrakmrs, ama Berzenci'nin akrbetinden kurtulamamrqtrr. Simko 0nderligi g0ql0 ve qagdaq bir 0nderlik olmamasrna karqrn. kararlr bir direniq sergilenmigtir. Yaprlan qok vahim politik yanlrglar bu hareketi felakete ugratmrqtrr. 0rnegin ittifak ahnmasr gereken Asurlarrn kigisel intikam hrrsryla katledilmesi ve lran'daki g0ql0 halk hareketiyle iligki kurulmamasr gibi yanlrglar bu felaketin bazr sebepleridir. Bu sebeplerin yol aqtrgr sonuqlar, emperyalistlerin zaten lran, Rusya ve T0rkiye arastnda srkrgmaya baqlayan bu hareketi geleceksiz gdrmeleri y0ztinden gozden grkarmalarrna, Simko'nun karizmatik onderligi altrnda bir araya gelmig Kurt agiretlerinin ihanetine yol aqmrgtrr. Bu. agiretlerin tarafsrz kalmalarr veya lran $ahr ile iqbirligi yapmalarr sonucu Simko hareketi yenilmiqtir.

2. D0nya Savagr srirerken iran, ingiltere ve Sovyetler Birligi tarafrndan iqgale ugramrgtrr. Kuzey iran Sovyetler, Guney lran ise lngiltere egemenliginde kalmrqlrr. Savag sonunda Sovyetler kendi etki alanlarrnr genigletmek ve kalrcrlagtrrmak iqin bazr hareketler geliqtirmigtir. Bu qerqevede GUney Azerbaycan'r, Sovyet Azerbaycan'r ile birlegtirmek iqin yeni bir cumhuriyet kurdurmuqtu. Aynr s0reqte 1940'larrn bagrndan beri belli bir orgUtlenme qalrgmasr y0rrjten KUrt egemen srnrflarr da, Sovyetlerin bu politikasrndan yararlanmak igin

devletleqme amactna yonelmiglerdir. Bunun 0n haztrlrgr olarak 1942'de kurulan Komala 6rgut0 1945 Ey[il'unde Kurdistan Demokrat Partisi adrnr a\il.22 Ocak 1946 tarihinde ise SSCB'nin destegiyle Mahabad Kurt Cumhuriyeti ilan edildi. Fakat bu cumhuriyet oldukga srradrgr, deyim yerindeyse garip bir cumhuriyetti. Modern bir devlet gibi gorunmesine ragmen esasrnda bir agi-

retler federasyonuydu.

DoQu

K0rdistan'daki yaklaqrk 20 agiret bu cumhuriyette veya partide temsil ediliyordu. Birbirleriyle iliqki drizeyi gerr ve milliyetqilige. feodal qrkar ortaklrgrna denk dugrjyordu. Ne ulusal. ne de uluslararasr saglam temellere oturabilmiqti. lq dinamikten gok Sovyet destegi ile ayakta duruyordu ve kaderi tumOyle buna baQlrydr. Qunku ne lngiltere ve ne de ABD bdyle brr devletin varh$rna ihtiyaq duymuyorlardr. Savag iqinde ve sonrasrnda galip devletlerin kendi qrkar alanlarrna uygun olarak drinyayr paylagmalarr sonucu, lran'rn savag oncesi stat0su iade edildi. Bunun anlamr G0ney Azerbaycan ve Mahabad'rn kendr baglarrnrn qaresine bakmalarrydr. Sovyet ordusu qekildikge iran ordusu ilerliyordu. Yaklagrk 11 ay s0ren Mahabad K0rt Cumhuriyeti deneyi yrkrldt. Direnme g0sterilmedi. Dahasr gOsterilmek istenmedi. Qunkri Sovyetlerin qekilmesinden sonra a$iretlerin bUy0k b0[]m0 cumhuriyetten des. teklerini gekmiqlerdi. Q0k0g0n nedenlerini biraz daha rrdelemekte fayda var. Oncelikle cumhuriyetin kurulmastndaki Barzanilerrn rolUne deginelim.

Bar:aniler Barzani agireti 19. yuzyrhn ortalannda ortaya qrktr. KuqUk bir agirettr Ama gerek savaqgrhklarr ve gerekse de lslam d0nyasrnda b0y0k etkrnlrQ, olan Nakgibendi Tarikatr'nrn liderlrQinr yapmalarr onlara b0y0k bir prgstrl sa$ltyordu.l 9. yuzyrhn bagrnda $eyh Abd0sselam Barzani Osmanlrya kargr ayaklanmrg ve Onemli bir bagar saglamrgtr. Ama sonunda yenrlmrg ve Musul'da asrlmrqtr. Bundan so^ra agiretin liderligini kardeglerr $eyh Ai'met ve Molla Mustafa almrglard $eyh Ahmel dinsel ve politrk lrder,gr

surd0r0rken, kuq0k kardeg l,lolla Mustafa askeri meselelere qdzum buluyordu. 1 931 y rlrnda. ing rlte re " ^

lrak'tan qekilip y0netimi Araplara c

-

rakmasrndan bir yrl 6nce. Araplar GLney K0rdistan'a geki-duzen vermek ';e bagrmsrz ya$ayan aEiretleri ve 6zell xle de Barzanileri denetim altrna a ma", igin askeri seferler dOzenlemeye basladrlar. Araplarla hareket eden

Ku( :-

derlerden $eyh Regit Lolan da Barza-

nilere olan drlgmanlrgr nedeniyle cseferlere katrldr. Ancak Molla Musrafa Barzani dnderliginde sava$an Kunle. Araplarr yenilgiye ugrattrlar. Devreve lngilizler girdi. Uqaklarla bombaladria. Ancak bu da bir sonuq vermedr Carprgmalar ve bombalamalar 1932 de de srirdrl. 1932 yazrnda ingiliz uqaktarr Barzan bolgesini bombalamaya baqlayrnca $eyh Ahmet T0rkiye'ye geqti. Direnme yenilmigti. $eyh Ahmet 1935'te TC taraf rndan lrak'a geri verrldi. Teslim olan Molla Mustafa ile birlrkmecburi iskana tabi tutulup geqinmeleri iqin maaqa baQ-

te Srjleymaniye'de

landrlar. Barzani kardeglerin hapisha-

neye g0nderilmemeleri veya asrlmamalarrnrn ana nedeni, o dOnemde lrak devleti iginde K0rtlerin Onemli brr yer tutmalarr ve Barzanilere sahip grkmalarrydr. Ayrrca lrak ordusu iqindeki pek qok Krjrt subay da ya gizli bir Kurt 6rg0t0ne Uyeydi veya milliyetqiydi.

1943 yrlrnda Molla Mustaf a Suleymaniye'den kagarak tekrar Barzan bolgesine geqti ve hemen bir


ayaklanma baqlattr. Daha once fazla dikkat qekmeyen Molla Mustafa, bundan sonra parlamaya bagladr. Verilen destek arttr. 0 ddnem b6lgede faaliyet gOsteren Hevi (Kuzey'de 1911'de kurulan Hevi ile karrgtrrrlmamahdrr; bu org0t0 Guney Kurdistanh Kurt aydrn ve subaylarr kurmuglardrr) ve Komala ile iliqki kuran Molla Mustafa siyasal planda da agrrlrgrnr koymaya

destegi yoktur. "Boylece direnig ve kagma girigimlerinden vazgegildikten sonra, yapacaklan bir gey kalmamryil. Bu da kayrtstz, gartstz. uysal ve rahat bk gekilde oturup beklemekti. Onlar da oyle yapil.

bagladr.

lullah Himayuni ile gdrilgmelerde bulunmak t)zere arabayla 50 km yol alarak kuzeydojudaki Meyanduwab gehrine giftiler. General Hl)mayuni, Sakz bolgesinden doQruca Meyanduwab'a gelmigti. Oraya giden Kilrt heyetinde Mirza Rahma gifai, geyh Hasan, $ems Burhan, Ali AQa, Mir Agair ve

1944'de donemin Bagbakanr Nuri Said, Krlrtlerle bir anlaqma yapmak istedi. Ama hrikrimeti ikna edemeyip istifa etti. G0r0gmeler sonunda $eyh Ahmet serbest brrakrldr. lrak hriktlmeti bdlge rizerinde denetim kuramryordu.

1945 ilkbaharrnda lrak hrlk0meti ingiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ile General Abdulkerim Kasrm'rn komuta ettili Zebariler, Bervariler, Dostikiler, $erefaniler ve bazr gOqmen K0rtlerin de deste$ini saglayarak Barzani bolgesine briy0k bir saldrrr baglattr. Beg ay kadar stiren qarprqmalardan sonra Barzaniler geri Eekildiler ve lran sr nrrrna gittiler. Yukarrda da degindigimiz gibi ay-

14 Aralk (1946) g1nl sivil memurlardan ve agiret liderlerinden olugan ilk grup, teslim olmak ve General Faz-

zaman zaman Mahabad Klirt Cumhuriyeti'ne cogkuyla bajh ltklan nt ilan etmek zorunda kalmry olduklart igin gimdi iran ordusundan iyi muamele gdrmek ihtiyaunda olduklanru anlayan birkag kigi daha vard. Heyettekiler, General HAmayuni'yi affetmeyi niljdeleyen iyi bir mizag iginde gdrdt)ler. Bu nedenle de iyi izlenimlerle Mahabad'a dondtiler. Ve

diSerlerine de en gilvenilir yolun

nr gunlerde Dogu KUrdistan'da

lran'a baghltklanm ilan etmeleri oldu-

Mahabad'rn kurulmasr iqin yogun bir qahgma vardr. 1945 sonlarrnda srnrrr

Qunu sahk verirler." (Agy,

geqen Barzani aqireti do$ruca Mahabad'a gider. 2000'den fazla bir gucu olan Barzaniler, guqlerini cumhuriyete verirler. Onlarrn da katrlmasryla Mahabad'rn silahh savaqqr grictl '13.000'e kadar varrr. 30'a yakrn agiret. kabile veya kigilere ait bu silahh griEler iqinde Barzaniler buyuk bir yer tutarlar. Bu tarihe kadar Barzanilerde bagrmsrzlrga, ulusal kurtuluga. genig bir ulusal birlige dOnUk perspektif ve ga-

s

260-61

)

Bu alrntrdan da anlagrlacagr gibi Mahabad Krlrt Cumhuriyeti'ni kuranlarrn srradan bir agiret kafasrnr gegmedigi, ilkel bir milliyetqilige saplandrgr, zoru g6r0nce gok kolayca teslimiyeti seEti$i bir gerqektir.

Burada ilkel milliyetqilik 0zerinde durmak yerinde olacaktrr. llkel milliyetgilik evrensel bir kavramdrr. Hemen tUm geri ekonomiktoplumsal iligkilerin egemen oldugu som0rgelerde ortaya grkar. Feodalite 20. yuzyrlda artrk devletler d0zeyinde

"Ktirt egemen srntft teslim ahnmtg, iktidarstz hale getirilmigti, ancak Krirt bireyi hen[iz bu konumda de$ildi. Srra Ktirt bireyine geldi. Kiirt bireyi teslim ahnrp ihanet ettirilecekti. Bir halkl, di$erlerinden aytran en temel ozellikler dil, ruhsal yaqam larzt, yani ktilttir ve tarih bilincidir. TC, Ktirdistan'da askeri zor temelinde siyasal egemenli$ini sagladrktan sonra, ikinci agamaya gegti. " ba gor0lmemektedir. Daha qok kendi aqiret egemenliklerini korumaya do-

n0k bir qizgileri vardrr. 1946'da Mahabad'rn kuruluqunda onemli bir rol 0stlenirler. Bu da zorunluluklann yarattr$r bir rold0r. Yagamak iqin bu ro[] 0stlenmek zorunda kaldrlar demek daha objektil olur. Barzanilerin bu ddneme kadar. qegitli g0glerle olan iligkileri aydrnhk deQildir. llgingtir, her ayaklanmada "lngilizler bizi destekliyor" demererine kargrn. ingilizler, hem sdzde. hem de pratikte bunu asla kabul etmemiglerdir.

Mahabad'rn qokug0ne kadar olan stlrede Molla Mustafa'nrn hr.ik0metten bagrmsrz geligtirdigi birtakrm iligkiler de mevcuttur. O ddnem Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti Bagbakanr Cafer Bakrrof. kendisini ziyaret eden Krjrt heyetine Molla Mustafa'nrn bir lngiliz ajanr oldugunu soylemigtir. "Molla Muslala Barzani lngilizlerin

bir ajanrdtr. Durumu bu olunca da kendisine kugku ile bakmak ve ona kary dikkatli davranmak gerekir." (William Aegleton. 1946 Mahabad Krirt Cumhuriyeti, s. 1 13) Fakat ilginqtir. bu iddiayr ileri suren Sovyetler. aynr Barzani ile aynr d0nemde iligki kurmayr kabul ederler. Barzani Baku'ye gider ve yine aynr donemde lran'la da iligkiler kurup 96rrlgmeler yapar. lngilizlerle qegitli g0r0qmelerde bulunur.

Mahabad'rn ayakta tutulmasr iqin savag gOze alrnmaz. Qunk0 Sovyet

temsil guciln0 istisnasrz bir biqimde kaybetti. Kapitalizm tarafrndan iktidar gricti olmaktan grkarrldr. Fakat kapitalist emperyalizm feodaliteyi ekonomik, esas olarak da toplumsal planda tasfiye etmekten kaqrndl. Som0rgecilik politikasrnl surdrirebilmek iqin, somurge alanlarrnda feodal sosyal dayanaklara ihtiyag vardrr. Bu yolla s0mtlrge rjlkedeki halk, feodal egemen srnrf eliyle denetim altrnda tutulabilir, ulusal gaph halk hareketlerinin sosyal koqullarr ortadan kaldrrrlabilirdi. 20. yizytda bu yontemi gok srk kullanan sOmurgeci devletler oldukga baqarrlr sonuqlar almrqlardr. 1. D0nya Savagr'ndan sonra somurgeler sistemi derin bir sarstntt geqirdi. Tarihin drgrna itilen somrlrge halklar, savagrn getirdigi karrgrklrk iqerisinde tarihe akmaya bagladrlar. Ekim Devrimi bunda oldukqa Onemli bir rol oynadr. lgte ilkel milliyetqiligin ug vermeye baqlamasr bu ddneme rastlar. Feodal kahntrlarr s0rdurmekte rsrar eden emperyalistler, bunun yarattt$r sorunlarr da ilkel milliyetqilige g0z yumarak ve kendi grkarrna kullanarak agmaya Eahgtl. llkel milliyetqilik konusunda Kurdistan gok tipik bir 0lkedir. Uzerinde tarih boyunca kurulan sdmUrgeci egemenliklel onun ekonomik ve sosyal geligme dinamiklerini koreltmig, ortagag kahntrsr bir agiretler sistemi iqine hapsetmigtir. Osmanlr imparatorlugu'nun gdkuq agamasrnda, qa-

ga hazrr olmayan KUrt egemen srnrflarr karmakarrgrk durumdaydrlar. Bir kesimi burjuva anlamda bir bagrmsrzlrgr savunurken, di$er bir kesim lslam'rn 0mmet bilinciyle halifelik kurumunu savunabiliyordu. Fakat hepsi de aynr sosyal temelden gelen gruplardr.

"itket mittiyetgi 6rg\ilenmeterin dayand$t sosyal temel ajrlkh feodal, komprador. agiretgi ve bunlardan kaynaklanan yan-aydtn kesimlerdi. DoQuglan boyle bir sosyal-srnlfsal gergekliQe dayan r." (Abdullah Ocalan, Kurdistan'da ihanet ve igbirlikqilik)

Daha onceki bo[]mlerde 20. yizyrl bagrnda ortaya qtkan gegitli hareketleri incelerken bu durumu aErklrkla gorm0gtuk. Ug t0rden bir gruplagma oluqmugtu: Halk direniqine dayanarak samimi olarak bir qeyler yapmak isteyen radikaller, Osmanhcrhk, ummetqilik arasr bir qizgi izleyip otonomi bir Kurdistan isteyenler ve son olarak da TC'ye tamamen teslim olanlar. Bu Eizgilerin bagrnr qekenlerin sosyal-srnrfsal dayanaklarr ve kaynaklandrklarr yer aynrydr. Kemalistler onem srralarrna gore bunlarrn t0mrlnrin hesabrnr 1940'lara kadar gordu ve bir gUq olamayacak kadar igdig etti. Kuzey K0rdistan'da bu durum geliqirken, Dogu ve Guney Kurdistan'da politik nedenlerden dolayr zamana yalarak gUnrimrize kadar uzanmrqtrr.

yr

lqte 1946'da Mahabad'da ortaya Erkan durum, dengelere dayanarak biraz yer aqmak isteyen ilkel milliyetgi qizginin devamrydr. Dengeleri bozulunca evli evine yerli yerine gitti. Ve Mahabad K0rt Cumhuriyeti'nin Cumhurbagkanr Kadr Muhammed cumhuriyeli cogkuyla ilan ettigi Qarqrra Meydanr'nda Muhammed H0seyin, Seyfi Kadr ve Sadri Kadr isimli amca qocuklarryla yalnrz baqrna idam ipini bo$azrna taktr. Mahabad'rn qok0g0ndan sonra ilkel milliyetqi qizgi Dogu Krirdistan'da agrr bir darbe aldl. Ve uzun bir sure kendi kabuguna qekildi. Birtakrm faaliyetler olduysa da bunlar onemli boyutlara varamadr. llkel milliyetqi gizgi Dogu K0rdistan'dan Guney Krirdistan'a kaydr. 18 Agustos 1946'da Guney K0rdistan'da faaliyet g0steren lrak Ktirdistan'r Komrinist Partisi (gore$ de deniliyor). Rrzgariya Kurd ve Azadi Komitesi-Partisi diye adlandrrrlan 0q grup birlegerek lrak-Kurdistan Demokrat Partisi'ni kurdular (l-KDP). Molla Mustafa Barzani parti bagkanr, Hamza Abdullah'r sekreter olarak seqtiler. Boylece ilkel milliyetqi qizgi Grjney K0rdistan'da koalisyon tipi bir

partide . somutlagtr. Barzaniler 1947'de lran'dan qrkarrldrlar. $eyh Ahmet teslim oldu. Molla Mustafa ise lrak'ta barrnamayaca$rnr anlayrnca 14 grinlUk bir yur0y0qle 300 km.'lik bir yolu aqrp Sovyetler Birligi'ne srgrndr. G0ney Kurdistan'da silahlr faaliyet gok alt dUzeye indi.

1958'de lngiliz kuklasr Nuri Said

hrjkumetiyle Haqimi s0lalesinin lrak'taki egemenligine son veren General Abdtllkerim Kasrm onderliginde

bir darbe yaprldr. Yeni ydnetimin Krlrtlere geniq haklar tanryacagrnr vaat elmesi ve Sovyellerle dostluk kurulacagrnr agrklamasr 0zerine Mol-

la Mustafa Sovyetler'den d0nd0

ve lran Kurtleri'nin sempatisini kazandr. Sempati iranlr subaylardan satrn alrnan mtihimmatrn, malzemenin, paranrn, giysilerin lrak K0rdistan'rna g0nderilmesiyle somutlaqtr. Bu yardrm, lran'da KDP tarafrndan drgtitleniyordu ve Mustafa Barzani onderligindeki hareketine 1966'ya kadar b0yrik katkr sagladr.

$ahrn, Hagimi monargisini yrktrgr iqin affetmedigi Bagdat htlk0metini zayrflatmak igin Barzani'ye dogrudan yardrm dnerisinin gelmesi qok zaman almadr. $ah bu yardrmla K0rt ulusal hareketini dogrudan etkisi altrna almayr da umuyordu. Barzani hareketinin yardrma dayanmast ve hareket briy0d0kqe yardrma baghhgrn artmasr, sonuqta Kurt hareketinin varh$tnrn

yalnrz yardrmla yaqayabilmesi dugunrlluyordu.

Tahran htlkrlmeti Barzani'ye yardrm ederek iran'daki Krlrt hareketini taralsrzlagtrracaQrnr veya lrak ve iran Kurtleri arasrndaki dayanrqmayr yrkacagrnr dugUn0yordu. $ah yardrmr art-

trrrnca. Barzani'nin lran Krirtleri'nin siyasal eylemlerinin srnrrlandrrrlmasrnda lranlr yetkililerle igbirligi yapmasrnr istedi. Sonug, Ktirt ulusal hareketinin lran KDP'sinden butUn eylemlerini "dondurmasrnr" isteyen unl0 "tez" oldu. Bu teze gore, lran KDP 0yeleri igin dogru hareket yolu "sakin" durarak, Tahran huk0metinin Barzani'ye yaptt!t yardrmr kesme tehditini provoke edecek bir eylemde bulunmamaktr. Bu tezi kabul etmeyen her KDP militanr lrak Kurdistan'rnda "persona non grata" (istenmeyen kigi, bn) kabul edilecek ve lran Krlrdistan'rndaki qah rejimine kargr her ciddi eylem "Krirt devrimi"ne kargr eylem olarak gorulecekti. Bu srrada ytjzlerce iranlr Krirt militan Bagdat h0k0metine kargr savagmak 0zere peqmerge saflarrna katrlmrgtr. 1967 baglarrnda KDP 6nderleri ve

militanlarr artlk Barzani ve Tahran hrlktlmeti arasrndaki igbirligi siyasetini desteklemeyecekleri sonucuna vardrlar. lrak'r terk ederek iran'a dondriler. Onlarrn ddnmesinden 6nce de Krirt koy[jlerle $ahrn polisi arasrnda bazr qatrgmalar qrkmrqtr. Militanlarrn d6n0gu uzun zamandlr silahlr ayaklanma iqin bekleyenlere cesaret verdi. Mahabad, Baneh ve Serdeq arastndaki bolgede ayaklanma anlayrgr qok qabuk geliqti. Harekete dnderlik etmek 0zere KDP Devrimci Komitesi kuruldu. 1967 krgrnda baglayan gerilla mucadelesi 18 ay srlrdrl. lran ve Barzani kuvvetleri arasrnda srkrgan ve kendilerini oldukga yalnrz bulan genE ve deneyimsiz onderler cesurca savagtrlarsa da sonuqta yok edildiler. (Bu olaylarrn son krsmr $emdinli yakrnlarrnda gergeklegmig ve i-XDP'ye mensup 700 civarrnda pe$merge Barzani kuwetleri taraflndan gerqeklegtirilen bir katliamda 6ldtjrrjldtiler.) Elektrik muhendisi $erifzade, ogrenci Abdullah Muini, imam ve devrimci komite Uyesi Mkala Avara iran ordusuyla savagta dldtlruld0ler. 1968 baharrnda S0leyman Muini (Abdullah'rn a$abeyi) lran srnrrrnr geqmeye qahgrrken Barzani'nin emriyle lutuklandr ve idam edildi. Cesedi lranh yetkililere verildi ve iran'daki Eeqitli KUrt gehirlerinde teghir edildi.

Onderlerini yitiren hareket q0ktU.

ve

Bazr militanlar lrak'a kagtrlar;

KDP yasallaqtr. Ancak vaatler bu kadarla kaldr. Kasrm ydnetimi oyalama takti$iyle Barzani ile KDP'yi 1961'e kadar bekletti. Gdrrigmelerden sonuq ahnamayacagrnr anlayan KDP Eyl0l 1961'de genig gaplr bir ayaklanma baqlattr. Bu ddneme iligkin bilgiyi Abdurrahman Kasrmlo'dan aktarahm: "1 961 Eylul'rinde lrak Kurdistan'rnda silahh bir ayaklanma bagladl ve dogru-d0rust bir programr olmamasrna karqrn lrak Krirtleri'nin desteQini

Barzani'nin pegmergelerine yakalanmamak igin saklandrlar. 40'tan fazla l-KDP militanr Barzani'nin adamlan tarafrndan oldtirrild0 veya yakalanarak iranh .yetkililere leslim edildi.. (A. Kasrmlo, lran Kurdistan\, s. 42-44) 13 Temmuz 1989'da Viyana'da iranlr yetkililerle otonomi gOrOgmeleri srrasrnda yaprlan suikastle katledilen I-KDP onderi A. Kasrmlo, Barzaniler igin oldukEa yumugak bir tislup kullanmasrna kargrn yine de onlarrn ca-

niyane pratiklerini aktarmaktan kendinialamryor. '1968'den 1970'e kadar suren Barzani teror0 sonucu iran-KDP'nin beli krnldr. 20 yrldan fazla s0ren bir emek ve Eaba sonucu ortaya Erkartrlabilen yurtsever bir direniqqi hareket Molla Mustafa Barzani tarafrndan, hem de fagisl $ah adrna katliamdan gegirildi. llkel milliyetqilerin en onemli saplantrsr kendi baglarrna bir hiq olduklarrnr, mutlaka bUyuk devletlerden biri-

nin koltuQuna srgrnmak zorunda olduklarrnr dug0nmeleri ve halka asla guvenmemeleridir. Qok kolay efendi degigtirirler. Molla Mustafa Barzani bu konuda emsalsiz bir ornektir. Ancak bu kadarla bitmeyecek. Molla Mustafa Barzani, hiqbir zaman devletler duzeyinde megru kabul gOrmemigtir. Her zaman devletlerin pis iglerinigOren ve karanhk iqlerini yuruten gizli servisler ve istihbarat org0tle.ri d0zeyinden yukarr qrkmamrgtrr. lran'la iligkisi kanh terOr gebekesi SAVAK, lsrail'le iliqkisi MOSSAD. Ttirkiye'yle iligkisi MiT, Sovyetlerle iligkisi KGB, Suriye ile iligkisi EL MUHABERAT, ABD ile iligkisi CIA eliyle kurulmugtur. Orne$in bir donemin un[] ABD Drgigleri Bakanr Henry Kissinger, '1975 yenilgisinden sonra, Molla Mustafa Barzarii'ye gdnderdigi gizli mektubunda bu iligkiyi goyle agrga vuruyor: "EQer Amerika Birlegik Devletleri hilkAmetine durum hakknda daha fazla bilgi vermek iqin Washington'a bir kurye gondermek isterseniz onu memnuniyetle kabul edecejiz. $imdiye kadar yapmry oldufiumuzu strdhrebilmek igin gizliliQin blyilk 6nem tagtdtQr kantandaym. Yalnz bu nedenle ve 1zellikle sizin kigisel gilvenliSinizi dlgt)nd08Amlzden sizinle burada gahsen gdrt)gmeyi istemekte tereddlililyt)m. " (Erbil Tuqalp, Zehir Y0kl0 Bulutlar, s. 36) Molla Mustafa Barzani bu kirli, kanh ter6r drgutleriyle gok ydnlrl iligkiler geligtirirken, yurtsever olan, biraz direniggilik yapmak isteyen her Krirt hareketine veya kigisine istisnasrz saldrrmrg, katletmiq, yagam alanr brrakmamrglrr. Bu konuda sayrlamayacak kadar yurtseverin kanrna girmigtir.

Saitler komplosu Qok Earprcr bir Ornek de Saitler komplosudur. 1964'de Molla Mustafa

Barzani Kuzey-Batr Krlrdistan'da KDP'nin bir kolunu olugturmak iqin girigimde bulundu. 0 d6nem Kuzey'de-

ki Kurt hareketinin Onde gelenlerinden Faik Bucak bu partiyi Orgutlendirmek igin faaliyete gegti. 1965'de T0rkiye Krirdistan't Demokrat Partisi kuruldu. Temmuz 1966'da MiT ve KDP eliyle Faik Bucak'rn Urfa'da katledilmesiyle Sait Elgi onun yerine genel sekreterlige getirildi. Gerek Faik Bucak ve gerekse Sait Elgi dur0st ve namuslu yurtseverler olarak tanrnmrglardr. KDP'nin Trlrkiye'de orgutlenmesine neden gerek duyulduQu konusunda geqitli yorumlar bulunmasrna ragmen 1970'lerde ortaya qrktrgr kadarryla, mensuplarrnrn bir krsmrMIT'le iliqkilidir. Yani TC'nin l-KDP'den haberivardrr. Bu 6rg0tlenme krsa zamanda genig bir aydrn tabakayla iligki kurmug, bazr protesto gdsterileri ve mitingler d0zenlemigti. Fakat bunun otesine geqmedi[i ve bu tr]rden eylemleri daha farkh reformist gruplarrn da yapabildigi ortaya Erktr.

Aynr donemde bu grup iginde yer alan Sait Krrmrzrtoprak ve grubu ise T-KDP'nin sagcr ve pasif oldugunu ileri srirerek yeni bir KDP kurdu.Bu org0tlenmenin bagrnr qeken Sait Krr-

mrzrtoprak, diger adryla Doktor $rvan'rn qrkrgrndan rahatsrz olan Molla Mustafa Barzani, denetiminden qrkmaya baglayan Kuzey'deki Kurt


(save

ta

.

hareketini 6nleminin yolunu

buldu.

bir

lumsal Kurtuluq dergisi, s. 38-39,

78) s0r-

Yaklaqtk 40 ytl I-KDP ile iligki d0ren ve y0z yrla yaklagan yagryla stnda varrlan ozerklik anlagmastndan asrrlrk bir qtnar agacrnr andrran sonra karargahrnr Zaxo'ya kuran y0k K0rt yurtseveri Mele AbdurrahDoktor $tvan, qok ktsa s0rede 619Ut- man, Molla Mustafa Barzani'nin lenmesini geniqletti ve silahlr mUca- yonUne boyle rqrk dele igin galtqmalart baqlattt. Bu Melle Abdurrahman'rn qu rum Sait Elqi'nin KDP'sinin etki alant- ilkel milliyetqiligin nasrl bir yara oldunr, dolayrsryla Barzani'nin etki alanrnr $unu bir ibret belgesi olarak g0zler daraltryordu. Barzani komployu 0n0ne "Yoldaglar! Ne kadar parti varsa noktada kurdu ve iki eski dostu komplo dtlzenlemekte '1970'de lrakydnetimiyle KDP

ara-

bubir

iyi iligkiler kurulmastna kargr deQiliz, ama bu. bizim kurban ediligimiz paha*na m olmah? Biz Ktirtler, ABD ve iran'tn geref sdzlne gilvenearastnda

rek dlgmana karg koyduk ve onunla savagilk. Bize mtikafat olarak soz verilen 1zerklik nerede?" Evet Molla Mustafa ihanetinin mtikafatrnr soruyor. Ama egemenler her zaman hainlere "mrlkafat" vermiqler-

tutuyor. sozleri

du-

bu karqr

seriyor:

dir. Trpkr TC'nin Kdr Sadi'ye, be/e vb.'lere verdiQi gibi. Molla

RayMus-

"1946'da Mahabad'da ortaya grkan durum, dengelere dayanarak biraz yer agmak isteyen ilkel milliyetgi gizginin devamtydr. Dengeleri bozulunca evli evine yerli yerine gitti. Ve Mahabad Ktirt Cumhuriyeti'nin Cumhurbagkant Kadr Muhammed cumhuriyeti co$kuyla ilan etti$i Qargrra Meydanr'nda Muhammed HUseyin, Seyfi Kadr ve Sadri Kadl isimli amca gocuklanyla yalnrz ba$rna idam ipini bo$azrna taktr." kargrya getirdi. Yrllarca fagist TC'nin zindanlarrnda omuz omuza direnmig iki yurtsever, kurulan komplo ytjzunden birbirini katlettiler. Bu olayrn komplo oldu$u ve MiTBarzani tarafrndan duzenledigi yaygrn olarak bilinmektedir. Bu konuda PKK Genel Sekreteri Abdullah Ocalan gdyle degerlendiriyor:

"Gilney Klrdistan'da lrak rejimine kary Klrt halkntn y0r0tt08i savag Kuzey Klrdistan'da da blylk ipi ve sempati toplar. Barzani bAt)n bu geligmeleri kendi agiretgi onderliSi alilnda toplamak igin birgok qareye bagvurur. B0t0n K1rdistanln kendi otonomi amaglanna hizmet etmesi igin Gilney'deki savagn cephe gerisi durumuna gelmesine qalrytr. Bu donem T-KDP geklinde ve yine KDP'ye bajlt olarak geligen orgiltlenme igindeki devrimci ve yurtsever kigiler Barzani'yi tedirgin eder. Barzani'nin Kuzey'deki geligmelere ylklediQi misyon bellidir. Aynca bdylesi bir geligme Thrk sdmlrgeciliSinin de kabul edemeyeceSi bir durumdur. Fagist TArk devletinin dayatma ve istemleri sonucunda T-KDP, Ttirk MiT'inin bir kolu durumuna getirilir. Bu hareket igindeki devrimci ve yurtsever ogeler gegitli komplo ve cinayetlerle katledilirler. Bunlann iginde Faik Bucak, Sait Elgi ve Sait Krmtztoprakln durumu Barzanihin bu hrs igin ne kadar gozilkara oldujunu gdstermektedir. Bu cinayetlerin iglenmesi, hem Barzani ve hem de T1rk somt)rgeciliQi igin vazgegilmez bir 6neme sahiptir. Barzani bu sire iginde Tlrk devlet yetkilileriyle sirekli iligki halindedir. Eger kendi g*ar ve politikastna gozyumulursa TArk devletinin gkarlannt tehlikeye sokacak bir gaba igerisine girmeyeceji gibi, Tilrk devletine digman faaliyetler kargtanda da tawr al acaE m bel i rtm ekted i r. KA rt halk n n TIrkiye'deki Tirk kardegleriyle demokratik bir ortamda sorunsuz yagad$m ve bu durumun Osmanh devrinde de boyle olduQunu Cevdet Sunay, Slbymen Demirel, Bhlent Ecevit gibi Tilrk devlet adamlanna ya.zdtmektuplarda dile getirir." (A. Ocalan, Serxweb0n Ocak 1989, s. 23) Molla Mustafa Barzani'nin TC ile iliqkileri igerisinde pek qok katletme olayr da yaganmrgtrr. Bunlarrn tumrinri tek tek agmak, qahgmanrn kapsamrnr agacaktrr. Ancak birkaq ornek daha verilebilir: "-Beni dogruluk kurtard. -Yoksa Doktor $rvan ve Sait Elgi gibi sen de oblrlbbilirdin. -Evet, inann 23 imam 6ld0rdtiler. -Santnm onlar biaz dt)rist imamlard, oyle deQil mi? -Evet iyiydiler. Onlardan yurtseverlik kokusu geldiSi igin 6ld0rdil.l.er." (lmam Zeynel Aslan, Abdullah Ocalan-Melle Abdurrahman sohbeti, Top-

fl

hepsinitantdm. Demeyin kibu yaghdr, bir gey anlamaz. Haytr... Yagma ve kigiliSime gdre yagamdan gok dersler Ekardm. Fakat ne yazk ki erken unutuyorum. Bu da yaghhktan. Siz de bilirsiniz ki, insan yaglantnca

unutkan olur. $imdiye kadar

Kirdistan'da kag parti qkmrysa hep halhmtzla oynamryilr. Bundan biraz kir kapmqlar, bu hlkeden bir ktsmtna konmuglar. Ve oyle zengin olmuglar ki, evler, kogkler yapmrylaS yabancr bankalarda paralan var. Ozellikle lKDP igin soyllyorum, gimdiye kadar iqinde olduQum parti igin. Halen de bu partiye mensubum, partinize katilmadm daha. Onlar Kilrdistan topraklanm gkarlan kargrstnda lrak'a satmrylar. Evet halkmtz kolayhkla satmrylar. Fakat lran Kirtleri 6yle de|il. Gilney Kirdistan'da Kt)rtluk yok. $imdiye kadar yurtseverlik kokusu kimden gelmigse kafasm kesmigler, 1ldilrmlgler. lnantn ben de ellerinden zor kurtuldum. Neden? Bende Kilrtlik daman olduQu iqin Ne zaman kafamr kesecekler diye dt)gt)nArlm. YurtseverliQiyle tannan herkesi kurguna dizer, 1ldilrlrlerdi." (Agy, s. 75)

UtanE

belgelei

Niye yapryordu bunlarr Molla Mus-

tafa Barzani ve qetesi? Bu sorunun yanrtr hem qok basit, hem gok karmagrktrr. Basittir, g0nk0 halkrndan utanrr ve onu yalnrzca somrirulecek bir nesne gibi gorUr. Karmagrktrr, q0nkU o kadar iple kendisini efendilerine baglamrgtrr ki, onlarrn sdzlerinden bir sanlim drqarr grkamaz, onlarrn kdlesidir. Bu konuda ABD Baqkanr Jimmy Carte/a yazdr$r mektuplar birer utang belgesi gibidir. O ABD ki, daha kanh elini Vietnam'dan gekeli birkaq yrl olmugtur, bu mektuplar yazrldrgrnda. 9 $ubat 1977 tarihli cevapsrz mektuptan bazr bol0mler aktarryoruz:

"Bize KArt devriminin, hem Birlegik Devletlelden, hem de lran'dan destek goreceQi soylendi, o gekilde ki, Kt)rtler iqin gergek bir ozerkliQi ve lrak igin demokratik cumhuriyeti gergeklegtirmek igin mt)cadele eden Khrtlerin lrak rejimi kargrstnda dayanabilmeleri mhmkhn olsun. Bunu ilgili taraflar arast nda heyetle-

rin

gelig-gidigi izledi ve hzla dostlanmtz arasnda koordinasyon saSland. (Bunlarrn CIA ve SAVAK ajanlarr oldugundan kugku duyulmamahdr r-bn)

Cezayir Devlet Bagkam Bumed-

yen vasftastyla lran $aht'yla temas kurulmugtur. Aynca Kirt sorunu sona erdigi taktirde BAAS'n komgulanna

kary politikaxnt deQigtirmeye ve Moskova ile olan iligkilerini ksmaya hazrltklt olduQu dolaylt yollardan Amerika'ya bildirildi. Saytn Bagkan, biz, iran ile lrak

tafa bunun cevabrnr kendisi veriyor: "iran miltteci kamptartnda mt? K1rt halkrntn kitleler halinde Glney, lrak'a silrillmesinde mi? Bailh illkelere doSru daQilmada mt? Ailelerin, kadn, qocuk ve yaghlann bolilnmesinde mi? lgkence alilnda 6lt)mde mi? KArt miltecilerinin lran makamlannca ansEtn s1rilme ve gonderilme korkusunda mt? Biz sizden 1ylesine, yapt$mz iyiligin (bu iyilik komrjnistleri ve yurtseverleri katletmek ve kom0nizmin K0rdistan'a girigini 6nlemektir; 6te yandan Kurdistan'rn petrol0n0 emperyalizmin emrine aqmak iqin K0rt kanr dOkmekli) iki mislini istemiyoruz, hatta egitini bile. Biz yalntzca Khrtlere vaat edilen ozerkliQin verilmesini istiyoruz.

Sayn Bagkan, Klrt dramrntn son perdesi heniz yeni baghyor. O ya bir trajedi ile bitecek veya onun sonu yeni bir baglangry olacak. Bu size ba|il. Saytn Bagkan, eSer Amerika'nn verdi|i soze tam olarak inanmasaydm, halhm bugin iqine dl$tiigil telaketlerden kurtarabilirdim. Bu, BAAS'n politikaam tam olarak desteklemek ve onunla gt)qleri birlegtirmek yoluyla yapilabilirdi. Ama bu tutum Amerika'ntn ilkelerine ters dilger, lrak'tn komgulanna da zarar verirdi. Ancak lst dereceli Amerikalt yetkililerin (bunlarrn CIA ajanlarr oldugu kuqkusuzdur, bn) teminail izerine igbirli}ini tercih ettim." Molla Mustafa yalvarmaya devam ediyor:

"Bu arada

imit

ediyoruz ki

iran'daki Kirt milttecilerinin Amerika'ya gelmelerine mlsaade edilecek ve onlara makul bir maddi yardtm tahsis edilecektir; daha onceleri bagka hlkelerden gelen mlltecilere tahsis edildiSi gibi.

Saytn Bagkan dilerim ki, haltumtn

yaralanna deva bulmak igin qaba gostereceksiniz. Ve onlann yurtlanna donmesi ve temel insani haklanna kavugmalartm saSlayan kahraman siz olacakstntz. Bir zamanlar onlann da sizin igin kahramanl* yapt*lan gibi. Yanm astrdan fazla bir zamandtr, halfum bt)tt)n gt)venini, umudunu bana bagladr. $imdi ben bu umudu size devrediyorum." Bu ihanet belgesi karqrsrnda soylenecek tek qey var: bir halkrn kaderiyle bu kadar kOtrl oynanmamahydr. Molla Mustafa, layrk oldugu gekilde de, 1979 yrlrnda ABD'nin Virgina Eyaleti'nde bir hastanede 6ldri.

inA

mffiy etgilik Kiirt toplumunun kanayan

sosyallarasdr

Barzani drneklerini tarihsel akrq iginde defalarca gord0k anlatrmlarda. Fakat bu ornek yakrn tarihimizin en uzun stireli. en koklu bir ihanet hare-

ketidir. 1931 yrlrndan bu yana Kurdistan'da s0rekli adrndan sOzettiren bu hareket geriye don0lUp bakrldrgrnda ytizbinlerce insanrmrzrn kantnt dOkmesine ragmen sahip qrkrlacak, temel alrnacak, sonuna kadar savunulacak bir tek deger yaratamamrgtrr. Aksine K0rdistan halkrnrn bagnna, belki de qok uzun zaman srlrecek bir yara agmrglar, bir bo[im halkr da kendilerine benzegtirmiqler. G0ney Krlrdistan gergeginde hakim olan yan bug0n direnmekten kaqan bir halktrr. Ozellikle son yrllarda bunun pratigi defalarca g0rulm0gt0r. Yani ilkel milliyetqiligin Barzani prati$inde ortaya qrkan sonucu ihanetgi bir tutum ve direnmeden uzaklaqan bir pratik olmuqtur. 70 yrldrr Krirt halkrna karqr her t0rl0 soykrrrmr, kimliksizligi, acryr, iqken-

ceyi, surgunu dayatan TC'ye demokratik, sorunsuz, dostumuz diyen; lran somrlrgecili$ine kargr direnmek isteyen yrizlerce peqmergeyi para ve qrkar karqrlr$rnda katleden: o, dunya halklarrnrn en zalim, en terdrc0 ve dzelde Krirdistan'rn bugrjnku durumunun bag sorumlusu ABD'ye "51. eyaletiniz olmak istiyoruz" diye mektuplar yazan', her grin elini direnigqi kanrna batrran, Melle Abdurrahman'rn deyimiyle "yurtseverlik kokan her insanrn bagrnr kesen" bir 6nderlige halen yurtsever, devrimci vb. gibi srfatlar yakrgtrrmak, ya suq ortaklrgr, ya da derin bir gaflettir.

Kurdistan tarihinde hep iki qizgi egemen olmugtur: Birincisi teslimiyet ve ihanet; ikincisi direniqtir. Bu galrqmada birinci qizgiyi incelemeye, bunun nedenlerini ve sonuqlarrnr izah etmeye qahgtrk. Amacrmrz da buydu. lkinci gizgiyi fazla one qrkarma geregini duymadrk. Ancak bu bO[]mde bir karqrlagtrrma gere$i ortaya grkmaktadrr. Birinci gizgi her zaman ve her yerde temsilini en yetkin bigimde or-

"Krirdistan tarihinde hep iki gizgi egemen

olmugtur: Birincisi teslimiyet ve ihanet; ikincisi direnigtir." taya koyarken. ikinci qizgi hep geri plana itilmig. temsilini qok az bulabilmiq. ihanetin hammaddesi haline getirilmigtir. Ama grinrjmuzde bu iki qizgi belirgin biqimde ayrrqmaya baqlamrg, kendi temsillerine kavuqmugtur. Halen varhgrnr devam ettiren tarihin en eski halklarrndan biri de K0rtlerdir. Ama bugun en sefil, en utanrlasr, bir durum iginde bulunan halklardan biri de yine K0rtlerdir. Bu durum tilkesini ve halkrnr seven her drir0st insanrn vicdanrnr srzlatmakta, utanq duygusu iqinde ya$amasrna yol aqmaktadrr. Fakat yaklagrk 20 yrl once bu utang duygusu ile yaqamak istemeyen, bir geyler yapmak isteyen, Kurt halkrnr bu durumundan grkartmak, onurlu bir yere gelmesi iqin yol gostermek isteyen bir avuq namuslu insan bir araya gelerek bir temsil gUc0 oluqturmak, direnmeye biraz yer aqmak istediler. Kendilerine Kurdistan Devrimcileri dediler. Daha ilk adrmda karqrlarrna tarihsel kokleri qok eskiye dayanan bir hastalrk qrktr: lhanet. Hatta 6ylesine b0y0k bir ihanet ki, neredeyse koskoca bir ulus bu batagrn iqine gekilmigti. Bu bilinqle hareket eden K0rdistan Devrimcileri kendilerini ozenle bu bataktan uzak tutmaya galrgtrlar. Fakat ihanet 0ylesine sinsi ve dylesine yaygrn ve igseldi ki, onlarrn

saflarrna da srzmayr baqardr.

Bu

konuda PKK OnderliQi'nin oldukga ayrrntrh bilgiler vermiq oldugu bilindiginden girmiyoruz. 1980'lerin bagrnda artrk onemli bir temsil g0cu haline gelen ve di-

renmeyi kendisine temel alan PKK'ye qok yonl0, gok karmaqrk saldrrrlar d0zenlendi. Parti iqine ajan srzdrrmaktan, geqitli sol ve saQ maskeli dtigman baglantrsr org0tleri saldrrtmaya kadar uzanan bir dizi saldrrr ve yonelim gundeme sokuldu. Fakat onderligin gaba ve uzak g0r09l0l0$0yle bunlar agrldr. Ortaya grkarrldr ve qogunlukla ezildiler.

Sonug "Evet, halktmrz yaraltdrr: gor[)nlrde durgun, bilingsiz ve orgitslzd1r. Ama daha derinde higbir halkrn sahip olamayacapt kadar 6fke ve kinle dolu olan bir halkilr. DoQaya, topluma ve kendisine bakg kin ve 6fke saqmaktadr. Gergindir, kugkucudur, alayctdtr, intikamctdrr, sayEldrr ve merhametlidir, yardm dilenir u.e kendisine sahip Ehlmasm ister. lgkence gdrmig ve ad gekmigtir. gok eziktir, qaresizdir, merhamet dilenir ve dua eder. Halk gerEekliQ| miz igte budur. Direngen sabrh ve ariftir. Yeni bir donemden gegerken. daha saytstz ozelliQiyle kendisini dr ga vuran halk gerqekligimiz ve bu gergekliQin kendine ozg0 direnmeci kigiligi bdyledir. Direnen halk ger-

gekliSimiz budur. Belki gAmb0r gilmbt)r ayaklanmamaktad r : ama bu alttan alta sirekli bir ayaklanmayr beyninde yagayan, kendisini rahatsrz etmeyen bir ofke iqinde yagamm sirdt)ren ve kendisine ozgir ayaklanmayt tutturan bir halk gerr

gekliQidir. Bu halk ihanete uQram6-

ttr. Netret etmektedir, affetmemektedir: ama intikam da alamamaktadtr. Bu, bdylesi bir ayaklanmadrr. Bunu bilmekte ve gormekte, ama elr ulagmamaktadr. Halhmtz boylesi bir devrimci konumda bulunmaktadtr. Sirekli aldatilmakta ve ilstelik aldatild$m bilnektedir. Halhmz igte boylesi bir aldatilmaya kary direnme iQindedir." (4. lnanq. Ozgrlr Halk, Arahk 1991. s. 25) Bu alrntr KUrt toplumunda madalyonun iyi yrizudur. Bir bagrmsrzlrk ve 6z90rl0k hareketinin esas alrnmasr ve reddetmesi gereken ydnlerin de aqrk bir ifadesidir. Ne geqmiEte. ne qimdi. ne de gelecekte ihanetin her ttlrlusrine bulagmrg. bunu temsil edip yaqatmrq KUrt egemen srnrflarr ve onlardan kaynaklanan kesimlerin Krirt halkrna bir gey ver-

medikleri ve vermeyecekleri

Eas-

maz bir gerqektir. Bu yuzden dryoruz ki;

"BugAn KArdistan devrimintn

oninde iki tilrll tarihi miras vardrr Birincisi tarihte zengin bir insanltk killfirA orhmtnda, yabancr egemenliQe, hakim snilara ve doQaya kary amanstz bir savagtm iqinde olugmug Kt)rt yiQitliQi-mertliQi biEt minde somutlagan Ki)rt halktntn dr renme tarihi: ikincisi, halka baskt. yabana egemenliSe ugakhk temelinde olugan ve bugln kargtmtza ddneklik, korkakl k, kaypakltk, millr ihanet. tilm insani ve yurtsever deSerlerinden soyutlanm6, fosillegmig bir insan artrQt gibi somutlagan hakim sntflann tarihidir. Biz bu ikitarihi miras birbirinden kesinlikle aytrt ederiz. Halk tarihine ne kadar sahip Ekar ve devrimci milcadelemizin kokl haline getirirsek, hakim stnilarrn tarihini de o kadar ayrrt eder ve lanetleriz." (Kirdistan Devriminin Yolu, s. 95) Nimet Sevim, Ahmet Qapan, Bekir Meriq 15 Aralrk 1992 - 1 Mart 1993


ARGK, 1993'iin zorlu miicadelesini bagararak

1994'UN ZAFERINI DE HAZIRLADI

Gerillalar Metina mrntrkasrnda TC guglerine ait bir helikopteri dUqrir-

adet B-7 ve 1 adet kalagnikofa da el konuldu. Qatrgmada 5 gerilla da qehit dri$tu. $ehit d09en gerillalarrn kimlikleri: Seyit Rrza (Yusuf MER, Ovacrk1971), Bager (Mesut YlLDlZ, Varto1973), Erdal (Emin QAKAN, $rrnak'l 968), Kendal, Berxwedan. Kato daglarrnda drigman g0gleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmalarda 2 uste$men, 1 aste$men, 7 korucu ile 15 asker 0ld0r0l0rken, 3 helikopter de d0qrir0ld0. Qatrgmalarda 7 gerilla da gehit dugt0. Gerillalar Krzrltepe'de TC'ye ait

d0ler.

but0n bankalarr ateqe verdiler.

Gerillalarrn Bing0l'rin SOyrek k6yune d0zenledikleri basktnda 4 kontra elemanr 6lduruldu, Agit (Sipan PAMUK, Silvan-1969. 1991'de

Gerillalann Sason'un Crlxaz k6y0ne dUzenledikleri baskrnda 2 koru-

25 Kasrm 1993

f

Gerillalarrn $rrnak-Cizre yolunda d0gman guqlerine attrklarr pusuda 3 askeri araq imha edildi.

I

Gerillalarrn Cizre'ye yaptrklarr baskrnda h0kiimet konagr, PTT, karayollarr binasr, MiT binasr, polis binasr ve nufus dairesi agrr silahlarla tarandr.

I

Silopi'ye baQlr Hasena ve Xrnrs

kdyleri dugman taraf rndan bogaltrldr.

I I

I

I

D0gman g0gleri Kulp'un Reqika,

Basika. Xegika k6ylerini bogalttt.

I

Gerillalar Batman'da Refah Par-

tili ve aynr zamanda kontra

elemanr

olan 3 kigiyi cezalandrrdrlar. Batman'da dugman g0qleriyle gerillalar arasrnda qrkan gatrgmada 2

I

polis olduruldu.

I

Gerillalar Kozluk'un Pelke k6yunde 1 ilkokulu yaktrlar. Gerillalar Dersim'de 1 kontra

I

elemanrnr cezalandr rdrlar.

I

Gerillalar Kurtalan-Siirt yolunda dugmana ait 1 panzeri imha ettiler. Gerillalar BeErrr'de ingaatr yeni biten 1 karakolu rmha ettiler. Mava-Derhave koyunde 7 korucu silahlarrnr Drrakarak koruculuktan

I

I

istifa ettrler. Hazro'da dugman guqleriyle ge-

I

rillalar arasrnda Qrkan Qatr$mada korucubaqr ve 3 asker Olduruldrr.

I

dugman g0qlerryle gerrllalar arasrnda qrkan qatrgmada 1 gerrlla $enrt du$tu 'l gerilla da esrr d0gtu. Gerillalar Sason'da 1 korucuyu

I I

frndan katledildi.

elemanrnr cezalandrrdrlar.

panzer imha oldu.

I

Gaba/rn Tola M6mira kdyunde

1 ajan cezalandrnldr.

I

Gerillalarrn $irvan'rn Gund Ke-

vir kdyu yoluna doqedikleri

mayrna

basan 3 korucu yaralandr.

I

Gerillalar Hani'nin Nerip koyUne

I

ralandr.

I

Adana ve Mersin'de TC grjqleri

PKK'nin kurulug yrldon0mrj kutlamalarrna katrlan 400 civarrnda yurtseveri gozaltrna aldr.

I

Gerillalarrn Savu/un $atih koyUne duzenledikleri baskrnda 4 korucu old0rrlldu.

I

Kulp'un Kanika koyUnde d0gman g0qleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrEmada 4 asker 6ld0rtlldu. Ergani'de duEman gUqleriyle gerrllalar arasrnda qtkan qatrgmada Newroz ve Bahar adrndaki gerillalar

I

qehit dugtu. 29 Kasrm 1993

I

istanbul'un Gazrosmanpaga. Begyuz.evler. Emek Mahallesi. Maltepe ve Umraniye'de PKK'nin 15. kurulug yrld0n0mri vesilesiyle ERNK Refah Partisi Maltepe ilqe bina-

sr ERNK taraf rndan bombalandr.

I

0zgur Grlndem gazetesi Van dagrtrcrsr Adnan lgrk, kontra elemanlan taraf rndan katledildi. Batman'da M. Raci De$irmenci adlr yurtsever. kontra elemanlarr

Gerillalarrn Qemrggezek-Elazrg yolunda dUqman g0glerine attrklarr pusuda 1 usteQmen. 2 uzman qavug

taraf rndan katledildi.

ve qok sayrda asker 0ld0rrild0.

y0zbagr 0ldurrildu.

I

I

Gerillalarrn idil'in Arabkir k6yri yoluna doqedikleri mayrna qarpan 1

DEP Tatvan ilqe Bagkanr Niyazi

I

26 Kasrm 1993

I

I

I

Ozdemir, kontra elemanlarr tarafrndan katledildi. Mersin'de gerillalarla polisler arasrnda qrkan qatrgmada 2 polis ya-

I

Batman'da Nuri Qoban r42t ad-

Ir yu(sever. kontra elemanlarr tara-

I

Eruh'ta gerillalarla drigman gug-

27 Kasrm 1993

.. I

bombalr saldrrr lar gerqekleqtirdi.

cezalandrrdrlar.

leri arasrnda qrkan qatrqmada 2 asker oldurtildu, 9 asker de yaralandr. Batman'da Musa D[iri,i, Yahya Qiloglu, ismet Demir adrndaki yurtseverler. kontra elemanlarr tarafrndan katledildi. Gerillalar Batman'da 2 kontra

I

Gerillalar Tatvan'rn T0lti ve Xiyaret6 koyleri ilkokullarrnr yaktrlar. Dersim'de d0gman g0gleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 25 asker Oldtiruld0, 30 asker yaralandr, 3 gerilla da gehit d0gt0. $ehit dugen gerillalarrn kimlikleri: Fer-

I

I

1

Malazgrrt'rn Prranlr koyunoe

de yaralandr.

3 Aralrk 1993

rafrndan katledildi.

cu oldur0ldri, 2 korucu da yaralandr.

1

gerilla da gehri ous1u.

daki yurtsever, kontra elemanlan ta-

I

katrlma. takrm komutan yardtmctst) adh gerilla da gehit d0qtu.

I

G0ney K0rdistan'rn Barzan mrnIrkasrnrn TC gUqleri tarafrndan bombalanmasr sonucu 3 kiqi oldrj, 6 kiqi

I

Bestler'de dugman gUqleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada 1

man (Ahmet TETiK, Pazarcrk1971 ). Partizan (Ahmet ..., Silvan). Aslan (Hasan GOK, Pertek-1963. manga komutanr). Qatrqmada ele geqirilen malzemeler gunlardrr: 2 adet G-3. 2 adet raxt. 15 adet G-3 garjoru. 320 adet G-3 mermisi, 40 adet kalagnikof mermisi, 3 kalagnikof garjor0, 2 adet srrt qantasr, 64'l0k M-16 qeridi, 1 adet sis bombasr, 5 adet su matarasr, 2 adet askeri yelek, 2 adet gece durbtlnrl, 2 adet

yagmurluk, 6 adet bomba atar,

3

adet telsiz akusu. Gerillalar Kozluk'ta 2 ajanr ce-

I

zalandrrdrlar.

I

Gevaq'ta 3 korucu silahlarrnr brrakarak koruculuktan istifa ettiler.

I

1 Arahk 1993

I

Nusaybin'de Rrdvan Agrrman isimli yurtsever, kontralar tarafrndan katledildi.

I

Gerillalarrn Pervari'nin Okqular kdyu karakoluna drizenledikleri baskrnda 3 asker Oldur0ld0, 2 astsubay, 2 uzmanqavug ile 5 asker yaralandr.

I

Bismil'e baglr Birik kOyrinde d0qman gUqleriyle gerillalar arasrnda qrkan gatrgmada 1 gerilla ve 3 milis gehit duqerken, 1 astsubayla, 4 asker de old0ruld0.

30 Kasrm 1993

I

Gerillalarrn Kurtalan'da yola do-

qedikleri mayrna basan 8 korucu oldrl. TC g0glerinin Guney Kurdistan'r

I

bombalamalan sonucu 3 gerilla yaralandr.

I

Gerillalarrn Kerboran'da yola doqedi$i mayrna qarpan YSE aracr imha olurken, araq qof0rrl ve koy muhtarr da oldri. TC gUgleri Malazgirt'in K0ranlix

I

(G0lagr), Nordin (Nurettin) ve Tendurek (Hasretprnar) koylerine duzenledikleri baskrnda 50 evi atege verdiler. Bitlis'in KOrs (Krrrkkaya) koy0nde 5 yurtsever kontra elemanlarr ta-

I

rafrndan katledildi.

I

Gerillalarrn Kerboran'rn Kev-

sorke koy0 yoluna dOgedikleri mayrna basan 6 korucu old0.

I

Gerillalar Qukurca'da koruculara ait 32 adet kalaqnikof, 2 adet tabanca, 85 adet kalaqnikof qarjdru ve 2000 adet kalagnikof mermisine el koydu.

31 Kasrm 1993

I

Batman'da Aydrn Eroglu adrn-

d0zenledikleri baskrnda qok sayrda korucu old0r0[]rken, Rtistem adrndaki gerilla da gehit d0gtri.

I

Gerillalarrn Kerboran'a baglr Hdgtreke koyu yoluna doqedikleri mayrna basan koruculardan 6'sr oldu, 3 korucu da yaralandr.

f

Gerillalarrn Qemiggezek merkezine d0zenledikleri baskrnda Belediye Baqkanr, devletle igbirli$i iqinde olan 2 dgretmen ve 3 kadrn yaralandr.

Gerillalarrn Mrgare'nin Grrdara

mrntrkasrnda yola dogedikleri mayrna basan 4 asker 6ldrl, 6 asker de yaralandr.

I

Gerillalarrn Silopi'nin Kerya Req Taburu'na dUzenledikleri baskrnda qok sayrda asker oldrlrrll0rken, Akif (manga komutanr) adlr gerilla qehit dugt0. 3 gerilla da yaralandr. Baskrnda 1 adet MG-3 qeridi, 1 adet orta otomatik silah. 3 adet B-7, 15 adet B-7 roketi, 3 adet B-7 gantasr, 11 adet el bombasr, 1 adet G-3 garjorrj, 1 adet G-3 roketi, I adet el telsizi ve 1500 adet G-3 mermisi gerillalar taraf rndan ele geqirildi. Gerillalarrn Baykan'rn Gundo kOyu yoluna dogedikleri mayrna ba-

I

san 4 korucu yaralandr. 4 Arahk 1993

I

BingOl'Un Adaklr ilEesinde gerillalarla duqman g0gleri arasrnda qr-

2 Aralrk 1993

I

Gerillalarrn Midyat-Dargegit yoluna dogedikleri mayrna basan 6 korucu 61d0.

I

Gerillalar Digor'da PTT'ye ait

1

aracr imha ettiler.

I

Gerillalarrn Uludere'nin $iv6t

kan qatrgmada 1 subay, 3 asker 0ldurtlld0, 5 asker yaralandr. Dugmana ait t helikopter de yara aldr. Qatrqmada Xebat adrndaki takrm komutanr ve ismi 0grenilemeyen 1 gerilla gehit dUqtu.

I

Karakolu'na yaptrklarr baskrnda gok sayrda asker oldrir0l0rken, 'l gerilla

Gerillalar Gaba/rn Tola Memira mrntrkasrnda 1 ajanr cezalandtrdt. Diyarbakr/da Esat Gtinay (22),

da qehit dUqtu.

kontra elemanlarr tarafrndan katledildi.

I

Geng'in Hurgit kdy0nde drigman

g0glerine atrlan pusuda 1 korucu 0ldtirtildtl, 2 asker de yaralandr. Gerillalar Batman Kozluk yolunu keserek kimlik kontrolu ve propaganda yaptrlar. Mtldahaleye giden dugman gtiqleriyle gerillalar arastnda qrkan qatrgmada 3 asker 0ld0r0ldti, 3 korucu ve 10 asker de yara-

I

landr.

I

I

Gerillalarrn Pervari'nin Tiryan Karakolu'na drlzenledikleri baskrndfa 13 asker 0ldrlr0ldu, 1 gerilla gehit drjgtU. 3 gerilla da yaralandr. Baskrnda 2 adet MG-3 orta otomatik silah ve Eok sayrda askeri malzemeye el konuldu.

I

Bing0l'0n Adakh mevkiinde gerillalarla d0qman guqleri arastnda Etkan qatrgmada 2 asker 0ld0r0ldu.


I

Bulanrk'rn Alikotka

koy0nde I

Ergani'de 1 iqbirlikqi gerillalar

halkla d0gman griqleri arasrnda grkan tarafrndan cezalandrrrldr. qatrgmada 2 ozel tim oldurrildu, halka

ait 17 ev de dugman g0gleri dan yakrldr.

tarafrn-

8 Arahk 1993

I

Silopi'nin Brhka ve Srhp k0ylerinde toplam 5 yurtsever, konlralar

5 Aralrk 1993

taraf ndan katledildi. r

I

Gerillalarrn Hani'nin Nerup koyrine dUzenledikleri baskrnda 5 asker 6lduruld0, 1 gerilla da gehit dUqtu. Daha sonra gerillalar 5 korucu yakrnrnr gozaltrna aldrlar.

I

Gerillalar Qemrqgezek'te 1 ajanr

9 Arahk 1993

I

Gerillalarrn Omerli'nin Xoxe k6yUne d0zenledikleri baskrnda 2 korucu oldur0ld0.

I

Derik'in Atlr koy0nde $ehmus Geger adlr yurtsever, kontralar tara-

Urfa'nrn Virangehir ilqesinde dtiqman guqleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 3 polis oldtlruld0, 1

frndan katledildi.

polis de yaralandr.

cezalandrrdrlar.

I f

ERNK Marmara Komitesi, istanbul'un Pendik ilgesi Ustunkaynarca mevkiinde 1 okulu yaktr. Diyarbakrr Ozg0r G0ndem gazetesi dagrtrcrsr Mehmet Sencer,

I

kontralar laraf rndan katledildi.

I

Gerillalar Botaq tesislerine ait 3 dire$i imha ettiler. Gerillalarrn Xrrabd Rrprn-ldil yoluna ddgedikleri mayrna basan 2 ko-

I

10 Aralrk 1993

!

Derik'in Melina koyrl korucularr ile gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 4 korucu oldrlruldtl. Gerillalarrn Krzrltepe-Mardin yolu rlzerinde bulunan bir qantiyeye yaptrklarr baskrnda qantiyeye ait 6 araq yakrldr, 3 telsize de el konuldu.

I

rucu yaralandr.

I

Gabar ve Qrrav qevresinde

bulunan Zrvrnga, Zenga ve $ikaka kOyleri drjgman g0gleri tarafrndan bogallrldr.

11 Arahk 1993

I

Gerillalarrn Krzrltepe'nin Xurs Karakolu'na d0zenledikleri baskrnda 8 asker oldrirtlld0. Gerillalarrn Silvan'rn HarEen k0y0ne d0zenledigi baskrnda koruculara ail2 ev ate$e verildi. Silopi'de dUgman g0gleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada 1 milis ve 1 gerilla gehit d0gtu.

50'nin rizerinde drigman askeri old0ruldtl, 4 gerilla gehit dUgt0. 6 gerilla da yaralandr. Baskrnda 1 adet BKC

I

Gerillalar $rrnak-Eruh yolunu keserek kimlik kontrolu ve propaganda yaptrlar. Eylemde TC ile igbirligi iqinde bulunan 6 devlet memuru g0z-

I

I

$emdinli'nin Kelet koyUnde korucularla gerillalar arasrnda Erkan qatrqmada 6 korucu 6ld0ruldu, 1 korucu da gdzaltrna ahndr. Ovacrk'rn Agaqprnar koy0nde 2 iqbirlikgi gerillalar tarafrndan cezalan-

I

drrrldr.

I Gerillalar Krzrltepe'de 4 jenerator ve 1 su deposunu imha etti-

12 Arahk 1993

I

Silopi'nin Gite koy0nde drlEman g0gleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrgmada 4 asker old0rtlldu. Cizre'de dUqman grlqleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrEmada 13 asker, 2 polis, 3 kontra elemanr ve 5 korucu oldurulurken, 2 gerilla da ge-

I

ker 6ldur0ldu.

I

14 Arahk 1993

Bing0l'[n QavuElar k6yrinde

Gerillalarrn Uludere'nin Zediyan koyrlne duzenledikleri baskrnda 2 korucu gOzaltrna ahndr. Koruculara ait

I

Gerillalar Mil0 Kerya Karakoluna erzak tagryan bir kamyona el koyarak kamyon goforUnU de gozaltrna aldrlar.

I

Gerillalarrn Sason'un Erimli koy0nde d0qman gUglerine attrklarr pusuda f i subay toplam 20 asker olduruldu. Baskrnda 5 adet G-3. 1 adet telsiz. 5 adet qarjor ve '150 adet mermiye el konuldu. Arrcak'a baQlr WeEin koyUnde gerillalarla korucular arasrnda qrkan qatrgmada 3 korucu oldu. 6 korucu da yaralandr.

korucu gerillalar tarafrndan cezalan-

I

Krzrltepe'de 1 kontrabaqr geril-

lalar tarafrndan cezalandrrrldr. Agrr'da duqman g0gleriyle gerillalar arasrnda qrkan gatrqmada 2 gerilla qehit d0qtu.

I I

Duqman gUqleri Omeryan da

Kuruk0 Qeto kOyrinu yaktr.

I

!

Gerillalar Tatvan'da 1 ilkokulu

yaktrlar. 18 Aralrk 1993

I

Gabar'a baglr $rkaka kdy0nde dtigman g0qleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 6 asker old0r0ldu.

I

I

GUql0konak'ta korucularla gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada 5 korucu 6ld0r0ldu.

I

Gerillalarrn Suq koyUne yaptrklarr baskrnda 4 korucu oldur0ldu. 5 korucu da yaralandr.

I

Gerillalar $rrnak'ta koruculara ait 350 koyuna el koydular. Guney K0rdistan'da KDP aleyhinde protesto gOsterilerinde bulunan kitlenin 0zerine aqrlan ateg sonucu 9

16 Aralrk 1993

I

Maraq'rn Ekin6zri ilgesinde korucularla gerillalar arasrnda qrkan qattqmada 2 korucu oldrirrlldu, 1 gerilla

I

Gerillalarrn Qemiqgezek'in

Sarr-

balta k6y0ne d0zenledigi baskrnda faqistlere ait 2 ev roketlendi, 2 ozel

Gerillalar Tatvan'rn Qayar mrntrkasrnda televizyon radyolink santrali-

7 Aralrk 1993

I

Gerillalarrn Eruh'ta yola d6gedikleri mayrna basan 2 kigi yaralandr. Gerillalar Uludere'nin Roboski korucularrndan 2 kigiyi gOzaltrna aldr-

I

lar.

I

Cizre'de 3 ajan gerillalar tarafrn-

dan cezalandrrrldr.

I

Gerillalarrn $rrnak-Cizre yoluna

$irvan'da duqman gtiqleriyle

19 Aralrk 1993

I

I

I

ralandr.

I

Bismil merkezde gerrllaia'

TC'ye ait bir bankayr bombaladrlar

verdiler.

yurtsever, kontra elemanlarr dan katledildi.

I

Gerillalar Tatvan'rn $rrrsas koy0 ilkokulunu yaktrlar.

I

Krzrltepe ilge merkezinde

I

Arrcak'ta dugman gtiqleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada Zorlu isimli gerilla gehit d0qt0. 17 Aralrk 1993

Gerillalarrn Bing0l'de tren rayla-

2

tara'r-

24 Arahk 1993 20 Aralrk 1993

I

Sason'da gerillalarla dUqman guqleri arasrnda qrkan qatrqmada 9 asker oldurrlldu. Bing0l'un Serhan koy0nde 1 iq-

f I

Cudi'nin Seredehl0 k0y0ne baskrn d0zenleyen gerillalar d0qmana ait 1 adet lav, 3 adet havan roketi ve 2

I

Gerillalarrn Silopi'nin Ruhanrye koyune dtizenledikleri baskrnda koruculara ait 3 ev yakrldr.

f

Gerillalar Gabar Zrvrnga $rkaka kdyUne duzenledikleri baskrnda koruculara ait 100 koyuna el koydular. Gerillalar Sason'un Kortrkan ilkokulunu yaktrlar.

I

I

Sason'da d0gman g0gleriyle ge-

21 Aralrk 1993

rillalar arasrnda Erkan qatrgmada 2 gerilla gehit dUgtu. $ehit d0genlerin kimlikleri goyledir: Hamza (manga komutanr), R6ber (manga komutan

Gerillalar Eruh'ta 4 korucuyu g6zaltrna aldrlar ve koruculara ait

Gerillalar lgdr/a ba$h Arahk ilgesinde 1 ajanr cezalandrrdrlar.

(G0ney Kurdistan, manga komutan yardrmosr), Riistem (Mardin, sa-

I

I

Gerillalar Silvan'rn Malabadi koyunde elektrik trafosunu ateqe

vaggr), Frrat (savagqr).

I

Gerillalar Eruh'a baglr Memira k0y0 karakol binasrnr imha ettiler. Gerillalarrn Qukurca'nrn Uzrim[i Taburu'na drizenledikleri baskrnda

Gerillalarrn Tatvan'da yola dogedikleri mayrna basan 4 asker yara-

pan bir panzer imha oldu ve rqrnce bulunan 2 asker oldtl. 2 asker de ya-

adet bombaya el koydular.

dOgedikleri mayrna Earpan 1 panzer imha oldu.

23 Aralrk 1993

I

asker oldu.

I

(Pervari, takrm komutanr), Havar

I

I

Gerillalar Begiri'de Aruq karako yolu koprusrjnri imha ettiler.

landr.

birlikqi gerillalar tarafrndan cezalandrrrldr.

Gerillalar Uludere'nin $exan k6y0ndeki korucubagrnr g0zaltrna aldrlar.

tarafrndan yakrldr.

Nusaybin ilge merkezinde 1 oze tim gerillalar taraf rndan olduruldu Gerillalann Midyat'rn Kevrrhava' mrntrkasrnda dogedikleri mayrna ca'-

I

gerillalar arasrnda qrkan gatrqmada gok sayrda asker oldurulUrken, 5 gerilla gehit d0qtri. $ehit dUgen gerillalarrn kimlikleri qoyledir: Salih (Hizan, takrm komutan yardrmcrsr), Welat

13 Aralrk 1993

I

Gerillalarrn Uludere'nin Becuhe koy0 yakrnlannda bulunan bir Santryeye duzenledikleri baskrnda 1 keoge, 2dozer. 2 kamyon. 1 traktor. 1 1eneratdr. 1 taksi. 2 taqkrran makinasr 2karavan ve qantiye binasr gerrllalar'

ni imha ettiler.

ve qok sayrda askeri muhimmata da gerillalar tarafrndan el konuldu. Eylem sonrasr dUgman griqleri Beqir

tim elemanr oldrirrildu.

ker 6ldurrlldu.

Gerillalar Hizan'rn Gavrstan koyu ilkokulunu yaktrlar. Gerillalarrn Uludere'nin $ivet yoluna dogedikleri maytna basan 7

hit duqtrl. Eylemde 1 adet kalagnikof, 5 adet kalagnikof garjorrj, 1 adet teyp

katlettiler.

Gerillalarrn Dersim'in Zewce

baskrnda

I

gehit dUqtt).

adr ndaki yurtseveri

22 Aralrk 1993

I

Gerillalar $rrnak-Eruh yolunda

I

I

I

zenlediler.

4 asker 6ld0r0ld0.

korucuyu gozaltrna aldrlar.

I

I

Gerillalann Gabar'rn Gundike

I

kigi 01d0, 120 kigi de yaralandr.

50 koyuna da el koydular. Gerrllalar Hizan'da elektrrk trafo-

sunu imha ettiler. Gerillalar Tatvan-Van karayolunu keserek kimlik kontrolu ve propaganda yaptrlar. Eylemde duqmar' gilqlerine ait 1 otobus yakrldr. Gerillalar lrak'tan Turkrye'ye grden petrol boru hattrna sabotaj du-

Karakolu'na yaptrklarr baskrnda 3 as-

Gerillalar Krzrltepe'de Yem Sa-

nayi Fabrikasr'nr yaktr lar.

$ex Karakolu'na yaptrklarr 15 Aralrk 1993

'l

2

drrrldr.

I

1

I

gegirildi.

I

ler, 1 adet buy0k telsize de el koydular. Derik'in Olaka koyrinde 1 yurtsever kontralar tarafrndan katledildi.

gr-

silahr, 3 adet G-3 ve 1 adet telsiz ele

95 koyuna da el konuldu.

altrna ahndr.

I tren raydan

I

Kulp'ta duqman g0gleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrqmada 3 as-

I

6 Arahk 1993

rrnr sokmesi sonucu karak devrildi.

yardrmcrsr)

I

I


(serywebin

aEtrklgg3

PKK Genet Sekreteri Abduttah aCALAN yodag degertendiriyor

pARTi TAR|H|NDE Ki$iLiKLERir'r RorU

VE TAKTIK UYGULAMA SORUNLARI Bagtarafi 24. sayfada dir? Kendine gore devrimci onder boyle olur. otorite b6yledir, silahla her geyi yaparsrn. Goz0karalrk denilen olay budur. Bu adeta kendini yitirmedir, en tehlikeli gasp etme olayrdrr. Veya adam sorumludur. binlerce insanrn kaderi 0zerinde etkilidir. Savagtrrma g0revi rle kargr kargryadrr. Ama kendini lazla yorma gereQini duymaz.

Eski koyl0 tembelidir. zora gelmeyen bir k0quk-burjuvadrr. Eline dev gibi yetkiler vermigsin. umrunda bile degil-

dir. D0gman biqiyor. grubu imha ediyor. Bu durum karErsrnda krlrnr bile krprrdatmryorsa. bu. canrden daha fazla canrleqme anlamrna gelir. Azrlr bir cani, bir katrl bu kadar tehlrkeli deQrldir. Bu nedenle qok yaygrndrr.

Parti ortamr aynr zamanda srnrf mticadelesinin yoQunlagtrQr brr ortamdrr. Yine herkes arleden. ezrlen ulusun toplumsal kogullarrndan ne almrgsa. o silahlarla yuklenryor. Yerrnr aqmak istiyor. koltuQunu kurmak rstiyor. Gerqekten partryr gelrgtrren yo$unlagmrg m0cadele ortamrdrr. Brldigimiz gibi kendrsrnr dayatryor. hak edilmedik yerler alryor. Hemen her eyaletimrzde bunun bilanqolarr var Ne qalrgryor. ne de qalrgtrrryor. Ama yetkiyi de elinden brrakmryor. GerEekten hak edilmemiq muazzam konumlar. yaprlan haksrzlrklar. yerine getirilmemrg gdrevler var. Bunun yanrnda kendine gOre elrne silahr almrq.

dtjgmandan daha qok saflarr vuruyor, hrrpalryor. Yer edrnmek. kendine gore iktidar olmak rstiyor. Tabii halk adrna iktidarr kullanryor.

Bizim her eylemrmrz halkr guglendirmek igrndrr Bunun ideolojik ve politik esaslarr vardrr. Bununla geliEen her qeye kargr muazzam brr mucade-

le iqine grreceQrz. Hrq kimsenin mucadeleden kaqmamasr. kOylu kurnazhgr ve yarr duzen demagojisiyle sapttrmamasr gerektrQrnr brleceQrz. hrzaya getireceQrz Dolayrsryla eskr geleneksel duzenrn etkilerr. karqr-devrimin de yarormryla ve en Onemlisi de koleligin qok derrn ve etkili bir zemin sunmasr nedenryle. bunlann sergilemek istedrklen tutum ve davranrglara qok kapsamlr brr mucadele ile. hem de gOzlerrnrn yagrna bakmadan karqrlrk verme gereQi ortaya qrklyor. Devrimcr tutarlrlrga sahip olanlarrn. "ben bu igte varrm. partilegmeye ve parti yagamrna vanm" diyenlerin buna ilgi gostermeleri gerekrr. Artrk ikiy0zluluQe. kendini aldatmaya yer yok. dryorum. Koyl0 aptalhgrna oldugu kadar k0guk-burjuva andavallrgl ve soytarrlrgrna da gerek yoktur. Ku-

guk-burjuva sefaletine, dengeyi ve olq0ytl elinden kaqrrmasrna gerek yok-

tur. Her qeye hakkrnr vermek, slnrrlr da olsa davaya baglr olduQunu soyleyen herkesin en qok Uzerine dUqecegi husustur. Kigi kendisini milim milim ayarlamak kadar. qok olquhi savaqttrmak kadar, gucrinri, enerjisini ve kanrnr davanrn hizmetine sunmak ve bunu butun partiye mal etmekle gorevlidir. DeQerlerin qok zor yaratrldrQrnr, devrimci emeQin en ince emek oldu$unu ve devrimin ancak bunun

hakkrnrn verilmesiyle kazanrlaca$rnr bilerek yaklaqrm gostermek gerekir. Burada "ben qdyle alrgkanhklara sahibim. geqmiEin Edyle etkileri var" dryerek. qok gegitli kigiliklerini kamufle elmeler ve gizlemelerle izah etmeleri utanmazlrktrr. Ozellikle parti onculuQu aqrsrndan sorumsuzluktur. kaqrEtrr. Ama birqoklarr kendilerini habire b6yle dayatma curetrni gosterebiliyor. Qok hamle yaptrk. Denilebilir ki, qdz0mlemelerin tarihi bu tip kigiliklerin 0zerine gidiq tarihidir. ayil zamanda bunlarr agrga qrkartma tarihidir: Sen gusun. goz0mlenemez bir durumda degilsin. Yapmak istediklerinin anlamr az qok bellidir. DayattrQrn geylerin kime hizmet ettigi anlagrIryordur. BilindiQi gibi bu gozrimlemeler temelinde PKK'de ilerlemeler saQlandr, biraz mesafe katedildi. Savaq geliqti ve gok srnrrlr da olsa bazr 96revlere dogru yaklagrm sergilendi. Parti yenilmedi. Tersi durumda bu tutumlarrn kargr-devrimin saldrrrsrndan once bizi tasfiyeye gdtrirecegi gdzardr edilmemelidir. Ozellikle kendi qaprmrzda yurutt0Q0m0z m0cadele bu yenilgiyi onledi. lyi niyetli oldugu halde. yetersiz kadronun bunu kavrayamamasr ve zamanrnda kendini verememesi sanlldrQrndan daha fazla deQer kaybrna yol aqtrgr gibi, en tehlike-

lisi de bu durumunda rsrar ederse aqrk bir galletle ardrna kadar yenilgiye gitmesi kaqrnrlmazdrr. Bu tehlikeyi

ortadan kaldrrmaya galrgryoruz. Artan kigisel dzelliklerin bunun on0nde fazla engel teqkil etmemesi gerektigini onemle hepiniz iqin vurguladrk. Qok sayrda drnekler gosterdik, ki kigisel ozelliklerin 0zerine bdyle yatmak sizi kesinlikle imhaya gotUrur. Kiginin de bundan fazla qlkarr yoktur. Bunu kanrtladrk.

0ncrimrlzde yagamak istiyorsan ve biraz kendine saygtn varsa, bu iqlere dogru yaklaqrm gUcrl olacaksrn. Org0t hattrna gireceksin, disipline geleceksin. Kendini askeri yagama dogru vereceksin. Bu konuda kurallarr doQru ve yeterli uygulayacaksrn.

Key-

fiyeti ve subjektivizml esas alarak degil, her an esas alrnmasr gereken kurallarr kendine egemen kllarak ve gozeterek, boylece partili olmasrnr bileceksin. Bunu yagamrnrzrn ta kendisi haline getireceksiniz. ButUn yaqamrnrzr brlyuk bir g0venlik unsuru olarak bdyle got0rurseniz,

iyi bir onder olabi-

lirsiniz. Onderligi bOyle kavramalrsrnrz. Bu qok zor da olsa bagka garenin olmadrgrnr, ancak bdyle yogunlaqmrg bir kiqilik ve onc0yle savaqr kazanabundan kagmayacaksrnrz. Kendinizi 0rtbas etmeyecek, a$lamayacak ve saga sola yatlrmayacaksrnrz. Namuslu ve onurlu yaklagrm denilen gey igte budur. Bunun drgrndakl her qey laf r guzaftrr. Her qey bunun iqindir, tum yagam boylesi bir sonuca gitmek iqindir. Bu rsrarlr tutum biraz geligmeye yol agtr. Ama bu geligme aslrnda beklediQimizin qok gerisindedir. Hala tutuculuklarrn, gizgiye gelememenin nedenlerini anlamrg da degiliz veya anlasak da insan kabul etmekte zorlanryor. Neden b6yle yaprlryor, neden bu kadar ucuz kaybetme oluyor? Ufak bir duyarlrlrkla her gey kurtarrlacakken. neden kaybetmeler gundeme geliyor? Neden iglerle bu kadar kaba bir biqimde oynanryor? Bdyle bir anlam vermek istedik. Niyetlerinizden kuEku duyulamaz, halta kendinizi bu ige oldukqa feda etmek istedrniz. Ama hepiniz kuru bir fedakarlrk ve cesaret iqinin yetmedigini qok aqrkqa g0r0yorsunuz. Bu konuda yaqadrQrnrz bazr yanrlgrlarr artrk giderin. DuEmana kargr zafer kazanan kigilik kendini ortbas eden. "yanrlgrm ve gafrm yoktur" diyen kigilik degil, bunu gorebilen, dolayrsryla gafleti ve q0z0msUzl0gu aqan kigiliktir. Gaflet ve yetmezlik gidiyorsa, kiqinin uzerinden gitmiyor. Bazrlarr boyle anlryorlar, onun iqin vurguluyorum. Bir tarafrnr vurup yrktrkqa, kigi ben de oldUm diyor. Hayrr, yenilen senin zayrflrgrndrr, senin oportunizmindir, sen de$ilsin. Bunu onur meselesi yapma. Neredeyse beni tehdit altrna alryorlar. "Zayrflrklanmtza vurursan, gururumuzu yerle bir etmig olursun; o zaman da bizi olmug bil: biz kagarrz, karql koyarrz" diyorlar. Objektif olarak b6yle davrananlar az degildir. Bunlarrn ne kadar haksrz olduklarr orladadrr. Adam devrimin ytice amaqlarrndan kagryor. Burada yigitlik zayrflrklara sarrlarak ve onlarr maskeleyerek kendini bagka trjrlti gostermek deQil, d0qman karqtsrnda dayanma gUctin0 ve devrimin dirayetini sergilemektir. Bu tutumlara b0yUk oranda oncri[ik etmeye qalrgtrk. Kazanan ve kazandrran biraz da bu tutum olmugtur. Umarrm kadromuz artrk bunu anlar. Ozellikle gafleti aqar, qok ydn[j yetmezliklerini bilince qrkarmanrn da 0tesinde bunlarr giderir. En 6nemlisi de y0ksek bir disiplinle savagrn yasalarrna uymasrnl bilir. Savaqrn tarzr ve temposuna, emredilen brit0n kigilik ca$rmrzr bileceksiniz,

hususlarrna gozrlnU krrpmadan kargrIrk verir. Savaq kigiliginin kigiden istedigi butUn olqUlere ve normlara baglr kalrr. Savaqta parti onc0lUg0n0n 6nc0 dUzeyde kadrolardan istedigi olqulere yriksek bir disiplinle uyum saglar, yagam guci gosterir Mililan ve on-

der oldugunu soyleyen adam bundan kaqrnrlamayaca$rnr bilir. Boylece saglam 6nc0, saglam 619Ut ve dolayrsryla savaqta onc0luk formulrine uygun olarak yol almaya koyulur. Bu da bagandrr. Anlagrlmasr gereken budur. Kurtuluq iqin y0klenilmesi gereken en temel esaslardan biri budur. Bizim de kadro olarak, bu iqe onderlik eden kiqiler olarak, esasta girmemiz gereken tutum budur.

-

Uzun vadeli savagtn kadrosu olmahsrnrz Ben bunu qok onceleri de bdyle vurguladrm. Hemen hemen btit0n onemli sureqlerde 0rg0t ve kadro anlayrqrnrn boyle olmasr gerekti$ini, oncu merkez duzeyinin tamamen bu iqe yeterlilik arzetmesinin zorunlu oldugunu belirttim. Ama o qokqa bilinen key-

fi ve kendine gore yorumlarla bu stlreqlere nasrl yaklagrldrgrnr ve nelerin kaybedildigini kendi yagam pratiQinizden iyi biliyorsunuz. Bu anlamda ozellikle yeni genq katrlrmlarrn parti tarihini ve tecrtibesini dogru degerlendirip, geqmigte dtlgUlen kadro yetersizliklerine d0gmemeleri yaqamsal oneme sahiptir. Bu sanrldrgrndan dahalazla yagam gerekqenizdir. Bir qrrprda gitmek istemiyorsanrz. trajik bir sonla kargrlagmak istemiyorsantz. parti tecrUbesinden mutlaka yeterli ve dogru sonuqlarr qrkarmahsrnrz. Uzun

vadeli savagrn kadrosu olmalrsrnrz. Ozellikle org0tlenmenin dogru bir uygulayrcrsr, 6rgrlt gizgisinin dogru bir uygulayrcrsr olmayr esas almalrsrnrz. Bagka turlU devrimin ana dogrultusuna giremeyeceQiniz gibi, kargrnrza qlkacak gdrevlere bagarryla yaklagamazstntz. Boylece kendinize en b0yrlk kotrlhigu yapmtg olursunuz. Dolayrsryla devrrmci do$rultuyu seqmeniz iyidir. Tutku ve heyecan gereklidir, irade. azim ve yine karar qok gereklidir. Ama daha da gerekli olan doQru yolda ustaca y0rtjmesini bilmektir. Yagamak kadar tekni$ini iyi ayarlamaktrr. Tempo ve tarz meselesidir. Bu ig keyfinizce ve..istediginiz gibi yur0mekle olmuyor. Onderlik tarzr var, temposu var, onderligin incelikleri var. Bunlar boguna icat edilmiq veya anadan do$ma ozellikler degildir. Zafere gdt0-

rrllmek istenen devrimin dogasrndan dogmug ozelliklerdir. B0yuk bir tecrUbenin ve amanstz bir yagamrn insan bilincini bin defa yogurarak ve geliklegtirerek ortaya grkardrgr hususlardrr. Dolayrsryla emredici 6zellikte oldugu kadar yaqamsaldrr.

Boyle bir giriq partiye katrhm iqin yararh olabilir. Bu konudaki degerlendirmeleri srkqa tekrarhyorum. Bu aqr-

dan fazla aqmak istemiyorum. Ozellikle geqmigteki parti tarihini inceliyorsunuz. Bu konuda bazr arkadaglarrn da pratiklerive yagamlarr var. Onunla sizleri g0glendiriyorlar. Konularr da oyle fazla tekrarlamak istemiyorum. Bizim aqrmrzdan dava hakh olduktan sonra, esas itibariyle bir halk karar verdikten ve bu duruma gelindikten sonra, iglerin artlk zafere doQru yurumesi gerekir. Bu konuda da baq sorumlu 0nctldrlr. "Yapamadlm, edemedim. trkandrm, kilitlendim" demek. kabul edilemez ve affedilemez devrim suglarrdrr. Dikkat edilirse, davanrn haklrlrgr tartrqma gdturmediQi gibi, halkrn karar d0zeyi de gok geligmigtir. Bir oncti iqin lazlm olabilecek hemen her turlu olanak. askeri, siyasal. ideolojik, maddi ve manevi olanaklar da vardrr. Geriye kalan bunlara doQru oncrlluk etmektir. Bazrlarr tam da bu noktada. adrna ne denilirse denilsin. bir tarz dayatryorlar. Ashnda iginde var. Adam kendi k0q0k-burjuvalrgrnr konugturuyor,

a$alrgrnr konugturuyor, ihanetini konugturuyor. gafletini, kdleligini ve her t0rl0 kot0l00u konuqturuyor. Yaqamr tehdit ediyor.

Burada aqrkqa sdyleyeyim: Biz boquna mUthiq bir g0qle kendimizi bu ige vermedik. Bu kiqiliklere toplumda

buy0k ofke duydu$umuz igin bu ige sarrldrk. Ben partiyi bunlara mr yedirecegim? YaEamr bdyle tehdit edenlere, yagamr yenilgiye aqrk tutan dav-

ranrglara mr yedireceQim? Bu m0mk0n degildir. Bu konuda dnderlik tanrnmak istenmiyor veya bizim 6nc0 Ealrgmalarrmrz yeterince objektif olarak degerlendirilmek istenmiyor. Habire ben de 0nc0y0m denilerek, hatta en qok benim adrm kullanrlarak, mrlthig ba$lryrm adr altrnda cantmtza okuyorlar. Tabii bdyle baghlrklar bizden uzak dursun. Bizim baghlrgrmrztn dogru yurtjy0q baglrll$r olmasr gerekiyor. Bu tartrgmasrzdrr. Ben aptal degilim ki aldanayrm. Onderlige neyle nasrl baglr olunur, neyle nasrl y_ol ahnrr, bu bilinmek durumundadrr. Onderligimizin qok yaratrcr ve gerqekqi bir onderlik olmayr gerektirdigi, savaqta yenilgiyi kabul etmek gurada kalsrn, her g0n onemli baqarrlara gitmek istediQi, bunun drErndaki davranrglara deger vermedi$i gibi kargr durduQu, kadronun da bOyle olmasr gerektiQi bellidir. Sadece buna mecburuz, baqka yolumuz yok demek iqin de soylemiyorum. B0y0k bir tutku ve verimlilikle sarrlmamrz gereken tutumun ve yaklagrmrn bu oldugunu gormek gerekir. Bu, biraz anlayrq ve durusthlk varsa, herkesin gereklerini rahathkla yerine getirebilecegi bir husus oluyor.


DgVfimCi inSan

hesap kitap

O

getirdik. Olanaklar hayli geliqkindir.

grin darbe 0st0ne darbe yemeler.

adam,dr l3'.?ff:iLf:T.'t#:ilii'JlJ 3#,!lffiii

Fakat her ne kadar btitun bunlara evet diyorsantz da pratigin kendisine baktrgtmtzda, her g0n inanrlmaz qimlerde dogru tutumlarrn gerisinde veya karqtstnda qok yaygtn ve agrr suq dtjzeyine varmt$ davranrglarrn eksik olmadtgrnr gdruyoruz. Kiginin yaptr$r pratik ters ve yetersiz ortaya gtktyor. Birdaha hatrrlatacagrm. Boyle yaparsan, anlamadrgrnr, qok baglr oldugunu soylersen, ben boyle baglrltktan anlamam. Bu ttlr baglrlrklara karntm da toktur. iqin gerekleri belli-

bi-

dir. Biz parti olmaya karar vermigiz. Asgari d0zeyde ilkeler ve tutumlar nettir. Maskelemeye gerek yoktur. Dogruya gel. Bu agrr suqlarr iqleyemezsin, savunamazsrn. Gozrikara oynuyorsun, bastrrdrm diyorsun. O zaman hesabrnr kitabrnr iyi yap. Bizde her gey savagla kazanrlmrgtrr ve ancak savaqla kaybedilir. PKK'lilik adr altrnda, onderlige baghyrz adr altrnda 0nderligi boga qrkar, ondan sonra da bizden yrkrlrgrna onay iste! Hatta qok bagarrh olduQunu ispatlamaya veya kandrrmaca bir tarzda sunmaya gahq! Yetmeyen bir 0ncul0k ozelligini demagoji ve laf kalabalrgryla yeterliymig gibi g0ster! Yetmeyen bir savaqqrhgr, etrafrnr tanrnmaz hale getirerek ve kendini dayatarak kanrtlamaya qahq! Yaprlmayan bir komutanhk donemini qok qegitli nedenlerle yutturmaya qalrE! Buttjn bunlarrn hesabrnrn sorulmasr gerektigi bir zamandrr da demeyecegiz.

Higbir yerde,

hiqbir kogul altrnda kimsenin cesaret bile etmemesi gereken bir durum oldugunu, akrllr partililerin, oncrilerin ve komutanlarrn nerede ve ne zaman yaklagmalarr gerekti$ini, bir gdreve baqarr qansrnr yeterli bir galrgmayla her ortama nasrl dayatmalarr gerektigini bilmeleri garttrr da demeyecegiz. Bu konuda anrnda uygulamayr sa$layacaklarr aqrktrr. Devrime adadrgrnrz kigiliginizin, iyi niyetliliginizin, cesaretiniz ve fedakarh$rnrzrn anlamr da boy-

bir sava$a don0qtur. Halkrn

siyasal

;|?.?'il;l [illfl|f

nim gtjcrim kaldrrrr mr, tahammul eder mi, 6nderlik tarzr bunu affeder mi? Devrimde zaleri esas alan kiqilik bunu kabul edebilir mi? Ama bizim savaqqrya, oncuye ve komutana gore, ben ona on yrldaha galrgrp hizmet etmeliyim. Geliqmeyi goturmede herkesin payt var. Ama amansrz savaqanlarrn qekici ktlan da budur. Mecbur oldugun nasrl kaybettiklerini biliyoruz. Burada kadar, b0y0k bir cogkuyla saQlayaca- esas ahnmasr gerekenin yine 6nder$rn tutum da budur. Kargrmda buna lik temposu ve dur durak bilmeyen itiraz edecek kigi yoktur. Ama yine bir qalrqma tarzr oldugunu, bunun drordusunu ve sava$rnr geligtir. Gerillanrn ordulagmasrnr ve savaqrnr geliqtir. 6nc0n0n org0tsel savagrmrnr ligtir ve kazan. Bagka ne istersin, beklersin? Temelgorev budur. B0y0k bir yetkinlikle, b[yuk bir azim ve de ile ytiklenilip bagarrlmasr tutum budur. Grizel olan da, yaqamr

gene

iragereken

de

dedigim gibi geqmiqte daha yaygrn, ancak gUnumuzde de kriqrlmsenmeyecek boyutlarda bununla geliqen durumlar var. Neden? Hatta en qok yaqayan arkadaglarrmrzsrnrz da. Gerqekten ben mi az anlattrm, yoksa siz mi anlayamadrnrz? Yeterlilige ulaqmak gok gok zor oldu. Halen de bazr Ornekler devam ediyor. Yine de niye demekten kendimizi alrkoyamryoruz.

Ozellikle geqmigte buna yol aqan nedenler neler olabilir? Provokasyonlarrn etkisini koydugumuz gibi, kendi yetersizliklerimizin de biraz daha uzerine gittik. Ama insan biraz daha anlamak istiyor. Niye biz bunlarr kendi elimizle yaptrk, neden frrsatlarr qarqur ettik? Geqen yrlki Guney Savagr'nrn dersleri hayli 69reticidir. Veya biz bu savagtn bazl sonuglarrnr dogru ele alrp, '1993 yrlrnrn krgryla birlikte yaptya mal etmeseydik. acaba parti ve gerilla diye bir gey kalrr mrydr? Ama son durumda kurtaran bizim geliqtirdigimiz birkaq m0dahale tarzrdrr. Arkadaglarr kendi haline brraksaydrk, gerqekten bugrjn fazla bir qey kalabilir miydi? Benim y0rUttrjg0m drgutsel hat, gerillaya ve parti siyasetine iliqkin geyler olmasaydr, arkadaglarr kendi keyiflerine brraksaydrk, Amed nasrl biqilirdi, Botan nasrl biqilirdi, GUney nasrl teslimiyete ahnrr ve satrlrrdr? lnsan yagadrgr deneyimler-

qrnda bir seqenegin bulunmadrQrnr vurguladrk. Yaprmrzrn mutlaka anlayrp buna gore savaqr geligtirme gore-

vini tutturmasr gerekir. Hem yeni, hem de eski kadro ve savaEgrlarda daraltrcr, rahata du$kun, gafil, zafer yaklaqrmrndan uzak, yetinmeci b0tun tutum ve davranrglara kesinlikle prim vermemek ve actmamak gerekiyor. 1993'un sonuna yaklaqrrken, zafer hamlesi iqin yalnrz haztrhklar drizeyinde degil, butUn eylemsel hamlelere de y0klenmek gerekiyor. Bu agamada savaqta durmantn 6lum oldugu, fazla kaybetmenin de otesinde fazla kazanmamantn sug teqkil ettigi bir ddnem oldugu iyi bilinmeli: boylece herkes tam kazanmamaslnrn, hatta yerinde saymastntn ve kazanmayr trrmandrrmamastntn bir orgtit sugu olarak yargrlanacagrnr bilerek kazandrrmaya y0klenmelidir. Zaten boyle ddnemlerin devrimci tarzr da budur. D0n bdyle olmayabilirdi. Bug0n boyle isteniyor.

Sonuca gidiyorsun, finige geqiyorsun. Nedir bu? Ufak bir gevqeme durumunda rakibin 6nrine gegip seni dnleyecektir. Bu da imhadrr. TC baqbakanr ne diyor? "Biz onlann bir adtm onunde olaca$rz" diyor. Yani 0zel savag devrimci savagrn peqini brrakmryor. Hatta dugman 6nrinde olaca$rnr soylUyor. G0nl0k olarak butun qalrgmasrnr buna g6re ayarhyor,

lece ifade edilmiq olur.

Devrimci insan muazzam bir hesap kitap adamr olmalrdrr. Boga qahqmamahdrr. Ne kendisinin, ne de yoldaqlarrnrn emegini boqa qrkarmalrdrr.

Ozellikle qehitlerin vasiyetini dogru takdir etmeli ve korumahdrr. Her geyden once "ben bunun iqinim" diyebilmelidir. Bir 6ncrinrin oncelikle iqi budur. O sa$lama alrnmadrkqa, bagka bir qey dugunemez, dUgUnmemelidir. Onun brit0n mucadelesi, dzellikle bu degerlerin 6ncelikle saglama alrnmasr, korunmasr, m0mk0nse geligtirilmesi, yaratrcr yetenegi varsa onunla zenginlegtirilmesi ve yenilmez krlrnmasrdrr. Oncrlmuzu bu temelde bir kez daha sarsarak, yenileyerek, yeniden yaratarak, bdylece sava$rn ve devrimin bUt0n gorevlerine yeterli hale getirerek, varsa e$itim ve tecrribe noksanhgrnr gidererek hazrrlayacagrz. Herkes bu konuda partinin 6nct) vasfrna ulagmak istedigine, komutan ve hatta savagqr olmayr istedigine 96re, bunun gereklerine nasrl y0nelmesi

gerektigini bilmesi, hangi psikoloji gerekiyorsa onu sergilemesi tek dogru tutumdur. Hiq olmazsa dzellikle 1993 sava$rm yrlrnr onemli geliqmelerle ya-

gryorken ve kazanma olanaklarr bu kadar aqrga grkmrgken, yetkin bir kadro olmasrnr bilelim.

Frrsatr yakaladrk, iyi bir noktaya

den briyuk dersler qrkarmahdrr. Ben de buradayrm. Ahrm qahlm galrgtrm, demiyorum. lyi bir ayarlamaclyrm, adrmlarrn dengeli olmasrnr

saglryorum. Kendimi yitirmedim. Esaslr bir yurtlyuqrl surdurduk. Bu benim gdrevimdir. Herkes bu g0revi biliyor, ama bagaramaz. Aslrnda bi-

zim hem qaba, hem de yaklagrm duzeyimiz yeterliydi. Sonuglarr, yenilgiyi 6nlemenin otesinde hiq olmazsa bagarrya agrk bir duruma ulaqmrqtrr. Hala kendi paylarrna drjgenleri qrkarmryorlar. Tabii hepsi degil, bazrlarr qrkarryor. Ama her an kendi baqrna buyruk olmalar geligebilir. En tehlikelisi de "biraz geliqme sagladrk, rizerine yatalrm" anlaylqlarrdrr. Bu da gok belli. Gelen telsiz haberlerinde geliqme var ve bu bizi rahatlatryor. Rahatlama ve ust0ne yatma, yeniyi aramama! Halbuki bu da egittir d0gman kuqatmasr. ikinci

karqrlrk veriyor. Eger bu bdyle ise, o zaman senin yapacagrn gey nedir? Onune geqmigken ve inisiyatif sendeyken, onun sana ulaqmamasr gerekir. Bu da tempodur, tarzdrr. Yaprmrza brrakrrsan, koyltj duyarsrzlrgr ve kuq0k-burjuva lafazanl rg ryla. butUn bunlar umrunda bile degildir. lsterse dunya yrkrlsrn. Zaman neymiq, olanak ve frrsat neymig, pek bilmiyor. Yapmrq, etmig, gitmiq. Sanki bizim iqin devrim kazanrlmrgtrr. 0/e degil. kendinizi kandrrryorsunuz, haksrzlrk ediyorsunuz. lki ay senin bitiq sUren olabilir. Nasrl bunu kendine layrk buluyorsun? Bu kadar gafil durum de$erlendirmesine nasrl yol aqryorsun? Son dOnemlerdeki izlenimlerimiz budur. Serbest brrakrrsan, hrzla iqine gi-

recekleri tutum budur. Srktqrnca, sen bize lazrmsrn, diyorlar. Sana nasrl lazrmrm veya lazrm olmayr sa!lamak iqin kendimi ne yaptyorum, sen bana

sor. Madem 0nc0 kadrosun, madem bagh olmayr gerekli g6r0yorsun, hatta qok ihtiyactmtz var diyorsun: o zaman senin ihtiyaclna cevap veren kiqiligin nastl qahqtr$rnt ve nasrl cevap verdigini de anlasana! Bu agrr bir subjektivizm ve idealizm degil midir? Hep yaqarsrnrz, hep ihtiyacrnrzr giderirsiniz. Bunun iqinde bilimselik nerede, diyalektik tarz nerede? Ama beklentiler de bdyledir.

Adam kdyl0dur, kaderine kaprlmrq gidiyor. Adam krjq0k-burjuvadrr. demagojiye dayanmrq gidiyor. Srgrntr veya keyfi yorumlara ardlna kadar aqrktrr, ona dayanmrg gidiyor. Kiqinin temposu, igin muthig qabasr. tekni$i ve yaratrcrlrgr umurunda bile degildir. Onu yukardaki dug0nsrjn, Allah drjq0nstln! "Sen bize lazrmsln, sana muhtacrz" deniliyor. Bu idealizm agrlmadan, bu demagojik ve aptalca durumlar aqrlmadan, qok feci gidersiniz. Ben de sizi kurtaramam, diyemem; ama benim 6yle bir gorevim yoktur. Gerqekten o alanlara da gelebilirim. Sizi kimse kurtaramaz. $imdiye kadar zor bela idare ettik. Qogu da imha olup gitti. Kendi hatalarr buradadrr ve anlamsrz gidig biqimleri onlarrn kendi eseridir. Biraz kurtardrk, demeyecegim; geli$meyi biraz buraya getirdik. Ama bunda benim durumum, yorumum, halim ve tarzrm boyledir.

Kadro her qeyden Once biling 6Qe-

sidir, orgut ogesidir. disiplin oQesidir Yani kadro qizgiyi uygulayan brr krErdir. GerqekleEeni bdyle anlar. Bunun drgrnda bir kadro tanrmr yaprlamaz Bunun drgrnda bir kadro anlayrqr ve tutumu butUn0yle qizgi drgrdrr. anlayrg drgrdrr ve her turl0 yenilgiye aqrktrr. Zormuq, devrimin doQasrnda bu var. YoQunlagma istiyor. bunun bagka yolu yoktur. Yaratrcrlrk istiyormug. rnsanrn kendini qok ydnltj aragttrarak inceleyerek. yorumlayarak hazrrlamasr gerekiyormug. Kadro bOyle ola" bir kiEidir. Bunun drgrndaki brr kaorc beklentisi. olsa olsa kendilerini kand ran her t0rlu iflah olmaz tiplerrn re aptallarrn iqidir. Ki bu bizde bolca ckryor. Bunlar da tarih boyunca hec kaybettirmiqlerdir. Kaybetmeyen b raz bizim tutumumuz oluyor Onu ca birqok oQemiz gerqekten kendr ve:mezlikleriyle. her turl0 yaramazlrx arryla, de$me bir kontranrn vereme\ecegi zararlr tutum ve davranrgla. a boqa qrkartmak istiyor. Bu aqrdan orderlik gerqeQini bir kez daha doQr, algrlamalrsrnrz. Ona gore bir krsilro gerekirse ona gOre yeniden brr olu$um ve yaprlanmayr kendinrzde ve qevrenizde. yani 6rgut ortamtnda saQlamalrsrnrz. Boyle yaklaErm gosterilir, bOyle kadro egitimi yaprlrr. savaga bdyle qekilir. Bunun sonunda bagarrvardrr.


(.setxl99t1tn

Aratrklse3

.

Gergek bir savag ve

...

+Al:,::[!iJ,l'|,'li^'ilJ[lffi;

saFi7li) ileri

lirler. E$er PKK 1994 yrlrnda daha rrya kargr yigitEe direnen bir hatk, bir devrimci hamle yapmayr bagarrrsa, saglamlagmrq bir parti 6ncul0gil, boldunya ve b0lge qaprnda antiemperya- ge ve d0nyada antiemperyalist sava-

Bastarart6 saytada biriyorrar Bunu birdikreri iqin emper [11113[X'|l:|.ilffii ama, sonunda ona muhtaq olarak yalist devletler butun g0qleriyle en genig enternasyonatiie etmiqtir. qamak durumunda kaldr. Krlrdistan'a PKK'ye t<rirdlstan,Oat<i olaylir btitun gabalara yerleqtirdigi Qekiq Gtig, Kurdistan Emperyalist devletlerin bu saldrrr- ragmen d0nyaya yansrtrlamazken, devriminin geligimini dnlemek bir larr ne sonug verir? TC iqin bir s0re Almanya Ou'uygutamalarryla t0m na, devrim en Eok bu ytllarda geliqip moral pompalama ve propaganda dgnyaya bir andiyaymrgtrr. ilem de yayrldr. Son olarak igi boqaltrlmrg aracr oldu. Bu temelde sahte zafer sald-rrarak re savaq aqaiak. EmperArafatqtltgt yanlartna alma adrmlarr grghklart atlrlar ve bir s0re halkr yalizmin bu dgzeyde sildrrmas', krlratmaya qaltqtyorlar; ancak hem datmak igin propaganda malzemesi bistan devriminin qok guqlu antiembile normal yUrtlm0yor, hem de.Ara- yaptrlar. Hepsi bu kadar, bundan peryalist igerige sanip olmlsr demekfat boq bir frqr olmaktan oteye fazla TC'ye verecegi fazla bir gey tir ve bu ium devrimci-ilerici gugler bir de0er taqtmtyor. Ortado$u'da Hatta propaganda aqrsrndan taraftndan gorglmugtUr. augrli Orlnperyalizme ve igbirlikqilerine kargt olay giderek aleyhlerine dond0, PKK yada emperyalizminbu duz6yde salhalk mucadeleleri bu ytllarda daha iqin "drg g0glerin oyunu" propaganda- drrdrgr bagki bir devrim gucti yoktur. da geligip geniqledi. Suriye, Llbya, lart bununla boga qrkarken, halkta Bu di, savagan Ktjrdistan deviiminin lran, L0bnan, lrak ve benzeri birqok TC'nin drq guglerin oyunu olabilecegi drinya antiemperyalist savagrmrnrn rejim, aynt konumlarryla yerlerinde kuqkularr belirdi, bu yuzden propa- oncu kolu haline'gelmesi demektir. duruyorlar. Ortadogu'da bu antiem- gandayr da krsa kestiler. Gerqegin. Bugrin mevcut durum budur ve 1g93 peryalist. ilerici yaptlanma ve gelig- b0yle oldugunu "yetmedi" diyerek yrtrnda PkK onderligi boyle bir geligmelerin yaqanmasrnda, yeni dtinya bizzat Demirel de teslim etti. Bu me duzeyine ulagmrgtrr. Aunlai niq duzenine kargt bunlartn ayakta yrn PKK iqin fazla pratik engelleyicili- kimsenin asla kUqUmseyemeyecegi mastnda geliqen Ktlrdistan devrimi ginin olmasr mtlmk0n degildir. ve son derece taiini OzLttif tigryan ve savaqan Kiirdistan halkt 6ncO dernek gider, digeri kurulur, hiq kurul- geligmelerdir. Ve pKK'nin daha dogugorevini yerine getiriyor. Bu, qok agtk masa da pratik qalrgmalarr engelle- qundaki teorik belirlemelerinin bir bir olan ve kimsenin inkar edemeyecegi mez. Emperyalist devletlerin bu dogrulanmasr olmaktadrr. bir gerqektir. Bunu hem bdlge g0qleri, rarlarr, onlarrn Krirdistan sorununda Varrn ne olur? Kugkusuz ne olacahem de emperyalist devletler qok iyice taraf olmalarr demektir. Bu, grnr yarrnki mgcadele ve qabalar be-

list savagrmrn 6ncu kollugunun gelig- qrmda oncri kol haline gelmeyi bagarmesi ve guqlenmesi olur bu. Bu mrq bir politik konum ve ttlm bunlan b6lge ve d0nyada t0m antiemperyalist kan ve canlarryla yaratan binlerce guqlerin ilgisini qekmek, iliqki ve des- kahraman gehidin olugturdugu dogru tegine sahip olmak demektir. Krlrdis- bir devrim gizgisi var ve t0m bunlar tan Devrimi'nin drg iligkileri bu duzey- temelinde 1994 daha b0y0k bir zafer de ve hrzla geligmeye adaydrr. igerde yrlr haline getirilebilecektir. 6zg0r de krg boyu gerilla hem savagmakta Grindem gazetesindeki roportajrnda ve hem de kendisini egitip hazrrla- Bagkan Abdullah Ocalan yotdag, bu maktadrr. Gundemde bir yerel segim durumu gOyle ifade etmektedir: "Muolayr var ve lam bir qekigme durumu cadelemizin qok kokl0 oturdu$u, yaratmaktadrr. Bunu da vesile bilerek mevzilerimizin higbirinden soktllemePKK, 1994 yrlr g0ndemine yerel yece$i, tam tersine onemli trrmanrga eyaletler duzeyinde halk y6netimlerini bundan sonra geqece$i, diplomatik, geliglirmeyi, meclisler oluqturmayr siyasi, demokratik sahalardan tutahm bunlarr bir ulusal mecliste birlegtirmeyi devrimci savag sahasrna kadar, uluskoymugtur. Bunlarrn gerqeklegecek lararasr alandan tutalrm Ortadogu'ya hedefler oldugu kadar alrnmrg olan tedbirler, 1994'0n Ekim 1992'deki Grlney Savagr'nda qok bagarrlr geqeceQini gOsteriyor. kargr devrimci planrn boga qtkartrl- T0m planlarrmrz aksatrlmadan hayamasr, '1993 yrhnrn muazzam geligme ta gegiriliyor. Bahardan sonra halkrve kazanrmlarrnrn yaratrlmasrna mrzrn yagadrgr alanlann kurtarrlmasr mel oldu. 1993 sonunda her gey qok s0recini yagayaca$rz. Bu, halkrmrzrn daha ilerdedir. Nicel ve nitel olarak ozg0rlegme surecidir. Higbir baskr ve gok daha geligmig ve Krlrdistan'tn engelleme, bizim bu amacrmrza hrzlr her tarafrna oturmuq bir gerilla, adrmlarla ilerlememizi engelleyemettirl0 sdm0rgeci ve emperyalist saldr- yecektir."

Biiyiik urnut yrhna giriyoruz

3l',H;,fl1?:hi'i,lJ*il1:X?lli: fltjlll'??lJ:ijffii,1?j,",ffil.

iHiU#[J:

ya-

saldrrryorlar.

ya-

al-

bu

ote yok. bile

em-

ola-

kal-

Bir

kol

ka-

iyi

Basta,h

9rn mali kaynagrnrn adrk

14 savtada

l0mlyle

bil-

da-

son ad mrna

kad* kurhn,rd,.

anlamda kazanmrgrz'

Bu

dijs-

rehavetine

ranraema, sercek ordurasma,

s6z

*"*

konusudur

da,

ve ve

aqrktrr.

te-

her

fliu[il

yor iste

i5lilfl*X'tXtT

bu

iiz6iyi

S,lill.

artrk zafere

f",1iiJ'r1'J,:'.lJlHi:f,","r]1

q6-tiir lacak,

b6yte m0cadele ;decek,

buorduyuyudlmekgokqokzoilagrr valtmtn bu dnilmllzdeki ddnemde re, diigmandan 6nce partininlekme- yrl perspektilplanlamasrnrn gergek-

L993'tin btiytik zaferi L994'tin ... Bagtarah 3'

sayfada

landt$tna iliqkin haberler, psikolojik savagtn kurallartna bile st$mayan acemilikte ortaya atrldr. Daha bu berin oncesinde "Apo yaktn takipte", "Yakalanmast an meselesi". "Ozel haztrlanan timler tarafrndan gifrele-

bir ha-

teQi olmadan ayakta kalamayacakla- adrmlarla yoruyor, dlkilen britun enrrnr biliyorlar. QunK0 deyim yerindey- gelleri yrkryor ve bOylece onu bekle-

is-

se. uqan kuqun da dile gelmesini yen sadece ve sadece kazanmak teyip, PKK'nin "terOrist oldugunu" oluyor.

sOylemesine bile ihtiyaq duyuyorlar. TC'den boyle bir eserin esamesi $ovenizmde TC'nin en etkili s6yle- bile okunabiliyor mu? Ozgrjr G0ndem minde kullanrlan Ermenilik, gerekti- gazetesine neden tahammtll edeminen g0nde vurulacak" geklindeki Qinde tersinden de kullanrlryor. yor? DEP'e neden durmadan y0kleaqtklamalar. herkesin kafasrnda. Ermenipapazrn T0rkdevletine bagh- niyor ve tasfiye etmekle tehdit edi"bundan sonra da ya Apo'nun vuru- lrgrnr dile getiren aqrklamasrnr nasrl yor? Bunun nedenleri gok agrk degil lup yaralandtgtnt. ya da Suriye'de kullandrklannr qok iyi biliyor ve qok midir? Q0nku buyrik gazeteleri qatr!kalandlgrnr yazacaklar" kantstnt anlryoruz. Psikolojik savaqta son malarda onlarca, yuzlerce PKK'linin uyandtrmtgtt. Yine. "Dagda toplam drrrve yasaklamalara kadar, ozellikle olduruldrigrjnu yazacak ve geqici de 10-15 bin terorist dolagtyor" aEtkla- Almanya ve Fransa PKK'nin dostu, olsabupsikolojiksavagahizmetedemaslnr yapanlardan OlaQan0st0 TC'nin ise d0qmanlarrydrlar. Tabii cekken, OzgUr G0ndem, gerqegi yaB0lge Valisi Unal Erkan. son gUnler- T0rk egemenlerine gOre dostlarr, zlp bunu bozacak. QrlnkrilC kittiam de gittigi Bingdl'un Genq ilqesinde larr yeni yeni anlamaya baqlamrqlar- yapacak ve onun b0y0k gazeteleri de yapttgt konugmada. "Son iki ytlda bunu PKK'nin 0sttjne atacakken, 0zroristlere vurulan darbeler sonucu Her geyden Once s0mUrgeci Turk gtir Grjndem, katliamr TC grlglerinin bin olan terdrist sayrsr yartya inerek egemenleri, onlarrn kOr politikacrlarr yaptrgrnr yazacakve oyunu bozacak. 4 bin kalmtgttr" diyordu. Herhalde unutmamahdrrlar ki, savagl asrl Daha sayrsrzca ornek ve nedenler oradaki halkr bu sOzlere inanacak hasrnda kaybetmiqlerdir. Avrupa'da yok de[il. dar cahil bulurken. kendi cahilligini kazanrlacak herhangi bir qey igte TC. en srradan dogru bir sese ortaya koymugtur. Son stireQteki Varsa bir gey onu da kazanan tahammril edemeyecek iadar zayftrupa tutumunu da az kullanmadtlar. PKK'dir. Bundan sonra da her yerde lamrgtrr. B0yle olunca tek sloganr; Zafer sarhogluguna kaprldrlar. "Turk kazanmaya muktedir olan PKK'dir. "Her gey PKK'nin tasfiyesi iqin" olur. diplomasisrnin zaferi". "Tansu Qiller'in Qunkri PKK'nin gu veya bu g0ce Bunda qaqrlacak bir gey Oe yot<. baqarrsr' vb. aqrklamalarla psikolojik re herhangi bir bagrmhhgr ya da hersava$rn malzemest olarak g0nlerce hangi bir kogula endeksli olma yrh kazananlar geri kalan l0 r:::,;^::' ^" kullandrlar. Gerqekte ise kendi gUg- mu yoktur. TC gibidrg kaynakh yrllarl da kazanlrlar stlzluklerrnrn. baQrmhhklarrnrn Jarirna masr, bagrmsrztrgrnr ve varmadan haykrrryorlardr. Son yrllar- hedefledi$i K0rdistan'da kok .. On0m0zdeki donemi kesin kazada hiq bu kadar umutlu olmamrglardr. olmasr, pfX'nin bagarr grafi$ini Q0nk0 kendilerrne g0venmiyorlar. sintisiz krhyor. Bunun igi-n ke'nOisine ry9aglz derken, bunun birqok nedenini gdrebiliyoruz. Tersinden "kes+n Q0nkO emperyalist babalarrnrn des- griveniyor, gelecekteki h-edefine emin

Bir

ya-

iyi sal-

Hal

on-

te- drr. 8

ka-

Av-

sa-

yoktur. go-

duruolmao.g0rrrd;ilr salmrg i ke-

kaybedecegiz" dersek, bunun hiEbir nedenine rastlayamlyoruz. Parti cUlu$u buna muktedir, gerilla g0c0m0z.buna yeterli, halkrmrz buna zrr. Oyleyse kazanmak da kaybet-

0n-

ha-

mek de bize baglrdrr.

"Yrllarr devirirken, onlara zaferler srgdrrmah; hatalarr, yanrlgrlarr ve kanmalarr agmak vazgegilmez malrdrr." Abdullah Ocalan yoldagtn bu perspektifine baglr kalrr, bunun gereklerini yerine getirmede sonuna kadar bir kararlrhk iqinde olursak, zi kesin kazanmaktan hiEbir gUg koyamaz. Boyle olmaya da kendimizi mahkum etmekten bagka higbir segenegimiz olmadrgrnr biliyoruz. Ve surecin yakrcrhgrnr dikkate ahnca bunun onemini daha iyi anhyoruz. Q0nku K0rdistan devrim muca-

trol-

bialr-

Genelkurmay Bagkanr Dogan GUreq, komanda egitimi yapan askerlere yOnelik yapttQr konugmada, "DUnyantn en modern ordularr bile T0rk ordusu On0nde duramazken, birkaq egkrya nasrl durabili/' derken, moral vermeye Eahqlyor olmalrydr. Yoksa Turk ordusu ontinde duramayan ordular oldugunu, ama bununla birlikte aynr "anlr-ganlr" Ttirk ordusunun bahsedilen "birkag eqkrya" 6n0nde duramadrgrnr da biliyor. Oyle degilse, neden duzenli ordu yerine ozel ordu; neden komanda egitimi. neden Krlrt agiret reisleriyle zirve top-

lantrsr: neden ilkel-milliyetqi

KDP'den medet bekleme: neden PKK'ye karqr destek igin herkesten yardrm dileme: but0n bunlann da dtesinde neden bu kadar rsrarla gerdelesinde katettigimiz mesafenin qeklerigizleme? ifadesi olan bu ddnemde geliqtirile- B0trln bunlardan qrkan tek bir socek ydnelimlerde, sorunlara konula- nuq vardrr: $imdiye kadar kazandrkcak teghislerde milyonlarrn, dolayr- larrmrzr bundan sonra nihai zatere sryla bUy0k bagrmslzhk ve ozg0rlUk ddn0qt0rmek. Butrin dUnyaya, tarihin davasrnrn kaderi daha fazla sdz Kurdistan devriminin PKK onderliginnusudur. deki zaferini kaydedeceQi o briyOk Buna fazlasryla grlcumtiz vardrr. gUnUn milyonlarr iliklerine kadar etkiGeqen..10 yrl pratiginde bunu kanlt- sine alacak mtijdesini gimdiden verladrk. Ozellikle de 1993 yrhnda mek iqin o kadar gok nedenlerimiz kanrtlama olayr daha fazla pekiqti. vardrr ki... PKK'nin tasfiye edilemeyeceli, Bahar bizim iqin biyUk umuttur, rillanrn mevzilerinden sok0lemeye- buyUk atrhmdrr, brly0k surpriz geligcegi, halkrmrzrn briy0k kurtulug bilin- medir. TC iqin ise hiqbir bahar bir oncine ulagtrgr ve higbir qekilde ceki bahardan daha iyi olmamrqtrr, adrm atmayaca$r kesinlik kazanmrg- 1994 baharrnrn da 1g93 baharrndan trr. Bu gergeklere dayanarak mutla- daha beter olacagrnr s0ylemeye geka kazanacagrmrzr s6ylUyoruz. rek var mr?

kobu

ge-

geri TC


PKK Genel

*kreteti Abdultah

dCALAN yotdaâ&#x201A;Ź degerlendiriyor:

PARTI TARIHINDE KI$ILIKLERIN ROLU

VE TAKTIK UYGULAMA SORUNLARI Halk gerqe$imize dayattrgrmrz sUreg, eski yagamr her d0zeyde yrkma ve onun yerine 6zgurlUQ0 ve egitliQi esas alan yeni yagam iliqkilerini oluqturma m0cadelesini yoQunca yaqadrgrmrz ve bu degigimin etkisini iliklerimize kadar hissettiQimiz bir srireqtir. B0ylesi donemleri herhangi bir donemle, 6zellikle yerleqmiq kurallarrn, tutum ve davranrqlarrn, geleneklerin ve statrikonun egemen oldugu donemlerle karrgtrrmamak qok onemlidir. Denilebilir ki. en fazla hata da burada yaprlmaktadrr. Toplumun dingin ve eski geleneksel stat0kocu yagamrnr esas alan kigisel alrqkanlrklar ve her duzeydeki yagam yaklaqrmlarr devrimle yrkrlmaya galrqrlmaktadrr. Fakat bundan kurtulmak sanrldrgrndan daha zordur ve zor olduQu kadar da geqmiqin kahntrlarr en buyuk tutucu 6zellik olarak varlrQrnr surdrirur. Kigiyi kolay kolay terk etmez. Hatta bu konuda geleneklerin en b0yrik tutuculuk, bir anlamda da karqr-devrimcilik oldu$u s0ylenir. Bunlarrn aqrlmasr onlarca de$il, y0zlerce yrl m0cadeleyi gerektirir. Hele bizim gibi yeni yagamr yakalamakta da gok zorlanan bir halk ve ona Oncul0k eden bir parti kadrosu agrsrndan, gtinl0k olarak hemen her geyimizi etkisi altrnda bulunduran gelenekleri aqmak sanrldrgrndan daha zordur. Kaba anlamda bir savaqqrhk var, bir kargr koyuq var. Fakat onun Ozellikle sosyal yaqama donugt0rUlmesi, yenilenmig bir insan olarak parti iqinde ifadeye kavuqturulmasr ve hele orduya yansrtrlmasr kolay olmuyor. Adeta kiqiligin yansr eskiyle, yarrsr yeniyle temsil ediliyor. Veya bir yanrmrz savaqrrken. bir yanrmrz bizi savagtan alrkoyuyor. Bir yanrmrz drjqmana karqr savaqrrken, bir yanrmrz duqman igin savagryor. Bir yanrmrz yenilgiye aqrkken, bir yanrmrz kapalr duruyor ve b0y0k bir gerginlik yaratryor.

Bagan igin yrirekli grkrglar gereklidir Bu anlaqrhr bir.husustur. Devrim sureqleri zaten b0yle olur. Ama bu dengeyi surekli yagayamayrz. Bu qok dinamik bir dengedir. Ya kargr-devrimin korrikledigi eski tutum ve davranrglar bizi tekrar geriye qeker; ki bu 6rgUt tasfiyecili$idir, yaqamda devrimci deQerlerin bozuluqu ve yozlaqmasrdrr. Ya da devrim bastrrrr, eskiyi qok srradan ve etkilenilmeyecek kaIrntrlar drlzeyinde brrakrr, yagamr b0tunriyle yeniler. Bunu hem topluma yansrtmada, hem de parti igine egemen krlmada yrkrlmayacak duruma getirir. Boylece devrim guvenceye kavugur. Kargr-devrimci cephenin muazzam saldrrrsr, buna dayanak tegkil eden iqbirlikgilik ve ihanet, hatta iqimizdehi gaflet durumu, partileqmemig, ozellikle partinin siyasal ve 6rg0tsel savag hattrna gelememiq qok geri kadro ve sava$gr yaprsr nedeniyle hala brlyuk bir tehlikeyle yUz yizeyiz. Yurekli qrkrqlar, baqarr iqin qok gerekli olan kendini savaga verme, bu cesareti ve fedakarlrgr sergi-

leme olmasrna ragmen, bunun zaferi garantileyecek duzenleniqi ve planlanrqr tam olmaktan uzaktrr. Dolayrsryla gerginlik var. Mucadele g0nluk olarak yogunlaqtrrrlmazsa, denge her zaman karqr-devrim lehine dOn0qebilir. Veya zor bela tutturduQumuz duzeyi kaybedebiliriz. Karqr-devrimin dogrudan etkilerine yenik dtjqebiliriz. Gerqi bu konuda bogulurcasrna bir mrlcadele yaganryor. M0cadele sadece siyasal gizgi d0zeyinde deQildir. Yine onun gerillaya yansrtrlmasr veya bazr ideolojik.deQerlendirmelerle srnrrlr degildir. Ozellikle onc0nrin b0trln ydnleriyle Edz0mlenmesi ve devrime mal edilmesi, geriye qark etmelere ve ozellikle provokasyonlara cevap veren bir kigilige ddn0gturrilmesi, temposu ve qalrqma larztyla bunun bir yaqam tarzrna ddnuqttir0lmesi, hiq olmazsa OncU duzeyinde temel garantinin elde edilmesi her sorumlu devrimcinin onunde kaqrnrlmaz ve ertelenemez bir gorev olarak durmaktadrr.

Bunun yanrnda yeni yagamtn artan sosyal g0revleri var. Her devrimci partinin ilk d0nemlerinde qrktql daha gok ideolojik ve politiktir ve askeri bir surece de girebilir. Parti genigleyip toplumsallagtrkga. sosyal yagama iligkin gdrevler kendini dayatrr. Toplumun drlzenlenigi ve savaqa qekiligi artrk b0yuk onem kazanrr. Bizim partimiz de boylesi bir aqamaya gelmiqtir. Ama bizim kadromuzun daha gok grup d6neminin ideolojik tartrqma d0zeyini aqmayan bir konumdan qrkmak istemedigini gor0yoruz. Yani hareket toplumsal dengeyi tamamen

kendi lehine gevirecek duruma gelmig, toplumu alablldigine etkisi altrna almrgtrr. Ama bizim kadromuz kugrjk bir grubun uyesiymiq gibi hareket ediyor. Bu konuda her turlu cesaretsizligi yagamaktan kendini alrkoymuyor. Devrimin gorevlerine do$ru yaklagmak istemiyor. Son ddnemlerde ortaya qrktr ki, iqler ve gOrevler b0yrldugunde gok qaba sergilemek gerekiyor. Sergilenecek fazla gaba o kiqiyi yorar ve yordugu iqin de kendisini yaqayamaz. Ozellikle aydrn bozuntularr ve lazla emege dayanmadan yaqamak isteyenler, bu tutumu parti iginde tasfiyecilige kadar gdturm0glerdir. lsrarla partinin kitleselleqmesinin ortaya qrkardrgr gorevlere dogru bir halk egitimi ve 619titlenmesi anlayrgryla karqrlrk vermeyen, sava$rn a$rrlagan sorunlarrna kesinlikle kendisini kapatan, bunun yerine iqi geqitli bahanelerle durduran anlayrqlar, engelleme ve daraltmalar. bazr alanlarda tam bir tasfiye pratigine dOnUqmuqt0r. Duqmanrn veremedigi zararlar b6ylelikle verilebilmiEtir.

Bu kigilikler qeqitli yonleriyle incelenmeye degerdir. Bunlar lafazanlrkla qok geniE parti etkinliQi rizerine kurulmak istiyorlar. Eger gerqekten 0zerine qok do$ru gidilemezse, her d0zeyde b0yrjk bir yozlagmayr yaSamak kagrnrlmazdrr. Partinin genigleyen etkisini kendisini gdrevlere hazrrlayarak kargrlamak yerine, kendi kiqiligini gizlice, hatta parti kurallarr ve yaqam tarzrnrn tamamen otesinde orgutleyip bdylece parti etkinliginden istifade ederek. bireyselleqtirmek, kiEisel onur adr altrnda bireysel tutkula-

rrnr partiye yutturmaya gahgmak, hat-

ta bunlarr neredeyse bir anlayrg

du-

zeyine getirmek ve rsrarla savunmak, son zamanlarda srkga gdrdug0m0z hususlar oldu. Denilebilir ki, geliqen devrimin gobe$inde maskelenmiq kigilikler, ardrna kadar geriye aqrk, karqr-devrime hizmet eden, yenilgiye got0ren tutum ve davranrglarla savagrm vermektedir. Bunlar yagamr ya-

ratarak kazanmak yerine, binbir emekle kazanrlmrq de$erleri gasp ederek yagamak istiyorlar. DeQerlere ucuz konuyorlar. Kendilerini yormadan parti iqinde yaganabileceQini sanryorlar. Tabii bahaneleri de hazrrdrr. Ben buna bebeklik teorileri diyorum, kendini yaqatma diyorum. Ucuz, kUqUk-burjuva, subjektif yorumlar geliqtiriliyor. Parti hakkrnda ileri geri konuEmalar, partinin buyuklugO ve derinliQine ulagmak yerine qok qeqitli anlayrglarla daraltmalar. kendine gore buna haklrlrk krlrfr giydirmeler. hat ta denelim yetersizliginden otriru bagrna buyruk bir kontranrn geligtiremeyecegi bir yrkrcrlrkla yozluklar etkili oluyor. Her devrim s0recinde buna benzer ornekler bolca yaganmrqtrr. Devrimsel geligmede bilerek veya bilmeyerek, dolayh veya dogrudan kargr-devrimin beslemeligi ve dayanaklrgr yaprlmrqtrr. Hatta bazr devrimlerin tasfiye edilmelerinde ortam karrqtrrrcrlarr, yol kanqtrncrlarr ve sosyal tabanr b0ytik oranda k0quk-burjuvalar olugturuyor. Ama hrzla ajanlagmalar da buradan ortaya qrkryor. Bunlar gerqekten bir devrime belki de karqrdevrimin cephe saldrrrsrndan daha lazla zarar verebilirler. Bunlar birqok

Devamr 21. sayfada

144  
144  
Advertisement