Page 1

A

SERXWEBUI\ Jr SERxwEBCN Yrl: 12

/

t xzroryE

Sayr: 140

/

A6ustos 1993

er nCMETTTR Tr$TEx NIN n

/ 4.- DM

15 Agustos Atlllml

hok tle ,odolel so

ligine inonmokton vozgegen bir holk gercekliginden umut dolu, yogom dolu olorok dirilmis ve buyuk yogomoyo ohdetmis bir holk gercekligine ulostrk ki, bu do bosl' bosrno bir zofer de$erindedir. Her tlirltj ulusol, siyosol ve kiilttjrel gelisme, corprcr bir bigimde osrl simdi boshyor. Duygulor ve dusiinceler, insonrmrzdo ilk defo boylesine bo$rmsrz ve cizgi.irce gelisiyor. Yeni yogom tutkusu, yediden yetmise herkesi sonyor. Bu, gergek bir rcinesonstrr. Kijrt r6nesonsrnrn yoygrn bir bigimde, gecikmeli de olso simdi yogunluklo geligtigini ve bunun Ortodogu'doki etkilerinin btiytik olocogrnr soylemek gerekir. E$er bu otrLm doho do derinlestirilir ve Ortodo$u'do so$lom

temellere oturtulurso, holklor torihinde yogonon o bi;yuk uygorlrk devrimleri PKK Genel Sekreteri Abdu$ah OCnt qru yoHag

d@en&iyor:

Ibrihi vahgetini

fietmek igin

dflgmana afim&suea

vuBU$ TARZIIUUI nnumig r<nsKiNtE$riBEtiMI I 'Taktifiin do6ru uySrhnmasr bizi bsgarya gdtiirece6i fSbi, adm iktidara da yakla$tracaktr. Bu agdan iktidar olrnak, iktidar sorudarm gimdiden g6r0p gOzmek igin hazrhklan ertelGmskliizin gEli$irmek dnemlidr. Eldeki giig doEru tslondrilir

adrm

vo zsrnanmda dolru harekete geglrllirse, takti5imizin gerekleri 6nemli sonuglaryaratiacalmrz, bu kawanr ve uygnrlanrsa, s0reci d0gmana alr Odetecefimiz, eonugtra Onemlibagardar

YAZISIs. SAYFADA

donemin devrimleri, koleci donemin devrimleri etkili bir bigimde burodo hoyot buldugu gibi, islom devriminin etkileri de en cok burodo geligme koydetmistir. Her ne kodor bu torihi uygorhk sijreclerinden holk olorok yeterince nosibimizi olomomrgsok do, temelde bayle bir uygorh$o temel teskil eden bu topro$o doyondr$rmrz ogrkhr. Ktirdiston devrimi, gimdi buyuk bir uygorhk devrimi olorok temellerini kozryor. E$er bu devrim miicodelesi rsrorlo siirdi.jrijliirse, Ortodo$u holklorrnrn o btiyuk uygorhk mirosr ijze-

PKK Genel Sekreteri

Abdultah ocauant

I5 ^A.9, r.Jstos 6 zgt(i rl ti k )/(i r(.]r)/(i$(i n (i rn I lO- =crfer >/.at Giineybotl Euuleti'nde uruuhnon

g*

ve kazanmrlarla sikeci tamamlayacafmu Hr gergd<tlr... I Simdi kesin zalqe yakrn bir yiirWii*0n igildeyiz. Ulkedc yarr-kurtuluf daha glmdUen sa$amyor. Bunu keeirdegtrmeye do&u g6tiireceiiz. ffimanla denge durumuna dafilmEtr; btrnu dsha da artacak durumlara getirece$z. llayal gf5rm0yoruz. Ama $frdan yaratmanm ne oldu{uru bihn bir hareket olarak, mwcut d6nemin ne olduEunu da de$erlendirip ilerletecek gfigtc vs anlayqb$2.'

drsrndo veni birine temel teskil edebilir. foprogo yerlesik evrim, bu co$rolyodo boglod'. insonh!rn besigi de denilebilir buno. Biiyiik koleci topluluklor yine bu toproklordo ilk kez boy verdiler ki, bunlor do uygorhgrn temelidir. ilkel komUnol

tizel I

souotftktigl

ue

sonughn

Partivemiicadeletarihimizde PKK'lilik maskesi altmda,

gimdiyekadargrirUlmeyenbirdii'

Terzi

Cemal unsuru taraftndan katledilmesi, bu tasfiyeci-ihanet gabahrrm gKrz0karal{rx girstennek' tedir. Bu konuya iligkin hazrlanan yazrnn ilk b<iliimiinden baglanazin dolru devrimcigizgisidtgrna' rak parti saflartmrzdaki bu tizel nrn bu komplosunu sonugsuz br- sayagrn pratili ve tahribatlan birrakmrgtrr. En az 17 yoldagrmrztn gok ytinleriyle irdeleniyor.

zeyde tahripkar bir rol oynayan veTerzi Cemal ajanr gahsrnda so' mutlagan tasfiye ve ihanet faa' liyeti ortaya grkanlmrg ve partimi'

YAZISI

16. SAYFADA

Ulusal kurtulug miicadelemiz 10. yltnda

M|LYONI.ARIN ZAFER HAYKIRT$IUA

OoUU$ru

Parti OnderliQimizin, "BU' yiik bir uygarhk, hak ve adalet savaqrmr" olarak tanrmladrgr uh.rsal kurtulug mircadelemizin

l5

AQustos 1984 tarihinde

gerqekleqtirdi$i buyilk qtktqtn, hayallerin srnrrlarrnt zorlayan

Devam 2. sayfada


f

s".,*b0,,

PKK Genet Sekreleri

Abdultoh 6CAUN yoldo$ deleilendifuot

Torihi vohgetini drigmono

oqmo$zco ddetmek igin

II

\/[JRU$ rARZrMrZr MUTHI$ I(ESKTNLE$TTRELTM Tum

potililer, cephe ve ordu gohgonlon!

I 993 un rkrncr hamle donemine 9 :'e,xer. gerek dugman cephesin' ce gerekse kendi devrim cephe'rrzde onemh gelrqmelen yaEryoru.

politikalara nasrlydneleceklerinidaha tam kararlagtrrmrq degiller. Baqbakanrn bu son brifingleri, ashnda onun genelkurmayrn gdlgesi altrnda Dusmanrn yaqadrQr ekonomik, sos- qok cUce bir konumu yaqadrgrnr or' yal. sryasal ve askeri krrz blrtLini.ryle taya qrkarmrEtrr. Yani bir ddnem Oacrga crkmrE olup daha da derin- zal'rnAkbulut'uveordunundaOzal'r ,eserek devam edryor. Ozellikle O- kullanmasr gibi, Ozal'dan qok qok

Bo;bokontn bu son brifingleri, oslrndo genelkurmoytn golgesi olttndo cok ct)ce bir konumu yotodgtnt ortoyo crkormrstrr. Kendisi ordunun 9ok silik bir emir eridir, azellikle ABD ve ingiltere'den destek olmoklo gorevlidir. Kisi olorok politiko t)retecek ve tutum belirleyecek durumdo degildir. Son gUnlerdeki toplontrloro boktlrrso, zoten genelkurmoy bosrnt do kendi borozont holine getirmiStir. Hiikilmet ve muholefel portileri tom emrine girmig, girmeyenleri ise sindirmekle yi)z yUze btrokmrcbrdtr. zai

.

ol.imunden berr bozulan den-

daha zayrf ve hatta Akbulut'tan da

Ja

zayl bir baqbakan adayr

r^-^ . c.rorne brctrQr rolir uygun si.i'e c -c? ye..8 getrrememesi, mevC.1 {. z Ce.r.rlesttnyOr. De-.e - Cankaya'ya grkrgl DYP'ceK cerl K ou!'umu ve yine lnonil'.u^ 3e^zer CL]rurnu mevCurt hilkU-et c:.r za,i re etkrsrz brrakryor; oze sa,aS:a oy.]adr0r rolU eskisi g 3 r::-'e-evecegrnr gosteriyor. Bc)! a 3e,a- e:-esr halrnde bu du'---- s -'-' z'^ cana da biryirmesr^e ., : a:a:ag . Cu'tun tse devletin ./ o'a: -as z' a- ^a geldrgr kendie'^ - ce::\ , Drlcrg, brr husustur. U^-:-a-a. ce'e^ : <. De'nrrel-ino'. \'a S,, l-- .râ&#x201A;Źi- s yrllrk TC tarr' ^'^ce ' 321 e'ce (Jrurana benzer o r a-:-ce.' -c ,e art-Krrt koalrs-

qok silik bir emir eridir, ozellikle

er,r brr turlL oturtulamamasr ve ca.a oa cnemlrsr rktrdardaki koalis-,

e r^o.tr. Dabaslnln ^ rolunu cize (ars -yia*ak rstryordu. Onun bUunr.ryre Cze' S3,dQr kumanda ettrgr Srmor oaha y anlasrlryor, Fakat bu savaQr brzrm tarzrrnrza basarryla uygulayamamasr soz Konusudur; mevcut durumuyla hem partrsrnr, hem hirkirmetr ve hem de devletr zorluyor. 6yle yaqlr veya gok de' mokrat olduQu iqin deQrl, maskesr duqtugir, sosyal demokrat olmadrQr ve son Sivas Katlramr'yla brrlikte brr kontrgerillacrlrgr anlaqrldrQr ve yrprandrgr rqin, o da brr kogeye qekil.nek rstryor.

kiEiliQiyle

karqr karqryayrz. Kendisi ordunun

rr bunu agrkqa ortaya koyuyor. Tamamen bize baQlanmrg, bize angaje edilmiq bir devlet dtzeni sdz konusudur. Her qey "PKK'ye gore savaE" sloganr etrafrnda geliEtiriliyor. Bunun drErnda her gey maskelemedir. Tabii ekonomik yaprsr yoQun bir bunahmr yagryor. Sivas'ta gorUldiigi.l ve

birqok alanda da ortaya grkacaQr gibi, sosyal bunahm da zaman zaman patlama halindedir. Ekonomik ve sosyal bunahm bundan sonra hrz kazanacaktrr sanrnm. Ashnda burjuva partilerinin varhk nedenleri kalmamrqtrr. Siyasal yapr bir yerde bi.itiiniryle aqikar oluyor. Bu onilmi.2deki donemde daha da aqrQa qrkacaktrr. TC'nrn diplomatik alanda yurirtttjQtr faaliyetler vardrr. Diplomasinin en uq noktasrna I992'de ulaqtrQrnr belirttik. Bunu I gg3'te sijrdUrmeye qalrEryor, ama aqrnrma uQramaktan kurtulamryor. Kaf kasya Balkanlar ve Ortadogu'da ytirtrttUQii blrtiin d iplomatik hamleler boqa qrktr; Bosna ve Azerbaycan'da boga qrktr; OrtadoQu'da lrak'a Suriye'ye ve lran'a iligkin olarak boga grktr. Zevahiri kurtarma pegindedir ve bazr tehditler savuruyor. Olasrdrr ki, bazr komEu i.ilkeleri daha fazla zorlamak isteyebilir, Bizi bunun en temel nedeni olarak gdsterebilir. Yani Avrupa ile eskisi kadar yi.iz bulamayacaQr gibi, sanr-

gUg gosterileri ve tehditler, yenilme' diklerini ve sdzi.imona gok bagarrh olduklarrnr kamrcyuna duyurmak iqin'

dir. Zorlandrklarrnr kendileri de qok iyi biliyor ve bundan ucrz sryrrlmak istiyorlar. Bunun yerine igte bu 6zel gWenlik Orgiltii geliEebilir. Bu drgtrt zaten vardr ve bu kontrgerillaydr, gizliydi; qimdi genellegecek, yaygrnlagacak ve resmilegecektir. Dincilik maskesi altrnda TtirkeE'rn komandolarr maskesi altrnda ve bunlara benzer birqok kontrgerilla birimi vardrr. Bunlarrn hepsini birleqtirebilir -ki korucular da buna dahildir- ve 6zel birlikler biqiminde bir dtizenlemeyi dayatabilirler. Bu ddnemde bunu hrzlandrrabilirler, Bu yeni altr aylrk donemde 6zel bir planlamanrn yaprlmrq olduQu aqrQa qrkryor. Eskisi kadar iddiah olmamakla birlikte, 6zel savaqrn sUrd i.rrtilmesi soz konusud ur. Tamamen bize gore organize edilmiE bir devlet durumu soz konusudur;yalnrz bir partive hi.ikUmetin degil, devletin ttimi.iniin koordine edilmesi sdz konusudur. Buna gore ekonomi ve buna gdre sosyal yapr psikolojik savaqla hazrrlanmak isteniyor. Vne bu temelde askeriye hortlatrlmak isteniyor. Diplomasi tiimtiyle bu amaca goredir. Krsaca gi.igler cephesindeki durumu ve geliqme olasrhgrnr b6y'

yo^..]}C- Oze

Demrrel-lnonU ikilisi Ozal'r da biraz devre drEr brrakarak ve orduyla Ozal'dan daha iyi geqinmeye qahgarak, yine emperyalizmle daha srkr bagrmlrlrk iligkisi igine girerek, "PKK'yi en ryr brz ezeriz" bigiminde burjuvaztye ve tekellere gwence vererek sonuQ alma qansrnr denediler sanrrrm. Fakat bu denemenin fazla bagarrh olmadr$r anlagrlmrqtrr. Eski (mevcut) politikalarrnrn bagarrsrzhQr ve yeni politikalarrn da iiretilemeyigi, iqinde bulunulan karmagayr izah eder. Karrqrk bir durumu yagryorlar. Yenr

ABD ve lngiltere'den destek almakla gorevlidir. Kendisini bir bagbakan olarak deQil, ekonomik cepheden ozel sava$r stirdi.irmekle gdrevli brr memur olarak di.rqi.jnmek gerekryor. Kiqi olarak politika iiretecek ve tutum belirleyecek durumda deQildir. Bir maskedrr o da; bazr qevrelerin sempatisini qekmek iqin bir maskedrr. $efryle, koalisyonla" partilerle, basrnla genelkurmayrn emrine girmiqtir. Son giinlerdeki toplantrlara bakrlrrsa, zaten genelkurmay basrnr da kendi borazanr haline getirmigtir. Hijkiimet ve muhalefet partilerr tam emrine girmiq, girmeyenleri ise sindirmekle yi.iz y(ze brrakmrglardrr. B.u tipik bir 6zel savaq yaklagrmrdrr. Ozellikle bu yrhn ikinci yarrsrnr mi.imkUn oldugunca kurtarmaya qahEacaklar. Bunu yaparken, kesinlrkle bizi dikkate alarak dtjzenleme geliqtiriyorlar. Basrna yonelik aqrklamala-

rrm sonABD desteQi de Earthdrr. Bu Eartlarr kargrlayamayacaQr iqin, karrqrkhga itileceQinive fazla destek bulamayaca$rnr anlayrnca baqka Eeyleri devreye sokmugtur. Katliam politikalarrnrn biraz daha geliqtirilmesi beklenebilir. Kiirdistan'da katliamlar, Sivas'ta olduQu gibi demokratik kesimlere yonelik sindirme eylemleri geliqebilir. Bu konuda kontrgerilla biraz daha hrzh qahgabilir. Ozellikle ordunun yagadrQr baqarrsrzhk durumu kargrsrnd4 d[izenli ordu yerine 6zel emniyet birimi adr altrnda kontrgerillayr daha resmi veyaygrn bir bigimde kullanmayr deneyecekl erd ir. Taten bunun temell eri hrzla atrlryor, Ordunun baqarrsrzhQrnr ortbas etmek igin, bu durumda degigikliQe gittiklerini s6yleyeceklerdir. Generallerin son qabalarr qovdur; qov yaparak, igte baqarrhyrz diyeceklerdir. Ozellikle bu bombalamalar gerqekten Eova benziyor. Bu

le belirtebiliriz. Bize gelince, en yoQun ve agtr zorluklarr gegmiqte yagadrk. I 992'deki zorlanmalar krq boyu qalrqma-

derinliQine oldukga katrhm gdsterdiler. Oldukga geligmig bir siyasal durumu yaqadrlar. Kitlelerin cepheleqmesi iqin ortam son derece elveriqlihale geliyor, En 6nemlisi de par' tr gerqekten yaygrnlagtr ve kitlesellegti, Yine kitle ile gerilla iligkileri geligti. Cephe-gerilla iliqkisi somutlaEtr; guq aldr, gi.jg verdi. Ozcesiyaz hamlesine doQru geldigimizde, halkrn durumu, cephesi ve yine gerillanrn hazrrlrk dtrzeyi ilerlemeye miisaitti. Yaprlan bazr eylemlerle bunun bdyle olduQunu ortaya koyduk. YaqadrQrmrz Bingol eyleminden bugtrne kadar olan srireq onemli bir savaE sUrecidir. Bu sirreci aQrrhkh olarak kazandrgrmrzr da sdyleyebiliriz. Anlamsrz bazr kayrplarla birlikte, giicUmUztin tam kapasitesini gok srnrrh kullanmrE olsak da bazr kazanrmlarrn ortaya qrktrQr soylenebilir. Gerillanrn biraz yaEadrQr, gerillanrn biraz daha derinleEtirilmesiyle tam sonuq alabilecegi ortaya qrkmrgtrr. $imdi bu geliEmeler temelinde ikinci doneme dogru yiiri.iyoruz. Halkrn huzursuzlugunun her bakrmdan en gok arttrQr -Ti.irkiye ortamrnr da buna dahil etmek gerekir-, dtigman cephesindeki kargaEanrn biiyiidUQi..i, en dnemlisi de halkrmzrn kati direnme kararrnda olduQu, iEbirlikgi g[iglerin epeyce gligten dtigti.igU, Gljney'deki rollerinin bir daha eskisi gibi olamayacagr, diplomatik alanda bizi tecrit etme qabalarrnrn da boqa grktr$r, bunlarrn yanrnda glig kazanm4 mevzilenme ve doQru savag taztna ulagmanrn mesafe aldr$r koqullarda bu ddneme ytikleniyoruz. TUm qahganlar ve savaganlara defalarca vurguladrQrmrz gibi, savagrn vazgegilmez kurallarr vardtr; mijcadelenin kurallarr vardtr. Bunlarr hatrrlatmaya gerek yoktur. Legal ve illegal drgtrt gahgmalarr, propaganda qahgmalarr, silahh ve silahsz, yazrh ve sdzlir qaLEma ve mUcadelelere hakkrnr vermek gerekti$i, her zaman vazgeqilmez gdrevler olarak 6ni.imizdedir. Vne halk eylemliligini geligtirmek g6revimizdir. Bunlar siyasal cephede daha da 619i.rtlendirilerek yogunca devreye sokulacak qalrgmalardrr. En 6nemlisi biz gerilla ile uQragryonz. Bi.lti.rn qalrgmalarrn gerillaya baQh oldugu bilinerek, u-

zun bir sUredir gerillayr oturtm4 mevzilendirme ve hareket ettirmeyi

Son siiregte Sivos'to oldu|u gibi demokrotik kesimlere yonelik sindirme eylemleil geligebilir. Bu konudo kontrgerillo biroz doho hrzh golryobilir.

)zellikle ordunun yogodgt bo;orrxzlrk durumu kar;rstndo, diizenli ordu yerine ozel emniyet birimi adr olnndo kontrgerilloyr doho resmi ve yoygrn bir bigi mde kullonmayt deneyeceklerdi r. Zoten bunun temelleri htzlo ohlyor. Yargrlamdar- esas altyoru, Qabalanmrztn en bi.lla elegtiri-dzeleqtirive egitim stireci ytik krsmr buna harcanmrqtrr. Zaten belli bir yenilenmeyi sa$ladr. Ateg- bu temel halka igletilemezse, diger halkalarrn tel tel d6ki.ilece$i aqrktrr. kes si.lreciyle birlikte bu daha Gerillanrn rzun bir sUredir orturderinleqtirildi. Kitleler de bu tularnarnastnrn nedenlerikonuldu;bUiyi degerlendirdiler; geniqligine larla aqrlmaya gahqrldr.

da stireci ve


ti.ln tarihsel d6nemlerle birlikte anla-

trlmaya gahqrldr. Sizler de bunu biliyorsunu. Burada tekrarlamayacagrz. Fakat gergekten kapsamh bir gerillanrn qok yoQun bir tarzda, qok geniE alanlara yaytlarak, sirrekli bir bigimde ve titm birimlerin harekete gegirilmesiyle geliEme saQlayacaQr,

yoru, vurug tarzr diyorrz. Bunu mii- rede savunm4 nerede saldtrt, nere-

aqrk olahm. Yani merdiveni ellibin

kemmele yakrn g6tUreceksiniz. Tekrar vurgulayayrm: Do$ru bir ljslenme ve mevzilenme olmadan, ona dayah bir hareket tazt olmaz. Toparlanm4 dagrlm4 saldrrm4 savunm4 basktn, pusu, yine kendini gemberde savunma, drgardan savunma yani hemen

kigilik bir ord r-rya dayand rrdrgtmtzda bu size fazla gelmemelidir. Her eyaletimiz bu altr ayhk siire iqinde asgari bini bulabilmelidir. Yani bugijn savagan gerilla asgari dizeydedir. Bunu ikiye, 0qe, dcirde katlamak da yaratrcr devrimciliQin ve Eanlr bir ordulaEmanrn gereQidir. Bazr komtrtanlar, bazr ordu kurucularr giiqlii bir ordu kurabilirler. Ordu kurmalartntn oniinde bir engel yoktur. Tabii bu da koEullara baQhdrr, Fakat buna gUg getiren ve kendilerini bi.itiini.tyle buna veren kiqiler ordu yaratabilirler. Bin kiEilik de, beEbin kiqilik de yaratrrlar. Bu kesinlikle mirmkilndi.ir ve beklenen budur. Genelde ordumuzu onbinden aEaQr di.jqiirmek kesinlikle kabul edilmeyecegi gibi, bunu ikiye katlamaktan da kimse qekinemez. BugijnkU seviye en az budur diyorum, yani ikiye katlamaktrr. Bu biraz bagarrh olma anlamrna gelir. Fakat iiqe, ddrde, beEe katlamak, bagarrlr bir devrimciliQin ordu qahqmasrnrn ifadesi olacaktrr. Buyi.lk iq yapmak iqin biry0k ditqiinmeliyiz. Biryi.lk dqirnmeyenler bi.jyUk adrmlar atamazlar. Tabii bilyi.tk adrm atmak bi.ryUk gaba demektir; kafayr patlatmak, yi.ireQive soluk alrq veriEini si.irekli qahqtrrmak demektir; biryi.lk olduQu kadar biraz dahryane ve biraz biiyi.lk duygularla bu iqin

nerede araziyi boEalt' ma, nerede araziyi kapatma? Biltiln

de

bi.ryUtme,

bunlar taktik Onderli$in gtjnli.ik gdrevleridir. Komtrtanlar gece giindtiz bu taktik htsuslar izerinde gahqacaklar; do$ru kararlartverip uygulayacaklardrr. Manga di.zeyinden tugay dii-

Legol ve illegol orgUt golrymolon, propogonda golrymolorr,. ve silohlz, yoztlt ve sozlii golrymoloro her zomonkinden doho fozlo onem vermek, holk eylemlilidini daho do geligtirmek gorevimizdir. Bunlor siyosol cephede doho do orgi)tlendirilerek yogunco devreye sokulocak golrymolordtr. Biittin golrymolorrn giilloyo bogli oldugu bilinerek, gobolortn bt)ytik krsmr buno horconmrshr. Zoten bu temel halko igletilemezse, diger holkolorrn tel tel dakalecegi octkhr.

siloilt

-

hiqbir komutan ve savaggtntn herhangi bir gerekgeyle dogru gerillanrn gereklerini yerine getirmekten kaqrnamayacagt,

bu konuda igine gi-

rilecek bir yetersizlik ve hatanrn imha demek olduQu anlaqrlarak iqine girdigimiz d6neme ydnglinecektir. $imdi her zamankinden daha fazlabir savag gerQe$iyle karEr kar$ryayz, Gerqek bir savaq durumu

her taktik hususa iliqkin doQru tutumlar birbiriyle baQlantrhdrr; bir tanesini goz oni.tne getirip diQerini kesinlikle ihmal etmeden birlikte yi.irUtemezseniz, bu savaEta darbe yiyeceksiniz. Hem de qok qarprcr biqimde... Yok, "qoyle yapmtEttm,

zeyine kadar bi.rti..in komutanlar bununla yiiktimlirdirr. Kararr yerinde ve seriverip uygulamak ve denetlemek bir diger temel qahqma hususudur' Bunun yantnda hedefler sistemi

bir vardtr. Hedefler bazen daraltrhyor, gu- bazen de eylem strastna gdre karrq-

na aQrrhk vermigtim, gunu diigi.ineme- ttrtltyor. Hayrr, qok zengin bir hedefmiqtim" demek hatadrr ve sonu oli.im- ler sistemiyle kar$t karsryaytz, He-

yaganryor, daha da yaqanacaktrr. Bu-

rada aydrn vq k6ylii dzellikleri terk etmeliyiz. SavaEa yanrlgrlr ve hatah yaklaErmdan kesinlikle kaqrnrlmahdr1 diyortz. En List komuta dizeyinden srradan savagqrya kadar, savas gerqegine saygrh olaltm. Onu gdni.jllil kabul edelim;fakat qok profesyonelce, yani emirlere uygun olarak yUrUtiileceQini gdzardr etmeyelim. Komuta dkeyi rzun bir sl.tre ve i.istelik inatqr bir larzda kendini konuqturdu. Fakat bu tutumun beq parahk bir sonuq alamadrQr ve bUylik zararlarayol aqtrQr da rahatqa g6rUlebilmektedir. Keyfi yaklaqrmlarla yiiri.ttijlen savaqrn bir gerilla savaQt olamayacaQt, bunun yarardan qok zararlr bir yaEam olduQu ortaya qtkmrgtrr. Ana talimatlar ve perspektiflere dikkat edilmeyen bir qahEmantn sonucu bu ol-

Ciddi bir sorumsuzluk sergilenmez ve goflet durumu yotonmozso, bu donemi biz kozonocodtz. Ejer dikkot edilirse, diger battn donemlerden hei doho fozlo, hem de en oz koytplo kozonmok m(imkiindiir. Yoni bu oltr oylrk donem, onbes yrll* kozonmoyt mtimkiin klobilir. Koytplorr do onun yirmide biri olobilir peqine takrlmak, tarihe yaraqrr olmak demektir. Biz b6yle yapanlara selama dururuz, halkrmrz da bilyi.tk saygr dr.ryar. isteyenlere yol aqrktrr, on aqrktrr, engel teqkil etmemeliyiz. Kolay kazanmryorw. Tek bir savaQQrmrzrn bile qok yi.iksek bir deQer

du. $imdi bunu biraz gideriyonz. Bunun yerine oldukqa kanrtlanmrq qalrqma larztmtzr qok yaygrnca devreye sokuyoru. YaEadrQrmrz son deneyimler neyin ayakta turtabileceQi ni, yaqatabileceQini ve kazanabilece$ini, neyin dUqiirebileceQi ni ve yaqatmayacagtnr yeterince agrkhga kavr4turmuqtur. Bu konuda taktik epey zorlantyor, taktik komutanhk ve 6nderlik sahasr zorlanryor. Bunda hig kimsenin qrkarr yoktur, Orduya tam gelmekle herkes ozlemlerini en iyi biqimde ifade edebiliyor. KiEiler taktiQi tam oturtmakla biryilklilklerini kanrtlayabilirler. Taktikle oynayarak, kurnazhk yaparak, bildiQini okuyarak kimsenin bu agamada beklentilerine ulaqamayacaQr; Qu veya bu yagam, Su veya bu tutku dedi$i tutumunu sirrdirremeyece$i artrk bilinmelidir. Bu temelde saga sola savrulmantn d4 saQa qekip aQtrlaEtrrmantn da, yine sola qekilip maceracr tutumlara yonelmenin de bir qrkrg olmadrQr nettir. Dolayrsryla bagta bUtUn ordu komuta sahamrz olmak tizere, en alt dUzeydeki savagQtya kadar planh ve taktikli gerilla yaqamrna qekilmek, emirlere gdnUllirce katlanmak, bu giJcU gdsterebilmek, bu ddnemi kazanmamrz aqrsrndan bdyle bir yaklaqrmr zorunlu krlmaktadrr. Arazi kullanrmt, yeraltt, hareket tarzr, bilinen o birgok taktik, srradan bir yiirUyi.iqten tr.rtun qok amansE bir eyleme giriEe kadar her tarzrn do$ru biqimini qUphesiz bulacaksrnrz. Bu yalnrz komuta dUzeyinin deQil, artrk bUtiln savaqqrlarrn da nUfrz etmeleri gereken bir husustur. Bir de bu te' mel ozelliklere baQh olarak, bu savaq gergegimize yaklagrm gdstereceksiniz. Biz buna qahqma tazr di-

Parti qahgmast olmadan gerilla qahgmasr geliEmez, yozlaErr ve qijriir. Bu aqrdan bi.rti.ln temelgerilla birimlerinde iyi bir parti qahgmasr ve yoldaqhk ruhunu temsil etmek gerekiyor. Parti ruhu ve partinin yaqam tarzrnrn temsil edilmediQi tek bir gerilla birimi olmamahdrr. Parti onci.ili.jQU esastrr; zaferin vazgeqilmez temelidir. Ddnemin izerine yUrirmede halkrn cepheleqmesinin, gerillanrn saQlam baglangtq ordusu halinde baglamasrnrn ve yine parti dnctilUQiiniin oturtulmasrntn zaferin garantileri olduQu gorUlUyor. Bunlar ilerlemeye yolagryor. Biz qimdi bunun peqindeyiz. Uzun bir siireden beriyoQun bir larzda ilgilendik; sizlerle kapsamh tartrgmalar yaptrk. Kendi konumumrzun zorluklarr gereQince istediQimiz gibi ulagmamrq olsak da, bence yine de btrtUn sijreqlere cevap verilmeye qalrqrldr. Yalnrzca diJqijnsel planda ve perspektif di.tzeyinde deQil, pratik maddi katktlartmrzr da siirekli krldrk. Bu anlamda bir dnderlik olayr da iqlerin hizmetindedrr; bundan sonra daha da hizmetinde olmaya ozen gosterecektir. Onderlik gerqeQini her zamankinden daha fazla doQru kavramaya, dzijmseme' ye ve uygulamaya ihtiyacrntz vardtr' Bunu benim hattrtm iqin deQrl, daha bagarrh olmantz iqin yapacakstntz. Onderlik gerqeQini yaprya az yansrt-

dirr. Bunu herkes bilmek zorundadrr.

defleri onem derecesine gore

Kendini kaybettigini, duygusalhQa

lar14 ekonomik cepheden alalrm as-

kaprldrQtnr, bilmem uyudugunu, aQrrlaqtrQrnr ve hantallaqtrQrnr s6ylemek gerqek bir militana ve gerillaya ya-

keri cepheye kadar stralamaya tabi tutarrz. Bu hedeflertn iizerine karmaErk, komple bir ytlriiyi.ig tarztmtz olur. Hemen belirtelim: Kapsamh bir askeri eylemden tutahm basit bir taciz eylemine kadar, bir Eehri ele ge-

krgmaz hususlardtr. Sonuna kadar disiplinli olmahyrz. Gerqek bir asker olmantn gereklerini yerine getirmeliyiz. Ayrp deQildir, bu ddnem bdyle bir askeri kiqilikle kazanrhr. Asker olmaktan korkuyor muytrz? Saglam bir asker olmaktan qekiniyor muyrz? SaQlam bir asker olmak, bugi.in yaqamtn temelive kurtuluqun esasr deQil midir? Ozgi.irlijgUmi.iz[in, namusumuz ve onurumuzun temeli bu askeri kigilikle kazanr hp savunul mayacak mrdrr? Evet, bu askeri kiqilik ve yaqam bu kadar degerli olduQuna g6re, o zaman bunu bi..ltiin ya$amrn dnirnde tutahm. Biiti.in yaEamrmz bu temeldeki yaqama baQlr krhnmahdrr. O halde komutanlar ve savaqqrlarrn tiimli, bizde saQlam bir askeri kiEilik neyse, ona gore yaqayacaktrr. Bu da yerine getirilmesi gereken bir husus oluyor. Gerillada diger hususlar vardtr. Araziye yayrlm4 b6lgeler ve mtnttkalarr olugturma bileceginiz istir; bu sizin taktik gahqma planlarrnrzda gdsterilir. Her giin izerinde durr.ryorsunu. Nereye ne kadar gi.iq gerekir, neresi nasrl kurtulmah, nereden na' srl qekilmeli, nerede nasrl mevzilenmeli? Nerede yUrijyi.ig, nerede oturug, nerede yatrg, nerede kalkrg, ne-

stra-

qirmekten tutalrm bir birim szdtrmaya kadar hedefli yUrtJmesini bile-

cegiz. Birqok alantmtz ve gUciimiz var, kullanamryoruzr diyoru. Ordu hantallaqryor. Bu bi.lyiik bir kusurdur. Bundan en qok da 0st di.zeyde komuta sorumludur. Biz mumla arar gibi savaEgrve birim arryoru. Birim olugturup da kullanamamak, asltnda kiEinin zayrflrQrnr gosterir. Yoksa Kirrdistan bomboEtur; Ki.rrdistan'r daha fazla birime kavuEturmak ozgiJrliik demektir, kurtulug demektir. Biri mlerin fazlahgrndan bahsetmeyelim; akhmrz ve kapasitemiz dar oldu$u iqin kullanamadrQrmrzdan, buna gUq ge-

tiremedigimizden bahsedelim, Ki, bu da bir eksikliktir, giderilmesi gerekir. Kafanrzr agacakstntz, qok diiqi.ineceksiniz. Birimleri daha da qo$altrp kullanacaksrntz. Biz savagr daha yeni yeni baglatryoru. Ordumtz onbin kigilik bir ordudur. Onbinlik bir ordu zafer iqin asgari bir baqlangrqtrr. TtrmandrracaQrz. Hemen belirtelim: BityUme igi bu dntrmlzdeki altr ay iqinde mevcut durumu en az ikiye katlar, Uqe-dorde katlasa da qagmayaltm, buna

ifade ettiQini bilece$iz. Bir emir veya tutum yanhqlrQr sonucunda kaybetmesinden bUyiik acr duyacaQtz ve buna frrsat vermemek iqin tiJm gi.rcilmilzi.i seferber edeceQiz. Gerqekten savaQQr zor kazantllr. En zor kaybedilmesi gereken de savagqr olmahdrr. Yine silah zor kazantlryor; onu kaybetmek de qok zor olmahdrr. Ucu silah kaybr olduQu g6ri.ili.jyor. Bu doQru deQildir. Kolay kaybetmemek iqin silahr ve savaqQryr qok iyi deQerlendirmek, qok iyi korumak ve sirrekli arttrmak baqarrlr bir komutanrn temel 6zelligidir. Bi.rtiin bu qahEmalar, yaptrgrnrz toplantrlar ve bu toplantrlarrn kapsamh tartrqnnlarryla

plan-

lanryor. Bu planlamaya genel qerqevede zaten yaklaErldr. Fakat geliqmeler bazen girnliik oluyor. O halde ba-

zen plana

ulagrlrr,

bazen

ulaErlmaz.

Bazen bir ydnij, bazen birkaq yontr aErlrr, bazen geriler. Bu bizi iirki.ltmemelidir. Bu bizi dogmatik bir tarzda "plan ille boyledir, ben boyle yapmahyrm" sonucuna gotUrmemelid ir. Pratik, dogmatik ve gematik yaklaErmr her zaman mahkum edebilir. O zaman yaratrcr olmaltyrz. Bu biqim doQru degilse ve geriletiyorsa baqka bir biqime ve baqka bir plana geqmeliyiz, diyebilirsiniz. Bu da doQrudur. Bunu yaptrQtntzda kimse size "ne-

den planr geqtiniz, neden

agttntz"

diye sormaz. Gerillada ozellikle bu b6yle ele alrnrr. Geliqtirecegimiz birti.in bu qahgmalar parti onci.ililQiinii ve partinin yagam tarzrnr esas ahyor. Bu konunun rzerinde de qokqa durulmuqtur. Yoldaqhk iliEkilerinin, ya$anl iliqkilerimizrn ne olup olmadrQr, neyi kabul ettiQive neyi kabul etmediQi bellidir

Miimkun olduQunca daha gerqekgi ve tam yansrtmaya qalrqmrEsrnrz.

malrsrnrz. Bu hem savaQQryr, hem de komutanr yiz kat, brn kat daha gUq-

lendirebilir. Dolayrsryla siz gijqlenmrs olur, siz kazantrsrnrz. Bunun rqrn dogru kavrayrp uygulamaya kendrnrz rqin ozen gostermelrsrnrz. dryorum. Biz yrne temel stratelk ve taktrk hattr gozetrp denetleyecegrz. Hrgbir sublektrf yaklasrnn rcrne grrmeden, herkesin ve her seyrn dogru stratejik ve taktrk crzgr rcin olduQu, buna uyana yuksek deger biqildiQi, uYmayanrn sert elegtrrileceQi ve tsrar ederse drstalanacagr bilinmelidir. Hiq kimse brzden baqka bir qizginin uygulanmasrnr beklememelidir. Duygular ve ahbap-qavugqa yaklagrmlarla grzgr yijri.rtirlemez. Bu konuda Kijrdistan'rn tarihsel gerqeklerr de 96z onune getirildiQinde, kesin doQru bir onderlik uygulamasrna rhtiyag vardrr. Asla subjektivizme ve d6nemin temposunun gerrsine dtqmeden, yilksek siyasal deQeri olan, yuksek askeri deQeri olan yaklasrmlar sergilemek, onderliQin ttrmuyle dr kkate aldrgr hususlardrr. Bunu bundan sonra daha da kapsamlr, yoQun ve surekli uygulayacaQrz. Biltun davranrglar oncelikle siyasal ve askerrdrr; bu temelde daha sonra ulusallrk, sosyal ve kiilttirel yanlar esas alrnrr; kiqilikler bu temelde haztrlantr. Hem felsefi, hem de ahlaki temelde birtlin yaklaqrmlarrn boyle ele alrndrQrnr hiq kimse gozardr etmemelidir. OnderliQin ulusal dizeyde, hatta onu agan brr kurum olarak iqletilmeye qahgrldrQr ve yine sosyalizmi gbzettiQi gozardr edilemez. Herkesin gi.jcti oranrnda buna yaklaqrm ve baQhhk g6stermesi kendr inanqlarrn4 dUnya 96riigiine ve baqan saQlamasrn4 baqarrlr qrl.rq yaptrrmada olanak sunduQu iqin, uygulamasrnr bilmek gerekir. Biz bundan sonra bu temelde bagaracaQrmrza eminiz. ilk altr ayrmrzrn baqarr oranrnr on'a katlayabiliriz.


il

Ad

Giiqli..ihedefler qizmekten qekinme- Direniqqilerinr anmalryrm-, onlarrn yelim. OlUm her zaman vardrr. fu iE anrsrna vereceQimiz en iyi cevap, yapsanrz da qok iq yapsanrz d4 dayatrlan bu kimliksizlik ve alqakhQa dtiqman vahgice katlediyor. Hatta bu kadar bi.iyilk bir qalrgmayla en "Ktrrt denilen bir Eey yoktur, adrnr biryUk gaman indirmek, bin yrlhk la-

maktrr. Bu taktik kayrplarrmzr asgari di.zeye indirgeyeceQi gibi, sonuq almamrza duqmanrn ti.im taktiklerinin boqa qrkarrhp yrpratrlmasrna. moralmen zayrf dUqmesine ve bagarrsrzhbileaQzrmrzaalmayacagrz"diyor.Bir netli tarihi ona kan kustururcasrna $rn4 darbelenmeye aqrk hale gel"eqkrya grubu" olduQumuzu ve brzi odetmektir. Biz boylesi bir kin ve mesine ve hakimiyetimizin adrm atemizleyeceQini soyliiyor. Eger b6y- azimle bu donemin uerine yirklene- drm geliqmesine gotUrecektir. Bu leyse, adrmrz yoks4 bir "eEkrya top- ceQiz. KarErmrzdakiler qok haksrz taktiQin doQru uygulanmasr bizi baEaluluQu" isek, kim bu topraklarrn sahi- olduklarr, insanlrk suqu iElediklerive rrya goti.ireceQi gibi, adrm adrm iktibidir, kim bu kimliQin sahibidir? Artrk kesin soykrrrmdan vazgeqmedikleri dara da yaklagtrracaktrr. Bu agrdan bunu dUqmana gostermek bizim iqin muthiq olacaQrz. Bu bizim kini- iktidar olma( iktidar sorunlarrnr Eimboynumr"zun borcuduri insan olma- mizi, ofkemizi ve tutkularrmrzr belir- diden gor0p q6zmek iqin hazrrhklarr mrzrn, gerefli bir insan, onur ve na- ler. Vurug larzmrz tarihten kaynaQrnr ertelemeksizin geliqtirmek cinemlidir. mustan anlayan insan olmamrzrn bir boyle alrr. Hiq kimse sinikliQi ve Eldeki gUq doQru Uslendirilir ve zageregidir. Dijqmana karqr qrkmak, dirqkilnlirgi.l kendisine yakrgtrramaz. manrnda doQru harekete geqirilirse, bu qok haksrz ve qok alqakqa yak- Ol0m her zaman vardrr. Fakat oli.rm- taktiQimizin gerekleri kavranrr ve uylaErmlarrn sahibinin kendisi olduQu- si2liik biraz da kahramanca diren- gulanrrs4 qok onemli sonuqlar yaranu kendisine g6stermek, bu temel- mekten geQer. Bunu boyle bilece- tacaQrmz, bu si.ireci duEmana aQrr de kendisine hak ettiQi cevabr ver- giz, boyle yUkleneceQiz; boyle ka- odeteceQimiz, sonuqta 6nemli mek de boynumuzun borcudur. $e- zanmanrntekyaqam larztmtzoldu$u- bagarrlar ve kazanrmlarla siireci tahitlerimize -en baqta l4 Temmuz nu her adrm atrgrmrzda haykrracaQrz. mamlayacagrmrz bir gerqektir. Ayrrntrya hijkmedebilir, gijnlUk praTum tik t;ktik adrmrarr baqarryra yonren-

partililel, ordu Ve cephe

golryonlan!

direbilirsiniz. Bence bunun

bi.rtiln

hazrrlrklan, frrsat ve olanaklarr birikQalrgmalarrnrzr bu temelde i..rsti.in sizliQini ortaya koymaktadrr. TUm ge- miqtir. Hig kimse kumara veya 6li.ibir baqarryla ilerleteceQinize dair rilla birliklerimiz diiEmanrn bu ger- me yatsrn, demiyorrz. Ama makulve inancrmrz tamdrr. En gUqlil vuruq do- qekliQini kavramalr ve amansrz yiik- rahathkla ulaqrlabilecek hedefler varneminin iqindeyiz. Her zaman gehit- lenmelidir. YUklenildiQinde gdrijle- drr. Yapr hazrr ve cesurdur, her kahlerimiz olacaktrr. $ehitlerimiz onbin- cektir ki qok iyi sonuqlar alrnacak, ramancayijrUyugevardrr,azqokdoleri de bulabilir. Ama eQer qizgiyi qok duEmanrn bu qaresizliQi pahahya o- nanrmhdrr da. Yani hedef bildiQinin kararlrca uygularsak, zafer de kesin- detilebilecektir. Bu bir frrsattrr ve bu i2erine yuri.ryiip koparabilir. Dedigim gibi, bunun di2enlenmesitaktik 6ndir. Biz zaferr kesinlegtirecek tarzr frrsat kaqrrrlmamahdrr. girndemlegtirmiqiz. .Buna amanTirm eyaletlerde gtrqlerimiz, ara- derlerin igidir. Hemen her alanda srzca yijklenecegiz. lnsanrn en bir- zinin durumuna g6re araziyi ve alan- buna kat be kat yetebilecek adamlayiik srlah olduQunu bilerek yUklene- larr kademelive geniE olarak tutmah, rrmrz da vardrr. Dolayrsryla ciddi bir ceQiz. Eksiklik ve hata adrna bir qey hakim olmahdrr. Ozellikle QiyayC Si- sorumsuluk sergilenmez ve gaflet

Temel stroteiik ve toktik hottt gozetip denetleyecejiz. Higbi r subiektif yoklosrm icine girmeden, herkesin ve her teyin dojru stroteiik ve toktik gizgi icin oldu|u, buno uyono yAksek dejer bigildigi, uymoyontn sert elegtirileceji ve tsror ederse drgtolonocojr bilinmelidir. Hi9 kimse bosko bir gizginin uygulonmostnt beklememelidir. Ktirdiston'tn torihsel gergekleri de goz onine getirildiginde, kesin dojru bir Anderlik uyg

u

lo

n

mo st vo zgec i I mezd i r.

nedeni olduQunu gozardr etmemeli, her zaman kendimrzi bu kadar rahat veya tzun siireli gaflet durumuna kaptrrmamalryrz. Bu hepimiz iqin geqerlidir. Guniin anlamr vardrr, ayrn anlamr vardrr. Bir giin; bir ay, bir yrl kadar geliqmelerle dolu geqebilir. Bunun mi.imki-in old uQunu soylemek istiyorum. Srradan bir geliqmenin izerine yatmak marifet deQildir. Bunun hepsi kesinlikle yanrlgrdrr. Hele izerine yatmak, hele rahatladrk demek en gafilce bir tutum olur. Herkes nihai zaferi tam glnren iqinde yaqa-

yabilecegi ortamr yaratmakla miikelleftir. Bunun krsa ve r.zun vadede nasrl olacagrnr artrk herkes anlayabilir.

Haklr davamrzda kolay kazanmagibi, kolay kaybetmeye de frrsat vermeyecegiz. lq ve drE engel tanrmayacak, kim doQru qahqamryor ve doQru yijrutemiyorsa -ben de dahil-, kim olursa olsun kendisine dur diyecegiz. "Kazanmaya mecburuz, bi.rtiin yaEamrn biricik ifadesi budur" diyeceQiz. Hizmet etmek istiyorsanrz, buyrun katrlrn; hatta geqmiqiniz ne olursa olsun, yUruyilqe di.irijstge katrlacaksrnrz, gorkemli ve qerefli yaEama yeriniz vardrr, diyeceQiz. Dolayrsryla geqmigte iqlediQiniz hatalar ve eksiklikleriniz ne olursa olsun, d6neme bu temelde yaklagrrsanrz, kendinizi affettirip aklayabilir ve borqlarrnrzr tam odeyebilirsiniz. Ben kendimizi bunun drqrnda baqka tijrli.j aklayacagrmrzr ve insanhQrn iqine gdrkemli bir girig yapacagrmzr d[4Unemiyorum. Baqta da b6yle ele aldrm, qimdi de bdyle ele ahyorum. DoQru ve hakh oldugumu, dolayrsryla ba.qarabilecegimiz de gosterilmig oluyor. $rmdi kesin zal.ere yakrn bir yiiruyi.jgUn iqindeyiz. Ulkede yarr-kurtulug daha qimdiden saglanryor. Bunu kesinlegtirmeye doQru gdtilreceQiz. Diqrnanla denge durumuna ulaqrlmrgttr; bunu daha da artacak durumlara getirecegiz. Hayal g6rmtiyoruz. Ama srfrrdan yaratmanrn ne olduQunu bilen bir hareket olarak, mevctrt ddnemin ne olduQunu da deQerlendirip ilerletecek gUqte ve anlayrEtayrz. Hepinizin de durumu boyle gordiJQUne eminiz. Tekrar bu bilinq ve bu yirksek kavrayrgla g6revlerinizin i.jzeri ne yitdrQrmrz

Biz soyr ve teknikle kozonmoyocogz. Bosto hokltlgmtzlo, yine kendimize ozgA sovot torzrmrzla, ont)n gerekli krldgr cesoretimiz ve

fedokorl$tmzlo kozonocojrz. Bunlortn hepsi de bizde vordtr. Tek engel, olsa olso, isin gereklerini yerine getirmeyen ve engel olmokto $ror eden kendimiz olocojrz. Buno do bu donemde frrsot vermeyecejiz. brrakmadan yUkleneceQiz. Kazanma imkanlarrnr zindandan turtun en bii-

pan Eyaleti'nde Uq-dort yerde Uslenebilmelidir. Uslenme bu tarzda ba-

yUk kazanma alanr gerillaya ve kadar tijm qahqrna alanlarrnda saQlayacaQz.

Earrlmah, i.islenme alanlarrnda giiqler yarr-hareketli olmah, sabit olmah-

Duqman geliEtirdigi harekata "na-

drr. Her eyalet arazinin, diiqmanrn yerlegim ve griqlerimizin durumuna gdre i.jrslenmeyi son derece yaratrcr bir tazda bagarmalr, araziye kademeli olarak yerlegmeli, alanlarr denetim altrna almalr, denetim dlqr bir alan brrakmamahdrr, TaktiQimiz aqrk ve sabit i.rslenmemek, gizli ve hareketli olmak, hiqbir yerde olmamak, ama her yerde olmaktrr; di.rEman brr alana qok sayrda gijq yrgarken, di.rqmanrn boq brraktrQr alanlara kaymak, duqmanrn zayrf noktalarrnr tespit edip 6lilmci.rl darbeler vurmaktrr. Di.igmanrn boq brraktrQr ve zayi olduQu alanlar bizimdir, TaktiQimiz bu alanlarda tam hakimiyet kurmak, buralarda iktidar ol-

mrc harekatt" adtnt vermektedir. Harekatrn adrndan da anlaErlacaQr gibi, diiqman krrda baqarrsrzdrr. Hiq olmazsa yenilgi ve dagrlmanrn online geqmek iqin biiyilk bir qaba iqine girmiEtir ve prestijini kurtarmaya qahqmaktadrr. Aksi taktirde namusu elden grdecektir. Gerillaya karEr sonuq alamadrQr iqin kitleye ve gehirlere daha gok yUklenmeyi, bdylece operasyon alanrnr genigletmeyi planlamrqtrr. Gerilla iqin cephe gerisi halktrr. D[jEman cephe gerimizi vuraarak tahrip etmeyi, b6ylece gerillayt zayfi diiEi.lrmeyi ve geligiminin oni.ini.l almayr dUqijnmektedir. Bu taktiQi hem tehlikelidir, hem de qare-

durumu yaganmazsa bu donemi biz alacagrz. Belki biraz zorlanabiliriz. Ama e$er dikkat edilirse, bunu ashnda drQer biJti.rn donemlerden hem daha fazla kazanmak mUmkirndirr, hem de en az kayrpla gerqekleEebilir. Yani bu altr ayhk d6nem, 6rneQin onbeg yrlhk kazanmayr miJmkUn krlabilir. Kayrplarr da onun yirmide biri olabilir. Bu dikkatimize baQhdrr. Krsaca bunu yapabilecek gtiqte olduQumrzu soylemek istiyorum. Sizlerle zaten zaman zaman de-

gerlendirmeler yapryoru, qalrEmalarrnrzr dinliyorrz; gUnli.lk olarak da izliyor ve dinliyoru. Diiqman gerqekten bizim olduQumrz sahaya da yi.iklenmek ister. KaynaQrndan kurutma sorununa aQrrhk vermek istiyor. Bunu da biraz dikkate almak gerekir. Yani hiqbir birim bizim gi.jnluk yagamrmrzrn onemli bir geligme

ri.ryorsunu. Sorumluluk dizeyiniz

en iist di.Jzeydedir, Baqarr, karar azminiz ve iradeniz en iist dtzeydedir. Ustalr$rnrz da geliqmiqtir. Bi..rtiin bunlarla yiirurseniz, bu kadar haksrz ve bu kadar saqmalrQrn peqrnde olan bir diiqmanrzorlamak ve kahretmek iqten bile deQildir. Biz sayrve teknikle kazanmayacaQrz. BaEta haklrlrQrmrzla, yine kendimize ozgu savaq tarzrmzla, onun gerekli krldrgr cesaretimiz ve {edakarlrQrmrzla kazanacagrz. Bunlarrn hepsi de bizde vardrr. Tek engel, olsa olsa, iqin gerekleriniyerine getirmeyen ve engel olmakta rsrar eden kendimrz olacaQrz. Buna da bu donemde frrsat vermeyeceQiz.

O halde binirn kayrplarr geqmiE donemlerden fazla olsa da, boyle yiirirmesrni bilenler zaferden baqka bir qansa yer vermeyeceklerdir. Her zaman soylerrm: Yersiz tek bir damla kanrn doki.rlmesine karqryrm. Ama gerektiQinde ve zafer istediginde her t0rli.i fedakarlrk ve cesaretle birlikte kanrmrzr da veririz. Halkrmz da buna hazrrdrr. DirEman qimdi onlarca katlediyorsa, ylrzlerce ve binlerce de katledebilir. Bu, zaferi daha da kesinleqtirir. Bundan da en kiiqUk bir kugku duyulmamahdrr. Biz halk olarak, partiolarak, ordu olarak bu donemin izerine boyle yijrijmeyi onemli bir zafer yirrtlyUgir olarak deQerlendirirken, dogrularr sdylrlyortz. Hem mecbur olunan, hem de bize en yara$rr olanr esas aldrQrmrzr belirtiyorLz. Her Eey bu temelde bu yi.jrtj'yiJqiJn baEarrh olmasrnr emrediyor. Biz bu emri ilk defa derli toplu qimdi almrg oluyorrz. Hepimiz bu emir dahilinde iyi yUriryorrz, doQru yiiri.iyeceQiz ve sonuqta kazanacaQz. lEte bu temelde qehitlerimizin anrsrn4 yine halkrmrzrn beklentilerine ve ilerici insanhQrn umutlarrna baQlrhQrn da bir gereQi olarak, bu ddnemi kazanmak iqin iledeyelim. Kazanmaktan bagka hiqbir geye frrsat vermeyeli m. Sizleri bu 6nemli yiJrii'yiiqiJntizden dolayr hem ktrtluyor, hem de baEanh olmanrzr dileyerek selam ve sevgilerimr sunuyorum. T[jm karargahlarrmrz ve birlik yonetimlerimizin gorevlerini zamanrnda ve tam yerine getirmelerini bekliyor, yoldagqa selam ve bagarr dileklerimi iletiyorum. 16 Temmuz 1993


(s"yt"

I

6

A6*t*

tggg

s.;r,,"bo;l

-

s AcusTos 0z0U nllj K vU nUvUgU

Tarihi l5 AQustos Atrhmr'ntn 10. zafer yrlrna. her alanda yaSanan qok qiddetli bir savaE ortamrnda bir yandan faEist-somi.jrgeci TC'nin yaqadrgr topyekUn qozi.llmeyi durdurmaya qalrqtrQr ve bu amaqla silahsrz ve savunmasrz halk kitleleri Uzerinde katliamlar di.zen-

turdu. E$er kogullar olgunsa ve do$ru bir temelde gerekleri sUrekli yerine getirilirse "bir krvrlcrmrn tilm bozkrrr tutuqturabileceQini" gosterd i. Ki.irdistan igin gerqekten mucizevi bir geliEmenin adr

olan

l5

AQustos dev-

lediQi, diQer yandansa Kl.irdistan'rn her

rimci atrhmr ilzerine Eimdiye kadar epeyce deQerlendirme yaprlmrqtrr ve kuqku-

tarafrnda gerilla ve halk eylemliliQinin

su

zirveye qrktrQr bir ortamda giriyoru. 15 AQustos Atrhmr'nrn 9. yrld6niimi.inde ulusal kurtuluq mUcadelemiz geligiminin en yUksek noktasrnr yaQryor ve 9. yrlddnU-

mii anlamrna uygun olarak

ya$anryor.

KiJrdistan'rn her yerinden her gtin ulusal kurtuluggu eylem haberleri duyulu-

bundan sonra da qok soz sdylenecektir. Ozellikle BaEkan APO'nun qeqitli yrlddnUmlerinde yapmrg oldugu kapsamh degerlendirmeler, 15 AQustos Atrhmr'nrn her y6n[le tanrmrnr vermekte ve atrlrmrn tarihi anlamrnr qok qarprcr bir biqimde izah etmektedir. Zaten yaqanan siirekli devrimci geliqmeler de bu pratik rlygularnasr olmaktadrr. Baqkan APO, yedinci yrldo-

yor. Hatta sadece Kilrdistan'dan da de' Qrl, Ki.jrtlenn bulunduQu her yerden ey-

degerlendirmelerin

lem haberleri geliyor. Ki.irt halkrtamama yakrn bir qoQunlukla I 5 Agustos'u kur' tulug grinti olarak benimsemiq bulu-

niimU deQerlendirmesinde 1 5 AQustos Atrlrmr'nr g6yle tanrmlamaktadrr: "15 AQustos Atilmt, her geyden 6n'

nuyor ve bir bayram havasrnda mucadele ederek ya$yor. $emdinfi'den Digor'a, Malazgirt'e, Dersim'e, Cizre'ye, Virangehir'e kadar Kiirdistan'rn her ta' rafrnda halk kahramanlrQrnrn en soylu

ce Kilrdistan tarihinin en qaQdag ve qafl da agan, saQ-

hatta baz yonlertyle

lam, kararh, kesintisiz, yenilgiye kapah,

slrekli yeniye giden, gittikge daha da derinleperek qoz1mlenen ve bu anla'

t't U

t*t I 0. ZAFE R yt Lt

" 7 5 Ajustos Afilrmr'ntn, o yiiitlik, o onur ve geref dolu afilrmrn huzurunda herkesi, kendini yeniden giizden gegirmeye ve dofrru tutum takrnmaya davet ediyoruz." Bagkan ApO rilldig\provokasyon,komploculuk,dq- ligini adrm adrm tesis edebilmektedir. mevcut durumun anlagrlmasr aqrsrndan kiinlilk, htrstzltk, velhasi qok anrrh bir Yne Kiirdistan toplumu gibi kendi adr- onemlidir. I 5 AQustos Atrlrmr'nrn 10. olumsuz na sahip qrkmaktan bile kaqan bir top- savaq yrlr t0m bu konularda kapsamlr lumda srfrrdan baqlayarak geliqmekte deQerlendirmeler yapmaya imkan verdayatmalannhadsizhesapszortayagk-

geligmeye her tilrli) inanilmaz

ilfl ve ibret verici sahnelerin bol oldugu ve 9 yrl gibi bir siirede mevcut qok saQbir oriamn ve bunlara karg savagmrn lam bir giice ulaqmrE bulunmaktadrr. Bunda adtdtr. Aym zamanda l5 AQustos lardan daha onemlisi, Ktirdistan topluAilhmt, insan soyunda bitebilecek ve munu ruhen, fikren, sosyal ve siyasal hele kendi illke ve halk gerqekliQimizde olarak gok kdklil bir devrimin iqine sokson bir nefesle, qabayla gdsterilmesi mugveondak6kliibirdeQigimved6nUgereken cesaretin, fedakarlQrn tarihte Eiim baqlatmrgtrr. Bu geliqmenin ne kaegine ender rastlanan orneklerinin de dar ilerleyeceQini ve nerelere varacabol bol ortaya gktQt bir pratiSin, bu grnr elbette miicadele belirleyecek ve zaanlamda insanlQn qok ganh bir ulusal- man gosterecektir. Ancak KUrdistan toptoplumsal kurlul4 hamlesinin adtdtr." lumununmevcutdurumungerisinevees(Serxweb0n, Sayr 1 I 7) ki duruma gitmesi artrk mtimkiin degildir. BaEkan APO, tarihi 1 5 Agustos Atrlr- Kurdistan toplumundaki uh.sal, ruhsal, fi-

kap-

mr'nrn 5. yrldoniJmUnde yaptrgr qok

hala Ktrrdistan'da devrim olacaQrnr soylemekte ve beklemektedir. lqinde yaqakirsel, ki.rltiirel, sosyal ve siyasal degiqme drQr siireci anlamayan veya anlamak isve geliEmeler kahcrdrr ve daha da ileri temeyen boylelerinin durumu, 6zellikle gidebilir.Buagrdan,dahasonrasrneolur- devrimi bir siyasal iktrdar olayr olarak

ve en yrQrt 6rnekleri veriliyor. lnsanlar ve krtleler, faEist Tirrk s6milrgeciliQt gibi

mtyla birgok ulusal ve toplumsal kurtu-

samh tanrmlama ve deQerlendirmede de, 15 AQustos Atrlrmr iqin "aydrnlatan

lug admlanndan farkh, Kilrdistan so-

ve hesap sorandrr" diyor. Gerqekten

sa olsun, mevcut geliEme dnemli bir

tarihrn tanrdrQr en barbar ve vahgi zulme qrplak yiirekle kargr durarak kahramanlagryor. Kirrdistan ulusal kurtuluE mtica-

mutunun derin ve doQru tahliline dayalt

9 yrlhk savaE s0recine her yoni.ryle

Kardistan halk soz konusu edildiQinde

delesr, ilk l..urqundan savaEan topyekirn brr halk gergeQine ve onciinun eylemin-

ganadr. Bunun bagang halinde

ferdir ve askeri bakrmdan da deQerlendirmeler yapmaya imkan vermektedir. Qiinkij bu geliqmeyi yaratan l5 AQustos Atrhmr'drr ve onun da temelinde si-

den halk

de sadece 6nder bir paninin ve hatta bir anln yenilgisi deQil, bir ulusun gahunda insanlptn da kayb sdz konusu olacakilr. Qok buy1k qabayla hazrrlanan, iq ve dp karq-devrimci saldrnlara karg qok az imkanlayilrittillmeye galqtlan, egine ender rastlanan bir fedakarhk ve cesaret orneQiolarak sadece Kilrdistan halktmn kurtulug tarihinde deQi[ insanhQn tarihinde de daha gimdiden onemli bir yer kazanmaya doQru kendini kantlayan soylu bir insanhk eyleminin, ulusal kurtuluq sava$mmn ve toplumsal ozgi)rli)k hamlesinin adtdr 15

selbirhesaplaqmaolarakbakrlabilir.15 AQustos Atrhmr, belki de di.jnyada rastlanan en koklii hesaplaqmalardan birinin adr olmuqtur. Giincel siyasette l2 Eylijl faqizmiyle hesaplaEmrs ve onu parqalamrqtrr.TarihselvegUncelplanda

diizeyine ulagmrq ve her kogulda geligerek zafere ulaEaca15 A$uskesrnleqtirmiE bulunuyor. Qrnr kahramanhQr

tos Atrh mr'nrn dokuuncu yrldontrmiinirn gdsterdigi gerqek durum iEte budur.

Sadece bugunkU duruma bakrp da

l5

AQustos Atrhmr'na anlam vermekte

yanrlmamak gerekiyor. Bugirn KrzeyBatr Kiirdrstan'da gorkemli brr ulusal kurtuluq miicadelesr var. lnsanlar ve toplum, kendinive dlEmanrnr tanryor; geleceQe iligkrn bilincr ve kurtuluga inancr var. Y6nlendrren partr, Orgritleyen cephe ve eyleme kaldrran gerilla var. Bun-

larla kendini bulan ve adeta yeniden doQan toplum, giderek daha fazla or-

onun en temeldirilig hamlesive biricik tarih

kurtulug temelinde yilruyecek, aksi hal-

AQustos Ahhmr. Bizzat eyleme ilk m atanlar da

admr

dahil herkese, yedi yil gibi

girtleniyor ve eyleme kalkryor. Evet, qok tahripkar bir savag yaqanryor ve fagist-

bir sire htzndan

s6mtirgeci Ti.irk rejimi her ti.lrli.j vahqeti sergiliyor. Fakat l5 AQustos Attltmt'nrn ve 6zgiirleEtirici ortamtnda

gurada kalgn, bir giln bile yiiritillmesinin mucize gibi gori)ndugil, digmamn birkaq gilnde yenecejine kendini tamamen inandudQ4 dostlann da 'tag qatlasa omilrleri l -2 aydr' dedikleri ve bu anlamtyla fazla umd vaat edemez gibi gorilnen bir geligme olarak 7 yilt aqarken, insanlQtn tamamen dikkatini geken ve mucize kabilinden deSerlendirilen, yedi yil 6nce kendi adtm bile kabul etmekten gekinen bir halkt,'mutlaka zafere ulaptnz ve hiqbi engel bizi

aydrnlatrcr

bilinqlenen halk kitleleri, bu vahqetin ve

zulmiin irzerine bir bayram havasrnda yi.iruyor. Qi.inkir, kendini ve geleceQini bu yUriiyUEte

buluyor, bu yUri.ryiigte yeni-

den doQr.ryor ve dzgijrleqiyor; bu biqimde tam kurtuluqu sa$layaca$rnr iyi biliyor. Vne GiJney Kurdistan'da bug0n qok 6nemli bir durum yaqanryor. Ki.irdis-

tan, uluslararasr politik giindemin en 6nemli unsurlarrndan birini olugturuyor ve giderek daha fazla bu gUndeme gi-

ve temposundan hiqbir gey kaybetmeyen bir geligme olmak

de tarih-

birtilnily-

bin yrlhk Tirrk somi.jrgeciliQi ile

delik

le hesaplaqmrg, onu her yanrndan

qa$drgr

deqik hale getirmiE ve kendi

gerqeQini bizzat kendine itiraf ettirir

noktaya ulaqmrEtrr. Emperyalizmle

bir he-

lahh eylem vardrr, savaE

za-

vardrr.

ne objektif olarak o bloklagma

ortamrn-

mediQini kabul etmek istemiyorlar. Babiiyijk zrlarr da PKK'nin dokrz yrlhk kesintisiz tehdit haline gelmiEtir. Yine reel sosya- savaqrnr, Sovyet blokunun dagrlrnasr sonlizmlehesaplaQmr$,onunbUti.jnikiyilzlil- rasr ortaya grkan birtakrm milliyetqi geliiklerini zamanrnda ortaya koyarak agrl- liEmelere benzetiyor, boyle bir milliyetqi mrQ ve onun iqin gUnUmilzde

grkart-

en

olmug-

masrnda aydrnlatrcr ve ispatlayrcr

qrkrq olduQunu soyli.ryor

ve

Tilrk sosyal-qovenizmiyle hesaplaE- Atrlrmr'nr 1990 sonrasrnrn brr olayr olabir rak gdrmeye ve gostermeye qalrEryoroportUnizm olduQunu pratik miicadele lar. Bunlar da PKK'nin 1978 yrhndan ile gostermiEtir. Her ti.rrl0 Kiirt gerici- beri az qok silahh hareket eden bir giiq ligiyle, tarihi ihanet ve iqbirlikgilikle, re- oldugunuve l5AQrstosAtrhmr'nrn 1984 formizm ve kaqkrnhkla qok k6kli.j ve tari- yrhnda yani daha Sovyet-ABD bloklaqhi bir hesapla$ma yaqamrQ, Ki.lrdistan masrnrn etkin bir biqimde yaqandrgr bir tarihinde ilk kez bu tiir kategorileri qok ortamda baqladrgrnr gdrmek istemiyorbi:ryilk 6lqi.lde gerileterek devrimci-yurt- lar. Kuqkusrz bu iki grup da maksath sever qizgiyi egemen krlmrqtrr. Yine bi- olarak ve PKK'nin silahh savaErnr e$reti reyle, kiqilikle hesaplaqmrq, Kilrt insa- bir olay bigiminde gostermek igin bdyle nrndaki her tUrlir qi.irirmUglUQ0 aqrQa qr- yapryor. Halbuki PKK her iki donemde kartrp altederek, devrimci-yurtsever mi- de devrimci savaq ytirUtebilen bir gUqlitan tipini ortaya qrkartmrgtrr. Bagkan tirr ve PKK qizgisi bunu gerqekleqtiren mrq, onun ne denli kof ve sahtekar

Kllrdistan

rrn ahnmasr anr olarak g6riJlmekte ve b6yle ele ahnmaktadrr. Kugkusu her devrim hareketi son tahlilde siyasal iktr'

kdklii

krhnabilmesi

ve

ilerletilebilmesi

iqin iktidann ahnmasr gereklidrr; fakat devrim demek sadece siyasal rktidarrn ele geqirilmesi demek deQildir. l5 AQrctos Atrhmr'nrn 9 yrlhk pratiQinin K[irdistan'da yarattrQr devrimsel gelrgmeler bu' nu aqrkqa gostermektedir. PKK'nin Kirrdistan'da geligtirdiQi devrim hareketr, siyasal iktidar ahnmadan da toplumda dev-

rimci geliqme ve devrimsel d6nijE0m yaratmanrn milmkiin olduQunu kanrtlamaktadrr. Ozellikle sosyalist devrim ve

sosyalist miicadele aqtsrndan bu durum qok 6nemlidir. Bir sosya[st hare-

l5 Agustos ket, bir devrimci hareket,

tur.

APO'nun da iqaret etti$i gibi,

g6rme anlayrgrndan kaynaklanmaktadrr. Bazrlarrnca adeta devrim siyasal iktrda'

darr almayr hedefler ve devrrmrn daha

Bazlan, PKK'nin 9 yrlhk kesintisiz savaE pratiQini eski Sovyet-ABD bloklaqmasrnrn bir ijriinil olarak gortjp boyle gostermeye qahqryorlar. Qok aqrk ki bunlar, 1989 yrlr sonrasrnrn 3-4 yrllrk savaq pratiQini gormek istemiyorlar: yi-

saplaqmrq, onun nasrl bir sahtekarhk, da baqlamrq olsa da PKK'nin savaSta o ikiyiizlirlUk ve saldrrganhk olduQunu, her bloklaEmadan herhangi bir destek gdrti.lrli.l maskesini dUgUrerek aqrQa

mekte ve gerekli krlmaktadrr. PKK, 1 9 79 yrh baqrnda K0rdistan'rn devrim siirecine girdiQini ilan etmiEti. l5 AQustos Atrhmr temelinde yaqanan 9 yrlda KUrdistan'da kesintisiz olarak geligen ve ya$anan devrim olmugtur. Ozellikle son dort yrldan beri Kiirdistan halkr bilyiik bir devrimsel de$igim ve doniiEum yaEamrqtrr ve bu srireq derin' legerek devam etmektedir. Gerqek durum b6yle olmasrna raQmen, bazrlart

bir qizgidir. I 5 A$ustos Atrlrmr'nrn 9

yrl-

muhalefette

iken de yilrii(eceQi m[]cadele ile devrinsel geliEmelere, dnemli toplumsal don0qUmlereyolaqabilirvetoplumu ilerletebilir. Hatta iktidar olmadan bile kendi programrnrn bazr krsrmlarrnrn pratikte uygulanmasrnr saQlayabilir. Bunu kitleler iqindeki milcadele rle yapabilir, egenen g4lere dayatarak yapabilir. I 5 Agtstos Atrlrmr'nrn yarattrQr geliqmelerin deQerlendirilmesi bu aqrdan da 6nemlidir ve ciddi veriler sunmaktadrr. Bu temelde devrim olayr Uzerine yeni soyutlamalar ve dqiinsel aqrhmlaryaprlabilir. Ozel-

likle trkanan ve gerileyen sosyalist 6rgi.ltlenme ve mi.lcadele aqrsrndan bu du-

durduramaz' bigiminde inanca ulaqilran ve bu an I amda d a i nanil maz gerqekl eg -

somutunda yarattrgr gerqeklikle,

Knrt kadar

lrk kesintrsiz savag prati$i bunu aqrkqa rum bi.ryiik 6nem ve de$er taErmaktadrr. gostermiqtir. Ve bu pratiQe dayanarak Yaptrgrmrz fu belirlemeler, l5 AQtstos

tiren bir eylemin de adtdr. Son derece OeliOkili bir tarihin yeniden gdzden geqirildiQi, bin yillann kordi.gilmlerinin q6-

savaq teorisine iliqkin birgok yeni aqrhm Atlrmr'nrn siyasal ve askerr anlamr i2erinyaprlabilir ve 10. yrlda bunlar da yaprla- de yaprlabilecek kapsamlr degerlendircaktrr. PKK pratiQi, emperyalizme ve meler konrcunda bazr satrr baqlarr ol-

zillmeye qalqtldQ; di)9i)ren ve dilgi)rillenin inceden inceye elegtiriye ve dil-

herkesi, bu dlqekte kendini yeniden gozden geqirmek zorunda brrakmrqtrr, Bdyle 9 yrllrk kdklii bir hesaplaqma ile, PKK gibi kendini kanrtlamrE 6ncii bir parti, Kirrdistan halkrnrn drgUtUniin ve

zeltmeye tabiilnulduQu bir gergegin adt

eyleminin adr olan bir cephe ve

ve'6li.rtin de lalkrum yiri4emem' dryen ve odanu qeften olanlann bnn etkile 1ncitye de tayd*lan, WrAek' ten fuEmzdaki talihten fugka her geye

tan halkrnrn ulusal savunma ordusu

yan, tarihten silinmenin eqiQinde bir top-

benzeyen ve asla insanhk vaat etmeyen gergeQe karg savagn da ad oluyor.

lanmamrgtrr ve birqok alanda gerek devam edecektir.

lum gerqeQinin var oldu$u bir ortamda hazrrlandr ve yUrijti.ildi.i. I 5 A$ustos Atr-

olumlu deQerlere layk olmamann bol-

riyor. BugUn mevcut durum krsaca boyledir ve bunlarrn hepsi 1 5 AQustos Atrhmr temelinde sa$lanmrE geliqmeler olmaktadrr. 15 AQustos Atrlmr bdyle gor-

kemli geliqmeleri yarattr ama kendisi bbyle geliEmeler kerinde dogmadr. Tam tersi bir ortamda tamamen baqaEa$r gidiqin egemen oldu$u, somiirgeci zulmtin ve korkunun her qeyi susturdu$u, tamamen dilsrz, dtigi.jncesiz, kendinden kaqan ve her tlrl0 parqalanmrglrQryaEa-

hmr, halkrmrzrtarihten

silmenin son adt-

l2 Eylill zulmlrne, faqizme dur deme ve onu parqalama atthmt oldu. I 5 Agustos Atrhmr, bin yrlhk sdmiirgeci k6lelige, her tiirlii gericilige, iq pargalanmr olan

mrghga hiqliQe karqr savaq aQrp bunlarr

yenilgiye u$ratmanrn, ulusal yok oluq

ini siiekli

l5

AQustos

Atilmt

iddiasrzhQtn ve

ca yagandQ4 kendisine en qok umut baQlanan ve fugan beklenenin kendini rahathkla yere atmaktan qekinmediQi, sorumluluk ve saQduyudan uzak, istese

ve elini sallasa birqok igi becerebilecekken orah bile olmamantn ve inanlrnaz d erxd e o ncill i* I e oynarrun n bl -

surecini tersine qevirerek ulusal do$uq, geliEme, bagrmsrzhk ve dzgiirliik yolun-

ca sergilendiQi, adeta sadistqe ve mazo-

da ilerleme siirecinin baglangrcr oldu. l5 A$ustos bir krvrlcrmdr, bir devrim

kence edenin konunna da

krvrlcrmrydq Mezopotamya yaylastna dtig-

karg bitmez tilkenmez miladelenin adt oluyor. Her tilrlil qirkinliSin normal gd-

ti.i ve btiyUk bir devrim yangrnrnr tr.[ug-

gistqe davranan, yani kendi kendine iq-

blca digill-

digA bir 1rgitsel pratiQin ve

bunlara

bireyinden uluslararasr politikaya

somi.irgeciliQe kargr Sovyet-ABD lagmasr ortamrnda savagrlabildigi

blokgibi,

maktadrr. Bunlarr boyle krsaca belirttikten

sonra biz daha qok gi.incel geliEmeler 15 Agtstos Atrlrmr'-

Ki.irdis- Sovyet blokunun yrkrldrgr ve olmadrgr i2erinde duracaQrz.

iqin bir ortamda da savagrlabilece$ini g6s- nrn 9, yrhnda ya$anan gelrgmelere krsaca saQlam bir qekirdek oluEturacak sava- termiqtir. Yne Ki.lrdistan halkr gibi qok bakacaQrz. 10. yrla girerken devrim ve gan bir gerilla gUci.i yaratrlmrqtrr. Kuq- yoksul, geri ve parqalanmrE bir halkrn, karqr-devrimcephesininyaqadrgrdurumu kusrz tarihi hesaplagma heniiz sonuq- qok gUql0 ordulara karqr savagabilece- ve var olan yeni geliqmeleri, bunlarrn anlayeni I5 koqull5 AQustos Atrhmr'na bir de savaq AQustos Atrhmr, elverigli objektif gerqeQi ve bilimi aqrsrndan bakmak ge- larda ve gereklerini siirekli yerine getirrekir. Nihayetinde onun temelinde sa- mek kaydryla bir avuq onci.inUn silahlr derinle-

ginin ve baqan sa$layabilece$inin

bir gdstergesi olmugtur. PKK'nin

vaq eylemi vardrr ve 9 yrllrk kesintisiz eyleminin halkr savaga qekebileceQini, savaq hem Kllrdistan gerqegi, hem de Qinlilerin deyimiyle bir krvrlcrmrn boikrn

Kqkusu henUz askeri sonuca ulaqmrg ve tam bir zafer kazanmrq de$ildir, fakat Ktrdistan'da yarattrQr geliqmeler qok diinya olqegi aqrsrndan az degildir.

silahh boy olgiigerek kendi

egemen-

I 5 AQrctos'un I 0. yrhnda yaqanacak mil"

cadelenin durumunu ve qegitli geliqme olasrlrklarrnr gdrmeye ve deQerlendirmeye qaba harcayacaQrz. _

9. savag yhnrn kazanrtdan ve iigrettikleri

tutt4turabilecegini yeniden do$rulamrgtrr, Bu atrlrm pratigi, dzellikle mi.lcadelenin dwamhhQr ve zor anlarda

kesilme-

mesi, kitlelerin siyasal eyleme

qekilebil-

kazanabilmesi aqrsrndan bunun mutlak geikinci brlyi.rk ordwuna ve TUrk somiir- rekli oldugu noktasrnda 6greticidir, Bu, geciligi gibitarihin tanrdrgr en vahEi s6- 6zellikle I 2 Eylill sonrasr TUrkiye ve miirgeciliQe karqr geliqmekte ve onunla Ki.irdistan'da ya5anan geliqmelerin karqr dnemli zaferler anlamrna gelmektedir. Bir kere, Tlirk ordusu gibi NATO'nun

mrnr aah etmeye qahEacaQrz. Bu temelde

mesi ve bir partinin kitle destegi

laEtrrrlmasr ve TUrkiye solunun

yagadrgr

Tarihi I 5 AQustos Atrhmt'ntn 9. savaq yrhnr iki onemli olgu temelinde ele alabiliriz. Birincisi,

dahadncekisekizyrlhksa-

vagrntoplamtnadenkyogunluktavezirve-

de bir savaE durumunun yaqanmasrdtr. ikincisi ise, ilk kez denenen iki ayhk bir ateqkes denemesi ile yeni politik bir agrhmrn yaprlnnsrdrr. Bu iki olgu da qok


"LlEi

mdabakal sglamrtti dqh

peryahst mfrefrklennrn aqrk

m-

ddegini

de

kendini ya$almasr ve korum6i gudnlirk ve egemtrlik dijzelini

onun gdstean-

kat od;ya arkadmrst: en onemlisi n6, bir denge durmu demeklir Bu Giheyh qbthkq gw er ein alaEk Kijd lamda ateqk6 giriqimi, d6ge diinemigeacilOryle onaK btr sldn harlanmQtr. ne 62gijn yeni bir mijcadele

plailormu

6zel sevaqrn yenilgisi oluyordu,

TC- vagd|dr lOpyeKun 9Ozullney

dufdurnaya gahfyor

6zel 't

sila$

i:tun"tt"

lakat

Demirel-indnii

hiikiimnin ifl6 etmi Qrkan ve l9gg yillm

yoilgryi hiikijmete Eo06u onaya

t"r-yrn,

yai Kr balar

"iaaraelr slrâ&#x201A;Źi d;ha k@ryordu. Tonin Gilney Saagln&ki

br sveq saca,

ydnelimi

durmunda olan yenibir ozel svaq htikumai olrror Bunun baqka bir mlmr yoktur Ozel waâ&#x201A;Ź ydnetimr, I 993 yrlnr


s"'IGii-) bakanFprlmcrnrntirclwagrng0nel MHPlileryrllardrkullsrhyorYapabile

gryorBirdedqpolitikadurumuva.Tc,

:i"i*trffi"-ili:i1ffi:'fl

ffii3"dX;;:*ffi::*J?J"tr;

li#HJi'#i#,'Iht#f:Tl v.iip"riir-.c'r'-r";;? [",''",fH:]iffit:I'li'il?*:lT;

6uiiretsatydrptinidinTC[ingml-

ve baq*rsrz ka[yoi tonilgi ahyor

Peki ardur lral

rejimi ile iliqkildini

gelig-

giicijylegiilmeltediiYremilyonl&bir'

lenmi$ir

l0,yilagiBkdyi]k*lendfl-


malan ve ulusun demokratik y6netrmini inqa etmekle gorevlive yirkUmlii olan bir

qimlerde kitle eylemleri geliqiyor ve eko-

zeyinde bir sonuq alabilsin TC.

cephedir. Bu cephenin kendini 6rgutlemesiyle birlikte ulusal meclis, ulusalyo-

nomik talepleri fazla a$masa da olgiide etkili olabiliyor. 0rneQin,

son

de geqerlidir. TC geqmiqte

kes denemesi karqrsrnda baqvurulan TC'nin bu taktigine PKK kargr qrkarak ateq-

geliqme olasrhklarr qeqitlidir ve birqok ydne agrktrr. OntimtDdeki bir yrlhk siireqte bir ateqkese ve bu temelde sorunu q<izmeye yonelebilirler mi? Ashnda savagr gdt0recek giigleri yok ve bu nedenle bu olasrhk ihtimal dahilindedir. Fakat TUrkiye'de Kilrt sorununun qciziimiine yaklaqacak politik inisiyatif sahibi bir giiq yok halihazrrda. Bu nedenle de

dugu propagandasrnr yapmakta ve bu-

kes sonrasr savaqtn geliEimini istedi ve

ateqkes olasrlrQr yoktur. Ashnda genel-

nunla taraftarlannr sevindirmeye

trrmandrrdr, Qtrnki.| Ki.lrdistan sorununun qdzrimune yaklaqrlmadrkqa ateE-

kurmay karar ahr ve emrederse bu ttrr geliEmeler olur. Bu tijr geliqmeler olursa da Qiller hilki,lmeti birazyaqayabilir. Bun-

kaldr ve amacrna ulaqamadr, Ardrndan

Aynr durum uluslararasr ortam iqin

ganda yapardr. Bu propaganda kendi-

ulusal kurtuluE savaSr iginde halkrn ya-

geliEen iggi eylemleri epeyce ortamr etkiledi ve daha fazla geliEim istidadr da gdsteriyordu. Fakat sendikalara q6rek-

ateqkes giriqimiyle, TC'nin sava$ yaprsr ve dtlzeni biiyiik dlqUde sarsrntr geqirdi. Ashnda TC, PKK'nin tek yanh ateqkesi sUrdiirmesinive kendisi de sorunun q6-

Eamrnr dlzenlemeye giriEece$ini sanr' yorrz. EQer boyle yaparsa bir iqlev yeri' ne getirmiq olacaktrr. Bu tiir gdrevlerin izerine yijriimezse pratikte ciddi brr izi

lenen dilzenin adamlarr bu geliEmeleri Irenledi ve etkisiz hale getirdi. Bu tUr orgiit ve kiEiler iEqi-emekqi hareketinin geliEmesi oniinde ciddi engel oluqturu-

sini olumsu etkilemiq ve Tlirkiye toplumunun giivenini sarsmrq olacak ki, Eim-

zilmiine yaklaqmadan bu bigimde devrimci gtiqleri griri.itmeyi istiyordu. AteE-

di diinyada kendisinin qok baqarrh olduQu, PKK'nin ise her yerden kovul-

brle bulunmayacaktrr. Bu konuda igr sa-

yor. Bunlann uygun ydntemlerle aErlmalan

Tijrklerle anlaqmaya baQlamak yanlrq brr yaklagrmdrr ve ciddi brr yanrlgr olur. Tiirkler, Farslar, Araplar tarrhr olarak y6netro halk topluluklarr olarak geliEmrslerdrr. Hepsrnin de millryetcrliklerr, govenhklen tarrhr ve k6klii-

gerekiyor.

netim gibr kurumlaqmalarr yaratmaya ve

vaErn bitmesine ve

dur. Halrhazrrda hepsr de KUrtlerrn rnkarr ve mhasr uzerrne ulusal politikalar olusturmus durumdadrrlar. Bunlardan grkacak sonuc. savaQrn brtmesi ve anlaq'

'na saglanmasrnrn 6yle kolay olmaya' cagr /e uzun sure gehqki[ ve qattqmah durumun devam edebileceQidrr. Bu du' rumda. halklarrn esrtlrgi, ozgUrlir$i.r, kar' deslrgr rlkelerrtemelinde bir Ktirt ulusal polrtrkasrnrn rlkeler gercevesinde oluqturulmasr. bunun kurumlaqmasrnrn yaratrlmasr ve Kurdistan'rn yonetimrnin ve yonetrm aygrtlarrnrn adrm adrm geliEtirrlmesr, gerekmektedrr. Soruna b6yle yaklasrlmasr gerekrr. Ulusal brrlk cephesrnrn geliEmesrnde bazr zayrflrklar ve aksaklrklar olabilir. Qok ceqrtlr girgler boyle bir geliEmeyi engellemeye gahqacaklardrr. Bunlarr da brlrp asarak ve Kiirdistanlr giJqlerr teqvrk

ederek gehsmeyr rlerletmek onemldrr. Zaten "ben Kurdrstanlryrm ve yurtseverrm" dryen brr gucun de bagka turli.l ha' reket elmesr artrk zordur. Diinyadakr ge'

Vne bir sUredir

belli

geliEen bir

memur hareketi ve ml]cadelesi var. Bu kesimin milcadelesi biraz daha siyasal yonlil ve etkili gor0li.iyor. Ayrrca Ttirkiye tarihinde ilk defa memurlar devlete kaprkulluQunu a$ryor ve devletten koparak kendine hak istiyor. $imdiye kadar gorulmeyen bdyle bir geliqmenin olmasrn-

da Ki.irdistan'daki gerilla miicadelesi belirleyici olqi.ide rol oynuyor. Gerilla Tiirkiye ortamrnr qok yogun bir bigimde etki[yor. Sadece K0rdistan'da deQil, Tirr-

kiye'de de ezilen ve somiirillen insanrn biricik umudu oluyor. Gerilla zulmiin kalelerrni bir bir yrkryor, biitiin tabularr parqalryor; dzgilr dtigi.ince ve ozgiir eylemin yolunu aqryor. Yiz yrldrr her tUrlil katliam altrnda inkar ve imha edilmeye qalrqrlan halk gruplarr, dinsel ve mezhepsel gruplar gerillanrn yarattrQr ortamda yeniden dirilerek kendilerini ifade etmeye ve haklarrnr istemeye y6ne-

kes ortamrnda kalmak milmkiln deQildi,

devrim iqin zararhydr. $imdi topyekiin savaqrn ikinci aqa-

lar olmaz da savaq trrmanarak siirerse, bu ozelsavaq planrve dolayrsryla bunun

masr geliEiyor ve ya$anryor. Savaqan ta-

sorumlusu olan hilkiimet ancak 1994 baharrna kadar (en fazla bu zamana ka-

6teye fazla bir roli.l olmamaktadrr. Bunun sonucunda TC kaynakh bilgilere dlinyada inanan fazla kalmamrgtrr. Bunun tersine, ulusal kurtuluq miicadelemizin diinyadaki iliEki ve itibarr gittikqe yUkselmektedir. Ozellikle ategkes giriEimi, ulusal birlik cephesi ve diQer geliqen iligkive ittifaklar ortamrnda Ki.irdis-

raflarrn ikisi de, hem PKK ve hem de TC topyekUn savaQ ve seferberlik ilan

tan ulusal kurtuh4 hareketi ilerici-demokratik kamuoyunun gok yogun bir biqim-

de y0ri.ltiilen bir savaE, dengeyi kendi lehine bozma savaqr oluyor. Bu denge durumu iki tarafrn savaqa yi.ikleniEinde

de ilgisini toplamrEtrr ve bijyi.ik 6lqUde destek ve dayanrqmasrnr saQlamrE durumdadrr, Bu geliqmeler devletleri ve uluslararasr 6rgUtleri de iyice zorlamakta ve Kilrdistan politikalannda degigiklikler yaratmaktadrrlar. Geqmiqte bu alanda her tiirlii destege sahip olan TC,

etmiq durumda. KuEkusrz bu topyeki.lnli.ik ve seferberlik, bir taraf iqin gerilla savaqr, diQer

taraf iqinse 6zel

savaE

kapsamrnda yijri.itUli.ryor. Yani di$er savaqlardaki seferberlikle karrEtrrrlmamasr gerekiyor. Bu, aynr zamanda denge-

de gdrUlijyor. Dengeyi kendi lehine deQiqtirme savagrnda TC, gerillayr ezebil-

mek iqin halka

vurr.ryor,

kendi gerisini

mak ve Ktirt halkrna kargr her ti.rrlU y6n-

temle vurmak anlamrna geliyor. PKK ise, geniq ittifak politikasryla birlikte ordulaqma ve ulusal kurumlaqmayr geliEtirmeyi ve Tlirkiye'de devrrmci geliEimi hrzlandrrmayr esas alryor. Bu, kendi 6rgtitsel yaprsrnr ve dzellikle silahh kwvetlerini biJyUtmek ve TC'nin gerisine vurmak anlamrna geliyor. Dengede sa-

masrnrn, ozgiirli.ik ve demokrasi ortamrnrn geliEmesinin motoru oluyor. Bu gerqek, Sivas Katliamr srrasrnda ve sonrasrnda qok agrkga gorUldil. Halk, gerilla-

yurutmektedir. GiinirmDi.in doQru srya'

Biitiin bunlar son donemlerde Tiirkiye'de ya$anan geligmelerdir ve yeni devrimci hamleyi gijglendiren etkenlerden birr olmaktadrr. Buna ra$men, mevcut durum, olmasr gerekene gore qok geri ve yetersizdir. Bu ise devrimi zor-

nrn kendi alanlarrna

birqok gevre tarafrndan qeqitli biqimler-

de

tanrnrr hale gelmiqtir. OnUmUzdeki siireqte ve yi.irtrtUlecek diplomasi qalrqmasryla bunun daha da geliqeceQi aqrktrr. Fakat burada ortaya qrkabilecek hatah bir yaklaqrm4 drgrn etkisini abartma anlayrqrna dikkat gekmemiz yararh olacaktrr. Evet, eskisinden qok fazla diplomasi Iaaliyeti yilrU(eceQiz ve buna onem vereceQiz. Fakat sorunun qozUmi.j bu-

iki taraf da bdyle sava$ryor. YiirrittiigU

Peki bu rzunluk ne kadar siirer? VeAQustos Atrhmr'nrn 10. yrhnda

gerekir. Savaga doQru yaklagrm, dengeyi devrim lehine degiqtirecek tarzda

dikkate ahnacaQrmz da aqrk bir ger'

hangi geliEmeler olur? TC, yeni savaq

qektir. Ayrrca emperyalist devletlerle biz qeEitli biqimlerde mticadele iqindeyiz ve

hamlesinde PKK'ye bir yrlhk omi.ir bi-

savagr planlamak ve yilrutmektir. SavaEr uzun sUreli ele almak, ordulagmayr ve

trlmasr devrim cephesini daha da saQlam ve giigli.r hale getrrecektir. Yine Kilr-

liEmesi mUmkiindiir. Ayrrca emekqi kitlelerin qegitli bicimlerdeki hareketi ge-

gerqeQi de hiqbir zaman gdzardr etmemek, biltiin s6z, yazr, iliqkive politikalarr-

drQr iqi, her nasrlsa bu bir yrlda yapacaQrnr iddia ediyor. TC, dokrz yrldrr ba-

drstan parqalarrndaki g0gler arasrndakr rlrskrler. butiin Kirrdrstan giiqlerini bir ulu-

liqebilir ve Kiirdistan'la birleqerek 6nem-

mzda dikkate almak durumundayrz.

EarmadrQrnr, hem de bunca geligmeden sonra bu bir yrl iqinde bagaraca$rnr sdy-

l5

li siyasal sonuqlara yol aqabilir. Orgri( onderliQi olmasa d4 Tilrkiye'de bu tiir

AQustos Atrhmr'nrn 10. yrlrna girerken parti, geril14 cephe, Kilrdistan,

kitle eylemlerinin geliqmesinin koqullarr

TUrkiye, b6lge ve dUnya durumunun ba-

krnden cok daha olumlu durumdadrr. Girney Kurdrstanlr girqler bu konuda son derece bencrl ve her geyi kendilerryle srnrrlandrr"na yaklasrm rgrndedir, Tarrhr olarak sekrllenen bu yaklagrma karEr gereklr drkkatr gostererek, bunu etkrsrz krlmanrn ve asmanrn brr yolu ola' rak ulusal kongre calrsmalannr mutlaka

vardrr. QUnkti, ozel savaq sistemi kitlelerr aQrr baskr ve sdmi.lrir altrnda tutmak-

zr Ozellikleri krsaca b6yledir. Devrimci mevzilenigin ve politik ortamrn, onuncu

ta ve onlan milcadele etmek zorunda brrakmaktadrr. Yine Kilrdistan'daki gerilla kitleler iqin bir umut ve 6n aqrcr bir g0q olmakta ve emekqi kitleleri mi.lca-

yrlrnda etkin bir milcadele yiiri.itmek ve

deleye qekmektedir. Bu tarzda da qeqitli kitle eylemleri geliqebilir ve bunlar ozel

geligtrrmek 6nemlrdrr. GOrirlryor kr, hem Kuey-Batr Kirrdistan'da ve hem de Kiirdrstan pargalan arasrnda rlrskr ve rttrfak konusunda Eimdiye kadar olmayan gok

savaE rejimine kargr devrrmci mticadeleyi

Onuncu sava$ yrhnda geligme olasrhklan

baqarrlr sonuqlar almak igin oldukqa elveriqli olduQu ortadadrr.

gUqlendiren etmenler durumundadrr.

KUrdislan ulusal kurtuluE savaErnda

5 AQustos Atrlrmr'nrn 10. yrlrna girerken, ateqkes girigimi sonrasrnda ve yirkselen devrimci hamleyle birlikte ulu-

1990 yrhna kadar olan siireq stratejik savunma ddnemiydi. l5 Agustos Atrhmr, stratejik savunma iqinde bir taktik

sal kurtuluq mucadelemizin bolgesel konumu daha saQlam ve b6lge ilzerindeki

saldrrr hareketi olarak doQdu, Ve bu ni-

Qun ve yaygrn krlmaktadrr.

etkrsi daha fazladrr. PKK'nin y0riitttQii

Kurdistan'daki bu geliEmelere baQlr olarak brr de TUrkiye'deki geligmeler-

ulusal kurtulug mijcadelesi, OrtadoQu

turdu. Fakat bu taktiQe ulagmak ve onu uygulamakta zorlanan da yine devrimci hareket oldu. Bu noktada verilen qok

teligiyle donemin taktiQinin ruhunu oluE-

drkqa yeni bir OrtadoQu qekillendirme

yoQun bir mUcadeleyle devrimci kuwetler doQru taktige qekilerek savaE ilerle-

Itryor. Halbuki buyrlki 6zel savaE plan ve

g0qleri 9 yrllrk geqmiqin en zayrf olanrdrr. Savaqa ydnelimlerinde,

bir 6zel sa-

vaq cilasr olarak Tansu Qiller'in kullanrlmasrndan baEka hiqbir yenilik yok. Ta'

hazrrhkh olunur. BaEkan APO'nun kapsamlr bir biqrmde izah etti$i gibi, l5 AQustos Atrlr-

ramanh$rnrn adr olmaktadrr.

koyuyorlar. Yaptrklarr sadece katliamla'

dun olmadr$r, giic0n bulunmadrgr, baskr ve zulmiin her tarafr sardr$r kapkaranlrk

rrn dozajrnr artrrmaktrr. Gtlqte, taktikte, teknrkte, yontemde hiqbir yenilik veya deQiqiklik yoktur. Tersine yenilgi almrq, kendi iqinde kanatlara ayrrlmrq, iyice yrpranmr$ bir savaq gUqleri vardrr ve qimdi bununla yiiriiyorlar. Bu nedenle, aslrnda isteksiz, umutsuz, durgun ve deQigik di.lg0nceler iqinde olduklarr anlaqrlryor. BU-

do-

nemini ifade etmektedir. Ulusal halk kah'

Hiq

umu-

bir ortama srkrlan bir rgrk, btitun olumsuluklara karqr geliqtirilen kahramanca bir hamleydi. 1 5 Agustos bir kahramanlrk ruhudur, bir halkrn yeniden ve dev' rimci bir tarzda var olma ruhu. Bu ruh, kendini binlerce kahraman qehidin Eah-

tun bunlardan, PKK iqin biqilen bir yrlhk

srnda cisimleqtirmig ve tilm topluma mal etmigtir. B6yle kahramanca bir tu'

omrirn ashnda kendileri iqin biqilmiE ol-

tumla yiiri.iti.ilen 9 yrllrk savaq bugi.jn tiJm

sdyledikleritamamen psikololjik savaqtrr ve s6yledi-

di.inyada etki ve saygrnlrk uyandrran bir giice ulaEmrqtrr. l5 AQustos Atrlrmr'nrn

duQu sonucu qrkryor. Bu

konrsundaki rolU daha belirgin ve 6nem-

tildi ve daha yilksek bir di.izeye evrilme-

li

si

ve gdrilEme durumu gUndeme gelir mi?

ybnlU onemlr brr devrimci geligme olayr var. DiQer yandan, geleneksel Tiirkiye

kurtulug hareketine yer vermekte, bdlge

kargr JC,6zel savaqr sonuna kadar trrmandrrarak topyek0n 6zel savaqr geliE-

qahEmaktrr. EQer savaq bdyle ele ahnrr

ve yijriitUlUrse, o zaman ateqkes gibi her tilrlii olasrlrQa karEr da her zaman

mr, Kiirdistan tarihinde kahraman[k

lerrnr buyuk 6lqiJde etkisi altrna almrE

I990 yrhndan itibaren yaygrnlaEan gerilla ve geliqen serihildanlarla ulusal kurtuluq savaqr da bu geliqme iqin oldukga elveriqli bir ortam sundu. Devrimci savaEtaki bu geliEme diizeyine

ulusal kurumla$mayr hrzla geliqtirmek, sdmtlrgeciliQi yrkarken kendi sistemimizi kurarak toplumu uun savaQ yaqamr iqinde dirzenlemektir. Bunlarla birlikte, Tirrkiye'deki devrimci geliqmeyi hrzlandrrarak devrimin zaferini hazrrlamaya

iflas etmiq bir planryeniden uygulamaya

olduQu gerqe$i, ateqkes sonrasr geliqmelerle cok daha iyi g6rtilmi.iqtijr. Bu

saQlandr.

ve bilttin bdlgelerde savagrn doQru anlayrgla yi.iri.rti.jl mesi n i mutlaka sa$lamak

mamen eskitopyeklin savaE planrnr, yani bir kez bagarrsrzhkla sonuqlanmrq ve

klerini yapamayacaklarr kesindir. Yani bu planlan boga qrkarsa yeni bir ategkes

fiyaskoyla sonuqlanmrgtrr. TC'nin PKK'yi

bu dOnemde bu duruma dikkat etmek

ya I5

si.irece$i anlaqrhyor.

qiyor. Hem ordunun baqr, hem de hi.lki.jmetin baEr, "bir yrl iqinde bu iE bitecek" diyor. DoQan Gtireq, iiq yrlda yapama-

solunun durumu biliniyor ve fazla yaz' mak gerekmiyor. Ancak son zamanlarda solda yenr geliqme qabalarrnrn, yeni gruplasmalarrn oldu$u gdriiliiyor. AteEkesle baqlayan suregte 10'u agkrn parti ve Orgritiin rqinde yer aldrQr bir Dev' rimci-Demokratik Giig Birlili oluEturuldu ve bu ydnlii qalrqmalar devam ediyor. Ayrrca, zaman zaman qe$itli bi-

TC

me oranrnda ve yarattr$rmrz gUg oranrnda diplomatik aQrrlrgrmrzrn olacaQr ve

uun

Kilrdistan sorununun q6zUmUni.J bu mil-

politikalannda onu dikkate almaktadrrlar. Bu konuda Kilrdistan, tarihinin en 6nemli ve etkili bir doneminiyaEamaktadrr. Bu alanda TC faaliyetleri aslrnda

ateEkese zorlama kapsamrnda ele alan

bunun da

cadele ile de saQlamaya qalqryoru. Bu

hale gelecektir. Yine tilm bolgesel giiqler politikada artrk Kijrdistan ulusal

ortaya qrkabilir ve buna dikkat etmek gerekir. Hiq ulaEma olmayacak diyen anlayrq yanlrgtrr, savaEr sadece TC'yr

cak. Kaldr ki, i.ilkede saQladrQrmrz geliE-

dncilliik zayrf olsa da zamanla bunun ge-

den soz edilebilir. Ulusal kurtuluE mi.icadelemrzrn Tirrkiye'de bulunan Kilrt kitle-

de dkenleme gibiyeni bir hatalr anlayrq

savaqta kim baqarrh olursa olsun, onun, dengeyi kendi lehine deQigtireceQi ve

fazla onem vermek gerekiyor. Tiirkiye'de

halklarrnr etkrleyen en onemli mircadele durumundadrr. Siyasal qozijmleri zorla-

karqrtr olarak, devrim-

nunla degil, i.llkedeki mijcadele ile ola-

ve geliqmelere bu donemde Qok daha

onemlr geliqmeler yaganmaktadrr ve bu da devrim cephesrni gUqlendirmekte ve yenr mircadele hamlemizi qok daha yo-

$imdi bunun

buna karqr diretir, savaEr uatrr ve bu anlayrgr boqa grkartarak yenilgiye uQra' trr. AleEkesin giindeme girmig olduQu

bunlarrn saQlam rligkr ve brrliQinin yara-

1

lrqtr.

ci savaEa TC'yi ateEkese zorlama kapsamrnda yaklagma ve savaqr bu biqim-

anlayrE da yanlrqtrr, Qtrnkil, o zaman

drr. Birtun bunlar gerillanrn yarattrgr ozgurluk ortamrnda viicut bulmaktadrr ve

araya getirme malarr ve bunun olanaklarr her zaman-

miqtik. Ancak bu savag ddneminde brr hatah durumun ortaya grkma ihtimalivar.

lerrne gevirebilmek igin PKK ve TC'nin bu biqimlerde sava$masl gerekiyor ve

layan en temel etken durumundadrr. Bu nedenle Tijrkiye'deki devrimcr qahgma

sal kongrede brr

serihildan hamlesini yiikseltmek, ordulaqmayr ve ulusal kurumlaEmayr geligtirmek ve Ttirkiye'de devrimci geliEmeyi hrzlandrrmaya qahqmak oldu$unu belirt-

vaq boyle seyrediyor. Dengeyi kendi leh-

mrstrr, Bu tirr gruplarda bir hareketlenme ve orgutlenme gabasr gorirlmekte'

qalrg-

aqrktrr. Bunun da esas olarak gerilla ve

lerdi, Elbette bu anlayrqrn kendisi yan-

kurtulug hareketiydi. $imdi durum oldrQr

destek eskiye grire qok azalmrEtrr. Kilrdistan ulusal kurtuluq hareketi ise

Devrim cephesinin, hem bu olasrhklarr karErlayacak ve hem de her halukarda devrimi ilerletecek bir politik ve pratik mi.icadele iqinde olmasr gerekti$i

PKK ateqkes denemesrnde bulunduQunda birqok g0q'e karEr qrkmrq ve her tirrliJ ateqkese, ulaEmaya karqr olduklarrnr, bunlarrn yanhg olduQunu sdylemiE-

kiye'de zuli.im ve yasak diieninin

aqrl-

dar) yaEayabilir ve o ddnemde yeni bir politik durum ortaya gkar.

diye ifade ediyorlar bunu. Bu, TUrkiye toplumunun aktif desteQini ardrna al-

sa$lam tutmaya ve gerillanrn dayanaQrnr daQrtmaya qahqryor. "Batakh$r kurutmak"

iliqki ve destekten tzak olan ise ulusal

sOmurii altrndaki insan iqin tek umut durumunda.

larrn yenrden canlanmalarrnrn yolunu aq-

releri yanrltma oyunlarrna bagvurmaktadrr. Artrk gelinen agamada bunlar bog qabalardrr ve sahibine zarar vermekten

dukga deQigiktir. En azrndan TC'nin al-

olarak PKK, bu konuda son derece sa' brrlr, rnalcr ve sonuQ alro brr qahgma

nuclar almak rgrn gereken birtiin qabayr harcamak Snemlrdir. Yine PKK direniEi Kurdrstan'dakr azrnhklarrn ve dinsel grup-

qahE-

maktadrr. Bu konuda binbir ti.irl0 komplo tezgahlama yalan uydurma, qegitli qev-

liyorlar. Bi.rtijn emekqi kesimler, baskrve

ve mucadelesrnr omuzunda taqryan girc

setr budur ve bu siyasette bagarrh so'

PKK'yi destekledigi" biqiminde propa-

somuru dizeni karErsrnda hak aramayr daha yoQun yapabiliyorlar. Gerilla Tirr-

gelmesinive kendilerrne sahip grkmasrnr istiyor. Ozgirrliik ve kurtuluq kwveti olan gerilla, baskrve

lrsmeler herkesr bu konuda brraz daha zorlamaktadrr. Emekqr halkrn hareketinr

"herkesin

Bu bilinmez. Ama bu hilkiimetin baharda biteceQi, yani belirtilen bir yrlrn ashnda kendi omrli olduQu kesindir. Bir de DoQan GUreg'in kendine bir yrllrk omi.ir biqmesi durumu var. Bu bir yrlhk siirede soyledi$ini yapamayacaQrna ve bunu kendisi de bildiQine gdre, o zaman neden gdrev siiresini uatirrdr ve ne yapmak istiyor? Acaba savaqtan vazgeqip

10, yrhna girerken, halkrmrz her alanda

6nemli bir gtice sahip bulunmaktadrr, EQer 9 yrlhk savaErn biriktirdi$i grice ve tecrilbeye dayanrhr, I 5 AQustos kahramanhk ruhuyla yilrilniir, kahraman qehitlerimrz ve BaEkan APO'nun rgrkh yolunda ve plan-program dahilinde devrimci g6revlerin i.zerine gidilirse, o zaman I 5

A$ustos Atrhmr'nrn 10. yrh, her zamankinden daha biiyUk bir kazanrm ve zafer

tecrit etti$i yolundaki sdzleri, kendi taraftarlarrnr aldatmak iqin kullanrlan yalandan baEka bir Eey deQildir. Geg-

tirdi. Bununla devrimci sava$rn stratejik devrimci kuwetleri geriletip ezmek iste-

baEka yollar mr arayacak? Yoksa bir yrl

l5 Agustos ruhuyla

miqte qok zayrfken PKK'ye karqr bir so-

dr.TC'nin topyekiln 6zelsavaqrnrn bu ilk

sonra herkesitatil ederek silrekli kendi

mizin l]zerine ytiriiyelim ve mutlaka ka-

nuq alamadr ki, mevcut geliEme

aSamasr Gi.jney Savagr

ydnetimini mi kuracak? GdriJlijyor

zanahml

diJ-

dengeye doQru evrilmesini onlemek ve

ile sonuqsu

ki,

yrlr olacaktrr. 10. yrlda ulusal

seferberlik bilinci ve devrimci gorevleri-


Ulunl bagkaldn ve ulunl $ANLI

t5

AGUSTaS ATtLtMt HALKfiilLAKUTLU aLSUN!

Halk olarak kendini yeniden yaratmantn, var olmanrn adr ve baqlangrg tarihi olan l5 Agustos Atrhmr'nrn 10. yrhna girerken, ozgiir Ki.rrd istan' r

direnig gilnilmi)z olan

yaratma yol unda saglam mevzi ler

tutarak ilerlemenin, kurtarrlmrE alanlar yaratmanrn ve diiqmanla denge durumuna gelme-

nin biiyiik krvanq ve coqkusunu yaQryoru. Halkrmrz, I 5 A$ustos 1984 silahlt savaQrm atrhmrnrn, bu dokr-zuncu yrlddnUmiinde, her geqen gi.in biraz daha bijylryen ve ktzgtnlaEan ulusal direniq savaEryla zalere doQru yiiriimektedir. Kiirdistan tarihinde ve miicadele tarihimizde 6nemli bir yere sahip olan qanh I 5 Agustos Atrhmr'nrn toplumsal, siyasal, ulusal ve askeri olarak yarattrQr geliqmeler bugiin bi.itiin sonuqlarryla birlikte ortaya qrkmaktadrr, Bu tarihi adrm, sadece Ki..irdistan halkrnrn kurtuluqu aqrsrndan degil, bir bi.ltUn insanhgrn kurtuluqu aqrsrndan da bi.lyi.lk bir deQere ve 6neme sahiptir. Ki.rrdistan halkr, her ti.irli.r diiqUrme, qaQ drqr brrakm4 kdleleqtirme ve yok etme siyasetine karqr baQnnda yaratttQt, binbir cefa ve eziyetle hazrrladrQr I 5 AQustos ulusal direniq ruhuyla ozgtjr ve onurlu bir yagamdan yana olduQunu ortaya koyabilmiqtrr. Bu aynr zamanda halkrmrzrn bagagagr giden, yok oluqa siJrUklenen tarihine "dur" demenin, insanca yaqamak iqin diriliqe ve direnige karar vermenin adr da olmugtur. Partimiz PKK dnctrltiQ0nde ve Baqkan APO komutasr altrnda engin bir fedakarhk ve direnig ruhu iqinde yaratrlan I 5 Agustos Atrhmr'nrn merkeziolan Botan'da, bir birtiin olarak da Ki.rrdistan'da bugUn bu tarihsel adtmtn devrimci ve d6nirgtUrircir etkilerini sonuqlan itibariyle g6rmek miimkUndirr. Botan Eyaleti'nin diini..r, buglini.i ve gu anda yaqadrQr dizey goz oni.inde bulundurulursa, son geligmeler daha iyi anlaqrlrr. Kiirdistan'da somirrgeci zulme ve giddete en qok uQrayan, en qok geri brraktrrrlanrn Botan bolgesi olduQu aqrktrr. Ama 6te yandan qaQla bu kadar qeliqik ve geri bir konumda tutulan Botan'da silahh halk savaQrmrmrzrn baglangrq tarihi olan l5 AQustos'un yaratrlmasr gerqeQi ve bu tarihsel ad mr n bi,ltUn K 0rd istan'da yarattrQr topl umsal ve ulusal d6nUgUmler de bilinmektedir. Bundan 9 yrl dncesine kadar da i.ilkemizde tamamen qaQ drqr aEiretqi anlayrq ve yaklagrmlarla lime lime edilen aEiretlere b6lilnerek birbirine diigiJriilen, diinyadan ve insanlrktan habersiz krhnan, sadece birbirine kargr ristUnliik kurr

mayr diiEUnen saQrr, dilsiz ve kor bir toplum gerqeQi yaEanryordu. Ama bugiJn b[.iti.rn bu hususlarda l5 AQustos Atrhmr ile birlikte bi.ryi.ik bir deQiEimi, geliqimi, ddnUqtjmU, btlyi.ik bir devrimiyagryortz. Botan her ne kadar geri brraktrrrlmrE olsa da, dar ve ilkel bir qekilde yurtseverliQini korumuq, bu yurtseverliQini her tiirl[i diJqman uygulamalarrna karqr sirrdiirmesini bilmiqtir. lgte bOlgenin bu ozelliQine dayanan partimiz PKK, 9 yrlhk bir sijre iqinde tbplumun yiizyrlda ulagamayaca$ r deQerlere ulaEmrE, bii'yiik mesafe almrqtrr. Bunun sonucund4 toplum ve insanlarrmrz d 0gUriil mUql iikten, b6l i.lnmtiql i.ikten hzla s ryrr larak halk olarak yeniden var olma sUrecine girmiEtir. Bu geliqme temelinde insanhk tarihimiz ve yiirlrttii$iimi.iz Ozgiirllik davasr aqrsrndan l5 AQustos Atrhmr'nrn anlam ve onemini, derin dzelliQini en qok yaQayan yine Botan Eyaletimiz olmrqtur. Bu nedenle Botan halkr bu tarihsel adrmrn baEarrya ulagmasr iqin her ttirlli fedakarhgr gdstererek uh.rsal direniqimizin bu di2eye gelmesinde 6nemli bir rol oynamrqtrr. Bugiin sarsrlmaz bir kararhhk, inanq ve umr.rt iqinde l5 Agtstos Atrhm ve savaE ruhunu yaqatan, bUyUk bir sorumluluk bilinci iqinde ahnteri ve kanrnr d6ken, ulusal kurtuluE iqin yoQun gabalar sarfeden Botan halkr, ulusal ordulagmamrzrn da temel giicii olmaktadrr. Her aqrdan stratejik oneme sahip olan bu b6lgemiz baqrndan beri partimize gUq vermiq ve gerilla savagrnrn bijttrn Ki.rrd istan'da yaygrn laqtr rr masrnda bir srqrama tahtasr roltrnti oynamrqtrr. Geqmiqte yagadrQr birtakrm yetmezliklere raQmen bugUn bu roli.ini.l oynamanrn, onun butiin gerekleriniyerine getirmenin de derin sorumluluQu iqindedir. 1 5 Agustos'un yaratrlmasrnda rol oynayan baqta bijyiik komutan AGIT yoldaq olmak Uzere, ylizlerce deQerli komutan ve savaqQrnrn Eahadeti, yizlerce Botan koylUsijnUn hayatrnr yitirmesi, yerinden-yurdundan edilmesi, ote yandan dige diq yUrritirlen bir savagtm pahasrna, Botan kendini ozgiirleqtirmenin eqigine getirmigtir. OrdulaEmada ulaqtrQr tugay dUzeyini aqarak hrzla ti.imen saylsrna varmaktadrr. Bu dueyde biryilyen ARGK gtiqleri, Botan'rn biitirn krrsal alanlarrnda devrimci halk otoritesi nin tesisi ni geliqti rmenin bUyiik qabasrnrve kapsamlr faaliyetlerini giin be gijn artrrmaktadrrlar. ARGK Botan ktrwetleri 9 yrlhk I

gerilla savaErndan sonra bugijn dUgmanrn di.lzenli ordusuyla bagedecek duruma gel-

diyerek tarihteki onurlu yerini alabilmelidir. l5 AQustos Atrhmr'na 9 yrl sonrada da olsa,

miglerdir. Halk savaErnda denge durumunun yagandrQr bu dnemli tarihsel giinlerde, diiEman artrk Botan'da vahqetini ve zulmUnii r.rygulama alanr bulamamaktadrr. Ki.rrdistan'rn ulusal kurum ve kuruluglarrnrn saglam ve kapsamh faaliyetlerine bagladrQrmrzr, halk iktidarrna doQru yol aldrgrmrzr, Parti OnderliQimizin talimat ve perspektrfleri rErQrnda bu qabalarrmrzr gel iqti rmeye, b6ylece devletleqmeye d oQru gittiQimizi halkrmrza ve dUnya kamuoyuna aqrklamanrn gururunu ve krvancrnr yaqryoruz.

boyle insani qabalarla katkr sunmanrn zamanr artrk gelmiqtir. Bu kir[ savaQr, savaEtan medet uman ve qrkar saQlayan Ti.lrk burjwazisr ve Tiirk generalleri sllrdi.lrmektedi r. Bu nedenle evladrnr askere gdnderme, Tiirk generallerinin qrkarr igin kendinive aileni tehlikeye atm4 daQlanmrzrn, yeqil ormanlanmrzrn, ote yandan koylerimizin bombalanmasrna karqr sesini yijkselt!

Yurtsever halkrmrza ve dtinya kamuoyuna!

Bu savag senin iqin bir onur meselesidir. Bu savagr halk olarak kazanmahyrz. ARGK

Ozellikle ateqkes siirecinden sonra partimizin artan eylemliliQi, Ti.rrk ordu gUqlerine ve onun illkemizdeki yerli hain igbirlikqi dayanaklarrna aQrr darbeler vurarak geliqirken, fagist TUrk ordusu da bir yandan Botan'r kaybetmenin, cjte yandan Kilrdistan'rn bUtUniinde aQrr kayrplar vermenin acrsr iqinde qok taEkrnca ve qaresizlik iqinde saldrrrlarrnr artrrma qabasr iqindedir. Karada ordu gijcijntl blytik olqude tiiketen TC, Eimdi de havadan daQlarrmrzr, ormanlarrmrzr, nehir ve gdllerimizi, ovalarrmrzr bombalayarak her yeri ve her qeyi yakrp yrkmak istemektedir. Her gUn Ki.jrdistan'a tonlarca bomba yaQdrran TUrk savaq uqaklarr da sonuq alamayrnca bu kez yurtsever halkrmrzr katletmeye, k6yleri bogaltmaya, kendisini de Eehir ya da qete merkezlerine qekerek kwvetlerini gtivenceye almak istemektedir. Bu 9 yrllrk sUre iqinde Tljrk ordusunun s[rrdiirdijQil 6zel ve kirli savaq, halkrmrza karqryeni vahEet ornekleri sergilenerek si.irdiirillmektedir. Dogada canlr olan her qeyin bdyle bombalanarak tahrip edilmesi, yurtsever savunmasrz halkrmrzrn iqkencelerle canice katledilmesi ve topraklarrndan g6qe zorlanmasr karqrsrnda sessiz kalmak tiim bu saldrrrlarr onaylamak demektir. Bu nedenle kendisine "insanrm, yurtseverim, ilericiyim, demokratrm" diyen herkesin Tirrk ordusunun yi.iri.rttirgU bu kirli savaEa kargr durmasr vazgeqilmez bir g6revdir.

Ttirkiye kamuoyuna

Yurtsever Krirdistan halkr!

senin 6z gijciindUr ve yenilmez ordundur. Evladrnr Ti.irk ordusuna vererek onun boq yere 6li.rmUne neden olma! Ki.irdistan'da, 6zellikle Botan'da krrsalalan ARGK'nin ordu grjclrnrin denetimialtrndadrr. Bu nedenle ozgiirce koylerinize geri ddnmekten qekinmeyinrz. 15 AQustos Atrlrmr'nrn bu I 0. yrlrnda senin ulusal direnig gunUne sunacaQrn basit bir katkr bile Kiirdistan'rn kurtulugunda onurlu bir qaba olarak g6rUlecektir. Unutma ki fagist TUrk or' dusu ve onun yerli hain igbirlikqileri devletrn Ki.irdistan'daki her tiirlii siyasal, sosyal, ekonomik dayanaklarr, yenilmez ve kahraman ordumlz ARGK'nin hedefi olmaktan kurtulamamaktadrrlar. 1 993 yrhnrn bUyiik saldrn ve cesaret ruhu daha qimdiden kdy koruculugunu qozerken, dugmanrn iilkemizdeki diger dayanaklarrnr da sokirp atmaktadrr. BiiyrJyen halk ordumu alanlarr tutarak, alanlarr ozgirrlestirerek yoluna devam edecektir. Zafer kesin ve yakrndrr!

- Kahrolsun scim0rgeci fagist T0rk ordusu ve onun ipbirlikgileri!

-

Yapasrn halkrmrzrn balrmsrzhk ve

-

Yagasrn ulusal bagkaldrrrve direnig

cizgtirltik mticadelesi

!

gtiniimtiz olan 15 Alustos Atrhmrve onun saldrrr ruhu!

- 6zgi.ir topraklarda ozgrir halk yonetimlerine dolru ileri! - BiJ'i PKK, ERNK, ARGK! - Bitl Serok APO! 14 Alustos 1993 ARGK Botan Eyaleti Karargah Komutanhlr

Tilrk halkr, K[.lrdistan'da halkrmrza kargr yirrii,tirlen insanhk drEr baskr ve zulme artrk "dur"

v

ILERICI'IVSAIVI. IGA VE YURT SEVER KURDISTAN HALKINA! PKK dncirliiQUndeki Kiirdistan Halk Kurtulug Ordusu hRGK), 10. savag yrlrna daha giiqlU, daha kararlr, daha savaqkan, gittikqe halklaEan, kurumlagmada yeni seviyeler kazanan bir temelde giriyor. KUrdistan'r boydan boya kucaklayan ARGK gerillalarr diiEmantn tirm saldrrrlarrnr gdQiisleyerek, dzgiJrllik ve baQrmsrzhk mevzilerine yenilerini katmaya devam ediyorlar. TC'ye, onun igbirlikqi dayanaklarrna. uluslararasr baQlantrlarrna kargr 9 yrl sUren kapsamlr qetin savaqta giderek yrpranan ve kaybetmekle ytnyvze gelen, TC ordusu oldu. Kilrdistan halkrnrn biiyUk desteQine ve giicijne sahip olan gerilla, PKK'nin savaq qizgisinde 6nderliQine, qehitlerine amansrz baQlrlrQr, her kogul altrnda savaqma inancr, onun gijcline dayanma tutarlrhQr sayesinde miicadelenin kesintisiz silrmesine ve giderek yiikselmesine temel olmuqtur. Her 1 5 AQustos, KUrdistan halkrnrn tarihte kaybedilen degerlerinin yeniden kazanrlmasrdrr. BaQrmsrzhk ve ozgiirliik amacrna bir adrm daha yaklaEmasrnr yarattrgr gibi, b6lge ve dUnya halklarrnrn da yeni temellerde kendi oz gergekliQine ve dzgiirltigUne kavugmasrna katkrlar sunmaktadrr. I 5 AQustos Atrhmr, 12 Ey' liil cuntasrtarafrndan her Eeyin kanla bastrrrldrQr, ter6rle susturulduQu, srradan vatandaglarrn bile si.irgiJn ve igkencelere tabi tutulduQu, ortamafaqizmin hakim oldugu, ordunun

fagist bir kurumlagmaya gittiQi koqullarda Ki.jrdistan'da silah sesleriyle ve atrlrmo bir ruhla buna cevap verme kararhhQr ve gi.ici.inti g6sterdi. PKK, halkrn 6rgiitlii silahh ktrwetleriyle ortama mildahale etti. Faqizmin koyu karanhQr, gerilla savagtntn krvrlcrmlyla aydrnlanmaya bagladr. TC'nin dev ordusu, qaQdaq devrimci silahh kuwetler karErsrnda gittikqe zorlanmaya baElarken, Kirrdistan halkrnrn direniq rijyasr da gerqeQe donUqtir. Hesap sorduQu oranda gUqlendi, giiqlendiQi oranda sdz hakkrnr kazandr. PKK dUnya siyasi arenasrna girerek, KUrdistan sorununu gUndemleqtirdi. TC inkarcrhQrnda rsrar ederek, giddeti trrmandrrmaya, Kiirdistan gerqekliQini gozardr etmeye devam ederek ozel savagr srnrrstz boyutlarda yaygrnlagtrrrp uluslararasr bir boyut kazandrrdr. Bir yandan da Eovenizmi k6riikleyerek saldrrrlarrnr topyekrinlegtirdi. Savag, askeri, siyasi boyutlarrndan ekonomik, psikolojik boyutlar almaya bagladr. B6yle kural drgr savaq TC tarafrndan vazgeqilmez bir ydntem olarak benimsendi. Halkrn iginde kontrgerilla faaliyeti yaygrnlaqtrrrldr. Toplum kaosa silr0klenerek boQulmasr amaqlandr. Bir yandan da uygulanan s6mUrgeci eQitim sistemiyle kigilikler tar 0 mar edilmeye qahqrldr. Krsaca her qey savaEa g6re yeniden ele ahndr, her qey savaQrn hizmetine sokuldu. $imdi bunu profesyonel ordu ile gotUrme peqindeler. Fakat her

qeye raQmen sistem teqhir oldu ve trkandr. Ozel savaE son bir Qabayla trkanrklrQr drtbas etmek ve gdrirntiryU dizeltmek iqin bir kadrnr -Tansu Qiller'i - baqbakanhQa geti rd i. Asl rnda Tansu Qiller, 6zel savaqrn her dediQiniyerine getirecek bir kukladrr, bir makyajdrr. Bdylece TC bir yandan ozel savaqr trrmandrrlrken diQer taraftan geligen katliamlar k6y yakmayrkma faaliyetlerini gizlemek istiyor. Ama ortaya qrkan bir gerqeklik var; Kiirdistan'da yaEamaya hakkr olan her qey PKK'nin 6nciilii$i.inde ayaktadrr. Artrk ceset ruh bulmuqtur. Gilndemi belirleyen, siyasal geligmelere ydn veren, doneme damgasrnr vuran PKK'dir. l5 AQustos'da anlamrnr bi.iti.in giine taErrmrEtrr. Her gi.in yeni l5 AQustoslar yaganmaktadrr. Bu ruh Ki.rrdistan halkrnr zalere gotUrecektir. l5 A$ustos savaq ve zafer qizgimizdir. Partim:zin tek tarafh uyguladrgr ateqkese TC karqrhk vermeye cesaret edemedi. Bu donemde kendi iqinde bir trkanrkhgr yagryordu. Sivil kanadrn s6z soyleme yetkisi elinden ahnmrgtr. Qdz0msiielUk ve kendine gWensizlik gittikqe bir darhQr olugturuyordu. Bunun sonucunda ateEkese cevap verilmedi. Cevap verme gi.lci.rniJ kendilerinde bulamadrlar ve 4 Haziran'da ateEkes resmen sona erdi. Garzan Eyaleti savag cephesi, partimizrn 1993 yeni hamle d6nemiyle yeni bir stirece girdi. Devrim ve karqr-devrim kuwetleri ara-

srnda ateqkesin sona ermesryle meydana gelen qatrqmalar ortamr srcaklagtrrdr. Dijsman. alanda kurduQu sisteminr korumak rqrn karadan ve havadan saldrrrlarrnr yoQunlaqtrrrrken, gerilla kLrwetleri de dengeyi lehlerine cevrrmek, eyalette devrimci kuwetleri n hakr m ryet ni saglamak iqin her Irrsatta dijsmanrn zayrf yonlerinden vurmaya baqladrlar. Devrimcr savaEr basitten karmaqrQa dogru brr plan cerQevesinde yi.ikselttiler. Duqmanr brrcok mevzrden gerileterek, eyalet genelinde brr agrlrmla irslenme alanlarrnr yaratarak iicijncu hamleyi yaygrn bir eylemlilikle gi.indemine almrq durumdadrrlar. l5 AQustos, l5 AQustos ruhuyla yaQamaya devam ediyor. Tarihi anlam ve onemi buyUk olan bu girnde kendimiziyeniden gozden geqiriyor, qanh l 5 AQustos Atrhmr ruhuna ulaqmayr, eyaletimiz olan Garzan'rn her bolgesinde temsil etmeyi ve eylemle yaqatmayr gorev biliyorrz. i

-

Yagasrn ulusal var olus atrhmrmrz

-

Y.aqas,n ordumuzun Bagkomutanr Onderimiz APO! Yagasrn halk savagrmrmrz! Yagasrn PKK, ERNK, ARGK

15 Alustos!

-

13 Alustos 1993 Garzan Eyalet Komutanhlr


5 Agustos Atrlmr yalnz Kiirdistan

1

Tiirkiye halklan igin de[il,

'le bolge ve drinya halklan igin de parlak bir umut qrfi olmugur l5

AQustos Atrlrmr'nrn Kiirdistan, TiJrkiye,

bolge ve dunya halklarr agrsrndan etkilerini her y6ntryle ortaya koyabilmek qok kapsamh brr qalrqmanrn konusu olabrlir. Parti Onderligr'nrn her yrldonumunde yaptrQr deQerlendirmeler oldukga aqrmlayrcr ve anlaqrhrdrr. Biz de krsaca l5 Agustos'un anlam ve onemine deQrnecek olursak, qunlarr belirtebiliriz: | 5 Agustos Atrlrmr agrr bir somtirgeci baskr ve tahakkiim altrnda, yok olma ile karqr karsrya kalan Kiirdrstan halkrnrn tarihinde 6nemlr brr donum noktasrdrr. Kendisine gelisrn ve yenrden dirrlrgin adrdrr. Uzerine olii topragr serprlerek, yok sayrlmak ve yok edilmek rstenen halkrmrz, partimiz PKK dnciilirQiJnde gelrstrrdrQr 9 yrlhk kesintisiz savaqryla yok edrlemeyecegrnr, tirm diinya halklan gibi bagrmsrz ve ozgijr yaEamaya hakkr olduQunu ve bunun rqin olUmiine kararh oldugunu gostermrstrr. Baqkan APO'nun onderlrQinde gergeklesen bu gorkemlr grkrg ve yi.iruyl.igle kole, lanetli ve tiikenen brr halk gerqekligrnden, onurlu, direnen ve zafere yijruyen brr halk gerqekhgrne ulasmrq bulunmaktayrz. Bu da son derece onemli brr husustur. l5 AQustos 1984, aynrzamanda Halk Kurtulug Ordumrz ARGK'nrn de temellerrnrn atrldrQr tarihtir. ARGK, geqen 9 yrlhk savag igerisinde qelikleserek, nrtel ve nrcel olarak sirrekli bir bilyUme ve gelgme saQlamrq, halkrmrzrn qrkarlannr koruyabrlecek girq ve yetenekte olduQunu kanrtlamrqtrr. Kirrdistan halkr, tarihi boyunca haklarrnr koruyacak hiqbir orduya sahip olamadrQr rqrn, en temel haklarrnrn bile kolayca gaspedildrQrnr biliyoruz. Oysa bugirn Ki.rrdistan halkr, gerektiginde her tUrlir ozveriyi goze alabilen ve en yi.rce kahramanlrk ornekleri sergileyebilen, kendi oz ordusu ARGK'ye sahip bulunmaktadrr. Kiirdistan halkrna boylesine gUqlii bir silah armagan ettiQi iqin de, l5 AQustos'un anlam ve onemi bir kat daha artmaktadrr. l5 Agustos Atrhmr'nrn l2 Eylirl faEist rejiminin aQrr baskr koqullarrnda gerqekleqtirildiQiunutulmamahdrr. Pek qok qevre l2 Eyliil'ii ikrncr cumhuriyet olarak deQerlendirmektedir. Yani rejim kendisini yenileme ve uzun slireli

OzgtirlLik ve

yaqatma eQilimindeydi. l2 EylUl rejiminin ve geleneksel cumhuriyetin bitiqi yaqadrQr qu donemde, niteliklerini uun uadrya anlatmaya gerek olmadrQr driEi.incesindeyiz. I 2 Eyltilfaqist rejimi, kendisine oldukqa gi.venerek her

deQil, ilkel feodal 6nderlikler soz konusudur. kemalizm ise Ki.lrdistan'daki bu isyanlarr katliamlar ve jenositlerle bastrrrrken bile, emperyalistinden kendisine komOnistim diyene kadar her kesimi arkasrna alabilecek kadar ince

tUrlU faEist baskryr dizginsrzce uygulamrEtrr. Askerl kten pol iti kaya, k [.ilti.]rd en sosyal alana kadar her alana el atrp toplumsal dinamikleri tahrip ederek, toplumu mi.ithiq bir dejenerasyona uQratmrgtrr. Bdylece toplumu ahklaEtrrma temel inde, rej imin dmrrinrin uzatrlmasr amaqlanmrqtrr. Yapragrn dahi krmrldamayacagrnr sandrklarr bir donemde, KUrdistan'da patlayan 1 5 AQustos Atrhmr ikinci cumhuriyetin olir doQmasrna neden olmuEtur. I 984'den bu yana TC'nin her alanda yaqadrgr bunahmrn her geqen glrn daha da derinlegmesive giiniimizde tam bir grkmaz ile kargr karqrya bulunmasr bu gerqekliQi daha somut bir biqimde ortaya koymaktadrr. TC'nrn kuruluq yrllarrndan 1940'lr yrllara kadar her geye raQmen halk direniqe egilimlidir. I 925 ve I 940'lr yrllarrn isyanlarla geqtiQini biliyoru. Bu qrkrqlarrn krsa omi.irlll olmasr, l5 AQustos gibi wun soluklu ve kapsamh olmamasr onderliklerin ozelliklerinden kaynaklanmaktadrr. Yani qaQdaq devrimci onderlik

bir politika gUtmijEtiir. 1940'h yrllardan sonra ise krqla ki.iltilrii temelinde KUrt halkr da adeta iQdiqleqtirilerek, bir daha kolay kolay

i

ba[mszl(mztn

miman,

yeni yagammzrn abidesi Bagkan Apo'ya Kirrdistan halkrnrn eEsiz onderr, degerli Bagkanrmrz; yogun gabalarrnrzla yirceleqen halkrmrz deQerli emeklerinize layrk olma qabasryla I 5 AQustos'un yeni silrecinrn kararlr yUrilyiigi.l ve gorkemli adrmlarryla kargrlama donemindedir. DevletleEmeye adrm adrm yaklagtrQrmrz, parti miz PK K'ni n d evri mi mrzi zaf erle taqlandrrma qabalarrnrn yoQunlaEtrQr bu donem, halkrmrzca layrk olma donemidir. Halkrmrzrn girqlU ordusu ARGK'nin somiirgeci di.qmanryerle brr ederek, kafasrna bir balyoz gibi inen darbelerin vurulmasrna ortamr hazrrlama durumuyla yiiz yi.rzedir. Halkrmrz, iqinde bulunduQumuz donemin ozgijrve bagrmsrz Ki.irdistan'rn rnEa ddnemi olduQunun ve bunun drgrnda bir Eansrnrn bulunmadrgrnrn derin biInci rqerrsrndedir. Halkrmrz 6nderliQinden aldrQr bu brlrnq rgrgrnda yiiri.lyerek, somiirgeci faqrzmrn odaklarrnr bir bir tasfiye ederek yeni siyasal mevziler yaratma. var olan siyasi mevzilerini koruyup gijqlendirme goreviyle iq baErndadrr.

lnancrmrz odur ki halkrmrzrn bu qabalarr boga gitmeyecek, devrimimizi zaferle taqlandrracaktrr. Emekqi halkrmrzrn deQerli onderi, BaEkantmtz:

Hesabr yaprlamayan yoQun fedakarhk, azim,

cesaret, kararhhk ve ongorUntizle temelini atrp yijriitt0QUni.2 Kilrdistan devrimini geliqtirip mtn-

lak anlamda zalerle taqlandrrmak size olan minnet borcumudur. Halkrmrz bu borcu kr.rtsal gorev olarak bilmekte ve gereklerini layrkryla yerine getrreceQine sdz vermektedir. Bu vesileyle halkrmzrn 6nderi, deQerli Baqkanrmrzrn l5 AQustos bayramrnr en iqten, en ozli.i duygularrmrzla kutluyor, selam ve saygrlaflmrzr sunuyorrz.

-

Selam olsun 15 Alustoslarr yaratanlara! Yagasrn PKK, ERNK, ARGK! Yagasrn Bagkan APO!

15 Alustos 1993 ERNK Amed Eyalet Komitesi

kendisine gelemeyecek hale getirilmiqtir. Dolayrsryla l5 AQustos gibi bir qrkrErn gerqeklegtirilmesi ancak PKK cincjerligi gibi bir 6nderliQin ve PKK gibi bir partinin ortaya qrkrqryla mtimktin olabileceQi anlagrlrrdrr. Bdylesi bir qrkrqr yapacak gtici.ln Oncelikle kemalizmin tekdi.2e ettiQi ti.lm gergekleriyerli yerine oturtmasr, Ttirk egemen srnrflarrnr iyi tanrmasr ve dzelliklerini bilmesi, yani Tiirk ve KUrt halk gerqekliQini iyi tahlil etmesive bu temelde bir ideoloji, politika, strateji ile ortaya qrkmasr ve qrkrqrn kesintisiz krlrnmasrnrn tedbirini, taktiklerini de yetkince geliEtirmesi kaqrnrlmazdrr. PKK'nin yaptrQr igte budur. l5 AQustos Atrhmr emperyalizmin kirli qrkarlarr doQrultusunda Ki.irdistan halkrna olduQu kadar, TUrkiye ve bolge halklarr i.lzerinde de acrmasz bir baskr ve sdmiirii uygulamasr geliqtirerek, tiim emekqi srnrf ve tabakalara

uygulanan krzrl ve beyaz katliamlarla yok edilmenin eEiQine getirilen halkrmrza kdleliQin bir kader olmadrgrnr kavratarak onurlu ve namuslu yaqamrn yolunu gdsterdiniz. PKK, ERNK ve ARGK gibi gi.lqlti silahlarla donattrgrnrz KUrdistan halkr, bagrmsrzhga ve 6z90rli.iQe giden bu apaydrnhk yolda qimdi kararhhkla yiir[]mektedir. Mimarr oldugunrz, tarihimizin en parlak sayfalarrndan biri olan qanh l5 AQustos Atrhmr, barbar dtqmanlarrmrza kargr hangi imkanlarla savaqrlacagrnl ve nasrl kazanrlacaQrnr bize oQretmigtir. 9 yrldrr kesintisiz olarak siirdi.irirlen bu savaqta bir gUn bile biziyalnrz brrakmayarak her cephede, her qattg-

Tarihin en eskive cefah halklarrndan olan, barbar sdm0rgeciler tarafrndan tarihten ve yeryizUnden silinmek istenen, yiizyrllar boyu

15 AQustos 1993

Amed Eyalet Komutanhlr

mada ve her mevzide bilfiil komda ederek yenilginin tiim yollarrnr kapattrnrz. Olanaksrzr baqarmanrn cesaret ve gUcUnij verdiniz. Bu tarihi giini.in 9. yrld6ni.imU vesilesiyle ti..im inanomrz ve kararhhQrmrz ile size olan baQhhQrmrzr bir kez daha vurgularken, diyorrz ki; igaret ettiQiniz hedeflere doQru sizin dQrettiQiniz, 'An serkeftin, an serkeftin" qiarryla ve 15 AQustos'un fethedici ruhuyla nihai zafee kadar azimle savaqmaya ve mutlaka kazanmaya sdz veriyoruz.

15 A5ustos 1993 Amed Eyaleti savaggrlarr

BagkomutantmE APO'ya lnsanhQtn temsilcisi olan partimiz PKK, giderek tUm ilerici insanhQrn sempati ve des-

di.igmanr her defasrnda kahredip bozguna ug-

giivene layrk olamamanrn, verilen desteQe layrkryla karErhk verememenin ve dolayrsryla partimizin hak etmedigi yersiz kayrplara yol aQmanln ezikligini de yaqryoru. Ancak qunu da derin bir inanq ve azimle huzurunuzda ifade etmek isteriz ki, Baqkan APO'nun komutasrnda ve ilham veren rqrklr yolunda yetmezliklerimiz ve kusurlarrmrzla savaEacak onlarr her gijn, her saat aqrnaya qahEara( zaferin Eafagrnda bulundugumuz bu si.jreqte gdrevlerimizi layrkryla yerine getirerek baghhgrmrzr tekrar

ratrrken bitmiq-ttikenmiq bir halk gerqekligin-

gdstereceQiz.

teQini kazanmakta ezilen ve s6milrUlen halklarrn emperyalizme ve her tlirlU gericilige kargr kurtuluq umudu haline gelmektedir. Partimiz ve ordumu kutsal I 5 Agustos Atrhmr'nrn

hameer,ffi:

BagkomutanrmE APO'ya

yagamr zindan eden l2 Eylirl faEist rejimine kendini en giJqlii hissettigi ve hiq ummadrQr bir darbe indirerek, Tirrkiye halkrna ve onun onciisii iddiasrnda olanlara kurtulug yolunu gostermiEtir. Yani canavarrn digleri bir anlamda sokillmtiq ve TC ordusunun sUngiisU diigUriilmiiEtUr. Ayrrca 9 yrlhk kesintisiz savaqta yogun bir taktik zenginlik sergilenmiqtir. l2 Eyltrl faqist rejiminin, genelde de kemalist rejimin, trpkr siyonizm gibi, aynr zamanda b6lge halklarrnrn baErna da emperyalistler tarafrndan musallat edilen bir bela olduQu biliniyor. Bdylesi bir gerici gUce karqr yiiriitUlen savaQrn elbette ki bi.ltOn b6lge halklarr iqin ayrr bir yeri ve 6nemi vardrr. Ote yandan bilimselsosyalizmi kendisine rehber edinen partimiz PKK 6nclrliiglinde gerQeklestirilen bu tarihi hamlenin yaqandrgr 1 984 ve daha sonraki yrllar, aynr zamanda ABD'nin baqrnr qektiQi kapitalistemperyalist sistemin, sosyalizm aleyhinde en kapsamh propagandalar geliEtirerek saldrrrya geqtiQi, yine Gorbaqov'un iq baqrna geliqi ile birlikte, sosyalizmin tarihi kazanrmlannrn da adrm adrm emperyalizme pegkeg qeki ld iQi, reel sosyal izmin qoktiqe gittiQi yrllard rr. l5 AQustos devrimci ruhuyla Kilrdistan'da dalgalandrrrlan sosyalizm bayragr, bu aqrdan sadece KUrdistan ve Tiirkiye halklarr iqin deQil, bdlge ve dUnya halklarr iqin de son derece parlak bir umut rgr$r olmuqtur. Son olarak I 5 AQustos Atrhmr qunu ortaya koymuqtur: Faqizmin giddeti ne derece azgrn olursa olsun, devrimciler buna kargr durmanrn ve savaQmanrn olanaklarrnr yaratabilir. Sessiz kalmak ve boyun eQmek hiq bir gerekqe ile kabul edilemez. Qirnki.r bu oliim demektir. Bazr dar beyinlere bu tiir qrkrElar maceracrhk gibi de gelse, aslrnda yaQamrn tek yolunun bu olduQu bugUn Kiirdistan devrimi qahsrnda somutlaqmrg ve bu devrimci tez bir kez daha pratikte doQrulanmrgtrr. Umuyoruz ki, devrimciler bundan gerekli sonucu ve dersi qrkarmrq olsunlar.

i:il1:nadaYen

Qr gibi, Bagkomtrtanrmrzrn engin 6ng6riis[i, askeri dehast, bitmek bilmeyen yUce emegi

den kendisinivar eden bir halk gerqekligine gdti.irmiiqtUr. Bizler bunun cogkusunu yagamanrn yanrnda eyalet qahqmalarrna duyulan

15 Alustos 1993 Amed Eyaleti Askeri Konseyi


Ulusl ararasl ilerici insanltk camiastna 15 AQustos Atthmt'ntn 9. ytld6ntimUnde ordulaqan ve savaqan halkrmrzla zafere daha kararh adrmlarla yi.jrUyorrz. Partinin taktik 6nderliQinde giderek geliqen ulusal ba$rmsrzhk, demokrasive dzgiirliik savagrmtntn en 6nemli tarihi aqamalarrndan birini oltqturan l5 Agus' tos tarihi atrhmr, silahh savaqrmrmrztn resmen ilan ediliginin ve halk ordumu ARGK'nin kurulugunun 9.yrlddniimUnde bagta b[Uk 6nder Baqkan APO olmak iizere, kahraman qehitlerimizi, ARGK'nin de$erli komtrtan ve savaqqrlarrnr, partili yoldaglarr, halkrmrzt ve insanhk camiasrnr saygryla selamlyor, bu Eanh yrld6niimt

kutluyorr.rz.

Ki.rrdistan'r karanhk bir zindana geviren ve 12 Eyltllfagizminin insanhk drEr baskr, s6mirrij, iqkence ve katliam trygulamalan arastnda umutlarrn neredeyse tUkend iQi, drgtitstizl UQil, daQrnrkhgr geliqtiren, mticadele ve direnigten rzaklagtrran bir ortamda ti.lm olumsuluklara

ve bi.iyiik engellemelere, teslimiyete, yoz' lagmaya inat gerqeklegen ganh l5 AQustos TC karanhk ortamtna saplanan 6zgUrItik tr.rtkumrz olmuEtur. 15 AQustos Atrlrmr,

Atrlrmr,

tam "bitirdik" denildiQi noktada daha 96rkemli bir baqlangrq, direniq, ve yticelig adtmtdrr. lnsanhk adrna gerqekleEen bu bUyUk direnig Bagkan APO'nun komutasr altrnda milyonlarr harekete gegirerek dzgiicU ayaklandrrmaktrr. Adeta drreniq, mitcadele ve kazanmanrn imkansrz oldugunun, ulusun yok edildiQinin gosterilmeye qahErldrQr 1984 dncesine oranla cbugUn yaqanrlan geliqmeler karqrlaq-

Deferli Bagkanmra, yurtserrer Krirdistan halkma,

trrrldrQrnda l5 AQustos Atrhmr'nrn yarattrgr btyi.ik direniq qok daha iyi anlaqrlacaktrr. Ki bu-

giin yagadrklarrmrz herkese her Eeyi kavratmaya yetecek g0qtedir.

Bugi.in Ki.lrdistan'da gerillaya kavuqmayan

bir tek dag, vadi, koy, mezra ve qehir kalmamrgtrr. ARGK'ye baQh geliqen taburlar, alaylal tugaylar artrk KUrdistan'da savaqryorlar. Botan 6nemli oranda dzgiirleqmektedir, DiQer ti.im eyaletler de yarr-6zgi.ir bir konumunu yaqamaktadrrlar. Siyasal hakimiyet dnemli oranda gergeklegiyor. Genelde denge koEullarrnr yaqryonz. On bini aqan gerilla ordumuz her gUn bijyi.ryor. Botan'dan Sivas'a GUney Ktirdistan'a Nurhak daQlarrn4 Amanoslara Amed'in derinliklerine ve Urfa'nrn iqine kadar sarkan halk ordumrz, daglara ve halkrmzrn baQrrna s6ki..ilmemecesine yerlegmiEtir. Ktirdistan'rn tilm alanlarrna dalga dalga yayrlan I 5 Agustos devrimci direnig ruhu onu milyonlarr sararak 6z9iirliik savaqrna dcinuqttigtr alanlardan biri de Mardin Eyaleti'dir. Baqtan beri ulusal direnig mircadelemizin qok srcak alanlarrndan olan Mardin Eyaleti, gerek halk eylemliliQi ve gerekse gerilla savagrmrnda dtigmana karqr dnemli bir savaqrmrn mevzisi olmuqtur. TC'nin kdy koruculuQunu, ihanet a$rnr alanrn geri agiretsel yaprsrna dayanarak mi..icadelemizin kargrsrna dikme qabasr buglin boEa qrkarrlma noktasrna getirilmigtir. Mardin'de halkrn yurtseverligi partimiz 6nderliQinde 619titlenip harekete geqerek dUqmanr kahreden bir konuma

aldrQrmz kudret, Halk Ordumrzun bi.ryiik cesaret ve yaratrcrhQryla partimizin bayragr altrnda sarsrlmaz bir inanq ve sabrrl4 qehitlerimizin manevi komutasr altrnda yi.irliyeceQimize ve baqrnda bulunduQumu ulusal savaq cephesi nde i.iaeri mize d i.igen gororleri n Ustesi nden layrkryla geleceQimize dair baghhQrmrzr belirtiyorrz. Her qey igin Baqkomutanrmz BaEkan APO'ya minnettarrz.

-

Yagasn Bagkomutanrmz Bagkan APO! Yagasn PKK, ERNK, ARGK! Yagasm 15 Alustos Atrhm ruhu!

PKK

trim kamuoyuna! $anh I 5 AQustos Attltmtmtz, 9. yrlddniimUnde bagrmsrzhQa dogru zafer yolunda emin adrmlarla ilerliyor. Kazanmantn adr olan halk ordulagmamrzr btittrn gdrkemliliQiyle yaqarken, her halukarda bagarmayt kendimize qiar ahyoruz. Bundan baqka pratik yaSam, dtiqi.ince ve davranrqr ne bekliyor, ne de bunu dayatanlara onay veriyorrz. Bi.itUn .sami miyetimiz ve olanca kararhlrQrmrzla Parti OnderliQimizin yol gdstericiliginde birytjk azim ve savaSma hrrsryla, qizgive emir eri olarak kalacaQrz. llk 15 AQustos Atrhmrmzrn izinde, her gUn yeni 1 5 A$ustoslarla yaqamanrn kvancryla yoktan var olmayryaratan bir partinin tiyeleri olarak, gelecegiyaratmanrn derin qabasr iqinde olacaQrz. G6revimiz aQrr, sorumlulugumw bily0kti.rr, ancak aldrgrmrz bilinq, edindigimiz tecr[]be de ye.tkindir. Parti tarihimiz bi.iytik bir kaynaktrr. OzgUrlUge susamrs bireyler olarak 6zgUrltik yolunda engel tantmryorr.rz. Ne kazanrmlarrmrzr yeterli g6ri:yortz, ne de kendimizi kaybediyoru. Atrlan her adrm ciddi bir planlama ve titiz bir qahqmayla haztrlanmaktadrr. DeQerlerimize saygrh v.e Eehitlerimizin emanetlerine sadrgz. Parti Onderligimizin engin destegi, bUy0k Ongdriisijyle takti k g6revleri mizin karqrsrnda Halk Kurtuluq Ordumuun btryiik hamlesi l5 AQustos'un yeni bir yrld6niimijnde, kendimizi bir kez daha sorguh:yoruz. Savaqrmrmz kazanmak igindir. Doki.tlen kan devrimimizin harcrdrr. Bu iyi anlaqrlmaktadrr. inqa giictine ve yetenegine sahibiz. O halde bir kez daha diyorrz ki; Yeni bir yrlda yepyeni doQuqlar yaparak gOrevlerimizin [2erine yiiriiyorrlz. Her ti.irli.i yrkrcr tutum ve srnf drqr yaklaErmlar bizi olmazsa olmaz kabilinden gdrevlerimizden uzak tu-

tamaz. Ulusal Onderimiz Baqkan APO'dan

-

15 Alustos 1993 Dersim Eyalet Yiirtitmesi

Parti Onderligi'ne

gelmigtir. Kirrdistan'da serihildanlara ilk onctil ilk eden Nusaybin, Kerboran, idil ve diQer alanlarda topyeki.in halk direniqqiliQini amansrz baskt ve katliamlara kargr yi.ikselten Mardin Eyaleti, bugUn de 6nemli direniq alanr olma 6zelligini korumaktadrr. Kazanrlmrq dzgiirliik igin her Eeyi gdze alarak ayaga kalkmrq bir halkrn bagarmaya muktedir olduQunu kanrtlayan en iyi Orneklerden biri de Mardin'dir. Halk direnigqiligine karqr TC, bugiin ttim vahEetiyle yi.iklenerek onu durdurmaya qahgryor. Onlarca koy yakrlrp yrkrldr. insanlarrmz her gi.in ateEe atrlarak, kqytu karanhk bir kdEede boQazlanarak katledilmektedir. Ozelsavaqrn en gok halka ydnelik katliam ve g6q ettirme harekatrna bagvurduQu ve sonuQ almak istedigi alan burasr olmugtur. Bu halen de devam ediyor. Ama her geye raQmen Mardin Eyaleti yurisever halk potansiyeli, silahl gerilla ve halk gtici.iyle daha qok bir savaqrm alanr olmaya dogru gidiyor. Ordulaqmada yeni adrmlarla nicel ve nitel b0y0meyi yaqryor. Dtgmanr qok geqitli taktiklerle darbeleme ve imha etme, s6k0p atma, bunu daha da trrmandrrma si.lrecindedir. K6y yakmalat katliamlar, g6qe zorlamalar, operasyonlar, baskrlar artan dilzeyde devam etse de bir halkrn ozglirli.ik yiiri.iyiiqi.ine d6niiqen 1 5 AQustos direniq ve savaqrm ruhu Mardin'de dzgtirli.ik mevzilerine taqrnacaktrr. Bu lrlkede 15 AQustos Atrhmr'nrn yeni bir savaqrm yrhna girerken halkrmrza ve insanh$a bir

kez dana qunu belirtmek istiyoruz: insanlrk adrna yiikselen baQrmsrzlrk ve ozgiirliik eylemimiz zafere yakrn oldugu kadar da yenilmez bir noktadadtr. KazanacaQrmrz, bugiin her zamankinden daha kesindir. BaEkan APO'nun QaQmav komutast altrnda, Agit gibi biiyi.lk komutanlar yaratarak geliqen ulusal kurtulus savaqrmrmtz ve halk ordumuz ARGK bugiin daha gi.iqlii, drgiJtlii biiyiiyen ve savagan bir gUg olarak insanhQrn hizmetindedir. lnsanhQrn gi.jcii olan ARGK'nin bUyUmesive gtiglenmesi iqin, halkrmrz evlatlannr TC ordusuna deQil, halk ordusuna vermelidir. Yaptrgr manevi desteQini artrrmak igin bir yarrE baqlatmahdrr. Yine insanhk camiasr, kendisinin de savagrmt olan bu dzgiirliik savaQrna sahip qrkmah, TC'nin halkrmrza yaptrQr vahqeti, soykrrrmr yirzirne haykrrmahdtr. Halktmzrn ve insanltQrn yenrden diriliq bayramt olan l5 AQustos Atrlrmr'nr kutluyor, yurtsever halkrmrz qahsrnda ti.im ilerici insanlrQr saygryla selam-

tegiyle besleyip bug0ne getiren ve partimiz

de gerek askerileqmede, gerek

6nderliQinde geliqtirdigi g6rkemli serihildanlarryla di.lgmanr i.irkU,ten cefakar, yurtsever halkrmrza $anh l5 AQustos Atrltmrmrzrn 10. savaq yrhna girigi vesilesiyle ulusal kurtuluq mUcadelemizin ulaqtrgr geliqim boyutuna denk bir siyasal ve askeri geliqmeyi eyaletimiz 6zgUlUnde her t[irli.] srnrf drqr anlayrq ve yetmez kiEilikten kaynaklanan olumsuz pratikleri mahkum ederek, i.rlkemiz genelindeki geliqmelerle aramrzda bulunan mesafeyiApocu ruh ve bilinq ile, partimizin yagam qahgm4 hareket ve vurug.tarzryla kapatacaQrmrza, yapr olarak Parti OnderliQimizin emeklerine ve gehitlerimizin kanrna layrk olacaQrmza dair sdzOmkii yineliyor, ve mr.rtlaka kazanaca$rz diyorr.rz. Devrimci selam ve saygrlarmrzla,

gerekse ozgi.irlegmede 6nemli mesafeni n katedilmesi hedefimizdir. Bundan bagka kendrmize Eans tanrmryoru. Bu krsa sUrelr pratrk inancrmrzr gUqlendirmiqtir. Bagkomutantmtz Bagkan APO'nun komutasr altrnda savagmak onurunu yagryor ve bu onura layrk savaqqrlar olacaQrmrza sdz veriyoru. Bundan sonraki kanrtlamalarrmrz pratigimizle olacaktrr. Parti Onderligimizin bayramrnr kutlarken, devrtmci selam ve saygrlarrmrzr sunariz.

15 Alustos 1993 PKK-Devrimci Gap Eyaleti Karargahr

Devri mi mizi n yaratrcrsr, gi.arencesi, esi n kaynaQr, halk

ordumwun baqkomutanr,

halkrmr-

zrn ulusal 6nderi, yUce sosyalist insan, deQerli

Parti 0nderligi'ne

Bagkanrmrz APO; Zifiri karanhklar iqerisinde dumura uQratrlan ve kendi yaqamrna yabancrlaqmrq bir ortamda, engin gorliq, cesaret ve fedakarhklar temelinde bir gi.ineg gibi dogup bizi bize kavratarak kendimize getiren, aydrnlatan ideolojik onderimiz PKK'ye ve degerli tiim qahEanlarrn4 yaqamr ugruna dlecek kadar seven, gerqek yaQamryaratan ve 6zgi.irltlk a$aomrzr krzrl kanlarryla sulayan yaSam kaynagrmz, manevi komutanlarrmrz degerli t0m qehitlerimize; insanhk onurumuq halk ve iilke varlrgrmrzr azgrn faqist s6mUrgecilige kargr yi.ice bedenleriyle amansrzca direnerek koruyan halk ve direniq dnderlerimiz Mazlum DoQan, Kemal Pir, M. Hayri Durmuq, Ferhat Kurtay qahsrndaki yaQamr dirilten tirm zindan direniqgilerine; Azgrn faqist-s6mUrgeci ve yerli iqbirlikqi gliqlere karqr baQrmsrz bir i.llke, cizgUr bir halk yaratma amacryla degerli bi.iyi.ik komr.rtan Agit yoldaqrn komutasrnda soylu direniqler ve engin fedakarhklar temelinde yi.iregi elinde savaEan degerli, kahraman tiJm ARGK gerillalarr nq YoQun iggal, istil4 baskr, zultim koqullarrna g6gi.is geren, dayallan yok etme, tarihsel krrrm politikalarrna karEr dik duran, uygarhktan kopma pahasrna da olsa tarihe, insanhQa r.rygarhga hizmet olarak var olmayr esas ahp daglara srQrnarak mi.icadelemizi kanr, emegi ve her tirrlU maddi ve manevi des-

l5 AQustos silahh mOcadele atrhmrnrn 9. yrlddnUmiinU kutlarken, bu vesileyle derin saygrlarrmzr sunanz. l5 A$ustos'un ruhunu yakalama qabasr bizim iqin esas olacaktrr. DaQlarrmrzda baQrmsrzhgr, 6z9i.lrli.iQii savaqarak, emek-qaba harcayarak yakalayacaQrmrza inanryortz, BaQrmsrz, dzgilr kiqiliQi yakalayabilmenin askerleqmekten, ordulaqrnaktan geqtigi gerqegiyle hareket edilmektedir. Edinilecek baQrmsrz, dzgiir kigiliQi Kiirdistan'rn baQrmsrzhgr iqin verilen savaqrn hizmetine sokmak g6reviyle kargr karqrya bulunmaktayrz. Bu gdrevi yerine getirebilmenin.temelleri parti miz taraf rndan atr mrqtr r. Parti Onderl iQi mizi n bii'yiik destegi bizi bu imtihana tabi krlmaktadrr. Bu gerqek temelinde Botan'da temeli atrlan baQrmsrz 6zg0cii, ydnetim giictinti ortaya qrkarabilecek drgiitlenmede yerimizi almrE bulunmaktayrz. Bunu biiryi.ik bir qans olarak degerlendiriyonz. Partinin istedigi di.izeye hen(z ulaqrlmamrq olunsa da onemli geliqmenin saglandrQr, fakat bununla asla yetinilemeyeceQi, zayrf ve yi.ik olan degil, ytik kaldrrm4 yonetme, yi.iri.itme ve ydnlend i rmede gerekl i yerimizi alacaQrmrza inanryorr^e. Biz yeni kurulan bagrmsrz qehir iqi eylem takrmr olarak, bunun adrmlarrnr almrE bulunmaktayrz. Partinin destegiyle ortaya qrkan bu sonuQ qu anki pratigiyle 6nemli bir adrm atmrE ve geligme saglamrqtrr, OnUmizdeki ddnemI

hyoru.

-

Alustos direnig ve sava? ruhumuz! Yagasrn Bagkan APO! Yagasrn PKK, ERNK, ARGK! Yagasrn balrmszltk, demokrasi ve

Yagasrn 15

ozgiirliik savagtmrz!

15Alustos 1993 ARGK Mardin Eyalet Karargaht

savaEmada,

15 Alustos 1993 Botan Eyaleti Karargaht $ehir igi Eylem Taktmr

Parti 0nderligi'ne Buyilk bir qalrqma azmi, engin fedakarhk' larla hazrrladrQrnrz ve halkrmrza bahqettiQrniz qanh l5 AQustos Atrlrmr, bugUn I 0. yrhna gr' rerken, silahh halk savaErmrmza dncillirk eden rErklr yolunuda geleceQe umitle ve gi.rvenle yiiriryorr.rz. 1 993 yrhnda tarihsel 6neme sahip olan boylesi gUnlerde fagist Ti.irk ordusu ve onun i.rlkemiz Kirrdistan'daki yerli hain qetelerine karqr kahraman ve yenilmez ordumu ARGK'nin yijkselttiQi kurtuluq savaqrmtz bizler iqin de degeri qok yUksek bir qans ve frrsat olmuqtur. ARGK'nin yeni ve genq uyeleri olarak savagtaki yerimizi almaya haztrlanrrken, partimizin binbir emek sarfederek en zor koqullarda bizler iqin hazrrladrQr imkanlardan halkrmrzrn kurtuluqu iqin sonuna kadar yararlanmayr devrimci bir gdrev olarak goriiyor, onun aQrr sorumlulugunu ya$ryoruz. Sdmtirgeci egemenlik altrnda artrk tahammi.ll edilemeyen iEkenceli, acrlr gUnlerin bir an 6nce sona ermesi iqin 1993 saldrrr ruhlryla btry0k bir cesaret ve kararhhkla dUqmanrn tizerine yijrijme kararrndayrz. Krsa si.irede partimizin hareket ve vurus tarzrnr kavramaya qahgrrken, gimdi her zamankinden daha fazla coEkulu, inanqh ve coqkulu olduQumrzu belirtmenin onurunu ve kvancrnr yaQryoru. Bu bir onur savaqrdrr, bu savaQr biz kazanacaQrz.

- Yagasrn 15 Alustos Atrhmr! - Biri PKK, ERNK, ARGK! - Bili Serok APO! 15 A$ustos 1993 Botan Eyaleti 4. Brilge-Garisan


I

s.,'reoon

rdustos

rigo

so]lll)

D0ilUsrrrEilEtffE tsRAR EDEII risiilr lGilIAuZilil It SAHSI ilDA ZAFER ImzAltDtcr tfl gtu t(fl Kijrt insanr birqok evreden geqti. ilkel komilnal toplumu agrp koleci topluma geqiqte kendi iq dinamikleriyle, daha kdleci uygarlrk geliqimini yaqayamadan egemenlik altrna girdr. Ardrndan feodal egemenlik yine onun geliEimini gU-

d0k brraktr. lstila iqgal ve sdmUrgeleqtirme qabalarr belni krrdr. Kemalist TC'nin oluqumuyla brrlikte tamamen insanlrQrn drqrna atrlma tehlikesi igine sokul-

du. Boylece brr yanryla ilkel komUnal, koleo, hatta feodal toplumun kahntrlarrnr iizennde taErrken, diger yanryla TC kaprta[zminrn qirkeflikleri rginde kendinr bulwerdi. Daha da 6tesi kemalizm

Ti.rm bu konularda PKK tarihini iyi bilmek gerekir. KUrt toplumunun aQrrhkh

bir krsmr bugUn PKK'ye ve onun OnderliQine 6lilmilne baghdrr ve bunun tek nedeni de kendisini yeniden insanhQa kazandrranrn bu gergeklik oldu$unun bilincinde olmasrdrr. Ama bazr insanlar vardrr ki, PKK iginde bile hiqbir zaman PKK gerqekligine ulaqamamrs, onu anlama ve kavrama yetisini gdsterememig-

lerdir. Bunun kigilikten, dilqmanrn iizerindeki uygulama sonuqlarrndan, direkt baQlantrlarrndan, daha birgok sebepten kaynaklanan qok qeEitli ve farkh di2ey-

dikleri en yi.ice mertebeyi hak ettiklerinr, bu mertebeye el watrldrgrnda ise amansz karqr durulmayr gUndeme almalarr, ti.rmtimilziin almasr kabul gorUr. Bunun drgrndakr tiim a$layrp srzlamalar beyhudedir, sadece timsah g6zyaglarrdrr. PKK'nrn bir insanhk hareketi olarak

insan ne kadar dUrilEiJlmUq olsa bile onu kazanmayr esas alma ilkesini, kdti.i kullanmak asla bir kurnazhk veya yetenek meselesi yaprlmamalrdrr. Ne yazrk ki bazr insanlar bunu qok kotii kullandrlar. Ama PKK'nrn bUyiik sabrr da onlann

Bir Kdr Cemal, Hogrr, Metin vb. unsurlar boyle bir kdtU yanrldrgrnr gosterdi.

yaratrrken, inanonr yitiren insanlarrn da q6zilli$i.r ve di.qman uygulamalarrnrn esi-

leri dayattrn. Bu noktada partiyi yaqamadrgrnr kendin de gordtin. PKK'yi yaEayamadrQrn iqin de driqman 6zellikleri

ri olugu 6nU ahnmasr zor lazda geligme gdstermiqtir.

rahat yaEayabileceQin ortama ulaqmayr

Selim Qi.jrilkkaya unsurunun zindan dncesi pratiQine bakrldrgrnda daha bag-

da kendin iqin kurtuluE g6rdiin. Gerqe$in de boyle olmayr zorunlu krhyor.

tan beri PKK'ye kararh bir girig yapmadrQr, davaya tam inanq getirmediQi, sti-

Diigmanr ya$ayan hiqbir unsur krrk da geqse PKK iqinde barrnamaz!

rekli bir uyumsrzlugu, yapryla biitUnleqmemeyi, kaynaqmamayr, qeliqkili bir du-

yrl

rum arzetmeyi yaqadr$r gdrrilecektir. Ni-

12

Eyliil faEizminin

zindan kigilifinde kazandr$r zafer ve Selim unsuru gahsrnda

lerde nedenleri vardrr. Fakat bizce en bUyLk nedenlerden bir tanesi de PKK

yanrlgryr yaqadrlar. Partinin sundu$u im-

igindeki bu insanlarrn iyi niyetle sunulan bazr frrsatlardan, yine qeqrtli nedenlerle

kan ve frrsatlar ilzerinde beylikler kurma, halkrn diEinden trrnaQrndan artrra-

doQan bogluklardan,

gdstermeleri, higbir deQer ilretmedrkleri halde deQerlerin kaynak bagrna kurul-

rak verdiQi deQerleri bireysel kariyerizmleri uQruna Qarqur etme ve iqin en da kendilerini tUm qabalarrn odaQrnda gdrme aldatmacasrnr biiyiik yaEadrlar. Ama bir giln PKK, "Seni sen yapanrn ben oldu$umu unuttun, gel hesabrnr ver, sen nasrl sen oldun" diye

malarr ve orada bir asalak gibi semirdikge semirmeleri ve boylece kariyer,

yakasrnayaprEtrQrnda hepsi de dUqmana kaqmakta gareyiaradr. Kimisi canryla

trk bilmeyen yoktur.

gUq, mevki kazandrklarrnr sanmalarrdrr. Ve bir gtrn PKK bu kaynaQr kurutup on-

odedi, kimisi duqmanrn koynuna balrk-

bazrlannrn sandrQr gibi salt birkaq sol

lama atladr. Yine bu durumun bir de zindan cep-

6rgUti.j daQrtmak, bunlarrn yUkselttiQi siyasalya da silahh mijcadeleyi bastrrmak iqin gelmediQi, bundan da 6te

kesr Kiirdistan da kaale alrnrnayan toprak-

larrn bulunduQu noktaya nasrl geldiklerinin hesabrnr sordu$unda" elde tutulabilecek higbir geylerinin olmamasr ne-

lar oldu. Bu rnsanrn beynr, ruhu karartrl-

denryle srfrrr tirketip esas gerqeklikleri

grbr azgrn bir faqrzmrn cenderesinde ken-

dini yitirdikge yitirdi ve boylelikle tam ucube denilecek, garprk-qurpuk, medenryetten, ga$daqhktan tamamen uak,

kendrne, ulus-halk gerqekliQine, hatta rnsanr varlrk ve deQerlerine yabancr bir

Kijrt trpr olugtu. Bu Ki.irt tipr dijnyanrn dort bir yanrna savrularak kendisine ait olmayan ne varsa, hepsrne bulaqtrrrldr. Kendisrnin olmayan dillerde, yaqamlarda, kiiltiirlerde, ahlaki anlayrElarda, Ulke gergekliklerinde

adeta umanlagtr ve

u-

manlaqtrkga ortada Kijrtl0k adrna elle tu-

tulur brr gey kalmadr. Nrtekim 1970'li yrllara gelindiQrnde artrk Kiirt, d0nyada adr-sanr duyulmayan rnsan ve onun iil-

dL gerqekliQi,

ilkesr karanlrklara boQdrddu

lqte boyle bir ortamda Kilrdrstan hal-

kr rqin bulunmaz eqsrz bir grkrq olarak PKK hareketrni qekillendiren Abdullah OCALqftJ yoldaq, bu acr gergeklikleri gorerek duruma miidahale ettr. Nasrl

yok

oluEun egrQinden srfrr olanaklarla

brr halkrn ozgirrlUk ve baQrmsrzhk davatirr engelleme ve

srnrn temellerrni, ne

zorluklara karqrn attrQr partr tarihinde, Partr Onderlrgi'nrn derin gdzilmlemelerrnde detaylr rqlenmrEtir. Burada bunlarr tekrarlamaya gerek yoktur. Ancak e$er bir Kilrt insanr bilt0n parti gergeklikleri-

kullanrlmaya mij-

sait bazr ortamlardan gok srnsi temellerde yararlanarak ve gerqek yiizlerini grzlemeyi baqararak yer edinmeleri, hig de hak etmedikleri bir temelde trrmanrE

olan dirgman ozelliklere kogmalarrdrr. Bundan da otesr, bulunduklarr noktaya partinin olanak ve Eans tanrmalarryla geldiklerini degil, tamamen kendi yetenekleri veya 6zellikleri sayesinde geldikleri yanrlgrsrnr oldukqa yagamalarrndan

otllrii de, bu imkan ellerinden alrndrQrnda ortahQa kendilerini atrp bi.ryi.lk bir haksrzhQa u$radrklarr yaygarasrnr koparmalarrdrr. Peki adama sormazlar mr,

acrh yanr

hesi vardrr. Bir Mehrnet $ener, bir Ali Rrza, bir Selim unsurlannrn PKK'yiasla yagamadrklarr halde nasrl biiyiik lalazanlrkla "keskin PKK'Ii' kesilerek, nasrl pratikte partiye tek bir deger bile katmayarak bu tutumu sergilediklerive bazr bogluklara nasrlszarak mesale aldrklan aqrkqa gdrirlmiiqtiJr. Ama bir gtjn PKK, "gel, pratiQinin hesabrnr ve( sen bu halkrn oz imkanlannr bdyle garqur ederken bu halkrn tek umudu olan onun ulusal kurtuluquna. ozgUrleEme savaql-

O yok olan,

ezilen,

lrne getirilen kiEilik PKK tarafrndan nasrl onurlu, kabul edilir, hesaba alrnrr, deQer bigilir kiqilik haline getirildi? PKK biliminin kudretli gavkr karanhk dehlizle-

Eylirl faqizminin

6zellikle PKK hareketinin geliEimiyle insanlarrn beyninde, ruhund4 yaqamrnda baElayan deQigim ve d6niiqilm0n 6nUni) almak, bu duyulan yeniden kil{e, pas4 karanhga gommek iqin geldiQi de bilinir. Nitekim bu fagist giriqimin yilklendiQi

temel alanrn KUrdistan ve ozgiilUnde de Diyarbakrr zindanr olduQu gerqekliQi bu savr daha da do$rulamaktadrr.

Burada

gerek zindanda olsun, gerekse zaten ti.rmden zindanlaqtrrrlmrq KUrdistan til-

bazr kiEilerde sorunu aram4 kendisine daha o zamandan y6nelmemeyi esas alma 6zelliQi nedeniyle s0rekli partr yaprsr iqinde sorun olma ve bu temelde parti midesine bir taE gibi oturma konu-

munu arzetmiEtir. Nitekim bu durumu kendisi qoyle ifade etmektedir: 'i.. ve beni Ezincan'a gonderdi. Yldnm Merkit orada beni bir eve yerlegtirdi. Gelen giden yok. lligki kurabileceQim kesimler srurh. Bana resmi bir gdrev de verilmemiq. Aranyorum. KaldQm binann ikinci kailnda bir subay oturuyor ve ben burada tekim. Arastra yanma biriki 6Qrenci geliyor. l3aknm olacak qey deQil aynldm. Bingol'e gittim... Kafam bozuk, allak bullak olmugum... Qalqryorum ama moralim afir, sorunum var veya sorun

ilgili olmasr aqrsrndan di4manrn Diyar-

ni izah eden bu birkaq ciimlelik anlatrmr

toplu[gu iqinde soyleyebilir mrydin? &)ylesen bile sana kim kulak asar, kim alkrqlardr? PKK oncesinde toplum iginde ancak gaklabanhk yapanlar alkrElanrrdr ki, onlarrn da halk iqinde nasrl bir itibar gdrdUkleri belliydi. Sen sanryor musun ki, iki dudak krprrdayrqrnla toplanan, karqrnda saygrlr bekleyen, sozlerini yi.jrek-

ten dinleyip

alkrqlayan binlerce insan, ortada PKK gibi bir gerqeklik olmasa sana bir kuruqluk krymet verirdi? O in-

sanlarrn g6sterdiQi saygr, harcadrQr qa-

lgte PKK iqinde hazrr imkanlar izerrnde bijyiiyen bu tarz asalak tipler, PKK imkanlarrndan yararlandrkqa kendilerini bulunmaz adam, emsalsiz kiEilik ve her

kullanrlan, tUm toplumlarrn ayak topu ha-

l2

var halledemiyorum....'u

kendisine hiqbir deQer ve onur verilrnsanlrk alemr iqinde brrakahm saygrn

bir askeri-kemalist giriqim olduQunu ar-

Qerlendiriyorum..." Selim'in I 2 Eyli..il oncesr faaliyetleri-

ba sana deQil, PKK'nin de$erlerrnedir.

olmayr, yaqam imkanr bile kendisine verilmeyen, her alanda brr paqavra gibi

Zindan 6ncesi faaliyet sirrecinde parti bi.jnyesiyle yaEadrQr uyumsuzluQun nedenlerini kendi kiEiliginde gdrmeyerek

cryla qok planh ve sistemli geliqtrrilen

dan kemalist{aEist eQitimle yeniden Eekillendirilmek hedeflenmiqtir. Konumula

horlanan, aEaQrlanan, oz kimli$r adrna meyen, hiqbir tanrmlanmaya alrnmayan,

munu bizzat kendi saptamalanyla aqrQa koymakta yarar vardrr.

meye qahqarak kendi emelleri doQrultusunda bir qekillendirmeye tabi tutnn ann-

sinden saldrrrya geQme ve bunu da kimisi canryla 6deme, kimisi de rezalet

tur, ama esas konumu olan bunun son orneQine, ozellikle zindanda l2 Eylill faqizmiyle gekillendirilen kigiliQe ve bu

gileyerek yarattr?

lar yaparak hem zindan oncesi, hem zindan stireci ve hem de sonrasr duru-

senrn deQerin, krymeti harbiyen neydi,

imkanlarla sen brr tek sozciiQU bir insan

Partrmrz PKK brr insanr nasrl yaratryor? $imdiye kadar hangi qabalar ser-

Eylill faqizminin, devrimci geliq-

meler ile insanlaEma yolunda 6nemli ded6ni.\0mlere uQrayan insanlarrmzr, yeniden insanlrk yolundan qevir-

kesinde olsun 6nce askeri zor, iqkence

Bu drnekler parti tarihinde daha qok-

hususlarr ozellikle de halkrmrza, insanlrQa hatrrlatmakta yarar vardrr.

l2

Qiqim ve

ve baskryla insanlar sindirilmek, ardrn-

retten, akrabadan, hemEerinden kalan

sapmayr brr ihanet derecesinde yaEamayr reva gormljqse, burada yine bazr

1.6.1993 tarihinde Parti Sorugturma Komisyonu'na kendi el yazmasryla yazdrgr bir raporundan zaman zaman ahntr-

mrna ne kattrn, dok ortaya" dedi$inde,

hatrrlatma mahryetinde gerek vardrr. QUn-

kanlanyla yaralrlmrqsa ve bu gerqekliQe ra$men bu insan insan olma yolundan

Selim'in kendisi de qok iyi bilmekte ve bir bunahm derecesinde yaqamaktaydr.

elde tutulur bir Eeyi olmadrQrndan selameti kaqmakta bulup diiEman cephe-

PKK ile nasrl onurlandrn? PKK olmadan sen var olabilir miydin, iki insanr bir araya getirebilir miydin? Babadan, aEi-

de, insanlrk alemr iqinde kendisine yer ve deQer verilmig, tamamen parti im-

giiriilen sonuglan

tekim bu durumu bilinerek kendisine yaklaErm gdsterilmekteydi. Bu durumu

sen daha once kimdin, neydin? PKK ile kim oldun, ne oldun? PKK dncesinde

ne raQmen parti tarrhinr gozardr etmek rstryorsa, burada krsa bir dzetlemeye, ki.j bu insan yrllar yrlr parti emeklerryle beslenmrE, buyrit0lmrig, hatta toplum igin-

R

san krlmaya qahgtrkq4 sen faqizmin kazandrrdrgr qarprk kiqiliQi, kohne 6zellik-

qeyin yaratrcrsr gorme aldatmacasrna kaprldrlar ki, bu onlarrn en bUyUk yanrlgrsr ve tamamryla da kofluklarrnrn goster-

gesi oldu. Nitekim PKK tarihi b6ylesi orneklerle doludur. Kim ki PKK igerisinde hrqbir emek sarfetmeden bazr deQer-

ajan olarak de-

iqrnde qrrprnmayla karqrhk bulma dere-

bakrrzindanrndaki uygulamalanna ve ka-

cesine kadar gdtirrmedi mi?

zandrrdr$r sonuqlara geqelim:

bile onun ne kadar 6rgUt adamr olup olmadrQrnr gdstermeye yeterlidir. Daha

Diyarbakrr zindanrnda askeri cuntanrn ilk bir yrlhk pratiQi zindanr tilmden

o gilnden hazrr imkanlar arayan bir tiptir. Erzincan'a parti tarafrndan 96nderiliyor,

drg diJnyaya kapatma ve iqkence, baskr

ama resmi gorevinin olmadrQrndan ya-

yontemlerini qok qeEitli ve sistematik

yani partinin ille sen Sunun sorumhsrcwr deyip rirtbelendirrnesini bekliyor. Yine iliqkiler srnrrlr diye yakrnryor ama bir devrimcinin g6revinin zaten sr-

kiqiligin son temsilcilerinden biri olan Selim QilrUkkaya unsurunun tanrnmasrna gelmekte yarar vardrr. QiinkU hem bu

tiir kiqilikleri tanrmadan,

tUm iqytizilyle

biqimde uygulayarak insanlarr teslim alma temelinde geliqmigtir, Ardrndan bu-

nun iqin de once insanlarrn birlik ve

krnryor,

zahmetine bile katlanmryor. Hazrr iliq-

nrn ortaya konulmasr doQru sonuca var-

parqalayrp daQrtarak onlarr yalnrzlaEtrrm4 baqsz, komutsrz, garesiz brrakma ve bu ortamda iqkenceyr dayatma yolu izlenmiqtir. lqkenceler sonucu qozulen insanlar ayrrgtrrrlarak tes-

manrn da esas kayna$r olacaktrr. Burada yine vurguluyoru ki, Ktirt in-

limiyet iqinde farkh rlygulamalara alrnrrken, direniEe devam eden insanlar llze-

kendisini koyuyor ve baErnr alarak Bingdl'e gidiyor. Bu ne kadar bir 6rgilt ada-

sanrnr insan eden, ona tiim insani, qaQdag ve saygrn dzellikleri kazandrran PKK ve onun dnderligidir. Bu olmadan once

rinde de iqkence derinleqtirilerek

aqrQa grkarmadan onun koklU qdz0mU-

ne varmak zordur. Nitekim bunlarrn aqrQa qrkarrlmasr, ne olup ne olmadrklarr-

6rgi.XlijlUgUni.r

nrrlrveya hiq olmayan iligkilerden binlerce iliqkiler yaratmak oldugunu di.lq0nme kiler bekliyor. Bununla da yetinmeyerek hesabrna gelmedigi iqin 6rg0t yerine

aynr

mrnrn tutum, tavrr ve ruh halidir? Bu esa-

sonuca gidilmeye qahqrlmrqtrr. BilindiQi

sen onun parti iqindeki ilk Eekilleniqini de ele veriyor. Zora gelmeyen, hazrr im-

Kiirt insanr bir hiqtive bugiln de bunlar gozardr edilirse ancak bir hiq olunur.

gibi bu derrnleEtirilmig iqkenceye karqr, baqta Mazlum, Dortler ve I4 Temmrz direniqqileri olmak []zere, PKK'nin ka-

Bu noktada sorunun artrk bir kigilik sorunu olmaktan qrktrQrnr, tilmden kendi gerqekliQini inkar etme sorunu oldu-

96rkemli direniEler sergileyerek yaQamr gahadette kazanmrqlardrr. Diger birqok insan da adeta pes

ve sorumluluk bahqedilmeyi arayan, bu-

gunu gormek gerekmektedir. insan kendini var eden gerqeklikleri bilmez veya

ederek kendini diiqmanrn insafrna terk etmiE ve bdylelikle azgrn faEist Esat Oktay'rn dediQi gibi zindanda "Emir-komu-

diQinde hiqbir orgiit kuralr tanrmadan alan de$igtirebilen ve gittiQi yerde de bunahmh ruh halini dayatarak hem par-

rarh savunucularr

kanlarrn l]zerine konulnayr bekleyen, hiq-

bir de$er uretmeden kendisine mevki nu bulamadrQrnda da bunalan ve bunu

bulabilecegi bir ortamr goztlne kestir-

ri, tUkenmiq yi..irekleri nasrl ayaklandrrdr? Diriliqrni nasrl amansrz bir qaba sonucu gerqekleqtirdi?

nin hesap istemesi karqrsrnda aynr tavrr sergilemiglerdir; qalm4 qrrpma, satma, duEmana teslim etme, kaqma!..

bildigi halde kabul etmezse, o insan ya t[]mden duqmanr yaEryordur, ya da bilinqli bir gaflet durumu iqindedir. Nitekim bunun da ihanete, dolayrsryla son tahlilde dtiqmana g6tiirdUQ0, dijqmanr yansrttrQr qok iyi bilinmektedir. Krsaca

Yok oluqun egiQindeki bu toplum PKK

Burada unutulmamasr gereken bir gergeklik vardrr: PKK bir halkrn oz eme-

ortada bir gUneq gibi duran PKK gerqekliQini gdzardr ederek hiqbir K0rt insanr

bu temelde direniq qaresi arayan insan-

mektedir. Parti yaprsryla uyumsu, sUrek-

lar ile,

li itim

kleri, qabasr iizerinde doQan, geliEirn gdsteren bir harekettir. PKK iqinde her qey ancak emekle kazanrlabilir. PKK

"ben filan iqi kendi gtcilm, yeteneQim, ozelliQimle baqardrm" diyemez. Hayrr, o g0cti de, yeteneQi de, dzelligi de sana

dUEtincesini l2 Eylill felsefesinin insafrna terk eden insanlarrn varhQr ve gijn

ri nasrl rgrl rgrl krldr? Kiiflenmiq beyinleri,

lerin i.iaerine konma konumuna gelmig-

ruhlarr, krrrlmrE cesaretle-

se, ya darhklar karqrlrgrnda, ya da PKK'-

dondurulmuq

ile var

oluEun eEigine geldi. Ama to-

plumdan bazr insanlar, PKK iqerisinde yer aldrklarr halde nasrl PKK'ye di.lgman kahntrlarrnr dayattrlar? Yne PKK iqinde

nasrl diiqmandan daha dilgmanca bir gabayl4 hem de "keskin PKK'lilik" adrna dilqman faaliyetlerini en deQme kontralara taq qrkartacak biqimde dayattrlar, sergilediler?

taya uymayan bir tek sinek bile kalmamrEtrr". Ancak bu durum iEin fiziki yanr-

tiyi kendisiyle ugraEtrran, hem de hak-

drr. 1982

boyledir ama ruhta dilgilncede yaqam-

mevki kazanmaya qabalayan bir yapryla parti bUnyesine yerleqiyor. Ama her an-

da olabildigince hala PKK'yi

latrmr gerqekten

yrhnda

fiziki olarak

durum

yaEayan,

yavaq yavaq ruhunu, yaQamrnr,

geqtikqe bunlarrn ayn$masr durumu da

srzlrga uQramrE edebiyatr yaparak yer ve

de kendisini ele

ver-

merkezi olan, si.rrekli bunalrm

teorrsiniyapan

kiqiliQiyle ne kadar parti-

leEmeyi yaqayabil ir, yaqatabi li r? Dolayrsryla Selim unsurunun bugUn

iqindeki emeklerin birikim ifadesi kutsal qehitlerimiz..ve onlarr Eahsrnda temsil eden Parti Onderligimizdir. Ancak onla-

PKK verdi, o kazandrrdr, Ama dtigman da sana bir geyler vermig, kazandrr-

sdz konusudur. Kiginin PKK'ye, onun gerqekli$ine baQhlrQr bunda olqi.ittiir. PKK'ye kararh ve bilinqli baQhhk ruhta,

vardrgr durumu deQerlendirirken

mrqtrr ve sen dtiqmanrn kazandrrdlklarr-

rrn bazr emekleri yarattrklarrndan bahsedilebilir. Dolayrsryla PKK iqinde gel-

nr PKK iqinde konugturmak isteyince PKK ile biltijnleqemedim. PKK seni in-

diJqi.incede ve yaEamda bu faqist saldrrrya karEr amanstz ve zorlu bir direniqi

recektir. Onun diinilni.l bilmeden, "bunca yrldan sonra nasrl bu duruma geldi?"

onun

dLln0nden de haberdar olmak insanrdaha sa$hkh, sayduyulu yaklaqrmlara g6ti.l-


. Malmarkadalhnnkddglbl.,lj'1ftyet @yakhwlar gdt pOmhk du. oininlarhndadrrBunedenlebukonu- ,_._;,;;:- _-; panlnln tw mii ioriteye *arE ge/erlq ;u ve $Qladr$r orlam sarsrlmayana ka6n6inde tuluklm- m6i stz kon*udur Amig onm teli- ynh 'turiteyelapd!ilat,i<irekAuaii,ger ^ffT8'l' ortamrnda

biiinqsizlikifadeede@ktii Kis6

I 2 Eylgl

madan6n@kiSelinkeinliklepartitih.

miydciruhunuodayasorerekoEdakr

y6ire solrkh fir giriei yapmmq, yapr. leri de etkilemellir ve dilgmanrn bu tak- 9ek almiilfl kopanh. tqf,<icilq syla kaym$M$ ikircikli, muglak kits- tigi de aok kullandâ&#x201A;Ź! bilinir Tslim al- filtbzh| drgilbilreye dneyentu,

ve

iqkence dmq lâ&#x201A;Źlim dm emirlere uybir katrhmla p6rti midesine oturmug lerel kaynagr olaEk kendisini du@ uygulanulann diEnilQilerin gijz.

sorunun

'EsatOktayYidnicea@ikoridf-

Efzink#gNtblift*sir*taJdl-

@

iqkerce

silqlad.

ydilenilqinh hhu gdrilp

Biz

kii h-

dolNqiu ijnlenleini

denlehi9kimeelddmcafortayaQt

tiiriimek, h*abrna daha Akademi gelrektedir gocterdigi karErdlreniE parli?*llfi1* ve orgftlegmeye,

dd PK(ib tela

Selim uBurunun

deoil

tepkEr

itrginledioi tijn iliskileri padiye kendisine b.glam temelinde geliglir-

Bastdtnfindedidnaniigiitlm'Fniilevlumgdsierebilrken,buyukbrr

gilihdilletBilKa@4lvlelM,HMit ydpamyflMh*navil@danbizde

miiQinbukeayakoyunlailnabe?la'yaSanayagblindiiBudnekleti daha Mglannld(

getdiyanE$t'nmilebnibvfkal gittktizidtrkitafatwmkbte.

degilse daha

@ bir

tek

W

btiyom YdlfrM Tiit-

de iyi@ diisiin0p taqrnaEt

iermEeyeteilidir

ddn yl

iizkinliline d.d*i

byM

bize

ufgLlMn

yolda?hk iliikileini

dffi dwtu

yoktw. Bu

ndod-

re

*ada

qyhmlil

k6kin partili

yona yol aQabilecek dgeleri

k$iletk nfidebuegilimlqbyvqipgeli$li

dag0n0nytmid6nset,yrllarboy!ke'

mw

TV geele vb. yollarla ayflca duen

Qevrein- /rl nim

i$ine adrm adm koyulur Bunu

saoladr

yansilan bir kiqilik halire gelmigir

Bu

mbti.

r*niyeli

*vw,

"

am kffdi

olure olsun hepcine br tepkr

eabasMa pediye tek

deger

nt

duyma

iqin igin bu tepkiyi bGtrmaya Qalqr


Cs"rr*bo'r

A6

ryqor@ am drgiilliilijo0 nerede kaldr ve tijyle bir kendininktniyaityum.EtueeiFtim- kigiliklBlkaydda$eEkunulu?sva$ nuyo. Akad@i ninkine

ke'

flffi:f#Wh'#[;;*i !#,i"**birir?Qoksevaraes kildinid$aw'

Selim UnSUrunUn

^"-rit":dgil9:H #:H*:Ux'*H*tr'

ve y&lam ve Cuqm& t rzr' ruh zindandaki haline, karamsromilsiz ijslubuna drrehabilituvon yorlMnnyaiadqtba$kardqiubaS- gi.ne, drsrpline.gelmeyen.yapr$narag. siirecinde kazlndrEr kaole@deng6Ele$ioa9evtll,rrmenpailkendgnebirydkbilflrsatsu.":1":.:]*' lyu,yantmgw2ayflyd,ikEolm- nenlonunepahsrnaoluGaolsunka- yalam ve Cart{ma st zodaFryor AlnganlaFryor kuikrcdt zanmEt hedelledi ve bu amda onu tarzrnrn aJmffirdr gJ antyot fiilt Diyarbaktr Askeri CE- Akademiy6neliminegelirdi.An€k,"Bu yetli degiliz' btQininde

yqi tai$Nha Wni tu@hra redq ob

qo. D$a vvdan

bu

gbrihlnlet

kalasrnrmuolallaqtr@ydnijnosaptr

q

gn'

layddanroo br qaba ieine de

Bu dzellikleine raOmen, ya$dQr

oiafra ldlidrgr

moralsiz, muglak

aklarahm:

Selimin umrunda parti, halk,

&tdekliid k$inlqle daha s*r

l/Ml

tiye

rupa gili kamuoyo aCrsrndm emicr hr bir PKK alayq ve hu ha kerqrn, padi ehadait{lfidigigdrryin6nmivekap. cokainenamipolabil*ekdegiSim

adme tijm

iehitlei

bu iBanlanmE

ilzsin-

fl]t1]JllJ:ffiii,',1t":*',[

ya dirrrysrna karE darimci basrn-ya- sunm*rna ragmen o tijm bu destegi yna 'katkEf, onu gerpk deijnden sde6 daha da kdyer edinre, kiQiligini daha da konl4turm bireysel dEelQallmak ve 'degiqiklik" adr altnda qndeeptrtEktanba$kardmLqtu? liklerini daha da tatmin e,tr tirgijte

boam-

lorulff.

iyk-'Arkadeplannyoguilzrtgt

la

fulin yognlashgn kofiiil

fa*h

iendisini-6rgi.]t ve yap ihti.i gdrme, halkhn daha da koparak dil bir ede-

olmqle Be@ nedeni benim dore- lektbl

olryorYani6hndaselimureurubaqka

d6ini

bulan ilginQ bir

tddii Om gdre

Qdr6iyle sr

ve akraba-ahbap

redenoladgfrgeiiyo@.'

dDesi@

r @iddMninde

edini-

bu kilqde dM@ rol oyMn$hr' de yijkseltilen kufruh4 mil@delesinin PKK QEgisinin a$ifdr gerekirl dir yiiiCiwneL @ kqdi kinde DrabakrCE Selimunsurununbelirttigivezindan- Qekici etkisiyleatenCepheiQineah. iQtesehmunsurunupartidqndalu-kiholthhengdfkyaatlgr

'$nav qekrch igini yaktvc,' ..'le

ffideolwakendini M"diyen

Selrm ureurmun bir

halkrn pratioinde herhangibir zthk v&

@k. halka ne diyecek? Arkada$lara @k? Oyle ya

cudinde

fa$isl

bu adam Akademi ortamrnr bir

na-

disiplin

nir bozuklugu vb. gerekQeler rupa'ya

dilqman drr?

vem6i

Buna

onun

6hnda

mdr?

dayataral re halk

6gms padi ona en

ger

bilyill

kadaglannaydnel@kbirkomplodane sunmdr mr?Hiqkimeyeveillmeys

Topl.rnkdij@nlgEtE@rEldyatr

birkenarabtrakrek,bukiqilikherzaron

lijm yapdan f,efrd

dmq

yanlar deoil midir? Vne bu

onu

inen,

aqa- m

tek-

lma"olarakdeoerlendimE@kmi? Oysa tekmiller glnliik panili

6kai

ya.

ve daha birQok imkanr

sen padiden

baga

kopM insnlardrr Ama

engel olabilt

ki?

sanlann lEerinde edsbiyal

kendisi en qok iqinde bulundugu

ah-

Bn-

sldbulunupgeliglirilmig@paniyeka-

iyi gdEidir

h

dir Fa*h bir PKK yantma f ktinin

s&cilugunil yap6n

E

ve

D@

,re&

giinM*,

delemize, hatta dndeiioimize dil

v6rnakiminmaqlairnrdayfftgnngayet belli ve Ulinir oldugu

ihfs t€kB

BOyle

bit

6

tiet

g&N

i-

Wit

dkatmytyeanrBiWolMda&-

@ebirdMyaawr..

bo- @,

eektrArEkEWkiPKKUadtMim. kan giie, trBli $udlllt, nBt ve de

rh

bir illayda

@lan hor

sonucudur Dw We dM

dine beE€qthm Qabalarnr

uala-

hre

Bqb

dayat@rnda kediE At kadat sqdabmk

mmrqbirki$ileili9kigdigniponupar-teminvaE€OsonuQ,kiminekfEine

Qoktaprndroaro&dediiqmnryaFt- naala6khergiinhaeketimize,mil@tEr "miyetlerinden' 6tin0 degil,

yol

nrls@df v€ bu ymtlsaroy kirden, da kayvkluyu yaprol

kendisi adrfllmee dcak o ffin partinin

sa bunM kimden kaymklildrgrnr

re adamGril engellEen, halklan,

ki.b-

bhiE 6@n

bi@k

w

Dew

eptu

Bu fukti

3 I.

sylada


(

S.yfs

16

Aiu.tG

1993

Senmbon )

Giineybafi Eyal eti' nde uy gul anan

iizel ffivag taktigi ve sonuglart AQIKI-AMA fiO(a{**bgiip/eef*â&#x201A;Źtte4npote dih tutaBtdre'swt*ayehttbtt*tobts g*&ipalrdndter**McdSNhM M.teldtworopwtwbtw&tuWa tu9 nnelc *r* p* Itiw eL *t e, ffit da alrrwtu &e p*t ad aiyw tqrg obepWh;tu:i@rrcprkBhttuqr*rrb e&tfqb* hrlbe*tB mr, qre* & * ibrcudc eft;e*Wa@WreWal*art* tu era4d:4wbytc27:indbr?m:ie, ffiebegdq-slbtrw&d&W /@,gn;Ndatlittilr:llnbkz etyofinm;idEbt*, brersaldut&qWdwi?Mtucgttdba ffiiideb(dwrntuwteobsaw*z$u HKI*'atrarsr&@s*n;i#t*fzil*' Wlffi!**nar@lwQt*ohrdt Zwwntffiffidqa@tg* w@aba$rUzpaalnaa MMiCinaOOtiS i*WWbrl@tan,ara*nc&rlfr Girig Ki.irdistan tarihi daha milat 6ncesinden baqlayarak, sUrekli iq ihanetlerin halk direniqlerini egemen giiqler kargrsrnda tasfiyeye, yenilgi ve bozguna ugratrnasryla hep kana boQdurulmr4 bir tarih olrnaktadrr. Kilrdistan'r istil4 iqgal etme, sdmi.irgeleqtirme giriqiminde bulunan gi.iglerin stirekli yanlarrnda Ki.irt iqbirlikgilerini bulmalarr adeta Kiirde bir kader g.ibi ytizyrllar boyunca dayatrlmrgtrr. Oyle ki kimi tarih yorumcularr Kiirt kavmi ile keklik soyunu 6zdeqleqtirmiqler ve tua$a ahnan bir kekliQin nasrl tiim keklikleri, soydaqlarrnr sesini de gtzellegtirerek- trzaQa qektiQini hep 6rnek vermiqlerdir, Tarihte birgok ihanet buna 6rnek teqkil etmektedir. Ktirdistan'da 6nder ve ileri dirzeydeki qahsiyetlerin, PKK dncesi tarih boyunca bazr istisnalar drgrnda strrekli i.ilke ve toplum varhklarrnr drq g[4lere peqkeA qeknreleri, bunu kendilerine tek yagam yolu olarak segmeleri, egemen giiqlerden baQrmsz bir politik yaklaqrma sahip olamamalarr Kilrdistan'da giintimizde ihanetlerin de temeltaqlarr olma rol0nli oynamrgtrr.

Ancak Kirrdistan'da en birytik ihanet, en kdklii, en utanrlasr ve en 6l0mc0l 6z yitirme olayr, cumhuriyet sonrasrnda kemalizm eliyle ve yine onun Kiirdistan'daki iqbirlikqi odaklannrn yardrmryla geligtirilen ihanet ve 6z yitirmedir. Kemalizmin bir ayagryla Osmanh feodalizmi, diger ayaSryla Avrupa kapitalizmi-burjwazisi izerinde geliqim g6sterdigi, ikisinin de halklarr dirliirme dargirmedeki yanlannr kendisine temel alarak ideolojik qekillenmesini oh4turdugu biliniyor. Bu temelde feodalizmden 'komploculukn, Avrupa burjwazisinden ise'entrikacrhk' ozelliklerini bagrrna alarak bu qekillenmesini olgunlagtrrdrgr ve daha sonraki siiregte bu iki y6ntemi bir arada kullanarak ti.im rakiplerini nasrl tasfiye ederek kendini iktidar yaptrgr da bilinmeyen bir durum degildir. Vne K0rdistan'daki cumhuriyet sonrasr ti.im isyanlarrn (A$rr, Zilan, Koqgiri, Dersim, $ey Sait vb.) bastrrrlrnasrnda kemalist komploculugun

y;irrb.*d:in#bffitiudtstuqqaff hr, il tt nide q gfu)*va e qw E @ ars' alt Mwq,Mhraffiwt@t*Xt** dl,Wnwg**ituuddrfT&ut@ ruRffi.t?#t*wki&A-tait4srrbmtqi.ia&tiru-dhiiflttEqlit&sNaetdttiwb pbAss*vre&r$brwtwhRwlffrad6 sfu&a l7t&ryrueb*@tq* n6,@k*anitffiq,Ai@dl,swhb lffi k@, gr.r? tw-dt qtM., yol*l e r*pntyc&CrctudoidtegM<teaerb/ geryt@ruk(ffii@air'dceqfri;d WWe@.hdtns/oruS,M brdqiBgiiffitbrr$,wr.Glr*Wwd-txw @erwtwa*We&ffi9;i# Bi*1b-Wst@mtg7*Tpeedtig;iqi, wtqllinewBdqrdttgl, er4owAir6,tuW-tdc&r&tdie ire*d*M.ttgr7ffilrw*g&Ntwt* ,rq,h;Ait?q**tet*wet*tbodra*wyaiailrdc 1rkziilltn:i2a:ir tMh:itr;ko*ywparcie f@MMiZ-&.hrwd;4w&fuoCa

ve entrika yontemler.inin bijyijk etkisi 96riilmektedir. Ozellikle KUrdir Kilrde krrdrrtma bir y6ntem olarak izlenmig, bir aqireti destekleyip yedeQine alarak onunla bir diQer aqireti bastrrm4 ardrndan yedeQine almrq oldugu aqireti de kargrsrna alarak katletme srkqa baqvurulan bir ydntem olmr.rqtur. Vne aqiret 6nderlerinin yakrnlarrnr satrn alm4 di4i.jrme vb. yollar kullanarak onderlikleritasfiye etmek de kemalist entrikacrhgrn bilinen ydntemleri olmuqtur, Ali $6r'in Reyber'in eliyle katlettirilmesi buna drnektir ve daha onlarca 6mek aynryol izlenerek gergeklegtirilmiqtir. lsyanlarrn tamamen bu hile y6ntemleriyle bastrrrlmasrndan sonr4 ti.jm direniq odaklarrnrn nasrl tasfiye edilerek Ki.irdistan'da iqbirlikqi birtabakanrn hemen her alanda oluqturuldugu ve en kaqarlanmrg igbirlikgilerin'Ti.rrkliik' srfatryla devlet kademelerine yerleqtirilerek kernaliznin beninsetilrnesirde kdlanrldr$ nun giderek toplumun tilm kesimleri arasrnda yaygrnlaqtrrrldrQr da iyi bili-

hl

nir. Bir Ziya G6kalp'in bir Tlirkten daha kernalist kesilmesi de giiphesiz bu politikanrn bir ilri.rni.i olmr.qtur. Kemalizmin komplocu, entrikacr dzelligi daha sonraki cumhuriyet iktidarlarrnca da bir ilke olarak benimsenmig, dzellikle Ttirk MiTi bu y6ntemi sol hareketlere kargr kullanmakta etkin olmugtur. Birqok sol hareketin gegmiqinin siirekli bdltrnme ve tasfiyelerle dolu olmasrnrn altrnda yatan bir gergeklik de bu kemalist yaklaqrm olmaktadrr. Her sol

oluqumun iqerisine ajanlar szdrrmah bunlar korunarak Ust di2eye dek getirilmek ve plan dahilinde bunlara biqilen rolii oynatrnak TUrk MlTinin solu ezmedeki baghca ydntemi haline gelmiqtir, Yne birgok sol drgiltiin g6kertilmesi igin paravanajan 6rgtrtler kurmak da bunun bir pargasr olmrqtur. Ama bu solun da iginde tagrdrSr zaaflan iyi degerlen-

direrek silrekli szmalar yoluyla 6nderliklerini katlettirme, iq qeliqkileri ni k6ri.ikleme, bi rbi riyle ugraqtrrrr4 nihayetinde parqalayarak ktlqirk kii-

qiik grupguklara bolme ve sonra da pasifize etmq yozlaqtrrma. g6kertme adeta bu hareketlerin kaderi haline getirilmiqtir. Bdylelikle Tiirk ege-

,*wb*rotpdaiosorry*rr&&tru 76 Wâ&#x201A;Ź t@rn t* bt, tW w o d, l* gnh, d@ fbete.*'qlerwwE*adsgtdz.kaht dwcbMti),re&&lw@go5te'4ar b&iaffiehqrTerae/@flataww* rcfqvM*ntulicttrdttwffieawb d. Atk&lc bttv^tmwde*rw wt& bwenp&rrBwwettuCaw'Wcbd*n6ar:,*Dot;irM,*.tud0bqbW N/ b* petgh w&i oet*t bu prdiJttl Nn psl: N@tM.re.Wot*turet&Mir)d* &gpwh tet rqn or&, tadtunqM MdilNowesr&t@rtg6tad!r^* egrddtae'lah*rwt@eofrO<quz*tt @b7.:hew-M@eraf8,rert4*rhNge .Mdl@wbi&tueyR*esihd**rl4rtn DeyrybtueWenlw&Atwrb*asilioa* Nd|drtwd,.E7Mb'*fenMM. feiM&rlMMg5ruW&$pdrivfr nlat/lll*inTw'turutphwet4tt:ittltu|@d/f ht*t*Mtan@h. @sip Ic.idsrayv?ta brdbi*,s&.tfbieb#(e*grwe

menleri Tirrkiye halkrndan gelebileDaha PKK'nin grup agamasr siicek 6ncii dizeydeki qrkrglar karqr- recinde Turk MIT'|nin dikkatlerinin kendilerini saQlama almayrp Kiirdistan Devrimcileri'ne qevrilsrnda qahqmrqlardrr. digine ve hareketin geliqimini kontBu anlamda sola kargr geligtirilen rol altrna alabilmek, izlemek amacryti.rmkernalisty6ntemlerinashndatop- la iqeriye birtakrm ajanlarrn szdrrrlyekUn bir 6zel savaqrn birer y6ntemi maya qalrgrldrgrna tanrk olmaktayrz. oldugu ve bunun ta Osmanhlar d6- Daha hareket Ankara'dayken -ki yeneminden baqlatrldrQr qok iyi gdri.il- ni olugum veya grup agamast gtinmektedir. Gerek Yeniqeri OcaQr'nrn leridir- Abdurrahman, Pilot ve Fatoh4urnund4 gerekse Hamidiye Alay- ma'nrn aileleri hareketle iliqkiye ge-

Terzi Cemal ve gtruhunun

Frti igine geligleri ta*tiEiair. O gt)nlerde HK iginde devrimci ejilimli onderlerden ithan Emre ve M. Ati Ozpolat (Memd, Terzi Cemal ve grubunca ihbar edilir, polis tarafndan bir evde (Antep-Nuri

aslnda tam bir

Uif

Pazarbay Mahallesi' nde-l 976' dd ktstrnlr ve direnmeleri iizerine katledilirler. Bu olaydan sonra Terzi Cemal, Bozan Aslan, Ali Qetiner ve ... isimli kigiler HK'den koprak sflanmrza gegerler.

ege

qirtilerek bu Uqlii aracrhQryla harekehn'nrn 6rgiitlendirilnresinde TUrk menlerinin karqrtlarrna karqr geliqtir- tin amacr, neyapmak istedigi, qizgisi dQrenilmeye, bu temelde bunlarrn eliyle biqimlendirilmeye, ydnii saptrrrlrnaya kontrol ahrnda tutulrnaya qahgrlmrqtrr. Fatma aracrhQryla Parti Onderligiveyakrn qaresindeki kadrolarrn qahgmalarr denetim altrna ahnmaya ve istihbari bilgiler elde rnasrna vardrrrlmrq bulunmaktadrr. edilmeye qahgrftrken, Pilot ve AbDolayrsryla gerek Osmanhlar durrahman aracrhQryla da hareketi neminde ve gerekse de cumhuriyet erkenden bir eylemselli$e qekerek sonrasr streqte halklara kargr gelig- ileri kadrolarrnryakalatrp qdkertmek veya bu bagarrlmazsa basrn-yayrn tirilen 6zel savaq y6ntemlerinin alanrna gekerek legalleqtirmek, pade kemalist entrikacrhQrn Tiirkiye Kiirdistan koEullarrndaki uygulama- sifize etmek, Ankara ve gevresiyle yansrma bigimi oldugu agrktrr. PKK srnrrh bir hareket durumuna getirtarihiyle birlikte, bunun diinya kapi- mek amaglanmrqtrr. Bunun Fir 6zel talist-emperyalist 6zel savaq tecrii- savag taktigi ve direkt bir MIT qahqbeleriyle de birtUnleqtirilip gerqek- rnasroldugu partitarihinde detayryla leqtirilerek giiniim0zde daha dona- agrklanmrgtrr. nrmh, kapsamh hale getirildigi Ornegin Fatma unsurunun PKK qegini bilmek, idrak etmek, iizerinde iqindeki amaglarrna iliqkin olarak yogunlagmak K[irdistan'daki komp- Parti OnderliQi'Kiirdistan Roman loculugun, ajan faaliyetlerinin, tas- TaslaSr' adh degerlendirmesinde, fiyeciliSin, yine geqitli kiqiliklerden ailesinin kigilik Ozelliklerinin oh.gumtr kaynaklanan tahribatlarrn ve hatta nu ksaca qdyle ortaya koymaktadrr: korrrculuh ilkel milliyetqilik gibi 'PKK tarihinin en ilging bir karlikqiliQin de bilince grkarrlmasrnda Elagn:ast oluyor. Birileri Kitrdistanln birytik aydrnlatrcr rol oynayacaktrr. en iddiastz ve en zorlanmg, fuga-

dikleri bir 6zel savag politikasrnrn temel yaprsrnr gdrmek mirmkirndi.ir. Ve bu Tiirk 6zel savagr, sonraki siiregte PKK'nin ortaya qrkrqryla geligen Kiirdistan ulusal kurtulq mlicadelesine paralel olarak geliqtirilip boyutlandrrrlarak bugtn en tist aga-

d6-

6zve

ger-

iqbir-

nntn pek fazla yanna yaklagbnlma' mry gerqeQinden gelirken, diQeri (yani Fatma unsuru) ise tam tepede iktidann Kikd istan'daki dayanaQ ola' rak Kilrdistan'da $eyh Sait lsyan'n' dan Dersim lsyant'na kadar kargi temelde en etkili bir rol almq aile olma 1zellikleriyle gerek M. Kemal. gerekse lndnil doneminde bizzat bunlann iltifatlanna mazhar olmug seqkinci, cumhuriyetgi, bu qerqeve' de guya aydn ve -ama kendi halh' na da kapah bir biqimde dilgman bir qerqevede yetigmiq- kendi halktna karg mitthig kapah olan bir aile durumu sdz kontsu. Cumhuriyetin aristokratik orTamrna qok agk olan bayanrn gilphesiz yetigme 6zell iklerini iyi incelemek gerekir. Daha sonra mi.ithig bir dnderlik eQitimine tabi tu' tulmugtur diye yargilarda da bulunduk. Kendisinin sorugturmada ver' diQi ifadede de vaG'8 yaqmdan iti' furen yetigtirildim' diyordu Yani alan' hk temelinde deQil, 1nderlik eQitimt temelinde yetigtirilmig guya. Ama qok aq* ki bu yetigtirme olayt TC" nin Khrdistan'da dayanaQrnn olmaa iqindir. Qok rafine edilmiq bir ki' gilik oluyor. Stnf tercihlerini miikem' melyapmry rafine bir ajan aile ger' qeQi.- Ksaca rafine bir ajan kigilik d iyebi lecegi miz bi r olugumu yagad t fl anlaElyor Bittiln bunlan tabii o giln iqin belirtmek zor. $imdiki d0zey bunu bize rahathkla anlatabilir." Evet, bu unsurlarrn parti iqine srzdrrrlmasryla daha hareket grup aqamasrndayken, birqok sol hareketin baqrna defalarca 6ri.rlen 6zel savaE oyunu onun bagrna .6rUlmek isteniyor. Ancak Parti OnderliQimizin 6nci.iltrgi.indeki hareketimizin daha o g0nlerden itibaren tedbiri elden hrakmayrgr, illegalliteye 6nem vermesi, gizgisini srkr dokumasr, politikasrnr, taktik yaklagrmlarrnr krh krrk yararcaslna belirlemesi ve en 6nemliside Parti Onderligi'nin engin saQduyusu ve 6ng6r0liil0gtl sayesinde ttim bu 6zel savag faaliyetleri etkisizlegtirilmigtir. Kimisi tersine qevrilerek devrimin hizmetinde kullanrlmrq, kimisi de tasfrye edilerek dervrimin bunlar karqrsrndaki zaferi saQlanabilmiqtir.

6te yandan hareketimizin Ankara'dan grkrqr ve yurda y6nelim karannr alarak ileri kadrolarrnr Ktirdis-


lar"to.'lggg tan'a gondermesi siJrecinde, bu kez uzun yrllar PKK'nin oz suyunu emeTC'nin her alandaki kOklir iEbirlikqi rek beslenmiq, giderek azmanlaqrp aileleri devreye sokularak hareket en tehlikeli bir tip halini almrgtrr. Terzi Cemal ve gijruhunun parti iistten denetim ve kontrol altrna alrnmaya qahgrlmrqtrr. 1977'lerde hare- iqine geligleri aslrnda tam bir MiT ketimiz Kiirdistan'a yonelirken, An- taktiQidir. O giinlerde HK iq.inde tep'te, Dersim'de, Batman'da ve Di- devrimci eQilimli onderlerden llhan yarbakrr'da daha sonra ajanhklarr Emre ve M. Ali Ozpolat (Memo), Terortaya qrkan unsurlarrn aileleri devreye sokularak hareketin girdiQi bu alanlarda en iist diizeyde kadrolarr kendilerine qekme, denetimleri altrna alma, qegrtli ince metodlarla dirqirrme ve benzeri bigimde ozel savaq amaqlarryla irtibata geqirilmiq ve bu kesimler ilk iligki qevreleri olarak partiye yanagmrqlardrr. Zaten MIT tarafrndan taktik geregi bu amaqlarrna ulagabilmek iqin direkt diJgman

zi Cemal ve grubunca ihbar edilir, polis tarafrndan bir evde (AntepNuri Pa,arbaqr Mahallesi'nde-1976'-

da) krstrrrlrr ve direnmeleri i2erine katledilirler. Bu olaydan sonra Terzi Cemal, Bozan Aslan, Ali Qetiner ve ... isimli kiqiler HK'den koparak saflarrmza geqerler. Daha sonra Bozan Aslan unsurunun Haki yoldaqrn katlinde yer aldrQr, Ali Qetiner'in Almanya davastntn geliqiminde rol aldrQr ve

Terzi Cemol, ...,Ali Qetiner, Bozan Aslan gibi ajan gebekesinin Halktn Kurtulugu iginde bir srire kaltp onu tasfiye plantna girigmesi tam da hareketimizin Antep'te faaliyetlere bagladrlr ve genglik igerisinde biiyrik ilgi gcirdiilti bir stirece denk gelmesi de MiT planr drgrnda deiildir. cephesinden saldrrrntn hareketi kontrol altrna almada etkili olamayacaQr,

aksine daha da illegaliteye qekileceQi diJgi.rnijlerek bu iqbirlikqi qev-

reler'lurtsever, partiye-devrime

a-

qrk aileler" olarak rliqkiye geqirtilmrElerdir. Nitekim sonraki tUm srzma

ve ajan iliqkilerinde bu kural hep geqerfi olmug, bu amaqla partiye srzanlar en keskrn devrimcr, kraldan qok daha kralcr kesilmig, sdzde ve biqimde partiye ve onderliQe en baQlr tip rolirnir oynamaya qabalamrglardrr. Gerqekte ise bilinen kontra faaliyetlerinr bu maske altrnda yliri.tte' rek kemalizme olan baghlrklarrnr ifade etmiglerdir. Nitekim bu aile ve kiqilerin daha o gUnden kemalizmin kiqiliklerinde zafer kazandrQr aileler olduklarr, Tirrk sdmi.rrgeciligini ve asimilasyonunu, qovenizmini ve kendini inkarr iliklerine dek yaqadrklarr, TC'ye oli.rmUne baQlr bulunduklarr sonraki sirreqte qok iyr aqrQa qrktrve bu ailelerin parti saflarrna gonderdikleri uyelerinin de ya provokasyon, ya tasfiyecilik ya da direkt ajanhk faaliyetleriyle Tirrk ozel savaqrna hizmetlerini yrllarca siirdirrd ilkleri goriildU. Bu, tamamen bir ozel savag olayryla izah edilmeli ve MiT'in bilinqli faaliyetleri qerqevesinde degerlendirilmelidir. Qirnkir MII bir hareketi kontrol altrna almak ve qahqmalarrnt denetlemek iqin iqeriden elemanlara gereksinim duyar. Bu elemanlann da iist di2eyde olmasr MiT'in istihbari dr;yumunu daha da kolaylaqtrrrr. Bu nedenle zaman zaman bazr kiiqiik hareketleri brrbirine krrdrrtarak veya onderlerinin devrimci nitelikli olanlarrnr tasfiye ederek hareketi alan 6nderliklerin elinde brrakrr. Ardrndan bu ajan onderlikleri de "devrimci bir kopuq"la daha gUqlii hareketlerin iqine srzdrrtarak, bu kez de onlarr kontrol altrna alma giderek parqalama ve tasfiye etmeyi hedefler. Bu anlamdaki MIT faaliyetleri aynen saQlrkh biinyeye empoze edilen mikroplar veya onun hassas iq organlarrna yerleqtirilen tenyalar gibidir. Hareketin biinyesine yerleEtiri-

len bu tenyalarla azar azat bUnye zayrf dijgUr0liir ve nihayetinde ytjriiyemeyen, kalkamayan, iq goremeve etkisizleqen bir hale getirilir. lEte hareketimizin Kiirdistan seferinde onun bUnyesine szdrrrlan bu s6z konusu aile ve kiEiler de bi.inyeye zerkedilen mikrop igleri gormi4lerdir. Ozellikle Terzi Cemal unsuru, HK'den kopartrlarak hareketimiz iqerisine bir grup yandagryla birlikte bir tenya olarak yerleqtirilmig ve burada

yen, crhzlaqan

en son Terzi Cemal'in ise GUneybatr Eyaleti'nde onlarca devrimcinin kanrna girdigi goz oniinde tutulursa bu unsurlarrn ne denli bi.tyirk bir komplonun piyonlarr olarak Tirrk 6zel savaQrnca hazrrlanrp parti bUnyesine zerk edildikleri anlagrlrr olacaktrr. Terzi Cemal ve guruhunun HK bijnyesine bile ajanlrk faaliyetiyle nasrl girdiklerinive oradan partiye nasrl geldiklerini, diiqmanrn kendilerine ne tiir roller biqtiklerini bizzat bu unsurun itiraflarrndan okumakta yarar vardrr: '$imdi bu donem benim tanrdrk' lartm abim, ablam, Bozan Aslan, ... ve Ali Qetiner'di. O zaman i-iniver'

k

ur ul arak i I k ad m tamamland f' (Ter

ffi -

zi Cemal'in sorgu tutanaklarr, PKK Arqiv Belgeleri'nden) Ttrrk Mi'l-ininkemalist ideolojinin, daha da aqrkqasr Tiirk ozel savaErnrn geliqtirdiQi komplolar, ajan faaliyetleri sadece bunlarla srnrrh degildir. Ornekleri bir hayli fazladrr. Bilinen bu ozel savag yontemleri karqrsrnda Parti OnderliQi siirekli hareketi korumayr ve geliqtirmeyi bilmiq ve bu sayede ti.im komplo giriEimleri bertaraf edilebilmiqtir. Bunun PKK'de baEarrlamamasr elbette ki MiT'i en qok ofkelendiren ve bu nedenle de MIT'in dikkatlerinin PKK'nin izerinde toplanmasrnr doguran neden olinuEtur. Bu durum karqrsrnda Tiirk MiT'i kendini toparlama, yeni yol ve yontemlere baEvurma ihtiyacr duymuq, ancak bunlar da baEansrz krlrnmrqtrr. Oyle ki PKK tarihine bakrldrgrnda herhangi bir hareketi onlarca kez bitirecek komplo, tasfiye, provokasyon giriEimlerine ve ajanhk faaliyetlerine rastlamak mtimki.inken, PKK'nin tUm bu saldrrrlar karErsrnda geliqmesinden hiqbir gey eksiltmeden istikrarh yijkseliginin srrrr igte srk dokunan PKK qizgisinin saQlamlrQrnda yatmaktadrr ve bu da tabii ki PartiOnderliQi'nin bi.ryi.ik qabalarrna borqludur. "Parli tarihi aynr zamanda tasfiye' cilerle miicadele tarihidir. Partimiz daha ilk sdzlerin ifade edilmesinden baglayarak silrekli olarak yok olma tehlikesiyle yitz yitze kalm6hr. TC|

nin dayattQt katliam ile Kilrdistan halkntn iqinde bulunduQu kendini yok sayma, inkar etme durumuna ve yine Tilrkiye ve Kilrdistan'n siyasal tablosunun yarattQr tilm zorluk ve olanakstzlklara raQmen engin bir bilinq, miThiq bir irade ve kararlilrkla olugturulan PKK dilgilncesini daha doQduQu ilk anda yeniden topraQtn

site stnavrnt kazanarak gitmeye

derinliklerine gommek iqin TC bil'

baglayan Ylmaz Soylemez var. Bu Elbistanh bir genqtir. Bu donem o da dlgilrillmt1til. Bu bizim gruba katildt Giderek o zaman esas olarak HK iqinde yer alma, onu denetim altrnda bulundurma planlan var' dt Plan, daha qok Antep Emniyet

tiln qiddetiyle yonelmigtir. Bunu ya' parken en aqQtndan en gizlisine, en basitinden en karmagQna kadar en aqaQilk ve en iQrenq ydntemlere bagvurulmuqtur. Bir yandan binyilla'

yapimqtt ve en aktif yetkili bendim, benden sonra yetkili olan kigilerden biri de Bozan Aslan'dr Yani HK iqine

MAdUrlAQil'nde yilrittmek itzere

girmemiz bu nedenledir. Bu kararlar

Antep Emniyet MildilrlilQil'nde ahntyordu. Yani biz talimatlan Antep emniyetinden altyord uk. Esasen sol gilqler birbirleriyle genel olarak iligki iqindeydi. lqte yerel ditzeydeki oncilleri, yerel faaliyette olanlan degifre etme, bunlan tespit etme, ihbar etme, derken HK'ye girerek onu de' netim alilna aldk. HK biraz daha ihtilalci gdr1ldilQil iqin bu hareketin iqerisine girdik. Aktif olarak hareket iqerisinde qalptyorduk. Bu ddnemde yavag yavaq PKK hareketinin gekillenme durumu var ve Antep'te ilk qalrymalan gorilldil. Bunun itzerine onunla iliqki kurmak ltzere Bozan Aslan HK ile iliqkilerini bozdu. Bize verilen talimat buydu. $imdi genel genqlik itzerinde, hem de bizim qevremizdeki genqliQin baqyz, lidersiz kalmastn qyaqlayarak llhan Emre ve M. Ali Ozpolat (Memo)'tn yakalanmagm kararlagttrdtk. Olay ben, Turgut Bulut, Ali Qetinea ... ve Ylmaz

Sdylemez kararlagttrd*. Polisler 1976 Haziran'nda (1975 de olabilir) bunlan almaya geldiler. Fakat

bunlar biiilk bir direnig ortaya koyarak Eehit oldular. Qilnkil biz bu gruba (PKK'ye) geqmek istiyorduk, epey insam da getirmek istiyorduk. Bun I an n tasf iyes i gerqek legti ri I d iQ i n-

de o zaman olay epey yanh yarattL genglik hemen hemen braktl Ali Qetiner ise grupla PKK ild iliqki kurmak iqin Ankara'ya gitti. Bagkanla da iliqki kurdu. Yani orada iligki

nn geleneksel/egm4 yontemi so' milrgeci zor ve fiziksel imha dayailr' ken, diQer yandan da ajan provoka' tdrler kullantlarak hareketimizin tasfiyesi amaglanmqttr. Di4man Thm bunlan yaparken de en bityhk desteQi n i'yetmez d evri mci I i k' ded iQi miz bir aya$ devrimde, bir ayafl somilrgeciliQin qekillendirdiQi k1le kiOilik ve karT-devrimde olan ortayolcu' luktan almaktadr. Bu anlamda tasfiyecilikle milcadele -ister direkt dilgmandan, ister' se parTilegmemiq kigiliklerden kay' naklansrn- ani savapmrnrn kendi'

sidir. SdmilrgeciliQe ve binyllann kdhnemig gerici anrflanna karq yilrittillen amansz bir milcadeledir. En basitinden en karmagQrna kadar qok qegitlibiqim, ilslupve ad altnda kendini gdsteren tasfiyeciliQe, ajan' provokasyona karg yilri)tillen bu stni savaTm ulusal kuriulugta daha giddetl id i r... "(PKK'ye Dayatrlan TasfiyeciliQin Tasfiyesi. A. Ocdan) Kurdistan'da savaQrn bdylesine qok daha qiddetli olmasrnrn elbette hem Ki.lrdistan'da uygulanan sdmi.rrgecilik tilriinden ve hem de Kilrdistan'rn s6mi.irgelegtirilme koqullarrndan kaynaklanmaktadrr. Kemalizmin tamamen Ki.irtlir$il inkar etme, asimilasyon yoluyla kendine benzeqtirme, onun kiqiliQini, kimliQini, benligini ozi.rnden bogaltma yontemlerinin amansrz uygulamasr, qUphesiz ancak amansz bir srnrf savaqrmrnr yijril(me temelinde yeni tip insanrn yaratrlinasryla altedilebilecek politika ve uygulamadrr. Ne var ki, TC yrllar boyunca Kiirt insanrnrn beyninde, ruhunda yaqamrnda birqok ydntem iq iqe kullanarak Tiirk'ten daha TUrkqij kaleler yarattrve bu kalelerle sii-

rekli kendisini devrimci yijkseliqlere karqr korumayr amaqladr. Bunu PKK tarihiyle birlikte daha da boyutlandrrarak sarsrlan savunmasrnr gUqlendirmeye qahgtr. Parti igine srzdrrdrgr onlarca ajan ile bazen krsa bazen tizun vadeli hesaplar igine girdi. Ancak denilebilir ki, bunlarrn iqinde en sinsice ve alqakqa planlananr, yine bilinqlice yiiri.itiileni Antep Emniyet Teqkilatr'nrn Terzi Cemal ihanetqisi eliyle yUrirttUQU ajanhk faaliyetleri olmuqtur. Parti iqinde onun devrimci birikim ve tecri.ibelerini edinerek partiye kargr etkin bir silah olarak kullanan, yine parti silahryla partiyi vurmayr hedefleyen ve uz un yrllar qeqitli yontemlerle bunu siirdl]rerek I 993 yrlrna gelindiginde Egref Bitlis Planr QerQevesinde en iist boyuta trrmandrran Terzi Cemal ihanetinin ajansal faaliyetlerini ve sonuqlarrnr irdelemeden, bilince qrkartrp dersler qrkarmadan 6nce onun qekillendiQi ortam ve kiEiliginin biqimlendiQi geligme si.rrecini bilmekte yarar vardrr. Burada aqrk bir gerqeklige dikkat qekmek de yerinde olacaktrr. Gerek Terzi Cemal ajanr olsun, gerekse ondan dnceki Mehmet $ener, Avukat HUseyin Yrldrrrm, Hogir, Metin, K6r Cemal vb. ti.rm unsurlarrn izledikleriy6ntemin siirekli 6zde partiye ne kadar karqrtlarsa biQimde de o kadar keskin partili tavrr ve tutumlar iqine girmeleridir. Bu ihanet EUrekasrnrn ortak 6zelliQi, partiyi, parti ilke-

iqerisine girdiQi, bunun yogun hazrrhklarrnr yaptrQr 1993 yrhnda boyutlanarak parti biinyesini kemirmeye, 6ziinir bitirmeye g6ziikara bir qekilde atrlmasr boqun4 zamansrz ve plansrz deQildir. Diigman, yrllardrr gekillendirdigi bu ajan kigilikten Eqref Bitlis Planr qerqevesinde artrk meyve vermesini istemig ve bu da Gtineybatr Eyaleti'nde onlarca arkadagrn Eahadetiyle sonuqlanan ve eQer Parti OnderliQi'nin dngdrUlil mUdahalesi olmasaydr daha onlarca arkadaqrn Eahadetiyle si.irecek olan bir tasfiyecilik ve bunun beraberinde getirdiQi, getireceQi yaralarla parti gUqten diqlirUlmeye, bagarrltrsa tasfiye ed ilmeye qahgrlmrEtr r, lgte ozel savaSrn bu denli kapsamlr ve karmagrk y6ntemleri baQrrnda taqryan siirekli-kesintisiz ve uzun-krsa vadeli qok qeEitli ydnelimleriyle kargr kargrya olan hareketimizin geligip gi.jqlenmesinin ve dUqman karErsrnda sadece askeri olarak de$il, sava$rn esas yant olan g6rlinmez kuwetlerle savaqr kazanabilmesinin ve halkr kurtuluga 96t_i.irebilmesinin yolu, sadece Parti OnderliQi'ne her qeyi havale etmekle, onun ongdriisi.ryle partiyi badirelerden qrkartmayr beklemekle deQil, her PKK militanrnrn Parti OnderliQi'nin kigili$i ve yaqam tarzrnrn temsilini esas almasrndan geqmektedir. Ti.rm bu hususlarr aqrmlamadan once Terzi Cemal kimliQini, kigiliQini, sergilediQi pratiQi ve parti iqinde ne

Terzi Cemal yurt dryna gkmak iizere Araban'a

gittijinde krsl alanda arkadaglann yangra, yannda Semir provokatorii de vard,r. Arkadaglar Semir'in durumundan gilphelenerek iizerinde durulmastm isterler. Ancak onun durumunu Terzi Cemal de bildiiinden arkadaglara, "Hayr, ben bunu tantyorum, aian dedildir" diyerek, onun durumunun gegigtirilmesini ailryor... lerini ve Parti OnderliQi'nin temel qdzUmlemelerinin, hatta srfatrnrn arkasrna gizlenerek tasfiye etme qabalarrnda bulunmasrdrr. Aqrk ve direkt olarak partiye kargr savaqma giiciJnden yoksun birer zavalh olduklannr bu ydntemleriyle ashnda g6stermiqlerdir. Hiqbir zaman partiyi aqrktan ve direkt hedef almamrg, stlrekli en keskin partili pozisyonunda gozirkerek alttan alta parti deQerleri izerine konmuq, bundan qeqitli entrikalarla mevki edinmiq ve bunu parti yaprsrnrn etki altrna ahnmasrnda ve diiqman faaliyetlerinin galebe qalmasrnda kullanmrqlardrr. Ne var ki PKK ve OnderliQi, yukarrda da belirtildigi gibi geqmiE ttim dnderliklerden ve partilerden farkh olarak yarrnr bugUnden hazrrlamasrnr bilen bir oluqum ve bu oluqumun bilimsel dnderli$i olmasr itibarryla, siirekli ahnan tedbirlerle, eQitim faaliyetleriyle, yeni yaSam biqimini srkr dayatmasryla, ilkelerinden taviz vermezligiyle t0m bunlarrn trstesrnden gelmesini bilmiqtir. Belirtilmesi gereken diQer bir gerqeklik de parti tarihindeki t0m provokasyon, tasfiyecilik ve ajanlrk faaliyetlerinin trrmanrqa geqtiQi siireqlerin, partinin hamle-atrlrm yrllarrna denk gelmesi vdya getirilmesidir. Dikkat edilirse partinin her atrlrm ddneminde bu tiir unsurlar en hain yiizlerini ve en alqakqa gi' riqimlerini sergileyerek bu atrlrmtn dnilnU alma bdylelikle diiEmana hizmette krcur etmeme qabasr iqine girmiqlerdir. lqte bu nedenle Tezi Cemaltasfiyeciliginin de partinin ordulagmad4 cepheleqmede ve ulusallaqmada gok ydnlir ve kapsamh hamlelerin

tUr kigiliklerden faydalanarak, hangi yontemler izleyerek varlrQrnr tzun siire koruduQunu irdelemekte yarar vardrr. Kaldr ki bu ajanhk faaliyetinin artrk bir kiqilik yetmezliQi olarak deQil, daha kapsamlrve direkt dtiEmanrn yonlendirmeleri temelindeki faaliyetler kapsamrnda deQerlendi rmek durumu da soz konusudur, Bu kez objektif deQil, subjektif bir tasfiyecilikle karEr karqrya olma gerqekligisoz konusu olduQu igin, parti militanlarrnrn da bu olayr daha kapsamh di.jgtlnmeleri, daha srkr irdele-

meleri ve dzellikle bu

tlir

dUqman

faaliyetleri karqrsrnda bir parti militanr olarak iqinde bulunduklarr konumu yizlerce kez g6zden geqirerek, tartrp biqmeleri gerekiyor.

Terzi Cemal aianrnln kimliSi ve pratiOi "...Kiqilik olarak bu genel doQru' lar ryQtnda kendi durumumu biraz deQerlend i recek olursam; sdmilrgeciliQin etki sahaa iqinde gekillenmiE k ilqilk -burj wa yap lannnya fuQ h ol arak birqok lilmpen 1zellikleri edinen bir kiqiliktir. Bu kigilik parli gizgisi

iqinde gerekli donilgi)me

uQrama-

dtfl igin miicadelede her zaman za' yfhk gdstermiqtir. Ama en belirgin olan baz orneklerle sorunu biraz aqacak olursak; l984le illke pratiQine adm atarken, genel doQrulan biliyordum. Ne var ki gilncel gdrev' lerin neler oldugu ve dolaytsryla bu gdranleri yetkinlegtirerek yilrittme hu susunda net deQildim. Genel doQ' rulan bilmek ama uygulama sorunlannda net olmamak; qizgiyiyagama' mak, devrimi yagamamak, ya da bu gerqekleri st n rh yagamaktr r. Burada


[ $ra tg

A.u.tos

ikili bir karakter gergekliQiortaya

qtktyoc kilelk-burjwa kigilik eskiyi yagathQt ve bu eski de sdmilrgeciliQin yarattQt bir eski oldugu igin, hem devrimci dzelliklerive hem de d[gman dzellikleri bir arada bulunan bir kigilik olmqtur. Bu kiqiliQin pratiQe

yanstmas hep kendisini anrhma ve diqman karystnda kararszhk gdsterme tarznda olmugtur. Bu nedenle pratiQim parti gizgisini deQi[ kendimi yansfimpfir.. Hep eldeki gi4lerin yetersizliQine, kogdlann zorluklanna ve 6n haztrhklann eksik oluguna aQnilmrytr.. DiQer yandan kigilik, kdyliden ileri ama aydtndan geribir durumda bulundugu igin uygulamada daha garp* tawrlar sergilenmigtir. Kigilikteki baz lAmpen dzelliklerin zaman zaman one qtkmas4 kadrolann bu tarzda fusttnL maa, boyle bir durumdan kaynaklanmryilr. Yani hitap, mimik hareketleri ve el-kol hareketleriyle kadronun cesaretini krmak ve onun ilzerinde otorite kurmak, kigiliQin bu yapta ndan da kaynaklanmqtr r..." (Ierzi Cemal'in partiye yazdrQr 16 Ocak 1 988 tarihli raporundan, Parti Argiv Belgeleri) En son GUneybatr Eyaleti'nde

17 yoldaqrn "dUqman" diye

aQrr

igkencelerden geqirilmesi, sorgusttz, yarglsr4 mahkeme edilmeden t hafta iqinde katledilmesinin planlayrcrsr ve r.rygulacrsr olan di.qman srzmasrTerzi Cemal, 1 952 Pazarcrk doQumlu olup esas ismi Ali Omiircan'drr. Ki.rgi.ik yaqlardan itibaren kdy yaqamrndan koparak ailesiyle birlikte gehre yerleEen ve dolayrsryla daha o yaqlarda di4manrn s6miirgeci-kapitalist asimilasyon etkilemeleri iqinde kendini bulduQu bir ortamda bijyUmi.igtiir. Kararsrz, iki rcikli bir ruh haline sahip olmasr itibanyla okumaktan kaqarak tezicilik yapmaya baqlamrg ve bu da onu qehir yaqamrnda sokak ktilti.iriine ydneltmigtir. Qocukluk sonrasr yrllarr tam bir sokak serseriliQi biqiminde geliqmiq, kavgacr, l0mpen, kabadayr 6zellikler edinmig ve bununla qevresinde etkili olma veya kendini kabul ettirme gabasr iqine girmigtir. Devrimci hareketlerin I 970'lerde geliqmeye baqladrgr yrllarda gerek istanbul'da ve gerekse Antep'te boy gosteren Terzi Cemal, daha o yrllarda serserilik, li.impenlik, kabadayrhk yagamrnda TUrk emniyetiyle geliqtirdiQi iliqkiler sonucu ajanlk agr iqerisine qekilerek dtigiirillmi.ig ve geliEim kaydeden devrimci hareketlere

kargr kullanrlrnak i.Lere dzellikle Antep Em-

niyeti tarafrndan hazrrlanmaya baElanmrgtrr. "...$ekillendiQim Qevre ve aile ortam beni diqmann planlanna alet edecek, ditgmann kendi adna beni qalqtrrmasna neden olacak

ozelliklerle ilintilidir..." diyen Terzi Cemal'in daha devrimci hareketlerle tanrEmadan 6nce ajanhk eQitimini 6nce liimpenyoz, sokak yagamt iqerisinde, ve daha sonra da emniyet teqkilatlarrnda g6rdligiJnt ortaya koymaktadrr. Devrimci hareketlerin geliqiminin TC aqrsrndan tehlikeli durum arzetmeye bagladrgr '1970'li yrllarrn ortalanndan itibaren bu drgi.itlerin Kiirdistan'daki faaliyetlerini kontrol altrna alarak denetlemek, geligimlerinden bilgi sahibi olmak iqin qesitli drgijtlere ajanlar szdrran Ml-I, bu arada Halkrn Kurtulugu iqine de denetim kurmak amacryla Tezi Cemal ve ekibini szdrrrr. Tezi Cemal'in bu 6rgi.it iqinde bir yandan Ust di.izeyde g6rev yiJrtitme, di$er yandan Antep Emniyeti'nin planlarr gergevesinde hareketi denetleme ve ydnlendirme durumu vardrr. Tezi Cemal itiraflarrnda bu durumu, "...O zaman esas olarak Halkn Kurtultqu iqerisinde yer alm4 onudenetim alttnda bulundurma planlan vardt. Plan daha gok

Antep Emniyet Mildilrlilflil'nde yaplmgil ve en aktif yiirittmek iEere yetkili bendim, benden sonra yetkili olan kigilerden biri de Bozan Aslan'df diyerek dile getiriyordu. Nitekim Terzi Cemal, ..., Ali Qetiner ve Bozan Aslan gibi ajan qebekesinin Halkrn Kurtuluqu iqinde bir sirre kahp onu onu tasfiye planrna girigmesitam da hareketimizin Antep'te faaliyetlere bagladrQr ve genglik igerisinde bi.iyUk ilgi gdrdiigi.l bir stirece denk gelmesi de MIT planr drgrnda degildir. Hareketimiz Ankara'dan ayrrlrp

Ktirdistan'a agrlma karannr almrq, bu Parti OnderliQi'nin gegitli alanlarda geligtirdiQi toplantrlarla tohumlarrnr serpmiq ve bu arada di.igmanrn dikkatlerini oldukga izerine qekmigiir. B6ylesi bir siiregte MiTin kargr harekete geqmemesi diigUnUlemez. Kiirdistan'rn onemli Eehirlerinden biri olan Antep'in aynca yogun bir dQrenci-genqlik kesimini bagrrnda barrndrrmasr, yine devrimci hareketlerin geliqimine zemin sunmast nedeniyle o yrllarda MiT faaliyetlerinin yoQunluk kazandrQr bir alan olma Ozelligine sahiptir. Ve bu temelde Antep Emniyeti'nde Terzi Cemal giiruhuyla yrllar sonrasrna dek varacak olan bir ajanhk orgUtlemesi bu devrimci faaliyetlere kargr geliEtirilmiq

19s:t

duk. Buna biraz denge diyelim. Bunlann tasfiyai gapklqtirild ikat sonra -ki o zaman epey etki yarath, genglik hemen hemen braktF Ali Qetiner bizim talimailmz ilzerine Ankara'yagitti. Orada dalnpk gnry la iligki kurmak iqin gitti...' Bdylece adrm adrm MiTin bir hareketi gdkertme ve yeni dogan baqka bir hareketi denetim altrna alm4 bunu da qcikertme siirecine sokma planr bu komployla gUndemlegtiriliyordu. Ve grupla iligki kurulduktan sonra Terzi Cemal, Bozan Aslan, Ali Qetiner ve ... isimli MiT ajanlarr hareketimiz saflarrna srzdrrrlmrq oldular. Bozan Aslan, Ali Qetiner ve ...'nin ajanhk faaliyetleri ve tahribatlarr krsa siireli olarak gerqekleqtirilirken, bu giiruhun elebaErsr d urumundaki Terzi Cemal'in ajanhk faaliyetleri de 1993'lere dek sirrecekti. Aynr gruptan Halkrn Yolu hareketine szdrrrlan

kiEinin de sonradan MiT ajanr olduQu ve orada tahribatlar yarattrgr, hareketi kemirdiQi g6rillecekti. Turgut Yrldrz isimli bu MIT ajanr da HK'den HY'ye gegecek ve Terzi Cemal ekibinden tescilli bir ajan olarak tanrnacaktr. Terzi Cemal hareketimiz igine geldikten sonra Urfa ve Nizip'te yakalanarak krsa si.irelerde brrakr-

"Aslnda Myan gantaam dafittmry, gerekli e1yalannt almryh. Ben hem biliyorum, hem de giirdilm. Bdylece Hidayet gitti. Giderken hemen devlete gitmedi. Daha gok Myanla olan zaaflanndan dolayt belli gecikmeler yagadfitm enryorum. Onunla gerekli bilgileri de giinderdik. Son durumlan bildirdik." oluyor. Hareketimizin tam da bu ddnemde Antep'te filiz vermesi karErsrnda MIT hemen HK'nin iqini bitirme ve igindeki ajanlarrnr "devrimci bir kopug" strsti verdirterek KUrdistan Devrimcileri igine szdrrtmayr ve bdylelikle HK'nin akibetini onlarrn da baqrna getirmeyi amaqlar. Antep Emniyeti'nde Terzi Cemal'in de katrldrQr bir toplantryla HK'nin tasfiyesi kararr ahnrr ve plan bu qerqevede hazrrlanrr. Bu plan geregi HK iginde bulunan devrimcilige yatkrn onderler tr.rtuklanarak, genqlik boglukta brrakrlacak, hareket bdltlnecek ve bir krsmr bizim saflarrmz4 bir krsmr da HY'nin saflarrna srzdrrrlarak ajanhk faaliyetlerine orada devam ettirilecektir. Nitekim 1976'da Antep'in Nuri Pazarbagr Mahallesi'nde Terzi Cemal ve ekibinin ihbar etmesi sonucu HK dnderlerinden ilhan Emre ve M. Ali Ozpolat bir evde polis tarafrndan krstrnlrrlar. Bu iki HK 6nderi polise karqr direniq gOsterince qrkan qatrqma sonucu katledilirler ve bbylelikle HK ortamrTeziCemal ile gUruhuna kahr. Amag HK'nin etkiledigi genqligi ba,$rboE brrakmak de'vrimci potansiyeli avare bir potansiyele d6n0gttirmekti, lki HK dnderinin katledilmesinden sonraTerzi Cemalve ekibi HK'den kopar. Bir krsmr HY ile irtibata geqerken, Ali Qetiner de bu MiT planr qerqevesinde Ankara'ya gdnderilerek hareketimizle iligki kurma gahqmalarrnr ytirirtmekle gdrevlendirilir. Tabii bu komplo "polisin bir baskrnr olarak" yansltrhrken, Terzi Cemalve ekibinin yaptrgr ise hemen hig akrllara gelmedi. Ancak Terzi ajanr itiraflarrnda yaptrgr bu girigimi goyle ifade eder: '...Evet buna ihfur da denilm*, daha ozenle tatbik ediliyor. Fakat daha gok o zamanki siyasi oriam esas alarak gengliQi biraz fugbog btrakmak iqin yap-

t@mtz bir olaydtr. Qilnka biz bu grufu gegmek istiyorduk. Epey insam da Kilrdistan Devrimcileri diye gekillenen grufu getirmek istiyor-

lrr. Bu yakalanmalarrnda birqok kiqi tutuklandrQr halde planh olarak gijphe bagka tarafa qekilir.

"...Btraklmazdan

6nce -sorut-

turmada bilro gefi olan- Miinir ve iki adam sorugturmada benimle konugtular.." diyen Terzi Cemal, yakalanmalarrnda hem yeniden eQitiliyor, hem partinin alandaki iligkileri dQreniliyor, hem de ileri grkan iligkiler yakalanarak partinin 6nit kesilmeye gahqrhyor. En 6nemlisi de Terzi Cemal ajanrna 'lakalanrp q6zi.ilmemig" imajr saQlanarak itibar kazandrrrlmak hedefleniyor. Vne bu operasyonlarda Sait $imgek de -Terzi'nin ihban sonucu- yakalanrp igkencede hunharca katledildi$i halde, diQer yakalanan arkadaqlardan kimi on-onbeq yrl cezaevinde kalacak bir sUrece tabi tutuldugu halde, onun birkaq gUn iginde hrakrlmasr durumu dikkatleri (jzerine qekmiqse de i.lzerinde fazla durulmadr$rndan durumu aqrga qrkmamrg ve ardrndan Nizip qahgmalarrna katrlmrgtrr. Burada da 1980 baqlarrnda yakalanrr ve daha 6nce iliqkide olduQu Antep Emniyeti'ne de gdtiir0lerek MIT iqin gerekli bilgiler kendisinden ahnrr. Birgok arkadagrn tutuklanmasrna burada da yol aqar ve kendisi ise yine dqarr sahveri1i...'...Once bir binfug benimle sohbet etti. Daha sonra MiTten iki eteman uzun bir silre benimle konrqtular. Once Nizip hakktnda bilgi istedile4 istenilen bu bilgileri verdim. Daha gok Sar? $imgek nerededi4 Mustafa Keser nerededir Nizip Eahqmalan naal yhrittillityor fabrikalarda hangi igEiler ileri iligkilerdi4 kim neler yaptyor vb. bilgiler verdim,. Yne Sa,f $mOek, Ahmet Polat, $ahin Uqar, Ali Poyraz ve birgok igqinin yakalanmastm saQladm. Bu geligmelerden 6nce beni yeniden Nizip'e gdti)rdiller. Giderken Bileci k'te Mi rkel am Tesi sl eri' nde yeme k yenildi. Burada kont4tuk, naal iligki saQlanaca@ hususlan iDerinde durduk.. Niziple iglemlerim bittik-

s."rr"oOi') ten sonra hemen btraklmam 1zerine konuguldu. Fakat funa'Seni hemen brakrsak glphe qeker, aynca bu igin formaliteleri vardtr, dosyant Adanaya gdnderiyoruz, en fazla 45

giln iEinde brakrlar' denildi. Bu arada abimle de goriqmem oldu. Abimin de devletle ileri derecede iligkilerinin oldugunu bdylece kesinlegt i rmi g old um..." diy e iti raflarda bulunan Terzi Cemal a.janlnrn anlatrmlan, 6zel savagrn, MiT komplolarrnrn derrrimcilerin ve halk kitlelerinin tutuklanrp iEkenceden geqiril-

mesinde, katledilmesinde

izlediQi

algakqa ydntemleri de iyi aqrQa qrkarrnaktadrr. Terzi Cemal ajanrnrn daha sonra Pazarcrk'a gidip faaliyetlere devam etmesiyle diigman faaliyetlerini o alanda da si]rdtirmesi durumu vardrr. Gittigi her alanda abisive krzkardeqi aracrkgryl4 yine parti iqindeki

Ali Qetiner unsuru vb.

aracrlrQryla

MIT ile iligkilerini si.irekli canh turtarak, verdiQi istihbaratla sUrekli MiTi besler. O ddnemde Terzi unsurunun abisi Mehmet, MiT'le srkr iligkilerinistirdUri.lrken aynr amagla krzkardeqi de Antep'te ileri di.zeyde bir arkadaqa duygusal yaklaqrm g6stererek denetim altrna alm4 dijgUrme, ajanhk faaliyetleri doQrultusunda kullanma amacryla yanaqtr. Ancak arkadaErn bu ydnlU zaaf gcistermemesi karqrsrnda qabalarr boEa qlkar. Antep'te MIT kadrnlarr, ozellikle ajan aile krzlarrnr bu temelde kullanrrken, Dersim alanrnda da MiT'in benzerr faaliyetlerine tanrk olmaktayrz. Dersim'de Krymet ve Seher'in bu ydnlij pratikleri parti edebiyatrnda "Krymet kliltiirij" diye adlandrrrlarak qok iglenmiq ve qozijmlenmiqtir. QiinkU bu unsurlarrn geligtirdiQi yoz iliqkilea dijqtirme ydntemleri, kadrnhgr kulla-

narak dlqman politikasrna hrzmet sunm4 PKK'nin kadrna verdiQi deQeri qok kotU bir larzda kullanarak qarprtarak ajanlrk faaliyetlerinde deQerlendirme vb. hrcuslar neredeyse bir kiqilik hastahgr di.izeyinde parti ortamrna srgratrlmaya qahErlmrqtrr. Nitekim Krymet ve Seher'in pratiklenndeki benzerliQin Terzi Cemal haininin krzkardeqinde de goruilmesi ttim bu ailelerin frliT etiyte harekete geqirildigini aqrkqa g6steriyor. Krymet ve Seher unsurlarr partiyi i.ist dt2eyde tutm4 ileri kadrolarrna duygusal yakalaqarak kendilerine qekme gibi bir pratikle diiqman politikasrnr hayata gegirmeye qahgrrken, bilindiQi gibi Terzi Cemal'in kzkardeqinin de aynr amaqh qabalarrAntep'te yUrii(mesi ve bu nedenle -sonradan itirafqr olan- Nebil (AliOzan-

soy) ile evlenmesi durumu vardrr. Yani o d6nemde henilz saflarda bulunan Nebil'e el atarak amaqlannr onun i.ieerinde gerqekleqtirmeye qahqmasr durumu vardrr. Bdylelikle I 980'li yrllarda yurt drErna qrkrg si.irecine kadar Terzi Cemal'in ashnda parti iqinde pek diqe dokunur katkrlarr olmamasrna ragmen, konumunu koruyarak ajanhk faaliyetlerini rahatqa si.irdi.irebildiQi bir gegmiqe sahip oluyor. Yurt drqrna grkrg sUreci 6ncesinde gerek Antep, Nizip, Urf4 Pazarcrk vb. ti.im sahalarda nasrl ki HK iqinde bilinen yolla qdkertmeyi, dagrtmayr yaqatmrqs4 aynr amagh faaliyetlerini hareketimiz igerisinde de si.irdtjrmirgttrr. MiTten iliqkilerini kesmedigi gibi, kendini sahte tutuklatmalarla da onlarca arkadagr, iliqkiyi ve yurtseveri dijqmana ihbar ederek roli.inii oynamrqtrr. Krsaca qahgrnalarryla partiye pek yararr dokunmaz. Ama alttan alta epey tahribat yi.irlrterek yurt drqrna qrkrq siirecine gelir.

Terzi Cemal aianrnln yurt dqtna grkmadan rinceki stirede bazt tahribatlarrnr da kendi itiraf-

larrndan aktarahm: "..Aslnda Halkn Birliji ile Eailgma gok ciddi zarar veriyori bunu biliyorum, ama geligtirilen fuz eylemler ve PKK kadrolannn etkin gahgmas eryy geligme yarattyordu. Ne kadar engellenmek isteniyorsa da bu kogullarda milmkiln olmuyordu... ,4slnda Antep olaylanndan sonra bunlarla qatrymaktan kaqmlyordu. Antep'in de talimafi bdyleydi. Fakat ben gilgleri bunlarla qatrymaya siir d i)m. Amag; bun I arl a uQrag mak, esa sen de M... ve qevresindeki k)yler kaleleri durumuna geliyordu. Bdylece arE e alanlan da deglre etmek,

kitleyi kaphrmak,'solcular birbirini vurt4/or' biEiminde bir durum yaratmaktt Ben bdyle yaparken, basrnda bu kontqularak, yani dlgman 6rgi7i) olarak tartrylarak uygun gorillityordu. Bu Eatqmalar I ay silrdil. Qailgma boyunca diqman hiE gorillmed i, fakat qat ry mal ar so n uq lan nca koylere ydneldi ve yitzden fazla insam tutuklad r. Epey i I i gki ler t utukl an dt fuz ileri iligkiler kaqh Aynca Kolsu denilen Hilseyin Acar yaralandt. Bu, belli bir durgunluk yarattt... Daha qok Kemal Emre bu geligmeleri yilriltityordu. Bana kod olarak 43 rakam verildi. Zora dilgtilQilmde bununla, yani yakalandQtmda orarun amirine sdyleyebileceQi mi ve bdyl ece gerekliyardmtn yaplaaQtm soylediler. Siirekli de rumuum bu oldu... I 2 Eylill'den sonra operasyonlar aklagtr, Biz yurl drytna qkmak ilzere Araban'a doQru hareket ettik. DaQda qok insan olmasrna kargtn. fazla insan da almad*, Zaten iligkiler de kopuktu, daQdakiler zor durumdaydt. Qok saytda insan altnabilirdi, fazla saytda insaru dqan qkarmak istemedim... " ff. Cemal'in itiraflarr- 1993, PKK Argiv Belgeleri) Terzi Cemal yurt drErna qrkmak i.izere Araban'a gittiQinde krrsal alanda arkadaElarrn yanrsrra yanrnda Semir provokatciri.i de vardrr. Arkadaqlar Semir'i n durumundan qi.jphelenerek i.2erinde durulmasrnr isterler. Ancak onun durumunu Terzi Cemal de bildiQinden arkadaqlara. "Hayr1 ben bunu tanryorum, ajan deQildir" diyerek, onun durumunun geqiEtirilmesini saQhyor ve bilindiQi gibi ardrndan yurt drqrna qrkrlarak kamplarrmrza geliniyor. Yurt drqrna qrkrEta MiT'e brlgr veren Terzi Cemal unsuru, MiT'ten onay ve iligki alarak, kendisine Beyrtrt izeri irtibat kurmasr ve bilgilendirmelerine oradan devam etmesi soylenir. Ancak kamplara gelindiQinde rzun bir slire bu kanalr iqletme olanaQr bulanadrgrndan Kobanlde Cafer'le (Ali Qetiner) goriiEerek kargrItkh bilgilendirme ve qahErnalarrn seyri hakkrnda konuqulur. Daha sonra Nebil'in de iqinde bulunduQu bir gruba eQitim vermekle 96revlendirilen Terzi Cemd, MiTin kendisine verdiQi Bar Elias kasabasrndaki bir telefon numarasr aracrhQryla devlett

le (TC) iliqkilerini yeniden

rayrna

oturtur ve qalrgmalar hakkrnda bilgilendirmede bulunur. Bu arada yaklaEan 2. Kongre qalrqmalarr nedeniyle kongrenin yaprlacaQr alana toplanrhr. Burada Semir, Davut, Ziyad ve Stileyman unsurlarrnda ifadesini bulan tasfiyecr eQilimin oriaya qrktrgr g6riil0r. Partimizi yurt drgrnda tr.rtm4 mi.iltecilegmeyi dayatma yurt drqrnr bir rahatlama alanr olarak gdrme, i.ilkeye y6nelme kararrnr engelleme, bu amaqla arkadaq yaptstntn kafasrnr muQlaklagtrrmave devrimden qekme qabalarr hz kazanrr, Yine bunlar kargrsrnda ortayolculuk belirgin bir kesim olarak ortaya qrkar. Maceracr egilimin yanrsrra tasfiyeci-provokatcir 6geler de biraz krprrdanrrlar. Ancak sonuqta galebe galan partimizin doQru qizgisiolur. Kongre 6nce-


s.yrJn An- lEtrken, 6.negin konleraB sonr8r Cda pa.iimizin siireete g6rdlendnildigi eoilim gn.P

tdr 60eler de bi@ krprdanilar.

gahgan

ek

Sat

sonug.ta gal6b€

lan'da

&fa

-KihWe sib-

kod adt

MUiiliW diyqlad-

Bu siir€etil sonra Dryarbekrr de de Hidayet'le konuQ&ak onun uNurq kagqrnr planlar Todmt gilnilnde

alanna g€gen Tsrzi CefEl

kedrclen Parti n6 girmiS re agm disiplinli, orgiitQ|i{ kalMn ve dal€ eok da *,i/e taa- lmp sdglsrElan g@kirk€n, bfr qalt. "Aslnda &ye CanM dqt ya9@-kurall@ iyi g€len tirisi ol lidbine -KM-N| fuliydbri@- lara "kaqm" 6ibii veril€rek kendisi d9, gqekli eiyalanfl alnei. &n ^- fukmnbudwwdahadakolay- laeindanlaeutulnElardurumuya- hM bliydar\ hm de girdi.ifr. 6kkendinigfaterreQabddigine y4indeberlaraf edilir giri)oronunbudmmueldqya- hsnnyqdu,"fieEiC€ro|'initirafla' geryoi Eh durumu da yine Tezi Bdyle@Hiddrletgitticid*kqheCeml unsuruun kendi itimflann- M ddlete gnnedi Daha eok 1..Senia Davut, Zyad @ Sritey prsr tarafindd, 'Semir'in akisinde n, PKK Ar. Bel., 1993) bayaala dan zaf,anndan dolayt M@wlilndailad@inibdanbu olduouieinoluro@dzellikldgtlsb BuddnefrdeTezicetrEluNuru ddakwalm: ".,,Aslnda Hidaya Bo4ift'i ka- belli g@ikn6br yaqdgn fiyo' egilim partinizin oluaklad rjzehe riordq on6 €tkisinden Qrh@ hda belli bir siirc &kadaelardan ayfl kaqdMdMdad.ginigerisinde yani MOnmlag@*liAbiletidegln' dilz€lmegtisteripgdiqrekayd€tti' laralq odadm kaybolaak bir basakk4iyaist-tawnnwdzel/rit' lqile6reQkmya@lQtrUyb@ bleimird,edeoqiddidlinqT@iCe miiddetsonraQrkagelirreatkadq- kanqkhgWal@kW@iteinil detdik. S@ dwwilan bildirdik..." PKKyefukinolatak,orulagizmile tulAanhniizerindedahafazladu- lera iEn kafrnden tduklMd{rnt ayfiff*wi@ihiligkilqinitahrip diyaledicf,Ml'inparliiqindenam@k bir mi]ddet $nra aetbE,t 6- elmk anwlrdt. AyM onlann Z*i srl hainane planlarla giinlerini geCir@laihffik ve niiadeleyi libqelize rulfrayaak d*umu 6yle kalyor AnekbusuregloTezic€mlve rakrldErn 66ylen Arkada$lar gq- d@ilq aiireti Wak bi aSi@ttia digi bu olayrn pldlenrq bieiminde dtr6*,bto/r€r-,"(Ortayolcrlu0unTsterir ve padiye baolr

drdsiigi &dndA

kiirElffii, Par-

ti6ndali0i'nintei8izyaklasrms-

Busilreg{eT@iCildinbuta6ol@na

reomen, bunu aerk bir

d6-

raksihdiirmEidurumuvardt[ozel' tasfiy@i-p@okat6r itelerin

ame-

ajmftkhaliyetleriQergwBinde,on- dnEd6miioffierEdiklqileniMUlkeye y6nelme siirecinde

kendileri zi Cemd

keyegideekbazrkigileridibiirerek lioi

unsuru t

dylee Mi:l ele-

diirmiigolur

pEind*ilqeWgdicidilBdle

digigibiHidayetmsurunundthro-

a$net

iaqi-

nrcu yilzlerce insanrn lduklanmsr,

du Bq d@li datila beniil

pla-

letinlw.€iqyaprnnmordb@r*-

gtya

gdiffih hetddh

c,e- Eki&

Mharndaki Cdqmde hakkrnda da girisler ba$hdrirnda Tezi

bndan

wta

har*et

ieeti-

oriam muglaklaghrm Qdqmlanil ajar itiBflilnda bunq '-,Daha in- nlkeye geQig yapar. Anek iiikeye @da ben yiitttiln lili kendinde yap@veAliQetiner'le bilikle4an- @ iilkeye iki kiginin gdNqilre du- g€qiq yapmdan tine teletonleur turkeileqtidim." fiye TC konsolGluounu arayarak Hidayet Bozyioit unsurmun kalrk Iaaliye,tlerini geliqtirme Qabalan twwbuiatdibiti&kbAEevardri Siiz kon6u bu sihei Paii @'dn B*ta$l daha 6M diFik- durumu aklarrr ve konsolosluktan qrrrlmr olayr tilinAli oldggu iQin

Eklr. Tiim bu

dureu

etkilerin ber.

ven ve moral veilmGi aqsrndan srkr trir 6rgiltlere ve eylemlilige giriQilm6igerekirken,bilinelibirsekilde Ted Cemal ajilrn@ giiqlerimiz geride tduldq alm eylemsiz ve kitleler giivensiz brrakrldr. Bdylee ihanetin kitleler iserisinde giindem

d#endirehedic '...Hffiketiny@idaifp/sEy6birgok grubn aw "Gqnig yatikte bizl* daha gok ggi plada orufunw hin, yani ileri direvleil Afus M tuk*a* datu ii Mlaqlabith Eibi arkfudet eld,kten igin, asil elegtiril* odar tzerir# yo:gtntlagrryfu. Biz de bu mdd€i-olarak kdMr amaQlandr. ka&r *hip g*ank odan ,r,sk' attutu hrt*r; rtW*arx. aoyr" a,-*urit*, nn 1,:1,fi1? $:lifl "J""#:"?,f,lJ" ginhdeanladilu.Bizdtstheige- @1o,'b,nka,deahr?Eiitpy'(maqfunduyqtfu,bnetwdartEyfuaddwdn." tirButunduouatandazamanzman yaganan Qatrgmlar da arkadaql&rn nig bi. biqinde iilkeye yilb@ d6nilq yughda bhledik... Ettgok ar zorlamlan ve kendi inisiyatiflerinde OnderliOi Sijyle

netre\ dilu

r.

ff*rfrff*# ,&W; ddlE Ehet ddhe

e

kiiiletli

geAe- galqmal*r,kongrehakkrdakihlgr:

risi@ dibili gij@lqire diid

elle gid*k

iilkete

ilnlMdl Soi+la e k*ennlarq pd halir

gidii

gdirdin.

yaparOahasonraiilkeyegeQigiein m*r anEqlantak eyald

duwu E- suru ile de yeni gdrdlendirm€ ve fpru Netil ajdfk feliydleri iizerine kom4ur

tabii ki bilyi* (zghrllik davalan@ Cati@ ve Nebil tatafindan

hah

ken, kendisi de Hakkari alanrna

giicihiin

eylemlerinbtiyiikbirkrsmrda6nce-

manrn eline gegmGi lezgahlanryor qeqitliv6[dda dwlete bildirilmis Yaprlan plan geregi Genq ve arkadaqlar ginikleri eylemlerde,

bsrlrak

ge- diiqM

Bkerlsinin

iQinde

hieak,

keryt biiyi* sornhf* dqnayan, ladt.Bu@pqin@birkagdayzr cret.OtdaMhinyerelelemanlany- Hidayet de panik yaratarak giicii Wetu@deyefrEk-iend(darak laakBekk€ Et@@ylaAnlepmi la-birgokelemanyla-Urmiyekon- dii$ronrnelireinisiyatifsizhraka-

lerde sllrekli dilqman pGularryla

layp vermig ve hemdedi4@nkarqrsrndarnbiyatif kar$rlaqarak hem

yalP..fiiliU*ai,dzgitqihbrid( Qimindedilegetirmektedir hgrylaidibatku6rvegitiOiheryer- arkadaqlarisetirbiralamrakgehit likle Terzi Cemal tdfieiliginde laytutyla idak edenEyen, Bundan sonraki siireQ'te Tezi de hem bu idibatlannr yaygnlag- edilecekti. Bu qok hainane, sinsi 1984-85 pratigi, eyleroiz geQen.

d@ni

kowm&nnhetszhkduydnrrpls- hGrnagiirwliolaralgitmsivelran giaktarmtaaliydinisiirdiirik lanryorTezi CerElunsurqg6rs- lan, yapryr eoitiroiz btrakan,

de-

18 Ocak lg87 iarihli talimtrnde) dd kffdisine bir telefon numrGr larda daha temkinli hareket eden bii Hidayet'le konrsarak yapdBr hakkrnda da siirekli dibmanr bilgi Belirtilen tahribatlann pooka- verilir irmsahasnageglikl€n$nra Teui Cemal, Dogu Kiirdislan saha- gereken6ri k{arlaglnyqld Gibiin lendiren bir pralik olmustur tdr ve tGfiyeci unsurlaM yaprmE bir sike ortadan kaybol@r ve kal- srndaki paliginde ortaya Qrkan dli- eyleme gidisini ve sonraki gelisre1985 lhnda ijlke genelinde 15 prlmadr ve giieler siirekli savunmaunsurunh da Semir ile belirtilen da tjE€llikle Urmiye'de TC koBo- ketin rEddi olamklarm rahalfigr ug- aktarahm: iligkilerigdzeQarpmE,bununitseri- losluouileirtibatag€QenTedi Ce- runakdiiikdlilmaq{quretmqyi '"Aqal<Samdquffit*ok, datdulduEgitimyapmaguqblyiitne Semir'in ialiy@i konumu anla- rol unsuq burada ald€r bilgi ve ne Serhad'dan gekilmGi gereken slada ilqlqkq diii@ gtdzcde- me, kitleleri tirgilileme, savala Qek-

gruphfiM verilmi$tii Ancak Semir gok 4anl8 gdriiqmeler yapmq

v€

krg kogull*rnrn insafrm

lerk

dmq

dwmu bahile

eda*

pnik yara- gibig€rekli qahtmaia layrkrylayikii-

birlikle Mffleirtibatlanilbubigimileyuriit- dmeyimk@nmqtazdabradada WilWwifiiAruAtn$odar miz kayrp ijsliine kayrp vermeye budwmkildisindengokSemir'e miiqtiir'lhfiiyedet*gdtiigreol- surduruiVedzellikleFlakaimrn- drAynaizmirdaiginize gele4 bagladrlar Tiim bu oluNuluklar bagianmqlrOrneoinarkadqyapr m4luBiialtuybiideWbEya daf*,@l€.tdirildi0isii€@l5Ags- todtumil9Sl-82'deMahshole, iQerisindeadetatekbaqrnaqabalal€r el€€tiri kon6u ol@kla

tc

I

984'te Eruh ve $enfiinli

ilge-

6ge de Hidayetb bitlikte

Nid 6-

maya

Qalgil Agit yoldash da gaha-

leilylebiilikieQataklndafuslm$t M@tlil@(yoldaslar)isainisiya- dele erm6i, pani gklerimizi

byn@utsf//cd<ar.

nia*raiiya*awineaz :llih:i*"j'*'L'fl"[*tr

y-Wnf,lffimtr

ddudu veya diigiirtldfii) igin @i4 bnAnW, Nliltgli Ur m Qab6r iqire girmistir Kendisine niiy*. Awk Hidaya sn pan *op*kil& ve iizel s€veg Nlitikesr g*frv*inde gijtdihdijiij, neds ba6kn gqQekleQtinitedioi$- ,x,9 ohtor Biiylee yapMk ,bte'

flfi*" Pmy' yawnEy' ve Wun otEmil 'Q'n kerilisini 5/iytfit}rlyr, yik*lneyi 1ok nabd< gqitli yih!€,nla,e s€ldAnlE,9fit Nhnigtit

ga'$tlolg!

'

laqtrm konrqrolann siGini diiF $irmq hal, hekd ve bvr!.*ld 6tgiit yaeamril ve disiplinini zdel* mq lump€n tir yagam taan dayd-

,ild.9,m,be

likle g&ibn6de hdrekdin rum1 giidqh Mde k@unlandtil, GihEy'd*i falyetlea Gdrtgl Wu k@qty'frnry btqni, DoWAaki hdliydhr vb k@da. ii@dnde dk n-1q6, W azdlkle lilkeye yaytM-

*mi pr@kasyonu nedenile bir ndi geCi$nilmigtir Tabii bunn *!le ol ruhda Tki Ceml unswunun de d, get@klqre Wini ibednde bilingli heeket dm6inin W v8' d&tlaalg 6r yMii FhqMlilh bilyire 0q yine muglakhgrn yuksk oldugu abrinre ,o/ef@httutu wrdr @

durumlsr, orlaya qrkan

lh",'ffi?]1l""o"l,r,ffjiiilI taqrmoiveyi dikkat de zor olekt Disman

liyeilerin giiphe Qekmesi

bir -Bu iomplo baqanszlkla ion,g- amrcryta kendini dahala orgiitle qe hnrnq Hidaya tikr* doner ve a- re yo'iuna giderek bir yandari ajan areh kadaplela bulutrEdan ain@ Tezi ve sEm faaliyetlerine aorrhk verir'

zrtkt;rmE yetorsizdi' 6i9i;ind€

eapa

geairtinnqe Qdqmgr ger@klioin b6yle olmadlgr,

lilH'"fff,'::j:'$il'#,8:; ril$11'#ffi*i.xiffil:fi M @n db

Hiaeyin @akb,

yeni-

sa$Td-

ffi;3'ffJ,f['#"1i"19:i:ruff:

bir bpki gibt€r@klerini bilemdikle t*lim ol Qagnlan yaparak psikolojik rinden iiuerinde ds@lar Arka- bir svagla sonue almaya Qalqlr. i$te 9 ile b€Eber bulundugu strada fik unsuru tarafindaq 'Kdyde silah daele Qatr$m alantndan Qrkrp kjylesi eetrefilli ve agmEdan ol. ve grup var" diy€ ihbar edildigi diklerinde hemen toplant yaprlro- dukqa olums@ koqullann ya$edGr dwlet giiqlerinin kijyil scrak srfi ve Hidayd dQeuhm durumu- bir siireete Padi Ondeilioi'nin gtiqE6yon yaptklil halde yakahnm- nm qidde,lle ele ahn@r g*ekiioini lerimizi, 6nder kadrclan 3. Kongrerer durumu v&. Halhrki kurtulmar sitylorler Teu i Ceml ekadagl& ye Qagrr@t drumu a62 kon6umumkiin oldEd{r halde yakalanm- ikm edemey@egini, Hidayel unsu- du. Amaq kongreyle gegmi$ praMr durumu s6? kon6udw. Bu rmu semuM kfldisinden de giip- tioin nedenlerini irdelerel( trkatk-

snra OmyeG k6iiinde

gel-

ve ope

dG

de,lse bunu, bunu 'Kiimese

girdik, prlmril

kabul eder An@k

y6in

giigleri

yenids savaga

yiikl€nil€-


ror"t""r.q$

il cek kapsiteye ulailrrmktn Bu tiriiieleQtin ve kisilik

da

edziimlerele

epey daralm Fer.. arkadag,

durumu nyordu Bu dttune kadar

ve raporunda inliharederek

kudul- dal@i/e iiikilerin

qaQrkanlmriqinhemiQtenhemde- poruokryuncaarkadagrndurumunu

svagmvddigigcrceoivadr

Padi Onderlioi

&-*t-;-)

bnin

olsa da

lEr

r6mi nmdadLMselab@Uidtcqap

bsladt.HenFatmllalnnkanp- sglam qkMd aM

da$intiharetmektenvzgeeeiAn- aldwundanyararlamrakOnd*-

sahsrnagiderAs- tioininsorgulanmGrbogaQrktrrhrve

Sede@ leth de1il, Netikle de

PKK'nin

ai)

Ondettigindbinild@diloldr{iu

agoa Qrkmrak yakalayp Alademi

szryoluylaAkademisah8hageMiTi bu alanda da biiyijk darbe

yogunluklaolromrQtrrBudabuyrl-

nnnmOndqlikbstQeylqihi#e- iledi@edi$ilbrinniiadd*Ni. shadaoluguyladirektbagloldu-

diydduki,KiirCfial'idqbnide Sonuetabutilniilepadinin*icibi gunug6stermektedii *mb Qagtaak Fatm hakkhda biAindebatankean@tMyola? Nit€kimbusure9teAkademiy6lrndabirqoksorunuyitiistubrrak- Kongredeelealnmyrpudindedu b@geylqanlattlOnMdwnu t'(PKK'yeDayat'lanT$fiyeciligin ndimindeolanTeuiCemdhaininin maktr[KiozamnlarDersimEyale- rd@ ve bmld da rahatlkla pdi onayakottduOrgile$uenakadil Tsfiysi,AO€lan) bukontraresEmfaliyetlerinezeti'nde Q&llm6i gereken iQ sorun- ijzerinde hesaple yapmaya giderler bir Qey katnadtgn, hespverrcsi 3. Kongre slirecindq btiylesine min harrlamGr durumu vardrr Bu hndabukadaruunbiryijriiyUsyapmffirnrnnedeni,)iiriiyorum'adral-

yoluna dwam eder ve bilerek

bu unsurlar aradm srynlmq olurlar Ucu sryrm bu gUruhun pratioi 3.

yolu

gizlerelrsatril

parti kadrotarnt istevsiz, bitinesiz, edmmaz f;',["rJi::ff]:,:flT]i::,:,]]: brakma, gii,glei sirel<li karT karyya getiici de yoguntasngrnr bu yiiriiyu$ strecinde dgrenir ve buna gdre kendin, boS sohbeil*le ulngfim4 alt ndan kalkanvyAaaklan hry!la1-f919i:-d:T:-dTll^ girevl*e giSnd*erek yildrma, atandaki eytar.rji ruhlu Konore snrecine kallan arkagbote etmt rgutanmaya afkzdaglann eylfiilefini illbal edel* eylefii oaqta,,n'p,"ritt.r,n,n alrnm6r. dzellikle bu"opraiikten ilst yolUyla Odam kendiiine giivederini grgta, diizeyde sorumtu olan Abbas, Selim Niyletikle ikhcikti, t:-"'-.:: ko*ak^:"^:' gilvensiz, ^-"]--- ijtk* - -- - bit -grbr arkada$lann yogun eleQtinlere ,-:-.:',*tuh halini yantma batl,ca ydnten ohnk Segilmigtil, irrr,"up or,i"rrn,i"iri C"r"r. r"t-

bulmLq ve

ortamdil ijziiredilffiigtrekirken,

bunuyap'

il",]iltr1$*"rli:n:::lT#i 1.t3yaz fffJ*31;'i:"";rJrgi?#:: kendisine Akademi y-iinaiminde ugra$ttrm4 bijyielikle

maveKdrcemalgibiprwokat6rle-

Terzi Cemal ajanr bu sureete

Fa!

"Kongrc eahsmlanna kanltu

iSi

trirOzellikleFatBhemK6rCe- li)kolarahtalimilailvatdt.Buaada

da o da biz de b6yle tir

konploya

aqlmdt.OnundMaegaqkh

96- Qalemal&la rw veilir Kiir CatrEl iilkeye sorumlu kongreyi bosa Qrkarma Qabasha ta' nrk olunmt4tur Yne akadas vaprsr o'0"r birqok ::--"'i"..*X1"j'li suradavenidensstanrnri iizerindebaskrvetehditkurarakon' Bu sireci geqmeden dnce Terzi tan bunahma diiqiirmq etkisiz brrakCerol unsurunun ajanlk fmliydle- ma, panioe siiriikleme durumlannr yn;li-*,*tirdisi diger yaratarak kendini konugturma onall.-1111' brr szma ve komplo feha da mro oluQturmaya Qabalamqnr Parti deEinmekte yarar vardri Terzi Ce- yaqamrnl disiplinini, yoldashk ili$mal'in$amkonsoloslu0unatelefon' kilerini zedeleyerek o&m laQka-

un'

tan

plalar vardrr Bu sijylem

$de

da$lan da tduklamakla tehdit et-

reindeAvrupailzqindenveeoOun- yunegmeyerekele$lirilerini sijrdii.

Bu sijr@i iyi bilince qkarmak, Ulkeye giristeAliQeti- datu eok geri plilda oldt-gm@ M gidim. Hetu Meilige bile, bir kEm da kongrenin t6fiy@itipner'inAvrupa'yakaemadvumuyar igin, yani ilqi gi*evl6i Abbes gibi @m yentM gelMinin *h@h lsindinegegm,idurumudakm- bizat pralik uygulama tazrnr gdr oldt-gmuvb.belirimBdyle@6r pnbasrlmsrveOnderlikdahiltiim rkaQBrndsTeziCefEl'inkongr drrKaQernrnbaslrcanedenide,sal-arkadeeliald*lenieilasielqYne ]985'te

gunu,Avrupadzentisini geli$iirmek ve orada ajtrkk laaliyetlerini daha

gibi birbii nndanaktara|m: duE2debueleitiilercs@Mak- dreqkffidwmnudogLn4u.ninamacrnaulaQrlmGr darahipqkarakonlanbskaltn- duPlalMadaMnqordqdat yiik komplonun tegahlanmdhda 'DahasonnCaler(Alnanyada'

yaplansorgulariseTerzicemal4a-

otlamohyqd4bwdenyarulanM

munun aQroa

qrkffirnh 6nii

aln- kffilNlu@

satbilerek,eleqtirilerinateilibisa-

telefon

dme dwu- gellemeye de Qal$yotdm..

ddnfriyaqandtgn,birgokrerke

vunucGu k6ilmi$ ve kendine"paii iiesinin lale gelredigini, han'da kornyrcusu'gdrijniimii vererek bu engellenEler olduAw4 kampta re

plana Qrlarma gibi bir Caba igine yararlailacak bir odm oldte\ giren Teu i Cemal ajanr, bu amaana radan iyi yaailanMk gqekligi,

i]ze-

ni ben ytriTryordW Pertinin

bu-

b$-

bu

lrre

kampyijnelimisiirecindFBarEli6

d@.EWediwlildin,pnigeka'

n,bualandabulunanyurtsnerlerin

dipirefiagyorduOzdhkle".gok

ve parti adaleti Qergw*inde hak at@bnya4gmLygtlffilillazd gali$iyddL,'(PKK Ir. BelJ etiikleri tauda degerlendiilerkbu dwmdaydm. Ashnda yap kongre' egitifili ve Bdylece kongre streci tamem- biiyijk heaplafl boga Qrkanlmrqtrn dq e*an son drc

dinBmhnAfinAliyapyqdM,Sn'

re We

mhkum dm6i ve parli qkalannr dar adarak siirmiiq, ancak tUmUnUn yapda At mudakldgtu, tiim Qrkarlann ijuerinde srkr srkrya

ti

karar

d49.if korumr son6u tiim bu unsurlann ulaiabilmek iqin arladasl&rn r;,,- Tihn bu gablarna ilirkin siit*li Prtiye ye,ilE Ulgilet rinde heaptar yapar Ebubekir ar bide agmgMi witsetit@Aiar cabaran ui' r; daha ;i;i kadasr . siirekli takip altrna alarak onam yakalayabil@egini sdl/er- hyordu. Kongrede bu kadar komplo, akteank kqdini 6ne g,kannaya, Frtiye W ig giilebilh Parti 6nderliol'ne, "Bu rehlikelidii di.'sizhte k@tak kwdq gihtendi' hile, enkika:b:]ol..".fl::":1s]1.".1: a*a&Fbn "kartan^ya gal'mf ve Wp iei6e t@tide kacabilil' bieiminde Bpodat yee iliEinized$nalilMstrditih'dqi mesine raomen, bunlann sonrca -'::-:-:'-" rultcmda'bagqlusaylendi...- rr.sr*,n,n-onii"rr"r"rgrr"o"c* siirekli *vagngeligtirilnwini,Pltiyebad,kahilnast onugrkmsiir0klemeyeqahqarak erkisizleqtirmeQabalernrsergilemiq- KaipQahQffilantubdybsii, lanrAninizinkddlanmqdoorudw- ptoqgpndagnyeNWencak$afigegdidiilndqse rirTabii buQabalannr mrycdseliq- Erlea d*adncecalet(Ni Qer: rimciQizgisi_oluyirdi"^,,.^,^_At*gtoteeae*dumsuzWtiilnlafuragna*adai kalailnn da oldugc gid@k

"3. Kongre siir*indeki tad$m tirilen ele$tirilere sahiplik dmek, on- nsl',h dwu aqga e*tu$fi. Ben ya!/ArilIi Qkannfu. BdyleGe kedisini sih*li tann savunuccu ottrEk krtrfr atrnda mtinfai,? old*ga-Caieli ionryor laa uttrrrz, i y"9*rn9 g"r;irigin yiiriittt€ii iQin de ad niyeti iizerinde d@. Elen Fat@'nn benim dwt ihellikle 2. Kongre den nnaki sti ele$indin difi&, a*a&, yap,stn iie elqtiri yailnurum kimsedurmaihtiyacrnrdvyBnttlr. mizlediiini,biltsoil.elaraulq- r@n$tddetli,biolestiretdirKinilq vebASk,Srattn&tutrE@uyhketdisinianflht Abdullah Ekinci arkadaQrn, Teui bEttudahadncedehissediyildm gereekPKK'lidit,kimlqonaileq!- :-:--'--' kurbrctPzisyorunagletilttEyevea*edaglam Cemat ve Fatma taratrndan aynr vZadmsaraolaylanbiiagkta- fumglar? Etu irdetemig re y*fiamagla ajan damgsr vurularak hu- drm Avukal Sehq SilleyM ve 6r hnnint lepedq tabe@ kddar 6' gdztnde t* &m kortumuna yilksehrcye gahytqtf. nahma sokulmasr, an altrnda brra- giltttfr kaian digerlqile iligkiler hu- zdlikle tu tuh tadeilm?hr Bu lekrlrcr durumu var ki, bu, buna[m- s6M degindi. Bu konuda Av&at nElde dgiite bit neilik keandnL dan kudulamyan Abdullah Ekincil hal*srm ikellikte degiili. isvea'te- tu$ilL 3. Kongre sii@i, bEb bit tol c4balan da er ver@k di,zel€ szlaiw yapnn kerdi kedisiyle

ve Edip msurlannm

gdan@ril

pratikleti^inlor t Ondedigi'nin kildisini Bliye

6nerdi0i iein yine

bv

nd( istedigini,

d-

bM Wd olmtust

Ve

Hepsinin kendisini denediAi, s/m- gwGinde kimi ckerden kaQma de (vgiltl@fre, b@M iein adan dEL etu 6l9ii Muentsyp ,E/@ siltsii verilerek igeriye szdrnlmq, dds.tarq dH bitirm buqi tek-

tuw tu k$inlepittotdu

gdrcvlqin oldu,tu vb. k@t4Jtu Bir aftibt oh-F kinilik dnsak drgilleme fdliyetlerinde de eW ydntm gdiitiiyotduk, Kii q.it bri 9ql iizqine tile yagyt tar bLimmk emqyla Liibne Fer.. arkada$r da aynr gekilde idiha- Baf*a bri g@ bu konl9nhlat sijrdinildii Gidet* daha Olqan PKK hedit, gercekleg@ na gonderilmigtir Gerek h1trabiliyddtk Aya katdire fugra siiriiklore bunahro hkribini gulalai Bu sinsi eldrfl larsErnda drya@gn Vejin ateina deweye PKK dndqligi mil bir lerin ve feliyd yiiril(en l,adrol&rn laM vatdl Tabii, bu padi alrnarak i:zerine yogun gidilir

ut-

wR isfrini gi-

M

turlikfr?

eh6ts yurtser-

dM


tarafindan gdri)ldi). $ilphelenildi ve tutuklandm. Fakat bu ddnemde ger' qeQiaq*lamadm. Bir battktan sonra insan silrilkleniyor Aslnda insan siirekli ikiyilzlitdiln.." (PKK Ar. Bel.) Evet, Terzi Cemal'in r.rzun yrllar boyu partiye si.irekli ikiyi.2lii davrandrQr bir gerqektir. Nitekim pratiginin sorgulandrgr sorugturmada ve r.rygulamada kaldrgr on ayr agkrn sl]rede higbir zaman kendi ajanhk faaliyetlerini partiye aqmadr. Oysa partinin adale tini herkesten qok iyi bilenlerdendi. Ajanhk faaliyetlerini bilinqsiz oldugu veya dUqtiriildiiQU iqin deQil, tamamen bilinqli bir Eekilde ve cizel savaE politikasr QerQevesinde siirdi.jrdijQU, geliqtirdiQi igin siirekli partiyiyanrltmayr ve uygun ortamlar yaratarak kendisini sryrrmayr, arkadaElarr, partinin de$er birikimlerini ucr.rzca kullanarak, ilzerine ucuca kona-

rak 6rgii'te igne ucu kadar bir

qey

katmadan yi.ikselmeyi gok qeqitli y6ntemlerle sa$lamasrnr bilmigtir. B, uygulama sirrecinden de yine kendisini partiye aqmadan sryrrlabilmigtir. Tabii bu siiregten sryrrlmasr o kadar kolay olmamrqtrr. Parti yaprsrnrn geliEim dUzeyinin farkrna vararak, ajanhk faaliyetlerini daha sinsi, daha organizeli yapabilecek larzda kendisini yeniden qekillendirmeye baqlamrgtrr.

Bilindigi gibiTerzi Cemal'in sorgusu ardrndan yaprlan mahkemesinde, arkadaE yaprsr tarafrndan pratiQinden otiiri.r kendisine idam cezasr verilir. Ceza onaylanrnak amacryla P.arti Onderligi'ne gider, Ancak

Parti OnderliQi, Tezi Cemal'in durumunda bir muglakhk olduQunu ve her qeyinin tamamen agrga qrkartrlmadrQrnr anlar. Dolayrsryla cezayt onaylamanrn birqok hususu karanhkta brrakabileceQi, oysa Terzi Cemal kiqiliginin, pratiQinin nedenlerinin gerqek temelleriyle birlikte aqtQa qrkartrlmasr gerektigi diiqtincelerinden hareketle karan onaylamayarak r.rygulama altrnda tutulmasrnr ve i.izerinde yogunlagrlmasrnr belirtir. Boylelikle karar infaz edilmez ve Terzi Cemal idamdan kurtulur. Gerqekten de o ddnemde onun infaz edilmesi durumunda tahri pkar pratiQi objektif kiEilik nedenlerine baglanrlarak degerlendirilmiE olacak ve bdylelikle pratiQinin ana nedeni olan ajanhk durumu bugiinkii kadar net bir gekil-

qok itinah hareket etmeye, kaybettigi konumunu yeniden elde etmek iqin oldukqa sabrrh, sinsi ve planh davranmaya kendisini partiye oldukqa ba$h gdstermeye 6zen gdsterir. Fakat tiim bularr parti yararrna geqmigten dersler grkarrp pratige hi.rkmetme tarzrnda deQil, daha ince y6ntemlerle ve kendi geqmig ajanhk pratiSinden, verdigi aqrklardan dersler grkararak daha 0stti kapah tazda bir pratik izleme yoluna gider. GUneybatr Eyaleti'ne mlrdahale gijq olarak giden ve bi.rytik bir istekle qahEmalara ydnelen Mah... arkadagrn pratige ytiklenme qabalarrnr sabote etmek iqin geEitli yol ve ydntemleri iq ige kullanarak hem onun pratiQini parti nezdinde karalama hem de pratikte onUne engeller qrkararak ba$arrsrz krlma tazrnda kendisine geliqim frrsatr yaratma gahgmalarrna hz verir. Dolayrsryla bu sirreqte tamamen Mah... arkadaqrn qahgmalarrnr sabote edici bir pratik izler. GUcii bijyijtmeme, svaqtrrrnarna kitleyle iliqkiler yaratmam4 mevcut iligkileri geliqtirmeme, arkadag yaprsrnr sirrekli boq tartrgmalarla uQraEtrrma biqiminde bir pratik izlerve bunun faturasrnr da sinsi yOntemlerle Mah... arkadaEa qrkarmaya qabalar, ZalenFezi Cemal unsuru alana gider gitmez hemen eski iligkilerini yeniden oturtmak iqin aile gevresine inmiE ve onlarrn aracrhQryla Antep Emniyeti'yle yeniden iliqki kurarak ajanhk faaliyetlerini yUrtjtmeye baqlamrqtrr. Bu qerqevede eyalette 6ni.rnde engel teqkil edebilecek sorumlu dizeydekilerin pratikte boga qrkarrlarak, parti nezdinde karalanarak, komplo-pusularda katledilerek tasfiye edilmelerini saQlamaya qahqma ve boylelikle yeniden sorumlu konuma yiikselme planrnr hayata geqirme durumu vadrr. Yine bu donemde cezaevlerinden qrkan bazr arkadaqlarr kaqrrtmak iqin onlarr kaldrramayacaklarr yi.iklerin altrna sokarak bunaltma hiQ ilgi gostermeyerek partiden soQutma durumu da vadrr. Partiye baQh 6Qeleri bu vb. tr.rtumlarla kaqrrtrrken, zayfi veya srzma tipleri ise yanrnda tutmasr, dn plana qrkarmasr, kilit noktalara yerlegtirmesi de soz konusudur. Planlamada yaprlmasr gereken birqok eyleme giderek bunlarla epey uQraqryormuE sUsii ver-

Omer mutlaka engellerdi. Adtyaman bilinmiyordu, epey abaftilmryil. Gi' den arkadaglann fazla tutunacak

durumlan yoktu. Elbistan'a Sey... gdnderildi, bizim adammrzdt. Bunun da engelleyici olacaQrru biliyorduk. Bu durumlar yagandt Denilebilir ki Omer'in itiraflanndan Omer'in ismi kaldmlp benim ismim oraya konulurs4 bu faaliyetler bana aittir Zaten buyaptlrken, esas olarak ben ortaya koymugum, ben qizmigim,. Ashnda ben daha once gegitli sil-

reqleri yaqamry biriydim. I 984-85'i yagamqtm, bunlar qok daha geriden karikatilrize ediliyorlardr Zaman zaman dile de getiriyordum, fa-

kat kesinlikle ditzeltme yollanna git' miyordum. Bu konuda Mah.. arkadag pratik olarak destekleyecek, onu tamamlayacak durumlan yapmtyorduk. YapttQtm, onun da yapabi' leceQi geylerdi. Planlama politikalann belirlenmesi, bu alanda destek veriyor gibi gorilnme, fakat uygula' mada eyaleti geligtirici ileri admlara girmeme, bu konuda destek olma' ma, bilinqli yaptQm hususlardr. Yani kendimi bilinqlice antrltyordum. Bu, savagmayan gilEleri n mil itanlag' mayacaQ; sertlegmeyeceQi, giderek qok Eeyi kaybedeceQi, hatta diyel im gurda-burda kaybolup gide' cekleri sonucunu doQururdu. Bizim politikamtz da ffC politikaa) bu olduQu iEin bdyle bir durum amad' mrza uyuyordu, Onun iqin fazla qaba harcamyorduk. Fakat Pazarak'ta geneldeki qalrymalara oranla birkaq adm ilerdeki qalqmay da esas alryordum. Baganh gorUnmek igin bunu yapryordum. Mah... eQitim adaylanntn alnmastnr istiyordu, ben baharda ahnmastntn daha uygun olacaQtm soylityordum. Qilnkil soylendiQidonem alnsalar kgttr, krytn eQi' tilerek baharla birlikte hemen faa' liyetlere gonderilirlerdi. Fakat baharda alntrlarsa ejitim vb. hazrhk' lan giderek yh ortalayacakt4 eQitil' mezlerse de veriml i ol mayacaklardt Maksadm buydu. Fakat bu konuda rcrarh oldu. 9- I O kipilik bir grup qekerek gotilrdilm. Daha sonra diQer arkadaglann ald@t ilq kigi bunlara aktanldt Gilq Sadakanlar mtnt*a' anda kalyordu. Benim yaptQm tek iyilik, bu donemde grubun yerini direkt bildirrnemektir. Fakat devlet nedinde gilq duruma dilqmemek igin

Parti Ondertiji iizeltikte alan i)zerinde durarak gerillanrn geligmesini, eylemtilijini, kitle cirgiltliiliidilni) bu alanda da yaratmak amacryla en 6nde ve defierli kadrolardan gruplan biiyiik 1zenle egitip yetigtirerek peg pe1e bu alana gonderdidi halde, TerziCemal unsuru tilm bu gabalan bofi gkarmak igin giizitkara bir faaliyetlilik igine girmigtir. i*iger ikiger, i)ger iiger tiim bu dejerli kadrolan imha ettirerek tasfiyeyi geligtirmigtir. de aqrQa grkmayacaktr. Sonradan daha btiyi.ik tahribata neden olsa da bugi.ln her ydni.ryle parti iqinde yUri.itt0Qi.i ajanlrk faaliyetlerinin aqrQa qrkartrlmrE olmasrnrn yararlarr vardrr. Yaprnrn netlegmesinde ve bilinqlenmesinde, yine diigman faaliyetlerinin di.izeyinin kavranmasrnda 6nemli katkrlarr olmasr itibarryl4 partinin yargr anlayrqr ve adaletine yaklaqrmdaki dogru tarzrn nasrl olmasr gerektiQine rgrk tr.rtmakta ve Parti OnderliQi'nin s6z konusu yaklaErmr ve degerlendirmesi parti militanlarrna epey on aqrcrlrk sunan bir 6rnek

olmaktadrr. Mahkemesinin bu gekilde tarnamlanmasrndan sonra partiden ihrag edilerek Cephe stattisli iqinde tutulan Terzi Cemal unsurun4 sonradan parti tarafrndan l988'de Parti'nin Onuncu Kurulrq Yrldontimii miinasebetiyle bir gans daha tanrnarak, kendisinin de istemi olan GUneybatr Eyaleti pratik faaliyetlerine gdnderilir. Ve bu si.iregte parti denetimi altrnda bulunduQunun farkrnda oldugu iqin

me, ama sonuqta geliqtirmeme, ar- de Hanifi Nayan\n eliyle grubun SakadaElarrn geliqtirdiQi eylemlerin so- dakanlar mtnt*agnda kaldQtm bilnt4lannrn derlenmemesi iqin de tah- ,lirdim. Diyebilirim ki yapt@m tek ripkar qahqmalarr drgUtleme ve yri- iyilikmilcadelesilrecindebuolmugrUtme yollanna baqvurmuqtur. Alan- tur.. '(PKK Ar. Bel.) lar igin gdrevlendirmeler yaprlrrken Evet, parti iginde kaldrQryirmiyrlr deneyimsiz arkadaqlarr sorumluluQa agkrn pratik si.ireqte partinrn en overme ve yanlarrna kattrQr kendisine nemli imkanlan izerine gok ucuca baQh adamlarla da bunlarrn pratigini konan bu ajan kiginin, gerqekten de hem denetrm altrnda tr.rtma hem de parti iqinde yaptrQr tek hayrrh iq yokbaqartsz krlma gibi komplocu y6n- tur. Kendisinin "hayrrlr iq" olarak gortemlere baqvurmr.q ve kendisine "ba- dtlgU de arkadaglarr dirgmana diEarrszlarrn iqinde en baEanlrsr" ko- rekt deQil, dolaylr ihbar etmek olunumunu yaratrnayr ve bbylelikle eleq- yor. Partiye bu denli kinli, bu den[ tirilerin y6niinU arkadaglara y6nelt- arkadaqlarrn kanrna susamrq birisimeyi amaq edinmiqtir. Bu sijreqte nin boyle demesi bile, onun ashnda de pratik geligmelerin boqa qrkarrl- ihbarr direkt yapmadrgrna yandrgrnr masrdurumunuyinekendiitiraflarrn- gdstermekten 6te bir agrklama oldan aktarahm muyor. '...Katilmak isteyenler vardt Ug Yine bu sijreqte Antep Cezaekigiyi alarak daQa qkilm. Fakat di- vi'nden ileri di:zeydeki kadro arkaQer bdlgeler hemen hemen hiqbir daqlarrn firar etme durumlarr giin$ey yapmamqlardr Ben biraz da demdedir. Bir yandan dagda Mah,,, boyle olacaQtm biliyordum. Tecril- arkadaE ve grubu aylarca bu arkabesiz arkadaglardt 5a... arkadag Fr daqlarrn kurtarrlmasr iqin bekletilip rat havzasna sorumlu olarak gdn- pratikten alkonulurken, 6te yandan derilmigti. Yantnda bir Omer vardt. sirrekligrubun kaqrqrqeqitlibahane-

ler ileri si.lriilerek geciktiriliyor ve bdy- den nefret eder, uaklaEtr duruma lelikle bir taqla iki kug vuruluyordu. gelmesinin kogullarryaratrlmaya qadenile- hgrlmrqtrr. Yne Eehir faaliyetlerine rek, Mah,., arkadaq ve dnemli sayrda bazr szma bayanlar gdnderilerek arkadaqrn faaliyetlerin drErnda kala- yoz iliqkiler geliEtirilmig ve genqliQin rak bu igle ugraqmasrdurumuyaratr- devrime akrEr engellenerek devrimlacak, hem de grubun kaqrqrgecikti- den sogr.rtulmr.rqtur. Partiye bagh kad' rilerek grkrgrn degifre edilmesi, boy- rolar ise geri qekilerek qehir MIT'in lece diigmana yaprlan ihbar sonucu insafrna brrakrlmrgtrr. Yine saflara

Yani hem grupla ilgilenilecek

ak akrya izlemekte oldujundan 1992 Ekim'inde Terzi Cemal unsurunun pratijinin kugku taTmas nedeniyle onu Akademi shastna gadrr. Ancak Terzi Cemal unsuru bagka birisiyta hndertide Parti Ondertiji alandaki faaliyetleri

telefon agttrarak, karlann yollan

kaptmas

nedeniyle

bulunduju yerden inemeyecejini, dolaytayla alfi ay kadar gelemeyecejini iletir. Ve gelmeyerek kry siirecindeki planlanm hayata gegirmek igin Engizeklere gekilir... grup darbelenecekti. Boyle oldugunda da bunun Terzi Cemal unsuru taralrndan yaprlmamrE olduQu g6ri.intiisir verilmeye qahqrlacaktr. Ancak bu durumu Parti Onderligi'nin farketmesi, yani firarrn geciktirilip tehlikeli bir hal aldrQrnr gormesi i2erine, arkadaglarrn imha olmalarrnr engellemek iqin duruma mlidahale ederek dntlnU aldr. Boylece arkadaglar, cezaevinden qrkmasalar da imhadan kurtarrlmrE oldular. Qilnkir Terzi Cemal'in ve MIT'in planr qerqevesinde grup firar ederken imha edilecek ve saQlanrlan geciktirmelerle de "deEifre olmuqtu, diiqman haber almrEtr" denilerek Tezr Cemal temize qrkartrlmrE olacakl.Talen bu amaqla di..qmanrn d4 dikkatleri gerilladan uaklaEtrrmak iqin sorgr.rya aldrgr bazr kiqilere, 'ttjnelyerini sdyletme" vb. hazrrhklarr olmuEtur.

Bu sijreqte Terzi Cemal unsurunun ta 3. Kongre siirecinden beri Fat-

ma unsuru, Avukat provokat6ri.i ve diQer tasfiyeci provokator tiplerle geliqtirdigi iliqkileri telefon aracrlrQryla si.rrdiirme ve dUqmanla igbirliQi dahilinde bu i.iqli.iniin ve MIT'in alan

ileerinde qeqitli hesaplarrnrn orulmeye baqlandrgr da g6riilmektedir. Nitekim bunlarrn bir krsmr Avrupa cephesinde Ti.irk ozel savag politikasrnr hayata geqirmekle, Terzi Cemal unsuru da gerilla iqinde hayata geqirmekle gorevli olmuEtur. lsimleri, srfatlarr deQiEiklik arzetse de qabalarr, amaqlarr ve hizmetleri aynr 6zii taErmakta ve ozel savaqrn birer piyonlarr olmaktan oteye gidemedikleri artrk gok agrkqa ortaya qrkmrg bulunmaktadrr. Yine bu donemde yaqanan birqok qahadet olayr zaten Terzi Cemal unsurunun bilgi vermesi sonrrcu gerqekleqtigi gibi, kendisinin de ifade ettiQi bigimiyle "...Hepsinin katili bizim uyguladrQrmrz politikadrr..." demekle PKK gizgisine, qahEmalarrna esas darbeyi nereden vurdugunu da iyi gdrmekte, ifade etmektedir. Parti kadrolarrnr iqlevsiz, bilinqsiz, egitimsiz, eylemsiz brrakma gUqleri siirekli karqr karErya getirici boq sohbetlerle u$ragtrrma altrndan kalkamayacaklarr g6revlere gondererek yrldrrma, alandaki eylemci ruhlu arkadaqlarrn eylemlerini ihbar ederek eylemi sabote etme yoluyla onlarrn kendisine gUvenlerini sarsma, bdylelikle ikircikli, gWensiz, korkak- tlrkek bir ruh halini yaratma baElca y6ntem olarak segilmiqtir. Yne si.irekli qahadetler ve eylemsizlik yoluyla duqman giiqlii g6sterilmigtir, Kitlelere hor ve gWensiz yaklaqrlarak partiden uaklagtrrrlmrglardrr, Bdylelikle gerilla daraltrlmaya kitlelerde dost kesimler drgtalanarak ajan kesimler

iliEki agrna gekilmeye

gahErlmrgtrr.

Bir bahk olarak gerillanrn beslendigi

suyun zehirlenmesi igin her k6ye gidiEte, her iligkiyle temasta ihbar edilmigtir. Gerillanrn alan kitlesin-

ahnmasr gereken yizlerce genQ saflara alrnmayarak bir yandan gUciin bijyiitiilmesi onlenmiq, d iQer yandan bu kiEiler parti drqr brrakrlarak qehirlerde yozlaEmaya, uaklaqmaya ve dijEmanrn uygulamalarr altrnda qUrUmeye terk edilmiqtir. Bu unsu( saflardan kaqrrttrgr insanlarla hem gerillada hem de kitlelerde moral bozukluQu yaratmaya kitle ttrtuklamalanyla halkr bezdirmeye, gerillaya karqr giivensizlik iqine sokmaya du$rnanrn denetiminin artmasrna yardrmcr olmaya qahqmrqtrr. EylemselliQi geliqlirmeyerek gerek gerilla' gerekse kitleler iqinde diiqmanrn ydnelimleri karqrsrnda partiyi cevap veremez konumda gostermeyi, bdylelikle kitlelerrn diqmandan hrzla kopt4unun 6n[.ini.i almayr hedeflemiqtir. Yine birqok eylemi baEarrsrz krlarak gerillayr gUqten, moral ve cesaretten dugUrmek, diiqman gi:ctrne ise deneyim ve moral kazandrrmak istemiqtir. Ti.im bu qabalarrna iliqkin sUrekli partiye yanlrq bilgiler aktararak kendini one qrkarmaya, partiye baQlt iq gbrebilir arkadaqlarr karalamaya qalrqmrq ve yapr iqinde teoride siirekli savaqrn geligtirilmesini, partiye baQL kahnnnsr propagandasrnr yapmrq, ancak pratiQe gelindiQindeyse bunu sabote ederek olumsu pratigin faturasrnr arkadag yaprsrna Qrkartmrqtrr. Boylece kend isini si.irekli eleqtirilerin drqrnda tr.rtmug, arkadaq yaprsrnr ise elegtiri yaQmuruna ve baskrsr altrnda tutma yoluyla kendisini aranrhr kurtarrcr pozisyonuna getirtmeye qahqmrqtrr. Arkadaglarrn gozUnde tek adam konumuna yijkselmeyi amaqlayarak, yapryr kend isine baQlamaya ve bunu sagladrQr oranda daha ileri di2eydeki komplolara yonelmiqtir. Bdylece qok y6nlu, qok sinsice planlanan ve uzun vadeyi hedefleyen hazrrlrklarla donatrlan kapsamh di.iqmanhk faaliyetlerini Gijneybatr Eyaleti'nde yiirtltmUq, uygulamrq ve uygulatmrqtrr. Bu arada 4. Kongre slirecinin yakrnlagmrg olmasr nedeniyle birqok alan sorumlusunun qagrrlmasr gibi Terzi Cemal unsuru da qagrrlrr ve Akademi sahasrnda kongre siireci hazrrhk qahqmalarrna katrlrr. Terzi Cemal unsuru 3. Kongre ddnemive sonrasrndaki sorgulana sijrecinden kendi aqrsrndan dersler qrkarmrq olmasr nedeniyle Akademi'de kaldrQr sUre boyunca qok sinsi kiqilik 6zelliklerini takrnarak arkadaE yaplsr arasrnda son derece disiplinli, partiye baQh bir tutum sergiler. Oyle ki arkadaqlarrn nazannd4'Tezi Cemal geqmiE pratikten 6nemli dersler qrkarmrg, kendisine qeki-dlizen vermig, oldukqa kendini disipline etmig, uslupta-hitapta kendini yenilemiq" biri olarak kendisini sunmayr becerir. Hiqbir arkadaqrn tepkisini izerine qekmeme, kimseye diqe dokunur bir tek sert sdz sdylememe, her iqe koEarak qahqkanhgrnr herkese g6s-


terme, Akademi disiplin kurallarrna azami riayet etme gibi bir pratik izler. B6ylelikle arkadaglarrn gWenini kazanrnaya qalrEarak kendini geligtirdiQini, pratiQinden onemli dersler qrkardrQrnr, bu nedenle kendisini pratikte ispatlayabilecegini ve partinin kendisine son bir qans tanryarak Gi.ineybatr Eyaleti'ne gdndermesi durumunda onemli geliqmelere yol aqacagrnr belirterek, bir kez daha Giineybatr alanr pratik faaliyetlerine ydnelmesine zemin hazrrlar. Bu hesapqr yaklaqrmrnr nasrl gUzel sozlerle siisleyerek arkadaglarrn kendisine bir frrsat daha sunmasrnr saQladrQrnr ve sahtekarlrgrnrn bariz bir orneQini gormek rcin Terzi Ce-

kalmasr soz konusu olmuEtur. Bu siireqte de Tezi Cemal unsurunun yine zaman zaman gruptan koparak tek baqrna kalmasr, bir qatrqmada beraberindeki 7 kiqinin tiimU imha olurken, kendisinin sadece kurtulmasr ve qatrEma sonrasrnda nasrl kurtulduguna dair hikayeler dizmesi durumu var. Ancak girdigi bu qatrqmanrn da kendisinin ve dliEmanrn inisiyatifiyle deQil, g6nderdiQi bir istihbaratrn diigman tarafrndan yanhq degerlendirilmesi sonucu olduQu sonradan agrQa qrkartrlmrqtrr. Di.iqman kendisinin o grupla birlikte oldugunu ilkin bilmediQi iqin operasyon baElatmrg, farkettiQindeyse onun kurtulmasrnr saQlamrEtrr. Bu du-

Sonug, yeninin kohne karTandaki zaferi olurken, digmam yagamada inat eden bu kigiliklerin tahribafi da Kiirdistan tarihindeki ihanetgi gelenejn son gtrptnqlan olarak kendini giJndemde tuttu. Ancak heniz son soz siiylenmig dedil; PKK'nin iddiag bilyfik ve gdrkemlidir. Ya kendine diinen Kilrt tipi yaratilacak ya da tilmden yok olunacaktrr! Ya insanl$a hizmet eden Kilrt tipiyle yeryilzilnde yaSanlacak ya

& ydi

mal unsurunun 9.2. I 99 I tarihinde parliye yazdrgr bir raporundan krsa bir ahntryr aktarryorr.z: "Parti Onderligi'nrn aydnlattgt ortamdan ve 4. Ulusal Kongre'den aldgm gAqle kendtm derinleqtirdtm. Kendimi asmada. kendimde partrnin tam zaferini saglamada tlm yoldaplann yakrn destegini gordilm. $rmdl savag sorunlarrnt onlann uy' gulama yollarrnt daha ry goruyorum. Dcinemin dayatmat olan militan ozelliQi, onun kesinlrginr onemli oran' da yakaladm. Ayr;ca kendimle mitcadeley silreklileqtirerek, bir an bile olsun bunu brakmanrn gaflet oldu' gunu biliyorum. Savasan br orgiT pinde oportinizmin blilm oldugunu pratiQim rlt, yaqadm. Ve l6 sene sonra parliye, halka ve davaya karqt o.lan borcumu odeyecegime, Parti

Onderligi'ne, parliye, zindan dire' niqqilerine, hemen her sahada gah' qan parli emekgilerine ve siz yol' daglara soz veriyorum.." Derken, I 6yrllrk borcunu 1 6'dan fazla arkadasr I 993 yrlrnda katlederek odemiqtrr. Boylece esas sozijnii dUgmana, Tirrk sdmiirgeciliQinin ve fagizminrn ruhunda gekillenmig vahgiliQine, qagdr5rhQrna, rnsanhk diigmanlrQr 6zLrne vermig olduQunu, parti yaprsrna dizdiQi baglrlrk sozciiklerr ise birer geqigtrrme ve zaman kazanma taktiQi olduQu, bu kez de Akademi sahasrndan sryrrIp sorumlu gorevlerle yeniden ajanlrk faaliyetlerinin baqrna gitmek anlamrnda olduQunu sonrakr pratrQi acrkca gostermrq ve onceki -ama o giine kadar bilinmeyen- praliQiyle de tamamlamrg olmaktadrr. Boylece l99l yrlrnda 4. Ulusal Kongre kararlarrnrn pratikte ya$ama geqirilmesi gorevryle Terzr Cemal unsuru yeniden Guneybatr Eyaleti'ne gonderilir. Birqok arkadasrn izlenimi bu kez basanlr bir pratik izleye' ceQi biqimindedrr. Ancak Tezi Cemal unsuru alana ulaErr ulagmaz yaptrgr ilk rs yrne ailesi ve. dnceki ajan iligkileri arac,lrqtyla MIT'le baQlanlrsrnr olugturmak ve alan genelinde tahribatlarrnr stirdllrmek iqrn hazrrhk ve planlarrnr yoQunlaEtrr-

mak olmugtur. Bu sefer diQer bi.ttUn geqmig ajanlrk pratiginden kendince sonuqlar qrkarmrq olduQu igin, iilke genelinde yoQun bir devrimsel geliqmenin yaEanmrE olmasr ve parti nin alana 6nem vererek takviye gi.iqler g6ndermesi nedeniyle Terzi Cemal unsurunun ajanhk faaliyetleri

gerqevesinde komplo, tasfiye

vb.

tahribatlarr hrzlandrrma durumunda

kat yerin dibine

giril**tir!

rumun aqrQa qrkarak degifre olmamasr iqrn de grup tiJmden imha edilmiEtir. Hatta gruptan diigmana teslim olmak isteyen birisi de yine orada infaz edilerek durumun aqrga qrkmamasr saQlanmrqtrr. Birqok grubun qahadet olayrnda, dijqmana 6nceden belirlediQi gi2ergahlarda hareket etmeyi arkadaglara zorunlu krlma yoluyla arkadaqlarrn gittikleri yerlerde dUqman.pusularrna di.igmeleri saQlanmrgtu. Ozellikle arkadaglarrn alanr iyi tanrmadrklarr iqin kendisinin belirlediQi giizergahlarrn en uygunu olduQuna arkadaqlarr ikna etmesi ve arkadaglarrn hareket gEergahlarr iizerinde pusuya diigmeleri iqin dUqman tarafrndan gerekli tedbrrlenn alrnmasr sonucu onlarca gru.bun imhasrna sebebiyet vermigtir. Ulkeden mildahale giJcij olarak giden birqok arkadag grubu yine aynr ydntemle ihbar ediliyor. Geqiq noktalarr dirqmana bildirilerek, kuryeler ajan kiqilerden seqilerek (milis kuryeler), konaklama yerleri dtigmana bildirilerek inisiyatifi dahilinde alana bir tek saQlam mudahale grubunun gelmemesini saQlamaya qabahyor. Alana ulagabilen miidahale gi.iqlerini de eylemsiz, eQitimsiz brrakarak, bog pratiklerle uQraqtrrarak, deneyimsiz olmalanndan yararlanrp onlerine kaldrramayacaklan gdrwler si.irerek etkisizlegtirme, moralmen qokertme, bagaramayacagr intibasrnr verdirtme, b6ylelikle miidahaleyi boqa qrkarma gibi bir pratik seyir izlemiq ve bunun sonucu birqok arkadaqrn qok zamansrz qahadeti, yrpranmasr, trkanrkhQa ve darhQa girmesiyaqanmrElr. Zay i olanlarrn kaqmasr, birqoQunun silik bir ruh halini almasr, diiEmandan korkar-kaqar bir tavrr iqine yonelmesi durumunu adrm adrm uygulamala.rryla geliqtirmiqtir. Parti Onderligi 6zellikle alan i.zerinde durarak gerilla geligmesini, eylemliliQini, kitle orgi.riliili.iQUnU bu alanda da yaratmak amacryla en 6nde ve deQerli kadrolardan gruplarr biiyiik ozenle eQitip yetiEtirerek peg pege bu alana gonderdiQi halde, Terzi Cemal unsuru tirm bu gabalarr boqa qrkarmak iqin goziikara bir faa[yetlilik iqine girmigtir. ikiger ikiger, ijqer Uqer ttrm bu deQerli kadrolarr imha ettirerek tasfiyeyi geliEtirmiqtir. Birqok kigiyi kaqrrtmasr bir yana yapryr bog tartrqmalarla karqr karqrya getirme yoluyla da kalanlarr iq goremez konuma di.igi.irmi.4tUr. Yine borqok gUcti alanda kontrolsiz brrakarak, yonetim giJqlerini ayrr, deneyimsiz girgleri ayrr tutarak pasif ve sa-

vunmasrz konuma terk etme yoluyla bir yandan faaliyetliligi yatrrma, diQer yandan da arkadaqlarr dUgman saldrrrlarrna maru brrakma durumunu saQlamrgtrr. Bdylelikle bilindigi gibi eyalet rstisnalar drqrnda tek bir eylemlilik yaQamamrg, tek bir iliqki yaratmamrq, partiye tek bir deQer katmamrq ve irstelik bU'yiik tahribatlar sonucu onlarca Eahadet, gtiq kaybr yaEamrqtrr.

Parti OnderliQi alandaki faaliyetleri srkr srkrya izlemekte oldugundan 1992 Ekim'inde Tezi Cemal unsurunun pratiQinin kugku taqrmasr nedeniyle onuAkademi sahasrna qaQrrrr. Ancak Tezi Cemal unsuru baqka bi risiyla Onderlige telefon aqtr rarak, karlann yollarr kapatmasr nedeniyle bulunduQu yerden inemeyeceQini, dolayrsryla altr ay kadar gelemeyeceginr iletir. Ve gelmeyerek krq sUrecindeki planlarrnr hayata geqirmek iqin Engizeklere qekilir... Burada krq siirecinde Terzi Cemal unsurunun Tirrk ozel savaqr direktifive Egref Bitlis Planr qerqevesinde geliqtirdiQi tasfiyeci, bitirici pratik ve bu pratiQin vahgi-faqist riygulamalarrna geqmeden once Pazarcrk, Araban gibi Terzi Cemal unsurunun iqinde bUyiidiigi.i, qekillendiQi Gilneybatr Eyaleti'nin Ozelliklerini ve burada di.iqman tarafrndan qekillendirilmek istenen kiqiliQin ne kadar tahripkar bir kiqilik olduQunu, eger parti qizgisiyle, eQitimiyle donUEiime uQratrlmazsa ne kadar Kirrde di.igman ve yrkrcr olduQunu irdelemekte yarar vardrr. Ancak bu hususu irdelerken ve bu alanda gekillenen kiEiliQi bilince qrkarmayr amaqlarken Terzi Cemal unsurunun geligtirdiQi fagist tasfiyeciliQi, komplo uygulamalarrnr ve bir birtirn olarak bitirici pratiQini salt bir kiqilik sorununa ba$lamanrn yanhq olacagrnr bir kez daha hatrrlatmakta yarar vardrr. Denilebilir ki 6zel savaqrn iist diizeydeki ajanlarrndan birisi konumuyla onun pratiQini bilinqli bir qekilde yijriiten bir MIT elemanr olarak TC'ye, onun 6zel savag politikasrna iist diizeyde katkr sunmayr gorev bilen ve bu ugurda goziikara davranan, dolayrsryla ajanlrk faaliyetini bilerek ve isteyerek uygulayan bir unsur olduQu gerqeQizaten ti.rm yanlarryla aqrQa qrkmrE olduQundan, Terzr Cemal kiEiliQi olsa olsa iEin ci2i bir yanrnr olugturul gerisi tam bir ozel savaq planr qerqevesinde gel iqtirilen tasf iyecili ktir.

Giineybatr Eyaleti' nin cizellikleri ve burada gekillenen kigili!in Terzi Cemal unsuru gahsnda ortaya grkardrst gergekler "... Hainlik; kendi toplumsal ve milli gerqeklerine, onu iqgal etmeye, fethetmeye, basttrmayA sdmiirmeye, imha ve tasfiye etmeye yonelen, dilgman diye tabir edebileceQimiz

"Gaflet ise; bu yoz kimlik kadar ona kary savagmayan ve ona alet olan hainlik silrilp giderken kh kptrdamayan, rahatsz bile olmayan,'ne olup ffiiyor' biEiminde kendisine soru sormayan, srtilstil uzanp'iyi yagyorum' ve hatta 'ozgilrilm' diye kendini kandtran, bu temelde gilnilnil giln eden, bir halktn, bir toplumun veya bir ulusun aleyhine geligmeleri gormek istemeyen, her geye aynt gdzli)kle bakan,'oyle de olur, boyle de olur'diyen, milhim olan gilnil kurtarmak veya k1geyi ddnmek olarak goren tutuma denilir ve bunu temsil eden, yagayan kiqilere de gafil deniistan'da i gbi rl i kgi I ik- i hanet

li r." ( Ki)rd

ve Devrimci Direnig, A. OCATAN) Kiginin qekillenmesinde aile, okul ve iq ortamr denilen sosyal, siyasal ve srnrfsal yaprlanmanrn iqinde yaqanrlan koqullar, ahnan egitim, ktjlttir, bilinq ve ahlaki-ruhi gerqeklik onun ya$amrna bir biitiln olarak damgasrnr vuran etkenlerdir. Sdz konusu iilke Klirdistan olduQunda tiim bunlara bir de Tiirk sdmi.lrgeciliginin, ABD-Avrupa giidi.imlU kapitalizmin ti.lm yozluQu, yine kemalizmin entrikacr, komplocu 6zellikleri ve en tehlikelisi de asimilasyon, ddniiqti.irme-TUrklegtirme politikasr ve uygulamalarrnrn agrr etkilerini de eklemek ve bdylece karqrmrzda her sahada qok qarprk, kozmopolit, ne olduQu, kime hizmet etti$i, hangiamacrtaErdrgr, hatta niqin yaEadrQr bilinmeyen bir kigilik gekillenmesi qrkmaktadrr.

Qo$unlukla diiEman ortamrnda yetigtirilen, kemalizmle zehirlenen bu kiEiliQin btiytik oranda dtiqmanr yaEadrQr bir gerqektir. Ulkesinden ocii gibi kaqan, gerqekligine idam ipiymiqqesine srrt qeviren, insanlarrnr dliqmanmr$Qastna hor goren, ulusal-toplumsal deQerlerini kendisine layrk gdrmeyerek agaQrlayan, ken-

ifueri

sadece toplum iqindeki

srnrflarrn

kavgasr olmakla kalmadr, ondan da

qok daha 6nce Kiirdistan kogullarr gereQi diigman srnrfla dost srnfrn Eiddetli qatrqmasr olarak yaEandr, ya$anryo( yaqanacak... KLirdistan'rn agrr sdmtlrgecilik koqullarrnda kimin dost kimin di.igman oldugu aynmrnrn netleqmesi iqin bbylesi bir si.jrecin yaqanmasr gerekiyordu ve halen de bu stireci yaqannktayrz. Oze ddni.jgUn biry0k mticadelesini hem insanrn kendi iqindeki dUgmana karqr, hem de drqrndaki dliqman etkilerine karqr vermesi sonucu ancak yeni KUrt tipinin yaratrlabrleceQi gerqeQi, bu savaqr' mr daha da acrmasz krldr. Bu nedenle PKK pratiQinde en qok baEvurulan ve sonuca ulaqmada denilebilir ki tek silah olarak 96r[rlen "elegtiricizelegtiri silahr"nrn yetkince ve siirekli olarak kullanrlmasryla belli bir mesafe katedildi. Biryuk bir kesrm oze doni.iqi.imii yagarken, belli bir kesim de di.iqman kiqilikte derinlegti ve dUqmana karqr savaqrmda denilebilir ki dilqmandan qok daha fazla dUqmanrn ideolojisine ve kurtuluEuna sarrlarak partiye karqr amansrz bir tutuculuk sergiledi. Sonuq girphesiz yeninin kohne karqrsrndaki zaferi olurken, dijqmanr yaEamada inat eden bu kiqiliklerin tahribatr da Ktrrdistan tarihindeki ihanetqi geleneQn son qrrprnrglarr

insntn kendi igindeki dhgmana kary, hem de drytndaki diigman etkilerine kary vermesi sonucu ancak yeni Kiirt tipinin yaratilabileceji gergefii, bu eva?m, daha da actmastz krldr. Bu nedenle PKK pratifiinde en gok bagvurulan ve sonuca ulagmada denilebilir kitek silah olarak giiri)len " el egti ri -dzel egti ri sila ht " ntn yetkince ve stirekl i olarak kullanlmastyla belli bir mesfe katedildi. Bi)yilk bir kesim oze donilgil yaVrken, belli bir kesim de dilgman kigilikte derinlegti ve dilgmana karg fiva7mda denilebilir ki diigmandan gok daha fazla dilgmantn ideoloiisine ve kurtuluguna snlarak prtiye karg amansz bir tutuculuk sergiledi. di

gilqsi.izli.rQ[iniJ, ezilmiEliQini, hor-

lanmrghQrnr, aqa$rlanmrglrgrnr, diiq-

mana benzeEmekle, onu ondan fazla yaEamakla giderebilecegi avuntusuna kaprlarak gUn be giin kdksUzlegen ve nihayetinde s6mUrgeci rirzgara kaprlarak yurdundan-toplumundan savrulan ve bu savrulmaytyalntz fiziki anlamda deQil ruhi, ahlaki, kUl-

pratik de, birgok arkadagn pratiklerinin yarattdt tahribatlann objektif ndenlerinden hareketle ayru gekilde izah dilmeye galtg,lmg ve igin subiektif yail ele alnmad$ndan da uzun yillar Wrti iginde kendini konugturabilmig, faaliyetlerini silrdilrebilmigtir. Bu da agkga bir kez daha kigiliklerimizi iyi tanmam,z gerektijini, politik yaklaTmr esas almamtzn zorunluludunu ortaya koymaktadr. kendigergek- ti.irel ve bir bi.iti.ln olarak ulusal-

liQinden kopan, ona ters diqen ve ona karT savaqanlara verilen ad oluyor. Hain ise, bunu temsil eden kiqiye deniliyor.

qatrqmalarla karqr kargrya geldi. Birinin digerine galebe qalmasr iqin kryasrya savaqrmlar yaqandr. Gortilmez brqaklarla onlarc4 yiizlerce ve giderek binlerce beden ameliyat masalanna yatrrrldr. Oluk oluk kan selleri gozlere gorlinmeden akmaya baqladr. Bu biryi.lk bir srnrf savaqrmrnrn tarihi kavgasr olarak Kiirdistan tarihine yazlmaya baqlandr. Bu

Oze doniigiJn bilytik miicadelesini hem

Terzi Cemal (At i Omt)rca n) unsu runun geli gtirdiji

gibe itaat etmek

belki de ilk kez bu denli bir kigilik direnmesive bu direnmenin verdigi

toplumsalde$erleranlamrndayaqa-

yan Kijrdi.in gerqekligi PKK ile deisbilim

QiEtirilmek, 6zi.ine ddni.iqti.irUlmek

tenildiginde, marksist-leninist

olarak kendini gUndemde tuttu. Ancak hen(2 son s6z sdylenmiq deQil; PKK'nin iddiasr biiyUk ve gcirkemlidir. Ya kendine donen KUrt tipi yaratrlacak ya da ti.imden yok olunacaktrr! Ya insanhga hizmet eden Ki.rrt tipiyle yery(zi.inde yaqanrlacak ya da yedi kat yerin dibine girilecektir! Bu temelde gerqekliQe bakrldrgrnda Kilrdistan'da diiqmanrn gekillendirdiQi kigiliklerin tahribatlarr ve 6zellikleri bilince qrkarrlmadan, bu kigiliklere kargr savaErmda baqarrh olmak zor bir olaydrr. Gerqekten hangi kigiligin ajanhQr subjektif olarak yaqadrgr, hangi kigiliQin de objektif olarak yagadrQr aynmrnr da yapmak gUqleEir. Qilnki.i Ki.irdistan'da el atrlmadrk, bozulmadrk, 6z[inden-k6kUnden saptrrrlmadrk kigilik kalmamrg olduQundan, birgok kadronun qok iyi niyetli pratiklerinin degme kontralarrn pratiklerini onlarca kez aqar dUzeyde tahribatlara yol aqtrgr bilinmektedir. Yne bu durum nedeniyle qok azrh, gdziikara bir ajanrn pratigi ve yarattrgr tahribatlar da yrllarca gdzden kaqrrrlabilmekte ve


rekete geQilmeyebilrekte

veya

geQ

davranrlabilmekledir Nitekim Terzi Cemal (Ali 6mur

da

jektif yanr ele alnrod€rnde

ba$lamqtrr dikleri qehirlegme de Tiirkl€$rekle tammlmrcr kalmqtrr ten de s;krnma. Hafi; bununla doger dzdegleqtigi iAin siirkli y6nii Tti.kleS" Tiirkiye metopolldinde daha faz- yuma ulalrr Anrk ihan€t bu ki$iligin eekli$inibiitiiniiylereddedenbirka- nreye dogiudr Krsrca kendi k6- hkemaiizm,dahafelakepitalizmve iemel karaken ve v@geqemeye, maya Alana giren kapitalizm Kuri

alan bahsedilen tezda bir geliQim

bilmistir Bu da aQrkQa bir ke daha roya ba,$lamr$tr ki$iliklerimizi iyi tanrmmE gerekti- Alanr edrdeyen lvlarag, zrn

zormluluounu odaya

koyfrakta' bilinrektedir

ve kemalizmin dayathOr her ti.irlil empdeli na

d6fr elle salan bir aile

karSya gelir Adrk ya

k6-

bir kokten kopr-g yeni

cak, ya da onun sunularm

net... Bunda srnri mrmam4

tmda

di&iin-

ihandin) geligtirilmGi planlan d;hi lindeki adrmlar olun S;lculuga gir.

balkla-

Kiinlijk gdsterisinde bulunm*r onu

Ant6B mesiniolwturmakiaddar @indeyogunla!trakbirgeriyed6-

Anlep\eki galrove

Mara$ ve

qekillen- kari

bii-

ve Qarprk oldugu iQin

irkulaS'lfiGrgerektigine,bununacil aQrktr Baqta Antep'Mara$ olmak kullurel,hattaahlakideoerlerinebii- daya$amrtukumtrayatrreakkendietmekiQindir zorunluluguna dnehle dikkat Qek- ijzere, alanda trkgrsoven-kemlist yiik bir tepki drymaya ve Tiirkliik ni Turkluge kendrrmy hedefler '$iofii hain neden bu kadar Mmek gerekmektedir di&iinceleran egemen olduoc yine degerlerine iiEenmeye, ona koQma- Ekiylelikle hoilem, kiiqiilme duru- dq itanettdqbukadatkaryanda "hain"ve sa'i. avnmh da

ivi

mavaardsserqekri.ikars'|m*Q'|k-

Bu silegte Telzi Cemal unsurunun ta 3, Konqe sfitecinden bei Fatma unsuru, Avukat Uovokatiitii ve dider hsriyeci ptovokatitt tiptette..sEtietitdiil

iligkilei telefon araahfiryla strdiinn ve

I'i[1.1$iltll#ffi,HlT:

ba.ilar Adrk giderek Tilrkleqmeye, -bi' kadat lpinlikte gelieire@ o kadar kemalist id"o-toliya onun yaqam zengidepircin imigpci devla kaqimine, ahlak adayrym srgnrr hnda o kadat yqin olw! Ve herk6

isverGi da'

En

#-

:",*"1,::I'Jffi[li":::ifi[: i.]:#il:i ,Iiffil,Il'#il kisiligin kendi gerQekligine tepki

du

yaraksehirleQme-T0rkleqmeqabcr

dilgnanla igbhlili dahilinde bu iiiliiniin

mit*yonist potitika ve Qabatara hip qrkarak bunlan ba$ta kendi

caktr

ve

badaytltgtyla igki, kahve ve y@

ledebagiQindegelistioi

iliS.

kilerkiltilri.lnii.Qarpkahlakanlay!

iqinsosyal meninbirruhhalini drcr,dolayr. lerini deedintrEyebaStarVestz

bir

de

konusu kisiliOin siirekli kendini

padikar$t konumunu sonTerzice- nen Alei-Sunni ve Tijrk-KLrt Qelig- myan bir surecin ieine girer

Bir

kerElizmin kompl@q

kr

niiqiir Adrk ayak kaydrrm4 hilq

ya

Qalrqalrm:

yaprnrn d6niigijmijnde kemalist

kudu-

layan, a$aorlayan ve bundan

landrnhrken, dioer hraflan daha

a?*h; Dotaysryla ya-

bqi

binytllatdan

su-

;L#{:,;;ffi!i"X;"#

ffi*tr*trffi,y*,&

ta- Yani it@ret yolu zengideSMin rafrndanbijyleliklek&anrlanki9ilik, glgtenmilinyoludwiingergekli-

veya diger bir deyisle ke@lizm

sryla arhk loplumsal Qareden

Bu temelde P&arcrk. Araban

ote@Ot

ya- yilatdil bi,

*tm;x*"1:;,:":S;ff,: "'-:ff,:*i-lili;'ilfi"r-

maktadrr

W;YXi:frT":;l#,8:, 'dkiti

sa

veMiTinatantizerindee"e,!!,.!&*l!, ;L:H"ffl';l#fj,i:H:l,l; ::[:l',1j"#f]fit,t#'1,',s1 ,riltmevebafland$tdagodhnektedir' yaprokveblteruldei.:zennegitmek

i;"#ffi,ffffiWt"

:'#1":.;I:,:,:",i:1,"ff:"J;1""f.'i,di aile llyelerini kapmor ve kendi temle;i dogrultGunda $ekil hic de zor dnEdo gibi. aten

tine

ffiik&r 6zel-

luMt

gercektiOinden kodLqh oarda zilginteihsia gio ilhibi

min kry@ti hzladu

ent- but

ii

gitz 1nilne

iStq vardn Onlat pera

ahrkil,

nedeniylqTcninerkendenyliklen-dirYnebualanadayanlilCHP'ci-mekkisiyedaha@ipvedahakolay

v@gecemeyecegiiizelliklerolur inkaradqlq'biiybbnQeyyoktw'

olmaktdrrBualanrn,Tc'ninMisak-r flnrnya9androrbiralandurumunda-

d0ou iQin buna ulaStrtda

yols6zkon6ukisiligindahadaho-

oinin ilk pilot alanrolarakele alrnma- setilmeye Qafsrlmqtr- daha sonra zumihij irdeleyen kitaplda degil, sr sdz konusu olmu$tur Bu nedenle Tiirk solculuguna datni.lqmesi ve bu alana kapitalist kiihiiriin, sdmiir drn genqligin busol iQerisine

ayqekile-

9@ikurumla$manrntezeldensokul-

@r,bununsonwuyaratrlanQarprk

trX,'5-,ffifruiT::9"fl: niiqiimii

(diis@a beEeyii)

muqrut

reksosyal-g@enbirpolitikaylayog-

rulm6rve-bu,t-Td*TukPid"l,.

ll;. ][j:'Ji"ollill;*va

dogu'

meyq hangisi onu dne

Qrkerya

- -_ Giheybtalan,Tii*iye'ylesmtoht@s,vet@ddi ky,BkhtfiWzeMhilidinddtiyte,TC'nine*G,tden

bu yiietrili

xara, Kiitdistanl

::1"*s*iffi'J:"&3l#'$

Bu nedede bu

tam

koprorcr redeniy-

gehre gdQii ilk gerQeklestiren

gekilleni$inde

de aynr qarprklorn,

banlan arsrnda yer almqtrr

aile.

Per

filp*

hda ulusal-toplun*l bir *ezyon ve dainii$mil (dilgnnm benzeyi$) dolwmugtur.

igtude.yaprhrveyagarkendekei-

Nihayet tiim bu yaqam

naine gair'*to riL;lfiirai,"isbtrlikcilik-ihand ve Owrim,

ran da

ciDirenis,AOCALAN)

Kiirdishda

siirecin-

dan ajanlagmaya kadar her $eye

mamaBrna kemlizmin krcaotna leek kdmopolitlikte olan ve

Paarcrk alanr denilebilir ki en 6nde oun kuSatrcr altnda ya$aym bu m ve kemalist afyonu daha da ilik. dar igi vardrrm bh ki$ilik gelen alan konumundadri I 950' ailenin ker€list zehirden kurtulma- lerine qekmq bityl@e daha lala karSrmra Qrke.

insanlann$ehredooruakqrnayol

tgtk;dihak;asneii,t-t@lki;iligi

ve ajanl* g\revtqini yqire setiittd... Dahe katreriitqi, daha

pralikdeneyimdengeQirilerekKiir- gdren,bunedenledehplaTiirkliige dislan'a uyarlanr olmu$tr. Zaten aizenen ve buna d6nijqmeye Qaba-

no krdm

mda

leL Zat@ eogu da bu eAititfrietir.. Hainler bfr@ iein kLllanr h. Adet bi deyi$te aiandrlarAjan-

etde etme

JT-Y-,."__11111.,,!:' kadtalist

den bu alan 6nehle ele alrnmrg ve vebirey,aileQrkannr,kunulusunuse. Tc'nin s6miirseci politiksr burada hirleqrEd.:^11.a|:ll!.ii1=H e

ve kendildinin yaphAhn

;ii;;;alam ';F;Hil?:itr:#,8 trtrolnakbdr. We kiitttdin, #milrgeci kurumlaynnn tezelden *k;;;:;;;;;;;,;il",;;;$h;;;;;;, i*H;#u'#,#:"# '.ikaPitaie{E ve

B6yl6e Percrk'h gekillenen azami uyguladfi Nr alan

*'rrlrk,-l:l

.""1ffi1"#1fi:fi'i'l;il":":::

s kmmr

da-

kual- d6lq

so-

gide-

ol&ak

m6i iQinQoknedenvardrn y6niinuTurkiyemdropollerineverii @kdilueydeatonlanmqbirki$ilik

birQok kigilikte ya.

kar$ kullanrlrkon, bu rur

Za

egemen

ke bir ibt

d*let,

egemen

ligin tasfiyesi veya dioer bir deyisle kariyerini, mwkiini, gi& dm konu-

saluyanqdeloflffdahaQokonun


miig tipler de dolayh kulanrlarak bir' birlerini tamamlama durumu yarattlrr. Sdz konusu kiqilik, belirtilen alan' da yetiqmiq olmasr, yine Kiirtltik k6keninden gelmesi itibarryla eriqtigi bu konum nedeniyle sUrekli bir ig gatrqmayryagar. Bu gatrgma 6ze d6ni.rqUm ile 6zden sapma qatrqmasr degil, aqaQrhk kompleksiyle bi.ryii' kliik g6sterisi arasrndaki gatrEma

olarak kargrmrza qrkar. iqinde, 6zijnde, gerqekliginde qok crhz, qok sinik, qok zayrf, gok giiqsk, gok cesaretsiz, qok etkisiz oldugu halde ulaEtrSr konumu korumak ve daha da geliqtirmek iqin baqrndan itibaren ve giderek daha da azrtarak aqrrryanlar sergilemeye baqlar. Qevresine "ne kadar cesaretli, ne kadar haraketli, ne kadar vurdulu-krrdrlr" vb. bir gori.inti.i, imajvermeye itina gosterir, Ve burada kendine 6zde gWensiz bir kigiliQin aqrrr gUvenli olarak sunulmasr, bunun pratikteki zorluklartntn aqrlmasr iqin de kemalist entrik4 komplo, hile y6ntemlerinin devreye sokulmasr, sinsilik, ikiyi2lill i.tk karakterinin iyi konuqturulmasr s6z konusu olur. Krsaca artrk bir bedende si.lrekli iki kiqilik yaEanrr. Bu kiqiligin sahte olanr -kullanrm amaona 96re- (6zellikle sdz konusu kiqilikte) keskin devrimci kesilirken, gerqek kigiligiyle de faqizmin, kemalizmin her tiirlti talep ve ihtiyaqlarrnr karqrlamaya qabalar. Bu kigilikte vatan sevgisi olmadrQr iqin vatana ihaneti, insan saygrsr

Terzi Cemal unsurunun pratifiindeki belirtilen ozellikler bilindiji ve dtlgmanla bajntn olabilxeji gilphe diizeyinde de

ols

prtinin dikkatlerini

gektidi halde son kerteye kadar tutulmastnrn, erkenden tasfiye edilmeyerek iyice agfia gkmasnn beklenmesinin altnda yatan gergeklik de, prtimizin insnlara -aian bile olslar, Terzi Cemal olaytnda olduju gibi- sonuna kadar kazanrmq yakla7ma gabaadrr. ratrlmasrndan qahadetlerine kadar birgok tasfiyeci pratigin olugmasrnr bizzal ya tezgahlar, ya da buna ortam hazrrlar, B6ylelikle bir yandan di.iqmanrn istemlerine cevap verirken, di$er yandan da kariyer savaQrmrnr boyr.rtlandrrrr. Gdzlerini daha yi.ikseklere diktiginden, buldugu en ufagrndan en bi.ryi.iQi.ine kadar her frrsatr kaqrrmaksrzrn delerlendirir, Bu kiqilik iqinde bulundugu devrimci oluquma kendi inisiyatifi drqrnda bile bir yararrn getirilmemesi iqin tirm hazrrhklarrnr, tedbirlerini erkenden geliqtirir. Krsaca kendi faaliyetiyle, her adrm atrqryla drgi.itli daQrtacak, gi.iqten dUqUrecek, tasfiyeye gdtUrecek bir seyir izlemeyi

sirrekli devrim karqrtr bir pratik izler. Devrime istemeyerek de olsa yararr dokunduQunda da bundan btiytik rahatsrzhk duyar. Nitekim i.ilkeden tiim dr.rygularryla ve fiziki olarak kopan bu kiEiligin parti ortamrnda kazanrlmasr da ona kargr bir miicadele gerektirdiginden g.oQunlukla baqarrsrz kah nmaktadrr. Ozellikle soz konusu olan Terzi Cemal unsuru gibi subjektif bir kigilik olursa, bunun kazanrlmasr miimkiin olmayacak di.izeydedir ve nitekim 6yle de olmuqtur. Terzi Cemal kiqiliQi, partinin tiim olumlu yaklaSrmrna kendisine en bilyUk imkanla-

mansrz bir savaqrm verilmigse, Terzi Cernal ki4irk-burjwa entrikacrhQr ve ajanh$rna karqr da daha bi.jyilk bir savagrmr bitmez tiikenmez bir sabrrla yUri.rtm[1qtUr. Parti bu mi.rcadelesini verirken kendi insani ve devrimci kurallan gerqevesinde si.lrekli srnil savaSrmr temelinde, yine insanr mutlaka kazanmayr esas alan birtarzdaverdigi iqin bu kiqiliklerin tasfiyesi hemen kendilerini konuqturduklarr anda gergekleqmemig, kendilerini iyice sergi lemeleri, ti.lm olumsuluklarryla agrga vurmalarr sabrr gdsterilmiqtir. Burada dnemle vurgulanmasr gereken bir husus da partinin bu yonli.i yaklaqrmrnrn iyice bilince qrkarrlmasr gerektiQidir. EQer soz konusu i.ilke Kilrdistan ve soz konusu insan da Ktjrt insanr olmasaydr, belki de parti bbyle bir yaklaqrm gdstermek zorunda kalmaz ve yine kiqilikler bu kadar di.iEmanr oynamazlardr. Ama Kiirdistan insanrnrn iliklerine kadar gerqekliQinden kopartrlmrq olmasr, en saf olanrnrn bile en kurnazrndan daha fazla dUgmanrn hizmetine qekilir hale getirilmiq olnnsr gerqekliQi, PKK'ye bdyle bir iqlevsel yaklaqrm yiiklemektedir. Toplum tlimden di.lqmanr yagamrq, ona dogru akar olmuq, dolayrsryla 6zUne dUqman edilmiq ve her gi.in suq iqleyen bir konuma siirijklenmiE olduQundan, asrl mUcadelenin ilk 6nce kendi iqinde, kendi insanrna karEr verilmesi gerekliliQi ortadadrr. Ama bu mi.icadeleyi qiddetli vermek demek, toplumu tiimden imha etmek anlamrna gelmedigi ve bir toplumu tiimden imha etmenin qcizi.im yolu olmadrQr gibi diiqmanrn da igine yaramaktan 6te bir iqlevi olmayacaQrndan yaprlacak en dogru yontem, sergilenecek en de/rimci yaklaqrm olarak PKK'nin yontemi, yaklaqrmr drqrnda hiqbir yaqam olanaQr ve yagam hakkr kalmamaktadrr. Kirrdistan'r dzgtirleEtirme iddiasrnda olan partimiz, bunun yolunun ilkin insanr dzgUrleEtirmekten, bunun igin de di.igmanla geliqtirdiQi ttim ba$larrnr kesip atmaktan geqtiQini iyi bilmektedir. Bunun iqin de srnrf savaqrmrnr yiikselterek insanr ddni.qtUrme ve 6z[.rne kavugturm4 bu temelde devrime kaldrrmayr esas

n sunmasrna yine Parti Onderli-

almrqtrr.

gi'ne biryagam borqlu olmasrna raQmen d[grnandan koprnamrq, tam aksine sunulan her imkanr, verilen her frrsatr daha qok dirgmanhk faaliyetlerini geliqtirmede kullanmrqtrr. Terzi Cemal unsurunun pratiQindeki belirtilen 6zellikler bilindigi ve diiqmanla baSrnrn olabileceQi gUphe di.izeyinde de olsa partinin dikkatlerini qekti$i halde son kerteye kadar tutulmasrnrn, erkenden tasfiye edilmeyerek iyice aqrQa qrkmasrnrn beklenmesinin altrnda yatan gergeklik de, partimizin insanlara ajan bile olsalar, Terzi Cemal olayrnda oldugu gibi- sonuna kadar kazanrmcr yaklaqma gabasrdlr. Bu kazanrmcrhQr, insana verdiQi de$erden ve insanr mr.rtlaka ddntlqti.irme, topluma ve insanhQa gekme azminden gelmektedir. Nasrl ki Fatma unsuru gahsrnda feodal kompradorlu@, Kdr Cemal qahsrnda feodalizmin qi.ir[imiigli.igi.ine, Semir-$ehmus vb.'lerinin qahsrnda kuqLk-burjwa dQi.iriilmi.iqli.iQUne, Metin-Hogir vb.'lerinin qahsrnda feodal komploculuQa $ener-Baran unsurlarrnrn gahslnda da

Gerqeklik b6yle olunca "qu ajandrr, bu degildi/' veya "qu subjektif etkilenmeli midir, objektif etkrlenmeli midir" diye anrnda mahkum etmek yerine insanr pratik siireq iqerisinde hem devrim yolunda harekete geqirme, hem devrimci eQitimle doniiq0me ugratma hem de dijgmanrn kazandrrdr$r 6zelliklerden r.zaklagtrrarak egemen gticli darbelemek amaq edinilmigtir. $i.iphesiz parti iginde birqok objektif dQenin pratigi subjektif dQelerin prati$ini kat be kat agar nilelikte tahribatlar yaratmrqtrr. Bunun yanrnda birgok ajan kiEiligin de, subjektif dediQimiz -d\rnan tarafrndan d0qiirtilmuq- kiEiliQin de partinin doQru devrimciyaklaqrmrve donUqtUriicil bilimsel egitimi sayesinde kazanrldrgr, hatta di.iqman karqrsrnda savagrmda yerini alarak qahadete erme gibi insanhga kazanmanrn da baqarrldrQr bir gerqektir. Bu nedenle yukarrda izah edilmeye qahErlan kiqilige kargr da parti aynr sabrr gdstererek di.iqmandan koparrp kazanmayr hedef almrqtrr. Ama kigiliQin yetiqtigi ortam, yine aile qevresi, dUgmanla iliqkilerinin

hedef

alrr.

Pazarcrk ve Antep ortamrnda ge-

killenen b6ylesi bir kiqiligin ashnda ne kendisine, ne topluma. ne insanhQa ne de partiye hiqbir yararryoktur, tam aksine tahribat 0sti.rne tahribat yaratrr. Tamamryla dtigmanr yagayan bir kiqilik olduQu iqin, ister objektif ister subjektif dizeyde olsun

Kiirdi sta n\ iizgiirlegti rme i ddiastnda olan parti mi z, bunun yolunun ilkin insru dzgilrlegtirmekten, bunun igin de dilgmanla geligtirdiji ti)m bajlannr kesip atmaktan gegtidini iyi bilmektedir. Bunun igin de snt savagtm,n, yilkselterek insm donilgtilrme ve iiziine kavugturma, bu temelde devrime kaldrmay esas almqttr. olmadrQr iqin insanr dUqUrmeyi, deQer yaratma amacr olmadrgr iqin degerleri qarqur etmeyi, kariyerizmi ve girvensizliQi yaqadrgr iqin oniinde ne engelse onu kaldrrmayr, bi.itiin bunlarr mlibah gormeyi prati$inde sergilemeye baqlar. Sdz konusu bu kiqilik politik ortama girdiginde, devrim saflarrnda tamamen devrimi, de.vrimci faal iyetleri engelleyici bir rol oynar. Orgi.rt iqinde dtigrnana pratiQiyle stirekli hizmet sunarak ve bizzat bilgilendirme yaparak onun denetimine girer. Diiqmanrn direktifleri dogrultusunda komplolar geligtirir, drgiltli tasfiyeye gdt0rirr. Buradaki amacrna ulaqtrktan sonra bagka bir orgi.ite srzarak aynr amaglarrnr gerqekleEtirmeye qahErr. Kigiligin hileci, entrikacr, komplocu 6zellikleri konr.rqturularak devrim saflarrnda silrekli yUkselme esas alrnrr. Bir yanryla partiye qok bagh, qok galrqkan gdziikmeye qalrgrrken, 6te yanryla da alttan alta qeEitli ayak oyunlarryla 6ntindekileri drigiirme, zayrf 6geleri emelleri doQrultusunda kullanma kadrolarrn militanlaqmamrq 6zelliklerinden yararlanarak onlarrn i.izerine gitme, bu temelde bunahma ve parti karqrsrnda suqlu duruma sokma, baqanrsa kaqrrtma, intihara siiri.ikleme ydntemleriyle kendisine alan aqmaya qahErr. Yne sorumluhigu ahrndaki dQeleri kendisine ba$' lama yoluyla kendisini 6rgi.-rte kabul ettirme, sUrekli onlara kaldrramayacaklarr, baqarrsrz kalacaklarr gdrevler yiikleyerek, on agrcr olmayarak, hatta trkayarak etrafrnda zayrf kiEilikler yaratm4 bu Eekilde kendi tahribatlarrnr gizleme yoluna gider. Daima kendi qrkarlarrnr temel alan bu kiqilik, halkrn katliamrndan tutahm parti karqrtr konuma gelmesine kada1 yine savagqrlarrn, kadrolarrn yrp-

kemalizmin igbirlikqiligine kargr

a-

srkrhgr pratikte Terzi Cemal Eahsrn-

da dijEmanrn zaferini getirirken, biling di.2eyinde, deneyimde, geleceQin kazanrlmasrnd4 gerqekliQin aqrga qrkartrhp ileriye adrm atmada zemin olmasrnda da partimizin zaferi bilyi.rk ve kalrcr olmugtur. Bu nedenle bu ajan pratigin irdelenip anlayrga ve kavrayrga qrkartrlmasr sonucu Tirrk sdmUrgeciliginin, onun 6zel savaq politikasrnrn ve Kilrdistan i2erindeki emellerinin bilince qrkarrlmasr bi.ryi.ik 6nem taErmaktadrr. Bu olumsu gerqeklige karEr daha etkin savag vermenin, yine buna karEr srkr drgUtlenmenin gerekliligi ve militan parti kiEiliQine mutlaka ulaqmanrn kagrnrlmazlrQr hususlarrnda da bir yetkinleEme, yenilenme ve giiqlenme yaqanrlmahdrr. Bu da kadrolarr dilqman faaliyetleri karqrsrnda daha yenilmez krlacak ve b6ylelikle sonuqta dijqmanrn yenilgisi, partinin ise zaferi kesinleqmiE olacaktrr. DtlEman giiphesiz ajanlrk faaliyetlerini, ozel savaq politikasrnr ve uygulamalarrnr higbir zaman ve kolay kolay elden brrakmak istemez, ama dUEmanr tanrmak, faaliyetlerini

bilmek bu faaliyetlerde

kullandrQr

yol ydntemleri bilince qrkartmak ona karqr savagrmda daha bilingli, daha kararh, daha sonuq alro hareket etmeyi beraberinde getireceQinden her aqrQa grkartrlan Terzi Cemal unsuru orneQi, diiEmana indirilmiE b[Uk bir darbe ve onun politikasrnrn iflasr anlamrna da gelmektedir. Qilnkir dUgman bu faaliyetlerini geligtirirken, bu tUr kiEilikleri partiye srzdrrrrken ve bu kiqilikler de parti iqinde kendilerini gizlemede, faaliyetlerini si.irdilrmede gUq ve cesaret aldrklarr kaynak ne diigmanrn

erki, ne de partinin

safhQrdrr. Tam

aksine parti iqindeki kadrolarrn, militanlarrn tam partileqmemiq yanlarrdrr. Buna dayanarak, bundan giig ve cesaret alarak srzma ve orada mikrop yayma cirretini gdstermektedirler. Diiqman unsurlarrn TC'yle, Avrupa-ABD emperyalizmiyle igbirliQi ederek ortaya attrklarr "PKK'ye evet, Apo'ya hayrr" sloganrnrn altrndaki gerr;eklik de budur. Bu diipediiz, 'Apo igin iqinden qrkarsa biz kadrolarrn iqini kolayhkla bitiririz" anlamrna ge-

prsrnrn iyi bildigi, iyi degerlendirebildiQi zayi-zaafl yanlarrnrn olmasrndan bagka bir qey degildir. iEte Parti OnderliQi'nin "DUEmana umut vaat eden kiqilik" diye nitelendirdiQi bu kiqilik agrlmadan diiqman kiqiliQin agrga qrkarrhp tasfiye edilmesi, zamanrnda oniin[in ahnmasr ya tesadife, ya kendisini bir noktada ele vermeye ya da Parti Onderligi'nin sezgilerine brrakrlrr. Dolayrsryla yaqanan tahribatlar dizboyu olduQu iqin, "bir delinin (ajanrn) bozduQunu, krrk akrlh (parti kadrosu) yrllarca onarmaya qahgrr." Nitekim bugijn GUneybatr Eyaleti'nde ya$anan durum da budur. "... Qilnkil yaptklan tablo qok ka' ranlk, qok hainane ve gok kapsamlt lhaneti biit1n yonleriyle agQa gkarmak gdrevimizdin lhanetin kapsamn, tarihi geligmesini ve onun tipik

temsilcilerini, direkt yilrittilci)lerini, resmi sorumlulannt, dolayh ve gayriresmi sorumlulannL en tehlikeli hain ajanlan, kilqilk ajanlan, hepsini yerli yerine oturtmak en temel devrimci gorevlerden biri oluyor. $imdi teori,

daha qok ihanetin teorisine

kargr

devrimci teoriyi aqtklamak ol mal t dr r. Anlayry dilzeyinde, ya7am ditzeyin' de hain yagam nasildtr, biz ise nasil yaEamalryrz diye bir soru ortaya athk. Sizi naalyagatmaltytz dtye qok' qa deQindiQim bir husus var. Bunu daha iyi kavramak aEandan hain nasil bir gey, hain yaganttstndan na-

sil etkilenmigsiniz sorulanna yani vermeniz gerekiyor... "Hainane bir yaqam var. Bagtan geqmiqten gilnilmilze kadar hainane ya$am temsil edenler var. Ruhundan tutahm da giydiQi elbise' sine kadar buya$am temsiledenler var. Bunu kurumlaqttranlar var. Bunun c)vgilsUnil yapanlar var. Bunun orgingill}Q1nA, propagandistliQini ya' panlar var. $imdi hayattna ortaya koymugsunuz, bu gitzel bir qey! lha' netin kapsamh bi r deQerlendi rmesi, hainlerin kapsamh bir tephiri ve on' lara karg amansz bir kin, nefret siz' de geliqirse, hayatnrz oriaya koy' tnantn bir anlam olabilir..." Hiq qiiphesiz Parh OnderliQi'nin 1992 Temmrz'unda yaptrgr bu de$erlendirme iyi 6zUmsenip kavranarak iyi bilince qrkarrlrrsa ve gerekleri partili militanlar tarafrndan yerine yetkrnce getrrilrrse bir Terzi Cemal unsurunun ihanet ktjpirnUn GUneybatr Eyaleti'nde onlarca arkadaErn katlediligiyle, neredeyse tljm yaprnrn bunalrmh ve suqlu konuma getiriligiyle sonuqlanan pratiQi yaqanmadan engellenir veya yaEatrlmasrna zemin verilmezdi. Bunun daha iyi bilince qrkanlmasr iqin Terzi Cemal ihanetiagaQ4

Dt)gman gilphesiz aianlk faaliyetlerini, 6zel *vag politikasrm ve uygulamalanm higbir zaman ve kolay kolay elden brakmak istemez, ama diigmail tanmak, faaliyetlerini bilmek bu faaliyetlerde kulland$t yol yontemleri bilince gkartmak ona kar? fiva7,mda daha bilingli, daha kararh, daha sonug alo hareket etmeyi beraberinde getirecejinden her agda g,kartilan Terzi Cemal unsuru 6rne!i, dilgmana indirilmig bi)yi)k bir darbe ve onun politikastntn iflag anlamna da gelmektedir. lir. DUqmana bu umudu veren yine kadrolarrn iqinde bulunduQu bir tiirlU partilegmeye gelmeyen, aktif militan savag qizgisine yatmayan kigilik 6zellikleridir. Eger bu oyleyse ve bunlar birer ispatlanmrg gerqeklik ise, Terzi Cemal benzeri unsurlarrn onca tahribat yarattrktan, bir btltlin olarak eyaleti tasfiyeye hazrrladrktan sonra bile hala parti iginde kariyer edinmeye kararh olmasrnrn altrnda yatan gergeklik de yine arkadaE ya-

nin, ajan-tasfiyeci pratiQinin son 6rneQi olarak I 7 yoldaqrn iqkencelerden geqirilerek katledilmesi, 43 yoldaq hakkrnda da 6li.im kararrnrn qrkartrlmasr siirecini de$erlendirmekte, geliqimini, uygulamalannr, yararlandrgr zemini, baglantrlarrnr ve daha birqok ydniiyle amaqlarrnr, planlarrnr aktaracaQrz.

gtnecrx


u.b.1993

@

GUNEYBAT! EYALET| srnirLERiMiZ KUrdistan kogullarrnda bir gerilla

olmak, TC somi.jrgeciliQi gibi qagdrqr bir militanst gUce kargr savaqabilecek bir asker yaratmak mijcadele tarihimizde de gorijldUgti

gibi diinyanrn en zor iElerinden biridir. En koti.r qekilde diiqirriilen KUrdistan halkr, PKK 6nderliQinde en gorkemli Eekilde ayaga kalkmrEtrr. Soz konusu olan Kiirdrstan irlkesi ve halkr olduQu igin, yakalanan bugirnkU geliqme seviyesi bir devrim kadar buyuk ve anlamhdrr. Hayallerin srnrrlarrnr zorlayan bu gorkemli ge[Eme kargrsrnda hiq qi.ip-

hesiz Kiirdistan halkrnrn diigmanlarr da bog durmayacaklardrr. Geliqmenin di.izeyine g6re azgrnlaQacaklar, var gijqleriyle barbarlrklarrnr konuqturacaklardrr. Agrk cepheden ydnelmek dirqman igin imha ve tasfiye sava.Qrnrn tUmii degildir. Arnacrnda biiti.rn umudunu buna baQlamrg da deQildir. Asrl umurt baQladrQr, bin bir tiirlU maske altrnda hummah bir Eekilde yirrirttirgii savaqrmrn diger biqimleridir. Bu, TC sdmiirgeciliQinin bilinen 6zel savaq yontemleridrr. Kaleyr iqten fethetmek soz konusu ozel savaqrn asrl amaqlarr arasrnda yer alrr.

Terzi Cemal olayr, TC'nin ozel savaEryla tamamen baQlantrlr bir ge-

liEmedir. Miicadele tarihimizde ilk defa l7 yoldaqrmrz, PKK'lilik maskesi altrnda "ajan" olarak ilan edilip katlediliyor. Bu durum, 6zellikle partili kadrolar aqrsrndan yakrcr derslerle doludur. Ashnda bu dizeydeki, hatta qok daha otesindeki tehlikeler dirqi..rni.jlmemiE degil. Nitekim Parti OnderliQimizin qozirmlemelerinde dile getirilen perspektifler doQru anlaErlsa ve gereklerine uygun bir pratrQin sahibi olunsa, bu tijr olaylar baq gosterdiQi anda mahkum edilebilir-

olulrlsuzounl

di. Soz konusu olay, Terzi Cemal unsuru qahsrnda Giineybatr Eyaleti'nde ortaya qrkmrE ve partigerekli mi.idahaleyi yapmrqtrr. Ancak bu, her geyin halledildigi anlamrna gelmez. Esas g6rev, "artrk yeni Terzi Cemaller yagam hakkr bulamayacak" kararhhgryla parti qizgisinde gaqmaz bir gekilde yi.rrijmektir. Bu olayla aqrga qrkan gerqek qudur: Partiye, davaya, gehitlere baglrhk, her kogulda bedeli ne olursa olsun elden brrakrlmayacaktrr. Bunun sonu oliJm de olsa partili olmanrn geregi boyledir. istenmeyen bu

tiir qahadetleri qok gorkemli

geliE-

melerin temeline d6niiEtirrmek

en

vazgeqilmez gorevimizdir. Mircadeleye baQhhk doQrultusundaki her gahadet olayr -biqimi ne olursa olsun-, bi.ryilk bir deQere layrk gdrtilecek, Eahadetlere yol aqan hatalarrn bertaraf edilmesinin gerekqesi yaprlacak, kaybettiklerimizin gorevlerini de kendi g6revlerimize ekleyerek bunda baqarrlr olmanrn gereQine doniJgtiirirlecektir. I 7 yoldaqrmrzrn antsrna baQhhk, kesrn baqarmayr ve kazanmayr dayatryor.

Ser verdi, partiye ballilrlrndan taviz vermedi legiyor, yonlendiricilik roli.r oynuyordu.

Gijn geldi universite gevresinde-

ki qalrgmalar yetmez oldu. idealindeki bagrmsrz Kiirdistan iqin daQlara qrkmak, orada kurtulug ordusu

Adr, soyadr:Bedri EREN

Kod adr: Karasu DoQum yerr ve tarrhr: Mala$a, 01.01.1966

Siiltit kdyii-

Mucadeleye katrlrE tarihr: 25 ltJlayts 1991 $ahadet tarihr ve yeri: 1993, GUneybatt

Eyaleti

Karasu yoldag, yoksul bir ailenin gocuQu olarak dirnyaya.geldi. Yoksulluklar iqinde biryildi.r. OQrenimine dogdugu kdyde bagladr. Maddi srkrntrlar iqerisinde Trp Fakliltesi 4. srnrfa kadar okudu. lyi bir doktor olmayr amaqladr. Ancak PKK'yi tanryrnca kendisinin deyimiyle halkrnrn doktoru, gerillasr olmak y6nijnde karar verdi. Daha bu yrlarda di.rrirstliiQU ve insancrl duygularryla qevresinde tanrnan Karasu yoldag, aynr zamanda emek sUreciyle de tanrqtr. Okul masraflarrnr tatil donemlerinde qahqarak karqrladr. Haksrzlrklarr. ve doQrularr kendi qaprnda gordii. lnandrQr doQrular uQruna miicadele etti. OQrenci genqliQin demokratik eylemlerinde yer aldr. Bu amaqla kurulan bir derneQin baEkanlrgrnr yaptr. Universiteyi okudugu Diyarbakrr'da bu konumu nedeniyle polisin dikkatini qekti. Bunun sonucunda yakalanrp, krsa bir siire tutuklu kaldr. Ancak kendisine isnat edilen suqlamalarr kararhca reddedince, gkarrldrQr mah-

kemede serbest brrakrldr. Okulunda baqarrh bir oQrenciydi. Olaylarr ve olgularr algrlamada, kavramada yetenekliydi. Dolayrsryla TC somiirgecili$rnin Kilrdistan halkrnr iqine diigiirdi.l$ir kolelik statilsi.inil 96rUp deQerlendirmede fazla zorluk qekmiyordu. PKK'yi tanrdrkqa mevcrn halk gerqekliQini daha iyi gdrebiliyor ve daha sa$lrkh sonuqlara ulagabiliyordu. Her Kilrdistan ferdinin yirklediQi kutsal gorevleri yerine getirmenin sorumluluQunu hissediyordu. B6ylece idealindeki doktorluk

meslegi, yerini Ki.jrdistan

kurtuluE

savaqqrhQrna brrakryordu. Ogrenci genqlik eylemliliginde daha qok aktif-

gerillalarrna katrlmak dayanrlmaz arzuya donUgtii. O, kendisinin de, halkrnrn da, ulkesinin de kurtulugunun bu seqenekte olduQunu gormijqtU. Nitekim yaEadrQr zorluklar, tanrk olduQu biryiik haksrzhklar olmrqtu. Macera degildi bu, KiJrdistan somutunda bir insanlrk davasrna bilinqli ve inanqh katrhmdr. Kilrdistan halkr, TC'nin ozel savag girqlerinin amansrz terorir altrnda hemen her gijn oldiiruliirken, iEkenceli bir yaqama mahkum edilirken, kiqisel kurtuluq O'nun amaqlarr arasrnda yer bulamayacaktr. Kendisini halkrnrn dzgurluk miicadelesrne adamasrnrn vazgeqilmezIQine uygun bir karara ulagtrracaktr. PKK saflarrna katrldrQr 25 Mayrs l99l tarihi, O'nun yaEamrnda bir doni.im noktasr oh.ryordu. Bi.rtlin umuduna, blrti.in geleceQine yeni bir yon veriyordu. Di.rqmanrn ulaqamadrQr

raplan iliklerimde yagadm... Ozgilr-

sava$rnr dilgilndi-t bunu pratiQine yan-

liQe ulaqmp, yeteneklerini devrim iqin

l)k birinci amactm haline geldi" diyordu. $imdi bu kutsal amacr uQ-

srtmaya qahqtr. Bunun iddiasrnr elden brrakmadr, geliqerek biryirdil. Sahibi olduQu qabanrn paralelinde mircadelenin gerqekliQini, ulaqtrQr soriyeyi kavradr. 24 Arahk I 991 tarihli raporunda gci/emlerini qoyle aktarryordu "Devrimimizin yAkii giderek aQtrlagacakttr. YoQun kablmlar gerqeklegecektir. Bu anlamda orgiltleme, yonetme, komuta etme g1revleri aciliyeti-

seferber eden yaptya kavugmug bir kiqiliktir. Bdylesi bir kigiliQi yakalarruda halk okulu olan Mahsum Kork-

runa savaQ cephesinde buluntryordu. Bir siire burada kaldrktan sonra eQitim gdrmek amacryla 1991 yrhnrn ortalarrnda Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gonderildi. Akademi sahasrnda kUqiik bir KUrdistan'rn yaratrldrQrnr, Baqkan APO'nun burada savaq da dahil, yaqamrn butlin alanlarrna iliqkin qoziimlemeler yaptrQrnr, yine eskiye karqr briyirk miicadele

temelinde yeni bir

yaQamrn yaratrl-

bunun sava$tmtnt siirdiirecek kiqiliQin gekillendirildiQini duymugtu. drQrnr,

Boylesi bir ortamda eQitim gormek eqsrz bir frrsat anlamrna geliyordu. Almasrnr bilenler iqin bi.iyilk bir donanrmdr bu sahanrn egitsel imkanlarr. Oyle ki bu ortamdan dogru temellerde yararlanmak, gidilecek gorev sahalarrnda baqarryr onceden kesinleqtirmek demekti. Nitekim brjyUk beklenti ve umutlarla Akademi'ye ulaqmrgtr. Yanrlmamrqtr; gelecegin, ugruna savaqrlan

maz Akademisi'nin rolU belirleyicidi

r

BiAilk deQerler temelinde, biiyilk emeklerle kurulan Kilrdistan halkr nrn okulu Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gelmeden 6nce devrim gibi

biilk bir olay ruhta-dilgilncede

ni daha fazla kargmtza Ekaracakttr. Bu noktada devrimci eQitimin oneminigormek gercl<ryor.Ya7amn

ge

liqmeler doQrultusunda cogku ve isteQim arttyor. Askeri komuta olqillerini yakalanada dainlqrqe phqryorum. Onilmihdeki donemde pratiQin sorunlanna gozilm gilcil olma, komtta-kademe hatttnt tutturma, partitemsilini her kogul alttnda gerqeklegtirme konusunda gerekli olgilleri biiyilk

orand4 yakaladQmt soy.leyebilirim..." lddiasr btyUk, kararr kesindi Yedi aya yakrn bir srire boyunca PKK militan olqi.ilerine ulagmak iqin qabaladr, yogunlaqtr. Adrm adrm geligme saQladr, kiqilik ddnil-

gihjrde rnesafe kaydetti. Bdylece gerilla milcadelesine

hazrr

olan bir geliqmenin sahibi olmayr baqardr.

dzgijr daQlara uzanryordu. Bunun geqmigte hiq yaEamadrQr bi.ryi.ik heyecanrnr, btiyUk coEkusunu yaqtyordu. Kurdugu iligkiyle, diigmanrn tonlarca bombardrmanrna raQmen baqr dik tzanan, gerillayr barrndrran Cudi'ye ulagryordu. GerektiQinde yaEamrnr teredd[.rtsi.iz bir qekilde feda etmekten qekinmeyen qelikten iradeli ARGK gerillalarryla orada tokalaqryor ve tanrgryordu. Artrk onlardan biri olmanrn onuruna eriqiyordu. Kutsal bellediQi, her Eeyden daha qok deger verdiQi amacrnrn ilk adrmrnr gerqeklegtirmenin mutluluQunu yaqryordu. Eskiyi yagatmak uQruna her tiirlU qrlgrnhk gosterisinden qekinmeyen koleciliQin imparatorlugun4 dzgUrlUQi.in silahryla daQlardan yonelmenin savaEqrhQrna hazrr bekliyordu. Bir raporund4 "Halkmtn durumunu, giln be g1n qektiQi zdr

yaQamrn burada orgtttlendigini yakrndan gdrmUEtii. Bunun bi.ryilk etkisi altrnda buradaki devrimci ya$ama katrhm saQlamrgtr.

$ehit Bawer Takrmr'nrn temsilcisiydi. Askerive siyasi derslere katrhmr ozli.rydi.i, kavrama yeteneQi gUqluydil. EQitim olanaklarrndan gUgli) bir temelde yararlanrp i.ilkedeki gerilla savaErna hazrr duruma gelmek O'nun tek amacrydr. Yaqam tazr bu amacrna uygunluk arzediyordu. $ehit Ahmet Gi.ller ve daha sonraki $ehit Ahmet Tekme EQitim devrelerinde guglU geligmeler kaydeden Akademi 69rencileri arasrndaydr. Olgun ozelliklere sahipti. DiiriisttU, parti yaEamrna baQh kalmak O'nun iqin esastr. Akademi sahasrnda bulunduQu siire iqerisinde bi.rti.ln qabala.rr iyi bir gerilla olmak ydnUndeydi. Ulkeyi yagadr, tilkenin kurtuluq

Onerisinde GUneybatr Eyaleti'ndeki geri llaya katrlma talebini dile getirdi. Onerisi uygun gciri.jlerek kabul edildi. Baqarrh olacaQrna inanryordu. Ulkeye ydnelmeden krsa bir si.ire 6nce Mahsum Korkmaz Akademisi'nde yazrh verdiQi son sozi.inde kararhlr$rnr qoyle dile getirryordu: "Giderek hrz kazanan ve halkla bittilnleEen ulusal kurutltq milcadelemizin ktzgrnlaEmasryla tarihi bir ddnemeEte bulunan halhmtzn devrime olan umudunun pekiqtiQi, 6ncilniln rolilnU olmazsa olmaz kabilinde oynamasr gerektiQi, tarihi gorev ve so rurnl d uQun-zm d alu d a aQ rlag tQt bir silrecin iqinde geqmekteyiz. Bu silrecin dayattQt kiOilik; her y6nityle militan devrimci dlqilleri yakalamq, bu temelde komple devrimci-

ta.m anlamryla yagamtyordum. Parii OnderliQimizin denetiminde, 6zellikle onun qozilmleme ve perspektifleri temelinde yilrihillen Akademi eQitimiyle halk gergekliQimizi, kendi kiqiliQimi gdrmede, ddnilqilmil saQlamada bu ortamtn belirleyici onemi oldu. Bu eQitimin beni bityilk devrim yolunda yilrityebilecek bir konuma getirdiQini somut olarak gorebiliyorym.

Onilmilzdeki ddnemde ktzgnlagacak ve daha da yaygrnlagacak savaflmtzn sorunlanm qitzmede, bunun tarihi sorumluluQunu yerine getirmede silrecin emreftiQi tarzda hareket etmemizin tarihi bir zorunluluk oldugunun bilinciyle illkeye yonelirken, baEaraca@ma dair; Parli On-


damlsrna kadar direnecegime

soz

dr.

Basarmmr iqin kendisinden eekinredi.

Bn

PKK'li,6liimdedahil

uydugunm bilincindeydi.

Beklenlin- yiiklemektedir Bunun en

SaEmm6tuinam6ulekdeme- tu. O da bunun bilinciyle harekd kar$Erndaadrnalayrkiavnnsahibi- mEdanayrildlancakonurluG6lilyecegim.' (27 $ubat mtnda

aldEl siy6i

1

992)

ederek bilyilk bir kaarh[kla

ve skeri gllQle

Guneybat Eyaldi'ne dogru yol

aldr.

kEgrn dir

ilkGini terk etmedi. En son

ne-

Bu diiqmmlk temelindeki

ytinelime tnda PKKIe ydnelik d09ronca

BAft DtK VE oNURLUCA fEHtr DUiTU

Adr, soyadr: Aydm KORKMAZ

Kod adr: Ferhan, Gabar DoQum yeri ve tarihi: Karaotlak ktiyti' Halfeti, 1972 Mi.icadeleye kahhE tarihi: 17 Ocak 1990 $ahadet tarihi ve yeri: 1993 Gtineybah Eyaleti

Gabar yoldag, yoksul bir ailenin qocugu olarak diinyaya 96zlerini agtr. OQrenimine kendi kdyUnde ba.gladr. Ancak ailesinin ekonomik duru-

mu zayrf oldugundan ilkokul ikinci srnrftan sonra Ogrenimine devam edemedi. Ailenin geqimine katkrda bulunmak amacryla dusirk ilcretlerle qeqitli iqlerde galrqtr. Dogup buyiidi.iQir qevrede PKK'nin etkinliQi sonucu ulusal kurtuluqqu dUEUncelerle daha kUqUkyaqlarda tanrgma olanagrnr buldu. Ozellikle de aile fertlerinin parti iqinde yer almalarr nedeniyle bu ftrsatt erkenden elde etti. Daha sonra partinin OrtadoQu'ya qekilme taktiQini uygulamasrve I 2 EylUl faqist cuntasrnrn baqa gegmesi sonucunda ailesinin parti ile olan iliqkileridoQalolarak kesildi. Bundan sonraki siiregte, yurtsever olan ailesi yogun s6miirgeci baskrlara martz kaldr. Bu arada kendisi de bu baskrlarayakrndan tanrk oldu. Bu yogun baskrlardan dolayr aile kdyden $ehre g6q etmek zorunda kaldr. Gabar yoldaq, yaklagrk 8 yrl boyunca geqitli iglerde qah$tr ve ailenin geqimine destek sundu. Zorluklar iqerisinde yagamrnr si..irdUrdil. TC giiqlerinin takibinden ve baskrsrndan kurtulamadr. Bu duruma igten ige tepki duydu, dirqmanrnr daha iyi tanrdr. Ulusal kurtulug mUcadele' sine olan sempatisi, dtlqmanrn bu baskrlarrndan dolayr daha da giiglendi. Bir geqit gerilla saflanna katrlmaya hazrr potansiyel bir yapr haline geldi. Son olarak yaprlan bir baskrn sonucu gdzaltrna ahnarak tutuklandr. Tr.rtuklu kaldrQr 15 giin boyunca iqkence g6rdi.i. Buna ra$men dug'

mi]nii gdgiisleyerek t6fiyeci,

Anâ&#x201A;Źk Giineybat Eyaleti'nde Ter- APO" slogelannr haykrdl Padiye kar$ milddelede biiyi.ik bn

manrn dayatmalannr kabul etmedi ve gi.icti oranrnda direnigqi bir tavrr sergiledi. Yine bu siire igerisrnde diiqmana olan nefreti daha da artarken, mtrcadele saflarrna katrlma konusunda da netleqti. Nitekim serbest brrakrlrr brrakrlmaz en yakrn gerilla birligiyle iliqkiye geqerek katrhm saQladr. Bir sijre GUneybatr Eyaleti'nde kaldrktan sonra bir grup yoldaqryla birlikte Akademi sahasrna gitti. Mahsum Korkmaz Akademisi'nde yaklaqrk 13 ay kaldr. YoQun bir siyasi-askeri eQitiminin yanrsrra, Mayrs 1990 tarihinde yaprlan PKK 2. Ulusal Konferansrve daha sonrayaprlan PKK 4. Ulusal Kongre hazrrlrk si.lreqlerini yagadr. Bu yoQunlaqma donemlerinden yararlanmaya ve guqli.l sonuqlar grkarmaya qahqtr. Bunda dnemli oranda baqarr saQladr. Mircadele gerqekliQini ve siirecin ozelliklerini daha iyi tanrma ve kavrama frrsatrnr yakaladr. Ulke sahasrna y6nelmek i.rzere oldugu srrada Parti OnderliQi'ne yazdrQr 27 Nisan 1991 tarihli raporunda kararhhQrnr g6yle dile getiriyordu: "Partinin bana vermig olduQu imkanL yeterli duzeyde olmasa da deQerlendirme durumum olmugtur Aynca ideolojik-politik fornasyonun temel halkalanru az da olsa yakalamry durumdaym. Fakat bunu yeterli gdrmityorum. Ulkeye ydnelirken, bir taraftan eQitimden aldklanm uygulamak igin elimden gelen qabay ser-

na

pro-

mir6

hq ye.de ve her zdan poliiik uya'

keu$iu.

med

e

BtR DtRENtf ABIDESI den geldiQince kaillm gostenyorum. EQitimde oQrendiklenm blince q' kardm. Bu temelde yasam tarztmr deQigtirdim. OQrendiklerimr qok konusma yeri ne prat i kte uyg ul uy o r um, Konugmanrn en gihel gekli pratikttr. lEten ve dqtan gelebilecek her tiirlil olumsuzluQa karg sessiz kal-

ddnigfir

yoQ un I aqaca@ ma i nan ryo r um.

Bu doQrultuda partinin bana vere' ceQi gdreve baQh kalacaQma dait, Parti OnderliQi'ne, partiye, devrim gehitlerine, daQ ve zindan direnig' qilerine ve halkma sdz veriyorum. Bu uQurda kammtn son damlagna

mam sdz konusu olamaz. Q*an sorunlara karq qdzilm gilc) olma sorumluluQum biilktlr. Gorev al'

kadar savaEacaflm..." Yoldaqrmrz verdiQi sdze baQh kal-

dr. Kanrnrn son damlasrna kadar savaSmaya kararhydr, inanqlrydr. Bu-

nun coqkusu iqerisindeydi. MLrcadeleye daha btryiik katkrlar sunacagr bir donemde, soziine uygun savaQrmrnr, aqrk diiqman degil, PKK

Adr, soyadr: Mehmet ACAR

maskesi altrnda kendini kamufle eden gizli dUgmanrTezr Cemal unsuru engelledi. Yoldaqrmrzrn kanrnr somiirgeci dugmandan daha vahqice

Kod adr:Hayri DoQum yerive tarihr:Halfeti, 1964

akrttr,

1993

Gabar yoldag, TC'nin ozel savaq gUqleri tarafrndan deQil, onun saflarrmrzdaki srzmasr tarafrndan katledilirken Parti OnderliQi'ne ve partiye gtrvenini dile getiren sloganlar attr. Boynu biiktrk 6lmedi, baqr dik ve alnr aqrk bir direniq iqinde qahadete ulaEtr. O'nun mi.icadele bayraQrnr yoldaglarr devraldr ve bu bayraQrn zalere kadar taErnacaQrna an iqtiler. $ehitlere baQhhQr bciyle anlayacaklar ve baEaracaklar. Gabar yoldaErn anrsr, her tiirl0 devrim karqrtr pratiQi ezmede yolumuza rqrk tr:tacaktrr!

rine getirmi$ olacak ve qehitlerimi-

THANETE KARft

gileyeceQime, diQer taraftan ise kigiliQimi partinin olqillerine ve d6nemi n beklentilerine uygun

baqrnda

dilgii ya$am ve Qalqma tarzrnda amesE bir takipQi olmak, provoka-

mada sorumluluk duyma azmtm y)k' sektir. HeniZ istenileni tam yenne getiremiyorsam bunda temel neden tecrilbesizliktir. Parii yaqamtnda emi r'komuta olaytnda, altist iliqkileri, talimatlan uy' gulama, kendimi devrima yaQama katmada itzerime dilgentyenne ge-

tiriyorum'Bagarmaya Mahkumu'

Nisan l99l tarihinde mllcadele saflarrna katrldr. Botan'tn Bestler alanrnda altr buquk ay faaliyet yiiriittUk-

gianm temel alryorum." I 992 yrhnrn ilk aylarrna kadar Mahsum Korkmaz Akademrsr'nde baqarrlr bir Eekilde eQitimrni tamam' layan Hayri yoldaq, Akademr'den ayrrldrQr zaman verdigi son sozunde qunu belirtryordu: "Partimiz, gimdiye kadar iq ve dq dilgmanlara karT verdiQi mAcadele, dilgmann bittiln oyunlanm boqa g-

ten sonra 29 Kasrm l99l tarihinde eQitim amacryla Mahsum Korkmaz Akademisi'ne geldi. Ozlii, olgun ve fedakar 6zelliklere sahip olan Hayri yoldaq, Akademi'de kaldrQr siire boyunca en iyi qekilde partinin verdiQi egitimden yararlanmaya gahqtr. Askeri ve siyasi egitimden kavradrklarrnr 6z0msemeye ve egitim adayr yoldaqlannrn da geliqmelerr iqin onlara yardrmcr olmaya qabaladr. Mahsum Korkrnaz Akademisi'ndeki yaEamrnr Hayri yoldaq partiye sunduQu bir raporda qdyle dile getirmektedir. "Akademi yagamtnda beklenen kural ve d is ipl i ne uy uyorum. Bug i)ne kadar bu ydnlil bir eksikliEe girmedim. Kendimi egitime veiyorun, elim-

kararak milcadeleyi ileri bir agama' ya getirdi. Sosyalizm yolunda bityilk geligmeler saQlad t Kilrdistan devri mi bugilnkil 1zellikleriyle OrtadoEu' da bir devrim yaratacaktr. Devrim m1cadelesi uQruna bunca direnig, ddkillen bunca kan, bu doQrultuda ilerleyen gerilla milcadelemiz ve serihildana kalkan halkmtz, bugilnki) direnigiyle bdyle bir rolil oynamaya aday tek gilg ve halk olduQunu gos' termektedir. Parlimizin onAne koy' dt4u hedefleri gerEeklegtird iQi ispat' lanan bir olaydtr. Bende, bireysel olarak yukanda belirtilenleri temel alarak, insant go' revlerimi yeri ne getirmek iqi n karan' m vererek I I Nisan I 991 tarihinde

Mi.icadeleye katrhq tarihi: 11 Nisan 1991 $ahadet tarihi ve yeri: Giineybat, Mart

Urfa-Halfeti rlqesrnrn Vahna (Srrataqlar) koyiinde doQup bijytiyen Hayri (Mehmet ACAR) yoldag, I I


ffi saflara katildm. Yaklaqk yedi ay Botan'm Bestler mtntrkastnda faaliyet yi)rittti)kten sonra 29 Kasm I 991 tarihinde Mahsum Korkmaz Akademisi sahastna geldim. Krca milcadele pratiQiyle yetinemeyeceQim. iq ve dp dlgmana ve gericiliQe karg bir partiliye yakgacak gekilde sava7acaQm. Parti saflannda aldQm eQitim ve tecrilbeyle kararhlQtm pratikte ispatlayacaQtm. Bunun igin de son sdz olarak diyorum ki;

halkma ve silafuma

baQh kalaca@ma insanhk onurum ve qerefim izerine soz veriyorum..." Akademi sahasrndayken Uq ay kadar da Parti Onderligi'nin korumasrnda kalan Hayri yoldaq, verdiQi son s6ze baQh olarak iilke pratiQine yoneldi. Gi.ineybatr Eyaleti'nde pratik faaliyetlere katrldr. S6ztine baQh kararh bir pratik sergiledi. Dijqman gUqlerine karqr birqok eylem ve qatrqmaya katrldr. DiJgman gUqlerine

Gtineybolt Eyoleli'nde Terzi Cemol toroflndon kotledilen ve elimize hoklonndo bilgi ulogmoyon yoldo$lonmmn krinyeleri: Adr, soyadr: Ahmet KURTASLAN Kod adr: $er Ana adr: Hatice Baba adr: Ahmet DoQum yeri ve tarihi: Ceylanprnar, 197o MUcadeleye katrhg tarihi: Eyhil 1992

Adr, soyadr: Mehmet BEYGOZLU Kod adr: Frrat Ana adr: Fatma Baba adr: Mulla DoQum yeri ve tarihi: Pazarctk, 1966 Miicadeleye katrhE tarihi: Eyhil 1992 Adr, soyadr: Htiseyin QAL!$KAN

Kod adr: Rojhat

Ana adr: Feride Baba adr: Henso DoQum yeri ve tarihi: Adryaman, 1973 Miicadeleye katrhg tarihi: Eyhil 1992 Adr, soyadr: Abdullah ASLAN

Kod adr: Cesur Ana adr: Naciye Baba adr: Mahmut DoQum yeri ve tarihi: Hazne koyriBen okulumuda ald@m eQitimi pratik yagamla bittilnlegtireceQime, parli Eizgisini pratik yagamda hayata geqireceQime, stni milcadelesinin kararh bir neferi olacaQma, iq ve dp dilgmanlara karq karumrn son damlasna kadar savagacaQrma, Parii OnderliQi'nin ve partinin qkh yolunda yilrityecqime; marksizm-leninizm ve proleterya enternasyonalizmine baQh kalacaQtma, her kogul altnda devrimci gdrevlerimi yerine getireceQime dair Parti OnderliQi'ne, partiye, ba@mazhk ve ozg1rlilk gehitlerine, zindan ve daQ direnigqilerine,

yonelik bir eylemde yaralandr. fuimli, kararh ve inanqh bir pratik sergileyen Hayri yoldaE, diiqmanla igbirliQi iqinde olan ve uzun zamandan beridir parti kargrtr bir pratik sergileyen Terzi Cemal unsuru eliyle Mart I 993 tarihinde katledildi. ihanete karqr boyun egmez kiqiligiyle qehitler kervanrndaki onurlu yerini alan Hayri yoldagrn yaQam

ve direnigi, parti birliginin saQlamlagtrrrlmasrnda ve bu temelde savaErn zaferle taqlandrrrlmasrnda yol

gosterici bir rgrk olarak stirekli

ya-

Eayacaktrr!

PAFTTEVEDtW

Adr, soyadr: Muhammed HALiL Kod adr: Muhammed Ali DoQum yeri ve tarihi: Haseki-Griney-

batr Kiirdistan, 1971 MUcadeleye katrhg tanhi: 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 1993, G0neybatr Eyaleti

$ehitler gelecegin yaratrcrsrdrr. Onlar gi.lniillil kendilerini feda ettiler. Yaqam ve direniqleriyle tarihe mal oldular. Yeni yaqamrn yaratrcrlarr olarak halklarr iqin yeni bir tarih yaz-

drlar. Kiirdistan'da

bin yrlhk karanhgr kanlarryla aydrnhQa gevirdiler. Geri kalmrqhk ve cehaleti bilince, geliEmeye ve aydrnhga qevirdiler, Bu yoldaglardan biri de Muhammed Halil yoldaqtrr. insanhgrn kurtuluqu iqin mticadeleye katrlan ve parti qizgisini militanca savunan Muhammed yoldag, 1971 yrhnda yurtsever bir ailenin gocuQu olarak GUney-Batr Krirdistan parqasrnrn Haseki mrntrkasrnda dtinyaya geldi. Burada biryiidti, okulyrllarrnrn buyi.ik bir

Omerli, 1969 MUcadeleye katrhq tarihi: Kasrm 1992

soyadr:6nder Devrim TURAL Kod adr: $oreg

Adr,

Ana adr: Marifet Baba adr: Mustafa Do$um yeri ve tarihi: Varto, 't 975 Miicadeleye katrhE tarihi: Kastm 1992 Adr, soyadr: Aynur TURAN Kod adr: Ktirdistan Ana adr: Suriye Baba adr: Mehmet DoQum yeri ve tarihi: iskenderun, 1977 MUcadeleye katrhq tarihi: Eyhil 1992 Adr, soyadr: Hasan ORUQ Kod adr: ...

bdltrmti burada geqti. Partiyi 1988 yrhnda arkadaqlarr vasrtasryla tanrdr. I 990 yrhnda mi.icadeleye katrlmaya karar verdi. Bu temelde bir donem kitleler arasrnda faaliyet yUrUttti. Faaliyet siiresi boyunca oturakh kigiliQiyle ve giiqlir i.islubuyla halkrn sevgi ve saygrsrnr kazandr. Qahqmalarr boyunca hiqbir zaman tereddtite diigmedi. Liseyi bitirdikten sonra devrimcilikte kararr kesindi. Artrk halkrna hizmet veren, onun acrlarrnr paylagan ve aynr zamanda onun kurtuluEuna 6ncirltik eden bir militan olma ydni.inde kararhydr. Bu temelde 1992 yrltnda Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gitti.

Ana adr: Emine Baba adr: Tero DoQum yeri ve tarihi: Gcilbagr, 1968 MiJcadeleye katrhE tarihi: Kastm 1992 Adr, soyadr: Ali HAYDAR Kod adr: Hamza Ana adr: Fehime Baba adr: Haydar DoQum yeri ve tarihi: Afrin, 1975 Mi.icadeleye katrhE tarihi: Haziran 1991 Adr, soyadr: Veli ... Kod adr: $iyar Afrin'de "Mala Aguli" olarak tanrnryorlar. Afrin-Malbata kdyUndendir. I 992

Temmuz'unda GUneybatr'ya gitmigtir. Adr, soyadr: Emine DALKILIQ Kod adr: $irin Ana adr: Zeynep Baba adr: Vakkas DoQum yeri ve tarihi: Antep, 1973

Miicadeleye katrhE tarihi: Kasrm 1992 Adr, soyadr: Abdullah EROL Kod adr: Rrzgar Ana adr: Cemile Baba adr: $ehmus DoQum yeri ve tarihi: Derik, 1972 Mticadeleye katrhE tarihi: Eyhi! 1992

Adr, soyadr: Sabri XUSgViru

Kod adr: Kahraman Ana adr: Fidan Baba adr: Ahmet DoQum yeri ve tarihi: Afrin, 1973 Mi.icadeleye katrhE tarihi: Ey[il 1992 Adr, soyadr: Behget SEYDO Kod adr: Rrfat Ana adr: Fehime Baba adr: Abdo DoQum yeri ve tarihi: Afrin, ... MiJcadeleye katrhg tarihi: 1992

Partinin verdigi eQitimlerden en iyi bir qekilde yararlanmaya gahqtr. Askeri ve siyasi e$itimlerde kazanrmcr olmasrnr bildi. Kendisini yetkinlegtirdi. KiEiliQinde gUqli.i bir ddniigiim yarattr. En belirgin 6zellikleri gliqlii bir morale her koqulda sahip olugu, yoldaglarrna kargr son derece saygr ve sevgiyle dolu olmasrydr. EQitimini tamamladrktan sonra GiJneybatr Eyaleti'nde faaliyet yiirittme ve gerillayr geligtirme talebinde bulundu. Bu talebi parti tarafrndan kabul edilince yine 1992 yrhnda i.ilkeye girig yaptr. GUneybatr Eyaleti'nin birqok alanrnda qallqmalara katrlan Muhammed yoldaE, yagamt, mi.rcadelesi ve

kigiliQiyle kitleler tizerinde olumlu etki yarattr. D(gmana karEr yoQunlagan kin ve ofkesini silahrna daha qok sahiplenerek dile getirdi. Qok sayrda qatrqmalara katrldr. Diiqmana kargr militanca qarprqtr. Kararlr ve inanqh bir kigiliQin sahibi olan Muhammed yoldaq, diiEmanla iqbirliQi iginde qahqan Terzi Cemal unsurunun komplosu sonucu gehit di.igtti. Onlar her koEul altrnda parti qizgisini ve militan direniqqiliQini koruyarak, bu uQurda hiqbir fedekarhktan kaqrnmayarak yaqamlarrnr miicadeleye katrk ettiler. Onlarrn miicadelesi yolumuzu aydrnlatan bir rqrk olacaktrr!


Cs"y{"

rs-

Aa

15

Ajustos Afilmfrun 9. yrldoniimunde

Kiirdistan i)zgilrlegmenin yfaEnda 25 Temmuz 1993

I iait-fUiayat karayolunu kesen korucular, 25 aracr durdurarak 3 qoforir

kaqrrdrlar.

26 Temmuz 1993

rillalarr tarafrndan baskrn di2enlendi. Baskrn sonucu subay lojmanla-

nnda bulunan Boti Karakolu ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Baskrnda 2 dirqman askeri dlduriildti, 5 asker yaralandr. I lgdrr'da bir petrol istasyonu TC gUqleri tarafrndan ateqe verilerek yakrldr. Daha sonra istasyon sahibi

rrnda yangrn qrktr. Daha sonra dijqman gi.rglerinin halkrn tzerine rastgele ateq aQmasr sonucu 2 kiqi yaralandr.

I

Uludere ilgesine baQlr Kiror (Otabag) koyir korucularrntn birbirleriyle qatrgmaya girmesi sonucu 5 korucu oldir.

I

TendUrek daQlarrnda sirrdirriilen

l9 gerilla qehit dUgtii. $ehit dUEen gerillalarrn isimleri goyledir. Sabri ($rxo DIRLIK), Kamber YAVUZ, Mahmut, Ferhat, Bahri, Nurhak, Nasrr, Sevkan, Deniz, Seyitxan, Kurdo, Prhng, Mrzgin, (Elif GEZER) Berivan, Hasan, Baver, Ma-

27 Temmuz 1993

I

Adana'nrn Y0regir rlgesi DoQankent kasabaslnda, evine ot tagryan imhan Tekin (l 4) adlr krz qocuQu dirEman askerleri tarafrndan oldirrirldii. I Tendirrek daQlarrnda dr4man guglerryle gerrllalar arasrnda grkan qatrsmada I dirEman askeri oldiiriildii, 9 asker ve I irsttegmen aQrr yaralandr, I uqak dUgirrirldir. Qatrgmada 7 gerrlla da sehrt dirgtir. I Silvan'a bagh S6dekn6 (Bay-

I Mutki ilqesi $eyh Habibi

da esir alrndr. I Bismil rlqesr yakrnlarrnda bulunan NATO'ya baglr petrol pompa-

2

lama istasyonu gerillalar tarafindan basridr. Baskrnda 3 silaha el konuldu, I Nazrmiye ilqesine baQh Qirik (Yigrtler) koyirnii basan gerillalar k6y ilkokulunu ateqe verdiler. I Dersim-Nazimiye karayolu qevresinde bulunan ormanlrk alan dirqman guglerince yakrldr.

I Batman'rn ikizler koyirnde Remziye Akrn adlr kadrn kimligi belirsiz kiqilerce oldUri.ild ir. I Batman'da bir bakkal diikkanrnrn kimliQi belirsiz kigiler tarafrndan taranmasr sonucu Hanifi AQar adh kiqi oldii. I AQrr'nrn DoQubeyazrt ve Hamur ilqelerine baskrn dizenleyen ARGK gerillalarr TC'ye ait kurum ve kuruluqlarr roketatar silahlarryla taradrlar.

TC'ye ait birqok resmi bina

ha-

sar gordij. I AQrr'ya baQh Karabulak nahiyesindeki diiqman taburuna dizenlenen baskrnda kesin sonuQ ahnmamakla birlikte dUgman giiglerinin qok sayrda oli.i ve yaralr verdiQi gelen haberler arasrnda. I Gerilla gijqleri lQdrr ilqe merkezinr basarak di.lqmana ait resmi kurum ve kuruluElarr roketatar ve silahlarla taradrlar. Saldrnda 5 polis yaralandr. I Bitlis gehir merkezineARGK ge-

Alustos 1993

I

l,,iiiN\sr .. ,

'.,

28 Temmuz 1993

larrnda Dicle Belediyesi'ne ait I otobiis gerillalar tarafrndan yakrldr. I Kurtalan'da fotoQrafqrlrk yapan A. Kerim Anrk kimliQi belirsiz kiEilerce 6ldirrirldir.

DaQr

qevresinde meydana gelen qatrgmada 20 diiqman askeri oldiiriildi.j, 30 askeryaralandr. QatrEmada 1 kobra helikopteri de dUEiiri.ildir. I Bitlis'in Hizan ilqesinde TC ordu birliklerinin yola doqedikleri mayrnlara basan 2 askerden f i 6ldii, I'i de yaralandr. I Bitlis'e bagh Kelhok k6yir yakrnlannda I goban TC gUqleri tarafrndan oldirri.rldir. I Adryaman'rn krrsal kesiminde di4man gUqleriyle gerilla gi.jqleri arasrnda meydana gelen qatrqmada qok sayrda dtigman askeri oldiirUldii.

rambagr) korucu kdyirne gerillalar tarafrndan yaprlan baskrnda I korucu yakrnr oldiiriildil, 2 korucu yakrnr

I Yiiksekova rlqesine baQlr D6leyz6 (Krsrklr) Taburu gerilla gUqlerrnce basrldr. Baskrnda 10 dUqman askeri oldiirijldi.r, qok sayrda asker yaralandr, 2 asker de gerillalar tarafrndan esir alrndr. Eylemde 2 adel MG-3 ve bunlara ait kurqunlar, I adet RPG-7 roketatarr, 3 adet G-3 silahr, I adet gece di.irbirnii, I adet telsiz ve qok sayrda qarlore el konuldu. I Krzrltepe ilqesine baQlr Trlades, Mrstefamrlrk ve Golye (GotlU) t<oyteri ile Derik ilqesine baQh Oesra Hiseyne Oenco (Ath) ve Mesteqiyajor kdylerini basan gerillalar koy ilkokullarrnr ateqe vererek yaktrlar. I Diyarbakrr'rn Ergani ilgesi yakrn-

gerilla baskrnlarrnda 2 kdy ilkokulu ateEe verildi. ! Malatya'nrn DoQanqehir ilqesi Kurucuova mevkiinde, gerilla gtjqleriyle TC gtiqleri arasrnda qrkan qatrgmada 1 duqman askeri oldiiri.ildti. I Qukurca ilgesinde Serbest Srnrr Jandarma Karakolu'na dtizenlenen gerilla baskrnrnda 9 dUqman askeri ve I astsubay 6ldi.iri.lldi.i, I MuE Eehir merkezini basan gerilla birlikleri telefon ve elektrik direkleriyle 2 dozeri imha ettiler, 2 bekqinin silahrna da el koydular.

Batman'rn Kozluk ilqesrne baglr Trmok (GUmi.jEorglr) koytr jandarma karakoluna gerillalar tarafrndan duzenlenen baskrnda 60 duqman askeri 6ldi.rriildir. Ayrrca gerillalar tarafrndan yola ddqenen mayrna Qarpan askerlerden 7'si olUrken, 5 araq da imha oldu. I ARGK gerillalarrnrn Sason Jan-

ffi

darma Karakolu'na di2enledikleri baskrnda qok sayrda di.iqman askeri 6ldirriildU. I Batman'da S6ban6 (KarameEe) koyiJnde I saQhk ocaQrve I ilkokul gerillalar tarafrndan ateEe verildi. gerillaladijEman gi.rqleriyle qrkan qatrqmada 2 dijEman askeri 6ldii, I yizbagrve 9 asker de yaralandr. I Batman'da gerillalarrn kurduQu pusu sonucu ozel tim elemanlarrndan 2'si 6ldiirirldii, 2'si ile birlikte 2 asker de yaralandr. I Dicle ilqesi $exmalan korucu koyUnii basan ARGK gerillalarr, 3 korucuyu oldilrdiiler. dijqman operasyonlarrnd4

nn pusu atmasr sonucu

29 Temmuz 1993

I

Mersin'de Karacailyas Belediyesi'ne ait I araq ARGK qehir gerillalarrnca atege verildi. 500 milyon lira civannda maddi hasar rneydana geldi, I Sason'a baQh Bozrka (Kaleyolu)

kdyiindeki korucularrn silah brrakmasrndan sonra koyli basan som[ir-

geci TC ordu birlikleri 2 evi yaktrlar, 9 kdyliryU de gdzaltrna aldrlar. I Mdki ilqesi yakrnlarrnda yola doEenen mayrna Qarpan minibiis iqindeki 4 kiEi aQrr yaralandr. I Lice'de yol kontrolii yapan dUqman gUqleriyle ARGK gerillalarr arasrnda qrkan qatrgmada 2 gerilla qehit dUqtU. I Nusaybin'e baQh Crbrltin6 koyiinde Ahmet Ytldrnm adrndaki yurtsever kontralar tarafrndan oldi.lrirldii. I Hazro ilqesinde dtiqman gUqlerinin gozaltrna aldrQr Hazro Belediye Baqkanr'rn oQlu Yiicel Dolan igkence sonucu katledildi.

30 Temmuz 1993

I

AQrr'nrn Taqhgayrr ilqesi yakrnla-

gozaltrna ahndr. I Bdspin diiqman taburuna ydne-

hir, Kemal KAPlCl, Welat. I Mq-Bingolsrnrrrnda bulunan He-

lik ARGK gerillalarrnrn

vit kdyUnti basan korucular ve dijqman birlikleri 100 evi yaktrlar, qok

gerQe-

kleqtirdikleri saldrrrda B dUgman askeri 6ldirrUldU, I 0 asker yaralandr, 4 tank da imha edildi.

31 Temmuz 1993

!

ElazrQ-Dersim karayolu gerillalar tarafrndan kesilerek kimlik kontroli.l ve propaganda yaprldr. I ARGK gerillalarr Dersim merkezinde 2 polisi oldUrdU. Ayrrca DSi binasr da tahrip edilerek biiyUk hasar meydana getirildi. I Gerilla gUqlerinin Kozluk ilqe merkezini basarak, TC'ye ait kurum

ve kuruluglarr roketatar ve

uzun

namlulu silahlarla taramalarr sonucu kurum ve kuruluqlarda 6nemli hasar meydana geldi. Gerillalarrn ilqeyi terk etmelerinden sonra diiEman gi.iqleri birqok iqyerini tahrip etti. I Silvan'a baQh Boqat kdyUnir basan gerillalar, 6 koy korucu yakrnrnr rehin aldrlar. I Silopi'ye bagh GdrilmlU Jandarma Taburu, ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Baskrnda 2 panzer imha edildi, I korucu 6ldi.lrillilrken, I korucu da yaralandr.

I Savur ilgesi Barman (YeEilalan) koyi.jnii basan gerillalar, 2 korucu gocu$unu rehin aldrlar. I Marag'rn Nurhak daQlarrnda TUrk ordu gi.iqleriyle gerilla gUqleri arasrnda qrkan gatrqmada 1 6zel tim komiseri, 22 diiqman askeri 6ldiirilldti. SdmUrgecr ordu giiqlerinin kimyasal silah kullandrQr qatrEmada

sayrda hayvanr telef ettiler. I Antep-lndnir caddesinde kontralarrn saldrrrsrna uQrayan Halil Ozmen aQrr yaralandr. I Antep'te M. Selim $ahin ile kamyon Eofori.i Abdullah Durmug adh yurtseverler kontralar tarafrndan 6ldi.lrirldiiler. 1

I

Alustos 1993

Pazarcrk ilqesine baglr Narlr nahiyesi Karahasan kdyUnde Ayge Rani (35), Elif Rani (7)ve Gozden Rani (4) kontra elemanlarrnca baltayla parqalanarak 6ldUrrlld iiler. I Diyarbakrr'da kimligi belirsiz kiEilerin saldrrrsrna uQrayan Azat Doster adh kiqi 6ldiirUldi.j. I Diyarbakrr'da seyyar satrcrlrk yapan Cemal Burkay kimliQi belirsiz kiEilerce 6ldiirUldii. I ElazrQ'rn Alacakaya ilqesinden Ferrokrom tesislerine giden bir aracrn taranmasr sonucu araqta bulunan 3 kigi 6ldi.l, I kiEi de yaralandr. I Bing6l merkeze baQh Yekmal (Dolu Tekne) koyi.ini.i basan gerillalar daha once yaptrQr ihbarl I gerillanrn qehit olmasrna neden olan k6y muhtarrnr kaqrrdrlar. I Bing6l'e bagh Elmal kdyUne baskrn dizenleyen ARGK gerillalan koyde bulunan dinlenme tesislerine ait 3 binayr ateEe verdiler. I Ezurum'un Tekman ilgesine bagh inceli ve Yerkoy kdylerine yaprlan

3 ASustos 1993

I

istanbul-GaziosmanpaEa'da di.qmana ajanhk yapan Abdullah Polat, ARGK qehir gerillalannca cezalandrrrldr.

I

ARGK gerillalarr Dersim'in Pilltr-

mUr ilqe merkezini basarak, Jandar-

Polis lojmanlarrnr, Tarrm llqe Miidiirli.jQtr'ni.i, Petrol Ofisi benzin istasyonunu ve 2 tankeri ateEe verdiler. Eylemde 2 kigi yaralandr. I Van'rn Qatak ilqesine baQlr Fenrnrs (Uvecik) korucu koyijnij basan ARGK gerillalarr ileTC ordu birlikleri ve korucular arasrnda qrkan qatrEmada 2 dtigman askeri oldi.iri.rldil, korucu da yaralandr. I $emdinli'de bulunan Aktiittin Jandarma Karakolu'na di.2enlenen baskrnda I dirgman askeri 6ldi.iriililrken, 2 asker de yaralandr. I Erzurum'un Hrnts ilqesine baQh Kahlik, $abedin, Aruz (Yolirsti.i), Armasi ve Demirci kdylerine baskrn di.izenleyen ARGK gerillalarr bu k6ylerde bulunan ilkokullarr yaktrlar. Gerilla baskrnrndan sonra TC girqleri, halkrn l.izerine rastgele ateq aqmasr sonucu qok sayrda kiqi yaralandr. Toplam 40 kiqiyi gozaltrna aldr. I Dersim-Elazrg yolu i2erinde bulunan I un fabrikasr gerillalar tarafrndan yakrldr, fabrika bekgilerine ait 2 adet G-3 silahrna da el konuldu. I Qukurca-Pinyaniq mrntrkasrnda ma Merkez KomutanhQr'nr,

1

diiqman birlikleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 3 askeri oldUriildU.


4

Alustos 1993

I Diyarbakrr qehir merkezinde

I

yurtsevere ait berber dilkkanr kontralar tarafrndan bombalandr. I ARGK gerillalarrnrn, Yirksekova ilqesindeki Role lstasyon Karakolu'-

na dizenledikleri baskrnda, 1 i.istteQmen, I uzman QavuQ, 6 asker ve 2 korucu oldi.rrirldLr. Baskrnda 4 korucu ve 2 asker de yaralandr.

I Silvan ilqesinde Mala Elika (Kazandagr) Karakolu'na gerillalarrn diizenlediklerr eylemde, 26 di.iEman askeri oldirriildii. Baskrn sonrasr operasyonlarda halkrn i2erine rastgele ateg aqrlmasr sonucu 5 kdylii yaralandr, 30 koyli.i de gozaltrna alrndr. I Diyarbakrr'da tuhafiyecilik yapan Murat Qobanoglu kimliQi belirsiz kigrler taraf rndan 6ldiiritldir. I lran srnrrrnda bulunan Esendere Giimrirk Kaprsr ARGK gerillalarr tarafrndan 3 saat boyunca kontrol ald ijgmanr n baqlattrQr

trnda tutuldu. Gerillalar 150 aracr durdurarak kimlik kontroli.r ve propaganda yaptr. Eylemde I oto ve 2 panzer de rmha edildr. I ARGK Eehir gerillalart, Mersin PTT Atag Deposu ile Mersin Belediyesi asfalt qantiyesine yaptrklarr saldrrrda 3 kamyonu ateqe verdiler. I Dersim merkezde 2 ilkokulgerillalar tarafrndan yakrldr. I 28 Temmu tarihinde TC gi.lqleri tarafrndan kaqrrrlan Gijndem gazetesr Bitlis muhabiri Ferhat Tepe'nin cesedi ElazrQ'rn Hazar Golir yakrnlarrnda bulundu.

5

Alustos 1993

I Mdki ilgesine baQh Kavakbagr nahiyesinde gerillalarrn pusu atmast scnucu $ekak aEiretinden olan 32 korucu oldi.jri.iliirken, I 5 korucu yaralandr. Koruculara ait 6 araq imha edildi. Gerillalar 3 milyara da el koydu. I Solhan ilqesine baQlr Arslanbeyli kdyUnUn Konakbagr mezrasrna bas' krn diizenleyen kimlrQr belirsiz krsiler I I kiqiyi oldiirdirler. I Bingol'irn Eskikardeq k6yi.r yol ayrrmrnda devriye gezen dUqman glrqlerine gerillalar taraftndan aqrlan ateq sonucu I asker yaralandr. I Baykan'a bagh Qaykan ve Ziya ret beldeleri arasrnda yolu kesen gerrllalarrn Kermat6 karakol komutanrnrn da rqrnde bulunduQu korucu aracrnr taramasr sonucu karakol komutanr aQrr yaralandr. I 3l AQrctos tarihinde Nurhak daQlarrnda grkan qatrqmada qehit diJqen Kamber YAVUZ'un Adryaman'da dUzenlenen cenaze t6renine 3 bin kiqi katrldr. Torende "Bi1i Serok APO, Biji PKK ve Hewal Kamber

Namr-

rrn" sloganlarr attldr.

I Diyarbaktr'tn Qrnar rlcesr Milli EQitim Mildtirir Mecrt Yalqrn kimliQr belirsiz kiEiler taraft ndan 0ldirri.ild ii. I Sarrkamrq'a ARGK gerillalarrnrn dUzenledikleri baskrnda 2 korucu yakrnr 6ldtiri.ildii, koruculara ait 2 ev de

yakrldr.

I Dersim-Ovacrk karayolunun gerillalar tarafrndan kesilmesi sonucu, TC gijqleriyle qrkan qatrqmada 4 asker oldirrilldU, 5 asker de yaralandr. I Mardin'e baQh Omeryan Mrqr6 koyi.i yoluna gerillalar tarafrndan doqenen mayrnrn patlamasr sonucu 2 korucu 6ldtr, I TEK memuru yaralandt. 6 Alustos 1993

I

Adryaman merkez ve qevre koylere di.gman girglerrnin yaptrklan baskrnlarda 100 kiqr gozaltrna ahndr. I Adryaman'a baQh fuik (Yazrbah) kdy0nde dUqman girqleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada Fatma Daymaz adlr gerilla yarah olarak di.rEman gUqlerine esir di4tU. IHakkari-Yiiksekova karayolu ARGK gerillalarr tarafrndan 2 saat boyunca kesilerek kimlik kontroli.r

yaprldr.

landr.

I Bitlis'in Hizan ilqesinde

I Gabbar-Bzenke yoluna gerilla-

Xeyda kdyli korucularryla gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada Sevdin MUTLU (Bigar) adh gerilla qehit dilqti.i. QatrEmanrn olduQu giln Xeyda k6yi) korucularrndan 40 korucu silahlarrnr brrakarak istifa etti. I KiQr-Damlrca korucu koyi.inir basan ARGK gerillalarrnrn korucularla girdikleri qatrgmada I korucu yaralandr. Koruculara ait 8 adet silah, 1300 adet mermi, 32 adet Earj61 I adet askeri yelek ve 100 Avustralya dolarrna el konuldu. I Bingdl'e baQlr Yayladere elektrik trafosu gerillalar tarafrndan imha edildi. I Mardin'in Miqr6 koyii korucularrnrn halka saldrrmasr sonucu qrkan qatrgmada, halk 2 korucuyu oldiirdU, I korucuyu da yaraladr. 7 A6ustos 1993

I

Siirt'ten $rrnak'rn GUqliikonak il-

qesine askeri malzeme

taqryan

araqlara ARGK gerillalarrnrn dizenledrQi saldrrrda 4 araq goforii 6ldU-

riildil.

I

Diyarbakrr'rn Qrnar ilqesine baQh

Guco ile Kubuk koyleri arasrnda

korucularla gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada 6 korucu oldilri.rldi.r, 6 gerilla da gehit diigtii. I Mug'un Konutbekler (Anzar) koy

Muhyettin Tagtekin (60)adh yurtsevel kontralar tarafrndan 6ldiiimamr

rilldu. I Diyarbakrr-BaQlar-KuruQeEme semtinde Hasan Okur ve Osman Goker'e ait di.ikkanlarrn bombalanmasr sonucu, Hasan Okur ve Osman Goker yaqamlarrnr yitirdi. I Sason-Davistik koyiinde, bir korucu babasrnrn ARGK gerillalarr tarafrndan esir ahnmasr sonucu 7 korucu silahlarrnr brrakarak istifa ettiler. Korucular, I adet kalagnikof, I adet bruno silahrnr da gerillalara teslrm ettiler. I lQdrr'da I alan ve bir koy korucusu gerillalar tarafrndan 6ldirrirldrl. Alana ait srlaha el konuldu. I ldrl'de 2 a1an, gerillalar tarafrndan cezalandrrrldr. I iait'ae ARGK gerillalarrnrn duEman birliklerine kurdu$u pusuda 2 asker 6ld i.lri.ild i.i. I Nusaybin'de TC gi.rgleriyle gerillalar araj;rnda qrkan qatrqmada Serdar YAGIZ adh gerilla Eehit di.lqtii. I Varto'da karayollarrna ait bir Eantiye ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Eylemde I dozer, I kamyon imha edildi, 19 milyon lira paraya el konuldu. I Kozluk ilqe merkeziyakrnlarrnda Mehmet Sanelqi, oglu ve iki akrabasr gerillalar tarafrndan oldiirUldi.l. Bu Eahrslar 1985'te 8 gerillanrn, 1988'de yine bir grup gerillanrn qahadetine yol aqmrqlardr. ! Solhan'a baQlr Geliye H0ra mrntrkasrna baskrn dizenleyen gerillalar koruculara ait I 4 baq koyuna el koydular.

8

Alustos 1993

I Silvan'a baQh Sidekne koyir korucularrndan 50 korucu silahlarrnr ve koruculuQu brraktr. I Agrr'ya baQh 8 koy, toplu halde koruculuQu ve silahlannr brraktr. 8 koydeki toplam korucu sayrsr 92'dir. I ARGK gerillalarrnrn KerboranKerbenk Karakolu'na kurduQu pusuda 20 koy korucusu ile diigman askeri 6ldilrtildii. I Uludere'ye baQh Krror-$rvet arasrnda gerillalar tarafrndan yola d6qenen mayrna qarpan bir panzer ve iqindeki d[qman askerleri imha oldu. I Uludere'ye bagh Becuh-Krror arasrndaki yola doqenen mayrnrn patlamasl sonucu 2 kdy korucusu ve I kadrn cildi.l, 2 kdy korucusu da yara-

Torende "$ehit Namirin, Ferhatlar olmez, Kirrdistan fagizme mezar olacak" sloganlarr atrldr. Ayrrca Bitlis esnafi Ferhat Tepe'nin katledilmesini protesto etmek amacryla kepenklerini indirdi. dr.

larrn dOEediQi mayrna qarpan bir korucu traktorlr imha oldu.

I Beytiigqebap'ta gerilla gi.iqleriyle TC ordu gUqleri arasrnda qrkan qatrqmada 2 k6y korucusu, 2 asker

I $rrnak'ta I helikopter taraf ndan d i.igi.iri.jld r

gerillalar

iJ.

I Batnran'da kontra elemanlan, Selim O!uz, Ekrem Kavgin (Belediye iqqisi)ve Mehmet Yagar (DEP ilyesi) adh yurtseverleri katlettiler. I Sason'a bagh Gezike kdy0ne baskrn di2enleyen TC gi.iqleri halktan I kiqiyi katlettiler. I Diyarbakrr'rn Qermik ilqesine bagh Ziblik kdyiinde 4 korucu ve 4 korucu yakrnr gerillalar tarafrndan 6ldiiri.rldir. I Bitlis'e baQh Mag6biyan koyi) Hezo (Kuglu) mezrasr diigman gUqleri tarafrndan bombalandr. Bombalama sonucu halktan I kiqi 6ldir, f ARGK gerillalarr Tatvan-Van karayolunu keserek kimlik kontroli.r ve propaganda yaptrlar. TEK'e ait I TlR, 2 kamyon da imha edildi. I Mutki'ye baQh Asprncar (Ustyay-

la) koytr muhtarr korucular taraftndan 6ldiirilldii. I ARGK gerillalan, Uludere'ye baglr Kalemli koyiine baskrn di.Jzenleyerek koruculara ait 3 eviyaktrlar, Baskrnda 3 korucu da yaralandr. I Mtrtki'ye baQh Altrnak k6yU muhtarr gerillalar tarafrndan oldilrirldil. I Baykan'da 4l korucu silahlarrnr brrakarak istifa etti. I Kozluk'ta kepenk kapatmayan ve devletle iliqki iqinde olan 4 di.lkkana gerillalar tarafrndan bomba atrldr. I Diyarbakrr'rn Qermik ilqesine baskrn dizenleyen gerillalar, ilqede bulunan Mermer lgletmesi'ne ait 4 adet kalaqnikof silaha el koydu. I Malazgirt-Xrrb6 karayolunda bulunan elektrik santrah gerillalar tarafrndan imha edildi. I Siverek-Gir6sor koyiine gerillalarrn yaptrgr baskrnda 2 alan oldi.jri..ildi..i.

9 A6ustos 1993

I idil ilqesine bagh Dike fforilk) koyU muhtarrve kardeqi gerillalar ta-

rafrndan oldirrtrldii. I Batman'rn Kozluk ilqesine baQlr Melefon (Tuzlagoz) kdyUnde devletle iqbirliQi iqinde olan 3 kigi gerillalar tarafrndan cezalandrrrldr. I Solhan'a baQh Kale kdyiinde koruculara ait 3 ev yakrldr. I Muq-Hask6y arasrndaki karayollarrna ait bir Eantiyeye baskrn dilzenleyleyen gerillalar, 100 fiinye, 40 dinamit lokumuna el koydular. I Nusaybin'e baQh Grnn6 k6ytindeki radyolink merkezi ve merkezi koruyan karakol gerillalar taraf rndan basrldr. Onemli tahribatlarrn olduQu saldrrrda diiEmanrn kayrplarr hakkrnda kesin bilgi ahnamadr. I Erzurum'da karayollarrna ait bir yakrt istasyonu gerillalar tarafrndan yakrldr.

I

Uludere-$i kdyii yoluna d6genen maylna qarpan traktorde 3 korucu 6ldir, 6 korucu yaralandr. I Kerboran-Kerben Karakolu'na gerillalarrn dUzenledigi baskrnda di.iE-

man gijqlerinden

20 asker ve

prldr.

I 4 Agustos'ta.TC gUgleri

tarafrndan katledilen Ozgiir Gi.lndem gazetesi Bitlis muhabiri Ferhat Tepe'nin cenaze tdrenine 5 bin kiqi katrl-

I

Baqkale'ye bagh Esenyamag k6-

arasrnda qrkan qatrqmada

I Gerilla birliklerinin Digor'a yaptrklarr baskrnda TC'ye ait resmi kuruluglarr agrr silahlarla tarandr. I Hamur Jandarma Karakolu'nu basan gerillalar ile dtlqman gUqleriarasrnda grkan qatrEmada 2 asker 6ldi.rri.lldi.r, 8 asker de yaralandr. I Bing6l'e baQh Sancak ilqesijandarma karakolu'nu basan ARGK gerillalarr karakol komutanr ve 2 di.rgman askerini 6ldUrdiiler, 2 askeri de yaraladrlar. I AQrr'nrn Hamur ilqesini basan TC gliqleri 100 kiqiyi gdzaltrna aldrlar. I Hamur'a baskrn di.2enleyen gerilla gtiqleri I korucuyu 6ldi.lrdii. I Urfa'nrn Suruq ilqesinde diigmanla iqbirliQi iginde olan I ajan, gerillalar taraf rndan cezalandrrrld r. I Urfa'nrn Siverek ilqesine baQh Qixrik k6yUne baskrn d(2enleyen ARGK gerillalarr 5 korucuyu oldtirdiiler.

yaktrlar.

I Bingol'un Genq ilqesinden Qoy koyiine giden korucu minibi..isi..ine ARGK gerillalarr tarafrndan aqrlan ateq sonucu B korucu ve yakrnr ol-

landr,

Suruq'a bag[ Akoren, Kosa (Koseler), Masen (Qaykara) ve Cendo (AQrntag) kdylerinde toplam 7 korucu silahlarrnr brrakarak istifa etti. I Uludere'de ARGK gerillalarrnrn TC gtiqlerine kurduQu pusuda l2 di.igman askeri dldi.rrlildii, 2 asker yaralandr. I Muq'a baQh Kani k6yUnde devletle iEbirligi iqinde olan I kigigerillalar taraf rndan cezalandr rrldr. I Genq-BaErr kdyUnde 4 korucu silahlarrnr brrakarak istifa etti. I idil'e baskrn diizenleyen gerilla birlikleri polis lojmanlarr ve kaymakamrn evini silahlarla taradrlar. Ayrrca I panzer de imha edildi. I KiQr'ya baQh Arok kdyUne baskrn di.jzenleyen gerillalar, koruculara ait l1 adet kalaqnikof ve 28 jarjdre el koydular. I Savur'da gerillalarrn yola doqedikleri mayrna Qarpan koruculardan 7'siyaralandr. I Sivas'a baQh Divrigi ilqe merkezinde 2000 kiqiTC devletinin KUrdistan'daki katliamlarrnr protesto etmek amacryla yUrtytiq dilzenledi. I Gerilla birlikleri Karhova-Yedisu arasr ile Solhan-Karhova arastnda yollarr bombaladrlar.

I

11

Aiustos 1993

Nusaybin-Cizre karayolunu kesen ARGK gerillalarr qok sayrda aracr durdurarak kimlik kontrolil ve halka y6nelik propaganda yaptrlar. Hakkari karayolu gerillalar tarafrndan kesilerek 3 dozer, 2 taksive yol kenarrnda bulunan I tavuk qiftliQi ateEe verilerek yakrldr.

I

12

Qrrav mevkiinde diiEmanla gerilla giiqleri arasrnda qrka;r qatrEmada qok sayrda asker oldii, t helikopter dilqilri.rldii I gerilla da gehit di.jgti.l. I $rrnak-Eruh karayolunda dtig-

I tank,

Aiustos 1993

I

Savur'da dirqmanla gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada I astsubay, 8 asker oldirrilldi.r. Qatrgmada 3 gerilla da qehit diiqtti. Diyarbakrr'rn Ergani ilqesi yaktnlarrnda bulunan karayollarrna ait Asfalt $antiyesi ARGK gerillalarr tara' frndan basrldr. Baskrnda I grayder ve inter kamyonu ateqe verilerek yakrldr. Hasann 5 milyar civartnda olduQu .. ARGK gerillalarrnrn Uziimlli Taburu'na dizenledikleri baskrnda 23 asker 6ldi.iri.ili.irken, 3 gerrlla da qehit dtigti.i. Eylemde 9 adet G-3 silahr ele geqirildi. Diyarbakrr'da seyyar satrctltk yapan Mikail Alp adrndaki yurtsever kontralar tarafrndan 6ldiiri.lldU.

I

bildirildi.

I

13 A6ustos 1993

I

ARGK gerillalarrnrn Qukurca'ya

baQh Deqtan (Uzi.lmli.l) Karakolu'na yaptrklarr baskrnda, 9 asker old0riildii, kimliQi tespti edilemeyen 5 gerilla da gehit duqtti. idil'e baQh Hespist (Yarbaqr) k6yirne baskrn dizenleyen TC gtiqleri I O0 evi ateEe vererek yaktrlar. Arahk ilqesinde BM lnEaat $antiyesi'ni basan ARGK gerillalarr qantiyeyi ateEe vererek yaktrlar. Gerillalar gantiyede bulunan 5 telsize de el koydular. Daha sonra gerillalar kaymakamlrk, jandarma, emniyet ve diQer resmi kuruluglara taciz ateqinde bulundular. Arahk karayolu [zerindeki kdprU de gerillalar taraftndan imha edildi. Ergani ilqesrne baQlr Salar Tren lstasyonu gerillalar tarafrndan yakrldr, Eylem sonrasrnda TC gtiqleri ilqe merkezini taciz ateqine tuttular. Diyarbakrr-Batman arasrnda bulunan Balman Baraj $antiyesi gerillalar tarafrndan basrldr. Baskrnda 30 araq imha edildi. Dargeqit ilqe merkezine baskrn di.izenleyen gerillalarla diiqman giiqleri arasrnda qrkan qatrqmada I teQ' men ve I asker 6ldi.lritldi.i. Siirt-Kurtalan arasrnda bulunan ormanhk alan TC gi.iqleri taraftndan

I I

t

I I

I

yakrldr.

!

Hozat ilqesine bagh Tavuklu koyii ilkokulu gerillalar tarafrndan yakrldr. Elazrg'rn Alacakaya ilqesine baQh Giirqubuk koyi.inde 5 korucu silahlarrnr brrakarak istifa etti. ARGK gerillalarr Bulanrk-Hasan mrntrkasr yol yaprmrnda kullanrlan 2 kamyonu ateqe vererek yaktrlar.

I

f

I

I

mana kurulan pusuda

ast-

I

dUri.ildii,

I $emdinli'ye baQh Brdaze kdytinii basan gerillalar koruculara ait 2 evi yaktrlar. 6 korucu da gerillalar tarafrndan rehin ahndr. I Dersim'de ARGK gerillalarr tarafrndan I helikopterin diiqi.iriilmesi sonucu I yarbay, I kurmay binbaqr ve 1 pilot teQmen oldi.i. Helikopterin iqinde bulunarr diQer 3 kigi de yara-

I

teQmen 6ldUrirld0.

I

I Siverek'e bagh Gir6sor kdyiine baskrn di.izenleyen gerilla birlikleri koruculara ait 4 evi ateqe vererek

I

qete 6ldlirUldU. I Yi.iksekova'ya baQh $rle koyiinde 32 korucu silahlarrnr brrakarak istifa etti. I Hakkari'nin Piyaniq koyi.inde qetelere ait 1600 koyuna el konuldu. I Yiiksekova-$emdinli yolu gerillalar tarafrndan kesildi. 100 civarrnda aracrn durdurulduQu eylemde kimlik kontrolii ve propaganda ya-

6ldi.lrirldi.l.

yiinde devlet gUqleriyle gerillalar

10Alustos 1993

6ldirrUldU.

men yakarak 5 kdylilyU de kurEuna dizdiler. Operasyondan ddnen TC gUglerinin ARGK gerillalarrnrn pususuna dgmeleri sonucu l0 asker

I

ugaksavar imha edildi. I $rrnak-Uh.rdere karayolunda di.igman birliklerine kurulan pusuda 2 cemse imha edildi. Diiqmanrn kayrplarr konusunda kesin bilgi ahnamadr.

I Mardin'in Savur ilgesine baQlt Baqeys6 (Kdprillir) kdytine baskrn diizenleyen TC giiqleri kdyti tama-

$emdinli'ye baQh Gerdi mrntrkasrnda 80 kUqiik baE hayvana gerillalar tarafrndan el konuldu. Yirksekova-Esendere karayolu geastrillalar tarafrndan kesilerek subay, I asker esir ahndr. YUksekova'da 1 kontra elemant ARGK gerillalarr tarafrndan ceza-

I

I

I

landrrrldr.

14

Alustos 1993

I

Derik-Mazrdagr yolunu kesen gerillalar, kimlik kontrolii ve propaganda yaptrlar. lstanbul-Okmeydanr'ndaki Perpa

I


Ticaret Merkezi'rtde 5 Devrimcr Sol militanr devlet gijclerrnce 6ld irri.ildU.

I Varto'ya bagir bir korucu koyi.l gerillalar tarafrndan basrldr. Kesin sonuqlar ulaqamadr, f Bing6l'e bagh Yedisu koyi.ine baskrn dilzenleyen gerrllalar 2 korucu yakrnrnr oldiirdirler. I ARGK gerillalarrnrn Van'rn Qatak ilqesine baQh Nare korucu kdytjne yaptrklarr baskrnda korucu evlerini ateqe verilerek yakrldr. I Digor'a bagh 48 koy, 15 AQustos'u kutlamak iqin yUrtjyuEe gegti. Halkrn lJeerine askerlerin ateq aqmasr sonucu I k6yli.l old0, 100'i.in kerinde kigi de yaralandr. I Erzincan'a baglrYaylabaEr Karakolu'na baskrn diieenleyen gerillalar I y(izbagr, 4 asker ve 2 korucuyu 'l adet G-3, 1 6ldUrdi.ller. Baskrnda adet kalaEnikof silaha el konuldu. gUqleri$etdinli'ye ba$lt MikiI TC te k6yirne di1zenkdikleri baskrnda 7

I

kalaqnikof,

Ayrrca KUrdistan'da ve

karayoluna gerillalarrn d6qediQi mayrnrn patlamasr scnucu I astsubay ve 3 asker oldir.

I ARGK gerillalannrn llani'ye korurt--u

ledikleri basl,.rnda 5 korircu oldi.rrtildir, 4 korucu da yaralandr. I Solhan'a baQlr Fergo Karakolu'na gerillalar tarafrndan baskrn dirzenlendi. DUEman girglerinden qok sayrda 6lij ve yarahnrn olduQu baskrnrn sonuqlarr hakkrnda kesin bilgi edinilemedi. Ayrrca aynr k6yde koruculara ait 4 ev de atege verilerek yakrldr.

15

6lii.

10'dan {azla Polis: 6

I

Erzincan'a baQir Yaylabagr kbyir-

lalan ile diiqman gugleri arasrnda qrkan qatrqmada I lrzmart gavr.rg, I UsteQmen oldilruldii, 1 asker de yaralandr.

I Erzincan'rn merkezine gerrllalarrn draenledik;leri baskrrtda I'i su' bay toplan, 4 diiqnran askeri oldi..rrUldir, 2 aske'r de yaralartdr. I Kontralar Brngol'un Genq rlgesine di.izenlecjikleri baskrnda l3 yagrndaki bir krz qocugunu kurguna dizerek 6ldirrdiiler. I Diyadin'e baglr Yukarr Bazrrgan (Satrcrlar) koyiine gcrillalarrn dizenledikleri baskrnda :l korucu 6ldilri.ildii I ARGK geriili,:-,r'irrrt t-2:3 karayolunda karayolla,r ra ait bakrm a'irre duzenlediklen bas[..,, rda I adc-t dozer, I adet kepge ve 1 adet tanl.e. rmha edildi. I Ezincan'a bagh ilig ilqe:: Sabra kdytne baskrn di2enleyen gerilalar ile dilgrnan guqleri arasrnda qkan qatrgnrada 1 asker 6ldUril,Jii 3 asker de yaralandr.

Ayrtca

diler eylemlerin d<ikii'

mti de gtiyledir: 4 gehir merkezi

3 Eehir 3 ilkokul,

basrldr,

merkezi kepenk indirdi,

ortaokul,

I

Ticaret lisesi,

oca$r ve

36

araba yakrldr.

1

I

sa$hk

22 kby silah brraktr. Bir tren garr yakrldr, Tatvan ytk trenine saldrnldr, trenin iqlemesi

Ear-

durduruldu.

jor,2 adet G3 roketi, B5l7 adet lzinsiz savag b6lgesine giren 6 mermi, 7 adet el telsizi, l0 adet ta- turist belli brr sirre ahkonuldu, eylem banca 4 adet qanta I 2 adet yelek, amacrna ulaqrnca serbest brrakrldrlar. Bu stire igerisinde meydana ge' 6 adet di.lrbi.ln; aynca 87 milyon len kaytplartmrz: ve 100 torba 39 gehit, 4 hafif yarah. imha edilen 4 panzer, 2 tank, 14 askeriaraba, Drigman eline gegen silahlan' mlz: 1 uqaksavar, I adet 120'lik top, 24adetferdisilah, I adeteltelsizi. adet havan,3 adet MG-2 orta

TL erzak. malzemeler:

I oto-

metropollerin Ki.lrdistanl r yurtseverler qeqitli eylem bigimleriyle l5 A$ustos Atrhmr'nrn yrldonUmUnil kutladrlar.

16

Alustos 1993

I Solhan'a baQh Kale

kdyi.i korucularrna y6nelik gerillalarrn yaptrklarr eylemde, koruculara ait evler ateqe verildi. Qatrgmada askerlerden l'i yaralandr; I gerilla gehit dtigtii, I gerilla da yaralandr. f ARGK gerillalarrnrn Dogubeyazrt'taki dtigman taburuna dizenledikleri baskrnda 27 dUqman askerr 6ldirriildU, I Gerillalarrn lQdrr-DoQubeyazrt KabaoQlu Jandarma Karakolu'na diizenledikleri baskrnda l3 asker old[ir[]ldir. I Diyarbakrr'a bagh Ambar koyiine baskrn dUzenleyen ARGK birlikleri 1 kontrayr dldiirdlrler. I Van'rn Qaldrran ilqesi Egekumet korucu k6yiJne baskrn di.zenleyen gerillalar 7 korucuyu oldiirdiiler, I astsubay, 7 korucuyu yaraladrlar. Koruculara ait 3 ev de atege verildi. Ayrrca 2 adet kalagnikof, I adet radyo ve 1 fotoQraf makinesine el konuldu, QatrEmada Rrzgar adrnda bir gerilla da gehit dUgtil I Dersim'e bagh Ovaok Jandarma Karakolu'na baskrn di2enleyen gerillalat qok sayrda dUgman askerini 6ldiirdtjler. Baskrnrn sonuqlarr hakkrnda kesin bilgi edinilemedi. 1

I

7

Alustos 1993

Uludere'nin Roboski-Krror karayolu gerillalar tarafrndan kesilerek krmlik kontroli.i ve propaganda yaprldr, Daha sonra gerillalarrn kurduQu pusuya di.qen 2 arabave iqin-

gerillalarrn kurduQu pusuda qok sayrda dUgman askerinin oldi..lrilldUQir bildirildi. I Savur'da di.igman gtiqleri ile gerillalar arasrnda qatrqma qrktr. Kesin sonuQ ahnamadr. I Solhan'a baQh Kale korucu koyi) yoluna gerillalarrn doqediQi mayrnrn patlamasr sonucu 1 panzer imha oldu, panzerin iqinde bulunan 2 asker 6ldLt.

I Derik rlqe merkezini basan ARGK gerillalarr, TEK binasr ile devlete ait birqok resmi binayr atege verdiler. I Dersim'e bagh Pertek

SaQman

k6yi.ine baskrn dirzenleyen gerillalar

2 lantoldtrrdtller, I kamyon, I mrnibiis, ve 5 evi de ateqe verdiler. I Sason'a baQh Erdemli k6yti gerillalar tarafrndan basrldr, 7 korucu rehin alrndr. Eylemde koruculara ait 5 adet kalaEnikof, 26 adet Earj6r, 935 adet mermi, I adet eltelsizi, I adet di.lrbiin, 5 adet askeriyelek, 3 adet tabanca 29 adet tabanca mermisine el konuldu. I AQrr'da baskrn di2enleyen gerillalar YSE ait 3 arabayr ateqe verdiler,

I

Gerilla birlikleri, Gerciig-Batman

yolunu keserek kimlik kontrolti ve propaganda yaptrlar. Kontrole uymayan 1 kontra arabasr ve iqinde bulunanlar imha edildi. I Hasankel'e bagh Derhave korucu kdyline baskrn di2enleyen gerillalar ile korucular arasrnda grkan qatrgmada I korrcu 6ldi.irtlldii I korucu da yaralandr. Ayrrca koruculara ait 4 ev de atege verilerek yakrldr.

18Alustos 1993 I $rrnak-Besta Bel0gind

asker 6ldiirtildi.l. Zeki adrnda bir gerilla da Eehit di.jEtU. YUksekova'ya baQh Dare korucu k6yti gerillalar tarafrndan basrldr. Baskrnda I adet karnas, 1 adet arbici, 9 adet kalaqnikof ve I adet telsize el konuldu. ARGK gerillalarr Qukurca'ya diizenledikleri baskrnda polis lojmanlarr, hi.rki.lmet konagr, TEK binasrnr a$rr silahlarla taradrlar, Baskrnda 2 adet tabanca 2 adet fotoQraf makinesine el konuldu. Aralrk'a baQh Yukarr Qamurlu k6yijnde dUqmanla igbirligi iginde olan 3 ajan ARGK gerillalarr tarafrndan cezalandrrrldr. idil'de diiqmana ait 1 panzer gerillalar tarafrndan imha edildi, Kurtalan'a baQh Beqere kdyUne baskrn dizenleyen gerillalar I koru-

I

I

I

I I

cuyu 6ldUrdU, I'ni de yaraladrlar. I $rrnak giriqinde 4 panzer gerillalar tarafrndan imha edildi. Cizre-Bazrfte Karakolu gerillalar tarafrndan basrldr. Oli.ive yaralr sayrsr hakkrnda bilgi edinilemedi, Eruh'a bagh Grver kdyUne baskrn dizenleyen ARGK gerillalarr 6 korucuyu esir aldr, koruculara ait 800 koyuna da el koydular. Hakkari'ye baQh Kinyanig kdyUnde koruculara ait 600 koyuna gerillalar el koydular. Hazro-Lice arasrnda operasyona qrkan dUqman giiqlerine gerrllalar tarafrndan pusu atrldr. OIU ve yarah hakkrnda kesin bilgi edinilemedi. Bingdl'e bagh korucu kdyir Dilbe yoluna gerillalarrn ddqediQi mayrnrn patlamasr sonucu 2 korucu 6ldil, I korucu da yaralandr. Kars'a baQh Selim ilqesine baskrn di.izenleyen gerillalar, TC'ye ait birgok resmi kurumu aQrr silahlarla

I !

Karakolu'na gerillalarrn yaptrQr saldrrrda 7

I Diyarbakrr-Hani ilqesi karayolunu kesen gerillalar kimlik kontroli.i ve propaganda yaptrlar. I Uludere YekmalTaburu gerillalar tarafrndan basrldr. Di$man gtJqlerinden qok sayrda 6lii ve yarahntn oldugu eylemin kesin sonuqlarr hakkrndan bilgi edinilemedi. I Yi.iksekova'ya ba$h Xalrtdara k6y[inde 25 korucu gerillalar tarafrndan rehin ahndr. I Yilksekova'ya baQlr Aparta kdyiinii basan gerillalar dUqmanla iqbirliQi iginde olan 4 krEiyi cezalandrrdr. I Bing6l-Genq'te I ajanrn evive I okul gerillalar tarafrndan atege verilerek yakrldr. I Genq'e ba$h Mrgrr Karakolu'nun yoluna ddqenen mayrnrn patlamasr sonucu karakola ezak gdttiren

I

kamyon imha oldu. I Diyarbakrr-Terkan yolu gerillalar tarafrndan kesilerek 1 mtihendis ile I korucunun oQlu rehrn ahndr. I Kulp-Sason karayolu arasrna d6$enen maytnrn patlamasr sonucu 4 di.igman askeri 6ldi.j, I asker de yaralandr.

I Mr.rtki'ye baQlr Herte korucu koyi.ine baskrn di.zenleyen gerillalar ile

I

korucular arasrnda qrkan qatrqmada I korucu 6ldijr0ldi.j, 2 korucu da yaralandr, Qatrqmada Batmanlr Xebat kod isimli gerilla rse qehrt dijqtii. I Karhova'ya baQlr Lrcrk Karakolu'' na baskrn drzenleyen gerrllalar ile diigman gUgleri arasrnda grkan qatrgmada I asker oldirriildii. 2 asker de yaralandr I Gerilla birliklerinin ldil ilqe merkezine dl2enledikleri baskrnda 1 pan' zer imha edildi, birqok resmi kurum ve kurulugda aQrr silahlarla tarandt.

taradrlar.

I

I

matik silahr.

malze-

78 adet ferdi silah, 268 adet

I

Dersim'e baQh QemiEgezek.Gi.ingerillalar tarafrn l',., r L,asrldr I .rjaur da yirj'la.ncl! Baskrnda 3 adet krrnra'.,e 5 inilyr.rnir c! konulou I Sivas'a bagh DvriQi ilqesr elektrik trafosu genllalar tarairdan infia edildi.

subay),

yaralr.

meler:

ba.qr kdyi.r

6 qan 6ldirriildi-i,

oli.i

Kamulagtrrtlan askeri

Alustos 1993

ne baskrn dkenleyen ARGK geril-

96 kayrplarr: yarah.

Toplam eylem sayrs: Toplam dUgman Qete: 88 6li.i, 37 Ajan: l0 Asker: 81 (bunlardan 5'i

I

dtrgtU.

asker yaralandr. I Dersim'in Batman kdyi.J yakrnlarrnda gerillalarrn kurduQu pusuda I panzer ve iqindeki 6zel tim elemanlarr imha edildi. I Dersim-Tllke Karakol'una ezak g6tiiren I helikopter gerillalarrn ate$ aQmasr sonucu yara aldr, I ARGK gerillalarr Agrr Emniyet Binasr'na saldrrr drzenlediler. Kesin sonuqlar hakkrnda bilgi alrnmadr, I Hazro'da bir ajan gerillalar tarafrndan cezalandrrrldr. I Diyarbakrr'a baQh Dicle ilqesinde

meydana $elen olaylarrn bilangosu qiiyledir:

koyline dtzen-

Gerillalar Yijksekova'ya iki defa baskrn dirzenlediler. llgedeki tirm resmi binalar aQrr srlahlarla vuruldu. Baskrn anrnda 2 polis, 4 asker oldi.rrUldii. Geri qekilme esnasrnda askerlere ait mevzilere ddEenen mayrnlara basan 5 asker oldU, 6 asker yaralandr, TC giigleri, gerillalarrn baskrnr ardrndan halkrn trzerrne ateE aqarak birqok kiqiyi yaraladr ve 6ldtirilldi.r. Halka art brrqok ev ise tahrip edildi. I YUksekova'ya baQh Oramar'da gerillalar ile dUEman gtjqleri arasrnda qrkan aynca t helikopter dUqilrilldtr, qatrEmada qok sayrda dUgman askeri oldUriLldii. ! Elbistan'rn Engizek daglarrnda diiEman gilqleriylc gerillalar arasrnda qrkan qatrgnrada 7 gerrlla gehrt

Tiirkiye

nuldu,

! Uludere'ye baQh $rv6t ve Meydan Karakolu'na gerillalarrn diizenledi$i baskrnda 4 asker 6ldtlri.lldi.i. I Uludere-$iv6t karayoluna gerillalarrn dogedigi mayrna garpan I

Garzan'da ateEkesin sona errnesinden bugiine kadar

I Qukurca

Nerba

36 qarj61 1000 adet

kalaqnikof, mermisine el koydular. I Qrrav'da gerillalarrn dgman gUqlerine attrQr pusuda 7 dilEman askeri 6ldi.lr[]ldii, 20 asker de yaralandr, I Malazgirt ilqesinde bir araya gelen binlerce kitle I 5 AQustos Atrhmr'nrn yrldonUmil kutlandr. AteE agan dqnun gqler, sayr dQrenilmeyen halktan insanlarr old[]rdi.i ve yaraladrlar,

kadrnr 6ldi.irdU, 7 kigiyi de yaraladrlar.

baQh

geril- deki 15 asker imha edildi, I qete 2 kamyon yaralandr. Eylemde 2 adet kalaqnikof, I gece di.lrbtlntrne el ko-

Yayladere-Karakoqan yolu

lalar tarafrndan kesildi.

yakrldr. Eylemde I adet akij, 1 adet teybe el konuldu. I Bitlis'e baQh Hizan ilqesine gerillalar tarafrndan diieenlenen baskrnda diiqman gi.iglerinden qok sayrda asker dldtjrtrldtl. Kesin sonuqlar hakkrnda bilgi edinilemedi. I Patnos'a baQh Qekgeko ile Sevin korucu kdylerine baskrn di..lzenleyen gerillalar koruculara ait 9 adet

I I

f ARGK gerillalarr Mutki-Baykan yolunu keserek kimlik kontrolu ve propaganda yaptrlar. Eylemde 3 korucu yakrnr gerillalar tarafrndan rehin ahndr. ARGK gerillalarr Erzrncan'a baQh Egin ilqesinde barajqantiyesini basarak,5 kepqe, I kamyon ve I pikabr ateqe verdiler. ARGK gerillalarrnrn ldil'e baQh File koyi.jnde diiEman giiqlerrne kurdu$u pusuda 1 panzer, 2 cemse imha edildi. Diigman kayrplarr hak' krnda kesin bilgr edrnilemedi.

I I

19

Alustos 1993

I

Uludere-Meydan Karakolu'na baskrn dUzenleyen gerillalar 5 diiEman askerini 6ldirrdiiler. Bitlis-ipek yolu Vadisi'nde 4 korucu koyU (Deqtan6, Rrjlek, Argo, Koqe) silahlarrnr brraktr. Gerillalarrn Hozat-KaraoQlan arasrnda diigman giiqlerine kurduQu pusuda 2 d0Eman askeri 6ldirrUldU. Serhad'a baQh KaQrzman'rn Qendili, SarrkamrE'rn Topveren koylerinde bulunan korucularrn ttimLi silahlarrnr brrakarak istifa ettiler. ARGK gerillalarr Kozluk karayolunu keserek asker, 2 tzman QavuSu esir aldrlar. Cizre-idilarasrnda bulunan Hernebat Karakolu'na gerillalarrn gergekleqtirdikleri baskrnda 8 asker oldiiri.lldti. 8 araqda atege verildi. Qrrav'da di.igmanrn ddqedigi mayrna basan Necmettin BURT adh gerilla gehit dilgt0. Kurtalan-Siirt yolu arasrnda gerillalarrn dUqmana kurdugu prrsu sonucu gok sayrda diiEman askeri 6ldtjri.lldli, 4 cemse ile asker taqryan I otob[rs imha edildi.

I I I I

ll

I I I

20Alustos 1993

I

YUksekova'ya bagh Paye korucu kdytlnde bulunan 73 korucu silahlarrnr ttimden brrakarak istifa ettiler. DEP Diyarbakrr ildelegesiMusa Ak kontrgerilla tarafrndan 6ldiirUldi.l.

I

21

Alustos 1993

lQdrr'a baQh Sultantop, Qiftlik ve Dujik (Dilek) karakollarr ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. 68 dirqman askeri 6ldUri..rld i.r. I Diyarbakrr'rn Silvan ilqesine baskrn diizenleyen gerilla birlikleri ile dijgman gi.lqleri arasrnda qrkan gatrEmada l2 asker oldi.iriildir, I gerilla da yaralandr. .I Diyarbakrr'rn Dicle ilqesine baQh lsmailboQa koyUnde dUEman birlikleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 8 asker 6ldUrUldir. I Dersrm'in Qemiggezek ilqesrkrrsalnda TC birlikleriyle ARGK gerilla birlikleri arasrnda qrkan qatrgma' da 2 dilqman askeri oldirriildir. I Botan'rn Besta mrntrkasrna yonelik operasyona qrkan TC birliklerine gerillalarrn kurduQu pusuda 9 TC askeri 6ldUri.rldU. I Uludere'ye baQh Meydan Karakolu'na gerillalarrn di2enledigi baskrnda 3 d(qman asker oldirrUldii.

I ARGK gerillalarr Sason'a

baQlr

Camalan korucu k6yiintr basarak koruculara ait t0m evleri atege verdiler. I Gerilla birlikleri Mug-Kurtalan tren istasyonunu ateqe vererek yaktrlar. I Bingdl-Genq-Selvr Karayollarr bakrm evi binasr gerrllalar tarafrndan ateqe verildr. I DoQubeyazrt'ta I kontra elemanr gerrllalar tarafrndan oldirrUldti.

22

I

Alustos 1993

ARGK gerillalarrnrn Uludere'ye

baQh Sagrnk Tugayr'na di.zenledik-

leri baskrnda gok sayrda dirqman askeri OldUrtildil. Baskrn hakkrnda kesin bilgi edinilemedi. I Uludere'ye bagh Boryan koyi.i TC gUqleri tarafrndan boqaltrldr, I Diiqman gUqleri Cizre'ye yaptrklarr baskrnda 3 evi atege verdiler.

I

Diyarbakrr'a baQh Lice rlqesinde

gerilla birliklerinin dtiqman g0glerine kurdugu pusuda gok sayrda dUg-

man askeri oldUriildi.r.

I

ARGK gerillalarr Malazgirt'te

I

gantiyeye baskrn d i.zenledi ler. $antrye de hrtiyUk hasar meydana geldi.


Sa,rr"b;)

iusnruur vE oNURUN siMGEsi gANLr lb AcusTos

ATTLTMTNTN

9. YILDONUMU HALKIMIZAKUTLU OLSUN! Tarih boyunca somiirgeciligin Kiirdistan'da insanhk gerqegine reva gcirdiiQti insanr insan olmaktan grkarma her tUrli.l qa$ drqr uygulama ve t[]m insani degerleri ayaklar altrna alma politikasrna karqr, Ktlrdistan halkrnrn partimiz PKK'nin dnciili.iQtinde qaQdaq bir ideoloji ve dijnya gorliqi.l temelinde tarihsel bir sorumlulukla geliqtirdigi insanhk gerqeQinin yoQunlaEmrq ifadesi olan l5 AQustos hamlesinin 10. yrhna girerken halkrmrzr ve ilerici insanhQr bijyilk bir gurur ve coqkuyla selamhyoru. Partimiz PKK'nin dnderli$inde ve Baqkan APO'nun komutasr altrnda I 5 Agustos 1984 Atrlrmr'yla baqlatrlan tarihi hamlenin anlam ve onemi, yarattr$r geliqmeler bugiin birtUn sonuqlanyla birlikte daha iyi ortaya qrkmrE bulunmaktadrr. Qagdaq insanhQrn ileri di.2eylerde

seyrettigi yirminci asnn son qeyreQinde TUrk somiirgeciliQinin her ti.rrl0 yok etme ydntemini ayyuka qrkararak pervasrzca yiiklendi$i ve insanlrk adrna ne varsa bitirme noktasrna getirdigi koleleqtirilmiE, uydulaqtrrrlmrE

bir toplum gerqeQi ortamrnda qoraklaqmrq KUrdistan

topraklarrnda yeniden yeseren rnsanlrk emarelerinin 15 AQustos 1984'te srkrlan kurgunla k6leliQe kargr bir dzgtirli.ik ve insanhk arayrEr qiarrna d6ntqmi.igtlir. Ti.jrkiye ve Kilrdistan halklarrna kan kusturan I 2 Eyl0l faEizminin katmerleqen ter6riryle'!a katliam, ya ihanet" drgrnda hiqbir seqeneQin brrakrlmadrgr kapkaranhk ortamda l5 AQustos Atrhmr insanh$rn yegane qrkrq kaprsr olmuqtur. Her qeyinden mahrum brrakrlmrq bir halkrn, salt bir ulusal qrkrgrndan ote oncelikle insanlrgrn katline karqr, insanlrQr kurtarma ve 6z-

dr$r gibi acrmasrzca silahsz-savunmasrz

insanlarrn katledilmesi ve

boylece kendi tarihlerine bir kara lekenin daha eklenmesi drqrnda hiqbir sonuq vermeyecektir. Bir milyonluk ordu en iist dtizeyde 6zel savaSrn her tilrl[] ydntemlerini kullanarak, teknigin geliqtirdigi bi.ittin imha silahlarrnr kullanarak, binlerce kdytl yakrp yrkarak, Ktirdistan'da dnemli bir bdlgeyi insansrzlaqtrrmasrna raQmen baEarsrz kalan "anhqanlr Ti.irk ordusu" bugijn bu gdrevini cizel bir orduya devretmek istemektedir. Bu aqrkqa "qok ganh" ama katliamlarla bu role kavuEmug ordunun en k6tii bir baEarrsrzhQr deQil de nedir? Milyonluk ordunun her tLirlti deste$e ra$men denetim kuramadrgr ve bugUn Ktirdistan krrsahnda 6nemli oranda denetimin ARGK gi.iqlerimize geqtiQi bir ortamda kurulacak kontrgerilla ordusu ne yapacaktrr? Aqrk ki silahsrz Klirt insanrnr katletmekten, yUrijtiilen kirli savaEr daha da kirletmekten bagka yapacagr hiqbir gey yoktur. Bu aqrk gerqegi herkes bilmek durumunda olmalrdrr. K0rdistan halkr, halk olarak 6ltrmiin, esaretin ve k6leligin qeperini

l5 A$ustos Atrhmr ve tarihsel kararryla yrrtmrgtrr, Kiirt halkr artrk katliamlarla dizginlenecek, esir alrnacak bir halk olmaktan qrkarrlmrqtrr. Belki daha qok katledilir, kutsal topraklar uQruna, insanhk onuru uQrun4 Eeref ve haysiyeti uQruna daha qok Eehit verir, ama ulusal onurundan taviz vermesi ve ulusal k6leliQe yatmayr kabul etmesi asla dijgUnijlemez. Qi.rnkii artrk Kiirdistan halkr eski Klirdistan halkr degildir, QaQdaq OnderliQiyle, askerive siyasal ordulaEmasryla kazanrlan her qeyin trrmanrga geqirdiQitarihsel 6z9iirli.ik hamlesini artrk hiqbir gijq, hrqbir ordq hiqbir kirlisavaq tazr durduramayacaktrr. Savaqarak ordulaEan, ordulaqarak savaQan, savaEla insanhQa

tan'daki

savaQrn aQrr ekonomik yiik0nil Ttirkrye emekqr srnrflarrnrn srrtrna yiJklerken, kontrgerilla ordusunu MH P-RP grbr gerrci-fagist kadrolara dayandrrarak laqist bir klikleEme ve orgutlesmesryle halk-

larrn demokrasi ve 6zgtjrlijk milcadelelerine karEr ona demoklesin krhcr roli.ln0 oynatacaktrr. Ondan da ote bugiJn Turk ordusunun Kilrdistan'da uyguladr$r katliamlar tarihe bir kara leke olarak geqecektir. Bu kara lekenrn sana sirrlllmesine frrsat verme. en azrndan ortak olma! Demokrasi, kardeElik ve birlik istiyorsan somUrgecifagist Trirk ordusuna ve ozel savaQrna karqr savaqmak senrn de gdrevindir. Birlik, kardeqlik ve demokrasi yolu Kijrdrstan'da uygulanan vahget ve katliamlarla stlslenen kirli savaQa kargr crddr savasmak-

tan geqer. Ki.irdistan halkrnrn zor kogullarda geligtrrdrQr mucadele, insanca ya$amanrn, demokratik, egit ve 6zgi.lr halklar toplulugunu yaratmanrn milcadelesidir. Unurtma ki senin de kurtulugun bundan geqer. Bu gerqeQin gerekli krldrQr ortak miicadele ve dayanrqma senin en aslig6revin olduQu gibi kendioz grkarlarrnrn da brr gereQrdrr.

ilerici, demokratik insant(a ve dr,inya kamuoyuna! insanlrk aleminin qa$daqlaqmada belli brr dizeyr yasao,gr guniimi.izde, somiirgeci Ti.rrk devletinin ve ordusunun Kurdrstan da rnsanhk adrna var olan her Eeyr hedelledigr bu agamada .,vgulanan vahqete "dur" demek sadece K0rt halkrnrn deQrl. "rnsa^:r" dryen

$unu bilen PKK hareketi, tilm insani yeteneklerini olaQaniisti.i bir dizeyde konugturarak daha iyi bir dncijlUkle ve zaferi garantileyen tarzryla Ki.irdistan ve dUnya ilerici insanhQrna karqr gorevinde geq-

herkesin gorevidir. lnsan haklarr ve hukukundan, barrs ,e demokrasiden qokqa bahsedilen bu d6nemde, katliamcr T;rk ordusunun insanhQa meydan okurcasrna binlerce kdyij yakrp yiknasr. sivilsavunmasrz insanlarr salt diline, killtijrUne ve ulusal haklarrna sahip qrkryor diye acrmaszca katletmesr hangi mantrkla rzah bulacaktrr? Birtiln bunlar Ki.irdistan halkr gahsrnda ilerici di.inya rnsanlrQrna vurulmuq darbeler deQil midir? Buna karqr seyiro kalmak ve kargr qrkmamak, sesiz kalmak, onaylamak ve ortak olmak anlamrna gelmiyor mu? Bugiin sessiz-sedasz brr diJnya insanlrQr esliQrnde yarrsr bogaltrlan Kiirdistan'da halkrmrzrn haklr savaqrnda gerrllaya karsr acrz-

miq yrllarrn kazanrmlarr temelinde eksiksiz olmanrn ve davayr baEarrya gotiirmenin y0ksek kararhhQrnr daha fazla gostermektedir.

legen gapulcu Tirrk ordusunun tirm uluslararasr savas hukukunu tanrmayarak Batr devletlerinin sunduQu geliEmrs ugak, helrkopter ve tank-

srirece ne kolay baqlayabilmiq, ne de baEladrktan sonra onu kolayca bu sonuca getirebilmiEtir. Qok aqrk ki, blltiln olumsuz kogullara kargr

Yurtsever, fedakar Krirdistan halkl!

larla sivil-savunmasrz Kilrdistan insanlarrna karsr olum kusmasr brr insanhk ayrbr deQil midir? ilerrcr-demokratrk rnsanlrk alemr acrsrndan qaQrn bu d6neminde yaqanan bu vahqet brr kara leke deQrl mrdrr?

tarihin vazgeqilmez krldrQr bir onderliksel hareketi yaratmadan deQil

Yrllardrr qektiQiniz acrlarrn boEa gitmediQi bugi.jn daha iyi goriilmektedir. Elde edilen ulusal kazanrmlar ve mevziler, tarihimizde ilk kez kavuEtuQumuz en onurlu kazanrmlardrr. YUzyrllardrr yoksunlu$unu qektiQiniz biltiin ulusal degerleri can, kan ve emek karErhQrnda

giirli.ik 6zleminin karanhk bir diinyada qakan kurlcrmr olarak l5 AQustos Atrhmr ve ruhu, Kilrdistan'rn tersine qevrilmiq toplum gergeQinde, kiqilikte ve yagamda kendini tanrm4 kendine ydnelme ve kendiniyeniden yaratma bilincinin insanrn var olma isyanrna ddni.iqmesinin niteliksel brr atrlrmr olmuEtur. Hiq qtiphe yok ki Ktirdistan halkr atrlan bu tarihi adrmla geqmiqin baEaga$rya doQru yol alan gidiEatrna, toplum olarak karanhk ve oli.lm drqrnda hiqbir gey vaat etmeyen zoraki yolculuQa "dur" diyerek, kendi tarihinde yeni bir baElangrq yaparak var olmaya insanca yaqamaya ve ileriye ydnelik dzgiirlUkler vaat eden yeni bir tarihi sayfa agmrEtrr. Bugi.in gelinen nokta" yaratrlan deQerler, elde edilen sonuq-

kavuEan, insani-ulusal yeteneklerini konuqturan Ki.rrdistan halk gerqekliQi, bugiin silahlr savaSrnrn onuncu yrlrna giriqin onurunu, gerefini

bilyi.lk

bir coqkuyla

yaqamaktadrr.

Haklr

ve tarihsel

ytirtiy0gil-

ni.l daha da gUglendirmenin derin sorumluluQuyla karqr karErya oldu-

lar bunun ispatrdrr. Bilinen bir gerqektir ki; partimiz ve halkrmrz bu

ml]cadele etmek, nefes almak bile mllmkirn deQildi. Bunun gerekli krldrgr qok koklLr ve tarihsel deQiqim temelinde derinleqtirilmiq bir rdeoloji-politika formasyonuna kavugm4 sabrrla ve rsrarla yoQrulnuq qok qetin bir iq miicadeleden geqerek nefes nefese sijrdi.lriilen brr yaEam, srnrrsrz qaba, fedakarlrk, emek ve binleri agan yijce gahadetlede yol alrnabilmigtir. Yr.rzlerce koyiin yrkrlrqr, yiizlercesinin katliama tabi tutulmasr, tarihte eEine ender rastlanan somiirgeci vahqet ve igkenceyle ig iqe geqmiq bi.lyrik bir direnig sayfasryla bugrinkil PKK

dnderlik gerqeQi, ARGK ordu ve gerilla gerqegi qekillenebilmiqtir. Qok kan dokirlmUE, halk olarak qok cefa gekilmiq ve qekilmektedir. Ancak hiqbir biqimde uctz elde edilmeyen ve ylizyrllardrr halkrmzrn mahrum brrakrldrQr yuce ulusal deQerler yaratrlmrEtrr. Sdmijrgeci Tiirk burjwazisinin tarihi karakterine uygun olarak ardrnda hiqbir qey brrakmamacasrna askeri zulUm ve vahqetine, emperyalist destekli 6zel savag taktiklerine karqr bo$uqa boQuqa trrnakla sdki.llurcesine, ileride halk olarak bu temelde g0qlenebileceQimiz ve insanca bir yaqamrn zalerini yakalayabilecegimiz

kutsal, yilce degerler birikimi-

ne ulaqrlmrqtrr. BugUn KiJrdistan'rn daQlarr, kdyleri ve coQrafyasr gilnde tonlarca bombardrmana hedel olmaktadrr. Kuey-Batr KUrdistan baqtan baEa qok ydnlii bir savaq sahnesine donmijqtiJr. Emperyalizmin desteQinde qagrn en geligmiq tekniQini kullanan TC'nin s6mi.irgeci-katliamcr

sistemi ve Tiirk ordusunun geliqtirilmiE ozel savaq taktikleri hiqbir sonuq vermemiqtir. $anh ordumtuun savag tarzr ve halkrmzrn fedakarhk ve kahramanhk dolu haklr ulusal direniEi karqrsrndaki mahkumiyeti ve yenilgisi gi.in geqtikqe daha net aqrQa qrkmaktadrr. Q[inki.) halkrmrz her geye raQmen baQnnda yarattrQr l5 AQustos'un qanh atrlmryl4 insanca ya$amanln ve bu u$urda sonuna kadar direnme-

nin tarihi kararrnr vermiqtir. Bu atrhm, geqen dokrz yrlhk siirede kanrtlanan onderliQi, ordulagan ve direnen halk gerqekliQiyle bunu gok iyi gdstermigtir. Artrk yUzkarasr kdlece yaQam ve teslimiyetin sayfasrnr yrrtmrqtrr Biitrin deQerleriyle birlikte yeniden doQuq yapan ve zorlu direniE ondrnrnda ulusal yeteneklerine daha yeni yeni kavu-

gan bir halk iqin artrk yok olma ve 6lUm tehlikesi kalmamrqtrr. Bu konuda Ti.irk sdmilrgeciliQinin yok etme ve yok sayma" karar ve fermanr tarihsel gerqeklik karqrsrr rda geqerliliQini yitirmiqtir. KUrdistan halkr, PKK dnderliQindeki,n RGK'nin 9 yrlhk silahh miicadelesiyle cillimti degil, bilyiik bir irade ile ozgiir geleceQini yaratmanrn giiq ve

kudretinde olduQunu ortaya koymuEtur. Silahh ulusal direnigimizin dokr.zuncu yrlrnr tamamlaytp onuncu yrhna ayak bastrgr bugi.inlerde, diiqman cephesinde yaqanan hiiktimet degigikligi ve yeni hiikiimetin tamamen kendini bir cizel sava$ ve kontrgerilla hiikiimeti olarak formi.lle etmesi, dzel savag tazrnr yaygrnlaEtrrarak onun bir parcast olarr ekonomik yatrrrmlarr, yeni profesyonel katliamcr kontgerilla ordularrnr drgtrtlendirmesi, ekonomiden, siyasete, siyasetten k0ltiire, kiiltiirden basrn-yayrna kadar her qeyi sdmi.irgeci imha savaqrnrn hizmetine sunmasr gerqe$iyle karqr kargryayrz. Bu tutum, s6rndrgeci

Tilrk devletinin tarihinde qokqa rastlan-

yakalamrE bulunuyoru, Gelinen tarihsel siireci iyi tanrmak, yakalanan imkanlarr iyi deQerlendirmek durumundayrz. Her ttrrlil zorlu$a raQmen destek sundu$unrz, btiyiik fedakarlrklarla katrlrm gosterdiQiniz, evlat verdiginiz ordumu ARGK, kuruluEunun doktuuncu yrlddniimilnde dLiEmanla boy olqtjqebilecek di.zeye gelmiq, denge ddnemine do$ru hrzla trrmanmaktadrr. Kirrdistan'rn 6nemli stratejik

YUzyrllardrr halkrmrz uzerinde devlet terorllnij pervasrzca uygulayan TC'nin devlet terdriine karqr halkrmrzrn tek grkrs yolu olan kendi ozgilcirne dayalr devrimci halk savaqr, buglrn rlerr brr drzeye varmrqtrr. BarrE, demokrasi ve dzgurliikten

baEka brr amag gutmeyen

partimizin gegen bahar aylarrnda uyguladrQr tek yanlr ateskes

rle

rzattrQr barrE ve demokrasi eli bir kez daha sdmijrgecr Turk devietr-

nin 6zel savaq taktikleri ve terdruyle karsrlanmrstrr. Brr kez daha gerqek suqlu ve terorist yakayr ele vermistrr. Brz temel ulusal haklar ve insanlrk mucadelemizi yirriltmede barrsa da varrz. savasa da varrz. Karqrmrzdakr dijEman devlet terorunden vazgecmeyrp savasta drre-

noktalarrnda denetimini gtln geqtikqe artrrmakladrr. Artrk ozgijr topraklarrnda 6zglrr yagamr yaratmanrn g[iq ve yetenegine gelmiE bulunmaktadrr. BaEta Ulusal Meclis qahEmalan olmak ijzere, ulusal

tiyorsa biz sonuna kadar buna

kurum ve orgtitleri geliqtirerek, devletleqmeye doQru ilk ciddi adrmlarr geliqtirmektedir. Bunu bilen, acizleqen ve qrlgrnlaEan katliamcr

ordumuu altetmesi bu agamadan sonra hrq mumki.in degrldrr. Sorun katliamcr T0rk ordusunun emperyalst devletlerden ve medyalardan aldr$r maddi-manevr destek ve cesarelle savaE kurallanna uymayrp

Ttlrk ordusu, Eimdiye kadar olan hunharhklarrna yenilerini eklemenin en sinsive alqakqa planlannr yapmaktadrr. Yurtsever halkrmrz! Kahraman gerilla ordumu karErsrnda tutunafagist-sdmi.irgeci

mayan dUqman ordusu, sana ydnelmeyi bir koz olarak kullanmaktadrr, DiiEmana koz olmamanrn, yem olmamanrn yolu daha fazla 6rgiitlenmek, daha fazla fedakarhk ve direnmekten geqer. Ulusal cephen-

agrQrz

ve bu konuda hrcbrr sorunu-

mu yoktur. Biz, savaq tarzrmrzla onu altetmesrnr brlrrrz. TC'nrn, denge donemine dayanmrg ve Kiirdistan'rn butijn hijcrelerrne yerlesmrs

sivil-savunmasrz Kurdistanhlara hunharca ve kallegqe yonel mesrd

r

r.

Emperyalist devletlerin bu tarihr suqa ortak olmalarr yenr degrldrr. Eskiye dayanan, kirlr qrkarlarr esas alan bir suglular ortaklrQrdrr.

Ancak buna kargr ilerro-demokratrk insanhQrn sessrz kalmamasr gerektiQi gibi gdrevleri olduQuna da inanryorrz. Ktirdrstan xurtulus

de daha.yetkin yerini al! DQman katliamlarrna karqr serihildanlarda

milcadelesi, ulusal boyutunu goktan aqmrq bulunuyor. Mijcadelenrn

birleq! Oz evlatlanndan oluqan gerilla ordunla daha fazla dayanr$maya gir! Destek ver, evlal ver, daha fazla ordulaq! Seni her gi.ln

boyutu ilerici insanlrQrn sorunuyla yakrndan kenetlenmrs. nsanhQrn ozgrirlijk, demokrasi ve sosyalizm milcadelesinrn odak noktasrna

katleden, uqak ve topla kdyleriniyakrp-yrkan diiEman ordusuna evlat verme! Verene karEr qrk, oz ordunda yerini al, onun korumasr altrna gir! Kendini, canrnr, namusunu, onurunu, haysiyetini koru ve bunu zaferle taqlandrrmanrn kahramanh$rnr goster! Ozgtir topraklarrn,

oturmuqtur. Onunla kenetlenmek, dayanrgmak insanrnr. demokratrm, sosyalistim diyen herkesin gdrevi olduQunu bir kez daha oelr(mekle kendimizi sorumlu gdriiyoru.

dzgiir yaqamrn dzgiir koEullarrna katrl! Ulusal Meclis qahqmalarrna daha aktifqe katrl ve kaderini eline al! Bu temelde Kiirdistanh yurtsever legal-illegal tilm kurum ve kuruluqlarla yaqanan birlik silreci ydnUndeki geliEmelerin onemi bilinmeli, gelinen savaS ve ordulaqma sijreciyle tek qatr altrnda toplanmanrn yakalanmrq qansr yerinde ve zamanrnda deQerlendirilmelidir. Bunun vazgeqilmez bir yurtseverlik gorevi oldugundan hareketle halkrmrzrn

topyekiin ordulaqmasrnda herkes almasr gereken yerini almalrdrr. Topyekiin seferberlik ve ulusal direniE ata$rnrn yaqandrQr bu d6nemde, halkrmrzrn geliqen askerive siyasal ordulaqma si.lrecinden uzak kahp yurtseverlikten

vazgeqmenin artrk hiqbir anlam ifade etmeye-

ceQi bilinmelidir.

ilerici, demokrat Tiirkiye halkt! Drinya devrimsel hareketinin 6nemli bir halkadan gegtili bu tarihi ddneminde, Ki.jrdistan'da geliqen halk savaEr bir devrimci halk otori-

tesini oluqturma a$amasrnr yakalamrqtrr. Salt Kilrdistan halkr iqin degil, t0m diinya devrimci hareketi iqin onemli bir kazanrm oldugu gibi Tiirkiye halkrnrn emekgi srnrflannrn kurtulugu iqin de biryiik bir anlam ve 6nemi vardrr. Bugi.in sdm0rgeci burjwa sistemi Ki.irdis-

lnsanhk onuru ve ozgUrlilk hamlemizin srmgesr olan tarrhr I 5 AQustos Atrhmr'nrn onuncu yrhna ayak basarken. ulusa ve uluslararasr kogullardan kaynaklanan sorunlarr aEmayr qrmdrye kadar becer-

miq olan partimiz PKK'nin 6nderliQrndekr Kirrdrstan halkr, bugijn daha avantajlr ve daha gtrqlij olarak tarrh sahnesrne crkrqrn savaSrnr vermektedir. Kendi dzgUciiyle kurtuluE iqin ayaQa kalkan Kirrdistan halkr, dar ulusal qapta deQil, ideolojisi ve pratrQryle uluslararasr devrime onemli katkrlarla dopdolu olarak, ytiksek on96rirsi.iyle BaEkan APO'nun komutasr altrnda denenmiE, kanrtlanmrq parti qizgisi, dokr.rz yrlhk tecri.ibeyle yoQrulup qeliklegen ordu ve engin fedakar[klarla dolu cephesiyle tarihin biryiik ozgiirlijk akrqrnr daha gijqlir sirrdilrmek kararhh$rnr bir kez daha ilan ediyor, yakrnlaEmrq olan za{ere dek bi.jyi..ik komutan AGIT'lerin l5 AQustos saldrrr ruhuyla ulusal direnig ve kurtuluq savaEtnt trrmandrrarak devam edecektir.

- Yagasn 15 Alustos saldrrr ruhu! - Yagasm ordumuzun onuncu yrl gahlanrgr!

-

Yagasrn PKK, ERNK, ARGK! Yagasrn ulusal

birlik ve ulusal direnig

savagrmrz!

Biri Serok APO! 8 Agustos 1993 PKK.MK

140  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you