Page 1

SERXWEBON JI SERXWEBCTN T IZ/^OIYE EI NCNIETTIR TI$TEX NIN Yrl: 12

oo

/

Sayr: 139

/

Temmuz 1993

/

N

4.- OM

oo

oo

oo

ao

TC'DE BUYUK COaULUS

"Sarag sorwnlulr4u kontsunu milnakaga etmek qok bityilk bir hata idi. Bu mesuliyeti hiq yorulmadan silrekIr br gektlde hagmlanmtza yilklemek gerefurdi." Bunun nedeni ise, bu

rede son bulduQunu ve bizim hakfu-

mtztn nerede bagladQrnt tespitte zorluk qeker ve endige iqinde kalr. EQer bir de rakip bdyle hatalar iglemez de, btitiln kabahati istisnastz

gorirqlerrn sahrbine gore Eoyledir: "Bzim kendt propagandamtz, hasrm

karg tarafa atarsa bu durum daha da fenahklar dogurarak ortaya gkar. fry-

tarafa kAqAk de olsa bir hak verecek olursa, kendi hakkmtzdan giiphe etmek rqrn bir adrm atilmq olur. Boylece topluluk, rakibin hakazhQrnrn ne-

lece halkmz daha akla uygun

Tarrh safalarr aqrldrQrnda her yapraQr katlram, soykrrrm, vahget, talan, acr ve gdzyagr olan TC, giinUmiizde de bu gercegrnr en amansrz bir bicrmde surdirruyor. Kana doymayan vamprr gibr her tarafa dehget sacryor, temiz yapraklarr kanla-barutla krrletryor. DaQlarr ve koyleri aralrksrz bombal ryor. Hrtler faqizmini aratmaya-

cak tarzda insanlarr kurguna diziyor, drrr drrryakryor, canh olarak helikopterlerden atarak katlediyor. Gegmiq yrllarr ve aylarr bir tarafa brrakarak, sadece Temmu ayrnrn birkag gUnUni.r ele aldrQrmrzda" korkunq bir vah-

ve

silrekli bir gekilde yonetilen dilgman propagandau na inanmaya baglar..." Bu sozler, Tijrk egemenlerinin ya-

qet tablosu kargrmrza qrkryor. Ve bi.lti.in bunlar, "demokrasi", "laiklik", "kardeElik" maskeleri altrnda gerqekleEtiriliyor. Temms ayrnrn birkaq gijnliik kanh bilangosu qoyle: I Temmtz gijnij, Diyarbakrr'rn Silvan ilqesine baQlr Bogat koyU korucularr, ordu gi.iqlerinin desteQiyle 23 koyliiyi.r kaqrrarak rehin aldrlar. Kdyli.ilerin akibetinin ne oldugu bilinmiyor. Aynrgtin, Pazarok'a baQL Esmetur koyii Oruglar mezrasrnda koruculuQu kabul etmeyen Mustafa Dogan kurguna dizilerek oldilrirldir.

krndan tanrdrQr ve diinyanrn ise tanrk oldugu en btiyUk faqist-diktat6r Adolf Hitler'e ait. Almanya'nrn Birinci Dilnya Savaqr'nda yenilmesinin kendisince en ciddi nedenini bdyle aqrkhyor "Kavgam" adh kitabrnda. TC 6zel savaq yonetiminin son donemlerindeki politik manevralarrna ve uygulamalarrna baktrQrmrzda, kendisini,'TUrkiye Cumhuriyeti"nin Devam 2. sayfada

Mardin'in Derik ilgesine roketatar ve havan toplarryla saldrran ordu gtjqleri, ilgeyi harabeye qevirdi. 2 Temmrz 1993 tarihinde Adana'da saQ ele geqen ibrahim Kutlu ve Fahri Qelik kurquna dizilerek katledildi. Yine aynr gijn, $rrnak'rn Giiql0koDevam 4. sayfada

PKK Genel Sekreteri Abdullah OCAIAN yoldag deQerlendiriyor:

1 4Temmuz

direniscilerinin anrsrna aklanarak karqhk vermek, kiir tarihe verilen bir karslllktlr l4 Temmu direniqqiliQi, kesintisiz baqarrlarr miimkun krlan bir dev-

Amansz do$a kogullannda gehit di,igen yoldaglanmzl anryoruz YAZIURI 6_ I I . SAYFAIARDA

qok acrdrr ki halk gergekliQimize baktrQrmrzda,

ondan belleksiz bir

halk,

bir

halk

rimcilikle ve bu temelde saQlanan zaferle ulusal kurtuluq mticadele-

hafrzasrnr goktan yitirmiE

mizde yer edinmigtir. insanlar unutkandrr. Hatta denilir ki, "Hafrza-r beqer nisyan ile maluldlir", yani insan hafrzasr unutkanhk hastahgr taqrr. Fakat bunun tam bdyle oldugunu sanmryorum veya oyle olmamasr gerektigini dqijntryorum. Unutulrnaz yaSamlar, anlar, kiEiler, eylemler vardrr. Varhklarryla insanhkla eq di2eyde deQer tagryan, 6yle olmasr gereken unr:tulmazlarr gdzardr edemeyiz, bellekten silemeyiz. Bu eQer yeterince anlaErlmrgs4 undulmamasr gereken gergekten untftulmazs4 bq onu gergekleqtiren kiginin de baqarrsr demek olur; unutulmazrn yaEatrlmasr olur. Bi.itUn bunlarrn bilegkesi de zafer anlamrna gelir. Bir kiEiyi, bir 6rgiitii, bir halkr degerlendirmek istiyorsak, bunun en temel krstaslarrndan birisi de onun gegmigine, ne kadar saygr gosterdigi, geqmiqinin yigitliklerine ve unutulmazlarrna ne

dogrudur. Tarihi halklar demek, tarihini olduQu gibi yaqayan halklar demektir aynr zamanda. Bakrn Avrupa'nrn ge' ligmiE halklarrn4 onlarrn yagadrklarr, onemli oranda kendi tarihleridir. Bir de bizim tarihimize bakahm; gekil'

kadar yaqam gansr verdigidir.

Ve

olarak soz edilir. Bu bir anlamda

lendirilen kigilik burnunun 6tesini goremeyecek kadar inkarla ylikli.jdilr. Ve en kdtOsti de, kendisine ait olmayan tarihi, ona kendi tarihiymig gibi mal etmektir. Bir halka kendisine ait olmayan bir tarih mal edildi mi bu onun kendi tarihini unutmaktan

daha da kdtir bir duruma d$tJ$ii anlamrna gelir. Kendi egemenlerinin

tarihi ile aldatrlan bir halk belli 6l9ilde baskr dUzeni altrndadrr. Buna egemenlerin kendi tarihlerini bilinqli olarak geneltarih olarak halklara ka-

bul ettirme pofitikasr diyebiliriz. Ancak tamamen yabancr bir tarihi, hem de katliamla yazrlmrg bir tarihi, Devam 12. sayfada


I

Tc'DE BUYUx eOzUlUg

Baetaalt t.

stldda

dan dils getirilirken neyin

anEqlan- bum[mt

olan gerC€gine giiven

bu-

mnlik risteminin nihai sonu iQin meQlerdq 'Tlirkiy€'nin

il,nd,g, 9*p,", bir ge.gek olarat nun ne pah*,na olurea olsun teei- lere giderek her giin ti@ dahrqe- uygdamlanntn karq,,i6 gikmktadi. Eiunda ha- ne gwiitmmi gersktigi defd{@ kilmli6i ortaya arkryoi hllah dw-

eu

nedsnioluyor su Qillet

ffirnrn

mrd psrtiler

sorunlannr

6remli bir kE'

arcr iligkilde,

orduyla

rf";u":;*'*,m"J:".H" ili-.ir!I:$l ?ffi.-,ii::: 5[lTlilTl,Jfl,H"#"f;'.?l1i] Gece ve giinduz :I:ffliifffiHf"Efl""ll:?Jll. gil'lfli::i"'sffi1ili"ff,x imho 1"iil"#;,ilrt1"?ffir:1 rg"";"'r:*::lll*mlml HffffilBflhT'f#,:ff':l Tilrk daldi' acr duguri inorken, kenii egemente- oi, bigird" t",ran,64rfl

itton

,ryg,r""t"yl g"al,i6iO;i arprinme rini olan inmcrnr o ormai fryU.ta',r-" J" gi,C."riy- i"i*.

Qok

Adr dogru konulmuyot

. rcEe eildigini ve h,tta insn ye- KargmEde yiirilnlen heksu tir nin milli mutabakai srunu bt diifiirAi"tin'ajU"qt"y-r"Tikkiye rektedirBudurumolduk9ahKK rinebiiekonulmdrlrnrgdriiyorAy'waghrBudemokr6ideoilki,ca'zeydezatensaolilmQdurumdadr *t *,n, d" kapsmria alm pKk- bhinde olan qok dremli bir ;iiregtii nr gergek delain Ktirdiitan halkma r6ler tiikenmBin, HaksE barbar sa' Hatta bu ulElee8r bir mfrbakat' g"i"n i[1;;il; ;";;;;;;6n raan'dr6inr'beliai*i"i'pff "i" mef, yeni bir durmu ag-rklmktan

i"i'gil;,d"ii"O&ibi i",regitek-

lir yere kadardrr Mdcul kargr odak politika oft4lurmda soQrk@dan'bu{Etmdm qrkrg smr numl'adarharrolduklailnrd€falar lm hs ."9are' geleeoe daha aor e agklamllardr. Nitekim bu "milli ek Pl'rK'in sw giinl*de gergel<- bunalmlar aktartr Bu wal, egt mmbakattan daha falGrnn s0' iieTCaorndaaiirmekteolanwa- "Ani*n,

ve Myaek la da qkya pqmn ole' *"k oln"d'6,n, uitrgla*yti*unim@ktanbqi r,t6inde ikK i*iA'gt Amy*au Ir-

fara" 6iryte aqamter ya.gmmqtrr

bu durum of".in g66tmigtii Bunun

ga'irmelerini

auetd *ifeye-meyiz. vaga tanfairn keakt€rb;inin

,",i"n i"y"

tug6i."den Uatrse- rar

r*rylemlerc

iaalarok hayalini

uu duzeie

getjgini 6oellitle

kura- ca, geriddndiirtileme

6zel *i a"6lti., en""t ytiz{inde bu *"g ioiitif"f"r'n,n"oriirg@i tiiifrflri"itiiti.i"""*J'fc"rp".

bi,

srr

gi$

tiQimindeki

6€-

;dril*..'

fa*:,fyaniyor..Tii*iyew-

iozler de iilmiirgeci dstogiolsun.Dolay6rylas6miirg€' tEde,daletkadecindesolaM

Bq TC aararnia agr bir

yenilgi, men sdmiiriicii ddletld

arcrnda

TC gerceh ioplumun @ici gogunlugu @rndaki sava! bdyle bir sava$ ka' m ayna gibi yssryoi Artrk smtan Ekterine shiptir Bunun de tl6in'

bigimde mmq bi,

ildi glli$mlerin yolum koyulmuqtui '

Xra*

het q€y

da

ka,rer

tablodur

Bu

iizelliklw tagrmktadrr PKK ile

Hiq

tercddirsik b€lirtelim

ki,

yo'

muirbokat'sallaEk iain degil' e0' hmn bu zemin ijz_erinde ortak 96riigler etratrnda

Kiirdish

halkrnrn

insanta,vmtlere,gokgegitliiddiala- d6diiryadabeterlqinerslldm- imhsrildelamkvebundahedefyan iki ayn gi.icijn sava$tt$tnt, bu guqlerin temsil ettikleri gerqegin bu vaqtn sonucunu gimdiden belirledigini vurgulamak gerekiyor. Nitekim gimdiye kadarki savaq siireci, gelece$in sonuqlarrnr ilgili her gevreye

lenen amaca ulaqmaktrr. Bu konuda bir gdrUqbirligi iginde hareket ediliyor. Kaldr ki, bUtiln burjwa partileri devleti koruma ve kollama felsefesine dayalr olarak ortaya qrkmrqlardrr. Nitekim siyasiqozUm sdylemine sayansrttrQrnrsdylemekdurumundayz. hip bir HEP'in baqrna getirrlenler Bu nedenle, imha ya da tasfiye herkesge biliniyor' amagh bi.iti.in q6ziim bigimleri Qok aqrk ki, somi.jrgeciTi.irk devleti,l'nlkrmzrn PKK 6nderliginde iler' nu agrrlagtrrmaktan, daha fazla leyen ulusal kurtulug siirecine dayat' nrn ddkirlmesine yol aqmaktan, trgr veya dayatacagr kapsamlr katribatlarr bi.ryti,tmekten 6teye bir liamlarr grplak bir tazda gerqekleqnug vermeyecektir. Bunu geqmiq lann aynasrnda gokga g6rdiik. Ttim tirme cesaretini gdsteremeyecektir. aqrkhgryla ortada duran bu gerqege Bu y6neliminde binbir qeqit maskera$men, somUrgeci Ti.irk devletinin leme biqimlerine bagvuracaktrr. Bubukdrqiddettetsraretmesininaltrn- nunla bir yandan halka geri adrm atttrmayt hedeflerken, diger yandan da bir seqeneksizliQin yattrgrnr bunun da ahnmtg bir yenilgi oldugu- da bi.rtiin nedenleri PKK'ye baQla' nu gorijyorrz. Ancak sdmiirgecilik maya qa|gacaktrr. Eger tutturmantn agrsrndan bir umgt da vardtr. Askeri koqullarrnr yaratabilirse, \oplu kat' let, PKK'nin ilzerine at"taktigine iyigUg imkanlarrna dayanarak, rakip rafr ezme olasrhQr, Fakat bu noktada den iyiye sartlacakttr. B6yle bir taktida belirleyici olan mr.razzam askeri ge oldukqa da ihtiyacr vardtr. Bu teknik deQil, rakip taraftn, yani PKK'- onun iqin gok 6nemli bir propagannin gizgisi ve savag taktikleridir. Kar- da malzemesi olacaktrr, Boylelikle qrtaraf bu noktalardazaata uQrarsa drq kamuoyun4 PKK'nin yi.iriltti.igti

sa-

sorukatahso' yrl-

ve

ta-

lW..' 'Ddrtbirfailwts@A)yang*i"i"!i tfiaiti.gird'€gigirr*drr,'mei bq ,grma mij &le tillt il sdndw latu .' FKK li&ti uvaf ilil etti. Dedi Oirt ofrrlr'a&iqir A"gif. f*ln" Euolmtudegisi;inOni.iigqf,qi giniyapye,,"

UryogrntuftaCtt*iny"ta^sbyle-

;iisdeiesi, PKK

gdbrU; sod@k sd;ogo<l ege

kapai*, io,

fuifif

"i"t"-rina" gsdiklq agtr. Aethn bu gedikbde-|l U, Orrj;a gEaecisin-in deyiniyle Tii*iye fi^:oi * a,yn"

olan

'Otiri

geCtitCe su

minin diplerc

ludei agrrlaEyor

-batiaya

lai Bunler yorumluyorlar ve ge yakrn sonuglara

g€rqe-

Biitiin bmlardan dolaf

dwlet,

ulaqyorle

niiqmih ola€k. Bundil dolayt, "ka' cek ve bilt0n dtnyayr PKK'nin kargr anmak da kayHrek de bizim 6li' srna dikmsye galqa@ktr Sade@ mizdedir" dioru. Yeri gelmigken sonbirayiQeisirdesdmiirg@igk-

rckdereihtiyaeduyryoiBu yebaohnmativadGryokluflPKK'looeyaknKiLt.insrkatl€dilmil onderligin- sEftr'vb. bagitkl& ve belirleme- rekder altrnda mcra oeel wag nin geligme E6yrine 6ndek6lenmis' re bu kailetre olaylemrn da PKK

aitiy6ruti,ftiraistanULittur 'ArxiadTkq@ktum&b,i tulLq

atokolduklafli9in,ddletinhertor Toninher$eyini lEsre{tigi mudu mii@deleninbirwasd€gil,terdr llyetyeiddialilrnagiiliipgeeiyor @unvadelidmedagerc€ed6' vehalkkatliamrolduounusiiyleye-

dogru

gijigi

yer alan bujwa basrnda *9reierdir Bu sozlerin aahipl€ri ki, biitiin hiherlerini konr.etuErlk gergekleri ddetierinin lehim qarprt-mk isteyenlerdir Nhekim rdib@ basrn' irgada hraktlnak 'dGt b€sn'a Ge gma degil. PKK

bh;de mlam

v6r-

yeni

9e9ii- daolsa,Tonin biiiik hakstrllgr $myapedEdo didil PKK'rin hiyiik hakhlqm mh-

nrcrz krlmak istiyoi G€emigte

li

nedenlerden dolay

uygulmlarn bu gekilde yap kum edilmiltir mk amoi ta€ryor Hitler'in yaptr $itdiki buih Aabaln PKKye en' orM berE6r bir biqimde 6zgiirlitk deksli olrokt n, PKK'nin inisiatifi imha

waqqrlarnr ve onlen dest6kley6n altnde gekillenm kosulldda

wa$'

rcksn "&rmEE mhluklar' olarek basril talimatlarla ydnlmdirmsnin, yetinilmmkte kadim fotooBfial

durulmqvebubasrnaydnelikyeni ;idsbup€ikolojininahrmQgkrek myaqalqmntnbirnedeni debu *a9 .ji.i, U, ar.-m nal gelin' siirein gitrdleri dsyclileat k;bd Qarilildrru Qabaem siirekli tir qe' dur Hs Qeydm 6nce {rdie kad*yapanndrklar kapoamtk.,lliffi' aiginin tek yml nedenlei itss;irde ettirilmietii Hikriyet geet6i.Gend kilde yogunlagtryor f*i"pf. yip"of adeta kaybettigi Yayrn Yitnetneni Ertugnl Ozkdk, Somilrgsi Ti:.k ddl€ti itim gii- Ier gs9ekleqlim6nin i9 ve dE ko' f64w tu$ne bu kadil Wt* ounii haroyoi topyekun 6zsl wair $lln h.zilanmya galqrlyoi Bu' yrllarm bairia ddnmek v e {ot w

eiela.gvebuneqrlgrnli.iqte,ttel

Hit- rnian bu tet&le nbaddede ib* Urinbiidegerunaimey'igeqmi- niEdqsnyryaktr,Bun&bu qinin elinde jlmyan yuntpk yx- kwntun @nda yot aht' slSzlelinnr tiimden atrlayt'dnih; hedsl riylebashadtnatk6iwagrejimire hizmet €tm onF@lugunu gdaterkoyuyor

t*ny"yi gsQ"ki"ati*f ia\or.

de proPagsnde yaplmqtrr Tfu Qillq, hemn hd aEklam' srnda ddlet adm "@ gefkatill€ herk6i k@klamk istedioini siiy' le*en ayil ddleltin saldn giu€ri Kijrdistan'da am ve 9@lllsn \['

ehte bir seferb€rlik elayrfyla

kat-

liiyor, diplomtik seierler

dit€nle'

"PKK'ninvahqeti'daEkyff[itEk' is, liGah gtkyaAlil ddkilmkt€dir

PKK

ed', Botlu iw olnw'

sdElerine b€rer mrEeller hrjwa' tir biQiride n€*' baenda 6 .QaFcr. 9el 6m€kldi

sdgil€nrktedii Qiif

mkisliyoiGse€ktondewe8rn nioiietevedqtaleks*olarak kiibuQaodl$lEdmiirgEircjiregdre dagq dilz€y bir mlann )rkrla- PKKIe karqr imha savaqrn ba.q4- 6 b'iruk €tEet PKKIi i9 w dtq kilrcywdateqhi€tmekiginerb& myan dwlet" €lsesi imjmryine mkieinkapakkaprhrardrndagee eyil toplum nedind€ yerle bir et- v6 glhdits durnEde *naryola, yuk prop.gEnde fiEEffikiir Offi

'h(Kilesitditttqsvqtlreh' migtin komplo ve prdokGyonlar harla' gin Hiiriyet g4et*inin M$'lin' mi$ dwletidlikfrkalm relBile 8u- Tihkiyo'nindzollikleckeri,siy*i kargr kd9rya g€iimiqtii Her giin nyoi Tmsu Qillor'in bagbakmflr d€Edtldu 1edrAttE(#af lkle keafOn'*klidl;ki -Tand glbr tarain- ve ekon;mik aqdil ii8t diizeylerde ketlamn gelismelei sdmiirgeci ege- nm ilk gthl€dnd6 vsdioi b.a de diyo prcpag{da yapalilrek i9in., 16r, Baebakil


I swen

T.muzt306

de duruhroi Bq

i.iEerinde

Tc'nin

he.

dilnda hiikmiht

;':r,flfl,1.fl$iffiffir'i'# ffiT

8llH,i

icra

edrek

radm Ur gergaeye

srlnrayut

ka-

randa

yi!-vaiyor drcrnin nedmi-

rJss'* 31"il :ilf,flx,.Ti.f'tr-:il##x;SH Kurtutw ordumuz ;;5"[19;f'''

il&tiyor -

!!Si#1ffl$:!i:l.t1rt [,lgli'ffilf#"1,":3":i ls:i"1'#ftrJilx"#:,'t'"t: d€gil Bu tolaff@ edenler bir ikinci Ozal olarak yaEfilmk sdz konEudur fu PKK'de

''

u' e"*s

,",-*iTffi;1,il,.:';Bnx:

s6ylemi numu keri siddet t;reI-ind;ki imha yttdePKK'nin Kiid lElkrnrn lffiilcisi ol- iBienmi d6, toplum sunulmya somut gerceklitini bulan syalizBir buiwa geetsisinin t*piti- minin sonw damyeagrdtr Nitemyan ler6rist Ur drgilt olduounq QelErlm umdh ilgilidii Ger min k€ndi gibihii Ortadogu @phe' ne g6rq yil; ayhk tEltEkil u kim son donlmlerde tanrna ve belli *sahte Turkiye de Kiin sorununu bdun- aekien Ozallastnlrot isteniyo& sinde icra ederek dnnyaya yafrc awmaa- A*ioyu diezdm bir bir etkinliOe $hip 4il qryGlerin bu

Ehkanla Kuulu'nu l,5 saatlioine nedmtyleolsundu?Elubirsoru- sydistimailyffitankwraluni gikkathAntaar&ilan OZs,e talalpebsletilenkonLErEldyaP duncdabrdaagktr gErqektemellerineoturtqgltqlir rebwiionkahdvetdi,,," @k"BirmQefkatiylesizegoldim, Askeri cephod€isetmd politi- meyatlaqrmiimdidenuygrJimgti Yre dalB dnoeki bir tdlumde Benmayrm,rcrlannrzdananlelm'ka'€ahyaykdkihdskurm'doO- ciheule.qm$veburyguh@diin- akterdqm.gibi,'PKKlidqievq demekpeikolojik6zelsasaila'ruhcundadrGenelkurmybagkeyarnbireokysin.dagrlnqhenq ilaneti:Midniyapryil..' l* etmekten ba$ka bh Qoy degildir n Dogan Giir€q'i siysdin her aa- her Klrtte Qu veya bu dtizeyde tem- Bunla ka4r urjtrn akrl hocalar

temilaMym e'

rcllara bo{durah, ardndan

gdnde@d( Bst letuden erilM" siBlqini sdyletcisini

psikolojik

wa+.., ate*s

62ellikle

admr ve

bu

mektedirBuk;imlergiiesitvoya birernlkdummdao-lsalarda6u yakla8ml&hdaErardmdsidurumundagiiqkemtilirlerBuyakla-

grmhrzlid*lakadrcinedeym-

symk

olahleektir

ve etkili

pdi

gErqeklerdir biiiik

ba.Qkai da hukometin t ir bakanr bir parti olmkian gkmrQk ve yine zormde kakM de desi;kbdioini bir ke daha b€-ye gibi polhika igindedir Oemec- sadee haiklaQMq ml Biiiiin wa4 yiilamrzrn en tirtdim Onm dn betidsyicidir pKKleri tiimiilediiglMe ve tehdit halkh her almdaki yaeamrna ve harrfilrnr yagnn Kurtr-i-e Ordumq ye daha fela giirenilmelidin igeri

*lit

oldqu o-

iqe

ki, daha *d bah' Dolaysyla Kiirdun bdudugu -uygulamalardmgiinae- yerae setmekledir S*ryonaimin Ur eXf r" onrn y"gi'r

hs rn'

distan syaldlerind€ ataga geeti ve fazla kcinlegein g*eekldden biri her alaia her gune bi;ka; €ybm de, PKKnin polii:k ve ekonomik

dBl ve ulGlararsr mndioi yerde, bir deha srku6netim- iistii &€llikler tagyil, bu konumq'la miz kargernda tutumnrayan Tiirk or. gmzhlr yagadrordrr. alalardahrklko+ullagekill€ndir' dsbahsetmkl..Ashndabuttrde- PKK'yl€ilgili dehergilqvoQw- dBUgoksaydak&ak;luuboqal- - Di&;; niM sona

v6 bu lemelde

buna kargr bir engel olarak odaya Qkh Sdmiirg@i opersyonla de'

vm et*

de,

e*

ni.i

dtidqnek dikkdqi

hEda Ek-

laqtrEtEbqy'@$hdsigd.iiitii

ha' leretaindaoll4lumlan€dmyor

olarak bu'iQ

dishn h€d€flm@h de6-ta! yerle re 8rl g0ndem koncmda tilinelen-

duklil

sonra dilgmsye basildr

ve

ki gkdlan dogrultGunda her ydne kurum ve dioer dayd;khnyla Qekip Qdirff en tiiyuk ddletlerin rinden aarsrntr gogirerek dain bil€ kendi inwlarnda geligtireme. eijEulmeye baqhdt, Kor6uluh

la vs sade@

id@lojik-politik

tir gd@i durmhdadrr qtri Bmun dmeklsri

9ok iiremli

elayr mnm

a gdri1memi

dehztr he-

g6riiyor Qok aetk ki yaqam dldiirii

tere[yenibiryaqamsaglamm.En k6tiiyadaeniaemrl@6liim,ya$a-

g66tren gerilh eylemlitigi, akwrokti

dik ayakta oldugunu, haf,a

b€klenti-

yaktaqtror

y*a vlrdrr ispanya

Ummuno, rektttri: oidr.fu

i9

Salm.

dik boyutlarda bombaldmya ba!- hiE qq/€bl@k HIih mrEli odak- yonl0 geligrler yasanrrkn, yuddr gdsterdiOini ortay* koydu Ti:ik or- nin generati Miian Astray bir stryl* landr. Anek hd tiirlu yrkrm mii lan rcr@Ee @mok amcndadri fl elelarda da bu geiilme gdriil- d6u hei giin dtbel; elmkte ve wi*€q diriEicilgda Vm la llw-

l€ys hr oper6yonl{, deqk6

adt

lerq kurwlara, hatte )crl6ro ve

et-

de Kilrll€rin bulhdLklar her

ulkede Sohiirgei

konu de sGlorini yiik*llreleri dq stu medi. Bu nedenle pladmil skeri da SivG katlhm aQk bir 6rn€klir ve koncu gelismenin tir sonEudur qidd€t ydrelimine ymi krlilar uy' gokga sonuQ gkanlabil@ek bir !rBulartqrEgerQekligi,Glnda durmk gdekiyordu Scpiimm si oLiam bigimidii Gelins bu aSa- Bat emperyalizmi Tiirk s6miirg4ili vilgtttmbunokiadagihderege- mdmson6dosydrsueleyErnrn- Oinden daha iyi gdriiyor oz.llikle tiriliyo( den oh4an.bu ddlelin sahte vatl6' de buada gtirum6i gereken Hitiin Bmabaoholarakyarehlmakiste- rineksmk,bunet€druyguhm- carprttrElara momn, Pl(Knin Kild nen im4a giirs, slrztimne TMsu lanm raoren b€kl€nliler ieinde ol- sorununu ta kendisi olduoudun yigller ikinci bir 6al dmk 'Kiirtae mh izah Qok zor dm bir goflot ne 'PKK ayn, Ki.irt sorunuiyn' ior W Ye K0dqe eoitimd€n ym' bir dwumudw. Giinih o yakrcr gtwi, tr{ilihih setrElErdrr Gaqdda Ujf 8r nedeniyle 6kisi gibi yilriitiile' Er diiEeyine gkanlmqtr Bu

egilimdeyken,

Cmhurbagket

Sii vaebugalletdrumundmamn

nun pordel€rini seyrediyor@ Qiller ile Demirel'in KiJrdisl,an sorununda

lebiiaynhkversan€d€nKitrlsoru'

waq rjimi, at€9- sdlEii.izerine

QeBiz oldugunq yiikselig halindeki gerills eyl€mliligindm qifrdi eok

qaqklniige

qrar

lef; 16eMal Athey sd<ant

)ol

agmy@ktr

s6yleilileE

sii@inidogelbndirmmkle6^fr- A,naW:tirMireerl*deiMtE li bir firsar kaqrdrlr belinilmek- yildaAya@kdM Qiit*ii i@ng 'ytatablnnkiginalaii*metma

tedir

Biiyiik umdlarla ba$ gdirilen ger*in ikm -myu

tans, qttter mkyajr qimdiien pulas[nn

ptt

bi

bk

de sbde btD-

9ey gereklidir Akth ve is@tya,yt diigii

iiaindo'di5kiilupr.Qin- tvilt evqn, iize

k0gthdmnekadasaprtrniresap-

m qtmrgsi

bagbsk&,O€mirel'iisecumhurbag- karstsdryrirciydnelimdegildinBu onind€snhdaquv6),abubiaiftde yapan, onlann rolleini belir- konuda yilllgrya driarek dooru te- PKKye aka60ril siiyloyoi PXK var

tiredaolsyormlaya- nieyegdlii@ktiiBatr.mp€ryaliz- v6EEye6oini,$uunsiyeioldu

,* a"$l p,*aL Oi*iori...,

geeen€gs

Hilgi biqvrul@

baglayan Tonin kergEnda pKK varjrn- Bu nedmle lspanyol diiqiiniidin sdzlerini q6yle uyelaia.

siningeliqimsoyrimbaoldr liksbakwetvardrrArEhigbiraBidwbt bai@i "fhkie Cum, @n insnlar hiikiim€tgkarm$aBtyok"derken,

kendinize inandrra-

rabilmaizieinikMetmsizgerckir

bilenleibutiiyeklagtmlannmksi- rinin6irgenmeyieokydnliid6- ghuitirat€tmkzorundekaltyo. 8[ndabirg€raogidiligetniyo.du. ikna iqin de geemiste oEuEu

z*lan@hi Nit€'

beEer oymlardd ibe.ettii H$ Qah her

goligmnin imlEsl

l€'

eilrci,

edilmsiyatmktad[ mij€d€lsmizs karfl

ckatmh mi9

dayatirr

biiyil

ve buun

tir Bkedii OM

giicttn

k$di

ba8ma

ya'nln bu diinomdeki

fBivil eIE0m'

d'relq

todw

bu

biQilen

om@ bir

drgr

sor-

medi. Dahi dogru

tir ifedeylq yeni

briakmak mdi Eq sdmiirgei ddletin

6mn @iim kdLqluru 16 iinihe o;rmekt€dii

Bu

mrt

va+rm, rrnr

liigbir

m

d0giinn€dioi.

dtqtin*eginizi Ueklemiyo.E,,..

d€rcaoi, nnda

di:nyanrn

ihlo fatistlerinden sonucta ta.ihin

s

rcl

mlori w g6lislirilen odak igtiili0i d€l olasr ytin€lim

kon6unda

fikir

mag-

ysdn 8k6d

b{ryuk QtEiiliiqiini.in

gillEi,

Baty da bu $kild€

ono tinderli0inin sii€kli lEyali ka- cektir PKK'nin onunaJUoytei Llr ralatuina maru kalml TC'nin 6qlu q6@ dwmn On6 t ijtun hEh gdzdn diiad, guvenilirligini mulkrnrnbutaihitilingrenha-

$kilds yerin- bes editmek ian@inin;edilte- bmu batsm laNnr yakalatElaoynatrhm.y@k bk Eieimde rindsntiridirDdletmuthiqtirpoli- nndm aaha aJ6* r" krt""l li,

KiiFdistan'da hiabir

snr4lernda d6

kaybedigin k*inl€qmeye do0,u

le

dffk kadediliyod H6r tiirlii niydin dqhde artrk kabul €dilmelidirkiPxKgorcegibiitiindqgilqle

sdyl€mlsilo ikiytEl0poliliktutuilaTcsistominin

b€klstiyle

atie

tsfiyEle dare

t|@l0r, dUqlMe dem€eldi ve tii Eg* PKK Kij.distan halkmde dikkat ameinin altrnda yatan 6rl tlamdr|&. Fa$ist TC diktatdrliigiiyine AllM gizli 86fis $f*i ib Mff iQs€ll€emiQ tir konumda dooibq ne' g€rq6h yaEanm Hiyiik tii srkrntrdr nii de iyi bir sonuq beklemiyor 6q

sptlrodE S6zttm

gtl od@k re

konu

omperyalizmin bih0n Qabalan ya da

gibi

ha$'

ii.naQdmkkdlilmthnagor' v*iyor gihdsmi

tav( bu

@-

Tii'

Nit€kim omp€ryslist ceph6nin

kadlnl{ril dzel ryatln hizmelinde birgok

etBi

ba{vumaya

mfntniistd&eyie@l*r,'Pl(K balrmabirKiirt$rhuyoktqol- datuyurndegdfit*bdirte.TCbaq- mrudrlu v€ imha

lun

ii yatdttuM olnda lsgnya *kar qinki) kifi la.h do!i.. tlwaktiq g6re, dwletin ate9k6 elinizde Wili kabe kwd vildh

g&ilyor Hatta basma stan

rcdk laindda hluEthnnr s6yte ttellikleri baornda tagyor

ker

gini lavramakla

ve

tigimd€eilmktenbaqkabir8onu lundugusmde3trilyonayakrneko- yattn hs darnda k@i; bofirleyici miine

e

gdriiqaynlgrMdihmeleri,tarkteoi- $umdafinolunmldrrki,Tc.- msi tt€rinq "3 trilysu skaos

gerQeoini

6zel

hE- oM gqiindeki mpdyaliain Pl(K tE inisiydifinde gCi96 Kiirdista soru-

teiniegti6i giui xat- [ii zoru atan imkdlar w bilina-hzk8lar, Balkml*, OrraioEu-w Aatr l8yle lEil b€kliloi potitikada iflor


TC ozel svaglnm bitmeyen katliamlarl fu1tarafi l. sayfada nak ilgesine ba$h Hrrareg kdytine baskrn gergekleqtiren ordu gUqleri, Abdullah GUler, Sait $en, Begir.Bag' kul adh kdylUleri kurgunlarla, Omer Qetin adh kdylilyi.r ise lizerine gaz ddkerek yakrp dldiirdtiler. Kurguna dizilen k6yliilerin cesetleri pargalandt. Gabar Dagr gi.inlerdir bombala' nryor, k6yler yakrhyol kadrnlar cami' lere hapsediliyor, erkekler g6zaltrna ahnryor, hayvanlar ve yiyecekler telef ediliyor. Bu baskrnlarrn bir derramt olarak 2 Temmrz gi.inU $rrnak ve Cizre arasrnda bulunan Ki.rpeli DaSr'nda27 k6ylii TUrk operasyon birli$i tarafrndan durduruldu. $rrnak Tugay Komutanr Mete Sayar oPerasyonu ydnlendiriyordu. "Qekilin, arkanzda anh higbir gey kalmannltdtr! Bu o... pa*lan m i nam geti ree]i m/..' geklinde telsizle talimat veren ve insanhktan nasibini almayan Mete Sayar, bu sdzleriyle TC rejiminin kanlt ve girkin ylzi.jnU agrga vuruyordu' O' nun emriyle 24 kdylU antnda kurquna diziliyordu. Kdyliilerin katledilmesine karqr grkan 8 askerden 6 asker ile geriye kalan 3 kdylii kendi de'

laya ydnelik havadan ve karadan operasyonlar ve imha seferleri strrerken, halka y6nelik de katliamlar, siirgUnler, yakrpyrkmalar ve tr.ftuklamalarrn daha da yo$unlaqtlrrlmasr gerekti$ini belirtiyordu. TC rejimine gdre 6nce deniz kurutulmahdrr. De-

niz oldu$una g6re halk, her ti.irlir ydntemle etkisizlegtirilmelidir, Bdylece gerillaya gi.iq ve can veren akrg dnlenecektir. Topyek0n savag stra-

tejisi, denizi kurutma planr hemen hemen btiUn ultsal kurtulug hare' ketlerine karqr uygulanmrqtrr. Bu plan ve stratejilerin ne kadar hayat bulup bulmadrklarr, yine ulusal kurtuluq hareketlerinin tarihleri izaha kavuqturmaktad r. S6miirgeci'fagist Tiirk rejiminin, masum halkr, yagh'qocuk, geng-kadrn aynmr yapmaksztn he' deflemesi, onun qdziimsiizlUgUntin bir ifadesi, son grrptntqtdtr. K0rdistan'da katliam, vahqet, 969 r

demitarnamen iggal etti$i bir sUregte, sdmilrgeci Tiirk rejimi, mUcade' lemizin bu geligimine karqr topyeki.in bir savagla, halkrmrzr toplu katliam' larla tehdit ediyor. Yil boyunca ope' rasyonlar yoQun olarak devam edecektir en krca zamanda sonug alaaQz. Hedefimiz 1993'iin sonuna doSru tiirnden bitirmektin Bunun igin gerekirse fuz yerlerde canh braknnyaaQz...' bigiminde aqrk imha ve katliam yaprna hedefini g6steren genelkurmaytn talimattna uygun olarak sivilve susstz insanlar kurguna diziliyor, k6yler yakrlrp-yrkrlarak harabeye gevriliyor. Botan, Amed, Bing6l, Dersim ve Gazan da$lart yrhn baqrndan beri sirrekli bombalanryor. Son olarak saldtrrlartn doruSa qrktr$r 2 Temmu gUnii KiiPeli DaQr'nda 27 k6ylir ve koylUlerin katledilmesine karqr qrkan 6 asker, yine 3 Temmu gihii Mardin-Dargegrfe bag-

ve daha degigik birgok alanda katliamlar gergeklegtirildi. 24 fuahk 1978 yrlrnda, aynr zarnanda partimizin do$uquna da bir cerap niteliginitaqryan Kilrdis' tan'da ola$anilstU hal uygulamastntn baglangrcrnr tegkil eden srkry6neti' min uygulanrnasr iqin Maraq Katliamr'nrn nasrl korkung bir tazda hayata gegirildi$i, ordu deste$indeki gerici mihraklartn yiizlerce insant nasrl hunharca katlettikleri heniiz canhhsrnr hafrzalarda koruyor. Biitiin kat' liamlar devlet eliyle planlanarak, 6rgirtlendirilerek qok bilinqli bir tazda geliqtirildi. Nasrl ki, 1 978'in sonlartve 'l 979 baglannda partimizin qrkrgrna karqr Marag Katliamr hayata gegirildiyse, 2 Temmrz 1993 tarihinde gergekleqen KUpeli DaQr katliamr gibi Sivas katliamr da ulusal kurtuluq savagrmrza kargr gergekleqtirilen bir sim'de, Qorum, Malatya

mesafede bulunan alana gdnderil' meyiqleri, yine Sivas'taki gWenlik gtrglerinin olaylara seyirci kalrnalarr neyle izah edilebilir? Olayr yaqayanlardan birinin deyimiyle, gdsteri ya' panlara, saldtrryr gergekleqtirenlere sadece su srkrlsaydr kalabahk da$tlrr ve ciddi di.izeyde bir felaket gi.tndeme gelmezdi. Ba,qbakan Tansu Qiller, Meclis kiirsi.birnde olay hakkrnda gok sorumstzca aqrklamalar yaparken, yeni igiqleri bakanr ise katliamr, durnandan zehirlenerek 6ldUler bigiminde qok basit bir de$erlendirmeyle gegiqtiriyordu. Ktsacast bu katliam, bir grup insantn kendi' liQinden geligen doQal bir tepkisi sonucu meydana gelen bir olaY ola'

rak degerlendirilemez. Bizzat reji' min gergekleqtirdigi bir katliam ola' rak degerlendirmek gerekir. Sivas Katliamt'nt geriat'laiklik ikilemine indirgemek de do$ru bir yak' lagrm de$ildir. B6yle bir yaklaqrm, olayr dzi.inden saptrrrnaktrr. Zaten s6mUrgeci rejimin de hedeflemek istedi$i sonr4 budur. Bununla amag' lanan katliam sonrastnda geliqecek tepkilerle geniq halk kesimlerini, aydrnlarr, solculan laiklik, yani kemalist laiklik bayra$r altrnda toplamak, bdy' lece iflas eden kernalist ideolojiye, sdmUrgeci rejime nefes aldtrmaktrr. Nitekim gogu solculartn, aydtnlartn ve alevilerin igine di.igtijkleri hata da bu oldu. Olay, qeriatqrh$rn, laikliQe

yimleriyle 'havada t6ren' dEenlenerek halledileceklerdi. Ve 9 can helikopterlerden bilinmeyen yerlere atrlarak katledildi. Askeri komutanhga teslim edilen 2 askerin akibeti ise bilinmiyor. Ve bu katliam, ozel sava$rn basrn cephesindeki bir numarah yi.irlrtUciirstr olan Htirriyet gazetesinde, "23 PKK'h oltl", 'K0Peli DaQr, PKK'ya mezar oluyor" baqhklarryla veriliyordu. 3 Temmu gtinU DiYarbakrr'da Fatih Korkut, Adanada ise 6l Yaqtndaki ibrahim Altunsoy, kontrgerilla taraf ndan 6ld trri.rld ir. Kontrgerilla cinayetleri siirerken, aynr giin Mardin'in Dargegit ilqesine bagh Qelik k6yi.ine baskrn gerqek' legtiren s6miirgeci ordu gt4leri, ararnalar yaptr, rneydana topladrklarr hal' kr iqkenceden geqirdi, evleri silahlarla taradr ve ardtndan iqlerinde yaqh ve gocuklann da bulundugu I 5 kdyli.iyii katlettiler. Katledilen k6yliiler, kirli savaqtn boyah basrnrtaraftnu9 PKK'h 6lU olarak ele geqti' dan, biqiminde kamtrcyuna yansilrhyordu. 4 Temmrz 1993 tarihinde Elazr$-Palu krrsal alanrnda operasyon' larr siirdiiren ordu birlikleri, burada da 5 kdyli.tyil kurquna dizerek 6ldUr' diiler. Hilvan'da ise bir eve baskrn yapan dtigman gi.jqleri 2 kiqiyi6ldi.ir' dii a kigiyi de yaraladrlar. Kiirt halkrna ydnelik imhanrn birkaq gUnlUk bilanqosu boyledir. Ay ay hesaplandr$tnda kargtmtza gok kor' kung bir durum grkar. Bi.rtUn bunlart yapan ve amanstz bir ter6r estiren s6m0rgeci Ttirk devleti. Dtinyantn, bUtiJn insanh$rn g6zleri iqine bakrla' rak bu vahqet uygulanryor. K0rdistan Lrlkesine ve Kirrt halkrna ydnelik bu vahqi uygulamalar yeni degildir. Ytllardrr sUri.ryor, gi.jn0mi.2de ise qiddet dtizeyi daha qok ttrmandrnlmtg' trr. Kargrhkk bir savag, miicadele var' drr. Tiirk scimi.irgecilisi bu savagta tamamen haksrz ve ga$drqr bir ko' numu temsil ediyor. Savaqt, uh.rslararasr kurallara g6re yUriltmi.iyor. Savagrn iqinde olsun olrnastn, s6mUrgeci T0rk rejimi, btitiln Ki.irt halkrna karqr topyektin bir saldrn konumundadtr. Nitekim Genelkurrnay Bagkanr DoSan GUreq'in Diyarbakrr'da yaptr$r kontqmada bu gergek agrk ve net olarak dile getirildi. Hedef olarak gehirlerde, ovalarda yaqayan halkt gdsterdi, orduya talimat verdi. Geril'

gat\aki ozel konrando timlerinin Ktir' distan'rn rzak bir alanrndaki olaya anrnda mildahale etme kabiliyetine sahip olduklarr s6ylenirken, yaktn

bir saldrrrsr olarak degerlendirildi. Geliqen protestolarda kemalist laik' liQe sarrlma[ vazgeqilmez bir qizgi olarak sloganlara yansrdt. Bu yaklagrm, qovenizm kokan ve gergekleri gormeyen, g6rse bile dogru Yaklagrm gcisternrekten []rken, devleti det/letten daha qok savunan, zor d6' nemlerde ona sahip qrkan kemalist mantrk olmaktadrr. Sivas Katliamlnrn lnngi temel yaklagrmla degerlendirilmesi gerektigini, katliamrn hangi koqullarda ve

r

ettirme, yakma-yrkma biitirn qiddetiyle dwam ederken, gerek Tiirkiye demokratik-ilerici cephesinde ve gerekse de dUnyada ciddi diizeyde bir tepki meydana gelmemekte, bu vahgi r.rygulamalan gUr sesle ktnayan, buna karqr tavrr geliqtiren bir tr.rtum ortaya qrkmamaktadr r. H iq kugkustz

Ktirdistan halkr, kendi 6z giictine dayanarak miicadelesini siirdtireceh

di4manrn biitiin halkr hedeflq'en topyekUn 6zel savaqtna karqr kendi 6z 6rgirtlenme ve milcadele araqlarrnr daha geliqtirerek partisi 6nder' li$inde savagacaktr r ve savagmakta' usolcuyumn, drr da Ama en azrndan uaydrnrm' "ilericiyim",'demokrattmn, diyenlerin de seslerini yiiksehmeleri hem TUrkiye halkr ve hem de insan' hk onurunu korurnak agtstndan vazgeqilmez bir zorunluluk ve kendisini dayatan en acil gdrordir. Bugtin Tiir' kiye'de her geyin gi.indeminde yer alan Ki.irdistan uh.rsal kurtuh4 savagr, diiqrnanrn dayattr$r topyekirn sava' ga kargr Kilrt halkrntn kararh direnmesidir. TC hem katliamcr yi.iziinii gizlemek ve hem de sorunu ortbas edebilmek iqin bugi.ine kadar oldukga yapay sorunlar yaratara( kamu' oyunu asrl gergeklerden waklaqtrarak, talive dnemli olmayan sorunlarla u$raqtrrrnaya qaltqtt. Ktirdistan ulusal kurtuh4 miJca' delesinin giderek derinleqtigi, yo$mca bir savaqrmrn yagandr$r ve giin-

Qigekli k6yiinde I 5 kdylir en vahgi bir bigimde katlediliyor. Kiirdistan'da katliam ve baskrnlann doru$a qrktrSr bir ddnemde Sivas Katliamr h

gergekleqtirildi. Katliamlar, TC gergeginin bir ifadesidir. Her ddnemsel qrkrqta halka katliamlarrn ytzii gdsterilerek canap verilmiqtir. Tarihi bilgisi olan herkes Osrnanh tarihinin barbarhk, vahget ve halklara katliam, soyktnm oldugunu bilir. Bu gelene$i TC devraldr. Denilebilir ki, TC'nin iaerinde qekil' lendi$i temel; katliam, barbarltk ve vahqettir. l9l5 Ermeni soykrrrmr hatrrlardadrr. Qerkez Ethem ve beraberindekilerin, Mustafa Suphi ve ar' kadaglarrnrn ne tiir komplolarla imha edildikleri, etkisizlegtirildikleri bi' linmektedir. Komi.rnisti, denrrimci ve gericisiyle tam bir milli mrnabakat saglanarah Koqgiri, A$n-Zilan, $eyh Sait ve Dersim isyanlartntn 1938'in sonlanna do$ru vahgi uygulamalarla nasrl ezdirildikleri, bo$durulduklarr hem yagayanlar, hem bunu biiyilkle-

rinden dinleyenler ve hem de TC gerqegini okuyup kavrayanlarr n haf rzalannda silinmemecisine yer edinmiqtir. Ve daha sonrakiyrllarda Ki.ir' distan halkrna r.rygulanan beyaz katliam ardrndan I 970'lere geldi$inde dgrenci-genglik hareketleri geligmeye bagladr. Bu derrimcigeligmelere de nasrl canap verildi$i biliniyor. 1 970'ler sonrasrnda lstanbul-Tak-

katliam niteliQini taqryor. Sivas Katliamt'ntn gergeklegtirilmesinin birqok nedenleri vardrr. Katliamyazar Fuiz Nesin'in gahsrna y6nelik olarak gdstermek, gergekleri garprtmaktrr, Qunkil bu katliam, T0rk d e,r leti n n yi.lri.i'tttigii 6zel savaqr n bi r pargasr olarak planlanrp uygulanmrqtrr. Srnrrlt olarak yanstttlmastna -96riintii olarak- ra$men, katliamrn iki giin Oncesinden gerqeklegecegi bel' liydi. Bildiriler da$ttrlmrg, yerel gaze' telerde bu ycinlij de$erlendirmeler yaprlmrqtr. Bunlar bilinmesine ra$men, en ufak bir tedbirin ahnmaytqrnr nasrl izah etmek gerekir? Olay giini.i Cuma namaztndan grkan 400 kiqinin giderek kalabaft klaqnrasr, slogan atarak ytiri.iytige gegmesi, daha sonra Madrmak Oteli'nin 6nUnde bi' riken 6fkeli kalabah$rn araqlan ateqe vermesi, otelden drgarr qrkmak isteyenleri linq etmek istemesive en son oteli atege vermesi arastnda r.rzun bir zaman si.lresi geqiyor. Ya' nan otelden drqarr qrkmak isteyenler bile, yanmalan igin drgarrya brra' krlmryor, gerisin geri igeriye soku' luyorlar. Hiqbir mirdahale yaprlmryor, itfaiye araglarr bile gok geq geliyor. BLtiin bu olaylar 7-8 saat kadar bir zarnan sUresini ahyor. Bir ceneze tdreni gdsterisine bile tahammiil et' meyen sdmiirgeci ordu giigleri hemen hazrr-nazrr tutulurken, stkqa iini.inden bahsedilen Kayseri ve Yozi

nigin dayatrldrQrnr,.PKK Genel Se' kreteri Abdullah OCAI-AN yoldag, yaptrgr kapsamh bir de$erlendirmede qdyle ortaya koyrnaktadrr: "...En gok garptillan, fugka tilrli) gdsterilmeye galtglan bu olayt Tilr-

kiye'nin ve Khrdistanln devrim ve karg'devrim e,tryn:r.anrn temelin' de ele almak en y'oQrusudur. Ki bunu dost da 6man da biliyon

sdylityoa yir;zryor. Bittiln sorunlann kaynaQtnda her gin y1kselttiQimiz miladelemiz yer alnnkta ve bitthn geligmeleri belirleyen temel nokta miladelemiz olduQuna gdre, elbet' te ki Sivas'taki bu geligmeyi de savag gerqegimiz temelinde ele alnnk gerekir. Ama burada aytrl edici olan bazt ydnler vardtr. Bir yandan 'qe' riatqlar' deniliyoa 6te yandan'laik' ler buna kary' deniliyor. Bir yandan da'silnni-alani gailgn:aa' deniliYon 'ilerici'gerici kavgaa' biqiminde yaf' talar vurularak bu olay anlatilnaya galqilryor. Her ne kadar bu ikilemlerle gergeQin bz ydnleri gdsteril' mek istenilse de, olay gergekten dii' zenlenig, hayata gegirilig ve sonug itifuriyle farkhdtr...' Ahntrda da gdrtildii$U gibi katliam, bazrydnleriyle etki payr olsa da Aleiri-Siinni aynmrntn ve qeliqkisinin

bir sonrrcu olarak ortaya

grkrnadr.

Geligen mi.icadelemia halkrmrzr ulusal biling temelinde hzla e$itiyor, 6rgiitlilyor, birlegtiriyor. Geqmigte gok


derin olan Alerri-Siinni aynmlnln yerini, uh.rsal-toplumsal ruh, birlik ve biitijnlUk almrgtrr. Katliamr Aleri-Sirnni gatrqmasr bigiminde gdstermek, gegmigte oynanan oyunlan rsrarla tekerriir ettirme( s6miirgeci kemalist rejimin istediSi bir sonugtur. Ti.irk sdmiirgeci-kernalist rejimi, ohqurnmdan yakrn ddneme kadar, bu yapay ayrrmr qok iyi kullanarak halkrmrzr bciltip pargalamrq ve nefes alamaz duruma getirmigti. Bu qeligki ytizyrllar boyunca halkrmrza kargr kullanrldr. K0rdistan'rn iki parqaya aynlmasrnrn temel nedenlerinden biridir bu geliqki. Biliniyoa ddnemin Osmanh lmparatorlu$u'nun sultanr Yavu Sultan Selim siinni Ki.irtleri, iran Sefavi dovleti alori Kiirtleri yanrna gekerek birbirlerine kargr savagtrrmrq, Qaldrran'da bir sonr.rq ortaya grkmrq ve Kasri-$irin Antlagmasr'yla Ktirdistan resmen ikiye boli.inmUqti.i. Kuyucu Murat Paqa doneminde binlerce alerri ve Ermeni'nin kuyulara doldurularak 6ldilri.jldi.igii bilinen 6rneklerdendir. Bu katliamlar geleneginin temeli ilzerinde inga edilen TC'nin, mezhep geligkisini hep kullandrgr, alevileri destekleyip onlar eliyle si.innileri katletti$i, stinnileri destekleyip alevileri katlettigi Koggiri, Agrr, $eyh Sait ve Dersim isyanlarrnda gok barizce yagandr. Denilebilir ki, bu qeligki cumhuriyetin geligmesinin bir temel dayanagr haline getirildi. Siinni kesime dayanrlarak qeriatqrhk canh tutulrnaya galqrlrrken, kernalist laiklik ise alevilik eliyle geliqtirildi. Her iki kesim de, kemalist ideolojinin yaqamasrnrn dnemli birer g(bU ola-

rak kullanrldr. Kemalist diigiincenin geliqmesinde alevilik 6nemli bir dayanak yaprldr. Arna alevilerin kemalistlerden g6rdi.igi.i kargrhk ise, hep katliam ve baskrdrr, horlanma ve ezilmedir. Sivas, Marag, Qorum, Ma-

latya'da ya$anan son onbeg

yrhn

katliamlarr buna 6rnektir. Gegmiq tarihimizde yapay qeliqkilerle halkrmrzr birbirine karqr kullanan TC, giiniimiizde ise ulusal r.ryanrgrn hzla geliqti$i bir siireqte bunu bagaramaz. Geliqtirilen son katliamla b6yle bir sonug hedeflense de, sdm0rgeci rejimin bunu bagarmaya gi.ici.i yetmeyecektir. Bu katliamrn Sivas'ta gergeklegtirilmesinin nedeninin uh.rsal kurtuhq savaqrmza bir cevap niteligini taqrdrgrnr belirttik. En bagta Sivas'a yakrn olan ve buradaki halkrmrzr giderek etkisine alan Dersim'de uh.rsal kurtuhq savagrmrz kdk sahyor. Ezincan'da gerilla miicadelesi giderek geligiyor. Bu geliqmeler Koggiri'yive oradan da Sivas'taki potansiyeli etkileyerek, halkr miicadele saflanna kanalize ediyor. Bdylesi 6nemli geliqmelerin yaqandrQr bir s0reqte, bbyle bir katliamrn yaganmasl bu anlamda di.igtindtiri.ici.idtir ve bununla ba$lantrsr vardrr. Bir de, bdyle bir katliam uygulanrnakl4 gUndemyapay sormlarla meqgul edilmek isteniyor. Hesaba g6re

katliam gergeklegtirildikten son6 bir d6nem gdsteriler olacak, olay farkh boyutlarryla bol bol basrnda degerlendirilerek gergekler garprtrlacak hatta m0mkilnse aydrnlar; solcularr, demokratlarr, tepki g6steren herkesi kernalist laiklik ahrnda birlegtirerek dovleti korurna savagr geliqtirilecek ve bxiylece yeni kurulan hiikiimete bir d6nem igin rahat nefes aldrrtrlacaktrr. B6ylece birkag kqun bir tagla vurulrnasr hedefleniyordu. Bir kere, Ki.irdistan'da tam bir vahget uygulanrrken, gtindem bununla meggul edilecek K[irdistan'da geliqen her tilrlii vahqi uygularnaya kargr sessiz bir ortam yaratrlacaktrr. Kernalist laiklik altrnda birlegtirilen b0ti.in kesimlerle tam bir mutabakat sa$lanmaya gaftgrlarak, kurtulugun tek giivencesinin kemalist ideolojinin savmdrnasrndan geg-

ti$i empoze edilecek ve

bxiylece ulusal kurtuh.g mi.icadelemize kargr, uh.rsal mutabakat iginde goven bir ruh yaratrlacak ve temel hedef gagrrtrlacaktr. TC rejimi, geligen miicadelemize kargr gi.indemi garprtacak gok qegitli di.izeylerdeki komplolarr d6nem ddnem r.rygularnaya koymaktan ve bu anlamda miicadelemize cevap vermekten kaqrnrnadr. PKK Genel Sekreteri Abdullah OCAI-{N yoldagla gazetecilerin rdportaj yaptrgr ve 6nemli agrklamalarrn yaprldrgr bir ddnemde Ugur Mumcu cinayeti patlak verdi. R6portajlarrn Tiirkiye kamuoyu i2erinde btiyiik bir etkiyarataca$r bir ddnemde b6yle bir cinayetin gergekleqtirilmesiyle hem 16portajlarrn yarattrgr olumlu etkinin Onilne gegmeye ve hem de govenizm dalgalandrrrlarak kernalist ideoloji etrafrnda bir milli mutabakat yaratrlmaya gahqrldr. Daha dnceleri Mumcu'yu solculukl4 vatan haini olmakla de$erlendiren derrlet, bir grrprda Mumcu'ya sahip grkarak, onu en bi.iyi.ik kemalist olarak ilan etti, mecliste anrsrna saygr durqlan yaprldr. Cinayet gtinlerce basrnda temel konu olarak iglendi. Bir balinanrn Karadeniz'de gdriilmesi giJnlerce, hatta aylarca slirmanqette verildi, halk bununla oyalanrr hale getirilmeye qahqrldr. Partimizin ilan ettigi ategkes siirecinin etkisi kamuoyu Eerinde yo$unca yaqanrrken, ikinci kez stiresiz ilan edilen ateqkesin ardrndan qok krsa bir zaman geQmeden Ozal'rn. kr.rqkulu 6liimi.i gi.indeme geldi. Ozal'rn dli.imilyle Ozal'a dtiqman olanlar bile, millet ve devlet kavramlan iqinde Ozal'r kahraman ilan ettiler. Gilnlerce Ozal'rn dlirmii cumhrrbaqkanhgr ve ba$bakanhk se gimi tartrgrldr, basrn ve kamuoyu bu sorunlarla meqgul edilir hale getirildi. Ki.irdistan'da ytizlerce k6y yakrlrrken, binlerce insan 969 ettirilerek sefalete stiri.iklenirken, yiizlerce sivi I ve rnasum insan katledilirken, Ki.irdistan'rn daQlarr bombalanrr ve yakrhrken, bi.jttin bu gergeklerin kamuoyuna yansrmamasr, lzerine perde gekilmesi igin belirttigimiz yapay sorunlar temel gtindem konusu olarak tutuldu, insanlar bu sorunlarla u$ragtrrrldr. Halkrmrza kargr uygulanan bu vahqet uygulamalarrna ve kirli oyunlara karqr duyarh olrnasr gereken aydrnlar, ilericiler, demokratlar, dwrimciyim diyenler rollerini oyna-

naelenin nasil clrtfus edilmel< istendiQidin,4slnda meselenin o zaff'an da kilit bir rnesele oldtgunu, azrc* diqi)nenler bilirdi. Ama gimdi bu diqi)nhlmekten de 6teye, gok yoQun yaganlan bir savag gergeQidir. Bugiln kgktrfilmaya glqilan geriatgiltk veya laiklik gergekten objektif olarak bu bigimde giindeme gelecek bir sorun deSildir. Dikkatle incelendiQinde, ulrcal kurtult4 mi)cadelemizin dine yaklaqtm qok anlamh ve doQrudur.. Ve gerqekten halkmrun aQrhkh dini kesimleri, dini drygulartna dini dilgilncelerine de$er veren prtimize yilksek deQer bigiyoa etrafinda birlegiyor ve oldukga etkili bir giig oluyorlar..." lqte tam da bu noktada yapay tarikatlar grg gibi olugturularak mlicadelemize dayatrldr. Son iki yrlda da hizbikontra diye formtile ettisimiz grkrgrn, Kiirdistan halkrnrn ba$rna na-

srl musallat edildigini, bunlar eliyle gergeklegtirilen

cinayetlerle yilzler-

ce yurtsorerin yagamrnr yitirdi$ini, bunlarrn tamamen s6miirgeci rejim tarafrndan oluqturulan-beslenen kesimler oldugunu biliyorrz. Din maskeli drgtitlenmenin 12 EylUl fagist rejiminin geligimiyle birlikte Kilrdistan'da geligtirilmek istendigi, Milli Selamet'in neredeyse tek parti olarak taban yarattr$r, bunun fagist rejim tarafrndan kendilerine verilen bir gdrev oldugu, Klirdistan'da teghir ve tecrit olan kemalizm yerine dini 6rgiitlenmeler ve ideolojilerle, halkrn dini drygulanntn ve inanqlarrnrn istisrnar edilmek istendigi bilinmektedir. O sUregleq gegitli ddnemlerde degerlendirilerek bilimsel bir temelde izaha kavugturulmrqtur. Bu hrsr.rsa parmak basarken Refah Partisi'nin katliamdaki roli.ine deSinmek istiyorrz. Refah Partisi'ni bu katliamrn drqrnda tutmak yanhg olacaktrr. Refah Partisi'nin katliamlardaki roliinU ve dinin ulusal kurtulug mi.r,cadelemize kargr nasrl kullanrlmak istendigini Genel Sekreter Abdulhh OCALAN yoldaq, goyle izah etmektedir: "...Tiirk 6zelsavag krsa siireli de olsa nasil ki halkn dini duygulannt

lelikle savagan

iki

gilg arastnda trctz

rqi min yapay

beruer

tan'da PKK'nin Tilrk cEel savag pla-

yaplmak isteniliyor Hakkariye gir d iQi mizd e agi retler karg mtza q kan l nnk istenildi. Giiney Ktrdistan'da biraz etkili olnaya galpttk, agiretgi

il eereevesinde geriletilmesi veya gigten diqilrillmesi durununda tilmden deQerlerin iherine konnnk, devri m potans iyel i n i sdz il ed i len d q lslami dorletlerin desteSiyle de, kendi devletinin hizmetine gekrnek hedefleniyor. Hizbikontra bunun 6ncesi, Refah Partisi de bugilnii olmakta-

dr igte bdyletikle ultsl kurtulug savagtmnn dogru din yaklagm ve dinin olumlu dzellikleriyle mibadelenin hizmetine kogturulmaa da boga g*anlmak istenilmektedin Ve igte tarikat 1rgirtlenmeleri, giderek hizbullah ad+ en son Refah Partisigibi adlann ilncilliiQilnde Sivas olaytn-

d4'$eriat isteriz", igte "Halklara 6zgilrlilk isteyenler de anti-geriatqr dtf, dolaytsryla "Kii,rt ulrcal kurlul t4 savagtm da geriata karg bir fugkaldtndq Tilrk somilrgeciliQine, kemaIist-fagist imha politikaana karg deQil, geriata karEdr; dolaytayla bittiln dindarlar Kilrt ulusal kurtultp savaflmrna karg gtkmah" imal empoze edilmek istenmektedi n.." B6ylesine $ovence bir yaklaqrmrn Osmanl ve TC tarihi boyunca din maskesi altrnda geliqtirildiQi ve bunun son olarak Sivas Katliamr'yla

tekerrtir ettirilmek istendigi aqrktrr. USur Mumcu ve askerlerin cenaze ttirenlerinde, yine Bingdl eylemi ardrndan basrn-yayrn kurumlannda 6giHijmlij btittin yayrnlar vasrtasryla yo$unlagtrrrlan propagandalarla kemalizm ve govenizm qaha kaldrrrldr. Ti.irkiye metropol kentlerinde KUrtlere ydnelik saldrrrlar gerqekleEtirild i, Ktirt-Tilrk ayrrmr yaratrlmaya gahqrlarak halklar birbirlerine karqr krqkrrtrlmaya qahqrldr. Bu da yetmedi ve en son miicadelemize karqr olumlu etkilenmenin yagandr$r bir ddnemde ve alanda bilinen katliam gerqeklegtirilmiq oldu. Katliamrn gerqekleqtirilmesinde kendile.lairine 'geriatqryrm" zel savag

diyenler

ile

feodal dnderlik htzla Ankara ya Fgnlarak kargmtza dikildi. En son Almanya meselesi; miiadelemiz 100 bini agkn kitleyle tarihi bir yilrilyil1 yapt4 kargmtza bt4ilne denk getirilen Solingen Katliam gtkanldt Ashnda bunu da yapn MiT ve kontr-

gerilladn Mdln cinayeti de 5yledic Brilksel'de bilyhk bir yAriiyiig yapL d4 onun dncesine bu olay denk geti-

rildi. Yaklanlar zavalh ailelerdir. Sanryorwn nngalar buluyorlar ve bunlan kullantyorlan Nitekim MHP'nin bu konuda ilnA meghurdur. SaQalarla birgok iligkilerivar, sailn almak zor deflil. Kald ki orada her tilrli) insan var; saQa olup olmamas da o kadar dnemli degildin Bir bidon benzin ddkilp yaktyorlar ve

Avrup'-

da kryamet kopanlyor. Bizim yilrityilgleri miz ve tari hi gdsterilerimiz bdylece boga g*anlnnya galryiltyor Qok az kigi bunu farketti. Aslnda bununla birgok aff'ad birden yakalanak istediler... Kijrt sorunu Avrup gilndemini iggalediyoa onlar bu provokasyonlarla sorunu gilndemden

qkarmaya gahgtyorlar- Hiikilmetin dqayonelik fuz politikalan vart onu hayata gegirecekler. Ve bunun igin 'Mazlum Tilrk' pozisyonu yarattyorlar TUrkler yaklryor', hatta 'PKK, saQcilarla birlikte bu olay yapbilir' denilerek, o bildiQimiz diplomatlann4 kontrgeri llay harekete gegi riyor lar Sont4ta bir fukyorsun ki, sorun, Tiiiler'fiEzltm', Kiirtler lehlikeli' inpolarak karEmtza gkyor Tiirk unsuruna pun toplayacak, Tiirk hilklmeti destek toplayaak ve bdylece Avrup'ntn gilndemine giren Kilrt sorunu gilndemd en q karil I mry ol aak ! " Katliamrn baqka amaglarr da vardrr. Gerek dijnya ve gerekse Ti.irkiye kamuoyunu sUrekli aldatara( komplolarla varh$rnr siirdiiren fagist karakterli bir rejimin, son olarak bu katliamr geliqtirirken, birqok olasrhgr de$erlend irmemesi d iiqilntilemez.

j

PKK Genel Sekreteri Abdullah

gtndem-

ler oh.rqturarak, halkrn bagka sorun-

larla ugragtrrrldr$rnr degerlendiren Pl(K Genel SekreteriAbddlal' OCAl-AN yoldaq, Sivas Katliamr'na yol agan nedenleri g6yle irdeliyor: 'PKK dnderliSindeki darimci savaflmn ve ona ydnelik itzel ve kontrgerilla sava$tmnn diyalektiQi ni, karEhklt geligimini akta gdzden gegirenler bilirler ki, stk stk gi)ndem saptnlmaya galryilyor Yapy gilndemler oltqturularak, toplum bu temel geligmelerin dqtndq bagka kanallara kanalize edilerek u$ragtnlmaya ve hafiza kaybtra ugrafilnnya qahgilryon Bdylece kitlelerin gerek 6zel savagtan kopt4u ve gerekse ulrcal kurtult4 savaflna olumlu yaklagm engellenmeye gahgilryor. Bu bir cEel savag ydntemidir ve s*ga uygulanmryttr Miicadele tarihimize fukhQmzdq bunun saystz 6rnekleriyle kargilagnz ve hatta biraz daha geriye gittiSimizde, biz ulrcal sorunutemel bir sorun olarak ortaya koynnya ghgtpmzd4 Tilrk solculan -ki bunlar kennlizmin son eklentileri bigiminde bizce deQerlendiriliyordu-,'$imdi ultsal sorunun zanam de$ildia biz devrim yapfiktan sonra Kffileritantnz ve fuz haklart dilgiinilriiz' diyorlardt Burada dikkat edilmaigereken onemli nokta

*yda

provokasyonlar vardr. OrneQin Ser had Eyaleti'nde,Azeri ler krykril lmaya ghqilryo4 hepsine silah veriliyor. Gittikge kargmza g*anlan bir bela

madrlar.

Sdmirgeci

ze fukt@mzd4 gok

bir hesapl4 qok sinsi ve planh bir silreg izleyerek aynlmak, ozellikle de mtiadelemizin yarattgt birgok deSere konmaya galtyrak Ktirdis-

istismar ederek, hizbikontra oltqumunu miladelemize karg qtkartrruk istediyse ve prtimizin doSru

kim' diyenlerin de birlikte kullanrlabileceS.i ihtimali iizerinde duran Abdullah OCAIAN yoldaq, gunlan vur-

devrimci taktik yaklaEmtyla bu tehlikenin furtaraf edilip teghir ve tecriti saQlandrysa bu kez de aym amagla Refah Paftisi'nin 6ne g*arillp devreye sokulmak istendiQini gdriiyoru2. Hizbikontrantn, lran yanhs Hiz-

gulamaktiadrr:

bullah'n galqmalan iqine

szdnlp

kafalan mufl aklagtu raralT bi rgok yurtseveri katletmesi bir cfuel savag y6nelimi olarak tarafimza aqQa gtkarttlnca, bu kez yerine, dq islam destekli Refah Padisi danreye sokuluyon Arnag, bir yandan PKK'yi

darbleyerek zayt ditgikmek di$er yandan seuilmona TC'nin laik anlayEna karg halk kitlelerinin dini duygulanm yararlannaa bir ternelde etkin gAg haline getirmektir. Eloy-

"$imdi katliamn geligtirilmesinde iki tarafin da kullanlma ihtinpli yilksektir. Yani hem '$eriab isteriz' diyenlerin -ki oldukga kendini dindar; Miblilnnn sayanlar vardtr- ve aynyeten'Ben laikim', iqte'Aleviyim, solcuyum' diyenler de olabilin Ama bunlar fazla 6yle ayngmry, tam bilimsel temele oturmt4 yapilar haline heni? gelmemiglerdir. Fakat geligme Sivas'ta bdyle hzlt bir ayngmay yapabilir ve bdyle bir durum ortaya gkabilir QUnkU oftada bir bogluk var; o bogluk doldurulmaya e,lryr lryor. O halde TC igin tam provoke edilmesigereken bir ortam sdz kontsudun Kald ki miiudele tarihimi-

OCnUeru yoldaq, sorunu birgok boyntuyla de$erlendiriyor ve katliamrn diger amaglarrna ydnelik olarak gunlarr belirtiyor: ',.,Tansu Qiller iyi bir laiktir, bu laik baqbakana karqr tehlikeler vardrr. Dolayrsryla Batr alemi Qiller'i desteklemeli, gok tehlikeli geriatqrlarla garrilmiq durumdadrr' mesajr yollanrnaktadrr. Ashnda kendisi Eerlatgrlarla birliktedir veya en azrn{an kendi tabanr, taraftarlan bdyledir. Ama drgtan ABD, Avrupa destegini alrnak iqin b6yle bir laik g6riintirye ihtiyacr vardrr. Ve nitekim bu temelde sanryorum destek almaya da gahgacaklardrr. lqeride ise,'Mtislirrnan Ttirkiye'sloganryla bu dini gerici ve kargr-devrimci kesimleri ve kontrgerillayr dayanlanna alacaklardrr. Ve boylece lndnti ve Qiller bir taqla birkaq kq birden vuruyorlar. Ve bununla kendilerince deryleti kurtarmrg oluyorlar. lqin bir yanr buyken, bir de halkr karqr karqrya getiriyorlar. Saldrranlann ttimiintn k6tai niyetli oldugunu sdyleyemeyiz; halk krqkrrtrlmrq oluyor ve kiylece sahte bir geligki temelinde halk aylarca birbirine kargr

dikilecek. Briylece ortamr krzrgtrrrp halkr olumsrz temelde tr.ftacaklar. Halkrn uh.sal kurtuh.Sq devrimci savagrma kanalize edilmesini engellemeye gahgacaklar ve bdylece halkr da etkisizleqtirmig olacaklar. Ayrrca aydrnlarr sindirmiq oh.ryorlar. Bu kaDanm 21. sayfada


$argele'de

gahadete erigen gehitlerimiz

KURTULU9UN FENERLERIDIRLER $emdinli birli$i, ihanet gtiglerinin saldtrtst i.izerine toplanrp yeni bir durum deSerlendirmesi yapar' GerdiHerki mrntrkastnda faaliyet yUritten bu birligimiz, son geligmeleri dikkate alarak bir gahqrna planr qrkarrr. Buna gdre Bezel6 Taburu'na ydnelik eylemde yarah diigen yoldaqlarrn bir krsmr girvenlikli bazr alanlara aktarr' lrrken, gidemeyecek durumda olan 7 yoldaE ise Miroz'a gOnderilir. Geride kalan 1l kiqilik grup ise lojistik ihtiyaglarrn temini iqin $emdinli'nin krrsal alantna aqtltr. Yapacaklart gorev savagtan daha kolay degildir' Bir neri aslantn, kurdun agzrndan ekmegi qrkarmak gibidir. Savaq bitmig ama, giden grup geri ddnmemiqtir'

Ay olarak Kastm olmastna ra$' men krE yi2i.inii iyice gdstermigti. Havalar iyiden iyiye bozuluyordu. llk kar diiqmi.qti.i artrk, Gdky.ilzi..rnde kara bulutlar dolaqryordu. lqte geride

kalan yoldaqlar, g6rorin krnsalhgr iqinde yola koyuldular. Vatantmztn bu ufak Pargast i.izerine dtigman gUgleri leg kargalarr gibi habire iigi.igijyordu. Di$er taraftan binlerce hain drgUtlendirilmig ve bir avuq dzgUrlUk sava$grsrna karqr saldrrrya geqirtilmiqti. Bu hainler adeta kudula-ian yarattrklar gibi saldrrryorlardr. Ktzey hattrnda ise vatan ve insanhk onuru-

nu birkag kemik kargrh$rnda ayaklar altrna alan qete kdyleri vardt. TC'nin ordu sirrUleri de alarmdaydr. Bu tarihi diiqmanlar4 do$anrn vahqiligi ya' nrnda agrr hava koqullan da olanak saQhyordu. lnanq, kararhhk ve yurtsererlik duygularryla y[irekleri srmsr' cak olan bu yoldaqlar, ne dt.qmantn goklugun4 ne de hava koqullarrnrn kryamet kopanrcastna aSrr oluquna bakmaksrzrn, onlan bekleyen gdrani yerine getirmenin heyecanr iqinde yUr0rler. Qargele'nin iqine doQru agtlrrlar. Gi.inlerden bir giin frrtrna tiim qiddetiyle esmeye baglar. Ulagrlmasr gereken konaklama noktasr bellidir. Varrlacak noktaya ulaqmak igin birtUn gtrglerini, irade ve inanqlarrnr ayaklandtrrrlar. YoSun tipiden dolayr gdz gdzU g6rmi..tyor. Doganrn bir krzrl kryametidir altp baqrnr gidiyor. Arkada y0riiyen kendi 6n0ndeki yoldaqrnr g6remiyor, 6niindeki de ardtna d6ni.ip bakmastna ra$men ardtndan geleni g6remiyor. iqlerini rahat edecek tek bir gey var' sa o da birbirlerine olan ba$hhklarr ve yi.rce yoldaghk iliqkileridir. Bir de yol hattrnr v.e vanlacak noktayr herkes biliyor. Once d6rt yoldaq varryor noktaya Eskiden sakladrklarr krrrk odun pargalartnt kartn altrndan grkarrp temizleyerek ateq yakmaya qah-

grrlar. Odunlar da diigrnan olurcast'

na bir tilrlO ateg almryor. Bilyiik bir ugraqtan sonra 6nce kilgiik ve ardrndan bi.lyiikqe bir ateg yakmayt bagartrlar, Her tarafta tipi var, frrtrna durrnak nedir bilmiyor. Gdkyizi.i kar yUklii bulutlarla dolu. K6yler yakrn ve di4man girgleri var iginde. Bu kara krgta diiqrnanrn gemberi iginde ateq yakrhyor. llk insanrn ateqi bulmast kadar sevinglid ir arkadaglar' Yakrlan ateg kazanrlan bir zaferin ateqi gibidir. Atalarrmrzrn kutsalhk derecesinde sordikleri ateg, qimdi kahrarnan torunlart igin yagamdrr. Koruyan bir ana gibidir. Ategin patlayan kvtlctmlan, sanki ateqin giiliimsemesidir. Ama yoldaqlarrn igi derinden derine rahat degil. Yedi yoldaqlarr yoldadrr. Yediler'i di.q0nmekten kendilerini ah' koyamryorlar. Yediler gimdi nerede, ne zaman ulaqacaklar ateqe? Ha qimdi, ha gimdi diye diye vakit geqiyor. Ama yine de gelmek bilmiYor Yediler. Sanki zaman kavramt don' muq gibi saatler durmtS, dakikalar ilerlemek bilmiyor. Ya Yediler'e bir geyler olursa? Ne olaca$rnt insan di.qi.inmek, yilregine getirmek bile istemiyor. lnsan kabullenmiyor. Karamsarltk bagtrrt rzatmastna ra$men umut, hep umut galebe gahyor. Bdy' lesi anlarda insan dogasrnrn bir hali

I(arda do nan viicutlan utrz biiyiik za;ferin bedelidir! Mardin'in Midyat ilgesine bagh bir kdyde dogup btiyUyen ve rzun yrllar burada yaqamlnr sUrdLi-

ren Qiya yoldag, orta yaqh ve ekonomik olarak

normal bir yaqantr si.irdi.iriiyordu' Evliydi, qocukla' rrna daha iyi babahk yapmak iqin biiti.in gUc0ni) sarfediyordu. Ki.irdistan da$larrnda gerilla sava$r geliqir geligmez igten iqe saninmiq, yaqama daha gok umut baQlamrg ve elinden geldiQince higbir deste$ini esirge' memiqtir. Her zaman gerilla olan yoldaqlanyla iligkiliydi. Onlarrn birtUn ihtiyaqlart nt karqtlar, bulund ugu alanda yaprlmasr gereken gdrorleri biryitk bir sorumluluk agkryla yerine getirirdi. Milislik yaptrgr ddnemde ola$anibtii dilzeyde bir fedakarhk sergiledi. Bu pratiginden ve qabasrndan dolayr gerillalartaraftndan da oldukqa se,viliyor ve saygt duyuluyordu' Halk arasrnda da serrilen, saytlan ve giiven dr.ryulan bir konuma sahipti. Parti ve mtr,cadele gerqegini erkenden kavradr. Bilince grkardrgr bu gerqekleri halka aktardr, aile bireylerini 0lke ve miicadele ruhuyla yetigtirdi. Halkrnrn kurtultqu igin g6ze alamadrQr higbir zorluk yoktu' Biitiin varhgryla kendisini adamrqtr davastna Higbir gUg O'nu bu davasrndan vazgeqiremezdi. Kararltve azimliydi. Faaliyetlerinden

dolayr giderek deqifre olmuqtu. Bu nedenle koyde kalanrazdr' Zaten milislik gdrevi de artrk O'nu tatmin etmiyor, daha farkh diizeylerde diigmanla hesaplaqmak istiyordu. Amact i.rlkenin kur' tulugu igin daha fazla gahqrnak, gerekirse bu ugurda gehit diigmekti. Biitiin yagamrnr mibadeleye adamak iqin daha dnceleri de gerillalara 6neri gdtiirmtlgtii' Ancak yaSrntn ilerlemig olmast, yaptr$r gdrevlerde sa$ladr$r bagarr ve qocuklarrndan dolayr bu 6neri hep reddedilmigti. Arna artrk degifre olmr4tu, gerillaya katrlmastnt kimse engelleyemezdi.

iqte Qiya yoldag, bu koqullar ortamtnda egi ve gocuklarryla birlikte miicadeleye katrhr. BUtUn aile bireyleri gerilla olur, ailesi artrk gerilladrr, evi Kilrdistan daSlandrr. Birgok alanda faaliyet yi.iriittiikten sonra parti e$itim kamplarrnrn bulundu$u Xan K0rkG alanrna ulagrr. Bir ddnem partiegitiminden geger Helena ve Rubarok gibi bi.iyiik gaph eylemlere katrlrr. Gii-

ney'de bulunan gtiqlerimize karg ihanetgi cephenin TC ile birlikte baqlattrklarr saldtrtlara karqr biiyUk bir kararhhkla savagrr. Bu savagtan sonra iginde yer aldrgl birlikle birlikte' baSka bir alana gitmek i.izere yola grkar. Yanrnda qok serrdigi Xebat yoldag da vardrr. Xebat (Ziibeyir FERHAI{G) yoldaq, Dogu Kurdis' tan'rn girin bir k6yii olan Hilori'de doSup biiytir' Ge' ligen uh.rsal bagrmsrzhk savaqtndan etkilenerek partiyle iligkiye geqer. 1 991 sonbahartnda Xan K0rk6'' deki parti egitim kamplarrna ulaqrr. Qegitli e$itim dev' relerinden geger. Birqok eyleme katrlrr. lhanetAi guA' lerin, 6zgUrl0k savagqtlarrna kargr baglattr$r saldrrrlara karqr en 6n saflarda savaqlr. Ki.lrdistan halkrnrn birligi dniine engel olarak dikilen ve kurtuhq umutlart' na saldtran hainlerden tarihimizin hesabrnr almak igin bilyiik bir gabanrn igine girer ve bUytik bir nefretle buna kargt durur. Savaqrn bitiminden hemen sonra yaprlan planlarna sonucu iki takrmlrk bir g0qle Za$roslar'rn 6te taraflanna do$ru yola qrkar. Qiya ve Xebat yoldaglar 2. Takrm'da yer altrlar. Za$roslar'tn engin yiiceliklerini aqtrktan sonra Onlerinde daha oniki saatlik yol var. Yol adeta bitmek bilmiyor. Ytikler aSrr, hava koqullarr giderek kdttilegiyor. Her tarafr karlar kaplamrq. Ftrttna giddetlendikge giddetleniyor. Bu a$rr koqullarda Qi-

ya ve Xebat yoldaglar donarak gahadete ulaqrrlar. Agrr krg kogullarrndan dolayr do$a iki yi$it militant daha bizlerden kopararak bagrrna alrr. Qiya ve Xebat yoldaqlar! Milcadele yaqamtnz ve qehit olq tarztntz, biz miicadele yoldaqlarrnzt daha fazla cesaretlendirdi ve gug verdi. Sizinle daha fazla gururluyrz, inanqhyrz. Antnz mUcadele bayra$rmrzdrr. Size olan mi.tcadele ba$hh$rmrzla 1993 yrhna bittiin gUciimi2le yiiklenece( daha fazla eylem, daha fazla Orgiitlenmeyi yaratacagz. Sizler ulusal birli$i mizin harcr, zaferin temel taglanstnz. Sizlere gerqek bagltltk ancak zaferi yaratrnakla miimkiindir.Tafer igin verdi$imiz sdz0, sizlerin qahadeti dnilnde bir kez daha

tekrarhyoru. Sizler, ba$rmsrzhk ve 6z90rliik milcadelemizin abi-

deleri olarak hep yaEayacaksrnz!

Zafiroslarda donarak phit dtgen $Dplhaftin (DodubeyazilD ve Zilan (DodubeyazttD yoldailar midir, nedir? Olacaklarr degil de, olrna$nr istediQini beklerler. Gdzlerle birbirine ve kendine sormamazhk edemiyorsun. Altr yoldag, Ddrtler'e Yakrn bir yere varrr. Yorgunluktan bitkin di.4' ti.lklerinden daha fazla yUr[emezler. Bir iki adrm attyorlar ve ardtndan hemen diigilyorlar. Diiqe kalka ancak o noktaya varrnayt baqarmrqlar. Artrk hareket edecek takatleri yok' Yagan karrn altrnda, esen frrtrnaya kendilerini siper ederek otururlar. A,qrrr yorgunluk, rzun siireli r.lykusr,rzluk neticesinde istemeye istemeye uyurlar, bir daha uyanmayacaklarrnr bilmeden. Bu r.ryku son r.rykularrdrr. tlykuya karqt ne kadar direnseler de 96z kapaklarrna di4en aQrrhk baskrn gelir, Diinyayr gdren gdzler kapanrr. Ustlerinde ne bir battaniye, ne de bir naylon pargasr. Habire kar yagryor ibtlerine. Kar bembeyaz bir battaniye olur iirstlerinde ve bir taba' ka yUkselir. Kar bir kefen olur, tabut olur. Bu uyku bir 6liim uYkusu..' En sonda gelen Arif yoldaq ise her iki gruba da yetiqmez. Tek ba' qrnadrr. O da qok yakrndadrr. Ama birbirlerini gdrmijyorlar. Birbirlerini arayacak drrumda da degiller. Arnansz hava koqullarr ararnaya olanak tanrmryor, arayan kayboluyor, Kaldr ki hepsi tig grup, bir anlamda kaYbotmqlar. Arna aynt zarnanda bir qegit varacaklarr noktaya da ulaqmrglar.

Arif yoldaq, aslen Malazgirtlidir' Malazgirt'te dogup bilyi.idti. 1991 yaznda $emdinli savag Pratigine katrldr. Mavan Karakol basktnr ve Xan K0rkE (Ozgi.irlilk Vadisi) dire' niqine coqkuyla katrldr. l99l -92 Baqarmaya Mahkumu EQitim Devresi'ni 3. Tabur'da gdrdti. I 992 atlt' mrna girqli.r haztrlanrnak igin kendisi-

Yaiam' da ilkeli, savagta cesur, baskrnlarda Be' sahipti. ruhuna bir saldtn bilyiik ni alabildigine yolunlaqtrrdr.

zel6 eylemine en 6nde saldtn iginde yer alarak katrldr. Yagamda dareriliydi. AlgakgdnUllir yaprsryla saygrnhk yaratmrqtr. Siirekli eylem ve gdrev dayatan dzelliklere sahipti. Dogal sorumluluk anlayrgryla sorunlart ortaya koyup gdzirm yolunu dayatrrdr. Geliqen ve daha gok geligme vaat eden yaprsrndan dolayl krsa bir za-

man iqinde manga komr.rtanhQr gdrevine getirilmiqti. iqte qimdi Qarqele'nin baqrnda deli frrtrnayla bogtqttyor. Savrulan tipi her taraftnt beyazlaqtrrmrg. Kardan silahh-canh bir askere d6nmirgtil. Ellerive ayaklarr 9i9mi9ti' Ellerive ayaklarr artrk bir gey tutmuyordu. Yo$un kar taneciklerinin saldtnsrna ug-

rayan g6zleri artrk eskisi gibi gdr' mUyordu. Kalkmak istiyor kalkamryor,yardrm iqin olanca sesiyle baQtrmak istiyor ba$rramryordu. Bu tarzda bir 6liimti onuruna yediremiyordu, Arif yoldag, partinin kendisine verdigi enregi dilqiir iryordu. Dtqrnandan sorulacak daha gok hesabr vardr. Ama gimdi ne yapabilir? Yarr Ya' rrya donmtq..bir vticut. Ne olmi4, ne de yaqryor. Olumle yagam arastnda kryasrya bir mi.lcadele, adeta bo$uguyor. Frrtrnanrn Qargele Dagr baqtn' da qrkardrgrvahgi ses, bu boQuqmanrn dile getirilmesi gtiq olan duygrlarrn mi.izigidir. Silahryla ugraqtyor, ama nafile! Eller beynin talimatrnr dinlemiyor. Qtnkir eller 6lmtig. lradesi drgrnda do$a tarafrndan adrm adrm igkence gdrirrcesine gahade-

te ulaqmak O'na zor geliyor olmah. Kendisini pilahla vurmak geqiYor iqinden, aha yapamryor, elleri tr.rtamryor artrk.

Ddrtler tam da vakitte uYantrlar. Dortler'in uyandrQr an qafak vaktidir' Ddrtler hayal-meyal Arif yoldaqt 96riiler. Ddrtler'in elleri'ayaklan q$mig. Buna raQmen Arife dogru koqarlar. Ama bir de ne g6rsUnler! Karlarln ilstlerini kapladrgr Alttlar'tn silahlarr biraz gdriinUr. Kafalarrndan geqir' mek istemedikleri bir acr iqlerine diiger. Acr giderek bityiir, biltijn gitgleriyle karr eqelemeye gahgrrlar. Kar azaldrkga bekledikleri yoldaqlarr bir bir donmuq olarak karqrlarrna gtkar' Nasrl bir an bu? Nasrl dayanrlrr b6y' lesine bir act sona? Nasrl yaqanrhr

artrk? Bu duygularla

ig ige

neYe

ugradrklarrna gagtrtrlar. Ancak qahadet gi.rg verir onlara Kendi durumlarrnr boylece unuturlar. Birlikte kaldrk' larr, birlikte savaqttklart ve yaqadrk' lan yoldaqlart kann i.izerinde boylu boyunca taanmrglar. Derinden derine ayakta kalan her bir yoldaq diigUnceye dalar ve biitiJn anrlar yrldrrrm hzryla gOzlerinin 6niinde geqer.


ve dar kogullarda bile morali hep gtiglilydti, moralsizliQe asla di.igmezdi. Govende gatrqrnasrnda yaral diiqmi.irqtii. Qatrqrna sUrecinde ve sonrasrnda yarah d i4ttlgi.inii arkadaglarrndan saklamrgtr. Arkadaqlarr iqin bir cesaret.ve moral kaynagrydr. Dersim ve lstanbul'da Tiirk kUltiiriiyle btiytimesine raSmen, asimilasyon etkilerini Uzerinden dylesine hrzh atmrqtr ki, Botan'la oylesine bir uyum sa$lamrqtl ki, O'nu gdrenler Botan'-

da dogup

Mehmet yoldag, Kobani'de gdzlerini diinyaya agmrgtr. YaErtlarr gibi bi.jyi.imiig, partimizin geliqtirdigi mi.icadelenin etkisinde kalarak, partiye sempati duyrnaya ba.Elamrqtr. Bir d6nem bulunduQu alanda kitleler arasrnda faaliyet yi.irirti.ir. Ancak savaE drgrnda kalmak O'na iEkence gibi geliyordu. GOrdi.lgti eQitimleri yeterli buluyordu artrk. Savaqa katrlma istemini partili yoldaglara bildirir. istemi kabul edilince I 991 yrhnda Kttrdistan daglarrna ulaqtr. Ve gerillayla kucaklagtr. Dijgmanr kahreden eylemleri yaqam kadar seviyordu. l99l yrhnda Mavan ve Wergenrma karakollarr baskrn eylemlerine, OzgUrli.ik Vadisi direnigine katrlmrE, ardrndan l99l-92 krq eQitim sUrecinde 2. Tabur'da takrm komutanhQr gdrevini yUrUtmtigtli. Pratikte takrm komutanrnrn siyasi yardrmcrhQr gdrevini de yUrtltlryordu. Cesaret di.laqyi Bezeld tabur baskrnr eyleminde doruga ulaqmrgtr. Qok sade ve olgun bir kigiliQe sahipti. Sorunlara qozUm getirmesiyle sevilip sayrlan biri haline gelmigti. Zorluklar ne olursa olsun, sorunlar ne kadar yogun yagantrsa yagansrn asla darhQa dtigmezdi, geniq diigi.iniirdi.i. Bu yaprsryla olgun kigiliQin timsaliydi. AlabildiQine fedakardr. Her koqul altrnda yoldaglarrna hizmet etmek isteyen yiice bir pratiQin sahibiydi.

bi.iyi.lyen

biri

sanrrdr.

Bir diQer yoldag da Agit'6 Zer yoldaqtr. I 989 yrhnda askerlik yasasryla saflara katrlmrgtr. Gi.irprnarhydr. Oramar-Sate kdyti civannda altr yoldaEryla birlikte Saddam giiglerinin eline esir driqmilqtii. Ekim I g89'dan I 99 I baharrna kadar Saddam rejiminin zindanlarrnda kalmrqtr. I 9g l

baharrnda Gliney Kiirdistan'daki halkrmzrn ayaklanmasryla birlikte boEaltrlan zindandan O da qrkar. Zindandan qrkar qrkmaz hemen Xan K0rk6'de egitim g6rdii. Kendisini yeni ddnemin gorevlerine hrzla hazrrladr. Gdrevlere baQlr, qahgma disiplinine sahip, savaggr dzelliQi yi.tksek olan bir yoldaqtr. Botan halkrnrn kiqilik

6zelliklerini kendisinde yoQunlaqtrran, PKK dijqiJncesiyle bunu biqimlendiren ve Bezel6 eyleminde bUytjk bir katkr sahibi olan bir militandr.

dntinden gegti Ddrtler'in, Belki uyuyorlar, belki yagryorlar diiqi.incesiyle adlannr bagrrdrlar, gagrrdrlar. Nafi1e... Ddrtler karh kollarrnr yastrk yaprp baqlarrnr kaldrrdrlar. Nafile... Can baqlarrndan gitmigti. Ugup g6qmi.iqtti g6gUs kafeslerindeki yagam kr.r$u.

Ddrtler'den ikisi Arif yoldagrn yanrna gitti. Frrtrna iqinde yan canstz, yan yagayan halde 6liimle boQqan Arif yoldag, yanrbagrna giden iki yoldagrna bakrp durdu. ikiyoldag, belki kurtulur diyerek Arif yoldagr ddvmeye baglar. Ddvdi.ikge ddverler. Arif yoldaErn ya$arnasr igin doviilmesi gerekiyordu. Yoldaqlarr O'nun ya$amastnt O'nu ddvecek kadar istiyorlardr. Dtygusallrkla o an hareket edilemezdi. Yagamasr igin ne lazrmsa o yaprlacaktr. Arif yoldagr ylirtitmek igin ayaga kaldrrrp koluna girerler. Fakat hareket edemez. Donmug, olmtq viicudu. Otururlar, stizerler kendisini, halayagryor. Ama bu wun sitrmez. Kim bilebilirdi ki, bu biqimde baElayacak olilmt| bu bigimde baglayacak sonsuz yagamt. Kurtarmak isteyen yoldaglannln kollarr arasrnda qehitler kervanrna katrlrr. Bciylece Qarqele bir can daha ahr. D6rt yoldag giigli.ikler iginde Arif yoldagrn cenazesini Altrlar'rn yantna taqrrlar. Her birinin silahrnr yanrbaqlanna uatrrlar. Yagamlannr kardan ve tipiden korr.ryan bir tek naylon parqalannr da drterler Yediler'in Uzerine... Dogal tazda saygr durugunda beklerler biltUn KUrdistan qehitleri i9in.

D6rt yoldag, herhangi bir k6ye ulaqmak iqin yola grkar. Giderler, ama yol bitmez. Gokyiai.l ve yeryizit kar tabakalarryla kaph, lipi durmu-

Qiya yoldag, Patnos ilgesinde doQup buyi.lmr4ti.I l99l Eyli.tl ayrnda gerilla saflarrna katrlmrqtr. Baqarmaya Mahkumr.rz EQitim Devresi'ni 3. Tabur'da tamamladr. Ana hareketli birlikte, Gerdi yerel takrmrnda gdrev yaptr. Savaq iqin yagayan, kendisini tUm gticijyle savaga veren atak ve qok cesur bir yoldagtr. Srnrrsz bir fedakarhk ruhuyla doluydu. Yorulmak nedir bilmeyen bir dzellige sa-

hipti. Bir iqi bitirdi mi digerine

he-

men koEardr. Bezel6 eyleminde Us-

tiln bir bagarr sergiledi. Savaqta ortaya grkan yetersizliklere kargr tavrr acrmasrzJl, hatalarr affetmezdi. Eylemlerde qok hassastr. lhmalkarhk-

Bir diger yoldagrn adr SerxwebOn (Ahmet DEMiR)'di. I 925 yrtrnda di.inyaya gdzlerrni agarak Kiirdistan'a merhaba demigti. Dogubeyazrthydr. Yurtssyer bir aile ortamrnda yetigmigti. I 992'nin ltrtart ayrnda ZaQroslar'da krsa bir egitim g6rdilkten sonra Xan K0rke alanrna gitti. Qok canlr, atak ve girigkendi. Saldrrr ruhu son derece yiiksek, gdrevlere son derece baQh, alabildigine direngen ve yagayan bir kahramandl. Bu soylu 6zell iklerinden ve Bezel6 Taburu'na yonelik eylemdeki baqarrsrndan dolayr, karargah komutanhgr taraftndan 6d illlendirilmigti. ilk pratiginde manga komutanhQr gdrwini iistlendi. Ercan yoldaq ise Dersimliydi. I 991 sonbaharrnda gerilla saflarrna katrlmrgtr. Qarik ve gi.igliiydii. Hep BKC silahrnrtagrrdr. Diger ferdi silahlar O'na kUg0k geldiginden tagrrnak istemezdi. Di.igmana kargr biiyi.ik bir kinivardr. Dersim'in ve biitirn katliamlarrn hesabrnr fagist Tiirk sdmiirgeciliginden sormak istiyordu. Bezel6 Taburu'na ydnelik baskrn eylemine cogkuyla katrlmrgtr. En zor

donan yoldaglarrn srcak anrlarr bir film qeridi gibi hrzh hrzh gdzlerinin

tan, i.lrkeklikten nefret ederdi. Bir savaqqrnrn biittin 6zelliklerinin tam tekmil oldugu bir insan aransaydr, bir arkadagrn deyigiyle bu Qiya yoldagtan bagkasr olamazdr. Normal gUnlUk yagamda son derece sakinken, savag anrnda ise gerilmig bir yay gibi olur ve frrtrna gibi eserdi. Savag anrnda bi.ttUn 6zelliklerini konugturarak, bir kaynak gibi akar ve olumlu sonuca d6ntigtiiri.irdtj. Disiplinli, soQukkanh, olgun ve devrimci ahlakrn canh bir sembolfdti. igte bu dw savaqgrnrn viicudu donmr4 ve karrn iq'inde oylesine durmr.qtu. Altrlar'rn altrncrsr ise, Afrin'in Raco-Yekmale kdyiinde dogup bi.iyUyen R6zan yoldagtr. 1992 yrhnda gerilla saflanna biryiik bir ozlemle katrlmrqtr. llk savag pratigi $emdinli alanr oldu. Fiziki olarak zayf olmasrna ragmen bilyi.lk bir inatvedirenme gticiine sahipti. En zor kogullarda bile fedakarhgr ve gtiglii iradesiyle ayaktaydr. Yoldaglan arasr nda sargi ve saygr kazanmrqtr. $ehit diigtiigii ana kadar hiqbir yoldaQr kendisinden acr bir sdz duymamrgtr. Vibutlarr Qargele'nin zirvesinde

yor. Nicezaman sonra bir rgrk gdri.irler, Kdydtir diye Ddrtler, rgrga dogru giderler. lqrk bir deniz feneri gibi qeker onlarr. lgrQa varmaya az zaman var. Diglerini trrnaklanna takarak giig bela yaklaqrrlar. Yi.iriime takatleri de azaldrkga azalmrq. Ama ne de olsa rgrQrn oldugu evde dinlenecekler! Agrk olan b[iik bir kaprdan iqeri girerler. Ama avlu qok btrya.ik ve qok geniq. Birkaq adrm daha atarlar. Bir de kargrlarrna ne grksrn: Atatiirk! ZulmUn, vahEetin ve binbir acrnrn semboli.l olan Atati.irk'i.in bUstijyle kargrlaqrrlar. Buranrn bir Ktrrt evi olmadr$rnr, bir karakol oldugunu farkeder etmez geriye gekilirler. Silahh ddrt kiginin kendilerine dogru gel-

digini gdren ndbetqi askerler

ise,

ndbetqi kulUbesinden geriye doQru kagrp ateg ederler. Birden ne olup bittiQini anlamadan bttti.rn karakol can endiqesiyle geligi gi.izel ateg eder. Ndbetgi askerler kendi kendilerinden krqkuya di.igerler. G6rdi.tkleri hayal miydi, yoksa gergek miydi? Hayal olsa g6zleriyle bu kadar canh, hareketli gdrmezlerdi. Gerqek ise, bu krg-kryamette bu nasrl bir gergek? Diigman gi.iqleri dliqUne ve korka

dursun, ddrt yoldaq

omu omua

s[irdUrUrler yolculuklarrnr. Oldukga uqUmq, acrkmrg ve yorulmul bir halde ilerlerler. Nihayet bir eve varrrlar. Onlara kaplagrlrr. Ev sakinleri bu beklenmedik misafirler kargrslnda hayrete di.gerler. Konuk ederler igeri. Ayaklarrna yaptqan ayakkabrlarr zorlay a zorlaya

qr kan

rlar. Sobayr ateg-

ledikqe ateglerler. Qay ve yemek ge-

tirirler 6nlerine. Srcak ve candan

sohbet ederler. Ev sakinleri merakh bakrglarla hep siizerler Ddrtler'i. $igen ve moraran ayaklar4 ellere ve yUzlere bakarlar. Can kulagryla dinlerler, dinlemeye doynrazlar. Dortler anlattrkga anlatrrlar ytizyrllardrr halkrmrzrn gektiQi zdrrabr, ihanetive devrimin kudretini. Donmaktan kuriulan

Ddrtler, Diyarbakrr zindanrnda

kenAskerler k6yden ayrrldrktan son. sti- ra bir grup kdylii diiger dnlerine.

dileriniyakan Ddrtler'den ve bir

re 6nce donan Yediler'e kadar anlatrrlar. Bu halkrn kurtuh$u insanh$rn kurtuh.rgudur derler. Pargalandrkga pargalanan, soykrrrmlardan gegirilen, zindanlara doldurulan bu halk igin cilmek, yagamaktan daha giizeldir. Bu halkrn u0runa ateqlerde yanrlrr, karda donulur, nehirlerde bogulur. Bu halk hepimizin ailesi, bu Olke hepimizin widir, diye her geyi anlatrrlar. Sonra r.ryurlar. Birdenbire kaldrrrldrlar uykudan. Dortler g6zlerini agar agmaz kargrlarrnda bir qete gdri.irler. $imdi silaha mr sanlsrnlal yoksa konugsunlar mrydr? Yoldaqlardan etkilenen gete hemen konrqmaya baglar:iAskerler kdye girdi. Askerler kdyden grkana kadar sizler evden grkmayrn. Bana giivenmezseniz de, ben yine sizi ihbar etmeyeceQim..."

Kardan yolu aqarlar. Ddrtler haber alrr, yakrn bir mesafede kamp var. Artrk yolu da bilirler. yoldaglarrnrn yakrn oldugunu bilmenin, onlara bir an ewel ulagmanrn tarifsiz sevinciyle adeta kogarak yor arrrrar. ve krsa bir siire sonra uragrrrar yoldaglara. Telsizlerden Yediler'in garudai konuqulur, acr haber yayrhr her tarafa. Govende, Goste ve Besta'ya bakan Qarqele! yedi segkin yoldaq, yedi kahraman sana emanettir. onlarr her tljrltl k6tiili.]kten ve vahEi hayvanlardan koru onlann anrlarrna baghhgrn bir gereQi orarak savagr daha da yi.ikselterek trrmandrracagz. ye-

dileri ve buti.in gehitleri btiyuk bir halk zaferine d6ni.ilti.irmek igin yagayacagrz. onlar kurtuh4umtzun fenerleridir. Qargele gehitleri dli.tmsi2dirr!

9AR9ELE'YE DAVET ED|YORUM DUNYAYI Apn'dan ugtu coskuyla Afrin, Van Mrg, Kobani ve Dersim'den yedi kanath yrgit yeni bir dunyaJn tagrmak igin dtgtu yola Ozgurluk Vadisi'nden Kulak kabart sarsrlan gokyuzu donen dunya

Bak tipi kesti yolu firtrna kudurmu$casrna esiyor Burasr Qargele kasrrga cehennemi Ne bir ambulanslm var gimdi ne de kardan giysilerle kogugturan hemgireler yoldaglarlm can veriyor Qargele'de grrptnan kollanmla gr[hk grflrfa

tuylerim diken diken Nasrl etsem de sustursam soyleyin ne olur Tb"bur tabur ordular salsam ustune yafimur gibi ya[drrsam kurgunlarr doludizgin estirsem bir savag kryameti biliyorum susmazsln Ah o gun kopan deli firtrna biliyorum duSrmazsrn bile

Dort mevsim kardan gelinlik daflarr yabani kegilerin, kurtlarrn bahgesi ah Qargele oltimsriduk gr[h[rm vahgi tabiat pargamrz grldrran bir gokyuztintin altrnda kardan mezarlarr iginde yedi canurr silahlarr el bombalarr ve srrt gantalanyla

_/

Srrt gantalarrnd a ilzgurluk yemigleri silahlannrn iginde tagrrlardr ormanlarr yeni Eehirleri fethetmeye Jrtiruyen $emdinli'nin ozgurluk bayra[r yediler Davet ediyorum dtinya5n gelin ahn kucak kucak Qargele'den yeni dunyanrn,5nlrhzlarr gargrlarr ve igte fabrikalarr kogsun milyonlarca gocuk kanatlansrn Mriideliyorum analara Qargele'ye ayak basan gocuklar bfiyur krrmrzr bir gfil gibi agar Eafak g6zlerinde korlerin $akrr $akrr agrlrr dilleri rlilsi2lgr.l^ du5rmaya baglar sa[rrlar getirin 6lulerinizi Qargele'ye


Zalroslann ba[nna emanet ettik iki yoldagl! Zor bir gergekliktir Zagros.

Asi ke-

sinde, doSanrn amansz kogulla- ligmelerden tzak durmayan Xebat

nna kargrn brtytik bir direnig ruhuyl4 yitcelikler. &n alan bagerler ve sigtigi alanArr iilkemiziriiiq parqasr- oareriyle, cesaretle, tam bir gdrev n,n. S6riirgecilerin suni srnrrlarryla adamr olarak yoSun bir gahgrna temposunun sahibiydiler. Bu gdrer,rlerini parqalanmrilgrn iggZ, yogun geliqmelere sahne yerine getirirlerken, ZaSros'un olduvedevrimsiirecimizdegerqek- bastrran frrtrnalanndan birine yaka-

simgesidir...

'

ten tarihsel onemde bir yri

olarak

yagandr. Gerilla ve ayaklanm adazaierdogrultgsunda bliyuk geligmeler

rayoelitai bu yrlda ,e Jomtirgeci qrknrazr derinlegtirildi.

Ti fagizminin

yoldaq, ele gegirdi$i parti yayrnlarry' la bir yandan Ki.lrdistan gerqegini bilimsel bir temelde d$renmeye 9alqrrken, diger yandan deryrim ve sosyalizm sorunlartnl araqttrmaya ve kavramaya ydnelik bir pratik sergilandrlar. Kendilerini diqUnmekten ler. Oldukga zeki ve gUqlii bir kavrarnayetene$ine sahip olan Xebat yolo anda gok, gruptaki yoldaglarrn4 oradibulunan ikiyurtsorer k6yliiye daq, aynr zamanda gorresindekileri de aydrnlatarak drgiitlemeye ve mi]yardrm etme gabasrndaydrlar. cak bu sefer bager iistiin gelecekti; cadelemize hizmet eden bir konubitmek bilmeyen ve giderek daha ma getirmeye qahqrr. Parti ile do$da giddetlenen bagerden, so$uk' rudan bir baQlantrsr olrnamasrna ra$tan, 96z gdzi.i gdrmediginden dolayr men duydugu sorumlulukla hareket ederek, ulrcal kurtuluqun bir sem' yonlerini gagrrmalarr, Kasrm 1 ae yoldaglarrmrzr qahadetle buh4- patizanr olarak gahqrr. Kendi qabasryla kendi kendisini e$iterek yetmaya

ani

An-

MUcadelemizin geliqimini duidurarnayan diqrnan, 6un"y'd"ki iqbirlikgileri devreye soktu. Ancak Giiney Savagr da dfumana hesapladrSr, bagladr$r hiq|ir sonucu saglamadr. Bu-imhl amagl qok y6nli.i saldrrr, lebat ve Dilxweg yoldaqlar, birer giiglerimizin Usti.in diienigiyle dava,6rgi]tve gbrer adamrydrlar. PKK [rcfUrti:tOii ve TC, tlim kozlarrnr letmig olarak iqerisinde bulundugu militan ruhunun yetkin temsilini bunahma daha da saplamaktan kur- Qamhnnda somr.rtlaqtrrmrqlardr. 1992 doneminin ders, deneyim ve kazaSavaqr izleyen gtinlerde konum- nrmlan rqr$rnda I 993 yrhna ydnelik gtiqlti bir hazrrhk stirecine ydnelmiq, yrhna lanm4 kq hazrrlklirr ve I 993 girqltr bir y6nelme sgreci baglamrgtr Zagros'u fethe qahgmrglardr. $aha' Uit". B, nefes nefese yoSun gahq- detleriyle bir yagam kayna$r, bir azim malar iqerisinde Xebai rJ Drlxweg pnarr, direnig gi.ineqi oldular

bel

geri ti.r'

992''

g6ttirdii.

ya-

tulamadr.

Zag'

kinlegir ve olgun bir kiqili$e

kavu-

$ur,

Xebat yoldaq, lise yrllarrnda sergiledigi engin gaba ve 6zlti prati$iyle qwresinde hayranltk uyandtrrr. Kararhhgr, gahEkanhgrve tutarh yaprsryla arkadaqlart arastnda sevilen ve sayrlan bir konuma sahip olur. Hak' srzhklara karqt net tavrr takrnrr. Qok basit haksrzhklara bile tahammi.il gds-

lermevekar9rder'Zayf,vehakl Adr soyadr:... ifi6;€ktA;eyeneEiiteisApo- zaptedildiZaorcbirkedah&. olandanymatavrlakrnarakmilca- X.ari,,O,trreg '*- --' Az v. &lil konEn ame yofiagi4 bLlyiiktaerilsri, bitmek] rcs'taOnlannqrklarylayuriindiive

yerle- Mandi hEurun@da e62 veriyo- dele eder rini en6ndealmqlardr. lgg2'nin rubirkedah&Direniginizhepvol t*trved",;;;rd-9t;;;"*vagsiiroindetrilinen,gel16gen gostericimi.om"rt'"Son"e,iyoi. kileegokgeyvjrenegiiicivegiiqlii cu direni$ ruh re coskuiilyla

Dogumyeri vetarihi:GiineybatrKilrdistan""

Miicad€leyekatrlgtarihi:1991

anlatm yetone$ine sahiP, olgun $ahadet tarih ve yeri: Kastm 1992, Zaeros ;;Gh;,;'; U, i* ai Z"gi* [i, gahadetlqinizleya$m k@dr- bir 'kamomurn vmiden dqumu v6;ih' ddrnE Zagrcq PKK dienisfilioinin bir kigilik sergilei furliyi, darimi' bilirc9 ve sGyalizmi sizleri iilkeyi tanEt oluk, 9lk{T de harrtk Qatgmlarrnr om@lamQ- terih iiniinde ," mti- bn yiprya ulagarak liseyi bitiien Xe- lEln 8iirdiirbilmsinin an€k bu kar9r olan kalleqliorni, ehkeflioini hrdt. Zordur ZalGlai m apt* miicadelemizd" yig"t

""t f6rletaelandracegEl vJ;;i";;6;;;.'";i'e;iii;"- zasrisierritreiioriiro'aiirr -

X"U"tr"O,f*"qyofiaglaiQadrr

Sivtr€k'te eleklrik tesisQrllo

ib

B;nlmiaKurdistanlnengindag'

hya koymakhdrr Sdmijrgeci TC-

:l-'r?jJffifl['Ifll'.rffi",# Ht"r:,*:l*::15":Ifl:[ fJtyll#Hffiry;$ Xebat yosdincini Bunun btiyiik

Enlegme temelindeki Cabalairnr

net giiqleri saldrnya geqmisiir Xe'

ya$4.

Mutl uyu m ; daUlarla, ilipj+i1",ffi=Jfr;gi'm?iJ;i#gl;p ozsilrliikn is iseyi m" flffii$flil,il;#; gftilf*qi"fffilig "

;"5iil,iffllfffiiifi:,f]l [1;gt

#ffiii][t$

ffiffiffi$#ffiffiffiri*lmm*ff*,,g

mJa ,e yrrtsae, ui, rigitiie ulag- genglik *flarn-da onemli bir here- karmartrk g6sterreden d*rime yoldag arkada9lanyla bilikte kahra*a" *irn";f , bir konuma-shidi. leflenme yaganrr Xebat yolda$ bu olan giiglt ineoyla tum pratik iQlere mne walr. Bir ayik amansz bir

ffiWffitffiffiffi ffireffi

ry

l*ls*ffi

ffiffiHftr# e*rnslnr*l,t-*'ffi$*r#

dm babaar, I 2 EytU Eqi orgutm 9atlvretarn, iiituti. k;disinasavag pratigim herr hale zaoroslan, yine bir yrl sonrshda birsavaqkadrosqbirgerillaolarak "ii tsei euriy,*r.a*Sivorek geiirii fagistiarbesiylebirtikreaqrgaalnrr

--ffi;;i;i ije;i"iir"L,ihi'srr.*,rgzr

f

og,amen

riremrukalirBudu-umrdmen Xebatyoldaq,artrkARGksiannda birlikgi&lqindeyeraleahdilsM- dularrnabilegeqitvermemi$tiiXeEifd€I€dilyamdmhilian;egg- fmliyeiyiiriithekisterDuqmladi- lasr€kbirsa$rmieerisinegirmek batvebirgJupyoldaflkarlarladrtiilve noken ffi. Her aman halkrn lehine tflr rekt'hsaphAmk iQin istemini par ve bin yillen hebnr $rmk igin mil$ zorlu Zagrosler asmkyuriiyibtar'nrr B6yt€i Lir siiregten geeen tiye bildnir Bu istsmi padi tarafrn- sabrEdrr Am tiiik gi&leri iQeri tal4rB ula$mak al@yla u*,:-r*,*r"r,rix.*niiusli gg Zad'

i;il,-

yudsder bi.tidretmn ailfiin

dilffiH

i"O"t yori"*, yurtswor'duygiularla din uygu

ilii*figii:

gurultir ve

ksrm

I

I

sinde olumlu pmtigiyle bir siire

fa-

lerine ddam eimektedirler

olieyeba6llEr6G;hrakharek€t ke-Kmrgahlnrn bulmdug! )(an yiikbirdn€midmvepartitarihimi ha.ekdedaamedenyoldatlermE, ".J"Jerpb,ry,rdit:aL*ehulEI fiii*alf*irin ilk g€tiqtioi €de; qa-eiyte tu iemelde iliski K&k€ ahma ulagrr Kiirdistan tari- zin en kapeml eylemi olan Rrba- arlrk bir noktadan €onra korkunQ irrtri,+

ilL;Jilil.

i;;

aiveier,

ik i"AH+iiiiCiiJ;J |Bi

igin bir baqlagrg

z-z geri!*i.it

geiicitikte

hine kaynaklft eden Zagros

Xeba yoldag, bir siiB gittigi

*Esr'da- ."yeElt*.

@@i

Xebat yoldag

lleye

dagle- rck

labur baskrnrnda yer

alr TC,

lanm ulaqrr )rebat yoldag, Zagros bllyuk darbesini yerken, Xebal lerlsdoludmbomutrtegomdaglar

ya4a. O, eylemde kah6me@

ai,"a"].i yra"wer yoksul edeleriii daha da boydlanmakta dErn diiqiiniir Duqmnldrnrn Qok- 6ksri ydndtr de kannle.

"ir"J'i trattmo, ra.taaet&en akilinmk ve sdmurg@ilikle hesiplagmanrn IuOu kargrsrnda uoEdrgr one im stede bagrmszlk vs ozgiirlijk y€ni bir aa{rmr ya4anrulitayd,. Ge- liamlara raomen, Kiid halkhrn

katvar'

Fakat Kihdistan'daki ihane!

yol' bir hal'

soQlga karsr direncleJinikaybeder

omE om@ @nmava baqlamrstr'

)Gb.tyolda$tliBiryrldncoselemla' noktalayarak son nefesini v€rii ddrim gehitleri keryarndaki onurlu ve yerini ahr

hm@ dBum@ v€ dwrimimize kut$l


TcmmutggB

[skrehnn

0,

15Afustos Atrhmr'nrrr giiclli sddrn ruhunu kiqili[inde somutl4tudr! kitleleri arasrnda sevilip sayrldr. Ahmet yoldagtaki olgunluk ve sadelik yagrntn qok qok ilerisindeydi. Bu nedenle lise oQrenimi ddneminde, di.iq-

Adrsoyadr:Erkan MALAY Kod adr:Ahmet Dogm yai ve tarihi: tbfllbeyazil, Mi.icadeleye katrhq ta,rihi:

$hadet 1

1

968

Alustos 1 990 Alustos

tarihi ve yeri: 16

992, Salara-Benevok tiggeni

Kilrdistan halkr iqin sdmiirgecilige srkrlmrg "ilk kurgun' olan l5 Agustos tarihsel atrhmrnrn o g0qlU saldrn ruhu, qok az kigi tarafrndan temsil edilebilmiqtir. AQustoslarrn bu ganh saldrrr ruhunu kendi kiqiliQinde somutlaqtrran Kiird istan iralkr nrn seqkin evlatlarrndan biri de Erkan MALAY (Airmet) yoldagtrr. O'nun bu

saldrrr ruhu oylesine giiqliiydi] ki, kendisiyle uun siire birlikte kalmrq bir yoldagr, 'Ahmet arkadaq saldrrr demekti" diyerek, O'nu tanrmlamaya qalqryordu. Yoldaqlarr tarafrndan saldrrryla oz-

deglegtirilen Ahmet yoldag, 1968 yrhnda Dogubeyazrt ilqesinde diinyaya geldi. Babasr DoQubeyazrt Belediyesi'nde iqqi olarak gahgmaktaydr. O, gegimini zorluklarla si.rrdiiren bir aile ortamrnda buyiidii. ilk, orta ve lise <iQrenimini Dogubeyazrt'ta tamamladr, Lise yrllarrndayken olgun, sade ve sakin kigiligi ile halk

manrn geliqtirdiQi yozluklardan kendisini korurnayr baqardr. Halkrn deger yargrlanna karqt saygrhydr. Bu tutum O'nun tUm davranrqlarrna yansrrdr. Ahmet yoldaq, liseyi bitirdikten sonra E$itim Faki.iltesi'ne devam eder. Bu yrllarda uyumlu ve sade kigiligiyle genqlik arasrnda da buyilk bir saygrnhk kazanrr. Universite yrllarrnda ulusal kurtuluq di.jqiincesiyle tanrgrr ve kararh bir sempatizan olarak yogun bir tartrEma ve Orgi.rtleme si-irecine girer. Atakhgr ve coEkulu qahEmasryla geniq kitlesel iliEkiler geliEtirmeyi baganr. KigiliQinde inandrQr her qeye karEr gi.iqltl bir baQhlk ve netlik sdz konusudur. Kaygrdan ve bireysellikten rzaktrr. Dolayrsryla inandrgr qeyleri sonuna kadar siirdUrme ve bagarma dzelliQi vardrr. Partili yoldaglarla iliqki saQlar saglamaz milcadele saflarrna katrlma kararrnr verir,

Ahmet yoldaq, AQustos I ggO'da DoQu KUrdistan ilzerinden gerillaya ulaqrr, ilk 6nce Xan K0rk6 alanrna geQer. Gerillaya katrlrr katrlmaz kigiliQinde inandrQr her geye karEr netlik ve kararhhk oldugundan partiyle qok krsa siire iqerisinde btrtUnleEme bagansrnr gdsterir, Partiyle bi.itiinleqmesi tek kelimeyle olagantisti.idiir,

Sanki daha 6nce hiq yaSamamrg, partiyle yaprna baglamrg gibidir. Sdmtirgecil iQin Ki.lrdistan insanrnr yozlaqtrran, kigiliksizlegtiren, kciklerinden koparan etkilerini herkes tizerinde g6rmek miimkiindi.ir. Ama kendisinde belirginleEen temel dzellik sadelik, olgunluk ve agrrbaghhktr. Ahmet yoldag, I 990-91 krg sUrecini partinin Xan K0rk6'deki egitim kamplarrnda gegirir. EQitime katrhmr oldukga 6zli.rdtir. Bireysel kay-

grlardan rzak oluqq eQitim stlrecin-

de azami dUzeyde verim almasrna yol agar. EQitim devresi bittiginde PKK militan dlqUlerini onemli oranda yakalar. Artrk savaq faaliyetlerine katrlmaya hazrrdrr. Baharla birlikte yaprlan di.lzenlemede $emdinli alanrnda takrm komutanr olarak gdrev ahr. Pratikte gijgli.i, tr.rtarh ve 6zlU yaprsryla krsa silrede yoldaqlarrna kendisini kabul ettirir ve g[jven vermeyi baqarrr. Yoldaqlarr arasrnda dogal bir saygrnhk kazanrr. En zor koqullarda bile on agro olmayr, yapryr stiriiklemeyi bagarrr. Yoldaqlanyla bir beyin ve yiirek gibi yaqar. Ddneme damgastnr vuran Mavan eylemine katrlrr. Mavan'da giiglij, kararh bir yi.lr[iiqil vardrr, Ahmet yoldaqrn gtiglii saldrn ruhu eylem boyunca tlim yoldaglarrnrn dikkatini qeker. D(gmanrezmeye kararh olan bu ruh dylesine girglUydi.i ki, 'Ahmet yoldag sava$ta adeta degigryor, bamba,qka hir insan oluyor'tazrnda duygularrnr dile getiriyor yoldaElarr. Mavan eylemi O'na gok qey 6Qretir. Dtrgmanrn gerqegini qok iyi kavrar ve bu temelde askeri sanatta ustalagma qabasrna aQrrhk verir, Mavan eyleminden sonra dtqrnan ordu gi.4leri Xan K0rkO (Ozgi.irlilk Vadisi)'ye

ydnelik askeri bir harekat

baqlatrr.

Ahmet yoldaq, dtrqmanrn var gi.ici.ryle ytiklendigi bu savaq cephesinde direnen gok az sayrdaki gerilla giiqlerinin iqindedir, Savaq boyunca kararh direnigi ve yol gdsterici 6zelligiyle yoldaqlarrna bijyiik katkrlar sunar. Sergilenen destansr direniqte yaratrlan "Geliy6 Azadi Direniqi'nin yaratrcrlarr arasrnda yer alrr ve direniqin baqarrya ulaEmasrnda ki.iqi.lmsenmeyecek di..izeyde pay sahibi olur. Bu direniqte hem savaqmtE ve hem de askeri aqrdan kendisini yetkinleqtirmiqtir.

Geliy6 Azadi Direniqi ardrndan Wergenrma diiqman karakoluna y6nelik eylem giindemlegir. Eylemin planlamasrnda sorumluluk alrr. En kiiqiik bir tereddiite yer vermeyen keskin ytirilyi.lqle eylem siirecinde baqarrh bir pratik sergiler. Ahmet yoldaq, geliqim siirecindedir. Bu nedenle her adrmdan ders qrkarrr. QahgkanhQr geligimini daha gok hzlandrnr. lE gerekli oldugu iqin yapar, gos-

-

terig igin degil. Gdsteriqten uak, sadeve olgun biryaprsrvardrr, I 991 yrlnda Helena (Alan) Taburu'na y6-

nelik gerqeklegtirilen eylemde de yer alarak, krsa siirede giiql0 bir eylem bilangosunun sahibi olur, Diqmanrn $emdinli alanrndaki en gtiqlii dayanaklanndan biri olan alandaki qeteciligi ve ajanhgr orgiltleyen Hakkr Tore'nin qok iyi korunan erine y6nelik eylemin planlama ve r.rygulamasrnda da yer ahr. Bu eylemden sonra krE sLrrecine y6nelik dl2enlemede 2. Tabur biinyesinde bolttk komutanr olarak gdrev alrr. Krg boyunca egitmen olarak g6rev yiirtittir. Deneyim ve tecrtibelerini bilgileriyle birlegtirerek yoldaglarrnrn hizmetinde koqar. I 992 yrh Mart ayrnda yaprlan diizenleme ile birlikte ana gi.iq iginde boltik komutanr olarak yer alrr. Faa-

liyet alanr yine $emdinli'dir. Geliyd Req alanrndaki gUclimUzi.ln taktik sorunlarr i2erindeki e$itimine katrlrr.

Verilen g6revlerin bilinciyle

bfiiik

bir sorumluluk agkryla qahgrr ve 96revini yerine getirmeye gahgrr. Geng ya$rna ra$men saygtn tavrrlarr ve egitici 6zellikleriyle bir taburluk gi.ig lizerinde doQal bir otorite olur. O'nun bu dzelliQiniyoldaglarr qu cUm-

lelerle dile getirmektedirler:'Qok qahgrr, gok iE yapardr. Ama hiq hissettirmezdi. Qok gahgmak O'nun dogal bir haliydi...'

Agr.stoslarrn saldrrr ruhunun guqlU bir timsali Ahmet yoldaE, Gost6'ye, Govende'ye, Qargele'ye yi.iri.ryor-

du tekrar. Her zamanki dogal haliyle

yine sadeydi, kararhydr, keskin bir yOrfiiigiin sahibiydi. Gostâ&#x201A;Źr, Govende, Qargele arasrna di.gen iiggendeki Beneyok mrntrkasrnda l6 AQrctos 1992 tarihinde qetelerle gatrgmaya girdi ve burada kahramanca direnerek Eehit di.iqtii. Bu bir tesadiif miiydi.i? Parti saflarrna Agr.stos ayrnda katrlmrqtr. Sadeligi, kararhh$r ve g0glti saldrrr ruhuyla l5 AQustos saldrrr ruhunun adeta semboli.i olmugtu. Ve yine l5 Agustos tarihsel atrhmrnrn yrlddnijmtinde onur kervanrna katr lmlqtr Ahmet yoldaE.

lnang dolu bir ytiregi, hastaltk sonucu gehit verdik bayraQrnr

bir daha brrakmamacast-

na sahiplenmiq ve baQrmsrzhk-dzgiir-

Adr, soyadr:Mehmet

IMN

Kod adr:Sabri Dogum yeri ve tarihi:

i/lardin,

...

Mircadeleye katrhq tarihi: 1992 $ahadet tarihive yeri:26 Ocak 1998,

Tairos Ulusal kurluh.rq savagrmrz, bi.iyi.ik direnigleri, destansr kahramanhklarr

ve danerilerle 6ri.ilmUq siireqleri bir bir bagarryla gdgiblemig ve 96rkemli bir zafer aqarnasrna ulagmrq bulunrnaktadrr. Parti dnciilii$ii altrnda ordulagan gerill4 ayaklanan halk gerge$i yaratrlmrqtrr. Ordulagan gerill4 ayaklanan halk, zaferi kesin krlrnak demektir.

MUcadelemizin bu g6rkemli geligmesi, bir bi.ltiln olarak Kiirt halkrnrn onurlu bir kimlige, yaqama ve gelece$e kavuqmasrnr beraberi nde geti recektir. Halkrmrz, Kendi varhQrna dayatrlan ihaneti, PKK 6ncijltigii altrnda mi.icadeleye atrlarak param parga etmesini bilmiqtir. Bir avr.4 hain-

igbirlikgi dqrnda Kiirdistan, bir bi.lyiik uh:sal birlik ve kendi gelecegini sahiplenme, bu u$urda bir varhkyokluk kavgasrna atrlma gerqekliginin zemini olmr.rgtur. BdlUnmUgli.ik, pargalanmrghk, asimilasyon, 969 ettirme ve dil,gmanrn bilinen diger yok etme politikalarr iflas etmigtir. Qi.inkii halkrmz davasrnr ve ulrcal kurtu[4

lUkyolunda bi.lyi.lk bir kararhhkla ilerlemeyi bir yaqam nedeni haline getirmiqtir. Bu gerqekligi kendi yagamrnda somtdlagtrran yoldaElarrmrzdan biri de Sabri (Mehmet INAN) yoldaqtr. Yoksulve yurtsever bir ailenin gocugr.rydu. Daha kilgi.ik yaqlardayken babasr, scimtirgeci fagizmin azgrn cellatlarr tarafrndan vahgi igkencelerle katledildi. Babasrnrn katledilmesinin ardrndan, diigmana kargr bi.iyi.ik bir kin, nefret ve savaqrnak azmiyle dolmuqtu. Ancak ailesinin diQer fertlerinin baskrsryla Ti.irkiye metropollerine gitmek zorunda kaldr, istanbul'da Deri-lg kolunda iggi olarak qahgtr. Bq geng yagrna karErn 6zijndeki proleter kigiligin daha da pekigmesine yol aqtr. Burada partiliyoldaElarla tanrgtl. Kurtuluq davasryla tanrgmrq olmaktan kaynaklanan biiytik coqku ve mr.[lulukla bulundugu her yerde faaliyetler yi.iriitmeye bagladr. Ancak bu gahqrnalar, O'nun miicadeleyle tamamen biiti.inleqmeye, kurtuluq savaqtmza daha ileri diizeyde katkrda bulmrnay4 azmini tatmin etmeye yetmiyordu. Bunun igin gerillaya katrlrnak Sabri yoldag igin artrk do$alve kaqrnrlrnaz bir karardr. 1992'de bir grup arkadagryla beraber Serhad'da gerilla saflarrna katrhr. Kendisini iqten iqe kemrren bir

hastahgr vardrr am4 bunu kendisive bir engel olarak gdrmez, lrzerinde bile durmaz. Sonsrz bir istek ve coqkuyla doludur; partiyi daha iyitanrmak, iyive 6rnek bir savaqqr olmak O'nun yegane arzrsudur. Bu azusu ve istegiyle gelecek iqin parlak umurtlar vaat ediyor-

ortamrn dnirnde

du. Bu nedenle daha iyi bir eQitim gdrerek kendisini yetkinlegtirmesine olanak saglamak igin Xan K0rk6 karar verilir. Bu amagla 1992 Ekim ayr baglarrnda Dogu Ki.lrdistan alanrna geeer. Ama .beraberindeki yoldaglarla birlikte lran girqleri tarafrndan tr.rtuklanrr. Aynr giinlerde ihanetgi gi.iqlerin saldrrrsryla Gtiney Savagr da bagalanrna gdnderilmesine

lamrgtrr.

Sabri yoldag, bu talihsiz tutukluluk si.lreci boyunca agrrbaEh, olgun tavrrla6 yoldaghk iligkilerindeki 6rnek durumu ve bir an 6nce savaga katrlma tr.rtkr.rsu ile hemen 96z dolduruyordu. Sabri yoldaq, Giiney Savagr'nrn bitiminden hemen sonra serbest brrakrhr ve beraberindeki yoldaglarla birlikte Zagroslar'a geqer. Zordur Zagros. Hele krqlan, onlarca can alan bagerleriyle namhdrr. Bilinir, tarihte BtiyUk iskender'in ordrcuyla birlikte OnUnde boyun egdi$i daQlardrr. Ve bilinir, PKK direniggiligi fethetmiqtir Zagroslarr da. Bir destandrr her yrl yaqanan, bir PKK

direniEgiligidir tarihe kazrnan.., Za$ros'taki ddnemsel merkezi egitim faaliyetine en g0glii kargrhgr veren yoldaglarrn baqrnda gelmekteydi Sabri yoldaq. Ustlin bir cogkuyla kendisini 1993 yrhna hazrrhyordu. Ancak hastahQr yeniden depreqmekteydi. Vne de hastahgrnr 6ne grkarmryor, eQitimden geri kalmamak iqin gayret g6steriyordu. Sabri yoldaq, ne kadar bu durumunu 6ne grkarmamaya gahqsa da arkadaglarr tarafrndan hastahsr anlagrlrr. Zaten yagamrnrn son glinlerinde tUm gayretine ragmen iyice gtlgten duEmr4t[i. Ve aynr giinlerde ZaQros'un bageri azgrnlaqmrqtr. Buna ra$men, te-

davi edilmek lzere yola qrkrlrnaya qahgrlrr, ama nefes yetmez. Sabri yoldaq 26 Ocak 1993 g0nii bayraQr yoldaglarrna devrederek gahadet tacrnr giyer. Sabri yoldagrn arnansrz bir hastahga yakalanmast ve qahadeti, O'nun gibi kararh, cogkulu, azimli bir yoldag aqrsrndan kqkusrlz ki, bi.h/trk bir talihsizlikti. Sabri yoldagrn gahadeti, savaqr yi.ikseltme ve zafere tagrma gdrerr ve sorumluluSumuu daha da bilemig ve pekigtirmigtir. Anrsr 6nUnde bir kez daha s6z veriyonz ki, zafere kadar savagacak ve Sabri yolda$rn savag azmini bir yol g6sterici krlavrz olarak sonsua kadar yaqatacagz!

tlt


Krnamr gehit diigtiigiimde yakar$n "Dtifiiin krtant yakantadtntz- Sevinciniz yarn7, kaldt- Uzilttneyin- Sizden bir istedirn, cildiijiirnde kna yakrnanzdr, ellerinte kesk ti sor O zer baClayn ve dtidtinti ,Trezarrrrun Mgrnda tantantlaytn" (Heban) tarihi, egi g6r0lmemiq bir donanrmsrzhQa raQmen topra$a di4en halk evlatlarrnrn akrttrklarr kanla, emekle, 6zgtirli.i$e duyulan 6zlemle, altnteriyle, umutla yeniden baglatrlmrgtrr. Bu yeniden baglatrhE; bagta insanh$rmrzd4 ulusal de$erlerimizde, vatana sahip qrkrqta kendisini g6ster-

Adr, soyadr:Welat

$ehmus

KAYA

Kod adr:Heb0n Dogum yeri ve tarihi: Aiprnar kiiyU' Diyarbakr, 1965 Mticadeleye katrlrq larihi:

Aiustos

1

991

$ahadet tarihi ve yeri: 6 Alustos 1 992, llazro'Sinâ&#x201A;Ź kiiyii di.rqilnUn ki; insanhQrn dirgmanlarrnca biitUn dogal zengindegerleri elinmaddi-manevi likleri, den ahnmrq, tarihin karanhklartna itilmiq, unr.tturulmug, hatta yok olma' nrn eqigine getirilmig olsun. Bir halk dUqi.iniin ki, bu kayrp iilkenin halkt olup, dilinden edilmiq, kendi degerlerine, kendi gerqekligine strt gevirtilmiq, duyarsrzlaqttrrlmtg, yabancl' laqtrrrlmrg olsun... Oysa hemen yantbagrnda insanhk tarihine gegmig uygarhklar boy vermig, bunlartn tohumlan atrlmrEtrr. Birbiriyle bu kadar iq ige, ytirek y0rege olup da bu kadar birbirinden uak olmak... Acrdrr, ama gerqektir. iqte Kirrdistan lrlkesi ve Kiirt halkr b6yle bir geliqki ortamtnrn. iqinde yagamaktadrr. lnsanlrk tarihinin olugumu gi.iphesiz kolay, kendili$inden, diiz bir hat izleyerek olurqmamtgttr. Kdleci toplumdan gi.rnUmke dek strren eeenle' ezilen arasrndaki amansrz mUcade' lede, tarih safalarrna kanla yazrlmrE nice savaglar, isyanlar vardrr. Ozgi.lr-

mektedir. Bir halkrn diriliqi esnastnda yara' trlan kahrarnanlrklan anlatmak ne kadar zorsa, onlart yaratan kahramanlarr da anlatmak o kadar zordur. Kiirt halkrnrn diriliq miicadelesinin kahrarnanlarrndan biri de Heb0n yoldagtrr. Halktmtzrn insanhQa adtm attqrnd4 ilk tohumlarr ekerek, gUni.imi.ize dek ytlmadan, tdkezlemeden, qekilen acrlara ragmen direnig bayragrnr hep yi.lkseklerde tr.rtan PKK'nin yi.ice qehitler ordusundaki yerini almrq olan Heb0n yoldaqr anlatmayr; 6nderliQe olan baghhQtnt, inanctnt verdigi bir sdze son nefesine kadar

raz etti. Welat yazdrracakstn' diye. Krzdrm kendisine ama gerilemedi. 'Madem 6yle ne okula giderim, ne de bagka qeye' diye diretti. Sonunda Welat $ehmus'a anlaqtrk. Yani daha o zarnandan bu n.*t vardt

O'rda'

Abisi ise, O'nun 6zelliklerini gdyle anlatrnaktadrr: 'Denizler idam edil-

faalya yufimeye baqlar. AldtQt gorevleri baqarryla yerine getirir. I 987 ythnda tutuklanrr. 2 yrl Diyarbakrr Cezaevi'nde yatar. Cezaerrinde kaldtQt siJre boyunca partiyi, parti qizgisini

anlamay4 kigiligini bu qizgi

doQ-

rultr.sunda geliqtirmeye qahgrr. Zindanda Mazlumlann, ttayrilerin, Ke'

diQi giln qok etkilenmiqtik. Anneme

mallerin, Ferhatlarrn direnig ger'

ve Welat $ehmus'u anlattrgrmda ikisi de aQlamrgtr. Welat qok ki.igUktt) ama anlamtqtr.., DUgi.inlere qaQrrh ol-

qekligini daha yakrndan anlama ve tanrma frrsatrnr bulur. Cezaevindeki yoldaglarr $ehmr.rs Welat yoldagrn zindan ya$amrnr oldukqa coqkulu ve militan bir ruh iqinde geqti$iniq6yle ifade etmektedir: "CoEkusunu oyun' lara yansrtrrdr. Kapah cezaevine gel' diQinde aghk grevi iqindeydik ve he-

sa da, olnrasa da giderdi. Canh, yakrn

iligkileri vardr halkla.'Bu kadar arka' daqr nereden buluyorsun' dedi$imizde gUlerdi." Orta ve lise 6grenimini Diyarbakrr'da tamamlar. Heb0n yoldaE, bUyUdiikge iqindeki yurt ve halk sevgisi de bijyi.imektedir. O'nun bu ozelligi krsa sUrede geniq bir sosyal gevre edinmesini saglar. O'nu Diyarbakrr'da tanrmayan yoktur. Heb0n yoldaq, iqindeki yurt ve halk sevgisini

men

katrlmrgtr.

Aqhk grevi 43 giin

si.rrmesine ragmen qok gi..rzel oynayrEryla lolklora kaldrrrrdr herkesi. Dolu dolu ya$ayan bir arkadaqtr." '1989'da zindandan qrkar grkmaz tekrar partiyle iliqkiye geqer. $ehir

faaliyetlerinde

aktif gdrevler

altr.

Bir lilke

lUge duyulan 6zlem Spartakiisler'

den baqlayarak birgok kahrarnant, 6ncUyi.j bu saflara iqlemiqtir.

Halkla'

rrn bu 6zlemle yarattrklarr miicadeleler ezilenlerin direnig kiiltiirtinii oh-rg' turmuq ve bu direniE ki.ilttiriiniln etkisiyle de halklar inanglarrnr hiq kay' betmemiqler, savaqtmlartnl stirdi.lrm(rglerdir. igte Klirdistan gerqekligine baktr$rmrzda qa$la aramrzda bir uqururnn ohqtmJdu$rnu gorebiliriz Ciâ&#x201A;Źgmiq tarihimiz, k6leligimizin zemin taqlannrn olqtwuld ugu tarihtir. GegmiEten gelen halklarrn direnig kUlt0ri.l igerisinde bizim yerimizi tarif etmek gerqekten zordur. Kiirdistan ta' rihi Ktirt halkr iqin kaybediqlerin, yiti' riglerin tarihi olduSu iqin, yitirilen degerleri geri alrna savaqtmr da kendini hissettirmekte, yitiriliq yerini kazanrqa brrakmaya zorlamaktad rr. Bugi.in KUrdistan'rn ga$la olan kopuklu$ra gaSla btrttrnleqme yoluna girmigtir. Ulusal yok olug sUreci ulusalvar oh4 sirrecine d6n(4mektedir. Bu ddni.igirm 6ni.lmizde ol' rnazsa olmaz kabilinden bir g6rev olarak durrnaktadrr ve bu g6rw bilinciyle halkrmzrn mi.lcadelesi diriligin, yaratrcrhsrn ve insanh$a yepye' ni deSerler kazandtrmanrn m0cadelesi olrnaktadrr. Evet, Ki.irdistan ve Kiirt halkrnrn

le gcirevlendirilir. Sorumluluk alant olan Silvan-Hazro alanrnda ajan ve iqbirlikgilerin etkisizleStirilmesi, dtigrnanrn hareket

Hi)lya GrcER @r. Jtyan) alanrnrn daralttlmast, gerillanrn ise hareket alanrnrn geniqletilmesi qalrqmalarrnda bulunur. Geliqen miicadeleyi halka tagrrmada yoQun gaba ve emek sarfeder.

Parti kiqiligi ve gizgisinin

ghmus Wlat yoldaEn resminielinde tutan egive annesi sadrk kahqrnranlatmayt bir g6rw bilmekteyiz. Ozgi.irlUk miicadelemizde manavi komutanlarrmz olan qehitle' rimize baghltgtmz u$runh kan ddktilkleri mtrcadeleyi yiikselterek 909' lendirirken, onlarrn kigilik 6zelliklerini, 6rnek yagam ve savagtmlartnt ak' tarmanrn da 6nemli bir husr.rs oldu' $unu vurgulamak gerekmektedir. Soylu yagam I 965 yrhnda Amed'in Aliprnar k6ytinde baqlar. Maddi durumu iyi olan yurtsever bir ailenin

en kUgiik qocuSu olarak

di.inyaya

gdzlerini agan Heb0n yoldaq, ailenin ilgi odaQrdrr adeta. Yurtsever dzelliklere sahip olan aile, qocuklartnr da ulusal degerler zemininde btiyfi0r. Heb0n yoldag daha kitg0k yaqlardayken sergiledigi olgun davranrglarrndan dolayr gevresinde sevilen birisi olu. Arkada$lan arasrndaki r.ryu mu, fark gdzetmeksizin herkesle kolay diyalog kurmasr, orgtitleyici bir yaprya sahip olduSunun belirtileridir. Babasr Heb0n yoldaqr, l1 yaqtndayken nirfusa kaydettirir. Kayrt srrasrnda Heb0n yoldag rsrarla adtntn 6nUne lly'elat" isminin konulmasrnr

ister. Bu isteginde diretir ve tzun ugraqlardan sonra adr artrk Welat $ehmlrs olur. Heb0n yoldagtn bu yagta b6yle bir davranrgta bulunmasr herkesi gagrrtmrgtrr. Bu olayr babasr g6yle anlatmaktadtr: 'l I ya.ltna kadar nti{r.rsunu grkarrnamrgtrm. llkokulu bitirip ortaokula kayrt yapmak gerektiginde ni.ir.rs nremulugua ghtik. Adr yazrlaca$rnda $ehmus'a iti-

kiilttlr ve sanat etkinliklerine girerek pekigtirmeye gahqrr. KUrt ki.lltitrUnii ve folklor0nU araqttnr. Diyarbakrr'da bir kUltirr derneginde ogretmenlik yapar.

Ulusal diqUncelerin ilk tohumlarrnrn atrldtQt, ulusal kurtuhq mlicadelemizin krvrlcrmlannrn dort bir yana srgradrQr bir d6nemde, Heb0n yoldaq bu geliqmelerin etkisine girer. Diyarbakrr gibi ulusal duygularrn srcakhsrnrn yaqandr!r, ama ote yandan di.iqmantn 6zel savaq iqin karargah seqti$i bir yerde Kiirdistan devriminin oh.rqum agamalart oldukqa sancrh olmaktadrr, Ki.rrtlUk adrna yola grktrklarrnr sdyleyere( halkrn kanrnr emenler de bu ortamda ve di.rqmanrn verdigi maskeyle hareket etmektedirler. Heb0n yoldaq boyle bir ortamda kendini geliqtirmeye galtqrnaktadrr.

Derken, 12 Eyli.ll faqist darbesi olur. Ulke qaprnda tutuklamalar, iE' kenceler, katliamlar vb. insanhk drqr uygulamalar Kilrdistan ve Kilrt halkr izerine kara bulutlar gibi qdker. Her yurtseruer aile bu r.rygulamalardan payrnr almrqtrr. Heb0n yoldaqrn ailesi de tutuklanrr ve aile siirekli di.gmanrn baskrlanna rnaruz kaltr. Partimizin qanh l5 Agtstos 1984 Atrhmr Heb0n yoldagrn yaqamrnda bir d6nUm noktast olmugtur, Bu atrhm yoldagrmzr bir canlanmay4 ara' drsr sorularrn yantrnr bulrnaya gdtUrmijqti.ir. Krsa stirede partiyle iliqi kurup Diyarbakrr qehir merkezinde

Qahgmalarrnrn btryi.ik bir bdlirmlini.r illegal yaparken, legal qahgma alanlarrnr da ihmal etmez. Halkrn her ttirlii sorunlarryla ugraqrr; actlartna. mtiluluklarrna ortak olur. Sadece Diyarbakrr gehir merkezinde degil, gevre illerde de halkrnrn yanrnda olur. I 5 A$rctos 1991 tarihi Heb0n

yoldaqrn dUgiln tarihidir.

Di.rgtini.in

ti.im hazrrtklarrnr Hebth yoldaqrn ken' disi yapar, Di.igiln binlerin katrhmryla

l5

Agustos zaferinin kutlanrq gece-

si olur. Sloganlal zrlgrtlar, halaylar ganh Agustos Atrhmr'nrn coEkusunu daglardan gehirlere indinrektedir ade

yrlmaz

savunuculuQuyla halkrnrn g6nltjnde 'Komutan Hebun' olarak taht kurar. Halkla kurdugu srcak iligkiler O'nu halkrn g6zdesi, moral kaynaQr durumuna getirir. Siyasi birikimini yoldaglarrna aktarmadaki canhhQr verimli sonuglar yaratrr. BirliQe ($enit Fikret Birli' !i) katrhm beklentilerin iizerinde olur. Bir yandan inqa-di2enleme-6:'girtleme faaliyetleriyle ilgilenirken, diger yandan da di.igmant ktrsala adrm atamaz hale getirmenin yolu olan gerilla eylemliligini doruga 9rkarrr. Komutasr altrnda bulunan $ehit Fikret BirliQi, eyalet genelinde en bagarh birlik tinvanrnt kazantr. Heb0n yoldaq, devrimi gerqekleqtirecek olan girciin, yani halkrn devrime katthmrnrn 6nemini bildiQinden, savaq alanrnda bile halkr yalnrz brrakmaz, sorunlarryla ilgilenir, halkr partinin gijven verici giiciiyle bUti.lnlegtirir.

En son olarak 15 A$ustos

ey-

lemliliklerinin hazrrhk qahqmalarrnda bir karakol baskrnr srrasrnda aldrgr yara sonucu tedavi olmak amacryla Hazro yakrnlarrndaki Sind kdyiine g6tiirUli.ir. Burada bulunduklarr evin di.igman tarafrndan sartlmast sonucu grkan qatrgmada yanrnda bulu-

ta. Coqkulu kitlenin aqtrgr bayraklar d(4manr grldrrtmaya yeter de artar. Ve dirgman dUgUnil basar. Damat ve gelinigdti.irmek ister. Ancak Heb0n yoldaq, dijgmanrn hevesini kursaQrnda brrakmrg ve bi.ryUk sevdast olan daglarrn yolunu tutmuqtur. Ge-

nan yoldaglarr Dr. Jiyan (Htilya G66ER), Cabbar, $iyar ve Hazro yerel. komitesinden Nedim BAL' YEC|ve diger ikr yoldaqryla birlikte

rillaya giderken annesinin'di.igtin krnasrnr sana yakarnadtm" s6zleri

Heb0n yoldaq yagarken btl,tilnleqtigi halkryla sonswluQa ugurlanrrken de biJttinleEir, Qok sevdiQi halkr O'nu yalnrz brrakm az. Cenaze'

tZerine yoldaqrmz.'Krnamt qehil dilqtiiQUmde yakarstn' der ve gerillaya katrlrr.

Heb0n yoldaq, bir strre Haydar

lGrasungur Egilim Okulu'nda ka' lrr,

Egitimi srrasrnda oldukqa geligen

ve yetkinlegen Heb0n yoldaq, bir siire de e$itmen olarak okulda kalrr. Uq ay sonra daAmed Eyaleti 3. Bolge sorumluluguna getirilir. Bu alan'

da yijksek derrimci bir irade ile baqarrh bir pratik sergiler, olumlu geligmeler kaydeder. Krq sUrecinde yaprlan toplantrda tekrar aynr g6rev-

kahrarnanca direnerek savagrrlar. Eve bomba atrlmasr sonucu 7 yoldag da gehrt diiger.

sinde annesi Heb0n yoldaErn dilegini yerine getirir ve O'nu KUrdistan'a damat edip krnasrnt yakarak, sevdiQine kavugturur. Heb0n yoldaqrn silahr yere dilgmedi, asla dirgmeyecek. KUrt halkrnrn zafere ytiri.ryirgiinde O 'Komutan

Heb0n' olarak binlerce qehit yol' daqlarrmrzla birlikte yolumrzu aydrnlatryor. Anrsrna. zaferiyaratarak lacaQrmrza s6z

veriyoru!

ba$h ka-


KAHRAMANLIGIN, CESARETIN vE UU<EYE DoNUEUN sEMBolU Kr.zey Kiirdistan'da bu durumyaEanrrken, Sovyetler Birligi'nde de

bunlara paralel olarak 1930-40'h yrllarda kendi topraklarrnda bulunan Kiirtlere asimilasyon ve sindirme politikasrnr uyguladr. Bu politika dogrultusunda Ermenistan ve Gtircistan'da bulunan Ktirtler, toplu olarak bulunduklarr alanlardan, Ortaasya'nrn qeEitli alanlarrna siirgi.in edildiler. SilrgUn edildikleri yerlerde de geliEmelerini siirdtirme olanagrnr bulamayan Ktrtler, vatandan kopuk olmanrn da etkisiyle geri bir konumda kalrrlar.

Daha sonraki yrllarda K0rtler ilzeAdr, soyadr: Cewo Audel ATOYAN Kod adr: ...

rindeki srkr kontroltin gevqemesiyle birlikte srnrrh da olsa bazr haklar

Dogum yerive tarihi: Glegez kriy[iErmenistan, 26.1 2.1 964 MUcadeleye katrlrg tarihi: 1992 $ahadet tarihi ve yeri: $ubat 1993,

ahnmaya baglanmrqtrr. AQrr bir geligmenin yagandrQr bu stireqte bazr kiiltiirel haklar qergevesi igerisinde kahnmrg, bu gerqevenin drErna qrkrlamamrEtr. Dar kalan bu gahqmalar halka da mal edilememiqti. Sovyet Ktirtleri'nde bu dtizeyde bir geligme yaganrrken, Krzey-Batr Kiirdistan'da ise 96zle gdrtiliir degigim ve geligmeler yaganryordu. Ki.lrdistan'da 1 97O'lerden itibaren yeni bir donem agrlmrqtr. Danrimci dtiqUncelerin Kiirdistan'a girigi ve genqliQin bunu ulusal dizeyde ele alarak genigletmesi dnemli adrmlarrn habercisi olmaktaydr. Bu adrmlarrn ilki ve en btiyiiQir, 1973'lerde drgUtlenmesini olgunlagtrrmrg ve I978 yrhnda tam gekillenmesini tamamlayrp parti olarak kurulugunu ilan eden PKK hareketi olarak ortaya qrkmrqtr. Gegmigten beri uyguladrgr vahqet politikasrnrn baqarrsrndan emin bir qekilde hareket eden TC, bu ilanla birlikte sarsrlmrq ve gaErrmrgtr. Kdklerini halkrnrn baQnnda derinlegtiren PKK'ye karEr, TC bi.ttUn giddetiyle y6nelmiq ancak bu geliqmeyi durduramamrq, geriletememigtir. Aksine bu kdkler halk iqinde daha da qok taban bulmr.rE; dzgtirliigUn agao iilkenin d6rt bir yanrnr sarmaya bag-

Birinci

Di.inya Savagr, dUnya tari-

hinde pek gok halkrn gelecegini dnemli dlgUde etkilemig olan bir savaqtrr. Emperyalist devletlerin di.rnyanrn 6nemli sahalarrndaki pazarlarr paylaEamam4 bu pazarlara egemen olma hrrsrnrn gekillendirdiQi, 6zUni.l olugturduQu bu savaE, tarih sayfala-

rrna oldukqa kanl tablolar brraktr. Bu kanlar elbette ki s6mUriilen, Ulkeleri talan edilen mazlum halklarrn kanlarrydr. Ortadogu bolgesi, bu paylagrm savaErnrn ytirtiti.jldi.jgU bir alan

oldu. Ytizyrllardan beri yaEamlarrnr birlikte paylaqan Ortadogu halklan bu savaqrmda emperyalist iilkelerin amaqlarr dogrultrcunda kullanrlma durumunu yagarlar. Kiirdistan'r .boyundurugu altrnda tutan Osmanh lmparatorlugu, tarihte kendisine verilen sdmiiril roli.rnU bu d<inemde tamamlamrgtr. TC'nin kurucusu Mustafa Kemal kendi diiqi.jncelerini kazandrrdrQr bu devlet modelini bagka bir krhf iqerisinde si.ird[irmenin qabasrna girerek, g6riiniirde emperyalizme karqr, dzUnde ise ona hizmet temelinde Eekillendirmeyi tasarladrgr darlet modeli igin ilk adrmr, somUrdtigti Ktlrdistan'da atmgtr. Halklann kirlikteliQinden bahsediliyor, ancak halklann temeline ise dinamit yerlegtiriliyordu. Yi.lzlerce yrldrr birlikte ya$ayan KUrt-Ermeni halklarr birbirine di.igman ediliyor, gerqekten yok edici anlayrg, qaba rnaskeleniyordu Ve Ktirt-Enneni inlklarrnrn kanlan izerinde kurulan TC, Osmanh anlayrgrnr ddneme uydurarak devam ettirme planlarrnr stirdi.irmUgti.i. Bagta halklarrn ortakhgryla kurulacak denilen devlet mekanizmasr, Ttrrk milliyetgiligiyle qekillendirilmeye baglamrg; bu da 6zellikle Ka.lrt halkrnrn ve Ermeni halkrnrn katliamlara martz kalmalarrna neden olmtqtu. l. Dtinya Savagr ardrndan kurulan TC'nin ezme politikalanndan kagan bir grup KUrt, yeni kurulan Sovyetlerin topraklarrna srgrnrr. Bu srQrnrnayla bidikte vatandan ve gelig-

melerden rzak bir d6nem

baglar. Bi.itUn bunlardan daha 6nemlisi de,

vatandan kop,S s6z konr.sudur. TC'nin Ki.lrdistan'a ydnelik uygularnaya koydugu )ok etme' pol itikasrna kargrhk, Ktirdistan'da -feodal dnderliklide olsa- pek gok isyanlar gergeklegtirildi. Koggiri, $eyh Sait, A$rr, Dersim vb. isyanlar kanla bastrrrldr. Onbinlerce insanrmrz katledildi; ugurumlara ve ateqlere atrldr.

atarak, Sovyetler'de yagayan ve ni.iI milyona yakrn Ktirtlere de ulaqmrg ve I990 yrhnda gergekleqtirilen PKK 4. Kongresi'nde de Sovyet Kiirtleri arastnda qahqmalarrn yaprlmasr kararrna varrlmrgtrr, Bu karar sonrasrnda Sovyetler'de bulunan KUrtler arasrnda yogunlaqan qahqmalar sonraslnda halk iginde bi.iyUk bir ulusal uyanrg donemi baElamrg ve vatan ile kurulan bu bag giderek gi.rqlendirilmiqtir. lqte yrllar 6nce vatanrndan Sovyetler BidiQi'ne si.igi.in edilen Ktrtler'den biri de Cewo Audel ALOYAI.I yoldaqrn ailesidir. Caruo yoldag 1964 yrhnda Ermenistan'rn Glegez k6yUnde dtlnyaya geldi. Yurtsever ve ortahalli bir aile ortamrnda buyi.idii. ilkokulu k6yUnde okr-ryan yoldaErmrz, ailesinin Erivan'a 969 etmesi iizerine ortaokul ve liseyi Erivan'da bitirdi. Yagamr boyunca di.irtistlUQi.i, cesareti ve yurtswerlik 6zelligi nedeniyle ailesi ve arkadaqlarr arasrnda saygr ve sempati kazanmrEtt. Bagarrh bir dgrencilik ya$amr olan Cewo yoldag, liseden sonra Moskorya'da tekstil mtihendisligi dQrenimine devam etti. Biiyi.lk bir vatan dzlemi iqinde olan yoldaErmz, olanaklar qerqevesinde halkr iqin bir geyler yapmaya qaba[yordu. Onu en qok i.izen Eey nil,flsu milyonlarla ifade edilen halkrnrn, kendisine ait bir vatana sahip olmamasrve bu istegin kendi insanlarrna gok gdriilmesidir. 1990 yrh sonlarrnda Moskova'da dgrenci olan Cewo yoldag, bir grup partili arkadagla tanrqrr. Bu tanrqmayla birlikte 6ni.lnde bir ufkun agrldrQrnr belirten Cewo yoldaq duygrlarrnr Edyle dile getirmekledi "Uzun

fuslarr

silredir bizler bdyle bir geyi bekliyorduk. PKK bu aktif ozelliQi ile Kilrllerin kaderini deSigtirebilir Ben bittiln inanglanm PKK ideolojisinde gdrityorum. Gergekten sdece PKK hareketi biz Sovyet Kilrtleri' ni n 6nilne doQru perspektif koyabilir.' Ayrr ca gunlan da belirtmekledi: 'Siz biliyor mrcunuz ki, burada komilnizm ve sosyalizm ad alilnda insanlanmza ne kadar tahrifuttn yapld@rn? Burada kimse kimseyi dinlemiyor, otorite yok. Kildler bityi)k bir da@rukhg yagtyor. Bizim igimizde de ulrcal uyantg ddnemi fuglamahdr. Bugilne kadar buraya kim gelmigse ya turist ya da dar gtkarlar eereevesinde gelmigtir. Hig kimse ulusal problemlerimizi qdzmek igin qaba sarfetmemigtir. Bugiln PKK bizi kurtarm4 vatana ulaEtrma mantQryla buraya gelmiE. Bu, PKK'nin Kiirdistani karakterini gosterir. Arkadaglar ben bir gahts olarak her qeye haznm, elimden gelen her qeyi yapacaQmi'Bu sdzler Cewo yoldagrn vatan4 dzgi.irliige olan hasretini en iyi bir Eekilde dile getirmektedir. O, partiyitanrdrktan sonra diinya gerqekli$ini ve yaganan sorunlan daha iyi kavrryordu. Bu da O'nu halk igin bi.iyUk bir 6zlem ve gayretle gaftgrlnnsr gerektiQi dtigtincesine 96ti.iriiyordu. Parti yayrnlarrnr okuyor, arkadaglarryla srk srk tartrgmalar geligtiriyor, sorular soruyor ve kiylece partiyi ve mUcadelesini kavramaya qahqryordu. Bu qabalarryla krsa siirede genig bir bilgi birikimine sahip olan Cer,ryo yoldaq, parti kigiliQini kavrama y6ni.lnde adrmlar attrkga mi.icadeleyle bUti.inlegiyordu. Ogrendiklerini qerrresindeki insanlara ya-

PKK'nin geligim kollarr giderek halka dayah olarak K0rt insanrnrn bulundu$u her yere ulagmayr ba$armrqtrr. Ktirdistan'da geligen ulwal kurtulq miicadelesine destek, vatana sahip qrkrq saglanmrgttr. Bdylece vatanla kopuk olan baQlar tekrar saQlanmrgtrr.

Partimiz bu dogrultuda adrmlar

masrnda gaba sarfediyordu. Okulu bitirdikten sonra Cano yoldag Erivan'a ddner. Burada benimsedigi di.lqtlnceleri gevresindeki ogrenci-iEgi ve aydln kesim arasrnda dile getirerek, parti gizgisi doQrultusunda orgiitleme gahgmalarrnr yUrijtii. Halk arasrnda uh.rsal bilincin r.ryanmasr igin bilyilk bir cogku ile qahgrr. Ceuro yoldag, bu qalqrnalarrnr I 992 yrlna kadar yo$un ve aktif bir bigimde silrdi.irdii. Bu yrlda partiye sundugu bir raporunda m0cadele igerisinde daha aktif, yani profesyonel bir gekilde yer almak istedigini bildirir. Bu konuda bir raporunda gunlan yazmaktadrr: 'Ne olursa olsun en krca sUre igerisinde hlkeme ddnilp, srcak savag igindeki yerimi almak istiyorum. Vatan topraklannda birkag saat yaFarnam bile benim igin bir 6mre bedeldir." Bu sozler, igindeki sonsrz vatan aqkrnr ve miicadele ruhunu dile getiriyordu. Cewo yoldaErn bu 6zli.i, samimi, cogkulu istegi parti tarafrndan da onaylandrktan sonr4 O, hiq gormedigi ama yi.jreginde sakladrQr, onun dzlemiyle buya.idUQU vatan topraklarrn4 gerilla olarak, vatanrn kurtarrcr-

sr olarak ddnfordu. Tarihin

*?t)&lLi,?fifi'qfif it,

Uruh\ett?.1fi1**frtura.*tt?.\i L;

ui

't,l.rllLtill't{ t,l.;{ lr.

ll,,

t,lt"ltr,L

$),

t,

Ki.irt

halkr igin yazdrQr kara sayfayr yoldaqlarryla omrz omtza vererek parqalamaya gidiyordu. Cewo yoldaq gittigi gerilla ortamrna uyum saglamada hig zorlanmadr. Di.lqmanrn ddrtbir yana savurdugu Ktirt insanrnrn aynr amaq uQruna bir araya geligi O'ndaki miica-

dele ruhunu daha da 9.ftlrf

lamrgtrr.

EzildiQine inanrlan baqkaldrrr ruhunun, daha gagdaq, drgUtlti, ilerici bir cinderlikle canlandrrrlmasr elbette TC'yi telaqlandrracaktr. Bu ruhun yayrlmasr demek, kendi idam fermanrnr imzalamasr anlamrna gelecekti ki, bu da emperyalizmin bir maqasr olan TC'nin sonu demekti. Ve TC, demokrasi gori.inttisijyle saklamaya gahqhgr fagist yi.2i.inij l2 Eyliil 1980 askeri darbesiyle bir kez daha gdzler dnijne sermekteydi. Bu darbe Krirdistan'rn uyantp, Ortadogu halklarryla birlikte ayaQa kalkrgrna engel olmak igindi, Oncir gtig PKK, yurt drgrna grkmrg olmasrna ra$men b6Itinmiiq olan Ki.lrdistan'rn diser parqalarrnda da drgijtlenme ve halkr bilinqlendirme gahqmalarrna devam eder. Deryrimci bir giiq, kendini karqr-devrimin politikasrna gdre degil, karqr-derrrimi kendi politikasrna gdre ydnlendirmesini bilmeli dUqi.incesinin temelahnmasryla PKK, b6lgede belirleyici gtjg olma yolunda nice kahrarnanhklar yaratarak ilerlemekteydi.

yarak, onlarr da milcadeleye gekmeye gahqryor ve drgtltleme gahgmalarrnr saQhkh bir zemine oturtul-

arttr-

rryordu, BulunduQu sahada cesurlugu, aktifligi ve algak96ni.illi.jlilgi.l ile krsa sirrede yoldaglarrnrn saygr ve sevgisini kazandr, 1993 yrlr $ubat ayrnda di.iqrnanrn di2enledigi bir saldrrrda bir grup arkadagryla birlikte kahramanca direnen Cewo yoldag yaralanrr. Yarah halde dUgmana esir dUgen Cewo yoldaqrn bageQmezliQi, partisine, Parti Onderligi'ne, gehitlere ve vatana olan baQhhQr kargrsrnda deliye d6nen diiqmanrn insanhk

drqr

igkenceleri sonucunda gehit dliger. Cewo yoldaqrn gahadeti Sovyet Kirrtleri igin yeni bir d6nemin baglangrcr olur. Hasretlerin, acrlarrn nasrl bitebilecegini canryla halkrmrza 69reten yoldaqrmrz, Sovyet Kilrtleri'nin mticadeleye olan somut bir katkrsrve vatana ddntiqiin sembolii olmugtur.

t ,",

i.t*L?

i'

N

it

l.?;i

r

t.i it t

t I t ).1

.

i' \ i

Cqruo yoldagrn ve tUm gehillerimizin anrlan 6niinde s6z

t, i,.?,

t

,1"

*11;

l,t "1"

t'*,

l;

l^

.

-i, t )

i..11:.; /.i.1;:t.;5,;2.ii.:) i:,iii'.t.,i, r:;ii/',.i':t.:..1 4{i:.1i.1!.ii.r.i.?.r t. i't!'. ?:. 1..,

t.i.ti:.., i...t :?.ii:,i.ii!,,1;ir...,..,i..

,';{1riqi:ii,,i..l itir,.rii :,li.i,ifi.:f, ,,,,1.i i:)'ir.i.t;.1 ,i;::.j.;:.ii.r.1:i.Li,,!r,l1\trr;.rr.,:, 'r;li:Ji1rl.'jr;{t 11l..ii.ri.i1Qi1ti.l.t r.i.,'..,)r'i.;iir't t'2?1:. /.v?.1,tjiz i

ti.

i't b rr, :)l' i1i, ii.L\b itt, ;.tit"l.{1,,

veriyoru ve biliyorrz ki, on-

i.?i.i?.ri.1rr,:,i.

i.j.ir:ji.i.i,

t;iZti.l;;tititUllr1., ,:,*t'ii.,'.'

i.t'^t

1..i' ,.j.i.,ii .1'1.t:1..?r.ii

LVLiY'i1.t;rLt ri.j....t

i

ii...ii.

i.?1i:r:..;.::;i}i.irii..

lann anrhrrna verecegimiz en doQru karqrhk, parti gizgisinin arnansz takipqisi olarak, zaferi saglamaktrr. Vatanlarrndan koparrlmrg btrtirn Ki.lrdistanhlara O'nun gittiQi yolda mi.icadeleyi ta,qrrarak kaynaQa d6ni.irgti saQlarnak temel amacrmzdrr. Cenruo yoldag, silahrn d0gmedi ve asla dUgmeyecektir!


PKK Genel Seketeri Abdullah OCALAN yoldag delerlendiriyon

l4 Temmuz dircniggileilnin 0nun0 oklonorok k0rylk vermek, Bagtarafi l. sayfada

lar dogru degerlendirildiginde bile

kendi rlz tarihiymiq gibi yagarnak ve kah/ etrnek hir halk agsrndarl <izellikle onun temsilcileri agrsrndan, igine girilebilecek en derin alqakhk, iha' net ve gaflet durumunu ifade eder. Bizim gerqeQimiz s6z konusu oldu' gunda maalesef yaqanan budur. Somut gdrevimiz, partiye bilinq kazandrrmak ve onun kanahyla halka rzanmaktrr. Fakat brrakahm bir halkrn tarihsizligine qare olmayr ve katliam tarihinin onun tarihi olmadrQrnr kendisine anlatmayt, tersine bizlere en yakrn olan, etle'trrnak gibi ba$h olmamz gereken tarihi 6zi.imsetmekte, onun gerqe$inden qrkarrlmasr gereken sonucu belirlemek' te bile zorluk gekiliyor. Bu, katliam tarihi ile kendisini aldatmrq olan halkrn izdi.4Umi.rnij saflanmrzda yaEa'

bu kararrn ikiliyanr kendisini ortaya koyar. Bir oliim kararrl Baztlart bunu bir intihar olarak degerlendirirler. Daha 6nce Mazlum'un da bir kararhh$r vardrr. 2l Mart'ta 6lilm kararr, direniq karan... Bunun gerekqesi goyle ortaya konuluyor: Ancak yagam adarsak insanltQq halkmtz, onun kimliQinive kigi olarak onurumu' zu kurtarabiliriz. Onun drytnda milm' kiin olan bir eylem biqimi yoktun" Biiyilk bir olasrhkla da bu do$rudur. Gergekten baEka bir biqim yok o kogullarda. Yaqamak igin, onur iqin can bedelini ortaya koymak gerekiyordu. Bunu bu ddnemde yiizlerce kiEi yapabilir. Ama o donem iqin durum farkhdrr. Tabii ki bu eylem kendi kogullarr iqinde deQerlendirilmelidir. Zaten bir tarihsizlik egemen. Bu eylemle biraz kargr konulmrq bu tarihsizlige. Kiirt olgusunu agzrna almak yasak, ama direnigqilerimiz bu yasaga uymr.ryorlar, bu olguyu inkar etmek istemiyorlar. Bir 6nciJ parti adrna yola qrkmrglar, onu inkar etmek

mak demektir. Geliqmeyen

kiEilik,

partitarihinde gafil kiqilik igte bbyle' dir. KiqiliQi yaratan en 6nemli 6Qelerden birisi mi..icadele ettigi olay ve olgular zincirine karqr koymayr gerqeklegtirirken, onun ortaya koydugu bilinq, irade giicti, kin ve 6fkesidir. $tiphesiz kargr koymantn gerekqe' leri qok dnemlidir; inanq ister, yiQitlik ister, biiyi.ik hrrs ve qaba ister. Sizler neden dlgiJnsiiniiz? Neden 6fkeniz zayrf, gabantz zayi? Bu qok aqrk ki, tanrmrnr yenilmig kiqilikte buluyor. Ve qogunrz da b6ylesiniz. Bunun ne kadar kahredicioldu' Qunu acaba anlyor musunu? Buna kargrhk, basit bir kciylti gibi tepki duymak da herhalde kabul edilebilecek bir durum deQildir. ilkel isyan' crhk ne demektir? Kendisine yaprlana karqr tamamen yenilgiye agrk bir bigimde, daha da k6ti.i duruma dijg' meye yol aqacak tarzda umutsu bir qrkrEta bulunmak demektir. Ve kendi planh davrimciligimizden her tUrlii tecrit ve onun orgi.itlU qabasrndan tzak olan giJnli.ik devrimcilik de, il' kel isyancrnrn gabasrna qok berzer. $unu bilmek durumundastnz ki, bu kiqiliklerin pek yagama hakkr yoktur. Bunlarrn yaqamlarr ne tlir bir yaSam' drr? Tek kelimeyle deQerlendirirsek, dtisk0nlUktiir,

kor lorihe verilen bir korfllkilr

saygr duyulmamasr

ge'

reken bir yaqam tarztdtr. Bu, temel bir siyasi kuraldrr da. Yaqamanzt istemiyor mr.ryrz? El' bette kiistiyoru. Nitekim bilyiik kavga yagamrn kendisi iqindir. Fakat nasrl? Kelime bulmakta zorluk qe' kiyoru veya agrr kontqmak pek yakrgmaz. Yaganan bi.iyUk acrlar, bu

istemiyorlar. Karqt taraf, "bunlart mutlak olarak inkar edeceksin" diyor.

Kargr taraftan kastedilen, stradan bir-iki jandarma ve igkenceci de$il, rejimin mutlak egemenleridir.

Bu ege-

menlerin arkasrnda da emperyalizm var, TUrkiye sermayesi var, Ki.lrt hain

igbirlikgileri var. Di.rgman, toplumu mutlak sessizliQe gommek ve alda-

Hayri, nBen borglu

gidiyorum' diyordu. Onun ardtndan yiirdyenler, bizler borglu cilmeyecejiz. Dofirusu budur fin,yorum. Onun borglu olmesini ben anlayryla kargilar ve anlanm da. Fakat bunun drytnda higbirisini, hele elinde ozgdrliik silafu olup da her ttirlii direnme imkantna ahipken gok kdtli gideni, mezannda da ols iyi anmayacajrmt belifrtim. Qerqeve dahilinde daha iyi anlaqrhr. Ashnda b6ylesi acrlarr yaqayanlarrn kargr koymayr m0kemmel yapmalarr, bunun igin kendilerini oldukqa hazrrlamalarr gerekiyor. Ne var ki bunun beklentilerini g6remiyorrz. Bu tam bir trajedidir, qok dedigimiz bir durumu yaSamaktrr, Partimizde en yay' grn yaqanan bir durum da iqte budur. Durumumu aQrrhkh olarak b6yledir. Ya yenilgili bir yagam tarzrndaki mij' cadelecilik, ya da trajediye aqrk bir devrimcilik!.. Bunun ikisini de kabul etmek mtlmki.jn deQil, ama bunun

yagandrQr da bir gerqektir.

Zindan direniggiligindeki l4 Temmuz adrmr, 6l0m orucuna karar verme diye anrhr. Bu kararrn degerlendirilmesi ciddi bir gorevdir. Kararrn, bir halka dayatrlan en onursrz baskt ve srimUri.iden de 6teye, onun bir soykrnm stirecine kargr giindeme getirilmesinden tr.ilahm kendi tarihine, kimli$ine sahip qrkrq amacrnr taErmasrna ve yine kigiye ydnelik her ti.irli.i insanhk drqr yaklaqrmlar4 adtnr ve amacrnr bile inkar ettirmeye varan dayatmalar4 dayanrlmaz iqkencele-

I

re kargr g<isterilen tepkiye kadar birqok yoni.i goz 6niJne getirilebilir. AQrr basan yanrn ne oldu$u tartrgrlabilir. Ayrrca iqinde hareket edilen partinin o donemdeki durumu, gUci.i kadar gtigsijzliigU, umudu kadar umutsrzlu$u ele ahnabilir, Aynr gey halk iqin de sdylenebilir. Halkrn iginde bulunduQu gergegin etkileri, yine ultslararasr kamuoyunun durumu gibi bunlarrn hepsi birer etken olarak briyle bir kararda nasrl bir rol oynadrgr biqiminde bir deQerlendirmeye tabi tutulabilir. Ama bi.ltiln bun-

trlmayr onaylatmak iqin harekete geqiyor, Partiden zorbela birkaq "artrk" kurtulmug, dliEman, onlarrn ne yapacaklannr kestirmeye qahEryor. Biz bu

sahadayrz o zaman. Yine en yakrn taraftarlar bile kendilerine sahip qrkamayacak kadar zayrf bir durumu yagryorlar, Ve hatta o g0nlerde iqeri ahnan kitlenin b[i]k bir goQunlu$u teslimiyete girmiq durumda. Gerqek bu. Bu gergek hayli sindiricidir, iq karartrcrdrr, soluk kesicidir. Bu konularda bazrlarr kitap yazmrqtrr. Qok yetersiz gori.iyorum. O anrn qerQevesi doQru gizilmemiq, burjwa edebiyat g6zli.jkleriyle yaklagrlmrEtrr. Bu da siyasi bilinq yoksunlugundan ileri gelir. Halklarrn grkarr aqrsrndan tarihe do$ru yaklagmamaktan ileri gelir. Bunun dilzeltil' mesi gerekir. Bu nedenle gergekleri anlataca$rz biraz. Nasrl ki, btiyi.ik 9ehitlerin anrsr i.izerinde bir provokasyon gerqeklegtirilip direniq 6zUnden bogaltrlmak istendiyse, ucu edebiyat da bu temelde yaprlmak iste-

tl

ZINDANIARDA YENILMEYEN DEVRIMCILIK, PKK'NIN l5

Temmrz tarihi, zindan dire' niqqiliginin kapsamh bir biqimde ve yetkin bir temsil gUctjyle bu sahada degerlendirilmeye qahqrldrQr Zindan Direniq Konferansr'nrn L yrlddnti' mi.lne denk di.iqtiyor. Zindan Konferansr adr altrnda ytiriittti$UmUz bu qabalar ardrndan bu bir yrlhk siireg iqinde zindandaki yoldaglar da kendi konferanslarrnr geliqtirdiler, Zin' dan cephesini netleqtirdikleri ve dnemli sapmalara zemin hazrrlama' dan mir,cadeleye sahiplik ettikleri ve bunu partilegmenin giiglii bir daya' nagr haline getirdikleri, bu kontda bagan salladrklarr sdylenebilir. Ozel' likle idam ve miiebbetle cezalandr' rrlrnak istenen yoldaglann agrrhk ieqkil ettigi bu gahgmalar, partinin zin' dan kitlesinin gizgiye ve onun dogru

diigtinme ve ya$ama tarzrna qekilmesinde 6nemli rol oynayabilecek durumdadrr. Merkezi dirzeyde de yine berzer bir geliqme vardrr. Yani hemen hemen bti(ljn cezaevlerinde, bu sahada ula,qrlan sonuqlann 6zUmsetilmesi ve dayatrlmak istenen tasfiyeciligin boqa qrkarrlmasr ezici bir bigimde saglanmrgtrr. DUgmanrn zindana y6nelik baskr, iqkence ve daha sonraki rehabilitasyon uygulamalarrnr dikkate almadan, politikasrnrn sonuqlarrnr yalnzca insan haklarrnrn qi$nenmesi bigiminde ele alma ve bu temelde bir kargr koymanrn ne kadar yetersiz ve biiyUk yanrlgrlarla dolu.oldugu gimdi daha iyi anlaglmrqtrr. Ozellikle Batr'nrn da kdri.ikledigi gibi, sorun4 sadece iqkenceye karqr insan haklan

qerqevesinde bakmak, onun otesindekive esas amacrtegkileden siyasetten uaklaEmak, yani depolitizasyonu g6rmemek demektir. Oysa di.rqmanrn, drgtjt yaqamrna kargr qtkarm4 bireyci ya$amr kdrUkleme, kiEiyi kendi can varhgrnrn telagrna dij,qi.jrme, bundan kalkarak qok sahte bir liberalizm egilimini geligtirme ve bdylece devrimci drgiltlerin kargrsrnda iqkenceyle sonuq ahnamadrgrve bunun yetmedigiyerde, sahte bir liberalizme zemin hazrrlayarak sonuq dma biqimindeki ikiyonli.i ydnteminin gok cinemli bir siyasi amaq iqerdigi bugtin gok daha net' qe gdzler 6nilndedir. Dtinya genelinde oldugu gibi, Ti.irkiye'de de bu gekilde sonuq ahnmaya qahgrldr. Bu yaklaqrmla Ti.lrkiye solu i.ize'


ffi kargr rilebilecek ve yalnz onlara mal edibir sorumlu olarak vermek istedi$im lemeyecek diQer y6nU de,.bUyi.Jk bir karQrhk bir direnig zeminini yarat- yetmezligin sonrrcudur: Ulke halkr maktrr. Hiq olmazs4 "kimdi bunlar', zayrf, uluslararasr kamrcyu zayil, par"neyapmakistediler"sorularrnrnce- ti zayrf, zindan kitlesi zayrf, direnig vabrnr unutmamak igin bunu bagara- bigimleri o gijn igin gok qok zayrf. niyor. Benim 6zellikle o anrlara

Anlar dayattctdrr. O halde

granrnyi.Jkledi$ig6revleriyerinege- le tasvir edilmeye

gahqrhyor.

Yeter-

tirmek, btiytik zaafr ortadan kaldrrmaktrr. Biz bunu gerqekten daha o dtinemde anladrk. A$larnakla diigtjnmekle anrlamaz bu dederler. Derin bir zayrfh$rn kurbanrdrrlar; o halde

sizdir bu degerlendirme. Onun qahsrndadi2eninyargrhnnrasrAokOrprdi. Bir yerde 'direnmekten, canrmrzr ortaya koymaktan baqka bir gdzUm kalrnamrqtrr" deniliyorsa, bu, qok teh-

orgi.it gi.iglenecek, savag geligecek

likeli bir durumun varhQrnr gosterir. Direniqin onderleri eQer bir yerde intiharvari bir direniqi seqmiqlerse, orada iyi diiEUnmek gerekir. Bir d6nemeq noktasrdrr. Fakat 6liime gidiliyor. Halk adrna 6nderlik yapmasr gerekenler gehit diiEi.ryorlar. Geriye kalanlar belki onlarrn koprlj teqkil eden cesetlerinin izerine basarak ileri bir adrmla yola qrkacaklar. Biiyijk imhanrn, yok etmenin karanhQrndan aydrnhQa doQru bir koprti oldu onlarrn cenazeleri, kuruyan viicr.fllar... Geriye kalanlar biz oh.ryonrz aynr zamanda, Birileri 6yle gider, diQerleri de biraz aQlar, srzlar ve ondan sonra unutur giderse, bu olmazl Bu duruma diJgUlUrse sdylediQimiz gibi, tarihin gafili, tarihin haini ortaya qrkar. lstediQin kadar strsli.r s6zcilklerle durumu drtbas etmeye qahg, doQru bir anma degil bu. Onlar 6yle giderken, bizim de soluk ahqlarrmr-

nUp geriye baktrQrmrzd4 yiizyrllarrn baqaqagr gidigini, dUgiigtjnti, ihanet ve gafletin derinliQine geliqimini biz bu on yrlda tersine gwirdiQimizi 96rijyoru. Bdyle degerlendirilebilir. Bu direniq kararhh$r, tarihi bu temelde

inanglanmtza

itnnet etmel< istetniyorak kopcafiz, gare olacafirz. Bu avaT imkan dahiline sokabilmek igin, MVmru yerden yere, duvardan duvara vurmak phasrna da

ole, bir geyler gkaracajz. Beyinde veya canda ne bitiyors harekete gqirip burp ytiklenecejiz. Nitekim yaflmn difier btitiin belirtilerini adeta dondurarak yiiklendik. Var mt tarihsizlije kargt bagka

tiirli miicadele bigimi?

hm diyorum. Ashnda sciyleyecek sdz

bulamryorum o dcinem igin, Varsa ucrz bir yaqamrm, anryr yaqatmaktan baqka bir $ey yaparnazdrm. Onlarrn anrsrnrn qok derin bilincindeydim ki, her ydntiyle onlarr savunacak gtigte bir direnig yarattm. Ba$rmsz ve ciz' giJr koqullarda istendigi kadar sdz sdylenebilen, savaErlabilen bir zemin olmadrkqa, onlara sahip qrkmak sahtekarhk olmaktan oteye gitmez. Demek ki b6yle bir donemin, b6yle bir anrn kararr, sanrldrQr kadar bireysel degil, gerqekten ancak bir romanla izah edilebilecek bir stireqtir, Ve halen bunu izah edememenin srkrntrlarrnr yaqryorttz.

l4

Temmrz Biiyi.lk Oli.lm Orucu eyleminin onuncu yrldoniimijnii bugiin yaEryorr.z. Ve bazrlarrnz da o ddnemin zindanrndan buraya gelmiglerdir. Kendi kiEiliQinize bakrn, ne kadar o anrn bilincindesiniz? Kigilikleriniz onu iyi hatrrlamak ve do$ru karErlamak iqin ne kadar hazrrhkhdrr? Size g6re kolay mrdrr boyle onlarr anmak, karqrhgrnr vermek? Bu yoldaglarr, Mazlum'u, Kemal'i, Hayri'yi, Akif i iyi tanryorduk. Yoldag olmayr bildikleri kesin. Bu kararlarr bunun en iyi gdstergelerinden birisidir. Fakat buna raQmen, Hayri son scizlerinde borqlu gittiklerinden sdz ediyor; oyle fazla bir qey yaptrklanna emin deQiller. Kemal'in benzer ttirden bir yaklagrmr vardrr, "Bu halk savaEr baqarrya ' 'rgacak" diyor am4 tabii ki gaba y-,ersizliQine olan derin ofkesi de soz konusu. Demek ki, karann en cinemli bir yanr, kargr koymaktan vazgeQmeme ve bunun can bedelini odeme oluyor. Olumlu yanr budur. Gereke;r de budur. Bunun daha qok da olr.,msu diye nitelendi-

Bdylesi koqullarda insanlar kendilerini bu biqimde adamamahydr bizce. Bu, zayrfhklann kefareti oh.ryor. lgte g6rmek gerekir dedigimiz, yetersiz dedigimiz ve yalnz onlara baQlamadrgrmrz ydn budur. Onlar bunu canlarrnr, kendilerini ortaya koyarak 6demeye gaLqrr ve yine de kendilerini borqlu ilan ederken, bu zayrfhQrn giderilmesi gerektiQini de k)ylece kanrtlamrq olr.ryorlar. "Biz b6yle gittik arna gereken tamamlanmah" diyorlar. Bu yetersizliQi kim kapatacak? Aksi halde bu bir intihar olur. Ve devrimciler de intihar etmezler. Yetersizlik giderilemezse, bu gidigler intihardrr, Buna gereken kargrhQr vermek de kalanlarrn iEi, bir onur meselesi oh.ryor. $ehitlerimiz bu direniqleriyle bizi de boyle agrr bir yiiki.in altrna soktular. Bu bir nevi bize de tepkidir: 'Bir halk, bir cirg0( ve insanhk bizi briyle dayanrlmaz koqullar iqinde zayrf brrakmrqs4 biz de k)yle bir protestoyla buna karErhk veririz" demiqlerdir eylemleriyle.

lqte, kalanlara bir diger

mesaj

veya mesajrn bir diQer ydni.i de bu oluyor. Bu mesajdan, bu hatrlatmadan grkan sonuq nedir? Tamamlayrn! Peki neyi tamamlayrn? 'Bu dayanrlrnaz koEr.Ilardaki yaqamr, ya.!ant-

lrr hale getirin! Faqist baskrya karqr koyun, azaltrn veya ortadan kaldrrrn. Bilgisizlik var, giderin. Parti zayrf, giiglendirin. Fagizmin tek y6nlii korkr.rse yilrilyi.lgi.hil durdurun!" iEte, qrkarrlacak dnemli brr sonuq budur, $ehitleri anrnirya erret arna dogru anmaya.. BaEta da belirttigimiz gibi, eger untilulmazlar unutulursa en bijyUk alqakhk yaprlmrE olur. Eger bu duruma dLgtilmek istenmiyors4 o zaman en temel gdrev, unutulmazhgrn yaqandr-

ve halk devrime gelecektir.

Aldrgrmrz talimat br.rydu. Ve on yrldrr yapr-

lanlar belli, Birqok doni.lm noktasrn-

dan bahsedilebilir. Birqok hareket aqrsrndan ve yine birgok halk tarihi agrsrndan oldugu kadar, bizim hareket aqrsrndan da bu bdyledir. Belki de b6ylesine bir d6nemeq noktasr olmasaydr, bugiJn bu hareket bdyle olmazdr. Ama eger bugtin bu tarih var deniliyorsa bir Orglit buna sorumlulukla corap vermigtir deniliyorsa, bunu da iyi anlamak gerekir. Tarihsizlik nasrl tarih yaprldr? Kimliksizlik nasrl kimlik yaprldr? Bu ddnemeq noktasrnrn koqullarr neydi? Biittin yonleriyle gerqegi nedrr? O koqullarda ozellikle uhsal imha gerqekleqtirilmek kesinlegtirilmek istenryordu. Bir-iki kiqi direnerek bu koqullarda belirleyici oluyor, "rnevcut dayat-

mayr kabul edemeyiz" diyor. Digeri ise,'cildijrerek kabul ettiririm" diyor. Zindanrn celladr var: Esat Oktay Yrldrran. O, bir di.zenin krhcrdrr, celladrdu. Bunu iyianlamak lazrm. Kendisinin binbaEr olmaktan qok 6teye bir konumda olduQunu iyi g6rmek gerekir. Onu da tarihi, ulusal, srnrfsal boyutu iginde gormek gerekir. Ama ne yazrk ki, yalnrz bireysel cizellikler-

zrn qok srnrrlandrrrldrQrnr biliyoru. Tek gansrmz olarak, 6zgUr koqullarda savaq imkanr vardr elimizde. On-

lar 6yle savaqtrlar. Biz ise, daha degiEik savaEabilecektik. Bunu degerlendirmek kahyordu geriye. On yrlda neler yaprldr? Onun tarihqesini ortaya koyacak durumda deQiliz Eimdi. Hiq Eiiphesiz bir d6-

doQrultmaya bi.iyilk bir karar veriE anlamrna gelir. Karal bilindigi gibi uygulamanrn kendisi degildir. Bu anlamda bu on yrl bir uygulamadrr. On yrl 6nce bu sahada bu karann r.rygulama qareleri izerinde gok di.j' qijni.iyorduk. Bir konferans dilzenlemiqtik, ardrndan bir kongre drlaenliyorduk. Ulkeye ufak-tefek birkaq adrm atmaya qahqryorduk. Belki de zindan dwarrndan daha sert dwarlardan srzrp iqeri girmek istiyorduk. Bir silah iqin, kiJgUk bir grubun y0rek savaSrnr kazanmak igin qabalar mi..rthiqti. Ve qok iyi biliyorduk ki, bunu baEaramazsak sclylenecek her gey bogtu ve ijlkeyi faqizme tamamen terk etmiq olacaktrk. Bi.rtiin bir halk goqe zorlanryordu. Ve sdmurgeo tarih, brrqok halkr bu temelde bitrrirken, Kiirt halkr iqin de en tehlikeli brr d6nemi baqlattr. Hatrrhyorum, en yakrnrmrzdakiler bile taE gibi agrr yaqryorlardr. Oliiri.rz de yapamayrz dercesine ilgr zayrftr, qahqma qok zayrftr. Ve srra hafif Eeylere geldr mr, yaSamrn ucr.z ydnlerine geldi mi, brr kanser mikrobu grbi yayrlma yaqama eQilimi gdrijlijyordu. Yani btyi.rk qaresizleri mi oynayacaktrk, yoksa yurt drErnrn bu dayanrlmaz koqul' larrnda brraz baqaran direnrqqryr mr

YENTLMEZ BA$AR!L| YURUYU$UYLE BAGtANTtLtDtR rinde onemli baqarrlar saQlandr. Somi.irgeciligin aynr bagarryr PKK tLerinde de qok daha vahEice ve ince tarzda uygulamalarla kazanmak istedi$i, ama yliriitUlen bi.iyUk mi.icadeleden citi.iri.i PKK olayrnda bunun tersine qevrildiQi gori.ilmektedir. Zindan direniqqiligine yaklaqrmlarrmz sistemliydi. Bunun parti tarihi iqindeki onemli yerini, gerqeklegtirilen direnigleri hep..doQru degerlendirmeye qahqtrk. Onemli bir mticadele alanr, fakat engellerle dolu. Tahammi.iledilmesi dahazor bir alan. Sabrr isteyen, alanrn 6z9ijnli.jgi.inden 6ti.iri) farkh mi.icadele bigimlerine de ihtiyaq grbteren bir saha Buada da partileqme, direniq hattr 6nemli sorunlar olarak kargrmza qrkar. DaQdaki gerilla sorunlarryla zindandaki so-

runlar arasrnda 6zde bir fark olmamakla birlikte biqimde farklar olabilir. Ancak milcadelenin temposu ve yogunlugu aqrsrndan hemen hemen aynr militanhQr sergilemek gereklidrr. PKK drqarrda her tOrlil tasfiyeciliQe karEr bi.iyiik mijcadele verdi. Yurt drqrnda rizellikle yozlaqmaya ve tasfiyeciliQe olanak sunan zemini kullanmak isteyenlere karqr gerqekten denilebilir ki, en koklil miicadelelerden birisini verdi. Diger giiq ve partilerden hiqbirisinin veremedigi bir mi.lcadeleye tanrk olundu. Ve hatta dagdaki gerillaya gok yabancr olan parti drqr yaklagrmlarrn tahribatrna karEr biiytik mUcadele verildi. PKK bu konularda ender rastlanan bir pratigi baqarryla sonuqlandrrdr. Aynr gey zindan pratiQi igin de s6z

konusuydu bu yrllarda. $imdi bu alan belki biraz netleqmiqtir. Dijqman ijq cepheden de kuqatma, srzma ve tasfiye eimeyi si.rrekli dayattr.

Nitekim qok sistemliydi bu saldrrrlar. Kesinlikle planlr ydneliyor ve sonuQ almak istiyordu. Btlti.rn bunlar parti tarihinde iyi anlatrlmrEtrr. Denilebilir ki, her ijq sahadaki kuqatma. srzma ve tasfiye etme qabalarr belli donemlere denk geliyordu. Dtigman her donemi parti iqin, bir yrkrhq d6nemi olarak oniine hedel koymuqtu. Bu temelde yUkleniyordu. Qok karmaqrk y6ntemlerle izerimize geliqi sdz konusuydu. Sadece kaba baskr ve imha uygulamakla kalmryor, onun sonuglarr i.izerinde reformizme qekme ve ondan sonra da tasfiyeye yol aQma amacrnr taqryordu. EQer dev-


t

S.yl

oynayacaktrk. Sorun buydu. Parti iginde veya adr parti olsa da ashnda bir hastalar yr$rnr olan yapr iqinde oyunu direnig lehine baqarrya g6tiir' meye qahqryorduk. BugUn de pratigimiz gerqekten

biraz yarr-tiyatroya bir oyuna ben' ziyor. Gerqek olabilmesi igin, biraz da insanlarrn gergek haline gelmesi gerekiyor. lnsanlar, ele aldrSrmrz insanlar, bize gelen insanlar e$er en derin gaflet uykusundan yeni yeni uyanryorlarsa dil$rnana mr yoksa kendilerine mi qahqtrklarr bile heniz netleqmemiqse, biz buna oyun da diyemeyiz, ancak karanhktan korku' luklarrn geliEi diyebiliriz. Korkuluktur bize gelenler. Gergek devrimci, gergek deger yi.jklU militanlar nerede? Gelen kendini yere atryor. Ufak bir gey hatrrlatrrsan stktntrya boguluyor, ijlkeye adrm attrgrnda ikinci gi.in darriliyor. Bir teoriye baktyorum, bir de pratige bakryorum; yi2seksen derece terslik gdriililyor. Bu nasrl geliqiyor diye izah etmekte zorluk qekiyorum, Evet, bu anlamda hig ol' rnazsa oyunu sona erdirmeme( oyunun sonunu hig olmazsa gergekle birtiinlegtirmek igin bilti.in aktdrlUk hi.rnerlerini konuqturdum. Ve oyna' nan ashnda tek kigilik oyun oldu biraz;bir monolog oldq halen de 6yle. On yrl -daha 6ncesinde de bir on ytl var- bir oyun oynanabilir mi? Oynanryor. QUnkii dramrn boyutlan delrSetli ve gok yrllar ister. Ancak yrllarca oynanabilir. Gafili uyandrrmak, haini biraz kendine getirmek kolay degil, Eger bu olgular tarih kadar eski bir zeminden kaynaklanryors4 yap' lanr mutlaka iyi anlamak gerekiyor. Gelenler bir korkuluk degillerse, bu oyunu do$ru dtirirst takip etme giiciinde bile deQillerse, seyirci olmaktan 6teye ne kadar ilgi duyabilirler? Seyretmeyi bile saglam sonuqlandrramryorlars4 biz kendimiz sonuca g6tUrmeye qahqaca$rz. Bilyiik antlar var, mutlaka kargrhk vermeyi gerektiriyor. Kargrhk vermesi gerekenlere ga$rrlar var. Halktmrz korkunun korkusunu iliklerine kadar yaqryor. 56ztimona onun adtna yola qrkanlar var, ama kaqrqtan baqka bir qey dtigiinemiyorlar. O bi.ryilk zayrfhgr gidereceksin ve anrya karErhk vereceksin! lgte burada eylemden ziyade biraz sdylemin gi.icU bUyUk 6nem taqryor. Benim bu yrllarda en qok bagvurdulum silah hitap oldu.Ve ardrndan qdzilmlemelerle iqi idare et' mek zorunda kaldrk. Bu ddnemin silahr ancak bdyle kuqanrlabilirdi. $im' di biraz daha talirnatlarl4 perspektif' lerle iqi yiiriitmeye qaltEtyorum. Bu, son zamanlarrn bir geliqmesidir. Da' ha 6ncesi, bin dereden su getirip iknayr geligtirmekti. Sonuqlarr biliyo' rvz: Biraz planlamalar geligti, i.ilkele-

rimci gizgiye qok duyarhhkla ve qok bijyiik kararhhkla sahip qtktlmasa ve 6zellikle de taktikte yetmezliQe di.iqmeden bir mircadele verilmeseydi, biz belki beg-on sefer parti olmaktan grkmrqtrk. Gegen yrl bu d6nemde gcirdijk ki, zindana dayatrlan tasfiyecilikte

birgok ydntem ig iqe

kullanrlmrgtrr.

Oncelikle gok actmastz bir igkence sirreci ardrndan tOnelin rrcunda sahte bir umut rqr$r yakrlmrgtrr. Dirqmanrn, bu'umut rqt$t'nt da tasfiyecilerin eline vermesi, tasfiyeciler vasrtasryla 'gelin burada kurtultq var" diye qok sahte bir yanrlrnayr -ki bu srzma bigimindedir- saglamaya y6' nelmesi, qok agagrhk bazr oQeler eliyle ama gok ince bir tazda bunu formirle etmesi, yapryr ve giderek bi.itUn partiyi yanrltmaya qabalamasr sdz konusudur. ESer buna karqr qok sistemli bir ydnelim olmasa ve 6zellikle de b6yle dzgtir bir sahada qahgrna zemini bulunrnasaydr, bi.lyilk

rine adrm attrlar, ilk kurqunu patlattr- bilmelidirler. Bunu dzellikle kendi rum. Onun borqlu dlmesini ben an' layrgla karqrlar ve anlartm da. Fakat vicdanrna karqr baEarmahdrrlar. lar, ama kolay diigtiiler. Ne var bunun drqrnda hiqbirisini, hele elin' ytirekliligini g6stermeleri bii, hesap vermek lafla olmuyor. kiiqiimsenemez. Birkaq yrl bdyle garrdan baqka higbir biqim kabul de 6zgUrlUk silahr olup da her tUrli.i g6rmi.lyor. Aksi halde hepsi borqlu direnme imkantna sahipken gok k6' ttj gideni, mezartnda da olsa iyi anigte I 982'nin anrsrna bir kongre yazrlrr. Her yrl borg hanesini artrr, trr, artrr... Bu iflastrr. Qok kolay dU- mayacagrmrbelirttim. Btryilk eksiklik' di..izenlenmesi sdz konr.rsu oldu. bir d6ni.ig kararrydr. 1983, d6nUgi.i giiyorsunrz; bu bir iflastrr. Bir kaza.n- ler, yetersizlikler iqinde gideni an' maya fazla giig bulamryorum. O halhrzlandrrma ve eylem baqlatma yrhy- drrmadan on kaybettiriyorsunrz. seniz bile ne gare! Bazr mtiflisler de en onemli sonuqlardan birisi, ko' dr. Gecikme sayrlmaz. 1984'te vardrr, 6ldirklerinde ne kadar borqlu lay dlmemeyi, borqlu cilmemeyi biladrna 1 5 Agtrstos Atrhmr denilen siirece girme; 1985 yrh 1 5 AQus- olduklarr ortaya qrkar. Hayri'nin tlzUn- mektir. Yaqamr bu temelde, mr.rtlak tos Atrlrmr'nrn sonuglarrnr yenilgiye ti.isil bir de budur;yaprlmayan, yeri- bagart temelinde orgijtleyebilmekgdtlirmeme, 1986 ise bunun tedbir- ne getirilmeyen gdrevlerin [2i.]ntil- ten baqka sonuq qtkaramazstntz. Bu can sizde, istediQiniz gibi 6rgi.itleyelerini bir kongrede alrnayrhydr. 1 987, sirdi.ir. Haydi o kogullarda onlara bilirsiniz. direniqi daha da si.irdi.irerek silahh ytiklenemezdik diyelim -qiinkii miicadeleyi g0glendirmekti. '1988, dan kogullarr belli- peki, kalanlarrn Beni gdr[orsunu; bu antlara bagh kalmak iqin adeta bo$azrmryrrne diyeceksikendinize iq ve drg durumun4 kendini rsrarla dayatan ttyorum, sesim zor qrkryor. Bir mogellere kargr koyup, silahh milcad e- . niz? Bu konuyu qok vurguladrk,

dtirgme

Ta' Ba-

ki de

kurtuldu.

ar-

Bu

Ol-

o bir

biz zin-

en-

sizi

tirilmesi gereken tarihe de verilen en kdtii kargrhk olur. Borqlu gidebilmek meselesi sdz konusu oldu mu, b6yle bir tarih yazrcrh$t s6z konusu olamaz. Bunun kabul edilmesi imkansrz. Qok eleqtirmemiz bu neden-

ledir. Anlayrqla kargrlamak bir tarafa mutlak gereklerinin hepimizce yeri' ne getirilmesi gerekiyordu. Ben de baElarda bu kadar derin ve tempolu degildim. Fakat baktrm kianrlar dayatcrdrr. O halde inanqlarrmrza ihanet etmek istemiyorsak koqacagz, gare olacagrz. Bu savagr imkan dahiline sokabilmek iqin, baqtmzt yerden yere, dwardan dwara vurmak pahasrna da ols4 bir geyler grkaraca$rz. Beyinde veya canda ne bitiyorsa harekete geqirip buna yiiklenecegiz. Nitekim yaSamrn diQer biitiin belirtilerini adeta dondurarak ytjklendik. Var mr tarihsizliQe karqt bagka ti.irlU mircadele biqimi? Birqoklarrnz bu saflardasrnz ama, adeta boQulmast gereken konumdasrnz. Bir cantnzt ortaya atmtgsrnrz. KUgtlk-burjwa satrcr tarztyl4 "ben bu kadartnr satartm, karqrhQrnda bu kadarrnr da PKK'den isterim" diyorsunu. Gidin bunu baEka yerde satrn. Burada canlar bdyle satrlmaz ve kargrhQrnda da bdyle yaganmaz. Bundan kendiniz iqin sonuq qtkara' caksrnz. Bizler canlarr savaEa b6yle yatrrmryoruz. Anlayrgh olun, Sizin basit yagamlarrnza ben ne diye iElerlik kazandrracagrm. BiiyUk dikkatin, duyarhh$rn, kazanmak igin igne ucu kadar f rrsatrn degerlend iri mesinin iiri.iI

nii olan, en basit bir iliqkiye

kargr

son haddine kadar geligtirerek saQlanan bu geligmeleri ne diye sizin bu bi.lyi.rk dr.ryarszlrQrnrza duyarhhQr

Bu konularda bazilan kitap yazm,Fttr. Qok yetersiz gortiyorum. O antn gergevesi doiru gizilmemig, buriuva debiyat gozltikleriyle yaklagilmqttr. Bu da siyasi biling yoksunlujundan ileri gelir. Halklann Ekarlan ag,stndan tarihe dodru yaklagmamaktan ileri gelir. Bunun dtizeltilmesi gerekir. leyi bir adrm daha 6teye, silahh propagandadan genllaya r/aSnraktr. I 990, biraz gerillaya benzer bir durumu yagatmaktr;artrk biraz da halkr kaldrrarak kesintisiz ve yenilgisiz hale getirmekti. 1991, bir anlamda halkrn da kdkli.l bir taban teqkil ettigi bir gerillayr kahcr krlmaktr. 1992, biraz daha niteliklive istikrarh halk cephesini ve gerilla cephesini oturtmaktr. Bu yrllar, kiJqiJmsenmemesi gereken ve her birisi bUytik irade isteyen, btryUk qaba isteyen kazanrm yrllarr olarak degerlendirilebilir, lnsanlar yrllara hesap vermesini

gok eleqtirdik. Ozgi.ir kogullarda,

runlu bir hesaplaqmaktrr. PKK'lileqmek, PKK tarzryla savaqmak o kadar kolay degil ve qogunrza biz bu onuru bahgedemeyiz. EQer bu bUyUk direniq qehitlerinin anrsrna verece$imiz en yerinde bir kargrhk vars4 o da borqlu 6lmemektir. Hayri, "Ben borqlu gidiyorum" diyordu. Onun ardrndan yiiriryenler, bizler borqlu 6lmeyecegiz. DoQrusu budur sanryo-

nologla buraya kadar getirdim. Peki size ne oluyor? Qenenize bile ktyamryorsunuz. Ben hepinize silahlanma ve her ti.lrlir mi.icadele y6ntemiyle savaqma imkanrverdim. TenezzUl bile etmiyorsunrz bu imkanlarla mircadele etmeye. O zaman kendimizi biraz iyi yargrlayahm. Muhasebeyi doQru yapahm. Bunu yapamazsak ne olur? Oyunun k6tii figtiranlarr olmaktan, bagarrszlarr, gUqsi.izleri oynamaktan 6teye gidemeyiz. Ve bu da hiq de anrlara baQlr kalmanrn bir biqimiolamaz. Bu aynrzamanda bir halkrn ve bir partinin tarihi haline ge-

tahribatlarrn giigleri parqalam4 biJyi.ik kargaqa iqine di.iqi.irme ve hatta silahh miicadeleyi tasfiye etme, giderek partinin biltiln devrimci 6gelerini qok agaQrhk y<lntemlerle iglemez ve yiirUyemez duruma getirme tehlikesi vardr. Di4man neredeyse bunu baqaracaktr. Zindan alanrndaki bijyUk direni-

meden yana tavrr almasr ve direniE silahrna anlam vermesi gerekenlerin orah bile olmamalarr, hatta bazrlarrnrn qok iQreng grkarlar temelinde diJzenle ulaqmaya y6nelmeleri kendini oldukqa drqa vuran ve partiye dayatrlan yaklagrmlardrr. Sabrrh ve siyasi yonii aQrr basan bir ydnelme olmasaydr, bu qrkrg tarzr ozellikle 1989-90'dan itibaren gok sistematik bir tasfiyeciliQin bir parqasr olarak partiye epey gilq kaybettirebilecekti. En kdti.isti de zindan direniqgiligini tanrnmaz hale getirecekti; bu mirasr di.igmana hizmet etmenin aracr haline getirecekti. Bunu goriip kapsamhca degerlendirmeye qahEtrk. Ozellikle l4 Temmuz direniq kararhhQrna ba$h olmanrn ne anlama geldigini btrttin ydnleriyle agmaya qaba sarfettik. Zindan yaprsr ijzeri nde kapsamhca durma sonucu, qok kemikleqmiq bazr yagam biqimlerine nasrl srQrnrldrQrnr, partinin pratik hattryla birleS-

mekten nasrl qekinildigini, egitim sUrecine nasrl kolay kolay gelinmediQini gordi.ik. Ancak rsrarh qabalartmz sonuqta etkili oldu. "Bizim yaptrklarrmrz doQruydu, direnigqiyiz" iddiasr vardr. lqinde bulunduklarr yanrlgrlarr g6remiyorlardr. Yanrlgrlarrnr gdrmeleri iqin gittikge daha kapsamh ydnelmeler sonuqta yanrlgryr kavrattr ve b6ylece reformizme ve giderek tasfiyecilige sonuna kadar kaprlar kapatrlmaya qahqrldr. ?.grlan Ozellikle el birliQiyle kdriiklenen o insan halklarr qergevesindeki direnigqilik, giderek burjwa liberalizmine koEma ve bu konuda kemikleg' miq kiEiliklere dnci.ilirk etme ryi 96rtildi.j, iyi elegtiriye tabi tutuldu. Ve sonugta tekrar partinin gizgisine ve pratiQine baglanmaya q6zUm getirildi. Yapr bu konudakiyanrlgrsrnr 96r' di.j ve kapsamh dzelegtirilerle, par' tiyle bUti.inlegmenin yolunu agtr. Bu sahada gerqekleqtirilenler 6nemliydi. Fakat daha kapsamhsrnrn zin'

gin bagrna getirilmek istenenlere bakahm: Bifyifk Oli.im Orucu Direnigi'ne 45. giinde katrlma sdzde guurunu yitirip lstiklal Marqr'nr okuma talimatr uygulama adr altrnda tek tip elbiseyi yaprya dayatm4 iqten ve drqtan gebekeler eliyle saQlanan kontrolle yapryr kendine tam alet etme, o tirnel meselelerinde katliama kadar gidebilecek oyunlar iqinde olm4 en kdttisii de, qok sahte ve liberal diyebilecegimiz yoz bir yaEamrn gok sistemli bir uygulayrcrsr olma taktikleri yanrnda drgarrya grkan yaprda bireysel yaqam endiqelerinin qok egemen olmasr, en gok diren-

her

tUrli.l direnme silahr elindeyken

borglu dlmeyen kaq kiEivar? Bunun hesabrnr vereceksiniz. Bu bizim igin, dUEmanla hesaplaqmaktan daha zo-

terk edeyim? Frrsatr yakalamak yok! Kendini korumak bile yok! Boquna olmek burada suqtur. Senin cenazeni bile kaldrrmak yiikttir. Bu kadar cenazeyi kaldtramryorr.z, d i.grnan qukurlara atryor. Bu da bir trajedi deQil mi? Bu da bir diger zayrf y6ntlmiiz deQil mi? Kasaplar Deresi, bilmem ne dereleri! Hangi cesetlerle ve nasrl dolduruh.ryor? Eger gerillamrz bu gdrkemli daglarr biraz gi..lq merkezi yapabilseydi, 6llime de doQru tarzda yilri.iyebilseydi, biz derelere boyle atrlmazdrk. Burast benim direniE merkezim. iki elin parmak sayrsrnr geqmeyecek kadar qehit verdik ve anrlarr da yUce tutulmuqtur. Bir direniEqi, bilti.Jn direnig mevzilerinde de kendi konumunu dogru geliqtirmesini bilmek zorundadtr. $unu demeye getiriyorum: l4 Temmrz direnigqilerinin anrsr, oldukqa borqlu ve iflas etmig intiharlarla degerlendirilemez. Bu tarzda karErhk verilemez. Bu sonucu mr.rtlaka qtkaracakstnz. Aksi halde PKK'de iqiniz yok. Bu Eehitleri anmaya hakkrnrz yok. l4

danlarda gerqekleqtirildiQini 96rityorrlz. Hemen hemen zindanrn ezici kitlesi oldukga gUglU 6zelegtirilerle partiyle yeniden biiti.inleqmeye ydnelmiq ve mesafe kaydetmiqtir. Qok ileri ka-

pasitede bir bilinqlenme ve

6rgi.tt

olayrna agrkhk kazandrrrn4 yine bunu

pratik g6revlere yansttma yolunda son bir yrl iginde mesafe altnmtEttr. Bu stireci imkanstz krlmak iqin di.4manrn dayattrQr Eskiqehir uygulamasr vardr. Ashnda onu gimdi daha iyi degerlendirmek gerekir. TasfiyeciliQe 6li.imci.ll darbe vuruldugu gUn Eskigehir'in kaprst tekrar aqrldr. Tarih aynrdrr, uygulama bilinglidir, Ya' ni tasfiyeciliQin tasfiyesine y6nelme' ye ve bu yolda adrm atmaya kargr di,rqmanrn, 6zellikle 6zel savag kliginin verdiQi cevap, onun adalet mekanizmalanndaki kontrgerillanrn verdigi cevap, gdri.ilmemiq bir imha ve tasfrye uygulanrasrydr. Hi.ikUmetin

ge

qici bir durumu yaqamasr sdz konusuydu. Zaten bu yi.ieden kryamet


Temmu direniginden parti iqin qrkarrlacak en onemli bir sonuq da demek ki budur. Kendinizi erkenden yaprlandrr-

rrna geqerlilik kazandrrmak iqin her qeyimi ortaya koydum. Kimse beni bu ydnde baskr altrna almadrgr gibi, tersini yaptr. En dost bildiklerimizden, adr komi.rniste qrkmrg olanlardan tutahm, yine adr KtjrtgUye qrkmrg olanlara kadar, beni bu iqten

mrg olacaksrnrz. HazrrhQrnrz qoktan

bitmiq olacak. Gitti$iniz yerde propaganda gijcijniiz, 6rgi.rt gtjcijniiz, eylem gircUnUz na-

srl? Gelen raporlara bakryortz, faaliyete gidenler zenginlerin e/lerini tercih ediyorlar. Gerilla birliQi gUnijn

bilmem kaqta

ka-

qrnryemekle gegi-

riyor. Bir PKK'li boyle olmaz. Bunu brrakacaksrnrz. BiitUn sahalardaki 96revliler... Brzim adr-

mrza bunu yapamazsrnzl Parti saflarr ikna saflarrdrr. Fakat en azrndan karErdaki de terbiye olmayr bilmelidir. Genqsiniz, yiikirnlz benden daha fazla agrr deQildir. Dtjnya rizerinde qalrgryoruz. Ve ABD'nin, Almanya'nrn ve diQer birqok l]lkenin istihbarat orgii,tlerinin gUnliik olarak hareketlerimizi izledigi aqrQa grkmrqtrr. MIT mirsteEarr, "Apo'nun gu anda nerede olduQunu biliyorum, ama ne yaptrQrnr anlayamryorum" dryor. En son demeq budur. Diiqmanrn bu kadar biiyUk takibi altrndayrz ve neyi nasrl yaptrQrmrz brle

kansrzdrr. Biz TUrkrye deyrimcilerine bir eleq-

vazgeqirmek iqin en akla gelmedik komplo biqimlerinden her ttirlU etkisizlegtirme biqimlerine kadar her geyi yaptrlar. Dostlar brle vazgegirmek istiyor. Brrakahm dostlarr, parti rqindekiler dahi "oli.rme geliriz de bu brqimde drreniEe gelemeyiz" dediler. Ya kdttr bir intihar, ya kagrE! O da brr qey kurtarmryor. Eylemleriniz inti-

onlar iqin bijyijk bir merak konusu. Peki srz nasrl yaqryorsunu? Nasrl yagadrnrz? Propaganda giicUni.ize bakrn, orgijt giiciJntrze bakrn, eylem giicijni.2e bakrq bize layrk msrnrz?

De

Qilsenrz, ben ne di-

ye sizi idare edecegim! Ekmek kaprsr baqka yerde de var. Orada rahatga geginirsiniz. Burasr ateE sahasr; burasr, hani tek yUrek denilir ya ondan daha Iazla da dUEiince yoQun- hara qok yakrn. Oysa l4 Temmw luQr.dur, irade yoQunluQudur. Ben direnigqilerinin eylemi bir intihar eybunlarr rsrarla bu kadar s6ylerken, lemi deQil. En buyi.lk ve mutlaka vesiz kendinizi bu kadar yaqayacak- rilmesi gereken bir savag biqimidir. srnz! Bunu yapmayrn! Zorlama yok- l4 Temmrz Oliim Orucu ve bu sa-

tur 6rgi.itlerde, fakat iknayr doQru vaE biqimi artrk roli.init oynamrgtrr. anlamak gerek. Ger:ye kalanlara tam tersr bir eylem Sen gehitlerin anrsrna bu hareke- biqimi gereklidir. Borqlu gitmemeti briyle dizenle diye, kimse beni nin, baqarrl olabilmenin, hesabrtam zorlamadr. Ama ben onlann amaqla- verebilmenin biitUn drgiitsel tedbir-

koptu. Halen adalet bakanlrQr meselesi g6ztjmlenmiE deQildir. Amaq, bi-

zim siyasi hamlemize veya zindandakileri tekrar parti gizgisine gekme qabalarrmza darbe vurmaktr. Yonelimin amacr buydu. Bunu qok az kiEi anladr. Ama rejim ne yaptrQrnr biliyordu. Ozellikle Ozal qok iyi biliyordu; Qi.lnkii bu sinsi politikanrn iqinde 6nemli bir rol oynuyordu. O,'PKK'lileri affedebiliriz" gampiyonluQuna soyunduQu gibi, yavaE yavag tasfiyeci-

liQe maddi olanaklar sunma -bir Batman somutunda bu qok nettir-, milyarhk tegvikler daQrtma, zindandan qrkanlarr ige baQlama uygulamalarr da onun direkt yonlendirmesi altrndadrr. Ancak bu politikanrn baqarrya gidemeyecegi anlaErhnca, kor-

kunq bir igkenceye sarrldrlar. Bu da s6z konr:su politikanrn bilinqlice geligtirildigini gdsteriyor. DediQim gibi, o zaman bizim de taktiklerimiz vardr. Zindanda r.rygulamaya konulduysa d4 bu istenilen

leri, s6z tedbirleri, eylem tedbirleri gidilir artrk. Sonr.rq budur ve bizim onderlik ettigimiz PKK'lileqme de budur. Maalesef gegen l0 yrlda bu konudaki gabalarrmzrn srnrrh sonug verdiQini belirtelim. Bu, daha gok da sizin inat dwarlarrnrza qarptrgrndan dtijrii b6yle oldu. Yani halen karqrmrzdaki baskr qok serttir. Ozel savag sistemlidir. Ama bunun kargrsrnda bundan fazla ilerleme olmaz diyen tutumu en tehlikeli tutumlardan birisi olarak gor[orum. Tersi sdz konr.rsudur. Bdyle ozel savaqlara karEr yaprlmasr gereken, en kapsamh dwrimcilige soyrnrnaktrr. Bunun cizellikle kigilik yaprsrnr hazrrlamaktan tutahm taktik s[ireglerine kadar hepsinin olanak ve birikimini nefes nefese hazrrladrgtma ve dzellikle de yakaladrQrm frrsatlarr dogru kargrhk verme temelinde oldukqa degerlendirebildiQime kesin eminim. Yaprlan biraz budur. Bagka t0rli.l bu d6nemleri kargrlamak d4 kurtarmak da imahnrr ve 6yle

di2eyde olmadr. Ancak sonuqta dnemli olan; uun yrllardan beri hazrrlanan bir tasfiye planrnrn yaprmtzt tasfiye etmesinin kolay olmamasr, en irst dizeyde mirdahalelerin yaprlmast, ama partinin teslim olmayan yaprsrnrn -bazr sapmah yanlarr da olsa- direniqqili$i esas tutum olarak benimsemesi, itirafqtlarrn ve doneklerin tasfiyesi ve ince tasfiyeciliQin qok y6nlU aqrQa qrkarrlmasr sonucu miikemmel bir parti militanhQrna ulagrlrnasrdrr. Dolayrsryla zindan cephesinin partiye qok gUglil bir dayanak konumunda tutulmasr saQlanrr oldu. Gi.rni.lmlizde de zindanlar 6nemli oranda bizim taraftar ve savaggrlarrmrzla doludur. Ama hepsi direnig hattr dahilindedir. O bir ara qok yaygrnlagtrrrlmak istenilen itirafgrhk, artrk sdmiirgecilerin aleyhine bir eQitim aracr olarak kullanrlmak durumundadrr. Piqmanhk Yasasr nasrl drqanda tersine etki gosternrekten oteye gidememigse, itirafgrhk yasasr da

tiri ycineltirken Sunu sdyledik: Koti) bir tasfiyecilik yagandr. Direnig degerleri tasfiye edildi, sahipsiz brrakrldr. Ve bazr cirgUt adlarrnr verdim. Bir halka yaprlabilecek en bi.iyilk k6ti.llUklerden birisi de budur, dedim. $unu da soyledik: PKK direnigqiliQi aynr zamand azaler kazanan Tiirkiye direnigqiliQidir de. l4 Temmr.rz direniggiliQi Tilrkiye'ye yansrmrgtrr. Ardrsrra l5 AQustos Atrhmr'yla idamlar durduruldu. Unutmayahm ki, bu iki eylem olmasaydr, daraQaglarrnda insanlar .sallandrnlmaya devam edilecekti. ldamlar ne zaman durduruldu? I 5 A$rctos Atrhmr sonrasr durduruldu, yoksa karar karardr, uygulanacaktr. 200'e yakrn PKK'li ile birlikte Tiirkiye'nin diQer gi.iqlerinden de birqok kiqigerqekten idam edilecekti. Tasfiyeciligi kabul edenler ashnda l2 Eylill faEizminin hllkmi.inii icra etmesine yardrmcr oldular. Buna kargr gelenler ise faEizmin amaqlannrn boqa qrkarrlmasr ve direnigin az qok devam etmesi imkanrnr hazrrladrlar. Kendi emeQine saygrlr olanlar, kendr direniqqi yagamrna saygrh olanlar iqin bu gok bilyijk anlam taqrr. Bunun deQerini bilin. Sizler eger gergekten partililegmek istiyorsanrz, bir yeniden doQugla karqr kargrya olduQunrzu gormelisiniz. EQer tarihi iki doneme ayrrrrsak; biri bundan dnceki d6nem, diQeri bundan sonraki donemdir. Sizler bundan sonrasrnda tarihin iqinde yer almak istiyorsanrz direniqin anlam ve dnemini iliklerinize kadar yaqayrp bu temelde bir doQugu gerqekleqtirerek yagayabileceginizi unutamazsrnz, bunu gcizardr edemezsi-

yapryr e$itmenin bir aracr haline ge-

tirildi. Biz bu temelde zindanda da geliqtirilen konferanslarrn deQerli oldugunu diigijni.jyorrz. Ozellikle Aydrn'rn, Antep'in ve diger cezaevlerinin geliqtirdikleri konferanslar qok kapsamhdrr. Siyasi tartrqmalar, gegmigi deQerlendirme ve gelecegi belirleme, yine iqrne dtjqUlen hatalara kargr eleqtiri-6zelegtiri silahrnr kullanma sdz konr.sudur. Bu temelde ileri di.jzeyde baqarrlan bir sonuq ve varrlan kararlar vardrr. Oldukga tutarh, gergekqi ve devrimci kararlar s6z konusudur. Vne hepsi de yerinde olan gagrrlar vardrr. Zaten parti-

kararduunuyh hepsi uyrrnludur. Sanryorum bu temelde olumlu nin genel

bir pratik geligme beklenebilir. Ozellikle parti edebiyatrnr geligtirebilirler; legal drgi.itlenmeler olsun, gehir 6rgi.itlenmeleri olsun, bunlarr besleyebilirler. Zindanr eskiden oldr.gu gibi, Eimdi daha datazla parti igin savaggr eQitme alanr haline getirebilirler.

niz. Partililegmek agrsrndan qrkarrlacak en onemli bir sonuq budur. Genel devrimcilik agrsrndan grkarrlacak bir sonuq;yeniden dzgUrliik tari-

hi olabilmek, ozgi.irltik tarihinden vizgeqmemek ve onun yenilmez militanrolmaktrr. PKK biraz bunu ispat-

da bir o kadar 6nemlidir. Bciyle kargrhk verilmeye qahqrldr. Tabii partilileqmek demek, halklagmak demektir. Halklagma olmadan partililegilemez, trpkr partililegilmeden bizde halkrn kendi kimligini dahi kazanamayacaQrnrn kesin olmasr gibi. Bu kotrrmak

nuda da qok Eey s6ylenebilir. Ki.irt halkrnrn kimliQinden htgi.h dtqrnan bile bahsediyor. Bu noktaya getirdiler. Milyonlarca insan bugiin kendi kimligiyle eylem

tile

dii

zenleyebiliyor. Onlann adrna birgok

resmi si.ireg

bag-

latrldr. Halk uluslararasr siyasi siireci etkileyecek duruma da geldi. Tijrkiye siyaseti iizerinde aQrrhkla etkide bulunmaya kadar gidildi. Bir halKemal PiR krn yeniden doQulamaya gahgtr. TUm gilcUmUzle buQu var. KimliQiyle, eylemiyle bir yeninun sorumluluQunu iistlendik. Ve buden doQtq. Biz buna ERNK biqimingUn tam istedigimiz gibi olmasa da, de bir cevap vermek istedik. Cepbuna hatrrr sayrlrr bir bagarryla kargrheye kavuqan, yani savaqa kavugan, hk verilmiqtir. Bu I 0 yrlda yaprlanlarsiyasi savaga girigen halk bigiminde la tam istedigimiz gibi olmasa d4 bir deQerlendirmeyle tanrmlamak isyine de bizi kendimize karErsaygrsrz tedik. Bu bir gerqektir, Bu, Klirt halkrlmayacak, aksine umutlu krlacak, krnrn yeniden dirilig hikayesidir. hiq olmazsa bundan sonrasrnrn baBunun izerine de gok gey yazrlabilir. Bu yrllara bu dasrQdrnlmrqtrr. Bir halk yeniden nasrl cillim ddqeginden kaldrrrlrr? On4 'halkrm, bir adrn vardr, adrnr unutma" denildi, "gi.iqli.biin, gU-

cUnij konuqturabilirsin" denildi ve se rihildanlara gekildi. "SavaSabilirsin,

se-

nin gi.ici.ln buyilktiir" denildive halk savagr diyebilece-

gimiz bir siirece yakrnlagtrrrldr.

TiJm

bunlar bir lralkrn so-

mutluk kazanmasr

Ati QTQEK qarr imkanlarrnr daha da artrracak bir gidiEatrn da yakalandrQr vurgulanabilir, Partililegmeye kesin adrm atrlmrEtrr, Bu gehit yoldaglar, "biz partimizin adrnr inkar etmeyiz" dediler. Biz de, saygr duyulacak partiyiyaratrrsak ancak antntza kargrhk veririz, dedik. Bu biraz baganldr. Partinin adr uQruna bi.ryUk eylem dUzenlemek ne kadar 6nemliyse, onu somutlag-

ilk defa PKK tarihinde zindan direniqgiliQrnin boyle yenilmemesi, tarihi bir anlama sahiptir ve 6ncij gUq durumundadrr. Zindanlarda yenilmeyen, Diyarbakrr zindanrnda yenilmeyen devrimcilik, PKK'nin yenilmez baganh yilrilyugr.ryle gok baQlantrhdrr ve onun temeltaqlanndan birisidir. lnsanhQrn onurunun bitirilmek istendigi bu yerde onur savagtntn kazanrlmasr, itirafgrhQrn ba,Earrszhga u$ratrlmasr, yine egemen bireyci yaEamrn bagarrsrzhga ugrat/nrasr, umu-

dun devrim lehinde ve inancrn devrime baQhlk temelinde zafer kazanmasr tarihi degeri gok yi.iksek bagarrlardrr. Ozellikle mevcut fagizmin niteliQi 96z dniine getirildiQinde degeri daha iyi anlagrlrr.

Biz bu konferans

gahEmalarrnr

esas itibariyle b6yle degerlendiriyor ve onayhyoru, Selamhyorrz. Hig gi.iphesiz bu bir baqlangrgtrr militanlaqmak igin. Pratikle biiti.lnleqtirmeden daha iyi dzUmsenemez; yeni-

oluyor. ihanete uQramrg, katliam tarihi kendisine oz tarihi diye belletilmiE bir halktan cifkeli, kendini kazanmaya azimli ve bu konuda da bagandan bagka bir Eeye gans tanrmayan bir yiiruryuS baglamrEtrr. Onemli bir geligmedir bu nokta. BiitUn dikkatleri i.izerinde topluyor. Ve hem de bu sadece ulusalhk ozelliQini kazanma degil, yine toplumsal dzgijrlUkle bunu ig iqe yi.jrtitme deQil, aynr zamanda sosyalist

den parti ile btitUnlegirken tam militan dlgUlerle bunu gergeklegtirmek birden olmaz. Kararhhk iyidir, q6zlimleme iyidir. Belirlenen gdrevlerle bunu yijrUtmek imkan dahilindedir. Gerisi biraz zaman igidir, denetim igidir. Eski gafil durumlara dUgmemek, bu konuda sl]rekli uyarr 96revlerine iglerlik kazandtrmak, birey-

sel inisiyatifleri doQru kullanma( 6zellikle gokga ya$anan gekigmele-

re girmemek, dtigmanrn bu konuda yarattrlr o gok srklntrl ortamr yoldaqlar arasr qeliqkilerde alet etmemek; tek vi.lcut, tek di.irgtince ve tek irade olmak artrk imkan dahilindedir. Parti bunu beklemektedir. Girilen dolru yolda d4 hrzh adrmlarla bunu bagarryla prati kte kanrtlayacaklarr kesindir, Bu bir yrlhk stireqte gerQekle$en konferans gahqmalarr nedeniyle zindan cephesine iliqkin olarak b6yle krsa bir degerlendirme yaptyoruz. Ozellikle bazr genel deQerlendirme-


kimliQe de birriinme oluyor. Hatta enternasyonalizme de en iyi yatakhk

eden bir devrim gerqegini ya$ryorrz. ESer bu gidigatr siirdliriirse, bu yUri.iyi.rgi.i ve bu savagr daha da derinlegtirirse, tarihin ihanete u$ramq, unr.ftulmug halkrndan devrimin yata-

gr bir halk grkabilir ve hem de 20. yi.izyrl sona ererken 21. yiizyrla insan soyunun dsvrimine begiklik ede-

cek bir halk olarak kendisini

taqr-

rabilir. Her gey dnctinUn doQru yUrtitmesine baghdrr. B6yle bir halk bir eylem gtici.i haline gelmiqtir. Ve esas itibariyle de deryrimler bu duruma gelen halklar tarafrndan kazanrlrr. Diinya da kargrsrnda durs4 ortalama bi-ryiikli.ikte bir halk -sayr hig dnemli degil- kendini bdyle konuqturan bir halk si.rrecine girmiqse o devrim baqarrya gider. Halkrn qiddetine de ulaqmak istedik. Bir halk eger fagizmin ozel sava$rmrnrn en katmerlisiyle karqr kargryays4 onun dili ancak eylemiyle gdzi.iliil iradesi onunla bilenir, Onun savaqmaazmive sava$ma cesareti, onun var olup olmayacalrnrn temeldlqtbiidtir. Bu bi.i(iin k6le halklar iqin oldugu kadar en gok da bizim halkrmz iqin gegerlidir. Yaqanrasrnrn tek 6lCi.ba.r savaqabilmesidir. Karqrsrndaki diiqman e$er ona mutlak anlamda inkar politikasrnrve de ontn qok ilerlemiq bir trygulamasrnr dayatmrqs4 ondan da 6teye bir yaklaqrma niyeti yoks4 bu halkrn yagamasrnrn ve nefes almasrnrn bile ancak bir koruma savaqryla mi.imkiin olabileceQini bilmesi gerekir. Bunu tartrqmak bile saQma. Ozellikle emperyalist efendilerinin, scirmi..irgecileri sdzirmona biraz insafa getirmesiyle, sanki KtirtgtilUk yaprlabilirmiE. Bir halka kimliQi kazandrrrlabilirmig ve hatta kurtarrlabilirmiE gibi yalanlar haykrrrhyor, iistelik de bazr ugaklar buna inandrrrhyor. Di.igmand r, bdyle d i4ilniir, boyle yapar. Fakat bir de bir halk adrna yola grkrp da bir tek yumrugunu bile srkmaya yana$mayan, digini bile grcrrdatrp diretmeyen kiqiler, bdyle Kiirtqli drgirtler var. 14 Temmrz direniqgileri bu bi.iyiik direnme kararhhgrna giderken, celladrn kdpegine mama getiren 6rgUt liderleri vardr. Ve bunlar bugi.in bu biiyilk direniqe ve onun 6ncU drgilti.ine dil rzatacak kadar di.4miiglerdir. Diyarbakrr zindanrnda o gardiyanlar4 o igkencecilere hizmeti politika bilirlerdi. $imdi yeniden kendilerini "acaba bize de bir rol di.igmez mi" tazrnda bir konum iqinde tutuyorlar. Yalnrz onlar degil, bu yrllarda 6rgi.rt olarak s6ztmona varhSrnr siirdiirenler ve hatta savaqtrklannr iddia edenler de kendilerine devrimci, demokrat, sosyalist adlarrnr takryorlar, ama Avrupa'r

ler yapryorrz. Zindan tarihinin ayrrntrlarrnr bilecek durumda da degiliz. Geliqmeleri ne yaqadrk ve ne de bunun ayrrntrh bir bilanqosu var. Dolayrsryla olgulara iliqkin degerlendirme hatalarr olabilir. Bunu temel alrnamak gerekiyor, e$er varsa bunlarr rahathkla dizeltiriz. Mesele, olgular i2erinde degerlendirme hatasrna d iigiip dUgmemek degi ld ir. Temel egilim konr.rsunda dogru mu yaklaqrhyor, yanhq mr; dnemli olan odur. Ve sanryorum yaklagrm dogrudur. O aynntrlarr belirlemek, her cezaevinin ve hatta her kiginin yaqadrgr olaylarr ortaya koymak ve yazrh hale getirerek tarihi aydrnlatmak miimkiindiir. Biz buna saygrhyrz ve elden gelen yoldagga destegi de her zaman sunarz. Bu aqrdan, bazr bireysel rahatsrzhklar abartrlmamah, "Parti beni tam anlayamadr, do$ru degerlendiremedi" bigimindeki endiqelere gerekyok. Bu kigiler dogrularr rahathkla ortaya koyabilider, doQrunun ne

da yagamlarrnr bir giinlUk kahvaltrlarrna bile zarar gelmeyecek gekilde drgiitleyecek kadar bireysel qrkarlarr konusunda hassas davranryorlardr. Degil di.lqmana bir yumruk atmak, mutlak anlamda 'bir qey yaplamaz" diyerek kendilerini gaflete daldrnyorlardr. Ve bu anlamda bu yrllarda bir halkr sadece unutmak degil, kaybetmek de$il, hiqe saymanrn bi.itUn davranrqlarrnr ortaya koyd ular. llkel milliyetqilik fagizme srQrndr. Daha onceleri de monargizme sgrnmrgtr. Giiniimi.izde de emperyalizme srlrnryor, ona dayanarak gi.jq almaya gahqryor. Eskinin irili-ufakh bazr 6rgUtleri 10 yrl sonra, 15 yrl sonra tekrar aynr adlarla ortaya grkrp frrsat kolluyorlar. Neymig de, emperya-

lizm, sdmUrgecilik PKK'yi terorist ilan etmiq ve PKK etrafrndaki qember giderek daraltrhyormuq! Ttirk militarizmi, 6zel savaEr sonuq almak izereymiq! PKK'nin ddnemi sona ermek tlzereymiqlTam da bu noktada Gtlney'de bunlar harekete ge-

qerken, Kuey'de Hizbullah adr altrnda bir "parti" ortaya qlktr. KiJrt adryla parti kurma qahgmalarrna giriEildi. Dayandrklarr dtigi.ince de qu: lqte boqluk doQmug, devlet biraz deqifre olmuq, PKK ise tutunamtyormLS ve kendileri bundan doQan boqlugu dolduracaklarmrg! Serbest kogullarda ve hem de demokratik tazda bir Kiirt partisi kuracaklarmrg! Allah

gi.inti g6rebilen bir halka kargr bu sahtekarhQr, hem de diigmana ve emperyalizme dayanarak yaprnak istiyorlar. Bunlarr da g6rdiik, fakat kesin olan, halkrn, savaqla kazanrlan kimliQini bunlara kaptrrmayacaQrdtr. Halk aldanmaz. Nasrl ki Ti.rrk 6zel sava$rnrn birtiln biqimlerine karErn, kendisini kendisine kazandrran 6rglite amansrz ba$hLQr siJrd i.lri.iyors4 'Biz PKK'yiz" diyors4 biltiln o demagojik yaklagrmlara da ilgi g6stermiyor. Bu d4 savagla yaratrlan bir halkrn kolay aldatrlamayacaQrnr g6steriyor. Bciyle bir halk gerqekliQine srnrrh da olsa ulaqtrQrmrzr sdyleyebiliriz. Halkrmrz diigmanrn zordan baqka higbir yrinteme esas roli.i vermeyeceginin, esas aldrgr ydntemin gdrtilmemig bir terdr oldugunun bilincinde olarak ona kargr kendini korunak igin giddete baqvwrna zormluluQunu duydu. Bu temelde korkusunu yenip biraz harekete gegti. Evlatlarrnrn artrk di.iqk0nliigU geride brrakan bir yaqama ve savaQa gidebileceQini g6sterdi. Bu 6nce halka qok agrr geldi. Sonra giderek benimsedi ve qimdi de bir gdrev olarak biliyor. Gerilla da giderek KUrdistan halkrnrn yaqamrna giren temel bir olgudur. Onun en gdzde savagQr 6Qelerinin birlegtiQi yigitler cephesidir. Bq partinin de qabalarrnrn merkezinde yer verdigi bir savaE biqimidir ve bu

Ktirdistan'da gerillay bciyle tutturmak zafer kadar cinemlidir. Kemal PiR'in bu konudaki bir dejerlendirmesine de iglerlik kazandrilmqfir. O, direnig gticiinii gcisterirken, *Btt hareket halk savagtru vererek kurtuluV gidecektir. Bu on y,lda da olur, yirmi yilda da' diyordu. "Yirmi ylda kurtulug" scizti gimdi gergeklegecede benziyor. adrna da bir parti kurup Ki.irtleri s6zlirnona yeniden Miisli.irnanlaqtrracaklarmrql Mtislilmanhk adrna Mirslirmanhgrn da en faqistqesini r.rygulayanlar en namuslu insanlarr katlederek egemenlik kuracaklarmrE! En temel sosyalist gdrevlere metelik kadar de$er vermeyenler, I 0 yrh srrt iisti.i yatarak gegirenler, Kirrdistan igin sosyalist 6nderlik tashyorlar! Ki.irtli.iQai en ucuzundan bir ticaret aracr olarak kullananlar Ki.irtli.ik iQin hi.iki.imet kuracaklar ! Evet, halk adrna bir de bunlarrn yaprlmak istenildiQini gdrtiyorr.rz. Ve tabii ki mUthig bir direnigle kazanrlan, mtithiq bir savaqrmla ancak bu-

oldugunu partiye izah edebilirler, Bir dirzeltme gerekiyorsa parti dt2eltir. Bu konuda herhangi bir endige olmamahdrr. Belki anrnda di.izeltme ol-

maz arna ileride mutlaka olur. Oldukqa gliven iqinde bulunulmahdrr. Yanhg anlaqrlma ve gdzden kaqrrma

olabilir. Ama kesinlikle bu belki zamanlama iqi olsa da sonuqta haklr neyseyerini bulur. PKK tarihi geq de olsa zafere ulaEanrn do$ru devrimci tutum oldugunu qok iyi kavratmrgtrr. Ve her bireye iligkin de, qehit di4se bile, bunun telafi edildigi agrktrr. Dolayrsryla bazr arkadaqlardaki olasr rahatsrzhklar hrzla agrlmahdtr. igler dogru yola koyulmuqtur. Hiqbir endiqeye mahal vermeden iqe koyulmak ve bunun iyi gelecegine emin olmak igin de giin gegtikqe pratik gdrwlerde kendi kendini yetkinleqtirmek, iqine girilmesi gereken tek dogru tutumdur.

15 Temmuz 1992

savaq biqimi tr.rtmugtur. Bugiin bunun Kirrdistan'da tutmuE olmasr qok bi.lyi.lk bir olaydrr. Ki.irdistan'da gerillayr bdyle tutturmak zafer kadar onemlidir, KemalPlR'in bu konudaki bir degerlendirmesine de iqlerlik kazandrrrlmrqtrr. O, direniq gijcijnO gosterirken, "Bu hareket halk savaqrnr vererek kurtuluqa gidecektir. Bu on yrlda da olur, yirmi yrlda da" di-

yordu. 'Yirmi yrlda kurtuluq" sozii qimdi gerqekleqeceQe benziyor. On yrlda gerqeklegen de az deQil. On yrlda bunun yan yarrya krsmr gerqeklegti diyebiliriz. Ki.lrdistan'da oturan geril14 kesintisiz ve giderek bUyiiyen bir gerill4 zaferin en temel gWencesini saQlamrgtrr diyebiliriz. Gerisi bir bilyUtme sorunudur; bir drgUtleme ve komuta sorunudur. Amansz olarak bunu gerqekleEtirme qabasrndayz. Biz bir-iki silah patlatmanrn ne kadar aQrr bir sorumluluk olduQunu biliyoru. Silah patlatmaktan bin defa daha aQrr olan, onun sorumlulu$unu tlstlenmektir. Bu da qu demektir:Tek bir kiqinin patlattrgr silahrn karqrsrndaki ordu, dUnyanrn en sayrl ordulanndan birisidir. Bir jandarmasrnr vurdugunda ttim hrgmryla iiaerine gelir. Peki bu durumda sen onu nasrl karqrlayacaksrn? iEte bunun iqin, silahh savagr siirdiirmek iqin ti.im giici.i seferber etmeli. Diigmanrn gi.iciJ ki.iqiimsenemez. Bu giig acrmaszdrr. Ve tarihte b6yle ne kadar direnigqi qrkmrqs4 ikiaydan fazla bir zaman ona biqmemig. TC, tarihindeki biJti.jn irili-ufakh isyanlara bir seferle kargrlk vermiqtir. En qagdag devrimcilerin direniqqilerine bir-iki operasyonla ezici darbeler indirebilmiqtir. Ve sen direniqe kalktrgrn

zaman en zayrf d6nemindesin, o ise arkasrna biittin dijnyayr almrqtrr. Bu bir gerqektir. Ve bunun iqin de siirekli buyilyen bir silahh mi.icadele yi.irUti.ilmtiq, kryamet kadar gaba harcanmrqtrr. Bunun tarihini mr.rtlaka dogru bilmelisiniz. Her hangi bir degerlendirmeyle bu konuya yaklagrlamaz. ilk

silahrn elde edilmesinden tutalm onu taqrma sorumlulu$una, onun 0lkeye aktarrlmasrndan tutahm onu kullanacak yi.ireQin olugturulmasrna ve bu insanr huduttan 6teye taErrmaya kadar, her birisi bir kitaba konu olabilir. Onun iqin nefes nefese yaqamak, yani ola$an0stti qahqma kapasitesini gostermek gerekiyordu. EQer yaqam igin tek qrkrq yolu bunun baqarrlmasrndan geqer deniliyorsa onun ytireQini g6sterecektin. Nitekim yaprlan da budur. Sonug, kesintisiz birytiyen bir silahh miicadeleye gerqeklik kazandrrmaktrr. Sizler bugiln silahr elinize ucua ahp diigmana doQru dilrUst bir darbe bile vurmadan kendinizle birlikte onu da dUqmana teslim etmekle bu si.rrece layrk oldugunrzu soyleyemezsiniz. En aQrr silahlarr bile hiq kullanrnadan diqrnana kaptrranlar var. Di4mana doQru di.ir0st bir darbe vurmadan silahryla birlikte srrt tlsti.igidenler var. Bu bizim savaqqrlrgrmrzla bagdaEmaz. S6yl[orum size, bu silahr bdyle alamazsrnrz. Bir daha ktigiik-burjwa gibi canrnrzr pazarlamayrn. Bdyle savaSmanrzr istemiyorum. Eger b6yle kullanacaksanrz brrakrn silahlarrnrzr. O silahlara layrk olmak iqin, o silahlarrn nasrl elde edildiQini; hangi siyasi qalrEmanrn, hangi Uri.in veren ddnemin iqinden geqirilerek elde edildiQini bileceksiniz. Bu konuda dilrUst olacaksrnrz, bilinqli olacaksrnrz. Ttim aQrrhQrnr bilerek silahr elinize alacaksrnz. Bciyle yaprn diyoru. Bu siJrece ikiyiizlir kiigi.ik-burjuva gibi yaklaEmayrn. Boyle yaklaErrsanrz, sonugta canrnrz da gider. Biz bu silahlarr b6yle ucu kazanmryoru. Bu siireci sandrgrnrz gibi kolay buraya kadar getirmedik. l2 Eylirl fagizmi sizi d0gijrdU veya Kijrt geriligi sizi oldukqa duyarsrzlaqtrrdr. Bunu anladrk, fakat burasr PKK sahasrdrr; qok biryilk yiQitlikler sergilenen,

onlarrn bilegkesi olan bir alandrr. Bunu iyi bilince qrkaracaksrnz, GeqmiEtekiler zayrftrlar, istedikleri gibi savaEamadrlar, fakat kdtU de dlmediler. Hiq olmazsa kalan bizler gerisini tamamlayalm. Bdyle bir 96revimiz yok mudur? Silahr dogru tutma gdrevi, gerillaya dogru yaklaqma g.6revi nasrl g6rmezlikten gelindi? OrgiitUmt2 bi.iyi.ik imkanlara sahipmiE! Bir de bana sorun, yirmi yrlhk nefes nefese yaqamrn ne oldugunu... Sen bugi.in eline silah aldrgrna bakma. Daha dUn, brrakahm eline silah almayr, jandarmaya ve polise yaltaklanrnaktan

bagka bir gey dUgiin-

mediQini biliyorum. Oysa bugi.in dUzene kafa tutuyorsun, hem de silahh eylemle! Bunun tarihgesine iyi bak ki, layrk olasrn; bunun b[irklugi.]ni.l yaqayasrn. Bagrma kalkmrq qimdi,

"ben de silah istiyorum, ben de silahg6rtim" diyorsun! Peki, nasrl silahEdrsiin? Tarihten haberin yok, silahrn siyasetinden haberin yok, he-

definden haberin yok! Bir de savaqmak istiyorsun! Sonra da ikinci gUn baga bela oluyorsun! Bdyle yak-

laqmayrn;

PKK'de silahh

savaErm

qok ciddi ve kelimelerle izahr qok gi.iq bir iq. O halde, l4 Temmu direniEgilerinin anrlanna verilecek en iyi kargrhk, silahh savaqrma doQru yaklaErmr gostermektir. Bizim qabalarrmrza ne kadar layrksrnrz demiyorum ama bu halkrn miithiq desteQi ve yardrmr var. Bi.rtUn yoksulluQuna raQmen ya'r yarrya artrk bu siirece hizmet edenler var. Peki, bUtUn bunlarr goz cinljne getirmeden siz, nasrl "savagryorum" diyebilirsiniz! Hem de diiqmana hig vurmadan! Bakryoru, gi.inde beq gerilla orada devriliyor, beEi bir baqka yerde devriliyor. Oysa beg kigilik bir gerilla birimi bir bdlgede hiq deQilse beqyiz kiqilik bir diigman giiciJnijn varlrQrnr sona erdirmeden 6lmeyi akhna bile getirmemelidir. Bunu biraz di.lgUneceksiniz. Gerilla tarihine bakrn; eQer qok biiyirk talihsizlikler olmas4 beg-on kigilik bir gerilla birimi dUqmanrn bir yanrndan girer, diQer yanrndan qrkar; onun alaylarrna vanncaya kadar hedefleyebilir. Gerilla baEaran bir kuwet demektir. Ona bu temelde yaklaEacaksrnrz.

$u sorunla kargr kargryayrz: Sadece geri yaEamrn ve kiiltiirsi.izlilQiin deQil, tarihsizliQin ve hatta toplum olmamanrn bi.rtiin 6zelliklerini i.zerinde tagryanlar, bunun sonuqlarrnr bize qok kdtiJ 6dettiriyorlar. Ben bunlarla ugraqmak istiyorum ve onlarr doQru tarza getirmek iqin gabada asla srnrr da tanrmryorum. Ama biraz gerqekleri bilenler biraz gayrete gelseler gok qey verebilirler. Ancak onlar da seyretmekten bagka bir rolii yakrgtrrm.ryorlar kendilerine. Bu doQru degil. Ulkedeki karargahlara her gijn buradan yoQun bir Eekilde ydneliyorum: YaptrQrnrz, yaSadrgrnrz doQru deQil. UyguladrQrnrz ordulagma olmuyor. Gerilla ordusu bdyle geliqmiyor. Halen briti.in geligmelere yol aqan biz oluyoru. En geri toplumu dahi 6lqU alanlar taq gatlasa on yrlda ordulaEmaya gitmiglerdir. Derme gatma silahlar ve beg-on kigiyle daga grkabilenler biriki yrlda sonuq aldrlar, hiq olmazsa ordu kurdular. Siz ise, kendi biriminizi bile egitemiyorsunrz. Basit Kijrt kiqiliQinin "sen-ben" kavgasrnr yiirtjttiyorsunr.rz. Bundan daha ileri bir kavgacrhk bilmiyorsunu. Bu qok biryiik bir gerilik ve utang verici bir durumdur. Bunu aEacagrz. Gerilladan vazgegilemez, Ondan vazgegildiQinde her qey biter; ne parti kahr geriye, ne de serihildan. Ama gerillanrn slirebilmesi de silahrn dayandr$r siyasetin gdz oniJnde bulundurulmasrna baghdrr. Gi.lglil siyasete dayanmayan direnmelerin ne duruma getirildigini biliyortz, Bu tUr di-


renmelerin sonucu, I 925'lerden 197S'lere kadar yagandrgr gibi bir giinde diigman tarafrndan teslim ahnmadrr. Gerilla ise buna meydan vermeyen bir savaq bigimidir, baEa' nnrn en temel dgesidir, Fakat gerekenler yaprlrrsa bu roltinU oynar. Bi.ryilk elegtiriler yaprldr. Aynr za-

manda dogru da g6sterildi. Yine, geniq olanaklar olugturuldu. Bunlar halen sahibini bekliyor, Partilileqmenin kendisi de oyle, serihildan da 6yledir. Ama en tehlikelisi silahlt savaqrmdrr. Eksiklikler giderilemezse, alanlar gere$i kadar iqletilemezse, hig kimse sizleri koruyamaz. Karqrnrzdaki militarist gtiq hiq de kiiqiimsenecek bir gLiq deQildir. Moda oldu, hep askeri elbise giyiyorsunuz, son zamanlarda trprq trprg i.jlkeye de gidiyorsunu. Ama dUQUne bile boyle gidilmez. PKK'nin direnig deger' lerini, pratik deQerlerini 6ztimsemek zorundasrnz. Anladrk, l2 Eyl0l sizi gdyle yaptr, b6yle yaptr; gerici tarih, tarihsizlik sizi qoyle yaptr. Am4 size bir deQer verdik. PKK'nin yoQunla' Ean ifadesi de artrk bir anlama geliyor. Oyleyse bir anry4 bir tarihi dcini..im noktasrna kargrhk vermek, kendini bu temelde katmakla miimkirndirr. Gerilla hiq qtiphesiz, birt0n i9 ve drE engellemelere raQmen irlkenin her alantnda oturtuluyor. 2000 yrhna kadar da biraz daha sorumluluklarrna sahip qrkarsa ve anormal geliEmeler ol mazsa silrecekti r. Zal er iqin bi.rtlin destekler verilmigtir, kural belirlenmiEtir, olanaklar biriktirilmigtir. Kullanrlmasr iqin dogru bir komtrta tarzr, diizenleme ve yiirutme gerekiyor. Bu da sizin iEinizdir. Kendi iginizi fazla bagkalarrna yUklemeyin. Bu qok kdtU bir kiiglik-burjwa kur' nazhQr olur. $ehitlere, biiyi.lk direniggilere ucuz dayanarak yagamak olur. Borqlarr silmenin zamantdtr. Ve bu da ancak iistUn bagarrh bir devrimci militanhkla 6zellikle de gerilla savagrmtyla ve savaggrlrQryla mtimki.rndi.rr. Sizlerden bu bekleniyor. Verilenler de az deQil. Bi..rtUn gerilla yaprsr biraz anlayrEh olursa biraz kendini ayaklandrrarak yaklaqrrsa en erkenden bir zafer de mUmklindirr. BOylesi bir yUri.ryilge, b6ylesi bir gerillaya bu dtjgman da' yanamaz. Dayanmamasr igin de tek gartr budur, hakkrnr vermek gerekir. Bu temelde yi.tklenecegiz. Neyi nasrl kazandrgrmrzr biliyorrz. Partiyi nasrl ele ahp kazandrQrmtzr bilryorrz. Bu halkr nasrl kimliksizlikten adtnt heceleme konumuna ulaqtrrdt$tmtzt ve bugtinki.i dtizeye getirdi$imizi qok iyi biliyortz. Ad vermeye kendimden baglamrgtrm. Bir silahr, silah iqin mermiyi elde etmek iqin qabalarrmrz nasrl baqlad r, nasrl yiirii,tUld ii? Bilti.ln bunlarrn deQerini qok iyi bileceksiniz. Buna sonuna kadar gereken sorumlulukla dnderlik edecegiz. Bu biraz acrmrzr hafifletir. 14 Temmuz direnigqilerinin antsrna bdyle biraz aklanarak karqrhk vermemiz, biliyorrz ki, aynr zamanda kor bir tarihe de karqrhk vermektir. insanhQa karqt stntr tantmaz emPeryalist-faqist gidiEata da bir kargrhktrr. Bu bizi insanhk kavgasrnda biraz onurlu krhyor. Alqakgdni.tlli.iyiiz, bu yaprlacak olanrn qok kilg0k bir pargasrdrr. Ve dedigim gibi, onuru elden brrakrnarnanrn savagtmtdtr. Kendi yaptr$rma baktyorum, namusstz

demesinler diye bu kadar

gahqtrm;

yoksa ne kadar sosyalisttir, demok' rattrr desinler diye degil. Yne ne kadar alqaktrr demesinler diye, bu eylemi buraya kadar tagrdrm. Yaqamr biz bdyle yorumladtk, bciyle siirdiirdi.ik, Layrk olmaya qahgtrk, dogru katrldrk. Bize gehitlerce birqok gey vasiyet edildi, biz bu vasiyetlerine kargrhk vermeye qalrqtrk. Halk birgok degerini adadt, ona da iyi sahiplik etmek istedik. Sizden daha fazla

can varh$rnza bir gtivenlik, bir geliqme qaresi olmaya qahqryortz, Bi.rttin bunlar sorumluluklanmzrn geregidir. Di.igman yine zindanlar izerinde kahredici baskryr s0rdi.irtryor, Yargrsrz infazlar devam ediyor. Sdzde faili meqhul cinay,etler, gtinltik olaylar halini almrqtrr. Ozel savag zaten biiti.in Eiddetiyle si.iri.lyor. Fakat en iyisi 9udur: Biitiin bu saldrrrlarr kargtltkstz

nre $ahsrnda halk dernokrasisini, sosyalizmi zalere gdtUrmeyi en dnemli bir kadrolaqma gabasr olarak gorti' yorrlz. Ozellikle reel sosyalizmin sonuqlanndan grkardrQrmrz derslerle sosyalizmin bu y6nlU bir yorumuna bagan gansr verdirmek istiyoru. Oncelikle sosyalizmi si.irekli krlacak bir militan tipi ortaya qrkarrnayr parti biinyesinde bagarma ve bunun mUca-

trnda asla frrsat vermeyecegimi tekrar tekrar vurgulamak isterim. Higbirinizin agahk taleplerine, kil' qi.ik-burjwa bilrokrathk taleplerine yer vermeyecegim. En biryi.lk savaqt sizin bu yondeki isteklerinize, bu y6nli.i tehlikelerinize karqr vereceQim. Bu cephedeki savagr bir an bile unutmadan g6tiireceQim, Tehlikenin farkrndayrz. Sizin toplumdan aldrgr'

revimizin, partinin militan ve qahqan' larrnrn bdyle bir ordulagmayt yarat' malarr oldugunu vurgulayahm. Ordulagmaya btiytik bir tutkrryla sanltyoruz, ama doQru temelde... Vuruq tar' zrnrn keskinliQi esastrr, ama qok kap' samh gabalarla 6zellikle siyasilegmenin dncelik taqrnrasryla bu boyledir.

Bu temelde biz genelde

birti.in

direniq qehitlerinin; sadece PKK'nin

ve KUrdistan'rn degil, baqta TUrkiye olmak Uzere tUm i.ilkelerin direnig

brrakmryoru. Bireysel Eiddet ey' lemlerinden 6teye qok kapsamlr ve giderek bizi topyekiin halk savagrna yaklagtr ran biqimlerle geliqmeyi si.irdi.iri.j'yorw. Bu bizi biraz avutuyor.

Eskinin biryiik telaqr, endiEeleri biraz zayrflamtqtrr. lqlere biraz daha ta-

hammtlllU, planh yaklaEma ftrsattnt bulabiliyorrz . Zaferi garantileyecek taktik qabalar s6z konusudur. Mevcut dlizene karqr onuru ve namusu kurtarahm yaklaqrmr, yerini zaferi kesinleqtirelim, onun baqarrh adtmlartnr peq peSe atahm bigiminde bir yaklagrma terk etmigtir. DoQru degerlendirelim bu sUreci

de. Mesele,

baEaEaQr

bir gidisata

yine gok acrmasrz bir iqkenceli ortama dur demek degildir. Ondan da 6teye, bunlarla birlikte giderek pekigen adrmlarla ve baqartdan bagka bir sonuca frrsat vermeyecek bir qahqma tarzryla, onun 6zel likle orgiit ve kadro gtirciine, orgi.tt dtzenlemesine, taktik belirlemesine, 6nderli$ine, komuta dlZeyinin do$ru teqekktililne ba' gan gansr verdirmektir. Bugi.intin en belli baEh gabalarr bu ydnli.i g6revleri bagarmaya ycineliktir. Nasrl ki ilk savaQ, umudu kazanm4 daha sonraki de umudu diritutma savaSt idiyse, gimdi de bu umrlt adrm adtm gergekleEiyor. Bu hem heyecan vericidir ve hem de qok gerqekgi olmayr gerektirir. Savaqa duygr.sal degil, gergek' qi yaklagmayr gart krlar. Bi.itiln bunlarr partiye oztimsetmeye gahgryorrz. Partilileqmeyi oldukqa derinleEtirerek, giic[imtja[j, glini.in oldugu kadar yakrn gelecegin de sorunlanna karqrhk verecek 6ncil gtiq durumuna getirmek istiyorrz. Parti iqindeki militan qdzi.imle'

delesini kesintisiz verme konusuna oldukqa baQh kalrnmrgtrr. Bu tutum halen de yoQunca stlrdiiriilmektedir. Halkrn eylemi olmadan, bir devrimci partiden bahsedilemez. Parti eylemiyle halkrn eyleminin ig igeligine yi.iksek deQer biqtik. Bugi.ln ulaErlan safha iyi bir safhadrr. Halk partiye oldukqa baQlandr$r gibi partiyi de eleqtirebiliyor, Bu iyi bir qeydir. Partiyi eksik buluyor, kadroyu eksik bulrryor, elegtirdiQi gibi, kabul edilmez yanrnr gdrdtj mti tavrr alabiliyor. Bu halkrmtztn olgunluk di.izeyinin iyi olduQunu gosterir. Btrokratik yaprlanmalara kolay teslim olmayacaQrnr; feodal, ki.iqi.ik-burjwa btirokratik tr.rtumlara kemiklegmelere belli bir karqr qrkma konumuna geldi$ini gdsterir. Bu, dnderlik tarzryla baglantrhdrr, Krsacast, savaSan halk gerqekligi iyi yoldadrr ve 6nci.r ile baQlantrsr da dogru temellerdedir. Bir partinin ancak ve ancak bir halkr 6zgUrlegtirdiginde 6ncii srfatrna layrk olabileceQi, demokratik veya sosyalist diye degerlendirilebilecegi bigimindeki yaklagrmrmtz gerqeQe yakrndrr. Parti her Eeydir, halk da ona kul kdledir anlayrgrnr mahkum ediyonrz. Partiyi rsrarla o noktaya getirmek isteyenlere karqt savagtmtz kesintisizdir. Partinin basit bir hizmet aracroldugunq esas olanrn ise halkta saglanan dzgi.lrltik dizeyi oldugunu iyi biliyortz, Bu konuda qok dik' katliyiz. Partinin halktan kopuk, kendi baqrna bir qrkar aygfir olmastna frrsat tanrmryorrz. Reel sosyalizmin iqine di.lqti.i$U sapmalar4 yer vermiyorra. Bunun da qok qok iyi bilinmesi gerekir. Bu biryiik sapmaya 6zellikle de kendi sorumluluQum al-

Eehitlerinin anrsrna bdyle bir on yrlla kargrhk vermeye gahEtrk. Hig gi.lphe' siz bu on yrlda bu bi.iyi.ik qehitlerin anrsrnrn etkisi vardrr ve belki de be' lirleyicidir. Daha fazlasrnr da yapmak isterdik. Ama bilinen nedenlerle gergeklegen budur. Bundan sonra bizi daha da iddiah krlan bu geliqmelere dayanarak, geleceQi gok daha gUgli.i kazanmaya gahEaca$rz, Bu olanaklarla bundan sonrasrnr daha gi.iqli.) krlmak miimkiindirr. Anrlardan qrkartrlmasr gereken en onemli sonug; geqmiqte igine dtiqi.ilen zaaflart, eksiklikleri tekrarlarnarnaktrr. $imd i b6yle bir frrsat da yakalanmrgtrr. Bu iyi deQerlendirilirse, gelece$in kazanrl' masr daha da kesinleqir. Bu iddia bi.ryiiktilr, gabasr da biiyi.lk olacakttr. Uzerimize di.igeni gerqekten qok mtitevazice ve bir emekginin alqakg6ni.lllirlilguyle yerine getirmeye galtgtrk. Bilyilk iddia bi.iyilk qaba bi.lyiik biling, bUy0k kararhhk ve bi.iyi.ik uygulama ustahQr da gdsterilerek, 96revlerin gerekleri yaprlmaya qahgrldr, Blrtiln bu eleqtirilere ra$men, PKK yaprsrnda birleqenlerle, bun' dan sonra da yola devam etmek isteriz. Ama elegtirilerin gereklerinin yerine getirilmesinden de vazgeqmeyiz. Bunun krsa siirede olmast hepimizin yaranna olul hepimizin bagarr gansrnt artrrlr. Mutlaka bu te' melde karErhk vermeliyiz. DiQer tUm dost gtiqlere de PKK'yi bu temelde bir giig olarak deQerlendirmeleri gerektiQini soylijyortz. Ozellikle birlikte kurtulmaya rnahkum olduQumu, olmamrz gereken TUrkiye halkr ve onun 6ncU giiqleriyle birlikte savagr' mrmrzr bundan sonra dogru temel' lerde geligtirmeye de 6zen gdsteri' nrz 6zelliklerin bu konuda qok tahrik riz. PKK pratiQi kendini biraz kanrt' edici oldu$unu biliyorum. Serbest lamr$trr, halklar igin ne s6ylerse onu brrakrldrgrnda her an partiyi bir agayapar, Buna Ttirkiye devrimciliQi de lar orgtitti veya kliqi.ik-burjwa k6yli.i getirme hig olmazsa bundan sonra biraz karkurnazlarr orgi.rtU durumuna qrhk vererek iyi bir yoldaE mlrttefik, o tehlikesinin birytlklugtrni.ln farkrndayz. Bu savaqrm si.rreklidir. Az savaq olmazsa da iyi bir dost miittefik olmayr bilmelidir. Her dizeyde ortak' verilmedi, daha da verilecektir. Dogru kavraya[m ve ona gdre doSru laga savaErm, dogru bulduQumtz ve istedigimiz bir tarzdrr. lnanryoru ki partililegelim. Bunun dlgiitti de, debundan sonra TUrkiye cephesinde diQim gibi, feodal kahntrlardan olduge[qmeler daha farkh ve istenilen gu kadar, her tiirli.l sdmiirgeci etkidogrultuda olacaktrr, Qok yUksek de' lerden de arrnrp halk gerqekligine ger bigtigimiz Ti.irkiye direnig qehit' baghhga ulagmaktrr. Parti-halk iliqkilerine, qrkrqrmrzr, en EV kendidireniE sine dogru bir gdziim getirecek ilergehitlerimiz kadar onlartn antstna da lemeye, bir de bu y6niryle qciztimbaglayabilecegimiz bu qehitlere de lenmeye yiiksek deger biqiyoru. verecegimiz en biiyi.ik kargrhk, PKK'BUtUn bunlar iqin halk ordulaqmayi bdyle savagan 6ncii giJg haline srnrn temel oldugunu sdyledik. Orgetirmektir. Dolayrsryla onlann da ant' dulagma baqh bagrna biiyi.ik bir olaysrna verilen s6ze baQh kalndtgr gibi drr. Ordulaqmada gergekleqen bir partidir, bir halkrn kendisidir. Bir buna geqerlilik de kazandlrrlmrqtrr. Bu temelde d iyorrz tlz6tittln Tur' partilegir; yine bir parti ordulagtrkqa halk ordulagtrkga halklagtr. Bu en kiyeli ve Kijrdistanh direnig gehitleri' nin anrsr dlirmsizdirr. Yne, 14 Tem' gok bizim igin gegerlidir. Dolayrsryla biz ordulaEmayr, halklagmanrn ve mrz direnig kararhhQr baEartmztn temelidir ve bu temelde verdi$imiz partilegmenin en temel oda$r olarak 96r[orrz, Ordulagma ugruna gelig- sdz; artrk zaferi esas alan, ondan baEka hiqbir gidigata Sans verme' tirilecek savag; halklaqma savaQrnrn, yen, halkrmz taraftndan da artrk bu halkrn dzgtirliik savaqrntn ve bunun parti 6nciiliigilndeki baqartstntn en donemde mutlaka onciilUge doQru temel olqiilerinden birisidir, Ordu- yaklagrmda istenen ve kabul edilen bir devrimcilige yol almaktrr. Biz lagmaya bu nedenle bi.iyilk deger bundan sonra bu temelde yeni bir biqiyoruz. Ordulagma siirecini bi.lddnemeci yakalayabildi$imize emiti.in ydnleriyle ele altyoru. Onu salt niz. Ve bu temelde de diyorrz ki, bir askeri aygrt olarak degil, yoQunbirti.ln direnig qehitlerinin antst, l4 lagmrg siyaset olarak, qeliklegmiE drgiit olaralq tutturulacak temel vu- Temmrz direnig kararhhlr, zatere ulaqacaktrr. Bu zaferin qahgma tazr rug tazrve savagqrhQr olarak kerinbirt0n gahqmalartmza y6n verecek de kapsan{rca duuyonz. Elmu baqarve baqaracakttr. drgrmz oranda partilegmenin ve lnlklaEmanrn zaferinin kesin olaca$rnr 14 Temmuz 1992 soyleyebiliriz. O halde, en temel 96-


i**r

ffi

KURTULUS ORDUMUZ ARGK BUTUN KURDISTAN'DA VURUYOR VE IGZANIYOR 23llaziran 1993

I

Gerciig'e bagh Kantare k6yii koruculanna ydnelik atrlan pusuda korrrcuba$r ve I korucu 6ldUri.rli.irken, I korrrcu da yaralandr. 1

26liaziran 1993

I

Hakkari'nin $emdinli ilgesi Deme (Duryamaq) ktiytl karakolu gerillalarrn saldrnsrna u$radr. Yeni inga halinde olan ve iginde asker hftnrnayan karakol tamamen tahrip edildi.

lerle gerilla giigleri arasrnda grkan gatrgmada 5 gerilla gehit di.iqti.l. 2 subay, I baggavt4, 2 onba$r olmak itzere toplam l2 asker 6ldUrUldi.i. Qtqntada 9 asker deyaralandr. D\rnanaait I adet M-27 ve I adet G-3 silahlarrna el konuldu. 28 !'laziran 1993

I

Batman'rn Sason ilqesine ba$h Kogkaya ktryii Hcner (Ulua$ag) ntezrasr korrrcubaqrsr Mikail Baqaran'rn yakrnlannrn ARGK gerillalarr tarafrn-

I Begiri'de gerilla giiglerinin dUzenledikleri baskrnda I polis ve I

leriyle TUrk ordu birlikleri arasrnda qrkan gatrqrnada h gerilla gehit

I

lbsan CUtfU

aO-

diigtii.

Diyarbakrr'rn Qermik ilgesi Yuka-

n $eyhler k6yti otobibiintin gerillalarca durdurulup, kimlik kontrolii yaprlrnasr ardrndan grkan gatrgmada I asker, 5 sivil 6ldii 5 asker ise yaragerilla da landr. Yne gatrgmada gehit diigtii. Yukan $eyhler k6ytinde meydana gelen gatrqma ardrndan TC birlikleri Agagr $eyhler k6ytinii basarak k6yl0leri kdy mey-

I

I

Dryarbakr'rn Silvan ilqesine baQkdyii korrrculan 23 kdylilyi.l kagrrdrlar. Korucular kdyli.ileri kendi kdylerinde rehin tr.rtuyorlar. Batman'rn Beqiri ilqesi Herfese (Beygayrrr) kdyii jandarma karakolu gerillalar tarafrndan basrldr. Baskrnda gok sayrda di.igman askerinin 6ldiiriJldii$ii bild irildi. lr Bogat

I

I

Gerilla giiglerinin $rrnak-Uludere karayolunu kesmeleri ardrndan qrkan gatrgmada diqman girglerinden 3 asker oldilriildii.

asker 6ldi.iri.rldii.

I

$emdinli'nin Xizn6 kdyUnde 2 gete dlUmle cezalandrrrldr. Qete rei'

ettiler. Ayrrca k6y hizmetleri qantiyesini de ateqe vererek yaktrlar. $rrnak'tan, Qrrav Dagr'nda devam eden operasyona 6zeltim tagryan I arag gerillalarrn prcusuna diigtii.8 6zel tim elemanr 6ldi.iri.ildQ 9 korucu da esir ahndr. Kerboran'da Qelik Karakolu'na ydnelik gerilla baskrnrnda 32 dtlsman askeri 6ldiiri.ildii. Baskrnda I adet MG-3, I adet B-7, I adet G-3, I adet di.irbtin ve birqok askeri rnalzemeye gerillalar tarafrndan el ko' nuldu. Eylemde 4 gerilla da gehit dr4til. $ehit dUgen gerillalarrn kod isimlerigdyle: Sipan (manga komutanr), Bargiran (manga komutanr), Piling (gerilla), Refk (gerilla).

I

I

si ise ARGK gerillalarr tarafrndan

I

qsir ahndr. I Gabar'daaskeritabura giden ve

cu tagryan bir otobi.ise pusu atmalarr

I

yolda rnayrna garpan bir askeri aragta bulunan 3 asker cillirken, 'l astsubay da yaralandr. Bitlis'in Mdki ilqesinde gerillalann pususuna di.rgen konvoydaki 4 arag imha oldu. Olti ve yarah sayrsr hakkrnda bilgi edinilemedi. Sason'da 3 kigilik gerilla birimi ile TC ordu birlikleri arasrnda grkan qatrgmada 3 gerilla qehit di.lgerken, I subay, I asker ve I polis de oldil-

I

I I

I

dan rehin ahnrnag lizerine toplam

ri.ildti.

I

Mt5 merkezinde bulunan bir fab-

rika ve fabrikaya ait olan 4 arag yakrlarak imha edildi. Bestler alanr Bireci mrntrkasrnda somi.irgeci TC gtigleriyle ARGK bir' likleri arasrnda qrkan gatrgmada qok sayrda diigman askeri 6ld0rijldU Qatrgrnada 5 gerilla da qehit diigtil.

I

I

Siirt'in Kurtalan ilgesinde polis

nsr sonrrcu tiimtiyle tahrip oldu. Siirt-Elatman yolu iizerinde bulunan TEKEL'e ait bir binaya yaprlan roketli saldrrr sonucu bina biiyiik hasara u$radr. ASrr'da diqman giiqlerine ait bir tankrn mayrna garpmasr sonucu tankrn iqinde bulunan 4 asker 6ldii. $endirli-ilnairo qenesirde ARGK gerillalarrnrn diigman gi.iglerine attr$r psuda d(qmanrn verdi$i 6lii ve yaral sayrsr tespit edilemedi. Do$ubeyazil'ta karayolunu kesen gerilla gtigleri kimlik kontrolti yaptrlar. Dur ihtarrna uymayan bir arag tarandr. Tarama sonucu araqta bulunan I polis 6lUrken, 2 polis de yaralandr. Devlet gi.jgleri kontrol ardrndan yol i.izerinde bulunan Aspa-

I I

I I

va Dinlenme Tesisi'ni basarak igyeri sahibi Yusuf Batur'u g6zaltrna aldrlar.

I

Adana'da akrabasrnrn diigUnUnden ddnerken, polis tarafrndan durdurulan ve kimlik kontrolil ardrndan dldiirUlen Ahmet Poyraz'rn cenazesine 20 bin kigi katrldr. Cenaze t6reni daha sonra serihildana d6-

niigtiiriildii.

I

Gabar Da$r'nda operasyonlannr sUrd0ren diiqrnan birlikleri ile ARGK

gih

boyu devam eden bir qatrqma meydana geldi. Qtrgrnada inisiyatifi elinde bulunduran gerillalar I 7 diigman askerini Oldilrdiiler, qok sayrda askeri yaraladrlar. Qtrgrnada I gerilla da qehit dil$ta.i. YUksekova-Oranrar mrntrkasrndaki da$hk kesimde sdmi.irgeci giig-

I

I

brraktr.

ARGK gtiqleri tarafrndan kaqrrrlan Erzincan CHP llge Baqkanr lsmet Ti.irkmen TC devletine ajanhk yaptrgr gerekqesiyle cezalandrrrldr. llge baqkanryla birlikte kagrrrlan diger 2 kigi ise serbest brrakrldr.

I

Dersim'de kaqrrrlan 3 TC askeri,

serbest

ve 6zeltimlerin banndrQr Saghk Ocagr, ARGK gerillalarrnrn roketli saldr-

gerillalarrnrn kargrlaqnrasr sonrrcu

32 korrrcu silah

Dersim IHD yetkilileri aracrhgryla

27llaziran 1993

Hazro'da gerilla gijglerinin koru-

sonucu 6 k6y korucr.rsu yaralandr. Bismilyakrnlarrnda bulunan YSE gantiyesi ARGK gerillalarrnca basrldr. Baskrnda l0'dan fazla arag rmha edildi. Agrr DaSr'nda grkan gatrqmada I watmah gavuQ ve 3 asker oldUrtlldti. Sarrkamrq-KaQrzman arasrndaki Kuloglu kesiminde gerillalarrn pusu atmasr sonucu 3 arag tamamen imha edildi. I araq nehre uqtu. Qatrqmada toplam 45 TC askeri 6ld0rtildti 60 asker ise yaralandr. 6 adet

brrakrldr.

I

Bidis'in Kolanis (QoUarsqr0, Sap (Dikmen) ve Kutlu k6yleri, kortrcular ve askerler tarafrndan ablukaya ahnarak 4 saat tarandr. Saldrrrda Saliha Mat adh krz gocuQu yaralandr. Botan'da gerilla giiglerinin yola ddgedigi rnayrna garpan parzer imha oldu. Botan'rn Bestler mrntkasrnda pusr.rya di.rqen diirqman ordu birliklerin-

I

I

I

den 4'[i dldilriildir.

I

Uludere'de dUgman tahurma yonelik ARGK gerillalarrnrn yaptrgr baskrnda 20'nin i.izerinde asker 6ldilriildii, 3 gerilla qehit diigerken, I milis ve 4 gerilla da yaralandr. Cizre-$rrnak arasrnda bulunan bir di.igman taburuna y6nelik saldrrrda I I TC askeri 6ld0riildil. Elazrg'rn Maden ilqesimerkezindeki elektrik trafosu gerillalar tarafrndan imha edildi.

I

I

29ltaziran 1993

I

danrnda iqkenceden geqirdi. Hakkari'nin Yi.iksekora ilqesinde ki l. DaQ ve Komando Taburu gerillalar tarafindan tarandr. Aynca PTTye ait radyolink istasyonunda 3 bekqi rehin ahndr. Urfa'nrn Viranqehir ilqesi Teke Mahallesi Ugurboran sokakta devriye gezen polis otosuna silahh saldrrr dtizenlendi. Saldrrrda I polis 6ldiiriildii 2 polis de agrr yaralandr. Mardin'in Misuriy6 (Yahm) koyti Zinar| (Malabega) mezrasr koruculanyla ARGK gerillalarr arasrnda grkan gatrqmada I korucu ve 6 yakrnr 6ldi.irirldi.i. Qatrgrnada 4 kiqi de yaralandr. Ezurum-Ezincan karayolq Sansa mevkiinde gerillalar tarafrndan kesilerek kimlik kontrolti yaprldr. Asker taqryan aractn sahibi, I ajan ve dur ihtarrna uymayan 'l kigi olmak izere toplam 3 kigi dldUriildii. Ezurum'un Qt ilgesi Haraba k6yU yakrnlarrnda bulunan TEKEL tr.rz fabrikasr gerillalarrn saldrrrsr sonucu biiyi.ik hasara u$radr. Qermik-Yukarr Qatak mevkiinde dilgman askeritagryan I otobiis gerilla gtiglerinin pususuna dilqtii. Qrkan gatrgrnada di.igrnan gtiqlerinden 4 asker 6ldiirtilUrken, 4 asker de yaralandr. Qatrgrnada gerilla da gehit diigtti.

I

I

I

I

I I

I

I

I

istanbul-Bagcrlar'da TC devletine ajanhk ve igbirligi yapan Cemal Boyuntemu ve Ra$it Aslan'a y6nelik saldrrrda her ikisi de yaralanarak hastaneye kaldrrrldr. Pazarcrk'a bagh Esmepur kriyU Oruglar mezrasnda koruculugu da-

I

Ilolan TC

da 6 asker, I (bt ri.itbelisubay oldiirtildti, ayrrca I helikopter de diiqiiri.ildi.i.

30llaziran 1993 Ergani'nin Ziagil kdyiJnU basan dirqman gi.igleri 7 wiyaktrlar. Pervari'nin.Yeniaydrn k6yti igneli mezrasrndaki lgneli Jandarma Taburu ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Baskrnda f iastsubay olrnak i.zere toplam I I asker cildiir0ld[ 8 asker ise yaralandr. I I gerillanrn qehit du$ttâ&#x201A;Źii eylemde adet G-3, I adet MG-3 ve I adet 82'lik top gerillalarrn eline gegti. Uludere yakrnlannda gerilla giiq-

I

I

I

!

I !

I

I

I

ha 6nce reddetmiq olan Mustafa g0qleri tarafrndan 6ldii-

ri.ildii, egi Ayqe Dogan ise agrr yaralandr.

I

Mardin'in Derik ilgesiTC gr4lerince roketatar ve havan toplarryla saldrrrya ulradr. Adana'da $kirpala Jtlahallesi'nde oturan 6zel tim elemanr Kadir Yahirik'e yaprlan silahh saldrnda evde bulunan bir kigiyle birlikte yaralandr.

I

I

I

G-3 silahr,

l0

adet G-3 Sarjdrii

I

adet kasatura 5000 adet M- 16 mermisi, I adet MG-3 geridiele geqirildi. Qatrqmada 3 gerilla gehit dirqtii. AQrr'nrn Patnos ilgesiGoman0re (Qiqekli) kdyiJ yakrnlarrnda dirgman gtiglerinin kurdugu pusuda 2 gerilla gehit diiqtil. Gerillalarrn isimleri gdyle:R0bar (Mehmet $ERIF) ve Diiwar. Adana'da TC giiqleriyle girdikleri silahh gatrqma sonrrcunda saQ yakalanan lbrahim KUTLU (Kemal) ve Fahri QEL|K adh gerillalar daha sonra diigman giigleri tarafrndan vurularak Eehit diiqtUler. $rrnak'rn Gr4liikonak ilqesine bagh Hirareq kdyUne baskrn di.izenleyen d[4man giigleri, gozaltrna aldrk-

I

I

I

larrAbdullah Giiler, Sait $en, Begir Bagkul adh k6yliileri kurgunlarla Omer Qetin adh kdyl[i] de gaz d6kiip yaktrktan sonra bombayla pargalayrp dldtlrdiiler. Bir k6yli) de yaralr olarak g6zaltrnda tutuluyor.

3 Temmuz 1993

I

Adana-Karasu Mahallesi'nde lbrahim Altunsoy (6 I ) kontrgerillalar tarafrndan dldUri.ildti. lgdrr gehir nrerkezini basan ARGK gerillalarr cezaevi, k6y hizmetleri binasr ile Kurtuh4 llk6Qretim Okulu'nu roketatarlarla tahrip ettiler. Diyarbakrr'rn Baglar senrti G6gmenler Caddesi'nde Fatih Korkut adh kigi kontrgerillanrn silahh saldrnsr sonucu oldUri.ildii. Qukurca'nrn Qayrrh ve Uztimlil

Ey- I dir$ti.'.

1 Temmuz 1993

Gabar'daARGK giigleriyle, diig-

rnan giigleri arasrnda grkan gattgma-

I

Geng-Palu arasrndaki krrsal alanda ARGK gerillalarryla TC ordu birlikleri arasrnda grkan gatrgmada 2'si astsubay olmak iizere toplam 9 asker 6ldi.iriildi.i. Qatrqmada 5 asker de yaralandr. Van'rn Qatak ilqesi yakrnlarrndaki Kato Da$r'nda operasyondan d6nen di.igman gi.iqleri gerillalarrn pususuna drlgtii. Pusuda 3 korucu 6ld0rUliirken, 2 astsubay, 2 er ve I korucu yaralandr. Batman'rn Gerci.iq ilqesi Difne korucu k6ytinde ARGK gerillalarr I korucuyu 6liimle cezalandrrdrlar. Siirt'in Baykan ilgesiQanrtaqr k6yiinU basan gerillalar, korrcuba$r Stlleyman Kegmir ile oglu Frrat Kegmir'i esir aldrlar. Adana'nrn Mithatpaga Mahallesi'nde bulunan ana elektrik trafosu ARGK qehir gerilhlan tarafrndan bombalandr. Bombalarna sonucu trafoda aQrr hasar meydana geldi. $rrnak-Uh.rdere karayolu ARGK gerillalarrnca kesildi. Eylem esnasrnda 6zel tim aracr imha edilirken, araq da saldrrr sonucunda biiyi.ik hasara ulradr. Eruh'a bagh bir korrrcu k6yi.ine y6nelik yaprlan eylemde grkan qatrgrnada 6 korrrcu 6ldi.iri.rldti, 2 korucN ori yakrldr, 2 silaha el konuldu. lemde 2 gerilla da gehit

2 Temmuz 1993

I

Gabar Da$r'nda operasyonlannr silrdirren di.iqman giiqleri 27 kdylijyi.i ve kdylUlerin katledilmesine karqr grkan 6 askeri katlettiler. 24 k6yli.i kurqunlarla 6ldi.irtiltirken, 6 asker ile 3 kdylil ise helikopterden atrlarak 6ldi.irirldir. Batman'rn Sason ilqesinde Acar (Harende) k6yii jandarrna karakolu ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Baskrnda qok sayrda asker yaralandr. Karakolda biiyijk hasar meydana geldi.

!

I I

kdylerini basan gerilla gUqleri I korucubaqr ve 3 korrcuyu esir al-

drlar.

I

ARGK gerillalarr Beqiri'nin BeyKarakolu'nu bastrlar. Kesin sonug hakkrnda bilgiah-

gayrrr Jandarma namadr.

Gerilla giigleri Hakkari'nin Qu-

I YSE'ye ait bir arag, korucu kdyii olan Boqat'a giderken gerillalar ta-

kurca ilqesini basarak; hUki.rmet kona$r, adliye, maliye, kaymakamhk ve Milli Egitim $ubesi'ni roketatar ve otornatik silahlarla tarayarak tahrip

rafrndan yakrldr. Hazro k6mUr ocaklarrgerilla birliklerince basrldr, ocaktaki biitiin dinamit, fitil ve kapsijllere el konuldu.

I

I


I

ltlardin'in ldil ilgesinde ARGK ge rillalarr I parueri imha ettiler. Olii sayrsr hakrnda kesin bilgi edinilemedi. Do$ubeyazrl-Karaburnu'nda ya' prmr stiren askeri bdliik binasr gerillalar tarafrndan imha edildi. Saldrrr' ' da bina bekqisi de 6ldiiriildir. Sarrkamrqtaki gerillalann pususu ardrndan TC ordu birliklerinin baqlatr$r operasyonda di4man gtiglerinin tekrar ARGK gerillalarrnrn pususuna di.igmesi sonrrcu 5 asker 6ldalriildii 7 asker de yaralandr. I helikopter ise aqrlan ateg sonucu yara

lerinin dilzenledigi baskrnda 2 kigi dldirrirldii 4 kigi de yaralandr. 6lenlerin isimleri goyle: HUseyin Barag,

I

It/liahmut Dede.

I

Hani'de Nerib k6yii korr.rcularrnrn yoluna d6qenen mayn4 korucularr tagryan'l traktdri.in Qarprnasr sonrcu 4 korrrcu yaralandr.

aldr.

I

5 Temmuz 1993

I

Van-Bagkale'de TC ordu birliklerinin siidihdtiSii operasyonlarda ge rilla giigleriyle qrkan ve 2 giin siiren gatrgmada Qektar (Diyarbakrrh) ve RGnas (Mardinli) adh gerillalar qehit

kardeglili'

vb. sloganlar attrlar. Dersim'de 4 bin kigiolayr proteskitleye saldrrdr. TC gi4lerinin saldrnsr sonrrcu gok sayrda kigi yaralandr. Mazgirt, Ovaok, Cizre esnaflarr Sivas katliamrn protesto etnrek arnacryla kepenk kapattrlar. Ayrrca istanbul'un birqok yerinde kepenk kapat-

to ederken, polis silahlarla

ma eylemi yaprldr. Yine gofdrler kontak kapatarak katliamr protesto ettiler. Adana'da 2 Temmr.z'da diigrnan gi.iglerince vurulan 2 gerillanrn cenazesinin kaqrnlrnasrnr protesto eden

I

cuk 4 kigi 6ldU. Olenlerin isimleri g6yle: Mahmut Aydemir, Fadile Aydemir (0), eyge Yrldz ve ismini dgrenemedigimiz I qocuk. I Mardin'in Derik ilgesinde dilgrnana ait kurum ve kuruhqlara ydnelik gerilla baskrnr ardrndan, diigrnan gUgleri Derik'i top ategine tuttular. Eruh'un Qrrav b6lgesinde bulunan Torika Memira Karakolq ARGK gerillalan tarafrndan basrldr. Baskrn esnasnda adet MG-3 ve adet M-23 silahlarrna el konuldq Qok sayrda diigman askeri de dldilri.ildti. Krzrltepe ilgesinde di.igmanla iqbirligi yaprnakta olan Kadri ve Ruveyda Tunq adh 2 kigi ARGK gehir gerillalannca 6lilmle cezalandrnldr. Kozluk'un Serna korucu kdyiine y6nelik gerqeklegtirilen eylemde

I

I

I

I I

I

adet silah, 40 adet garjcir, 1200 adet kalaqnikof mermisi ve I adet telsize gerillalar el koydu. Bitlis'in Mutki ilgesine ba$h Ker' xo, Ton6 ve Silind k6ylerinden top' lam 6 korucu yakrnr gerillalar taraftndan rehin ahndr. Van'da Meydan yaylasrna diiqnwt giigleri tarafr ndan yerlegtirilen mayr na basan Erhan Yrlmaz (20), Burhan Yrlmaz (8)yaralandr.

I I

8 Temmuz 1993 Bitlis-Diyarbakrr karayolunda bulunan Tannyar Jandarma Karakolu gerillalarrn saldrrrsrna ugradr. Bitlis-$irvan arasrnda gerillalar ile TC gi.igleri arasrnda qrkan gatrgmada l0 di.qman askeri dldiiriildi.l. Batman'rn Kozluk ilgesinde Fikri Qelik adrndaki kiqi, PKK adrna para toplayrp zimmetine gegirmek, partiye ve qehitlere ihanet etmekten dolayr gerillalar tarafrndan cezalan-

I

I

drrrldr.

Dargegit'in Qelik k6yii karakoluna yaprlan gerilla baskrnr ardrndan TC gi.i,gleri Qelik kdyi.rnii helikopterlerle bombaladrktan sonr4 l5 kdyliiyi.i kurguna dizdiler. Kurguna dizilerek 6ldi.rri.ilen kdyliilerden isimleri' ni tespit ettiklerimiz gunlardrr: Zul'

fer A<kurt, Dikran Kavakgroflu, Mehmet Kavakgollu, Alaattin A' car. Kumri Tosun, Elvan Acar, Fahrettin Acar ve Enver Acar. Bombalarna sonucu gevre kdylerden Qelfta Aliy6 Remo'da 20, Serkar6'de ise 4 kdylii oldii. Herekol'dadiiqnranaait I hdikog ter gerillalar tarafrndan di.igi.iriildii. Pervari karayolunda di\enen rnayrna qarpan dtigman aracrnrn igindeki 1 subay ve 3 asker yaralandr. ldil ilqe merkezinde gerillalarrn dtizenledikleri baskrnda 2 di4rnan askeri Oldiirtrldi.l. Qok sayrda diirgrnan askeri ise yaralandr. Araftk-lran hrdudrnda rnayrna basan I diigman askeri dltirken, 2 asker de yaralandr. Do0'.beyazt'ta Enin Kotan adh brr ajanrn wi ve arabasr atege verildi.

I I

I I I

4 Temmuz 1993

I

2Temmrz'da Palu'dakigerilla pususu ardrndan siirdiirUlen operasyonda di.iqman gi.&leri 5 kdylilyii dldUrdiiler. Hakkari'nin Qr*rrca ilgesine bagh Uzundere beldesinde gerilla gi.rgleriyle korrcular arasrnda grkan gatrgrnada I korrrcu 6ldi.irirld[ 3 korucu da yaralandr. Diyarbakrr'rn Ergani ilgesine baQh Ziyarel kdyii korucularr ile gerilla birlikleri arasrnda qrkan gatrgrnada I k6y korucusu yaralandr. Silvanin MahbadikoyUnden Batrnan'rn Zila k6yi.ine gitmekte olan lhsan Sayar (26) iki kiqinin saldrnsr sonucu 6ldiiriildil Mardin'in Omerli ilgesiXiznâ&#x201A;Ź k6y0nU basan korrcular Mehmet Gtil adh kdyliiyU dldiiriirken, 4 kdyliiyU de yaraladrlar. Hilvan'da bir eve TC ordu birlik-

I

I I I I

drl$tii. Hakkari'nin Yirksekova ilqesinde di.igman gUqleriyle grkan gatrgmada 5 gerilla gehit di.qtii. Qatrqmada gehit dtigen gerillalarrn kod isimleri qdyle: Heza, Welat, Jiyan, Serihil-

I

dan, Hozan.

I

Hozatta Amubka Karakolu ARGK

gerillalarrnca basrldr. Baskrnda 2 asker 6ldi.rrtiltirken, 6 asker de yaralandr.

I Kemaliye-iliq karayolu gerillalar tarafrndan kesildi. Yol giizergahrndaki 1 qantiye yakrldr ve gantiyedeki 2 telsize de el konuldu. I Pervariye bagh Kezan k6yii korucularrnrn yoluna ddqenen mayrna basan I diqman askeriyaralandr. I

$rrnak'rn krrsal kesiminde grkan gatrgmada diiqrnan birlikleri qok sayrda kayrp verdi. Qarprqma sonrasrnda ise $rrnak-Eruh karayolunda dirqman konvoyuna pusu atan gerillalar, dtiqmana birytik kayrplar verdirdiler. Cizre ve Silopi halkr, TC gtiglerinin KUrdistan'da stird0rdtigir k6y yakrna, bo$altma 969 ettirmeleri ve operasyonlarr krnamak amacryla qegitli eylemlilikler di.izenledi. Qoc*lar yUrirytig yaparak, kadrnlar tencerelere vurarak, esnaf kepenk kapatarak protesto eylemine katrldrlar. Uludere-$rrnak ve Uludere-BeytUqqebap karayollarr gUnboyu ARGK giiglerince denetim altrnda tutuldu. Uludere-$rrnak istikametine giden I helikopter ise di.irqi.iriildii.

I

I

I

$rrnak'rn ldil ilqesi SerO Gir kdyii yakrnlarrnda diigrnan pusrrsuna diqen Selim Ol(Al.l ve 2

(Kr.ryulu)

bayan gerilla qehit di.igtiiler.

5-7 Temmuz 1993

I

Devlet kontrolUnde meydana gelen Sivas katliamr ardrndan bagta Sivas olrnak ieere TUrkiye ve Kiirdistan'rn birgok yerinde kepenk kapatma ve protesto eylemleri yaprldr. Sivas'taki protesto gdsterilerin-

de kitle "Pl(K buraya', "Tek kurtulug gerilla', "Yaga$n halklann

halk gdsteri yaptr. Dtigman giiglerinin halkrn i.izerine ateg aqmasrsonucu 70 kigiyaralandr, 100 kiqi gcizaltrna ahndr. Mrq'un Malazgirt ilqesi krrsahnda meydana gelen gatrqmada qehit dtigen Mehmet TUNQ adh gerilla, Malazgirt'in Gdlagh kdyiinde 3 bin kiginin katrldrQr bir tdrenle topra$a verildi. isviqre'nin Bern kentinde Kiirdistan'daki TC katliamlannr protesto ederken, TC konsoloslu$undan agrlan ateg sonucu qehit dUgen $emsettin KURT'un cenazesiyaklagrk 3 binin kiginin katrldrQr tdrende sloganlar ve zrlgrtlar eqliginde Antep'te topraga verildi. Hakkari'nin Yiiksekova ilqesine bagh Giirkavak yolunu kesen gerilla birlikleri, 1 korucuyu esir alrrken, I 2 korrcr.ryu da etkisiz hale getirip silahlarrna el koydular. Diyarbakrr'rn Kulp ilgesinde, karayollanna ait bir araq gerillalar tarafrndan yakrldr. Ehtrnan-Sason arasrnda bulunan Cacase nahiyesine gitmekte olan bir

I

I

I

I

I

traktdriln yola ddqenmiq

rnayrnlara

qarpmasr sonrrcq traktdrde bulunan 2 kiqi cildii, I kigi de yaralandr. Hani ilqesi Koyunlu k6yi.i Egkin mezrasr yaknlarrnda rnayrna basan I kiqi 6ldii I krz qocugu da yaralandr. Diyarbakrr'rn $ehitlik senrtinde bulunan askeri lojrnanlara ARGK gerillalarr tarafrndan silahh saldrrr dilzenlendi. Saldrrrda 2 asker yaralandr. Askerlerin rastgele tarama yaprnalarr sonucu ise 4 kigiyaralandr. Maraq'rn Ekin6zi.i ilgesi krrsahnda devriye gezen dUqman gi.iqlerine ydnelik gerilla saldrrrsrnda I Qavr4 6ld0riildQ I er de yaralandr. ARGK gerillalarr, $rrnak'rn Silopi ilqesindeki polis lojrnanlan, Ziraal Bankasr, Hi.iktimet Kona$r, Emniyet Amirligi gibi sdmiirgeci kurumlara ydnelik saldrrrlarda bulundular. Baskrn ardrndan TC ordu birliklerinin ilqeyi havan toplarrve roketatarlarla taramalarr sonucu 2'si go-

I I

! I

I

Bitlis ile Siirt arasrnda kalan

I

milyar lira dolayrnda oldugu belir' lendi. Cizre'de bulunan karayollarr gantiyesi imha edildi. $antiyeyle birlikte 3 arag tarnamen yandr. Di.igrnana 1,5 milyarhk zarar,n verdirildigi belirlendi. Afn'nrn Cumagay buca$rna bagh Gezgez (Akdana) kdyiinde oturan Abdurrahman Kocaman ve o$lu 6mer Kocarnan kimligi belirsiz kigilerce 6ld iiriildiiler. Siirt'in Eruh ilqesine ba$h Yantl-

I

I

I

G6rilndoruk kdyleriTC gklerince top ategine tr.rtuldu. Saldrrrda GdrUndoruk k6yijnden I kigi 6ldti I kisi de a$rr yaralandr. rnaz ve

I

Siirt'in $irvan ilqesiiskambo (Orrnanbagr) k6yi.inde korucu yakrnr 3 kiqinin gerilla giiglerince kagrrrlmast ardrndan, lskambo k6yiinde bulunan 6 korucu silah brraktr. Bitlis'in Mutki ilqesi yakrnlarrnda yol kesen ARGK gerillalarr bir slire propagandayaptrktan sonra 4 koru' cu yakrnrnr esir aldrlar. Bingdl'tin Yedisu ilqesine ba$lt Kabaoluk korrrcu k6yi.jne y6nelik yaprlan gerilla baskrnrnda 3'Lr korucq toplam 5 kiqi dldilrilldi.i. Bingdl'de Kdy Hizmetleri'ne ait

! I

I

I

Eylemde I korrrcu dldiiriildii 4 korucu da yaralandr. ttlersinUe karayolhnna ait kir gantiyeyi basan ARGK gehir gerillalarr, ig rnakinalarrnr, jeneratdrii ve gantiyeyiyakarak imha ettiler. Hasartn I

krr-

sal alanda gerilla gtigleriyle diigrnan birlikleri arasrnda grkan qatrgrnada astsubay, 2 er 6ldi.iriildii gatrgmada 1 Ustegmen ve 3 er de yara-

I

I

bir dinamit deposu gerillalarca ba'

I

srldr. Baskrnda I igqi rehin ahndr. Daha sonra 3 iqgi serbest brrakrldr. Ezincan-Dersim karayolunu ke' sen ARGK birlikleri 2 tankeri atege vererek yaktrlar, Diyarbakrr, Bismil, Dicle ve Er' gani'de, 5 Temmu I 991 tarihinde

I I

di4man giiglerince katledilen Ve' dat Aydm ve l0 Temmrz'da Vedat Aydrn'rn cenive tdreninde di.qmanrn saldrrsryla katledilenler, kepenk

ve kontak kapama eylemi yaprlarak

landr.

anrldrlar.

I

Bitlis'in Baykan ilgesine baQh Herbeles (Qelikli) koytinde ARGK gerillalarr ile diqman giigleri arasrnda Qatrgma grktr. Qatrqma hakkrnda ke' sin bilgi ahnamadr. Diyarbakrr'rn Silvan ilgesindeki Malabadi Kdpri.isU yakrnlarrnda bir gantiyeye baskrn di.izenleyen gerilla giiqleri 2 kepgeyi yaktrlar. Agrr'nrn Taqlrqay ilqesi yakrnlann' daki E-23 karayolunu kesen gerilla' lar kimlik kontrol0 yaptrktan sonra cezasrine ndbet degiqtirmeye giden askeri bir araca kurduklarr pusuda 7 askeri 6ld0rdUler. Dersim qehir merkeziyakrnlarrnda dUqrnan paruerine gerillalarca agrlan ateq sonucu 3 asker 6ldi.irirldi.l. Kozluk'a baSh Herbelo korucu kdyUne gerilla birliklerince diizenlenen paskrnda 2 korucu 6ldUri.ildi.i eylertrde I gerilla qehit dil$ti.l.$ehit di.igen gerilla, I 9 74 Uzungayrr.-Kozluk dogumlq Hozan kod adh Ozte-

ElazrQ'rn Palu ilgesine bagh Gdk-

dere nahiyesini basan gerilla guCleri, diiqmanla iqbirligi yaptrgr tespit edilen I kiqiyi dlUmle cezalandrrdrlar. Olayda I kigi de yaralandr. I Mardin'in Omerli ilqesine baQh Yest6 (Duygulu) kdyi.i krrsal alanrnda TC giiqleriyle ARGK gerillalarr arasrnda grkan gatrqrnada 8 gerillave I milis gehit diigerken, 4 d(4man askeri 6ldUrUldii. $erndinli-E!â&#x201A;Źzd6 Tahru'na ait dtiqrnan askerlerine gerilla birliklerinin attrgr ptsuda 2 asker dldiiri.ildti, 2 asker de yaralandr.

I

9 Temmuz 1993

I

TC'nin Kiirdistan halkrna kargr r.ryguladrgr katliamlara sessiz kalan Birleqmiq Milletler'e ydnelik Avrupa'nrn geqitli gehir merkezlerinde gosteriler dilzenlendi. Bonn'da BM binasr, Paris'te UNESCO binasr, Stockholm'de BM Komiserligi iggal edildi. Cenevre BM binasr dniinde de gdsteriler yaprldr. ltrlaraq'rn Ekindzi] ilgesinin Sinekli ve Aqagriqmeler kdyleri arasrndaki krrsal alanda gerillalarla diigman giigleri arasrnda qrkan ve tzun s0ren gatrqrnada 62 diigrnan askeri 6l[irken, 100 civarrnda diigrnan askeri de yaralandr. Diyarbakrr'a bagh Lice ilgesinde Seren kdyti krrsal alanrnda meydana gelen qatrgmad4 ARGK birlikleri 2 di\rnan panzerini imtn ettiler. Diiqrnan gUgleri Lice ilgesinde etrafa rastgele ateg agarak 6rfii adh bir kiqiyi 6ldi.irdi.iler. lQdrr'rn Trzlrrca ilgesine bagh Gedikli k6yiini.i basan gerilla gi.igleri 2

I

I

I

korrnryu kaqrrdrlar. I Mardin'in Omerli ilgesine bagh Mermar6 fl-ekkuyu) korucu kdy0, ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr.

I

I I

I !

kin DoGAt{. I Yi.iksekova'nrn Oramar mevkiinde operasyona qrkan diigman giiq' lerine kargr gerilla birliklerince 2 giin iist iiste atrlan 4 pr.su eyleminde I'i i.iste$men olmak Uzere toplam l9 diigman askeri 6ldUriildi.i. 10 Temmuz 1993

I

Batman'rn Sason ilqesine bagh Pekse ($ahinli) korrcu k6yi.inU basan gerillalar, 5 korrcu yakrnrnr esir aldrlar. K6yde bir siire propaganda yapan gerillalar daha sonra 2 kalaqnikof tiiek, 2 tabanca ve I adet telsize el koyarak geri gekildiler. Dicle ilqesine ba!ft Dilikan k6yii korrrcularrndan I korrrcu 6ldiirtildii. Van'rn 6zdp ilgesine bagl Yukarrturgah kdyiinde diigmanrn d6gedigi mayrna basan I goban agrr yaralandr.

I

I


I s.d.20

Thmuz

I

I

Diyarbakrr gehir merkezinde I polis otosu tarandr. polis agrr, 4 polis de hafif yaralandr. Mtq'ta korrculann bdundrgu k6y yoluna ddqenen maytntn patlamasr sonucu I korucu yakrnr yaralandr. Dargegit ilgesinde korucularr tagryan I minibils gerillalar tarafrndan tarandr. Tarama srrasrnda kiqi 6ldi.rriildii, 2 kigi de yaralandr. AQrr'nrn Hamur ilgesiGundik k6y0nde I korucu ARGK gerillalarr tarafrndan riltimle cezalandrrrldr. Siirt'in Baykan ilgesiQukurca k6yiine bagh $man mezrastnt basan gerilla gi.iqleri, korucunun silahrna el koydular.

Agrr'nrn Hamur ilqesine bagh Kegale (Beklemez) koytinden 2 kdylQ k6y. kortrculan taraf rndan 6ldi.irilld il lzmir-Kaqryaka'da polisin bir erre dilzenledigi baskrnda I'i bayan 2 kiqi 6ldiirUldi.i. OldilrUlenlerden birinin ismiAkif Orug.

I

I

I

I

11 Temmuz 1993

I

I

TC gi.igleri, Cizre qehir merkezini tank ve top ateqine tuttular. Olay

!

da I kigi 6ldi.i 20 kigi de yaralandr.

!

Hizan'a bagh $iriz'de di.igrnan karakolu basrldr, Kesin sonuq 6Qrenilernedi. Kerboran'da koruculara ait mini-

I

I

I

biise ARGK gerillalarr taraftndan I korucu 6ldil, 7 koru-

I Agrr'nrn Diyadin ilgesinde Jandarma Karakolu, Emniyet Miidi.lrli.igli ve polis lojmanlarr gerilla giiglerince tarandr. Saldrrr ardrndan dtq-

atrlan pr.rsuda

cu da yaralandr.

I

Hamur'a bagh Musabeg korucu k6yUni.i ARGK gerillalarrnrn basmasr sonucu 4 korucu dldilriildii. DoQubeyaat-lgdrr karayolu ARGK gerillalarr tarafrndan kesilerek, propaganda ve kimlik kontrolii yaprldr. Eylemde 2 gazete dagrtrm aracr da

man gUglerinin ilqeyi rastgele taramalarr sonucu I ev yandr. Evde bulunan SHP Belediye Meclis Uyesi, Belediye Baqkan Yardrmcrsr Hacl Burhan Qifgi ve ailesinden 5 kiqi yanarak 6ldtiler. Bingdl iliYayladere ilqesinde bulunan PT1, kaymakamhk, beledlye binasr ve diiqmana ait l0 arag ARGK gerillalarr tarafrndan atege verildi. Qrkan gatrqmada 2 6zeltim elemanr

I

yakrldr,

I Dogubeyazrt'ta gerillalar tarafrndan ilgede ahlaka aykrrr iglerde bulunan iki kiqinin evleri ateEe verilerek yakrldr. I Yilksekova-Sinoa bdgesinde ope rasyona qrkan somUrgeciTC gUglerine, ARGK gerillalarrnrn pr.su atmasonucu I'i subay, I'i asker olmak iizere gok sayrda dUqman askerinin 6ldiiri.ildUQil bildirildi. Bitlis'e bagh $excuman k6yi.i

I

6ldirrtlldii.

I

Qukurca ilqesine bagh Gta0reg (Cevizli) k6yi.i XanO yaylasrnda grkan

sr

I

qatrqmada I asteQmen dldiiri.lldir, I korucu da yaralandr. Siirt'in Eruh ilgesi Dikbogaz koyU civarrnda Mehmet Sirken (14) adh qoban buldugu bombanrn patlamasr sonucu 6ldti.

ka- I

rakolu gerillalar tarafrndan basrldr.

Karakol, iqindeki askerlerle birlikte tamamen imha Bitlis'in Yolbilen k6yi.ini.i kuqatan 14 Temmuz 1993 TC ordu birliklerine saldrran birlikleri gok sayrda di4man askeri$rrnak'taki gUbre fabrikasrnda ni bannan askerlerden 2'si gerillalarrn Kaq0ri mrntrkastndaki Zawita k<iyii korucularrna yonelik yaprlan eylemde korucubaqr ve oQlu esir ahndr. Daha sonra gerillalar tarafrndan teslim ahnan koruculardan 7 adel kalaEnikof, 3 adet diirbiln, 49 adet garj6r, 1400 adet kalagnikof mermisi, 3 milyon 700 bin TL ve 59 koyun kamulagtrrrldr.

I

I

I

edildi.

gerilla

6ldiirdUler.

I

1938

teqler yakrlarak anrldrlar. Manisa'da di.igmanla igbirligi yapan Fahrettin Gdk adh kigi ARGK qehir gerillalarr tarafrndan cezalandr-

sc.r,,r.b!;-) , 17 Temmuz 1993

I

rrldr. I Diyarbakrr'da

Rabiya

zihinsel dziirlii olan

Kiigiikodabag'dur' ihtarr-

na uymadrlr gerekgesiyle askerler taraf rndan taranarak old iiriildU.

I

idil, Kozluk, Begiri, Kurtalan, Diyadin ve Dogubeyazrt ilqelerinde ve Begiri'nin lkikdpri.i nahiyesinde, di4rnanrn Kiidistan'daki kadiamlann pro. testo etmek amacryla kepenk kapatma eylemiyaprldr. Mardin'in Yukarr Sâ&#x201A;Źb (Kumud koyii, koruculugu kabul etmedigi gerekgesiyle TC ordu birlikleri tarafrndan basrldr. Baskrnda dirgman tarafrndan 20 ev yakrldr. Lice'nin Sisi (Yolqatr) kdyi.i di.rgman birliklerince basrldr, kdyliilere igkence yaprldr, evler tahrip edildi. Maraq'rn Elbistan ve Ekin6zi.i ilqeleri arasrnda bulunan Nergele kdyiiyakrnlarrnda gerilla g(igleri ile diigman giigler arasrnda grkan gattqmada I asker I korucu 6ldi.iri.ildi.i. Qok sayrda dtiqman askeri de yaralandr. Bitlis-Norgin ilgesine bagh SerO Gole (Golbagr) nahiyesinde Hask6y'e gitmekte olan bir minibi.is yola dciqenen mayrna garptr. Olayda korucuyakrnr olan 2 kiqi 6lUrken, I kigi de yaralandr. Batman'rn Sason ilgesinde yol kontrolii yapan gerilla giigleri Sason

I

I

I

I

I

Belediye Meclisi lJyesi

Si.ileyman

Qifgi'yi rehin aldrlar.

I

Batman'da Avurdos

(Kagyayla)

korucu kdyUne ycinelik ARGK gerillalarr tarafrndan yaptlan baskrnda 2 korucu oldiiri.ildii. Hakkari'nin Qukurca ilgesine bagh Xaw0te (Ormanh) koyiinti basan

I

I

Q*uca

Alayr'na gerilla birlikleri ta-

rafrndan baskrn di2enlendi. Elaskrnda 6len ve yaralanan TC askerleri sayrsr hakkrnda kesin bilgi ahnamadr. Derik'te bulunan di.iqmana ait bir radar gerillalar tarafrndan imha edildi.

18 Temmuz 1993

I

izmit-Gebze'de I tren ve istanbul-Sefakdy'de I okul, Ktirdistan'daki katliamlan protesto etmek amacryl4 gehir gerillalarr tarafrndan ateqe verildi. Batman'rn Begiri ilqesine baglr Kayatepe ve Baqaran kdyleri ilkokullarr gerillalar tarafrndan yakrldr.

I I

Adana'da bir trafoya ycinelik ARGK Qukurova gehir gerillalarr tarafrndan saldrrr di.izenlendi. Gerci.i,g'i.in Hermes (Yakrth) koyi: diqman gi.igleri ve Midyat'ta Alikan aqiretine baQh korucular tarafrndan basrldr. Baskrnda 2 w ateqe verildi.

I

19 Temmuz 1993

I

Bingril-Geng'te boqaltrlan Avrek k6yti karakolu gerilla giJgleri tarafrndan yakrldr. Daha 6nce bu karakoldan malzeme tagryan araglara ydnelik eylemlerde 3 kigi 6ld0riilmi4tU. Mardin'in Nusaybin ilqesinde bulunan ve di.igmanrn askeri birlik sevkiyatrnda kullandrgr Alman (Qa$CaQ) K6pr0sti gerilla gtiglerince havaya uquruldu. Dogubeyazrt ilqesinde 3 resmi arag gerillalar tarafrndan atege verilerek yakrldr, Dersim'in Ovacrk ilqesi yakrnrnda hJman Beqorler mrntkasrndaope rasyona grkan TC askerlerine geril-

I

I

I

2

kiqi

aQrr yaralandr.

I

Beqiri'ye bagh Esansa (Kanikule) kdyiine baskrn di.izenleyen gerillalar k6y ilkokulunu atege verdiler.

I

21 Temmuz 1993

I

Mrq'un Ahrnova kciyi.inde I ajan gerillalar tarafrndan cezalandrrrldr. Cizre'nin Bezire kdytinde I ajan ve ajana yardrm eden 4 kigi gerillalar tarafrndan cezalandrnldr. Siirt'e bagh Guherk6, Mehine ve Bizinek6 kdylerinin di.igrnan r.reaklarrnca bombalanrnasr sonrrcu I kdyli.j 6ldii I k6yli.i de yaralandr. Kurtalan ve Begiri halkr, 14 Temmrz qehitleri anrsrna yi.irijyi.iq yaptr. ldil-Midyat karayolu i2erinde TC ordu gUglerine gerillalar tarafrndan atrlan pusuda gok sayrda di4man askeri 6ldtlriild0 ve yaralandr. $rrnak'rn Aslan Baqak Karakolu gerilla girglerince basrldr. Baskrnda I asker dldUrUldii 2 asker de yara-

I

I

I I

I

landr.

I

Bitlis'in Mdki ilgesine bagh Meydan ve Kavakbagr nahiyeleri arasrngerilla da ve dUqman gtigleri araslnda grkan gatrqmada I uman Qavrq, 9 asker, 6 korucu dldirri.ildil. 4 gerilla qehit dilSt[ Qtrqrna sonrasrnda diigman gUqlerinin yaptrQr operasyonda 29 kciyli.i 6ld0riildi.i. Dargegit ilqesinde De$erli k6yi.i muhtarr Hliseyin Ergen, lvan kciyil korucularr tarafrndan yolu kesilerek kurguna dizildi.

I

22 Temmuz 1993

I

Kars'rn Ka$zman ilgesine ba$h Hewesor (Didekaya) koyi.inde Milazrm KaradaQ adh ajan, ARGK gerillalarr tarafrndan cezalandrrrldr Nusaybin'de akli dengesi yerinde olmayan Faik adh bir kigi TC askerleri tarafrndan kurquna dizildi. Cizre'de Behmer (Bozalan) kdyt: muhtarr Mehmet Riqi lnveren dtigmanla igbirligi yapmasr nedeniyle ARGK Cizre Komitesi tarafrndan cezalandrrrldr. Dogubeyazrt ilqesine bagh Nuregin (Bayrettin) koyU di.igman giiglerince basrldr. Kdyde gok sayrda ev ateqe verildi, Dtigman birlikleri Uludere'nin Mijin kdyi.lne diizenledikleri baskrnda 2 ori atege verdiler, 'l dtikkanryagmaladrlar. Dilkkan sahibini kurguna dizen diigman gUgleri 6 kdyliiyi.i de yaraladrlar. Agrr'ya baQh Qat korucu kdytine ydnelik gerilla gi.iglerinin dilzenledikleri baskrnda 3 korucu 6ldiiriildil, 4 korucu wi atege verildi,

I

I

21 Hazian tarihinde TC ordu

I

gOqlerince gdzaltrna ahnan Diyarbakrr iliQrnar ilqesi Kerkatrk kdyi.i imamr M. Sddrk Oncii igkenceyle kat ledildi. Cizre-Nrisaybin yolu i.izerinde bulunan diiqmana ait 4 panzere kurulan pusu sonucu 2 parzer tamamen imha oldu.

I

I

12 Temmuz 1993

I

!

Erzincan'd4 NATO'ya ait olan ve 3. Orduyayakrt ikmaleden pompalama istasyonu gerilla gi.iglerince basrldr. Baskrnda istasyon ateqe verilirken, karqr koyan 2 bekqi dldiiriildil, 2 adet G-3 silahrna da el konuldu. Krzrltepeye bagh Armut k6yiinde ajan, ARGK gerillalarr tarafrndan 6lUmle cezalandrnldr. Sason-Batman karayolunu 3 saat boyunca denetleyen ARGK gOgleri, daha 6nce diiqmanla birlikte gahqan 5 kigiyi cezalandrrdrlat koruculara ait 3 aracryaktrlar, diiqman karakoluna ait 9 bi.yUk tiipgazrnr imha ettiler. Aralarrnda DYP il Enctimen tiyesinin de bulundugu 6 kigi de gerillalar tarafrndan rehin ahndr. Cizre qehir merkezine di.qman birlikleri ve korucu Tatar aqireti gi.iqlerince agrlan ateq sonucu kigi yagamrnryitirdi. Ayrrca 9 kigi de yaralandr.

I I

I

I

I

13 Temmuz 1993

24 Temmuz 1993

I

saldrrrsr sonrrcu rildi.irUld i.i. lgdrr'rn Arahk ilgesine bagh Yeni-

gerillalar

dogan Jandarma Karakolu ARGK

krldr.

I

gerillalarr tarafrndan basrldr. Baskrnda 9 et astsubay ve korucu 6ldUrtildi.i 5 asker de yaralandr. Karakol yakrnlarrndaki PITye ait role istasyonuna da saldrrr dilzenleyen gerilla gi4leri I bekgiyi 6ldUrdi.iler.

I

!

lgdrr'rn Arahk ilgesinde, diiqman karakoltna ydnelik gerilla birliklerince yaprlan saldrrrda 6lU ve yarah sayrsr hakkrnda bilgi edinilenredi. Aralk ilgeinde dt4manrn radarr imha edildi.

I

I

Bitlis'e bagh Hizan ilgesi $iriz

hvqar) k6yii jandarma karakoluna

gerillalar baskrn diizenlediler. Baskrnda karakol tamamen imha olurken, oliiveyarah sayrsr hakkrnda kesin bilgi edinilemedi. 15 Temmuz 1993

I

I

I

zenlenen roketatarh saldrnda

Diyarbakrr E-lipiCezaevi'nde l4 Temmr.z 1982 tarihinde girdikleri 6liim orrcunda gehit di4en Kemal PlR, M. !-layriDURMU$, Aldf YILItllAZ, Ai gigEX, oliim orrcu eyleminin l l. yrlddntrmUnde Adana'da kepenkler kapatrlaralq sokaklarda a-

6 korucuyu rehin

Daha sonra

I

aldrlar.

4 korucu serbest hra-

I

I I

16 Temmuz 1993 Mardin'in Dargegit ilgesinde korucu ter6rtin0 protesto eden gofdrler kontak kapattrlar. Qukurca SerO Sery6 Tepesi'nde gerillalarrn d6qedigi mayrna garpan diiqman birliklerinden I astsubay, I qavus ve I onbaqr 6ldii, 3 asker de yaralandr.

I

l4

Van'rn Qaldrran ilgesiGelizek

koyiine y6nelik gerillalar tarafrndan yaprlan baskrnda I'i korucubagr toplam 9 korucu rehin ahndr. Diyarbakrr-Baglar senrtinde 2 ayn yere molotof kokteyli ahldr. Silvan'da 5 iqyeri gerillalar tarafrndan tarandr. Diyarbakrr merkezde darriye gezen bir polis otosunun taranmasr sontrcu 3 polis yaralandr.

I

la gtiqlerince pusr/t,lra"r sonucu di.iqman askeri <lldi.rriildii 16 dUqman askeri de yaralandr.

20 Temmuz 1993

I

ASrr'nrn Tajhgay ilgesinde subay

lojrnanlatrna gerilla birliklerince yaprlan baskrnda I astsubay ve 5 asker dldiiri.ildii. Lojmanlarda agrr hasar meydana geldi. Diyadin'in Koqo kdyiinde bulunan diqman karakoluARGK gerillalan tarafrndan basrldr. Baskrnda l0 asker 6ldi.iri.ildii. Karakolda dnemli tahribat meydana geldi. Qatrgmada 2 gerilla da qehit dijqtii. Ergani Petrol Pompalama Tesisi gerilla gi4lerince basrldr, Tesiste biiyilk hasar meydana geldi. 2 adet G3 silahrna ve I tabancaya el konul-

$rrnak'rn Silopi ilgesine bagh Gite kciyU civannda gerillanrn kurdugu pusuda l5 di.qman askeri 6ldiiriildi.i, 2 askeri araq imha edildi. I $rrnak'rn Silopi ve Cizre ilgeleri arasrnda bulunan N6rdr4 K6prtisii i.izerinde I dtigman panzeri imha edildi. Bu eylemden sonra diigman ugaklarr Xrrap Regk6, Bilind Dar6, $6ve Sor, Xolan, Dader k6ylerini bombaladrlar. Bombalarnalarda 3 ki-

I

giyaralandr. lran ordu birlikleriGiiney KUrdistan topraklarrna girerek, yerleqim alanlarr dahil birgok alanr bombala-

I

Peqmerge ve iran birlikleri arasrndagrkan gatrgmada 4 sivil 6ld(i 5 lran askeri de esir ahndr. Silvan ilgesine baQh Qgka kOyii Bogat kdyU korucularr tarafrndan basrldr. Baskrnda Sâ&#x201A;ŹvO Nivak (40),

du.

I

$rrnak'a bagh Uludere ilgesi Hilal kasabasrnda AMurrahrnan Bilgin'e ait erre kimligi belirsiz kigilerce dil-

I

drlar.

I

I

12 yagrnda bir gocuk ve k6ylii kurguna dizildi, erler ateqe verildi. Licele bagh Denust (Dibek), Gnezur (FgO.s), Frne Elikan (Bir-

I

Devam 2l.sayfada


rn

S"rl"

TG tizel savagtntn bitmeyen ... Bagtarafi 5. sayfada

dar aydrnrn katledilmesi, 'Aman bir daha gitmeyelim, halka sahip qrkmayahm, devlete taprnahm polissiz bir adrm atmayahm. Ozgiirliik miicadelesinin karqrlrgr gok aQrrdrr, fazla ileriye gitmeyelim' anlayrgrnr geliqtirmek ve bciylece her zaman oldugu

gibi, aydrnlarr devletin

srQrnaQrna

qekip, onlarr istediQi gibi kullanmak istemektedirler. Bu katliamrn diQer bir amacr da budur. Yani aydrnlarrn son zamanlarda artan etkinligini frenlemek ve tekrar devlete baQlamak ve esasta da dediQimiz gibi, Ktirdistan'daki katliamlarr 6rtbas etmek, diinya kamuoyunun Kiirdistan'a bu katliamlar nedeniyle yogunlagacak ilgisini boyle sahte giindemlerle ve gergekleqtirdikleri katliamlarla qarprtryorlar..."

Burada Aydrnhk gazetesi ve Aziz Nesin'in aqrklamalarrna ydnelik de bir iki noktaya deginmek gerekir. fuiz Nesin'in zanan zaman, insanlarrn dini inanqlanna y6nelik tahrik

edici aqrklamalarda bulunmasr oldukqa dikkat qekicidir. "Ben ateis-

tim, peygamberi ve Kuran't tantmam" vb. tUrden dtjgUncelerinizaman zaman vurgulamasr, hem de en can ahcr sorunlann gUndemi iqgal ettiQi ddnemlerde bu tiir agrklamalarda bulunmasr ve basrntn da qar' prtmaya y6nelmesi bu tUr provokatif ortama zemin suntryor. Aziz Nesin ve yanrndakiler ateist olabilirler, Kuran'r ve lslamhQr benimsemeyebilirler. Bu onlarrn dtigUnceleridir. Ancak bu durum, halkrn di4Unce ve inanqlarrnr rencide edici, gerqekleri qok sekter bir yaklaEr mla deQerlend irme hakkrnr kendilerine veremez. Aydrnhk gazetesinin, islam di.inyasr ve bi.rtUn Miisli.lmanlar tarafrndan tepkiyle karErlanan $eytan Ayetleri adh kitabr, dirqiince dzgijrliigij adr altrnda yayrnlatarak tali sorunlarla uQraqmasr, ddnemin temel sorunlarr i]zerinde durmamasr doQru bir yaklaqtm degildir. Kaldr ki Salman Rirgdt| basrna verdiQi demegte, 'Ben kitabrmrn yayrnlanmasrna izin vermedim. lran rejimi nasrl ki kitabrmr kendi politik amacr iqin kullanmrqs4 benim kitabrmr izinsiz yayrnlayanlar da provokatif amaglarrnr hayata geqirmek iqin kullanmrglardrr' diyor. Kendi kitabrnrn yayrnlama hakkrnr vermeyen bir yazarrn kitabrnr rsrarla yayrnlat' mak niye? Yayrnlamayr gerektirecek o kadar ciddi bir durum da sdz konusu degildir. Bu noktada gunu da vurgulamak gerekir ki, bugiJne kadar Ti.jrkiye devrimcileri, ilerici ve aydtnlarr, din sorununa dogru ve qdziimleyici bir yaklaqrm gosterrnediler. Halkrn cjnemli bir potansiyelinin din etkisialtrnda oldugu bilinmektedir. Bu kesimlere y6nelik dogru bir politik tutum belirlenmemiq, dine qok sekterce yaklagrm onlarr, bu kesimler drqrna itmigtir. Oyle ki Ti.irkiye'de devrimcilik, marksistlik neredeyse Alevilerle srnrrh turtulmuqtur. Bu da Tiirkiye devrimcilerinin ve aydrnlarrnrn ciddi diizeydeki bir yetersizliQi olarak ortaya grkryor. Aydrnhk gazetesinin bu yetersizlige dtigmemesi, artrk do$ru bir yaklagrmla soruna y6nelmesi, halkrn inang ve di.iqi.incelerini istis-

mar edecek yaklagrmlardan trzak durmasr dnemli ve gereklidir. Bq b[]tirn devrimciler, aydrnlar, demo' kratlar igin gegerli olan bir tutumdur.

Yne, mademki Pir Sultan Abdal $6-

lenleri gerqekleEtirilecek, o zaman burada tedbirin ahnmasr gerekirdi. Kuqkusr.rz Pir Sultan Abdal $6lenleri her yrl yaprlmaktadrr ve bugiine kadar da ciddi bir sorun da ortaya qrkmrg degildir. Ama yine de, Refah Partisi ve MHP 6rgUtlenmesinin girq-

li.j oldugu bir alanda tedbirler geliqtirmek gerekirdi. Bu tedbirler ciddi bir tarzda geliEtirilmedi ve katliamda birqok aydrn, halk ozanlt sanatgr ve 6Qrenci katledildi. Katliamdan grkarrlmasr gereken sonuqlar vardrr. Bu sonuglarr dogru irdelemek ve devrim milrcadelesine sahip grkmak 6ntimUzde duran en ciddi gdrerdir. Katliamlarda yagamrnr yitirenlere verilen en iyi karErhk da bu dur. Katliamdan qrkarrlrnasr gereken sonuqlar somut ve net degerlendiren Abdullah OCALAN yoldagrn aqrklamalarrndan bir b6ltimi.l, buraya aktararak konumuu noktahyoru: "... Dini kendi karqr-devrimci ernelleri iqin kullananlarr dogru tanrmak gerekiyor. Kendi iQrenq srnrf qrkarlarrnr din perdesialtrnda kim gizlemek istiyor? Bunlarr g6rmek, devletin ve hiikirmetin bu konuda yaklaqrmlannr anlamak ve gdrmek gerekiyor. Sdzde laik olan devlet, ashnda dini nasrl kullanryor? Hem de dinle ilgisi olmadrgr halde. Yine laik olmadrgr halde laikligi nasrl kullanmak istiyor?

Dolayrsryla devlet, hUkilmet, kemalizm, laikliQe sahip qrkryor. Hem kemalizme sahip qrkryor, hem devlet iginde anti-kemalist gevreler giiya yaratrlmak isteniliyor. Bi..itUn bunlar demagojidir. Bu demagojik ydnleri iyi kavramak gerekir. Bunun yanrnda aleviligin tarih boyunca direnigqiligini, yine Ki.irt-Alevi iq igeligini ve ulusal kurtulug mircadelemizin bunu en anlamh biqimde birleqrirdigini gok iyi gdrmek gerekiyor. Ote yandan ilericiligin, devrimciliQin, sosyalizmin, Ki.irt-Alevi olgusuyla ancak hayat bulacagrnr, yagama geqebilecegini iyi gdrmek gerekiyor. Bu konuda birlikteligi iyi birlegtirerek halk-

larrn miicadele birlikteligine

oluru. Bdylece

karmrq

halklarrmrzrn

gUndemine eqitliQi, OzgijrliJgii esas alan birliktelikler, derrimci savagrm ve onun zaferi srQdrnlmrg olur..." Sivas Katliamr'nda yagamrnr yitiren-

lerin ve Kilrdistan daQlannda katledi' lenlerin ansrn ulusal klrtudtq mibade lemizde yaqatacagrmzr

belirtiyor, onla-

darim qehidi olarak

rr birer

anryolLz.

DUYURU Kirrdistan ulusal

kurtt*q miicadâ&#x201A;Źlesinin

yaygrnhk ve

derinlik

birlihe, brnun gerqek yardrcdar olan qehitlerimizin saysr da go$alnnlctadr. Hsr gehidimizin ya$am t$r roman kazanrnasryla

ulaE-

Ozelligindedir.

mak, bu temelde bir gergekliQi rsrar-

tanrtmada

la vurgulamak, hem iyi anlaqrlmak ve

Arcak $ehitlerimizin adrna hyk bir

$ekilde

ydersiz kalmdr$ da bir gerg*. Br,rnun sava$n

yiiriltildiigii kaldlardan kaynaklanan gok ydnlti nedenleri vardlr. Dolayrsryla gogu gehidimize ya gecikmeli olarah ya gok srnrrh

hem de gerekleri gok iyiyerine getirilmek durumundadrr. Bunlar 6nemli bazr gerqeklerdir, Ayrrca PKK'ye dayatrlan katliamlarrn niteli$ini asla gdzardr etmemek, PKK'nin dnderlik ettigi ulusal kurtuh4 savaqrmr, Ki.rrd istan'daki biryiik altiist oluqu qok iyi deQerlendirmek gerekiyor. Bu arada katliamlan, Kiirdistan'r bogdtma qabalannr, Ermeni katliamrnr bile geride brrakan yaklaqrmlarr ve bu konuda temel 96revleri bir an bile g6zardr etmemek gerekiyor. Sahte demokrathk, laiklik yaklaqrmlarrnr qok iyigdrmek, bu konuda kavramlara dogru iqerik ka-

bilgiler halinde ya da isim veya foto$raf d&ryinde gazeternizde

yer verebilryorua Elbette kehraman Sehitlerimiz hna layrk de$ildir, her biri ne kadar tanrtrlsa yine de azdrr. Savagrn bllyttmesi sonucu ortaya grkan bu zorluklar, bu konuda daha fazla qaba ve sorurdulu$u gerektiriyor.

BilUn okrryrrcdanmzl ytrtsanerleri, dostlan bir de ydnEyle qehillerimize sahip qrkmaya tanryanlann; bu konuda sorurnld

r*

bu

ga$nyoru. $ehithrimizi

Lbtlenip yazr, foto$raf, am vb.

rnateryalleri gazetemize ulaqtrnnalanfl bekllyoru"

Kurtulug ordurmuz ARGK bi.iti,in Kiirdistan'da vuruyor ve kazantyor tuetaraft

20.

sayfada 'lltJ J$"f:.rffi':lll

lik)ve Darakol kdylerini basan

dirg- yolcu treninin

geqir-

nnn gilqleri koylUeri iEkenceden

,"pan bir

Genq ilqesi Sweren

karakolu civannda gerillalarrn doge-

dikten sonra evleri ateqe verdiler. digi mayrna Qarprnasr sonucu 2 dWI Silvan'da Mehmet Erze ve lsa man askeri 6ldii, 2 asker ve I sivil Bozan adh bekqiler kimliQi belirsiz yaralandr. kigiler tarafrndan

I

6ldilrirldU.

Silvan'rn Grlgrlo k6yiini.i

basan

I

Silvan'a baQI Bayrakbagr k6yiinde korucu evini basan gerilla giiqleri

Agct I igbirlikqiyicezalandrrdrlat 3 korudldtirdiller. cu yakrnrnr da rehin aldrlar. si- I Silvan'da Boqat k6yii koruculart yaralandr. Qiqil kdyilnil basarak 2 kdyli.iyil 6l-

kimliQi belirsiz kiqiler Behget (45) adh kci,yliryil Batman'da 3 kiEi ugradrklarr lahh saldrrr sonucu Siirt'in $irvan ilqesine bagh Xar6, Beyterin ve Mudur kdyleri arasrnda gerilla gtiqleriyle diiqman giiqleri arasrnda qrkan qatrgmada 2 TC askeri, 2 korr.rcu 6ldiiri.l,ldii 6 askeryaralandr. Qatrqmada 3 gerilla da qehit di.iqti.i. Gerilla gi.4lerinin $emdinli'nin talca kdyU yakrnlarrndaki Durak darrna karakoh.na di.Zenledikleri baskrnda dUgman askeri dldijrilli.irken, 3 gerilla da qehit

I f

I

Qjan-

I

du$tii.

I Agrr'nrn Elegkirt ilqesine baQh Qatalipaga korrcu kdyi.ine y6nelik gerilla girglerinin diizenledikleri krnda f i k6y muhtarr 3 korucu

bas-

6ldi.l-

dirrdi.ller, ekinleri ateEe verdiler. Solhan ilqesine bagh Tutel korucu kdyUnU basan gerillalar 2 korucu evini ateqe verdiler, korrcu hayvan' larrna el koydular. $emdinli'nin Sis6 kdyii krrsahn' da gerilla pustsuna di4en diiqman

I I

birliginden

24 asker 6ldUriildir,

(Bismilli, 1 992'de katrldr), Lokman (Kurtalanh, 1 993'te katrldr), Diiwar (Nusaybinli, I 993'te katrldr).

25 Temmuz 1993

I

Derik'in Prnarak kdyii yakrnlarrn-

I

da $ehmus Qoban ve Hiiseyin

I

Kaya adh kiqiler korucular tarafrndan 6ldilr0ldtl. I Tatvan-Reqadiye arasrnda hlunan Birik karakoluna ydnelik gerilla giigle rinin di[enledigi baskrnda 24TC as' keri dldilrUdii l4 asker de yaralandt. I Diyarbakrr'da Sedat Qelik (21) Abdullah Sapan adh yurtserrerler kontr elemanlarrnca silahh saldrrr

Surr4'ta E-24karayolu i.zerinde bulunan bir berzin istasyonu gerillalalar tarafrndan ateEe verildi. Ayrtca I adet 1 4'lilk tabancaya ve 8 milyon T[ye el konuldu. Suruq ilge merkezinde DYP ilqe binasr ateEe verildi. Bingol'e baQ[ Dere Kur korucu k6yi.ini.in gerilla gUgleri tarafrndan basrlmasr sonucu 3 korucu yakrnr rehin ahndr, I tabancaya, 50 taban' ca mermisine, 20 kalagnikof mermiradsine, 20 mavzer mermisine, yoya ve I teybe el konuldu. korrrcu k6Qaldrran'rn Egekiimet yiinii basan gerilla gUqleri koruculara ait 8 evi ateqe verdiler.

I

I

I

sonucu 6ldi.irtrldU.

I

Urfa'nrn Siverek ilqesine

bagh

Karakoyun koyUne baskrn dkenleyen kontra elemanlan Mehmet Sua'

ri, Ahmet Suari, Ebubekir Suari ve izzettin Delen adh k6yl0leri 6l' di.rrdi.iler, 3 kOylilyti de yaraladrlar.

1

adet 5'lik top gerillalarrn eline geqti, 3 gerilla eylemde qehit di.rgttr. Bagok dagrnda meydana gelen qatrqmada 4 gerilla gehit di.jgtU, I gerilla yaralandr. $ehit di.qen gerillalarrn isimleri qdyle: Mazlum (Nusaybinli, I 993'te katrldr), Kemal

I

sER:(\lltrEr}trnr Abone

fl6li

Adr, Soyadr: ...,..........,.

ill-:::::::: 6

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AyIrL

igi: DMSO I] Alman;ra &g: DM32 D Abone heeep nEmrtriru Kreissparkasse - K6ln Konto Nr.: 3l 97 2 BL?;}?A 502 00 Almanye

lYilI* Almanya igi:

DM68

tr

Almanlu &gr:

DM62

tr

Yaagmr edredr SE|BXIMEB0N Postfach 10 81

l3

60471KOln

Notu Bu ffgi doldurarak 6deme makbuzu yukandakl yaafme adresine postalayuuz.

ile birHkte

ntrrwas:

YaagrnaAfush

ltasap

Avso &ttrzek

$erxtrnb0n

Vogpbangorsf. 280 90825 rch

Posfach 1031 13 60471lGln

Krreisspakassa - Kiiln l(sm lf.:31 97 2

v.i.s.d.P:

zandrrmak kadar, mUcadele iqinde sahip olduklan yere gdre yaklaqrm gdstermek gerekiyor. EQer birtiin bu konularda dogrular yakalanrr, yanhglar, demagojiler, her tlirlU saptrrmalar boqa grkarrhrs4 devrimci gorevlerimize doQru yaklaqmrq oluru. Ve bu temelde halklarrmrza dayatrlan provokasyonlarr, katliamlarr boEa gr-

Avrsr$a

5.m A$

AM.Eturya 30.S Bi& 370 502 0g

Bsilqilo Dr{rnska frspa

90.0

e.

bft.

16.S &r. 14.6 tfr.

HdMa kltihro brnq hffio Flsrrog

4.5O hfr.

2.m

f

16.m dff.

4m

sfr.

16.0 r{tr.


il

r*..rtger Egitim deBlerinin temel

Komple devrimcilik, komple kigilik ister Bagtarafi 24. sayfada

k6til bir yetigme taradrr. "Nereden unasrl yaqatmah' baqlamah" ve sizi sorularrna hep kargrhk bulmaya Qah-

"...Kendinize iligkin yaklaetmlartnrz, umiikemmeln,

udokunulamaz', usatsilamaz'

bigimindedir. Sarunm go$u arkadag yeni gelmigtir. Fakat burada mesele tiim partidir ve inangfin Mesele dfrriist olup olmama ve zorluklara katlanrp katlanmama da de$il;

nerde ve naal yapmah, gdrevlere nastl karpt tavtr almah ve her

tiirlti soruna nastl y aklagtm g iisterilm e I i

meselesidin.." Sryorum. Fakat yine de yetmiyor. Bir yagantrdrr kurmug gidiyorsunr.rz. Bana gdre, "nasrl yaqamah" sorusuna dahi heniiz yan[ vermemiEsiniz. Bu sorunun cevabr bizim iqin kdklti bir sorun. Nitekim nasrl yagamah sorusuna yanf vermemektedir. Ve bu da ya$ama karqr iqlenen biryi.ik sapkrn-

hga dayanryor.

Kendi yagam pratiQimde, yedi yaqrmdan gimdiye kadar, baqarmaya qahqtrgrm en temel husus, "nasrl yaqamah" sorusuna verdiQim kapsamh cevaplardan geger. "Nasrlyaqamah' sorusuna gi.inli.ik yanrtlar yetiqtiriyorum. Sizin iqinse, yedi yagrndan gimdiye kadar, ne verilmiEse onu ahp kabul etmiEsiniz. Bu, size yaqam diye ne sunulmugs4 onu kabul etmenizden, esas almanzdan ve onun iizerine yeni hayaller, yeni r[iyalar, yeni qabalarla devam deme-

nizden kaynaklanryor. Kendinize kabul ettirilmig yaqam 6lqi.ileriniz var, zorlanryorsunuz. Ayrrca vurmuyorsunuz, krrmryorsunuz. Zaallarrn etkisiyle, bunlarrn gUci.iyle, 'bir giin daha bdyle gitsin, biraz daha b6yle gitsin" diyere( siiriiklenip gidiyorsunuz. Devrimcileqmemenizin temel nedenlerinden biri de, yaqama karqr b6ylesi bir yaklagrmrnrzrn olmasrdrr. Tabii dogru degerlendirmeler temelinde devrimci kararlar ahyoru, fakat yaqam gekliniz qok berbat oldugu igin bu kararlarr kargrlamaya yetmiyor. Bizim en biiyi.ik qeliEkimiz, siyasilegme ve askeri ordulaqmadrr diyoru. Qok Eey hazrr diyorrz, fakat sonuca bakryorum, son derece k6ti.lri.rml Bir inga adr altrnda bozma var. Hem de iyiniyetlice yaprhyor, Bu hamalca bir gaba bigimidir. Bunda rsrar etmek demek, o gokqa geqerli olan, "biz adam olmayrz", "inqa edemeyiz" anlamrna gelir. Bunu da kabul etmemiz halinde kaybederiz veya her Eey boqa gider.

Askeri kigilik; kendini bUyiitffiâ&#x201A;Ź, ytirtitme ve hedefi bigme giici,i veren kigiliktir Sizi nasrl diaeltelim? Kendine sevdalanma bu kadar giiqlii olduktan sonra... Fazlaca kendinize diiqkirnsirni.lz. Bu kiqilikle, devrimci dogrultuya hOkmetmemiz gok zordur. DUzenin emrine girip, kurnazhk yaprp -bu PKK dizeni de olabilirkendini gdtiirmek eski kiqiliktir; zafere de gdttirmez. Bir yrl 6nce ne isek qimdi de o denli olmaya gdtUriJr, Karargahlarla konugr.ryorum. Qa-

balarr var. Buna ralmen gok zor yol ahyorlar. Siz ise halen devrimci ciddiyete ulagamamqsrnE. Kigilikleriniz bir bebek kiqiligi gibive bu da qok kOtU Sizi ilrkiitmek istemiyorun arn4 tam askeri dtizene girmiq olsaydrk, sizi kiyle tutup yogurmak gerekecekti. Baqrnrzda sag bile kalmazdr; qekip almak gerekecekti. Ama o zarnan da yere diiqerdiniz. Biz de bir Sey yapamazdrk. Kigilikleriniz zaten yrkrlrnak i.zere. Emri anlamamrg, kendini hazrrlamamrg; bunun igin aglarszlar durur. Dayanma ve direnme giJcU bazrydnlerden girglii ama, benim dedigim anlamda zayrf. Bir tarafrnrz sivrilmiq, buna kargrhk on tarafrnrz diqmi.rjtiir. Bir tarafrnzrn sivrilmesi bazen zararldrr. Komple devrimcilik ise, komple kiqilik ister. lgte g6ri.ryorrz, niye bizden qok guglil komutanlar ve komple kigilikler qrkmryor? Frrsat ve olanaklarrmrz Lzerinde ucu oynamak egemen yan olmrqtur. Bu dururna getirilmiq ama, gimdi bakryorum ki, ben bir giin kendi bagrna brraksam dcikirli.ir. Zaten birbirine girmeye ve kendilerini koyvermeye hazrr insanlar. Bunun igin zaten d[gman iddiamrza deSer veruBir miyor. Di.iqrnan, kiqinin qabalarryla zorbela ayakta duruyorlal yoksa dagrlrrlar" diyor. O yiizden de hiqbir hak vermek istemiyor. Bu biraz da sizin zayrflrgrnrzdan kaynaklanryor. Savagqrhk gok giiglU olsaydr,

di.iqman qoktan dize gelmiq olurdu. Yeterlilige ulaqmaktan bahsediyolr.rz. OQrenmiq olduQunr.z pek qok husus ancak yeterli bir kiqilikle anlam ifade edebilir. Bir de qok kdti) bir durum oltqtu: Bu degerlendirmelerden bir qeyler 6Qreniyorsunuz am4 gittiQiniz yerde qok k6tiiye kullanryorsunu, Bazen birqok 6Qemiz hastaLQrn daha da derinleqtirilmesine malzeme olarak sunuluyor. Halbuki buradaki uygun zeminde mili-

tan sorumluluk gerektiQi gibi

kavransaydr, yalnrz qimdi degil, bana 96re qok dnceden bazrtemel ihtiyaglar

giderilirdi. Koqullar ve imkanlar buna uygundu, ama gdrevlerin tLerine bu kadar yatrhrsa mtimktrn olamaz. Bunun sebebi kim, nedenleri ne-

dir? Neden rsrarla hastahklr tipler geligiyor. Biz bunu hak ettik mi? Bu mUmkiin de$il. Tamam, qok kotli degilsiniz, hep iyiniyetlisiniz, ama bi.itiin bunlar durumu kurtarmryor, yagamr kurtarmryor. Durumu kurtaracak geyler farkh. Eksiklikler aErlabilir, fakat sizin sandrgrnrz gibi deQil. Biz do$ru temelde katkr sunmak igin qahqryorrz. Sdz veriqiniz biraz bu gergekleri karqrlayabilmelidir. Kendinize iliqkin yaklaqrmlarrnrz,

'mijkemmel", udokunula6az',

nsar-

srlamaz' biqimindedir. Sanrnm qoSu arkadag yeni gelmigtir. Fakat burada mesele tiim partidir ve inanqtr. Mesele di.rri.ist olup olmama ve zorluklara katlanrp katlanmama da degil; nerede ve nasrlyagamah, g6revlere nasrl kargr tavrr almah ve her tilrl0 soruna nasrl yaklagrm g6sterilmeli meselesidir. Bu arada kiqiligi son derece hazrrhkh tutma ve nerede ne yaprlrr sorrJsuna tam cevap verebilir dizeyegetirmedir. Siz b6yle bir militan haline gelmedikqe hata yaparsrnrz, gittiginiz her yerde yetmez bir yaklagrm iqinde bulunursunuz. QUn-

kii savag durumunu yaEryorr.rz. Qogunlukla da fiziksel imha oluyor, Fakat qogunu bu gergegin farkrnda bile degilsiniz. Ashnda hatalar sizden kaynaklanryor. Dedigim gibi, adrmlarr tam derinligine atrnadrgrnz iqin bu bbyle oluyor. Sonra da \ay neden bdyle oh.ryo/' diye yakrnryorsunw. Arna

sen savaS gergegini anlarnadrrl savaq gerqeginin gereklerine gdre adrm atmadrn ve bu sonuq dogdu. $imdi bunu dnleyelim diyorum.

arer bu-

*t?1ffH-",?,hr'ii:fll:

dd-

rum Askeri kiQilih bu temlde rimci tarzda kendini biryi.itme, yilriitme ve hedefi biqme glicU veren kiqiliktir. PKK'nin bi.lti.in alanlarr savag alanlarr olarak deQerlendirilmelidir. Biz her alanda bu kigilikle ytlrtiyeceQiz. Onu baqaracak yetenekleri kendimizde yaratacagrz. Mevcut olanla yetinmeyiz. Yetinirsek kaybederiz. Bu ise kendinizi,6zellikle beyninizi gok verdiginizi sanmaya 96tUrmesin sizi. Ashnda bu ig iqin beyninizi daha qahgtrrmamrEsrnz. Ben-

ce beyniniz bu i$lere kapah. Gele-

;ffi1$:ruf;n,:':#S',iiY

sa, bu dwumu aqmk zorundasrnrz. En 6nemli devrimci geliqme budur, Olaylar ve sorunlar kaqrsrnda sizi baSararniv noktaya getiren durumu aqtrnrz mr, bunu yerle bir ettiniz mi, bilin ki en btiyUk qabayr sergilemig, en onemli olana ulaEmrgsrnrz. Kendinizi bu temelde kararlaEtrrmahsrnrz. Sonucu bdyle aldrysanrz, saQa-sol4 guraya-buraya yUklenin; her alanda gdrev listlenin. Tabii kendinizi b6yle agamaya getirmiqseniz bu olmah. Gerqeklik de budur.

Kigilik kontrol edilmezse, dehgetli sonuglara giittiri,ir $imdi baqka sorunlar da

tartrgrlabilir. Ben hep buna ydnelme geregini duyr.ryorum. Bir siyasi duruma karErhk vermek, hatta oldukqa belirlenmiq taktik hedeflere y6nelmek komple kiqilik ister, B6yle olmayrnca Eimdiye kadarki durumlar tekrarlanrr. Biltirn alanlarda kigilik kesinlikle kontrol edilmezse, gUntimtiz koEullarrnda dehgetli, kaybedici sonuqlara rahathkla gdtilrebilir. Yani kiqilik 6yle olduktan sonra ondan her qey beklenir. Bu nedenle kigiliklere gdz-kulak oluyorr.rz. Gelinen diizeye bakrldrgrnd4 ordu kurumlagmamrs, parti kurumlaqmamrq, tersine ahgrlagelen bireysel tarz egemen olmuqtur. Hem de bu kendisini, en acemi bir gekilde, her tiirlii gerilikle, sapmalarla yaqatacak tarzda siirdi.jrUyor. Baqtan beri, eQer ahnan bir gdrev vars4 en azrndan fazla hata yapmadan iEleri yoluna sokarlar diyordum. Fakat gelinen agama, savag gerqekligimiz bunun boyle olmadrQrnr g6sterdi, Bunun nedenlerini kapsamh anlamaya ve qare bulmaya qahgryortz. Bir Kiirt kigiliQinin aqrga qrkarrlmasr ve mi)mkilnse yaqatrlmasr ancak bdyle olabilir. Sdz veriyorsuntz, ama bu sdzUni.ize baghhQr ve baEarma azminizi zayrf gori.iyorum. lyiniyetlisiniz ama zavalhsrnz. SozUnizii hayata geqirecek gUqte deQilsiniz. GUq yetersizliQiniz var, kiqilik yetersizliginiz var. Sizi nasrlyeniden doQru yaSam yoluna sokmahyrz? PKK yaprsr, bazr yeni adrmlar atarken, bu sorulara cevap vermek zorunda kahyor. Ben yanhq d iigiiniiyorsam, dogrusunu ortaya koymahsrnrz. Benim iddialarrm qok agrrr olabilir. Tartrgmaya da sunulur. Zaten iddialarrmrn gtiqliililQil s6z konusu olmasaydr, durum daha farklr olurdu. Sonuca g6ti.iren qabalarr ti.im gi.ictimle si.iriikleyen benim. Bu doQrultuyu, bu qizgiyi yiirUten iyi geligmeler bu gabalar sonucudur, QoQunrzun iqinde bulunduQu durum ise, deQerlere deQer katma degil, degerleri kemirmektir. Geligen savaS, geligen militanhk ister. Militanhk diizeyiniz, belki beq yrl 6nce qok iyi ig yapardr, on yrl 6nce mi.lkemmeldi, fakat yeni

siirece g6re gok yetersiz. Siirece cevap veren militan ve hatta sonrasrna yeterli olan militan geliqmiyor. Qok aqrk ki, bizi bugtine zaferle kapatacak militan lazrm. lqte onun nedenini nasrhnr burada bulamryonz. Kendimize sorahm ve yantrnr tam verelim. Kendinizi, benden daha fazla feda etmek istiyorsunrz. O zaman bu ige yanrtrnrz tam olsun. Durumunu qok mu k6tii, iflah olmaz bir durumda mrsrnrz! bilemiyorum, Gerqekten qok kdtiryseniz, tedavi etmeliyiz. lnsanlar bu kadar ruhsuz olmamah.'Benden adam olmaz' dememeli. Biz bunu da tersine geviren ve ispatlayan bir hareketiz. Egitimle aldrklarrnz acaba bu dediklerimi karqr-

layabilir mi? Biz daha sonug

alrcr

olmak igin neyapabiliriz? Ne zayrfhklannz ve hasta[klarrnrz varsa soyleyin. Sizden de adam grksrn Size

gi.wenmeliyiz ve yola, qizgiye sokmada baEarrh olmahyrz. Yani, adam olmakta srarh olmahsrnrz. Yi2eysel ve kendini aldatma biqimindeki bir durumla savaq cephelerine gitmemelisiniz, yazrk olur- Hiq olmazsa yakyanya baqarrn. Oli.lm her zaman var. Dii,qman da zaten sizi rahat brrakmaz, Diigmanla her boydan savagr baqanya gcitiirelim. Bu yedirir de, iqirir de, yaEatrr da umutlandrrrr da. gururlandrrrr da... Niye bunu tercih etmeyelim! Kiqiliginiz niye bunu bagarmryor? Ne engelvar? Hangivazgegi lmez gkarrnz var? A,qmayaca$r nrz ne geriliQiniz var? Sanmryorum,

"...Qok kitklti bir diinfigfime inarun; ki biz inantyoruz. Sahte ya?am

tutkulannt

ezdik. Biraz da fetihgi olun, tuttu$unu koparan olun. Sanki

firnaklannrut sdkmtigler; hepinizin durumu adeta firnaklan siikii lm iipl erin d u ru m u

gtbi. Thbii tunaklannrn

paftiye depil, dligmana gegirin. Biz demiyoruz

istanbul'u fethedin; bizim sizden istediEimiz,

kendinizi fethedin..."

6yle vazgeqemeyeceQiniz hazineleriniz olsun. Hayrr, her tarafrnz soki.ik-ddki.ik iqinde, bitmig. Oyle sevdalanrlacak qok az geyiniz var. Fethedilecek qeyler daha fazla. Biz, her qeyi fethetmekle kazandrk. T0rklere bakalrm, TUrk egemenlerine bakahm. Anadolu'ya geldiklerinde igne ucu kadar bir Eeyleri bile yoktu; bir tarlalarr, bir koyleri ve bir qehirleri yoktu. Ama gimdi, Anadolu'da her Eey Ttlrk eg.emenlerinindir. Bunu nasrl yaptrlar? Once akrnolarla girdiler. Bizim bir geyler yapmak igin debelend igimiz Qddrran'da Malazgirt'te onlar en bUyi.ik savaElarr verdiler; 6nce buralarr fethettiler, daha sonra istanbul'u fethettiler. Her qey onlarrn. Peki sizin bir Eeyiniz var mr? Bir iqiniz bile yok, ig bile bulamryorsunu. Hastahkh bir kiqiliginizden bagka hiqbir Eeyiniz yok. Bu da gerqek. Onun iqin diyorum ki, neyi bekleyeceksiniz! Hiq olmazsa size, yaqamrnrzrfethetmek gibi bir rol di4mekte, Oyleyse fethedin! O kadar insan igsiz-gijqsiz sokaklarda yrQrlmrg duruyor. lnsan bu tabloya bakar ve dehqete kaprlrr. Buna nasrl tahammirl ediyorsunu? Nasrl bdyle yaQryorsuntrz? Dehqetle karErlanmasr gereken duruma, soQuk su

iqer gibi bakrp gidiyorsunu.

Tabii,

boyleleri sorumluluk sahibi olamaz. lgte siz, burada kaybediyorsunu. Amansrz olunmasr gereken yerde, mutlak fethedilmesi gereken yerde orah bile olmuyorsunuz. Bedavadan elinize kim ne verir? Bir isteyin bakahm, size bir Eey veriyorlar mr? Oyleyse, fethetmek zorundasrnz.

Halk evladrna dtigmek yaktgmaz Son yrllarda geliEen bir hastalk

d4 dtrgmandan alamadrgrnrzr partiden alma bigiminde ortaya grkryor. Bu da gerqekten tehlikeli bir durum ve buna iyi parmak basmak gerekiyor. Zorbela bir araya getirdigimiz savag ve devrimci ya$am olanaklarrnr bireysel yagam imkanlarrna qevir-

mek istiyorsunuz. En tehlikelisi de bu. Bunca yrldrr ben bu olanaklarr, siz daha iyi savaEasrnrz diye hazrrladrm. Fakat siz ne yapryorsunrz! En amansz anlarda, tarihi rollerin oynanmasr gereken yerlerde yan gelip yatryorsunr.z. Ornegin bir karargah, en tarihi roliinti oynamak, baqarmak ve ordulagmayr saglamak durumunda olan bir yer. Fakat durum ne, onlar ne ile ugraqryor! Kiqilikleriniz sava$a gdre formasyon kazanmamrg; savaga aq deQil, tam tersine ucuz yagana aq. Ashnda bundan kaybed lyorsunuz. Zindan qrkrqhlarda bunu biraz daha yakrndan g6rdtik. Ozellikle bazlarr sava.ga degil ucuz bir yaqama 96z dikiyorlar. Belkiyaqama susamrgtrr.Ama bu qok yanlg. Bu yaklaqrm bdylelerini d(zene kul-kdle olmaya gdti.irijr. Oysa qu anda bia sadece savaqla doyabiliriz. 'Bugi.inii de kurtardrm' felsefesi nereye g6tiirm[ltUr? Qok basit bir tatmin olmaya gdtiiri.ir ancak. Ve hele de bu partinin degerleriyse,

qok kokuEturur. Maalesef Eu anda durum bu. "Di.j,qmandan kopararak yagarrz" biqiminde deQil, "partimrzden bir geyler kopararak yaQayacaQrz" diyorlar, Hikaye Eimdi bu. Tehlikeli bir hikaye. Hepsi de, "en iyi particilik budur" biqiminde yapryor. Benden daha fazla da kendine layrk gdr0yor. Bu deQerlerle b6yle yaganrlmaz. Eger komuta diyorsanrz komuta dilzeyiyok;yine teori ve tecrube di2eyi de yok. Ben bunun b6yle olmadqmr her bakrmdan ispatlayabi lirim.â&#x201A;ŹQer gergekten PKK'lileqme ve komutanlaEma d iyorsanrz, bizi m s6ylediklerimizden mutlak sonue grkaracaksrnz. Yani ikiyilalil olmaya gerek yok. Yapamryorsanrz alqak g6niilliice itiraf da edebilirsiniz. Ama 'Vanm, bir geyler yapabilirim" diyorsanz, bu s6zi.rntlzde de samimiyseniz, birbirimizi aldatmayalm, Qeqitli yetkiler, olanaklar, sorumluluklar val kullanamryorsuntlz. Halbukitam tersi olmahydr. Qok srnrrh olanaklarr kaprp, onlarr on kat irretmek gerekiyordu; doQru tutum buydu. Bana bir verildimi, onu krsa bir slirede on yapanm. Benim iqin yapmryorsunrz. Yani derrimcilik diye bellediginiz, kendinize yakrqtrrdrgrnrz militanhk iqin bu boyledir. Eger bdyleyseniz militan olabilirsiniz; partinin bir temsilcisi veya


bir gcirevlisi olabilirsiniz. Aksi halde yalan olur, aldatma olur. Stradan, basit bir savagqrlrk da bu amaq Qerqevesinde yiiri.ir. Bu savaga boyle hUkmetmeliyiz. Ben daha fazla aqmak istemiyorum.

digi buydu. Kiqilikler

srfrrdan bagla denseydi ne yapardrnrz? Veya halkrn bir evladr olarak, herhangi bir sahada tarihi bir sonuQ al denseydi ne yapardrnrz? Alabilecek miydiniz, yoksa daha iki adrm atmadan di.igecek miydiniz; halk ev-

iaerinde dtizen kaltp' lat lazla etkili olmasrn. PKK formasyonuna kesin ulagrlmah' dr. 12 Eyli.il veya bir bi.lti.in olarak cumhu' riyet ideolojisi, kigilik qekillenmderi tehlikelidir. Vebadan kaqar gibi kagrn bunlardan. PKK kiqiligine ydnel'

"... Standart olmaktan, dolaytsryla diizenin kaltplanndan kuttulamryorsunuz. Bu nedenle gok garptksrntz. Yiire$inizde de btiyfiklfrk yok. Eylemiyli ve diliyle ses verenler kendilerini pek dinletemediler. NiteHm bir orkestra gibi defiil, sivrisinek gibi ses g*anyorcunuz. Benim giizlemim, izlenimim bdyledir. Yani sesleriniz, sivrisineklerin saldtnstnt, hticumunu antmsattyor: Kulaklan ttrmalayan rahatstz edici bir ses..." Ashnda qok y6nlii aqabiliriz, ama ozi.i konul mugtur. Askerileqiyorsunu,

siyasilegiyorsunrz, di.iqUnce ve ideolojide bir seriye kazantyorsunw. Bunlar, bu gerqevede olur. Burada her qey altiist olur, tepetakla olur. Dogru hedefle, do$ru yUri.ryi.jqle yeniden kim kazanrrsa. o yiiri.ir gider. Bunu boyle anlayacaksrnz. Genqsiniz, fazla yorulmamrEsrnrz. Bu temelde bagarmak en iyisidir. Burada l3 yrhmrtamamladrm. Done dolaEa yine aynr geyi tekrarlamak zorunda kahyonrz. Hig kimse bana. "kendini b6yle qalrgtrr, b6yle yi.rriit" demedi. Bana emir-buyruk verilmedi, imkan frrsat da verrlmedi. DUEiindtjm, buluqturdum, bir araya getir-

dim, yaptrm, e$ittim ve

yiiri.jttUm.

Oysa sizin iqin her gey hazrr. Hedefler de belirlenmigtir. Buna ragmen 'ltrriryemeyiz" diyorsantz, bunu nastl kabul edebilirsiniz? Peki ya sizlere

ladrna diiqmek yakrqrr mr? Biz bu kadar amansrzh klarda baEardrQrmrza g6re, biraz diirtist yaklagrrsanrz, partimizin bu politikasrna sciyledigim qerqevede biraz dikkat ederseniz kesinlikle benden fazlasrnr bagarabilirsiniz. Sormak gerekiyor, brrakahm benden fazlasrnryapmayr, benim yaptrklarrmr rsrarla bozmakla nereye varrrsrnrz? Size boyle bozma iEinr, geriletme igini kim verdi? Hiq olmazsa kendinizi saQlama aIn. Gdrtiyorsunu ki, durumlartnz qok dikkat qekicive onu mutlaka di.ueltmek istiyorum. Onderlik hatttntn ve yagamrnrn nasrl olmasr gerektiQine dair dogru ce/ap verme( savaq cephesinde hedefleri par.Sa parAa dUgi.irmekle mi.imkirndiir. Onderlik hattrna ve yagamrna da ancak b6yle ba$h olunabilir. Bunun drqrndaki her yol sahtedir, her pratik sapmadtr. Dediklerim sanrrrm anlaqrhyordur.

Fetihgi olun, tuttulunu koparan olun Sizde bu gUg yoksa gorev istemeyin. Qi.lnkil g6rev istemek qok 6nemli. Her qey size bagh. Qok kdklU bir dcinUgi.ime inantn; ki biz inanryorw, Sahte yagam tr.ftkulannt ezdik, Biraz da fetihqi olun, tuttuQunu koparan olun. Sanki ttrnaklartntzt sokmi.iEler; hepinizin durumu adeta trrnaklarr sdki.ilmi.iqlerin durumu gibi. Tabii trrnaklartnrzt partiye deQil, di.igmana gegirin. Biz demiyorrz lstanbul'u fethedin; bizim sizden istediQimiz, kendinizi fethedin. Bu da yeter. Siz devrimcisiniz, ashnda fethetmeniz gerekiyor. Kendi yakrn gevresinr fethedemeyenler bile var. Kendi arkadaqrnr bile kazanamayan adam partililikten bahsedebilir mi? Kendinizi o kadar kr zayrf krlmrEsrntz. Ne' reden geldi bu kadar zayrflrk, anlamadrm. Niye bu kadar diiqmirgsUnUz. Kendini brle yijri.rtemez kadar zayfi

bir

kiEilik...

En geligkin olanlarr bile serbest brrakryoruz, hata igliyorlar. Demek ki,

qok tehlikeli. EQer her biriniz bu durumlarr agamazsanrz, unutmaytn ki bir daha elinize bu frrsat geqmez. Tepe-takla gidersiniz, yazrk olur. Bir an 6nce bi..rti.in g6ziimlemelerden qrkaracagrnrz sonuQ, bu fethedici tarza ulaEmaktrr. Ciddiye almayanlar var. Yirmi yrldrr ciddiye almayanlar

var. Koti.r! Bazrlartnz gengsiniz. Qok

ykeysel agabileceQinizi sanryorsuntz. Yanlrg! Ve PKK'nin elinden de kurtulmak, ancak di.igmanrn tam zaferiyle miimktrn olur. Diigman datam zalere ulaqtr mr, herhalde PKK'den daha k6ttisiinU yapar size. Piqmanhk yasasrna da gi.iveniyor deQilsiniz herhalde! Onderlik yUrUyor, hepimiz yi.irtiyorrz... Ama burada bir yanrlgr vardtr. Benim yUriimem, mr.rtlaka hepinizin yi.iri.jmesi anlamrna gelmez. Benim bu iglere onderlik etmem, hepinizin dnderlik etmesi anlamrna gelmez. Tam tersi sdz konusudur. Ben ne kadar kusursrz gahEmaya mecbursam, siz benden daha fazla mecbursunrz. Kusursu galtqma, kabulUmkdUr dedigimiz qahgma benim iqin ne kadar gegerliyse, sizin iqin de o kadar geqerlidir. Biz bu temelde s6z ve gUven istiyorrz. Onderlik dahilinde ytirUmeyi bilemiyorsanz, baqaramryorsanz, sdylediklerim bu anlamda hayatidir. Vne donem gok 6nemli, yine savag gok yakrcr, gcirevlerin fethi mr.rtlak gerekli. Siz de bu temelde mutlak baqarr dahilinde yi.iriimelisiniz. Bunun igin bu gi.inler de iyi deQerlendirilmeli; sonuQ alabilmeliyiz diyo' rum. Baqka qareniz de yok.

Artrk yenilgili ruh halini sorgulamanln zamanldlr Zindanda olanlara da qrkanlara da gunu hatrrlatmak istiyorum: Benim kendimi nastl yaqattrQrmr fark etmek istemiyorlar. Zorbela onlarr yagattr$rmr hatrrlamak istemiyorlar. PKK, igleri biraz ayaklarr izerinde yUrirtebilecek bir duruma geldikten sonra bunlar d4 'ashnda biz yiiri.lyebiliriz' diyorlar. Onlara yanrlgr iginde olduklarrnr sdyliiyorum. Onemli noktalarda yenilgiden 6teye yaqadrklarr bir durum yok. $irndi parti biraz ayak-

larr izerinde yOriidUQU iqin biz daha gok iizerlerine gideceQiz. Ama bunu usizanlarnamakta rsrar edenlere de, lerin durr.rmu yenilgi durumuydq gegmiqte filan noktada yenilgiyi yaqryordunrz' diyecegiz, Yine Tilan yerde senin gaban yenilgiden baqka bir qey getirmedive sen bunun i..izerine kendini inga etmigsin' diyecegiz. Tiim bunlarr neden gimdi s6yli.iyorum? Sizleri bugiine kadar bdyle getir-

mekten ve bunu 6' ziimsemekten qekinmeyin.

$imdiye kadar bll' ti.ln anlattrklarrm, bu bijytik tecrUbe biriki' minisize bir kez daha izetleyrp anldnek igin' di. Qok gereklil Ya' gam qok acrmasrz;

ona doQru yaklag' mazsanrz, gengli$ini'

ze yaztk olur. Zaten gogu arkadaq qehit olmug, acr duyr.ryoru, PKK aEkrna yola gtkmrg, ikinci giin devril' mig. Bu nedenle, bu tecrUbe birikimini size gok yo$un ve gok krsa bir siirede vermek istiyorrz, Bagka qaremiz de yok. Evet, bu konug-

mek doQru mu, deQil mi? Herhalde dogru. Yani sizi hata iqinde boQmak taktik olarak doQru olabilir miydi? Srrtiisttl brrakmak herhalde dogru bir taktik degildir. DUgman sizi zaaflarrnzla hatalarrnrzla bitirmek istedi. Tabii ki, benim g6revim de blrtirn hastahklarrnza raQmen sizi buraya getirmekti. Bu da en dogrusu. $imdi hesap sorahm. Nasrl yaqamalr, yaqanan savaqgrhk nasrl egemen krhnmah? Siz buna doQru gelin. $u anda benim en gok yi.iklendiQim husus bu. Tam da son hrz ytiklenme zamanr... Yenilgili ruh halini, yenilgili dokularr, yenilgili her tUrlU psikolojik davranrglarr, dliqtinceleri, tabularr, ahqkanhklan sorgulamanrn tam zamanr. Uzerinize biraz yi.iklensek, ashnda son durumumu sizi ayaklarrnrz i.istiinde tutacak kadar gi.iglii. Kritik bir qey deQil yani. Qi.inki.l iddia sahibi olmugsunrz, giig kazanmrqsrnrz. Bunu daha da giiglendirmek igin sorgulamanrn zamanrdrr diye diiqi.inUyorum. Eger siz bir komuta tarzrn4 6nderlik tarzrna '!anm" diyorsanrz, her ti.irlli gdrorlere yaklaqrmd4 bunun y6netiminde ve qabasrnrn yeterliliginde, tazrnrn koparrcrhQrnda ya$arsanrz, ancak doQruyu yakalayabilirsiniz. Bu hepiniz igin geqerli. Adam olacaksanz bu temelde olun. Kendinize saygryr yitirmiqseniz, baEka tiirlU gidiqata frrsat tanrmamahsrnz. Al gakgdn0l i.i olun, Bagarrya gdtiiren ruh haliyle di.iqiJnce giiciine ve militanca vuruq tarzrna ulaEmaya layrk tutumunu giigli.i olmah. Diigman yenilgiyi layrk gcirijyor size. Ashnda kendisi ucubedir yeryi.izi.inde; bunu gormi.iyor, size layrk gdrilyor, Diig' man b6yle ise, senin de nasrl olman gerekti$i agrktrr. O aqrdan "silahtmt' kullanamadrm, silahrmt dtiqiirdiim, orgtiti.i iyi egitemedim, drgirtii gahqtrrmadrm'demeh benim aqrmdan en biryiik suqtur. Bdyle tutumu olanlara kargr en biryi.ik tavrr ben aldrm. Neden? Qtinkti dt4manrn kendisine layr k g6rd tig0ni.i gdremiyor. Burada yaqama kastediliyor, bir caniden daha k6ti.i bir durum yaqanryor. Cinayet nedir? Kigiyivurmak mrdrr sadece? Agrr yetmezli$inle onlarcasrnrn katledilmesine yol aqryorsan, duI

rumun kotti. Bu anlamda qogunraun yaqamr katilliktir. Neden halen size bu kadar iyi muamele gosteriyoruz, bunun da farkrnda degilsiniz. Yagama kargrsugu bdyle bi.iyOk olanlarrn, baEka bir gey ummamalarr gerekir. Ama parti iginde, "hiq mi hakkrm yok" biqiminde gikayet etmeniz dogru degil. Bir kere sen doQru bir duruqa geqtin mi ki bir geyler istiyorsun? Yaqama kargr saygryr bile g6s-

terdin mi ki, kendine karqr

saygr

istiyorsun?

Bunlar gerqek sorunlardtr. Benim daha baqtan beri kendime sorduQum sorulardrr. Yagama kargr say-

grh olabildik

mi ki

bagkalartndan

mamda geligmenin dzijne iliqkin deger' lendirmeler yaptrm. Bence temel yerlegtirilmesi gereken esas budur, Kigiliklerinizin bu temel dahilinde gekillenerek gi.ig kazanmasr her geyden 6nemlidir. Geqmigte birqok baqlangromz hatah kiqilikler temelinde ol' mugtur. $imdi onu di.izeltmeye qahSryoruz. Artrk buna gtig de yetirilebi' lir. Savaqr kabul etmig bir topluluQrz. Partimizin bUtiln militan ve savaggrlarr sonuna kadar savaqmayr kendine kabul ettirerek cesaretlive kararh bir yaprya sahiptirler. Fakat iEe nasrl ve hangi gtiqle baqlamalarr ge' rektigini ihmal etmigler. Hatta yenilgiye rahathkla gdtiirebilecek birgok tutumu iglerinde barrndrrmtglar. BaSta en eskiler olmak i.zere, tabii ki,

Baganya giittiren ruh haliyle diigtince giicrtne ve militanca vuru1 tarztna ulaEmaya laytk tutumunuz gfiglii olmah. Diigman yenilgiyi laytk giirtiyor size. Ashnda kendisi ucubedir yeryiiziinde; bunu giirmiiyo4 size layrk giirtiyon Diigman biiyle ise, senin de nastl olman gerektifii agrkttr. O agtdan usilahtmt kullanamadrm, silahtmt dtigiirdiim, iirgfitti iyi e$itemedim, iirgiitii galtptrmadtm" demek, benim agtmdan en btiyfik sugtur. de saglam

saygr isteyelim? Kendimizi tanrdrk

yeniler iqin

mr ki, bagkalarr bizi tantsrn? Kendimize saygr gdsterdik mi ki, bagkalan

son derece belirleyicidir, Partinin

bize gdstersin? Kendimize fayda' mrz oldu mu ki, bagkalan bize zarar vermesin? Kendi kendimizi vurmaktan ahkoyduk mu ki, diiqman bizi vurmasrn? Ti.im bunlarda zayfsrnz, yitiksiniz. iqte doQruya gelme dedigimiz hususlar burada kendini bi.iti.ln agrkh$ryla gdsteriyor. Sorunlar gergek ve yatrcrdrr. Q6zirmtinde de belli oranda umutlu olabilirsiniz. Ben s6z vermiEim; ne kendimi, ne de sizleri aldatrrrm, Sizin gocukluklannrza da aldanmam. Dogru s6yledigime eminim. DoQrularryakrcr bir bigimde size dayatmak sanrnm en olumlusudur. Yoks4 \ay yoldaglar yorulmuglar, yrpranmrqlar, biraz da yumr4ak yaklagayrm' bigiminde davranqrn ne anlamrvarl Gonli.inizil okqarnak do$ru olabilir mi? Belki gogunuun baqlangrqta bekle-

baglangtg

bi.itUn qabal arryla muazzam gitglenip, layrk olmanrn ve onunla bfi.jk galrgmanrn imkanrnr elde edeceksiniz. Belki sdylediklerimde eksiklikler olabilir, fakat tartrqmalarla i.izerinde daha da yogunlagarak kesinlikle baqaran ve fetheden bir tarzr iyi tut-

tuabilirsiniz.pala

yrpranrnamrq 6zel-

likleriniz, g6ngliginizin verdiQi ener'

jik durum, savaq hedeflerine

yUrij-

mede sizi bizden daha fazla bagarrh krlabilir. Ve dedigim gibi, bagka bir yagam segene$iniz de yoktur. Biz gimdiye kadar zorbela buraya kadar getirdik, zorbela yagattr k. Partiyi daha iyi savaqabilen bir aqarnaya getirdik. Bundan sonra da eskinin her tiirli.l yenilgiye agrk tutu' mwru kabul etmeyecegiz. Do$ru derrimcitutumumua bizi her zamankin' den daha fazla bagarrh olmaya q6t0' recektir.


t"*.rrr3

il

PKK Genel Sekreteri Abdulhh oCALAN yoldag de[erlendiriyon

Komple devrimcilft, komple kiqilik ister Sizi yaqama qekerek, ona doQru tarzda yaklagmanrzr saglamaya qahgrrken epey zorlantyor.E. lhanete u$ramrg, gaflete dalmrq; gdziini.i en hainane, en gafilane bir temelde aQmrq ve bdyle brlyiryerek yetigmig kigilikleri insanhk, dzglirli.ik ve namrJs-onur yoluna kolay qekemiyorrz. Bu nedenle kaytarmacrhQr, kurnazhgr, hrrsrzhgr ahlak edinmiq bir ye-

tiqme ve yagam tarzrndan

hakkrn,

adaletin ve doQru emeQin sahibi haline getirmek epey zor. Beyinsizligi, uyumsulu$u yine bu temelde yagamrg olanlara biiytik emeklerle, uyarrlarla katkr sunmak, aynr nedenle zor. Bunlardan dolayr tabii ki, sizleri de denvrimci bir konuma getirmek kolay olmayacaktrr. Bunu biraz daha anlamak gerekiyor. Hele her Eeyin yaprak gibi savruldugu, yine basit tutkularrn, giidlilerin ve qrkarlarrn bile gemlenemez olduQu bir ortamdan sizleri zorluklarla dolu bir ortarna gekmek, savagtrrmak qok zor bir uQraqtrr. Dolayrsryla b6ylesi bir ortama geldiQinizde kendinizi konrqturacaksrnrz, engel i.lsti.ine engel koyacaksrnz, anlayrqsrzlrk gdstereceksiniz. lgin dofasr geregi durumlar biraz bdyledir, QirnkU b6yle yetigtirilmiqsiniz. Aynr zamanda zayfsrnrz, qaresizsiniz. Bu nedenle qok a$larsrnz, gikayet edersiniz, elinizdekini atarsrnrz ve krrar-ddkersiniz, kolay teslim olursunuz. B6ylece partiye de, diigmana da, ortama da yenik di.igersiniz. Sonuqta kavga zayrf geqer. Bu da yanlgtrr. Bi.lttin bunlara raQmen dogruya d4 namusa d4 ozgiirliiQe de, her qeye de geleceksiniz; bunlarr kabul edecek bir durumu yakalayacaksrnrz. Ya bu di.inyadan gidersiniz, ya da kendinizi bu duruma ulaEtrracaksrnz. Bunun baqka qaresi yok! $u durum kagrnrlmaz gibi geliyor: Nereye gideceksiniz ve hangi bahaneyi gdstereceksiniz? BUttin bunlar sizin igin kapanmrqtrr, Bu agrdan onurlu bir gekilde saga-sola aldanmadan, hatta gerekirse en zorlu savaSr vererek yol agacaksrnrz, Yoksa kimse ne size merhaba der, ne size bir ekmek verir, ne de size bir hirrmet g6sterir. Bu tr.rtumunula yi.z yrl da yUrUseniz, sonug yine aynr olacaktrr. Kendini aldatmaya numara yapmaya aQlamaya ve szlamaya ne gerek va1 ne de bir deger verilir. Yaprlmasr gerekeni erkenden anlar, adam gibi yaparsanz, kendiniz igin en yararh olanr yapmrE olursunuz. Yaqamrn nasrl kahredici oldugunu, nasrl bizi kazanmak zorunda brraktrgrnr ve bu ydnlerle nasrl savagmak gerektigini ne kadar erken 96riip, gereklerini yerine getirirseniz,

bu hepiniz rgin en doQrusu olur. Nazlanmaya, r.ftanmaya ve kiismeye gerek yok. Sizi kimse bdyle kabul etmez, srrtrnda

da tagrmaz. Benim

sizi bdyle kaldrrmam4 yiirtrtmeme aldanmayrn. Nitekim nasrl bir kigilik oldugum halen tartrqrhyor. Ozelliklerimiz farkhdrr. Biz tahammlrl ederiz, kaldrrrrrz da baqka bir qare de buluruz, ama bu demek deQildir ki her yerde, her zaman igler bdyle yi.iri.ir. Tabii igler bdyle yiirlimediQi zaman aQlarsrnz. Bagka ne yaparsrnrz kil TUrk jandarmasr nasrl sizi hazrrola geker! Ana-avrat sdver, siz ise "ne gizel konugtun" dersiniz. Elinizden bundan bagka bir gey gelmez. Evet, gergegimizi gorelim! Sokrates bile kendini tanrr sdzci.igti ile biiyi.i'ttil. En eski bir gariplik de Eurada: Kendinizi rahat ve normal bir diru,.,yum" zeyde tr.rtmayr olarak g6ri.i-

yorsunu. Kendinizi savaqta da barrgta da boyle sanryorsunr.z. Sanki burnundan krl aldrrmaz tanrrlarla kargr kargryayrz. Bizim gerqegimizde trajik olan, iki kegiyi bile g0demeyecek adamrn qimdi dndedik sahasrna giriyor olmasrdrr. Agzr kanlr kurtlarla dolu bir ortamd4 fukara keqiler gider, goban kalrr. Kurt qobanryemez, habire kegilere yonelir. lgte siz dnderliQi de boyle anhyorsunrz. Bundan daha fazla anladr$rnrzr sanmryorum. Tabii her gi.in kendinizi gekiq orsle ddverseniz, belki kegileri kurtarrrsrnz, Qobanhk, en eski mesleklerden biridir. Ben gobanlan severim. O qobanlar, adam gibi olmanrz gereken di,izeyde insanlar. Bu dlizeye gelmeniz gok zor. Vne de ugraEahm; ugragmaya ve konugmaya devam edelim. Birbi-

istiyor, biz de devam ederiz, Nitekim igin yoldagqasr her giin parti iginde anlatrhyor, yaqanrhyor. Burada gerilemiq degiliz. Yeni ycintemler deneyerek daha da u$ragaca$rz. Yepyeni adaylarla uQragacaQrz ve mutlaka tarihi geliEmelere ulagacagrz. D6nemin bize dayattrgr, 0retici bir yagam degerini geliqtirmek ve si.lrdtlrmektir. Scizde ve eylemde yenik duqmeyeceQiz. Karqrhk vereceQiz. Birisi daha iyisiniyaparsa ve bizi inandrrrrsa makbul i.lmilzd i.ir. Elbette ki ortagagdaki gibi bir meydan savaSr kazanamayrz. DUzenli ordularrn gcirkemli zaferlerini de saglayamayrz ama degiqik bir savag t0rtinii geligtirebiliriz. Bu savagr d4 en az bunun kadar etkili krlacagrmrza inanryoruz. insan soyunun ender rastladr$r bir savaq tarzrnr

mryorsunu. 'B6yle ucw sdz s6ylerim", "aldatrnm", "kaqanm", "kandrfl unamussuzrtmn, "qikayet ederim", luk yaparrm', "kocahk yaparrm", "karrhk yaparrm" ydntemleriyle sonuq alabilecek misiniz? Ben uyarryorum.

Anlayan4 bi.ltiln PKK'lilere, bizi

iz-

leyenlere ve hatta di.igmanrmrza Eu-

nu hatrrlatryorum: LUtfen bunu iyi dtiqiinelim! Savagrn neresinde yer alrrsak alahm; sonuqlarrnr, yaptrQrmrz iqin ozi.inii birttini.iyle gorerek yaklaqalrm. Hesap hatasr olmamah! Bu ne kimseye yaragrr ve ne de gerqekgi olur. Sonucu belirleyen bu savaq, bin defa kahreden bir ortamdan gergek ya$ama qeken bir savaqtrr. En bi.iyUk haksrzhQa ugrayanr hakka qekendir. Yoldan qrkarrlanr dogruya qekendir. Mil'thiq qirkinleqtirileni gUzellegtirendir. SavaErn amacr budur.

biraz daha giiqlendirmeyi esas almryorsunw. Bu kesinlikle yanhgtrr ve baganya gotiirmeyecek bir yaklagrm tazrdrr, Gidilen alanlarda s6z konusu yaklagrm kendini daha da kdkleqtiriyor. Bunun nedenlerini hep kendimize soruyorw. Belki yaptrgrnrz qahgma sizi tatmin etmiyor am4 geqinip gidiyorsunr.z. Devrimci bir qahgma bu y<inlii eksiklikleri aEtrrmayr hedefleyen qahgma tarzrdrr. Bunun tersi, affedilemez bir kigilik pratigi olur ki, qogunuun yaEadrgr da budur. Soruyoruz: Bu ne biqim kigilik? Bu kiqiligi neden yaSryorsunuz? Bu kiqilik ne kazandrrryor size? Ruhunrzdaki, vicdanrnrzdaki bu sorumsuzluk, duyarszhk niye? Anlamryorum!

Oldukqa kendini koywermig bir Eilik sdz konusu.

kr-

Kimse bdyle yaEayamaz! Nitekim bu yapryla yaEamak miimktin deQil. Oldukga kendini gizleyip, parti sistemini yanrltarak yaEayabileceginizi mi sanryorsunu? Gaflet iqindesiniz! Oysa biz, korkunq bir qabayla uQragryorrz. Fakat buna kargrlrk sizin yaklaqrmrnrz dogru deQildir. Ciddi askeri-siyasi sorunlar karErsrnda

durumunu planh degildir. Gtiglil

".,.$akast yok bu igin. Gergek yapam yasail budun Hanrlt$tnrut buna giire yapm. Nitekim kimse sizi alacakaranltkta sava1a kaldtrmryon Qok rcrarh ve yo$un hazrrltklar sonucu sizlere savag gergegi hattrlahltyor. Thbii aynt zamanda karyilt$t da isteniyor. Kusur olsa, sizde olur. YaEamtn her alannda

iiyle bir iS mfieadele igindeyiz ki; mfrcadelenin yiizde 5'i diigmana karpt ytiriitfiltiyorria, ytizde 95'i de kendi saflanmruda yiiriitiiliiyon Kendimizi ytkarak yeniden yapma konusunda bir savagtm veriliyor. Sa$t-solu yakmadan, ytkJnadan iince kendimizi yakp yrkmah ve yapmaltytz..," rimize sorularla yonelme temelinde giini.imi.ize ulaEaltm. Bu en iyisi. Brkmadan, usannndan sizi nle r.graqalm. Belki kiylelikle sizi daha iyi savagtrrabiliriz. Madem ki, bunca yrldrr bu savagr boyle geligtirme ci.iretini g6sterd.ik, o halde gerisini de getirecegiz. Olmedik dah4 gerisini de getirecegiz, Aqrkga s6yliiyorum: Bu konular di.rqtindiirticii konulardrr, Er meydanrnr, qimdiye kadar oldugundan daha iyi doldurmaya qahqacaQrz. Dansr baqrnrza! Umarrm biraz savagrrsrnrz ve bu temelde yaqarnak istersiniz. Standart olmaktan, dolayrsryla dlizenin kahplarrndan kurtulamryorsu-

nrz. Bu nedenle gok qarprksrnrz. Yiireginizde de b[iikli.]k yok. Eylemiyle ve diliyle ses verenler kendile-

rini pek dinletemediler. Nitekim bir orkestra gibi degil, sivrisinek gibi ses qrkarryorsunra. Benim gozlemirn izlenimim boyledir. Yani sesleriniz, sivrisineklerin saldrrrsrnr, htlcumunu anrmsatryor: Kulaklarr trrmalayan rahatsrz edici bir ses... Tarihte gdyle olmug; benim k0qi.ik-burjwa kurnazhQrm veya ktiylli kurnazhQrm var' bigiminde herkes kendi srkrntrlarrnr dayatarak sonuq alaca$rnr sanryor. Parti iginde sivrisinek hareketi degil, orkestra hareketi olmah. Parti, anlayrgh sesl er, naQmeler bi.nUnl i.iQtid iJr. Ugragacagrz. En iyisiyine savagtrr. Madem ki bazrlarr bu igi yapmak

zorlayacagz. Bagarnnk iqin di4mandan daha qok sizlere ydneleceQiz. Yaqamaya hakkrnrz varsa yiiriirsiiniz, yoksa bir giinde d(4ersiniz. Bu, savagrn bir yasasrdrr. Bu savaq, yaSamasr gerekenle gerekmeyeni aqrQa grkaran temel bir araqtrr. Bizim de, bu savaga o kadar ihtiyacrmrz var ki! Benim yaptrgrm gtinli.ik gahgma, sadece ve sadece olmesi gereken ozellik ile yagamasr gereken ozelliQi bir an 6nce ortaya qrkarmaktrr: Olmesi gerekenleri hrzla cildiir, yagamasr gerekenleri yagat! Artrk parola veya savagrn bigimi budur. Buna gore yerinizi saglama ahn. Bunun igin gahqrn. $akasr yok bu igin. Gergek yagam yasasr budur. Hazrrh$rnrzr buna gdre yaprn. Nitekim kimse sizi alacakaranhkta savaga kald rrmryor. Qok rsrarh ve yogun hazrrhklar sonucu

sizlere sava$ gergegi

hatrrlatrhyor.

Tabii aynrzamanda karqrhgr da isteniyor. Kusur ols4 sizde olur. Yagamrn her alanrnda <iyle bir iq mi.icadele iqindeyiz ki; mi.icadelenin yiizde 5'i d i4rnana karqr yi.jrUti.ilfors4 yiizde 95'i de kendi saflarrmrzda y[irijtilliiyor. Kendimizi yrkarak yeniden yapma konusunda bir savaglm veriliyor. SaQr-solu yakmadan, yrkmadan 6nce kendimizi yakrp yrkmah ve yapmahyrz.

Soztimiiz anlayana! Fakat anla-

Kimse baqka tilrlii anlam biqmesin. Bu nedenle savaE iqin gereken gaba miithiq, yoQun ve keskin olmak zorundadrr. Nitekim sava$, bilincin ve yi.ire$in ayaklanarak zirveye qrkmrq biqimidir. Boyle yaklagrlrr, b6yle yaqanrhr. Sonuqlarr da gok getindir. YapacaQrmrz deQerlendirmeler gergeklige, savaq gerQekligimize sizi ulaEtrrmaya ve daha qok da bunun oni.inde engel tegkil eden ne varsa kaldrrmaya ydneliktir. Bunu mutlaka hem de ertelemeksizin baqarmak zorunluluQu var. Uzun si.iredir biz bu-

nun temellerini oturtmaya

qahgtrk.

Fakat buna ra$men, geqitli sahalar-

dan yi.irlimeyi bilmeme ve tokezleme srkqa yaganan durumlar oldu. Kabul edilmesi gerekeni esas almyorsuntz. Yiiri..ryiigiini.iz yetersiz ve oldukqa da qarprk. Ne istiyorsunra? Srradan bir ortaya atrlmak bile, insana gok gey yaptrrryor. Yrllardrr temel parti qizgisi altrnda vurgulanan talimat ve perspektifler dogrultusunda halen sa$lam bir komuta yilri.iyijgirne ayak uyduramayrgrnrzr kendinize sormahsrnz. Kigilik yaprlanmanrzda gok ciddi hastahklar var. Devrimcilegtirme gabalarrna gok az gerekli karqrhk veriliyor. Devrimci deQerleri, mevcut kiEiliginizin bir slisii, bir elbisesi olarak kullanryorsunu. Temelde devrimci kigilik iqinde erimiyorsunuz; devrimci degerlerle kendinizi

olanlarr da gonderdik, halen seslerisoluklarr qrkmryor. Rahat kogullarrn oldrrgu yere de gdnderdik, zor kogullarrn oldugu yere de gonderdik. TUmiintin benzer ozellikleri soz konusu. Qok iyi biliyorsunrz ki, yaptrklarrnrz donemi kurtarmaya yetmiyor; gijq veya zor durumu leyhe qevirmiyor. Halen de'Vanm" diyorsuntzl Bu yanrlgrya gcitUrUr. Haddinden lazla id' dia zayrfhQr var. Hedefe ulaqmada, kazanmada tutumlar qok olij goriini.iyor. Bizim onderlik tarzrmrza raQmen, pratiginizde boyle yapryorsunr.rz.

Bizim durumumtz 6yle

deQil.

Hayret ediyorum! Biz bdyleyken, siz neden tam tersi durumda oluyorsunu? Yani, en zor yaQama katlanryorsunrz, zorluklara goQiis geriyorsunrz, ama PKK kigilik tarzrnr kabul etmiyorsunu. Madem o kadar zorluklarr yagryorsunuz, o zaman PKK kigilik tazrndan neden yoksunsunrz? DaQrnrk mrsrnrz? Bu konuda kendinizi drgirtleyemediniz mi? Bu bi.jyi.jk hastahQratrn artrk. Sizin tarzrnza brrakrls4 bu igler durur. Muazzam davranrg bozukluklarrnrz olduQundan, boQulup gideceksiniz. Birkaq kdylti ve birkaq esnaf kurnazhQr belki bir Eeyler ahp gotUriil ama biryUk bir krsmryerle bir olup gider. Mevcut durumlarrnrzr 96z dniine getirdigimizde, bu boyledir. Yrllarrn ihmalkarhQrnr yaqryorsuntz. Bu yrllara, devrimcilikten baEka bir geyler de sokuqturmanrz qok k6tU... Soziimona bazrlarr egitim devrelerinden mezun oldu. Fakat sahtekarca, ikiytzl0ce bir kigilik kurarak... Tabii bu iyi olmadr. Niye ozlU olmuyorsunu? Neden ufak bir monte ile yetiniyorsunrz? BiiyUk bir yanhqhk! Bir elbise degiqtirir gibi bizden aldrklarrnzla yetiniyorsunw. Sorun; sabr, zemin ve zaman meselesi deQil. Zaten egitim sahalarrnr, miicade-

le alanlarrnr buna gdre

ayarhyo-

rrz. Nitekim sorunun da bu olmadrgr ortaya qrkryor. Ashnda diizenin yonttugu kiqilikler var. Vne diizenin her bakrmdan esir aldrgr, kolunu-kanadrnr krrdrSr, duyr.sunu-beynini kendine gdre defalarca bigimlendirdiQi kiqiliklerle karqr karqryayrz. Begikten giiniimiize kadar sanrldrgrndan daha fazla sizi b6yle yetigtirdiler. Bu, gok Devam 22. sayfada

139  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you