Page 1

A

.A

/ j,{

\'

SEBXWEBUI{ Yrl: 12

/

Sayr: 138

/ Hazian 1993 / 4.- DM

PKK'nin b0t0n iyiniyeline rc$men TC imho siyoselinilerk etmeyince otegkes sonuglondlve gimdi

sM$TIRMANIYOR PKK Genel Sekreteri Abdullah OCALAN yoldaq, ateqkes sijrecine iligkin iigiJncU basrn toplantrsrnr Bar Elias'ta 8 Haziran I 993 tarihinde gerqekleqtirdi. I 7 Mart I 993 tarihinde gerqekleqtirdigi ilk basrn toplantrsryla tek yanh olarak ateqkes si.lrecini ilan eden PKK Genel SekreteriAbdullah OCeLqN yoldaq, I 6 Nisan tarihinde yaptrgr ikinci basrn toplantrsrnda qartlara baQh olarak yaprlacak ikinci bir agrklamaya kadar ateEkes si.rresinin r.rzatlldrgrnr aqrkladr. Biz gazetemizin Mart, Nisan ve Mayrs sayrlarrnda

ategkes olayrnrn ne anlama geldiQini, hangi siiregleri agarak siyasi talepleri ileri sl]recek bir gUce ulaqtrQrmzr, miicadelemiz aqrsrndan iqinde bulunduQumuz d6nemin 6zelliklerini, diigmanrn durumunu, gegitli gUqlerin ateEkes si.irecine yaklaqrmlarrnr, birlik srirecinin hrzlandrrrlmasrnda oynayacaQr rolti, Tiirkiye halk gUqlerinden beklenen somut gdrev ve talepler vs. qok qeEitliydnleriyle kapsamh iqlemiqtik. Bu aqrdan yeniden deQinmeye

gerek gdrmuyorw. Bugilne kadar yazr lanlar ve basrn toplantrlarrnda ortaya ko-

nulan gerqekler her qeyi net ve somut bir biqimde izah etmeye, aqrklk getirmeye yeter gUqtedil zengin iqeriktedir. Bu konumwda ateqkes si.irecinin neden sonuqlandrrrldr$rnr, PKK Genel Sekreteri Abdullah OCAI-AN yoldagrn yaptrQr son basrn toplantrsrndaki agrklamalarla izah etmeye qahqacaQrz. I 6 Nisan I 993 tarihinde yaprlan ikinci basrn toplantrsrnda ateqkes sUrecinin uzatrlmasr qeqitli Eartlara baglanmrqtr. SavaEan iki giiq aqrsrndan ateEkes tek tarafDevam 4. sayfada

SAASTA DA BARISTA DA

7

TFER KU RDISTA,N' IN

Birqok gerqekleri daha bir netlikle giin yiiz[ine qrkaran, Ki.irdistan'daki kanh savaqrn nereden ve nasrl kaynaklandrQrnrtartrgma gdtiirmez bir gekilde g6steren, dolayrsryla ulusal kurtulug mticadelemizin lehine qok yonlii geliEmeleriya-

Abdullah OCALAI.I yoldaqrn deyimiyle, TC'den kaynaklanan

TC'nin savaq gUqlerine karqr saldrrrya geqmig ve bu temelde yiiriitiilen politika-

nedenler sonucu hilkmiinti yitirdi.

da yeniden askeri yan one qrkmrqtrr. Bu arada belirlelim ki, ulusal kurtuluE miicadelemizin bu aqamasrnda ateEkes sUreci ardrndan 6ne qrkan askeri yan hiq EUphesiz doQru, adilve gerqekqi bir qoztrme hizmet temelinde olacaktrr. PKK aqrsrndan si.lrecin bdyle bir seyir almasr bir zorunluluktur ya da ortada kalan tek seqenektir. PKK'nin geqen siireqte sergilediQi olgunluk, attrQr adrmda gdsterdiQi hassasiyet ve bUyUk sabrr gijcu, brrakahm soDevam 2. sayfada

Savunma iqinde bir misilleme hakkr olarak gerqekleEtirilen Bingol eylemini qok ikiyrieliice bahane gosteren TC'nin temizlik ya da imha operasyonlarrnr bUttln Kiirdistan'a pervasrzca yaymasr i.rzerine, PKK de zorunlu olarak ikr ayr agkrn siire boyunca stirdi.irdiigii tek yanh ateEkesi sonuqlandrrmak durumunda kaldr. $imdi KUrdistan'da ozgrirlUk kuwetlerimiz olan gerillalar da

PKK Genetsekreteri Abdullah

DIR

ratan ategkes sUreci,

6CAUU yoldayn halka gafinst:

CUru SAASMAVE BAgARMA GUNUDUR t

aa

rr

lr

Yurtsever halkrmz! I 993 yrhnrn savag hamlesine girerken, bu adrmrn hepiniz iqin bagarrlr ve olumlu olmasrnr diler, hepinize selam ve saygrlarrmt sunanm. Partimiz 6nculiJQundeki ulusal kurtuluE savaErmrnrn her zamankinden daha fazla yagamrnrza girdiQini ve sizleri savag alanrna qektiQini, zor da ols4 acr ve igkencelerle dolu da olsa bu yaEamrn onurlu bir yaEam olduQunu, yagadrQrmrz son ateqkes siireci dolayrsryla gok iyi g6stermig bulunuyorsunu. Biz, Eimdiye kadar partiyi ve gerilla ordumuzu hazrrlamak istedik. Bununla birlikte halkrmzrn cephesini de hazrrlamak istedik am4 bunun yeterince olmadrgrnr biliyorsunu. Halk cephesi, sizin cepheniz, daha qok kdyde, kentte, fabrikada tarlada bir yandan qahqrrken, diQer yandan da ulusal kurtulug mticadelemize yapabileceQiniz katkrlarr sunmaktrr. Bunun drgiltlenmesini ve eylemlerini benimsetmek igin qok qaba harcadrk ve bunun sonucunda i.llkemizin birqok alanrnda halkrmrza yaraSrr devrimci bir cephe ortaya qrktr. OlUmil gdze alarak ve her tiirlir iEkenceye katlanarak cephenizi gUqlendirme qabalarrnd an vazgeqmediniz. Serihildanlar, birttrn zorluklara raQmen giini.imize kadar geldi. Sizler de qok iyi biliyorsunrz ki, PKK ve onderlik ettiQi gerilla savaQr olmadan adrnzr bile aQzrnrza alamazsrnz. Geqmig tarihi biliyorsuntz; kendi kimliginizden bile utanryordunu. $imdi ulusal bir talep olarak Krlrt kimliQini, kendi savagrmrnzla adeta da$a taga kazryarak ve di4mana dayatarak kazanmak istiyorsunrz. Ardrndan di$er ulusal haklarrnzr almak, kendi kaderinizi tayin etmek demokratik taleplerinizi gerqekleEtirmek ve kendi idare tarzrnzr olugturmak istedi$inizi, meydanlara dolarak herkese gdstermek istiyorsunu. Bunlar qa$rmrzda ekmek, su ve hava kadar gerekli olan yagam kogullarrdrr.

Devam 5. sayfada

SE LATIIA

DII RIIYORDU ZAC NOSUN

sAF TttTAN IEH1TLER ORDUS)/NA YAZIS

I

7. 2

2. SAYFAIARDA


I

Sa*a

u

Heziren

s1*br"J

1993

DA BARIS-TA DA ZAFER KURDISTAN'INDIR SAVASTA a, Bagtarafi l. sayfada runun dolayh taraflartnt, belki de direkt muhatap gi4 durumundakiTC'yi bile gagrrtmrgtrr. Bu dnemle not edilmesi gereken bir gerqek ve yeni sijrecin trrmanarak savaqtnrn deQerlendirilmesinde mutlak anlamda baqvurulmasr gereken bir olqi..idUr. Geride brrakrlan btrtijn s0reqlerden daha sert, kapsamlrve nitelikli gegmesinin giiqlir zeminine sahip bulunan savaErn her gUne onlarca olay ve

yine onlarca hatta yiizlerce kayrp srQdrrmasrndan tabii ki brrileri sorumlu tutulacaktrr; fakat bu, kesinlikle PKK olmayacaktrr. Artrk eskisi gibi savaqa yaklagmak, bu savaqla ilgili bi.rtUn olaylarr ve olgularr bu temelde deQerlendirmek beraberinde ciddi yanrlgrlarr da getirecektir. Qok aqrk ki, bi.iyUk tahribatlara ve biryiik 6liim olaylarrna yol aqacak savagrn iki yi.irii'tUcU taraf olabilir, ama sorumluluk olumlu ve olumsu anlamda sadece bu iki girce ait olmayacakttr. Sorumluluk kapsamr geniqlemiqtil qiddet temelindeki bu geliqmeden etkilenen her birey, her kurum, her 6rgiit, her parti r

vb. gUqlerin hepsi qok ciddi bir sorumluluk altrna girmiEtir. Bu sUreq iqerisinde netleqen gerqekler vardrr: Savagan gi.jqlerin konumlarr fazlasryla aqrQa qrkmrgtrl hangi taraftn neyi isteyip istemediQi belirginlegmiQtir, hakh ile haksrz higbir qarpttmanrn g6lgeleyemeyeceQi kadar ayrrgmrqtrr.

Evet, KLirdistan ulusal kurtulug miicadelesinin onder giicti PKK, nedenleri iq ve drg kamuoyuna duYurulduQu gibi hakh temellerde politikasrnda yenrden silahh m0cadeleyi 6ne qkarmak zorunda kalmrqtrr. Krqkusr.rz 20 Mart 1993 tarihinde tek yanh ategkesi baglatrrken hayaller kurmamrq, koklii beklentiler iqerisine girmemig, bilinen amactndan vazgegmediQi gibi bir gevqeme durumuna bile aqrk kapr btrakmamrqttr. I 5 AQustos 1984'ten bu Yana kesintisiz bir qekilde stirdUrdUgi.i ulusal kurtuluq savaQlnr yeni bir adrmla daha bir ijst evreye stqratma adtmtnt atarken, bunu Kilrdistan sorununun gdztimiinde siyasal geligmelerin temeli haline getirme qabasrna girmiqtir. Aynr zamanda bu adtmr, Kijrdistan ve TUrkiye halklarrna onlartn qahsrnda dUnya insanh$rna dr.ryduQu saygr ve sorumluluQun vazgeqilmez bir gereQi olarak gdrmijqtUr. Genel Sekreter Abdullah OCALAN yoldaq bunun iqin iiq defa basrn toplantrsr di.izenlemiE, PKK'nin tarihsel ve gUncel geliqmeler temelinde sorunu nasrl insancrl bir yaklagrm iginde ele aldrQtnt, gereklerini nasrlyerine getirdiQini ayrrntrlarryla aqrklamrqtrr. Bu arada yaprlan btitiin aqrklama

ve degerlendirmelerde stirece

uy-

gun bir yaklaqrm sergilenmiE, her tahrik edici Usluptan kagrnrlmrg, tek yanh ateqkes sUreciyle birlikte g0ndeme gelen tarih-

tiirli.i

krqkrrtrcr,

sel frrsatrn sorunun k6klti qdziimtine saQlam zemin oluqturmasr iqin her tiirlti fedakarhk ortaya konulmuqtur. Sorunun direkt muhatabt durumundaki TC ise, K0rdistan'daki operasyonlarrnt durdurmadrQr gibi bi.iti.jn politik yaklagrmlarrnda ateqkes s0recini bozmayt esas almtqttr. "lmha" edebiyatrndan vazgeqilmemig ve bunun yanrsrra geniqlettiQi "pigmanhk yasasr"nt gUndemleEtirerek en onursrzca bir teslimiyeti dayatmrqtrr. Bu sorumsuzca yaklaErm sadece PKK ve Klrrdistan halkrna degil, blitlin insanhQa bir saygrsrzlk ve hakarettir. En sonunda ateqkes siireci bozuldu ve bu yerini sert miicadeleye,

gi.inltik yijksek bilanqolu savaga brraktr. Ategkesi ilan eden PKK oldu, buti.in giicUni.i seferber ederek bozan ise TC oldu. Qok kan ddktrlecek, qok insan olecek, biryUk tahribat meydana gelecek. PKK, bu duruma yol agrlmamast igin tek yanlr ategkes ilan ederken, TC buna gerekli karqrhQr vermediyse, bu siireci bozmaya qalrgtrysa, bu duruma ozellikle yol agmak istemiq demektir. Bunun bagka hiqbir izah tarzt yoktur ve bu kesin olan bir gerqektir. Dolayrsryla saQduyu sahibi olan herkes, ister PKK kurqunlarryla olsun, ister-' se TC'nin kurEunlarryla olsun 6len vezarar goren her insantn durumundan TC sorumludur. Herkes biliyor ki, savaq, btryi.ik yrkrm ve gerisinde brraktrQr biryiik acr demektir. Bunu isteyen, varhQrnr bunda gdren taraf da qok iyi ortaya qrkmrEtrr, TC ateqkes si.jrecini bozmayr hedefledi ve bunu baqardr. Fakat bu bagarrda kazanrm deQil, bi.ryiik bir yenilgi sakhdrr. Bununla ortaya qrkan en onemli gerqek, PKK'nin tartrQmasrz bir Eekilde bUyiik siyaset iistUnliiQi.lne sahip olduQu, TC'nin ise siyaset yapma giJcUne sahip olmadrQrve bu konuda bi.itUn yeteneklerini kaybetmig bir durumda seyrettiQidir, PKK ateqkes sirreci boyunca silaha baqvurmadt, attrQr adrmrn gereklerine uyum konusuna 6zellikle dikkat gdsterdi. Ancak bu, PKK'nin bu sUreyi boqa gegirdiQi anlamrna

gelmiyor ve ozellikle de b6yle anlaErlmasr gerekiyor. Bu adrm, b[]ti.tn olumlu-olumstz yanlart hesaplanarak, kazantmlart ve olasr kayrplarrriskleri dikkate altnarak gUndeme getirildi. Bu anlamda ateqkes siirecinin kazanrmlarr TC'nin tutumuna endekslenmedi. Sadece ateqkesin siiresi TC'nin politikasrna baQh kalryordu. Buradan da anlagrlacaQr gi-

bi s6mUrgeci-faEist rejim oldukqa zor durumda brrakrldr. Yine bu siire iqerisinde hiqbir yrlda olmadrQr kadar gerilla gijqleri iqin hazrrlrk yapma imkanr doQdu ve bu zaman kesiti

qok iyi degerlendirildi. Nitekim bu hazrrlrQrn sonuqlarr parQa ParQa ortaya qrkmaktadrr. PKK, biltl]n karqr-devrrmci qabalara, bunlann oluqturdugu bU,tiln zorluklara raQmen kazanmantn esaslarrnr yakalayarak onun politikasrnr uygulamaya geqirme gUg ve yeteneQine ulaEmrqtrr. Bu pratik yaqam iqinde defalarca dogrulanmrE ve sa$lam temellerde stirekli gUqlenme yolunda oldugu ispatlanmrqtrr. Dolayrsryla Bingdl eylemi ardtndan devletin en yetkili kiqi ve kurumlartntn "Giinah brzden gitti" ydni.tnde agrklamada bulunmalan her zamanki gibi boE bir tehdittir. Qilnkil onlar zaten giinahkardrrlar; tarihin tanrk oldugu en biryi.ik suqlulardrr. Yaptrklarr aqrklamalartnrn varsa bir anlamt, o d4 var olan gtinahlarrna daha btiyi.lklerini eklemektir. KUrdistan'da her giin ter6riln estirildigine, insanlartn 6ld iirilldirgtine, k6ylerin yakrhp yrkrlarak boEahrldrQrna, igkence ve tutuklamaiarrn gUnliik yagamrn bir parqa-

sr haline getirildiQine biitiin

di.inya

tanrkken, savaq iqinde askerlerin 6ldtlrirlmesini d,ryg, sdmUri.isUne d6nUgti.irmenin iElenen suglart drtbas etmekten 6teye higbir anlamt olamaz, Demek ki sdmUrgeciTi.lrk devletinin agr$a grkan gerqek ytiz0, onu bi.rttin yaptrklarrnr yalan felsefesine dayandrrrnak zorunda brrakmrEtrr. Nitekim PKK glici.inU biraz da TC'nin bu kabul edilemez suqlu konumundan almaktadrr. Dolayrsryla karqtsrnda en dogal insani haklarrmrz igin mi.rcadele ettigimiz sdmilrgeci 6zel savaq rejimi kural tanrmayan terdrist

uygulamalarryla

suq iqlerken giiqlen-

miyol tersine o oranda zayrf dUgiiyor, teghir oluyor, yalnrzlaqryor. Bu PKK'nin gUqlenmesine zemin olugturuyor, kitle desteQini pekiqtiriyor ve hakhhQrnr ortaya koyuyor. Aynr zamanda gerqek yiizi.inij gdstermekle PKK'nin daha yaratrcr taktiklerle savaEr yUkseltmesine, sonuq alrcr ktlmasrna imkan sunmuq oluyor. Nitekim PKK, miicadele tarihi boyunca TC'yi tanrdrQr, iyi tahlil ettiQi, gerqekqi sonuqlar qrkardrQr oranda baganyr yakalamrqtrr. Birqok sol gUci.in bugiinki.r iqler actsr durumunun en onemli nedenlerinden birisi de, PKK'nin bu konudaki deQerlendirme gU-

ci.ine ulaqamamtq olmalartdtr. PKK ilk ateqkesi ilan ettiQinde ve bu konuda Ki.irdistan halkrna siirece uyum gdstermesiyoni.inde qaQrr yaptrQrnda kitlenin genel eQilimini ifade eden "Savaga da hazrrrz, barrqa da" Eeklindeki sloganla kargrhk veriliyordu. HalklaEan PKK, askeri ve siyasi seqeneklere hazrr olduQunu pratiQiyle ispatladr. Bu, kazanmak igin yeterli gi.iq birikimine ve yetenegine sahip olundugunu gdsteriyor. Bu gerqekten hareketle PKK'-

nin her iki durumda da

kazanmayr

saQlama almrE olduQunu belirtmek, bir dogruyu abarttstz bir gekilde ifade etmek demektir.

Ttirkiye degigiyor ama bununla degigmemeyi hedefliyor Ateqkes sUreciyle birl ikte Tiirkiye en hareketli gUnlerine giriyordu. Hep askeri yanryla gizlemeye qahqtrQr biiyi.ik siyasal qtkmazr gUn yi2tine qtkryor ve bunu ig kamuoyu gibi drg kamuoyu da g6riiyordu. Her qey ortada PKK'nin halklarrmrzrn ozlemine yanrt olan biiyOk siyasal ataQr ve bunun sunduQu tarihsel ftrsat cevap beklerken, TC'nin elleri ve kollarr baglanryordu. Bu, PKK'nin attrQr adrmrn onemli bir siyasal geliqme yolunda olduQunun ayak sesleri oluyordu. SomUrgeci 6zel savaq rejimi, TUrkiye Cumhuriyeti sisteminin bi.lyUk bir q6zUlmeyle karEr karqrya oldugunu ve bu gdzUliigUn ategkes adrmryla daha da derinlik kazanacaQrnr ilk defa bu diieeyde giddetle hissediyordu. PKK'nin sunduQu tarihi frrsata yanrt olabilecek en ufak bir adrmrn yine PKK taraftndan muazzam siyasal kazant mlara d 6niiqtUrUlecegini gok iyi gOriiordu. Tabii ki, mevcut 6zel sava.q rejiminin buna tahammi.llil yoktu. lgte Turgut Ozal'tn 6lUmii bu noktada ciddi kuqkular olugturuyordu. Ozd'tn olijmiiyle birlikte giindemin alttnrn irstUne getirilmesi, bu srrada yaprlanlarrn kimi qevrelerce bir iq darbe olarak degerlendirilmesi, yabana atrlabilir bir yaklaErm degildir, Kaldr ki bu durumun adrnrn darbe olup olmamast da o kadar dnemli deQildir. Burada gdri.rlmesi gereken esas gerqek, bir Eeylerin programlanarak yaprld rgr, bunun da neden ve nastlyaprldrQrdrr. Biliyorrz ki, PKK ategkes adrmryla biryi.lk bir siyasal ataQr baqlattrgtnda, rejim ciddi bir hi.lki.lmet krizini yaqryordu. Bu, cumhuriyet tarihinin en iddiah ve sagh-sollu olan, bi.ryUk umr:tlarla igbaqrna getirilen koalisyon hUkUmetinin 500 gi.inlU vaatlerinin qok lrzaQrna di.igmesinin ortaya qrkardrgr bir sorundu. Bu hi.rkirmet

hiqbir vaadini yerine getiremediQi gibi fiiliyatta hiqbir gey yapamaz, en basit politikayr bile ytirirtemez duruma dUgmUg oluyordu. Ve bunu hiqbir demagoji ve benzeri aldatmaca qabalarrnrn degiqtiremeyeceQi gerqeQi bi.i,tUn ydnleriyle gdzler dnirnde durr.ryordu. En 6nemlisi de hirkirmet qahsrnda yaQanan bu billyitk bunahma alternatif olabilecek her geyden yoksunluQun s6mUrgeci rejimin bUtiin politikalanna egemen olmasrydr. PolitikasrzhQrn ve dolaytsryla seqeneksizligin ktiqUmsenemez brr di.izeyini yagayan Tiirk devleti, zamanlamasr ve programr oldukqa iyi hesaplanmrg bir devrimci siyasal atrlrmr kaldrramazdr. Ateqkes siirecinde daha da tr.rtuculaEan bir TUrkiye'nin dayatrlmasr, bu temel gergek baQlamrnda ifadesini buluyor. Rejim, bir gevseme durumunda 6niine geqilemez bir bilyirk qdzilli.iqle karqr kargrya kalacaQrnt her ddnemden daha qok gdrmesi, bunu qok yakrndan hissetmesi nedeniyle kendi iginde bir di.2enlemeye ihtiyaq duyuyordu. Bunun baqrnda ise gUndemin deQiEmesi gerekiyordu. Ki.ird istan, Ti.lrkiye ve dUnyantn ilgili merkezlerinde bUtiin dikkatler ateqkes siirecinde yogunlagryor ve somiirgeci rejimin alaca$r tr:tum merakla beklenince, biitUn inisiyatif PKK'nin eline geqiyordu. Elbette oluqan gUndem 6Yle srradan olaylarla degiEemeyecek bir agrrhkta yer iqgal ediyordu. Bu TC'yi oldukqa zorh.ryor ve bir gi.lnti bile kaybetmeye tahammirlsiz krhyordu. Adeta gazaba gelmig biiyiik bir canavar gibi biiyi.ik kurban istiyordu. Biqim ve nedeni ne olursa olsun sonuqta canavara birytik kurban olarak 6zal seqiliyordu. Bu, giindemin deQiqmesine fazlasryla yetiyordu. Bu temelde yaprlanlar daha qok somijrgeci relimin en qok zorlan-

drQr, bunaltmrnrn en qok yanstdtgt ve bunun en gok dikkat qektiQi kurum ve sahalarda yeni maskelel makyajlar oldu. Demirel htiki.rmetten rzaklagtrrrhp cumhurbagkanr yaprlrrken, inoni.i'ye SHP Genel BaqkanhQr'ndan istifa edeceQi aqrklamasr yaptrrrldr. Bu, seqimle degil, bagka bir di.zenleme ile hiikirmet deQiqikliQine gitmek oh.ryordu. Nitekim bir seqimle hi.lki.imet degiqikliQine gitmek, hem yaqanan bunahm koqullarrnda mUmki.in deQildi ve hem de halka umut verebilecek alternatif bur.iwa muhalefet olugumu yoktu. Burjwa partilerinde yaEanan kesin iflas, bu partilerin ba$rndaki politikacrlar iqin de ge-

qerli oluyordu. Demirel ve ln6nii'niin bu qekilde uaklaqtrrrlmalarr, ashnda onlann bir qeqit odtrllendirilmesi oluyordu. Qilnki.r bu iki politikacr politik yaqamlartntn sonuna gelmiq, sorunlar altrnda bir daha ayaQa kalkmamacasrna ezilmigtr. DYP Kongresi'nde Tansu Qiller'in Genel BaqkanlrQa seqilmesr ve Baqbakan olarak hilkiimet kabinesini kurmakla gorevlendirrlmesi brr surpriz deQil, soz konusu ettiQrmiz rq dizenlemelerin bir sonucudur. Genel Bagkanlrk seqimi kamuoyuna en onemli bir gUndem maddesr ve gok gekiqmeli olarak yansrtrldr. Gerqekte ise bu g6stermelik bir oyundu, senaryonun yerine getirilmesi gereken sahneleriydi. Bu konuda onemlr bir gorevi de basrn-yayrn yerine getiriyordu. Tansu Qiller yeni bir tip, denenmesi gereken baEarrlr brr kadrn, deQiqimin sembolU olarak sunuluYor ve kamuoyunun dikkatleri temel sorunlardan uaklagtrrrlrp bu noktada yogunlaqtrrrhyordu. 56zijmona Tansu Qiller'le TC politikacrhQrnda genqlegme, deQiEme devri baghyordu. Burada gerqekten amaglanan deQiqim midir, yoksa geleneksel imha siyasetinin yeni krhflar altrnda daha piJrijzsilz bir qekilde yirriittrlmek istenmesi midir? Bunun deQiqmemek iqin bir deQiqim olduQu gok aqrktrr. Mevcut partiler ve bu partiler etrafrnda toplanan politikacrlar TUrkiye'nin iqinde bulunduQu bunalrma qoziim getirecek yeteneklere sahip deQillerdir. Rejimin iflasrna qok iyi bir ayna olan bu duruma alternatif bulunamryor. Temel sorun Ki.rrdistan sorunu olduQu ve bunun da PKK'nin inisiyatifi altrnda geligmesi durdurulamadrQr iqin, s6z konusu bunahma da ne q6zi.lm getirilebilir ve ne de alternatif segenek i.iretilebilir. Dolayrsryla Tansu Qiller gibi tipler asrl sorunlarr kapatmada bir makyaj olarak kullanrlmakt4 boylece zaman


kazanrlmaya qahqrlmakta ve bu perdelemeyle de endeksli olunan imha politi kasr yi.rrlitijl mekted r. OrneQin Tansu Qiller baqbakanhQrnda yeni bir hUki.lmet kuruldu. Hiikiimeti oluqturan yine aynr partiler olsa da, 500 gunluk b(lyrik vaatlerde bulunan fakat iflasr getiren Demirel deQrl de Tansu Qiller bagbakandrr. Burlwa basrn-yayrnr taraftndan bu yeni bir olugum olarak halk kitlelerrnin beyinlerine yerleqtirilmektedrr. QaQdaE bir kadrn baEbakan olarak tanrtrlan Tansu Qiller, gtiglii bir i

ekonomist ve bu konuda bir umtrt brqrminde kabul ettirilmeye qahqrlmaktadrr. Zaten somiirgeci rejimin Kirrd istan'da yi.irUtti.lgU dizginsiz 6zel sava$tn en belirgin faturasl ekonomik alana yansrmaktadrr. Bu karErdevrimci ozel savaqrn yaygrnlaqtrrrlarak surdiiri.ilmesi paralelinde halk krtleleri biiyUk bir yoksullaqmayr yaEamaktadrrlar. Tansu Qiller bu noktada umut olarak sunulurken, halkrn r.ryanmasrndaki ve dolayrsryla bilinqlenmesindeki bogluktan yararlanrlmaya qahgrlmaktadrr. Bununla amaqlanan Ki.lrdistan sorununun qdzi.imUni.l engellemektir, en azrndan zaman kazanarak en sinsi ydntemlerle bu sorunun kargr tarafr olan PKK'yi imha ya da etkisiz duruma getirmektir. Nitekim Tansu Qiller belki kitabi bir ekonomisttir, ama bir politikacrdeQildir. Devleti qok iyr tanryan, qizgisinde devletin qrkarlarrnr hep esas alan, 30 yrlhk politika deneyrmi olan bir Demirel'in Tirrkiye'nrn bunahmh koqullarrnda bir frgUran brle olamamasr, Tansu Qiller'in ne olduQu ve ne yapacaQr konusunda brr aynadrr. Bu bayan brrakahm politrka yapmasrnr, politik iisluba bile hakrm deQildir. Fakat iq ve drq kamuoyunun bazr kesimleri iqin iyi bir makyajdrr. Yine belirli bir sUre iqin de olsa gilndemin talisorunlara kaydrrrlmasrnda rejimin elinde iyi bir malzemedir. Dikkat edilrrse posasr qrkarrlarak brr kenara atrlan Demirel, Ekim l gg l seqrmlerinde PKK zorlamast sonucu nasrl baqbakanhQa getirildiyse, Tansu Qrller de yine PKK m0cadelesinrn ulaEtrgr a$ama sonucu baEbakanhQa yUkselti lmiqtir. Sdmiirgeci TC relimrnin, geliqimini durduramadrQr Kijrdrstan ulusal kurtuluE miica-

delesine kargr her tUrlti ydntemi ba-

sitten karmaEr$a kadar uygulamasr EaSrrtrcr deQildir, anlaqrlrr bir durum-

dur. Zaten mevcut burjwa partilerin tumiine vrtrrn genel baEkanlar aranryor. yedekte yenr partiler kuruluyor. Butun bunlarla yi.zeysel deQigrmler saQlanarak k6klij degiEimin 6nune geqrlmeye calrErlryor. Elbette reJrmrn kendrsr de bi.rtUn bunlarrn kalrcrlrktan rzak bulunduQunu, fakat zaman kazandrran polrtikalar olduQunu bi[yor. Her Eeye raQ. men bu tutucu politikada rsrar etmesi. onun askeri seqeneQi son noktasrna kadar kullanacaQrnr gdsteriyor. Askeri ve siyasi seqenek de relrmr yenilgiye gitmekten kurtaramayacaktrr. Fakat siyasal alanda ttimden dayanaksrz kalan rejim elindeki askeri gug birikimini kullanmayr tercih edecektrr. Umutlarrnr yine bu seqenekle korumaya qahqacaktrr.

Kiirdistan'da qiddete dayah 6zel savagr hayatrn her alanrnda geliqtirmeyi programlayan Ttrrk devleti, bunu uluslararasr komplo, provokasyon yontemleriyle ve psikolojik propagandalarla hem g6zlerden lzak tutmayrve hem de beslemeyiamaqlayacaktrr. Nitekim bunlar yaprlmaktadrr da. Fakat bundan sonraki slireqte s6z konusu komplo ve provokasyonlarrn hem kapsamr, hem de niteligi deQiEik olacaktrr. Qtinkti Eimdiye kadar bunun birgok y6ntemi denendi ve sonuqta biiyUk qoQunlukla da aqrQa qrktr. Dolayrsryld eski-

leri tekrarlanmayacaktrr. Gundeme getirilecek komplo ve provokasyonlarrn iqten qok drqta geligtirileceQi daha fazla ihtimal dahilindedir. Burada Batr emperyalizminin TCye olan

cektir. Burada kastedilen, Avrupa'da pKK'ye y6nelik qimdiye kadar bir Eeyin yaprrmadrgr degil, iersine qim-

diye kadar istenilen dr:zeyde sonug vermeyen ydntemlerin i[inci plana atrhp yenilerinin gundeme getirile-

yakrn destegini gcirmek gerekiyor. Bu oyunlarrn sergilenecegiyer bakr- cegidir. $imdiye [adar drq Jahalarr

mrndan Almanya bu iqin baqrnda yer alacaktrr. En son olarak solingen olayr, baqta MiT olmak ltere islihbarat orgtitlerinin finanse ettiQi soylenen Focus dergisinin PKK'yi karalama kampanyasr, uluslararasr di.rzeyde senaryosu hazrrlanan oyunlallrer parQasr durumundadrr. Tiirk 1r1 MlTi ile BatrI istihbarat orgirtlerinin bundan sonraki 6nemli bir gorevleri de ortaklaqa olarak bir yandan Ktir-

distan ulrcal kurtuluq mijcadelesi-

nin 6nder gricil PKK ve Bagkan

Kiirdistan'daki devrimci savaqr besleyecek cepheler biqiminde zorlan-

,ad"n dejerlendiren pKK'nin elindeki bu genig imkanlar denizi kurutulmaya qahqrlacaktrr. yenisiireqteki bu olasr karEr-devrimci yonelimlerin bagarr sansr var mrdrr? Her Eeyden 6nce pKK'nin kahplara hapsedilmiE tutucu-dogmatik poritikalarr yoktur. Konumlanma biqimi, taktiksel yaklagrmr, 6rgirtsel ve eyremselyaprsr her alanrn somut kogullarrnrn mevcut gergekliQine 96re temeilendirirmiEtir, Bunun iqinde

APo'yu karalayrp gozden diigurmek, diger yandan ise qegitli sahte ge- baqarrnrn-baganszhQrn, kazanmanrnrekqelerle PKK'nin drE aianlardaki kaybetmenin olgijleri netleqtirilmig,

mticadele kanallarrna ydnelmek ola- bu konuda her ydnriyle bir aydrnlatcaktrr. Bunun bigimi ve niteliQi farkh ma saglanmrgtrr. eok istisnai durumnok- lar drgrnd4 Kilrdistan'da olduQu gibi talarda ve brqimlerde, kamuoyuna yurt drEr aranrarrnda da baEarmak ya kargr zor durumda kalmayacak qe- da bagarmamak esas olarak bizim kilde yonelimler gerqeklegtirilmeye erimizdedir. Nitekim gok geqitli ve qahgrlacaktrr.Kurdistan'dayirrl.rtulen yaratrcr hareket ve qahqma tazrnrn karEr-devrimci ozel sava$rn aynrsr imkanran fazlasryla vardrr. sorun, olnrasa da -ki bu mirmkth degildir- en buna egemen olma ve duyarlrlrQr azrndan belli bir dkeyi Avrupa ko- hiqbirzaman elden brrakmamasoqullarrna gdre r.rygulamaya geqirile- runudur. olacaktrr. Daha qok beklennredik

edip belirli gehirlerin merkezlerinde toplanmasr Eeklinde belirecektir. Nitekim ARGK eyalet komutanlarrnrn son gUnlerde yaptrklarr aqrklamalarda cjni.imi.lzdeki ddnemde Ti.trk ordusunu Kilrdistan krrsahndan s6kUp atmayr hedeflediklerini dile getiriyorlardr. Bdyle bir geligmenin hazrrhklarr tamdrr ve eQer ddnemin savaq qizgisi de tam tr.rtturulursa b6yle bir hedefe ulaqmak zor olmayacaktrr. Ayrrca gerilla cephesindeki bu geliqmenin beraberinde getireceQi yan .geliEmelere de tanrk olunacaktrr. Ornegin koruculuQun q6zi.iliiEti qimdiden hrz kazanmrE durumdadrr. Korucu koyleri topluca koruculuktan istifa ediyorlar, Birqok korucu k6yi.i, ilgili devlet makamlarrnrn tehditlerine raQmen istifa etti, birgoQu da istifa etme agamasrndadrr. Bu, devletin Ki.irdistan'daki tek dayanaQrnrn da zayrflamasr ve giderek tUmden ortadan kalkmasr demektir. KurtuluE gUglerimizin en onemli hedeflerinden birisi de koruculuQu trimden tasfiye etmektir. Bu bagarrldrQr oranda dUqmana tamamen yenilgi psikolojisi egemen olacaktrr. Dolayrsryla bdyle bir duruma di.iqmUq bir diiqmandan her tirrli.l qrlgrnhk beklenebilir, beklenmelidir. Nitekim di.tEmanrn mevcut durumda bunun y6nelimleri iqerisinde olmasr, onun hzla kaqrnrlmaz olan sonuna dogru gi-

digini gdsterir. Di.igmanrn grlgrnlagmasr, mi.i,cade-

leyi geriletemez, tersine biiyUk srqrama yapmasrna oldukga elverigli zemin yaratrr. Halk kitlelerinde seferberlik ruhunu gliglendirir, canhhk, cogku, hareketlilik kogullarrna yol aqar. Nitekim halkrn topyekiiniJnli hedefleyen katliam grlgrnhQr, sadece ve sadece savaga topyekUn katrhm seqenegini brrakrr, Halkrn kendisi, onun orgUtleri her zamandan daha fazla birlik ihtiyacrnr dr.ryarlar, tek cephede yekv0crlt olmak zorunda kahrlar. Dolayrsryla bu tUr dzelliklere sahip ddnemler, her an iqin kurtulug

milcadelesinde zaferin

kazanrldrQr

d6nemlere d6nUgtiJri.jlebil irler. Bunun umudunun da 6tesinde parqa parQa gerqekliQe ddniiEtijgUne birttin dUnya tanrktrr. KiirdUn kurtuluqunun ayak sesleri her gUn biraz daha yiJkselmektedir. Parqalanmrqhk adrm adrm birlige doQru gitmektedir. Di.inyantn en qok parqalanan ve en qok bir araya gelmeyen halkr, gimditersini kanrthyor. Bunun en somut adrmr, biiti.in Ktrzey Ki.irdistanh gUqlerin bir araya gelmeleri ve ardrndan Ulusal Cephe'nin oluEturulmasr ycinUnde qalrqmalar iqerisine girmeleridir. Bu geligme, Kiirdistan halkrnrn bin yrlhk dinmeyen rjzlemine bir cevaptrr. Devam 27. sayfada

Her gey topyekrin seferberlik igin! "EQer bu sUreq suistimal

edilirse, kinden daha fazla katliam

kila kullaniltrsa, tabii ki bu iqlemez, aill kalu anlamm yitirir ve biz de normal milcadele silrecimizi daha da geligtirerek, daha da yoQunlagilrarak devam ettireceQiz...'"'.geklindeki aqrklama, Abdullah OCAl-AN yoldagrn ikinci basrn toplantrsrnda bir gazetecinin sorusuna verdiQi karqrlrkta yaptrQr uyarrydr. Gerqekten de siireq suistimal edildi ve sureg hijkmirniJ yitirdi. Abdullah OcAl-AN yoldaE, aynr yerde, b6yle bir durumun ortaya qrkmasr halinde olayani

yapmak

Kurdistan Halk Kurtulug

(ARGK) Komutanr

Giin ulusal seferberlik gi,iniidi,ir

larrnr ve asla boyun e$meyerek tek

fert kalana kadar savaEicaklarrnr

DURMAYIN, DiRENiru VT KAZANINI

aqrkladr.

"Kok kazrma", 'Ter6rtj temizleme" edebiyatr, Eimdiyagamrn bi.rtijn alanlarrnda icra edilmeye qahErhyor. Askeri imha operasyonlarrna paralel olarak yitrirtut"n p"it otolir savaq hiqbir kurara srQmayan bir pervasrzlrkta. Kijrdistan'rn her tarafrnda her ti.lrlir caklarr goyle ozetliyordu: "Mevcut savaq tekni$i egriginde operasyonhaztrhk ditzeyimiz, gimdiye kadar yilrarrn geriqtirirerek, tu arada her gijn riittilQilmaz dokuz yilhk savaTn bi- onlarca gerillanrn oldi]gi.i yonundeki lanqosunu bir ylda.ortaya qkarabi- aqrkramalar, bizzat kimidevlet yetkilecek dilzeydedir... itk defa dertitop- lilerince yalanlanmaktadrr. Turk orlu bir savapa hazrlet, biz bu senenin du griqleri, hiq beklemedikleri bir bahar ddneminde-bagarmtg bulunu- duzJyde Kurtuluq ordumuzun sert yoruz... Bunun ozenle bilinmesini is- direniqiyle karqrlaqmrElardrr. ARGK, tiyorum. Ategkes gerqekten bir yil her eyalette bityitk bir hazrrhk yapsonra da gilndeme girebilir. Fakat o mrq, gimdi bu hazrrhklarrnrn bir sonuzamana kadar onbinlerce insan bo- cu olarak her gune her yerde birkaq Euna olmilg olur, Biz bu onbinlerce eylem srgdrrmaktadrr. orneQin tuminsantn boga olmesini 1nlemek is- den duqmanrn denetiminden kurtatiyoruz..." nlmasr hedeflenen Botan'da bir giinHerqeyqokaqrktr.Ategkesstire- de 5 di.iEman taburu birden basrlcrnin hiikmilnij yitirmesiyle birlikte mrqtrr; di.qman gi.iqlerine onlarca kageQen yrllarla kryaslanmayacak bir yrp verdirilmiq ve qok sayrda savag drizeyde savasrn qiddetlenecegi apa- araq-gereci ele geqirilmiqtir. qrk ortadaydr. PKK bunu dnlemek Ateqkes si:reli iqerisinde biitun rstedi, bu konuda elinden gelen bu- eyaletlerdeyaprlan Bahar Konferanstirn qabalarr harcadr. Ama TC, qeqitli rarr, dni.lmtizdeki ddnemi tam kazanmaskeler altrnda gerekqeler hazrr- maya gore her eyaleti programlalayarak, PKK tarafrndan uyansryapr- mrgtrr. yaprlan buti.jn hazrrhklar devlan durumu ortaya qrkarmaktan qe- letleqme asamasrnr her yontiyle kukrnmedr. rumlaqtrrma yoni.inde getiqtiritriqtir. ve sonuqta beklenen savaq Eid- Bunun iqin daha yaygrn, kapsamh ve detlendi... nitelikli eylemler hedJflenmiEtir. Oni.iTC ttrm gi.rctryle yijkleniyor, qok- mijzdeki dcinemin bagarrlmasr iqin Qa propagandasrnryaptrQr rmha ope- yoQun giiq birikimine ulagtrrrlan tiim rasyonunu blniin Kijrdistan'da uy- eyaletlerimizin kurtuh.g kuwetleri, kenguluyor. Bu harekatrn hedefinde sa- di sahalarrnda ddnemin gerekli krldece PKK deQil, PKK'nin gi.icunu drQr taktik, vurus ve gahqma tarztyla aldrQr Kurdistan halkr da vardrr. Kiir- Titrk ordu guqlerine ydnelerek eyadistan'a giden TC Genelkurmay BaE- retlerin kurtuhqunu hedefleyeceklerkanr org. Dogan Gureq, bunu aqrk- dir. Bu ddnemsel taktik temelinde qa ifade ederek, PKK'yi destekle- geligtirilecek devrimci savaq karqryen herkesin 'ter6rle mlicadele"den srnda Trirk ordusu, gijciJnu eyaletlepayrnr alacaQrnr sdyledi. Bu uyarryr rimizegorepargalamakzorundakadikkate almayanlarrn piqman olacak- racaktrr. Bu, sdmurgeci ordu igin larrnr, ama o zaman da iE iEten geg- rzun sijreli altrndan -kalkamayacagr mig olacaQrnr aqrkladr. Ttirk ordusu- bir geligmeye yol aqacaktrr. olduknln en iist dtizey yetkilisinin bu teh- qa zayrflamasrnrn 6n0ne geQemeyeditine iliqkin goruqlerine bagvururan cek ve giderek saldrrr-yeienejini

ordusu kaybederek savunma

pozisyonuna

cemil Bayrk yol- duqecektir. Bu durumun yansrmasr, zaman- Trirk ordu guglerinin kirsalr terk

daq, bu tehditi, TC'nin her

Btiti,in Kiirdistanhlar!

amacrnda orduQuna yorumiayarak, bunun farkrnda olduilarrnr, yaprlacak katriamlara seyirci kalmayacak-

Ateqkes s0recine higbir Eekilde olumlu kargrhk vermeyen TC, tiim gibiiyle yuklenerek Kurdistan'rn tliitiin alanlarrnda imha operasyonlannr surduriiyor. Bu topyeki.in karqr-dwrimci savaqrn hedefinde sadece gerilla degil, darlete igbirlikqilik yapan kesim drqrndaki b[itun Kurdistan halkr da brJunuyor. Halkaydnelik katriamrar, bizzat devletin en yilksek merciilerinde karar di,izeyine qtkarrlmrgtr. TC,nin yeni bagbakanrnrn, konuyla ilgili her denpdnde dzellikle y6re harkrisrOrden ayn tr.rtulacaktrr" aqklamastna yer verrnesi, planlanan ve uygtdarnaya gegiribn soykrnmr gizleme, dolayrsryla bunu purigsiiz bir gekilde yUrtime ihtiyacrndan kaynaklanryor. PKK, iki ayragkrn siire boyunca sorunun siyasiy(intemlerle barrg. grl.bir ortamda qoziime kavuqturulmasr iqin var giiciiyle qabaladr. Fakat bu gabalarrna soykrnmla karqrhk verildigini g6runce, buna higbir qekilde boyun egmeyecegini, son ferdine kadar direneceginiue (uodistan halkrnr da topyekih seferberlige qagrrarak mutraka kazanacagrnraqrkladr. Artrk hayatrn her alanr bi.iyiik bir seferberlik ruhu iginde direnige gevrilecektir. Halkrmrz bulwrdugu her alanda TC'nin soyktnm trygulamalarrna karqr seferber olarak tum gi.biiyle ulusar kurturugun bislrecinin kazanrlrnasr igin yagayacaktrr. Giicunun yettigi kadar katkr sunmaya qaftqacaktur. Milyonlar, artrk yerle bir edilrnesi gerakon hedefler folusryla aydrnlanmrq dun-rndadrrlar. Her alarda hareketo gegmeleri igin PKK'nin i$arel vermesi ya da yeni bir qagrr yapmasr gerekmiyor. Nitekim b<iyle de olmaktadrr. Avrupa'daki Kilrdistanh yurtieverlerin toplu bi[ $ekilde harekete geqmelori;Almanyq Fransa, Hollanda, Danimarka, isveg, isvigrq Betqika, Norveg, nv,strrya, yunanistan,

lngiltere gibi iilkelerde TCle ait konsolosluklara, havayollan, turizm ve banka b0rolanna y6nelik baskrnlar grergekleqtirip igerdeki Hiti.in eqyalarr tahrip etmeleri bu gergovede yorumlanrnalrdrr. Bu eylemlere PKK'nin konu.rta ettigi qeklirdeki iddialar dogru degilve kamuoyunu PKKye kargr krqkrrtma arnaqftdrr. eok aqrk li bu biiseferbsrliktir ve

sonuq aftohQr temel alan qe$itli eylern bigimleridir. UnrFudmamaftdr r ki, K Lrrd istan halhnrn sabrr taqnuqtr ( deri n sessizli0i biiyuk bir giiriiftiiyle bozdrnuqtw. Artrk onun yeniden srcturudmasr mOmkun de$ildir. En dogal ve insani hakla.nr istiyor ve amacrna rJa6rrrcaya kadar da sr.rsrnayacaktrr. Bu tepki, bu 6fke bu haykrrrg biitirn inoanh[a sesleniqtir. Emperyalizmin ve gericiligin desterteai6i TC'nin soykrnm uygtdamalarrna karg kararh bir drruqtur, en Oogal misilleme tukkrnr kullanrnahrr. Higbir halk kendisine y6nelik soykinkg5lseyirci kalamaz, kalmarnahdrr.Aynca hiqbir giie de halkrmzdan TC'nin bu barbar katliamlarrna seyirci kalnrasrni sesaizce onay vermesini isteyemez, bu hakkr higbir gekilde kendisinde g6remez. sessidQin onay oldugq onayn ise soykrrrmdan gogirirnnyionursr.eca kabul etmek oldugunu gecn{$ tarihimizden gol ryt r*riyonz. Btnun biitik acronr, b.ynun Hlrtjktahribatnr Kilrdistan lullirkadar hrqbir halk yasamarruqtrr. Oybyse s6z hakkr Ki,irdistan halkrnrndrr. Btittrr herkes halkrmern bu kararrna. s6z hakkrna saygrh olmak zorurdadrr. Kiidistan halkrnrn her ferdi, her qeyden datra hakl ve megru olan bu tarihi sdz hakkrnr higbir engel tanrmadan kararrrca kullanmaldrr. Kurtuh4un, Ozgurliik ve bagrnerzhgrn biricik yoru budw. ulusal seferberlik ruhwra da ancak bu ternelde r.ilagrlabiiir. BiitUn KUrdistanhlarl Dunnayrn, direnin ve kazanrn!

*


pKK'nin

biitiin iyiniyeline rogmen IC imho siyoselinilek elmeyince oiegkes sonuglondtve $md kes rlanr sorunu de-

Bagtarafi l. sayfada

Qildir. Bizim ortaya koy-

h olamazdr. Bu nedenle ileri sLiriilen

asgari qartlarrn Ti.rrk hi.ikirmetince yerine getirilmesi zorunltrydu. Yerine getirilmesi gerqken asgari qartlar qunlardr: Brrincisi imha amaqlr operasyonlartn derhal durdurulmasrydr. Halk i[erindeki yogun baskr, igkence, tutuklam4 goQ ettirme ve faili meqhul cinayetlere son verilmesiydi. ikincisi, siyasi tr.rtuklularrn serbest brrakrlmasr ve ki.ilti.lrel bazr haklarrn uygulamaya gegirilmesiydi. Bu srnrrh taleplere geqen sUreqte verilen cevap daha fazla oPerasYon, katliam, iqkence, g6q ettirme, ihanet ve tes[miyeti dayatan yasalar geliqtirme, koruculuk sistemini savaEln vazgeqilmez bir aract haline getirmek iqin daha qok yetkinlegtirme, act ve gdzyaqr oldu. Ozel vurucu ttmlertn ve ozel eQitilmiq komandolarrn KLirdrstan'a sevkryatr araltkstz devam etti. Kdylerin yakrhp yrkrlmasr daha qok geligtirildi. Ateqkes si.irecinde sadece Sason alanrnda 1 5 bin koYlir goq ettirildi. Halktan ve gerilladan onlarca rnsan katledildi. Kiirdistan daQlarr siireklr bombalandr. Son olarak Amed Eyaleti'nde 15 gerillanrn vahgice katledilmesi halkta ve gerillada bUyUk ofkeye yol aqtr. Artrk di.qmana anlayacaQr dilden cevaP vermekten bagka bir segenek kalmadr. Bingol olayr bu temelde geliqti.

Amed Eyaleti KomutanlrQr'na

sUreq

resmi olarak sonuqlandtrtldr. Bu sirrecrn neden ve nastl sonuglandrQrnr PKK Genel SekreteriAMullah OCALAN yoldag, yaptrQr basrn toplantrsrnda goyle degerlendirmektedir: "...Bi2, ategkes diye tabir edilen durumu, 6nemli siyasi geliqmelerin temeli haline getrrmek istedik' Buna hi.rkirmetin darbe indirme taktiQiyle

'

TIRMANIYOR

maz mt? Bu konuda bazr adrmlar atmaz mt? Ftrsat vermez mi?' biqiminde bir mesajrnr da dikkate alarak geliEtirdik. Demirel ve lnonii'ni.tn ise sorunu eski ydntemlerle halletmek istedikleri aqrktrr. Erdal lnonil'n0n babasrnrn yontemiyle, Demirel'in de 3O yrlhk politikacrlrQryla nasrl bu sorunu

kurtulmak istiyor. Demirel de kendini Qankaya'ya atarak ve DYP'Yi de o eski, tutucu-muhafazakar qizgide brrakarak, sorunu uun bir strre daha drtbas etmek istiyor. Ve b6ylelikle gerqekten sorun muhatabrnr bulamryor. Sorunun muhatabr hiiktjmet midir, Qankaya mrdtr, ordu mudur,

Kaldr ki halkrmrz 9 yrlhk bir savag pratiQine de sahiptir. En giJqsiz olduQu donemlerde bile vahgi TUrk somi.jrgecili$i o qokqa ovdUgU ordusuyla bir sonuq elde edemedive direnigimiz kesintisiz slirdiirtildii. Vne geqen ateqkes si.irecinde ARGK gerillalarr ve onci.isli partimiz her aqtdan hazrrhklartnt yaptt. DoQruya gelmeyen dijgmana karqrsavagrn daha giiqlij ve etkili siirdiirUlmesi iqin hazrrlrklar geqen yilara nazaran daha giiqlU ve kayrplar pahastna da olsa zaferi daha da yakrnlagttracak yetkinliktedir. SdmUrgeci Tirrk devleti,

mevcut siyasi, ekonomik

YaPrsrYla

ve giderek yrpranacak olan ordusuyla bu savagt goturemeYecek ve yenilgi almaktan kurtulamayacaktrr. PKK Genel Sekreteri Abdullah OCnUAN yoldag, yaPtrgr son bastn toplantrsrnda, ategkes siirecinin sonuqlandrrtlmasrntn diQer etkenlerini

ve oniimirzdeki d6nemde

savaEln

nasrl geligeceQini, parti hazrrlrklarrnrn bunu yeterli di2eyde kargrlayacak giJqte olduQunu, savaErn trrman-

drrrlmastnda Tiirk devletinin sorumlu olduQunu goYle ortaYa koYmaktadrr; "...Bundan biz misorumluY-z? Ha-

baQh

15 gerillanrn qahadet olayr ile birlikte geliqtirilen amansrz operasyonlara cevap vermek iqin, katliamlara sevkedilen ozel e$itilmig komandolara karqr Bingdl'de biryiik bir eylem gergekleqtirildi. Boylece partimiz tarafrndan baElatrlan siyasi sirreq, bizzat dUgman tarafrndan baltalandr. Ve 8 Haziran 1993 tarihinde gerqek-

legen basrn toplantrsryla bu

sM$

mak istediQimiz tavtr, qok zor geqecek olan bir sirreci, siyasi ola' rak acaba pekiqtiremez miyiz? Askeri yan yerine, stYasr yanr ortaya qrkararak, halklarrmrz lehine daha demokratik, barrqqrl bir qoziim yolu aqamaz mtyrz? Biz, bunu boyle degerlendirdik. HtrkiJmet,'Eerefli piqmanlrk','qerefli teslimiyet' diye bir yaklaqrmla, bizim iyi niyet tavrtmrza karqtltk vermek istedi. '$erefli

yrr! Biz qok mutevazi bir biqimde insan haklartnt ve ulusal haklartmtzt istiyorr-2. Mademki Kirrt kimliQi ka-

teslimiyet' diye bir teslimiyet tiirir dirnyada yoktur. Her teslimiyet aqagrlrk bir durumdur. Devrimcisi de kargrdevrimcisi de, sagcrsr da solcusu da teslim olursa bu alqakhgr ifade

eder. Qocuklarr bile bu Yontemle

kandrrmak mi.lmkiin deQildir. Bana gore, hUkUmet qevreleri, koltuk kavgasrnda ve yine partilerin koalisyonunu siirdiirmede bu taktiQi qart gordiiler. Yoksa sorunu qozmenin bir gartr olarak deQil. Koalisyonu srlrdi.lrmek ve bazrlart da koltuQu kaybetmemek iqin,'Eoyle Kiirt soru' cevap vermesi ve buna ozgij bazt nunu qdzdijk, en onemli geligmeYi kararnameler geliqtirmesi talihsizlik biz saQladrk' deyip, bunu kamuoyunolmugtur. Bizim konumumuzu dikkada puan toplama gerekqesi halrne te alarak taleplerimize dogru cevap getirmek istediler. Tabii bizim gibi vermek yertne, buna ince ve hileli bir oldukQa kapsamh bir savaErmt yijrUHer verdi' kargrlrk tasfiyeyle tarzda ne kadar ategkes siireci boYunca ten bir hareket, bu yaklagrmr tepkiyle karErlayacaktrr. Ve hig istemedigiolduYsa konusu bir yumuqama s6z miz, ikinci planda tr.rtmak istedigimiz da, bazr bdlgelerdeki operasyonlar silahh q6ziim yolunu daha kapsamlr giddetinden bir gey yitirmedi, tabii bir biqimde girndeme getirmeyi zo' bu da bize fazla inandtrtct gelmedi. Bingol olayr da bunun sonucu ola- runlu gdruyorrz. G0ndeme gelen tekrak geliqti. Son birkaq giindiir de rar silahh direnmedir. Bunu derinleEtireceQiz. Silahh mtrcadeleyi, ne yoQun bir qatrgma durumu YaSanrzaman ve nastl gi.lndeme gelir bileyo1 tam bir savag durumu soz konusudur. Belki bu savaEr, siz basrn mediQimiz bir siyasi qoz0m yolunun haline getireceQiz. temeli rzlememensuplart tiim boyutlarryla Bir kez daha aQrr basan Yan asyebilirsiniz. Ama l0- l 5 cepheyi ilgiyan olacaktrr. Siyasi yan ikinci keri lendiren operasyonlar ve stkqa vuku plana dijgecektir. Ancak ileri bir si.ibulan qatrEmalar yaEanmaktadtr. Bu' reqte siyasi yan tekrar on plana qrne Bosna-Hersek, AzerbaYcan, Kakabilir. Hangi biqimde olursa olsun, radaQ sorunu gibi bir sorun ve ne de buna dayah olarak ateqkes durumu o tarzda bir qatrEma durumudur. BuhUkmiinil yitiriyor. Stcak, gergin ve daha hatta iisti.lnde, kat nun kat be qok yogun qatrgmah bir ortama yerifazla yo$un ve oldukqa da qok srk nr brrakryor. Bu, gerqekten bizim iqin Ti.irgiderek qatrqmalarla yUrilyen ve de, halklar iqin de zordur. Ama sokiye'nin iqine kadar yansryabilecek runlara qozUm gijcu olamama benim bir qatrqma durumudur. Partr tarihisorunum degildir. Bu, hi.rkiimetin somizi yakrndan bilen bir kiEi olarak, yine l5 A$ustos hamlesini nefes runudur. Kiirt meselesinin ciddiyeti, aciliyeti ortadadtr. Hem muhalefet, nefese yaqayan birisr olarak, bu yeni hem de iktidar partileri bir tUrlli qosijrecin Eimdiye kadar yagananlargezijm gel iqtirmek istemiYorlar. kaPsamh ve farkh dan oldukqa $unu da belirtelim: Biz, bu ateqligeceQini belirtmek istiYorum. kes durumunu, Saytn Ozal'tn 6mriiAteqkes ilanr, dzellikle hilktimet ntrn son d6neminde,'Ktirt meselegevrelerinin yansttmak istedikleri gisine q6z0m yolunda katkr getirmek bi gerillanrn zaytflamast, PKK'nin gUistiyorum. Acaba PKK biraz yumugac0nii kaybetmesi sonrasr bir ateE-

halletmiqlerse, yine 6yle halletmek istediklerini biliyoru. Dolayrsryla ateqkesin muhatabr veya geligim di2eyi Qankaya idi. Basrn toplantlmr-.ztn ijstiinden bir gUn geqmeden Ozal'tn ani oltimii ve hatta o gUn iqte, 'Ben oQleden sonra riskli de olsa birkaq adrm atacaQtm' demesine frrsat bulmadan yaQamrnr yitirmesi, bizim geligtirmek istediQimiz sirreci biraz da engelledi. Demirel ve lndnu, bu sirreci deQerlendirmek yerine kotil kullanmak istediler. Ve bildiQimiz gibr peq pege operasyonlar, tutuklamalar ve bizim de buna karqr misilleme hakkrmrzr kullanmamz, bu durumun boyle geliqmesine yol aqtr. Ozal konusunda ktsaca qunu sdylemek istiYoruz: Bize kargr en kapsamh savaqr ytiritttti. Savagrn diplomatik, ekonomik, siyasi cephesini idare etti. Hatta askerlere de r.rygun taktikler gdstererek savaqr geligtirmeye y6n verdi. Ama buna raQmen sorunun askeri tenkil, yani basttrma yoluyla qozUmlenemeyecegini en iyi anlayanlardan birisiydi. Ve artrk siyasetle bu iqi gdtirrmek gerektiQini kavramtqtt ve bence cesur birtakrm adtmlar da atacaktr. Bu kdttt

qimdi belli deQil. Herkes birbirine topu atacak ve ortada savagan gugler kalacaktrr. Bunlar da kuralh-kuralsrz, yeterli-yetersiz birbirlerine yiiklenecekler. Geqen yrllarda belki binlerce kigi oldii. OnUmi2deki sirreqte belki de onbinleri agkrn kiqinin kant doki.rlebilir. Bunlar bizden de olacak, kargr taraftan da olacaktrr. Ve gerqekten on bini aqkrn gerilla gUciimizle, bir o kadar miilsle ve her gijn halktan katrlrmlarla biz bu savaqt trrmandtrarak sUrdiireceQiz. EQer bizi bitirmek istiyorlarsa, hUkiimet qevrelerinin sOylediQi gibi bizim kdkirmi2ii kazrmak istiyorlars4 bunun bizden en az 15-2O bin kiginin olitmii demektir. Karqrtaraftan da bir o kadar, hatta daha fazla 6lirm demektir. Bu da, rakamt onbinlere qrkarrYor. T0rkiye'nin ekonomik, siyasi yaprst ne kadar bunu kaldrrabilir? Yne Kiirdistan harabe haline gelmig. Ti.irkiye'ye tagrrtlacak eylemlerle Ttirkiye ne kadar kan, mal, can kaYbeder? Biitiin bunlartn muhasebesini, siz

rrn anlayrq.lr bir konuma gelmesidir. Maalesef Ozal'tn oliimtryle birlikte bu qans yitirildi. Yeni partiler ne zaman b6yle bir siyasal konuma gelirler, Simdilik bir Eey soylemek zordur' Mevcut hi.ikiimet de, bu konuda adeta birisi Qankaya'ya kaqarak, diQeri de partisinden ve onun baqkan-

bastn mensuplartntn vasrtasryla Tiirkiye kamuoyuna ve onun siYasi temsilcilerine brrakryorum..." Sirrecin boyle geliEmesinde tek sorumlu, fagist-somiirgeci rejimdrr. Partimizin attrQr olumlu adtma verdigi cevap qok somuttur. Yukarrdaki izahlar tiim gerqekleri yalrn bir biqimde ortaya koymaktadrr. Oni.rmtzdeki donemde savaErn daha acrmasrz, qetin ve kanh geqeceQi, mevcut durumda Tiirk dsvletinin sorunun q6ziimiine doQru yaklagmayacagt, sij-

hgrndan istifa edecegini aqrklayarak, yaptrklannt veya olumsrzluklarrnr 6rtbas edip, tekrar belirsiz ve oldukqa kotU gegecek bir sUreci baqlatmrg bulunuyorlar. Ben, inonii'nun son,'BaEkanhktan ayrtlacagtm' s6zuniin altrnda yatan gerge$in bu olduQunu beli rtiyorum. Ki.lrt meselesi yizi.lnden belki drgtan da baskrlar altrndadrr, bizzat adrm attrrrlmak isteniliyor. Buna karqr hiqbir hazrrhgr yoktur, ciddiyeti de yoktur. Kaqarak

aqrkqa anlaqrlmaktadrr. Ti.rrk devleti bu savaqr nereye kadar g6tUrebilir? Gerqekten de o qokqa 6vgU dizdigi dizenli ve katliamcr ordusuyla bir sonuQ alabilir mi? Bizim buna verecegimiz cevap, bir ordu ne kadar dizenli ve giiqlii olursa olsun, bagrmsrzhk ve ozgUrliJk uQruna iradesini ortaya koyan bir halkrn direniEini boQmaya gijciJ yetmeyecektir.

bir durum degildi. Bu, savaEan tarafla-

rekli ihanet ve teslimiyeti, katliamr dayatacagr son geligmelerden de

bul ediliyor, atrlacak ilk olumlu adrmlardan biri de, iqte Ki.rrt radyo-televizyonunu hayata geqirmek olabilirdi. Bu yaklaqrm, son geligtirdikleri kararnamelerden daha manttklr ve halkrn desteQinr alabilecek bir yaklaqrm olabilirdi. Piqmanltk yasastnt geliqtirmek yerine, Kiirt kimliQinin tanrnmasrnrn doQal bir ifadesi olarak, kOltiir ve dil kerindeki baskryr kaldrrmak, bir lest olarak radyo-televizyonu Kirrtgeye aqmak bence qok olumlu bir adrm olabilirdr. Yine daha kapsamlr bir brgrmde -biz, buna af demeyeceQiz- esir ahnan insanlart bir an 6nce serbest brrakabilirlerdi. Bunu piEmanhk yasasr biqiminde deQigtirmek rstiyorlar. Bu da talihsiz bir geligmedir. Bazr ekonomik seferler dizenlediler. Mesele, ekonomik degil, siyasidir. Ekonomiden baglatma yerine -ki o konuda dafazlageliEme yoktur- serbest siyasi drgiitlenme hakkr, siyasete iqlerlik kazandtrma hakkrve hatta kendilerine qok gWeniyorlarsa ve bana 'gelsin, siyaset yapma 6z9iirliiQii var' diyorlarsa, bana serbest siyaset YaPma hakkr verirlerdi. Bunlar ciddi siyasi adrmlar olabilirdi. Fakat bi.i'tirn bunlarr n hrqbr risinde olumlu bir adrm yoktur. Bunun yerine, teslim ahp, ardrndan bize ne ya-

pacaklarr

belI olmayan bir

si.ireq

dayattrlar. Tabii brz. kurbanhk koyun deQiliz bagtmtzt tzatahm' Qok kiqiliksiz teslimiyet ortamtna qekmek istiyorlar. Biz bunu kabul etmedik ve hiqbir zaman kabul etmeyeceQimizi de bilmeliler. insan haklartnr' ulusal haklarr, bir halkrn ozgilrlUk hakkrnr, gerekirse silahla kazanma kararhhQrnr bi.ryijk brr azimle sergilemeye qahqma yolunu tercih ettik. Birkaq gtindiir yoQun olarak bunun iizerin-

de duruyorum. GUqlerimizin mevzilenmesi olduksiireci rehavetlerini hrzla agmalarr gerektigini vurguladrm. Yne hemen hemen iilkenin bi.rtirn daQlrk alanlarrnda gerillayr mevzilendirdik. OnUmizdeki d6nemi kapsamh bir savaqla gdtiireDevamr 27. saY'fada qa geliEtirilmigtir. Ateqkes


f s&ffi PKK Getel Sd<retsi Abdullah dcalan

yotday hathmza gajnst:

la

GUN

SAA$MAVE BA$ARMA CUTUOUn di Eunu qok iyi bilelim ki, son

Bagtarafi l. sayfada Yakrn ddneme kadar dijgman, btlyUk baskrlar uygulayarak, cahillegtirerek, aq brrakarak ve en qok da hain igbirlikgileri devrede tutarak sizi ulusal gergeklikten ve demokrasiden mahrum brraktr. Bunun sonucunda adrnrzr bile sdyleyemez duruma geldiniz. Kimiz? Hangi tarihten geliyorr.rz? insan mryrz? Ne istiyoru? Bunlarr dUqijnemediniz bile. Partimiz bi.lttin bunlan inceledi, araqtrrdr ve dedi ki, biz bir halkrz,

Kiirdistan diye bir tilkemiz var ve kurtuluq mticadelesi tek yaqam yolumudur; ne kadar zayfi ve az da olsak, kogullar zor da ols4 kurtulug dUgUncesi ve eylemi olmadan bir saniye bile yaqanrlamaz. PKK bu qrarla ortaya qrktr ve yirmi yrh geride brrakarak sizlere ulagabildi. Bu, bilyrik bir ulaqmadrr, tarihi bir ulaqmad r. Ki mligini zi kazandrarak, savagrmrnrzr yiiruterek, olirm korkusunu ve o bencillik dtinyasrnryrkarak, sizi bugUn savagan bir halk durumuna getirdik Bq tiryi.lk bir kazanrmdrr zafqdi. Dtigman, bunu bildiQi iqin qok yUklendi, qok igkence ve katliam yaptr. Fakat hiqbir zaman eski duruma I 925-38'lerdeki ayaklanmalarrn durumuna getiremedi. Qok iyi biliyorsunLz ki, en son Demirel, "Bu 29. isyandq bunu da diQerleri gibi yaparz" dedi. Fakat yapamryor; qok uQraqryorlar ama baqaramryorlar. Size diigmanr tekrar tanrtacak deQilim. Diigman eski diiqmandrr. Tirrk egemenleri eskiden sultandrlar, giinUmUzde faEist TUrkiye Cumhuriyeti'dir. Hepsi de aynr ugursu r

attrgrmrz bu do$ru adrm olmasaydl, biz

halk olarak tarihten silinmiqtik. yalnrz Kuey Ki.lrdistan deQil, GUney Kirrdistan da bitmiqti. Ve halen de bu tehlike var. Dagdan indirmek veya inmek ve gerilla savagrndan vaz-

gegmek demek, tarihten silinmek demektir; qaQrmrzda higbir halkrn yaqamadrQr bir durumu, oli.lmden de

beter bir durumu yaqamak demektir. $unu qok iyi biliyorsunu ki, mevcut yaqam dlUmden beterdir. $erefli higbir insanrn kabul edemeyeceQi

bir yaqamr bize layrk gcirfiorlar. $imdi ben, bu onursu yagamr bin defa diiEilndUm ve kabul edemeyecegimi gdrdUQi.lm iqin bu ige bagladrm. Baglarken param yoktu, silahrm yoktu, tek bir arkadaqrm yoktu; ama diigi.incem vardr. lnsanlrk tarihini ciQrendim, uluslarr 6Qrendim ve bunlara bakarak "sen kendini inkar edemezsin" dedim. inkar edersen, bunu ne din kabul eder, ne felsefe kabul eder, ne de bilim. O zaman ne yapacagrm? Demek ki mecburum doQru sdylemeye ve doQrunun geregi olarak bu savaSr sijrdUrmeye... Ve yirmi

maya qahqtr. Hatta sahtece de olsa bazr haklarrn verilecegini s6yledi. Sizler, her qeyden 6nce'biz bir halkrz ve kimli$imiz var" diyecek noktaya geldiniz. Eskiden "Ki.rrdi.im' de-

mekten utanrrdrnz. Bunlar onemli geliqmelerdir ve siz halkrmrza yapabilecegimiz en biiyi.ik iyiliktir. Ekmekten, sudan, havadan daha fazla size gerekli olan bu iqtir. insanlz, qerefli ve namuslu olmak zorundayrz. . iyi biliyorsunu ki, T0rk egemen srndlarr, Kiirtleri binilmeye layrk 96rtiyorlar. Bize, "asker ol, vergi ver, her tiirli.l igiyap, ama adrnr s6yleme" diyorlar. $imdi altrTV kanah aqmrglar, yi2lerce radyolarrvar; biz, kendi dilimizde bir ttirktimi.izit sdyleyebiliyor mtryuz? Aqrk ki yok, s6yleyemiyorr.rz. Bu son zamanlarda soylenenlerin de devrimci zorumuzla olduQunu, devrimci savaqrmrmzrn bir sonucu oldugunu iyi biliyorsuntz. Yani merhametlerinden degil, iqlerin daha kdtiiye gitmemesi igin bunu yaptrlar. Bunlarr qunun iqin s6yltiyorum: Bir halk oldugumrzu, dirgmanrmrzrn oldugunu, buna karqr direnmek zorunda olduQumtzu,

bu-

gerektirdigi qahgmalarr da yaptrk. Biliyorsunrz, qimdi ulusal birlik cep-

hesini geliqtiriyona ve Giiney'de dostane iliqkilere ti.im gi.ici.imiizle yol aqryoru, Yine uluslararasr alanda

d

iigmanrn etrafrmrzda geliqtirdigi

'ter6risttirler, canidirler" biqimindeki safsatalan boga grkarmak ve Tirr-

kiye halkryla oynamalarrnr, qoveniz-

Demirel'i ve indnii'yit

tanrrsrnrz.

Demirel otuz yrldrr devrimcilerin kawerinde politika yaptyor. Devrimcilerin baqrna faEist TUrkeq'i o bela etti. Onbinlercesini katlettirdi ve tutuklattr. inonil de sonradan ortaya grkarrldr ve o da babasrnrn mirasrnr, yani Kurt direniqini ezmeyi devam ettirmek istiyor. Biliyorsunu, taktik geregi olarak Ozal bir-iki laf s6ylemek istedi. Fakat 6ldir mi.t,6ldi.iriildi.l mir? Boyle bir biqimde ortadan kaldrrdrlar. Yani "sen misin Ki.irtleri agzrna alan" dediler. En son olarak da o "daQdakiler" dediklerini, ,tenr

rdristler" dediklerini dagdan nasrl indireceklerinin gabasrna girdiler. Piqmanhk yasast, aldatma yasast, hile yasasr qrkararak ve sdzi.lmona bir hak tanrdrklarrnr sciyleyerek, bizi tasfiye etmek, bitirmek istediler, $im-

O eskiden agahk yapanlar, rahathkla anmzda yer size iyi bir parti

d i^grnanla r.zlaqanlar safl

bulamazlar. Yani armagan ettik.

Qok iyi biliyorsunuz, PKK gibi savagan 6rgtit, PKK gibi size layrk olan baqka 6rgiit yok. $imdiye ka-

isio peqini brrakma&k ve size Isnk olabilecrk 6nderleri, militanlan, komutanl,an ortaya $rkardrk Gflvenebilece$iniz eBey insan var ve bunlar kendi gocuklammzdrr. Kuzeyde ve gflneyde, hemen her b6lgede bayan ve erkek halk Socuklan bugfin 6nder olarak sizin hizmetinizdedir. O esldden ssahk yapanla& rahathkla dfigmanla uzlaganlar saflarrm la;dn yer bulam &zlnr. Yani size

iyi bir parti armafan ettik. dar ortaya grkanlar kolay kaqtrlar, doQru yoldan vazgeqtiler ve daha gok da teslim oldular. Fakat PKK bunlarrn hiqbirini yapmadr. Qok iyi biliyorsunrz ki, PKK en acrmaslz

politikayr stirdtiruyor. Birqok halkr tarihten sildikleri gibi, en son KUrt halkrnr da tarihten silmek istiyorlar. Bunlarrn dirEiindi.iQil baqka bir qey yok. Qok iyi biliyorsunuz ki, yiizbin kiEiye bile ulaqmayan Krbrrs'a federasyon diqUnUr, her tilrlU hak egitliQi ister, ama yrrmi milyon Ki.irt insanrna adrnr bile vermeyi dUqtinmez; deQil federasyon, dil ve killttlri.rni.izi.i serbest ifade etmenizi bile kabul etmek istemez. Bu nasrl di.qman? Her giin Bosna-Hersek igin kryamet koparrr, Mirsliimandrr diye; ama bin yrldrr kendisine hizmet eden siz Miisli.imanlar4 insanhQrn gdrmedigi ve kaldrramayacaQr t[irden iqkence yapar. Bu, ne biqim Mijslitmanhktrr, ne biqim kardeqliktir? Yine qok iyi biliyorsuntz ki, her gUn q6yle Tiirki Cumhuriyetler, E6yle MtislUman halkla1 96yle demokrasi, q6yle Tilrkhik diinyasr filan diyor. Ama biz kimiz, bizim de bir dUnyamrz var mr? Bunlarr aQzrna bile almak istemiyor. Belli ki diJEman kendi uQursu politikasrnda rsrarhdrr.

yan ve erkek halk qocuklarr bugiin 6nder olarak sizin hizmetinizdedir.

Dagdan indirmek

veya tnmek ve

gerilla sava0rndan va,zSegmek

demek, tarlhten

silinmek demeLf,ir;

gafirmudo higbir

halkrn yagamadr$r

bir

dummu,Olfimden de beter bir durumu ya{amak demelrtir. yrldrr bu igin iqindeyim. Qocukluktan itibaren "6zgijrllik" dedik, "hak-hukuk" dedik ve bugiin bu noktaya geldik. Tarihimizde ilk defa baQrmsrz ve 6zgUr eylemle bir savaqrm gerqekleqti. Diiqman, adrmrzr agzrna al-

nun da PKK OnderliQinde olacagrnl, baqka garenin kalmadrQrnr, mevcut yaqamtn lanetli bir yaqam oldugunu, ne kadar zayrf olursak olallm kurtulugun direniqte olduQunu, baqka bir yolun, ydntemin, usuli.in olmadr$rnr qimdi iyi biliyorsunrz. Son d6nemlerde herkes tartrqryor, Dlgman da bir qeyler sdyliiyor, dostlar da. Ama en dogrusunu partimiz s6yliryor. Gerill4 hayatrnr ortaya koyarak ve 6li.jmiine direnerek, "gerqek nedir ve uQruna ne yaprlrr" sorusunun doQru cevahnr size gdsteriyor. $imdi siz, bu son ateEkes dolayrsryla belki biraz zorlandrnz, ,Acaba kutsal direnig silahlarr susriyor mq acaba parti gerqekten zayrflayrp savagamaz duruma ml geldi" bigiminde endiqeler iqine girdiginizi biliyorum, Ama bizi biraz yakrndan tanryanlar, bu iEin, savagr durdurmak deQil, geligtirmek iqin olduQunu, gerillanrn ve sizin daha iyi hazrlanmanrzr saQlamak igin olduQunu bilirler. Bu amaql4 bciyle bir yogun qahgma d6nemini size sunduk. Bu son geqirdigimiz aylarr bir anlamda nefes almanz ve biraz daha iyi savaqabilmeniz iqin giiq toplamanrz gereken bir d6nem olarak ele aldrk ve bunun

mive iki halkrn di.tqman[Qrnr k6ri.]klemelerini azaltmak iqin bu anlamh sUreci geligtirdik. Ve her alandaki geliEmeler de olumlu oldu. Bu slireqle Eunu da gord0k ki, siz deQerli halkrmlz, bu biqimde savaqt durduramayacagrmrz ve hayli yiiklU olan taleplerimizin daha iyi geliqtirilmesi gerektigi dayatmasrnda bulundunr.rz. Parti savagr geliqtirmeli dediniz ve bu doQru bir yaklagrmdr. Savaqr dogru geligtirmek iqin gerqekten ti.im gi.icUmi.izle partilileri eQitiyorrrz. $unu biliniz ki, bizim elimize verdiginiz qocuklarrnrz, degil siyaset yapmasrnt, yi.iriimesini bile bilmiyorlar. Belkiacrdrr ama bir gergektir bu. Siz halkrmrz, iyisiyaset bilen kaq gocuk yetigtirdiniz? Bu eleqtiriyi de ben size sdyleyeyim. Qocuklarrn diiEUnceleri darmadagrnrk, ruhlan paramparqa! Onlardan bir devrimci, bir PKK'li yetigtirinceye kadar gok qahqmamrz gerekiyor ve zayrfhk bu yi.izden oh.ryor, Ama yine de igin pegini brrakmadrk ve size layrk olabilecek onderleri, militanlarr, komutanlarr ortaya qrkardrk. GUvenebilece$iniz epey insan var ve bunlar kendi gocuklannzdrr. Krzeyde ve gi.ineyde, hemen her b6lgede ba-

koqullarda direndi; zindand4 dagda ve yurt drErnda biiyilk fedakarhk ve cesaret gostererek direndr. Bundan kuqku yok. Yani gi.ivenebileceQiniz bir parti nasrl olur, nasrlyaratrlrr? Biz bunu gdsterdik. Buna eminsinrz ve bir eqkryanrn bile daQdaki bir gijnlijk ya$amrnrn ne olduQunu qok iyi bilirsiniz. Biz bugtin bir gerilla ordusunu biitUn daglarrmzda ilslendirdik. Kirrdistan'da silahl dolaEmanrn ne anlama geldiQini siz halkrmrz gok iyi bilirsiniz. Tecriibeleriniz var. Qok iyi biliyorsunr.rz ki, geqmigteki bitti.rn isyanlar, bagladrgrnrn en qok iki-iiq ay sonrasrnda imha olmt4tur. $eyh Sait isyanr 15 $ubat'ta bagladr, kendisi l5 Nisan'da yakalandr ve 2g Haziran'da idam edildi! Seyit Rrza rinderliQindeki isyan toplam altr ayda idam sehpasrnda son buldu. Bedirxan Bey'in isyanr iiq ayr gegmedi. Farzani yirmid6rt saat dayanamadr, lrah $ahr destegini qekince ytizbin kigilik orduyu daQrttr. Yani Kilrdistan'da PKK'nin, bizim dnderlik ettiQimiz bu savaq kadar baSka bir savaq srirmedi. Biliyorsunrz ki, diQer savaqlarrn birisi Dersim'de bagladr,

birisi Mahabad'da baqladr, birisi Behdinan'da baEladr; yani birbirinden kopuktular ve bi.ltirn Ulkeyi temsil etmiyorlardr. Kimisinde gu mezhep rol oynadr, kimisinde bu agiret. PKK'ye baklyorsunuz, her mezhepten, her bcilgeden, her yaEtan ve her cinsten insan var. Yani biittln halkrn katrldrQr bir savag ve ulusal birlik var. Ve kendi savaqrnrzdrr bu. itk deta kendinizi bu savagta

6nc[i yapryorsunrtz. Ulusal kurtulug, eskiden agalarrn,

aqiret reislerinin, qeyhlerin

iEiydi.

$imdi halkrn igi oluyor. PKK'nin 6nd.erlik ettigi savag halk savaErdrr. OnderliQi halk onderligidir. Her agiretten, her mezhepten, her cinsten insan var bu savaqta Hatta sadece KUrt savaqr da degil, Kiirdistan'da yaqayan her milliyetten insanrn savagrdrr, Ve bq biiyi.ik bir insanhk savaqrd r. PKK'nin dnderlik ettigi sarraq, r

bugijn di.inyada emperyalizme ve gericilige kargr insanhk onurunu temsil ediyor. Sizin milli savagrmrnrz, ulusal kurtuluq savagtmtntz, bu anlamda


savaErmrnza bu kor talihimizi, kotU kaderimizi deQigtirmek iqin gireceksiniz. $imdiye kadar bu savaqr tam anlamadrysanrz, gimdi boyle anlayacak ve baEaracaksrnrz. Bizim size soyleyeceQimiz en doQru sozler bunlardrr. Btrti.in bu yaqamrmtzt bunun iqin, sizin iqin geqirdik. $imdiyagam srrasr, soz strast arttk sizindir. Biz bir halkrz ve bagrmsrzhQa ozgiirliiQe ihtiyacrmrz var. Amansz olarak bu igin iqrndeyiz ve mutlaka sonuq alacaQz. Yakrn doneme iliqkin beklentimiz

giinUmi2de insanhQr umutlandtran bir savaq oluyor. $imdi savaErmtmtztn anlam ve

onemini daha fazla vurgulamaya gerek yok. Bize gerekli olan, bu savagr nasrl yapartz ve nastl geligtiririz konusudur. Kutsalhgr ve deQerinin ekmek, su ve hava gibi olduQu, anlamtnrn qok biiyirk oldugu kesin. Altrn deQerinde, fakat nasrl ilerletece$iz ve tam baqarrya gottirecegiz? lEte bunu tartrEryorlz. Bunun iqin partive ordunun nasrl yaratrldrQrnr belirttim. Fakat yalnrz partiyle, yalnrz orduyla savaq kazanrlmaz. Savagt kazanmanrn temelinde sizin cephenizin geliqmesi vardtr. Halk evde, mahallede, iqte, fabrikada bulunduQu her yerde 6rgirtlendigi ve kendi eylemini yaptrgr zaman zafere ulaEabiliriz.

budur. Halktmtzrn qimdiye kadar YaPttgt serihildanlart tekrar kutlamak iste-

rim. Zaman zaman siz halkrmtza, degiEik yorelerden halkrmtza seslendim. Ulusal kurtulug savaqrmrzda serihildanlar, Cizre ve Nusaybin'de

Ulusal kurtulug, eskiden a$alann, agiret reislerlnin, geyhlerin igiydl. $imdi halkrn iEi oluyor. PKK'nin dnderlik etti$i sava6 hatk savaqrdrr. Onderli$i hatk OndertiEidir. Her agiretten, her mezhepten, her elnsten lnsan var bu savagta. Hatta sadeee Ktifr savagr da

Birbirlerinin aleyhine qahgan agiretlerden ve mezheplerden hePsinin

qocuklart var. Hormekler'den Zazalar'dan var, Aleviler'den

deSll, Kflrdistan'da YaqaYan

baqladr. Ve bu iki Eehirdeki halkrmrz gerqekten kutsal bir rol oynadr. Yizlerce Eehitleri oldu, binlercesini gerillaya kattrlar, qok acr ve igkence g6rdiiler amq biraz da adlarrnr ulusal kurtuluqta tarihe yazdiar. Bunlarr gunun iqin s6yli.ryorum: EQer baqlangrqta bir-iki gehrimiz serihildan yapmasaydt, o zaman gerillamrz ve bi.itiin halkrmrz bugirn bu durumda olur muydu? Baqlangrqta qoYle de denilebilirdi: Bir Cizre kendi bagrna ne

de onu mahkum etmek de bir iqtir. Bu anlamda elinizden her tijrlU iE

Ama gdrdi.ik ki, onemli bir baqlangrq

gelir. Biz gimdi sava$r geligtiririz, gerillayr qok qok yayar ve savaqttrtrtz. Ama biitiin bunlartn baEarrlr olabilmesi iqin sizin de savagmanlz gerekiyor. Yani biraz serihildan yapttnz, bunu daha lazlayapacaksrnz. Biraz maddi ve manevi destek sunduntz, bunu daha fazla sunacaksrntz. Biraz tutuklandrnrz ve dayandrnrz, gimdi daha fazla dayanacakstnrz. Dijgmanr biraz tantdtntz, gimdi daha fazla tanryacakstn z. Biraz birleqtiniz, qimdi daha fazla birleEeceksiniz. Biraz yiirtlyUE yapttntz, gimd.i daha fazla ytrri.ryiiq yapacaksrnrz. lqte 6ni.jmizdekidonemde sizin en temel gOrevleriniz bunlardrr.

Tarihimizde ilk defa halkrmrztn kendisi iqin ayaga kalkabilecegi ve bagarrya gidebilece$i bir doneme giriyorrrz. Bu donem, zalere y0riime donemidir. Bu gans elde edilmiEtir. Kullanmayr bilmekse sizin iginizdir. Yalnrz partililer yapsrn, yalnrz gerilla yapsrn demek olmazi bunu beklemeyiniz. Tam tersine diyeceksiniz ki, parti ve gerilla yapacagrnt yapmtEttr ve arttk ig biraz bize dtiqfor. Belki Eunu diyebilirsiniz: Di4man evimizi baqtmtza ytktyor, koyii boqaltryor, hatta gehirleri YaEanamaz duruma getiriyor. O diirqmandlr, varsln yapsrn. O vahEileEtikqe, kurtuluq daha da yakrndrr. Bunun drqrnda biz uctz kurtuluq beklemiyoruz. Kaldr

ki

ya-

Eamrmzrn da iiYle fazla bir Yaqam olmadrQr ortadadrr. inanryorum ki, bu yaz hamlesinde, bu tarihi zafer yi.jriiyirqtinde, bu defa derli toplu ve

kueyden gijneYe, Avanoslar'dan Zagroslar'a kadar bi-rtirn bir halk olarak kendi doQrumrzl4 bilincimiz-

le ve en qok da direniqimizle

Yer

alacagrz. Bu kutsal sava$4 kendi 6z

yapabilir? Tam zaferi yapabilir ve ardtndan

var, var,

Siinniler'den var, Nakgibendiler'den var; hepsi el ele vermiq PKK iqinde birlegiyor ve 1925 ile 1938'i, AQrt isyant'nt, Zilan isyanr'nr birlegtiriyorlar. Hakkari'de, Botan'da Behdinan'da Soran'da isYan edenlerin bilti.inii birleqiyor. Bu ne demektir? Tiim bir ulusun birleqip direnmesi demektir. iEte orta bdlge dedi$imiz veya brraz da Kilrdistan'tn merkezi dedigimiz, Amed dediQimiz alantmtz d4 krzeyle gUneyi birleqtiren ve doQuyla batryr birleqtiren alan da ilk defa boyle bir tarihi role soyunmuq oluyor. Bu nedenle di4man Vedat Aydtn'lart katletti; Diyarbakrr'4 Lice ve Kulp koylerine, birti.tn o yurtsever

her milliyetten insanrn savaEtdtr. Ve bu, bflyflk bir insanhk savaqrdrr' Onun iqin size diyorum ki, biraz partiyi gordUniz ve tantdtntz, biraz gerillayr gordiiniz ve tantdtntz, ama qimdi srra kendinizi tantmantz, kendinize giivenmeniz ve kendinize iq yapmanrzdadtr. Bu milmkiin mir? Evet' mirmkirndirr. En iyi devrim igrni siz yaparstnz. Mahallede orgirtlenmek zor deQildir. En baqta di.4manr di.iEman bilmek, miimkiinse ona taE ve sopayla veya sozle karEr qrkmak' hiqbir gey yapamryorsanrz yiireQiniz-

intikamrnr altyorsunu ve bu sefer tam zafere do$ru bir direnme yiiriitiiyorsunu. Bu aqrdan cephenrzi iyi kurun, serihildanlarrnrzr daha kapsamlt yaptn, gerilla ile srkr dayantqmanrzr si.irdiiriin, birqok doQru igi siz yaprn, yanhqr siz dirzeltin ve doQru bildiQiniz ne varsa onu yaprn! Benden doQru soz duYmak veYa emir almak istiyorsanrz, sdyleyeceQim iEte budur. Dua etmekten baglayrp sopalr ve taqh yiirilyiiglere kadar, hainleri cezalandtrmaktan tutahm gerillaya katrlmaya kadar bi.rtUn yollar aqrktrr; elinizden ne iq geliyorsa onu

ilqeleri Genq, Karltova ve giderek Dersim alanr birlegiyor. Yani 1925, l938'le birlegiyor. Her mezhepten halkrmrz, biitiin aqiretler birleqiyor.

saQlaYamaz. bU'ti.in Ulkeye

yayrlrr bu.

Cizre ve Nusaybin'den sonra ikinci bir adrm olarak Lice ve KulP qevresi katrldr. Amed Eyaleti'nde ilk defa Lice'nin ve KulP'un qehir ve kdyleri tarihi bir adtm atttlar. Lice ve Kulp deyip geqmeyelim; son yrllarda yizlercesi katledildi, binlercesi tutuklandr, birqok kdyleri boqaltrldr. Ve halen de uqaklarla bombalanrYor. Neden? Qirnki} dUqman biliYor ki tarihi bir direniE alantdtr, I 925 lsyanr buralarda geqti. Ayrrca halktmtzrn canlt yurtsever bir dzirdiir burast, halkrmrzrn teslim olmamrq bir 6zii buradavar. Kritik bir i.rqgendir, MtS't( Bingdl'i.i, Diyarbakrr'r ve Bitlis'iyle halktmrzrn tarihinde bir diriliq alanr, var olma alantdtr. Yalnrz baqrna gi.ineYde savag baEarrya ulagmaz. Yalnz bagrna Dersim direndi, baqaramadr. Barzani direndi, bagaramadr. Dogu Kirrdistan'da Mahabad direndi, bagaramadt. Ama gimdi qok iyi biliyorrz ki, gUneyde Cizre, Nusaybin, Yani Botan'tn

ve Mardin'in biitUn qehirleri direniyor. Kuzeyde Malazgirt, DoQube-

yazrt, Dersim direnmeYe baqladr. Gi.iney Ki.irdistan halktmtz, Zaxo'dan SUleymaniye'ye kadar direniyor. Mahabad direnigi daha canh olarak yaqryor. Amed Eyaleti bunlarrn tam ortasrnda oluyor. Amed Eyaleti, tarihte Kilrt halkrnrn defalarca hiiki.imet kurduQu, Mervani devletinin, Palu hiikiimetinin, buna benzer birqok beyliQin, emirligin oluEtugu bu sahalar, Eimdi de bir Kilrt siyasal olugumunun tohumlartnt taqryor. Bu nedenle onem vermek gerekiYor. Lice, Kulp, Sifuan, Hani, Palu ve dalga dalga giderek Muq'un ilqeleri Malazgirt, Bulantk, Varto, Bingdl'iin

yaprn! Kadrn, erkek, qocuk, Yaqh, genq hepiniz katrlrn! Giiciin(iz neye yetiyorsa onu yaprn. Giin direnme' savagma ve baqarma gi.jnUdijr. Bdyle yaqayrn ve bugUnleri gdrdijgirniz

iqin mutlu olun!

$imdiserhad

eYaletimrz de dire-

niyor. Baqta DoQubeYazrt olmak izere Kars,

koylerimize bomba YaQdrrdr. Aqrkqa gorUlUYor ki, di.iqman' Cizre ve Nusaybin'den daha fazla

bu alantmtza yiikleniyor. Peki

imkanr elde etmeye baglamrqtrr. Kolay deQildi 1938, onbinlerin katledilmesr ve br.rtitn Dersim'in bogaltrlmasr, korkunq asimilasyon yaqandr. Halen de boEaltrlmrg bir Dersim'iyaqamak kolay deQildir. Acrdrr, h(zttndirr! Ama qimdr gerillanrn aqrladrQr umut var. Dersim'e sahiP qrkrlmrg, bagrmsrzhk ve ozgilrlilk tohumlart oldukqa serpigtirrlmrqtrr. Ve bir daha yanmayacak kadar, yakrlmayacak kadar gUrbtizlegtirilmiqtr r. Dersrm, ken-

ne-

den? QUnkU, onun iqin tehlike burada biraz daha bilyiiktiir. Burast merkezdir ve birlegtiriyor. Ve bir de yurtseverdir; daha qok sayrda katrlryor. Ama bu, bu yoredeki halkrmrz iqin, sizin iqin, aynr zamanda qeref ve onurdur. Bdylesine tarihi bir gorevin size ditgmesi ancak Allah'tan nryaz edilir ve o duantz yerine gelir. lgte bugi.jn yerine gelmigtir. $eyh Sait'lerin intikamr bugiin daha iyi ahntyor' Yani bu ydredeki Zaza halkrmrz tarihte direndi, onbinlercesi katledildi ve goQunun ismi bugUn belli degildir. Ama katledilenlerin intikamr, iqte bugiin Kulp't4 Palu'da, Genq'te ahnryor. Qok deQerli yurtsever insanlanmrzrn hesabr di4mandan soruluyor. 70 yaqrndaki insanlartmtz dara$acrnda sallandtklart zaman ne demiglerdi? "Kahraman Kiirdistan genqleri bir giin .intikamlmtzt alacaklar" demiglerdi. igte bu vasiyet yerine geliyor. Bu basit bir iE deQildir ve yetmig yrl da geqse bunu Yerine getirmek onur gereQidir. Ve bunu da baqardrk.

AQrr, Erzurum direnme

siirecine girmigtir. AQrr doruklarr nda yeniden alevlenen isyan ateqi, Eimdi daha canlt, daha gUrbiz, daha umurt vaat eder bir biqimde tirtmektedir. Agrr Da$r'nrn etraftnt, o biJryUk ve kijqiik Agrr'larr gimdi gerilla canlandrrryor. Tendiirek de gerilla ile dolu. Bu daQlarrn doruklarrndan yanslyan umtrt rgrgr, birtiin Serhad illerimizive kdylerimizi aydrnlatryor. YiQit bir bolgemizdir Serhad, partimize ilk gilq verenlerdendir. En deQerli direniq-

ler biraz da burada ortaya

di tarihini doQru temelde yakaladrQr gibi, biittin Ki.irdistan'la birleqerek direnrne $ansrnrda elde etmiqtir. O mi.lthig daQlarda yaEayan drrengen insanlartmtz, eQer partinrn direnme silahrnr iyi beller ve oz[jmserlerse, sadece tarihin intikamrnr almakla kalmayacak, aynt zamanda ulusal kurtulugun da en 6ncil kadrolarr, onder gtjqleri olacaklardrr. BugUn bunu yaEryor ve temsil ediyorsuntz' Eski ve yeni bii,tijn gehitlerimizin anrslna boyle kargrlrk vermekle mutluluk bulacak ve insan olma gerefini tadacakstntz. Metropollerde erimek soysrzluktur; Dersim diye tabir edilen altrn, g0mijg dryarrnr boyle ucuz terk

grktrlar.

Bunlart gorelim, umtrtlu ve mutlu olalrm. Yine burantn direnig ruhunu da gad ettiQimizi unutmaYalrm' iyi biliyoruz ki, Serhad illerimiz yoksulluQun penqesinde ktvrantyor. Dijgman, her ti.irlU kotir igi buradaki halkrmrz4 size layrk goriiyor. Srz ne kadar temiz ve dzliiyseniz' o kadar kdtir iSi size dayatryol metropole baQlayarak bunu yapryor. Hatta l21 5 yaqrndaki krz qocuklartnr o Kayseri tiiccarlarrna, gericilere satttrarak hakaret etmek istiyor. Buna frrsat vermeyelim. Bu bir hakarettir; birisi iqin gerekirse hepimiz 6lmeliyiz ve asla bunlartn eline dUqUrmemeliyiz. O yiQit insanlartmz metropollerde qtiriimemeli ve bir iicretli kdle haline gelmemelidirler' Kurtuluqu ba-

etmek onursrzluktur. Bunu

yrkryor-

sunuz ve bu altrn, gUmi.iq diyarrnr bir daha brrakmamacasrna dzgilr bir yurt ve 6zgUr brr halk olarak onu

yeniden gerqekleqtirme mutluluQuna eriqiyorsunu. Bundan daha degerli bir arzu, istek olamaz. Buna ulagrlmrgtrr. Ve zaferi de gUnlirk savagtmtmtzda parQa parQa kopararak elde ediyoruz. Ve kr.rtlu olsun diyoruzl GUneybatr illerimiz, yani Malatya, Marag, Adryaman ve AnteP de, zaYrf da olsa direniqe katrlma ve gerillaya kavuqma imkanrnr elde etmiglerdir' Dtrqman, ozel savaErYla gerqekten buralarr Kiirdistansrzlaqtrrma Ftrat'tn 6tesi ni Kijrd istan'dan saymama saplanttstna girdi. Mua"am olqiide gdq ettirdi; Malatya'yr, Adtyaman'r, Pazarcrk'r, Antep'i bogalttr. Once Qukurova'ya sonra lstanbul'a, en son olarak da Avrupa'ya taqrrdr. Bu, biiy0k bir 6zel savaqttr. Fakat partimrz de, yola qrkarken buralara el attr. Ne kadar Kiirtltrk aqrlsave ne kadar asi' milasyon geliEtirilse de, Ki.irdistan emekqilerinin en YoQun olduQu buralara sahip qrkarak, karqr koyacaQrnr g6sterdi. AnteP'r qrkrq merkezi yaPtr. Pazar' crk en qok katrlan ilqemrz oldu. Adryaman iYi umut vaat etti. MalatYa katrlabileceQini gosterdi.

$imdi bir kez daha

bu-

ralardayz. DUgmanrn buralarda 6zel savaSr gok geligtirdiQini biliyorrz. Sadece drgrmrzda deQil, iqimizde de geliEtirdi; bunu da biliYoruz.

Fakat bizim

de

aldrgrmrz

tedbirler var ve bunlar. gegmiqte oldugu grbr Ermdi de

diigmanr burada rahat

br'

raknayacaQrmrzr gdsteriYor. Burayr mr.ftlaka ganlr bir

dire

W Bir insan, bir halk intikamrnr

al-

madan yaQarsa namussudur' dilEki.rndilr. Bu kara lekeyi Eimdi kaldtnyoru. "Ben insantm, atalarlma ecdadrma bagltyrm" diYen, bundan mutluluk duyar. Ozellikle "bu tarihe saygrm vardtr" diyen herkes, "giikUr bugi.inleri g6rdiik" der. Ve biz, bu gUnleri size gosterdik. Bu aqtdan, ne kadar iEkence de g6rseniz, koYler baqrnza da yrkrlsa fazla gam yememelisiniz. Kaldr ki bunlar koy de deQil, harabelerdiri varsrn yrkrlsrnlar. Onlartn yerine yeni KUrdistan, hem de qehitlerimizin kanrYl4 eski ve yeni tiim gehitlerin kanryla bir gijl bahqesi kadar qirin kurulacaktrr. En giizel kuruluq iqte budur' Bunun iqin, birti.in Diyarbakrr kdyleri, MuE k6yleri ve Bingol kdyleri, hepiniz tarihi bir gorevin iqindesiniz.

1

925

lsyanr'nrn

grmsrzhkta gdrmeliyiz. DoQubeyaztt kiile olarak direndi; bu sene buna lgdrr'r, Gdle'yi, giderek Diyadin'i' Patnos'u, Karayazlyl Htnts't katmahyrz. Adrnr saymadrQrm

di$er

btttUn

kasaba ve koyleri bu kutsal savaqa dahil etmeliyiz. Yurtsever birqok insanrmrz var, din adamlartmtz var; herkesten daha fazla onlar, bu savaqr kendi savaglart bilsinler ve katrlsrnlar. ilk defa hepinizin umutlartnt gerqekleqtiriyoru; onun iqin hepiniz katrhn. Her zaman bu imkan ortaYa qrkmaz. Serhad halktmz, ilk defa bu

direnme imkantnt iyi yakalamtEttr; sonuna kadar ve baqarrYla kullanmah, zaferden de sonuna kadar umutlu olmaltdrr. Dersim halktmtz, en kaPsaml gerillaya ve binUn Ktirdistan'la birleqerek 1938'in intikamrnr almaYa bu

nrg alanr haline getirecega Ozellikle emekqr stntflartn ve olduk' qa aydrnlanmrq insanlartn qabalartnr brrleqtrrerek, burayr d0Eman iqin ce' henneme qevireceQiz. Bir de burayr. Ti.rrkiye halkrna devrimi taEtrmantn ve Qukurova'ya devrimi taglrmanln oralarda devrimi g0qlendirmenin alanr haline getirecegiz. Di4mantn uy' guladrQr ttjm vahqetin, Maraq ve Malatya katliamlartntn, bii(Un oyun ve provokasyonlartn hesabrnr daha qok soracaQtz. En son olarak l8 degerli yoldaqrmrzr katleden kontralart nastl aqrQa qrkartrp hak ettikleri cezaya

garptrrdrysak, bu qok sinsi oYunu nasrl bozduysak ve bu anlamda 6zel savaqtn biltiin inceliklerini na' srl boqa qrkardrysak, devrimi de oyle k6kleqtirecegiz. Vrmi yrl 6nce Devam 25' saYfadi


SELAMA DURUYORDU ZAGROSLAR sAF TUTAN IEHITLER ORDUSUNA Rubarot't*Jl;rrn

savag

TC rejiminin griktigtindeki

dnemli bir dtinemectir Bugijn Kirrt halkr olarak, her qeyimizi yeniden yaratmanrn savaqrmtnt vermekteyiz. Ve gelinen aqama, devrrmle kargl-devrim arasrndaki hesaplagmanrn qok keskin yaqandr$r, ayrrca yaqamtn her alanrnda ulusaldevrimci kurumlaqmanrn gergeklegmeye baEladrQr bir ddnemdir, Elbette ki bu siirece kolay gelinmedi. TC sdmiirgeciliQi gibi tarihte eqine az rastlanrr inkarcr, katliamcr ve barbar bir giice karqr boyle soylu brr direniEe geqmek ve bunu zalere taqrmak, her anr olaQanUstli cesaret ve kahramanhk isteyen biiyi.ik bir qabayr zorunlu krlmaktadrr. Tarihrn karanlrklarrna gdmiilmliq ve her qeyini kaybetmiq bir halk gerqekliQinden bugUn tarihinin en onurlu diriliEini yaqayarak savagan halk gerqekliQine ulaqan ve ulusal 6z dinamiklerini harekete geqirip yaqamrn her alanrnda ulusal 619i.jtlUliigUnir ortaya qrkarmaya baglayan Kirrdistan halkrnrn sergilediQi kararhlrkla zafere ne denli yaklaqtrQrnr gdrmemek elbette kr miimkun deQildir. lgte, 29 Eyli.il 1992 tarihinde gerqekleqen Rubarok (Derecik) ey-

lemr, Kirrdistan'daki ulusal kahramanlrQrn ve sergilenen fedakarhgrn

,

geliqim stireqlerinde olduQu gibi gilniimi2de de -ozellikle donemin ken-

disini dayatan hedeflerine

(savaq

hirkirmetinin ilanr, ulusal ordulagma) ulagmada- $emdinli alanrnrn onemi ve oynayacaQr rol ortadadrr. Ozellikle Kirrdistan'rn Uq parqasrnr birleqtiren noktada olmasr, yine stratejik konumu itibariyle silahh savaqr mrzda merkezi bir rol oynamast bu alana

gi.iqlii ytiklenmemizin baghca nedenleri arasrndadrr, 6yle ki savagtn $emdinli'deki geligim seyri de bunu aqrkqa ortaya koymaktadrr. I 991 AQustos'unda gerqekleEen Mavan tabur baskrnryla bu alanrmrz gerilla savaqrmrzda onemli bir aEamanrn srQrama noktasr haline gelmiqtir; ki bu tarih 6nemlidir. Bu eylem Ki.trdistan'rn her alanrnda cogkulu bir devrimsel si.rreci baqlatmrg, sonug ahcr geliqmeleri srlrekli krlmrEtrr. Mavan tabur baskrnr ardrndan gelen Geliy6 Azadi (OzgUrli.rk Vadisi) direniqi, Qukurca'da Erig tabur baskrnr, Wargenrm eylemivb. eylemlilikler, onii durdurulamaz geliqmeler olarak devam etmiqtir. lqte, 1992'ye de bu baQlamda qok gtiqlir hazrrhklarla yonelme durumu sdz konusu olmuqtur. Ddnem

nasrl bir maddi gUq haline geldiQinin

bagrnda gerqekleEen ve

gok aqrk bir drneQidir. Kirrdistan'da geliqme yaratmak

aQrr bir yenilgiye ugratan Taqdelen

oylesine srradan qabalarla gerqekleqecek bir olay deQildir. Maddi giiq ve teknik olanaklar agrsrndan dUqmanla biiyiik bir giiq dengesizliQinin var oldugu gerqektir. Ancak srfrrdan destansr direniElerle, yine bitmezttjkenmez fedakarlrklarla aQrr bedeller odenerek bugiJne gelinmiqse; her Eeyden 6nemlisi, eQer halkrmrz odenmesi gereken bedellerin tUm[inlj vermeye hazrrsa

trr- devrimin

-ki

buna.rlaqrlmrq-

kazanrlmasr gereken

en 6nemli aqamasr agrlmlq demektir.

Biz Ki.irdistan'da en ufak bir kazanrmrn bile ancak ve ancak baqta Parti Onderligimizin yol gdstericiliQiyle qehitlerimizin zirvedeki fedakarlrQrnda ve kahramanhQrnda somutlaEan, kaynagrnr halkrmrzrn 6zgUcUnden alan direniE gizgisiyle mirmkiln olabileceQinin bilincindeyiz.

lgte eger bugtin dljqmanrn en tahkimli oldugu, en qok tedbirlerini aldrQr karakollarr, taburlarr imha edilryorsa ve dUgmana Kllrdistan'da yagam hakkr tanrnmryorsa bunda esas belirleyici olanrn, bu kararh direniE qizgisi olduQunu unutmamahyrz. Bu gerqekligin en aqrk ifadesi olan Rubarok eylemini bu baglamda deQerlendirmek sanryoru yerinde olacaktrr. $emdinli alanr stratejik konumundan dolayr dtigmanrn gerek askeri gUq ve gerekse teknik donanrm bakrmrndan en qok izerinde durdugu pilot bdlgelerden birive belki de en onemlisidir. Ulusal kurtulug savagrmzrn biitiin

ve lqrkveren eylemleri

di.jqmanr

savaErmtzrn

izleyeceQi rotayr belirlemesi aqrsrndan biiyilk 6neme sahiptir. Ardrndan geligtirilen Helena ve Bezele (Akti.rtiin) eylemleri bir anlamda dijEmanr $emdinli'de tasfiye etmenin ilk adrmlarr, oli.imcill darbeyi vurmanrn dn aqrcr hamleleri olmuqtur. Ve bu adrmlar hem alanrn somutu, hem de savaSrmtzrn genel geliqim di.izeyi ve seyri agrsrndan da 6nemlidir. Oyle ki dijqmanrn iqine dtiqti.igU korku ve panik; yagadrQr gdzi.imsUzliik ve bunun psikolojik yansrmalarr, kendi aqrklamalarrnda ve bcilgeyi en iist dizeydeki ziyaretlerinde dile getirilir Eekilde gori.ildi.i. PKK'nin, her qart ve koqul altrnda olanaklarr zorlayarak, kokUnil halkrn direniggi tarihinden alan atrhmcr geleneQine bagh kalmasrnrn bir tek Eartr olabilirdi. O da di.iEmanrn bUyUk bir gaqkrnlrQr ve bunahmr yagadrQr bu sijreqte, ona d6neme denk diiEen gok daha biryiik ve dli.lmciil darbeleri vurmak olacaktr. igte Rubarok eylemi bu temelde boyle bir amacrn bizzat pratik ifadesi olmuqtur. Zira gelinen aqamada Rubarok'a ydnelim bir dlqiide zorlunlu olmaktaydr. Rubarok Taburu,

gok kalabalrk bir askeri g0qten oluguyordu. Etrafr iiq karakol, yine ti.imii getelegtirilmig en az on k6yle

gevrilidir. Diigmanrn kendisini en fazla gi.ivenlikte hissettiQi gemdinli alanrndaki en tahkimli gUcU durumundadrr. Aynr zamanda Rubarok Taburu geteciligin, yine Giiney'deki ilnnetgi odaklann ydnetildiQi, iliqkileri-

Puborok loburu'no ydnelik eylem plonlomot yopthrken... nin merkezileEtigi ve bunlarrn cesaret aldrQr bir yerdi. Gerek her ti.irden karqr-devrimci faaliyetlerin 6rgi.itlendirilip ydnlendirilmesi ve gerekse de $emdinli alanrnda konumlanmrq dirgman gticuniin varhk nedeni olmasr noktasrnda oynadrQr rol itibariyle savagrmrzrn geliqimi onUnde de tam bir engel durumunda buluntryordu. Rubarok bu konumundan dolayr ortadan kaldrrrlmasr gereken acil bir hedefti. Bu aynr zamanda da 6nemli bir srqrama olacaktr. 2. Merkez Karargah biinyesinde tarihi gijnler yaqanryordu. Bir yandan kamplar arasrndaki koordinasyon yoQunlaqrrken, diQer yandan da telsizlerden 24 saat arahksrz talimatlar geliEtiriliyor, raporlar veriliyor, qok hrzh bir hazrrhk ve dtlenleme qahEmalarr yi.iriftUliiyordu. Bu hrzh tempo her anr, her gtinii olaganiisti.i yogun krhyordu. Belki de,ZaQros, Xan K0rkO ve Lolan vadileri, Geliyd Req ve Lelkan alanlarr tarihlerinin en canh ve en heyecanh giinleriniyaqryorlardr. Gergekten tUm gi.iglerimiz biiyi.ik bir hazrrhk iqindeydi. Herkes bir yerden baqka bir yere bir geyler ta,gryor, haber ulagtrrmaya qahgryordu. Sadece temel savaq gUqlerimiz deQil; basrn, saghk, gi.ivenlik vb. birimler de yogun faaliyet iqerisindeydiler. Depolar aqrhyor, gerekli cephane belirlenen noktalara qok seri bir biqimde ulaqtrrrlryordu. Bir taraftan kervancr arkadaqlar daglarr argrnlayarak, yorulmak nedir bilmeden mirhimmatr tagrma yanStna girerken, ote taraftan da srrllarrndaki agrryi.iklerle 6z9tirliik savaqqtlarr daglarrn doruklarrnr kararh adrmlarla aqarak di.iqmanla bir an once hesaplaqmanrn ateqiyle ter doki.ryorlardr. DoQkalar, 12O'lik top, yiizlerce roket, binlerce mermi... Her gey en ince ayrrntrsrna kadar hesaplanmrg ve bu yeni zafer hamlesinin son hazrrhk agamasrna gelinmigti artrk. Ve 6zgi.irli.ik savaqgrlarr son dil-

zenlemeleri yaparak takrm takrm, bdliik bdlilk Lolan Qayr'nrn zaptedilemez coqkun haqinligiyle yangrrca-

srna, bir zafer yi.iriiyiigtj baglatryorlardr. Yaganan coqku o kadar kabrna srQmaz olmuEtu ki, gorkemli daQlarrn nasrl aqrldrgr bile farkedilemiyor-

du. 350 civarrndaki ozgUrlUk sava$Qrsr aynr inanq ve kararhhkla tarihin kendilerine yUkiimlU krldrQr ktnsal gdrevin agrr bilinciyle yi.irtiyorlardr. Her mola, her konaklama bir dilandr adeta Elindeki karnasryla frnlfrnl d6nerek, bu biryilk yi.lruyilqrin tiim cogkusunu yaqayarak belgelemeye qahqan F. arkadaq, ijzerine diigen g6revi en iyi bigimde yapma qabasrndaydr. Artrk bin yrllarrn kinini kusma anr yaklaEryordu. Mi.icadele tarihimizde ilk kez bu kadar yi.irek, bu kadar aQrr silahlarla diiEmanrn bir alaydan fazla olan gilci.lnii, yani iiq bi.iyi.ik karakolunu imha etmek iqin saldrrrya geqecekti. Yrl I 992. GUnlerden EylUl'iin 29'u. $afakla birlikte baqlamrgtr dzgtirli.ik savagqrlarrnrn ti.rm Ofkesi. Diigmanrn mevzileri gerillalarrn bu 6fkeli saldrrrlarr karqrsrnda bir bir dUEiryordu. SomUrgeciler si.irUsi.l artrk kaqma frrsatr da bulamryordu. Yrllarca uQraEarak yaptrklarr mevzi ve kanallar kendilerine mezar olmugtu. Mevziler her taraftan dUEUriili.irken, ozgiirli.ik savaEqrlarr "dilana" ytirtir gibi tabur binasrna yi.ikleniyorlardr. Bir yandan 57'lik top, diQer taraftan B-7 roketatarlarr biiti.in ihtigamhgryla adeta ateE kusuyordu. Alevler iqinde kalan tabur binasr bi.ryi.lk bir giirUltiiyleyrkrlrrken, dzgiirliJk savaqqrlarr PKK'nin kahramanhk ruhunu tagrmanln gururunu yagryorlardr. Ve insanhgrn en soylu davasrnda fedakarhgrn ulagrlmaz zirvesine glkan manevi komutanlanmrz, qehitlerimiz halkrmrza dzgi.irli.iglin ve zaferin .miijdesini veriyorlard r. lntikam aft nryordu.. Dersim... Agrr... Kulp... $rrnak ve daha nice katliamlarrn intikamr... S6miirgeci-fagist TC, tarihinin en bijyi.ik darbesini yemiqti. 350 civarrnda askerini kaybetmiq, bir taburluk giicii tamamen imha edilirken, geri kalan en az bin kiqilik gi.icij

btiyilk bir kagrEr, bozgunu yaqryordu. Ne teknigi, ne binlerce askeri gi.icU, ne de drgi.ttlediQi ihanet qeteleri bu aQrr yenilgisini 6nleyebilmigti. Eylem bUtUn gdrkemliliQi ile sirrerken, yoldaglarrmrzrn kurEun srkmak istemediQi geteler yine kudurmuE, 6z9Urliik savaqqrlarrnr arkadan, kalleqqe vurma alqaklrgrna girmiqlerdi. lhanet qeteleri, iqinde bulunduklarr bataga boQulurcasrna saplanmrg, cizgi.irltige kurqun srkarak yoldaglarrmrzln kanrna girmeye devam etmiqlerdi. Ancak tUm bu kalleqliQe ragmen bu ihanet qeteleri aQrr bir darbe yemekten de kendilerini kurtaramamrqtr. Ozellikle taburun iginde evini yaprp, yalnrz baqrna bir karakol iglevini gdren $emdinli'deki qeteciliQin bagr, ayrrca KUrdistan halkrnave onun 6zgi.irli.ik mlicadelesine kargr suqlar iqleyen Cemil6 Abdullah Pano da bu eylemde hak ettigi cezayt bulmuqtu. Rubarok Taburu'n4 Mavan ve Museka karakollarrna ydnelik gerqekleEen bu kapsamh eylemler, partimizin mUcadele tarihinde oldukqa onemli bir yere sahiptir, Ordulaqma strrecini yagadrgrmrz bu d6nemde eksiklikler, yetmezlikler ve tecriibesizlikler ne olursa olsun ddneme cevap vermenin tek bir yolu olabilir; o da msrcr.rt geliEmelerle, yine srradanvasat qabalarla yetinme deQil, mevcnt gtigve olanaklarr en tist dlizeyde 6rgi.ltleyip harekete geqirme kararhhQrna ulaqma ve bunu en yiiksek di.izeyde sonuq ahcr krlma olacaktrr. Kuqkusuz eksiklikler, yetmezlikler, hatta beklediQimizden daha fazla kayrplar s6z konusu olabilir. Qiinki.r ulus olarak her qeyi yeniden yaratmanrn, yeniden o$renmenin si.irecindeyiz. Elbette ki her geliqme kargrhQrnda agrr bedeller odeyebiliriz, Bu, sdmUrgeciliQin lanetli karakterinden kaynaklanan Ki.irdistan gerqeQinin kaqrntlmaz bir sonucudur. Eger yaqanan her tecri.rbesizlikten bir tecriibe kazanm4 girilen her yetersizlik ve yetmezlikten kendimizi


yeterli ve yetkin krlabiliyorsak, biz bu lanetli gerqe$imizde en bi-ryiik devrimi yapryoruz demektir. Ve bunun amansrz savaqrmrnr en srradan bireysel gabamtzdan tutahm en i.lst dizeydeki kolektif gabalarrmrza kadar hepsinde vermek zorundaytz. igte bu baQlamda Rubarok'ta da beklenmeyen kayrplar, yetersizlikler, yetmezlikler yaqanmrgtrr. Bu kuqku gdtiirmez bir gerqektir. Ancak gunu da unutmamak gerekir ki, yaqanan kayrplarrmrzrn goQu ihanette direnen qetelerin alqakga arkadan vurrnasr sonucu meydana gelmigtir. Eger ihanet bu kadar hortlamasaydt, inanryoruz kiTC $emdinli'de artrk tutunamayacak bir diizeyi yagryor olacaktr. Belki de en 6nemli eksikliQimizin qetelerin bu denli uq noktada ihanet bataQrna gireceklerini fazla hesaba katmamak veya hesaba katrp da buna g6re net bir tedbir geliqtirmemekti.

Yine sonuqta diyoru ki; Rubarok'tayaganan stradan bir eylem degil, qok kapsamlr bir savaqrn btiyijk

bir drgirtlenme ile birkag saate srQdrrrlmrE -ki dUgmanrn kesin imhasrnr esas ahyordu- bir eylem zirvesidir. Dijqmanrn kesin tasfiyesini getirecek eylem biqimimizin, savaqtn geldiQi dtzeyde olmazsa olmaz kabilinde ki gerqeklegmiq ifadesidir. Ve diyoru ki; 350 kiEilik gi.rcit yetkin bir donanrmla drgirtleyip, duqmanrn bir alaydan dalazla olan qok tahkimli gijcijnUn imhasr iqin harekete geqirmek, silahh savaqrm tarihi-

mizde oldukqa anlamltdrr. Qirnki.i oztrnde hamle var, donemi atrhmsal krlma var. Ve bu onemlidir. Rubarok eyleminden, ordulaEma siirecini yagadrQrmrz bir donemde hareket ve vurus tarztmtztn nasrl olmasr gerektiQi noktasrnda qok 6nemli oQretici dersler qrkarrlmahdrr. Bu eylem dni.imUzdeki ddnem iqin qok anlamlt ve sonuq alabileceQimiz derslerle doludur. Rubarok eylemine bu aqrdan bakmak ve qrkarrlmasr gereken sonuQlarr bu yoniryle degerlendirmek en doQru yaklaqrm olur.

"ARGK savaggtsl dimdik ve gururlu olmah-.."

Adr, soyadr: Lokman (Numan) Murad6 MESKENE

Kod adr:Htiseyin DoQum yeri ve tarihi: Kamrgk, 1963 Mijcadeleye katrlrq tarihi: 19&4 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyhil 1992, Rubarok

HUseyin yoldag, 1 9 1 4 yrlrnda Mar-

din'in Merce koyUnden goq

ediP,

Kamrglr'ya yerlegen yoksul bir ailenin qocuQu olarak 1963 yrlrnda dUnyaya gelir. Bugiin Kamrqh ile Mardin'i ayrran tel 619ijler I 914'lerde yoktu. Kl]rdistan halkr lilkesini bdlen, onu birbirinden aytran bu srnrrlara iqten ige bir tepki dr.ryuyordu. Kendisini daha 6nce kaldrQryerden ayrran tel orgi.ilU-mayrnlr srnrrlara karqr ailenin tepkisi daha da yogundu. Dolayrsryla HUseyin yoldaqrn ailesi yurtseverdi. Bu yurtsever ve yoksul aile ortamrnda bi.l'yi.ryen HLrseyin yoldaq, daha sonra hem qalrqrp, hem okuyarak liseyi bitirir. Liseyi bitirdikten sonra bir sUre ijnrversiteye devam eder, ama mlicadele saflartna katrlmak iqin okulu terk eder.

$anh l5 AQustos 1984 Atrhmr bir coqku

ti.im Klirdistan'da btiyi.rk

yaratmrqtr. Bu coqkuyu yagayanlardan biri de Htiseyin yoldagtrr. O bu coqkr.ryla parti ile iliqkiye geqer. GUney KUrdistan'da kitle faaliyetlerinde yer alarak, bu qalrqmalarrnr I 987 yrhna kadar sUrdi.rri.rr. 1 987 yrlrnda Mahsum Korkmaz Akademisi'ne giderek bir devre eQitim gdrlir. Devreden sonra Beyrd alanrndaki faaliyetlerin iqindeyer altr. Kendisi drgrnda iki kardeEi daha ERN K faalyetlerindedir. HUrseyin yoldaq, I 988 yrhnda tekrar Akademi ortamrna d6nerek, y6netici olarak faaliyet yUri.i,tiir. 1988 planlamasrnda Botan gi.icii iqinde yer alrr ve 1989 bahannda Botan alanrna geQer. 1989 Haziran ayrnda UludereQukurca-Zap yoresinde gerilla faaliyetleri iqinde yer altr. Bu sUreqte eQitmen ve takrm komr.rtanr olarak sorumluluk i.lstlenir. Bu qahgmalarrnda oldukqa baqarrh bir pratik sergiler. Devrimci yaqama olan tutkusu ve bunun verdigi bi.iyiik coqkuyla gorevlere sartlmtq, birqok zorlu goreve dncirli.ik ederek bu coqkusunu yaprya da aktarabilmrqtir. Bu baqartsr Hliseyrn yoldaqrn alan ydnetiminde yer almasrnr saQlar. 1 990 yrhnda Uludere bdlgesindeki gerilla faaliyetlerine katrhr. Bu alanda da bagarrlr bir pratik sergileyerek, 4. Ulusal

Kongre'ye katrlma onuruna

ulaqtr.

Kongre sonrasrnda Qukurca bolgesindeki faaliyetler iqinde yer alarak, bu faaliyetlerini 1 991 sonbaharrna kadar devam ettirir. Ardrndan Xan K0rk6 alanrna gider. Burada "Bagarmaya Mahkumu EQitim Devresi"nde tabur ydnetiminde ve aynca eQitmen olarak qalrEma yiiriitUr. Krq eQitim devresindeki qalrgmalarrnda Hilseyin yoldag ornek bir pratik ve kiqilik sergiler. KtErn zorlu geqmesi, sergilenecek fedakarlrQrn

iro roj, roia meraye"

da biryirk olmasrnt gerektiriyordu. lq-

te bu koqullarda 6zellikle fiziki giJq gerektiren bil,ti.Jn iglerde en onde onci.ili.ik eden ve 6rnek bir tavtr ser-

gileyen yine Htiseyrn yoldaqtrr. Nitekim bu cogkrsu yaprya moral kaynak' lrgr etmiE, zorlu krq koqullarrna baEarryla kargr konulmastnda etkili olmuqtur. Emekqi bir kokenden gelmiE olmasr, 6rnek tavtrlar sergilemesine kaynakhk ediyordu. Hijseyin yoldaqrn en onemli ozelliQi, hiq dinmeyen ve siirekli etraftna gijq ve moral veren ozlij cogkusudur. Bu nedenle yoldaEhk iligkileri oldukga gUqlijdUr. Yapryla iq iqeliQi, mert ve aqrk sozlUltigU O'na sevgi ve saygr kazandrrtyordu. O sadece oz

olarak deQil, biqimde de halkrnrn qok deQerli bir ozgiirliik savaEqrsr, gururlu bir askeri ve komutantdtr. Partiye ve halka baQhhQr ti.im davranrE ve hareketlerini biqimlendiren ozl[i ve sade yaklaqrmtnda aqrk olarak gdrUlUrdii. Oyle ki kendisini partinin doQal bir evladr olarak gorijr; bu ti.im davrantElartna yansrrdr. Fiziki gi.jctinU ve enerjisini miicadeleye katar, hantalhQa, prsrrrkhQa milthiq ofke duyardr. Hep,'ARGK savaqqrsr dimdik ve canh olmah, yiirUyUnce sert adrm atmalr, gururlu ve haqin olmalrdrr" derdi. KonuEunca sert ve yi.lksek sesle konuEurdu. Yapryr sirriikleyen edasryla" gtjlUmsemesi ve kendisine 6zgii esprilerryle de tam brr gi.iq ve moral kayna$rydr. HUseyin yoldag, Mart 1992 diizenlemesinde ana gUq iqerisinde

boli.ik komutant olarak gdrev

altr.

Savaqqr giiciini.i pratige haztrlama faaliyetleri boyunca da egitmenlik gorevini yUrtiti.ir. $emdinli-Zerzan alanrndaki faalryetlerde yer altr. Htjseyin yoldag, en son Rubarok tabur baskrnr eylemine giderken oldukqa hrrslrve canhdrr. Eylem oncesinde, "Beraber geldiQim bUtiln yoldaqlar gehit duEtil. Bir ben kaldrm. Bunun iqin, saldrrr gruplarrnda yer almak rstiyorum" diyerek duygularrnr dile getrrrr. Eylem di.zenlemesinde saldrrr grubunda yer almast Hi.jseyin yoldaqr qok sevindirmigti. Boylece "beraber geldik, yalnrz kaldrm" dediQi ve sdmiirgecr-fagist ordu giiqleri tarafrndan gehit edilen yoldaqlarrnrn intikamrnr kendi elleriyle bir daha alacaktr. Hiiseyin yoldag, Rubarok Taburu saldrrrsrnda rolirni.ien iyi bir gekilde oynamrE ve artrk tabur dtiEmiiqtii. Diigmana kargr tirm kinini kustuQundan ve baqarrsrndan dolayr gi,ili.tyordu. Tam o esnada kendisini parayla satan hain bir qete kurqununun arkadan isabet etmesiyle qehit diiqUyordu. $ehit dirqerken dahi baqarmanrn, intikam almrq olmantn duygusuyla murtluyd u ve girli.jmsuyord u. Nice baqarrlarla dolu savaE maratonuna Botan'da baqlayan Hirseyin yoldaq, yine Botan'da, dUgmandan aldrgr intikamrn gururuyla qehitler kervanrna katrlmrqtr. Anrsr yolumrza rgrktrrl

Adr, soyadr: $aban SEYAR Kod adr: Canfida (Malik) Dogum yeri ve tarihi: Taftsa kciyti'

Qukurca,1970 MiJcadeleye katrlrg tarihr: 1989

$ahadet tarihi ve yeri 29 Eyliil 1992, Rubarok Ulusal kurtuluE savaSrmtzda kaPsamh geligmelerin yagandrQr 1989 yrlr aynr zamanda askerlik yasastntn da en fazla iqlerlik kazandrQr bir yrl

olmugtur. Ordulaqma alanrnda nicel bir buyUme saQlanmrg, ozellikle Botan Eyaleti'ndeki silahlr savagtmtz bu yrlda yeni bir boyut kazanmrgtt. Bu alanrmrz, savaqtmtztn en aQtr yijkUni) omr.tzlamrg, en deQerli varltklarr olan evlatlarrnr kendi kurtuluq mijcadelesinden esirgememiEtir. Canfida yoldaE, Botan'tn baQrrndan qrkan ve halkrmtzrn direniqqi ru' hunu kigiliQinde temsil eden deQerfi bir yoldaqrmrzdr. Askerlik yasasryla saflara alrnmasrna ragmen, qok krsa bir sUrede mUcadeleyle bi.rti.jnleqir. Ozli.i katrhmr, fedakarlrQr, cesaretiyle, bir biltiin olarak sava$qr kiqiliQiyle herkese ornekti. Devrimci yaQam ve yoldaqhk iliEkilerindeki uyumluluQuyla qok sevilip sayrlan Canfida yoldag, direngenliQiyle, yine Botan alanrmrza 6z9U esprileriyle adeta moral kaynaQrydr. YoldaElarrna karEr aqrk s6zluydU. Sade ve alqakgdnUllii olmasr en gizel 6zellikleriydi. Canfida yoldag, miicadele saflarrna katrlrqtndan sonraki ilk eQitimini 1989'da Qukurca alantnda gordir. I 990 baharryla birlikte $emdinli'nin Herki mrntrkasrnda faaliyetlerin iqinde yer aldr. Bu alanda donem sonuna kadar kaldrktan sonra tekrar Qukurca'ya donerek, 1 990- I 991 ktq eQitim devresine katrldr. Siyasal olarak zayrf olmasrna raQmen, kendisini siirekli geliqtrrmenin yoQun qabasr iqindeydi. 1

991 yrhnda Xan K0rke alantna

geQen Canfida yoldaq, si.rrekli srcak savaE ortamrndaydr. Bu donemin en

bi.rytk eylemlerinden birr olan Eriq (Qukurca) tabur baskrnrna katrldr. Baskrn srrastndaki cesaretr ve fedakarhQryla di.iEmana vurulan bLiy[rk darbede onemli qaba sahibiydi. Canfida yoldaq, tam bir askerdi. Botan alanrmrzrn acrmastz koqullarrnda qelikleqmiE bir rradeye sahipti.

Fiziki olarak ciini.i srnrrsz yrlmayan, en larrna gi-ven

da gi.lqlilydl ve bu giikullanrrdr. Zorluklardan

zor kogullarda yoldaqve giiq veren bir enerjiye sahipti. Eylemlerde heP en on saflarda yer ahrdt. Atrlgandr ve diJqman i.rzerine yUrii'yirqti hep kahramancaydt. Saldrrr ruhu, savagtn en srcak ortamtndaki coEkusu, Ktrrt halkrnrn zafere olan dzleminin adrydr. Sel gibiydi, yoldaElarrnr da siirukler' di. Oyle ki her katrldrQr eylemden sonra, sergilediQi pratik yoldaqlarrnca hep anlattlrrdr. Canfida yoldaq 1992 krq sirrecinde Xan K0rk6'de "BaqarmaYa Mahkumrz EQitim Devresi"ne katr' larak kendisini daha da gUqlendirdi. Baharla birlikte ana giJqte yer alrr. Helena eylemine katrlrr. Eylem srrasrnda gosterdiQi kahramanlrk, ozellikle eylemde takrm komutanhgr yapan ve aQrr yaralanan Zana Yoldagr srrtrna alarak di.iqman qemberinden qrkarmast, fedakarhQrnrn ne denli soylu ve ozlii olduQunun en gi.tzel drnegidir. YoldaElarrna olan baglrhgr O'nu hep saygtn krlryordu. Canfida yoldagrn bu ozverili kahramanlrQr kiqiligiyle bi.ltUnleEmi gti. Adr gibi, halkrnrn ulusal kurtuluq davasrnda cantnt feda etmeye hazrrdt' Helena eyleminden sonra ulusal kurtuluq savaqtmrzln en kapsamlr eylemi olan Rubarok basktnrna hazrr' lanryordu. Eylemde takrm komutanrydr. SorumluluQunun bilincrndeydi. Her zaman olduQu gibi saldrrr grubunun ilk neferiydi ve Kiirdistan halkrnrn somirrgeciliQe olan tarihsel intikamr ile doluydu. Hedefe yonelmeden hemen once, silahrnr havaya kaldrrrp, yoldaqlarrna soyledrQr gu sdz, Canfida yoldagr anlatmaya, O'nu kavramaya yeterdir. "lro roj, roja meraye!" Canfida yoldaq, 29 Eylirl I 992'de Rubarok'ta diiqmana tiim krnrnr kusarken gahadete ulagtr. O, Kiirdistan halkrnrn yrgrt bir neferiydi, kiniydi, umuduydu. O, Ki.rrdistan halkrnrn zafere olan inancr, tutkusuydu. Canfida yoldaql Ugruna savaqttQrn davada kantmtzrn son damlasrna kadar savaqarak, ozgirr bir Kiirdrstan'r yaratacaQrz. Devrim gehitlerrne olan sozUmi.z onurumLzdur!

Srralryordu peg pege, tiim iifkesini roket yaparak tabur binaslna Qrn yagandrQr bu ortamda kendisin-

de iqten iqe bir kin, ofke ve rntikam hrrsr geligir. Bu kini somtrrgeci dirqmana ve isbirlikCi harn onderleredir.

Adr, soyadr: $irvan ...

Kod adr:Kahraman DoQum yeri ve tarihr: Griney Ktirdistan, 1977 Miicadeleye katrlrq tarihi: 1990 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyli.il 1992, Rubarok SavaE meydanlartntn zaptedilme-

yen kahramanr Kahraman yoldaq, 1988 Halepqe katliamr sonrastnda DoQu Ki.irdrstan'a goq etmig bir ailenin qocuQu olarak diinyaya gozlerini aqar. Gerdi aEiretinden olan Kahraman yoldag, DoQu Ktlrdistan'da buyijr. DurgunluQun, yrlgrnhQrn, acizli-

Qocuk yaqta olmasrna raQmen iginde yagadrQr ihanetrn ig yizirnlr gdrirr ve bu oluqum igerisinde yer alan ailesiyle yoQun tartrsmalar ve geliqki' ler iqerisine girer. Onlarrn rgbirlikqi hain tutumlarrnr siireklr teshrr eder. GUney Ki.irdistan'daki oluqumlarrn halkrmrza verecek bir seylertnin olmadrQrnr gorijr ve yeni arayrglar igerisrne girer. 1989 yrh sonlartnda parti ile tanrqan Kahraman yoldaq, l99O yrhnda partiye katrlrr. Yagr kijqiik olmasrna raQmen savaEa yabancr olmadrQr gibi, zorlu yaEam koqullarrna da krsa bir si.irede adapte olur. EQitime ve yaEama yaptr0r katrhm oldukqa gijqlii, yoldaqhk iligkilerinde ise ornek bir pratik sergiler. 1 991 yrhnrn yazna kadar Xan Kurk6 alanrndaki faaliyetliliQe katrlrr. Son derece cogkulu, kararlt ve fedakar olan Kahraman yoldaq, daha da geliqip, gi.iqlenmesi iqin parti tarafrndan Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gdnderrlir. Akademi tarrhinin gok gUqltJ devrelerrnden olan "$ehit Ahmet Gliler" ve "$ehit Ahmet Tek-


krmdan qozi.jmsiizlijgtin ve yenilginin yaEandrQr bir yrl oldu. Diiqman, halkrn yoQunlagan serihildanlarr ve gerilla girqlerimizin etkili darbeleriyle yrprandr. Nitekim krrsal alanda tutunamamakta, gUqlerini toplayarak qehirlerde bilytrk girgler halinde savunmaya ve teknik giicitne dayalr Ktlrdistan'daki omriinii Lzatmaya qalrgmaktadrr.

Rubarok Taburu'nun da boyle bir ozelliQi vardrr. GeliqtirdiQi savunma sistemiyle gerilla baskrnlarrnr zorlaEtrrmayr, kayrplarr en aza indirmeyi amaglamaktaydr. Bunun da s6murgeci orduyu kurtaramadr$rnrn en aqrk orneQini gerilla gijqlerimiz Rubarok tabur baskrnr eylemiyle gosterdiler. Rubarok baskrnr, savagta haklr taraf olmanrn verdiQi biiyi.rk gi.jq ve Apocu saldrrr ruhunun destanlar yaratan kahramanhQrydr. Apocularrn, tarihin suqlusundan hesap sormasrydr. Tiim yoldaqlarr gibi Zalros yoldaq da iistUn savaqma yeteneQi, eEsiz direniE ve kahramanhQryla dirE-

me EQitim Devresi"ne katrlrr. Partiyi, Parti Onderligi'ni daha iyi tanrmanrn qabasryla yaqama katrlrr. Bir donem takrm temsilcisi yardrmcrlrgrnr yapar. EQitim boyunca gi.rqlU bir eleEtiri6zeleqtiri s[.rrecini yagar. Hata ve yetmezliklerin i2erine amansrzca yonelerek kendisini ve yoldaqlarrnr geligtirir. Akademi yaqamrnda oldukqa canlr ve fedakardrr. Ozellikle pratik iqlerdeki ve askeri eQitimdeki becerikliQi ile on plana qrkar. Akademi yaqamr boyunca olgun bir kigilige ulaqrrken, siyasi ve askeri yonlerini de geliqtirir. Kahraman yoldag, partiye ve halka qok baglrdrr. lhanete karEr ise mi.rthig ofkelidir. Akademi'deyken Parti OnderliQi'nin "Kaq kardeqsiniz?" sorusuna, altr kardeq olmalarrna raQ-

men, KDP iqerisinde yer alan

rki

kardegini saymayrp, "Dort kardegiz" cevabrnr vermesi, Kahraman yoldasrn igbirlikqiliQe ve ihanete karEr nasrl bir kin ve ofkenin sahibi olduQunu gostermektedir. Bu ornek, O'nun partrye olan baglrlrQrnrn da gok 6zlU brr rfadesidir. Kahraman yoldag artrk irlkeye yonelmek, srcak savaqrn iqinde yer almak, binlerce yrhn kin ve ofkesiyle rntikam almak istemektedir. Yaqrnrn kirqirk olmasrndan dolayr arkadaglarr erken olduQunu, uygun gormediklerini be[rtmesine karqrn Kahraman yoldag, arkadaglarrnr ikna ederek 1992 Newrozu'nda irlkeye yonelir. Xan Kurke alanrna grderek Karargah Gi.rvenlrk Birrmi icerisinde yer alrr.

Kahraman yoldaqrn en belrrgrn ozelliQi ditgmana olan kin ve dfkesrnin yanrnda silaha olan baQlrlrgrdrr. O'nun iqin silah yagam kaynagrdrr: kurtuluEun, ozgijrliiQirn garantrsidir. Silahrnr ayrlmaz bir parqasr olarak gorirr ve korur. Silahrnr kendisinden Lzaklagtrrmadrgr gibi btltiin silahlarr buytlk bir ustahkla kullanrr. Silaha hakrmiyeti ve niEanctlrgryla tanrnrr. Siirekli aQrr silah kullanrr ve bundan bi-tyirk bir zevk duyar. Xan Kurke alanrndaki kamplara yaprlan uqak saldrrrsrna ilk karqrhQr btlyi..ik bir usta[kla Kahraman yoldaq verir. Pratik yagamda oldukqa gi.lqlii ve atak olup, en bi.ryllk arzusu diiEmana karEr savagmaktrr. Bunu her frrsatta dile getirir, sUrekli oneriler yapar. Yaqrnrn qok irsti.rnde bir olgunluk, bir devrimci sorumlulukla dopdoludur. Gorevlere yaklagrmr tam "ben bir gdrev adamryrm" dedirtecek kadar cjzltldUr. Her qeyiyle coqkun bir nehir gibi devrimci yaqama kendisini katmrg, bunun gereklerini yerine getirmede srnrrsrz bir fedakarlrk ve di-

renq sahibr olmuqtur. Verilen gorevlerr en iyi brr qekilde yerine getirmekrlrg gibidir. Qahqkanlrgryla doQal bir saygrnlrk kazanrrken, yerine gore yaptrgr esprilerle adeta moral kaynagr olur. Kahraman yoldagrn, bir diQer ozelligi de, kafasrna koyduQu iqi mutlaka

de keskin bir

fuim ve kararhhQrn semboltidiir adeta. Kendisindeki savag ruhu, savaq coqkusu her an patlamaya hazrr bir bomba gibiydi. Qilnkir o gerqek bir savaqqrydr. bagarnnsrdrr,

Yaqr genqti, boyu da ufaktr Kahra-

man yoldaqrn. Ancak temsil

ettiQi

idealler, savagtaki ustalrQr g6rkemliydi. Silahla blrtirnleqiyordu adeta. Belki de B-7 roketatar silahr boyunu da aqryordu. Ama qok seviyordu bu silahr. Qirnki.r O'nun iqine srgmayan cogkusunu ancak bu silah dindirebiliyordu.

Bir giin beklenmedik bir

anda kamplarrnrn Lzerinde bir kobra helikopteri belirrr. ilk kez olduQu iqin bir Eaqkrnhk yaEanrr. Henlz ne yaprlacaQrna bile karar verilmemiqken, Kahraman yoldaE aniden frrlar. Roketi kapmasryla patlatmasr bir olur. B-7 silahrnr bu kadar seri kullanmak ancak Kahraman yoldaqrn kArr olabilirdi. O an dijgmana olan kin ve ofkesini roket yapar. Tarihi Rubarok eyleminde kendisinin de yer alacaQr aqrklanrnca di.rnyalar O'nun olur. Biiyiik bir itinayla B-7 silahtnr, roket ve haqvelerini temizleyerek, gozden gegirdikten sonra, yeni elbiselerini giyerek en gizel girne gitmenin coqkusuyla, eyleme gidecek yoldaqlarr arasrnda yerini alrr. Planlamayr, hazrrhklar i.rzerindeki tartrqmalan buyi.rk bir dikkatle dinliyor ve baqarrlr olmak iqin ne gerekiyorsa onu yaptyordu. DLzenleme yaprldrQrnda saldrn grubu iqerisinde yer alacaQr soylenince gijlerek sevincini gizleyememiE, sadece "onla-

rr mahvedeceQim" demigti. Kahraman yoldaq, Rubarok eyleminde saldrrr grubunda, en on saflarda B-7 roketatar silahryla yer alrr. Bulundugu noktadan yoneleceQi hedef tabur binasrdrr. Eylemdeki en can alrcr nokta burasrdrr. Bu gorevin aQrr sorumluluguyla yUriimUE ve tiim ofkesini bogaltmrgtrr, dijqmanrn can damarrna. ilk srrada dort kath tabur binasrnrn qatrsrnda bulunan A-4 aQrr silah mevzisi vardrr. Tek roket yetmiq ve mevziyi havaya uqurmuqtu. Daha sonra "Biji Serok APO" sloganryla diQer roketi hain qetenin evine frrlatrr. Evr imha ettikten sonra tabur binasrna yonelir. Her roket isabetli, her roket duqman igin oltjmdirr. Savag oldukqa krzrqmrq, dijqman mev-

zileri ele gegirilmiq, tabur

mana kan kusturuyordu. Dijqmanrn tepeleri ve mevzileri bir bir ele geqiyordu. ZaQros yoldaE, diignnnr kurgun yaQmuruna tutarak dqmana bagrnr kaldrrma frrsatrnr vermiyor, kin ve ofkesini kusuyordu silahrnrn namlusundan. Kurgunlarrnrn az kaldrQrnt gorirnce, yaklnrnda bulunan bir yoldagrndan bir qarjor mermi ahr ve savaqmayr biitiin gdrkemli liQiyle si.rrdurmeye devam eder. Rubarok Taburu alevler iqinde kahyordu. DUqman askerleri, ARGK g0qleri karErsrnda savaEamaz bir halde saQa-sola rastgele ateq ediyorlardr. Qtinki.r biryi.rk idealleri yok-

Kahraman yoldaq, yigitqe

ve Kirrt folklorUne oldukqa merakr vardrr.

loriryle yoQrulan ve halk de$erlerine baQlr olan tipik bir Kiirt insanrdrr.

savaE-

Zafroslar'da siinmeyen direnig ategi Adr, soyadr: Lezgin BiLGiN

Kod adr:Za$ros DoQum yeri ve tarihi: Geng, 1968 Mircadeleye katrhq tarihi: Nisan 1992 '1992, $ahadet larihi ve yeri:29 Eyhil Rubarok

1992 yrh u[sal kurtulug mijcadelemizde dnemli geliqmelerin olduQu ve kazanrmlarrn elde edildigi bir yrldr. Planlanan hedeflere ulaqma yonUnde bagarrlar sa$landr. Savaqta hata ve yetmezliklerimizi gormek ve deneyim kazanmak aqrsrndan 1992 bizim iqin bagarr yrh olurken, somiJrgecilik aqrstndan ise her ba-

Bu kiqiliQine ve davranrqla-

nna da yansrr. Halk kUltiiriiyle ve folk-

binasr

ceQiz!

kurqunu briyi.rk bir itina ile hedeflerine ulagtrrmaktaydrlar. Qilnkti hakhhktan aldrklan buylik bir giig vardr. ZaQros yoldag da bu gi.jq ve coqkuyla diiqmanrn izerine yiiriiryordu. Di.iqmana qok sayrda kayrp verdirilmesinde etkili olan ZaQros yoldag, yeni bir mevziye yonelip ele geqirmek tzereyken, igte tam da bu anda halkrmrzrn tarihinde kara leke olan ihanetqi Qeteler ve dijqman askerlerinin aqtrQr ateE arasrnda kalrr. Ama O, kanrnrn son damlasrna kadar savagarak, sloganlar atarak gehitler kervanrna katrlrr. ZaQros yoldag, cesaretin, kahramanhQrn ve devrimci kiqiliQin ifadesidir. O devrimci militan yaqam ve Apocu vuruq tarzrnrn temsilidir. O her koEul altrnda duqmana vurulabileceQinin kanrtlanrqrdrr. O azla yetinmeyen, kazanmanrn ve bagarmanrn semboludirr. O eylemlerin en srcak anrnda, kurEun yaQmur gibi yaQarken bile coqkunun, cesaretin, soQukkanlrlrQrn adrdrr. Helena tabur baskrnr eyleminde de kahramancasava$an ZaQros yoldaE, mevziye saldrrrrken bir ara silahr tutukluk yapar. Silahrnr askerlere qevirerek onlarr etkisizleqtirir ve el bombasrnr atarak dort askeri imha eder. Zagros yoldaq, krsa ama onurlu yaQamr boyunca geqitli faaliyetler yiiruterek mitcadeleye yararh oldu. K[]rdistan halkrnrn yiQit evladr ZaQros yoldaq, direniq sembolii olarak tarihimize altrn harflerle yazidr. Anrsr mljcadelemize tqlktrr!

Halk ktilti,irii ve folklorUyle yogrulmu$tu

alevler igrnde kalmrgtrr. DiJQirnde oynar gibiydi Kahraman yoldag. AyaQa kalkmrE, srrahyordu pe$ pe$e ofkesini roket yaparak tabur binasrna. Yerinde durmak bilmiyordu. Arkadaqlarr roket yetiqtiremiyord u Kahraman yoldaEa. Sanki bir orduydu savagan. Turkir de soyl iiyord u, patlayan bombalarrn, kopan frrtrnanrn korosu eEliginde. mrgtr. GenqliQin verdiQi tum cogkuyla. Adeta boyle savaEmalrsrnrz diyordu. Ve fedakarlrQrn doruguna ulagryordu. Dirqman askerleri bi.rytik bir korku ve panikle ne yapacaklarrnr, nereye kaqacaklarrnr qagrrarak, rastgele ateq ediyorlardr. Rastgele aqrlan alqak kurgunlarla goQsi.inden isabet alrr. Kahraman yoldaE, slogan atarak tiim kazanrmlarrmrzrn gerqek sahipleri olan Eehitler ordusunun onurlu saflarrnda yerini alrr. Anlsrnr ozgiir Kurdistan'r yaratarak yaEatacaQrmrza soz veriyorr.z. Soz onurdur, onuru qignetmeye-

tu ve savaqrn hakslz tarafrndaydrlar. Cephane ve silah srkrntrlarr da yok-

tu. Gerilla gUqleri ise attrklarr her

Adr, soyadr: Mehdi ...

Kod adr:Drlovan DoQum yeri ve tarrhi: Telxrnztr kdyaiAmude, 1966 Mircadeleye katrlrq tarihi: 1988 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyliil 1992, Rubarok

Dtlovan yoldaq, maddi durumu iyi ve oldukqa yurtsever olan, her geylerini ulusal kurtuluq mticadelesinin hizmetine sunan bir aileden gelmektedir. Negeli ve aQrrbaqhlrgryla qevresinde sevilip sayrlan bir yoldaErmrzdrr. Daha 1986'da okul yrllarrndayken, parti dugtincesiyle tanrqrr. l98B'de Mahsum Korkmaz Akademisi'ne giderek eQitim devresine katrhr. Drlovan yoldaq, 1990 yrhna kadar Akademi ve Lltbnan alanrnda kalrr. BaEta kamp iqi olmak i.zere qeqitli diizeylerde faaliyet yi.iri.rtur. Bu ddnemde kendisine verilen gorevleri layrkryla yerine getirmenin yogun qabasr iqinde olur. Drlovan yoldag, 199O'da 4. Ulusal Kongre stirecinde Ulkeye girig yapar. Aynr zamanda kongreye katrlma onuruna da eriqir. Krsa bir siire Qukurca'da kaldrktan sonra Xan K0rke alanrna geQer. Bu alanda dafazla beklemeyen Drlovan yoldaq, DoQu Kilrdistan faaliyetlerine gdnderili r. Drlovan yoldaErn yurtsever 6zij qok saQlamdrr, partiye ve halka baQlrlrQr oldukqa gUglUdiir. O'nun tarihe

Dogu Ki.rrdistan'da kitle faaliyetlerini bir sure yiirriten Drlovan yoldaq, srcakkanhlrQr ve insanlarla qabuk iliqkiye geqebilme ozelliQiyle dnemli yararlar saQlar. Siyasal olarak da geligkindil derin bir politik bilince sahiptir. Kitle faaliyetlerinden sonra bir srlre DoQu KUrdistan'da lojistik ve erzak temini, bunun Zagroslar'a aktarrm iqleri ile ugraqrr. l99l -92 krE sUrecinde Zagroslarda kalarak, yeni eQitim adaylarrnrn eQitrm qalrEmalarrnr yUrlrtijr. I

992 Mart'rnda Xan Kurke

alanr-

na geQen Drlovan yoldag, yaprlan dizenlemeyle birlikte L6lkan alanrna geger. L6lkan oldukqa stratejik bir nokta olup, alanrn denetimi ve kontrolijnde koprti rolii oynamaktadrr. Drlovan yoldaq burada takrm komutanr olarak yaz mevsiminin sonla-

rrna kadar faaliyet yUriitilr. Yoldaqlarrna olan baQhlrQr, devrimci iligki. lerindeki srcak ve 6zlU yaklaqrmr O'na doQal bir saygrnhk kazandrrryordu. Bu si.ireqte ozellikle askeri konularda ve askeri iqleyiEte ilk donemler bir zorluk qeker, ancak ken-

disini qabuk toparlar. Brr gdrirgme esnasrnda Karargah Komutanl rQr'nrn "Madem soylediklerimizi yapmryorsun, o zaman sen soyle, yaprlmasr gerekeni biz yapalrm" sozrl Drlovan yoldaq iqin adeta bir dontlm noktasr olur. Mahqup olur bu sozle. Kendi gerqekligini daha iyi bilince qrkarmada bir kama rolunir oynar. Drlovan yoldaE, bu bilingle kendisine ydneldi. Ana Gtig Birligi'ne katrlarak pratige katrldr. ilk katrldrgr eylem Helena tabur baskrnrydr. Bu eylemde cesaretle savaSarak, yetkin bir savaggr oldr.gunu kanrtladr. Yaprlan eylem dtlzenlemesinde sorumluluk aldr, btryi.jk bir azim ve kararhhkla Rubarok'a ydneldi.


Drlovan yoldaqrn PartiYe, halk4 halk degerlerine baQhhQr ulusal kurtulug miicadelemizde zalere dek yaqayacaktrr.

29 Eylill 1992 sabahr diiEmanla tarihi bir hesaplagmantn en stcak anrnda yigitqe savaEtrken, ihanet qetelerinin arkadan kalleqqe kurqunlarryla gahadet kervantna katrldr.

O devrime akan co$kun bir sel gibiydi farkeder ve bu sefer ele

geQme-

meye karar verir. Birkaq arkadaqryla birlikte harekete geqerek DoQu Kiirdistan i2erinden gerilla saflartna ulaqrr. 2. Merkez Karargah alantna ulaEmanrn sevinci rle kendisini savaga hazrrlamaya koyulur. Siyasi olarak geliqkin olmakla brrlikte, O, ozellikle

askeri yoniini.i geligtirmeye qahErr' Bir an once savag alanlartna donerek somurgecilikten hesaP sormak ister. Arkadaqlarr arastnda en qok begenilen ve saygr duyulan yanr fedakarhgrve mucadeleye olan engin tutkusudur. Sevecenligi ve qalrqkanhQr ile arkadaglartntn gonlijnde taht Adr, soyadr:Ali TOPAL

kurar.

Kod adr: Xedar, Bargtran Dogum yeri ve tarihi: Geng, 1969 Miicadeleye katrhq tarihi: Mayrs 1992 $ahadet tarrhive yeri:29 Eyl0l 1992,

Krsa sirrede gosterdiQi baqarrlarrndan dolayr manga komutanlrQrna getirilen Xedar yoldaq, bu gorevinde de irstirn bir pratik sergiler. I 992 yrlr bahar.di.lzenlemeleri ile birlikte bir siire Uqgen'de bulunan gerilla

Rubarok Yurtsever bir qevreden olan Xedar yoldag, si.irekli sdmiirgeciliQe ve iqbirlikqilere karEr mijcadele iqerisinde olan bir ortamda yetiqen yurtsever ve yoksul bir ailenin qocu$uydu. ilk ve ortaokulu yatrh okullarda okuduktan sonra, ElazrQ'a giderek Atati.irk Lisesi'ne kaydrnr yapar. Lise or(4ijncetamr ndayken ulusal kurtul q d

dan sonra, ana birlikte manga komutant olarak faaliyetlerine devam eden Xedar yoldag, mi.rcadele tarihimizin en bi.ryi.ik ve donemin en kapsamh eylemi olan Rubarok baskrnrna yine gdni.illii olarak saldtrr grubunda yer alarak katrlrr. Rubarok eylemi, dljqmana vurulan darbe itibariyle bi.iyi.jk bir savaq sayrlmakt4 somiirgeciliQin alandaki merkezinin imhasr olmaktayd

r.

Eylem-

de buyirk bir kahramanlrkla savaqan Xedar yoldag, bir yandan halktmtztn intikamrnr almakta, diQer Yandan tiim kin ve nefretini dugmana kus-

gi.jqlerine katrlrr. Buradaki krsa siireli baEarrlr pratiQi ardtndan, somijrgeciliQin $emdinli alanrndaki stratejik bir gUcir olan Helena Taburu'na yonelik eylemde saldrrr grubunda gonirllti olarak yer altr. Saldrrrda kahramanca savaqarak dUqmana btrYijk darbe vurur. Bu alandaki baqartstn-

maktadrr. Eylemde irsti.rn bir direniq iqerisindeyken, diigmanrn hain kurqunlarrna hedef olan Xedar yoldaq' krsa sijreli savaq pratiQine raQmen' saygryla anrlacak bir savaq ve devrimci qabanrn sahibi olarak gehitler kervanrndaki onurlu yerini alrr. Anrst mi.tcadelemize onderdirl Ben ytkrntilar altrnda unutulmuq ve de unutturulmuq Uygarh@n ilk gocuQuYum Adt galnmq illkeYim Yani Tantkhk et diriliqime Ve insanl@tn yiDilne YaYdQm o0lAqilme'

lerini arkadaqlartna anlattr ve so-

"Bir devrimcinin en btiytik slnav! eylemdir" Ulusal birttjnltjQUn en somut ve en saglam temeldeki geligimini bu alanrmrzda gormek miimkirndi.ir. Nrqtrman yoldag, KLlqi.lk GUneY pargasrnrn qegitli alanlarrnda kitle faaliyetlerini ytiri.rtijr. 1990 yrhnda

Adr, soyadr:Ahmet Musa XELIL Kod adr: Nrgtrman HUseYin DoQum yerive tarihi: Gazavi ktiY0-

Afrin, 06.03.1966 MUcadeleye katrhq tarihi: 1990 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992'

Rubarok "Eylem bir stnavdr. Devrimci in'

sann en bityAk anavt eYlemdir.

Ya

ya bagaramaz' EYlemde fedakarhk en Ast dizeYdeYdi' QUnkU bagartr,

tilm yoldaqlar 1lilmilne dilqmana Y6-

neldiler. Beg dakikada mevziler ele geqti. Bundan bttYilk fedakarhk ve yoldaghk olamaz. Qilnkil hig kimse tek bagtna bir mevziYi imha edemez. Demek ki grup halinde, Yoldaqqa, saldtrt ruhuyla ydnelince baqan elde ediliyor. Bir kiginin dahi fedakarlQt savagta biiAk rol oynar. DiQer yol' daglara cesaret kazandnr ve baqa' rtya ulagilr. Eylemde kiginin yantnda bir yolday qehit dil7ilnce YilkA aQr' lagtyor gorevleri ariyor. O 1ehit, 9a' hadeti ile biiiik moralveriyor insa' na. Ddneme damgaam vuruYor. Kanryla kendini doneme isPatlryor adr nt tarihe yazdtnyor. Arkadaqlann 9ahadetleri kigiye kargt bir emir ve tali' mat oluyor. Savagtn yi)rirtillmesi igin

birtalimat

oluyor.

Dahagilglil bir sal'

ruhuyla dilgmana Ydnelme tali' matt oluyor." Helena eYlemi doniigtjnde Nrgtlman yoldaE, d[iqUncelerini b6yle dile getiriyordu. Nrgtrman yoldaq, i.ilkemizin KUqi.ik Giiney pargasrnd4 yurtsever bir aileden gelmektedir. Ki.irdistan'tn bu pargasrnda halkrmrz miJcadeleyle birtUnlegmiq, en degerli varhklarr olan evlatlarr dahil olmak (2ere her geyini mticadelenin hizmetine sunmuqtur,

dn

Mahsum Korkmaz Akademisi'ne giderek askeri-siyasi eQitimini tamamlar. En bUyUk arzusu iilkeye gitmek ve ARGK saflarrnda kantntn son damlasrna kadar savagmaktrr. Bu istemini her frrsatta dile getirir' Bu istemi parti tarafrndan kabul edilince Nrqttman yoldaq, AQustos I 991 yrlrnda Xan K0rk6 alantna ulaqrr. UlaqtrQr donemde GeliY6 fuadi savaqr baqlamrgtrr. Savaqta aktif bir gekilde yerini alarak gorev ve sorumluluklarrnr yerine getirerek savaElr. Nrgtrman yoldag, savagtan sonra yaprlan di.izenlemeyle Zerzan gru' bunda savaE giiqlerine katrlrr' Pratik yaEama hrzlr bir qekilde adapte olan Nrqtrman yoldag, bu ddnemde gerqeklegen eylemlerde de yer ahr. Srrasryla Wargenrma Karakolu'na, korucubagt Haki Tdre'ye kargr gerqeklegen eylemlerde siirekli saldtrr grubunda yer alan Nrgtrman Yoldaq, gUqli.r savaEgr dzellikleri ile bu eylemlerde 6nemli roller i.istlenir' Krq s[irecinde 2. Tabur bUnYesindeki eQitim devresinde once takrm komutant siyasi yardrmctst, daha sonra taktm komutant olarak gdrev alrr. Siyasi olarak geliqkin olan Nrqtrman yoldag, arkadaqlartnr da geliqtirmek iqin, partiden aldrklarrnr yoldaqlarrna sunmayt gorev bilir' 1992 Mart dilzenlemesinde ana birlik biinyesinde yer alarak pratige qrkar. Helena eyleminde saldtrr grubunda yer alrr. Diigmanla qok qiddetli bir QarprEmanrn yaqandrQr bu eylemde ilstirn bir bagarr sergileyerek savagtr. Gerilladaki tUm yaEamr Pratik sahad4 savag ortamtnda geqen Nrqtrman yoldaq, miicadele tarihimizdeki eylemlerimizin en kapsamhsr olan Rubarok eylemine de kattlarak, kahramanca bir direniqle qahadete ulagrr. Gi.igli.l savaqgr ozellikleri ve saldtrt ruhuyla adrnr Klirdistan tarrhine altrn harflerle yazdrran ve halktmtztn en bilyiik deQerleri olan Eehitler kervanrna katrlan NrEtrrnan yoldaqr, zaler yG rilryi.jgUnde, gdrkemli, sarstlmaz, aman vermez yi.iriiyuqiryle yaqatacaQz !

mUrgecili$in Ki..lrd istan'daki varl rgr nr kavratmaya qahqrr. Bu gabalarrnrn farkrna varan okul yonetimi, Xedar yoldaqr si.irekli gdzaltrnda tutar. Tiim ikazlara raQmen diJqirncelerini anlatmaktan vazgeQmez ve liseyi bitirmeyi baqartr.

Yoksul olduQu iqin daha fazla okuma olanaQr bulamayan Xedar yoldag, bir yandan ulusal kurtuluEa hizmet temelinde qegitli qehir faaliyetlerini yUrirttjrken, diQer yandan ailesinin geqimini saglamak iqin inEaat vb. iqlerde igqi olarak qaltgtr ve emeQiyle geqinmeye qaba harcar. l5 AQustos 1984 Atrlrmr'ndan sonra daha gok ulusal kurtuluq faaliyetlerine yonelen Xedar yoldag, Ulkemrzde yeniden filizlenen kurtuluq mi.icadelesine bi.ryirk bir heyecanla sarrlmakta, tum gabasrnr devrim qahgmalarrna hasretmektedir. Bolgede faaliyet yuri.rten gerilla gUqlerimizle kurmuE olduQu iliqki sonrastnda faaliyetlerrni artrk partiyle organik bir ba$ igerisinde yijrirtmeye baglamrq, kitle faaliyeti ve orgirtlenmesinde dinmeyen bir gabanrn sahibi ol-

"

Kti

rdistan ku rtulmadan

ne Tiirk, Dâ&#x201A;Ź de Fars halklarr kuftulur

muqtur. FedakarhQr ve qalrqkanhQr ile qevresi ve qahqma arkadaglarr arastnda sevilen, saygr duyulan or-

nek bir devrimci olur, 1990 Yrhna kadar ElazrQ ve Bingdl qevresinde kitle faaliyetlerine devam eder. Ancak somUrgeciler bu qahEmalarrn farktna vartr ve Xedar yoldaq tutuklanrr.

Fagist-somUrgeci rejim taraftndan Xedar yoldaqa bir yrl haPis ceOzelIp Cezaevi'ne g6nderilir. Cezaevinde bulunduQu silreq boyunca arkadaqlarryla birlrkte hareket ederek, faqist rejimin tUm ydnelimlerine kargr kararh bir direnig g6sterir. Bu sOreqte siyasal olarak da kendisini geliqtirir. I 991 yrh baElarrnda cezaevirrden qrkarak Elazrg'a gider ve hemen ktrla iligkiye gegerek, devrimci faaliyetlere koyulur. Bir yandan igqilik yapmakta diQer yandan arkadaglarryla birlikte ElazrQ qehir faaliyetlerini yUrUtmektedir. Xedar yoldaq, qahqmalarrnda oldukqa ba,garrlrdrr' Di4manrn ti.lm takip ve tehditlerine raQmen O, bilyilk bir cesaret ve duyarhhkla faaliyetlerine arahkstz devam eder. BaQrmstzltk ve dzgiJrlUk yolunda dinmeyen bir emekgi olarak qaba harcar. Ne yazrk ki, bu qalrEmalar iqerisindeyken sdm0rgeciler yine Xedar yoldaqrn pegini brrakmaz. Bunu

zasr verilir ve Erzincan

Adr, soyadr: Hamit Rrza Resuli AZER

Kod adr: Ferhat DoQum yeri ve tarihi: Tahran, 1962 Mtjcadeleye katrlrq tarihi: 1992

$ahadet tarihive yert:29 Eyltil 1992' Rubarok

Ferhat yoldaq yaQamrnr sosYalizme ve halklartn kurtuluquna adamtq gerqek bir enternasyonalisttir. Aslen iran-Fars k6kenlidir. Yaqamrnrn l4 yrhnr mircadele iqinde geqirmiq, "Halkrn Fedaileri - Aztnltk" drgi.rtiJnde Llst

dtizeyde gdrev alarak 'Tahran Askeri Suikast Birimleri" sorumlulugunu yUri.ltmi.igtUr. Orgi.ltiin geri qekilme donemrnde GUney KiJrdistan'a gider. Bu doneme kadar PKK ile herhangi bir organik baQryoktur. Ferhat yoldaE coqkuludur. Yurt drqrna kaqrqa karEr mi.ithiq ofkelidir. 'Yurl dqtna q k mayacaQm, O rtad oQ u d ev r i m i n e t

hizmetimi sonuna kadar silrdirece' grm" diyen Ferhat yoldaq, "Komala Yeksani Orgi,rtU'nden" PKK'yi araq' trrrr. Bu arada rlk kez Sijleymaniye'de PAK aracrlrQryla parti ile tantgtr. YoQun bir araqtrrmayla; PKK tarihrnr, mi.lccadele bigimini incelemeye baqlar, Ferhat yoldagrn sosYalizme ve halklarrn kurtulug mucadelesine olan inancr, bunun igin savaEma azmi ve kararlrlrQrna sahip olmasr O'nu PKK gerqeQini qabuk kavramaya gotUrUr. VardrQr karar qu olur'. "OrtadoQu'da gergek bilimsel sosyal izmi savunan, sosyalizme baQhhQrn pratik olarak ispatlayan PKK'dir. Qunkil tilm diln' ya gericiliQi ve kilgilk-burjwa orgittlerinin saldrtlartna raQmen PKK bilimsel sosyalizmi savunuyor ve ge-

ligiyor" iqte Ferhat yoldaq, bu inanqla halk-

lara ve halklarrn ulusal kurtulug milcadelesine olan sonsLa gWenle PKK saflarrna katrlr r. Katrlrmr bilinqlidir. Ferhat yoldag tam bir savaqqtdrr' Mayasrnt Fars halkrnrn tarihi direniqinden almrg, brlimsd sosyalizmle yogrularak bilenmrqti. O, OrtadoQu halklarrnrn birliQine ve kurtuluquna inanryordu, bunun yrlmaz bir neferiydi. "Bagkan APO sadece bir illke devriminin onderi deQildir. Fars hal' ktnn sorunlarrna da el atmahdr. BaEkan APO Ortadogu devriminin 6n' deridir" diyordu Ferhat yoldaq. PKK'nin bilimsel sosyalizme olan baQhlrQrn4 Bagkan'tn komiinist kigiligine inanmrgtr.


' "Kilrdistan kurtulmadan, ne Tilrk, ne de Fars halklan kurtulur" diyerek, PKK iqinde Fars halkrnr OrtadoEu devriminde layrkryla temsil edebilmenin azmi ve coEkusuyla katrhm gosterir. Qok canh ve srcakkanhdrr. lsrarla sava$a gitmeyi dayatrr. iqi iqine srgmamaktadrr. Ferhat yoldaq, yeteneklerini -patlayrcrlar, saQhk vb. konularda tzmandrr- savaqta ispatlamak, mijcadeleye katkrda bulunmak ister. Bunun coqkusuyla doludur. Yoldaqlarryla qok qabuk iliqki kurar, hemen tsrnmasrnr, sevgi ve saygr kazanmasrnr bilir. Kijrtqeyi de oQrenmek iqin gaba sarfeder. Ferhat yoldag, parti tarihini iyi inceler. Kendilerini yakan Dortler iqrn, "Gerekirse insan kendisini yakabilmeli, fakat asla teslim olmamaltdr" dryerek, teslimiyete ve ihanete karqr direnigin soyluluQunu belirtryordu. Fer-

hat yoldaqrn diQer orgi.itlere

kargr

cr olarak gorev ahr ve titm yeteneklerini eyleme katar. Ferhat yoldaE, kendisine verilen gorevi en iyi biqimde yapmak istemektedir. Belirtilen noktalara mayrnlarr doqer, son kez g6zden geqirerek kontrol etmek ister. Arkadaglarrnrn engelleme gabalarrna ragmen, Ferhat yoldag, bir kez daha kontrol etmeyi gdrevine baQhhQrn bir gereQi olarak gorijr. SoQukkanh, aynt zamanda iqinin wmanrdrr da. Ancak patlayrcrlann qok dikkat isteyen bir ig olduQu da aqrktrr. Qirnki.l ilk hata, son hatadrr. Bu patlayrcrlarla uQraqan herkes iqin geqerli olan temel brr kuraldrr. iqte gorevine olan sonstz baQhhQrn bir gereQi olarak, son kez ddqediQi mayrnlarr kontrol etmek isterken, biryilk bir patlamayla Ferhat yoldag qehitler kervanrna katrlrr. Halklarrn kurtulugu ve ozgijrlUQi) iqrn Ortadogu devrimini Kiirdistan devriminde gordiiQiinden PKK saflarrna katrlmrq, krsa bir yaqam kesitinde bile ols4 enternasyonalist coEkuyu ve ruhu devrimci pratigi ile qok onurlu bir biqimde temsil edebil-

da tavrr nelli: "KDP ve YNK emperyalizmin ajanlan, Saddam\n iqbirlikgileridirler" diyordu. KUrdrstani Cephe, Ferhat arkadaErn PKK'ye katrldrQrnr dQrenince, "Siz PKK'ye beyin yetrqtiriyorsunuz" biqiminde ofkelerinr dile getiriyordu. miEtir. Ferhat yoldaqrn parti saflarrndaki Ferhat yoldaq, ulusal kurtuluq ve yaqamr krsa olmasrna raQmen, bu enternasyonalist karakterdeki onursiirece qok onemli katkrlarrnr stQdr- lu miicadelemizde hiq scinmeyen ve rrr. Rubarok tabur eyleminde mayrn- yolumr.zu aydrnlatan bir meqaledirl

Halkrmtzn soylu ve onurlu miicadelesinin

yigit bir neferi! lanmrEtrr. Her biri birer ozgUrliik ve onur abidesi olan gehit yoldaElarrmrz, ulusal bU'tilnlilk yolunda da birer

kilometre tagr olmuElardrr. Tarihimizin onur safalarrna adrnr yazdran yoldaqlarrmrzdan birisi de Felat yoldag, Kobanili olup, yoksul ve yurtsever bir ailenin qocuQudur. Liseyi okudugu bu yrllarda partiye sempati duyar. l9B9 yrhnda ki.jqiik GUney'de kitle faaliyetleri ni yUri.itiir. Aileden iki Eehit vermeleri, Felat yololdukqa etkiler.

Adr, soyadr:S. Ahmet YUSUF

Kod adr:Felat DoQum yeri ve tarihi: Zorab6 kriyri-

Kobani,

17.4.1971

7.07.1989 $ahadet tarihi ve yeri:29 EylUl 1992, Rubarok Mi.rcadeleye katrhq tarihi:

1

Felat yoldaE, iilkede srcak savaqrn iqinde olmamanrn ezikliQini siirekli yaqar. Birqok yoldaErnrn srcak savaq alanlarr nda savaqtrQr nr d ilgUndUkqe mevcut qalrgmalarrnr tatmin edici bulmaz. Bu istemini qeEitli biqimlerde partiye aqar. Felat yoldaqrn bu dnerisi kabul edildiQrnde hayatrnrn en mutlu antnt yaEar. 1 991 yrhnda Xan K0rk6 alanrna gider gitmez, Geliye Azadi direnigine katrhr. Diiqmana karEr savaQma azmi ile dolu ol masr, askeri alanda yetkinleqmesini de beraberinde getirmektedir. Qok krsa bir surede savagla britiinleEmiq, kendisini yetkinlegtirmiqtir. Felat yoldaq, l99 l yrhnda gerqekleEen ve ddnemin en cinemli eylemi olan Qukurca-Eriq eylemine de katrhr. FedakarhQr, yoldaElarrna olan baQhlrQr, O'nun yoldaqlarr arasrndaki saygrnlrgrnr sl]rekli artrrmaktadrr. Felat yoldaErn eQitici yonti de geliqkindir. Yoldaghk iligkilerindeki uyumluluQu ve gorevlere do$ru yaklaqrmr onemli 6zelliklerindendir. 1 991-92 krE stirecinde "Baqarnraya Mahkumu EQitim Devresi"nde kendisini daha da yetkinleqtiren Felat yoldag, yoldaqlarrnrn eQitimine de katkr saQlamak iqin yoQun qaba

harcar. Bu sijreqten aldr$r giiqle pratige kendisini her yonUyle hazulayan Felat yoldaq, ana birlik biin-

yesinde yer alarak pratik alana y6-

O, gelece$e hep umutla bakardr "gijlU" olur.

$ervan yoldaE, I 991 yrhndaki Herki mrntrkasrnda pratik faaliyet yi.iriitUr. Bir yrla yakrn bu alanda ka[r. "$ervane Herki" ismini de buradan ahr. $ervan yoldaq, miicadeleyle ozl[] ve bahar d[2enlemeleriyle

sade bir temelde blitlinleqir. Di..irtistlilQtyle berrak bir su gibiydi. Moral kaynaQrydr.

$ervan yoldaE, 1 991-92 krq s0recinde Xan K0rke'deki eQitim devresini Geliyd Reg'de tamamlayarak pratige hazrrlanrr. Bahar di.zenle-

meleri ile birlikte ana birlik bUnyesinde yer alrr. Kendisini hiqbir 96Adr, soyadr: Erhan GUVEN

Kod adr;$ervan DoQum yeri ve tarihi: Silila kriyri,

Gtirprnar-Van, 1975 Mijcadeleye katrhq tarihi: 1989 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyliil 1992, Rubarok

$ervan yoldaQ, 1989 yrlrnda askeriyasa ile saflara alrnrr. GUrprnarh yurtsever bir ailenin qocuQudur. Qok krsa bir siire iqerisinde devrimci yagama uyum saQlayan $ervan yoldaE, henirz qok genq olmasrna raQmen, miicadelenin ttrm zorluklarrna g60ils gererek, halkrnrn ulusal kurtuluq davasrndayrlmaz bir nefer olur.

nelir.

QeEitlidizeylerde g6rev alan Felat yoldag, Helena tabur baskrnr eylemine de katrlarak kahramanca savaqrr. Cesareti ve saldrrr ruhuyla dolu olmasr, yoldaqlarr iqin giiq ve moral kaynaQrdrr. Felat yoldaE, tarihi Rubarok eylemine yonelirken takrm komutanrdrr. Kararh yirrii'yiiq0yle, s6mtirgecil ikle bilyilk bir hesaplagmaya girecektir. QUnkir bu eylemin tarihsel bir dnemi vardrr. Ddnemin en buytlk, en kapsamlr eylemi olacaktrr. Dolayrsryla sergilenecek fedakarhk, kahramanhk en iist drizeyde olmalrdrr. Hele komutanlrk d[izeyindeki biri iqin bu daha da canalrcr bir cjneme sahiptir. iqte Felat yoldag, bu bilinqle diiEmanrn izerine yUrUr. Kahramanca savaQlr. TUm ustahQrnr kullanrr, yoldaglarrna gUq verir ve kahramanhklar yaratrr. Diigmanrn i2erine kararhca yuriir. Felat yoldag, halkrmrzrn soylu ve onurlu ml.icadelesinin yiQit bir neferiydi.29 Eylirl I 992'de Rubarok'da somUrgeci TC'nin faqist asker sUrU-

lerine ve ihanet qetelerine

karEr

amanstzca ve yiQitqe savaqarak Eahadete ulagrr. Felat yoldag, tarihimizin en onurlu sayflarrna adrnr altrn harflerle iqlemiEtir.

O'nun Eahsrnd4 tiim qehitlerimizin anrlarr dntlnde bir kez daha saygryla eQiliyoru.

$ervan yoldaE, 1991 yrhna kadar Qukurca alanrnda kahr. Qeqitli birliklerde yer alarak, qok fedakarca bir pratik sergiler. AQrrbaqhhQr, sakin ve gijleryi.lzli.iliiQi.l ile arkadaElarr iqin adeta qekim merkezidir. Kimseyi krrdrQr g6rijlmemiEtir. Yoldaglarrna karEr btiyilk bir sevgi ve saygryla doludur. Bu ddnemde daha qok kamp alanrnda qeEitli gdrevler yUriiten $ervan yoldaq, ciddiyeti, 96revlere doQru yaklagrmr ve ozenli qahgmalarryla tUm yoldaElarr arasrnda saygrnhk kazanrr. $ervan yoldagrn en 6nemli ozelliQi, dUriistlUgi.i ve yoldaglarrna olan derin baQlrhQrdrr. Yizi.rndeki giilUmseme hiqbir zaman eksik olmaz. Kendisine 6zgU esprileri ve sempatik davranrElarryla ade-

ta faaliyet yiiriittUgii her birligin

tam militancadrr. Tarihi Rubarok eyleminde yer alarak, biitiin ustahQryla kahramanca savaqrr. S6mi.irgecilikle b[i]k bir hesaplaEmanrn iqindedir. SdmUrgeci strrtrlerle ve ihanetgi getelerle tarihsel hesaplaqmantn en srcak anrnda PKK militanrna yakrgrr bir tarzda qahadet mertebesine ulagrr. Eylemde B-7 silahrnr kullanan $ervan yoldag, cesareti, kararhhQr ve silahr kullanmadaki ustahgryla tiim yoldaqlarrna gljq veren moral kaynaQrdrr. Ayakta peE peQe attrQr isabetli roketlerle dUqmana bi.jyi.lk kayrp verdirir. O, fedakarhQrn ve 6zverinin zirvesi olan gahadet mertebesine ulagarak manevi komutanlanmtz arasrnda dliimsi.iz yerini aldr. Anrsr mUcadelemize rErktrr!

"$ehitlerimizin intikamtnl mutlaka alm altyzt" Adr, soyadr:Emrah iKE

Kod adr:Tekoger Bagrmsrzhk ve 6z9rirliik rilzgarlannrn en fazla kavurduQu alanlarrmrzdan birisi de irlkemizin Kilqiik Gi.iney parQastdlr. Botan'da yUkselen silahh mticadelemiz, bu alanrmrzr da qok gabuk etkilemiq, ti.im halkrmrzrn ulusal kurtult4 mi.icadelesiyle britiinleEmesini saQlamrEtrr. Madd i-manevi her ti.lrll destegini sunmakta bir an bile tereddi.it etmeyen halkrmrz, yi.2lerce evladrnr silahlr savaq ortamrna g6ndermiq, ijlkemizin birqok alanr bu alandan gelen qok sayrda deQerli yoldaErmrzrn kanlarryla su-

revden ahkoymaz, zorluQu ne olursa olsun srkrlmaz. T[rm enerjisiyle yapiqin en iyisiniyapmaya gaba harcar. $ervan yoldaq, bir devrim emekqisidir. Yoldaghk iligkileriyle herkese ornek olur. Mi.icadele yaqamr boyunca bir arkadagrnr krrdrQr, ya da incittiQi gori.ilmemigtir. Kendisinde karamsarlrk yoktur. GeleceQe hep umr:tla bakardr. $ervan yoldag, ttim bu gizel 6zelliklerinden baqk4 tam bir savaEqrdrr da. Diigmana karEr bi.ryijk bir kin ve nefretle doludur. KararlrhQr ve cesaretiyle giiq kaynagrdrr. Saldrrr ruhu, diiEmanrn i2erine y0rilyUqte tereddi.ite, ikircikliQe yer vermeyen kiEiliQi trQr

Dogum yeri ve tarihi: Yriksekova-

Hakkari, 18.2.1975 Milcadeleye katrhq tarihi:

1

5.08.1 991

$ahadet tarihive yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok Tekoger yoldaErn qocukluQu, qegitli geliqkileri olan bir aile ortamrnda geger. Ailesinin bazr sebeplerden dolayr daQrlmasryla henirz ki.jgtjk yaqlardan itibaren anne ve kardegleriyle zorlu bir yaEam mUcadelesi iqine girer. Bir taraftan okul okurken, diQer taraftan ailesinin ge-


gimini saQlamak iqin qaba harcar. Bu koqugturma mUcadele saflartna katrlrncaya kadar devam eder. Ailesinin yurtsever olmast, O'nun heniz kiiqUk yaElardan itibaren yurtsererlik duygulanyla bilyi.imesi ni saQlar. Ulusal kurtuluq savaEtmztn gtin be gUn geliqmesi Tekoger yoldaqr

gok etkiler. Gerillanrn her darbesi mi..rthiq bir cogku yarattr. Oyle ki daha ortaokulyrllarrnda kendisini bir PKK gerillasr olarak gormeye baqlar. Qok istemesine raQmen bu yrllarda gerillalarla iliqki kurmayr gerqeklegtiremez. Ancak boq durmaz, elinden geldi$ince qevresini drgtrtlemeye ve bazt eylemler gerqekleqtirmeye galrqtr. Kiqiliginin iki ydnii belirgindir Tekoqer yoldaqrn. Bir ydnU a$rrbaqh, sakin, aqrk sdzli.i, mert ve di.irUstltigii -ki bu yOni.iyle qevresinde son derece sevilen ve saygr dr.ryulan biridir- diger belirgin ydnU ise asiligidir. Bu asiliQi haksrzhQa basktya ve zora karqrdrr. DiiEmanrn KUrdistan'daki zor ve talancr politikalarrnr kavrayrp brlince qrkard rkqa, halkrnrn davastna olan inancr pekiqmeye, dUqmana karqr kini, 6fkesi ve intikam duygularr bilenmeye baqlar. TekoEer yoldagtn yaqamrndan birkaq 6rnekle, O'nun baglr olduQu

kendisinde

rilla olduQunu kanrtlar. Minhig bir saldrrr ve intikam ruhuyla dolu olduQundan, katrldr$r her eylemde saldrn grubunda yer alrr. VQitge savagtr. Tekoger yoldaq, dUgmana karqr tavizsizdir. Devrim qehitlerine de qok baQlrdrr. Herzaman "Dwrim Eehitlerimizin intikamrnr mutlaka alma-

yerde kalmamalt" der. Tekoqer yoldag, Helena eylemine de katrlmrEtrr. DtjEmana duyduQu bi.ryilk kin ve dfkeyle savaqmtgttr. Bu eylemde qehit diiEen yoldaqlarrnrn cenazelerine sahip qrkrlrnarnastna kzmrEtrr, 'Ashnda tirm halktmrz, baqta $emdinli ve Gever (Ytiksekova) olmak irzere yoldaglanmrzrn cenazelerine sahip qrkmaltydr" der. En gok nefret ettiQi gey ihanettir.

hyrz, kanlart

rek karalama qabastna girer. Bunlarr

dinlerken,

bi.ryi.lk

bir dfkeye

kaprhr

Tekoqer yoldaq. TC askerlerinin halkrmza yaptrgr baskr, iqkence ve katliamlar kafasrnda canlantr. Daha fazla dayanamayarak birkaq arkadaqryla birlikte fagist subaya saldtrrrlar ve tuttuklarr gibi onu tlqi.incU katrn penceresinden aqaQrya atarlar. Vne halkr zor durumda brrakan resmi bir MiT mensubunu cezalandrrmaya karar verir. Ancak Tekoqer yoldag, silah bulamaz. Birkaq arkadaqrnr orgirtleyerek, birlikte MiT mensubunun evini basarlar. Sopalarla onu komahk edinceye kadar ddverler. Bu tip eylemler Tekoqer yoldaqa basit geliyordu artrk, Daha fazla qahqmak, daha fazla yararlt olmak arzusundadtr. G6nliinde siirekli gerilyrh AQusla vardrr. Nihayet tos'unda lise 2. srnrfta okurken iliqki kurarak hemen saflara katrlrr. Qok gengtir Tekoqer yoldaE. Cog' kulu, srcak, kararlt ve ataktrr. Siyasi ve askeri eQitimlere tOm azmi ile katrlrr. Kendisini gUqlendirerek, son derece olgun, askeri bir kigilik kazanarak egitimden qrkar. Bu cogkuyla pratige yOnelir Te-

l99l

koqer yoldaq. $emdinli'nin qeqitli alanlarrnda faaliyetler igerisinde yer alrr. Birgok gatrqmaya katrlrr. Bu si.l' reqte son derece kararlt, fedakar ve yoldaqhk ruhu ile dopdolu olmantn yanrsrra atakh$r, korku tantmazh$t, silahrna hakimiyeti ile 6rnek bir ge'

TiJm qehitlerimizin anrsr dniinde saygryla egilirken, baQhhQrn gereklerini yerine getirecegimize, ihaneti ve sdmUrgeciliQi Kiirdistan'dan sileceQimize dair verdiQimiz s6zii bir kez daha yineliyoru!

Adr, soyadr: Tahir ENASTEKIN

Kod adr:Melle Selim Dogum yerive tarihi: Bulmuglar k<iy0-

Eruh,1966 Mticadeleye katrhg tarihi: Temmuz 1 991 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyl0l 1992, Rubarok

Melle Selim yoldag, ARGK saflarrna katrlmadan 6nceki yaEamrnda Kuran-r Kerim okuyarak faqilik yapar. Ailesinin geqimini imamhk yaparak saQlar. Evli ve qocuk sahibidir, Yurtsever diigi.incelere sahiptir. Ailesi ise isbirlikQi-Qetelerle iliqki halin-

sonra milislik yapmaya baglar. Uzun siire milisliQi si.lrdilrUr. MiJcadeleye savagQr kazandrrmakla birlikte, somUrgeci kurum ve kuruluElara y6nelik birqok eylem de gerqekleEtirir. YaptrQr qalrEmalarla 6nemli geligmeler yaratrr. Bu, diigmanrn dikkatini qeker ve onun aqtk hedefi haline gelir. Bunun farkrna varan Melle Selim yoldag, dUgmanrn bu y6nelimini boqa qrkarmak iqin Halk Kurtuluq Ordumrz ARGK saflarrna katrlrr. ilk olarak Cudi alanrna gider. Bu alanda bir sirre faaliyet yiirirttiikten sonra Xan Kurk6 alanrna geqer. Fiziki olarak oldukqa gtiqliidiir. Hareketliligi, canhhgrve atikligiyle de birlegince tam bir gorev adamr olur. G6revlere dr.ryarh ve sorumluca yaklaqrmr da bunu ispatlamaktadrr. Melle Selim yoldaq, yoldaghk iliq-

gdrev almrq ve y6nelecekleri hedef belirlenmiqtir. Dlqmana ait iki mevziyi imha edeceklerdir. Yilklendigi 96-

revin ve sorumluluQun bilincindedir. Eylemin baqlarnasryla birlikte Melle Selim yoldaq ve komutast altrndaki arkadaqlar hedeflerine biiyilk bir saldrrr ruhuyla ytiklenirler. Mevziler oldukqa tahkimlidir. Roketatarlarla d6vUldirkten sonra bombalarla saldrrrya gegilir. En 6ndedir Melle Selim yoldag, Ancak can korkusuyla rastgele ateE aqan somiirgeci sUriilerin kurqunlarrna hedef olup qehit-

ler kervanrna katrlrr. Kirrt halkrnrn bagrrnda filizlenen ve gerqeQin amansrz takipgisi, gijqli.j

irade ve direniqin adr Melle Selim yoldag onurlu yagamryla mircadelemize rErk olmuEtur. $ehid namirin!

Cesaretin ve kahramanhsln sembolii!

rryla olUmsi.zleEmiqti.

siire bu faaliyetleri siirdLirdtikten

Lise yrllarrnda Milli Girvenlik ders-

dele sorunlarrnr tarttqmayt sever. DUqmana dfkesi de bi.iyUktiir. Bunun igin eylemlerde yer almak, savagr daha srcak yaEamak ister. 2. Merkez Karargah Komr:tanhQr'nrn gt-uenlik biriminde manga komutant olarak gorev ytirtrtUr. Bu siire iqerisinde sUrekli pratige qrkacagr zamanr bekler. Nitekim bunu si.irekli dile getirirdi. Ve Melle Selim yoldaq, bu isteQine 29 EylUl 1992'de ulaErr. Ddnemin en biryUk eylemi olan Rubarok baskrnrna katrlmak kendisinde krUyUk bir coEku yarattr. Bu coqku ve moralle Rubarok'taki hedeflerin kegfine giden grubun iqerisinde de yer alrr. Yaprlan eylem di.jzenlemesinden sonra manga komutanr olarak

Heni2 qok genq olan, bi.ryijk gelecek vaat eden halkrmrzrn deQerli evladr, Gerdililerin ihanet kurEunla-

dedir. Bunun izerine Melle Selim yoldag evini yUkleyerek Cizre'ye yerleqir. Burada imamhk yapmaya devam eder. Cizre kitlesinin yurtsever olmast iliqki kurmasrnda kolayhk saQlar. MUcadeleye Cizre komitesine yardrmda bulunarak devam eder. Aynr zamanda imamhk da yapmaktadrr. Bir

cektir.

kilerine biJyiik onem verir. Hem ken-

disini, hem de yoldaqlarrnr geliqtirmek iqin qok gaba sarfeder. Mi.lca-

tr r.

Gerge$in amansrz takipgisiydi

ilkelerin soylulugu agrkqa gdriile-

lerine gelen bir binbagr halkrmzrn varhgrnr inkar eder ve halktmztn Ti.irk olduQunu ispatlamaya qahqrr, Gerillalara "Cani Ermeni" vb. diye-

Bazt zaylf unsurlartn saflardan kaqtqrna qok dfkelenir, anlam veremezi "Bunlar ateqe bahklama athyorlar, halkrmrz mutlaka bunlardan hesap soracak" der. Tarihi Rubarok eylemi iqerisinde yer almanrn coqkusu ve onurunu TekoEer yoldag da yagamaktrr. Eylem hazrrhklarr sUrecindeyken, son derece coqkulu bir qekilde en iyisini yapabilme qabasryla tartrEmalara katrlmakta tecriibelerini arkadaqlarrna anlatarak yardtmct olmaktadrr. Saldrrr grubu iqerisinde yer almast, O'nu mUthiq sevindirmiqtir. 29 Eyli.rl sabahr baglayan tarihi eylemde bilyirk bir bagarr saQlanmrg, zaferle qrkrlmrEtrr. Ancak ihanet yine devrededir. Gerdi qeteleri kendilerrne kurqun srkmayan yoldaqlarrmrzr arkadan vurmus, bir kez daha ihanet kurEunlarryla onlarca ozgUrli.lk savaqqrsr qehit edilmiqtir. Tekoqer yoldaqtmtz da bu ihanet kurgunlarryla yaralanmtE, eylem alanrndan qrkarrlrp bir si.lre taQtnmtE, ancak ttlm ml]dahalelere ragmen kurtarrlamayarak Eahadete ulagmrq-

Adr, soyadr:Bahoz MUSA

Kod adr:Dilgeg Dogum yeri ve tarihi: Amud6, 1966

Miicadeleye katrlrg tarihi: 1988 $ahadet tarihi ve yeri 29 Eyliil 1992, Rubarok Ulkemizin Gi.rney Ki.irdistan parqasrndan olan Dtlgeg yoldag, yurtsever brr ailenin qocugudur. Ulusal kurtuluE siyasetimizin kitlesel boyuta vardrQr alanlardan birisi de Giiney-Batr Kiirdrstan parqasrdrr. Bu alandaki halkrmrz, mUcadeleye verdiQi her tUrlU destegin yantstra evlatlarrnr da gerilla saflartna gondererek, kendi geleceQini yaralma mlrcadelesi ni vermektedi r. Parti OnderliQi'nin ve Mahsum Korkmaz Akademisi'nin bu alanda olmasr, G0ney-Batr Kiirdistan'daki halkrmrzrn mUcadeleyi erkenden tanrma ve katrlma olanaQtntn daha fazla olmasrna yol aqmrgtrr. Genqligin bilinqlenerek hrzla 6ze d6nUE yapmasr, gerilla ordusunun saflanna kitlesel katrhm saQlamasrnda somutlaqmrEtrr. Bu temelde yaprlan katrhmlar da yoQun olmaktadrr. Drlgeg yoldag da yurtsever bir aile ortamrnda bi.jyUr. Yurtsever 6zelliklerinden dolayr erkenden ulusal kuruluq diigiincesiyle tanrqrr ve kitle faa-

liyetlerini yi.iri.rtiir. Bir yandan 6Qrenimrni siirdiiren Drlgeq yoldaq, bir yandan da eQitim devrelerinde egitim gorerek ulusal kurtulug mijcadelesinive partiyr tanrmaya qalrqrr. Bir sure bu qekilde faa[yet yUrL.rtijkten sonra okulu terk ederek Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gider. Akademr alantnda Parti Onderli$i'nrn denetiminde girdiQi egitim devresinr bagarryla tamamlar. Kendrsini askerr ve siyasi olarak geliEtirir. Parti tarafrndan tekrar ktjqUk Gijney'e kitle faalryetlerini yiiri.rtmek rqin gonderilir. Drlgeq yoldag eQitimden qrkardrQr onemli sonuqlar ve kazandrQr deneyimle qalrqmalarrna baElayarak baqarrlr sonuQlar elde eder. Drlgeg yoldaqrn qahEmalarrndaki i.jsti.rn gayretr ve disiplinliliQi O'nu halk tarafrndan sevilen ve sayrlan biri haline getrrrr. Drlgeg yoldaq, savaq alanrnda olmak ve yoldaqlarryla birlikte omuz omuza savagmak istemektedir. Mahsum Korkmaz Akademisr'ne giderek bir eQitim devresinden daha geqer. Bu isteminr raporlarryla partiye bildirir. Egitim siirecinde de kendisini savaga hazrrlamak rqin yogun qaba harcar. Parti tarafrndan istemi uygun gorirlirr ve Drlgeq yoldaq A$rctos l99l'de Xan Kurk6 alanrna geger. Krsa brr sijrede daQ koEullarrna adapte olur. Savagmaya kararlr ve isteklidir. Sryasr olarak oldukqa geliqkindir. Kendrsini ve yoldaqlarrnr geliqtirmek ve her ydni.ryle girqlendirerek savaqa hazrrlamak iqin yoQun qaba harcar. Sorunlar kargrsrnda duyarhdrr. Gorev ve sorumluluktan asla kaqrnmaz. Geliy6 Azadi direniqine katrlarak kahramanca savagrr. Olgun ve oturaklr kiqiliQiyle yoldaglarr arasrnda ornek olur. KrE siirecinde 2. Tabur'da kalarak e$itim devresine katrhr. Derslere yaptrgr katrhmla yoldaElarrnr geliEtirmeye qahErr. Partiden oQrendi klerini yoldaglanndan esirgemez. Bahar ditzenlemesiyle l. Tabur doqkasrnda takrm komutant olarak gorev yUri.rtiir. Burada da sergilediQi gUglir pratigiyle 6rnek olur. Yoldaqlan arasrnda sevilir ve saytltr. Temmu dizenlemesiyle birlikte ana birlik bUnyesinde takrm komtrtanr olarak yer alrr. Degta Hayati alanrnda pratik faaliyet yi.jrlrtijr. Wargenrm eylemine katrlrr. Korr"rcubaqr Hakkr T6re'ye ve Mavan tepecilerine y6nelik gerqeklegtirilen eylemlerde de yer ahr. ) Drlgeg yoldaqrn en onemfi 6/elligi eylemlere katrlma isteginin yi.iksek olmasrdrr. 1992 yrhnrn en kapsamh eyleminde de DrlgeE yoldag savag meydanrndadrr. Ve diqmandan intikam ahr. Eylemde bagarrh bir pratik sergileyerek kahrarnanca savaqan Drlgeq yoldag,gehitler ordusuna katr larak 6l Umsi.izlegir. Anrsr mi.icadelemize her zaman rqrk olacaktrr!


"Savag, benden ne istiyorsa onu yapmaya haztnm"

Tarihi Rubarok eylemine katrlan Rojdar yoldaq, diqmanrn i.Lerine kay[ir[erek, kahramanca savagtr. Eylemde gdsterdigi sogukkanhhgr ve cesaretiyle yoldaqlanna gijq ve moralverir. Krsa bir srirede mevziler ele geqmiE ve tabur binasr alevler iqinde brrakrlmrgtrr. Di.igman askerleri, gerilla giiqlerimiz kargrsrnda biiyi.ik bir korku ve panige kaprlmrq, canlannr kurtarmak iqin saQa-sola rastrarh

rumluluklara duyarh yaklaqrmryla qeqitli di2eylerde sorumluluklar i.istle-

nir. l. Tabur'd4 eQitim devresinde takrm komutanhQr ve bdli.ik komutanr askeri yardrmcrlrQr gdrevlerini ytirti,ti.ir. Doqkada takrm komutanhgrnr yapar.

Adr, soyadr: Zeynel DOLAZ

Kod adr:Rojdar DoQum yeri ve tarihi: Giirprnar-

Van,1969 MUcadeleye katrhg tarihi: 1991

$ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok

Rojdar yoldaq, yurtsever ve orta halli bir ailenin qocuQu olarak di.rnyaya gelir. Ailesinin ve qevresinin yurtsever olmasr, Rojdar yoldaqa yurtsever diiqiincelerle heni.z qocuk yaqlarda tanrma olanaQr verir. Aileden ve gevresinden aldrQr bu bilinqle halk kitleleri arasrnda faaliyet yirrtrti.ir. Ozellikle genqlik kesimi (ze-

mutanl rQr gorevi ni yUrUti.ir.

rrnde yoQunlaqmakta ve mi.icadeleye kazandrrmak iqin yoQun qaba harcamaktadrr. Halk gergekliQimizi

kurtulqu

iqin yoldaglarryla

omtz

omu-

za savagmaktrr. Bu adrma da onclrlijk eden Rojdar yoldaE, bir grup yoldaqryla birlikte gerilla ordusuna katrhr. Haftanin alanrnda L Merkez Karargah biinyesinde egitim g6rtir. Derslere yaptrQr aktif katrhmla kendisini ve yoldaglarrnr geligtirmeye qahqrr. Devrimci mUcadele iqerisinde her ttrrlU zorluQu aSmayr ve devrimci kigiliQe ulagmayr esas alrr. Sorunlara karqr oldukqa dr.ryarhdrr. YaEama gi4lU katrlmaya 6zen gosterir. Yanhg anlayrglarrn i.rzerine sert bir gekilde yi.ir0yen Rojdar yoldag, derin bilinq ve iistlin zekasryla gdztim giicii olmaya qalrqrr. I 991 yrh sonbahannda Mahsum Korkmaz Akademisi'ne giderek girdiQi eQitim devresinde askeri ve siyasi olarak kendisini geligtirir. Pratik alana ydnelmeyi ve srcak sava$t yagamayr hep ister. Egitim devresisonunda yaprlan diizenleme ile Xan K0rke alanrna geger. Burada da sergiledigi gilqli.i pratigi, gdrev ve so-

Kod adr:Sait DoQum yeri ve tarihi: Ankara, ... Miicadeleye katrlrq tarihi: 1991

$ahadet tarihive yeri:29 Eyltil 1992, Rubarok

Tiirk somijrgeciliQinin en barbar uygulamalarrndan biri de cizde baqkalaqtrrm4 TiirkleEtirme ve ti.)m alanlarda asimilasyonu barrndrran 969 ettirme ve mecburi iskan politikasrdrr. Bu politikanrn en qok lrygulandrQr, hatta di.igmanrn sonug aldrgr alanlarrn baErnda da Dersim gelmektedir. Sait yoldaE, dtjEmanrn bu uygulamalarrna maru kalan ve Ankara'ya yerleEtirilen Dersimli bir ailenin qocuQu olarak gozlerini diinyaya aqar. Buyildi.iQif ortam, koyu asimilasyonun yaqandrgr bir ortamdrr. Dolayrsryla ulusal deQerlerden, ulusal bilinqten yoksun bir biqimde biiyrir. Ancak aile ortamrndaki iliqkilerin, baglarrn saygrve sevgiye dayalr olmast, mi.itevazi bir yagamrn hakim olmasr Sait yoldaqrn kigiliQi ilzerinde de belirgin bir etki brrakrr. Yoz iliqkilerden ve yaqamdan bilinqli bir gekilde sakrnmasrnr bilir.

Temmu I 992'de yaprlan d(Lenleme ile ana birlik btinyesinde yer alarak pratiQe qrkar. Pratik faaliyet yiirtittijQU donemde de manga ko-

ve kurtuluEun partimiz dnderliQinde verilen mUcadeleyle m0mki.ln olduQunu sUrekli vurgular ve sdmtirgeci rejimin teqhiri iqin bfiik qaba gdsterir. Ailesini aktil olarak miicadeleye katmak iqin qaba harcar. Orta ogrenimini g6rdUg[i yrllarda. partiyi ve mi.icadeleyi tanrdrgr, kavradrQr oranda qevresine, halk kitlelerine biryilk bir azim ve gayretle anlatmaya, kavratmaya qahqr r. Devrimci miicadelesi ne Universite yrllarrnda daha da hrz verir. Bu yrllarda yoQun bir biltnqlenme ve brfinqlendirme faaliyetini yi.iriitUr. Ulusal kurtuluq mUcadelemizin yaygrnlrk kazanmasrna ve genqlik arasrnda kok salmasrna oncilliik eder. Sdmirrgeci rejimin okullarrnda resmi ideolojinin aErlandrQr KlJrt genqlerine ulusal gerqekliQi kavratmak ve ulusal oze donirEU saQlatmak igin bi.iyi.rk qaba sarfeder. OQretici aqrklama ve girqlir yaklaErmlarla herkese 6rnektir. OkuduQu ijniversitede gUqlii 6rgirtleyiciliQi ile Kirrt genqliQini tek gi..rq ve tek hedef olarak toparlar ve orgi.itler. Brr kardegr de gerilla saflarrndadrr Rojdar yoldagrn. Rojdar yoldaErn, en btryirk isteQi gerilla saflarrna katrlmak ve halkrnrn

Kayna$a diini.igte tizlti gabanrn sahibiydi Adr, soyadr:Ahmet GUL

gele ateq etmektedirler. Bu kurgunlara hedef olan Rojdaryoldaq, soylu mij' cadelemizdeki qahadet mertebesine ulaEarak, direniq ve kahramanhQrn semboli.l olarak 6ltlmsi.2leEir.

"Bu cennet iilke igin ne yapsak azdr" tinin bakrg aqrsryla bakmaya

Adr, soyadr:Ali POLAT

Kod adr:Sabri DoQum yerive tarihi: Elbistan, 1967 Mtlcadeleye katrhE tarihi: Nisan 1992 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyltil 1992, Rubarok

Elbistan'da gozlerini diJnyaya aQan Sabri yoldaq, somUrgecifaEist TC'nin halkrmrza r.ryguladrQr baskr, zuli,im ve katliamlar sonucu ailece Trabzon'a g6q ettirilir. Bunun bilincinde olan bir aile ortamrnda bi.lyrlyen Sabri yoldaq, hem kendisinden kiigijk kardeglerini ve hem de qevresindeki KUrdistanhlarr bilinglendirmek iqin yoQun qabanrn sahibiydi. Trabzon'daki ailelerle ve igqilerle iligki geliqtirerek ulusal sorundan bahsediyor, bu Eekilde de miicadelenin yaygrnlaEmasr iqin qahEryordu. lstanbul'a qalqrnak iqin giden Sabri yoldaE, burada bir yandan qahqrr-

ken, diQer yandan da yurtseverler arasrnda faaliyetlerde bulunr.ryordu. lgte bu yaqamdan proleter devrimci

kiqiliQi kavramaya buna

ulaEmaya

bilyi.ik qaba gdsterir. Sabriyoldaqrn asrl kaynaQr yagamrnrn kendisi olmugtur. Yaqamdan dQrendikleri ve gdrd iikleri, O'nun di.g-

mandan intikam alma

kararhhQrnrn

temelini oh4tunlyordu Di.qrnana duyduQu bilinqli kin aynr zamanda bitmek-ti.ikenmek bilmeyen enerjisinin

de

kaynaQrydr.

MUcadele saflarrna katrldrktan sonra kendisinden kiiqi.ik iki kardeqinin de saflara katrlrnasr igin qaba igerisine giren Sabriyoldaq, ailesine par-

gahqrr.

'Artrk KUrdistanlr tilm aileler partiye, miicadeleye destek olmah; genqler saflarda aktif olarak yerini almahdrr" diyord u. Mi.rcadeleni n d lizeyiyle baQlantrh olarak genqliQin azla yetinmesine qok ofke duymaktadrr. Ozellikle bilinqli olan, fakat di.lgi.incelerinin gereklerini yerine getirmeyenlere karqr ofkesi daha da biiyiiktiir. Ulkeye, halka, partiye olan baghhQr ve bu doQrultuda sergiledigi pratik oldukqa ozludilr. "D1nya devrimlerine bakryoruz, Alkeleri iqin bitylk kahrannnhklar sergi leyerek gehit dilgenler var. Biz de, her tilrlil yeralh ve yerilstil zenginliQi bulunan bu cennet illke iEin ne yapsak azdr" diyerek yurt sevgisini ifade ediyordu, Dag yaqamryla bUtUnlegmiqti r adeta. Hatt4 "EQer devrimin sonuna kadar yaQarsam, ya$amtml yine dagda siirdijrl.iri.im" diyol ama hemen peginden, "Benim bu savaqta Eehit ol-

mamla

da Ktirdistan'ln her

O da bir savaq ustasrdrr.

Kinini kusmaktadrr dtrgman4 yrllarrn intikamrnr alarak. Destanlar yaratrlmahydr, tarih yazrlmahydr. Di.igmana her vuruEunda "iqte Apocu bdyle vurur" dercesine kahramanca sava$tyordu. Mevziler ele geqmiEti artrk. Ancak Sabri yoldag agrr yaralanmrqtrr. Her zamanki doQal tebesslimiiyle glilere( "Sayrn Demirel geliqmelerden ne haber" diyerek, s6miirgeciliQin Ruborak'ta yaqadrQr yenilgi ve bozgunu, meydan okr-tyarak dile getiriyordu. Ve Sabri yoldaq qahadete ulaqryordu.

Anrsryolumua

rqrktrr!

Kiirtqe kontqunca moral

kaynaQry-

dr, neqe kaynagrydr Sait yoldaq. Yoldaqlarr arasrnda oldukqa sevilen ve sayrlan bir konumdaydr. Katuna Helena Rubarok eylemlerinin kegfinde de yer almrgtr. Harita ve kadastro mi.rhendisligini okuduQu iqin, plan ve kroki giziminde umandr. Bu eylemlerin plan ve krokisini de qizerek, eylemlerin bagarrsrnda etkili oldu. Sait yoldaq, ttim yetenegini ve enerjisini Kirrdistan hal krnrn kurtuluEu yolunda kullanmasrnr bilen bir yoldaqrmrzdr. 29 Eyli.rl 1992 sabahr, 6zgi.lrli.ik savaqqrlarr, ddnemin en kapsamh eylemini baqlatmrElardr. Diiqmana ve

ihanet qetelerine kin ve 6fke

ku-

suyorlardr. TC sdmi.irgeciligi tarihinin en biryUk darbesini almrEtr. Yizlerce kayrp vermiq, kalanlar kaqma frrsatrnr bile bulamamtElardr. Bu zafer hamlesinde adrnr yazdrran kahraman ve yigit yoldaElarrmrzdan biri de Sait yoldaEtr. Qarprqmada aQrr yaralanrr ve zafer sloganlarr atarak gahadet ulagrr. ZaIer yiruyiqi.imi.ize can ve kan

veren qehitlerimiz zaferin teminattdrr. Anrsr miicadelemize 6nderdir!

Zaferden adr gibi emindi Adr, soyadr:M. Nuri $EVKET

Kod adr:Emin DoQum yeri ve tarihi: Amud6, 1973

Miicadeleye katrlrE tarihi: Mart 1 992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok

tarafr

yaganrhr hale gelir" eklemesini yaparak kendisinin, bu dava iqin feda olmaya hazrr oldugunu her frrsatta belirtiyordu. Silaha olan baQhlrgr, savagma isteQi ve kararlrhQr, cesareti, kahramanhQrve direnigqi kiqiliQi en cinemli dzelliklerindendi. TaqrdrQr B-? roketatar silahrna aqrktrr. Qok seri silah kullanma yeteneQine sahiptir. Mavan karakolu tepecilerine yonelik gerqekleqtirilen saldrrrda heniz egitimden yeni glkmrq olmasrna ragmen eylemde b[irk bir bagarr g6sterir. 29 Eyltrl 1992 tarihinde gtin O'nun giin0di.ir. Meydan ddviiq mey-

danr ve

Sait yoldaq, ulusal kurtuluEqu di.iqiinceyle okul yrllarrnda tanrErr. Universite yrllarrnda bir sempatizan olarak yogun qahqmalarda bulunur. istanbul Yrldrz Universitesi Harita ve Kadastro MiihendisliQi Bol i.imU'nde okurken, yurtserrer-genqlik iginde yogun propagand4 drgiltlenme ve eylemlilige girerek dr4mana olan kinive dfkesi daha da bilenir. Kendi halk gerqekligini bu yrllarda anlar. Kendisiyle b[rik bir hesaplaErnanrn igine girer. Srradan bir yurtseverlikle, sempatizanhkla halkrnrn davasrna istenilen hizmeti yapamayacaQrnr, tarihi sorumluluklarrnr yerine getiremeyecegini bilince qrkaran Sait yoldaq, I 991 sonbaharrnda gerilla ordusuna katrlmaya karar verir. DoQu KUrdistan i.izerinden Xan KOrke alanrna geqen Sait yoldaq, ilk eQitimini de 2. Merkez Karargah bUnyesinde 96rilr. Kendisini her alanda yetkinleq-

tirmeye, parti ve savag gergegini kavramaya, bilince grkarmaya bi.ryilk gaba gosterir. fuim ve karar sahibidir. Sait yoldaq, ulusal bilinqten yoksun bir ortanda biryi.imlqt[ Kendi uh.rsal degerlerine yabancrydr. Dilini dahi bilmiyordu Bunun verdigi 6fl<eyle, bu bilinqle kendisine yUkleniyordu Egitime ve yagama katrhmr gilqluyda.l. Qok 6zlil bir ddnirqtim saghyordu. YoldaElarrna qok baglydr, iligkilerinde srcak, yaprcrydr ve disiplinliydi. Saityoldaq, siyasal olarak qok geliqkindi. Yoldaqlarrnr da geligtiriyordu. Partiye ve ulusal kurtuluq davasrna baQhydr, militan qizgiyi yakalamak iqin yoQun qaba iqindeydi. GeliEmeye agrk, kavrayrgta oldukqa gUqhlydii. Sait yoldaq, 1992 bahar dUzenlemeleriyle ana birlikte yer aldr. PratiQe grkmrEtr, savaqla qok hrzh bi.ltiinleqmigti. Ki.irtqe'yi de OQreniyordu.

Ulkemizin G0ney KUrdistan parQasrnda gozlerini dUnyaya aqan

Emin

yoldaq, yurtsever bir ailenin qocuQuydu Orta I'alli bir aile ortamrnda bi.tytldU Daha gocuk yaqlarda olrnasrna ra$men partimizin yarattrQr etkiden O da sonuq qrkarabilmiqti. Zekive qahqkandr. BUyiiklerin anlattrklannr can kulaQryla dinliyol anlatrlanlarr anlamaya gahqryordu. Bir yandan 6grenim goriiyor, diger yandan kavramaya qahqtrQr ulusal sorunu qevresine yaymaya gabahyordu. Orta ogrenimini gdrdLIQU yrllarda artrk kendisini iyice bilinqlendirmiq ve faaliyetlerini yogunlagttrnnya ba,qlamrqtrr. Btiyiik qahqma azmi ve yiiksek temposu, O'nu halk arasrnda saygrn bir konuma ulaEtrrmrqtr. Emin yoldaq artrk bir parti gahqanrydr. Bir yandan kitle faaliyetini yi.irirtiirken, diQer yandan birkag arkadagryla hem eQitimini gorijyor, hem de kendisini siy.asal alanda geliqtirmeye galqryord u Ozellikle derrrimci kiqilik ve Uslupta oldukga olgunlaqmrg, halka ve halk degerlerine olan baghhgryla kitleyle birtiinleqmiqtir. Emin yoldaq, partiye ve mtlcadeleye oldukqa baQlanmrq, kiEiliginde de belli bir olgunlaqmaya ulaqmrqtr. Artrk bir gerilla olarak i.ilkenin engin

daQlarrnda mi.icadele vermek, kurtulug igin savaqmak kendisinde bir tutku haline gelmigti. MUcadeleye daha fazla kendisini katmak, artrk srcak savaE alanlarrnda mricadelesini sUrdiirmek istemektedir. Bu temelde 6nerisini ve istemini partiye bildirir, Ve bu dnerisi parti tarafrndan da uygun gdrtilerek, Mahsum Korkmaz Akademisi'ne g6nderili r. Emin yoldag, Parti OnderliQi'nin denetiminde girdigi egitim devresini baEarrh bir qekilde tamamlar. Siyasi olarak geligkin olduQundan derslere aktif bir qekilde katrhm saQlar. Aldrgr egitimle kendisini hem askeri, hem de siyasi olarak girqlendirir. Artrk i.llke pratiQine, srcak savaq alanrna qrkmak iqin hazrrdrr. Kendisini her ydni.iyle hazrr hisse-

diyordu. Emin yoldaq, bu gtigle eQitimde g6sterdi$i trstUn baqan ve yaqama olan katrhmryla pratik alana ydnelir. llk olarak Haftanin alanrna gider. Bu alanda fazla kalmayarak 2. Merkez Karargah'rn bulundugu Xan K0rkd alanrna geQer. Burada yaprlan dUzenlemede Baqkale alanrnda 96revlendirilir. Fiziki olarak da oldukqa giiqli.idtir, Gerillada ve savaqta krldrgrgi.iglU karar ile devrimci kigiligini birleqtirince zorluklarr agmada zorlanmaz. Emin yoldag, ttjm pratik 96revlere gdni.illU olarak gider, Yaqama kargr duyarhdrr, sorumluluklardan asla kagrnmaz. Baqkale alanrnda Perixan karakoluna ydnelik yaprlan baskrn eylemine katrlarak, usta

//


onemli rol oynar. Alanrn dirgman taraftndan qetelegtirilmesine karqr kin ve 6fke duymuq,

savaqqrhQryla

getelere ydnelik gerqekleqtirilen birqok eylemde yer alarak devrimin dntindeki engellerin kalkmasr iqin qaba harcamrgtrr. Emin yoldaq. bu pratik sijregten sonra tekrar Xan K0rk6 alanrna doner. Savaqr yoQun olarak yagamrg olmasr, kendisine savasgr bir kiqiliQi kazandrrmrgtrr. Siirekli savagta

olmak ve savagmak istemektedir. Rubarok eyleminde yer almak ve

en onde savaqmak, kendisinde

bi.t-

yUk bir coEku yaratmtgtrr. Eyleme bu

yUksek moral ve cogktryla kattlarak, yoldaglarr gibi O da kahramanca savaSrr.

Rubarok eylemi gibi mUcadele tarihimizde gerqekleEtirilen en kapsamlr eylemlerden birinde, tiim yoldaElarr gibi Emin yoldaE da savaqtmrzr bir aqama daha yUkseltmek amacryla kahramanca savagtr ve bu uQurda akrttrQr asil kanryla zaferi bir adrm daha yakrnlaEtrrrr. Devrim qehitleri oliimsUzdiir!

Vgitligi ve dinmeyen cogkusuyla miicadelemizde baYraklagtt lemiz, her d6nemde ulusal kurtulug miicadelesinde adeta merkezi bir

Adr, soyadr: Durmaz GUNEY

Kod adr:Qiya Dogum yeri ve tarihi: Midyat, 1974 MUcadeleye katrhq tarihi: 1 990

$ahadet tarihive yeri:29 Eyliil 1992, Rubarok

Tarih boyunca silrekli bir iEgali, istilayr yaqayan, geliEimi hep engellenen ve kendisine, ulusal deQerlerine yabanctlaqtrrrlan KUrdistan halkr, bugUn PKK dnderliQinde 96rkemli bir diriligi yaqarken, her qeyini yeniden yaratmantn da yoQun savaQrmrnrvermektedir. Elbette ki, bu kadar dtiEUrillm[iE, parqalanmrq, 6rgUtItlliik adrna nevarsa hepsitahrip edilmig, iilkesinden, topraQrndan g6q ettirilmeye gahqrlmrg bir halkrn yUkseliEi, yeniden diriliqi, yeniden 6rgirtleniqi de qok gdrkemli ve qok soylu olacaktrr. Uygarhklarrn beqiQi olan Mezopotamya'da binlerce yrlhk tarihiyle, ki.jltiiriryle ilerici insanhk iqin btyi.ik bir doQugu mUjdeleyen Kirrdistan devriminin geliEimi soylu olduQu kadar, yaqanan zorluklar da odenecek bedel de aQrrdrr, aQrr olacaktrr. lqte Kijrdistan'da esen devrim rtjzgarrnrn coqkusunu en giizel yaEayan yoldaElartmrzdan biri de Qiya yoldaqtrr. Aslen Mardinlidir. Mardin, ulusal degerlerin, gelenek ve gdreneklerin korunduQu, derin yurtseverliQin, topraga baQhhgrn giiqli.l olduQu alanlartmtztn baEtnda gelmektedir. Oyle ki bu alan, partimizin politik miicadeleyi baglattrgr ilk yrllard4 kitlesel anlamda en gUqli.i tabana ulaqtrQr, ulusal kurtuluEqu dUgUncenin en fazla geliqip kokleqtiQi bir alanrmrz olmugtur. BugUn vartnt-yoQunu mUcadelenin hizmetine sunarak, yediden-yetmiqe tilm halk kesimiyle dU$mana karqr savaqan Mardin kit-

rol .oynamrqttr.

lgte Qiya yoldaErmtz, ulusal deQerlerle yo$rulmuq yurtsever bir ailenin qocu$u olarak 1974'te diinyaya gdzlerini aqar. Ortaokulu bitirdikten sonra okula devam etmez. SomUrgeciliQin zorlaqtrrdrQr yaEam koEullarr, ailesini Almanya'ya kadar sOrirkler. Ancak uh.rsal deQerlere baQhhQrn ve yurt sevgisinin girqltili.i$iJ, vatana olan sevgisini siirekli stcak tutar. Geliqen ulusal kurtuluq m[rcadelesine, bulunduklarr alanda tiim olanaklarryla destek sunarlar. Ailedeki srcak yurtsever ba$.lar, Qiya yoldaqtn kiEiliQini de etkiler. Ulkeye d6ni.lq 6zlemi artrk dayanrlmaz noktaya gelir. Qiya yoldaq, bu coqkuyla 1 990'da iilkeye donerek gerillaya katrlrr. I 991'de Serhad alantna gider ve sonbaharda Xan K0rk6'ye geqer. Krg slirecindeki eQitim devresine katrlrr. Bahar dUzenlemesinde L6lkan savaE giiqleri arastnda yer altr. Partiye ve halka derin yurtseverlik baQlarryla baglr olan Qiya yoldag, srcak tislubu, gUqlii morali ile adeta

neEe

ki.ipUdi.lr.

Uzun yrllar yurt

dr-

Ernda kalmasrna raQmen, ulusal degerlerine hiq yabancrlaqmamrq, aksine qaQdaq Kilrt ki.lltirrtiniin, Kirrt deQerlerinin bir kompozisyonudur. ArkadaEhk iliqkileri giiglU olup, eQiticiy6nU geliEkindir. Devrimci coqkunun, derin yurtseverliQin adr olan Qiya yoldag, 29 Eylill 1992'de Rubarok Taburu'na y6nelik saldrrrda kahramanca savaErrken Eahadete ulaqrr. YiQitli0i ve dinmeyen coqkusuyla onurlu mircadelemizde bayraklaEan Qiya yoldagrn anrsr gdnlUmiizde scinmeyen megaledir. Devrim gehitleri 6l trmsiizd iir !

O'nu savag dtglnda tutmak mi.imktin de$ildi Adr, soyadr:M. Begir $ENSOZ

ligine ve her tiirden iqbirlikqilerine

Kod adr:Ztnar DoQum yerive tarihi: Kurtalan, 197'l MUcadeleye katrhE tarihi: 1990 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyli.il 1992, Rubarok

karqr KUrdistan ulusal kurtuluq miicadelesinde yer almrq olmaktrr. QUnkii bu saflar, tarihin en barbar, en katliamcr gi.ici.i olan TC rejimine karqr ulusal onurun, insanhk onurunun korundugu ve yiikseltildiQi saflardrr. Bu saflar, diiEiiriilmi.iq, kendisine yabancrlagtrrtlmtq KUrt kigiliginin ulusal ozirne d6ndUgil ve soylu

Bugi.in Ktlrdistan'da onurl

u

yaga-

mrn tek dlgtisii, yiizyrllarrn baskr ve zor sistemine, yani TC sdmiirgeci-

yiJkseliqin yaqandrgr saflardrr. Bu saflar, toplumu saran kdlelik zincirle' rinin krrrldrQr, toplumsal 6z dinamiklerin harekete gegirilerek yeniden diriliqin gerqekleqtirildigi saflardtr. lqte Zrnar yoldagr saflara qeken gerqekler bunlardrr. llkokul mezunu olan Zrnar yoldaE, aslen Kurtalanhdrr. Her KUrdistanh gibi scimUrgeciliQin yaqamrn her alanrnda di.jqirrmeye qahqtr$r bir ortamda bi.iyi.rdir. Yoksul bir aileden geliyordu. Ekmek kavgasr vererek qeliklegmiqti. YaEamrnda qeligkiler yaEamrQ ve daima kurtuluq arayrqr iqinde olmuEur. BilindiQi gibi Batrnan-Kurtalan alanr mi.icadelemizin geliqme gdsterdiQive kitlesel boyuta ulaqarak k6kleqtiQi ilk alanlardandrr. Zrnar yoldaE da bu alanrmrzda ulusal kurtuluE miJcadelesi ile tanrgrr. Batman ve daha sonra gittigi istanbul'da milislik yapar. Ancak bu qahqmalar Znar yol' dagr tatmin etmez. ARGK saflarrnda bir gerilla olarak halkrn kurtuluqu igin savagmak ister. 1 990 yrlr sonbaharrnda Cudi i.zerinden geqerek ARGK saflartna ulaqrr. Krsa bir siire kaldrktan sonra Xan K0rk6 alantna geQer. 2. Merkez Karargah bi.inyesinde girdiQi eQitim devresini tamamlayarak, pratik savaE gUqlerine katrlrr. Zrnar yoldag, l99l AQustos'unda gerqeklegen ve silahlr savaErmrzrn tarihinde onemli bir donOm noktasr olan Mavan eylemine katrlrr ve kahramanca direnir. Ardrndan gerqekleqtirilen Museka eyleminde yer alan Ztnar y oldaE, Gel iy6 fu adi d reniqinde de yer altr. Bu donemde d0qmanla girilen onemli qarprqmalara katrlan ve bagartlt bir savag pratiQi sergileyen Zrnar yoldag, l99l 92 krq sUrecinde Xan Kurke alantnda kalarak eQitim devresinden geqer. Siyasive askeri olarak kendisini daha da gi.jqlendiren Ztnar yoldaq, baharla birlikte ana birlik bUnyesinde yer alarak, pratik alana yonelir. Savaqqr ozellikleri gi.iqlU olan Zrnar yoldaq, bu ddnemin kapsamh eylemlerinden olan Helena Taburu'na yonelik eylemde yer alarak, eylem esnasrnda onemli rol oynar.

Gengli$inin hentiz bahanndayken yakmtgt! tizgti rlti$tin megalesini genq yagrndan dolayr arkadaqlarr O'nu savag gi.iqlerinden, savagtan rzak tutmaya qalrqryorlardr. Biraz da-

ha bi.iyUsUn diye yapryorlardr bunu. Ancak Drjwar yoldaq buna mi.dhiE 6fkeleniyor, kabullenmiyordu. Varsa yoksa savaq deyip ciayatryordu. Ancak bu Eekilde mr.rtlu olabiliyordu. Cogktrsu ve canhhgryla adeta kendisinden biiyUk yoldaElarrnr mahqup dururna diigUriiyord u TebessUm merkeziydi Drjwar yoldaE. Bahar di2enlemeleriyle ana birliQe verilmesi Drjwar yoldagr qok mr.rtlu etmigti. Artrk savaEacaktt. Halkrnrn ofkesi ve kini, ozgUrlijk Earkrst olacaktr Drjwar yol-

daq. Eylemden eyleme kogacak,

Adr, soyadr: Metin ASLAN

Kod adr:Dtjwar

genqliQinin verdiQi biiyi.jk cogkuyla

DoQum yeri ve tarihi: Eskihisar k<iy0'

yiirfecekti dUqmanrn lzerine. Helena eylemi, faEist-somUrgeci

Nusaybin, 1977 Mi.icadeleye katrhq tarihi:

1

5.06.1 991

$ahadet tarihive yeri:29 Eyl0l 1992, Rubarok

29

Eyli.rl sabaht, dUqmantn can qekigtigi, tarihinin en bi.ryiik hezimet-

lerinden biriniyaqadrQt andtr. Bu an,

TC sdmUrgeciliQinin halkrmrza yilzyrllardrr gektirdi0i actlartn, uyguladrgr katliamlann, anastz-babasrz br-

ordu si.rri.ilerinin kaqmaya bile frrsat bulamadrklarr gun, $rrnak katliamrnrn intikam gtrntjdirr. Drjwar yoldag, bu mutlu gUni.rn kahramanlarrndan, yiQit savaqqrlarrndandr.

Drjwar yoldaq, eylemden eyleme koEacaktr. Bunun rgin de savaq gijq' lerr iqinde, ana birlikte yer almrqtt. Ve Rubarok, ozgirrlijk savaEqrlarrnrn destanlar yazdrQr o gUn... Kole-

i

Gerilla saflarrndaki tilm

yaqamr

srcak savaq iqinde geqen ve d6nemin en dnemli eylemlerinde gi.iqlii saldrrr ruhuyla en 6n saflarda yer alan Ztnar yoldaq, 29 Eyliil 1992 gUnU Rubarok eyleminde yine on saflarda dijgmanrn ordu sUriisiine kargr kahramanca savaQrrken qaha-

analarrn intikam antdtr. Bu an, Ktirdis-

dete

tan halkrnrn -bedeli ne olursa ol-

ulaqrr,

Zrnar yoldaq, halkrmrzrn kutsal ve onurlu mi.icadelesinde, gtiqli.i sava$qr 6zellikleri ile emek vermiE, bir devrim emekqisi olarak kanrnr d6kerek, hal krm ztn zater yiiriryiigi.jnde kilometre taqr olarak Eehitler ordusundaki onurlu yerini almrqtrr. Manevi komutanlartmrz olan qehitlerimizin gosterdigi yolda zafere dek, kanrmrzrn son damlasrna kadar onurluca yUriiyeceQimize sdz veriyotuz. Anrsr mi.icadelemize onderdir!

sun- zafere olan susamtqlrgrnrn, buna ulagmadaki azim ve kararlrh$rn

lik zincirlerinden kurtulan halkrmtztn en deQerli evlatlartntn zafer hamlesine kalktrQr o giin... Bizi zalere biraz daha yaklagtrran Eehitler kervantntn vatan topraQrnr bir kez daha suladrQr

anrdrr. Evet bu an, halkrmtztn en fe-

o

dakar, en yiQit evlatlarr olan gehitler ordumua yeni katrlan oliimsi.z neferlerinin onurlu direniq anrdrr. $ehitler ordumrzun yiQit ve genq neferr Dtiwar yoldaE, gencecik yaEryla, bunun verdiQi coEkuyla, halkrnrn onurlu davasrnd4 kurtulug ordusu ARGK saflarrnda yerini alryordu. I 99 I Haziran'rnda Cudi ilzerinden geQerek, Xan K0rke alanrna ulaqrr. lqi iqine srgmryordu. Nusaybin'de halkrmrzrn gorkemli serihildanlarryla bUyi.rmtqti.r. En 6n saflarda yer almrqtr serihildanlarrn. Xan Kurk6 alantna geqtiQi gibi, savaq iqinde bulmuqtu kendisini. Geliye fuadi direniEine katrlarak, yiQitQe savaqrr. Qilnkil O, halkrn serihildanlarryla bUytimiiEti.l. Ve O ofkesiydi, kiniydi, namh.rya sUr0lmi.iE Samarrydr, ozgi.irl0ge susamrE halkrnrn. CanhhQr ve atikliQiyle tam bir savaqqrdrr Drjwar yoldaE. Sonbahar dizenlemesiyle Geliy6 Reg'te pra-

Drjwar yoldaq, genqliQinin heniz yakmrgtr 6z9irrlijk meqalesini, halkrmrzrn hep bir aQrzdan 'An serkeftin, an mtnn" Eiarrnr attrQr

rakrlan qocuklarrn, gozyaEr doken

tiQe qrkar. KrE si.irecinde, egitim

$ehtt Metln ASl;l.N (DtJwor) yoldog

devresini bu alanda tamamlar. Drjwar yoldaq, o gencecik yaqrna ragmen korkung bir savaq ruhuyla doluydu. Partiye olan bilinqli.ve 6zltr baQhhgryla adeta 6rnekti. Oyle ki

gUn..,

baharrndayken,

o

gi..in.

Drjwar yoldag! O cogkun, o filiz OmrUndeyken yaktrQrn meqale yolumuzu aydt nlatryor. Yitri.tyeceQiz, dimdik sarsrlmadan zafere dek. llk qQrym gilniln duyun beni Namusuyum halkmtn agznda dili yilreQinde kiniyim

Bilin beni! koqun qocuklar kogunl

yildz topladtm sizin iqirl kelebekler konuyor elleri me kuglar konuyor. Govende kskantyor halay baqhQmt Kogun qocuklar kogun a k I mry y umruQ un uzl a kogun G6z yag istenem arkamdan boQmayrn beni d uygusall @tntzla ve zincir diye asmaytn boynunuza Ben gafaQtyrm Alkemin Kavgalara tagtytn beni Kavgadtr omrilm.


( Scnrewn

lhzir.n

Rubarok'ta yaganan kahramanhk abidesi tanryan Resul yoldag, bilingli bir temelde katrlr m y apar. Zorluklar karqr srnda ustUn bir direnme giicU gdstererek, kararlr bir pratik sergiler. O, zafere duyduQu derin inangla gdrev ve sorumluluklar kargrsrnda 6arerinin ve baqarrnrn zirvesini yaEamaktaydr.

Adr, soyadr:

Hiimmet

YERLIKAYA

Kod adr:Resul Dogum yeri ve tarihi: Orte

kciyii-Doiu'

beyazrt, 1967 Mijcadeleye katrlrE tarihi: 1990 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyltil 1992, Rubarok

Eylemlere katrlmak ve sava$t stcak yagamak en bi.tyi.ik istegidir. Bu istek ve cogkuyl4 donemin dnemli eylemlerinden ve taktik bir srqrama olan Mavan eyleminde yer alrr. GeliyO fuadi direniEinde aktif bir qekilde savaEarak kahramanh klar yaratrr. I 991-92 krE stirecinde 2. Merkez Karargah biinyesinde "Bagarmaya Mahkumw E$itim Devresi"ne katrlrr. Bu devre oldukqa gi.iqli.j bir

devredir. Resul yoldaq, kendisini her y6niiyle sava$a hazrrlamak iqin biry|k bir qaba harcar. Baharda pratiQe qrkma beklentisiyle tutuQur, bu

19gB

gUntl dijgtindiikqe coqkusunu gizleyemez. Olgun kiEiliQi ve gorevlere baghhQryla saygrn bir konuma ulaqrr. En zor krg koqullarrnda bile Ustijn cogkusuyla yoldaglarrna giiq ve moral verir. .. I 992 yrh bahar diizenlemeleri ile Uqgen alanrnda pratige qrkar. Bu alanda sergiledigi baqarrlr pratikle takrm komr.ftanhQr g6revini iistlenir. Helena eylemine takrm komutanr olarak katrlrr ve bagarrlr bir gekilde savagrr. Daha sonra yaprlan bir diiolan

zenleme ile ana birlik iqerisinde yer alrr. BLryi.rk savaqql ve eylemci Resul yoldaE, Rubaro.k tabur baskrnr eyleminde yer alrr. Ozgiirli.ik savaqqrlarrnrn sdmtirgeciliQe bilyi.lk darbe vurduQu, direniE ve kahramanlrk destanlarrnr yarattrQr bu eylemde kahramanca sava$an Resulyoldag gehitler ordusuna katrhr. Anrsr yolumuzu aydrnlatan mesaledir!

S.yt" ne de yaymaya ydneliktir. AtakhQr ve girigkenliQiyle adeta bir qekim merkezidir. Bedran yoldagrn bu yogun gabalarr sonuq verir ve heni2 lise birinci srnrfrn ilk dcinemindeyken l3 arkadagryla birl ikte saf lara katrlmaya karar verir. Dogu KUrdistan rlzerinden ZaQroslar'a ulagan Bedran yoldag ilk egitimini de ZaQroslarda, gok sert geqen aQrr krE koqullarrnda g6riir. Yiiksek moralliliQi ve arkadaglarrna olan baQhhQryla iqinde bulunduQu her ortamr canh krlar. Egitimlerdeki katrltmcr qabalarryla diQer yoldaElarrna 6rnek olur. Bedran yoldaq, baharla birlikte Xan K0rk6 alanrna geQer. Burada bir siire eQitim goriir. Yaprlan di2enleme ile ana birlik bi.inyesinde yer alarak prati$e qrkar. Donemin eylemlerinden olan Helena eylemine katrlrr. Bu eylemin Bedran yoldag iqin onemi qok btiyiiktiir. Diiqmanla srcak savaqr ilk kez yaqamrEtrr. Tirm kini ve ofkesiyle mevzilerin i.izerine yU-

is-)

ri.ir. Bedran yoldaqrn bu eylemde g6sterdiQi, kahramanhk ve fedakarhk bUyiiktii. Qatrgmanrn en yogun anlarr O'nun iqin bir d[iQUn olur sanki. Bedran yoldaq, Helena eyleminden ddndUkten sonra yeni bir eyleme hazrrlanrr. Ruborak't4 kahramanhgrnr, fedakarlrQrnr ustahgr ile birlegtiren Bedran yoldaq, daha yetkin savaqrr. QiinkU O bir savaqqrdrr. DiJgmanrn iizerine ylirijrken tereddi.lt nedir bilmez. Bedran yoldag, eylem stirecinde kahramanca, bilyirk bir saldrrr ruhuyla savaqrr, ancak geri qekilme srrasrnd4 ihanet qetelerinin attrQr pusuya giren yoldaglarrmrzla birlikte direnerek gahadete ulaErr. GenqliQin ttim ateqiyle, halkrn kutsal ve onurlu davasrnd4 savaqrn en on saflannda kahramanca direnen Bedran yoldaqrn anrsr miicadelemize rErk tutacaktrr. Devrim qehitleri oli.imsi.2d i.ir !

Gi.iglti saldrn ruhuyla di.igmanr perigan ediyordu Adr, soyadr: Ziyyad MUHAMMED

Kod adr:Gabbar DoQum yeri ve tarihi: Af rin, 1972 Mi.jcadeleye katrhq tarihi: 1992 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyhi 1992, Rubarok

Kiirdistan'rn Kirqiik Giiney parqasrndan olan Gabbar yoldag, orta halli bir ailenin qocugu olarak Afrin'-

de diinyaya gelir. Okulu birkaq yrl okuduktan sonra okula devam etmez ve terk eder. Genqlik yrllarrnr Kiirdistan'rn bu gUzel qehrinde ge-

qirir. Ulusal parqalanmrqlrQrn ve Arap somiirgeciliQinin olumsuzDoQubeyazrt,

stratejik oneme sa-

hip alanlarrmrzdan biridir. Konumu itibarryle DoQu Kiirdistan ve KrzeyBatr Ki.lrdistan parqalarrnr birbirine baQlamasr, iki parqa arasrnda bir koprii rolil oynamasr ve gerilla savaqrna uygun araziye sahip olmasr m[.icadelemiz aqrsrndan oldukqa onemli bir alanrmrzdrr. Yurtsever halk kitlesinin yoQun oldugu DoQubeyazrt, partimiz onciiliiQi.inde yUrL.rtiilen ulusal kurtuluE savaqrna verdiQi her ti..irli.l maddi destek yanrnd4 evlatlarrnr da Halk Kurtuluq Ordusu ARGK'ye vererek inancrnr kanrtlamaktadrr. Resul yoldaq da DoQuzbeyazrt'ta yurtsever bir ailenin qocuQu olarak g6zlerini dijnyaya aqar. Ailesinin ve gevresinin yurlsever olmasr Resul yoldaEr heniz qocuk yaglardayken yurtsever duqirncelerle tanrgtrrrr. Dogup bLrylrdt]Qir qevrede ulusal kurtulug mticadelemizin si.irekli konugulmasr ve tartrqrlmasr, O'nu oldukqa etkiler. Resul yoldaE yaqamrndan da 6nemli sonuqlar qrkararak halk gerqekligini, ulus gerqekliQini anlamaya ve kavramaya qalrErr. Mi.icadeleyi kavradrQr oranda baqta genqlik olmak Lizere halk kitlelerine anlatrr. Resul yoldaE bir yandan bu faaliyetleri yUri..rtlirken, bir yandan da ailesinin geqimini saQlamak igin qeqitli iElerde qahErr. Bu yoQun yaqam karqrsrnda en ufak bir yrlgrnhk belirtisi gdstermeden bi.ryi.rk bir azim ve kararhhkla qahqmalarrnr si.rrdilrUr. Bu yaqam Resulyoldaqr oldukqa qelikleqtirir ve O'na proleter bir kigilik kazandrrrr, Mticadeleye katrlmak ve gerilla olarak savaqmak ise en bliy0k istegidir. I 990 yrl, mUcadelemizin yeni bir aSarnaya ulaEtrQr, halk kitlelerinin serihildanlannr yogunlagtrrdrgr bir d6nemdir. Serhad eyaletimiz de biryilk bir hareketlilik igine girmiq, gerilla ordumuza en yo$un katrhmlarrn yaprldrgr alanlardan biri haline gelmiqti. Bu d6nemde Resul yoldaE, bir grup arkadaqryla birlikte gerilla ordusuna katrlrr. Partiyi ve mUcadeleyi

Za$roslar'da geliklegen usta sava$gt!

Adr, soyadr: Suat BERTAN

Kod adr:Bedran, Trej DoQum yeri ve tarihr: Tendiirek kciyUMalazgirt, 1975 MUcadeleye katrhq tarihi:

22.01.1992

$ahadet tarihi ve yeri:29 Eyl0l 1992, Rubarok KUrdistan halkrnrn isyancr ve direniqqi geleneQinin dnemli oranda korundugu bir alanrmrz da Malazgirt'tir. Ulusal kurtuluq mUcadelemizin zalere doQru kararlr geligimi bu alandaki halkrmrzrn yurtsever ciziinij harekete geqirmiE, rnaddi-mane/i her tUrli.i desteQini yoQunca saQlayarak,

koklU bir zemin bulmuEtur. Bedran yoldaq d4 boyle bir zeminde yurtsever bir ailenin qocugu olarak di.inyaya gdzlerini aqar. ilkokulu k6yijnde bitirir. Bu arada okul drqrndaki zamanrnda qobanhk yaparak ailenin maddi yaEamrna katkrda bulunur. llkokulu bitirdikten sonra okula devam etmek istemese de ailesinin isteQiyle Malazgirt'te ortaokula gider. Bedran yoldaqrn partiye sempatisi bu ddnemde baElar. Kendisiriden biiyi.ik bir abisi saflara katrlmrq, eQitimini gcirdiikten sonra. faaliyet yiirtrtmek iqin Malazgirt alanrna gider. Bu d6nemden sonra saflara katrlma tutkusu daha da bijyi.ir. Canhh$r, igten davranrglarryla hem okul, hem de aile qevresinde qok sevilir. Ortaokul son sr nrftayken arkadaqlarryla s0rekli miicadeleyi ve gerillayr tartrgrr, kendisini hep geliqtirme qabasr iqine girer. Bedran yoldaE, istekli olmadrQr halde liseye kayrt yaptrrrr. Ancak O'nun dzlemi gerilladrr. Bir an cince savaEa katrlmak, sava$t yaqamak iqin sabrrsrzdrr. O'nun iqin okul okumanrn hiqbir anlamr yoktur. Zaten okuldaki tirm qabasr, mUcadeleye katkr saglam4 mi.icadeleyi qevresi-

luklarr iqerisinde yetiqir. Arap asimilasyonundan belli oranda etkilenerek, ulusal gerqekliQine biraz yabancrlaErr.

PKK 6nderliginde geliqen ulusal kurtuluE mUcadelemiz i.rlkemizin bu parqasrnda da halkrmzr etkiler ve krsa sirrede milcadele etrafrnda kenetlenmesini saQlar. Ozellikle Baqkan APO'nun direkt ve yoQun qabalarr ile bu sUreq daha da hrzlanrr, ulusal birlik ve bi.ittinlUk yolunda sarsrlmaz geliqmeler yaqanrr. Burada halkrmrz, orgirtlenmede ve miicadeleye katrlrmd amuarTam qabalar sergiler. Yaqanan bu geligmelerden Gabbar yoldag da etkilenmekte, ulusal kimlik ve birlige ulaqmada btryilk bir dOnuqiimi.i yaqamaktadrr. Kilrdistan'rn her alanrnda olduQu gibiAfrin ve gevresinde de halk, qocuklarrnr kurtulug savagrna katmakta bdylece genqler akrn akrn devrim saflarrna akmaktadrr. Gabbar yoldaE, bu si.ireqte bir donem kitle faaliyetlerini yiirirtijr. Aynrzamanda bir grup arkadaqryla birlikte birimler biqiminde egitim faaliyetlerini de si.lrdUri.lr. Ancak gelinen aqamad4 mUcadeleye daha aktif katrlma gerqeQini dr.ryar. Bu istemi 1992 Newroz'unda gerqekleqir. Gabbar yoldaq, ulusal kurtulug saflarrnrn daha da srklaEtrgr gdrkemli Newroz direniginde, srcak savaE alanr olan Botan'a giriE yapar.

Qukurca iizerinden 1992 Nisan'rnda Xan K0rkd alanrna ulagrr. 2. Merkez Karargah biinyesinde, Haziran baglarrna kadar eQitim taburunda kalrr. Daha dnceki kitle faaliyetleri deneyiminden de yararlanarak onemli bir geliqme kaydeder. Yoldaghk iliqkileri gijqlU olup, sorunlara gdziim gUcU olmada da inisiyatiflidir. Devrimci 6lqi.ileri tutturmada son derece titiz davranrr, qikayet konusu olmak istemez. Askeri olarak da gtiqlir ozelliklere sahiptir. Cesaret ve saldrrr ruhuyla arkadaqlan arasrnda saygrnhk kazanrr. Yaprlan di2enleme ile birlikte ana giiq iqerisinde yer alarak $emdinli pratigine qrkar. SavaEta gelinen aqama, somiirgeci orduya btryUk darbeler vurmayr gerektirmekte, diigmanrn halkrmrza karqr geliqtirdiQi katliamlarrn hesabrnr sormayr zorunlu krlmaktadrr. iqte 30 AQustos sabahr Gabbar yoldaqrn da iqerisinde yer aldrQr Helena Taburu'na ydnelik eylem gerqeklegtirilir. Bu eylemde s6mlirgeci ordu btiy0k bir darbe yer ve ytizUn kerinde kayrp verir. Kahramanca savagan ARGK gerillalarr iqerisinde Gabbar yoldaq da iistUn savag giicil ile kendisini kanrtlar. Ancak 1992 yrh dnemli bir savaq yrh olarak miicadelemize daha kapsamh eylemleri dayatmaktad rr. $emdinli alanrnrn dUqmandan dnemli oranda temizlenmesi gerekmektedir. Rubarok Taburu kapsamr ve konumu itibariyle d(4manrn alandaki ikinci bilyilk giicil olmakta, bir alay

diiqman giiciine denk gelmekledtr.r/ Bunun bilinciyle bu taburun imhasr kararlaqtrrrlmrg ve eylem hazrrhklarrna baglanmrqtrr. 29 Eyliilsabahr baqlayan btJyuk saldrrr qok krsa siirede diiqmana tarihinin en biiyUk yenilgisini yaqatrr. Gabbar yoldaq da BKC silahryla dijqmana kan kusturan kahraman savagQrlarrmrzdan biri olur. O da yigitqe savaSrp Eahadet mertebesine ulaEan kahramanlarrmrzdandrr artrk. Anrsr

yolumrza

rgrktrr!

,


"Savagan, beden de$il, inangttr"

Adr, soyadr: Niyazi ALAG6Z

Kod adr: Hogir (Mirnezir) Dogum yeri ve tarihi: A,gair Qamurlu kriyi.i-Arahk, 1975 Mi.Jcadeleye katrlrq tarihi: 25.04. 1 991 $ahadet tarihive yeri:29 Eyltil 1992, Rubarok

Kirrdistan halkr ozgijrlUk ve bagrmsrzlrk mlicadelesinde zafere doQ-

ru gidiEte, 6nci.j gi.lcii PKK'nin qizdiQi yolda her qeyini feda etmeye hazrr hale gelmiqtir, Bu bilince ulaEan halkrmrz gegmigte yaptrQtntn tersine baqkalarrnrn qrkarr igin deQil, artrk kendi kurtuluqu iqin savaEmaktadrr.

Bu tarihi g6rev ve sorumluluQunun bilincinde olan K0rt genqligis6miirgeci orduya degil, kendi halk kurtuh.rq ordusuna yani ARGKye askerlik yapmaktadrr. Bu dUgiince doQrultusunda da sergilenen pratik bugUn KUrdistan'rn her tarafrnda egemen hale gelmektedir. Ki.rrdistan halkr, geleceQini yaratma mUcadelesine katrlmaktadrr. 25 Nisan 1 991'de gerilla saflarrna katrlan Hogir yoldaE, Arahk ilqesine bagh Qamurlu koyUnde di.jnyaya gelir. Oldukqa zengin ve yurtsever bir ailenin qocuQudur. Aile qevresinden qehit yoldaqlarrmtz da bulunmaktadrr. Hogrr yoldaq, ortaokul 3. srnrfa kadar okur ve ardrndan okulu terk eder. QocukluQu, gengliQi kdyde geqer. Zamanrntn buyUk boliimUnti akrabalarrna qofdrlUk yaparak geqirir. Hogir yoldaq, mUcadeleyle bi.iti.inleqmig bir aile qevresinden geldigi igin ulusal kurtulug diiEiincesini

ve geliqen savagrn etkisini daha qocuk yaqtayken yaQar, bu dirgi.incelerle btiytir. Ve artrk miicadeleye aktif katrlma kararrndadrr. Qirnkil artrk halkrnrn kurtuluE ordusu olan ARGK'nin bir sava$Qrsr olabilecek yaqa gelmiEtir. Hogir yoldaq bunun bilincindedir. Halkrna karqr tarihi bir 96rev ve sorumlulukla karqr karqrya bulunduQunun bilincindedir. lqte bu bilingle saflara katrlmrgtrr Hogir yoldaq. Dogu Ktrrdistan i.lzerinden Xan K0rk6 alanrna geqer. Orada eQitim devresine katrlarak partiyi, Kiirdistan tarihini, savaE ve savaq gerqekliQini kavramaya ve bilince qrkarmaya qahErr. Kendisini her konuda geliqtirme azmi ile doludur. Agustos l99l'de di.iqmanrn binlerce askeri gUcUyle Xan K0rk6'ye karEr baqlattrgr saldr rrsryla yoldaElarrmz kahramanca direniEe geqerek, mUcadele tarihimize "Ozgiirliik Va-

yoldaqtrr. Fiziki rahatsrzhQr olmasrna raQmen kahramanca bir savaqqrlrk 6rneQi gosterir. Fedakarlrgr ve sakinliQiyle ti.im yoldaglarrnrn sevgi ve saygrsrnr kazanrr. Hogir yoldaq, Geliy6 fuadi drreniginden sonra hem tedavi, hem de o alandaki qahqmalara yardrmcr olmak iqin DoQu Kijrdistan'a gider. Burada bir siire kaldrktan sonraZaQroslara geqerek, krq egitim siJrecini burada tamamlar. Hogir yoldaq, baharda Xan K0rk6 alanrna gider. Yaprlan d i.rzenlemelerden sonra ana gi.iqte yerini alarak, aktif savaq pratiQine qrkar. $emdinli alanrnda bir silre faaliyetler iqerisinde kahr. KatrldrQr birkaq eylemde kararh ve cesaret dolu savaqqrhQryla ornek bir pratik sergiler. Fiziki rahatsrzlrQrndan dolayr arkadaqlarr O'nu savaq pratiQinden uak tutmaya qahqmrqlarsa d4 kendisi bunu kabul etmemiE, bi.iytlk bir azimle savaq gUqlerine katr lmrqtrr. lqte Rubarok eylemine de, arkadaElarrnrn ttim engelleme qabalarrna raQmen bi.lyilk bir cogklryla katrlmrg, kahramanca bir direnig gostererek qahadete ulagmrgtrr. Soz veriyorrz, kanrn ve silahrn yerde kalmayacak!

Dti$tine gider gibi saldrnr, Kod adr:$ekko Do$um yerive tarihi: Ergani, ... Mi.icadeleye katrhq tarihi: Temmuz 1 992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 EylUl 1992, Rubarok

$ekko yoldaq Erganilidir. ilk ve orta dgrenimini yine burada yapar. Y0ksek dgreniminiVan 1 00. Yrl Universitesi'nde tamamlar. $ekko yoldaq, daha qok oQrencilik yrllarrnda miicadelemizi tanryrp ve sempati duymaya baElar. Bu sempatisi i.iniversite yrrllarrnda birytjk bir coEkuya ddnii,gilr ve bulundugu alanda genqlik faaliyetlerinin en canh, en dinamik bir neferi olur. Arkadaqlarryla tartrqmalan, sohbetleri siirekli tek bir konu tizerinde yoSunlaqmrgtrr. Bu da ulusal kurtulug mUcadelesini gi.inbe gUn geliqtiren ve s6mi.lrgeciligi temellerinden sarsan gerilla eylemleri, halkrmzrn iqerisine girdigi serihildanlar ve tiim bunlara paralel olarak genqlige dtgen gcirevler, sorumluluklar, milcadeleye hangi dUzeyde, hangizeminde katrhm saglamalan gerektigi gerqegidir. lgte $ekko yoldaq ve gevresindeki genqligin tartrqtrklarr, miicadele verdikleri tek konu budur. Bu tartrgma si.ireciyle birlikte, bilinqlerini de geliqtirirler.

lqte $ekko yoldaq bu di4iincelerle ana gtjce katrlmrq ve Helena'da di..iqman taburuna bir volkan gibi patlayan gerilla birliQimizin iqerisinde yer almrgtrr. Henilz yeni ve ilk eylemi olmasrna raQmen, saldrrr grubunun 96ntillU kahramanlarrndandrr. Cesareti ve coEkulu saldrrr ruhr.ryla mevzileri ilk di4Uren yoldaglarrmrz-

Hrzh geligimi ile

Adr, soyadr: ...

Kod adr:Bahoz Dogurn yai ve tanhi: Ciiiney Kftdistan, .. . Milcadeleye katrhg tarihi: Nisan 1992 $ahadet tarihr ve yeri:29 Eyliil 1992, Rubarok

Gijney Ki.rrdistanlr olan Bahoz yoldaE, yoksul ve yurtsever bir aile-

nin qocugu olarak diinyaya

ma olanaQr bulamaz ve genqlik yrlla-

Bahoz yoldaq, $emdinli alanrnda pratiQe qrkar. AldrQr sorumluluQu baEarryla yerine getirir ve pratiQinde oldukqa baqarrh olur. Donemin kapsamh eylemlerinden olan Helena eylemine katrlrr. UstUn saldrrr ve fedakarlrk ruhu ile diiEmana saldrrrrken yoldaglarrnrn da takdirini kazantr. Daha bUyirk darbelerle duqmanrn alandan sdkijlUp atrlmasr gerekiyordu. Bu nedenle savaq gi.iqlerimizce, bliyUk Rubarok eylemine hazrrlrk yaprhr. Rubarok eylemr dijqmanrn alandaki, ikinci birytrk girc0dur ve bu gtice karqr eylem gerqekleEtirilecektir. Fakat ne olursa olsun savagtn geliqimi aqrsrndan diignnnrn bu alanda imha olmasr zorunlu olmaktadrr. 29 Eylillsabahr, kahraman ARGK gerillalarrnrn saldrrrsryla tarihi Rubarok eylemi baElar. Tilm yoldaglarr gibi Bahoz yoldaE da diJqmana olan tiim kin ve nefretini mueTTam savaS ruhu ile birlegtirerek diiqmana kan kusturmaktadrr. D0qmana ylzlerce kaybrn verdirildiQi ve tabur binasrnrn, iqindeki cephanelikle birlikte infilak ettigi bu gdrkemli eylemde Bahoz yoldaE, hain kurEunlara hedef olur ve qehitler kervanrndaki onurlu yerini ahr. Anrsr mUcadelemize onderdir!

qam hakkr tanrmamaktaydr. SUrekli baskr, zuli.im yaprhyor ve iqsiz brrakrlarak goqe zorlanryordu. Bu durum

karqrsrnda uzun siire direnebilen Botan yoldaq ve ailesi, kendileri iqin

qok zor da olsa vatan topraklarrn-

tadrr.

ytkselmektedir. Oyleyse her Ki.rrt gencinin ilk ve en 6nemli kr.rtsal gdrevi, bu saflardaki onurlu yerini

distan'rn her alanrnd4 bagta genglik olmak iizere, halkrmrzr mircadele saf-

igte siirekli bu gerqeQi kavrama iginde olan $ekko yoldaq, ddrt arkadaqryla birlikte Dogu KUrdistan iaerinden Temmu 1992'de Xan K0rk6 alanrna ulaqrr. ilt egitimini de yine bu alanda eQitim taburunda g6rUr, Bu siireqte kendisini her konuda geliqtirmektedir. Bir an 6nce savaq giiqleri arasrnda yer alarak, savaS meydanlarrna qrkrnak tek arzr.sudur. Qiinkii coEkuludur, gerillayr da savag olarak anlamrgtrr. Savaqla yetkinlegen, savagla gUglenen, savagla bilinglenen, savagla onore olan coqku seli olarak anlamrgtrr. Dlqrnanrn i.ze-

olan Bahoz yoldaE, krsa si.irede kendisini siyasive askeri olarak geliqtirir. Fedakarhk ve cesareti en gijqli) 6zellikleri olmakla birlikte yoldaqltk iligkilerinde de geliqtirici olmayr esas almaktadrr. Bu gUqli.i geligimiyle bahar dLizenlemelerinde takrm komutanr olarak gOrevlendirilir. Gorevlere ve partiye baQilrgryl4 aldrQtttim 96revleri en iyi bir qekilde, baqarryla yerine getirir. Ana birlik bUnyesinde yer alan

Ulkeye ve halka ba$hh$rn ifadesiydi

rrnda Arap metropollerine giderek qahEmak zorunda kalrr. Yoksul olmalarrna raQmen, Kiirt ulusal sorununa karqr ailece ilgilidirler ve her geliqmeden mutlaka haberdar olurlar. Qilnkil aile fertlerinin qogu Kiirt ulusal hareketleri ile qeqitli donemlerde iliEki iqerisinde olmuE, ulusal sorunla iq iqe bir ya$am sUrdi.irmUElerdir. Bahozyoldag da boyle bir aile ortamrnda bulunmakta ve doQal olarak Kirrdistan'daki geliqmelerden etkilenerek mUcadeleye ilgi duymak-

Ozellikle I 980 sonrasrnda partimizin GUney-Batr Ki.lrdistan'da faaliyete baglamasrve krsa bir slire iqerisinde halkr orgirtleyerek onemli geliqmeler saQlamasr, Bahoz yoldaq ve ailesini de doQal olarak mircadele iqerisine qekmig, di$er reformist orgiitlerden uaklaqtrrmrqtrr. Bahoz yoldaE hem eQitim gdrmekte, hem de $am'da qeEitli iElerde qahEmaktadrr. DiQer yandan ulusal kurtuluq mi.lcadelemizin geliEimi, gerilla saf-

almak olacaktrr.

larrna qekmigtir. 1992 yrLnrn baElarrnda bi.itUn Kurdistan'da, hem gerilla ve hem de halk cephesinde onemli geligmelerin yaqandrQr bir ddnemde Bahoz yoldaq, partili arkadaglarla iligkiye geqerek ilk faaliyetlerine baqlar. Newroz baqlarrnda bir grup yoldagryla birlikte Gilney K0rdistan'a gegerler. Bu srralar Newroz kutlamalarr ve coEkusu ti.rm Ktirdrstan'da somiirgeciliQe karEr bir direniq kavgasrna dcinuqmiiq, trlkemiz gorkemli geliEmelerin yagandrgr bir siireq igerisine girmiqtir. Bahoz yoldaE ve diQer yoldaElarr da aynr coEku ve heyecanla srcak savaE alanlarrna y6nelmiE olmanrn sevincini yagamaktadrr. Haftanin alanrndaki l. Merkez Karargah'lan Xan Kurk6 alanrna geqen 2. Merkez Karargahr bUnyesindeki 1. Tabur'da eQitimini g6ri.ir. Haziran baElarrna kadar eQitim g6ren Bahoz yoldaq, bu siireq iqerisindeki olgun kigiligi ve qahqkanhgryla ko-

mutanlarrnrn beQenisini kazanrr ve ardrndan manga komutanhQr gdre-

viyle 6di.illendirilir. Geliqmeye agrk

gelir.

Dar gelirli olduklarrndan fazla oku-

GengliQi orgUtlemeye ve bu 6rgi.rtltjlUkle eylem geliqtirmeye, bulunduklarr alanda mi.icadeleye katkr saglamaya qalrErrlar. Ancak lrlkemizin engin daQlarrnda amansrz bir savaqrmla yi.lkselen gerilla mircadelesi vardrr. Ve bu gerilla m0cadelesi, Kiirdistan'daki yeniden diriligin, umut filizlerinin yeniden boy veriEinin hem yaratrosr, hem de ya$am gWencesidir. Bu gerilla savaEr, halkrmrzrn en deQerli varhklarr olan genqligin omularrnda

ve bilince qrkarma gabasr

dan biridir. DUQijne gider gibi saldrrrr, bir Eahrn gibi avrna ulaqrr. $ekko yoldaq tam bir savaEqrdrr. Beyniyle, yUreQiyle, tijm coqkusuyla savaqmasrnr bilen ARGK gerillasrdrr. Oyle ki arkadaqlarr O'nun bu savagqr dzelliklerini eylem sonrasrnda hep anlatrr. $ekko yoldaq, savagla coqan tipik bir KUrt direnigqisidir. O, adeta Botan daglarrnda biiyiimi.iq gibid ir. lqte bu cogkuyla Rubarok tabur baskrnrna katrlmrg, yine saldrn grubunda yer almrEtrr. Buyi.lk bir savagqrhk 6rne$i gostermig, ancak hain qetelerin kalleEqe kurEunlarryla gahadete ulagmrqtrr. Sana soz veriyorr.z $ekko yoldaE: Silahrn asla yere dtigmeyecek. Devrim qehitleri 6li.lmsiizd irr!

iirnek bir devrimciydi

disi DireniEi" olarak geqen mirasr yaratrrlar. Bu direnigin iqinde yer alan yoldaqlarrmrzdan biri de Hogir

bir gahin gibi auna ulagrrdr Adr, soyadr: Galip DENIZ

rine tereddlrtsiiz yijr[en, azametiyle diiqman silri.rlerine kaqma frrsatr bile vermeyen gimgek olarak anlamrEtrr. lqi igine srgmayan, her an dUqmanrn kafasrnda patlamaya hazrr volkan olarak anlamrgtrr. PatladrQrnda lav seliyle diiEmanr yakrpyrkan, dijEmanrn en saQlam mevzilerini bile ona mezar eden 6nti durdurulamaz gijq olarak anlamrgtrr.

larrna katrhmr da yoQunlaEtrrmrE, KiJr-

Adr, soyadr: Abdullah ALDOGAN

Kod adr:Botan DoQum yeri ve tarihir Elazr!, 1974 Miicadeleye katrlrg tarihi: 14. 11.1 991 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyli.il 1992, Rubarok ElazrQ'da gdzleri ni d i.inyaya aqan

Botan yoldaq, yurtsever bir ailenin qocugudur. Ailesinin yurtsever olmasr nedeniyle sdmi.irgeci-faEist TC'nin baskr ve zuli.rm uygulamalarrna marrz kalmakta ve Kilrdistan'da ya-

dan koparak, yurt drgrna qrkmak zorunda kalrrlar. Uzun bir siire i.rlkeden ayrr olmanrn acrsrnr hep hissederler. Botan yoldaE, Ki.rrt halkrnrn sayrcalazla olduQu Almanya'da bir yandan igqilik yapryor, bir yandan da Kiirt insanlarryla yoQun iliEki geliqtirmeye qalrgryordu. Bu yrllarda ulus gerqeQini, halk gerqegini daha iyi anlar. Ulkesinin somlirgeleEtirilmesine boylesi bir yaEam iqerisinde daha iyi anlam verebilmektedir artrk. KarqrlaqtrQr Kirrt insanlarrna biiyiik bir coqkuyla Kirrdistan ve KUrt gerqeQini anlatmaya baElar. Botan yoldaE, bu azimli ve kararh qabalarr nedeniyle dikkatleri izerine qeker. Almanya'daki eQitim qaLgmalarrna katrlarak kendisini siyasal olarak geliEtirir. Hrzlr geligmesiyle krsa brr surede biryiJk bir d6niJgUm saQlar. Buyuk bir gi.iqle qahqmalannr yijrirtijr. Botan yoldaE, i.llkesinden kopuk olarak yaptrgr bu qalrqmalarr yeterli gormez. Tek isteQi gerilla olarak Ulkesinde savagmaktrr. Bunda kararhdrr. Bu istegini partili arkadaqlara bildirir ve kabul edilir. Dogu Kl]rdistan izerinden geqerek gerilla ordusuna

katrlrr. Botan yoldaE, ijlke topraklarrn/ tekrar donmenin ve halkrnrn kurtulugu iqin savagmanrn coEkusu ve heyecanr iqerisindedir. SavaE ve savaqmaktan bagka hiqbir Eey di.4Unemez. Savagrn en yogun olarak yaEandrgr ve merkezi durumda olan Botan eyaletimizin ismini alrr. Adr gibi srmsrcaktrr Botan yoldaq. Silaha olan tr.rtkusu srnrrsrzdrr. B-7 silahrna aqrktrr adeta. Aynr zamanda bu

l


silahr kullanmakta da ustadrr. Savaq ortamrnda aldrQr eQitimle kendisinde gijqli.i bir ddnijqUm saQlar. YoldaElarrna baQlrlrgryla ve srcak iliEki geliqtirmesiyle cirnek olur. YaSamrna tertemiz 6zi.inir egemen krlar.

Krsa bir siire iqerisinde gerilla yaEamrna adapte olan Botan yoldaq, g6revlere kargr oldukqa duyarhdrr. En zor koqullarda bile yiiksek moralini korur ve yoldaqlarrna

daima moral kaynagr olur.

Yanlrq

anlayrElara frrsat tanrmaz, bu anlayrqlara karqr amansrz miicadele

verir. Elegtirileri sert ama geligtiricidir. ihanetgi ve igbirlikqi giiqlere karqr biiyilk brr kin ve 6fke duymakt4 "Bunlarrn iilke topraklarrnda yaEama hakkr yoktur" demektedir. Nitekim iEbirlikqi gtrqlere kargr gerqek-

legtirilen eylemlerde bi.iyi.jk bir coEkuyla savagrr. Mavan tepecilerine y6nelik yaprlan eyleme de katrlan Botan yoldaq, eylemlere katrlmada srnrrsrz bir isteme sahiptir. Tarihi Rubarok eyleminde yer almak, Botan yoldaEr oldukqa sevindirmiE ve coqturmuqtur. Eylemde B-7 silahrnr bi.rtijn ustahgr ile kullanrr ve diiqmana hareket olanaQr vermez. Eyleme kendisini tam katarak bir sel gibi cogar. Eylem sonrasrnda gerilla gUglerimiz baqarrh bir gekilde geri qekilmeye qalrErrken, ihanetqi qetelerin qemberine giren gUqlerimiz, ihanetqi getelere burada da darbe vurarak qemberi yararlar. Qatrgmada egsiz bir direniq ve kahramanlrk sergileyen Botan yoldag ise, Botan'da filizlenen devrim a$acr olarak qahadete ulagrp 6lijmsizleqi r. Anrsrnr yaqatacaQrz!

Tepesi'ndeyken Delil yoldaE, "Buras da bir savaq alant, buras da savag cephesi, ama basknlarda yer alarnayaag'm hr 1lgide bwaya fuQlan dm. Bir firsat gkarsa en onde 96nilllil olarak saldtnya gitmek isterim" bigiminde duygularrnr dile getirir. lgte Rubarok eylemine gidilirken Delilyoldaqrn arzuladrQr an da gelir. Kendi gruplarrndan da birkag arkadaErn eyleme alrnacaQrnr oQrenir. Ve hemen harekete geqerek eyleme katrlma istemini yogun bir biqimde belirtir. Bu istem komutanlarr tarafrndan kabul edilir ve Delil yoldag eylem gijqleri arasrnda yerini ahr. Eyleme gidilirken gruplar halindedir herkes. Delil yoldaq da bu gruplarrn birinde saldrrrya gitmenin cogkusunu yaEryordu. O'nunla aynr grupta olan bir yoldaqr gunlarr anlatryor:

"Eylem yapmantn cogkusu bambagkadtr" Adr, soyadr:

$emsettin OZCANER9e-

Kod adr:Cotkar Dogum yeri ve tarihi: Y[iksekova, 1974 Miicadeleye katrhq tarihi: Nisan 1992 $ahadet tarihi ve yeri:29 Eyltil 1992, Rubarok

Ulusal kurtuluE savaErmrzrn stcak esen riizgarr gUn geqtikqe KiJrdistan'rn her yanrnr kavurmakta, her kesimden halkrmrzr bu onurlu kavgaya hrzh brr qekilde qekmektedir. Oyle kr en durgun olan alanlarrmrz bile, gor' kemli direniqlerle sdmUrgeciliQe karqr bir ayaQa kalkrgr yagayabilmektedir. Yiiksekova alanrmrz da bdyle brr seyir izlemiq, ozellikle 1992 Newroz'unda serihildanlarrnr doruQa qrkararak, dtqmana olan kin ve nefretini kitlesel bir direniqle aqrQa vurmuEtur. OzgUrliik savaqqtlartna, hal' krmrz gerek maddi-manevi ve gerekse savaEqr vererek destekte bulunmugtur. Cotkar yoldag da bu savaqqr aktnrnrn iqinde yerini alan ve saflara ulagan bir yoldaqrmrzdr. Oldukqa yurtsever ve maddi durumu iyi olan bir ailenin qocugu olarak diJnyaya gelir. QocukluQunu ve genqliQini Yilksekova'da kendi iqyerlerinde qahqarak geqirir. Geligen ulusal kurtuluq savaqrnrn yoQun etkisi altrndadrr. Bireysel yaqamrnr qok rahat bir qekilde si.irdiirebilme olanaQrna sahip olmasrna raQmen, ulusal kurtultqqu di4Uncenin yuceliQi ve onun getireceQi onur daha aQrr basmaktadrr. Ayrrca

aile qevresinde mucadeleye

katrl-

mrq olan ve halk arasrnda oldukqa saygrnhQr. bulunan deQerli insanlar da vardrr, lgte Cotkar yoldaE, bunlarr goz oni.ine alr ve 'Yapmam gereken tek qey var: Bugiln Kilrdistan\ her yandan kaap-kavuran 1zgArlilk mi)cadelesinin en srcak alant olan

rilla saflanna kaillmam gerekir" diyerek brr grup arkadaqryla birlikte, DoQu KUrdistan iz.erinden Xan Kurk6 alanrna ulaErr. llk eQitiminiyine bu alanda l. eQitim taburunda go-

rirr. Egitim siireci boyunca 6zlii bir qaba sarfeder, kendisini her konuda geliEtirmeyi esas alrr. Bu siireqten en iyi sonucu grkararak, kendisini savaE pratiQine hazrrlamak ister. Cotkar yoldaE, eQitim devresinin brtimiyle birlikte, alanda 6nemli bir kontrol noktasr olan Lelkan gi.jqlerine katrlrr. Bu sijreqte, GUneyli iqbirlikqilerin erzak yollarrnr kesme qabalarr soz konusu olur. Bunun iqin giiqlerimrz, bu igbirlikqilere gdzdaQr vermek amacryla eylem kararrna varrr. Baganyla gerqekleqen bu eylemde Cotkar yoldaErmrz da yerini alrr. lqbirlikqilerin bir karakolu basrlrr ve tUmli esir alrnrr. Daha sonra yeterli ikaz yaprlarak serbest brrakrlrrlar. Eylemden donen Cotkar yoldaE, tekrar Lelkan alanrna gider. Burada krsa brr sirre kaldrktan sonra, Rubarok tabur baskrnrna yonelik saldrrryr

gerqeklegtirecek olan eylem gUqleri arasrna katrlrr. Bu eylem iqin giiq seqilirken, Cotkar yoldaE bi.iyUk bir heyecanla seqilmeyi ister ve bu arzusunu ydnetici arkadaqlara kabul ettirmek iqin biiyUk qaba gosterir. Cotkar yoldaq, boyle kapsamh bir gerilla harekatrna katrlmrg olmanrn verdiQi bi.iyi.ik cogkuyla ve kendisine olan gi.nrenle Rubarok'a yonelir. Her qeyin kanl4 nice kahramanhklarla kazanrldrQr mi-rcadele gerqekligimizde Cotkar yoldag da yeni ufuklar aqabilmenin qabasrndayken, kanrnr mUcadeleye katar ve Kilrt halkrnrn onuru olur. Anrsr yolumtza rgrktrr!

Onca acrsrna ra$men grt bile grkarmryordu Aslen Karakoqanh olan Delilyoldaq, genqlik yrllarrnr lstanbul'da geqirdi. Kendi geqimini saQlamak iqin qalrgan mutevazi bir insandr. Qevresiyle iliqkilerinde 6lqiilii ve aQrrbaqh olugu sevilip sayrlmasrnr da beraberinde getirir. Gerek ig qevresinde, gerekse mahallesindeki insanlar, yurtsever diigilncelerle tanrgrr. Dolayrsryla sohbetlerinin baqhca konusu mi.icadele olur. Delilyoldag da bu

ortamda yurtsever diiqilncelerle

Adr, soyadr: ...

Kod adr:Delil Dogum yeri ve tarihi: Karakogan, ... Mi.icadeleye katrhq tarihi: lhziran 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok

tanrqrr ve krsa sliren bu 6ziimseme devresinden sonra miicadele saflarrna katrlma diiqijncesi O'na egemen olur. Haziran 1992'de Xan K0rk6 alanrna ulaErr. Yaqama qok qabuk adapte olabilme, qevresiyle srcak iliEkiler geligtirebilme de oldukqa rahat olan Delilyoldag, egitim faaliyetlerini bu havayla bitirir ve Doqka Tepesi'nde gdrevlendirilir. Doqka

"Gece saat 22.00 civannda harekete geqtik. Sabahla birlikte tabu' ra saldracakt*. O yilzden erkenden yola gtkmry, eylem planlamastn' daki yerimize ulagmaya Ealqtyor' duk. Oncilmiz yollan bir ara kang' ttrdr Bir ikidefa gittiQimiz yollan tek' rar donerek, doQru yolu takip etmeye qahgtk. Bir yokugu trrmanryorduk. DelilarkadaE 60 kiqilik grubun orlalanndaydt. Grup tepeye qknca agaQtda tabur tilm rytklartyla etraft aydnlattr halde duruyordu. Grup ola'

rak on dakika hedefi ilk ve son kez gdzetledik. Ve bekleyigi bitirip hare' kete geqtik. Biraz ilerledikten sonra oncii, yolu yine gagtrdtQtm ve geri ddnilleceQini soyledi. Geri ddnerken geldiQimiz yolu takip ettik. Tam grubun orta yerlerinde bir patlama sesiyle birlikte hafif bir krmzthk gor dilk. Oraya kogtuQumuzda Delil arkadagn bashQr maynn patlamq oldugunu gdrdilk. Aastndan biraz in' liyordu, O'na dikman iEinde oldu' Qumtzu, eger ses qkanrsa tespit edilebileceQimizi soyleyince, onca acstna ve yarasna raQmen tek ses bile qkarmadr DiQer grup eylem noktastna doQru ilerlerken ben ve birkaq arkadaq da Delilyoldag alp emin bir yere taydk. Ses q*armyor ve sadece gillilmsityordu. Kanr durdurmak iqin yaralannt iyi bir gekilde sarm6tk. Eyleme gitmek iEin

haztrlandk. Eylemden sonra Delil yoldag gahadete kavuqmak ilzereydi. Konugamtyord u. Karargah.a ulaq'

ilrmak iqin yola koyulduk. Uq saat sonra nabz durmugtu. YoldaTmtza karg son gdrevimiziyaptp, O'nu defnettik. Kimsede qft yoktu. Ve eminim ki herkeste benim gibi, onca adstna raQmen; gt bile gkarmayan gilql1 i rad ey i diq iln iiyo rd u Of ke leri m iz bi' lendi, yilreQimiz daha hzh qarpmaya

bapladr Bagmtz dik ve gdQsilmi2 demirdendiarT*. Antstm hep yagatacaQz!"

Sonsuz fedakarl$ryla bir devrim emekgisiydi Azadi'de dUEman qok btlyi.lk bir darbe yiyerek geri qekilmek zorunda kalrr. Hem de arkasrndayizlerce 6lti ve yarah brrakarak. Adar yoldaE, OzgUrliik Vadisi direniqinde yaralanrr. Bir s0re tedavi

g6rdUkten sonra, tekrar giiqlenerek faaliyetlere bUyilk bir coEku ve heyecanla geri doner. Krq eQitim devresini 2. Merkez Karargah'a baglr eQitim taburunda tamamlar. Egitim stirecinde derslere aktif katrhm saQlayarak, kendisini siyasive askeri olarak geliqtirip gijq-

lendirir. Kendisini pratiQe

hazrrla-

mak iqin yogun gaba harcar. Bahar

dizenlemeleri ile $emdinli

alanrnrn, Zerzan mrntrkasrnda pratiQe qrkar.

Adar yoldaq en zor g6revlere ve iElere en onde gider. Srnrrsrz bir fedakarlrQa sahiptir. Gdreve itiraz ettiQi

gdriilmemiEtir. Tam bir devrim emekqisidir. Cesareti, atakhQr, kararlrhgr

ve ozverili qabalarryla saygrn bir yere sahiptir. Yoldaqhk iligkilerinde resmiyeti her zaman esas altr ve ttygular.

1992 doneminin birqok eylemine katrlarak, yiQitqe bir pratik sergiler. Tis6, Katuna ve Helena eylemlerinde saldrrr gruplarrnda yer alarak kahramanca savagrr. Pratik miicadele ve savagla qelikleqmiqtir adeta. Her y6nUyle sava$an yigit bir savaEqr olur.

29 Eylill sabahr, gerilla giiqlerimiz eyleme geqerek Rubarok Taburu'nu dtiqmanrn baErna yrkmaktadrr. Ki.irdistan'da kahraman ARGK savaEqrlarr bu eylemde destanlar yaratryorlardr. Duqmantn geliEtirdiQi tUm savunma sistemini ozgiirli.ik savaSqrlarr yine aEmrqlardr. Eylemde saldrrr grubunda yer alan Adar yoldaq, en 6nde dUqmanrn i2erine saldtrtr. Gdrkemli yUri.lyiiqi.i ve kahramanhklar yaratan savaqqrhQryla, Adar yoldaq Eehitler ordusundaki onurlu yeri ni alarak oltimsilzleqir. Anrsr yolumuu aydrnlatan bir megaledir!

Ttim co$kusu ve inancr ile kahramanca savagtt cak kurtulug savagrnda yer almakla mi.rmki.lndUr" gerqeQini kavrayan Baran yoldaq, 1992 yrh baElarrnda ARGK saflarrna katrhr. DoQu KUrdistan i.izerinden Xan K0rkd alanrna gider. Hemen 6n eQitim devresine gi-

rer. Alanda oldukqa zorlu Adr, soyadr: BUlent ONER

Kod adr:Adar Dogum yeri ve tarrhi: Aslankaya

kiiyii'

Malazgirt, 1976 Mircadeleye katrhE tarihi: l'laziran

1

991

$ahadet tarihive yeri:29 EylUl 1992, Rubarok

Adar yoldaq qok genqti. GenqliQinin tijm enerjisini miicadaleye ka-

Adr, soyadr: Ebuzet KAZAN

tarak, fedakarhkta srnrr tanrmayan bir yoldaqrmrzdr. Heniiz ortaokula

Kod adr:Baran

giderken mi.rcadelenin yoQun etkisini yagamaktadrr. Arkadaqlarryla tartrqtrQrtek l,.onu ulusal kurtuluE miicadelesidir. O, gerillaya katrlma kararrndadrr. Bu temelde gerilla saflarrna ulaEma yollarrnr arar, Haziran I 991'de iliqki saQlar ve Temmuz ayrnda Xan K0rke alanrna ulaqrr. Adar yoldaq, qok genq ve coEkuludur. Her iqe en 6nde koqmak ister. Fizikiolarak da giiqli.l olduQundan direngendir. Heni.iz Xan K0rkO alanrna yenr ulaqmrgtrr ki, alanda yoQun bir hareketlenmenin iqinde bulur kendisini. 2. Merkez Karargahr biinyesinde tarihi Mavan eyleminin hazrrhklarr yaprhyordu. Yeni saflara katrlmasrna raQmen, eylemde yer almak istemektedir. ArkadaElannrn qabalarr sonucu zar zor ikna edilir. AQustos ayrnd4 tarihi Mavan eyleminden sonr4 diigmanrn Xan K0rk6 alanrna saldrrrsryla biryUk bir direnig baqlar Geliyd Azadi'de. Adar yoldagrmrz, tiim yoldaElarr gibi kahramanca savaqrr. HenUz silahryeni almrqtrr, bir ayhk gerilladrr. Buna ra$men btryiik fedakarhk sergiler. Diiqrnanrn binlerce askerine, top ve trgaklarrna kargr destanlar yaratrlrr. Geliy6

Ytiksekova, 1973 Mi.icadeleye katrhg tarihi: 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyl0l 1992, Rubarok DoQum yeri ve tarihi:

l5 A$ustos l9B4 Atrhmr ile birlikte, halkrmrz ulusal uyanrs ve diriliq si.rrecine girmede tarihi bir frrsata kavt4arak kurtulugunun yolunda ilerlemektedir. Partimiz dnderliQinde geligtirilen ulusal kurtulug savagrmrz ilk olarak Botan alanrna dayanmrg, burada savagrmrn geligtirilmesiyle illkenin diger alanlarrna da yayrlmrgtrr. Botan'rn g6rkemli ve engin daQlarr, 6zgUrliik savaqgrlarrna tUm baQrrnr aqarak bir dayanak, dUgmana karqr savaErmda da adeta direnig kalesi olmugtur. Botan savaqrn merkezi olarak iilkemizin her alanrna kan ve ca\ererek, tUm direngenligive savagqrffir ile sdmUrgeciliQin korkulu rijyasr haline gelmiEtir ve boyle olmaya devam etmektedir. Savaq geliqmekte ve Botan kaynamaktadrr. Baran yoldag da bir Botanh olarak savagrn tiim srcakhgrnr hissetmekte, miicadeleye katrhmrn bir zorunluluk ve halkrmrza karqr gorev oldugunu g6rmeye baglamrqtrr. "Klirdistan'da onurlu yagam an-

bir

krE

yaganmaktadrr. Fakat tum olumsuluklara raQmen savaE guqlerimiz yeni ddnemin hazrrhk qalrqmalarrnr ve eQiti mlerini aksatmadan devam ettirirler. Baran yoldaq da kendisini her yoniryle hazrrlamak, pratiQe qrkmak igin biryilk qaba harcar. Egitim sUreci boyunca, yoldaElarr arasrnda saygrn bir yer edinir. QahqkanhQr ile tUm iElere dnceden gidip yrlmadan qalrgrr. Gorevlere karEr irstiin bir sorumluluk duyar, gorevini eksiksiz ve en iyi bir gekilde yerine getrrmeye qahgrr. GUqlti bir krg pratiQi ile e$itim devresini baEarryla tamamlayan Baran yoldaE, savag pratiQine dnemli olqUde hazrrlanmrE bir vaziyette dUzenlemeleri bekler. I 992 yrh bahar di.zenlemeleri ile ana birlik biinyesinde yer alan Baran yoldaE, fiziki ve askeri yOndeki gilqli.rluQii ile krsa siirede savaE pratigine adapte olur. EylUl sonlarrna kadar ana birlikte faaliyet ytiriltiir. Bu siireqte birqok qatrqmaya girer. Bu qatrqmalarda kahramanca sava$tr, dUqmana biryiik darbeler vurmada 6nemli roller oynar. Krsa sirrede biryUk ddni4ijm saglayarak, tUm gLictjnii savaqrn hizmetine sokar. Savaqma azusu ve isteQi gok yUksektir. Ana birlik gtiqlerimiz, 1992 d6neminin savag taktigive parti tarihimizin en kapsamh eylemiolan Rubarok tabur baskrnr eylemini planlamaya baElarlar. Rubarok, dii,smantn alandaki ikinci bi.lyUk gilciidiir. Birqok hedefi iqinde banndrrmakta ve genig bir alanr kapsamaktadrr. Bu 6zellikleriyle Rubarok Taburu'na y6' nelik yaprlacak eylemin bagansr, kurtuluq mticadelemiz aqrsrndan d6-


,rrrrabon

nUm noktalarrndan birini teqkil etmektedir. Kahraman ARGK gerillalarr, 29 Eyli.ll sabahr dirqmana olan kin ve dfkeyle saldrrtya gegerler. Ortahk bir anda ateg yumagrna d6ner ve di.igman gok olur. Eylemde yi.zlerce asker ve hain gete gi.iqleriyle birlikte tabur binasr infilak ederek imha olur. Oldukga baqarrl bir gekilde gerqekleqen Rubarok eyleminde

Baran yoldaE, tUm coEkusu ve htrsryla dUgmana saldrrmakta halkrmr-

mektedirler. Munzur yolda"qrn ailesi de Kilrdis-

zrn tarihi intikamrnr alarak kahramanca savagmaktadrr. Diigman, kend isi-

tanl birqok aile gibi rzun ytllar 6nce ekmek davasr iqin vatanrnr terk ede'

ni korumak amaoyla qevreyi rastgele tararken, bir hain kurguna hedef olan Baran yoldag gehitler kervanrndaki onurlu yerini alrr. Anrsr miicadelemize rqrk olacakirr!

rek Almanya'ya gOQ etmiqti. Ulkesin-

den kopuk, iilke gerqeginden rzak

Tendtirekler'den Za$rosl ar' a srinmeyen bir isyan ategiydi Adr, soyadr: Tahirhan KAYA

Kod adr:Rohat DoQum yeri ve tarihi: Kanireg

(Kapanak) ktiy0'Diyadin, 1972 Mticadeleye katrhq tarihi: Eyliil 1991 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok

Rohat yoldaq Diyadinlidir. Diya-

din ulusal kurtuluq miicadelemizin geliqip kdkleqtiQi ve 6zli.r bir katrhmrn sa$landr$r alanlarrmztn baqtnda gelmektedir. Kaynagrnt halkrmrzrn direniE tarihinden alan gliqli.l yurtse.verlik 6zellikleri sdz konusudur. Ozellikle bu alantmrzda gerillaya katrhmlar, yine geligen serihildanlar halkrmrzrn di4mana olan 6fkesinin ifadesidir. Rohat yoldaq, saflara katrlmadan 6nce lise yrllarrnda genqlik igerisinde coqkulu bir gekilde faaliyet yUrti' ttir. OQrencileri drgi.rtlemede gorev alrr, gdreve baghhQrn bir gereQi olarak gok ozlli bir qahgma yiirl.rtUr.

Daha sonra kendi istegiyle

mi.ica-

delede daha aktif olmak iqin ARGK saflarrna katrlmaya karar verir. Rohat yoldaq, I 991 Eyli.il'tjnde mlrcadele saflarrna katrlrr. Xan K0rkd alanrnda egitim gorur. ilk ddnemlerde zorluk qeken Rohat yoldaq, kamp alanrnda bir sUre kalrr. Bu siireq hem kendi gerqekliQini, hem de savaq gergekliQini bilince qrkarma-

dakarhklara katlanarak bu zorluklar aqrlabilir, mi.icadeleye ancak bu Eekilde katkr sunulabilir. Rohat yoldag, I 99 1 -92 krq slirecinde 2. Tabur'daki eQitim dwresine katrlrr. Egitim siirecinde bir yandan ddnemi, ddnemin taktiklerini, savagrn geldigi boyutu kavrarpa qabasrna girerken, diQer yandan geliqimini engelleyen, sdmtlrgeciligin dolayh etkileriyle yogun bir savaqrmrn iqine girer. KiqiliQinde devrimci bir d6nUgUmi.i yaratma ve bir an 6nce pratige qrkma azmi ve kararhlrQr Rohat yoldaqta giin be gUn belirginlik kazanrr. Bahar di.zenlemesiyle birlikte Lelkan'daki savaE gUqleri arasrnda yer alrr. SavaEmaazmi ve kararhhQr keskinleqmiqtir. Kendisine verilen her gdreve biryUk bir sorumlulukla yaklaqrr, gdrevini en iyi biqimde yerine getirme qabasrna girer. Yoldaqhk iligkilerinde old*ga oh,rn lu, yaklaqrmlarrnrn temelinde dtrri.lstlUk ve dzlUlUk vardrr. Artrk devrimci yagamla bii,tUnlegmig, fedakarhQryla yoldaqlarrnrn sevgi ve saygrsrnr kazanmrgtrr.

Rohat yoldaE, yaz sonlarrna ka-

dar L6lkan'da kahr. Bu alanda hem kontrol, hem de savunma gdrevi yapan gUqlerimizin iginde kendisine dUqen gdrevi en iyi bigimde yerine getirme qabasrnr s0rd0ri.lr. Diger yandan bir an once savag pratiQine grkrp eylemlere katrlma azusuyla dol-

'

bir biqimde biryfen Munzuryoldaq, buradaki yoz yaSamrn geqitli etkilerini az da olsayagar. Ancak aile olarak ulusal adetlerini, geleneklerini kaybetmedikleri iqin KUrdistan'daki geliEmelere karqr dr.ryarhhQrnr kaybetmezle( dzgUrltik ve bagtmstzhk mUcadelesinin yogun etkisi altrna girerler. Avrupa'daki kitlemize y6nelik orgirtlenme faaliyetlerine kattltp, maddi-manevi her tirrli.l destek ve yardrmlarrnr sunarlar. Munzur yoldaE, bdyle yurtsever brr ortamda bilyirr. Qeqitli 6rgiitleme ve propaganda faaliyctlerine de katrlrr. Ancak bu qahgmalar Munzur yoldaEr tatmin etmez. O'nun tek hedefi, Lilke topraklarrnda savaqmakttr. Ancak bu qekilde tarihsel sorumluluQunu yerine getirebileceQine inanrr. Bu temelde soylu bir kararla Avrupa yagamrnr reddetmiE, bir Ki.lrdistanh iqin en onurlu olanr yapmrEtrr. Munzur yoldag, Haziran 1992'de Xan K0rk6 alanrna gider. Temel eQitim devresinr tamamladrktan sonra, PAK btjnyesinde bir si.ire Gijney Ki.ird istan' da faal iyet ytlri.rttir. Bu si.ireqte belli bir tecrtlbe kazanrr. GUqlLt katrhmcrhQr, fedakarlrgr ve eksiklikler kargrsrndaki net, eleEtirisel tavrryla gijqlU bir pratik sergiler. Krsa surede dag kogullarrna alrErr. Devrimci d6nUqiimU saQlamada ozlii bir qabanrn iqine girer. Ozellikle bi.lyi.rdi.igti Avrupa ortamrnrn, kiqiligi ilzerindeki dolayh etkilerine karEr kararh bir savaE verir. Partiye ve halka olan baQhhQrnr,

devrimci militan

kiqiliQi

savaqrn karakterinde zorluklan n, gLSlUklerin var olmas kaqrnrlmazdrr. Ki.ir-

mugtur.

distan'daki savaq gergekliQinde bu durum daha da amansrzdtr. Ziraher

rok eylemine katrlan Rohat yoldaq, halkrnrn en fedakar, en yiQit evlatlarr

yakalamadaki qabalarrnda gcirmek miimkl]ndi.lr. Yoldaqlarrna karqr derin bir baQlrhQr vardrr. Yanhqlara, girilen eksikliklere karqr bilinci oranrnda tavrr alrr, liberal yaklaqrmlarr hiq sevmez. Munzur yoldaq oldukqa inatqrdrr. DoQrr:yu bulmak iqin tartrEmalarr sever. Partiye ve yoldaqlarrna karEr oldukga nettir. Geliqmeye aqrk,

devrim mlrcadelesinin bi.ryUklUQii ve soyluluQu kadar, qekilecek zorl uklarr da o derece b[tik olacaktrr. Dolayrsryla miicadelenin neferleri her geyden cince bunlarr g6girslemek zorundadrrlar. Buyi.lk ciareriyle stntrstz fe-

olan gehitler kervanrna katrlarak 6li.lm-

eksikliklerini agmada oldukqa

stzleEir. Rohat yoldag, tiim devrim qehitleri gibi, kr-rtsalve onurlu davamrzda zafere giden yolu qahadetiyle aydrnlatmaktadrr!

rarlrdrr.

da oldukqa onemlidir. Elbette

ki

iEte bu devrimci coqkuyla Ruba-

Liberal yaklagtmlan sevmez, do$ruyu bulmada inatgrydt halkrmzrn bu geliEmesi sadece KUrdistan'da deQil, bulunduQu her alanda gdrkemli bir biqimde yaqanmaktadrr. Ozellikle genqler hertlirltr maddi yaEamr reddederek ulusal kurtuItq davasrna sahip grkmakt4 bu ugurda canrnr feda etmekten qekinme-

ka-

Munzur yoldaE, 29 Eyli.ll 1992'de Rubarok eyleminde kahramanca direnerek Eehitler kervanrna katrlan yoldaglar arasrndadrr. Bu eylem somUrgeci laqist TC gUqleriyle girdiQi ilk srcak savaErdrr. Murzur yoldaq! $ahsrnda tirm devrim Eehitlerine sdz veriyortz. UQrunda Eahadete ulagtrQrnrz ilkelere ve ideallere baQh kalarak, bize teslim ettiQiniz mUcadele bayragrnr kanrmrzrn son damlasrna kadar yUkseklerde tr:tacak, BaQrmsz, Birleqik, Demokratik bir Ki.irdistan'r kurarak, size olan sdzirmi.lzU yerine getireceQiz!

"Halkrma siiz verdim, gerilla olacaSrm diye"

Adr, soyadr: Yunus ERSOZ

Kod adr:Munzur Dogum yeri ve tarihi: Bingtil, ... Mi.icadeleye katrlrq tarihi: ...

$ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyl0l 1992, Rubarok

Tarihin karanhklarrna gomiilmtiq

bir halk gerqekliQinden, bugijn 6zgtirltigti ve bagrmsrzh$r igin sava$an halk gergekligine ulaEan ve insanhk ailesi iginde kendisine onurlu biryer edinmede bUyiik mesafe kaydeden Kirrdistan halkr tarihinin en parlak ddnemini yaqarnaktadrr. Onci.lsii PKK ile yeniden yagam umutlanna kavuqan, yeniden ulusal dzilne donen

Adr, soyadr: Behget CULAgOgI'l

Kod adr:Zindan, Qiya DoQum yeri ve tarihi: KarakoyunSiverek, 1974 Mi.icadeleye katrhq tarihi: $ubat 1 992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyltil 1992, Rubarok

Siverek'te dUnyaya gdzlerini aqan Zindan yoldaq, yurtsever bir aile ve qevrede biJyiir. Ulusal kurtuluq mticadelemizin k6k saldrQr bir alandan olmasr nedeniyle mi.badelemizi genq yaqlarda tanrma ve 6Qrenme olanagrna kavuqmrqtur. Miicadeleye ilk once kendi qevresinden baglamrqtrr Zindan yoldaq. MUcadele hakkrnda bildiklerini ve yaqanan geliEmeleri biiyiik bir istekle anlatmaktadrr. lkna giicti gok yi.iksektir. Genglik arasrnda devrimci qahEmalar yapmak ve genqliQi mticadeleye kazandrrmak igin yoQun bir qaba sahibidir. OQrenci genqlik arasrnda uh-sal kurtuluqqu siyasetin yaygrnhk kazanmasr iqin her tUrlU qabayr g6stermekten asla kaqrnmaz. Genqligin savaqrmzdaki roliinii biliyor ve srcak savaq iqerisinde, en 6nde yer almasrnrn bir g6rev olduQunu siirekli vurguluyordu.

)

Feodalizmin ve gericiliQin amansrz dijgmanrydr. BulunduQu alandaki gerici yapryr yrkmak iqin bi.lyiik bir qabayla miicadele ederdi. Buyaprnrn mutlaka yrkrlmasr gerektiQini, gUnkil devrimin dniinde biiyiJk bir engel oldu$unu ve varhQryla sdmtirgeciliQe

hizmet ettigini g6rmUqtU.

Ulusal sorun izerinde si.rrekli tartrgrp bilinqlenmek ve eevresini de bilinglendirmek istemekteydi. SUrekli okur araQtrnr, kendisini ve arkadaqlarrnr geliqtirmeye qahqrrdr. Usti.in zekasryla ve yetenekleriyle iliEkiye geqtiQi.insanlarr qok qabuk etkilemekteydi. lyi bir eylemcrydi, oQrenci genqlikle gerqeklegtirilen eylemlerde dUqmanrn i2erine kararh ytir[UgU, O'nu halk arasrnda sevile1 sayrlan biri haline getirmiqti. Eylemlerde en onde oluqu eylemlere katrlanlar iqin gwen kaynaQr olur.

Kdylerinde Zindan adh bir gerillanrn cenaze tdrenine katrhr. SomUrgeciliQe g6rkemli bir baEkaldrrrdrr bu. Herkes biiyilk bir hrrs ve cogkuyla yi.rriimektedir. Burada bu g6rkemli yUriryi$te, "Zindan yoldaErn kant ve silahr yerde kalmayacak" diyerek gerilla ordlrsuna katrlma karartnt aqrklar. ZindanyoldaE, en 6nde olmak ve halkrnrn kurtuluqu yolunda qok Eey baqarmak istemektedir. Bu hem tarihi bir gorevdi, hem de s6ziiniln bir gerqeQiydi. On arkadagryla birlikte gerilla saflarrna katrlarak daha 6nce qehit dUqen Zindan arkadaqrn adrnr

alrr. Bu isme layrk olabilmek iqin sonsrz qaba ve dzverinin sahibi olmaya soz verir. Aldrgr eQitimle gUqlir donUgijm saQlayarak, kendisini geliEtirir. KararhhQr ve fedakarhQryla ornek olur. Yaprlan bahar d(zenlemeleri ile ana birlik iqerisinde yer altr ve Helena tabur baskrnr eylemine katrlarak kahramanca savaQrr. Eylemin baqarrh gegmesi tiim yoldaqlarr olduQu gibi Zindan yoldaqr da cogturur. Eylem yapmak ve eylemlerde saldrrr grubunda yer almak istemektedrr. D6nemin yine biiyijk eylemlerrnden biriolan Rubarok eyleminde de saldrrr grubunda yer alarak, 6zgUrItik savaEqrlarryla omuz omua Rubarok'u dijEmana zindan eder. Giin bu gi.jndiJ ve Zindan yoldag da bunun cogkusu iqinde diiqmandan hesap sorarken soylu davamrzda gehitler kervanrna katrlarak 6lUmsizleqti. Anrsr yolumuz aydrnlatan meEaledir!

Her tiirlii engele ra$men, ARGK saflanna katrlmaya kararlrydt Adr, soyadr: Mahmut KIZILDAG

Kod adr:Zrnar Dogum yeri ve tarihi: Kalecik kciyti-

Dolubeyazt, 1972 MUcadeleye katrlrE tarihi: Mart 1992 '1992, $ahadet tarihi ve yeri: 29 EylUl Rubarok

Zrnar yoldaq, DoQubeyazrt'rn Kalecik koyUnde di.lnyaya g6zlerini aqar.

Yoksul bir aile qocuQudul bu

ne-

denle ilkokuldan sonra okula devam edemez. Ailesinin maddi yaEamrna katkrda bulunmak iqin Tijrkiye metropollerine qalrEmaya gider. Bu sUreqte ulusal kurtulug mi.icadelesi nin yoQun etkisiniyaqar. Dort erkek kardeEin en kiiqiigUdUr. Askerlik qaQr geldiQinde askere gdnderilmek istenir. Ancak gerek babasrnrn ve gerekse abisinin bu dayatmasrna kargr qrkarak kabul etmez. Faqist TC s6miirgeciliQine kesinlikle askerlik yapmamayr kafasrna koymuEtur. Ki.irt halkrna karEr tarih boyunca aQrr suqlar igleyen ve gUnUmiizde en barbar ydntemlerle, katliamlarla bu suqlarrnr daha da artrran TC'nin ordusunda yer alarak suqlarrna alet ve ortak olma( Zrnar yoldag iqin kabul edilemeyecek bir durumdu. QUnkii TC'nin Kilrd istan i.lzeri ndeki barbarhQrnr gormi.ig ve bilince qrkarmrgtrr. Ve buna karqr gerilla saflannda yer alarak savaq-

rnak gerektigini qok iyi anlamqtrr.

Zrnar yoldag bu dtiqUnceyle lstanbul'dan DoQubeyazrt'a ddner. ARGK saflarrna katrlma kararrndadrr. Ancak babasr tarafrndan yakala-

nrp, askerlik qubesine teslim edilir. Tirm bu geliqmelere ragmen Zrnar yoldaq, TC'ye askerlik yapmamaya kesin kararhdrr. Askerlik igin lzmir'e g6nderilir, ancak bir akrabasrnr 96rmek iqin aldrgr iki giinlUk izin srrasrnda hemen biletini kasip, tekrar Dogrbeyazrt'a d6ner. Akrabalarrna 96rUn-

meden gerillalarla iliqki saQlar ve saflara katrhr. lki aya yakrn ZaQroslar'da kalrr. Daha sonra Xan KOrkd alanrna geqe. iki ayhk bir egitim devresini yaEadrktan sonra ana birlikte yerini alarak $emdinli pratiQine qrkar. FedakarhQr, cesareti ve kararhhgryla qok krsa surede kendisini geliqtirerek, yoldaglarrnrn sevgi ve saygrsrnr kazantr. Zrnar yoldaE ozli.iditr, halkrnrn oz' gi.rrliik savagtnda yer almantn verdiQi cogkuyla kendisini katmaktadrr g6revlere. Gozi.ipektir, PKK savaq' qrsr olmanrn gururunu taqrmaktadrr. Zrnar yoldaq, diiEmana kargr da krn

ve ofkeyle doludur, qiinkU halkrnrn qektigi rzdrrabr, iEkenceyi, dirEman tarafrndan reva g6ri.ilen onursLzca yaQamrn kabul edilemez olduQunu goriip tek kurtuluqun ancak savaqarak kazanrlabileceQini bilince qrkarmrgtrr.

Diqrnana duydugu bu ofkeyle Helena eylemine katrlrr. Cesareti ve saldrrr ruhuyla yiQitqe savaqrr. Etkrli ve isabetli atrglarla, g6revini en ryi gekilde bagarmak iqin biiytJk qaba gosterir. BulunduQu cephede onemli bir rol oynayarak, rlzerine dUgen gorevi layrkryla yerine getirir. Helena'dan sonra Rubarok eylemine de katrlrr. Eylemdeki gdrevi mayrnlamadrr, bu grupta yerinr alrr. Belirtilen noktalara mayrnlar d6Eenir. Geri qekilme esnasrnda bagka grupta yaralanan bir arkadaqrnr kurtarmak ve eylem yerinden rzaklaqtrrmak iqin biiyi.rk bir fedakarhk sergiler. Bu srrada ugaklarrn yoQun saldrrrlarr da s6z konusudur. Yakrnrna dtiqen roket parqala,'ryla qahadete ulagrr. Zrnar yoldag yurtseverliQin ozlil bir ifadesiydi. Cesareti ve fedakarhQryla ulusal kurtuluE davasrna kendisini adamrg, bu uQurda qehitler kervanrna katrlarak halkrmrzrn gdnli.inde oliimsilzleqmiqti r.


Botan da$lannda agan gtizel bir gi.il Rojhrlat yoldag,

1992

Nerruroz'un-

da srcak savag alanrna, yani Botan'a giriE yapan grubun iqindedir. Haftanin ve Qukurca Uzerinden Mayrs ayr baglarrnda Xan K0rk6 alanrna ulagrr. EQitimini. l. Egitim Taburu'nda tamamlar. llk ddnemler daQ koEullarrna adapte olmakta zorluk qeker. Fakat siireq iqinde kendisini, savaE gerqekliQini daha iyi kavramay4 bunu bilince qrkarmaya baqlar ve bi.lyiik gaba gcistererek, 6nemli geliEmeler saQlar. Yaqama daha ozli.i ve daha gi.iqlii katrhmr saglayarak dev-

rimci yaqam gergekliQi ile biltiinAdr, soyadr:A. Rahman HORO

Kod adr:Roihrlat DoQum yeri ve tarihi: Kaylak ktiyiiAfrin, 1973 MUcadeleye katrlrg tarihi: Mart 1992 $ahadet tarihr ve yeri:29 Eyl0l 1992, Rubarok

Halk kurtuluq ordumu4 iilkemizin dort parqasrndan ve toplumun her kesiminde katrlrm yaprlmaktadrr. BugLin GUney-Batr KUrdistan'da toplumun tirm kesimini etkisi altrna alan ulusal kurtulugqu diiqiince yaygrnlaqrp koklegmig, hemen her kesimin maddi-manevi her tijrli.j desteQini almrqtrr.

Rojhtlat yoldaE, GUney-Batr Ktirdistan'rn Afrin alanrnda gdzlerini dUnyaya agar. Zengin ve yurtsever bir ailede btryUr. Maddi yaEam olanaklarr bireysel ya$amrnr rahat siirdijrmesini sa$lamaktadrr. Ancak ulusal kurtul ugqu dtiEUncelerle tanrqrp kavradrkQa bu maddi yagamrn hiqbir zaman kurtulug olamayacaQrnr, tek kurtulugun, insanc4 onurlu yaEamrn baQrmsrz ve 6zgijr Klirdistan'r yaratma savaqrnrn iqinde yer alarak mUmki.rn olabileceQini bilince grkarrr. Ve bu azimle mUcadeleye katkrsrnr ilkin bir sempatizan olarak daha sonra kitle faaliyetlerinde yer alarak si.rrdiirur. Aynr zamanda bir grup arkadaqryla birimler biqiminde eQitimini de siirdi.iriir.

leqmede hrzh adrmlar atar. Egitim devresi sonunda artrk kendisini pra-

tige hazrrlamrq, Temmuz'da yaprlan dizenlemeyle ana birlikte yerini

al-

mrqtrr.

Rojhrlat yoldaq, savag pratiQinde de si..irekli bir geligme iqinde olmugtur. Yoldaqlarryla olan iliqkileri tamamen saygr ve sevgi temelindedir. kendisindeki bu geliEme azmi ve geliEmeye aqrk 6zlii qabalarr saygrnhk kazandrrrr. Bilinci oranrnda eksik-

liklerin izerine gider, devrimci yagam Olqiilerinin tutturulmasr iqin kendisini daha duyarh ve daha sorumlu hisseder. Rojhrlat yoldag, eylemlere katrlmak ve savaSr daha srcak yaEamak istemektedir. Uzun bir si.ire eylemlerde bulunmadrQr iqin kendi kendisiyle hesaplaEmaktadrr. Bu hesaplagma savagma ruhunu geliqtirmig, O'na askeri bir kiEilik kazandrrmrgtrr. KatrldrQr ilk eylem olan Helena tabur baskrnrnda so$ukkanlrhgr ve cesaretiyle aynrzamanda usta bir savaqqr oldugunu da kanrtlar. Eylem donUqUnde kendisine gUveni oldukqa artmrg, eylem yapmanrn cogkrcuyla taqmrqtrr. Bu cogkr.ryla girdiQi ikinci bi.ryUk eylem olan

Rubarok'ta daha bir bagka

savaE-

mrgtrr. Ancak dUqmanrn hain kurgunlarrna hedef olmug, savaEqrhgrnrn en coEkulu anrndayken qahadete ulagarak qehitler ordusuna katrlmrqtrr. Anrsr yolumuza onderdir!

"Benim igin PKK saflannda savagmal(an daha onurlu bir gey olamaz" naQrna kavuqmtrgtur. Bulundugu alan-

da oQrencr genglik ve halk kitleleri arasrnda brr stire orgi.itleme faaliyetlerini yiirUtiir. OQrenci genglik arasrnda iistUn zeka ve derin bilinqliliQiyle girdiQi tartrqmalarda ulusal kurtuluggu qizgiyi yUksek ikna gi.lciiyle kavratmaya ve yaygrnhk ka-

zandrrmaya qalrErr. BaEarrh qahgmalar yi.irUt0r. 56mtjrgeciliQe kargr birgok eylem gergeklegtirir. Azla yetinmez, daha qok gahgmak ve mUcadeleye yararh olmak ister. En bilyiik isteQi gerilla saflarrnda halkrnrn kurtulugu igin savagmaktrr, Mi.lcadele saflarrna katrlmak ve en 6nde olmak kendisinde bir tutku haline gelir. "Benim igin PKK saf larrnda savagmaktan daha onurlu bir gey olamaz" soziinii silrekli tekrarlar. Mazlum yoldaq onurlu kararrnrve-

rir ve saflara katrlacaQr giinU beklemenin heyecanr igerisine girer. Sonunda gerillayla iligkiye gegerek saflara katrlrr. . Zorlu geQen krq sirreci boyunca aldrQr egitimden dnemli sonuglar qrkararak, kendisini geliEtirip, giiglendirir. Kendisini savaq pratigine hazrrlamak iqin bil'yiik qaba harcayan Mazlum yoldaq, kararhhgr ve baqarma azmiyle ornek olarak gdsterilir. Qevik ve atiktir. Aldrgr her gorevi en iyi bir Eekilde, eksiksiz yapmaya qahqrr. Saldrrr ruhu yi.iksektir. Hedefine kesinlikle bagarma kararhlrQryla yonelir. Savaqmak ve kazanmaktan baqka higbir qey dUq0nmemektedir. Her an pratige qrkacaQrzamanr beklemekte ve bunu d[qUn-

Adr, soyadr:

Ziltikar

BELIMAN

Kod adr:Mazlum DoQum yeri ve tarihi: Siverek, 1975 MUcadeleye katrhq tarihi: $ubat 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyltil 1992, Rubarok

srndan 6nemli alanlardan birisi de Siverek'tir. Yurtsever Siverek halkr mlicadeleye dr.rydugu yakrn ilgi ve

Uh.rsal kurtuh.rq mticadelemzin geligtiQi ve halkrmrzrn gdrkemli serihildanlara kalktrgr alanlarrmzrn baqtnda Nusaybin gelmektedir. Rubar yoldaE bu alanda doQdu, serihildanlar ortamrnda bUyUdti. Yurtsever bir ailedendi. Henilz gocuk yagtayken, gevre-

zalere olan inanqla, her geyiyle par-

sinde konugulanlan can

timiz onclrli.]Qi.inde, somiirgeci-fa-

dinliyoa anlam vermeye qahqryordu. Belki halkrnrn sdmirriilen bir halk, iilkesinin ise sdmi.irge bir irlke oldugunu tam bilmiyordu am4 dtryduklarr ve gdrdtikleri giin geqtikqe bunlarr dgrenmesini de beraberinde getiriyordu. Liseye baqlayan Rubar yoldaE, bu yrllarda hem bilinqleniyor, hem de arkadaqlarryla tartrqarak bilgilendirmeye qalrqryordu. Halkrnrn kr.rtsal

Ulusal kurtuluq miicadelemiz agr-

gist TC rejimine kaqr tarihi bir hesap-

laqma igerisine girmigtir, Bu tarihi hesaplagrnanrn sr yolunda en

zaf

erle sonuqlanma-

de$erli varlklarrnr fe-

da etmekten gerr durmamaktadrrlar, Mazlum yoldaq da bdyle bir gevrede b[Umenin sonucu olarak ulusal gergekli$in farkrna varmrg ve partimiz 6nciilUQiinde yiirirti.ilen ulusal kurtuh.rg milcadelesini tanrma ola-

kulaQryla

bir kiqilige sahiptir. Denilebilir ki, e$itime en gok katrlrm saQlayan, yine g6revlere en 6nde talip olan

somutlagtrrma qabasrndadrr. Bu gabalarryla birlik iqindeki en gdzde arkadaglardan biridir, "Benim istedigim PKK'nin devrimci militan kiEiligine ulagrp, partiye ve halkrma en ryi bir qekilde hizmet edebilmektir" diyordu. Bunun sonsrz gabasrnr veriyordu. 29 Eyli.ll 1992'de gerqeklegtirilen Rubarok tabur baskrnrnda cesaretin ve Apocu saldrrr ruhunun temsilciligini yapabilmenin soylu gabasrndayken Eehitler kervanrna katrhr. Anrsr miicadelemize onderdir!

yoldaElardan birisidir. Sempatik konuEmasr ve hog sohbetleriyle saygrn bir konuma sahiptir. Dwrimci yagamda oldukga sorumluluk sahibi, 6lgiilerin tutturulmasrnda duyarhdrr. EleEtiriseldir, gdrdiigi.i eksiklik ve yetmezliklere en giizel yontemlerle mii-

dahale etmesini bilmektedir, Planh gok agrktrr,

yaqadrQr iqin geliqmeye

Yagamla ozlil bir bi.iti.inleqmenin yanrnd4 cesareti ve agrrbaglrhgryla da

nUndeki azmi belirgin ozelliklerindendir. Bawer yoldaq, en basit 96revlere bile ciddiyetle yaklaErr, sakin ve sade davranrglarr ile oldukqa saygrnhk kazanrr. Yoldaqlarrna karqr da devrimci dlqi.ileri kaqrrmaz, onlan geligtirmeyi esas alrr. Bu noktada qok eleqti riseld ir. Gord iigti yanhqhklar4 yetmez anlayrglara kargr bu silahr iyi

Krq si.irecinde kendisini en iyi bir

ve 6rnek olarak gosterilen bir savag pratiQi sergiler. Rubarok Taburu'na y6nelik eylem hazrrlrklarr yaprldrQrnda, Mazlum yoldag eylemde yer alacaQrndan emin bir qekilde hazrrlanrr.

29 Eylill 1992 sabahr

ozgi.irli.ik

savaqqrlarrnrn saldrrrsryla tarihi Ruba-

rok eylemi baglar. Dtiqmanrn

aldrQr

bi}ttln tedbi rlere raQmen giiqlerimiz, PKK militanlrQrnrn engel tanrmaz kararhlrQryla di.igmanr darbelemig ve yeni bir kahramanhk destanr yazmrqlardrr.

lgte bdyle bir destanrn yaratrcrlade Mazlum yoldaqtrr. Diigmana karqr eqsiz bir kahramanhk 6rnegi sergileyerek, eylemde biiyiik bir coqkuyla savaqrr. Aldrgr aQrr yara sonucu moralinden ve cogkusundan hiqbir Eey kaybetmeyerek "EQer qehit dUgersem sakrn ilzi.llmeyin. QiJnki.l en giizel qey, bu amag ugruna Eehit dtrqmektir" diyerek ve zafer igareti yaparak Eehitler kerva-

rrndan birisi

nrndaki onurlu yerini alarak

olUm-

s[zleEir. Devrim qehitleri 6liimskdirr!

kurtulug davasr uQruna mi.lcadele edilmesi gerektiQi diiqUncesiyle 69renci genqlik iqerisinde faaliyet yUriitijr. AraEtrrmaya-incelemeye dr.ryduQu biiyi.ik ilgive kitle eylemlerinde en 6nde olmasr O'nun en belirgin 6zelliQidir. Qevresini dinler, sempatik konugma tarzryla da kendisini dinletirdi. .. Rubar yoldag, girdiQi Van I OO. Yrl Universitesi'nde qalrEmalara daha yogun katrlarak, miircadeleye yararlr olmaya qahqrr. Burada da hem 6rgi.ltleme gahEmalarrnd4 hem de gergekleqtirilen eylemlerde en 6ndedir. Ancak bu hareketliligi, dinamikliQi dtiqmanrn da dikkatini qeker ve he-

ma qabasrndadrr. Rubar yoldaq, egitim stirecinden

sonra ana birlik iqerisindeki yerini alrr. Bir gerillad4 savaEgrda bulunmasr gereken dzellikleri qahsrnda

O, iizgiirltiStin bedeli olan gehitlerimizdendir

mektedir.

kigili$ini yakalamaktrr" Kod adr:Rubar DoQum yerive tarihi: Nusaybin, 1971 MUcadeleye katrhq tarihi: Nisan 1992 $ahadet tarihive yeri:29 Eyliil 1992, Rubarok

tam bir askerdir. Fiziki giici.inU ve enerjisini mircadeleye en iyi bir qekilde katar, fedakarhgryla ornek ol-

kullanrr.

qekilde pratiQe hazrrlayan Mazlum yoldaq, bahar dizenlemeleri ile pratik alana qrkar. Pratik alanda gUqlii

"Benim istedi$im, PKK'nin devrimci militan Adr, soyadr: Kesran D|NDAR

alanrna gider. Egitim Boli.lgi.i'nde, eQitim devresine katrlrr. Bu sUregte gi.iqli.i katrlma ozellikleriyle one grkar, 6zlil gabalarryla ti.im yoldaglarrnrn sevgi ve saygtstnt kazanrr. Rubar yoldaE, devrimci yaEamla biitUnleqmesini bilen, tUm yoldaqlarryla srcak iliqkiler kurabilen oldukqa uyumlu

Adr, soyadr:Suat $ENCI

Kod adr:Bawer Dogum yeri ve tarihi: Diyarbakrr, 1972 MUcadeleye katrlrq tarihi: Mart 1992 $ahadet tarihi ve yeri:29 EylUl 1992, Rubarok

Bawer yoldaq, ulusal kurtulug savaqrmrzrn zalere doQru hrzla yUriJdii$ii, yine KUrdistan'da halk savaqrnrn artrk gergek karakterine ulaEtrgr bir d6nemde saflara adrmrnr atar. Diyarbakrrlr, yoksul bir ailenin gocugu olan Bawer yoldaq, ilkokul, ortaokul ve liseyi Diyarbakrr'da bitirir. Henia ogrencilik yrllarrnda mUcadeleyi tanrr ve sempati dr.ryar, YoQun tartrqmalarla bir yandan kendisini geliEtirmeye qahgrrken, diger yandan da qevresine bu cogkuyu taqrrmaya gaba gdsterir. Ozellikle okudugu Siirt EQitim Faki.lltesi'nde yurtsever genqlik iqinde ataklrgrve canh hQryla, mircadeleci kigiliQiyle 6nemli rol oynar. Bawer yoldaq, genqlik iqindeki bu faaliyetlerin artrk yeterli olmadrgrnr, esas mlrcadele alanrnrn gerilla saflarr olduQunu bilince grkarmrEtr. Bu bilinqle yola qrkan Bawer yoldaq, Mart 1992'de gerilla saflarrna ulaqrr. llk eQitiminiXan K0rk6 alanrnda 2. Merkez Karargaha baQh l. Tabur'da goriir. OzlU yaklaErmryla derslere g0qli.i katrhm saglar. CanhLQr, oQrenme ve kendisini geligtirme y6-

Kolektif yagama gok qabuk adapte olmasrnr bilir, fedakarhk yaprlmasr gereken yerlerde 6n agrcr olur. Bawer yoldaE egitim devresini tamamladrktan sonr4 bir strre PAK Kampr'nda kalrr. Daha sonra karargahta bulunan Dogka Tepesi'ne gegerek devrimci yaqamrnr si..irdirriir. Kendisini pratiQe ve savaqa hazrrlama qabasr ve bunun gerekleriniyerine getirmede oldukqa kararhdrr. Ki, her

geQen gUn hem siyasi, hem de askeri konularda geliqme g6stermesi bu kararlrlrQrnrn agrk ifadesi olur. Bawer yoldag, kendisini her y6ni.ryle geligtirerek, gtigli.j bir donUgUm saQlar. 30 Agustos 1992'de gerqekleqtiri len Helena tabur baskrnr eylemine biryi.lk bir coqku ile katrlrr. Saldrrr grubunda yer alarak, b0yUk bir saldrrr ruhuyla savaqrr. ilk katrldrQr eylem olmasrna raQmen, tecri.lbeli bir savaqQr gibi performans gosterir. Bawer yoldaq, Helena eyleminden ddndlrkten sonra alanda hazrrhgryaprlan Rubarok eylemine de katrlabilmek iqin yoQun qaba sarfeder. Eylem diizenlemesi yaprldrQrnd4 eyleme katrlmanrn sevincini ve heyecanrnr ya$ar. Qok sevinqlidir Bawer yoldaq. Bu coqkuyla eylemde kahramanca savagrr. Di.qmana ttim kin ve ofkesiyle ydnelerek biryUk bir cesaret ve yiQitlik drnegi gosterir. Bawer yoldaq 6zgiirliigUn bir bedeli olarak, hiq tereddi.rte girmeden, yiQitqe savagrrken gahadet mertebesine ulaErr. Anrsr yolumwu aydrnlatan meQaledir!

"Bir parga 6zgiir vatan topra$rnr giirmek istiyorum" Adr, soyadr:$rag

SUSLU

Kod adr:Yunus DoQum yeri ve tarihi: Bahgesaray, ... MUcadeleye katrhg tarihi: llaziran 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok

defi haline gelir. Bunu farkeden Rubar yoldaE, 'Artrk burada olup olmamamrn fazla anlamryok. Bundan sonraki yerim mi.icadelenin, sava$tn daha srcak yaqandrgr alandrr. Devrimci bir militan olarak, partiye ve halka karqr olan gdrevlerimi yerine getirmem gerek" diyerek gerilla saflarrna katrlrr. 1992 yrh Nisan'rnda Xan K0rke

Yunus yoldag, Van'rn Bahqesaray ilqesinde yoksul bir ailenin qocu$u olarak diinyaya gdzlerini agar. llk ve ortaokulu Bahqesaray'da bitirir. Liseyi Van'da okur. Yunus yoldaq, ulusal kurtulug mijcadelesinin etksini daha gok liseyrllarrnda yagar. K0rdistan'da yaganan baskr ve zultim uygulamalanna kargr


iqinde yogun bir tepki ve isyanla doludur. Halkrna qok ozlU baQlarla baghdrr, TC sdmUrgeciliginin lanetli karakterine karqr mi.rthiq ofkelidir. Si.lrekli daha qok qey yapmanrn qabasr igerisindedir. Aktifli$i ve atakhQryla sirrekli kendisini geliEtiren Yunus yoldaq, bir yandan da mlicadeleye daha fazla yarar saQlayacak faaliyetlerin iqerisine girer. lleriyi gdren, yaratrcr kigiliQiyle qevresinde oldukqa saygrnhk kazanrr. Bu si.iregte yurtsever genqlik iqerisinde yer ahr. Geligtirici ve kazandrrrcr yonii qok gUqlii oldugu iqin mlicadeleyi kendi alanrnda olumlu geliqmeler saQlayarak yiikseltir, Yunus yoldaq qahEkandrl qahqmaktan asla brkmaz, Arkadaqlarrna si.lrekli "Daha fazla qahqmahyrz; ti.im enerj imizle mi.lcadeleyi yUkseltmeyi esas almah, az qabanrn sahibi degil, yoQun qabanrn sahibi olarak gok qey bagarmahyrz" diyerek qevresini de sUrUkleyen, qahgnnya teqvik eden

tilnde tutat halkrna kargr tarihi 96-

biri olur. Ailesine karEr da kendisini sorumlu hissetmekte, yoksul olduklarr iqin maddiolarak elinden gelen kat-

minde aynr coEku ve moralle yer alrr. Eylemde ti.im enerjisiyle ofkesini dt4mana bogaltan Yunus yoldag, en on saflarda kahramanca savaqarak qehitler ordtsundaki onurlu yerini almrg ve 6liimsirzleqmiEtir. Anrsr mlicadelemize rqrktrr!

kryr sunmaktadrr. Yunus yoldaq, ozlii bir toplum ve halk bilincine sahiptir. Toplumun qrkarlartnr her qeyin Us-

revlerinin bilincinde ve yerine getirmenin qabasr iqindedir. Bireysel kaygrdan uaktrr. lEte bu sorumlulukla artrk gerilla saflarrna katrlmanrn gereklive bir 96rev olduQu kararrna varrr. Yunus yoldaqrn bu kararr biling yi.ikliidiir. Halkrna karqr tarihsel gorevlerini ancak gerilla saflarrnda aktil savaqarak yerine getirebilece$ine inanmaktadrr. Haziran 1992'de gerilla saflarr-

na ve dzgijrltik silahrna

ulaqmrqtrr

Yunus yoldag. Xan K0rk6 alanrnda egitim gdrdUkten sonra ana birlik biinyesinde yer alarak pratiQe qrkar. Kolektif yaSama gok gabuk adapte olur. Yoldaghk iligkileri qok srcak ve ozlUdUr. Arkadaglarrna devamh, "Bir parqa 6z9Ur vatan topraQrnr gdrerek Eehit di.iqmek istiyorum" der. Yunus yoldag, Helena eylemine, bi.iyiik bir coqku ve saldrrr ruhuyla,

rindeki

baskr, zuliim ve katliamcr uy-

gulamalarrnr daha iyi anlamaya baglar, Kendisini derin bir sorgulamaya tabi tutarak mijcadeleyi tanrmaya qahqrr.

Derman yoldaq bu arayrg sirrecinde, qeqitli yurtsever kesimlerle iliqkiye geQer, Metropollerdeki halkrmzrnda Ki.lrdistan'da yaqayan halkrmrz gibi aEaQrlandrgrna ve zuliim gdrdUQUne tanrk olur. Bu durum Derman yoldagr daha fazla ulusal gerqekliQine yaklaEtrrrr. istanbul gibi genqliQin ulusal 6zden bogaltrldrQr bir yerde Ktirt genqlerinin miicade-

Digor'da gozlerini dUnyaya aqan Derman yoldag, yoksul bir ailenin qocu$ud ur. Henirz kiiqOk yaqtayken ailesi maddi sorunlardan dolayr metropolle gdq ederek istanbul'da yaQamrnr si.irdi.iri.lyordu. Kendisi de aile ekonomisine katkrda bulunmak iqin qeEitli iglerde qahErr. Ulkesinden ve ulrcal gerqekliQinden uak bir ortamda biiyiir. Bu ortamrn insanr yabancrlagtrran, ulusal-toplumsal de$erlerini dejenere eden etkilerini qegitli di2eylerde yaqar. Ancak geliqen ulusal kurtuluq mucadelesinin yogun etkisiyle, iqinde bulunduQu gerqekliQin kabul edilemez bir durum oldugunu gdrilr ve mi.icadeleyi daha da kavramak igin biryUk qaba harcar. Bu sliregle birlikte s6mUrge-

kararh ve istikrarh bir geligme saQlayarak dwrimci yaqamla kendisini blitUnleqtirir. Yoldaglarryla iligkileri oldukqa srcaktr. O asla fedakarhktan kagrnmazdr. Atiklili, canhLQr ve cesaretiyle arkadaglarrnrn sevgi ve saygrsrnr kazanrr. Fiziki olarak da giiqlii olan Derman yoldaq, enerjisi-

leden uzak kalmasrna tahammiilil yoktur. Bu sUreq iqerisinde mlicadeleyi daha detayh tanrl gahgmalarrnr daha da yoQunlaqtrrrr ve 6ze d6ni4i.i saQlamak iqin biiytik qaba

Derman yoldag kendisine olan bi.iyi.lk gtiven ve coqkr.ryla Rubarok eylemine katrlrr. Saldrrr grubunun 96niillU neferlerindendir. Eylemin baqlamasryla birlikte b0yilk bir saldtrt ruhuyla mevzilerin izerine yiiri.ir, biiyi.rk bir cesaret 6rneQi gdstererek qahadet mertebesine ulaqrr. $ahadet onuruna ulagan Derman yoldaE, devrimci doni.jqUmiin zirvedeki temsilini de yapmrg oluyordu.

bogaltrlan mermiler ve barut kokusu O'nu da rDgarrna katar. Sanki bagka bir di.Jnyadadrr. $imdi eylemde ve dijq'

di$er taraftan yeni bir

ya-

tabur

llerleyen yrllarda Diyadinli devrimcilerin gerilla saflarrnda yer almalarr herkesi olduQu gibi Agit yoldagr da etkisi altrna alrr. Agit yoldaq kendi duqtjncele-

Adr, soyadr: Osman MUHAMMED

riyle mUcadelenin kapsamr ve

Kod adr:Ferhat DoQum yeri ve tarihr: Bexbotan

hakkrnda ip uqlarr bulur. Gerek halk arasrnd4 gerekse arkadaq qevresinde say-

Kobani, 1970

grnhkla hem konugulan ve hem de din-

Mircadeleye katrlrq tarihi: 03.03.

sarfeder. SdmiirgeciliQin her

egitim g6rirr. EQitim sirrecinin ilerleme-

ulaqtrQr

gerqekleg-

tirilecek ordulaqmayla sonsuza dek yagatrlacaktrr!

Krq surecrnde 2. Tabur'da egitim devresine girqliJ katrhm saQlayarak

iginde

biryijr ve anlam vermeye qalrqrr.

k6ytl'

Yrllal Agit yoldaq iqin mircadeleye

uak

Agit yoldaq baEa tag olabrlecek olum-

lu Ktirt 6zelliklerinr ilerleterek disipliniyle, m0cadelemrzde

Enerjisini ve coqkusunu devrim

doneminde qevresi ndeki qeEitli tutuklamalara tanrk olur. I 2 Eylill faqist cuntasr

cek seviyeye gelen yoldaqrmrz, birikimleriyle birlikte, yaqamrnda bir bogluk hissine kaprlrr. Bu boqluQun, gerilladan

saldrrrda hem qekilmede brr girn bo'

1 992 '1992, $ahadet tarihi ve yeri 29 Eyltil Rubarok

dijnyaya gelen Agit yoldaq, qocukluk

ren ve bu amaqla propaganda yapabile-

tabur baskrnr eylemrnde yoldaqrmrz hem

rijtmeye koyulur. Bu sureqte bir yandan da kendisini geligtirirken, diQer yandan miicadeleyi qevresine taErrmanrn yoQun qabasr iqine girer. Ferhat yoldag, I 991 baharrnda bir grup yoldaqryla srcak savag alanrn4 Kuzey Kiirdistan'a gider. Haftanin'de bir sijre eQitim gordi.ikten sonra Xan Kurk6 alanrna ulaqrr. Burada2. Merkez Karargah bOnyesinde bir sirre eQitim faaliyetlerine katrhr. Ancak Ferhat yoldagrn en bi.jyi.rk arzLrsu pratiQe qrkmaktrr. Bu istemini birqok kez arkadaqlara bildirir. CanhhQr ve atrlganhQr ile devrimci yaqamla qabuk blrtiinlegmiq, partrye ve halka olan baQlrlrQrnr pratiQe qrkarak katrldrQr faaliyetlerde kanrtlama qabasrna girmigtir. I 991 -92 krErna kadar alanda gegitlr savaq faaliyetlerine katrlarak, savaq ve gerilla yaEamrna olan coEkusunu, sergiledigi pratikte kanrtlar.

Agit yoldaE, Serhat eyaletimizin Di-

doQru olumlu bir gidigin hizmetine girer. Her geqen gLin daha da kendini 6zgUrli.lk mircadelesrne ve gerillaya yakrn go-

rumluluQuyla hedefe y6nelrr. Askerr, di-

siplinli kigiliQiyle, hedefe doQru yiirijr. 29 Eylirl sabahr baqlayan Rubarok

Busi,insendendllffi ,,:r""?""1I$r,uakacagrm"

yadrn alanrnda dUnyaya gelir. Partimrzin qekrrdek oluqumunun ya$andrQr yrllarda

lenilen gey Ki.irt halkrnrn ozgUrltjk mijca-

geqer Helena'ya gore. Agit yoldag eylemdeki gdrevini yerrne getrrmenin so-

ulaqrr.

baskrnr olacaQr haberr O'nu birden yenr

boyr.rtu

ri.iyi.iqtj biraz daha ustacadrr. Srrayla ne-

leri nasrl yaEayacaQrnr bilmektedir. Ancak O'nu meraklandrran hedeftir. Acaba nerede ve nasrl bir biqimdedir? Ve Agit yoldag merakla umutla kin ve ofkeyle dolu yolculuktan sonra karEtstndaki hedefi, tutuqturulmak, imha edil' mek rzere Rubarok Taburu'nu gorUr.

yunca kahramanca QatrQrr ve qahadete

prlrrken,

bu olaylar

Agit yoldaq, Rubarok'a yi.rri.jrken, bi' rincisine gore daha tecrllbelidir. Y0-

Agit yoldag Helena baskrnrndan son' ra birligiyle i.Jssiine ddner. Bir zafer kamrqtrr. Eylem sonu deQerlendirmesi

iqbaqrndadrr. Bii(irn

6zenle hazrrlar.

mana kurEun srkmaktadrr.

zanmrQ olmanrn mr.rtluluQu bedenini sar-

Kod adr:Agit, Gabbar DoQum yerr ve tarihi: Diyadin, 1973 Miicadeleye katrlrg tarihi: 1992 ktgt $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyltil 1992, Rubarok

bir zaiere hazrrhk sUrecine sokmuqtur. DUgmana vurmanrn, O mirthig, insanr bagka bir diinyaya gdtUren eylem antnt kafasrnda canlandrnr. Hem psikolojik, hem de fiziki olarak kendini eyleme

Baskrn qok daha kapsamlr ve yoQun

yagar. Patlayan roketatarlar, bombalar, qahEan silahlar, dUgmana yaQmur gibr

delesiydr.

etkilemelerine karqr savagarak, mi.icadeleye kendisini daha fazla ve

kullanrr.

Di.i$mana ilk kurguna doQru adrm adrm giderken qok heyecanlr ve umutlu anlar

sarfeder. Derman yoldaq eskiyagama son verip, l99l-92 krqrnda DoQu KUrdistan izerinden gerilla saflarrna katrlrr. Krq siirecinde Zagroslar'da kahp eQitim devresinde yer alrr. AQrr krq kogullarrnrn verdigi zorluklara karqr yoldaqlarryla birlikte biryirk bir mlicadele vererek, eQitimini tamamlar. Baharla birlikte Xan K0rk6 alanrna geqerek 2. Merkez Karargah'a ulaqrr. Yaprlan drzenlemede l. Tabur Komr.ianhQr'nrn gUvenlik biriminde yer ahr. Derman yoldaq bu si.ireqte devrimci yaqamla biltijnleEmede biraz zorlanrr. Ancak partinin gilqlir eQitimiyle kendisini devrimci temelde donUgliJrmek iqin yoQun gayret tUrlir

ni devrim yaranna en iyi qekilde

Tam bir askerdi

Adr, soyadr: Nihat DEM|R

ciTC rejiminin Kiirdistan halkr ize-

Kod adr:Derman Dogum yerive tarihi: Digor, 1972 Mi.jcadeleye katrhg tarihi: 1992 $ahadet tarihi ve yeri 29 Eyliil 1992, Rubarok

ni en iyi bir biqimde degerlendiril

saldrrr grubunda yer alarak katrlrr. Tarihi Rubarok tabur baskrnr eyle-

Devrimci dtintigtimde tirnek bir gabantn sahibiydi

Adr, soyadr: Tarkan BARLiQ

daha 6zlir katmaya gaba gosterir. Bu siireqle birlikte yaqama ve mi.icadeleye daha srkr sarrhp, daha dnemli sonuqlar grkarrr. Derman yoldag, bu eQitim silreci-

milrcadelemize

katmasrnr bilen, Ruba-

rok tabur baskrnrnda sergilediQi savaqla fedakarlrQrn doruQuna qrkarak

qahadet mertebesine ulaEan Fer-

bahar atrhmrna hazrrlanmaya qahqrr. Bahar dizenlemesiyle ana birlik bi.rnyesinde yer alrr. Geliye Req'te savaq pratiQi hazrrhQrndayken, doq-

yaqamak olduQunun farkrna var-

makta gecikmez. Bu kararrverdigi mevsim krEtrr. Yazr kaqrrmrg olmanrn, savaqa bir donem geq girmenin 'lazrQrnr" da

dile getirerek, 1992 krgrnda

saflara

katrlrr.

ZaQros da$larr na ulaEan yoldagrmrz, bu gegit vermeyen yuce daQlarrn aqrlamamasr

yizlinden ZaQros

Kampr'nda

siyle beraber karlar da erimeye veZaQ roslar geqit vermeye baElar. Agit yoldaq ZaQros'tan hareket ederek Xan K0rk6 Vadisi'ne ulagrr. Xan Kurk6 alanrnda

l.

Tabur'da bir eQitim devresine katrlan yoldaqrmrzrn en gdze Qarpan dzelligi qok qevik, dirr ve disiplinli bir askeri kigilige sahip oluqudur. EQitim devresindekiyoldaglarr O'nun iqin, "En rahat, askeri iElerden kendimizi uak sandrgrmrz sohbet vb. anlarda dahi Agit yoldag, gok resmive qelik gibi bir askerdi" demekten kendilerini alamryorlardr. EQitim devresinden sonra Temmu I 992 dilzenlemeleriyle Agit yoldag ana birlikte yer almrE olmanrn coqku ve so-

rumluh4unu yaqar. Birligiyle beraber su-

niTC srnrrr tzerinde dolagmaktadrr. Bu ddnemde Helena tabur baskrnr eylemi yaprhr. Resmi, askeri bir kiqiligi olan Agit yoldaE Helena baskrnrnda yer alrr.

hat yoldaE, Gijney

Ki.rrdistanhdrr.

Maddi durumu iyi olan yurtsever bir ailenin qocugudur. QocukluQu k6yde kendi topraklarrnda qahEarak geqer. Doku yrl okuduktan sonra okula devam etmez. Yagamrnr geqitli iqlerde qahgarak geqirir. Ferhat yoldaq, 1988 yrhndan itibaren ulusal kurtulug mUcadelemizi tanrr ve sempati duymaya baqlar. Bu ilgi ve sempati her geqen gijn artar ve sonunda partili arkadaqlarla iliEkiye geqerek kitle faaliyetlerini yi.i-

ka mangasrnda krsa sUre gorev alrr. Bu si.ireqte yaganan ugak saldrrrlarrnda hafif bir Eekilde yaralanrr. CanhhQr ve atrlganhQryla dopdolu bir savaE ruhuna sahip olan Ferhat yoldaErn en biryiik arzusu sava$maktrr. Gorevlere oldukga baghdrl savaS sorunlarrna karqr surekli bir

duyarhhk sahibidir. Kendisini si.lrekli geliqtirme ve daha iirst dtizeyde sorumluluk alma azmi oldukqa buyi.iktUr. GiriEkenligi, kararhlrQr, sorunlara qoziim g[icii olma arzusu, kigiliQin-


s"yr" deki ydneticilik vasrflarrndandrr. Sorumluluktan korkmaz, yiiklendiQi g6revlerin altrndan gUqltj qrkabilmek iqin yoQun qaba sahibidir. Ferhat yoldaE, 1992 ddneminin dnemli eylemlerinden olan Helena tabur baskrnrna katrlmrq, coqkulu bir pratik sergileyerek savaga olan baQ-

qok gizel kanrtlamrEtrr. Rubarok eylemine de biiyijk bir

hlrQrnr

heyecanla hazrrlanmrq, geqmiE pratiQinden aldrQr tecriibeyle hem daha da ustalaqmrg, hem de olgunlagmrqtrr. Eylemde manga komutant olarak,

bi.ryi.ik bir cogku ve kararhhkla yoldaglarrna yol gosterici olur. Yilksek moral gijciJ ve dinmeyen coqkusrlyla Hacr Beg suyuna seslenerek; "Ey Hacr Beg suyu! BugUn senden daha hrzh, daha coqkulu akacaQrm; kimbilir belki de donmeyeceQim" demiqti. Bu coqkuyla di)gman mevzilerine yonelen Ferhat yoldaE, Gerdi qetelerinin harn kurEunlarryla arkadan vurul ur, miicadelemizde oli.imsi.zleqerek qahadet onuruna ulagrr. Anrsr yolumtrz aydrnlatan meqaledir!

Katrhmcr ve cogkulu bir prati$in sahibiyidi

DoQum yeri ve tarihi: Dolegird Bingird-

maya qahqmrg, ilkel milliyetqi-iqbirlikqi gijqlerle farkrmrzr gdrmeye ve devrimci miicadeleyi benimsemeye

Dukan, 1972

baglamrqtrr.

Adr, soyadr: Heme Sur Xrdrr AMIN

Kod adr:Xemgin

Mlrcadeleye

katrlrg tarihi: 1992

$ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyli.ll 1992, Rubarok

Xemgin yoldag, 1972'de Giiney KUrdistan'rn biiyi.jk parqastntn Dukan kentinde diinyaya gelir. Yoksul ve yurtsever bir ailedendir. Ailesi yrllarca Girney Ktjrdistan'daki ayaklanmalarda yerini almrq, mevcut 6nderliklere yardrmlartnt hiqbir donem esirgememiqtir. Halkrmrzrn kurtuluqunda yurtseverliQini sirrekli ortaya koymuq ve bunun qabasr iqinde olmt4lardrr. Bu donem, Giiney Kilrdistan halkrmrzrn somiirgeci lrak rejimiyle sUrekli bir savagtmtntn yaEandrQr yrllardrr. Xemgin yoldag da bu savaQrm igerisinde gocukluk yrllarrnr yaqamaktadrr. Fakat ilkel milliyetqiigbirlikqi onderlikler ne bu yurtsever ailenin, ne de Gijney halkrmrzrn beklentilerine cevap olamamrg, Kurdistan tarihinde eEine az irqstlanrr bir ihanetle 1 9 74'lerde silafflarr brrakarak teslim olmuqlardltrffimizi ve halkrmrzr emperyalistleilh sdhte sozleri karqrlrgrnda duEmana satmtqlardtr. 1974 teslimiyeti ardrndan Saddam vahqeti ttim GUney Kiirdistan't sarar ve binlerce k6y yakrhp-yrkrlrr. Yine onbinlerce Kurt insanr vahEice katledilir, halkrmrz bir kaqrEa siiri.rklenir. Xemgin yoldaq da, ailesiyle birlikte bir kaqrEr yaqar. Faqist Saddam'rn katliamrndan kurtulmak amacryla DoQu Ki.irdistan'a geqerler. Birkaq yrlhk bir aradan sonra tekrar Giiney Kijrdistan'a donen Xemgin yoldagrn ailesi, Soran mtnttkastna yerleEir. Giiney Kiirdistan'da geri bir onderlik de olsa halkrmrzrn ulusal kurtuluE miicadelesi dinmemiq, s6mi.irgeci Saddam reji miyle mijcadele stirekli yaEanmrqtrr. Xemgin yoldaqrn yaqamr bir yandan somurgecilikle savagrm, diger yandan ilkel milliyetgi onderliklerin y?attrQr yoksulluk ve sefalet ortamt iqinde geqer. Fakat her qeye raQmen i.llke ve halk gerqekliQinden kopmamrg; yurtsever 6ziini) koruyarak Kilrdistan'rn bir glin muhakkak kurtulacaQr inancrnr her zaman korumuEtur. Xemgin yoldaq ve ailesi I 988-91 ayaklanmalarrnda da yer ahrlar. Sdmiirgecilige kargr gdrkemli direniElerini da$larda sirrdilriirler. Fakat ilkel milliyetqi cinderlik, artrk iyice tantnmakt4 dolayrsryla halkrn gWen ve desteQi gittikqe azalmaktadrr. Xemgin yoldaErn ailesi de bu onderliklerden umudunu kesmiE, KDP ve YNK qizgisinin ihanet ve teslimiyetten baqka bir sonuq vermediQini iyice bilince grkarmrgtrr.

Krlzey-Batr Ki.trdistan'da PKK on-

derlikli qagdaq ulusal kurtulug savaqrmz, Gtiney'de ki gahqmalarla tanrnmrs ve GUneyli halkrmrz mUcade-

le etrafrnda daha hrzh bir Eekilde kenetlenmeye baqlamrgtrr. PKK qizgisi li.im Kiirdistan'da tek kurtuluq alternatifi olmugtur. Xemgin yoldag da miicadelemizi tanrmaya baElayarak ulusal kurtuluq qizgimizi kavra-

Krsa bir siire iqerisinde kendisini netleqtiren Xemgin yoldag, yaqamr boyunca ozlemini duyduQu sorumluluQu yerine getirmek amacryla bir an 6nce mijcadele saflarrna ulaqmaya qahErr. Bu diJgiince ve inanqla hareket eden Xemgin yoldag, I 992 yrlr iqerisinde 2. Merkez Karargahrmrzrn bulunduQu Xan K0rk6 alanrna ulaqrr. PAK Kampr'nda eQitim gordiikten sonra gerilla yaqamr ve miicadeleyle bii,tijnleEmeye qal rqr r. EQi tim ve yaqamda oldukqa katrlrmcr ve canh bir pratik sergiler. Dijqmanla hesaplaEmak ve savaqta kendisini kanrtlamak amacryla yogun bir qaba

sarfeden Xemgin yoldaq, savaq alanlarrna gitmek istediQini sirrekli olarak bildirir. PratiQe qrkma coqkusunu yasar. Xemgrn yoldag, PAK faaliyetlerini 1992 yrlr Eyliil ayrna kadar bagarrlr bir gekilde siirdiirlir. 1992 yrh ulusal kurtul ugumrzun saQlanmasrnda, somiirgeciliQe bijyiik darbeler vurulmasrnr gerektirmekteydi. Bu nedenle karargah gUglerimiz krsa arahklarla dUgmana onemli darbeler vurmakta TC rejimini sarsmaktaydr. Ayrrca daha kapsamh eylem hazrrhklarrna girmekteydiler. Xemgin yolda-

grn nihayet beklediQi eylem Eansr doQmug, O'na savaqrmrzrn en kapsamlr eylemi Rubarok tabur baskrnr eyleminde yer alma frrsatr doQmugtur. Rubarok Taburu'nun savaQr mtztn geldiQi dtizeyle baglantrh olarak imhasr kaqrnrlmazdr. 29 Eylill sabahr kahraman ARGK gijqleri ti.im mevzileri diiqUri.ir ve tabur binasrnr atege verirler. Xemgin yoldag, kahramanca savaQrr ve bUyUk direnigi ile iilkesine ve halkrna duydugu sorumluluQu tiim enerjisini sarfederek kanrtlar. Bu gdrkemli savagrmr srrasrnda dUqman kurgunlarrna hedef olan Xemgin yoldaq, ulusal birlik ve bagrmsrzlrk ugruna qehitler kervanrndaki onurlu yerini alrr. Anrsrnr BaQrmsrz, Birleqik, Demokratik Kiirdistan'r yaratarak yaEatacaQrz!

birti.inleEtirir. Karargah komutanhgrnrn giivenlik birimine ahnmasr kendisine olan gWenini daha da artrrrr. Bu gt^nuenin verdiQi cogkuyla mi.rcadeleye kendisini gi.lqlii bir qekilde katar.

Bu sUreqte, binlerce askeri gUci)

ve ti.rm teknigiyle saldrrrya geqen faqist TC sijri.ilerine karqr Xan K0rk6'deki yoldaglarrmrzrn gorkemli direnigi soz konusudur. Geliy6 Azadi direnigi olarak miicadele tarihimize damgasrnr vuran bu savagta Haydar yoldaE da yerini alrr. Artrk daha qok bilenmig, daha qok direngenlik kazanmrgtrr. AErrr dr.rygusallrk devresini, qocukluk ozlemlerini aqmrq, yiiksek sorumluluk bilinciyle, devrimci yagamla birtUnleEmiqtir. Halkrnrn genq bir savagqrsr, askeri olmuEtur. Sessizligi ve sakinligi, yine kiEiliQini qerqeveleyen utangaqlrQr ve biraz da duygusalhQr en belirgin ozelliklerindendir. Pz ve sakin konugur. Bu ozgUn ozelliklerini devrimci bilinq ve sorumlulukla yoQurarak, cesaret ve kararlrhkla donatarak dev' rimci yagamla qok gi.2el bUtlinleEir. Gorevlere baQh ve oldukqa duyarhdrr. Fedakarhgryla yoldaqlart arastnda qok sevilip sayrlrr. En gi.izel 6zelliQi kendisine verilen g6revi zama-

rrnda tanrgrr. Okul qevresinde yurtsever genqlikle iliqkiye geqerek partiyi ve miicadeleyi daha yakrndan tanrr ve sempati duymaya baqlar. Haydar yoldaq, bu donemde mitcadeleye duydugu sempatinin srcakhQr iqindedir. Birkaq arkadaqryla birlikte lise son srnrftayken okulu brrakrr ve gerilla saflarrna katrlrr. Tarih, l9 Haziran 1991. Yer, nice bUyiik direniglerin sergilendiQi Cudi DaQr. Ancak Haydar yoldaq Cudi DaQr'nda kalmaz, Haftanin ve Qukurca tieerinden hareketle Xan K0rkO alanrna ulagrr. Adr, soyadr: Muharrem ERGUN

Bu bir ayhk rzun yol pratiQi Haydar yoldaqr biraz zorlar.llk donem

Kod adr:Haydar

krsa bir stire kararsrzhk gegirir. Qiin-

Dogum yerive tarrhi: Elaz(, 10.O2.1973 Milcadeleye katrlrq tarihi: 1 9.06.1 991

kii gegmiq yaqamrnda Iiziki zorluk qekmemiqtir. Savaq gerqekliQinin kendisine has zorluklarrnr agma el-

$ahadet tarihi ve yeri:29 Eyl0l 1992, Rubarok

Aslen Dersimli olan Haydar yoldaq, uzun yrllar once ailesinin ElazrQ'a taqrnmasryla birlikte burada do-

Qup bilyilr. Ailesi orta hallidir. Diiqmanrn yoQun asimile ve 6zden bogaltma politikalarrndan aile bireyleri de nasibini almrq, ulusal yabancrlagmayr, Ulke gergekliQinden kopuqu dnemli oranda yaqamrqlardrr. Haydar yoldaqrn qocukluQu boyle bir ortamda, 6zel savaqrn qok qeEitli uygulamalarrnrn hakim olduQu Elazrg'da geqer. llk ve ortaokulu bu ortamda bitirip, liseye kaydrnr yapar. Ulusal dtjqiJnceyle ilk kez lise yrlla-

bette kibi.lyilk bir inancr, qelikleEmig bir iradeyi ve direngenliQi zorunlu krlar. Bu direngenlik de daha qok mtlcadele saflarrnda kazanrlrr. Haydar yoldaqrn ilk saflara katrhmr gUqlii bir bilinq temeline dayanmryordu. GenqliQin verdiQi coEku ve mttcadeleye olan sempatisi O'nu saflara kadar gotiirmUgtU. AlrqmadrQr zorluklarla karErlaErnca heni.z genq olduQu iqin bir durgunluQu yaqama durumu soz konusu olur. Ancak bu uun slirmez. Zira Haydar yoldag oldukqa sade, temiz ve ozlirdi.lr. Arkadaqlarrn yakrn ilgisi, devrimci ortamrn insanr yijcelten kutsalhQr Haydar yoldagr mijcadeleyle qabucak

nrnda ve eksiksiz yerrne getirebilme qabasrdrr. Bu qabalarrn verdiQi bilinq di2eyi Haydar yoldagr daha qok gliqlendirir. Haydar yoldaE, 1992 AQr.rstos'una kadar gWenlik biriminde kahr, bu arada ezak yollarrmzr kesmeye qahgan GUneyli igbirlikqilere karqr geliEti rilecek r.ryarr niteliQi ndeki eyleme katrlmak amacryla birimden ayrrlrr. Bir aya yakrn Giiney faaliyetlerinde kalan Haydar yoldaq, sergilediQi pratikle savaEa hazrr olduQunu kanrtlar. Bu siireqte Rubarok eyleminin hazrrhklarr da yaprhyordu. B[i.ik bir cogkuyla eyleme katrlarak, saldtrr grubunun g6nUllii neferi olur. Eylemde atikligi ve cesaretiyle yetkince savaqrr, gOrevini baEanh bir Eekilde yerine getirerek artrk gerr qekilmeye

baqlar. Ancak geri qekilme srrasrnda ihanet batagrna batmrq Gerdi qetelerinin hain kurgunlarryla Eahadet kervanrna katrlrr. Mircadele yaqamr boyunca sergiledi$i di.lri.ist ve oldukqa 6zli.i katrlrmryl4 ttim yoldaqlartntn sevgi ve saygrsrnr kazanan Haydar yoldagrn anrsr, Ki.irdistan devrim miicadelesinde zafere dek yagatrlacaktrr. Ozlir katrhmr nr yiJrtyi.\Umtzde ornek alacaQrz!

"Ben bu tarihi eyleme mutlaka katrlaca$lm" Adr, soyadr: Oubad Hamze MUHAIT,IMED

Kod adr:Ararat

Dersim'in kutsal topra$r kadar sadeydi

x-)

DoQum yerr ve tarihi: Pelkane k<iyti-

KerkUk,1973 Milcadeleye katrhq tarihi: 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok Kerki.ik'iin Pelkane koyUnde dUnyaya gelen fuarat yoldag, yaQamrnrn bi.iyi.ik bir boliimi.inij burada geqirir. Kerki.ik, zenginlik kaynaklarr ve tarihi eserlerinin bolluguyla geqmiqte olduQu gibi, gtiniimizde de somijrgeci gUqlerin iqtahrnr kabartan bir qehrimizdir. SomUrgeci Osmanlr imparatorluQu ddneminde Kerki.ik, bu onemli konumundan dolayr yoQun bir Tiirkleqtirme politikasrna tabi tutulur. Daha sonra Araplar Kerkirk'teki halkrmrzr Araplaqtrrmak ve bdylece emellerini rahatqa hayata gegirmek isterler. Beyaz katliam dedigimiz asimilasyonla teslim alamadrQr halkrmrzr, baskr ve zuliim uygulayarak goqe zorlar. Boylesi bir ortamda biryijyen Ararat yoldag, somtirgeci dijqmanlarrn giiniimUzdeki qok ydnli.i uygulamalarrna tanrk olur ve bu uygulamalarr yagar. Giin geqmiyor ki, insanlar ozlerinden bogaltrlmaya kendi deQerlerine yabancrlagtrrrlmaya qahgrlmasrn. Tarihten devraldrklarr somiJrgeci miraslarrnr daha da qegitlendirerek halkrmrza karqr uygulamaktadrrlar. Binlerce insanrmtztn baskt ve zulme dayanmayarak yaqadrQr topraktan kopuqu saglanmrqtrr. Fakat Ararai yoldaq ve ailesi topra$a baQhhQrnr sUrdiirmi4 ve yaqanttlartnt zor kogullarda da olsa kendi toprakla-

rrnda devam ettirmiElerdir. Di.jEmanrn dayattrQr teslimiyeti kabullenmemektedirler. Bu durumda yaqantrlarr daha da zorlagrr. Bu zuli.lmle insanlartmtz yoksul brrakrlarak, yaqam hakkr ellerinden ahnmak istenmiqtir. Geqimlerini tarrm ve hayvancrhkla saQlayan Ararat yoldagrn ailesi artrk bunada olanak bulmazlar. Bunun i2erine Erbil'e goq edi p yaqamlarrnr sUrdUrmeye qahqrrlar.

Ararat yoldaq da artrk genglik donemindedir. Halepqe vb. nice zuli.im ve katlramlara da tanrk olur. ilkel milliyetqi-igbirlikqi onderliklerin tarihini oQrenmig ve gormUqtUr. Halktmrzrn iqinde bulunduQu sefaletin kaynaQrnrve bu dnderliklerle iliqkisini dUEijn' mektedir. Bu Onderliklerin halkrmrza verecekleri ve kazandtracaklarr hiq' bir geylerinin olmadrQrnr g6rirr. Otonomcu gizginin halktmrzrn kurtuluEu olamayacaQr sonucunu grkarrr ve baQrmsrzhkgr qizgi de mOcadele eden PKK'ye sempati dr.rymaya baElar. 1992 yrlr iqerisinde gerilla ordusuna katrlarak srcak savag igerisrnde yer alrr. Savaqa katrlmantn ve gerilla olarak halkrnrn ozgUrliiQij iqin savagmanrn coqkusuyla PAK. Kampr'nda eQitim gdrmeye baElar. llk d6nemlerde Gi.iney Ktrrdistan'da somi.lrgeciliQin yarattrQr kiqilik tipi egemendir. Gerilla yaqamrna ve savaq gergekliQine doQru yaklaqrmda ilk dcinemlerde zorlanrr. Fakat partinrn gi.iqlii ve ddniJqUm saQlayan eQitim devresi sUrecinde ve daha sonra qrktrQr pratik alanda hem partiyi, hem de savaq gergekliQini daha iyitantr ve bunun..yogun gabasrnr verir. Krsa brr si.ire Uqgen alanrnda pratik savaqrn iqinde kafir. Bu si.ireqte Helena tabur baskrnr eylemi yaprlacaktrr. Eyleme gitme isteQi qok yUksektir. Ancak arkadaqlarrn qabalarryla ikna edilir. Helena eylemi doni.iqiinde yeni bir eylem hazrrhQrna baglanrr. Bu s[rreqte Ararat yoldag, yoldaElarrna siirekli, "Ben bu tarihi eyleme muhakkak katrlacaQrm ve iyi bir qrkrq yaparak kendimi kanrtlayacagtm" demektedir, BiryUk bir hrrs ve gayretle de kendisini eyleme hazrrlar. Coqkusu. atakh$r ve canhhQryla bu sUreqte adeta eylemiyagar. Bu tarihi eylemde Ararat yoldaq, eylem dncesinde verdiQi s6zUn pa. ralelinde bir pratik sergiler. FedakarhQn ve danerinin zirvesine ulaqarak gehitler ordusuna kattltr. Anrsr yolumrzu aydrnlatryor!


xilwoun

l

'

"Her gey Ktirdistan igin" Adr, soyadr: Mahsum UNAY

Kod adr:Ferhat DoQum yeri ve tarihi:

Kztltepe, 1972

Milcadeleye katrhg tarihi: l'laziran 1992 $ahadet tarihive yeri:29 Eyltil 1992, Rubarok

Ferhat yoldaE, Krzrltepe'de yoksullukla mticadele eden bir ailenin qocuQu olarak di.inyaya gelir, Heniz Ki.ird istan'rn havastnt, suyunu, daQr nr

yaqayamadan.ailesi geqim stktntrsrndan dolayr lzmir'e gciq eder. Daha qok kiigUk yagtayken qahqmak, aile ekonomisine yardrm etmek zorunda kalrr, Bir taraftan okulda diger taraftan sokaklarda ekmek kavgasrndadrr. Yoldaqrmrz bi.iyUme qaQrnda hem dQrenimini aksatmaz, hem de..ailesiyle pamuk tarlastnda

qalqrr. Ote yandan abileriyle srhhi tesisat iglerinde de gok ter ddker. Yrllar gegmekte, Ferhat yoldaq biiyiJmektedir. Bu sUregte geliEen ulusal kurtulug m0cadelesinin etkisini de yaqamaktadrr. Yagadr$r yer TLirkiye metropolUdiir, Kalabahk olan ailesinde politika stk srk konuEulan, tartrqrlan bir olgudur. Geliqen Kiirdistan ulusal kurtulug miicadelesi de bUtiin tabulan altUst edercesine dalga dalga yayrlmaktadrr. Bu ortam yoldaqrmrzr araqttrmay4 gUnceli takibe g6tUrUr. YogunlaqtrQr siyasi konular O'nun birikimini, siyasi bilincini adrm adrm geliqtirir. Ne yapmak gerekir sorusu, O'nu da' ha da derinlere slrri.]kler. AQrrbaqlr, oturakh, olgun olan yoldaqrmrz, hedeflediQi dzgUrli.ik ve baQrmsrzhQrn ancak gerilla mUcadelesiyle mi.imkiJn oldugu gerqeQini kavrar ve ardrndan harekete geQer, Tarih 1992 yrhnrn Mayrs ayrdrr. Ferhat yoldaE emin adrmlarla halkrnrn baQrrna. yUruyuse geQer, Haziran 1992'de Ferhat yoldag, ozgi.irliJk umudunun soylu d[iqiinceleriyle Xan K0rkd Vadisin'dedir. YagadrQr gerqekli$e adapte olmaya qahErr; bu sayede edindi$i oztlntin yansrmasr olarak glilerytizlU, deQerli bir yoldag olurken, sorumluluk bilinciyle olgun ve agrrbaghdrr.

Adr, soyadr:Onder Veti OZTURX

Kod adr:Heia, Koggiri Dogum yeri ve tarihi: Sivas, 1969 Miicadeleye katrhq tarihi: Nisan 1992 $ahadet tarihi ve yeri: 29 Eyliil 1992, Rubarok

Sivas'ta gdzlerini dlinyaya aqan Heia yoldaE, yurtseverlik gelenegini sUrdUren bir ailede biiyUr. Qevresi oldukqa geniqtir. Kendi iilke ve halk gerqekligini ilk olarak ailesinden 96rirr ve 6Qrenir. Ulusal deQerlerini koruma ve onlara baQh kalmak iqin b[i.ik bir qaba harcar. Qevresinin Ki.irtqe'yi tam konr.rqmamasr ndan dolayr Heja yoldag, Ki.irtqe 6Qrenemez. Fakat dgrenme ve konuEma isteQi oldukqa yiiksektir. Orta 6grenim yrllarrnda gevresi bagta olmak i.izere ulusal sorunu tartrgrr ve miicadeleyi halk kitlelerine tanrtmaya qalrqrr. Tarihe bi.l'yilk ilgi dr.ryar. En 6nemlisi de Kirrdistan tarihini aragtrrrp dgrenme gabasrndadrr. Dedelerinden biri Koqgiri ayaklanmasrnrn liderlerindendir. "Ki.irdistan'rn gergek tarihini araqtrrtp, ortaya qrkarmak istiyorum" diyen Heja yoldaE, liseyi bitirdikten sonra iiniversitede tarih b6liimi.lni.i tercih ederek kazanrr. Bu yrllarda araqttrmalarrnr daha da yogunlaqtrrarak, devrimci gahgmalannr s0rdLirirr. Ki.irtqe yi de 6grenmek igin elinden gelen tiim qabayr gdsterir. Sosyal y6ni.i oldukga geligkin olan Heja yoldag, Ki.irt genqligi bagta ol-

rimizi alalrm" dnerisine Heja yoldaqrn verdiQi cevap d4 qabasrnrn ne denli yoQun ve anlamlt olduQu

Ferhat yoldaE l, Tabur'da eQitim devresine katrlrr, Devrimci mUcadelenin gereklerine gdre daha da keskinleqebilmek iqin yoQun bir qahEma temposuna girer. EQitim sonrasr yaprlan dizenlemeyle ana birliktedir. Herkeste bir sevinq, coqku vardrr. O da bu anlamh coEkuyu yaqar; daha iqten, daha derinden. Aynr yerden aynr tarihte beraber katrldrklarr yoldagrnrn, "Ben

bagka birlikteyim, kendine iyi bak, dikkat et" temennisine, "Her qey Kiirdistan iqin yoldaErm, sen merak etme" deyip, Qarprcr ve anlamlt cevabrnr verir. 'Ve artrk yiiri-ryiiEteyim, halkrma bu kadar eziyet qektiren barbarlardan hesap soracaQtm. Bir an 6nce bir eylem olsa da kendimi ahqtrrsam" demekted ir. Ferhat yoldagrn bekledigi an qok geqmeden gelir. Helena eylemi iqin yaprlan dilzenlemede O'da yer alrr. llk kurgunu, ilk heyecanr, ilk ofkeyi boEaltmayr yaEar Helena'yla. DUgmana vurulan bu biiyitk darbede pay sahibi olmanrn mutluluQunu iliklerine kadar hisseder. Bu arada Rubarok eyleminin hazrrhklarr yaprhyor ve O da eyleme katrhyordu. Hedef yeni bir eylem, yeni bir coqkudur. Ferhat yoldaE saldrrr grubunda yer almrq olmanrn gururuyla dolup taqmaktadrr. Serin bir Eyli.il sabahr, karqtstndaki mevziyi yok etmekten baqka hiqbir qey d tiqUnmemekted ir. Cesaret, gijven, ve saldrrr ruhu ile yiiri.ir

hedefinin izerine. Gdrevini

baqarrlr

bir gekilde yerine getirerek geri qekilmeye baqlar. Geri qekilme esnasrnda hain qetelerin bir kurgunu O'na isabet eder ve yaralanmasrna sebep olur. Yardrma iki arkadaqr koqar. Ferhat yoldaq qektiQi acryla alay edercesine giiliimsemekted ir. Ancak faqist orduya baQh bir helikopter onlarrtespit eder. AttrQr bomba, her Eeyini Kurdistan'a adayan Ferhat yoldaqr Klirdistan'rn baQrrna oliimsi.izliige tagrr. Miicadelemizin olgun insanr Ferhat yoldag! $ahadetin, eylemlilige ve yaSama daha sorumlu sarrlma qaQrrsrdrr!

mak tizere, genqlikle yoQun iliqki geliqtirerek ulusal kurtulug mticadelesi i.2erine tartrqmalar geliqtirir. Mi.jcadeleye insan kazanmasrnr gok iyi bilen bir arkadaqtr. Bu qahEmalarrnda en ufak bir yrlgrnhk belirtisi gostermeden, biiyilk bir azimle qahgrr. Tek istegi gerilla saflarrna katrlmaktrr. Fakat kendisini gerillaya hazrrlamak ve mijcadeleye qok daha yarar\ olmak istemektedir. Beraber faaliyet yiirUttiiQU arkadaElarrnrn'Gerilla saflarrna katrlalrm, arl,l lazla zaman kaybetmeyelim ve savaqtaki ye-

'

gdrUlmektedir: "Biz 6nce bulunduQumu bu alanda deQer yaratahm. Gerillaya gittiQimizde yijk degil, q6zi.jm giicU olalrm." Her yerde deQer yaratmak iqin her tUrl0 qabanrn sahibi olur. Heja yoldaq, gerilla saflartna katrlamamrEtrr ama tek diiqiincesi de budur. Bulundugu alandaki qahqmalarrnr tiim hrzryla siirdiiri.irken bir yandan da kendisini her ydnfle gerillaya hazrrlamaya qahgrr. Heja yoldaq, bilimsel sosyalizmi 6zUmsemig bir marksisttir. Kapitalizme karqr mUcadelesi qok yUksektir. Direniqi hiqbir zaman dinmemigtir. Moral verici politik esprileriyle iqine girdigi her ortamr etkileme yeteneQine sahiptir. BulunduQu ortamt geliEtirip, buyirtebilmektedir. Siyasal yoni.l de oldukqa geliqkin olan Heja yoldaq, politiktir. PaylaErmr esas altr. Burjwa toplumu iqerisrnde bile komi.in yaqamrnr siirdiiri.lr ve bunun bi.rytik qabasr iqerisinde olur. Heja yoldaq, kendisini her yonijyle gerillaya hazrrlayarak, gerilla saflarrna Nisan 1992'de katrlrr. DoQu Ki.irdistan i.leerinden Xan Kurk6 alanrnda bulunan 2. Merkez Karargahr'na ulaqrr. 2. Merkez Karargahr bi.rnyesinde e$itim devresine katrlrr. YaEama ve eQitime giiqlti bir katrhm saglar. TartrEmacrdrr. Siyasal y6nilnii de oldukqa geliEtirir. Yoldaqlarrnr geliqtirmek ve gUqlendirmek iqin qok qaba sarfeder. Gerilla saflarrna yeni katrlmrg olmasrna raQmen, yaEama ve zor koqullara adapte olmakta zorluk qekmez. Yardrmseverdir. Bir eksiklik kargrsrnda duyarlr davrantr ve qdziim gtjcir olur. Yoldaqlarrna yardrm etmeyi qok seven birrsidir. Zorlanan yoldaqlarrna her tUrlii yardrmr asla esirgemez. YakrndrQr asla gorulmeyen Heja yoldaE, her zaman q6ziim giicii olur. Olanak yaratmastnr bilir ve yaratrcr Ozellikleri geligkindir. Egitim sonrasrnda yaprlan diizenleme ile Geliy6 Reg alanrna pratiQe grkar. Her ydniiyle kendisini savaq pratiQine hazrrladrQr iqin zorluk qekmeyen Heja yoldaq, atrlgan ve pratiktir. Fiziki olarak qok gUqlildiir. Fiziki gijg isteyen iglere hep 6nde gider ve biiytik bir titizlikle bagarmak ve igi eksiksiz tamamlamak ister. Partiye ve Parti OnderliQi'ne baghhQr sonsuzdur Heja yoldagrn. BilimselliQi esas alan bir devrimcidir. Parti OnderliQi'nin yazrlarrnr bijyUk bir dikkatle okur ve dziimsemeye qalrErr. Parti OnderliQi'nin yazrlannr her

okuduguda

"Bagkan'rn her sozi.J yk(i

me tokat gibi iniyor" soziinir tekrarlar.

Eylemcidir Heja yoldaq. Srcak savaQr yaqamak ve srcak savaEa ka-

trlma istegi qok yi.iksektir. llk eylemi Mavan tepecilerine yonelik gliqlerimizin gerqekleqtirdiQi eylemdir. Eylemde usta bir savaqqr gibi performans g6sterir. GUqIU bir savaq pratiQini sergiler. Tarihi Rubarok eylemi hazrrhklarr yaprldrgtn-

da biry|k bir azim ve cogku ile kendisini eylenre lrazrrlar. Eylenre katrlacaQr aqrklanrnca se-

vincini gizleyemez ve bunu slogan atarak drSa vurur. Heja yoldaE

eyleme gittiginde, eylemin 6nemini, kapsamrnr

bildigi igin buna

denk di.lqecek bir prasergilemeye qaba

tik

gosterir. Di.iqmana miithig bir kin ve 6fke duyan Heja

Puborok loburu bosknt eylcmlnde gencslnl yltlren Sellconyoldog

yoldaq, 'Di4mana bir kurqun srksam, gehii dtlqsem de o kadar

onemli deQil" diyerek bu 6fkesini dile getirir. Ernesto Che Guevara'nrn1..Savag sloganlanmtz kulaktan kulaQa yayilacaksa ve silahlanmtz elden ele dolagacaksa... Oltim igte o vakit hog geldi, sefa geldi" sdzi.ini.r sirrekli sdyler. Teslimiyeti asla kabul etmez. lhanete ve ihanetqilere btiyUk bir 6fke duyar ve hangi koqullarda olursa olsun ihanete tahammUl etmezdi. 29 Eyli.ilsabahr kahraman ARGK gerilla giiqlerimiz yogun bir ateq aqa-

rak eylemi baglatrr. Ve diqmana oliJm kusarlar. Di.rqmanrn hiq beklemediQi yerde ve zamanda yediQi darbe gok biryiiktiir. Heja yoldaq da tiim yoldaglarr gibi kahramanca savagrr ve geri qekilmeye baqlarlar. Geri qekilme esnasrnda ihanetqi qetelerin aqtrQr hain kurgunlara hedef olur. AldrQr aQrr yaraya raQmen son nefesine

kadar "Biji Serok APO, Biji PKK' sloganrnr atar. Ve qehrtler ordusundaki onurlu yerinr alrr. Anrsr miicadelemize rqr ktrr!

Savag sorunlannda her zaman <imek bir komutanhk tawl sergiledi Adr, soyadr: Omer $EXO Kod adr: Roihilat DoQum yeri ve tarihi: Siftektepe

ktiyii-

Kobani, 1967 Miicadeleye katrhq tarihi: $ahadet tarihi ve yeri 29

1

990

Eyliil 1992,

Rubarok Gi.iney Kiirdistan'rn kijqUk parqa-

srnrn Ser6kani mrntrkasrndan olan Rojhtlat yoldag, oldukqa yurtsever ve yoksul olan bir ailenin gocuQudur.

Bu gtizel ve qirin ydremizin insanlart her d6nem somUrgecilikle qeliqki iqinde olmuq, yurtsever ve devrimci geliqmelerle iliqkili olarak KUrdistan

ulusal kurtuluq davastna katkrlannr sunmuglardrr. Roihtlat yoldag ve aile bireyleri de ulusal soruna yatkrn bir ortamda buyuyilp geliEmiqtiler. Ne zaman ki, Kiirt halkrnrn ve i.ilkesinin kurtuluqunda bir rErk g6rmi.iElerse aile olarak mircadeleden geri kalmamrqlardrr. Ulusal sorun karqtsrndaki olumlu ve kararlr tavtrlartndan dolayr qevrelerinde qok sevilen ve sayrlan bir aile olmuElardrr. Ailece yoksul bir yaqamr siirdi.irdiiklerinden sUrekli qahqrp, geqimlerini emekleriyle saQlama durumundaydrlar. Bu nedenle emek ve s6mi.irir olayrna yabancr deQildirler. Ne yazrk ki, parti hareketimiz geliginceye kadar, Ulkemizin bu parqasrnda radikal devrimci bir geligme yaQanmamrg, ulusal ve toplumsal sorunun qozUmUnde mev-

cut siyasal hareketler, hep reformist-teslimiyetqi tr:tumlar takrnmrqlardrr. Bu da hiqbir zaman mlicadeleci bir aileyi tatmin etmemigtir. Parti hareketimizin 1980 sonrasr donemlerde bu parqamtzda onemli geliEmeler yaratmasr ve giderek ulusal, toplumsal kurtuluqta halkrmztn esas irade giicij olmasr, bu alandaki halkrmrzr da krsa surede mticadele etrafrnda kenetlemiEtir. Halktmrzr kurtuluq miicadelemizde netleqtirmiqtir. Geliqmeler, Rojhrlat yoldag ve ailesini, mUcadelemizin doQal bir dayana$r haline getirerek hareketimizle krsa siirede bUtUnleqtirir. Alandaki kitle faaliyetlerinde dnemli bir qaba sahibi olan bu arle, 1990 strrecine gelindiQinde artrk fertlerini ARGK saflarrna katarak, daha aktif bir katrhm iqin srcak savag alanlarrna gdndermeye baElar. Aileden ilk olarak Rojhrlat yoldag uun stireden beri katrlmak istedigi gerilla saflarrna katrlrr. llk olarak, Mahsum Korkmaz Akademisi'ne giden Rojhrlat yoldaq, Akademi'de gi.iql[i bir eQitim devresi geqirir. Ardrndan kitle faaliyetlerini yUri.rtme amacryla direkt olarak parti tarafrndan gdrerlendirilir. Dogup, biiyildiigil alanlara gider. Bu alanda l99l yrh Temmu baqlanna kadar kitle faaliyetlerini baqarryla yiirirten Rojhrlat yoldaq, halka ve illkeye olan sevgisini yogun qabalarryla kanrtlar, qahgkanhgr ve diiriistlUQU ile kitleler arasrnda saygrn bir yer edinir. Bu sUreqtekr pratiginde devrimci qahEma ve iliEkilerinde dnemli bir deneyim kazanan Rojhrlat yoldaq bir an 6nce ARGK saflarrnda yer alarak savaqmak ister. Ozelli kle ARGK'nin gdrkemli yUkseliqi ve dligmanr kahretmesi bu yoldagrmrzr daha gok

cogkulandrrmrg, savaqtJ etkili rol alabilmek iqin gerillaya kattltmrnr hrzlandrrmrqtrr. Partiye 6nerrsi olumlu 96rtJen Rojhrlat yoldaq Temmre I 99 I 'de bir grup yoldaEryla savaq alanrna yonelir. ilk olarak, Guney Kirrdistan'daki Haftanin Kampr'na giden Rojhrlat yoldaE, buradan hareketle 2. Merkez Karargahtmtztn bulundugu Xan K0rk6 alanrna geQer. Bu sureqte ARGK gUqlerrmiz duqmana Mavan'' da biryi.lk bir darbe vurmakta, ulusal kurtulug savaQrmrz aqrsrndan taktik bir geliqme yaqanmaktadrr. Somi..irgecilik yediQi darbe ile daha da hrrqrnlagmaktaydr. 4 AQustos'tan itibaren Xan K0rk6'deki gUqlerrmize saldrran TC ordusu adrm adtm batakhQa saplanarak sonuqsuz kalmrgtr. Ne yazrk ki karErlarrnda qelikten brr irade olan ARGK'nin direniqini bulurlar. Rojhrlat ve kahraman yoldaqlarr diiEmana aman vermezler. Gerilla darbeleri ile bi.lyi.rk kayrplar verdirerek TC ordusunun kaqrgrnr tijm dunyanrn gdzleri onrine sererler. Ardrndan Qukurca-Errq Karakol eyleminde yer alan Rojhrlat yoldag, ijstijn savaE pratiQive kahramanlrgr ile duqmanr perigan eder. Savaqtaki muazzam saldrrr ruhu ve gijci.ryle kendi-

ni

kanrtlar.

I 991 -92 krq strrecini Xan K0rk6 alanrnda geqiren Rojhrlat yoldag, bu d6nemde gerqekleEen kadro eQitimine katrhr. Egitime son derece katrlrmcr ve olgun bir tavrr sergileyerek 1992 bahar sUrecine askeri ve siyasi aqrdan oldukqa yetkinlegerek girer. Bahar dUzenlemeleri ile birlikte manga komutanr olarak ana birlik gtrqlen iqrnde yer alan Rojhrlat yol' daq, tirm pratrQr boyunca cesaretli, kararh, partiye baQh ve oldukqa gi.iqlir yoldaglrk iliqkileri ile arkadaqlarr arasrnda moral ve gi.-ven kaynagr olur. Arkadaqlarrnr krrmaktan her zaman qekinerek, yardrmcr olmayr esas alrr. En bUyUk tutkusu savaEa olan giiqlir baQhhgrdrr. Slirekli savaQ pratiQinde olmak ister. Savag sorunlarrnda qdzijm gticir olmayr bir g6rev olarak algrlar. Rojhrlat yoldag tiim ozellikleriyle tam bir komutan orneQini sergilemekte ve bunu pratiQi ile kanrtlamaktadrr. SOmlirgeci ordunun katliamlarrna bir cevap niteliQi taqtyan Helena tabur eyleminde yer alan Rojhrlat yoldag, burada da 6t.la,,3r1 savaEarak dUqmandan hesap sorar. Fakat en onemlisi ddnemin ve savag tarrhimizin en kapsamh eylemi olan Rubarok tabur eyleminde sergilediQi savaq pratiQidir. Rubarok'da bir savaq yaEanmaktadrr. Ve Rojhtlat yoldag bu savaEta kahramanlrgrntn zirvesine ulagarak, dUqmana darbe usti.ine darbe vurmaktadrr. Tarihin en bijyi.jk darbesini yiyen TC ordu gi.iqleri, kahraman ARGK savagQrlarr kargrsrnda imha olmaktan kurtulamamrElardrr. Bu bilyilk savaqta, bUyi.ik bir saldrrr ruhu ile di.iqman mevzilerine ydnelen Rojhrlat yoldag, savaE pratiQinin doruQunda

dUgman kurgunlarrna hedef olarak gehitler kervanrndaki onurlu yerini ahr. Anrsr mtlcadelemize rgrktrr!


Gerilla yeni siirece btiytik eylemlilikle yiikleniyor 23 Mayrs 1993

I

Kozluk'un Bastrrma koyij mrntrkasrn-

da operasyon geliqtiren dijgman birlikleri ile ARGK gerillalarr arasrnda qrkan qatrEmada 4 gerilla Eehit dtiqerken, yarah olan 2 gerilla da diiEmanrn eline saQ

geqti.

$ehit diiEen gerillalarrn isimleri qoyle:Hasan KARAKA$ (Heval), KutbettinCAtl ($va), Nusrettin DEL|K (CudD,

Engizek ile DoganEehir'in Karaprnar ve BuQday deresinde yoQunlaqryor. Aynr alanda dlgman gUqleri ile ARGK gerillarr arasrnda qrkan qatrEma 28 Mayrs giini.j akqam saatlerinde sona erdi. QatrEma sonrasr Do$anEehir'e ba$h Aliprnar, Eskibay, Kurnas, Gorobasr, QrQhk, Sakrrobasr, Qomlekobasr, Topraktepe, SUrgil, Erkenek ve Qobanderesi k6ylerrnde operasyonlar

rillalarrn isimleri de Edyle:Aladdin TUNQ (Lezgin), Mahsum GULCAN (Semir).

25 Mayrs 1993

devam etti.

28 Mayrs 1993

Tahir DAG (C'arzan). Yaral ele geqen geI

Agrr'nrn Diyadin ilqesine bagh Xarrk

koyiinde 4 korucu oldijrilldi.i. Aynr girn Xarrk koyi.i duqman gUglerrnce ablukaya. ahndr.

I Diyarbakrr Endiistri Meslek Lisesi'nde hizbi-kontra yandaqlarr olan bir grup,

Giinlerdir devam eden operasyonlarda yaEamrnr yitiren 31 koyliiniin cesedi Bing6l Devlet Hastanesi'ne gotljrilldU. Bunlarrn arasrnda I 2- 13 yaEla-

qehit dir$til.

I Qrrav dagrndaki operasyonda gerilla gi.iqlerinin pusrrsuna di.iqen TC askerlerinden l4'ii dlirrken,

I 7'si de yaralandr.

Yne Qrrav mrntrkasrnda

gerillalarrn d6qediQi mayrnlara garpan TC ordu birliQinden I yizbaEr, 4 subay ve 3 asker

I

biiyiik ihtimalle qoban olduklarr 6grenildi.

nrnda siiren operasyonlar sona erdi. Ayrrca Diyadin ilqesine baQh Bagir-

I Eruh-Garrsa mrntrkasrnda operasyona qrkan TC birlikleri gerilla gUglerin-

I Lice-Geng karayolunda ARGK gerillalarrnrn yaptrklarr kimlik kontrol0 sonucu, dijgman gtrgleri bolgede yoQun

han kdyiinde devlet taraftarr olduklarr bilinen $efik Kaya ve Mehmet Kaya isimli kiEiler gerillalar tarafrndan oldil-

ce pusuya d0gilrilldiiler. Eylemde

Yaklagrk

I

haftadan beri Serhad ala-

operasyon gerqekleqtrrdiler.

riildiiler.

I AQn Dagr'nda dUEman gi.iqleri ile gerillalar arasrnda qrkan qatrqmada 3 gerilla qehit dilgt0, l3 asker ve I qavuq

sup Xat0 k6yti korucularrnr silah brrakmalarr konusunda uyaran gerillalar, kdy-

2 Haziran 1993

Bingol qevresi ve Karhova ilqesine

yurtsever o$rencilere satrr ve brgaklarla saldrrdr. Olayda Abdurrahim Demir ve

baglr Hasanova kdyUne ydnelik operas-

I

Burhan Aydrn adlr o$renciler yaralandr.

yon dlizenleyen dUgman gijqleri ile ge-

A$rr daQlarrna yoneiik yaptrklarr operas-

I

rillalar arasrnda grkan qatrEmalarda toplam22 gerilla Eehit diigerken, I 7 k6ylt)

yonlarrnr sonuqlandrrmak

Gerc0g rlqesine baQh Pdpar6 (Sar' grn) koytine korucular saat 23.00 srra'

I iken, sabah buna takviye olarak 30 tank da Silopi'ye kaydrrrldr. I Qukurca'da ARGK gerillalarr 3 korucu koyiine baskrn dizenlediler. Baskrn srrasrnda 7 korucu oldU, I gerilla da

yrsr

rrnda qocuklarrn da olduQu ve bunlarrn

da 6ldurUldi.l.

29 Mayrs 1993

I

1 Haziran 1993

I

Dugman ordu birlikleri, Tendiirek ve

zorunda kaldr. Zorava k6yU ve Harrk (Esnemez)

I

Yilksekova da Torarnan aqiretine men-

den ayrrldrktan sonra kdy korucularr tarafrndan devlete ihbar edildiler. ihbar

sonucu devlet g0qleri b6lgede yogun operasyon baqlatarak Mizig ve Haruna koyleri krrsahnda gerillalarla qatrgmaya girdiler. QatrEmada 4 korucu oldi.i, 2l korucu ve asker de yaralandr.

agrr yaralandr.

l3

asker oldU, B asker yaralandr. Ayrrca Okqular k6yiinden korucubaqr Bekir Eren de eylem srrasrnda 6ldtlrUldii.

TC birlikleri Hot koyiine

srQrnmak

zorunda kaldrlar.

I

Gerilla giigleri Ytjksekova ilqesine (Gevrecik) koyOne baskrn

baQh Palana

dilzenlediler. KOy korucularrna silah brrakma qaQrrsr yapan gerillalara ateqle

karEr[k verilmesi i.izerine qrkan qatrgmada 4 korucu 6ldU, 21 korucu da yaralandr. QatrEmada I gerilla gehit dUqtij. 3 korucu eEi rse gerillalarca kaqrrrlarak rehin alrndr. Qatrqmaya daha sonra askerler de katrldr. I Mardin'in Dargeqit ilqesine gitmek-

larrnda baskrn dLizenleyerek koyli.ilerin hayvanlarrnr galarken, ahrrlarr da geriye kalan hayvanlarla birlikte ateqe verdiler.

te olan minibi.lsleri durduran

Korucular koyij terk ettikten sonra sa' bah saatlerinde TC askerleri operasyon dizenlediler. Kdylirleri koy meydanrna toplayan ve koruculuQu dayatan askerler arama adr altrnda evlerr tahrip ederek Naif Solmaz isimli kiEiyi ve krmlikleri ogrenrlemeyen ijg kiqiyr daha brrlikte gotiirdijler. I Qermik ilqesi nffusuna kayrtlr olan Mehmet isimli kiEi, Mersin'de polisle iqbirliQi iginde olmasr nedeniyle ARGK gerillalarr tarafrndan 6ltimle cezalandt-

Kerben

kdyil korucularr, Sinan Yrldrrrm ve Hacr Ramazan adlr k6ylUleri kaqrrdr. Yusuf K<iseollu'yu (OO) ise 6ldilrdiiler. 5 Haziran 1993

I

Gerilla giiqleri Siirt-$rrnak, $rrnak' yol Eerrdini keserek kimlik kontrolil yaptrlar. Kontrol srrasrnda l0 kigi sorgulanmak irzere Uludere-Beyti.igqebap

ahkonuldu.

I Yol kesme eyleminin gerqekleqtirildigi saatlerde gerilla gUgleri $rrnak qe-

nldr.

I l6

Mayrs gijnil Kulp-Sason arasrnda di.Jqman gijqleri ile gerillalar arasrnda qrkan qatrEmada qehit d0qen ve be-

hir merkezinde bagta korucu Tatar arle-

si ve Tugay merkezi olmak izere TC hedeflerrne saldrrr diizenlediler.

bazr Ta-

tar koruculannrn evlerinrn isabet almasr sonucu 6 kiEioldi.r, l2 krErdeyaralandr.

lediye tarafrndan Kulp mezarhQrnda topluca gomirlen l3 gerilladan 6'sr aileleri tarafrndan toplu mezarhktan qrkarrldr.

Qatrqma akEama kadar si.irdir. Qatrgma ardrndan TC birlikleri yurtseverlerin ev-

Qrkarrlan gerillalardan Ziya ZENGIN isrmli gerilla ailesi tarafrndan Kulp'tan

lerini tank ateEine tuttular. Dervig adlr

0mer

ahnarak Batman'a gotijrUldii ve yaklagrk

yurtsever olilrken,

2000 kiginin

de yaralandr. I ElazrQ'rn Arrcak ilgesi Erimli beldesinde qehit diiqen Mustafa KAYMM ve Murat TA$TAN'rn cenazeleri Diyar-

katrldrgr bir cenaze tore-

niyle topraQa verildi. Ayrrca Diyarbakrr'a gottjrUlen Nedim ENGIN (Hiiseyin) ve

Zinar FILIZ (Aliger) Mardin mezarh' grnda $ehmus OZMEN (Kemal) ise Yenikoy mezarhQrnda topraQa verildi.

26 Mayrs 1993

I

I 2 Mayrs gi.inij Urfa'nrn Siverek ilqe-

sine baQh Qrkrrk kdyiJnde korucularla ARGK gerillalarr arasrnda qrkan qatrgmada qehit dUEen gerillalar, otopsi ya-

ve 2 qoban da yagamrnryitirdi. Ayrrca 2 astsubay ve

I

l5

asker de oldi.lr0ldir.

Hakkari'nin $emdinli ilgesi Derecik

kdyUnde gerillalar ile dugman birlikleri arasrnda qrkan qatrqmada can kaybr ol-

lil Bqak adh

verildi.

GeliEim koy-

rakrlan iqgiler Kasrik Karakol Komutan-

meyen kiEiveya kiqilerce silahla tarana-

I

rak oldilrtrldtrler.

nan Kanya mevkiinde, saat 18.00 srralarrnda kimlik kontrolii yapan gerilla gijq-

I $rrnak'rn Gilqlukonak rlgesinin Damlarca kdyU yakrnlarrnda Aydrn Yol Yaprm

Ovacrk ilgeleri krrsal kesiminde yaprlan

lerine havadan ve karadan operasyon-

igi'ne yiiri.id i.iler, Eehi r esnafr da kepenk kapattr. I Alan agiret reisi Sadun AQa Ankara'Emniyet Ami

rl

da oldi.lrtildii.

I

Baqkale'de diiEman ordu g(ilerinin gerillalara ydnelik doEedikleri mayrnlar-

dan birine Qarpan bir astegmen yaralandr.

tarafrndan sorgulandrlar.

lar di.zenlediler.

I

I Diyarbakrr'rn Kulp ve Lice, Muq il merkezine baQh Zeng6k kdyil, Bingdl iline baQh Genq rlqesi ve Dersim'in

$rrnak'a baQh 400 nti,fuslu Sugeldi

koyiiniin boqaltrlmasrndan sonra Kato daQlan yoQun bombardrmana tabi tutul-

nun oQretmen, 2'sinin kdyli.j, 2'sinin de qoban olduQu 6Qrenildi.

Malatya'nrn Doganqehir ilqesine baQ-

h Topraktepe kdyUne karargah kuran dtigman gi.igleri, bir haftadan bu yana qevreye yo$un bir askeri yr$rnak yapryorlar. DUqrnan girgleri tarafrndan yaprlan operasyonlar daha qok Nurhak,

ve 1500 korucunun

500

$rrnak'tan gelen dUqman birlikleri katrldr. I Mardin'in Krzrltepe ilqesinde gece

cuyu rehin aldrlar.

qahqtrklarr lokantadan evlerine ddnmek-

Onuk

gerillanrn 6ldugi.j yolundaki haberin doQru olmadrQr, gosterilen cesetlerden 4'[i-

Van'rn Qatak ilqesinde yaklaqrk

askerin

Siirt-$rrnak karayolu izerinde bulu-

len CelalAtak adh kiEiyle birlikte, 2 oQretmen ve Navyan koyijnden I I koru'

500 korucu ve

te olan Cengiz Ekinci (17) ve

I

I

kiqiler, kimliQi belirlene-

Operasyonda daha 6nce koruculuQu

du. Operasyona

srrasrnda meydana gelen qatrqmada

1

mahallesinde evlerinden drEarr qrkmak-

operasyon sabah saatlerinde baqlatrldr.

operasyonlar devam ederken, geqtigimrz hafta iqinde Bingol-ElazrQ karayolunda ARGK gerillalarrnrn yol kesmesi

(l

katrldrgr

kabul etmemiq olan XawrEtan (Sugeldi)

I

koyi.r, roketli saldrrrya u$radrktan sonra

eylem ardrndan gerilla gi.jqleri bu kdyii

boEaltrldr.

bastr.

irfan 8) aniden kaldrrrma qrkan Dod-

I

4 Haziran 1993

ge marka askeri araq tarafrndan ezildiler. Askeri aracrn Qarpmasr sonucu Cengiz Ekinci oliirken, irfan Onuk da

I Genq-Karhova ve Kulp bdlgesinde iki gUn boyunca sliren gatrEmada 7 as-

yaralandr.

I

3 Haziran 1993

30 Mayrs 1993

ker oldilriildir. Lice-Genq karayolunun 30. kilometresinde yol kesip, kimlik kontroli.i yapan gerillalar, toplam 34 aracr durdurup propagandayaptrktan sonra, daha once ko-

Kerben koyi.i korucularrnrn yaptrklarr

Van'rn Baqkale ilqesine baQh olan ve

lran srnrrrnda bulunan Qimqayrr (Kelkova) srnrr karakolu ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Gece saat 24.00'te basrlan karakolda 2 asker oldti, 4 asker de yaralandr. Qatrqma sonrasrnda gerillalar 20 di.iEman askerinr yanlarrna alarak geri qekildiler.

I

Bitlis'e bagh $atek, $excuman, Lerd, Kercan ve Duxan koylerine operasyon

Diyarbakrr'rn Lice ilqesine baQh BanrtnC (Krnlu) koyii ile koye bagh olan Reqan

di.izenleyen dilqman gUqleri ile $excuman'da karqrlaqan ARGK gerillalarr arasrnda sabah saatlerinde gatrqma qrktr.

flahtabaq) mezrasrna diiEman birlikleri

cak bu ikazlara uymayan Ezurum DadaE

tarafrndan operasyon dl2enlenerek, her

firmasrna ait 2 otobi.lsi.r ateqe verdiler.

srnda 4 gerilla qehit diiqerken, 1 qavuq

ikiyerleEim alanr da bombalandr. I Saat 10,00 srralarrnda Diyarbakrr'rn Hazro ilqesine bagh Ormankaya ($rmgrm) kdyi: $ahgeldi mezrasrna baskrn

I

ve

I

I

Diyarbakrr'rn Lice ilgesinde son gijn-

Kobra helikopterlerin eElik ettiQi qatrgmada 4 gerilla Eehit diiEttl ve I asker de oldi.rri.ildi.l. 31 Mayrs 1993

27 Mayrs 1993

I

giinij $rrnak'rn Gilqlilkonak rlgesi Damlarca koyU yakrnlarrnda gerillalar larafrrrdan gotijrUlen l6 iqqi

hQr

getini krnamak amacryla halk kitleleri

bakrr'rn Ergani ilgesine gdtUriildU. Mus-

ta olan Mahmut Bqak ve lbrahim Ha-

Abdurrahman AGAQ ve isimleri oQrenrlemeyen Bakive Akif kod adlr gerillalarrn cesetlerr arlelerr tarafrndan a|narak topra$a verrldiler.

di. Cenaze Ytiksekova Eehir merkezine gotiiriildiikten sonra, di4manrn bu vah-

tafa KAYIilAZ'rn cenazesi Ergani'de top-

giiqlerince baskrna uQradrlar. Baskrnlarda 40'a yakrn insan gozaltrna ahndr. I Urfa'nrn Virangehir ilqesindeki Kale

Kasrik BoQazr yakrnlarrndaki qantiye ci-

lrklr, Tanyolu, Mezargedive

1 araba 1 dozer ve bir taksi yakrldr. I Yi.lksekova'da di.rEman ordu brrlikleri taraftndan suqsrJz bir qoban katledil-

masr nedeniyle i.iq girn boyunca devlet

Eehit diiEt0. I 26 Mayrs

varrnda serbest brrakrldrlar. Serbest br-

di\man birlikleri

prlmadan grysileriyle birlikte Siverek Belediye MezarlrQr'na topluca gomUldiller.

lnqaat $irketi'ne ve Karayollarr'na baskrn diaenleyen ARGK gerillalarr toplam 16 igqiyi beraberinde goti.irdi.jler. Ayrrca

I Mersin'in Qilek, Qay, Yeni Pazar ve Demirtaq nnhalleleri KiJrtlerin yo$un ol-

Ba-

ait bir aracr

MUdi.irlUQi.i'ne

yaktrlar. Olaydan sonra

kdylerinin lrst tarafrnda, ARGK gerillalarr ile diigman giiqleri arasrnda qrkan qatrqmada I 0 asker oldii ve 2 gerilla da

raQa verildi. Murat TA$TAN'In cenaze tdrenine ise yaklaErk 1500 kiqi katrldr. "BijiSerok Apo", "Biji PKK", "$ehid na' mirin" sloganlarrnrn atrldr$r t6rende Murat TA$TAN, Gusto koyUnde topraQa

mazken, gerillalar Geligim koyijnde Kdy

Hizmetleri ll

adh yurtsever

I

ElazrQ'rn Arrcak ilqesi Erimli beldesi

yakrnlarrnda ARGK gerillalarr ve dUgman gUqleri arasrnda qrkan gatrEmada

3 gerilla gehit

dUgerken,

2 gerilla da

yarah olarak esir diiqtti, $ehitlerden birinin ismi Mustafa KAYMAZ.

I

diizenleyen d,+rnan gi4leri, 7 evibombalarken, 8 kdyluyi.lde birlikte gOtiirdiller.

rucu taqrmamalarr yoniinde uyarrlan, an-

Tilrk savaq uqaklarr Bestler, idil, Cu-

I MuE'a baQlr Krzrlagaq nahiyesi krrsal kesiminde ARGK gerillalarr ile dUgman birlikleri arasrnda qrkan qatrgma srraer de 6ldii.

di b6lgelerini

bombaladrlar. Bombalamada gerilla gUqleri herhangi bir kayrp

vermedi. Ardrndan TC trQr

giilerinin

baElat-

operasyon srrasrnda gerilla gi.igleri-

6 Haziran 1993 lerde meydana gelen baskrlarr protesto etmek iqin ilqe esnafr kepenk, qofdrler de kontak kapatrrken, krmse sokaQa

Baqta Botan, Bestler olmak llzere Gabar ve Cudi daQlarrnr akqama kadar bombalayan diigman gilgleri, karadan giremedikleri Botan bolgesine sabah erken saatlerinde kara birliklerini kay-

nin geligtirdi$i pr,su, baskrn, kuqatma nnyrnlama sonucu 2 subay, 7 asker ve 6 korucu oliirken, 5 asker de yaralandr. I Gabar dagrnda operasyona qrkan TC gi.iqlerine gerillalarrn pusu atmasr sonucu l2 asker ciltirken, qok sayrda

yerlerine saldrrdrlar.

drrdrlar. Bombardrmana katrlan uqak sa-

asker de yaralandr.

I

I

grkmadr. Eyleme katrhmrn yUzde 100 oldugu ilgede diiqman gi.igleri kapah olan iqTarsus'un Mithatpaga Mahallesi'nde


I S.yt 24

]bzi6h1s9(,

iqkive kumaryasa$rna uymayan iig kahvehane YCK (Yurtsever Genqler Birligi) tarafrndan molotof kokteyli atrlarak ya-

srralannda qrkan qatrqmada dldii, l0 asker de yaralandr.

10 Haziran 1993

I

s";6-;) 6

Hakkari'nin Ytrksekova ilgesinde bulunan polis lojmanlarrna ARGK gerilla-

I Diigman giiqler Beger6 (Koyunciren) kdyi.ine baskrn yaparak, gocuklarr geril-

I ARGK gerillalan Bingdl'iin Genq ilqesi yakrnlarrnd4 demiryolunun Beyhan ve Sweren istasyonlarr arasrnda kalan bdli.lmii tahrip ettiler.

larr roketatarh saldrrr dUzenlediler. Saldrrrda maddi hasar meydana gelirken,

la olan Omer

I

mevkiinde kesen gerillalar ile drigman giigleri arasrnda gatrEma qrktr. QatrEmada I I asker dldiirilldi.l, 4 gerilla da qe-

krldr.

I

Mardin'in Dargeqit ilgesine bagh De-

Hozat-Elazr$

karayolunu Hrdrrdamr

hit di.iqtil,

gatrqma qrktr.

I

Ayrrca2 askeri araq da tahrip edildi. Derik ilqesinde esnaf brilgede yapr-

gehirlerinde yiizde 100 katrhm gerqek-

legirken, Adana ve Mersin'de bilttrn Ki.lrt mahallelerinde kepenk ve kontak

Dogubeyazrt'rn A,Eagrtelqeker kciyii-

ne baskrn yapan gerillalar, lojmanlarda kalan 2 oQretmeni drqarr qrkardrktan

Kurtay, Reqit Konur ve Hamit Kaplan'rn evlerini ateqe verdiler. ! Qrnar ilgesi yakrnlarrnda bir askeri aracrn devrilmesisonucu I astsubay ile 2 onbagr oliirken, I astsubay ile 5 asker de yaralandr.

can kaybr olmadr.

rince (Akyol), Germero, Mrqte, Zevrk4 Qelik ve Bereziwe kdyleri krrsahnda ARGK gerillalanyla korucular arasrnda

hrken, 45'i ahkonuldu. Bunlarrn arastnda qocuklarrn da bulundugu bildirildi.

asker

kapatrldr.

18 Haziran 1993

sonra okulu ateqe verdiler, I Dersim'in Ba$larbaqr, Bing<il'iin Uq-

I

prnar, Baykan'rn Kermete, Siverek'in

KaQrzman ilgesinin Sesveren, Dibek-

kaya Tut, Karacaveren, Akqay, XaExaqk, Ozman, KrzrltaE, Giiven ve Meztav; Tr.tzluca ilqesine baQh Geznefer, Sarrbulak, Tendurek, lncesu, Tezekqi ve Baroj kdy-

Akarsu ve $irvan'rn Gdzli.ice koylerinde koruculara ydnelik gerillalarrn yaptrklarr

I ElazrQ'rn Arrcak ilqesiyakrnrndaki G6reses mevkiinde grkan qatrEmada 2 as-

baskrnlarda I I korucu cildUriildii, 5 korucu rehin ahndr. Aynca kdy ilkokullarr

ker 6ldil, 2 asker de yaralandr. Ayrrca 4 gerillanrn da Eehit dilgtilgl bildirildi.

da ateqe verilerek yakrldr.

lerine dUgman giiqlerinin yaptrklarr baskrnlarda k6yliilere rqkence yaprlarak

I

gdzdaQr verildi.

I

I

tarafrndan baskrn dilzenlendi. Koruculara ait 6 ev yakrldr.

cryla kepenk kapattr.

rrkent nahiyesine baskrn diizenleyen

I

Siirt-Eruh karayolunun Demirkaya k6yti yakrnlarrnda yol kesen gerillalar kimlik kontrolij yaptrlar. Devlet hastanesine

gerillalar s6miirgeci gi.iq ve kurumlannr

ait bir aracrn durmamasr iizerine araq

malarrn aqtr$r ateg sonucu yaQamrnt yi-

2 subay ve 2 asker de

gof6rii vuruldu. KoyUn qrkrqrnda bir res-

tirdi. I Dicle'de esnaflarrn qoQunluQu kepenkleri indirdi, goforler ise kontak ka-

Bitlis'in Tatvan ilqesine bagh Sak (Krrkbudak) koyi.ine ARGK gerillalarr

I

Diyarbakrr'rn Silvan ilqesine

Pertek-Hozat

karayolunda pusu kuran ARGK savaEqrlarr I panzer, 3 cem-

baQh

trEma qrktr. Qatrgmada gok sayrda d[igman askeri olilrken, 6 gerilla da gehit

I

4 Haziran gijnij $emdinli'nin Xelona (Alan) koytine baskrn di2enleyen ARGK gerillalarr beraberinde gotiirdiikleri I 2 k6ylnyU serbest brraktrlar.

qamlarrnr yitirdiler.

7 Haziran 1993

I Hakkari'nin $emdinli ilqesine baglr Durak koyil Jandarma Taburu'na ARGK gerillalarr taraf rndan baskrn dizenlendi. Baskrnda I askeryaralanrrken, de oldtr.

I

Diyarbakrr'rn Qrnar, $rrnak'rn Cizre ve ldil ilqelerinde ARGK gerillalarr ile di.iqman gUqleri arasrnda qrkan qatrEmalarda gehit dijEen gerillalar gok sayr-

da insanrn katrldrQr cenaze torenleriyle topraQa verildiler. Aydtn BASUT isimli gerilla, 2500 kiEinin katrldrgr bir cenaze tdreniyle Qatak'ta, Nizamettin KAR, Hamit ve Ze-

kiye isimli gerillalar da 2500 kiginin katrldrQr bir cenaze toreniyle Cizre'de topraQa verildiler.

8 Haziran 1993

I

Diyarbakrr'rn Lice ilqesi krrsal kesiminde duqman birlikleri ile ARGK gerillalan arasrnda qrkan qatrEmada B asker

oldiiriildil. 9 Haziran 1993

I

Gerciig'ten Hisar kdyijne bagsag-

hgrna giden eski GerciiE Belediye BaEkanr Nuri Kaya, G6let yakrnlarrnda yol

kesen maskeli ve silahh kiEiler tarafrndan 6ldi.rri.lldti. I Tatvan'da korucularla girdiQi qatrgmada gehit d0Een Hasan KAYHAN (Mazlum), Mustafa isimli gerillalarrn cesetlerine korucular tarafrndan el konuldu. Bu olayr protesto etmek amacryla esnaf gi.in boyu kepenk kapattr. I Siirt'in Kurialan ilqesine baQlr Bahenz6 (Ya[nkavak) kciyti ilkokul 6gretmeniAli Rrza Pekgdz'iJn koy iqinde bulunan ve kendisine tahsis edilen lojmana kontrgerilla gece saat 02.00 sularrnda saldrrr dilzenledi. Saldrrrda Ali Rrza Pekgtiz yaEamrnr yitirdi. I lran askeri gijqlerinin PKK'nin Ze16 kamprna yonelik top atrEr yapmast sonucu I gerilla ya$amrnr yitirdi, biri aQrr yaralr olmak Ueere toplam 6 gerilla da yaralandr. YaklaErk I saat stiren top atrElarr sonucu gevre koyler de isabet aldr. Gerillalar da karErhk verdiler. I Dersim'in Krrmzr K6prii mrntrkasrnrn $exan mevkiinde gerillalar tarafrndan kuqatmaya ahnan 80 kiqilik bir askeri birliQe en azrndan I 0 kayrp verdirildigi bildirildi.

I Derik ilqesinin Sada (Qatkoy) kdyi.rne baskrn diizenleyen dijgman gi.jqler, aralarrnda 3 silt bebeQinin de bulun-

qrktr, Sonuqlarr hakkrnda bilgi alrnamadr.

I Gerillalar DoQubeyazrt ilqesinde Karabulak jandarma karakoluna taciz ateEi

duQu B kigiyi gdzaltrna aldrlar. I Malazgirt'in Nurettin, GirlaQr, Ddniimprnar kdylerinden toplanan yaklaqrk 200

aqtrlar.

I lgdrr'rn Munqitali ve Alicanlar kdylerine baskrn yapan gerillalar iki ilkokulu yaktrlar. I TC giiqleri, idil'e baglr Kovex, Hoser (Dtzova), Curahi (Ywah), Xendek ve Xendek'e baglr Kanyareq mezrasr, Mizgevtag (Camili), Tilele, Kozax (Qukur-

6ldirri.lldii. Geri qekilme esnasrnda tekrar qrkan qatrgmada 6 gerilla gehit diiqtir.

I Uludere ilgesine baglr Hilal jandarma karakoluna gerillalar tarafrndan ya-

mi araq ise ateEe verilerek yakrldr.

I

$emdinli ilqesinin Geliy6 P0

mrntr-

kasrnda gerrllalann ddEediQi nayrna Qar-

uman

pan bir askeri araq infilak ederek iqindeki askerlerle birlikte havaya uqtu. I istanbul ve Mersin'de d(manla i9-

qeqme), Degtard mezrastna baskrn dllzenlediler ve koylUleri iqkenceden ge-

Qavu$ ve 5 asker oliirken, I 2 asker de yaralandr.

birliQiyapan 2 kiEi, ARGK'ye baQh qehir gerillalarr tarafrndan oliimle cezalandr-

qirdiler.

I

rrldr.

asker

I

19 Haziran 1993

I Gerillalar ile duqman giiqleri arasrnda Pazarcrk'rn Tilkiler kdytjnde qatrqma

gerilla sabah saatlerinde

saldrrrsr

lundu.

610mle cezalandrrrldr.

800 kiqinin katrldrQr bir cenaze toreniyle Silvan'da topraQa verildi. I Diyarbakrr'rn Silvan ilqesi AzizoQlu evleri civarrnda kontrgerillanrn

Savur'un Elfan kdyUnde ilkokula grqrkrErnda jandar-

I Qrnar ilqesinin Hamrabi k6yijnde I I Haziran gUni.t gozaltrna ahnan Veysi Kaymaz'rn, satrr darbeleri belli olan cesedr devlet hastanesi morgunda bu-

11 Haziran 1993

Silvan ilqesine baQh Male Qol6 mezrasrnda dtlEman gtjgleri ile ARGK gerillalarr arasrnda qrkan qatrEmada yaEamr-

I

den lrfan Fidan, okul

pattr.

I istanbul Avcrlar'da ajanlrk yapan 2 kiqi ARGK Eehir gerillalarr tarafrndan

I

sonucu Eyiip Adryaman (+O) kafasrndan ve gdgsUnden, Muhterem Demir ise kalbinden aldrQr tek kurgunla ya-

hedeflediler.

1

di.iqtiJ.

9

Dersim'in Mazgirt ilqesine baQlr Da-

se, I otobUs ve I minibi.isi.i imha ettiler. Araqlarrn iqinde bulunan 20 diiqman askeri dlilrken, imha olan araglarda bulunan Hozat DYP ilqe Bagkanr ile emekli komiser de oldi..i.

Ferhande koyi.i yakrnlannda ARGK gerillalarr ile diiEman griqleri arasrnda qa-

nr yitiren

I

lan operasyonlarr protesto etmek ama-

12 Haziran 1993

I

GerciJE ilqesine baQh Hegtwan (QalrEkan) koyiine baskrn dirzenleyen dijEman gi.iglerinin koyli.ileri koy meydanrna toplayarak 90 yaqrndaki Dervig Er'i siirijklemeleri izerine koy kadrnlarr taEh ve sopalr olarak saldrrrya geqtiler ve as-

kerleri koyden kovdular. I Lice ilqesinin Mala Mrhe Brra kdyirne baskrn yapan TC askerleri 75 yaqrndaki Mehmet Aydemir'i sopalarla doverek oldilrdtiler. I Gerillalar ile di.iqman gUqleri arasrnda Nusaybin ilqesrne bagh Herbe (DaQlraQaq) koyU yakrnlarrnda qrkan qatrgmada 4 asker yaralandr. Ayrrca diiEmanrn operasyonlannr protesto etmek amacryla Kurtalan ve Derik ilqelerinde esnaflar kepenk kapattrlar.

I Korucu ve askerler taraflndan Mardin'in Omerli ilqesine baQh Xrrbemamite koyiine yaprlan baskrnda 2 ev ateEe verildi.

13 Haziran 1993

I Havan, roketatar ve otomatik silahlarla $rrnak'rn iOit itqesi dirgman giiqleri tarafrndan tarandr. Yaprlan saldrrrda can kaybr olmazken, 40 civarrnda igyeri ve l5 ev isabet aldr. I

Gerillalarrn Hilal Jandarma Karakolu'na yonelik yaptrklarr baskrnda 5 asker ile 2 astsubay oldi.irtildii. Buna karqrhk 6 koylil de TC gtiqleri tarafrndan 6ldilriildil. 14 Haziran 1993

I Lice ve Hani ilqeleri arasrndaki Hamedan Dagryakrnrndaki Kale Dibi bdlgesinde gerillalar ile TC gUqleri arasrnda qrkan ve bir gtinii aEkrn stireyle de30 asker 6ldii, 8 gerilla da Eehit dUqtii. isimleri tespit edilemeyen gehit gerillalar Hamedan mezrasrnda topraga verildiler. I Xrraba koyU civannda gerillalar ile vam eden qatrgmada

dUqman gi.iqleri arasrnda grkan qatrEma qeqitli arahklarla yaklaqrk iig grin sUrdU. Geniq bir alana yayrlan qatrqmalarrn sonuqlarr ogrenilemedi.

I

Silopi ilqesine bagh Bespin (GcirUmlU) kriyLi yakrnlarrnda gece saat 24.00

prlan baskrnda

I

astsubay,

I

Mardin'in Keferde koyi..inde gerilla.

larrn korucubasrnrn evine yaptrklarr baskrnda 2 korucu olilrken, korucubaEryla birlikte 2 korucu da yaralandr. I KaQrzman'rn Gaziler bolgesinde gerillalar ile ditqman askerleri arasrnda qr-

kan ve yaklaErk birbuquk giin siiren qatrgmanrn sonuglarr oQrenilemedi. I KaQrzman'rn Dibek koyLi yakrnlarrnda qrkan bir qatrgmada I gerillanrn qehit diiEtilQir bildirildi.

16 Haziran 1993

I

Dersim'in Uzuntarla koyUnde kadastro

ile 2 bilirkigi gerillalar tarafrndan kaqrrrldr. Daha sonra toplam 8 kiEiden 2'si serbest brrakrldr.

I Do$ubeyazrt'a baQlr Esnemez koyune baskrn di..izenleyen gerrllalar, koruculara ait 8 evi ateqe verirken, 3 krsryr de

Virangehir'de gerillalar, Emniyet Mir-

diirli.igil'nde gorevli brr polisin evine bomba attrlar. Bi.ryrik hasarrn meydana geldiQi evde can kaybr olmadr.

Da$r'na qrkacaklarrnr soylediler.

to etmek amacryla gerillalara katrldr.

I ldil

I

I AQrr'nrn DoQubeyazrt ilqesinde TC'baskrlarrnt ve kontra cinayetlerini protesto etmek amacryla yiizde I 00'liik katrlrmla kepenk ve kontak kapatrldr, oQrenciler ise okula gitmediler. Vne lgdrr ve Tuluca ile Aralrk ilqelerinde de aynr amaqla yiizde yetmiE civarrndaki bir katrhmla kepenkler indirildi. lQdrr'a baQh yaklagrk 40 koyiin dolmuEqularr kontak kapatrrken, 6Qrenci-

ler de okula gitmeyerek boykot

eyle-

minde bulundular Ayrrca Dersim il merkezinde, Mazgirt ve Hozat ilqelerinde de kepenkler kapatrldr.

15 Haziran 1993

I

Diyarbakrr'da

Sason ilqesine baQlr KarameEe koyu, Bdlawe ve Komrk mezralarr arasrnda kalan daQhk alanda gerrllalar rle duqman giJqlerr arasrnda qrkan ve brr gitn devam eden qatrEmada rlk belrlemelere gore 2 asker 6ldu, 4 asker de yara-

I

civanndaki oQrenci, TC'nin okullarda PKK aleyhine yaptrQr propagandalarr protes-

nin

Qrldrlar.

landr. TC guqleri kazan bombalarrnr kul-

Dare koyUne tank ve panzerler egliQinde yaprlan baskrnda 150 doniimlUk arazi yakrldr, 2 ev ateqe verildi, 2 bakkal yaQmalandr. Koylijler, bu baskrnlara karEr gerekirse Gabar

ve polis karakoluna gerillalar tarafrndan yaprlan baskrnda 4 asker olUrken, 6 polis de yaralandr.

iqin Emniyet Mird irrl irQtl dnirnde olurma eylemiyaptr. Ka qocugu Seher Yanarer'in

serbest brrakrlmasr izerine koyluler da-

qalrEmasr yapan memurlar

I ldil'in Desta

ilqesindeki jandarma taburuna

kiqi, koylerine yaprlan baskrlarr protesto etmek ve gozaltrna ahnan 12 yaErndakr bir krz qocu$unun serbest brrakrlmasr

1

I

7 Haziran 1993

Adryaman'daki liselerde okuyan 70

landrlar ve ormanlarr atege verdiler.

birlikte gotUrdijler.

I Urfa'nrn BaQlarbaqr Mahallesr'nde 20. Mekanize Tugayr'na tacrz ateEi aqrldrQr oQrenildi.

I

MuE'ta tren istasyonuna y6nelrk du3 krEi yaralandr.

zenlenen saldrrrda

I Kerboran'da esnaflar, duqmanr protesto etmek amacryla kepenk kapattrlar.

Adryannn merkeze baQh Mazel, XweEika, Gor, $enmir, Taybiye, Gevik, Ome-

20 Haziran 1993

ran, Baxqe, Oozin, Sarmrqan, Tetqan, $ixwe, Hesenkan, MiisUrkan, $ixbor, Boyiqons koylerine yaklaqrk iki haftadan bu yana korucu olmalarr yonUnde dUgman giigleri tarafrndan baskr yapr-

met Bulut ve Kazrm Bulut adlr krqrleri halkrn gozleri dnijnde kurquna drzdrler. I Sason'a ba$lr Karameqe civannda

lryor.

I

Hani ilqesine diiEman giiqleri tarafrndan saldrrr di2enlendi. Saat 22.00'de baqlayan saldrrr gece yarrsrna kadar devam etti. Brr evin tamamen yandlQr ve diQer evlerin de tahrip olduQu oQrenildi.

Bir kadrn ise agrr Eekilde yaralandr.

I

Sason ilqesine baglr Kelhasan koyij-

TC gUqleri tarafrndan baskrn yaprldr. 70 yagrndaki bir koylU gdzaltrna alrndr.

ne

I Suruq'un Malahamza kdyilne baskrn diizenleyen diigman gUqleri, koy mezarlrQrnr silahlarla taradrlar, bir ma$arayr da bombalayarak q6kerttiler. Vne

I

Hilal kasabasrnda TC askerlen, Meh-

l9

Haziran girnU grkan qatrgma ardrn-

dan dUEman gijqlerin Karamege kdyirnli ti]mden ateqe vererek yaktrklarr bildirildi. I Gerillalar Eruh'un Bilgili ve Sagrrlr karakollanna yonelik aQrr silahlarla saldrrr dizenlediler. Daha sonra askerler rle gerillalar arasrnda qatrEma qrktr. 2 gerillanrn hafif yaralanmasrna kargrlrk dugman griglerden de 6lii ve yaralr olduQu ogrenildi.

I Hasankefl'te ARGK savagqrlarrnrn koruculara ydnelik dkenlediklerr baskrnda ken,

I

4

3

korucu oli.lmle cezalandrrrlrrkorucu da yaralandr.

gazete bayiliQi yapan Hagim Yaga, kimliQi belirsiz kigiler tarafrndan yaprlan silahlr saldrrr sonucu

Surug'un Yeqiltepe kdyi.ine de baskrn diizenleyen TC askeri gi.iqleri 2

kiqiyi gerekqe gdstermeden gdzaltrna

mulaqtrrrldl.

yagamrnr yitirdi. Aynr gi.in genig katrlrmh bir cenaze tdreniyle topra$a verildi.

aldrlar.

I Uludere'de Krror kriyii korucularrna ait 540 koyun gerillalar tarafrndan ka-

I

Silopi ilgesine baglr Bespin, BeEere

I

Silopi'nin Gortiml0 kdyrine jandar-

Qatak'ta Alan agireti korucularrna ait

1000 koyun ARGK savaEqrlarrnca ka-

ma taburundan yaprlan uqaksavar ateqi

mulaqtrrrldr.

baskrn drzenleyen dilqman giiqleri, havan, roket ve

sonucu Mahmut Bodur adlr bir kdylii

agrr silahlar kullanarak kdyleri ateqe

f

verdiler. K6ylerin yakrhp yrkrlmasr sonucu bi.lyiik hasar meydana geldi. I Hazro'ya baglr Barkug (Yazgu) koyti-

asker de yaralandr.

I Batman'da bulunan petrol tesislerisavaqqrlarrnca dijzenlenensaldrrrda I gavug, I eroldi.i, I yaralandr. er de Eylem sonucu TC'ye biiytik ekonomik zarar verdirildi. f Van'rn Baqkale ilqesinde ARGK ge-

ve Deredevq koylerine

ne baskrn diizenleyen diiqman

gUqler,

koyde bulunan 150 kdylUytt gdzaltrna ahp ilqe jandarma taburuna gdtUrdiiler. 5 saat sonra 105 k6yli.i serbest brrakr.

agrr qekilde yaralandr.

Gi.iroymak ilqesine baQh TrQp ve

MrEka koylerr arasrndaki Kelxan daglarrnda qrkan qatrgmada 2 asker dldi| 2

I Kiirdistan'daki baskrlarr protesto etmek amacryla ERNK'nin qaQrrsryla Adana Mersin, Diyarbakrr, Hazro, Bismilve Lice'de kepenkler kapatrldr. Kiirdistan

ne yonelik ARGK

rillalarr tarafrndan gerqeklegtirilen kol baskrnrnda 6 asker,

I

subay,

I

karaqete

6ldilrUldir.

Devam 27. sayfada


rl"rr-trg$

s.y{-;i)

Zaferi kesinlegtirmek igin yeni atlm donemine yiiklenelim! Bagtarafi 28. sayfada sal yonteme aQrrhk vermek istiyordu ve buna zorlanmrqtr, Bunu bile haz-

medemediklerine, "ahqamadtk" veya "kaldrramayz" dediklerine ve ktqkulu bir 6liimle kendisini gdtUrdUklerine gore, durum daha da anlagrlmaktadrr. Demirel otu yrldrr devrimcilerin kanr tizerinde bagbakanhk yapmrq ve onbeE aydrr bizimle yijrUtttiQi) savaq tjzeri nde cumhurbaskanhQrna soyunmuqtur. Onu kaldrrarr iki ayaktan biri olan TUrkeg azrlr bir halk dliEmanr, ln6ni.i de babasrnt aratmayacak bir Ki.lrt dUqmanrdrr. $imdilik kurduklarr koalisyonla son derece hileli bir biqimde s6zde bazr olumlu adrmlar atmrqlardrr. Attrklarr bu adrm geniqletilmiq "prqmanhk yasasr" ile daQdakileri indirme oyunlarrdrr. Tabii eQer indirebilirlerse, cehennemden beter edeceklerdir. Gi.ly a baz hileli yol larla gerillayr daQdan indireceklen Ki.lrt kimliQive Ki.irt haklarr diye bir qey kalmayacak;tarihten aldrklarr derslerle kalanr boguntuya getirerek iqi bitirecekler! Koalisyonun dntine koyduQu temel gdrev budur. $agmadrlar, Ozal doneminde srnrrda yaprlan hava bombardtmanlarrnr, bunlar ilk defa son derece kapsamh bir biqrmde bi.ni.in iilke dUzeyine yaydrlar. Kdy bogaltmalar, qehir tasfiyeleri bu hiikirmet d6nemtnde gerqekleqti. OnUmi.zdeki d6nemde bunu daha da yaygrnlaEtrracaklar. Buna kuqku yoktur. BagansrzlQa uQrayrncaya kadar, bu hiikijmetin kaderi bu politikanrn yUrijmesine baQhdrr. Bu politika yurUrse, Tiirk burjwazisi ve mevcut kapita[zm gerqeQi kendilerini yaqatabilrr. Bagarrsrzhga uQrarlarsa, bu kapitalizm kaldrramaz.Zalen aQrr bir ekonomik bunahm yaqanryor. Burjwazi de oyle soylu bir srnrf deQildir Tijrkiye'de, yeni arayrglara girer. Bu yeni arayrglar, son bir umut da olsa, baqta Kiirt sorunu olmak lizere, kimi konularda bazr reform denemeleri olabilir. Daha katliamcr cuntalar da olabilir. Ama bu hiiktrmet ile PKK'nin 6nderlik ettigi direnigi krrmak istedikleri aqrktrr. $imdilik belli bir toplumsal tzlaqma da saQlanmrqtrr. Eskisi kadar gijqlU olmasa da igi orduya havale etmiqlerdir, Zaten son Bingdl eylemiyle ordunun bi.jti.in cephelerde bir saldrrrya geqtiQinrveya kendilerine g6re 6zellikle hava kuwetlerini de kullanarak prestijlerini kurtarmak istediklerini, 'larrz ve gUqluyia" imajrnr siidtirmeye qalrqtrklarrnr biIiyorr.rz. Demirel'i, In6nir'str, Tijrkeq'i ve muhalefetiyle Kiirdistan politikasr onlar igin yaqamrn yeni baglangrcr veya sonudur. Bi.itUn belirtiler onun sonu olacagrnr g6steriyor. Biz tam burada bu yeni hamle donemine giriE yapmak istiyonz, Savagta dtiqmanr tanrmak qok onemlidir, Politikalart ve bii,tlin yOnleriyle di.iqmanr tanrmak qok dnemlidir. Birincisi budur. lkincisi, kendimizi tanr' mak en Onemlisidir. Dostlartmrzla partimiz, ordumu ve halk cephemizle bi.rtiin bunlarr iqledik. Hatta son bahar stlrecinde konferanslar gergekleEti. Bi.iti.in eyaletlerimizde kapsamh gdrevler belirlendi ve planlar geliqtirildi. Bunlar gergekqive oldukga sonuca gidebilecek yaklaErmlardrr. Buna uygun giiq di2enlemesi de yaprhyor. Bu yaza girerken, he' men hemen birtUn eyaletlerimizde sava$r geliqtirebilecek gUciln konumlandrrrldrgrnr biliyorsuntz. Bi.i' ttin stratejik da$hk alanlar gerillaya kavuqturulmuEtur. Gerillanrn en zv

bir yrl savaqabilecek lojistigi saglanmrqtrr. En dnemlisi de gerillanrn Uslenmesi gi.ivenceye ahnmrgtrr. Halkla irtibatlarr kesintisiz si.rrdi.irecek gUce kavuqmuqtur. Yurt drqr irtibatlarr ve kendi aralarrndaki baQlantrlarr hiqbir ddnemle kryaslanamayacak kadar geliqtirilmigtir. GiJq bUyirtme ve kendr iqinde yogun egitimle niteliQi de saQlamlagtrrm4 ilk defa bu diizeyde gerqekleqmiqtir. En azrndan onbin kiEilik silahh gerilla gi.jciryle savaSr her cepheden derinliQine ve genigliQine siirdiirme olanaQr ortaya qrkmrgtrr. Dikkat edilirse, ulusal kurtuluq savaqr iqin bdylesi bir derli toplu hazrrhk; halk cephesi, ordusu ve

yor. Savaqa minhiq girilir. Gerillanrn vuruq tazr mUthiqtir, temposu diiqmanrn asla ulaEamayacaQr bir tempodur. Anlayrgta ve her yerde adrm atrgta di.qmanr geride brrakrr. $iarrmrz qllydu: Nerede, nasrl ve hangi gUqle vuracagrnrz dUqmanrn bilgisi drqrn-

dadrr. Diiqman bilse de ulaEamaz durumdadrr. Bunu saQlayacaksrnz. Bunlar ilk gartlardrr. Bundan sonra hedefleri saQlam belirleyeceksiniz. Hedefler i2erinde yogunlaqaca( on-

' dan sonra hedefi vuracak

gi.ic0 ayar-

layacaksrnrz. Hedefe gdre giigl| hedefi ele gegirecek sayryrve tarzr belirleyeceksiniz. $6yle mi vuracakstnrz, bdyle mi;arkadan mr,6nden mi;

meyiz; halkr ayaQa kaldrrmak iqin halkrn iqine gireriz. Bir kdy girigi bela haline getirilmig. "Gideriz, giinlerce oraya dayanrrrz" tavrr doQru deQildir. Koylere oyle girilmez. Koylere biryUk eylem ve halkr devrime kaldrrmak iqin girilir.fu girilir, oz girilir. Ama ahqkanlrklar neyi gosterdi? Kdye dayah yagam sonucunda gruplar imha oldu, NeymiE, rahat yagamakmrq! Bu kesinlikle suqtur. Boyleyseniz saflara katrlmayrn. Gerilla

b6yle girmez,

bu milis dizenidir,

EQer milislik yapmak istiyorsanrz, 6yle yagayrn. Bunu da qok gizli yapacaksrnz. Gizli olduQu kadar da tedbirli davranacak, gerektiginde

Biitiin stratejik dafllk alanlar gerillaya kavugturulmugtur. Gerillann en az bir yil evaflbilecek

ilslenmesi gdvenceye alnmrytrr. Halkla irtibatlan kesintisiz siirdiirecek gice kavugmugtur. Yurt dry irtibatlan ve kendi a ra I a nnda ki bajla nfi la rt higbir drinemle kryaslanmayacak kadar geligtirilmigtir.

koymug durumdadrr. Tarihimizde hiqbir zaman boyle bir atrlrm donemine ulaEamamrgtrk. Ardrnda bu kadar deneyrmle ve fiili maddi giiqlerle savag tecrijbesine ulaqan bir halk, savaqr isteyen bir halk ve zaptedilmez bir cografya kazanmak iqin biryilk umut vaat ediyor. Bugtine baktrQrmrzda. umut her zamankinden daha fazla gerqekleqebilir. Ulusal kurtuluE g6revleri, halkrn kurtuluqu artrk kesinlikle 6yle bir hayal de deQildir. Taktiklere hilkmedilerek ve parQa parqa alanlar kopartrlarak, buna ulagrlabilir. Ama her zaman soylendi$i gibi, meyva ne kadar olgunlaErrsa olgunlaqsrn, el rzatrp diigiirmedikge elde edemezsiniz. Bu, devrimde de bdyledir. KoEullar ne kadar uygun olursa olsun, vurup

kopararak almanrz gerekir.

VuruE

tarzr her zamankinden daha dnemlidir. Bu biraz da sanat ister. Ne qok anlamsrz vurursun, ne de qok sert veya yumugak vurursun. Vuruq tarzryla birl ikte planlamamzr tamamlayrp donemin rzerine yUrtiriJz. BLrtUn planlarrmrz da bu gansrnr kullanabilecektrr. Tekrar buyilk bir umut ve heyecanla diyorr.rz ki, bu kez bir anlamda makus talih yenilecek, kesintisiz zafer bu sefer koparrlrp ahnacaktrr. insanlar savaga qok ciddi amaqlar iqin girdikleri gibi, savagr son derece pekiqmig adrmlarla karqrlarlar. Bu konuda geqmig yaqamrnrzrn gayri cid-

diligi ortadadrr; nitekim

di.igmanrn

etkisi altrnda pasifize edilmigsiniz. Bunu a$acaksrnz. Amaqlanmzrn gdr-

kemliliQini iliklerinize kadar dr.ryacaksrnrz. Bu, ciddiyeti ve sorumluluQu ortaya qrkarrr. Oncelikle anlayrg ve ttrtumda zaferi mi.lmk0n krlacak tarza ulaqacagrz. Bunun temposu ve tarzr olrnadan, kazanrlmasr da olrnaz. Bu en qok yilklendi$imiz husus olu-

ulaqrm hattrnr kesebilir, herhangi bir pusuyla yi2lerce di.igmanr safdrqr brrakabilir. Bir koye giriqle herhangi bir haini yerle bir edebilir. Bir takrmla yaprlamayacak iE yoktur. Ama gelin gdrtin ki, bizim takrmlarrmrzrn hepsi adeta boq, avare prati$in takrmlarrdrr. Yapr savaq istiyor, ama bu istem komutanrnrn umrunda deQildir, Hele bizim gibi koEullarr son derece aQtr olan bir hareketin bu llikse ftrsat vermeyeceQi, bunun kendisi iqin intihar anlamrna geleceQi kesindir. Bunlarr bileceksiniz. Oyle gUnlUk olarak izerinde denetim ve emir-komr.rta yok diye, takrmlarla keyfi yaSam slrrdi.iremezsiniz. Si.lrdi.lr0rseniz, kend inizin bile qagakalacaQrnrz pratikler ortaya qrkar. Bu pratikler nedir? Gtiney Savaqr'nda ne hallere di.igti.ik? AQrr Qatrsma anrnda srk srk ne hallere di.lgiryorrz? Buna di.l-

Eersiniz. Evet, bir takrmr eQitmek ve savaQtrrrnak qok ideal bir iqti6 hemen hemen herkesin, az qok tecri.rbe kazanmtq komutan adaylarrmrzrn geliqtirebileceQi bir birlik qahq-

lojistidi xfilanmqtrr. En onemlisi de gerillantn

en onemlisi de qok tecrirbeh bir partr onclilugiiyle kendini ilk defa ortaya

bir

masrdrr.

$imdi6te-

sine varmayalrm.

yumuqak mr, sert mi; 6ld0rilcii mi.l, yoksa caydrrrcr mr? Tarzrr'zt milkemmel seqeceksiniz. Bu komuta tazrdrr, taktik dnderlik tarzrdrr, diyoru. Karqrmrzdaki di.iEmanrn 6zel savagr babadan kalma tarzla ve aqiret usuli.iyle aqrlamaz. Bunu zaten gdrdi.rnUz. Partinin geliqtirmek istediQi onciili.lk esaslan doQrudur. Hala di.qmanr iirki.rten ve i.rzerimize gelmemesine yol aQan Sey de budur. Partimizin TC gerqeQine dayattrQr ulusal kurtulug savaQrmr anlayrqta ve uygulamada iirki.itircU ve sonuq ahcrdrr. Zaman zaman uygulanryor ve sonuQ ahnryor. Dijqman onun iqin $aqrnyor. Biz di.iqmanrn bu qagkrnhgrnr kaqrEa ve birqok alanr terkediqe d6ntqtUrebiliriz. Bu neye baghdrr? DediQim gibi, bu, anlayrE ve tutumdaki keskinliQe baghdrr, Bunu hamle yrhnrn temeline oturttuktan sonr4 gerisi ashnda basit taktiksel sorunlardrr. Arazinin nasrl kullanrlacagrnr belirtmeye gerek yoktur. Yani bunu ciQretecek degiliz. Ama gaflet yine diiqmanr kUqUmsemekte, sanki devlet yokmuq gibi davranmakta yatryor. Srk srk iqine girilen gaflet durumlarrnrn ardrndan, kuEatrlma ve imha olma durumu gUndeme geliyor. Biz her zaman sdyled ik: D[iqmanr kilometrelerce oteden gdzetleyecek, geldiginde onu imha edeceQiniz araziyi seqecek, uygun sayryla bdyle iisleneceksiniz, ElveriEliyse bir ay, de$ilse onbeq gUn, hatta iki gUn iisleneceksiniz. Bu sizin durumu degerlendirmenize ba$hdrr. DeQilse, sUrekli hareket halinde olacaksrnrz, gizleneceksiniz, yani artrk bir araziyi degerlendirmesini bileceksiniz, Bu zor degildir. Kafanzr biraz galrqtrrrrsanrz, rahathkla bagarabilirsiniz, Ardrndan halkla iliqkiler sorunu gelir. $imdi halkrn igine girer ve rahat ederiz denilebilir. Hayrr, biz rahat etmek iqin halkrn iqine gire-

diiqmana her ti.lrlU darbeyi indirecek biqimde yapacakstntz. Milis demek, kurbanhk koyun demek deQildir. Bu aqrkqa olmaz. Bu da qok yaygrnca yaqandr. Tabii bunlar bizden qok girq kaybettirdi. Gerilla milisin yerine girdi. Sonuqta qok zarar gbrdtik, qok sayrda insan kaybrmrz oldu, diJqmana silah kaptrrdrk. Halkla iliqkiler cephe esprisiyle geliqtirilir. Milis bellidir, gok az kullanrlabilir, ama aqrk ki gerillada esasttr. Gerillanrn kendi iq diizenlemesi, en bagta savagqr almaktan tutun komuta tazrnrn geliEtirilmesi konusuna kadar qok Eey yazrldr. Komtftan nedir? Bu konuda kitaplar yazrldr. Ki-

me asker denildiQi, askerin

nastl

olduQu ve nasrl egitildigi sorununa kadar her Eey aqrkhQa kavuEturuldu. Ama komrltanhk adr altrnda en bliy0k olumsrlzluklar sergilendi. Askerlik adr altrnda en tembel, en hantal yaprlar ortaya qrkarrldr. Bunlar kabul edilemez, bunlarla savaE geliqtirilemez. Askere ne kadar egitim gerekir? insan bakarsa bunu anlafi onbeq giinli.ik eQitimle birqok kiqiyi gerilla askeriyapar. Bir takrm komutanr bugUnkiJ K0rdistan kogullarrnda Uq ayda kesinlikle katlayabilecek eQitim olanagrna silahlandrrma olanagrna sahiptir, Ama bu komutan ne yapryor? Partinin binbir emekle emrine verdiQi gi.ici.in i.izerinde qok ucuundan bir otorite olma, egitimi bir tarafa itme, kiqiyi kendine nasrl baglayacaQrnrn aQahQrna soyunma

ve bdylece qok degerli bir

gi.ici.r

iqlemez hale getirme peqinde koguyor. Bu bi.ryi.rk bir suqtur. Bizler savagla bdyle oynadrk. GdrdUgiinia gibi birqok dQemiz bu bi:ytik qabalarrmrzr b6yle atrl brraktr. Halbuki bir takrmhk gilq herhangi bir alanda d(4mana kan kusturur. Bir takrmhk gi.ictin iyi galrqtrrrlmasr, herhangi bir kenti allak bullak edebilir. Herhangi

Mevcut gUq di2eyimiz takrm, bdlUk, tabur ve alay biqiminde daha da trrmandrrrhyor. Bunlan nasrl di2enleriz? Bu iqte iddialt olanlar, bu sorulara cevap verirler. Tugay di.izeyine geleceksin, ama kafanr qahgtrrmayacaksrn, kafanda bir manga fikri bile olmayacakl Bdyle tugay komr-rtanhgr olur mu? Ontrnde ilqytjz kiqilik bir giiq olacak, kalan beq-on kigiyi kavramaktan uak bulunacak: Bu olmaz. Evet, 0qyk kiqiye hi.ikmetmek demek, bunlartn psikolojisi ve morallerinden turtun bi.rti.rn savaE yeteneklerine kadar hepsini dlqiip biqmek demektir. Ayrrca onlarla savaEr adrm adrm geliqtirmek demektir. Boyle komutan olunur. Bazrlarr emrrnde ne kadar gUq oldugunu bilmiyorlar. Sorular soruyorum; bolgenizde ve yetkinizde ne kadar giig var, diye soruyorum. Qoktur, deniliyor. Tabii genel rakamr bilmedikten sonr4 belli bagh ozelliklerini ne kadar bilebilir? Daha da 6tesi, giictin savaq gUcU olduQunu nereden bilecektir? Qi.inkti goQuna bakryorum, li.iaumstz iqlerle ugraqryorlar. Bu intihardrr ve kimse bu giJcii yaEatamaz. $unu sdyledik: "Kendimi fazla yormam, fazla dUEUnmem, fazla qaba harcamam, ama komr.rtan olarak da kahrrm" demek olmaz. Biz bunun olmayacaQrnr gdsterdik. Biz bi.rtiJn qabamrzla ilk adrmlarr atttrmaya qahqryorw. Size bir adrm daha attrrmamrzla ancak adrna layrk komutanlar veya savaqqrlar olabilirsiniz. Ama bakryorum, qoQunw taktik' le benden bile geri iliqkiler iqindesi' niz. Benim gdrevim taktik gdrev degildir. Ama taktiQe sizden ytD kat daha fazla anlam veriyorum. Bir daQda nasrl kahnrr? Halkla iliqkiler, egitim ve 6rgi.rtlenme nasrl olur? Sizin bir yrlda yapabileceginizi ben birkaq gUnde yapryorum. Bu neden b6yledir? Bu kendiniziyorrnarnanz ve kendinizi bu iqe katmamanrzdan dtirrli bdyledir. Qok geri bir sariyedesiniz. AsLnda potansiyeliniz var, ama iqle-


(s"yr"ze

x"

bek- m6i

demektir Bu da diirD'a qaph- girig laznt plillaMEda onaya koyda ciddi sonuslara yol aQ{. 'QekiQ mugsunu. Bu yayrlmadri derinleq-

@nkinden daha fala b2iimsendilini umuyorum. Bireysel ve key-

necegiz.Bukonudakonleransbel- kiye'deki htikumeli sallanlrda brra- gibi sdagrrek, bu aylar snrldr faliydler- kryor Aslnda bu hukiimetin hamle- gndan daha f&la alan denelimlerileadrmadrmdi.iqlirmeyeQalEyor@. mizkaGrsrndaayaktakalm$rgok neyolaQabilinHerQeyisava$belirinanyoru ki, eoer plillamanrn ru- zordurYerinenegelir?Trkanmqlar- leyecektii

Bu Qalema tarzrm dayam@k bir sistemin olmdâ&#x201A;Źrnr g6rir'yo6un@.

HedeflersislemimizvardrrNedirhedeflefDil$manhedefleribel-

mi$iz.Askeri,sical,sosyal,ekono-

riz.

suQlar oluyor Bunu kaldrnn dedik. eksrnz. Tabii bunu da parliden Dolaycryla bu hmlenin baganl

-

ol- lemeyeceksiniz.

formyapelmdedik.Bugeeerliligini

koruyor

geleri elinizdedin Giinlok

koncudur Ama 6ncelikle kendi

ola-

Gaan

iQin

de bu geqerlidir caktrDwrimTiirkiyelidezorlaya- nedeniyle du$mnrn relormlan

Bu temel daglk blgelerimiz ve

gu-

bunlann sonunu gdirecektir

Tabii bire

vermek istedik,

da

Dilqmnra$makiQinkapsamhve gerekli

yooun tempolu bir Qahgma

kapsamleveriyorum.

am diigmn gim savasQrlk,

gerQeoimize bagh

riz?Tatiibudataktikdndedigingtln- biiyokhatalayaplmasvesva$ kiye'dedwrimcigi&lerh&rrdeoil disinegiiveniyoktur halabirmililangibi.gerektroindesr liik danlarcha girer Birtaktik 6n- gerQeoine la@menytikleniliGe, ar- dir Ama ortaya Qrkmak zorundadrr Biru da bu hamle 6nci giri- radan bir sker gibi yasamaya Qahgimlerihiz sonucunda acatu bazr gryorum. Bu ayrp degrldir Bunun det bir lakm komutanr balan etra- trk yarrkudanlmrg btilgelerdii Dih- lar Ba$annrn ys6r budur

bilir Bu onun g0nluk isidii gSrei- o, sonwu kendi lehine Qsirir bunlea baska segenek brakma. bir noktaya getirildi. O zaman bir diyoq halk bunu rstyon 6rgil bunu dir Bunu da padiden beklememeli- Serhad geli$melere daha f&la Komgu iilkelei ijzellikle hala anti- drrim iqin geriye kalan qey, dncU gerekli kr[yor Kendrmr d6ni]qtiire-

ddrl

sti

'en iyi n6rl vururum" laektr Madin ve GAP

vururum,bugi&legukad&kopanp

lulugunueliregeQiripistedigim

gibi

Eyaleli

de

ya$aamabirdurumageiirilecektir

nryorE. Nedir bunlar? Aslmda

he-

s6yleyenlet bizimle daha

saiyeli

rlindebizeyaklaqa@yacaklannr tansa ulaq@ gereoine bile

diigen

girrddin O da bizimyapmak geliqme a$am6r yoktur Bahsel

danguniimi.izekadarbusea$rmrn @grmbirayaptrm.Yirmyrldrbu

inaE- tik birQok

Qalema yaplrk

ve bunu zin de odaya

Qrkan

bu gel$meleri

bir biQimde kendi mrntrksrnda uy- lolBiye, halk ceph$ine, Torkiye ge,tiriyot bir e 6nce kudul@k iQin yaqaroyakla$@sanr4 kaaa@- yiebilirsiniz. YaQam gerQeoine de gulmakkomdiadliseiYanihalka dwriminevebdlged@riminebiiyuk bdyledereryorDsriminm6nem- srnz. Onderlik gerQegini bu kadar sava$la birlikte yiiklenirsenrz, dnlkadar egitip drglltlâ&#x201A;Źrsen, ne kadar bir kale olma gdrdini surdi.irmek li bir koQulu budurve bu kosul bizde iglememizin nedeni, bunun temel miiEdeki ddnem sizindir sava$Cr alp egitecegini ve ne kadar demektir lelasryla olgunlaqmrgnr Dedigim kailma ko$ulu olmBrndmdrr Bu temelde tarihsel hamleye yuk.

vardrr inen g@ gundiiz yolunu mak ijzerq 'Qekig Giigle ve iqbir- mrgtrr Bdyle@yan-kudanlm$ alan- ve Qok dnemli olan bir sqramayaptragtrnpbulurNeredeeEakvardri likQilerdekullanrbrakkontrolaltn-lardag0ndemdeyken,dryrimindaronrzayolaQryorum.Neden?Qiin-

GUN SAASMAVE BASARMA GUNUDUR Baqtarafi 6. sayfada

Sinan Cemgil'lerle baqlayan gerillayr, gimdi daha gtiglU bir bigimde Nurhaklar'da Engizekler'de, BinboQalar'd4 Toroslar'da qrg gibi yayacaQrz. Boyle bir devrimci savaqlazaferi burada da trmandrracaQrz. Bundan da kugku olmasrn. Giineybatr halkrmrz emin olmahdrr ki, kendileri iqin de bagrmsrzhk ve 6zgtirlUk drgrnda kurtulug yoktur. Qok inandrklan bu yola daha gtivenle girebilirler ve bUtiin Kirrdistan'la birleqerek, yine Qukurova ve Ti.lrkiye'yle birleqerek zaferi adrm adrm yakrnlaqtrrabilirler. Bu y6re halkrmrzrn da yliksek baqarrlarrn sahibi olrnasr dilegimizdir. Bunun yanrnda Urfa ve Mardin bdlgemiz var. S6zde GAP'r dayattrlar buraya. Frrat i.2erinde d6rt baraj kurdular ve hepsini de metropole tagrrdrlar. Bir de Urfa topraklarrnr sulayacaklar! Buna sdziimona ikinci kurtuluq savaqr diyorlar. Yani buranrn iiri.rnlerini Ortadogu'ya ve dijnyaya satacaklar ve b6ylece ikinci kez TC'nin makus talihini yenecekler! Birincisini Yunanhlara karqr yaptrlar, ikincisini ise Ki.irtlere karqr yapacaklar! Urfa neresi? Urfa kimin? lgte bu kadar gafilce yaklagryorlar. GAP'la

gtiya Tiirkiye'ye birkaq Tiirlsiye katacaklar! Demirel cogrlyor, kendi adrna okullar aqryor; trpkr Kenan Evren

cegiz. Boylece "emekqiler nerede varsa devrim orada vardrr" Eiarrna geqerlilik kazandrracagrz. Urfa ve

gibi. 1982'de o da gitti ve dedi

Mardin ovalarr devrimin ovalarr olave Mardin'de biriken emek devrimin emeQi olacaktrr. Demokrasi ve sosyalizm kavgasrnda emeQin deQeri en qok burada verilecektir. lqte GAP'la bunun temeli atrhyor. Bi.lti.ln Ktirdistan'la birleEen Urfa ve Mardin, bununla kendisine gok Eey katacak, baglangrgta olduQu gibi Ki.lrdistan ulusal savaErmrnrn tam zafere doQru gidiqinde de cjnemli bir rol oynayacak, baqarrh olmak iqin her qeyini ortaya koyacak, mr.filuluQu burada gdrecek, dUEmanrn bu sinsi ve hileli planrna karqr "Urfa ve Mardin Devrim Projesi"yle cevap verecek, b6ylece gergek kurtulug yolunu, bu yolda ytir[Ugti ve bu yiiri.jyi.iqte zaf eri yakalayacaktr r. Botan ve Garzan zaten direniyor. Bu en ulaqrlmaz ve fethedilmez yerleri, gerilla on yrldrr yaqam alanrna qevirmeye qahqryor. Botan yiizde doksan kurtuluqa dogru gidiyor. Garzan ise tarihine yaragtr bir iktidar odaQr haline gelebilir. lyi biliyoruz ki, Bitlis'in tarihimizde gok dnemli bir yeri vardrr ve bu

kr,

'Atati.irk Barajr'nr n temelini atryorum, Apocular ne verebilir?" $imdi Demirel de diyor ki, "Birecik Barajr'nrn temelini atryorum, ben buranrn hUkiimdarryrm." Evet, bunlar yabanidir.

$imdi Kenan Evren nerede? 6zd nerede? Yarrn Demirel nerede olacak? Urfa'yr bunlar iqin cehenneme qevireceQiz, Burayr sdmi.irmeleri ve ikinci bir talih deneme alanr haline getirmeleri qurada kalsrn, burayl onlarrn bagrna ytkmak iqin ne lazrmsa onu yapacagrz. Bu temelde Urfa ve Mardin'i onlann baqrna yrkmanrn bUt[in. hesaplarr vardrr, lyi biliyoru ki, burada Eanh Eehitler verdik. Burasr, partimizin ilk defa Hilvan-Siverek direniqiyle silahh mUcadeleye yol agtrQr ve ilk defa serihildanlarrn geliqtigi yerdir. Bu eski direniq gelenegine de dayanarak Eimdi daha giiqlU girig yapacagz ve Hilvan-Siverek direniqini geride brrakacak ve dii,qmanrn ham hayallerini de boqa qrkartacak grQ gibi bir devrimci geligme yaratacagrz, Burayr emekqilerin kurtuluqu iqin kendi 6z savagrmlarr alanr haline getire-

caktrr. Urfa

bir kez daha kendini hatrrlatryor,

kendini canlandrrryor. O, beEyiz yrl si.rren bir emirliktir. Elbette bu iktidarlar boEuna deQildir. Buranrn coQrafyasr ve insanr buna frrsat veriyor. $imdi bu rol, bir kez daha layrkryla oynanacaktrr. Botan zaten siirekli baQrmsrz yaqadr. Halen en yurtsever insanlarrmrzrn yaqadrQr, gerillamrzrn ve halk ordumuun denetim altrna aldrQr bu yerler, ne pahasrna olursa olsun temel kurtuluq alanr olacaktrr. Yine Cizre'nin oynadrgr serihildan roli.l, topyekUn bir Botan serihildan rolti olarak, belki de zalere her alandan daha erken ulagmada temel bir iglev yerine getirecektir. Buna Van ve Hakkari de dahildir; Van'rn Baqkale ve Ozalp'r, Hakkari'nin Yijksekova'sr da dahildir. Ve Botan'rn bu tarihi rolii oynamasrnr hiqbir gUq engelleyemeyecektir. Cizre bunun baqkentidir; dalga dalga bu roli.inir bi.ltiin Botan'a yayarak, zaferi ilk elde eden qerefine ulagacak ve halkrmrzrn qerefli cinci.i gUcU olacaktrr. Bu temelde selamhyoruz ve bagarr diliyonz. Siz bllti.in Kiirdistan halkrmrzl Gdrtiyorsuntz ki, gerqekten yUzyrllardrr hayal ettigimiz ama bir tiirlU baqaramadrQrmrz kurtuluq yolun4 gimdi derli toplu olarak ve biltUn Ktlrdistan'r katarak giriyorr.rz. DoQu Kiirdistan'da halkrmrzla birlegtik. Gi.lney KUrdistan'da SUleymaniye, Er-

31M.yE1993

bil, Duhok ve Zaxo'dan ttrtahm, Kamrqlr, Afrin, Avanoslar, BrnboQalar, Munzurlar, Agrr doruklarr, ZaQroslar'a kadar hepsi gerillanrn el ele kenetlenmesiyle ve bi.itiin halkrmrzrn bir araya gelmesiyle tarihi bir direnme tutumu iqine girmiqtir. Bu temelde diyoruz ki, bu sefer bu kadar birleEen, gerilla 6nderliQinde savaEan, PKK onderliQinde her tirrlU kurtuluE yol ve y6ntemini ele geqirmig bulunan halkrmz, kazanmaktan bagka garesi olnadr$ gibi, kazannnnrn drgrnda bir seqenege ve sonuca da asla frrsat vermeyecektir. Ve qok gecikmiq

olan

kurtsal baQrmsrzhk

ve

OzgiirlUk

hakkrnr kullanacaktrr. BaEarr drgrnda

hiqbir yagama Eans tanrmayacaktrr. Biz, bu temelde sizlere layrk olmaya qalrqtrk. Parti OnderliQi halk dnderliQidir. Halk iqin akla hayale gelmeyecek qalrgmalarr yaptrk ve her tilrlii tahammiili.i gdsterdik. OrtadoQu'nun kUqiicUk bir sahasrnda ond6rt yrldrr bir hiqten nelerin var edilebileceQini ortaya Qrkardrk; ol-

mayan adrnrzdan gimdi

baQrmsrz

KUrdistan halkrna ulaqtrk. $imdi de bunu zafere gdti.rrmek istiyoru. Bunun rqin, bu yeni hamle ddnemimizde hepinize bagarr ve zafer dolu bir sava$rm diliyor, tekrar selam ve saygrlarrmzr sunuyortz.

31 Mayrs 1993


HsziranlggB

L Savag ttrrnantyor Baqtarafi 4. sayfada cek kadar hazrrhklar s6z konusudur. 20-30 kiEinin hayatrna malolan qatrqmalar vardrr. Onitml2deki gtinlerde belki bilanqo gUnde birkaq yi.lz kiEiyi de bulabilir. Zor bir si.ireqtir. Fakat ezilmeden, yenilmeden, kazanma y6ni.i aQrr basan ve yeni bir siyasi qdzUme de imkan haVe zaten gUnde

zrlayan bir tempoda gotiirebilecegimizi ve bu konuda kendimize gi.ivendiQimizi rahathkla belirtebilirim. Kesinlikle hiq kimse ham hayale kaprlmasrn. Mevcut gUciin dagdan indirrlmesi, hele imhasr 2000 yrllarrnda -biz bti'yUmezsek, geligmezsek de- bile milmki.rn degildir. Mevcut hazrrhklarrmrz daQdakilerini 2000 yrhna kadar rahatlrkla gotUrebilir. Kaldr ki, her gtjn qrQ gibi geliqmeler var, tecriibe var, artan iq-drq olanaklar var. Bu savaSr 2000 yrhna kadar gotUrecegimiz gibi, daha da trrmandrrabiliriz de. Bu savaq Tilrkiye'ye ne getirir, ne gdti.iriJr? Dedigim gibi onun muhasebesini kamtrcyu yapsrn, Tiirk devlet yetkilileri yapsrn. Biz, gerqekten Anadolu askerini vurmak istemiyoru, onu kendimize

yakrn buluyoru. Ama onu savaEa sUren kimdir? O savagr geliqtiren siyasiler ve buna yol aqan siyaset kimin sryasetidir? Kim bundan qrkar umtryor? Kimin koltuQu, kimin men-

faati s6z konusudur? Tiirkiye halkr bunu gdrmelidir. Tiirkiye kamuoyu; demokratrm, sosyalistim, insan haklarrndan yanayrm diyen kamuoyu bunu gorebilmeli ve buna biraz dur

diyebilmelidir. Bu mevcut

q6ziJm-

sizlUQi.j kim rsrarla dayatryor? Bir halk var ve bu halkrn kimliQi kabul edildi. Oyleyse acil olarak bu halka ne vermeliyiz? Bu savaEr durdurmak iqin acilen ne yapmahyrz? Ben, siz basrn mensuplannrn bazr insan haklarrna, uluslann ve halklarrn kimlik haklarrna saygrlr olduQuna inanryorum. Siz de burada kendi onerilerinizi getirip, benden onay bulabilirsiniz. Ama kendi htlkilmetinizden onay bulamazsrnrz. Bu da kimin hakh olup olmadrgrnr qok aqrkca ortaya koyuyor. Bir halkrn adr bile resmen tanrnmamrEsa dili ve kUlti.rrii izerindeki baskr bile sijrerken -ki sanmryorum dUnyada KUrt halkrndan baEka bu durumu yaSayan bir halk olsun- ve hatta tabiri caizse hayvanlar ozgiir ses qrkarabilir, bizim halk ondan da

mahrumdur, bu kadar agaQrhk bir durumu biz nasrl kabul ederiz, nasrl teslimiyeti kabul ederiz? Sanryorum siz de kabul etmezsiniz. Dolayrsryla qdzi.imden kaqan taraf biz deQiliz. Oyle bilingsiz, gocuk gibi kandrrrlacak ve imhayla bitirilecek bir hare-

ket de degiliz. Q6ziimslizlUk karqr tarafrn iqidir, o derinleqtiriyor ve o savaqr onbinlerin hayatrna mal olacak bir sijrece sokmuqtur. Sizlere bu kadar karamsar bir tab-

kiye'yi bdlelim veya bir

ayrrhkqrhga

yolaqahm derdinde de deQiliz. Uzun sUre Tiirkiye ile birlikte yol alabileceQimize, daha 6z90r ve daha yaqanrlabilir bir ortakhk iqinde olabilecegimize inanryorum. Ama bunun adr onurlu, hak egitliQine dikkat eden ve ozgrir iradeyle kurulmasrna qahgrlan bir biqimde geliqmesi gerekiyor. Buna yol ve yontemin aqrk tutulmasr gerekiyor. Kargrtaraf buna ne kadar toleransh olursa, askeri imha yerine siyasi qdzi.ime ne kadar aqrk olursa" benden de o kadar agrkhk, PKK'de de o kadar aqrkhk rahatlrkla geligir. Bunda en ufak bir kuEku duyulmamahdrr. Tiirkiye halkrna, 'PKK'yi bitiririz, krsa bir operasyonluk durumu kaldr' demek qok yanhq ve yanrltrcr Eeylerdir. lsterseniz gidin cepheleri gorUn, gelin sizleri cephelere de gotiirelim ve hatla gelin teknik araqlardan durumu dinletelim, boyle bir durum yoktur. Soz veriyorlar, 'Bu operasyonla kesin k6ki.inii kazryacaQrz' diyorlar. Bunlar kesin doQru deQil. Ve bu, her iki tarafr daha fazla kan, can ve mal kaybrna gotiirUr. Politika yaprlmalr, ama aqrk ve gerqekqi temellerde yaprlmahdrr. Tilrkiye halkrnrn da aqrk ve net bir gekilde nasrl politika yaprlmasr gerektiQini bilmeye hakkr vardrr. Biz, bunu tarafrmrzca vurgulanmasrnr istiyoru..." Basrn toplantrsr, gazetecilerin sorduQu sorulara verilen kapsamlr yanrllarla sonuqlandr. On[]mi2deki siirecin qok hrzh geliqeceQi ve basrn toplantrsrnda da vurgulandrQr gibi kanlr geqecegi, baQrmsrzltk ve oz-

DUYURU Kiirdistan ulusal kurtduq mi.icadelesinin yaygrnhk ve derinlik kazanrnasryla

sal, insani hak ve dzgUrlUQUmi2ii

yolun en azrndan mevcut sUreqte olmadrQr aqrktrr. Savaqrmrmz, TUrk somirrgeciliQini er geq siyasi bir qoziime zorlayacaktrr. Tiirk somUrgeciliQi dogru bir qdzUme yanaqmasa bile, her sahada vereceQimiz savaqla ulu-

elde edecek, bunun iqin ne lazrmsa o yaprlacaktrr. Halkrmzrn ve partimizin guci.i buna muktedirdil savagan deQerli halk giiqlerimiz bu inang ve ruhla doludur, DUgmanrn topyekijn imha saldrrrsrna kargr topyeki.in di-

birlikte, bunun gerQek yardtctlan olan gehitlerimi-

zin saysr da gogalrnaktadrr. Her gehidimizin ya$amt bir roman Ozolligindedir. Ancak qehitlerimizin adrna layrk bir qekilde tantmada yetersiz kahndrfr da bir gergak. Bunun savaqtn ytlrtitilldi.iSii koqullardan kaynakl anan gok y0nlii neden leri vard r. Dolqyrsryla qo$u gehidimize ya gecikmeli olarak, ya qok srnrrh r

bilgiler halinde ya da isim veya fotograf diheyinde gazetemizde

yer verebiliyoruz. Elbette kahraman gehitlerimiz brma layrk de$ildir, her biri ne kadar tanrtrlsa yine de azdrr. Savagrn btiyiimesi sonucu ortaya grkan bu zorluklar, bu konuda daha fazla gaba ve sorumlulu$u gerektiriyor.

Bagtarafi 3. sayfada

Ote yandan partimizin Tiirkiyeli solgiiglerin onemli bir krsmryla Devrimci Demokratik GUqbirligi'ni kurmasr bu siiregte kaydedilen diQer bir geliqmedir. Dolayrsryla dUqmanrn karqr-devrimci mutabakatrna, dev-

' rimci bir mutabakatla verilen

Biltiin okryrcdarrmzt, ywtssrerleri, dostlarr bir de

bu

rnateryalleri gazetemize ulaSttrrnalarrnr bekliyona.

civarrnda Kirrdi.in bir araya geliqi; bu biryi.ik yi.rrrlyilgiind e ul usal bi rl gi, ul usal baQrmsrzlrk ve ozgrirlUQil haykrrmasr, biiyirk bir orgi.itlUlUk iqinde olduQunu g6stermesi, bin yrllrk ozlemine 6li.rmUne baQh olduQunu kanrtlamasr, bu konuda qok ydnlii gerqekleri ortaya qrkarmrq ve dost-di.iqman giiqlere mutlaka dikkate ahnmasr gereken mesajlar vermigtir. Bugi.in yi2binleri en giiglti devletler bile bir araya getiremiyor. Ama PKK baqarryor. i

ve katliamlarr, ortaya qrkan bu yakrcr gerqeklikten dolayrdrr. Bu qrlgrnhk nereye kadar devam edecek? Orgiitlti milyonlar buna seyirci mi kalacak ya da kurbanhk koyun gibi boyunlannr mr uatacaklar? Hayrr, bu milmki.ln deQil. Ulusal kurtuluq mi.icadelemizin ulagtrgr bu aqamad4 bii-

23 Haziran 1993

I

Batman'rn Sason ilqesine baglr Tira kdyii, koruculugu kabul etmemesi izerine diiqman giiqleri tarafrndan boqaltrldr. I Bitlis'in Kevrekul (Deliktaq) ko yi.ine baQh Otlu mezrasrnda ARGK gi.iqleri, dUqman konvoyunu prrsuya diigUrdiiler. Konvoyda bulunan 1 panzer tamamen imha olurken, askeri jip iqerisinde bulunan 4 asker aQrr yaralandr. I Bitlis'in Hizan ilqesine baQlr olan korucu koyii Qrrqak'a ARGK savaqqrlarrnrn dUzenledigi baskrnda, silah brrakmayan 20 korucu esir ahndr. I Silvan'rn Kireka koyiinde ARGK savaqqrlarrnrn yaptrQr kimlik kontrolir sonrasrnda korucu yakrnlarrndan 3 kigi rehin alrndr. I Diyarbakrr'rn Baglar semti Emek caddesinde, Dicle Universitesi Aragtrrma Hastanesi'nde rontgen teknrsyeni olarak qalrgan Hamit Pamuk ve esnaf lkram Han kontr-gerilla saldrrrsrnda oliirken, ogretmen imam Tagqr da agrr yaralandr. I Silvan'da yola pusu kuran ARGK gerillalarr, 1 dUqman panzerini imha ettiler. I Silopi'ye baQh Kerya Req Taburu, ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Tabur binasrnda aQrr hasar meydana gelirken, qok sayrda dijgman askeri oldUri.rldii. I Botan'rn Haruna mrntrkasrnda bulunan Zeve Taburu, ARGK gerillalarrnca basrldr. Di.iqman askerlerinin iqtimada olduQu bir srrada gerqekleqen baskrn sonucu en az 7 asker oldi.i, gok sayrda asker de yaralandr. Frn-

drk Taburu'na di.izenlenen baskrnda 25 asker 6ldi.i, gok sayrda asker de yaralandr.

I Botan alanrnda bulunan Nile Kerya Taburu'na yonelik gerqek-

Yazgma Adresi:

Hesap nr.rnaast:

tteisspa*asse - Kriln

Vogelsangerstr. 286

Serxweb0n Postfach 10

50825

50471

K<iln

giirltiQe tutulunca bunun sonu zaferden baqka hiqbir qey degildir. TC'nin qrlgrnhk di2eyindeki teror

22Hazian 1993

v.i.s.d.P:

13

Nitekim Ekim Devrimi de dahil, hiqbir devrim hareketi PKK'nin ulaqtrQr sayrsr na ulaEamamrqtrr. Bu bi.lyi.rk sayrnrn hrzla katlanarak geliEmesi igten bile deQildir. Di.grnanrn seferberlik halinde topyekiin kargr-dsrrimci savagmryla kdyleri yakrp yrkmasr, halkr toplu iqkenceden geqirmesi, yaygtn katliamlara baEvurmasrnrn bedeli, onu yerle bir edecek bilyUk Kiirdistan devriminin zaferi olacaktrr. Bin yrllarrn k6lelik zincirlerini parqalayan milyonlar oz-

orgiitlii kitle

Qok miktarda miihimmata da gerillalar tarafrndan el konuldu.

Baqtarafi 24. say'fada

legtirilen baskrnda ise 6 asker dli.lrken, qok sayrda asker de yaralandr.

31

mrz kazanacaktrr.

ti.in Kiirdistan halkr bulunduQu her alanda ulusal seferberliQe qaQrrlmrqtrr. Di4manrn Kiirdistan'daki her katliamrna yurtseverler misilleme hakkrnr kullanacaklardrr. Halkrmrzrn qiarr bellidir; "SavaEa d4 barrqa da hazrr olduQunu" dile getirmigtir. Barrqr istemeyen diiqman oldu, savaEr da isteyen yine dUqman oldu. O halde, halkrmzrn misilleme hakkrnr kullanmasrndan daha meEru bir hak olamaz. Siyasi ydntemlerle Ki.rrdistan sorununun qdzitmUne yanaqmayan di.igman, askeri yan one qrkarrlarak ve derinleqtirilmiq topyekUn halk savaEr dayatrlarak doQru qozi.ime gekilecektrr. Ne pahasrna olursa olsun, KUrdistan halkrnrn ulusal baQrmsrzlrk ozgiirlugij iqin baqlattrQrmrz bi.iytlk devrim y0riiyUqUnden vazgeQmeyeceQiz. Bu yUriiryijgij zalerle taqlandrrmayr, tek varhk gerekqemiz olarak esas olarak alacagrz...

Gerilla yeni siirece btiyUk eylernlilikle ytikleniyor

,AWe Enghek Kc,ln

gi.rqlii

bir cevap niteliQini taqrmaktadrr. 29 Mayrs 1 993 tarihinde Almanya'nrn baqkenti Bonn'da 120.000

Yine Haruna mrntrkasrndaki

ydn0yle gehitlerimize sahip gkmaya ea$rrryoru. $ehitlerimizi tanryanlann; bu konuda sorumluh*, ibtlenipyazr, fotograf, ant vb.

reniE iqin daha fazla orgi.itlenme, daha fazla egitim ve bilinqlenme, daha qok hazrrhk, daha qok ulusal birlik ruhuyla hareket etme her zamankinden daha fazla gerekli ve zorunludur. Bu ruhla direnen halkr-

Savagta da barrgta da zafer Ki.irdistan'lndrr

lo qizmek istemezdim. Ama gerqek b6yledir. Elimden geldiQince tekrar mUcadeleyi barrqqrl, demokratik, siyasi platforma dokmeye qaba harcayacagrm. Gergekten onurlu bir biqimde halklarrn egitliQini, 6zgUr birliktenligini ifade edecek bir biqimde bunu yapmaya qalrgacaQrm. Kimse aQrr baskr koqullarrnda, yrne agrr haksrzhklar temelinde zoraki bir birliktelik beklemesin. Biz, hrzla Ti.ir-

s"vr"r?)

giirltjk iqin savaqmaktan bagka bir

Konto

l*.: 3197

BLZ:370

5O2

99

2

I

AQrr DaQr'nda dLigman giiqlerin-

ce baqlatrlan operasyonda 2 helikopter savaE drqr brraktldr. I'i ilstteQmen 8 asker oldil, l3 asker yaralandr.

24 Haziran 1993

I

Alnnnya'nrn Miinih, Frankfu( Kdln, Stuttgart, Bonn, Mi.inster, Bremen, Hannovel Berlin, Di.lsseldorf, Hamburg, NUrnberg, Duisburg, Essen,

Wuppertal, Gelsenkirchen, Dortmund, Karlsruhe, Kassel, Ulm, Mairz; Fransa'nrn Marsilya, Lyon; isviqre'nin Bern, Ztirih; lngiltere'nin Londra; Danimarka'nrn Kopenhag ve isveq'in Stockholm qehirlerinde Kiirdistan'da yaprlan imha operasyonlarrnr protesto etmek amacryla TC'nin deQiqik kurum ve kuruluqlarrna ydnelik yurtseverler tarafrndan eylemler gerqeklegtirildi. Bern kentinde TC konsolosluk g6revlilerince aqrlan ateE sonucu $emsettin Kurt (Urfah) isimli yurtsever Eehit oldu ve 6 yurtsever yaralandr. Yaralanan yrrtsouederin isirn leri E6yle: ErdoQan Ayan, Yusuf Demir, lbrahim Burwlq Azize Qrnar, Ribtem Qrnar, Mehmet Qokgezzi, Omer Qoban, Turan Vehbi, ibrahim Babatongw, Mehmet DoQan, Mehmet Taq ve yabancr dostlardan Karl Knecht. I Diyarbakrr'da ARGK gerillalarrnrn Bawerdd jandarma karakoluna yonelik dkenledikleri baskrn sonrasrnda grkan gatrEmada gok sayrda di.igman askeri6ldi.l. TC ordu gUqleri daha sonra dlizenledikleri operas-

yonla P6qar (Guldiken), Bawerde (Uqdamlar) koylerini tamamen, Hesige (Hesig) kdyijniJ ise krsmen yaktrlar.

25 Haziran 1993

f

TC ordu birliklerinin bir haftadan beri devam ettirdikleri operasyonlarr protesto etmek amaoyla AQrr ve qevresindeki k6yler yi.iri.iytig d llzenlediler. Diyadin esnafr kepenk kapa-

Awxrdya Awsturya Belgika

90.00

Fransa

16.0O dkr. 14.00 ffr.

Danimarka

5.0O A$ 30.0O s. Mr.

tarak bu protestoya

I

katrldr.

Dersim-Demenan'da

karakol te-

pecilerine yonelik saldrrrda

8

dirE-

man askeri oldtirUldii. I Erzincan'rn iliq ilqesinde CHP ilqe Bagkanrveyanrndaki 2 kiqiARGK gerillalarr tarafrndan rehrn alrndr. I Silopi-Cizre karayolu 1,5 saat sijreyle gerillalar tarafrndan denetlendi. Denetleme esnasrnda yoldan geqmekte olan 2 tank iqindekilerle birlikte imha edildi. Eylem esnasrnda Behmur Taburu'na da taciz ateqi aqrldr.

I Qatak'ta qetelerle girilen mada I qete yaralandr.

qatrg-

I

Uludere'ye baQlr Ec0h koyiinden 5 qete gerillalarca esir alrndr. I Uludere'nin Mergeh k6yi.l korucularrna ait koyunlara ARGK gerillalarr el koydu.

26 Haziran 1993

I Gerillalar DoQubeyazrt-AQrr karayolunu kestiler. Yol kontrol[r srrasrnda I araqyakrldr, I kontraelemanr olirmle cezalandrrrldr. I Dersim-ftmiqgezek'te fuhqu geliEtirerek TC 6zel savaqrna hizmet eden 2 ogretmen ARGK gerillalarr tarafrndan 6lUmle cezalandrrrldr. I Diyarbakrr'rn Koquyolu semtinde Mehmet $irin Ozbek ve Osman Karavik'e ait dilkkanlar kontralar tarafrndan kundaklandr. f Krzrltepe'de devletle iEbirliQi halinde olan Begir Omay gerillalar tarafrndan vuruldu. I Batman'rn Beqiri ilgesinde ARGK gerillalarr, Komando Taburu, istasyon Jandarma Karakolu ve polis lojmanlarrna ydnelik baskrn dtizenlediler. Baskrnda 10 asker, 1 polis 6ldii, 2 asker de yaralandr. I Batman'rn Sason ilqesi krrsal alanrnda dUgman gUqleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada I ozel tim elemanr, qok sayrda asker oldi.i, I ozel tim elemanr da yaralandr. QatrEmada 3 gerilla Eehit dtigtU. I Mutki'de ARGK gerillalan dilqman gUqlerini pusuya di.igiirUp gok sayrda askeri yaraladrlar.

Hdlanda lngiltere ls,reg lsviqre Norveg

4.5O hfl. 2.OO

f

16.0O skr. 4.OO sfr.

16.00 r*r.


S"rr*b0;l

PKK

Cflel Seketeri Abdutlah &ALAN yoldaTn Ktrdistan Halk Kurtulug Ordusu'run komutan ve spvatg,larilE talimat:

Taleri kesi nle$i rmek Uzun bir siireden beri 1992 yrhna iliqkin hazrrhklarrmrzr onemli bir aqamaya getirir ve her bakrmdan tarihsel bir atrlrm ddneminin iqerisine girmeye galrErrken, sizlerle ktsaca da olsa dUgman gerqeQi, gorevler ve gorevlerin baqarrsr izerinde durmak isterim. DUgman her zamanki di.rEmandrr, tutumunda en ufak bir de$igiklik yapmamtqttr. Tarihsel olarak haksz, iggalci, imhact ve tarihten silip siipi.iri.icii bir tarzda birqok halkrn sonunu getirdiQi gibi, bu barbar politikasrnr en son halkrmrz i..izerinde de kendi lehine bir sonuca gotUrmeye qahgryor. O her zamanki ydntemiyle sonuq almak istiyor. Qok krsa bir sirre dncesini hatrrlarsak, bu dLigman 1992 yrhnr bizim iqin bir bitig yrh olarak ilan etti; birtiin uluslararasr emperyalist ve gerici gUqleri arkasrna alarak ve oniine katarak, iqimizde her tirrlU provokasyonu ardrna kadar krEkrrtarak, bu yrlr kutsal ulusal direniq savagtmtztn tasfiye edildiQi yrl haline getirmeyi ve kalan varlrklartmtzt da igbirlikqilerin gUdUmiine sokmayr oniine koyarak, tam sonuq alma gibi bir amaca ve plana do$ru yijriidii. Bunun doruk noktasr Gi.iney Savagr ve onun ardrndan geliqtirilmek istenen iq operasyonlardr. Bundan asla kugku d r:yulamayacaQr gibi, d UEmanrn daha da kapsamh bir yonelim iqinde olduQunu buglin daha iyi anlryoru. Ashnda Demirel-lnonU hiikUmetiyle bu ar ada zay filayan kit le d esteQ i biraz daln giiqlendirilmek ozellikle "iq mutabakat" dedikleri saQr ve solu birleEtirerek, bir ucunda sosyal demokratlarrn ve diQer ucunda laqist MHP'nin bulunduQu lnonrl ile Tiirkeq hiiki.jmete temel dayanak yaprlarak imha hamlesi en ufacrk bir zayrfhga yer verilmeden gotiirUlmek istendi. Buna sozde sol muhalefet gijqlerinin suskunlugunu da eklersek, di.i$manrn Kijrt iqbirlikqilerinrn haince emellerini canh tutarak polrtikasrnr en gi.jqli.i bir biqimde hayata geqirmek istediQini Eimdi her zamankinden daha aqrk olarak gorUyotuz. DUqman bu politikasrnr baqarrya ulagtrrmak iqin tirm araqlannr bdylece gi.indemleqtirip yijriitmeye qahqrrken, biz de bog durmadrk. BilindiQi gibi 1992 gi.ziinden beri gerek Giiney Savagr'ndaki direnigin, gerekse o igbirlikqilerle iqine girilen qetrefeli uzlagma veya ategkesin ardrndan, savaqa qok yanrlgrlr yaklaqan yaprmrzr gdzden geqirmek, eleqtirmek, yargrlamak, igi neredeyse sabotdrliiQe kadar vardtran bazr provokatdrleri aqrQa qrkarmak, bazrlarrnt cezalandrrmak, ozellikle savaEa qok yanrlgrlr yaklagan yapryr kapsamlr eQitime almak ve bahara kadar bunu saglamak istedik. Daha qok dayaprmrzrn hala netleqmemesive kendine gelmemesi nedeniyle, Mart ayr ortalarrndan gi.ini.imEe kadar adrna ateqkes denilen bir siyasal hamle si.lrecini baqlattrk. Qok iyi biliniyor ki, diiEmanrn bundan pek anlayacaQrnr hayal etmedik; tam tersine zayfi bir halka olan G0ney halkasrnr tekrar tutarak ve diiEmanrn bu halkayr kotir bir biqimde kullanmasrnr 6nleyerek, bazr ddnemsel geliqmeleri ortaya qrkarmak istedik. Dijqmanrn en zayfi oldugu noktalardan biri bu iligki tarzrydr ve bu iliEkiden epeyce yararlantyordu, Ozellikle uluslararasr kamuoyunda PKK'nin'teroristligi"ni bu halkayla geliqtiriyordu. Vne Giiney'deki bu halkayr kdtU kullanryordu, Ayrrca birgok gue ve qevre daha vardr; onlarr da neredeyse yanrna qekmek istiyordu. BUtiin bunlarr boEa qrkarmak ve devri-

i

gi

n yeni atrl m donem i ne yli klenel i m !

min kazancr haline getirmek iqin atrlan adrm hayli anlamhydr. Bu adrm oldukqa geniq bir kitle temeline yayrlma olanaQrnr verdiQi gibi, aleyhimize qahEabilecek birqok giicir durdurdu. Terdrizm iddialarrnr onemli oranda boEa qrkardr. En onemlisi de giiqlerrmizin hazrrlrk siirecinin derinleqtirilmesr ve saglamlagtrrrlmasrna yol aqtr. lyi biliyoru ki, bu saglamlaEtrrma gok gerekliydi. Yaprmrz sanrld.rQrndan daha fazla amator, yanrlgrh ve savaE gerqegine karqr birqok eksiklikle dolu bir yaprydr. NetleEme ve saQlamlagmada bu siireq hayli onemli bir iglev gdrdU. Gdriiliryor ki, baharr geride brrakrrken, bir yerde kurqun srkmadan veya sembolik olarak siyasal sonuqlarr biiyUk olan bir atrhm d6nemini yagadrk. Bu ddnemde

lii yaklaqrmlarr, ordulaEmayr sakat ve eksik brrakryor. Tabii iyi olugamayan bir ordunun da iyi savaqmasr mijmkun deQildir. Peq peEe kayrplar verme, koyli.i yaqantrsrndan bir kurtulamama, oldukqa kendiliginden ve koqullarrn arkasrna takrlarak yUrijme, zor gerilla yaEamrna gelememe, en onemlisi de kafayr yormama umulmadrk darbelerin yenil' mesine yol aqryor. Biz biltiin bu konularda onemle r"ryarrlar yaptrk. Denilebilir ki, tarihimizin en kapsamh eleqtiri ve talimatlarrnr bu yetmezliklere karqr geliqtirdik. Hig diizelme olmadr denilemez, ama drzelme beklenenin oldukga altrndadrr. Yapr ashnda savaEa cesaret edryor ve gereken ledakarlrQr gosteriyor. Ama bunun iislubu ve tarzr ile bunun bir sanat olarak icra

tilrlii

na, hayvanlaEmaya kadar gidiq dedik- yitztinden, bu gerqeklegmedi. Bazr ornekler ortaya qrkardr ki, yoldaglarrna kargt hayvanlaqanlar bile ortaya grkabiliyor. O kadar duyarsrzdrr ki, dijgmana alet olabiliyor, bunun farkrnda bile deQildir. Bunlar nereden ileri geliyor? Bunlar kendinr eQitememek ve parti qizgisine g6re sava$a sokamamaktan ileri geliyor. Giineybatr'da yaEanan vahEet neyi gosteriyor? Bir kontra pratr0inrn tespit edilmesi hig zor deQilken, orglrtsizlijk, rsleyiq kurallarrndan yoksunluk ve tetikte olamamak, kiqiyi alet yapryor. Her tiirlir insanlrk

drgr uygulamalarla dijgmanrn hizmetinde koEturuyor, Bu birqok bolgede yaqandr. Yeni savaqqr kendini buna diiEmekten kurtaramaz. Bu noktaya gelindi. Bunlartn hepsi de diiriist ve iyi niyetli komutanlar ve savaqqrlardrr, art niyetlr deQiller, hayatlarryla odi;yor' lar. Bir tirrlii emredilen olqi.rlerle gorevlerin irzerine yir' rliyememe, kaqrnrlmaz olarak bu duruma yol aqryor Zaten Botan pratiQr bu trp ornekler-

le doludur. Bunun kader ol' nndrgr nr sdylememrze ragnâ&#x201A;Źn.

bunu vazgeqilmez brr tutummrq gibiyagayanlar az degildrr. $imdi dilqrnanrn buna dayanarak "pigmanhk yasasr"nr ge' liEtirmek istedi$i ve yrne buna dayanarak teslimiyet qaQrrlarr yaptrQr biliniyor. Evet, yagayanlara yarar saQlamasr SUrada kalsrn. sonuQta bu. ya rti-

rafqrlar gibr en kotiisijnden oliimiine bir yaqamrn iqrne girmeye, ya da rmha edrlmeye yol agtr. Yani tekrarlamayalrm, savaS gerQeQi, yasalarr ve acrmasrz pratiQiyle yaklaqrm rster. Geqirdiginiz rzun yargrlama sljreci bunu

zorlamadan

biraz daha ogretti. Ama gonirl isterdi kr, yargrlamalar yaqanmadan ve bu kadar kendrni savaQ gerqeQine doQru yak-

laqrlsrn. Hayatrnrzr ortaya koymuqsunu,

Hayailnrz! ortaya koymugsunuz, bundan kugkumuz yoktur.

Bizden daha fazla her tUrhi zorluda katlanryorsunuz. Ama srra igin oztine ve esaslarrna geldi mi, en basit kura! hatalanna drigi.iyorsunuz. Ordulagmanrn ABC'sine yabanohk, savag gergelinin temel kurallanna ters drigmek: Bu olmaz. yaprlan qalrgmalarla gimdi Kirrdistan'da ilk defa derlitoplu bir gerilla sava$rmrnr birqok

cephede guqlir bir biqimde

yi.rri..rtebilecek bir aqamaya geldik. YaptrQrmrz hazrrhklar qu

gerqeQi qok aqrkqa gosterdi ki, kazanmak mUmki..indi.ir. Ama savaqr kazanmak ancak onun kurallanna ve gereklerine tam uymak koquluyla olur. Ufacrk bir kural drgrhk ve taktik saptrrma qok anlamsrz kayrplara yol aqabilmektedir. SavaE tecriibemizi gozden geqirerek gordUnin ki, biltirn kayrplarrmrzrn yrizde doksanrnrn nedeni taktiQe hirkmetmemekten, basrt ve amatdr heveslerimizle taktigi saptrrma giriqimlerinden kaynaklanmaktadrr. Qok iyi biliyorrz ki, savagqr adaylarrmrz apolitik bir ortamda provokasyona uQramrq ve pasifize edilmiq bir toplum gerqeQinden geliyorlar. Egitim de anlamh bir biqimde verilemeyince, o bilinen iq yetersizlikler ve krsaca gdrevlerin yerine getirilememesi nedeniyle ordulaqma yanrlgrlarla dolu, hatta agrr sorunlar ortamrnda neredeyse kendi kendini tasfiye eder duruma getrriliyor. Biitiin qabalarrmza ve bu geqen son on yrlrn muazzam olanaklarrna raQmen, komuta kademesinin hala kendini savaE gerqegine doQru vermemesi, orta srnrfrn ister kdylii kurnazhQr ve isterse ki.rqiJk-burjwa hastahklarryla yUk-

edilmesi soz konusu oldu mu, kendini Allaha havale ediyor, yan yatryor ve kendini bi.ryirk ihmalkarhk iqinde tutuyor. Son yrllarrn en kapsamlr yirklenmeleri bu tarzrn deQiqtirilmesi iaerineydi. lq oyle bir noktaya geliyor ki, kaybedilmemesi gereken yerde kaybetme gerqekleqiyor. Bir Gi.rney Savagr lehte qok iistirn baEarrlarla geliEebilecekken, mevzi savaqr biqiminde kendi kendimizi imhalrk durumlara terk etmemiz yaqanryor. Hiq gereQi yokken, biraz rahathk ve kendini yormama durumuna dUquliryor. Acaba sonuqta kurtuldular mr? Hayrr, imhanrn egiQine kadar geldiler. Koy yagamrna dayalr grup dizenleriyle rahat mr yaqadrlar? Hayrr, biryilk bir krsmr imha oldu. Mardin'den tutun, Dersim ve Serhad'a kadar bu boyle oldu. Pratik Eunu gosterdi ki, bu tiJr yaklaqrmlar sahiplerini imha olmaktan oteye g6tirrmliyor. Ashnda biz bunlarr tarihsel direniE savaSrmrzrn baqladrQr yrllarda da giderebilirdik. Bir I 5 AQustos I 984 Atrhmr oncesinde hazrrlrklar yaprlmrqtr. Gerillaya doQru yaklaErlabilirdi. Ama iEte k6ylirltik yaprsr, yan aydrn dzellikler, en geri pratiklel bir tiirlij iqi baEarrya gotUrecek 6ze inememe, igte o bildiQimiz avare-asi gruplar biqiminde daQda eqkryalagma ve adeta hantallaEma -biz bu-

bundan kugkumrz yoktur. Brzden daha fazla her tirrlir zorluga katlanryorsunr.z. Ama stra rgin oztrne ve esaslarrna geldi mi, en basit kural hatalarrna di.rguyorsunrz. Ordulagmanrn ABC'srne yabancrlrk, savaq gerqeQinin temel kurallarrna ters dUgmek: Bu olmaz. Gorlrliryor ki, dersler ashnda haylr kapsamlrdrr. Bu konuda heprniz oldukqa ilerr brr noktaya geldrniz. Bundan kuEku yoktur. Eger biz hamleyi bu yaz aylarrna dogru denk

getrrdiysek, bunu gerqekten sizrn

hazrr-

hQrnrzrn koklii olmasr rqin bu kadar yaydrk. Aslrnda bu riskliydi, ama en doQrusu da buydu. Qirnku deney ve tecrUbe gdsteriyor kr, biz diiqman kurgunlarryla deQil kendi yetmezliklerimizle kaybediyoruz. Hala gerilla ordulaqmasrna ve savaE tarzrna ne kadar yirkleneceQimiz belli deQildir. Bu girnlerde bunun yoQunluQunu yaEryoruz. Son telsiz konuqmalarrmrzda perspektif ve talimatlarrn ne kadar yoQun olduQunu brliyorsunu. Ve her girn verilen yeni kayrplarrn da aslrnda kural drqrlrktan kaynaklandrQrnr goruyorsunu. $imdi onUmkdeki doneme biz de yijk' leneceQiz, di4man da yUklenecektir. Dirq' man ateqkes denilen olayr gdrmemek iqrn en kaba ve en sinsi yontemlerle ideolojik, siyasal, askeri, kUltiirel, ekonomik vb. her cepheden saldrrdr. Bundan sonra da bunu yapacaktrl bilakis onu daha da kudurtacaktrr. Yine bunu unutmayalrm. Bu dijEmandrr, tarihsel imha politikasrnr si-rrdijrecektir. Ozellikle Demirel'in cumhurbaqkanhQrna getiril.. .., .. mesi ve ln6nii'nun oQlu lnonii ;:e Tirrkeq'in bunda iki temel ayak gorevini gdrmesi boquna degildir. Ozal, Tirrk politikasrnda siyaDevam 25. sayfada

.

:

138  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you