Page 1

dA

SERXWEBUI\ l.lr snnxwBs0N C ezaorvE er ntrvrBrrrn rr$rBx Yrl: 11

/

Say: 131

/

Kasrm 1992

rugl

14.- DM

Her tiirden saldrn Ye komplolarr boqa Qrkararak 15. yrhna giren

pffi,

fl

fl

fl

DEVBIMIN ZAFER MEVZITERINDE ItEBilYOB!

1992 yrhnrn hedeflerine bUyiik oranda ulagmayr baqaran ulusal kurtuluq miicadelemiz, ddnemin esas' larrna uygun geliEtirilen politika ve taktiklerle s6mUrgeci-fagist TC'yi ni' hai bitigin eqiQine biraz daha siirUklemiq oldu. Olilmiine sUrdilrirlen halk direniqi, partimize ydnelik yaprlmak istenen topyeklin saldtrrlarrn 6ntinde adeta bir kalkan gibiy0ksel' di. Halkrmrzrn partimizle kaynaqmast :bu siireqte daha da giiqlendi. Faqist TC'nin Giiney ve Kuey KUrdistan'da gerillalanmrza ve halkrmrza kargr geliqtirdigi barbar saldrnlaqr 6li.lmir' ne sergilenen direniglerle boqa qt' karrldr, s6mi.irgecilige tarihinde hig gdrmedigi dersler verildi. Halkrmrz her geyini btiyilk bir fedakarltkla bagrmsrzhk ve dzgiirliik uSruna ortaya koydu. Bugiin halkrmrz Ozgi.irliJgiine ka' vugacagrna daha gok inantyor. Her frrsatta buna olan tutkusunu dile getiriyor. Partimizin, cephemizin ve ordumuun ddneme uygun geliqtirerek ihtiyaglara yan[ veren taktikleri ve kesintisiz sLirdiiri-'len eylemlilik halkrmrza cogku ve gti en verirken, dijEmanrn yiiregine dc korku salmrqtrr. Bu ddnem partimiz ve ordumtz mevzilenmesini iyi yapmrg, olasr geliqmeleri de dikkate alarak tedbirli davranmrqtrr. Partimizin halklagmasr bu sUregte derinlik ve yaygrnhk kazanmrEtrr. Hiqbir illkede uluslara-

B6ylesibir sUreci sadece direnmeyle de$il, yeni yeni mevziler kazanarak karqrlamak, Ortadogu'' nun kilit noktalarrndan birini olug' mrgtrr.

turan Ki.irdistan'da devrimin gerqek-

leqmesi kadar onemli

bir

geliq'

medir.

Ordumu ARGK, gerilla mUcade' lesiyle Kirrdistan'da yagamrn y6niJ' nli tamamen degigtirmigtir. Modern Klirdistan'rn ingasrnrn ancak gerilla savaqryla mUmki.in old ugu eylemlili k sirrdi.iri.rlen egitim qalrqmalanyla halkrmrza kavratrlmrEtrr. Halkrmrzrn direniqqi kigiligi bu 9ekilde daha da ortaya qrkarrlrp keskinleqtirilmiqtir. Bu hakh savagrmrza geqitli qevreler ve dUgmanlarrmrz stirekli bir 6mtir bigmiglerdir. "PKK ktsa sirrede biter", 'TC karqrsrnda fazla tutunamazlar", "Bitirdik", "Bellerini krrdrk", "1992 yrhnda PKK denilen olay kalmaz" vb. belirlemeler yaprldr. Hatta. Tiirk sol qevreleri bile buna kendilerini iyice inandrrdrlar, TC'nin dilini kullanarak hakkrmrzda belirle-

ve beraberinde

melerde bulunup Parti Onderligis6ylediler, Bazrlarr halk savagrmrza kardUgmanrn yi.iri.-rtt0$tr psikolojik savagrn birer araqlarr gibi gahgtrlar. Diiqman topyekiin bir saldrrr hazrrlrgr iqinde bulunurken, dost olduklarrnr sdyleyenler bile cesaret edip Devam 2. sayfada mizin higbir yere varamayaca$rnr rasr kargr-devrimin kuqatmastna ra$' distan'tn kurulmastna bi.itUn empermen savag bu kadar i.ist boyutlarda yalist giiqler ve b6lge gerici devletsi.irdirri.llmemigtrr. Emperyalist siste- leri karqr grkmastna ra$men, halkt-

min yogun deste$ini alan dLqmanlarrna kargr halkrmrz ve partimiz kendi dzgilci.ine dayanarak ml]cadelesinisiirdUrmi.igtUr, Ba$rmsrz bir Ki.ir-

mrzrn kararhhkla bu miicadeleyi si.ir' dtirmesi, bu ycinde hiqbir engeli ta' nrmadr$rnr, tek bagrna da kalsa sonuna kadar direnece$ini ve baga'

HAREKgrrinl ABDULI.AH OCAIAN

Devrimimizin geligim sorunlannt deQerlendirirken, sdylenmesi gerekenler birqok kez soylenmiqtir; yaprlmasr gereken g6revlerin qer' qevesi oldukqa iyi gizilmiqtir, Qizilen Qergeve dogrultusunda kendini bir tirrli.l hazrrlamayan, alabildi$ine aymazhQr ve bagartszhgr normal bir yaqam tazr olarak kabul eden kiqilige en az dUqman kadar oldtirilci.i bir darbe vurmanrn zamantdtr. Hig kimse, herhangi bir gerekgeyle rzun bir siire en temel insani yaqam gereklerine karqr anlamstzca ve gafilce yaQama hakkrna sahip de$ildiq hig kimse, mutlak kazantlmasr gereken gdrevler kargtstnda si.irekli bagarrsrzhlr kabul elme hakktna sahip degildir; hiq kimse, uun si.ire kabul edilemez bir kiqiligi saflartmtzda yaEama hakkrna sahip degildir ve hiq kimse, hiqbir gerekgeyle, gerekleri, olanaklarr ortadayken, kazanmantn drgrnda hiqbir di.iqUnce, tutum ve davranrq sergileme hakkrna sahip degildir! Gi.incele bakarken, onun anlam ve onemine de$inirken, bizim iqin tarih nedir, gelecek nedir diye dirgilnilldi.igtinde fazla dvi.inlilecek yoni) olmayan; kendini yeniden yaratmantn drgrnd4 tarihi gelece$i ve bugi.rni.l dzgiiqle birlegtirerek kazanmantn dtqrnda higbir garenin olmadrgrnr belirtmekten bagka diyecek bir qeyimiz yok. Oyle dvi.intilecek tarihi gegmigimiz olmadrQr gibi, oyle qanh, saglam bir gahqmaya da' yanmayan gelecek ufuklardan bahsetmenin de anlamt yok. Her gey

bugtine ddnUgmiiqti.fr; bugiJniin gozi.imii ve kazantlmastna indirgen' migtir. Bugi.in bir gey yaptrysan yaPttn, kazandrysan kazandtn, gerisi hayaldir! Hem de gerqekleqmeyecek hayallerdir. lnsan olmanrn mlrtevazi gereklerine bagh olmakla, iilke ve toplum gerqegimizde yaygrnca yaqanan bUytik kaqrga izin vermeme ve bu biiyiik gaflete kaprlmama gibi bir duyg,ryq tutumu ve giderek dftUnceyi benimsemekle bu ige bagladrk. Vatanrn biltiin pargalarr harabeye doni4iirken, insanlartmtz si.irlrye donirqiirken, bulunulan duruma bak' uSonu ne getirir?" sorusunu hiqbir rnakszrn yagarnanrn imkanr var mt? bigimde ve higbir gerekge ile di\i.inmeden buna ydnelme gereline

Devam l2.sayfada

6ntinde sergilemigtir. lgte bu kadar agrr gorev ve sorumluluk bilinciyle partimiz 14. yrhnr da muazzam bir direnmeyle kar' grlamrq ve 15. yrhna daha giiqlii mevziler elde ederek girme.yi baqar'

gr

"Cumhuriyet tarihinin en biJyiik taarrtzu"

PKK, SIFIRDAN BA$IAYARAK HER gEYi YARATAN BiR

raca$rnr dost ve dtjqmanrn g6zleri

lall.t

Offi

sAvA$lN

TC'nin, b6lge gericiliQinin ve emperyalizmin gi.idi.imUnde olan, ihanette ve uqakhkta srnrr tanrmayan GUney Ktirdistan'daki gerici dnderlikli gliruhun, Ekim 1992 tarihinde ulusal kurtuluqgu g0qlerimize ydne' lik saldrrrlarr baqladr. Hatrrlanacalr i"zere, saldrn gok dnceden Tiirk dei/' leti ile iqbirligi igerisinde, Avrupa ve ABD emperyalist g0qlerinin 6neri, perspektif ve onayr ile MiT karargahrnda planlanmrg, lam da krq stirecine g6,e ayarlanarak hayata geqirilmiqtir. Saldrrr harekatrna isim de konuldu: 'Sandvig Operasyonu!" TC, krE kogullarrnrn yaratacagr elverigli zemini de hesaplayarak, Kiirdistan tarihinin son 50 yrhnrn olumsta gi-

I

Halkla iliskileU sorunlar ve gdrevlerimiz Yazs

10. sayfada

IxlutGIslNI OIIIEyEMEDI diqatrna damgasrnr vuran, Ktirdistan'r ve K0rt halkrnr nefes alamaz duruma getirerek dirilmemecesine mezara gdmmenin olaQani.istii pratigini, hem de KUrdistan ve Ki.lrtli.ik adrna sergileyen KDP gibi ihanette nam salan igbirlikgi, gerici bir gUclj ulusal kurtuluggu gUglerimize saldrrttr. Ardrndan hemen YNK denilen giJcii dwreye koydu. iran ve Suriye ile girilen iligkilerde varrlan anlaqmalar temelinde srnrr Onlemleri arttrrrldr. TC'nin hesabrna gdre, b6ylece GUney, Dogu ve Batr'da krskag altrnda tutulan gUglerimiz bir alana

AhdMt trAlAl,l,lddMt

twn

srkrqtrrrlacak ve Tirrk Silahh Kuwetleri'ne baQh hava ve kara birliklerr son darbeyi indirecekti! "Sandviq Operasyonu" denilen harekat bu temelde tamamlandrktan sonra. geriye kalanlar da krq kogullarrnrn yaratacaQr bannma ve lojistik zorluklar sonucu ya teslim olacak, ya da s6z konusu gi.igler tarafrndan ttttuklanarak teslim edilecekti. Bu plan baqarrya ulagtrktan sonra bu kez de ti.im gi.iglerini iilke iqindeki gerillanrn ileerine ydnelteceklerdi. Belirlenen hesaplar tutmamasrna ragmen, qidDevam 7. sayfada

puffilwe w l&GK wa$glnrn

tdfut

Ylftdrgndan iilkeye dtintigtin 10. yrl derslerini kavrayalrn ve her alanda devrirnin ordulagrrlaslnr tartr uygulayalrrrr! 'En

yanhWt d,

cddt E?,

cn Mlcfrlrrden

a

dllolclrn *adar

hefih tu taffior. bb ks &tn bu M yd dcttud ryfindo ttcnd Aflwffirw ghffin g$frt; t olrw$An, yat@tttn, ffionn ficnctc *ltfiunu bulup onlat g6cffrlcyc AoWn, gfrcvmn

ilfi*lrlwr z*rloruru Wkslqbfr D /tt'ldc td '

yfirilrncc@dofiaraea0dlayn.r YAZI$I6, SAYfiADA


-*.-';;;;;;b,,"1

hrlgn (ltkrt,rilrfik I $, ylhna, giren a

PKK NEVRIMIN NAF'B]R MHYIITHRINI}H II ,HNilYOR! Bagt61211 !. saYtada l'rali..rr uzil Ceslek strnrriadriar. Helti'r i;ilrnli,lrr i ?ltxri'r9{lgSr:resl'rle i:rri. liin sorunlarrn rahatlrl,.la qozulebrleseqirli rir.:1i sLi:"rji;ler. Dii$ryrar "F'Kl( Siiairiarr h,rakii'Sa anCalt b;:' .<r:yler yap,latriiit' ?Qrklanralarrrrr da bu ger' .eii.)rdcn aldi0r ilharrila. yarJ[ri$trr.

ARiiK'irin sil,:tlar

brrekFrF.s'r,trt r;e SO,t(r(;lerA vOl aq.l,:aorr',r an!lnrakta girgtuk q+l.err veyiL an|a : rta.r r .;1;-|r t 1,11,

eek:rr

Lr,.r

C'.,t9,11r',, "anBrErsl.

r:lk tUn

Qcrr eler pr:rtik tt,rliurni:rrryla tlerrr:,kr;rt. p.t.1,rn:.j.:i ise

sf t1e. ;qrrr rrrrliivet,;i' cia-

ta,;rnrlan.,ls r.rjr1lxl. Partl;n:z bu' L-ru ulu'irsurluklara iiar $r da L,ir'

niicaCr:le

iq.rrrrie oinrgg

vs oz,lllkle

s9l q:e.;relerr: ken'alisl, cplontinii;t, rrfr,'rniicl ve rcvizyortrst f3$r1i1ls11rrr i:rrnrill;trr rg,n,;agrrlarcitr bu[.,rt,"ru5, sa\,aglllirrarr hiiiinde irer iurlu rles' tegr hosulsr"u sunaca$rnr tlef:larci; :.q;rkl.ri

nt;trr.

I 992 yrir LruniarCan cl,.;!.ryr parir' rriz agrsrn!]a!t yogun brr ,rriicacleie yrir oldu. Oyle kr. bu yrld;r ,Avtupa, rlBD ve 1C soniurgecriigi igl,,rrlrkgr. rrlarr eiicleri de yeCelilerrne aiariil. sava$r o[Juf:ga irr lranrjrrnrr$lard,;,

Bu da l(ur,JiSta;'l Srtr urrunu tarnanicn uluslararasr bir sorui"r halrile t{AirJ rrun Qekrq Gug iie Kurorsian'a rnridahalesi ve brrr-rur,la brrlikte enrpervahznrrn Federe Kiiil

,3etirrrriEtir.

DevIett'rtr r kurulnrasr l-ra oney veri'rres, ylne partirrrrzrt rnulc:riele saltasrill

daraltnra ple'rlarrr,,rt

ve halktai: brr

leci

rl

etme

pargasry,.Jr. G6ster-

rrelik trir l.arzria olugturulan ve hi.r;brr sosya! dayanaQr olnnayln Federe

Kurt c,ev!etirrin olu$r.:rnu igbrrlrkq:' a.jan gu(rlerrrr ozgurluk nrucadelesire karQ: lirrllarrrirna.sinrri: efk.rrt bit rrti

oynayabilmesi igirrdir. [3u ay,tr 2s' rnanci;l lrt:i.trrrzi iqtei'r p.argaiSnrayS yiinerilr t1i1 llyi:pl6dul. 1992 yrirnrtr sorl l,.oe1 ttiarak ktrilirnll3lr lig fionr' pioyu lJa pai-lrrntT z?rr.anrr,dA qetck li ravrr krlyarak boga qrkarmrqtrr $el-rrIlqlrr'.i7i,1 'xanr palrasrna elde ed: len deqerlerr enrperyalisl ler e pazar lannak rsteyer. hain guclere qereker cevaplar sert brr gekiirJe veriirniqtir. Art,k eskisi grbi Kiird,stan'r aiie ve agttet r,:tkarlr.rt uqrtrn,: crazatlala' nrayacaklarr, onlara buliun pahahya odettirilecegi gosterilnrigtir, Binleri [:ulan savaser kayrplarryta ihanetlerr'rin bedelrnr oderniSlerdir B5ylece GUney Klrrdistan'da da hall'rmrzrn ozqi.irluQe giden 1'olda ortaya okarrlan engellqr bijyuk eranda Sai dt\rt brakri..ntstrr. Dljsmanrn rtrlrrtlar I verle bir edilmi$. halkrtr.tzrrr urr'trilarr ise giiqlendirrl.rigtic Yaqamla iilum arasrnda b':ltirren qizgide sergilenen halk ciir-enrgi:'niz, somiirgec ihcirr otoritesirri srfrrlarrrts, partr'rirzin otrrriiesini tek otr:rite ola rak or1arna hakrm krin'rstrr [)e','iirnsel niteliklekt qelisrneli.)r kar$,srnda Szel sar,'a$rrr gr-,llqtlpriigi yo,'ierrler ve ataqlar bdylg';q1 i.llevsrz krirrimrqtrr. Partr;'rriz Caha 1992 yrlinrn baslarrnda bu yrh rievrinrsel gehEnrererin ;uaganaca$r bir donem olarak plarrlarrrr$ ve sonlft;ta btr slireci oyle de karqrlamrgtrr. Oeellikle kentlerde geliqiuiien serilrildanlar, kent-

lerin pash kolelik zincirlerini,

ah-

etkilerini parqa parga et rniqtir, TC kentlerde bile tut,.rnamaz hale getirilmiqtir. Halkrmrr,6 grr qolt ofkesini drqavurdu$u alanlar olinugtur. Buralara taqh-sopah yaptr$r saldrnlarla siyasi olarak TC'yi tanrriudr$rnr gosternrigtir. Sdmtir geci gilq. I:largtrrrcr

Itrr kcntlerrje [:rle

gar'niz,.rrrlarrn

dt

Yenilgiy(: doymayen TC zirv e t opLant,r I an;1 I n hii ytihlii

k ttshy

{}r'


K.3mt9g2 hal almrq durumdadrr. Halklar tam bagrmszlrk ycinUnde ayaga kalkmanrn mijcadelesi iqrne atrhrken, TC'nin emperyalist bir gUce ulaqma yonirndeki istemleri ne kadar gerqekqi olabilir? TurancrhQrn en geliqtrrilmig ideolojisi olan kemalizm bile TC'nin

gidermekten gok uaktrr. O yUzden Turancrlrk ve kemalizm ig iqe geqirilerek sonuq ahnmak isteniyor. 29 Ekim tdrenlerinde bolca aQmazrnr

iglenen turancrlrkla l0 Kasrm tdrenlerinde canlandrrrlmak istenen kemalizm TC'nin ne kadar bitmiq olduQunu iyice ortaya grkardr. Goz' leri yaqartrrcasrna 10 Kasrm'da yaprlan televizyon programlarr kemalizmin iqler acrsr dramrnr yansrtmaktan 6teye gidemedi. Ashnda TC de bu cumhuriyetler igin bir kurtarrcr olamayacaQrnr gok iyi biliyor. QijnkU TUrki cumhuriyetlerin problemlerr bir haylr aQrr ve karmaqrktrr. Buralara bulaqmasr onu daha da qozijmsijz krlmaktan oteye goturemez. Ortaya qrkan frrsatlarr lehine deQerlendirmenin hesaplarrnryapryor. Daha qok 6n plana qrkan olgu, psikolojik olarak kendini girqltr gosterme y6niindedir. Savagrmrz karErsrnda uQradrgr derin yenrlginrn etkilerini bu Eekilde ortadan kaldrrmaya qalrEryor. Buna hakim olursa elbette diQer alanda gok arzuladrgr yayrlmacr emellerini de gerqeklegtirmeye giriqecektir. Drgdr yandan partimizin siirekli yenildiQini, kendi-

sinin ise siirekli gijq

kazandrQrnr

iqliyor. Neden? Qirnkir TC, qokijqe doQru hrzla giderken giiqlUliik imajryla bunu ortbas edip saldrrr ve katliamlarrnr siireklileqtirerek partiyi bitirmeyi amaqhyor. Kiirdistan halkrna aqrkqa "bakrn diJnyadaki bUtiln Turkler birdir, boyle bir birlik kargrsrnda yenilmekten baqka yolunu yoktur, TijrkltiQirn ateqinde yanmak istemiyorsanrz ba$rmsrzlrk ve dzgijrlijk gibi hayallerden vazgeqin" diyor. lqin gerqekligrne baktr$rmrzda ise durumunun boyle olmadrQr, halkrmrzn savaqr geliqtirerek psikolojik savaEa usta taktiklerle yanrt verdi$i rahatlrkla gorUlmektedir. Tiirki cumhuriyetlere TC'nin el atmasr, temelde mucadelemiz kargrsrnda iqine dirqtUQu bunahmr agmanrn arayrslarrndan kaynaklanryor. Tabii bunun yanrsrra somurgeci, yayrlmacr, rrkqr, qoven yaprsr da bdyle qeyler yapmasrna mlrsait olduQundan birytikltrk taslamaktan da geri durmuyor. Krsacasr Ti.rrki cumhuriyetlerdeki halklar TC'nin geliqtrrmek istediQi somiJrgeci iligkilere qok geqmeden karqr koyma ydniinde bir tavra girmekte gecikmeyeceklerdir. Dahasr, partimiz miicadelesiyle sdmiirgeci-fagist TC'nin 6niin-

de engel olacak, onun sdmijrgeci emellerini kursaQrnda brrakacaktrr. TC akan suya kargr boEa

Yani faqist

ki.irek sallayacaktrr. Diger yandan Gijney Ki.irdistan'da TC tam bir bozgunu yaQamaya baEladrQr bir srrada yenrden diplomatik ataQa geqti. Katliamlar egliQinde Gijney'deki iEbirlikqi-ajanlarr da yedeQine alarak baqlattrQr imha harekatrna birqok gevre umut baglamrgtr. TUrk burjwa basrnrnrn olaylarr gok abartrh, yalan ve ikiyiizli.ice vermesi bu umutlarr girqlendirdi. Acaba PKK yeniliyor mu diye bekleyiq igine girenler oldu. Hatta bunun lLerine hesaplar ve hazrrhklar yaprldr. Ove 6ve gdklere qrkarrlan peEmergeler bu oyuna yoQunca alet edildi. lhanetqilerin alqakqa saldrrrlarr boga grkarrlp onlara biryiik kayrplar verdirilince bu sefer TC tankryl4 toptryl4 uqagryla bu savaga girdi. Demirel bu savaga 'tarihimizin Krbrrs grkarmasrndan sonra en btiytik taarruzudur" dedi. Evet yaprlan tarihin en b[i.ik taarrtzuydu. Ama sadece

taarrrza geqmek yetmiyor.

Kargr-

srnda gok gi.iqli.i, di.izenli bir ordu varmrE gibi saldrrrya geQen sdmrirgeci giiqler havadan tonlarca bomba yaQdrrrp gerillalarrmrzr bir hamle-

de yok etmek istedi. Gerillanrn hazrrhkh olmasrndan dolayr saldrrrlar fazla etkili olmadr. Sdmijrgeci-faqist TC'nin yaptrQr harekat hiqbir uluslararasr kuralla baQdaEmryor. Bir NATO iiyesinin, iistelik NATO'nun araq ve olanaklarrnr kullanarak her tiirlU kurah ihlal etmesine hiqbir NATO Ulkesi kargr qrkmadr. TC ise bu askeri taarrtzunu rsrarla "srnrrotesi operasyon" olarak tanrmladr. Tabii bu yonlij yaprlan aqrklamalar gergekleri gizleyemiyor. Basrn oyle bir hava olugturmaya qahqtr ki, qovenist duygularr ayaklandrrarak, trpkr Krbrrs qrkarmasrndaki gibi insanlann akrn akrn ge-

rasyon demek yanhg. Kullanrlan araqlar, yaprlan planlar bir meydan savaQrnrn baElatrldrgrnr g6steriyor. Burjwa basrnr bile harekatrn boyutlarrnr dile getirirken bunun bir savag olduQunu gizlemiyor. lqte bunlardan ornekler: 'Adt 'savag' olmasa bile, orada

yaplan Sey'savagmak'tan

bagka bir gey deQil Bu gerekEeyle, operasyo-

nun aynntilan gizli tutultryor. Ama bunlar1 yurdumuun bagka bdlgelerinden de kaydnlan qok saytda askerimizin katild@t belli. Her gey gosteriyor ki, silahh ktrwetleriiniz bugiln, Kbns qkarmastndan sonraki en kapsamh harekattn iqindedir.' (Altan Oymen, Milliyet, 24 Ekim I 992) Krbrrs qrkarmasr Ttlrk tarihinde Krbrrs sava$r olarak anrhyor-

"...TC yeni bir siyasi lider yaratabilir mi? Mevcut partiler igerisinde bdyle biri daha iin plana gkm,F ya da g*anlmry degildir. Ozal'n ikide bir politikaya "diiniiyorum, diinecejim" demesi liderlik alannda gekiten s,k,nt,yt da ortaya koyuyor. 6zal da yeniden gelse, miicadelemizin gizgisi dejigmeyecefiinden o da fazla bir gey yapa,r,ayacakt,r. "Yeni diinya diizeni"nin bayatlamt g, ekgi mi g I iderle ri kiif,ii politikalanyla TC' yi miicadelemiz karystnda yenilmekten ku rtara mayac akl a rd r. . . " r

lip "biz de savaqa gdnirllii gitmek istiyoru" demeleri iqin gaQn niteliginde haberlerr ardr ardrna mangetlere grkardr. "Her Tairk'i.rn g6revi iilkesrni korumaktrr" sloganr bayrak yaprldr, Girney Kiirdistan'da yagayan Tijrkmenler bile partiye karqr silahlarla donatrld r. Yazrlanlara bakrlrrsa mehmetqikler zaferden zafere koquyorlardr. Her gi.rn birkaQ tepe ve birkaq kamp di.jgUrUlUyor ve binlerce gerilla oldirriiluyordu! Haftanin zaten kuqatrlmrq ve Osman Oca-

lan, Cemil Bayrk

oldUrirlmirqti.rr(!)

Gerr kalanlar ise bozguna

uQramrE

ve Qogu da peEmergelere srQrnmrEtrr! lqrqleri Bakanr lsmet Sezgin 27 Ekim gUnu basrn kirrsirsirnden Eu aqrklamayr yapryordu: 'Terdr kon usunda y ilce mi I leti m iz ve silahh kttwetlerimizin 0st0n performanayla, bityilk yol katettik ve PKK' nin beli ni krd k." (Hurriyel, 27

sa, bu harekat ondan da kapsamlr olduQuna gore gok giddetli bir savaE oldugu gerqeQi kendiliQinden ortaya qrkryor. Devam edelim orneklere:

"(*ry lraklaki savaSn

iki

y6ni)

var. llki, TArkiye galiba, 1974 Kbns Bang Harekatr'ndan bu yana ilk kez bu qapta bir askeri harekatrn iginde yer ahyor... Bu kapsamda ve bu yoQunlukta... lkincisi gu: Bunun adt artk'srntrotesi operasyon' filan deQil... Bunun adt tam anlamtyla'acak savagi.. Belli bir askeri gilqle savaâ&#x201A;Źt kendi topraklannda deQi[ ama gok kullanlan bir deyimle, 'batakhkta y0ritt ill uyor.' Batak hQt n k urdul arak y uri iqindeki teror eylemlerinin kokilnA kazmaya yonelik geniq gaph bir harekat... Bir deQil birkaq cephede yilrihhlen bir harekat..." Yalgrn Do$an, Milliyet, 24 Ekim 1992)

re karma ve ardrndan da iggal harekatrnr yerlegtirme niyetini taqryordu. Ama gerilla mUcadelemiz buna olanak tanrmadr. Fagist TC'nin bahane ettiQi nedenleri ortadan kaldrrarak, onu boqlukta brraktr. GUney Kiirdistan'da ya$ayan halkrmrz da TC'nin

asrl yapmak istediklerini iyice 96rUnce iqgale kargr qrkmaya baqladr. lqler qrQrrrndan qrkmadan ihanetqi giJruh sdmilrgeci gUqlerin geri qekilmesi iqin TC'ye adeta yalvardr. TC de tehlikeyi sezdiQi iqin geri qekilmeye mecbur kaldr. Elbette mehmetqik zaferden zalere kogtuQu

propagandalarrnrn alevi giderek sdndU. Cogkunun yerini yiizlerce kayrp, binlerce yaralrlar aldr. Yenilgi-

nin boyutlarr gizlenmek istendiyse de bagarrlamadr. lEte b6yle kritik bir ortamda Demirel, Pakistan ve lran ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret nedensiz degildi. Oysa Demirel daha birkaq giin oncesinde qu agrklamayr yapmrEtr:

'Tiirkiye bir tedbir olarak lrak hu-

dudunu tamamen, lran hududunun da yansm kapatmryilr. Pratik olarak szma olmayacak Eekilde kapatmrybr. Tilrkiye cinayet igleyen bu insanlan zararstz hale getirmek zorundadtr. Ktzey lrak'ta bu harekata yetecek kadar gitvenlik ktrweti vardu. Bu igin hakktndan gelinecektir. Devlet bir nefsi mildaafa halindedir. Kuzey lrak'ta yapilan ig tamamen legaL dir. Bu bir girenlik harekatrdtr. Ve her giln, her saat deQigen qartlara sahiptir. Bu nedenle ne zaman biteceQi konusunda bir gey sdyleyemem. Gi.uenlik icaplan yerine getirildiQi ve 'bu kadar yeter' dendiQinde harekat son bulacakttr." (HUrriyet, 25 Ekim 1992)

Demirel'in I l. basrn toplantrsrnda yaptrQr konuqma boyle. Burada "biz yenildigimizden deQrl, yeterli gdrdiigirmizden qekiliyorLz" demenin zemini yaratrhyor. Gezinin baElamasryla birlikte dikkatler de yavag yavag bagka yone qekiliyor. Demirel gezinin gerqek amacrnr gizlemek iqin hem Pakistan'a kadar uzanryor, hem de yanrnda bir iEadamr heyeti goti.lrerek ticari .iligkileri geliqtirme siislj veriyordu. llk ziyaretin Pakistan'a olmasr ve daha sonra da iran'a gegilmesi igrn asrl yiizUni.i ortbas

ler. GUney Kirrdistan'da baglatrlan harekatrn hemen sonrasrnda partimizin uygulamaya koyduQu ambargoya g6ni.illU katrhm gdsteren lran ve Suriye sdmiirgelerinde yaqayan halkrmrz, parqalar arasrnda ortak duygularla hareket etmenin geliqim diizeyini ortaya koydu. Bu lran ve Suriye'nin hoqlanmadrQr bir durumu arzetti. Kirrdistan hakrndaki bu geliEim tarihsel olarak birbirlerine hiq gWen dlrymamrq olarak Ti.irkiye, iran ve Suriye devlet adamlarrnr brr araya gelmeye zorladr. Partimiz geliqmeleri lehine qwirmenin miicadelesi iqinde olurken, elbette somiirgeci devletler de bog durmayacaklardr. Hele ihanetqi gi.iqler aQrr kayrplar aldrktan sonra partimizin qaQrr ve uyansrna karqrhk vererek TC ile ortak saldrrr yapmaktan vazgeqmeleri i.rzerine daha ciddi problemleri ortaya qrkardr, yaprlan anlaEma gereQi gerilla gUctimirziin sr-

nrr bolgelerini boqaltarak iqeri

kr-

srmlarda konumlanmasr, serbestqe her alanda dolaEmasrTC'de mixhig bir rahatsrzh$a yol aqtr. Yrllardrr yi.irtrttUgi.i ozel savaqtan sonuq alamayan TUrk hiiki.lmeti, bu sefer de

"bu sadece benim sorunum deQrl, hepimizin sorunudur" diyerek kendisini gi.lglendirmeye qahgryor. Bugi.ine kadar Kiirtleri 6biir komqu illke devletlerine karqr koz olarak kullanryordu ama qimdi durum qok deQigik. Bu sefer de "gelin benimle birlikte savaqrn" diye kullanryor. TC'nin "genelkurmay hi.ikUmetr" sozde Federe Ki.irt Devleti'nin oluqumuna karqr grktr. Ama gdrtini.iEle pratik aynr deQildi. Barzani ve Talabani ile srk srk yaprlan gdri.igmeler, sunulan yardrmlar bu devletin oluqturulmasr yonUndeydi. Elbette TC'nin federe devletten bir takrm istemleri de vardr. Bu istemler yerine geti-

rildigi milddetqe TC sdzde

karEr

olacak ama el altrndan da her tiirlii desteQi sunacaktrr. TC'nin istemi KDP ve YNK ihanetiyle partimize darbe vurmak, hatta yok etmekti. Bini.in geliqmelerin temelini bunun olugturduQu en krsa zamanda ortaya qrktr. KDP ve YNK partimize fiitursuzca saldrrdrlar. TC'ye yaranmak iqin, uqaklrkta srnrr tanrmadrlar. Verdikleri aQrr kayrplar sonucunda bu

Ekim 1992) Ama nedense TC ordusu bir turli Zap suyunu agamamrqtrr. "Aldrk" denilen alanlarda da yrne gerillalar bulunuyordu. Tabii savagta psikolo-

jik milcadele qok dnemlidrr. TC'nin psikolojik savag dizeyi ikinci Dijnya Savaqr'nda bile bu kadar yogun kullanrlmamrgtrr. Aralrksrz siiren ve birbuquk aya yaklaqan harekat kargrsrnda partimizin sergilediQi direniq somi.irgecilerin emellerini boqa qrkarmrqtrr. Yne TC'nin bahanelerini ortadan kaldrrmak iqrn gerillanrn Ozellikle srnrr kesimleri boqaltarak biraz igerilere dogru taktiksel olarak qekilme harekatr, bagarrh gekilde sonuqlanmrEtrr. TC'nin en qok srQrndrQr "srnrnmrz tehdit ediliyor, gi.venlik kordonu oluqtururyonz" gerekqeleri bdylece boqa qrkarrlmrg, kendisini hakh gcistermesine olanak tanrnmamrEtrr.

FaEist TC bu iqi ilk etapta iarkh ydntemlerle halletmek istedi. lgbirlikqi.gUqleri parQa parQa savaga sijrdtr. Once KDP'yi kullandr. KDB gerillalarrmrzdan aldrgr darbelerle aQrr kayrplar vererek yenildi ve geri qekildi. Ardrndan YNK piyasaya siiri.ildi.i. Onlar da yenilgiye uQrayrp dagrldrlar. TC bu gi.jqlerin yenildiginive etkisiz kaldr$rnr gorUnce bu sefer dogrudan mUdahale etti. Piyade ilerleyemeyince tanklat toplar devreye girdi. 4 gUnde tamamlanacagr soylenen sdzUmona operasyon tam bir buguk ay sUrdi.i. Adrk buna ope-

lron, Suriye ve T1rkiye drglg/erl bokonlon, 14 Kosm torihli 'K1rdisfon'o hoyu' ziruesinden mutlu..

Bu iki burjwa yazannrn drErnda digerleri de aynr duruma farkh ci.imlelerle parmak basryorlar. Tabii TC'nin boyle bir savaqa girmesi onun bir takrm kaygrlar duymasrndan kaynaklanryor. Talabani ve Barzani 6n-

edemedi. Demirel Tahran'da GUney Kilrdistan'daki son durumlarrn deQerlendirilmesi ve ortak hareket edilmesi iqin Suriye ve iran'a zirve toplantrsrnr 14 Kasrm'da yapma qaQrrsrnda bulundu. Suudi Arabis-

derliQinin bitmesi durumunda TC

tan da bu toplantrya davet edildi

tamamen dayanaksrz kalacaktrr. Partimizin bu alanda da gi.iglenmesiyle halkrmrzrn birliginin ve balrmsrzhk bilincinin geligeceginden, fiili bir grkrga yol aqacagrndan duydugu korku vardrr. Burada da gerilla savagrnrn baglatrlmasr TC'nin durumunu daha da zorlaqtrracaktrr. Nihayet son geligmeler de bu ydnlij oldugundan s6mUrgeci TUrk devleti askeri glici.iyle partimizi buradan gr-

ama Suudi Arabistan bu gagrrya olumlu yanrt vermedi. iran ve Suriye krsa si.irede toplantrya katrlacaklarrnr agrkladrlar, Gel iEmeler sdmtirgeciler aQrsrndan tehlikeli bir rotaya girmiqti ve TC bu soruna herkesi bulaqtrrmak rstiyordu, Suriye ve iran bugiine kadar TO'nin ytiriittirgil 6zel savaga katrlmamaya ama ciddi bir tazda

karqr grkmamayada 6zen g6sterdi-

iqi beceremeyeceklerinr anlayrp geri qekildiler. lgte bundan sonraTC Federe devletin oluqmasrna tamamen tavrr aldr. Eger ihanetqi g0qlerin saldrracak gUqleri olsaydr saldrrrr, qok iyi u$ak olduklarrnr gdsterirlerdi. Ama sdmi.rrgeciliQin kanunlarr giig dengelerine g6re iqliyor. Ugak da olsa hain de olsa gi.ici.iyoksa bunun hiqbir anlamr kalmryor. 1 4 Kasrm'daTC Drqigleri Bakanr Hikmet Qetin, iran Drqigleri Bakanr Ali Ekber Velayeti, Suriye Drgigleri Bakanr Faruk El $ara bir araya geldiklerinde i.izerinde durduklan konular qunlar oh.ryordu: -Kilrt sorununun Ulkelerin birbirine kargr koz olarak kulanrlmasrndan


il

rc

kaqrnrlmasr,

-Srnrrlarda herhangi bir deQigikliQe yol agacak geligmeler kargrsrnda ortaklaga tavrr konulmasr, -Bu aqamada Kiirt Federe Devleti'ne karqr konulmasr, -Kiirt nLl{usunun sorunlarrnrn insan haklarr qerqevesinde ele alrnarak q6zUme kavuEturulmasr igin i.iq ulkenrn de qaba sarfetmesi. Bunlar toplantrdan qrkan ortak diigUncelerdi r. Toplantr sonrasrnda Faruk El $ara, federe devlet izerine sorulan bir sorr.rya "lrak halk gok act

aa qek' Ancak bu onlara devlet kurna hak' qeklinde bir yanrt veriyordu. Bu sozler i.jq i.ilkenin tavrrnrn ne olduQunu da ortaya koyuyordu. I 4 Kasrm toplantrsrna Barzani ve Talabani de katrlmayr istedi. Hatta bunun iqin Ankara'ya gidip "belki toplantrya ahnrrrz" diye beklediler. Ne de olsa kendilerini devlet olarak ilan etmiglerdi. Toplantr da Klirt sorunu llzerine yaprhyordu, devletlerarasr brr mesele oldugundan toplantrya alrnacaklarrnr sanryorlardr. Biiti.in qabalarr federe devlete karEr grkrlmaqekti. Ki.riler biraz daha fazla ti.

ktnt vermez"

srnr onlemek igrndi. Ama uEaklrklarrnrn dizeyr sdmijrgeciler tarafi ndan yeterli gortilmemiq ve toplantrya ahnmamrElardr.

14 Kasrm toplantrsr TC'nin Gi.iney Kijrdistan'da yenilip kagmaya baqladrgr bir esnada yaprldrgrndan anlamlr ve Llzerinde durulmasr gereken bir geliqmedir. Ahnan ortak kararlar yeni olugumlarrn zeminini de bagrrnda tagryor. Bdlgesel paktlarrn

da yol aqabilir. Qekig uun siire b6lgede kalmasr durumunun qeqitli tepkileri geligdoQuguna Gtjq'Un

tireceQinden b6lge devletlerinin bilegiminden bir 6rgU(lenmenin oh.rqturulmasr sdmi.irgeciler agrsrndan daha az sakrncalr olacaktrr, Elbette giinlrmi]zi.rn Ki.rrt meselesi eski tarihlerdekine hiq benzemiyor. Her tiJrlU s6mUrgeci politikayr boga qrkaracak yetenege sahip olan partimizin bu mucadeleye cjnderlik etmesi s6miirgeci devletleri daha temkinli davranmaya gdtilrtyor. Geqmigte de birgok paktlar kuruldu ve anlagmalar yaprldr. Bugiin de aynr olugumlarrn degigik biqimlerde karSrmza grkmasr gayet dogaldrr. Qtinkii meydanda fiili bir savaE yiirijtUlmektedir. Cepheler di.izeyinde yaprlan ittifaklar savaqlarrn doQasr gereQidir. l4 Kasrm toplantrsr da sadece bunlardan bir tanesidrr ve bunu da savaSrn normal seyrinin bir i..iriinu olarak gdrmek gerekiyor.

"Yeni Diinya Diizeni"ne yeni lider arayr$larr ve ABD segimleri ABD ve Avrupa emperyalizmi reel sosyalizmi daQrtmakla huzura kavuEmanrn rahathQr iqinde yaqayacagrnr dtjgi.jntjrken diinyada yeni sorunlar boy verdi. Sorunlan qdzijlmemiq halklar 6zgi.ir ve rnsanca yagamak iqin ayaga kalktr. DoQu Avrupa'da meydana gelen politik ve sosyal olaylar emperyalizmin baqrnr aQrrtmaya baEladr. Reel sosyalizmin yrkrlmasr kendi bagrna bu irlkelerin sorunlarrnr qozmUyordu. BM kanalryla yaprlan yardrmlar gtinlijk yaqamr bile kurtarmaya yetmiyor. Emperyalrzm buyijk bir iddiayla halklarrn sorunlarrna en iyi qozi.imU getireceginden dem vurtryor. Yeni s6miirgecilik artrk ihtiyaqlara yanrt vermede gok zayrf kaldrQr iqin emperya[zm, kendisini ']eni diinya dirzeni" adr altrnda halklara benimsetmeye qalrqryor.'Yeni dijnya dllzeni"nde ulr:sal sorun, ulusal haklar diye bir Eey yok, sadece insan haklarrnrn ihlallerinden kaynaklanan sorunlar vardrr. Bu qergeveyi aqan oldu mu gid' detli bir gekilde bastrrrlmalrdrr. Korfez savagrndan bu yana a$rrhkh olarak uygulanan politika budur. Emperyalist sistem gi.rntimtizde

degiEik gdrilntimler yaratmaya

ih-

tiyaq duyuyor. Dikkatleri biraz srcak savaqlardan bagka alanlara kaydrrarak kafalarr bog Eeylerle, tali sorun' larla meqgul etmek istiyor, Sistemin bagrnr geken ABD'nin son baq' kanhk seqimleride boyle bir muhtevaya sahrptir. Ashnda politikada deQigen bir qey yok. Yiizeysel ya da

gostermelik yaprlacak bazr deQigiklikler de sonuqta gerqek yoni) gizlemeye yetmiyor. K6rfez savaEryla birlikte George Bush bagkanhQr gok yrprandr, Savagta yaprlan

astronomik rakamh harcarnalar dilnya ekonomisini derinden sarstr. Bu sarsrntrlarrn etkileri hala silinmig degildir. Bazr irlkeler gtinUmrizde bunun sanolarryla ya$ryor. Uygulama deQiEmeyeceQine gore o zaman simalar deQigtirilerek yeni .umutlar, bekleyiqler yaratrlmahydr. lrangate skandahndan vd. alanlardaki bagarrsrzhklanndan dolayr da Bush'a ABD kamuoyunda tepkiler yoQunlagmrgtr. Evet leni diinya dijzeni'ne yeni sima arayrglarr sistemin bir ihtiyacr olarak belirdi. BaEkanhk segimlerinde bu sima Bill Clinton oldu.

halkrnrn miicadelesi, yaprlan yardrmlarrn di.izeyi ne olurs4 bu engelleri aqacak giice, yetenege ve politikaya sahiptir. TC, Rusya'dan da arhh araq ahyor. Bu kadar askeri malzemeye ra!men, TC gerillalarrmz kargrsrnda yenilgiyi yagamaktan kurtulamryor. Qekiq Gi.ig bile bizzat fiili olarak katrhyor. Sonugta partimiz bu savaqta stirekli gUg toplayan ve kazanan taraf oluyor. Nitekim Qekig G0q'i.jn konumu da tartrgrlrr hale gelmigtir. "Qekilsin mi, qekilmesin mi" diye tartrqmalar siirerken, igin tehlike arzeden ydnU daha qok dikkate ahnryor. Qekiq Giig gekilse olasr patlamalara nasrl mlrdahale edilecek? O zaman gekilecekse bu gdrevi iistlenecek yaprlanmalara gitmek gerekiyor. Sorun bu kadar karmaqrk bir hal almrgken, Qekiq Giig'Un Tiir-

Clinton yeni vaadler sunarak seqimi kazandr.

Demokrat Parti'den

adaylrQrnr

koyan Clinton'un seqimi kazanmasrnrn hemen ardrndan birqok siyasi qevre 'ABD politikasrnda ne tirr deQiqiklikler olacak" beklentisi iqine girdi. Dijnya durmadan degiqiyor. Avrupa Ulkeleri kendi aralarrnda ekonomik iqbirliQini geliqtiriyor. Azrnhk milliyetler ve halklar haklarrnr

istiyorlar, bunun igin savaga ttrtuquyorlar. ABD ise bunlarrn odaQrnda bulunuyor. 'Yeni di.jnya dtzeni" daha gok yeni somUrgeleri gtjqlendirmeyi amaqhyor. Bunun pratik uygulamasrnda ortaya qrkan ptiri.2leri Clinton bagkanhQr gidermeye qahgacaktrr. $u da bir gergektir ki, 6zelli kle giiniimizden sonra emperyalizm nereye el atarsa atsrn orada bir halk mi.lcadelesi, muhalefeti yiikselecektir. Qilnki.l Clinton temel politikalara dokunmayacaktrr, DegiEik g6rUntUlerle bu politikalarr uygulama yoluna gidecektir. ABD segimlerinin K|rdistan sorununa y6nelik degiqik bir politikasrnrn olmasr ihtimal drqrdrr. ABD'nin yaklaErmr zaten bellidir. Bunun da 6tesinde baQrmsrz Ki.irdistan vardrr ki, bu da onun gonUllU kabul edebilecegi bir gey degildir. TC'ye 6zel savagr yijrirtmesi iqin sundugu yar-

drmlarda bir kesintiye gitmesi de ABD grkarlarrnrn alacagr biqime gdre degigecektir. Ancak kolay ko-

lay TC'yi elden brrakmayacaktrr. QtlnkU TC g4si.lz duruma duqtilkge kargrsrnda daha gi.iqli.j bir PKK'yi bulacagrnr gok iyi bilmektedir. Bu konuda Avrupa tllkeleriyle bazr geligkileri yagayabilir. Avrupa emperyalizmi I 990 yrhnda Ti.irkiye'ye Ki.irdistan sorununun q6ziimii iqin 1992 yrh sonuna kadar si.ire tanrmrgtrr. SUre dolmug olmasrna ra$men TC bir g6zi.ime ulaEamamrgtrr. Hatta on-

lar agrsrndan Ki.irdistan meselesi daha karmagrk hale gelmiqtir. TC'nin tek bagrna altrndan kalkmasr da zaten dligUnUlemez. l4 Kasrm toplantrsr da TC'ye biraz giig verme bigiminde sonuglanmrgtrr. Evet, ulusal kurtulug mlicadelemiz Tlrrk htrkiimetinin inkaro politikasrnr terk etmeyi yakrcr bir tazda dayatmaktadrr. Elbette bu degiqiklik emperyalist sistemden bagrmsrz bir

kiye'den K1rd iston'

do'

Ye

ni Dunyo Dlzenf nde n

gekilde olmayacaktrr. ABD'nin'!eni di..inya diizen" politikasr nasrlyeni liderleri gerekli krldrys4 T0rkiye'deki degiqiklikler iginde yeni liderlere ihtiyaq vardrr. Demirel-l ndnii hiikLlmeti yaptrQr yoQun katliamlarla qok yrprandr ve teqhir oldu. O yizden bu katliam hiiki.lmeti reformist uygulamalara yatkrn degildir. lnandrrrclrgr da kalmamrgtrr. ABD'de esen seqim rUzgarlarr T[jrkiye'de etkisini 23 y er legim alanrnda yaprlan belediye segimlerinde gdsterdi. Bu seqimler bir anlamda nabrz yoklama biqiminde olduysa da, diQer ydnde de yeni iktidar ve yeni lider bulmanrn da 6n qahgmasr biqimindeydi. Segimlerde Refah Partisi adeta patlamalr bir oy

potansiyeli topladr. DYP oylarrnr korurken, SHP ve ANAP en gi.iqlU olduklarr illerde bile gerilemeyi yaqadrlar. GdrilldirQil gibi SHP-ANAP

bi

gOr1nt1

DYFyi oldugu gibi koruyan ise son d6nemlerde aErrr bir larzda kdri.lklenen rrkgrhk ve govenizmdir, Refah artrk piyasada kabul gdrmtryor.

Partisi'nin One frrlamasrnda katliam hi.lkUmetinin dini ydnde yaptrgr yaygrn 6rglrtlenme ve propaganda gahEmalarrnrn

etkin bir

roli.r vardrr.

TC yeni bir siyasi lider yaratabilir mi? Mevclrt partiler igerisinde b6yle biri daha 6n plana grkmrg ya da qrkarrlmrq degildir. Ozal'rn ikide bir politikaya "d6niiyorum, d6necegim" demesi liderlik alanrnda gekilen srkrntryr da ortaya koyr.ryor. Ozd da yeniden gelse, mircadelemizin qizgisi deQiqmeyeceQinden o da fazla bir qey yapamayacaktrr. Yeni dUnya dtizeni"ni n bayatlamrg, ekqi miE liderleri ki.l{lii politi kalarryla TC'yi mi.icadelemiz karErsrnda yenilmekten kurtaramayacaklardrr,

Almanya ikiytizltiliife, TC yalanlara sr$rnryor Almanya NATO'nun Giiney kanadrnr askeri, siyasi ve ekonomik ola-

rak en qok besleyen i.ilkedir. Ti.lrkiye de en bUyi.ik askeri yardrmr Almanya'dan ahyor. NATO'ya gcire Almanya'nrn verdi$i silahlar NATO'nun kapsamr drqrndaki olaylarda kullanrlamaz. AmaTC aldrgr askeri araglarr NATO'nun drgrnda kullanryor. Ki.lrdistan'da en kapsamlr katliamlar Almanya'dan ahnan ekonomik ve askeri yardrmlarla yaprlmrqtrr. Alman silahlarrnrn, tanklarrnr n KUrdistan'da kullanrldrQrna dair belgeler qoktur. Almanya DrEiEleri Bakanr 'Tilrkiye ile anlagmamtz var Verilen silahlar GilneydoQu Anadolu'da meydana gelen olaylarda Kiirtlere karg kullanlamaz. Bu olaylar NATO'nun kapsam drytndadtr" diye agrklamalarda bulunr.ryor. Oysa daha dUn $rrnak, AQrr, Qukurca katliamlarr, Mesut Diindar'rn katledilmesi vb. olaylarda kullanrlan Alman panzerleriydi. Alman devleti bunlardan haberdar olmadrQrnr sdyleyemez. Kirrdistan'da TC'nin yaptrgr her Eeyden haberivar da bu silahlarrn kullanrlmasrndan mr yoktur? Almanya'nrn partimize karqr aldrgr tavrr ortadadrr. G6stermelik olarak silah yardrmrnr durdurmasr da kamrnyundan g6rdUgi.i tepkiden dolayrdrr. BugiJn Ttirk makamlarr bile Alman tankrnrn Mesr.rt Dtindar'rn katledilmesinde kullandrklarrnr inkar edemezken, bunun boy boy resimleri diinya basrnrnda yayrnlanrrken Alman dervleti bunu duymamazhktan geliyor. Tiirkiye'ye 'bu tanklar PKK ile olan sava$ta Kiirtlere kargr kullandrn mr" diye soruyor. Tijrkiye "kullanmadrk' diye corap veriyor. Elbette TC hayrr diyecektir. Hangi bir

devlet ben Kilrtleri katlettim diye itirafta bulunur! Demirel-lndnti htikiimetinin yaptrQr katlimlar bir asrr boyunca yaprlan katliamlarrn sayrsrndan kat kat fazladrr. Katliamlar htrkirmetine ekonomik-askeri yardrm sunmanrn anlamrnedir? 1990'da TC'ye I 992 yrhnrn sonuna kadar Kiirt meselesini qdzmesi igin siire tanryan ve bu si.ireqte TC'nin yapacagr soykrrrmlara 96z yumaca$rna dair gi.ivence veren Avrupa emperyalistleri arasrnda yine Almanya baqr qekmektedir, Almanya da gok iyi biliyor ki, TC'ye yaprlan yardrmlar olmazsa o, partimize ve halkrmrza karEr yi.irirttU$ii ozel savagr bir gijn bile devam ettiremez. Almany4 kendi kamuoyunun tepkisi karqrsrnda askeri yardrmlarr durdurduQunu agrkladr. Fakat krsa birkaq geqiqtirici agrklarnalardan sonra yardrmlarr tekrar baqlattr. Ve ilk elde Derince Limanr'na 95 personel taqryrcrsr gemiyle g6nderildi. Ustelik bu yardrmlarr da hibe yoluyla yapryor.

Gdstermelik olarak ne sdylerse sdylesin, Alman htiktrmeti Kiirdistan halkrnrn bagrmsrzhk ve 6zgi.irl0k mi.icadelesini engellemek iqin her ti.irlii qabanrn iginde bulunuyor. Almanya'ya iltica yapmrs Ki.lrtleri bile TC'ye teslim etmek igin yasalar qrkarmanrn ugraqrnr veriyor. Elbette Almanya'nrn aldr$r bu tutum TC'nin 6zel savaErndan ayrr di.iqi.ini.ilemez. Qijnki) <izel kirli savagtn ana karargahlarrndan birisi de Almanya'drr. AlmanyaTiirkiye iliqkilerinde Klirdistan sorunu en ba$ta geliyor. Bdlgede emperyalizmin gizdigi srnrrlan radikal tazda tanrmayarak bozmaya ydnelen partimiz 6nderligindeki Ktlrdistan

ve GiJney Kiirdistan'dan

gekilmesi pek olasr gdriinmi.lyor. Yeni askeri paktlarrn olugumu gerqekleqirse o zaman qekilme durumu gi.indeme gelebilir.

Olafantistii Hal'in uzatrlmasr ve Piqmanhk Yasasr Kiirdistan'da ya$anan savagrn dU'

zeyinde olaganiistti bir durum kalmamrqtrr. GUnlUk yaqam amansrz bir

savag iqinde yiirUti.ilmektedir. Halkrmrz diiqmanrn topyekUn saldrnsr karqrsrnda gi.iclinU bijyirterek ve 6zgtici.ine dayanarak ozgi.irltik yiiri.iytigUnde kararfu adrmlarla ilerlerken,

diq-

man da yeni kararnamelerle Kiirdistan'da kirli savaqrna yasal dayanaklar yaratmaya galrEryor. OlaganUsttl kilge dedigi Kiirdistan'da askeri gi.jcilyle varhQrnr korumanrn pegindedir. MGK'nin kararrve ardrndan Bakanlar Kurulu'nun onayr ile kararla OlaQani.isti.i Hal4 ay daha r.rzatrlmrqtrr. Oysa daha 6nceki uzatmada "bu son rzatrnadrr" denilmigti. Soylenenler 6nemli deQildir. Onemli olan TC'nin savaErmz kaqrsrnda ne hale gelmiq olduQudur. Klrrdistan'da normal yaqam nasrl saglanacaktrr? Halkrmrz artrk TC somi,irgeciligini mahkum etmigtir ve onu hiqbir koqul altrnda kabul etmeyecektir. OlaQani.lst0 Hal askeri ydnetim demektir. TC bu y6netimi kaldrrdrgrnda askerin normal yagamrna donmesi gerekiyor. Asker normal yagamrna ddnerse Kllrdistan'da TC denen bir olay kalmaz. Bir de bu gergekliQi yasalara baQlamak da 6yle gdzUm deQildir. "Olagantistl) hali rzatryorrz" demek KUrdistan halkrna kargr savaga devam ediyo-

ruz demektir. Talen TC bu

savagr

yasaya baQlasa d4 baglamasa da si.irdtrrmekten kaqamaz. Ya yok olu' gunu gdnijllU kabul edecek ya da sonuna kadar savaq iqinde olacaktrr. OlaQantistU halin uatrlmasrndan hemen sonra mecliste onaylanan piqmanhk yasasrnrn krga denk getirilerek yeniden grkarrlmasr da gok geyi ifade ediyor. TC o kadar 96ztimstiz kalmrg ki, bu yasaya bile umr.fi baglamrqtrr. Bir umuttur diyerek hazrrlanan yasanrn Kiirdistan'da sonuq almasr mi.imki.in degildir. Savaqr halk yi.iri.iti.ryor. Halkrn kendi 6zgUrli.ik kavgasrndan pigmanhk duymasr da beklenemez. Kaldr ki s6miirgeciler askeri gticiiyle, barbar uygulamalarryla dize getiremediQi insanlarr boyle yasalarl4 qagrrlarla dize getireceklerini sanarak kendilerini aldatryorlar. Sonuq olarak, fagist TC hangi taqa bagrnr vurursa vursunt diinyayr

da pegine taksa dzgijrli.ik ve

ba-

elde etmekte kararh olan halkrmzrn karqrsrnda yenilmekten

grrnsrzhQr

kurtulamayacaktrr.

I


Abdullah OUt-aru yoldaEn tilm partililere ve ARGK savagqtlanna talimafi:

\furtdqrndan tilkeye diintigtin 10. yll derslerini kavrayalm ve her alanda devrimin ordulagmastnr tam uygulayahm! Partimizin, ulusal kurtuluq miica-

delemizin tarihinde temel ve belirleyici rollerden birisini oynayan yurt drEr faaliyetlerimizin ve bunun merkezinde yer alan Mahsum Korkmaz Akademisi'nin kendini qok kapsamh bir biqimde l.rretme ve Ulkeye yansrtma biqiminde belli bir mevzi degigikliQine gitmesi dolayrsryl4 sizlere bu sahada gerqekleqtirilen qabalarrn, ytrrirttjlen savaqrn anlam ve onemini bir kez daha hatrrlatma geregini duyuyonrz. Hig qi.iphesiz bu on yrlrn doQru kavranmasr halinde devrimde tam zafere nasrl ulagabileceQimizi gdstermek, zaferden baqka bir seqeneQe frrsat tanrmamak, bunu artrk bagarr imkanlanndan da 6teye miikemmel ve higbir engelin dnleyemeyeceQi bir bigimde giiqli.r adrmlarla baEart yi.irfuyiigij halinde saQlam g6ttjrmek higbirimizin hiqbir gerekqeyle kagrnamayacaQr, gereklerini yerine getirmemezlik edemeyeceQi, daha da 6tesi bu yrllarrn yaman derslerine dayanarak birytlk bir yarrE ruhu halinde bunu gdrevlere yansrtarak tam bir baqarrya sahip olma gibi bir sorumluluk anlayrqrve qabast ile karqr karqryasrnrz.

Ulkeye d6nUg [izerine biz daha once de bir deQerlendirme sunduk, tekrarlamayacaQrz, Anlam ve oneminin ne oldugu i.ieennde hem diinya tarihinden, hem de kendi Ulke somutumr.zdan bazr ornekler veri lerek durulmuqtur. Ozellikle eQer tedbir alrnmasaydr, bu yrllar b6yle kargrlanmasaydr, bir Ermeni soykrrrmr gibi, nasrl binlerce yrl topraklarrndan siiri.ili.lp bir daha ddnmeyen bir siirii Eylill halk gibi bizim de faEizminin bUyiik saldrrrsryla bir daha topraklarrmrza ve kendi kimligimize ddnemeyecek qekilde bir uygulamayla kargr karErya olduQumrzu;gidenin sadece PKK de$il, hatta bir ulusal kurtuh4 degil, bir halkrn bir daha ddnmemecesine gidiqi olduQunu orada ortaya koyduk. Bunun b6yle olduQunu unutmayarak qimdiki gerqekliQe bakrp aldan-

o l2

mayalrm.

Bu yrllarda reel sosyalizmin 96ziili.rqtl ve yine ulusal kurtuluq hareketlerindeki qdziJltjg var. Ayrrca Ttjrk solundaki gdzi.ilttg var. Bunlar, 6yle basite ahnarak deQerlendirilecek geligmeler deQildir. Emperyalizm ve onun en vurucu iqbirlikqilerinden birisi olan faEist Tiirk s6mUrgeciliginin boyle bir karqr-devrimin hamlesinde y,.eri b[irkti.]r, hatta belirleyicidir. Uzerimize gelen, b6ylesi bir gi.iqtii. Bu gi.ig degil bir tek partiyi yok etmeyi, savag esamesinin bile okunmayacaQr bir durumu yaratrnakla 96revliydi. Bunu fazla vurgulamaya gerek yok; gergeklere biraz sagduyuyla bakanlar, bunu tespil edebilirler. Bir defa bizim bilinqlice neye kargr direndigimizi iyi kavramak lazrm. Vurr4, kendi deyiEleriyle krhcr tam isabet ettirme vurt4udur. Birkag kigi kurtulmuqsa o da krhg artrgrdrr! Oyleydive dogrudur. Buna raQmen krhg artr$r da olsak, diiqmanrn ancak bir on yrl sonra tam ydnelme gere$i duydugu bir alanda gok umutsrzca ve en yakrnlanmrzrn bile hig gelecek gdrmedigi bir galrqma mevzisi, inanrlmaz sabrr ve taktik gabalarla igneyle kuyu kazar gibi bir qeyler yaratma gabasr iqinde ohrgumu gerqeSi vardrr. Hemen belirtelim ki

bir

umr.rt olabilmek, umudu s6ndi.lrmemek, bu konuda qok zor olanaklarla da olsa qevreyi yaqatabilmek tek endiqemizdi. Bu yrllarda gunun

bilincindeydik; her gey bitse de doQru olan bir kiqiliQin tasfiyeye uQramadan mutlaka bu yaqama karEr durmasr ve bunun igin de her Eeyini ortaya koymasr gerekir. Yeter ki qizgi tasfiye olmasrn, baqkalaqrma ugramasrn diye her tUrlU zorluga katlanmayr kabul ettigimiz bilinir. I980-8 1 yrllarr boyle bir tutunmayl4 kaybetmeme gabasryla geqti. Yaman yrllar olduQunu vurgulamaya gerek yok. Parti tarihimizin biittin yrllarryaman yrllardrr; bi.ttiin gUnleri 6yEylUl'e karqr ayakta ledir. Ama kalmanrn da ne yaman yiirek, ne yaman diiqiince istediQini de bugi.in herkes biliyor. T0rkiye'de teslim olmayan bir tek toplum ferdi, bir tek demokrat, bir tek devrimci kalmadr. Kalanlara aldanmayahm, Bazr istisnalar varsA onlara da yi..zde yi.z kontrol altrnda yaqam qansr verildi. Ve bunlar, 1980'lerin baqlarrnda birkaq ayhgrna bile fazla direnmeden bittiler. lstisnalar durumu deQigtirmez. Ve biz bir gerqek olarak dUqmanrn kontrolUne girmemek igin qok 6zen g6sterdik ve girmedik. Evet, bu yrllarda Diyarbakrr zindanrna dayatrlan teslim alma ve imha giriqimi tarihte egine ender rasllanrr bir di.izeye vardtrtlmtgttr, SaQda-solda direnen birkaq grubumrz varsa da imha edilmiglerdir. Elde parti tarihi diyebilecegimiz bir qey yok. Bir Siverek direnigivar ama baqrmrza bela olmuqtu, altrndan grkmak bile biryirk 6areri istiyordu. Ve bir kez daha her qeyiyeniden yaratmakla karqr kargryaydrk. Dedigim gibi ortahkta TUrkiye'nin devrimci, demokrat, sosyalist dedikleri birlikleri, kimseleri de yoktu. Filistin direniqiyle temasa gegmigiz, temsilcilik vermiqler ama ikinci gUn kapatmayla yilz y[ie. brrakmrglardrr. Giiney'de KDP MlTle baglantrlr igbirlikgi konumunu sUrdiirUyor. Reel sosyalizm, o zaman btiti.in igrenqligini TKP eliyle kusr.ryor. Ozellikle yurt drqrnda dUqmandan daha fazla baraj dikiyor, partiyi tasfiyeye goti.irecek birtakrm komplolar dUzenliyordu. Bunu aqrkqa g6rdiim. Qo$u zaman gizleme gereQi bile duymuyor, KUK'q DDKD'yi kullanmak istiyor... 1982'lere dogru daha adrm atmadan, yanrna yerleqtigimiz gUqler brrakahm destek vermelerini, bizi sadece bir koz olarak kullanmak

l2

derdindeydiler. Ama buna raQmen biz birkaq kiqiyi bir kampta tutmayr bUytik bagan olarak addediyorduk. Vne "bir toplantr yapabilsek, ne mut-

lu bize" diyorduk. Bu

hatrrlatmayr

yapmak yerindedir. Qilnkil ellerinde irq yilz kiqiyle, beg ytiz kiqiyle tarihi bir ordu, parti, cephe toplantrsryapma imkanr olanlar yapmryorlar. Biz iki yrl ancak yer tuttuktan ve onlann drgijt kanallarrnr zorladtktan sonra 1982 Mayrs'rnda bir toplantr yaptr$rmrzda kendimizi diinyanrn en mtrtlu insanr olarak g6rdi.ik. l50 kiqi bir araya gelmek bizim iqin gok bilytik bir olaydr, gUnkU o kadar yoldaq ilk defa bir araya geliyordu. Ama gimdi her gUn bir aradalar. Bunun anlam ve dnemini bilmiyorlar ve bir-

birlerini gekigtirmeye qahqryorlar. Sayrlan artrk yiizleri, hatta binleri a$ryor amayaprmz bir araya gelme'

nin ne kadar buyilk bir kuwet oldugunu, ne kadar giig verdigini anlamak bile istemiyor, Fakat bizim iqin o zaman iiq saatfik bir arada bulunma bile -hem de dostlarrn yanrnda- buryUk bir gristerrydi. 1982'lerde engelleme, olanaksrzhk o kadar ileri dtizeydeydi ki iki kigiyi bu alana taqrmak, silahlandrrmak mucizeydi. $imdi de ellerine silahralmrg, sopa gibi kullanryorlar. O zaman biriki iliqkiyakalamak mucizeydi. O zamanrn kadrosunun kendini delirtme numaralarrndan tutahm her tilrlii srradanh$r kendilerine layrk gdrmeye kadar girmedikleri tutum yoktu. Yine o zaman iqten ve drgtan bag uzatan provokasyon vardr. Sahte yaQamr k6riikltiyorlardr. "$6yle Avrupa'nrn yolu aqrlmrqtrr, qdyle yaqamak bizim de hakkrmrz deQil mi, q6yle yer tutulamaz mr?" diye kazan kaldrrrp tef qalmayr marifet biliyorlardr. Ben onlara bir gi.inliik yaqatma istemi vermek iqin her geyimi ortaya koyarken, onlar grrgrn, dalgayr marifet bilip arkamrzdan "buradan bir an 6nce nasrl kurtulurtz" diye tartrqryorlarmrg. lqte bir ddnem tasfiyeciligi; iqeri bir tUrlil vuruyor, drgarr bir ttjrlU vuruyor. lyi biliyorrz ki biitUn bunlara ragmen 1982'de Ulkeye ddntig karan ve bunun iqin de konferans ve kongrenin gerqekleqmesi durumu var. B6ylelikle 1982'nin sonbaharrnda gruplann peg peqe Ulkeye y6nelimi gerqekleqtirild i. Bu ddnemde aynrzamand4 gimdi yine baqbelasr olan KDP'nin dUqmanla iqbirligi iginde olma durumu baqta olmak i.lzere bazr igbirlikqilerin eliyle Uludere ve Qukurca'da gruplarrmzr TC'ye teslim etme durumlan var. Ashnda her taraf tr-rtulmuqtu, iqte b6yle koqullarda 0lkeye giriE yaprldr. Bundan sonraki stireq, partrtarihinde gok kapsamh bir bigimde iqlenmiqtir. Ulkeye ddniigUn neye kargr olduQu, kimlerle nasrl bagarrldrQrna dair gozi.imlemeler var, Bunlarr fazla derinlegtirmeye gerek yok ama qunu gok iyi biliniz ki en biryi.ik d6nemeglerden birisi de bu ddni.qe geqerlilik kazandrrmakt.

Lolan'4 Dogu'ya iilkeye

gittiler...

I 983'te iiq yilz kiqiyle giriE yapldrQr bilinir. 1984'trn sezonu neredeyse kapanacakken zorbela bir I 5 Agus-

tos Atrlrmr'nr yaptrrdrk. Gi.icirmEirn krrk tane l5 AQustos eylemi yaratma imkanr varken, yetmez Onderlik ve komr:ta gUctine zorbela bu adrmr attrrdrk. Halbuki qahgmrq, umudu ve silahr yaratmrqtrk ama maalesef ilgi gdsteren yoktu. Bazr insanlar direnmekten yanaydrlar ama onlarr yiiriitecek adamlar rollerine layrkryla sahip grkmryorlardr. Bildiginiz gibi bu 6nderlik yetmezligi I 98S'te bizi agrr bir yenilgiyle yuzyi-ze brraktr. Ofkeyle karrgrk bir tasfiyecilikle sonuq bozulmaya gdti.iriJlmek istend i. Biz buyrllara bir kez dahayiiklendik. Ki bize,'Biz ikinci bir l2 Eyli.il'ij yagryoru; yeniden grkrq gerekir ve belki de bu sefer gelemeyiz" deniliyordu. Bu sefer, 3. Kongre ile karqrhk verdik. Qcizi.imlemelerle daha kapsamh hazrrhk, iilkeye 1987 hamlesini yaptrrma.. Ve kendini daha da acrmasrz dayatan tasfiyecilik, bozgunculuk... Bir kez daha artan mOdahale, artan q6ziimleme... Bi.iyiik bir inatla Orgirt tasfiyeciligine derrrimci OrgiitU dayatm4 gerilla

tasfiyeciligine gittikqe derinlegen gerillayr dayatma ve yine halk kargr halkrn cephesini, giderek halkrn serihrldanrnr dayatma... Bdyle amansrz bir biqimde '1988-89'a ulaEtrk. Sonuqta 1 990 yrh bir adrm daha ilerlemeydi. Biz, en bijyiik inatgr direnmeyi parti iqinde g6rd0k; saghkh bir toplantrya gitme, merkezileqme yok. Olsa da gdrevinin, roliini.rn ne oldr.rgunun i.lzerinde durma yok. I 98485 yrllarrnr merkezrleEme Lizerine deQerlendirmelerde dile getirdik. Merkezilegme kendini bu kadar dayatmrgken, "sen parti Ozelliklerinin bu kadar rza$rnda olacaksrn, akrlkarr degil" dedim ve bireysel 96zi.rmlemelere yoneldim. Nasrl doQduklarrndan btiytidilklerine kadar anlam vermeye gahqtrk. Bu, 6rgli't olayrndan kagrnrlamayacagrnr, parti 6ncUlUgUnden vazgegilemeyeceQini, parti dnciiltiQil agrnrrsa higbir geyin ayakta kalmayacaQrnr g6sterdrk. 1987-88 yrllarrnda 6zellikle 1989'lara doQru bu sefer Botan pratiginde dayatrlan provokasyon di.igmanhQrna

gok tehlikeliydi ve dnlenmeye

qa-

hgrldr.

Yurtdrgrnda zaten her yrl bir provokasyon dayatrhyordu. Yne 6nle-

meye galgryorduk, Dikkat edilirse her bir provokasyon partiyi bitirmeye yeter de artar bile. Dengeler kestiriliyor, mevziler iyi kullanrLyor, yenileniyor, hazrrhklar yaprhyor ve boga qrkarrhyor. I 990 yrhnda bildigimiz gibi gerillada geliqmenin yolu biraz daha aralanryor. Ozellikle Klrfez sorunu dolayrsryla G0ney'in daha iyi kullanrlma

durumu ortaya grkryor ve yUkleniyorw. Tabii dtlgman da bog durmuyor. Bu yrllarda zindanrn da kaprsrnr biraz aralayarak bize dayatmak istedigi bir provokasyon var. Biraz da legaliteye gekme gibi bir yaklagrm var. DUqman legaliteyi ve illegaliteyi iyi kullanarak, kontroliine gegirdiQi kanallarr bize kargr qok iyi deQerlendirerek bu y6ntemle iqimizde ve drgrmrzda sonu,q alma denemesine girigti. lqkence ve yok etmeyi de bolca denedi ve bildiQimiz gibi iyi direniElerle karqrhk verildi. Sonuq, 1990 yrhnrn sonlannda 4. Ulusal Kongre gerqekleqliildi. Za' ten bi.rtirn yrllar, bir kongre gibi geqirilmiqti;o da bunun 6zlU ifadesioldu. Hazrrhklarr bizzat kendimiz yaptrk. Bir gerillayr igletmeyene kargr biz or-

taya yi.izlerce gerilla grkardrk. Bir mevziyi kullanrnayana kargr biz peg peEe mevzileri dayattrk. Her tirrlU or-

gilt iqi bozguncular, gerillayr engelleyenler ve provokatdrler garesiz btrakrldr. En b[iik gtici.i de halktan aldrk. Halk bize kesin inandr ve ayaga kalktr. Dolayrsryla dlqmanrn 6zel savaq ydntemlerinin dolayh etkileri de en az zatar verecek seviyeye indirgenerek I 991 yrh daha iyi kazanrlarak l992ye ulagrldr. 1992'yi biraz daha gi.iqlU karqtladrk. $imdi Eyltil'i.in sonudayz, yani iilkeye y6neliqin onuncu yrl d6niimirne ulaqtrk. Ve en son gergekleqen eyleme bakahm; belki de iig y@iin iizerinde diigman giici.i taburuyla her tUrlti mevzilenmesiyle, hem de en iyi donandr$r, en srkr durduSu ve korucularla da kendini en iyi giivenceye almak istedigi bir alanda bu eylem gergekleqiyor ve bagarrhyor. Tabii ki bu yine de istedigimizin gok

gerisinde. Hani, nasrl 1984'te 15 AQustos Atrhmr krrk yerde ve krrk kat daha gUqlti olabilirdi gibi bir iddiam varsa, qimdi de mevcut gUctimlzle yalnzca $emdinli Eylill 1992 sonu eylemi deQil, onun gibi krrk eylem ve krrk yerde krrk kat daha gUqlii eylemler gerqekleqtirilebil irdi diyorum. Kendimize bunun yaprlamamasrnrn hesabnr soruyoru. Ben bu degerlendirmeyi ikinci kezdir tekrarlamak durumunda kalryorum. Bu krsa tarihqeyi, hiq qtjphesiz bazrtemel gerqeklere bir kez daha parmak basarak hatrrlatryorum. Hatrrlatrrken de birkaq 6rnek daha vermek istiyorum. Mesela belkigoQunua basit gibi gelebilir ama benim kafamr oldukga kurcalayan, beni oldukqa rahatsrz eden ve hatta moralimi bile bozan bir durum var. Radyolar sdylijyor, biraz da haber kaynaQrna bakryorr.rz, dogru olma ihtimali yi.iksek. Bilmem, 'Qatak'ta korucu k6yUne girildi ve geri d6nerken arkadan bir korucu ateq etti, iki gerillayr 6ld[ird[r, onlar da d6ndUler korucunun evini bastrlar" ya da "kahraman korucu gerillayr vurdu" vb, 6rnekler.., Bir gerqegi tekrar bilince qrkartmak iqin sdyliiyorum; bizim aqrmrzdan en onemlisi qu: Geqenlerde yine bir yerde elegtiri yaptrm: Uludere'de bir korucu taktiQi icat ettiler; "Silah alabilirsiniz fakat ne bize, ne de devletefazla zarar verin, aranrzr bizimle de, devletle de iyi yaprn" diye. Sonuq; bu taktikle Uludere koruculugun en tehlikeli oldugu bir alan haline geldi. Halbuki Uludere, bize en qok aqrlabilecek bir alandr. Ama isabetsiz, ylizeysel, gafil ve de biraz rahatrna dtEkiin, kendini yormak istemeyen yaklaqrm bundan sorumludur. Biz ashnda bunu sorugiurmahk yaptrk ve halen de izerinde duruluyor. lyi niyetli yaptrlar; korucular gidip herhalde bazr iglerini de yapryorlardr, devletin de bazr iglerini yapryorlardr. Sonuq; bir bela. Sorugturmalar bu konudaki gerqegi biraz daha netge ortaya qrkarryor. Qatak\aki bu olaydan neden bahsettim? Bu bana biraz Hogir prati[ini hatrrlatryor da ondan. O da bu alana 6yle ydneliyordu. Alan agiretine gitti. Adam ona her ti.irli.l hediyeyi -silahrnr bile- verecek ka-

dar ilgi gdsterdi, fakat adamraniden 6ldtirdtr, zorla genq aldr ve sonuqta o alan bize tiimiiyle kapatrldr. Bir defa eQer devrimciysen, eQer adam glveniliyorsa niye her tijrlU hediyeyi alyor? Evinde kahyorsun, aniden de vuruyorsun "Tayfi ihtimalle igbirlikqi olabilirmiq" diyor. O zaman sen, bir iqbirlikqinin srinde ne arryorsun? Bu, qogunuun yaEadrgr bir tutumdur. Hem "iEbirlikqi' diyecekler, hem de tedbirsiz, plansrz, taktiksiz olarak sonuna kadar dayanmak isteyecekler. Ve oyuna dirgttiklerinde de 'imha edelim" diyecekler. Tabii diqman bunu kullandr ve kullandrkqa da zarannr halen de telafi edemedigimiz durumlara yol aqtr, Bu kiiqUk olay da sizlere acaba bunu hatrrlatmryor mu? Bu alanda -beginci bdlge mi, d6rdijncii bdlge mideniliyorgegen sene de b6yle hatalar yaptt' lar.'Koruculara ydnelik dostluk politikamrz geregidir' diyerek koruculara k6y giriqlerinde kendi gUvenlikleri iqin n6bet bile tutturdular. Sonugta altr kiqi bir yerde, on kigi bir yerde kayrp verdik ve halen de bu korucu


politikasr ylzi.inden birqok darbe yeniliyor. Elliye yakrn arkadaq bu yaklagrmdan 6ti.iril gehit di4tU. DUrqman zaten tahrik ediyor. Bunlar da bizi prestij kaybrna ugratmak iqin boyle aksi yontemlere y6neliyorlar. B6ylece igleri kendi elimizle zorluQa sokuyoru. Birkaq provokat6r de bunu qok k6tU kullandr. Sonuq; 1989'a dogru geldigimizde, neredeyse tasfiyeyle yiz ytze gelmiE, gerilladan baqka her anlama gelen bir pratik.,. O kadar qehit, o kadar acrmasrz zorluklarrn qekilmesi bize bdyle odettirilmek isteniyordu. Evet qimdi bu olayr biraz daha inceleyelim. $imdi bazr raporlarda gu kendisini gdsteriyor: "Hemen hemen korucularrn hepsi dostluk politikasrna gekildi, bir Jirki'ler kaldt, onlarr da hallederiz." $imdi ben yoldaglarrma genelli kle gi.rvenmek isterim fakat saf da olmamam gerektiginin bilincindeyim. Qi.inkir bu yrllar, bana da epey Eeyler 6$retti, DUqUniin bir kere, bunlar gerqekten dost oldular mr? Bunlarrn dost olamayacaklarrnr veya en aztndan bu

bigimiyle dost olunamayacagtnt Eimdi daha gerqekqi olarak

g6rU-

yoruz. Yani iki gerillanrn arkadan vurulmasr hiq de kUgiimsenecek bir olay deQildir. Bir damla kanr bile boEa ddkemeyiz, doktirrenden de hesap soranz. Yani igin iqinde bir yanrlgrvar. Bir defa "hem dUqmanl4 hem bizimle b6yle iqleri idare et" demek sakat bir yaklaqrmdrr, Bdyle olunca da igte yukarrda cirnek verdigim Uludere pratiQi ortaya qrktr. $imdi beqinci bolge tUmiryle bdyle mi ortaya qrkacak? $imdi benim bu bolge y6netimine de soracaklartm var. Geqmiqte, ben isim de vererek bazr arkadaqlarr eleqtirdim. Belli ki bu bazr arkadaglar akrllanmamrglar. Qi.lnkil kendi yonetimlerinde bu pratik geligiyor. Yani bdlge sorumlulart, bu iEi gormezfikten gelemezler, 6rgi.lt aqrsrndan saktncalartntn olduQunu anlamamazhk edemezler. Yine bdyle yaklaErmlartn baga ne bela getirdigini, ne sonuqlara yol aqtrgrnr da g6rmemezlik edemezler, Ciddi bir eylem yapma ciddi bir otorite olma ciddi bir geri adrm atttrma giriEimi yok. "Korucularla anlaqma"dan sdzediliyor. Peki srradan bir KUrt kciyli.isii, hem de dUqmana bu kadar alet olmuq bir Kiirt koyltisii dostluktan ne anlar? O sadece qrkarrnr dtiqUniir. Qrkarr neredeyse, ondan yana tavrr koyar. Bu aqrdan anlaqmaymtq, dostlukmuq, bunlar sagma geyler olup ddrt dOrtliik igbirliQine gdtUri.ir. Ve sonuq; "koruculuk meqrudur" anlayrqrna kadar r.zanrr. Tabii devlei daha etkili oldu$u ve parastnt, silahtnr verdigi iqin bunlarr kullanrr ve alanr bize de girilemez duruma getirir. Belki o alanda qimdi rahat kahnryor, ama bu, mticadelenin genel prestiji sayesindedir. Di.igi.inelim bir kere, mi.lcadele genelde zayrfladrQrnd4 mevziler terk edildiginde bu arkadaglarrmtz bu politikayla orada bir giin bile barrnabilirler mi? Bunun ne kadar maceracrhk oldu$unu zaman gok iyi anlatryor. Bir iEi idare etmek devrimcilik falan degildir, eski ahgkanhklarrn partiye dayanrlarak sUrdi.rri.rlmesidir.

Ben bu konuda bir qey daha sdylemek istiyorum: Ana karargahlarrn

gafletini ve yetmezliQini daha iyi aqrga grkarmak igin yine beqinci bolgeden 6rnek verelim: 'En az b6' Itjk dijzeyinde gUg gerek" diyorlar. Daha 6nce de,'Bu mtnttka da dahil, bu kadarrnr kaldrramayrz' diyorlardr. $imdi bu ydneticiye sormak gerekir: Silah ve para ihtiyacrnrn yi.izde dok' sanrnr bizden kargrhyorsun, niye kendiniz kendi gabanrzla silahlan' rnadrnrz? Esitimle ne kadar savagqr kazandrnrz? Koylerden ne kadar genq aldrnrz? Adam mryoktu? Hayrr

vardr. Her taraf dolu; elinizi atsanrz adam bulursunuz, Ama atmryorsu-

nrz. Hig olmazsa yarr yarrya gilg biiytitseniz, yan yanya e$itip gUqlendirseniz kryamet mi kopar? Dogru degil mi? Ashnda yarr yarrya da deQil, belki bu son iiq ayda srnrrh destek sunulmuq olabilir, bu da temelde elimde olmayan nedenlerledir. Ama bUttin gtciJnU drqardan alan ve tiim bildiQin de "bu korucularla igi nasrl idare ederim" olursa iE yiiriJr mU? Korucular maagh ve en tehlikeli bir gUg rken her geyi hazrr bekleyen kigilik pratikte de etkinligini stirdi.iri.ince geriliyor ve imha oh.ryor, Sonuqt4 brrakahm verdigimiz gilcU ikiye katlamayr, aksine kaqrrtarak, kayba uQratarak azalt-

maya

yol

aqr-

yor. Ondan sonra birkaq intiharvari eylemle daha fazla zarar verdiriyor. Bdylece bizim b6li.lk komutanlarr, takrm komutanlarr ve b6lge ydnetimleri tekrar "plan yaptrk" diyorlar. YrlbaErnda da yaptrlar, sayryr da katladrlar ama planlarrnrn yUzde beEini bile hayata gegirdiler mi? Partinin bunca deste$ine raQmen sen bu

planla nereye kadar gidebildin? Gergekgi bir planlamacr gi.ine bakar, gUce bakar ve ddnemi 6yle planlar. Hem gUcUnij gdrmeyecek,

hem fazla silah ve gUq isteyeceksin

ve biiti.rn bunlara ragmen "plantm hayata gegmedi" diyeceksin. "BeytilEgebap'r q6yle alabiliriz" dedin, tamam dedik. "Uludere'yi k6ki.lnden halledeceQiz" dedin, ona da tamam dedik. Ondan sonra "goyle di.igm0qUm, bana gtig gonderin" demek de ne oluyor? Nigin ydnelmiyorsun? Ne gtig, ne de maddi im-

kan gdndermeyebilirdik. Planr yapan sensin, peki hangi giice dayanarak plan geliqtiriyorsun? Bu sdz, bu diiqilnce senindir. B6lge komutanrnrn, bdlge yonetiminin, eyalet karargahrnrndrr, O zaman sdziini.lze, planrnrza baghhQrnrz nerede kaldr? lEte mevsim bitti; bahar dediniz olmadr, yaz dediniz olmadr, giiz dediniz o da bitti, Peki ne zaman ycineleceksiniz? Bahane nedir? Ashnda hiqbir engel yok, Di.iqman bile "1500 kigiyle eylem yapabilirler" diyor. Peki bu birliklerisen ne kadar kullandrn? Halbuki savagrm ruhunu, bilincini, donanrmrnr bii,ttiniryle yarattrk. Komuta konulanna bunca aqrklrk getiriyoruz; kesin ne kadar rol oynayacaksrnz? Sanrnm gunu demeye getiriyorlar: Parti, biraz daha fazlasrnr yaptrrsrn. Peki sen neyin baqrsrn, neyin yetkilisisin? $imdi anhyorum; dnderlik olayryla ciddi bir oynama var. Nasrl yaqadr$rnrzrn far' krnda deQilsiniz. Giiqlerin nasrl bir araya getirildi$inin, gi.intin nasrl kurtarrldr$rnrn farkrnda de$ilsiniz. Evet birti.in bunlarr hatrrlatttm ve tekrar vurguluyorum: Sizin sandr$rnrzdan daha fazlasr i.iretiliyor. Gerqek bile sandrgrnrzdan daha fazla 6yleydi, bunu izah ettim. GUn kurtarrhyor, bagarr yolu aqrk tutuluyor ama bq sizin prati$iniz, sizin komuta tazrnrz

sayesinde degildir. Konumunrz, sanrldrgrndan daha fazla iqleri koti.) idare etmevezatan bile tam 6nleyememe dilzeyindedir. Yoksa iqlere yUksek gans verdiren, olanaklarr en verimli bir gekilde kullanan ve b6ylece usta bir ydnetim giiciine gdti.iren bir konum deQildir.

Bu konuda sizlere qokga

r.ryart

yaptrm. Haftanin Karargah ydnetimi dzellikle I 990-91 pratiQi nedeniyle

sorugturmaya

tabi tutuldu. $imdi

aynr soruEturmanrn ashnda genelde

bUti.jn eyaletlere fakat ozelde dordi.rncU ve beEinci bdlgelere de uygulanmasr gerektigini dnerebilirim. Qi.lnkil en tecriibeli kadro, sava$gr bulunmasrna ve qok 6nemli silahlanma imkanlarrna raQmen gi.ici.i istenildigi kadar bi.ryti,tememe, yrlbaEtndan beri planlananr bir tUrli.i hayata geqirememe veya qok srnrrlt bir hayata geqirme sdz konusudur. Diigman katliamlara y6neliyor. Birkaq yerde denemesini de yaptr, Ama gerillanrn neye nasrl karErhk verdigi bile belli degil. $rrnak'ta dijrqmana bir kargrhk verilemeyeceQine inanmryorum. Halk bize gok baQh olmastna raQmen neden gi.lqlU karqrhk verilmiyor? Bundan esef ediyorum. Nitekim halk "Bizim gerilla nerede" diye soruyor. Mtr,cadelenin genel

seyri, genel gabalarr olmasa bu gerillaya acaba ne denilecek? Halk bu kadar qehit veriyor, her geyini bu kadar ortaya koyuyor ve bu gehirde do$ru-dUrtist bir 6rgUtleme komitesiyok. D(4man, halkrn ytizde doksanrna ydneliyor; halka bu y6neliqi engellemek gerekmez mi? Umut var ortada. Onlara dogru-dilrilst eylem yaptrrma yok. Daha once "araqgereq yok, adam az" dediler. Yalnrz

bu sahadan g6nderdiQimiz 400'ti aqkrn militan, kadro, savaqqrve her ti.irlU silah, donanrm var. Elli tane ro-

ketatar gonderdik. Silah srkan mr yok? Hayrr, hepsi de vardrr. Dogru gidilse sanrnm en az kayrpla b[i]k igler baqarrlabilir. Halk, "bu korucular bagrmrza bela olmug" diyor. Orne$in, insan gi.jgli.i bir bigimde Tatar ailesine ycinelmez mi? Siz tahmin edin, On tane roketatarla yerle bir edilebilir. Sadece bir gerilla birligi 6zel olarak haztrlansa bile bunu yapmaya yeterlidir.

Planlamada bunun gibi bir s0rii gdrev yer ahyor ama uygulamantn kendisi yok. O halde ne yapryorsunrz? Parti mrrazzam geliqmiq, halk hazrr, bu kadar savaqQr, arag'geree, her gey var oldugu halde niye yi.iklenmiyorsunrz? Kendinize ne 96rev bigiyorsuntz? Evet, bu biqimde bir-iki roket attldr mr, atlmadr mr; bir-ikifiqek srkrldt mr, srkrlmadr mr? Biz gok ayrrntrh olarak degerlendirme yaptrk.'Da$lar goyle milkemmeh Cudi, Gabar, Herekol gdyle tutulur; Bestler g6yle kullanrlrr" vb. denildi. Bi.itiin bunlar dogru d4 uygulamaya bakryorsun qok yetersiz. $imdi ben burada falan y6netim, qu kiqi yaptr demiyorum ama bu durumun gozden gegirilme-

si gerekir. Bu planr kalkrp aramrzda

ti.lntryle hep drqardan ve benden bek-

hayata gegirmeyecek kim var? Yani yapmarnak olanaksrzlrklara baQlanamaz. Yrllardrr '!apr hazrr deSil" diyorsunu. lqte son ldil drnegi:Yine bi.iyiik ihmalkarhk; korucu koytinde arkadaglar darbe yiyorlar, arkadan vuruluyorlar. Bu bile iEin gaflet dUzeyinde nereye kadar ilerlediQini gdsterir, Kendine gok gtiveniyor, qUnkti parti imkanlarr vardrr. Bir tek yan var ki, o da parti imkanlarrnrn bdyle kemirilmesidir. Altr aydrr hiqbir eyleme karrEmayan birgok birliQin olduguna eminim. Bu birlikten gelen raporlara bakryorsun, hepsi eylem istiyor. Hepsi "eylemsizlikten 6ldiik' diye yakrnryor. Bazr eksiklikleriniz varsa da sen komutansrn, gidermen gerekiyor. Silah mr eksik, silah verdik; lojistik mi eksik, sayr mryetersiz, soyle! Vne de yapamazsanrz, gorevler karqrsrnda suqlu duruma dU-

lediniz, bekliyorsuntz. insafh olahm, bu mlrmki.in mir? Buna nefesim ye' ter mi? Sen yrllarrnr 6yle boq geqir,

gersiniz. Madem gorevleri yi.lri..rtecek komuta diizeyinde degilsin, o zaman bu gdrevleri brrakacakstn arkadaE! Madem sanasunulan bu desteklere raQmen ayakta tutunamtyorsun, yaptrQrn planlarr tirm bu gerqeklere ragmen hayata geqiremiyorsun, o zaman istifanr iste. K6yli.i kurnaz-

hgrnz mr, ktiqi.ik-burjwa

lrnz

mr neyse, iqte

aymazlr-

bu hale getirdi.

Buna raQmen '!ine de parti idare eder, nasrlsa benden iyisiyok, parti bana muhtag" vs, diye di4i.inmek, bdyle sdylemek kiqilik aqtstndan en tehlikeli durumdur. $imdi biraz soruQturmayr geliEtirelim diyorum, acaba yargrlamaya dayanabilecek misiniz? Bu son onuncu yrl derslerini biraz oturtmaya gahgtrk. Siz de qahqrn. Yani qimdi bu iEi, qok acrmasrz bir yargrlamayla kargr kargrya gelerek mi halledelim, yoksa qok seqkin bir komuta yU' rilyi.qiiyle, gerefli bir baqarr yolunu zaferle aqarak mr kargrhk verelim? Bunu size soruyorum. Bu iqe girilmigtir ve doQrrdur. Qilnkil baEarr imkanr sa$lanryor. $u anda bundan baqka bir yaEam umudu yoktur. Gergekten Kilrt halkr da bi.iyi.lk yardrm ve destek verdi. Btryuk hazrrhklar yaptrk, ezilmemek iqin ti.lm tedbirleri aldrk, istenildiQinde iyi geligmeler saglayacak her tlrrltl sabn, tahammUlii gdsterdik, manzi kazandrrdrk. Evet ben kendimi abartmryorum ama bir qey sdyledim; yalnrz Akademi'de 1 992'de 1500'e yakrn kadro ve savaQQr yetigtirdim. Yanrnza da geldiler. Gerqi Ulkenin her tarafrn4 metropollere,

Avrupa'ya bile g6nderdik. lnanqh, cesaretli olup qahqryorlar. Eksiklikleri olabilir ama dogru yonetilirlerse, bunlarrn ytizde doksanbeqi baqanyla yiiriiyebilir. Yani bir anlamda sizin bir, hatta iki yrlda yapamadr$rnrz iqi, biz altr aya srgdrrdrk. Bu kadar sayrya ne oldugunu yoneticilere soruyorum, Daha bir yrl geqmeden

)eni gtlq gelsin' deniliyor. 'Giig daha da gerilemiq" deniliyor. Veriyorsuq'az' diyor. Peki verilen sayryr bile korr.ryanrazsan ne olacak? B0-

biz hep en iyi, en grrqlii iEi yapahm ve boqluk brrakmadan her geyi zamanrnda kargrlayahm! Bunu siz koti.i bir ahEkanhk haline getirmigsiniz. Bizi, '!aparz, yapmayrz" gibi bir beklenti iqine sokmanrz, komutaya ve yerine mutlak getirilmesi gereken gorevlere b6yle sag anlayrqla yaklaqmanrz acaba kendinize yaptrgrnrz en bi.iyiik kdti.rltik deQil midir? Parti tarihini inceleyin dedim; yine yakrn d6nem silahh milcadele prati$ini gozden gegirin, ucube oldugunwu gcireceksiniz. "Bizim baqarrlarrmrz var, zaten iyi eylemler de koyuyoruz" diyeceksiniz ama bunlar sizin sayenizde de$rl, siz bunlarr bana sorun. Hudut boylarrnrn sorumluluQu kimdedir? Onbeg yrl 6nce nasrl baqlandr, on yrldrr nasrl g6ti.iri.ilijyor? Bu dUnya sorumsular diinyasr degil; diigman bir karrE toprakta senin serbest adrm atmant bile kontrol ediyor. Bunun iqin bir KDP'ye dayanryor. $u devleti, bu gUcii kullanmak 6yle kolay deQildir. Dayandrgrnrz gi.iqler de kof gUqlerdir. Sanryorsuntz ki o gUqler yardrm ederler! Adama nefes biie aldrrtmazlar, dostluk adrna da olsa. Bunu da anlayamadrnrz, ama qok aQrktrr, tarih tanrktrr. Durum nasrl kurtarrldr, bu konuda Parti Onderligi neyi ifade ediyor? Evet, bu konuyu bilenler, ilgi duyanlar biraz hatrrlamaya qahqrr ve kendini veren insan, gdrev ve sorumluluk anlayrglarrna doQru yaklaqrm g6sterir. Sizler k6ti.irsi.rni.2 de ben iyiyim demiyorum. Ben yetmig yrl daha iyisini de yapanm veya yapmam! Ya da qoyle baqa.rr ile sonuglandr vb. demiyorum. Onemli olan bunlar deQil, bunlar tarihe kalrr. Onemli olan gtinlUk gorevlere nasrl yaklagmak gerektiQidir. Partinin bijytik imkanlarr olabilir, bir devlet gibi de olabilir, ama kazandrran da vardrr, kaybettiren de vardrr. Birileri her giin boyle militan harcar, ama ben 610 gibi adamdan militan, savagqr qrkardrm, Buraya bdyle 96nderdiklerinizin hepsini de biliyorum. Biz umut, cesaret kaynaQryrz ve bu da bir yagantr veriyor. Eksiklikleriniz olabilir ama eldekini bile kullanmryor, gtirirttiyorsunrz. Si zinki baqarrdan baEarrya koqturma degil, srradan bir planlamayr bile hayata geqirememe, karartn takipqisi olamamadrr. Buna dayanarak s6yli.iyorum; biz bilyilk sabrrl4 maraton koqusunu gerektiren nefesle igleri buraya kadar getirdik. lzlediginiz gibi iilkeye geri ddnUqi.in koqullarrnr baganyla sagladrk, mevziler verdik, destekledik, PKK'nin di.inya gene-

linde gdriilmemig bagartstnt

saQ-

ladrk, Size gimdi bunun hakktnr vermek kahyor. Bunun anlagrlmayacak hiqbir y6nii yok ve kendinizi abartmanza da gerek yok. $an, qerefi size parti verdi; yoksa qoQunrz bir qoban bile olamazdrntz, size bir kegi bile vermezlerdi. $imdiyse parti sayesinde komtfianstntz. Sizler tabur, bdltrk komutanlarrsrnrz. Olirm her zaman var; kaldr ki bu yolda dlUmsUzliik vardrr. O zaman hakkrnr vereceksiniz! 'Yok ben on yrldrr bdyle yagryorum, parti artrk benim bu kadarrma datahammtil etsin" demek, ben de olsam, algakga karErlanmasr gereken bir tr.rtumdur. Ben de zamanrnda bir qeyler verdrm, parti benim zaaflanm4 bagartstzhklanma prim versin diyebilir miyim?

Size bir gi.in bile katkrm olmasa kendimi rahat hissedebilir miyim? Hayu, bu tr.ftumu da gdsteremem. Partiye yararhysam ya$ama hakkrm vardrri yoksa yerim yoktur. Bizim yak-

Devam 2Ssayfada


]t.stss2

"Curnhurryeft tarihinin er.t bii17iik taarr.JzrJ" 0400..

O7F,L SAVA$IN Bagtarafr 1. sayfada detten bagka yol tanrmayan sdmtirgeci Tiirk devletinin iqteki gerillaya y6nelik yogun hazrrhklarr dervam etmektedir. igbirlikgi ihanetqi gi.iruhun ve TC'nin yogun hava ve kara saldrrrlarrna karqr en baqta sessiz kalmamasr gereken lrak rejimi en ufak bir tepki gdstermedi. GegmiEte lrak ve Tiirk rejimi arasrnda "Srnrr Gtivenli$i ve lqbirliQi Anlaqmasr"na dayanrlarak TC'nin Gtiney KUrdistan'a yaptrgr hava ve kara saldrrrlarrna bile lrak rejimi tepki gdsteriyordu. lrak Meclis Baqkanr'nrn saldrrrnrn hemen arifesinde Tiirkiye'nin daveti izerine Ankara'ya yaptrQr ziyaret anlamsz deQildi. Ti.irkiye ile lrak arasrnda gizliden gizliye iliqkiler devam etmektedir. Bu iligkiler Korfez Savagrsijrecinde de ciddi bir dtizeyde kesilmedi, alttan alta sUrdiirilldi.l. Eger Ttirk s6mlirgeci rejimine karqr, KUrdistan ulusal baQrmsrzhk savaqr gibi ciddi bir miicadele olmasaydr, sdmUrgeci TUrk rejimi lrak topraklarr tkerindeki emellerine ulaqmak iqin her ttirlii yolu denemeyi miibah

YENITGISINI ONTEYEMEDI ki! lqbirlikqilik ve uqakhkta 6vtnq duyan, biraz paraya, mal ve

lara onay ahnmrqtrr. Tiirk fagist rejiminin, GUney'deki igbirlikqi gUglere

sunlar

fazla gWenmediQini lrak rejimi de

miilke kendisini, onurunur namusunu ve Ulkesini satan, bundan gurur ve krvangla bahseden, biraz omula-

qok iyi bilmektedir. Bu nedenle, TC'nin azgrn saldrrrlarr qrkarrnadrr. Ses grkarmamasrnrn nedeni budur. Aynr durum lran agrsrndan da geqerlidir, lEbirlikgi ihanetgi gtiqler ile TC'nin ba.ilattrklarr saldrrrlara paralel olarak lran rejimide, gi.iqlerimize ydnelik saldrrrlarr trrmandrrmrq, hastanede yarah vaziyette bulunan gerillalarr bile tutuklayarak zindana atmrgtrr. lran silahh gUqleri, karqrlagtrklarr gerillalara ateq etmekten qekinmemigtir. Srnrrda ahnan olaganiistir 6nlemlerle tam bir set oluEturmugtur. Bu arada yakalayabildiklerini de tutuklamrqtrr. 14 Kas.rm gUnii Ti.irkiye'nin qa$nsr iDerine lran, Suriye ve TUrkiye drqiqleri bakanlarrnrn katrLmryla yaprlan i.iqli.l zirvede, lrak'rn btltUnli.lgi.j Lizerine tam gdrtjq birligine varrlmrq ve her ne koqul altrnda olursa olsun Ki.lrt devletini istemediklerini agrkga beyan etmiqlerdir.

rr okgandr mr her ti.jrlti onursrzluQu yaqarnaktan qekinmeyen dtlqki.lnlegtirilmig, kiqiliksiz, tutarsrz yaprlar varken ve hem de qok genig bir potansiyel hazrr olarak ellerinde beklerken, bunlar niye kullanrhp, eski tarih yeniden tekrarlatrlmasrn ki! Ama birti.ln qabalarrna raQmen, tarih yeniden tekerrtrr etmedi ve amaqlarrna ulaqrnadrlar. Hayaller, soyinQler, beslenen umutlar, ummadrklarr tazda kursaklarrnda kaldr. Kendilerine devrimci ve sosyalist srfatlarrnr takanlarrn da tutumu, yukarrda belirtilen hususlarrn drqrnda farkh olmadr. "KardeE kavgasrdrr", "Ki.rrdUn Kiirde krrdrrtrlmasrdrr" vs. dediler. Savaqrn durdurulmasr iqin qaQrrlar yaptrlar, barrqrn kahramanlarr kesildiler, arabuluculuk cinerisinde bulundular. Sol, yrllardrr yaqadrgr gaflet ve delaleti bir kez daha

g6r0rdii, Yrllardrr Musul, Kerkilk izerine kurulu hayal ve planlarr vardrr, lrak denetimdeki Ki.rrdistan'rn bu parqalarrnr kendisine ait olarak g6rmektedir. Dolayrsryla ABD'nin bdlgedeki grkarlarr da elverirse, Tiirk rejimi, K6rfez krizi gibi elveriqli bir zeminden yararlanarak, belirttiQimiz alanlara kadar da uanabilecekti. Ama 6ni.inde ciddi bir engel

sallanmaktadrr. Her gijn yaqanan infazlar, iqlenen cinayetler, kaybolmalar, tutuklamalarrn 6nemli kaynaQr buraya dayanrr. Onun iqin ihanete karEr ttrtumda gafil olmamak ve aldanmamak gerekir. Bazr solcularrn da tUm umutlarrnr bu saldrrrlara baQlayarak PKK'nin imhasrnr bekledileri de bilinmektedir. 56z konusu bu gUqlel Newroz katliamrve ardrndan yeniden $rrnak katliamrndan biiyilk bir medet umarcasrna "PKK'nin yanhq taktik izlediQi", sanki ayaklanma yaprlmrg gibi "ayaklanmanrn kanla bastrrrldrgr", "Ktjrtlerin kurtuluqu ancak Tiirkiye devrimiyle olur",

-

"demokratik qoztjmler iqinde KUrt sorunu q6ziiltjr" tarzrnda deQerlendirmelerde bulundular. Ve hatta 6zel basrnrn yiiri.jttiJQi.i karqr saldrrrlarr geride brrakrrcasrna bir tutumun ve pratiQin sahibi oldular. Avrupa emperyalizmine avuq aqan, adeta "biraz demokratik bir ortam yaratrn bizim igin" diye dilenen, "uqaQrn olurum kabul et" tarzrnda savagrn gUdUmUndeki

yalvaran reformist-igbirlikqi kilqilkburjwa kesimlerin tutumu da, daha

var. Bu engel sadece Tlirkiye'yi zor-

layan bir engel degil, bdlgedeki emperyalist-somiirgeci gi.iglerin de qrkarlannr zedeleyen, dengeleri altiist etme gibi bir konuma sahip olan bir engeldir. Bu engel Klirdistan sorunudur. Daha da belirginleqtirirsek, PKK dnderliginde geliqen ulusal baQrmsrzhk ve sosyalizm davastdrr.

KiJrdistan baQrmsrzhk ve sosyalizm davasr, Ttrrkiye'yi olduQu kadar lran'r, lrak'r, Suriye'yi, emperyalizmi ve b6lge gericiliQini de ilgilendirmektedir. Bu sorundan dolayr emperyalist devletler dahil, ti.lm gerici bdlge giigleri lrak'rn bdlijnmesinden yana tavrr takrnamazlar. Biqimde lrak'a karqr tavrrmrq gibi gdrUnen durum, dziinde Saddam rejiminin yerine, emperyalist qrkarlarr b6lgede korumaya alan ve uygulayan daha saglam iqbirlikgi bir rejimin iktidar edilmesidir. Gtiney'deki iqbirlikgilere sunulan destek, Ktrrt halkrna "acrndrQr" veya KUrt halkrnrn, kaderini dzgiirce tayin etme hakkrna sahip olmasr, ya da en azrndan bu kadar baskr ve yok etme.politikasr altrnda inim inim inletilen bir halka srnrrh da olsa ktrlttrrel dzerklik biqiminde bir hakkrn tanrnmasr temelindeki bir yaklagrmdan qok, "kullanabildigin kadar kullan ve yok et", "iqten fethet ve ez", "birini tut digerini ez, birbirine krrdrrt, sonra diQerinin imhasrna y6nel" yaklagrmrnrn Uriinil olmaktadrr. Sunulan destek ve yardrm bunun iqindir, Qekig GUq'tn Kiirdistan'da konumlandrrrlmasr bu esas qrkarlar dahilindedir, lrak Meclis Bagkanr'yla yaprlan gdriiqmede Ti.irk rejimi, 'lrak'n top-

lugun asr I y6nii onaydrr. Emperyalist devletler, sdzde sosyalistler, sosyaldemokratlar, ilerici kesimler diye kendilerini srfatlandrranlarr n tiimiine hakim olan suskunluk, PKK'nin "bitirilecegi"ne yonelik beklentilerdir. Hatta faqist Tiirk rejimiyle degil, igbirlikqi-ihanetqi giiruhun saldrrrlarryla PKK'nin ezileceQi, bu olmazsa bile onemli oranda belinin krrrlacagr y6ni.inde besledikleri umutlar vardr. Bu gUqlere g6re, dUnyada sosyalizmitemsil eden tek gi.iq olarak PKK'nin bu larzda ezilmesiyle "sosyalizmin iflasr" kesinleqmiq olacaktr. En gi.iqlU sosyalist imparatorluklar yrkrldrSrna g6re, PKK neden ezilmesin ki! lqbirlikgilik ve ihanete atfedilen rol buydu ve baEaracaklanna da inanryorlardr. Geqmig tarihte de b6yle oldu. Ki.rrdistan, drg g0qlerden gok, iq ihanetlerle pargalanmrq, birbirini krrdrrtarak direnme odaklarr ezilmig; Kilrt halkr ihanetler sonucu kendi kendisini di.inyadan tecrit etmiq ve

rak bifuiinlilQilnden yanayz. Kiitt

yok olugun eqigine getirmigti. Bir

sorunu hepimizi yillardtr uQragttnyor Bu soruna karg tam bir mutabakat iginde olmalrytz'demiq ve Gtiney'deki giigleri de kullandrklanna dair teminat vermiqtir. Bdylece TC'nin, Gi.iney Kirrdistan'a yapacagl sald rrr-

halklarr iqin gegerlidir. TUrkiye'de her gtln devrimci-demokrat insan katlediliyorsa bunun en cinemli nedenlerinden biri ihanet ve ajanhktrr. ihanet ve ajan[k Tiirkiye ve Kiirdistan'da oylesine geligtirilmiE ki, halk kitlelerinin bagrnda bir balyoz gibi

Savaqrn bi.rti.in teknik araqlarrnr kullanan TC, iEbirlikqi-ihanetqi gtiqler, korucular ve 6zel vurucu timler

kapsamrnda -kendi deyimleriylecumhuriyet tarihinden bu yana baqlattrQr en kapsamh harekata kargr, dtinya suskun kaldr. Stskun-

kez daha Kilrt tarihinin b6yle bir tra-

bu olayda tekrarladr, sa$a-sola yalpalandr, bir kez daha politikaszhgr ya$amanrn acr teranelerini ddktU. Oysa saldrrr salt KiirdUn Ki.irde krrdrrrlmasr, kardeE kavgasr biqiminde deQerlendirilemez. TC ve emperyalistlerin emirleriyle y6neltilen bir saldrrrdrr. Vne bilinir, ti.im ulusal kurtuluq savaqlarrnrn karakterinde srnlfsal mUcadele de'vardrr. Gergeklegen bi.itiin devrimler, bagrrnda keskin srnrf mijcadelelerini de taqrmrqtrr. Bu durum Ktrrdistan igin de geqerli olan bir yasadrr. Kaldr ki KUrdistan'dayaqanan koyu bir ihanettir. Yrllardrr egemen somiiriicU gUqlere dayanmayr meslek edinen, ihanette srnrr tanrmayan, en son Qekiq GUq'i.jn himayesinde emperyalizmin b6lgedeki politikasrna hayat kazandrran, emperyalizmin b6lgedeki jandarmasr olan bir rejimle her tilrlU kirli iliqkilere bulaganlarrn kardeg ola-

rak degerlendirilmesinden gok, insanh$rn temel grkarlarr igin ezilip yok edilmesi gereken ugaklar olduQu tarzrnda degerlendirilmesi en do$rusudur.

$u kesind ir: Scimi.irgeciliQi yagatan ve var eden, onun gijqliilUgii, iisti.in askeri teknik gi.ice sahip olmasr deQil, bil.rnis onun dayanaklarr

olan ihanet, uqlkhk ve ve ajanhktrr. Sdmi.irgeciligin iqteki dayanaklarr-

jediyi yaEamasr, somUrgeci-emperyalist gilqler iqin bir kayrp degil, kazanqtrr! Olanaklarr, sosyal dayana-

nrn beli krrrlmadrkqa, ona yaqam

klarr ve zemini varken, bu gUgler, ne-

de degil, ulusal ve srnrfsal kurtu-

den kendilerini fiili olarak zora sok-

luglarr iqin ayaQa kalkan tlrm tllke

hakkr tanrndrkqa bagarrya ulaqrlamaz. Bu durum salt Ki.irdistan iqin

olunsucadrr. Kirrdistan ulr sal ba0rmsrzllk savagrna karqr yrllardrr Avrupa emperyalizmi tarafrndan semirtilen bu gijqler, kendilerine atfedilen roltin usta uygulayrcrlarr oldular ve azami bir qabayla rollerini kdtti bir tarzda icra etmeye gahqtrlar. iqlerinde dOriist unsurlar bulunsa da, genelde hemen hepsinde gdrijlen, millteciliQe dayah kri.le bir yaqamt halkrmrza dayatmadrr. ldeolojik-politik olarak grdalarrnr emperyalistlerden, sosyal-demokratlardan iEbirlikqilikten almaktadrrlar, Bunlarr siyasal gi.jqler olarak adlandrrmaktan qok emperyalizmin yedeQinde iqbirlikqiliQi ve uEakhQr meslek edinen giiqler olarak nitelendirmek en doQrusudur. Bunlar da bulunduklarr alanlardaki emperyalist devletlerin qrkarlarr ve Kiirdistan sorununa yaklagrmlarr te-

melinde hareket etmekte, bir dediklerini iki etmemektedirler. Kiirdistan u[sal kurtuluq savagrna karqr geliqtirilen birqok emperyalist kom-

plo ve oyunlar iqinde, bu

gi.iqlerrn

oynadrklarr rolleri gdzardr etmemek gerekir. $rrnak katliamr ardrndan fagist Ti.irk rejrminin oluEturdugu milli mtjtabakatrn uluslararasr bir mutabakat qeklini aldrQrnr belirten PKK Genel Sekreteri Abdullah OCAI-AN yoldag, qunlarr belirtiyor: "Bu ulusal mutabakatn yilbagnda TArk parlamentosunda yaplan gdriqmelerle tamamlandQtn iyi biliyoruz. Yine sureq iEinde paftiler arastnda mutabakat saQlandr Buna en son sendikalan da dahil ettiler. Qegitli dernekler ve hatta ekonomik kuruluqlann hepsi bu mutabakata

katildt. lgte

bir HEP kaillmadr

ve

HEP'i de ne hale getirmek istedikle'kahrolsun

ri biliniyor. Daha 6tesi

Kiirtler ya7asn Tilrkler' deyip kamuoyunu da mutabakat gereQi kazanmak i st iyorl ar. H 0k 1meti n g )nl 0k ipi cenaze torenlerinde kamuoyunu kqktrtmak ve ozel savaQtn emrine sokmakt r. K rsaca boy I e ge I igt i rmek istedikleri mutabakatu dryta da tamamlamak istediter. Ozeltikle bu kon ud a Tal aban i' n i n yard mtyla H i k mel Qetin 6nce Viyana, daha sonra AL t

manya Londra ve Paris'te yaptQt gorilqmelerde kesinlikle bu igbirlikqi hainlerin de parma@ vardrr... Bu hainlerle gorilgmelerin bir boyutu da Avrupa ilzeri saQlanmrytr. Buna Almanlann ne kadar dahil olduQunu bitiyoruz. Ozellikle Bush yonetimi atilnda NATO kullanrlarak, hatta HelsinkiAGIK sareci de bu konuda iglemez hale getirilerek, mutabakat sonuna kadar uluslararag alanda da saQlandr.. iqte tilm imha potitikalanna iqte ve d6ta evet denildi.

Gdrillmemig bir biqimde PKK'nin tecriti denildi. Muazzam ekonomik kaynaklann seferber ettiler: rAgvet,

ayncal* verdiler... En son Suriye, lran ve lrak'a taviz verdiler'. Hain Kilrtleri de bu mutabakata dahil ettikten sonra, saldtn yapldtQt giln, Tilrkiye'deki reformist Kiirtler'bangtan bagka higbir yol yok' deyip harekete geqi ri I d i ler..."

Cumhuriyet lorihinin en briyrik soldrnsno korgr kohromonco bir direnig destont yoaldt Saldrrr baqlar baglamaz hemen hemen herkesin umrn ettiQi, PKK'-

nin krsa bir sUrede imha

olacaQr,

teslim ahnacagrydr. Cumhuriyet tarihinrn en bijy0k saldrrrsr gerqekleEti. Krbrrs SavaEr'nda kullanrlan teknik ve insan gi.ici.iniJn qok ilerisinde bir

kwvetle saldrrrya geqildi. Kortez Savaqr'nr n deneyiminden yararlanrl-

dr. Uluslararasr destek de

tam. Ustelik 36. paralelde konumlandrrrlan Qekig GUq de her agrdan destek sunmakta zaman zaman fiili olarak saldrrmaktadrr. iran, Suriye tavrr almrg, srnrr boylannda gi.lvenlik onlemleri arttrrrlmrq, TC'ye destek sdzleri verilmiqtir. lqbirlikqi-ihanetqi giiruh amansrzca saldrrryor. Bltiln bu ortak saldrrrlara kargr PKK nasrl direnebilir? Direnmekten gok krsa si.irede darbeleneceQine kesin gdziryle bakrhyor, Btittin qrrprnrqlar bu yondeydi. Ama boguna! Tarihin geQmig bi.rtirn olumsrzluklarrn4 ulusal kimliginden rzaklagtrrrlan ve kendi kendisine yabanolagtrrrlan, ulusal birligi parqalanan ve

birbirine diigman ettirilen, toplumsal

gerqekligi, ihanet ortamrna diiqUri.ilen, giiqsiz krhnan, sindirilen ve irrkirtiilen Ktirt kiEiliQine raQmen devrimci bir qrkrg gerqekleqtiren, Tiirk egemenlik sisteminden kaynaklanan sosyal-Eoven, reformist-igbirlikqilik ve faqist drgiitlenmeye kargr l2 Eyliil ortamrnrn yarattrgr karanhk ortama bir gimgek gibi qakan ve halk savagr siirecini baqlatan, 6zel savaqrn her tUrlU y6ntemini boqa qrkarmada baEarrh bir pratiQin sahibi olan, Kiirdistan halkrnr yeniden yaratarak serihildan ve direnigleriyle gerilla ile birlegip bir ruh ve yiirek gi.ici.i haline gelen, halklaqan PKK'ni n kolay teslim ahnamayacagr,

direnen,

yine PKK'nin geqmiq onbeg yrlhk miicadelesi ispatlamrqtrr. Qekilen zorluklar, verilen kayrplar pahasrn4 ulusu ve halkr yeniden varetmeninin direnig tohumlarr KUrdistan'rn her alanrna ekilmiqtir. Dolayrsryla hangi teknik donanrmla ve 6zel savag y6ntemiyle saldrrrhrsa saldrrrlsrn, baqarr ve zafer, dogru devrimci qizgide yU-


r;,yen, insanlrgrn qrkarlarrnr, insan ol-

saldrran tarafa aQrr kayrplar verdiril-

rnanrn onllrunu tenisil eden ve hakh

di. YNK saflarrnda savaqan qok sayrda pe$merge, komutanlarryl4

t:loplerle direnen Kiirdistan

halkr,

oirun oncirsii PKK ve silahh kurlulug g',crj ARGK'nin olacaktrr. Bir kez daha GUney Kirrdistan'Caki sald,rrlara karqr kahramanca direniqte ispatianan bu olmugtur. Tijrk faqrst sdmi-rrgeci rejimi, rsbirlit.Qi.ihanetqi gliruhu qegitli vaadlerle ulusal kurtuluqqu gtiglenmizin irzerine saldrrtrrken, bir hafta iqinde sonuq alrnayr umr-ryordu. "Eqer PKK, Gur,ey'de ktik salar halk orgitlerse GAney'de ve lQzey'de ezilmesi milmki.in olmayan ciev gibi hir PKK or' taya gkar" diye demeq veren Turk Genelkurmayr, aynr zamanCa iEbir' likqi-ihanetgi giiglere, "PKK altan alta sizi dinamitliyor, yagamanz iqin istemleri miz doQrultusurrda harek et

etmenizden bagka qkar yol ych" mesajrnt da veriyordu, Yrllardrr dr$ gtjqlere yaslanmayr bir strateji ola' rak benimseyen, halkrnrn dzgUcijne gwenmeyen ve srkr iqbirlikgilik rginde olan ihanetgi gliruhun, olumlu anlamda buna cevap vermemesi bek lenemezdi, konumlarr bu roli.,1 ifa etmeye uygunCur. Ve gerqekleEen de bu oldu. Saldrrr harekatrna girrgilmeden

once Gtrney Kiirdistan'rn $aklava kentine pe$merge kryafeti giydirile' rek getirilen Tiirksubaylan, pegmergelerr egrtirne tabi tuttular. Saldrrrlarrn daha isabetli olmasr igin Qekrq Giiq'ijn keqif uquglarr arttrrrldr. Saldrrrnrn baqrndan sonLrna kadar Tilrk ordu birliklerrne ba$h subaylar, 6zei-

likle saldrrrlan planlam4 koordine ve yonlendirmede

gorev Ustlendiler. Bir piyon olarak kullanrlan ve gerillanrn iizerine yi.irrj,tijlen peEmerge oldu Barzani ve Talabani'nin hesaplarrna ve TC'ye verdiklerr gi.ivenceye gore, kurtuluq gUqleri bir hafla iqerisinde ezilecekti. Tiirk somijrgeci rejimin, bu gUglere yonelik ovUcl sdzleri ayyuka qrktr. $akqakqr Ti.jrk basrnr yalan [tzerine yalan haber ijre' '.erek, "kahraman pegmerge, PKK'-

ya karq b}ynk harekata girigti", "PKK'ntn beli ktnldt gok sayrda kaytp verdi", "pegmerge, PKK'ya karg savagmakta ka rarh ", " PK K' h la r pegmergeye teslim oluyor, orgit bozguna uQradr" ve daha nice soz-ler manEet edildi, bol bol peErnerge resimleri yayrnlandr, sdzde ele geqrrilen PKK'ye ait kamplar ve malzemelerin ddkiimir haberlerde eksik olmadr. Gergeklerin qok ciddr diieeyde qarprtrldrgrnr hemen belirtmek gerekir. TC, GUney'deki gUqlerimizi darbelemek igin, esas olarak KUrdrstani Cephe diye a.dlandrrrlan ihanet gi.iciiyle sonuca varmak istiyordu. Bunun iqin hazrrftklannr gok dnceden yapmrq, gerekli arag, silah ve grda macidelerini onceden ulaEtrrmrgtr. Srnrra yaptrQr askeri yrQrnakla ha zrrhklarrnr tanrarnlamrgtr, Saldrrr koordinesr tamamen Ti.irk Silahh Kuwetleri'nin elindeydi. ilk saldrrryr Qiyaye Sipive Qiyaye Bager'de KDP baglattr. Burada gerillanrn dar gruplar halinde gembere ahnarak imhasr hedefleniyordu. Gerilla taktiklerini r-rygulayan ARGK gUgleri, burada KB,f, giiglerine aQrr darbeler vurarak iik yenilgiyi tattrrdrlar. Zaxo hatt;nda ise KDP kar"argahrnr ele gegiren gerillalar rkinci onemli darbeyi burada indirdiler, Saldrrrnrn planrve gok sayrda silah ele geqirildi. Birqok kampa ydnelik birden baqlatrlan saldrrrlarrn hemen hemen tiimU gogiis gogilse verilen direnigle oUskiirtiildd. Daha saldrr,nirr

giiniinde KDP 1OO'tjrr ijzr:;rinde ol,i ve iki misli de yarah vermek durumuyla karqrlagtr, Zap, QukurcA Batufa Hiror baEta olmak ize'e srnrr hattr bcyunca mevzilenen gerillalarrn kurduQu pusuda, Uqi.incU

gerillalarrn yanrnda yer aldr. Yrllardrr iq iqe yagayan YNK'li oeqmergeler savaErnadrlar. SavaEtrrmak iqin Talabani ancak Si.ileymaniye'de adamlarrnr getirtebildi. Savaqa kargr halkta ve peqmerge saflannda hoqntrtsuluklar arttr. Savunr";ra amagh doqenen mayrnlara gruplar halinde basan qok sayrda peqmerge oldii ve yaralandr. Qok sayrda komutanrn olmesiyle pegmerge oiiqleri Onciisi.iz kaldr. Peqmergelerie savaEmama istegi ve moral bozuklu$u artarak devam etti. Pegmergelerde artan hoEnutsrzluklarr gidermek ve halkr ihanete tepki gdstermemesi iqin korkutmak ve sindirmek amacryl4 KDP baskrlarrn dozajrnr artrrdr, actmastz baskrlar lryguladr, qok sayrda insanrtutuk-

gerillayla

layarak zindana attr. Savaqa kargr e,ktrklarr igin 27 pegmerge idam edildi. Halkrn izerinde pervastzca baskryr ve rgkenceyi r.rygulayan KDP giinUmlizde de yine TC'nin emrinde hareket etmektedir. KDP iqinde gok sayrda Tiirk ajanrnrn varlrsr, halkta iirkUntij yaratryor. TUrk devletinrn her rstemini $artsrz yerrne getiren bagta Kemal Kerktlkli.i olmak i-rzere, KDP'nin qok sayrda ilerr gelen adamr, TUrk ajant durumundadrr ve bu kanrtlanmrEtrr. lsbirli kqi-ihanetqi giiruhun, TC'ye vaadettikleri bir haftanrn yerini haf-

talar aldr. iEbirlikgilerinin

baEarr-

srzlrklarr karqrsrnda Tilrk Silahh Kwvetleri havadan ve karadan saldrrrya geqti. Hava bombardrmanlarrve ka-

radan dag komandolarrnrn gijcii yetmeyince, tanklarrnr ve zrrhh birliklerini de devreye koydular. ihanetgi gi.iqlerin de yoQun desteQiyle devam eden saldrrrlarda fosfor bombalarr bagta olmak izere, her karrg topraQa onlarca bomba nasip olacak tarzda tonlarca bomba ya$drrdrlar. Kara birlikleri ancak zrrhh araqlarrn desteQinde ilerleyebildi. Peqmerge gtigleri ise azap askerleri gibi tanklarrn 6nUne alrnarak yer gostermede, oncirli.lk yapmada yedek gilq olarak kullanrldr. Ashnda sdm[]rgeci Tijrk devleti fiili mildahaleye gegmeseyd i, gerilla gi.iqlerimizin geligtirdiQi kargr saldrrrlarda darbelenen ihanetqi gi.iciin imhasr kaqrnrlmaz olacaklr, zaten savaqmak isterneyen giiqleri de daQrhp gidecekti. lgbirlikqi-ihanetqi giicUn bu duruma dirqrnesi halkta brjyUk bir coqku yarattr. YNK gi.iglerizaten 6nemli oranrJa savaq drgr kalarak barrq g6r[qnrelerinin arayt$r igindeydiler. ihanetqi giig tam nefes alamaz duruma dijgnrtigken, TC ordu stri.,isll imdac,irna yetigmeye gahgtr. SomUrgeci Ti.lrk ordu birliklerinin baglattrklarr gok y6nlU ve kapsamlr saldrrr harekatrna karEr, her biri bir kahramanhk destanr olan ve Kiirdistan tarihinde en btiyiik direnme hareketr olarak nakgedilen bir direniq gergeklegti, Bu direnigte yer alan her bir militan, Eahadeti ve yaqamryla gcirkemli bir miicadelenin ve kahramanhk 6rneQinin temsili oldu. Cumhuriyet tarihinin en bilyUk taarru harekatr olarak nitelenen ve Kdrfez Savagr'nda kullanrlan bUtUn imkan ve araqlarrn kullanrldrQr bdylesine kapsamh bir saldrnda direnmek, savaqr genig alanlara ve stlrece yayacak tazda dtiqmanr her agrdan qrkmaz bir bataQrn iqine qeken g0c;lerimizden higbiri kurtulmamrg bile olsaydr, yine de zaferi kazanan kahrananlar olarak adlandrrrnak gerekecekti. Evet, sonug bdyle olsaydr bilc. kazanan ve yenilmeyen partimiz PKK ve onun yigit militanlarr olacaktr. Bu kadar listi.in bir gtjqle ve uh.rsiararasr mr.rtabakatla saldrrrya geqen Tirrk devletine karqt direnmek bile

bir kahramanlrktrr. Kdrfez Savagr'nda dijnyanrn beginci biiyUk ordusuna sahip olan Saddam'rn ordusu bile, mUttefik gUqlere kargr yenilmekten kurtulamadr ve uun vadeli bir direnig gostermedi. Vne uluslararasr desteQe ragmen Rumlar, Krbrrs'tan Tiirk iqgalci gijglerine kargr r.zun siirede direnemediler, topraklarrnr koruyamadrlar. Oysa bir avuq kadar sayrlabilecek PKK militanrna karqr uluslararasr destekle saldrrrlmrg, harekat alanrnrn her karrg topragr bombalanmrgtr. Bu direnigte, gogi.is goQUse yaqanan gatrqmalarda gerilla taktikleri ustaca uygulanarak, arkadan pusuya dUqiirUlen dUgmana a$rr kayrplar verdirilmigtir. Hezil Qayr'nda zrrhh birliklerin Giiney'e geqtikleri gUn 6n mevzilerini bilinqlice boqaltan gerilla gi.iqlerimiz, dUqman gUqlerine saldrrmrqtrr. Salt bu eylemde 72 dUEman askeri dldlrrijlmiiq, qok sayrda asker de yaralanmrqtr. Yine Zap bdlgesindeki bir prcu eyleminde I l0 kigilik di.igman birliQi imha edilmigti. Yukarrda belirttiQimiz biqimde bile gerillanrn bir kaybr olmamrqtrr. Gerillalarrmz az bir kayrpl4 ama diiqmana ve iqbirlikqilerine agrr darbeler vurarak zaferini diinyaya ilan etmiqtir. Orada savaSan ve direnen Kiirdistan halkrnrn yiQit evlatlarr, davalarrna olan yirce inanqlarryl4 halka ve onderliQe olan soylu baQhlrklarryla direnmig, gerilla taktikleriyle dtigmanr hezimete ugratmrg, bdylece kahramanhklannr, yenil meyecek-

lerini, bu davanrn mutlaka zaferle sdmUrgeciligin ve ihanetin vardrgr sonun imha olacagrnr gostermiqlerdir. Di.iqman g[igleri, gerilla gtlqlerimizi mevzi sava$rna qekerek imha etmek istediler. Havadan ve karadan bombardrmanlarl4 zrrhh birliklerin desteQinde gUglerimizi bir alana srkrqtrrarak, dizenli savaqa qekme planlarrna karEr baqvurulan taktik, "dtigmanrn saldrrdrQr veya saldrracagr mevziyi bogalt, arkadan qevir, pusu kur ve darbe vur" biqiminde geliqti, Di.iqman 6n cepheden gerillanrn terk ettiQi mevziye girerken, arkadan aldrQr darbelerle bagka bir mevziyi kaybediyor ve darbeler ahyordu, Di.iEman qrlgrndrr. Ele gegirdigini sandrQr boq tepelerde naralar atarak "zafer" elde ettiQini ilan ediyor, bayraklar dikiyor, televizyon, basrn ekiplerine karEr gdvde g6sterisi yapryordu. DiiEman, qok iisttin bir moralle savaqtrQrnr, bir bir tepeleri, kamplarr ele geqirdiQini, yijzlerce ceset bulduQunu aqrklryordu. Amaq, orduya moral kazandrrmak, qovenizmi daha da k6ri.iklemek, ordusunun "kahramanhQr"nr,'!enilmezliQi"ni gdstermek ve aynca halkrmrza ise, 'blzim gibi gitglA bir orduya kary sava1rsanz sonuntE imhadr" mesajr nr iletiyordu. Oysa ki bir haftahk 6mUr bigtiQi saldrn harekatr aylarr alrnca, dtjqman hem maddive hem de manevi agrdan tam bir gdkUntii igerisine sokulmuq, sonuQ alrcr darbeler indirilmiEti. taqlanacagrnr,

6zel sovogrn gtidrimtindeki Trirk bosnrnrn ilrmondrrd(r psikolojik sovog YediQi darbeler gok agrk orta- ti$iyle miicadele veren tarafa kargr, dayken "zaler" sarhogluguna gir- dilzenli ordunun "zaler" kazanmasr, mek dliEman aqrsrndan gafleti tam gerillagiiciineaQrrdarbelervurmasr yaqamaktrr. TUrk Silahh Kuwetleri'- gok zayrf bir olasrhktrr, hemen he-

mevzile- men yok gibidir. Eger hareketli ri ve kamplan, 'tepeleri ele geqir- degilsen, mevcut savag konumun dik", "kamplanil vurduk", "mevzileri gerilla dtleenine gdre deQilse ve elimizde"larzLnda lanse etmeleriye- sen salt mevzi savaqrna girmigsen, nilgiye uQradrklanin, gerillanrn terkettiQi boE

rrnrn bir gostergesidir. TC basrnrnrn, psikolojik savaq biqiminde gergekleri tersyiiz etmesi savaErn bir cilvesi! MGK'nin Diyarbakrr'da yaptrgr toplantrd4 psikolojik sava$rn trrmandrrrlmasr konusu karara baQlanmrq ve Ti.rrk basrn cephesine diigen g6revi ortaya koymuqtu. Gergekten de Tlirk basrnr, bu geqen sUregte 6zel savag kurmaylarrnrn bir dedigini iki etmedi, dngordtikleri tilm haberleri yayrnladr. Onlerine konulan gdrevin de otesinde bir hizmet sundu. Bu hizmet 6yle bir noktaya vardr ki, her gtin i.iretilen yalan haberler, ordudaki subay ve polisler igin alay konusu olacak kadar seviyesizleqti, Diinyada "en gok yalan i.ireten kim" yansmasr gergekleEirse, eminiz ki kazanan Ttirk basrnr olacaktrr. Spor mi.lsabakalarrnda, dtinya gizellik ve uluslararasr garkr yarrEmalarrnda ve daha birgok miisabakada kaybeden Tilrk devletinin gergekten morali bozuh.ryor. Devlete moral kazandrrmak iqin mutlak birinciligi kazandr-

racak bir yangmaya Tiirk

basrnr

Bu kendilerine 6di.rl kazandrrrr! Buna inanryoru. Savaqta kayrplarrn olmamasrnr di4iinmek, bu savaglarrn dogasrna aykrrrdrr. Savagan her iki tarafta da mutlaka kayrplar olur. Ancak dizenli ordulara kargr savagta gerilla takOnayak olabilir.

yine gerekli tedbirlerini almamrg bir durumd4 diiqman tarafrndan yerin tespit edilmiqse gruplar halinde kayrplar vermek mi.imkirnd0r. Ama bu, "bitti', 'lenildi" bigiminde de kesin bir ifadeyle degerlendirilemez. Gtjney'deki saldrrrlarda bu durum bile yaqanmamrqtrr; gi.iqlerimiz tarafrndan saldrrr Onceden sezinlenmig ve buna g6re giig mevzilenmesine gidilmiqti. Tarihi biraz okuyanalar bilir: Napolyon ordusu Avrupa'yr kasrp kavururken, lspanya'ya kadar ilerler ve lspanya iqgal edilir. Napolyon'un yenilmeyen ordtsuna kargr ilk kez gerilla taktikleri veya gerilla savag dUzeni lspanya ordusu tarafrndan uygulanrr. Bu savaq tazrna kargr Napolyon'un gUgleri fazla dayanmaz, gil yavrr.su gibi dagrlarak yenilgiye uSrarlar. Yakrn tarihi gigmiqten Qin, Vietnam devrimi gibi, emperyalizme a$rr yenilgiler tattrran devrimler var-

drr. Buralarda da gtiqliJ teknik donanrmh dlzenli ordulara kargr, zaferi garantileyen gerilla direniqi olmugtur. Tiirk ordusunun da yagadrQr ve bir tirrltr sonug alamadrQr gergeQin 6ztini.r burada aramak gerekir. Son sekiz yrlhk miicadele tarihimizde, diiEman savaga 6yle kirli bir oz kazandrrdr ki, gerillaya kargr r.rygulanmadrk ozel savaE ydntemleri brrakrlmadr. Peki sonuQ: Her geqen giin kaybeden, ttikeniEe doQru ilerleyen diiqman, zalere dogru emin ve sabrrh adrmlarla ilerleyen, KUrdistan halkrnr ayaklandrran ulusal direniq mi.icadelemiz oldu. Bizim kayrplarrmrzr gizli tutma gibi bir sorunumrz yoktur. Ulusal direniq miicadelemizi boyutlandrrmanrn ve gehitlere baghhgrmrzrn bir geregi olarak kayrplarrmrzr ortaya koyuyor ve bundan gurur duyr.ryortz. Gurur duyuyoru, qijnkii bizde yaqanan gerqeklik 6lirmlerde gerqek yaSamr yaratmaktrr. Bizde yaqanan her qahadet, halkrmrzr direniqe kaldrrmanrn, beyin ve yiiregiyle ayaklandrrmanrn <izii oluyor. Her gahadet yerine binleri yaratryor. Tarihin ttrm kirini, pasrnr, dUqkUnti, dilEiirUlmi.iq, ihanet ettirilmiE kiqiliQi, korkaklrk ve teslimiyeti bu kanlar temizliyor, yaqamr gi.zelleEtiriyor, anlamhlaEtrrryor ve

tertemiz yeni insan tipini yaratryor. Ya diiqman! Haksrz savagryor, hakh hiqbir temeli yok, lnsan olmanrn vasrflarrnryok ediyor, onurlu kiEiliQi 6ldiirijyor. QaQdrqr gericiligi temsil ediyor. GdnUllU birligi yoktur; her qey, yagam ve yagamak zora dayahdrr. Gergekleri aqrklayamaz. Gerqekleri ortaya koys4 kagrnrlmaz sonu daha hrzlanrr. Elindeki gijcU savagtrrmak iqin morali, maneviyatr gtiqlii tutmak zorunda. Bir diQer y6ntiyle de, doQrudan ve hakhdan yana olan halkr korkutmak, sindirmek ve teslim almak iqin bu yola baqvurur. Gerqekler her Eeyiyle ortaya konulsa halk yekvi.jcut olur. Bu d4 onun sondur. Dolayrsryla gerqekleri saptrrrr. Bu savaSrn psikolojik boyutud ur.

Vietnam Savaqr'nda da, savaqrn psikolojik boyutuna aQrrhk verildi. Sdzilmona Amerikan askerlerinin Vietnam'da yarattrQr "kahramanlrk", ciddi kayrplar vermeden kazandrQr "baEarrlar", "gerillanrn yediQi srnrrsrz darbeler" bugtjnkti Amerikan filmlerinin konusu olarak iqlenmekte, yeni yeni rambolar t0retilmekte ve dtjnya televizyonlarrnda gdsterilmektedir. Oysa ki bu savaEta en az bin Amerikan askeri yaqamrnr yitirmigti.

50

Vne siirekli iqlenen bir konu da iqbirlikqi yarah Vietnamh yerlilerin ABD'de tedavi edilmelerine iligkindi. Oysa gdt0ri.ilen yaraLlarrn hemen hemen biiy0k gogunlugu diri diri uqaklardan denizlere atrlarak imha edilmigti. Qok sayrda 6rnek verilebilir, ama savaSrn psikolojik y6ntintin anlaqrlmasrnda bu drnekler yeterlidir. Tabii Ti.lrk ordusu, hilki.lmeti ve basrnryla d tinyadaki biiti.in emperya-


lscamuun

tGs'mlgo2

listlere taq qrkartrrcasrna bu konularda meghur oldu$unu kanrtladr. Saldrnlar baglar baqlamaz radyolarda, telovizyonlarda gazetelerde iElenen konu bu olmuqtur. BUtUn basrnyayrn araqlarnda "imha edildiler", "kaqtilar", 'leslim olmaktan bagka qareleri yok", "mehmetqik ensele-

rinde', "Haftanin ha dilgti) ha dilg.ecek " biqiminde iglendikge iqlendi. Oyle kiverdikleri rakamlarla her gi.in yLrzlerce PKK'li yagamlnt yitirmig oldu! Televizyon programlarrnda ise, argivden qrkarrlan filmlerle "mehmetqik kahramanhQr" iqlendi, tepeler, kamplar ele gegirildi. Ele geqirdik dedikleri tepe ve kamplarr gerillalar taktik geregi terk etmiq ve boqaltmrqlardr, Boqaltrlan bu alanlarda "kahraman TUrk askeri" kendi yenilgisini deQil, bayrak dikerek, sahte Qatrsma gdriintUlerini vererek "zaferi"ni gdstermeye qahqryordu. Yalan haber ilretmekte diinyanrn birincisi diye kazanma Eerefini verdigimiz Ttrrk basrnrndan birkaq 6rnek: "Ordumuz da devrede" baEhQryla verilen haberde, "Pegmergelerin, 'PKK'y si lme harekatt'na Tilrk uqaklan da kailldl Jetlerimiz, PKK'run Hakurk ve Durji kamplanna bomba yaQdrdr Komandolar tampon bolgde hareketlendi... PKK can gekigiyor.." (9 Ekim 1 992, Htirriyet)'Art* daQlar mehmetqiQinl' (10 Ekim 1992) "PKK'da aQir kaytp" baghQryla verilen haberde ise, "Haftanin ve Batufa'da mehmetgik ile pegmerge araanda stkqan PKK buyilk kaytplar verdi." (ZZ ekm 1992, Hiirriyet) "Bir haftadrr yoQunlagan saldtnlar itzerine PKK 500'iln itzerinde kaytp verdi..." (l Kasrm 1992, Hiirriyet) "PKK'ya 6ldArilcii darbe... Kuzey lrak stntnndan giren Tilrk

6ncil komanda birlikleri pesmerge gruplanyla ilg koldan birlegerek,

PKK egktyasrru 'dlilm qemberi'ne aldl'(19 Ekim 1992, Terciiman) Bu kadar "bagan"ntn yanlnda bir

de Ti.lrk basrnrnda verilen

kayrplarr-

mzrn bir ddkUmilnU yaptrk ve topladrk. Ttirk basrnrna gdreyaralanan ve

esir dligenlerin 3021 gerilla

drgrnda toplam

6ldUrUlmUgti.i. Tabi en

4500 PKK'linin

son

tamamen savag drEr brrakrldrQr spot haber olarak verildi, Oysa savaqrn iqinde yer alan gtjcUmtlzUn toplamr 2500 civarrndaydr.

Tabii bu izahlarla birlikte Osman Ocalan Uq kez T[]rk basrnr tarafrndan 6ldUrUlmtiE oldu. Osman Ocalan'rn yanrsrra PKK'nin oldUrillen di-

ler

Bunlar kendi qkmazlannr ve komplocu niteliklerini g1steriyor. Bizzat kendi kendileriyle qeliqiyorlar. Herkes gok iyi bilir ki, bizi kavrasalardr ve firsat bulsalardt saQ brakmazlar-

Ama hemen belirtelim 6yle bir girigim olmamryttr. Belki bazlan niyet etmek isteyebilir am4 kenanmtzdan dahi geqememiglerdir. Halkmtzn, dostlanmtzn bu konuda endigelen-

dt OrtadoEu'ya ydnelik istihbarata 6nem verecekler Boylece ajanlannt dolu-dizgin ilzerimize yollayacaklar. Bize yonelik katliam ve cinayetleri sonue da verebili4 ama bitt1n bunlar bizim tarihi rolilmilzil oynadtQmru orTadan kaldrrmaz. Kald ki her zaman soylediQimiz gibi, \lilmilz dirimizden daha fazla ig yapar. Bu konuda elimizden gelen her tilrlA tedbiri alnz. Yine sdzilmona bugilnlerde bize ateg edilmiq, yarahymryz bigiminde haberler iiretiyorlar ve halkn moralini bozmak istiyorlar.

melerine gerek yoktur..." DrQer haberlerin de gerqeklerle belirttik. Psikolojik savaqr trmandrrnada ve ba$ansrzhklannr gizlemede 6zel savagrn bir kolu olarak qahgan TUrk basrnr iginde daha faqizan bir kalemle konularr iqleyen Hiirriyet gazetesinin baElattrQr baQrg kampanyasr, rnaddi aqrdan qokertilen Ttirk ordusunun yeniden toparlanmasrna ydnelik olduQunu vurgularnak gerekir. Yalnz baqrna bu durum, Tiirk basrnrn 6zelsavaqta nasrl kirli bir rol oynadrgrnr ortaya koyuyor. baQdagmadrQrnr

Yorohlor hunhorco kotledildi Tilrk rejimi, ordu gi.icti ve basrnryla birlikte gerqekleri o kadar qok garprttr ki, tek tek srralansa sayfalarr alrr. Newroz katliamrnr gerqeklegtirirken, "ayaklama olacakil bashrdr lar", "ayaklanma provast oldq gilvenlik gilglerimiz kendilerini korudular" tarzrnda uluslararasr alanda katliamlara hakhhk gerekgesi kazandrrmak igin krhflar uydurdular. $rrnak'r yakrp yrktrlar, halkr katlettiler, "gerilla baskrnr oldu" diye kamuoyunu aldatmaya girigtiler ve ardrndan '2afer"lerini ilan ederek, katliamr gerqekleEtirenlere katliam madalyasr taktrlar. GUney'deki gUqlerimize saldrrrd4 gerillanrn terk ettigi alanlarr ve kamplan, "mehmetEik gdyle savagarak ele gegirdi"dediler. Ve srra yarah ve gehit yoldaglarrmrza geldi, $ehitlerin mezan kazrlarak cesetler qrkarrldr, hakaretlerde bulunarak yenilginin actstnt cenazelerden qrkardrlar. SaQ yakalanan 5 gerillanrn ellerini arkadan baglayarak kurEuna dizdiler, ardrndan olayr basrna yansrtarak, "PKK adamlanru kurguna dizmiq" dediler ve vahqetlerini gizleme gafletine dtigtUler. Haftanin'i terk eden gerilla giiglerimiz, l5 yaralr yoldagr bir srQrnakta brrakmak zorunda kaldrlar. Daha sonra alanr iqgal eden dUgman gUqleri, yaptrklarr aramada srgrnaQr

tespit ederler. Gerillalann

qogu ayaklarrnda yarah oldugu iqin yi.iri.ryememig, alanda kalmrglardr, yaralan hafif sayrlacak diizeydeydi. Ele geqen yarahlarrn elleri arkadan baglanarak, TUrk faqist ordusu tarafrndan kurquna dizildiler ve ardrndan aynr hikayeyi tekrarladrlar.

Her gerilla biriminde yarahlarr kurtaracak ve tedavi edecek 6zel birimler vardrr. Savagrn krzgrnhQr iqinde anrnda kurtarrlmaya gUq getirilememig olabilir. Ama yarahlarr kurtarrp tedavi etmek hem gerilla kurahnrn prensiplerinden biri ve hem de devrimci iligkilerde yoldaqhQrn vazgeqilmez zorunlu bir geregidir, Gerilla yaqamrnrn en g(zel ydnU de budur. TC, buradan da yalan ve qarprtmalarla gehitlerimizin Eahsrnda bu ya$amr, utanmazca lekelemeye gahgtr. Ardrndan birkag silik, korkak kiqili$i basrna yansrtarak, I 985'lerde tekrarlayrp durduQu, "bu yolun sonu yoktur, gel i n tesli m o/un " qaQrrlarrnr, bu unsurlarrn agrzlarrndan yeniden dile getirmeye baqladr. MiT'in hazrr-

layrp ellerine tutugturdugu

geEitli

dt,izmeceleri, sdz0mona PK K'nin boz-

guna ugradtgr, g0qlerinin kagarak canlannr kurtarmaya qahgtrklarr hikayelerini okuttular ve sanki yeni bir buh.rqmq gibiyeniden pigmanhk yasasrnr iElemeye baqladrlar,'teslim olanlara kdtil muamele yaglmayacakttr" gibi sahte g6sterilere girdiler. Bu yonlU hazrrladrklarr bildiri ve qaQrrlan helikopterlerden atarak daQrtmaya qahqtrlar. Birtlin bu qabalar boquna! Eski hikayelerle, diirtist ve namuslu olan higbir insanrn aldanmayacagr, TC'nin yalanlanna gWenmeyecegi agrktrr. Di.iqman iqine girdiQi duruml4 PKK direniqqi militan yaprsrnt ve kigilik olugumunu kavramamr$a benziyor veya en azrndan o pozisyonlara gi riyor. Di.iqmana buradan belirteceQimiz Eudur: Ti.im qaban nafile, hak ettigin sona ulaqmaktan kurtulamazsrn!

komurtanlan da vardr.

"Osman Ocalan ile birlikte kod adt Mustafa olan PKK'nrn Zaho sorumlusu ve 35 PKK'| de aym qatgmada olil olarak ele gegirildi."(14 Ekim 1992, Terciiman) "Kanh 6rgiltiln merkez komite ityesi Cemil Bay* da 6ldi)ril1dil... PKK konvoyuna baskn: 70 61il.'(17 Ekim I gg2, Terci.rman)

Tlrrk basrnrnrn iddialanna gdre, PKK Genel Sekreteri Abdullah OCnLqN yoldaq d4 saldrrrlardan nasibini almrg oldu. 'Apo'nun karargafu dilStil!' (12 Ekim 1992, Hi.iniyet) "PKK lideri Apo'ya suikast girigimi." (21 Ekim 1992, Tercirman)

Yine, "Ejer hiikilmet onay verseydi, Apoyu qoktan vurmugtuk, fugbakanhk engelledi.." biqiminde konular iqlenmeye baqlandr. Ne yazacagrnr qagtran Tirrk basrnr, birbiriyle geliqir yalan haberler vermeye devam etti, Ortaya grkan bu iddialara ydnelik, Abdullah OCAI-AN yoldag qunlarr belirtiyor: "Gafil olsaydtk, tedbiri elden braksayd* bizi dldiirmek iqin bir saniye bile qekinmezlerdi. iqigleri Bakant, hiikiimete, komplo ve komploculara ydnelik bilgi yollam,g, bagfukanhk bu konuda karar vermemig!

Borry g6rugmeleri ve

sollonon onlo$mo:

brrokmodt, briyrik zoferler igin direnigi doho keskin srirdrirecektir

PKK silohtnt

TUrk scimtirgeci rejiminin, GUney

Kiirdistan'da iqbirlikgiler qahsrnda

boga mak, bu temelde bazr tedbirler planladrQr komplolarr

grkar-

geligtirmek, 6zellikle KUrd0n Kirrde savagrmrna kargr olan, yurtsever, lrlke ve halk grkarlannr savunan insanlanmzrn daha fazla bu oyun ve komplolarrn suq orta$r durumuna gelmemeleri igin, YNK gUgleriyle, gerilla gUglerimiz arasrnda Ekim ayrnrn ortalarrndan itibaren gdrUgmeler bagladr. Partimizin her d6nemde oldugu gibi Ki.irdistan halkrnrn qrkarlarr igin sorunlarr g6riiqmeler yoh.ryla, siyasal bir qergevede qdzmeyi esas aldrQr bilinir. Nitekim 1982'lerden bu saldrn stirecine kadar PKK'nin onlarca yiQit militanrnrn Giiney'deki gi.iglerin komplolarrnda qehit edildigi, yaraLlarrn kurquna dizildiQi, yakalanan yoldaqlarrmzrn TC'ye tes-

lim edildigi, zindanlara atrlarak igkencelere maru brakrldr$r, ama buna ra$men de, partimizin gok sabrrhc4 metanetle bu gtiglere yaklagarak, iqinde bulunduklarr koi';.r,:r-

larrnr terk etmeleri doQrultusunda yogun qabalar igerisine girdigi, yine PKK'nin mi.lcadelesinde kanrtlanmrqtrr.

YNK ile yaprlan gortiqmeler, kargr

tarafrn istemi i.lzerine gerqekleqti. Bu grirtiqmelerde partimizin esas aldrQr hususlardan biri, Kiirdi.in Ki.trde kargr savaqtrrrlmasr ve Ki.irdUn krrdrrtrlmasr politikasrnrn boqa qrkarrlmasrdrr. Ayrrca TC'nin biryilk bir yrgrnak yaptrgr biliniyor, YrgrnaSrn amacr, miicadelemizin imhasrna d6nirkttir. TC'yi bu temelde daha qok iglere doQru batakhQa qekerek, igtahrnr kursagrnda brrakmak igin taktik bir girigim olarak ele ahndr. Vne saldrnlara gerekqe teqkil eden srnrr alanlarrnr boqaltarak iqlerde msrzilenmenin halk kitlelerini drgiitlemede de bijyiik fayda yarataca$r gerqeQinden hareketle, yaprlan gdri.igmelet bu temelde olumlu sonug vermiqtir. Saglanan anlagrna Qerqsresinde YNK giiqlerini Haftanin hattrndan geri qekmiq, silahh gi.iqlerimiz daha ig alanlarda mevzi-

lenmigtir. Bu anlaEma ardrndan Tiirk baslnr qarlatanhgrnr sUrdlrrdU ve PKK'nin silahlarrnr brraktrgr, teslim olduQu, PKK'nin siyasi-askeri faaliyetlerine mlisaade edilmeyecegi tarzrnda ardr arkasr kesilmeyen spot harberler verdi. Hangi alanda ve hangi kogul altrnda olursa olsun, ulusal kurtuluqqu giJqlerimiz ne silahlarrnr brrakmrqtrr ve ne de brrakacaktrr. Giiney'de giiglerimizin yeniden mevzilendirilmesi, Kuzey Klirdistan parqasrnda yi.ikselen kurtulug savaqrmrzr etkilemeyecektir. Zaten Ulkenin hemen hemen her alanrnda karargah sistemine ulaErlmtq ve mllcadele bu temelde hzrndan hiqbir gey kaybetmeksizin devam etmektedir. GUqlerimizin Gljney'in iq alanlarrna dogru qekilmeleri, TC'nin Giiney'e saldrrr gerekqesini ortadan kald rrmrgtrr. Yaqanan bu sUreq, Giiney'deki halkrmrzrn da bundan sonra daha bilinqli bir tavrr iqine girmesini saglayacaktrr. Qatrqmantn sona erdirilmesiyle,

-

gisiyle ve hatta daha fazla aldQmz tedbirlerle diqmantn komplocu qa-

balanm boga gkaracaQz. VerdiQimiz bu kahramanca milcadele ile Ghney halk doQru bir qizgiye qekiliyor Ve gimdiden bu olumluya donilgityor. lqbirlikqiler tasfiye edilecektin te1hir ve tecrit edilecektir. Bu, partimizin bagndan beri savunduQu qizgidir. Ktsaca doQru bir qizgide qok dnemli ve anlamh bir ayhk savag yagad*. Bu bir ayhk savag, Kilrdistan tarihini qok derinden etkileyecektir. Bu savaq, bundan sonra daha da geligecektir. Kuzey ve Gilney araandaki iligki daha saQhkh bir gekilde geligme imkam da yaratmaktadr. Devrimci eQilimler biraz daha gilq kazanabilir, iqbirlikEi eQilimler oldukqa teghir ve tecrit edilecektir. Eskisi gibi art* komplolara fisat vermek miimkln deQildir. TC ise Gilney'de tam bir batakhk iEine gekilmektedir ve gittikqe de bu durum daha da pekigtirilebilir. Kuzey'de de daha kapsamh eylem yapma

"...Bizim kayrplanmru gizli tutma gibi bir sorunumuz yoldur. Ulusal direnig miicadelemizi boyutlandrrman,n ve gehitlere baQhh$tmtzn bir gerefri olarak kaytplanmrzr ortaya koyuyor ve bundan gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz, giinkii, bizde yaganan gergeklik iiliimlerde gergek yafamt yaratmaktr. Bizde yaganan her gahadet, halkmtz direnige kaldrmanrn, beyin ve yiirefliyle ayaklandrmann iizii oluyor. Her gahadet yerine binleri yarat,yor. Tarihin tiim kirini, pasnt, diigkiinii, diigiiriilmiig, ihanet ettirilmig kigilifii, korkakhk ve tesli miyeti bu kan I ar temizl iyor, yagam, g ii ze I legtiriyor, anlamhlagfinyor ve teftemiz yeni insan tipini yarattyor..." mi.icadelemize karqr emperyalizmin

durumu artmryttr. Ozellikle halhn

qrkarlarrna daya[ oluEturulan ce-

muazzam bir bilinqlenmesi sdz konusudur. Ktsaca bir ayhk savag b6yle deQerlend irebi tiriz. OnAmitzdeki gilnlerde de daha yeni geliqmelerin koEullan vardtr. Kayrplar her zaman oluq fakat qok anlamh bir savaq donemi geqirdiQimiz iqin kazantmlan qok daha fazladtr," Ayrrc4 savaq sijresince ulusal kurtuh.rqqu gt4lerimizin koydugu amborgo uygulamasr barrg gdriiEmelerinin sonuglanmasrndan sonra kal-

phenin kendi iq btjnyesindeki qeliEkileri de ortaya grkacaktrr, iqbirlikqiligin teqhir ve tecriti daha da geliEecektir. PKK Genel Sekreteri Abdullah OCAI-AN yoldaq, varrlan anlaqmanrn sonuqlarr ve TC'nin bilinqli qarprtmalarrna ycjnelik olarak qu hususlara parmak basryor.

"Bilmem'PKK silahlanm teslim ediyor' vb. sdylentilerin ash astart yoktun Aym eskisi gibi direnme giz-

drrrlmrqtrr.

K6rriklenen $ovenizm: geligtiriliyor

Trirk - Krirl d rigmon lrgr Ordu ve hi.lktimet omrz omua MGK'nin aldrgr kararr uygulamaya ola$antistU bir gaba sarfetmektedir. Ahnan kararrn dzi.i gudur: Kl]rdistan halkrnave onun onciisii PKK'ye karqr topyekUn saldrrr! Bunun iqin de, milli bir mutabakatrn saQlanmastnda fagist dQeler eliyle govenizm kdri.rkleniyor. Gtiney KUrdistan'da 6ldUrUlen Ti.lrk askerlerinin cenaze t6renleri adeta g6vde gdsterisi ne ddntigtiirilli.iyor. Milli duygularrn canlandrrrlmasr ve TUrk halkrnrn da kirli dzel savagrn suq ortagl haline getirilmesi iqin, bilinqli bir politikanrn i.iri.lnti olarak geligtirilen Ti.lrk-Kilrt kavgasr Edirne olaylarrndan baglayarak gUn[]mtlze kadar yaygrnlagtrrrlarak sUrdiirtild0. Gi.iney K0rdistan'da 6ldiirUlen Ti.rrk askerlerinin Fethiye, Burs4 Kugadas q Piraziz, Ezurum, Alany4 Maraq'ta yaprlan ve aynt donemlere denk gelen cenaze tdrenlerinde Kilrt k6kenli insanlara saldrrrldr; insanlar ddvtildii. T6renler milliyetqi gdsterilere d6nirgti.irijldii. Bu cenaze t6renlerinin hemen hemen ti]miinde drqarrdan getirilen iilkilcti odaklar sloganlar atarak yUriryi.qler gerqekleqtirdiler. Ulk0cUlerin, "PKK'ya karg silah isteriz','DoQu PKK'ya mezar olaak", "Kana kan intikam", Qrdu lrak'a PKK topraQa', APO'-

nun kel I es i n i isteriz" larzLnda attrklarr algakqa sloganlar yanrnd4 yalan-

lara dayah haberler yayarak

halkr

tahrik etmek igin yogun qaba sergilediler. Ozellikle Alanya'daki torenlerde drgardan getirilen tilkircU gruplarla Ktrrt avrna grkrllyor. 29 Ekim tarihli saldrrrlarda KUrtlere ait en az 30'dan fazla ev ve igyeri tahrip edildi. Silahh ve sopah illki.ici.l gruplar inqaatlarr kontrol ediyor, araglarda arama yapryor ve yakaladrklarr Kiirtleri 6lesiye ddvi.jyorlar. Bu saldrrrlar devletin silahh ve resmi gtigleri oni.inde gergek legiyor. Yine gerilla eylemleri sonucu 6ldtrri.ilen asker ve polislerin cenaze tdrenlerinde de aynr durumlarr 96rmek miimkiindirr. Kars ve Diyarbakrr'da, 6ldi.irtilen polis ve askerler topraQa verilirken g6steri yapan polis ve 6zeltim kuwetleri bugUne kadar halka ait yi2lere varan evi ve iqyerini tahrip etmiq, yakalayabildiklerini igkencelerden geqirmigtir. 2 Kasrm 1992 gtinii TC'nin Giiney Ki.irdistan'a yaptrgr askeri mtjdahaleyi protesto etmek amacryl4 barrqqrl bir gdsteri gergekleqtiren lgdrr halkrna devlet gi.igleri tarafrn-

dan drgiitlendirilen iilkiicti fuerilerin agtrgr ateq sonucu yUrtiyUrg kana bulandr, iki yurtsarer yaqamrnr yitirirDevam 23. sayfada


Serxweb0n

Halkla iligkiler, sorunlar ve gorevlerimiz PKK bugiine hangizorluklarr nasrl agarak geldi? Gergek 6li.imden sadece hayatta olma farkrna sahip olan korkak, kendisi iqin diqUnme yetisini kaybeden, bUtUn dtinyasrnr dar gwresine hapseden, koleligi tanrrnrn gizdiQi bir kader olarak gdren, kendi iqinde birbirine karqr kahraman kesi len, 6lmekten-6ld trrmekten qekinmeyen ama asrl dtiqmana karEr ise boynunu tzatan ve bu haliyle de varhQr yokluk anlamrnda olan bir halk, nasrl direniqiyle artrk dUnyanrn denge politikasrnda rol oynama konumuna ulaqtr? "DaQ TUrkleri" olarak Ki.lrtleri inkar edenler, bugtin "Ki.lrt gerqeQini tanryorrz" s6ylemine hangi geliEmeler sonucu zorlandrlar? Kirrdistan tarihinde 6mrii allr ayr geqmeyen isyan yokken, halkrmrzrn bu en son baEkaldrrrsr sekiz yrhnr bitirip dokwuncu yrhna nasrl giriyor? Ve bu bagkaldrrr en basitinden geriletilemiyor bile, tersine her gtine geliqme srgdrrryor, her gi.in bir adrm daha zalere yakrnlaEryor. Hem de teror, katliam ve zulmtin her turden uygulanrasr altrnda.. Savag uqaklarr, zrrhh helikopterlerin aQrr bombardrmanrn4 tanklarrn qehir ve diQer yerleqim birimlerindeki katliamlarrna Ttirk ordu giiqlerinin kan ku-

san soguk namlularrna

raQmen.,.

Somtrrgeciligin yanrsrra her ttirden iqbirlikqilerin, ihanetin, provokasyonun, hatta dijnyanrn btrttin egemenligine oynayan "biiriJk" emperyalist devletlerin odaklaEtr$r kargr-devrim cephesinin imha kuqatmasrnrn sindirme qabalarrnrn yoQunluguna

neden ve sonuqlarr biitiin ydnleriyle kavranrrsa Parti Onderligi'nin "Beni

kendi sorunlarrnrzla

uQraqtrrryor-

sunrz. Bu zamanrmr alryor. Halbuki biz daha farkh qeyler diiEiinijyoruz. Bir yerde hem TC'ye karEr savagryorum, hem de PKK ile uQragryorum" sdzleriyle her alanda geligme yolunu bulmak zor olmayacaktrr.

dyleyse PKK'liyim" diyenlerin ya da bdyle bir PKK'lilikle ygtinenlerin sayrsr hig de az deQildir. Nitekim hangi mi.jcadele sahamrza gidersek

gidelim, bciyle PKK'lilerle

karqr-

lagmamz zor deQildir.

B6yle PKK'lilere sormak gere-

kiyor: PKK'yi nasrl anhyorsunu? Her qeyden 6nce PKK'yi PKK

ya-

pan gerqek nedir? Hangi kogul-

PKK'Li OLMAK Her PKK kadrosunun, savaqQtsrnrn, srradan qahqanrnrn 6ncelikle kendisine sormasr gereken sorular vardrr. Bu ad altrnda hareket etmeden 6nce, bunun temsil Eartlarrnr kendisinde aramahdrr. Gereklidir bu, Devrim buyuyor, gdrevler aQrrlagryor, qozijm bekleyen sorunlarrn ttirleriartryor. En zor koqullarda demoklesinin sallanan keskin krhcr altrnda kan-ter iginde an kurtarrlmaya qahqrhyor. DeQil saatlerin, anrn devrimcisi olmak d6nemin vazgegilmez 6zelligi oluyor. Oyleyse bundan qrkarrlmasr gereken sonuq ne ollryor? Gerekli olan deQiqim, yenilenme oluyor mu? Bunun izerine yeterince yoQunlaqma saQlanryor mu ve bu yeterli oh.ryor mu? Yaqanmasr gerekenle rnahkum edilmesi gereken arasrndaki qizgide netlik saQlanryor mu? Kazanan tarz ile kaybeden tarz arasrnda doQru tercih yaprhyor mu?

larda nasrl doQdu, nasrl geliqme yollannr neler pahasrna aqtr ve bugiine geliEinde neye borqludur? Bu gerqeQin neresindesiniz? Ya da buna hiq ihtiyaq duydunr.rz mu? PKK'den aldrQrnrz nedir, verdiQiniz nedir? ikisini karqrlaEtrrdr$rnrzda aQrr basan yan hangisidir? Ayrrca neden ve sonuglarrnr dUqilndUnLz mi.l? Di.iEi.inmiigseniz bunun dehgeti karqrsrnda irkildiniz mi? Bunun sonucunda kendinize gelmenizin kaqrnrlmaz ol-

duQunu fark ettiniz mi? DeQilse, yapmak istediginiz nedir? Diir|stsiini.rz, diiqmana alet olmak istemeyip devrim saflarrna kadar geldiniz; bunun hakkrnr vermekten kaqrnmanrz, attrgrnrz ilk adrma ne kadar saygrsrz davrandrgrnrz anlamrna geldiQini biliyor musunu? Biliyorsanrz, cevabrnr bulmasr gereken sorular dizisi daha dauzamaz mr? Her qeyden 6nemlisi, bu durumunula kime hizmet ediyorsunu? Neyinizle nasrl PKK'li olma hakkrnr kendinizde gori.ryorsunu?

yaklaqrmrn bUtUn hususlarrna netlik kazandrrryor. Biliyonz ki, her slirecin kendine 6zgij mutlaka dikkate alrnmasr, 6nemi gdzden kagrrrlmamasr gereken yakrcr dzellikleri vardrr. Her yeni aqamanrn da bir dnceki a$amaya oranla bu yakrcr 6zellikleri daha fazla hassashk g6sterir. Ustelik devrimini gerqekleqtirmeyi hedeflediQimiz iilke her qeyin qok zor inqa edildiQi ve bu her geyin yrkrhgrnrn da qok kolay olabileceQi Kiirdistan'drr. Ve bizler de Kirrdistan devrimcileriyiz. PKK Ktirdistan koqullarrnr, drq gUqlerce dijqUrtjlmtlg insan yaprsrnr dikkate alarak drgi.itsel ve anlayrg yaprlanmasrna gitmigtir. Onun inEacr ozelliQi, yrkrhqa geqit vermeyen ve bunun tedbirini elden brrakrnayan qizgisi buradan kaynaklanryor. Peki PKK, bdylesi ideolojik, politik ve 6rgiitsel yaprya sahipken, onun adrna hareket eden tek tek bireyleri ne durumda? SUreqler ne kadar kavranryor? Bu kavrayrgta esas alrnan olqti nedir? Sirrecin ba,qarryla geride brrakrlrnasr, yeni sUrecin zaferi iqin zemin hazrrlayacak kiqilik formasyonu tam mrdrr? DeQilse, bunun iqin gerekli olan temel 6lqii nedir? Eski donemin pozisyonunun yeni donemin kazanrlmasrnda yeterli olamayacagrna inanrlryor mu? Bunun iqin yoQunlagm4 yenilenme, taktik, vuruq tarzr var mrdrr? Pratik geliEmelerin sonuqlan, do-

karErn...

sevdalanrlacak hiqbir yan yoktul ama utanrlacak yan boldur. Gerqegin b6yle olduQunu teslim etmemek ise yanrlgrlarrn en btiyUQildllr ve iq dilqmanrn kigilikteki 6zel savaErnrn zafere ulaqmasr demektir. D,-rygu ve diigiincelerin devrimcileqmediQi, amaca hizmet etmekten uak bulunduQu kiqiliklerden birqok Eey beklenebilir ama devrimcilik asla beklenemez. Bu kiqilik yi.jriryiiqte saQlam adrm atmaz, zor kogullarda tdkezler, dtiqmana karqr duruEta tereddi.ttlU,

kararda ikircrkli, devrim

ile

kargr-

devrim iqin eEit qanslara sahip... Oyleyse bu kigilikten vazgeqmemek nrye? Boyle bir kiEiliQi kaybetmek, en azrndan si.irekli bununla miicadele halinde olmak, kiqinin kendisini kaybetmesi deQil, tam tersine kendini yeniden qekillendirip kazanmasr demektir. Dolayrsryla kendi qahsrnda devrime kazandrrmasrdrr. Ozgtir ve baQrmsrz denilen kiqilik de budur. Kiqisel kaygrlardan rzak, devri m yUriryiiEUnde saQlam adr mlarrn sahibi olan, baqararak sonuq alan, olumsu etkilere kapah duran, dolayrsryla ilkelere baQhhk temelinde qaqmadan amaca doQru ilerleyen kiEilik de budur. Ve asrl PKK'lilik olayr da boyle ortaya qrkar. Her geyden once PKK, bir emek hareketidir. PKK'li olma olayr da, emekle bu srfatr hak etme gerqeQidir...

HALKIN ONCUSU OLMAK

Bu beklenmeyen, hayal edilmeyen bir deQigim, bir dev

olayr sciz konusu ise, bu, daha da k6tir bir durum olarak traji-komiktir. Nitekim biliyoruz ki eski , kiEilikte

uyanrE, bir

geliqme seviyesi olarak birqok qevre iqin dikkat qekicidir, mucizevi bir durumdur, Ama bu gergektir, her parqasr iqin qaba harcanmrg, zorluklar g6QUslenmiq, kan verilmiq, sabrrla tahammill edilmiE, ne gerekliyse o yaprlmrq ve bu dUzeye getirilmigtir. Her anr bir tarih, bir destan, bir kahramanlrk 6ykiisU, daha doQrusu bir ki.iqi.ik devrim olmuqtur. Bir okurun tarihin sayfalarrnda kolay kolay karqrlaEmayacaQr tiirden... lnanrlmasr qok gijq bir olayr, nefes nefese bir yagam oykUsii, denilebilir ki yi.zyrllarrn yrllara srQdrrrlmasr, azmin biiyiik zateri.. Hem de Kiirdistan'da ve Klird istan i nsanryla... Buna raQmen bilttrn bunlar PKK'nin bUtilnii olmuyor. PKK'nin bir krsmrnrn uygulanmasr ve bu kadarrnrn bagarrsrdrr. PKK'nin kalan di$er krsmr ise asrl hedefe yoneltilemedi. Bu kendi iginde bir iq mticadele olarak geqti. Fakat asrl bagarr, iqte baqarrlanla ortaya qrkarrldr. iqte mesafe ahndrkg4 bu drga y6nelik geligmede yUkseliq saQladr. iq di.inyanrn

degigtirilmesi y6n[inde ytirtjtijlen mtjcadele, yeni bir insan tipi yarattr ve ancak bu tiple drq diigmana karqr drq di.inya degiqtirilmeye qahqrldr.

Bu bi.rtUn her qeyin temelini oluqturdu, olasr birytik yenilgilerin, bir daha ayaga kalkmamacasrna acr eziliglerin yollarrnr kapattr. Nitekim PKK'yi bu giinlere getiren, her tl]rden akhn srnrrlarrnr zorlayan saldrrrlar kargrsrnda yrkrlmaz krlan, onun Tijrk devletine kargr yi.iri.itt0QU mUcadele deQil, kendi iginde bitmez ttikenmez qabalarla her gi.ln biraz daha yogunluk kazandrrdrgr iq mi.icadeledir. Elbette bu, her geyden daha gok gerekli olan, higbir gekilde gdzardr edilmemesi, 6nemi gittikge yakrcrlagan bir ihtiyaqtrr. Bu ihtiyaq gideril-

dikge, sonuca doSru gidigin

hrzla-

nacagr defalarca hayatrn gerqekleri iqinde kanrtlamrgtrr. lg mticadelenin

QahEma tarzr buna gdre sonuq ahcr krlanabiliyor mu? Gtinltik yagam,

pratik ve iligkiler sisteminin doQru sorgulamasr temelinde her gi.in deQerlendiriliyor mu? Olumlu ve olum-

srz ydnleriyle gUnliik sonuqlar

rqr-

Qrnda bir sonraki giinde yeni baqlangrglar yaprhyor mu? Bi.i,ttin bunlar ve hatta daha fazlasr, yeni d6nem kiqi-

ligi, gdrevlerive bagarrlarr iqin yanrt

aruyan sorulardrr. Gergekten de PKK'liligin hakkr verilecekse, insan giiciinUn, ddnemin emrettiQi gorevlerin baqarrlmasr dogrultusunda za-

fere ulagtrrrlmasr gerekiyor. Biliyortz ki, devrim bir yenilenme, yaratm4 k6kli.i degiqim olayrdrr. Ustelik s6z konusu olan Ki.lrdistan devrimidir. Srradan qabalar bir yan4 belli bir geligmeyi esas almayan biiyi.ik gabalar bile, geqici olmaktan 6teye bir baEarryr saglayamaz, 6yleyse PKK saflarrnda bulunmakl4

Parti Onderligi, bu tip devrimciadrndan'Aptal devrimcilik" olarak bahseder. Bunlarrn verdiklerinden qok partiden aldrklarrnr, kazanliQin

drrmaktan qok kaybettirdiklerini, yenilgimizin de olsa olsa aqrk dligmanla deQil, bunlar eliyle hazrrlanabilecegini ve bu nedenle drq dtigmana kargr olduQu kadar bunlarrn anlayrg ve pratik tutumlarrna karqr mtjcadelenin de amansrz bir qekilde yi.iri.iti.ilmesi gerektigini, bagarr iqin bunun gart olduQunu defalarca vurgulama gereQi ni dr.rymuqtur. Bu, artrk anlagrl-

mak zorundadrr. Ulaqrlan bu siireq,

devrim

ile kargr-devrimin her

za-

mandan daha gok keskinleqen mi.icadele ddnemi bu kavrayrqa sahip

onun 6lqUlerini

olmayr kaqrnrlmaz krhyor. Fazladan nefes alacak kadar bile zaman yok, Devrim ile kargr-devrim zamanla yan$rrcasrna qarptstyor. Anlann degeri..bile, srntrstz qabayr gerektiriyor. Oyle ki, anlar bile bir tarafrn kazanmasrn4 karqr tarafrn ise kaybetmesine yol agabiliyor. Kaldr ki bu, sarfedilen emegin de bir geregi oluyor. Yrllarrn qabasr artrk sonug almayr dayatryor. "Ne yapryorsunrz? Bir omiir geqiyor" scizleriyle Parti OnderliQi dikkati zaman kavramrnrn 6nemine gekiyor ve artrk gabalarrmra zaterle sonuqlandl rma a$amast na gegig yaptrgrmrzr sdyltiyor,

temel almadan, dolayrsryla gerqekligini tanrmadan "PKK iqindeyim,

6zellikleri, bilyi.ryen gdrevleri dogru

kendini PKK'li addetmekle, gi.inU kurtarma dliaeyinde bile olmayan qabalarrn sahibi olmakla, amaqsrz bir yaqam tarzrnr tutturmakla gergek PKK'lilik arasrnda daglar kadar fark vardrr. Yukarrda srralanan bazr temel

sorular olumlu cevaplannr bulmadan, bir devrimcilikten, dzellikle de PKK devrimciliginden bahsetmek qok zor. Kendini PKK'ye uyarlamadan, devrimciliginde

Ashnda iqerisine girilen siirecin

nemin gdrovlerini baqarmada gerekli dlqUlerin gerisinde seyrettigimizi ve hatta bunda rsrar ettiQimizigdzler

6nUne seriyor. Bunun nedenive nasrh yoklandrgrnda ortaya qrkan, anlaqrlmaz bir durumdur. Siireqler birbirini kovalarken, gdrev ve sorumluluklar artrq g6sterirken eski tarzrmrz adeta bir tabu biqiminde geqmigten uzanrp bugUne geliyor. Bdyle olunca da bu tarz, yeni si.iregte brrakahm kazandrrmasrnr, tersine kazanmak on[]nde bi.ltUn tutuculuQunu konuqturuyor. Parti Onderligi, pratik g6revler konusunda yaptrQr birti.in 96zUmlemelerde mutlaka "doQru yaklaqrrsak" s6zclrklerini eksik etmiyor, Bu, mtrcadelenin ve onun geligtirilmesi gdrevlerinde rsrarla si.lrdirr[ilen yetmezliklere, yanrlgrlara ve yenilgiye agrk kapr brrakan tutumlara iqaret ediyor, Bunca gdzlimleme, aydrnlatrna egitim, rnaddi-rnaneri destek hiqbir harekette olmadrQr kadar PKK'de vardrr. Fakat gok kdtil olan, biltirn bu qabalara kargrhk ya higbir qeyin ya da qok azrnrn veriliyor olmasrdrr.

Yijzyrllarrn toplumsal hastahklarr veya bu hastahgrn driqirrdilgtl kigilik 6zelliklerini bunda gerekge g6sterudevrimciyim' mek, diyenin iflasr anlamrna gelir. Ya da kendisinde devrim yapamayanrn drg devrimde trajik bir sonla karqrlagmasr demektir. EQer mevcr.rt kiqiliQe sevdalanma

Devrim hareketlerinde halkrn gUnijl lU desteQi, baEarmada beli rleyici dir. Esas olan, sonuq alan gUq halktrr. En son sdzr-i o sdyler. Bu, onun hakkrdrr. Onsrz hiqbir Eey baEarrlama4 bir qeyler yaprlabilse bile bu kahcr olmaz. En halk dijqmanr olan gi.Jglerin bile "halk" kavramrnr 6nemle ele almak zorunda kalmalarr halkrn nelere muktedir olduQunun aqrk belgesidir. Qok rzaklara gitmeye gerek yo( bu konudaki birtUn 6rneklerin toplamr PKK onderliQindeki KUrdistan ulusal kurtulug mi.icadelesinin somut baqarrsrnda dile geliyor. Artrk ayaQa kalkamaz diye sanrlan, Tirrk devletinin tek bir jandarmasrna kargr elpenqe duran, 6l denilse 6lmekten bagka hiqbir segeneQi aklrna bile getirmeyen bir zamanlarrn Ki.irdistan halkr, bugi.in sadece tek

bir jandarmaya karqr deQil bi.rtrln Tiirk ordusuna Tilrk devletine kargr "PKK halktrl halk biziz" diyor. PKK'yi yenilmez krlan, biitUn karalama kampanyalarrna raQmen onun 'terdrist" olduSu iddialarrnr somut pra-

tikte gerqersiz krlan gergek budur. PKK halklagma baqarrsrnr gdsterdi ve bu da devrimin zalerini garantileyen zor mesafesini katetmektir. Tabii ki bu, her qeyin baqarrldrgr ve gerisinin kolay geleceQi anlamrna

gelmez. Bir rahatlamanrn, zafer sarhoglugunun gerekqesi ise hiq degil. Ornegin Kl]rdistan halk gergeQine yabancr olmayanlar, gelinen bu diizeyin bi.iyi.ik zorluklara gdQUs germe, biiytik gaba ve bedeller 6deme pahasrna tutturulduQunu anlamakta zorlanmazlar. Ya da tekrar hatrrlatma yaprlrrs4 igerisine girdigimiz srcak savag doneminde gimdiye kadaryaprlanlardan bliyiik sonuqlar da ahnabilir,. yenilgiler de... Oyleyse ayaQa kaldrrdrgrmrz halkt, ddnem itibarryla daha yaygrn 6rgiitleme bigimlerine kavuqturmah, topyektjn yilriryi.iqte daha aktif krl'


giiciine olan inancr daha da geligtirmeliyiz, DevrimciliQin b6yle bir ihtiyagtan kaynaklandrgrnr, bi.niJniryle halk iqin oldr.gunu unutmamahyrz. Nitekim partinin srk srk iqledigive bu konuda tryarrlarda bulunduiu bir nokta da halk kitleleriyle mah ve onun

iligkiler sorunudur. Bu alan faaliyetlerimizdeki durum nedir? Kitlelerle iligki bagr ne dizeyde? Tutturulan qahqma tazr d6neme cevap veriyor mu? Yeterli mesafe ahnryor mu ya da geligme saglanryor mu? Olumlu cevaplar vermek zor oh.ryor. Elbette kitle potansiyelimiz sirrekli artrg halinde, fakat bu yeterli degil. Ayrrca kitlelerin cephe saflarrna gekiliqi, maddi-manevi destegini artrrrnasr, daha qok Ktlrdistan'daki devrimsel geliqmelerin etkilemesinden kaynaklanryor. Yani mlicadelenin genel etkisinin kitleleri g6ni.illi.i olarak harekete geqirmesi olayrdrr.

lqte kitle faaliyetlerinde yer alan kadronun bu noktada kendisinisorgulamasr gerekiyor. fu qaba sarfediliyor deQil, tersine zamanla yanqrrcasrna saQa-sola kogturuh.ryor. Fakat bunca qabaya raQmen, elde edilen sonuq nedir? Bu sonuq, yoQun gahqmayrkarqrhyor mu? Esas sorun burada yanrlgrnrn ciddi olanr bu noktada yaqanryor. Kitlelere nasrl ve ne iqin gidiliyor? Bu konuda plan-program tam mrdrr? EQer tam-

drr deniliyorsa, hedefe

ulagrlryor

mu? Orta yerde duran sonuqlar, plan-programrn olmadr$rnr ve dolayrsryla hedefe ulagrlamadrgrnr

g6s-

teriyor. B6yle olunca da bunca

qa-

balar, yine gaba sahipleri tarafrndan

heba ediliyor, Kiqinin kendi kendisine yazrk etmesi olayr da b6yle ortaya grkryor. Bugi.in yurt drEr alanlarrnda hiqbir hareketin sahip olmadrgr kadar kitle potansiyeline sahip bulunr.ryorr.rz. Bu b6yle olmakla birlikte, bir baqarr olarak sayrlamaz. Bunun qok agrk olan nedenleri vardrr. Yukarrda kadrolarrn bundaki payrnrn srnrrh oldugunu ve daha gok miicadelenin genel etkisinin rol oynadr!rnr belirtmigtik. Hiqbir halk Kiirdistan halkr kadar

vatanrndan laqtrrrlmamrq,

ve

kimliQinden

r.rzak-

d i.rqilrUlmemeqtir.

Yine

hiqbir halk Kirrdistan halkr kadar yurt drqr alanlarrna savrulmamrgirr, Bu ne anlama geliyor? Her qeyden 6nce, her halktan daha gok Ki.irdistan halkrnrn ulusal kurtulug4 yani bir vatan ve bir kimlige ihtiyacr vardrr. Bunun igin her halktan daha gok bir araya gelmeye, 6rgi.rtlenmeye ve tarihin yi.ikledi$i biryUk gdrevleri yerine getirmeye ihtiyacr vardrr, Bu ne kadar iEleniyor veya bu bijyi.ik potansiyelin ne kadarrna ulaqrlyor? Ulagrlanlara nasrl yaklagrhyor? Daha da geligtirilebilecek sorularrn cevabr olumlu degil. Kaldr ki kimizaman bir yUrijyiiqe, bir geceye veya daha deQiqik bir eylem tilriine kadrolarrn beklediginden daha fazla kitle katrhmrgergeklegiyor. Bu, ne anlama geliyor ve nasrl izah edilmelidir? Kadronun gahgma tazrntn d6nemin qok gerisinde kaldrQr ve kitle potansiyelinin aktivitesinin kadroyu agtrgr olayr sdz konusu oluyor. Bu kitle krryrukqulugunun degiqik bir biqiminin ortaya qrkardrgr bir sonr4tur. Kadro u qaba harcamryor, qok Sey yapma azmindedir ama bu sonuq alan bir qabadan r.rzak oluyor. Qabalar, yaklaqrmlar tekdi.izedir. Geqmiq ile gi.ini.lmtiz arasrndaki bilyUk geliqme farkr gahqma tarzrna yansrtrlmryor. Qalrgma tarzr bdyle seyredince, ne kadar koparrcr olursa olsun, olmasr gereken

devrimci koparrohk

gerqekleqtirilemiyor. Bir kadro, bugiin hangi pratik gorevlerde bulundum, ne sonug elde ettim, sorusunu her gtin kendi-

sine sortryor mu? Mutlaka kitleyle

d4 bunlar l2erine tehditvari gider-

iligkisi olmugtur; ne kadar etkiledim, beklentiye nasrl cevap verdim, ne dtaeyde geligme kaydettim, sorrlsuna olumlu cevabr verebiliyor mu? Ya da bir iligkiye nasrlyaklaqryor ve btryi.ik 6neme sahip oldugunu dijgtiniiyor mu? Parti Onderligi kimizaman geQmiq mi.icadele pratiginden 6rnekler verirken, bir iliqkinin yaratrlmasr igin gok biryi.ik zorluklara katlanrldrQrnr s6yler. Gllnilmizde ise hemen her yerde hazrr bekleyen iligki kanallarr bulunuyor. Bu, partinin birytik emegi ve qehitlerimizin kanr pahasrna ortaya qrkarrlmrgtrr. Oyleyse hazrr iliqkiler sistemine hig kimsenin ucu yaklagma hakkrnr kendisinde gdrmemesi gerekiyor. Burada yaprlmasr gereken iliqkilere bliyi.rk deger vermek, onu geliEtirmek ve sonuqta her iliqkinin bir iligkiyi daha ortaya qrkarmasrna yol agmaktrr. Bu bdyle mi oluyor, yoksa r.rygun olmayan yaklaqrmlar sonucu kimi zaman olumsu etkilenen hazrr iligki yeni iligkilere aqrlma y6ntinde olumsrrz zemin mi oluyor? Unutmayahm ki bizim her zaman halka ihtiyacrmrz vardrr. Bu devrimciliQimizin varhk gerekgesidir. Bir devrimci halksrz dtiqi.inUlemez. Ashnda bunu belirtmeye bile gerek yoktur. Qi.lnki.l dwrimlerde ya da sosyalizmde her qey halk igindir. Parti Onderligi'nin ilgili qozUmlemelerinde bu konuya yeterince aydrnhk getirilmiqtir. "Parti de, ordu da halkrn

se, sonue ne olur? Halbuki karqrdakinin konumu dikkate ahnrr ve ona gdre bir ttrtumla yaklaErlrrsa kimr zaman ortaya qrkan bu olumsu sonuglarrn 6ni.ine geqilmiq olur. Kaldr ki diigmanrn yanrsrra mi.lcadelemize kargr dUgman kadar dUqmanhk dr.rygularryla yiiklli olanlann istedigi de budur ve mal bulmtq maQribi gibi bu durumu kirli amaqlarrnda malzeme olarak kullanmak isterler. Bu anlayrqrn dnemli bir yanrlgrsr da bu tlrtumuyla partiyi herkesten daha qok savunduQuna ve kitleler izerinde daha qok otorite saQladrQrna inanmasrdrr. Gerqekte ise yaptrgr, hem partiye ve hem de ulusal kurtuluqqu otoriteye zarar vermek oluyor. Biliyoru ki partiyi savunmak, onu rastgele olur olmaz her yerde herkese dayatmak, kabul ettirmek degildir. Tersine onu dogru ilkeleri, ahlakr ve yaklagrmr temelinde temsil etmektir. Bu bagarrldrQr oranda parti savunulmug olur, halka kabul ettirilmiq olur. Bdyle bir durumda, "PKK dogrudur, miicadele ediyor, siz de kabul etmek zorundasrnrz" s6zleri gereksiz olur. Br.r, beraberinde sag-

partisi ve ordusudur, Her ikisi de onun iqindir" diyor. Bunun anlamr gok aqrktrr, sunduQu perspektifler de oyle. Buna gore devrimcilik halka hizmettir, bu konuda bi.iyi.lk bir yanqtrr. Demek ki, bizler devrimciliQi kabul etmekle halka hizmet konusunda borqlu dururna di.iqmiig oluyoru. Bu noktada bu borcumuzu ne kadar odiryoruz? Hatta halka borglu olduQumtau ne kadar diigtinebiliyoru? Ya da gogumtrz objektif

olarak kendimizi halka degil, halkr kendimize borqlu gdrmiryor muyu? Evet, en olmamasr gereken bir yaklagrm olsa da halkr kendine borqlu gdrenlerin sayrsr az degil. Halka karqr tasarrufqu yaklagrm, gWeni ifade etmeyen tutumlar, onu sadece kullanrlmasr gereken bir malzeme olarak gdren anlayrqrn hangi olumsuz sonuglara yol aqtrSr, daha da agacaQr ve bunun dUqmanrn b[iik arzusu oldugu biliniyor. Bu anlayrgrn i.izerinde durmak 6nem taqryor. Qiinkti bu kitle ile parti arasrndaki baQr gok k6tii etkileyen, zayrflatan ve bu durumr.ryla da mttcadeleye kazandrrmaktan gok kaybettiren bir anlayr$trr. Ashnda bu anlayrgrn pratigi gikayet ki.iptidUr. Kitlenin rahatsrzhklarrnr veya gikayetlerini dikkate almaz, bunu gikayet sahibinin konumuna baglar. Halbuki kitle degil, kendisi 6ncill0k yapryor. G6revi de, olumsu konumu yaqayan herkesi bu olumsr.zluktan kurtarmak, halk 6rgiitltiliigi.lne dahil etmektir. Bunun yolu da kestirmecive sekter bir yaklagrmla krsa siirede sonug almaya gahgmak degil. Bu tersi songlara yol agmaya.agrk olan bir yaklagrm bigimidir. Ozellikle "sen Kiirt degil misin, demokrat degil misin, dyleyse yapmak zorundasrn, bu bir insanhk gdrevidir" dayatnrasrnda bu lunmak, bu s6zlerin soylendigi kiqiyi ya tam uaklaqtrrmak ya da bir si.ire daha rzak kalmasrna neden olmaktrr, Qi.inki.i bunlara higbir qey vermeden, kendini kabul ettirmeden sekter 0slupla kazanrlmalarr qok zor olur. Karqrdaki kiqi Ktlrt olsa d4 bu taur kargrsrnda 'Kirrt degilim, beni rahat brrak' diyebilir, ya da'demokrathgrmdan sana ne' diyebilir. BOylece bir olurnsuluga bir digeri daha eklenmiq olur. Bu durum kargrsrnda kendine hakim olamayan kadromtz

lam bir otoriteyi de ortaya

grkarrr.

Kitleler daha aktifleEir, g6nUllU bir qekilde her tUrlU etkinlige kogar. Tersi durumd4 partinin savunulamayacaQrnr, saygrn bir otoritenin saglanamayacagrnr bir kez dahavurgulamak gerekir. Nitekim di..grnan, PKK'nin halklaqan cizelligini gozlerden uzak tr.rtarak; bunun korkudan kaynaklandrQr y6niinde sLrrekli psikolojik propaganda geligtiriyor. Gerqeklerin kamuoyu tarafrndan bilinmemesi ydnUnde ti.lm devlet kurumlarr harekete geqiriliyor. Psikolojik savaq kampanyastntn kollarr yurt drEr alanlarrna da uatrlryor. Gerqekte ise b6yle bir durum yoktur ve bizim kitleleri korkutarak destek alma gibi bir ihtiyacrmz da olamaz. Fakat bazr kadro arkadaqlarrmrz, zaman zaman adeta d(qmanrn iddialarrnr dogrularcasrna bir pratik igerisine giriyorlar. Bu ashnda bir yerde diiqmanla savaqta ciddi zayrfhklan taqrmak anlamrna da geliyor. Nitekim diiqman 6zel savagrnt yagamrn bi.itiin g6ze-

neklerine yerleqtirmeye

qahqryor.

Bizim diger faaliyetlerimizin yanrsrra, bir de dUqmanrn iqimizdeki ve drqrmrzdaki 6zel savagrnr etkisizleg-

tirme gibi bir gdrevimizin olduQunu unutamayrz. Kazanmak istiyorsak, bunca qaba ve emeQimizin boga gitmemesini, sonuq almasrnr istiyorsak, parti politikasrndaki temel 6lqUlere baqvurmamrz kagrnrlmazdrr. Bu anlayrqrn diger bir 6zelligi ulusal kurtulug gahgmalarrnda tekelci davranmasrdrr. 6zellikle kitle qahqmalarrnda terk edilmesi gereken bir yaklagrm bigimidir, Bu dwrim olayrnrn drqrnda olan bir tazdlr, sosyalizmde yeri yoktur. Ama tipik bir reel sosyalizm uygularnasrdrr. Qok doQal ki, halk igin yaprlanlara halkrn da ortak edilmesi, g6rriqtjnUn ahnmasr, ulaqrlmak istenen hedefe birlikte yiiriinmesi gerekiyor. Halkrn kendisi iqin devrim mtrcadelesini ytirUtiryorsun, bunun baqansr iqin geceni gUnd(ztine katryorsun ama halkt bundan rzak tutuyorsun. Hayrr, bu olmaz ve baqarr qansl da yoktur. $u bilinmek zorunda Bir baqkasr, senin harcadrgrn emege bilyiik saygr duyabilir ama her zaman sana ait olan esere sahip qrkmak zorunlulu$unu hissetmez. Hele zayrf oldugu koqullarda umursamaz bile. Bu durumda bir devrimin ya$ama garantisi yoktur. Onun iqin gergekleqtireceQin deryrim sadece senin eme$inle de$il, asrl olan halkrn giicijyle, emegiyle gergeklegmelidir. Nasrl ki bir birey, kendi fizigini koruma iggiidiis0ne sahipse, herhangi bir yara aldrQrnda canr actyors4 Ktirdistan dor-

rimini de bireylerde bu gekilde iqselleqtirmek gerekiyor. Bu baEarrldrQr oranda devrim halka mal edilmig ve dolayrsryla korunmasr saglama ahnmrg demektir. Halbuki onbinlerce yurtsever, bir kadronun ulagamayacaQr birgok yere ulaqabilir, bir kadronun yapamadrQr birgok iqiyapabilir. Nitekim ulagtrgrmrz sava$rn bu aqamasrnda kadronun gorevi, tek tek bireylere gidip i9 yaptrrmak degil, ashnda buna zamanr da yoktur. Halkrn ordusu vardrr, bu ordu nasrl y6nlendirilmeli, hangi gcirevleri nasrl yerine getirmeli, 6rgiitleri nasrl kurulmah ve iqlevleri ne olmah, yaklaqrm esaslarr nasrl belirlenmeli, sorunlarr nasrl giderilmeli ve bi.ltiin qahqmalar kurumsallaqma dirzeyine nasrl ulaqrlmah vb. gibi 6ncelikli gOrevler yerine getirilmeyi bekliyor. Ulusal meclisin de gUndeme geldiQi bir d6nemde, bu g6revlerin yerine

getirilmesi daha da yakrcr bir

hal

ahyor. Biz baQrmsrz Ktirdistan derle-

tini kurmak istiyorsak, halkrn kendi kendisini yonetecek bir sistem iqin qabalryorsak, bunun temellerini gimdiden atmah, kurumlarrnr Eimdiden yaratmahyrz. Baqka ti..irli.i devlet de kurulamaz, devrim de yaprlamaz. Demek ki her d6nemden daha fazla bu donemde halkrn gticOnU temel almalr, halktan kaynaklanabilecek her soruna kargr bliyi.ik bir ta-

hammUlle qdzUm gUciJ Halk kitlelerineverilmesi

olmahyrz.

gerekenledayat-

ri vermeden kesin olqlileri

'!a

b6yle ya da gdyle olacaksrn" qeklindeki yakmaktan kaqrnmah, laqrmlarrn

olumsuluk yaratmaktan

baqka bir Seye yarayamayacagrna kesin inanmah ve ona gdre partinin kitle politikasrnr temel almada 6zenli davranmahyrz.

Nitekim biliyonz ki bir halkryeniden yaratmak dtlnyanrn en zor iqlerinden biridir. Ozellikle bu halk Kiirdistan halkr oldu mu, sciz konusu zorlu$un en az iki katrnr diiqiinmek gerekiyor. Bunu kend imizden bilmeliyiz. l0 yrh aqkrn sUredir parti ortamrnda olmalarrna ragmen si.lrekli sorunlarrn merkezi durumunda olan arkadaqlarrmrz az deQildir. Hem de partinin her tiirli.i eQitimine, aydrnlatma qabalarrna maddi-manevi desteklerine, qok qeEitli geligme imkanlarrna ragmen... Ote yandan kitlelere kesin dlqiileri dayatanlar, "qdyle ya da bdyle olacaksrn" diyenler, aynr tutumu kendilerine de uyguluyorlar mr? Hayrr, eger uygulamrq olsalardr b6yle bir tutuma da girmeyeceklerdi. Kitlelere karqr kesin dayatmalarda bulunanlarrn, kendilerine kargr da b6yle bir dayatmada bulunmamalarr nasrl izah edilmeliya da kabul edilmeli? Bu, sekterizmin aynr zamanda korkunq bir liberalizmi besledigini gdsteriyor. Her qeyden 6nce KUrdistan halkrnrn diger halklardan farkh oldugunu bilmekle yetinmemeli, pratik adrmlarr bu farkrn ozgtil koEullannda sonuca gdtUrmeliyiz. Baqkalan bir parga vatan topragr iqin, Ozgiir bir kimlik iqin varrnr-yogunu vermede seferber olurken, hem de kendiliginden harekete gegerken, bu bizde 6yle iqlemiyor. Baqkalarrnda bir g6rwin yerine getirilmesi iqin bir kez konuqmak yeterli olurken, bizde defalarca tekrarlamak gerekiyor. Ailenin kurtulugu, vatanrn kurtulugundan, bireysel isim ulusal kimlikten 6nce geliyor. "Ben olmasam da bu ig gider, benimle fazla ugragmayrn, elimden bir gey gelirse yine de yapanmn anlayrql bizde egemen anlayrg oluyor. Fakat bu halkrn <inciisir olma iddiasrnda olanlat halk saflarrndayaqanan bu durumlara, uneden

bdyledir" deyip dfkelenemezler. Bu bizim gergegimiz ve bu gergegi de biiyi.ik bir sabrr gUcijyle degigtirmek

de gdrevimizdir.

BA$ARMaX

iQir'r

Her geyden 6nce yaprlmast gereken qok qey vardrr. Bunlann temeline de Parti Onderligi'nin deyimiyle '2aferden baEka hiqbir qeye imkanvermeyen qalqrna tazrnrn oturtulmasr" gerekiyor. Gergekten de bUti.ln her qey, bu donemin bdyle karqrlanmasr gerektiQini ortaya koyuyor. Buna g[icUmiiz de yeter, imkanlarrmz da yeter, hatta artar bile. Bu nedenle baqarmak da kaybetmek de sadece ve sadece bizim kendi eserimiz olacaktrr. Kesin olan bir gey daha var ki, o da bizim eski qahqma larzyla yeni ddnemde kazandrrmak yerine kaybedeceQimizdir, igerisinde bulundugumu ddnemin avantajh koqullarrnd4 orneQin "geqmiqin Ug yrlrnda yapamadrgrmrzr, gimdinin riq ayrna srQdrrabiliriz..." Bunun iqin neyi nasrl yapmahyrz sorusuna yerinde cevap vermeliyiz. Biliyorr.rz ki, dUEmanrn bunca psikolojik sindirme Qabalarrna katliam ve tercir uygulamalarrna ragmen halk gorevlerine hazrr bekliyor. Ancak bir o kadar da bildiQimiz, bu-

nun tek baqrna yetmeyecegidir, Mi lyonlarrn d urdurulamaz gi.jcUyle,

zatere gitmede engellenemeyen yeteneQiyle devrime yUklenirken, onderlige kendimiz de hazrr mryrz? Ya da mevcut onderlik di.2eyimiz milyonlarr sonuca gdtUrme yolunda baqarr dlqiisiinU yakalamrE mrdrr? Eksik olan nedir? Bu nasrl giderilir? Agrk ki, en baEta sonuQ alma donemini ciddiye almah, kigilikteki agamayr buna yeterli hale getirmeliyiz. Bunun iqin ne gerekliyse, onu yerine getirmekten bagka seqenege itibar etmemeliyiz. Kazanmanrn diQer adrnrn kaybetmek olduQunu bilerek, attrQrmrz her adrmrn neden ve sonuqlarrnr cinceden di.igilnmeli ve saQlam zeminlere basrlmasrnr 6lqiJp kestirmeliyiz. DrE dUnyamrzdaki somiirgeci kurum, gUq, ozellik ve yaEam bigimine karEr yUkselttiQimiz ml]cadelenin daha fazlasrnr iq diinyamrzda gerqekleqtirmek durumundayrz. QUnki.i iq diinya sdmUrgeci etkilerden kurtulmadan, devrimcilegmeden drE di.inyanrn kurtuluEu saglanamaz. Bunun igin an'a, gtine, aya ve yrla yUklenmek, bii(i.in zaman

si.lreqlerine bagarr srgdrrmak,

bu-

nunla da yetinmeyip onu somut sonuglara ddnirgturmek esastrr ve vazgegilmezdir, Darlrklara dUqmenin de zamanr degil. Bu 6nemli bir si.ireqten geqen devrim ve sosyalizm miicadelesid ir. TekdUze, tutucu, kendini yenilemeyen qahgma tarztntn yeri yoktur. Giinceli tarihi kdkenleriyle yakalarna( yorumlarnak mi.lcadeleni n geliqtirilmesi y6ntinde biqimlendirmek gline hakim krlnmasr gereken esas gahqma tarzrdrr, BUttin faaliyetlerin do$ru denetimi, drgi.itsel ve pratiksel gahqmalarrn d6nemin taktiQine r.rygunluQunun ya da aykrrrLgrnrn

kontroli.i qarttrr. Kitle

gi.ici.imi.izi.i

egitmek, ddnemin perspektifleriyle harekete geqirmek, kendi kurumlarr iqinde 619tjtl i.jli.igi.inii geliqtirmek s[irecin esas dayatmalanndandrr. Yeni ddnemin g6rwlerini omrzlarnah bununla birlikte artan sorumlulu$unu karqrlamak ve bdylece geligmelerin yaratrcrsr olmak ancak komple devrimcilikle mirmktindiir. Partiye, Parti 6nderligi'ne, qehitlere ve halka gerqek baQhhk da bu komple devrimcilige ulaqmaktan geqer. Abdullah OCALAN yoldaqrn d6neme iliqkin karar ve talimatr nett ir:

"Bagarmaktan bagka higbir geye frrsat Yermeyeceliz...' I


Serxweb0n

PKK, SIFIRDAN BA$IAYARAK HIIIT $EYI YARATAN BIR HAREKETTIR!

Ba:;i.arafr 1. sayfada rrriindrk. Bizrrrr yaqamamrz tantnrr tanrnmaz, insanlarla tanrqrr tanrqinaz burrdan kopmanrn tehlikesini gorerck: yaqadrkqa, yagamdan giiq ka' zandrkqa daha do$ruya ycinelme, bira.z bagrmsrzhga ozgijce yonelme tr.;turnuna sahip olma bizde geliqen

kigrlik gereQiydi. Eger bugiin Lrayiiriinemiyor' sir. bunun altrnda yatan en tentel

sarrlr adrmlarla savaga

,clerqeklerden brrisi ihanet selrne kaprlmanrn di"ryguda dijEUncede gLr veya bu bigimde varlr$rnr sUrdiiren kahntrlarrdrr.

Elir maag, iE, yaqam olanagr, neredeyse gdzirkara bir tarzda oraya yoneliq, size birqok qeyi kaybeilirmrgtir. Yetmeyen kigrlik, gafil kigiligin eritrndaki temeletnren budur. Biz her zainan bunu durdurmaya qalrgirk Ve grmdr de brraz daha imkan halrne 11on0ilmi.iEti.ir. Qok doiaylr bigr nrlere btrrunen ozgirrlijkten, iktidar olmaktan, bunurr igin savaqmaktan, ulaqrrraktan, bilyUk birleEmekten kaqrq

Lizelliklerini zorlamaya Qalrgryortz. Qok iyi biliyorre, kendimiz de hazrr' lrksrzdrk. Sonrakiler daha fazla ha"

zrrhksrzdr. Nle dqunebilecek ve ne de yaprlabriecek bir hazrrlrk vardr. En biryiik sorumlulugu kendimize biqerken, kendimizde birqok yeni geliqmeyi baElatrrken: adrmlarla neyr baglattr$rmrzr, bagrmrza nelerin gelebileceQrr,r grderek duymamazhk edemezdik. Ancak bu temelde sizlere bir qeyler tagrrrlmaya qalrqrldr. Once kendinrizi gornieye, sonra ijslenmeyi yapmaya sonuna kadar adadrktan sonra srra sizlere ve halka geldi. Qok gordUk yaEam tutkularrnr. Qok g6rdirk fakat rsrnamadrk. Benimsenecek bir hal gdrmedik. Diigmanr da gdrdUk, gtjctinti gordiik, gorkemini gordi.rk. Ona da rstnamadrk. Rahatr, o her kiqryi uyuqturarak kendine qeken qok gegerli bazr yaqanr kogullarrnr da gdrdiik. Ona da rsrnamadrk. Kendimizi qok mu begeniyorrz? Hayrr! YaEamda bir hesap hatasrna kurban olmak istemedik ve bunun sonuqta bi.J'yi.jk acrsrnrn tehlikelerrni gordiigi.rmi.rz iqin rsrnamadrk. Cup diye ywarlanmadrk, birqok geyiyutrnadrk. Bizim iqin yagam kocaman bir deneyinrden ibaret kaldr, bugi)ne kadar da si.irdil.

lacak mr, kalmayacak mr? Kendini yaqanrlrr krlacak mr, krlmayacak mr? lddia, girq kazandrrmak kadar iddiayr giigstiz krlan etkenleri gorebilmeiiydi. Yllrirme geregini si.irekli aqrklama bu iddiasrz yrllarr b6ylece kazanmayr esas alma durumunda oldux. Yine, d0qman ortamrdrr. Kendi deyiqiyle "bir ayagrnr kaldrrsalar" edecekler.

rin bagrnda verilen karqrhk bu oldu. Bizim iddias z, lazla mecalli olmayan yUriryQi.imi.iz kadar, i.ist di.izeyde devlet bUnyesindeki bdylesi bir doQugun da erken ve crhzhQrnr anlamak gerekiyor. Bu bir anlamda gdyle de anlagrlabilir: Yaqama kalkmak isteyen gergeklik gok crhz ve qok kendiliQindenci, zavalhca kararsrzcadrr. Atrlan adrmlarrn kimin ne ka-

gerlendirme gafletine gittiler.'Ta-

mam kahn, yaprn" dediler. Zaten senin de gi.ici.in oyle siyasi sorunlarr halledecek durumda degil, "bir koz gibi degerlendirilebilirsin, bu temelde kalabilirsin" dediler. Filistin devrim gerqeQi, Li.lbnan ve Suriye gerqeQi kendine gdre bir strateji altrndadrr. Tiirkiye'nin yeri vardrr Ortadogu'da. Ona karEr bir vatanr kazanma grubu gelmiE, yUzlercesi var bdyle, bir tanesi de bdyle olsun yagasrndr. Onlar iqin 6yle fazla anlamh bir yaklagrm deQildir. Ama kendilerine gore davranmaktan kimse onlarr ahkoyamaz. Bugiin dtrqrnan burada bi.rtiJn devlet aQrrlrQrnr koyarak kargr durmaya qahEryor, oyun yapryor. Onijq yrl geqtikten sonr4 biz de her qeyi hallettikten sonra bir anlamda bu qok geq ve anlamsrzdrr. Gafletler bu sefer dUqman iqin qok aQrr ve k6tii sonuq veriyor. $imdi ayrlmrg, r.ryanmrqtrr. Bu

kendisi iqin gafletten de kcjtiidUr. Biz buranrn yaEamrna -dostlarrn pek fazla itibar g6rmedikleri biqiminde de olsa- yUksek deQer biqtik. Yol arkadaglarrnr da aldrk. Birkaq ytrz kiqiyi buluyor. Qok yirksek deQer

biqtik geliqlerine, tiim gUciimi.zle onlarr qok miltevazi de olsa yer-

Sizler qok Eey yedrniz, iliklerirtizr. kadar tadrnr qrkardr$rnrzr da sar'drrrrz. Bu bizrm onaylamadrQrmrz bir ),;rQamorr. Biz ona yuklendik Sizlere .1t,. halka da layrk gdrmediQimiz bir yasanra saldrrdrk. Herhangi bir a' drmla yiirr-ryuEler yaptrk; qocukca yiji uytqler, delikanhca -vi.jrtlyi.iEler, saf,,;a yi.rri.n/iigler yaptrk, DdnUgler de .vaptrk; ilkqaQa ddniiq yaptrk, orta' qaQa donUg yaptrk. QaQa dorrUEter l,.iilmaya qalrqtrk. Qok goii.rlnreyen,

rodiasrz gibi gdrirlen d6niiqlerdi bunlar. D6ndilgilmirzde bin defa kahrolduk gdrd[iklerimizden. Met:'cpollere ywarlandrk, tekrar kaynriga ybnelmeye qahqtrk. Onun bed-

cahtligr, rahatsrzlrgr, kahrrnr yaEa,J,kga baqrmrzr saQa-sola qarpa Qar" na yiirUmeye, ya$amaya gahEt,k. EIUyirk yok edici gi.ici.i gordi.ik. Hiqbir qeye gJcu yetnreyeni, gtrqsUzli.iQti gordi.ik. Aglamayr g6rdiik. Onun iqin aglamayr agagrladrk. Srzlamayr gorduk, gikayeti gordi.ik. Bunu reddettix ve asla onu kendirnize yaklagtrrrnadik. Bir haikrn buna nasrl alet oiclu$unu bildik ve karqrsrnda saQlam tavrr aldrk. Bd,ti.in btrnlann adr doni4 cluyor, yoneliq oluryor. Kendinr lanrffiala, kendini temizlemeye, kendini kazannraya d6nUg oluyor. K.endi errafrnda bir ddnijq olr-ryor l)dne ddne ya$am r:irryor. Qok kir' gUk bir rlerleme olsa da, bu boyle oluyor Brkmadan, usanmadan, zatnanr unutarak d6nUg oluyor, Katlanrlamayacak igke;rceler, tehlikeler aitrnda donuqler oluyor. Son yrllarrn Ktrrdrstan gerqe$inCe sornutlaEan, herkesin az-qok "dJnmem gerekir, qok lanetli olan birgok geyden vazgeQmern gerekir, r.:ide ne varsa brrakarak ydrrelmem c;c,'ekir" dedigi olay, biraz bu yaEaii'$tmrz gerqegin kendisidir. Kiqilik, gergekleqenin somutta ulusal gergeklikte geligmesi oluyor, Brtme mi$tir, derin srcaQr yagryortz: D6niig... doni4... dbniJg!., diye. Yaqam nu alanca yirri.imek zorunda. Bizler :"rC';vle qogukQa sicakkanlica d6niig ir:i' yagamaya qahgrnc4 yol arka :la+lan zay fi , yelmez davrandrlar. En qok yapabildrkleri, yerinde olmayan bir .6li.rmil kt,caklayrqr yagadrlar. lnsanlar yol arkadaqlarryla yliriir,

hedefe

ulaqabrlii'. Tek bagrna biryiik

leqtirmeye ve zamanland rrmaya gah g-

toplumsal, ulusal hedeflere larmak miimkijn olamamrgtrr. Bir yerlerde sa$lam yol arkadaqlarr kesin gereklidir, Bunlarr edinmeye gahgtrk. Partiye baEladrk; boyle yol arkadaqlarr edir,ilmeye qalrgrlrrken parti sozciiQiJ a$za ahndr. Parti iqin gruplar 6rgutlenmesi varmrg, rdeolojisi varmts; bu kavramlarla da tanrEtrk. Ve biz de olalrrn, dedik. Yne oldukqa eocukea bir yurtiyug... Daha qok zayrf kigiliklerle partileEmeler, gruplaEmalar yaratrldr. 197O'lerin baqrnda bu sefer boyle yapmaya qahgtrk. Olqtijk, bir;tik kendimizi. Bazrlarrnr yanrmrza qekelim ve bunlarla bir ylirriyuq kolu daha diizenleyelim, dedik. Egemeniik gtrci.inij tegkrl eden ve bizi de kendi iginde eritmeye qalrgan metropol, hakim ulus kiiltilrii, maddimanevi her konr.rda hakim gergeQi iqinde yolu gaqrrmamay4 donilgii yapmaya qahq;trk. Kiiqi.ik grup da olabilir, gok iddiasrz da olabilir ama olmasr gerekil dedix. Di4manrn bile gdriip de inanamadrQr, inanrp da yrllarca tedbir gereQi almadrgr, olgijn, qok gUqsi.z sozlerle donUgUmler yaprrak istedik. f)ost olmasr, birlik olmasr gerekenlerin bile, hig ciddiye almaya yanaEmadrklarr o bilinen ilk gruplagmamrza ydnelmek isredik. 1970'lerin ortasrna geldiQimizde bizi yeni bir yagama qeken kavranrlarr, onlarrn ideolojik sistenntiguri az-Qok yakalamamrz, giiveninemiz, bunu giderek daha geniEletmemiz, sonugta da ilan etmemiz geiektiQine karar verdik. Ve dedik ki, arlrk b6yle olsun. Bir grup brqimine

trk. Qok geyler bekledik. Bu sefer daha iyi dUqUnUrler, daha iyi hazrrlanrrlar diye. I 980'lerin baElarr bu sefer b6yle kazanrlmaya qahqrldr. Daha geliqmrq dizeyde bir yonelig, bir partiye yonelig, bir silaha y6neliq amacryla gbrevlere yiiklendik. Qok bi.lyuk bir inanq ve tutkr:yla biz, bu sorumlulugu 0stlendik. Her qeyrn yaprlmaya deger oldugu bir yerdi LUbnan. Mutlaka boyle kazanrlmasr gereken bir ddnemin iqindeyiz ve bunu mutlaka kazanmasr gereken yoldaglar topluluguylayrz, dedik. lgerde dUEman ydneldi, srradan bir iliqki, sempatrzanr bile acrmasrz iqkenceden geqirdr. Umudun zerresine bile yagam hakkr vermemeyi tek politika olarak belledi ve r.ryguladr. Diyarbakrr'rn zindan gerqegi, tarihte ender gdriJlecek

dontqmesin, denildi. Ve ikinci yanr olarak da 197O'lerde sesimizi i.ilke-

de

yankrlandrrmaya qahqtrk. Siyasettir ama nasrl siyasetl Gciren "maEallah" der onlara! Kimsenin -diigman da dahil- Eans vermedigi "konuEsunlal yliriisUnler" dedikleri bir grup!.. Gergek anlamda da biraz boyledrr. Bazrlarr drnliyor, bagrnr da sallryor. Vne yol arkadaElarrnrn iddiaszlrQr, giinUn moda veya gi.lniin oldukga baQh kahnmaya qahgrlan munalif devrimci-sosyalist kigiliQinin

gereklerini yerine getirmeye

gahqr-

yorrz. 1970'in son beq yrh olacak mr, olrnayacak mr?

Grup ayakta

ka-

Fakat o kendinden vazgegmig de olsa komalrktan 6te bir konumda da olsa ve hatta "sen Edyle yaEamahsrn" denildiQinde "ben hig de 6yle yagama yanhsr deQilim" diyen ve bu anlamda yrllarca bu tutumunu stirdiiren bir halk gerqegiyle de karEr karErya olsak, biraz inat, biraz bazlarna tesadirf gelen bir yUrU'yi.rqle "baEka tiirli.lsi.j de milmki.rn olabilir, iddia gergege d6niiqebilir" denildi ve bu yrllar bdyle karErlanmaya qahgrldr. Birqok bilinqli, planh adrm kadar tesadi.lfi geliEmeler de bizi 198O'lere doQru getirdi. Hiq qilphesiz tasarr, plan var. ldeolojik-politik kavramlar daha yerli yerine oturtulmaya qa[grhyor. Pratikte de daha fazla adam kazanrlmaya gahErlmrq, bazr eylemler icra edilmiqtir. Normal bir polisiye istihbarat konumr.ryla y6nelmenin drgrnda yrinelmeyi gUndemleqtirmeyen d0qman, artrk tehlikeyi anlamaya baEhyor. Kargrsrndaki olayrn geligme yonlerinin tehlikeli hal alabileceQini gdrdiJQi.i iqin giderek hareketlenmeye baqlayan grubumrzun geligme alanlarrnr tanryarak, gezerek, gdrerek kurmaylarca degerlendiriliyor. l2 Eyli.il'th mimarlan 6zellikle temelde bu geliqmeleri gorerek, devletin bildiQimiz yeniden cirgUtle-

niqine, faqizan tarzrndaki

619Utle-

niqine adrm adrm yaklaqryorlardr. Bu ddnemde halk aqtsrndan 6ldU denilen veya komahk denilen durumuna raSmen, dirilme alametleri gristerilmigtir. Bu durum adrna srkrydnetim dedikleri ve giderek bir darbeyle daha da srkr srkrya geliqtirmek istedikleri bir rejimsel ddni.igtimU gerektiriyor kendileri igin. Bizim o ki.igUcUk, iddiasrz grubumrza 1 980'le-

dar sonuqlayabileceQi kestirilemiyor. Orgtjt qok zayrf, adrmlar qok gevgekqedir. lEte bu, d0gmanrn ne kadar keskin, sert, acrmasrz gibi de gdziikse, felqli yoneliqine yol aqryor. lstiyor karqrsrnda bUyUk bir isyan olsun, istiyor karqrsrnda bir ordu giicii olsun ki yerle bir etsin. Ama boyle bir durum yok. Krhcr salhyor ama boqa salhyor. Hikaye budur ashnda. Ordunun orgiitlenigi, eyleme gegiriligi karrncaya vurmaya, karrnca yUriryijqiini.i durdurmaya yetmiyor. YiJrilyUg bdyle dkenlenmiqtir, bunun iqin vurug da gogunlukla boEa qrkmrgtrr. Fakat saglam bassa rahathkla ezilmek miimkilndiir. Bu ezilmeyi 6nlemek iqin qrkrq aranacaktr, Adrna biz qrkrg diyorrz ama en bilyi.lk vatana ve 6zgtirliiQe yonelmenin adrmrnr atmrq oluyorrz, Yurt drqrna qrkrgrmrz yerinde ve zamanrnda bir adrm oluyor. $imdikileri bilmeyiz ama biz bu adrmlann bilincini iliklerimize kadar duyduk. KUqtik oturulacak bir yer tutahm, bir giln 6zgi.ir bir nefes alacak kadar zaman kazanalm bigiminde ydneldik. Nasrl yaqryorsunw? Sizin yagamrnz tazla ciddiye de almryorum, anlamh bulmuyorum. Btiylik dzgi.irliik adrmlarr kazanrldrgrnda, gok 6nemli zaman pargasr elde edildiginde, deQerlendirememenizi cinayet kadar tehlikeli 96r[orum. Ama biz bu dnemli adrmlara yaklaqrrken bdyle yapmadrk. Bazrlarrna qok basit gibi

gelebilir. Bizi gdrenler "bunlar mr geriye ddnecek'dediler. "Bu gahqma vatan iqindir' dedik, ama en iyi dostlar dahil hiq kimse inanmadr. Bir kez daha dostluk adrna kalkrp bir qeyler yapmaya veya bu sdzlerle yaklagrnaya gahgtrQrmrzda bbylesi de-

gerqeklik olarak belleklere kazrnrlmaya qahqrldr. Qok dengesiz bir biqimde, bir kurt siiri.isii gibi Ulke halkr izerine yayrldrkqa yayrldr. Biraz umtrt nerede vars4 biraz bilinq nerede uyanmrgs4 hepsi tahrip edilmeye qahErldr bu yrllarda. Bu yrllarr b6yle iliklerimrze kadar duyarken, yine de "burada brr tohumlama mlimkiin mi.rdiir" diye kendimize sorduk. Yeniden yeqerecek bir bagrmsrzhk ifadesi nasrl olunur? Birtiln qabalarrmz bunun ifadesi olmayr bilmektir. UQraEtrk, qabaladrk, bu sahada bir toparlama konferansr yaptrk. Orada yrkrlan umutlarr, inanqlan tekrar tamir etmeye qalrgtrk. Neden ayakta durulmasr gerektiQini, neden partileEmenin daha da derin-

leqtirilmesi gerektigini, neden mi.ilteci kokugmugluguna d iiqijlmemesi gerektigini anlamh gerekqelerle ve

bunun gerektirdigi 6zeleqtirilerle saQlamaya gahgtrk. Ddnem her ne kadar derinlik, ciddiyet, hiq olmazsa 1 2 Eyli.il'Lin acrmasrzhklarrna kargr kendine gelmeyi dayatryorsa d4 verilen kargrhk ilgisizlik, yiizeysellik ve hatta kagrqa aqrk bir kiqilikti. Yapr kaqrq arryor, sorumluluQa yaslanmryor. "Qok srkrqtrnrsan 6lllrtrm, bir suikast veya bir komplo eylemi yaparrmn diyor.'Oyle sdylenildiQi gibi dizenli, planh bir sava$ma diye iddiamrz yok' dercesine yaklaqrhyor


hazrrhklara Biliyorlar, en iyisini yazryorlar. Yazrlana bakarsan halk savaqr mtikemmel kavrantl mtqtrr. Prati k adrma bakryorsun, bir iskelet yiirliyi.igtine berziyor. Bu qahgmalarrn en canahcr d6nemini yaqarken, amag akla bile getirilmiyor. Bu konuda namuslu olmak gerekir. Yeni ortamr kendim igin derinleqtireyim' dersen bilmeyerek birqok geyi zedelersin, Milimi milimine tarnamlayanrazsan iqleri, btitirn qahqrnalara en biiyUk k6tiiliili.i sen yapmrs olursun. DeQilytllarca ertelemek, bir giin ertelemenin hesab bile qok agtr olur. Qok gey yitirilir. Ve neye mal oldugunu ortaya qrkarrrsrn. Olan tarihe olur, olan tarihi bir adrma olur. Belki sen kendini biraz rahath ga kavuqturabilirsi n, belki kendin iqin bir tehlikeyi de savugturabilirsin ama mUthig bir dtinemi, mutlaka kazanrlmast gereken bir donemi kaybetmig olursun. Biz artrk buna giderek artan tehlikeler

diyoru. 1

5 Agustos eylemliligi krrk yerde gUqli.i darbelerle gergek-

mazdrnz. Belki de son 5-6 yrlda hig yaprna geregi duyrnayaca$rmz qahgrna veya savaq sizlerle taelanabilirdi. Ama bir y6nelme di..qki.inli.ig0, ydnelmenin komuta d iiqkiinliigi.i, zayrf tQt, yeteneksizligi adtmtnr gok zayrf attrrdrgr iqin sontqlartnt getirmeyi bi' lememe, ondan sonrastnt adeta dilgiinememe, b0yle bir zayrfhkla karqrhk verme durumu oldu. Eger birimilitan kigiligi, savaqan kigili0i, bilyiik dnderligi anlayamazsa yitip gidecek, Gdqmen kuqlar gibi kdyi.in etrafrnda dolanrp durulursa dUqman bir 6Qrenir, iki Ogrenir ve atar pusrryu diigUriir. Ve bildigiI

si

miz gibi 1985 yrlr artrk nrn b6yle avlamaya

di.igmaqahEtrQr bir yrl

oldu. Hig akla yUregimize getirmek istemediQimiz olaylar bagrmrza geldi. Bunlar bu biryi.tk qahgmanrn baqrna neden bu zayrfqa yaklaqrmlan getiriyorlar? Neden iilke sevgisi bunlarda bu kadar zayrf? Neden kazanmak tutkusu bu kadar zayrf? Ne-

gok daha

den bunlar bu kadar inkarcr

leqtirilebilirdi. Eger y6neliqin komutanlarr olsaydr )6neliqin gergekten frrsatnr yakaladtm, her geyimi ortaya koyaca$rm ve kazanaca$tm" deseydiniz, qimdiyapmaya hiq gerek duy-

yorlar? iqte daha sonraki k6klii 96zl]mlemelere bu endigeler nedeniyle ulaqma gere$ini duyduk. Ashnda bu tehlike onceden gdriinmiiyor deQildi.

kah-

Biiyr,ik gah$ma vatant ve 6zgi,irli.i0ti kazandtnr Bu agrdan tilkeye d6ni.qUn anlam

ki.ince bi.iyirtiilm0gse ve kendini qok

ve 6nemi biitiin ydnleriyle konulur-

koklil bir operasyonla 6Qi.itmemiqse, temizlememigse bundan fazla

ken, ortaya qrkabilecek geligmeleri nasrl bir kigilikle karqtlamanz gerektigine dair geliqme sorunlan ve g6revlerimiz ve aynca kiEilik sorunlan, devrimci militanrn ozellikleri ve militan ya$am bigiminde, o ddnemin de ortaya grkarttrgr oldukqa olasr her soruna cevaplar verenr kargrhklar veren degerlendirmelere gittik. Bunun yanrnda her tiirlil takviye de yaprhyordu. Donantm itibarryla her tilrlU silah, araq-gereg, maddi donanrm emirlerine veriliyor. 300'i.i aqkrn

bir militan giig ki, oldukga

inanqh,

kendini feda etmeye haztr ve her qeye yi.iriryecek kadar cesaretli tutumlara sahiptir. Komlrtasr saglam, iyi bilen, 6lqen bir komuta ols4 ashnda nereyi vursa orayr alabilir. Dilgmanrn qimdiki gibi bir hazrrlr$r yoktu. Bir tek korucusu da yoktu. Yaprlmasr gereken, insanrna sevgiyle yaklaEmak ilkesine bi.iyiik deger vermek, silahrna bi.iyi.ik bagltltk gdstermek, ortaya gt kan sorunl ara bir az dUqiinerek cevap vermekti. Eve( yaprlacak olan buydu. Kendini atege atanlar vardr, ama bdyle sagduyu sahibi bir tane adam gdremedim. Bunlar kazanabilecek bir siireqteydiler. Bunlar kazanrnantn im' kanlannr yakalamrqlardr. Neden sonlarrnr b6yle k6tti getiriyorlar? Bunlar, 3. Kongre siireci dedigimiz tarttqmalarda eleqtirilerde cevabtnt vermeye qahqtrgrmrz pratiklerd ir. Onlar; bu alanlara kadar qagrrdrk ve getirdik. QoQu Botan'a gitmiqler. Bazr tarihi g6rwlerle karqr karqrya gelmiqler. Ozellikle sorumluluk dtze' yindekiler bunu bagaramamalartna ra$men, o utanmaz suratlart ile geldiler. lnsan kendisiyle oynar am4 bu kadar oynamaz. Bir qalrqmayla oynar am4 bu kadar oynamav. Sagduyudan yoksun yagar amq bu kadar yagamaz? Qogunun surattnda da, durum deQerlendirmesinde de bunu gciriryonz. Derdiniz neydi? Ulkenize gittiniz. Namus, onur silahtna sahip oldunu. Tarihin qanlt ve gere' fliadrmryla yttzyttze geldiniz. Siz ne yaptrnrz? Sen bir fukara kdylii qo' cuStsun, tag qatlasa ya bir qgrba bulabilirsin ya da bulamazsrn. OlUm her zaman var. Ve burada sana en yiiksek deSer biqiliyor. Girvenlik de var. Neden biraz namr.rsluca bu iqlerin iisti.ine yi.iriimiryorsun? lnsan olun! Mayasrnda kdtiililk varsa, di.rg-

bir qey beklenemez. Trpkr gimdilerde oldugu gibi adam bize karSr kara kapkara 6fkeli. Sanki biz kendisine ne yapmrqrz! Buradaki 6fke Eundan kaynaklanryor: Higbir halk gocuQu ve hatta insanoQlu b6ylesine 6nemli stireqlerde boyle davranamev ve b6yle davrananlartn hiqbir gerekgesi de olamaz. lnsanoSlu, halkrn qocugu, na' muslu olacaksrnz biraz. Sen bir qorba iqin krrk takla attyorsun, Avrupa'larr yeterli gdrmiryorsun, Arabistan qdllerini yeterli gdrmiiyorsuq yagam istiyorsun! Cennet gibi bir irlke var, neden ydnelmiyorsun? DUnyayr kat be kat kazanacak insanlartn.var, niye onlarla birleqmiyorsun? Ofke bu yiizdendir. "BirleSemen\ kazanarnam" diyorlardr. Baktrk bdyle kaqrg ema-

releri hayli bol ve en kdtiisir de yiiregi irlkesine yetmiyor, sevmiyor tilkesini, insanlartnt sevmiyor. Kendi halkrna yaptrQrnr di.igman bile yapmamrqtrr. Hepsini koruculaqttrdrlar. Bagkalarrnrn qdpliigUnde, twaletinde gok mutlu olabiliyorlar. Kendisinin cennet topra$rnda suratr bir karrg asrk. Bunu gori.iyorum. Bu kendi bagrna bilyilk bir provokasyondur, krgkrrtma davranrgrdrr. O sert dedigimiz ydnelimler, bazr uygulamalar

bu gerqeve dahilinde ortaya qrktr. Bazrlarr bunu 1 2 Eylill ddnemindeki kaqrqlara berzetmek istiyorlar: Her gey bitmiqtir artrk! Ashnda o yiizden kaybetmig birgok qeyi. Ama "arkadaqhk hatrrrna yiQitlik adrna kalaltm" dediler. lnsanlarr bir araya getirecek en basit bir iliqkiye gelmiyor. Yi.iziln0 ddnder diyorsun, o strtnt ddniiyor. Qok (lzerine gidersen, intihar edebilir. Kayalarr gdsteriyor, "uqurum var, oradan atlanmn diyor. Yi.iriit biraz bir-iki Orgilt iliqkisini, derdin ne olu' yor senin, yapma yapmayahm, dedik. Kabullendik veya iqimize atmak zorunda kaldrk. Provokasyona gelmeyelim, dedik. Yoksa biz duyarsrz davranrr ve buna boyun e$er miyiz, diyorra. Durumu yanhq anladrlan bu o kadar 6nemli degil. Bunlann btrakahm tam kazanmalannr, halkr 6rgiitlemelerini, bunu tekmeleyecekleri su rat asacaklan bir agama olarak gdri.iyorrz. Ve bunu giderek bir tutum, bir kisilik ifadesi olarak kabul etti rmeye gahgryodar. Birtakrm sevdah kigilikler bdyle

ortaya grktr. Ashnda bu adamlart bbyle degildi, buna eminim. Bu adamlann b6yle olmamasr gerekti$i agrktr. Oporttinizmde kemikleqme, devrim gdrevleri lzerine yiiriimeme' de kemikleqme dediQimiz durumlarr gdrmemezlik edemezler. Biraz i2erine gittik, fark ettiler. Buna 6fke dr.rydugumu, belki tahmin ediyorlar am4 ben o noktaya gelmemek iqin inanrlmaz derecede dostga. yoldaqga yaklagrm gcisterdim. Fakat hepsi umursarnaz bir davranrg iqinde. Ozl]nde birisi yoldaqhgr yaqamazs4 pratikte kendi tutumunu esas alacaktrr. Gergekten, scizUmona yigitliQe toz kondurtmamak geregi ola' rak biz b6yleyiz. Ashnda kendilerine inanmadrklarrnr gok iyi biliyorlar; ki, yerine getirilmeyen gdrevler vardtr. Bile bile bunun imkansrzhlrnr gdsterip oporti.inist kiqiliQi kemikleqtirmeye ydneliyorlar. lgte o bildigimiz 3. Kongre sonrasr yeni sUrece girdik ve yogunlagmrq eQitim devrelerini baElattrk. lqlev ve UriJniinU oldukqa iyi gdsterdi ve talimat, perspektif ve planr iyiydi, Uzatrlmrq da olsa, gecikilmiq de olsa yeni bir tarihi hamleyi miikemmel baglatryoruz burada.'l 987 Mayrs'r gok dnemli ve oldukga iyi hazrrlanmrg gruplarla i.ilkenin biitUn b6lgelerine doQru ytlruyrs konumuna getirilmiqtir. Bu sefer yiizeysellik agtlmtq, toplumsal qdzlimleme, kiqilerin qahsrnda detayh krhnmtEttr. Hakeza g6revler oldukqa iyi belirlenmiq,

geqmiq deneyimlerden oldukqa

iyi

dersler grkarrlmrgtrr, Bu anlamda daha derin, daha sonuq ahcr bir bi-

mez. B6yle olmalarrna da gerek yok.

Adam vatan diirgmanr, vatan haini, adam vatanrnrn inkarcrsr, adam halk di.rqmanr, halkrnrn inkarctst, halkrnr g6rmeyen, halkrnr bilmeyen, halkrnr hig sevmeyen bir duruma gelmig gerqekligi temsil ediyor. Nesini versin bu daQlar igin, bu halk iqin? Halk dedigi hep bagrna beladrr! Halk dedigi hep bagrndan defetmesi ge' reken, kuyusunu kazmast gereken bir siiri.i gibi g6rtryor! Ne diye sevsin? Parti de onun igin nedir, bir qey veriyor mu? Parastgeliyor mu? Parti savaqqr veriyor ama tizerinde agaltk yapryor o kadar partili! Qok net bir bigimde bu durumu ortaya qrkarmaya qahEtyor. Tabii ki biz 1988 hamlesini karErlamaya qahqtrk. Tamamen tutulmuq hudr.rtlardan qok zor da olsa bazr gruplarr aktardrk. Buraya daha fazla

yUklenme geregi duyduk. Qilnkit igerisi iyi sinyaller vermiyor, iyi sesler qrkarmryor. Bu iqerdekileri 1988'de bu alana aldrk. 1989 krg boyu geniq bir sorumluluk grubuna durumlarr kavratmaya qalrqtrk. Ve bu defa ilk kez aydrnlandrlar. Hem pratiQi, hem de burayr iki defa yaqayanlar var. Bu sefer giderler 1989'u iyi getirirler, dedik. Gidiq o gidig: Yine 6rgirtlenmeye gelememe, daha qok birbirlerini iqlemez krlm4 qegitli kaqrq yollarrna sapma, genelde sa$lam bir yiiruyug, halka saQlam bir baQhhk, dUqmanr degerlendirme

yok. Acayip

bir halk

saldrrganhQr

geliqiyor. Yeni bir eylem ttirU geliqti. Dtjgmanr kat be kat gi.iglendiren ve halen olumsu etkilerini tasfiye et-

ler. Gazeteciler geldi. Beklemiyorduk. Fakat bu eQilimde olan yak' laqrmlar oldukqa qok varmrg. Yine zindan politikasrnda bazr 6nemli geligmeler var. Zindanda adr duyulmuq ve hatta egemen krhnmrg bazr kiqilikler burayayollandr. Birisi I 988'' in baErnda buraya yollanmrgtr. Bi.rytik bir ihtimalle 1988 provokasyonun dnderi krhnrnak isteniyordu. Bagaramayacagrnr, kendini ele verecegini anlayrnc4 kendini objektif veya subjektif bir ajan durumuna sokmaktan gekinmiyor. Ardrndan en hazrrhkh bir grkrg tekrar baqlatrlmaya qahqrhyor zindanda. Bilemiyorrz anlagmalar, .l988'sozleqmeler ne dfteydedir. in sonlarrnda tekrar geliEtirilmek istenen PKK igindeki 6nderlik, 6zellikle zindandaki 6nderlik, yine Avrupa'da -dzellikle zoraki olarak, belli tutuklamalarla birlikte- ortaya qrka-

rrlmak istenen dnderlik bizi tehdit ediyor. Hepsi de ig ige. Ve "hizaya gelmezsen, bu yrhn sonunda bitersin" diyor. Bu yaklagrmlar 1988'in ortalarrnda l5 A$ustos Attltmt'ntn 4. yrlddntimirnde birtiin etkileri ile ortaya qrktr. Evet, her zaman belirttiQim gibi, dtiqman planh ve sinsi diqiintir. Uygulamlarrna gi.iq verirken planh oldugunu sen bilemezsin. Fakat giderek bunun b6yle olduQunun anlaErl' drQr bir yrl olarak, yrhn bu ikinci yarrsrnr iyi anlamaya qahEtrk. Buna vereceQimiz kargrhk, hiq gUphesiz devrimci miicadeleye, devrimci silahh savagrma daha da inatqa sanlmaydr. Provokasyonu aqrga qrkarmantn ve i.lzerine gitmenin yoQun qabasr var-

'...insan olman,n miitevazi gereklerine bafih olmakla. iilke ve toplum gergedimizde yayg,nca yaganan biiyiik kagrya izin venneff e ve bu biiyiik gaflete kapilmama gibi bir duyguyu, tutumu ve giderek diigiinceyi benimsemekle bu ige bagladk. Vatantn biitiin pargalan harabeye diiniigii*en, insanlanmtz siiriiye diiniigii*en, bulunulan durunp baknakstzn yagaffEntn imkan, var mt? "Sonu ne getifir?" sorusunu higbir bigirnde ve higbir gerekge ile diigiinmeden buna yiinelme gereiine inandtk. Bizim yagaffEmz tantntr tantnmaz, insanlarla tanrytr tanrynaz bundan koprnantn tehlikesini giirerek; yagadtkga. yagamdan giig kazandkga daha dojruya yiinelnre, biraz bafrtmstzltja, iizgiice yiinelme tutumuna sahip olma bizde geligen kigilik gereiiydi..." qimde yUriryiin, dedik. Ydnelmeler

mek igin uQraqtrlrmrz, u$runa qehit-

iqin koqullar hazrr. Gijney'de de y6nelme imkanlarr var. Buradan istedigin gibi ydnelebiliyorsun. Bilinen bu hazrrlrklanmrzrn bagrna yeni belalar getirme olayr geligti. Burada lafta bir geyler kabullenen ama 6zilnde kendini gizleyen ve var olan olanaklan da tilkettikten sonra her qeyi diiqmana peqkeq qekmeye hazrrlanan kiqilik, frrsat bu qok frrsattrr deyip, Gliney'de dnemli qahqma birikimini boga grkartryor. Buradan adam yol ltryoru Botan'a. Daha sonra agr$a grktr ki oradaki kigilik halkr katlediyor, yoldaqlarrnr 6lirme g6nderiyor. Aslrnda gok srnrrh da olsa bu hamle iilke iqinde yeniden qok iyi imkanlar temelinde yiiriittilmeye qahqrhyor. lyi niyetli ise dnemli adrmlar atacak diye bekliyorra. Askerlik kanunu bile qrkarrlmrgtrr. Dogru tazla mutlaka 0lke halkrnr kazanacaklar. Dogru sdz ve dogru silahla takviye edilmiq siyasetimiz kesin sonug alacak. Davranrga bak Halkr daha fazla kagrrtrnanrn ve hazrr birikimleri de tilketmenin ina' nrlmaz hain, agaQrhk ve yetmez komutanhklan boy veriyor. 1977-78'de de btryleydi. Garip bir geliqme! Aynen qdyle diyorlardr: 'Her geyi yetkimize ve egemenligimize alahm, dUqmanla dolayh ya da direkt r.rzlagrnaya girelim. GUney'de KDPvar. Onlara da kapryr aqrk tutatrm. itgi-itibar adrna ne varsa hamleye kargr onu da yitirtelim.'Tabii ki bunlann hepsine ajan demek gerek-

ler verdigimiz ve daha da verece'

o

Qimiz dirqmanhklar qrktr ortaya. Ve bu, partiye kargr sistemli yaprlmrg bir faaliyetti. Eskiden siniyorlardr, kendilerini fazla gdstermiyorlardr. Bun-

lar bu sefer daha ciiret kazanmrg. Elinde silahr, yetki gasp edilmiqcesine, qok aqagrhk bir biqimde savagqryr ezme, halkrnr ezme, partisini boqa grkarma, parti drErh$r srnrrsrz bir bigimde yayma gabasrndalar. Bir vahqinin bile iqine giremeyecegi durumlara girme, birqok deger-

li

yoldaqr katletme olayr orada

yaEanmrg oldu,

Tabii bu giinler, di.igmanrn daha degigik bir biqimde provokasyonlara ycineldiQi bir d6nemdir. 1987'de olagani.isti.i hal ydnetiminin, 6zel savaqrn daha iyi geligtirilmesi, onun qok dnemli bir pargasr olarak parti iqten reformistlegtirme ve ihanet ettirmenin qabasr iqinde olm4 bunu Ozellikle Avrupa'ya dayanarak yapma durumlarr s6z konusudur. I 988'e dogru geldigimizde bunlarrn hepsi tamamdr. Olagantistii hal artrk kurum ve kuruluglarryla birlikte sonuca gitmek istiyor. Bize kadar hissettirilmek istenen,'bu sefer srgramayryapamazsrn, tabii seni iqin bir qeyler diiqtinebiliriz; vazgeq artrk bu qaft gnnlardan, Ttnkiye'ye gelemiyorsan Avrupa'ya git' dayatrnasrydr. Avrupa 6zerkligi, iqbirlikqilerine gOrd iiriilmek istenen iqleri daha o zarnan bize layrk gdrme, bizi o temelde hizaya gekme gabalarrvardr. Bu politikanrn s6zc[ileri buraya kadar geldi-

dr. Avrupa'dakilerin izerine gitmeye, zindandakilerin i2erine gitmeye, etkisizleqtirmeye ve giderek 1989'a

gUqlii ydnelmeye, 1989'un i.ilke iqindeki tahribatlarrna da y6nel.meye baqladrk. O ddnemin Kasrm g6ziJmlemeleri vardrr. Ashnda durumlarr qok iyi gdren, 1989 Ocak Q6zi.imlemelerinden de gUqliJ dersler qrkarrr. Yani qok kapsamh q6zlimlemelerle birlikte tilkedeki durum diizeltilmek istendi, sUrekli gruplar hazrrlandr, yedekler devrede tutuldu. Qok daha kapsamh, derinlikli qahqmalar yiirirti.ildti ve bildigimiz gibi 1989'a giriq ezdirilmemeye gahqrldr. Qok sorunh.r, gok bagarrsrz

da kahnmak istense de bu yrld4

partiyi giiglir qrkarm4 savaqr ezdirtmeme esas ahnrr. 1990 yhna giiqli) girilir. 1990 hamlesi her bakrmdan gi.iqltidi.ir. Ashnda 1989'a da g0qli) girilir. 1988 sonlarrndan 1989 bahar si.irecine kadar geniq ve oldukqa tecrUbeli bir grupla egitim qahgmalarr ytiriitUliir. Bunlardan qok qey umut ediyorduk. '1989'un ba$rn-

da qogu tllkeye ydneltilmigti.

Yalnrz

bu sahadan I 50'ye yakrn gUq ydnel-

tildi. Diger sahalardan g6nderilenlerin de sayrsr 100'ii aqkrndrr. Yani 300 kiqiye yakrn gi.igle 1989 yrh drqarrdan takviye edilmeye qahgrldr. Fakat savag tazrna gelememe, parti drqrh$r aqarnama kaqrnrlmaz olarak kendini ortaya qrkardr. Bu qok biiyiik sonuqlar ahnabilecek gahqma' nrn fazla verimli oldugu sclylenemez. Daha da derinleqtirilmiq bir kargt-


hkla 1990 yrh yakalanrlmaya qahgrldr. BUtiin inatlara ra$men, dogru tutum bi.lti.rn b6lgelere dayatrlmaya gahgrldr. Hemen hemen birqok bolgemize gUq aktarrlmaya qalqrldr. Talimatlar net, katrlm giderek geligiyor. Buna raSmen komuta bilinen yetmezligini, gafilliQini $u veya bu dirzeyde, gu veya bu kiqilikte si.trdi.irmekten geri kalmryor. Komutanrn bir kriz olarak kendini dayatmasr bu yrllarda daha nettir. Savaggr yigit, halkrn da higbir suqu yok, olanaklar da fena degil. Fakat komutanhk kendini kriz halinde tutmaya devam ediyor. Bunun gi.iphesiz qok 6nemli nedenleri vardrr, Komutanhk belirleyici faktdrdUr bu yrllarda. Buyi.lk gahqrrsa vatanr kazanrl cizgiirli.iQi.r kazanrr. Aynr zamanda tarihi dile getirir. Bu qoztimlenmiq kiEiligin somut ifadesidir. lq gericilik agrlamamrgs4 kiEilik sorunlan giderilemese, yeniden yaprlanma saQlanmamrqsa komutanhkta kriz kaqrnrlmazdrr, Bu temelde buna daha bir onemle yaklaErldr. Yedekler siirekli geliEtirilmeye qahgrldr. Biz y6nlU qabalar iqindeyken, bazrlarr yaptrklarrnr tam bir karErdevrimci yaklaqrmla baEarmaya gahqtrlar. Her yaprlan miidahale grubunu, her yeni hazrrlanma devresini boga qrkarmanrn dijqmana tag qrkartan bigimlerini sergilediler. "Ben bagaramadrm, gelenlerdde bagaramayacak; ben gelpnleri kendimden daha kdti.i duruma diigUrecegim ki, saQ ayakta kalayrm" dediler. Bu alqakqa ve karqr-devrimci tutumu bdyle geliqtirdiler ve kendilerini bdyle dayattrlar. Halen bunun kahntrlarr var. Qahqan parti, kendini adayan yine parti. Sana ne oluyor? Brrak biraz yardrmcr olmayr, oltjmcUl noktaya gdnderiyor gelenleri, Bir de 6ltim haberleri geldi mi diye sortryorlar. Bdyle komurtanlar gori.iyoru. Senin yoldaqrndrr, gencecik insandrr. Senden biraz ilgi bekliyor. Yardrmcr ol, halkrna biraz hizmet etsin. Onun ilk dUqi.lndilQil qey, canavarhQrn bin ti.rrir! Bagarrlr olmasrnr istemiyor. Gidenler her grin

savagmak istiyor. Bunlarrn

"sugrJ"

sava$a gelmemeye son verme, halka dogru yaklaqmamaya son verme, 1989-90'da yaprlan qdzUmlemelerin nihai bir sonucu olarak 1 991'e y6nelme baqladr. Bilindigi gibi l99l bu anlamda kazanrmlarrn en bol oldugu bir yrl haline getirildi. Parti onctllilgiine srnrrh bir d6ni.iE, parti drgrlrga srnrrh bir son veriE, yine temeltaktiklere srnrrh bir d6ni.iq gergeklegti. Taktik drErhga srnrrh bir son veriEle birlikte, gerillayr oturtabilecegimizi gdsterdik. Bu yrlda, parti 6ncUli.jQU oturtulursa bagarrlarrn geliEeceQi ispatlandr. Bagarr igin parti dnctili.jQiiniin oturtulmasr Earttrr. Militan kiqilik oturtulmadrkqa gijqli.i bir qahgmanrn baEarr Eansryoktur. Gerilla taktiklerine donijq, gerillayr kesin oturtabilir ve gerilla btiyiik sonuqlar alabilir. Gerillaya daya[ seri hildanlarrn silreklileEtirilmesi ve gerillaya qok buyilk bir gijg vermesi kesindir ve bu temelde hareketin giderek legalleqmesi veya legal bir boyuta trrmanmasr kagrnrlmazdrr. Milyonlann artrk bizzat katrlmasr giderek legal imkanlarr da gdz 6ni.ine getirmeyi gerektiriyor. Baz legal faaliyetlere el atma o faaliyetleri deQerlend irme, parlamentoya kadar bunu yansrtma gibi onemli sonuqlar

olarak kendini gosterdi bu yrllar. Di.lqman bu yrlr her ne kadar geliqmiq 6zel savagla kargrlamak istediyse de, bunu baEaramayacaQr ortaya grkmrqtrr. Bu nedenle erken seqimi giindemlegtirdi. Zayfilayan ANAP hiikUmetiyerine daha sosyal ydnU geliEmiq bir htiktimetle y6nelme gereQini duydu. Bildigimiz gibi, sagh -sol lu, Demirel-indnit

hi.tkirmeti,

6zel savaqrn sosyal-siyasal destek-

qisi haline getirildi. Bu htikiimetin I 991 yrh sonlarrnda kurulmaya gahqrldrgrnda gok somut ve tek bir he-

defle kurulduQu Eimdi daha

iyi

anl?Srlryor.

Ozel savaqrn sosyal temeli

hayli

zayrflamrg; 1 2 Eyli.rl rejimi ve ANAP'la devamhlrk ozel savaSt gltqten di.iEi.irii,yor. Demirel ve hatta Ecevit'lere, Tijrkeg'lere, Erbakan'lara bu nedenle icazet veriliyor. Onlarr tek-

daha fazla savaqmaktrr, Korkmadan cjli.lm[in t]zerine yliri.imektir. Baqka higbir suglarr ve eksiklik-

gilerini qaQrrryor. iliqki kuruyor, en ilst diizeyde kargrlama yapryor, Kuzey Kiirdistan ile G0ney K0rdistan'rnortak dayantsmasrnl engelemek istiyor. Bu gok ciddi bir durumdur. Bu yrllarda GUney ve Kuzey'in ordulagmasr ve cepheleEmesi devletleqmeye kadar gdti.irebilir; nitekim devletleqmenin bi.ltiin imkanlarr vardrr. Ama bunu engelliyor. Gi.ineyli gi.iqleri yanrna gekmekte ne kadar usta olduQu qimdi daha iyi anlaqrhyor. Ekmek vererek, birkag dolar vererek bunu gergeklegtiriyor. Partiye de igten dayatrlan provokasyonun fazla baEarrlr olamayacagr anlagrhnca, ozellikle zindan ve sahte reform politikasr l99l'in sonlarrnda tiim y6nleriyle anlaqrlmrqtrr. Tekrar zindana daha sert ytlkleniyor. Provokatdrlerden umudunu kesince, bi.lti.rn gilci.iyle PKK'ye y6nelmekten bagka qaresinin olmadrQrnr gdriiyor.

Bu deQerlendirmelerden

qrkara-

bilecegimiz sonuglar nelerdir? Tilm

bu rilti kigilik, ilgisiz kigilik, en bag-

ta partiye qizgisine, komutalaqmaya gelmeyen kiqilik lanetleniyol affedilmeyecegi ortaya qrkryor. Aqrk ki yetmeyen bir kiEiligin bu kadar yrldan sonra yetmezligi kemikleg-

tirmesi affedilmezdir. Bunca

yrl-

dan sonra saQlam bir komutaya gelmeyen kiqiligin affedilmezliQi qrkryor ortaya. Ulke sathrnda qimdiye kac..rki yagananlarrn bundan sonra affedilmezligi kesindir deniliyor. Bu kadar geliqmeden sonr4 olup bitenler bu noktaya ulagmak iqin yetmiyor mu? Neden biraz namrclq "biraz baEarabilirim, biraz yaklaEabilirim halkrma, bu irlkeye de yaklaEabilirim" tutumu gosterilmiyo r? Oy leyse yetmiyor mu bu olup bitenler? Bu anlatrlmaya qahqrhyor. Kendisiyle oynamalar, gafilce yaqamlar yetmiyor mu? Nasrl doQdunrz, nasrl biryiidtiniiz, bu beni hiq ilgilendirmez.

Olanaklar savagt geligtirmek igin yarattlmgttr Birti.in giicUmii ortaya koyarak ne-

fes nefese bu noktayr yakalamanrn bir sonucu olarak, bizimle yol arkadaqhQr yapmak istiyorsanrz

yiir[tin

!

Bundan sonra saQlam yiirijnemeye-

cek mi? Bu halka hiq deger verilmeyecek mi? Bu i.ilkeye, bu daQlara sagduyuyla yaklagrlmayacak mr? Anladrk namussuun hikayesini, anladrk ihanetin, anladrk inkann hikayesini; sevmeyelim mi Eimdi bu Ulkeyi? Benimsemeyelim mi? Bu insanlar hig mi deQerli deQil, nereye kaqmak istiyorsunuz? Kimler nerede sizi yagatabilir? Halen ne kadar dijEmek istiyorsunuz, dUqktinlUkte stntr nereye kadar? Neyiniz var? Kim size ne verebilir? Yaqamr bu kadar deQersizleqtirmenin ne gereQi var? Kan-ter iqinde her yere koguyorsunla, qok rahat olabiliyorsunu, karqrhgrnda ne ahyorsunrz, ne olu-

yorsunu?

Buyiik 6zgi.irl[iQe gelemiyorsu-

nu; guneg kadar yakrcr

gergekler

va( ona gelemiyorsunrz, Qok gitq-

kigiliktir. Ya yerin dibine g6mtjlerek arrndrrrlarak... Bunun iqin

ya da

ya$anmasr gerekir. Anlamazsanrz, anlayrp da gereklerini yerine getirmezseniz, iqte tam da bu noktada gerekirse adam gibi, gerekirse komutan gibi yaklaErrrm. Saygrh olmazsanrz, birlegmesini bilmezseniz, kazanmasrnr bilmezseniz size hiqbir Eey kazandrramam. Ben diinyayr da daraltmrErm. Diinya aramrza iqbirlikgi KUrtleri sokmaya qahqtr. Namussrz Krlrtlerle bir Eeyler yapmak istedi. Onun da oni.ine geqtim. igbirlikqiliQe yol kesilmiqtir. TC'ye kaqrE4 dliEmana kagrEa iliEkin yollar da kesilmiqtir. Nasrl kesilmigtir? Halkrn gi..nuenini kazanarak kesilmiqtir. Bu halkr qok iyi biliyorum. Bir evladr iqin kryameti koparan bir halktrr. Hepsini bir gi.inde armaQan edecek kadar kazanrlmrgtrr. Bunun iqin saplantr yollarrnrz kesilmigtir. Komutanhkla oynayacaklarmts, oynaytn bakalrm! Yetkileri gasp edeceklermiE, gasp edin bakahml Edin, ben de hazrrrm.

geri qekmek istiyorlars4 daha Onceleri de sciyledim: En deQme provokator karqr da ben istifimi bozmam. Ama bu, onu affettiQimi gostermez. Ben diiqmanrma kargr saygryr bile elden brrakmam. Qirkin harekel etmem am4 bu dtiqmanrmr affettiQim anlamrna gelmez. Bu kadar baEarrsrz, bu kadar hazrrhkstz, bu kadar gorevlerde lakayt adam benim yanrma gelemez, sorumluluQum altrnda qahqanraz. Gorijyorsunr^z yoktan var etmenin hikayesini? Halen mi bir Eey yapamazsrntz, halen mr doQru yUrriyemezsiniz? Etrafrnrza halk doluyor, savaqQr doluyor. Halen mi saygrh olamazsrnrz, halen miyon veremezsiniz, halen mi bildiQinizrn yizde birini uygulayamazsrnrz? Yapmazsanrz, hangi mahkemede kendrnizi nasrl ve ne diye savunacaksrnrz? lqte bu gllnler bi.rtUn bu hesaplarrn verilmesinin kararlagtrrrldrQr girnlerdir.

Bizim 6fkemiz ditgmana

karqr

fazla degildir. Bakrn di.jqmanrmrz 7O yaqrndadrr. Baqbakan Demrrel ve diQerleri tahrik edicr laflarr soylemekten oteye bir Eey yapamryor. "$oyle ezerim", "qrlgrnca qoluk cocuk vuranlar", "benim hesabrm crlarla" dryor. Bizimle olsun. Ben sozlerini fazla onemsemem, onun ham-

lelerini goz 6nuine getirmek istemiyorum.

Bu dUqmandrl

brle

dirE-

man tabrr ditqmanlrQrnr yapmak zorundadrr. 70 yagrna gelmigtir, namu-

sunu kurtarmak isteyecektir. Her girn bir yere frrlryor, "devletim rqrn yapryorum" diyor. Ben de l8 yaqrndaki delikanh gibi hareket edece.

leriyoktur, Sen misin bu tutumu gdsteren, sen misin onu belki de bagaracak olan! Buyrllarda cinemli komuta di.2eyi kendisini b6yle yi2eye vurmak istiyor, Ashnda daha 6nce olup bitenin bir devamrdrr. Bir ti.lrltr devrime, 6rgijte, partiye gelememenin devamrdrr. Bunu da sabrrla kargrladrk. Adam saygryr, her geyi bir tarafa itmig, canavarlaqmrqtrr, Dar mevzidesin, her tarafr di.iqman sarmrqtrr. Sana diiqen, bagrnr hrzla kaldrrrp bigilmek degil, oyuna gelmeden, gok srnrrh da olsa baEarr imkanlarrnrzorlamaktrr. Bu tutum iginde kahndr ve qahgmaya bir kez daha yi.iklenildi ve br-ryilk bir inatla kazanrlmaya qa-

Qim. Demrrel'den demokrathk mr bekleyeceQim, inonu'niin oglundan demokrathk mr bekleyeceQrm, rnsanlrk mr bekleyeceQim? Babasrte. melini atmrq, kendisi tamamlar. Demirel iiq defadrr baqbakan oluyor, her sefer dtjgmi.lgtUr. Bu sefer saQlam ayakta kalmak isteyecektrr. As. kerlerine ne lazrmsa krrk takla atar verir. "igne ucu kadar brr yer de olsa

devlet otoritesi olacak" diyor.

Bu,

bizi kastederek sdylenen bir sdzdiir.

Bize i$ne ucu kadar bir

hqrldr,

Artrk halkrn da grrtlagrna dayanan, kabul edilemez bir durum yaganryord u. Dtrgman dayatmalarr kargrsrnda ilk dostluk gosterileri baElatrldr. Nusaybin, Cizre halkrnrn anlamh tarihi adrmlarrsdz konusu oldu, Bu da gergekten tarihi bir adrma deger bir adrmdrr. Trpkr 1978'lerde Hilvan gibi y6relerde baqlatrlan halkrn toplu katrhmh ve baEkaldrn adrmr daha da kapsamh bir biqimde bu ddnemde baglar. Artrk halkrn katrldrgr bir olayrn, birqok olumsuluQu ve baqaqaSr gidiqi durdurabilecegi ortaya grktr. Halkrn giderek dalga dalga artan katrhmr I 991 yrhnr gi.igliJ karqrlamaya gdttird ii. K6rfez savagt sonrast iyi de$erlendirildi.4. Kongre gergegi ile birlikte parti drqrhga son verme, egkryah$a ve canavarh$a son verme,

lidia tarihidir. Yenilgi de buradadrr; yani "namusluca, onurluc4 baqarrlrca yagayamam, geligemem, kazanamam" diyenin 6ldiiQU gi.indUr. "Ben yine eskisini yaEarrm" diyenin oldirrrildUQii giindiir. Agrk sdyltiyorum; herkes kendisi iqin qok iyi anlamlar qrkarabilir. Ben yol arkadaqhQr igin davet etmedim, Kimseyi zorlamadrm. Ama istedigim gok mi.inasip, gok r-rygunca bir yol arkadaqr olabilmeyi saQlamadrr. Ben di.jgkUn bir adam deQilim, kendimi namuslu yagatmanrn dlqiJleri dahilinde tartmayr beceren bir insanrm. Ulkesine sadrk, halkrna sadrk, insanhga sadrk.. Bunu gormemek, goriip de gereklerini yerine getirmemek mirmktin degildir. EQer bazrlarr inadrna biziyine

rar 1980 oncesindeki bir milli cephe koalisyonuna benzer koalisyonlar biqiminde kitleleri aldatarak, tekrar yanlarrna qekerek gok qiddetli bir hamleye ydnelmeyi kararlagtrrryorlar. Tamamen 6zel savaq y6netimi veya ordunun bu egemen ycinetim gijci.i bdyle bir hiiktimete

dr.ry-

duQu ihtiyacrn kargrhgr olarak, I

gg0

baqlarrndan itibaren

o

bildiQimiz hava-kara saldrrrlarrnr yogunlagtrrarak, mevcurt olanr drqlnda yeni ve onemli kazanrmlardan da hareketi ahkoymaya qahqryor. Bunun igin de bazr igbirlikqileri yeniden canlandrrmaya qahgryor. Sahte bir KUrt kimliQi ve sozi.imona reform paketi geliqtiriyor, Bu yrllarda bol bol Ki.irt i$birlik-

si.izsitnUz, her hareketi kabul edecek kadar gi.igs(izstin(z. Buyitk gitglenmeye, b[iik gurura neden gelemiyorsunrz? Karmakarrqrk ve muQlaksrnrz. Bu kadar aqrkhk, bu kadar kesinlik ortaya grktrktan sonr4 niye yon veremiyorsunuz? Niye do$rultu adamr, ydnelig adamr olamryorsunr.rz? $imdiye kadar neden b6yle yagadrnrz? Bu btlyi.ik, gok inat edilen gericilik mi dersiniz, onurstzluk mu dersiniz, namusstzluk mu dersiniz, adrnr ne koyarsanrz koyun, onlarrn kofluQunu ispatlamak iqin yaqad rnrz. lqte yaqamadrnz mr? Bir adam ki, bir insan ki kendine kdtiili.tgiin srnrr tanrmaz birttin gereklerini yakrqtrrrr... Oncelikle temizlenmesi gereken bu

Uyarrlar, yol gdstermeler qok 6nceden yaprldr. Korkan bir halk yok artrk. Size ne oluyor? Herhangi bir yere elini sallasan gUri.il gi.irUl savagqr grkryor. Her ttirlU savaga hazuz. Peki sizlere ne oh.ryor? SavaEmamak igin, sava$t geliEtirmemek iqin neden qaba harcamryorsunu? Di.igmanrn 6dii pathyor artrk, o noktaya gelmig. Neden sonug ahcr bir biqimde i2erine yUrUmijyorsunr.z? Can giivenligi diyorsanrz, g[jvenliQin alasr qimdi bizim irlkemizdedir, Diigmandan daha fazla komutanlar kendini gtivenlik iqerisinde hissedebilir. YUriiti.lci.ller, sorumlular iqin biraz tedbir yetiyor. Bu gtinU bu anlamda yakalamak 6nem-

ozgUr

yagama yeri tanrmak istemiyor. Qok sonradan yetme, g6rmedir bu topraklarda. Qapulculuktan, iggalden bagka bir ydntemr olrnamrgtrr bu topraklarda. Ve bize iQne ucu kadar yer brrakmamakta kararlrdrr d0gman. Ozel savaqrn Qegitli taktikleriymiq; qok iqlediniz, qok yaqadrn z,6zel savaSrn her tirrliisi.lnli yapar. Yani her qey uygulanabilir. Hepsini sana uygular o, onun iqidir. Diplomasiyi de kullanrr, kiiltUri.r de kullanrr, ig siyaseti de kullanrr, ekonomiyi, qovenizmi, en son teknigi de kullanlr, nitekim kullanryor, Senin kullanacak neyin var? Bunlar da bellidir artrk. $unu gok iyi bilelim: Biz de igne ucu kadar olanaklarla yola qrkarak kazanmayr baqardrk. Bu hareketin tarihqesi boyle baqlar. Bu tarihqeyi gdreceksiniz, bu tarihqeyi gdrmeyen, bu tarihin boyle baElayrp da bugiine kadar geliEimini gdrmeyen

devrimci olamaz, savaser

olamaz,


militan olamaz, komutan olamaz. Yaprlan biiytik kurnazhk da budur. Olup bitenden habersiz, imkansrzh0rn nasrl baqarrldr$rndan habersiz, bunu bagaran ruhu, direnigigdrmeyen neymiq de PKK'li olmug, neymiq de komutan olmuq, olmaz b6yle! Yani siz iliklerinize kadar drrymasanrz bu tarihi, yaqamr 6grenemezseniz. Brrak komr.ltanhgr, insani hgr 6grenemezsiniz. OzgUr insanrn nasrl yaratrldr$rnr anlayamazsrnz. Bunun igin tarih gerekli;.parti tarihi, dnderlik tarihi gereklidir. Ogreneceksiniz, hem de iliklerinize kadar duyacaksrnrz.

Biraz saygr, sadakat gerekli. Neden gerekli? Bakrn, yarrn iqbirlikqisi de erkar, "ben baSrmszhkqryrm" der;

ki o noktaya gelmiqler. 1992

yrh

sonrasrnda Gliney'de Barzani ve Talabani onderliginde her ti.irltr otonomicilik, Kuzey KUrdistan'daki her tUrlii KUrtqUli.ik, bir bakarsrnrz ki, ddrt dOrtltik bagrmsrzlkqr kesilmiq! Bunu anlamak gerekir. Uzun d6nemler Kirrtqilliik ve 6nderlik adrna diiqman politikasrna sonuna kadar yatanlar, - I 992'ye kadar bdyleydi, halen de devam ediyor- bir iqbirlikqiliQin ve ihanetin sorumluluQu ve onderligi seni n mUcadelenin tiriinlerine sahip qrkars4 bunun sebebi sen olursun, Birgok iqbirlikgi gtinlUk

olarak "ba!rmsrzhk" iqin

gahqryor,

baQrmsrzhkqr kesiliyor ve muhteme-

len de birqogu ileride ozgiirliikqii kesilebilir. lki biryilk dag arasrnda biryiik bir uQurum, bir insan bacagrnrn kapatamayacagr bir ugurum olsA sen dagrn bir tarafrnda cehennemi yaqarsan, dagrn ote tarafrnda cennet olursa, ne yapacaksrn? Bir koprti kuracaksrn! Ancak o k6prU,

seni o cehennemden kurtarrp o cennet da$a gdtiiriir. PKK olayr da b6yledir. 20 yrldrr aralarrnda biiyiik uqurum olan iki dag arasrndaki k6priidi.ir. Biliyorsunr.rz dagrn bir tarafrnda

karanhk, iqkence, cehennem

var,

kendiniz de yaqadrnrz. Diger tarafrnda vaad edilmig bir cennet var. Bizim daglarrmrzd rr. OzgUrli.lk daQrnda en eqitqesine, en adaletlicesine yeni topluluk, 6z9i.irli.ik Ussi.i kurulabilir. Halk qimdiden bunu tercih ediyor.

"Ben bu cehennem dagrnln

deQil,

cennet daQrnrn eteklerinde yagacaQrm" diyor. Karar vermig ve yiirUyor bu daglarda. GeqtiQiyer o kdpri.idiir, PKK kdpri.isi.idi.ir. Bu k6prii olmadan higbir Eey olmaz, hatta cehennemde yaEadrgrnrn farkrnda bile olamazsrnz. Bazrlarr iEte bu kdprUyi.i inkar ederek cennete gidebileceklerini sanryorlar. Henliz Arafat'tayrz, k6pri.iden geqiyoru. Unutmayrn ki k6prUden geqig bitmemiqtir. Biiyilk bir krsmr halen kdpri.intin cibUr ucundadrr. Ucu belirmigtir cennetin, ilk kafileler Arafat'tan geqiyor. Heniiz bayram deQil, bayram arifesindeyiz. Bu tarih iqte bu anlamda doQru anlaqrlmahdrr. Eger bugiin sosyalizmin baErna belalar gelmigse, sorumsrz nesil 70 yrlda olup bitenin hikayesini dQrenme gereQini duymamrEtrr da ondandrr. Bu nesil hiqbir Eeyi yeterli gdrmez, bi.iyilk bir hayrrsrz olarak, bir hain, inkarcr olarak bu deQerler izerine kurulur ve her geyi peEkeq gekebilir. Ailelerimiz buna "hayrrsrz evlat inkar eden evlat" der ve tarih hiqbir zaman bu tiplere hayrrh bakmamrgtrr, hep lanetlemiEtir. Katrhmrmrz lanetli bir degerlendirmeye konu olmasrn.

Bagansz ytirtiytigi.in hesahnrn

verilmeyeceli bir dtinem yakalanmrgtrr Bu tarihi sUreg iqerisinde yetmez gafil kiqilik g6zardr edilemez. Bu 6ldiirUlmiigtlir. lkinci bi.iyi.lk husus da budur. Bu tarihi bir kdpri.rdi.lr, cennetin ucunu yakalamrqtrr ve ilzerinden en kalabahk halk topluluklarr geqebilecek kadar saglamdrr. Yi.iriiyUgqlilerin artrk gafil olmasrna ne gerek var? Qarprk olmanrn, her ti.lrli.r ki.lfriin, rezilliQin, sefaletin etkisini taSrmanrn ne gereQi var? Cennette 6zgi.irlUQe gidiyoru ve onun gerek-

ma kararlrhQr bu kadar agrga grkarrlacak, hazrrhklar bu kadar yaprlacak ve siz hala saglam savagmayacaksrnz;siz hala g6rev, yetkive sorumluluklarr karmakarrqrk hale getireceksiniz. Bu, iqine girilebilecek en affedilmez, en lanetli tutumlardan birisidir. Hepiniz kendinizi yeniden yapacaksrnz. Vyorsunu, iqiyorsunu, sigaranrzdan bir saniye, bir gi.in taviz vermiyorsunrz. Madem dyleyse kutsal ige de kendinizi vereceksiniz.

nrn verilemeyeceQi ddnem yakalanmrgtrr. Ve eSer bunlara itiraz yoks4

size attrrrlan bazr tarihi adrmlarr gafletle, vurd umd uymazhkl4 sorumsrzlukla birkez daha bize yaqatrrsanrz, benim size her qeyi yapma hakkrm vardrr. Size, bu halkrn, tarihin her.qeyi yapma hakkr vardrr. Onci.i olmak isteyen sizlersiniz. Bu halk adrna dnderler gerekiyor, Ona talip olanlat onun hakkrnr verecektir. Qok miitevazice bir g6rev adamrnrn iqine girmesi gereken durum bunu ortaya koyr.ryor. DeQerlendirin. Sizin bellediQiniz, karqr karqrya oldugunrz g6rev karqrsrndaki tr-rtum budur. SorumstzluQu ve zavalhhgr da bir tarafa brrakrn, her tiirltl yanhg kavrayrqr da. kendi kendimize yakrgtrrdrgrmrz bir yrQrn sahteligi de bir tarafa brrakahm. Kendime 6yle ahrm Eahrm 6nderim demiyorum. Miltevazice, namusluca yaqanabilir. Ben bunu kanrtladrm. Bana hiq kimse bagarrsrzhga gdtiiren yetersizliQe ve namussuzlu$a ba$arrlr ve yeterlidir dedirtemez, Bana h:nu dedirtemezsiniz. Bana neden baqarrsrz olduQunrzu kanrtlayamazstnz. Neden yetmez kiqilikler olduklarrnrzr, trkanrkhQa yol aqtrQrnrzr kanrtlayamazsrnz. Her giin raporlarda okuyoruz. En deQme namusstzlarrn bile .iqine giremeyeceQi durumlar var. Oyle durumlarrn iqine neden girildiQini de bana izah edemezsiniz bundan sonra. Birimlerinizle, birliklerinizle, bi.lti.in yi.iriryUq kollarrnrzla srradan bir askerin, en i.ist dtlzeydekilerin iqine girebilecekleri ttftumu s6ylijyorum ve rahathkla da boyle yagayabileceklerini belirtiyorum. Bilttrn bunlarrn anlamrgudun Bundan sonraki d6nem farkhdrr. Blrttin objektif ve subjektif kogullarryla yUri.i'yiigte bagarr kesin olmahdrr. Bu, bdyle dahiyane, bii'yi.lk kahramanca hamlelerle de$il, srnrrh yaprlmasr gereken 96revlere yaklagrm, biraz saQduyu ve biraz atakh yaqamla zaferin rahathkla baganlabilecegi bir d6nemdir. Bu ispatlanmrqtrr. Buna da hiq kimsenin, hiqbirinizin itirazr yoktur. Gdrev almak istiyorsuntz, ti.im iilkedekiler ve "her tUrli.l gdreve layrkrm" diyenler, gorevlere yaklaqrmr ve bakrqr kazanmayr esas almahdrrlar. $imdi ille da s6z verin, bizden g6rev talep edin diye dayatmryorum. Fakat gdrevi srnrrlarrnr qizdigimiz bu te-

ye de dnderlik etmiyorum. Bu kadar sabrettim, kendime tanrmadrgrm yaqam frrsatrnr hepinize tanrdrm. Bu kadar qehitleri de kendi sorumlulugumda, iaerinde yiikselebileceginiz bir basamak olarak dogedim. Ne kadar layrk olacaksrnrz? Olmcvsanlz nasrl hesap vereceksiniz? Onu soruyorum. EQitimi degerlendirememigsiniz, g6rev sahasrnr degerlendirememiEsiniz, "ne geziyorsun buralarda" demezler mi adama? "Kafam qahEmadr, gdremedim, ulaqamadrm, irtibatrm yoktu, istihbarattm yoktu" diyorsan, yine "ne geziyorsun burada" demezler mi adama? Ordu bdyle kurulur, ordu komutanr bdyle olunur, asker b6yle olunur.

Birini buraya getirsem, onu iki ay sliper devrimci olur ondan.

eQrtsem

"Hayrr gdreve yi.jri.ryemiyorum, hayrr savaQa yi.irliyemiyorum, hayrr t6kezliyorum" diyor. Vur bdylesine, krrk tak-

la atsrn, gitsin. Komr.rtan

yi.iri-lytiqii

bdyledir. Namuslu olmayr bileceksin, ben bunu bir kader olarak gdrm[orum. Bu topraklarda b6yle 6lil gibi ya-

qanabilecegini kader olarak 96rmiiyorum. Bu kadar aqhQ4 bu kadar iEkenceye, bu kadar zulme, bu ka-

dar bitirilmiElige raQmen siz boyle

uun kulakhlar gibi yaqamayr kabul edemezsiniz. Hig kimse bu kadar igkenceyi yaSayamaz; mirthig bir tepki oluEur. Gururlu olacaksrn, bunun baqka qaresiyoktur. Ola..lme, her qeye hazrr olanlar yanrna geliyor. Her tUrlil silah da var. Hala "eQitemedim, takrmrmr yetiqtiremedim, drgUtleyemedinl yarrsr kaqtr" demek ne anlama geliyor? Bunu kime anlatryorsunr.z? Biitiln bunlar bu 6nderliQe anlatrlmaz 6yle, 'Vay yetigemedim, vay haberim olmadr, tedbir alamadrm" sdzlerini sen kime anlatryorsun? Bu bize, partiye anlatrlamaz. Bakrnrz, qok ilginq bir yaEam taranE vat. Sigaranrzdan, qayrnzdan vazgeqmiyorsunu am4 dlUmctll tehlikelere kargr tedbirsiz davranryorsunrz. Buna kargr hafif bir kabrq bile

atamryorsunu. B6yle kurtarma mr olurmuq? Raporlara gu bile yanstmrqtrr: "Diiqman d6rt bir taraftan etrafrmzr sararken, biz gayrmrzr bile brrakmadrk." Bu aymazhk yaqanrlrr mr? Siz ne bigim insansrnrz, bu saflarda, hem de gerilla saflarrnda eski nam uss

r.rzl

u$un

gd riin iirq, y i.iri.n

i.il

iJg

yg yaqam tarzr nasrl yaEatrlabilir?

"...15 Ajustos eylemliliji ktrk yerde gok daha gilglii darbelerle gergekleftiilebilirdi. Ejer ydneligin komutanlan olsayd4"ydnelisin gergekten firsattnt yakaladtm, her geyimi ortaya koyaca$tm ve kazanacafltm" deseydiniz,

fimdi yapffaya hig gerek duymazdtnz. Belki de son 5-6 yilda hig yapma gerefli duynayacafitm,z gal,gma veya savaf siderle taglanabilirdi. Ama bir yiinelme diigkiinliiQii, ycinelmenin komuta diigkiinliigil, zayfit$4 yeteneksizliji adrmtnt gok zayff attrrdtQr igin sonuglannt getirmeyi bilememe, ondan sonras,m adeta diigiinemelne, NiVle bir zayrflkla kargilk veffrre durumu oldu. Efier birisi militan kipilifii, savagan kigiliQi, b0ytik iinderliji anlayamazsa, yitip gidecek. Giignen kuglar gibi kiiyiin etrafinda dolanrp durulursa diigman bir ii,firenir, iki iijrenir ve atar pusup diigiiriir. Ve bildigimiz gibi 1985 yh arfik diigmantn biiyle avlamaya galryfilt bir yil oldu. Hig akla, yiirefiimize getirmek istemedi$imiz olaylar bagrmtza geldi..."

li kigiliQi bellidir, Biz biiyi.ik sabrr ve btiyUk gUglendirmeyi onun igin yapmr9rz. DUqmanrn her ti.lrlil dayatmasr al-

trnda olugan kigiligi, hiqlegen kiqiliQi bir kader olarak g6rmUyorum. Ona saygr gdstermem, ona yoldaq olmam da doQru degil, Kabuletmek zorunda deQilim. Siz, bize bdyle gelemezsiniz, siz, bize b6yle yol arkadaqhgr yapamazstnrz. Onlar bize yaragmaz. Ama 6lmek de bize yaragrnaz. Bdyle inanrlmaz bir stireqte, yiimy$U biz buaya kadar ba,garacaQz da, siz halen bu aqamada saQlam yUrUmeyeceksiniz!.. Bu halk bu kadar agrQa qrkarrlacak, bu cesaret bu kadar agrga grkarrlacak, ordulag-

Namusluytz diyeceksiniz ve kendinizi vereceksiniz. Ben bir kader olarak g6rmijyorum namussraluQu; gengligi, garprk bacakhhQr normal gdrmiiyorum. En agaQrda en zorda

kendimi gdrUyorum. En zor nefes alan kiqi olarak kendimi deQerlendiriyorum. Bunlar bir gerqek. Ben yilrryu$ pozisyonumu brrakmadrktan sonra hiqbiriniz blrakamazsrnz; ne hakkrnrz var! ne de gere$i var. Anlaqrlmasr gereken qudur: G6revlere -bu komuta gdrevi de olur, srradan bir savaqq gdrevide olur- mi.lkemmel yiiri.inebilecek bir d6nem yakalanmrq, hiqbir gerekqe ile baqarrsrz yi.iriiytiqUn hesabrnrn verilemeyecegi, ucrz kaybediqin hesabl-

melde bizden talep edin. Yani baEarrya ulaqmayan hiqbir qeyin, ne kabul gdrecegi ne de beklenebilecegi bir koqulda bu yakrn gegmiqin tilm tarihi adrmlannrn baqrna getirilenlere benzer duruma getirirseniz kendinizi ne yapacaksrnrz? Bir yiizsijz gibi, bir utanmaz gibi dzeleqtiri vermeye mi geleceksiniz? Gelemenize de gerek yok. Peki yagayacak mrsrnz? Bunu oziln[iz kavrryor mu? Kigiliginiz bunu kavrryor mu? Kendinizi kandrrryorsanz siz bir sahtekar olarak bu ddnemin iqine giriyorsuntz demektir. B6yle girigten vivgeqin. Ben srradan herhangi bir adam degilim. Yagamrmr da buraya 6yle basit getirmemiqim, herhangi bir ge-

Oyle beslenmiE, oyle ahqtrrrlmrqsanz, kazandrQrnrz tilkeye bakrn, kazandrQrnz halka bakrn, kendinize bakrn, elde kazanqvar mr? Beni kor-

kunq qahgtrracaksrnrz ama siz "biraz

da PKK ile oynarrm" biqiminde yagayacaksrnz! Bu bize yakrqrr mr? Bunu hangi yUrekle yakrqtrrabilirsiniz? Tamam, ben hiq de qok qok baqarrlarla dolu bir ordu, bilmem bir

parti, belki bir cephe kuramadrm. Ama gerqekten biraz namuslu olabilmek iqin, onuru kurtarmak iqin, adrna bugtin dzgUrliJk savaqr dedigimiz biryaqama anlam biqmek igin, 6nemli qeyler sundum. Hiq bunlarrn degeri yoks4 cepheden gdQstintizti gere gere bize karErsavaqtn, bizimle oynayarak degil. Bunlar nasrl oh:yor da bizim saflarda ne ile, kimle savagryorlar? Bunun anlam ve 6nemi aqrk, yiirtlyiigiln tazl aqrk. Bunlar halen neyi yagryorlar, neyle savaqryorlar? Burada ben suqu kendimde bulacagrm. Sen madem Ondersin, nasrl bunlar senin sahanda kiyle ortaya qrkryorlar? Madem sen bu iqe bu kadar meyil vermiqsin, her qeyi kendine kabul ettirme pahastna da ols4 boyle bir amaca y6nelmiqsin, peki bunlar nedir sahanda? "Ne biqim dndersin' demeeler mi, demiyorlar mr sana? Ben mi buna sebebim? Sizler, hiq kimsenin layrk olamayaca$r kogullarda d Uqki.ince yaqamayr kabul edenler buna sebeptir, ben

degil. Ben bir insanda bitebilecek ne varsa sergiledigime inanryorum, Ama elalem sizlerin yi.2i.inden bizi bdyle degerlendiriyor.

Ben artrk kendi kendimi bdyle degerlendirmek zorundayrm. Onun iqin ben size srl lemedim mi, dakikanrzr bile saQlam deQerlendirmek zorundasrnrz, Size 96re namus, qdyle bir karrnrz oldu mu elde edilmigtir!

-...insanlar yol arkadaglanyla yiiriir, hedefe ulagabilir. Tek

baTna biiyiik toplumsal, ulusal hedeflere vaffnak miimkiin olamamryfir. Bir yerlerde saQlam yol arkadaglan kesin gereklidir. Bunlan edinmeye galrytk. Partiye bagladk; bdyle yol arkadaglan edinilmeye galryilrken pafti siizcii$ii ajza ahndt Parti igin g ru pl a r iirg iitl e n mes i varm,g, ideolojisi varm,F; bu kavramlarla da tanrytk. Ve biz de olaltm, dedik. Vne oldukga gocukga bir yiiriiyiig... Daha gok zayff kigiliklerle partilegmeler, gru plagmalar yarat,ld,.

|97o'lerin baTnda bu sefer biiyle yapmaya galrytk..." Ben buna biiyUk namussuzluk diyorum. Siz bu felsefeyle bUyijdliniz, yetiEtiniz. Bunlar bende srfrr. Bize gdre yaqam, size gdre kiEilik qok farkh anlamdadrr. Qrkan sonuQ $udur: Bundan sonra yUrflrqler biraz adama yaraqrr olmalr, bundan sonra i.rlkesine, hakrna yoldaqlarrna yararh olmah, anlagrlmah. Burada 6lUm yok, burada size hig kimse gidin fedailik yaprn demiyor. Benden daha fazla hatta diigmandan daha fazla yaEama Sansrnrz var. Bunlar kanrtlanmrEtrr. Tarih bunun kanrtlarryla 6ni.lni.lzdedir.

ilk yrllarr biz Eoyle babayiQitliklerle, bdyle Eahadetlerle geqirdik, buraya kadar getirdik. Bu bi.iyilk 9ehitlerin, eQer en biiyiik degerlerinden bahsedilecekse, sizin en biryi.ik fedailikle kargrlamanz gereken adrmlarrn sahibi olabilmiqlerdir. BiltiJn bu yrllar, bu yrllarrn bi.ittin g[inleri her birisine bir qehit srQdrracak kadar, kendini feda edercesine size 1992'nin yaqam ganstnt sunmuqlardrr. Kimse sizden bu anlamda bir onderlik istemiyor. Sizden daha qok rahathkla bir dzgilr yaSam ganslntn degerlend irilmesini istiyortz. Bakrn, degerlendiremiyorsunu; iqbirlikqiler bile doluquyor PKK'nin

Ustiine,

bunu yagayahm diye. Bu kadar kabarrq neyi ispathyor? Bu benim aqrmdan ilk gtlnden bdyledir; ytiri.itUlmesi gereklidir. Ben iki s6zciikle iqe bagladrQrmda hazroldaydrm, Aval aval yUzi.ime bakanlara karqr bir peygamber gibi hugu iginde bir tavrr vardr. Ben iyiyim, siz kendinize bakrn. Bir glin, bir saniye bile

saygrda kusur etmedim. Bu halka onun her tiirli.i deQerlerine ve sizlere de bi.iyiik sergi, btiyUk saygr, bUylik hognrlluk her zaman gdsterilen tavrrdrr. Peki sizler neden bu kadar ztsrnz ve niye kiyle bir tavrr iqinde olamryorsunu? Ki.rrdistan tilkesini tanryorum. Halkrnrn 6zelliklerini benim kadar tanryacaksrnrz, ilk defa bu

gergeklikleri ortaya belirtiyoru diinyaya

grkarcirQrmrzr

Bu da bana ne-


I s!r. 16 den sizin gibi yagamamanrn gerekliligini ispathyor. Benim blyUk saygrm, biiyi.ik ihtirasrm, neden bdyle yaganrlmayacak? Neden bdyle savag adrna savagla oynanrlacak. Daha da fazlasr, doQrusu savaEla qok gey rahat elde edilebilir. DoQru yolda qok rahatga savaErlabilir. Bakrn, tarihte ordular kurulur, komutanhklar tahsis edilir. Bizde durumlar farkhdrr. Bir kole bile on yrldan fazla emek ve yahn ayakla Qahqarak, efendisine her qeyini sergileyerek kendini kanrtladrktan sonra ozgijr savaqma hakkrnr elde etmiqtir. Bir kdleden bir komutan olmak igin, birkag meydan savagrnrn bagarryla kazanrlmasr gibi bir gartr var. Siz bir kdlenin gok gerisinde, bir k6lenin yaptrQrndan bin kat yetersiz,

Krsm hyorum! Bak gengsiniz, oyle ytpranmrE bir haliniz de yok, taqr srksanrz suyunu qrkarrrsrnrz! Buna raQmen, o kadar laqkahk, tembellik, askerliQin "a"sryla alakasr olmayan, komutanhQrn "k"siyle alakasr olmayan tutumlarr yaEayamazsrnrz! Biraz zor olabilir ama bu size sorumsrz, haylaz davranma hakkrnr vermez! Ben bir

qeyi daha belirteyim: Belki

Oyle

yetiEtirilmiqsiniz ama bu andan sonra boyle hareket edemezsiniz. PKK tarihine, PKK gehitlerine saygryla karar verin. Bu saygr "laftrr" desek, insanhk diye bir Eey bizde kalrr mr? B6yle yaparsak, insanhgrmrz asla

kalmazl Bundan sonraki

gidiEatr,

yoneliEi, yi.irirytJEiin -bu geqen tarihi d6nemlerin- her bakrmdan bagarrsrz kigiliginden intikam ahrcasrna

1992

higbir Eey katmadan, kazandrrmaediyorsunu. Biz kole bir halkrz, inkar etmeyin. Kdle bir halkrn iginde sizler bir kolesiniz. Bizim iqin demokrasi yok, ozgtirltlk yok. Bu kavramlar altrnda bizim iqin 6li.im vardrr. Kendi halkrnr deQiqtir oyleyse, aldanma ortaqagdaki, ilkqagdaki kolelerden daha fazla diiEUrtjlmi.iE bir koleliQimiz var. Bundan emin olmalrsrnrz. EQer bu dogruys4 o zaman bir kdle dzgiir bir savaEgr haline gelmek igin inceleyin, -kolelerin tarihini hepsinde bu vardrr- gerqekten yrllarrnr efendisine, hem de savaqarak nasrl veriyor? Ve daha sonra bir iki rirtbe almak igin nasrl bir zekayla savaEr kazanryor? Osmanlrlara bakrn, hepsi devqirme, birgok paqalarr, vezirleri devqirmedir. Her birisi birkaq meydan savagr kazandrrmrgtrr. Ozgiir savagQr olmanrn anlamrnr artrk kavradrnrz ve komutanhk istiyorsunu. birkag bagarrh eylem gergekleqtirin hiq olmazsa. Vermenin gereQi aqrk deQil mi? Siyasi cinder diyeceksiniz, hazrr olun hig olmazsa, eQitip iqleyin, moral kazandrrrn! Bu, savaga hazrr hale getirmek deQil midir? Var olanr doQru-dijrUst iqletme, var olanr doQru-dilriist eQitme!., Bunun siyasal y6nle bir ilgisivar mr? Birimleri qok krsa bir si.irede yanyanyaazalt, kahretl.. Bunun tarihle ve giini.imlizde komutanhkla bir alakasr var mr? Bir TUrk teQmeninin bile bir-iki askerini kaybetmesi halinde rirtbesi sdki.rlUr. Birimin ise -en haksrz amaglar temelinde olsa bile- en azrndan bir uyan yapmasr gerekir. Diigmanrn generali gunu soyler: "Bir askerimizin dUQmesi olmas4 ben sabaha kadar uyuyarnam !" Kargrnzdaki di.lgman gi.inliik olarak boyle s6yler, bdyle igler. Tarih bdyle olmasrna ra$men, siz halen ordulaEmaya ve askerilegrneye gelemeyeceksinrz. De mirel 70 yagrndadrr, adam korkung takla atryor. Bize kargr mevzi kazanmaya frrhyor! Sizler daha genqsiniz, normal ibr siyasi ydnelimi yapamayacaksrnrz; krrk kat tembelligi, bog avare ya$amr kendinize layrk gcireceksiniz; bunlarrn ne kitaplard4 ne tarihte, ne de gilnlimUzde yeri var! Ben biitiin bunlan neden tekrar-

baqarrlr krlmak dogru deQil midir? Evet, doQrudurl Burada Euna aqrklrk

getirmek istiyorum: Asker nasrl ahnrr, asker nasrl egitilir, asker nasrl drgUtlendirilir; yine komutan kimdir, nasrl davranrhr? Mademki, mutlak kazanrlmasr gereken bir yaqam var 6nilmizde nasrl asker olunabilir, nasrl komutan olunabilir, nasrl 6rgi.rt komitesi kurulabilir, bu izah edilebilir mi? Siz izah edebilir misiniz? $imdi bu lal dili, bu qaEr gdzi.i ve bu saQrr kulaQr brrakrnl Ben, sizin suq ortagrnrz olmak istemiyorum! Gegmiqte olmadrm, bugUn olmadrm ve yann da olmayacagrm! Yine, dUqi.lri.jlmUElerin yol arkadaqrolmak istemem. Benizorla kendinize sug arkadagr ettiremezsinizl Bunun faydasr ve kazancr yoktur. Bizim yol arkadagh$rmrz bu kadar somutken, dligman bu kadar actmastzken, gdrevler bu kadar yakrcryken, bu olanaklarla rahathkla baqarabilecekken halen neden saglam gdrev adamr olamayacaksrnrz, neden hala gorevlerle oynayacaksr nrz? "MuQlaQrz, net degiliz" diyeceksiniz! Raporlar geliyol gttnli.ik olarak gafleti yagryorlar, gafleti yazryorlar. Tarihin mutlak ve rahatlrkla bagarrlabilecek g6revini, nasrl baqansrzhQa uQratrldrgrnr yazryorlar, Hem de kendi elleriyle, kendi sorumluluklarr altrnda oluyor. Adama "sen nasrl bunu yaptrn, bu nasrl yiirektir" demezler mi? Ben bin defa oleceQimi bilsem, yine bunlarla ya$ayamam. Bunlara si.irekli 6fkeleneceQiz. Ayrk olun! Siz yaqamr bdyle ele almakla en kabul edilmez olanr yapryorsuntlz. Sizinle kimse yaqayamaz. Belki qimdi hesap sormayabilirim. $u anda istediQim gibi hesap sormuyorm. Belki bu hiqbir zaman gergeklegmez de. Fakat gunu her zaman sciyleyecegim: Sen alqaksrn, sen qerefsizsin, sen gcirevlerle oyanayansrn, sen kaybedilmeyen yerde kaybedensin ve hep yiiziJkoyun yerde si.irtineceksin! Bu da herhalde en bii'yiJk darbedir. B6yle olmaya gerek var mr? Qok istiyorsunr.rz bdyle olmayr? Buna bayrhyor musunu? Olmek de kar etmiyor. Bunun anlamrnr grkaramadrm. "Ben gider kendimi bombalarrm" diye bir sonuq qrkmryor, Geriye, igin dogru ele alg,

miyorum; emeQi ve ruhu da goremiyorum; dzgiirli.ik, baQrmsrzhk ise hig yok! EQer geqmiq mi.icadelemizin bir hatrrasr olacaksa, bu halka srradan bir saygrnrz olacaks4 -di$er halklarla karqrlaEryorsun onlarrn her geyinr paylagmaya ve yaEamaya qalrEryorsun, onlara da bir saygtntz olacaksa- bu ancak doQru yiirtrytiElerle olur. SaQrnrzla-solunula konr.rguyorsunuz, yoldaq olmak istiyorsuntr. ancak b6yle yi.trUrseniz olur.

Yetmez kigilik agrldrkga tarihi adrmlar atlhr

ler iqin saQlamak amacryla yola qrkanlarsrnrz. Tarih her zaman bdyle qanlr yurriyi.lglerin sahibi krlmaz ada-

mr. Bir defaya mahsus, o da b6yle qok biiytlk aqrdan, qok buyirk umutsr.rzluk d6nemlerinden

ve qok buyUk

giiqsi.zltik ddnemlerinden sonra,

a-

lacakaranhklardan ve korkulardan sonra oldukqa planlr gUq getirilebrlir, bagarabilir bir tarzda yakaladrQrnrz bir andrr. Bu yiiriiyirq denrlebilir ki, tarihimizin en qanslryi.jrUyijgir olduQu kadar, en planlr doni.lglerinden birisini elde etme, ona onculiik etme onurudur da. Ucunda murtlaka kazanmanrn olduQu, kaybetme-

Evet, gafletin qocuklarr, tarihi adrmlarrn yetmez kiqilikleri ve baSrna en bi-ryilk belayr getirmekten

cak bir yi.rrtyirq haline doniiqtijrirlmUEtUr. Buna bu yrl, I 992 yrlr Newroz'r.ryla baqlandr diyebiliriz. Newroz

kaybedilen her qeyin kazanrldrQr, sa-

sakrnnnyan aynrazlrQrn kigilikleri, bundan sonra gorev, bundan sonra komuta bundan sonra asker yttri.jyi.tqi.t-

ve onun gehitlerinrn iktidar ve ozgurlijk amaqlr baqlayan yijruiyiqijntjn bir

dece kendi ulusal gerqekligr, kurtuluq iqin degil, baqta komgu halklar olmak i2ere ti.rm insanlrQa en soylu dengelerle kavuqmayr mumkiin krlan bir savaQmanrn yol alrgrdrr Brzr bugirne kadar yaratan b6ylesr brr

nijn sahibi olmayr anladrnrz

dan ozgiir sava$ma hakkrnr elde

s"rr*"b;-)

doQru savaE, doQru vurug tarzr kahyor. Biikemezsiniz, yan qizemezsiniz, oynayamazstnrz. Bu halk iqin, tarihin bu ddnemi igin, bundan sonrasr iqin bu gerekir. Bunun drqrnda bir yiiruyiiq, bir vurug tazrnda ne imkan g6riirUm, ne de geregini kabul edebilirim. DUnya halklarryla eqit ve ozgUr temelde kucaklagnnnrn, her Eeyden 6nce kendi halkryla kucaklaqmanrn, yine ijlkesiyle kucaklaqmanrn drErnda ben imkan ve olanak gore-

mr?

Bundan sonra doQru yolda yagamayr becerebilecek misiniz? Hiqbir Eeyi baqaramayacaksanrz bile, engel olmaktan kendinizr qrkarabilecek misiniz? KdtU olmeyelim, kotir soylemeyelim! Engel olmayr onleyebilecek misiniz? Kendi halkrnrza bir saygrnrz ve bir vefa borcunu olacaksa hiq olmazsa bundan sonra biraz onleyebilecek misiniz? Her tiirlir andr iqerek baQh olduQuntzu sdylediginiz bu Eehitlerin anrsrna bir karqrhgrnrz olacak mr? Brrakahm bize baQhhQr, benimle amanstz qatrgmayr ve yine gekigmeyi bir tarafa brrakarak, sundugumw destekle brraz yirri.imeyi bilecek misrniz? Bijti.in bunlarryaparak, bu onemli tarihi adrmlarrn affedilmez kiEiliklerini az da olsa kendinizde mahkum edebilecek misiniz? Bu bliyi..ik adrmrn, bu kutsal qahEma alanrnrn son sozi.i olmaya ama mutlak baqarrlmasr gereken, tarihe baqarrdan baqka hiqbir biqimde yazrlmayacak andrmrzrn sahibi olmayr bilecek misiniz? Qahqmaktan brkanyok! 1 982'de buradaki gahgma bitti, iilkeye tarihi yonelig vardl. Ama daha sonra her yrh daha kapsamh hale getirmek gerekirken, gereksiz doni.iq yrh haline getirdiler, 1992 yrlrna geldik. Bir on yrh daha getirmenin lanetini, gafletini, yetmezliQini yaqatmaya mr qaLgacaksrnrz? EQer qimdiye kadar olduQu gibi yaEarsanrz, belli ki niyetiniz bir on yrh daha b6yle yapmaktrr! Hig hak etmediQimiz, hiq beklemediQimiz bir biqimde buna frrsat tanryacak mrsrnrz? Bir emrivaki gibi misafirliQi de zorlarcasrna qok gereksiz bir on yrlryaqadrk. Ulkemizde de bir benzer durumu yaqadrk, $imdi bir ilqiincij donemi acaba aynr Eekilde miyagatacaksrnz? Umnnm veya benzemiyor diyeceQim ama, bunu bununla brrakmayacaQrz, tedbiri hig gUphesiz alacagrz. Ashnda tedbiri halkrmrz almrgtrr; tedbiri tecrubemiz almrgtrr, Her tarafa yetigecek yedeklerimiz almrgtrr. Tekrar tarihi yrllarl4 tarihi adrmlarla oyun oynanrlmamasr iqin, gafil yaklagrlmamasr iqin, yetmez yaklaqrlmamast iqin, bagarrsrz yaklaErlmamasr iqin tehlikeler her taraftan kr.rqatrnaya ahnmrEtrr. SavaEgtsr da komutasr da, her tUrlil orgiiti) adamr da gaflet ne kadar koklii de ols4 gevqeklik, bagrboq kiEilik ne kadar kolagan da etse, ama hiq ol-

mazsa bundan sonra bu tedbirler kargrsrnda, bu olanaklarla bu d6nemin her geyi gergek krlan degeri karqrsrnda ve biraz kendinize dr.ryaca$rnrz kaygr karqrsrnda diyorum ki, bu d6nem geqmiE yrllar gibi olmayacak, komutanhgl ve savaEqrh$r kavrayrp uygulayabileceksiniz. Buna biraz daha inanryorum, inanmaktan da dteye tedbirler fazlasryladr r. Tecriibe gUq kazandrrmrqtrr. Dolayrsryla iktidar yirrtiytlgtl hayalden oteye adrm

adrm gergeklegebilecek,

savaErla-

rak, onun her ti.rrlii 6rgi.ltsel, siyasal tedbiri, qahEmasr yaprlarak kazanrla-

gerqek olacagrnr, gerqek bir iktidar yirrityiiqir olacaQrnr, onciiniin komuta ve ordu yijrr-ryUEi.rnUn boyle iktidarr yakalayan bir yi.irr.ryiigi.i olduQunu kesinlegtirecegimize eminiz. Tiim bunlarr belirtirken, bu kadar gerqekqi ve eleqtiriciyiz. Belki tarn bagrmsrzlrk, ozgUrlUk istenildiQi gibi elde edilmeyecektir ama brr parqa kurtarrlmrq vatana ve gok ozgurlegmiq bir halka ulaqrlacaktrr. Mevcr-rt yilruyirgi.in buna ulaqma gansr, qanstan da oteye hazrrhQr, donanrmr, dnderliQi, her diizeyde savagr, savaqqrhQr buna el veriyor. Bu anlamda cennetin ucu da yakalanmrqttr. Uqurum da aErlmrgtrr. Kervanrn qoQunluQu daha geride de olsa, uq yakalanmrqtrr diyoru. Arafat'tan bayrama ulaqrlryor di-

yoruz. Devrilecek olanlar

kalmrg, varsrn devrilsinler. Uqurumdan alaga-

Qr olup dereyi boylayacak olanlar vardrr. Boylasrnlar ama b6yle bir yi.iriiyirEiin sonunda. bir parqa baQrmsrz vatan kadar oldukga ozgurleqmiE bir halkr da kazanacagrmrz

"...Orgiit gok zayff, adtmlar eok gevgekgedir. lgte bu, diigmanrn ne kadar keskin, sert, acnrns,z gibi de gdziikse,

felgli yiineligine yol ag,yor. lstiyor kargtsrnda biiyiik bir isyan olsun, istiyor karTanda bir ordu giicii olsun ki yerle bir etsin. Ama biiyle bir durum yok. Ktltc, sall,.yor ama bofa sallryor. Hikaye budur aslnda. Ordunun iirgiitlenigi, eyleme gegiriligi kanncaya vurmaYa, kannca yii riiyii g ii n ii d u rd u rmaya yetmiyor. Yiiriiyiig biiyle diizenlenmigtir, bunu n igin vurug da gojunlukla boga e,km,gt,r. Fakat

filn

fuslnnm ruhailil&

ezilmek miimkiindiir. Bu ezilmeyi iinlemek igin gtk,f aranacaktt. Adna biz g,ktf diyoruz ama en biiyiik vatana ve iizgii rl ii ge yiin e I men i n adtmtnr atm,$ oluyoruz. rfun drytna g,krytmE yerinde ve zaman,nda bir adtm oluyor..." kesindir. Biz istiyoru ki qok zorunlu olmad rkga, gereksiz kayrplar verme-

den zaleri birlikte kazanalrm. Ve sizler, bu btyi.ik bagrmsrzhk ve dzgUrlijk yi.iri.iyiiqUniln, bundan yola qrkanlarrn, bu en 6nemli sonuQ devresinin en 6nde yiiri.i'yen bir kolu, hem de baqarryr sadece kendinde deQil bi.rttin arkasrndakiler iqin, her taraftaki-

nin asla affedilemeyeceQ, tarihte

savaQrmrn, yi.rrr.lyuqiln ri.ryasrdrr. Sadece rr-ryasryla buraya kadar geldrk:

ya bunun gerqekleqmesiyle neler yaqanrhr, neler gerqeklegtirrlrr. dirgirnelim ve gereklerini sonuna kadar yaqayahm. SavaEaLm, bagarahm, yagayahm! Bu temelde, buradakr qalrsmarn,za buyUk bir anlam biqerken, bu anlamda qahsrnrza qeref ve onuru tagrrken, her tarafa en baqarrlr sonuclarr saQlamayr esas alrrken, bunda.r sonrasrnr mutlaka bu biqimde getrrmenin adrnr ve sdzljnii Eehitler ao na ve direnrq deQerleri adrna. rnsanhk adrna vurgularken, tUm partrlrlere. onun onde gelen militan komutanlanna, savaEQrlarrna si-rrekli ve kesrnt siz baqarrlar sljreci drliyorLz. Yine halkrmrza, bu qanlr yuruyuse bu baqarr temelinde katrlmasrnr. s,:nuna kadar partisine girvenmesr" serihildanlarrnr her tarafa yayarax ucunda zafer olan baQrmsrzlrga xadar ama mutlaka zaferi brr yennoe' yakalayarak gotijrmesi rqrn de her Eeyini ortaya koyarak baqarrlr ol-asrnr dileyeceQiz. Dostlanmrza. dosl olmasr gereken insanlrQa her za-

mankrnden daha fazla brzi dog.u kavramalarrnr, bizi desteklemelen^ .

bunun kendi kazanrmlarr, kendr oes-

tekleri olduQunu bilerek, daha oa birlikte yol almaya, daha fazla oayanrqma iqinde olmaya 6zen gostermelerrni dileyecegiz. Bu qalrEmalarr buraya kadar getirmenin tiim sorumluluklarrnr ustlenmiq, baganlarr kadar basarrs,zhklarrnrn strrekli actstntn, endrges nin, ofkesinin, kabul edilmezlrQrn,r ya$ayan bir kiqisi olarak, ucLu soz soylenmeyiqini veya qok konuqmayr. gok yapmayr qok yetersiz gdren olarak deQerlendireceQim... Tiim bunlarrn bir baElangrq olduQunu, gecrkmig bir yaEta da olsa buyijk, taze ve

geniq baqlamanrn hamlesi rgrnde olaca$rm. Bunun drqrnda kendime ve kendi qahsrmdaki ti.im qalrqmalara bagka tUrlii bir baqlangrq ve yol aldrrrnaya gans tanrmayaca$rm.

$rmdiye kadar bir insanda en baqarrlamazrn baqanldrgrnr qok iyi gorerek ve yaEayarak, benim verdigrm gug ile bundan sonraslnt daha fazla baqarrh krlmak yonUndeki baglrlrQa daha fazla deQerle karErlrk vererek. bunun da ancak her geqen gunu daha fazla bagarrlarla miimkiin olacaQrnr bilerek ve tum eleqtirrlere ragmen sizlerle birlikte, halkrmrz ve dostlarrmrzla birlikte ytlri.ryerek, bagarryla iktidar yUrtiyi.4i.inUn bir ucundan tutmaya olan inancr, iradeyr ve qahEmayr bir soluk kadar bile nefessiz brrakmamak, iradesiz brrakmamak kaydryla baqrnda olaca$rma ve baEarrya ulagtrracaQrma inanryorum, inanryoruz. Ve tekrar sizlere, tum partililere, halkrmrza bu temelde mutlak baEarrlar diliyorum...

15 Mayrs 1992


laarTtlesinre>

Savas

gi.iqlti aclrrnlarla attlarak clSnerni l<az,at1al r rn! Abdullah Ocalan Bagarrmq en bagta mticadelegeliE' melere yol agabilir. Adrna gerqekten geligme diyebilecegimiz ve htztndan higbir qey kaybetmeden sirrdtirmeye qahqtr$rmrz bu si.iregte attrgrmrz adrmlar gok dnemlidir. En az yanrlgrya ve hatalara diigerek mUcadeleyi kendi dogrularr temelinde bu sUreqten grkarmak tarihimizde ilk defa gerqeklegen bir baqartdtr. Bu, eQer tam baqartltrsa insanhk aQlstn' dan da anlamh bir geliqme olur. Hepimize bijyi.ik sorumluluklar dtr' qilyor ve dUqmeye de devam edecek. Bu sorumlulu$u kargrlamaya qahqryorrz. Denilebilir ki bu temel insani 6zelliklerden tutahm ulusal'toplumsal dzelliklere kadar hemen her y6n[le b6yledir. Bu 6zelliklerin tahrip edildigi, yadsrndrQr, yabancrlaEtrrrldrQr ve tanrnmaz hale getirildigi iliEkiler yumagr iginden geliyorsunrz. Buna doQru yaklaqm4 hatta bunu di.zeltme gi.iciini.i gdstermek, 6yle sanrldrQr kadar ne kolaydrr ve ne de sandrQrnrz gibi bir geliqmedir. Bu anlamdaki gabalarrn iyi kavranmasr sizler aqrsrndan 6nemli bir ihtiyagttr. Bilingli insan olmanrn bir gereQi de kendi doQrularrna sahip olmak ve bu doQrular temelinde yaqama gerekirse yeniden baglangrg yaptrrmak ve ydn verebilmektir. Buna hepinizin qiddetle ihtiyacr vardtr. $i.iphesiz bir inkar ve brr yabancrlaqmantn iiriinii olan sizleri, qok sakin ve rahathkla kabul edilebilir biqimde karqrlamak kolay degildir. Bu anlamda da hata yapmamaya gahqryonlz. Sizleri oldugunrz gibi kabul etmek, yenilgi de dahil birgok geyin kendi bagrna elden gitmesine yol aqabilir. Hele hele yeni doQrular temelinde buna karqrhk vermemek, her ttirlU olumsr.z gidiqatrn da temeli olabilir. Bu durumlara di.jqmemeye qalrqryorr.z. Yagam kavgasr gergek bir kavgadrr;fakat gdrijnen odur ki, kavganrn iqinde mi.nhiE yenilmiqsiniz. Qok

miz iqin temel olabilecek

acr yenilgiler iginde paramparga olmuq kiqiliklerle yeniden ayaQa kalkmak istiyoru. Hiq kimsenin tenezz'jl etmediQi, umut vermediQi, qaba sergilemediQi durumlartntzla uSragryoru. Evet, gerektiQinde uQ' runa bi.ly0k kavgalarrn verilmesi ge' reken deQerlere, en srradan geyler kadar bile deQer vermeyen bir diiqkUnler toplulugundan geliyoru. Ona kargr yenilmemek ve ayakta kalmak 6yle bildiginiz, yaqadrQrnz gibi kolay degil; tam tersine bizim iqin direng agrsrndan bu gok biiyUk bir savaErm anlamrna geliyor. B0ytik ri iq, k tlgi.llti.ll i.rg ve kaybed iqe karqr bu her gi.in insandan biiyiik direng istiyor. Hatta bu da kdtii sonuglandtnlmamak igin daha da Ozgiin yaklagrm istiyor. Bu, aynr zamanda bijyiik sorumluluk anlamrna geliyor. En de$me gUciimtiz sizler oluyorsunr.rz. Ufak bir baqrboqlukta nerelere yaslanacagrnrzr kestirmek zor olabilir. Halen igin emir-komuta di.izeyinde olanlar kendilerini bile igletmekten acizlerse, askeri kurmayr bile gok az bir gabayla bagarabilecekken, daha qok kendilerini uyguluyor' lars4 burada sorunun biryiik oldu$unu di.iqtinmesi gerekenlerin diiqUnerek sorunlarr q6zmek ve g6rw-

yiti

I

lerini layrkryla yerine getirmek durumunda olduklarr inkar edilemez. Bdylesi ne giiql ij yaklagr ma mtrtlaka bazrlannrn ulaqmasr gerekiyor. Gorev ve sorumluluklardan kaqmak, ihmal etmek veya sapttrmaya ugratmak, durumu ve donemi kurtarmadrgr gibi daha da batrrtrr. Derinleqen doQrultuya baQh kalmantn anlamt bu gerqevede olur. Sadece bigim de$il, yok edilmiq bir iqeriQiyle bunu b6yle geliEtirmek gerektigi ortaya konur ve kabul edilebilir bir gekilde bigimine kavuqturulur. BaEartlmak zorunda olunan iqler de bunlardtr, ama hepsi de ateq hattrnda yaprlmak durumundadrr. Sizin (bu egitim devresinin) durumunuz hiq giiphesiz iradenize hakim

olan geliqme dogrultusuyla

kargr

kargryadrr. Sonuna kadar kavrama' nz ve gerekli sonuqlan gtkarmantz iqin, duruma oldukqa eleqtirisel yak' laqrldr; yollar, y6ntemler gosterildi ve ondan sonra sonuca gitmeniz istendi. Hiq gliphesiz dzlemleriniz, baskrdan kaqanrn gayet samimive 6zg[irli.lk talebine bir y6nelim temelindedir, fakat qok hazrrhksz, donantmstz ve gi.iqsiizdi.ir. Kendi haline brrakrlrrsa imha olmaktan kurtulamaz, Ve kigiligi qok tehlikeli geligtirir. Bu temelde kendimize kapsamh gorevler qizerken, sorumlulugumrzun dizeyini ve bunu nasrl yerine getirece' gimizi bilerek, hareket hatttmztn Llzerinde diirtlst ve baqarrh bir qekil'

istiyor. Baqka ti.rrlti sizi ydnetmek miimktim degil. Biz baqlangrqt4 toplum ne kadar daQrtrlmrq ve di4iiri.ilmiq de olsa yine de asgari sorumluluk di.izeyine sahiptir diye inandrk. Esas geliqme noktalartnt yakalarsa gerisini getirebilir diye inanryorduk. Ama bunun yetmediQi ortay gktr. Boyle inanmakl4 bdyle beklemekle, pek de sonuq altnamayacagrnr tekrar tekrar g6rdtlk. Bu aqrdan qimdi iqleri daha srkr ele ahyoruz. Bu da savaQrn biraz daha adrm atmasr anlamrna geliyor; bazt baqarrlarrn kesintisiz devam etmesine yol aQryor. Bu da bizim iqin yaqamrn kendisi oluyor. Evet, yagadrQrmz gijnlerin anlamt b6yle qiziliyor. Yaqama btlyiik saygt' sr olanlar, yaEamr tekdi.iae geqiremezler. Unutmayrn ki, bir PKK'lide

yadedilecek en 6nemli 6zellik, bUtiin toplumun bog verdiQi onurlu ve 6zgtir yaqama baQlanrp, bunu cillim pahasrna da olsa siirdtrrebilmektir. Biz buna anlam vermeye ve onu elde etmenin savaqrnr vermeye qahqryorrz, Her gey bunun iqin diyoru. Birti.in gehitlere de bciyle bagh olmaktan baqka dogru yaklaqrm tazr g6sterilemez. Bu tazda dUrirst savaqanlarrn yaqamrna deger vermek baqka ti.irli.i olamaz. Sizlerin de derin ve anlamh umut ve dzlemlerinize, ancak ileri grkrglarla kargrlk verilebilir. Diiqman cephe-

sinde yalan, demagoji ve

saldrrr

ler. Buna kargrhk kendi ig iliqkiler lerimizi gdzler 6ni.tne sererek, daha di.zeyimiz veya bunu gerekli dizeye da kapsamh bir sonuca gitmeye degetirme aqrsrndan, mevcut gerqek- vam edece$iz.

Gr.iglti insanln zaferini

sallamak zorundaytz

Geqen yrllarrn dersleri hayli 6Qretici ve dzellikle sizler taraftndan dnemle Uzerinde durmayt gerektiriyor. Sanryorum bunlardan gok az ders grkarmrg ve kendi paytnza da ne diqmesi gerektiQi sorusuna qok yetersiz cevap vermiq durumdastnrz. Bu yaklagrm tazr, sizi her an qok

kdtli veya tehlikeli durumlarla yi.z yi2e getirebilir. Dersler k6kli.l altnmazs4 gerekleri en az hata payryla yaprlmazsa. sorumluluQunrzu almak bile qok tehlikeli olur. Genel bir isyancr toplumu, bir anlamda onun

dtzenli savaq giiciinii, hem de dtrqmanrn asla ezemeyece$i biqimlere d6niqtUrmek savaq sanatrmrztn temelidir. Ama ne yazrk ki, qok az bunun l]zerinde diiqtini.iyor ve gere-

keni yapryorsunrz, Pratik

savaqrn

iqinde olanlar, bizim bu sahada yap-

farkrna bile varmak iste' miyorlar. DUqmanrn kaba bir savag biqimini, gahgma azmini bile tutturamryorlar. Oysa bizim bu tarzda oluqan savaq qizgimiz, qimdiye ka' dar geliqerek bu di.rzeye gelmiqtir.

trQrmrzrn

EQer gerekenleri yaparsanz, sizleri aksi halde halen izah edile-

yagatrr,

Qok oct yenilgiler iqinde poromporeo o/mu$ kigiliklerle yeniden oyojo kolkmok istiyoruz. Hiq kimsenin tenezz1letmediQi, umut vermediji, gobo sergilemedi]idurumlonnzlo ujrostyoruz. Evet, gerekti)inde uQruno b}yAk kovgolonn verilmesigereken deQerlere, en srodon $eyler kodor bile deQer vermeyen bir dU1k1nler toplulu)undon geliyoruz. Ono kory yenilmemek ve oyokto kolmok 6yle bildiQiniz, yogodt)nz gibikoloy deQiL tom tersine bizim iqin direnq og/s/ndon bu qok b0y0k bir sovogm onlamno geliyor.

de durmaya qalrgtrk. $imdi bundan bir sonuca da gitmek istiyorrz. Bu-

esas bir tutumdur ve bu qiddeti hig azaltrlmadan esas itibarryla iizerimi-

nun iqin ne yaprlsa azdrr. Moral durumunuz o kadar zayff, iliqki di2eyleriniz ve iradenizin bir krsmr o kadar terk edilmig ki, bunun karqrsrnda bdyle hkmadan, ytlmadan durabilmek ve qdztim giici.i olabilmek gok bi.iyirk cesaret ister. Bunlarla birlikte, sizleri si.irekli gi.in-

ze piiski.irti.ilijyor. Devlet gtiglerinin

demde trltmak istiyoru. Qiinki.|

kalmaya ve saldrrrlarr baqarryla boqa qrkarmaya qahgryorrz. Biz biraz halkr mevzilendirmek istedik. Partiyi 6nder krlmak istedik. Ulusalhk agrsrndan kendine gWenenleri, halk savaqrna katlmak ve sorunlanna qdziim i.iretmek isteyenleri, qok acil oldugu kadar wun vadelive kapsamh gdrwlere yaklaqtrrmaya gahgryorrz. Halkr ve 6nctr gi.icii ayakta trltmak baqka ttlrli.i mi.imkiin degil. Bizim halk savagrmran gerqek ve gerekleri de ne g6zardr edilebilir, ne yerine getirilmemezlik edilebilirve ne de savsaklanabilir; yaqamak istiyorsan yiikleneceksin ve dUzeyi tutturacaksrn. Tarihe bakrldrgrnda rahathkla 96-

baqka y6ntemlerle sizleri yaratmak mirmkUn degil. Kendinizi di.iqi.irii-

yorsunrz, frrsat verilse mevcut bUttin geligmeleri yerle bir edebilirsiniz. Birgok alanda grkan pratigin verdiQi. ders budur. Peki ama neden? Ustelik bunu rahatlrkla genellegtirip, bUtiln bir yapryr yenilgiyle karqr karqrya getirebilirler. B6yle sefil, gafil ve.tehlikeli yaklagrm sahipleri qoktur. lqin kdttisii bunlarrn hepsi de iyi niyetlice bu igi yapryor ve hatta iyi yaptrgrna da inanryor. Bu duruma g0qlii bir qrkrgla karqrlrk vermek gerkir. Yoksa muhalefet 6nderli$i baqarryla yiiriiyemez. Mevcut giincel savaE gerqe$ine yanrt olabilmek; ilkel, qkarcr, ardrna kadar imhaya ve diqmeye agrk ya,qam ve iliqki di.izeyinize bir kurtuluqqu yaklaqrmla karqrhk vermek qok biiyiik Oareri istiyor. Bi.iyilk gaba hem di.iqiinselve hem de pratik gereklerinin yerine getirilmesini

kendi temel g6revleri, ti.im zamanlannr i.izerine harcadrklarr kendi karqr-

devrimci savaglarr soz konusudur. Buna karqr her geqen gtin, daha iyi davranrqlarr, ti.im olanaklarr birlegtirerek bdlmemek ve kaybetmemek iqin oldukqa militanlagarak ayakta

riilebilecegi gibi bu siireqlerden

bagka tiirlii y6ntemlerle saghkh qrkrlarnayacaQr aqrktrr. Bu tarihin mirasde bagrrnsrzhk gizgisine yaklaqmayrz, en k6til igbirlikqiligi yagam gekli olarak kabul etmekten rrzak duramayrz'diyerek, kendi gerqeklerini gdsterdi-

qrlarr da, "bizi OldUrseniz

meyecek kayrplarrn nedeninin kendisi olursunrz. Bizde kayrplarrn nedenlerinin izah edilmesi son derece gliqttir. Bunun nedeni, esas PKK olayrnd4 onun dnderlik gerqeQindeki geliqme modelinin yakalanamamasrdrr. Bu model veya tarzt tutturma, qizgiyi 6ziimseme, kigiligi bi.itiinUyle gerekli formasyona kavuqturma gerqekleqmedigi iqin, anlaqrlmaz ve daha aQrr kayrplarrn,

olumsuzluklarrn kayna$r oluyorsunuz. iqte, en qok kavratmak ve bunun-

la birlikte dztrmsetmek istedigimiz hr.rsus budur. Ashnda sizden istenen

bizim tazda dirqi.inmek, duymak, yaqamalq qalrgmak ve anlaqrlmaktrr. Artrk hepinizi bir gizgi devrimcisi haline getirmek istiyorrz. Egitimde en gok temel vermek istedigimiz dUzen budur. Savagrn dUgiince ve drgijt tazrnr kendi gerqegimle kargrlag' trrdrgrmd4 arada btiyUk fark oldugunu gdriiyorum. Biz bunu kabul edilemezlik biqiminde degerlendi-

riyorrz. Nasrl bununla yagryorlar, anlaqrlrr gibi degil. Biitiin olumlu dzelliklerinize ra$men, savag tazrnr tam tutturamayrsrnz insanr gergekten iirkiitiiyor. Gerqeklerimize, bu gergwe dahilinde ve biraz daha kendinize hakim olarak yaklaqrn. Mutlaka dogru sonr.rqlar grkann. Peygamberce ve

hatta filozofqa da konugmr.ryor, bazt felsefelerden de bahsetmiyorum. Yne bilimsel sosyalizm qunu q6yle sdyler, bunu b6yle kestirir de demiyorum. Yalnrz insan bilincinin, kabul edilebilir bir yaqam ifadesinin mUcadeleyle ve yine onun orgU( ve savag biqimiyle baQlantrsrnr kur' maya qahEryorum. Burada ekmeksu kadar zorunlu bir qabanrn gereginden bahsediyorum. Bunun kar' qrsrnda kendini yitirmek, oralt olmamak veya gegmiqin her qeyi gdtiJ' ren, sorumsulaqtrran tarzryla yaklagmak kabul edilemez; bunun iqin hiqbir gerekqe de ileri strri.llmez. Bu anlamda kendinizde bir sonuca gitmeyi gerqekleqtirmelisiniz. Kabul edilebilir ve savaqrmla kazantlacak bir yaqamrn srnrnna getirebilmeli ve bu savaqrmrn iqine girebilmelisiniz. Bu savaqrmrn degeri olabilmelisiniz.

Bunu hem kendinize layrk gdrtn, hem de ugruna canrnrzr adadrQrntz davanrn gereklerini yerine getirin. Kendinizi adamtE bir kul gibi veya oldukqa kciylii kurnazhgr biqiminde degil, bu sava$rn kendine gdre bir yasasrnrn olduQunu ve qok zorlu bir disiplin istediQini bilmeli, sciz ve eylem olarak buna hazrr olduQunlzu gdstererek baqarmahsrnrz. Artrk bu di.izeyi tr.tturmahyz. Gerqek insan veya gerqeklegecek olan birey, artrk bizde bdyle ortaya qrkabilmelidir. Bu birey onaylanan bireydir. Biz de buna yagam hakkrnr vermeliyiz. Unut' mayrn ki, buna ulaqrlmadrkqa hiqbir Eey yaprlamaz. Bizde yaqam bir hak olarak veriliyor. Yaqama hakkr olanla olmayan srnrnna gelinemiyor, PKK'de qdyle bir ayrrm var; partileqme denilen olayrn kendisi de "onaylanmrgtrr, gerekleri yerine getirilmiqtir" denilen noktadrr. Burada bunun anlamr, 6nemi bUtiini.iyle iqlendi. Buna ulaqmak sizin temel bir hedefinizdir. Ancak bu temelde savaqabilirsiniz. Benim de yaptrQrm en az bunun gerekleri izerinde rsrarh olmak, tartrqmaysa tartrgmak, kestirmeyse kestirmek, krsaca ne gerekiyorsa onu yapmaktrr. Buna srkr srkrya ba$h kalmah, her qeyi buna tabi krlmahyrz. D6nem budur. Ne bir fanatizme, ne bir drrygusalhga kendini fazla kaptrrmadan, amaca amansz ba$h kahp en baqta bunu kiqilikte gergekleqtirmektir ve aynr qekilde bunu yogunca ifade etmek gerekir. Kendinize gWenmelisiniz, sizlere gWenmeliyiz artrk. Bunur ucrz laf kestirmelerden 6teye taqrrmah, g0qli.i insanrn zaferini sa$lamahyrz. l5 Agustos Atrhmr'nrn geldigi bugiiniin bir anlamr olacaksa

veya daha degiqik bir yorumunu yapacaksak, l5 Agustos Attlrmr bu temelde gerqekleqen insan zaferi demektir. Artrk gergeklegmesi gereken insan tanrmrna sizleri ulaqtrrabilmeli, bunun kendisi yapabilmeliyiz. Bu doSru ve qok gerekli bir sonuqtur. Aksi halde birbirimizi onaylamamrz mtimkUn olamaz.


I S.yl.18

K.sn

1992

s";*bg;)

Savag, halklarrn briyr.ik

elitim okuludur

Bu da bir savagtrr. Kendi iqimizde savaq demektir. Nitekim degiqik biqimlerde sUrdi.iri.ililp gidiyor. $imdiye kadar savagrmlarda hep drq cepheden, di.rgmanla kaba tarzda savaEmaktan, silahlarrn hakimiyeti bigiminde zaferlerden bahsedilmiqtir. Bence bu gok yetersiz bir za{er anlayrgrdrr. Savaqrn daha da ayrrntrh ve pek gdrUnmez zaferi, sciylediQim qerqeve dahilindedir. Madem savag bi.ryi.lk bir olaydrr, madem ugruna her gey seferber edilmiEtir, o halde biz bunu gergekleEtirmek durumunda oldugumu insan dkeyinde yararlanmahyrz. Savaglarrn baqka tiJrlii yorumu saghkh olmaz. Bizim savagrmrzrn da kabul edilebilecek bir tek yorumu; gergeklegtirdiQi insanla ancak ifade edilebilir. Bunun baqka yolu olamaz, Bu ki.igUk eserden sizi tutuyorrz, Bu gok gUncelleqtirildr, u$runa qok geyler yaprlmaya qahqrldr; bu yUzden halen bu yaklaqrmr gergeklegtirme gibilnU gdstermemek suglu duruma di.iqUriir insanr. Bu duruma son verilmezse suqlular yrQrnr olmaktan kurtulunamaz. Toplumsal sugluluk d@eyi parti iqinde daha tehlikeli bir hal alrr, Bunlar gergektir diyoru. Madem kadro, 6ncii adayrsrnrz, bunu en ileri dtzeyde temsil etmekle karqr karEryasrnz. Verilen sozUn azrcrk deQeri olmah, o sdz inandrncr olmah, mutlaka adrmlannz adrmbaqr ifadesini bulmah ve etrafr ikna etmelidir. Bu gtici.i gdstereceksiniz. Savaq en iyi okuldur, Halklarrn bi.lyUk eQitim okuludur. Partilerin de en yaman okuludur. Bunun igindesiniz, Dolayrsryla bu okulda en iyi bir oQrenim tecrirbesine sahip olabilirsiniz. Evet, qans ve olanaQa sahipsiniz. Bu okulun tembel bir talebesi olmak, kopyayla srnrf geqmeye qahqmak kabuledilemez. Hele hele rahat tavrr ve kabul edilemez ydntemlerle bu savagrm okulundan geqmek, dtlgi.iniilemez bir yaklagrmdrr. Bu hayat okuludur. Bu qrkrglarrnrz4 geliqlerinize, burada toplanmanrz4 bu savaEa katrlmanrza bagka ti.irlU

qUmsenemez, Dogmalara bogulmamrqtrr, ucrz kestirmelerin alanr deQildir, Bu, onun degerini daha da yUkseltir. Ayrryeten gelenlere ydnelik en temel gartlardan biri de kendilerini bu alana stntrstz adamalarrdrr. Bu da katrlmrq olanlarrn degerini yiikseltir. Bu qerqevede dahil olunabilir. Dolayrsryla buradan, qrkmaza batmamrq, Eartlanmamrq, g6zU baglanmamts ozgilr gerqeQe en iddiah ulaqmayr gerqekleEtirebilenler qrkar. Biz Eimdiye kadar PKK olayrnr bu temelde drgtrtledik. $imdi de ttim halka mal olmug bir biqimde kendini savagla da kanrtlayarak, her qeyi gerqeklegtirmek isteyenlere en yogunca gozUm giici.j olabiliyor. Buranrn iyi bir oQrencisiolahm, iyi qrkrqlar yapahm. Gtini.lmirz koqullarrnda daha iyisi olsaydr ben de oraya giderdim. Daha iyisi bizim igin qrkmamrgtrr. Pratikte de kanrtlandr ki, en temiz ve en sonuQ allcr okul burasrdrr. Yani size gWenirim, geliginize de yi.iksek deger bigerim. Bu temelde coqkr-ryla da selamlarrm, fakat igin altrnda yatan gerqeklerin ne olduQunu da daha baqlangrqta belirtirim. Ne qok yumugagrm ne de bildiginiz gibi sertim. Qok qeqitli yaklaErmlarla sahip olmaya gahqtrQrmrz 6lgLiler temelinde deQerler savagtmr veriyoruz. Bunu ne bir dnderlik gere$i, ne bir zorunluluk geregi, ne bir onur gereQi yaptyoru, sadece yapllmasr gereken bir iq oldugu iqin yapryortrz. Verilmiq sdzler ve yaprlmrq onerilerin de drqrnda fakat bunlarr da igeren bir qizginin, yaEam qeklinin emekqisiyiz. Degiqik bir emek tlirlrd[]r bu ve gereklidir. Onu sarfetmeye qahgryorr.rz. Bunun doQruluguna eminiz ve bu sonuq alrct bir emektir diyorum. Hatta en verimli emek ti.irtldlir. Bazrlarr sosyalist emek tilrU diyor, bazrlarr devrimci emek, zihinsel emek diyor. Adrna ne denilirse denilsin, bunu bizyol belledik ve qabasr eksik krhnmryor. Hem gdnlUmUz ve hem de partimiz ister

ki, sizler de bu okulun sadece

iyi

Sovog en iYiokuldur, Holklonn b0y0k eQitim okuludur. Portilerin de en yamon okuludur. Bunun iqindesiniz. Doloysrylo bu okuldo en iyi bir oQrenim tecr7besine soh/p olobitirsiniz. Evet, gons ve olono]o sohipsiniz. Bu okulun tembelbir tolebesiolmok, kopyoylo snff geemeye Qoh$mok kobuledilemez. Hele hele rahot tovr ve kobutedilemez y'ntemlerle bu sovogtm okulundon geemek, d1g1n1lemez bir yoklo$tmdr. Bu hoyot okuludur.

GUglii kigilik donemine girmemiz gerekiyor Kendimizi yanrltmamaya sizlerin

gerqeginizi doQru yorumlamaya ya

da hiq olmazsa kendi

sorumlukaybettirme-

luQumu altrnda kotti meye qahEryoruz. Baqka tilrlil sorumluluklar yerine getirilemez. Bir mah piyasada satar gibi canrnrzr satamazsrnrz. Ama yaqamrnrzda 6yle anlama gidebilecek birqok hata vardrr. Kapitalizm, insanr clnce emegiyle piyasaya. pazara qekmiEtir, Eimdi de canr rizerinde en kdti.i pazan geliqtirerek bitirmek istiyor. EQer sosyalistsek -ki sosyalistizbunu onlemekle yUki.imlilyUz. Kend inizi bile fark etmeden kapitalizmin kollarrnda saklamaya ve onunla yaqamaya qahqryorsanrz, bu vahim bir durumudur, Bunu dnlemek zorundayrz. Sosyalistligin biricik anlamr da budur. Bu, dtigUnce ister, bilyilk direnq ve qaba ister. Var sizde de, bu dzellikler gortilUyor, ama ordulaqma ve savagma sdzkonusu oldu mu, bunu bir sanat di.izeyinde iglemek de kagrnrlmazdrr. Bununla uQra9ryorl.z,

Beklentilerimizin tam gerqekleqmesini umuyoru. Engel nedir, sorun nedir? Kendine hakimiyetse hakimiyet, gdriig gUciiyse gori.iq gtJcU, kuralsa kural giicij, ne gerekiyorsa onu gosterelim. Bilyilk amaqlar iqin tUm bunlar m0mki.indUr. Yani rsrarla "ben adam olmam" diyen varsa ona da uygulanacak esaslar vardrr. Hiq kimse "kdleliQe 6zgi.lrli.ik" diyemez. Kendi iqimizde gerekirse bdylelerini dUqman kadar diJgman belleyip ezme gijcijnii de gosterebiliriz. Gerisi saQlam adamrn qrkrqr demektir.

Yogomo b0y0k soyg,s/ olonlor, yogom tekdIze geeiremezler. Unutmo4n ki, bir PKK'lide yodedilecek en 5nemliozellik, b0t0n toplumun bo1 verdiQionurlu ve Ozgur yogomo boQlorup, bunu 6l0m pohostno do o/so surdurebilmektir. Biz buno onlom vermeye ve onu elde etmenin sovo$/nt vermeye eal$tyoruz. Her gey bunun iqin diyoruz. B0t0n gehitlere de boyle boQh olmokton bogko doQru yokla$m tozt g1sterilemez.

anlam veremeyiz, Bunun anlamr mut-

laka tam olmall ve hedefine

ulagmayr ertelemeksizin her qeyi adaya-

rak bir an 6nce gerqeklegtirmeliyiz. Ben de bu temelde her ti.irli.i tartrgmay4 sonug kestirmeye ve karar gUcii olmaya hazrrrm. Hig gtiphesiz ileri savaggr toplulugr.rsunta. Hatta 6nde gelen sorumluluk di.izeyleriyle hareket edecek

bir durumdasrnz. Bu nedenle, her birinizden gerekli sonucu grkarmanrz, karar giici.i olmanrz beklenir.

Bunu ister bir parti emri olarak, isterseyoldagga

bir ikna qabasr ola-

rak algrlayrn, sonuqta inat edilmeden yaprlmasr gereken iqlerdir. Ken-

dinizi en azrndan bir komuta ve fedakarhk di.izeyine, kabul edilebilir bir konuma getirebilirsiniz. Daha 6nce de vurguladrgrm gibi, sizlere ve sorunlara filozofga yaklaqmryoruz.

Biz burada okullarda

oldugu gibi her qey dlgillmi.iq bigitmiqtir ve dolayrsryla al sana qu, al sana bu diyemeyiz. Bizim bu okul, gergek savagtmtn iqinde vilcut bulmuq bir okuldur. Savagrn sonuglarryla yakrndan baQlantrh geliqtirilen bir

okuldur. Degeri

brtyi.tkti.ir,

asla

ki.l-

birer 6grencisi deQil, gittiginiz yerde birgok qubesini aqacak kadar gi.iqlii olasrnrz. Tarihe baktrOrmrzda g6rltnen hrristiyanhk okulu dagr-tagr manastrrlara gevirmiqtir, islamiyet mes-

citlere qevirmiqtir. Bizim bu arkadaqlar ise, gerqekten bu sahalarrmtzr daha kendine birkaq manastrr veya mescit belleyememiglerdir. Bu, bizim yaklaqrm zayrfhklarmrzr gdsteriyor. Halkr ayaQa kaldrrdrk, fakat bunu planh savaqrmla yiirUtecek gi.icti tam hazrlayamazsak, qok sorumsuz ve hatta en biiyUk kdttili.ikleri yapan alqaklar listesine girmemiz an rneselesidir. Bunu dnlenreye qalqrnak sanrldrQr kadar kolay degil ve bundan yalnrz ben de sorumlu degilim. Bu sizi mi.i'thiq bir sorumlulu0a ba$arrl qahgmaya iterse, size bir anlam, deger vermek mirmki.lnd|r. Aksi halde yargrlamahk olmaktan kurtulamayrz. Bu nedenle savaq yasalarrn4 bir anlamda yaqam yasalarr na uyma gi.iciinti gdsterebilmeliyiz. B6yle cogku-

lu bir yaklaqrm sergilemeyi veya igleri kestirmeden yi.irtitmeyi ben de isterdim. Ama bakrvcrrrz ki, seviyeler buna r.rygun degil. O agrdan kapsam siirekli geliqtirilmek isteniyor.

Bu gerekir, qiinkU 6zgtlr ortamrn bizgerqeklegtirilmesi gereken biricik gcirevi de bu.

den isteyebilecegi, dur.

Eger di.lgmanrn egemenligi altrn-

da kahnsa qok srg ve gliqsi.L olunsa miicadeleye ulaErlamaz, ama gimdi burad4 inanryorum ki ulagabiliriz. Kimse adam olamama teorisini, pratiQini sergileyemez burada. Kendi zaaflannrn irstiini.i de 6rtemez, saplantlsrnr -gizli de ols4 aqrk da olsa- sijrdiiremez, sijrdijrmeme-

si

gerekiyor. Tam tersine biricik

dogru tutum4 onun bi.ltiin di.igi.lnsel

ve ruhsal yaptstna ulaqmayr qeref, gurur bilecegiz. Bunun drqrnda hiqbir geyi kabul edemeyiz. Baqarmrg bir kigilik haline gelmeyi dayatanlar ancak kazanabilir, baqka segenegimiz de yoktur, Kiirt kiqiligindeki derin zaaflarr ortaya grkardrk, bunu gdzmeye ve gi.iqlendirmeye gahqryoru. Yaganrlrr krlmaya qahqryona. Anlamamak mi.imki.in degil. Kendilerini savagta bir kurbanhk koyun olmaktan 6teye g6tUrmeliler. GUqlil kigilikler ddnemine girmemiz lazrm. Bir yere gdrev amacryla gittiniz mi, artrk ytirek hoplatan cinsten bir pra-

tiginiz olmamah, tam tersine qare olabilmelisiniz. Gi.inrin yirmi ddrt saatini de alsa bir qahgmaya grkrq yaptrrma gUcUniiz olabilmeli. Qatapata dtlqtii dUqecek, bitti bitecek ve bu konumr.ryla bela durumunda olan ve hepsi brktrrrcr ve sonuqstz kalan ya$am tazlarrna son verilmeli diyoru. Gdntil istemlidir, koklU istemlidir. Sizden 6yle kolece bir baQhhk istemediQimiz gibi, o gokqa yatkrn oldugunrz bireysel baQhhklarr da istemiyoru, Aile, aEiret filan kurmuyorrz, din-iimmet iliqkisi de geliqtirmiyoru. Ama bir askerlik lehine diiEtinmek iqin frrsat var, kendinizi

derleyip toparlama frrsatrnrz

var.

Umarrm birkaq girqli.r kiqilik artrk ornek diizeyinde de olsa geliqim gosterir. Yagam gerqi sizde pek de ozgUrce gerqekleqmiyor. Acryor insan sizlerin bu yaqamrna. BiitUn qabalarrma raQmen 6yle fazla tatmin olmuq deQilim. Partimizin y0kii artrk biraz bu anlamda paylaErlmahdrr. Nefsimize biraz oturan

kigilik bu temeldedir. 6zellikle

ka-

zandrran biri olmahsrnrz, Hiq olmazsa savaQrn ihtiyaq duyduQu kadar donanrm gi.icUne kendinizi ulagtrrabiliyor musunu? Ben baEka ne yapabilirim? 198O'ler oncesrnde g0q fazla getiremedrk; ashnda o zaman da qabalar vardr. Ama Eimdi I 990'lar iqin sonuna kadar yol gdsterdik. $imdi kendinizi daha iyi kestirin, gorevlere sahip qrkrn. Biraz bilenler veya tecrilbesi olanlar var. Yalnz yagam sapkrnhQr biqiminde iqi koywererek kendini siirdiirmeye gahqanlar da var. Bundan sonra bdyle yapmayalrm. Yani ilke adamr, eylem adamr olalrm, hatalarr, yetersizlikleri gorelim, tavrr koyahm, bunlarr doQrultahm. Biz bunu istiyorw. Gidilen her yerde size yakrqan da budur. Genqsiniz, fazla yrpranmamts olmanrz gerek. Qaresizleri sevmem. Bizim hareketin garesrzler hareketi olmadrgr aqrk. Bir qeyleri beceremeyenlerin hareketi de degil, ama bllyi.ik bir krsrm earesizleri ve bir geyler baqaramayanlarr oynuyor. Hatta nasrl iyi kaybettirenleri yaqatryorra hep. Devrelerden mezun olanlar iginden alqaklar da qrktr. Bu her yerde qrkal buna bir gey demiyorum, fakat ezici qoQunluk dtirirstti.l ve doQruyu egemen krlmanrn savaEtmtnt verebilirdi. Ama sessiz geqigtirmeleri ve gorev adamr, savaq alanrnda ytiksek bir tutumun ifadesi olmamalarr utanq vericidir. Sizin raporlardan grkan sonuq, ne olacak sorusunu getiriyor. Dogrular ve zafer uQruna qok az qabanz olacaktrr. Benim emegime dayanarak hareket etmek miimki.in deQil. B6yle giderse kendinize yazrk edeceksiniz. $imdiye kadar fedakarhklarl4 qilelerle dolu bir yagamr koti.j kaybedeceksiniz. Kendi hesahnrza s6ylijyorum, kendi adrma deQil, hepinizin mutlak baqarrlara ihtiyacr vardrr. Kendi iginizde yagryorsunuz. Parti iqinde degilsiniz. Bazr sdzler veriyorsunuz, ama bunlarr kendiniz igin veriyorsunu. Hala bireyci oldlrgunwdan bahsediyorum. Bireycilik temelinde kendinizi kazanmaya gahqryorsunu, Bir kapitalist de kazanrr, ama sdmUrirr. $tiphesiz, siz

kendinizi bu temelde kazanmayacaksrnrz. Ama yrne de ondan daha bi.iyi.ik bir qabayla kendinizi bireysel larzda kazanmahsrnrz. Orgilte yaklaqmdaki yanrlgr da gitmeli. Sanrrrm bir yanrlgr da burada yaQanryor. Her qeyimizi drgute vermeyi "gerektiQinde drgiitti hiqe sayanm"ln bir gerekq^:i olarak gord irni.iz. Kendimize kazandrrdrQrmrz oranda orgijte kazandrrdrgrmtzt unutmayahm. Tersi de geqerli. Kazanan orgiit kazanan birey olmahdrr. Ama benim gordijQi.jm kadarryla Orgilte mi kazandrrryorsunuz, yoksa kendrnize mi; bu belli deQil. lkisine de kazandrrmayr ve bunun dengesinr yakalamayr bilin. Sizin bu konudakr tutumunuz, hiq de doQru bir orgirt anlaytEr deQildir ve orgijt iqinde bela olur. Bu tutumlar egemen srnrflarrn yaklaErm tarzlarrdlr. Askerlik

savaQrnrn ve orgi..rt savaEtntn temelrnde

mevcut gerqekler vardrr. Biz burada gerektiQi kadar tartrgmak ve sonucu kestirmekle uQragrrz. Rahat brr yaEamrn qeqitli ozgtilyanlarr (zerrne ve yrkrlmrg bir yaEam varsa onun hangr temellerde kurulmasr gerektrQr rzeri ne tartrsmay t y apar v. Korkmayrn, yaSamtn geregr ve yenilikleri izerine adrmlar atmaktan qekinmeyin. Yagam mahkumusunu Anlattrnrz ve biz de anladrk: DUqman sizi korkr:tmuE ve bin defa sizr keno, iginizde bu anlayrglara mahkum etmiqtir. Ama burasr da diyor kr, sonuna kadar zincrrlerinizi krrabilirsrn,z. kole yaqam mahkumiyetinin prangalarrnr sokebilirsiniz. Ve bunun rQrn oe qu dilinizi, yiJreQinizi ve diiqijncenrz qozirn diyoruz; brraz da korkmada. yaprn bunlarr. Mgarz6l'1-1 ve grttrkce iqine dUEmtjq bir durumda goru-

niiyorsuntz. Yilzyrllardrr bu yasar mahkumu olmanrzdan otiirii insarr sizden bir avuq su ahp igemez. Olur

mu bu? Kokugmug bir yaEamdrr. Hanginiz su gibi iqilebilirsinrz? Brr defa su gibi igilmek ne anlama gelir? Baqka ihtiyaq nedir ki? Qile mr. iqkence mi, bozuk bir iislup ve batan bir diken midir? B6yle olmamasr gerekiyor. Bunun ne altyaprsr, ne iistyaprsr, ne ekonomisi ve ne de siyasetr vardrr. Bunu kim yaqatabilir? Bunlar yalnrz benim mi sorunlarrm? E$er yaEamak istiyorsanrz o zaman el birligiyle nasrl yapmalryrz sorusuna doQru cevap vermenrz lazrm. Bireycilikyapryorlar, hem de nasrl, en koti.l tarzda. Biri "sen bana lazrm degilsin" diyor, diQeri "sen de bana" diyor. Burada bile gdrr-ryorsunuz, birlik durumu ne kadar deQiqmiq. Birlik, yaqamrn en temel olgularrndan birisidir. Birlrk olmaya mahkumsunrz. Birlik, en temel hususlar i.izerine ancak bir iqbirliQiyle. oncti Orgijte ve onun 6nderliQrne baQhhkla geligebilir. Bu tutumu kaq kiqi gdsteriyor? Geregine inanmrglar mrdrr? ArkadaElarrn birbirlerrni kabul etmemelerini, hangi temelde kazanrlmasr gerektiQini bir tarafa brraktrklarrnr veya hiq orah olmadrklarrnr gdz 6nUne getirelim. O zaman bu yaqamr nasrl kazanacaksrnrz? Gelenler hep qunu sdyliryor: "Dayanamadrm bu yaqama ve geldim!" Bunlar tahammirl edemediQiniz yagam koqullarr. Do$ru; o zaman tahammi.il edilebilir, kabul edilebilir yagam koqullarr nedir, nasrlelde edilir? Bu sorulan r,): kendinize sormrJyorsunrz? Bunun da gerekleri el


birligiyle ve giiq birligiyle olur. Bunun bfiiik geregine niye inanmaya' caksrnrz? OrgUt budur iqte, partilegme budur. Savaq en yUksek derecede bir eylem biqimidir. YaEamrn cinlinii tt' kayanlarr bulmak iqindir. Niye inanmayacakstntz bunlara? BirliQi niye

en iyi biqimde teqkil ettirmeyesiniz? Kim var orada b0yUk ulraErm veren? Ama diyorum ki, siz savaqtrken

bile kdle gibisiniz. lddiast biiyiik olanlar kendi birligini, mirthig 6rgittler. MUthig y6netim gUcij olabilen kag kiqi vardrr? QrQrr aqrcr nitelikte qaba sahibi olan var mrdrr?

qeklegtirin. Ashnda biraz dUqiinUltirse, bu iEe kaq kiEiyle, nasrl bir biqimle, nereden, hangi yoldan gidilir bellidir ve gok rahathkla cevap verilebilir, Ama buna raSmen iistirnkori.i bakrlmakta'

zomonkinden doho fozlo bogort imkonlon ortoYo etkorm1z. Buno korgilk sizler de doho nitelikli gtkrtlonn kurohno, $on,no loyk )nderliklerin boy verdiQi kiSilikler olmolsrnz. Hem bunun zomoru gelmiEtir, hem de bunun imkorunt iyi yokolom$snzdr, Ozenle tekror ediyorum, bundon bogkosrnr ne kendinize, ne de porlimize yoktgfirohm. Her

Verin kendinizi, gr.ivenin kendinize! Hepbunlarranlatryorum.Yenige- mayr bilmelidirler. En dnemlisi de lenler biraz yabancrlar fazla kavraya- buyi.ik bir krsmtnrz yol alabilecek dumazlar, ama devrenin ilk gUniinden ruma geldi. Ben buradaylm' ne pahastna olursa olsun, hzla iyi bir bugi.inekadaranlatrmrmhepbuqerqeve iqindedir. Bagka ti.irltr olmaz. gdrevlendirme nastl gergekleqecekGerqekten 6zlemlerinize denk gele- se, en az yanrlgryla birlikte gerqekcek cevaplar vermeye qalrEryortrz. leqtirelim. Gerqekten stire 6nemBu, qok kapsamh bir qdziimil,

qa- lidir.Sahaizerindekitehlikelerorta-

bayrve her gUn beklemediQiniz, um- da. Ama boyledir diye de bundan madrQrnrz kadar disiplini gerekti- vazgeqmiyorrz. Dikkat edilirse, soriyor. EQer mevcut durumu yeterli nuna kadar ne anlaltlmasl gerebulmuyorsanrz, birlikte qabalarla ye- kiyorsa onu vermeye qahgryoru. Bu terli hale getirelim. Siz biraz qare bdyledir diye de giinlerin anlamtnt olun her geye. Agrr koqullardan gel- asla zayrf ktlmayaltm, anlamrna denk mediniz. Benim koqullarrm hepiniz- gelmeyen yaklaqrmlar iqinde olden aQrr. Kendinize gWenin ve Qare mayahm. Burast halen qok onemli olun. Son yrllarda parti iqinde tsrarla bir qalrqmanrn temellendigi bir alanigin gerekleri ile oynayanlarr, gdzle- drr. Qok dnemli gorevlerle qrkrg yarinizin dnLrnde gdrmeniz ve yine qok pabilirsiniz. Vurgulamaya gerek yok; rahathkla i-rstlenebileceQiniz birqok biliyorsunu, birqok alan belli Oslengalrgmaya y6nelmeyiginiz, size san- melere kavuqmuE, fakat qok hatah drQrnrzdandahafazlageykaybettirir. ve kaybetmeye qok aqrk UslenmeBu yaklagrm tarzr hig kazandrrmadr lerdir bunlar. Buradan aldrklarrnrzla sizlere. Ben gok tekrar eltrm: buyUk eQer hrzla tilkeye ulaqtrsantz' gok rsrar boga gitmedi denrlebilir ama onemli geliEmeleri yakalayabilirsibu kadar tekrar qok fazla oluyor. niz. Onun ozir kadar i.rslubunu da Di.iqmanrn btrtiin stratelrk-taktrk

he-

yakalamrEsrnrz.

$imdi korkumu

Eu-

EU var: Brtirmek. Ne pa- dur ki, bu artrk gerqekleqmeye yiz hasrna olursa olsun, ttim olanaklartnt tuttuQu halde, gidilen yerde gok az ve gi.icUnij kullanarak her di.zeyde, bir qabayla, qok az bir alanla srra-

deflerinde

Unut-

danlaEmaktrr. Ve bu da kendinize ve

mayrn ki, bizi krhgla doQramayr hedefliyor. Mircadelemizin birttln sonuglarrnr tasfiye etmek, yerine en

partiye yapabileceginiz en bUyUk k6tilltik olr.,lyor. Bu qahqmalar alttn deQerindeqahqmalardrrveoalanlar da buna mirthiq ihtiyaq g6sterir. Bu ihtiyacr tam karqrlayacakstntz. Her-

"bitireceQiz, bitireceQiz" diyor.

sahtesini egemen krlmak istiyor. Ayrrca iqimizde de yansrmalartntn bol olduQu biliniyor. DuEmanrn bu politikasrna yem olmasanrz ve qok kaba hatalarrn sahrbr olmazsanrz bile, geldigi alanlarda br.rytrk baqarrlarrn hibi olan arkadag sayrsr qok eok zorlu yaEryorsunuz, baqarr

saaz.

yok. Dtiqijnce gijcir kadar qabanrn da yerli yerine oturtulmasr pek gorUlmllyor. Etbette birqok r$ yaprhyor ve birgok kahramanca adrm atrhyor. Ama rstalrQrnrz olmadrQr

da

iqrn

hangi bir karqr gerekqeniz olmamalt, herhangi biryetersizlikle kendi kendinizi engellememelisiniz. Orada qrkrE yaptrrmak, eQer bir talihsizlik olmazsa, iliqkiyerine sa$lam ulalrlrrsa "sadece bana diiqer" diyeceksiniz. Bagarmaktan baqka hiqbir qeye sat vermeyeceQiz. Yakrp-yrtarak deQil, ne inkarcive ne deieslimiyetqi bir tarzd4 gereken ne ise o y"p,lacaktrr, "bagairlacaktrr" diyeceksiniz.

frrda

qogu boga gidiyor veya bazrlarr $imdi sizden beklenen budur. boqaqrkartryor.BupKKhikayesr.ilk Bir defa dahi vurgulasam, bugijn gi.tnden bugtjne kadar bazr doQrularr temel aldrQrnda boyle s6yledi, b6yle yaptr. Daha inangla bdyle soyledi ve b6yle yaptr. Bu qrmdi bir qam tazrna d6ni.rgmek iieere. Daha da ileri gitmeli. Madem sonuq ahyor, madem kabulediliyorve on aqrcr oluyor, o zaman daha da yUklenilmeli. Biliyorsunu, diigman diplomatik gUcijnii kullanarak halen bu sahayr bize kapatmaya qatrqryor. Biz haten yararlanryorta, halen temelaraq rak idare etmeye gahqrrken, tabii krymetini bilmek zorundayz.Anlamr var, gok belirleyici bir qahgmadrr Yeni gelenlere de hrzla bir qeyler verece$iz, ama onlar da hrzla kap-

ya-

olabu,

drr. Oyle

de

olur, b6yle

de! fu

dirqi.lniililyor, az qaba ve az tedbir harcanryor. Ondan sonra da'nedir bagrma gelenler" deniliyor. Bu yaklaqrmlarla sonug almak zordur. Tedbirinizi, egitiminizi ve disiplininizi

giiglendirin. Ama bunu yapmryor, sonra da'!anrldtk" ve "suq igledik" diyorsunr.rz. Var mr 6yle yanrlm4 sug

igleme veya savrulma? Qrkrqr artrk biraz b6yle yapmak istiyorum. Eksik olan neyse soyleyin, giderelim yine. Belki bu tekrarlar size fazla geliyor, ama gidenlerin durumun4 pratiklerine bakrn. Onar onar kaybediyoruz, neden? Bu saydrQrm nedenlerdenl Kiiqirk yanrlgrlar, k0qiik yetmezlikler, kUqiik tedbirsizlikler sonucu! beklenmedik veya izah edilemez kayrplar ortaya qrkryor. Bunu dnlemek istiyoru bu sefer, gerekqesiz hem de. QoQu gidiyor, halen ateg sahasr iqindedir, mtrtlak gozUm istiyor orasr, ama sorunlarr daha da yoQunlaqtrrmaktan bagka bir qeyle uQraEmryor. Bana sorunlarr aktarmayla uQragryo( zaman bulursa tabii. Bu kadar ydntem hatasr yaprlrr mr? Ama yapryorlar. Tekrar sdyliiyorum, bunu 6nlemek istiyorum. BUtirn sahalara gidildiginde qdziimden baqka hiqbir qeyi kabul etmeyen bir kigilik olmah sizde gerqeklegen. DoQrusu da budur. Bu qok onemlive kesinlikle gereklidir. I 5 AQustos Attltmt'ntn 9. ytltna giriE diyorsanrz, bilmem gu g0nlerin tarihi anlamr ve 6nemi diyorsanrz, bilmem qu qahadetlerin antstna ba$hhk diyorsanrz, yani nereden yorum geligtirirseniz geliqtirin, ondan qrkarrlacak tek sonuq, gidilecek gdrev alanlarrnda zaferden baEka hiqbir geye imkan vermeyen qahqma

r"

ya-

veya bireysel bir kapitalist bu gamr kabul etmez. Ama biz

feodaliz-

min lime lime ettiQi, beg parahk ettiQi ve gaflet, delalet ve ihanet igindeki kiqilikle yol almaya gahgryorrz. bunakaderdirdiyorr.rz! Brrakahmartrk! Sdylenen qeyler agrktrr. Biz len tlim pratiQimizle, ilk ci.imleleri sdyledigimizden qimdiye kadar b6yleysek, ele aldrgrmz her igi, UstlendiQimiz her yiiki.i omulamaya ve maca rrygun hale getirmeye qahEr-

Ve

haa-

yoru.Bizimqaltqmatarzrmtz,koparma tarzrmrz bdyledir. Peki siz bir

de

nu$maytn. Sizin iqin yagamt uctzca

kaybettirmekistemiyorrz.De$erveriyorsanz eger, bu da baqarrdrr. Bu, diiqman karqtstnda 6yle kolay kabul edilecek, sineye oturtulacak bir gey degildir. Hayret ediyorum, boyle di4man kargtslnda kolay kaybetmeyi nasrl kendinize yedirebiliyorsunuz? Buyi.ik yalan, kabul edilemez yaklagrmlar, dayatmalar kargtstnda nastl rahat durabiliyorsunu?

Gi.rn-

lerinizi niye bu kadar boga harcadrnz? Yeni gelenlere de, eskilere de soruyorum; baqarrdan baqk4 izerinde tiril tiril titremeniz gereken degerlerden baqka hangi gerqekler igin yagayacaksrnrz? Nigin? Bunu tamamen do$ru temelde vermek istiyorrz. Yani gimdi unutmayrn ki, bir devre bile parti igin ve onun zaferi iqin yetedidir. Kesinlikle kUqi.imsenmeyecek qahgmalardrr. Farkh i.rlke-

kendi pratiginize bakrn, bdyle mi? Hayrr! Arada bi.lyi.lk bir terslik var, Neden o kadar ucrzca bu hale geldiniz? Kimden kapttntz bunu? lerin, partilerin tarihlerine baktn, PKK tarzr mrdrr bu, PKK stili midir? deQil bu kadar kapsamh ve niceligi Tabii degildir. Burada PKK'yi doQru bi.iytik olan gahgmalar, daha kUqUk 6grettiQimize inanryorw, Siz canr boytrtlu gahgmalarla blryijk sonuqlagoni.ilden kabul ettiniz. Oyleyse pra- ra gitmiEler. Anlattrk; di.igmantmrz tiQiniz bununla qok qeligiyor. Qe- biryUk, zorluklar bi.Ytlk, ama bizim de ligmeyin ve saQlam qrkrn. Verin ken- qabalanmrz bdyle basite ahnacak dinizi, glivenin kendinize, boq ko- gabalar degil.

Stcak donemler, sonug ahct donemlerdir Evet, savaq hamlesine b6yle

ha-

ya qahErlan komple bir devrimciliktir.

grupla'

EQer bu temelde ise, biz btkmadan, yonlrnadanhrqabalaradattadaannn srz yUkleneceQiz. Bu temelde yaklaGeqmiq tecrirbelerimize iligkin ince- ganlarla sonuna kadar baEarryla yol lemelerimiz var, gdzden geqirirsiniz. alaca$tmrza inantyortz. Yaklaqrmlartnz bu qergwede olsun. Birqok geqVne onlarrn somut ozelliklerine yogunlagabilir, esasr yakalayabilirsi- miq planlama gruplarrnrn igine di.igtiiniz. Daha Eimdiden bunun heyecanr gU ters durumlara di.jgmemenin b[ittinqarelerini,tedbirlerinigeligtirelim. ve coqkusuyla birlikte manttk ydntem krsmrnr yakalayabilirsiniz. Bu kesin olsun artrk! Belirleyici olan, -Bu boyt"tikt" bu sonuca gdti.jrecek olan budur. iyi iyi bir planlamidrr 6nemli bir mticadele d6neminin bir frrsatttr, kaqtrmamaltstnz. Di.igmanrn gerqekten hiqbir d6savag hamlesine bir adrm niz. Bu donemde her gey ktsa siire- nemle kryaslanmayacak yUklenimlede kazanrlabilir de, kaybedilebilir rini tam boga qrkarmadrksa bile, de, Bu tip donemler, onemli taktik oyle baqarrya gittiQi de sdylenemez. ddnemlerdir. Srcak donemler olduk- Bunun yantnda dUgmana karqr tari-

zrrlanahm diyorum. Planlama

nna yonelecegiz. Onemli gdrev alanlarrna doQru yon verecegiz.

dair ve

,"

atabilirsi-

G0ql0 kigilikler ddnemine girmemiz lozm. Bir yere gdrev omoctYlo giftiniz mi. bir protiQiniz olmomoil, tom tersine qore olobilmelisiniz. G1nun yirmiddrt soofinl de o/so bir golqmoyo etkt$ yopfirmo g0c0n0z olobilmeli, Qoto-poto dugfu dugecek, billi bitecek ve bu konumuylo belo durumundo olon ye hepsl brktrnctye sonugsuz kolon yogom tozlonno son verilmeli

ortk ylrek hoptoton cinsfen

tarztntn oturtulmasrdrr' S6yleyrn' ek-

larr iqin sonug ahcr d6nemlerdir.

siklikneysetekrargiderelim'Mantrk felsefe saprkhgr varsa o::11"9: nunla da ugraqahm' ruhsal saprkhk

Geqmiqin i.iq yrhnda yapamadrQr'

aEahm'Askeritaktikler, onu da gidere31"1]:::i "ksikse eksiklim' Deney tecrtjbemizdeyse onu da deQerlenlik' ,buradayrz' Ama dersleri dogru dinlemiqsek gidelim' Genel gerqekler var' alan gerqekleri var' Oradaki qalqma gerqekligivar' Dikkate alrrrz'

gimdiye kadar tUm partinin kazantmlarrndan daha fazla kazanrma ddni.iq' tUrebiliriz. Bir qrrprda gok deQerin kaybedildiQini goz 6ntinde tr.rtmahyrz. Burada sonucu, kim giincele dayatrlmasr gereken taktige hakimse, o belirler. Biz burada bunu vermeye gahqryorr.rz. Sadece inanq, kararhhk krsmrnr vermiyorr.rz; bunlar iyidir sizde. Sizde olmayan, giine hakim olacak taktik yaklaqrm ve uygulamadrr. Yani gUnltjk eylem ve 6rgi.it biqimidir. Bugiin de bdyle eylem yaprlrr; veya bir haftada bir ayda kapasite bu kadardrr. Olanak budur, "her gey 6lqi.ilmijqtijr' diyebilmek onemlidir ve gerisi amansz qabadrr. Sizin igin sorun budur. Bu konuda kendinizi to' parlayacak, karar adamr, emir adamt haline getireceksiniz. Asker olmak budur. Ruha askerliQi yerlegtirmek, bilince askerligi kazrmak budur. Benden daha fazla siz b6yle olmak durumundasrnrz. Bu rrcw bir gekilcilik, birgok toplumsal gerqe$i bir tarafa itmek degildir. Her geyi hesaplayan bir askerilegrnedir veya militanlaqrna' drr. Bunun igine her tiirli.l dnderlik g6revi girer. Yerine g6re ideoloji konr4turulur, yerine gdre eylem kontrgiurliu. Buada sizlere kendnlm_

:ii"^T.1'^1"

]l^tl'l

alanlara bu temelde gidenler za"fer yaratabilir. Qok krsa bir r"r"n si iqinde kazamrz.An'a gok krsa gozlem deQerlendiririz' ferleri srQdrrabilirsiniz;ama kendini.yaparz' giicij de olabiliriz' zi vermiyorsunu veya qok uctz kayBtrakahm bu zavalbettiriyorsunu. Baqarmat, gor"r P.T'T.':[tru' hhQl bu garesizligi' sorumluluklartn gereklerini yerine B3n halen kapitalizmin feodalizgetirmek, qok onemli baqarrlaialtrn" me l'arqr mlicadeleye bdyle bagkendi isiminizi yazdrrmanrz miimki.in . inanmtyorum' Ama stnf iken, bakryorum siliniyoruz. Affedil- llll^nl:bizdeki biqimleri mez tutum bu oluyor. Qrkrgrnz gijqltj :Xl1llllt"ellikle gidilen yerde kesin olmah ve kesinlikle sitinmeye fl:1i':.f:%ni kararlartn,lrygdanmasrve kesin sovermemeli. Tamam biz g6rev verenuglartn ahnmasr gerekir' Her Eeyde lim, hem de tereddutsi.izce, fakat bunu kabuleden herkese bu r'rygulade layrk olun, hiq olmazsa fenainize felsefem b6yle! saygrnrn ve kendinizi biaz ya$at i:^B:,lAyaqam Ama size bakryorum olur olmaz her manrn bir gereSi olarak Urntai'

"fir"za-

Siz

Eeyin 6ni.inde boyun egme var. neyle savaqryorsunw? Savaq kigiligini nasrl anhyorsunu? Brrakahm sosyalisti, ashnda iyi bir kapitalistte bile savag tarzrvar. Milli bir kapitalist

lT:]il't:6ziim

i'rsat siz

je"

Korkmoyrn, yogomn geregi ve yenilikleri 1zerine odmlor otmokton Qekinmeyin. Yogom mohkumusunuz, Anloltrnrz ve biz de onlodrk: Dlgmon sizi korkutmu$ ve bin defo siil kendi iqinizde bu onloytfloro mohkum etmiitir. Amo burosr do diyor ki, sonuno kodor zincirleriniil ktrobilirsiniz, k6le yogom mohkumiyetinin prongolanru slkebilirsiniz, W bunun iqin de 5u dilinizi, y1reQinizive dl1lncenizie1z1n diyoruz; biroz do korkmodon yogn bunlon.

mrzr, qimdinin iiq ayrna srgdrrabiliriz.

Gergekten

qu dniimEdeki

aylarr

himizin en anlamh grkrglarrnr yaptyor, darbelerini vurrryoru. Fakat bununla da yetinemeyiz. Qok daha biryi.iklerini sergilemek elimizdeyken, asla kendimizi rahat hissedemeyiz. Elbette onu bizler yapacaQz. Burast da boylesine b0yiik iqleri, btiyilk eylemleri dkenlemeye muktedir bir qahqmanrn sahibidir. Buradan grkanlar, bunu kesinlikle iilkelerine taqrrabilmelidirler. Sdz vermenin bu temelde anlamr vardtr ve biiyUkt0r.

Yine bu temelde sizler

de

qa-

lrEmalar igindesiniz. Daha yogunca bir kavrama diizeyini ya$tyorsunu. Hep birlikte bu devremize de mlrca' dele tarihimizin en anlamh devrelerinden birisi olarak roliinii oynata' caQrz. Her zamankinden daha fazla bagarr imkanlarr ortaya gtkarmtqz. Buna karqrhk sizler de daha nitelikli qrkrglarrn kurahna, $anrna layrk 6n-

derliklerin boy verdigi kiqilikler ol' mahsrnz. Hem bunun zamant gelmiqtir, hem de bunun imkanrnr iyiyakalamrqsrnzdrr. Ozenle tekrar ediyorum, bundan ba$kasrnr ne kendi'

nize, ne de partimize yakrqtrrahm. Bunun drqrnda ya$ama aman vermeyelim ve sonuna kadar bu igin takipgisi olahm. Bu sadece kendi halkrmrz iqin degil, tUm komgu halklar ve insanhk iqin de gok ciddi bir adrmdrr. Gereklerini yapahm ve mut-

laka baqaraftm! 1

A6ustos 1992


I s.yf.2o

K.{m

lsoi!

su;G-)

TC HER GUN BIR ADIM gOKUgE HALKIMIZ iSE ZAFERE CIO|YOR! 26 Ekim 1992: Riha (Urfa) qehir 5 ayrr yere yerleqtirilen bombalarrn patlamasr sonrJcu a$rr hasar meydana geldi. Yapr ve Kredi Banmerkezinde

kasr'ndaki patlamada 1 polis Oldil, 4 polis de agrr qekilde yaralandr.

26 Ekim 1992: Qewlik (Bingdl)'in Dara Hen6 (Geng) ilqesine baQh Servi bucagr yakrnlarrndaki Havnek jandarma karakoluna gerillalar tarafrndan yaprlan baskrndan sonra qrkan ve genig bir alana yayrlan gatrgmada 2 asker dldilriildil. 26 Ekim 1992: Qewlik'in KehnireE (Karhova) ilqesine bagh Krraqtepe k6yijnde, geqen yrl Seyrana mezrasrnda 3 gerillanrn Oliimiine neden olan muhtar Yusuf Aksu gerillalar tarafrndan kaqrnldr. 26 Ekim 1992: Elih (Batman)'in Gercews (Gerctjq) ilqesine baQh Kozlu k6yiine baskrn dilzenleyen gerillalar,

7

koructryu yanlanna alarak ayrrldrlar. Ote yandan Gercwrs-Hasankeyf karayolunu kesen gerillalar, kimlik kontrolii yaptrlar ve bir tninibtlste bulunan 4 korucuyu da birlikte gotUrdiiler. 25 Ekim 1992: $irnex'e baglr Girge Amo (Silofl) ilqesi yakrnrndaki Baqkdy k6prtjsU gerillalann ddqedigi bombanrn patlamasr sonucu yrkrlarak ulaqrma kapandr. K6prii askeri araqlarrn geqiqini engellemek amacryla havaya uquruldu. 26 Ekim 1992: Elih'te $ex Ahmed Camii yakrnlarrnda silahh saldrrrya ugrayan kimligi belirsiz bir kiqi polisler tarafrndan hastaneye kaldrrrhrken yolda oldu.

26 Ekim 1992: Bedlis'in Ttx fl'atvan) ilqesinde esnaf ve qoforler, GUney Ki.lrdistan'da KDP ve YNK'nin PKK'ye ydnelik saldrrrlarrnr protesto etmek amacryla kepenk ve kontak kapattrlar. Kdylerden ilqe merkezrne yijriimek isteyen gruplarrn askerler tarafrndan yollarr kesi ldi. Ytirijyiiqqrilerden ve ayrr ca ilqe merkezinden yaklaqrk 100 kigi gozaltrna ahndr. 27 Ekim 1992: Wan'rn $ax (Qatak) ilgesi Sugeldi koyil muhtarr Tahir Saday (s0), Van Alay Komutanhgr'nda gOrdUgU iqkenceden dolayr dldi.i. 27 Ekim 1992: Merdin'in Stewr (Savur) ilqesine bagh Stlrgi.icU nahiyesi jandarma karakoluna daha cince yaprlan gerilla baskrnrnrn ardrndan, Serenli kdyi.i ve Beqevler mezrasrnr basan askerler rastgele ateq aqtrlar. Baskrndan sonra 9 kiqi g6zaltrna ahndr. 27 Ekim 1992: Nisebin'de I kiqi ugradrgr silahh saldrrr sonucu 6ldU. 2? Ekim 1992: $irnex TKi'ye ait ocaklara yaprlan baskrndan sonra olay yerine giden bir askeri birlige pusu kuran gerillalar Alman yaprmr 1 BTR tankrnr tahrip ettiler. 27 Ekim 1992: Dersim'in Xozad ilqesine baglr Koskozluca yakrnlarrnda devlet gijgleri ile gerilldar arasrnda qrkan gatrqmada l3 asker 6ldU, 2 gerilla qehit dtiqtti. 28 Ekim 1992: Mr4'un Milazgir ilgesinin Karakaya kciyU yakrnlarrnd4 bir askeri konvoy gerillalar tarafrndan pusuya dUqUrUldi.| 5 asker 6ldUriild4 qok sayrda asker de yaralandr. 28 Ekim 1992: Mezra (Elazrg)'nrn Pali ilgesi Bulgudere jandarma karakoluna yaprlan baskrnda 3 asker 6ldi.lriildii 4 asker de yaralandr 28 Ekim 1992: Qilaban (Uludere)

ilgesinin Hilal kasabasrnda korucu erylerine y6nelik yaprlan baskrnda 1 gerilla qehit di.igti.i. Sadrk Babat isimli korucunun evi tarnamen yandr. 28 Ekim 19911: M6rdin'in Yilceli kdyijnde, I I Ekim gtlnii Yedikardeq kdytinde 4 gerilla ile k6y irnamr Mahmrn Ozttirk'iln 6ld0rtilmesinden sorumlu olan Hadi isimli bir kigigerillalartarafrndan dlilmle cezalandrnldr. 28 Ekim 1992: Riha-Pirsus (Surue) yolu ijaerindeki Akaba mevkiinde bulu-

nan Sarrmagara jandarma karakoluna aqrlan taciz ateqinde hafif hasar meydana geldi. 28Ekim 1992: Ardahan 25. Piyade Alayr'na taciz ateqi aqrldr. 29 Ekim 1992: Erzirom'un Tatos Cfekman) ilqesi $ansa Deresi'nde 2 askeri aracr pusuya dUgUren gerillalar 4 askeri yaraladrlar. Karayollarrna ait bakrmevi tahrip edildi, mildahale eden I bekqi 6ldi.jriildu. Ote yandan Tatos ilqesi krrsal alanrnda qrkan qatrqmada 3 gerilla qehit dUqti.i. Daha sonra aileleri tarafrndan cenazeleri ahnan f i bayan 3 gerilla iqin Qevirme kOyU yakrnlarrnda 2000 kiqi bir t6ren yaptr. 2 gerillanrn adlarr goyle: Meliha FIRAT (Dicle), Doian ASLAN (Sefkan). 29 Ekim 1992: Amed'in Bismil ilqesinin Emniyet Mi.jdiirlUgil binasrna gerillalar tarafrndan d(2enlenen saldrrrda aQrr hasar verdirildi. OIU veya yarahlar hakkrnda bilgi ahnamadr. 31 Ekim 1992: Elih ve Amed'de 4 kigi kontra elemanlarr tarafrndan 6ldUrUldi.i.

31 Ekim 1992: Qewlik'te devlet iqbirlikqisi bir kiqi Oldiirtildi.i. 31 Ekim 1992: Cizira Botan-Hezex (idil) yolunun Di.izova yakrnlarrnd4 hain

ve ajan olduklan iqin gerillalar tarafrndan 6ldiiriilen iki kiqinin cesedi direklere asrh olarak bulundu. 31 Ekim 199i1: Cizira Botan'da koru cubaqr Ali Tatar'a ait bir kamyon yakrldr. 31 Ekim 1992: Oabilcewz (Sason) ilqesinin Acar kdyij yakrnrndaki jandarma karakoluna gerillalar tarafrndan dtizenlenen baskrnda karakol binasrnda bi.iyi.ik hasar meydana geldi. Olti ve yarahlar hakkrnda bilgi ahnamadr.

31 Ekim 1992: Mr4-Gumgum (Varto) karayolunu kesen gerillalar bir araqta bulunan 3 askeri esir aldrlar. 31 Ekim 1992: Lice ilqesine bagh Tug kdyi.jne baskrn diieenleyen gerillalarla askerler arasrnda qrkan qatrqmada 4 askerle birlikte ihbarcr I muhtar 6ldii-

rilldti. 31 Ekim 1992: l6 Ekim 1992 tarihinde $irnex'teki bir qatrqmada qehit di.igen I 2 gerillanrn cenazeleri Dersim'e gdti.irUldii. Olay nedeniyle Dersim merkezde ve Nazimiye ilqesinde esnaf kepenk, qofdrler de kontak kapattrlar. 1 Kasrm 1992: Farqin ilqesine bagh DuUeren kdylinde iqinde 4 gerillanrn

bulundugu

bir taksiye devlet giigleri

pusu kurdular.

I

uzman qavug yaralandr, I gerilla da yarah olarak yakalandr. Qatrqmadan sonra taksiyi kullanan Cengiz lqrk'rn evine parzerlerle aqrlan ateg sonucq babasr M. AIi lgrk ile evde bulunan Devrim Eleftoz adrnda I ya-

gndaki qocuk oldi.i, 1 qocuk da

aQrr

yaralandr. 1 Kastm 1992: Amed'in Piran (Dicle) ilqesinin Bogazkdyii karakoluna gerillalar tarafrndan baskrn dtlzenlendi. Agrr hasarla birlikte can kaybrnrn da oldugu bildirildi. Qalrgmadan sonra askerlerin koye ateq etmesi sonucu birqok ev yandr. 1 Kasrm 19911: Midyad-Nis6bin karayolunu Beyazsu mevkiinde kesen gerillalar Botaq'a ait bir aracr yaktrlar. Deulet yanhsr iki kigi kitlenin ricasr (2erine serbest brrakrldr 1 Kastm 1992: Merdin'in Stewr ilqesine bagh Kavqan kOyU yakrnlarrnda bir ih5ar sonucu etrafr dwlet gi.iglerince sanlan bir sr$rnakta 8 gerilla kimyasal silahlarla rildUrilldii.

1 Kasrm 1992: idir'de KDP-YNK igbirlikgilerinin PKKIe saldrrrsrnr protesto etmek amacyla onbinlerce kiqi sloganlarlayUrldU. llk belirlemelere 96re 2 kigi 6ldQ onlarca kigi de yaralandr. 2 Kasm 1992: M6rdin'in Kerboran ilqesinde bir askeri panzere saldrrr diizenleyen gerillalarla devlet giiqleri ara-

srnda qrkan qairqmada 4 asker, 2 koru-

cu

oldU.

2 Kasrm 1992: Dersim-Pilemori karayolunu Uzuntarla mevkiinde kesen gerillalar, kimlik kontroli.inden sonra propaganda yaptrlar. Bir araqta bulunan 1 asker de dldilrlildii. 2 Kasm 1992: Riha'nrn Gire Sor (Siverek)ilqesinde 4 polisin evine bombah saldrrr diizenlendi. Evde agrr hasar meydana geldi. 6lu ve yara[ hakkrnda bilgi ahnamadr. 2 Kasrm 1992: Bismililqesinde, iki gtin 6nce Stewr ilqesinde dldUrUlen I gerilla ve Bismil'de 6ldUri.ilen bir yurtsever iqin esnaf kepenk kapattr. 2 Kasm 1992: Piran'rn 150 hanelik Bogaz kdyU devlet gUqleri tarafrndan yakrhp yrkrldr. Qok sayrda kigiye iqkence yaprldr. Olen ya da yaralananlar hakkrnda bilgi ahnamadr. 2 Kasrm 1992: $irnex'te TKi'ye ait 5 nolu kdmilr ocagrna kdmUr toplamaya giden Toptepe kdyijnden 3 kiqinin as-

kerlerce 6ldijriilddgi.l bildirildi. 2 Kasrm 1992: Dil0k (Antep)ta MOq HEP milletvekili Srrrr Sakrk'rn kardegi eski HEP Gaziantep il bagkanr Abdulselam Sakrk kontralar tarafrndan u$radrgr saldrrrda 6ldi.i. 3 Kasm 1992: Nisebin ilqesinde birqok yurtseverin 6ldilrtilmesinden sorumlu 8 hizbi-kontra elemanr 6ldi.iriildi.i. Vne hizbi-kontra liderlerinden $ehmuz Kaya'nrn evini basan gerillalar 2 kigiyi yaraladrlar. Silah seslerini dryup kontralara yardrma gelen 8 silahh kiqiye pusu kuruldu ve 5'i dldiirilldti. Olay yerine gelen polisin aqtrgr ateq sonucu yoldan

gegmekte olan qof6r Biilent Dalar (22) otd..i. Aynr gijn yine Nis6bin'de Sultan Erol (30) adh belediye iqqisi kontra elernanlarrnrn silahh saldrrrsr sonucu oldii. 4 Kasrm 1992: M0q'a baQh Karaagaq karakolunun mi.ihimmat deposuna

bir grup gerilla tarafrndan baskrn di.lzenlendi. Baskrnda imha olan depoda bulunan 2 astsubay ile 2 er de 6ldtl. Gerillalar eylemden sonra operasyondan dcinen bir askeri konvoya da pr.su kurdular. Qrkan qatrgrnada bir askeri araq iqindeki 10 askerle birlikte imha edildi. Olay yerinin yakrnrndan gegen bir traktdr qofdriJ dzel timlerce 6ldiiriildU. Aynr saatlerde Giiroymak-Mug karayolunu kesen bir baqka gerilla grubu qok sayrda aracr durdurarak bir si.lre propaganda yaptr. 4 Kasm 1992: Mr4'un Hask6y ilqesine bagl Qubuklu mezrast yakrnlarrnda Koy Hizmetleri'ne ait qantiyeye bir grup gerilla tarafrndan baskrn di.izenlenerek, araqlar yakrldr. Kaqrrrlan iki 96revli ise daha sonra gerillalarca serbest brrakrldr. 4 Kasrm 1992: Muq'un Hask6y ilgesine bagh ve korucu k6yi.i olarak bilinen Vernik k6yi.ine baskrn dilzenleyen gerillalar 2 kiqiyidldilrdii, 2 kiqiyide kaqrrdrlar.

4 Kasrm 1992: GirgeAmo ilgesine 5 km uzakhktaki Aslan Tesrsleri yakrnrnd4 gerillalar 2 paraere pusu kurdular. f i tahrip olurken, digeri hafif hasar gOrdij. 4 Kasm 1992: Sert-Dih (Eruh) karayolunu kesen gerillalar Kdy Hizmetleri'ne ait biraracr yaktllar.4'ij Koy Hizmetleri gOrwlisi olan I kiqi de kagrrrldr. 4 Kasrm 1992: Oilaban ilqesine bagh Hilal kasabasrnrn qwresinde n6bettutan askerlerin rnayna basmast sonucu I asker 6ldii, f inin de baca$r koptu. 4 Kasm 1992: Dersim'in Pil6mori ilqesine bagh Erdogdu kdyU Uskiirtepe mevkiinde gerillalar ile devlet gUgleri arasrnda qatrSrna qrktr. Sonuglar hakknda haber alrnamadr.

.. 4 Kasm 1992: Diyarbakrr Dicle Universitesi'nde 6 Kagm'da yaplmasr di.$iiniilen genel boykot iqin bildiri da-

$rtan 69renciler ile hizbi-kontra yanhlarr arasrnda gattgma qrktr. f i aQrl 6 ogrenci yaralandr. 5 Kasrm 1992: Mazra'nrn Kovancrlar ilqesinde HEP ilqe bagkanr Rodi Demirkapr uQradrQr silahh saldrrrda agrr yaralanrrken, oglu da 6ldU. 5 Kasrm 1992: Amed'de TEKEL iq-

qisi Baki Kigin (28) kontralarca dldiirUldU.

5 Kasm 1992: Dersim'e bagh Uzundere k6yii muhtarr Hrdrr Uqar, evlerine baskrn yapan 2 kigi tarafrndan dldiiriildi.i. H. Uqar'rn daha once de askerler ta-

rafrndan tehdit edilmiq oldugu bildirildi. 5 Kastm 1992: Nis6bin ilqesinde hizbi-kontracr oldu$u bilinen ve saldrrr hazrrhQrnda olan bir kiqi halk tarafrndan kovalandr. Halkr polisler engellerken, Erdogan MehmetoQlu da saldrrganrn aQtr$r ate$ sonucu hafif yaralandr. 5 Kasm 1992: Muq'un Kop (Bulanrk) ilqesinde resmi kurumlara ve karakollara gerillalarca baskrn di2enlendi. Yaklaqrk 3 saat si.iren eylemde Emniyet Amirligi ve jandarma karakolu binalarr aQrr hasar gdrdi.i. Gerillalarrn qekilmesinden sonra derrlet gtiqleri sivillere, ev ve igyerlerine saldrrdrlar. 5 Kastm 1992: Merdin'in Mehsert (Omerli) ilqesi Prnarcrk kriyUndeki seyyar karakol ve korucu mevzilerine saldrran gerillalarla dwlet giiqleri arasrnda 2 saat siiren bir qatrqma grktr. Toplam 10 asker 6ldUriildil. 5 Kasrm 19911: Kerboran ilqesine bagh Suqatr kciyUndeki koruculara y6nelik gerillalar tarafrndan baskrn diizenlendr. Ayrrntrh haber ahnamadr. 5 Kasrm 1992: S6rt'in Xizxer ($irvan) ilqesine, Faqh kOyijnden gelen bir korucu minibUsti gerillalarca silahla tarandr. Yoldan qrkarak dereye ywarlanan araqta I korucu 6ldti I'i de yaralandr. 5 Kastm 1992: Bismil ilqesinde Qukobirlik'e ait 100 balya pamuk kimligi belirsiz kiqilerce yakrld r. Tararn 6-7 milyar oldugu bildirildi.

6 Kasrm 1992: $irnex'rn G6rilmlli kdyij Besna mevkiinde Kayseri KomanTaburu'ndan gdnderilen bir araca gerillalar pusu kurdular. Araq tamamen imha olurken, araqta bulunan 1 astegmen, 1 astsubay ve 7 q 6ldil, 6 er de yaralandr. 6 Kasm 1992: Dersim-Pilemori ka-

do

rayolunun Cankurtaran mevkiinde bir askeri araq pusuya diigi.iriildii. itt Uetirlemelere g6re I asker yaralandr. 6 Kasm 1992: Cizira Botan ilqesi dijqman gi.lqler tarafrndan akqam saatlerinde top, panzer ve diger agrr silahlarla tarandr. Ayrrntrh sonuqlar ulaqmadr. 7 Kasrm 1992: Nisebin ilgesinde 2 ayrr silahh saldrn olayr meydana geldi. Yrldrrrm Mahallesi'ndeki saldrrrda beyin dztirlii Ejder Demirtaq (7) agrr yaralandr. Yeni Turan Mahallesi'ndeki silahh saldrrrda ise Gtiley Esin (60), oglu Abdullah Esin (tS) ve $eyhmus Orhan yaralandrlar. 7 Kastm 1992: Bismil ilgesinde Malaliya kdylinden olan bir korucu vurularak dldiiri.ildtl. TKasrm 1992: Cizira Botan ilqesinde devriye gezen bir panzer gerillalarrn d6qedigi mayrna qarparak parqalandr, Panzerin igindeki 12 polis 6ldti. Bu olayrn ardrndan Emniyet Binasr, Tugay Komutanhgr, Dicle Karakolu ve MiT binasrndan sivil hedeflere ateq agrldr. Aynca w ve iqyerleriAlman BTR-60 panzerleri ve zrhh araglarla ateg altrna ahndr. Hacr Qagrrgaya ait srde, Hacl (55),

kattldrgr bir t6renle Botan MezarhQr'nda topraQa verildi. Naci QaQrrgan'rn evine dogru yaprlan slogan| yi.irijyijqten sonra kitle dagrldr. 8 Kasrm 1992: TC devlet gUqlerinin sivil hedeflere y6nelik saldrrrlarrnr protesto etmek amacryla Midyad, Hezex ve Girge Amo'da esnaflar kepenk, gof6rler de kontak kapattrlar. 8 Kasrm 1992: Amed'in HOne (Hani) ilqesi yaklaqrk 2OO gerilla tarafrndan basrldr. Baskrn srrasrnda kaymakamhk binasr, Tabur KomutanhQr, Pfi, askerlik qubesi, polis lojmanlarr, Karayollarr $ube $efligi, adliye binasr, Em-

niyet Miidijrlijgii ve diger s6mijrgeci kurumlara biiyiik hasar verdirildi. Askerlik gubesi ve lojmanlaraaqrlan ategte 1 | kiqi 6ldUrUldi.i I astsubay da kaqrrrldr. Ayrrca Diyarbakrr'dan takviye kuwet olarak giden bir askeri konvoya gerillalar pusu kurdu. 2 polis memuru oldirriildij, 2 panzer ve I reo araba imha edildi. Gerillalarrn geri qekilmesinden sonra devlet gtfqle.li top ve agrr silahlarla ilgeye saldrrdr. Olii ve yarahlar hakkrnda ayrrntrh bilgi edinilemedi. Gerilla kaynaklarr tarafrndan qatrEmalarda toplam 100 civarrnda askerin 6ldilQtl, 3 gerillanrn gehit dUqtilQil bildirildi. 9 Kasrm 1992: Ttrx fl-atvan) ilqesinde Sabri Cogkun (33) kontr-gerilla tarafrndan cildUriildil. CoEkun daha 6nce de polis tarafrndan tehdit edilmig ve olaydan yarrm saat once gozaltrna ahnmrEtr.

9 Kasrm 1992: Elihte Hasan Baran (48) hizbi-kontra tarafrndan ugradtQt silahh saldrrrda 6ldilrUldi.i. 9 Kasrm 1992: Piran ilqesinde Hiiseyin Aktaq adh bir ihbarcr gerillalar tarafrndan cezalandrrrlarak 6ldtlrtlld0.

10 Kasrm 1992: Dih ilqesine baQh Yelkesen k6yij Karada$ mrntrkasrnda bulunan B6lge Haberleqme Karakolu'na bir grup gerilla baskrn dUzenledi. Yak-

laqrk 4 saat sljren qatrqmada ilk belirlemelere g6re 1 astsubay, 5 er oldU, qok sayrda asker de yaralandr. 10 Kasm 1992: Merdin'in Konaklr kdyi.inde gerillalar ile devlet gijqleri arasrnda qrkan ve 2 gijn sijren gatrgmada

5 asker oldti. 10 Kasm 1992: Piran ilgesinde Kurqunlu kdyU yakrnlarrnd4 devlet gUqleri ile gerillalar arasrnda qatrqma qrktr. Ayrrntrlr bilgi ahnamadr. Bu arada qatrqma b6lgesi yakrnlarrnda Kelekqi ve Yeqilsrrt koylerine devlet gi.iqleri baskrn yaptrlar ve 2 evi ateqe vererek yaktrlar. 10 Kasm 1992: Dersim'in M6zger ilqesine baglr Dilanoglu kdy0nde Haydar Sezgin adh bir iqbirlikqi gerillalar tarafrndan k6y drqrna qrkarrldr ve kurguna dizilerek cezalandrnldr. 10 Kasm 1992: Amed'in Qrnar ilgesi Kt-ttluk kdyi.ine giden bir grup gerilla iqbirlikqi imam Bahattin $afak'r evinin merdivenine asarak cildUrdii. 10 Kasrm 1992: Elih ile Farqin (Silvan) ilqesi arasrndaki Kalikiye (Qrglr) kciyUne di2enlenen bir baskrnda 4 kiqi kurquna dizilerek Oldilri.ildil. Olay hakktnda ayrrntrh bilgi ulaqmadr. l0Kasm 1992: Elih'te MehmetAslan (18) ve Mehmet $irnqek (t Z) aah akraba gocuklan kontra elemanlannrn

silahl

saldrrrsrna ugrayarak yaralandr-

lar.

Kasm 1992:

Amed'in Ofis semtinde ilerici yayrnlan da satan bir bi.ife sahibi 6nce polisler tarafrndan tehdit edildi, daha sonra bii{e atege verilerek 10

Leyla (60), isrnail (25). Nadire (10),

yaktldr.

Sinem (13), $ivan (3), Fatma (9), llanife (2), $eyhmus (70) rtldi.i Emine (25), Meryem (36), Haqim (g) ve

12 Kasm 1992: Amed Belediye Baqkanr Turgut Atalay, ulusal kurtulug faaliyetlerine kargr dtigrnanca gahqrnalan ve ihbarlarr nedeniyle 3 gerilla tarafrndan pusuya di\iiri.ildU. Turgut Atalay ve gofcirii yaralanrrken, korumasr oldil.

Musa Qagrrga agrr yaralandr. Bir gi.ln sonra, saldrnda dlenlerden 7'sinin cenazesi onbinden fazla kiginin


13 Kasrm 1992: Qde ilgesinde

l0

Kasrm gijni.i dtiqmanrn eline esir diJgen 2'si bayan 3 gerilla iqkenceyle katledildi. Ahnan bilgilere g6re bayan gerillalara. kurqunlanarak katledilmeden cjnce askerler tarafrndan tecaviiz edildi. Diger gerilla ise boynuna geqirilen iple bir askeri jipe baglanarak iiq saat kadar sUrUndilriildii ve daha sonra boynundaki iple bogduruldu. 13 Kasm 1992: Qele qevresinde qrkan bir qatrqmada 2l asker 6ldti, 7 gerilla qehit dilqtij. Oldiiriilen askerlere ait gu malzemeler ele geqirildi: I adet 57'lik havan topu, I adet MG-3, I adet M-27, 7 adet G-3 silahr, I adet G-3 roketi, 40 adet elbombasr, 2 adet telsiz ve 3 adet dlirbi.ln. 13 Kasrm 1992: Pirsus ilqesinde korucubaqr olan Mehmet Yrldrrrm oldi.iriildtikten sonra aQzrna para stktgttrrldr. 14 Kasrm 1 992: Hezo (Kozluk) ilqesine bir gerilla birligi baskrn dijzenleyerek somiirgeci kurumlara agrr silahlarla saldrrdr. Olen ya da yaralanan olmadr. Emniyet Mijdi.lrltlQi.l binast agtr hasar g6rdU. Diiqman genig operasyon baqlattr.

14 Kasrm 1992: Ezirom'un $enkaya-Olur ilqeleri arasrndaki Germencik yaylasrnda kargtlagan gerillalar ile dijqman gUqleri arasrnda qatrqma meydana geldi. Qatrgmada helikopterler, aQrr silahlar ve kimyasal gaz kullanrldr. 21 gerilla Eehit dtiqtU, 3 gerilla ise esir

l0 saat silren 38 asker cildUrtildii. $ehit gerillalardan isimleri tespit edilenler Eunlar: Turgut YILDIZ (Piro), Eldivan BOZKURT (Topal $iikrii), Nuran... (Befri). 14 Kasrm 1992: Qele'ye bagh Qadijqtii. Buna karqrhk qatrgmada

yrrh k6yij yakrnlarrnda gerillalarrn doqedi$i mayrna bir askeri konvoyun qarpmasr tizerine 4 asker 6ldU. Olay civartnda odun toplayan iki k6ylil di\man gUqler tarafrndan d6vlilerek yaralandtlar.

14 Kasrm 1992: Gijney Kilrdistan'dan d6nmekte olan bir dUgman birligi Zap bdlgesinde gerillalar tarafrndan pusuya dUEiirtjldti. Eylemde 20 askerin oldtlrUldilgU bild irild i. Diiqrnan aynr olayda 19 gerilla ve 2 askerin OldiigUntl aqrklamrgtr.

14 Kasrm 1992: Gercews'in

Gi.i-

meylin ve Gundediyerin k6ylerinden gerillalar taraftndan kaqrrrlan 6 korucudan 2'si serbest brrakrldr, f i ciliimle cezalandrrrldr. 15 Kasrm 1992: Gercews'in Sii,feyra kdyUnde korucu ve kontra elemanlarrnr tagryan bir traktdrii gerillalarrn durdurmasr l.lzerine, iqindekiler taraftndan ateq aqrldr ve Mervan kod isimli gerilla qehit dUqtU. Buna karqrhk veren gerillalar 2 kontra elemanrnr aQrr yaraladrlar. Mervan adh gerilla kendi kciyij olan Reqiye'de qevre k6ylerden de gelen kalabahk sayrda bir kitle toplulugunun sloganlarr eqliginde topraga verildi. 15 Kasm 1992: M6rdin'in Kosar (Krzrltepe) ilqesini basan gerillalar emniyet binasrnr ve jandarma karakolunu aQrr silahlarla taradrlar. Kesin sonuqlar ahnamadr. 15 Kasrm 1992: M6rdin'in Stewrve Derika Qiyaye Mazi ilqeleri srnularrnda gerillalar pusu kurarak 7 cizel tim elernanrnr, 8 korucu ve kontra elemanr bir din gdrevlisini 6ldUrdiiler. 15 Xasrm 1992: Dersim'in Aktuluk kOyU civarrnda qrkan bir qattgmada 13 asker 6ldi.i. 3 gerilla da gehit diigtil. 15 Kasm 1992: Pasur ilqesinde DYP adrna belediye baqkanhgrna adayhgrnr koyan kiginin cesedi bulundu. Ayrrntrh bilgi ulaqmadr.15 Kasrm 1992: ldir ilqesinin Alican k6yiinde bir kahvehaneyi tarayan 6zel tim elernanlarr 4 kiqiyi dldiirdiJ, 10 kiqiyi de yaraladrlar. 15 Kagm 19!l1l: Elih'te ayrrnttlt bilgi alamadrgrmrz bir silahh saldrn olayrnda I kigi 6ldu. 15 Kasrm 1992: S6rt'in DikboQaz kdyUnde mayrna basan I kigi rildi.i.

15 Kasrm 1992: $irnex'rn Girg6 Amo ilgesiyolunda bir polis parzeri gerillanrn ateginden isabei aldr. Panzer BaSkOy yakrnlarrndaki kOprtiden ugtu ve iqindeki 7 polis 6ldU.

nelik gerillalarrn yaptr$r bir saldrrrda 6 korucu 6ldu, I'i de yaralandr. 16 Kasrm 1992: $irnex'rn $enoba ilqesinin Besta mrntrkasrnda gerillalarrn drlqedigi mayrna Qarpan bir askeri araq tahrip oldu ve 2 asker de 6ldii. Daha sonra qrkan qatrgmada gok sayrda askerin yaralandrgr bildirildi. 16 Kasrm 1992: ldir'e bagh Baqan (Arahk) ilqesinin Golikent ile Adetli k6yleri arasrnda operasyon yapan dtigman gijqleri ile gerillalar qatrgtr. llk ahnan bilgilere gdre 1 asker Oldti, 5 asker de yaralandr. 17 Kasrm 1992: W6ranqer ilqesinin Konakyeri k6yiJ yakrnlarrnda qrkan bir qatrqmad4 Remzi QAKAR (33) adh gerillanrn gehit dQti.igii bildirildi. Gerilla W6ranqer'de topraga verildi. 17 Kasrm 1992: Ser6 Kehni ilqesinde Ali ince adh bir kontra elemanr silahh saldrrrya ugrayarak agrr yaralandr. 17 Kasrm 1992: Amed-Elih karayolunun Farqin'e baQh Babrman k6yii yakrnlarrndaki bir noktasrnda gerillalar yol kestiler. Durdurulan yaklaqrk 700 araq-

berlere gore 6 asker 6ldQ yaklaqrk 30 asker yaralandr ve I dozer de aiege verilerek yakrldr. 18 Kasm 1992: Elih'in Hezo ilqesi yakrnlarrnda bulunan $elmo petrol istasyonuna baskrn di.iaenleyen gerillalar tesisleri atege vererek maddi hasara yol aqtrlar. Ayrrca olay yerine giden 1 panzer pusuya di.lqilriJldi.l ve 8 asker 6ldU-

riildii.

da askeri gUg kullanrldr. 19 Kasm 1992: ldir'in Karakoyunlu ilgesinin Aqagr Alican kdyi.i civarrnda Nurettin Serhahat (32) agrr yarah olarak bulundu. Daha sonra kaldrrrldrgr devlet hastanesinde rildi.i. Kontr-gerilla

yaraladrlar.

tarafrndan dldiiriilen Nurettin, ydrede

21 Kasm 1992: Lice ilqesinin bir kdyiinde TEK'e ait bir. arag yakrldr. 22 Kasrm 1992: Ozgi.ir Gtindem'in Diyarbakrr Btlrosu ldare Amiri Hasan

sevilen ve tanrnan bir yurtseverdi. 19 Kasm 1992: Mug'un Milazgir ilqesinin kdylerinde, son haberlere gore

21 Kasm 1992: M6rdin'in Kosar ilqesine bagh Horasan kdyU yakrnlarrnda qrkan bir gatrgmada 5 rizel tim elemanr oldilrtildij. Ayrrca 3 gerilla qehit dilqtU.

ta kimlik kontroli.i ve iki saatlik siire boyunca propaganda yaptrlar. Ayrrca TPAO'ya ait 3 araq yakrldr, I korucu ele geqirildi ve daha sonra cezalandtrtldt. 18 Kasrm 1992: Dersim isyanr 6nderlerinden Seyit Rrza'nrn idam ediliqinin 55. yrld6niimiinde ARGK Dersim Eyalet Komr.ianhgr'nrn qagrrsr iizerine Dersim merkezde, P0l0r (Ovacrk) ve M6zger (Mazgirt) ilqelerinde kepenk-

lerin ttimii indi. Bazr okullarda ise dgrenciler boykot yaptrlar. Esnaf, polisin kepenklerin aqtlmast y6nijnde yaptrQr qa$rrya uymadr.

18 Kasrm 1992: Ezirom'un Olur ilqesinde qehit dtigen gerillalarrn yakrnlarr ilqeye cenazeleri istemeye gittiler. Ailelerin istemi geri qevrildiQi gibi, krgkrrtrlan bir grup tarafrndan da saldtrrya uQradrlar.

18 Kasrm 1992: Amed'in Anya Hoca ve Selimprnar alanlarr arasrndaki mrntrkada yer alan NATO askeri depolarrna saat 22.30 srralarrnda kalabahk sayrda bir gerilla grubu baskrn di..lzenledi. I I 7. Topqu Taburu yakrnrnda bulu-

nan depolara kargr roketatar vd.

aQrr

silahlar kullanan gerillalara karqthk verilince qatrgma qrktr. Yaklaqrk iki saat stiren qatrqmada I 5'e yakrn askerin oldLlri.lldtigii bildirildi. Aynr gerilla kaynagr, ijq gtrn once de Gire Sor qrkrqrndaki I I 7. Topgu Taburu'na gerillalarrn saldtrdtgt ve bu qatrgmanrn birbuquk saat sUreyle devam ettiQini bildirdi. 18 Kasrm 1992: Dersim-Pil6mori karayolu saat I 7.00'de gerillalar tarafrndan ulagrma kapatrldr. Olay yerine gitmek tizere yola koyulan bir panzer de pustrya dUqUrUldU. 86lgeden ulagan ha-

AH Karygalr'til gwetffize

Ote yandan olay nedeniyle dilqman gUqleri, yakrnda bulunan Kerik kdyijne baskrn dlizenleyerek 4 evi ve ttittin ambarlarrnr yaktrlar, araqlarr tahrip ettiler. 18 Kasrm 1992: $emrex (Mazrda0r) ilqesinde HUrriyet gazetesine muhabirlik yapan Hatip Kapgak kontra ele-

manlarr tarafrndan 6ldUrUldii. Hatip Kapqak yurtsever ve qevresinde sevilen bir insandr. Olay ilzerine ilqe esnafr kepenk kapattr, dgrenciler boykot yaptr;

belediye, PTT ve resmi kurumlarda qahqan memurlar igbaqr yapmadrlar. Hatip Kapqak, 3 bin kiqilik bir katrhmla $ehitler MezarhQr'nda toprala verildi. 18 Kasrm 1992: Oabilcewz ilqesine baQh Aydrnhk k6yir yolunu kesen gerillalar, 2l kigiyi g6zaltrna aldrlar. Daha

sonra I 2'si serbest brrakrhrken, 9'u birlikte gotijrijldU. (Agrr) dagrnda gerillalar ile TC gUqleri arasrnda qrkan qatrqmada 4 asker oldU. 18 Kasrm 1992: Qewlik'in Siwan mrntrkasrnda yaklaqrk iki gUn sUren qatrqmada, ahnan srnrrh bilgilere gore I asker dldii 2'si de yarandr. I gerillanrn da gehit dUqtilgii agrklanan gatrgmada helikopterler desteginde kalabahk sayr-

18 Kasrm 1992: Gridax

&W 4

3 gUn 6nce baqlatrlan ery baskrnlarr ve genel abluka devam ediyordu. 19 Kasrm 1992: Haftahk "Gerqek" dergisinin Diyarbakrr temsilcisi Namtk Tarancr (SZ) iqine giderken kontra elemanlarr tarafrndan vurularak <ildUrtlldii. Namrk Tarancr'nrn cenazesi polisler tarafrndan kaqrrrlarak topraga.verildi. 20 Kasrm 1992: Elih'te OzgiJr Gi.indem gazetesinin dagfrmrnr yapan Halil Adanr (32), tiq kontra elemanr tarafrndan aracr iqinde bayrltrldr ve daha sonra aracryla birlikte atege verilerek yakrldr. 20 Kasm 1992: LicO ilgesinin Kayacrk kdyU karakoluna baskrn di..izenleyen gerillalar, agrr silahlar kullanarak 9 askeri dldi.irdi.iler, 7'sini de yaraladrlar. Olay sonrasrnda devlet gilgleri Kayaok k6ylinU rastgele taradrlar. Bunun i2erine koylUler evlerini terk ederek qevre k6ylere srQrndrlar.

20 Kasrm 1992: Pirrin

(Adrya-

nnn)'in Yazrba.$r kdyUne bagl Curun mezrasrnda qrkan qatrqmada gerillalar 7 askeri 6ldllrdiiler, 3'iinii de yaraladrlar. Qatrgmada I helikopter de isabet aldr. 21 Kasrm 1992: Qewlik'in Kehnireg (Karhova) ilqesine baskrn dijzenleyen gerillalar 2 polisi OldiirdUler, 3'iinil de

aW eylâ&#x201A;Źn Mary$u herbnhdq yaWlanadlbnrut

ye

OzgUn ile aynr gazetenin muhabiri Mehmet $enol silahh saldrrrya r.rgradrlar. Hasan Ozgijn hafif yaralanrrken, Mehmet $enol yara almadan kurtuldu, Ote yandan Qewlik merkezinde OzgUr Gi.indem'i satan bir qag ocagr ve Saray isimli fotoQraf stijdyosu kontra elemanlarrnca kundaklandr. 22 Kastm 1992: Amed'in Farqin ilqesinde ogretmen Mehdi $anh (gZ)ve akrabasr Frrat Gegmez (18) uQ kontra elemanrn silahlr saldrrrsr sonucu Oldiiler. 23 Kasrm 1992: Bedlis'in Xizxer ilqesini ijq koldan basan gerillalat Emniyet Mi.idi.irlUgi.i ve askeri binalara agrr silahlarla saldrrdrlar. Askeri gi.iglerin de kargrhk vermesi izerine gatrgma qrktr. Emniyet binasr hasar gdrijrken, 6lU ya da yarahnrn olup olmadrgr rigrenilemedi. 24 Kasm 1992: Elih merkezinde M. Emin Kezer (45) ad[ yurtsever hizbi-kontra elemanr i.iq kigi tarafrndan 6ldiiri.ildi.l. Olay yerinden gegmekte olan bir kiqi de yaralandr. 24 Kasrm 1992: Amed'de Olaganiisti.i Hal Brilge ValiliQi binasrna gerillalar tarafrndan bombah ve silahh saldrrt

di2enlendi. Hasarrn meydana geldigi olayrn kesin sonuqlarr ulaqmadr.

ayrntfr Ng

bm lttubt

yaw*Wru'

AFf G K eyl e rTt 1T a fr(e rI (e r9 Alustos 1992:

Van-Qatak do-

gumlu ve Alan agiretinden olan Karker kod isimli (Aziz...) kuryemiz, bir grup savaqqryr teslim edip dondi.ikten sonra

bir komplo sonucu gehil

di.iqmtigtUr.

Kuryemiz istanbul'dan gelen Malatya[ biriyle geri ddnmiiqtij. BijyUk ihtimalle bu kigi tarafrndan katledilmiqtir. Sdz konusu kigi daha sonra kaqmrgtrr. 9 Alustos 1992: Adr, soyadr:Meh-

met TUMN. Kod adr:

Siileyman DoQum yeri ve tarihi: $rrnak-Bergem (Akemer) k6yii, 1971. MUcadeleye katrhg tarihi: 199O.

9 Agustos 1992 giinU Qrrav da$r mrntrkasrnda Resine karakol basktntnda Sehit

di.lqt[].

1 0 Alustos 1 992: Pervari-Rubaran qetelerine ydnelik gergeklegtirilen baskrn eyleminde qehit dtigen yoldaglar gunlardrr: Adr, soyadr: Adil ... Kod adr: Hasan. l97l tarihinde Uludere'nin Ripin k6yUnde dijnyaya geldi. Miicadeleye 1 991 yrhnda katrldr. l0 A$tstos gtini.j gehit

duitii.

15 Kasm 1992: Sterrr'in Cewze

Adr, soyadr: Hurgit ARAT. Kod adr:

k6yiinde grkan gatrgmada 4 asker ve 3 korucu 6ldti 3 gerilla da gehit di.iqtti. 15 Kasm 19911: Gire Sor ilgesinde Metina agiretinden olan koruculara y6-

yrhnda mij,cadeleye katrldr. 10 Agustos gijnii Rubaran qetelerine y6nelik basktn eyleminde qehit di.igtU$iinde rnanga ko-

Hurgit. 1964 Pervari do$umlu. 1990

mutanrydr. 10 Alustos

1 992: Qukurca'ya bagh Kag0rlnin Ar0z mrntrkasrnda dU,qmana yrinelik bir saldrrr eylemi gerqekleqtirildi. Bu eylemde di.iqman qok sayrda kayrp verdi. Giiqlerimiz, I llstegmen ile 6 komando erinin cesetlerini gdrdijklerini belirttiler. Bu eylemde 2 komando eri esir ahndr. lsimleri qdyledir: Demir Polat (Komando qavrq), Alaattin Cercan. Bu eylemde kamulaqtrrrlan malzemeler: I adet MG-3, 7 adet G-3, I adet bombaatar, 1 adet lav silahr, 1 adet bilyi.jk gece dUrbUnti, 4 bin adet G-3 mermisi, I adet 72'lik havan, 1 adet BKC namlusq 1 adet radyo, 15 adet

srrt qantasr, 2 adet kUqUk telsiz, koruculara ait 700 bag keqi. Eylemde rnayrn patlamasr sonucu 2 gerillayaralanrrken, 2 gerillamz da eylem sonrasrnda qrkan qatrqmada gehit diiqmi.iqtiJr. $ehit dUgen yoldaqlarrn isimleri gdyle:

$emsettin 9AGLAR (Xwinrii). 1973, Siirt dogumlu. Garisan agiretine mensup, 1992 yrhnda saflara katrlmr$trr.

Adr, soyadr: Vezir EROL. Kod

adr:

Kemal, $er. Do$um yeri ve tarihi: Batman-Bekirhan, 1976. Miicadeleye katrlrq tarihi: 16 Temmuz 1991

12 Aiustos 1992: Qukurca'nrn $ifreza taburuna ycinelik gerqeklegen sal-

drrr eyleminde, iki tabur diizeyindeki di.Jgman kuweilerine ezici darbe vurulmustur. Saldrrr grubunda yer alan I arkadaqrmrz olayda qehit dilqmiistiir. Di.lqmanrn iqine qok yakrn gidip qehit di.iqttigUnden cenazesi dtj'gmanrn elinde kalmrgtrr. $ehidimizin kiinyesi g6yle: Adr, soyadr: l.lalis QELiK. Kod adr: Hoggir, Râ&#x201A;Źber. Dogum yeri ve tarihi: Kerboran, 1979. MUcadele saflarrna 29 Temme 1 991 yrhnda katrlmrqtrr. Eylemde kamulaqtrrrlan malzemeler qunlardrr: 1 adet MG-3, 1 adet M- 18, 3 adet G-3, 1 adet biiyiik gece diirbiinij, 1 adet srrt telsizi, 2 bin adet G-3 mermisi, 370 adet M-18 mermisi, 3 adet srrt qantasr, I adet fotoQraf makinasr. 13 Alustos 1992: Abdullah KORKUTAT{ (Sai0 isminde yoldagrmrz Orarnar mrntrkasrnda bir kayadan di.iqerek qahadete ulagmqtrr. 1990 yrhnda miJcadeleye katrlmrgtr. Takrm komutan yardrmcrsrydr. 23 Afiustos 19911: Uludere-Mijin

katrldr. $ehit di.iqttlgiinde Hareketli Birlik'te takrm komutan yardrmcrsrydr. 22 fenmrz. 1992 tarihinde qehit diiqen yoldaqrmzrn kijnyesi gciyle: Adr,

soyadr: Bedrettin TA$DEMIR. Kod

adr: Server. Do$um yeri ve Dofubeyazil, 1972. Mijcadeleye

tarihi: katr-

hg tarihi: 199i1.

28 Temmtz 1992 giinU dtigman gilgleri ile gerilla birligimiz arasrnda grkan qatrgmada qehit dtlgen yoldaqlarrmrz gunlardrr: Adr, soyadr:bitat ... Kod adr: Yagar. Dogum yeri ve tarihi: Pazarcrk. 1989 yrhnda Avrupa dan mtllcadele saflartna katrldr. Adr, soyadr: A. l'lalim ... Kod adr: Lokman. Dogum yeri ve tarihi: Nusaybin. 1991 yrhnda mijcadele saflarrna katrlmrqtrr.

kdyi.i 1964 do$umlu olan Siileyman TUNQ Gslan) yoldagrmr4 $rrnak'rn

Kod adr: Rwi. Dogum yeri ve tarihi: Kobani, G0ney Bat Ktirdistan. Ad1 soyadr: Casim ... Kod adr: Ciyan. Dogum yeri ve tarihi: Tatvan Milcadeleye katrhg tarihi: 1991. . 27 Afustos 1992: $irvan doSumlu lsmet adh bir gerilla beyin hastahgr sonucu qehit dilstii. 1988 yhnda mtica-

Gundik6 Md6 taburuna ydnelik gergeklegtirilen h"skrn eyleminde gehit diigtii 1989 yrhnda mi.icadeleye g6ntill0

dele saflanna katrldr. $ehit diigtii$i.inde takrm komutanr yardrmcrsrydr. 24 Afiustos 199i1: Batman-Sason


(

sayfa

zz

*r.,.

yolu gerillalarrmrz tarafrndan kesilmiE, Sason ilqe jandarma komutanr esir a[nmrg, 1 adet tabancasr kamulagtrrrlmrgtrr. Olayda I askeri araq yakrlmrgtrr. Esrr ahnan komutan kaqmaya qahqtrgr rqin vurulmuqtur. Daha 6nce Ttjrk radyolarr AQrr'daki bir qatrgmadan bahsetmig ve 20 gerillanrn gehit dUqti.iQUni.l belirtmiEti. Olayrn ash gdyledir: Serhed'den Orta Eyalet'e

I

adet A-4, 6 adet G-3,

I

adet BKC namltsu, 5 adet srrt qantasr, 6 adet G-3 qarlorir, 280 adet A-4 mermisi, 1 adet gece dtjrbUntj. 9 Eyli.il 1992: Kerboran'a baglr Gir6

,o,

o-

silah ve 2500 adet mermi ele gegirrldr. Eylemde Mustafa adl milis, Ferhat ve Kahraman yoldaglar Eehrt diigtU. Ferhat yoldagrn cenazesi ditgmanrn eline geqti. 25 Eyltil 1992: iOit'Oe mayrna Qarpan 4 qete 6ldU.

Cafer adh qete koyUne ydnelik gerqekleEtrrilen baskrn eylemrnde 4 korucu evi tamamen yandr. 10 Eyli.il 1992: ialt'in Werzik (Bos-

27 Eylol1992: Kaq0ri mrntrkasrnda Arug k6yii karakoluna yonelik gerqeklegtirilen baskrn eyleminde dUqmana

tanh) kdyirne yakrn brr yerde dtiqman

aqiretinden. 5-

Kod adr: Reqo. Adr, soyadr:

DEMIR. 1 972, Batman doQumlu. yr

Adem 992 1

hnda mi.rcadeleye katrldr.

qehit

Bu arkadaglar ikincr bolgede dUqen arkadaglardrr. Birinci

bolgedeki

arkadaElarrn isimleri halen ahnama-

mrEttr. Kayrp olan 1 2 yoldaqtan ikinci geye ait olanlarrn rsrmleri gdyle:

b6l-

. 1- Kod adr: Xwinrej. Adr, soyadr: lsmet MlN. Qukurca-Rizankoy0 doQun.i'r. l99OyrhndamUcadelesaflanna

katrldr. Manga komutanr. Dryanr

retinden. 2- Kod adr: Ramazan.

Adr,

aEi-

soyadr:

Ramazan DEGER. 1976, Cizre

do-

$umlu. 1 99 I yrhnda m0cadele saflarrna katrlmrg. Manga komutan yardrmcrsr.

3- Kod adr: Brusk. Adr, soyadr: Cengiz EROL. 1976, Batman doQumlu. 199

I

yrhnda mUcadeleye

katrldr.

Gerilla bir|Qrmrz eylemde kayrp vermemigtir. Ayrrca Dargeqit'te ntayrna qarpan duEman gUc0nden 8'i 6ldii, 4'ij yaralandr 11 Ekim 1992: Eruh'a bagh Aval (Tirnekprnar)jandarma bolUgii bir gerrlla brrliQi tarafrndan basrldr. T0m mevzrler ele geqirildi, karakol krsmen imha

edildi. Olayda 24 asker dldUrtjldu,

7

1

asker yaralandr, 1 asker esir ahndr. Gerilladan 4 gehit var. Gerillalarrmrzrn eline geqen malzemeler qdyle: I adet roketatal 5 adet G-3, 2 adet el telsizi, I 5 adet 100'li.jk MG-3 geridi, 3 adet gece dUrbiinii, 3 adet mayrn, 4 adet G-3 roketi, 20 adet srrt Q,antasr, I 2 adet su matarasr, 2 adet radyo, 1 adet foto$raf makinasr, I adet bazoka roketi, I adet el projektdrii, 98 adet G-3 Ear;6rij, 4 bin adet G-3 mermisi, I adet eltelsizi akiisii, 2 adet MG3 namlusu, 1 adet MG-3 qatal ayaQr, I adet buyilk gece dUrbUntj, 20 adet as-

4- Kod adr:Cihat. Adr, soyadr: S[jleymanQETiNKAYA. l973,Qukurca- keri qadrr ve 1 aydrnlatma {igeQr. Derat koyU doQumlu. 1 992 yrInda mU- Tagrnamayan malzemeler yakrlmrgtrr.. Ecadele saflarrna katrldr. Diyani aqr- sir ahnan askerin kijnyesi gdyle: lretinden. Kahraman Nebiollu. Ana adr: Kiraz. 1 Ekim 1992: Muq'ta devlet qrftligi 2.4.1971 SuEehri doQumlu. Sivas'rn yakrldr.500 koyun kamulagtrrrldr. MuE'a TaEbayrr k6y0nde ikamet etmektedrr. baQlr Kulp k6yijn0n yoluna kurulan

suda

pu-

3 dijqman askeri oldil, 6 asker

yaralandr.

Dersim'den bir gerillo grubu (so/don so1o oyokfokilerden 4. strodokisehlf S/yor yoldog) dogru giden grup kurallara uymayarak, bilinen giizergahtan gitmiyor. Ulaqrlan

gijqlerine pusu kuruldu.

kdy ihbarcr bir koydtrr. Dolayrsryla ihbar ediliyorlar. DUgman bi.lyUk bir gi.iqle yoldaElarrmrzrn izerine y0rUyor ve QatrEma baqlryor. Qatrqma bir gtjn boyu devam ediyor. Grubumr.z, bulunduQu evin damrnr delerek qatrgmayr strrdUrQor. Bu qatrqmada belirlildigi gibi 20 deQil, 2 yoldaqrmrz Eehit di.rAuyor. Bu yoldaElardan biri Fuat (Akademi'den gelen bir arkadaE) diQeri ise Delil yoldagtrr. Qatrqma bagarryla sonuqlanryor ve grup iki kayrpla gidecegi alana ulagryor. Bu

di. Olayda en az 15 dijgman

qatrgmada 1 y(zbaEr, 1 Ustegmen,

I

astsubay, 2 polis ve 20 dirgman askeri dldUrUlUyor. I binbaqr, 2 UsteQmen ve 2 polis ise yarah olarak kurtuh.ryor. 1 Eyltil 1992: Ara[k-DoQubeyazrt ilqeleri arasrnda pusu kuran gerillalarrmrz, dtiqmana ait bir cemseyi imha etti. Olayda 8 asker 6ldU. DUEmana ait 2 adet G-3 silahr kamulaqtrrrldr. 2 Eyhil 1992: Duhok'ta daha onceleri KDP tarafrndan tutuklanan Leyla ve Murat adh yoldaqlarrmrz TC'ye teslim edilmiqtir. $u anda ElazrQ cezaevinde bulunmaktalar. Qukurca-Hakkari yol kesiminde gerillalanmrzla dUEman gUqleri arasrnda meydana gelen ve beg gUn boyunca devam eden qatrgmada Karker kod

ad| yoldaqrmrz gehit duqtU. KUnyesr q6yle: Adr, soyadr: Tahsin EREN. DoQum yeri ve tarihi: Kurtalan, 1974, Muradi agiretinden. Mircadeleye katrhq tarihi: 1 991 Eylljl ayrnrn ilk haftasrnda Grrazi agireti reisi Cemil Aga'ya ydnelik gerqeklegen eylemde Serhat kod isimli yol-

dagrmrz qehit dtigttl, cenazesi dUqmanrn eline geqmedi. Kijnyesi qoyle: Adr, soyadr: Ferzan $EXO. DoQum yeri ve tarihi: Kamrgh. MUcadeleye katrhq

tarihi: 1987

4 Eyltil 199i1: Gerilla

birliQi Mavan taburunun bir meyzisine ydnelik gerqekleqtirdiQi eylemde 6 dtiqman askerini dldlrdii 8'iniyaraladr. Eylemde 1 adet MG-3 ele gegirildi. 4 EylUl 1992: Uludere grubuna baglr Giiney Kijrdistanh Sefkan ile brr kdylii yurtsever mayrna basarak qehit dUqtUler.

5 Eyltil 1992: Nusaybinli olan kuryemiz Bagok yoldaq bir kaza sonucu $ehrt diiqtU.

7 Eyl0l 1992: Gabar dagrnda TC ordu birliklerine kurulan gerilla pususu sonucu I 5 TC askeri oldi.lrUldil. Eylemde 3 adet G-3 ile I adet lav silahr ele geqirildi. Aynca giiglerimizin Gundik6 Mele k6yijne ydnelik gerqekleqtirdiQi eylemden sonr4 TC askerleri btltUn kdyti ateqe vererek yakmrgtrr. 9 Eyliil 199i1: Uludere'nin Roborski karakolu tepelerine yOnelik gergeklegtirilen eylemde 20 diigman askeri6ldiirUldii 2 gerilla da hafif yaralandr. Eylemde ele gegirilen malzemeler $unlar:

Pusr.rya di.iqen

4 cemseden biri kurtuldu, 3'ii imha edilaskeri

6ldij, qok sayrda yaraL verdirildi. Vne Qatak-Alakoy qetelerine y6nelik gerqekleEtirilen eylemde 8 qete oldtrrUlmUE, 2 qete de esir alrnmrqtrr. Eylemde Aziz, Cemal ve Mazlum yoldaElar gehit d0qmLigttjr. '11 Eyliil 1992: Sason-Aydrnlrk koyirne yonelik gerqekleqen eylemde 2 qete esir alrnmrE, koy qetelerinin silahlarrnr brrakmalarr l.izerine daha sonra serbest brrakrlmr glard rr. 11 Eyltil 1992: Krzrltepe'de qrkan qatrqmada Ozgtir QINAR (Serihildan), Mehmet FILIZ ($iyar), Mehmet KARAASLAN (DeIiI), Murat S|LGER (Ho. gir) ve Mehmet SONBAYRAK (Qekdar) adlr yoldaglar Eehrt dUqtij. 15 EylUl 1992: Kozluk-Armdlu k6yij yolu kesrlmiq, l4 qete old0r0lmijg, 4 qete ise agrr yaralanmrg ve I adet traktdr yakrlmrgtrr. 18 Eyhil 1992: Sason'da qrkan brr qatrgmada Dilbirin kod rsimli gerilla qehit diiqmtjqtijr. KUnyesr Edyle: Adr, soyadr: Resul ACAR. DoQum yeri ve tarihr: Batman-Akank6y. MUcadeleye katrlrq tarihi: 1992 krgr. 19 Eyliil 1992: Bitlis'te doqenen ma-

l0 asker 6ldu. Ayrrca daha once TC radyo yayrne-

yrna Qarpan dijgman aracrnda

vinde verilen Mutki eylemi ise Eoyle: Gerillalarrmrz pusu kuruyor ve l2 dUgman askeri vuruluyor. TC ise 1 2 yoldaqrmrzrn gehrt diigtUQU biqiminde aqrklama yapryor. Eylemde iki gehidimiz var. KUnyeleri Eoyle: Adr, soyadr: Celal All. Kod adr: Akif. DoQum yeri ve tarihi: Kobani, Giiney Bat Ktirdistan. Mi.icadeleye katrlrq ta-

rihi:1991. Adr, soyadr: Celal EK|N. Kod adr: Bedran. DoQum yeri ve tarihi: Kulp, Altrnova ktiyti, 1971. Mijcadeleye katrhg tarihi: 1991. 20 Eyltil 1992: Brt[s'e baQh bir kdyde kuryenin yakala,rmasr ve qdzijlmesi iizerine diigmanla gtiqlerimiz arasrnda meydana gelen gatrgmada bir gerilla Eehit diigtir. KUnyesi gdyle: Adr, soyadr:Musa DAYAN. Kod adr: Delil. Dogum yeri ve tarihi: Cizre. M0cadeleye katrlrE tarihi: 1989. 23 Eyliil 1992: Nusaybin'e baQlrAkarsu nahiyesinde mayrna basan di4nnn askerlerinden 8'i 6ldii, 3'i.j yaralandr. 23 EylUl 1991: Nusaybrn'in Darr kdyi.inde qrkan qatrqmada 5 dUqman askeri ile 1 qete dldUrUldti, 3 gete de yaralandr. 24 Eyliil 1992: Midyat'ta Necat Aslan ile SUleyman DoQan ad[ ajanlar olUmle cezalandrnldr, silahlarr kamulaqtrrrldr.

24 Eyl0l 1992: Uludere'nin Avasipi bdlgesinde eylem hazrrlrgr iqinde olan birli$imiz ile dUgman arasrnda meydana

gelen gatrgmada 5 qete dldUriildU, 4 gete yaralandr, I taksi yakrldr. 2 adet

4Ekim 1992:Radyo, Dicle'deyapr-

biryi.ik darbe vuruldu. Eylemden bir gtin sonra $rrnak-Ortakdy, 1974 doQumlu olan Vahap ORTAQ yoldaqrmrz, mayrna basarak qehit diiqtij. Vahap yoldag I 990 yrhnda miicadeleye katrlmrgtr. Ar0q k6yU karakol baskrnrnda ise 20 civarrnda dirqman askeri vurulmuE, bir o kadarr da yaralanmrqtrr. Kdy, qete koyil olduQundan havanla ddviilmUqtUr Qok sayrda qete de bu eylemde vurulmugtur. Kamulaqtrrrlan malzemeler gunlardrr: 6

adet G-3, 2 adet MG-3, I adet 82'lik havan, I adet BKC namlusu, 20 adet garj6r. I adet radyo, srrt qantalarr ve mermrler.

28 Eyliil 1992: l97l'de

Lice-

Zengik koyijnde dijnyaya gelen Murat UZUN (Zindan) yoldaq, Lice'de grkan bir gatrqmada qahadete ulagtr. Murat yoldaq I992 yrl baharrnda miicadele

28 Eyl0l 1992: BeytiJggebap-Hakkari yolunda 4 qete oliJmle oe:alsndrnldr. 30 Eyliil 1992: Silopi'de I cemse iqindekilerle birlikte imha edilmiqtir.

30 Eyltil 1992: Uludere'de Bedo k6yu qetelerine ait 500 koyun kamulagtrrrlmrgtrr.

,

1 Ekim 1992: $emdinli-Akti.i'tun karakol baskrnrnrn sonuqlarr goyle: Eylemden bir gljn once takrm komutanr (Maragh Kerim yoldaq) mayrna basarak qehit di.lqtij. DiQer gUn gerqekleqtirilen baskrnda karakol oneml oranda imha ediliyor. Qatrgmada 60 dijqman askeri ve 1 2 qete 6ldUrUliiyor. Saldrrr esnastnda 9 gerilla gehit duqUyor, 1 2 gerilla kayrp, muhtemelen bu yoldaqlar daha sonra qehit dtjgi.iyor. Bdylece toplam kaybrmrz 22 oluyor. 2'si aQrl 2'sr hafif olmak kere I6 gerilla da bu eylemde yaralandr. Eylemde ele geqirilen malzemeler Eunlar:

4 adet MG-3, 8 adet G-3,

lan eylemde ijq arkadaqrmrzrn qehit olduQunu soyledi. Bu qatrgmada kaybrmrz yok. Diigmanrn kaybr 20 askerdir, Adr, soyadr: Azat Abdulrahman yaralrlarr da var. Aynr birliklerimiz ikinci RE$IT. Kod adr: Erdal. DoQum yeri ve girn o alanda geniq bir arazide

1

adet Bozoka roketi. 3 adet kleq, I bin adet G-3 mermisi, 2 sandrk MG-3 mermisi, 3 adet el telsizi, I adet gece di.irbUnii, I adet normal diirbiin, I 1 adet G-3 roketr, I2 adet aydrnlatma mermisi, 36 adet G-3 Ear16rU, 5 adet srrt qantasr, 2 adet teyp,4 adet radyo, I 2 adet el bombasr ve 5 adet battaniye. Eylemde gehit diiqen yoldaglarrmrzrn ktjnyeleri g6yle:

1- Kod adr: Kerim. Adr, soyadr: Mehmet KARTALKANAT. Dogum yeri ve tarihi: Pazarcrk, 1959. I 990 yrhnda mi.icadele saflanna katrldr. Akademi'de eQitim gdrdU. Takrm komrianrydr. Eylemden bir gtln 6nce mayrna basarak gehit dilgtU. 2- Kod adr: Kaplan. Adr, soyadr Ziyadin SAYKIN. 1973, Batman doQumlu. Alan agireti mensubu. 199 1 yrhnda miicadele saflarrna katrldr. 3- Kod adr: Berxwedan. Adr, soyadr: Kemal KAYA. 1975, Diyarbakrr doQumlu. 24 Nisan 1992 tarihinde miicadele saflarrna katrldr. 4- Kod adr:Tekin. Adr, soyadr: E9ref YALQIN. 1971, Hakkari doQumlu. 1 991 yr|nda mijcadeleye katrldr. Giravi

pusu

tarihi: Afrin, GUney Batr Ktirdistan,

atryorlar, dirgman sabahleyin pusuya gi- 1968. Sonbaharda Ulkeye gelmigtr. Qrriyor. Bu pusuda 1 panzer imha ediliyor. rav mrntrkasrnda yer ahyordu. BupususonradanqatrEmayadonl\Uyor, Adr, soyadr: l-lamit. Kod adr: Sergeniq bir alanda Qatr$ma giin boyu sU- tag. Dogum yeri ve tarihi: $rrnak-Bagir riryor. Alan uqaklarla bombalanryor. Bu k<iyU. 1 987 yrLnda miicadeleye katrldr. qatrgmada 2 arkadaq Sehittir, dtiqmanrn Hareketli birlikler iqinde gorev yUrukayrplan goktur ti.ryordu. En son gorevr manga komutanr 7 Ekim 1992: Midyat qehir baskrnr yardrmcrsr idi. eyleminde kesin sonuq qdyledir: I poAdr, soyadr: Fadrl. Kod adr: $er. lis, 1 subay, I oQretmen ve 30 asker Dogum yeri: Cizre-Serav kriyii. 1989 OldUruldii. Dijqman iki gUn sokaQa qrk- yrlrnda mUcadeleye katrldr. $ehit dUquma yasagr uyguladr. Evlere yaprlan bas- QU ana kadar Gabar'da hareket| brrlrkkrnda 40 yurtsever gozaltrna ahnmrqtrr. te manga komutanrydr.

Elazr!'a baflr alanlarda gehit diigen arkadaglanmrz hakkrnda 1-

saflarrna katrlmrgtr.

Eylemde qehrt duqen yolda.glarrn kijnyeleri EOyle: Adr, soyadr: Bekir OKMEN. Kod adr: Xebat. DoQum yeri ve tarihi: Savur, 1971. En son gdrevi manga komutan yardrmcrhQr.

elimize gegen bilgiler $unlardtr: gif-tqi. Xoa Yaralr olanlardan 26'srnrn

Adr, soyadr: itfran

adr: Ayhan. lstanbul'dan Akademi'ye gelerek miicadele saflarrna katrlmrgtrr. Akademi'den Amed Eyaleti'ne gitmiqtir. Hem tabur ve hem de eyalet yonetiminde yer ahyordu. 3 Ekim 1992 tarihinde Elazrg-Arrcak qevresinde qehit dugtU. 2- Adr, soyadr: Recep MENEK$E. Kod adr: Mahsum. Lice dogumlu. Amed'de mricadeleye katrldr. 3 Ekim 1992 grinU Elazrg-Arrcak alanrnda qehit dirgtU. 3- Adr, soyadr:Ekrem AYDIN. Kod adr: Hilseyin. Palu dogumlu, 1989 yrlrnda m[rcadeleye katrldr. Gabar'dan

eyalete geldi.

4 Ekim 1992'de Dicle

alanrnda qehit dugti.i. 4- Adr, soyadr:P"U6 gA$KlLlQ. Kod adr: Mazlum. Antep dogumlu. 4 Ekim 1992'de Dicle alanrnda Eehit dtiEtii. 5- Adr, soyadr:H[iseyin BULUT. Kod adr: Abdurrahman. Gerciiq dogumlu. Amed Eyaleti'nde mUcadeleye katrldr. I Ekim 1992'de Arrcak'ta qehit dtiqtii. 6- Adr, soyadr: $adi SALIK. Kod adr: $oreg. Ergani dogumlu. Amed Eyaleti'nde miicadeleye katrldr. 1 I Ekim 1992'de Arrcak'ta qehit dgirtU. 7- Adr, soyadr: Ferit GUZEL. Kod adr: Si.ileyman. Kulp dogumlu. Akademi'den Amed'e gitti. l1 Ekim 1992'de Elazrg-Arrcak'ta qehit dt\tU. 8- Adr, soyadr:Mehmet ALAN. Kod adr: Xemgin. Diyarbakrr dogumlu. Amed'de mUcadeleye katrldr. 4 Ekim 1

1992'de Dicle'de Eehit

dtjgti.l.

14 Ekim 1992: Kurtgdltj operasyonuna misilleme olarak milislerimiz lQdrrErmenistan srnrrrnda bir karakol bastr. 4 asker 6ldil, l3 asker ise yaralandr. 14 Ekim 1992: Ambargo kararrna uyrnayan l0 araq yakrldr. 17 Ekim 1992: Geqen gi.jn radyonun s6ylediQi Cizre olayr vardr. Somut bilgi elimize ulagtr. Qatrqma dncesi arkadaqlann yerini gostermesi igin milis tutuklanryor, yer gdstermeyince diigman tarafrndan kurguna diziliyor. Yaprlan eylemde 9 dUgman askeri dldiiriiliryol 3l asker de yaralanryor. Qatrgmada toplam l8 arkadaq yer ahyor.

6ldUQU gelen

bilgiler arasrnda. Qatrqmanrn olduQu yer Crzre merkezine yakrn ve kahnmamasr gereken bir yerdir. $iyar arkadaq kalmayacaklarrnr sdylemesine raQmen soz konusu yerde iki gijn kahyorlar. Ve daha sonra Qatr$ma oluyor, 1 1 arkadag gehit dUgiiyor. Dtiqman I qoban ve koylu kadrnr da 6ldtjrlryor.

1

$ehit dirqen arkadaElar qunlardrr:

1- $iyar (Kazrm KULLU). Uzelndeki silah ve malzemeleri bize ulaEtr. 2- Botan (Ali GUNE$) Dersim'rn Nazrmiye kazasr G(zelprnar koyUnden. Avrupa'da mtrcadeleye katrlarak Akademi'ye gitmig ve oradan da i.rlke pratiQindeki miicadeleye katrlmrgtrr. 3- Ruken. Dersrm'in ttr'lercrc koyi.rnden. AQustos I 992'de mUcadeleye katrldr.

.4- Revgen (Besime AKANGUNOUZI. 22.7.1974 doQumlu. 992'de 1

mijcadeleye katrldr. 5- Ahmet (Ali ARSTII{). 1.3.1 958. Bismil dogumlu. Mersin'de ikamet ettrQr d6nemlerde Yeni Ulke muhabirrydi. Ekim 1992'de mijcadeleye katrldr. 6- Hayri. Peri-Mazgirt, Dersim nirfusuna kayrth. Nisan 1992'de miicadeleye katrldr.

7-

Aaat (Taylan DURGUN). Agrs-

tos 1992'de miicadeleye katrldr. Dr. Baran yoldaqrn o$lu. 8- Mahir. Sivaslr, l0 Ekim 1992'de mUcadeleye katrldr. istanbul'dan geldr. 9- Ahmet. Yeni m0cadeleye katiidr. $ehit olup-olmadrQr belli deQrl.

Gabar'dan gidip Qahgmada gehit dijgenler: 10- Kod adr:Dijvar. Adr, soyadr:SabriAl.JGtl. Cizre-Elefi kdyii 1972 dogunlu. 199O'rn baqlarrnda mUcadeleye katrldr. Gabar'da faaliyet yUrtitUyord u. 11- Kod adr: Baran. Adr, soyadr: Abdurrahman NA|M. Cizre-Hoser koyU dogumlu. 1989 yrhnda saflara katrldt. Gabar'da faaliyet ytjriltilyordu. 12- Kod adr:$er. Adr, soyadr: $erzan GELHO. 1969, Kamrqlr doQumlu. 'I 987 yrltnda mi.rcadeleye katrldr. Gabar'da faaliyet yijrUtiiyordu.


Yurtdrslndan tilkeye donugiin !0.

pl derslerini...

Bastarafi 5. sayfda lagrm'r:uz Lrutiur. YbksL gecrnrlte brr geyler' yaptrrn drye ben, asla dLlne

rneve rahathkla gUq; getirehilir En iyisini ortaya ';rkarabilir. Btt nri.tm-

day:rramarn.'Vay L'iiy(ik oncierrnr. gelince herkes u]flah" demek olur

k:nir.

rnu? qrna gogunuz bir de{a de$i!, bir

giin degi!, her gUn bunu yapryorsli

n*,6aira da otesi kendi iqlerrnizi de idae elmernizi rstryorsurtr-r" Qle yap'

rnak yat-rl,gttr, bunttn komutariltkte veriyoktur ve savagqrlartn bile br:rtu

kabul etnreyecegini br liyorsunr-a A.khnrzr l:agrnrza alacaksrnrz Arr' latrlanlar Qr;k atirklrr. Baqarr,,-a gdt0-

ren iutr:m qoziimlernclerde

l'.onul'

nruqtur. llalka nasrl vak!asrlacak? Qsrillaya ,.'1511 yaklaqrhi- va da bi. gerilla nasrl yettstirrlir? Bir kc.,mul.an nasll oiurrur? Bir alair na:lrl ele ah' nrr'i Bu hususia.rr.lan tutahm brr yolda nasrl yijr[ntr noktasrna kirdar tijrn bu korrr rlrrrde prl!Lk vardrr. Yine eylern an'ndan trrtalrr-.r err rahat l-raztrlrk koSr:lla'il'la kadar nr.:yt,. nasrl yaklasrhr, brr ia galt;;ra tarztyla, te,npr:sr-ryla, vL,r'r.:Q Iarzryla agrktrQa kavuglurulrnuqlurr. Ve tabii ki hu, sadeoe ar:tklr$a kavugtururirnuE degil, r;erekI iml<aniara da ulagtrrrlrnrEtrr. f:akai sen halen 'yerrm dardrr. oyr:ayamam, oynasam da yart yarrya et. af rn,l dagl tprm. ka,/bettirir irn" der"sen, bunun da atlrk bir sor0mluluor.r ol,Ju0urra g6re bu kadarina ona;' vei'mefl.''KiirdLrz, baqrL:ozuk ii:saniarrz" derrreyi enladrm 96,;1 de'vri.nin de hir terbrye, usulU vardir. Partiyi az qok tanrmrq, hele etkrli, yetkili brnyse brlmehdrr ki PKK, sorumluiugunrJa

rrtrthiqtir ve kendini denelleme gli' ctrne de.sahiptir. O zaman t:unu an' layacak ve bazt sonuqlara varacaksrnrz. Herkestrr anlamast qereken dersierr bi.rtiin qozijrtlemelerde ver,.ni$iz. Her' gey 1992 qoziimlernelerinde ',rar. 1992 Temmuz-Aiustos -hatta Eylirl de bui,a dahil- Qb"rlirnlernelerinde gerekenler kcrtui"nr6trlr, elrnize de ulaqtyor. Gdruy-orsuntz ki, esasen en z0r ve en az baEarryla tulrrnulacak bir gdre.v alanrnda brle blr kortuma ulaErldrgrna gore, her yerde cok daha basarryla ve daha yaygrnca ulaqrlnramay2 friqbir sebep ynk Ben en azrndan sizi krrmak icqsnriy6rr_rm, goz;)kara bir gel. rlde. qidip $urayr ytkrn veya brrrayr vu'rurr der:riyorum. Soylenen bu deQil. lyi hir pianlayrcr, bu igleri kendine arnaq edinen birisi, neyi nasrl yapnrasr gerektr$rrri mukennmei bilirse, gok kapsamh bir eyiem biiangosun4 gUq bityijtmeye, alan-mevzi tutmaya halkr orgiitle-

k0ndUr ve kenCi roiiiniizden bu bekOnuncu yrl dersleri, bittun provokasyonlan ve sonuqlarrnr gerqekten mahkum etmigtir. Bi.rtUn bigimleriyle orgirte gelrneyen, propagandaya gel meyen, qrzciye, dcgru tdturn ve tavrl gelnreye,r nG varsa, hakL ve tarihi hir bigirnde sosy:list ve derroliratik. olan nevse oriu orlaya koyduk. l',leyi nasrl ele 4ls;691s;i2r netleqtirdik. lJevin nasrl elde edrldrQini cok aQrkqa ortaya koyduk, Sadece K;-irdis' tan iqin deQil, tUm dJnya tarihinde ender rastlar.llacalk brr qaltEn'a cla' rak sa.pladrk. $u anda ditgma'r d.: bu,nu fark ediyor. itraf edryc.r. Bu emperva.lizmin C)rtad,rgr iya daya' trgr leni d&:eni"ni [srqrstna alacak, onu iliernr;z drrtuma -qstrrecek err tenel gi.rc., yrne KUrtirstan'a day:trlan ytrk etme ve irnha sefer!erir:r br.iqa grkaran brricik .;ahqnradrr. Eskideu ne.edeyse Kurdislarr'dan vaz' geqip de lna'-rmal'. bile i':temod'halkin;l Errndr ulaqrnak ,steyerrin ders aldrQr siyasi bir cahsrrrarlrr Ve yine nrilyonlarrn desteOini alarr. onbtnierin ordula$rnasrna brr adrnr kala grkrg yrptrran, $Lr q6hEn,anrn kei:disidir. Brr qalrsnra trWijl,. fedakar!rk ve cesaretle [arafrrntzdatt size ve halk.a n-ra! olrruEtur. Bunun arag ve yentemlerinr biz ortaya grkarmrqz. Size di.4en bUti.in bunlara layrk olabilmektir. Ben kendi payrma daha fazlastnt yapahilirim ama yetmiyo:'. He,'kese b6yle bir kiqilik kazandtrmak rstiyorrz. Bunda olurrrsuzlr:klarrn yeri yok, Bittiln kadro ve savaqgrrara soylUyorum: Elu on yrlr kurtarma acaba nasrl oldu? LJurra mecbur n'uyduk? Acaba bunu bu kadar lzun silrdUrmek qok mu gerekliydi? Ve belli sorurrluh-rgunra yok nuydu? Bu isin altrna dcgru giremez miydiniz'i $e' hirdekilere, dagdakilere, yenilere, eskile'e de soruyorunr: Biz.e boyle yi.iklenmenin anlamr var mtdtr? Br tyrl' lara saQhklr yaklagrldr, otdukqa da baqarr elde edildi. Hiqhir stratejik, sryasi ve tal<trksel d6nemi kargrhksrz brrakmadan yiirittelirn ded 1... tjt rakalrm hu husu*;ian, en srradan bir hazrrhk calrgnrasrnr bile bana vUkiediniz, on bine yakrr, sayrda l,:adro ve savagqr adayinr bana e$ittirdinrz, silahlandrrttrrrz, korunmasrnt ve hatta yliriimesini de bana yliklenrek istedinrz. $imdi de "bana hrir de cennet ver" diyeceksiniz. Rilyalar bile boyle i

SEB,}T\/yEESI.fhT A.trorte

fi6li

Adr, So,'adr: .......,....,..

1*I: 6

,

:

: ::

::::: ::::: ::::::::: :: ::::::::: :::

Ayhk

igi: t] Almanya drqr: f DM32

Alrnanya

DM30

Abono heeap numarasl: Kreissparkasse - Kdln Konto Nr.: 81 97 2 BI,jZ: 37O WZ W Hot

::::

:::::::: ::: :::

::

l Yiltt Almanya igi:

DM68

X

Almanya &ql: D DM62 Yazrgma adresh SEBXWEBUN Postfach 10 16 8g S000 KOtn I

Bu 0gt dol<hgarak 6dp.ure m*kbruu lle blrtlkte

kolay gergeklegnrez, Do$ru yaqave bunu ka-

koguluyla yeniden do$ru-saglam pozisyonlara. gelmel,. ayrp degildir. Ayrp

bul edilebilrr [ir rJs.,rrrlciyaqa]n srnrrrti,t tatrralrm. Bu yrllarda size desteQimiz tarndrr. Gerekerilerr briyirk bir dirayetle bu yrllara sr$drrdrk, fakat sizler de boyle uc,.rzr:a yaklaqasrnrz diye de-

olan bunu gormemezlikten gelmektir, yaprlmadrgr halde kendini yapar gibi

yahm, dog;ru klvrayalrm

yt*andd{ ysatma adrcstne

malarla hendinizi deQru ver"in. ESer

hafifse daha a$rrrnr istey'n, lrer alanda en iyisini nasrl yapabilecekseniz onu isteyin. Bu konuda benderr kaynaklanabilecek ne varsa oqu sEe su' nuyorunr ve bu temelde bilyiik ba' qarrla'rn geliqrnesi kogrnrlrnardrr di'

lizlu ve saurinri olunursa ge'nrig

!'rlrurn.

inarrdrr-

gil, bu kadar

Bundan sonra rneyzilenmeye, tijmuyle ordulagrnaya halkrrnrzrn seri-

kullann.ayasrrrrz

hildanla,rna g(inliik

bi.ryOk savas gi.rcijni) diye degil, garqur ede.iiniz diye hic degil, Olar,aklan C,)k mirlhi\s kullanma gticiinrz arrcak bu tirr vrllarr sue aramaOan edebilir. Qok iy; korurna( bir iarnla kanr bile

bo$a akitmarnak, arna vrr,rl,'nast gereken yerde vu.aLriln.gk, bunu r ilomutanr olnnak ve bu bigrrnda karg:larirakla igs girigesiniz drye bu des' teQi i,erdik. Brr te;xelc'le bu yr!lan se!,c seve rnvlaQabilir ve size arrna$an edebrliriz. l-lalh.rnrrz ve cosilar ''61ru de u:rrltl verdiniz'' drlOrlar. lel:pr Evet ,ierdik. Bu yrllarr sandrq'r)tzoan

drl,a. ta;ia b6yle geqrrdrk

Burrlan

vanhE karqrladrnrz, arna ytrre de iiru' ,tiine t.rct:z ki-r;16"1.., tiimijyle cok

;airEr;:rg, baEarrtt,s gibi b'' sonu'gl,: li.,x{1ni2i oeger-lendrmek ietiyorsu:iuz l\yrptri, hunu 1'apnrayrtr. Fakat k.endinrzi sr4lu konumuna cia getirrneyir I jjy6,1L,nr. Ozelestirr yapryorslr nLlr:,

iJaila da dogru bir qrqtlania

EaStarafi '/. savfada kerr, cok sayrrJa yurtsever de yaralandr. YaraIrlar bile, i.ilt-i.icU gruplaraca lin.; edilmek istendi. Olaylarda ijlkUci.r Azeriler tutuk lanmad rklai'r grbr, barrEcrl gbsteride yer alan 500 insan sorllirgeci giiqlerce grizaltrrra ahnarak igkerrcelerden geqirildi. Bu' rada ortaya crkan Tiirk sdmiirgeci rejrmi bir de Azeri-Ki.rrt qeligkisini varatarak, herkesi kirli savagrn birer aracr haline getrrmek,re sonuca gitmek istiyor Ti.jrkiye'deki bllti.in okullarda KUrt Ogr"encrlerine yonefik basktlarrn st' nrrr yr:k adeta. OQrenim kurumlannda bile goveniznt dolu-dizgin b.tg;nr alrirrq gidiyor. Somi.irgeci faEist rejimin. topyekijn savaq diye adlandrrdrQr bu saldrrrlara kai.gr kentlerde bulunan Kiir' distanhlar iizel tedbirler geligtirerek. dijgmanrn gelistirnrek istedigi her tUrii.r saldrrryr L'oqa grkarmada Uzerine r.!iiserri yenne getirne sorunilu lugwla kar;r kargrya bulunmakiadr.. Bu nedenle, o2sltiklc de cinayet ge bekelerine kargr oz savunma birliklerrni olr-iSturn'iair, tedbirier geliqtrrnreli ve her alarrCakr drgi.dienme sinr yaratarak karqr koyrnayr, etkistzlegtirmeyi esas alnlahdrrlar. Eskrden srnrrlandrrrlmQ savaE, sadece gerillayr hedefliyordu, ama giintmlude sava$rn srnrrlarr geriElenris ve halkr da rgine a.ln'irgtrr. DiQmanrrr topy:h.[in savaq stratejisine kargr, her zamankinden daha brlinqli, crgi.tlii se rihrldarr ve etkrn gerilla eylenrleriyle topyekun direnis savagrnr bovutiandrrmak d;.inenrin temel -c;orevidir ve topyekUn irsnigle dijgnranrr yenrlgiye uQratrlacaQr kesind'r. tJnuf ' mayahm ki. di.jqmanrn topyek0n savagr haElatma kararr, 51p1f i3n6i1p3lmt$ tizel sava$rnda yenilgisinin rtirafrdrr'. Sbrni.ngeci rejim trtrafrndan kcirirklenen arovenizrnrn yol aqaca0i kitle qatrgrnalarrnrn Onlenrnesi, TUrk halkrlrrn krrli 6zeisavaqrn suq ortaOr dururnuna daha fazla dugmemesi igrn TUrk soluna devrinrci-detrrr:krat diye kendilerini adlandrran herkese gdrwler dUqmektedir, Bir kez daha sorunun kapsamlr deQerlendirilme-

Ycrgma Adrasi:

Hesap

H. Barcedoffnul

Serxnmb0n

Vogpbangâ&#x201A;Źrsr. 286 s000 tGh gI

Postfdl 10 t6 Sa fl)00Kiiln 1

Kreetspslosse - l(dn ltun.to l*.: 3l 97 2 Bl.;L 370 502 99

v.i.s.d.P:

kah',-rllenmektir, layrk 6l gr:611cJr$r hal-

de kendini laytk olduguna qrakttr. Boyle yap*yrn.

rf,"ETrtrss{:

rin i'uerine trm zafer tazrnr yakalar bir h:igirnde nasrl yonelinecegine rrlagmaya Fbalsylsl. Btrnun iqirt gi.rg ve olanadr veniden r.ie$er lendirin. Gdrelr isieyrn; agrrsa daha I'afifini,

ve 6ztii

yaQanlin o kotii alrgkanlil.la;r

gahq-

bize yt-ti-

turulmaya qirirqrlnrusa veya gok dtirLLstQe de olsa bu kaba laflai"r bize so,vle-,trnekterr l<endir:iri uzak tLJta'sanrz, brrnda.,r sonraki katrh'lrnrza sor':uria l<adar r:nay verilir.

Tekra. ,ru:gulr.ryOrunt: ljL' yaptrgrnrzr qok iyr biiiycn:rn. Gtjgsia degilim, srzlere katlannra'ia mecbur Ja ljegr[m. \alvari'nrvr-'rurrr rJa. /rrna gok da deger venyortrrn. (jrkarmantz gereken sonuq; neye, t',asrl layrk clrnarrrz gerektigidir. Fnyer,inizden err eskinize en i.rst' teh i;lder : en al';lakine kaclar heprnrz bu terrrclde bir l,.e; ,Jalra bu oflur-1cr: yrl Cersteri rs;rgrnda kendi dur"unrlarrnizr gdzoen .qecirin; n,Ll'.sarrrrgrn, yar:' hg[grn, hatanln nere<Je oldugr-tr,u b'-t lr.rp orrlarr oldcrmeye g.thirn. gorevle'

QOk, l.lu gijqlerin artll( la!'ihi sorr:rnlulukla'rnr ye:'irie getirmeleri qerelrtigini belifrnet.le yetiniyor''.t2.

sinden

Giinoy'de Ye Ku:6y'de topyektin bir direng yo$ondr Guney'de yaqarran savagrn biian-

cosuna $a(lrQrmrzda Tiirk devleti' nin ve iqbirlikqilerinin yedigi darbe, maddi aqrdan ugradrgr zaiya! olduk' ga a$rrdrr. Sa'raqrn silrece yayrlmast.

gerillalarrmrz agrsrndan k 1l'r;2.1;1sn6' g bir zaferdir. Ti.irk devlei:nin yaptrir resmr aQL:larnalara gdre, 4500 gerrlla savag drEr kalinamrqtrr. Savagart glrcUrni2tirr toplat' rt ancak 2500'diir. I0rk ordu struisii tarafrndan kur'guna dizrlenier de dahrl I 50 crvarrnda qerilla dillere destan olacak kahramarlca bir direniq sergrleyerek sahadete ulaqmrqtrr. 100 crvarrnda va' ralr vardrr. "Silahlanru buaktilar", "les' I i m al nd ila r'', "bezg una uQrad t lar" bi' qimindekt ar;rklartialar ger-qekleri yansrtmryor. tJstirn bir r,'ror alle ve azirnle direnerr.:k kazana.n. bu giJg ve enerjr

ile taktiksel bir surece gircn gertlla' larrnlz, yeni mevzrlenciiklerr alanlar' da geleceOin g0qlu za{err iqrn qa[qmalannr srirdiirnrektedirler. Savagta luzandrgr tecriibe ve cieneyimle, daha yetkin bir militanhkla tedbrrini artrrmrqtrr. Dogabilecek mrrhiernel sonuclara karqr h;rzrrirklrdir. Bu savagla, iste'r:netnc.srne ragmen peEmerge gi.iqlerrnden yi.ulercesi oldir veyaralarrCr, Gerillataktiklerine kargr, toplu kC-ylii savaEqlhgryla salCurya geqtrkle'inderr dolayr aldrklarr darbeler aQrr oidu, kornutai...oizeyinrje gok sayrda kiqi 6ldi.r. Olenlerin onemli h:ir kesimi, savunma arnagh doqenen mavrnlara qarparak 6ldti. ri;rk sdrnijrgeci ordtr gtic(inun askerr aqrdan vgliigr kayrp, salt Qukrirca hattrnda 500'tin ilzerinde oldu. lbplarn 1O00'niri irzerinde asker 6ldij. Saldrnlar boyunc"a 4 savag uQaglve 5 helikopter dtigtrirliJdii. l{em peqmerge ve hem de Tiirk ordu girglerine ait qok sayr' da savag rnaizernesi ele gegirildi, ayrrca esir ahnan Ttrrk askerleri de bulunmaktadrr.

Auusr&a Aralsturfra Esg*ka Dadmarko f?ansa

6.6 A$ &.00

s.

90.00 br.

t8;00 dn. ,4.@ fh.

Bundan s<tnra kendim de triraz daha Ulkeye ve halka yakrn hareket q6J1:ce$rm. Bundan ssnraki yrllart boyiesine dale arrlan',h ve daha baqarilr mevziler kazanma temelirrde clegerlendirecegim -Sizin de bundan sonra i.rstiln baqa.rriar sa$lai'nan.za. dikfiat r-;dece$iz ve hrr teri'relde siziere ro! bir;et:e$iz. Siz gerekii fio,rl.r(-u rJ!.arrr vr: ke,rdin'zi kanrtlarsani.z c-rlur diyece grz. Brrndan sonrasrnr bu terrrelde k3rErlayacrigrnrza, padimizin giig ve l-ra;arr k:.uanmrq dev pr"ati$i tlzeririe kendi hrrqarrlari;tizt eP.leyeceqinlze irtanryc'truln. Tiirn kadrr', ,le saraqqrlara bagarrlar diliyc', selatn

ve

sev.qi

leririti

gunr-'yr)r'i:rn.

21 Ekim 1992

()i]'rey'de yaqanan bir avlrk sadoki]nru hu rken, l(ruey delii clire'rigl.e de gerilla gi,iqleri,riz, bLi" yi.rk bir atak iqerisincie oldu. "PKK'' tin beli l,tniarak, lQtzey'de ey'lem ya' penez duntma getdi" iddialannrn Ie'sile, Kurdistan'rrt Kuey'inoe de Tiirk ordu gijqierine, koruculara ve ajanlara yo:relik baEartlr eylemler gerqekleqtrrrldi; yollar kesrldi, di.rg' mana ait kurum ve kurultrElartn tasfiyesine ydnelik saldrrrlar yaorldr. Yine Grllney Kurdistarr'a ydrrelik saldr,rlara nrisi!leme e-yk:mleri gerqeklegti. t"lalkrmrzrn proteslo eylemleri de,ram eltr;kep'enkler ve araQ kontaklarr kapatrldr, okullar boykor edildi, yiiruyliqler gerqeklegtirildi, ytizde yitz arnborgo kararr uygulandr, Son bir ayIk d,-rnemde gerilla giiqlerinriz, dilqmana ait 20'den fazla karakolu tirnrden imha ettr. Gerqeklegerr basvaQrrr

krn ve pusu evlemleriqde 563 dijgman askeri dldtlrUldii, qck saytCa askeri ,lalzernelerin yarrrnda

2007 adel silah eie gegirildi. 226 kez yollrrr kesildi, krrrilik kc,ntrolleri yapridr, yoilar Ceneiinroe ttriuldu. Aynr tarzda rlge ve koy baskrnlar, stirdii, halka yonelik toplanttlar ger' qekieEtr.

Bu bir ayhk rakamlarda da gbrijldilQir gihi, kazanmanrn Ustiin baqarrsr giiqlerimizin ata$rncia ifadesini buldu. Diigmanrn baqlattr$r lopye' kiin savag stratejisine kar"qr, gtiqlerirliz topvekLln bir direnrg stratejisryle yerri bir si.rrece girmiq bulunmakta' drr. Her zaman oldugu gtbr, bundan scrrra da zafer. partimtzi.nzaler yaratan qizgrsinde kararhoa vUrtiyen halkrmzrn ve silahh onqlerrr,rizin cla' caktrr!

Hoilarda lngttare lsvog kuir" f{orveg

4.60

rrfr.

f

2.0O 16.0O skr. 4.0O sfr,

16.00 r*r.


YIGIT DERSIM HAL}(I! lJ T.Iry, tarihlsi aandr-gErgdd€Qlidle_n PKK oftf,da arttt dttmh v{ dan dil bldemn ndqmini ys shn {rn kqi, larils re krynls hedd dmmdadrr tsFbt L Kot om n lm baol, kakErd(gdigtinbn E ksrg b!r.r dr mlu hCogErimi{ir. Ax[n dutffi twm Ohmaftn t-ga'8 Dssim kafliamyh geligirdi0i isoEid dbadd€' Dsrm cept&fnd€ d€ eagn bqntilamk tr' ve kmk{lenn hlws& hnfumsr dlhm- hiariainde glr potitikirsnr yele ui ,.'. ir"*6T"i9"rf6i* uo.

^ L9 |hm

rrd€rm tir gflrtsgr*i oltrqtr. cq,T.{l iesiindo

g€ligtidl€n

dwrirci

ititm

€rleo{si banii

s*e

dt?.

gantrerfaaia}rgqinlroa$maioulrtugrwgxiffi. -zd6€ li6i orrays gkmrk

gito

"mri irolrnu*{marieinowiircieryag;;-di;mgag.

d(m; 6,i: 6rya w-wagrairrgyu yureatmrirreol" i,rr

bu yotda

g'.9ek-

mmsk*i.glhlqiolmakeeoajs,i$idikia€altmrgrr mmekwromurl6rmzlabuyrikf*iatart'rk;kdar1tt figirinir*r"mLfii;/51ffiD;:;;g",6il&-d"iry. drytela irdisek &r*tda.'n gsldd€add,tor. €kqmih ddrir cahsind€ki y€dni, dim eutdudu r**kgrhtir. ni6mz orr*iwiaml|l uro"*irfrj*iilini"y*. socval,ktrturclduledadagelblhilonebobivbq/tml+

leSrtatuibathnulBtrlmqlstdr.

Doam€tkinllrrdErehLrrtindco.iryolqiu6atrrimnr yagamnaakimknlalmgtrTopyolerda;rciewagr.

deigetigminisauyanr*vam"iiJiii,*'iti"'p"*t D*eimeomutunda-mticadeteuri|imiziri'i*ietaymgm

n&[atrm6 w trtlcmin dooqikr{h s.Olandr6rn kanr1qq v6 ayakian r:stiine .Dwrim:iindranq/olainizindmkargvdadhmn s.ldrwEkil&6rksi.k'lmqvobuthiki{d$klqi,$h. ierm h;dan b6t6 twrg yOnde olnio 6!r*t1tr oruya oruariay, Uagar-mrgtrbenimln bu'satusim nutrz eoip relild€tri oilaya Ek8f,lmq&r. Dutmrn Mkr|E dry8ffls d' gktrEti D*dmi dr&l .kuidltr hamrio-girm€tip dun stki v€ otoritBini kwm gerilla waqrfta aeairdaki 3 ay[i dlgubpfk(hsra9akr'lrdqiirciseairrudadSm kmuveyasalodr$od8h@ketodq@itli-erksra;hiddi eytembilangosundaa"-a*rin-i"i,p'[ir*n,*r"nn, ait dm h€r 9€y€ ks$ 6aldm s.$m d(nhmhrtt..$dddo d6 bqy h€d6fi hakB gelmigii loPyckih ealdrrlarla diigmnm ortaya koymiktadrr {ortr 0nc. nFr.;rLmE ryht, blt.nk*gr qUdsl mwrun boyllhrak trmro, h.glhktt hizmiido ohn E @E 6{fol;if ktru w kuut+isrnda eoajn e*ertm{tn gEuwEs&t) mE bu coeh€d€ d6 ydrclimlsini

1- 30 Temmuz I 992 tarihinde Pi.ilUmiir ilqesine baQh Askirek (Kocatepe) koyUnde bulunan dijgman karakoluna yonelik l0O kiqilik bir gerilla birligimiz kapsamh saldrrr eylemi gerqekleqtirdi. Genig alan tutularak gece saat 0.2.00 sulannda gok saytda roketatar ve orta otamatik silahlarla gerQeklegtirilen eylemde birqok dliqman mevzisi tahrip edilerek, karakol binasr aQrr hasara ugratrldr 60 dolayrnda askerin imha olduQu eylemin sonucunu d(qman kamuoyundan gizlerken, karakoldaki askeri personelin kaybrnr "srjrqtin ettik" brgiminde Qevreye yanstttt.

2- 10 AQustos I 992 tarihinde Dersim-P(llilmirr karayolunun Marqik koyU mevkiinde gerilla birliQimizin kurduQu pusuda Alman yaprmr bir panzer roketlenerek imha edildi. Olayda 2 subay, 6 asker oldti. 3- l3 AQustos I 992 tarihinde Rrza ... isimli muhtar olUmle cezalandtnlmrgtrr. Kendisine ait bir adet 5'li krrma. I qifte, 3 adet tek namlulu krrma ve I adet 7.65 qaprnda tabancaya el konularak kamulagtrrrldr. 56zkonusu hain 1982'de yaptrQr ihbar sonucu, Kazrm, Metin YILMAZ adh arkadaqlanmrzrn qahadetine yol aqrp, 2 arkadagrrnrzrn da yarah olarak dUqmanrn eline esir diigmesine neden olmu$tur. Yrllar sonra da olsa hak ettigi cezayr bulmug, evi ateqe verilerek yakrlmrgtrr. 4- 17 Agustos 1992 tarihinde Mazgirt K6gri.rst karakol mevzilerinden birine gerilla grubumuca yaprlan saldrrr sonucu I dUgman askeri 6ldi.lrlildU.

5- l8

Agustos 1992 larihinde

hazrr-

ladrQr mayrnrn patlamasr sonucu Gtiney

Kijrdistan dogumlu Kawa kod adh arkadagrmrz gehit dUqtii.

6- 20 Agustos 1992 tarihinde Mazgirt Kilbaba yolu kesilerek TEK'e ait bir araq yakrlarak imha edildi. Aragta bulunan 1 adet telsiz, I adet di.irbi.ine el konuldu. Olaya mijdahale igin gelen di.igman askeri konvoyuna kurulan pusuda 5 dljgman askeri 6ldi.rrUldij, qok sayrda yarah verdirildi. 3 saat boyunca sUren qatrgmada gerilla birligimiz kayrp vermedi. Ayrrca 1 dijqman helikopteri aqrlan ateq sonucu yara almdr.

7- 24 Agustos 1992 tarihinde Pertek alanrnda atrlan bir pusuda 1 askeri cemse imha edilerek, iqindeki 3 dilgman askeri 6ldtiriildti, 2 diiqman askeri de yaralandr. 8- 26 A$rstos 1992 tarihinde gUndUe saat 15.00 sularrnda denetime a[nan Ptiliimtir-Solpayan yolunda kimlik kontroli.i yaprhp, TC krmliklerine el konuldu. Ozel Madencilik $irketi'ne ait bir araq ise yakrldr. Daha sonra genig bir alan ilzerinde mszilenen gerilla birligimiz ile diigman gUgleri arasrnda 4 saat salren qatrgma boyunca dtigman mevzilere sokulmadr. Kayrplarrn ortaya qrkmasr ve bir helikopterin yara almasr sonucunda dtirqrnan qaresiz kaldr. 9- 26 Agtrstos 1992 tarihinde Ezincan-Kernah ilgesine baglr Alp nahiyesinin bir kdyti gevresinde diigmana atrlan sonucu 3 di.\man askeri dldUriildi.i 4'il de yaralandr. lG 28 A(r.stos 1992 tarihinde [r/azgirt ilqesine bagh ... nahiyesine gerilla birliklerimiz tarafi ndan yaplan baskrnda dtigman karakolu roketlenerek 9 asker 6ldiiri.lldii gok sayrda asker de yaralandr. Ayrrca PTT binasr, Ziraat Bankasr, beldrye binasr, I otobiis, 2 taksi, 2 pr,rsu

cip, 2 kamyon, 4 dozer tahrip edilerek yakrldr. Turistlere ait bir lokanta bir dtjkkan, bir kahvahane ateqe verilip yakrlrr-

i 6ldUriildii 'isi de yaralandr. 11- 3l AQustos 1992 tarihinde Ovaok ilqesine baQh lksor kdytinde bulunan ajan Silleyman Yrldrnm olilmle ceken gerici fagistlerden f '|

zalandrrrldr.

12- 7 Eylnl 1992 tarihinde Kara. kogan-Bing6l Karayolu ARGK birligimiz tarafrndan denetime a|ndr, araqlardan indirilen kitleye propgaganda yaprldr, Aksu firmasrna ait otobLis de yakrlarak imha edildi. Yola atrlan pusuda, mUdahaleye gelen dLiEman aract taranarak, 3 asker 6ld0riildU. 13- 7 Eyli.ll 1992 tarihinde bir ihban deQerlendiren di\man, 3 gUn boyunca srgrnak yaparak Ana Karargah Egitim BirliQi'ne yoneldi. Qrkan 3 saatlik qatrgmada dijqman Qok savtda yarah vererek geri gekildi. 14- 7 Eyltil 1992 tarihinde ErzincanErzurum kara ve demir yolu (E-23) kalabahk bir gerilla birligimiz tarafrndan Muti mevkiinde kesilerek kontrol altrna ahndr. 250 aractn durduruldu$u eylem sahasrnda kimlk kontrolleri yaprlarak 4000'i agan kitleye propaganda yaprldr, buna kargr kitle "Biji Serok Apo, biji gerilla" sloganlanyla yogun tezahUratta trulundu. KUrdistan topraklarrnda geqersiz olmasr nedeniyle 500'i.ln iieerinde TC kimligine el konuldu, goforlerin siiriicii belgeleri ve araqlarrn kontaklarr da ahndr. D[igmana ait bir resmr arag yakrlarak imha edilirken, dt4man subaylarrnrn iqinde bulundugu bir araq da kagma tegebbiistj sonucu tarandr ve bunlardan 2'si 6ldti,5'i deyaralandr. Bir polisin tabancasr kamulaqtrnlrrken, I asker de esir ahndr. Aynr anda kesilen demiryolu hattrndan da gegit istasyonu yakrlarak imha edildi, gelen yolcu treni ise durdurulup taranarak tahrip edildi. Olaya mUdahalede bulunan Kemah Jandarma Karakol Komutanr Orhan Sillter 6ldUrilldti. Eylem esnasrnda halkrn gerillaya yaptrgr l0 milyon lirahk gdni.illtj baQrqla birlikte bir kigi de savagqr olarak birligimize katrldr. 15- 7 Eyli.il 1992 tarihinde Ovacrk mrntrkasrnda YSE kurumuna ait bir qantiye ve 5 arag yakrlarak tahrip edildi. 16- 7 Eyli.ll 1992 tarihinde Kumrk'de bulunan d\man karakoluna yaprlan saldrrrda ve aynt anda Karakogan-Kigr karayoluna pusu kuran gerilla birligimiz gelen dUqman panzerlerinden birini roketleyerek tahrip etti, 5 dUqman askerini de dldUrdir.

17- 9 Eyli.ll 1992 tarihinde Dersim merkezine bagh Zagge (Sarrtaq) kOytinhalk dtiqmanr ajan Hasan Bayrak ARGK'ye ba$h devrimci intikam timleri tarafrndan 6lUmle cezalandrrrldr. de karakol g6lgesinde yaqayan

18- l3 Eylti 1992 tarihinde DersimOvacrk yolu Munzur vadisi Peter kdpriisij msrkiinde kesilerek pusu atrldr. Pusuya di.iL$en dijgrnana ail 2 zrrhh araq gerilla birliklerimiz tarafrndan tahrip edildr. Olayda I 2 diigman subay ve askeri 6ldi.iriildU. 19- 17 Eylill 1992 tarihinde DersimOvacrk karayolu saat 14.00 sularrnda kesildi ve kimlik kontrolij yaprlarak biriken kitleye propaganda yaprldr.

20- l8 miir

EylUl 1992 tarihinde Piilii-

karayolu Dereboyu yol ayrrmr yakrnlarrnda pusu kuran gerilla birli$imiz

gelen dUgman gUciiyle gatrgarak 2 dUqman askerini oldiirdU. 21- 20 Eylill 1 992 tarihinde Dersim. Ovacrk karayolu Peier koprUsU yakrnlarrnda kesilerek 2 saat sUreyle denetim altrna ahndr. Yaprlan kimlik kontrollerinin ardrndan krtleye propaganda yaprlarak, TC'nin DSI kurumuna ait olan bir resmi araq da yakrlarak imha edildi. 22- 20 Eylill 1 992 tarihinde DersimPi.llmUr karayolunda panzerler egliginde geqiq yapan bir konvoya gerilla birligimiz tarafrndan kurulan pusuda Aksu Otobiis iqletmesine ait bir otobiisiin isabet almasr sonucu 2 kiqi 6ldi..i, 4

28- 3 Ekim 1992 tarihinde Pi.ilUmiir 34- 8 Ekim 1992 tarihrnde Dersim bdlgesinde esir ahnan I dtigman aske- halkrnrn drrenigini desteklemek amacryrinin mahkemesi yaprlarak serbest brra- la Ovacrk esnafr kepenk kapattr. krldr. 35- I Ekim 1992 tarrhinde Dersrm29- 3 Ekim 1992 tarihinde kontra Pijli.imiir arasrndaki Zagge mevkiine tarafrndan daha once katledilen Musa ptsu kuran gerilla birligimiz I'i ylrzbagr ANTER iqin Dersim esnafr bir gtinlUk toplam 7 di.jgman askerini oldi.lrdU, 6'kepenk ve kontak kapattr. srnr da yaraladr. 30. 3 Ekim 1992 Pi.ilijmtir ilqesi Krr36- l4 Ekim 1992 tarihinde Dersim mrzrkoprij (Uzunevler) mevkiinde pusu merkezdeki polis kontrol noktasrna kuran dijgman mevzisine yaprlan basbaskrn dizenleyen gerilla grubumLz 2 krnda 2 dUqman askeri oldijriildri. 6zel tim elemanrnr 6ldi.lrdti, 1 'ni de yara 31- 4 Ekim 1992 PijlUmUr ilqesi Qi- ladr. Ayrrca 1 6zel tim aracr da kullanrlarik (Sa0lamtas) kdyune pusu kuran maz hale getirildi. dijqman gUqleriyle Qatr$maya giren Be37' 14 Ekim 1992 tarihrnde Dr:rsim-Piililmi.ir karayolunun Uzuntar.la mevkiinde pusu kuran gerrlla birligir,riz bir di.rgman panzerinr imha ettr. Olay,62 I'i subay 4 asker 6ldurirldii, 2 asker Ce yaralandr. 38- I 7 Ekim 1 992 tarihinde Ovacrk ilqesi Tornova mevkii Dumantepe LbyUne giren bir gerilla grubumuun rhbar edilmesi sonucu operasyona geQen diigman gUqlerinden bir zrrhlr aracrn devrilmesi sonucu l0 asker 6ldu. arag kullanrlamaz hale geldi. 39- 20 Ekim 1992 tarihinde PulUmiir merrkirnde dUgmanrn bogaltmrE oldugu r,rezraya pusu atan gerilla grubumu duqman mevzilerinr tarayarak. dtjEmana kayrp verdirdr.

N' 22 Ekim 1992 tarihinde Dersim'in Tewnagi yakrnrndaki sahada dtigmanrn hareketli birliQine kurulan ousuda toplam 1 0 dirgman asken otduruidU, qok sayrda yaralr verdrrrlmrgtrr 41- 22 Ekim 1992 tarihrnde Mazgrrt ilgesrnin Akdivan kdyUnde dilEnnn xarakoluna ezak taltyan Fazh ... adh krqrye ai'l bir minibtb yakrlarak imha edrldr. kigi de yaralandr.

23- 22 Eyltll 1992 tarihinde Nazimiye ilqesine bagh Uzuntarla kdyijne baskrn di.izenleyen gerilla infaz trmi Rrza SaQlam isimli ajanr 6lilmle cezalandrrdr.

Cesedin karayolu l]zerine brraktlmastnrn ardrndan olay yerine gelen diigman,

cesedin mtjhtelif yerlerini brqak darbeleriyle kesip yaralamrg ve igkence vermeye gahqmrgtrr.

s[sij

24- 25 Eyliil 1992 tarihinde

Pi.ilijmtjr ilqesi Krrmzrkdprtj Tasnik (G6kqekonak) kdyij yakrnlannda pusr.rya yatan dUgman mevzisine yaprlan baskrnda subay, 2 asker cildtirUld( 2 dUgman askeri de yaralandr. Bu baskrnda gerilla birligimiz I adet B-7 (Bisiving) roketa. tar ve I adet G-3 silahlarr ele geqirmigtir. 25- 25 Eyli..il 1992 tarihinde Dersim'in Kortasor (Yeqilkaya) kdyUne baskrn dUzenleyen Halk Kutdr4 Ordr"rnr.z ARGK'ye ba$lr deyrimci intikan timleri Ahmet Karataq isimli igbirlikgi ajanr dlUmle cezalandrrdr, bu gahsrn beqli krrmastna el konularak kamulagtrrrldr. Bu ajan I 2 Nisan 1992 tarihinde bir gerilla grubumrz hakkrnda ihbarda bulunmuq, ihbar sonucu Berxwedan kod adh yoldagrmzrn gehadetine sebep olmu.qtu. 1

26- 29 EylUl .1992 tarihinde

PUIU-

miir"Ezincan karayolunun

Dagyolu mevkiinde pusu kuran gerilla birligimiz, I parzeri imha etti. Olayda I'iyijzbaqr olrnak (lzere toplam 5 diigman askeri cildi.lrUldi.i.

27- 3 Ekim 1992 tarihinde HozatGacrk sahasrndaki hxgar kdyiinde diigmanla qatrgmaya giren gerilla birligimiz I astsubayla I eri dldrirdli 4 eri de yaraladr.

gir, Sidar, Newroz adh yoldaqlarrmrz gehit diiqttiler.

32- 5 Ekim 1992 tarihinde

Dersim ve PiilUmiir esnafr Saglamtag'ta gehit diigen 3 yoldagrmrz iqin kepenk ve kontak kapattr.

33- 8 Ekim 1992 tarihinde

Elazrg'rn Karakogan ilgesi Hamurkesen koyii yakrnlarrnda saat 9 srralarrnda qatrqmaya giren gerilla grubumr.zdan I I yoldag qehit dUqtU. Olayda en az 9 dtigman askeri 6ldiirlildi.a qok sayrda yarah verdirildi. Ayrrca bir koyli.i qoban da diiEman larafrndan katledilip gerilla diye yansrtrldr.

42- 24 Ekim 1992 tarihinde E,u,gKarakoqan ilqesi Bagran (Geyrzgolu) muhtarr Hi.iseyin Ali Gijl dUgmanla grrdigi iqbirliginden dolayr 610mle cezarandrrrldr.

43- 24 Ekim 1992 tarihinde Elaz QKarakoqan ilgesi Komis (Orrnanc,r) k6yij muhtarr Ali ... adh ajan ti.im garr 3nmrza raomen ihanetinden vazgeQrnediQinden dolayr Oli.jmle cezalandrnld 4- 28 Ekim 1992 tarihrnde Dersrm-Piili.lmi.ir karayolu ijeerindeki Pagat kdytj yakrnlarrnda di.igman panzenne kurulan pusuda I Alman yaptmr panzer iqindekilerle birlikte imha edildi.

r

]Ghraman Dersim halkrl Yukanda sralanan eylernbr eyaletifidzdeki geligmeleri agtkea oiaya kcyrnaktadr, Bundan sonra da/rirnci operasyon ve intikam iytenterlrn:z derram edecd<tir. Bugun Kkdban'da ytfiit{ren sava$n tek eonndrsu fagist TC ve onun igbirlikqileridir, Kanrmna, cantrilzar namrsu,nza kete. den bu gdiqleri iskernizden sdktp atmak hepimizin onu,i g€ref ve trayerye soruiudrr. Bu terndde partimizin tlnc$iiftrrde ERNK vo ARGK sailar'',. {a drgiid.gnp saveselml $oukhnnxa fagistTc ordr.s,ru askere gtkrderrpyeliml Kardeq kanmrn ekmamasr igin buzortnludur. Gen$er htzh kendi orddar olan ARg( sdlanna katrknarrdtrhr. serfhiHardanmrzh dlbrnea gar€siz vo sefil brakrnalryra fu yurtsarerri(fin veyigit Dersirn{i yegnne dlg[eiHtk Cr?1 senkgoc.ilerden [esap eonna giirxf

91y"n

lrtiif1q dma gthiid$r. B6yh$ne onulu bir g6rad y€rin; grciiryre[;gn tiim lulkrrna g6rarlerine dcra erkr serdrnayrgag,nyoruz. zafer partimiz Onc0lfgfrde kehrarnanca sa.agen yi$it hdkrmrzrn irlacaktrt

- lt*t-t"q! i6rdfiooilik vc ts Uirdln tgirfr<gitikt - hmGte 6liimt - Yrferrr Pl(K EmH ve AR@0

-Ellisero*1P0|

ARGH .

Dqrlm Eyehfi Ana

BK.lrn igm

t(arsfh

l(omrlarilEl

131  
Advertisement