Page 1

A

SERXWEBUI\ Yrl: 11

/

Sayr: 128

/

Agustos 1992

/ 4.- DM

I5 A$uslos Ailhml'ntn 9. zofer yltno do$ru yurrirken

DoNEMIU

nmlr

TSISLARINA oIUUUI,IE BAGLI KATAum ".,,Hig giiplresiz bu gegen savag yllanmrz birgok â‚Źtcrya,

hnn

daWdgt kayplara yol agmqtr, Qok elegtirdigimiz,

kab u llenemed i gim iz k ay tpl a-

nn aastdr bu. Yoksa ozgiJr-

fighn bedeli olarak verdigimiz ve daha gokga da vermeye hazrlandjmn kaytplann veya 1zgilrlil|iln bedeli olan kurbanlann aas degildk. Biz bu yllara gok ozgiln

bk bigimde kendimizi katttk. Bu yrllan bilyilk hesaplagma ytllanna geviri*en, micadelenin gok aaru dilSmana, da-

ha fazlasnt kendimize karst dayatfik, Ve yapilanlara hep baglangryfi r dedik. Sizlere

te -

mel olarak verilmesi gerekenler, ilk baSta yansfilmax gerekenler vard. Kendinizi yitirerek tanrmaz Me gdme yerine, daha gok sizlere yakq-

firdgmz ;eylerin neler oldugunu belirtmeye gahgttk... " YAZISI 14, SAYFADA

Dayatrlan sahte demokrasiciligi,

sallam parti militan kigiligiyle agahm gergek demokrasic ilifi yagamtmlza hakim krlallm! asouLt-AH OcatAN Genelde emperyalizm ve dzelde de Avrr-pa, demokrasi maskesi altrnda devrimci mi.lcadelemize bir politika dayatmak istiyor. Son zamanlarda artan bir ilgiyle ve bazr giidilmlendirdiQi kiqilikler yoluyla bunu yaprnak istiyor. Sdzirrnona TC'nin militarrzmi ve PKK'nin radikalizmi bkanmayryaratmrq, bunun yerine demokratik bir yaklagrma ihtiyaq varmrgl $imdi g6riinri.qte demokrasi s6zcligtr herkesin tepkisini fazla qekmeyecek ve hatt4 "demokratik qdz0m, iyi bir q6zi.imdijr" dedirterek, bciylece gciae hoE gelen bir gdr0ni.jm yaratmak istiyorlar. Fakat bunun altrnda yatan niyetleri, arkasrndaki gijqlerin durumunu ve bu maske ahrnda hareket etmek isteyenleri iyitanrdrktan sonra goreceQiz ki, en alqakqave belkide diigmanrn 6zelsavaq ydntemleriyle alamadrgr sonuglar, ondan daha tehlikeli bir yaklagrmrn hainnamesi, gafilnamesi geliqtirilerek alrnmak isteniyor. Ashnda bu bitmig-tiikenmig grupquklan burada agzrmrza dahi almak istemiyonz ama, 6zell ikle GiJney Kiirdistan'daki seqi mleri de bahane eoen bu reformistler bir gazete grkarryorlar. igi acayipliklerle dolu. Eleqtirme geregini bile duymuyorum ama qcile bir rnanEet atmrq:"Ortadoguya Demokrasi Dersi" ve bu yazr bi.rtiin salayr baEan baqa kugatmrq... lgerigi, ahlakiydnden stntrstz bir dtjqkitnl0Qti ifade ediyor. Siyasi kigilikleri olmamakla birlikte, Batrh istihbarat qorrelerinin kalemgorli.i$i.inti yapryorlar, onlarrn jargon dillerini kullanryorlar. Tabii esasta, bize ydnelik elegtirilerini srralamak istiyorlar. Ki, yazrlanlar eleqtiri de degil; ki.rf0rnameler demek daha dogrudur... GiJney Kijrdistan'daki segimlerin tarihi bir aganuyr ifade ettigini, hig kimsenin onun degerini takdir etmedigini ve Krzey Kiirdislan'a da aynr modelin uygulanmasr gerektiQini srralyorlar. Ondan sonr4'TC'nin militarisl ydntemleriyle PKK'nin radikal yontemleri trkanmrqtrr, yeni bir mtidahaleye ihtiyaq vardrrn diye ekliyodar, Sciziimona birkag diplomat veya birkaq siyasdtgi

Devam 6. sayfada


TC'NIN OZELSAASI YILIN SONUNA KADAR VARMADAN IFIAS ETil! ler 6nUne serildi. TC, bu gergeQi ter-

u$rattrlar.

tos 1984 gtinU ulusal kurtulq mti-

sine dontjgt0rmek iqin 15 Agus-

cadelemizin tarihinde gergeklegti-

tos'tan giinler once'Misak-r Milli"nin hemen hemen biitiin alanlarrnda var olan somtjrgeci kurumlartnt harekete geqirdi "15 AQustos alarmr" nedeniyle zinleri kaldrrdr, saldrrr gt4lerini teyakkuz durumunda tuttu "Gi.jneydogu'da kritik gtinler"e hazrrltk yaptr, "8, yrhnda PKK alarmr" iqin, saldrrr bekledigi her noktaya askeri

TC sdmUrgecikrri 15 Agustos 6ncesinden aldrkla.rr yaygrn ve yogun tedbirlerle, sadece I 5 Agustos kutlamasrnr engellemeyi amaqlamadrlar, Newr,..rz'da olduQu gibi bir katliamla halkrmrza ders vermeyi planladiiar. Somijrgeci gUgler bazr kutlama alanlarrnda halkrn lzerine ateg arQarak lO'un i2erinde yurtsoreri katlettiler, daha fazlasrnr ise yaraladrlar. Vne kapah dtrkkanlara dozerve kepqelerle y6nelerek bilyiik tahribatlara yol agtrlar, qok sayrda esnafr gdzaltrna aldrlar. lstedikleri kapsamda katliam zeminini bulamayrnca halka karEr bir sindirme harekattna giriEtiler. OlaQaniistU Hal B6lge Valisi Unal Erkan, 'Yasalarrn gereQi neyse onu yapacaQrz" diyerek dldiirme ve yaralama olaylarrnr meqru gostermeye

Bundan sekiz yrl 6nce, 1 5 AQus-

rilen tarihi bir qtktqrn, oldukqa kararh bir atrlrmrn yeni bir yrldoni.imiine girdik. Geqen sekiz yrl boyunca aman' srz zorluklar ortamtnda tarihin qok az tanrk oldugu biryiik direnmelerle bugijnlere ulaErldr. Bttttln gabalarrn, fedakarlrklann, akan kanlarrn bedelinde halk tarihimizin b|tiin zamanlannrn en giJqli.i Ki.irdistan gerqekliQi ortaya qrkarrldr. Bu gerqekliQin iqe' riQinin taqrdrQr qok ydnli.i geligmeler, I 5 AQustos 1 984 dncesinin Klrdistan'r ile l5 AQustos 1984 sonrastnrn Ki.lrdistan'rnrn kargtlagtrrrlmasryla qok daha iyigdrUli.ir. Krsaca ifade edilirse, bugiinkii geliqmeler iqerisinde yeni bir insan tipi ve yeni bir Ulke kimliginin uluslararasr gUndemin en Onemli tartrgma konrcu durumuna geldiQini gdriiyorrz. Sekiz yrl 6nce Eruh ve $emdinli ilqeleri, qok az sayrda gerilla gruplarr tarafrndan basrlmrgtr. Bu qrkrqrn sitrdilrirlebilecegine Eans verenlerin sayrsr parmakla sayrlabilecek kadar srnrrlrydr. Sekiz yrl sonra. bir avuq gerilla ordulaqmayr yaqarken, bu gerillanrn onci.ilU$0ndeki Ki.rrdistan halkr ise kendi vatanrnr s6mi.irgecilere kapatma giriqimlerine bagvurma cesaretini gdsterebiliyor. Bunlar, zamanrnda hayal bile edilmeyen gdrkemli geliqmelerdir. 'I 5 AQtrstos Atrhmr 9. yrhna girerken, PKK 6nderliQindeki KUrdistan halkr ile TC s6miirgeciliSi arasrndaki savag amansrz bir qekilde ttrmanma gdstererek sUriiyor. Ozellikle gerek TC agrsrndan olsun ve gerekse de PKK agrsrndan olsun kader belirleyici dnemde olan I 992 yrhnda savaErn yUkselme gostererek siirfor olmasr 6nemlidir. Bu yeni bir siirecin hiqbir d6nemde olmadrgr kadar yakrcr olan bir agamasrdrr. Bu yrhn 15 Agustos gi.ini.inde Ktirdistan halkr' nrn igerisine girecegitavtr, I 992'nin sonuqlannda belirleyici olacaktr. Qiin' kiJ savagrn son yrllannda artrk TC devleti de halkr kazanan tarafin savaEr da kazanaca$rna inanmrgtrr. Nitekim koalisyon htiktimeti, savaq po' litikasrnr "Halka gefkat, PKK'ye qid'

det" Eeklinde formiJle ederek iEe baqlamrEtr. Gergekte ise, ikincisi en zirvelegmig biqimiyle uygulantrken, birincisi hiq uygulanmadr. Sadece kendi derlet terdrtin0 genellegmiE bigimiyle yaygrnlaqtrrrp yogunlaqtrrmak igin, 'halka qefkat"i bir maske olarak kullanacaktr. "PKK'nin vatandaqlar izerinde yarattr$r korkuyu silememigiz' diyenler, gergekte ise aynr vatandaqlar l]zerindeki PKK etkisini baskr ve terdrle ortadan kaldrnp silemediler. Her geyden 6nce ytizytllarrn oh.rqan duygularr, ne

TC'de

Ki,rr-

distan halkrna kargrqefkate izin verir ve ne de Kilrdistan halkrnda TC'ye karqr bir giiveni ortaya grkarabilir. Ozellikle de acrmasz bir gekilde devam eden ve her iki taraf aqrsrndan mr.rtlak kararhhkla kazanrlmak istenen bir savag ortamtnda bu tirr klasik politikalarrn uygulama gi.rci.i bulamayacagr qok aqrktrr,

xUnoisran HALKININ aUvux KALKtgl Nitekim I 5 A$ustos gUnU bu, bUtUn gerqekliQiyle ortaya grkarak 96z-

giiq ve tekniQitakviye etti. Hiikirme-

tin bagr SUleyman Demirel'in deyimiyle,'Tilrkiye'de devlet gAqlerinin bulunmad $r topl uiQne bityuklilQlnde bir yer bileyoktur. Devlet her yerde vardtr, Cizre'sinde de, $tnak'n' dada Hakkari'sinde devardr. Hem de 9091il bir gekilde vardtr" gibi bir s6mtrrgeci gUq yogunluQuna raQmen, Ktirdistan'rn yaklaEtk 40'tn t-izerinde il ve ilqelerinde kepenkler indirildi, kontaklar kapatrldr, somlirgeci uygulamalarr protesto yiiri.iyi.iqleri ve daha bagka gdsteri eylemleri gerqekleqtirildi. Ki.rdistan'rn yanrstra Kii,rt-

lerin yoQunca yaEadrQr T0rkiye'nin bi-ryiJk metropollerinde de I 5 Agustos coqkuyla kutlandr. Adana'da 30 bine yakrn bir kitle yi2lerce pankart, bayrak ve posterlerle somi.jrgecili$.i protesto etti. BaEkan Abdullah OCAI-AN yoldagrn bir mesajr kendi sesinden duyuruldu. Bu kitlesel gosterilerin drqrnda ARGK birlikleri Ki.rrdistan'rn bii,tUn eyaletlerinde qok sayrda baskrn eylemlerini gerqekleqtirdiler. Bu eylemlerde gerilla hemen hig kayrp vermezken, sdmiirgeci lere buyirk kayrplar verdirdi.

SdmUrgecilerin korktuklarr

baq-

larrna gelmiqti. Bu korku ve qaqkrnhk, "Burasr Cizre degil Adana", "insanrn tijylerini diken diken yapan 96riintU", 'Tehlikeli geliqmeler" vb. gekilde burjwa basrna dayansrdr. Olagani.istij Hal B6lge Valisi, yaptrgr bir agrklamada bu geliqmeler karqrsrnda gaEkrnhQrnr gizleyemedi. Ozellikle Diyarbakrr gibi bir kentte esnaflarrn bu dizeyde kepenk kapatabileceQini beklemediQini sdyledi. "Bir haftadan beri tedbir ahnmasrna raQmen", Diyarbakrr'da ykde yiiz.e yakrn bir oranda kepenkler indiriliyordu. l5 Agustos gUni.i Diyarbakrr'da bulunan HUrriyet gazetesi yazarr Oktay Ekqi de, Diyarbakrr'rn l5 Agustos'ta dnemli bir gi.iniiyagadr$rnr belirterek, k6ge yorumunu g6yle sonuqlandrrryo r du: "Devlet qehi rde kug uqurtmayacak kadar ah giuenlik dnlemleri alrken, dilkkanlann hemen hepsi PKK'ntn emrine uyarak kepenk indirmigti. Diyarbakr huurluydu. Ama ateglenmemig bir bard ftgtst igindeki kadar"Yne eski emekli generallerden ve gimdi DYP'de politika yapan Dorlet Bakanr Orhan Kilercioglu, Diyarbakrr'a giderek incelemelerde bulundu YaptrQr ilk agrklamada halka destek talebinde bulunarak,'Terorle mi.badele konusun'

da geqen aylara gore onemli bir a6an:a kaydedildi. Bunda halkn des' teQi 1nemli rol oynadf geklinde 96-

eahstr.

Elbette bunun anlagrlrr nedenleri bir goQunlukla PKK'nin gaQrrsrna uyarak, somi.irgecilerin bi..iti.ln baskr uygulamalarrna

vardrr: Halk ezici

ve tehditlerine boyun eQmemigtir. Ustelik bu kez, TC'nin planladrQr geniq kapsamh katliamlar da boqa qrkarrlmrqtrr. Bu temelde l5 Agustos gijn[ gimdiye kadar goriilmemiq bir dizeyde Ki.irdistan halkr, toplu bir eyleme kaldrrrlmrqtrr. Vne l5 AQustos, 8. yrldcin0mUnde Ktlrdistan halkr iqin bir referandum olmuqtur. Bu tavr( sadece sdm[irgecilige degil, aynr zamanda her tiirlti iEbirlikqi ve reformist qizgiye karqr day,atrlan ya da savunulan gerqek ozgUrliik qizgisidir. Ki.rrd istan halkr, referand uma doni4ttirdijQU A$ustos glinUnde tercihini onctsii PKK'den yana kullanrrken, sdmtirgecilerin emperyalist destekli planlarrnr da boEa qrkarryordu. Burjwa basrnda iqlendigi ve kamuoyuna da yansrdrQr gibi, "PKK terdriini.i ezdikten sonra demokratik reformlar gerqekleEtirme" planrnrn sahteligi ve tasfiyeci iqeriQi qok daha netqe g6riildil. Nitekim bu planrn r.rygulanma koEullarr da yoktu. Qunkai PKK'nin kendisi aynr zamanda bir demokrasi hareketidir. Dolayrsryla atrlacak her demokratik adrm, sadece ve sadece PKK'nin zorlamasr sonucudur. Ancak TC s6mtirgeciliginin amacr, PKK'yi tasfiye etme ve ardrndan qegitli reformlarla halkr bir daha hiqbir geligme iqerisine girmemecesine uyutup,.aldatmaktrr. Bu konuda Ertugrul Ozk6k, 20 Agustos 1992 tarihli Hi.irriyet gaze-

l5

tesinde, "Newroz'da kagan frrsat' baEhkh yorum yazrsrnda qunlarr belirtiyo.r:

Dzal, Nevroz olaylanndan hemen sonra Bagbakan Si)leyman Demirel'e qunlan sdylediQini belirtiyor: $imdi baz haklan vermenin tam zamantd r. Psi kolojik ilstilnli)k sizde, hiq beklemeden reformlan yapn. Ancak Demirel bu yola gitmiyon Ozal 'o ddnemde bityilk bir firsat kaqrnldt' diyor." Demirel-lndni.i hi.ikUmeti iktidara

tersiydi. Sanki halkrn da bu apaqrk gergeklerden haberi yokmuq gibi, halkr kirqiimser bir tavrrla kendisince insanlarrmrzr kandrrabilecegini sandr. Nitekim bu demecin sonra-

gelince demokratik reformlar vaadinde bulunmuqtu, Geqen siire iqinde ortaya qrktr ki, 'demokratik reformlar" da PKK'ye karqr bir silah olarak kullanrlmaya gahqrhyor. Nitekim lqiqleri Bakanr lsmet Sezgin,

srnda ARGK gerillalarr Diyarbakrr'rn Lice ilqesinde kapsaml bir eylemi bagarryla gerqeklegtirerek, sdzijmona bu askeri ltzmanr hayal krrrkh$rna

halka qagrr yaparak, "Bizi destekleyin, PKK terdrilnii ezersek ardtndan reformlar gelir" diyordu. Vne

ri.iq belirtti. Gergekler ise bunun tam

Klirdistan'da yaptrgr bir konugmada,

OlaQani.istU Hal Bolge Valisi Unal Erkan da 2000'e DoQru dergisinin konuyla ilgili bir sorusunu cevaplandrrrrken, teroriin olduQu yerde demokrasinin olmayacagrnr aqrklayarak, "lki tarafh idare edelim anlayryt bana gore yanhqtrr. Ewela terore karg E*malryz, Terdr ortadan kalkilktan sonra zaten demokratiklegme silreci daha arzulanan bir qizgide ilerleyecektir... Yani hangi ydnityle ele alsanz, gilndemin birinci madyadesi terdrdilr"degerlendirmesini pryordu. Oyle anlaqrhyor ki, "Nsarroz'da kaqrrrlan biiytik frrsat" daha sonraki siireqlerde hep yakalanmaya qahErldr. Bu yaklaqrm, TC'nin sorunu ne ka-

dar ciddiyetsiz ve hafif ele aldrQrnr gosteriyor. Gerqekte ise, Newroz'da 6yle bir frrsat doQmuq deQildi. Heni.lz gerillanrn krE koqullarrndan qrkrp atrlrma geqmediQi bir geqici zaman kesitiydi. lgte l5 AQustos'un kanrtladrQr onemli bir gerqek de, psikolojik iistUnlUgiin kolay kolay TC'ye geqemeyecegidir. TC'nin kendisi de, uluslararasr frrsatlarrn ve komplolarrn ortaya qrkardr$r koqullar sonucu Eekillenmigtir. EQer bu kalrcr bir qdzijm olsaydr, M. Kemal'in cumhuriyeti giinUmi2de oldr4u gibi gtiriimeye mahkum olmazdr . "Qozilmleri, psikolojik o.lamlara g6re ayarlamak yanhgtrr. Ozal'n Nevruz olaylanndan sonra, '$imdi baz haklan vermenin tam zamantdtr'diye diqhnilp bu dilgilnce' sini Demirel'e agmast, olsa olsa, sorunu perakende ydnleriyle gdrmenin ve konjonkti)rU izleyerek bir geyler yapmaya qal rymam n belirlisi ola' bilir. Sorun, gu ya da bu olaytn yaratt@t havaya gore dilEilnillmeyecek kadar 1nemlive genel bir sorundur" qeklindeki gdrgleriyle MUmtaz Soysal da bu yaklagrmrn gerqekqilikten tuzak oldugunu yansrtryor. Uh.rsal kurtulq mtbadelemizin geligmesi, l5 AQustos gUnii bUytik yUkselme gdsterince s6mUrgecilerin son bir umutlarr daha krrrldr. PKK halktan koparrlarnamrE ve "PKK halktrr, halk da biziz" sloganr, hiq kimsenin inkar edemeyecegi kadar gerqeQe d6ni.igmi.iqtUr. Halk ile PKK'nin nasrl ig ige oldugu, ikisini birbirinden ayrrmanrn miimkUn olmadrQr, qok aqrkqa belirginlegti. "Devletin iqi zor" manqetiyle Htirriyet gazetesinde verilen bir haberde de bu gerqek itiraf ediliyor. TC iq kamuoyunda olduQu gibi drq kamuoyunda da bUyUk prestij kaybrna ugradr. PKK gerek askeri cephede ve gerekse de siyasi cephede baqarr [lsttine baEarr kaydediyor. Gerilla gijn geqtikge taktiQe hakimiyetini daha da gtiqlendiriyor, planladrgr eylenrleri baqanyla gerqekleqtirerek sonuq ahyor. Bdylelikle 1992 yrhnrn hedeflerine hrzla ve kararhhkla ilerliyor. Halkrn yiirijyiiq, kutlama vb. gdsterilerine onbinlerce katrhmlar gergekleqiyor. PKK gizgisinin ortaya qrkardrQr geliqmelel devletlerin bile kolay kolay gerqekleqtirme gUci.inde olmadrQr geliEmelerdir. Ornegin Almanya'nrn Bochum ken-

tinde gerqekleqtirilen'Uluslararasr Ki.lrdistan Festivali"ne 60 bin civarrnda kitle katrhmr saglandr. Bu bile tek baqrna, PKK'nin nasrl halklagtrQrnrqok iyigdzler onUne seriyor. PKK hem KUrdistan'da ve hem de yurtdrqr alanlarrnd4 "PKK ter6r cirgiitiidUr",

"Ki..irt

sorunu ayrrdrl PKK ayrrdrr" vb.

gibi iddialarrn ve qozijm yontemlerinin bir aldatmacadan ibaret oldu$unu, dolayrsryla hayat hakkr bulamayacaQrnr fazlasryla kanrtlamrEtrr,

$rrnak katliamrnr da bu geliqmeler ve bunun TC cephesinde ortaya grkardrQr qdzUmsklUk baQlamrnda ele almak daha gergekqi sonuqlara ulagtrrrr. $rrnak, Newroz'da da benzer provokasyonla katliam alant olarak seqrlmigti. Aynr alanrn ikinci kez katliama uQramast tesadLi'f i degild ir. $rrnak, 6zel savagrn kara gUciintin en qok yoQunlagtrgr bir alandrr. Aqrk ki, $rrnak'rn ikinci kez katliama uQramasrndaki amacrn, birincisinden qok daha farkh ydnleri vardtr. Qi.lnkir Newroz'daki katliam TC'nin "ezme ve teslim alma" planrnrn tiim Eidde' tiyle devam ettiQi bir ddnemde gerqekleEtirilirken, $rrnak'taki ikinci katliam iseTC'nin bu politikastntn boqa qrkarrldrQr, psikolojik ijstUnlUQiin kesinlik derecesinde ulusal kurtuluE milcadelemizin lehinde seyretti gi ve diiEmanrn yeni arayrglar iqinde olduQu bir d6nemde uygulamaya konuluyor. Bu, TC'nin Ki.:rdistan halkrnr kazanma umudunu tUmden yitirdiQinin aqrk bir gostergesidir. Qozirm gticiinii kaybeden TC, qrlgrnca poli' tikalar geliEtirerek umurt rqrQr gordi..rQii her qeye dort elle sarrhyor.

YOGUNLA9AN TARTISMALAR VE GERQEKLER Ulsal kurtuh4 mi.badelemzin durdurulamayan geliqmesi karqrsrnda

TC sdmijrgeciliQinin, halkrmrz uerindeki qiddetini daha da arttracagr, $rrnak katliamrna beruer provokasyonlara baEvurarak en kiJqi.ik frrsatlarda bile yeni katliamlara giriqmekten qekinmeyecegi aqrktrr. Ancak di.qmanrn bii'ti.in yonelimlerini tirm uluslararasr baQlantrlarryla hesaplayan partimiz, tedbirlerini bu qerqevede daha da yogunlaEtrrryor. Halkrmrz da bu oyunlara. katliam lrygulamalarrna karqr sessiz kalmayacaktrr. l5 AQustos Atrlrmr'ntn 9. yrhnda yaSanan geligmeler, Kiirdistan'daki savaQrn kapsamrna yeni boyutlar kazandrrdr. Partimizin 1992 yrh taktikleri sonuq almaya devam ediyor. TC iqin ise bunun tersi gegerlidir. Kargr-

devrimci taktikler boga

qrkarrlmrq,

faEist ter6r silahr sahibine ydneltilerek ters teptirilmiqtir. Bu, qok iddiah olarak uygulamaya konulan 6zel savagrn yrhn sonuna varmadan iflas etmesi anlamrna geliyor. Yeni arayrglar kendisini daha fa;la dayatacaktrr. Ordu iqindeki di2enlemeler daha da hrzlandrrrlacaktrr. TC'nin iq ve drg politikasr, her donemden daha qok Ki.irdistan sorununun etkisi altrna girecektir. Sistemi yaqatma sorunu biitiin yakrcrhQryla gi.indeme agrrhQrnr koyuyor. Seqeneksizlik daha fazla derinlegiyor.'Arka bahqemizi temizlemeden, iE dilzenimizi saQlam ze' minlere oturtmadan uluslararaa pi' yasalarda 6zled iQimiz saygtnl tQL ara' dtQmz etkinliQi yakalamamtz hayal

dejil mi? lgte gilqlil olacaQtz ki, d6ta sdzilmiiz geqsin." 24 Agustos tarihli HUrriyet gazetesi, haftahk yorumunun baqrnda bu s6zleri aktarryordu.

Ote yandan TC'nin PKK

kargr-

srnda ba$arrsrz kalarak qUriimeye daha qok yiiz tuttugunu gdren emper-


a

yalizm, Kiirdistan sorunrryla daha salediyordu: fu kararl adrmlar atan PKK harekdi- il gElengye letfriyd" si)zletini,.yi!|!u*t Gdhel- diikmede yanQtlar fazla ilgilenecektir DolayEryla TC, doqu politikal& itibarYla eksik E "Biiyle giderse PKK ile meya nin ta kendisidii Bunu temel alma- ne Milliyet g&eteainden A|hn Cjybu $runun qaElimlinde su hakkn hatal tile deAildit loktw. Bit sifi oturrk zorunda kalacagE baqhgr yan hiebir C6ziim y6ntmi, Sifdiye rn'in 'l-(i*thetit bu konufu anik,

-hafulag@i*nffiigadtL..Sanr yalizmToleterdriierEde'6rem'aynr agklmrnda'lt@l6efGii nokulradikkatqekae(herented.radaboqtakalmiylmahkumdur lideteklerverdi.AnGkbukouda neydoqu'daya$atilvetanda.$hn- birlerinaltnmasrnr6neriyorvehiQol- CengizQandar.'De@kt6ide- uarl*,-anwnakilrcrphxr veril€nsiirenindkald6tve.|-o'ni^ aEdqletedegil,eQkryayasgnfrak mas bundan sonraki geligmelerin neyimi haklan le6ah lersill fula Mdaolsaonhngdmcyekadimi. bir yrl

dnc6ine g6re

geri- lunuyor

Qok daha

TC,

lemeye girdigi g6riilmektedir

t2EyliilcuntasrnrnANAPhilkii-

tiyon

qikillw tui? Kijtll*in hie deOil. deki ulanlxrft drylel dikkate almak 'HdieyinbaqodaPKK'ninartfi sqkiilfinditze*lik'sahibiohbile- zorunda kalacaktrn Derya Sdak,

bahsedilendomkratikadrmlaflah- ne$inTurgrrl6alsiireklialternatif- "PKKtuilardaginqtai brn vetuinaiq*inl.'au-wm,96*u- lannseyrini gdatermesi bakrmrnda bildi. M Ali Birand, 14 Temmu b- sizliklerini igliyordu Bu, dilzen iei zdla b@n kotkdarak kendi fifla- lslu d$teklqle ewffiel boyutlara hayli ca;prcr ;Ewunu belirtiyor

kbQeyegnd*Ddniel'indnr*@- kimAl,lAPhemiktidarvehemde remgdidekalmqnr ai,Fiaw'andanilnaryabm*a- teya/qr;Dogan,Gineydogudiye. lisyohqKiMkwmdadaitnenili nohalelelg6rwiniyerinegetiriyor- playlanngqiqetu$ekti,PKK| datbireokBehhhilkitnqbusothu niinsantpi;ba$hkhkdseyil$tnda, dqigikfkletvuteni.Atw@tlave duBdyleyagmyrgerektiriyorduyijk- ninhalkatNndakid*te1inihayl kadi gkarlan aQsndan eLzfreye "Dtiot, stghyd, agreiiyor nn,

Faafueiyaidaalffir(iil

lensmisyon.lcretrnmim&rdeQil.

vatidarlmnhakhndato@a/k- onunsttciisiiyadauygulayrcr gii-

h.

Denirel bu k@uda kendini

afrt. 8u

byle'

vntlq Uqire de Tiik

hil'

kilwlre tiin d$larwt km.ltq'

biredahaanrdtgflgijstqiq.

Carp,,1ry"seklindedilegetiiyolVe

Atttk'kotkudid6t*liyorli'di oda"Kiirtlqe,kiiltii@l kinliktetii

cttdo. Rejimin yaqadq gilglnklet, ye kendinizi

avdffiW."

ananakad* kullanmk zorundaydr. mda geq kald€ril belidior ANAP bu QerQwede huhalefete a- lan sdyliior:

geligtimek iAin

ve

$ryotve'endaianlandaolqande. @t yargian ve dirrya g6rihi4le yeni br yot'giziyor Diga

ge.*li olan biltiln keiin;

qun- qimlerdedi. TC Cumhurbagkan Turgd

Oz

at

eitzilmtq

anwyu

iirdnqe ybrelne*, diti

m

sn;ylercye

w

lb69.

lardadnmlitirzaMnkredisi'aql' lnd.. Oilz€niQi saovesolutemsil 'Aylardn l@n kadi kamwyu- daad€ta$rrnakkatliamnrirdbi- kaisyanl*'myahnryu"diyor. dt Halen bu ktdi silriiyu y',uak eden DYP ve SHPden bir k@lis- D@4 hM diioyakantuoymubiii* lerek diger siyasilerden fark| aqrk- Tiim bunlar dsleiin bugilne

M hM hiebiinin yaine getiil' deneme defonin aorunlanil Qtjzii' lEt nef6 aldre@kh, m$drctEbl lalwHekel re kavu$tw@ydr, ne ol@ktr? Oyenebirs6,nebirref*. ryordu. TC, rejiminin artrk y0riiyerEye cegini gttrmek, bu temelde kendi

ka-

yapa- nan br itbr; da ;erk belgele;i du@drklaflnragklayanOzai,"Htr5ey rumundadrnNitekimTCanrkkendi olduounu ve bu miiqd€leyi iyi

tensonraeldehilgim6kelisqe'mkbiradahazodaqtyo. oldugunqfakatbunualil,arakyap'sunulmugturPKK'nindirenisikar$r rekkela€kt?$mdideAdMMtr- 'TCdevtetibuqaMda P(K,7e rEkgffektioiniwlt@Oal 'FkKr srnda yijrure gijcilnii g6steremed@'ino$luAydrnMendrc'ebel. @ayadw.Ancakdikkatlide- ya6lahviverilme. tOOsilede yen ve durgun-bir enkar andrran

dakiB(Kgiicilniikahletrekrcruft muoyunaumdolaraksunulmsrQe- nEkanimliltkwaM,g€reklire- aCrklamdrndabulunuyorCsura-huriy;ilnytkijnilonuQimdiyekadar dadrrBuistensedeistenm$ede bolenteadiif degildhsueyMDe f@nilanyq)a@vehalhyanmca dtmlann atrlmcnrn s;n oldugunu qokyonlild6tekle.ledonatanem b6yleolmkzdundadriQLlnkiiKiir- mirel'inyilrndayeti$enAydrnMen- e*MehgiinikbinndePKKile sEleyenoal,dahasonrakigii;br peryalizmdetasrmakistemeyecekdistansorunununboyutlaflul6lara'de6dq"fq*tyedesd#bae- dhalqarecbwkalabiliriz..."(efta- aaZnegwtctgg2hrihti [4iltiyd iirAuqerAwed;potirikadeoisiktik16r alanda da daha gok geni$liyor bal€, ve hill<iltu degiiniitir Ne ran Hiirriyet, 23 Ag6IG I gg2) gaetesinde yer alan aqrklamalann- lerinin gundere gelGi olGdrr Anagan geligmeler nitelioindedir Ar giSiklk w. lkfid& daha 6@ ele$- gijt, istedioini batarmrgt n" diyen M. lar vat BMu inkat etmek mtn*tn caltt\ hem de her ddnemden daha ger9eoi gdrme eoilimleri gittikqe tidigi en hayati rseleletde brTe Ali Birand, Tc'nin PKKye kar+ na. dqil... Ciddi tahliller yapnak lem. lalasetbrtdumla Genelkurrylrr PXK'yi

Kiirditu sorunundanya

da Kiirdistan

sornmu PKK'den

dece sahiplerinin

derinlestirir

ay'

bi

konuguyordu.

geligmsi, sdece Batrnrn kar$rtlgr m/d,, EEet htik salabilmiisa bu- vaQ hilk0mleri ve kuraltannrn ege. Ole taraftan bwijnkii hiiknmetin degil, somilrgecilioin, isbirlikgilioin, nM sebbi rdh?.. Oumf te&/ar men ota@Or nokts! uerinde durut.

S6ziirijElilglnii Ndgmz s*tnhyt

a$aM

kimse

menengellenememi$tirBuneden- nsindesorunatarkfyakla$anklikle- kwdleininsqluar@s,s6zko.

Bizegi)uenneyedevmedi,"sijE- bdnki,PKK'ningeli$mesibirm6r rinoluqtuounugaEtenyorEsastzay.nguoltu"denildigrbetiditiyorBu,

lrQmlela neyi amQlyo6a amaQla- sak, baek4' hi9 yapame' demek onuErdlareddetmeyeealq&ak niigen geligmeler oluyor Her

$ey- lijgii de yanetryor Evet

hiikijmet

de-

drr Bunun da ulcal kunuluQ

mi.lca-

"Kilaolayulshrarretplndagr: li$renoktasoldug-rUei;rtnef

f-

ta halkrmEa karQr Qrlgrnca

iAmlanndan

br

dogdr*lartm

sava-

pqrn

ketveyenilgisi kolaykolaygerQek-ri.iyorolmsrnaragmenbegrafrt lesebilecek bir giiq olmadrgr gitik- yor Diger tarafl,an da bir g@etect

Qebeyinlerckdrnyoi24A06tos

M-

1992 tdihli Milliyet

ga€tBinin

u"'&)7&*

ur,..' le-

r*

keanru,D@anhindegeliga- dqabelirginceyansryorDemirei'in grtrertkrsavagigagnyorm",Er. zde w dergilqi bu k@qa gen6 son giinterae yiptgi bir agrklm- dal intini:, ,Cq kih;aak ade. nindeyimiyle'raman&akyor." yetayrrytthtilagratyad*grb, d4'FKKile6laditalogagirmeye- leye&@ed@z"vb.sjr,denEq I,tatio@lc@gaphie

sAvAgt KAYBETME TEraS

I

P',JW*

bu

k@tyu

ka.

da-

@Oiz" siuleri, geligmeleirn-agrr

ler gelecek aylarin,

krzrqmrq

bir sa-

'thl}:ffif:,t:t;:'ll;

r, I,'.1Tffi"j[':*or?l':"**f.ka- m afik yar

yaysn nEdiatik

Yre hijkijfietinin ilk aylannda zqe Lla$an bi ha.eketi dir eunku, Kijrdishn sorununda giri$imlerirde bulunrcr, muca. r6re" kEa 6miir biQen Baqbakan Sonayhrakadaigerekhakifrel olandizeydekdwkmi)mkilnde- buledilecekherparQaPKK'ninbir del;izinafereyakrnlaqtErnr gos. Silleymn Oemirel, gimdiiseyapto cephGinde ve gerekse de burjwa glldir O ndille CMillwfu9kant pargasrnrn kabul edilmsidin EOer termGi bakrmrndin tinemli br iqa. rord€ ff ve@mem" djyoi TC' da bir hava esiyordu Hi.ik0md her E@vit'in b! sdzlere bkaA( 'dzal nedenkalmayaektlKiidistansoru. kar$rhk tedbirli ve harhkldrr Bu nin @il tum gtlciiyle PKKye yonel- v*ilede terdrij ezmede' resa/,e ai* devtel @tnu halire gdni$ti' nunun beeeilainden en oremli lar. qrlgin sava$a karf koyma guciind digini de 8u sculdle ifade ediyor: ald{ri aQrkhyor ve b6rn da hiikii- dewini Mlamk da milDkaia de- kt onun 6lti bir konumdan PKK ile yyiun atantira yeitegtrerek mwzi-

ze@ ht

kadat gihlil ol@dl HiQda tq&iio kiJkilnii kil' ka.ail davrilNdt, AyM Tir*iye higbn zM b' rdfu miiuddede Hylesine bri hi

kr$ftyordu Nitekim sorun bu QerQe. Agdc 1992) cak tijrden bir durm vede dile gdiriliyoi derimci cep isteremperyalistsistemolsunve heden y,jksd@k $va$ dalgaler isterse de sttmitrgei TC rejimi ol.

tull"

TCyi biitiin kurumlanyla

th

mn

nak iein

bu kadat

Siileymn DemiGl'in bu

agkla'

Mi@Wrtddu Kerdildire

q(Kol-

nin beli krnlmrg\r, bazr eylemleri

*np sr'

srn@ zafer $rhoslan amosE

yaka-

soru. ardrndan

sun kendilerine ragmen PKK,

nu 6nce ulBallaitlrdr ve

bu

kabul ettirdi.

SAVASIN OLA$

de- ek anm surJsi Hffi leyeektiL Zamn

orunun var oldugunu kendi

gtbihe dayilarak

iegildir SEYR|

yakalayil hraf ol@nrn birih hktikierini iyrrntrsrna kadar belirlemistir Buna bijtrin padili kadro ve savagqr-

hnn da

har

halkrmErn

onun aleyhiie kaybrnrn agr

i9be-

otm6r ve yudsder da kuriuluQ cephesinde

ferimiz her za6kinden daha Qok imkan dahiline girmistir KaybrmE

giiilii oldugu bir d6nemde psikolojisiyle herke kendisini hakh nunun en dogal ve meqru tarafr ol- md Altanln 'Devlei Kry@ Mwat te, en arndan aii$rana rargr o1PKKyekarsrenayilbirddnemini gkamcaboylabirqeyl€rsiiyle'royahakk@ndlEnaq/r.deyifriyle Paga'nnroMlevyaiagrbirge- dugukada(kendi hataveyenil-

si iein en ya.9ry-or

AMP,Gend Baqkar

Me'

meye ve yamaya baqladt. Ya

da

strtYrl@ise'Demir€l'inyukadaki dahatin@diisihiipdekaralannda agrklanuJarr yaptEr gi]n 9u st

zleri

aakladtklannrn lam zamnrdrr

deyip

bir Kijrdistan sorunu vardrr-ve

bu kiie'sopa'ilnlErg;yilalld@eOi

giyizeminsunanhert0rliiyeimez-

srmugiinyiiEiireQrkda redn@ nidi4iintw...ewgit*igitriiic li-kierimizekargrdarcrrrzolmak kabul ffiren, simdi de qtizimnnde ki,'dqletin sopaa' <levlain zaltan. zorundayz...


r

SIRNAK',TAWIAM! Katledilen insanlanmzm kanl yerde kalmayacak, eli kanh TC devleti bunun hesabln alr odeyecektir! l8 Agtrstos 1992 g0niinden itibaren $rrnak'ta TC'nin baqlattrgr katliam, savagrn vardr$r dUzeyi g6sterdigi gibi, di4man cephesinin de artrk kaybetmekten bagka bir yolunun kalmadrgrnr her ydni.iyle g6stermig oldu. Halkryla b[jti.inleqmiq olan bir 6nderliQin yenilgiyi tanrmayacagr, zaferi yakalamak igin gtiq ve olanaklarrnr seferber edeceQi ve dokirlen her damla kanrn diiqmanr biraz daha bogacagr inkar edilemez bir gergeklik haline gelmrgtir. Fagist TC binUn gUcnyle, siyasetiyle, ekonomisiyle, drE ve iq iligkileriyle halkrmrzr ayaga kaldrran, savagtrran, ideolojik ve politik olarak donatan parti 6nciiliigUmi2den koparmanrn gabast iqindedir. Olanaklarrnr bunun iqin seferber ediyor, katliamlarr bunun iqin yapryor. Bununla nereye kadar gide-

cektir? Kugkustz ddktugi.l

kendini vermeyen higbir insan yagayaiut;Z. Ki.lrdistan artrk, \anlacak gergekliginin kendisini dayattrgr bir i.ilke haline gelmiqtir. YtLyrllarrn degerlerinin tarihsel kahntrlarrnrn bir mi.lzesi konumunda olan $rrnak, qimdi yrkrlmrg ve yakrlmrqtrr. $ehrin her yanrndan dumanlar yUkselmekte, sokak ortalannda katledilmig insan ve hayvan cesetlerinin dayanrlmaz kokularr yayrlmak-

liamlardan, 6li.lmlerden korkmadr$rnr, PKK dnderligine sonuna kadar baQh kalacaQrnr her frrsatta haykrrmrqtrr. EgerTC dediklerine baQh kahp normal savag kurallarrnr uygulama yoluna gitse, gerillalarrmzrn vuruqlarr karqrsrnda bir gi.in bile ayakta kalamaz. Ama tam tersini yaparak, akhn, hayalin bile kabul edemeyecegi ydntemlere bagvuruyor ve 21. yiizyrhn egiginde bulunmamza raQmen toplu kitle katliamlarrna giri-

drgrnda bir otoritesi kalmamrqtrr. Gerillanrn dlirqmanrn en gtlqlij oldugu gehirlerde drgi.itlenmeye ve eylemlilige giriqmesi bu gUcij de bUyi.ik oranda yrkmrgtrr. 15 Agustos'ta partimizin qaSrrsrna uyan hal-

tadrr. $rrnak'ta ortadan kaldrrrlmak istenen birkaq bin nil{usa sahip olan bir gehir degildir. lnsanhk alemine girmek isteyen ve bunun doQum sancrlarrnr qeken bir halkr ana rahminde katletmenin provolarrdrr, ilk hamleleridir. Daha dtin Halepge'yi bir lokmada yutmak isteyenler, bugtin $rrnak'r da yr-rtmak istediler. Halkrmrza ibreti alem tirrtrnden drnekler yaqattrrrlarak dzgijrlii$e olan doyumstz isteQini baslrrmaya girigtiler,

qiyor, hiqbir insani geligmeye frrsat tanrmak istemiyor. Kiirdistan'da bulunan mevcut askeri giicU yetmiyormuq gibi, hala akseri giiq ve arag sevkiyatr yapmaya devam. ed iyor. Bu kadar gi.igle sozlimona "Ulkenin birtUnlirgiinU koruma" degil, onca kitleler imha edilebilir. Serihildanlarrn yogunlaqtrgr, halkrmrzrn partinrizle bi.nunleqtigi bdlgelere askeri yrgrnaklarrn yaprlmasr baqka ne anlama gelebilir? Madem 'bdlge halkrun PKK'ya desteQi yok, halk devletten yanadtr'o zaman bu telaq, bu yrgrnak ve bu askeri yatrrrmlar niye? Fagist TC, $rrnak katliamryla ne yapmak istedi? Kenti kugatma altrna alarak neden yerle bir etme yoluna gitti? Bu sorularrn cwabr, 6ntimizdeki d6nemin gerillanrn savag taktigine bakrlarak ancak bulunabilir. Qiinki.l TC bu taktiklere g6re kendisini konumlandrrmaya qahqmaktadrr. Gerilla sava$rmrz di.iqmanr siyasal qdzUmlere gekme dzelligine sahiptir. QciktAtin aqamasrna gelmig olmasrna ragmen TC, bu siyasal 96ziimleri bir tirrlii kabullenemiyor. Hele Mr.sul-Kerkilk gibi petrol kaynaklarrnr da sOmi.irgeleqtirmek isteyen, bunun iqin Ttirki Cumhuriyetler yaratma yoluna bile giden bir dUrqmanrn elinde tuttugu parqayr da kaybetme durumuyla kargr karqrya kalmasr 6yle kolayhkla kabullenecegi bir olay degildir. Gerilla savaqr hem TC'nin yayrlmacrhgrnrn dntinde bir engeldir, hem de Orta-Batr-Kraey Kiirdistan'daki otoritesini dagrtmrgtrr. DUqrnan bu grkrnazdan kurtulmak iqin "denize di.irqen yrlana sarrlrr" misali Kilrdistan'r yerle bir ederek otoritesini yeni baqtan olugturmak istemektedir, Zaten krrsal alanda zarnan zaman operasyonlara grkmanrn

binalarr, araqlarr taqa tutr.ryor, yakrpyrkryorsa bq siyasal bir tavrrdrt sadece baskrve sdmtirUden duyduQu 6fke ve kinin drqa vurumu degildir.

yere kanla vanlacakilr"

krmrz ulusal bayramrmzr 6zUne r.rygun bir eylemlilikle Ktirdistan'rn bti-

ttin qehirlerinde kepenkler indirilip, kontaklar kapatrlarak kutlamasr bu gergekligi aqrkqa g6stermiqtir. Halkrmrz ser?hildanlarda di.igmana ait

ne korku saldr. Diiqman yenilgi ve korkuyu bir arada ve bir anda yagadr. Nerede, neyi nasrl 6nleyecegini gagrrdr. Daha 15 AQr.stos gel' meden di.$man, Ki.irdistan'rn qogu illerinde denetimleri srklagtrrmrq, giriq-grkrqlarr yasaklamrq ya da kontrolU altrna alrnaya gahqmrqtr. Bununla birlikte yurtseverleri kontra cinayet qebekeleriyle katletme, yoQun tutuklama ve iqkencelerle kitlelerin eylemliliginin 6nilne gegmek istedi.

kanlar,

yaptr$r vahqi ve pervasz saldrrrlar onu daha gok halkrmrz ve dUnya kamuoyu nezdinde tecrite gdtUrecek' tir. lgte bunun iqin $rrnak'r halkryla brrlikte yerle bir etmek istedi, ama . sonuqta kendisini bir qrkmaz igine

sokmaktan kurtaramadr.

Bunahmr

daha da arttr, qozUmsiizltlgiin batakk$rna bir daha qrkmamacasrna battr. Artrk gunu iyice anladr ki, kargrsrndaki gi.iq, halkryla biitijnlegmig PKK, ideolojisi, politikasr, stratejisi ve taktiQiyle kolay kolay tasfiye edilemez, Ktrrt halkr kolay kolay bu gi.iqten koparrlamaz. Daha doQrusu bu gi.jcUn bizzat Kiirt halkr olduQunu bugiin daha iyi anlamrEtrr. Bunu TC brr tilrli.l kabullenemiyor ve katliamlara giriEmekten bagka grkar yol bulamryor. $rrnak katliamr 6yle aniden oluEmuE bir olay deQrldir. Seqilen ortam bile bu barbarhQrn, bu vahEetin belli hazrrhk ve planlarrn sonucu oldugunu gdsteriyor. Askeri gi.iqlerin mevzilendirilmesinden tutalrm da basrnrn konumlandrrrlmasrna kadar her gey en ince ayrrntrsrna kadar planlanmrEtrr. Bir s6mUrgeci gUcijn b6ylesine geniE boytrtlu kitlesel katliamlara giriEmesi, onun halkrmrz karEtsrnda q6zijmstiz kaldrQrnr da gristermekted ir. Sdmi.irgeci TC'nin yaptr$r hazrrhklara baktrQrmrzd4 eger frrsat bulsa bunu diQer alanlara da yayacagr gayet aqrk bir gekilde ortaya qrkmaktadrr. Sdmtirgeci cavanar a$zrnr aqrp halkrmrzr bir hamlede midesine indirip sindirmek istemektedir. Ama "bhy1k fulQtn klgtg da bityAk olur", kimin grrtlaQrna saplansa onu pargalar ve soluksu brrakrr. TC'nin her alandan halkrmrza yaptrgr saldrrrlar karqrsrnda nefes almak bile bagh baErna bir kavgayr gerekli krlrnaktadrr. Yani Ki.irdistan'da en basitinden bir insani hakkr elde etmek dahi kan ddkirlmeden, bedel 6denmeden kazanrlamryor. insana ait, insana 6zgti ne varsa hepsi yeryi2iin-

den silinmeye g6re

ayarlanmrgtrr.

SdmiJrgeci kanunlar ytiryrllard rr b6yle igledi. Kiirt halkrnrn bu kanunlarrn iqleyigini ortadan kaldrrmasr iqin da' ha fazla insanhgrn direniq tavrrnr en kararh bir Eekilde dayatmasr, izlemesi gereken tek dogru yoldur. Bundan dolayr Kl]rdistan herhangi srradan bir i.llke deQildir, Kanunlar en acrrnlrsrz ydnleriyle igliyor, acrlar gdzyaglarrna de$il, dfkeye ddnilqijyor. Ktirdistan'da sava$rnayan, savaga

Genelde Kiirdistan, ozelde de $rrnak bir savaE alanrdrr. Ama Ktirdistan normal savag kurallannrn uygulandrQr bir Ulke degildir. Dijrgman, savagrnr en kirli, en girkef bir tazda sUrdi.ir[or. lqigleri Bakanr lsmet Sezgin, 'PKK'yla milcadeleyi onun kurallanna gdre yapacaQz' diyor.

"PKK'nin kurallan qok dilribttilr" d.iyen Genel Sekreter Abdullah OCALAN yoldaE ise buna

gu yanrtr

ve

riyor: "Kegke PKK'nin kurallanyla mi)cadele edetilseydi. Kendisi kontrgerilla ydntemleriyle miladele yilriltmeye qabalamaktadr Bilemiyoru2, PKK'ye karg milcadeleyi onun kurallanyla yapmak ne anlama geliyor! Herhalde bu son $trnak'taki katliam akla geliyor. Biiyhk ihtimalle, PKK'nin gehir taktik planlan b6yledir bizimkiler de bdyle katliam bigiminde olur. Ashnda ismet Sezgin bununla kendi gerqek niyetini agQa vurmuq olabilir. Yani bir katliam plantndan habersiz olnnd@m da sanryorum ortaya koymak istemig olabilir...' Evet giinler dncesinde yaprlan agrklamalar devletin katliamlara giriqeceQinin izlerini taqrmaktaydr. 15 Agustos eylemliliginin aosrnr sindiremeyen TC, bunu bir katliamla halkmza trdettirmenin hesaplarr nr yapmrgtrr. Buna kargrhk halkrmrz kat-

Oniimi.lzdeki d6nemin en 6nem[ ozelligi, krrsaldaki gerillaya dayah, onunla organizeli, onun korumasrnda qehir gerillacrhQrnrn geliEtirilerek, gehir dwrimlerine gid ilmesidir, Qtin-

kil

da$larda devrim

yaprlmrgtrr,

daglar boydan boya gerillanrn denetimi altrndadadrr. Diigmanrn buralara htikmedecek durumu kalmamrgtrr. Yaptrgr operasyonlarda bile biiy0k kayrplar vermekten kurtulamamaktadrr. Bundan dolayr qehirlerde silahh veya silahsrz direniq gUglerinin drgi.itlendirilmesi, donanrmlar sa$lanmasr demek, di.igmanr bir daha dirilmemecesine topraga gdmmek igin gerekli hazrrhklarrn yaprlmasr demektir. TC hazrrhklarrn bu ydnde oldu$unu gdriince halkrmza ve partimize olan ydnelimini yogunlagtrrdr ve gehir devrimlerini bastrrmak igin ilk adrmrnr $rrnak'ta attr. $rrnak bundan dolayr somUrgeciliQin ilk boy hedefi oldu. 18 Agustos dncesinde de $rrnak kr.$atma altrnda tr.rtuh.ryordu. Girig-grkrqlar yasak, telefon baglantrlarr bile kesilmigti. Bti tiin bunlar $rrnak'ta bir provokasyonun tezgahlandr$rnr gdsteriyord u. Yaygrn Agrstos eylemliligi dilgmanr hemen hemen her yerde ininde vurdu diyebiliriz. $rrnak'a pusu kuran diigmana, bu qekilde halkrmzrn iradesi dayatrldr. Bq dilsman igin bir yenilgi demekti. Qiinktj istemedigi ve ummadrgr alanlarda darbe yemiqti. Basrlan karakollar, atrlan pr.rsular, cezalandr nlan korucu qeteler, halkrn yiiri.iyi.igleri, kepenk ve kontak kapatmalar, soka$a qrkmayr protesto etmeler Ki.irdistan'r boydan boya sararak di.iqrnanrn ytire$i-

l5

OzgUrlUkten baqka yol, partimizden bagka dnderlik tanrmayan halkrmz di.lgmana her zarnankinden daha fazla kin ve nefretle kargr koydu. Kadrnlar, Qocuklar, genqler ve yaghlar sokaklara d6ktlldi.i, esnaf kepenkleri

indirdi, qofdrler kontaklarr ka,frattr. Eylemlerin Adana lstanbul, lzmir, Antalya vb. Ttlrkiye'nin metropol kentlerine de srqradrgr, yayrldrgr bir ortamda fagist TC $rrnak'r kuqatma altrna aldr ve burayr kamuoyuna kapattr,

Bu srrada bir saat gibi kurulmq olan burjw4 rrkgr, goven Tiirk basrnr gahqmaya rotatiflerini dondijrmeye, kan damlayan kalemlerini kullanmaya bagladr. Manqetten hazrrlanan planrn senaryolarrnr birbiri ardrna verdi: 'GiineydoQu kayruyor" 'Kildler Almanya'ntn ig ginen' liQini tehdit eden bir potansiyel

tehlike' "Buras $trnak deQil, Adana" "$trnak savag alam gibi" "$trnak Beyrut'a dondil" "$trnak'a saldtn" "PKK gi,ig denedi' 'BAli.bil gruplar kent dry ve iqinden otomatik silahlan roket' ler ve havan toplanyla yoQun sal' dtnya gegti" "lgte PKK'ntn hayali: Kurlanl' mq il' 'Demirel: I I bin PKK militanr var"

"Demirel: Kendilerini devlet' ten ilstiln santyorlarsa analann' dan doQduklanna pigman edeceQiz' 'Savag alaru $rnak'a "Devletin igizor'

girdik'

Evet bu birkaq gazete baqhgr, burjwa basrnrnrn katliamrn nasrl bir araq olarak qaftgtrgrnr rahathkla g6s-


fsmr'cbin teriyor. Bosna-Hersek igin kryametleri koparan basrn, hemen yantbagrnda, hem de gdzlerinin dnilnde

katledilen yizlerce insan igin 'ne kadar iyi oldun dercesine kayrtsrz bir tavrr iqine giriyordu. Burjwa basrnr katliamrn d[inya kamuoyuna dr.tyurulmasrnrn onOne adeta set gekti. Ti.irk halkrnrn da goven duygularrnr kdrtikleyerek katliama kargr sessiz kalmasrnr sa$ladr, onu da devletin igledigi insanhk sueuna ortak etmeye gahgtr. Barbar sdmijrgecilerin bu igten rahathkla kurtulmasrnr saglamak iqin aynr tavnnr burjwa basrnr

aaurt*lgei! legleri ve insan cesetleri etrafa vahqetin dayanrlmaz kokulannr yaydr. Halkrmrz bu dururna dayanamayarak leqleri ve ceselleri bulunduQu

yerde topra$a g6mmeye

qahgtr.

Yt2lerce insan bdylece alelacele top ra$a gomi.jldU. $rrnak bi.lyiik bir mezarh$a ddnijgtiiriildU. Ve bu insanlarrmrz dzgi.irltjgti ve baQrmslzhQr azuladrgr igin katledildi. Faqist TC, "PKK $trnak\ bastt, askerler de kargil* verdi, qatryma gtktt' diyerek halkrmrzr katletmede

suqu i.isttinden atmak igin

krhflar

bulmaya gahqryor. Katlettigi qocuk

dr, ya

da milislere savunrna emri veril-

seydi diigman giigleri kesinlikle bdyle yapamazlardr. Gerillanrn diiqmanla temasa geqmesi durumunda qatrsmast, en az kayrpla alan-

dan rzaklaqmasr ya da dtigmana zayrf oldugu noktalardan darbeler vurrrasr onun savaQma ydntemidir. Gerill4 diigmanr gordi.lgii yerde, diqi.lrdugii prlsuq4 yaptrQr baskrnda mutlaka vurur. lmha olacaQrnr bildigi anda bile bunu diigmana agrr ddettirir. $ehirde bir gerilla birliQimiz olacak, dijqman katliam yapacak, yiizlerce insanr oldilrecek,

evleri yakrp-yrkacak ama karqrhk vermeyecekl Bu mtimkiin deQildir. EQer $rrnak'a gerilla baskrnr olsaydr

tek bir di.iqman askeri mevzisinden

bugi.in de devam ettiriyor. Btrti.in yazarlar, muhabirler gergekleri bildikleri halde her geyi tam lersine yaz-

mayr devletin bekaasr igin r.rygun gdriiyorlar. Devleti devletten daha fazla koruyorlar. Burjwa basrnr gunu iyi bilmdi ki, Kirrdistan halkr eskisi gibi dtinyadan izole edilmiq, insanhQrndan grkarrlmrq bir halk degildir. Kendi miicadelesini, yagadr$r actlarr, zorluklarrve katliamlarr di.inya kamuoyuna duyuracak gtig ve olanaklara artrk sahiptir. Hiq kimse Ki.irdistan'da olup-bitenleri gizleme veya 6rtbas etme yoluna gidemez. Bu halk artrk kendi kendisini y6netecek duruma gelmigtir. Burjwa basrnrnrn gergekleri gizleme gabalarr nafiledir, asla bir sonug vermemektedir, vermeyecektir de, Bdyle bir hazrrhktan sonra fagist dUgman gtiqleri hiqbir gerilla grubumrzun $rrnak'ta bulunrnadr!r bir anda savunmasz halkrmza agrr silahlarla saldrrmaya bagladrlar. Top, tank, panzer ve kariyerlerden aqrlan ateqlerle wler yerle bir edildi. Giinlerce derram eden top atrqlarr yi.izlerce evin yrkrlrnasrna, yanrnasrna, yialerce insanrn dliimtine ve yaralanmasrna neden oldu. lnsanlarrmrz sokak ortalarrnda, evlerinin iqinde 6zel tim, komando, Tatarlardan oltqturulan cinayet qeteleriyle g6riJldi.ikleri yerde kurquna dizildi. 'Evlerden bize silahla kargiltk verdiler, biz de ateg aEilk" diyen bu caniler 6zellikle yurtseverlerr n evlerini yaylrm ategine ttrtup, yaktrlar. Gerilla baskrnr oldugu siisii vermek igin de deylete ait binalar biz,at askerler tarafrndan tarandr, Gerillanrn elinde bulunan silahlann bu katliamda kullanrlmasr da bu oyunun bir parqasrydr. Yaygrn roket atrglarr go$u w ve igyerlerini yaktr-yrktr. Bunlar sadece $rrnak'rn iginde yaprlrnadr. Yurtsever olarak bilinen clvar kdyler de aynr akibete ugradr, Halkrn en Onemligeqim kayna$r olan hayvanlar, kedive kcipekler bile 6ldi.iriildi.i, telef edildi. Gi.in-

lerce oldugu yerde kalan hapan

ve kadrnlarr gerilla olarak gdsteriyor. Tutuklananlar iginde de qok sayrda PKK'li militanlarrn bulundugunu iddia ediyor. Bu sdylenenlerin gerqeklerle hiqbir alakasr yoktur. $rrnak'ta o srralarda bulunan milisler bile tek kurgun atmrg degildir. Provokasyonun bagarrh sonuglanmasr igin bu yalanlar rlyduruluyor, Genel Sekre-

ter Abdullah OCAI-AN yoldaq $rrnak'a higbir gerilla grubunun girme-

digini sdyleyerek, Akttiel dergisiyle yaptrQr roportajda Eu aqrklamayr yaptr: "... PKK'nin gerilla gilqleri gehre girmemigtir Ne biiyhk grup, ne kUgilk grup, ne sdyledikleri l5O0 kigi, ne de 50O kipi. Bdyle bir girig olmam6ilr. Olsayd zaten biz kendimiz ilan ediyon-z. Bu konuda yapttQmz herhangi bir eylemi saklamak gibi

bir tutumumw yoktur... Tek bir gerilla ne sa], ne de 61il ele gegirilmigtir. Yine vurulanlar halktan gocuklar, kadtnlar ve ihtiyarlardr. O, 4O0 kigi yakalad* dediklerine fukn, tek birisinin gerillayla alakastntn olmad@r anlaElacaktt r. Orta yerde, sokaklar da hayvanlar bol bol oldiirillmilgtilr. Kurumlanna ydnelik saldtnlar da kesi nl i kle PK K geri I lalan ndan kaynak lanmamryttr. Bu da olaytn provokasyon ydniln1n qok gttgl} olduSunu

orlaya koymaktadr. Kapsamh bir provokasyon oldugunu oftaya koymaktadn Gergekten eQer, sonuca doQru gitmek istiyorsanz aragilrmalanntz derinlegtirebilirsiniz. Yeralh aQnaklan denildi, ki tek bir tanesi ortaya gknamryttr. Yne igiqleri Bakanq 'PKK 100'den fazla 6li) verdi' dedi. Bilmem cenazeleri gotilrdiller denildi. Bunlar doQru deQildir..."

Gdrilldi.lgii gibi $rrnak katliamr TC'nin bir provokasyonudur. Gerillalar tarafrndan 6ldiirilldti denen di.iqman askerleri de bizzat devletin kendisi provokasyonunun bir pargasr olarak 6ldiiri.ilmi4lerdir.

$rrnak'ta gerqekten bir gerilla birligimiz o srrada gehirde bulunsay-

drgarrya qrkamazdr. $rrnak'ta gerilla birliQi yoktu. Gerilla birliQi olsaydr en azrndan TC bu barbarhgrnrn bedelini aQrr ddemig olacaktr. ARGK gerillalarrmrz bir ili basmrq olsalardr, bunu inkar etmenin ve saklamanrn da bir anlamr olmazdr. $ehirleri iggal etme, saatlerce, glinlerce, hatta daha tlzun bir stlre elde tr.dma donemin taktikleri arasrnda bulunmaktadrr ve yaprlacaktrr da. igte devlet bunu bildiQi iqin taktiQin geligtirilmesini engellemeye qahgryor. B6yle bir sonuca ulagmak igin de katliamlarr, qehirleri yerle bir etmeyi gi.indemine almrgtrr. $rrnak'a giren bijti.in gdzlemciler halktan kiminle konuqmugs4 kentte gerillalarrn bulunmadrgrnr dinlemigtir. Kasrik Jandarma Karakolundaki bir astsubay devletin ne yapmak istedigini qu sdzleriyle hiq qekinmeden gazetecinin birine aktarryor: "Gegen Newroz'da bir kere yaptilar; yanlanna kdr kaldt Unutuldu mu bittiin bunlar? Hem kentin yaklpy*ilmaana katilacakan, hem de bunun hesabtru kimse senden sormayacak! Yok oyle yaQma. )nal Erkan $rrnak'a sabah gelmeseydi bilfin $rrnak dAmdiiz olacaktt $imdi bir ksm yakldt Orantn haritadan silinmesi gerekiyor. Orantn halkt thm bunlann PKK yilzilnden baEna geldiQini anlaytncaya kadar bu boyle gidecek..." $rrnak "haritadan silinmek' istenmiqtir, Halkrmrz PKK'nin 6nderliginde savagtrgr iqin dtinyaya geldigine pigman ettirilecek, bdylece PKK dndediQi de tarihten silinmiq olacak! Hesaplar bunun i2erine yaprlmrg, planlar bunun Lizerine kurulmug. Fagist TC $rrnak'r 'haritadan silmig" olsa bunu Krirdistan'rn geneline yayacak ve bir "bag belasr'olarak gdrdiigli PKK'den kurtulacakl $rrnak katliamr, halkrmrzr diigmanrn istedigive arzuladrgr b6yle bir sonuca asla gdttjrmeyecektir. QijnkU halkrmz kargrsrndaki di.igmanrn ne kadar vahgi ve katliamcr oldugunu bile bile, ona kargr savaqa savaga bu aqmaya gelmiqtir. Tam bagrmszhga gittigi bir srrada yolundan d6nmesi artrk mlimki.in deQildir. Bundan sonra da TC katliamlara baqvuracaktrr. Ama ordulagmasrnt saQlamrs bir halkrn bunlara asla sessiz kalmayacaQr, tek bagrna da olsa ddki.llen kanlann hesabrnr dijgmandan soracaQr unuft ulmamahdrr. Kirrdistan halkr fagist TC'yi ddktijQii kanda bogacak gr.re ve araqlara sahiptir, ilerici insanhQrn tam desteQini almamrg olsa bile, kendisini koruyacak gUci) de yaratmrqtrr. Bugi.ine kadar da kendi dzgUcUne dayanarak kavgasrnr yUrtjtmiigtiir. Burrdan dolayr da halkrmrz yiice insanhk adrna bir kavga verdiginin de bilincindedir. Katliamlara yine ugratrlabilir, evleri yakrhp-yrkrlabilir ama 6z9Urli.ik yi.irijyiigUnti kesintisiz stirdiirecektir. TC hiq boguna 'bu yi.iriiyi.iqU engelledim' duygusuna kaprlmasrn. Kan akrtarak yagamtnt siirdiiren s6mtlr-

geciligin sevinci kursaQrnda kalacaktrr. Partimiz halkrmrzrn tzerinde gwrilen dolaplarr bir bir boga qrkaracak siyasete de sahiptir. Bu siyaset bugi.ine kadar TCye hep yenilgi i.istilne yenilgi yagatmrqs4 bundan sonra bu durum derinlegerek devam edecektir. $rrnak TC iqin dnemli bir karargah durumundadrr, Yrllardrr dzel savaqrn tisstj durumunda olan $rrnak'-

ta yaqanan geligmeler, TC'nin kabul edecegi bir olay deQildir, $rrnak'rn coQrafik konumu bdlgeye anrnda mUdahale etmeye oldukga mirsaittir. Ozellikle Botan-Behdinan Savaq Hiikiimeti'nin oltqumunu engellemek iqin $rrnak'r tam kontrolii altrnda tutmak istiyor. Rahat hareket eimek igin de $rrnak'rn yurtsever halktan temizlenmesi gerekiyor. $rrnak'rn il yaprlmasrnrn da asrl amacr cizel savaq karargahrnrn olugturulmasrna ydnelikti. Oraya bu durumda istediQi kadar askeri gUq yrgarak geligmelere rahathkla mi.idahale etmeyi amaqlamrgtr. B6yle bir alanrn giderek partimizin denetimine girmesi TC'yi istediQi gibi hareket etmede engelleyen bir konuma soktu. igte $rrnak'taki yurtseverlerin katledilmesi, geri kalan kesimin de ya teslim ahnmasr ya da gehri terk etmeye zorlanmasr bu i.rs alanrnrn saQlama ahnmasrnr da igeriyordu. Katliamdan sonra saQ kalan insanlarrmz $rrnak'r terk etmeye bagladr. Bu terk etme TC'nin amaQladrQr biqimde bir kaqrq degildir. Saldrrrlara kolay hedef olmamak, kolay olmemek iqin geliEtirilen bir direnig hareketidir. Qiinki.t halkrmrzrn qogu Cudi daQrna gekilip gadrr agtr. Cizre gibi civar ilgelere gidip yerleqti. TC bu toplu tavrr karqrsrnda gaqkrna donmiig durumda. Halkrmrzr katlederek korkutmayr hedefledi ama tam tersi oldu. Halk direniEe geqti. $rrnak'ta sdmUrgeciler yrkrpyaktrgr ibret belgesi harabelerle bagbaqa kaldr. Halkrmz gerillanrn korumasrna srQrnarak s6mi.jrgecilige en iyi cevabr verdi. $rrnak katliamr bir gergekliQi daha gozler 6ni.ine sermigtir. DUnyanrn hiqbir devletinde sivil siyaset adamlarrnrn bizzat b6yle katliamlan ydnetmesine rastlanmrg deQild ir. OlaQaniistij Hal Bdlge Valisi Unal Erkan $rrnak'a giderek operasyonun baqrnda bulunmug ve y6netmigtir. Hazrrladrklarr senaryolara uygun o-

-

larak da basrna aqrklamalarda bulunmr.qtur. Yani devlet ytztine sivil maske takmrg olsa bile, gergekte askeri yrinetimin hala devam ettiQidir. Boylece'parlamento, siyasi parti, demokrasi, ikinci cumhuriyet vb. konulu tartrgmalarrn halkrn g6zUnii boyamadan baqka bir qey olmadrgr anlaqrhyor. Bu tartrgmalar TUrkiye'de demokrasi var, TC demokrattrr' g6rtini.lmiintr vermek igindir. Halkrn kafasr bunlarla meqgul edilir-

ken, 6te yandan da katliam, talan, g6q ettirme, yogun gdzaltrlar ve iEkenceler yaprlmaktadrr. Bu lrygulamalarrn demokrasiyle hiqbir alakasr

yoktur. Aksine demokrasiyi kalletmenin degiqik biqimleridir. TC, $rrnak'ta bir katliam yaptr ve halkrmrza da acr gektirdi. Halk olarak ytizyrllardrr acrlara katlanmayr bagardrk, ama gimdi kayrplanmrz bizi acrlara gdmmtlyor, bizi 6zgi.irItlQe ytirUmeye zorluyor. Partimiz Eehitlerimize bagh olmanrn bir geregi olarak $rrnak'ta gehit dugenlerin anrsrna 23-26 Agustos 1992 tarihleri arasrnda "Ulusal Yas" ilan etmigtir. Bu yas gozyaqlarr bigiminde deQrl, eylemler yaprlarak gerqeklegtirilmiEtir. KUrdistan'dan Tiirkiye'ye, Avrupa'ya kadar rzanan "Ulusal Yas" eylemliligi yine TC'ye iyi bir cevap niteliQinde olmugtur. FaEist TC yine halkrmrzr pariimizden koparmayt amaQladr. Ama halkrmrz en gizeltavrrtakr-

narak partimrzle daha qok

bi.i(i.jn-

leqti.

ilerici insanhla sesleniyoruz! $rrnak'ta gerqekleqtirilen katliama Kirrdistan halkr sessiz kalmayacaktrr. Gerillalarrmrz d6killen kanlarrn hesabrnr mutlaka soracaktrr TC katliamlarla halkrmzrn yijrijttiiQir yljce insanhk kavgasrnr engelleyeceQini sanryorsa kendisini aldatryor. Halkrmrz bugi.ine kadar ilerici rnsanhQrn desteQini almadan bu savagr kendi ozgiicijne dayanarak yUrUtti) ve bu aqamaya getirdi. Bil{ijn bu geliqmeleri, elde ettiQi insanhk mevzilerini partimizin 6nci.ili.igUnde kazan dr. Halkrmrzr b6yle bir konuma yirkselten partimiz PKK'ye somUrgeci-

ler ve emperyalstler siirekli "terdrist" suqlamalarrnda bulundu. Ama bug0n kadrn-qocuk, genq-yagh aynmr yapmadan insanlarrmzr katledenlerin kimler olduQu ortadadrr. Te16rist suqlamasrnda bulunanlar en igrenq tercirizmi kitle kryrmryaparak. uygulayanlardrr. llerici di.jnya kamuoyu bu katfiam karErsrnda hala sessizliQini koruyor. Hayvanseverler, doQaseverler katledilen insanlar igin olmasa bile $rrnak'ta telef edilen binlerce hayvanrn, yakrlan ormanlarrn hesabrnr sormak iqin Ki.jrdistan halkryla dayanrgma iqine girerek seslerini ytikseltmelidirler. Kenti terk ederek daQlara ve

civar ilgelere qekilerek zorlu bir ciirenige geQen halkrmza yardrm eli r.zatrlmalrdrr! Grda ve trbbi yardrm kampanyasrnrn baglatrlmasryla hal-

klarrn mi..rcadelesinin yanrnda yer ahndrgr gosterilmelidir. inceleme ekipleri olugturularak $rrnak'a gonderilip gerqeklerin gdriilmesi, gerqek terdristlerin barbarhklarrnrn ve vahgiliklerinin yerinde gdriilmesi kendisine insanrm diyen herkesin gcirevi olarak kabul edilmehdir.


Doyotrlon sohle demokrcsicili$i, so$lom porli mililon kigili$iyle ogolm

gergek demokrosicili$i yogomtmzo hokim kllolm! fugtarafr l. sayfada

savagrmr olr-ryor. Bu savagrmda bUyi.lk bir devrim oldugunu onlar da iyi

gelecek, tek bir drglrt yok, bir mitcadele yok ve sonuna kadar ugak kigilikler, bir'qoziime' gidecekler, Vne,'Anti-emperyalist tekerlemeler hrakrlrnaft, bu diinya yepyeni bir di.inyadrr, halk savagr, de'vrim laflarr brra' krlmah, biiti.in bunlann modast geg' ti' diyorlar. $imdi bunlartn yeni modasr nedir? Btl "demokrasi'modasrdrr tabii. Peki demokrasi nedir? Biz bunu da epey aqmaya gahqtrk. Demokrasi bir halkrn ydnetimi ise, her geyden 6nce bu halkrn kendi kendine sahip qrkmasr gerekir. Bir halk, adrnr bile a$zrna alarnayacak duruma getiril' miqse, varhgr-yoklu$u belli degilse ve 6lU bir kigilikten 6teye gidemiyor' s4 qimdi kalkrp 'demokrasiyle iqe giriqecegiz" demek ya qok sefil ol' rnak ya da baqka niyetle hareket etmek anlamrna geliyor. Ashnda bunlarrn niyetleri bagkadrr. PKK demokrat[k bir harekettir. Bugtin ortaya qrkardrlr kitle giici.i ile Ortadogu'ya, dUnyaya inanrlmaz bir bigimde bunu gdsteriyor. Bunu da s6zle de$il, her giin kahramanca ey' lemleriyle gdsteriyor. PKK'nin 6nderlik ettisi demokratik savaE, kurtultrg savaqr ile, gerilla savaqt ile mUmktind0r, Bu da qok agrktrr, Demokrasi, bir halkrn idaresi, bir halkrn gdsteri yapmast, bir halkrn kendi adrn4 kendi grkarrna sciz ve eylem sahibi olmasrdrr. Bunun 6ni.inii de, kurtuh4 giiqleri dltlmtine mUcadele ederek aqryorlar. $imdi b6yle olma' saydr, Kiirdistan'da bir tek kiqi bile, 'benim lilkem var, adtm var'diyebilir miydi? DiyemeyeceQini, diinki.i yaqantrmrzdan iyi biliyoru.

Onlarca yrl Avrupa'da her tlirlli aqagrhk yaqamrn pe$inde koqacaksrn, iilkene bir merhaba bile g6ndermeyeceksin, iilkeye gelmeyi eziyet bileceksin ve giini.in birinde i.rlkeni hatrrlayacaksrn! PKK'nin KUrdistan'da dengeleri zorladr$rnr g6ren efendileri, kaganlarr devreye sokrnak istiyorlar. Sdziimona politik 96zijm, demokratik q6zUm altrnda yaprlan, Avrupa'ntn veya emperyalizmin qrkarlannrn sa$lama altnmastdtr. Bizim piyonlar bilerek veya bilmeyerek bunun figUranlrQrnr yapryorlar. $imdi di.qiinmek gerekir; KUrdistan nerede, demokrasi nerede! Kiirdistan'daki demokrasi ile ABD emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin ve hatta biitiin di$er devletlerin ne alakasrvardrr? Onlar daha dirne kadar bir zalimin -Tijrk sdmirrgeciliginin, falizminin- sonuna kadar destekgisi de$iller miydi? Her tilrli.i tankrve topuyla bu rejimi, generallerini baga bela eden de$iller miydi? Sa' dece demokrasinin katili de de$il, bir halkrn katili de$iller miydi? nDdnem de$igmiqtif, "d[jnya degigmigtir' deniliyor. Yeni g6z0mler bulurr.z; Talabani canbazt, Bazani uqagr bir qeyler yapryorlar, bunlarr daha da geliqtirebiliriz" diyorlar. Bazr bdyle yeni t4aklarla, demokrasiyi gdzUm olarak baqaracaklar! $imdi Avrupa, TUrk militarizminin eylemlerimiz karqrsrnda gergekten zorlandrSrnr, bagarrya gidemediSini yeni farketmiqtir. Qok istedi bagarrya git' mesini, yrllarca destekledi, fakat sonr.4 alamadr. ABD halen giinli.ik olarak savaqrn igindedir. TC s6mUrgecili$i iyi krstrrrlmrqtrr, sonuq alamtyor. Bagarr sa$lamasr gergekten zor. $imdi kazanan PKK oh.ryor, onun

brliyorlar. Bu devrimin bdlgedeki dengelerini zorlayaca$rnr, devrimi ilerleteceQini qok iyi tespit etmiq durumdadrrlar. Yoksa PKK'nin ne kadar demokratik oldugunu bilmeyecek durumda degiller. PKK, demokratik olmaktan da 6te insani bir harekettir, bir halkrn varhk hareketidir. Bunu bizden daha iyi bilirler. Fakat grkarlarrna ters d0gi.iyor, hem de gok k6kli.i bir bigimde. O zaman ne gerekiyor? Ugi.inc0 bir yola ihtiyag var. TC onlartn qtkartnttam saQlama alamryor, PKK bu qtkarlartntyerle bir edebilir. O zaman tjqiinciiyol nedir? udemokrasi" Evet, bunun adrna da yolu diyorlar, "diplomasi yolu" diyorlar. 'lki taraf da arirk yorulur" diyorlar. Onlara g6re, PKK zaten yorulacaQr kadar yorulmuq, TC de yorulacaQr kadar yorulmt4tur; yeni efendiler devreye girmelidir. Bunu Yugoslavya'ya Letonya'ya da yapmadrlar mr? Taraflarr 6nce savagtrrrp giiqten dlrqUrUyorlar, ondan sonra da Lord Carington gibilerle "g6ziimn peginde koguyorlar. Tabii bunlart dikkatle degerlendirmek gerekiyor. Sa$lama alrnmak istenilen, Avrupa'nrn qtkarlarrdrr. Kocaman bir Arap alemini israil'e 6nce ezdirdiler, Eimdi de'biraz durn diyorlar. 'Sen de yenemezsin, Araplar da yenemez, zaten imkanlarrnr kullana kullana mahvoldun' diyorlar, iqte onlarrn ikisini de kendilerine b6yle baQhyorlar. Once birini her geyi ile desteklediler, qimdi de di$erine "sen de gel beni tut, ben seni desteklerim" diyor. DiQeri zaten zayf, canr qrkryor; b6ylece bunlarr da tam etkileri altrna ahyorlar. $imdi Sovyetler'e de aynr planr uyguluyorlar. Ve boylece Avrupa em' peryalizminin yeni ddnemi baqhyor. Bu yeni di.inya nizamrntn Ki.irdistan'a diigen krsmrnr anlatmaya qaltqttk. lrak'r dizginlenmeye ahEtrrryorlar. Onun igin de Kilrtleri kullanryorlar. Kilrtler gok zayrf bir konumda olduk' larr igin zaten bdylesine bir baglanrnaya hazrr; birkag iqbirlikgi de zaten onlarrn kontrolUndedir. Saddam'rn da d6rt tarafrnr krqatarak teslim alrnaya ve onu da kendilerine baSlamaya gahqryorlar. Ttirkiye igin de plan budur. Bir TUrki tehlikesinin dizginlenmesi gerekir. Bunun iqin de Kiirt hareketi di..qtinirlebilir, Er-

meni hareketi d$tinUlebilir. Bdyle' ce iki tarafr da tutan bir irgi.inc0 yolu dayatrr. Ugiincii yol'demokrasi' yoludur, AGIK s0recidir. Bu sUrecin bugtin zirvesi Helsinki'de geligtiriliyor; daha da oturtulrnaya qahqrlacaktrr. Kendilerine gdre piiri.iz olan noktalar4 srcak savag noktalanna model geligtirecekler. lnsan haklart maskesi altrnda demokratik geliqme maskesiadraltrnda bunu uygulanrak isteyecekler. Yeni Dtinya Diaeni" bu temelde geligecektir. Giiney'deki iqbirlikgilerin de kabul ettikleri bu nizam igte bu sahte demokrasi modeli ile geliqtirilmek isteniyor. Bunu giderek Ti.irkiye'ye de tagr' rarak anla$rnaya galgryodar. Ozellikle bunu KDP iqbirlikqilerine sadece dgretme de$il, bir yagam tazryla benimsetme vardrr. $imdi bunlarr ls' veg'te semirtip yetigtiriyorlar. SOziimona en degme demokrasiyi 6z0msetiyorlarmrql Orne$in Siverek'ten birkag yi.lz kigi gitti, bunlara demokrasicilik Osretmiqler! Oyle GUney'den de almrglar, Krzey'den de almrqlar, her taraftan bir sUr0 KUrdtl

almrqlar. Kasrmlo'yu nasrl yaptrlar? $imdi de gi-rya barrq 6dUli..ivereceklermig. Mezardayken barrq 6di.ili.inil ne yapsr n? Maksat soytarrlaqtt rmaktrr. Barzani de bir qairi Nobel ede' biyat 6diili.ine 6nermiE. Qok eminim ki, bu 6dill yohiyl4 bu 6dirl silahrnr kullanarak Ki.irt iqbirlikqiligini mUkafatlandrrrnak istiyorlar, gi.iglendirmek istiyorlar. Bunun iqin aday artyorlar. Nobel barrg 6dtiliinU kim ne yapacak? Yeter ki, KUrdistan devrimine, Kilrdistan edebiyatrna kargrt bir kigilik qrksrn; Nobel barrq 6diili.i, Nobel edebiyat 6dilli.l onlara verilir. Emperyalizm para veriyor olmuyor, silah veriyor olmtryor, 'daha nasll giJqlendirelim" diyor. "Demokrat" diyelim bunlara diyor. Bazani gibi bir aqiret agasr demokrat olabilir mi? Kendisi biiytik demokrat, biz de idi Amin! Bunu Avrupa sdylettiriyor. Bir Nobel banq odi.ili.j, edebiyat ddUlli bunlara biraz siyasi itibar saQlayacak, boyle' ce ayakta tutulacaklarI $imdi bunlar MII CIA beyniyle, ruhr.ryla yoQrulmr.rg, yapma kiEiliklerdir. Avrupa bunlarrn mamastnt bir giin agrzlarrndan alsrn, 6lUdirrler. iqte demokrasi militanlarr da bunlar oluyor... Bir tek eylem, drgiitlenme olmayacalq Avrupa ile Ankara arasrnda mekik dokr.ryacaklar. Otellerde yerleri bile hazrr, Beni de gagtrmadrlar mr? Girya tartrgacaklar ve

ondan sonra Kl]rtler 'demokratik' yolla mUkemmel kurtuh-rqa gidecek! lqte bu Avrupa'da yetiEtirmeler boyledir. Bizi demokrasiden anlarnarnaz' hkl4 yagamadan anlamamazlrkla itham ediyorlar. Peki sen ne yapryorsun orada? Bir elegtiri de gu: GU-

ney'de biz TUrkqe qarkr s6yli.ryormugr.rz! Sanki qok bilyiik bir Sey.Ashnda bunlarrn Ktirtgi.iltikleri de bir' kaq kelime Ktirtqe bilmektir. Bizim kadar Ktjrtqe konuqmr.ryorlar. Kaldr ki, hepsi degme bir kemalist gibidir, Oyle Ktirtl0kle de alakasryok. Kaldt ki, Hindistan, Cezayir gibi ulusal kurtultq savagr veren iilkeler egitimlerini s6mi.irgeci i.rlkenin diliyle yaptrklarr gibi, bugi.in de o dille egitim yapryorlar. Sdm0rgelerin bUyi.lk bir krsmr kurtuh.rqtan sonra da halen s6mlirgecilerin diliyle devletini, ekonomisini, egitimini drgi.itleyebiliyor, ilstelik bizimkio kadar da de$il. Zaten yarrsr Ttirkge biliyor; okuyor, yaayor. Tabii ki o dili de kullanacaksrn, o dille bilinq vereceksin ki 6rgUtleme yaglsrn, savaq verilsin. Nitekim bu dille drgi.itleme yapp sava$ veriyore. Bq alkrqlanacak bir durumdur. Qok normal, mutlaka da yaprlmasr gereken bir durumdur. Sadece Ki.irtqeyle 6rgijtleme yapmak istesek, yiade doksanr drgUtlenmeye gelemez, bilinqlenmeye gelemez. Qi.lnkii sdmiirgecilik objektif olarak bu durumu sa$lamrgtrr. Buradan sdzi.imona bizi .Ayrbrmzt' buvurrnaya gahqryorlar. rada yakalamrqlarl Sen onu btrak, sen en alqakg bir yaqamrn iqindesin. Bunlarrn halen bunu yazralan bile dehqet verici. Maalesef bizim yazarlar da hiq yazr geliqtiremiyorlar.

Ele alnacak 6yle konular var

ki...

&mlarrn degil yazarlrk yaprnalart, dig lomathk yapmalarr, kendilerine birazcrk saygrlan varsa drqarr bile qrkrnarnalan gerekiq halkrn arasrna da bir adrm atrnamalarr gerekir. Bu kadar sahtekarhk, bu kadar gerqeklerle oynam4 bu kadar saygrsrzhk olur mu? Bunlara gdre olur! Ashnda da' hasr da var, fakat hepsini anlatacak durumda degilim. BUtiln bunlarrn ar-

kasrndaki gug bellidir. PapaQan gibidirler. Efendileri 6t derse 6terler, ne derse onu tekrarlarlar. Bunlartn da degeri o kadar. KUrdistan'da gergek demokrasrnrn yolu ancak, ilk iki sdzci.tkten tr.ilahm gUnUmiiziln militan sava$rm eylemleriyle aqrlabilir. Demokrasi ancak ve ancak bu temelde vi..icut bulabilir. Sadece demokrasinin deQil, insan olmanrn, kendi kimligine sahip qrkmanrn tek yolu, PKK'nin yolu oldugu rspathdrr. Geqen son ononbeq yrl iginde diQerlerinin hepsi pes etti; Gi.iney'dekiler, Kraey'dekiler, demokratik maskelisinden sosyalist maskelisine kadar hepsi pes etti, di\mana boyun eQdi. Kalanlar kaqtr. Onlar da dilgkiinlilgij yaqadrlar, biz bir daha bu igte yokr.rz dercesine kendilerrni yere attrlar. Bir defa degil bin defa bir bigimde deQil binbir bigimde en aqagrhk yenilgiyi, teslimiyeti, boyun egmenin her bigimini yagadrlar. Bunlarrn tekrar kalkrp da bir halk adrna Liqi.incil bir yol, demokrasi yolu adrna bdyle yavag yavaq otmeleri, aldatrcr qabalara girmeleriya gafilya da artniyetli olduklarrnr gdsterir. Bunlartn bu durumu iyi bilmeleri gerekir. $imdi burada bir gijnU kurtarmak igin, sizleri biraz demokratlagtrrmak iqin varrmzryoQumuu ortaya koyuyonz; bu l4 yrl boyunca taE olsaydr gatlardr, ddkiiltrrdtr. Biz burada boy' le bi.l'ttin gticiJmiizle insani kavgayr, ulusal kimlik kavgastnt kazanmak ve sizin bir gi.lq sahibi olmantz iqin her geyimizi ortaya koyuyorrz. Onlar ise, lsveq'lerde, Paris'lerde kahvalttsrnr

yapacak, hem de saat l2'lerde. Beyefendilerin uykr.rsunun bir saati' nin bile bozulmasr sug. MUkemmel kahvaltr yapacak, istedigi gibi tryuya' cak, tabii diger 6zel yaqantrsrna da halel geiirilmeyecek. Neymig, bunlar demokratik dt4Untryorlarmtq, demokratik gdziim olabilirmiq. Bu liderler, bu kigilikler bir halkrn en biiyiik talihsizligidir. Ki.irdistan son I 0- 1 5 yrldrr bunlann eliyle tamamen ihanete ugradr, taslimiyete uQradr, boyun egdirildi, peqkeg qekildi veya aslt inkar ettirildi, imhaya ugratrldr. En az dtqrnanrn vurucu gticU kadal bunlarrn bu durumu da bunda rol oynadr. Yargrlanmasr gereken bir sijreq, yargtlanmasr gereken kiqiliklerdir. Mese' le kiqileri idam etmek de$il, mesele anlayrqlarrnr yargtlamak, anlayrqlarrnrn bir halkrn tarihinde ne kadar kara ve bitirici bir sonuca yol aqttgtnr g6stermektir. Anlayrqr idam etmek lazrm. Verilmesi gereken cezanrn ne

olmasr gerektigini gdstermezsek, biz de biraz gafiliz veya biz de kdti.i deerrimcileriz. Oyle olrnadr$rmrzr gcrs-

termek boynumuzun borcudur. Zindanda da lrainler qrkmrgh, Bir qorbaya krrk arkadagrnt satanlar grkmrqtr. Ama bunlarrn yanrnda btiyiik kahramanlar da vardr. Karar vermiqlerdi; qeref, namr.rs, onur iqin, adrmzr inkar etmemek iqin, davaya balhhgr silrdirrmek iqin o bi.iyUk eylemi baglattrlar. $imdi kendi ihanet' lerinin adrna demokrasi, bizimkine ise ter6rizm diyorlar. Avrupa'da da aynrsrnr diyorlar. Kendi ihanetleri, teslim olmr.rqluklarr demokrasi, bi' zim eylemimiz ise terdrizm! Korkung bir degerlendirmeyle kargr kargryayz. Bunlar ahlaksz, grlgrn, sefil insanlardrr. Qok acrbir durum ki, bunlar biraz akrllandrlar diyorduk ama bu kadar kahramanca eylem, bu kadar savag, her birisi bir abide de'

Qerinde direniq qehitleri ortadayken halen utanmazhk, halen iflah olmamak akhn, vicdanrn kaldrracaQr bir durum degil. Ve maalesef halen de sijrdiirijyorlar. Ne yapmahyrz peki bunlara kargr? Qok buyilk kigilik iqte bunun iqin gerekli diyorum size. Brrakahm dtiqmanr, bu igimizdeki namussrzlarr serbest brrakrrsak, bagrmrza dirgmandan daha kotU bir bela kesilecekler, diiqmandan daha kotiislinii baEa getirecekler. insan 6nce kendi ailesi iqindeki namussuzu tespit etmeli, ona gerekeni yapmah. $imdi bunlar bizi Ti.jrkqe kont4-

makla suqluyorlar, yapmadrgrmrzr

tam

KUrtAi.iliik

soylijyorlar. Tek KUrt-

gii kendileridir tabii ki! Tilrkleri de begenmezler, TUrklUk kerine 6yle bir yaz yazarlar ki, Ti.irklUk bitti sanrrsrn. PKK iqin zaten en kabastndan bir hareket derler. Peki o zaman sen kiminle ig yapacaksrn demezler mi adama? Emperyalizme midenle baQh degil misin? Ulkene bir haftahk ziyarete gelip kendi kdyilnde yagayabilir misin? DeQil onun savagrnr vermek, gel misafir olarak yaga bu irlkede. Bir hafta tahammUl edebilir misin? TahammUl edemezsin, o zaman ne diye Ktirt, KUrdistan kelimelerini agzrna altyorsun, demokrasr kelimesini aQzrna ahyorsun? QirhkU efendileri diyor ki, yazrn, 6ti.rn. Bunlara zaman zaman uyartlar yapryoruz. Vne r.ryarr yapmaya devam ediyorr.rz. Akrllannr baqlarrna alstnlar. Efendileri brze ne yapmak istiyorsa gelsin yapsrnlar. Avrupa hep Tilrk militarizmrni desteklemigtir. Bunu bilmiyorlar mr? Her gUn desteklemiyorlar mr? Ardrna kadar desteklesrn, o gi..rvendigi Ti.irk gUctini.i mrlitarizminr istedikleri kadar desteklesrnler. $imdiye kadar yaptrklarr gibi bundan sonra da yapsrnlar. Destek de yetmiyorsa Avrupa'nrn kendisi gelsin, Amerika'nrn kendisi gelsin. Zaten "Qevik Kuwet'le, "Qekig Gi.iq"le geliyorlar. Daha da gelsinler. Ama bizim figi.iran otmesin. Bizim figUrana fazla ihtiyaqlan yok. Bizimkini zaten basit bir istihbarat elemant gibi kullanryorlar. Ki.irtlUkmUg, demokrasicilikmig, devrimcilikmiE, bunlarr da yapmastnlar. Bir maaq gerekiyor ve onlara yetiyor. Bunlara sdyliiyorr.z: Qrkmayrn insanhk kargtsrna. Hayvan gibi yagryorsunu. Bu yagamr yaqadrSrnrz yerden qrkrnayrn. DeQil b6yle Ankara'da konrlgmak, iki kelime bile soylemeyin, qUnkti siz en bfi.ik gerefsizlik durumunu seqmiEsiniz. Anlayamayacak durumda degiliz, deQerlendiremeyecek durumda da degiliz. Bizim, bunlarrn yol gdsterme' siyle demokrasiyi tanrmaya ihtiyacrmrz yok. Demokrasinin de, nefes almanrn da ne olduQunu biz iyi biliriz. Avrupa'nrn demokratlarrnr da iyi biliriz, kimin ne kadar canavarlaqtrgtnt

iyi biliriz. Demokrasi

savaErmrmrzr,

hatta nefes alrqrmzr nasrl saQladrgrmzr, kendi adrmrzr bile nasrl kabul ettirdigimizi iyi biliriz. O,6nce UqUnciJ yolu brrakstn, Avrupa yolunu brraksrn, kendi stqunun hesabtnt vermeye gahqsrn. Avrupa neden bizi iai Amin'e benzetme qabasr iqinde? idi Amin kimdi? Sen bu agalart, bu canavarlarr bu kadar besle, bir halkrn kanrnr emsinr canrnr qrkarsrn! $imdi de, "PKK terciristtir, kan ddki.jyor, kan igiyor' diyerek kendi strgunu bize mal edeceksin! Kendi yarattr$rn canavarr g6rmeyeceksin, bizi canavar yerine koyacaksrn! Olur mu bu? Bunlar birqok gerqe$i tam ter-


fs.*bo" sine gevirerek yr.rtturmasrnr bilirler ve bunu biraz da bagarmrglardrr. Tabii biz biraz vyarmz bu konuda. iyi hesap soran pozisyonu da her zaman canh tuttuk. Yani bu konularda gafil olmadrk; ne bel bagladrk, ne de yersiz taktik adrm attrk. Yerliyerinde, qok iyi hesap sorabilecek pozisyonlarda kaldtk. Alman devleti, TUrk sdmi.irgeciligini, Ttirk militarizmini sonuna kadar desteklerler. Almanlarrn kalkrp da bize demokrasi dersi vermelerine gerek yok. I 50 yrldrr bu canavan baqrmrza onlar bela etmiqtir. Ve biz bu canavarrn digini, trrnaklarrnr s6ki.ince, al senin canavann senin olsun diyecegiz. Onun elinden de o zannn Anadolu gider, Mezopotamya gidel Ortadogu gider. Bunu kendisi de gok iyi biliyor ve bu durum' dan kurtulmanrn telagr igindedir. Demokrasicilik de bunun maskesidir. Bunu da isveq'e r.rygulatturyor, Avusturyaya uygdattrnyor. uygulatsrn. ABD, r4aklarrna uygulattrrryor; uygulatsrn. Akrl hocahQrnr da lngilizler geliqtirsin. Ajanlarrnr da devreye koysunlar, Ktirt devleti de kursunlar. Lawrence de bir Arap devleti kurmadr mr? O da lngiliz ajanrydr. Baglasrnlal Kiirt devletqiklerini de yaratsrnlar. Biz qimdiye kadar onurumrzu muhafaza ettik. Bir halkrn 6zgUcUnii onurunur degerlerini qok.iyi gdrUp degerlendiren ve bu temelde ayaga kalkrp hareket olmasrnr bilen, eylemciolmasrnr bilen bir onder hareketiz. KiEiligimiz bu konuda mtrkemmeldir ve kendisini iyi drgtjtlemigtir. Bunlar da bu durumu bildikleri iqin son d6nemin o saldrrrlan geliqiyor. Ozellikle bizim ne kadar diktatdr oldugumu, demokrasiden anlamadrgrmrz suglamalarr da bunun iqin yaprlryor. Kilrtliikle, demokrasiyle, kurtulugqulukl4 insan haklarryla hiq alakasr bile olmayanlarrn en btiyiJk insan haklarr savunucularr, insan haklarr kahramanlarr kesilmeleri, Ktrrt halkrnrn savuntrculan kesilmeleri sahtekarhktrr. Bir Fransa bugUn Ttirkiye ile her ti.irlU anlaqmayr yaparken, bir Bayan Mitterrand KUrtlerin anasr gibi yr.rtturulmaya qahqrlrr. Devleti gelip Ti.irk scimUrgeciligiyle her tiirlii anlaqmaya varacak, bir kocakarr da gelip Ki.irtlerin anasr geginecek! Biz bu kadar dalga geqilecek bir halk mtyz? Ama bizdeki uqaklar, "nasrl gi.izel ugakhk yaptyoruz ve nasrl gijzel Franszca konr,lguyoru" d iyorlar. Bayana yol gdsteriyorlar: "bizim Kirtler o kadar geri degil artrk, ehlileqmiqler" diyorlar. Bunu ispatlamaya gahqryor, bir'iki de aferin alryorlar. Uqakhk bu, baqka deQeri var mr? 20 yrldrr kendilerini Avrupa'ya begendirmeye qahgryorlar. Halklarrn boyle beQendirilmeye ihtiyacr yoktur. Halkrn 6z kimligini, varsa bilinqleri tarihini kavratmak, 6z kigiliklerini konr4turma( varsa yigitlik kendi yigitliklerini konr4turmak" dilsiz de yaprls4 bunlarrn yabancr dillerle veya kimliklerle yaptrklarrndan bin kat daha de$erlidir, Bir goban bile biraz ulusalonurunu, kimli$ini taqrsrn, o Avrupa'da yetiqmiqlerden bin kat daha deQerli bir insandrr. Bir halkr yanrltmak istiyorlar. Bunlar son yirmi yrlda qok k6tU bela edildi bagrmrza. $imdi de sonue almak istiyorlar. Hem de zoraki bir Kiirt devletqiQi yaratrlarak. $imdi PKK Krzey'de devletlegmeye gidiyor ya, bunlar da GUney'deki devletgiSi ortaya grkarryorlar. Bu gok 6nemli. QoSu tabii bunu degerlendirebilecek durumda de$il. Ama gimdi biz iyi degerlendirebiliriz. Giiney'deki istem gimdiye kadar otonomiydi, qimdi ise,

'bir derrlet de

olabilir" diyorlar. Qi.ink0 yanrbagrnda PKK bir devletin temellerini atrnaya gahqryor. ESer biz biraz daha bagarrh olsak, devletleqmeye do$ru birkag adrm daha atsak, Gtiney'de-

kiler devlet ilan ederler ve Birleqmiq Milletler'e ijye de yaparlar, NATO korumasr altrna da alrrlar ve her ti.ir-

lU destegi

de sunarlar. Neden?

Qi.inki.l PKK'nin yaratacaSr devlet onlarrn krrk yrlhk planlarrn4 grkarlarrna darbedir. $imdi niye her gi.ln r-rgruyorlar bu igbirlikgilerinin yanrna? Her ti.rrli.l ihtiyaglarrnr, yiyeceklerini karqrhyorlar; yol agryorlar, hava k6priisU kuruyor-

lar. Eger biz kendi

bfftik

savaqr-

mrmrza bUyi.ik sahiplik edersek, ken-

di kendimize kaybettirmezseh baSarrya gideriz. Diigmanrn dayatmalarrn4 oyunlarrna dayanamazsak, onlarrn iqbirlikqileri kolayhkla bagarrya ulaqrr. Sahte demokrasi ile gergek demokrasi, sahte KUrdistan ulusal kurtulqculugu ile gerqek Kiirdistan uh.rsal kurtuhqqulu$u sahte Ktirtqiili.ikle gergek Kirrtgilli.r( uyduru( sahte ve demagojik kimlik sahipliQi ile 6z kimligi kazanma arasrndaki fark ancak bu gilnlUk savaqrmla aynqrr. Burada bir tehlike de var tabii. Ortam bunlara brrakrlsa girmeyecekleri renk girmeyecekleri krhk yoktur.

Halk da zaten kendine sahip

nr biliyorlardr. Bagka ttrr bir ya$am tazrnr kabul etmeyeceQimizi bilerek eylemlerini di2enlemiqlerdi. Onlara saygrh olacaQrz. Unutuldu, onlarrn kiqisel kahramanhk eylemiydi diyemezsiniz, Eylemleri, partinin yaqayan dztintin drgavurumuydu. Gdrd0gi.inUz bilti.in kahramanhklar kiqisel marifetten kaynaklanmryor. PKK'yi PKK yapan temel de$erler esastrr, egemendir ve tamamen uygulanmak igindir. Bunlarr bciyle anlayacaksrnz ve kendinizi artrk yetigtirme igine, egitim iqine ve her sahadaki gdrevlere hazrrlamaya boyle yoneleceksiniz. Anlatrmlar aqrktrr santyorum. Biraz kendinizi yoklasanrz, biraz sarsrntr yaratsanrz kiqiliginizde, bu gerqevede yiirUmeniz zor degil, Gdri.iyorsunuz hiq de gerilemeye frrsat verrnemigin\ bende ilerlerne esast

r

r. Laf r mrz

I

a

oz

i.i

mi.iz I e, y i.l r iry iig [i m tz -

le bdyle qalrqryoru, bdyle yaEryoruz.

Oyle elimde fazla silah da yok, Egitim silahrnr kullanryorum, propaganda silahrnr kullanryorum. Siz benden daha fazla silaha sahipsiniz, Parti silahryla ben bir bdlgeye gire-

dan bir bekqi deQiliz burada Sizi i.rrkUtmek istemiyorum, zorlamak istemiyorum am4 diinya uQragtr bizi sarsamadr, siz bu yetmezliklerinizle mi bizi sarsacaksrnrz! Urkmeyesiniz diye, zorlanmayasrnz diye pek birgey yapmryorum. Yoksa biz adamr hamur gibi yogurmasrnr da biliriz. Kesinlikle dUriirst olun, PKK tarzrnda savagmasrnr bilin. Bu tarzda bagarrdan bagka hiqbir geye frrsat vermeyin. PKK tarzr budur, PKK savagqrhQr budur. Bu silahla biz savagryortz ve kazanryoruz. Bazrlarr gelsin iaerine uctz yatsrn diye yapmryoru bunu tabii. Daha fazla baqarr iqin kendine yi..ikleneceksin diyorum ve ben kendime yUkleniyorum, Giinlirk baqarrlarr bununla saShyorw, Ben bunu bu kadar yrldrr gittikqe artan bir tempoyla, yoQunlukla yaptrQrma gore, siz srradan bir g6revi niye bu temelde ele almayacaksrnrz. Her tUrlii yetmezlikle yagamak d0giJntilebilir mi? O zaman bizimle qeligirsiniz. Qeligirseniz de

agrnrrsrnrz, atrlrrsrnrz,

Qegitli degerlendirmeler yapmrg-

qrk-

maktan rzak. Onun iqin de 6ncir hareket, PKK 6ncUl(gU hayatidir. PKK derrrim igin hayatidiri kutsalhgr, brryilklU$ti cinemlidi4 savaq tahikleri 6nem-

lidir. Oneminden bir qey yitirmek qurda kalsrn, qok daha biryi.lk bir maharetle taktik Onderli$e soyunmak gerekir. iqte di.iqmana karqr da bu uqaklara karEr da b6yle ayakta kahnabilir. Ama agzrnrz laf yapmasrnr, eliniz iq yapmasrnr bilmezse, iki tane numarayr da zamanrnda anlamazsa, en 6nemlisi de pratigi ve teknigi geligtiremezse onlardan daha

beter olursunw. Bu ig bu temelde yiQit 6nci.ilirk, ki gil ik istiyor, gi.inUmlizi.i, zamanrmtzr amansrz vermeyi istiyor. Onlar cin gibidir, qok imkanlan da var, Sizin gibi zavalhlar onlarrn karqrsrnda kazanamaz. Benim kiqisel savaqrmrmr yanhq yorumlamayrn. Sizin gibi yapmryorum ben; kendimi silrekli hazrr tutuyorum. Di.iqi.ince ve hareket tarzrma bagarrdan baqka bir frrsat vermeyecek bir tarzda di2eltmeyi dayatryorum, yetkinleEmeyi dayatryorum. QoQunuzun kigiligine bakryorum, enkaz. Ve bagrma bela. Bakrn, hangi savagrmla karqr karqryasrnz, kimlerle savaqryorsunu, ldeolojik, askeri, siyasi, drgijtsel konularda derinlik kazanrn. lyi niyetlisiniz, fakat savag yakrcrdrr. Biraz delikanh, yiQit geginiyorsuntz. Ama onun 6lqijtij, ditqmanlanyla ve onun her ttirltr hilesiyle bagetmeyi bilmekten geger.

PKK tarzr bir militanhk .b6yledir. Orah bile olmuyorsunu. lstiyorsunw ki, bir agiret aQasr gibi size 6nderlik edelim. MiimkUn degil bu. Sizi 6yle bir gUn bile idare etmek bitirir bizi. Onderlik gergeQimiz boyle bir duruma frrsat vermez, Onun igin oldukga agryorum bu konularr ki dogru kavrayrp dztimseyesiniz. Ben kendi iglerimi yijrii(iirken, kimlerle yol aldrgrmr tayin ederken gerqekten planhyrm, gergekgiyim, g6ntil hatrrr igin degil militanhk iqin yol arkadaqhgr yapanm. Hatta kendimden daha qok onlarrn gdrev sahibi olmalarrnr isterim. Bunun bagka.tilrlil anlagrlmasrna frrsat vermem. Once savag arkadaqhgr, her dtzeyde mUkemmel arkadaghk, yoldaqhk; ondan sonra yarenlik, dostluk. Ve 6nce gdrwde tam bagarryr temel alrrrm. Bu konuda asla geriye, kaybetmeye frrsat vermeyen kigilik tazr kendini ispatladrys4 o zaman senin yerin var bizim katrmrzda bizim yoldaqhk safrmrzda. Kemal PiR'lerin, Hayri DURMU$'larrn bu konudaki yerleri

gok anlamhdrr. Onlar borglardan bahsederken, bu eylemleri bizim yaprnamrz gerekir derken, bizim tarzrmzr uygulamak zorunda olduklarr-

ceQim de, o b6lge aylarca-yrllarca geri kalacak veya sava$a qekilmeyecek... PKK qizgisinde ytiri.iyen bir savaQgrnrn bu durumu yaqamasr onun bitmigligini ifade eder. PKK militanhQrnda sonug almak iqin bazr temel iliqkiler ve krsa bir zaman sliresi yeterlidir. Siz nereye giderseniz gidin bunu yakalayacaksrnrz. Zindandaki direniglerin btiyijk anlamr nedir, bir Mazlum'un direniqinin anlamr nedir? Her qey yitirildiginde, 6lUmden baqka yaprlacak hiqbir eylem imkanr kalmadrgrnda onu yapmak... Bunu bileceksiniz. Kaldr ki, sizin bir hLrcreden daha fazla miicadele imkanlannrz var. Dev gibi bir drgiit var, sava$an bir birlik var, silahrn her ti.irltlsi.i var. Ozgiirsijnije, istediQiniz kadar plan, taktik yonelim iginde olacaksrnz. BUttin bunlarr PKK tazr ile yaparsanrz kazanmamak mi.imkiin mU? Onun igin sabrr, onun igin bilinq, onun igin kendini hazrrlama sizin asrl, 6z gorevinizdir. Tamannrz var, parti de bir geyler veriyor. Birgoklarr kargrma .geliyorlar, suqlu gibi duruyorlar. Oli.i gibi yapacaklarrn4 defolup gitsinler. Bizim kamprmrzdan bbyle qrkrlmaz, BagansE adam, kigiligini kaybetmiq adam olarak qrkmayacaksrnz benim kargrm4 kaqacaksrnrz buradan. Kendinizi bu temelde hazrrlamryorsanrz e$er, burada durmayacaksrnrz bile. Bizim tazrmz Mazlum'lann, Kemal'lerin, Hayri'lerin tazrdrr ve buna ba$h kalacaksrnrz. Bu gUcij kendinizde gdrmijyorsanrzt ne geaiyorsunttz burada? Yeni bir taz mr dayatacaksrnz, yeni bir kigilik mi dayatacaksrnrz? Ben durdukqa bu mi.imktin m[rdi.lr? Biraz akrlh olahm. Biz 6yle srra-

trk. Parti tarihi qok net konulmugtur burada. Onu dziimsemek sizin iginiz. Biz gdrevlerimizi fazlasryla yaptrgrmza inanryortz. Siz de alacaksrnz o zaman. KigiliQinize ycinelmezseniz, kimse sizi bu kiEiliginizle kabul etmez. Nasrl satarsanrz satrn, nasrl kullanrrsanrz kullanrn bu kiqiligi; ama bana satamazsrnrz, Ben satrn almam bdyle kiEilikleri. Benim oh4turacagrm kigilikler altrn degerinde kiqiliklerdir. Bunda kendinize bir grkrE gdrfiorsanrz yeriniz var. Yoksa ucua satarrm, daha qok da el koyanm, kullanrrrm diyorsanz, bagrnza gelecek olanlarr dUgiin0n. Bizim adrmrza sahtelik yapanlardan ben daha hesap sormadrm, daha bir mahkemeye gegmedim. Geqsem gok kdtii olursunu. Ama insan kendini suqlu duruma dtiqi.irmemeli. Ben kendimi bu kadar disipline etmeye qahgrrken tarihe hesap vermek iqin, halkrn hrzuruna iyi qrkmak iqin yapryorum bunu. Siz btiti.ln bunlardan habersiz misiniz? Ondan sonra da nasrl bir kiqilikle di.igmana kargr grkahm. Tuhafrma gidiyor; bu diigmanr yeni mi tanryorsunuz, devrimci savagrmrn gereklerini yeni mi tanryorsunuz? E[er dyleyse vay halinize. Biz ucr.rz 6li.rmi.i bile kabul etmiyorr.rz. OtUmti ancak yerinde olursa kabul edebiliriz. Biz bir damla kanrn bile boqa akrtrlmamasr gerektiQini s6yleyen bir hareketiz. Dikkat edin, yagantrmz, bir tek damla kanrn boqa akrtrlmasrna frrsat veriyor mq bir nefesin bile boga gitmesine frrsat veriyor mu? Kesinlikle hayrr! 'Bu can benimdir, istedigim gibi kullanrrrm, intiharvari de kullanrrrm' diyemezsiniz! PKK qizgisinde bir damla

kanr bile boga akrtamazsrnrz. lgte partimiz, boyle disiplinli bir partidir. Tabii bazrlarr brrak kan akrtmayr, onlarca yoldaqrn kanrna giriyor. Bunlar qrlgrnhk.

PKK'de kazanan tarz budur, kazanan kiEilik budur. Giinlerdir bunu aQryorum, bunu vurguluyorum. Biz, bu kazanan kigiliQin amansrz takipgisiyiz, onun savunucuslJyr.tz, onun kendisiyiz. Sizden de beklenen, girciini.iz oranrnda bu kigiliQe katrlmak, bu kiEil iQi 6zLrmsemektrr. Ki.rrdistan'da tek gare olan kigilik, bu kiqiliktir. Genqsiniz, verin kendinizi. Bundan baEka qarenrz de yok. BaEka tutkularrnrzrn olamayacaQrnr da kendinize tam yedirin. Sonra bakacaksrnrz ki, bu kiEilik hem kazanryor ve hem de kazand rrryoq yeniyor, yeni lmiyor. Bunu da boylece baghyorrz. Evel

ba.qarabilecek

misinrz? Ken-

dinizr aldatmayrn, vereceginiz cevap tatminkar olmalr. Bagka tiirlii kendinizi satmaya kalkarsanrz kimse sizi almaz. Ben ne yapayrm! De$errniz boyle di4UrijlmUg. Utang duyuyorumr acr duyuyorum. Ama baqkalarr yapmrg, ben bunu ne yapayrm! lggi.jciinizii satmak istiyorsunu, kimse metelik deger vermez. PKK'ye kendinizi satmak rstiyorsanrz, ben adam satrn almaml Kiiqiik-burjwalar gibr bir geyler verip brr Eeyler almak istiyorsunu, ama ben tuccar deQilim! lnsanlara boyle yaklaEmayr en buyirk hakaret kabul ederim. Kendi eylemimiz, sosyalist eylemimiz bunu kabul etmez. Kendinizi bir ircretlr gibi, bir kiigUk-burjwa gibi farklr bir larzda pazarlamak istiyorsunu. Her pazara da aQa gibi el koymak rstiyorsunu. Burada bir kandrrmaca var; PKK kandrrrlacak bir hareket midir? Gerqekten kimin kimi kandrracagrnr bir diiqtinelim. Ben yagadrkq4 bu buytrk hareketi kandrramayacaQrnrzr hepinize g6sterecegim. Birbirimize saygrh olahm. Ki.irdistan'r, sizin kiqilik gergeQinizi bu kadar anlamaya gahqacaQrz da siz hala bizi en keliyorumlara tabr tutacaksrnrz. Yapmayrn bunu. Goriiltiyor ki, giinUmiizii de bu qerqevede deQerlendiriyoruz. Militan kigilikte rsrarhyrz. Bu nedenle

hep bu konu etrafrnda ddnijp-dolaqryorr.rz. Demek ki, buna oldukga ihtiyacrmrz var. O halde bagarmaya qahgrn. Brryi.lk bir krsmrnrz benden daha genqtir. Ben, bii,tlin bu sUreqleri en zorlu, en dezavantajlr koEullarda agmaya qahgtrm. lqinizr kolaylagtrran etkenler fazla ortam ve olanak da iyi, biit[in bunlarr deQerlendirin. Ama boyle ucu, basit degerlendirmelere tabr turtmayrn. Madem dugman karqrsrnda yenilmez kigilik istiyorsunr.z, iqte o kiqilik, yenilmez kigilik bu anlatrm qerqevesindedir. Yizeysel yaklaqrmlarla asla.yenrlmez kiqiliQe ulagamazsrnrz. llkeye, esasa ve 6ze baglanarak bi.i'ytik oynamahsrnz. Kendinizi buna yonlen-

direceksiniz. Neleri nasrl

yaqaya-

caksrnrz, neleri nasrl duyacaksrnrz... Yenilgi nerede, giJqlilliik nerede, bagarr nerede, yUcelme nerede? Btitiin bunlarr bilince grkaracaksrnrz. PKK tabiriyle sabrrnrz varsa, kendinize gweniniz varsa gelin! GecegijndUz ugraqrn, igte di.igman kargrnrzd4 yenilmez kigilik budur! Ben bunu biraz yapmaya qahgtrm. Benden yararlanarak daha fazlasrnr yapmaya galrqrn. EQer gergekten di.qmanr dUgman bellemiqseniz, gergekten bir yUcelik sorununuz olduQunu soylijyorsanz, artrk bir Eeyler yaprlabilir. Eger dost-di.qman aynmr silinmigse, cizgtirliy'<,

yi.beli(

d6-

ktlnliik aynmr silinmiqse, elbette fazla geliEme Sansrnrz olmaz. Bunu

hiq unr.ftmayrn ki, ne kadar "kavrryorrz" diyorsanrz da 6zli.l kavramaDevam 25. sayfada


"*rrJill (Jlusl,ararast Kilrd,istan Festiaali bir g ergeklifii d,ile g etird,i,:

Krirdistan halk arttk kendisini yonetecek bir glice, birlile ve btitiinltile ulagmqtrr 1

A$ustos 1992

birligi igine girebilmektedirler. Festi' valde halklartn mtlcadelesinden yana olan cepheyle, karqr olan cephe-

gi.ini.i Almanya''

nrn Bochum gehir stadyumunda 'Uluslararasr KUrdistan Festivali' yaprldr. ilk defa yaprlan b6yle bir festi' vale 60 binin tizerinde kitle kattldt. Festivale davet edilen bagka iilkelerden konuklar da katrldr. Katrlamayanlar ise mesajlar yolladtlar. Baskhlar, Katalonlar, Stiryaniler, Belgika ispanya Kiiba Krbns (Rum kesimi), Filistin, Almanya ve GiineY Ki.irdistan'dan katrlan konuklar festivali ilgiyle izlediler ve bunun muhtesem bir olay oldugunu dile getirdiler. Kiirdistan gibi b6li.inmti9, parqa' lanmrq bir halkrn briyle 60 bin kiqiyle Avrupa gibi bir alanda bir araya gelmesi elbette basit bir olay de$ildir. Bag dcind0rticij geliqmeler, kararhhkla silrd0rtilen 6zg0rltik ve ba$rmsrzhk kavgastntn gijciiniin gdsteril-

diQi bir qenlikti festival. Orada

9u

veya bu orgiitlin giicii degil, Kiirdistan halkrnrn iradesi vardtr. PKK 6nderligine olan baghlr( onunla saS' ladrgr bi.itiinleqme, onun drgrnda yaqayamayacagtnrn tUm diinyaya ilan edilmesiydi. Ktrrt halkt k)yle bir agarnaya nasrl geldi? Neden bir uluslararast festivale ihtiyag duyuldu? Elbette bunun KUrdistan'da si.irdiirillen mi.tcadeleyle yakrn ba$larr oldugu gibi, bir de emperyalizme meydan okumaYr da iqeriyordu. Kirrdistan halkr artrk kendi adrna strrd0rirlen kavgantn bizzat takipqisi oldugunu, bunun igin de hiqbir fedakarhktan kagrnmaya' cagrnr g6stermek istemiqtir. Ozellikle son giinlerde emperyalizmin Klirdistan'a bizzat fiili mUdahalede bulunma y6nUndeki yaklagrmlartna karqt festival en iyi cevabr vermigtir. Binbir emekle kendi bagrrndan yaratarak qrkardrgr 6zg0rlUk savaqgrlarrn4 TC sdm0rgeciliginin ve emperyalizmin srk srk terdrizm" suqlamalarrnda bulunmasrve emperyalizmin bu \erdrizmi" basttrmast igin TC'ye yogun destek vermesi, onun yaPtrklartna gdz yummast, barbarltklarrnr gizle' meye qahgmasr Ktirdistan halkrnrn 6fkesini daha da artrrmrgtrr. Artrk

Ki.lrdistan halkr gergek dnderlikle sahte dnderligi, hakh ile haksrz olanr ayrrdedebi lecek gi.icU yakalamrq bulunmaktadrr; bundan aldrQt gOq ve ilhamla 6zgiirl0k savagrna daha qok sahip qrkmaya 6zen gdstermektedir. Demek ki festivale salt bir genlik giini.i olarak bakrlamaz. Daha genig bir qerqeveden yaklagmak gere' kiyor. PKK'nin ortaya grkrqr ve bir ltst a$arnaya geqerek I 5 Agtstos 1 984 Eruh-$emdinli Atrlrmr ile devam eden bu geliqmeler 6yle bir noktaya trrmanmrq bulunuyor ki, siyasetle ba$lantrsr olan tilm giiglerin bir tavrr belirleme zorunluluSunu ortaya ko-

yuyor. Yrllardrr Ki.rrdistan ba$rmsrzhk

nin hangi di2eylerde seyrettigi de

halkrnrn

ve 6zg0rli.ik kavgastna

gerqekli$imizi yansrtrnayan qeqitli isimlerle sr.rglamalar yapr lmrqtrr. Tabii

bir olay ve olgr.rya degiqik isimler takmak veya de$igik nitelendirme' lerde bulunmak sorunun dziinii ge' ligimini ve boyr.rtunu asla de$igtirmiyor. Belki bunlar geqici 'q6ziimler" olabilir anr4 gerqeklik her ge' qen giin kendisini yakrcr bir laada drga vurdukga, bunlann da anlansrz'

hgr kendili$inden ortaya grkryor. l5 Agustos Atrhmr gergeklegtirildi$in' de TC sdmi.irgecili$i, 'bu eylemler

bir avuq eqkryantn igidir', "ktsa bir si.irede iqleri biter",'b6lge halkr devletten yanadrr" vb. soylemlerde bulunmuqtu. Oysa l5 A$ustos Atrhmr sadece birkag karakolun bastlmast eylemi deQildi. Ve go$u devrimci ge' qinen gevreler bile b6ylesi degerlendirme yapma hatalanna ditgtiiler. O gtin gerqeklegtirilen eylemlerin qahsrnda bir halkrn aya[a kalkrgrnr ne yazrk ki gdremediler, gormi.iq olsalar bile, 'ilk kurgun' oldu$unu cesaret edip agrkqa ifade edemediler. Neydi 15 AQustos Atrhmr? 15 Agustos silahh atrhmr, l2 Eyliil fagizminin alabildiQine kararttrgr bir ortamda dzgirrli.ik savaqgtlartntn Kiirdistan halkrnrn ufuklarrna bir gtineE gibi dogmasrdrr. DiQer yandan Ortadogu b6lgesinin bagrna bela kesilecek olan azgrn bir faqist diktatdrli[iin dizginlenmesidir. Gthegin rgrnlarr 6lU agamasrndaki K0rdistan halkrnrn bedenini canlandrrdt, ona gtig verdi, yi.iri.imesi iqin yol g6sterdi. Gerillanrn bu sUreqten itibaren devam eden eylemliligi biltirn scimijrgeci yaprlarr alti.ist ederek ortah$t sarst. Kilrdistan halkr bu atrhma hemen kargrhk verdi, zorluklara ragmen ttim organik baglarrnr kurdq gerillayr be' nimsedi, ona sahip gktt, onun belirledigiyolda o giinden bugiine kahramanca yiiriidi.i. Ki.irdistan halkr ayaklanrp yUrirdi.ikqe, sdmi.lrgecilik kendi'g6rkemliligi'ni yitirdi. Beyin' lerde bile kurumlagan bir s6miirge' cilik, boyle bir atrhmla tarihsel yenilgisini yaqamaya baqladr. Arahksrz si.irdilriilen savag, ytllar sonra serihildanlarda yUrtiyen bir halk gergekligine daqt. Tarnanren ortadan kaldrnlmak istenen Kiirt ve Kiirdistan sorunu bu geliqmelerle birlikte TC'nin ve emperyalizmin giindemine oturdu. TC, agrrr rrkqr, inkarctve Eoven poli' tikasrndan dolayr Kiirdistan halkrnrn mi.icadelesini bir ttlrlti kabullenemedi, katr inkarcr tutumunu inatla siirdirrdir. Evren-Ozal fagist kli$i Ki.ir' distan'r kan g6l0ne gwirerek bu sorunu tekrar bastrrmak istediyse de, PKK dnderligi bunlarr da boga grkararak TC'yi iflasrn egi$ine getirdi. Ortadogu gibi sorunlar

yumaSr

olan bir bdlgede, sosyalist temeller' de kurulacak bir bagrmsrz Ktirdis' tan'rn daha genig qaph sonuglarayol

aqaca$rnr gdren emperyalizm, direkt devreye girme durumuyla karqr kargrya kaldr. Bugiin bunu aqrkqa ifade ediyorsa da daha o zaman' dan b6yle bir hazrrh$rn iqindeydi. Eger bugirn kogullar uygun olsa bunu yapmaktan gekinmeyece$i agrktrr. Ozellikle de Gtiney'de aradtQt or' tamr bulsa bu amactnt gerqekleqtirecektir. Bu yl[den emperyalizm, TC'nin rnkarct tutumunun tersine Ki.rrt sorununu kabul ederek PKK onderligini drqtalam4 boga qrkarma ve tasfiye etme qabasr iqindedir, Saf' larrmrzda orgtitlemeye qahgtrSr provokasyonlar, komplolar yoluyla'Ki.irt sorununa ore( PKK ye haytr!", "PKK'ye evet, APO'ya haytr!" politikastnr hayata gegirmeye ve bunlarla sonug almaya gitti. Emperyalizm bugiln bu politikasrndan vazgeqmig deQildir. Aksine daha da netleqtirmiqtir. Da' yattrgr sahte demokrasi modelleriy' le, yedeQine aldrgr ilkel milliyetqi, igbirlikgi gi.iqlerle PKK'yi engelleme, 6ncti gi.ig konumundan qrkarm4 hal' krmzrn ba$rmsrzhk ve dzgiirli.ik is' temlerini sahte demokrasi provalarryla kdreltme; Keey'de de TC s6-

miirgeciligini donatarak destekle' me temelinde, PKK'yiyok etme uyguldmalarrna 6zellikle son gUnlerde hrz vermigtir: 'Kiirt sorunu arttk vardrr ve kabul edilmesi gerekir am4 bunun gdzUmii PKK'siz olmaltdtr." $imdilik yaprlmak istenen de budur. Emperyalizmin son gUnlerde srk stk vurguladrQr, "PKK diinyadaki tek tehlikeli 6rgiittiirn s6zi.i partimize karqr ydnelimin boyutunu da ortaya koymaktadrr. Bundan grkarrlrnasr gereken sonu,g, giiniimi.izde sosyalizmin gergek anlamda tek savunucusunun PKK oldt4udur. Bu da gdrevlerin 6neminive sorumluluk dizeyini daha da agrrlagtrnyor. Reel sosyalizmi bir girg olmaktan grkaran emperyalizm, bu sefer de en biiy0k engel olarak g6rdii$ii partimizi ve onun Onderli$inde geligtirilen miicadelemizi tasfiye etmeyi hedeflemiq durumdadrr.

Kirli savag takti$iyle

halktmrztn

mticadelesini bastrrmaya ydnelen TC sdmtirgecilisi, iqine girdigi hazin grkmazdan kurtulmak igin emperyalizme daha fazla yaslanma geregini dr.rymaktadrr. Qilnkil bu savagta TC sadece terdrist','bdliicii' olarak nitelendirdigi partimizi deQil, onbin' lere varan gerilla ordtrsunu kendi evlatlarrndan oluqturan kahraman halkrmzr bulmaktadrr. igte "U[slararasr Kiirdistan Festivali'ne bdylesine agtr ve sanctlt stireqler yaqanarak gelindi. Halk olma iddiasrnrn, kavgastntn ve bunun kararhh$rnrn bedeli qok agrr 6dendi. Parti, Ordu ve Cephe'nin yarattlmasr bile Kirrdistan halkragrsrndan baqh baqrna bir devrim dzelligitaqrmak' tadrr. Topra$tndan, gelene$inden, hatta kendisinden kagan bir halkrn g6rkemli birliklere ulaqmast, sagladrgr bu birligi ile di.inya halklarrnda kile saygnhk uyandrnnast, tltsal prob lemleri olan halklara yol g6sterir zenginlikte pratik savag deneyimle-

rini sergilemesi ve bu dzelliklerin' den dolayr da 6nderlik konumuna ulaqmasr anlamh oldugu kadar tarihbrir olaydrr da Bu dt2eye, binlerle ifade edilen qehitlerin kant, cant ve emegi pahastna ulaqrldr. Gerqeklik bu olmasrna ra$men, TC sdmUrgeciliginin ve emperyalizmin, halkrmrzrn partimiz 6nciilirgiindeki m[]cadelesini ter6rizm'le tanrmlamast da

sel

bi.rtiin bunlardan duydugu korku ve endigenin drqa vurumu ve barbarca saldrrrlanna hakh gerekgeler bulma girigimlerinden bagkaca bir anlam ifade etmemektedir. Festivalle em' peryalizmin beyninde gerqekleqtirilen bu eylem, her bakrmdan K0rt halkrnrn artrk ba$tmsrz ve dzgiir yagarnaktan baqka bir qey diqUnmedigini gdstermigtir. Qiinkti K0rdistan halkr ter6rizm" suqlamastna kargt tek kurtulq yolunun sosyalizm oldu' Su cevabrnr vermigtir. Zaten emperyalizm de dnciisiryle, PKK'nin sos' yalizm yoluyla bu kadar biitiinlegmig olduSu iqin Kiirdistan halkrna terdrist' demektedir. Birbirleriyle kanh-brgakh olan bdlge devletleri bile bu sorun karqrsrnda rahathkla iq-

yaganmrqttr. QUnkti festivalde biraraya gelen sadece Kiirt halkr degildi; festival aynt zamanda dUnya halklarrnrn kurtuluqundan yana olanlann bir toplantrsr olmuqtur. Ya da festival bu yonde atrlan qok dnemli bir adrm olmultur. PKK dnderliQinin bu top' lantryr, emperyalizmin sosyalizme karqr halklartn inanctnt karartmaya ydneldigi bir ortamda gergeklegtirmiq olmasr da ayrr bir tarihsel geliqim olarak g6rtilmelidir. PKK'nin ortaya qrktqrna kadar ne emperyalizmin, ne de TC sdmi.irgecili$inin qtkarlarrnt alti.ist eden ciddi bir tazda K0rt ve Kirrdistan meselesiyoktu. Ama PKK, sorun olmaktan qrkanlan, halk dzelliklerinden rzaklagttnlan, uygarhk drgr brrakrlan bir halkr bugi.in ayaga kaldtrmrg, emperyalizmin ve faqist TC'nin karErstna zaptedilmez kale surlarr gibi dikmig durumdadrr. Oyle ki, Ki.irt halkr her ti.irlU egitsiz kogullara raQmen, tepeden trrna$a donantmlt sdmtjrgeci girglere kargr kesintisiz bir savagrml silrdiirebilmektedir. Halkrmrz bunu nasrl gerqeklegtiriyor, gi.r,ciJnii taktigini, ideoloji ve inanctnt nereden ahyor? Bunlar, sonuna kadar savagmaya karar krlmrg bir halktn tavrrdrr, 6zgiirli.ikten baqka her ttrrli.r bagrmlt' hga meydan okumastdtr, Bunlar basit ydntemlerle saQlanmrE aqamalar deQildir. Daha 1 2 Eyli.llfagist darbesinin ilk yrllarrnda gogu Ki.jrt insanr devrimcilik yapan, dzgUrl0k kavgasr yi.iri.iten kendi qocuklarrnr yakalayrp bizzat kendi elleriyle s6m0rgeci canilere teslim ediyordu. "Devlete karqr gelmek suqtur' diyordu. Ama btgtin festivalde, serihildanlarda I 5 AQustos'larda 27 Kasrm'larda ve Newroz'larda 6z90rliik savaggtlarry' la yiiriiyen, slogan atan ve gerekti$inde qehit diiqen, scimiirgecilige lanetler yaQdrran, savaStn devam ettirilmesi igin varrnr-yoQunu ortaya koyan yine bu insanlardrr. Uygarhkla arasnda ohqan mesafeyi kaPatmak iqin azimli bir gabayla ataga gegen halkrmrzr "ter6rist"likle itham edenlerin bu tavrrlardan qrkarmalarr gereken sonuglar olmaltdtr, lginde bulunduQu konum ne olursa olsun, bir halkrn siyasal taleplerde bulunmast, kendi kaderinitayin etmesi onun en dogal hakktdtr. Buna karqr qrkan davranrglara verilecek bir cevap varsa, o da, halktmztn, yoQun bir terorizmle, kirli savag taktikleriyle 6z' gilrliik kavgastntn bastrrrlrnak istenmesi kargrsrnda sessiz kalmayacagt ve yaqamr bunlart yapanlara zehir edece$idir. Artrk savag meydanla' rrndan kaqan, daQlarrn doruklartna sr$rnan, ya$ama kiismi$, boynu bii' kiik, yi.iregi yarah bir halk degil, komuta giic0 ytiksek, inanct ve iradesi bir brgak gibi bilenmig, vurus larztyla s6m0rgecili$i parga parga yrkan ordu yaprsrna kavr.6mt4, kendi kendisini y6netebilecek siyasal etkinlige ulaqmrg bir halk bulunmaktadrr. Bugiin TC falizmi ve emPerya' lizm Kiirt sorunundan ve haklarrndan s6z ediyorlarsa, yine halkrmrzrn kararh dayatmalarrntn bir sonucudur. Bunq halkrmrza karqt besledik-

Danam 25. sayfada


fs.dutbln

Aau.t6tgg,l

Ba$rmszllk yolunda kararlrca yti riiyen halkl mtz, Ktirdistan't satmaya kalklgan igbirlikgi-ihanetgilere izin vermeyecektir! Mayrs ayrnda Qekiq Gi.ig'iin himayesi altrnda gergekleqtirilen sah-

te seqim ile, Gtiney KUrdistan parqasrnda geleneksel iqbirlikgi-ihanetgi dnderliklerin eliyle, tamamen emperyalist grkarlar temelinde bir meclis olugturuldu. Meclis'in iqlevi, halkrn qrkarlannt ve en do$al insani haklarrnr esas almaktan uak talan ve sdmUriiyU daha da geligtirerek kitlelerin emeklerini, 6zlem ve istemlerini bir avuq aga-egraf takrmrnrn qrkarlarr iqin iliklerine dek emen, onunla oynamada bilyilk bir cUretkarhgt gdsteren, Qekiq Gug'e bagh askerleri daha fazla rahatlatmak iqin ahlaksrzhgr-yozlugu ayyuka qrkaran bir oh.qum olmaktan 6teye gitmedigi; halkrmzrn tarihinde en kdtti bir rolil ifa etmeye gahgtrgr, bu gegen krsa siire igerisinde gok aqrk ve net olarak ortaya qrktr.

igbirlikgi-ihanetgi

cinderlilin yalam felsefesi

:

Vatam satma GUney Ki.irdistan'daki gelenek-

sel igbirlikqi rinderlik neyi arnaqla-

TC ile geligtirilen iliqkilerin, emperyalistlerden ahnan desteklerin ulaqtrgr dt2ey nedir, ne hedef lenmektedi r? Tilrk silahh kuwetmaktadrr?

lerine her tiirlir istihbaratr

saQla-

yarak ve silahh gi.igleriyle halkrmrza y6nelik saldrnlara dnciililk ederek gerqekleqtirdikleri operasyonlarda neden iSreng yialerini artrk gizleme geregini duymuyorlar? Halkrn mahna mi.rlkirne ve canrna bu kadar saldrrr, komplo ve ihanet nereye kadar dsvam eder? Halkrn, ulusun, insanhk onurunu ayaklar altrndan kurtarrnak igin bile olsa, artrk bu yaptlanlara bir dur demek gerekmez mi? Krsaca iilkemizin bu pargasrnda mevcut durumda yaqananlar ve ya$atrlrnak istenen nedit emperyalizm ve TC ne istemektedir? Krsaca da olsa bu sorulara aqrkhk getirmek gerekecektir. Gtiney Ki.irdistan'daki gel igmeler hiq kr.rgkr.rsr.rz ba$ta TC olmak iizere birtUn emperyalist-s6mi.lrgeci girglerin ilgisini lrzerine qekiyor. 'KUrtlerin haklarrnr koruma, gWenceye al-

ma' adr altrnda PKK'nin dnderlik ettiSi drcd kurtuhq savaqrmza kargr komplo, tecrite alrnave imha etme politikalarrnrn bir iiriinU olarak ilginin daha da arttrgrnr ve bunun igin de her tUrli.i yol ve y6ntemin halkrmzrn imhasrnda miibah g0rUldi.igUnil. sdylemek miimkUndiir. AMullah OCALAN yoldag bu konr.rya dnemle dikkat gekere( 'Burada ilk anlaElmast gereken gudur: Emperyalizm, siyonizm ve kemalizmle elele vererek, sdzilmona Kilrdistan sorununu gdzmeye qal ry yo rlar. Sad dam 6nd erl i kli lrak rejiminin Kdrfez &vaE'ndaki tutumuna karg Gilneyli igbirlikgileri kullanarak bir denge oltryturnn ve sonugta her ikisinide kendine fuQlama gatnst iginde olan emperyalizr4 maeleyi lrak rejimine kargt kullanarak bu rejimi ki)gilk dilgilrme ve tasfiye etme gbast igine girdi... DiQer yandan da sorunu ki)gilk Kilr distan parp, sorununa indirgeyerek ve sonnu Arap srihas igine gekerek fiylece asil sorutun aQtrhk

noktas olan ve miyle tasfiye

bsk, imtp ydnte-

dilmek

istenen

Kikdis-

tan ulusal sorununu 1rtbas etmek istiyorlar" diyor. Kiirt halkrnrn adeta 'hamisi" kesilen emperyalist gi.iqler

la Kuey'deki halkrmrz arasrndaki birligi parqalamak igin suni ayrrhklar daha da k6ri.rklenmekte, Ozellikle u-

ve TC, halkrmzrn qa$da$, demokratik, uh.rsal kurtuh.rq sava,stmtnt, varlIk-

lusal bagrmsrzhk gizgisi

yokluk milcadelesini imhaya uQrattrrmak igin, igbirlikgi-ihanetqi gerici cinderligi kullanarak sinsi, komplocu y6ntemlerle, tamamen 6zel savagrn baqarrsr igin ne lazrmsa onu yaparak sonuca gitmek istiyorlar. Emperyalizm ve TC, ulusal ba$rmsrzhk savaqrmrmrza karqr bu kadar yogun bir destekle iqbirlikgiihanetgi 6nderliQe gi4 sunmakta srnrr tanrmryor ve Saddam rejimine kargr bunlarr temel dayanak olarak ele ahyorsa d4 zaman zaman tam gWenmediklerini ifade etmekten de gekinmiyorlar. Bir ABD'li yelkili, EQer Gtney Kilrtleri kendilerine bigilen statityii zorlaa dzerkliSi agan bir y6nelime girerlerse, bu durum btiyUk dostumuz olan Tilrk devletini zorlar ve biz buna karg duracaQz"diyerek hem Tirrk deryletine giarence vermekte ve hem de igbirlikqi-ihanetqi Onderlige biqilen roltl agrkqa ortaya koymaktad rr. ABD emperyalizminin, ulusal bagrmszhk savaqrmrmza karqr bu gtiqleri nasrl birer paravan olarak kullanmak istedigi Ttirk burjwa basrnrna da srk srk yansrmaktadrr. Tiirk basrnr, derletinin rnantrSryla sorrnayaklagmrq olsa da belli bazr noktalard4 iqbirlikgiligin nasrl kullanrlrnak istenildigini ortaya koyrnaktadrr. 3l Temmu tarihli Milliyet gazetesinde,'Ki.lrt-ABD yakrnlagmasr" baqhgryla sorun degerlendirilirken, gu gortqlere yer verilmehedic ",ABDr nin stratejisi, Saddam Hbeyin'i devirmek igin, lraklaki muhalefetten ve gitglil durumdaki Kilftlerden yararlannnkilr Bush ydnetimi, Saddam rejimini alagag etmek igin gimdi bu yolu denemek istiyon.. &ddamln korrtrolinden O*an blge &ddam'a karg bir serama tahtas olarak kullanilabilir" ABD'nin igbirlikqiligi hangi amaglar dogrultusunda kullanmak istedigi agrktrr. lqbirlikqilik kullanrldrgr kadar kullanrldrktan sonra bunlar tutulup bir kenara atrlacak, Kiirdistan halkrnrn ulusal qrkarlan iqin bagrmsrz geligme dogrultusunda en ufak bir adrma bile tahammill gdsterilmeyecektir. Qrkarlarr igin gerekirse katliamlar bile gerqekleqtirebileceklerini hem tarihi dersler ve hem de gi.incel somut ydnelim ve amaqlar bize gdstermektedir. Gtiney Kiirdistan'da konumlandrrrlan Qekiq Giig, ABD ve TC'nin qrkarlan igin bu alanr yi.zde yiiz denetim altrnda ttiarak igbirlikgi-iha-

netqileri giiglendirmeye

gahgrrken,

6te yandan ba$rmsrzhk ve 6zgi.irlUk davamzr ezmekle gdrevli. GijnUmi.lze kadar KDP-YNK 6nderliklerinin TCye yaptrklarr ziyaretlerin hemen ardrndan kamplarrmza y6nelik yaprlan hava ve kara saldrrrlarr tesadU{i deSildir. Bunun igin MiI karargahlarrnda yaprlan toplantrlarda konrqulan temel konu PKK olmugtun PKK nasrl ezilecek, kirli 6zel savagr boyutlandrnnada kendilerine diigen 96revler ne olacak ve TCle nasrl giiven verilecektir. Bu hrcuslar tartrqrlmrq, bu do$ruhuda kararlar ahnmrgtrr. TCle verilen istihbaratlar dog-

rgrgrnda

uyanan kitlelerin sindirilmesi igin KDP-YNK gi.iqleri kdylere y6nelik operasyonlar gergeklegtirmekte, yrrtsever kdyliileri ve aEiret ileri gelenlerini katletmektedir. Birttln bu saldrrrlar furyasrna Qekiq Giiq kuwetleri hem hava denetimleriyle ve hem de istihbaratlarryla katrlrnaktadrrlar, Son ddnemlerde GUney Ki.lrdistan'a yaprlan hava saldrrrlarrnd4 ARGK birligi tarafrndan dUgi.lri.ilen TC savag ugagrnda Qekig Gi.ig'e baQh bir pilotun da bulunmasr, bagrmsrzhk savagrmza kargr emperyalist gtjglerin hedef ve y6nelimlerini ortaya koymaya

yeterlidir. Ve yine bu 6rnek Qekiq Gtjg'i.in hangi amagla Ki.lrdistan'da konumlandrrrldrgrnr ve kirli 6zel savagrn nasrl tek merkezden ydnetildigini ortaya grkarmaktadrr . lEbirlikqi-ihanetqi 6nderlik, emperyalizme tam bir bagrmhhk iligkisi iqindedir ve dUnyada egine rastlanrnamrQ bigimde halkrmrzr katliam korkrcuyla kendisine baQlamaya gahqmaktadrr. "Bize baglanrrsanz ABD'den, Tlirkiye'den her ttrl0 grda-giyecek maddelerini saQlarrz, kdy0nUzti-kasabanzr yeniden imar edersiniz, gi.rvenliginizi saglarrz' vs, denilerek halka ytiklenildikge yUklenilmektedir. Tabii emperyalizm ve TC de bunlarrn amaqlarrna ulagabilmelerini saglamak iqin her ti.rrlil ihtiyaglarrnr gdndermekte ve dolarlar bu

igbirlikgi-hainlerin ceplerine

akrtrl-

maktadrr. Scizde bununla halkrn izerinde denetim saglayacaklar! Olugturulan sahte meclisin halkrn grkarlarrnr koruduQunu, ihtiyaglarrnr karqrladrgrnr benimsetecekler ve kendilerini devlet diye dUnya insanhgrna yutturmaya gahqacaklar! Ama aynr zamanda politika yapmasrnr bilmediklerinden dolayr ne kadar zavalh olduklarrnr da yine kendileri ortaya koymaktadrrlar. Degil devletin temsilcileri olmayr, ABD'siz, Ttirkiye'siz bir dakika bile ayakta kalmalarrnrn mtimki.in olmadr$rnr, halkln qrkarlarrnrn kendilerini ilgilendirmedigini, daha fazla dolar kazanmak ve emperyalist-s6m0rgeci babalanna daha fazla yaranmak iqin ne lazrmsa onu yapacaklarrnr, ulusal baQrmsrzhk fikrinden vazgeqirmek iqin gerekirse halkr katliamdan geqirebileceklerini, sindirebileceklerini aqrklayacak dirzeyde niteliklerini ortaya koymaktalar. Kirli 6zel savagrn nasrl birer aleti d urumuna dtiqti.ikleri dogrultusunda verdikleri demeqler, birer ibret belgesi olarak kargrmrzda durrnaktadrr. 30 Temmtz 1992 tarihli Tercirman gazetesinde Talabani-Demirel arasrnda yaprlan gdrUgmedeki bu ibretlik duruma krsaca deginilmekledi: "falabani Demirel'e biriki ay iqinde stnrrda ve Kuey lrak'ta gi)venliQi saQlama taahhiHilnde bulunuyon Bu gilvenliQisaQlanz, bundan emin olunuz. Tilrkiye gilglij demokratik bir hukuk deyletidir Biz sizleri kardeg saytyorLtr... Bugtn fuQmstzlga karyyz. Biz tek fugmza kalanaytz. En bilyilk derletler bile enteg rasyo n i ht yaa d uy uy o rl ar.'

kargr

Bu igbirlikgilerin'demokratik hukuk derrleti' dedikleri TC, 6zel sa-

onlarca hava ve kara saldrrrlan gergekleqtirilmigtir. Girney'deki halkrmz-

vag giigleriyle her gtin onlarca insanrmrzr Ktirdistan'da katletmektedir,

ruhusund4 ARGK birliklerine

Kilrtla.lk namrna en ufak bagrmsrz bir geliqmeye mUsaade etmemektedir. Bir HEP ve ona bagl milletvekilleri bile biraz Kiirt sorununa degindikleri igin idam tehditialtrnda bulunmaktadrrlar. Boylesine gaddar bir devletle girilen bu iligki bagka neyle izah edilebilir? Ti.irkiye'de "demokrasi"nin oldugundan dem vuran bu igbirlikqi gi.iruhlar biraz kendilerine gelmeliler. iqbirlikqi giiglerin son iki ayda Ttirkiye'ye ve emperyalist devletlere ziyaretleri srklagtrrdrklarr ve bu ziyaretlerin halen devam ettigi bilinmektedir. Demirel ile yaprlan gdrtigmelerde ortaya qrkan sonug qu: 'PKK bizleri zorh.ryor, sosyalizme ve ulusal kurtuluqquluQa sen de kargrsrn ben de, O zaman bu sorun bizleri ilgilendiriyor. Seninle Gilney igini halledelim, bir taqla birgok kuq vurmt4 olurr.rz. Ne de olsa Gtiney misak-r milli srnrrlarr iqindedir. Bunu baqarrrsak oradaki giiqleri PKK denilen belaya kargr savagtrrrrz." lqte agiretqi{eodal igbirlikgi grkarlar igin vatanr satma, ulusu 6li.ime mahkum etme bunlarrn yaSam felsefesi haline gelmi$. Gilney Ki.irdistan'da yaqanan gerqek durum bu. Emperyalist grkarlara dayah oto-

-

nom bir Kiirdistan iqin Qekig Gilq denetiminde olugturulan "Milli Meclis"in gUvenligini ve uygulanrrhlgrnr saglamak ve bu temelde kurulan sahte hUkUmeti gi.ivenceye almak iqin TC'ye daha gok yaslanan iEbirlikqi onderlik, tUm ugakqa qabalanna ragmen, TC devletine tam gi.iveni veremiyor. Hatta TC devletinin Musul'a kadar girmesi halinde her tlirlii destekten gekinmeyecekleri, kendileriyle birleqeceklerinin teminatrnr vermelerine raQmen, TC daha tem-

kinli davranmayr yeQliyor. TC'nin Musul-Kerki.lk hayaliyle yaqadrQr, frrsat olur ve kogullar elverirse, ele gegirmeyi her zaman amaq edineceQi bilinmektedir. lqbirlikgilere karqr TC devleti her ne kadar lrak'rn toprak btrti.inliiQiinU savunuyorsa da bu sadece bir aldatmacadrr. EQer TC, Kdrfez Savaqr'yla birlikte ortaya qtkan olanaklarr degerlendirememiqse, bunun en temel nedeni PKK dnderliQinde geligen bagrmsrzhk savagrmrdrr. Kendi btinyesinde ciddi boyutlara varan bir ulusal kurtuluq soruntryla karqr kargrya olan TC'nin kalkrp da bdyle bir maceraya girmesi 6llimi.inii yakrnlagtrrmasr demektir. Yne igbirlikqilerine gUvenmiyorsa bunun da nedeni, yine ulusal kurtuh.rg savagrmrmrzdrq Kiirdistan halkrnrn baQrrnsrzhk qizgisiyle uyanrnasrnln ve iqbirlikqilerin kaybettigi kitle taban nr n yarattr$r iirki.inti.ld ilr. G i.in i.ik Tiirk basrnrnda bu konunun srk srk tekrarlandrgr gdri.ilmektedir. Bu kor

nuda TC'nin akrl hocalan

I

tryarrlar

yapmaktalar, 4 A$r.rstos tarihli Hiirriyet gazete-

sinde Oktay Ekgi de soruna Onemle

dikkat qekmektedir: 'PKK'nin fug ezilecek ve bu 1rgiitiln bir Ki)rt devleti kurnpsna higbir gekilde izin verilmeyecektir. "Butemel politikantn yamn4 Tur-

gd Ozaltarafindan konulan ve gimdi DYP-SHP koalisyonu tarafindan bnimsenen 'Kilrt' politikastnt koKuey lraklakiKArtleri koruma gerekgesiyle dnce bir 'girenlik kugaQt' olugturulmaan4

yun ve bakn:.,.

sonra da Tilrkiye'de konuglandr nlmq bir ultslararas gW (Qekiq Gitg) araahQtyla Kuey lrak Kiirtlerinin gitenliklernin saQlanmaam isteyen Turgut Ozal degil miydi? Daha sonra'bu b1lgedeki KilrTlert de himayemiz alttna alma' 1zlemini ifade eden si5zler sdyleyen, Musul-Ker-

khk rlyalan gdren, boylece

'Yeni

Osmanh' olmaya soyunan?.. "... $imd ilik'lrak'tn toprak biitilnlilQil korunuyormt4 gibi' gdsterilecek. Kuzey lraklaki Kilrt devletinin 'baQmazl *' tan sdz etmesine bel irli bir silre -belki beg, blki on yil- izin verilmeyecek.. Ardndan, Kuzey lrak'taki KiJrt devleti baQtmazlQtnt ilan edecek.. O KArt devletiTilrkiye ile federasyon kuracak. B6ylece Ti)rkiye -ttpkt Osmanh imparatorluQu gibi- qok uluslu bir Ulke haline

gelecek..

"Bu hayalcilerin goriiglerini

6Q-

rendikqe sizin akhnrz4 6lilm dogeQindeki Osmanlt imparatorluQu'nu dirilteceQim derken, t1mden bailran maceraperest ittihatqrlar gelmiyor mu?" lqbirlikgi ihanetqi gi.iqlere dayanarak ve emperyalizmin onayt ile TC devleti GUney Ki.irdistan'r iggal ede-

bilir mi? Emperyalizm,

Ki..irdistan

ulusal kurtu[q miicadelesinin imhasrnr temel hedef olarak dntine koyarsa, askeri-siyasi-ekonomik her alanda TC'yi bi.itlin gUc[le destek-

ler ve bu temelde onay verirse, dogabilecek muhtemel sonuqlarr da gdze alrrsa bir iqgal hareketi gerqeklegebilir. Gi.iniimUzde bunun tartrgnrasr yUrtUlmekte; ABD, ingiltere, Tiirkiye ile Barzani-Talabani arasrnda siirdlrriilen gdrtigmelerde konunun 6zenle ele ahndrQr bilinmektedir. ABD DrgiEleri BakanhQr S6zciisli, 3l Temmuz'da yaptrgr aqlklama-

da, lrak muhalefet gUqlerinin -igbirlikgi-ihanetgi giiruh- lrak iqin ongdrdi.ikleri q6zi.jm paketini ABD'nin tamamen destekledigini ve bu doQrultuda srk srk g6rlrgmelerin yaprldrQrnr belirterek ABD'nin soruna yaklaqrmrnr ortaya koydu. Yine Saddam'rn askeri bir harekatla devrilmesi iqin Gtlney Ki.lrdistan'r bir srQrama tahtasr, iqbirlikgi feodal dnderliQi de kullanmada bir dayanak noktasr olarak alan Bush ydnetimi, askeri miJdahaleye yonelik ABD Kongresi'nde onay istemesi bu dogrultuda bazr iEaretler vermekted ir, Kongre'nin Bush'a verdiQi talimat qudur: Askeri harekat iqin acele etme, ancak Saddam'tn gilglenmesini 1nlemek iqin inisiyatifi ele al. Birlqmig Milletler'den dxtek gelirse askeri harekata Kongre'de d*tek verir." (t Agustos I 992, Terclrman) Bu yaklagrmr ingiltere de benimsiyor. Zaten Tlirkiye biraz kemik pargasr kapabilmek iqin efendilerinin ayaklarr dniinde dolanmaktadrr. EQer BM ve ABD Kongresi onay verirse ve Saddam politik gizgisinde rsrarla diretmeye devam ederse Kiirdistan'rn askeri iggale u$ramasr miimki.indi.ir. Tabii emperyalizm Ortadogu'daki politik gi.lqlerin durumunu ve varolan stati.iyii de gdz6niinde bulundurmak ve qrkarlarrnr temel almak durumundadrr,Arna gerek TC ve gerekse ABD agrsrndan bir iggal bijylk bir batakhga gdmillme anlamrna gelecektir ki, bundan en qok zarar g6ren sdz konusu bu


giigler olacak ve batakhkta gOmill'

genel anlamda oynanan oyun bu-

meleri kaqrnrlnraz hale gelecektir. Zaten bugiin igbirlikgi giiruhu tUm gi.iqleriyle desteklemeleri, Qekiq Gh'im 'KUrtlerin gUvenli$ini sa$lama' adt altrnda Ki..irdistan'da konumland rrtl' masr objektif olarak iggaldir, Ve yine bu gi.igler eliyle istediklerini de yaprnaktadrrlar, lqbirlikgilerin son aylarda TC'ye, ABD ve Avrupa tilkelerine y6nelik gergekleqtirdikleri diplomatik seferler tamamen bu gergenvededir. Bahsetti$imiz iggal planr ktsa vadede uygulanrr veya hig uygulan' maa bu o kadar onemli de$ildir. Biraz da koqullarave geligmelere ba$h bir durum. Ama burada dnemli olan bdyle bir planrn tzun si.ireden beridir tartrqrldr$r ve belir[ sonugla' ra ulaqrlmaya gahqrldtgrdrr. Ktirt igbirlikqileri de h:nda piyondurlar. Em' peryalizmin temel qrkarlart igin, bu gUqler eliyle sahte Kilrt devleti de u,.. lrak\n petrolil var; kurdurabilirler. K Ard e dev let d e kurd ururl ar. Yeter k i bu devlet Batthn g*arlanna hizmet etsin. Menfaatlan lrak rejiminde &d' dam'da olduSu zamanlar HalePge katliamna fetua verenler -ki Tilrkiye'nin de onaytyla oldu. Talabani o zanpnlar Ankara'ya mesailar yolluyordu- gimdi Kilrt devletini destek' liyorlar Qilnkil menfaatlan Kilrt dev' letinden yanadtr. Yann Kilrt devleti halkq bir 1zellik kaganrsa fuglanna bela oluc o zaman karq dururlar. Hem de Halepqe'den daha bttyilk bi r katl i am o nay layarak bu teh I i keye son verirler. futt'ntn g*arlan burada belirleyicidir. Ana igbirlikqi bir gilruh devlet gibi, bir hiikilmet bekqisigibi pyeyialdktan sonr4 milyonlan ce' bine indirdikten sonra hele hele bir otonomiyi garanti ettikten sonra tehlikeymig, orta vadeli tehli keymig

dun..n

umrunda degil. Giiney halk yann olaakmry, kapcakmq milhi m dqil! Milhim olan ghncelg*ar. $imdi bir Ki)rl meclisi, hilkilmeti bdyle odaya qkryor. Bu hilkilmet Bail iqin alfin yumurtlayan tavuktur" diye ko' nuya iliqkin bir degerlendirme yai mha

pan Abdullah OCALAN yoldag, feodal iqbirlikqi-ihanetgi dnderlikle emperyalist g0gler arastnda derinleqtirilen iligkilerin boyutunun qok kapsamh oldugunu ve sahte Ki.irt hiiki.lmetinin kurultqunda neyi arnagladrklannr, aynr de$erlendirmesinde de' vamla qoyle ortaya koyuyor: '...Arap sahas iizerinde egemenlik geligtirebilmesi, petrol i.Eerine egemenlik geligtirebilmesi iqin oldukg 6nemli. Emperyalizm iqin qkar saQlyor. Aym zamanda Kilrdistan devrimine karg bir emniyet silfub da oluyo6 Gilney'den bir ku$atnw gemberi olugturuluyor. Hat'

ta gerektiQinde lran'a karg kulla'

nabilecek bir araq. Daha ne rstesrnlen bunu desteklemesinler de ne

yapanlar! "... $imdi bunlar iqin bir hilkilmet kurulaak, yann devlet oldunw de' nilecek. Ve eQer PKK gerqekten bu sahada baQmazl @t biraz ilerletirse, bunlara dxtek data da artacak. fu'

ga gegirmeye

plqaakla4 geQeme'

seler de en aztndan bize karg muf:g,lefet

olaaklar Datekldikleri

mt

halifleriyetmig yil sonra sosyalist illkelerin fuEna ne getirdilerse, bun' lan da 6yle yapaklar. Yani PKK galtgtr; direni4 savagrt fulki devlet de kurari bizde o zaman Trwa Att gibi bunlan igeri sokanz diyorlan Zaten PKK'yi, bittiln miicadelesini tec' rite almqz" bunlan da tek'

bjrrz

rar igfugtna getiririz diyorlar. Hesap bu Bunlann hepsi de onlann himayesi alfinda nnddi destekleri ile yagablyor

Hde Kilrdistan bir

de,r-

rim odafi haline geldimi, Giiney'i devlet de yaparlati her geyi de sunarlan *na dayattrla4 kabul eder sen senitantrq etmezsen onlan

fu'

Ena dikeriz, gerekirse zorla.. Qok

Vne bu amaqlar do$rultr.rsunda hazrr bekletilen ve ptrsuda tutulan qok sayrda igbirlikgi gticUn varh$rndan da bahsetmek gerekir. Bun-

lar tamamen Avrupa'da semirtiliyor, Kr.zey Ktirdistan'daki igbidikqiler olarak gegitli birlikler altrnda yagatrhyorlar, Hesap qu: Kendi mantrklarrna gdre, PKK imha edilirse mirasa sahip grkacaklar! Bunun igin ehlileqmig bir Kilrt oh4umuna ihtiyag var ve bu da sahte bir Ki.lrt partisidir.

Bir yrldan beri TC btinyesinde ve Avrupa'da bu qabalar si.rrdirrlrlmektedir. Gi.intmtizde de Gi.iney'deki igbirlikgilerin konumlarrna paralel ola' rak bu qahgmalara hrz verilmiq du' rumdadrr. Beg metelik deQere bile layrk olmayan bu gi.rqler, fena yanrldrklarrnrn da farkrnda degiller. $e' hitlerin kanryla yarattlan degerlere en ufak olumsuca yaklaqan ellerin ve kafalarrn hak ettigi kargrhgr bulacagrnr iyi hesaplamalarrnr kendilerine sahk veririz. Emperyalizme, Kitrt halkrnr n dilqrnanlarrna dayanarak, onlarrn qrkarlarr iqin her ttirlU kirlili$e bulaqanlara diyeceQimiz gu: Kendi' nize gelin. Kimlere hizmet etti$inizin farkrnda mrsrntz? Bu de$erler o kadar kolay mryaratrldr ki, sizlere rahat teslim edilsin. Gafil olmayrn, gafillerin nelerle karqr kargrya geldiklerini ve sonlarrnrn nereye vardrQrnr iyi hesaplayrn diyorrlz . BUttin bunlardan da anlaqrlmak' tadrr ki, Gi.iney'deki igbirlikgilere bi' qilen rol bUyirktilr. Bu rollerin ifa edilmesi igin yoQun qabalarrna da tanrk olmaktayrz. Son bir yrl iqinde, TC ile yaprlan igbdli.jmiintin gereQi olarak yurtsever halkrmrza ydnelik srnsi komplolar ve saldtrtlarrn de' vam ettigini belirttik. ARGK gerillalarrna 6ltim fermanrnt gizen bu gUqler, TC'ye verdikleri istihbaratla birlikte, operasyonlara dnciiliik etmekle de yetinmemekte, esir aldrklan yol' daqlarrmrza ydnelik akrl almaz iq' kenceler uygulamakt4 tek suqlarr illkesinin ba$rmsrzhgr ve cizgiirliigi.i iqin savagmak olan halk qocuklartnt kallegge arkadan kurqunlayarak katletmektedirler. Esir altnan yoldaglarrmz TC'ye teslim edilmektedir. Hastanedeki yaraft lara igkence yaprlrnaktadrr. En son d6rt yoldaqtmrz, bu gi.iruhun algakqa komplolan sonucu katledilmigtir, Vne yurtsever Sindi aqiretinin lideri olan Sadrk Omer, iil' kesini seven, halkr igin bagrmszhk ve dzgiirllik duygusunu besleyen bi' ri oldu$u igin, bu giiruhun komplosu sonucu katledilmiqtir. Kdylere gerqekleqtirdikleri operasyonlarda halkrn mahna-miilkirne el konulmakta yurtsever kdyliiler sindirilmek amacryla katledilmekte ve tutuklanmaktadrr. Ba$rmsrzltk ve 6zgi.irli.ik qizgisini esas alan PAK (Partiya Azadiya Kurdistan) hareketi savagqrlarr tutuklanarak en a$rr igkencelerle

kargr

kargrya kalmaktadrrlar. Tutukladlklarr insanlara dayattrklarr gudur: '8aSnstzltk ve itzgiirliik gizgisinden vaz' gegin, yok* dliirsiinib. Yllara zin-

danlarda kalrsntz, kimse kurtara' npz sizi. Oltimden kurtulnnk istiyor sanz teslim olun.'Bu insanlara in' sanhk degerlerine ihanet etmeleri igin scimiirgeci cellatlarrn yaptrklarrndan daha a$rr iqkencelerin uygulandr$r, tutuklu olan evlatlarrna sahip grkrnaya kalkrgan ailelerin de aynr akibetle karqrlagtrklarr acr bir gergektir. Vne Qekiq Gi.rg ktrwetleri igin ohqturduklarr yozluk merkezlerinde halkrmrzrn de$er yargrlarryla oynan' rnakta, yi.izlerce geng kz fuhtq mer'

kezlerine qektirilerek hem Qekig Gi.iq askerleri nin talepleri ne cevap verilmekte ve hem de toplum bir parga ekmek karqrh$rnda ttim in' sanhk de{erlerine ihanet eder hale

geti ri lmektedi r. TUrkiye merkezlerinden ulkemizin bu pargasrna KDPYNK vasilasryla getirilen genelov ka' drnlarr eliyle toplum bir de bu y6niry' le bitirilmeye qahqrlmaktadrr. Yne geng krzlarrn para karqrh$rnda bagta Suudi Arabistan olmak izere gok sayrda gerici Arap Ulkelerine satrldrgr bilinmektedir, Nitekim Temmu ve A$ustos aylarrnda YNK ile Kilrt islam gi.rqleri arasrnda meydana gelen gatrqmalar bu sorundan dolayr ortaya qrkmrgtrr. Toplumun fuhugun pengesine gekilmesine giddetle kar' Er duran islami girqlerin, buna 6nayak olan Qekiq Gue'e ba$h askerlerden bazrlarrnr 6ldl.rrmeleri sonrrcu YNK ile qatrgmalar baglamrg ve onlarca insan bu qatrqmalarda yagamlannt yitirmiqtir.

Saldrn ve

komplolara karfl ambargo Son ddnemlerde yurtse,ver insan'

lanmz kontravari ydntemlerle katledildi$i gibi, saldrrrlar bununla da stnrrh kalmamakta, yurtsever koylere grda maddelerinin ulagttrtlmasr da bu girgler tarafrndan engellenmigtir. Ambargoyu ARGK gerilla birliklerine karqr da uygulamaya geqiren igbirlikgi-ihanetgi Onderlik, guya guqlerimizi ve halkrmzr zo'layarak tes' lim dma ve abluka altrnda tr.rtarak iglerrsiz krlma gafletine diqmitgti.ir. Ayrrca son giinlerde ARGK gerilla kamplarrna ydnelik havan topu saldrrrlan gerqeklegti. Havan toplannr srnrr hattrna taqryan KDR sozUmona TC saldrrryr gerqeklegtirmiqtir imajrnr yaratma adr altrnda saldrrr gerqeklegtirerek darbe vurmak istemigtir. Vne YNK, ulusal kurtuluq mU' cadelemize dost olanlartn mezarlarrna yonelik baskrn saldtrtlartnt gerqekleqtirmiq, halkrn hepsini silahsrzUPKK'landrrarak 6liimle tehdit etmig, yi buradan grkaraca$rz ve artrk y6neleceQiz' diye propagandalar geligtirerek halkr sindirmeyi amaglamrgtrr. Bununla ba$lantrh olarak yollara kurulan pr.rsularla Halk Kurtulug Ordumwa ydnelik komplolar geliqtirerek ve s6zde gi4lerimizi dar alanlara srkrgtrracagrnr dtrqtinecek kadar pervasrz tutumlara girdikleri son donemlerin yaqanan somut olaylarr olrnaktadrr. igte bi.rtiin bu kargr-devrimci,

emperyalist-s6m[irgeci saldtrtlart boqa grkarmak, tersine bu iqbirlikqi gUruhu insan olrnaya ve halk safla' nnda yer almaya zorlamak, bu ba' ganlmazsa bile gerektiginde etkin gerilla tedbirleriyle karqr saldtnlart' nr, komplolannr boga qrkarmak ve etkisiz krlmak arnacryla, Halk Kurtu' lug Ordumuz kargr ata$a gegerek, etkin bir ambargo uygulanrasrnr bag' latmrqtrr.

Ambargonun hemen ardrndan Talabani'nin Ankara ternsilcisi Serqil Kazaz,Tilrk hiikiimetine ba,qvurarak"

"PKK'nin bdlgedeki hayata hilk' metmesi ne ve normallegmeye engel

olnpgna izin vermerneliyiz"

Qa$rr-

srnr yaprnaktadrr.

'PKK ve Tilrkiye'nin gi.arcnlik so' runlanyla ilgili olarak hrgiltilni-e ile Ti)rkiye hilkilrneti arastnda bir anlagffa var mt?'diye soru soran bir gazeteciye, "... Bir anlayry birliQi var Higbir terdrist drgirtiln ya da bir bagka gilciln kurtanlmry Kilrdistan't kullanmas na izin vermeyiz' diye cevap veren Kazau. diinya kamrcyuna ydnelik yaptrgr aqrklamada, PKK'nin GUney Ki.irdistan halkrnr aq brraktt$t ve Saddam rejimiyle igbirliSi yapa' rak ambargo uyguladr$rnr aqrkladr. Vne KDP &)lge Siyasi Sorumlusu Dr. Kernal Kerkiiklir daha da ileriye gidip, '... Bizim igin gerqek anlamda kardeg olanlar; Tilrkiye Cum' huriyeti vatandaglartdrr' diye agrk'

lamada bulunarak, ykyrllann en kat' liamcr geleneSini temsil eden fagist, barbar bir rejimin'megrulu$unq hakhhQrnr' savunacak kadar ciiretkar davranryor. En baqta gunu belirtmek gerekir: Kiirdistan Suveya bu ihanetqi giiciin himayesine bagh olan bir tllke de' $ildir. Bu topraklar, insanlr$rn yerleqik hayata gegiginden giini.imUze kadar Kilrt halkrnrn iaerinde yaqadr' Qr, ama somiirgeci istilave egemenlikten dolayr bir ti.rrlii baQrmsrz geligme olanaklarrna sahip olmadrgr iilke, ulus topraklarr olmaktadrr. Kim kimi hangi topraklardan kovuyor? lhanetgi giJruh topra$a ulusa bagh oldugunu iddia ediyorsa, en bagta vatanr satmaktan vazgeqsin, sdm[irgeci egemenlige kargrsava$ma ce' saretini gdstersin. Emperyalizme, faqist TC gibi katliamcr bir devlete yaslanmayr, onlara yaranmayr brraksrn, Saddam gibi bir dtiqmanla hala gdri.qme kaprlarrnr aralamastn. Tarihten gilnUmize kadar hiqbir ihanet ve iqbirlikqilih Ktrrt halkrnr topraStn' dan sdk0p atarramtgttr, bundan son' ra da asla bunu bagaramayacaktrr; bunu en ba$ta kavramalarr gerekir. ikincisi ise, hergiin insanlartmzt katleden, iqkenceden geqiren, tarihinde vahgilikte nam salmtq faqist bir rejim, en yakrn gegmiq siJregte bir Halepqe katliamrna gdz gdre gdre onay veren s6mUrgeci TC devleti, nasrl oluyor da bu gtiruhlartn dostu kesilebiliyor! lhanet batagtndan biraz ayaQtnzr qekin, gerqekleri 96rUn, yoksa batakhkta bogulmanrz kaqrnrlmaz bir sondur demek gereki-

yor bunlara Saddam'la iqbirligi sorununa ge-

lince; dncelikle Saddam'la iqbirliQi yapan kimlerdir, buna aqrkhk getir' mek gerekecektir. I 988'deki Halepge katliamr ve yaganan buyi.lk gciq trajedisi ardrndan Saddam'la strrek' li diyalog iginde olanlar, halkr kat' liamlarla aqhkla ytzyue brrakanlar, halkr kaderine terkedenler kimlerdir? 1 991 yrhndaki halk ayaklanma'

srnrn kanla bastrrtlmasri binlerce Ki.lrdtin Saddam ktrwetlerince siin' gtiden geqirilerek 6ldi.iriilmesi, yizbinlerce insanrn yollara di.iqerek kryrmdan geqirilmesinin hemen son-

rasrnda, katledilenlerin srcak bedenleri daha so$umadan, dijnyanrn rifkesini izerine qekecek ve tiksrnti yaratacak kadar bir d0gki.inltlk 6r'

negini sergileyenler, gidip Saddam'la gdrUgerek dplrqenler ve d6kUlen kanlar kururnadan daha, bu kanlar i.izeri nde kadeh tokr4turanlar kimlerdir? Yiizyrllardrr halkrmrza her ti.irlir katliamr, basktyt rwa g6ren, halkrmrzr tarihten silmek iqin ne lazrmsa yapmaktan geri durmayan fa'

bir rejimle dostluk iliqkilerini geligtiren, kardeq oldugunu ilan eden, Qekig Gilq'ii do-

qist-katliamcr

layrsryla emperyalist

ordu kuwetle'

rini KUrdistan'a yerleqtirenler kim' lerdir? Qekig Girg'iln ueak ve helikopterleriyle seferler yapan, TC pasaportunu taqryanlar kimlerdir? Bi.lti.in dilnya, btiti.ln bu alqakhklann kimler tarafrndan yaprldr$rnr gok iyi biliyor. Bunun igin izah etmeye bile gerek yoktur. Ulusal ba$rmsrzhQr ve dzgilrlilSir hedefleyen PKK gibi soy' lu, biitiin insanhk deQerlerinin bilegkesi olan bir hareketin, halktmztn kanrna giren Saddam gibi bir gilgle dost-d i.qrnan il iqkiye giremeyece$i herkes tarafrndan bilinen bir durumgiiruhun aliddia bu dur. B6yle bir Cakga plan ve ernellerine dayanrnaktadrr. PKKI|TC rejiminin a$zryla karalamaya qahganlar qunu bilmeliler ki, halkrmz 6yle bir uyanmrs ve 6yle bir bilinglilige ulagmrg ki, artrk aldatrlnrasr mUmkijn cle$ildir. MIT'in kaleminden qrkan aqrklarnalarr d0nya kamtrcyuna okr.ryan bu iqbirlikgiler, u$akhkta bUyiik bir rnari-

fet sahibi olduklarrnr ortaya koymakta gerqekten urnanlar. Unutulrnarnah ki, partimiz dnderli$inde geliqen ultsal ba$rmszhk ve 6zgi.jrli.ik savagr, sdmUrgeci TC dervletini grkmaza sokrnasr ve kirli 6zel savaqrn geligtirdigi koruculuk ve birqok savag taktiQinin boga grkarrlmast sonucu, TC iqin iqbirlikqi-ihanetgi 6nderli$in 6nemi artmrqtrr. Bir anlamda koruculuk sistemiyle arnaglanan, ama ba' qarrlmayanlan, bu dnderlikle bagarmayr temel alrnaya gahgan TC, igbirlikqilerine biryi.ik 6nem ve deger vermektedir. Bu de$erin de nereye ka' dar olaca$r, yine yaktn stireqte tarihimizde ya,qananlara baktrQrmrzda rahathkla anlagrhr. ARGK'nin uyguladrQr ambargo

sonrasrnda Botanh yurtswer tijccarlar, kamrcyuna y6nelik ortak bir bildiri yayrnlad

rlar.

Ambargo karartnt

beninseyen ve biiti.in ilericileri bu hakh talebi desteklemeye qagtran Botanh tUccarlar, s6z kontsu am' bargo karartna neden onay verdiklerini ve bunun gereklili$ini yayrnladrklarr bildiride qdyle dile getirmekleler: "Giiney Kilrdistanh tilcarla4 TC'ye istihfurat verme kargilQnda serbest ticaret izni aldilan Tark devleti ile igbirliQi ederek bize ticareti yasaklad ilar. Guney'e giden tilccar' lanmrz dovilp mallanm yaQnaladt' lar.. Bu iqbirlikgilik her iki parqadaki halkmz arastndaki birlifli zedeledi; hem diqnnnla ihaneti geligtirdi, hem de Tilrk devletinin fahig fiatla mallann Gilney'e aktarnpsrnayardm etti. "Halkmtzn zaranna olan bu duruna son vermek igin, biz Botanlt yurtsever tiiccarlar olarak, halk mrzla birlikte bu igbirlikqitilccarlara karg tawr ald*." Bu temelde ARGK'nin uyguladtgr ambargonun arnactnr krsaca g6y' le izah edebiliriz: Halktmrzrn baQrmszhk ve dzgiirli.ik savagrna diigrnan olan, s6miirgeci rejimle herti.lrli.i kirli iliqki ve iqbirligine yatan, serbest ti' caret izni karqrhgrndaARGK kuwet' lerine ve yurtssrerlere kargr dtqmanca gaba iginde olan bir avuq iqbirlikgi-ihanetqi tibcar gUruhuna kargr takrnrlan ve bu anlamda 6nemi bi.lytik olan siyasi bir tavtrdtr. B6yle bir tavnn geligtirilmesinin astl sorumlu' su olan bu gi.iqlerdir. Bu tavrtn astl amacr, iddia edildigi gibi halktmzt aq brrakmak, zorluklarla kargr karqr' ya getirmek deQildir. Burada amag, halkrmzrn kanr ve emegi ijzerinde ticaret yapan bu iqbirlikgilerin daha fazla ticaret yapmalartna son ver' mek, Giiney ve Keey'deki halkrmrzrn birbiriyle sosyal, siyasal, daha geniq ekonomikticari iligkilerini ge' ligtirmelerini sa$lamak ve TC ile ig' birlikgi giiruhlarrn birlikte oluqtur' duklan srnrr gUmrtigtini.i ortadan kal' drrmak, ARGK'ye ve yurtseverlere karqr dtizenlenen komplo ve saldtrt' larr boEa grkarmaktrr. Krsacasr bir komplo ve ihanet vardrr, mesele bunu boga qrkarmaktrr. Halka her ti.lrlii ihaneti yaPan ve yijzlerce yurtseueri katledenlere kar' qr halkr koruma, destek verme, hal' krn baQrmsrzhQa olan umudunu diri tutma ve 6rgi.jtleme, ktsacasr kargtdsvrimci tezgahlarr boqa grkararak halkr aydrnlatma devrimi i.ilkemizin bu pargasrnda da geliqtirme sorunu, dtirqmanrn ajan gebekeliQini yapanlara karqr boyle bir tavnn taktntlrnasrnrzorunlu krldr. Bq kardeq kavgasrnrn veya bir iq gattqrnantn ya' ratrlmasr deSil, tersine ulusal birlik iqin dwrim umudunun, halkrn ulusal ba$rnszhk isteminin yagatrlrnast, ko' runrnas ve geligtirilmesidir. Bu anlamda ambargo kararr dolru kavranrnal ve bilince qrkanlrnahdrr. Sorr,n politihir ve qiziim de politik olrnak durumtndadrr. Bu gi4ler igbirlikgilik ve ilnnette direttikqe, Kirdistan halkrnrn birli$ini ve grkarlarrnt korurnaya


il yanaqrnadrkga, sirsi ve alqakqa

ro komg

lolarla yurtseverleri, devrimcileri tutuklayarak katletmekten vazgeqmedikge, bunlara karqr etkin dnlemler geligtirilecek ve yaptrklarrna mtlsaade edilmeyecektir, Bu tarihi ihanete son vermeleri igin, bir kez daha uyan yapan, bunlan dostlu$a.ve insanh$a davet eden Abdullah OCAI-AN yoldaq gdyle demektedir: "... PKK dnderliQindeki ult-sl kur' tultq milcadelesi tarihi bi r agamann iqine girmigtir Kikdistan devrimi alanlenriqtir ve dalga dalga tiitih KiHistan'a dayayilmaktadr. Gegmigte yetersizlikleri, hatalan ve hatta gafletleri ne olursa olsun, hatta ihanetleri ne olursa olsun, eQer bu noktada samimice yaklagtrlarsa onlara dostane

yaklaEnz. Hele hele vflarda yerini alp savagnlak isterlerse, bizden destek, dayangma gdrilrlec onlan omtzlanmtzda taEytp, bize birgey olsun, onlara birgey olnnan biqiminde korunnya alnz,6yle savafln iginde tutanz. Bu bizim yuriseverlik anlayrymrzdtr, buna dikkat edeceQiz.

"Kilrdistan halk PKK dnderliSi etrafnda gittikge kenetlenmektedi r ve sonLm gitmektedirTilrk sdmilrgeciliQinin geliqtirdiSi amanstz fusk ve ozel savag biltiln ydnleriyle si)r dilrilliirken, ona karg dewimci kurtultq savagtnt nasil ilerletebildiysek ve hergiln yeni mevziler kazandtr-

dtysak Kilrtgiililk adtna -dzellikle Gilney'de- geligtirilmek istenen ve hatta Kuzey'de de yaygtnlagtrnlmak istenen sahte cepheyi, tutarh devrimci politikalarla boga Ekaraak ve bu sahalan da devrimin giigl} mevzileri haline getirecegiz. Bugiin her zannnkinden daha fazla devrimci, yurtsever fuQmszhk cephesi kadar; onun birlegik askerigibiln} de geligtirebilecek giigteyiz. Ve bu silahlarla her zanpnkinden daha fazla devrimin ifuerine doQrutemelde yilrilnebilir ve bu gdrev de her zamankinden daha fazla fuyn ile yerine getirilin Higbir 6zel savag ydntemi, higbir oyun gimdiye kadar fuganya gidemediQi gibi, bundan sonra da asla baganya gideme4 kazanan her zanpnkinden daha fazla fu@msz, birlegik ve demokratik bir Kilrdistan siyaseti olacakttr." ARGK'nin uyguladrQr ambargo 20 A$nstos gi.jnU sonuglandr, Konuya iliqkin Haftanin Karargah Komutanhgr bir bildiri yayrnladr. Konumula baSlantr oldugu igin, bildiride aldr$rmrz bazr bdlirmlerle konumuu noktayahm:

Kuzey'dc geli.sen miicadele tte Kuzey hnlkma ydnelik Aanh$, rmn lrarp tiim kumunyunun dikkatini gekmcye, halkt sorunlart na sahip gkmaya dnttet etmc galrxt da olan. ambargo karart, esas itibanyla basanLt gekild,e uygulartdt. Uzun silredir, halktmtz

ue

Ku-

zeyli yurtseuer esnnf, gofdr ue tilccarlar ilzerinde uygulnrutn Kiirdistan-i Cephe'nin hakstz po Litikast bilinme kteydi.'Ibhdit

-

ler, haro4Lar, tutuklamnlar, baltmstzlr.k dilqiincesine saldtrmn, Aurtseuerleri katletm,e gabalan artzk son sl..nurlrtcl dayan.mqtt. Bu gidi,Se "Dur" d.iyerek halka sahip qtkmantn zarnanl gegiyordu. Qoluk-gocufiu,nrtn, evinirt, ai

-

lesinin gegimini sajlamaktan baq ka

bir amnct olmayan

lartn, yurt

s

ea

er

Ie

rtn

in san s o runla rt -

nn sahip gtkmnk, actlnnna ortak olmak, yurt seuerlcrin ikerin dn uy gulanan bas kz ue zulm,e son uermck iqin, dnnilliik roliinii ilstka.qrrulmaz olarak PKK'niniizerinn diistii. Ve PKK, halkt i4in hergeyt gdze ala,rak bu roli) iistlen d,i. Halkt, Aurtseuer esnaf, Soft)r ue tilccarlart gdreue gafivdt. Bu ambargonun bagantstnd,a da goriildiijti gibi, Qa|nl,enm,ek

ya gerekli yantt ahndt tte tiim dilnyantn hayret ettipi, hig de ummadtjt gilgte bir ambargo

gergekl,e;ti.

Bu ambargoda aile-qocuk, bireysel gegim ya da qtkarLar illke te halk gtkarlart uardt. Uke t'e halk gtkan, dlilmiine bir direniSle korandu. Aghk, yoksulluk, dlilm pahasum bir direnne sergikndi. Bu direnme Ktirdistan-i Cephe, KDP, ABD rc TC'ye kargt gergekdegi.l,

legti.

Tilrk bastnt rc BBC. "Bir-Villetler'den daha etkili bir ambargoAu PKK uyguladt" legmi.p

dedi. Bu bile, halkla PKK'nin ne denli biitiinlegtiginin bir iJudesi oldu. Bu yantyLa gerek halktmtzn4 gerekse esnnf, gofdr te tilcearla-

gofiir-esnaf, tticcar ve yioit Ktirdistan halkr! "KDP ue Kiirdistan-i C,ephe'nin Kiirdistan hnlkr ue Kuzeyli yurtseuer goft)r-esn4f ue tiiccarlara ydnclik sert, yo,!m,ort, teh-

ditkar ue dilqmnnca taurt;

bu

taunn A BD tn TC'dat alzttan dcs tekle daln iist boyutlarda tehlikeleri dnfiurmaya e!ilimi nsdz-

niyl,e, halktmtztn sortnilantna sahip gtkmnk amnrtyla, bu S?k-

l,erin de dikkatini gekm,ek i4in res-mi Aa da ko,gak tilm tinaret yollantnz laryatmn karart alznmtgtt.

Bu ltnrar bir protesto, bir uyan idi. Halka ae yrurtseuerlere ydnclik yapdnn dilgmanca saldtnlantn ceuabtntn mru,tlnka ueril,e ce linin bir isp atryd,t. Ve ynnc bu lca,rar, PKK il,e hdkm qtkarlan nzn a e karo,rlnn ntn ortak ol dufi unun bir if,on e siyd,i. Giiney Kiirdistan'da ABD ue TC'nin deste$i ile gtig almak isteyen Kiirdistan-i Cephe'nin,

Dersim Eyaleti l. Konferansr tarihsel rinemde geligmeleri yaqadr$rmrz 1992 Temmrz'unda bUyUk bir baEarryla gerqekleEtirildi.

mek iqin sorunlar ve gorevlerimiz izerine geniE tartrgmalar

Onemli siyasal geliqmeleriyaqadrQrmrz I992 yrhnda

mi.j-

dedikleri bir faqist ydnelimle gerqekleqtirme qabasr iqindedirler. Halklann bundan zerre kadar grkan olmadrgr gibi, bu aynr zamanda di.inya insanh$rna

yaplan korkunq bir

saldrrr

seter esncd, gofdr ue tiiccarlann iqine girdiQi ekonornik gtkmaz;

ozellikle Oiiney halkrru.n Aa.$adtpt o4ltk tehdidi, ambargonun daha fazln uzanlostnt arilamstz ktldt. Yine Giiney.li bazt dost giiqlerin Uusal Onder BaSkan APO ile gdriismesi ue ambargonun kalkmast igin ricad.a bulunmast da ambargonun kalk-

mast igin dnemli bir gerekqe old,u.

Bunun i4in hem Giineyli hem dz Kuzeyli yurtseaerl,erin, yoksul halkzn d,ahafazla ma! dur ol rnn rrurs?,, aqlzk tehl;iltcsinin art nutnuLsT. amactyla Parti Ond.erlifii'ne yapzlnn rina d,iklate ahnarak Uusal Bayranntmtz 15 A{ustos'un anlam ue dnqninc uAgunolarak 20 Afiu,stos'ta arnb ar g o nun kal kmnsm,a, ti,c are tin serbest bvakilmnstna karar ue-

rilmi4tir. Orgiitsilz halk hi.gbir Sey6 drgiitlil hnlk ise hnr geyd,ir. Bu siiziln d,ogrttlufiunu bu ambargo

bir kez daha gdstenni,qtir."

Parti ve ulusal kurtuluq miicadelemizde tjnemli bir yere sahip olan Dersim Eyaleti kemalizmin, onun sahte demokrat ve sol gdrijnijmlii grlqlerinin yoQun saldrrrsr ve kuqatmasryla 6nemli tahribatlar yaqamrgtrr. Partimizin tarihsel qrkrEryla bu yaprda

bfijk

gedik aqrlmrqtrr.

l5

AQrctos Atrhmr'yla bag-

latrlan yeniden varoluq miicadelesine qeEitli katkrlanyla sahip-

lik yapan Dersim Eyaleti, kiiqiimsenmeyecek

deQerlere sa-

hiplik yapmrqtrr. Partimizin bu eyalete verdi$i buyiik degerle-

re raQmen, ortaya

lagtrgr son durum ve hortlayan milliyetqilik sonucu meydana gelen uhsal qatrqmalar, emperyalizme daha rahat hareket

her ddnemde daha ileri katkr ve degerler sunmamrgsa zayrf kalmrqsa. bunun tek sorumlwu parti gizgisini ve her doneme

etme gansr vermigtir, Ancak uygulatrlmak istenen Yeni Di.inya Dijzeni"nin temelinin qUriiklilgti anti-demokrathgr birqok

uygun taktik mijcadele qahEmalarrnr layrkryla yUrirtme gUci.jnu gostermeyen taktik 6nderliktir. Bu durumu ele alan partrmizin

geligmede de 96r0ldi.igil gibi, istedikleri sonucu kolayca alamayacaklannr g6stermektedir. Dar milliyetgi qrkrglar, ortagaQ

Dersim Eyaleti l. Konferans'r, temelde bir yrlhk faaliyeti deQerlendirerek saQlanan onemli brrikim ve geligmelere raQmen, bunun parti ve halkrmrzrn istemlerinrn gerisrnde kalma-

ideolojik zayrfhgr ve QaQ drqr durumu, reel sosyalizmin kendisini yenileyemeyen ve gerileyen konumq dilgtlncelerinin

emperyalizmin Batr killtiiri.iniin insanh$rn sorununu qozmedeki zayrfhgr, tUkenmiqliQi sonrrcu, zorla egemen olma qrkrElarr dikkate ahndr$rnda

sdz konusu bu yaprlanmalarrn insan-

hQrn sorunlarrna gdzi.im getirmeyecegi ortadad

rr.

qrkardrQr de$erlerin buyijkltiQilne r.rygun

srna yol aqan yanhE anlayrg ve sahiplerinrn mahkumiyeti sag-

lanarak, partimizin doQru temsilinin nasrl saQlanmasr gerektigini ortaya grkarmrgtrr. Partimizin ve halkrmrzrn yiice dnderr Abdullah OCALAN yoldaqrn talimat, perspektif ve qalrEmalara rqrk tutan deste$inin, konferansrmrzrn baEarr ile ytirUtUlilp

nasyonalistlik ruhu nasrl geliEtirilecek, insanhgrn tiikenige do$ru gidiqinin dntine nasrl geqilecektir? lgte bu noktada

sonr.4landrrrlmasrnda belirleyici rolij olmqtur. Baqta komuta-kurmayhk biqiminde geliqen yonetim sorununun qozumune cevap verilirken, 6te yandan partr oncirlugijnij aqrndrran,

dUnya qaprnda

iElemez krlan proletarya drqr srnrf anlayrglanna

Peki, ulrclan n 6z9iirleqmesi, halklann kardeqligi ve enter-

diri ulslar, diri ve ilerici demokratik potansiyelin 6nemi ilzerinde durulmasr gerekir. Bilimsel sosyalizmin yaratrcr ele ahnrqr ve yeni iq-drq politik ortama bunu aktif olarak dayatan milcadelelerin varhQr bi.iyi.ik 6nem taErr. Partimiz PKK de gerek ideolojik, gerekse politik-pratik konumu itibanyla boyle bir etkinlige sahip olan dinamiklerin baqrnda gelmektedir.

ldeoloji[ politik-pratik konumtryla partimiz, baEta TC s6mijrgecili$i olmak ilzere, emperyalizmi ve onun Yeni DUnya DUzeni" ve planlannr Ortadogu gibi canahcr bir sahada en radikal tazda zorlamaktadrr. Bunun iqin uluslararasr sahada mi.icadelemzin sahip oldr4u etkryi srnrrlanra, imkan ve olanak-

lur olduklarrnr

ltrken, diQer yandan da Gilney Kiirdistan hnlkmzn Ktzeyli yurt-

i.rzerinde

hareketidir de. Reel sosyalizmin zaallan sonrcunda karEr-

eyl.em baganya ulngtt.

gen Kilrdistan-i Cephe'nin gerqek yilzilnil gdstermesi oe6tndan da eylem baganya ula1tt. Bir yand.an bdylesi siyasal, dr-

Yiutln

resmi toplantrlarla Dersim Eyaleti l. Konferansr gerqekleEtirilmig ve konferans, yogun qahqmalar sonunda biry0k baqanyla sonuqlanmrEtrr.

cegiz" diyen koalisyon hUkirmeti $rrnak, Cizre, Nusaybin ve Yilksekova'da halkrmza karqr di2enledikleri katliamlarda da gbrilldilg0 gibi,6zelsava$rn en gedikli qaklan ve r.rygulayrcr-

Yinc, halk ieinne qdzilm aramnk yerine Ankara, Londra ae Washington'dn goziim o.rauan, on\artn gilciiyl,e birleserek Kiirt halktna saldtrt haztrltjtna giri-

sa$lanmrEtrr.

mUcadelemiz tijm engellere, saldrrr ve imha qabalarrna raQmen, geligme harndan birqey kaybetmemiEtir. SomUrgecilik

ve emperyalizm baskr ve sdmUrilytj her alanda kurumlaEtrrmak iqin, Kuey'in egemen gt4leri olarak, aralanndaki qeliEkilere raQmen ortak saldrrr ve egemenlik altrna almaya y6nelik oluqturduklan qok ydnli.i birliklerle, baqta Gi.jney'in yoksul halklarr olmak uere, ilerici insanh$r esaret altrna almaya gahqmaktadrrlar. Bu planlarrnr Yeni DUnya Dizeni"

bilc c e lini isp a tlnmn n ue gilq lii bir irgiltteme zemininp sahip oldujunu g dsterm,e si o4t sr,ndan

g ege

yilriitillm$, dnemli ilerlemeler

kadro ve savaQQrnrn katrhmryla en demokratik tazda yijrilttjlen bu qahgmalar, 13- l 7 Temmu tarihleri arasrnda yaprlan

gi)ciinii gdstermtsi, ge rektijind,e dnha etkin eylem).ere r-Lrnxztn

rine karqrhk verilip verilmedi$i iizerinde yoQunca durularak, gelecekte parti ve halkrmrzrn rstemlerine en iyi kargrhgr ver-

cadelemiz her alanda 96rkemli geliEmelere sahne olmaktadrr. Partimiz PKK'nin onderliginde geliEen uhsal kurtulug

lannr darahm4 yine Parti Onderligi'mizin qahsrna ydnelik saldrnlar, dzgUrltik hareketimizin dncthi.inden ve gticijnden korkmalarryla izah edilebilir. lgte de yeni vaatlerle ortaya qrkan ve 'Ktirt realitesini tanryoru, qefkat politikasr izleye-

giitsel aland,a baganya ulay-

Ktirdistanh yurtsever

Dersim Eyaleti 1. I(onferansr baganyla gergeklesti

hn kst z, bastzrmnrz uy gulnmala -

kanrtlamak iqin qrrprnmaktadrrlar,

Siyasal, eko-

karqr savaErla-

rak, bunlarrn silahh mircadeledekr sa$ pasifist etkisi grdenlmeye qahgrlmrq, cephe sahasrndaki dr.iyarsrz, yanhg, yanrlgrlr ve reformist yaklaqrm etkilerine karEr qrkrlarak etkisizleqtrrilmiqtir. Ulusal Meclis ve hiikiimet galrgmalarr esprrsryle hareket eden Halk Meclisleri olugturma qahgmalarrnr yogunlaqtrrarak, halk kitlelerini mucadelemiz etrafrnda 6rgi.rtleyrp aktrf Eekilde harekete geqiren 6nemli bir diizeltme, yenileme yara-

yonetim seqrmiyle faaliyetlerde daha srkr kontrol ve denetim aQr kurularak kurumlaqma qahgmalarrna

trlmrEtrr. Yaprlan

tarihsel onemde kararlar alarak saQlama ba$lamrEtrr. Parti qizgisine bagh, onun taktik uygulayrohgnr en militan tazda yerine getiren, savagr boyutlandrracak binlerle rfade edilen ordulaEmayr hedefleyen, kurtarrlmrg bdlgeler esprisiyle 96revlere yaklagrm gosteren komutanhk ve onun prati$rnin yolu aqrlmrgtrr. Geqmig deney ve tecr0belerden qrkarrlan dersler-

le sa$lam orgijtsel kurumlaqma sdmiirgeci kurum ve kuruluqlar, ortayolcq kemal ist, ktiqi.ik-burj

wa sahte'devri

mci de-

oddi ybnelim ve tasfiye kararrna ulagrlmrg, topyekiin ayaga kalkrgrn tarihsel onemde mokrat" engele kargr her alanda

nomik qrkmazr daha da derinleqen yonetimin "milli btiti.inltik"

adrmlarr atrlmrqtrr.

adrna giriqtigi vahqi saldrnlarr, miicadelemizin daha istikrarh ve sa$lamlagarak geliqmesinden, boyutlanmasrndan baEka bir sonug vermemigtir, KDP ve Talabani gibi iqbirlikqilere de

di.i$ijnde artrk agrr, sanoh ddnemin geride kaldr$rnr rahathk-

Dersim sahasrnda ya$anan geligmelere bakarak konferansrmrzrn da ortaya qrkardrgr gerqekler rgr$rnda duqiini.rl-

iqerde iEbirlikgi bir saQ "Kiirt parlisi" kurdurma qabalarryl4 bagrmsrzhk qizgisinin 6nilne gegip, kendilerine ciddi alterna-

la belirtebiliriz. Yeni siirecin coqkusunu halkrmrzrn mua?zam

tif olarak gdrdUkleri

ti l.

milcadelemizi bognnyr amaqladrklan

aqrktrr. Bu ve beruer durumlarla karqr kargrya olan partimiz, gelecegin gdrwlerini ideolojik planda, bilimsel sosyalizmin yaratrcrhgryla cwaplarken, politik ve pratik sahada da geliEtirdigi

miicadelesiyle gerilla cephesinde ciddi ordulagma adrmlarrnr atarak geliqmeleri karqrlarken, halkryla btitijnlegerek serihildanlar cephesindeki geligmelerle de halk sava$rntn en canh 6rneklerini vererek kendisini dosta-dtqmana kabul ettirmiqtir. Bu m0cadele pratigi ile partimiz, halkrmarn dzgiir iradesi, demokralik iradesini hiqe sayan sdmiirgeciligin ve emperyalizmin sahte demokrasi ve 0zgUrlUk yalanrna tarihsel 6nemi olan bir qrkrqla kargrllk vererek, halkrmzrn kendi 6zgUr iradesinin ifadesi olan "Botan-Behdinan Savag HiikUmeti" ile "Ulwal Meclis"i kurrna qahgmalarr ile somti hedefler etrafrnda halkrnr brilegtirerek ciddi adrmlar atmrq, bu buyiik geliqme potansiyelini dogru ydnlendirerek emperyalizmin ve sdmi.lrgeciligin oyunlarrnr boqa qrkararak buyilk ilerlemeler katetmigtir. lginde bulundugumrz 1992 yrh, savagtn krzrqarak boyutlanaca$rnrn birqok ydnlerini ortaya grkarmrqtrr. Bu durumda i.ilkenin her alanrnda ordulagnq halk savaqrnr boyutlandrrma qahgmalannr yiirtiten partimia lV, Kongre kararlannrn uygu. lanmasr, daha ileri sont4lann ahnmasr iqin, gegitli qekilde meydana gelen trkanmalan ve engelleri ortadan kaldrrmak yeni ddnem grirevlerini daha militanca kargrlamak iqin di.izeltme ve yenileme qahqmalarrnr en iist di.izeyde yUrtiterek slirece gi.igli.i mi itan karqr h gr vermeye hazrrlanmaktadrr, Bu I

beklenti, talep ve destegiyle ortaya koymt4tur. Dersim EyaleKonferansr'nda bu coEku ijst zirveye trrmanmrEtrr. Parti ve halkrmrzdan aldrQrmrz gi4le, bundan sonra hiqbir engeli bahane gdstererek gdrev ve sorumluluklann yerine getirilmemesini hakh bir neden olarak gdsteremeyiz. Neden 96revlerin gereginin yerine getirmedi$inin teorrsini yapacak yetmez, yanrlgrh kigilik ve pratiQini gizleme mi.lmktin olmadrgr

gibi, gelinen agamada buna asla mrlsaade edilmeyecektir. Bq halkrmza. partimize ve tarihe kargr olan biry0k sorumlulugumuun bir gere$idir. Bunun iqin, sorumluluklarrmzrn ciddiyetinin bilinciyle hareket ederek, taErdrgrmrz ve sahip oldugumra kararhhkla militan ytirtryi.iqi.lmi2ii daha gt4li.j krlarken, halkrmzrn da her geqen gtin giderek artan bir gekilde milcadele saflarrna katrhp layrk oldugu yeri alacagrna dair drrydugumuz inanq biiyi.ikt[jr. Bizler buna layrk olan karqrhgr vermek iqin liim gilctimijzU ortaya koyarak bagaracagrmrza dair s6z veriyoru. Tarihi hesaplagmayr yapmanrn sabrrszh$ryla g6revlerimize yeniden sarrlrrken, geqmigin qekilen acrlannrn intikamrnr bir bir soracak tarihi bir frrsatr yakalamrg bulunmaktayrz. $erefli, onurlu bir yaqam ve gelecek dzgijr gilnleri yakalamak iqin, bu tarihi qansrmrzr en iyi qekilde kullanarak mutlaka bagaraca$rz.

-

Yagasn iinderimiz AMullah 6CAtaft Yagasn partimiz PKKI Yagasn Dersim Eyaleti 1. Konferansl Yagasohalklann kardegligi I Kalrolsun empryalizm, sdmdirgâ&#x201A;Źcilik ve ya'li gedcilik

I

qahgmalarrn yiirUtiildtigii sahalardan biri de Dersim'dir. Bu

ghi.imiee kadar

18 Temmuz 19911

yi.iriitiilen qahqmalar, parti qizgimizin ve halkrmzrn beklentile-

PKK Dersim Eyalet Komitesi

savaq cephemizde lV. Kongre sonrasrndan


14 Temmltz'un ga$rls! l4 Temmrz'un 10. yrldoni.jmijnij yaqryoruz. l4 Temmuz direnrqrnin, hem Diyarbakrr Cezaevt, hem genel olarak ulusal kurtuluE mijcadelesi igindeki yerinin onemi biliniyor. Bu on yrl rqinde irlkemizde geliqen mircadele ve ortaya qrkan deQiqimler l4 Temmu eyleminin tarrhioneminr defalarca kanrtlamrgtrr. Bu nedenle l4 Temmr.z'un dnemini ortaya koyan yenr brr yazrnrn yazrlmasrnr bdyle biryirk bir eylemin I 0. yrldonUmi.rnde yararlr gormijyoru. Onemli gUnlerin 10. yrllardaki yrldonUmleri daha degrqik, daha iqerikli deQerlendrrilmeye qahqrhyor. Biz de bdyle yapmaya qahqacaQrz. Halkrmrz iqin onemi aqrk olan 1992 yrlrnda l4 Temmuz'un onemini anlatmakla yetinmek halkrmzrn rqinde bulundugu gitnlerin onemini kavramamak ve geriye dtrqmek olur. 14 Temmuz eylemi gibr qok geniq ufuklu bir eylemin her yrldoniJmU, geqmiqi tekrarlama deQil, gelecekte neleri kurtarmamtz ve yai'atmamz gerektiQi konrcunda yoQunlaqmanrn ifadesr olmahdrr. Bilindigi gibi, la Temmr.z eylemi g0ncel kaygrlar taqrsa da asrl olarak geleceQi kurtarmak iqin, gelecegr kazanmak igin gerqekleEtirilmiEtir. 14 Temmu'un halkrmtzrn kaderiyle yakrndan ilgrli oldugu; boyle bir ey-

Kiirdistan'daki en zayrf hallerini yagadrklarrnrn kanrtrdrr. $imdiye kadar halka karEr yUrtrtiilen savaErn hiqbir gizlemeye ihtiyaq duymadan dUnyanrn gozu oniinde yiirtrtUlmesi qok qaresiz ve zayrf olduklarrnrn, halkr katliamla yrldrrmaktan bagka qarelerinin kalmadrQrnrn ifadesidir. Ancak gu gdriilmelidir: Bu, savagrn hafiflemesini degil daha da boyurtlanmasrnr getirecektir. Nitekim lqiEleri Ba-

nusu olabilecektir. Kuqkusu Ki.rrt halkrnr da miicadelesini de durdurup geleneksel politikalara devam etmek, gelinen noktada imkansrz denebilecek dUzeyde zordur. Ancak zalerin kendiliQinden gelmeyeceQi; kazanmak igin dni.jmijze qrkmrg frrsatr iyi kullanmamrz gerektigi aqrktrr. Aksi taktirde zafer iqin her ti.irlti imkan ve en uygun zemin varken kaybetmekte milmkilndiir. Bu

konusuydu. Girniin her saniyesi, solunulan havasr igkence olan cezaevinde, insanlar iEkence altrnda cili.ryor, insanlar vahqeti protesto iqin kendini yakryor ama vahqet durmuyordu. lqerdeki insan igin umr.rt deQil, umutstzluk iqin her qey vardtr. S6mUrgeci dijgman bu koqullarda tiim kitle iizerinde zaferini kesinlegtirmek, d ijgmemig, di.iEijrUl memiq tek bir insan brrakmamak istiyordu.

lem gerqekleqtrrilmezse tutsaklar Eahsrnda brr halkrn mucadelesinin karartrlacaQr brlinryordu. Varolan gitncel kaygrlar da igte boyle uun vadeli ve tarihselligi olan kaygrlar iqinde bir anlam kazanabrliyordu. lqte boy-

le bir eylemi anarken oniimizdeki gorevleri tesprt etmek, tespit edilenlere yUklenmek qehrtlerimize saygrnrn bir geregidrr. Ulusal kurtulug savaErmE 1990'lt yrllarda katlanarak buyirdil. Halk tarrhimizde hrqbrr zaman zaferi bu kadar somut hrssetmedik. Hiq brr zaman halkrn gelecege gi-veni bu kadar artmamrgttr. l99l yrh; gerilla savaEr, ordulaqma ve serihildanlarrn katlanarak yijkselmesi biqiminde gegti. Bu durum, tehlikenin dijqman rqrn de qok somut hale gelmesi demektir. Yalnrz Kiirt halkrnrn degil, Kiirdistan'rn da kaybedildiQini gormiiqti.rr. Parti olarak, halk olarak, somut olarak hissedilen zaferi kesinlikle kazanmak iqin mircadeleye yirklenme ihtryacr duyuyorsak, dijgmanrn da Kiirdistan'rn kaybedilmesini onlemek ve elinde tutmak iqin qabasrnr

eskisinden qok fazla artttracagt aqrktrr.

I 99

I'in ortalarrndan itibaren

kontr-gerilla saldrrrlarr adarak devam etti. Diyarbakrr, Lrce, Kulp'ta halka saldrrrlarak gerqekleqtirilen katliamlar 1992 yrh Newroz'unda doruklandrrrldr. Her sokaQa qrkma ve slogan atmaya mermiyle kargrhk verildi. Ozcesi, sdmUrgeci-faEist TC ozel savagr en [.ist seviyeye ttrmandrrarak, krsa surede miicadeleyi imha etme niyetini aqrQa vurdu. Kitle katliamlarr, boyle bir imha savagtntn parqasr olarak daha srk ve boyutlu bigrmde gergeklegtirildi. Bu ayil za' manda devletin, birtakrm qeyleri te' laffu ediyor g6ztikse de, 7O yrlhk politikadan vazgeqmedigini gosteriyordu. Ki.irdistan [2erinde yitirdiQi etkinliQi klasik yontemlerle yenrden saQlamak istiyordu. lgte TC'nin si.irdi.lrdtigil bu politikanrn arnacr Ki.lrdistan'r sessizlige gdmmektir. lJyanan Ki.lrt halkrnrn ayaQrna pranga. diline kilit vurma umudunu tiimden yitrrmedigini gostermektedir. Halka karqr savaQrn bu kadar agrk hale getirilmesi doQal olarak

femmuz en zu ve en umulsuz kogullordo zolerc inonghr; cesorcl edildiEitoktirde, imkonsz denildigi zomon ve oilomdo bile zoleri elde elmektir; en zoytl conlilk beliilisinden, irude, ozim ve inonglo hlilmstiz bir yopmn geryekleglirilebileceginin konthdr. 6zcesi, bedeti \dendigiloklirde Ktirl hotktnn do, Kilrl illkesinin de 1zgilrlilgtnti kozonocagnn, zolerc uloflocoEnn sembolik olorok o gtin ifode edilmesidir. 14

kanr'nrn srk srk, "$imdiye kadar teEhis yanhg konuldugu iqin etkili mircadele yaprlamryordu" dediQini duyuyoru. Bunun anlamr: "Olay bUyUktirr. Oyle elli kiqi, yLz kiEi sorunu degildir; kargrda savaqrlacak bir ordu, bir dijqman cephesivardrr. Boyle bir teghis, oyunu kurahna gore oynamayrzorunlu krlar. Bu nedenle, bu duruma uygun bir savag duenlemesi ve mantrQr iqinde hareket edilmelidir." Sorun boyle konulunc4 eskisinden daha kapsamlr bir savaE diizenine grrmiqlerdir. Tiim imkanlarrnr eskisinden daha qok bu savagrn hizmetine sunmuqlardrr. Qdzijm deyince akhna iqkence, oldUrme ve katliam gelen eski iqkenceci polis Eefi Unal Erkan "bolgedeki hainler ve yardrm ettiQi ve koruduQu iqin terciristler eyl.em yapabi lmektedir" demektedir. Unal Erkan'a gore Ki)rt halkr ttimden di.igman ve haindir. Savaqta "hain" ve "di-qman"a ne yaprldrgrnr TUrk tarihinden qok iyi biliyonz. Mircadelenrn ve savaErn bu boyuta gelmesi aynr zamanda herhangi bir qdz0miin arifesidir. TC'nin belirtilen dirzeyde savagr ytjkseltmesi ve boyr.rtlandrrmasrnrn boga qrkarrlmasr aynr zamanda izlenen politikalar devreye girecektir, radikal deQiqiklikler gijndeme gelecektir. Bu yeni politikalarrn ve herhangi bir qozi.i-

mi.in niteligini doQal olarak siireg iqindeki geligmelel gliqlerin kargrlrkh durumu belrrleyecektir, Konumu bunu irdeleme olmadrQrndan geqryorrz. Yok, TC boyutlanan savagta kArh grkarsa geleneksel politikalarrn onanlarak, yeni doneme uydurularak devam ettirilmesi soz ko-

kaybediE Kirrl halkr iqin sonuqlarr qok tehlikeli, bir ulus olarak varhgtnt

tirmden yrtirmeye kadar gotiirebilecek bir kaybediq olabilecektir. Tarih, boyle bir imkanr ve frrsatt herhalde bir daha Kilrt halkrna vermeyecektir. Bu nedenle zaferi elde etme imkanrmrz qok yUksek diyerek mUcadeleye bireyler olarak, halk olarak gereken duyarhlrgr g6stermeme liiksiine kaprlamayrz. Buna hakkrmz da yoktur. lqte halk ve i.rlke tarihimizin kritik bu ddneminde; 14 Temmtz eyleminde, l4 Temmu qehitlerinde, gilQ alacagrmrz, oQrenecegimiz, yol umr.zu aydrnlatacak birqok gey bulabiliriz. Boyle bir ddnemde partimiz iqin, savagqrlar iqin, halk igin 14 Temmu ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaq vardrr. l4 Temmu ruhu ile hareket etmek, l4 Temmu Eehitlerinin komutasr altrnda yurUmek zaferi kazanmakla eE anlamhdrr. I 4 Temmu en zor ve en umutsrz kogullarda zalere inanqtrr; cesaret edildiQi taktirde, imkansz denildiQi zaman ve ortamda bile zaferi elde etmektir; en zayfi canhhk belirtisinden, irade, azim ve inanqla dlirmsiz bir yaqamrn gergeklegtirilebileceQinin kanrtrdrr. Ozcesi, bedeli 6dendigi taktirde Kiirt halkrnrn da Ktrrt Lrlkesinin de dzgUrl tiQUniJ kazanacagrnrn, zafere ulagrlacaQrnrn sembolik olarak o giin ifade edilmesidir. l4 Temmrz 1982 yrhnda Diyarbakrr Cezaevine drgardan umut olacak tek bir sdzciik dahi giremiyordu. iqerdeki durumun drEarda gerqek anlamryla bilinmedigi, iqerden drgarrya da {azla bir qeyin srzmamasr s6z

Amacr her geyden 6nce PKK'yi cezaevinde bozguna ugratmaktr. Cezaevinde bunu gerqekleqtirecek her imkana ve en elverigli zemine kavuEmugtu. iqte b6yle bir zamanda kendini zafere yakrn g6ren, kesin zaferini ilan etmek istiyen TC yenildi; kazanmak igin hiq bir imkan, zemin ve cesaret verici hiq bir belirtiye sahip olmayanlar ise zafer kazandr. I 4 Temmuz kahramanlarr, 6liim olarak verecekleri bedelin zafer oldugunun kesin bilincindeydiler. Tarihsel degerinin ve gelecek iqin neyi kurtardrklarrnrn farkrndaydrlar. Belki kurtardrklarr, kazandrrdrklarr farkrnda olduklarrndan daha boyutlu oldu; ama kazandrklarr, kazanacaklarr zaferin bilincindeydiler. Kernal, daha gehil di.i'qmeden 6nce "diin altr, bugiin onaltr, yarrn binler ve milyonlar olaca$tz" diyerek bu gergegi dillendirmiEti. En zor koqullarda zafere inanq ve kazanma azmi, 14 Temmu gehitleri iqin daha Kiirdistan'a ayak bastrklarr srrad4 gilglU di2eyde bulunmast soz konr.rsudur. Ktirdistan'a ayak bastrklarrnda kendilerinr qe,vreleyecek herhangi bir kitle yoktu. Siyasal or-

tam ve bireyler TUrk solu ve Ki.lrt reformistlerinin etkisindeydi. Eskiyi elegtiri temelinde ortaya qrkrp KUrdistan'da devrim gerqeklegtirme iddiasrnda bulunan bu insanlartmtza en hafifinden, alaycr bir giili.jmsemeyle kargrhk veriliyordu. Halk da eski isyanlann acr izleri nedeniyle devimcilere qekingen yaklaqryor; iyimser durumda ise,'sdyledikleriniz gkel ama bizim halkrmrz birlik olmaz, bir araya gelmez'diyordu. En onemlisi, 50-60 yrlhk devlet politi-

kasr i.llkemizde olumlu ve canh her geyi dumura ugratmrg ya da qarprtmrEtrr. Krsaca umut y0klU deQil umutsrz olmak iqin fazlasryla neden vardr. Boyle bir ortamda "biz bunu baEaracagz, bu iEi zafere g6tUreceQiz" demek dnemli olaydr, Qok zor kogullarda yola qrkrlmrgtr. Halkrn "Kr.irdistan'da, devrim yapacagrz, baQrmsrzlrk ve 6zgUrlUk savaErnr yiikselteceQiz", diyen bu insanlara nasrl bir karErhk vereceQi bilinmiyordu. Halk, soylenenlere sahip qtkarak baQrmszltk ve 6zgtjrlUk yoluna girecek miydi? Da$lara gerilla qrkarrlabilecek miydi? Ozcesi, Kiirdistan halkr ayaQa kaldrrrhp savag iqine qekilebilecek miydi? Bdyle bir savagr TC'ye karqr uun siire yiJrtitecek bir 6rgUtlenme ve deQerler birikimi yaratrlabilecek miydi? Bunlara net ve olumlu cevap verebilecek belirtiler pek fazla yoktu. Yukarrda belirttigimiz gibi umd ktrtct etmenler fazlaydr. lEte buna raQmen hiqbir kararsrzhk ve ikircilik iqine dUEmeden m0cadeleye atrldrlar. Bu kararlrlrk azim ve inanql4 zaferin ne pahastna olursa olsun kazantlacagtnr ortaya koydular. D6rt-beg yrl iqinde hiqbir giJciln beklemedigi geliqme ortaya qrkarrldr. TC korkularr iqinde yaqamaya baqladr. 14 Temmu ruhunun 6ncesi de iqte bdyleydi. 14 Temmrz en zor ve imkansrz denen koqullarda dijgmanrn yenilgiye uQratrhp zafer kazanrlacaQrnr qok net bir bigimde gosteren bir olgudur. l4 Temmu; azim, irade, inang ve zor koqullarda kazanmantn sembolik ifadesidir. Belirtilen 6zellikleriyle l4 Temmuz halkrmtza ve savaEqrlara kazanmantn nereden geqtiQini yahn bir bigimde gdstermiE olmaktadrr. Somtrrgecr devlet bugi.jn mltcadeleyr imha etmek iqin bi.ittin imkan-

larrnr seferber etmiE. Kiirdistan'r kaybettiQinde, artrk, Adriyatik'ten Qin'e kadar Tilrkli.lk dUnyasrndan s6z edemiyeceQini, imparatorluk 6zlemlerini ti.imden brrakmak durumunda kalacagrnr qok iyi bilmektedir. Ulusal kurtuluq mtjcadelesinin; her ttlrltr somtirgeci, yayrlmao, hegemonyao anlayrEr ve politikasr 6nijnde engel olduQunq kendisini giiqdliqUrdUQUnU son 8 yrlhk yaEadrgr deneyden gdrmiigtUr. S6mtrrgecilik iizerine, baqka halklarrn im-

ten

hasr, somi.irtisii

kerine kurulmuq bu

devletin k6klU bir deQigime ugrarnad rgr, ugratrlrnad rgr

taktirde Ki.lrdis-

tan i.lzerindeki egemenliQini zorla siirdrirme politikasrnda tsrar etmesi Sagrrtrcr degildir. Son d6nemdeki politikasrnr kaybetmenin yakrnlaqmasrnrn saldrrganhQr, son bir hamleyle hakimiyetini yeniden pekigtirme isteQi olarak gdrmeliyiz. Bunu gergeklegtirebilir mi? Tabii ki hayrr! Ashnda kendileri bile bu politikalannrn baqarrya ulaEacaQr konusunda inanqszdrrlar. Ancak 1000 yrlhk ahqkanhk, politika ve yaprlanmalarrn deQiqmesi kolay deQildir. Anlagrhyor ki, kafalarrn biraz daha ddvtilmesi gerekiyor. Geleneksel politikalartntn doruklandrgr bu ddnemde yenilgiye uQratrlmalarr gerekiyor. DUn biziyenemeyen dtlgman bugUn hiq yenemez! D[]n en zor koqullardan zafer grkaranlar bugUn haydi haydi zaferi kazanacaklardrr. DUn hangi koqullardan zaferin grkarrldr$rnr, zaferc inanctn g6sterildigini krsaca izah ettik. BugUn bir halk ayaga kalkmrq, onbinlerle ifade

edilen bir ordulagmaya

ulaErlmtg,

Kilrdistan'rn bagrmsrzlr$r ve

6zgUr-


fserrrebln

a6ustosi992

li.igu sorunu bugUn uzanrhrsa elle tu-

tulacak biqrmde somut brr hal almrqtrr. l0- 15 yrl once dirgiincede, sozde dile getirilen birqok gey bugtin gerqeklik ha[ne gelmiqtrr. Yalnrz Kuzey-Batr'da deQil, Ki.lrdistan'rn drger parqalarrndaki ve diinyanrn drQer yerlerirre daQrlmrq milyonlarca Kiirt insanr PKK'nin yaktrQr ozgijrliik ateqi etrafrnda toplanmrqtrr. Kilrdistan sorunu tarrhteki gibi, tecrit olma durumundan kurtarrlmrE, dUnya kamuoyunun dikkatlerinin iisti.lnde olduQu bir alan haline getirilmigtir. Krsacasr bugijnkir insanlarrmzrn, sava$Qtlarrmrzrn elindeki imkan ve kazanma umudu; dun, en zor kogullarda, hiqbir imkanrn bulunmadrQr bir donem ve zamanda zafer qrkaranlardan kat kat fazladrr. I 5 yrldrl 6zellikle son I yrldrr yaratrlan deQerler o kadar fazladrr ki, eskilerin olanaksrzhQryla bugi.in bu miicadele iqinde olanlarrn ellerindeki tUm degerlerin birikimi ve avantajlarr karErlagtrrmak bile doQru deQildir. Diin gelecekten umutlu olmak iqin lazlabi Eey yokken, bugiin gelecekten umutlu olmak iqin her gey vardrr. GeleceQe umutlu bakmamrz ve zafere yi.irUmemiz iqin herhangi bir qeyin eksikliQi ileri siir[ilemez! Bu kadar imkanrn ve geliqmenin

bulundugu bir iilkede

l4 Temmu

ruhunu krsmen yaQatmak bite zaferi garantilemek igin yeterlidir. igte bu nedenle di.igmanrn ttim gUciiyle yiiklenmeye qahqtrQr bu donemde l4 Temmuz ruhuna fazlasryla ihtiyaq vardrr diyoruz. l4 Temmu ruhunun yukarrda belirttiQimiz geliqme ve olanaklarla birleqmesi, tiim di.inyanrn birlegse bagedemeyecegi bir gr.re ortaya qrkaracaktrr, qrkarrr. l4 Temmu'un en dnemli cizelliQi ve tagrdrQr ruh, yalnrz zafere inanq deQil, aynr zamanda zafere ulagmaktrr da. DUqmanr tiJmden yenilgiye uQratarak sonuca ulaqmak dUgijncesine sahip olmak 14 Temmu'u doQru kavramak, dogru anlamaktrr. G6revlere boyle yi.iklenmek, mUcadeleye b6yle asrlmak zorunludur. Halkrmrzrn tarihi mi.lcadelelerle, isyanlarla doludur. Ancak tirmil zafere ulaqma-

l4

Artrk "miicadele ettiler, dunyaya ornek bir baQrmsrzlrk savaEr vererek, Ulkelerini kurtararak. kolelikle ozdeglegmrq tanhlerinr deQrgtrrdrler" dedrrttrrelim kendrmize. Halkrmrz bunu hak etmiqtrr; qehitlerrmrzin yaratdegerler ve anrlarr bunu emretmektedrr. BaQrmsrzhk ve 6zgtrrli.iQe layrk oldugumuu g6steren bir mijcadele ortaya konulmugtur. O halde bunu sonuca ulagtrrmak 6niimi2de gdrev olarak durmaktadrr. 14 Temmuz direnigrni ve qehitlerini anarken ilk akla gelmesi gereken bu oltrQr

mahdrr.

PKK'nrn baqlattrQr mircadelenin, doQal olarak l4 Temmrz direniqqrliQinin ayrrdedici ozelliQi hiqbir zaman geqmigi tekrar etmemek ve anrn 96revlerine ytjklenerek sonuq almaktrr, Yalnrz devleti uQraqtrran bir hareket, yalnrz mijcadele eden bir hareket degil, sonuq ahcr hareket olduQumu kanrtlanmrEtrr. Bu 6zelliQimiz artrk dost-diiqman herkes tarafrndan biilnmektedir iqte bu

an-

layrqla nihai hedefe de yiiklenmek durumundayrz. Takdir edilecek mticadeleci niteliQimiz kuqkusu bundan sonra da sirrdtirillecektir. Yalnrz miicadele orgirttr olmadrQrmrzr bu tarihsel anda bir daha gosterme sorumlulugu da onirmtLde durmaktadrr.

Kendini yalnrz "mUcadele 6rgUti.i" iqinde tutan, devleti uQraqtrrmaktan oteye adrm atmayanlarrn ik-

tidar ufku, gorevleri zaptetme ruhu pek olmaz. Ya da iktidar ufku olmayanlar, gorevleri fehtetme iislubuna kavuqmamrq olanlar miicadele

drgii,tleri olmaktan 6teye gidemezler, Devleti ugragtrrmaktan oteye bir sonuQ alamazlar. DoQal olarak bdyle bir devrimcilik qarprtrlmrq devrimciliktir. lstediQi kadar radikal olunsun, eylem yaprlsrn dilzenin tedbirlerini, engellerini aqrp sonuqlara ulagamaz.

PKK, devrrmcilik anlayrqr bu bi-

qimde sakatlanmrq bir

drgtrt

deQildir. Qrkrqrndan beri iktidara hedefe ulaqmak istiyen bir 6rglrttUr. PratiQi amaqlanna ulagmada ciddi yaklaErm gdsterdiQinin ornekleriyle

kmmu:'ut't en dnentli d:elli$i

ve to{;tdtg ruh, .r'olnt: :a.fere inang degil, ort?t :amand(t :qfere ulasntakttr da. D[igmanr ttimden .t'enilgi.t'e ugratarak sotluco ulasntak dtiS[incesine sahip olmak l4 ktttttttt:'u dognt kayramak, dogru anlamakilr G d rev

lere

b ci.r' I e

.ui

:orunludur.

k Ie n

nte

k, m ilc ade I e.t'e bo)' I e as t I m a k n tari hi miicadelelerle,

H alkrnu:t

a do I udu r A n c a k tti rtt ti : a.fe re u I a S m a.tu n, sonuca ula$moron gabalar olarak tarihe gecmi$tir Halhmr:, artrk bu gegmiSi bir daha.t'(t$amak istemi.tor. Qiinkti mticadele siireci ye :ofbre ulasntak igin ddevecegi, ddedigi bedelin gok agnnr ve daha .fa: lasmt sonucsu: tttticadeleler sonrast i s.t'a n I a r I

gelen ddnemde .r'o$am t $lt r yan, sonuca ulagmayan qabalar olarak tarihe geqmiEtir. Halkrmrz, artrk bu geqmiqi bir daha yaqamak istemiyor. QUnkii miicadele strreci ve zatere ulaqmak iqin ddeyeceQi,6dediQi bedelin gok aQrrrnr ve daha fazlasrnr sonuqsrz miicadeleler sonrasr gelen dcinemde yagamrqtrr. Mi.rcadele etmek, dijgmana darbeler vurmak, dirgmana gi.iq kaybettirmek giizel qeylerdir, yaplmasr gereken geylerdir.Zafere ulagmak iqin bunlar gereklidir. Ancak bunlar ger-

qekleEtiriliyor ama, sonuca

ulaErl-

mryorsa fazla bir deQer taqrmtyor. Artrk kendimize "Ki.rrtler ve PKK Eu qu tarihte bUyUk direnigler, kahra-

doludur. Boyle bir yaklaqrmrn doQal sonucu olarak daha qrkrErndan beri olgunlaqmayr ya$ayan bir 6rgi.ittUr. iktidara, hedefe yaklaqmanrn getirdigi yi.lksek derecede bir sorumlulugu ve olgunluQu ya$ayan bir orgiittiir. Aynr zamanda hedefe bu kadar yaklaqmrqken sonuq almadan,

duyarlrlrQrnr

ve qabasrnr hiqbir

gevEetmeye uQratmayacak bir orgiittiir. 14 Temmu'u anarken zafere bu kadar yakrn olmanrn sorumluluklarrnr daha fazla brlince qrkarmamrz gereklidir. Bugijn diiqmanrn en Ust dizeyde bir seferberlikle bir imha savaqr yi.iri.lttijQiinu soyledik. Bunu ozel savagrn doruklandrrrlmasr olarak ifade

fedakarhklar, mi.icadeleler ortaya koydular, direniQ ve isyan tarihlerine bir ettik. Diiqman bir seferberlik manhklar gOsterdiler; 6rnek

yenisini eklediler" dedirttirmeyelim. etmiqse, gerqek bir savaq

ilan

mantrQry-

la izerimize gelryorsa, bizlerrn de karqr bir seferberlik iqrnde olmamrz, savaErn gereklerine gore hareket etmemrz zorunludur. Halk rginde, savaggrlar rqrnde boyle brr duyarlrlrk zorunludur. Bir savagta savagrn bir tarafr seferberlik rlan ediyor; ama diger taraf normal bir d(zen ve hareket tarzrndan savagt yUrlrtmeye qalrqryorsa savaqta ibre seferberlik yapanrn lehine doner. Bu en basit askerlik kurallarrndan brridir. Seferberlik kurallarrnrn ne olduQu, topluma ne tiir sorumluluklar yirkledigi bilinmektedrr. Savagrn bdyle bir dizeye gelmesi ulusal kurtuluq miicadelemizin biiytjk bir geliqme gdstererek yeni bir evreye, zaferden onceki evreye geldiQini gostermekedir. Toplumun seferber olmasr, bdyle topyekUn bir halk savaEr rqinde olmasr; sUrekli yerel ayaklanmalar iqinde olmasr, ister istemez zorluklarr, srkrntrlarr eskisine gore kat be kat arttrracaktlr. Ancak 14 Temmu'un qok zor koqullarda hiqbir alanda ve zamanda olmayacak olanaksrzlk, en bnemlisi de bir direnig, eylem ve milcadele iqin cesaret verici hiqbir etken olmadrgr donemde gerqekleEtiQi diiqiiniilijrse; bu kadar ola-

yaEatacak unsurdur. Bdyle olunca bugUn onbinlerle rfadesini bulan ordulagmayr biryutme gi.jnUn temel gorevidir. lnsan guci.imk dahil olanaklarrmrzrn y6nii bu alana doni.tk olmahdrr. DiQer gorevlel bu g6reve baQh tutulduQu, bu gdreve baQlandrQr taktirde gerqekleqebilir ve siyasal sonuca ulagabilir. Bu ordulaEmayr biryi.rten, gi.venceye alan tiim diQer 6rglrtlenme ve qabalal ordulaqmayr yaratma sorumluluQumuzun parqalarr olarak gorUlmelidir. Ulkemizi ve baQrmsrzlaEmayr parQa parQa elde etme ve kurtarma sorunu oniimizde durmaktadrr. Bu konuda nelerin yaprlmasr gerektiQi parti tarafrndan ortaya konulmugtur. BugiJn ordulagmamtz ve savaQtmtz, dUgman giiqlerini biiyiik garnizonlara qekilmeye zorlamaktadrr. Bu durum i.ilkemizdeki genig alanlarrn kurtarrlma aEamasrna geldiQini gdsteriyor. Artrk bu geniE alanlarda diiEmanrn denetimi srnrrhdrr, srnrrh olacaktrr.

Mricadelenin geldiQi aqamanrn

daha biiyiik ordulaqmaya ydnelik gdreviyle yakrndan baQlantrh bir 96-

rev de, rzun siireli halk savaqrmrz iqine oturtulmuE ayaklanma takti-

Temmu: kahramonlan, rililm olarak verecekleri bedelin :a.fer oldugurtun kesin bili ncinde.tdi ler Tarihsel degerinin ve gelecek ig'in neyi kurtar&klanntn .farh nda.t'd lar Belki kurtardt klan, kazandrrd klart .farhnda olduklartndan daha bo.vtlu oldu; omo ka:andrklan, ka:anacaklan :aferi n bi linci nde.ydi ler Kemal, daha $ehit diigmedett c)nce "dtin altr, bugiin otleht, .vann binler ye mil.tonlar olacagt:" di),erek bu ge

rcegi di I le ndi rtn

drrmaktrr.

MUcadeleye artrk sonuq almak

ve bunun iqin de seferberlik

an-

layrqryla yaklaqmak gerektiQini belirttik. DoQal olarak bu durum yalnrz

partililere, savagqrlara

ve cephe

etrafrnda mUcadele iqinde olan halka deQil, Kiirt halkrnrn aydrnrndan gencine, kadrnrndan erkeQine tOm bireylerine sorumluluk y0klemektedir. Savaqrn geldiQi nokta aynr zamanda tiim Ki.lrt halkrna bir qaQrr taqrmaktadrr. KUrt ve Kirrdistanlr herkes bu soylu savaqta mutlaka yerini almahdrr. Hiqbir gerekqe hiqbir bireyi sorumluluktan kurtaramaz. Tiimijyle her katmandan KUrt insanrnrn miicadeleye atrlmasr ve yerini almasr l4 Temmuz'un qaQrrsrdrr.

Dogal olarak l4 Temmu'un qaQrrsrnrn getirdiQi sorumluluklar kimi somut gdreaulere yiJklenilerek yerine getirilebilir.

Somut gdrevler partimiz tarafrndan belirtilmiEtir. Anrn gorevlerinin ne olduQu konusunda Parti OnderliQi'nin talimatlarr bilinmektedir. Oniimi2de zalerin gerqeklegtirilmesi iqin mutlaka yerine getirilmesi gereken gdrevlerin en 6nemlileri, btiyiik bir ordulaqmaya kavusmak, siirekli ayaklanma halinde olan bir halk gerqekliQini ya$ama hakim krlmaktrr. Bu gdrevler yerine getirildiQinde zaferin qok yakrn oldugu gdri.llecektrr. Miicadelemizin temel stratejisi uzun siireli halk savaqrdrr. Bu nedenle giiqlii bir ordulaqmaya kavuqmak hem zorunludur, hem diQer miicadele biqimlerini gi.rqlii krlacak ve

lardrr.

-

l4

nagrn ve kazanma umudunun oldugu bir ddnemde ortaya qrkacak zorluklara katlanmakta aEmakta kolaydrr. Zorluklarrn, srkrntrlarrn, engellerin en 6nemlileri bugUne kadar aErlmrqtrr. l5-20 yrl 6nce, buglin gerqekleqeni hayal etmek bile soz konusu degildi. $imdi yaprlmasr gereken duyarhhQr ve qabayr daha da arttrrarak, zorluklarr 14 Temmuz ruhuyla aEmak, mUcadeleyi zaferle taqlan-

yolaqarken, benzer bir tutumda farklr brr biqrmde Tirrkiye'de de yankrsrnr buluyor. Kimi Tlrrk solu, mtjcadelenin ge[qmesi kendi kiiqirk-burjwa dar ufuklarrnr, yeteneklerini aqtrQrndan ya da bunun getireceQi sonuQlardan korktuklarrndan mlicadelenin yeni bir aEamaya srqratrlmasrnr kimi devrimci sdylemlerle, demagojilerle engelleme yoluna girmiglerdir. MUcadelenin daha da boyutlandrrrlmasrnr, srqratrlmastnt zamanr gelmemiq gibi gdstererek, mircadelenin kendini tekrar etmesi iqin dua etmek dahil, her qeyi yapmaya baqlamrq-

Qidir.

i St i.

Bu iki gcirevin yagama geqiril-

mesiyle Ulkemizin parqa parqa kurtarrlmasr gergekleqme yoluna girecektir. Ayaklanmalar, mtrcadelemizin bu aqamasrnda gerqekleqtirilmesi mutlaka gerekli olan gcirevdir. Genel ayaklanmadan farklr olan bu ayaklanma g6revlerini yerine getirmemek Parti OnderliQi'nin de belirttigi gibi sorumluluktan kaqmaktrr, miicadeleyi geliqim seyrinden ahkoymaktrr. Zaten dUEmanrn bu kadar yUklenmesinin, topyektin bir saldrrr iqinde bulunmasrnrn nedeni siirekli ayaklanma iqinde olan halk gerqekliQine ulaqmamzr engellemek iqindir. DUgman istiyor ki, serihildanlar nitelikli stqrama yapmasrni daha i.jst siyasi ve askeri hedeflere baQh hale gelerek trkanmasrnr, giderek yozlaqmasrnr ister. Bizlerin gdrevi ise, serihildanlarr geliqtirmek, daha fazla siyasi iqerik kazandrrarak askeri ve

Mticadelemizin geldiQi aqamada

taktik ayaklanmalann ihtiyaq olduQunu, bu yonlU g6revler yerine getirilmeden mUcadelenin geliqtirilip za-

fere ulaqtrrrlamayacaQr sdylenince; kafalarrndaki ayaklanma qablonun-

dan; gablonlarrndan baqka bir qey dUqi.lnmediklerinden I 992 Newroz'unu genel ayaklanma teorisinin 6lqi.ileriyle deQerlendirmeye qahEmrqlardrr. Kaldr ki, eski serihildanlardan daha nitelikli serihildanlarrn gerqeklegtirildiQi 1992 Newroz'unda ne genel bir ayaklanma olmuq, ne de bi.itiin yayrn organlarrmrzda aqrkqa ortaya konulan ayaklanma sorunundan genel ayaklanma kastedilmiqtir. Biraz dikkatli bir okuyucu ortada genel bir ayaklanma olmadrgrnr gdrecektir. Ne var ki, bunlar kendi teorilerini doQrulamak iqin bunu gdrmezlikten gelmiqler. En 6nemlisi de TC'nin yi.iriittiigU 6zel savaqtan, psikolojik savaqtan fazlasryla etkilenmiE-

lerdir. Diiqmanrn psikolojik

savagr

bunlarrn basiretlerini de, akrllarrnr da baQlamrEtrr, TC, 'PKK ayaklandr, yenildi" demiq; bunlar da bundan etkilenmiElerdir. Kuqkusrz krsa si.lrede qablonlarrnrn kendilerini bir daha yanrlttr$rnr, miicadelenin siyasi ve askeri olarak srqrama iqinde olduQunu 96receklerdir.

K[]rt ve Ttirk ki.iqUk-burjwa yaklaqrmlarr kendini yukarrdaki biqimde drga vururken, mircadelenin askeri ve siyasi boyutlanmasr srnrfdrqr anlayrqlann ve kararszhklarrn saflardan arrnmasrnr beraberinde getirecektir. B6yle bir arrnma saglarken, mi.lcadelenin her alanda boyutlanmasr ve geniglemesi soncucu m[icadele eskisinden daha fazla ezilen halk tabanrna oturacaktrr, Yalnrz ezi-

len yoksul halk kesimlerini deQil, di.lqmanla savaqmak isteyen ttlm katmanlan da miicadelenin iqine qeken sonuqlar ortaya qrkacaktrr.

Sonuq olarak; 14 Temmu'u

a-

narken, giintin somut g6revlerine yiJklenmek, bunlarr gerqekleqtirmek iqin hiqbir fedakarhktan kaqrnmamak gerekiyor. Pratik ve sonug ahcr siyasi hedeflere daha fazla bagh gorevler yerine getirilmeden 14 hale getirmektir. Temmu gehitlerine baQhhk gdsteriNewroz ve sonrasl geliqmeler alemez. Hayri, Kemal, Akif, Ali bedenyaklanma taktiginin doQruluQunu ve lerini mum gibi eritip zindan karanyaSama en iyi biqimde geqirilmesi hgrnr aydrnlatarak zaferin yolunu g6sgerekliligini ve ihtiyacrnr ortaya koyterdiler. Onlar baQrmsrzhk ve 6zgi.irmuEtur. Kendini tekrarlayan serihilliJk bayraQrnr d0giirmemek igin yadanlann mUcadeleyi siyasi olarak Eamlarrnr feda ederken, gelecekte ileri tagrmayacaQr aqrktrr. Miicadelebu dzlemlerine sahip grkrlacagrnr nin geldiQi seviyenin uygun yerlerde bildiklerinden gdzleri arkada kalmayerel ayaklanmalar gerekti rdiQi ni ordr. O halde bir l4 Temmuz yrldoniltaya koymuqtur. Do$al olarak bunun miinde bu qehitlerin umudunu, ozleniteliQini, silresini, siyasi hedeflerini minr gerqek hale getrrelim. OntimUher yerin kendine 6zg[i koqullarr beze qrkan zorluklarr l4 Temmuz rulirleyecektir. huyla aEahm! Kuqkusrz savaq boyutlandrkqa Zafer kesindirl Yeter ki, l4 Temtutumlann belirginleqtirilmesi de mtrz gehitlerinin devrimci qizgisinin, runlu oluyor. Kararsrzlarrya daha l4 Temmu ruhunun yaratrosr olan rarh hale getirip mi.icadelenin iqine ve bunu kendindesomlillagtrran Bagdaha fazla sokr-ryor, ya da kararsrzhk- kan APO'nun dnderliginde savaglat zorluklarla birlikte mircadeleden maya cesaret edelim!

zoka-

SixHljl;'ft #;,i::l:xL':"JJ:l: - lf ,lemmuz sehi,eri tiliimstizdtir! boyutianmasrkimiKr:rtktrorkfi;-

jwalarrnrnytrreklerinir,opr"t,ir."";." vaqrn getiqmesinden qekilml y:a da

tSrlrrJ l"rr

14 Temmuz

I:.r:rnoltim

*f"Sr;'t.rtrr"rn, gdstermelerine

daha fazla egilim

orucu ve

?:.,'* onun devrimci

ruhu!

PKK'!| Savag Esirleri


15 A$rrstos Atrltrnr'nrn 9- zater lzllrrra do$rrr lziiriirken

dtinemin takik esaslanna tiltimtine ba$h kalalm! I 5 AQustos Attltmt'ntn 8. yrlddnii-

mU

tilm parlililere, ARGK

savag-

qrlarrna. halkrmrza ve cizgiir insanlrQa kr.rtlu olsun diyor ve hepinizi zafer yi.rri.lyi.rguyle selamlryorum! 9. zafer yrhna baglarken burada 14. savaE yrhmrza giriqle birlikte bundan sonra da baEarrdan bagka hiqbir qeye ftrsat tanrmayacaQtmzt tekrar vurgu-

luyoru. Denilebilir ki, baqlangrgtan bu savag yrllarrmtza kadar hep bagaqaQrya giden, hep kaybettiren; vatanr kaybettiren, insanhQr kaybettiren, diigiirebilecek kadar di.rgiJren, adrna yaEam denilen en krrtsal varhga higbir ya$am $anst vermeyen,

miz boyunca bir ttirlii girmeyi bagaramadrQrmrz bu akhn yolu, yi.iregin 6zgtr yolu, birqok nedenlerle bize kapalr tutuldu. Biz bu kapahhQr yrkamadrk. Sizler fazla yrrtamadtnz. Buyuk suq buradadrr. Baqkalarr sana her geyr yapmak ister, ama senin de kendini bir qare haline getirmen en temel insanhk vasflarrnrn bir geregidir. Ben diigmanrn yaptrklarr-

na pek tztilmiiyorum.

DUgmandtr,

daha fazlasrnr da yapabilirdi. Bunu duqmandan hem beklerim ve hem

bir giigsizler topluluQu haline gel-

yenler dahil, eger ilzerinde tsrarla

cak yi.zde birle yetiniyorlar. Nedir

meyle karqr kargrya getirir. En koti.r kargrlaqma qekli bu oluyor. $imdi bunu aqmaya qalrgryoru. Bu yrllarda biz, bu temelde sadece bazr diiEman odaklarrnr gok az sayrda da olsa intikam temelinde vururken, ashnda bunun, sadece bizimbiraz daha kendimizi gdrmemiz ve kendimizi biraz daha agrkh$a kavugturmamrz iqrn bir 6n adrm

durulmazsa rahathkla bagagagr gidiqi yagayabilirler. Qiinkii garprkhk-

bu? DUgijncesizlik, qabasrzhk! Nasrl bdyle yaEayabilirsiniz? Bizim en temel eleEtirimiz budur. Halkrnr hor g6ri.ryor, halkrndan daha fazla umutsrz oluyor. Bu hangizamanrn davranrqrdrr? Eski davranrEtrr, yenilmigligin hikayesidir. Saflarrmrzda halkrn eQitimine, savagqtlartn egitimine gerek gdrmijyor; var olan olanaklarrn kullanrlmasrn4 silahrna fazla deger bigmiyor. Bu kimin davranrgrdtr? Bunlarr biliyor ve gdrtiyoru. Biz sorumlu bir vatan evladrydrk. Srfrrdan baglayarak neler yaratttk, ne kadar egitiyoru; bunlar ortadadrr. Bu gergeklere saygrh olmak, bagh kalmak, amansrz egitici ve 6rgtrtleyici olmaktrr. Deger koparma savaqrnd4 gergekten bir kiqide biten ne kadar yetenek vars4 hePsiyle cevap vermektir. Burada almantz gereken en militan tutum budur;anlamanrz ve dzUmsemenrz gereken en temel ders budur. Hiq qiiPhesiz, partiyi eQitmeye qahgtrken sa-

olduQunu

da

QUmi.iz savagr

biliyorduk.

Yi.lri.lttit-

her y6niiyle doQru ay-

elegtirdiQimiz, kabullenemedigimiz kayrplarrn acrsrdtr bu. Yoksa 6zgiJrItigi.in bedeli olarak verdigimiz ve daha gokqa da vermeye hazrrlandr$rmrz kayrplarrn veya ozgirrliiQUn bedeli olan kurbanlarrn acrsr degildir. Biz bu yrllara qok 6zgiin bir biqimde kendimizi kattrk. Bu yrllarr btiyilk hesaplaqma yrllarrna qevirirken, mUcadelenin qok azrnr duqmana, daha fazlastnt kendimize karqr dayattrk. Ve yaprlanlara hep baglangrqtrr dedik. Sizlere temel olarak verilmesi gerekenlel ilk bagta yansttrlmasr gerekenler vardr, Kendinizi yitirerek tanrnmaz hale gelme yerine, daha qok sizlere yaktgtrrdrQrmrz qeylerin neler olduQunu belirtmeye qalgtrk. Ama halen gdrUli.ryor ki, bu sanrldrgr kadar kolay degildir. $imdi de netge ortaya grktrgr gibi, kendini lanetli hale getirmekten temelde biz sorumluytz. Her zaman dijqmanlar, zalimler, haksrzlar bir qeyler yapmak isterler, hasrmlartnt bir yerlere getirmek isterler, Ama her zaman buna kargr da, diQer tarafrn akrlyolq ytirek

yolu dediQi yola girerek sonuq almayr bilmesi de vardtr. Bizim tarihi-

gok saglam adrmlarla ytirijyUq aksatrhyor. Yeterince gUq verilmiyor. San-

ki arkalarrnda hazineleri varmrg gibi

gdzleri biraz arkada kahyor. Sanki biraz kendini gizlese, savaqa teQet gegse, biraz kendini yormasa, insan haklarrna sahip grkmasa kendine 6zgi.i bir gelece$e daha fazla sahip olacakmrg gibi gafil yaEryor, Bunlar var. Biz gerqekgiyiz. Sizlerin iyi niyetinizle, ilrsti.in cesaret ve fedakarlrk-

lur. Ama bunun bdyle olmast savag-

taki garprk yiiri.iyi.iqiini.izii yetmezliQinizi ortadan kaldtrmtyor. Bunu boyle uun strreli bir hastahk haline getiren sizler oh.ryorsunrz. Yrllardrr her tilrlU savaqrmrn giddetini yaqamanrza ra$men, bunu anlamayan, bunun sonucunu gtkarmayan kendinizsiniz. Biz gu sdzU verdik: Bu partiy0rijr, bu halkrn igleri de saQlam yijriir am4 6nctrleri de, dnderleri de saQlam y[irUmelidir, Bunu dogru anlamak, kavramak gerekir. Biz baEka tilrli.l kavramryoruz.'Bu parti, bu halk beni de kaldrrrr" diyenler var. Bize g6re bu, alqakga d(qUncenin baqlangrcrdrr. "Ben kendime rahat yagam, iqlerin izerine yatma frrsatt da tanryabilirim, yeteneklerimi fazla ayakland rmasam da olur, ucu kciyliJ kurnazhQr yapanm, ukalahk yapanm, idare ederim bu igleri" diyenler az degil ve bunlar gergekten ahmak. Hem de savaq gerqeQinin ti.im bunlarr affetmeyecegini bilmeyecek kadar ahmaklar. Bizim gabalartmtza butemelde dogru anlayrg getirildi. Tarihin bu en lanetli yaklagrmtnt terk edin, Bu tarz gibi yaEamayt, hatta mUcadele etmeyi atalarrnrz da qok denedi, ama sonuQ en utantlast durum oldu. Fakat hala bu yOntemi deneyenler var. Adrna "rahat yagam" dediler, adrna "biz de birazyagayahm" dediler, ama yagamrn en soylusu hepsrnin elinden gitti ve baq sorumlu da bunlar idi, Bunu saflarrmtzda hortlatmanrn anlamr yok. Yeteneklerini gizlemenin, zamanrnda ve her yerde seferber etmemenin higbir anlamr yok. Kendini yanrltmantn, kendini baqka bigimlerde yans(manrn da geregi yok. Brrakrn bunlart, lanetli geqmigin bizim igimizdeki yansrtrctlart olmayrn. Bu politika de$il, bu savaE kurnazhgr da degildir. Savaq saflartmtzda gerqekten qok qey bagarrlabilecek iken, binbir zahmetle 6zgiirlUk ucundan yakalanmrq iken, mr:tlaka koparrhp ahnmasr gereken an yakalanmrg iken iistiine yatmak affedemediQimiz tek durum oltryor, Burada ucr-z kaybetmek affed ilemez. Silahrnr kaybediyor, vurmadan kaybediyor, kendini kaybediyor. Ben kiyle yapanlara algak diyorum, ben buna sava$a en k6ti.i yaklaqan diyorum, ama halen 6li.rmi.in gok az mesafesiyle kargr kargrya oldugumrzu bir tUrlU anlatamryorum. Biraz kendini doQru gahqtrrsa aqar am4 buna raQmen 6liimi.i kabul ediyor, 6zgUrli.ige uzanmayr kabul edemiyor, Birgok sahamrzdaki 96revliler, savagqrlar, 619i.jtgUler, propagandacrlar, yani bir giine yi.lzde doksandokrz orantnda bagarr imkanr verme durumunda olanlat bu olanaQa sahip olanlar, ant

nuqte buna ulusal kurtulug savaqt denildi, Fakat bundan daha fazla

drgr kayrplara yol aqmrqtrr. Qok

bakrE,

lannzla bu ortamA bu savag4 tlim cephelere koEmanza gok yiiksek deger bigeriz. Elden gelen yoldaqqa destek sonuna kadar sunu-

kor giddetten baqka bir uygulamaya gijcU yetmeyeni vuran, iggal eden, el koyan, yi.zyrllara bu temelde yUklenen; aldrkqa alan, vurdukqa vuran bir karabasan tarihine karSrl bir somiir' gecilik, bir bitirilmiElik tarihine kargr diriliq, qok az umutla da olsa inanrlmaz da denilse, mucizevi de kargrlansa bir mi.rcadele dOnemine baglangrq yapmak ve insan olmakta kararhyrz. Bundan asla vazgeqemeyiz. Son nefesimizde de olsa bir Eeyler yapmamrz gerekir diyen bir biqimde de baSlansa bu yrllara bdyle anlam vermek, b6yle bir savagrm deQeri vermek ve bunu buraya kadar getirmek sanrldrQrndan daha fazla bizim iqin yagamrn tek yoludur. Yizyrllarrn o kaybettiren astrlartna karErlrk biz, bize kazandrran bu son yrllarr yagatmaya qahqtrk. Uzerinde qok konuguldu ve daha da konuqulacaktrr. $imdiye kadar az qey yaprldr, bundan sonra daha qok gey yaprlacaktrr. Biz bu yrllard4 dugmanrn tarihinde her zaman gokqa g6rUlen iggal ve katfiamlardan daha qok kendimizi gdrdi.jk; kendi qaresizliQimizi, kendi dttqkiinlugUmfzU, yaramaz hale getiriligimizi gdrd0k. Bu savaq, bu anlamda kendi iqinde sUrekli biiyuyen en btryiik bir sosyal savaqrm da olr.ryor. G6rii-

kendine ydnelik, stntf savagt olmaktan da oteye ve fakat onu da iqeren daha kapsamh bir toplumsal savaErm oluyor. Hiq Eiiphesiz bu geqen savag yrllarrmrz birqok acry4 bunun dayan-

lar dizboyu, amaca keskin

kargrlarrm; fakat kendimizin istediQimiz gibi savaEmamasrna vurmamasrna tam tersine vurulmastna

de

Qaganm. Bunlara ne oluyor? Yii' rUyiqler niye bdyle kaypak? Amaqlara ydnelig niye bu kadar ikircikli? Hazrrlrk niye bu kadar yetersiz? Biz buna b[tik 6fke duyduk. Ama halkrmrza da fazla dfkelenmedik. Halktrr, qaresizIQe terkedilmiqtir, frrsat verilirse uyanrr. Hep buna inandrk, gi.ivendik ve sonuqta halkrmrz bu inanc4 gWene layrk oldu$unu gdsterdi. Onun onci.rleri olmasr gereken siz-

ler ise, tzun si.iredir kendinizi aynr tutumun oldukqa baEarrlr bir drneQi 'haline getirdiQinizi soyleyemezsiniz. Bizi bu zor yrllarda en qok zorlayan bu yaklaqrm tarzr olmuEtur. Bunlar yoldaqhk adrna de'urimci savaq adrna yaqanan, ama asla savunulamaz, kabul edilemez durumlardtr, Qok qegitli agrlardan deQerlendirilebilecek bu yrllarr bdyle ifade ederken, qok iyi biliyoru ki bu yrllar, igne ucuyla kazrnarak kazantlmaya qalrgrlan yrllardrr. Buna karqrhk sizden istenen biraz mert, zeki, deQerbilir kigilikler olmanz ve en qok da kendi kaderinize, kendi gergeginize kargr saygrh olmayr bilmenizdir, Bunu bagarmamak sizi sandrgrnrzdan daha fazla saygrsrz bir du' rumla ytiz ytze brrakrr; qevrenizden hiqbir qey bekleyemeyecek kadar

drnlatmaya nigin verildiQi, neyi yrkmak ve neyi yapnrakla mi.ikellef oldugunu adrm adtm gostermeye qalgtrk. Bir tilrlii anlayamadtQtnz, i.lzerinden es geqtiginiz gergeklerdi bunlar. Elir akademi sahasrnda gegirilen bi.lti.in yrllar, ti.rm zorluklara karqrn, kendi gerqeQine bir tUrlir y6nelmek istemeyen, insani gerqeQine, ulusal gerqegine, KUrtliik 6zelliklerine dogru yaklagmak istemeyen, hep teget gegen, sa$dan-

soldan, alttan-tistten kaqan,

iEin

6ziine giremeyenlere, "sen busun, senin sorunun, qeliqkin budur; bunlarr bdyle 96r, bunlarr gdrmijyorsan nereye gidersen git, lanetli, aEagrlrk olmaktan kurtulamazsrn" dedik. Biz bu dersivermeye gahgtrk. $imdi bu ders biraz anlaqrlmrqttr. Akademi'deki gaba gok biryilk olmasrna, kapsamr qok derin ve vurgusu gok gi.iqlir olmasrna ra$men, cQrencisi zayrf kalmrqtrr. Bu da bir gergektir. Akademi sahasrnda KLtrdistan kendine getirildi, yeniden dirildi, yeniden dillendirildi, yeniden g6zekulaQa kavr-rqtu. Yeniden yiiriiyiS buradan baqlatrldr. Bu dalga dalga bU' ti.in Lilkeye yayrldr. Neredeyse bi.rti.in Kilrdistan'rn erigilmez doruklarr 6zgi.irltik savagqrlarrna kavrqmuqtur. Bi.lt|n bunlar qabalarrn boqa gitmedigini gdsterir. Ama halen en qok savaganlar da "en hazrrhkhyrm'di-

dece militan ve savaEgr

eQitimi

deQil, aynrzamanda bir uh.su baqtan agaQrya q6zi.imlemeye tabi ttduP,

hem de insanr bUtltn ydnleriyle 96zerek buna ulaqmaya qahgrrken en zor olanr yapryor, en zor gorevi i.lstlenmig oh.ryorrz. Sadece biqimsel bir ulusal kurtulug dgretisi vermiyor, bunun insan igeriQini oldukqa 6zgtir krhyorr.rz. Ozgi.iciine dayah savaErmla kiqinin kendisini kazanmaya en temel yaklagtm olarak yer veriliyor. Bu, insanltkla en dzgUr temelde birleqmeyi, insant en kdkltl tarihi temelde olduQu kadar gUncellik ve gelecek itibarryla da kazanmayr igeriyor. Derslerin ne kadar kapsamh oldugunu gdrdUnilz. Tiim halkrmrzr da bu temelde aynr eQitimden gegiriyorr.z. Qi.inki.r, mevcut utantlast durumlardan baEka tiirlil kurtulunamaz; bu

dUnyada baEka tiirlti y6ntemlerle size bir karrE kadar yer agrlamaz; geref ve onurdan hiqbir biqimde bahsedilemez. Bunlan gdrdUni2. Ar-

trk hayatrnrz boyunca onu daha iYi ya$ama gegirmek ve 6ze indirgemek ekmek-su kadar onemli bir gdreviniz oh.ryor. Biz boquna yaqamadrk drgard4 boquna kalmadrk. Ben kendim gok 6zgi.irlUk tr.rtkunu biri olduguma inanrrrm, Zincire baQlasan bile bir yerde bir saat duramayacak bir kiqivarsa o da ben olabilirim. Fakat bu 14 yrhmr qok bi..ryUk brr sabrrla inatla dcine d6ne ama hep derrnleqe de'

rinleqe, gukura deQil ytjceliklere doQru sivrile sivrile, kendimle birlikte milyonlara da gUq getirebildim. Bdyle yi.-rceli9i, b6yle yiJkseliqi, bdyle savaQr ancak insanlar gergekleqtirebilir. insanlar eger kendi onurlarry' la 6z9UrlUkleriyle oynamtyorlars4 ona baghlarsa ahdettikleri her geyi yaparlar. Onun mantrQt, y6ntemi, bi' qimi bulunur. Bunu burada g6rdiJniz. Geldiniz ama lime lime olmuq halde, inantlmaz, tahammtl edilemez bigimlerde geldiniz. Cantnzt bile adadrQrnrzda temelde niqin ve

nasrl adayacaQtntzt bilmiyordunu. Ama biz burada onu tantma ganst verdik, Yeniden d6nt4me ganstverdik. Ve qimdi biraz daha iyi anhyor, daha iyi kavnyorsunu, korkmadan kendinize ydneliyorsunra. Bu kolay olmamrgtrr ve bu iyi bir girig de degildir kendiniz igin. lnsanlar hayat karqrsrnda kendi' lerini bu kadar zayrf krlarlar mr? Hele frrsatlar eldeyken, insani sorumluluk-


lar, ulusal sorumluluklar, toplumsal sorumluluklar aya$a dtiqmi4 iken, insan kendini bu kadar zaytf brraktr mr? Ama siz kendinizi gok fazla zayrf

brrakmrgsrnz; tahammirl edilemez, katlanrlamaz duruma getirmiqsiniz. Biz b[i]k bir sabrrla sizi dinledik, size katlandrk. Korktugum igin de$il, size qok ihtiyacrm oldugu igin de degil, bir insanhk savaqtndan vazgeqmemeyi qeref s6zU belledigim igin bunu yaptrm, Belki de dUnyantn en dijgmiiqler toplumundan, en inkar edilmiq adsrz halkrndan, stntrstz kendini di.iqiirmlg insanrndan, yani onlann iqinden geldim ve onlarla mutlaka bir qeyler yapmaya ahdettim. Sdztime bagh olmanrn, kendime saygrh olmamtn geregi olarak bunlarr yaptrm. Yoksa baglangrqta sizlerin bana sunduQunrz bir gtjcilntiz yoktu. Bu toplumun, bu halkrn bana sunduQu bir figek, bir kuruE Para ve gUq yoktu. Al bu g6revi ve gergekleEtir dryen yoktu. Tam tersine yrllarca herkes engelleme gabasr igindeydi. En yakrnlarrndan tutalrm yoldaglarrna kadar kaq kiqi bu iqe kendini candan verdi? Kaq kigi saygrlr olabildi bu gabaya? Hemen hemen yok denecek kadar az. Ama ona ra$men gerekli olan bUyUk sabn, bfijk kararhhgr gdsterdim ve baqkalarrnrn isteksiz, igtenliksiz yardtmlartna tenezzil etmedim. iqte bunlar bizim yi$itlik tutumumuzun ifadesidir, Hiq kimse bu gergeQi ne baEka ti.irlii yorumlastn ve ne de kendinden yana qeksin. Bu konuda herkesi r.ryarryorum. Bizim bu iqleri nasrl, neyin karErhQrnda yaptrQrmrz gorirlmek durumundadtr. Varsa bir yiQit[Qrniz, 6yle katrlacaksrnrz. $ehitler var, bunlartn anrlartna sahip qrkrlmasr gerekir denrldi. Devrimci' lerin baglrhklarr vardrr, oziine baQlr kalmak gerekir denildr. Onlarr temsrl ediyoruz. Onlarr sizlere s6ylttyoru. Blrti.in bunlardan sonra yaklaqrm hatasrnrn, yaklagrm yetersizliQinrn, "biraz kendimi yagayayrm" demenin anlamr nedir acaba? Dogru hiqbir Sey var mr bu yaklagrmrn iqinde? Bu gafillerrn, kendinden habersizlerin yagayacaklarr ne var? Birkaq krrrntrya sdz[rmona yaSam belledigi birkaq Eeye degecek ne var? Bunu g6steriyortz. Gorulr-ryor ki biz, bu savaE yrllarrnda g6yle dijEmant vurduk, b6yle biiyiik zaferler kazandrk biqimde bir degerlendrrmeyle kendi' mizi avutrnak yenne, bu dugmanr da vurduk ama daha qok kendrmizi

gormek, daha

qok kendrmiz

rqrn

dilqi.rnmek zorundayz. Nereden gel-

dik, nasrl gideceQiz sorulartna cevap vermek igin bunu yaPtrk ve Simdi daha iyi yapryorr.z, daha ryi tartrqryoru, daha iyi kararlaqtrrtyoru. Halk gimdi daha iyitoplanryor, kendini daha iyi tanryor, hedefin neler oldugunu biliyor ve daha fazla

yiJ-

riiyi.ig halindedir. TUm bunlar ne yalnz benim iqim ve ne de sizlerin iqidiq tarihin iqidir, gelecektir. Fakat en zorda olan bir insan iqin diqUrtilebilecek en k6t[t durumdan doQrr.rsuna ydnelmek de artrk kabuledilmesi gereken bir husus olmal. "Ben diigttim kalkamam, yaralandrm tedaviolamam, adam olmaktan grktrm tekrar adam olamam, benden umut kes" deniliyor. Biz dedik ki, ytrzyrhn bu dUgkiinliik felsefesine, bu kadercili$ine teslim olma' yahm; di$er bir yol daha var; umuil qok az da olsa yara gok derin de ols4 yardrmcrlar yok denecek kadar az da olsa ben yine de biraz umut, biraz gare bulayrm, biraz 6zgUci.imii konr.rqturayrm ve bu durumdan kurtulayrm diyerek, bunu yaptrk. Tamrtamrna biz bunu kendimize layrk gdrdiJk ve gdrdi.gi.rniiz gibi umudun en bUyii,gUne ulaqrhyor, hatta daha fazlasr gergeklegiyor. Qare olunuyor ve en bijyiik yardtmt kendi kendimi-

ze yapryoru. Bunlar kanrtlanmtgtr6 ne istedik de elde edemedik, ne umut ettik de ulaqamadrk, neyi baqarrnak istedik de baqaramadrk. Demek ki istenirse oluyor, hem de bunu bir kiqinin kendisi yaptr; kendini yordu, galgtr yaptr, di..rgijndii yaptr. Oyleyse sizler de yapabilirsiniz. Ama diirUst olacak, yatanzt anlayacak ve qareyi kendinizde trreteceksiniz. Baqka ti.irlU gergegimize bagh olmak, gergegimizden yararlanmak mi.imklin deQildir. Ben her zarnan s6yledim; gdkteki umut olamam, 6yle gokga dykiindiigUnUz reis olamam, baqkan olamam. Yegane ispatrm sdyledi$imi yapmamdrr, bunun ilk adrmlarr d4 son giJnii de bellidir. Ne kimse acrstn ne de kimse bize dayanarak gaha grkrp frrlastn; sadece ve sadece kendine yonelsin, kendi qabastnt harcastn, bu temelde kendine bagarr ganst verdirsin. lnsanlar ispatr gdrdU mi.i daha gUglti olurlar, mlrmkiJni.r gdrdliler mi daha iyi yUriJrler. Esas itibarryla bu yrllar, biraz da bunu gdstermek iqindi. Bu savag biraz da Oncijyi.i yaratmak, rol oynamak isteyenleri bulup grkarmak ve

itiraf edecek kadar kabul etmiqtir ve bu dnemlidir. Savagr baqlatmak qok dnemlidir, savagr sirrdiirmek daha da 6nemlidir, savagta yenilmemek qok qok 6nemlidir. E$er bu savagrn verildiQi tarih bizim tarihimizse, iqin' de gerqekleqti$i halk bizim halkrmrz' sa bir giinUni.i strrdi.irmek bile qok biryiik bir direnigtir. Hem deyenilmeden si.irdtirmek qok 6nemlidir. Bir denge durumuna dogru gitmek gok qok daha 6nemlidir, $imdi bunu yagryoruz. Savaqta denge durumu' na doQru yol alrrken gok dtrgiinmek, yaprlanlarr anlamak kadar yapmak durumunda olanlart da gok iyi anlamak gerekir. Biz sizlerle qok kapsamh egitim qahgmalannr bu savaq gerqegini bi.iti.in y6nleriyle degerlendirerek gergeklegtirmeye qahqtrk. $imdi bu savagrn neresindeyiz, 15 AQustos Atrlrmr'nrn 9. yrhna girigte savagtn neresindeyiz, sorulartna cevaP vermek, mevcut durumun ne oldugunu, yakrn gelecekte ne olaca$tnt, ne ka' dar gergekgi krldr$rmrzt belirlemek durumundayrz. Yine bir kader ytltntn, her geyimizin daha fazla ortaya konularak mr:tlaka kazanrlmast gere-

Akademi sahasrnda Kilrdistan kendine getirildi, yeniden dirildi, Yeniden dillendirildi, Yeniden goze-kulaQa kavugtu. Yeniden yilrilydg buradan baglauldr. Bu dalga dalga biitiin illkeye Yaqldt. Neredeyse btithn Kilrdistan'n erigilmez doruklart ozg1rl1k savagglanna kavu7mu7tur. Biltiln bunlar gabalann boga gitmediQini gdsterir. Ama halen en Qok sava$anlar da, "en hazrlklryrm" diyenler dahil, eQer tizerinde Brarla durulmazsa rahathkla baqagafl gidigi yagayabilirler. QdnkU Qarptkhklar dizboyu, amaca

keskin bakry, gok saQlam adrmlarla yilrdyilg aksafiltyor. Yeterince gAg verilmiyor. Sanki arkalannda hazineleri varmg gibi gozleri biraz arkada kaltyorhalkr ayaQa kaldrrmak igindi. En te' mel ders budur. Bununla birlikte her qeyin temeline, bu felsefeyi, bu ahlakr, bu yagaml, yi.lrttyttgii ve savag tarzrnr oturtur ve ondan sonra da dirgmanrn gi.inltlk politika ve uygula' malarrna bakarrz. Dost giiqlerin, savag gUqlerimizin durumu nedir sorusuna b6ylelikle doQru karErhk veririz. Yapacagrmrz her Eey aqaQr yukarr dtrqUnirldiigi..r gibi sonuca gider. Dtigman baElangrgtan itibaren bizi, "soyunua sopunua atalartnt-

za ceddinize bakrn; onlarln

bag-

larrna ne getirilmiEse sizin de baqrnrza o getirilecektir" diyerek, tehdit ettr, ezmeye gahgtr. Ama biz hiq de 6yle olmadrgtmzt, bize bdyle yaprlamayacaQrnr sdyledik ve bugiine kadar da bu sdzilmi.lziln gereQine bagh kaldrk. Tavrtmz netti:Sen di.qmansrn, senin tarihin bdyle s6ylel geqmigte bdyle yapttn. Ama bize de aynrsrnr yapamazstn. Biz, qeref ddnemini, Eerefli insant, qerefli ya$amt ahdettik. Bunun iqin kendimize, kendimizin gahsrnda halkrmrza, aynr tarihi yaqatamazsrn dedik. Bu, biiyUk

bir karardr ve daha sonraki

bi.rtiin

adrmlar bu kararhhQrn hayata gegirilmesi iqindi. Bunu iyigdrmek gerekir. Her gi.in kararlar ahyor, sdzler veriyorsunLe. Ama daha sonra hayattn

bu kararlar doQrultsunda

mii'thiE

kullanrlmasr gerekir, Biz onu yapttk ve dirqman bin yrldrr halktmrzrn baqrna getirdi$ini, bu yrllarrn baqrna getiremedi. Srkryonetim dedi, ozel savaE dedi; kontr4 korrnr, agiret giiglerinin deureye sokulmas, iqhirlik' gilerin her tUrltlsUniin ayaSa kaldrrrlmasr, hatta s6zde Allah'rn Partisi"ni

bile devreye koyarak ger kuweti adrna ne varsa hepsini kullandr. Ama yine de, bugUn g6riryorrz ki dl$man, tam baqarrya ulaqmaktan rzaktrr. Guniimi:zde

d [.gman, savaqr

ken bir ddnemin iqindeyiz, Diigman, igte ve drqta ti.im dayanaklarrnt harekete geqirerek her tilrltl iqbirlikqiyi i.lzerimize saldrrtryor ve ulusal kurtulug savaqrmrza "terdrdiir bu" diyor. Ashnda bu, qok kr.rtsal bir ter6rdtir. Kegke daha fazlasrna gUg getirebilsek, kegke insanlrk bu ter6rle yrkansa! Terdrii kim icat etti? Ter6r[i kim, nasrl uyguladr? Kegke bunlart tam anlatabilsek; karqr-devrimin lanetli, barbar, zul0mden ve imhadan baEka sonug do$urmayan terorll nedir? insanhgr dogurtan kr.rtsal ter6r ne' dir? $eref ve onurla birlikte onun illkesinin kazanrlmastnr, ozgilrl0$i.i' niin kazanrlmasrnr, insantn kendisi' nin hiq olmazsa ya$ryorum diyebile' cek kadar kazanrlmastnr dogurta' cak terdr nedir? Kutsal ter6rtin ne oldugunu bir anlatabilse( anlayabil' sek ve uygulayabilse( bu diinya cen' net olur. Bu her ttirlii din kitabrndaki cehennem terdriine kargt, devrimci ter6r cennete giden yolun savagrdrr. Bu, kutsal bir mticadeledir. Hig glphesiz, 6zU boyle olan bu savagrrna biz hem anlam itibarryla ve hem de gergeklegmesi igin gokyiik' sek yaklaqrm g6sterece$iz. QUnkii bu bize altrn degerinde kazantmlar veren bir savagttr. Hani her giin ydv-

miyecilik yaparsrnz, size her giin de$eri agrnan banknotlar verirler; igte bu savagta siz 6yle deQersiz kagrt pargalarr de$il, altrn topluyor-

sunrz. Bunu anlamanz dnemlidir. Altrn krymetinde degerler gi.in be gtn koparrhyor, bu gerqektir. Kazandrran do$ru bir gahqma tazrdrr, savagarak qahgrnaktrr; bunun sonucunda altrn degerinde iicret almaktrr veya ahrn de$erinde -ki bunlar, parayla-ilcretle ifade edilemez- de' $erlerin kazantlmasrdrr. O agrdan biz bu savaqta gok iddiah olduk. Biz onun igin her qeyimizi bu savaqa

adadrk, Bunu sizler de biraz anladrnz, halkrmz da biraz anladr. Halkr' mz her gi.in gunu sdyliryor: 'Hiqbir gey istemiyortz, her tiirlii katliam olabilir, ama biz hepsine hazrnz. Tek istediQimiz bu altrn savaEtntn kazanrlmasrdrr,' Bq sdmUrgecilerin yUrUttUg[i altrn savaglan delil, halkrn gergekten bozuk paradan da teneke den de daha kdtU duruma dirqi.lriilmiq, paslanmrE olantn alttn savaqtdtr. EQer bu bdyleyse, o zaman savaqrn neresindeyiz, bu savaqta ne yapmahyrz. sorulartna qok kesin ve do$ru cevaplar vermek kadar, onun

taliplisi de olmak gerekir.

BirtUn

savaganlar ve savagmak igin yola qtkanlar! Pekisiz oyle misiniz? Haztr-

hk bu mudur? llk adrmlarrn

altrn

savagr b6yle midir? Baghhk andlarrnr igiyorsunuz

am4 bu andlarrnz bir

altrn savaqr olursa de$er kazanabilir.

Dijgmanrn yine daSrtmaya qahgaca$r bellidir, onu aQmama hiq gerek yok. Halen biiyiik teknik giicUne, sayr gUcilne, devletinin bUttin varhQrna dayanarak tek amag olarak bizi imha etmek istiyor. 'farihim bdyledir, halklarr bdyle yr.rttum, sizleri de bdyle yutaca$rm" diyor ve biz bunu biliyorrz. Biz asrl yenilik sahibi olarak, d[iqmanrn yiiri.rttirgU bitti.in klasik savaq y6ntemlerine, 6zel savaq y6ntemlerine karqt, kendi halk sava$rmzrn yeniliklerini nasrl sergileyecegiz? Savaqtmtn geldigi di.rzey ne

tiir yenilikler gerektiriyor? $imdiye kadar sizi savagta buraya kadar getirdik, Az gok halk destegi sa$landr, parti 6ncUli.i0ii daQlara taqrrma iqi biraz yaprldr. Ama bu her geyin kazanrldrgr anlamrna geliyor mu? Hayrr! Bunlar, sadece savag yolunda yUrUmenin altyaprsr oldu diyorum. DayanacaQrnrz zemin, olanaklar verildi tjni.inl.ize, ama bunu dahice degerlendirmek, halk savaqrmrnrn birttin inceliklerini, yaratrctltklarrnt sergileyerek yiiri.itmek siz savagan militanlarrn iSi oluyor. Fakat bunda bagarr zayrf. Yenilgi gdrmek, yeni bi' qimi g6rmek, savagrn inceligini, halk sava$rmrnrn bUtUn zengin biqimlerini g6rmek, aqrlan bigimin yerine yeni biqimi, yetmeyen biqim yerine yeten bigimi, kaybettiren biqim yerine ka' zandrran biqimi yaratrnak, gece-gtindi.iz bunlarr di.qirnmek gok az imkanla mutlaka baqarr yoluna gidebilmek ve bunlan bagarabilen savaqqrlar o' labilmek gerekiyor. Bu d6nemin emrettiQi ve her zaman iqin bir halk savaggrsrnrn temel savag tazr budur, Savaqa yeniler katrhyor. Dalga dalgayeni gengler geliyor. lyi bir tut' ku, iyi bir gelig, lakin gok donantmsalar. Brrakaltm savaqt, ytlrirytgii adlannr hecelemeyi bile bilemiyorlar. Diiqmanrn bu duruma dUqi.irdi.i$il

dogrudur, ilk adrmdan itibaren de e$er siz bu savaqa girmiqseniz, d(qmanr o adrmda oldtirmi.iqsitni.z demektir. Karar, dldtirme karartdtr. O zaman ilk adrm pek olur, yarnan atrhr. Hele daha sonraki adrmlar ardr

arkasrna daha saglam atrhr, daha sonug ahcr olur. Biz bunu istiyoru. Bu savaq yantlgtstnt qok yaqadlk. Girmiglerdir da$lar4 halkrn baQrtn4 sizler de daQlar4 halkrn ba$rrna gidiyorsunw, ama hazuLk ne kadar? Savagqrhk dirzeyi ne? Ben burada halkrmla en yiice birlik iqinde de$il miyim? Bi.ittin halkrm benimle cog' muyor mu? BiltUn halkrm en biryi.ik fedakarhk ve cesarete ulagmamtg mr? Bir parti nereden nereye getirilir, yeterince gdsterilmemiq mi? Gds' terilmiq. O halde siz asgarig6rerrle-

rinize, rahathkla ibtesinden gele' bileceginiz g6rorlere niye yeterince sarrlmtyorsunu? Gidiyorsunw, halk gikayet ediyor, 'bu ba$rrna bel4 saygrsrz, cahilden de beter" diyor. Daglarda yiirtrrken rahathkla pusuya di.irqi.lriiliiyorsunr.rz. N iye? Bu da$lart

esas alanlann rrcuz bir prcuya

di4-

mesi dtiqtinUlemez. Bu halkrn bagnna yerleqenlerin, bu halkr tek keli' meyle bile Lizmesi kabul edilemez. Uzaktan yakrndan bizim gerqegimizin bununla bir alakasr yok. Oyleyse

kendinizi dilzelteceksiniz. Diqman dzellikleri, gafil dzellikler, hain 6zel' likler bizim 6zelliklerimiz olamaz, Halkr savaqtan kopartan, yoldaqtan kopartan 6zellikler ditgmanrndtr. Bunu anlayacakstnz. Anlayrp daha fazla da r.rygulayacakstnz. Yapmazualqaklar' olarak adlandrrrlasanrz rak en kdtU deQerlendirmeye tabi olursunrz. Bunuyapmaytn diyorum. iyi niyetten bahsetmiyorum, hayatrnta ortaya koymaktan da bahsetmiyorum, Bahsetti$im qu: Savaqa hakkrnr verin. Onun taktik esaslarrna 6li.tmiine baQh kahn, 'Olilrirm ama taktik dr' grhkta 6li.lriim; 6li.ir0m ama en dirilmeyecek pozisyonlarda 6l [iri.rm' demeyin. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu 6lilm bizim 6l[imUmi.z olamaz, diyoru. Her giJn haberler geliyor:

Vay ydnetim ne kadar gerqek

drqr

de$erlendirmeler iginde, vay ne kadar birimle oynuyor, vay ne kadar taktik drgrhkta tsrarlt, vay ne kadar bir silrir kural dtqrh$rn sonucu olarak imhaya yol agryor.' YaPmayrn diyorum. Bu savaEa bu tutumla girilmez. Gilni.imi2de savag ytiksek baqarr istiyor. Yiiksek baqart, demek ki biraz daha kendinizi zorlasantz rahathkla uygulayabileceginiz savaqrn teorisi, onun gerqeklerimize uygulanrqryla mirmk0ndUr. Bakrn her gtin yurtseverleri katlediyorlar. Ashnda o da bir zaaftn sonucudur, gogunluk kendini demokrasi havastna kaptrrmrgtrr. Biz her zaman qunu s6yledik:

Diyarbakrr'da demokrasi olamaz, Ki.irdistan kentlerinde demokrasi yok. Kontr-gerilla var, ozel savaq birlikleri var. Aldanmayrn onlara. Vururlar sizi bir yerinizden. Ne yazrk ki bu qalrrlara gok az kulak verildi ve her-

kes sanki tehlike yokmuq gibi Yiirijyor. Evlerde halkr drglrtlemeden kahyorlar. Ondan sonra tek kurqunla

vuruluyorlar. Hedefine srkrlmayan mermiler oldugu siirece elbette vurulursunu. Neden? Ozel savaqtan haberiniz yok da ondan. Lafta biliyorsuntz arna bunlarr 6zi.rmseme, iliklerinize kadar gerqekleri yerine getirme, bunun sizde bulmasryok. Elbette ucw 6leceksiniz. Daha 6nce de 6zel savaqr tantyahm dedik, 6zel savagrn en 6nemli bir boyutu psiko' lojiktir dedik. Nedir o iqte? Kendini bdyle yersiz psikolojiye, ruhsal bir atmosfere kaptrrmadrr. Devlet niye

katilleri bulmuyor diye

gaqryorlar.

Devlet katil bulur mu? Devletin kendisi katildir.'Demokrasi yok mu' deniliyor. Ne demokrasisi? Demokrasinin canrna okunmt4tur. Evet, TC dUnyanrn gdzU dnUnde bir demokrasi sdzU vermigtir. Lafta da olsa onun bazt g6sterig y6nijne izin vere' bilir, 'gazete grkar, di2en partisini kur' diyebilir. Fakat o 6zilnde her zarnan kendi 6zel savaStnt da y0riJtecektir ve y0rtitijyor da. Biz her zamandan daha fazla bu ddnemde dedik ki, 6zel savaq ger' qeQini do$ru kavrayaltm ve ona devrimci savagla dogru kargrhk verelim. Bunu 6zellikle 6rgUtlenmede, eylemde, gerillada. halk savaqrmrnda halkrn serihildanrnda daha fazla g6sterelim. Gosterenler ilerler, gdsteremeyenler kaybederler. G6riryorsunr.e, her giin sava.g cephemizde birimleri kaybediyorra. Aragtrrryoru; "kdyde kaldr, birim kbyden rzaklagmadr' deniliyor. En son kayrplarrn birkaq tanesinin nedenlerini size hatrrlatayrm: "ldil'in bir k6yUne girip geldi, kOyden uaklagamadr, dirgrnan ydneldive imha etti', iAmed'de yaralydr, k6yde kalmakta tsrar etti, hem de hig gerek yokken, grup kay-


betti' deniliyor. Tendiirek'te, ukarargah var, dUgman yaklagarnaz buralara' diye kaybettiler. Biliyorsunrz, krq boyu naylon qadrrlarda kaldrlarl karr, frrtrnayr hig hesaplamadrlar.'Hep b6yle yaqadr( bu sene de bciyle olur" dediler ve kaybettiler. BiltUn ydnleriyle nedenlerini araqtrnyorrz. Sonugta kural drqrhk kayba 96tUri.iyor.

Dostlar var, biittin uyarrlara ra$men gerqe$i anlamryorlar ve ardrn\ay gdyle yakalandrk, g6yle vurulduk' diyorlar. Onun iqin halkrn da drgiitlenmesi, drgi.ttlenmeye gitmesi lazrm dedik.Tabii ki, bu konuda da temel g6rev partiye, partililere di.iqer. Siirekli eSitim, stirekli 6rgi.Flenme yaprlmah, halk milisi her yerde devreye sokulmah, 6z savunma birlikleri oluqturulmahdrr. Bir kdyde bir hain vars4 bir yurtsever de vardrr, 6z savunmaya gegmelidir. Bir mahallede bir kontra vars4 bir yurtsever de vardrr,6z savunmaya geQmelidir. Ertelenmeksizin bu g6revler yaprlmahdrr. Bu gdrevler ancak baEarrlrrsa, sen yaqarsrn, aksi halde gidersin, savaq affetmez dedik. KrsacA adrna taktik sorunlar, gorevler dediQimiz hususlarda artrk dogru gdziimlere zamanrnda y6nelmek gerekir. Gidiyorsuntz, oldukqa da gerqekleri gdrdiiniiz. Gerqeklere saygrh olun, cigrendiklerinizin daha fazlasrnr uygulamaya qahgrn ki buytiriiytigi.ini2tln bir anlamr olsun. 9. zafer yrlrna yUrtiyiigU militanca gergeklegtirin, beklentilere militan tarzr bir yi.irilyilqle cevap veri n,

dan,

Bunu

umr-tyoruz

ve sadece

um-

mak da degil emrediyoruz: Bu savaga dogru yaklaqrn. Siz militan egitimi, komtftan egitimi g6rdtjni.z. Bunun gerekleri neyse, ona gdre yola grkrn. Halk okulumtrzun belki burjwa okullarr kadar 6gretme imkanryoktur, Ama halk savagt okullannrn da krsa siireli, fakat ti.imiiyle

kendini katarak en deSme burjwa okullarrndan daha fazla komutan yetigtirdigini tarih sayrsrz 6rnekleriyle g6sterir. Dolayrsryla yiiksek bir komr.rta giicii olmanrz, halk okulumuzun biltln dzline baSh kahrsanrz bunu gergekleqtirmeniz asla zor deQildir. Kimse bize savaq okulunda bir gi.in okuma frrsatt vermedi. Bir silah dersi, bir taktik dersi, bir teorik ders vermedi. Biz hepsini kendimiz oQrendik. Ve gdrdtigUnUz gibi, ordu-

gidiyorsun, kendini dliime yatrrryorsun. Yakrqrr mr bu? Halbuki yemek mi yok? GerektiQinde ihtiyaqlar binbir yoldan elde edilir. Nedir bu diiqkilnlUk? Nedir bu kendi kendini imhaya gdtiirme? Affedilir mi? Bir sigaradan bile vazgegemiyorsan, 6zgiirli.ige baghhgrn ne kadan 6zgi.irlii$iin canr qrkarken, insan ufak ahqkanhklardan vazgeQmemezlik e-

halkrmrzrn

da belki gerilladan dahafazla kendini savaqa kattrQr yrllardrr. Halkrmrz milislegiyoa halkrmrz serihildanlagryor, silahlr-silahsrz savaqryor. Partrye hig qtiphesiz dtigen g6rarler vardrr; egitir-rirgtitler-y6n verir. Kendini halkrn yerine koymaz, halkrn yapacaQr igi halka yaptrnr, ama halkrmrz da kendi igini yapar. Biraz 6rgiitle-

"...Ben dilgmamn yapfiklanna pek ilzillmtiyorum. Dilgmandtr, daha fazlastn da yapabilirdi. Bunu dilgmandan hem beklerim ve hem de kargrlanm; fakat kendimizin istedigimiz gibi sava$mamasna, vurmamasna, tam tersine vurulmagna gaganm. Bunlara ne oluyor? Yi)rlyilgler niye boyle kaypak? Amaglara yonelig niye bu kadar ikircikliT Haarhk niye bu kadar yetersiz? Biz buna bilyilk 6fl<e duyduk. Ama halkmza da fazla dkelenmedik. Halkfir, garesizliSe terkedilmigtir, firsat verilirse uyanr. Hep buna inandk, g}vendik ve sonugta halkmz bu inanca, giivene layk olduQunu gosterdi...der mi? Biz burada 6zgi.irl0ge yol agmak iqin yaqamr durdurduk, ayrp mr oldu, kendime haksrzhk mr ettim? Ozgiirli.ik en yiice degerdir ve doQru olan da budur; onun igin bunlarr vurguluyorum. Hepiniz igin geqerli olan tek doQru durug, yagam qekli budur. Yaprnayrn diyorr.z, yani yagam-

da ve qahgma tazrnda taktik drqrhga diiqmeyin. Evet, temelde s6ylenen budur. Savagrn diger derslerini verdik. Cesaret, fedakarhk, dayanma gi.ici.i ve savagma isteQi zaten sizde var. TekniQi ve silaha hakimiyeti gdrdi.inirz. Bir eylemin nasrl planlanmast gerektigini ogrendiniz. Diigmanr dogru tanrm4 hedefi belirleme, hedefi 6nemine gdre, dncelikler srrasrna gdre srralamaya tabi tutma; daha

sonra bunun iqin gerekli kuweti oluqturm4 morali, 6rgtnliiliik ve donanrm di.izeyini dikkate alarak dirzenleme ve bdylece vuruqun zaferini saSlam4 taktik dnderliQin en temel gdrevidir. Taktik dnderlik gecegUndi.iz bununla ugragmaktan bagka bir yaklaqrmrn iqinde olamaz. SavaEa girmigsiniz, giinlerdir, yrllardrr savaqrn iqindesiniz. Elbette bu taktik ustahga ulaqmanrz gerektigi gok aqrk. Hangi daQd4 nerede, nasrl kahnrr; hangi k6yle nasrl irtibat kurulu( k6yde diqman varsa nasrl vurulur, varsa dost nasrl drgi.itlenir;

laqryorrz. Demek ki, insan bir iEe inanrrsa gerisini getirir, bunun kav-

nasrl yi.irUy[iq di.2enine gegirilir?

rayrslnr ve bLttin olanaklarrnl yaratabilir. Sizden istenen bunun hiq olma-

Ti.rm bunlar qok aqrktrr. Artrk bu konularda hata yapmamak gerekir. Biz

sa srnrrh bir tazd4 ama geliqmig

gegeriz dememek lazrm. 'Biz mayrna basarrz, toplu geqeriz" diyemezsiniz. Bunu yaprnaytn. Bir yi.iri.rytiqit basit degerlendirmeyin. Bir trslenme, mevzilenme, olasr bir savunma, olasr bir saldrrr olayrnr kendinize biraz mesele yapsanz halledemeyeceginiz bir savaq dersi degildir. Hepsine baqarr qansr yUksek yaklagabilirsiniz. Daha 6nce de gokga vurguladr$rmrz gibi, bu konuda artrk

olanaklarla ytiri.iti.ilmesidir. 9. zafer yrhna yijrijrken, 1992 hamlemizin 2. ddnemine ydnelirken taktik esaslara gerqekten 6liimtine bagh kalahm. Hele gerillaya gok iisti.in bir baqarr imkanr vermeyi, bu dOnemin, bu devrenin savaqqrhsrnrn tek tutkusu haline getirelim. Bunun anlam ve 6nemine tekrar deginmek istemiyorum; ne kadar altrn degerinde ve kutsal oldugunu, ne kadar ilk defa bdylesine bir imkanrn yakalandr$rnr tekrar anlatmak istemiyorum. Dengeye dogru gidiyorrz. Bunlar Kiirt tarihinde, Ktirdistan'rn binlerce yrlhk tarihinde hiq ulagrlamayan sonuglardrr. llk defa biz bi.itiin gi.ictimiizU ortaya koyarak bunu baqarabildik. Bu tarih bilinci kesinlikle gereklidir. Bu savaqrn her Eeyi kazanmak anlamrna geldigi bellidir. EQer temelde kavrayrg biiyle olursa, geriye kalan taktik hr.rsuslar zor deuaq kalmrq', bilmem 'bile $ildir. Ama bile kendisini tehlikeye itti, gitti yakalandr" deniyor. En 6nemli alanlarda kayrp veriliyor. Bunlar gafildir. Sen gerillasrn, gerilla bir defa silahrnrve kendisini kaptrrrnamak igin gahin olur ugar, kurt olur koqar, sen

yoru: Ozellikle son yrllar

bi

r yi.iriiyi.ig

d

tizenine geqi memigse I

gerqekten eleqtiriden de 6teye lanetlenen duruma di.igmemek ve kendinize de, bizlere de fazla kaybettirmemek iqin, taktik 6nderlik gdrevinizi mutlaka yerine getirin. Bu gdrevin 6rnek savaqqrhgr, bu devremizin partiye katkrsr, gerillaya katkrsr, serihildana katkrsr 6nemlidir. Biitiin savaqqrlarrmrztn, militanlanmrztn ve l5 AQustos Atrhmr'nrn 8. yrld6ni.imij nedeniyle her sahada parti okulundan mezun olanlarrn 9. zafer yrlrna katrlmasl bu gergevede olmahdrr. Bu yrla blrti.in yrllardan daha gok zaferi srQdrrmayr arnaqlamahyrz. Eger bu gerqekleqtirilirse, hakkr verilmigtir, izerinize dtiqeni yapmrqsrnz deriz. Ve onaylanan biricik tutum da budur deriz. Halkrmz da buyi.ik biryi.jriiyi4, savaqrm iqindedir. Halkrmza sesleni-

me ve egitimle saflarr stklagtrrrr ve 'digmanr 6yle vur, qdyle milis ol, q6yle kalk g6steri yap" diye gerilla da biraz gdrevini yapsa onlarla birleqse, biryiik savaglma kesin yi.irUriiz. Demek ki, I 5 Agustos Atrhmr'nrn 8. yrh aynr zamanda halkrmrzrn da hiqbir ddnemle kryaslanrnayacak kadar kendi sava,stmtna nicelik ve nitelik olarak katrldrgr bir siireqtir. Yurt drgrnda da bdyledir, yurt iginde de

bdyledir. Bu geqen yrlda Newroz dolayrsryla en ki.iglik bir halk pargamrz bile tanklarrn-toplarrn iisttine

runlan var. Btitlin gerilla cephesinde sorunlarr var. BUti.in halk drgiit eylemliliginde sorunlarr var. Bunlar konul mugtur, g6rmi.igsUni2d i.ir, qdzmek iqin yola grkryorsunu. Savaga yeni bir agama ivme kazandrrmak igin katrhyorsunra. Halkrmrz hig qUphesiz bu gergekler temelinde savagrn gerqek sahibi olarak, 6z9i.irliigijn gergek sahibi olarah kendi tarihini 6zgi.irce yazmak iqin daha fazlasryla savaga katrlmak istiyor. OncU yetersiz kalabilir, hatta qoguyerde bilrokratlagabilir de. Ama yine de halk sava$a daha fazla y0ri.iyebilmelidir. Halkrmrzrn bciyle bir savaq d6nemini yakalayabilmesi biiyiik bir ganstrr. Halkrmrz igin bu btyilk bir frrsattrr. Kendini tanryor, birleqiyol y0rij,yor. Kuey'den Giiney'e, DoQu'dan Batr'f4 her laraftan kavrquyor birbirine. llk defa tarihte bu gergekleEiyor. Hal krmrz uh.rslaEryor, savaEarak uh.slaqryor; uh.slaEarak insanileqme, entemasyonelleqme ydniine dogru saygrdeger adrmlar atlyor. Kendisini dost da dUqman da bu qerqevede kabul ediyor. Kr:tlanmaslve en bagta yer verilmesi gereken, halkrmzrn bu 6zgi.irliik yiirilyi.iqtrd|r. Eqit ve ozgiir temellerde insanh$a atrlmasrdrr; kendi hakkrnrza kendi savagrmryla kargrhk vermeye baqlamasr, sahip qrkmasrdrr.

Dostlarrmz da bizi g6rdi.iler, bizi tanrdrlar, savaqtrkga daha qok

deger

veriyorlar. llerici, dzgiir insanhk bakryor ki, adeta yeni bir halk diriliyor. Liigatta yeri olmayan yeni bir kimlik doguyor. Bunun karErsrnda emper-

'...Devlet niye katilleri bulmuyor diye gagryorlar. Devlet katil bulur mu? Devletin kendisi katildir. "Demokrasi yok mu- deniliyor. Ne demokrasisi? Demokrasinin canrna okunmugtur. Evet, TC dilnyann gozil onilnde bir demokrasi sozu vermigtir. Lafta da olsa onun baz giisteri, ydnhne izin verebilir, 'gazete grkar, dilzen partisini kur" diyebilir. Fakat o ozilnde her zaman kendi 6zel savagm da ydrthecektir ve yiiriit}yor da...' kahramanca yiirUmi.iqttir. Ve biz bu temelde baqta Cizre, $rrnak, Nusaybin halkr olmak i.zere, yijri.ryen biittjn Ki.irdistan halkrnr selamhyorrz. Vne yurtd rErnda en bi.iytik yiiriiyi.iglerimizi Avrupa'da halkrmrzla yaptrk: Newroz kutlamalarr gergeklegti, Avrupa'da

20,000, 30.000 kigilik yirri.iyuqler, 50.000, 60.000 kigilik kutlama geceleri gergekleEti. Bunlarrn hepsi zirvesel geliqmelerdir, Ve yine gerilla bizzat diiqmanrn itirafryl4 karakol sdkme eylemlerinde oldukqa gok sayrda baqarryla ydnelme giictinU gdsterdi. Bunun kargrsrnda diigman ordusunun ve tespit ettigimiz btrttin 6zel savag kollarrnrn nefes alamaz duruma getirildigi ve savagta var olanla yetinmeyi neredeyse kabul

etti$i 9610ldii, BUtiin bunlar bizim igin savag gergegimizin artrk istikrarh bir dengeye kavugacagrnrn igaretidir. Savag geliqerek sijrecek, dUgmanr da$rtarak slirecek, salt bir direnme savagr de$il, bir denge savagr olarak kendini pekiqtirecektir. Bu geligmelerin anlamr budur. Ve en temel olanr da halkrn savagta yerini tutmasrdrr. Direnme savaqt gerilla savagrdrr, denge savagl halkrn katrldrgr savaqtrr. Mevcurt Demirel-in6nil hi.lkiimetinin aqmak istediQi durum buydu, ama baqaramamrgtrr. Ozel sava$rn o goriilmemiE biiti.in etkinliklerine, uluslararasr miittefiklerini ve igbirlikgilerini kullanarak engelleme gabalarrna raSmen, ne halkrn destegini kesebildi, ne gerillanrn qok kapsamh i.ilkeye dagrhgrnr, gi.iq bi.iytrtmesini, nitelik kazanmasrnr 6nleyebildi. Dolayrsryla dengeye dogru hrzla yaklaqryorrz. Dengenin so-

yalisti de, 6zgUrli.ikgiisii de diiqijni.lyor ve yorum yapmaya qahgryor. Bu aynr zamand a 21 . yUzyla doQru giderken kendimize bu dtlnyada 6zgiirce yol aqmantn artrk bir sorun tegkil ettiQini ve dlinyanrn da bize artrk yer vermekten baqka bir garesinin kalmadtgrnr anlamaya baqlamasranlamrna geliyor. $imdi bu konuda tartrgma vardrr, giderek anlayacaklardrr ve bu kararlagtrrrlacaktrr da Bunu biz kararlaqtrrdrk, biz bir dz giiq savaqr olarak cesaret ettik, yUrtrtttik ve qimdi di.inya aqrhyor. Onlara di.iqen de kendi kanunlan, kendi gerqekleri gergevesinde bu gerqeklige yer vermektir. Sen zorlarsan hak-hukuk iqin yer bulursun.

Gelinen diQer

bir tarihi gergek-

legme de budur. Aynr zamanda insanhk bizim bu 6zgi.irleEmemizden bi.iytjk yarar g6recekti r. Bu gegen savaq yrllarr ve iqine girecegimiz savaq yrllarr Ortadogu halklannrn 6z9iirlegmesinde gerqekten belki de asrrlarla dlgUlebilecek bir d6nemin temel kazanrmlardan birisi olabilir. Bu, gok dr.rSmuSdqiirillmiq OrtadoQu halklarrna kendi tarihlerine yaraqtrcasrna yeniden sahip grkma ve yUcelmenin imkanrnr kazandrrabilir. Ve bu aynrzarnanda em-

peryalizmin Yeni Dtinya Di.izeni'ne verece$imiz en soylu insanllk dersi olabilir, Emperyalizmin yeni nizamr, haksrzhklan, zulmi.i kaldrrmryor. insanh$rn izerinde bu temel tehlikeler vardrr. Emperyalizm diinyayr kirletmiEtir. lnsanhgrn sorunlarrna q6zUm getirmek qurda kalsrn, bunlara dev boyutlu olanlarrnr katmrgtrr. Buna her zaman soyledigimiz gibi, bir

devrim gereklidir ve bu devrim de

ancak sosyalizmin rehberliQinde olabilir. Bu devrim, emperyalizme, o reel sosyalizmi, dzellikle de Sovyet sosyalizminin g6ztlltlEtj ve iqine dii$ti.â&#x201A;Źii duruma da en etkili ce,rap oluyor. Sosyalizme saygrnlk saQlarnanrn, gcizi.im glicU kazandlrmantn ktigi.jmsenmez bir 6ncU mtl,frezesi oh.ryor. lkibin yrhna doQru giderken halkrmrzrn kendi dzgi.irleqme savagryla insanhQa verebileceQi en bilyiik karErhk da bu oluyor. Bu temelde bdylesine yoQun anlamlarla bu savagr geligtirir ve bundan sonra daha fazlasrnr yaparak bu biqimde gUq getirmeye gahqrrken bi.rytlk 6zen, tutarhhk, duyarhhk ve q6zUm gticii g6stermekten geri kalmadrk, yorulmadrk, brkmadrk, aglamadrk, srzlamadrk. Tam tersine her

zamankinden daha fazla bir coEkuyla iqin baqrnda olduk. Yrllar bizr eskitmek gurda kalsrn, daha da diriltti, yagama karEr daha saygrh, gi.jqlii krldr. Demek ki, bu savaq, savaQrn en sorumlusuna da bu gi.icii verebiliyor. Demek ki dirilticiligi gok kesin, geliqtiriciligi gok kesin. Hi9 qilphe-

siz daha fazlasrnr yapmaya

qah-

gacagrz. Sorumluluklarr gok iyi biliriz. Degerlerin nasrl ortaya qrkarrldrgrnr, ilk tarihini gok iyi biliriz. Sanmayrz ki hig kimse bizim kadar

deger nedir, nasrl ortaya qrkarrldr, emek nedit nasrl sarfedilir, nasrl korunur bilsin. Bunun sahibi biziz ve bunu, bundan sonra da yaqamrn en

dogru bildigimiz bigimi olarak, sosyalist biqimi ve kararhhgrmzrn bir parqasr olarak, daha da iist[ln baqan-

larla g6ttirecegiz. Buna varrm diyenlerle iyi ytjrijyecegiz. Engelleyenlerle, karqr tarafta yer alanlarla en azgrn di.rqmandan tutahm, igimizdeki dolayh yansrmalarrna kadar iyi savaqacagrz. $imdiye kadar olduQu gibi, bundan sonra da tOm bunlara kargr daha i.istiin bagarrlarr saglayacaQrz. Ve bunun iqin gerekirse

her gtin kendinizi yeniden

Urete-

cek ve yonetecegiz. Bagarr iqin insanrmrzr ydnetecegiz. $imdiye kadar 6yle olmlqtur ve daha fazlasr da oyle olacaktrr. Ve mutlaka baEaracaklardrr, Biz gerek bu sahada sizlerin, gerekse bUtiin parti okullarrmrzda bu

temelde eQitim gdrenlerin,

bi.ittln

savaE cephelerinde

savaganlann ve halkrmrzrn l5 AQustos Atrhmr'nrn 8 yrhnrn derslerini gok iyi 6zi.imseyerek grkrq yapmalarrnr, yeni ddnemi, hrz kazanmrq daha yogun devrimci savaq ddnemini gtjglU kargrlamalarrnr bekliyortz, DaQda ovada ve gehirde daha kesintisiz, daha kapsamIt savag ddnemine, savaStn 9. ythna girmelerini, bu gansr gok gtrgli.i kullanmalarrnr, bunu biitiln yagamrn, bUti.in qahgmalarrn 6ni.ine almalarrnr, savagta bu zafer yrllarrna bu tazda yiiklenmelerini ve bu temelde parti-

mizin dnciiliik gdrevlerine

srmsrkr

sarrlarak mutlaka kazanmalarrnr diliyorrz. ARGK'nin tilm komtia giJcUni.in gerilla savaStmrntn taktik esaslarrna sonuna kadar baQh kalmasrnr ve baqarmasrnr diliyoru. Dostlarrn da artan desteklerini, hem glig almayr, hem gtig vermeyi siirdtirmelerini bekliyona. Bu temelde yine

diyonz

ki:

- Yagasn 15 Alustos Atrhmr'nrn 8. yrld<iniimU! - Yagasn ona rinciihik eden partimiz PKK ve ARGK! - Yagasrn halkrmrzrn gelisen kutsal insanhk ve ulusal kurtulug savag!! - Kahrolsun fagist s<imUrgecililin oze! savaltmt ve onun her tiirhi emperyalist ve igbirlikgi dayanaklarr!

10

Alustos 1992


lt*t""res,

il

s"y;;;A)

Qekdar yoldagrn $ahadeti, gericili[in iiliim miijdesi, ulusal birlifimizi pekftirme Ye kurtuluq bayrafmra yiikseltme niganrdrr! lsava$ geligtirenler hayatlannr ortaya koyuyodil, inandilril ortaya koyuyorlar € en yuce mertebeye ulaEatiliyo.lai EizlEre dolqr bunlara 6adrk kalmh bmlea tom dtrimci mlamr sebilrek" iyi s(Eciileri olmktr Ve biitih bmlsrn bizden biediEi sE'ln sairdii]uffii d€iil midir?YiiElsce gdlidin sn seEo bu gergelin haykrqlandr - Bir ,oldatrn biititn @nhkgryla gttziimiiziin 6niinde y€{msr tizds bir yurek ollr,i bir diiqiirce, bir nir olur. Bu durum dlruE yiindon olkilenmsmire mosade st|@ Elizlor, K0rdistsn'r bdylGi tehitlsimizin qshsnda daha da t iiyiltortts, y{tl}its. qhlq gok agtr da g€Qe, sizlar bug&rlei 9ok anlan{t ktlrak ya4ayuk ve oldr-{<ga olgunlaqacakemz.' Adr soyadr: Hoqeng MIRZA

Kod adr: Qekdar Dolum yeri ve tarihi: DerikGUney Ki.irdistan- 1 970 Miicadeleye katthg tarihi: I989 $hadet tarihi: l8 Ekim 1991 iqinde yaEadrgrmrz slireq, ezilen halklarrn, srnrflarrn kurtuluq slirecidir. Di.inya halklarr bitytlk bir istekle ve her zamankinden daha hrzh bir tempoyla ulusal ba$rmstzliklanna do$ru adrm atmaktadrrlar, Bu kadar hassas bir gi.jn ve tarihte Klirdistan halkr da tiim varh$ryla yaqamrnr bir

savaq yagamrna ddnUqt0rmiiqttir. Halkrmrzrn bu kararr, onun kolelik zincirlerinin parqalanmasr ve ulusal kurtuluqa ulagmasr iqin verilen soylu

bir karardrr. Gi.incel olarak meydana gelen geliEmeler, halkrmrzrn tarihsel bagkaldrrrsrnr d[inyanrn g[indemine sok-

muEtur. KUrdistan'rn

her alanrndq

her da$rn baqrnda her aQacrn, her kayanrn altrnda ba$rmsrzhk ve 6z' girrliik sesi yankrlanmaktadrr. Kadrn ve qocuk, yaEh ve genq ttim yagtan insanlarrmz, aynr sesle ba$rmsrzhk ve ozgi.irltik istemlerini haykrrmakta' drrlar. G6rUltryor ki bu savaq, halkrmrzrn tarihsel ozlemlerini ve kesin kararrnr ifade ediyor. Dtiqmanlarrmz, bi.l'ti.ln savaq ydntemleri ve araglarryla tarihi n gopl ugune ahlacaklardrr. Bu savagrmzla halkrmrz ulusal

bagrmsrzhgrnr korrlyarak, kdlelik ve esareti kendi tarihinde bir daha gorOlmeyecek bir gekilde yok edecektir. Bundan dolayrdrr ki, eger KUrdistan halkr, bu kadar a$rr ve sert bir savaqr sUrdiir0yorsa qunu bilmeliyiz ki d[gman da sessiz kalmamakta, kendi olUmtinU uatmanrn kavgasrnr vermektedir. Halk sava' grmza karqr dirqman bilttin y6ntem' lerini megru gostererek, tUm olanaklannr bu haksrz savaEtn hizmetine sokmaktadrr. iqbirlikqi gi.iglerin tarihimizde oynadrklarr rol, ulrcal bttttinlUgtimiizii hep engelleme ydn0nde olmuqtur. Ama tirm bunlara ragmen Kiirdistan halkrnrn bagrmsrzhk ve ozgtirli.ik istemi, bu ugurda siirdUrdiigi.i dire' niq s6nmemig, gUni.imtze kadar gelebilmiqtir. Savaq daha da geligerek, diiqmanrn ttim planlarrnr boga qrkararak onun rilirmi.rni.l yakrnlagtrracaktrr. Bu kadar onemli bir gi.inde atacalrmz tek slogan "Her gey ulusal birlik ve kurtuh4umr,Eun sa$lan-

masr

iqin' olmahdrr. Bu slogana

ba$hhgrmrzr, ulusal sorunun q6zii-

mtinde i.iretti$i bilinq ve pratikle ispatlamak gerekir, Ancak bu gekil' de ulusal kurtuluqun bir neferi oldugumrzu kanrtlarrz. Brndan baqka higbir aqrklama bu srfata layrk ol-

sak, bu slogana gore yiirtirsek ve bu

Qekdar ve Baran yoldaElar

ih-

altrnda yaqamaktan daha iyidir. Bunu goren hastanenin di$er doktorlan tepki gostermiq ve bu durum an-

temelde Kirrdistan halkrnr tantrsak;

tiyaqlarrnr gidermek iqin drqan qrktrk'

cak bdylece ortadan kaldrrrlabil-

Ki.irdistan halkrnrn uh.rsal parqalanmrghgr ve doktilen kanlarrn hesabr nasrl sorulacakttr, sorrcuna bir cevap olabiliriz. Devrim, kendisine engel olan dlqmanrn ulrcal kokenine bakmaz, hatta iqbirlikqi hain gUqler

larrnda arkalarrndan ateq aqrlmrq ve taranmrglardrr. Bu tararna sonr.rcu yol-

miqtir. Fakat burada onemli olan bu kasap doktorlarrn kararlanndan vazgegmeleri deQil; Ki.irt insanrnrn kantnr dOkmekte ne kadar istekli olduklandrr. Qekdar yoldag, bunlarrn bu vahgi gerqegini gerek kuqunlanrna-

dirqmandan daha fazla di4manltk

Qkdar yoldag, yaralandrktan sonra hastaneye gotiirUliir. Fakat Baran yoldagtan qu ana kadar haber ahnamamrqtrr. Bu da qunu gostermektedir: Yoldaglanmz kaqmamrq, bunlarrn tarihsel komplocu karekteri kendisini bir daha ortaya qrkarmrqtrr, Bu komplolar ile kahraman insanlartmtzrn kanrnr ddkme iqini devam ettirmiglerdir. Yoldaqlarrmrzrn yaralanma' srndan sonraki tavrrlan da onlarrn bu niyetlerini aqrga grkarmrqtrr. Qekdar yoldaE, yirmi gtin boyunca ilaqsz, tedavisz hrakrlmakla yetinilmemig KDP memurlan bir esir muamelesinin de

dugumuu gdsteremez. Ama eger biz bu gerqe$e inanrr-

yapar; bunu anlamaya qahErrken gu sonucu qrkarabiliriz: Eger dt4man silahh kuwetlerini halkrmztn ve ozgUrli.ik savaqqrlanmztn [zerine s0-

rilyorsa bundaki temel dayanaklarr iqbirlikgi, gerici gi.iqlerdir. Kiirdistan tarihine baktrgrmrzda bu t[]r drneklerin qok oldu$unu gorlir(z. Devrimin ybnelecegi bir hedef de bdylesiyaprlardrr. Qi.inkii bunlar bi.ltUn qabalarrn merkezine dar aile ve agiret qrkarlarrnr koymakta,

her zaman drq bir g(he dayanarak tasfiyeci bir rol oynamaktadrrlar. Parqalanmrqhgr kald rrarak, ulusal

birligi yaratmak iqin biz her zaman qagrr yaptrk. Ve hala da yapmaktayrz.

Fakat bazr gtiqler var ki, K0rt halkrnrn kendi eliyle kendisini katletmesini adeta bir yagam tazr haline getirmiqlerdir.

ra btiyiJk bir komployla ortadan kaldrrmanrn qabasr igine girerler.

daqlarrmrz agrr yaralanmrglardrr, lqbirlikgi-hain gi.iqler olaya kaqma si.isU vererek, vurmalanna gerekge hazrrlamrElardrr.

otesinde agrr bir biqimde i.isti.ine git' miq ve hastah$rnr a$rrlaqtrrmrqlardrr. Qekdar yoldaq, 6lmeyi, onlartn bu tavrrlarr karqrsrnda tercih etmiqtir. Bununla beraber yine direniq ruhu ve devrimciligi bu gericilerin planlarrnr bozmr4 ve ruhlarrnr adeta ka-

Bu gi.iqlerin baqrnda KDP gelmektedir. Uhsal davayt arkadan hanqerlemeyi adeta bir gelenek haline getiren bu gOqler bugUn de bunu

rartmrqtrr.

iqinden gegtigimiz doneme dayat' maktadrrlar. $unu sdyleyebiriz ki KDP Kiirt halkrnrn katledilmesinde herzaman kullanrlagelen bir gtrqtUr. Geqmig ve giinceltarihe boyle geq'

Qilnktl Qekdar yoldag bu durumda iken birgok yoldaqr, dirqmanrn saldrrrlarryla yaralanmrg ve hastaneye kaldrrrlmrElardr. Yarah olan yoldaqlarrmrz Qekdar yoldaEla kargrlagmrglardr. Qekdar yoldaq bu arkadaqlara ttim gerqekleri aktarmrqtrr. Yarah haldeyken soyledigi qudur: Arkadaglar, i'

miq, bdyle Un salmrqlardrr. KUrt halkrnrn kurtuluqu ve 6zgtirItiQil drgrnda hiq bir arnacr, qabasr olmayan, yurt sevgisiyle dopdolu olan halkrmrzrn kahraman evlatlarrnrn KDP gibi bir gUruh tarafrndan katledilmeleri, igkenceye tabi tutulmalan bu gerqekleri izah etmeye yeterlidir. Halkrmzrn kahrannn evladrolan ftkdar yoldagrn qahadeti olayrnda hakr' mrza karqr ne kadar di.\manca bir yaprda olduklarrnr bu gtiq bir kez daha gostermiqtir. Son marifetleri igte budur. Bu yoldagrmrzrn gehit edilmesi, bagrndan sonuna kadar hazrrlan' mrq bir planrn gerqekleqtirilmesidir. Belli bir stire 6nce Qekdar yol-

daq ile Baran yoldag, KDP tarafrndan tutuklanarak zindana atltrlar. Sonradan bu yoldaElarrmrz, biiyiik bir cesaretle KDP'nin memurlan karqrsrnda tavrr takrnarak onlan teqhir eder ve yaptrklarrna karqr tepki gdsterirler. Bu memurlar, yoldaElanmrzrn cesaretli tavn karqrsrnda cevapsz ve garesiz kalrrlar. Ne idilgii belirsiz bu grup biryiik bir kin ve nefret' le yoldaqlarrmrza saldrnrlarl daha son-

Qekdar yoldaqrn ttim istegi ve qa' basr taqrdrgr direniq ruhunu yoldaglarrna yansftmak, onlara ulaEmaktr.

qinde bulundugumuz Qu ail tyi g6' riin ve derin diqilniln. $unu tyi bilin ki di$mantn tilm vahqet ve furbr hQntn bitmesi igin gericive igbirlikgi gitglain oiadan kaldtnlnaardan fugka q*ar yol yoktur. Bunun igin biz, tilm engellerin yilki)nil kaldrarak bu gitglerin gerqekliQini halkmtza kav' ratmalryz'. Bu durumda ftkdar yoldaqrn i.ae rine r.rygulanan baskrlarrn aynrsr, di' ger yarah yoldaqlarrmrza karEr da yii-

ri.iti.ilmi4tirr. Buradaki KDP'ye ba$lt hipokrat yeminini ayaklar altrnda qig' neyen doktorlar adeta birer canavar gibi yoldaqlarrmza saldrrmrglardrr. insanhkdrgr bu uygularnalara kargr sessiz kalmayan hasta, yarah yoldaglarrmz bu durumlara karqr aghk grevine girmek zorunda kahrlar. Burada g6rtinen bunlarrn ne ka' dar insanhktan, Ktirt halkrnrn insan-

sryla ve gerekse de hastanede

teda'

vi edilmeyip 6li.ime terkedilmesiyle Kiirdistan halkrna gostermigtir. Hoqeng Miza (Qekdar) yoldag, Giiney-Batr Ktrrdistan'rn Derik kazasrndandrr. I 970'te yurtsever bir ailenin Qocugu olarak diinyaya gel'

tOm

miq, ve boyle bir ortamda bilyi.imi.lq-

ttlr. llkokul, ortaokulve liseyi Derik'' de bitirmig, lise dcineminde ise par' tiyle tanrqmrqtrr. Gerek yurtsever bir ailenin gocugu olmasr ve gerekse PKK onderliginde geliEen ulrcal kur-

hip olan Qekdar yoldaq, yorulmak nedir bilmeden, azim, goqku dolu qalqmasr, qevresi iqin bir moral kaynagr olarak yoldaqlarla uyumlu gahqmasr onu sevdiren, qekim merkezi haline getiren dzellikleriyle Eehitler kervanrna katrlmrqtrr.

Qekdaryoldaq

l8

Ekim 1991'-

de akqam saal 18.00 de Hewler Hastanesi'nde gahadete ulaqmrqtrr. Gtiney Klirdistan'daki halkrmrzrn tra-

jedisine son vermek iqin harcadrgr eme( d6ktii$tr kanrn bityiik bir an' lamve ifadesivardrr. Boyle bir insan herkesin gurur duyacagrytice bir kiEiliktir.

Bizim varhgrmrz, gehitlere gWen ve inanqla baghhk temelinde olacak ve onlarrn brraktrklarr yolun ardrllarr

olaca[rz. Qekdar yoldaq bir diken gibi tiim gerici ve iqbirlikqi giiqlerin gozlerine batmrgtrr. Bu qehitlerin yolunda giden Ki.ir-

tult4 miicadelemiz, bunlarrn yanrn-

distan halkr kolelik zincirlerini

da m0cadeledeki gehit yoldaElarrn etkisinde kalmasr, Qekdar yoldaqr

caktrr. Ve Kiirdistan halkrnrn, Eehitle-

mticadelemizin saflarrna qekmiqtir. Qekdar yoldaq, parti ile iliqkiye

geqtikten sonra ilk 6nce aydrnlar grubunda qahgnaya baqlamrq ve gahqmalarrnda oldukqa bagarrh bir pratik sergilemiqtir. Liseyi bitirdik' ten sonra $am'da elektrik mlihendisligine devam etmiq ve bununla beraber yoQun olarak devrime hizmet etme qabasrnr da si.rrdtirmtqti.ir.

Aktif miicadele etme istemi Qekdar yoldagr okulu brrakmaya iter. Bundan boyle $am'da orgi.rtsel faaliyetleri yiirirtiir. 1990 yrhnda Mahsum Korkmaz Akademisi'ne giderek egitimden gegen Qekdar yoldaq parti' mizin yetkin ve sadrk bir neferi olur. Parti qizgisine yiirekten ve bilingle bagh olan Qekdar yoldaq, devrimin istemlerini hezaman her geyin ib-

tUnde gdrmiqtilr. Tek istegi uhsal kurtulq mticadelemizin biiyilyilp geligmesiydi. 1991 baharrnda kendi istegiyle Botan mrntrkasrna ayak ba' sarak savaqtaki yerini alan Qekdar yoldaE, savaSQr yetenegini geliqtirir ve biiyi.ik bir paratik tecrtibe kazantr. Daha sonra partimiz tarafrndan bagka bir gtirevle gdrevlendirilen Qek-

dar yoldaq, Giiney Ki.irdistan faaliyetlerine g6nderilir. Boylece Qekdar yoldag Gi.iney Kirrdistan'rn Dian4 Rewandu, Herir, $aklawa gibi alanlarrnda faaliyetlerde bulunur. Bir atasdziin s6yledi$i gibi: "Altrnrn gerqek cevheri ateqte anlaqrlrr, yigit ise savaqta ortaya qrkar.'Gerqekte devrimci, zor giinlerde halkrn

iqinde tanrnrr. Qekdu yoldag dwrim yolunda qok qaba sarfetti. Tarihi-

crl geleneklerinden rzak olduklan-

mizin bu zorlu ddneminde qahade-

drr. Bundan dolayr bu uygulamalara karqr qrkarken ya$anan 6ltim, vahqet

tiyle gorwlerimizin agrrhQrna par' mak bastr. Srcak bir ruh yaprsrna sa-

krra-

ri gdnliinde yaEatmasr ba$rmsrzhk ve ozgiirltrglin garantisidir. Burada biz gorevimizi tanrmad4 bu kutsal gdrevde gehitlerin yolunda ve halkr-

olarak bunun kendi gdrevimiz oldugunu bilmekmrzrn isteklerine ba$h

teyiz. uNe-

Qa$nmrzr yine tekrarhyoru; den bu kadar kan ddkUliiyor? On' larca kahramanrn gehit edilmesinde kimin qrkarrvardrr?

Kirrdistan halkr, bu aqamadan sonra insanlarrmrzrn boylesine gehit edilmesine hoqgdrii ile yaklaEamaz. Partili militanlar, yoldaqlarr' nrn ardrllarr olarak buna artrk sessiz kalmaz. Halkrmrz ve partimiz kendi igindeki dliqmana yaqam hakkr tanrmayacaktrr. Halkrmz, gunu sormahdr4 "Qek-

dar yoldaqrn gehit edilmesinin sebebi nedir?' Ki.irdistan kahramanlarrnrn kant-

na susamrs bu eli kanh canilerden mrllaka hesap sorulacaktrr. Bundan sonra Ktirt halkr, birkaq kiginin qrkarlarr iqin kendi qocuklarrnrn kanrnrn d6kiilmesine mtisaade etmeyecek ve boylesi cinayetleri hiqbir zaman affetmeyecektir. K0rt halkrnrn dtigmanlarr, qehitlerin Kiirdistan topragrna d6kiilen kanrnda bogulacaktrr. Qekdar yoldag, kad rn'erkek, yaq' h-qocuk tiim Kiirdistan halkrnrn ytireginde yagryor!

-

Yagasn ulusal kurtulug

miicadelemizl -

\

Ulusal kurtulug gehitleri Kiirdistan halkrnrn balrmszlft ve kurtulug sembolleridirl - Kahrolsun ximiirgecilik ve her tfirlii ihanetl


Somi.irgeciligi ve yerli igbirlikgiligi gahadetleriyle kahreden Harun ve Necat yoldaglar, zafer gUneginin stinmeyen tgrklan oldular Ulusal kurtulug miicadelemiz daorKiirdistan.veKiirthalkadrna I 991

.

yrlil

biiyiik kaanrmlar

etde

gerillanrn, gerekse de halk kitleleri- linde.tijm emperyalizme ve nin geliethdikleri eylemlei qetin geciligâ&#x201A;Ź peskeQ Qekmi$,

kE

sdmiir

harekete dirBuanlamdadij$man,yurtswer

vamelmekledir

son olarak M.

run) ve

Neir SIM$EK

N@t

yoldaQlanmEr

al'

(Ha' da

komploylakatlettilei kalarla doludun Bu feodal ihand

la yaralrlan halkrmzrn kutsal

ioi

p"rri

alQakca

ba- ron

lanmrq ve partinin dire;isgi ruhunu sonuna kadar sergitemiqiir. ik, io,

"*uJoioLnH"iunyoroa,rsso

tiim yasa;r,'lntt,na vatanr 6oyuncaihan;et;i$,komptocutuk

aciz- olabilirdi?

komprol* iqine-girresi

""rrJr,""'i"f"IU.

KDp KDp olall tamamen

ke- roruyordu.

kutum4 kudilmyaâ&#x201A;Źktr

KLd

uqak-

istemerektedir Hal- man Tuccu, yine I g82'de He;it ve H;mit DUNDAR gibi paniti y;t- cadelede zafere yiiriiyen hatkrmrzrn krmElnenregru.hakkrohnbaorm- QayrndaS,ayn;algas'teSveda- daslanmErtanryrneriuloalkmu- ayaklan altrnda&itmleye manrum,

savaqnulannr

mil elmemektedir

o-

yof

agrklr civarlannda komplo son6u qehit panimiz pKK 6nci.jtitgi.inde Ulke- eimiSlerdir mizKiirdistanlnKEeyiindeyiikse. xl*nyoraat964yrlndaAonl

miz kasrsrnda garesirligini,

deger

tC"idiil

da

irrtrak qehitlerini baQrlrrna

ml$lrve-yap-maktadr

dtioi.imiiu bir ddnemde de aynr

lggl'insonlannadooruHo$eng Qevresini, arkada$lannr 6rgiter. j"s,r,ii

KOp tarihi boyune Kiirt hatkrna M|RZA

pearla-

kogullannrntilmagellerlerirrao- mrstrrEmperalizminvesdmi.lrgeci-

usak kesimini bize karsr

farkloktun

yrltae

yota gktErnr iddia ederek,

Bunlarrn

manlanmErn yaptklanndan

yapt

199! yrftnda.$aklua civarlann- lansempatisiartiayabagiadr.Veri- yerdekalmaya@ktr

hiqbir

da.qlarrmrzr gehit etmiqlerdir

Vne

yold'aq,

,. "oi"t fiui

gayretle arroOan-edecegi;l

Murat yoldat, seni engin yurtseverlilin vb direniggi azminle anarak unutmayacalz! Adt, soyadl: Murat GUNGOR Kod adr: Amed Dolum yeri, tarihi: Palu-Gdkdere nahiyesi, I 971 Katrhg tarihi: 1990

$ahadet tarihi: l99l Halk tarihimizde, ulusal direniq ve diriliqin adr olan I 5 AQustos Atrhmr'nrn yarattrQr devrimci coqktr direniqgi ruh ve siyasi geliEmelerin si.lrek-

lilik kazanmasrnda belirleyici rol oynayan gerillanrn silahh direniq miicadelesinden etkilenerek, devrimci miicadeleye I 984'lerde sempatisi baqlayan Murat yoldag, TC sdmtirgeciliQine karqr halkrmrzrn bagkaldrrrlanna imzaslnr atan Palu'nun G6kdere nahiyesinde, orta halli bir aile-

nin ortanca qocu$u olarak, l97l yrhnda diJnyaya gdzlerini aqtr. itkokut

mezunu olan Murat yoldaS, memur olan babasrnln kaza gegirmesi Lizerine, ailenin geqim sorumluluQunu i.istlenmesi zorunlulu$u, onu kUqi.ik yaElardan itibaren qahgmaya zorlar. $antiye vb, yerlerde gahqarak ailesine bakar. Bu durum, onda sorumluluk duygr.su, olgunluk, dayanrkhk vb. dzelliklerin geliqmesine yol agar. Bu yaprsr ile ailenin en qok sevilen qo-

cugu haline gelir. Yurtsever koylu rizelliklerr olan Murat yoldaq, I 5 AQustos silahh direniq atrhmryla partiye sempati

dr.ry-

maya baElar. Silahh gerilla m[]cadelesinin boyutlanmasr giderek sempatisini pekigtirir. Diigmanrn mi.icadelemize ydnelik sdzli.l ve yazrh saldrrr propagandalarrna karEr, qevresinde parti mtrcadelesinin hakhlrQrnr savunarak, iligkisiz ve srnrrh da olsa yurtseverlik gdrevlerini yerine getirmeye qahqrr. 1989 yrhna kadar hem gahqan ve hem de geligen ulrcd kurtul6 mibadelemizin gontlli.i propagandasrnr qorresinde ve qahqtrgr yerlerde yapan Murat yoldag, ailesinin e/lilik dayatrnalarrna gristerdigi tepki sonucu, belli bir sijre aileden kopar ve ardrndan yutdqrna (AJnranyald gider. Almanya'da parti ile iligkiye geqinceye kadar, Ttirkiye ve Kiirdistanh iggiler arasrnda propaganda qallgmalarrnr sUrdiirLir. Di.irirst, kararh yurtsever yaprst ile qevresinde saygr uyandrran Murat yoldagrn, sozde kurtulug davasr ugruna Avrupa'nrn kokugmug mtiltecilik batagrna saplanan reformist Kiirt ktig0kburjwa qevrelerin (Komkar'rn) onu diiqi.irme qabalarrn4 engin yurtse-

verlik silahryla karErhk vererek, "PKK dnderl iQinde geligen Kilrd istan ulusal kurlulug milcadelesini desteklemeyen leri n d ev ri mci I iQi nd en, i I erici liQinden sdz edileme. Ben PKK'yi deQi[ milcadelesini destekliyorum, PKK'yi, PKK yapan da miicadelesidir Soylenecek ve yaplacak tek gey varsa, o da milcadeleyi gartaz desteklemektir" bigiminde sergiledigi tr.rtum, bir yurtseverin, her koqul altrnda gdrevlere nasrl doQru yaklagmasr gerektiQine rqrk tr-rtuyordu. Bu yaklagrm aynr zamanda bityUk degerlere sahip grkmanrn, korumanrn da ifadesi oluyordu. Kararhhk dUzeyinde partrye sempati duynaya ba,qlayan Murat yoldaq, "Belli dilzeyde de olsa edindiQim ulusal ve stnisal bilinqle milcadeleye atilmasaydm,

benim de oportilnistlerden farkm kalmazdt" diyerek, partiye katrImasrnrn gerekliliQini vurguluyordu. 1990 yrlnrn baglarrnda partiye katrlan Murat yoldag, alrndrgr iki ayhk merkezi egitimden sonra 0lkeye d6nme talebiyle parti karqrsrna qrkar. Partinin onay vermesini biiiik bir coqku ve sevinqle karErlar. Sorumlusu olduQu gorev alanlarrnd4 yUksek sorumluluk bilinciyle kitle

faaliyetlerine y6nelir. Qahqmalarrnda bagarrh bir grafik qizen Murat yoldaE, A$ustos I ggO'da Akademi sahasrna gdnderilir. Uzun si.jre Akademi'de gdrdi.iQU dQrenimle politik ve

siyasi olarak kiqilik doniigi.imrini.i gerqeklegtirir. Mart 1991'de Ulke pratiginde yer almak tzere Orta Eyalet'e gdrevli giden Murat yoldaq, lV. Ulusal Kongre kararlarr rgrQrnda, parti siyasetiriin egemen krlrnmasr inancr, kararlrlr$r ve cesaretiyle, yaqamrn her alanrnda 6rnek bir pratik sergi-

ve aynr bdlgede duEmanla qrkan bir gatrEmada son nefeler. Aynr yrl

"BigT Serok APO", "Biji PKK", "Bi1T Serxweb0n" sloganlartnr hayklrarak ve direnerek qehit

sine kadar

dirstii. Murat yoldaq, engin yurtsever krqiliQiyle rllke, halk ve parti deQerlerini en zor kogullarda temsil etme. nin, korumanrn ve geliqtirmenin yUksek sorumluluk bilincinin adr olarak. ozgi..irl0k miicadelemizde sonsuza

dek

yaEayacaktrr.


i,

M. Ali ve Cemqid yoldaqlann komutast altrnda zafere dek savaqacafizl, Partimizin tV ulusal Kongresiardndan yapilan planlamalar qerqeve' sinde bir grup yoldag Dersim alantnda gdrevlendirilir. Gorevlendirilen grubun arasnda M. Ali yoldag da bulunmaktadt Yine, Mlg sahasrnda genE bir sava7q olarak parti saflanna katilan Cemgid yoldag, eQitim amacryla Dersim alanna gonderilir ve l99O-91 ktg eQitim sezonund4 eQitim faaliyetlerine katilarak, bahar atiltmrnda aktif

bir savagq olarak yer

ahr.

M. Ali yoldaS: Aslen Gliney KUrdistanh olan M. Ali yoldaE Hukuk Faktrltesini bitirdikten sonra bir ddnem avukathk yapar. Parti saflartna katrldrktan rzun bir sllre sonra Dersim alanrnda gorevlendirilen M. Ali yoldaq, bir birligimizin iqinde yer altr. Mercan Karakolu baskrnr strastnda roketatar kullanan M. Aliyoldaqrn yanrnd4 yardrmcr olarak Cimqid yoldaq g6revlendirilir. Her iki yoldaqrmrz gdrevlerini icra ederlerken bir talihsizlik sonucu roketin beklenmedik anda infilak etmesiyle gehit di.rgerler. GeliEme istidadrnr gosteren her iki arkadaqrn krsa si.irede gehit olmalarr mijcadelemiz agtstndan beklenmedik acr bir kayrptrr. Bu arkadaqlartmtzln gahadetleri arkasrndan gdzyagr d6kecek de$iliz. Fakat isterdik ki, bu yoldaElarrmtz amaglartna ula$abilmek igin biraz daha yaqayrP qaba sarfedebilsinler. Buyilk gelecek vaad eden yoldaglarrmrztn, erkenden aramtzdan ayrrlmalarr, elbette ki istenmeyen bir durumdur. Bu konumda olan yoldaqlanmtztn, halkrmr-

za ve bizlere verecekleri qok EeY vardrr ve mi..icadelemize hizmetleri daha sonug altct olur. Bizler de kendimiz igin laztm olant, bu hizmetlerden almrq olurduk. Oncelikle Mehmet Ali yoldaqrn temel bazr 6zelliklerine deQinmekte yarar vardtr. M. Ali yoldag, birqok alanda ve gruP iqerisinde yer alarak faaliyet yUriittUQiinden dolayr, partinin birqok savagQr, kadro, komutan ve komutan adaylarr tarafrndan yakrnen tanrnmaktadrr. M. Ali yoldaq, kendisini, qevresini ve iligki kurdugu her insanr gok gUglii eQiten, giincel, somut siyasal geliEmeleri takip ederek ve parti qizgisi doQrultusunda yorumlayarak deQerlendiren, yantndakileriyle tartrqan ve bu temelde derinlegtiren gi.jqlti bir dzelliQe sahipti, Bu konuda gerqekten ikna edilmiq ve etraftndaki yoldaglarrnr da egitim temelinde ikna eden bir kiEilikti. Kiirdistan'tn Gijney ParQa-

srnda doQup biiyiimesine

raQmen,

Kiirdistan toplumunun genel 6zellikleriyle birlikte, alanlartn 6z90lUndeki toplumsal gerqekligimizi derinligine kavramrg ve 6zi.imsemiqti. Bunun igin de gittigi her yerde yoldaqlarryla ve halkla kaynaqabilen, rahathkla kendisini ilgi merkezi haline geti-

ren, gevresini ve kendisini

eQit-

mekten usanmayan, kendini ddnemin emrettrQi g6revlere g6re hazrrlayan hem iyi bir egitimcive hem de iyi bir propagandacrydr. M. Ali yoldaqrn qahsrnda somutlagan bu 6zellik, PKK militan kiqiliginin bir ozelligidir, PKK militanlarrnrn tUmtiniin esas almast gereken bu 6zellik, Kiir' distan toplumunun tarihsel ve toplumsal gerqekligi gdz 6ni.ine getirildiginde zorunludur. Aynt zamanda bu, ddneme g6re siirekliyenrlenmek igin de vazgegilmezdir. Somiir' geci egemenlikten kaynaklanan top' lumsal geriliQin, bilingsizliQin aqrlmasr igin, devrim gibisoylu bir dava iqin yola qrkan bireylerin dncelikle kendilerini ve gevresindekilerini sUrekli yenilemeleri bir zorunluluk olarak ortaya qrkryor.

M. Ali yoldag, askeri alanda da yetkin bir komutandr. O, zamantnt

hig boq geqirmez, fedakarca her ige kogarak qahqrrdr. Gdrevlerine oldukga baQhydr. Bu 6zelliQiyle, mijcadelemizin Dersim alanrnda geliEtiril mesi nde kiiqUmsenmeyecek dUzeyde emek sahibidir. Son gdrevi olan Mercan Karakol eylemine Y6neldiQinde, oldukqa coqkulu ve 96ziipekti. Ashnda bu 6zellik, birazda diiqmana kargr duyduQu 6fke ve intikam olgusuyla baQlantrhdrr. Ti.irk s6mUrgeciligine karEr yijksek bir saldrrr ruhr:yla savaqma istemive bu y6nlii pratigi, O'nun, di.igman kavramtna nasrl yaklagtrgrnr qok somut olarak ortaya koyuyordu. O, Kurdistan'da

hgr konr.rsunda belli bir zorluQu yaqada bunu asla gerekgeyapmaz, da-

sa

ha fazla nasrl katkrda bulunabileceginin hesabrna yonelerek, nasrl hareket edilmesi gerekiyorsa ve parti neyi emrediyorsa onu yapardr. M. Ali yoldaE, ideolojide tavize yanaSmayan ama kolektif galtqma esaslannr uygulamak iqin pratik yaqamda esnek davrantrdr. Parti birliQinin saQlamlagtrrrlmasr, halk birliQinin yaratrlmasr igin bu zorunluydu ve O, bu bilingle hareket ediyordu. M. Ali yoldag, beraber hareket ettigi tilm birliklerde, boylesi bir ruhun yaratrlmastntn dnci.Isii olmuqtur. Kendisiyle birlikte yaqayan ve savaqan tiim yoldaqlar, O'nun bu olumlu ozelliginden ve uyumlu yaqamrndan bahsederler. Bizler de, O'nunla beraber

yoldagrn qahsrnda bulmuEtu, Biz M. Ali dediQimizde, O'nu bu 6zellikleriyle tanryor ve yi.ireQimizde si.irekli yagayan bir yoldag olarak anryoru. M. Ali yoldaq iqin belirttiQimiz bu ozellikleri, O'nun qahadeti vesilesiyle dile getirdik, ancak O'nu yeterli anlattrgrmrz inancrnda degiliz. O'nu hangi ydntiyle anlatmaya kalksak tam dile getiremeyiz. O'nu kelimelerin gi.iciiyle tantmlamak, anlatmak miimkiin olmuyor. $ehit oluqunun yrld6niimU nedeniyle M. Ali yoldaqr anarken, anrya baQlrhgrn bir geregi olarak, temel bazr dzelliklerine deQindik. O'nu anarak, O'nun kiEiliQini kendimizde yaqatacagrz. O'nunla birlikte, qehit dirqttjg0 eylemde yer alan arkadaElart olarak, O'nun antstna bu yazryr kaleme altrken, partiye,

hyor ve O'nun iqin yas tutr.ryordu. Bunun nedeni, Cemqid yoldaErn, halkta brraktrQr olumlu intibaydr, halka duyduQu sevgi ve saygtntn yaratbir baQhhktr. Cemgid yoldag, yoldaqlarr arastnda da bi.iyitk bir i.lzilntU yarattr. Yoldaqlarrna duyduQu sevgi, saygr ve baQhhQrn, uyumlu bir yaqam ve qalrgma tarztntn sahibi bir kiEi olarak aramrzdan erken ayrtlmast i.iziintiiniin esas nedeniydi. Cemqid yoldaE fedakar ve qahqtrQr

yitrrilen tUm degerlerin, dUEmana amanslz darbeler vurup, egemenliQine son verilerek kazanrlacaQtnrn bilinciyle hareket ediyordu.

M. Ali yoldaE, partinin verdiQi gdrevlerin arasrna higbir aynm koymaksrzrn, gdrevin bi.iyil$Une-kijqUQUne bakmakstztn, ulusal kurtulug mi.icadelesine daha fazla emek katmanrn qabasryla hareket ediyordu. En zor gorevlerde, eylemler esnasrnda 6zellikle saldrrr gruplarr iqinde yer almayr her zaman tercih ederdi. O, partiyi kendileriyle

kandr. Yrlmadan usanmadan uQraEryordu. Si:rekli bir uQraq halindeydi; ya kitap okuyor, ya yaz yaztyo\ ya da bir yoldaqryla tartrqryordu. Cemqid yoldaqrn en nefrel ettiQi Eey, hantalhk ve tembellikti. Botan alantndan Dersim alanrna ge-

len yoldaqlar grubu, O'nun

uQraEtrrmak

ve parti qizgisi ve ya$amrnrn drErnda bir yagam ve iliqkiyi, minnete dayah bir gdrev anlaytqtnr dayatan tutumlara karqr, PKK militan tavrtnt hemen sergilemekten kendini ahkoymazdr. Bu konumuyla parti qizgisi ve Yaqamrnrn amansrz savunucusuydu. O, "Parti, hiq kimseye minnetle'ricayla gdrev vermez, parti deQil, kigiler pariiye minnettardr. Ve kald ki ulu' sal baQtmazltk iqin savag, bunun iqin devrimcilik minnet meselesi deQildir. Bu bir vatan ve namus borcudun kendine insantm diyen herkesin sahip gkmaa gereken bir davadni sosyalizm iEin bir gorevdir ve ona baQh olmantn bir gereQidir" deyip, kiqilerin kendilerini olumsu tutum ve davrantglara terk etmelerine itibar etmez, kendini bu duruma koyanlara taviz vermezdi. O, hiqbir kiqisel endiqeye, kariyere kaprlmaksrzrn tereddirtsiZce gdrevlere sahip qrkar, yerine getirilmeyen igleri tamamlardt. lqte gahadete ulaEtrgr son eylemde de bdylesi bir ttrtumu taktnmrgtr. Biz, M. AliyoldaEt bu ozellikleriyle tanryorw. O'nun antsr, bizim zihnimizde dipdiri ve saglamdrr. O, her zaman bizlerle beraber yagayacak, zafere dek O'nun manevi komutasr altrnda savaqt geligtirerek, baStmstz, birleqik, 6zglir Kiirdistan't inqa edeceQiz. O, PKK'nin militan 6zelliklerini qahsrnda ve yaEamrnda somr:tlaEtrran yrlmaz bir neferdir. O'nu partimiz ve halkrmrz her zaman anacak ve yaqatacaktrr.

yor ve onlara da bi.lyi.lk bir gi.iven kaynaQr oluyordu. Cemqid yoldaqrn 96revine bu denli coqkuyla sartlmast, partiye, halka ve yoldaglarrna bi.rtiin ruhuyla sartldtQrnrn bir ifadesiydi. Cemqid yoldaE, krsa mOcadele pratiQinde halkla tam birtUnlegmiEti. Koylere inen gruplarrn arastnda Cemqid yoldaq olmayrnc4 halk "ne oldq Cenqid nerededir" diye merakla sorar, mutlaka durumunu 6grenrrdi. Halkrmrz, CemEid yoldaEtaki canhhgr, atakh hQr, gtileryi.izli.iliiQii ve coqkuyu anyor ve O'nu bu 6zellikleriyle kendisine yakrn buh.ryordu. Yine CemEid yoldag, aQrrbaqh, olgun ve oturakh kigiligiyle kendisini halkrn bir parqasr haline getirmiqti. Bu nedenle herkesi tanryor, seviyor ve sayryordu. Cemqid yoldaq qehit dUgtlikten sonra kdylere indiQimizde, Eehit olduQunu dr:yan herkes aQ-

kanhgrnr, fedakarhQrnr,

Soldan saQa: Cemgid fikinci) ve M. Ali (darduncil yoldaglar

qahq-

goreve bag-

yiiksek sorumluluk anlayrqlnr, ve hepsinden once de canh ve atak 6zellQini hemen fark etti. Bu ozelliklere sahip olan ve bi.ryilk bir gelecek vaad eden, geleceQin komlrtan adayr bir yoldagr erkenden gehit vermek act ve izi.intil yaratrr. Hele bir de, bir talihsizlik sonucu Eehit dUqiilmi.igse, bu, kabullenilir ve sineye qekilir gibi deQil. M. Ali ve CemEid yoldaqlarrn beklenmeyen qahadetleri, grubumuz iqin biryiik bir kayrptr. Genelde bdlge ve eyalet aqtstndan onlarrn qahadetleri bi.iyilk bir kayrptrr. Her ikiyoldagrmrzrn da aynr kaza sonucu qehit olmalarr kabullenilemediQi gibi, kuqkusrz grup iqinde de sarstct etkisi olur ve iizi.rnti.iyarattr. $ehitlere hlrQrnr,

yaqadrk. O'nunla birlikte kaldrQrmrz siirece, olumsu bir davranrgrna tanrk olmug deQiliz. O, gdrevlere sonuna kadar baQh, yoldaglan ve halkla iligkilerinde eQitici, 6$retici, uyumlu ve kolektif yaQamt esas alan, parti drEryaqamrn dUgmanr olan sade, olgun bir yoldagtr. Parti saflarrnda uyum gdsterme,

onemli

bir konu olarak ortaya

kryors4 parqalanmrqlrQrn

qr-

yaratttQt

ayrrhk birlikte yagamayr zorunlu kthyors4 M. Ali yoldag, bunun temsiliydi. Parqalanmrghgrn sonucu olarak birlikler, birimler, aileler, aqiretler

biqiminde birbirinden kopuk

yaEa-

yan halkrn birlegtirilmesi iqin, ulusal kurtuluqqu militan kiEilik gerekiyorsa bu kigilik en iyi ifadesini M. Ali

halka ve davaya baQhlrQrn onemini bir daha kavrtyor, bilince qrkarryor ve gorevimizin erbabr olmak iqin and iqiyoru. O, yaqam ve mijcadelesiyle zihnimizi bdyle aydrnlatmtg, dijgmanrn iizerine nasrl yijriimemiz gerektigi konusunda bizi her yonuyle netleqtirmiq ve yetkin krlmrqtrr. Biz, M. Ali yoldagrn militan devrimci 6zelliklerini kendimize esas alarak, bundan sonraki yiirii'yijqi.jmiizirn daha sa$lam olabilmesi iqin kendimizi yeniden gozden geqiriyor ve ozelegtirimizi yapryoru. M. Ali yoldagr anarken, O 6lmedi, aramrzda yaEryor ve biz yagatacaQz diyorlz. O, halktmtztn qok deQerli bir evladr ve ARGK'nin bir komutanrydr; O'nu, halkrmrz yaEatacaktrr.

_Cemgid yoldag:

M, Ali yoldaq, Gijney Ktrdistan pargastnda dogup bi.tyiimesine raQmen, Krzey pargasrndaki halktmrzla kaynaqmada zorluk qekmedi. Girdigi her ortamt iyi deQerlendirip kavrama ve oldukqa canlr bir ortam yaratma 6zelliQine sahipti. O'nun igin de, gittigi her yerde, iliqki kurduQu her alanda adeta ilgi oladagr

M. Aliyoldagla birlikte, aynr eylemde qehit dtrgen Cemgid yoldaq, qok genq bir savaEqrydr. Parti saflarrna MOq ilimizde katrlmrE ve egitim amacryla Dersim alantna gelmiqti. Cemqid yoldaq, 1 990-91 krE e$itim devresine katrldr, eQitimden aldrQr gUqle militanca pratige yoneldi. Cemgid yoldaq, parti mUcadelesine katrLp egitim alanrna geldiQinde deneyimsrz ve tecri.tbesizdi, ama inanghydr ve partiye baQhydt, Bunun iqin bilinqle donattlmast, pratik tecri.rbe temelinde e$itilmesi gerekiyordu. Partinin, kendisine sunduQu bu hizmete gerqekten layrk olmasrnr bildi ve krsa bir siire iqinde yetkinleqerek savaqqrhk konumundan sryrrlarak, dnemli sorumluluklar alabilecek bir dtizeye ulaqtr. Egitim siirecinde bir yandan okuma-yazmasrnr geligtirirken, diger yandan aragtrrrp inceliyor, diQer i.ilke dev-

durumundaydr. O, bu kaynaqmayr iyi bir egitim ortamtna dcintjgtUriir ve bilincini, dUqi.incesini halkla paylagmanrn gabasrna girerdi. Dil farklr-

getiren romanlar okuyarak sonuQ qtkarryordu. EQitim, kendi seviyesini aqan bir d[izeyde olmastna karqtn,

rimlerinin pratik deneyimlerini dile

O, bi.I/ilk bir driyarhhkla izliyor ve dinliyordu. Tarttqmalarr n daha gUgli.i geqmesine dnayak oh-ryor ve bu nedenle sorular soruyo( en ince noktalara kadar her Eeyi oQenmeye gabahyordu. Toplumsal bir 6zellik olan sohbetqilige yer vermez, bunun yerine parti qizgisini kavramak iqin yoQunlagryordu. Bunu yaqamrnda ve giinli.ik iligkilerinde hep hissetti-

riyordu. 1991 bahartna

ulaqtrQr-

mrzda artrk Cemgid arkadag, savaq sorunlarrna cevap verecek diizeyde kendisini yetkinleEtirmig ve PKK'nin militan vasrflartnt gahsrnda somutlagtrrmrqtr.

Cemqid yoldaq, verilen g6revlere son derece baQhydr, $ehit dugtiJgU gi.in, kendisine roketatar yardrmcrhQr g6rwi verildiQinde coqkr-ryla karqrlamrgtr. Eylem planlamasr ve iqbdlUmii tarttqmastntn yaprldrgt saatlerd g kend isinin 96revi belirlendikten sonra O'nda yaSanan cogkuyu, mutlulugu ve sevinci ifade et' mek gerqekten zor. O, bu mr.rtlulugunu yoldaElanyla paylaqmak isti-

duyarhhQrnr

nasrl yaklaqmamz gerekil Eehitlik olayr nasrl degerlendirilip sonuq qtkarrlmalrdrl anrya baQlrhk neyle ifade edilir gibi sorular kuEkusr.rz padi edebiyatrmrzda netleqmiEtir ve netleEen bu olgu bizde bir yaEam biqimi haline gelmiEtir. Biz de, partimizin yaklaqrmrnr esas alarak soruna yaklaEtrk. Onlarrn anrlarrnr yagatma sorumluluQu ve gcireviyle yi,tz yizeyiz. Biz, onlardaki gorev duygusunu, onlardaki yi.iksek cogku ve fedakarhk ruhunu, onlarrn yoldaqlarrna ve halka baQhlrklarrnr mircadelemizde yagatacaQrz. Biz onlarr doQru bir tazda yaqadrkga ve onlart yaqattrkqa kendimizi bahtiyar hissedeceQiz. Onlarrn yiiriiyUq tarzt, bizim yiirityitg tarzrmzdrr. Onlar fiziki olarak aramzda deQiller am4 konuEmalarr, galtEma ve yijriirytE tarzlart, fedakarhhklarr, baQhhklarr, coqkulu ve azimli ozellikleriyle aramrzdadtrlar ve O'nlartn manevi komutasr altrnda savaQrmtmrzt si.irdliri.ryortz. Partimizin ve hal krmtzrn bu ikiyiQit militanrnr yagatacagtz. Ve onlara layrk olacagrz. Onlarr yaqatmaya sdz vermiqiz ve sdzi.imi.ize baQhyrz. Sdzi.rmilz onurdur, onuru qignetmeyecegiz.

Mticadele arkadadarl


Ozel savaqrn yeni saldrn

taktigi Hizbullah

ve buna kargr Stirevlerimiz Agrkhga kavr4turmak isted igimiz konulardan biri de, igyizi.l gittikge daha fazla agr$a grkan ve yurtswer insanlanmzr qok algakga arkadan kurqunlayan; gok tehlikeli, gerici, sdziimona Allah adrna savagtrgrnr iddia eden, Hizbullah adr altrndakigtiruhtur. Bu nedenle Kiirdistan'da Hizbullah adr altrnda gimdifaaliyete sokulan gericiligin yeni saldrn taktiQi ve buna karqr gdrevlerimiz izerinde durmak istiyorr.z. Tarihe baktrgrmrzda, Ki.irt halkrnrn milli geligmesine kargr islamiyet adr altrnda yaprlan saldrnlarr ve gokga gergeklegtirilen katliamlarr hemen gdrmek miimktindiir. Her ne kadar dogqu ve esas 6zU itibanyla halklara kargr 6zel diiqmanhkla yola grkmasa da, islamiyetin sa! yorumul Ozellikle de Emevi saltanatrve daha sonraki Abbasiler ile berzeri sultanhk rejimleri -ki bunlara Selguklular ve Osmanhlar da dahildir- elindeki islamiyetin devrirnci 6ziini.i tamamen yitirdigi ve bir saldrrr, bir emperyalist tahakkOm aracrna ddni.lqttigi.i biliniyor.

Feodal bir sultanhk rejimi olan Emeviler islamiyeti kullanarak, halk-

geldiklerine kadar, bunlar bir yarrg iqindedirler. Feodal qrkarlar ve igbirlikqilik kendine boyle bir ideolojik maskeyi dnemli oranda ediniyor. Tabii halklar de boylelikle milli geligmelerinde baskr kadar, asimilasyona da uSruyorlar. Ti.rrklerin islamiyetin onderligini ele gegirmesiyle birlikte, bu olumsrzluk daha da hzlanryor. Selguklular iktidara gelince, Abbasiler'den derraldrklarr islam yayrlrnacrh$rnr Ana-

dolu iglerine dogru geligtirdikqe, halklar aleyhindeki baskr ve asimilasyon daha da hrz kazanryor.Anadolu'nun gok sayrda halkrnrn ya krhgla ya da asimilasyonla degigime ugratrldr$rnr ve bunun gi.ini.imize kadar devam ettigini biliyorra. Halen de geride kalan halklarrn kahntrlarr Ti.irklegmekten, islamlaqmaktan kurtulamryorlar. Bir Bosna-Hersek'te bugiin yaganan gatrqmalarda bile bu yaklaqrm, yani zoraki mi.islUrnanlagtrrrna yaklagrmr etkilidir. Gegmigin bu emperyalist, sdmiirgeci ve asimilasyoncu gergegi bugUn bile savaqa yol.aqryor. lran lmparatorlu$u'nun da elinde islamiyet, daha degigik bir mezhep

"lslamiyelle tkgtltk yoklur" deniliyor. bu lemelterd e dtigil n iitem ez" den iliyor. Ama bunu s6yleyenler osltndo bir nolu lovendiiler; sonuno kodar Aropgtltk yoptyoilot, Forcgil/r yoptyodor, fti*,g(ilfik yaptyoilor omo, islomiyel bu konudo herhangi bir engel deQildir. Ezilen bir ulusun hok-egitlik istemesi, odalel onlaytft islemesi ise bir engel oluyor! Ktirtlere biroz odolet; onlonn diline, kijltijrtine, ekonomisine ve hq tiiilA sosyol, ulusol geligmesine biroz dzgilrltik idenildi mi, bu rkgiltk oluyor! igte gdzilkoto govenizm lom do budur. "

istom iyet

lara mutlak boyun e$dirmeye, onlarrn kUlti.irleri ve milli geligmeleri

izerinde egemenlik kurrnaya ve giderek asimile etmeye kadar gidiyorlar.

Hz. Muhammed ddneminde fuap kaviminin di$er kavimler iaerinde bir iisti.inliigii olamayacagr belirtilmesine ra$men Emeyiler, Arap iisttinlU$iine agrkqa dncelik tanrdrlar. Saltanatlarrnda Araplarrn belirli ege-

menliginin olmasrnrn yanrsrra, kendilerini gok da yticeleqtiriyorlar, diger halklara kdle mmmdesi yapryorlar ve bu halklarrn ikincil, iigUnciil duruma dtiqi.iri.ilmesi gittikqe netleqiyor. Bu durum daha sonra gelen bUttin sultanhk rejimlerinde de de-

vam ediyor. Bdylelikle islamiyet uluslar arasrndaki, daha do$rusu milliyetler arasrndaki eqitsiz geliqme de, hatta sdmtirgelegtirme de bir krlrf olarak kullanrlmak isteniyor. Nitekim islamiyetin Arap iktidarlarr elinde qovenizmin bir aracr olarak igler gdrdi.igiinU daha sonra netqe g6riiyoru. Hemen herkes islamiyet adr altrnda Arap egemenligine 6zen-

diriliyor. Arap egemenligine boyun e$mede, ona r4akhk etmede islamiyet araq olarak kullanrhyor ve bu egemenli$e geqerlilik kazandrrrlrnak istenilior. Dolayrsryla herkes, ozellikle de feodal giiqler bu egemenlik etrafrnda bir yarrga giriqiyorlar. Kendilerine Arapga ad yakrqtrrmaktan ttiaftm nasrl peygamber soyundan

stlsti altrnda aynr iglwi gdrmi.igtiir. $ii meahebi, zaten iran milliyetgiliginin qizgilerinitagrr. gii mezhebi islamiyetin, cizellikle Emwi, Abbasi ve Arap govenizmine kargr daha gok yerellegerek ve hatta bir anlamda millileqerek bir tepkiye d6ni.igmenin i.iriinirdi.ir. $iahk, krsmen de alwilik diyelim, bugi.in de hala Ki.irtlerde biraz vardtnlranhlar biraz bxiyle qekil degigtirmig ve biraz da millilegmeye yol aqan mirsli.rmanhkla kendi toplumunq milli geligmesini kurrnaya qahgmrglar. Diger mi.isliiman halklar ise, daha qok islamrn hakim bigimi olan silnnilikle yayrlmak istemiqlerdir. Kiirtler de iki mezhebin arasrnda kalmrglardrr, Kiirtlerde

bir islam

mezhebi millilegerek tegekkiil etmemigtir. Ti.irklerdeki sUnnilik TitrklegTeye belli 6lgi.ide hizmet etmigtir. Ozellikle Tiirklerin Araplardan uak bir geliqme iqine girmeleri ve hrristiyan alemiyle de karqr kargrya olmalarr, onlarda islamlagmak Tiirklegmek anlamrna gelmiqtir. Tiirklerin elindeki islamiyetin TUrk milli geligmesi [izerinde belirleyici bir etkisi vardrr. Ti.irklerdeki islamiyeti bir din olarak kesinlikle d0qUnmemek gerekir. Bunu bir milli ideoloji olarak di..gUnmek gerekir. Ti,irk-islam sentezinin de anlamr brdur. Tiirklerde islamiyet, Tiirk uluslagmasrnrn giiniimtize kadar geliqtirilmesidir. Eger islamiyet ol rnasayd r, Ti.irklerin Orta-

doSu'da bir ulrcal geligmeyi yagamalan imkansrzdr. Ti.lrk egemenleri ancak ve ancak islamiyetle yayrlabilmiqler, kendilerini ayakta tutabilmiqlerdir. Ve buna da 'islamrn krhcr olma', islamr bilmem nerelere kadar tagrrma adr altrnda bir ideolojik karqrhk vermek istemiqlerdir. Bu anlamda sdyli.iyoru ki, TUrklerdeki islamlagmanrn 6zde islamiyetle bir alakasr yoktur, 6zi.inde bir milli yayrlma bigimidir. Bunu iyi g6rmek lazrm. Qifnkii bugi.in Ti.irkiye'de halen bir islamcrhktrr almrq bagrnr gidiyor. Biraz tarihi temellere bakarak biz, bunu Ti.irk qovenizminin bir bigimi olarak degerlendirecegiz. Ti.lrklerin islamrn dsrrimci Oziinden bir qey aldrklarrnt sanmtyorum. Tiirklerde bi.lti.ln islami bilgiler, Arapqa ci$renilir ama, Arapqa'dan da higbirisi anlamaz. Tirrklerdeki islamcrhk mttazzam bir ezbercilik, mua-,am bir maskelemedir. Ama buna raSmen gok Onemli bir ihtiyacr gideriyor ve o da, iqte halklar mozayigi olan Anadolu'd4 yine Balkanlar'da Tiirk milli iistUnli.igi.inti saglamak oluyor. Egemenlik aracr olmug bu ideolojik maske ile kendilerini Allah adrna Balkanlar'rn sahibi, Anadolu'nun sahibi, Kafkaslar'rn sahibi ve hatta Ortadogu'nun sahibi olarak gdstermiglerdir. lgte Osmanhh( Selgukluluk budur. Allahrn nezdindeki gdlge ve hatta bu anlamda Allahrn temsilcisi olarak kendilerini telaki ettirdiklerine gdre topragrn sahibidir onlar ve her qey onlardan sorulur. Bu qu anlama gelir: Btitiin TUrk boylarr Allah adrna bu topraklann sahibidirler. Bu topraklar gavurlardan ahnmah, mBslijmana verilmeli; yani topraklar binlerce yrldan beri buralara yerlegmiq yerlegik halklardan ahnmah, saldrrgan Ti.irk egemen boylarrna verilmdidir. $imdi bunun aynt zamanda bir srnrflagrna olayr oldugunu biliyorw. Bunun cizenle anlalrlmasr lazrm, Tlirk boylarr srnrflaqmaya u$rarken, kendi ezilen tabakalarrnr da$lara siirerler. iqte onlardaki islamrn ciz0 budur. Aleriligin biraz da izahr burada anlam kazanrr. islamhgrn zararh bigimi onlarrn elinde bciyle anlam kazanryor. Bu egemen ideolojik bigim, tam bir saldrrr bigimidir, bir emperyalist bigimdir ve bu temelde halklara kan kr.rsturulur. Tabii Kilrt halkr da bundan payrnr ahyor. Burada qunu gdrijyorum: islam ideolojisinin hem emperyalist saldrrr aracr hem de srnrfsal ayrrqmada bir saldrn aracr olmasr sdz konrcudur. Egemen islam mezhebinin veya siyasi rejiminin bdyle bir niteligivardrr. Gi.lni.imtize dogru geligmesinde bu temel 6zUni.r higbir zaman gdzardr etmemek gerekir. islamiyetin resmi bigimi sosyal ayrrqmayr bastrrmada giddetle kullanrhyor. igte bir Kuyucu Murat Paqa'nrn krrkbin aleriyi kuyulara doldurmasr gibi sayrsrz katliamlar!.. Bir de emperyalist arnagh kullanrlmasr y<ini.i vardrr. "Cihat' adr altrnda, "kafire karqr savaq" adr altrnda bu, ta OrtaAvrupa'lara kadar bir saldrrr silahr olarak kullanrldr. Bu gok aqrktrr.

Demek ki din, Tiirklerin elinde tam bir milliyetgiliktir, tam bir qovenizmdir. Hem bir emperyalist ideolojik arag olarak iglw gdriryor, hem de ezilen srnffiara karqr bir saldrrr araq olarak kullanrhyor. Dolayrsryla sosyal-qovenizmi sadece Ti.irkiye'-

deki komilnist veya sosyalist kdkenli gruplarrn bir niteligi olarak dtigi.inmemek gerekiyor. O halde, sadece giinUmitzdeki islam kdkenli tarikat-

ve qok qe$itli islami ekollerden kaynaklanan bUtun grkrqlarrn degil, tarihteki bi.itirn mezhepsel grkrglardaki sosyal-govenizmin saldrrgan niteligini de gok iyi gdrmek gerekiyor. lran'daki qia mezhebinin milli niteligini anlattrk. Daha gtiglii olan Fars ki.lltiiri.i, Fars siyasal gelenegi islamr toptan karqrsrna almak yerine, onun biraz ezilenden yana olan Hz. Ali yandaqhgrnr Ozlimseyerek, egemen ideolojik bigime; Emwi, Abbasi ve berzerlerinin ve hatta Osmanhlarrn egmenlik biqimine bu silahla kargrhk veriyor. Ve halen de bu silah gok etkili bir bigimde kullanrhyor. Faqrhgrn

kat bunun da diger halklara

kargr

govenist bir araca ddni.iqttlriildi.igi.tnti zaman zarnan bu iqlevi etkince gOrdi.i$i.lnii bil iyortz. Ozellikle de Ki.lrdistan somutuna baktrgrmrzd4 KUrtlerde islamiyetin qok qe$itli nedenlerle milli bir mezhebe ulagamadrgr nr gdrliyorrz. Ama bu durum baqka halklarda farkh geliqmiqtir. Mesela Avrupa'da da milli geliqme qalrndaki protestanhk mezhebi, ulrclaqmaya qok bi.iyi.ik ivme kazandrrmrqtrr. Alrnanya'da Luther

de

neyimi dzellikle dikkat gekicidir. Ne diye birsiirti kilise milligeligme okulu olmr.gtu?Yne Mkanlar'daki dusguluk esas itibarryla kilise kaynakhdrr. lran'da da buna berzer bir geliqme vardrr, Tirrklerde de bu qok somuttur. Fakat Ki.irtler sdz konusu oldugunda, bir K0rt-islam mezhebi geligerek kendi milli geligmesinin hizmetine girmemiqtir. Ve hemen vurgulayahm ki, Araplarda islamiyet zaten Araphktrr. Arap milliyetqiliginin en gi.ilii kaldrraglanndan birisidir. Bunun tarihi temeli islamiyettir. Ama Kiirtler bu konuda en talihsiz durumu yaqamrglardrr. islamiyet ideolojisiyle veya islamiyetin etkisi altrnda Ktlrt feodalitesi aqiret reisliginden

feodaliteye ddntiqmtigt0r ama

bu,

tamamen kendi milli geliqmesini inkar temelinde olmrStur. Mi.isltimanlaqan aqiretgilik, agahk ve berzeri gibionun egemen kesimi kendiniya T0rkliikle ya Arapftkla ya da Farisilikle 6zdeq tutmugtur. Yani Ki.irtler, Ka.irtli.i$U terk ettigi oranda islamlaqryorlar. Bizde islamlaqrnah ti.imaiyle olmasa da 6zellikle ilst tabakada iqbirlikgi tabakada milli inkarr hrzlandrnyor. Tabii iist tabakanrn islamiyet maskesiyle inkarcrhgr geligtirmesi halka da kdtil yanstyor. Bdylece, milli inkar ddnemine dogru hrzh bir gidiqat sdz konusu oluyor. Her ne kadar medreselerde islamiyetin Kirtqeyle izahr di.iqiinUlmi.qse de bunun etkisi srnrrhdrr. Bugi.in Bitlis gwre-

sinde hala medrese kdkenli bazr milli geliqmeler gdriiltryor. Mesela Saidi Nursi ashnda medrese kirlti.rrUni.in bir iir0ni.idtir am4 bugtin Saidi Nursi Tiirk sosyal-qovenizminin elinde en gtiglii bir silah durumundadrr. Yani Ti.irk qovenizminin elinde

bir arag olmaktan kurtulamamrgtrr. Demek ki Ki.irtlerde islamiyet milli geligmenin bir araq degil, milli inkarrn destekleyicisi rolUnii dzellikle de Ki.irt igbirlikgi tabakasrnrn eliyle oynamrqtr. Bq dnemlitarihi bir gerqektir. islami tartrgmalar sdz konusu edildiSinde qok yaygrn olan bir ha-

O da gudur: lslamiyetin sanki milli geligmelerle ilgisi yokmug gibi deQerlendirmeler yaprhyor. Eger islamiyet Arap milli geligmesidir denilse, diger halklarrn krprrdanrqlarr sdz konusu olacaktrr. ESer giahk, Fars milli geligmesidir denilse, ona karqr olan milli geliqmelere yol agrlacaktrr. Ti.rrklerde islamiyet Tiirkgi.iliige hizmet etmigtir ve Tiirk yayrlmaohgrnrn en temel aracrdrr denilse, diger halklann milli krprrdanrqlan s6z konr.rsu olacaktrr. Bu bakrmdan islamiyete iligkin tartrgmalarda islamiyetle milli geligmeler arasrnda sanki hiqbir iligki yokmuq gibi davranrhyor. Ashnda bu qok ciddi bir garprtmadrr. Bu garprtmayla sanrnm gerqekler epey drtbas edilmiqtir. lslami tartrgmalara kesinlikle egemen krlacaQrmz ydnler vardrr. islamiyetin Arap milliyetqiligindeki yeri, Tirrk milliyetgiligindeki yeri, Fars milliyetgiliQindeki yeri nedir? islamiyetle KUrtliik arasrndaki iliqki nedir? Bu iliqkitarih boyunca nasrldr? Y6re y6re, boy boy, agiret agiret, islamiyetle KilrtlUk iligkisi nasrl bir seyir izlemigtir? Bu durumlarr dzenle degerlendirmek gerekiyor. Gergekler mtazzam bir lafazanItga bogdurulmuqtur. Kilrtler iqinden grkan sdzUmona birqok geyh, evliya gibi din adamlarr, genel anlamda bu konuyu 6zellikle gdzardr ettirmeye yol aqmrglardrr. Vne, hakim milliyetlerden olan birgok islam bilgini de tabii bu konuya dokunma geregi bile duymamrqtrr. Ama guna eminim ki, onlann temel g6rwi, -islamiyetin yiiceligini, Allahrn yolu oldrgtnu her giin tekrarlasalar da- sosyal gerqekliQe ve milli gerqeklige muEvzam bir qovenist dayatmadrr. Tarih bunun engin gabalanyla doludur. Kiirtlerdeki din adamlarrnrn da gdrevi bundan 6teye degildir, Nasrl kiTiirkiye solunun etkisi altrnda Kiirt solculugu rzun bir stire silik, kigiliksiz, qahsiyetten yoksun kalmrg ise, Ktirt din adamlarrnrn da tarih boyunca hakim milliyetteki egemen ideolojinin etkisi altrnda silik ve onun kopya-taklitgisi kaldrklarrnr, yine gahsiyetli bir kimlige pek bUriinemediklerini iyi biliyoru. Ashnda islamrn 6zi.inde mutlaka bu vardrr demiyortz amA gergek tamamen bdyle geliqmiqtir. Her ideolojide oldugu gibi bir geliqme olmugtur. Birttin sosyal di.zenlerin her d6neminde bu duruma rastlarnak mi.lmkilndi.ir. Reel-sosyalizmin de, cizel likle Rus hakim ulusu elinde benzer bir roli.r oynadrgrnr biliyortz. Oyleyse bq sadece kapitalizme dayah mrlliyetgilikte yoktur. Rrclarrn reel sosyalizmi de balgibi diQer birqok halk i.2erinde qoven etkisi gi.iglU olan bir dzellikte geligim g6stermigtir. Agrk ki, diger halklar aleyhine Rus uhsunun geligimi ileridir. Hatta zaman zaman emperyalist boydlara kadar grkmrqtrr. Nitekim qdzi.ili.iqi.iniln de en bijyiik nedeni bu emperyalist 6zellikten gelmektedir. Lenin, daha 6lmeden 6nce gunu sdyler: Stalin, acaba biryiik Rr.rs qovenizmine alet olabilir mi? Nitekim bu endigesinde hakh oldugu gtiniimiizde ortaya qrkryor. Hz. Muhammed'in de buna berzer bir konumu vardrr, Hz. Muhammed, Arap iisttinlt[Uni.i g6rtlyor. Bu agrdan ?rabrn Aceme tbttlnl0Qit olrnamasr gerekir" der ama buna ralmen bu ibti.inliik barizdir. Daha sonra bunun nasrlyayrlmacrhQa imtaya diiqi.ililyor.


haya gdtiirdUQi.i de biliniyor. Tijm bunlarla demek istedigimiz, onemli devrimlere yol aqmrg ideolojilerin daha sonra emperyalistleqmesi, emperyalizme hizmet etmesi az gOrUlen olaylardan deQildir. Bu, kapitalist milliyetgilikte ve islamiyette olduQu gibi, reel-sosyalizmde de sosyalist devrimlerin bagrna gelmig bir durum. Bu bir saptrrmadtr ve onun en tehlikeli yaklaqrmlarrnr yaqayan halklardan birisi de Ki.lrdistan halkr, bu halkrn ulusal gergekligidir. Biz zaman zaman qu deQerlendirmeyi yaptrk: Tarihin 6nemli kesitlerinde islamiyetin gerge$imizle temasr, devrimci 6zi.i ve adaleti temsrl etme temelinde deQil, tam tersine gerqeQimizin imhasr, egitsizliQe ve adaletsizliQe yol aqmasr temelinde

olmuqtur. Daha doQrusu, islamiyetin Ktirdistan koEullarrna girigi, devrimci yanrndan ziyade emperyalist yanr agrr basan biqimde olmuqtur. Hem ideolojik ve hem de ekonomik, sosyal ve siyasal di.2eylerdeki islami yayrlm4 Ki.lrt millive sosyal gerqekligine gok az yil verir. Bu dgelerin dnemli bir bdliimi.lnir silip si.rpUrm[tqtUr. Ve elbette ki bunun da en baqta

gelen sorumlusq K[]rt egemen i9birlikgi tabakasrdrr. Halen de gi.lnUmlzdeki o igbirlikgi tabakaya baktrQrmrzda kraldan daha qok kralcr, islamcr, TiirkqU veya bilmem neci kesilmeleri bu tarihi nedendendir. Aynr gey kapitalist milliyetqilik i-

qin de s6ylenebilir. TiJrklerin egemenligi altrnda Batt'dan aktarrlan kapital ist mi ll iyetqi k Ki.lrtlerde, Ki.lrtleri uluslagtrrmada islamiyet kadar etkili olmugtur. Tiirk uluslaqmastntn ikiyizlUli.lQiini.ln 6nemli bir etkeni de kapitalist mil liyetqil ikti r. Kapitalist mil' liyetqi ideoloji Tiirk egemenlerinin elinde uh.rslagmada ikincr 6nemli bir ideolojik araqttr. Nasrl ki islamiyet Ki.irtlil$i.ln bertaraf edilmesi gabalarrnda ve yine birqok halkrn silinmesinde bir arag rolii oynamrgs4 kapitalist milliyetqilik de 6zellikle son ytzyrl iginde diQer halklann aleyhine, drnegin Ermenilerde, Rumlarda ve Balkan halklarrnda katliamla tasfiye I i

etme aractna ddntjgmi.iqtiir. Tilrk milliyetqiliQi eskiden islamiyetle halklarr katledip tasfiyeye uQratrrken, bu

kez de bunu bu milliyetqilikle Yapryor. Anadolu'da bunlartn kalan artrklarrnr sistemlice temizliyor, Bunun daha kap.samhsrnt da Ki.irtlere uygulamrqtrr. Ozellikle cumhuriyet tarihinde kapitalist Ttirk milliyetqiligi, isla' miyetin dokrz yiizyrlda yaptrklarrnr tamamlamaya gahqryor, lslamrn ideolojik saldrn aracryla tamamlanamayan Tiirk hakimiyetini kapitalist zihniyet aracrh$ryla tamamlamak istiyor ve ikisini birleqtirerek saldrrrya gegiyor. K0rt igbirlikgilerini de kullanarak Ktirt milliyetgiliQine ftrsat verme-

meye galrgryor. Nasrl ki islamrn Kiirtleqmesine bir imkan verilmemigse, milliyetqiliQin de KijrtleEmesine imkan verilmiyor. Milliyetgilik, burada sadece TUrkli.jQe dzgiidi.ir. Ve bu mantrk onlar aqtstndan esasttr. Ha-

kim mtisltlmanhk sadece Turkliige dzgiJdUr. BugiinkU saldr rr larla d ijnya tarihinde Kiirdistan'rn ulusallrktan ve

giderek toplumsalhktan bile

r.rzak-

laqtrrrlmasr baqarrlmaya gahqrhyor. Demek ki kapitalist milliyetqiliQin de bizde milli bir olay haline gelmemesi, bunun tam tersine, hakim srnrf elinde bir imha, bir tasfiye aracr haline bUriinmesi, ciddi bir gerqektir. Mi lliyetqili k tartrgmalarr yaprlrrken Eu hususa dikkat etmek gerekir: MilliyetqiliQin hakim ulus yanryla ezilen uh-sun igindeki veya ulusal gelig-

mesindeki rolU nedir? Buna tam bir aqrkhk getirmek gerekir. Komi..inizmi de buna dahil edebiliriz. TKP eliyle geligtirilen "komUnizm", bir Ti.lrk ulrcguluk biqimi olarak geliqmiqtir. Zaten sosyal-qovenizm demek, komilnist veya sosyalist ideolojinin bir milli qoven yayllma aracrna d6niiqmesi demektir. Oncelikle TKP tarihi bu anlamda komihist nraske altrnda Ttrrk milliyetqiliginin hizmetine koqulmuqtur. M. Kemal'in daha cumhuriyet kurulmadan 6nce sahte komilnist partisini kurmak isteyiqi, Tiirk milliyetqiliQinin nasrl komiinizmi bir araq olarak kullanmak istedi$ini aqrkqa ortaya qrkarryor. Adam komiinizmi bile komi.inist partisi adryla bir milli drgirt halinde amaqlarr doQrultusunda geligtirerek kullanmak istryor.

Bir milli komilnist partr kurmak ashnda iyi niyetli de olabilir. Fakat TKP bir komlinist parti olarak qok goven bir ulusgu, hatta M. Kemal'in dirqi.lndugir milli komUnist partiden bile daha uh.rsgu olduQu iqin, onu TUrk uluslaqmastnda qok yakrcr bir 6Qe olarak kullanryor. Nitekim TKP'-

nin M. Kemal'in millikomUnist partisinden daha fazla Tijrk goven yanr olan bir partiye ddni.lqtilgunir, Ki.rrt uh.sal gergegini inkar ettiginive hatta kemalistlerden daha fazla "barbardrrlar", "gericidirler", "basttrtlmahdrrlar" dediQini biliyoru. Yani krsaca Ttlrk milliyetgiliQi elinde komirnistlik, bir ulusal imha ideolojisi gdrorini gdrmi.igtijr. Komiinizmin en' ternasyonalizm yantnrn olduQunu da biliyoru. Komiinizmin ulusal egit' liginin, ulmal adalet ve hak egitliginin milli geligmeye do$ru yansrtrlmasr gerekirken, -6rneQin SovYetler Birligi'nde stntrlt da olsa bunun uygulanmasr bir federasyonun ortaya grkmasrna yol aqarken- Ti.irklerde tamamen, 'Ki.irtler yoktur" sonucuna g6tiirmi4ttir. Bazr istisnalann genel kurah degigtiremeyecegi ise aqrktrr. Bciylece Eunu gdri.ryoru: Komii-

nizm bile, TUrk milliyetqiliQi elinde tam bir ulusal yayrlma. ulusal egemenlik hizmetinde olan bir araqttr. Egemen yon budur. Nitekim Ti.lr-

kiye'deki solun tarihine

bakttQt-

mrzda her d6nemde kraldan daha qok kralcr bir tavrrla TUrk milliyetqiliQine koquldugu gdrUlecektir. PKK'nin ortaya grktrQr donem vardrr. Biz yrllardrr sosyal-govenizme karEr miicadele iqinde kendimrzi Eekillendirmeye qalrgtrk. Kendimizi sosyalist olarak geliEtirirken, milliyetqilikle, gericilikle savaqrm iqin' de deQil, tam tersine sosyalizm adrna yola qrkanlardan kaynaklanan sosyal-govenizmle savaErm iqinde olduk. Bu tesadi.i{ degildir. Qirnkit Tiirk milliyetqiliQinin elindeki veya TKP'lileEmig milliyelqiliQin elindeki sosyalizm, uluslarrn geliqimindeki, ultslarrn kurtulugu yolundaki olumlu ydnU ortadan kaldrrmak iqin bir gdrev yapryor sanki. BrrakmrYol "Kijrtler igin sosyalizm olmaz" diyorl 'Tijrkiye'de devrim olmadan Ktirtler iqin herhangi bir s6z soylemek brle yanhqtrr, sdylerseniz enternasyonalizme ters di.igersiniz" diyor! Kendisi dOrt dOrtlUk milliyetqiliQi uygularken bu enternasyonalizme ters di.tgmek olmuyor da bizim si.rrekli ulusal sorunu sosyal izmle qdzmek isteyiEimiz govenizm oluyor! Bu aldatmacantn aynrsr tabii islamiyet igin de geqerlidir. "lslamiyette rrkqrhk yoktur" deniliyor. "lslamiyet bu temellerde di.tqi.inirlemez" deniliyor. Ama bunu soyleyenler ashnda brr nolu qovendirler; sonuna kadar Arapqrlrk yaptyorlar, FarsQrhk yapryorlar, TiirkqtrlUk yapryorlar ama. islamiyet bu konuda herhangi bir engel degildir. Ezilen bir ulusun hak-eEitlik istemesi, adalet anlayrqr istemesi ise bir engel oluyor! Kiirtlere biraz adalet; onlartn diline, killti.lriine, ekonomisine ve her ttlrlil sosyal, ulusal geligmesine brraz ozgUrlijk istenildi mi, bu rrkqrhk oluyor! iEte goziikara Eovenizm tam da budur. Bu tarihte de, gi.jnUmi.ade de oldukqa etkilidir. Komi.inizmin bagrna gelen de budur. Bu konuda milliyetqilik zaten, srntr tanrmaz bir sosyal-qovenizm iqind

ir.

Demek ki, bizim sosyal-qovenizmle yrllardrr m0cadele ediqimizin bir anlamr vardtr. Sosyal-qovenizm komUnizmi tek ycinlil ele almrqtrr; "bunu ezilen ulusa kaptrrmam", "ezilen ulustan hiq kimse sosyalizm silahryla ulusal meseleye girig yapamaz", "bunun tekeli bendedir", "bunu elimden aldrnmr seni mahvederim", "Moskova'ya qikayet ederim", 'Avrupa'ya qikayet ederim" diyor ve nitekim etti de. Zor bela sosyalizm yaratrcrhQrnr, yani baQrmsrz sosyalizmi uygulayabildik. PKK bu konuda gerqekten tutarlr yurtseverliQin degerlendirmesini iyi yapmrEtrr. Sosyalizm nedir deQerlendirmesini ve tilkeye uygulanmasrnr baqarryla yapmtstrr. Bu oldukga qiddetli miicadelelerle mtimkUn olmugtur. $imdi bakryortz ki, ulusal kurtuluq savagrmtz en dnemli ve sonuq ahcr doneme giderken, birdenbire "Hizbullah' diye bir oluqum ortaya qrktr. Tarihrn bu gerqekleri rgrgrnda bagrmrza musallat edilmek istenilen bu "Hizbullah" maskesi altrndaki olugum nedir? Zaten konuyu tarihsel olarak ele altEtmtztn nedeni de buna aqrklrk getirmek igindir. GUnirmtzde gok karmagrk bir durum ortaya qrkmrgtrr. Reel sosyalizmin q6kuguyle birlikte komiinizm hrzla gdzden di.4iJrijlmeye qahgrhyor. Ashnda Rus deneyiminin ne kadar komiinist oldugu bugUn daha iyi g6rilliiyor, tartrgrltyor. Ne zaman komil' nizmden uak di.jgmiigtiir? Ne zanan emperyalistleqmiEtir? Veya emperyalist 6zellikleri nelerdir? Bunlar tartrgrhyor. Ve reel sosyalizm bugi.in

etkisini biraz yitirmigtir, 6zellikle TKP eliyle yaptrgr tahribatlar tehlike olmaktan qrkmrgtrr. Yne sosyal-qovenizme kargr mi..icadelenin haklrhQr da anlaqrlmrqtrr ve bu miicadele baqarrlmrgtrr. Dolayrsryla bu kanaldan gelebilecek tehlike artrk fazla soz ko-

nusu olamaz. Qirnki.l bunun miJcadelesi iyi verilmiqtir ve baqarrlmrqtrr.

Bu, ilkel milliyetqilik iqin de boy' ledir. KDP'ler biqiminde dayatrlan ilkel milliyetqiliQin Mlrle birleqmiE

KDP'cilik oldugunu biliyoruz.

Ta

baz Ktnt

dernekleri eliyle bu dayatrlmak istenildi. DDKD, KUK, OY vb. bir strri.i Kiirt grupquQu eliyle ilkel milliyetqilik dayatrlmak

197O'lerde

istenildi. Biliyoru ki, halen de

Ta-

labani-Barzani eliyle TiJrk s6mi.jrgeciliQi, boyle iqbirlikqi bir milliyetqiliQi egemen krlmak istiyor. Fakat Kurdistan devrrminde ilkel milliyetqilik de teqhir ve tecrrt edilmiqtir. Yirmi yrldrr bunlara karEr qok kapsamh miicadele verildi. Bunlartn qok qeqitli fraksiyonlarr ortaya qrktr ama. en temel gtiqleri yine de Bazani-Talabani'ydi. Barzani'ye dayah OzgUrliik Yolu da gUniimi.izde kendisine sosyalist parti diyor. Ekolu o gtiqlendirdi. Somtjrgecilik Rrzgari, Ala Rrzgari, KDP KUK, PeEeng, Kawa ve benzeri adlar altrnda etkili olmak istedi ama bunun esas k6kU feodal, aqiretqi giJqlerdeydi. Ve bunlar bir de Ttirk milliyetgiliQiyle irtibathydrlar, ozellikle de Ti.rrk MlTi ile. Ti.im bunlar tutarlr yurtseverli$in, devrimci yurtseverliQin geligmesini elbirliQi ile bogmak istiyorlardr. Partimiz PKK bunlara karqr da qok tutarh bir miicadele verdi. Bunlarrn aQa, geyh, aqiretgr gUruhu teqkil etmesi, 6te yandan ozellikle sosyal temefin emekgi olmasr gerqeQi, I 9 7O'lerin ortalarrndan itibaren bizim halkr kolay aydrnlatmamrza ve bunlarr tecrit etmemize g6tUrdti. Krsaca ikili bir mi.icadele verildi. Ve bu ikili miicadele hem Tirrk milliyetqiliQinive hem de Ki.lrt ilkel mil' liyetqiliQini KUrdistan halkrnrn iqinde oldukga teEhrr ve tecrit etti. Bilindigi gibi, PKK'nin ideolojik egemenliQi bu mircadele sonucunda belirlendi. Aynr zamanda PKK'nin gi.lqlii bir

baqarr saQlanmadan l5 A$ustos Atrlrmr'na ulaqmamtz dt4UnUlemezdi. Yani ideolojik-siyasi qizginin zaferi askeri aqrlrma imkan verdi. Bu

temelde savaq 1990'lara dogru geldiQimizde yarattct sosyalizmin en seqkin bir cirneQi oldu. Yarattct sosyalizmin hem Gijney'i oldukga etkileyen, hem bolgeyi etkileyen qok seqkin bir orne$ive hem de burjwa milliyetgiliQi ile ona dayah btitUn ilkel milliyetgi gruplaqmalarr yerle bir eden bir geliqme oldu. Vne I 5 A$ustos Atrhmr, sosyal-goven gruplart, ozellikle Tijrkiye'deki Tiirk milliyetqiligine dayah sosyal-goven gruplarr yerle bir ediyor. Tlirk burjwa milliyetqiliQinin kargrsrnda herhangi bir rakip kalmaytnc4 yeni bir saldrrr araclna ihtiyag duyuluyor. Ancak Ti.irk milliyetqiligi veya onun en barbar rejimi olan l2 EylUl fagizminin elinde tilm bu silahlar iElevsiz kaldr. Hiq gUphesiz yeni saldrrr silahlarrna ihtiyacr bu nedenle vardr. Egemen burjwa milliyetqiligi bu temelde ozel savaqt ttrmandtrryor. I 2 Eylirl fagizmi, 6zellikle onun aqrk cephedekr qok yoQun saldrrrstnr yijri.rtttr. l2 Eylill rejimi, KUrdistan'daki ozel savaEta sadece askeri araqlarla yiirtttiilen qr plak savaqtmtn yetmediQini, ideolojik-siyasi biqimlere de ihtiyaq olduQunu fark etti. Ote yandan PKK'nin de, 6zellikle ilkel milliyetqiliQi iglemez duruma getirdiQini anladr. Sosyalizm maskesi altrndaki sosyal-goven gruplartn saflarr bulandtrmasrnt da etkisizleqtirdiQini gordi.i. Bu srlahlarla artrk PKK'ye kargr savagrlamayacaQtnr

ve-

ya KUrdistan ulusal kurtuluq savaErmrna kargr bunlara dayanarak mesafe ahnamayacaQtnt iyi biliyor. Peki elinde geriye ne kaldr? Tekrar eski silah! Bin yrlhk saldrrr silahrna yeniden srra geldi! Yeni bir ideo' lojik saldrrr silahr olarak bunu kullanmak!.. Kiirt toplumunun geri ozellikleri ve halen bunun olumsu roli.rnun devam etmesr; ozellikle mezhePler, tarikatlar eliyle Ki.irt halkrnrn qok y6nlij parqalanmrghgr; toplumun milli

nitelikteki sosyal geliqmeden wak brrakrhqr, l2 Eyltrl faqizminin akhna eski Ttirk mrlliyetqiliginin silahr olan, hatta btrti.rn Tiirk sultanhk veya ege-

Hizbullohgrlrk igin en geryekgi bir tonrm gudut: Torihi olorok milli inkoro gdttiren egemen islamciltQtn olumsuz Ydnlefiyle yobond egemen s,nilloto ugoklrk, igbirlikgilik eden Ktiil egemen snilloflntn Qkoilonnn soulmosrylo, ft)rk milliyetgiliQinin veyo bunu moskeleyen k o m ii n izm m o sk el i so sy o l' 9o v e n izm i n et k i si n i giltikge yrtirip yeni bir ideoloiik soldm siloht olarok torikotgrltQ4 mezhepgilifli kullonmo diigiincesiyle

ottoyo gtkotmok istediQi, PKK'ye oldukgo

korgt

ve vurucu temelde hrgtitlediQi, silohlondtdtQt, Kiirdistan'daki o eski doyonoklonno, igbirlikgilerine sosYol tobon igleri gdrdhrmek istediQi yeni bir olugumdur. siyasi doQrultuya gitmesi de bu ideolojik mi.icadelenin baEartlmast temelinde gerqeklegti. Dolayrsryla 1980 sonrasrnd4 gerillaya doQru askeri aqrlmlara ydnelmeye galrgtrgrmrzd4 kargrmrzdaki ister sosyalgovenizm ister ilkel milliyetqilik olsun, Ttlrk milliyetqiliginin qok qeqitli bigimleri cevabrnr almrq ve geriletilmig olarak siirece adtmtmtzt atttk. 15 AQustos Attltmt, gizgimizin ideolojik ve siyasi temelde bu aktmlara karqr bagarrh olmasryla gerqeklegtirilmigtir. Hiq qi.iphesiz bu tarihi adrm aynr zamanda diger birqok qabalarrn iiriini.idi.ir ama bu ideolojik

menlik rejimlerinin silahr olan dinr getirdi. Bu dini brr kez daha kullanalrm, dediler. Talen Ozal'rn tarikatqrhQr, Evren'in dinciliQi bu nedenle anlamsrz degildir. B6ylelikle Tijrkli.iQe bir atrlrm kazandrrrlmak isteniyor. Bu eski ideolojik silaha sartlma anlamtna geliyor. Sonuqta bildiQimiz gibi, l2 Eylill ddneminde tarikatlara olagantstii ilgi g6sterildi. Mali destek sunuldu. Bu konuda 6zellikle Suudi'nin destegi ahndr. S6zde birqok din adamr maaqa baQlandr. Gdrdirgiimiz gibi Batman, Diyarbakrr, Urfa Silvan gibitanrnmrq Kiirt qehir merkezleri, tarikat ywalarryla doldu-


ruldu. Bu iq nasrl yaprhyor? Yedi yalrndaki qocuklarr pansiyonlara ahyorlar. Onlara gece-g0ndi.iz o dogrnalar ezberletilerek, kendi ulusaltoplumsal gergeklerini inkar ettirmek iqin ne lazrmsa o yaprhyor. Ne

bir geng, ne bir gocuk brrakrhyor. Trpkr Osmanh d6nemindeki Yenigeri Ocagr'na yedi yagrndaki hrristiyan gocuklarr zorla ve 6zel ahnarak mirsliimanlaqtrrrhp sultanrn emrine veriliyors4 bu ddnemde de bUti.in Kirrt qocuklarr ahnryor ve bdyle tarikatlar eliyle kendi ulrcal-toplumsal gerqeklerine ihanet ettirilip bir hain olarak yetiqtiriliyorlar. Bu daha dnce Dersim katliamr sonrasrnda da gerqekleqtirildi. O zaman bunu kemalizm, katrksrz Tiirkleqtirmek iqin yaptr. Bi.iti.in qocuklarr aldr, gok iyi bir Ti.irkqe egitiminden gegirdi. Dersim katliamr sonrast, yeniqeri ocaklarrnr geride hrakan bu uygulamayla toplanan gocuklar, T0rkten daha TUrkgii olarak yetiqtirildi. BugUn hala bunlardan bazrlarr bakandrr, generaldir. DOrt d6rtlUk Tiirkgi.idUr. iqte tUm bunlar imha sonrasrnda okullarda yo$un asimilasyonun liriini.] olarak gerqeklegtirildi.

Tabii diger yerlerde bdyle

agrrr

bir TUrkgtili.ik bugi.in tutmayacaktr. Ozellikle daha geniq Ki.irdistan alanlarrnda, hele 6zellikle de PKK'nin uyandrrdrgr, ulusal bilinq, uyant$ ortamrnd4 Dersinr,lde oldugu gibi ddrt dOrtliik Ti.irkqiilUk

tr.rtturulamazdr.

Peki bu neyle tutturulurdu? Bu sefer TUrk milliyetqiligi silahryla deQil, ulusal-toplumsal gerqeklige ters iqlev gdren islamrn eski y6ntemleriyle, sapttnlmtg tarikat ve mezhep y6ntemleriyle geriye kalanrnr qritmek, degiqik bir biqimde Tiirkle$tirmek, Ti.irkltigtin emrine sokmakla tutturulmasr d0qtini.ildti. $imdi yine bazr din ekolleri ortaya grkmrqlar ve bunlar bir stirii de dergi qrkarryorlar. Bu ekollerin adlan 6nemli degil. Ote yandan en g6ziikara bir 6rgi.it olan Hizbullah olayr var. Sdzde islamiyette rrkqrhk yoktur, ulus farkr da yoktur deniliyor. Belki ulus da yoktur onlar iqin am4 bu katillere ya da gdz0karalara gunu sorahm: Sen hangi dille saldrnyorsun? Sen hangi kUltUrle saldrrryorsun? Senin paran nereden geliyor? Seninyaqamrn nasrl ve nereden drgUtleniyor? Hangi ulrcun qergevesinde tlim bunlarr saghyorsun? Bu saldrrganhgrnl4 bu maagrnla, bu sosyal yagamrnl4 bu ki.llti.irel yagamrnla, o dilin ve diger gergeklerinle sen hangi ulusal gerqevedesin? Ondan sonra kalkryor rrkqrhk diyorsun! lrkgrhQrn en biiy0giinii sen yapryorsun! Eve[ sosyal-govenizmden daha bilyiik bir rrkgrhkl4 Hitler faqizminin rrkqrhgrndan daha gdziikara bir rrkqrhkla kargr kargryayrz. Rusya'da bir ara Karayiizler rrkqrh$r vardr. 'Hizbullah"rn da b6ylesi Karayiizler rrkgrh[rnr tam ispatlayacagz, gergekli$ini netge ortaya koyacagrz. Tarikatlarrn arasrnda da Karayi.izler niteli$inde olanlann oldugunu ve bunlann da Tiirk rrkgr 6rgiitler oldugunu sdylemeliyiz. Qiinkil bunlarrn da ulusal inkarcrhgr gok g6z0karadrr. Du-

rumlan kemalist aydrnlara berzemez. Ornegin aydrn kemalist Soven-

dir am4 biraz bilinglidir. Bir ilhan

Selguk kernalisttir fakat, Kiirtleri tam inkar etme geregini duymaz. Ama bu tarikatlara bakahm; tarikatgr qovenistlere bakaftm: DOrt dOrtliik TUrkgiHiirler. Her biri azgrn bir TUrkqi.idiir. KiirtlUgU bile aQrzlanna alrnazlar, Tiirkgiiliigli gdziikaraca yaparlar, hem de bu kelimeyi anrnadan bunu yaparlar. Kiirt denilince, 'bu rrkqhk-

trr" derler. Herhangi bir dlgiiyii 96zdnUne getirmeden basarlar yargryr. G6zi.ikara rrkgrlk iqte bu oluyor. Demek ki ortada bulunan tarikat-

fueri vardrr, giahk vardrr. Bu temelde binlerce 6grenciyi drgi.ltleyerek iran'a yolladrlar. Fakat ashnda gdnderdiklerinin hemen hepsi polis patentlidir. Sozde Kuey'den bir sUri.i aloriyi, qia mezhebinden insanr yolluyorlar. Ksaca bir drgi.ttlenme gaft qnrasr yaptrlar. Gtlney'de de nakqileri cirgijtlediler. Bunlarrn birlegik hareketi, 6zellokir 0yelerini bile en doyanilmoz kogutton igin y1nlendirmig ve likle de maddi qrkarlan darbelenince, harekete gegtiler. Ashnda bu dueSitmiglerdir. Doloytstylo onloro sdyleyecekteri tek bir s,zteri olomoz. rum qok 6nemli, Her giin gelen yeni haberler varlara islam tarikatlarr dememiz yerimezhebin sdyleyecegi iki kelime diler ve bunu yaptrlar da. Bunu hem drr. 'PKK bizden bu kadar silah ne, islam maskesi altrndaki g6zi.ikabile yoktur. Onlar bu konuda iki kelide bagbakan dlizeyinde yaptrlar. istiyor, bu kadar para istiyor, verera, ykiikara veya kendisi kar4 krsamenin bir savunucusu bile olamazTtirkiye bu davranrqr bile kabul et- meyiz" diyorlar. Ve hemen ardrndan ca Karayialer Ti.irk qoven drgittleri lar. Qilnkii o tarikatlar, o mezhepler mek zorunda kaldr. Oyle anlagrhyor bunlarrn dincilikle olan iliqkisi, hizdememiz gerekir. Bu gergekten de Klirt halkrnr srrt iistii brrakmrglar, bu ki, iran'a bu ydnlil bazitavizler verirbullahqrlkla olan iligkisi belirginbdyledir. I 2 Eylill fagizmi, tarikatlara halkr yalnrz brrakmrglardrr. Hatta o ken, bazr qeyleriyavag yava! Ktirdisleqiyor. Bunu yeni bir teminat, korucan-kan ve para veren bir rejim mimezhebin fakir Uyelerini, tarikatlarrn tan'da kullanmanrn hesaplarrnr da ma aracr olarak ele alryorlar. B6yledir? Evet. Onlarrdrgi.itleyen bu rejim fakir iiyelerini bile en dayanrlmaz yaptr. $unu sdylemek istemiq olabi- ' ce igreng grkarlarrnr savunma geremidir? Evet. O halde Nakgicilerin, ya$am kogullan iqin y6nlendirmiq ve lir: "Kiirt ulusal kurtuluggulu$u senin gini duyuyorlar. Bu konu defalarca Siileymancrlarrn, Nurcularrn kayna$r egitmiqlerdir. Dolayrsryla onlara da iqin de, benim iqin de bir tehlikedir. degerlendirilmiqtir. belli deQil mi? Hepsinin para kay- sdyleyecekleri tek bir sdzleri ola- lslam devrimi Ti.irk milliyetqiligine ve Hig gtiphesiz iran islam Devrimi, ' nagr bu rejim veya karanhk gtigler demaz. Baqtan beri iddiamrz buydu ve kemalizme karqtdrr fakat, KUrt ulusal kendi ideolojik pozisyonunu sijrdUrgil mi? Tiirkse Ttlrkler, Arapsa Arapbu temelde s6zii fazla r.zatmadan kurtulugu Ktirdistan'da boy atarsa mek ister. lran halkrnrn srnrrlt da olsa lar, Farssa iran veya solcuysa bil- onlarrn Uzerine gidiyorduk. Bu ne- lran iqin de tehlikeli olabilir. Bu tehlibir anti-emperyalistligi vardrr. Halen mem lnngigi.iqler bu parayr niyeveridenle de her tarikattan, her mezke sadece benim iqin bir tehlike de kendi devrimini yaymak istiyor, yorlar? Qok mu adaletten yanalar? hepten insanr; saptrnlmamrg, diiaedegil, sizin igin de bir tehlikedir." Bunun ashnda olumlu ydnleri de Orta yerde igkenceler var, bir i.ilne ba$lanmamrg her insanr hrzla safTUrkiye bunu Araplara da s6yvardrr, olumsrz y6nleri de vardrr. kenin harabe haline getirilmesi var; larrmza qekebildik ve ciddi bir zorlijyor. "Kiirt ulusal kurtuluqu hepimiAma lran tiim bunlara raQmen milli bir halkrn dilinden, dininden, ktltiilukla da karqtlaqmadrk. zin grkarlanna ters diiger' diyor. TC geleneklerine uygun olarak islam rtinden tutahm her t0rlii degerlerinin Ozellikle 1990'lara kadar bu temsilcileri Suriye'ye gittiklerinde devrimini kendi milli geligmesinin, soykrrrmr var. Niye buna para yok? boyle geliqti. 1990'lardan sonraki de bunu s6ylediler. Ti.irkiye lrak'la da kendi mezhebi geligmesinin bir araNiye buna yardrm yok da ulusal in- serihildanlarla ve gerillanrn biraz bu konuda siirekli ittifak halindedir. cr olarak kullanrrken, bagta Ktirtler karcrlar4 milli geliqmenin hainlerine daha geligim gdstermesiyle birlikte, iran'h olan iliqkilerinde TC, iran olrnak lzere, digertUm uluslarrn milli bu kadar para var? Sen Arap diliyle durumlar da degigti. Kiirdistan topdwrimiyle birlikte durumu degergeligmesini fazla gdzdnUne getiren bi.iyi.ik i.isti.inli.igiJ taslarsrn, sen yekiin olarak PKK'nin egemenlik lendirerek, kuqkulu bir durumu yamez. Kirrtlerin goQunluQunun si.tnni Fars diliyle en bijyiik iirsttinliigU tassahasr olmaya dogru gitti. ratmaya qahgtr. Ama iran, devrimci mezhebi nitelikli olmasr, giahQrn bilarsrn, sen TUrk diliyle ulusgulugu, Bunlar qunu gdrdUler: Y0ryrllarbir gi.iq olmasr nedeniyle PKK'yi raz daha baskr giicti olarak kullanrlhem de en giigli.i ulusal dzellikleriyle dan beri halkr oldukqa aldatarak, gdrmeye ve. bazr iliqkilere ydnel- masrnayol agtyor, Bu yiizden ortada her qeyi kendine bir hak olarak mezhep adrna, sultanhk adrn4 cum- meye qahgtr. lran, TUrk rejiminin tavi- bir qeligki var. Tlirk milliyetqiliQi bu g6rUrstln ve bunu bir geliqme 6gesi huriyet adrn4 tarikat adrna muazzam ze yatkrn durumunu gdrijr gdrme4 geliqkiyi, dzellikle PKK'ye karqr kulolarak yaSarsrn, ama Kiirtli.ik s6z kogrkar saglayabilirler. Nakgi qeyhlerionu kendine daha fazla qekti. TC, lanmak istiyor. Ne kadar bunu kullanusu olunca bu rrkqrhk oluyor! Bu nin bazrlarr buralara kadar geldiler. iranh temsilcilerin, Konya;da bulu- nabilil belli degil veya bunun nasrl konunun kullanrlmasr biraz b6yle Oyle bir yapr ohqturmuqlar ki, ytrznan en bijyiik Fars filozofu ve mezkullanrldrgrna fazla kanrt yoktur denigeligtiriliyor ve 12 Eyliil rejimi bu bin tiyeye sahip olduklannr s6y- hepqisi Mevlana'yr siyasal anlamda lebilir. konuda bir adrm da attrrdr. Evren ve liiyorlar. Her iiyeden alacaklarr paraziyaretini kabul etti.'Atatiirk'lin meAma hizbullahqrlgrn bir koluyla 6zd'rn kendileri buna 6nci.llirk etti- lar milyarlar yaptyor. Evet beq-on zanna gitmeyebilirsinizn,'Kemalizmi lran'a dayanmak istediQi aqrktrr. Tijler, tarikatlarr ortaya qlkardrlar. Qok milletvekili, birkaq bakanlarr var. Asbenimsemeyebilirsiniz' diyerek ta- mi.iyle lran'a laghdrr demek ise sayrda sahte tarikatgryr, piri ortaya hnda bu bir anlamda resmen devlet viz iistiine taviz verdi. Ve hatta bu doQru degildir. Ozellikle son yrllarda qrkardrlar. Bu sadece siinnilik iqin ortaklrgrdrr. Onlara kargr tavrr ahndurum TUrkiye'de bijytik bir tar- ortaya grkan gerqeklikten anlagrhyor degil, alerrilik iqin de bdyle yaprldr. masr durumund4 bunlar elden gitrqrnaya da yol agtr. ki, hizbullahgrhQrn genel polis merBir yrgtn sahte alevi dedesi ve derdiyormuq ve bu nedenle dehqete Bu iligkive geliqkiler belli bir siire kezleriyle, yerel tarikat merkezleriyle negi, bir si.irij si.inni nakgi tarikatr bizkaprlmrqlar. zat bunlar tarafrndan orgi.itlendirildi. Ote yandan alevicilik de Avrupa'Bunlar yurt iqinde drgiitlendirildi, yr sanyor. Bir stirti seyidin, dedenin, Reel sosyolizm in g6ktigtiyte birtikte yurt drqrnda 619Utlendirildi. pirin bazt qrkarlarr karqrtavrrdan dokomtinizm gdzden dtigtirtilmeye gottitttyot. Ve hepsinin aqrkga sdyledigi kr- layr sarsrhyor. Bu akrm ta oralara kasaca qdyledir: "PKK'nin ulusal kur- dar devletin de yardrmryla tagrrrhyor, Asltndo Rus deneyiminin ne komtjnist tuh4qu hamlesini bastrrmak iqin Daha bir sirrti baqka tarikatlar vardrr. olduQu iyi ghrtiltiyor, lortrgtlryor. Gtiney'de nakqi tarikatglhgrnr, Ku- Her bdlge, her vilayet bir tarikatrn zey' de aleviciligi 6rgi.itleyelim. Giietkisi altrna gekiliyor. Bunlar almrglar Ne zoman komiinizmden uzok diigmtigtir? ney'den koparamadrk, Kuey'den etrafrna biryrQrn insanr, onlara afyon Ne zomon emperyolisilegmiftit? koparahm; Kuey'de engelleyemeve zehir igiriyorlar ve i.istelik bunlar dik, Giiney'de engelleyelim' diyorneyi iqtiklerinin farkrnda bile deVeyo emperyolist 6zellikleri nelerdi r? lar. Bu konuda 6zel bakan bile giller. lgtiklerine 'cennet suyu' diBunlor Ve reel sosyotizm etkisini oluqturdular. Ozal ddneminde Ktiryorlar adeta Egemen giiqler, bu Eedistan'daki en bijytik nakgici Abdulkilde kendinden geqmig bu insanlabiroz yitirmigtir, 6zellikle TKp eliyle kadir Aksu ve siilale gevresiydi. Onu rr tamamen tanrnmaz hale getiriyor. tehlike gkmryfir. lgigleri bakanr yaptrlar. Bugiin de Ve onlara en kirli yrkama sularrnr bile sosyal-demokratlardan ve aslen Deriqiriyorlar. Neymiq qeyhin kerametiyYine sosyol-govenizme mucodetenin hoktrttQr simli olan Mehmet Mogultay adh miq! lqte onlarr bu kadar rezalete onloylmrylr ve bu bogonlmrylr. gahsr bakan yaptrlar. Oztrnde soskadar g6ttiriiyorlar. yal-demokrat emekgilerin Belirttigimiz gibi bir qocuk dahi hakkrnr-hukukunu arayan adamdrr brrakmadrlar. Tiimi.lni.i b6yle kcir esonr4 dzellikle Ki.irdistan'da tarih ve en bagta da OlaganUsti.l Hal 86lama Mehmet Mogultay'r dzellikle dercesine, onlardan en fanatik ki- boyunca iqbirlikqilik yapmrq aga, ge ydnetimiyle iliqkisi vardrr. Krsaca sahte alqriciligin etkinligini bagta qilikleri ortaya qrkardrlar. Ve rejim qeyh ve agiret reislerinin qrkarlarrnr TUrk s6mtjrgeci rejiminin kurumlarrlstanbul'd4 Anadolu'da geligtirmek ti.im bunlarr yaptrktan sonr4 yeni bir darbelemeye ve onlarrn etkilerini sremniyet teqkilatlarrna baQlr igin, yani emekgilerin saflarrndaki hamlenin geregine inandr, insanlanrrlamaya baqlaytnca ve ortada kaloldugunu gdriiyorrz. iran, ideolojik alevi etkinligini istismar etmek igin rrn bagrrna yeni bir hangeri daha rnalarr durumuyla yiiz yiize gelince yayrhm aracr olarak belki etkisini kulbakan yaptrlar. En Ust dUzeyden en b6ylece sapladr. TC, yeni ydnelimler iqine girdi. Bu lanrnak istemiqtir, fakat onun bu dualt dtizeye kadar buna berzer bir lran devrimi de ashnda l9B0 gevreler eskiden de zaten somiir- rumu belirleyici degildir. Belki de si.irii grkar qebekesi harekete geqisonrast bir devrimdi. iran, gerqekgeci rejimlerin igbirlikgileriydiler, relran kullanrlmaya gahgrlmrgtrr. Bu korildi. Devrimci ulusal kurtulug4 de- ten islamiyetin yabancr egemenjimlerin adamlarrydrlar. Kesinlikle nuda gergekleri daha iyi tespit etmokrathk savaStna govenizmi egeliSine karqr bazr 6zelliklerini kullandr srkrqmqlardr ve korunmak igin garemeye ihtiyaq vardrr. HizbullahgrhQrn men krlmak igin, ellerinden ne ge- ve tavrr geliqtirdi. Bununla ezilenleler arryorlardr. Ardrndan ihanetleriyer6l igbirlikqi qevrelerle baglarr gok liyorsa onu yapryorlar. Fakat 12 Eyrin temsilcisi misyonuna soyundu. nin cezasrnr a$rr ddememek igin somuttur. Hemen gunu belirtelim ki, lUl ddneminde bunlar agrk yaprhrken Bu tavrryla lran'da dwrim de yaptr. bile ols4 tarikatlara sarrldrklarr bilihizbullahgrhk iqin en gergekgi bir tabile bia onlarrfazla ciddiye alrnadrk. Devrimle Ortado$uyu oldukga da niyor. Qareyi dine sarrlmakta aradr- ntm qudur:Tarihi olarak milli inkara Onlarrn dilindeki tarikat ne oluyor, etkiledi; Ti.irkiyeyi de etkiledi. TUrlar. Bu silahr zaten ytizyrllardan beri gdti.iren egemen islamcrhgrn olumaleyicilik de ne oluyor? kiye ile iliqkilerinde geligkili yan kullanryorlardr. Hatta Arap iilkelerisu ydnleriyle yabancr egemen srnrfAlevicililin eSer bir devrimci 6zii daha aSrr basryordu. 1990'lara kane, Suriye'ye geldiklerinde, bu iqbirlara rqakhk, igbirlikgilik eden KUrt varsa onu en iyi biz temsil ediyoru. dar olan si.iregte Ozal'la iliqkilerinde likqiler, "Biz Araphgr temsil ettik'deegemen srnflarrnrn qrkarlarrnrn sarE$er islamrn bir devrimci 6zii vars4 yogun geliqkilerivardr. Oyle oldu ki, diler. lrak'a halen de gidiyorlar, iran'srlrnasryl4 Tiirk milliyetgiliQinin veya onu da en iyi biz temsil ediyonz. lranh temsilciler, "Anrtkabir'e git- daki eski tarihi de$erlerden bahse- bunu maskeleyen komtinizm masHiqbir tarikatrn s6yleyeceSi, higbir meyra Marlana yr ziy arel ederiz" dediyorlar. QiinkU iran'da gok sayrda keli sosyal-govenizmin etkisini git-

EQer islomtn bir devrimci

6zii

do en iyi biz temsit ediyoruz. Higbirtorikofin sdyleyeceflL higbir mezhebin sdyleyece{iikikelime bile yoktut Onlor bu konudo iki kelimenin bir sovunucusu bite olamdzlot Qiinkii o tarikollor, o mezhepter Ktirt holkm sil tistti Urokmrylor, bu holkt yolnz brakmrylardr. Hatta o mezhebin fakir iiyelerini, lorikailonn vorsc,, onu

yofam

do

.

hzlo

kodot

bugiin doho

lailryhyot

yopltflt lohribotlar

do

bugiin

olmokton kory miicadele

kiqi,

na


tikqe yitirip yeni bir ideolojik saldrrr silahr olarak tarikatqrhQr, mezhepqiliQi kullanma di.iqiincesiyle ortaya qtkarmak istediQi, PKK'Ye oldukqa kargr ve vurucu temelde orgiitledigi, silahlandrrdrgr, Ktirdistan'daki o eski dayanaklarrn4 igbirlikgilerine sosyal taban iqleri gdrdtirmek istedigi yeni bir oluEumdur. Evet b6Yle bir

Eunu vur" denildiginde gider vurur. Ve nitekim her gijn, bdylelerin eliyle qok sayrda yurtsever insant oldUrijyorlar, Olay budur, miisli.rmanhk ise bunda tamamen bir krhftlr. Eskiden ideolojik temelde saldrrrrlardr. Sosyal-qovenizmin de etkisi zaman zaman giddete birrtindtr' Biz de onlara qiddetle karErhk verdik.

lendrrilmek istenen yeni Karaytizler,

git

oluqum olarak degerlendirebilecegimiz bir olaydrr. lqte bdylesine bir tarihi temelde lran kullanrlmak istenmiE olabilir. Ktrrt igbirlikqileri ise PKK'den oldukqazarar g6rmi4 olan veYa PKK'yi kendi srnrf dtjgmanr olarak gdren ve hatta uh:salydnden de hakim ulusun uqaklrQrnr yapan ve hakim ulustan daha qok hakim uh.rsqu geqinen kesimlerdir. Yani, Kirrtliige ihanet etmig, hakim iqbidikqi qevrelerin son qtkar umudu ve en baEta da belirleyici olarak OlaQanUrsttj Hal Bdlge yonetiminin son bir-ikiyrl iqinde 6zenle drgi.itlendirdiQi bir ozel savag, bir kontra girigimidir. Hiq qiiphesiz, bu hizbullahqrhgrn iqinde samimi olarak mllsliimantm diyenler vardtr. Mtrsl liman devrimine inanmtE olanlarr vardtr. TKP'de samimi komtinistlerin varlrQr olduQu gibi, bir islam devrimini gerqekten isteyenler devardrr. Bir Hikmet Krvrlcrmh daTKP adh bir "komiinist'partisinde idi. Ktvrlcrmlr I 930'larda Kirrdistan i.lzerine yazdr, Arna bu istisna TKPnin sosyal-goven niteligini ortadan kaldrramadr. Demek kiaynrqey, yani iyi-samimi mUsl(manlann olmasr HizhJlah'rn 6zelsavaq drgtrtilnirn emrinde bir alet olmasrnt ortadan kaldrrmryor. $imdi bazr hizbullahqrlar diyecekler ki, bize bu kadar haksrzhk yaprlrr mr? Biz bu kadar Yanhq deQerlen-

yani fagist hareket bu temeldedir. "Allahrn partisi' adtnt kullanmast yUce terimlere, halktn ilgi g6sterdigi deyimlere srQrnmaktrr sadece. Bu her ddnemde b6yle olmuqtur. Bu gOqler en iyi isimleri kendilerine takarlar, iqin en iyi teorisini yaparlar ama dediklerinin tersini yaparlar.

Bu, btryUk tartrEmalara da yol aqtt. Vne, KUrt ilkel milliyetqiliQi de bizimle ideolojik mLicadele halindeydi. Bu da zaman zarnan giddete bUriindii. KUK drneQinde oldu$u gibi' biz de Eiddetle karErlrk verdik. Bu sahte mezhep ve tarikatlarla da miicadelemiz, asltnda uzun siiredir ideolojik di.zeyde yijriryordu. Fakat Eimdi bunlar silaha baEvurdular. Belli ki giddetle karqrhk vermeye devam edecekler. Iqin niteliQini qok iyi gdzonirne getirmek gerekir. Bu, silahr kullanan hizbullahqrhk neyin nesidir? Hizbullahqrhk nedir? Bu gerqeQe baktrgtmtzda, bu silahr kullanan hizbullahqr, yani faaliyette bulunan geng, Hizbullah kelrmesini bile bilmez. Qi.rnkir Arpaqa bir kelime. Onu o an ilgilendiren aldrQr Par4 silah, sagladrgr irtibat, destek ve hi-

dirilebilir miyiz? Biraz da objektif gerqeklikten rzak olduklarr i9in, bunlara gunu sdyl(lyorr-rz: Sizlerin qok hayalci, saptrrrlmtq bir duglince ve yargrnrz vardtr. Bizde bile b6yle qok sayrda insan vardtr' Onlara qunu sdylemek gerekiyor: Dinin tarrhini biliyor musunrz? Dinin ulusalhkla iligkisini biliyor musuntz? Dinin Ki.irtli.ik i.zerinde nasrl kullanrldrQrnl biliyor musunuz? Kiirtlerdeki mezhep-tarikat gerqekligi nedir biliyor musunrz? Rejimle-devletle dinin iliqkisi nedir biliyor musunrz? Hakim ulus gergekligiyle, s6miirgecilikle iligkisi nedir biliyor musuntz? Ve bizzat islamrn devrimci ozijntj biliyor musunrz? Btrtiln bu sorulara cevap verdikten sonra samimi mUsl0rnanlar doQrr.rya yakrn cevap bulabilirler. Ve o

Her zaman en iyi isimler altrnda ters igler yaprlmrqttr. Bunlann da yapttgt bdyle bir yutturmacadtr. Bu giiqlerin gerqek islamhkla alakasr yoktur. Hrzbullah'rn Allahla islamhkla da hiqbir alakasr yoktur' Bu

mayedir. Dolayrsryla qok k6klU brr aydrnlatmaya da ihtiyaq vardrr. Bi.ryiik bir trzak,.bi.lytik bir oyun ortaya konulmuqtur. igine de 7 yaqrndan itibaren beyinleri yrkanan genqler ahnmrqtrr. Ve tePede de MlTin, TUrk ozel savag sisteminin emrinde din adamlart vardtr. Hem de filozofqa din adamlarrdrr bunlar. Osmanh sultanlarrna da tarih boyunca yol gosteren din adamlart deQil miydi? $imdi de TC'nin saldtrrlartna yol g6sterecek din adamlarr vardtr. Mesela o sahte Adnan hocalar nasrl meYdana qrkarrldr? Ozellikle zengin qocuklarrnr uyuqturdular. Son donemlerde Kiirdistan'da harekete geqirilen nakEi geyhlerinin ttimti mUthiq eQitilmiq ve kendine 96re bilinqlidirler de' Her Eeyi bilirler, fakat qrkarlarrna oltrmUne baQhdrrlar. Qrkarlarr da esas olarak devletten gelir.

islamiyeti de kullanamaz mtyz, Ktjrt halkrnrn dini duygularrnr istismar edemez miyiz, tarihte oldugu gibi giinUmi.zde de bu yontemle sonuq alamaz mtytz, sorulartnr kendilerine yonelterek iizerinde yoQunlaqryorlar. Bu sorulara verdikleri cevap iEte bu Hizbullah saldtrtstdtr. Onunla biraz yurtsever katletmek, halkr biraz kafa karrgrkhQrna itmek istiyorlar. Polisin elinde Hizbullah bir iktidar savaqr mr veriyor? Hayrr, iktidarrn

elinde basit bir savag

onlarrn qok bilinqli olarak siyonizmin Uqi.incii koldan piyonu olduklarrnr kesin s6ylemek zorundayz. Onlartn anti-sryonistlikle, anti-kemalistlikle' anti-emperyalistlikle asla alakalarr yoktur. En biiytik antr-emperyalizm, en bi.ry0k anti-siyonizm, PKK'nin

ydnlendirdiQi harekettir. Bu Qok aqrk. Her giin savaqrYoru, onlarca savaSqrmrz kahramanca direnerek

PiYonudur,

kargr-devrimcr bir savag piyonudur' Bunlara soruyoru: Cenneti Polisin

Bu son ddnemlerde orkodon kurgunloyonlonn hepsinin Yoy t5-20 imig. Beyinleri kesin ylir.onmrytl,t' T(imtine cennel miiidesi kesin vefilmiglit. Ceplerine de bol miktordo dolar konulmugtur. Bunlonn bu Yogto miisliimonhQt kdktti 6Qrenmeleri m timkiln mtidtir? Bizim bu onlatttQmz geryevede bile 15-20 yoflndoki eocuk miisttimonltQt nercden dQrenecek? kelimeler bunlarrn agzrnda bir baltk oltasr, bir yem oltast gibi iglev 96rmektedir. Belki biraz saf genqleri bunlarla aldatabilirler, "Bizim parti Allahrn partisidir", "Biz Allah adrna savaqryortz" kantstna vardrrabilirler onlan. "Olsek cennete gideriz, yaralansak gaziyiz" diyecek duruma gelebilirler. "Hiqbir gey olmasa da iyi yaQam bizi bekliyo/' diyebilirler. Ama bu bir ideolojik aldatmadrr. Kendi halkrnrn, kendi tarihinin durumu nedir? Bunlar gerqekten neyi istiyorlar sorusunu epey sorduk. Ama herhangi bir haber yok onlardan. Baztlarrnrn ise bunun iyi olmadrQrndan haberi var ve qok iizi.llUyorlar' Ama cinayetleri iEleyenlerin devletten qtkarlan vardtr. Qrkarlarr Allahrdrr, imanrdrr onlartn. Ve boylelikle denilebilir ki, Ki.rrdistan'da sol adtna hareket eden hain

himayesi altrnda mr kuracakstnz? "Allahrn partisi" polisin, hem de kemalist polisin, cjzel timin yardrmr ve

himayesi sayesinde mi amaqlarrnr gerqeklegtirecek, cennete gidecek veya bu dUnyayr cennete qevirecek? Polis hangi reiimin hizmetindedir? Aqrk ki, siyonizmin hizmetrn-

dedir. Bunlar qokqa anti-siyonist geqinrrler, ama mevcut rejim islamizmden daha ziyade siyonizmi temsil ediyor. israil Cumhurbaqkanr Herzog ne soyledi? "Siz Ki.irtlere ne yapryorsanz biz onaylarrz, siz de biz Araplara, Filistinlilere ne yapryorsak onaylaytn" dedi. Evet, Herzog Ki.jrtlere ydnelik boyle bir saldrrr iznini vermedi mi? Bu saldrrtyr Herzog'un emri rle TUrklUk yi.jrirtmijyor mu? Veya siz TUrklUgUn, polisin emrinde bir saldrrr piyonu degil misiniz? Ve

bu anlamda emperyalizmin

uqaQt

yeni saldrrr, karanhk gi.iq, Karayizler hareketi hrzla tecrit ve teghir olacaktrr. Daha qimdiden en qok glvendik-

leri alanlarda bile kesin bir tecrite

zaman neye alet olduklarrnr' nasrl kullanrldrklartnt da kavrayabilirler. Unutmayalrm saldtrgan, katil olagocr*. Bu son

rak krllanrlanlarrn gogu

ddnemlerde arkadan

kurgunlaYanimiE.

lann hepsinin yaEr l5-20

Beyinleri kesin yrkanmrqtrr' TUmi.ine

cennet mi.ijdesi kesin verilmiqtir. Ceplerine de bol miktarda dolar ko' nulmuEtur. Bunlartn bu yaqta mtislilmanhgr kdklU dgrenmeleri mtrmktln mi.idirr? Bizim bu anlattrQrmz gerqevede bile 15-20 yagrndaki gocuk m0sltimanlr$t nereden 6$renecek? Bu qocuk igsiz-gi.rqsi.izdUr, qulstrzdur. Kiirdistan'da muazzam bir i9sizlik vardrr. Zaten devletin kendisi, "Onbeqbin kigiye iq verece$iz' dedi. igte verdigi i9! Bdyle iqsiz, liimpen kesimlere verdigi i9! lqte i9 verdikleri kesimler! Yalnrz vurabilme gi.ictjni.i yaratabilmesi iqin mttsltimanhQt, Vurursan mUcahitsin'' "O*Cennet seni bekli.irsen gehitsin", liyof biqimde anlatmtEttr. "DUnyada da seni para bekliYor' demiqtir. Adam bakryor, hem Oliirse yeri iyidir, hem de bu dUnyadayken Yeri iYidir. Bir de polis ona yardtmct oh.ryor' si' lah da veriyor. Eskinin stradan, bir sigara parasr bularnayan tipi parayr, silah yardrmrnt, polis hirnayesini 96' rtince hiq durur mu? Durmaz ve 'al

gehit diigi.ryor. Bu anlamda rslamiyeti de savunan PKK'dir. lslamiyeti, islam halklarrnrn diigmanlartna karqr savunan PKK'dir. lslam halklarrntn di.rgmanlarr bugi.jn qok bellidir. Bunlar emperyalizmdir, onun uEagr olan kennlistler, styontstlerdir. Onlara kargr da her gUn diEe diq acrmastz savagr veren de PKK'dir. Hizbullahqr gefler, hiqbir zaman bdYle bir savaQr geligtirmigler midir? Gelsinler savagacaQrz desinlel biz silahlarrmrzr onlara verelim. Biz bunlara qaQrr yaptrk; gelsinler birlikte kema' lizme, siyonizme, emPeryalizme kar' Sr savaE verelim. Silahlarr, paralarr yoksa biz verelim. Varsalar, daglarrn bir bolUmiinii onlara verelim. Di.iriist yurtseverlere saldrrrp katledeceklerine, fagist kuwetler var, qok eleg' tirdikleri brr si.rrir emperyalist veya siyonist var; onlara saldrrsrnlar. Bir sUrir emperyalist gUq var. Madem "emperyalizme kargryrz" diyorlar, brraz diirtist olsunlar. Ama bi.rtirn bu konulardaki sorulartmtza ve qaQrrlarrmza tek bir cevap, bir ses brle yok. "En biiyi.lk kafir PKK'dir", 'Tek tehlrke PKK'dir" diyorlar. Bunun anti-emperyalistlikle ne alakasr var? Gergekler o kadar qok aqrk ortadaYken, mrzrak gwala srQar mr hiq? Ashnda bizim bu gerqekleri bu kadar hatrrlatmamtza da gerek yok. Biz bu qocuklarrn veya bu iqi yonlendirenlerin ne durumda olduklartnt biraz ortaya koymaya qahqtrk' Halkrn kafasrnt biraz karrEtrrmaya 9alr9' trklarr iqin, biz halkr aydrnlatmak amacryla. yine biraz da kendi saflartmrzda Tiirk milliyetqiliQince ortaya grkarrlan bu sahte, oldukqa tehlikeli kara olugumu doQru degerlendirmeye tabi turtmak amactyla tiim bunlarr belirtiyoru. Hiq gUPhesiz, bu

$u denilebili r: Tabanda aldatrlmtq genqler, tepede ise sdzi.rmona din adamlart, tarikat reisleri birleqerek bdyle bir ideolojik saldrrr hareketini, silahh saldrrr hareketine ddnt4tUrmiiglerdir. Belki gi.iqleri srnrrhdrr. Ve oyle lazla etkili olmayacaklardrr. Ama yine de arkalarrnda boYlesine bir tarihi temel, sosyal bir temel ve en 6nemlisi de Ola$ani.isti.i Hal 86lge ydnetiminin veya 6zel savaq Y6-

fiili deste$i vardtr. ry'ur, ben seni himaye ederim'denilmektedir. Nitekim gimdi bunlar Silvan'' netiminin

d4 Batman'da, Diyarbakrr'da polislerle kol kola y0rUyorlar. Aqrktrr ki 6zel savag y6netimi onlart sattn ahyor ve )akalandrgrn zaman seni gizlerim" teminatr veriliyor. Zaten qtg gibi iqsizlik ortamrnda parayla satrn ahnacak bizzat aldatrlmrq, 6z.el yetiqtirilmiq gok sayrda kiqivar. Orgfi-

qevreler de dahil, son yiizyrhn

bi.tti.in

hain tabakalart, hain kiqilikleri ve uzerinde qekillendikleri hain gelenekleri, egemen milliyetqiliQin en hain ve faqist temeli olarak di.lzenlenmiEtir. Egemen milliyetgilik savag cephesinde ordusuyla savaqtrken, 6zel savaq birliklerinin ve kdy koruculannr da bunun bir parqasr olarak geligtirmiqtir. Vne, dizenin siyasal partilerinde; DYFde, SHP'de, bir yrgrn di$er dizen Partisinde birlegen, yogunca iqbirlikqi ve reiimin uga$r vardrr. TC ordusunda halkrna karqr savagan yerli hainler vardtr. Korrrcular vardrr. Aqrktan fagist birlikler vardrr. Ozel timler, faqist birliklerin kendisi oluyor. Komandolardan oluqan 6zel ordu birlikleri vardtr' Hatta qevik kuwetler vardrr. Birti.in bunlar aqrk cepheden savaqtrken, acaba bir de bir son kahntr olarak

degil misiniz? Qok aqtktrr ki, hizbullahqrhk en az Tiirk kemalizmi, faqizmi kadar siyonizmin de uqaQrdrr. TUrk polisinin qok iyi kemalist oldugunu bilmiyor musunurz? Ozel timlerin ozel sava$r kemalizm adrna yaptrklarrndan haberdar degil misiniz? Bunlara raQmen siz de onlarla kol kola deQil misiniz?'Kemalizme karEryrz, resmi ideolojiye karEtytz" diyorsunuz, ama onlartn himayesinde savagmak, onlartn uqagr olmak anlamrna gelmiyor mu? $imdiye kadar bir tek kemalistin burnunu kanattrnrz mr? Bir tek siyonistin burnunu kanattrnz mr? O halde TUrk reji' mini, T0rk kemalizmini besleYen siyonizm, sizi de besleyen sryonizmdir. Dolayrsryla siz dolayh yoldan da olsa. siyonizmin qaQr oluyorsunw. Saf hizbullahgrlarla bizim ahp veremeyece$imiz yok am4 gerqekten

uQramrElardrr. Halk artrk bunlarr linq etmeye kadar gidiyor. Belli bir qabadan, dzellikle halkrn daha da artan mi.icadelesinden sonra bunlarrn girecek delik bile bulamayacaklarrndan emrnim. Zaten daha Ermdiden hepsi kaqrE halindedir. Renklerini, krhk-kryafetlerini deQigtirerek saklanmaya qahEryorlar. lleride bu ftrsatr da bulamayacaklardrr belkr' Biz bunlarrn samimi olanlartna gunlart s6yliiyorrz: AQzrnrza aldrgrnrz islamiyetin, devrimin adaleti nedir, bunu iyi 6grenin! Vne lran devrimi nedir, imam hali nedir, bunlarr iyi oQrenin! Bu lafla olmaz, eylemle olur. Lafla bunlarr soyleyeceksiniz ama" polisten silahr, aQababalarrnzdan bol bol paraaltp, sdztimona kafirlerle mircadele edeceksiniz! Kendinizi bu biqimde aldatmayrnrz!

Bu sizin iqin qok tehlikeli bir

uQ-

raqtrr. iyi di.iqtiniin, elinizde hiqbir sa-

vunma aracr yoktur. Hiqbir gerekqeyle kendinizi iki kelimeyle bile savunam.vstnrz. Bdyle devam ederseniz tarihin en lanetli gUruhu olarak adlandrrrlmaktan kurtulamazstnz' Bir an 6nce, dzellikle fazla gtkara bulaqmamrE olanlar hrzla kendilerini affettirecek tutum ve davrantglara

girmelidirler.

.

Ozellikle lran't kullanmak isieyenlere qa$rr yapryoruz: iran'tn halen bazt anti-emperyalist, anti'siyonist 6zellikleri vardtr. lran'a da soyliiyorrz; bu temelde kendinize ters dtigmek istemiyorsanlz, varsa


I Srvtezr

Aiu.tGlg&

ljzerimize gelme durumunrz, hrzla bunu sona erdirin! Bu durumlara bir daha diigmemeye dikkat edin, du-

ger biqmektedir. Bu islamiyet igin oldugu kadar, bunun qok geqitli mezheplerine iligkin de b6yledir.

yarlr olun ! Gergekten emperyalizme,

Vne gegitli diger dinlerden ve mezheplerden azrnhklara kargr da bdyledir. Bu anlamryla en demokratik,

siyonizme, kemalizme karqr mlicadele etmek istiyorsanz, PKK'nin yi.jceltti$i bayrak altrnd4 yi.ikselttigi kurtulug saflarr arasrndayerinizi ahn! Ancak bdyle yaparsanz tutarh hgr nrzr kanrtlarsrnz. Yne, aldatrlmrq birgok geng vardrr. Qok gegitli ydntemlerle aldatrldrklarrnr biliyoru. Bunlar da gdzlerini agsrnlar, kardeqlerini, en

deQerli insanlan katlettiklerini 96rsiinler ve hrzla bunlardan ellerini geksinler. Kendilerini affettirmenrn ancak devrimci harekette birlegmekten, ondan af dilemekten geqtigini bilsinler ve bdylesine doQru

hoqgdrijlU harekettir,

Ortado6u halklarrnrn tarihinde gok gi.iqli.i olan ve gdr0nt0 altrndaki milli ve sosyal gergeklikte halklarr birbirleri aleyhine kullanmamak, bunun tam tersine gerek islamiyette ve

gerekse de hrristiyanLkta qok etkili olan enternasyonalizmi, yani halklann eqitligini gdz6nline getirmek b[i.ik onem tagrmaktadrr. Bu dinlerdeki kardeqlikte, bir anlamda enternasyonalizm vardrr. Eger bu gUnUmtizde olumlu de$erlendirilirse, qo-

En biiytik onti-emperyolizm, en btiyiik onti-siyonizm, PKK'nin y6nlendirdiQi horekeltir. Bu

gok ogtk.

Her

giln sovog,yoruz, onlorco

sovoig,mu kohramonco direnerek gehit dtigilyor. Bu anlomda islomiyeti de sovunon PKK'dir. istomiyeti, islom holklonntn ddgmonlonno korgt sovunon PKK'dir. istom hatktonntn dtigmanton bugiln gok bellidir. Bunlor emperyolizmdir, onun ugoflt olan kemolistler, siyonistlerdir. Onloro korgt do her g.tin dige dig ocrmosz sovop veren de PKK'dir. Hizbullohg gefler, higbir zdmon b6yle bir scrvafl geligti rm igler m id i rt Gebi nler sovogocoQ rz desinler, biz silohlonmru onloro verelim. tutuma girsinler.

Gerqekleri bu temelde her y6ntiyle aqmahyrz. Halkrmtzr dzellikle bu temelde aydrnlatryoru. Karqrsrna grkarrlan bu tehlikeyi bdyle dogru degerlendirmesi, teqhir ve tecrit et-

mesi, ilaerine silahla geldiklerinde amansrz yi.iri.iyerek onlarr yerle bir etmesi, halkrmrz igin tek dogru tutumdur. Halkrmzrn bu tutuma sonu-

na kadar bagh kalarak

yi.iri.imesini

istiyorra. Ayrrca bunlarrn gok gizli ve sinsice insanlarrmzr katlettikleri iqin, nasrl ki, onlar insanlarrmrzt birer, ikiqer ve arkadan kurgunh-ryorlars4 partimiz iginde de, onlara karEr 6zel suikast timleri olugturulara( bunlarrn oldugu her yerde, bunlarrn elebagrlarrn4 bunlarrn yurtseverleri katleden kesimlerine qok sistemli, 6rgiitliJ bir Eiddet hareketini ydneltmek gerekecektir. Bu konuda eksik olan gdrevlere doSru yaklagrm gdstererek, aragtrrarak, inceleyere( bilgi toplayarak, izleyerek hak ettikleri yerde ve bigimde onlarr cezalandrrmak tek doQru yol olarak 6ni.imlzdedir. Biz bunlarla fazla ugraqmak istemyorduk. Fakat dzellikle Demirel-ln6nil hiikilmetinin ardrna kadar bunlara kapryl agrk tutmasr, onlan i2erimize saldrrtmasr, birgok faili meqhul cinayetin sirrdilriilmesi, artrk tlim giicUmi2le bu tehlikeyi g6rmemizi ve dogru yaklaqmamlzr Eart krlryor.

Sonug olarak;yi.ice devrimci ulu-

sal kurtuluq hareketimize, 6zellikle islamcr hizbullahqrlar adr altrnda dayatrlan bu olulumun anlamr budur.

PKK her zamankinden daha fazla Ortado$u halklannrn tarihi geleneklerine, islamrn da devrimci 6ziine, adalet ve egitlik qagrrgtrran ydnlerine herhangi bir tarikattan, mezhepten daha fazla baQhdrr. Onq emperyailzme, siyonizme, kemalizme karqr savunmada en kararh 6nder dirzeyde bir harekettir. Her ne kadar islami sdzci.lkleri kullanmryorsa d4 6zti bdyle olan bir harekettir. Derin bir dinsel hoqg6riiye sahiptir. Qegitli dinlere demokratik yaklaqrr ve mezheplere, onlann en olumlu, dzellikle milli ve sosyal geligmeye hizmet eden tarihi de$erlerine y0ksek de-

venizme ve faqizme kaqmadan halklar arasrndaki dayanrgmaya hizmet ettirilebilir. Buna da biz biiyiik 6zen gosteriyorr.rz. Yani onlar dini qovenizm iqin, milliyetgilik iqin kullanrrken, biz tam tersine kardeglik ve egitlik iqin kullanacaQrz. Dinin gerqek anlamr bu olduguna gdre, hepsinden daha fazla halklarrmrzrn tarihindeki milli gelenege en doQru kargrh$r biz veriyorr.z. Gerqekler bu iken ve bu gergekler uQruna gergek savagrmr partimiz 6nderliQindeki halkrmrz verirken, onu baqka tUrlU deQerlendirmek, sadece ve sadece savaqtrQrmz azgrn Tiirk s6m0rgeciliSine, onun kemalist bigimine, onun arkasrndaki siyonizme ve emperya-

lizme hizmet eder, Yani onlar

igin,

s"-*uo"-)

ne gevirmigtir. Din silahrnr kullanmak scimlirgecilere hiqbir ddnemde kargrlaqmadrklarr kadar pahahya patlayacaktrr. Daha qimdiden halkrmrz tarihinde adeta yapamadrklarr-

nlabilirdi. Ama buna tam yeterince dogru yaklaqrlmadrgr, oldukqa dar mahalli ufuklarla yaklaqrldrQr igin, kayrplar biraz verildi. Yurtsever insanlar katledildi. Qiinkij bu konuda

n4 yani din adtna yaprlan sahtekarhklarr ilk defa qimdi karqrlamanrn frrsa-

halk iyi 6rgi.rtlendirilemedi, aydrnlatrlamadr.

trnr yakalamrq olmanrn dfl<esryle ayak-

Gdri.jldUQii gibi iEler bir hayli kar-

lanryor ve partinin de bu konudaki gok yerinde ve doQru belirlemelerine baglr kalyor. Oldukqa dfkeli bir bigimde bunun tlaerine gidiyor ve tarihinde yaparnad rgrnr qimdi gerqekleqtiriyor. Bu aynr zamanda halkrmrz igin tarihi hesaplaqmanrn da son ve oldukqa bagarrh bir adrmr olacaktrr. Her zamankinden daha fazla tarihimize, ulusal ve toplumsal gergekligimize dayatrlan bu karanhk, bu barbar, bu faqist gUruhlan iyi gdrelim, teghir ve tecrit edelim, tUm gtjci.lmilzle iizerlerine yiiri.lyelim ve ezelim! Bu deQerlendirmeyi krsaca bciyle yapabiliriz. Bu gekilde daha dogru bir perspektifle yaklaEma imkanr ortaya qrkryor. Bazr iyi niyetliler kendisini di.2eltmelidir. Biz de bu temelde kargrmrzdakilerle daha tutarh bir sa-

magrk ve oldukga dayetkin bir tarihi toplumsal qdziimleme ister. Bu temelde sizleri silahlandrrryoru, gi.iqlendiriyoru. Bunlar iqin biryanr. Ote

vagr mr yUriiti.Jri.iz.

Dolru tutum mticadelede sonuca gcitrirtir Partinin ideolojik-siyasi

silahr iyi

kullanrlrrs4 biltiin konulara aqrkhk getirmek zor degildir. Qizgi bunun iqin qok gereklidir, adamr gi.iqlendirir. Mevctrt geligmeler kargrsrnda adamr silahsrz brrakmaz, Tabii bazrlarr bu konuda gafil olabilir. Qirnktl kendini tanrmama bizde gok geligkindir. Kendini sahte onderler yerine koyma qok geliqkindir. Bilinmeli ki, eski sahte dnderlikler aErhp yenileri ortaya qrkal bu her an geliEme halinde olan bir olaydrr. Partinin gergek dnderlik vasrflarrnr r-tygulamada igin baErnda biz oldugumr.rz iqin, sapmalara izin vermiyoruz, vermeyecegiz. Bazrlan halkr si.irekli aldatmak isterler ve hatta kendilerini bile aldatmak isterler, Bunlara flrsat vermemek bizim <inderlik gdrevimizdir. Parti militanlan bu konuda her zaman ve her yerde yeterli olmak durumundadrrlar. Halen ideolojik-siyasi gizgimizi zorlayacak giriqimler her gi.in vardrr. Emperyalizm boq

yandan savaq gerQegine iligkin, onderlik gerqegine iliqkin degerlen-

dirmeleri s0rekli yaptrk.

Bazrlarr,

"alaca$rmrzr tam aldrk" diyorlar am4 aldrklarrnrzla ne kadar yaEadrQrnlzr gdrijyoruz. Biraz kendinize gelin ve

ne ti.ir bir savaqla karqr

karqrya

oldugunuu gdzoniine getiriniz. DUEUncelerinizi yogunlaEtrrmantz gerekir. Ben kendimi oldukqa srkarak, zorlayarak ideolojik dogrulttry4 siyasi gerqeklere aqrkhk getirmeye qalrgryorum. Siz ise bunlarrzor bela dgreniyorsunu. Ogrendiklerinizi de b6li.ik-p6rqiik anlatrmlarla bozup gi diyorsunu. lyi bir militan b6yle olmaz. lyi 6Qrenin. BugUn gerqekler qok karmaqrk, bu karmaqrkh$r iyi ogrenmekle a,qabilirsiniz. Gi.lciini2 neye yetiyorsa onu doQru yapmahsrnrz. Parti gerqekligini, parti tarihini, partinin ideolojik seviyesini bile ne kadar yakalamrgsrnrz belli deQil. Tuhaf, eskiden arkadaglar anlatrmlarr daha iyi oziimserlerdi. Elinizde qok imkan oldugu halde geligmeleri, anlatrmlarr iyi izlemiyorsunuz. Tijm bunlarr iyi dgreneceksiniz. ikide bir kendinizi "goyle savaglnm, b6yle savaqrnm" diye dayatmayrn. lyi savagrn, gi.iqli.i savagrn! Herhangi bir sahaya gittiQinizde bir si.rri.l insan d6kOli.iyor ve bunu cinleyemiyorsunLz. Hizbullah nedir? Hizbullah'r Lrfiirseydik ortadan kaldrrabilirdik. Ama iyi g6rememe, iyi tedbir geligtirememe bi.ltiin bu olumsr.rzluklara ve yersiz kayrplara yol aqryor. Buna benzer daha birqok gerqek ya$anryor. Savaqrm gergegi qok yakrcrdrr. Gergekten yaptmrztn her gtin sdyledigim bir gerqegivardrr: Derin yanrlgrlardan kendilerini bir ti.lrlti kurtaramryorlar. Geligen olumstrzluklar yanrlgrh bir yaSamrn i.lrilnUdrir ve tlim eQitme gabalarrmrza ragmen, bu yanrlgrlar belki laf dtizeyinde veya biraz biling diizeyinde agrhyor, ama

PKK'yi do$ru tanrmamak, PKK'yi kendileri igin bir engel olarak g6riip saldrrmak demek, o qokga karqrlarrnda olduklarrnr sdyledikleri di.igmanlarla aynr safa diqmek demektir. Bu konudaki kafa karrErkhQrnrve

saflann karrgrkh$rnr hrzla netle$tirmek gerekiyor. Biz iizerimize diigeni hem eylemimizle ve hem de siyasitavrrmrzla bu kadar aqrkga ortaya koyarken, aldatrlan veya belirli brr karmaErkhga itilen gok geqitli

yeni gevrelerden olan kigilerin de saflarrnr sadece sdzleriyle deQil, eylemleriyle doQru belirlemelerini ve ona inanryorlarsa islamrn eqitlikgi, ozgiidiikgii Oztine sadakatle bagh olmalarrnr ve bunu ispatlamalannr da istiyorra. Biz bunu hem s6zle, hem eylemle gerqekgi bir biqimde biittin dUnyaya gdstermigiz, ispatlamrqrz. $imdi srra bunlara geliyor. Bunu yapmadrkga ve kargrmrzda savaqtrkga da kendilerine sonuna kadar yi.iklenecegimizi ve gok acrmasz bir bigimde ezecegimizi de belirtmek istiyoru. lnanryoru ve oldukga hazrrhkhyrz ki, bu temelde I 2 Eyliil faqizminin ve birti.ini.ryle Tijrk egemen, sdmlirgeci ve goven tarihinin geliqtirdigi her tUrli.i saldrrrya oldugu kadar, bu saldrrr biqimine de kargr derli-toplu ve yerinde bir karqrhk verecegiz. Belki bu aragla o birgok yurtseveri katledebilir. Arna halkrmzrn artan o biiyi.ik dfkesi daha qimdiden bu silahr tersi-

Polisin elinde Hizbullah bir iktidar sovop m, veriyot?

Hoytr, iklidann elinde bosit bir savog piyonudur,

korg-devrimci bir sovag piyonudur. Bunloro soruyoruz: Cenneli polisin himoyesi olfindo mt kutocoksnz? "Allohtn poilisi" polisin, hem de kemalisl polisin, 6zel timin yatdtmt ve

himoyesi soyesinde mi omoglonnr geryekleglirecek, cennele gidecek veyo bu diinyoyr cennele gevirccek? Polis hongi reiimin hizmelindedir? Agtk ki, siyonizmin hizmelindedir.

kendinizi

ne kadar saptrracaQrnrz

hemen her giin ortaya grkryor. Mua,zam bir lafazanhg4 gbcukluga hamallrk ve toyluga kendinizi kaptrrmrqsrnrz. Yemin iqiyorsunu, savaq s6zti veriyorsunuz. o zaman bunun hakkrnr da vereceksiniz. Qrinki.i bundan sonra gerqeklerden kaqma gansrnz da yok, sonuq imhadrr. Tilm silahlar ortadadrr.

Her qeye ragmen ben

siyasi, hem askeri, hem ideolojik olarak veririm. Fakat bu silahlarr yal-

nz benim kullanmam yetmez. Her cephede herkesrn bu srlahlarr iyi kullanmasr gerekryor. Kullanmayr brleceksinrz. Qocukqa kendi kend inrzi partiye dayatmayrn. Partrnin bir savaE kurmayr olduQunu g6zardr etmeyrn. PKK qizgisinde brr kurmay sava$gr, bir kurmay nereye grderse,

durum deQerlendirmesini

agrk cephede imha ile

uQraqrrken,

diger yandan saflarrmzr da kanqtrrmak ister, halk saflarrnr da karrgtrrmak ister. Ozellikle de parti iqini bulandrrrnak ister. Onun igin siyasiideolojik egitim her zaman g0glii olmak zorundadrr. ideoloiik-siyasi netlige her zarnan ihtiyag vardrr; tutum almaya dogru tutum belirlemeye ihtiyaq vardrr. Birqok yetmezlikler yi.biinden kayrplar meydana geliyor. Ornegin Hizbullah meselesi do$ru ve zamanrnda anlaqrlsaydr bazr qeyler kurta-

onu pratiQe aktarma gok zayrftrr. Bu konuda geliqme gdsterilecegini tam sanmryorum. Savag gergegi, 6rgin gergeQi, dnderlik gerqegi, 6zellikle 6nderligin hrzh temposuna uygun olarak durumlarr kurtarmak igin qaba yogunlugu fazla geligkin deQildir. Bu durumda kolay kaybeden siz olacaksrnz, Artrk kendinizi kandrr-

mayrn. Oldukqa ikircikli,

gi.l-

cilnU kullanrnasrnr bilmeyen durumlarr agrn. Karqrmrzdakiler asrrhk geleneklerle ve arkalanna emperyalizmialarak savagryorlar. Siz ise kendi temel dogrulannza bile gilq getire-

miyorsunu.

Bir yiiksek komuta seviyesini tutturabilir misiniz? Ben burada olmazsam, gtinli.ik olarak kimbilir

saQlam

yapar, gorevleri saQlam be[rler, sonuca gitmeyi de iyi bilrr. Sonuca gitmezse eger, bi.ryi.tk zararlar gorur. Bir kurmayrn dzelliQi nedir. bir mrlitan nedir? Bir kurmay, bir milrtan nastl "ben bagaramam" dryebilir ve sonuqta kendini yaEatmasrnr bilmez? Size sistem bulmak gerqekten kolay deQil, hemen hamallrQa dahyorsu-

nu. Kurmay faaliyetr onciili.ik faaliyetidir, hammalhk faaliyeti deQildir. Fakat qoQunun en ryrsrnr yaptrgr kdrcesine devrilmek oluyor. Bi-

zim larzmrz b6yle mrdrr? QahEmalara baqarr gansr kazandrrmak igin biz ne yapryoru? Ben kendimi qimdiye kadar yaqattrm. Tum zorluklara ra$men, srnrrlr bir sahadakr savagrmr oldukqa ilerletebildim. Hal-

buki sizin mi.rcadele sahalannrz daha cUretkar; qareler, yonlemler daha fazla geliqtirilebilir. Bunu yapmazsanrz yok olursunuz. Bunun rqin soz vermenizi halen tehlikeli buluyorum. OnUmUade ciddi engel yoktur. Ozellikle bizim de yardrmrmrila. sizin iqin sava$rn birqok gdrevine giriq yapmak zor deQildrr. Ama siz karqrmrzdakiler, buna frrsat verecek misiniz? Bizim bu qabalarrmrza qok anlamh bir kargrlrk verebilecek misiniz? Tamam, yrne soz venyorsunuz, hazrrhklar da yogundr Buyiik sorumluluklar soz konusudur ve umanm iqleri bu temelde yapryorsunuz. Bizde zorlama yok, fakat attrQrnrz adrmlarda biraz kesin ve ilerleticr

olacaksrnrz. Ozellikle ti.rm durmuyor, uluslararasr qrkar sahipleri boq durmazlar. Vne T0rk sdmtlrgeciligi her gUn yeni geyler ti.iretiyor. Bu bir 6zel savaqtrr. Tiirk sdmiirgeciligi yeni ycintemlerle, bir yandan

savaEa-

bileceginize, savaqta geligme saQlayabileceginize inanryorum, ama iEin ozUne biraz yeterliyaklagrmr gostermek kaydryla bu olur. Krsaca iyr niyetlisiniz ve oldukqa fedakar yaklaEryorsunrz. O halde gerisini tamamlayrn diyorum. Burada sciz verenler qok oldu, qok sabrrsrzca "gilmeliyim" diyenler oldu, ama bunlar gok 6nemli bir rolUn sahibi olamadrlar. Eger bir gehre, brr srlahlr birime ulaqrnca, bu denilenlere biraz saygryla karqrlrk verseydiniz ve biraz anlam4 uygulama giicUni2 olsaydr, bu. qok geyi baEarryla ilerletmeye g6ti.iriirdil. Ben kendimi bUtUn oluEumlara karqr hazrrhkh hissediyorum ve gerekli cevaplarr da veririm; hem

savaS

alanlarrmrza bir ivme kazandrrmak istiyorr.rz Hemen hemen her alandq hem siyasive hem de askeri bir bi.iti.inlilkle diigman gi.iqlere hamle ile kargrhk vermek istiyorr.rz. Daha gimdiden bu hamlenin iqindesiniz. Bu hamleyi giiql0 krlacak son hazrrhklar bakrmrndan ne varsa ona yonelmelisiniz. Verdiginiz sozler bunu gerqeklegtirmenin, gereklerini yerine getii-menin temeli olmalldrr. Bu 6zelliklel sonuna kadar sizde bulundurmaya sizde gergeklegtirmeye zemin oimaltdrr. En son kararhhQrnrz, hazrrItQrnz, "bunun gergeklegtirilmesinin gUct bende vardrr ve onun s6zu-

diir" biqiminde

olmahdrr.

9

Alustos 1992


15 Alustos'un saldrn ruhuyla... Baqtarafi 27. sayfada

24 Afustos 1992: Gever ilqesi Yazrh k6yii Demirli mezrastna giden bir askeri konvoya pusu kuran gerilla birligimiz 7 askeri 6ldtirdil, I 5 as' keri de yaraladr. 24Alustos 1992: Amed il mer' kezinde gerqekleqen korsan gdsteriye binlerce kigi katrldr, Ziraat Bankasr $ubesi'ne attlan molotof kok' teyli ile banka gubesi yaktldt. 25Alustos 1992: $irnex'te halkrn kentten ayrrlarak gevre ilqelere ve kdylere gitmesi ardrndan, di4man tekrar $irnex'i top atrgrna tuttu. Halka ait ev ve di.ikkanlarrn lzerine benzin ddkerek yakan di.igman g0qleri, aynrgece Biryan, Gundik, Heg-

tan, Nerex, Nevav4 Dehlabin ve $ilvan kdylerini de bombaladt. Nevava k6yU korucular tarafrndan tamamen yakrldr, Adr geqen kdyler tamamen bogaltrldr. Diqrnanrn katliam ve zulmUne raQrnen direniEe geqen $irnex lnlkr, daglara ve gevre kdylere yayrlarak, yeni konaklama alanlartnt olugturdu. 25 Adustos 1992: Wan'rn Erdig (Erciq) ilgesi Taqkapr kdyiine yaprlan gerilla baskrnrnda 2 korucu 6l-

diirtildil. 25 Alustos 1992: Amed'in H6n6 ilqesinde ulusalyas gaQrrsrna bilingli olarak uymayan gofdrler uyarrldr; 2 kamyon,

I

minibi.rs

ve

1

taksi

yakrldr.

25 Adustos 1992: Gridax'tn

Dayatrlan sahte demokrasicilili, saSlam parti ...

ise yaralandr.

25 A6ustos 1992: Elih gehir merkezinde Ekrem Gtin adh

yaratan adam da demiyorum. On-

7. sayfada

srnr bileceksiniz. Genel bilgi bizde bazen baga beladrr, yaniyiikti.ir. Teori ile gUnltik yaqam bizde et ile trrnak gibi birbirine ba$hdrr. ESer teori ile giinlUk yaqam et ile trrnak gibi birbirine baQh gotiirUlUrse, iqte o yenilmez kiqiliQe dogru yol alabilirsiniz. Kesinlikle de, bu kiqilik drqrnda bir kigilikle 6zgiirllik savagtmtzda nefes alamazsrnz. Ben size vurmak istemiyorum. Eger ozgUr kigilikte rsrarhysanrz, bu qerqeve dahilinde anlam verir, kendinizde yogunlaqttrtrstnz. Ve bu iE yijrUr, 6nder de olabilirsiniz; hatta iglerin i2erine boyle yi.lriJrse' niz, benden de fazla baqarr sahibi olacaQrnza inanmtqtmdtr. Halen de, benim iqin, savaganlar benden daha 6nde ve baqarrlr savaqtyorlar diyebilirim, Kendi rollrmlr bu temelde bir izleyici, yanhqlrklar yaprhrsa bir hatrrlatro biqiminde deQerlendiriyorum, Oyle tam bir 6nder pozisyonunda kendimi tutmuyorum. YiQitler 6ndedir, ben onlart izlemeye galqryorum. Hatalar ve yanlqhklar olursa tarttqmayr geliEtiriyorum, dogru yolda ytiri.jyelim diye gaQrrlar yapryorum. Ashnda sizleri sert emirlerle de yilrirtmek istemiyorum. isterim ki, b6yleleri sizden gtkstn, fakat bu gerqekleri de g6zardr etmeyecek bir biqimde qrksrn. Qoguna Onderlik rolti verece$iz, baqrmrza bela ilstLrne bela getirecekler. Oyle dnderler olacaQrna hiq olmasrn. Dolayrsryla ben kendi roliimi.i, iyi bir 6nder olmaktan ziyade, iyi 6nderler ortaya grkmasr igin miithig gahEan birisi olarak deQerlendiriyorum. Yani onder veya 6nder

derler kendi kendilerini yaratrrlar. Fakat ortamr aqmak, dogrultuyu aqmak ve denetleyicisi, takipqisi olmak igin sdzlimi.l esirgemem, emeQimi, qabamr esirgemem, her Eeyimi adarrm. Bu aqamada 6yle dnderlik grkrgr qok gereklidir. Ve hepinizde de b6yle onderliksel qrkrglar gereklidi6 9ok zorludur, Qok sanctltdtr. Fakat baqka qaresi de yoktur. Kapsamrnt aQmaya qaltgtyoruz, doQrultusunu gittikqe netlegtirmeye gal rEryoru. GiicUmi.z orant nda sunmaya qahEryoru. O zaman qrkrq yapahm; devrimci ordulagmada devrimci 6rgi.itlenmelerde, serihildanlarda ve hayatrn bi.rtUn sahalarrnda dnderliksel qrkrqlara artrk do$ru, kapsamh bir biqimde ydnelmenin zamanrdrr. Farzrnz artrk buna imkan saglayabilmelidir. QahEma tarznlz, yaSama latztntz, savaE taztnz 6nderliksel qrkrg4 zafer temelinde yiiruyqe yeterli olmahdrr. Bu temelde elden geldiQince i2erinizde duruyoruz. Fakat daha fazla siz kendi i.lzerinizde durun, yo$unlaqrn ve hesabr herkesten 6nce kendinize kargr verin. Emin olun ki, hakkrnr verdiginizde halkrn hrzurun4 yoldaq-

larrn huzuruna gdrev iistlenebilecek deQerli bir militan yoldaq ola-

rak qrkabilirsiniz. Ve eger biz de boyle insanlarla yol ahyorsak, ekmekten de, sudan da daha fazla bize lazrm olan bu kiqiliktir diyecegiz. Yne, her zamankinden daha fazla rsrarlryrz ve baqarmakta inanghyrz, kararlrytz.

9 Temmuz 1992

sEa,:(vtzEBtThT Abon.e

flSi

Adr, Soyadr: ..,............ Adres: 6

l YillrL

Ayhk

igi: N Almanya drEr: D DMSz Almanya

DMSO

numarasu Kreissparkasse - KOln Konto Nr.: 31 97 2 B[,Z:87O ffiz9p^

Abonshoeap

l{ot

Bu frSt doldurara}

ddeure makbuzu lte

AImanYa igi:

DM68

D

Almarrya dqt: D DM62 Yaagmaadrresll SEru(WEBLIN Posthch 10 16 8iI 6000 Kdtn I bir{kte yukandakl yaalma adreslne

25 Alustos 1992: Wan gehir merkezinde qrkan bir qatrqmada Ayge kod isimli bayan gerilla Eehrt olurken, I gerilla da yarah olarak dirgmanrn eline esir dUgtii.

25 Alustos 1992: Nisdbin'de Yagmurdere k6yU QiragediQi mevkiinde gerillanrn pususuna di.rqen I subay, I uman Qavuq, 4 asker oldi.rrtlldit. 25 ASustos 1992: Stewr ilqesinde 1 ajan 6liimle cezalandtrrldt. 25 Aiustos 1992: SCrt'in Berwari ilqesi DoQanca bucaQrna giden dtrgman askeri konvoyu kaza yaptr, devrilen araqlarda 7 asker dldij,

trEmada

4 asker oldii, 3 asker

ya-

ralandr.

25 Alustos 1992: istanbul'da I 5 banka gubesine molotof kokteyli atrlarak yakrldr.

$rrnex katliamrnr protesto etmek ve katliam nedeniyle ilan edilen yas qaQrrsrna cevap veren y[2binlerce Ki.lrdistanlr eyleme geqti. Avrup4

I

asker aQrr yaralandr.

Tiirkiye ve Ki.irdistan'da gerqek-

Alustos 1992:

Serhedan'rn BaEan ilqesinde devlete ait 4 milyar deQerinde iE makinalarr yakrldr.

leqen eylemler devam ediyor. Ulusal

yas nedeniyle esnaflar kepenk

in-

dirdi, araq sahipleri kontaklarr

aq-

madr. Amed'in Bismil, Pasur, Farqin,

Hezro, Qrnar, Gridax'rn Bazid, Gihadin, S6rt'in Misric, Xana Hew6l, Dih, Hezo, Benarari, Qolamerg'in merkezi, Qel6, Gever, $emzinan, Mug'un Milazgir, Kop, Gumgum, B6dlis'in Norgin, M6rdin'in Nisdbin, Midyad, Ddrika Qiyay-e Mazi, Dargeqit, Hezex, Kosar, Elih merkezi gibi il ve ilqelerde kepenkler indi, otobi.is girketleri biltiin seferleri iptal etti. Ayrrca Manisa il merkezi ve Turgutlu ilgesi, Adana'ntn Da$hoQlu DadroQlu, Denizli, Gijlbahqe, BeEocak mahallelerr, lzmir'in Kadifekale, Balhkuyu ve Qamhk semtlerinde kepenkler indi. Manisa'nrn merkezinde 25, Turgr.rtlu ilqesinde I 50 yurtsever aqlrk

grevi

baqlattr.

Antep, SaQmalcrlar, Malatya Diyarbakrr cezaevlerinde ise, savaq esirleri aqhk grevine gittiler. Bismilve Hezex'te kepenkleri krran somUrgeci gtrgler, y(zlerce dUkkanr tahrip ederek yaQmaladrlar.

Kiirdistan halkr artrk kendisini yonetecek bir gtice, birliSe ... Bagtaraft B.

distan'r kur!", "PKK halktrr, halk da biziz!" sloganlarrnr haykrrmasr, PKKERNK-ARGK bayraklarrnr coqkuyla havalarda dalgalandrrmasr bundan baqka ne anlama gelebilir? Bu durumda eQer PKK 'tercirist" ise, Kilrdistan halkr da '\er6rist"tir. TC fagizmive emperyalizm istedigi kadar,

sayfada

lerini iddia ettikleri "dostluk" ve "koruma" duygusundan dolayr

deQil,

yok etmenin ve tarih sahnesinden silmenin ya da silik brrakmanrn planlarrnr hayata geqirmek iqin soyli.lyorlar. iEte bunun en bariz ornegi, PKK

st durumlnda halk olna iddiamrzt kaybederiz, bedelleri de qok aQrr olur. Aslrnda halkrmrz, festivalde kendi meclisine olan bitimsiz 6zlemini drEa vurmugtur. Bunu qok iyi anla-

mak, kavramak ve gereklerinizaman gegrrmeden yerine getirmek gerekiyor. Halkrmrzrn dile getirdigi Eey, en aqrk ifadeyle devrim talebidir. dnderliQinin'ter6rizm"olaraktanrm- "PKKolayrileKi.rrtsorunufarklrqeylanmasr ve PKK drqrnda Kirrt halkr- lerdir" deyip dursun. Bunun gerqek- Onci.isirnti bunu yapacak gUqte gdrnrn sorunlalna "q6zijm" getirilmek lerle hiqbir alakasr yoktur. O zaman dii$i.r iqin de ona baQlrdrl onu bi.ltun istenmesidir. PKK'siz "qdzUm" bul- en irst boyutlarda stlrdiirirlen bu krrli acr ve zorluklara katlanarak benimma ise iEbirlikqi, ajan ilkel-milliyetqi sava$rn anlamr nedir? Bu savaqta semektedir. Devriminsiyasalifadesi gi.iqlerin yeniden alabildiQine on katledilenler kimlerdir? Savunmastz olan Ulusal Meclis'in olanaklarr her plana qrkarrlmasr, onlarrn eliyle gos- yurtseyer koyliilerin katledilmesiniem- zamankinden daha fazladrr. PKK termelik otonom bdlgelerin oluq- peryalizmin bizzat kendi oluqturdu- onderliQi, sahte dnderliklerin gerturulmasryla 6zg0rlUk yiiruyUqtjnUn Qu kurumlar ve kuruluqlar belgele- qek yiizlerini daha iyi ortaya qrkar6nune geqme planlarrdrr. Emperya- mektedir. Kullanrlan kitle imha silah- mrEtrr. PKK'nin komr-rta dirzeyi Ululist metropollerin li.iks otellerinde bir larrnr bdlgedeki fagist diktatorliikle- sal Meclis'i toplayacak gilqtedir. Yeter ki halkrmrzrn iqinden dtirirst, naaraya gelen bu hain gi.iruh takrmr, rekimlervermektedir?Kimlerinonabeybabalarrnrn soylediklerini bir pa- yr ahnarak bu silahlar bdyle stnrrstz- muslu, halkr ve ijlkesi iqin polrtika paQan gibi oralardan tekrarlayrp dur- ca kullanrlmaktadrr? Bunca iQrenq yapmayr esas alan insanlar ortaya maktadrrlar. Halkrna bu kadar yaban- yontemlerin izerinde uygulandrQr qtkartlsrn veya bu insanlar bu 96reve cr, bu kadar uzak, bu kadar hainane bir halk nasrl ses qrkarmadan bunla' hazrr olduklarrnr bildirsin. Bunun iqin

davranan gi.iglerin eliyle

geliEtiril-

mek istenen sahte "demokratik" qozgmler Kirrdistan halkrnrn artrk kabullenmedigi olaylardrr. Qi.inki.i halkrmrz tarihsel stirecini yenilgilerle,

gdzyaglarryl4 acr iqinde inleyerek deQil, alnr aqrk, bagr dik, gururlu ve 6zgUr yaqamak istemektedir.

Halkr-

mrzda bu istegi geliqtiren giiciin PKK dnderliQi olmasrnr, emperyalizm ve somUrgecilik bir ttirlii kabullenmek istemiyor. 'Tercirizm" suqlamalarrnda bulunuyor. Ama en bUyi.ik ter6ristliQi kendisi yaparak,

hal-

krmrzr krrdrrtmak iqin igbirlikgi yonetimlerini alabildigine destekliyor. Teoride ulusal haklarrve insan haklarrnr en iyi savunduQunu, korudugunu iddia eden emperyalizm Kilrdistan'da bugi.in bunlarr yapmakta ve yaptrrmaktadrr. Ne var ki partimize ve halkrmza karEr uygulanan bu yonelimler ters tepmekte, halkrmrzr onclrsiryle daha qok blrti.inleqmeye gotiirmektedir. Halkrmrz gerqek 6nderliQi, halklaEan, halkla bi.itiinleqen 6nderliQi bizzat yaqayarak gormtigtiir artrk. Bunun iqin aldrQr her tavrr nettir kararhcadrr ve yiQitgedir. "Uluslararasr Ki.rrdistan Festivali"nde yaganan olay da budur. Festivalde 60 bin kigilik bir kitlenin hep bir aQrzdan "Biji PKK!', "Biji

rr kabul edebilir? Bunlara kargr di- birgtinbilebeklemeyegerekyoktur. renmek bir halkrn en doQal hakkrdrr. Ordulaqma dizeyimiz qok ileri mevAma Kiirdistan halkr direniyor diye zileri yakalamrqtrr. Siyasal bir Ustyakatliamlardangeqirilmektedir.Veboy- prya sahip olmayan ordulaQma da lece halkrmrzrn en doQal insani hak- aqrk ki, istenilen hedeflere tek bagrlarr da elinden ahnmak isteniyor. Go- na ulaEamaz. Halkrmrz mevzilenmertilfor ki, "PKK olayr ile Kiirt sorunu sini iyi yapmrqtrr. Kendisini savaQfarkh qeylerdir" diyenlet partrmize ttran olursa agamayacaQr engelin olve halkrmrza kargr aynr tavrr ahyorlar. madrQrnr gostermiqtir. Ve Kirrdistan EQer bu diiEi.jncelerinde gerqekten halkr her zamankinden daha fazla samimiyseler bu festivale bakarak kendisinr karar sahibi yapmrgtrr. Avbile PKK'nrn halk olduQunu kabul rupa'ntn ve di.jnyantn qeEitliyerlerinederler. 1 5 AQustos 1992 eylemli- den gelerek 60 bin kiEilik bir sayrya ligi zaten bu gergekliQin KUrdistan'- ulagan Kiirdistanh kitlenin l0 saat da yagam haline getirilmesinden baq- hig daQrlmadan stadyumda bir araka bir qey deQildir. Yani halkrmrz on- da kalmasrnrn duygusunu bagka tUrciisiinun emir-komutasrnda yi.irUdil- lii izah etmek mtrmkiin deQildir. Q0nil geniq boyr.rtlu eylemlilikleriyle Halkrmrzrn gdrkemli bir tazda bir araya gelmesisadece kendisine degostermiEtir. "Uluslararasr Kilrdistan Festivali" Qil, diQer halklara da gUq ve desgetiriyor: tek vermektedir, moral kaynaQr olbir gerqekliQi daha dile Kiirdistan halkr artrk kendisiniycine- maktadrr. Yiizyrllardrr kdleligi yaqatecek bir gi.ice, birlige ve bi.rtUnlUQe yan Kiirdistan halkr bu festivalde hiqulagmrgtrr. Ki.]rdistan Ulusal Mecli- bir halka kargr kin ve ofke bes-

si'nin altyaprsr oluEmugtur. Pra- lemediQini konukseverliQiyle g6stik uygulamanrn drErnda bir engel termiqtir. kalmamrgtrr. Qiinkil bu dizeyde

bir

"Ultslararast Ki.trdistan Festivali"-

birliQi yakalayan halkrn b6yle bir nin boylesi bir 6neme sahip bir Eenoluguma gitmemesi garip bir gelig- lik, halklarrn genliQiolarak gdrUlmesi me olur, Savagma kararhhQrnda

olan

bir halk, seqme-seqilme, yonetme-

en doQruyaklaqrm biqimidir. Ktrrt halkr bu festivaldeyUriltttiQti savagtn ni-

ydnetilme di.zeyini de yakalamrq de- teliQini, amaQ ve hedeflerini en aqrk mektir. Bu di.zey tarihimizde elimize bir qekilde dosta ve dl4mana karqt

Serok APO!', "Kiirdistan faqizme ender geQen frrsatlardan birisini dile getirmeye qahqtr. Ulusal ydniimezar olacak!", Vur gerilla vur Kiir- olugturmaktadrr. Bunun kaqrrrlma- ni.in ne kadar geliqtiQini gdsterdi.

v.i.s.d.P:

YagrnaArkesi:

Hesap rrunaasr:

H. Barcadofrnug

SorxrebOn

VogebarEprsr. 288 60001(6kr 30

Posddt tO t6 83

keigspakasse - Kii{n lbnto l,b.:31 97 2

6000 Kdn

BIZ:370 5O2 99

1

kiqi,

kontralar taraf rndan katledildi.

25

fugtarafi

25 Adustos 1992: Qolamerg'in Qel6 ilqesine yonelik katliam provasrnryapan diqman gUqleri roket, havan gibi agrr silahlarla ilqeyi taradrlar. Harabeye qevrilen ilqede kayrplar tam dQrenilemedi. llk belirlemelere gdre Nevzat Turan ( I 4) adh bir qocuk hayatrnr kaybetti. 25 ASustos 1 992: Ezrrom-Qevvlik karayolunu kesen ARGK gerillalarr 7 askeri esir aldrlar. 25 Aiustos 1992: Ezingan'rn Kemah ilqesi krrsalrnda gerrllalar ile di.igman gUqleri arastnda qrkan qa-

Patnos ilgesi yakrnlartnda kurulan

gerilla pususuna dUEen di.igman giiqlerrnden 7 asker 6ldil, 8 asker

Awsrdya Awsturya Belcika

Danimarka

Fransa

5.0O A$ 30.0O s. 9O.0O bfr. 18.0O dkr.

14.00

ffr.

Hdlanda lngihere lsvoq lsvicre Nonreq

4.5O hfr.

2.m

f

16.0O skr. 4.0O sfr.

16.00 r*r.


usto3

t9g2

S"r*b,t"l

15 A$ustos'un saldlrl ruhuyla

runoisrnN'DA crniu.q

iu nnrK guyur yUnuyUsrrr I

18 Temmuz 1992: Gece Oilaban (Uludere) gehir merkezi bir ge-

vaq esirlerinden H. HUsnii EROGI-U ve Mehmet YALQTNKAYA

mrntrkasrndaki $erafettin daglarrnda bir gerilla birliQimiz, diigman kon-

ve MIT binalarrna roketlerle saldrrdr. Dilqman gi.igleri de kargrhk verince

rilla birligimiz tarafrndan basrldr. Httki.imet konag, jandarma karakolu ve hainlerin kaldrQr 3 evi de roket atrqrna tuilup, otomatik silahlarla ta-

yoldaglar mezarlarr bagrnda

voyunu pusuya dUqUrerek I 3 askeri 6ldi.irdtr.

Qatrgma bagladr, ilqe sakinleri evleri-

rayan gerilla birligimiz, dliqmana btryiik maddi kayrplar verdirdi. 20 Temmuz 1992: Mdrdin'in Mijin 6kduman) ve Steve kdyleri arasrnda operasyon yapan diigman askerlerine ve kdy korucularrn4 gerilla birliQimizce pLsu atrldr. Pr.rsuya di.iqUrijlen I 8 asker 6ld0rtrldil. 21 Temmuz 1992: Erzirom'un

anrldr-

lar. Anma torenine Eehitlerin aileleri, yakrnlarr ve arkadaqlarr katrldr.

3 Alustos 19911: Qewlik'in Kehnireq (Karhova) ilgesi krrsal kesiminde ARGK gerillalarr ile dijgman gilqleri arasrnda qrkan qatrgmada 6 gerillanrn gehir diiEriJQit bildiritdi. Dtiqman qok biryUk kayrplara uQramasrna ragmen, bolge valiligi I askerin 6ldUgiinU,

I

astsubayrn da yaralan-

drQrnr aqrkladr.

3 Alustos 1992:

$emzinan

Midyad-Kerboran karayolunda devriye gezen birARGK birliQimiz ile karqrlagan ve Kerboran'a gitmekte olan I di.rgman panzeri ve reosu atrlan pusu sonucu savag drgrbrrakrldr. Bu eylemde kaq

($emdinli) krrsahnda ARGK gerilla-

askerin dldilrirldiJgi.r henijz ogreni-

larr ile di4man giigleri arasrnda

lemedi.

qatrgma grktr. Qrkan qatrqmada qok sayrda 6zel tim.elemanr ve diigman askeri oldiiriJldti. 6 gerillanrn da qehit du$tii$ii bildirildi.

3 A[ustos 1992: Gumgum (Varto)'da gerilla ve dUqman gUqleri arasrnda qrkan qatrEmada 29 diigman

Oltili ($enkaya) ilgesinin Dokuelma k6yU ARGK gerillalarrnca basrldr. Diigmanla birlikte qahEan 2 kiqi 6lttmle cezalandrrrldr.

24 Temmuz 1992:

25 Temmuz 1992: Mustafa Fidancr ve Mahmut Erda adlr kigiler Amed'in Hatboyu Caddesi'nde Hizbi-kontralann silahl saldrrrsrna

ug-

rayarak agrr yaralandrlar.

26 Temmuz 1992: iair (tgarr), Gihadin (Diyadin) ve Bazid (DoQubeyazrt) i4geninde yer.alan Tendtirek daglarrnda gerillalarrmrzla dUg-

man giJgleri arasrnda 3 gUn 3 gece sUren qatrEmada 57 6zeltim elemanr ve asker 6ldririrldi.r. Bu qatrEmada 6 gerillamrz da Eehit du$tii.

27 Temmuz 1992: Gece

bir

ARGK birligimiz tarafrndan B6dlis (Bitlis)'e 5 km r.rzakLkta bulunan Karayollarr 2. B6lge Mi.idi.irliigU $antiyesi'ne ve buraya ait olan bir odun deposuna baskrn dizenlendi. 25 kiqi etkisiz hale getirilerek, l2 arag ve 200 ton odun ateqe verilerek yakrldr. D(4mana l0 milyarrn lzerinde zarar verdirildigi kaydedildi. 28 Temmuz 1992: Pas0r (Kulp) Farqin (Silvan) Oabilcewz (Sason) iiqgeninde gerillalarrmrzla diigman gi..rgleri arasrnda grkan gatrgma 2 giin 2 gece siirdti. Bu gatrqmada 133 d0gman askeri Oldiirtrldir, 2 paruer imha edildi, I gerillamrz kahramanca direnerek gehit di.t$tir, 2 gerillamrz da yaralandr.

31 Temmuz 1992: Kerboran (Dargeqit) Xelila kdyU karakolunu basan ARGK birliQimiz, 3 subay, l3 askeri oldilrdi.i ve o anda yardrma gelen 2 di.iqman panzeri de gerillalarca safdrgr brrakrldr.

1 Alustos 1992: Ozgi.ir Gtindem gazetesi Gercews (Gercirg) muhabiri Yahya ORHAN (28) Baglarbagr Mahallesi'ndeki wine gece

d6nerken hizbi-kontralarca silahh saldrn sonucu katledildi. Yahya ORHAN'rn MP-S ya da Akrep ti.lrir bir silahla tarandrgr belirtildi.

2 Afustos 1992: Etlfr (eatman)'de Ozgtir GUndem gazetesi muhabiri Metin Pekgtil'i.in kardegi Celat PEKGUL (z+) il merkezinde kontralarrn silahh saldrnsl sonucu 6ldUrirldi.i.

2

drn

A[ustos

19911: Eskiqehir-Aykanh si.irgi.ini.inde aghk grevi

igindeyken gehit di.lgen PKK'li sa-

6 Alustos 1992: Amed'in Lice ilqesine baQh Uqdamlar kdyO karakoluna bir ARGK birligimrzce baskrn dUzenlendi, Karakol tamamen imha edildi. Olen diigman askerlerinin sayrsr heniiz tespit edilemedi. Yalnrz yurtseverler 24 askerin 6ldUri.ildilQUnU belirtryorlar. Lic6'nin bagka bir kdyUnde qrkan gatrgmada da 3 gerilla ve 3 milis qehit dugti:. Bu qatrqmada yardrma gelen baqka bir ARGK birliQimiz ile diigman gligleri arasrnda grkan qatrEmada da 2 helikopter dUgiiri.ildii. Qatrqmanrn ayrn 9'una kadar devam ettigi bildirildi. 6 Alustos 1992: Bu geqen si.ire

iqinde degiEik zamanlarda kontra saldrrrlarrnr protesto etmek iqin Xozad, Bismil, Gercews, Nis6bin, Hezex, D6rika Qiyaye Mazi esnaflarr kepenk kapattrlar. 7 Alustos 1992: Stewr (Sa-

askeri, I subay dldtrrtildi.i. Bu qatrEmada 4 ARGK gerillasr da gehit

vur)'de qrkan

di.r$ti.i.

dUqen Ebedi BAKIR

4 Alustos 1992: Nis6bin Eehir merkezinde birgok cinayete karrgtrgr tespit edilen 2 kontr-gerilla elemanr 6liimle cezalandrrrldr. 5 Alustos 1992: izmir'in Urla ilgesinde Ktirt ve Tilrk minibi.is qofdrleri arasrnda taEh-sopah qatrgma qrktr. Olaydan sonra gdzaltrna ahnanlardan goQu Krirtlerden oluquyor. Qatrgmanrn Turk-K[]rt dugmanhgrnr yaymak isteyen faEistler tarafrndan baElatrldrQr bildirildi.

5 Alustos 1992:

Oabrlcewz'e baQh Karaqegme yakrnlarrnda di.rqman birliQine ARGK gerillalarr tara-

frndan pusu atrldr. 4 asker 6ldi.i, lO'nu da aQrr yaralandr. Panzer ve diQer araqlar da savaE drEr brrakrldr.

5 Alustos 1992: Amed'in Licd ilqesi Hezan (Kavacrk) koyil jandarma karakolu gece ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr. Roketatarlarla yaprlan saldrrrda karakolyerle bir edildi. Di.rgman yine her zaman oldugu gibi kayrplarrnr gizleyerek, I uzman

bir

gatrqmada qehit

(Orhan)'rn cenazesi doQum yeri olan Bismil'e ge-

tirildiginde olayr protesto etmek amacryla esnaf kepenk, qofdrler de kontak kapattr, Bu yi.2den qehirlera-

6 Alustos 1992: Newroz'dan bu yana sessizligi yaqayan Cizira Botan'da gerillalar gece roketatar ve aQrr silahlarla iki polis panzerine saldrrdr, panzerler tamamen iglemez hale getirildi. Olayda 6len ya da yaralanan olmadr.

6 Alustos 1992: M09'un Gumgum ilqesine baglr Bazikan kdyij

1

0

Alustos

hit diiqen

1 992: Gegen yrl geSalman TA$ (Hogir), Er-

dal EREN (Kendal) isimli Pas0rlu gerillalarrn 6ltim yrld6niimtl nedeniyle Pas0r esnafr kepenk kapattr. Di.iqman gi.igleri bu eyleme mi.idahale etmedi.

10 Alustos 1992: Wan'rn Payizava (Gi.irprnar) ilgesine bagh Zehidan yaylasr bir gerilla birliQimiz tarafrndan basrldr. Bu yaylada bulunan koruculara gerillalarrmrz otomatik

ahnamadr.

7 Alustos 1992: Erzirom-Qewlik karayolu ARGK gerillalarrnca ula-

10 A$ustos 1992: Mazra (Elazrg)'dan Ttu fatvan)'a askeri arag tagryan bir yijk treninin gerillalarrmrzrn tren rayrna yerleqtirdiQi mayrna

grma kapatrldr. Arabalar kontrol edil-

di. Gerilla birligimiz aynr karayoluna

ait mtldirrliik binasrnr ve iqindeki

a-

raqlarr atege vererek yaktr.

7 Alustos 1992: Dara Hene (Genq)'nin Sweren istasyonu'ndaki bir yi.ik trenine gerillalar tarafrndan roketlerle saldrrr di.izenlendi. Trende biiyUk hasar meydana gelirken, makinist $Ukrti Akahn da yaralandr. 7 Alustos 1992: Muq il merkezine baQh Arrkoyii'nti gerillalar bastr. Koy korucusu Hafz Demir'in oglu Hadi Demir (l 8) dugmana hizmet ettigi iqin evinden ahnarak gerillalar taraf rndan olUmle cezalandlrrld r. 7 Alustos 1992: Nis6bin ilgesi

7 Alustos 1992: NisObin'de hizbullahgr olarak bilinen biri halk tarafrndan ling edilmek istendi. Hizbullahgrnrn eyleme gittigini anlayan yurtseverler onu yakalamak istedi. Hizbullahqr Eahrs silahrnr qekip etrafa rastgele ateg etti. Aqrlan ate$ so-

ahnamadr.

gok sayrda 6zel tim ve komando takviyesi yaprldr.

rasr otobusler de sefere qrkmadr. Ebedi BAKIR'In cenazesi yaprlan

luk)'ya baglr Yedib6lirk karakoluna saldrrr diizenleyen ARGK gerillalan roket atrElarryla dtigmana aQrr kayrplar verdirdiler. OIU ya da yaralrlar konusunda hentE bilgi ahnamadr,

Hava Ussii'nden kalkan ugaklar b6l-

sdylenerek, sloganlar atrlarak basrldr. 4 diiqman askeri oldiirilldi.l. Devlete ait binalar tahrip edildi. Esnal kepenk kapatrp, sokaga qrkmadr. Qrkan gatrgmadan dolayr bolgeye

tdrenle topraQa verildi.

Krqla k6y[i muhtarr Hiiseyin Akgakaya ve l4 yaqrndaki oglu kimligi belirsiz kigilerce katledildi. Muhtar qevresinde yurtsever biri olarak ta-

geyi yoQun bombaladr. Her iki tarafrn da kayrplarr konusunda bilgi

10 Alustos 1992: Ddrika Qiyay6 Mazi gehir merkezi yaklaErk 100 kigilik bir gerilla birliQimiz tarafrndan ddrt koldan marElar, tllrktller

silahlarla saldrrrda bulundu. Bir korucunun kolunun koptugu bildirilirken, kayrplar konusunda tam bilgi

gavugun yaralandrgrnr aqrkladr. Olaya tanrk olan yurtseverler ise, dUEmanrn gok sayrda kayrplarr oldugunu bildirdiler. 5 Alustos 1992: Hezo (Koz-

6 Alustos 1992: Qabilcewz ile MOE krrsal kesiminde gerillalar ile di.iqman gtigleri arasrnda baqlayan gatrqma 2 gi.in devam etti. Batman

nin bodrumlarrna inerek qatrqmanrn gegmesini bekledi. QatrEma 3 saat sirrdU. Olen ve yaralanan olmadr, Dt4mana bi.iyirk maddi zararlar verdirildi.

nrnryordu.

nucu Hliseyin Baybars'r (t Z)

OlAi:-

3 kiqiyi de yaralayrp kaqtr. 8 Alustos 1992: Amed'in Qrnar

Qarpmasr sonucu lokomotifle birlikte l0 vagon raydan qrkarak devrildi. Trende bulunanlardan 3 kigi oldiJ.

10 ASustos 1992: Ser6 Kani (@lanprnar)'de Ozg0r Giindem

Alustos 1992: Elih'in Hesklf

(Hasankeyf) ilqesi Hirbatur koyij karakolu bir gerilla birligimizce basrldr. Qrkan qatrgmada 8 diigman askerr

oldi.i, l4 asker yaralandr. 2 gerilla da gehit dtiqtii, Qatrqma esnasrnda bir kdylil de 6ldii. 11 Alustos 1992: Drh (Eruh)'e baglr Regana (Dikbogaz) karakoluna ARGK gerillalarrnca baskrn duzenlendi. Baskrnda 6 asker 6ldU 9 asker de yaralandr. Gerillalarrmrzdan kayrp olmadrgr bildirildi. 11 Alustos 1992: Benarari (Pervari)'ye baQh Yeniaydrn k6yUndekr bir korucunun evi gerillalar tarafrndan basrldr, Qrkan gatrgmada 3 krqr

6ldti, gerillalardan kayrp olmadr, 11 Alustos 1992: M0rdin'in YaItmk6y mrntrkasrndaki emniyet mu-

di.irltQil binasrna gerillalar roketatarh bir saldrrr dt2enledi. Brnanrn qatrsr yandr. Dirqman gUgleri brnanrn yanrndaki tepeden paruer ve aQrr

silahlarla Yahmk6y i..lzerine rastgele ateq etmeye bagladr. Agrlan ateS sonucunda Mehmet Erbek (12). fu.z

6ner (60)ve adr belirlenemeyen

brr

kadrn aQrr yaralandr. 11 Alustos 1992: Amed'rn Melikahmet semtinde Hizbi-kontralar tarafrndan silahL saldrnya Wrayan

Nezihi Erkan isimli bir kigi 6ldtrruldir, bir kigi de olay esnasrnda oradan geqerken yaralandr. 11 Alustos 1992: Qel6'nrn Arug (Ortakoy) srnrr jandarma karakol una ARGK gerillalarr baskrn druenledr. Baskrn srrasrnda qrkan qatrqmada 6 asker dldi.r, 4 asker de esir alrndr.

12

Alustos 1992: Qel'in $ifra-

ze taburuna bir gerilla birliQrmrz saldrrr dUzenleyerek dirgman mevzilerr

rrsrna uQradr. Ensesinden aQrr yara-

ele geqirdi. iki tabur gi.rci.rnde clan dUgmana biiyiik bir darbe vuruldu. Bu saldrrrda Halis QELiK (Hoggir, R6ber) isrmli gerilla gehit duqtlr. Eylemde kamulaqtrrrlan malzemeler gunlardrr: I adet MG-3, I adet M- l B. 3

lanan H[iseyin DEN|Z hastaneye

adet G-3,

kaldrrrlrrken yolda gehit dustii.

ntr, I adet srrt telsizi, 2OOO adet G-3 mermisi, 370 adet M- 18 mermisi, 3 adet srrt qantasr ve I adet fotograf makinasr. 13 Alustos 1992: $emzinan'da radarr koruyan 4 asker gerrllalarrmzca 6ldiirlrldii. 13 Alustos 1992: $emzinan'rn Bezele kdyi.j karakolunun tepe ndbetqilerine baskrn duzenleyen bir gerilla birliQimiz, 7 askerr 6ldiirdrl, I'i subay, 3 askerr de yara-

ga-

zetesr yazarr ve Uluslararasr Yazarlar

BirliQi (PEN) i.iyesi Hiiseyin DENiZ evinden rE yerine giderken Hizbikontra elemanr 3 kiEinin silahh saldr-

10 Alustos 1992: Qel6-Kaq0rlnin Arrz mrntrkasrnda di.igman askerlerine bir gerilla birligimiz saldrrr dlzenledi. 6 komando askeri oldUriildi.l. Demir Polat ve Alaattin Mercan isimli komando askerler de esir ahndr. Eylemde kamulagtrrrlan malzemeler gunlardrr: I adet MG-3, 2 adet G-3, I adet bombaatar, 1 adet lav silahr, I adet biiyi.ik gece dUrbtlnU, 4000 adet G-3 mermisi, 15

2 kiigUk telsiz, koruculara ait 700 keqi. Bu eylemde 2 gerilla mayrn patlamasr sonucu adet srrt gantasr,

qR

fiufu9A6t rij) ve Vezir EROL (Kemal $er)

yaralandr. $emsettin

rtip,

isimli gerillalar da qehit dustil. 11 Alustos 1992: Dersim'de

ilqesi Xerbesitil koyir imamr Hasan

kontr-gerilla tarafrndan bir sUre 6nce kagrrrlan Ayten OZfURK'un (32) cesedi Asri Mezarhk'ta bulun-

Sancar hizbullahqrlarrn silahh saldrrrsrna u$radr. imamrn evine silahh saldrrrda bulunan hizbullahgrlar, Hasan Sancar (+8), egi fuize Sancar

11

du, Vahqice katledilen Ayten OZTURK'tin gdzleri oyulmuq, kulak-

I adet

bUyUk gece durbii-

ladr.

13 Alustos 1992:

Amed'den

Orta Eyalet'e giden bir gerilla birliQimiz Gumgum'un Kaynarca yaylalarrnda, dtiqmanla qatrgma iqine girdi. QatrEmada gerillalar, I'i astelmen 30 civarrnda asker 6ldi.irirldtr. 4 gerilla da bu gatrgmada gehit dtiqti.l. Aynca dilEman giJglerinden gok sayrda yaralr olduQu bildirildi.

14 Alustos 1992: Qilaban'rn Dara Hin6' k6yii gerilla birligimizce 4 korucunun

(34), qocuklan Tair (tS), M. Sait

larr, burnu ve saqlan kesilmig bir va-

Sancar (2)'r yaraladrlar.

ziyette mezarhQrn iqine atrldrQr bil-

9 Alustos 1992: Cizira Botan ilqe merkezi bir ARGK birligimiz taraf rndan basrldr. Gerillalarrmrz hi.rktrmet kona$r, ilge jandarma karakolq

basrldr. Qete bagryla

dirildi.

evi imha edildi. Uq saat sijren

11 Alustos 1992: Pas0r ve Lic6'de gehit Welat $ehmus I(AYA (Heb0n)'nrn anrsrna esnaflar ke-

trgmada gerillalarrmrz kayrp vermeden irslerine Qekildi.

emniyet mUdUrlUgia gargr karakolu

penk kapattr.

qa-

14 Alustos 1992: Girg6 Amo (Silopi)'da gerqeklegtirilen brr ey-


lemde gerillalarca Ramoy6 Agit isimli ajan-qete cezalandrrrldr. 14 A$ustos 19911: Qele ilqesinin $iverezan (Qrnarh) karakolu gece bir gerilla birligimizce basrldr. Qrkan qatrqmada ilk belirlemelere 96re 3 asker 6ldU. Qatrqma diQer gUnler de yet yer devam etti. QatrEma

bdlgesine qok sayrda askeri

gi.ig

sevkiyatr yaprldr.

14 Alustos 1992:

Dersim'in

M6zger (Mazgiril ilqesine bagh Xiran Deresi ve Akkavak kdyii yakrnlarrnda ARGK gerillalarr ile d(4man giigleri arasrnda qrkan gatrgmada I uzman gavuq 6ldi.i, 2 asker de Yara' landr. Gerillalar kayrp vermeden lislerine qekildi. 14 Alustos 1992: ARGK gerillalarr Kerboran Tabur Komutanhgr ve Kaymakamhk binasrna roketatarlt bir saldrn dijzenledi. Dtiqman gtiqlerinin qatrgmaya girmesi l.izerine, o srralarda evinin damtnda yatmakta olan Behget TEKiN (oz) adh bir kiqiye mermi isabet etmesi sonucu yaQamrnr yitirdi. Aynr saatlerde bir

bagka gerilla birligi merkeze

bagh

Xelila (Krlavuz) koyu civarrnda di.rgman giigleriyle gatrgmaya girdi. Bu qatrgmada Hayri QEVIK (35) adh bir kdylii 6ldii. 14 Alustos 1992: SCrt (Siirt)'in Xana Hew6l (Baykan) ilgesi Kasrmh mezrasrnt basan birARGK bir-

ligimiz

iki korucuyu olUmle ieza-

landrrdr.

14 ASustos 1992: Bismil ilqesi Kazancrk (Ktirthacr) k6yU yakrnlarrn' da gerillalar taraftndan cezalandrrrlan ajan'muhbir Ahmet Altrnsoy'un i2erine brrakrlan ERNK imzah bildiride, "Her hafta bir ajan cezalandrrtlacaktrr" diye yazrldrQr bildirildi, Ahmet Altrnsoy bir siire 6nce kdye gelen gerillalarr ihbar etmigti.

15

Alustos Atiltmt'nln

yrldon[imtinde Kiirdistan halktnm

btiytik direnigi B6dlis: B6dlis merkezi ile Tis ffatvan), Norqin (Giiroymak) ve Xelat (Ahla0 ilgelerinde kepenk kapatma eylemiyaprldr. Tux'ta eyleme katrhm yizde yi.iz oranrnda gergeklegirken, goforler de kontak kapattr. Halk sokaga qrkmadr. B6dlis'te kepenkler devlet giiqlerince krnldrve il merkezi ile TCu'da yaprlan operasyonlarda 90 kiqi gdzaltrna ahndr. Elih: Elih il merkezinde yaprlan kepenk kapatma eylemine katrlm yi.iksek gldu. ldir: ldir il merkezive Baqan (Ara'

lrk) ilqesinde kepenkler kapandr. idir'sa-

de yaprlan operasyonlarda gok

yrda yurtsever g6zaltrna alrndr. Wan: Wan il merkezinde devlet

gUqlerinin yaptrgr aramalarda

l4

kigi gozaltrna alrndr. Kentteki seyyar satrcrlar polisler taraftndan bir yerde toplanarak s/lerine gdnderildiler. Subay lojmanlartntn alt katlarrnrn karakola qevrildigi ve g6zaltrna ahnanlann sayrsrnrn yiJksek oldugu bildirildi. Wan'rn Erek Mahallesi'nde dnceki akgam bildiri dagrtan yurtseverlerle polis arasrnda gkan qatrgrnada 1 yurtsever yaralandt. Wan'tn Elbak (Bagkale) ilqesinde esnaf kepenk kapattr.

M0g: Mug'un Gumgum

(Varto),

Kop (Bulanrk), Milazgir ilqelerinde yi.zde yiiz katrhmla kepenk ve kontak kapama eylemi yaprldr. Milazgir'de halk sokaga qrkmadr, giriE-qrkrE yasaklandr. Gumgum'da 2 bin kiginin katrldrgr bir yilri.lyi4 yaprldr. Dersim: Dersim il merkezi ve M6zger (Mazgir0, Xozat (Hozat), Pilemori (Prrli:mur), Nazmiye ve P0l0r (Ovacrk) ilqeleri kepenk ve kontak kapama eylemi yaptrlar. Antalya: Antalya'da sabah saatlerinde yat limanrna atrlan ses bombasr qerrrede panik yarattr. Derlet gttqlerinin korkudan kenar mahallelerde devriye gezemedikleri bildirildi. D6rika Qiyaye Mazi: M6rdin'in D6rika Qiyaye Mazi ilgesinde kepenkler kapatrldr. Sabah saatlerinde gevre koylerden ytiri.lyijg yapmak amacryla ilqeye girmek isteyen yak' lagrk 5 bin kigilik grubun 6ntr D6rika Qiyaye..Mazlye 19 kilometre rzakhktaki Uqyol mevkiinde devlet giJqlerince kesildi. Yaprlan engelleme i.2e rine lralk dagrlrnayarak direniqe geg' ti. Sloganlar atarak oturma eylemi yapan grubun etrafr polis, ozeltim ve zrrhlr araqlarla kuEatrlarak ateq aqrldr. Halkrn i.leerine aqrlan ateq sonucu Gemra URAI (60), A. Hamit BILEN

(29), 6mer QAYIR (25),

Eziyet SELQUK (15), A. Kadir QEL|K (3!i), Rarnazan Al(N, lla' lil KARACA ve Zine ... (60) isimli yurtseverler qehit diiqti.i, l0'a yaktn yurtsever de yaralandr. Vne D6rika Qiyay6 Mazi grkrqrnda cezaevi yakrnrnda 40 kamyon ile ilqeye girmeye qahgan halkrn 6ni.l devlet gUqlerince kesilerek ablukaya ahndr. Toplam 150 kiqi g6zaltrna ahndr.

Kocaktiy: Amed'in Kocakoy ilqesine bagh Tepecik k6yiinde devlet gtiglerinin halkrn ilzerine aqtrQr ateq sonucu I'i gocuk 7 kiqi agtr yaralandr. Kalabahk bir yurtsever kitlesi Kocakdy ilqesine bagh kdylerden 30 traktdt gok sayrda kamyon ve 6zel otolarla Tepecik kdytine geldiler.

Kdy meydanrnda toplanan halk "Biji PKK', 'Biji Serok APO" sloganlarr attr. Saat 10.30 sularrnda Kocakoy Jandarnn Bdltrk Komutanhgr'na baQh askerler k6ye gelerek halkrn lzerine ateg agtrlar. Bolirk komdanr bir i.istteQmenin emri Uzerine aqrlan

ateg sonucu biri qocuk toplam 7 yurtsever aQrr yaralandr. Yaralrlardan Refik Elgiin, fuiz Ath, Hamza Ath, Sait Bederktran (2)ve adrnr tespit edemedigimiz bir kadrn Dicle Universitesi Hastanesi'ne kaldrrrldr. ikisi kadrn, 3 yarahnrn ise evlerinde mahsur kaldrklarr bildirildi. Jandarma birliQine baQh askerler daha sonra koylijlere agrr iqkenceler yaptr. Amed: Arned 1991, lOTemme'undan bu yana en biiytlk eylemliligi yagadr. Esnaflartn tUmij kepenkleri kapattr. Kepenk kapama eylemi yi.zde yi.z gerqeklegti. ll merkezinde gevik kuwet, 6zel tim, jandarma ve polis ekipleri tarafrndan yo$un 6nlemler ahndr, Polis ozellikle l8-20 yaglarrnda olan gok sayrda kiEiyi 96zaltrna aldr, Sabah saatlerinde kime ait oldugu ogrenilmeyen brr dUkkan kundaklandr. Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde bir pasajda iE yerlerini aqmak istemeyen esnaflarr polis ddvdii. Amed'in Pas0r, Lic6, Piran (Dicle), Eneni (Ergani), Qinar, Bismil, Hezro ve Farqin ilgelerinde kepenkler kapatrldr. Kulp Jandarma 86li.rk KomutanhQr ilqeye giriE'qrkrqr yasakladr. Ote yandan Amed'in Tepe k6y0ndeki olayda yaralanan Kora Ql' MEN isimli yurtsever Eehit di.iqtU. Qolamerg (Hakkari)

Qolamerg: il merkezi ile Gever Utiksekova) ilqesinde kepenk ve kontak kapama eylemi yaprldr. Gever'de halk sokaga qrkmama eylemi yaptr. Evlere yonelik yaprlan baskrnlarda gok sa' yrda insan g6zaltrna ahndr. $emzinan ilqesine l0 km r.rzaklktaki $ebatan gediQi mevkiinde yaprmr siiren karakolu gerillalar yerle bir ettiler. Karakola toplam 6 roket mermisi isabet etti. MErdin: M6rdin'in Nis6bin, Kosar (Krzrltepe), D6rika Qiyaye Mazi, $emrex (Mazrdagr), Midyad ve Kerboran (Dargeqit) ilqelerinde esnaf kepenkleri kapattr, M6rdin'in Mehsert (6merli) ilqesine ve Yeqilli kdyti arasrndaki karayolunun Hop geqidi mevkiinde devlet gi.iqleri ile gerillalarrmz arasrnda grkan gatrEmada 4 asker 6ldi.rri.lldU. M6rdin'in Mehsert ilgesine baQh Qimenli, GdllU, Qahgan ve Gizelagaq kdylerine 6nceki gi.in di4manrn yaptrQr baskrnlarda gok sayrda yurtsever gozaltrna ahnrrken, birqok kdy de abluka altrna ahndt.

Gridax: Gridax (Agrr)'rn Bazid, Giyadin, Avkevir (TaEhgay) ve Patnos ilqelerinde kontak ve kepenkler kapatrldr. Katrhm yiizde yUz oldu. Gridax'rn il merkezinde sabah saatlerinde yaprlan kepenk kapama eylemine devlet giigleri mi.idahale etti. Bazid ve Giyadin ilqe merkezlerine asker sevkiyatr yaprldr. A$rr Valisi kepenkleri agttrmak igin Gihadin'e gitti ama sonuQ alamadr. Riha: Riha'nrn GirE Sor (Siverek) ilqesr ve W6ranEar (Viranqehir) ilqelerinde kepenkler kapatrldr. Onceki gece Wdranqar'da bir eve yaprlan baskrnda evde bulunan Diiwar kod adh gerilla. polisle I saat boyunca qatrgmaya girdi. Mermileri biten gerillanrn son bombasrnr kendisinde patlatarak qehit oldugu bildirildi. W6ranqar'a Riha'dan asker sevk edildi. Kepenkler devlet gUqlerince krrrldr. Kepenklerin krrrlmaya baqlanmasryla ilqe merkezine yi.irtryen halk "Biji Serok APO', 'Biii PKK" sloganlarr attr.

Qewlik: il merkezinde kepenkler indi, arabalar kontak kapattr. S6rt: S6rt'rn Misric (Kurtalan) ilqesinde ve Civanikan (Gcikqeba$)'da kepenkler kapatrldr. Adana: Adana'da Ki.irdistan halkrnrn oturdugu mahallelerde kepenk-

ler kapatrldr. Binlerce Kirrdistanh yurtsever sokaklara d6kiili.lp yilrijyi.iq yaptr. 'Vur Gerilla Vur KUrdistan'r Kur", "Biji Serok APO", 'Yaqasrn PKK, ERNK, ARGK' sloganlarr

egliQinde yaprlan ytirtjyiigU polis dagrtmak istediyse de engelleye-

30 bin kiqi katrldt. $irnex: Qilaban'a bagh Dara Hin6 (Uzungegit) koyune ARGK ge-

medi. Yiiriryirqe

rillalarr baskrn di2enledi.

Yaprlan

baskrnda bir korucu 6ldii, 1 korucu da yaralandr. 18 Alustos 1992: Adana'dan Dil0k 6ntep)'a giden Seq Turizm'e ait yolcu otobirsiintr Dil0k il stntrtnda durduran ARGK gerillalarr, araqta bulunan uzman gavug Yolaq Boz, askerlerden Hiiseyin Ulusoy ve Mehmet Unver'i 6li.lmle cezalandrrdtlar. 18 Alustos 1992: Riha'nrn Pirsus (Suruq) ilqesinde ARGK gerillalarr ile dUqman giJqleri arastnda gtkan qatrEmada I asker 6ldi.l. 18 Adustos 1992: Gridax dagr eteklerinde bulunan ldir'in Yenidogan Jandarma Karakolu gece gerillalarca basrldr. Qrkan qatrgmada I astsubay, I asker 6ldi.i, 2 asker de yaralandr. Karakolda da btlyitk hasar meydana geldi. Baskrndan d6nen gerillalar aynca ilge qrkrqrnda bulunan Pfi verici istasyonunu da

19 Adustos 1992: Amed'in LicO ilqesine bagh Tula ve Abah k6yleri arasrnda ARGK gerillalan, diqman gi.iqlerine pusu attr. Pusuya diigijriilen diiqman birliginden I aste$men, 12 asker 6ldi.lr0ldil. Dttqman kayrplarrnt yine gizleyerek bu sayryr "7 asker 6ldti" diye verdi. 19 ASustos 1992: Lic6'nin korucu k6yU olan BaEkoy'e giden bir minibi..r.s gece gerillalar taraftndan otomatik silahlarla tarandr. Resul Ceylan isimli korucu 6ldil, 3 kiEi de yaralandr. Vne Qerm0k (Qermik) ilgesi yakrnrndaki korucu k6yii olan Yaylahk'a giden traktdrde bulunan koruculardan 3'ir 6ldtirtrldii 4'U de yaralandr. 19 Alustos 1992: Dersim, POrtax (Pertek), Xozat arastndaki Hrdrrdamlar me/kiinde gece di.igrnan giiqleriyle gerillalar arastnda qatrgma qrktr. I asker 6ldU, 3 asker de yaralandr. Gerillalar kayrp vermeden Uslerine gekildiler. 24 Alustos 1992: Erzingan'tn Gercanis (Refahiye) ilqesi YaQmurdere k6yii yakrnlarrnda qrkan bir qaTIKKO militanr qehit trqmad4

4

duqtU.

24 ASustos 1992: Qel6'nin Qanakh k6yU yakrnlarrnda gerillalarrmrz ile di4man giJqleri arastnda qtkan qatrgmad4 di.iqman gUqleri qok sayrda 6lU ve yaralt verdi. Yarahlar helikopterlerle Hakkari Hastanesi'ne kaldrrrldr.

24 Alustos 1992: $irnex yakrnlannda bulunan Milli Karakolu'na gerillanrn yaptrQr baskrn eyleminden sonra dUqman ktrwetleri Balveren kdyUni.i bastr; kdy top ve silah atrgrna tutuldu, Altrn Kuqak mezrast atege verildi. Olaylarda Mehmet ARTUNQ (+o), ibrahim ARIUNQ (z), nemziye ARTUNQ (10) ve Kumriye ... isimli yurtseverler gehit diJEti.i, 7'si de aQrr yaralandr. 24 Alustos 1992: Amed-Lice karayolunu denetleyen gerilla birliQimiz, Qewlik'e gitmekte olan 7 as-

keri oldUrdU. Aynr olayda 3 asker yaralandr, 3 kiqi de gerillalarrmrz tarafrndan gdttiri.ildiJ. Askerleri taqryan otobUs ise yakrldr. 24 Alustos 1992: Bir dnceki giin Qewlik'in Dara Hdn6 ilgesine baglr krrsal kesimde di.iqman giigleri ile gerilla birliQimiz arastnda qtkan qatrEmada esir ahnan polis ve as-

kerlerin kurtarrlmasr iqin operasyon yapan diigman gi.iqleri bir kez daha gerillanrn pususuna diiqtti. Olayda bir helikopter darbe aldr. Di.iqen helikopterde Binbaqr OQuz Ozkan 6ldii.

roket ve bombalarla tahrip edip iqlemez hale getirdiler.

Devam 25. sayfada

Dersim Eyalet Komutanhll'ndan ulagtmlan eylem haberleri: -

1 12 Subat 1992: tvtazgirt-lGrakoCan Peri Haaasnda di.iqmanla giin boyu gatrqma qrktr. Bu qatrgmada I yi.2bagr, 8 er 6ld0rtildtr. Olayda 6 ARGK komutan ve savaQqrsr gehit ditqti.t'

2- 10$ubat 1991: Hozat-Bilikan koyU civarrnda bulunan $ehit Mazlum Kamp, dr4rnan gi.iqleritarafrndan haradan bom' balandr. Birligimiz hiqbir kayrp vermeden i.irs alanrna qekildi. 3- 15 $ubat 1992: Ovacrk-Pojvenk kdyU civartnda bulu' nan $ehil Mazlum Kamprhavadan di.igrnan gUqlerince bombalandr. Bu saldrrrda herhangi bir kayrp verilmedi; manevra qsnasrnda Giiney K0rdistanh Flayri yoldag donarak gehit dtigti.i. 4- 22 $ubat 1992: Karakoqan-Bahqecik mezrastnda dirgmanla girilen muharebede 6 yoldaqrmrz qehit dilStU' Dirgman kendi kayrplarrnr gizledi. 5- 12 Mart 1992: Mazgirt'Karsim dagrnda giin boyu qrkan qatrgmada 2 subay, 6 komando 6ldirrtrldi.l. Qatrqmada 4 yoldaqrmrz kahramanca direnerek qehit diiqtil.

6- 16 Mart 1992: Ovacrk-Meno koyii civarrnda giin boyu sUren gatrEmada di.iqman 20'den fazla kayrp vermiqtir. Bu qatrqmada I I degerliyoldaqrmrz qehit di.iqti.t. 7- 13 Nisan 1992: Dersim'Yeqilkaya kdytinde diiqmanla girilen qatrgmada Berxwedan yoldaq gehit ditqti.i. Di4man kayrplarr hakkrnda bilgi ahnamadr. 8- 15 Nisan 1992: Mazgirt ilgesi basrldr. Polis lojmanla-

jandarma karakolu ve resmi binalar roketlenerek tarandt, Dtigman kendi kayrplarrnt gizlemiqtir. DUgmana agrr maddi hasar verilmigtir. 9- Nisan 1992: Kemah tren istasyonu yakrlarak tahrip edilmigtir. 10- Mayrs 1992: ElazrQ Gazi Mahallesi'nde bir qehir

rr,

birimimiz ile di.iqman arastnda qatrEma qrkmrqtrr. Qatrqmada di.qman kendi kayrplarrnr gizlemiqtir. Olayda Mahsum, Sozdar ve Besâ&#x201A;Ź yoldaglartmtz qehit dtqmtlqlerdir. Bir arkadaqrmrz da diigmana yarah olarak esir ditqmtqtiir. 11- Mayrs 1992: Hozat-Srrtkan karakoluna ait bir mevzi roketlendi, DUqman kayrplarr hakkrnda bilgi edinilemedi. 12- S Haziran 1992: Ovacrk-Venk kdyU civarrnda dugmanla qrkan qatrgmada I subay ve 4 komando dldtrri.lldil. 13- Itaziran 1992: Kemah'Dumanh tren istasyonu yakrlmrEtrr. Burada mi.lcadelemizin aleyhinde qahEan bir unsur 6lirmle cezalandrnlmtqttr. 14- Haziran 1992: Dersim Eehir merkezinde vali konagrna yerleqtirilen bomba patladr. Di4mana biryUk maddi hasar verildi. 15- 14 Haziran 1992: Dersim-Ezincan karayolu Pagal mevkiinde diqman panzer devriyelerine pusu kuruldu. Bu ptsuda bir panzer roketatarla vuruldu. Diigman kayrplarrnr

gizlediQi igin bilgi altnamadr. 16- 15 l'laziran 1992: Ovacrk-Pojvenk k6yiinde bulunan Kazrm Akkoq adh ajan 6li.lmle cezalandrrrldr. 'i.7- Hazian 1992: Kemah ilgesi basrldr. Jandarma b6li.rgiJ, adliye ve htikUmet konagt hedeflenerek tarandr, D(4man kayrplarrnr 4 asker olarak verdi, Olayda Brusk adh yoldaqrmrz yarah olarak di.qmana esir diigtti. 18- llaziran 1992: Ovaok yakrnlarrnda kurulan pusuda

bir dUgman askeri 6ldiirirldii. 19- 29 Haziran 1992: Ovacrk-Dersim karayolu kesildi, YSE'ye ait bir aragyakrldr. Olaya mudahale etmek isteyen bir diigman helikopterine aqrlan ateqle darbe vuruldu ve alandan rzaklagtrrrldr. 20- llaziran 1992: Dersim-Ezincan karayolu 4 saat boyunca trafige kapatrldr, yiizlerce araq durduruldu, mi.icadelemizin propagandasr yaprlarak lls alantna geri qekilindi. 2'l- 4 Temmuz 1992: Mazgirt gehir kalesinde kurulan pusuda 3 asker dldi.rrirldti, 2 asker yaralandr. 22- 7 Temmuz 1992: Piillimilr-Krrmrzrkdprti yaktnlarrnda kurulan pusuda 2 asker dldilriildii. 23- 11 Temmuz 1992: Dersim-Kocakog (Pax) mevkiin' de ARGK pusrrsuna dirqen dirgman gi.iqlerinden 3 komando 6ldtiri.lldii.


15ff:ffi:il:l

\*t Is:

bi

Ii

128  
128  
Advertisement