Page 1

A

SERXWEBUN l.lr sBnxwBeON O ezeoryE er n0Mnrrln Y:l: 11

/ Say: 124 /

Nisan 1992

NrN

B

I

4.- DM

Ba$rmstz Kr-irdistan yolunda

l.

lt

lt

tt

rr

OZGURLUKYURUYU$U .:r yoQunlaEarak sUriryor. Her ge-

olmaktan 6teye bir iqlevi olmadr$rnr qok qabuk ele verdi. Ekim segimleri 6ncesinde ozel hal uygulamasr ve

en gUn TC'nin Kiirdistan'a yonelik :olitikalarrnr daha qok giin yi.2Une rkarrrken, Ki.irdistan ulusal kurtulug lijcadelesindeki geligme de derin.'line ve geniqliQine boyutlanryor. -r2 Newroz'unun niteliksel geliEmeer ortaya qrkardrQr ve hiqbir Eeyin geqmiqteki gibi olamayacaQr yolunCaki belirlemeler yaqanan geliqmelerle her gegen gUn biraz daha somutluk kazanryor. Newroz'da TC'nin gerqekleqtirdrQi katliam, Demirel-in6nU hllkilmetr eliyle Ki.irdistan halkrnr aldatmaya yonelik sozde qefkat politikasrnrn iflasrnrn belgesi oldu. "Ki.trt realitesini tanryoruz" diyerek Kirrdistan halkrnrn goztjnU boyadrQrnrve onu dev' etrn "qefkatli kollarr"na gekebileceini sanan koalisyon hi.ikiimeti gergekte ozel savaqrn yUrUtUcU gUcU

Qinden sdz eden ve hlikiimet programrnda da buna yer veren koalisyon ortaklarr iktidara geldikten sonra Milli Gi..venlik Kurulu'nun btrtirn 'tavsiye" etiketli talimatlannr canr 96niilden hayata geqirmeye baqladrlar. B6ylece, 'Tarkh bir hirki.lmet" aldatmacasr qok qabuk degifre olup tOm gerqeklik netqe halkrn gdzleri oniine serilmeye baglandr. Newroz'da Ki.ircjistan'da yaqanan katliam, TC'nin bu )eni" aldatmaca qabalarrnrn altrndaki gerqek ve ashnda biricik yUziinU bir kez daha ortaya koydu. Ve netqe goriildii ki, TC, KUrdistan sorununa katliam, zor, baskr ve iqkence drqrnda bir yolla yaklaqma gUcUnde deQildir. Tarihsel karakterini bugUne kadar oldugu gibi bundan sonra da konr.rg-

Newroz'la birlikte KUrdistan ve

-i.irkrye'de

/

rl$rpx

daha da hrzlanan geliEme-

koruculugun kaldrrrlmasr gerekti-

DURW

turacak ve bu kanh karakteri iqinde bo$ulrnaktan kurtularnayacaktrr. Partimizin sorunun siyasal q6ztjmiJ iqin harcadrgrti.im qabalara raQmen TC saplandrQr bu insanhk ve halk dirq' manr politikadan bagka politikalara yanagmamrQ, bununla da ashnda ne denli gUr0miig ve giigsl2 oldugunu ti.im di.inyanrn g6zleri dnirne sermigtir. QtinkU, ancak gi.iqlU olanlar, ancak yenilenme gUci.inde olanlar qok ydnliJ politikalara ydnelebilirler. Q{t' riiyen ve dagrlanlar ise bir tek politika uygulamaya muktedirdirler: $iddet politikasr. Bu politika da hedeflediklerinden qok, kendi sahiplerinin sonunu yaklaqtrrrr. Tarih bunun sayrsrz ornegine tanrktrr. TC, Newroz katliamryla KUrdistan halkrnr artrk higbir biqimde kendisine baglayamayacaQr gekilde kaybetmiqtir. O gUne kadar crhz da olsa kafalarrnda TC'nin niteliQi koDevam 2. sayfada

PKK Genel Sekreteri Abdullah OCataN yoldagtn yurtsever Ktirdistan halkna. ttirn partililere ve savagqilara gajnsr

k yti riiytiqti devam edecektir, ucunda tam ba$lmszhk ve iizgi.irliik vardlr, savag da, bang da, giiriigme de onun igindit..." " Ozgljrlti

YAZISI 4. SAYFADA

PKK Genel Sekreteri Ahdultah

1CilUU

yoldagrn

"iktidua Yiruyil; Egitim Devresi"nde Wpagt konugma.,.

"Halkrn 1992 Newroz kalklgl PKK'nin iinderli$ini iili.i mi.i ne onaylamasldtr! "

islahiye direnig gehitlerimiz

oltimstizdtir 7. SAYFADA

Abdi AY 8. SAYFADA

$akir ALPARSLAN 8. SAYFADA

Htiseyin HO$GOREN 9. SAYFADA

Hiiseyin DOGAN 9. SAYFADA

Sadk oUtgex 9. SAYFADA

PKK Czenel Seketeri AMullah OCAIAN yoldaSrn 8 Mart Dilnya Emekgi Kadrnlar Giini) dolaysryla yaptQt dejerlendirme:

"Mtilkiyet dtinyastnr ister egemen, ister ktileci tazda yagayanlar, kadrnln kurtulugu konusunda yarafio dtigtince ve rizgtir davranrglara yol agamazlar!" 8 Mart'a geleneksel olarak bir kadrn gtinU olarak anlam verilmeye bir g0niJn anlamt nastl agrkhga kavrqturulur? Yeni olan bir gey s6ylenebilir mi? OzgUrlUk anlamrnda bir katkrgUnii haline getirilebilir mi? Gtici.imi2 ne bu konuda? En azrndan, dzellikle kadrnlagtrrrlmrg bir halk gerqelini k6klil bir bigimde doniigtiirmeye ve dzgi.irliigii bu temelde yakalamaya qahqan bir hareket olarak daha fazla sdzler sdyleyebilir ve tutumlar'tavtrlar geli.qtirebiliriz. Oyle anlaqrhyor ki, kendini en qok dzgi.irlegtirebilenler, bu konuda doSru sdzler etmek kadar, kadrnrn kurtultqu aqtstndan da dareriliadrm' lar atabilirler. Mirlkiyet diinyasrnr, egemenlik diinyastnt, ister k6leci, isterse de egemen tazda yagayanlar, kadrn kurtultqu konrcunda fazlaca yaratrcr dtiqiince ve dzgiir davranrglara yol agamazlar. Kendi gahqmalanmr bu aqrdan degerlendirdigimde, 'Daha dogru s6z gi.ici.j kadar, tavrr gilcUnU ne kadar geligtirebiliyorum?" sorusunq genel 6z9i.irlegme dtzeyimi gdzdniine getirerek srk srk kendime soruyorum. Ve halen de tutrrculaqmadan, geliqmeye aqrlma y6ni.inde gok uygun sdz ve tavrtn sahibi olrna yaklaqrmrmr sirrdiiriiyorum. Devamt 16. sayfada qahqrhyor. Bunu vesile bilerek, kadrn iqin b6yle

l,lhllryet gaetesindenYalEn Dogan'n PKK Genel

Sekretu AMutlan lCruU yotdaglayapfigt rdportdl

' PKK' yi imha polfiikam devam etfirirlase, halk topy ektin kugrlarna ahrlar!" I l. sayfada

YAZISI

2I. SAYFADA


(

srvta

u

Ni$n

tso:l

s"]ito"-)

e.OJ,-":i Ku.rdistan yol unda

MI

OZGURLUK YURUYU$U DURDURU1AM

Eb?tarafi

drysa

I syfada

ziler elde edilmigtir Tc'nin, N*rekli geli$tiren halkrmP, en Bt kuru- lu, halkla biitUnleqmig iinciiniin de- dofleyen katrsamh bir op€rsyona rd'da topyekiln bir silahh ayaklan' mu ola@k ulcal m@lisinin kurulw rin bir iingitru ve bilyuk chhklq igd dftktedir Etiiyt6i bk opers-

da onlar da bir daha sla ya_ mragbeldhediOive PKK'nin plan_ tedir Bulunduou her yerde dar

lisrler

TC ile

Kurdish

ara-

halkr

haikrn

ddldle

PKKL

biitiinleglioi,

geligtirmeklq

btrlse

ve

dip,

aisri

garantileyen adrmtan

st,

elb*e

bir yandan ren Ta sh0rgeiti6inin Uugijn gee-

ki kDrdistan

ulusl kunulug

kanrtrnr onaya ko)rmug bulunuyor

dahada Bununbaiyleoldugununenk6in ttzreclisini Hr$maktqkendi u amatttrliigeyervemede;,hatkaii=nka' k4tu Kijrditu halkrnrn Nryu rcn- melisinin kurulusu yolunda seJer cul0k edilmek zorundadtr Bug[n yabulunmaktad[ r*r eylooliligidir Nera'da diikii- ber olmakhdfi Halk demokrdisi prhek bir hahnn bedeli hir aNer@iincBindenLEqlaymkda' len kanlar4 Tc'nin sergiledioi eqi nin geli$tirilmsinin bu Qok dnemli mankinden daha aor olaqktrr Bu

yaarrDeryaSaakgunlanyayor:

krnrn€iliminikesinbirbiQimdeor_

yilsthakladfi'

klnolabileeoi gerQ€ini

yak@ kavramE ve bunda kesin

Anxi*ai Gena*imyt. Aw4at

rarlrlrgrfl ilan etmiq

ldinherturlnbasrn-yayrnorganla-gdrummiqvahlderaorenKurdis-adrmlanAvrupaalanrndageli$lirilen rrncayoounbirSekildegeli$tirilen hnhalhkorkupyrl@kbiryan4ey- qoksaydatoplantileoldugugibi Propagandalaradaletydkililerinin lemlilioinidahadakararfievedaha Kurdishnlndddbiryanrndageligvaadlerine ya da lehditlerine rao- goi$ katlmh oltrak surdkmeye de lirilen qalgmalda da atrlmaktadrr men, Nsr@'u PKK'nin Qaonlanna vam elmi$tir Nflrd katliahrn proNer@'la birlikte KurdisEn'da uygunolarakvePKK'yebaollllkslo' ieslo amacryla gelistirilen kepenk aqlanstreQhrihselbirsureQtiiBugrwlerivb.ilehalkrmETc'ninuygu-

taya koymus ve dilinde slogenlag- lamlanm hiQbir lekilde sssiz mQlri "PKI< halktL lAlk mayacaornt odaya koymugtur

Uzizl"

kal-

Sa-

datincunundogru-dwrincieizgiyi gffikeaCUaitiU."iirgwit" ved6nemindoorutakiili^itvygula- /hkaz@hdaki '@i'tatidini rodadahadarmrtrolmisrnr,rsrartr yoght4tm*taa,, ' -Bapkeile son ghtetde golen olmakla da kalmaytp bunun yol ve ydntemini mdlakabulmffimt daya| ii6t diirey ziyarepile4 Torkiye,nin rEkbdfiDdnemikaal@n1gg2r Gheldogubmda ym aoEr sr

gecilioekar+ulcal kudulusteme. daddrimik&arok'dacai)nts6ylinde bilinclenme ve d?giitltrG sd- lerk abanm ohayaektr Ayi $emUrgeci kurum ve kurulullan

darbe-

dan)tudo1u'ya@ana;,egerca-

,itrtrdhd;i*kryeyikdpruolerak

kilde, bu keskin dd;emeQte d

iei$leti Bakant isrt S*gin'in Suriye ziyareti, Tutkiye'nin Bekff

arbe

BuslogandaKurdisbnlarahinin deceKlrdistanzeminindedeoil. leree]@rEydndmerekieisdmiir yemeninQokgeyinkaybedilmesine dah,;Tstiraesiharikattaragiiqeydnunu deoiStirscek bir anlam, 6lu- Turkiye .mdrcpolleri ve Avrupa'da g@iligi tum kurum ve kuruluqlany- yol agabil*egi de bilinmek zorun- rk, kendi gtentoini se7tayee7t Toleveonundumensuyundapolili @mbahgna kalkqmaya

ka

niydle'

s&eci icine girerek TCL halk demokrdisini tum kurum ve niin rolu bir ke daha yaktq 6nem knndi i:nem bgtmkbdl Sadnin kurum ve kurulullanm darbe kurulqlanyla adrm adm yadro yo- kaantyor Halk dwrim; wt paha- dem'h yeni bh 'ga* dalgas, bel-

eylemlilik

nd bir yanil vardtr bu nel Sekderi Abdullah dcAlAtll ki, bu sava$m streci herzamankin- mugtur Dwriminzaleri dncuniin 6- mildahale edecegnr dilghnekee slogande 'KUd sorunu ayn, PKK yolda$n 28 Mai gununu "Uluel den daha keskin ve yogun yagam- hhornlla diigumtenrektedi.Bt4i)- tatciltk ot@. Ot-e yandan Breh'm aya'diyenlerq'PKK halktan koPuk Y.sciinii'olarak ilan ederek, Kiir cakti Daha gimdiden ya$anan ge- ne iadar kainrtmrq bilyuk t@riibe- befkrnrk segimlerine dek Sad-

yaya verilen

k(rymaktadt[

Padisi" kurmaQalqmaler iginde bu_ giyip wlerinde kalmalan, sokala taya lunanlara Kurdistan haik en yakro grkmmalaa, iSe gitmemeleri Dwrimimizin bu keskin

uyansnryapmakladri

"lro(halktt,

halk o-

hak Uziz" diyetek. Ktrdishn

yolun-

d6nehe-

da yapt€r eaonya yud icinde ve cini de alerle ta9landrmanrn dqrnda Kiirdishhlar y6rnsl ola-

yo-

nyla oynaro qamr admtstrr Sorun nen bir g*gei. Lu gacr geregince kdlanm b€cerisini ve Grarhlgrnr lhtaaq.CuyareticituininAnkata'daki tffista;, yeni potitiketam

g6stermektii

kendisi var oldukca PKK'nin var rak uymugi PKK'nin ve 6nderlioinin TC'nin artan diplomasi lacaOrnr ve kend'isinin de ancak PKK ile var olaegrnr tum dunyaya Daha sonraii gunti, boyunca "PKK tef6fisttir" ABD z,yareti ve Beyu Sarayde ilan dmiQtir Kurdistan halkhr Kilrdistm'da. kepenk ve koMk acna yipacq gorujre aa her kaptyt agan sihirli kargsm almak ishE enler er patha eylemleri, aQhk grwleri, hindo;'M betiehtqire aghhk kaya geQ bugerceklioi kabul dmekve b*rnrnr protesto,yurilyiiqvemiting- TUrk Eirmiirgeiligi iete mii€de- ri dikkate alnd€rndq bu canhrraq zandmbiti!"l2} Nisn 1dg2t buna uygun politikalar geliglirmek lei cenae t6renleri vb. hrnda lemizi halkhn tecrit ve bu temelde feryatlar daha d; anlm Gdrulilyor ki TC, ABO emperyazorunda lemlilikler durmaksEn geliqiirilmi$; imha fmliyetlerini yoOunla9trrarak tadrr Elbde ki heFEinin onak tizminin O-dadoOudaki TrwaAt;oNitekim kdliffir ile halkrmE ?rg0rltkYlriiyt&ii"nln siirdiiriirks, aynr Sekilde dEb ronrdrr PKK. QhkU PKK, kendite- lUnt bir kez dahi oynamya hzrrla-

trafiQi demek, anahtar

dorii*ininguciintsdsrermiqrerdir da kaTii*iye'de veTurk ey-

kaleaklardrr N*rd

bir-

ke-

"E#rg#,#ru1::ilgl:: n

w*.

kaanmakdilq-

da

nugundemlerinealmakzorundakaPKKGenelS€kreteriAbdullah mkhdrrDenilebilirki,Tc'nintum lantekm;ksist-te;inistdrgiitiir" lairnrkurbanhkkoiungibi@atp lan qeg[k ulclararer Qevrele( 9im_ OCALAN yolda$rn Newroz ajnce- iq ve dq polilik6rna damgGrnr vu- Dolaytstyla sGyalizmi mea; gijm- ABO ve uaaklarrnrn kendilerini bo. di agkQa bunu dile getiremeseler sindq nsrl ki geQmi$te Giiney Kur ran bu amq dmktadr Bu area duklerine inilerkbn bir d6n;de pztamtarinr m bekleyeceklerdir?

nelik yaPtnmlar ve prd6tolar ge- lilebileceo $eklindekr suleJi ger dqguQlere pe.sket sekrektedii ni girigmek zorundadirlar! li$tirirken, K0rdistan halkrnrn irade- Qeklik kaanmqnr Hezex (idil) halkr, Son ddnemterde Tc'nin a&n An€k pKK,ye kar$ ,tdsal ifri

laiAvrupaTopluluouveAvrupaPar- almrylaT'den7o'eayagakalkarak ni

kapamdrkhn

iQin

tdrr dm

ge-

silah zotrryla dudurulmussa

hurbaSkanr Minermnd, "Klrdi$n mi9tir.. halkf deyiminikullanmqve PKK'nin Halkmzrn Ozgiirliik

{ I

hn

halkrnrn

T

, : I

) ) -

nin en

TCL

mu$, bni gelip biri gitmektedir

vaiTiirkiye'yegetenbuddldydki- royag'oetin...

Aynr aroelil

dogrultGmda

h**ae ge-

de arkcrndan ise PKK'nin bir

per'

ka-

lan ziyardleri, Fransa

Cumhurtu$'

lil-

bq K[rdidan halknrn PKKye

ver

t)

tiinleqresi

Kiirdistan'daki Hurdln, ABD D'gieleri Ebkan iar

ayak- varlgr her giin dartElenmekledir

olmdEr

lanma harekdi olup

lemlerle diiqmantn

sonrcudur

ARrGK son donendeyayrnladror

bir

boyun

eOmektedir

merhemi ite

idemiyorltr'

Giiql

s**yi

grtqt errup"

yerini paris'in at&aOrf itade

di.

de konumlanm suresinin yoniden ladhmhn lEren erdtndil g6Q€k-

drmcr$ Thom6 Nil*ln Tiirkiye zi dilrcr almrmydndik.dA Ba9- legtirilen bu ziyd giipheit ki TC yffilerini; TC iei$led Bakanlnrn Su. kanr re yardrmcrsmrn, Mrsr Cum, igin moral agjan ddekleyici oldu

gdBlilerin lffiya

drlmda tiim sdmiirg@i aQrklamr$ eger dlmek

Miferranc

keden dioerine mekik dokumakb- noktasrndtr yakat@ktadd*. Ve nedente oldukia sa;sib€, bn di> Br diplodik C*iriiqmlg ea- PKK kabcu iQinde boouhn TC. nemde TC Frans Cumhurbaska-

bt€[in odaya koydu0u rile eslik drEktedirlei Dibrm

kaiiffirmaqkh omyverirkel

Fransa'Cumhurbagkanr

Yuriiyiltt'r dil&

egrn dedekQisiABD PKKL rum ve kurulLql&m4 4an ve i$bir- Cumhwbaqkanr Hbn0 Mibarek'in, yaretlerinagrrfktr k6mr, Qoik

I

,)

da

dabuamQvardrrOybkiTijikiye

ABD ategle inarokiadri Bu atel ydnE€ tqakLnnr degil, kendisin

Cumhuriydleri ve

indniihijn

nrvoABD Dq[briBakan

ziyarcl' ABD ziyadini;

lar ilk planda dikkati qeken

y*drmcr

odaornda bu

var

nin yrhM

sanlm*r mi*li Fmns]a

kacak-otanrn kendisindengok

F@-

g

-

)

baleyh

?

dekith@keierindihwlm6ive

t

hayala gegirilmig; gerek nr silahft ayaklanmaltra halkmErn dircnigQi ttrellioinin ka- y4 sitm&g€ci ordudeki g€rekse K0rdi6tan sorunhun

ulG'

lffirurgtindemddhafazladayahlrcryla m&rm d4mEtrr Ns-

tErr KUrt

olm6ker

tEgka

terclan

da aijE

kon6u.

Turkiyeyi ziyaret eden

olarlgrnr akla gairiyor AaD

b6!- s Cumhurbagkanida nndaya uyup ve "pKK'nin terdrbt oldugu,ndan loz

hemen kanlk-6eeiml*-inin yaklaqrr

mqtr Biittin bu Qaonlil ulEl kur- migqesine iPKK'nin t-roristligi'n- nrn Saddamirn iqba.grndan @klaq- 8w-inemey@eoi;hmldyirdDr*rztuluq savalrmztn daha da boyutla- den dem vurnEkt4 h, sde ai& tnlmorne bagl d@r bu olstltot ler de di. B(inin "t*or uygutayan m€Ormilarddmktqs6mijrge- *lmla{mnrn yerini almq bulh- gi5tendinyor-Ayneonddnemde birsiyel pani'oldugunudiytedi, cilikletijmipl€rinpegpeg€koparila- @kiadr?KK'ninM.idoldugu"n- LiOy.ya uygulamn ambargoyla bu Kunl;rden "ahltk' jye s6z ai,

r@lalirlikleK0rdishnlElknhm0'cagrilgiisttrmektedir dilsdzdmehTilkiye'aeheira- i:tleniny6iiaenloaeftitriasrna doBk ulusel gaPla ayaklmmlffi re harllgl gidon

ydm dd.?nmind€ ilsi

lB-

ieinde

bulhrEkhdrr

giillenm6ini ve bilinQlenm6ini

6" su-

yinetgrntoplantra,nJi"rtinr,arr

nrn, qrkar hesaplanni uymadr[qa bdo64ru fipst€lirin qt@hn dog. ni denli korku duyup budm tepki pErmortu dahi oynatm"i .rt,i-aa g6ur".d6i uifinaigi An, Fr@ a de duenlemeyi

r**tl'

/niim

hi-


rstedr$r gibr bir destek alamadrgr aqrktrr. Buna kargrhk Frans4 Tiirkiye'den 6nemli ekonomik qrkarlar saQlamrqtrr. Boylece TC'nin "PKK'ye kargr ol, ne istersenveririm" politrkasr brr kez daha emperyalizmin

usta tiiccarlarrnrn igine

yaramrgtrr.

Sabah gazetesinden Bekir Coqkun bu konuda. qunlarr yaayori "Mitterrand'tn uEaQtnda l5O ka-

dar Fransz igadam var.. Bir de ihale dosyalan ile dolu bond qanta. Franstzlann almak istedikleri iglerrn baTnda helikopter ihalesi geItyol llk agamada 25O helikopter ilretecek bu projeyi bizimkiler onceleri Almanlara vermeyi ditgilniryorlardt. Almanlar Kilrt meselesinde TArki' ye'nin kargtsrna dikilince, Ankara rha' leyi durdurdu. Mitterrand bagta bu ihalgyi istiyor... I ki nci st rada An kara - lstan bul ara srndaki hzlr tren ihalest bulunuyor... Ortak srlah ]reilmr tle madenahk prolelerr var...

Brlryorsunuz Fransrzlartn yap-

nnkta oldt-gu 480 mtlyon dolarhk br uydu thalest de g1ndemde... Demtrel hik1metr bu thalenin Ozal'tn emrt tle haksz olarak Franstzlara vertldiQrnt ve devletin zarara sokuldugunu one sArerek sorugturma aqilrmrytt. Mitterrand bu iqin de tatltya baQlanmastnr istiyon

Yani TArkiye, Kilrt meselesinde Fransa'ntn desteQini almak -en az ndan qeki

nser

kal niastm saQlarnak-

iqin, ihaleleri sunmak zorunda. Bir tilr ulustan ulusa rt4vet... Ama sistem bu... Nitekim, daha birkaq ay oncesine kadar PKK'yt destekleyen Fransa ihaleler uQruna PKK'yi teror tirgitt) rlan ediverdi ve TUrktye'ye 6vgller yaQd trmaya bagladt.

Ortak (!) qtkarlar var

qUnkA..."

(Aktaran Milliyet, 15 Nisan 1992) DiQer taraftan M. Ali Birand da Sabah gazetesindeki koqesinde yazdrQr bir yorumda Paris'in Bonn'un yerini alamayacaQrnr belirterek gunlart yazyor: "Bazt qevrelerimizde, Mitterrand'tn son gezisinin yaratttQt

heyecanlarla'Almanya yoksr. biz de Franstzlarla yolumuza devam ederiz'deniyor. Btzce bAyle bir deQerlendirme gok hatalt olur. Almanya gelecexteki Avrupa'ntn silper g)cA obcak ve Fransa ne yaparsa yapstn yne de agrrlQr grderek ariacakilr. Fransa'ntn Avrup'da onemli br yeri vardtr, ancak terazrye konduQunda Almanya daima

aQr qe-

ker" (Aktaran Hlirriyet, l6 Nisan I 992) GoriJldi.igil gibi TC Fransa'ya neredeyse her qeyini peEkeg gektigi halde, yine de gelecekteki konumundan emin degil. Ktirdistan'daki m0cadelenin her tiirlii engele raQmen yijkselip geliqmesi kargrsrnda

Fransa'nrn TiJrkiye'ye bugUnkil gibi

destek sunmasr zor olacaktrr,

Trpkr

yonu yaprlan ziyaretlerden birisi de TC lqigleri Bakanr lsmet Sezgin'in Suriye'ye gerqeklegtirdigi ziyaretti. TC'nin yrllardrr Suriye'ye yonelik iddia ve tehditlerini basrn-yayrn organlarrndan eksik etmedigi biliniyor. Son aylarda ise bu daha da gozle gortilUr bir hal almrgtr. Kilrdistan sorununun kaynaQrnr hep drgta arayan TC, sorumlularrn bagta gelen birisi olarak Suriye'yi gormektedir. Bu nedenle de Suriye'nin "PKK'ye desteQi"ni keserse, Ki,irt sorununu halledebileceQine inanmaktadrr. Bu nedenledir ki, Suriye'ye tehdit i.lzerine tehdit savurmug, qegitli gdrilgmeler yapmrg, ancak istedigi gibi sonuq alamamrqtr. Bu yt2den son Suriye ziyaretine ayrr bir aQrrhk verilmig, tUm dikkatler bu noktaya qekilmigtir.

Suriye ziyaretinin onemini artlran esas konu olarak da PKK onderliginin bu alanda konumlanmasr ve Bekaa'daki Mahsum Korkmaz Akademisi'nin faaliyeti gosterilmiqti. TC'nin Suriye ziyareli bu durumu sona erdirme hedefine ydnelikti. Ziyarelin dikkat geken cinemli ydnleri vardrr. Her qeyden cince, ziyareti gerqeklegtiren, TC Drgigleri Bakanr deQil, lqigleri Bakanr'drr. Yani ashnda drq iligkiler qerqevesinde ele ahnmasr gereken g6rUgmeler iq iligkiler gerqevesinde ele ahnmaktadrr -ki bu, TC'nin qUriimirgli.i$tjnijn, Klirdistan ulusal kurtulug mi.icadelesi karqrsrndaki qozUmsiizliigi.lnUn bir ifadesidir. Ktird istan sorununda zor ve silahtan baqka araq gormeyen TC, bu bakrq aqrsrnr drq temaslarrnda da agrkqa ortaya koymakt4 bu diplomatik faaliyetlerine dahi polisiye bir krhf geqirmektedir. Ziyarelin onemlive dikkat qeken bir diger yonU de zamanlamasrdrr. ABD'nin Libya ve lrak'a ydnelik tehdrtlerrni artrrdrgr, Suriye'nin baqrnda

da Demoklesin

krhcrnr sallandrrdrQr

ve bu temelde geligtirilen tezgahlarda TC'nin 6nemli rol oynadrQr bir donemde gerqekleqtirilmiqtir ziyaret. Ve Suriye'ye esas olarak bu temelde baskr ve tehditler y6neltilmiqtir. Bu gerqek, ziyareti gerqekleqtiren ekipte yer alan Cengiz Qandar'rn Sabah gazetesindeki bir yazrSrnda qoyle ifade ediliyor: "Ozel\ikle Ba gbakan Siileyman Demirel'i n tiafz Esd'a sdzlil mesajtndaki gu sozler her dilzeyde dile getirildi:

'Suriye'nin uluslararast terorizmle iligkisi oldujunu diinya ka m uoyt ta a tbhak islaniyotuz.' Bu sozler ilstil kapah bir tehdit idi. Suriye, Libya'ya uygulanan ambargodan gayet rahatstz ve srailn

kendisine geleceQinden ilrkilyor. B u ned en I e, u I usla ra rast teriiri zm kavramtna bulagmay hig istemiyor. Bu yidden kabak PKK'nrn ba7na patlayabilir. Aynca. Suriyeliler $am'a ddnilk Tilrk girigimlerinin ardtnd4 Amqrika'ntn bdundrqundan kt4kulanyor lar. Amerikan Drgigleri BakanhQr'n1n Anti-Ter1r Dairesi Direktdril'niln, lsmet Sezgin'in ziyareti arifesinde Ankara'ya gelmesinden kaygtya kapilmrylar Sovyetler BirliQi'nin daQil-

diQer emperyalist gUqler gibi. QUn-

mastyla

kij, grkarlarrnr, hem de yalnzca krsa vadeli deQilr uzun vadeli grkarlarrnr

si kalkan Suriye, Amerika'ya kargt aEn duyarltlk iq,inde. Ttirkiye de Anqika'nm miittefiki rc de ols."

gdzetir emperyalizm. Sistemin manVne de Fransa'nrn krsa vadeli de olsaTC'ye 6nemli bir destek -en azndan moral agrdan- sundugu bir gergektir. Bunun muhasebesini de, Fransa'nrn uydulu$unu yaparak Ktlrtlere bazr haklar elde edebi leceklerini ve Fransa'nrn Ki.irtlerin dostu oldr.rSunu sananlar yapsrn ! Gegmiqten bu yana emperyalizmrn Kiirdistan sorunundaki hesaplarrnr bilen ve yalnrzca kendi ozg0ci.rne dayanarak mtrcadelesini yilkseltme bagarrsr ve dirayetini gosteren PKK'nin ve 6nderliQindeki Ktirdrstan uh.sal kurtulug mircadelesinrn tiim bu geligmelerden dolayr kaybedecegi bir geyi yoktur. GeCen donemde Hiyilk spekiilastrQr budur.

tDe r i nd ek i h t may e ge ms iye -

(Aktaran Milliyet, l9 Nisan 1992) Buradan da anlaErlmaktadrr ki, TC'nin Suriye gdriigmeleri, yazrmrzrn baqrnda da belirttigimiz OrtadoSu'ya emperyalizmin "nizamr"nr oturtma operasyonunun bir pargast olarak gerqekleqtirilmigtir. Arnag, Ortado$u'yu emperyalizmin rahatga at oynattr$r bir alana qevirmektir. Bunun igin de tiim emperyalizm karqrtr ya da onun grkarlarryla tam biiti.lnlegmeyen denlet ve gi.igler hedeflenmektedir. TC'nin Suriye tzerindeki baskrlarr ve gcirti,qmelerin sonuqlarr miicadelemiz iizerinde ne kadar etkide bulunabilir? Bu sorunun cevabr m[rcadelemiz agrsrndan bu alanrn oy-

nadtgr roliin ve geligtirilen iligkilerin niteligi ile verilebilir. Liibnan sahasrnrn gegmigte,6zellikle de 12 Eyli.il'[.in hemen ardrndaki yrllarda miicadelemiz aqrsrndan canahcl bir onem tagrdrQr doQrudur. Belli bir donem iqin geri qekilmeyi yaqayan g0qlerimiz bualanadayanmrqvetilkezemi-

dayanmrgtrr. Bug0n artrk gerek Kuzey-Batr Ktrrdistan ve gerekse Kijrdistan'rn diger parqalarr mi.icadelemizin her agrdan dayandrgr esas alanlar durumundadrrlar. Siyasi iliEkiler aqrsrndan bakrldrQrnda ise, bu alandaki giiglerle iliqkiler dostluk temelinde olmug, nindeki milcadele igin hazrrhklannr kargrhkh qrkar birligine dayanmrgtrr. esas olarak bu alandan yUrtitmi.rq- Aynr gekilde partimizin dayandrgr lerdir. Daha sonraki yrllarda da bu kitlelerin etkinlifi bunda rol oynaalan miicadelemize dnemli katkrlar mrgtrr. Bu agdan saQlam bir zeminsunmaya devam etmigtir. Ancak gi- de geliqmiEtir. Mllcadelemizin emderek belirleyici roli.inii yitirmeye peryalizme ve iEbirlikqilerine karqrt baglamrqtrr. Miicadelemiz iilkezemi- olma konumu aynr giiqlerden zarar ninde oturdukqa girqlerimizin dayan- goren qevrelerin de miicadelemize drSr esas zemin Kiirdistan topraklarr dirgmanlk yapmamalarrnr saSlamrgolmugtur. Bu konumlanma aetstn- trr. OrtadoQu'dayaqanan geliqmeler dan d4 her tirrli.i eQitim aqrsrndan bu iliEkilerin ortadan kalkmasr bir da boyledir. Bu agrdan Liibnan ala- yan4 daha da geligmesine zemin nrndaki egitim kamprnrn faaliyetinin yaratmaktadrr. Bu nedenle de mirsrnrrlandrrrlmasr veya durdurulmasr cadelemizin bundan sonra da sagmilcadelemiz iqin ciddi boqluk ya- lam igbirliklerine dayah dostluklar ratrnayacaktrr. Mahsum Korknraz Aka- geliqtirme qansr vardrr. Bu iliqkilerdemisi tarihsel bir rol oynamrq ve bu den grkarlarr olanlar, qrkarlarrnr dikroliinir tamamlama donemine gelip kate almak zorunda kalacaklardrr.

Ktirt igbirlikgilili bir kez daha somrirgecililin cansimidi olmaya soyunuyor! SomUrgeci Tilrk devleti drg temaslarryla Ki.irdistan ulusal kurtuluq miicadelesini qembere ahp bogmaya qahqrrken, iqte de geqitli taktikler geligtirerek, kaybettiQi etkinliQi yeniden kazanmaya gahqmaktadrr. TC Bagbakanr Demirel'in, "Halkrn deste$i olmaksrzrn teroriin dnijne geqilemez" qeklindeki sozleri temelinde yo$un bir qovenizm kampanyasr geligtirilerek, TUrkiye halkr devletin karqr-devrimci ve Ki.irt halkrna di.igman politikalarrnrn yedegine qekilmektedir. TC basrnr son donemlerde daha da belirgin bigimde devletin beqinci kolu roliine soyunmue, TUrkiye halkrnr krqkrrtmanrn gabalarrnr sergilemektedir. Devletin icazeti ve talimatryla polislerden subaylara kadar hemen her gtin bir kesimin sozde terore karqr yi.irljyi.igleri tezgahlanmaktadrr. Devrimcilere karqr geligtirilen imha saldrnlarrnda Ti..irkiye halkrna amigoluk rolij oynatrlmaya gahqrlmakta, polis operasyonlarr srrasrnda goven eevreler de sloganlarla, bayraklarla, istiklal Margr'yla saldrrrya eElik etmektedirler. Devlet gorevlilerine, kurumlarrna yonelik devrimci saldrrrlar ardrndan yakalanan devrimcilerin halkrn desteQiyle veya halktan kigiler eliyle yakalanmalarrnrn gergekleqtigi geklinde haberler burjwa basrn-yayrn organlarrnda qarqaf qargaf yer almaktadrr. Almanya'nrn TC'ye silah ambargosu lrygularnasr gerekqe gcisterilerek Almanya'nrn beg ayrr kentinde MlTin tezgahladrQr protesto yijrijytigleri gerqekleqtirilmiqtir. TekirdaQ'rn Malkara ilqesinde oldugu gibi Ki.lrdistanh kigilere, evlerine, igyerlerine ydnelik saldrnlar gerqeklegtirilmekte, kitlelere'Kiirtler drgarr' vb. gekilde sloganlar attrrrlmaktadrr. BiltUn bunlar TC'nin Kiirdistan halkrndan sonra Tijrkiye halkrnr da kaybetmeme gabasrnrn ifadesi olmaktadrr. Halk kitleleri gergek sorunlardan ve grkarlarrndan koparrlp devletin korijkledigi qovenizm dalgasr iginde etkisizleEtirilmek istenmektedir. Kirrdistan'da ise bir yandan kontrgerilla ve resmi derrlet gi.lgleri eliyle yurtseverlere ydnelik cinayetler tiim hrzryla si.irdi.iri.ili.ip Klrrdistan koylerine kanlr baskrnlar geliqtirilirken ve

yine eylemler gerekqe gcisterilip halkrn wleri, diikkanlarr kurgun yagmuruna tutulurken, diler yandan da halkr geqitli yollarla aldatrp yeniden devletin yanrna gekme gahqmalarr ttim hzryla si.irdi.irtilrnehedir. Bu gergevede Nisan ayr ba$larrnda TC Bagbakanr Demirel,'GiineydoQu'ya y6nelik bir reform paketi' agrklamrqtrr. Buna g6re, b6lgede yeqil kart (parasrz tedavi) uygulamasr baglatrlacak, eksik yatrrrmlar tamamlanacak, igsizlik sigortasr geligtirilecek,

asgari ijcret vergidrgr btrakrlacak, Qolamerg (Hakkari), Qewlik (Bingol), Bedlis (Birlis), Mtq, $irnex ve Elih (Batman) yatrrrmlar iqin pilot bolge ilan edilecek, milletvekilleri srk srk bolgeye geziler di2enleyecek, kadro boqlugu giderilecek ve halka "qefkatli" yaklagrm gosterilecektir. Bu tedbirlerin halkrn gerqek talepleri ve ihtiyaqlarrna cevap olmayacaQr aqrktrr. TC, halka ozgi.irli..ik, demokrasi, can gWenliQi gibi temel haklarrnr veremediQinden, onu bol demagoji ve sozde yagam olanaklarrnr iyilegtirmeyle kazanmaya qalrqmaktadrr. KUrdistan halkr bu politikaya cevabrnr goktan vermiqtir. O agrdan bu sdzde reformlarla TC

olsa olsa kendi kendini bir siire daha kandrrabilecek, bagka sonuQ elde edemeyecektir. PKK'yi tecrit politikasrnrn bir par-

qasr olarak son donemlerde kamuoyunun giindemine sokulan bir tartrsma da Kirrt partisi ve Ki.irtqe televizyon tartr gmasrd rr. Ki.jrt parti si ve Ki.irtqe W tartrgmasr bizzat devlet yetkilileri ve bazr siyasi parti

liderlerince giindeme getirilmiqtir. Bunlara karqr qrkan qevreler yanrnda, aqrkga destekleyen qevreler de vardrr.

Peki, bu tartrEma neden birdenbire giindemi iqgal etmiqtir? Bundan elde edilmek istenen qrkar nedir? Ki.irtge W aqrk ki, asimilasyona ugratrlamamrq Ktirdistanhlara hitap etmede, onlara devlet anlayrgrnr 96ti.jriip etkilemede bir araq olarak diiEiini.ilmektedir. Devlet Tiirkgeyle beynini yrkayamadrQr Kiirdistanlrlann beynini KUrtqeyle yrkamak amacrndadrr. Aynr zamanda da boylece, Klirtlere ayrr davranmadtlr, onlarr her tiirli..i hakian yararlandrrdrQr propagandasrnr yaparak Avrupah dev-

letlerin kendisine y6nelik elegtirilerini bertaraf elmek istemektedir. Ki.irt partisi kurma yolundaki tartrqma ve hazrrhklar ise daha da onemli amaglar iqermektedir. TC, PKK'ye alternatif olacah halkr PKK'den koparrp kendi etrafrnda toplayacak ve boylelikle de devletin gildUmiine sokacak icazetli bir partiye ihtiyag duymaktadrr. Halktaki ulusal bilinqlenme nedeniyle halkrn Ttlrk devletinin mevcut partilerinden koptuQunu bilen TC, Ki.irt kimligi ile bir partinin kurulmasr halinde halkrn bu parti etrafrnda toplanacagr hesabrnr yapmaktadrr. Bciylece'Ki.irt sorunu ayrr, PKK ayrr' qeklindeki tezlerini dayandrracaklarr bir zemin olugturmug olacaklarrnr hesaplamaktadrrlar. Kurulacak b<iylesi bir parti, silahh mUcadeleyi mahkum edip halkr reformist yollara gekmeye gahgacak, PKK'nin iqte ve drqta tecrit edilmesine hizmet edecek ve onun yerine Kiirt sorununda kendisini muhatap

olarak sunacak, KUrdistan

halkrnrn

PKK etrafrnda oh.rgmug birliQini parqalayarak halkr zayrf diiqiirmeye cahgacaktrr. Bu icazetli partinin kurulug gahqmalannrn, yrllardrr ulrrsal kurtulug mi.icadelemize d(4manlk yapan, srrtlarrnr TC'ye, Avrupa'ya ve I-KDP ti.irii igbirlikqilere dayayan bazr kagarlanmrg scizde KUrt aydrnlarca yUri.itliliiyor olmasr da bi.rtiin bunlarrn diger bir kanrtr olmaktadrr. Burjwa koge yazarlarrnrn rsrarla PKKye karqr qrkan Kiirtlerin kendilerini ifade edeceklerisiyasi bir oluguma ihtiyaq duyulduSunu, bunun qok yararlr olacagrnr yazrp qizmeleri boguna deQildir. TC'nin bu tartrqmalarr ulusal kurtuluE mUcadelemizi bogmada yeni araglar ortaya qrkarmak iqin ytjrtittiiQU aqrktrr. Yoksa yeni agrlan ve bagrnda dirriist Tiirkiyeli ve Kiirdistanh aydrnlarrn bulunduQu Ktirt EnstitUsii yasak olmadrQr halde kaprsrndaki tabelasrnrn daha agrldrQr gijn polisge indirilmesi, garth tahliye yasasrndan 125. maddeden yargrlanan Ki.irdistanh savaq esirlerinin de yararlandrrrlmasr talebinin anayasa-

daki s6zde eqitlik maddesine

raQ-

men bir kez daha reddedilmesi neyle aqrklanabilir? TC, Kr.zey- Batr Kiirdrstan'da iqbi rlikqi qevrelere kan vermeye ve onlarr piyasaya siirmeye hazrrlanrrken,

Gliney Kiirdistan'daki igbirlikgiler de ulusal kurtulug miicadelemize ve onderi PKK'ye dUgmanhklarrnr trrmandrrmaya baqlamrqlard

rr.

Newroz

katliamrnrn hemen ardrndan yeniden Tiirkiye'ye giden l-KDP lideri M. Barzani, Tiirk devleti ile yeni pazarhklar ve anlaqmalar yapmrqtrr. Bu goriigmeler sonucu, Barzani'nin, srnrr boyundaki 3O km'lik bog alanrn yerlegime aqrlmasr talebine TC, PKK kamplarrnrn faaliyetlerinin sona erdirilmesi koguluyla yegil rgrk yakmrqtrr. Srnrr6tesi operasyonlarrnr neredeyse giinliik olay haline getiren TC, bunlardan sonue alamayrnca srnrr boyunca KDP'lilerin yerleqip srnrrrn bunlarca korunmasrnr 6ngdri.jyor. DiQer taraftan emperyalistlerin

ve TC'nin PKK'nin imhasr

kargrh-

grnda l-KDP'ye, Giiney Ki.irdistan'a ozerklik soziJ verdiQi haberleri ahnryor. Nitekim Kurdistani Cephe adrna bir agrklama yapan l-KDP'li Hog-

yar Zebari, "Kilrdistan Cephesi, PKK'nin Kuzey lrak topraklanndan Thrkiye'ye dthenlediQi saldnlan engellemek iqin dnlemler almaya karar vermigtir" (Milliyet, 10 Nisan I992) dedi. Soz konusu aqrklamadan sonra bu karan Tiirkiye'ye resmen bildirmek i2ere Kurdistani Cephe iqinde yer alan Kirrdistan Sosyalist Demokratik Partisi Genel Sekreteri Rasul Mamond Ankaraya gidip yetkililerle gorUqtU. Ardrndan I-KDP pegmergelerinin Girney KUrdistan'rn Suriye ve Tijrkiye'deki pargalarla olan srnrrlarrnr tr.ilarak PKK'lilerin geqiqlerini engelledigi ve saldrrrlara hazrrlandrQr haberleri dr.ryulmaya baglandr. Emperyalistlerin TC ile birlikte Oriadogu'da yeni saldrrrlara hazrlandrklarr bir donemde yerli iqbirlikgilerin i.istlendikleri bu rol tarihsel ihanetin bir kez daha en onursLz bigimde sergilenmeye baEland rgrnr ortaya koyr.ryor. Ancak bugUn gegmigten qok farkh geliErneler soz konusu. Klirdistan halkr bugtin grkarlarrnrn nerede oldugunu qok iyi bilince grkarmrg bulunr.ryor. Gliney Afrika'daki Zulu kabilesinin siyah halk iqindeki Trwa Atr rolirnti Ki.rrdistan halkr iqinde oynamaya soyunan bagta I-KDP olmak i.izere iEbirlikqi gilgler kargrlarrnda Ki.irdistan halkrnrn srnrrsrz nefretini bulacaklardrr. Gi.iney Kiirdistan'daki halkrmrz da emperyalizmin ve som0rgecilerin emir erlerinin komplolarrna gdzU karaca alet olmayr reddedecek, ihanetgi gefleri ihanetleriyle baqbaqa kacaktrr.

brra-


il Pl<l< Genel Sel<reteri Abdullah OCeLaN yoldagrn yurtsever l(cirdistan halktna. ttirrt paraililere ve savagqilara qaQrtst:

ytiriiytiqii devam edecektir, ucunda tam ba$rmsrzhk ve iizgiirliik vardtr, sava$, da, barrg da, goru9me de onun icindir..." " Ozgirli.ik

t

Tarihimizin en anlamh yrhnr bu Newroz'la birlikte yaqamaya baglarken, hepinizitekrar bu bilyilk miicadele ve savaq yrhnda sevgi ve saygryla selamlyorum. Gerqekten her Eeyimizi bir kez daha g6zler dniine sererken, tarih neydi, diin ve bugiin bizim iqin ne yaayot, yakrn gelecek nedir? Herkesten daha qok, her halktan daha fazla sonr.4 aho savaqr veren 6nder bir partinin savaqqrlarr olarak, bir defa diiqUnmek bin defa dijqtinmek, bir yapmak bin yapmak, bunun iqin hiq srnrr tanrmamak esastrr. Bu 6zgUrliik frrsatrnr yakalamrgken brrakmamak, engel ne olursa olsun, aldatrnaca nereden gelirse gelsin, zorluklar ne denli fazla olursa olsun rsrarla hedef l.izerine ytlri..imek ve mutlaka kazanmak, tek dogru yolumtadur. Savaqrmrz bu yolda gergekleEiyor. DUqman saflarrnda bizim igin her

giin qok Eey soyleniyor. Y(2yrllarrn sahte, alqak iEbirlikgileri son demlerini yaqarken, ellerinden geleni, aqrk di.iqmanr bile geride brrakan bir tutum iginde sergileme cesaretini gdsteriyorlar. Sr.rqi.lsti.i yakaladrQrmrz di.qman, hileye bagvurr.ryor. BugUnlerde hakkrmrzda qok qey sdyleniyor. Dtigman qok gey yapmak istiyor. Tekrar gerqeklerimizi aqrklarken, miicadele azmimizden, sonug ahcr doQru yolumr-zdan ayrrlmak qurda kalsrn, daha saQlam adrmlarla yiiriimek iqin tekrar da ols4 bazr gerqekleri yinelemek gerekiyor. llk defa kendisi iqin tarih yapma imkanrnr ele geqiren Ki.irdistan halkr ve onun onurlu militan partili savaqqrlarr!

Bugi.in deyip geqmemek gerekiyor. Kazanrlg hikayesi, destanr kolay yazrlmadr. lki saatlik maraton koqularr vardrr. Biz bunu yirmi yrla grkardrk. Oyle bir hrzla yUrijyol koguyo-

ruz. lnsanlrQrndan vazgeqmemig,

krr'd4 Bingdl'de, Dersim'de b6yle yaptrlar. Biltiln KUrdistan'da halka bunu reva gdrdijler. Benzer bir planr da bize uygulamak istediler. Newroz'da bunu hayata geqirmek istediler.

.ben

de insanrm'diyebilmenin son

rak, parti ve onun savaggrlarr olarak, diigmanrn dayattrgr imha ve teslim olmaya bizim dayatrgrmz savag ve zafer yUri.iyi.iqtini.i bagarrh g6ttirmek iqin yaprlacak qok qey var. Son g[inlerde, dtigmanrn yi.izyrllardan beri halklara kargr kullandrgr bu kdhnemiq ordu gi.ici.inii barbar stirUlerini, bir kez daha Ki.lrdistan'a seferber ederken, yine o qok iyi bilinen igbirlikgilerini de harekete gegirdi. Newroz dolayrsryla taarrr.rzdan bahsettiler. Kendilerine gdre bir Ki.irt ayaklanrnasr var ve onu ezip geqecekler, kalanr da teslim alacaklar! Bu eski bir taktiktir. Vuraca$rnr vur, kalanr teslim al! Yakrn tarihimizde Diyarba-

ceklermiE! Gergek derrrimci Ki.irdistan partisi, tarihin ender tanrdrgr biiyi.ik direniqle, zindan direnigiyle, daQ direniqiyle, yurt drqr direnigiyle, yrllardrr eqine ender rastlanan bir miicadeleyle yaratrlmrqtrr. Savaqrn krzgrn ateginde pigerek ortaya qrk-

Diigman bunu bilerek miyapryor,

ken, partimizin dzgiice dayanan, son

yoksa gerqekten bir gaflete diige-

ferdi de kalsa teslim olmayan kigili-

mrEtrr.

rek mi? Bu, onun bileceQi iEtir. Fakat bizlerin hiq de kolayca ezilecek, tes-

Qinin baqan iqin temel esas olduQu ve halkrmrzrn da bunu esas aldrQrdrr.

Bu yeni Ki.irt partisi de ne oluyor? Destansr bir milcadeleyle or-

Kilrdistan halknrn tek umudutr tarihte ve g1nilmifude onun Qeref duyulabileceQi nesivarsa onu temsil eden partimiz PKK'ye ddrt taraftan saldracaksrn, onu ezeceksin, ilstilne de Kilrt partisi diye ne idhjii belirsiz bir gey gkaracakgn! Biz bu oyunu bozarrz. Onlara ategle oynanmayacaQtm 1QreteceQiz. igte bdyle piyasada dolaganlar var. Dpmann izniyle, hatka yalvarmayl4 konferans yapmak istiyorlar. Sdzilmona 1zgilrlilk komiteleri, girigim komiteleri, vakilar ve daha neler neler kurmak istiyorlar. Burada Qunu agtkga belirteyim ki, o eok gi-ntendikleri ABD de, Barzani de, Talabani de, bunlan kurtarmak Qurda kalsn, artacak olan PKK gazab karyanda bu dilnyada igine girecek delik bile bulamazlar. Boyle hainane oynamak, bunlar igin en ozapl4 en cehennemi bir yaQamn yolunun aElmas demektin Eskiden sizti ajanttk yaptrtar. isteyen bu sahte Kilrtqiltere ^::!#;l;:{";#:rk diyorum ki, yakiltp ytkilmay4 hem de her geyinizle yok olup gitmeyi istemiyorsanz, oynamayn! $ehitlere saygL direnige sayg\ kahraman devrim savagtmza sayg duyun! iglemig olduQunuz aQr suqlardan 6ti)ri) halktan, partimizden af dileyin! Bu sizin igin tek garedir. Ling olmaktan bile kurtulamazstnz. Malnrun-millkhntziln alil ilstilne gelir. Biz ki, TC gibi bin yillann barbar bir egemenliQi hizaya getirdik. Siz kim oluyorsunuz da sizin iginizi halletmeyeceQiz! lim ahnacak bir giiq olmadrQrmrz ortadadrr. Halkrmrz, acaba tarih tekrar hortlayacak mr. diye endiqe iginde olabilir. Hayrr! llk attrQrmrz adrmlardan Eimdiye kadar, birtUn adrmlarrmrz bilinqli, drgi.itlii ve planhdrr, Geriye qark etmek mirmktin deQildir. Hiqbir partiye nasip olmayacak g[iveni, biz bu temelde elde ettik. $im-

Bizlerin hig de kolayca ezilecek, teslim alnacak bir gilq olmadQtmrz ortadadtr Halkmrz, acaba tarih tekrar hortlayacak mt diye endiqe iginde otabilir Hayr! ilk attgmtz admlardan gimdiye kadar; bittiln admlanmtz bilingli, 1rgtnlil ve planhdtr Geriye eark etmek milmkiln deQildir.

frrsatrnr ele geqirmig, bu gi.iqle kurtulug frrsatrnr ele gegirmig bir halk ola-

t

denecek kadar azdrr. BtitUn dUnyada ve TUrkiye'de maskesi di.lgmi.rgtUr. Ktirdistan'da degil halkr yanrna gekmek, daha da tecrit olma ve halkr toptan kaybetmeyle yiiryiize kalmrgtrr. Burada iyi anlamamz gere-

di bu gijven, daha derinligine birtiin halkrmzr, sizleri sararak devam ediyor. Newroz'daki katliam, dtiqman igin bir ye'nilgidir. O, bu katliam denemesiyle ayaga kalkan halkrmrzr sindirebilecegini ve teslim alacagrnr sandr. Hayrr, daha fazla kin, 6fke, daha fazla ayaga kalkrna ve sava$a ydnelme s6z konrsudur. Cizre'de, $rrnak'ta, Nr.rsaybin'de ve tiim KUrdistan'da 1 992 Nerarroz'u oynamasr gereken rolii oynr.ryor ve giderek daha derinden biitUn Ki.irdistan'r ayaSa kaldrrryor. TC biitiln g0ciinU sef6rber etti. Bir avr.q kadar gerillayr bile etkisizlegtiremedi. Qok bifyilk masraflarla tank, r4ak gticiinti kullanarak Botan'da ne eldeedebildi? Kendi kayrp lan yanrnda bizeverdirdigi kayrp, hi9

PKK'nin ayaga kaldrrdrgr halk bir daha yere dtigmez. Ayaga kalkan halkr-

mrzrn 6nderi partimizin militanlarr, son ferdide kalsa gerqekten 6nder olmaktan ahkonulamazlar. Bugi.in Kiirdistan i.llkesinde dosta di.rgmana ve bUti.ln di.inyaya kendisini gUneE kadar yakrcr bir bigimde kanrtlayan gerqek budur. PKK, 6yle gokga hizaya getirdikleri gibi kendi yollarrna gekilecek bir parti degildir. Ayaga kaldrrdrQr halk da devletin sahtekarca r.eattrQr gefkat kollarrna teslim olacak bir halk de-

gildir. Bu gergek ortaya grkmrqttr. Bunu saptrrmak iqin bazr yeni girimlere baqvuruld ugunu g6riiyorrz. Once'Ktirt kimligi' dediler, Demirel-ln6nii baga geldiklerinde Diyar-

taya grkmrE, kendini kanrtlamrg PKK gibi tarihsel 6neme sahrp bir parti varken, bu sahtesi de ne olr-ryor, onu anlarnak lazrm. TC, igbirlikqilerini bir yrldrr Ankara'ya gaQrrryor. Eskiden gizli iliqkilerle bagh olduklarr dostlannr gimdi agrkqa gaQrrryorlar. Barzani'yi, Talabani'yi tekrar tekrar gaQrrarak tartrgtrlar, konr4tular. PKK'ye kar-

de, PKK'nin siyaset bilmedigini, demokratik ol rnadrQrnr sdyltryodar. Kendilerinin barrqqrl siyaset yoluyla iq yapmak istediklerini s6yli.ryorlar. Sizi algaklar silrirsi.il Diigmanrmrz tepeden trrnaQa silahlanmrEken, srz bunlarr nasrl soylersrnizl.. lgte, en son g6rduk. DiSman Cizre'yi, $rrnak'r gozUni.j krrpmadan imha etmeyr gdzirne alarak halka saldrrrrken sen neredeydin? KtJrt halkr rqrn de$il de di4man igin siyaset yaprnayr sana kim 6gretti? Ankara'da dUgmanrmrzla yaptrklarr anlagma gereQince G0ney'de bir savaq cephesi aqtrklarrnr s6yliryorlar. Gtini.rmi.lzde de kendilerinin PKK'ye karqr savaqacaklarrnr ilan ediyorlar. Bir Kiirt olacaksrn ve PKK'ye kargr savag ilan edeceksin! On defa savaq ilan edip, bize kargr savagrrlar da.

Fakat yenilmeyenlerin de,

sizlere isted iQini yapacakl an m unutmay qryeni bir Kiirt partisini kurmak igin anlagtrlar. Bu oyun bir yrldrr de,vam ediyor. Akrllarr srra PKK'yi ezdikten sonra sahte bir Kiirt partisi kurup, gehitlerin kanrna ve tarihsel mirasrna sahip grkacaklar. Daha dnceleri de qok dgakqa ve haince icra ettikleri sanatr bir kez daha icra edecekler! O biiyUk actntn, iqkencenin imbilinden geemis en soylu 6zgiirlUk kanrnr kurutacaklar! Her geyimiz olan umutlarrmzr kirletecekler! Bunun yerine, o algakga qrkarlarrnr, gahsi hanedan grkarlarrnr bir kea daha s[irdtirme imkanrnr elde edeceklerl Ankara'ya bunun iqin gittiler. Tdren-

o eski tqaklannr, igbirlikqilerini de

lerle ilk defa Qankaya'da

dorreye sokarak eskiyi tekrarlamak istediler. Agzlarrnda bir Kiirt partisi

de ettiler.

lafr vardr. KUrt partisine izin de vere-

de, hele hele gok soylu emekleri i2erinde b6yle simsarhk en lanetli bir meslektir. Bunlar bu lanetli meslegi icra ediyorlar. Bunu yaparken

PKK' ni n yen i ld iQi n i sdyl iio rl aa halkrn da yenildiQini sdyliiorlar. EQer bundan eminseniz, o zaman bu yenilgi ifuerine istdiQinizi yaprnakta 1zgilrsilniz.

g-i

bakrr'a yaptrklan seferde, "KUrt kimligini kabul ediyoruz' dediler, Bu, hainane bir kabul ediqtir. 'Size qefkat kollarrmrzr uzatryoru" dediler. Bu yine sahtekar ve sinsice yaklagrmdr. Gergek niyet zuliimdii. Kendi deyigleriyle pamukla sardrklarr bir zrrhh eldi. Vurmak istiyorlardr, fakat zrrhh ellerini pamukla kamufle edeceklerdi. "$efkat' sdzct{Uni.in anlamr tamrtamna buydu. Her qeyin yaratrcrsr olan direniqi, her qeyiri gergek sahibi olan direniq qehitlerinin kanrnr, geligimin gergek sahibi olan savagrm girglerini mahkum ederek unutturacaklardr. Sriqlu ilan ederek

lim ki, halkrmrz iqin sadece imhayr, 6li.lmii planlayan ve yeni brr tanesini daha sahneye koymak isteyenlere bu biqimde taprnmak, lran'a lrak'a ABD'ye, hatta Avrupa'ya taprnmaya benzemez. Onlar, ihanetin sonrJcunun ne oldugunu anlayacaklar. $imdiye kadar yaptrklarr yanlarrna kAr kaldrama artrk Kiirdistan eski Kijrdistan deQil. Kiirdistan son yrllarda PKK dnderliQinde ayaQa kalmak istiyor. Binbir belayla. acryla ve gergekten inanrlmaz zorluklarla gehit kanryla ytjrtjttjlen bu mi.icadelenin ortaya qrkardrQr mirasr, deQerleri di.igmana pegkeq qekmek istiyorlar. Gelene geqene, "sana bu kadar uctz satanm. sana bu kadarrna satanm" drye irlkeyi satrhQa qrkarmrglardrr. Avrupa'ya" ABD'ye, Suudi Arabistan'a gidip pazarhk yapryorlar. Bu kadar simsarlrk olmaz. Belkr tiiccarlrQrn, simsarlrQrn ticaret piyasasrnda bir degerivardrr ama insan kanr qerin-

lar.

aQrrlandr-

Atat0rk'iin rnezaflna giderek secBu agagrhk gi.iruha qunu s6yleye-

n

!

Ankara'ya girin gdriinmek iqin ne gerekiyorsa onu yaparlar. ABD'yi gaQrrdrlar yetmedi. Ankara'yr qa$rrdrlar yetmedi. Bi.rtiin Avrupa'yr gaQrrdrlar

o da yetmedi. Daha ne kadar

gi.ig

varsa qa$rrsrnlar. Giiney K tird istan'da bunlarrn hepsine demokrasi var, hepsine bliro.agtrrryo rlar, Taho' dq Duhokla MIT b|rolarrndan gegilmiyor. Fakat PKKye kargr da savag aqryorlar. Amerikan subaylarrnr Kiirdistani Cephe'nin toplantrlarrna alarak onlarrn husrunda PKK'ye karqr savag bildirilerini qrkarryorlar. Bu nasrlyurtsererlik? Bmun KUrde hayrr ne olacaktrr? Bunlar halkrn srrttndan yiizyrllardan beri suhanlar4 qahlara, meliklere iilkemizi satrnaya ahgmrglar. Sanryorlar ki, PKK'ye kargr da aynrsrnr yapacaklar ve


nelmedik vurma kararlan alrnadrk.

Kilrdistan\n partisi de vardn Hiq izin almadan, sonuna kadar kahramana bir direnigle bu parti yaratilmqfir. Halkmztn bin yilltk umududur; rityaadr ve bu gerqeklegmiqtin Devri mcid ir; d emokrattr r ve sosyal istti r. bagaracaklar. Biz guna and iqtik ve qok kararh bir biqimde tavrr aldrk. Biz yaqadrkg4 bizim mircadelemize, mUcadelemiz altrnda ayaga kalkan halkrmrza karqr bu oyun, bu ajanhk tutmayacaktrr. Bunlara gdre diigman bagaracak. DUgman bagaramazsa kendileride bizzat savaga girerek bagaracaklar. lgte onun ardrndan da KLrrt partisi do$acak! Ktrrdistan halkrnrn tek umudu, tarihte ve gunijmUede onun geref duyulabilecegr nesr varsa onu temsil eden partrmiz PKK'ye dort taraftan saldrracaksrn, onu ezeceksrn. ustijne de Kurt partisr drye

met ediyordunrz? Bunlarr yaparken

Kiirtliik yoktu

d4 gimdi mi Kiirtl0k

var? Ankara'ya gidip ne kadar ugursrz, hain gdrevler varsa i.istlenip yapacaksrnz ve sonra da Ktirtli.ikten sdz edeceksiniz! Kendiniz buna inanryor mtsunu? TUrkiye'nin agtr$r 'demokrasi paketi' de$ildir. "Demokrasi paketi' diyorlar, yalandrr bu. "Demokrasi paketi'nin Cizre'de, $rrnak'ta ne olduQunu herkes grirdii, BUttin bir qehir halkr ayaga kalktrgrnd4 bu paketin ne anlama geldigini bfitjn halk 96rdir, siz mi gdremediniz? S6ziimona bakan, milletvekili, bilrokrat olmuq-

PKK gerqegini g6rmeden, ona saygrh olrnadan, onunla dayanrgma igi-

ne girmeden KiirtqUlilk yaprlacagrnr nereden dgrendiniz? Size bu Kiirtgtiltigil kim 6gretti? Ankar4 Kiirtgiili.ik mii 6gretir, yoksa imha mreder? Siyasette belkide hiqbir halkrn iginden, milletin iqinden grkmayacak kadar agagrhk olabilirsiniz, fakat onlar bile bir gergegi hesap ederler. Kendi halkrna hiqbir qey vermeyenlerin, halkrna her geyini verenlerin anrlarrna bu biqimde ters diigmeleri, belki de dtinyada iqine girilmemig bir durumdur. Belki ilk defa siz bunayelteniyorsunu. Sonugta di.iq0nemeyeceginiz kadar yrkrm getirecek tehlikeli hesaplar yapmayrn. Diiqman bile gerge$imize bakarak, her giin s6ztrmona yeni reformlar pegindeyken, PKK'nin kaderine dayah yanhq hesaplarrnr4 yaqamr bir oyundan, yaqamr bir yalandan ibaret sanan sizler iqin, bu gerqekten talihsizlik olur. Yagamr dgreneceksiniz. Ki.irdistan'-

dayanrqrna ve savagla, derrimle kazanrlmasr gereken bu qanh ddneminde, b6yle ugursu ve dirgmanrn kdrilklemesi olan bir savaqa girerlerse, bu yolda hig ummadrklarr gok lanetli bir sonugla karqrlagrrlar. Kaybeden kendileri olur. B6yle ayaga kalkan, bu geligmeyi yakalayan bir halkr, sizin geliqtirebileceginiz savaq.PKK Gi.ila durdurrnak imkansrzdrr. ney'de kahyormrq, savaq planlayrp Krzey'de mirttefigimiz olan Tlirkiye'ye vuruyormu$" vb. gibi sahtekarhklarr brrakrn! Kendiniz'Kiirdistan var, Kiirtler bir halktrr, millettir" diyorsuntz. Millet igin birlik gerekir. Utfe igin birlik gerekir. Diigrnandan 6nce, K0rdistan iqin her qeyini ortaya koyanlarla birligi diiqi.ineceksiniz! Mese-

Bekaa'y vurmakl4 Ghney'deki igbirlikgi hainleri kargmrza Ekarmakl4 bu savag durduracaklannr sanryorlarsa al danryorlar. Gerilla sadece Bekaa'ya dayanmryor. Sadece Gilney'e dayanmryor. Halkrn yilreQine, bilincine dayanryor. Halkrn desteQine dayanryor, DaQlara dayanryor. Kendine dayantyor. Her tiJrlil zorluQa gdgils geren oz savag gUchne dayanryon Bdyle dayanan bir gerillann yenilmesi, ejer kendi kendini yenilgiye gdtilrmezse imkansrzdrr. lelerinizi onlarla halledeceksiniz. Siz buna gelmiyorsunw. Yigrllardrr yap-

trgrnz bu ugursu sanatr bir kez

ne rdtjQir belirsiz bir gev grkaracaksrn! Biz bu oyunu bozarz. Onlara ategle oynanmayacaQrnr oQretecegiz, lste bdyle pivasada doiaqanlar var. DuEmanrn rznryle. halka yalvar' mayla konferans yapmak rstiyorlar. S6zirmona bzgurlux komrtelerr, girigim komiteleri, vakrflar ve oaha neler neler kurmak rstiyorlar Burada gunu agrkqa belirteyrm kr, o qok guvendikleriABD de, Barzani de, Talabani de, bunlarr kurtarmak gurda kalsrn, artacak olan PKK gazabr karErsrnda bu di.inyada iqine girecek delik bile bulamazlar. Bdyle hainane oynamak, bunlar iqin en azaph, en cehennemi bir yagamrn yolunun aqrlmasr demektir. Bunlarr uyarryoru! Eskiden gizli ajanhk yaptrlar. Ama gimdi agrk yapmak isteyen bu sahte KiirtgUlere diyorum ki, yakrhp yrkrlmayr, hem de her qeyinizle yok olup gitmeyi istemiyorsanrz, oynamayrn! $ehitlere saygr, drrenige saygr, kahraman denrrim savaqrmEa saygr duyun! lglemig oldugunrz agrr suglardan 6ti.lri.l halktan, partimizden af dileyinl Bu sizin igin tek qaredir. Linq olmaktan bile kurtulamazstnrz. Mahnrzrn -mirlkiini.lzi.ln altr iistirne gelir. Biz ki, TC gibi bin yrllarrn barbar brr egemenliQi hizaya getirdik. Siz krnr oluyorsunuz d4 sizin iqinizi halletmeyecegrzl Bize denrokrasi nutuklarr gekmeyin. Her geye ihanet edilirken. en aqaSrhk inkar ve imha yaganrrken sz neredeydiniz? KiirtliiQUn her geyi yerle bir edilirken, siz kime ajanhkyapryordunu? Kime hiz-

sunuz,

bu "demokrasi paketi"nden da geligiirdigimiz

ne qrktrgrnr sizler de mi hiq

gcirmedi-

niz?

yaqamr da dikkate

alacaksrnrz. furcrk ulusal onuruntz, zerre kadar bir insanhQrntz varsa

PKK'ninyenildiQini soyluyorlar, inl- gerekeni yapacaksrnrz. krn da yenildiQini stiyli.iyorlar. EQer Bu bir uyarrdrr!.. bundan eminseniz, o zaman bu yeGerekeniyapmak bunlara duqer. nilgi izerine rstediginizi yapmakta Ki.lrdistan'rn partisi de vardrr. Hiq 6z9ilrsiinUz, Fakat yenilmeyenlerin izin almadan, sonuna kadar kahra-

Savagmak ya1amakttr. Bu 1zgilrlilk silahrru ele almak, en bttyilk mutluluktur. Onun iqin, bu silahn deQerini iyi bilin. Kolay kolay yere diqilrmeyin. O silahla oynamayn.

Onun temsil etti|i siyaseti, her zamankinden daha fazla kavrayn. Yerinde vurun. O, lanetle hesaplagmantn silahrdn O, onur silahtdrr O, geleceQimizdir. Ona laytk olmay bilerek, bu silah4 zaferi saQlaynaya kadar; kusursuz sava$ilrarak hakhru verelim. de, sizlere istedigini yapacaklannr unuilrnayrn! Siz bu kadar kahrrn, acrnrn (zerine pis bir dUnya mr kurmak

istiyorsunrlz? Bazani'lerden, Ankara'dan, ABD'den, Avrupa'dan medet

mi umuyorsunrz? Bu bir

yanrlgrdrr.

Bu hesabr yapmayrn. PKK, KUrdistan'rn kurtuluqunun yolunu aemrgttr. PKK namtsun, onurun yolunu agmgtrr. Azrcrk haysiyetli olanrn ne yapmasr gerekti$ini ortaya grkarmrgtrr, Dost olmak istiyorsanz, size yol var, Kendinizi affedin ve dost olun. Az olun, gok olun, bu mtrhim degil. Yerinizde de oturabilirsiniz. Yok, eski u$ursu sanatrnzr icra edebilece$inizi sanryorsanE, sizin kararrnrzdrr. DUgi.inemeyece$iniz kadar yrkrm iizerinizdedir. Biz qimdiye kadar qiddetle y6-

rnanca bir direnigle bu parti yaratrlmrqtrr. Halkrmzrn bin yrlhk umududur, rijyasrdrr ve bu gerqeklegmigtir. Devrimcidir, demokrattrr ve sosyalisttir, Milyonlara mal olmuqtur. Yenilmeyen ve zafere dogru ytiriiyen bir partidir. Bu partiyle anlagarak alabilece$iniz gdrev varsa almaya gahgrn. Size sdyleyecegimiz tek gey budur. Bize Bazani'ler, bilmem kimler savaS aqmrg! Bunlar da bu savagrn ne anlama geldigini iyi dtiqiinslinler. Biz kendimize zoraki di4man yaratrnak istemeyiz Amansz bir diigrnanla bogr4urken, fazladan di4manla bo$qmak istemeyiz. Fakat birileri qok igreng ve hig de halkrn qrkarrna olmayan, tarihimizin mutlaka birlih

Vay sen misin "halkrn tizerine fazla gitme, bu silahlarr halkrna karqr kullanma' diyen! Gdriilmemig bir govenist histeriyle, q6yle Alman, bciyle Alman diye saldrrrya gegtiler. Ardrndan Mitterrand'r ga$rrrp Almanya'nrn yerine Fransa'yr gegiriyorlarmrq! lngihere de dwredeymig, dostlann gtr ya daha da artrrryorlarmrg! Hepsi de PKK terdrist diyormr.g ve bu PKK'yi bitirmek iqin iyi bir politikaymrq! Beyhude gabalar! Si.irekli taviz vererek Tiirkiye'yi drga daha da bagrmh krhyorlar. Biz bu politikayreskiden de tanryorduk. lsveg KUrt meselesine mi el atmrq, al sana taviz!.. lsvigre, Almanya hepsine taviz verdi. $imdi buyugtinti Fransa'ya vermek istiyor. lngiltere diyol 'benim yeni

daha icra etmek istiyorsunu. GUqlUye dayan, halkrna kargr her ttjrlU ihanetiyap! Buna devam ederseniz, biz de elimizden geldiQi kadar halk duqmanlarrna hainlere, diiqmandan daha fazla darbe vuracagrz. Halkrn iqinde boyle hainler ortaya qrktrktan sonr4 hele bunu aqrkqa savag durumuna qrkardrktan sonra onlara karqryaprlacak ilk ig, en 6nemli iE, onlarr bitrrmektir. Biz, parti tarihimizden de biliyortz. En tehlikeli ajan odaklarr, kiqi ve kurumlarr hedeflemeseydik PKK olmazdr. $imdi bunu daha da genellegtirryorrz. Kurdrstan qaprnda bu ajan, iqbirlikqi kurum tasfiye edilmeden, Ki..irdistan'rn birliQi ve ba$rmsrzlr$r saQlanamaz. Dolayrsryl4 sizlerle amansz ugragacaQrz ve Kiirdis-

tan genelinin birlik ve

bagrmsrzhQr

yolunda buyilk bir adrm atacaQrz.., Sizin bu savag ilanrnrz, bizim bu kr-rtsal mi.lcadelemize, halkrmrzrn br rlik ve baQrmsrzhQr igin saQlam ytirijyi.qi.imize yol agacaktrr. Daha qimdiden bUtiln Kilrdistan halkr iqin bir baQrmsrzhk cephesi ilan ediyoru. Ki.irdrstan baQrmszhk cephesi Kuzey'i. GUney'i birlegtiren cephedir. Bu, krrkyrldrr sonuQ vermeyen sahte otonomiye karqr, halkrmrzrn gerqek cephesidir, ozlemidir, umudur ve tamrtamrna yaprlmasr gereken qahg' masrd r. Gi..iney'de bizimle savagrnak istemenize kargr bizim Giiney halkryla kurtulug kuwetleri biqiminde birlegip, GiJney'i Kr.zey'in silahh savagrm glrgleriyle de birlegtirerek gergek bir halk savaqrmrnrn yoluna sokacagrz. Boylece Kuey ile GUney'in silahl gUglerini birlegtirme adrmrnr, tarihte ilk defa biz atacagrz. Sizlere verebilecegimiz en iyi kargrhk budur. Bu kargrhQr daha qimdiden, bijytik bir devrimin en temel adlmlarrndan birisi haline getirerek yi.irforr.z. Diigrnanrmzrn yeni geligtirdigi bazr taktikler de diplonrasi cephesinde oluyor. Demirel gitti ABD ile gori.igt[], 'bize yegil tqrk yaktr' dedi. Her gi.in drgigleri bakanr g6yle destekliyor, genelkunry batkan PKKIe Ulyle karqr, Ttirkiye'yi s6ziimona qdyle destekliyor dediler. Alrnanya biraz kargr mrqrktr, \ay sen misin bunuyapan' diye tepkigdrsterdi. Alnanya se niyizelli senedir besliyor. O olnrase bugiine kadar ayakta kalamazdrn. r

payrm", ona da diyor "al sana bu."

Neredeyse PKK'nin'lerbristliQine" kargr grksrnlar diye btjtUn TUrkiye'yi verecekler. Bir demeq karqrlrgrnda bile taviz veriyorlar. $imdi de Suriye'ye gittiler: "PKK'ye terdrist de, su mu istersin, btiti.ln Frrat'rn suyunu veririz, ne istersen veririz. TUrkiye gUqltj iilke." Evet utanmadan, qok ki.jqi.jmsediQi Suriye'ye her Eeyi vermeye razr. Yeter ki, PKK'ye kargr bir demeq alsrn. Velhasrl oyle bir dtiqman ki, bi.rtijn TUrkiye'yr ehnden qrkarsa, PKK'ye kargr yenilgisini itiraf etmeyecek. Dogru yol4 insani yola, uygar qOziim yoluna oirmeyecek. Bu, onun bilecegi bir iEtir. Yapsrn. Yakrn donemde rqende de ne yaptrQrnr biliyorrz. Uqaklarrnr kaldrrrp her tarafr bombaladr DUnyada hangi Ulke ter6ristlere karEr, iilkemdir dediQi topraklarr bomhilamrgtrr? Bunu TUrk hUki.jmetr yaOmrqtrr. Tanklarrnr halkrna karEr harekete geqiror. Qekoslovakya'da Prae Baharr'nrn nasrl ezildiQi yirmi yrldrr" halen unutulmamrE ve elestiriliyor Peki sizin tanklarrnrzla ezdiginia Ki.rr-

distan Newroz bahannda, 1992 Newroz'unda kullandrQrnrz tanklar neye kargrydr? Onlara gore terdrizmin ezilmesidir. Hatta demokrasinin kurtarrlmasrdrr. Yaklaqrm bu kadar sahtekarca. Bir halka kargr, hem de "kendi halkrmdrr, qefkat politikasryla yaklaEryorum" diyerek, bu kadar utanmaz, ikiyi.izltice ve baskrcr baqka bir rejim olacaQrnr sanmryoruz. Kendini yalana inandrrmrE gidtyor. Gerillanrn i.lzerine 600 bin krqilik ordusunun ddrtte UqUnden fazlasrnr sijrmiigtUr. NeymiE, gerillanrn igini gok krsa bir sUrede halledecekmiq! Kontr-gerillasryla her gUn cinayet iEliyor. Neymig, bir ocagr daha s6ndi.irecekmiq! Bir PKK mevzisinr daha di.igiirecekmiq! Her gijn provokasyon di.izenliyor. Neymig, PKK'yi di.$i.irecekmiql Geldik 1992 bahannrn ortasrna. Tamam dldUrebilir, bi.ltlrn mtrttefiklerini ayaga kaldrrabilirler. Bizi di.inya-

dan tecrit edebilir, iqerde zrrh kugatmasrna alabilirler. Arna gdrdi4UmUz nedir? Mutlaka kazanmasr gereken ve bagarryla savaqmak igin her qeyini ortaya koyan halkrmz ve onun 6nc[.i savaqgrlarrdrr, Diigmanrn niyetleri ve uygulama-

larr bu iken, biz gerge$imizi nasrl koyacagrz? Onlarrn irlkemizdeki


S-"'"otft l Kiirdistan halkr, onun militanlarr ve tUm savaqgrlarr! Gerqegimiz budur! Halkrmrz bu gerqe$i btitUn y6nleriyle kavrayabil' meli, kendi savagrmrnda qok kararh ve sonug ahcr bir bigimde ytjrUmelidir, Onci.l giiq partimiz bu savagr y6neten bir gijg oldugunu tnuftmadan, her zamankinden daha fazla ustalrgrnr, gizgiye hakimiyetini, en qetrn sorunlar kargrsrnd4 zorluklar kargrsrnda bile gerekeni layrkryl4 dirayetle yerine getirerek ytiriitebilmelidir. Devrime yi.jrtirken, 'gu nedenle geri kaldrm, dogru yoldan saptrm' bigiminde kendimizi olmadrk durumlara di.giirmeye hakkrmrz yok. Bu gerefli ve tarihi gdreve, bUyUk devrimlere yaraQrr gibi bir onderlikle sahip gtkmayrbilelim. Higbir gt4, hiqbir engel bizi bdyle bir role sahip qrkmaktan ve baqarrnaktan ahkoyrnamah. O, btitiin savagan gUqlerimiz, savaqrn bizim igin bir yaqam olduQunu, onun drqrnda higbir seqenegimizin olmadrgrnr bilerek savaqqrhklartnt kusursrz yUriltslinler. Gerqekten, savaqmak yaEamaktrr. Bu Ozgiirl0k silahrnr

hain iqbirlikqileri boyle hainane faaliyetler igindeyken, dostlartmz ne yapmah? Biz ige iki kelimeyle ba$larken de halka inanryorduk, qimdi de milyonlarcasr tek vi.icut halinde birleqmig ve gijveniyorrz. Bu inanq artar, eksilmez. Partimizin dogru gizgisine, iki kelime iken de inanmrgttk, qimdi de tam baEarrya inancrmrz daha kesin'

dir. Ama bu, her qey rahatlrkla baqarrhyor ve zorluklar olmayacak anlamrna gelmez. Zoduklar olacak, hem de daha fazla olacak. Gerqek bir halk savagrmrna yeni girdik. Bu b[i.ik bir geligmedir. KUrdistan hal' krnrn bu Newroz'la yakaladrQr, daha cesur, ytirekli bir halk savaqrmt gerqeQidir. Daha geniqlemig, daha cesaretlenmig bir halk savaqrdtr. Bunu derinlegtireceQiz. Serihildanlar gu gegen i.ig yrlda denemeydi, Bundan sonra daha gtjqli.lsi.inti yapacaQz. 1992 serihildanlarr geligmeye devam edecek. Silahh, silahsrz olacak, Kentlere girerek daha fazla vuracaQrz, daha fazla kalacaQrz. Kdyler tamamen kazanrltyor. Krrsal alan ka-

dar bozulmr4 toplum yaprsr gerqek suqluyu ortaya grkaracaktrr. Tijrkiye

Ekim Devrimi'nin mirasrnn bopa gitmediQini, onun, kahraman savasqlartnn ansnn unutulmadrQrn4 kendi mticadelemizde, kendi devri mi mizde dilnyay4 hem de emperyalizmin dayatilQt yeni nizamtna karSL en kapsamh bir devrim olarak, snrlanil kendisinin tayin edeceQi bir dilnya devrimi biqiminde dayatarak gdstereceQiz. zanrlmrgrtrr, Kentler de tamamen ka-

zanrlacaktrr. Halkrmrz yiiri.imeye devam edecektir. O yi.iri.imesini durd urnndr. Oli.lme yUri.idi.i, GOQsUnU tanklara siper ederek yUrUdii. $ehitlerimizin anrsr,

bizim iqin bir emirdir. Btttirn

halkr

yi.jriryi.jge kaldrrarak mUcadeleyi ge-

nelleqtirecek ve qehitlere baghhgrmrzr gdstereceQiz. Koyden kente, kentten kdye, kueyden gtineye, gUneyden kueye baqlayan yiiruyu$, daha planh, daha sonuq ahcr brr biqimde devam edecektir. Bu yiir[q zai er e kadard r. Zaf eri tam saQlamadan bu yi.lri.iyirqUn durdurulmasr imkanszdrr. Taktik geri gekilmeler olabilir. Bir adrm geri [iq adrm ileri olabilir. Bunlar taktiktir, olur. Fakat yiirUyt4 kesintisizdir. PKK adrna her kim ki ortaya grkar da erteleyelim derse, yalan soylLryordur, sahtekardrr. Siyasi gdritqme de olsa bu dzgUrli.ik yilrijyilqir devam edecektir. Ucundatam bagtmsrzhk, ozgiirli.ik hedefi vardtr. Her Qey ona ulaEmak igindil savas da barrg d4 g6rUgme de, Baqka ti.irli.i PKK adrna kimse politikayapamaz. Legal parti de kurulsa bu partiyi, "PKK'ye dostr.z" diyenler de kurs4 onlar da tam ozgtirlijgU, hak egitliQini saQlayrncaya kadar, bu iilke ve halka hizmet etmekle mi.lkellet olduklannr unutamazlar. PKK dostluQu da PKK'nin legal faaliyeti de b6yle olur, bagka ti.irl[.i olamaz. DiQer biitUn gar

hgrnalar, bu ozgiirli.ik yi.irityijgi.ine baQ-

hdrr. Hiq kimse yanhg hesap yaparak kendini aldatmasrn. En 6nemlisi, biitijn geligmelerin kaynaQrnda yer alan gerilla savaqrrnrmrz, devam edecektir.llk defa, birttin geliqmeleritayin eden silahh sa' va$rmrmrz, ordumrz ARGK'miz Lilkeye yayrlmrqtrr. Her tarafta savaqtyor. Eskiden bir gatrgma yapryordq gimdi savagr gtinlere sr$drrabiliyor. $u son gijnlerce si.rren savaglara tanrk oluyorr.z. Hem de onlarca cephede ;viJrijyen bir savag. O Ti.irklerin qok dviindi.lkleri ulusal kurtulug savagt, l. ve ll. inonU sava$r bizim gUniiik olarak verdi$imiz savagrn yansr etmez, Daha qimdiden bdyle qarprgan ge' ;'illamra 6ntrmihdeki giinlerde daha

yaygrn savaQmayr becerecektir. Hazrrhk yaprlmrgtrr. Giig takviyesi de yaprlmrEtrr. Onlar Bekaa'yr vurmakl4

Giiney'deki iqbirlikqi hainleri

kargrmrza qrkarmakla, bu sava$r durdura-

caklannr sanryorlarsa aldanryorlar.

Ge

rilla sadece Bekaa'ya dayanmryor. Sadece Gijney'e dayanmryor. Halkrn yijregine, bilincine dayanryor. Halkrn destegine dayanryor. Daglara dayanryor. Kendine dayanryor. Her tiirlii zorluQa g60Us geren 6z savaq g[jcirne dayanryor. Bdyle dayarnn bir ge rillanrn yenilmesi, eQer kendi kendini yeni lgiye gdtijrmezse imkansrzdrr, Hatalar vardrr, aqrhyor. Tarihimizde ilk defa bir ordulagmaya dogru gidiyoru. Halkrn ordulaEmasr baqlamrqtrr ve qrQ gibi buyuyor, durdurulamaz. DUnya halklarr artrk bizi tanryor. Fransa mr onlarr destekledi, ikinci gi.ln Fransa partiyle daha iyi iliqki arayacaktrr. Almanya'yr mr baErmrza kaldrrmak istedi. Almanya'nrn kendisi iliqki arayacaktrr. ABD de iliEki aramak iizeredir, TC bunu iyi bilsin. Suriye'ye yeniden gittiler, krymetimiz daha da artmrgtrr. Belki 96riiniigte bazr geyleri kurtardrm diye kendilerini avundurabilirler. Ama eQer biz kendi kendimizi saptrrmazsak, tamamen gUqlli qrkacak olan biziz. Daha qimdiden gUglil grkrldrgrnr gdri.ryoruz. Klirdistan'rn dostlarr higbir donemle kargrlaqtrrrlamayacak kadar artacaktrr. Artrk di.igmanlarr bile Ki.rrdistan halkrna saygrh bir tutum iqine giriyor. ABD, 'daha endiqeli ve daha ciddi olmahyrm' diyor. Almanya "karqrma almayayrm' diyor. Frans4 'daha fazla yanrrna qekeyim" diyecektir. Ortado0u devletlerr, "hep diqmanhk yaptrk yeter, biraz dostluk geligtirelim' tavrrna girecektir. Bunlar daha qimdiden baqlamrgtrr. Dolayrsryl4 dir;manrn diplomasi seferleri de sandrQrnrn aksine sonuglar yaratacaktrr. Bunu krsa siire iginde anlayacaklar. $u on yrldrr Tiirkiye halkrna ne gektirdiQini, Tiirkiye halkr da yakrnda anlayacaktrr. TUrkiye halkrnrn srrtrnda bu on yrl nasrigegirildi? 50 milyon dolarrn iizerinde drg borg, bundan daha fazla iq borg, yi.iade 70'lerden aqagrya qekilemeyen enflasyon, sonuna ka-

halkr da yakrnda o suqlunun i.laerine yi.iriimesini bilecektir. Yizyrllardan beri "devlet baba' edebiyatryla TUrkiye halkryla gok oynandr. 'Etrak'i bi idrak" deniliyordu, Yani "idraksrz Tiirkler" deyip kendi halkrnryabancr halklardan bile daha k6ti.i gdsteriyorlardr, Bu halkrn da ilk defa ayaQa kalkma imkanr ortaya qrkmrgtrr, Hem de K0rdistan devrimine dayanarak. Gerqekten kardeglik baglarryla iligkilenmek istedigimiz, halklarrn onurun4 gerefine, bagrmsrz ve dzgUrce sahip olacaklarrna inandrgrmrz iqin, Ti.irkiye halkryla en iyi iliqkileri biz kuracagrz. Bu tarihin lanetli iligkileri yerine, halklarr gi.iglendiren, yalnrz bir giin iqin degil, bundan sonraki birtUn geleceklerine gi.iq verecek birligine yonelmede kararhyrz. Ti.irk halkrnr doQru birlige gekecegiz. Bu bUytik birlik, di.rnya halklarrnrn da gergek grkar birligidir. Ekim Devrimi'nin sonuqlarrna rhanet vardrr. Bu bi.iyilk devrimin ayaQa kaldrrdrQr halklara rhanet vardrr. lhanet, Ekim Devrimi'ne temel tegkil eden Rusya'da baqladr. Biz bu ihanetin telafisini de birlige qektigimiz Kuzey Ki.irdistan'd4 OrtadoQu bolge halklarryla karqrhkh gerqekleqtireceQiz. Daha qimdiden mUcadele-

mizin briyle bir uluslararasr etkisinin ortaya qrktrQrnl bunun bi.iyUk bir derrimci etki oldu$unu bilerek karqrhkh gerqekleqtirecegiz. Ekim Devrimi'nin mirasrnrn boga gitmedi$ini, onun, kahraman savaggrlarrnrn anrsrnrn unutulmadr$rnr, kendi mi.lcadelemizde kerdi deryrimimlzde di.jr"yay4 hem de emperyalizmin dayattr$r yeni nizamrna kargr, en kapsamh bir devrim olarak, srnrrlarrnr kendisinin tayin edecegi bir d0nya dervrimr bigiminde

ilmiz sav ag kutsal d r ve kes i nti siz yilr ityecekt i r. Zaferimiz kesindir. Yne bu temelde diyoruz ki, bu savagtmn yahn ddnem gehitleri, bagta Cizre, Nusaybin, $trnak olmak ilzere, tiim Kiirdistan'tn Newroz gehitleri olilmsAzdilr. Onlann anilanna verecejimiz en iyi karqhk, daha da fazla zafere inanmak, sava$a inanmak, ona kaillmak ve savagmaktr. Y ilritttilQ

dayatarak gdsterecegiz. Bijyi.ik azmimiz, biiyiJk savaqrmrmrzi devrimimizin bdyle biiyirk bir devrim olduQunu da ispatlayacaktrr. Kendi degerlerini qok iyi tanryan bir devrim olarak uluslararasr halklar gergegine bdyle bir armaganrmrz olacak. Bu belki buyirk bir hayal grbi gelebilir. Ama unutmayahm ki, Kilrdistan iqin bugi.in yaprlanlar da hayal bile edilmiyordu. Yeter ki kararh ytjrilnsUn. Yeter ki partimrz gdrevler i-izerine doQru ylirijsijn. PKK kendisiyle en qok ugraEan bir partidir. Dr.rqmanrmrzla ugraqtrgr' mrzdan daha fazla kendrmizle ugragryoruz. Bu kadar imanr esas alarak sonuQ alabilen bir parti, qok zor da olsa bu devrimi de bagarabilir. PKK dwrimciligi bdyle hazrrlanan ve b6yle baEaran brr devrimciliktir. $unu

aqrkga belirteyim ki, gehitlerin, zindan direniqgilerinin, bilt0n savaqgrlann, gergekten savaqanlarrn en derinden ve inanqla bagh olduklarr de-

gerlere biz de sonuna kadar

ba$h

kalacagz. Lime lime olsak da, ihanet ettirmeyece$iz. Yagamrmrzr n arElcr, sadece ve sadece bu de$erlere da' ha fazla ba$hhk, daha fazla bu degerlerin zaferi iqindir. Bundan sonrasrr mrlthka kazanrnak igindir.

ele almak, en biryijk mr-filuluktur. Onun igin, bu srlahrn deQerini iyi bilin. Kolay kolay yere di.iqiirmeyin. O silahla oynamayrn. Onun temsil etti$i siyasetr, her zamankinden daha fazla kavrayrn. Yerinde vurun. O, lanetle hesaplagmanrn silahrdrr. O, onur silahrdrr. O, gelecegimizdir. Ona layrk olmayr bilerek, bu silaha zaferr saQlayrncaya kadar, kusursu savaEttrarak hakkrnr verelim. Tiim dostlarrmrz. halk olarak haklr, adil ve mutlaka bagarryla verilmesi gereken brr savaga girdigimizi gdrmelr, brzzat savaqrn igine atrlarak ellerrnden gelen desteQi vermelidirler. Kazanan Ktirdistan halkr, kazanan Tijrkiye halkr, kazanan Ortadogu halklarr, kazanan diinya insanhQr olacaktrr. Mtcadelemize bu temelde yaklaEmah ve bu temelde Ekim Devrimi'nde g6ri.lldi.iQil gibi, hatta onu agan yijce enternasyonalrst bir ruhla bizi desteklemeyi bir an bile g6zardr etmemelidirler. Bu onlartn kavgasrdrr. Ozellikle "sosyalistrm", "de mokratrmn,'emperyal izmrn dayattrQt o iQrenq, tahammiil edrlemez her geyinden rahatszrm' dryenlerin, kendi oz savaqrmrdrr. Kurdistan 6zgiirli.ik savaqrmrna ve onun 6ncij gUcli' ne sonuna kadar yUreklerini agmalarr, destegrni sunmalarr, sadece ve sadece kendi ozlem ve amaglartna tutarlr baghhQrn bir geregidir. Bu temelde diyoru ki, yi.iriittijgijmia savaq kutsaldrr ve kesintisiz yiiriiyecektir. Zalerimiz kesindir. Yne bu temelde diyoru ki, bu savagrmrn yakrn ddnem Eehitleri, bagta Cizre, Nr.rsaybin, $rrnak olmak rrzere, tiim Kiirdistan'rn Newroz gehitleri 6lUmsi.2dUr. Onlarrn anrlarrna verecegimiz en iyi kargrhk, daha dalazla zafere inanmak, savaga inanmak, o' na katrlrnak ve savagrnakttr. - Yagasn ganh ulusal kurtulug sâ&#x201A;ŹYagrmz Ye onun iinder gticO

partimizl - Kahrolsun emperyalizm, barbar fagist Ttirk s<imrirgecileri ve onun her soydan igbirlikgileril 16 Nisan 1992


lslahiye direnig gehitlerimiz tiltimsi,izdi,ir Akaderni eahasnda askeri ve siyasi e$itimden gsqen ve halk sav4qrlg dzellikleriyle donanan Lir gnup yodaq Gilney-Batr Eyaleti'ney6nelir. Grup coqkuyla Ktirdistan'a dogruyola qrkar; bir an cirrce gikev ahnrna u$rp gorilla savagrndakiyerini alrnanrn heyecanr igindedir. Bciylesine soylu bir mada kararfthkla lslahiye'nin Ganur Daglan mrnttkasma ula.grr. Ancak gnrp iqerisirde farkedilmerniq bir digman sEmasr vardr- Bu hain bir firsattm bulup kaqar ve gnbun yerini diiqrnana ihbar eder. Brrrun i,izerine diigman gok sayrda askeri giicli alana yr$arak, gorilla gruhrnu kugatmaya ahr. Dl.rqrmnrn arnacr gerillalarrtoplu qekilde in*ra etmek-

tir. Kuqatmayr larkeden gerillalar tereddiBsi.u gekilde direnig yolunu seqerek qatrqmaya girerler. QatrSma tsun siirer, Qatrqma sonucunda gerilla grubu dirgrnanrn kugatrnastnt yarma baqanstnr gdste.rir. Dirqmana da kayrplarrn vrrdirildigi bu qatqnada Mehmet EKlNCl, Orhan BlLGlN, lbrahirn KURU ve Remziyoldaqlar kahramanca direnerek gehit dr4erler, islahiye'de dtignnnrn emdleri bir kez Uatn Uoqa grkanldr ve burada sergilenen direniq, miicadelemizi her zamankinden daha da fuzla yiikseltmenin, bunu da daha az bir kaytfla baqarmann gore$ini bir kez daha ortaya gkardr.

rilla savaqrna katrlmak igin oneride bu[ndu Egitim dwresisonmda ParyazdrQr bir raporunda Orhan yoldaq qunlarr belirtiyor:

ti Onderligi'ne

Adr, soyadr: Mehmet EKiNCi Kod adr: Orhan Dolum yeri, yrh: Heweng (Bozova), islahiye direnig qehitlerimizden Orhan yoldag, yoksul bir ailenin qocuQu olarak dijnyaya geldi. Geqim sorunu nedeniyle ailesi, yine Riha (Urfa)'nrn bir ilqesi olan Pirs0s (Suruq)'a 969 etti. Orhan yoldaq, liseyi bitirdikten sonra dQrenimini devam ettrrmedi. Liseyi bitirdiQi yrllar, onun aynr zamanda ulusal kurtuluq mljcadelesi konusunda netleEtiQi yrllardrr. Kurtulugun bireysel di2eyde mUmkirn olmayacaQrnrve bunun gerqeklegse bile bir anlam ifade etmeyeceQini dUgiinerek, sorunun toplumsal-ulusal kurtuluq sorunu olduQunu g6rdii. Bu hareket noktasryl4 ylikselen Ki.lrdistan devrim miicadelesinde yer almak gerektigi sorumluluQuna ulaqtr. B6ylece bir sempatizan olarak qevresinde ulusal kurtuluEun gdrevlerine sahip grkrlmasr yoniinde qahqmalara bagladr, Orhan yoldag, bir yandan qevre-

t

972

sinde devrim faaliyetlerini yijrlitmeye galrgrrken, diQer yandan diizenin genqlik Lizerindeki her tirrli.r olumsu, qarprk etkileriyle savaqtr. Devrimi gerqekleqtirmek isteyenlerin, kendi kiEiliklerinde devrimi gerqeklegtirmek zorunda olduklarrnr kavramrgtr. 1988 yrhndan baqlayarak qeqitli dizeylerde ulusal kurtuluEgu qahqmalar yUrU,ten Orhan yoldaE, Arahk 1990 tarihinde d0zenle ttimden baQlarrnr kopardr. Bir grup arkadagla Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gitti. YakaladrQr bu frrsatr en gUqli.i gekilde deQerlendirmek yoni.inde qaba sarfetti. D6nem, uh.sal kurtuluE tarihimizde onemli bir yeri olan

lV.

Ulusal Kongre siirecine lekabi.il eder. Bu sLirecin de olumlu etkisi altrnda gi.lgli.r htir halk savaqgrsr diizeyine ulaqrnak iqin bir yogunlaErnayr yaEadr. Beg aya yakrn bir si.lre iqinde amacrna ulagtr ve Gi.iney-Batr Eyaleti'nde ge-

srzlaEtrrma politikasrnr en gok dayat-

G0rrgum (Marag) alanrnda biryi.ldU. Yaqamrnrn dnemli bir kesimini burada gegirdi. G0rrgum, dayatrlan bu politikanrn bir sonucu olarak Ttirkiye metropollerine, Avrupa vb. yerlere en qok g6qiin yaqandrgr bir alandrr da. Bi.ltiin bdloe insanlannrn gu veya bu biq?mde Jtti.in" dustugil bu politikadan ibrahim yoldag da etkilendi. Gitti0i TUrkiye metropollerinde t.zun bir slrre qahgtr. Daha sonra Almanya'ya gitti. lbrahim yoldaE, ekonomik nedenlerden dolayr dogup biryUdil$ir topraklardan wak kaldr. Fakat O, topraklara sevgi ve baQhhlrnr kaybetmedi. Nitekim son olarak gittigi Almanya'da uzun siire kalmadr. Sevgi beslediQi vatan topraklarrna ddndil. O'nu uh.rsal kurtuluq miicadelesine geken de.bu vatan sevgisi oldu. lbrahim yoldaq, partiyle iliqkiyi I 990 yrhnda yakalama qansrnr elde etti. K6ylerine giden ARGK gerillalarr aracrhQryla miicadeleye fiilen katrlma iste$ini duydu. Ulusal kurtulugun saflarrnda somtirgeci d0qmana trQr

Adr, soyadr: ibrahim KURU Kod adr: Salman Dolum yeri, yrlr: Bazarcix-lgdeli k6yi.i, 1 962 'I

991

mi..r,cadele yrhnrn gehitle-

rinden lbrahim yoldaq, yoksul bir k6yli.i ailesinin qocugu olarak Bazarcix (Pazarcrk)'rn igdeli kdyi.inde dUnyaya geldi. Maddi olanaksrzhklar nedeniyle aneak ilkokulu okuyabilme imkanrna sahip oldu. lbrahim yoldag, diiqrnanrn vatan-

"Akademi sahastna gelirken, birqok antf dryt ozellik ve tutumu birlikte getirdiQim aEkttr. Yaklagk beS aydr egitim silreqlerinden gegtim. Parti ve milcadeleyi daha yaktndan tantmave bdylece bilince qkarmadurumum oldu. GATdUEUn eQitimle par tinin istediQi dilzeye ulagmak ve d6nemin gdrevlerini lay*tyla yerin getirme\. iqin yoQun qaba harcayaca@m. Ozellikle Parli OnderliQi'nin yoQun Eabaa ve denetimi alttnda bu eQitim silrecine gerekli kargil tQt vereceQim. Milcadelemizin bize stradan savaqqil* dibeyinde deQil, 6ncil diizeyd e gdrev I er d ayatfi fl m bi I iy or um. Aksi taktirde verilecek sdziln hiqbir anlam ifade etmeyeceQini derinden bilince qtkarmq bulunuyorum..." Orhan yoldaE, eQitim devresinin sonunda partiden aldrklarrnr i.ilke pratiQinde uygulamaya geqirmek iqin bUyi.ik..bir sabrrsrzlrQr ve heyecanr yaEar. Ulkeye yolculuk esnasrnda Parti OnderliQi kendisine, 'larah kaplan" diye hitap eder ve o da "Ben dijgmanrn i2erine yarah kaplan gibi atlayacaQrm" karErh$rnr verir. Orhan yolda,g, dtlgrnana karqr, Kiirdistan'da verilen savaqa bu coEkuyla katrlmak iizere yola qrktr, 28 Haziran l99l tarihinde diigmana karEr bu coqkuyla son nefesine kadar savaqtr ve qehitler ordusuna katrldr. O, devrimci yaqamd4 yoldaqhk iligkilerinde, deQerlerin korunmasrnda gUqli)yaklagrmlarrn sahibi bir kiEilikti. Yoldaqlarr arasrnda 6rnek davranrglarryla tanrnrrdr. Bdylesi de$erli ozelliklere sahip olan Orhan yoldaqrmz, doyasrya sava$amadan erkenden qahadete ulaqtr. Ama onun yoldaqlarr, kendisinin dt4nrana karqr olan buyUk arzrJsunu derinden hissederek savaqacaklardrr...

Mticadele arkadaglarr

karEr savaEmayr yurtseverl iQin asgari gdrwlerinden saydr. $ubat 1 990'-

da mtlcadele saflarrna katrldr. Bir siire aynr b6lgede bulunan ARGK gerillalarryla birlikte kaldr. Yne bu s0re iqerisinde sdmi.irgeci iqgal gi.lqlerine kargr savagta qeqitli dUzeylerde yer aldr. Di.rgmanla grkan bir qatrEmada ayaQrndan yaralandr. Elbetteki bu, lbrahim yoldagrn mUcadele azmini daha da biledi. Ki.rrdistan'da azgrn bir terdr, vahqet uygulayan TC somiirgeciliQine kargr savagta etkince yer almak rgin kokli.l bir egitimden geqmek isteyen lbrahim yoldaq, Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gitme talebinde bulundu. Bu istegi parti tarafrndan olumlu karqrlanarak kabul edildi. Akademi ortamrnda fedakarhgr, algakgdniilliigi.i, yoldaqlarrna sevgi-saygrsryla tanrndr. Siyasi-askeri egitimini gtglii geqirmek, bu temelde kigilik ddni4timiinij saQlarnak igin b[i]k gaba harcadr. Amacr, kendini erkenden fiili.savag cephesine hazrr hale getirmekti. I 991 yrh ortalarrnda eSitim sUrecini tamamladr, dolayrsryla

Adr soyadr: Orhan BILGIN

Kod adr: $oreE Dolum yeri, yrh: Pirs0s, 1970 $oreq yoldaq, Pirs0s (Suruq) ilqesinin Mishacorik (Golen) kdyirnde emekqi bir ailenin qocuQu olarak dUnyaya geldi. llkokulu koyde, orta oQrenimini ise Pirs0s'ta tamamladr. Okul yrllarrnda derslerinde baEarrlr bir oQrenciydi. I 989 yrhnda gittiQiAdana'da m0cadelemizle tanrEan $oreq yoldaq, bir yandan ailesinin ekonomik sorunlarryla ugraqrrken, diQer yandan da eQitim gahEmalarrna ve okul qevresindeki faaliyetlere katrlrr. Aralrk l99O yrhna kadar bu kapsamda faaliyetlerde yer alan $oreq yoldaq, kendisine sunulan imkanlar sonucu bu tarihte Akademi sahasrna gitme qansrnr elde eder. $oreg yoldaq, bir raporunda Akademi'ye gidiq amacrnr qoyle aqrkhyordu:

"KArdistan'da milcadelenin yiikse/mesi ve serihildanlann patlak vermesiyle birlikte, saflar son derece netlegti. Bu milcadelenin drytnda kalmantn hiEbir anlamr olmadtQtndan, bir an once pafti eQitimi gormem gerektiQini anladm. Bu temelde parti 1lqilleriyle bir kigilik gekillenmesine ulaqmak, kendimi mAcadelenin gdrevlerine haztrlamak iqin Akad em i'ye gel meye k arar verd i m..."

giiglU bir birikimin sahibi oldu. lbrahim yoldaq, bir grup yoldaqryla birlikte GUney-Batr Eyaleti'ne y6neldi. Cogkuluydu, dljqmana kargr kinle doluydu. Buyiik sevgi beslediQi vatan topraklarrnda scimUrgeci di.iqmana kargr savagmanrn azmini

$oreE yoldag, Akademi'de bulundugu sUre iqerisinde sdylediklerine baQlr kaldr, doQru amaqlarrn baqarrsr iqin yogun qabalar iqerisine girdi. $oreE yoldaq, "Kilrdistan'a donilp pratik gdrevler yilrittmek gerekiyor. Bunun iEin de askerilegmek gerekiyor. Askerilqmek de, tam siyasallagmak' la miimkilndtir" diyordu. Akademi'de sunulan eQitim olanaklarrna bu dogru anlayrq temelinde yaklaqtr. $oreq yoldaE, devrimci yaqamda uyumluydu. YoldaEhk iligkilerine bi.iyijk deQer verirdi; son derece fedakar ve giriEkendi. Bu olumlu ozellikleriyle geligmeye aqrk bir yaprya sahipti. EQitimden giiglU geqti, Ulke milcadelesinde gdrev almaya hazrr bir diizeyi tutturmayr baqardr. Ulkeye yoneleceQi srrada oldukqa cogkulr.rydu. Son s6zlerini raporunda goyle ifade etmiEti: "Mevcut dilny4 illke kogullannda yagananlara baklrsa Akademi sahastnda uzun sayilabilecek bir silredir bulu.nuyorum. Bu silre iqerisinde, Parii OnderliQi' nde somutlagan b0y0k qabalara kargiltk eQitimi almada belli bir ditzeyi tutturmt4 olmama raQmen, bu, diineme gdre yetersiz kahyor. Bq benim katiltm yetersizliQimden kaynaklantyor. Buna raQrnen aldQtm qrtim ve M. Ulrcal Kongremiz'in karar ve talimatlan doQrultrc und a prati k sahaya ydnel i rk en ge rekenleri en iJst ditzeyde yerile getireceQime dair partiye, Parti OnderliQi'ne, gehitlerimize, daQ ve zindan direnigqilerine, halkma soz veriyorum..." $oreq yoldaE askerive siyasi donanrmla Kurdistan'a yoneldi. Srcak savaq cephesinde diigmana karqr elde silah savaEacaQr iqin mr.rtluydu coqkuluydu. Ancak gahadeti erken -geldi. 28 Haziran l99l tarihinde lslahiye alanrndaki Gavur daQlarrnda qrkan qatrEmada kahramanca direnerek 6liimsilzlegti. Anrsrnr, mi.icadelemizi sirrekl i ytjkselterek yaEatacagrz...

Milcadele arkadaglan

28 Haziran 1 991 tarihinde di.igmanla qrkan qatrEmada kahramanca direnerek qehitlik merlebesine ulagtr. Anrsr cjni.inde saygryla egiliyoru...

yaEryordu. Ancak,

Mi.icadele arkadaglarr


il

ni*nrssz

Abdi yoldagrn onurlu yagam!, btiytik fedakarl$r yti re$ i mizde ve beyn i mizd e zaterin si lah I olacakt r Samtm,

adeta qi-

lelerle dolu

gqen

bir maratondu" diyen Abdi yoldaE, feodal-tefeci, somUrUcii toprak aQalarrnrn tarlalarrnda rrgathktan, srnrr boylarrndaki mayrnlrtarlalarda yUk hamallrQrna kadar en zor ve tehlikeli iElerde qahgara( yagamrna yon vermeye qahEtr. Gece-gi.indi2 demeden qahqmak, ernek harcarnak ka-

nn doyurnnya yet-

Adr, soyadr: AbdiAY Kod adr: Sabri Dolum yeri, tarihi: Pirsr.rs Katrhg tarihi: 1979

(SuruA) - Saygrn

Parti hareketimize, mtrcadelenin ideolojik grup aEamasrnda katrlan Abdi AY yoldag, 1957 yrhnda Riha (Urfa)'nrn Pirs0s (Suruq) ilqesinin Saygrn kdyUnde yoksul bir ailenin gocuQu olarak dUnyaya geldi. Her yoksul Kijrt qocugu gibi yaqamrn acrlarrnr, qilesini ve rzdrraplarrnr iliklerine dek yagayarak buyi.ldil. Yoksul

aile ortamrnda btiyi.imesi ve maddi olanaksrzlrklar nedeniyle, ilkokuldan sonra tahsilini silrdllremedi. Evli ve iki qocuk babasr olan Abdi yoldag, yoksul olan ailesine maddi katkrda bulunmak iqin, kUqUk yaElardan rtibaren yaqam kavgasrna atrldr. "Ya-

k6yii 1957

miyordu. Bu gerqegin farkrna varan Abdi yoldag, qareyrTi.irkie net-

ropollerine giderek qalrqmakta aradr. Bu durum O'nun somi.rrgeci di.izene ve onun Kiir-

distan'daki sosyal dayanagr durumunda olan igbirlikqi-feodal yaprya kin ve 6fke duymasrnr saQl--r. Uzun yrllar metropollerdeki en tortu ve zor iqlerde qalrqtr. Kapitalist somUrgeciliQin yarattrQr yoz ya$amrn tahripkar etkilemelerine karqrn saf, di.lrrist, emekqi kigilik yaprsrnr korumayr baEardr. Kijqijk yaglardan itioaren yaqam kavgasrna atllmasr gerqegi, O'-

n4 zor iqlerin adamr olmasr cizelliQini kazandrrdr. Dayanrkh, atrlgan ve korkustz ozelliklere sahip olmasrnrn yanrsrra, rzun bir slire mahalle

aralarrnda ve Suruqspor'da amator olarak futbol oynadrQrndan, ydrede "Futbolcu Abdi" lakabryla da tanrnan Abdi yoldag, 1978 yrhnrn sonlarrnda partiliyoldaglarla tanrqtr ve onlar-

dan etkilenmesi sonucu,

yaqamrnr

drgirtleme "mekanr" seqtigi metropolleri terk ederek, Kilrdistan'a (Pir-

sus'd

donda.i.

Devrimci mUcadeleye katrlmasrn-

da. iEqi-emekqi k6kenli bir aileden gelmesi, somijrgeci, iqbirlikqi{eodal yaprnrn aQrr baskr, somiirij ve zulmu-

ne maruz kalmanrn yarattrgr kin, ofke ve intikam duygularrnrn yanrsrr4 bdlgede sdmijrgeci, iqbirlikqi, feodal-agiretqi hain yaprya kargr verilen ulusal kurtuh4 m0cadelemiz gibi faktorler belirleyici oldu. 1979'larrn baqlarrnda fiilen parti miicadelesi iqerisinde yer almaya baglayan Abdiyoldag, krsa denilebilecek bir pratik faaliyetlilik sUreci akabinde tutuklanrr. Sdmiirgecilerin yeraltr iqkence mahzenlerinde, iEkenceci cellatlarr n ttim insanlrkdrqr igkence y6ntemlerine raQmen, gozi.ilmeyerek sorguda direniqqi militan bir tutum sergiler. Uzun yrllar Diyarbakrr zindanrnda tutsak kalan Abdi yoldag, fagist s6mUrgeci drigmanrn tiim teslimiyet, itiraf ve ihanet politikalarr ve uygulamalarrna karqrn halka partiye, devrim Eehitlerine ve miicadeleye olan derin, sarsrlmaz inanq, baQhhk ve kararhlrgr ile direnerek, partili olmanrn sorumluluklarrnr yerine getirmeye qahgrr. Diigmanrn tiim amansrz, insanhkdrgr igkence, vahqet politikalanna ve olumsu koqullara ragmen, direnigqi militan kigiliQinden taviz ver-

mez. Sdmi.irgeci mahkemelerin yargrlama sandalyelerini, somtirgeciligi yargrlama, hesap sorma kiirsiileri haline getirerek, parti ideolojisi ve politikasrnr, tiim iqkence, imha ve oliim tehditlerine karErn, birytik bir karar|hk ve baQhhkla savunur. Diir[ist, yigit, fedakar, alqakgdnUllii ve esprileriyle, en olumstz kogullarda bile yoldaglarrna moral kaynagr ol-

masrnr bilen kigiligiyle, di.iEmanrn zindanda tutsak partili yoldaqlarrn gahsrnda ulusal kurtuluq mUcadelemize dayattrQr imha siyasetinin boEa qrkarrlmasrnda izerine dUqen g6rev ve sorumluluklarrnr yerine getirmesini bagarrr. Uzun siire beraber yaEadr$r Mazlumlann, Kemallerin, Hayrilerin yaqam larzlan ve sergiledikleri gdrkemli direniqlerin verdiQi bi.iyljk cesaret, cogku ve inanqla daha tutsak iken, halka partiye ve gehitlere ba$hhQrn gereQi olarak, drgarda brraktrQr yerden mUcadeleye katrlmanrn planlannr yapar. Diyarbakrr zindanrnda dUgmanrn t[]m imha ve 6zel yOnelim politikalarrna karqr, ti.im direniqlere katrlarak baganlr srnavlardan geQer, Halka. partiye, Eehitlere olan derin baQhhk ve miicadeleye olan sonstz inancryla gUqlenmig bir militan kiEilikle, PKK- Suruq davasrnda aldrQr idam cezasrnrn yargrtayca bozulmasr iizerine, onurlu-direniqqi zindan yaQamrnr Amed'de noktalayarak, I 987 yrhnrn sonlarrnda tahliye olur. Zindandan qrktrktan bir sirre sonra, parti ile yeniden iliEki kuran Abdi yoldaE, I 988 yrhnda partimizin Akademisahasrna grder. Mahsum Kork-

iki devre goraskeri egitimle, uak

maz Akademisi'nde di.jQi.i siyasi ve

kaldrQr parti gerqekliQi ve mircadele

sorunlarrmrzr onemli 6lgiJde bilince qrkarrr. Yetkince kullandrgr eleEtiriozeleEtiri silahryla yetmez, yanrlgrh zindan kiqiligini aSmaya qahEarak, partinin militan kigilik olqi.rlerine hrzla ulaEmayr bagarrr. Yagama ozli.l katrlrmr, eQitime doQru yaklagrmr, atak, canh, fedakar ve azinrli kiEiliQiyle yoldaglarrna 6rnek olan AMiyoldaq, Botan planlamasrnda birlikte yer aldrQr bir grup yoldaEryl4 Mart I 989 bahar atrhmryla birlikte i.ilkeye giriq yapar. Sava,Ermzrn merkee alanr olan Botan Eyaleti'nde, rzun sUre faaliyet ylirilten Abdi yoldaq, halka ve yoldaglarrna gi.ven, cesaret, kararilrk ve moral aqrlayan yaprsr ve sonuQ ahcr qahgma tarzryla saygrn bir konuma ulaqrr. Drigman hedeflerine ydnelik saldrrrlarda hep 6nde yiiri.rr. DiJqmana vurduQu dldi.iriicii darbelerle partiye, qehitlere, deQerlere baQlrlrQrnr ve zindandaki yoldaglarrna verdiQi intikara qeref s6zi.ini.i yerine getirme qabasrndayken, I 99 f in sonlarrnda Botan'da dUgmanla qrkan qatrqmada kutsal davaya baQlrhQrn ve kararlrlrgrn sembolir olarak, kahrarnanca son nefesine dek drrenerek qehit dtjqer. Drrenrq ve mucadele yoldaglarr olarak, Abdi yoldagrn onurlu mlicadelesi ve direniqi mucadele andrmrz olacaktrr. Bu yemine sonuna dek baQh kalacagrz. Anrsr, qehitlerin kanlarryla krzrllaEan Kiirdistan topraQrnda miicadelemizde, yUreQimizde ve beynrmizde sonsua dek yaqayacaktrr.

Mticadele arkadaSlan

"Bin yrllarrn yarattr$r yettrlez kigilik yanlartmla tarihsel hesaplagrnaya girdirn.. -" yenmek ve ailesinin geqimini saglamak iqin, askerlik donUEU metropol kentlerine gdq eden $akir yoldaq, bir stjre inEaat iqlerinde qalrEtr. Gece-giindiiz demeden en zor iqlerde gahqmanrn karrn doyurmayacaQrnr gorUnce,'lasadrgr" ticarete baEladr. Qrkardrgr iqqi pasaportuyla

Adr, soyadr: $akir ALPARSI-AN Kod adr: Aras

Dolum yeritarihi: Nisribin - DurakbaEr koyi.i, 1962 tarihi: 1985

Katrhg

$akir ALPARSI-AN yoldaq, I 962 yrhnda Nis6bin'e bagh Durakbagr k6-

yiinde yurtsever, yoksul bir ailenin qocugu olarak dtinyaya geldi. ilk, orta ve lise ogrenimini Nisdbin'de yapan $akir yoldag, evli ve iki gocuk babasrydr. Kendisinden b{rytrk iki agabeyi de devrimci saflarda olduQu iqin, ailesinin, siyasete bulaqrr kaygrsryla izin vermemesi ijzerine, qok istediQi halde i.lniversite srnavlarrna girmedi ve okulu brraktr. Yurtssrer bir gwrede yetiqen $akir yoldaE, TC askerligine gidene dek, ailesine k6y iglerinde yardrmcr olarak yaSamrnr idame ettirdi. Geng yagta evlenmenin getirdiQi zorluklarr

Li.ibnan ile Tiirkiye arasrnda mekik dokuyan $akir yoldaE, i.ilkedeki silahh mUcadeleden ve Liibnan'da tanrdr$r partili yoldaElardan etkilenmesiyle, s6miirgeci kUlttirel yaprntn olugturduQu gekilsiz, garprk sosyal yagam tarzrndan hrzla kendisini arrndrrmaya baqladr. Yurtsever, atrlgan, korkusu ve qahgkan kiqiliQiyle gelecek vaadeden $akir yoldaE, bagrmsrzhk mUcadelemizin deQerli qehitlerinden PKK-MK tryesiSalah (Abdullah AVCI) ve ARGK'nin segkin komutanr Battal (M. Salih YIGIT) yoldaglarla tanrgmasr sonucu parti saflarrna 1985'te Llibnan alanrnda katrldr.

ERNK i.iyesi srfatryla, 1987 yrhna kadar aynr alanda parti kuryesi 96reviyanrnd4 yijri.ittiigii kitle vb. pratik faaliyetlerinde baqarrh bir qahgma grafigini qizen $akir yoldag, d6nem donem gittigi iilke pratiQinde, Mrirdin Eyaleti'nde gerilla birliklerinin irslenme, barrnm4 lojistik, depolama gahgmalarrnda fiili 96revler alrr. B6lgenin cografyasrnr ve halkrn yaprsrnr iyi bildiQinden, yoldaqlarrna dnclili]k g6revini en olumsuz kogullarda bile yerine getirerek, tUm yete-

neklerini miicadelenin hizmetine sunar. Cizira Botan (Cizre), Nisdbin (Nusaybin)ve Elin (Batman) gibi gehir merkezlerinde serihildanlarrn geliqtrrilmesi komitesinde yer alan $akir yoldaE, halka gtiven veren, sorunlarrna q6ziim gi.ici.i olan ve kendisini halka kabul ettiren, halkr biitiinleEtirmesini baEaran fedakar, azimli, kararh ve cesaretli kiEiligiyle, mijcadele saflarrnda saygtn bir konuma ulaqrr. Ulke iqerisinde ve drqarda aldrgr her gdrevi baEarryla yerine getiren $akir yoldag, artrk bir gerilla olarak daQlarda dzgUrlUk kavgasrnrn bir neferi olm4 somiirgeci dUqmana karqr savaqma dzlemi aQrr basrnc4 partinin onayr ile 15 AQustos 1990'da Mahsum Korknraz Akademisi'ne gitti, Yaklaqrk altr ay, Akademi'de 96rdUgti eQitimle kiqiliQini d6ntigtiirme srnavrnr baEarryla gerqekleqtiren $akir yoldag, Ocak '1 991'de iilkeye ydnelme arifesinde partiye yazdrQr kararhhk raporunda Eunlarr belirtir: "Akademi sahastnda kaldQtm alil ay siresince, gegmig eski yagamtn gekillendirdiQi kigilik yaptayla ve bu kigiliQin yarattQt yetme yanlgil yanlar ve hatalanmla tarihsel hesaplagmaya girdim. Ddtl dorllhk olmasa d4 kigiliQimi 1nemli oranda

ddni4ilme ugrattm. Bilince q*ardQm ve halen bende varhQtm silrd ilren kimi

yetmqlikleri me raQmen, ill ke prati Qi ne yd nel meye haz rlam rken, devrimci gdrevleri yerine getirt

mede iinilmde engeltegkil edecek

bi r yetmel

i Qi

m sdz kon us u deQ

i I d i r.

Kongre kararlan q@tnda partinin verecegi her gdrevi fugaracaQtma inancm tamdr." Mart l99l Atrlrmr'yla, Merdin Eyaleti'ne gdrevli giden $akir yollV.

dag, girglti militan yaprsryla, dtigman hedeflerini imha etme saldrrrlarrnda dnemli bir rol oynayarak, i.istiin ve bagarrh bir pratigin sahibi oldu. Mtj-

cadelede fedakarhQrn, cesaretin, yigitliQin, yenilmez azmin, kararlrhQrn ve rradenin zaferi olan $akir yoldag, M6rdin Eyaleti'nde 1 991'in sonlarrna doQru dtqmanla grkan bir qatrEmada kahramanca direnerek Eehit di4tU. Anrsr 6zgtjrlUk mi.icadelemizde, bilincimizde ve yUregimizde sonusrza dek yagayacaktrr.

Mticadele arkadallarl


(

seo*uon

n*

"Kanrmrn son damlastna kadar partiye layk olaca$1m... " R0bar yoldag, maddi durumu iyi olan bir ailenin qocuQu olarak di.rnyaya geldi. Kan davasr nedeniyle ailesi Diluk (Antep)'un islahiye ilqesi-

zeylerde propaganda faaliyetlerini yUrirtmeye devam eder. Bir yandan da dQrenimini sUrdiiriir.

ne gdq etmrgti. R0baryoldaq, ilkoku-

ku ve daha bir kararhhk geliqtirir.

ve orta 6Qrenimini burada tamam-

Bundan sonra mi-icadele saflarrna katrlmak igin partiyle iliqki kurmaya qalrgrr. Bir ara uaktan iliqki kurmayr bagarsa da bazr olumsuluklar nedeniyle istenilen sonucu elde ede-

lu

ladr.

R0bar yoldag, daha ortaokul srralarrndayken partimizle tanrqrr. AQabeyinin parti qahqmalarrna katrldrgrndan dolayr tutuklanmast, onun yurt-

severlik duygulannr giiqlendirir. Fakat daha sonralarr 12 EylUl faqiz-

Adr, soyadt: Hijseyin HO$GOREN Kod adr: R0bar, Sadun Dolum yeri, yrh: B6rec0k, 1965

minin yonetime gelmesi ve yine partimizin cuntanrn on giinlerinden baqlayarak geri qekilme taktiQini uygulamrq olmasrndan dolayr iligkileri kesilir. Bu yeni duruma raQmen R0bar yoldaE, kendi qevresinde qegitli d0-

I 5 AQtstos Atrhmr O'nda bir cog-

mez. Daha sonra askere gider. Askerlikte Kiirt olan askerlerle iliqki kurarak onlarr orgtitlemeye qahErr. RObar yoldaE, askerliQi 1989 yrhnda bitirir. Eve d6ndi.iQtinde tekrar iliEki arayrqrna baqlar ve istediQi iliqkiyi yakalar. Alanr terk edip gidecegi srrada bir ajanrn ihbarr sonucu yakalanrr. Cezaevine atrlan R0bar yoldaE

qok geqitli igkencelerden geqirilir. En sonunda dilEman sonuQ alamayrnca serbest brrakmak zorunda kahr. R0bar yoldaE, bir yolunu bulup partiye ulaErr. Baqrndan gegenleri de

aktarrr.

R0bar yoldaq, 1 989'da Akademi sahasrna gider. Ortamrn egitici ve ddntigtiiri.ici.i olanaklarrndan yararlanmaya qahqrr. KigiliQindeki yetmezliklere karqr mi.icadeleyi sabrrla yijrtltijr. Bunda baEarrlar elde eder ve boylece Ulke savaqrmrna hazrr bir konuma ulaqrr. Kiirdistan'a ydrnelirken son scizleri qdyle: '?gerisrnde bulunduQumuz donem daha yoQunca qaba gerektiren bir donemdir. Kendine devrimciyim diyen herkes kendine yoQunca yonelmelidir. Bin

Hi,iseyin yoldafln an!$nt O, fedakar bir sonsuza kadar yagataca itz kumar ve iqki gibi alrqkanhklarrnr da

terk etti. H[iseyin yoldaqrn parti miJcadelesiyle tanrgmasr, onun yaqamrnda brr ddnilm noktasr oldu. Kurtuluq yolu olarak g6rdiigtj parti miicadelesine katrldr. MiJcadeleye katrlrm saQladrktan sonra eQitimine biiyUk bir 6nem verdi. Bu temelde bir net-

leqmeyi saQlamaya qalrEtr. Halk

Adr, soyadr: Hiiseyin DOGAN Kod adt: llhami Dolum yeri, yrh: Dep (Karakoqan)-isabey koyii 1965 Hijseyin yoldag, isabey kdyi.ini.in en yoksul ailelerinden birinin qocuQu olarak dijnyaya geldi. K6yi.in en kalabahk ailesi olarak, geqimini renqberlikle saQlamaya qalrqryordu. Ailesinin yoksulluQu nedeniyle okula gidip oQrenim gorme olanagrna sahrp olamadr. Daha kijqiik yaqlarda ailenin geqimine katkrda bulunmak amacryla qobanlrk yapmaya baqladr. Hayatr, galrgma yaqamr iqerisinde tanrdr. Yine annesinin alevi, babasrnrn ise si.inni olmasr, ayrrca da qevresindeki alevi-siinni qeliqkileri nedeniyle ortaya qrkan huzursr.rzluklarr da erkenden yaqadr. Bu qeliqkileri kavramasa da daha o donemde bunlarrn nedenlerini bulmaya qahqtr. Kdyde yaqam koEullarrnrn aQrrlagmasr ve bunun izerine geqim srkrntrsrnrn daha da artmasr nedeniyle ailesi Adana'ya gdQ etti. Hirseyin yoldaE, ilk baElarda bu g6qe sevindi, ancak krsa bir sl.ire sonra daha biiyUk geligkilerle karqrlaqtr. Buranrn da bir kurtuluE olmadr$rnr yaqayarak g6rdii. Adana'da altr aya yakrn bir si.rre boyacrhk yaparak ailesinin gegimine katkrda bulundu, Gerek di4manrn aSrr baskrlarr ve gerekse de ya$am koqullarrnrn agrrlaqmasr, O'nda g6zirm gi.icU bulamadrgr qeligkileri daha da artrrdr. Bir stire sonr4 Almanya'da bulunan agabeyinin yanrna gitti. lkinci kez de buna sevindi, fakat buranrn da kurtulug olmadrgrnr g6recekti... Agabeyi nin yurtssrer olugu sonucu, o da ulusal kurtulug miicadelemizle yakrndan tanrstr. Mi.lcadeleyi tanrdrQr oranda kafasrndaki qeliqkilere de gdziim buldu. O'nun iqin bu, bir anlamda yeni bir yagama adrm atma oldu. Ote yandan bu yaqamr tanrdrkg4 mi.icadeleye ilgisi, katrhmr daha da arttr. O gi.jne kadar yagamrnr olumsu ydnde etkileyen

gerqekliQimizi, sdmi.irgecil iQi bi li nce qrkarmaya qalrEarak, bu temelde kendi kiqiligini daha yakrndan tanrdr. Hliseyin yoldaE, belli bir sUre Avrupa qahqmalarrnda yer aldrktan sonra, Kiirdistan'daki srcak savaQ cephesinde yer almak iqin partiye, Akademi'ye gitme istemini bildirir. Bu isteminin parti tarafrndan olumlu karErlanmasr i.iaerine Akademi'ye gitti. Akademi sahasrnda ilk baglarda yabancrlrk qekse de, daha sonralarr ortamr n eQitici olanaklarrndan yararlanarak ilzerindeki yetmezlikleri gcirdii, bunlarr gidermek iqin qabalar

iqerisine girdi. Olgun

yaklagrmlarr,

yoldaghk iliEkileriyle yoldaglarrnrn swgi ve saygrsrnr kazandr. Askeri ve siyasi eQitimini tamamlayan Hiiseyin yoldaq, boylece iilkedeki silahlr savaqrma hazrr hale geldi. Bir grup arkadaEryla i.ilke topraklarrna y6neldi. Grup Ki.lrdistan'a girdikten krsa bir si.lre sonra lslahiye alanrnda, bir di.igman ajanrnrn ihbarr sonucu TC askerr giiqlerinin pususuna dijqer. Qrkan gatrgmada Hilseyin yoldaq kahramanca bir direnig igerisinde yararlanrr ve arkadaglarrndan kopar. Bu kopuq Uq hafta kadar si.irer. Sonund4 gilqlU bir iradeyle qabalayarak partiye ulaqmayr baqarrr. Bu yaralanma ve ardrndan gruptan kopug olayronun iqin 6nemli sonuqlar ortaya grkarrl her geyden once azmini daha bir gi.iqlti krlar. MUcadelenin zorluklarrnr ve buna karEr nasrl bir irade gUcUntin sergilenmesi gerektigini daha iyi kavrar. Bu deQiqim, tekrar iqinde yer aldrQr faailyetlere de yansrr. Hi.iseyin yoldaq, pratik savaE iqerisinde gorevlerini yerine getirme qabalarr iqerisindeyken, 3 I Temmw I 991 tarihinde G0rrgum (MaraE)'un Engizek daglarrnda grkan bir qatrqrnada yoldaqlarryla birlikte kahramanca bir direniq sergiler. Geriqekilme esnasrnda dtqrnanrn kurEunlarrna hedef olur ve soylu bir dltimle qahade-

te

ulaqrr.

Htiseyin yoldagrn direniqqiliQini 6rnek alarakt anrsrnr yaqatacagz...

sonsua kadar

Miicadele arkadaglan

yildtr ilzerimizdeki her tiirlil baskya son vermek igin tarihsel frrsat deQerlendirilmel idi r halkla bihilnlegil melidir. Devrime giden yol adrm adm gilqlendirilmeli, gehitlere baQhhk esas alnmaldr. Buna baQh olarak Parli OnderliQi'ne, parliye, devrim gehitlerine, daQ ve zindan direniqqilerine ve Kiirdistan halkna soz veriyorum..." R0bar yoldaE soylu kararhlrkla iilkeye y6nelirken, "Kantmtn son damlasrna kadar partiye laytk olacaQm" diyerek yola qrkryordu. O, bu sozlerine baQlrhk iqerisinde direndi ve qehit dUqtii. O'nu mircadelemizde yagatarak olijmsirzlegti recegiz...

MUcadele arkadaglarr

devrim kahramanldlr

Ulusal kurtuluq mUcadelemizin 6ncusir PKK'nin, ganh I 5 AQustos Atrhmr'yla halk tarihimizde bin yrllarrn kdle, karanhk ve esaret dolu yagam zincirlerinin parqalanarak kendine duyulan gWensizliQin inanca, korkaklrQrn cesarete, kaqrqrn savagmaya yol aqtr$r, boylece dzgUrlUk ve baQrmsrzhk mUcadelemizin tarihsel geliEmeleri ortaya qrkardrQr bir ddnemde parti saflarrna katrlan Sadrk yoldaE, yoksul bir ailenin qocuQu olarak 1966 yrhnd4 $irnex ($rrnak)'in bir koyi.lnde di.inyaya gdzlerini aqtr. Bijyiidijgri yorede aQrr feodal-aqiretsel, dinsel-mezhepsel qeligki ve qatrgmalarrn etkisine raQmen varhQrnr koruyan yurtseverlik bilinci, Sadrk yoldaqrn qevresine de egemendir. Bundan dolayr, ydrede halka yaptrgr baskr ve zulmiryle i.rn salan iqbirlikqi, hain-qete Alixan (Ali Tatar) gilruhuna kargr kabile olarak tavrr ahrlar. Bedeli aQrr sdmiirgeci baskr ve igkenceler olsa d4 iqbirlikqi-hain kesimlere kargr direniq esas alrnrr. MUcadeleyle tanrgtrQr doneme kadar, yoksul olan ailesine maddi katkrda bulunmak iqin kdyde gobanlrk yapan Sadrk yoldaE, mi.icadelenin geliqmesiyle birlikte partiyi tanrdrktan sonra, qobanhQr brrakrr. Parti saflarrna katrlmadan once, aqiret olarak, KUK taraftarr olma konumlarr soz konusudur. Ancak kendi ifadesiyle, KUK denilen reformist-igbirlikqi orgUtiin mijcadele etme, Kiirdistan'r kurma diye bir amacrnrn olmadrQrnr gdrilnce, PKK dnderliQinde geliqen ulusal kurtuluqqu saflara kabile olarak katrlma destek verme kararr alrnmasryla KUK ile iliqkileri sona erer. Sadrk yoldaErn fiilen mi.lcadele iqinde yer almasr nedeniyle, qalrgan kimsesi ve ailenin ekonomik bir geliri olmadrQrndan ailesinin bakrmrnr parti irstlenir. Gerillanrn g6rkemli vuruqlarryla halkrmrzrn ya$am g6zeneklerinin aqrldrQr Botan alanrnda miicadeleye atrlan Sadrk yoldaq, srrasryla C0di, Oilaban (Uludere)

bdlgelerinde silrdUrdUg0 pratik faaliyetlerin ardrndan, geqici olarak GUney Ki.rrdistan'a gonderilir. Bir slire sonr4 gorevli olarak C0di gahgmalarrna doner, oradan da Do$u Krirdistan'daki Lolan'a gonderilir. Buradayaklaqrk dort ay siyasi-askeri eQitim siirecine tabi tutulur. lginden geldigi geri toplumsal, srnrfsal ve ailesel ozelliklerinin yanrsrr4 parti ideolojisi, politikasr ve taktik qizgisini bilince qrkarrr. Artrk, eski saf, yurtsever kciylii 6zelliklerini tagryan degildir, aldrgr siyasi-askeri egitimle ulusal ve srnrfsal bilince eriqen, boylece her dizeyde mi.icadele sorunlarrna goziJm gircli olan, donemin dayattr$r gorev ve sorumluluklara Qare Ureten, partinin militan kigiligini qahsrnda somutlaEtrran bir konuma ulaqrr. Bdylece savaqtmtztn komuta-kademe d i.izeyi nd e soruml ul uklar tistlenebi lecek diizeyde militan bir yoldaE olarak, partinin uygun gordiiQi.l her alanda engin cesaretin, ciarerinin ve fedakarhgrn sembolij olarak, halkrmrzrn ve insanItgrn baE dUqmanr vahgi, barbar ve katliamcr faqistsomiirgeci TC hedeflerine yaprlan saldrrrlarda en on saflarda yer almakta tereddlit etmez. D(4man karakollarrna kargryaprlan birqok baskrnda yer alan Sadrk yoldaq, diigmana vurulan darbelerde dnemli rol oynamasrnrn yanrnd4 yoldaqlarrna gWen, cesaret, kararhhk ve espirici 6zellikleriyle moralvermenin de kaynagr olur. Sadrk yodaq, srcak savaqrmtn kesintisiz siirdi.iriildii$ii C0di, CIlaban, Behdinan ve Dogu Ktrrdrstan alanlarrnd4 yaklagrk 4 yrl politik-pratik faaliyetlerde bulundu. Bu si.ireg zarfrnda manga ve takrm komutanhQr diizeyinde, parti taktik qizgisinin rsrarh ve tavizsiz tarzda yagama gegirilmesinin yrlmaz savagqtst,

Adr, soyadr: Sadrk DULQEK Kod adr: Cihat Dolum yeri, tarihi: $irnex, 1966 timsali oldu.

Sadrk yoldag, faaliyetlerine devam ettiQi Eyliil '1989 yrhnda, partinin istemi izerine merkezi eQitim sahamz olan Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gitti. it<l egitim devresi boyunca siyasi-askeri eQitimden gegti. Srcak savaE koEullarrnrn olgunlagtrrdrQr siyasi-

askeri kigiliQini, Akademi sahasrnda aldrgr egitimle daha da donatarak yetkinleqmiq militan konumuna ulaqmakta zorlanmadr. Akademi'de kaldrQr sUre iqinde yaEama katrhmr ozlil oldu. Canlr, atrlgan, hareketli

ve en olumsu kogullarda bile yoldaElarrna moral vermesini bilen ozellikleriyle dikkat qekti. Aynca, Akademi'de bir bi.lti.ln olarak yUriiti.ilen faaliyetlere, ortaya qrkan sorunlara dogru yaklaErm noktasrnda gozi.im glici.i olm4 olumsuluklarrn izerine yiiri.jme, degerlendirme, sonuQ qrkarma ve bu temelde kendine ozeleEtirisel yaklagarak yeniden kendini yaratma konusunda duyarh, saQduyulu ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gibi ozellikleriyle 6rnek bir kigiliQe nasrl ulaqrlmasr, temsil edilmesi gerektiQi hususunda gtiqlii bir pratik sergiledi. Vne bu ddnemde yaprlan partinin ll. UlLsal Konferans hazrrhk qalrqmalarrna da katrldr.

EQitim siirecini tamamladrktan sonra belirlenen Botan planlama grubu iginde yer aldr. Mayrs 1990'da i.rlke pratiQine yoneldi, Sadrk yoldaE, hareketimizle tanrqtrgr ilk gUnden, halkrmrzrn ozgi.irlUk ve baQrmsrzhk kavgasr uQruna kr.rtsal vatan topraklarrnda dUEerek tohum olduQu ana dek, derin yurtseverlik bilinciyle, cesaretiyle, fedakarhgryla ozverisiyle bin yrllarrn intikamrnr dtlqmandan alma savagrmryl4 6zgi.irlUk kavgasrnrn hep 6n saflarrnda yer aldr. Sadrk yoldaSrn en verimli qaQrnda mircadeleden kopmasr ulusal kurtulug savagrmrz agrsrndan biiyUk kayrptrr. Biz geride kalan yoldaqlarr olarak, onun soylu direniE yaSamrnr unutmayacak ve mlicadelemizi buyiik bir azim ve kararhhkla yi.ikselterek anrsrnr yaqatacaQrz...

Mticadele arkadaglarl


C0nek qehitlerinin ants,na bir deQerlendirrne:

$ahadet olaylanndan ders gkarmak, gehitlere ba$hh$m bir gere$idir alnoluyoi

19 Arahk l99O tarihinde Conek lumu sergiledi mi? Bunlar ele (Yayladere) ile KislC (Neimiye)'nin @r gereken h66l& Hergeydm 6ne M Ul@l Kong&6ndaki ktrsal kGimde gehit 9en I I arkadagn qahadet olay Lze- remiz'de de nelleqtirildigi gibi, Oerqatusim deki iharEt pratigi iQ€risinde baA rirde dwBkh yed verdrr Bu

dil-

detolayndilgkanh@keokdrem- sorumluluk elbetle evaqr yiirilen

Siincede buna gerok drryulsa d4 pntikte, 'KE harrfiklermra lffilayafim v€ ib sahalarrmra gekilelim" taurnda t€k yah bir yakla.grmla sorun gegiqtirilmiqtir Bu Qehadet olaynrn temelinde bu yaklaSrmlar yat-

iha- mktadrr

konBudui

getirilmig@dibMtn planlafl boqa Qrkanlmqtrr Bu si]r€g't€ balenlen gdraler nelerdir? En baqta diiqmanrn planlai bosa QrkdrlmQtrr Yeni giiqler

de

lakviy€ €dilerek bahar

atilm gprqsklGglirilmiqtir Yaprlmyan gtiqler dnemli o.dda yedre

giiclerimizde oluyor Guql€rimiz li der€ler stjz Bu arkadaile, Botan sahGrnda ne,t pratioi iqerisinde yetiSmiglerdir Kr4k6@sMmaynntlhnminil- getiriln4tir Etu durum, ortaya grkan padimizin sr@k miicad€le alilrnda Bu gilglerimize tin@likle nsrl yek- diginde kayplanmErn Iarkft redsn' yetersizliklerihizi gdzden g€9irm+ neden, mq degedendirreme anhmrm gel' leri de vardri Fakat ve miiEdde iQ€risinde yetigmiS, par- la$tla€k ve bu ihend prdioi lirttioimiz gibi, qahgm taa w parti @. Yetersizliklerimizi aqga Qrkatimizin gi&llt savaq teoriibelerini ala- sinden, dogru parti hattrna nasil ak, bu Qok gtuiisva8 tecriibesiyle kileceklerdir? Yetkiler n6rl kullanil- taktioinin ryguhnmcr sorununatek np, bunhrdan ders da€gE AQrktr

ieeri ee-

ggo'rn $n aylannda bir mildahale grubu olarak gdnderilmi9lerdi.Aldagelen giictimuzil bokleyen gok ciddi parti gd@leri sdz koncuydu Bu gi& herSeyden iin@ DeBim'deki halkmF

maldrr? Bu konule ve alanda or tayagkan dioersunlar bilinen pati 6lQiileri igerisinde ele ahnmrq olsaydr, elb€tleki Hiylsine bir qahadet olayr ya$emayaektr. Fakal 9u nu herSeyden itnce itellikle belirt-

s6

be-

mii

gibi]mtiziin says & olmkla be' dahale grubq gdrrylerinin gerekle- rabs, biltijn arkadaqlarda yilklii sa' rini istenildigi gibi yerine getircme- vag t@riibesi vardrr Her &kada$ di. Peni, kendil6ine her ttirlii )€tkiyi bir takm ve titliigil y6net@k giice verdigi haldq pratik sorunlea ve sahiplir es oleak da gd@lerine tered- Komfrn diheyindeki gl&l€rimi' ztnveijEelliklegerillabirliklerimizin rekgerekinSorumluluklannbilin- diitliiyaklaqtile.Bizyenibiry6netim zinsahaddiikerinde6nemledurul' somut durumuna olmlu y6nde mii- cinde olunmkla bidikte, sorumluluk- oh4tureagE bu ydnetim Erl ol' rcr zormludur "Komutanlar ne_ dahale edebilecek ve m@cut so- lann g6re0ine uygun olarak giincel mh? Eski giielerimizle odak tir bi den 9ehil diiqmiiQtiir", 'buna yol arunlaE gtjzijm gilcu olabilecek bir yaQama ayak qdurulamadr ve bili- legkeni Erl olu$turmlyE bu giiq- Qan nedenler relerdif sorul{rna lerimizden yararlmm d0zeyi ne ol- @ap verrek, pratioin derslerinnitelige sehipti. Bu gUA daha eok da nen bu gahadet olay yaqandr. partimizin M Ulusal Kongr6i'nde Ddrimci sorumluluklannm gere- mhdrr? Onldrn tecriibelerini kendi den dogru sonuQlar qrkarnuk aqr netlestirilip "ihilet pmtigi' oleak gine giincel ya$amda ayak uydura- terub€lsrimizle Erl birlegtirelim? srMan gereklidirve yine pariimizin, adlandnleve rohkum edil€n, Der- mmldmrn ncdenlerinin ba$rnda Onlan, dooru bir tauda psrti hat- halkrmErn re bizlqin komulanhrdff sim deki gerilla gi&lerimizin seaga SU yeteGizlikler ve yakla$rmla rol trna nsrl qekelim? QalEma tarzin- beklentileri vardrr Bu boklentilere yaklasrm ve genelde miicadel€ye oynamrQtrr Gelen arkadaslermErn dankayMklaMnoluro@luklanaQr cwap verileme miydi? Bu soru' yaklaqrm konul*rndayaQadrklanye62ellikle kendilerini ihanel pratigine 6a erkanrken bu giiqlerimizi n$rl ya cdap vermek gerelir Elbette teGizlikleri berleat ed@k, pani eronet etme durumler odaya qktr. ikna €delim? Butiln bu konular ijze- bi4 sonum kedar gehitlerimize bagQizgisini almda egmen kil@h Dq- Kra iain iislenme hu rrhklanmErn ya- rinde dtrinlioine dihiiniilredi, gtj- lyz. $ehitlerc bsgl[k ne mlam g€' sim'in tarihine ve sanrna yea$rr bir prldQr Ki6l6 Naimiye) sah6rnda, @ler g€eigliildi, Siit koncugdrw- lia Bizde, ymi padimizde bu soru' pratigi PKK'nin eizgisi dooruhush- diiqmm bUtiinfaliyetlerimizden ha- lerin ger€klerini yerine getirmek u' nun deb dooru ieda rerilerek da yerli yerine oturtaek bir aorum- berdardri DolayEryla bu durumda zun bir stjr@i geBktirmekle bera' ndle$tirilmigtir Bizde, gahadet olay' lulukla yiLy&eydi, Elb€tteki qok a- siirduriilGn biltih harrlkl4 dihma. b€r, miidahale grrbq ttiylesine ii- land ele almanre, yeteBizlikleri agts Orr gdrwleri vardr. Ve bu gdrdler nm hakimiyeti allrnda siirdiiriilmek- mftlisdunld*ladagd@lEidn iize ga erkarmam ve gereken sonuela' Oe6im

eh6rm

I

y6nlii

yijEeys€l

yaklagfidr Yre

ki,

srradanoltrEd6t gibi,srEdanbir tediiUslenmesahsrolarakner6i rineydnelirken'biltiingtirdalanlen aula.gmmtazhdabiryaklagtm qaba ve 6rradil yaklasrmlarla da segilmiqtirveiblenrehurlkltrm- iein bu btjyledir- 6ncelikle roliinii s6z kon6u degildir Tam teEine, ba$afllabilecek, ihteinden g€line- €rl yepilmetrr? AmQ-gereeler ve ih- oyMMt yenii ta$rmda 6kiye her Sahadet olayr, tize yeni bir yak-

tiyaqlarreredsven6rlt€minedil- alt€rnatifdogruQtiziimyollarnr or laerm,yenibirperspektifvebirusll+ taya koyrur, buu giincel yaqam' sunuyor dan gdEma tazrna lad& her ald$ahadete nedm olan dioer pra' da uygularcr gerekirken, yebrsiz- tik durumlann iiEsinde de durEk' liklere dijqudii ve stju kon6u qalE- ta yari vardrr Gordlere yaklagm' tis,tt i Botan shasrndil aJdrklan yiik- bdylesine bir praiioe etMet ediyd detler rrydana geldi. Oysa ki, diiq- da duy@hh dhMn giicihii do+ lii tecriibe ile bu daE geliyorl*dr. Kendisini kjylGine et@et edi$ mil, 9al9m tau rndd ve iFlsre ru deg€rlendirip bum giirc t]Mi Bu durum, 6lnda bu arkadaqla- 6hnda ciddi bir durreEfiktan kay- lE[lkl&rrdil haM{dr. Fak l a- lenmsyi yapmmq somui durum ve nn kendigdrdlerine ehip Ekacak- naklanryor ve ayn amnda mdcut l@lam itiberyla imhayr kE kosul kogdl& derinlioinedegerlendimelanm dair onemli bir giivenoe kay- ihanet pratigine yakla+m konuss- lanna brrakmay plillyordu DiiS- mqddnemeterspratioinorlayaerk' nao leekil ediyordu. Paninin bu *- da ciddi dlEeyde bir ymrlgr tagrnr- lM, 1990 snlarnda alana gele- mrna ve dolafsyla kayrplara no' kadallardm b€klentileri vardr. Bun- yor Sorunu btitiin yonleriyle anlaya- cek dil grubun imh8ril gergek- den oluyor Bizim pratigimizd€ ya$a' lann mutlak su€tle ihanet praiigini mma, dooru sonue grkaramro ve le$tirmek ve dolayrsryla bahe atrlr nan bu oldu. Yre, b6lgede parti yet' tasfy€ oderek padi qizgisini otuna- gidorek sbjekJl degerlendirme, eit- mrnr boga gh{mk iqin hzdrklannr kilsini elinde bulurduM birinin, yetbilecek giig ve yetenekleri de siiz ziim konGunda ise paninin q6zi1il- kq kogullermgdreyapyordu.Yok- kilerind€n ren edilm*i gerekiyorbil@kg6Blerdeoildi.Bumk8d-

gruhrndakiarka- misti4 Bunlann biltiinii diiqmnrn daglai ul6al kurtd'r$ mttqddemi bilgisi dahilind€dii Bu pratigin sahizin dahe gok geligtioi, svagrn yet- bi, bilins guglorimiz olrryoi Gelon kinleqtigi ve biiyuk komutanlafln ye- miidahale grubumE d4 kendisini la gelen miidahale

bir

du An@k bu yaprlmdro gihi, sdE arka- l€yiciydntemini €N almama aoru- sa hadrklann baghdayken bile imha saldrns ger9eklegirilebilirdi. kon6u kiQinin sorumluluk diiEeyinin da$lan bunun igin Qok ydnlii geligtir- nun ciddiyeli di4iincede bilinse Anoal di\mil eok Etacay8klaqt asgariye indirilm8ine ve hreket mis ve yetkinl€gtkmiSti. lhilet pra- pratikteortayagrkanduyarsELk,igte konGrydu, Ki parti de zalen

dq

tasfiyai anek bu gekilde bilinenHilihbusmr4laEyolaqmg' saglaff bilinci ile hareket edilmi$li. tri Burada giEterilen 68 yaklagrm Guqlerimizin, bdylGine aorr sorun- Su olmr4tur: 'Biz Botan $va$ cep larla yUzyilze olan Dersim alanma hGinde belli bir tecriibe edindik.

tiginin

gsldiklerinde ilk planda el

atmaler

Partininsvaq

bahm.qr sahasrnnsmrlandrnlMrnadagigiiqlerimizi imlB etfi. lgte dilmedi. Almr ve cogratyay bud* yetedzliklq ve hem de bili- bilior' denilereh giiQlerimiz dwnen ihile,t phtiginin yol aqtlor Qa- s@ 6gelerin elinde brakildrve bun-

ve h@drkl&rmE daha

ketrEde hem bu

praliEihalkhdaulgi, lEm tazrnm bir $n6u olarak bu le 6re

gerekeng6.dlervardr.Fakatdaha b€@rivedeneyimlerimizv&.Bunun iqin baqtnda iken bu $hadet olayr iQin de ortaya Ekil srunlan asabi

imhahortayaOkt[

erkerldr.

Oy$

ki, partimizin

tecribelerif,dmyararlanrldakdooSdz kon6u $hadet olayr pani- ru bir yaklagm ve gbrdlendirmeyl€ ya9andr Niein biiyleoldln Bu kad& liriz. Ne oluEa olsu, €ki ya m, mizin ve halkmEn istemedigi bir bunlar yiiriitiilebilirdi. Bu yaFlmdr yetiskin, bu kadar geliqmi$, brr kade iliiki ve Cdqm taa ile yaSail iha' diinende nEydila geldi ve bu da @ dtaya gkm ohr|rMlLtMan dihsava.Q tecriibEi igeisinde piqmi$ n€t pratioini bertaraf edebiliriz. Bu- pafrimizin alenda bilyiik d&bCer ye- mn yararlmdr. Bdyle Deeim'de dd bu ekadaQle niQin kendilerini m yel€ek ideolojik ve patik giicii- m6ine yol aQtr. Kugkc@ bu darb€- yiirUtum6i g6r€k€n gdBler yenm diiqmanrn agrna dihilrerek partiyi mijE ddu6mde, ba€arabiliriz," El- lerle parlimizin Dmim alanrnda ye- kaldr. l99l balur atrftmrnr gerqekb6ilsine alr bir yiikih alhna $k- Mte kiylsine bir yakla$m dooru nilgi ald6r mlamrnda hirg€y stiyle- legtirme, 1992 yrlndaki miicadeletular? Narl yaklaqmalydrlar?Icndi ve saoduydu bir yakla$rm degildir mek istemiyorE Parlimiz alandayi- miz igin alt yag harhm ve bu yrlr $rumlulukld nsyi gerektiriyordu re Koqulla gtiEitnUre gstirildiginde kq re elkili ve giiel(Hth M Ul6al Kong. bir hamle ylna dttniiqtiime, 6niibuiutumusrgilsye@lermiydi?Bu iblenme harrfiklil ncrl ve kimler re ddndan gdndcdi$i yai gruP mijude duil es g6rddi. $ahasorulaa @aplil mmk ve ya$a- tarafindil ysplmqtrr? Diiq@rn, bu larla ahm miidahale eimiqtir G6n- det ohyr bu gdrdlerimizin y€rine nm Sahadet olayrnden dersler er harrfiklanmz hakkrnda Ulgilenme derilen ymi gi&lqimiz 9ok daha gelirilcindeuiyiiktirboQlugudokarmk gerekruktedir Bq Sehitl+ diiEeyi ne kad&dm Diiqmmrn dm- giiqlii lsriibeyle, bilinqlq yeterekle !*du Her re kadar yeni takviyels rimizin anrhnE baollErn da kaQrnrl- daki taktioi hdgi terel etmenlere dffi geldile. Bq partimizin $hitle oldur$ de, bu kayrpleman ymtru bir gaegidir Gerek 6keri tec- dayanyor ve halk ile iliskilsi n8rl- rine ve yanh kalen gdralerin yerine tq bogluk tam giderilemedi. getiril@ine ne tiir bir sorumldukla $ehit di4en ekadaglann h€r tiri rilbe bahmrndM E geEkse 6iyel dr? Gihlerimizin helkla iligkilqi hil' ydkinlegre bekrmndaq Q6hit dii- gi diizeydedi4 Biitiin bu sorul&h yakhgtohm bir ispat oluyq. Elber- biryit( degerc shipti ve paili safla9s hemen heren biitiin arkadagl& hessba kalrl@r gsekirken, derin- te segh dogsr geregi meydane nnda @un yllardrr yiiriittiikleri faparti eizgisine hakim olma ve pani lioine ttserinde d*ulmmetr "Kq gdm kayplen yerinin doldurdma- liyetlqle biiyiik erek sahibidirlei savaS elayEril oturtm gibihdey- yaklaeti al€l&€le €ksikliklerimizila- $ zormhdur Partimiz de bu terel- YillMn svai ortammda edindikleri boytl( t@rihe eahitiydil€a En sn dil€i Ela$eabileokleri, ibt€indd mmlayafim' lieimindq i$ler oldu- de sorum yaklaemetr g€lebil@kldi gok ig ve gbrw var biniys getirilmisti[ Eksikliklsr Ead€- Alma gelen rlidahals g.ubu, do- anda doQlMs kargr kaht"lM€ gelen gibilmik @- ce tir 6ak srhu/a enrrledml- dan boglugu ni8beten doldfmlq- tir dircnil *rgileyerck q*it dliadr. Fakat dsa ba kendi sorum[luklarrnm g€rckl€- mqtri Burada Qalqm tara ve parti tur I 990 sonlernda giiglerimizin tiiler Flrlm alor ve ibl6m yerriniyerine getirrek iei[ giincelya- taklioinin uygulillql erhu iiz€rin- yaprurgmkmgdshr, 1991 ba- lsinin d@mu el€ alnd{mda, diiggaridm hrtahm yafmm butin s- de durdmml$ Cqro lM im- hannda, yani kongre sonr8r gdn- mnm Cemberine aBErn diiQm ve halana k.da nufta ed@k bir tu lenremigve 6zihe inilmemisiir Dii derilm gtiqlerimiz tarafind6n yerim bdyl@ g8fil dilm durmu Btiz

C0nek gehitlerimiz Ahmet ALEV

ffafr)

Haydar gELiK Mehmet

OCM Eeki)

Servet I$RABAY 0zad) Htiseyin KAYAR (Sinan) Aziz TURHAL!.| (Kazrm) Htiseyin CUUOffi (Hasan)

Hiiseyin ATE$ (Mehmet) Fethi

QMIR (Serdar)

AMulkerim SNIR ... (Fuat) konusudur. Tepelik alanda mevzile' nen arkadaElarrn rollerini oynayamamalarr sonucu arkadaqrmrz im' hayla yi.izyi.ze kahyor. Tepede mevzi' lenen trq arkadaqrmz dtiqmanrn ge' lig istikametini ve araziye yaytlmasrnr gdrdtiQU halde, ateg etmiyor ve diQer arkadaElara luber vermiyor. Dtigman, nehir krsmrnda bulunan gijqlerimizi tam kuqatmaya aldrktan sonra

I

ateg ediliyor. Fakat iE iqten geq' miqtir. Qi.inkii arkadaqlarrmrz d iigma' nrn krskacrna girmiqtir. Onceden ha-

berverilse, gnqarak dtgmanrn qemberi drgrna qrkma olanak dahilindedir, buna raQmen ateg edilmiyor. Bu durum savaqr anlayamamak ve di.iqrnanr kt4i.ik g6rmekten kaynaklanryor. Di.rgman, arkadaglarrn bulundu$u alana dogru ilerlemesine ra$men, durum degerlendirilemiyot olabilecek durumlara yaklagrmda yanrlgr lar vardrr. Bu, savaqa ciddi yaklaqmama ve savagr yagamamadrr.'Qatrqrrrz, dirqman qemberini aqarrz" biqimindeki yaklagrm, arkadaqlarrn imhaya terk

edilmesine neden olmugtur.

Di.ig-

man gcirUldi.igtr halde, dliEmanrn neden bir noktaya y6neldi$ini anlamama ve buna gereken dogru kargrhgr vermeme, arkadaqlarrmrzrn qahadetini beraberinde getirmigtir. Yaganan bu qahadet, 1 992 yrh atrhmrmz igin de bir boqluk yaratmrgtrr. Herqeye ra$men gdrevlere yaklaqrmda parti dlqUleri ve qizgisr bizim iqin yol gdstericidir. Biz, parti yaklaqrmrnr savagrmtzrn her alantnd4 yaqamdan iligkilere ve qahqma tarzrndan savaq taktiklerine kadar uygulamakla g6revl iyiz. Gdrorleri mizin gereklerini yerine getirme, sorum' lulugumr.rzun dzUnii tegkil eder. Parti qizgisinin uygulanmasr bizim iqin hayatidir. Parti gizgisinden t.zak bir yak' laqrm kesinlikle imhadrr, bagarrsrzhktrr ve zaferi getirmeyecektir. Gdreve ve sorumluluklanmzrn gereklerine uygun tavrr sergilemekten tr.ilahm, gahgma tazr ve sava$rn sorunlarrna kadar, yine diqrnanrn konumunu doQru de$erlendirmekten tutahnl taktik ve hareket sahalarrna kadar hergeye yaklaqrmda parti qizgisini, d6nemin emretti$i parti takti$ini ve partinin yaklaqrmlarrnr esas alacaSrz. $ehitlerimizin anrsrna bu de$erlendirmeyi yaparken, bir kez daha belirtiyorrz ki, parti yaklaqrmr drgrndaki higbir yaklaqrm ve iblup bizi zalere g6tUrmeyecektir. Bu bilinq ve sorumlulukla hareket ediyor, qehit yoldaglanmza karqr gdrevlerimizi bu gekilde yerine getirece$imize inanryorr.z. Onlarrn anrlarrnr yaqataca$rz.

Silah arkadaglarr


I Sâ&#x201A;Źrxreb']n

Nien

PKK Genel Seketeri Abdullah OCAIAN yoldaTn

't

992

-

'ikidara Yiiriiyilg Ejitim Devresi'nde

l

yapt@t konugma...

Halkln 1 9 92 Newroz kalklsl PKK'nin iinderli$ini cili,imUne onaylamastd trl" "

Bagtarafi l. sayfada

tefikleri iqinde bile ne kadar barbar olduQunu gosterdi. Kabul edilemeyeceQi ortaya qrktr. Ve denilebilir ki, sistemin iqindeki en tehlikeli bir rejimin nitelikleri gosterildi. Biraz teqhiri, hatta tecriti konusunda ciddi bir durum yaqandr. Ve siireq iqerisinde giderek bunun etkileri daha da ortaya qrkacak.

tUrlii zayrflrgrn, diigkUnltiQUn esasrdrr. Neden kimse qimdiye kadar normalde bu sorunlarrn q6ziimi.jne cesaret etmemigtir? Hiqbir Ki.lrt neden kendini vermemiqtir? $imdi qok iyi anlaqrhyor ki, Kiirtli.rk olayrnd4 onu mueTTam bir Eekilde yaEamakta qrkar gdriilmUyor. Tabii cesaret, fedakarlrk, gabanrn her tiirlUsii gerekiyor. Bu olmayrnca adam qrkmryor, meselenin sahibi olacak q6ziimleyici girq olunamryor. Qok istismarcrlar var. Qok ucriz sahtekarlar var. Bu nedenledir ki, yi.irti,tttiQiimirz mi.rcadele herhangi bir ulusal kurtuluq hareketi deQildir. Srradan bir ulusal kurtuluq hareketinden ziyade, bir ulus oluEturma hareketidir. Qi.inkU yaEanrlan herqey yabancrya ait, bir anlamda ihanet temefindedir; yabancrlaqtrrmadrr. Savaq biraz da esas itibarryla buna karErdrr. Neden roller bizde qok az kavranryor, gok bozuk oynanryor? En 6nemli bir nedeni de budur iqte. Kendi iglevini bilememe, kendi rolilnil bilememenin boyle bir yabancrlaqmayr yaqamakla iliqkisi vardrr; inkarr, ihaneti yaEamakla iliqkisi vardrr. Garip bir olay ve diinyada eqine az rastlanrlrr bir gerqekliQimiz soz konusudur. Aslrnda bu, bizdeki devrimin bazr dzelliklerini de ortaya qrkarryor. DiQer bi.itun devrimler azqok yerli, ulusal ve srnrfsal gerqekliklere dayanrl bizde bdyle degildir,

Veri kabul edebilecegimiz, objektif bir gerqek olarak saptayabileceQimiz ve diQer devrimlere benzer yanlarrmrz, ozelliklerimiz yok. Bu, ozgi.in

geliEmeyi, 6zgUn olabilmeyi gerektiriyor. Bu, aynr zamanda yeni bir devrimr gerektirir. Yani kahplagmrg bir iiretimi gerqekleqtirme degil de, yeni bir malzeme iiretir gibi devrim ijretmeyle gerqeklegir, lcat etmeyi, orneQi bulunmayan bir geyi yaratmayr gerqekleEtirrr gibi bir devrimi ortaya qrkarmamzr gerektiriyor. Yeni derken, orneQi olanrn bir.tekrarr degil,

Halkrn daha kapsamlr biqimde kendi .gerqeklerini gormesi soz konusu. Ozellikle son yrllarrn, hatta yi.2yrllarrn belki korleqtirdigi, duyarsrzlaqtrrdrQr Kiirt gerqeQini, oldukqa unr.rtulduQu bir gafil durumdan yavaq yavaq sryrrlma, yerine kendini tanrmaya baqlama; daha ciddi, daha az korkuyla ve "oliim kader deQildir,

qrkryor. Qok hassas olunmasr bundandrr. Olugumun kotii gekillenmesi de bize baQh oluyor, qok iyi ortaya qrkmasr da. Son yrllarrn brlyirk hassasiyetinin geliEimi bu nedenledir. Biliyoru ki, ciddiye ahnabilecek, saygr duyulabilecek bir oluqumun ana ozellikleri kabul ettirildi. Diiqmana da halka da dosta da kabul ettirildi. Son giinlerde etrafrmzda tekrar yoQunlagan bir tartrEma var. Onderlik konusunda ozellikle bi.iy0k bir tartrqma var; bu tartrqma iqinde diiEman da var, iqbirlikqisi de var, halk da var, bizler de varrz. DUEman, en Ust di2eyde bizi agzrna alarak, "amaqlarr nedir, hedefleri nedir, nereye gitmek istiyorlar, ne olmak istiyorlar" biqiminde araqtrrrp sorugturuyor. lqbirlikqiler de, "bdyle bir Kirrt 6nderliQi olmaz" diyorlar. Kendileri-

Halkn son katilmL 1nderliksel qkry

onaylamastdtr.

Hem de 1liimilne onaylamasrdr. Kilrdistan halkt PKK biEiminde somutlaSan onderliQi, tabii esas itibariyla da bizi m yilritttilQ1mi2 1nderliQi onaylamqfi r. Kendimizi oya sunmadrk, seEime sokmad*, ama o 1lilmilne ve hiqbir talimat bile almadan, kendi ruhunun derinliklerinde, kendi sezgisiyle naal yilrityeceQini, hangi sloganla, hangi hayktnElarla, han g i te mpoy la y ilrtieceQi n i ortaya koy m uqtur. drnegi olmayan bir oluqumu ifade ediyoru. Bu bizdeki geligmeler, yani gerek parti, gerek ulusal kurtuluq siireci ve hatta militandaki oluEum, tereddiitlir ve ikircikli ise, dalgalanmalr biqimde ise, bunun nedenleri iqte gi.inliik geliqmelerle aqrQa kavusuyor. Bazr haklar di.iEiiniilijyor. Bu sadece dr.rgman cephesi agrsrndan deQil, halk cephesi iqinde de benzer bir yaklagrmla ele ahnryor. Kimligimrzi kabul etmiyor, haklarrmrzr istiyoru demek dUq0nillmiiyor. Dikkat edilirse, hergey oluqum halinde. Siyasi oluqum, askeri oluqum, kiiltUrel yagam, ruhi olugum, hepsi bdyle bir gUncellik iqinde gdzlerimizin onUne

ne gore ydntemlerimiz qok tehlikeli,

bir btrti.rn olarak onlarr en az dUqman kadar korkutuyor. Yine

varhQrmrz

halkrmrz geleneksel tarihi sezgisiyle

bu konuda bizi daha iyi anhyor. Tar-

trgma uluslararasr diizeylerde de var.'Teror mi.ldilr, de$il midir?" bigiminde siiri.ip gidiyor. Yapr da, yani sizler de asLnda hazrmsrzsrnz. Tartrqmayr bu tUrlU yagamryorsunw. Ashnda once bu yapr en hzl hazmedi-

ci olmahdrr. Hatta tartrqmalarrn hazrrlayrcrsr ve lehte sonug alanr olmahydr. Biz bu konuda baQnaz ve dar bir ulusalcr yaklaqrm iqinde olmayaen kapsamh bir insani devrime yol aQmasr iqin ne

caQrz. Tartrgmanrn

lazrmsa onu yapaca$rz. Devrimin ge-

liqimine bu nitelikte deQer verdigimiz biliniyor. Ve gimdiye kadar yaprlan daha qok buna hizmet eder niteliktedir. Son Newroz olaylan bu aqrdan da degerlendirilebilir'. Yani ortaya qrkan tartrqmalr bir duruma kimlerin nasrl yanrt vermek istedigi, oldukqa dikkat qekici geliEmeler olarak kendini daha gimdiden sadece illkede deQil, uluslararasr ortamda da tartrqmah bir biqimde hissettirdi. Di.iEman cephesinden gelen yanrt oldukqa derli-toplu ve her tilrlti imhayr iqeren bir acrmasrzlrkt4 "onUme ne qrkarsa ezer-geqerim" biqiminde geleneksel barbarca bir politika, bir saldrrr biqrmindeydi. Yani hiq yadrrgamadrQrmrz ve beklediQimiz bir y6nelimdi diiqman cephesinin bu y6nelimi. Halkrn, gerqekleri daha iyi oQrenmesi iqin, az-qok belli insani anlayrq ve tutumda olan dostlar 96rsirnler, deQerlendirsinler diye, bazr gerqekleri ortaya qrkarmaya ozen gosterdik. Qok utanmazca ve rezilce brr saldrrr olayr yi.iriitmek istediler. Aylarca once her tiirlil tank, top, gorijlmemiq yoQunlukta askel her trirlii birlikler ve uqaklar hazrrlatrldr. Olasr direnme odaklarr etrafrna yerleEtirildi ve qok aqrkqa kendi deyiqleriyle "bir korku diinyasr yaratarak sonug almak" istediklerini herkese gdsterdiler. Bizim de yaklagrmrmrz daha gok, ne olduklarrnr ortaya qrkarmak, "niyetleri nedir, uygulamalarr nedir" onu halkrmza gdstermek, dtinyaya gostermek idi. O kendini, "bir ayaklanma olacak, biz de bastrrrrrz" havasrna kaptrrmrqtr. Biz de, ozgiirliik yijriryiqiimi.izi.i kesintisiz ve durduramayacaQr btiyi.lklilkte si.irdUreceQimiz geklinde bir yanrtla kargrhk vermigtik. Sonugta, her zaman olduQu gibi, filin hareketine bir karrnca hareketiyle karErhk verme gibi bir durumla ytizyUe brrakrldr ve belki birkaq kiiqijk karrncayr ayaQr altrnda ezdi am4 kesinl ikle yUri.iyi.iqe devam edildi. Halk savaglarrnrn bdyle genel bir rotasr vardrr. Bizde de sUrekli yaganan budur. Fakat, di.igman kendini ele verdi. Kendi yandaqlarr, mi.jt-

ddnemde yanrbaqrmzda bitiyor, "Boyle bir 6nderlik" diyor, "boyle bir onderliQin yontemleri Kiirt halkrnr baQlamaz!" Kilrt halkr derken igbirlikqi stilaleyi kastediyor. "Biz farkhyrz. Biz sizin kafanrzda ve ancak uqak olabiliriz" diyor ve dUgman kaprlarrndan ayrrlmryor. Halen orada ve Newroz'un, '!eni gijn" doQuqunun halkrmrza getirdiklerini nasrl onleyeceklerini tartrgryor diigmanla. Kokl ii tartrgryor, k6klii kararlara ulaEmayr onlar da istiyor. Bu bir rastlantr degil ashnda

tarihte olup bitenin iqbirlikqiler

aqr-

srndan aqrga qrkarrlmasrdrr. Yani bunlar yizyrllardan beri yaqadrklarr bir gerqeQi qok trajik, trajikten de oteye, alqakqa bir biqimde ortaya koyu-

Onderlik, geligmeleri baglafi rken, devrimcileqtirirken, yeniden olugtururken, toplum ve ulus gerQejini aEga qkanrken bunu once kendi kimliQinde gerQekle7tirmek durumundadtr. Yani, ilerde bfiiln bir toplum iqinde, bir halktn yeniden ozgilr olugumunda saQlanabilecek hergeyi, ykmak kadar yapma igini; 6nce ara$firan daha sonra ayn7firan, ykilmas gerekeni ykan, yaplmas gerekeni yapan, bunun siyasi, killtilrel, ruhi vb. bifuiln boyutlarda yerli yerine, iE iEe oturtulmagnt saQlayabilen aynca amansz diJgman takibi ve imha seferleri alttnda olduQunu bilerek buna gdre dilgmana bir karg koyugla birlikte, burda bagary esas alan bir tempoyu tutturan ve kendini yaniltmayan, eQer adna PKK'de onderlik diyorsak, bu biEimde gerQeklestirmekten bagka eare goremeyen, bir 6n yilriiilgiln, en 6nde yilrityilgiln de ad oluyor, kendisi oluyor. kurtuluE da mtrmkiJndUr" biqiminde bir duygu ve diigUnce arayrgr iqine qekti. Sanryorum halkta qu anda en yoQun yaSanan olay budur. Ve daha da 6yle olacaktrr. llk defa bu iE bir gerqek, qakasr olmayan bir geliqmenin aQrr basan ydniidi.lr. BaEka bir yaEam miimki.indUr; bir oz-yaqam denilen olayrn iqine giriyoru, o eski sefil, her ydnuyle kendini inkar eden, "benden birqey qrkmaz, benden adam olmaz, olmilg, bitmiqim" tiirunden, hepinizi az-qok yoQun biqimde etkileyen iflah olmazhgrn aqrlabileceQine dair bir inanq, bir kararhlrk artrk sdz konusudur. Bu, ashnda ulusal, tarihi qapta bir yeni kavrayrq ve karara ulaqma anlamrna da geliyor. Daha qok incelemek gerekiyor. Geliqmelerin veya asrl dava konusu olmasr gereken devrimin esas sahiplerinin durumunun gozlemlenmesi, araEtr rr lmasr gerekiyor. Bu durumda devrimin yoluna sokulmasrnr, onun ycintemini, hedeflerini, drgiit ve eylemini bu derin r.ryanrE temelinde geliqtirmek kolaylagrr.

Daha soylu degerler ortaya

qrkar.

Unr.fimayahm ki bu, ilk defa kendini drga vuran geniq bir olanakla bundan sonrasrnr getirebilme 6zelligine sahip bir qahqmadrr. En ilginq geligmelerden birisi de, geleneksel iqbirlikqi dediQimiz, yabancrya ugakhgr, hizmetqiliQi qok basit kiEisel ve ailesel qrkarlar temelinde yapan kesimde gciziikiiyor. Bunlar 6zellikle di.iqmanrn baqkentinde qeflige oynayan sdziimona 6nder Barzani kigiliQinde ortaya qrkryor. Tam bugUnlerde, halkrmzrn gerqekten 6lLrm-kahm gi.inlerinde ve yeniye dogru adrm attrgr bir

yorlar. Neyi tartrgacaklar Ankara kaprla-

rrnda? "PKK 6nderliQi nedil

nasrl

yenilir, Kilrt halkrnr, Ki.irdistan halkrnr yeni birtakrm geliEmeler iqine nasrl itiyor, 6z-kimliQe nasr l kavuqturuyor?" Bunu gorUqecekler, ardtndan bunu onlemek iqin tedbirleri, askeri-siyasi, ajanlrk tenrelinde ne varsa onu gdrUqiip deQerlendrrecekler. Birlikte bastrrma... Bunlar yizyrllardan beri bu igi yapryorlar. Halk o zaman dilsizdi, dnci.rsilzdi.r, sessizdi, dolayrsryla aqrQa qrkmadan yapryorlardr. Fakat PKK'nin ortaya qrkrqrnrn kendine has bazr ozelliklerivar. Herqeyi ortaya qrkaran, aqrQa qrkaran ve kimin ne olduQunu aqrkqa meydanda gdsteren ozellikte olduQu iqin, bunlarr da aqrQa qrkarmak zorunda. Ve yizyrllardan beri oynadrklarr lanetli rolUn halkrmrzca da gdrUlmesini saQladr PKK. OzgUr gerqekliQimizden di4man kadar korku duyuyorlar. Gelen bUtirn haberler oyledir. Mi}thiE bir korku, iqbirlikqi cepheyi de sarmrE. Mesela bir tanesini daha deQerlendirmiqtim: "Devletten duyduQumu korkudan daha fazlasrnr PKK'den duyuyoru" dediler. Bir gazetecinin sorusuna biz de karqrhk verdik. "Bunlar kimdir ve neden PKK'den daha fazla korkuyorlar" dedik. DoQrudur, bunlarrn temsilciltkleri korkuyor ve devleti srcak buh.ryorlar! Devletin halkr yok ettiQini gordiiler; qoluk-qocuk, kadrn demeden tanklarr l.lzerine stirdUQiJni.i gdzleriyle g6rUyorlar. Ama yine de, "Biz bu devletten korkmuyonz, PKK'den daha fazla korkuyoru" diyorlar, Bunlarrn ne kadar tehlikeli bir biqimde di.rg-


manrn yandaglarr olduklarrnr, kendi itiraflarrndan daha iyi gdsterecek bir

degerlendirme yapamayz. Dligmana herhalde gunu sdyli.ryorlar: "Niye erken bastrrmryorsun, niye baqrmrza bela ettiniz?" $unu demeye getiriyorlar: "Biz bu halkrn bir daha dirilmeyeceQini, ayaklar altrnda hep siirUldiJQiinii bilerek, buna inanarak iEbirlikgilik yaptrk, Ortaya qrkardrklarrmrzr hizmetinize soktuk, ajanhk ettik. Ama alttan bu halk uyanryor ve bir defa bizim suqlarrmrzr gdrlirse, ne kadar hryanet ettiQimizi farkederse bizi linq eder!" Ve TC'nin kaptstnt bunun iqin aErndrrryorlar. Avrupa'd4 Avrupa'nrn kaprsrnr bunun iqin aqrndrrryorlar. "Baqrmrza bilyiik belalar gelecek" diyorlar. Barzani, "ldi Amin" diyor bizim iqin, deQil mi? Bir de boyle birgey uyduruyor. Yani bir korkr-ryu ifade ediyor. ldi Amin, ashnda

soz konusudur.

yrllarrmrzr esas itibarryla 6nci.rye has-

Bu anlamda Newroz bir yeniliQe sahiptir. I 992 Newroz'u burrlarr agr-

Qa qrkarmada maskelerini

di.iEiir-

mede ve bu ytizyrllarrn en qok zarar veren ig dUqmanrn, hani bir viicutta bulanan kanser uru gibi daha iiretemez durumu dUgijrmede 6nemli bir rol oynuyor. Bu anlamda 1992 bir hesaplagma yrlrdrr, sonuq.alma yrhdrr. Onemli bir geliEmedir. Oyle tamrtamrna tahripkal tehlikeli, giiriitUcU ozelliklerdeki bir gilci.jn tasfiyesidir. Temizlenmesi iqin yol almadrr, ondan kurtulmadrr. Bu ortaya qrktr. Daha agrr bir biqimde, geQen yrllarda da kendini hissettirdi, ama bu sefer daha fazla ortaya qrkarrp, sonuq almaya doQru gidiyor. Esas itibarryla belirleyici olan, halktaki yeni olugumun sancrlarr, umutlarr, heyecanlarr,

korku kadar korkustzlugu, kadar katrhQr

nazikliQi

nun siyasi, kiiltirrel, ruhi vb.

oh.ryor.

kendileridir. Qirnkir aqiret giicildiir

Bir halk devriminin birqok ozel-

onlar. Aqiret aQasrdrrlar, ldi Amin de oyleydi. Fakat g6lgesinden korkan kiEiler gibi kendi suqluluQunu bize yijkleyerek, iqinde bulunduQu durumu bize mal ederek, hayalen de olsa kendini rahatlatmak istiyor. Ashnda bir kiqi deQil, bu bir srnrftrr. Qok geniq bir kesimdir. Bu sene bunlar derinden korku duydular. Ve en onemlisi de devletin kendilerini sonuna

[ginin sdkirn etmesi sdz konusudur. Kendini gtjn yi.jziine qrkarmasrdrr. Oyle bir giin yEtine qrkarma ki; iEte bu senenin kar yaQrgrnr gdrdiik, ha-

kadar koruyamayacagrnr anlad rlar. Em-

peryalizmin birtun

o

kaprlarrna da

bagvurdular. Onlarda da hrzla PKK'yi bastrracak bir gUq gdremediklerinden panik iqindedirler. Ve sanrnm

en qok paniQi yaqayanlardan birisi de bunlardrr. TC'nin ordularr veya rejiminin siyasi-askeri temsilcileri belki rahat durabilirler yerlerinde, qi.inkii ne de olsa dayandrklarr bir ulus var. Kirrtliik kurtulsa da herqeyi kaybetmeyecekler. Yine de belli 6lqi.rlerde hayatta kalacaklar. Fakat bunlann b6yle bir durumu da yok. Bunlar toptan tarihin karanhk kuyularrnda boQulacaklar, q6p sepetine de atrlmayacaklar. Daha fazla lanetli olarak, en ddkirntU bir insanlrk mirsveddesi olarak, bir halkrn yliz karasr olarak yakrhp atrlacaklar. lqte bunun verdigi korkuyla dUEmandan daha fazla saldrrganlaqryorlar. Son qrrprnrglarryla bu halka verecekleri zaran verme, varsa vuracaklan vurgunlan vurma kaqabileceklerse kagm4 yoksa bir kez daha son hamleyle de olsa imha edip tekrar igbirlikqiliklerini stirdiirmelerinin pozisyonu igindedirler. Bu cephenin, bu igbirlikqiler cephesinin gok qeqitli fraksiyonlarr, dnderleri, degigik tavrrlan olabilir amq 6zi.i budur. lstisnalar genel tavrrlarr de$igtirmez. Bazr iyiler grksa d4 bazr donligler olsa da 6zde bdyle bir son qrrprnrgr yagam4 tabii aynr zamanda verebilecegi zararr verme! eger halkrn egilmesi milmki.inse son bir hamleyle eQebilmeye yardrmcr olma durumu

len nasrl bu bitkiler kendilerine gelemiyorsa, yine kayahklar altrnda zor bela baqrnr uzatan bir bitkr saranp solmuq olarak nasrl qrkryorsa bir halkrn oyle boy vermesidir. Qok katr, dondurucu bir soQukluk ve qok sert bir kayalrk altrnda saranp solmuq olarak filiz verme gibi bir durumla girn rErQrna, tarih sahnesine qrkmasr soz konusudur ve bu onemlidir. Hassaslrgr, nazikliQi kadar, umut vaade-

diyor. Ama aynr zamanda qok tehlikeli, dikkat edilmezse rahathkla biqilebilecek bir durumdadrr. $imdilik hassasiyetimiz, duyarhhgrmrz, tedbirlerimiz bu nedenle sonuna kadar geliqtirilmelidir diyorrz. Velhasrl bu gi.in yiziine qrkma olayr halk gerqeQimizde kesinlik kazanryor. Ve sizler de azqok bir 6ncii olarak yeniden qekille-

nirken, bunu deQigik

bir di2eyde

yagadrQrmrzr g6zardr etmemelisiniz.

Mevcut qekillenmeniz, eskinin aaltrnda ve oldukqa qarprk, heyecanh, ikircikli, tereddi.rtlii, ama en az o kadar da umutlu oh.ryor. Netlik, kimlik sorusuna, siz de cevap vermeye muhtaqsrnrz. Ve bunlar bir gerqek. Unutmayrn ki oncij, oluqumu kendi iqinde baqtan gerqekleqtirmekle mtrkellef olan bir giiqtUr. Yani halk bUnyesinde geliEtirilecek halkrn siyasal, ktiltiirel, sosyal geliEmesini 6ncelikle kendi iqinde gerqekleqtiren bir hareketin adrdrr. Yiiz yrl sonrasrnrn kendi iginde, dar bir yapr iqinde gerqeklegtirilmesidir. Dolayrsryla dnci.ryij oluqturm4 bi.jtiJn y6nleriyle 6nc[ryU deQerlendirme, olugum 6zelliklerini geliqtirme kadar ondaki olumsu veya aqrlmasr gerekeni aqm4 edinilmesi gerekeni edinme, olumlu olanlarrnr benimsetme, hep 6ncUniin kendi iqinde gerqeklegtireceQi iqlerdir. Son Qrr ve aErrr baskrlarr

retmemiz yerindedir, gereklidir. Qi.inklr oncU kazanrlmadan, toplumsal g.erqekligi d6nUEtiirme baqarrlamaz. Oncti kazanrlmadan halk kazanrlamaz. Oncil bagarr yoluna sokulmadan halk bagarr yoluna gekilemez. Qoh yogun bir ugraE tamamen bu nedenle veriliyor. Tabii ki onderlik de buna qoziim olabilme gerg.eQidir. Baglarken bunu vurguladrk. Onderlik, geliEmeleri baqlatrrken, devrimcileEtirirken, yeniden oluEtururken, toplum ve ulus gerqeQini aqrQa qrkarrrken bunu 6nce kendi kimliQinde gerqekleEtirmek d urumundad rr. Yani, ilerde birtirn bir toplum iqinde, bir halkrn yeniden 6zgUr olugumunda saQlanabilecek herEeyi yrkmak kadar yapma igini; once aragtrran daha sonra ayrrEtrran, yrkrlmasr gerekeni yrkan, yaprlmasr gerekeni yapan, bubi.rti.ln

boyutlarda yerli yerine, ig iqe oturtulmasrnr saQlayabilen, aynca amansrz dUgman takibi ve imha seferleri altrnda olduQunu bilerek buna gcire dUgmana bir karEr koyuqla birlikte, burada bagarryr esas alan bir tempoyu tutturan ve kendini yanrltmayan, eQer adrna PKK'de dnderlik diyorsak, bu biqimde gerqekleqtirmekten bagka qare gdremeyen, bir 6n yUri.ryiiEiin, en 6nde yUriiyUgiin de adr oluyor, kendisi oluyor. Oncil daha qok kendini buna gore ele alan, buna gdre hazrrlayan; en onde hareket oluyor. Bu tartrErlmaz; bu edinilir, ulaErl rr. Kend i yiiriryUqiirniiz qimdiye kadar bu temelde oldu. $imdi tartrqryorlar. TartrEnnnrn aQrrhklr ydnU ben oluyorum: Nedrr, kimdir, ne yapmak istryor, nasrl ytiriiyor, nasrl kugatrrrz, nasrl etkisizleEtiririz? $u anda diiEmanrn giindeminde gece-gUndUz yer alan ve yandaqlarryla birlikte diigiince iireterek, politika geliEtirerek halletmek istedikleri bir numaralr sorun bu. TartrEmalarr gittikqe qok yaygrn oluyor. Ayrrca qok ucrz politikalarla birlikte, tehlikeli olanlan kadar, komik olanlarr da geliqtirmek istiyorlar. $imdiye kadar biz bagarrh qrktrk, geligmeyi tayin eden biz olduk. Halkrn son katrhmr, onderliksel qrkrqr onaylamasrdrr. Hem de 6lilmi.rne onaylamasrdrr. KUrdistan halkr PKK biqiminde somutlaqan 6nderliQi, tabii esas itibarryla da bizim yiiriltttlginni.Z onderligi onaylamrEtrr. Kendimizi oya sunmadrk, segime sokmadrk, ama o oll]miine ve hiqbir talimat bile almadan, kendi ruhunun derinliklerinde, kendi sezgisiyle nasrl yi.iri.ryeceQini, hangi sloganl4 hangi haykrrrqlarla, hangi tempoyla yUrijyecegini ortaya koymugtur. De-

mek ki en onemli bir gerqeklik de, onderliksel qrkrg kadal halkrn candan katrhmrdrr. Onaylamaktan da oteye mirthiq katrhmdrr. Bu cinemli bir saptamadrr, Halkrn s6ylediQi soz belirleyici sdzdUr. Halk etkin biqimde kararrnr verdikten sonra, herkesin akrlh dirEiinmesi gerekir. Halka saygr varsa, "biz de bu halktanrz" diyenler, onun kan bedeli olan yiirijytiq kararhhQrna bagh olmaLdrrlar. Dolayrsryla eQer mesele bu insanlar diizeyinde ele ahnacaksa bunlar halkrn insanlarr iselet halkrn qok iyi kanrtladrQr ve kanryla'Vanm" dediQi geliqmeye ayak uydurmah, eQer cincUlUk edebiliyorsa oncirli.ik etmelive bunu koruyup geliEtirmelidirler. Bq eskisinden qok daha fazla g0qli.i bir halk emridir. Veya halkrn kendisine baQh olanlann qrkarmasr gereken bir sonugtur. Halk bizimledir, halk dnderlikledir. Bu artrk tartrgrlmaz ve kesindir. O aqrdan militanhk yapan, komutanhk yapan, dnderlik yapan, kendini halk yerine, onderlik yerine koyup garlatanhk yapamaz, saygrsrzhk yapamaz, hrrsrzl rk yapamaz, d i.rqkUnl iik

Sosyal gergekle1memiz Ekim Devrimi'ne benzer,

hatta onu bireok ydniile belki de agabilecek bir dilnya olabilir Onun hailnna olugumumuzu 1zgiln kilalm, toz kondurmayalm. Buna inanalm 6nce, inand*tan sonra da gereklerini yapahm. yapamaz, keyfine gore hareket ede' mez, halkrn istemi, halkrn benimsediQi Onderlik ne emrediyorsa oyle emir alrr, ne yap diyorsa dyle yapar. Militanrn, demek ki bu yrhn Newroz olaylarrndan qrkaracagr en onemli bir ders budur. Ve "bilmem q6yle, bilmem boyle" demeyecekler. lrade giicii haline gelen, karar gi.icij haline gelen bir halk yUriiyUqUni.in baQlandrQr bir 6nderlik gerqeQivar. Bu aqtdan onder militanrn birtiJn gUci.ryle onun emrine girmekien, onun ozelliklerini yaEamaktan baqka bir gorevi olamaz. Bunu kafanrza dank ettireceksiniz. Eger halk adrna qok s6z s6ylemek isteyen, "ben de halktan;6" diyeniniz vars4 llitfen bunun anlam ve onemini kendinize 6ztim-

settirin. Hrrsrzlrk nedir, di.iQki.lnli.lk nedil hoyun eQmecilik nedir; bu konudaki yargrya karar gtjci.ine, yUrtiytjg gUciine olumiine gelmemed ir. Onu geriye qekme, saQa sola yatrrma, anlamsrz kaybettirme, qahgma' dan, bi.iyUk bir qabanrn, baEarrlr bir qabanrn sahibi olmadan qurdan-burdan deQerleri kemirmedir, Eski toplumun iqbirlikgilerinin etkileridir. lqbirlikqilik son tahlilde bir hrrsrzhk hareketidir. QdrEmadan, qaba harcamadan, dUEmanrn da yardrmryla, kendi halkrnr soyup sogana qevirmedir. PKK 6nderliginde, PKK militanhQrnda fedakarhk di.rzeyi nedir, gaba dizeyi, karqrlrk di.izeyi nedir? Bunlar iyi gdzontine getirildiginde onde gelen militanlarrn, tamamen biJytrk bir

fedakarlrk ve yaratrcrlrkla kendini vermek isteyen, onu da ortak devrimci gelrgme rgin harcayan, herse-

yini adayan brr karakterde olmalarr gerekir. Dolayrsryla bununla geliqme, adrna ne denilirse denilsin -disman etkisi, srnrf etkrsi, kalrntrlar- son tahlilde felq eden, kaybettiren brr tutum olr.ryor. Militan ..rtrk boyle yasayamaz diyoruz. Militan, her zamankinden daha fazla kendini halkrn o kati yi.rrr.ryi.rq kararrna baQlr hisseden, engel tanrmayan, deQil engel olma, geriye qekme, geriye qekmeye Eans vermeyen kiqilik oluyor. Bu

emredici oluyor artrk

giini.jmi.izde.

ve gUnUmi2de baqarrlmasr gereken, gimdiye kadar tartrqmalarla. kararlarla oluqturdugumrzun somutluk kazanmasr ve son seqimde bi.iyi.lk bir giiq olarak artrk tamamen yaqanrlan ozelliklerin toplamr olunmasr gerekir. Newroz olaylarrndan militanlarrn da btyUk bir hassasiyetle grkarabileceQi en temelsonuq demek ki budur. Halkrmrz iqin bunu boyle yakalamaktan ve qahgarak kazanmaktan aldrgrmrz gUqle, cesaretle diyoruz ki, gerqekler bundan sonra b6yle sdyler, b6yle emreder, b6yle yUrirtUlUr. Liltfen anlayahm, varsa gijcUniiz ulaqalrm. Yeniden yaprn kendinizi. Basitlegmeye, yani her bakrmdan zayrflrQa gOtUren qiirUmeye kendinizi yatrrryorsunrz da bdyle gdrkemlilegmeye niye kendinizi veremiyorsuntz? lqte gerqeklegme giinleri, iEte oluqma gi.inleri, igte onun olanaklarr... Neden hal4 "olamaz, gelinemez, baqarrlamaz" diyorsuntz? Halen ne derdiniz olabilir? Hangi gerekqeyle, neden dogruya tam gelemeyecegiz? Bakrn, iyi bir yaqamrn olanaklarr burnunuun dibinde. G6zUnilztr kapatmaya gerek var mr? Durum biraz quna benziyor bazrlarr aqrsrndan: Gdziinii kapam4 ytiz0nii buruqturmA kendiTartrqr lmamasr

ne bdylelikle yine de eskisi gibiyaklagma... Baqaramayan kadro biraz bdyledir. Hayrl artrk bunlara da sdyleyelim ki, bu iqler ytjri.ryecek. Yani 6li.lm kefeni yrrtrldr, yaEama cogkusu, yaqama ozsuyu artrk qekiliyor halka... O halde siz de kendinizi bununla yagatmaya qalrErn. Fakat bu, lafla olmaz. Bu, kendini aldatarak hiq olmaz, kendini kandrrarak olmaz. Bu iqin kanunlarr var, bu iqin ruhu var. Cesaretiniz vars4 gliciiniz varsa 6yle yapalrm. Bazrlarrnz saflarrmzda arpa' crk kumrusu gibi dirgilntryor. 'Vay neydi bu baqrmza gelen!" Ayrp oluyor, size yakrqmryor. Uquqlarrnrz yarasa uQuSUna benzememe[. GUnrgr$r doQmuqtur. Ve 6terseniz de sabah kuglarrgibi otUn. Bunun iqin, biz halka inanryorsak, sahibi dediQimiz, zulme uQramrg dedigimiz, yagamasr gerekir dediQimiz insanlartn ya$am turtkularrna en azrndan saygrh olmalryrz. Bu tijr katkrmrz olacaksa yaprn onu, esirgemeyin. Fakat hangi kiEilikle, hangr drlle, hangi yirrekle? Lafla olmuyor lEte ben kendim, acrmasrz brr brcimde yirmi yrldrr eyleme -ki onun daha 6ncesr de vardrr, belki de on yrl fazla- hazrrladrQrm Ulkeyi alacakaranlrktan, brz grbr, her tUrlij baskrnrn egemen olduQu ortamlardan umutlu ve qok diri olarak getirdrm. Bazrlarr halen bu gilnlerde bile ciddi bir kalkrqr, diriliqi saglayamr-

yorsa, onlar kendilerini gok gijrijmUq ve iqe yaramaz olarak degerlendirip q6p tenekesine atmalrlar. Yani biz Eimdi, bu yeni olugumun bu asamasrnr baqka nasrl yansrtabiliriz? Baqka turlii nasrl kendimrze yedirebrlrrrz? lnsanlar sublektif varlrklardrr: Kendrlerinr tanrr yerine koymaktan baska en zavallrlar durumuna da getrren, doQada rste bu anlamda eqine rastlanmayan bir konuma getiren varlrklardrr.

Gerqeklik nedir? Subjektivizmi can alrcr d6nemlerde aqabilme gtcirdUr. Biz bu agamada biraz gerqekgr olacaQrz. Ne eskinin tanrr kullarr ve kendini tanrr yerine koyma ne de qok qok zavalh, sinek kadar bir degerde bile gorme! Bu durumlardan kurtulacaQrz. GerqeQe geleceQiz. Bagka uluslar, gerqekgrlrQi bazr donemlerde ve rlerr dizeylerde yakalamrqlardrr..Biz de, bu aqamada yakalayacaQrz. lnsanhlk gerqeQidir bu, bilim gerqeQrdir. Her ti.rrli.i ktiltirr gerqeQini -ve qaQdaq 6zellikler taqrr tabii- yakalamak durumundayrz. Bu aqrdan sublektivrzme son vermek gerekiyor. Hayali kuwetler, hiqlik duygusu kadar onun diQer yi.2U olan aErrr benlik de artrk kabul g6rmeyecek bizim gerqekliQimizde. Bu an-

lamda giin gerqeklegme

gi.inUdUr.

Newroz'un zaten diQer bir anlamr da '!eni gUn"dUr. Bu, sanryorum, tarihimizde de benzer anlamlara gelmiqtir. Gerek baharrn diriligi, gerek ba' harda doganrn diriligi, gerekse qok sert zullim rejimlerinin yrkrhqrnda bir anlam ifade ediyor. lqte tamrtamrna bugUn de gerqekleqen budur. 7O'inde de olsanrz, yakaladrgrmrz yeni dogug budur. Yani 7 yaqrnda olmak, 70 yagrnda olmak fazla bir anlam ifade etmiyor. Derinligi yagayan sadece dtq' man, iqbirlikgiler, halk olmamalr. En baEta sizler olmahsrnrz. DiriliE sizde qeqitli y6nleriyle gerqeklegmeli. Onder olan adam b6yle giJnlerde ken' dini hakkryla gergekleqtiren adamdrr. Bu gUcii gdsterebilendir.


t{i$ntgo:l

[Scrr*eOOn Ben higbir zaman, sizin zayrflkla-

rrnrzdan korktugum kadar, yeniye, gergege gelmeme durumunuzdan korktugum kadar diiqmandan, halkrn zayrfhklarrndan, iqbirlikqilerin iha-

netinden korkmadrm, qekinmedim. Telagh 6nci.i, ikircikli, kararsrz, ikide bir diqen, saga-sola doki.llen 6ncil en tehlikeli durumu ifade eder. B6yle olmaktan kurtulursanz bugtine en anlamh karqrhQr vermiq olacaksrnz. 'Yeni gljn"de bu temelde yenileEmek size en yara$rr olanrdrr. Bu temelde tartrgmalanmrzr derinleEtiriyortlz ve daha fazla da kesin karar ve em r s i.rrec n e d 6n i.iqt i.iriiyo rr.rz. iyi brr qey; bagarrlabilecek, baqarmaya en yakrn oldugumr.rz bir aqamanrn iqi oluyor. Ben vanm sonuna kadar. G6rdUQUniiz gibi, deQiEik bir biqimde ve egine ender rastlanan bir tutum ve davranrql4 adeta kaqla-goz arasrnda buraya kadar, bugijne kadar ulagabildik. Bu ne yijrtlyiigi.jdi.ir? Yi.rrr.ryUqten oteye ne t[.rr bir maraton koEusudur, gosterdrk. Oldtrm mu, qok dOnem bagrma ne geldi, qok ayrp mr oldu? Yok. En hayrrlrsr oldu dryeceQiz. Yagama karqr en qekinceli, en tereddi.ttlU, en aragtrrrp soruqturan, en zayrf karErlayan, ama buna ragmen iQne ucu kadar da olsa doQru bildiQimize yaprgan, onu esas alan, onu savunan, drgUtleyip eyleme ddnUqti.iren ve bdylece biiyiik ytirUyilqU gergekleqtirebilen kiEi oldum. En iyisi oldum. Benim yiiri.iyi.rEUme eQer ayak uydurulsaydr, bu iqi inanrlmaz bir biqimde, di.igmanr daha uykudayken tUmtj'yle basi

i

trrrp qok az bir bedel kargrhQrnda zalerle kapatabilirdik. Vne boyle yaptrk, ama benden kaynaklanmayan nedenlerden dtiirii tam istenildiQi gibr olmadr. Zaten halen aragtrnyorum, tartrEtrrryorum, kendrmr daha az

hatalr krlmak iqin, daha da sonuq bir hale giriq yapmak iqin de-

tehlike bizde de var. Biz bu tehlikeyi ne pahasrna olursa olsun, ne bigimde olursa olsun aqmak zorundayz. Yaniyeni bir srnrf hareketi olmayasrnrz. Tabii, nasrl bir srnrf hareketi? Biz, yrllardrr gok sayrda ortaya qrkan o sdmiirlicii, baskrcr srnrf hareketi olmayahm. Sosyal olugumlar gergeklegiyor bizde; bu sosyaloluqum emeQin lehinde olmah. Bunun drqrnda bizim bir grkrq yolumrz yok. Bu biiyiik bir diinyadrr. Sosyal gerqeklegmemiz Ekim Devrimi'ne benzer, hatta onu birgok ydniiyle belki de aqabilecek bir di.inya olabilir. Onun hatrrrna olugumumtrzu dzgtin krlahm, toz kondurmayahm. Buna inanahm once, inandrktan sonra da gereklerini yapahm. Qok 6nemli! Genqsiniz, herEeyini yitirmiElerin iqinden geliyorsunuz. Yeniyi kazanmak milmkilndi.ir. Yeni oluEumu yakalayabiliriz. iqte bunun iqin yazrn, tartrErn, eylemlileqin, orgi.rtlenin ve dikkat edin; mlihim olan sizin kiEisel kazancrnrz deQil, bir sosyal olugum4 insanhga, onun hatrrrna gahgahm, adayalrm kendimizr! Bunun igin de oncelikle, bakrn

yorum; muaz:am bir bireycilik hastahSrdrr tutturulmr.rq gidiyor. Bu bir derrrim hastahSrdrr. Devrimde bir hastahk ve anlamr da gudur: Ortaya qrkan olanaklar, eskinin verdiQi olumsuz geleneksel yaklaErmlar, ahqkanhklar ve bunlarrn verdigi giigle durmakslzrn kemirilmektedir. Bu anlamdaki gtici.in devrime gelmeme gerekqesi ne olursa olsun, hakL ve haksrz ayrrmr yapmadan, bu duruma d0genlerin, b6yle bir rol iqine girenlerin objektif olarak kargr-devrim iqin rol icra ettiklerini unuftmamak gerekir. Yeni yagam bir gerqektir ve ona ulaqmak gorevi vardrr. Bizim savagrmz da son tahlilde bciyle bir yaEamr zaptetmek iqindir, Fakat biz salt bir yrkrm hareketi deQiliz, Onu Cen-llmur'lar giz Han'lar, yapar, Fatihler yapar. Bizimki tam tersine, bunlarrn elinden yakayr kurtarm4 yitirdiQimiz yagamr tekrar edinme, yoksullaqtrrdrgrmrz yaEamr tekrar zenginlegtir-

me, bunun politikasrnr ve gUnlUk pratik drgi.itlemesini yapma oluyor. Birtiln birimlerimiz ve temsilciliklerimizde e$er qok candan bir katrhm

mak gerekir. Biz de bu temelde, baqta gok de-

gerli Newroz gehitlerimiz olmak irzere, ayaQa kalkan halkrmrza sdz veriyoru. Bunun iqin en baqta gelen gdrwimiz, tarihimizde tiim ayaQa kalkrglarrn baqrna gelen agrr yenilgileri yaEatmamak, tam tersine gimdiden gdri.ildi.lgtl gibi kesintisiz olarak g[rqlenen 6z9ijrliik yUr[i.igUne elden ne geliyorsa onunla katkrda bulunmaktrr, Baqarryr bu temelde mutlaka saglama baglamak gerekir. Di.igman bir qey soylfor bugiinlerde:'Kararhyrz!" Haksrz temelde bir Eey sdyliryor: "Muillaka istediQimiz olacaktrr!" Haksrz temelde bunu genelkurmayr qok srk soyliiyor, bagbakanr soyliiyor, hepsi tekrarlryor. Birqogu daha fazla ve gok haksrz temelde, mutlak bagarr temelinde, "Kararhyrz!" diyorlar. Bunlar boyle

-

eriyen bir giictin mutlak kararhhQr igindeyken, sizler de hergi.in yeniden yenilenen, qrQ gibi biiyi.ryen bir gi.ici.ln mutlak kararhhgr iqinde olmak zorundasrnrz. Diigman kararhhgrnda hak yok, yaqam yok, ytizyrllar-

Qok zorlandtntz; bu kqtn giddetini de qektiniz. Fakat aal soQukluk, ktgtrr. Bunu agtrk. Dolaytayla bu doQa krTndan fazla etkilenmeyelim. Etkilenmeye gerek yok. Bizi burada yeni gdrenler de var. igte belki Eok hayat ettiQiniz -Qu veya bu biEimde-, gdrmek istediQiniz yerimiz-yurdumuz burasrdtr. Hareketimizi burad4 bu qergeve dahilinde yeniden yeniden ilreterek geligme yoluna soktuk. Elimizden gelen budur. Kimse bize fazla birqey vermeden biz qalryfik, Qabaladrk;gimdi burada birgeyler yaptyoruz. Genqsiniz; gilndeminize bityilk bir yilreklilikle sunduk. lJmut ederim sizler de bu yeni eocuk ordusu kadar yilrekli olursunuz. Kendinizi yenilemek glclnil gdstermekle iddiah, cogkulu, g1qlil kilarstnz. Baganh kilrn kendinizi ki, korkmayalm arfik sizden. Bizi de ilrkittmeyin; beklenmedik dilEilglerle, tawrlarla akmayrn. Biz yapmadtk bunlart gimdiye kadar. Her geyimizle umut olduk, cesaret olduk, bagan olduk. Hakh olarak sizlerden de bunu bekliyoruz. Evet, bu temelde "Nasilenrz, var mstnz?" diyoruz.

aal kry dilgmantn dayatt$t

ahcr

Qerlendiriyorum. Ne kadar gereklisiniz. nasrl gereklisiniz, bunu hesaphyorum. Siyasetin 6zii de budur, Kesinlikle bizim eylemimizde toplumda yaqadrgrnrz ve hatta mahkum olduQunr.rz, benimsediQiniz birqok olumsrzluk yoktur, bunlarr kabul yoktur. Biz, insan yiireQinin en coqkulusuna en fedakar olanrn4 yasa-srnrr tanrmayan cesaretine hitap eden: yerr mrdir, zamanr mrdrr demeyen: doQru neyse, nasrlsa ona g6re davranan; bu konuda asla ki.iqlik hesaplara da yer vermeyen. fakat biryirk hesap rqin kirqijk hesaplarr da gerektiginde bir tarafa frrlatarak yUriime giicUni.r gdsteren ve buraya kadar baqarryla gelebrlen onderlik hareketiyiz. Anlayahm, kavrayahm. Mtjmktrnse birlikte yol alahm. Varsa giictiniiz, baqrnr qekiyoruz, bizim kadar yi.iriJyeceksiniz. Yani en azrndan saQa-sola.ve geriye doQru qekmeyeceksiniz. Ozellikle 6nUmiize geqip de z.?aflarrnzla engel olmayacaksrnrz. Onci.ller iqin bdyle yiiriiyi.rq gerekli. $imdi gocuklar bile son ytrrtlyiiqlerde nasrl korku verici bir biqimde yUrUyorlar. Gazetelere bile yansrdr. Barikatlar panzerler tarafrndan kaldrrrlrrken, onlar iki dakika gegmeden tekrar getirip bu barikatlan kurr.ryorlarmrg diyorlarl Bu bir saptamadrr, bizim en genq yiir[trq kollarrmrz b6yle savaq verirken, komuta ycinetiminde yer alanlarrn ipe sapa gelmez durumlar iqinde kalmalarrnr kabul etmek mtimki.in degil. Bunlarrn dikkati, duyarhhgr sizde yokl Qocuklara bakrn, gazetelere bakrn, farkr gdrUn o zaman! Ve bu ciddi bir uyarrdrr! Bu farkr g6receksiniz! Qocuklarrn dnlinde engel olrnayrn! tJyarryorum! Biliyorsunrlz, son yrllarda onciiItlk adrna hareket eden komi.inist partilerin iqine di.lrgtUgi.i durumdan 6ti.lrti en yUce amaglarrn, umutlarrn bagrna nasrl bela getirdigini... Bu

politik di.2eyiniz ne kadar zayrf. Nasrl halen her alanda "ben" deyip de bagka birqey denilmiyor,.. Sosyallegme demek, kolektifleqme demektir ve onun da onci.rde gerqekleqmesi demek, bi.iyiik yUrek ortakhgr kadar, diiqUnce ortakhQr demektrr. Biz bunun gok trzagrndayrz. Qok biry|k bir biqimsizlik, bireycilik yaganryor ve bu en biryi.lk tehlike oluyor. Bu, dijgmanrn son katliam tehlikesinden daha fazla bir yeniyi katletme tehlikesi oluyor. Demek ki sosyal ve ulusal ohqumumuun, ktilturel oluqumumuzun, bdyle aksak bir yonij de vardrr. Benim sozUm, "ben bu devrime gok geyimiverdim, kendimi adadrm" diyenleredir. Sahte olmayanlara" hrrsrz olmayanlaradrr. iqinizde mUmki.indur, kiyle dtirGt olanlar vardrr. Tarihi olaylarr yanhq anlamayahm. Brn yrllarrn bizden ahp 96ti.irduklerinin yerine yabanonrn, ihanetin her tUrlUs[] konmug. Yrkrlrrken yrkmamrz, devrimimizin bir ydnii oluyor. Yerine ne konulmasr gerektiQini de qok iyi g6rme, onu qok engin bir 6zgUr tartrgma iginde ortaya qrkarabilme; yeni stil gerekiyorsa yeni stil, yeni iligki gerekiyorsa yeni iliqki, yeni irade gerekiyorsa yeni irade koyabilme; devrim kirltirrUnU, devrim yaSamrnr edinme; igte, tartrgma imkanr, 6zgiirliigti... Hiqbir baskrya yer vermeden, geleneksel kdhnemig

dU-

giincelere kaprlmadan, devrimimizin en yakrcr savaE meselelerine, bunun ki.iltilri.lni.in olugumuna boylesine yer verme diyoru buna Bunun sizden istedikleri var. Kendi ruhunuda bir frrtrna koparmaktan tutahm, bir tutku, bir duygq bir irade gticri kazanmaya kadar istekleri var. Sanrnm tam da burada gdyle bir qey devreye giriyor: Birbirini belenmeyen bir halkrz. Her gUn okuyorum bazr raporlarr; zindandan okuyorum, dagdan okuyorum, Avrupa'dan bazr raporlarr oku-

yoks4 birbirlerine karqr orada diiq-

ca tarihinde g6rdtiQi.imUz yrkma var.

mandan kalma birEeyler var. Yagamr tehdit eden Eeyler var. Bunlar kabul goremez, gerekqesi de olamaz. 'Yeni gUn"iin hatrrrna bunlarr son derece gUqlii bir bigimde vurgulamak istiyorum. Bunu qehitlerin anrsrna baghhQrn bir geregi olarak gori.iyorum. Onlar, bu irlkede Ozgilrliik uQrun4 boyle bir yaqam uQruna gdzlerini krrpmadan tanklarrn ve her tUrlti yokedici araqlarrn (2erine gogiislerini aga aqa gittiler. Bir genq Cizre'de frrlamrEtrr, gdgsiintl aqa ag4 "Beni vurabilirsiniz!" demigtir. Yne izmir'de l8 yaqrnda bir genq krz Newroz ateEini kendini yakarak daha da giirlegtirmigtir. Bunlar tartrqmasz ve herkesin herqeyden 6nce saygr gdstermesi gereken olaylardrr. Bunlar ktrtsal duygulara srQdrrrlacak ve her zaman bagh kahnacak degerlerdir. Bunlar partinin 6nctili.igUnde, 6nderliginde gerqeklegti. Yi.irek ve beyin vars4 bu anrlar karqrsrnda saygrh olmaya onlara baQh kalmaya ve gijq oranrnda yi.iriimeye bir qagrrdrr. Bu konuda partiye yaraqtr bir sciziiniz ve bir adrmrnrz varsa, b6yle olabilmeyi bilmek gerekir, Onlar oyle kendilerini bayraklagtrrrrken geride kalanlarrn da iyi yiirUmeleri gerekir. Gerekqeler, gdriryorsunr.rz ki bi.tyiik, tartrgmasrz ve emredicidir. 846ka ti.irlti ne s6ylenebilir, ne br.ryurulabilir. Gdsterilmesi gereken en yiice fedakarhk gdsterilmiqtir. Yaprlrnasr gereken en cesaretli grkrg yaprlmrgtrr. Geriye kalanlara di.iqen gcirev, gehit di4enlere saygr ile bagh olabilmektir. Buna layrkryla bagh olabilmek, tabii ki bu

Yne bu di.rqman genelkurmayr gunu

verilen qerqevede 6nderlige ulaqrnay ve bunu gergekleqtirmeyi bilmeyi de igerir. Veya qimdiden lafta bir baghhk bigiminde brrakmak istemiyorsak, emredici bir stirU g6rev de vardrr, onlara kogmak ve baqar-

sdylijyor: 'Tarihe bakrn, meseleyi nasrl hallettiQimizi gdrUrsi.iniiz!" Bize dost olan bir milletvekiline bunu sdyltiyor. DoQru, kendi aqrlarrndan tarihte orneQi gok. Ellerine bir ordu geqirmigler, her tUrlil geligmenin i.zerine sUrmi.rg, yrkmrqlar. Ornekler var ellerinde. Bizim izerimize de bdyle bir yrkrm aracryla geliyorlar. Kararhlar. "OlaQaniisti.i Hal'le olmazsa" diyor, "srkrydnetimle yaparrm; srkryonetimle olmazs4 seferberlikle yaparrm; bununla da olmazsa barbarhkla yapanm!" Yapabilir. O zaman bdyle bir baskr altrnda olanlar ne yapsrn? Bunlar da qok qey yapmak zorundalar. Bakrn iEte tam bu noktada imhanrn her tlirli.lsUnii dirgUnen bi.ryilk gi.iq karqrsrn-

d4 Timur-Cengiz karqrstnd4 Osmanh sultanlarr karqlsrnda ve M. Kemal karqrsrnda bizim de sdyleyecegimiz bir sdzi.imiiz olmah. Onlar, o ddnemde bilinen kiilttirleriyle yaktrlar, yrktrlar. Biz de kendimizi yrkma karann4 yapma kararrna ulaqtrrabilmeliyiz. Haksrzhk ortada zullrm ortad4 herqeyden yoksun olanlar ortada. Eger bunlar gerqekse, o zaman yaprnamz gereken qok belli, qok somut, qok can ahcr, qok vazgegilmez ve qok ertelenemez gdrevlerdir. O zaman mutlak kazanmak gerekir, Bunun igin en srradan olanaklarr qok iyi degerlendirmekten, b6yleceyok edici, haksz, zalim buyruga karqr yaqamrn kurtarrlmasrndan bagka bir segenek kalmryor. Orta yol brrakmryor, rzlaqma yolu brrakmryor. Srkqa s6yledikleri bir kararilrkl4 *teslim olun' diyorlar. Yiizyrllardan beri yakrp-yrkarken, teslim aldrklarrnr keyiflerine g6re daraSacrna gekerler. Ve her ti.irlii qakhha kullanarak qektirirler. Teslim olm4 yrkmaktan daha tehlikeli gerqekleqir. Diqmanrn ka-

rarr, diiqmanrn gagrrlarr gok aqrktu.

O halde bizim de kararlarrmz mutlak ve qok agrk olmah. Ve ben bunun

iqin diyorum ki, srradan bir yur[tiq iqin ufacrk bir olanagrnrz varsa bu yokedici iradeye karqr varolugqu iradeyi, varolma iradesini gosterin. Basite d ligmeyin. Kaybettirecek olana -bu bir hat4 bu bir eksiklik olabiliryer vermeyin. Tehdit altrndasrnz. Tehditten de ote, yrkrm seferi tizerinizden geqmektedir. Belki buraya ulaEmryor, ama frrsat bulamadrgr iqindir. Yoksa yarrm saat iqinde burayr da yakrp-yrkabilirler, Bu tehlike somut. Buna karqr yaprlmasr gerekenler bunlardrr. Bu davadan kendini sorumlu hisseden onci,rlerin,'!eneceQiz, boyun eQmeyeceQiz, teslim olmayacagrz, savagacagrz" diyenlerin kararhhQr bizim kararhhQrmrz oluyor. Bizim temsil etmemiz gereken kararhhk oluyor. Halkrmrz giiphesiz yenilmedi. Tam tersine, biiyi.ik bir 6fke ve kararhhk iqinde 6z9Urkik yUriiyQiJne, direnigine devam diyor. Bunlar,'Tarihe bakrn, nasrl bastrrdrQrmrzr gdreceksiniz" diyorlars4 biz de onlara gunu soyliiyoru: Evet, tarihe bol bol bakmahsrnrz, nasrl yaptrQrnzr da qok qok iyi gormelisiniz. Diinya adrna kimler iqin, hangiy6ntemlerle ne yaptrQrnrza iyice bakmahsrnrz. Ve giJne hangi ydntemlerle, neyi bastrrarak, neye yaltaklanarak, kime hizmet ederek geldiQinizi gormelisiniz. lyi goriin diyorum. Tarihinize iyi bakrn ve iyr g6r0n. Giizel olur, iyi olur tarihlerine bakarlars4 sadece ne kadar canavar olduklarrnr tespit edeceklerdir. Bununla brzi moralmen q6kertmek istiyorlar. Tam tersi bir sonuq qrkaracaQrz. B6yle bir zalimi, boyle bir yrkrm giicUnU, en eskrsinden giiniimkde olanlarrna kadar tesbih tanesigibi ipe dizip kargrmrza alacaQrz, Ve en son temsilcisine qunu soyleyeceQiz: Sen misin bunlarrn mirasrnr devam ettiren, sen misin bunlarrn yontemini esas olan, sen misin bu zulUm kalesinin en son savuncusu, kendine gel! Son bir insanhk qaQrrsr: Teslim oluyorsan ol, aksi halde, halkrn mutlak ve qok hakh ofkesi, kini, kararlrhQr karqrsrnda kalacaksrnl Ne mutlu bize ki, bugUnij yakaladrk. Bu drneklerle kargr karqrya geldigimizde, bir halk adrna o orneklerle savaqtrQrmrzda. M. Kemal'lerin karqrsrnda yetmiglik Seyit Rrza'la1 $eyh Sait'ler ne yaptr dedikleri noktada bizim gibi genqlerin qrkaracagr sonuQ gu olacaktrr: Hepsinin intikamrnr almak ve mevcutlarr karErsrnda hesap sormayr bu temeldb tarihlegtirmeki madem kendileri davet ediyor, davetiyeyi onlara agrr odettirmek... lgte bizim kararlrhQrmrz bdyle geligmelidir. Tarih bilinciniz biraz varsa buna kargr bir intikam andrnz varsa ve daha da fazlasr, yokedici bir giice karqr, hergey dzgtir yagam iqin diyerek, genqliQimizden bu gi.ici.i, bu temelde seferber ederek, kararsa karar, uygulamaysa uygulama deyip her di.izeyde bunu yapma... lgte gergeklegtirilmesi gereken budur. Bundan baEkasrna di4man frrsat tanrmryor. Orta yolculuk, her ti.rrden boyun e$mecilik, sadece gok daha sefil bir imhaya zemin hazrrlar, Ve tarihte baqa getirilenlerin daha bir katmerlisini baqa getirmeye yol agar. Demek ki, bu konuda en az yanrlgr, kesintisiz bir irade ve karqr koymaktan da 6teye, fetheden bir yiirUyt4i.jn sahibi olmak; onun igin gi.iciinli qok iyi sergilemek, engeltanrmamak, azmi olanrn her zaman kazandr$r gibi, bu temelde kazanmayr imkan dahiline sokmak, bunun ideolojik, siyasi, askerive bi.ltUn ifadelerine ulaqmak gerekir. Bilti.in bu teknik ydntemlere anlam verme, varolanlarr iyi kullanma olrnayanlarr edinme, imkanlarr bu temelde iyi deger-


lendirme, iEte bizdeki qizgiye bu bi' qimde bir yaklagrm gdsterme, askeri sanatmzr ciziimseme, bdyle bir bagarryr saQlamayr esas alm4 onu bir sanat olarak kavrama, aldrgrrr,;z egitim ve yagadrgrmz tecrUbenin bu anlamda bize yukledi$i g6rouleri yapma sorumluluQumuz vardrr. Gorevler sadece ve sadece yeri' ne getirmek iqindir. Ve artrk dedigimiz gibi, gUni.imiizde de bunu yakalamanrn sadece bir coqku, coqkudan da oteye bir gans ve bir tek yaqam segeneQi olduQunu, biz de yagamak istiyorsak, bu segeneQi iyi kullanmamrz gerektiQini bilmemiz gerekiyor. Bir tartrgma olacaksa iyi kullanmamrz gerektiQini bilmemiz gerekiyor. Bir tartrEma olacaks4 bu tartrqmanrn, daha iyi ve daha az kayrpla bagarr iqin olabilecegi kesinlik kazanryor. Bu temelde baqarr kazanmasr gereken de, higbir gerekgeyle bagka ti.irlil gdsterilemeyecek ve bagtan da bize hakim olan 6nderlik yi.iri.lyiJgiinde, kogullar nedir, zemin-zaman nedir, hiq qi.jphesiz bunlarr gdzontive siyasi

ne getiren, herqey bdyle

baEarryr

emreden doQrultu iqin kullanrlrr denilen tutuma bagh olmayr bilmektir. Baqlangrqta tek baErmrza yaptrgrmrz, ama Eimdi bir halkla birlikte gorkemli bir bigimde g6tiirdiigi.im(iz temel budur. Ayrrca emrinde oldugumuz, her qeyimizle baqarmak zorunda oldugumuz temel de budur. igte bizi biraz daha 6z9iir tarihimize yaklagtrran bu Newroz'a onun dzgiirliik yiiriiyiigqiilerine ve qehitlerine yaklagrmrmz budur. Halk ytjriiyiiqilmilz bu temeldedir. Ve buna yol aqan oncii de, onderlik de budur. Aqrk ki, bugiin bu bir tarih hlkmi..i, vazgeqilmez biryaqam biqimi, mecbur olmak kadar, her qeyimizle qok derinden ve goniillijce katrldrgrmrz yeni gerqegimizdir. Bundan sonra bazr tartrqmalar daha yaparrz. Tekrardan ziyade, daha 6n aqrcr bazrtartrEmalar geliEtirebiliriz. Esas itibarryla biz bu meseleleri en sonuQ aho bir gekilde aydrnhga kavuqturmuErz. Bunlarr srkqa tekrarlamak yerine, gUqlii uygulanr$rna ve temsiline bizi gdttjrebilecek hususlarr aydrnlatahm. Hiq girphesiz bi:yiik bir devrimin geliqmesi sdz konusu. Bu devrimin, degiqik ydnlerden sorunlarrna aqrkhk getirmeye devam edeceQiz. Bizim bu devremiz, aynr zamanda ortalama bir parti de,yresidir. Eskiler kadar yenileri, daQdakiler kadar zindandakileri ve Avrupa'dakileri birlegtiren bir devredir.

lyi bir ihtiyat devresidir. 1992'nin srcaQrnr

boyle iyi i.rreten bir alanda

yaqayabilecek, dolayrsryla katkrsr bi.ryi.ik olacak bir devredir. Esasta dt4manrn g6zij hala buraya ddniiktUr. Buradaki qahqmalarr hala belirleyici gdrUyor. Bizrm de biiti.in gi.ictimkle izerinde durdugumr.rz bir devredir. Bu devreyide birqok geliqmeye 6nderlik yapabilecek bir devre haline getirmek iqin elden gelen yaprlacaktrr, Ve hatta denilebilir ki, parti oncilliigUni.in en saQlam yedek gtiq devresi de olacaktrr. Kayrplarr kargrlamak kadat birgok yetersizliQin de i.izerine gidebilecek, aEabilecek bir devredir. Bu temelde yaklagrm g6stermek gerekir. Dikkatli degerlendirelim. Gerqekten oldukga zorlanan bir alandayrz. Di.igmanrn her ti.irlti imkanlarryla srkrgtrrmasr s6z konusu. Bu nedenle giinler asla degersiz geqirilemez, krymetsiz gegirilemez. Sorumluluklar aQrr, yerine getirilmesi gereken g6revler btiytlk, bize di.iqen roller bi-ryi.ik ve giicUmiiz de var. Varsa bireysel di.izeyde yetmezlikleriniz, hrzla aqrn. Son derece aydrnlatrcr yaklaqryoruz. Baqarabilmenin koqullarr vardrr. Dolayrsryla ciddi yaklaqahm, sonuq ahcr yaklaqahm. Bu devrim yalnrz benim qahsi davam degil. Ki-

gilerin dtesinde, mutlak anlamda brr halkrn davasrdrr. Hatta bir rnsanhk davasrdrr. Talenbir kiqinin bu kadar yUklenmesi de bu nedenledir. Dolayrsryla sizin en hayati bir davanrzdrr. Benden daha fazla sizin davanrzdrr. Dava adamr olabilme, davamrzrn geregini yerine getirebilme anlamrnda sizlerin iddianrzrn da biiyiik, gerqeklegtirmenizin de o denli baqanh olmasr gerekir. Bu bir borqtur, Higbir gerekge ile savsaklanamaz. GeqmiE nedenlerle, nasrl-neden yaprlamayaca$r dUqUnceleri veya eskisi gibi bagarrszhk kabul edilemez. Gi..in, artrk tam kazanma ruhr.ryla, bilinciyle, davranrqryla yUriime giinUdijr. $ans iyidir. Tarihi incelemiyorsanrz, partitarihini inceleyin. Onu da incelemiyorsanrz, bir gUnllik konugmayr dinleyin; grkaracaQrnz sonuQ sizi tam baqarr yoluna sokar. Yapmzvsanrz qok kdti.i degerlendirilirsiniz. Ve kaybeden de, son tahlilde kiEinin kendisi olur, Boylelerinden olmamaya kesin karar gosterin. Bunlarr kesin yagamamaya aQrrlrk verin ve gansr en baqarrh, bi.rti.in partiye baqarr qansr verdirecek bir tazda kullanrn. Evet, tekrar sizleri sorayrm. Ashnda "nasrlsrnrz, ne yapryorsunrz" sdzci.rkleri de qok uctz kullanrlryor. "Nasrlsrnrz?" sorusuna "lyiyiz!" diyorsunu. Ama gorLyorsunuz ki, nasrlsrnrz demek ve ardrndan cevabrnr vermek pek o kadar kolay deQil. Yrllardrr "nasrlsrnrz" sorusunun cevabrnr iyi verin diye hazrrhyoru sizleri. Bu nedenle cevabrnrz, gdnUl alma kabilinden ya da durumu kurtarma kabilinden olmasrn; yakrqmryor qUnkii! Evet, durumu iyi olan var mr? Qok zorlandrnrz; bu krqrn qiddetini de qektiniz. Fakat asrl sogukluk, asrl krq dijgmanrn dayattrgr krqtrr. Bunu aEtrk. Dolayrsryla bu doQa krqrndan fazla etkilenmeyelim. Etkilenmeye gerek yok- Bizi burada yeni gdrenler de var. lqte belki qok hayal ettiginiz -Su veya bu biqimde-, gdrmek istediQiniz yerimiz-yurdumu burasrdrr. Hareketimizi burada bu qerqeve dahilinde yeniden yeniden ijreterek geliqme yoluna soktuk. Elimizden gelen budur. Kimse bize lazla birEey vermeden biz qahgtrk, qabaladrk qimdi burada birqeyler yapryoruz. Genqsrniz; gUndeminize bi.iyiJk bir yiireklilikle sunduk. Umut ederim sizler de bu yeni qocuk ordusu kadar yi.irekli olursunuz. Kendinizi yenilemek gticiini.i geistermek iddiah, cogkulq giiqlir krlarsrnz. BaEarrh krhn kendinizi ki, korkmayahm artrk sizden. Bizide iirki..rtmeyin; beklenmedi k dUqiiglerle, tavrrlarla srkmayrn. Biz yapmadrk bunlan qimdiye kadar. Her qeyimizle

umut olduk, cesaret olduk,

baqarr

olduk. Haklr olarak sizlerden de bunu bekliyoru. Evet, bu temelde "Nasrlsrnz, var mrsrnz?" diyoru. Evet, krsaca bu qerqeve iqerisinde geliqmeleri qizebiliriz. Benim bu qahqmalarda kendi ihtiyaglarrmdan ziyade, dnciiniin ihtiyaqlarrnr 9oz6niine getirerek, gerekli qabayr sergilemek istedigimi biliyorsuntz. Mesele olan, benim yaprlrE tazrm degil, sizin yaprlrq tarzrnrza birqeyler verebilmektir. Ben kendimi az-qok halletmiq sayrhnm. Mesele sizi halletmektir. KesinleEtirelim diyorum. Bana kalsaydr, yirmiyrl 6nce bunu qok daha giigli.i bir biqimde hallederdim. Fakat sirrekli benle olmaz. Qok geyler s6yledim, gok geyler yaptrm. Yine de gok qeyler soylemek m0mkln. BilyUk tartrqrna var. Hergiin yeni durumlar var ve biz en iyisini yapmahyrz, Neler var bakrn, saflarrmrzd4 saflanmrzrn drgrnda. Ne tartrqmalar, ne acayiplikler, ne sahtekarhklar var. Ashnda bunlarr agmak istiyorum. Ne yalanlar, ne di2enbazhklar; herqey aqrga grkmrq. En son Alman igiqleri Bakanr'nrn bizim igin ne sciyledigini

biliyorsunr.z lornak soktu!" Burada qomak sokma olayr gerqekten qok 6nemli. Biz her geyi agtrk. Herkes tartrqsrn! Neler var, neler yok iqinde, g6rtip baksrnlar, En iyisi de budur ashnda. Kendini adam yerine koyanlar, eskiden nasrllardr qimdi nasrl oldular? Kendimi yagryorum diyenler nasrllardr, nasrl yagryorlar? Her ti.lrlil benlik 6lgiileri neydi? Bunlarrn ti.lmtl orta yerde. Herkes boyunun 6lqi.bi.in| alacaktrr ve alnraktadrr. Di.qman her ti.rrli.i sahtekarryl4 ugagryl4 her ti.irlil ya$am tutkularr ve dayatmalanyla saflarr feci yapmak istiyor. Herqeyi bitirmek istiyor. lqte qimdi diyorrz ki, meydan bu meydan! Namerde, sahtekara yaEamr qok kdti.i ttiketene frrsat vermiyorr-rz, hepsini yakaladrk. Evet, birgey olmaz. Tartrqmayr biraz daha deQiqik yonlere qekebiliriz. Bazrlarrnz katkr sunmak isteyebilir. Yeniden oluEumun birgok yoni.i izerine cesaretle yaklaErm g6sterilmeli. Devrim her zaman kendiyasalarr dahilinde kesin yUriimeyi dayatrr. Sonuna kadar bu yasalarr igletelim. Tutucu olmayacaQrz, fakat grQrrrndan da qrkarmayacaQrz. Srkrntrlan olan, atsrn srkrntrlarrnr. Kendini qok y6nlii yana yatrran kalksrn, Kendini isyana qekebiliecek olan qeksin. Hepsine varrz. Asrrhk sorunlarrmrzr qozlime kavuqturuyorrz. Bu, gerqek bir kavuqturmadrr. PKK, ilk defa sorunlarr q6zUme kavugturan bir harekettir. Belirleyici sonu koymayr biz gerqekleEtiriyor, cevabr biz veriyorrz. Bazrlarrnrz yeni geldiler, Yeni yeni tanrgryoruz sanryorum. Bizi anlamaya baqhyorlar herhalde. Ne, bulmak istediklerini bulamadrklannda hayalleri yrkrlsrn, ne de fazla bulduklarrnda aqrrr bir coEkuya kaprlsrnlar. Bizim bu sahadaki qahqmalarrmrz, gergekten qok y6nlti ve karmagrk. Fakat birqey istiyoru! Tiim ozbenliQinizle, coEkunula. kendinizi tam verme ile egitiminizi geqirin. Buraya geldiniz ve mrltlaka gUgleneceksiniz. Bu o-

daha var. Sizin sandrgrnrz gibi, yaptrgrmrz gibi brrakmayacagrz. Hizaya getirmeye, dogruya getirmeye gaba gostereceQiz. Siz engel olmayrn, tepkici olmayrn. Yi.zeysel olarak verdiginiz s6zleri de derinlegtirereh karErhk verin, Ben de kendimi dogrularrn emrine, hem de buyruksra soktum. lginizden birkaq komutan grksa qok iyi olur, grkmahdrr da. Hergeyini, hayatrnr adayanlar qrkarabilmeli bunu. Var mr b6yle iddiah olan? Yoksa bu iddiayr geliqtirin. Bir tanesini bile bulmak igin arryorr.rz, yrllardrr anyoru, Yeni gelenlere de sdyliiyorum: Umarrm iginizden qrkar. Peki qrkaramayacak mryrz? Kader mi? Bu yaga geldikten sonra hiq olmazsa qrkabilmeli. Buradakilerden olsun,

YapilQmz bir hizmettir kabul gorilrse ne mutlu bize. Halkmrz kabul etmiqtir, bundan mutluluk duyanz. Sizler de deQerli goriiorsunuz, katilyorsunuz. Biz bundan da mttluluk duyuyoruz. Fakat hergeyden 6nce gdrevlerimiz de vardr. Halkn da savag gorevleri, milcadele gorevleri vardr, sizlerin de... Gdrev de herqeyden 6nce gelir. Bu da ancak dojrunun bittiln tedbirleri alrnarak, oldukqa bilinqle ve 1rgiTle [tzerine yiirilnerek baganhr.

srn, lnsan her an, ozellikle tarihi bir sUreq iqerisinde doQruyu yakaladr mr, o insanrn baqaramayacagr hiqbir gey yoktur. Zaten pratigimiz daha gimdiden bunu diigmana bile kabul ettirmiqtir. Evet, zor durumda olan var mr gimdi? Tek-ttik belki vardrr, ama ana hatlarryla goQu herhalde yagamaya Q..ahgryor. Oliiler var mr aranrzda?

bagka yerdekilerden olsun, adam qrkacak mr iginizden? Onderler de' digimiz topluluQa ulaqabilecek mr' yiz? Hasret kaldrk. Kahramanlar var, fedailer var, korkusular var, hatta benden daha fazla. Fakat dnderler yine yok. Azveyazor-bela bizr kurta' rryorlar. Bizde kurtarmak onderlik iqin yetmez. Size daha nasrl anlatayrm bu dnderlik ihtiyacrnrn karqrlanmasrnr? Ozellikle saSrnrza-solunrza aldanrp, bizi yanhE anlamayrn. Gerqekten bu iglere komuta edebilecek kiEiliklerin ortaya qrkmasrna qok buyiik 6nem veriyorum. Herqey, hatta bir anlamda bizim buraya geliqimizin amacr, onlarrn ortaya qrkmasr iqindir. Buralara bakryorum: bu sahaya korkunq yijklendik. Adrm basmadrk yer brrakmadrk, hep bunun igin. Brkmak yok, usanmak yok. Halkrn davasr iqin, halk adamlarr, onderleri olmak gerekiyor, Yani brzrm de bdyle bir inadrmrz var. Srzin de inatlannrz vardrr. Ama nasrl? Benimki miitevazicedir. Ben 6yle abartmryorum. Ama gerekli olduQu kadar, brkmadan, usanmadan, inatla verebilmek esastrr. Benden daha gok tercihleriniz vardr, imkanlarrnrz vardr. inadr olmayan, rsrarrolmayan kim? Dtigman bile bizim iqin, "Hrrsrnr durdurmak iqin birqeyler vermeliyiz" diyor. Mesele benim hrrsrm deQil, mesele bazr dogrularrn egemen olmasrdrr. Nasrl yapacaksrnrz kendinizi, bilemiyorum. Dirqmandan daha fazla sizi di.rqUni.ryorum. DaQlar da qimdi dolu, Ve aQrr basan ydn de, hatalarda yi.izmek, Hepsi de zorda. Bunlarr nasrl

Ol0 qizgisinde seyreden var

yapacagz, onlara nasrl

lurs4 ben de kendimi tartrqtrrrrrm. Sizi elegtiriyor, tartrEtrrryoru. Fakat en kapsamh tartrqmayr benim izerimde yilri.itebiliriz, gOnktj basrnda da epey tartrqrhyor. Her anlama gelebilecek tartrgmalar yoQunluk kazandr, Biz, sizinle tartrEahm, birgey olmaz. Beni tartrgmak demek, bir halk gerqe$ini tartrqmak demektir. Ozellikle dzgUrleqmeye dogru yiiriiyen bir halkr tartrgmak, daha qok kendimizi de anlayabilmek demektir. H.er y<ini.iyle, gizlisi-sakhsr kalma-

mr?

Sanrrrm aQrrlkh olarak yaqam qizgisinde adrm atrlmrgtrr. Demirelbizim igin, "Elinden geleni ardrna koymasrn" diyor. Halbuki sdziimona o kocaman bir baqbakanl Bu, qunu g6sterir: Demek ki, elimizden gelen epey $ey yaprlmrEtrr. Diger bir nokta da qudur: Tam hiikmediyor muyum, etmiyor muyum? Mesele htikmedip etmeme degil, mesele bazr do$rulan egemen krlmadrr. $u anda da tam egemen krldr$rmrsdyleyemem, ama boga grkanldr$rmrzr da kimse sdyleyemez. Hele, sizler gibi, tarihtE ozgiir temel-

de asla zapt 0 rapta

ahnamamrE

olanlarr dogrular temelinde yiirirtebilmek <jnemlidir. Bu saglanabildi. Daha da yapaca!2. Ben birqok geye dfkeliyim biliyorsunrz. Bu yaqrma raSmen daha hrrshyrm. Qok yorsanrz da, bu qekilde yapacaQtmrz isler

rileriniz bunun imkanrnr bulabilir, ama halk olarak bulamayz. Buna bir qare dedik. Bagka elden ne gelir ki? Vicdan biraz varsa bunun iqindir. $imdi bazrlannz eline bazr silahlarr almrq, kendim iqin biraz da giinti idare edebilirim diyebilir. Ama bu benim iqin diiqiiniilemez. Bu kadar olanak, benim iqin tatmin edici degil. Hiqbir geyimi tatmin etmeye yetmiyor. Belki biiyiik hrrs diyebrlirsiniz, ama alakasr yok. Qtinkii, isteyen halk, kazanmasr gereken halk o kadar tehlikede ki, o kadar yoksul ki, yaptrklarrmrz ancak bir damla sudur. Bu agrdan abartmayrn kendinizi. Eldekilere de lazla gtivenmeyin. Qok az! Her an elinizden gidebilir. Tabii, kryameti bunun iqin koparryorra. Qiin-

ulaqacaQrz,

hepsi sorun. Bi.iti.in gUcUmUztr sarfe-

derek, sizleri biraz yaprlandrrrrsak, nasrl yapmah sorusuna gahsrnrzda cevap verirsek hazlrrz oralara. lgte daha dirne kadar g6nderdim. En son nefesimi ti.rketerek, bazrlarrnr, bazr mi.lcadele alanlarrna ulagtrrmaya bi.iyUk 6zen gdsterdik. Biliyorsunrz, onbeE giin igerisinde (,..) kiqiyi biryiJk doQrular temelinde yola qrkardrk. (...) figiyi qrkarmak, ne demek? Nasrl hazrrlandr, anlayahm. Ve bu kaqrno qrkrgtrr! Benim inadrm iqin degil, tarih iqin garttrr. Topraklarrnr inkar ederek yerytjzUne miithig savrulmaya uQrayan sizsiniz. Ne yapayrm yani? Bakryorum size, insanlara de$er de veriyorum. Bunlara bir yer nasrl trnulabilir diyorum. Kryamet bunun igin koparrhyor. Sevilmeyecekseniz, sayrlmayacaksanrz, kendinizi duyuramayacaksanrz!.. Belki bi-

kii, o olmazsa olmaz. Olmek de kurtarmaz. igkenceyi nasrl qektiklerine bakryorum. nasrl yoksul yaEadrklarrna bakryorum. Sorumluluk anlayrgr gereQr, insan sadece "olamaz" diyor. O kadar! Olamazdan sonra neyi olur krldrysak, onu olur krldrrmaya qalrgryoru. Eskiden gunu diyordum: Biraz 6nemli bir a$amayr aqtrktan sonra dinlenirim. $imdi bakryorum ki, biiyi.jk bir kendrmi aldatmaydr. Her geqen giJn, diQerinden daha fazla qabayr gerektiriyor. PKK'de kural bu. $imdiye kadar hep b6yle. Bundan sonra da herhalde bu tempo kolay kolay dijqmez. Evet, gerqeklerimrzi krsaca ozetlemeye qalrqryorum. Ozellikle yeni

gelenlerr bu temelde karqrhyorum. lsteklere cevap vermeye qahgryorum, Nasrl, altrndan kalkabilecek miyrz? Ben bundan sonra daha nasrl ryr gdtirrebilirim diye kendime soruyorum. Ya sizler! Biraz omulaya' cak mrsrnz birEeyleri? Kaldrrabilecek misiniz? Qok qarprk ve qok sallapatrsrnz. Farkrndayrz biz. VQitlige toz kondurmamak gibi bir tavrr iqinde oldugunu igin, hemen hemen herEeyin altrna girersiniz, ama qabucak da dtigersiniz. Evet, birqeyler var mr qimdi't Ne yapabiliriz? Bundan sonrasrnda giJq getirebi lecek miyiz? Genel izlenimleri siz de ahyorsunuz. Ulkedeki izlenimleri de ahyorsunr.z sanrrrm. Gerqek bir deQerlendirme yaprn. Yani benim sdyledigim temelde bagarmak durumundayz. Yrlbagrndan beri ilqlincil kezdir geliyorum. Bu yrh kazanmak iqin degerlendirmeler yaptrk, tedbir aldtk. $imdi, yine yrh daha iyi kazanahm diye deQerlendirme yapryoru. Bunlar doQru qeyler ve dUqmanr da oldukqa etkiledi. Dilgman genelkurmayr, 6zellikle tiimtr devreye girdi. O da hergUn "kararhyrz, yapacaQrz" di' ye moral nr.ftuklarr atryor. Bu yrh ka' zanmalryrz. O da diyor, "mutlaka kazanacaQz", biz de diyoruz. Fakat sanryorum daha gok kazanan biz oluyoru. En azrndan geliqmeler bizim sorumlulugumu altrnda. Yani gdkten bir taq dtigse, bizi yrksa herhalde bu yenilgi anlamrna gelmez. Bizi aqmaya da gahgryorlar tabii. Bir yandan zor gUcil bir yandan da bu igbirlikqiler temelinde bunu yapryorlar. Hatta PKK'yi de etkilemek istediler. Biliyorsunrz, zaten birqok kigi bizden kurtulmaya gahqryor. BuDevam 26. sayfada


Savag

H

iikiimeti' nin in gasl, ba$mslzh$m miiidecisidir

1991 yrh dUnyada OrtadoQu'd4 Tiirkiye ve Ki.lrdistan'da yoQun geligmelerin yaqandrgr bir yrl olarak, yerini yeni bir yrla btrakrrken, ulusal kurtuluq miicadelemiz de, PKK lV. Ulusal Kongresi'nden aldr$r gi.iqle yeni bir taktik agamaya girmiqtir. MUcadelemizin her alanrnda geliqmelere damgasrnr vuran gerilla savagt, dzellikle 1991 yrhnrn AQustos aytndan itibaren kaydettiQi atrhmla onemli bir taktik aSama olan Savag HUk[imeti'nin ingastnt gUndemlegtirmiqtir. iq geligmelerin baqrnda gelen, yaygrnlaqan gerilla savaqrntn, silahlt savagrma aqama yaptrracak dizeYde nicelik ve nrtelik olarak bir biiyitme kaydetmig olmasrdrr. Gerillaya paralel olarak serihrldanlar da yaygrnlrk kazanmrqtrr. Ozellrkle son d6nemlerde silahlr halk ayaklanmalarr' na bir hazrrlrk sdz konrsudur. Yine siyasal alandaki mucadele, TC Parlamentosuna 20'nin izerinde milletvekili seqtirme gibi kijqijmsenmeyecek bir aqrhm saglamrEtrr. Tlim bu geliqmelerle genelde Tiirkiye ve Ki.irdistan, dzelde ise krrsal alanlartn btiyi.lk bir bdltimi.rnde gerillanrn denetimive otoritesi tesis edilmiq, diigmanrn etkinliQi yerle bir edrlmiqtir. Yani, kurtarrlmtq alanlara dogru hayli mesafe kayded ilmigtir, Kurtarr lmrE alan olmaya aday Botan alantnda di.rqmanrn otoritesi hemen hemen srfrra indirgenecek duruma getirilmigtir. Ve Ki.irdistan devriminde kurtarrlmrq alan; gerillla denetim ve otoritesinrn, dijqmanrn her alandaki otoritesrni yerle bir etmesi anlamrn-

da

anlaqrlmalrdrr.

Bu iq geligmelere paralel olarak, partimizin ve ulusal kurtuluq miicadelemizin uluslararast olanda prestij ve saygrnhQr alabildigine geligmiEtir. Ozellikle l99l yrlr iqerisinde di.inyayr saran kitlesel patlamalar, ulusal ve etnik sorunlartn yer yer srcak savaEa ddniJEerek belli qoziimlere doQru seyretmesi, reel sosyalizmin qokarqir yaQamasr, bagta devrimci 6nderlik sorunu olmak kere, halklann baQtmsrzlrk ve 6zgurlijk mucadelelerinde partimizrn ve onun 6nder' lik ettigi ulusal kurtuluE mi.icadelesinin dnemini kat kat artrrmrqtrr. Bir yandan uluslararasr alanda gelrqen siyasal etkinlik, 6te yandan baEta TC olmak izere sdmijrgecrlrQe ve onun destekgilerine karqr ijlke sathrnda yilrtitiilen silahh savaqtmtn baqarrsr ddneme gdre taktik belrrleme ihtiyacrnr doQurmugtur ki, bu da he-

def olarak bir Savaq HiikUmeti'nin ingasrnr n gergekleEtirilmesidir.

Kurulacak olan hirktimetin, savaq karakterli olmast da. giiphesiz koqullarrn bir dayatmasr sonucudur. Siya-

sal mi.jcadelede btiyiik bir

aqrlrm

kaydedilmesine ra$men, bu geligmelerin gerqek yarattct gUciini.i temsil etme durumunda olunamadtgrndan; tam tersine siyasal aqrltmlarrn kendisi, savaqtn geliqiminin bir i.lri.rniJ oldugundan dolayt, inqa edilecek hilkiimetin savag karakterli olmasr dogal ve kaqrnrlmazdrr. Bu aynl zamanda faqist TC rejiminin, sorunun qozijmUne gerici zor temelinde yaklaqrmrnrn bir sonucu olarak, bdyle olmak zorundadrr. Di.tgmanrn sorunun qdzijmijne yaklagrmt, ta mUcadelemizin ortaya grkrqrndan bu yana deQiqmediginden dolaytdrr ki, mtjcadelemizin geligimi de gerici zora kargr devrimci zoru esas almtqttr. Ote yandan sorunun bir de uluslararasr boyr.rtu vardtri mi.lcadelemizin nicelve nitel geliqimi, ultslararasr iliqkilerde halktmzrn hakh mi.rca-

delesini bir 6rgiit, bir parti dkeyin-

dan hareketle Savaq Hirkiimeti'nin

kurumlarr savaq ekonomisinin ingast-

de temsil etmenin boyr.rtlarrnr aQmrgdenk bir temsil ancak ve ancak bir hilki.lmet di2eyi ile ihtiyaca cevap verebilecektir. Bu noktada yani uluslararasr alanda da hilki.rmetimizin savaq karakterli olmasrnr gerektiren nedenler vardtr. $oyle ki, Avrupa'd4 Asya'da, hatta tUm dUnyada bu kadar gormezlikten gelinen bir h.alkrn miicadelesine rastlanamaz. Ote yandan, miicadelemizin b6ylesi bir suskunlukla karErlanmasrna karqrlrk, emperyalist ve gerici gilglerin fagist TC rejimini siyasal, askeri, ekonomik vb. her alanda alabildiQine desteklemeleri soz konusudur. Gorirldi.iQil gibi inga edilecek olan hi.iki.imetin savag karakterli olmasr iqin yeterli nedenler var. "Peki, neden bagka alanda deQil de Botan-Behdinan'da Savaq HUkUmeti'nin inEasr" drye sorulabilir. Gayet aqrktrr ki, ayaklarryere basan bir hiikUmet, (Filistin orneginin tersine) kendi denetrmi altrndaki topraklar Llzerinde kurulur. Temel savaq alanrmz olan Botan, silahll mUcadelemrzin ilk baglatrldrQr ve qokqa 6nem verildiQi bir alandrr. Yedi ytlltk gerilla savaqryla alanda dugmanrn otoritesi krrrlmrEtrr. Her ne kadar gerillanrn otoritesi tesis edilmiqse de, bu alandaki yaEamr kuramsal temelde bir igleyiqe tabi krlacak bir otorite olmaktan uaktrr. Yani genel anlamda brr otorite boEluQu soz konusudur. Behdinan alantnda da yedi yrllrk gerilla emeQi vardtr. Ancak son Kdrfez Savagr'nrn sonunda hem lrak rejimi gerilemiq, hem ilkel milliyetgi gi.rqler tUkeniqin egiQine gelmig, hem de uluslararasr koqullar ve i.rlkenin coQrafyasr emperyalizmin doQrudan bir iggalini imkanstz krlmrqtrr. Bu

inqasrnr gerektiren belli bagh koqul' larr q6yle srralayabiliriz: l - Gelinen agamada gerillanrn

nr pratik alanda gerqekleqtirmekle milkelleftirler. Bu kurumlar kurtarrlmrg alanlarda gUmrtik vergisini belli

var olan etkinliQine raQmen, Botan

esaslara baQlarken, tartm, hayvancthk gibi tiretim konularrnda halkr 6rgijtleme, lojistik hazrrhklarr yapmahdrr. Gerilla savaQrnrn si.irdiirtildi.iQil diQer tUm alanlarda ise dUgmana ait lojistik depolarrna el koymak, ekonomik igletmeleri savaEtmtza hizmet ettigi olqi.rde vergiye ba$lamak, aksi durumda imha etmek, iqbirlikqi unsurlan mtrmkUn oldu$u kadar ndtralize etmeh tersi durumda ise di.igman ilan etmek veya dirqmana ydnelik politi kamrz kapsamrnda bir yaklaqrm gostermek, bu y6ntemle elde edilen geliri savag ekonomisini giiqlendirmeye sunmak, halktan goniilltiliJk temelinde yardrm toplamak, kitleleri ekonomik dayanrgma orgtjtlerini kurmaya tegvik etmek, drgtrtleyip ydnlendirmek gerekmekted ir. Egitim alanrnd4 kurtarrlmrq alanlarda akademik di.zeyde okullar inqa edilerek, savagrn ihtiyaq duydugu kadrolart ve savagqtlarr yetiqtirmek

trr. Geligmelere

ve Behdinan alanlarrnda gori.ilen otorite boglugunu, buralarda yagayan halkrmrzrn her ttirlti ihtiyacrna (sosyal, siyasal, orglrtsel, ekonomik, askeri, kiilti.lrel vb.) cevap verebilecek tarzda bir kurumun olugturulmastna gerek vardrr. 2- Giinilmi.lzde gerilla ve yaygrn gerilla taktigini agarak hareketli savaq agamasrna ulagmrq bulunan m0cadelemizin savag sorunlan hayli karmaErk bir hal almrg bulunuyor. Gerilla hareketli savaE ve silahh halk ayaklanmalarrnr koordineli geliqtirebilmek iqin, mevcttt karargah sistemleri, dOnemi yanrtlamada yetersiz kalmaktadrr.

3- Silahh ayaklanma aSamasrna ulaEmrE serihildanlar gtjndemde oldugundan qimdiye kadar gdrlilmemig boyutta kitlesel katrhmlarrn ol-

dugu ve olacaQr aqrktrr. Hem soz konusu katrhmlarr aktif savag gUcii haline getirmek, hem de halkr savaq iqinde korumaya gerek vardrr. Bu durumda savaE sorunlarrntn gozijmijnijn yanrsrra halkrn ekonomik, sosyal ve kUltUrel (eQitim dahil) sorunlarrnrn gozumu onemli bir yer tutar. 4- Krzgrn savaq, aynt zamanda her alanda kadrosal ihtiyacr 6n plana qrkarrr. Baqta siyasive askeri olmak were, miicadelenin ihtiyaq duyduQu her dalda yetkin kadrolarr hazrrlama zorunlulugu vardtr. 5-Daha qimdiden ihtiyaq duyulan ve dirqmanrn her tiirli.r saldrrrlarrnrn yoQunluk kazanacaQt oni.imizdeki donemde, tzun vadeli halk savagrnr saghkh bir qekilde si.lrdiirebilmek iqin savaE ekonomisini 6rgiitleyip iqlerl ik kazandr rrnak gerekecekanlamryla bu alanda da bir otorite tir. Bu hem savag gUqlerimiz, hem boglugu vardtr. Dolayrsryla emperde savaqrn iqine qekilen halk kitleleyalizm, qeEitli raktikler geligtirerek arinin ihtiyaqlarrnr karEtlamak iqin halanda kendi otoritesini iqbirlikqileyati oneme sahiptir. rinin eliyle de olsa tesis etmenin 6- Bir diQer husus da yukarrda yoQun qabasr iqindedir. Birincisit da degindiQimiz gibi, uluslararast her iki alanda silahh giiglerimizin alanda halktmtzrn baQrmsrzlrk ve 6zalabildiQine bir yoQunlagmast vardtr. ikincisi; otorite boqlugunu kendi o- gtirliik miicadelesini bir hi.ikUmet di.ltoritemizle doldurmak bijyiJk 6nem zeyinde temsil etmek ve aynt zamanda baQrmsrzhk, demokrasi ve sosyaarzediyor. Ugi.inc0s0; her iki alanrn lizm m0cadelesinin daha geliqkin coQrafik olarak bitiqik, arazi olarak pratik uygulayrcrsr haline gelmek bi.isavunmaya daha elveriglive merkeyiik ve dnemli bir ihtiyagttr. zr brr alan olmast itibarryl4 bdylesi TUm bu gdrevler ilke dtlzeyinde brr role uygundur. me/cut merkezi karargahlarrmErn soBotan-Behdinan'da inEa edilecek rumluluk alanlarrnda yerine getirilSavag Hukumeti, hiq qiiphesiz d6meye qalrqrlmakla beraber, hem nemrn dayattr$r bir taktik hedefe kapsam olarak bir darhk sdz konuulaqrlmasr sorunudur. Ve aynr zasudur, hem de kurumlaqma di.izeylemanda donemin sorunlartna kargrhk ri zayfi oldu$undan, a$tr sorunlart verebilecek brr g6zUm gircUniin oluqqozebilmede yetersiz ve geq kalturulmasrd rr. Yani mi.icadelemizin tamaktadrrlar. Bu nedenle bir taraftan rrhinde tanrk olunan orgi.ltsel mekaalanlarrn denetiminin tiimden sa$nizmalarrn en geliEkin bir biqimidir. lanmasrna hrzla ulagmak gerekirken Ve dnemil bir iglev gorecektir. Her -ki bunun iqin de sava$tn sorunlartalanda yetkin bir kurumlaqma esastnrn q6zijmijne ydnelik bir gUndemle na g6re inqasr gerqekleqtirilecek partinin 6negitime ve g6rwlere yiiklenmek garthiikijmeti, olan bu savaq trr-, cite yandan kurumlaqmayr (silahh cUliigi.jnde, partinin ddneme iliqkin taktigini hayata geqirme mUkellefi- mi.rcadele esasrna dayah) karargahlar bUnyesinden baglatarak merkezi yetinde olacakttr. dtizeye qrkarmak ve giderek yetkinMircadelemizin geliEimiyle birlikleqtirmek ve yaygrnlagttrmayt saglate Savaq Hi.lkiimeti'nin ingasrnrn gtincelleqtigini belirtmiqtik. Neden sa- mak amaglanmahdrr. Lojistik, maliye, eQitim, bastn-yavag karakterli olmasr gerektigine de yrn (radyo dahil), saQhk, gWenlik ozet olarak deQindik. Hi.lkUmetin ingibi faaliyet kollannda savagt en iist gasr ise, irlkemizin kurtulugunun pardijzeye trrmandtrma kogullarr gdz6qa parea gerqeklegecegi gerqegine ni.lne ahnarak, her alanda sava$lmtn dayanmaktadrr. Salt askeri bir gilciin sevk ve idaresi, savaqttrtlmast geligimine hizmet edecek tazda bir kurumlagmayr oturtmaya gerek var' sorunuyla deQil, topyekiln bir halkrn drr. Kurumlar y6netmelik vb. y6n' savaqtrrrlmasr sorunq kurulacak h0temlerle belli igleyiq kurallarr temek0mete, en y0ksek savaq kurmayh$r linde oturtulmahdrr. Maliye ve lojistik roli.ini.j de yi.jklemektedir. Bu nokta-

gerekmektedir. Bu, mevcut

eQitim

sistemini daha genig ve kapsamh bir biqime kavuEturmakla miimkiind[]r. Okul sistemini belli alanlarla stntrlt

tutmak dogru de$ildir; yaygrnlaEttrarak milisin ve halkrn eQitimine de geniE bir qekilde yer vermek gerekiyor. Basrn-yayr n faaliyetleri ni daha yaygrn ve etkin krlmak hayati 6nemdedir. Gerek savag gi.iqlerimize ve gerekse halka y6nelik basrn faaliyetlerini, yazrI materyalleri qeqitlendirmek suretiyle, merkezi ve yerel olarak etkin krlmak gerekmektedir, Oyle ki, ulusal kurtulug mlrcadelesinin etkisini yaqamayan hiqbir alan kalmasrn. Ozellikle radyo yayrnlarryl4 uh.rsal gapta halkr egitmeyi esas almak gerekmektedir. Bu konuda mevcut qahEmalarrn hem nicelik, hem de nitelik olarak kapsamtntn dar oldugunu vurgulayabiliriz. Basit dille ya' zrlmrq egitim kitaplarrndan tutahm en kapsamh kitaplara kadar, yazrh materyaller qoQaltrlmah, radyo yayrnlarryla siyasal, askeri ve kiiltirrel konularda doyurucu-e$itici yayrnlar yaprlmahdrr.

Saghk konusunda, baqta yeraltr hastanelerinin ingasr olmak iizere hem savag gi.iglerimizin, hem de halkrn saShk sorunlartntn q6zijmi.ini.i esas almak gerekmektedir. Doktor ve saghk elemanlart mevcut diizeyden ihtiyaca cevap verecek di2eye qrkanlmalt, kurtarrlmrE alanlarrn dtqrn-

daki alanlarda da saghk elemanlartnrn 619titlendirilerek sorunun qdz[-tmi.i saQlanrnah ve qegitli kurslarla halk egitilmelidir. Sa$Ik malzemeleri ve ilaqlarr teminine 6nem verilmelidir. OnUmizde duran bu gdrevlerin yerine getirilmesinde parti militanlarrna dLrqen gdrevlere gelince: Temel gdrev, ddnemin taktik hedefi olan Botan- Behdinan'da Savag H liki.tmeti'nin inqasrna aktif bir gekilde kattlmak, pratik alanda ilstlenilen gdrevlere derin bir sorumluluk duygusttyla yiiklenmektir. Miicadelenin ytiriittildUQtr zeminde resmi sorumluluk di.izeyi ne olursa olsun her militanrn kendisini ddnemin gdrevlerine karqr sorumlu hissetmesi gerekir. D6nem, kigilik sorunlarryla u$raEan militan yerine, kigilikte zafer kazanrntg ve ttim dikkatini mi.icadelenin temel sorunlarrnr n qdztimUnde yo$unlaqtr rmrg bir militanhgr dayatryor. Bu ne' denle, higbir kiqisel sorun ve dayatmanrn kabul edilebilir yanr yoktur,

Ddnemin militanr, Savag Hiikiimeti'nin ingasr iqin gereken kurumlaqmayr sa$lamada katkr sahibi olan, onu iEletendir. Yeni katrhm saglayan gUqleri, donemin savagrm dtizeyine gdre eQiten ve savaEttrandtr. Savagr, savaq sanattnr dzijmseyerek geligtirendir. Ktsacast ddnemin taktik sorunlarrna qozijm getirebilendir. Bu anlamda 'Bagarrnaya mahkumtz" qiarr ddneme yaklaErmrn esprisini en iyi qekilde ortaya koymaktadrr, Hazrrhk agamastnda koqullar, yine olmast gereken hazrrhgrn niteligi dikkate ahndr$rnda qegitli konularda zorlanmalarrn olacagr agrktrr. Onemli olan, giindeme hakim olmak, temel doQrultudan sapmarnaktrr. Dikkat edilmesi gereken husus burastdrr. KurumlaEma olayt, giJglerimiz aqrsrndan yeni bir olaydrr denilebilir. Kurumlarda yer alan parti kadrolarrnrn kurumlarr iqletmekte gegitli yetersiz, hatalt ve yanrlgrh yaklagrmlarr gdrijlebilmektedir. OrneQin, birlik yonetimleri birer kurumdur. HiyerarEik bir iEleyiqlerinin yanrstr4 kolektif bir iEleyiq yanlarr da vardrr. Her birlik yonetiminin liyeleri, parti igleyigi esasrna gdre ortak irade giiciinti temsil edebilmeli, hem alt birimlerine hem de lrst kurumlara do$ru igleyiqi yansrtabilmelidirler. Yine, bir askeri disiplini oturtma sorunu vardtr, SaQhkh bir ordulaqma, askeri disiplini gart krlar. Qilnktt gi.iqlerimizin aQrrhkh bir kesimini tecri.ibesiz, yeni katrhm saQlamrq bir yapr oluqturmaktadrr. Devrimci kurumlaqmaya yabancrdrrlar. Koklil bir bilince dayanmayan, duygusal etkilenme yanr aQrr basan bir katrhm saQlayanlar, aQrrhkh kesimi oluEturmaktalar. Savaq sanattnt dzi.tmseme qabasrndan gok, savagrn sonuqlart izerine kafa yorarlar. Ddnemin dayattrQr savaqtn sorunlart, verilen eQitimin kapsamhhQr karqrsrnda alabildiQine zorlanmaktadrrlar. Bu nedenle, yetkin bir askeri disiplin ve kapsamh bir rlgilenmeye ihtiyaqlarr vardrr. YUklir bir programla verilen eQitimin, niteliksel bir geliqim saglayabilmesi, komutanlartn rolUnir 6n plana grkarrr. Donemin komr.rtanlarl rolU atfedilen parti militanlarrnrn yeni gOqleri savaEa hazrrlarlarken, kendileri de savagrn ddneme iligkin sorunlarr olan savaq taktikleri izerinde yogunlagnra di.grnan cephesindeki geligmeleri yakrndan izleme, gerilla savaEr-serihildan iliqkisi, ordulaqmanrn sorunlarr, ydnetim ve y6netilme gerqegi vb. konularda gUndemini kavrayrp hedefine g6re oluqturulmasr gerekiyor. Kiqilik sorunuyla cebellegme, d6neme g6re qok geri brr yaklaqrm oldtrgundan, bu sorun kesinlikle giindemden qrkartlmahdrr. Yeni savagqr gtiq aqrsrndan bile bu konu genel anlamda olmamakla birlikte, gUndem drqr tutulmah, s6z konusu bu yaprya savaE iqinde ya da benzeri bir ortam yarattlarak 6z ve biqim verilmelidir; savaq ruhu, savaSma az miaqrlanmahdrr. DiQer faaliyet kollarrndaki kurumlar iqin de d6neme yaklagrm, bazr biqimsel farkhhklarrn drgrnd4 farklr olamaz. Mevcr-rt durumda karargahlar bijnyesinde, kurumlarrn temeli a' trlmrq bulunuyor. Gtindeme yaklaqtm 6z olarak ayntdrr. Kurum tiyelerini bekleyen g6revler, hrzla kurumlagmaya adapte olma ve mekanizmamtzrn iqleyiqine ortak olarak qarkrn saglam bir diglisi olmadrr. Botan-Behdinan Savaq H0kiimeti'nin ingasr, nihaizaferin mi.ijdesi ol' dugu bilinciyle gdrev bagrna...


PKK Gercl Seketeri Abdullah dCAIAN yoldartn

I

Man DAnya Emekqi Kadnlar (il.)nii dolaytsnlla yapud dedeilendirme:

'Mtilkiyet dtinya$il ister egemell, ister ktileci tanda ya$ayanlar, kadmm kurtulugu konusunda yaratu diigiince ve iizgiir dawanqlara yol agamalar!' Bagtarafi l. sayfada Bu giJn vesilesiyle bir qeyler s6ylenmeli. Madem bir yoQunlagma gUni.r, madem bir kurtulug gUnU olarak degerlendiriliyor -ki bu bizim aQtmtzdan da oyle-, o halde partimiz ne s6yledi, neyaptr? Hele bu Klrrdistan igin dUgtin0len bir kurtuluq hareketiyse, "Ne sdyledi, ne yaptr, daha ne yapabilir?" sorularrna bir kez daha agrkhk getirmek gerekiyor. UQruna gok kavgalar edilen, zaman zaman qok k6tii diiqi.iren ve kigiliklerimizin daha gengligini bile yaqamadan sonunu getiren bu zincir bagrnr koparmada yaprlmasr gereken geyler vardrr, Bunu aydrnlatmadan, morcut bazr zincirleri krrmadan ne devrimimizin lazla anlam ifade edeceQini ne de bireysel ozgiirli.igUn fazla yaEanaca$r nr santyoru. Birti.in yonleriyle sava$r yagayan bir hareket olarak, hem de olaQantistil bir yagamr her gi.in artan yoQunluktaki bir tutum olarak benimserken, g6rUnligte sosyal bir sorun gibi gdri.inen ve yine ozgUrli.ikle direkt baglantrh ele ahnma-

ta Kilrdistan ve KUrt iliEkileriagrsrndan sdylenecek en yerinde de$erlendirmelerden birisi de, bu iligki alanrnrn kapatrhE tarzr, 6rtbas edilig tarzr; krsaca bir biitiin olarak kurulug tarzrdrr. Ki bu, biiti.in ozgiirleqme qabalarr oni.ine ciddi bir engel olarak kendi ni qrkarrr. Burayr qdziime, eleqtiriye tabi tlftmadan diQer alanlarrn qOztimUne gitmek qok eksik kalrr. PKK pratiQinin gok yoQun yaqanmasr bizde s6z konusu iken, tabii ki bu gerqekle de ytizyiize gelmemek ya da bu alanr ortbas etmek, gdzardr etmek diiEiini.ilemezd i. Bununla birlikte, soruna el atrp da kendini batrrmak -ki qo$unun yaptrgr budur- ve kaba bir inkarla devrimin esaslarrna oldukqa ters diJgen bir duruma diigmek de olmazdl. Bu tr.ilumumrz nedeniyledir ki, bugiJn PKK hareketinde geniq bir kadrn katrhmr sdz konusudur. Qoguna garip gelebilen, kadrnrn beklenmedik bir tarzda kendini serihildanlarda ve qeqitli faaliyet alanlarrnda yansrtma durumu yaganmaktadrr. Fakat 96riinilqte yadrrgatrcr olsa da bize esas itibarryla hakim

sr gereken bu hususa iliqkin, "Bir

duramayrz. Kaldr ki, Ortadogu tarihi Batrhlarrn gok ilerisinde ve oldukqa zengin iqerige sahip bir tarihtir. Dolayrsryla 6z9i.irli.ikqii yaklaErm, Batr'yr agarsa buna qaqmamak gerekir. Batr'nrn bencilligi ve kapitalist olgUlerdeki cizgi.irlligU, bugiin qoktan bu igin i.izerini kapatmrq ve yeni kcrlelik bigimleriyle geriligin nedeni durumuna gelmigtir. Ozgi.irli.ik konusunda geliqmekten qok gerilemeyi yaEryor. $Uphesiz bazr geligmeler ortaya qrkmrgttr, ama tahnbatr daha lazladu. Dolayrsryla gozilmi.lzi.i bu Batr'nrn 6zgiirlijk deQerlerine fazla dikmeden, kendi tarihimize bakmak ve yapabileceklerimizin qok oldugunu g6rmek doQru bir tutumdur. Halklarrn ortaya grkrqrnrn, toplumsal dzgi.irlUgtin ulusal kimlikler dirzeyinde kendini ifade etmesi kadar,

kadrn kimligi ve aile kurumu di.izeyinde de buyilk yenilenmeye ihtiyacr vardrr. PKK buna cinderlik etmeye, bu konuda en cizgi.irli.ik vaade-

den soz kadar, eylemi de dilzenlemeye qa[qryor.

Bu konuda kapsamh

qdzi.imle-

de bu konuda oldukga ciddi tutum sahibi olmak yaragrr. Feodallerin ve dzellikle son yetme o burjwalarrn kapattrgr bu dUnyayr aqmak kadar, tam bir savaqrm gerqeQi olarak onlarrn yaklagrmlarrnr da yerle bir edecek bir dcini.rqi.ime uQratabilmeliyiz. lnanryorum ki, onlar bize di.inyayr, bir de bu alanda zehir ederek, yagamamrza frrsat vermemiqlerdir. Boylece qegitli sdmi.iri.i ydntemleriyle, baskr yontemleriyle genelde degerler i.Eerinde egemenlik kurarak bu alanr da tam bir mal gibi deQerlendirmigler, parasr ve kuweti olanlarrn en qok gaspettikleri, istedikleri gibi kullandrklarr bir alana ddni.rgti.irmuglerdir. Yi.lkselen her egemen somi.iri.icU srnrf, cincelikle bu alanr da mtilklegtirmeyi, kapatmayr qok iyi yapmrEtrr. Mesel4 bugi.in kendisiyle sava$trgrmrz TC sdmiirgeci sisteminin kadrnrn iggaline, zaptrna nasrl girigtigini gozdnune getirirseniz, sorunu daha iyi anlarsrnrz. Tiirk boy beyleri OrtadoQu'ya ilk ydneliqlerinde ve srnfh toplumda mesafe ahglannda -ki bu feodalleqme-

one qrkarm4 bir netleEtirme yerinde midir?" sorusuna biz, "Evet, yerindedir" cevabrnr verebiliriz.

Bu giin dolayrsryla pratiQimizi 6zetlemeye gahgmahyrz diye di.lgilni.ryorum. Bu anlamda kapsamh verileri nasrl bir sonuca baQlayabiliriz? Bu temelde bir tartrgma santnm uygundur. Buna gUg ve cesaret getirmeliyiz. Ozellikle de 6nderlik bazrnda s6ylenenler, yaprlanlar 6nemli bir tartrqmaya yol aqabilmeli. Bu alandaki mevcut boqluk devrimcileqmemiz oranrnda giderilmeli. Halen bunu, insanrn ydnelirken en qok endiqelenecegi, hatta gekinecegi bir konu olarak dligUniiyo-

rrz. Tabu biqiminde degerlendirilrak dtiEiiniilen bir konudur da. Bir fahiq yaklagrm, bir tabusal yaklaqrm

sel yaklagrm, Ti.irk kapitalizminin 96zmeye ya da geligtirmeye gahgtrgr srzUmona modern yaklaqrn\ ana hatlanyla biliniyor. Qok i.lzerinde durduk ve PKK'de oldukqa eleqtiriye tabi tutuldu. Kemalizmin bu konudaki Batr taklitqiliginin bizim OzgUrli.ik gerqegimiz kadat tarihsel sorunlarrmrza da cevap tegkil etmeyece$ini, mevcut sorunlarrn dt2eyine baktrgrmzda rahathkla gdrebiliriz. Geleneksel iligki, tr.dum ve ahlakiyaklagrmlann en temel bir kdlelik kurumu olarak, yaqam bigimi olarak bu sahayr kapattr$nr, nefes alamaz dururna getirdiQini sdylemek mi.lmkitndi.ir. Hat-

kadrn iqin de sdz konusudur. Bugi.in islam geleneQi altrndaki kadrn, igte halen baq6rti.i davasr nedeniyle gUndeme geliyor. Yllkselen islam, bir anlamda yeni bir kadrnr da yaratmaya gahqryor. Hz. Muhammed'in kendi yagamrnda kadrn iliEkileri konusunda hayli dikkate deger yanlar

var ve bu gogunun bence qok az Iarkettigi bir durumdur. Gl]niim(ziln sofulannrn yaklaqrmr ne kadar Hz. Muhammed'le ilintilidir veya ona uygunluk arzeder, ne kadar drqrndadrr, iyi anlamak gerekiyor. $unun igin belirtiyorum: lligkilere daha qok islami ahlak olqi.ileri egemendir. Ve ozellikle de halihazrrda halk bunu esas alryor. Qrkrg yapmak aqrsrndan, Hz. Muhammed'in yaklaErmrnrn nasrl olduQunu biraz gdrmek gerekir. incelenmeye deger bir konudur. G6rebildiQimiz kadarryla deQiqik tilrden bir ozgiirli.ik yaklagrmr. Hz. Muhammed'in l3 eEinden ve qok sayrda cariyesinden bahsediyorlar. inceleyemedim. Fakat bunu yaparken kadrnryijceltme isteQinden bahsedildiQi ka-

dar, qeqitli aEiretlerden ahnan

mesi kadar -adr i.rsttinde- fahig ola-

bu alan igin hayli etkilidir. Mtilkiyetle, yine despotizmle, kdleligin her biqimiyle oldukga baQlantrhdrr. Aynr zamanda en ya$amsal dnemde olan, hatta yaqamrn dztlne oturtulmasr gereken bir alanr da iqgal eden kadrn sorunu etrafrndaki di.iny4 iliqki tazr anlaqrlrnadan, eQer kastedilen 6zgiirli.ikse, iqte bu dzgUrl[iQe giden tutum belidennreden derrimin arnacrna r.ilaqtrgr sdylenemez. Bu gergevede devrimin kdleliklq millkiyet diizenryle baQlanndan tam kurtulmasl da mi.rmkUn olamaz, Yani bu sorun agrkhQa kavugturulmadan, 6zgiirli.ik-eqitlik burada yagatrlmadan, toplumun eqit ve dzgiir bir temelde geligime, ddnLigijme u$ratrlabilecegi soylenemez. Kadrn sorununun mevcut dtaeyini dile getirmek zor degil. Gelenek-

deger yanlarr olduQu kanrsrndayrm. Hiq qiiphesiz feodal bir uygarhQrn geligimine islam devrimi yol aqmrgtrr. Ama islam devrimini tilmilyle bir feodal devrim olarak deQerlendirmek, ozgiirlijk etkisinin hiq olmadrQrnr sdylemek gerqekqi degil. Bu,

olan anlayrg, sergilediQimiz tutum ve davranrglar kadrnrn grkrqrna old ukqa imkan veren ve onu miicadeleye gekecek nitelikte yaklaErmlardrr, Bu, kendiliginden degil, gok bilinqli, oldukqa planh bir tuftumun sonucudur. Ve halen gogunun da farkedemedigi, iqten ige bir kadrn kurtuluqunun planlamasr, onun yerinde tavrr ve davranrglandrr. Oyle anlagrhyor ki, bizim bu sorunu ameliyat masastna yatrrrlmasr gereken bir olgu, bir iliqkiler sistematigi olarak gormemiz ve operasyonu devqp ettirmemiz yerinde bir tavrrdrr. Ozellikle onderlik Qahsrnda bu temeldeki bir yaklaqrm, santyorum sizlerin de -tartrqtrsanra ilzerinde durursanz- anlayabileceQiniz bir durumdur. Bizim y6nlendirdigimiz darrinl s6ziirnona birqok Batrh dzgiirli.ik sava$gsrnrn bile yaklaqrnaya cesaret edemeyecegi kadar gtlqlii olrnaldrr. 'tCrtadogu toplumlarr oldukqa feodal kahntrlan yaqryorlar" diye, biz en 6zgUrlUkgi.i tutumu yakalarnaktan uak

meler yaptrk. Ben bu konuda yeni geyler sdylemeye hazrnm. Dtigtincede ve bu konuda tavrr geliqtirmede diizey biraz g0gli.i. Darhklarrnrz vars4 qekinmeden ifade etmeli, esas itibarryla daha yijce olan4 yaEamr daha da mi.lmktln krlana ulaqmaya cesarel etmelisiniz. Biz, giinUmiz gozcinOne getirildiginde en dsrrimci

6zgi.irli.jk hareketiyiz diyebiliriz. Dolayrsryla tartrqm4 tavrr giictimi.iz yiiksektir, Bu kadar acrmasrz zorluklara, iqkencelere tahammi.il eden bir hareket, biittin 6nemli sorunlar4 bijyi.ik cesaretle yaklaqrm gdsterebilir. Zaten, en cizgiin yanlarrmzdan birisi de budur. Madem bu kadar gekiyoruz, madem bu kadar zorluklara katlanryortz, o halde her geyin en iyisini sdyleyecegiz, en dzgijr tr.rtuma ulagacagrz. Bu kadar hayatrnr adamrg-

lara, bu kadar tarihi gahadetlere -buna kadrn da girmigtir- verebilecegimiz en iyi cevap, en dzgtirli.ikgli ifade ve de uygulama tazrna kavugmaktrr. Bq geliqtirmeye gahgtrlrmrz yaqama saygrntn bir gereQidir. Bize

dir- gdrtlyoru ki, ba,gkalarrnrn topraklarrnr iggal etmek kadar, insanlannr ve tabii ki kadrnr da kdlelegtiriyorlar. Halihazrrda halen etkilendiginiz

diiny4 olugan kigilik bunun sonucudur. Kadrnrn bir meta konr.rsu haline getirilmesinde Ttirklerin Ortadogu'ya yayrlmasrnln qok ciddi bir rolil vardrr. Hatta denilebilir ki, Tiirk feodallegmesi, kdleleqtirmeye Araplardan daha fazla yol aqmrEtrr. Bugiin koleliQi bu kadar derinligine yaqayan Ortadogu halklarr Tiirk iggali ve istilasrnrn bundaki payrnr gok iyi deQerlendirmek zorundadrrlar, Bu kadar dtjgi.iriilmug halk ve di.iqUriilmi.ig kadrnrn tarihinde ve giini.imiizdekr somutund4 TUrk egemenlik sisteminin iliqki ve yagam sistemi belirleyici bir etkiye sahiptir. Araplar da giiphesiz kadrnr kapatmrqtrr. Ben, Hz. Muhammed'in gerqek anlaytqr ve uygulamastntn ne oldugu

konusunda gok iddiah konr4acak degilim arm bir tutum olarak 6zellikle de gi.iniimEe kadar Ortadogu'yu

etkilemiq bir kiqilik olarak dikkate

ka-

drnlarla siyasi etkiye yol aqmak istediQi de sdyleniyor. Yani kadrnr hem bir siyasi gi.jqlenme arao, hem de bir yticeltme aracr olarak ele ahyor. Hiq gUphesiz daha sonraki sultanhk geleneQinde ve dzellikle Emeviler, Osmanhlar, Selguklular, Ortadogu'daki bi.ltiin sultanhk rejimlerinde, deQigik bir kadrn statiistintjn ortaya qrkmasr, bu tutuma dayanrr. Cariye kurumu, gok eglilik, halen de devam eden 4-5 eg dma gibi olaylar qeriatrn bir hUkmtr olarak gtjndeme geliyor. Ashnda baqlangrqta bir siyasi tutum olarak, bir dzgtirlirk tutumu olarak diiqiinmek gerekiyor. Hz. Muhammed'in Fatma diye bir krzr var; gok dr.ryarh, hassas bir kiqilik olduQu sdyleniyor. Belli bir yi.iceltmeyi yaqadr$r s6ylenebilir. Halen qoQunrzun adr buradan kalmadrr. Ayge, Fatm4 Zeynepadlan, Hz Mrhammed'in @tinden sayrlrr. Yani egidir, krzrdrr, torunlandr4 bunu gormek gerekiyor. Bir de Osmanh'ya baktrgrmrzda qoyle fermanlarrn grkarrldrglnr srk srk gdri.iyoru: Mesela Fatih, istanbul'u iEgal ederken, 'Uq gi:n, kadrnlarr da dahil her geyryagmalayabilirsiniz, talan edebilirsiniz" diyor. BilindiQi gibi Bizans'rn bir aristokrat geleneli ve dolayrsryla gok aristokrat aileler var. Osmanhlar gibi deQiller. iqte o her tlirli.i talanci yenigeriler evlere giriyorlar; ne kadar kadrn, kz, oglan varsa ahp evlerine g6ttirtjyorlar. Dehgetli bir k6lelegtirme d6nemidir ashnda ve sadece istanbul'da da uygulanmryor. Osmanhlar Anadolu'ya yayrldrklarrndar savagan erkekleri veya hakim olan erkekleri vurd uktan sonrar bi.itiini.iyle di gerlerine el koyuyorlar. Halen Yunanhlarrn gok korkak olduklarr qeklinde ya da "kahpe Yunann bigiminde degerlendirmeler s6z konusudur. Ashnda bir uygularnanrn sonrrcudur. Tabii ki bq oldukqa di.igUri.Jmedir. Bir cinsin di.ig0riilmesidir. El koy, eve gek, sonra k6lelegtir. Bundan sonra, Osmanlr


c6to"-

u*" .Ozgijrli4iim

var' yeniQerisine kargr, ya d4 'Sana.karqr biraz kendimi savunmam lazrm" demek mtlmki.in olmuyor. Prensler bile derhal kcildegtirilip, sorgusr.rz sr"nlsiz evlere kapatrhyorlar.

Bu gelenek, srk srk KUrt toplumu iizerinde de uygulanrr. $imdisiz kendinizi biraz 6zgUrltik ya da g6ntil,

irade sahibi olarak gdrebilirsiniz. Ama bu biraz kendini yanrltmadrr. Ulusal di.zeydeki imhayr, talanr 96z6ni.rne getirdiQinizde, 6z9i.irliJQi.inU-

zi.jn boyutunun ne kadar oldugunu anlarsrnrz. Altrnda bu uygulamalar vardrr. Gerqekten bizim kiEilikler, Osmanh dOneminde yo$rulmuq kiSiliklerdir. Aileden miras kalmrgtrr bu kiqilikler;dzgtir olmadrQr gibi, qok silik ve kolemsidir, Kemalizm de kesinlikle bu gelene$in en barbar si.lrdUrirci.ilerindendir. M. Kemal bi.ltijn anlayrq ve uygulamasrnr, bu geleneQi siirdijrmede gdsterir. Kadrn konusunda da b6yledir. Burada dzgUrliik yoktur. KiEilikleri kapatma, dillerini kesme durumu yaqanmaktadrr. "Kadrnlagtrrrlmrq bir halktz" derken, bundan bahsetmek istiyoru. Kesinlikle basite almayalm; kadrnlagtrrrlmrg bir halk olmak, kadrnlaqmrE olmak nedir? Bu qok 6nemli. Size Osmanh sultanlarrntn bazt geleneklerini daha hatrrlatmakta yarar olabilir. Fatih'ten bir-iki cirnek vereyim. QilnkU, imparatorluQun kurucusu ve temel damgasrnr vuran kiqiliktir. Fatih, iggal ettiQi yerlerde sadece kadrnlarr kapatma biqrminde bir uygulamanrn sahibi deQil, -ki bu bir Osmanh zihniyetidir- aynt zamanda erkek qocuklarrnr da kapatryor. 6rnegin Fatih'in, Bizans'tn qok g0qlU, hatta o aristokrat geleneQin en onde gelen bir ailesinin qocuQu olan bir prensi sarayrna kapatmasr olayt vardrr. Bu aileyr kendisr iqrn brr rakip g6rmesi ya da o geleneQrn ilerde bagrna bela olabilecegi di.lgi.tncesiveya bir egemenlik, iktidar olma hrrsr ile bunu yapmrq olabilir, Bu o kadar 6nemli degil. Sontrqta bir prensi -ki bilirsiniz, prensler qok erke$imsi ve qok da gururludurlar- sarayrna kapatmasr ve onu egcinsellik pozisyonuna sokmast sdz konusudur. Bu onemlidir. Yine bir Bizans asilzadesrnden iki erkek qocuQunu istemesi olayr vardrr. "Qocuklarrnr bana yollayacaksrn" dryor. Bizans asilzadesi, "Her Eeyrmr veririm, ama bu erkek qocuklarrmr vermem" demesine raQmen, zorla getrrtryor. Sanrrrm adamrn da boynunu vurduruyor. Qok vahgi bir uygulama! Tabir, sultan b6yle yaparsa sultanrn paEalarr bu iqi kat be kat yaparlar. lEte bildrQrmrz, Balkanlar'daki halklann, 6zellikle Yunan halkrnrn diigUrUlmiirqli[iJ biraz b6yle saglanryor. Qok ilging bir hakaret ve diigiirme biqimi! $imdi size sembolik gibi gcirilnse de, halklarr b6yle kadrnlaqtrrma durumlart var. Osmanh iktidar siirecifecidir as' hnda. Osmanh iktidar siirecinin ne kadar vahqi oldugunu anlamak aqtsrndan bir sultanrn 18 tane taht adayr qelzadeyi boQdurdugunu belirtelim. Bdylece sultan iktidarrnr saglama ahyor. $ehzadeleri kafeslere kapatryor, sonra boQuyorlar ve bir de tdren yaprp g6mi.iyorlar. Ashnda bu gok yaygrn bir uygulama oluyor. Bu da vahgi bir uygulama Sultan, saray boyle olurs4 taban kimbilir ne yapar! Tilrkiye'de sdzi.rmona tarih ogreniyorr.e, ancak yeni yeni anlamaya baghyorrz ki, gerqekler qok farkh: lnsanlarr geref-haysiyetten dUgiir' mek, insanlarr en aqa$rhk duruma di.iqi.irmek, en gok baqvurduklarr bir ydntem oluyor. lnsan anlamakta bile zorluk gekiyor. Bu iligki, bu gelenek, iz brrakmaksrzrn birdenbire aqrlamaz. Ayrrca ciddi bir dzgUrlUk dev' rllni buraya dayatrlmadan da sonug

afunamaz. M. Kemal'igdzdnUne geti' relim:Bir Osmanh padiqahrndan hiq farkr yoktur. lktidarrnr geliqtirirken, -ki bu qok onemli, qiinkti bunlar ikti' dar siireqlerinde ortaya qrkryor- daha da zalimane bir uygulama iqinde

olduQunu anhyorr.z. $ehzadelere ne yaprlmrqs4 tipik olarak, kendi yakrn iktidar ortaklarrna karqr aynrsrnr yapmrqtrr. ittihat-r Terakki'nin kadrolarrndan korkuyor ve sebepsiz yere 6nemli bir krsmrnr imha ediyor. Mahalli otoriteler vardrr, "gericilik' adt alttnda hepsini imha ediyor;yine komii-

nistleri imha ediyor. Burada

6lqU

milliyetqilik filan de$il, giinkU ittihatqrlar da milliyetgi. Sultanhk ashnda bunlarr biraz da padiqahhk ki.iltiirilniin sonucu olarak yapryor. Bir de kadrnlara yaklagrmr vardtr. Gegen' lerde Macaristanlr i.inlir bir artist olan Zsa Zsa Gabor'un bir aqrklamasr vardr bastnda. Donek komitnistlerden Burhan Belge ile evli olduQu yrllarda M. Kemal'le brr masada iqki iqerken, M. Kemal kadrntn kocasrn4 "Burhan Bey, bu akEam egini ben eve g6t0reyim" diyor, 56ziimona Burhan Bey de, "Haytr" diyor. Kadrnrn deyiEine gdre, M. Kemal'in bu s6zii bir tebligattrr, bir talimattrr, Yani mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Emir yerine getirilmiE mi, getirilmemiq mi, bu o kadar 6nemli deQil. Fakat burada Osmanhdan daha k6tir bir gelenegin cumhuriyet ddneminde, bizzat Qankaya kdqkiin' de geliEtirildiQini sdyleyebiliriz. Burada sistemli ve karqrdakini dUgi.irme ve darbelemede kdtir bir bigimde kullanma yaqanryor. Bu anlamda M. Kemal'in de kesin bir Osmanlr sultanhk geleneQinin devam ettiricisi olduQu s6ylenebilir. Kadrna ozgijrlUk Sansr vermeden, topluma dzgtjrli.jk gansr vermenrn fazla drigiinUlemeyeceQi aqrktrr. Bu anlamda M. Kemal'in komi.inistlere nasrl hunharca bir katliamr dayattrQr ve bir avuq komUnisti nasrl oyuna getirip boQdugunu biliyorw, Vne birqok mirslirman toplulugu nasrl katlettigi, yani Oniinde biraz engel olanlarr nasrl vahEiyane basttrdrgt cumhuriyet tarihinde yaqanan olaylardrr. lgte $eyh Sait orneQi. Kaldr ki, kendi yol arkadaElarrnr iktidar alternatifi gdrdtiQi.l iqin, hepsini tasfiye ediyor. Bunlar arasrnda birgok paqa ve ittihatqr da vardtr. Sonug:Tek sultan! Tirrkiye Cumhuriyeti'ni, toplumunu ve bu arada kadrnr gekillendiren M. Kemal'dir. Tabii onun da dayandrQr bir Osmanlr paEasr var. Sultan Vahdettin'den izin ahyor. Yani bu geleneQin iqinde yetigmiq, gi.iq kazanmrq bir kiqiliktir. $rmdi onun bir fakir Qocugu olduQu soyleniyor. Herhalde savagarak, miicadele ederek M, Kemal olmadr. Daha ilkokuldayken, suhanhk mektebine ahnryol harp oku lunu okrryor, ordusunda yetiEiyor, g0q

Nedir yUrinti4li savaglar? Feodal ve emperyalist savaqlardrr. kazanryor.

Bu ortamda yetiEiyor,

b[[or

ve ya-

gryor. O temelde Anadolu'ya geliyor ve s6z0mona adtna "kurtuluq hare-

ucumhuriyet" denilse de, esas keti", itibarryla eskiyi aratmayan bir diktat6rli.igtin kurucusu oluyor. iqte biliniyor ki, oluqumunrzda en temel etkiyi yaratan bu kurumdur. Oradan grdanrzt aldrnrz hepiniz. Bu temelde mesela biz Ki.irtler sdz ko' nr.rsu oldugumt.zd4 bir kadrndan da-

ha beter konuma sokulmadrk

mr?

Gegmig Ktirt isyanlartntn baqtna getirilenlere bakahm; hiq de sultanlarrn uygularnalarrndan farkh degildir. Hatta bazr drnekler vereyim: Dersim'de isyan bastrrrlrrken veya kendi deyiq' leriyle \ahqiler' basttnltrken, o TUrk subaylarrnrn bir kadrn yaklagrmr var. Ashnda bu konuda da birqok gergek drtbas edilmiqtir. Yeniqeriler ls' tanbul'u talan ederken, nastl kadrn-

igsa

s"vr" rz-')

lara krzlara zorla el koyr.ryorlars4

bir tokat atsa buna fazla gelmemeni-

TUrk subaylannda da berzer bir yak-

zi gdz6niine getirin ve bir de

laqrm vardrr, Tabii ki Dersim'de de ytizyrllardan beri, hem kadrn ozgtir-

liigii hem de agiretlerin 6zgtirliigii itibarryla belli gelenekler hala yaqryor. BUti.in Osmanh sultanlarrn4 biraz da alevi gelenek oldugu igin bagtan beriteslim olmama belli 6lgtide 6zgi.irliik onurunu koruma durumu var. Bu Ttirk subaylan -ki bun' lar Osmanh geleneginiyagayan, yeniqeri gibi adamlardrr- sorgusl.tz, sualsiz kadrnlara el koymaya qahgryorlar. Erkekler tasfiye edildikten sonra, kadrnlarr da Bizans krzlarr gibi yapmak istiyorlar ve sonuqta kadrnlarrn btlyi.ik bir krsmr kendini ugurumdan atryor. Bu dnemli bir nokta. Bu uqurumdan atrq meselesi, bence koleleqtirilmenin gok aEaQrlatrcr, insanhk drgrna qrkartrcr bigimiyle irtibatlandrrrlabilir. Adam 6yle bir iligki dayatryor ki, o an kendilerini ugurumdan atmayr tercih ediyorlar. Bu 6nemli. Yani normal bir iliqkiyok. As' hnda iktidar sahibidir, para sahibidir, biraz daha insani yaklagrrsa belki gekebilir, Nitekim qimdi rahathkla qekebiliyorlar. Ama o zaman tam talancr ve elkoyma tarzrnd4 yani qok aEagrhk bir gekilde, karErsrndaki insan mrdrr, hayvan mrdrr aynmt yapmadan yaklaqtr$r iqin sonuqta bildiQimiz gibi gok acrkh dykUler ortaya qrkmrgtrr. Bu bir biqimdir. Ardrndan bir Dersim'de ne yaprldr? Beqikten tekrar bir yeniqerileqme qok zalimane bir gekilde uygulandr. Tarihle baQrnr brqakla keser gibi kesme ve bu temelde Kiirdistan'dayeni bir tiir yaratma giriqimi baqlatrldr, Bunu unutmayrn. Siz b6yle bir uygulamanrn sonucusunrz. Yaqamrnrzda yeni kiqiligin qekillenmesinde bu katliam kadar, ondan sonraki "beyaz teror" dedigimiz,'TtirkleEtirme" dedigimiz olayrn da belirleyici bir etkisi var. Qok sistemli bir uygulama altrnda

temel insan onuru ve

dzgi.irlUQiin'

den kopuk bi.iyiltirldtrni.lz. $eref, haysiyet diye bir Eey brrakrlmadr;qi.inkti bunu korumak isteyenler uqurumluk oldu. $imdi bazr arkadaqlarrmrz edebiyatgrhk tashyorlar. Hatta Dersimli bazr arkadaglar qok qairane, qok edebiyatqr kesiliyorlar. Onlara ben gunu sormak istiyorum: Yizlerce <irneQi olan ve qogunun belleQinde hala yagayan bu uqurum gergeQi nasrl ortaya qrktr? Bu qair olanlar, qok edebiyat yapanlar, bunun edebiyatrnr niye yapmryorlar? QoQu onlarrn qocuklarrsayrlrr. Bu buyilk bir geliqki ashnda. Ve gimdi duyduQum kadarryla Dersim somr-ftund4 kadrn-erkek iliEkilerinde en yoz bir durum yaqanryor. Sanki yaprlan onlara yaprlmamq, sanki daha di.rn o kendini uqurumdan atanlar onlarrn ana-babalarr, dedeleri-nineleri degilmig gibi, kemalizme taq qrkarrrcasrna bir yaqamr esas alryorlar. $imdi biz bu yaSamr eleqtirdigimizde s6ztimona 'Apo Dersimlilerin k<iktinir kurutacakmrg" diyorlar. Ashnda bunu s6y' leyen, kemalizmin igdiq ettigi tipler' dir. Biz Dersim'in intikamr peginde yijrijrken, kemalizme bin defa teslim olmuq, alqak, dUgkUnlegmiq bu tip, bu ti.ir sozleri sarfediyor. Ashnda bunlar qeklen Dersimlidir. Boylart, poslarr Dersim'i biraz hatrrlatrr, ama 6zde en aqagrllq Fatih Sultan Mehmet'in sarayrna kapatrlmrq, iQdig edilmig tiplerdir. Birgiin bunlarrn yakasrnr iyi tutmak gerekir, Biliyorsunrz, Osmanh saraylartn' da bir igoglan beyivardrr, Bunun biittjn g6revi erkekleri igdiq etmek, yani iktidardan etmektir. Tabii bu kaba bigimiyledir. Bir de ktiltUr, kigilik, yani bir biitiin olarak igdiq edilmiq toplum olayrvar.lqte bu durum Dersim'de oldukga yaratrlmaya gaLgrhyor. $imdi birisi size bir kti{irr etse,

bu Dersim'deki uygulamanrn derecesini. Nasrl olur? Bir gafletten de oteye bir ihanet iqte bdyle geliqiyor. Bana normal gelmiyor, Yani ben, isyanda her qey iyiyaprldr, iyi diiqtiniildU demiyorum. Fakat onun bdyle unutulugunun ve ona oldukqa inkar temelinde bir yaklaqrmrn saygrdeQer bir ya$am olduSuna inanmryorum. Zaten, bu nedenle tepki duytryorum, tavrr geliqtiriyorum. PKK'nin Dersim somutuna girigi veya bir bi.iti.in olarak Kilrdistan somutuna giriEi, b6ylesine bir tarih anlayrErna dayanrr. Amacrmz, Dersim'e zorla dayatrlan iQdiqlegmeyi agrga qrkarmaktrr. Halen de bu igdiqlegme' nin etkisinde olanlar ikide bir kargrmrza qrkryorlar. En qok muhalefet eden, en gok boli.ip parqalayan burasr. Neden? Parti kiqiligine gelmeme neden? Sana diiqmanrn yaptrQr belli, daha o kemik yrQrnlarr Munzur kryrlarrnd4 magaralarda.duruyor. O zaman sen Ankara'da lstanbul'da Avrupa'da ne geziyorsun? Di.ln basrnda okudum, aynca radyo da s6yledi biliyorsunu, SHP iqinde PKK'nin veya ulusal kurtulugumuun y6n verdigi, ozel savaqa ve bunun en dnemli kurumlarrndan biri olan Ola$aniistU Hal'e karqr qrkma tavn tartrqrhyor. Bir grup milletvekili kaldrnlmasrndan yana tavrr geligtirirken, iki tane Dersimli ise bu tavra karEr qrkryor. "OlaQani.rstU Hal'in kaldrrrlmamasr gerekir" diyor. Bunlar o gok geveze ve qok ukala olan Kamer Genqve Mehmet MoQultay'drr. Sdzde bunlar meclisin en demokrat i.ryeleri. Bunlar OlaQanUstti Hal'in, 6zel savaqrn neden kalmasr gerektiQine onderlik ederek, bir grubu ikna etmeye, bastrrmaya qahgryorlar. Nereye bakarsanz bakrn. Avrupa'd4 Avrupa ya$antrsrna en bahkla' masrna dalan bu kesimlerdir. Bizim saflarrmrzda bazr kiqilikler vardr; strf bu iliqki yiziinden, yani o kemalist ktiltUri.l en yaygrn yaEadrklarrndan dolayr drgi.i,ttimilzir tasfiye etme qabasrnda en ileri rolU oynadrlar. Bir kadrn meselesi tutturdular, bir yagam meselesi tutturdular, ne ahlaki de$e1 ne bir orgi-rt degeri ve ne de bir direniq degeri brraktrlar. Ve halen de Dersim'e rolijni.i oynatamamantn

nedeni bu kiqiliklerle baQlantrhdrr. Tabii ki kemalizm, bu alana bdyle vurup katlederken ve daha sonra diiqiirtirken, elbette bize yansryan yaprdan da bu tipler qrkacaktrr. Sonuq itibanyl4 birqok vahqiydn-

temlere karqr, gerqekten o yizyrllarrn iginde zaptedilemeyen bir 6zgUr-

liik var, onur var; bu kesindir. Ona saldrrrldrgrnda bir grrprda kendini Munzur'lar4 uqurumlara terkeden kzlarrmrzr, insanlarrmzr gozcintine getirdigimizde, tarihe yeniden bakmak, onun ardrndan getirilen iQdiqleqmeyi iyi gdrmek, kabul edilmesi gerekenle reddedilmesi gerekenin ne oldugunu iyi belirlemek qok yagamsaldrr. Br+ aynr zamanda dzgiirli.igijn, onurun elde edilmesinin de ilk adr' mrdrr. Bu genellegtirilmiqtir diyorum. $imdi de karqrmrza Batman getirildi. Qok ilginqtir, bir provokasyon dolayrsryla biraz daha ilgilenme gereQi duyduk. Polis bu alanda uygun kzlarr

dirqi.iri.ryor,

her tUrlij

aEa$rhk

yaqamdan geqirdikten sonra saf larrmrza gdnderiyor. Ki bugOn bile haber aldrk, bu bigimde bazr iliqkiler gdnderilmig. M. $ener provokatdrUntln burada bile igi gUcti dUgiirmeyi yiirirtme olmrqtur. Dersim'deki provokasyonq Batman'daki provokasyonu dokuyan tezgah aynrsr: Mlf, Ozel Savag Dairesi. Orada 6yle yi.iriitmtiq, burada bOyle yUril'tlyor. Fakir-fukar4 qogu diqi.iri.ilmiig. Zaten ipin ucu elinde. Bu erkekleri, o krzlarr di.igi.iriryor, her t0rlU yaqam iqine

sokr.ryor. Ardrndan hastahk yayma merkezleri gibi, da$rtma merkezleri gibi her taraf4 bilti.rn birimlerimize yolluyor. Zor bela bunlartn ytktmtnt durdurmaya gahgryorrz. Buraya bile yolladrlar, Provokatdr ve bazrlarr da o alandan buraya geldiler. Provokatdrdeki yrkrm gijctinii, da$rtma giJci.ini.r, en deQme dUqman ordusunun gdsteremeyeceQini de gdrdtim. Kadrna nasrlyaklaqtrgrnrve bir de bizim yaklagrmrmrza nasrl sarrldrgrnr 96rdi.lm.

Tabii ki biz, iligkilere sizin bakgibi bakmayrz. Biraz daha derin bir bigimde elimizden geldiQi kadar, gi.icOmi.z dlgUsiinde iliqkileri geligtirmeye gahqrrrz. Bazr ahmak krzlarrn bir dakikada nasrl bir arkadaqrn birden tam kdlesioldugu bilinir, Bunu, kemalizm dolayh olarak saflarda nasrl tahribat yaratrr, bir provokatdr nasrl saflarda olumsuluklar geligtirir, bunun ornek gdsterilmesi agrstndan sdylijyorum. Bu kadar k6rcesine baQlanan birine, bu kadar k6le' leEen birine elbette her gey yaprlabilir. Bir despot bu tavrrlara yol aqryor, Bdylesi krzlar, duygularrnr, kigiligini b6yle d iigiirdi.ikten sonra yi.icelemezler. Bir daha kendilerine de gelemezler. Ozellikle zindandaki yoldaglar bunu daha iyi bilirler. Provokatdr orada bunu yaratmrq. Zaten sizler de biliyorsunuz, gok namrlsstzca gok ikiyilzliice, qok basttrmact, en direniqqi -kadrn olsun, erkek olsundegerlerimizi nasrl yere serdi$ini.

trgrnrz

Bu, degerlendirmelerde de

vardrr.

Bu, kemalizmin PKK'den intikam ahgrdrr. PKK'den ve PKK'nin devrimci

militan yetiEtirmesinden, dzgijr drn yetigtirmesinden

ka-

intikam ahgrdrr.

Ve gerqekten bu qok bilinqli bir plandrr.

$imdi benim de bizzatyaqadrQrm gerqekler var. Gerek militanlaqmad4 gerekse kadrn dzgiirleqmesinde kolay kolay kendini dliqtirmeme ve y0rtiyebilil savagabilir bir konumda tutmak aqrsrndan, srcak savagrm cephesinden qok daha fazla taktikgi davranabilen bir konumda tr-rtma gereQini dr.rydum. Yani bir erkek olarak, daha okul qaglarrndan beri bu iligkilere karEr hassashgrm vardr. Tabii stireq igerisinde bu daha da geligti. $u kemalist "modernizmin' uygarhk anlayrqrnrn yavag yava$ yarattrgr iliqkiler, okul okudukga daha fazla kendini dayatrr. Biliyorsunrz, genelde KtlrtliiQa.l kiigtimseme yaganrr. Mesela benim ilk izlenimim gu oldu:'Allah kahretsin, nasrl Ki.irt aileden dtlnyaya gelmigim." Daha ilkokuldayken gunun iqin herhalde oluguyor: "Kiirtlilkten damgayr yedigim igin benim 6niim trkah." Sizin drrygularrnrz nastl geliqiyor:, bilemem. Yani, "Kegke KirtItik olmasaydr; acaba benim kdkenimde TUrklirk yok mu, araqtrrahm" bigiminde bir izlenimim vardr, B6ylece daha ilkokula girer girmez, Ki.irt kaybetmiq oldu, O zaman Tiirkli.i$e dzenti duryacaksrn, bunun igin arttk kukla ol, ugak ol, krhQrnrve her qeyini de$iqtir, belki memur olabilirsinl Bu' nu gdzlerimle gordi.im, Yani bir TUrk dsretmeni olmak iqin, krlrktan krlga kendilerini nasrl satttklartnt, en yaktn arkadaglarrmdan, qocukluk arkadaglanmdan g6rdLim. Biliyorsuntrz biz o zaman da buna karqr bir tavrr geligtiriyorduk, Bir yandan bu tip tutumlar bizde geligirken, bir tepki de geligiyordu. O yrllarr hatrrhyorum yine. Qocuk fantazisi tabii. 'Nasrl bir ordu komtfianr olayrm d4 gizli bir dtirgmanla savagayrm' biqiminde bir yaklaqrmrm vardr. Asker olma tutkr.su o zaman geligti. Ben bir r6portajda da belirtmiqtim. Benim askeri okullara girme niyetim, iyi bir TUrk subayr olmak igin degildi. Sanrnm bunda gUg merke' zinin orduda yogunlaqmasrnrn etkisi olabilir. Kuqkrcu akhmzda o za-


I

S.yl.

18

Ni$n.tE3t!

man,'ideoloj ik-pol itik gahgma/a askeri gtice ulaqrrsrn' dtrgiincesi yoktu. Yalnz kargrmda gtig sahibi olan

ordu gerqegi, asker gerge$i

var.

Vurmak istiyorsan, gi.ig sahibi olmak

istiyorsan asker olacaksrn! O zaman okullarr var, okullarrna gideceksin! Burada da 'Tilrk subayr gibi hareket edeyim' diiEiincesinden ziyade, duygu planrnda veya psikolojik bir etkilenme bigiminde de olsa, askeri kiqilik edinme istemi var. Yani asker, gticii ifade ediyor, dyleyse birEeyler yapmak iqin asker olacaksrn! Bir isyancrhk belirtisidir ashnda. Hatt4 'bu okullara giremeyeceQim" diye oldukqa i.iziilmi4tiim. En derin endigeli giinlerimi o zaman yagadrm diyebilirim. Qogunuun ydneldiQi bir di.inya vardr o zaman; biz de ydneliyorduk. Qok bunahm sUreglerinden de geqtik. Kendinizi yeniden yorumlamanrz iqin, ayrrca asker oh.ryorsunrz, komutan oh.ryorsunrz ve 6zgi.ir iliqkilerden bahsediyorsunuz, buna agrkhk getirmek igin s6yliryorum, iEte kadrn iliqkisi de bu agamada kendisini gittikge bize dayatryor ve 'laklaqrm nasrl olmah" sorusuna ydneltiyordu.

Feodal gelenekler igerisindeki

ka-

drnr biz qwremizde, ailemizde gdrdiik. Zaman zaman bunu sizlere anlattrm. Bu iligkileri yadrrgamrqtrm o zaman; yani baqhk diizeni altrnda qok uak alanlardan, hig gdrmeden, tanrmadan, gelip senin yakrnlarrnr

veya krz kardegini bdyle meta

alrr

gibialmayr, ilk qrrprda b6yle birdenbire ahp gotUrmelerini, tam cizgUrce bir tavrrla olmasa da yadrrgadrm. Yani, "nasrl oluyor bu iE, birdenbire hiq tanrmadan krzr aldr gitti" biqiminde bir yaklaqrm, srnrrh da olsa, duygusal da olsa bir tepki, "bdyle olmamahydr" gibi bir endiEe, izlenim vardr,

ma... Kolay baqarr olmaz, ama yenil-

giyi de kendime kolay kolay yedirmeme ve bunu gok iyi bir hesaplagma bigimi olarak degerlendirme, bir yaklaqrm tazr oluyor. Genel giiq meselqsine -ekonomik, siyasi- yaklaqrm kadar, kadrn konusunda da bu tavrr boyle geliqtirmeye qahqryorlrz, $unu gordtim bu si.ireqte: Bizim ilk grup gahqmalarrna el attrQrmrzd4 dlzen dahilindeyken, kadrnrn yanrna kemalist dlqi.iler temelinde yaklagamayacaQrmr anladrm. lstanbul'da, Ankara'da bulundum. Fakat yaklaqmaya ne gi.icijm, ne cesaretim, ne de egilimim vardr. Sizler mesela bence bu konuda kendinizi agrrr dayatabilirsiniz, kandrrabilirsiniz. Benim bu yrllarda 6yle degildi. Bir Diyarbakrrh arkadaqrm vardr o zaman, hatrrhyorum. Oldukqa belah bir arkadaqtr. Sag mr, oli.l mil, bilemiyorum. Bu bir mesele qrkardr Siyasal'd4 duymayan kalmadr. Bir krz yirziinden her

glin kavga ediyor, bazen

brqaQrnr

gekiyor, kryamet koparryordu. Bizim Ktirdi.i, sUrekli ben tutuyordum. Tutmaya qahqryordum ama o her gi.in kendisiniyiyip bitiriyordu. Bir de bu olayr gcirdUm. Diinyanrn en rezil bir KUrt tavrr ortaya qrktr, Koptum ve korktum. 'Aman h4 baga boyle bir bela gelmesin" diye kendimi kollamaya qahqtrm. Fakat cizellikle devrim siirecine girdigimizde, bi.itirn bunlar biraz daha qdziim istiyor tabii. Ozellikle bu genq arkadaqlara katkr sunabilmesi, konunun y(2eysel ve basit ele ahnmamasr aqrsrndan konuyu agmakta fayda var. O dcinemde geligtirmek istediQimiz bazr iliqkiler vardr, YaEadrQrmz bazr deneyler var. $unu g6rdiJm bu si.jreq iginde: Mevcut kadrn diizeyi, mevcut kadrn-erkek iliqkisiyle, toplumsal di.izey -6zellikle yarr kemalist, yarr feo-

Sâ&#x201A;Źilr,lbn;)

poldedir, oraya baQlanmgtrr. $imdi belki Avrupa'ya da baglanmrqtrr. Bu gok yaygrndrr ve Ktlrt kadrnt bundan btiyiik darbe yemigtir. Ktirt aQasr, Ktirt ileri geleni, egrafr, kemalist 6lgi.ilere dogru kendisini ihanet teme-

linde, inkar temelinde ddni.igti.iri.irken, kadrn bir tekme daha yemiqtir, Dolayrsryla hor gdri.ilme, daha dilsiz

ve qdz0msi.iz brrakrlma gibi bir durumla derinligine karqr kargrya kalmrqtrr. Bunu bir belirleme olarak s6yledikten sonra parti ortamrna giriqte, "Norrnal di2enin verili 6lqtrleriyle mesafe almanrn imkanr var mt?" sorusuna yanrt bulmak lazrm. Ben bazen sizlerin 6lqiilerine bakryorum. Ya bilmeden bu verileri bize yansrtryorsunrz ya da biraz bilingli bir gekilde yapryorsunr.rz. Halen o kUqiik-burjwa trnum dediQimiz, kendini partiye tam katmak yerine yiizeyselya da hesaph katmanrn altrnda verili dizenin 6lgUleri yatryor. Erkek ve krz farketmiyor. Yani bir nevi verili di2en sizleri adeta tiretmig, yetigtirmig ve salmrg ortahQa. Belki size dogal bir yaqam gibi gelebilir ama gelig tarzrnrz feodal-iqbirlikgi ve kemalist politikalarrn imbiginden geqirilmig; ya onun i.jsti.inde ya altrnda ya ugaQr-igbirlikqisi ya da efendisi olma bigiminde veya ikisinin iqiqeligini yaqayan bir pozisyonda olmaktadrr. "Katllamadrm, bunaldrm, dtiqiinemedim" anlayrqr, kayna$rnr kesinlikle bu tarihi somr:t temelde bultryor. Ben kendidevrimcilegme stirecimde bunlarrn hepsini qoziimledim. iligkilere bakryorum -erkek veya kz- bir ktiqUk-burjwa olugum tazr... Veya biraz baQlarr Ost tabakaya dayanryors4 iqbirlikqilere

dayanryors4 daha farkh. Biri

ahk,

her qeyden habersiz, Allah'rn zavalhsr, diQeri ise kemalist bastrrmacr gi-

bidir, Dikkat edin, benim en biiytjk parti-iqi savagrmrm, bu ydnlii dayatmalarrnz4 tutum-davranrqlar4 altrndaki ktrltiire, yagam tarzrnrza karqrdrr. Buna karqr derinleqme, bu temelde bir tutum, pozisyon belirleme gok dnemli ve bu bizde gok boyutlandr.

Kemalist "modern" yaklagrm daha degiqik yansryordu. Orada kadrn veya kz kendisini daha degiqik su-

nuyor. Bir defa zenginlik olgiileri gok egemen. Qogunu bunu biliyorsunrz. Halen de 6yle, Egemen srnrf, zengin srnrf dlqUleri bu konuda hala esastr. Biz bunu her zaman agrkqa gdrdUk. Miimki.rn mi.i o koqullarda bir kadrn iligkisine dzgi.lrlilgii dayatmak! O zamanki gUq, yetkinlik durumumrz gok srnrrh ve iligkiler boyutuna mutlak anlamda hakim olan, daha qok kemalist ki.ilti.irii kemalist zenginligi, gticil elinde bulunduranlar oluyor. Bu her iki cins -kadrn ve erkek- agrsrndan hiq farketmiyor ve gittikqe bir baskr biqiminde kendisini bize dayatryordu. Bdylece feodal deQer yargrhrrna oldugu kadar, kemalist modern deQer yargrlarrna da tepki geligiyordu. Biliyorsunu bu konuda kendimizi gittikge bir savagtn iginde bulduk. Sanryorum bu konularda benim yaptrklarrm, biraz sizin yaptrklarrnzdan ve yagadrklannzdan farkh. Arttk bu ahqkanhk mr oldu bende, oluqum dzelligi ya da yetiqme tazr mr bilemiyorum. iqleri oldu-bittiye getirmeme, igler i.izerinde gok derin ve endige dtyarak dur-

dal dUzey- sanrldrgrndan daha fazla bir siyasi diizeydir. Bu geneldir. $imdi PKK, dzgi.irltik hareketini baElatmrq ve bdylece birgok feodal, kemalist gdrUqii yrkmrqtrr. Bu ayrr mesele. Bu, savaErn doQurdugu bir sonuq, fakat veri di.zeyi, PKK'nin daha yrkmadr$r, karqrsrna almadrgr dUzey oldukqa dtigktncedir, Dolayrsryla kiqi, iqe eger doQru yaklaqmazsa ve kendini koyverirse, ya bir kemalist aQa olur ya da bir uqak olur. Bunun drqrnda bir s.eqenegin olacaQrnr sanmryorum. Orneklerden size bahsediyorum. Yani kaba bir Ki.irt gibi dayatrsanz, rezil olursunr.rz, Kemalist 6lqU bu konuda daha iisti.in. Onun modernizmi o feodal yaklaqrmr aqar. Yani hukuku vardrr, gelenegi vardrr, ahlakr vardrr. Bagarr qanst vermez. Bunun ashnda Kilrt kiqiligi ilzerinde daha. da incelemeye deger etkileri var. Ozellikle Kirrt kiqiligi kemalizmin etkilerinden bu kadar darbe yemigse, yine bu konuda feodal igbirlikqi srnrf bu kadar ulusal inkara gitmiqse, bunda kemalist modernizmin ailekadrn kurumuna yanstmasr gok a$rrhkh yere sahiptir. Her Ki.irt a$asrnrn, her Ki.irt igbirlikgisinin bir eliya Ankara'dadrr ya da bagka bir metro-

Qozi.imlemelerde epey aqmrqtrm. Halen de di.izeyi geliqtirmeye qahqryorum. Kadrnrn durumunu iyi kavramaya qahgryona. Yi.izyrllardan beri di.izenin, kadrnr b6yle meta haline getirmenin bir aracr, bir biqimi olarak, nasrl politikada satmaya qahqtr$rnr gdriiyorum. Umarrm ozgUrlegme temelinde bu sorunu hallederiz, Birgoklarrnrzrn yagadrgr iliEkilerden -tabii ktiqtimsemek iqin soylemiyorum- oldukqa qekiniyorum. SozUmona kocanrn kadrna kadrnrn kocaya dayattrklarrnr goz6nijne getirdiQimde, baErmr kesseler bir gtin b6yle yagayamam diyorum. Bu nastl erkektir, bu nasrl kadrndrr, birbirleriyle @le yaqayatiliyorlar! Dolayrsyla i.irk-

memek elde degil. Bu bir anlayrq. Ben "herkes bdyle olsun" demiyorum. Denemeler ashnda birqok gerqeQi g6sterir. Fakat bu konu da 6yle denemeye gelecek bir konu degil. Dolayrsryla gogunun tr.rtukluQunu, birdenbire ihanete kadar gitmesini, konunun dzgijnli.igi.inden ottirii anlamak mUmkiindiir. Bu konuda olduk9a iyi niyetliyim. Ben hiqbir krz4 hiqbir kadrna iradesi drqrnda bir dayatmada bulunamam, bunu sdyleyeyim. Ne tiir iliqki olursa olsun, o pozisyonu dnemli oranda aqtrk. Yani geleneksel anlayrqlarrn etkisi altrnda, kendimi o bahsettigim Ktjrt tavn gibi anormal duruma ya da vurdulu-krrdrh duruma sokmak kadar, uqaklagtrrma pozisyonuna yatrrmayr da aqtrm ashnda. Kaldr ki, baqta da buna y6nelik mticadele vardr. Biliyorsuntz, duygular planrndaki mticadele qok zor geger. Fakat

yine de bir miicadele, bir 6zgiirliik miicadelesi gerekir. Yok dtygularrm,

agklanm bi.iyi.ikmiiE, yok bilmem iliqkilerim qdyle kutsalmrq, namus anlayqrm gdyleymig deseydim, ben bu qizgiyi bu agamaya getiremezdim. DeQil bu aqamaya getirmek, adrnr bile koyamazdrm. Bu 6nemli. Yani baqlarken, kadrnrn 6z9ijrli.igi.ine anlam verelim dedik. Ve bu tr.rtum iginde olmasaydrk buna ulagrlamazdr. Bir Kiirt namus anlayrqrna ucrzca baglansaydrm, daha baqtan yitirmiEtim. Hepinizi baQladrklarr gibi beni de baQlamaya qalqmrglardr. Benim ailem oldukqa zayrf, baba-ana otoritesi en zayrf olan bir ailedir. Denilebilir ki en az otorite altrnda bilyiiyen KUrt insanlarrndan biriyim. Ashnda bu baEh-bagrna bir olaydrr. Sonuqta ebeveynlerin etkisini fazla yaqamaktan kurtulduk. Bu bir 6zgi.irleqme adrmrydr. Biz o konuda biraz qansk sayrlrrrz, Belki bagrbog yetiqmig olabiliriz ama daha sonra kendimizi toparladrgrmrzd4 dzli.i iradeyle bazr pozisyonlarr srnrrh da olsa yakalamayr bildik. Dayatrlmak istenilen iliqki, daha o zaman bagarrh olsaydr, ben bu iElere daha lise qaQrndayken, o meslek okulunu bitirdiQimde adrm atamazdrm. Benim tutkularrm, ihtiraslarrm, amaglarrm, bizi biryi.ik darboQazdan gekip kurtardr, Sanrrrm sizin halledemediQiniz odur. Bu darboQazda bir yandan dl]zenin sunduklarr, biraz da klasik otoritenin Lieerinizdeki hakimiyeti sanrnm sizi onemli oranda baEtan qrkardr. Baqtan qrkardr derken, size bazr kayrplarr verdirdi demek istiyorum. Bu araqtrrmaya deQerdir veya partiye katrlrmrnrzr gerqekleqtirirken bu onemli darboQazr yeniden gdzden geqirmelisiniz. Miimkiindi.ir, qok qey yitirdiniz veya qok Eeyi farkedemediniz, Fakat ikisi de sakat, saQhkh deQil, inkarcrhk da dogru deQil. Bu yaqamtn frrtrnah, buhranlr bir anlamr vardrr. Bunu duymamak, bir kole gibi ahkga kargrsrnda vaziyet almak da doQru deQil. Bu d6nem frrtrnahdrr, buhranh d6nemdir. EQer o zaman yapamadrysanz, yeniden gozCen gegirerek, hig olmazsa gimdi bunu gerqekleqtirin. Devrimci eQitimin yaptrQr biraz da budur. Ben kendimi geleneksel otoritenin elinden zor kurtardrm. Bir de kandrrrrlar adamr. Halen pegimizde olanlar var. Kemalrzmrn de dayatmasryla karqr karErya kaldtk. Partilegmeye adrm atmadan 6nce de vardr. Fakat onemli olan partileEme slirecidir. SrnrflaEma olayr var

layrqr, Osmanh otorite anlayrqr, bizdeki aga-otorite anlayrqr, bizim otori-

te anlayrqrmrzdan qok farkldrr. Bunun yanrnda parti iginde, bu geleneksel veya kemalist anlayrqh otori-

te dayatmalan da az grkmadr. Bize ydnelik olarak kopartrlan frrtrnalar, provokasyonlar, dayatmalar

raz serbest braksak, kaqta kagrnrz neleri, nasrl dayatrrsrnrz, belli deQil. Bu bir sosyal savaqrmdrr ashnda yadrrgamryorum. Belki hakkrnrzdrr, madem 6yle yetigmigsiniz, 6yle isteyeceksiniz. Fakat qaresizsiniz. Kemalizm ddkUliiyor, feodal kahntrlar dokUli.ryor. Yeni bir Atati.lrk qrkaramryorsunu, yeni bir KUrt agasr olamr),orsunuz. Tabii biz de bog durmadrk. Ben emekgiyim aynr zamanda. Ter karqrhgrnda yagamrn ne anlama geldigini bilirim. Ve yine bazr sosyalist degerler kadar, demokratik hak, emek deQerleriyle de biiyildilk. Bir ki.i9i.ik-burjwa veya feodal anlayrqr bi.rrokraside trrmanarak veya mUlk edinerek gilq elde etme gibi bir yolu tercih etmedim, Kendi emegime dayanarak maddi-manevi giiq kadar

ideolojik, siyasi veya askeri gilc0 bizzat olugturdum. Yani hiq kimse eline bir sopa bile alamaz iken, biz ulusal kurtuluq dogrultusunda bir tek figek elde etmek iqin bile her Eeyimizi ortaya koyduk. Tabii bunlar kolay elde edilmedr. ideoloji olugturmaktan politik iligkiler geligtirmeye ve giderek brr gUq haline gelmeye kadar yoQun bir gab4 bir qahqma temposu iqrne girdik. igte sonug bugi.jn geldiQimiz di2eydir. BUtUn bunlarr brzr yanlrq anlamamanrz iqin s6yllryorum. Bizim gijg olugturma tazrmz qok dnemlidir. Bugiin kemalizme ve feodalizme karqr ayaktaysak, bunun emekle baglantrlarrnr iyi gOrmek gerekir. iEte karErnrzda! Dolayrsryla "qdyle dzgiJrltik is-

tiyordum, yetki istiyordum, otorite istiyordum" diyenler, birdenbire biz-

PKK'de. Aslrnda gok direndiler PKK'leEmeye karqr. Biz gerqekten feodal ve kemalist olgi.jlere kargr oldukqa direndik. Kimisi bizimle iki ay

yiirUdii, kimisi kdlece y[irtrdU. igte halen de ortaya grktrgr gibi neden gi.jcij yetmez, neden kuramaz, neden rnqa edemez, neden ydneteme4 neden tedbirsiz dedigimiz tazda yi.irUr!.. Kimisi de bastrrmacrdrr, aQavaridi6 onlar da yijriidU. Tabii biz hiqbirisine boyun egmedik. Dikkat ederseniz bir 6nder gi.iq olarak askeri, siyasi, ideolojik alanda gi.iq var bende. Bugi.in Kilrdistan'da sanryorum en etkili konuma da gelmig bulunuyoru. Bu gunu daha iyi 6Qreti-

az de-

gil. Yi.izlercesi qrktr ortaya. Halen bi-

.

de komutan olanlar, "astrQrm astrk, kestiQim kestik" dryenler, kurnazlrk yapanlar. birqok qeye hakkr-yetkrsi olmadrQr halde el koyanlar bu gerqeklere d ikkat etmelidirler. Her zaman size soyledik, PKK'de onderfik gerqeQini bi.rttin ycinlerryle kavrayrp sonuq qrkarmalrsrnrz. Dolayrsryla kadrn konusunda da 6nderlk, kendini biraz daha iyi gekillendirmek durumunda. Bu nedenle halen, bugiin kdlelik di.izenine karqr savagr geligtirirken, kad rnrn diiqUri.llme gerqegini de gdzdnUne getirerek bunu ytirtiti.iyoru. Kadrn kendisini nasrl kazanrr veya bir kole olarak kendisini nasrl diigiirmeye qahgrr? Bunu ryr gdrmek gerekiyor. Bunu kadrn aqrsrndan sdylerken, aynr durumu erkek aqrsrndan da ele almak milmkiindiir. Ornegin, bir erkek, bir kadrn karqrsrnda kendini nasrl ifade eder? EQer bu erkek bir de Kiirtse ve 6zellikle

malrnr-

mUlkUnii kaybetmig, en son elinde karrsr kalmrqsa onun iqin tek miilk, karrsr olur. Bu mi.ilk karqrsrnda erkegin nasrl mUlk zihniyetli birisi olacaQr agrk. Yani her qeyini kaybetmiq, yor: Gegmig drneklere baktr$rmrzne namusr ne qeref, ne toprak ve ne d4 eger kendimize dikkat etmezsek de dzgiirlU( hiqbir geyi yok ve alarahatlrkla bir sultanlagma olayr iqine bildiQine di.iqiiriJlmtlg. Dolayrsryla sagirebiliriz. hiplenecegi, diJgiJnilmi..glUgijnijn acr$imdi M, Kemal'i qok iyi gdri.ryo-. srnr grkarrrcasrna r.rzerinde egemenrum. Onunla karqr kargrya olmayr, lik kuracagr tek mtilkii karrsr olrryor. kurnazhklannl, alqakhklarrnr yijztine Ve bdylece erkek, bir anda s6ziimosdylemeyi qok isterdim. lktidarlaEna "avantajl' bir kiqilik olup grkryor! mrg ana neye dayanarak? Bazrlarr Btrti.in bunlarr kiigi.jmsemek igin be"devrimci, kurtulugqu" diyor. Bazr lirtmiyorum. Sadece bir gergeQi ifaTiirkiyeli arkadaglarrmz var, aslnda de etmeye gahqryorum. Bu arada kendi egemen otorite g0ci.iniin nasrl kendine edebiyatqryrm diyenlere bir oh.rgtu$unu biraz gdz6nUne geti rmekez daha seslenmek istiyorum. inliler. Bizi de tzun si.ire oyaladrlar. Tacelemesini bilmiyorsunrz? Tarihten bii ki kendileri de gok feci olarak kopmug, atomlanna kadar pargalanbunun karqrh$rnr devrimi geliqtiremrg b6ylesi bir toplumsal gerqeklik memeyle ddediler. Biz gimdi daha var karqrnzda Bunun tarihsel, gUniyi anhyorw ki, kemalist otorite ancel boyutlarr var. Ahn inceleyin!


I

Adam iqsiz, egitimsiz, okulstz; var olan da yutuyor. Kemalizm bu konuda mtrtlak egemen. 'Okula git yr-rtul, iq iste ajanlaE" politikasrnr da-

yatryor. Bu adam ne yapacak? Bu

adam deli-divane olacak. lgte Ki.irt delisi dediQimiz olay bdyle ortaya qrkar ve bir de kadrn karqrsrnda bunun bir pozisyonu, bir namus anlayrqr vardrr. Zaten ben baqtan beri bu namus anlayrqrnr ciddiye almadrm. B6ylesine namuslu olacaQrma namussrz olsam daha yerindedir. Bir pozisyon da budur. Dolayrsryla KUrt erkeginin de durumu bitiktir. Bu

anlamda sadece kadrnr ele almak yetmez diyorum.

Alt diaey sdz konusu edildi$inde, kadrn Kiirt gerqeQi aqrsrndan neyi ifade eder? Bizde kadtn, diieen basamaklarrnda ytjrtime gansr olmayan, hissiz, feodalyargrlarla dolu bir durumdadrr. Ve yaEamr heniz tanrmadan, 14- I 5 yaErnda, bir erkege baglanrr. Dolayrsryla yagamr tantmayan, iligki nedir bilmeyen bir krz ne yapabilir? Burada brr kadrn kigiliQinden bahsetmek zor. Gazetede okuduQum bir haberde, "Kadtn da var!" sloganryla kadrnlar yiiruyuE dtLenleyecekmiq, Burad4 ben diyorum ki kadrn yoktur. Qankaya'da veya herhangi bir parkta belkivar, fakat burada kadrn yoktur. Zaten tarihte de, toplumda da yitirilmiEtir. Bir egya gi-

bidir, kim alrrsa onun elinde

kalrr.

Yani siz ozgUrliik savaqgtlartna bunu

hatrrlatrrken, gunu sormak istiyorum: Nasrl oluyor? Kimin parast, biraz kuweti vars4 kadrnr bir eqya gibi satrn aldrgr bu iliqkiye ne ad verecegiz? QoQuntz bu iligkiyi boyle kabul ediyorsunr.rz, Qok tehlikeli. Benim bir savaqrmrm da bu iliqkiyi normal bir iliqki olarak g6rmemek oldu. Belki qoQunu, "6rf-adet" diyerek bu iliEkiyi kabullenmrg ve belki b6yle yaSamrssrnrz. Fakat bu iligki, en agaQrhk durumdan baqka bir qey deQil. Toplumdan kopuq, geleneklerden kopuq, biraz da bu nedenle oldu. "Daha bir i.rst tabakaya qrkahm ya da o yarr-kemalist, yarr kiiqiik-burjwa kigilere dzenelim" biqiminde bir yaklaErma bu nedenle girmedik. BugUn biraz yaygrn bir kesim buna giriyor. OrneQin, Batman't ele aldrk. Petrol etrafrnda zenginleqme var ve bahsettigim..bu iliEkiyi kuran oldukqa yaygrn. Ogrencisiniz, brraz di.izenle temasa geQme imkantntz var, tam brr buhran ve ftrttnalr doneme girdiniz sanrnm. $imdi bu konuda srzi koruma( sizi dzgtirlUge qekmek sanrl-

drgrndan daha zordur. Belkr agrk di4manr hizaya getirebiliriz, ama bu qapragrk, oldukga itilmig durumlardan sizi qekip kurtarmak qok daha zor. Tam bir buhran durumundan bahsedebilrriz.

Zaman zaman PKK iqinde bu sorun kendini nasrl drqa vuruyor? PKK'nin bazr olugum dzellikleri var, Yadrrgamamahsrnz. Derdimiz sizleri iliqki yoksunu krlmak degil. 6zellikle cinsel iligki, biilyorsunr.rz gok giiqlii bir g0dUdiir. Hatta birgogu bunun ideolojiden, politikadan daha gi.iqlii oldugunu s6yler. Fakat bu tamamen dliqiirmeye g6tUrijyorsa bu tamamen her geyin elimizden altnmastna gdtUriryors4 cinselligin de fazla bir anlam ifade etmeyece$ini bilmeliyiz. Bciyle bir cinsellik her qeyi gotlirtjr. Vatandan g6tiiri.iyor, 6zg0rli.lkten 96tiirijyor ve onurdan g6tiiriryor. Ayrtca bu iliqkinin basit bir tatminden 6teye hiqbir sosyal degeri deyoktur. Sadece siyasal dtigtirme, vatanseverlik ya da benzeri soylq yi.ice degerlerden kopanna de$il, sosyal y6nden de tam bir bunahm iqine sokuyors4 bu cinsellik i.2erinde qok durnnk gerekir. Eger bu Kilrt iligkisiyse, Ki.irt ili$kisinin 96zlimlenmesiyse, sdylenecek daha gok qey var. Kendi tecriibelerimle ben bunu soy-

Itjyorum. Biliyorsunrz Ki.lrt gdzi.imlemesini, iligki biqimini benden daha kapsamh, derin yapan yoktur. Dag[ma kadar, yeniden birleqtiren yok. Dikkate almahsrnz, Halen bir ameliyatla uQragryorum. Derdim, sizi srkrntrya sokmak degil, Ben hemen qunu da sdyleyeyim: Kigi olarak kadrn-erkek iliEkisine kapah degilim. Aksine kadrn-erkek iligkisi boyutunda kendini en kapsamh veren kiqiyim. Geleneksel ahlaki yaklaqrmlara hig kimse bizim kadar cesaretli karEr koymadr. Yine kemalist yaklagrmlara kargr koymada bizim kadar gaba harcayan olmadr. Lakin halen ugraEryoru. Belki siz qok daha deQiEik beklentiler, tr:tumlar iqinde olabilirsiniz, ama ben halen bu iqlerin q6ziimlenmesine, organizesine ve kurumlaEmasrna en bagta gelen bir yer veriyorum. Nedensiz degil. Mevcut toplumun iqinde kimin parasr, gi.jcij qoksa anlayrqr gevresinde her qeyiyapar. Bugiin adeta bi.rtUn aileler kendini sattyor. Toplumsal dtiqi.irtjltiEUn l2 Eyliil'de hangi dUzeye vardrQrnr biliyorsunu. Fuhug, mi.llk edinme, kadtntn krrk tilrlU ahnrE-satrhg meselesi; biltiin bunlar I 2 EylUl'de oldukqa yaygrnlaEtr. Ama diyelim ki, onlar direkt drqrmtzda ve bizi fazla ilgilendirmiyor. Lakin bizim parti iqinde bir yeniden oluqturma yeniden kurumlaqtrrma gibi gorevlerimiz var. Ve sizi partrterbiyesi igine almrgz. Partinin kigilik 6lqirlerine sizi katma gibi bir gdrevimiz de var. Siz PKK diye bir olayrn iqine geliyorsunrz. Bu, gerqekten, varltQtnr -ki en deQerli varlrgr yaEamdrr- ortaya koyarak gergeklegen bir katrhmdrr. Dolayrsryla bu katrlrma en yijce, en kapsamh yaklagrmr g6stermek de benim gdrevimdir. Dikkat edin, geliq tarzrnrzla her ti.irlii qrkar iliqkisini, mtilk iligkisini ve yagam iligkisini bir tarafa brraktyorsunuz. "PKK'nin temel kurtulug deQerleri vardtr, ben ona kendimi adamaya geldim" diyorsunrz ve bu tartrqma gdti.irmez. Kut' saldrl yiicedir, esas almak gerekir. lqte bunu iglemeye qahgryoruz. llk s6z verme, ilk katrlrm niyetini belirleme yetmiyor. Bunun iligki aQrnr q6zmek, yeniden kurumlagmasrna gahgmak bi.ryiik ustahk ve yaratrcrhk istiyor. Bazr elegtiriler var bize. "PKK kadrn-erkek iliqkilerini nereye g6ttirmek istiyor, PKK evliliklere qdyle karqrymrq" bigiminde. Bunlar drgtan yaprlan degerlendirmeler. Qok krsa da olsa tarihi aqtrQrmrzda qok dehqetli geligmeler oldugunu gdrUr[2. Yne mevcut sosyal durumu gciz6nUne getrrdiQimizde, iglerin ne kadar bunalrmlr olduQunu gdrfortz. Bizim kolay qozUm dayatmamtz ne kadar gergekqidir? Ben halen Eunun doQru oldugu kantstnt taEtyorum: Parti iqinde erkek, kargrsrndaki kadrn gergegine doQru yaklagmadrk94 doQru qdzmedikge, yeniden yeniden dzgtirleqtirmedikqe hiqbir iligkiye girmese daha iyi olur. Sevgiymig, duygularmrQ ve evlilikmig, bi..lt0n bunlar baqrnr sadece belaya sokar. Bir krz, beynine ve yiiregine kiJlge gibi inebilen bir olayla karqr kargrya oldugunu bilmeden, dzgtir yaklaErmr, egit yaklaErmr geliqtiremez. Brrakahm bunlan, duyguytt di..qiinceyi, rnantrQr yerle bir eden bir erkek iliqki sistemiyle'ki tarihi anlattrken erkegin nasrl gekillendigini aqrkladrmkargr kargrya oldugmu kilmeder\ eozmeden ve mi.imkilnse onu egitlik, 6zgi.irliik konumuna qekmeden hangi iliqkiyi kurabilir? Kursa da sonuglartna katlanabilir mi? Tabii kendiniyitirmeden, Ozgi.irliik ve egitli$i esas altrsa! Osmanh erkegi, kemalist erkek ya da KUrt agasr tag gibi adamdrr. Ne laftan anlar, ne scizden, ne mantrktan, ne egitlik ve ne de dzgUrliik-

ten. Kendine gdre bir namus

an-

layrqr, egemenlik anlayrgr vardrr. Sor-

g6E, sralsiz

kargrdakini kadrnlaE-

trrmak ister.

Gergek bu. Bunu ben yaratmakiyle s6yli.iyor. Giin-

drm. Tarih bunu

cellik bu temelde kurulmugtur. lsterseniz deneyin. Sonuglarrna katlanmak qartryla. Partiyi ugraqtrrmadan, bizi ugraqtrrmadan istediQiniz tiirden iligkiyi yaqayrn. Savaqr boga gr' karmasrn, 6zgi.irlUQii, hatta kendi kigiliginizi rezil etmesin, ben her tiirli.t iliqkinizi alkrElayayrm. YU,celik istemek, sizler iqin 6z-

gtrrliik istemek k6tii bir Eey deQil. Erkek yontulsun, kadrn kdleligi a9srn diyoru. Bunlar ne kadar saglanryor? $imdi, "Biz birbirimize gdz krrptrk, akhmrzr qeldik" demekle i9 bitmiyor. Geleneksel veya mevcut yaklaErmlarrn dkeyi bu kadar yUzeyseldir. $unu soyleyeyim: Benim bir dzgUrli.ik savagQrsr olarak kadrnla ilgilenmeme gibi bir durumum yok. Bizim tavrrmrz biiyi.ik Ozgiirli.jkqij tavrrdrr, Kiirt kadrnr bizden hep giiq alarak tarih sahnesine qrkmrgtrr.

Dili

qozUlmi.iqti.lr.

Belki de Ortado-

Qu'da hiqbir hareketin, hiqbir halkrn gerqekligi nde ortaya grkrnayacak diizeyde daQlara kadar kendini vurmugtur. Yine sizlerin buralarda olmanrz kesinlikle bizim tavrrmrzla ilgilidir. Bizim giici.imi.iz olmasaydr, qok iyi bilirsiniz ki evlerinizden dtEarr adrm dahi atamazdrnz. Ama yine de gunu s6yliiyorum: Acaba qok gey halledildi mi? Fakat ortaya qrkan drnekler, bu konuda ylizeysel olmamak gerektiQini, b6yle duygularmrq, qok yU' zeysel bazr iligkilerle birbirini idare etmeymiq, bunun PKK'nin kurtulug qizgisinde, 6z90rliik qizgisi nde fazla sonuq alamayaca$rnr gosteriyor.

Belki bazrlarrntz stktltrstnz veya "bize bu kadar da yaptltr mt" dersiniz. Ben kendimi hergtin tartrqmaya aqryorum. Oyle bir iligki ki, dikkat etmesem en bi.iyi.ik hrrszl$rn ve ikiyi.zltili.igiin, kandrrmacanrn olabilecegi bir saha haline gelebilir. Bu sahanrn 6yle kullanrlmasr da gerqekten qok kdtir, Bu saha gergekten en saglam yaklaqrmlarr, hem di.iqtjnce hem duygu dEeyinde gerektirir. Bunsdz iligki olmaz, yaqam olmaz. Fakat kadrn bir kdle gibi kendini sunmay4 erkek bir despot gibi kendini dayat' maya hazrr. $imdi ben bir dzgiirltik savaqgrsr olarak nastl onay vereceQim bu iliqkilere? Yani Hz. Muhammed gibiyapabilir miyiz? Fatih gibi yapabilir miyiz? M. Kemal gibi yapabilir miyiz? Osmanh yeniqeri agasr gibi yapabilir miyiz? KUrt agasr gibi yapabilir miyiz? Bu bunahm tipi, o Dersi m, Batman veya kiiqirk-burjwa tipi .gibi yapabilir miyiz? ,. Ozgi.lrltik genelde zor bir olaydrr. Ozgiirl0giln yUceli$inden bahsedilir. Yi.icelik de zorla gok yakrndan baglantrhdrr. E$er bin ytlltk bdyle diigiirUlme vars4 her tiirlti dUrqi.irUlen bigimde bir ya.gamr bu sahada yagamrgsa ben nasrl bir giinde veya PKK tarihinde, hem de hiq suyasabuna dokunrnadan herkesin rahadrkh yaqayalilecegi bir di.2eni ohg-

turayrm? Digerleri gibi yapabiliriz. Dogru mudur? Yani iqin biryilklil$ii biraz da gurada: Bu yaga geldik ve

partinin maddi-manevi her ti.irli.l etkisidir, olugum tarzr, yonetiliq tazt, 6nderlik tazrdrr. Btltiin bunlar oldukqa anlam igerir ve bu anlamr kesinlikle elimizde mrJazzam gUq de var, fakat kavrayaca( dziimseyeceh esas alaonu kullanm a larztmtza bakrn! Bizim parti saflarrnda bazr otorite odaklacaksrnz. Bununla baglantrh olarak kadrn 6zgi.irltiQii ve iligkisi sorununa rrna bakahm, ne yapryorlar? Emri algelince; bu konuda da gok hassas trndaki bir gi.icii, bir kadrnr nasrl kulolmaktan 6teye, PKK'nin yaklagrlanryor? Brrak nasrl kullanmasr gemrnr yakalamaya ve bu temelde kenrektrQini, Ktirt kadrnr kendisini nasrl dinizi ddniigtiirmeye, egit ve 6zgUr kullanmaya gahqryor? krlmaya bilyi.lk deger vereceksiniz. Kendi pozisyonumda gunu yakalliEkilerinizi 6zelde ve genelde geligladrm: lktidar olarak birydn. Muhatatirirken, bu gergeveye qok dikkat etbrm olan kigilik ne diyordu: 'Acaba melisiniz. Dolayrsryla saflanmrzda ka' nasrl elegtirebilirim?" Ben gunu soydrn olgusuna yaklaErmda geleneklUyordum: "Bu yiikselen iktidar olayt sel 6zellikler kendini konuqturamahalk iqindir; mesele bir kigilikse buyacaQrnr bilmelidir. Geleneksel yakgijn var, yarrn yok." Fakat yaklaqrm, laqrm, kadrnrn bir meta durumuna "Ozel bir iliEkiyle bu kigiyi baQlarrz, dUqmesidir. Kadrnrn bundaki aktiviardrndan onun mirasrna konarz ve tesi fizigiyle, kurnazhQryl4 stntfsal ve qaktrrmadan de$er gasprnr gerqeksosyal durumr-ryla belli bir kiqilige leqtiririz" tarzrnda oldu. Bunun yi.zulaqmrgsa -tabii bu anlamda bir kilerce drnegini gordUk. Bu ykden de igleri gok hassas idare etmeye Eilik bana g6re fazla anlamh degil-, bu, kendini daha iyi pazarlayan bir qahqryorum. Adamrn gozii iktidara do$ru kamaqryor. Brliyorsuntrz, pa- duruma sokmadrr ve doQru bir yaklaErm degildir. ranrn, iktidarrn satrn alamayacagr bir Biliyorsunr-rz, PKK'de Ozellikle cingUq yoktur. Giiq bizde biraz yogunsel sorun, cinsler arasr iliqkiler yenilagrrken, bize ycinelik hesaplar, komp' den di.rzenleniyor. Bu konuda birlolar da bir o kadar qoQaldr. QoQu qok sorun var. Bu sorunlart qok ucu ne yaptr? "Parti OnderliQi'nden song6zme, tutkularr gok k6tti konuqturra ben gelirim" diyenler oldu. "lkinci ma bence tehlikelidir. Ne kadar "a' adam", bilmem "kagrncr srradaki adamlar" diye kendilerini takdim et- grr sorunlardrr" ya da ne kadar "6niinde durulamaz sorunlardtr" denilirse meye qahqtrlar. Ve bunlar daha iktidenilsin, biz bir ulusun, bir halkrn ve dar nedir, nasrl oluqur meselelerini hatta daha da 6teye, kapsamh sosyakarcabilmeden kend ilerini adeta yal, demokratik bir iliqkinin dtzensrna igin igine atryorlar. lenmesine qalrgryorrz. Bir ornek daDogrudur! Bu iktidar olayr bizde ha vereyim: Osrnanhlar, Yeniqeri Ocageliqiyor. Fakat bazen, "Keqke baqka bir Ki.irt yapsaydr da ben bin defa $r'nr olr.rEtururken evlenme yasakttr, Adam 20-30 yrl savagtr, fakat evlilik r.rzaklagsaydrm bu iqten" diyorum. durumu yoktur, Bilinir ki, Osmanh "lkinci gijn kendini satmastn, bu iktiordusunu da ordu yapan, Osmanlt darr, bu otoriteyr satmasrn, ben her devletini de devlet yapan yeniqerilerdir. KuEkusuz ben b6yle bir iliEki dayatmryorum. Fakat ordulagmada bazr izlenimleri edinmeniz iqin vurguh.ryorum. Ayrrca dogrusu budur da demiyorum, qijnktj yenigerileqme en aqagrhk kdleleqmedir. Fakat bir gerqegi ifade ediyor. Bizde istenilen o degil. PKK hareketi, bir ulusal, toplumsal 6zgi.irli.jk hareketidir. Dolayrsryla aile igi gericilegmeye, kadtn iliqkilerindeki gericilegmeye veya bir blrtirn olarak kadrn-erkek olgusundaki gericilegmeye karEr mr.rtlaka qoziimlemeyi dayatrr, Kadrn-erkek iliqkisi q6zi.imlenmeden yenisi yaratrlarnaz. Bu, PKK'de boyle geligiyor. Ben ne yapayrm? Benimki yalnrzca bir 6nderlik. Kendimi bu durumla yiizyiize buldum ve baqka tUrlU geliEtirgUn o efendiye hizmet edeyim. Varsrn sosyalist olmastn, namuslu bir me imkanr da bulamadtm. "Bagka yol-y6ntem vardtr" diyen olurs4 yeyurtsever olsun, ona da razt olaytm" ter ki bizi iki gi.inde satmastn, yenil' diyorum. Fakat yok! Adam gelirse giye uQratmasrn, gdklere qtkaraltm ikinci gi.in bozr.ryor, adeta nasrl satabu kiqiy.i. Bazr tipler qunu demiqlerdi: caQrnr, nasrl kullanacagrnr bilmiyor. "Parti Onderli$i bize brraksrn, biz iki Yoksa bir kigi olarak 6yle fazla ikti' gUnde bu meseleleri halledelim." Naben. Ashnda buna tapmadrm dara srl halledecekmig? BeE kurug para' ruhen fazla hazrr de$ilim. Gdrkemli mrz varsa kiEisel yagam igin dagfa' bir iktidar girctj olmaktan, kendini cak herhalde! Yani krzlar-erkekler b6yle konuqturmaktan nefret ediyovarsa iki giinde hepsini evlendirerum, zorlanryorum. Ama buna ragcek! Tabii ev gerekecek -giinkii yurtmen, bakryorum kimse yok. Ve zaten drqrdrr-, yiyecek gerekecek, ktsaca halkrn bizi anmasr da bu yUzdendir. tepeden trrnaQa paraya baglamak Yani ben, 'Beni bdyle qa$rrrn, bagrgerekecek her aileyi. Ve bdylece iki rrn, toplanrn" demiyorum. Ama halk giin iginde meseleyi qdzUmlemiq olatarihi gergekler ve iqinde bulunducak!., Ddrt ddrtli.lk bir PKK'linin is' gumr-z somut durum nedeniyle kende baqaramadrgrnt, parti adrn4 teyip dine bir baq, bir dnderlik istiyor. Bihem de sdzilmona 6nderlik adrna zim birqeyler yaptrQrmrzr biliyor. Bu-6nderligi de begenmeyerek' yaparnun dnemini kavramrg ve her ti.irlU s4 bu daha az tehlikeli bir yaklaqrm di4man oyunlanna karqr vazgegildegildir. Bunu yaparken de nerede mez gdrijyor. Buradayrm. Bir tek kiduraca$r, savagr nasrl bitirecegi belli qiyle konrqma imkanrmrz olmadr a' degil. Kaldr ki savaq diye bir gey ma halkrn 6nderlik anlayrgrna bir cekahr mr? $imdi bu bir tutum mudur? vap oluyorw ve o da benimsiyor. PKK iginde dikkate ahnacak bir anFakat genelde parti gerqeginde, 6' layrg olabilir mi? Yetkisi var, otoritesi zelde parti dnderlik gerqe$inde yovar, adr qrkmrg, 6yleyse "kendime gunlaqan iktidar, hrrs4 tamah4 962 g6yle bir yer tutsam ne olur' diye koyrnaya gaspetmeye yol aqrnarnalt. diigUnmek olmr.ryor. Qilnkti ikinci giin Tekrar soyliiyorum. Eger PKK'yle sonunu nasrl getirecegi aqtk. di.rribt olarak dvUnmek istiyorsanz, Bazr olaylar iilke iqinde ortaya bu hepinizin en de{erli varh$rdrr'can qrktr. Bir rnahalli yetki vermigsin, sovarlrgr da dahil-, silahtrr, iligkilerdir,


rumlulu$unda birkaq bayan va6 o sr$rnaklard4 hem de o savaqrn iginde, sosyal ba$lannt da g6z6ni.ine getirmeden her tiirlti agaQrhk iliqkiye y6nelebiliyor. Sonuqta arkadaglar yakalanryor, gehitler veriliyor. $imdi en degme diigman bunu yapamaz, zaten dlqmanrn da saflara yolladrgr ajanlar bunu drgi.itlemekle ugragryor, Kendine saygtsr olan hig kimse bunu kabul edemez ve hatta affedemez. Biz hangi savaqla kargr karEryayz? Her geyini kaybeden kim? Vatan yok, Ozgi.irltik yok, kiqilik yok, saygr-qeref, higbir qey yok; kaybeden biziz. Dolayrsryla qimdi bazr degerler birikmiq, "onu da dilediQimiz gibi harcayahm' demek, affedilmeyecek bir tutumdur. Zaten gogunun iqine girdigi bir tutum da budur. Yani, 'Var olan yeterli, biraz da tizerine yatahm" tutumlarr ortaya qrkryor. Bir de gel bana sor bu deQerlerin nasrl yaratrldrQrnr! Karqrnda olan di.igman kim? Bir qrrprda her qeyi imha etmek isteyen kim? Bununla kim savagacak? Bazr savaqrm degerleriyle savaEqrlar olugmug, onlar giinlerce, aylarca seni yaEatabilir mi? Ayrrca bunlarrn olugumunda ardt arkasr kesilmeyen benim gabalanmr gcizdnUne getir! Bunlar olmazsa sen o daQlarda kag giin ayakta kalabilirsin? BUtUn bunlarr dLlgi.lnmijyor, igte gaflet burada. QdzUmlemeler parti biJnyesinde geliqtirilirken, iligkilerin savaEl4 siyasetle baQlanmasr gok aqrk. Fakat bunun yanrnda bu sorunda kadrn ve erkeQe eqit bakrlmah. OzgUr kalmanrn ilkesine bagh olarak tabii. Qiinkii her yerde bu ilke igliyor. Hiq kimse bu kadar saygt gdsterip de bu kadar geng krzr igige yagatmaya cesaret etmemigtir. Hiqbir ordu qabasrnda boylesi bir 6rnek yoktur. Biz sadece cesaret etmekle yetinmedik, 6nemli oranda gergekleqtirmeyi de baqardrk. Bizim buradaki hiqbir kz ve erkek mal-millk degildir, Bu dnemlidir. Belki bazr tr.rtkular yeterince tatmin olmamrqtrr, ama saflanmrzdaki kadr n qunu derinden dr:yuyor: "Ben gittikge inisiyatif kazanryorum, bir di.igUnce gticti kazanryorum." Ozellikle bunu yalnrz bagrna yapmasr da qok dnemlidir. Yani birisinin koltugunda olmasr doQru degildir. Bazr gengler buraya gelirken -tabii ayrplamryorum, bir zamanlar ben de dyleydimaqkrna dayanmadan, bilmem sevdiQine dayanmadan, gUq bulmakta zorlanrr. Genelde Kiirt erkegi bdyledir. Ailesine dayanmadan ya$ayamaz. $imdi biz bunu da biraz geQersiz krhyorrlz, Neden? QUnk[i sahte koltuk deQnekleriyle savagta yol ahnamaz. Bir defa iliqkilerin temelinde biraz 6nce bahsettigim tarihi-toplumsal nedenler var. Daha sonra zaten buraya geldiklerinin ikinci giinti bu iliqkiler parqalanryor. Neden? Belki de dzgi.irliik ortamryla. r,:it-ozgi.ir ortamla yu:yhe gelinc, rakryor ki, yaptrgr bilytlk bir ve birdenbire kopuyor. Yani tar-ihr-sosyal durum biraz da bunu yanrltmrg. Dolayrsryla 6zgiirliigti buiur-bulmaz o da kopuyor. Yadrrgamamak gerekiyor. Ytizyrllardan beri kaybettiklerini en azrndan anlayrg di2eyinde buh.ryorlar. Bu dnemlidir. Bir kadrn drsthUr\ bir kz dilqi.hi.in; daha onbeqineine gelmeden dilsiz, kulaksz, krsaca her geysiz olarak bir erkege baglanryor. Neymiq, iyi bir aile kzr, iyi bir aile egi olmr4l Ne bigim eq olmadrr bu? Bir koledir ashnda 6ldesen 6lUr, kaldesen kalrr. Ne bir tutkusq ne bir sergisi vardrr. Adeta qocuk yapma makinesi olarak gdriiltir. Bu kiqilikle yagam yi.irilr mii? En biiyUk diiqtirUlme, kigiye en biiyi.ik hakaret bu temelde degil midir? Bizde egemen olan iligki, yagam bu degil midir? $imdi, bunun yanrnda biz neyi yagatmaya qahqryo-

hr,:

rrz? Dikkatle Uzerinde durulup sonug grkarrlmasr gereken nedir? Ashnda bir krza verilecek en bilyUk deger qudur: Saflarda istedigi gibi kendi baqrna yaqasrn, varsa rnnhk gijci.ii duygu gUcii yticelsin. Onu herhangi bir baltaya sap yapmadan, kendini tanrmaya qahqsrn, kendini dr.rymaya qahgsrn. Yani dcirtbir taraftan bir egemenlik kugatmasr altrna al madan yagamla tanrqsrn, erkekleri tanrsrn, aileyi tanrstn, siyaseti tanrsrn. Bu gok cinemli degil mi? Meselazor durumd4 d6rt tarafr egemenlikle kugatrlmrq, maldan-mi.rlkten de kopuk bir krz hakh olarak serbest brrakrldrgrnda kagryor, deQil mi? Kaqryorlarve ikinci gtin de sokaga di.tqiiyorlar. Artrk oteldir, pavyondur, bardrr, bu belli deQil. Zaten bu konuda Titrkiye ortamrnr biliyorsunuz. Kaldr ki bu durumlara diiqmese bile, ikinci giin herhangi birisine kendini derhal kdle eder, mal eder. Yani evinde de saglanan bu, evden kaqrqta da baqrna gelen bu. Peki bunun fazla deQeri var mr? Bu ozgiirliik mildtir? Sanmryorum. Parti ortamr bu konuda neyi esas ahyor? Bu aqamada parti ortamr da drqa karqr, iqe kargr mr.razzam bir sava$rm halinde. Tarihsel kdlelikle uQragtrQr kadar gUnlilk di.igmanla da hem dr.rygu diizeyinde, hem de onun qrplak zoruna kargl mua?:am bir savaq iginde. Bu bir gergek. Bunlar da PKK'nin dnderlik gerqeQini ifade ediyor. Bu igin yolunu agmak iqin kendi ortamrna dikkat etmeye gahqryor. Yani yUeyrllardan beri, "maldrr, egyadrr, gi.ig-kuwetle halledilir" dedigimiz olay burada olmaz diyorum. Evet, Osmanh sultanlarr, yeniqeri agalarr, kernalist kt4iik-burjwalar degigik bir sdylemle bu meseleleri halletmeye qahgrrlar. Ama PKK 6nderliQi gibi bir dnderlik ortaya qrkmrg ki, bir geyler s6yli.jyor, "B0yle olmaz" diyor. Hem geleneksel hem de gUncel yaklaqrmlarr dogru bulmtryor, Getirdigi yaklagrmlar, qdziimlemeler var. Bunlarrn dikkatle degerlendirilmesini istiyor. Onderlik budur. Giici..ivar, bu biraz oluqmuq durumdadrr. Uygulayabilir mi qizgiyi? Evet, yaqadrkga giicli var. O zaman size dilgen anlamak, kavramak ve mevcr:t bir qdztimleme gUciiyle iligki giicti durumuna gelebilmektir. Yeni bir toplum inqa ediliyor. Yeni toplumun en temel oluqturulmaya qahgrhyor,

bir iligki

tarzr

ve kurumlagtrrrlmaya

Gerqekten Ki.lrt ailesinin

durumu bitiktir. Sdmi.irgeciligin q6pli.igii haline gelmigtir. Her ti.rrlU sosyal kurumlaqma yok denecek kadar azdrr. lnsanrdiiqi.irtiyor. Peki neyi kabul edecegizr esas alacaQrz? Her qeyi PKK iginde alma, PKK iqinde qdztimleme ve olasr bir iliqki, kurumlaqma tazrna gitme gabasrndayrz. Halen de bu igin operasyonlarryla uSraEryoruz. Ayrp degil. Aksine yaqadrklarrnrz daha gok ayrptrr. Bu konuda 6zel olarak kendime biqtigim rol, "mademki bazrlarr tarihte b6yle

derinligine

el koymug, di.igiirmtg,

zaptetmiq, dyleyse ben de bu sorunu degigik veya ona tam tezat teqkil eden bir landa qdzecegim' bigimindedir. Ayrrca bundan zevk alacaQrm, ahyorum, Madem elime gUg, yetki gegmiq ve bu konuda tamamen 6zgiirliigU ve bagrmsrzhgr kendi emeklerimle yaqamaya qahgryorum, en tist gtqteyim, kuwetteyim, o halde, bu tarihi geliqmeye ve mercut ortama inat bir cinderlik tutumunu geligtirmek, bir yeniden kurulug toplantrsr, yeniden bir kurulug gabasrna devam etmek sorumlulugu bana aittir. Tabii, bir 6nder bazr geyleri ohqturabilmeli, kurumlaqtrrabilmeli. ESer di.iz bir qizgi bigiminde ve hzla unutulup giden bir dnderlik olmak istemiyors4 tarihin k6kli.i bazr problemlerine sa$lam yaklaqrm gosterebil-

meli; eOer bu sorunlar qok boQucuy-

s4 yaganarnaz duruma yol aqryors4 temel deQerleri kaybetmeye g6ti.irLiyors4 qare olmasrnr bilmelidir. Tabii bu, cesaret ister, fedakarhk ister. Aynr zamanda bu, devrimin her adlmr ve her alanr igin geqerlidir. Kadrn 6zgtirli.iQi.r, kad rn-aile sorununda biiyiik kavgalar ve bu temelde kaybedigler gerqeklegtirilmig deQil ki, biz de kolay kazanahm. Bahsettim size; iliqkiler nasrldrr, mi.ilkle, zorl4 tarihle, iktidarla iliqki nasrldrr? Var mr iginde zrrnrk kadar g6nitllUli.ik? Zrrnrk kadar sevgi, saygr? Yok! Hani eqitlikqile1 6zgilrli.ikgliler, ayaQa kalkanlar? Hani ytice sevgilerden, agklardan

bahsedenler? Nerede? Senin bir

ywa kuracak kadar kiigiik bir dag yamacrn olmazs4 nerede agk kurabilirsin? Nerede yagayabilirsin? Ben bunu gegmiqte de sdyledim. Vatansrzsrn, jandarma gelir, senin varsa karrnr, krzrnr ahr elinden, Ki zaten alryorlar. Ayrrca bir de pulstzsun, qulstzsun. lqte bu gergekler gdri.jldi.igi.inde kazanrlmasr gereken hak14 sa$lanmasr gereken ozgi.irli.ikle, kigiliQimiz arasrndaki iliEkiyi, agkrmz arasrndaki iligkiyi iyi kurarrz. $imdi ben, "Bazr b[tik aqklarrnrz olmahdrt bazr bfii.ik evlilikleriniz olmahdrr" derken, boquna sdylemiyorum. Ktlrtler igin bunu biraz 6ngdri.irken ve bu konuda gabalarrmryoQunlaqtrrrrken anlamsrz, bog qabalar peginde degilim. Eskiden derlerdi, "Delicesine qahgryor." Ama gimdi herkes yavag yavaE inanmaya baglryor. Buyi.lk agklar gerekliyse, vatanseverlik bOyle olur; dzgiirltjk igin daQlarda bciyle savaqrlrr. iqte bu krqrn soguQuna nasrl katlandrk ve tek bir kigi kagmadr... Bu da bUyi.ik bir dzgtldiik tutkusunun kargrhgtydr. Bunlar Ki.lrtler igin yeni aqklar ve gerqek agklardrr, Bana da fazla baglanrn demiyorum. Ben s6yledim, psikolojik olarak, ruhi olarak fazla dnderlik sevdahsr deQilim. Ama toplumda bir dnderlik aqkr da var. Ben s6ylemiyorum, her giin adrmr baQrnn-gaQlrrn diye. O da bir aqk. Onu da bu qekilde ifade ediyor. Ve hem de dltrmUne yapryor. Yani eskiden bir jandarma geldiginde hepsi yerin dibine kaqardr, qimdi en son bu elegtirdigimiz Batman'da bile 50 bine yakrn insan etrafr ytzlerce tankla topla kugatrlmrq bir qekildeyken, hiq korkmadan sonuna kadar bu biiyiik aqka baghhk bigiminde yi.iri.jyor. Bunlar degerli agklardrr. Ve bu aqklarrn derinligini mutlaka gormelisiniz Eger yagam iginde kiiqi.ik bir aqkrnrz geqecekse, bu gerqekleri gdzdnUne getirmelisiniz. Kadrnrn da yUri.iyUgil, ayaga kalkrEr, kendi baErna buyiik bir tutkr.ryu ifade ediyor. Agk denilen olayrn en dnemli bir nesnesi de bdyle ortaya grkryor. Siz baqka nasrl seveceksiniz? Ozgiirliige kalkmayan sevilebilir mi? Buyilk aqklar kazanrlmadan, ktigUk aEklar kazanrlabilir mi? Buyi.ik duygular kazanrlmadan, kiiqtik duygular olabilir mi? Hallerinizi gdriiyorurn, sergiden, aqktan eser yok! Kendimi dvmekten oldukga srkrllnm, fakat yabancrlar daha iyi degerlendirme yapryorlar. Birisi diyordu, 'Sen

bu igi aqkla g6ttiriiyorsun.' Benim ne kadar bilimsel dlgi.jlerle hareket ettigimi bilirsiniz. Fakat igin bir agk yanr da var. Qo$unrzun durumuna bakryorum, gergekten 6lU gibi. Ben bu kiigiik dag pargasrna bile nasrl yaprgmrgrm... Siz en gi.izel alanlara, gdrkemli dag doruklanna ve vadilere dahi baglanamryorsunrz. Gerqek-

ten bizim o vatanlaqtrrmak istedigimiz alanlar gok gdrkemlidir. Objektif olarak, bizim vatanrmrz oldu$u igin sdylemiyorum. insanrn oldukga sevdalanabi lecegi alanlardrr. Srradan bir duyarhhgr olanlar bile, bu daglarda kendini romansl bir havaya kaptrrmarnazhk edemez.

Tarihten,

4 bin yrl

dncesinden

kalma bazr insan iliqkileri, mua,,am bir tarihsel birikim var. Avrupa'da ya da bagka bir alanda ilerlemig iligkilerden bahsediyorsunrz. Ben bir Eey gdremem burada Sizlerin bin yrlhk bu qok geri kalmrq dediginiz

iligkilerde, kiqiliklerde insan b[i.jk bir zenginlik, insanhk gdriJr, Bunlar

kazandrracak olan tutum budur. Osmanh egemenliQi ve kemalist egemenlik altrnda kadrnlagtrrrlan bUti.ln halklar ve yagamlarr pahasrna bundan kurtulmak isteyenlerin anrsrna d0zenleyebilecegimiz en 6nemli devrim hareketi, bunlarrn tarihi olduQu kadar gijnilmtizdeki yansrmalarrna karqr da bdyle bir mlicadeleyi

da bizim halka dzgiirltige baghhk-

pekigtirmekten geger. Zorla

larrmzdrr. Siz bunlarr gdrebiliyor mu-

len duruma ancak zorlu bir savaqtmla kargrhk verilerek kaybedilmig kiqilikler, iliqkiler ve giizellikler, bir de gdzde yagamlar yakalanabilir. Ben kendim, bu toplumda iQne ucu kadar yaEamak iqin yer gdrseydim yaEardrm. Fakat sanrrrm hiq kimse bizim kadar yaqama saygr ve deger bigmedive bu kadar bi-ryUk gabanrn sahibi de olamadr. Vne hiq kimse bizim kadar kadrnr, krzretkileyip miicadeleye qekemedi, lqte en qok ihmal edilen, yaqamdan koparrlan, yagam adrna i.rzerine her qey denenen kadrn gerqeQine bizrm gosterdigimiz yaklagrm budur. Ve inanryorr.z ki, bu yaklaqrmlar giderek daha fazl4 hergeyden 6nce kaybedilen nedir, onu gdrmeye, kazanrlmasr gereken nedir, bunu edinmeye, bunu siyasi-ideolojik temelde yakalamaya ve bunun 6rgi..rtsel-pra-

sunu? Bunlara aqrk olabiliyor

mu-

sunrz?Yoksa kagryor musunrz? G6ri.inen o ki kagryorsunr.rz. Eger bu daglara oyle sevdayla baQlansaydrnz, gimdi daglarda bir tek dQman askeri bulunabilir miydi? Veya gerillalarla daQ iligkisiamansrz ve bUyi.lk bir aqkla dciqendirilseydi, tag gibi gerillalar mutlak anlamda egemen olrnayacaklar mrydr? Olacaklardr ! Eger bu halkrmrzr sevmesini bilseydiniz, bu halka hiqbir qekilde ters yaklagrmlarda bulunur muydunw? Biraz dzgijrli.iQe kalkan insanr g6rebilseydiniz neler yapmazdrnrz ki! Sizde irade glicij yok, sevgi giJcU yok. On-

dan sonra kalkryorsunu sorun

ya-

ratryorsunu, Yani eski Kiirt tipini ha-

ttrlatryorsunu: "Ben yine bildiQim gibi aqrk olmak istiyorum, daQdan kaqmak istiyorum, halkrmdan nefret etmek istiyorum." Ayrrca karrsrndan kaqryor, bu sefer gdzi.i baqka yerde. Hayrr, en bi.iyi.ik namussrzluk budur. Dikkat edin, dnderlik hareketi, buna dur deme hareketidir. Ben boyle erkek, bdyle kadrn tanrmam, hepsini yerin dibine batrrrnm. Bdyle yagamaya evet diyemeyiz. Diliyorsanz, bijyi.ik aqklarrn yeri bu temeldedir. istiyorsanrz, bu temelde kendinizi bUyi.ltUn; kiiqijk agklarrnrz iqin de bir yer saglayrn. Halkrnlza, kadlnlarrnrz4 eglerinize, dostlarrnrza ve bi..rttin sevdiklerinize onurluca, "ben varrm, kimlik sahibiyim, qerefim adrmdrr, adrm gerefimdir" diyebilecek bir geliqmeyi tutturun ve sevilebilecek deQerler yaratrn etrafrnrzda. Bizim bu 6nderlere sdylLryorum: Etrafr nrzda sevilen, bi.iyi.ik dzgUrlUk tutkulu krz-

lar, erkekler dolu olsun. Niye qrkmryor? ikinci gUn imhaya terkediliyor, boQunttrya getiriliyorlar. Onder-

liQi bu temelde kavramak, mak hep dtigmanrn yaptrQr

t-rygulaiElerdir.

Bi.ltiin o diiqkiinlerin, iqbirlikqileri mizin asrrhk sanatrdrr, Bu qergeve dahilinde g6riryorsunuz ki, biz size deQer biqiyoru. Sanrrrm, kendi gerqeklerimiz iginde, saflarrmrzda, hiqbir drgiitUn cesaret edemeyecegi bir yeri aqryoruz. Herhalde buna bi.lyirk dikkat saQlayabiliriz, Sadece bir kadrn gi.ini.i iqin degil, bi.itUn giinlerin kadrn gUnii olmasr igin ve yine bUtUn toplumun, siirijlmiiq kadrnlann yeniden akmasr iqin gereken neyse siyasi olarak yolu aqrk tr.rtuluyor, bunun lsrarL qabalarr eksik edilmiyor, Uygarhk tarihi boyunca geliqen srnrflaqm4 aynr zarnanda kadrnrn bUtiin gUciinden, kiqiliQinden, grzelliginden koptrqma sirrecidir, Bu kesin. Bizde bu, en aqaQrhk di.aeye vardrrrlmrq durumdadrr. Qok gitqlii bir devrimi diaenlerken PKK siyasetindeki dogrultu, kaybedilen, bitirilen genel dzgiirliJk kadat kadrn 6zgilrliigi.ine de kaleleri agrk tutmak ve yavag yavag bu kalelere ytiri.imelerine imkan saglamak, bciylece yeniden toplumun zengin yaratrlmasrna yol aqmak, yani kadrnsrz bir toplum, erkek egemenlikli bir toplum yerine, kadrnrn oldukga yer aldrQr, bunun gittikqe egitliQine, dzgiirli.igtine, yrlmayan kiqiligine bagh olarak gerqeklegtirildigi 6zgiir kadrn ve erkeklerin toplumunu yaratmaktrr. Buna gozkulak olmak, e$itim qahqmalarrndan savag qabalanna kadar btitUn iligkilerde bunu esas alrnak, bir parti tavrrmrz olarak geliqecektir. Belki zordur ama, en kdkli.i ve derinden

tik gabasr iginde olmaya

d0qU-

gdti.iri.ir.

Partrmiz daha gimdiden bu temelde edinmiE olduQu gUctj dogru kullanarak, ikiyirzlii feodalve hatta mUlkiyet iliqkilerine ulagtrra ulaqtrra yaEanrlamaz olan bu alanr, tamamen 6zgUr iradenin, bUyi.ik dzgtJrlUk seqiminin saQlandrQr bir liqkrye doni.iqti.lrijyor. Bunun da savaEla kazanrlacaQrnr, hem de savaq iginde en bi.iyiik fedakarhQr yaparak gdsteriyor. PKK'de daha Eimdiden olugmuq muA,ram degerler vardrr. Ve bunda bazr kadrnlar, krzlar da rol oynamrgtrr. Teslim olmaktansa oli.im[i tercih eden kahramanca tr.rtum sahibi -ki buna bu yrl da eklenenler oldukrzlarrmrz var. Sanryorum anlaqrlmasrgereken bir noktadrr. Bu, aynrzamanda PKK'de teslimiyetqi yaQama o drigmanrn geleneksel dayatmalarrna nasrl kargrlrk verileceQinin dile getiriliqidir. Ve bu qerqevede teslim olmaktansa rmha olmayr g6ze almak, tarihimizde saygr duyacaQrmrz ne varsa ona sahiplenigtir. PKK bunun gergeQini ifade etti. Gerisi biryi.jk savaqrmla kazanrlacaktrr. Yalnrz kadrn deQil, daha fazla bitmiq-ti.lkenmig erkek de yeniden yaratrlrp kazandrrrlmaya galrgr lacaktrr. Namus adrna en bfi.ik namussuzluQun iglendigi bir i.ilkede, bir halk iqinde, gergek bir namus anlayrqrna ulaEri

lacaktrr.

Yine sOyltlyorum: Bu savag belki zor, ama ugrunda sava$maya deger bir savagtrr. Buti.in partililer ve partimizin dostlarrnrn bu gergeklerin de derin bilinciyle gdrevlerine daha saQlam yUrtiyecekleri kesindir. Yine kadrnrn kurtuluq grirarlerine de bu temelde daha saQlam yiiriiyecegimiz kesindir. Ve diyorrz ki, bu yitrtiyiqUn sonunda onurlu yaqam, gi.izel yaqam, vatanla baQlantrldrr. Bir halkrn dzelligiyle baglantrh yagam kazanrlacaktrr. Yaqam bu temelde belki de 6rnek bir biqimde kazanrlacaktrr. Bir de kendi savagrmrmtza bu temelde yiiksek bir anlam bigiyorw. Bunun qok yUksek qabasr igindeyiz. Daha iyi kavrandrkqa, bu savagr daha iyi geliqtireceQiz. inanryorum ki, savagr daha iyi verdikqe, bu 6zgiJr ve gi.izel yaqamt tam ve bize yaraglr, layrk oldugu bigimiyle kazanacaSrz ve yine diyecegiz ki, b6yle bir yagamrn drqrnda higbir yagama metelik kadar deger vermeyecegiz. Vermeyecegimiz gibi, bdyle bir yaqamrn kazanrlmasr iqin her geyimizi ortaya koyaca$rz ve bagaraca$r2...

8 Mart 1992


albEEtuttBolbtiitEttu,fdn*idtm PKKCaBtSokttuiffirdrtAlAltt(idu5Tt tiya6Kt#litunffi&4m9r{/iilikffiffiEfgik,ilimkBf&,.fd,ilYgrEileiin9 2O2l lht 1992br'lilqindeYahn mwiiliwffirn@d.it*litqiil<&dffikBwwMffiititidor/tfrirdW#iIwYdfliryrrrs/Brday,frtu twileWtur24-2? Mttffildi,@rdrttUWgw/trEi,deYD(dgt'hkedtJ{,sinddty.yilla,d/,M.twtitutM*F*w M&,f,lfr,,EhOCA|ANtoHqhy!f4{,] r€ragr*w*te16l{r,O&iupqtiw4/I,d€rdayffi,VD(dg\g?i,({if*rB$inhihelqiEbf,e,/fry,Rtry'w&d€!/d1i.rndanpdlftuuphtxr.dec*,ltrhlsid/maf< iM*qtttsath.6zoll*blEPiwni\e&ilqki M.rgd'h/di.PKR'nin e.8iili delc/lad@d<lif &affiOimiwWatq*,bn$.gtltthWaffiwM<dl|pniffiorkn$d. PKI*iveddffigini,Nqn@g&qligireAffivqnqqtMh

dluresitqglJd,qdbigd€r'.ffnqeq€f9/.,Btyt€rw; q€$lf WpbahnafNtt$alAoqftfshlttiptiLCargEj//Ein

ilLtuiwwhwtrydblrrtorukntytwkdtvol.xtudogubilgiffiifln6,'Mdyta,lapbtrwidd4rEbiwnhyttz

salyEDlo,,

'PKK'yi imha politikawr devam etfirirlerse, halk topyekiin kargilanna ahrlar!" A. OCALAN: Her geyden 6nce, bu gdrtqmenin anlamt lzerine biriki noktaya deQinmek istiyorum. Biliyorsunu, Milliyet'le biz ilk ciddi gdriiqmeyi daha 6nce yaptrk ve qok bi.rytrk etkiye yol aqtr. Hatta en i.ist dtizeyde bi.ryilk bir sarstnttya da neden oldu, Ve sonr.rqta bir yasaklamayla karEr kargrya geldi. Daha sonra bu sUreg devam etti. Santyorum, kamr.nyu da bu r6portajlardan memnun kaldr. Ne olup bitiyor, bu meselelerin 6zii nedir bigiminde kafalarda oluEan sorular ktsmen yanrt bulmuE oldu. En son sizin bu geliqinizi de, ben qu temelde ele aldrm: Gergekten Newroz'la birlikte qok srcak bir doneme giriliyor. Hemen hemen btitiin diinyanrn da dikkatini qeken bir geliEme aQamasrnrn 6ngtini.indeyiz, 7alen, yrlbaErndan beri, azgtn uqak bombardrmanlart ve qok yoQun gtig aktanmlarr oldu. Ayrrca kitlelerin bitmek bilmeyen yi.lri.iyUEleri ve kesilmeyen gatrgmalar sdz konusudur. Bunun haberleri altnryor. En onemlisi de bunlann, hi.rktimet btinyesinde bir nolu giindem maddesi olarak d urmasrdrr. CumhurbaEkanrnrn srk srk bu meseleyle ilgili hi.lkilmeti elegtirmesi veya bu meselenin Tiirkiye'nin siyasi gijndemini gok duyarh ve hassas hale getirmesi s6z konusudur. Yine ordu iqin, "qok ofkeli" diye tabirler geligtiriliyor. Zaten o Milli Gi.lvenlik Kurulu'nun btiti.in toplantrlarrnda baq mesele olmaya devam ediyor. En son sizin MIT mi..rstegarryla yaptrQrnrz gori.iqmede de saornm konu agrrhkh olarak bizim etrafrmrzda ddni.ip dolaEmrg, Ayrrca kamuoyunun d4 en qok ihtiyaq dr.rydugu, tek tarafh bir bil$lenme degil, diQer tarafrn da az'gok gergeklere nasrl yaklaqrm gosterdi$ini 6grenmektir. Bu anlamd4 halkrn doQru bilgi alma hakkrnrn karqrlanmasr bi-

qiminde bir geliq olarak karqrhyorum, sizin buraya geliqinizi. GdrQme isteminize de butemelde olumlu cevap verdim.

Gergekten kogullartmrz zordur. Geqenlerde yine bir grup Tiirkiyeli gazeteci gelmiqti. Bu nedenle goriigme yapmak niyetinde degildim. Krsa bir agrklama yarylz" ondan sonrasr zaten eylemlerle kendini gdsterir diyordum. Ama yine de sizinle bu gdriiqmeyi kabul ettik. Bu da konunun artan 6nemive biraz da basrn olarak yasalar goz6ni.ine getirilse bile, artrk gerqekgi bir tarttqmaya de$erlendirmeye zemin teqkil edecek yaklaqrm giicUnde olmantza duydugum gWenden 6tiirtidi.ir. Ve Milliyet gazetesi de bu konuda aqrksa ve bu temelde geliyorsa, gelsin dedim. Sanrrrm bu size iletildi. Bute' melde kabul ettik. Ve bu dnemlidir. Bundan sonra da bazr geliEmeler olacak, berzer gdriigmeler olabilir. Bu bir PKK propagandasr igin degil, onu rsrarla vurguluyoru, bizim brjyle bir geye ihtiyacrmrz yoktur. Halk umdugr.nnudan daha fazla Ltizim degerlerimize ba$lr, ama yine de bastntn biraz gergekleri yansrtma gdrori ol-

duQuna inanryorum. Ttirkiye'de de bunun az-qok imkan dahilinde olduguna inanryorum. DeQerlendirmek gerekiyor. Tiirkiye halkr her geyden 6nce gergekten sa$hkh haber istiyor. Gerqekten bir arayrq iginde ve qok sorunla yt-tzyhe ortamt deQerlendirmeye gahqryor. Siz halka karEr sorumlusunu. Hi.rktimetlerin emir ve talimatlarrna gdre degil, halk gazete-

ciligi yapryorsunrz biraz. Ben de buna saygr dr.ryduQum iqin, halkrn haber-yorum hakkrna iqlerlik kazan-

drrmak iqin, geliqinizi kabul ettim diyorum. Umarrm buna baQhyrz. Ben de geliEinize teqekkiir ederim. Y. Do[an: $imdidnemlibir problem var. Birtiin bu hareketler nereye gdtiirecek? Daha Onceki geliglerimizde, krrk-elli yrl daha bagrmsrzhk

istemiyoru dediniz, fakat son

za-

manlarda gerek yaphgtnrz aqrklamalar, gerekse dergilerdeki, halk ayaklanmasrna doQru gidildiQi yorumlarr... O zaman, gimdi bir taktik durum mu ortaya grktr. Sizin amactntz nedir? Yeni bir donemde yenr bir amaq mt var? A. OCALAI.I: Hayrr, bizimTiirkiye ile birlik anlayrgrmrzda kokli.r bir ayrrhk veya bunu farkh ele alacak, zorlayacak geliqme yoktur. Bilakis doQru temelde iliEkilerin nastl ele altnmasr gerektigine iligkin kanrtlar qoQaldr. Ben daha dnceki gortiqmelerde Tirrki.ln tarihinde KtirdUn yerinin ne olduQu sorusuna yeterince aqrkhk getirdiQime inantyorum. Sizleri quna 6zen gostermeye davet ediyorum: Gerqekten i.iniversiteler, bilim adamlart, aydtnlar roliinli gereQince oynamryorlar. Ti.irk- KLlrt tari hinde, hani deniliyor ya "bin yrldrr kardeEiz, birlik, bi.rtiinIilk halindeyiz", doQru; boyleyse, KUrdiln yeri nedir, size ben bunun araqtrrrlmaslnt 6neriyorum. Ve bu gergekten gozardr

ediliyor. Kiirtsi.iz Tiirk bence tek ayakh TiJrktilr. Dikkatinize sunanm yani, ben bazr tarihitemel ipuqlarrnr da verdim. Selguklular dogudan batrya dogru yayrlrrken Kiirt gerqeQiyle kargrlagtrklarrnd4'l'imur gibi, MoQollar gibi hareket etmiyorlar. Qok dikkat edin, onlar da fethettiler, ama sonugta yok olup gittiler, Ama TiJrk varhQr az-gok durr.ryor, Bunun ne' denleri nedir sizce? Az-qok Anado' lu'da ve Ortadogu'da kahcr olmak isteyen TUrklerin KUrtlerle biraz iyi geginme zorunlulugu var. Ama bdyle yok etmek, kdleleqtirmek geginme tazr degildir. Baqlangrqta oldukqa ittifaka berzer statliler vardtr. Kesin' likle birTi.irk boyu bir Kiirt boyundan ileri veya ibt0n durumda degildir. Ki.irdistan adt vardtr, Kiirt beylikleri adrvardrr ve hatta KUrdistan'a gelen Tiirk boylarr Ki.irtler iginde eridi, bol sayrda Tiirk de KUrtleEti. Yavtz'un

doguya beEyifz yrl aradan sonra I 500'lerin baglangrcrnda bir seferi vardrr. Do$uda yi.ikselen bir gi4tiir. $ia kdkenli Safevi devleti ve Anadolu'da Ttrrkmenler onu epey k6stekler. Yine Mrsrr'da Kdlemenler devleti

vardrr. $imdi, Osmanh devleti de

diyorsunr.rz am4 Toroslarrn otesine varamamrEtrr. Tabii Dogu ve Gi.iney-

dogu dediginiz krsrmlara ulagmrq olmaktan tzaktrr. Safevi devletive K6' lemenler etkilidir. Yavuz bir cihan imparatorluguna gitmek ister. Tam bu noktada uyguladrgr KUrt. politikast vardrr. Danrgmanrgibi bir ldris'i Bitlisi vardrr; o tarrhqi ile birgok uun yazrgrnalarr s6z konusr.rdur. Ktirt beylerinin i2erinde o zamanlar lran'tn etkisivar biraz. Bunlarrn nastl kazanrlmasr gerektiQine, ne tiir tavizler verilmesi gerektigine dairdir bu yazrqmalar. Hatta tarihte qok belirtilir, Yavrz imzah kaQrtlar gdnderir ve "istedigin fermanryaz" der. Tarihte bun-

lar sabittir. Heybeler dolusu

altrn

gdnderir. Ve hatta gu bile Yavtz'un gdriJqi.id0r: "Bu Ktirt beyleri birleqsin de, kendilerine bir beylerbeyitayin etsinler, biz onunla ittifakryi.irUtelim." Bu qok sabit bir sdzdiir ashnda. ldris-i Bitlisi'nin de qdyle bir cevabr vardrr: "Bir araya gelmezler, birbirlerini hazmetmezler, ancak siz bir tane tayin ederseniz olabilir." iEte o zaman sanrnm bir tane beylerbeyi Diyarbakrr'a tayin edilir. Hikaye bdyle... Yani 6yle ezmeyle, krrmayl4 yok etme ve baskr altrna almayla buraya hakim olma durumu yoktur. Ve beg tane hlikUmet, bilmem kag tane emirlik var, Yavrz'un fermanrnda Klirtlerin qok hUki.imetivardrr, gok emirliQi vardrr. Bazrlarrnrn onbin askeri vardrr. Bunlar da fermanlarda yer ahyor, Yani qu gerqek ortaya qtktyor: En gi.iqlij Osmanh padiEahr Yavuz bile, qok geniE bir dzerklik ve otonomi iginde, hatta Ki.rrtleri hUki.lmet diizeyinde gdrecek kadar bir tzlagma ve ittifak anlayrEryla Kiirtlerle iliqkilerini g6tliriiyor, BeEyUz yrl aradan sonra bir Mustafa Kemal deneyimi vardrr. Kiirtlere karEr son derece toleranshdrr. Erzurum ve Sivas kongrelerinin bileqiminde Ki.irt aqrret reisleri, aga ve Eeyhleri agrrhkhdrr. "Biz iki mi.lsl0man halkz, Ti.rrk-Ktirt kardeqleriz" denir. Emperyalizme karErEoyle, qu tehlikeye karqr bdyle ortak mticadeleden sdz edilir. Ve bu durum, ta cumhuriyetin kuruluquna kadar devam eder. Mecliste bir Kiirt aqiret reisi kalkar, milli kryafetini de giymiE olarak Kiirtge konr4ur. Ve hatta "iki halkrn ortak oturuEudur' denir meclis iqin, Misak-r Milli 6yle belirlenir. Hatta "gijneydeki pargayr da alaltm, katahm" bigiminde bir anlayrq da vardrr. Ve bu gergekten inkar bigiminde geligmiyor. Dikkat edersenia bir ta' rafrn, 'seni imha ederim, yok ede' rim' biqiminde inkarcr bir yaklaqrmryla bu politika qizilmemiqtir. Bu sabittir. Ama cumhuriyet kurulur kurulmaz, biraz ayagnrsaQlam basar bas' maa biliyorsunrz kapitalizm geligir; kapitalizme daya[ milliyetqilik Ti.irkiye'de gok ileri olur. Ve Osrnanhlarr bile aratmayacak bir terdr ddnemi baSlar; bir yok. etme, asimilasyon d6nemi baSlar. lsyanlar bahane edilerek tasfiye, ezme politikasr uygulanrr ve ardrndan egitim politikasryl4

"Kiirt yoktur" tazrnda inkarcrhk geI

iqti ri I i r.

Qocuklar

ah nr r,

Tiirklegti

ril i r.

Tabii ki, bu giderek doguyu ihmal etmeye gOtiiriir. DoQuda Ktirtler daha da geriler. Ekonomisi gerilesin de, iqte batrya bildiQimiz o gdq gerqekleqsin denilir. Kiqiliksizlegtirme her di.izeyde yaygrnlagtrrhr. Sonuq, PKK'nin ortaya qrkrqrdrr. PKK bitti.ln bu uygulamalara karEr grkrgrn adrdrr. Bunu baqka turlii anlamanrn imkanr yoktur. Sen tarihini qok k6ti.i kullanmrqsrn. Sen dwlet yetkisini ileri bir biqimde eline gegirip onu kotil kullanmrssrn. Tabii ki bir gi.in birisi kalktp da diyecek ki, "sen haksrzhk ediyorsun, tarihi qarprtryorsun, halklarrn kardeqligini qok kdtijye kullanryorsun." Ashnda 6yledir, koti.iye kullanmad rr. Baqlangrqta mUsl limanhk, "gavura karqr m0cadele, lran krzrlbagrna karqr mi.icadele" deyip biraz destek aldr. Yerini saglamlaqtrrdrktan sonra tek tarafh olarak, bu defa diger kardeEini at, drqtala... Hikaye budur ashnda.

Bin yrlhk kardegligi kim en tahrip-

kar bir imhayla dUgmanlrQa vardtrdr? Kesinlikle ben sorumlu degilim bundan. Ben daha yeni yeni ortaya qrkan bir kiqiligim, PKK yeni ortaya qrkan bir 6rgi.rtt0r. Feci bir politika uyguladrlar. Ozellikle cumhuriyet d6' neminde bu bdyledir. Bu, tasfiye.temelinde meseleden kurtulrnaydr. Once katliamlar, sonra asimilasyon. Bence bu politika tehlikeli... Kardeglik, hatta insanhkla baQdaqmayan bir politika. Biz bunu g6rdiJk, degerlendirdik, odaya qrktrk ve sonuq bildiQiniz gibi yaganan geliEmelerdir. Halk bu mesajr iyi aldr. Halk tarihin qarpilrlrnasrndan nefret ediyor. Muaz' zam bir bogluk igine dUEUriildiJgi.lnir fark etti. Bizim eylemler de ashnda bu mesajr ileten qaQrrlar gibidir. Askeri eylemlerden ziyade, kimliQini haykrrm4 haklarrnrn bilince qrkarrlmasrnr saglama eylemleridir. Ve qaprnrn gok dtesinde bir geliqmeye yol aqtr bu eylemler. $u anda da devrime giden bir halktrr; hakkrnr arayan, kimligini arayan ve dldtrrsen de, imha edeyim desen de, kolay kolay krrrp bitiremeyeceQin bir halk gergekligiyle kargr karqryasrn. Sorun bu noktaya gelmigtir, $imdi bu birlik midir, ayrrhk mrdrr? Bana kalrrsa birliQi bozan, ayrrlrk getiren politika sahipleri kendileridir. PKK'nin aradr$r ve dnciilirk ettigi; "bdyle kimliksizlik olmaz, boyle haksrz yaqamak olmaz, bu kabul edilemez' anlayrqrdrr. Ttjrkler birlik istiyors4 gerqekten halklarrn kimliQine, haklarrna, qeref ve haysiyetine bagh olmahdrr. Qocukga aldatmayl4 ikide bir sopayr gdstere' rek, 'seni b6yle imha ederim, a$zt' mzdan q6yle ateq pi.bkiiriiyor, yakarrz sizi" bigiminde yaklagrmlarla gerqekten aynh$r da bbl(biili.i$it de qok tehlikeli boyuta vardrran resmi qevrelerdir. Asker olsun, sivil olsun, biz konr.gmayahm demiyona, diyalog iqinde olmayahm demiyorr-2, siyasi ydntemlerle sonr4 alrnayalm de miyorra. Biitiin bunlara varrz. Ama

kargr taraf da gerqekten bizim bir kimligimiz oldu$unu, bunun tarihten sUrUp geldiQini, 6yle icat ettigimiz bir olay olmadrgrnr kabullensin. Saygrh, onurlu bir yaklaErm iginde olmalarrnr, karqrdakilerini ciddi muhatap kabul etmelerini ve bunu da hakkahukuka baQh bir biqimde ele almalarrnr istiyoru. Yoksa "halk ayrrdrr, terdrist PKK ayrrdrr", "halka gefkat, PKK'ye rahmet" gibi yaklagrmlarla gergekten sonuQ alamayacaklar. Halk etle-trrnak gibi bizimle kaynaqmrq durumdadrr. Ve hatta en biiyUk koruyucu halkrn ta kendisidir. Ustelik daha iqe baElarken kendilerini bir kand rmacayla ytlzyi.lze geti ri rlerse, bir kandrrmacayr 6ngori.jrlerse, hig ciddi bir politikayr yapamazlar. PKK'yi imha politikasrnr devam ettirirlerse, halkr topyekiin karqrlarrna altrlar, nitekim son iki ayda bu ortaya grktr. Halk bizi daha qok destekledi, g[inkii hileyi sezdi, ikiyijzl0ltigii sezdi. Bugiin Cizre inanrlmaz dlgiide bize baglanmrEtrr. Bir BBC muhabiri lngiliz gazetecisinin tesbiti var. Esnafa soruyor, 'Yi.2de doksan dokrzu PKKL ye baghdrr" cevabrnr ahyor. Ben sdylemiyorum bunlarr. Demek ki yanltq bir politikq PKK'yi halktan ayrrmak mi.rmki.in deQrl, o zaman birlik diyorsan ve sen de gdzi.im iqin ciddiysen kendini ortaya koy. Bu konuda dogru yaklagrm iqinde olan biziz, politikaya iqlerlik gansrverdiren biziz, demokrasiye iqlerlik qansr verdiren biziz. Ben qok deQindim, Demirel'e de yeniden baqbakanhk yolunu agan bizim harekettir. Bu siyasi geligmelerin temelinde bu hareketin kendisi vardrr. BiltUn bunlarr gdrmemezlikten gelerek politika yaprlamaz, yaplsa da bagarrh olmaz. Sizin MIT miisteqarrnrn '!ok edeceliz" hikayesine de geleceQim. Krsaca ben birlik konr.sunda bunu sdyleyebilirim. Yani ciyle qok kdklii hesaplar yok, "gdyle ayrilrz TUrkiye'den" gibi. Ama q6yle uqakq4 qok haksrz bir temelde birlik iqinde olunz gibi bir anlayrga da karEryrm. lster zorla bize dayatsrnlar b6yle birlikleri, isterse siyasi yollarla dayatsrnlar, miimkiin degil egitliQi, 6zgiir' r

lil$ii

haysiyeti g6zdniine getirme'

yen bir birlige bizim muhatap olmamrz. Kendi geref ve haysiyetimize, kimligimize aykrrr buluru. Fakat eger gerqekten meseleler ortaklaga halledilmek istenirse; vesayet altrn' da deQil, dayatma altrnda deQil, terdr ve imha tehditi altrnda degil, 6zgilrli.ik ortamrnda halkrmrzrn da dili agrlsrn, istedigi gibi reyini ortaya koysun. Bunun ternsilcileri vardtr, onlar da diledigi gibi reylerini ortaya koysunlar. Bu gerqeveyi aqmasr gereken ben degil, kendileridir. Uygun gergeve yarqtrhrsa demokratiktir, demokrasiye yol gdzi.iki.ir, siyasete yol g6ziikiir. Ve biz de elimizden geleni ya4t,z tabii. Ama siz daha diin bir gdri.igme yaptrnrz, 'biz imha peqindeyiz'diyor darletin en yetkili odaQr. Arnag imha ise, Demirel'in politi' kadan bahsetmesi bir aldatrnaca de-


I S.yL22 gil mi, ln6n0'niin gefkat politikasrndan sdz etmesi bir aldatmaca degil mi? Ve sizce burada artrk politika var ml devrede? Ben bunu size soruyorum. iki tarafr da dinliyorsunu, bizden ne diye ikide bir'ayrrhkqrdrrlar, b6lUci.idi.irler" diye bahsediyorsunu? lmha ne demek? lmh4 ayrrmak, b6lmek de degildir, bir tarafr yok etmek ve hatta ytizde doksan dokr,rzu bizimle birlegmigge, bir halkr yok etmek demektir. Ve dolayrsryla meQru savunma hakkrmrzr kullanacagrz diyoru. Meseleyi doSru anlayahm: Burada sorunr birlikten mi, yoksa ayrrhktan mtyanastnrz sorunu degildir. Ben sdyliJyorum ki; meqru var olma hakkrmrzr kullanaca$rz. Sorunun 6ztl budur. Y. Dolan: Peki burada dediniz ki, karqr taraf kimligimizi kabul etsin, Kimliginizin kabul edilmesi nasrl olacak, hangi biqimde olacak? A. OCALAN: Kimlik lafta kabul edildi, ama ardrndan gu getirildi: "Ieror 6rgi.lti.i ayndrr, halk ayrrdrr." $imdi, bu kimligin kabul ettirilmesi, tamamen bizim mi.icadelemizin sonucudur. Qok iyi biliyorsunrz, ben ortaya grktrgrm zaman bir kiqi, "ben KUrdUm" demiyordu. Ankara'da Siyasal Bilgiler'deydir4 anayrm yinq rahmetli MuammerAksoy hocaya karqr benim yaptrgrm en bi.iyirk iq neydi? Hoca anayasa dersini anlatrrken, "kanuna gdre, Tiirkiye'nin birlik-btittinli.iQil qdyle qoylevardrr, milliyet birligi gergeklegmiEtir' diyordu. Belki buna inanmryordu. Ama anayasa maddesini anlatryordu, Ben de kalktrm, 'Ashnda 6yle degil, iki halk gerqekliQi var Ttirkiye'de, iki millet gerqekligi; azrnhklar da var" dedim. Ben bunu soyler sOylemez, begyi.iz kigilik anfi beni ayakta alkrgladr. Hepsi de Ttjrkiyeliydi, halen hatrrrmda ve o zaman en biryiik eylemim odur. Hatrrlarlar, o ddnemden kalma bir siiri.r Siyasal'h vardrr. Hepsi alkrqladr. Ve biz bu ige b6yle bagladrk. Yani bir K[]rt kelimesini, biz ortaya koyduk. Kalkrp da, "K[irt vardrr, bunu kabul ediyoru" diyeceksin, ama bunun yaratrcrlarrnr, yirmiyrldrr amansrz bir biqimde bu ige her qeyini adayanlarr da yok sayacaksrn; bu bi.iyUk bir qeliqkidir. Ve bence bu politikanrn geqersizliQi de kendini burada ele veriyor, Bir. defa bu haksrzlk kabul edilemez. Ote yandan diQeri, devletin en temelodagr, gi.iq odagr, politika belirleyen odaQr diyor ki, lok edece$i2." Peki ben nasrl inanayrm gimdi? "Kimlik verildi, daha ne istiyorsunrz" diyorsunrz. Ama ortada mzrak gibi qwala srQrnayan gerqekler var. Y. Dolan: Peki, diyelim ki PKK'nin de kimligi kabul edildi, bir siyasi q6ztim.arryor musuntz? A. OCALAI,I: Dedigim qerqeve dahilinde higbir zaman biz siyasetten kagmryorrz. Kesinlikl - qa$rmrzd4 savag ydntemlerin, 'i6yle toplumsal-ulusal olayl;i' i.ullanrlmak mecburiyetinde brr aii,rrnasr bir qaQdrqrhgr gdsterir. Ve bu qaQdrErhga da biz sebep degiliz; kurbanrz. Bunu rsrarla vurgulayayrm. Ama ben her zaman kendime gunu da sdylerim: Brgak altrndayrz. Bir koyunu bile keserken, ayaklarryla tekmeler, boynunu kolay vermez. Ben de yaqadrkqa boynumu kolay vermem. Belki diyeceksiniz ki bu abartmadrr; abartma olmadr$rnr gi.inliik tehditlerden anlamak mi.imktin. Bombalamalar var ortada Cizre ddrttaraftan qemberlenmigtir; gember listtine qembere ahnmrqtrr. Bunlar idam ipidir. Kimlik de-

meden 6nce, bu idam ipleri nasrl kalkacak? Biitiintiyle ordu her gi.in yrQrnak yaptyor! bu nedir? Diyor zaten, 'hududu g6yle kestim, gehirleri goyle kuqatmaya aldrm." Ne malum ki, sen yarrn grlgrnca bizi imha etmeyeceksin? Kaldr ki, bu kadar ku-

M$n1992 qatmaya ahnan bir halkrn kimliginden bahsetmek, o halkla dalga gegmek demektir, alay etmek demektir. Ve yine PKK'nin kimliginden bahsetmek demek, 'kwu kt.zu seni yiyeceSim' anlamrna gelir. Bunun gi.lvenceleri yok, laf var. Tedbir, mirthig giddet, ordu imha gtlci.i! Biz qocuk deQiliz ya! "Gel bebek, ben senin adrnr g(zel gaSrrryoru4 sevgili gocuk, sevgili bebek!" iyi am4 senin aslanlarrn var benim karqrmd4 onlar da "bebek, babanrn kucagrna gitmezsen, seniyerimn diyor. Taktik bu degil mi, gerqekten? $unu sdyli.ryorum yani, bebek olmayacaQtm, kurbanhk koyun gibi de boynumu yatrrmayacagrm. Bagka ne yapayrm yani? $imdi biraz sorunlarr dogru anlayahm diyorum. Kimlikten 6teye qeyler var, yok etme tehlikesiyle kargr karqryayrz.

Y. Dolan: Diyelim ki yok etme tehlikesi ortadan kalktr; birlikte... A. OCALAN: Anayasal Qergeve gerekli, yasal qerqeveler gerekli. Bir de fiili gerqeveler gerekli. Y. Dolan: Tamam, bu anayasal, yasal qerqeveyi nasrl tanrmhyorsunrrz, nasrl olacak? Diyelim ki bu tekbitti...

rar

A. OCet-nn: Bi.rtirn bunlargdn+me konusu edilebilir. Siyasi goriiEme konusu edilebilir. Zaten eger demokrasiye iqlerlik kazandrracaksak, kapsamh gdrtigmelere ihtiyag vardrr. $imdi biz zayrf olabiliriz. TecrUbesiz olabiliriz. Fakat kapsamh anayasa gorirgmelerine ihtiyag oldugu aqrktrr. Yasal di.zenlemelere ihtiyag oldugu aqrktrr. $imdi bu i.lniter devlet politikasrnr da ikide bi1 bahane gibi ileri si.irmemek gerekir. Bugi.in Almanya federaldir. Amerika federaldir. Sovyetler BirliQi federasyonun bile 6tesine gegti. Yugoslavya otesine geqiyor. Yani, bu i.initer devlet aqrldr, aqrhyor. Aqrrr merkeziyetgilik bir defa TUrkiye'yi de geriletiyor, bunu size sOyleyeyim. Bu kadar gUg merkezinin Ankara'da yogunlaqmasr, gu anda TUrkiye'nin de baErna bela. Bir lstanbul'da bile bu kadar gi.ici.in merkezi leqmesi muazzam sorunlar yaratryor. Bu ulusal sorund4 hele hele hiqbir demokratik geliqmesi olmayan bir halk igin, bu mer-

keziyetgilik ollrm demektir. Uniter devlet son derece bogucu bir atmosfer yayryor. Nedir Sovyetler'in 96ziiltiqii, DoQu blokunun qdziili.igii?

Aqrrr merkeziyetqiliktendir ve sonuqlarr ortada. $imdi, ikide bir buna sanhp ondan sonra da'ben demokrasiden yanaylm" demek, ttdarszhktrr. Brrak onu, parlamentonun gi.icii var mr? Partiler yasastntn gerqekten partilere siyaset yaptrrdt$rna inanabilir misiniz? Yi.lzde on barajr! Bir Ecevit bile her glin qikayet etmektedir, "ne kadar demokratiktir" diye. HEP seqime konulmadr, biliyorsunrz. YUzde ondan belki qok qok fazla bir oy potansiyeli vardr, ama demokrat geqinenler sokturrnadrlar. Bi.itiin bunlar hangi demokratik durumlardrr yani? Y. Dolan: Dolayrsryla bir anayasal degigiklige ihtiyag var diyorsu-

ntz? A. OCAtAtl: Qook. Anayasal, yasal, bi.rttrn... Y. Dolan: Yani bununla guraya mr geliyor; bir federasyon, i.initer devletler, Ti.irkiye iqin?.. A. OCATAN: Ve on4 gayet tabii aqrk olma durumunda... Y. Dolan: Federasyona... A. OCATAN: Tabii, qergeve daha gimdiden hazrrlanmak zorunda. Olmazsa Ti.irkiye'nin r,roblemi halledilemez. Ki.irt kimligini kaoul ettin mi? Ettiler degil mi, gok aqrk. Kendileri "12 milyondur' dediler. Hatta bir tane milletvekili de, "batrda da l0 milyon var' dedi. O zaman 20 milyona yakrn insanr itiraf ediyorsan, bir

s.;*b6;)

de kimligivars4 o zaman bunun dili olacak, bunun kimligi olacak, bunun

siyasi iradesi olacak, bunu yansrtacak araglarr olacak, yasalarr olacak, meclisi olacak, yijri.ltme gijci.i olacak; bunlar olmadan birlik olmaz diyorum. Bunlar olsun ki, birlik igin muhatap ortaya grksrn ki, TUrk halkrnrn temsilcileriyle veya partileriyle, siyasi gi.iqleriyle, hatta ordr.suyla iliqkiler di.izenlenebilsin, Kargr taraf da hiqbir drgiitsel, siyasal, yasal gi.ivencesi olmadan birlik olabilir mi? Olursa bu kandrrmaca degil midir? Ve cumhuriyet tarihi boyunca da bu boyle yaprldrgr igin sorun daha da bdyle b[i.iyerek kargrmrza qrkmadr mr? Bastrrarak, higbir kimlik tanrmayarak sorun gdzUmlendi mi? Bir kez daha bu denense, yani i.initer devlet adr altrnda bir kandrrmaca ile b6yle ylirijnse, sorun daha da agrrlaEmayacak mr? GerginliQin temel kaynagr bu deQil midir? Enflasyonun temel kaynagr bu degil midir? Acrlarrn, igkencenin kaynaQr bu deQil midir? Ve Batr karqrsrnda Tiirkiye'nin giigsiiz dtigmesinin temelinde bu yatmryor mu? Ttirkiye b6yle yapmakla kendi tarihinin bir ayagrnr koparmryor mu? Ben her zaman sdylerim; TUrklerin tarihinde, Ktlrtler bir ayaktrr, bu aya$r b6yle qUrilttlrseniz tek ayak kalrrsrnrz ve Anadolu TiirklUQi) fazla ayakta kalamaz, Bdyle gi.iri.iti.irsen qok gey kaybedersin ve kaybediliyor da. lEte gdriryorsunrz; maddimanevi tahribatrn di.izeyinin ne kadar ilerledigini kabul ediyorsunuz. Y. Dolan: Peki, diyelim kiqimdi Ti.irkiye bunu kabul etmedi. Siz yeni bir yol getiriyorsunui yavag yavag bir ulusal meclis kuracaQrz diyorsunuz, bu nastl olacak? A. 6CALAN: Gayet tabii, ulusal meclissiz halk olur mu? Di.igiiniiyorum d4 milyonlarca insanrn sorunlanna en i.ist dtizeyde, halk iradesi olarak, kim sahip qrkacak? Ulusal meclis sahip grkabilir. TBMM (TUrkiye Br.ryilk Millet Meclisi) boyle bir rol oynuyor mu? Oynamryor. Qiinkti, Kiirt milletvekilleri iki tane qerit taktrlar diye tukaka edildiler, it<i Xurt Un ettiler diye ki.irsUden alagaQr edildiler. $ovenist dalga 6yle agrn kil Ashnda bu giriqim bir denemeydi. Eger uluslararasr kamuoyunun baskrsr olmasaydr, o milletvekilleri belki de linq edilirlerdi orada. Bu gok bariz. Bana anlattrlar. "EQer biraz drqardaki gergekler olmasaydr, biz buradan saQ qrkamazdrk" diyorlardl. Bu, Ti.irkiye parlamentosunun ruhi durumunu ifade ediyor. Kiirt kendisini nasrl ifade edecek? Orada dayatrlan, gok agagrhk bir kimliksizliktir. Bir sdz igin on defa "geri al" bigiminde haysiyetini bile giQneye gigneye zorladrlar. $imdi bagka birgok neden var, ben bunu qok basit bir neden olarak ileri sUrtryorum.

Bir halk kendi iradesini

agrQa

kavugturmak igin bir toparlanmaya bir meclise ihtiyag dr.ryar. Bana gdre bu, biraz bu sene gerqeklegir. Bu tamamen ayrrhk demek degildir; birlik iqin kendi dzgilr iradesini ortaya qrkarmak demektir. Yani cizgUr birlik igin kendi koqulunu yaratmaktrr. Ve bu makul gciriilmelidir. Hatta buna yardrmcr olunmahdrr. Rr.rsya iginde, Tataristan referandumla baQrmsrzhk ilan edecek, Qeqenler deylet ilan ediyor. Ayrrca bunlar Rtrsya igindedir, Sovyetler Birligi iqinde degil. Vne kiigi.ik Tirrk cumhuriyetler var. Hepsi bagrmsrzhk ilan etti, U9 milyonluk var, iki milyonluk var. Bosna-

Hersek lGradag

tvlakedonya bagrm-

srzhk ilan etti. Herbirinin ni.i{usu ikiiiq milyondur. $imdi, kendi deyiqleriyle, onbeg milyonu aqkrn Ki.irt halkrnrn -ki hi.lkiimetin telaffr.z ettigi rakamlardrr- bir meclisi olmasrn! Bq nasrl kimlik tanrmadrr? Br.r, nasrl ulusal meselenin demokratik qdzi.imil-

di.lr? Bu konuda herkesin birazyardrmcr olmasr gerekir diye di.qi.intryorum. Y. Dolan: Peki bunu fiilen nasrl gergekleqtirebileceksiniz bu gartlar altrnda? A. OCALAN: Kendi bOlgelerimiz var. Uluslararasr sahada iligkiler var. Bir FKO'ntin de Uh.sal Meclisivardrr. iqgal altrndadrr ama yasal meclisi vardrr, Afrika Ulusal Kongresi vardrr, Bizrm durumumrz gimdi onlarrn gok ilerisinde, onlarrn qok qok ilerisindeyiz. Dolayrsryla hem tilke iginde, hem drgrnda bciyle bir ulusal meclise qaQrr yaprlabilir, Her qehir, drnegin bir Cizre ayaktadrr. Tam bir halk cumhuriyeti yaqanryor Cizre'de. Halk iradesi, ydnetimi vardrr, Rahathkla kendi temsilcilerini, delegelerini ortaya grkarabilir. Yogunluklu olarak bi.itUn bolgeler r-rygun bir bigimde delege qrkarabilirler. Biz qagrr yaptrk zaten. Hemen hemen Ki.irt yoQunluklarrnrn oldugu bi.iti.in yerlerde; yalnrz Tlirkiye'nin egemenliQi altrndakinde degil, bti,tUn K0rt pargalarrnda az-gok katlhm gi.bU olabileceklerin ga$rrmrza verecekleri cevapla sanrnm nitelikli bir meclis ortaya qrkabilir. Bunu Tiirkiye'nin ulusal kurtuluq savagrndaki o Erzurum, Sivas kongreleriyle ve hatta Ankara'daki TBMM'nin toplantrsryla karqrlaEtrrdrQrmrzd4 biz qok daha ilerdeyiz, O zaman dogru dtir0st bir temsilci yoktu. Yani birkag aqiret aQasr veya e$rafrn temsili vardr. Dolayrsryla biz yrllardrr muazzam halk gosterileri iginde, savaE iginde halktn iradesinin bu kadar aqrga qrktrQr bir ortamda, rahathkla bir meclise ulagabiliriz. Y. Dolan: Peki, bunun pratigi nasrl olacak; yani bu qaQrryr yaptrnrz, fiilen nasrl gergekleqecek? A. OCAI-AN: Sanrnm halk her yerde kendi konferansrnr yapar. Mesela Cizre konferansryaprlrr. Bu konferansla kendi delegelerini seqerler. Nusaybin konferans yapar, Nusaybin delegeleri; Diyarbakrr konferans yapal Diyarbakrr delegeleri segilir. Bdyle konferanslar da zaten yaprhyor. Mesela Kiirt konferanslarrnr, Ankara'd4 lstanbul'da daha Eimdiden yapryorlar. Halk da yapar, kendi delegelerini ortaya qrkarrr. Hep aydrnlarrn tekelinde olacak deQil ya! Halk konferanslarrnt diizenlesrn ve kendi kendisini segerek, delegelerrni ortaya grkarsrn... Demokrasi bu deQil midir? Y. Dolan: Ankara ve istanbul'da topland.r mr konferanslar?

A. OCALAII: Htiklrmetin de

iz-

niyle 6yle hazrrhklar var sanrrrm. Fakat, Avrupa'nrn oynadrQt bazl aydrn-

lar da var. Zaten bir de 6yle bir egilim var. Biliyorsunrz, Avrupa'nrn giidtjmlendirdiQi adamlarla konferanslar yaprhyor. Bizimki halktrr, yani

halk baQrmsz konferanslar yapsrn diyoru. Y. Dolan: Ankara'd4 istanbul'da bu nasrl olacak? A. 6CA[AN: Var, 6yle komireter var. Toplandt birkag tane. Bence onlar icazetlive fazla iqerikli degil. Bizim di.igtind i.igiimi2 konferanslar ise halkrn dzgiicijne dayah, k6y ve kentin genig kesiminin katrldrgr, yi-z.lerce kiginin katrldrgr konferanslardrr ve daha megru ve demokratiktir. isterseniz gider seyredersiniz. Tamamen halk yer alaca( onlar konugacah onlar tartrqaca( onlar kendi 96rtglerini, dnerilerini dile getirip delegelerini tayin edecekler, belirleyecekler. Bence son derece demokratiktir. Y. Do{an: Halkrnrz delegeleri belirleyec.ek? A. OCAUf,l: Tabii. Buna bence 'eger demokratik yaklagrldrgr iddia ediliyorsa- olanak sunulmasr gerekir. Y.

Dolan: Peki bu delegeler ne-

rede toplanacak?

A. OCATAN: Bunlarn yollarr Y.

var.

Dolan: Nasrl?

A. OCALAiI: Uygun vatan kogelerinde olabilir. Yani qu anda yerini size tam sdyleyemeyece$im ama rne sela biz birqok daQr tlrtmuguz. Bir bakarsrn Cudi tepesinde yaplrr, bir bakarsrn Gabar'da yaprlrr. Bir bakarsrn Herekol'd4 bir bakarsrn Behdinan daglarrnda yapllrr. Filistinliler, Filistin'in drgrnda yapryorlar. Bir bakarsrn yurtdrqrnda da yaprlrr. $imdi qok sayrda insan yurtdrgrna gidebiliyor. Zaten hudutlar da biiytik oranda aqrlmrE.. lrak-Ttlrkiye hududu yok. DeQil mi? lstendigi kadar gidilebilir, Basit bir di.rzenleme meselesidir; teknik bir meseledir. Onu fazla sorun olarak gdrmeye gerek yok. Y. Do@n: Peki bunun sayrsrfilan belli mi? A. 6CALAN: Sanryorum, normal bir meclis 500'U agmaz, 300'tin altrna diiqmez.

Y.

Dolan: Peki, bunlar bir

an-

lamda milletvekili mi olacak? A. 6CALAN: Oyte. Yasama meclisi gibi bir meclis olacak. Bu yogun geligmelerin doQal sonucu gibi olacak. Yani ayaga kalkan bir halk var. Bu halk, bunu bir yasama meclisiyle taqlandrrmak isteyecektir. Ayrrca demokratik bir kurumdur. Yani yiizde yiz bir halk seqimi. Katrksrz bir halk seqimi. Sanryorum, Ortadogu'da gelmig-geqmig en demokratik bir meclis de olabilir. Bir de biz bu agalarrn etkisini krrmrqrz, aqiret reislerinin etkisini krrmrqrz. Bu, Ortadogu'da ilk defa oluyor. Srradan halk insanr, daQdaki qoban ve kadrn tayin ediyor bu meclisi. Qok demokratik bir meclis kurulur. Hiqbir meclisin bu kadar demokratik olacaQrnr sanmam, Avrupa'daki deneyimler de dahil. Y. Dolan: Yani bu meclisle siz fiilen federatif bir yapr oluqturuyor-

sunu? A. OCALAN: Onun

ayaQrnroluE-

turuyoru. DoQru bir qey yani. Bir federatif ayaQr olmadan federasyondan bahsedilebilir mi? Krbrrs orneQini vereyim, Krbrrs kendisini baQrmsrz bir devlet haline getirdi deQil mi?

Hala federasyon iqin uQraqryorlar. Rauf Denktaq, "DUnya bizi anlamryor, eQer birlik istiyorlarsa, 6nce varhQrmrzr kabul etsinler" diyor. Sen

l0O bin Krbrrs Ti.irk'U iqin bunu yaparsan, ben 1 5 milyonluk, 4 bin yrlhk tarihi olan Kiirt insanr igin niye yapmayayrm? EQer Krbrrs iqin bu kadar Ki.lrd istan iqi n veya Kiirtler iqin de di.igiinsUn kamuoyu. Y. Dolan: Bu, bu yrl gerqeklegecek mi? A. 6CALAN: Buyi.rk ihtimaile. Anormal koqullar olmazsa genel hazrrhklarrmrz dahilinde gergekleEme ihtimali yUksektir. Y. Dolan: Peki, ayrrca bir referandum dUqUniryor musunr-z? A. OCALAN: Ona da meclis karar verebilir. Y. Dofan: Biaal meclis toplandrktan sonra mr? A. OCALAN: $6yle bir referanduma karar verilebilir: Federal birlige de agrk, baQrmsrz ve dzgijrltjgir esas alan bir referandum. Yani Eoyle bir maddeyle, bir referanduma gidebilecegiz: Ttirkiye ile bagrmsrzhk ve dzgUrli.ik temelinde birlige sret mi, hayrr mr? Y. Dolan: Bir dakika TUrkiye ile bagrmsrzhk ve dzgUrltik temelinde... A. OCALAN: Birlige sret mi, hayrr mr? Bu da doQal olarak gu anlama sahiptir: Msrclrt zoraki birlige var mrstntz, yok musunr.z? B6yle birkag soru sorarak, referanduma hazrrlarnaya qahqacagrz. Yani zoraki birliSe hayrr, bagrmsrz ve 6z90r birliQe eve{! Referandurna gottiriilecek rnadde budur. Y. Dofan: Qok 6nemli, gunu tekd i.rgi.ini.iyorlarsa


rar edeyim: Tiirkiye ile ba$rmszltk ve dzgi.irliige evet mi, hayrr mr? Zoraki birli$e var mtstnt yok mr.rsun? A. OCALAI{: Evet. Y. Dofan: Referandurna gdtiiri.ilecek madde bu. Bunu mecliste Yapacaks.rnz. Meclis karar verecek. A. OCALAN: Meclis karar verebilir. Ve o temelde referanduma gi' dilmesi uygundur diyorum. Y. Do@n: Halka gideceksiniz..' A. OCAIAN:

Tabii...

Y. Do@n: Meclis bu referanduma karar verecek ve dogrudan halka gid.eceksiniz. A. OCALAN: Meclis toplandr$rnda bdyle bir karar verecek sanlrlm' Y. Dolan: Referandum karart mt qrkaracak?

6CeUn:

e.

Evet. $imdiden di.ln-

yanrn birqok yerinde bu tip referandumlar var. Biliyorsunr.rz Kanada'da da Kebekler yaPtr, Yugoslav cumhuriyetlerinde yaptrlar; Sovyet cumhuriyetlerinde 6zerk bolgeler brle yapryor. Biz de rahatlrkla yapabiliriz. Gizli de olsa yapabiliriz. Zaten sureci daha gimdiden baglatsak nii'ftsun yizde 60'r katrlrr rahathkla' Y. Dolan: Referanduma mr?

A. OcALAtl: Y.

liyor

Tabii.

Dolan: Bunu

Eu anda yaPabi-

musunr.rz?

A. OCALAT'I: Pratikte yi.iriitmiiyofakat gtici.imia var. Y. Dolan: Ancak meclis toPlandrktan sonra.,. A. 6CAAN: Daha megru olur o ruz,

zaman. Y.

Dofan:

Peki, Tiirkiye buna izin

verecek mi? Ti.irkiye b6yle bir referanduma izin verecek mi? A. dCALAN: Biraz Turkiye'nin rtzasr drgtnda olur. Dedim ya anayasal ve yasal dizenin deQiEmesi gerekir. Zaten TUrkiye'de de gu anda anayasal ve yasal dizen qok tarhgrhyor, deQil mi?

Y.

Dolan:

Tamam, ama bu an'

lamda.degil. A OCALAN: Arna tartrgrnada zenginlik olsun diye, ben de size bu aqrklamayr yapryorum. Gozdntine getirseler tartrqmalar daha derinlikli olur, sonug aircr olur bence. Onemli deQil mi? B6yle yaygtn anayasa tartrgmalarr olurken, gergeQin diQer ya-

nr da bu. $imdiye kadar

anaYasa

bunu nasrl gegiqti rd i?'TiJrkiye, trlkesi, milleti ve devleti rle b6liinmez btiti.indiir'dedi, bagka brr gey demedi.

Kimse

de bu maddeYi anlamrYor.

Ashnda bu madde beladrr. Bu maddenin yerine daha kardeqqe, daha eqit ve 6zg0rce birlik rnaddelerrne ihtiyaq vardrr diyorum. Tartrqmalar bu temelde derinleqtirilmeli. Gerqekten, sorun k6ki.inden halledilmek isteniyorsa ve bin yrldrr kardegiz ede' biyatrna kendilerini inandrrryorlarsa' bu safsata ortadan kalkmah artrk. Talen biraz kamuoyunu verimli tartrqmaya gdtUrmek igin size bu aqrk' lamalart yapma geregini duyuyorum. Zengin tartrgsrnlar, gerqek 6nerrlerr ortaya grkarstnlar. Dolap beygiri gibi konu etrafrnda d6nillmesin. Qitnk( bUtiin cumhuriyet tarihi biraz bdyle dondii dolaqtr. Sonr.rg: Daha da a$trlagan sorunlar. Hig olmazsh bundan sonr4 dizenlemelerde mercut tari' hi gergekler g6zardr edilmez.

Y. Dofan: Enteresan. $imdiYe kadar siz bunlan bu netlikte aqrklarnadrntz aslrnda

.

A. dCAtA].I: ilk defa derli toplu aqrklarnaya gahgryorum. Sanrrrm kamuoyu da bdyle sorularl soruyor stk srk.

Y. Dofan: Tabii. Yani herkes ne' reye gidiyor bu diye soruyor' A. 6CAI/AN: Nereye gidiyor bu? Nasrl bir durumla kargr kargrYaYz?

Kardegge birlik filan deniliyol bazt qok harnasi nutuklar gekiliyor, ama igerik yok. $imdi ben buna aqrkhk getirmek igin s6yliiyorum.

Y. Dofan: Tamam, bu anla,qrldr. Aslrnda gok qarprcr oldu ve ilk defa agrkladrnrz. Peki bu hareket slraslnda sizin Bazanive Talabani ile iliqkileriniz nasrldr? A. (rcAAll: Bu kigilerle temasrm oldu. 1980'lerden beri gdri.rgiiyorum. Bunlann Tilrkiye'nin resmi yetkilileriyle g6riSmelerinde neler konr4tuklarrnr ben de merak ediYo' rum. Santrtm onlartn 6nemi qurdan arttr: 'PKK Glrney'de geliqebilir, 6' zellikle bu son K6rfez SavaEr nedeniyle boqluk doQdu. Bu boqlugu PKK dolduruyor. Bu adamlarr qaQrrahm, PKK aleyhtarr bir koalisyona qekel m. Ayrrca Musul-Kerkirk senaryolan var. O kapsamda da biraz gorrigelim' diye diirqUndiller. Bu ihtiyaqtan kaynaklandr ve bizimle on' larr karqr kargrya getirme gibi qirkin' ce bir politrka igine girildiveya Kiirdii Ki.irde krrdtrma gibi bir politika i

rqine grrildi. Biz sosyal temelde emekgilere dayantyoru; bunlar feo'

dal aqiret onderleri. Bir de bu Yoniyle qeliqkilerimiz var. Bu qeliqkiler de kullanrlmak istendi, Ozellikle Bar-

zaniile bizim aramzda Bir de bunlarrn TC ile iliqkileri k6klUdiir' Mesut'un bizzat kendi deyiqidin '1962'den beri' der, "biz Tiirkiye'ye her ti.irli.) yardrmt sunduk.' Bu ashnda alanltk ve iqbirlikqilik temelinde bir yardrmdtr, Sanryorum bunu MIT gok iyi bilir. Kendisi de bunu srk srk tekrarlryor. Santyorum, kendi feodal-aEiretqi 6nderligini Tiirkiye'ye dayanarak sijrdiirmek istiyor, Hatta Kuzey Ki.irdrstan'a da egemen krlmak istrYor bu 6nderligi. Bence bu son gor[gmelerin temelinde bu zihniyet de vardtr. Bir nevi b6yle, Amerrka'yrve Avrupa'' yr da brraz yanrna qekerek GijneY Ki.irdistan'r da TUrkrye'ye monte ederek, kendrsi adeta bir melik olmak istryor. iEte GUney Afrika'da Zulu ka-

bile bagkant nastl ki Afrika Ultsal Kongresi'ne karqr bela olmuqs4 bunlar da modern ulusal kurtulug hareketine karEr, bir Zulu kabilesi qefi gibi hareket ediyorlar' Tiirkiye ashnda bunu destekliyor ve bu da gok ciddi. Dikkatinizi gekiyorum. 1rpik, b6yle bir olayla karqr kargrYaYz.

Barzani aqireti Klirdistan'da

qu

anda en gdziikara Eoven duygularla

yiiklti bir agirettir. Kiirtli.rgii bile gi.jphelidir; onu da srze s6YleYeYim. O

Yalnz Lir kardeq 6rgi.it giti destek' leriz. $imdider\ taraftarlarr olsuq kadh.

rolarr olsun, epey artryor. Ve bizim etkimiz GUney'de qok geliqiyor. Mesut Bazani'nin kendisi de bunu iti.Hrzh geliqiyor PKK iliEkisi' raf etti. diyordu. Zaten TUrkiye'yle iliqkileri agrga grktrkqa, halk kopuyor onlar' dan. Ve bir de o ugaklar bombardrman ettikge, neredeyse bizlerle b0tiJnleqiyorlar. Umuth.ryum yani; Gtiney'de bu temelde biiyiik geligmeler olabilir.

Y.

Dolan: Peki, niye PAK diYe

Siz mi kurdunrz PAK'r? A. OCALAI,I: Gengleri geldi, biz de yol gdsterdik.

aynldr?.

Y.

Dolan: Peki, PKK olarak de-

gil de, neden ayrr bir cirgi.it olarak giriyorsunr.rz Krzey lrak'a? A. OCALAI.I: $imdi, bizim PKK, a$rrlrkh olarak Kuey'Batr Ki.irdistan

igin Ttirkiye'nin gergeklerine karEt mUcadele ytirUti.iyor. $u anda Saddam'a karqt, lrak rejimine karEt, hatta Barzani ve Talabani'ye kargr bir savagr geligtirmekle miikellef de$iliz' Bu lrak parqasrndaki Kijrt halklnln iqidir, biz de destekleriz. Y. Dolan: PAK, lrak'taki Kirrt halkrnr...

n. 6CaLAn: Evet, Kirrt halkrnrn strateji ve taktigini esas alarak m0' cadele ediyor. Y. Dolan: Yanisrzin bir anlamda lrak ay.aQrnrz mt? A. OCALAT'I: Dost giiciimitz, te' mel dost gUci.imtiz.

Y. Do$an: Ama kuran siz misiniz?

A. 6AALAN: Genqler onlardan; ideolojik, siyasi gergeveyi gizen de biziz. PKK modeli temelinde geliqtirmeye qalrgryoruz ktsaca. Bu PKK modelini oraya uyarhyorrz. Y. Dolan: lrak'a uyarltyorsunuz oyle mi? A. OCALAN: Kaldr kiTUrkiYe'de de 6yle bir geligme beklenebilir' Y. Do@n: Nasrl? A. 6CALAN: PKK'den esinlenmiq Tiirkiye devrimci gruplarr daha hrzlr bir biqimde ortaya qrkabilir bundan sonra. Bana gelen izlenimlere gdre, santrtm b6yle devrimci geliqmeler de daha gimdiden ortaYa qt' kryor. Tijrkiyeli genqler de epey ilgi gdsteriyorlar. Binlercesi gu anda bizden b6yle bir giriqim bekliyor veya

krhk kryafetine bakmayrn, herkes bi-

girigimden ziyade bizim g6riqleri-

liyor. Bunu gegenlerde vefat eden Melle Abdullah'tan duYdum, bir Os-

mizle gidiyorlar, geliqebilir... Y. Dolan: Seqimlere girecek mi; Krzey lrak'ta eger olursa hala? A. OCALAN: Bagrmsrz adaylarr destekleme bigiminde. Y. Dofan: 3 Nisan'da seqim var

rnan Sabrivar, ondan duydum. Diyor-

lar ki, "Bunlarrn Kiirtli.rkle de alakasr yok, bizi 6ldi.rreceklerdi, biraz Ki.irtluge sahip qrktrgrmrz iqin.' Ttrkiye grmdr kaqrmzdaZulu kahle baqkanlrQr grbr -sanrnm oradaki partinin is' mr inkata'drr- bir olay qrkarmak isti' yor. Son gor0qmelerinde bu bir kez daha ortaya qrktr. Sanrrrm birgok qarreyle 96rr.rEmeler yapr ldr. Beyhu' de bir qabadrr: onu soyleyeyim' KUrdistan halkr, Tlrrk halkr bu agiret-aQa dnderliQini kabul etmeyecektir ve bunlarr teghir, tecrit edecektir' TiirBen {ye ae fazla umut ba$lamasrn' Ozal'r da uyarmtqttm. Bunlara bel tehliverdiler, soz 'Bize baglayarak, kenin iqini Giiney'de brtirecekler' di' yordu. Ben de, bitiremezler diyorum' Yani, Kirrdil K0rde ktrdrrmanrn da 6yle saghkh bir politika olrnadrgrnr tekrar hatrrlatayrm. Demirel'e de hatrrlatayrm. Devam ederlerse kendileri kaybederler. lligkiler boyle. Yani, sa$hkh bir yan gdremiyorum fazla. Fakat Gtiney halkr iyidir. Onlar arasrnda dostluk iliqkilerimiz gok iyi geliqir. Vne, Partiya Azadiya Kurdistan' PAK diye bir 6rgi.it de inga ediliyo6 destekliyortz. Etkisi oldukqa geligir. Y. Dofan: Peki, PKK'den ayn olarak neden PAK diye ayn bir kuruh.rga gidiyorsunrz orada? A dCALAtl: Orann koqdhn furkh. Tanhi sryasal scyal koqdlan fark-

bir kdprtj olarak de$erlendiriyoru. Bu qok 6nemli, QijnkU, KUrtler eoer

iran'd4 lrak'ta Ti.lrkiye'de federasyona kavuqurlarsa bu, Arap, Fars, TUrk birligi, yani ortada Kiirtlerin yer aldrgr tarihi bir birlik ya da Ortadogu federasyonu demektir, Ashnda bu minhig bir gtiqttir. Zaten Batr'nrn da korkulu rtryasr budur. Y. Dolan: K0rtler TiirkiYe'de,

iran'da

lrak'ta...

A. 6CAAN: Federasyona ula' qrrlarsa, bu ne demektir? TUrkiYe'' deki Ktirtler Ttirkiye'de federasyon kurmug, iran'daki Kirrtler iran'da federasyon kurmuq, lrak'taki Ktirtler Araplarla federasyon kurmug; bu da egittir ne demektir? Kiirtler hepsini birle$tirirse;Tijrk, Arap, Fars ve baqka azrnhklar da var, hepsinin yer aldrQr m,nz.am bir Ortadogu federasyonu... Ben bu gerqevedeTiirk, KUrt federasyonlannrn ta Orta Asya'ya kadar yayrlacagrnr dUq0niryorum. Yani gok sayrda Ttirki cumhuriyet, lran'da birkaq cumhuriyet, yine AraPlar da var, epey boyle cumhuriyet, qok bijyi.ik bir b6lgesel federasyondur ve herhalde dijnyanrn sayrh gi.ig merkezlerinden biri olacaktrr. Tarihi te' meli vardrr, biliyorsunrz. islami killtiir var biraz, yine qok mr.nzzam dogal kaynaklarr var. Ktirdistan da en az petrol kadar suyla da kontrol edecek bdlgeyi. BirleEmenin etkenleri qok. Tarihselyakrnhk, doQal kaynaklarrn zenginligi, coQrafi zorunlu' luklar, hatta siyasi zorunluluklar... Oyle deQil mi? Birdenbire aPaYrr K0rt devleti yerine, Ortadogu genelinde bir federasyonlaqmaya giden model daha gerAekqi gorthiryor. Qtmka.r diinyada da bdyle egilimler var aslrnda: Batr Avrupa'daki birlik egilimi, Sovyetler'deki yeni birlik egilimi, lngiliz Milletler Toplulugu ve Afrika Birli$i gibi. Yani bence gergekqidir, Ortadogu'da b6yle bir federasyonlaqma 6yle hayali olarak de$erlendirilmemeli. Ortadolu halklarrnrn da tarihi geleneginde birqok imparatorluk zaten birli$i ifade eder. Giinirmi.zde biz bunu biraz daha degigik

mrorada?

A. 6Cru-aN: Hayrl 25 Nisan'a kaydrrdrlar. Y. Dolan: Olacak mr peki? A. 6CA[A].I: olsa da o seqimlerin fazla demokratik niteligiyok, Belki de kavgayr daha derinleqtirir. Talabani-Bazani geliqkisini de aqr$a qrkarabilir. Bu arada yurtsever adaylar ortaya qrkabilir. Bunlartn kargaqayl geliqtirmekten baqka bir fonksiyonu olmuyor. ABD'nin, lngihere'nin ve Alrnanya'nrn destegiyle, Kiirt halkt ilzerine bela yaprlmak isteniyorlar; 6zellikle Bazani. Halk buna m(baade etmeyecektir. Bence teghir ve tecrit olma devam edecektir. Y. Dolan: Yani dolayrsryla bun' dan sonra Saddam da PAK'la u$rat' mak zorunda kalacak... A. dCALAtl: Yavaq yavaq, boyle bir geligmeyle karqrlagacak. Ya iliq' kilerini demokratik yollardan halleder ya da savag slirer. Fakat PAK'rn bir Bazani gibi olrnadt$tnt anlayacak. En aztndan tutarlr bir federas' yonu temsil edebilir. Y. Dolan: Daha sonra PAK ile

PKK birlesecek

hemen birlegelim diye bir yaklaqtm iqinde de$iliz. Fakat srkr bir dayanqma olacaktrr. Etle-trrnak gibi birbirine ba$hdrr. Aynr agiret, yarrst bu tarafta, yanst o tarafta. Artrk bu biraz da Ortadogu dengesine baglt bir durum. Ama Kiirtlerin birlik ydnijnde eQilimi de hrz kazanryor. $u qok aqrk: lrak'ta Kiirt federasyonu olursa bu Ti.irkiye'yi giddetle etkileyecektir. TUrkiye'de olursa lrak'r giddetle etkileyecektir. Ve bu Ortado$u halklartnrn birligi iqin iyi bir qeydir. Biz Ortado$u federasyonuna giderken bunu

ve...

A. 6CALAI{: Hemen o konuda senaryolar qizmeye gerek yok. Biz

YaPacaQrz. Daha demokratik, daha halklarrn grkarlartnr g6zoniine getiren bir

siyasi birliQe doni.igtUrecegiz. Niye yadrrganryor! Bence oldukga iyi bir ilkedir. Ve herkes bagarrlmasr rqin i2erine dibeni yaprnahdrr. Ulusal me sele ve demokrasi meselesi de en iyi bu qerqevede q6z0me gidebilir'

Y.

Dolan: Peki, iran'da ne

Ya'

pryorsunuz bu baglam iginde? A. OCALAI{: Etkimiz bu gerqevede geliqiyor Ortadogu'da. Y. Dolan: Peki, bunun g6r[igme' lerini yilriitiiyor musunuz Eimdiden? A. OCALAI,I: Yok, sadece etkisi geligiyor. Biz esas itibarryla Ti.irkiye ile g6rirgmeler yiiriitecegiz, lran'la ve lrak'la de$il. Tiirkiye ile halledersek, iran ve lrak gok kolaylagrr veya iran'la halledilirse di$er pargalarda qok kolaylagrr. Belki bir bakarsrn iran daha iyi bir q6ziime gibebilir' iran daha esnek davranabilir, Kilrtlerle bir federasyonu 6ne alabilir. Y. Dofan: Peki siz olaya bu taraftan bakryorsunuz hep. Diyelim ki

bu

Ki.irt...

A OCALAI.I:

Bu sonryu tiraz

gm-

dan anlarnsrz buluyorum: Tirrk milliyetqili!i ga$rnr gegmigtir. Kemalizm

bir yerde TiJrk milliyetqiligiydi, lttilnt-r Terakki Ttirk milliyetqili$iydi' Ttirk milliyetqiliQi Ti.irklere bir devlet kazandrrrnakla Tilrk dilini, Tirrk kUlt0rUnU geliqtirmekle bildiQimiz gibi Tiirk ulusunu ortaya grkarma roltini.i iyi oynamrgttr. Agtrt bir milliyetqilik tahribata g6t0rUr. Sizin, bir aqtrt milliyetqili$e degil, demokrasiye ihtiyacrnrz var. Birlik iqin egitliQi esas al' maya ihtiyacrntz var. Dolaylsryla ben agrrr bir milliyetgiliQin, faydadan qok zarar getirecegini diSilniiyorum. Tiirk ulusu btinyesinde bazrlarr Eahsi menfaat gUdebilirlen bir MQB hatta bir Refah Partisi oy kaygrlarryla qove' nizmi k6riikleyebilir. Birisi dini, birisi milhyetqiliQi kdrUkleyebilir ve belki srnrrh da olsa bazr geliEmeler saQlayabilir. Ama bu, KUrtlerin topyeki.in olarak Tl.rrklerin karSrsrna qrkrnasr an' lamrna gelir. Bundan siz korkmuyor mrJsunrz mesela? Di4i.iniJn yani, her tiirden dtqmanlrk 20 milyonu aqkrn KiirdUn yekviicr.rt olmast demektir' Yani "korkmuyor musunu" diyorsuntz da bize, ben size soraYtm: B6Yle

bir Ttirk milliyetqiliQinden siz de korkmrlyor mr.rsunu? Birbrrlerine karqr direnirlerse, yktctltk, Liibnan't ve GUney Afrika'yr bile geride brrakacaktrr. Filistin'i dahi geride brrakacak qok tehlikeli boyutlara ttrmanabilir. Bir de iqiqelen mahalle mahalle, kdy koy birbirlerine girerler' Yani bu ispanya'ya da beruemez. Bilmem hani, Bask filan var, oraya da benzemez, Kirrtler biraz kavgacrdrr. Kendilerini bdyle ortamda buldular mr biraz kavgactdrrlar. O iyi ydnleri vardlr. Biraz tehdit gibi ileri siirQorlar bu olgularr, ama ben uyartnm. Yani MQP gibi geliqmeler 6ne qtksrn; bu bir

yerde biiyiik geliqmedir bizim

igin,

Tercih etmiyorum b6yle bir geligmeyi, bu benim modelim deQildir asltnda fakat qtkarsa da biz bundan epey yararlantrtz. Htzla gUq kazantrtz ve nitekim daha Eimdiden kazantyoru da, Orta Anadolu'daki KLirtler var, muazzam PKK'nin taraftarlarr haline geliyorlar, Bu tehlike olmasaydr bOyle hrzh birleEmezlerdi bizim etrafrmrzda. Y. Dolan: Peki, sizin hareketinizi desteklemeyen, ama Tiirkiye'nin degiqik yerlerinde yaqayan KUrtler yok mu?

A. OCALAN: Qo.k az. Y. Do@n: Yani lstanbul'da Ankara'da izmir'de, Manisa'da Tlrrkiye'nin battstnda yaqayan... A. OCAIAN: F-zici bir biqimde uyarrnm; her Kiirt PKK'li olur. lqin tuhaf tarafr burada bu da anlaErlrr bir husustur, PKK etkinli$i olmasa Ki.lrtlirk olmaz. Qilnkir g6z0ni.i bu gerqekle aqmrg, adam nasrl PKK'den aYrt

bir Ki:rt olmayr akhna getirebilir? Do$ugunu, varhk nedenini PKK'nin atrlrmrna borglu.

Y. Dofian: TUrkiye'nin battsrnda ya$ayan Ktrrtler bu hareketi tasvip ediyor.mu? Etmeyen? A. OCALAN: Hayrr, haYrr... Y. Dolan: Biz burada rahat Yagryoruz, orada o ter6r oldukqa bizim rahatrmz kagryor, bijtUnl i.lgiJmiiz kaqryor diyenler var. A. OCATAN: Ktirtlerden?

Srnrr{r

o. Belki qok az sayrda zengin olabilir. Ama emekgilerin ezrci bir goQunluQu -ki bi.lytlk bir krsmr emekqidir' taraftardtrlar. Son miting de bunu pek yansrtmadr. $u anda verilere gdre bir istanbul mitingine 100 bin Ki.irdii qekebiliriz. Onbin toplanryor am4 planh bir hazrrhkla gimdiden yiz bine trrmandrnlabilir. Geligmeler oldukga ileri boyuttadrr. Y. Doian: Yani oradaki insanlar, batrda yagayan Kiirtler ayrrlrnay mt bekliyor diyorsunrz? A. 6CALAN: Yolq yok onlar bii' tijnlegmeye haztr. Y. Do$an: Sizinle bUti.inlegmeYe hazrr!


A. OcAtAN: Tabii, gi.ig buluyorlar. B6yle gok ilging bir durum yani. Onlar oraya asimilasyona uSrasrnlar diye ahnmrglar, oysa gimdi Kiirdistan'daki Ki.rrtlerden daha iyi tyanryorlar, bizi daha iyi anhyorlar. Neden? Qiinki.| biraz kiyle etraflarr krtgatrlmrg y4 tehlike iqinde kendile-

rini hissedince, KiirtlUk bilinqleri qok erken doguyor. Bu da garip bir geligme, ama nedenlerivar. Bir kiqi, tehlike ile yirz yize geldi mi hrzla bilince ulagrr. Ve bu cumhuriyet politikasr ters tepti. Mecburi iskandrri iqte oraya taqrr, buraya taqrr, qimdi nedenlerini anhyorlar ve birdenbire gu anda en aktif Kirrtler bunlar oluyor. lnanrr mtstnz;qimdi batr Ktrt-

6yle mj? Tolerans gdstermiyor mu? A. OCALAN: Yo( yok. Y. Dofan: Yayrnlard4 qurda burda. A. 6CAIAN: Yayrnlar her yerde grkartrhyor. Yayrnlar, bi.itiin Avrupa tilkelerinde kazanrlmrg demokratik bir haktrr, yani htlki.imetle alakasr yok. Y. Dolan: Fransa? A. 6CALAl,l: Her tarafta grkar yayrnlar.

Y. Dolan: Hayrr, hayrr destegi? A. OCAIAN: Yok. Y. t),o!an: Yunanistan? A. oCAtAI.l: Hepsifanatik PKK diiqmanr. Siz bilir misinia o sizin ga-

zetede de yayrnlandr sanrrr4 dtinyada kalan tek marksist-leninist ha-

lran'rn da gergekten bize 6yle, ciddi

destek yaptr$r s6ylenemez.

Yalnrz bazr adamlarrmrz diger tarafa gegin-

ce, yakalayrp Ti.irkiye'ye teslim etmiyor. Yardrmr bu kadardrr. Biz dag-

dayrz orada, iran'da kamprmrz filan yok. Suriye'de kamprmrz filan yok. Dost srler vardrr. Bizim Avrupa'da da -ki Ti.lrkiye'nin mUttefi kleridir- binlerce e.limiz var, onlarca derne$imiz var. Artrk bu bir demokratik kazanrmdrr, her yerde kullanrlrr. Bunu yardrm diye ileri siirmenizi ben yadrrgryorum. Niye yardrm diyorsunrz ki bunlara? Yok yani, bize 6yle dzel yardrm yapan kuruh.rg yok, Y. Dolan: lrak'ta? A. OCAtAl{: Yok, hiq...

Y. Dofan: Ne kadardrr? mento kendiliginden dagrhyor. DiA. ercAUN: Yani birkag ayak- Ser yerlerde b-q m,e,,ari direnme

or-

lanrnayr idare edebilir; bir gerilla

ile, kanla bastrrlrrken Tiirkiye'de gergekte emir-komuta zinciri dahilinde tasfiye gergekleqtiriliyor. Sorun burada Yani "parlamenter demokrasiye baglryrz'diyorlar, "siyasetin iqlwi cek gibtimtlz olacaktr" diyorlar. Size sdyliiyorum, Y. Do[an: Bu ne kadar dolayrn- yani Demirel'esdyliryorum, bu konuda agaSr da parlamento itibar saglayabildi mi? A. OCALAN: Ben de tam tahmin Temel demokratik bir kurum olarak, edemedim, ama herhalde PKK'nin bir onaylama aracr olmaktan kurtulmali bi.rtgesinin 100 milyon dolar- du mu? Tiirkiye parlamentosu, kendan aqagr olmamasr gerekir. Fakat di Ozgiir iradesiyle tartrgryor mu? Bir bdyle ayrrntrh hesaplarrmrz ciddi yasa qrkarabiliyor mu? Ben o Y. Dolan: 100 milyon dolar, dog- diger pratik iqlere yasa demiyorum; ru [i.i'tqe ve benzeri, o igin rvrr zvlrrdrr. A. OCATAN: Size gcire qok mu? Yanitenrelsiyasiyasal4.da demokraMilyonlarca her gi.in gelir ve l0 siyi ilgilendiren temel konularda Milkiqi yemek yiyor, hatta l0 bini aqkrn li GUvenlik Kurulu'nun emirleridtgrnda hareket edilmiyor. Bu bir emirdir. Y. Dolan: Her gUn l0 bin Daha da derin yaklagmahyrz. TC'de siyasiy6n zaylftrr. Ordu gelenegi A. OCAAN: Tabii. Yalnz onlarrn oldukga hakimdir, Ttirkiye'yi daraltyemek, iqmek ve giyimine ne kadar mrgtrr. Bir ara buna Bismarkqrhk degider, onu siz di.igiini.in. Yalnrzca niliyordu. Yani TUrkiye toplumu sert rupa'da qimdiki gelir-giderimiz sanr- emir-komr.rta altrna ahnmrgtrr. Ve bu nm 50 milyon markr bulur. Geneli onun siyasetine yansryor. Demokrahesaplarsak 100 milyon dolardan siyi yagamama demokratik olamaaga$r olamaz, Bu normaldir yani, ma biraz demokratik olmaya qahgrlhalk kendi kendini dwletleqtiriyor, dr mr derhal darbelerle bastrrrlma ve kendi kendisini siyasallaqtrrryor. sonug, bildiQimiz gibitam grkmazdrr. lur, hatta'dahatazla da olabilir. Yani Ulusal meselede de bu boyledir. bu mali durum bile bizim ne kadar Neden siyasi yolla halledilemiyor, kitleselleqtiQimizi g6sterir degil demokratik yolta l"nlteditemryof QihBu oyle soygunla, bilmem drq destek- kU emir-komuta zincin emrediyor da le yiiri.iyebilecek bir durum degil. ondan. Ve biz iqte bu temelde EidHalklaqmanrn boyutunu gdsteriyor. dete zorlanmrgrz. Devrimci Eiddeti Y. Do$an: Higbir srkrntrnrz ortaya qrkarmaya zorlanmrEz. Ben degil mi bu bunun bilmsel olarak brraz daha ijA. OCALAI.I: Mafi yandan yok. zerinde durulmasr gerektigi kanrsrnAq degiliz, isteyen herkes mi.rtevazi dayrm. Biraz b6yle belki siyasi tarbir biqimde yagayabilir. Fakat cizel trgma konusu degil ama bilimle olyagamr da korUklemeyiz o zaman. dukga net cevaplar konulabilecek diyorum. Kaldr ki siyasetin de bitimQok krt kanat Y. Dolan: le iligkisi vardrr. Ortaya qrkarrlmasr A. OCALAN: Ve tabii, ozelyaga- gereken budur. Ciddi politikacr qrkmrn geligmeyiqi de, muazzam mryor. Bakrn, Ti.irkiye tarihinde kaq masraftan kesme ve diQer yandan tane degerli ciddi politikacr var? Urstiin bir yagamr gerqeklegtirme Yok! En iyi politikacr ordunun emrigimi oluyor. Biz yaEam tarzrmrzla i-is- ne en iyr grren politrkacrdrr! Demrrel tiinliigi.i yakalamrE durumdayrz. biraz haddrni bilmedr, Eimdi dersini biraz daha derinligine dnemini iyialmrgtrr sanrnm. Ozal onoan biraz gulamak daha zekrydr. Generallerle arasrnr iyi Y. D.o@n: yaptrgr rqin iyitrrmanrq g6sterdi. ino A. OCALAN: Meselelerin qozii- nUntin de herhalde bir kulagrsUrekti miinde gerqekten demokrasinrn, komuta kademesinde, hatta asker mokratik sryasetin iqlerliQi var mr, lerde. En basit bir sapma yok. yok mu Ttirkiye'de? Bunu biraz Dolayrsryla biz dryorw y4 ozel nemligor[orum. Ozellikle Milh Gtr- savaqla kargr kargryayrz, bu da bir. ve.nlik Kurulu tartrgmalarrvar. igte gerqektrr. onun igin deme'yin vanr MIT tartrgmalarr var. Ordu tartrq- 'niye siyasiydntemlere, demokratil. malarr var. Ben daha 6nce de esaslara baQh hareket etmiyorsug6ri.$Umii q6yle beyan etmigtim: nuz." Ben de size diyorum ki, curnmokratik siyasetin anlamr TiJrkiye'- huriyet yaprlanmasr antr-demokrade qok daralmrqtrr. Bunu niye aqmr- tiktii. Mevctrt somut statu sryasete yorsunu? Aqrp da niye kdklii deger- roli.lnU oynama Eansrnr vermiyor. lendirmelere gidemiyorsunuz, mir-komlda zrncrri rle her Eey yuri.iti.i- i gagryorum. Demokratik siyaset ltjyor. Buna karqr da yaprlmasr gerekiye'de iqlevsizdir. Mesela en temel ken, demokrasryr buna kargr korukanunlar, tasarrlar ordunun gizli gi.jq maktrr ve inanryorum son yrllarrn en odaklarrnca hazrrlanrr, Milli Gi.lvenlik demokratik hareketi de biziz, yalnrz Kurulu'nda tartrqrlrr, tavsiye adryla Kurtler iqin degil, Ti.irkler igin de binulur ve htik0mette onaylanrr. Hijki.J- zz. Orduya kargr biraz ayakta kalmet deTBMMye gotiirUr. $imdi par- mrgrz, Tijrkiye'de demokrasinin kalamento pratiQine bakarsanrz. bu prsrnr aralamrqz. Ve eger Ti.irkiye'de demokratik iqlerliQe ters diigmektir. qimdi demokrasi tartrqmalarr biraz gerqekqi, biraz derlitoplu bir bigimQi.lnki.l parlamentoyu srradan bir nayhrna amctna ddniiqti.idi.lkten son- de yaprhyors4 bu PKK'nin orduya ra, halkrn iradesi olmaktan grkar. karqr ayakta kalqr ile gok yakrndan Adamlar korkuyor, yani Milli Giiven- baglantrhdrr. Yoksa ne bu kimlik tar- . lik Kurulu buyurdu diyor, oy birligiyle trqmalarr olurdq ne de parlamento- i qrkryor bi.iti.ln bu yasalar. $imdi nun itiban olurdu. Son parlamentoTiirkiye'nin en biryiik problemibura- nun ortaya grkrg stjreci ve DYP'nin da Herkes adeta asker yaprlmrgtrr. ortaya qrkrg siireci aragtrrrlsrn, bizim i Ben size bunu gok agrkqa sdyleye- ayakta kahgrmrzla qok yakrndan iliqyim.Parlamenterlerbiraskergibidir. kisi vardrr. Ve bu anlamda s6yliryo- i Emir-komuta zinciri dahilinde qah- ruq ister di.lzen dahilinde, ister di.l- i qrrlar. Bq demokrasinin inkarrdrr. zen drgrnda demokratik krprrdanrqde qok dogal kargrhyorlar bunu. larla bizim qok yakrndan irtibatrmrz di ben bunu Kiirt meselesi oldugu var. Bundan dolayr da Tiirkiye'nin igin sdylemiyorum. Birgok kdklil demokratik geligmesinde rorumtiz mokratik sorunda bu durum var. son derece belirleyicidir. Bizi bir ayemir-komr.rta zincirine bagh olmak- rrhkgr kuwet olarak degerrendirme tian parlamento kendisini kurtarmah. yerine, demokratik gelignrede 6nemAshnda biliyorsunt4 emir-komutaya li bir rol oynayan kuwet olarak degdre bir yasaklarna konuyor, parla- Serlendirmelisini4 bu daha gergek-

dusunun kurulugunu idare edebilir; biz 50 bineyakrn gerillayrsilahlandrrabiliriz. vne birkaq ayaklanmayryi.iriitebiliriz. Bunlarr finanse edebile-

var.

yukarr?

yok.

mu.sdyhiyorsunuz?

bin

kiqi.

yemek.yiyor?

kigi Avbir

O-

mi?

leri, doQu Kitrtlerinden qok daha hrzh bir uyanrg ve 6rgi..rtlenme iqindedirler. Son yrllardaki en onemli bir geligme yoni.i de budur Y. Dolan: Peki, bir bagka konu: Sizin drg destek gordUgUni.ie, Batr'dan; Almanya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan,.. A. 6CAIAN: Kelin merhemr olsa 6nce kendi si.irerdi derler. inanryor musunuz yani, bunlarrn PKK'ye yardrm edebilecegine? Y. Dolan: Hayrr, siz ne dirgiinU-

yorsunu? A. OCALAN: Grilge etmesinler, bagka ihsan istemeyiz. Onlar qok komik iddialardrr. Sozijmona ABD'li Cudi daQrna paket atmrg! Ya qimdi ABD, Almany4 biliyorsunu NATO qerqevesinde ve ikili iligkilerle 60 yrldrr, 40 yrldrr yaEatryorlar bu bizinn rejimleri, hi.lkiimetleri. PKK'ye bir paket atmrq mr gerqekten? Onlar pa-

ket degil bombaydr. Onu da size sdyleyeyim. Y. Dolan: Oyle mi? Evet... A. OCALAN: Tabii. llk bombalarr biz, o kobra helikopterleri midir. o Qevik Girq denilen helikopterlerden yedik. Herhalde cilve yapmak iqin o s6z s6ylendi. EQer Ecevit gibileri de gerqekten buna inand rrrlmqhrs4 tam ipte oynatrlan kuklalardrr. Bunu da belirteyim. O helikopterler bomba yaQdrrdr. Kaldr ki PKK'ye bir helikgOterden paket atmakyardrm olmadrgr gibi, Genelkurmay Bagkanr'nrn kendisi de sdyledi, 'Her birisinin yanrnda bizim subay vardrr' diye. Sanmryorum, O helikopterler o qrglarda askerleri tagrdr. Yok, TUrkiye'ye yardrm yapryorlar, bize degil. Bomba atryorlar, kugkunu olmasrn. Almanya da ciyle, Almanya'dan herhangi bir yardrm yoktur. Almany4 Tiirkiye'den dahafazla bu PKK sosyalizmi diriltiyor'diyor. Yani bize diqmanhk yapryorlar. Yani btlyilk bir dlgmanhkla kargr kargryayrz Alrnanya ile iliqkilerde. Qok dfkeliler, Sovyetler'de sosyalizm yrkrlmrg da niye PKK vazgeqmiyormug! Yani Almanya'nrn derdi biraz daha bagka, Almanya kendini gi.rya gampiyon sayryor o Sovyet qdzi.iliigUnde. Almanya bizimle anlamsrz bir di.qrnanhk iqinde. Y. D,o[an: Size yardrm etmiyor

reket PKK'dir diye bir Eey. BiTABD'li senatdr de, "Kafasr pargalanmah" diyor. Bunlar fanatik PKK dtigmanr. Bizi eskiden Bolqevikleri gordtikleri gibi gdri.ryorlar herhalde. Miqotakis htrktrmetr de 6yle, o da Demirel'in yanrnda, bize pek hayran baktrQrnr sdyleyemem. Y. D.o!an: Suriye? A. OCALAN: gimdi genel Arap alemindekr sorunlarr ele alrsanrz, ge-

konuda?

Y.

Dolan: Saddam'la aranrz bo-

yeniden dijzeldi laflarr var. A. OCATAN: Yok.Saddam kendi iginde, biz kendi iqimizdeyiz. Kaldr ki her giln Ttirkiye'deki gazetelere de-

zuldu,

meq veriyor. "Biz PKK'ye kargryrz, gelin ittifak yaprn" dryor. Saddam'la birleqip bogacak. Oneri bu; artrk

nel israil tehlikesinin kendileri ifin

daha bana sormantza gerek var mr? Demek ki gdri.igi.lyorlar. Y. DoSan: Evet am4 buna ragmen size alttan alta yardrm ettiQi laf-

ne anlama geldigini ele alrrsanrz, Tiir-

larr var.

kiye'nin bu politikalardaki yeri nedir diye sorarsanz ve yine kendi iqindekl Kiirtlerin durumu var, onu da

mryorlar...

biraz anlamaya gahgrrsanrz, Suriye'nin bize yaptrQr, "iqte Liibnan'da7O drgiit vardrr, sen de kalabilirsin" qerqevesinden ibarettir. Bize gore bu da anlamh bir tavrl bize ozel dirgmanhk yapmamasrnr brz de$erli buluyorrz. Destegi de bu kadardrr; bunu abartmanrn anlamryoktur. TC istiyor ki, kendisi gibi her devlet bizimle savaEsrn, bu mi.rmki.ln mU yani? Politik gerqeklere srgar mr? Kendi askeri gibi Suriye'yi bizim itzerimize yi.iri.jtmek istiyor! Ne Suriye'nin bunda qrkarr vardrr, ne bunun geregi vardrr ve ne de yapabilir. Gergekgi olmak lazrm, kaldr ki Suriye i.lzerinde TUrkiye'nin baskrlarr var, su izerinde kurdugu denetimler var, Hatay meselesi var, diQer ekonomik baskrlar var. Bunlar da Suriye'yi hakh olarak Tiirkiye'ye kargr kr.rgkulu yapar. Ama gerqekten 6yle somut bir silah des-

tegi, bir para destegi yoktur bize. Hatta kanunlarrnr dort ddrtliik bize uygduyor. Hudutta hlrnamryonz nre sel4 yakalananr zindana atryor, gergekten kesin bu. Bunu niye Tiirkiye abartryor, anlamadrm yani. Herhalde giigstizl il$i.inden kaynaklanryor. Suriye'nin de kendi icra kuwetlerigibi, i.istirmiize gelmesini istiyor. Bu da miimkiln degil. Y. Dofan: Ya, iran? A. 6CAtAI.l: iran'rn da pozisyonu bellizaten. Yani o da 'OrtadoOu geligkiler yumagrnda ve artan Kiirt tehlikesi kar$rsrnda PKK ye dijqrnanhk yapmak zorunda degilim' diyor. Ozellikle Tiirkiye'nin, ABD ile stratejik iligki iqinde olmasr, iran'l son zarnanlarda tirkiitijyor. Halen gu anda

A. 6CALAN: Gergekqi degrt. Dolan: Size bir giiglijk qrkar-

Y.

A. OCAIAN: G0,ci.ryok kibolgede. Acaba gelseydi ne olurdu? Kal6zgiicUmi.izle burada ya$ryortz, Bu rejim, lrak ve Saddam iqin de oyledir, Barzani iqin de oyledir. Biz onlara kargr dogru tutum igindeyiz. Ve halkrmrzla yan yanayz, halkrmzrn igindeyiz; boyle degerlendirmek gerekiyor. Bazani'nin veya Saddam'rn yanrnda mlsrnrzdan ziyade, halkrnrzrn yanrnda mtsrnrz Eeklinde bir soru sorsanz, karglhgr evet yanrndayz olur. Ve esas itibarryla oradaki varhQrmrz bu temeldedir, Y. Dolan: Peki, sizin gimdi gu iinl[i meseleye gelelim tekrar. Bu silah ve parayr nereden buh-ryorsunrz? A. OCAT AN: Tamamen pazardan buh.ryoru. O meghur serbest piyasa ekonomisi var ya onun sayesindedir. Herhalde kapitalizmin bize yaptrgr iyilik de odur. Ve Sovyetler'de de serbest pazar geliqiyor, sanrnm asrl yardrmr oradan alrrz; serbest piyasadan. Qok sayrda silah var elimizde. Halktan baQrg, piyasadan silah. Yarrn TUrk karakollarrndan almak imkan dahiline girebilir. Para ve serbest piyasa grkarrr ortaya silahr. Y. Do[an: Bi.iti.in para destegi halktan bagrE mr, baqka imkanlar yok mu? A. OCALAN: Kesinlikle yok. Y. Dolan: Peki, bu kadar biiyiik

dr ki bence

silahlan alabilmek iqin qok btyiik paralar. lazrm. Silah, mermi...

A. OCAtAtl: Sizce ne kadar dolara ihtiyaomrz olabilir? Y. Dolan: Hig bilmiyorum. A. OCAtAl.l: Bi.itqemiz, kendimizi quandafinanse edecek kadarvar.

yok

geqinilebilir. Ozelyaqamr...

bir

bi-

istiyorum. Neden?

Ben vurdeo-

bu

bir De-

1

I

ona Ttir-

E-

i

i

subir o-

iqte

I

;

Bir $im-

r

I

deo


lri- lggz qidir ve belirleyicidir. Bu konuyu 6nernli gdrijyorum, yani Ti.irkiye'nin demokratik geligmesinde PKK'nin roltr nedir tartrqmasr agrrhk kazansa daha gok geligme ortaya qrkar. 86li.ici.llUk, ayrrhkqrhk ydnUnden daha fazla bu ydnii vardrr. Ve bu da saghkh birlik igin sanrnm oldukqa zemin sunuyor. Sorunlan saptrrmanrn anlamr yok. Geligimi baqka tiJrli.j deQerlendirmenin anlamr yok. Birqok veriler bunu ortaya grkarmrgtrr diyoru. Parlamenterler bunu 96remiyors4.De' mirel'ler g6remiyorsa ve hatta Ozal goremiyors4 bu kendi miyopluklarrndan dolayrdrr. Ve g6riryor da s6ylemiyorlars4 emir-komuta zincirine ne kadar bagh olduklarrndandrr. Y. Dolan: Peki, bu HEP milletvekillerine nasrl bakryorsunuz? A. OCALAN: Bu genel geliqmeler iqinde onlarrn durumunu izah etmek zor deQildir. Demokratik bir arag olsunlar diye biraz desteQimiz oldu b6yle grkrgrna. Ve nitekim biraz bu rol oynanryor qimdi. Halbuki dtizenin amacr degigikti, Ozal'rn amacr deQigikti, lndnU'niin de amacr deQiqikti. Fakat biz daha qok demokratik aqrhmda bir yelpazeyi teqkil etsinler diye destekledik. Ama gerqekten bunlar PKK'Ii deQil. Oyle PKK'li olacak gUgte de degiller, ama dlqmanlrk yapmryorlar PKK'ye. Talen yaparlarsa teEhir ve tecrit olurlar, biterler. Gi.rgleri de srnrrhdrr. Ti.irkiye'nin ortamr demokratiklegirse, siyasete iglev digerse HEP'liler rollerini biraz oynayabilir. Veya diger bir deyiqle, HEP'in roli.r demokratik geliqmede giderek 6nem kazanabilir. Demokratik platformun geligmesinde HEP daha da ileri bir srqramaya neden olabilir. Y. Dolan: Bugijne kadar HEP milletvekillerinin mecl iste koyduklarr tavrr..onayhyor musunLz? A. OCALAN: Yetersiz bulrryorum. Ayrryeten de qok yUksek ve gerqekgi bir tartrgmayr yapamadrlar. Ben olsaydrm o kirrs0de, kendinize gelin derdim. TUrkiye iqin tartrqahm derdim, Ktrrt tarttqmastnt bir tarafa brrakahm, TiJrkiye iqin tartrEahm derdim. Bence daha cesur tartrgabilirlerdi. Nedir o qovenist dalgaya karEr boyun egmeleri! Bu tartrqmayr koridorlarda devam ettirmeleri lazrm. lqinde olmazsa drErna taqrrmalarr lazrm. Ortada ucube var. Parlamentonun saygrnhgrna kendileri golge di4ijrdii. Buna kargr daha qok rq yaprlabilirdi. Yetersiz buluyorum. oyle qok aErnya gittiler biqiminde degerlendirme de$il, tam tersine qok yetersrz ve brraz da pasif kaldrlar. Onlarda da gt4lu bir politik deneyim olmadrQr iqin. bu rollerini layrkryla oynayamryorlar. $ans diye bir geyler de var. SHP'nin politikalarr var. Bir ti.lrlU bence demokratik rollerini layrkryla oynayamadrlar, ama bundan sonra daha iyi oynayabilirler. Sanrrrm bundan sonra iqine girecekleri ydnelim budur. Y. Dofan: Bunu nereden biliyorsunw? BaQlantrnrz var mt? A. OCAT AN: lzlenimler bunu gosteriyor. Halk bu biqimde parlamentoda durumlannr kabul etmiyor artrk. Baglantrm gudur: Halk ne istiyorsa, halkrn beklediQi tavrr alacaklardrr, Yani Demirel-lndnir htrkUmeti demokratik davranmadr$r, sorunun qOzUmtinde rol oynayabilecekleri ihtimali olmadr$r igin, tavrr bundan sonra tepkidir. Milletvekilleri de sanrnm buna uyar, trymalarr gerekir. Ozel savaqr destekler dururna gelirlerse, hal' krn iqine bir adrm bile atamazlar. Y. Dofan: Peki, bu koalisyon igindeki konumlarrna nasrl bakryor-

sunu? A. OCAtAl,l: iqindeki mi? Y. Dofian: 6nce SHP sonra ko' alisyon igindeki? A. OCATAN: SHP bunlarla koalisyon yaptr, biliyorsunu. Fakat, da-

ha sonra hUkilmet ortagr oldugunda,

bu kez udurum deQiqikmig" diyor. Protokolde Ola$ani.irsti.i Hal'in kaldrrrlmasr, koruculu$un kaldrrrlmasr vardr. Vne buna berzer bir stirir antidemokratik yasaya kargr grkma vardr. Fakat higbirini yapmadr. Koalis-

yon aslrnda bu temelde kuruldu. O konuda da muQlakhk geqirdi. Dolayrsryla HEP'lilerin, bagh olduklarr ilkderin boyle aqrlrnasryla, orada kalmalarr anlamsrzdrr. Kalrrlarsa, kendilerini aErndrrrrlar. iEler b6yle kalmaz,

srradan bir memur durumuna ditgerler; bir parlamenter durumuna degil.

Y. Dolan: HEP'lilerin SHP'de kalmasr anlamsrzdrr, 6yle mi? A. oCALAtl: Anlamsrz g6ri.jyorum artrk, bu haliyle. HiikUmeti de desteklemelerini fazla anlamh bulmuyorum. Bu, 6zel savaga destek anlamrna gelir. Bunlar, Ozal politikalarrdrr. Yani hUkiimet deQigti, politikalar aynr kaldr. O politikalarrn aynen, hatta daha tehlikeli siirdUrillmesi durumu vardtr. Ozal, bu kadar ugak kaldrrmadr, bu kadar tank-top Cizre'nin etrafrna yerleqtirmedi. Dolayrsryla desteklemeleri, daha tehlikeli duruma di.iqmeleri anlamrna geliyor. Hatt4 Ozal'r destekleseler, belki de daha yararh bir adrm atarlar. Yani ben ehven-i qercilik uygundur demiyorum, giinkO ikisine de karqryrm. Fakat izlenen mantrk degerlendirilirse bu b6yle. Yoksa farkr yok. Politika aynr demek istedim. Hatta Ozal'a da, Demirel'e de, lnonil'ye de politikayr dayatan bagka gtiq kaynaklarrdrr, onu da belirtelim. Ve bence, onlar da politikalarrna inandrrmah' drrlar; siyasi onderler i.istelik. Bu go' rUqi.imiJ yanlrE. anlamamalrsrnrz: "Demirel'i deQil, Ozal'r destekliyor" biqiminde. Hayrr. Onlar da. bence bazr politikalara nnhkum edilmiqlerdir. De dim ya Tijrkrye'de politika iqlemiyor. Demirel, birqok qeye karErydr, bugUn boyun egiyor. Ne yapayrm yani. Tiirkiye'de politikanrn qansr bu kadardrr. HEP'liler ne yapabilir? Qok gok bazr gergekleri agrklayabilirler. Alet olmalarr da ihanettir ve halk affetmez. Ayrrca bq ben istedigim iqin degil, halk istedigi iqin bdyledir. Onu seqen halk qok uyanrktrr. Hesap sorma kabiliyeti de yi.iksektir. Y. Dolan: Peki, mesela bugiinktr politikalara alet olmalarr ihanettir diyorsunuz, ama OlaQanlbtir Hal'e evet deselerdi bu bir alet olmaktr, fakat hayrr dediler. A. OCALAN: Bunun dogal sonucu qudur: Bu 6zel savaSryiirirten htik umetti r, dolayrsryla desteklemekten vazgeqecekler. Vne bir "evet"in dogal sonucu karqr koymadrr. Ozel savaSa -gijgleri oranrnda tabii- kargr koymadrr. O tutarhhQr da gdstermelerr gerekir. Evet'ten de 6teye, si.irekli demokrasi yolunda bazr adrmlar atmalarr gerekiyor. Bu gticti g6sterirlerse, halk iginde yerleri olur. G6stermezlerse, aqrnrp giderler. Y. Dolan: Bunu biraz aQar mrsrnrz? Yani bu, OlaQantirsti.i Hal'e hayrr demenin citesinde. A. oCALAN: Tabii. Demokratik platforma y6nelmeleri gerekiyor, bana gdre. Ti.irkiye'de demokratik gi.iq' ler de var. Hatta SHP iqinde de varlar. Vne diQer partiler var. Hepsi

bence, bir demokratik platformd4 yeni bir arayrg iqine girsinler. Hatta bir demokratik cephe, ittifak kursunlar. Benim gdrirgiim bu. Qi.inki.i, SHP eriyor. SHP artrk bir demokratik seqenek olamaz, Demokratik g6ziim aracr olamryor. Eriyor, zayrf diqiryor sa$ kargrsrnda. Erbakan geliqiyor. ANAP bile bu haliyle ayakta kaldr. Halbuki, SHP yUzde 40'a qrkmahydr. Tutarsrzhgr yi.izUnden aqrnryor. Bu boglugu dolduracak olan, yeni bir demokratik olugumdur. Bu demokratik oh4umda bir parlamento grubu da iq yapabilir. Ayrrca bq Tiirkiye

Evlt

iqindir, Ktirdistan iqin de de$ildir, ri.lyiigleri nerede olacak? onu da s6yleyeyim. AQrrhkh olarak, A. OCALAI|: Hemen hemen bi.iTiirkiye'nin demokratik gevrelerinin tiin qehirlerde, k6ylerde yayrlrr, Bdyde yogun olarak katrldrgr bir siyasi le sirrekli ytirtiyiiqler biqiminde geoluguma giddetle ihtiyag var. Biz liqecek. GUneye dogru da geligebuna kitle gijcUm0zle destek suna- cek. Nasrl GUneyden Kraeye bir biliriz. Bu arada HEP'i de bu temel- g0g akrnr baqladrys4 Ktzeyden de de degerlendirebiliriz, Gi.ineye doQru olabilir. Biraz 6nemli Y. Dolan: Benim akhma gelen bir geliqme olacaktrr.

gelme-

sorular bunlar. Benim akhma yen, ama sizin belirtmek istediginiz bir gey var mt; bagka? Yani gizgiyi.qizdik A. OCALAI.I: Evet, sanrrrm biraz tizerinde durduk, ama srcak yazbiraz daha deQerlendirmeye ahnabilir. DoQrudur, boyle bir srcak yazr agacaga Y. Dolan: Newroz'la birlikte? A. 6CALAN: Baqlamrq bulunuyoruz. Silahlar susmayr bilmiyor qimdiden. Kamuoyunu UrkUtmekten ziyade, bazr alanlarr geliqmelere karqr do$ru tutmak aqrsrndan belirtiyorum. Bizden de, ordudan da kayrplar geQen yrhnkine g6re en az on misli artabilir. Vurma ydntemi esas ahnmrqtrr. Biz teslim olmayacagrz; birlikte yaptrQrmrz hazrrhklar gok ileri boyr.rttadrr. Daha gimdiden srnrr boylarrnda beq bine yakrn gi.bUmi2 yoQunlagmrg durumda. Y. Dolan: Nerede? A. 6CALAN: Hudlrt boylarrnda. Ulke iqinde de bir o kadar gtrq yoQunlaEryor. Her gUn yiizlerce kigi saflara katrhyor. OrdulaEma oranrmrz bu yrlla birlikte bi.iyi.lk bir hrz kazandr. Silahlanmamrz sorun deQil. Ayrrc4 belli bir tecrl.ibe de geligti, cografyayr iyi tanrdrk. Ve daghk alanlarrn hemen hemen biryi.ik bir krsmrna ulaqtrk. $imdi bi.itUn bunlat ordunun, "rmha eder, s6ker atarz" savrnr biraz geqersiz krhyor. Kaldr ki, hudutlar delinmigtir. Biz lrak-Tirrkiye hudutunda gtiqhiyiiz. Diger yerlerde de oyle. Tiirkiye'de de. giiglirytz; lstanbul'da, Ankara'd4 lzmir'de kitlesel giiciimi.iz siirekli geligiyor. Burada da eylemler trrmandrrrlabilir. Eger ozel savag izerimize qok kdti.i gelirse, hele halkrn da gok zarar g6recegi eylemleri geligtirirse, 6zellikle bizim de Tiirkiye'nin o di.izeni ayakta tutan kurumlarrna ydnelmemiz, cizel savaqa hizmet veren, destek veren kurumlarrna y6nelmemiz hrz kazanabilir. Yani TUrkiye de bu iEe biraz daha karrgrr bu sene. Hatt4 ordu iqinde tepkiler daha geliEebilir. Birkag patlama filan oldu, daha da geligebilir. Tijrkiye solu silahh miicadeleyi biraz daha yiikseltebilir. Bizden gt4 alarak rnaddi-rnaneri ydnden, sanrrrm biraz trrmandrrrrlar eylemleri. Y. Dolan: Tlirkiye'nin kurumlarr izerine dediniz, hangi kurumlarr? A. OCALAN: Her ti.irlii. Bu guna bagh; 6zel savag -Ozal bile agzrndan kagrrdr- "daQr-tagr vururt.a" diyor. Eger boyle bir geliEme olurs4 tabiitrrmandrrma da olur. $u qrkryor ortaya: Giderek Eiddetin geliqmesinde trrmandrrma beklenebilir, kayrplar qoQalabilir. Mesela bin kiEi de kayrp versek -bu sene bilangbmrzda buna yer vermigiz- ama onlar on bin kayrp verecekler. Bire on artat kayrp bizden bir olursa kargrdan da en az on kat artar. Bu ydnlii tedbirler almrgrz. Belki kayrplar btyilk olabilir ama sonugta bizim bkyirmemiz kagrnrlmaz hale gelir. Bilanqoyu bu y6niryle gosteriyorum. Serihildanhr yaygrnlagrr. Cizre tirrii yerler onlarca artar. Kraeyden tut g0neye kadar, hatta Gi.iney K0rdistan'da da olur. Bu

Y.

Do[an: Yani Kars'tan agagrya

dogru mq o anlamda

mr?

genel A. OCALAN.: Oradan da var. zannediyorum. lran'da var bu. lran'r da var. lran'a

berziyoru.

konuda da tedbirlerimiz var. Qok yaygrn bir kitle, halkyiiri.iy\ijyle karqr karqrya kalacagrz. $imdiden baqlamrq zaten, gerillayla igiqe oluyor, onun korumasr altrnda oluyor. Krnm14 bazr k6yleri imha etmekle 6nleneme4 daha da alevlenir. Drq iliqkilerde de berzer destekler geligebilir. Y. Dolan: Peki, yaygrn kitle yi.j-

agrlabilirler. Q0nkil iran mUlteci kabul eder. Ttirkiye'de de bir milyona yakrn lranlr mtilteci var; KUrtler de oraya gidebilir. Yani zorlarla:'sa gidebilirler. Y. Dolan: iran'a gegerler 6yle mi? A. OCAtAl{: Tabii, o yol aqrktrr. Y. Do@n: Yani gu an Ttirkiye'de buluna.n Kiirtler, lran'a geqer 6yle mi? A. OCALAN: lsterlerse gidebilirler. Yani Tlirkiye'ye teslim edilmeyecekler. Bu da yeni bir geliEmedir, Qilnkil Tiirkiye'de de lran aleyhtarr yanm milyon lranh var. En azrndan denge aqrsrndan bile dtigi.insek, tahmrn ediyorum -yani 6yle anlaqtrk filan biqiminde degil de, tahmin ediyorum- mi.lltecilere lran fazla karqr koymaz. Zorlansa d4 zaten Suriye'ye gelen, 60-70 yrlhk Ktirtler var. En eski ilticayeri Suriye'dir ashnda. Suriye KUrtlerinin yi.zde 70'i Krzeyden gelmedir, Onlar da bizim gu anda doQaltaraftarlanmz durumunda Suriyeye de gelse Suriye yok demez herhalde. Y. Dolan: Peki, neden iran'a ya da lrak'a gidecekler? A. OCALAN: Baskrlar geliqirse, ordu imha seferlerini geliqtirirse, bu ytlrtiyt4ler kaqrnrlmazdrr. Boyle geligmelere tanrk olabiliriz diye dtrgi.inijyorum. Fakat kesin ciyle olur demiyorum. Yani ihtimaller dahilindedir diyorum. Ayrrca halk genelde bir ayaga kalkrE si.lrecindedir. Bol-bol kentlerde g6steriler olur. Bu aqrdan da bu 1992 yrhnda onemli geliqmeler olacaktrr. Acaba bir siyasi y6n-

tem devreye girer mi? Bu siireq iginde ep.ey zorlanrr, aqrnrr bana 96re. DUn Ozal ne diyordu: "Bu hiikirmet ddrt ayda diiger." Bunu sdylerken bu geliqmeleri o da gdrebiliyordu. Sanrrrm gu andan itibaren bu dirgi.lq baqhyor. Tabii bu ihtimaldir; olur d4 olmaz da. Biliyorsunrz siyasette kesinlik yoktur, ihtimaller sdz konusudur. Bir yeni erken seqimi gilndeme getirebilir. Veya Qankaya meselesini giindeme getirebilir. Buhranh bir ddnem, giderek kaosun da olugabilecegi bir d6nem oluyor. "Ordu da olabilir mi" diye bir soru sordunu. Bana gdre bize karqr yaprlan yaprlmrqtrr; her tirrltl birlik ilzerimize kogturulmugtur. Bu anlamda sanmryorum. Zaten darbenin iqlevini 96ren bir 6zel savaq var, kolordu de$il, ordular var. Gelirse faydasr olur, gUnki.l qrplak bir askeri rejim dUnyadan daha kolay tecrit edilir. Zaten onun igin gelmiyor. Gelirse biz qekinmeyiz. En ufacrkfarkh bir konuma kendimizi sokrnayrz. Tedbirlerimiz da$a dayahdrr, yurtdrqrna dayahdrr, muar?am zorluklarla yaqama tecrtibesine dayahdrr. Ordu dayapacagr her qeyi 8 yrlda yapmrqtrr. Daha fazlasrnr beklemiyoru, Kimyasal silahlarr da kullansa biz ona karqr da tedbirliyiz. Gazlarr kullandr, hepsine kargr ayakta kalabildik. Bol-bol belki halkrtoplayabilir, stadyumlarr doldurut kentleri kuqatrr. Btitiin bunlar da diinyada bizim prestijimizi artrracaktrr, halkrn tepkisini artrracaktrr. Yani ordu seqeneginin bundan daha fazla rol oynayaca$rnr sanmryorum. Belki dahavurabilir, daha b6yle ezebilir. Ama siyasi sonug lehimizdedir. Ulke iginde, iilke drqrnda kendileritecrit olur. Bu hususlar bence daha da agrga qrkabilir.

zs

)

Bi.lti.in bunlar T[irkiye'nin yeni bir donemece girdigini g6steriyor. Sorunlarrnr daha kdklti gdrmesi gerektigini, daha kdkli.i qdzi.im yollarrna gitmesi gerekti$ini, geleneksel ordu ydntemiyle sorunlarrnr a$amayacagrnr g6steriyor. Bu bence cinem kazanacaktrr ve artrk burada rol gergekten qaph politikacrlara dUgi.iyor, gaph aydrnlara diigiryor ve bizzat halkrn kendi demokratik y6ntemini bulmasrna dilqtiyor. Halk kendi demokratik araqlarryla politikaya miJdahale etmeli artrk diyorum. Yani bu taqra politikacrhQr deniliyor ya -ki ben emir-komr.rta zincirine bagh politikacrhk diyorum-, artrk onlar sorun q6zemiyorlar. Halk gok acr gdrecek. Enflasyon da buna baghdrr biliyorsunuz. Agmadrm meseleyi ama bir iktisatqr olarak rahathkla siz bunu tespit edebilirsiniz. Qok biiyUk bir enflasyon halkr krrrp geqiriyol en az savaq kadar. Bi.ittin bunlar halkrn artrk politikayr yapma hakkrnr kendinde 96rmesi, politikanrn hayati qrkarlarr igin vazgeqilmez oldugunu gormesi anlamrna gelir. $imdiden bence bunun arayrsr igindedir. Ve Oniimiizdeki gUnlerde, kendi demokratik araqlarrnr geliqtirmesi gdzardr edilmez. Bu ihtiyaq derindir ve giderilmesi iqin frrsat da dogmuqtur, ihtiyag da kesindir. Bu y6nlU geligme bekliyorrz. Yaniyeni bir demokratik aqrhm olayr olmah burada diyorum. Bu geleneksel taqra politikacrhgr yerine, bazr ilkelere baglr, bazr cesur qrkrqlarryapabilecek politik seqenek, demokratik seqenek ortaya qrkar. Ti.irkiye ortamrnda bu olabilir, Refah Partisi de biraz belki geliqme gosterebilir. Bence boEluktan dtiirildiir. Tagra politikacrhQr agrlrrken halkrn demokratik araqlarr geliEmedi, Refah bu boqluktan yararlandr. Refah'rn geligmesi bir boEluk iqidir. EQer halkrn demokratik seqeneQi ortaya grkarsa Refah mevcut konumundan 6teye gidemez. Hatta Eovenist MQP de fazla ilerleme kaydedemez. DYP ANAP gibi partiler de bence zayfilar, bundan daha fazla geliqme imkanr bulamaz. Y.

DoFn:

Refah'taki geliqmeyi

ne

rede gdri.iyorsunrz, yani o ihtimali? A. OCAAN: EQer demokratik seqenek ortaya grkmazsa Refah Partisi geliqir. Qilnki.r biraz daha demokratik geginiyot biraz daha rejimin soyleminin drqrna grkryor, biraz daha halkrn manevi yanlarrna hitap ediyor. Bu geliqtirir, bir nevi demokratik rol oynayan tek araq olarak kendini ortaya grkarryor. Ama yanrlsamadrr; ben Erbakan'r da en az digerleri kadar sakrnca[ buluyorum. Ve tutarh bulmuyorum. Sdyledigi sdzlerle pratigi farkh. O kadar anti-Amerikancrdrr ama belki de bir Alman ajanrdrr; belki de bir Amerikan mtrsliimanrdrr veya belki de ABD'nin istedigi bir miisltiman qizgiyi r.ryguluyor. Yani Er-

bakan islami qizgide oporttinisttir, Fakat iyi manevra yapryor, kitle psikolojisini iyi yakalamaya qahqryor. Karqrsrnda da giiqlU bir demokratik araq yok. Bu anlamda geligebilir di-

yorum. Fakat biz biraz gerqek demokratik yaklagrmlarr halka ulaqtrr' drgrmrzd4 herhalde tecrit oldu. T[]rkiye'de de halk biraz demokrasiye kavr4urs4 bu Ecevit'in de uytrtmacasrndan kurtulursa Erbakan'rn geligmesi srnrrlanrr. Tiirkiye'de bir demokratik parti olayr ve halka dayah SFrqek bir demokratik oltqumun qan-

srvar gibime geliyor. Son zamanda moda olan Hizbullah olayr iqin de bir-iki qey sdyleyeyim. Devletin resmi ideolojisi aqrldr, yani kemalizmin fazla etkisi kalmadr. Bunun yerine ancak islamhk boglugu doldurabilirdi. 12 Eyli.ll de tarikatgrhgr besledi. Bu ylizden yirzbinlerce tarikatqr beslediklerini s6yDevam 26. sayfada


( s.yt

ze

s.;;il-)

Ni*n rgs2

"Halkln 1992 Newroz kalkrgr PKK'nin onderlilini oliimiine onaylamastdlr!" fugtarafi

14. sayfada

nu hep tartrqrrrz. Mesela biri qu deQerlendirmeyi yapryor: "O hrnzrr oglu hrrur rnarksist birtaktisyendir. Herqeyde igi taktikten ahyor. Sonuqta da haklr." Diiqmanrn y azar-eizetletinin degerlendirmeleridir bunlar, Akrl almaya gahqryorlar s6zde. Neler var, neler yok! Bol bol tartrgryorlar. Kiirt iqbirlikqiler de var aralarrnda. Onlarla da gdrUlecek hesabrmz var. Me-

sela sizlerde hesap sorma dzelliQi biraz bireyseldir ve bir o kadar da zayrftu. Ben hesabr buldum ve yaydrm her tarafa. Kimlerle nasrl qarprgryor, bunu ortaya koyduk, Hem de her diizeyde. En son, Alman bakanrn ne sdyledigini biliyorsunw. Dostlar bile birbirleriyle garprqrr duruma geldi. Devletler diizeyinde qatrqma yarattr. Bireysel di.2eyde sanryorum hergi.in sizler bile kendinizle gatrgryorsunu. Savaqrn; savaqta hayrr var. Savaq kigiliQi aqrga qrkaran iksirdir. Bizim gerqekligimiz ortamrnda kendisiyle savagmayan fazla baqarr elde edemiyor ve savaqanlar da kazanryor. Bu alevi s6ndUrmek istiyorlal fakat iE igten geqti. Tarihi bir aQamayr saQladrk... Di4man Ktirt kimliQini kabul etmek zorunda kaldr. Halkrmrzrn ayakta kalan nesivars4 soylu de$er adrna ne varsa biraz sahip grkabilme( bunlarr yaganrIr krlmak istiyoruz Bende yorulmak yok. Tedbir almak istiyorr.rz elbette, fakat sizlere de birgeyler verebilmenin qabasr iqindeyi z. Zorlanmayr n, ben devrimin yUkUn0 yirmi yrldrr taEryorum. Benim ilk eylemim, biliyorsunu, Krzrldere olaylarr nedeniyle 31 Mart'ta oldu. Yani tam. 20. yrld6niimi.inii geride brraktrk. llk boykotu biz yaptrk l2 Mart faqizmine karEr. O gtnden bugiine kadar, TUrkiye devrimi de dahil olmak kere ve giderek uluslararasr gapta da devrimci deQerleri gignetmemek iqin oldukqa kendimizi verdik. Vrmi yrldrr gergekten bu ige dnderlik yaprhyor. Buraya kadar geldik, Fakat henilz brkma yorulma yok. Tam tersine, direnen o blittin devrimcilerin anrsrnt temsil etmeye qahgryonrz. Yaprlan igkencelerin hesabrnr sormaya galqryoru, Gengsiniz, belki bilemezsiniz. Fakat bizde bu temelde bir qaba vardrr, buna katrhn! Devrimcilerin kanr boquna akmadr, qekilen igkenceler boquna olmadr diyorum. Binlercesi Avrupa'da kendini yere attr; onbinlercesi iilkede kendini yere attr, Yine de bence

ayakta tr.rtulmasl gereken, korunmasr gereken deQerler var. Benim gibi siz de biraz vicdan sahibi olun veya

birazcrk bu degerlere bagh $ehitler sahipsiz olmamah.

kahn.

Halklar igin devrim gerekiyor. Bazrlarr qok ucrzca simsarhk yapmak istiyorlar. O igbirlikgi dnderlik grkmrg Ankara pazann4 beg paraya satmak istiyor o kadar peqmerge kanrnr. Ben yaptrklarrmla kesinlikle dvtinmiiyorum; vazgegilmez bir 96revdir diyorum. Fakat iqler tehlikede. Sahip qrkrlmasr gereken deQerler var. Benim babamrn borcu deQil ashnda. Herkesin, az-qok insanrm

diyenin borcudur. Onun iqin

srkrlmayrn, Ofkelenmeyin. Bu borcu 6demeniz lazrm. Bu geref borcudul na-

mus borcudur. Artrk ben elimden geleni yaptrm. Qerqeveler qizdim, kanallar agtrm silahlar edindim. Hepsitek tek sorumluluQum altrnda gerqekleqti. Hiq olmazsa bundan sonra siz de biraz kendinizi kaybetmeyin, koyvermeyin. Halklarrn davasr bu kadar ucrlz elden gitmemeli, ucu satrlmamah. Biraz namuslu olabilmeliyiz. Bunun tartrQma ile, ideoloji ile alakasryok. Btitiin ideolojiler de son tahlilde -iyi veya kOtU- birqeyleri korumak igindir, hakh veya haksrz temelde geligtirmek igindir, Bizimkilerin usuli.i kendini koyvermektir, bata$a dUgmedir, hem de en kdti.lsiinden!.. Qahqmalarr, gabalarr brrakmak istemiyoruz. Dedigim gibi, bu halkrn dzgUrli.lk yijrlyi.lgi.l esastrr, Hergey bu yi.lrUyiiEe bir baEarr gansr verdirmek iqin olabilir. Hepiniz ancak bu yUri.iyiige destek olabilirsiniz. Bu temelde yagamtntztn bir anlamr olabilir. Buna varrm diyorsanrz, ne mutlu size deriz. iyi hesap yaprn, oldukqa fedakarhk ve gok gok qaba isteyecek bir gdrevdir bu. Ve kargrlrQrnr beklemeden sergileyin, gerekli olan da budur. Bu, yalnrz bir ulusal kurtuluE iqin degil, Ttir-

kiye'de demokrasi iqin, diinyada sosyalizm iqin de gerekli, Buna deger veriliyor. Bu temelde sizlerle devam edecegim qalrqmalarrmrza. Ga.lzel gtinleri yakalamrq durumdayrz. Ne kadar zor olursa olsun, hizmet ediyoruz, yeniden yeniden birbirimizin yaratrhgrna yardrmcr oluyoruz. Bu bir devinim dtinyasrdrr, yeni olugum di.inyasrdrr. Bu yagtma ragmen ben de varrm diyorum. lqinizde en genq olan-

dan daha genq bir yi.irekle

katrh-

yorum bu iqe, Ayrp degil bu, Halklarrn davasr iqin katrlryorum. Halk da

SER,:(VTEBTThT A,bone

figli

Adr, Soyadr: ..,.........,,.

IIT:::

::::::::::.::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::: :::::::::::: :::::

Aykk igl DMSO tr Almanya &gr: DMBZ il .[bone heaop Burltrral: Stadtsparkssse - K0ln Konto Nr.: 2|/ 98 29 58 BIJr $70 5Ol ffi 6

Almaltya

N* htA1iU&rarek6fuenaftbta

I Ydlrt Almanya igi:

DM68

tr

Almanya drp: N

DM62

Yaqme adrcr,l; SEBXWEBON Postfach 10 16 83 6000 Noh r

ib birlikhy*rndaliyrrynadrcsirepcttlsymu,

biraz bunu istiyor bizden. Biz de

sdyledi( qimdi de s6yltiyorrz.

b6yle katrlahm. Umanm, qimdiye ka-

sdylenremz gereken s6zdtir de. Arna

dar gektiQimiz srkrntrlarr

qimdi bunu daha dnciiye

davasrnda iyi yer etmekle unutursunuz. Bu temelde, lsveq'ten de gelebilirsiniz, dagdan da gelebilirsiniz, zindandan da gelebilirsiniz; biltUn bunlar gerqekten mutlaka yerine getirilmesi gereken iqlerdir. Varsa eksikliklerimiz, kusura bakmayrn deriz. Ben de gimdiye kadar yaptrklanma bakara[ sizi suqlamryorum. Arna sdylijyorum ki, bundan sonrasrnr da iyi

-

yapahm.

Birileri kalkrp da "g6yle bastrraca$rm, gdyle yok edeceQim, qoyle gebertece$im" diyorsa ve bunlarrn hedefien baqta biz isek, biz de qunu soyleyecegiz: Brrak be zalim! Biraz nefes alahm, biraz kendimizi tanryahm. Fazla birqey istemiyorrz. Bizi bu kadar dijgtjrme, Bizi bu kadar hiqe sayma bu kadar siirme. Yeter vurduQun, d i.qUrdUgi.in, stirdiigUn... Evet,

bu sdzi.i soyleyecegiz. Kaldr ki, fazla aqrrr bir sdz de degil. Kendimizi tanrdrQrmrzdan beri, ilk gUn de bu scizU

Bagtarafr 25. sayfada leyebilirim. Suudi parasr da geliyordu. Fakat batrdaki bu tarikatlar fazla iqlevini gdremedi; daha radikal bir Hizbullah taktigine oynadr polis. Sanrrrm AbdUlkadir Aksu polis biinyesinde, o iran'a da gcinderdikleri gok sayrda aday iqinde yer tuttu, polisi biraz Hizbullahlaqtrrdr. Ben bilti.ln Hizbullahqrlar boyledir demiyorum. D[]riist ve kendini bdyle rejim karqrtr sayan Hizbullahqrlar olabilir. Fakat polisin de el attrQrna dair ciddi emareler var. Bunlar, santnm milcadelemizden zarar goren o bazr agiretler var, korucular var, onlara sahip qlkryorlar. Yani polis aracrhQryla Hizbullah'r (Hizbul-kontra mr diyorlar ne diyorlar), onlar da bzden zarar gorenleri orgirtltiyorlar ve bu sefer Hizbullah kisvesi altrnda tizerimize yiiri.iyorlar. $imdi direkt koruculuk da tehlikeli, direkt polis igbirlikgiligi de tehlikeli, dolayrsryla Hizbullah iEte biraz lran'r da kullanacak iyi bir taktik olarak dtisi:naildil, cinayet de iglediler. Ama polisin parmaQr da qok aqrk bana g6re. Ozellikle ANAP iqinde 1985'de kurulan, Korkut Ozal'rn katrhmryla ve o Krrrkkale toplantrlarrnda olugan cirgilttUr ve baEta kendi biinyelerinde bir istihbarat 6rgtjtil de olugturacaklardr. Basrna da yansrmrqtrr. O bazr cinayetlerden bence bu sorumlu tutulabilir. Bana g6re, o gazeteci cinayeti olsun, o diger cinayetler olsun, yine bize yonelik de bir cinayet iElendi, hepsi polisin yakrn korumasr altrnda ortaya qrkan cinayetlerdi. Erbakan da bundan yararlanmak istiyor, Anti-demokratik ve sakrncah buluyorum. Bunun yerine, Ttlrkiye'nin gtindemini tutan bir demokratik mticadele oldukga grgrr agrcr olabilir. Yakrn gelecekte bdyle siyasi geliqmeler ortaya qrkabilir. Anayasa tartrgmalan sanrnm epey 6nem kazanacaktrr. Y. Dolan: Peki, Erbakan'la Hizbullah gergevesinde, siz bazr dagrttrQrnrz bildirilerde, Bismillahirrahmanirrahim diye baqhyorsunrz.., A. OCALAI'I: Onlar, bazrmelleler

YaynaArkasL

Flesap

H.Barce@ntr9

Sennrrnb0n Poâ&#x201A;Źdach 10 tO

Wtsputasse- K6ln l(mof&.:27 99 29 Sg

daha halkrmztn savagtmtna rJygun bir bigimde sdylemek istiyorrz. Mesele budur. Abartmtyortz ve kendimizi de herqeyin yerine koymr.ryonrz.

Bir hizmettir, kabul gdrUrse ne mr.ilu

bize. Halkrmrz kabul etmigtir, bundan mutluluk dr.ryarrz. Sizler de deQerli gOriiyorsunuz, katrlryorsunu. Biz bundan da mutluluk duyr.ryorr.rz. Fakat herqeyden 6nce gdrevlerimiz de vardrr. Halkrn da savag g6revleri, mUcadele g6revleri vardrr, sizlerin de... Gdrev de hergeyden 6nce gelir. Bu da ancak doQrunun birtlin tedbirleri ahnarak, oldukqa bilinqle ve orgiitle llzerine yiiri.inerek bagarrlrr.

Her zarnan sciyledigim gibi, g6revleri baEarmaktan bagka bir yUrtryirgijmUz, bir yagamrmrz olamaz. Dolayrsryla sadece baqarryr isteyenler degil, baEarrya mutlak anlamda mahkum olanlarrn dnciileriyiz, ta kendileriyiz. Sizlerle bu temelde, bundan

m,trwa!il:

var; saygr gosteriyorrz onlarrn dinr di.igirncelerine. Y. Dolan: Bazr neler var? A. OCALAN: Melleler, yani din adamlarr, dostturlar. PKK drgrnda yi.izlerce var. Biz bu mellelere oldukqa deger veriyorr.z ve kendileri de partiye oldukga baQhlar. Mesela o Melle Abdullah qok giiqlii bir insandr, biiyUk bir etkisivardr Ki.irdistan'da. Ve iyi bir gelenek de soz konusu. PKK etrafrnda mellelerin yoQunlagmasr var. Bazani'den de koptular blrytik oranda. Onun cjzellikle Tiirkiye ziyaretlerinde gergek yi.zi.lnii g6rdtller. Mellelerin de buylrk bir yoQunlagnrasrvar; bu da sanrrrm PKK'nin desteQinin geliqmesinde iyr brr rol oynadr. Devlet sahte imamlar yaratmaya qahgtr. Bu imamlar gtmdr tutulmuyor, teqhir ve tecrrt olup grdiyorlar. Dinin politikada kullanrlmasr qok hrzlr oldu, yo$un oldu Ti.irkiye'de. Biz de biraz bu politikaya tutarh bir kargrlrk verdik. Devletin drn srQrnmasr yoh.ryla yapmak istediQi tahribatr krsmen srnrrhyoruz. Ve bu da demokrasinin qrkarrna bir geliqmedir. Y. Dolan: Pekisiz dini kullanryor musunuz? A. 6CALAf.l: Hayrr! Biz tam tersine, dinin anti-demokratik temelde kullanrlmasrnrn dniine geqilmesi iqin din konusunu doQru ele almaya galrEtrk. Ve dinin anti-demokratik bir

temelde iglev gdrmemesi igin

di.jri..ist, "dinime baQhyrm ama devrime kargr degilim, demokrasiye kargr de-

Qilim, ulusal kurtuluEa karEr deQilim" diyen bir geliqme modelini esas aldrk ve bu y6nlir bazr geligmeler oldu.

Y.

Dolan: Bunu tekrarlar

80@KOln

1

B.,e 37050r 98

mrsr-

nrz? Dinin anti-demokratik temelde iglev kazanmamasr iqin... A. OCALAI,I: Kazanmamasr igin, "demokratik geligmeye, uh.rsal kurtuluqqu geliqmeye kargr deQiliz, destekliyoru" biqiminde bir akrml4 bir qahgmayla karqrhk verdik. Sanryorum kapsamh cevaplar verilmiEtir. Ve Qergeve iyi konulmuqtur. ilaveten s6yleyebilecegim; iyi niyetimizi gcisterdik. Vne sdyleyeyim politika yap-

Avrrsfdya

Auusfilr1ra

&

Bu,

yara$tr,

sonraki gUnlerde de, yine bu deryrenin baglangrcr dolayrsryla da oldukga yararh gahqmalar yapacaQrmrza dair inanqhyrz. Ozellikle uh.rsal kurtulugu ve partimizin onemli gdrevlerini baqarma konr.rsunda deQerli qahEmalarr bagarryla yapacagrmrza inanryoru. Hep bunun qabasr iqindeyiz. Elinizden geldigince gok duyarh, en ufacrk bir ikirciklik ve yetersizlik igine anlamsrzca dUgmeden katrlmaya gahqrn. Partimizin de kanrtladrQr gibi, daha fazlasrnr bagarmayr bi.iyUk bir Eans olarak degerlendirelim. Bagarrdan bagka hiqbir geyi kabul etmeyelim. Hergijn hepinizle sonuna kadar ilgilenmeyi, blrti.in meseleleri yoQun tartrqmayr, qozijme g6tUrmeyi isteriz. $imdi bunu boyle yapryorrz. Bu da aynr anlama gelir, Bi.lti.in parti iqin ve halkrmrz iqin de bu anlama gelir. Bu hizmeti amansrz bir bigimde bundan sonra da siirdtireceQiz. Umarrm siz de bdyle siirdiiriirsUniz ve baqarrrsrnrz.

2 Nisan 1992

"PKK'yi imha politikastnt devam ettirirlerse, halk topyekUn kargllanna ahrlar!"

v.i.s.d.P:

tlogobargâ&#x201A;Źrsr. 286 g00Ol(fiet 30

halkrmrzrn

Bsldka Dgtim**a Frmsa

5.m A"$ 3O,S s.

9O.0 ffi. 18.S d<r. 14.6 ft.

mamda halk esastrr. Halkrn demokratrk yuruyuqu esastrr. Oyle ne ucu ayrrlrk rgrn savaErnm, ne zoraki birlik rqrnde kalmayr kabul ederim. Bu aqrdan da sonuq var mr yok mu tarzrndaki sorularr anlamsz buluyorum. Zoraki birliQe sonuna kadar kargryrm. Ama kardegqe, egitqe, ozgiir birlige de gok inanqhyrm, baghyrm. Oztlne sadrk kalarak onun bigimlerini bulmaya biiyUk 6zen gcistereceQim. Ben bu temelde kendimi kamuoyuna karqr sorumlu hissediyorum; qijnki.r deQiqik imajlar yaratrlryor, bu doQ-

ru deQildir diyorum. Tijrkiye

halkr

bizr oldugu grbr tanryabrlir. Siz basrn

mensuplarrna rlrqkrn de yaklaqrmrm bu qerqevededrr. Halka kargr mi4terek sorumluluklar vardrr, saptrrmamanrz gerekryor. Qok zorlu bir yolculuktan sonra sizlerle bu gdrtigmeye bu temelde biryilk 6nem verdik. Umarrm sizler de gerqeklere baghsrnz. Bu iyi bir baghhk olur ve bundan sonra da daha saQhkh olur. Tekrar buraya kadar geliginize bu qerqevede tegekkUr ediyorum. Y. Dolan: Ben de qok tegekki.rr ederim. Yani hem bu gdruEme rqrn, hem de bu kapsamlr tartrQme rQin. Gergekten de teEekkijr ediyorum. Qilnki.l gok bnemli oldu bu. Yani tiim bu olaylarrn bu gelrEme agamasrnda hem sizin aqrnrzdan, hem TUrkiye aqt-

srndan

qok belirleyici, gok 6nemli.

Dolayrsryla 6n0mi.2deki ddnernde ne yaprlmasr gerektigini gimdi herkesin

brr kere daha dugiinmesi lazrm. A. OCALAN: Bu bireyseldir. Yani general savagrrken bence bu gdrUgler gergevesinde daha iyi savagabilrr bize kargr. Bizimkiler savaqrrken gergekleri biraz daha iyi gdr[irler, anlamsrz qeylere girmezler. Ttjrkiye halklarr var;TUrk halkr vat KUrt halkr var, onlar gerqekleri biraz daha iyi gdrebilirler. Bu daha iyi politika yapmaya frrsat sunabilir. Ve bu da gerekli bir qeydir sanryorum. Bu ihtiyaqtan kaynaklandr sizinle gdrugmeler ve bu anlamhdrr. Y. Dofan: Qok tegekkiir ederim.

21 Mart 1992

Flolkrda hdttars bwc hvicre iloilog

4.5O trfr.

2.@

16.6 4.m

f

skr. sfr.

16.m r*r.


"An serkeftin an mirin!" Bagtarafi 28. sayfada leyrnan vefigECeX, Mustafa 62DAII AR, Selahattin QINAR, Baran, Kendal, R6zan, Kemal OK, Mustafa OK, HdTDEMIRTA$, Nezir, Stewr'in Bekosta kciytinden 3 geril14 Bismil'in Dengiza kdyUnden ve Berneg kdyijnden gerilla.

I

I

Adil KIL|Q, Orhan KlLlQ, Eytip Abdtilkadir KURT, AbdUlkerim KORTM, Kazrm KORTM. 68. 1 7 Nisan I 992: istanbul'da s6ILHAN,

mrirgeci diigman kuwetlerinin gerqeklegtirdigi baskrnlarda, 1l DevSol militanr katledildi. $ehit dilqen devrimci militanlarrn isimleri g6yle: Sinan KUKULT Ahmet Fazrl ErcUment OZDEMIR. Sabahat KARAT{$, Ayge Gi.ilen UZUNHASANOGLU, Eda YUKSEL, Ayge Nil EREN, gaden 6NGEH, Siti rag, Hiiseyin KlLlQ, Tagkrn USTA ve

Arif ONGEL. 69. I 7 Nisan 1 992:Wan qehir merkezinde bir polis otosu tarandr, 1

po[s oldi.iriildU. .l992:

70. 1 8 Nisan Nisdbin'in Kertwin (Duruca) nahiyesi karakoluna yonelik gerilla birligimiz bir baskrn eylemi gerqekleqtirdi. Eylemde 3 dt4man askerinin 6ldi.igiJ bildirildi. 7 ro-

ket mermisinin isabet ettigi karakol yerle bir edildi. 71. I 8 Nisan 1992: Bazid (Dogubeyazrt) ilqesrnin giriEinde pusu kuran ARGK gerilla birliQi, 4 diiqman subayrnr 6ldtirdtr.

72. 18 Nisan 1992: Bismil'e

baQh

Brrek kdyi.j, dtlgman gijgleri tarafrndan ablukaya ahndr. Kadrn ve qocuklarr ah rlara kapatan dUgman gi.igleri, koyun erkeklerini kendileriyle gciti.irdtiler. Ardrndan Bismil'in Sayran (Krlavrztepe), Kestekli, Kesingeyiha ve Birek (A0rllr) kdylerive Qevre daglarr girnboyu havadan ve karadan bombalandr. Ai Yagar YAMAN (QekI

dar), Agir ve ... KAYA (Mervan)

adlr gerillalar Eehit dtigti.i. 73. l8 Nisan 1992: Hezex, Bismil, Stewr ve Nisebin ilqe esnafr, TC'nin katliam ve bombalamalarrnr protesto etmek iqin kepenk indirdi. 74. 18 Nisan I 992: Stewr'in Selanrk koyijndeki bi.ltiln halk yi.iri.iyi.ige geqerek cenaze toreniyapmak istedr. takvrye gUqlerle halk 6ni.lnde barikat kuran ouqman, toreni engelledi. 75. 18 Nrsan 1992: Devlet memuru olan Mugdat Kutlu, Bismil Emnryet Mudiilugu'nde rqkenceyle kat-

devam eden halkrn 6nii di.gmantn kurdugu barikatla kesildi. Giin boyu eylemini siirdiiren halk daha sonra evlerine daQrldr.

80. 20 Nisan 1992:ARGK gerillalarr, Nis6bin ilqe merkezinde bulunan Fsrzi Deniz Polis Karakolu'na ydnelik roketli saldrrrda bulundu. iki roket mermisinin isabet ettigi karakolda 4 polis 6ldii. Karakolyardrmrna giden polis minibiis[ istasyon civarrnda tarandr. 81. 20 Nisan 1992: Mdrdin'in Mehsert ilqesine baQh $akilve Site kdyleri nden, Nisebin'de cezaevinde yatan yakrnlarrnr gdrmeye giden koyliiler, Tinat6 (Kutlubey) kciyii yakrnlarrnda korucular tarafrndan durdurulup kurguna dizildiler. KdylUlerden 7'si olay yerinde hayatlarrnr kaybederken, 12 kiqi aQrr yaralandr. Yaqamlarrnr yitiren koylUlerin isimleri q6yle: Haian Akkaian (32), ismet Acar (48), A. Kadir Akman (26), Stileyman Acar (30), Mehmet A!lrman (32), Mehmet Acar (70) ve Sabri Acar (35). 82.21 Nisan l9S2: Elihte polis otosu tarandr, I polis 6ldi.i. 83.22 Nisan 1992: Nisebin qehir merkezinde polis karakolunda bekqilik yapan Beqir isimli kiqi gerillalar tarafrndan ahkonularak sorgulandr; mi.icadelemize karqr suq iqlemediginden dolayr serbest.brrakrldr. U.22 Nisan 1992: lzmir'de yurtsever Kiirdistanh esnaflar kepenk indirerek, diigmanrn Kilrdistan'daki ter6r ve katliamlarrnr protesto etti. Yne aynr amaqla 100 kigi aqhk grevine baqladr 85.22 Nisan 1992: Elihte 2 polis, Eehir gerillalarrmrzca oli.imle cezalandrrrldr.

86. 22 Nisan I 992: Dtigmanrn son ddnemlerde artan baskrlarrnr protesto etmek amacryla Cizira Botan ve Nisdbin'de indirilen kepenkler, dirgman giiglerinin katil ordusu tarafrndan krrrldr ve di.lkkanlar yaQmalandr. 87. 23 Nisan I 992: Nis6bin'de tiim okullar boykot edildi, bazr okullarda da asrh olan TC bayraQr indirilerek yakrldr.

88. 23 Nisan 1992: Newroz'dan sonra Yeni Ulke gazetesinin Wan'daki biirosu 6zel tinrler tarafrndan tahrip edildi ve gahqanlarr gdzaltrna alrnarak tutuklandr. 23 Nisan giinU aqrlan bi.iro polisler tarafrndan tekrar basrldr. BUro kapatrlrrken, bllro qahqanlarr da yeniden gdzaltrna a-

ledrlor.

hndrlar.

76. 19 Nrsan 1992:Gever Yirksek-

89. 23 Nisan 1992:Ktirdistan'daki

ova)'de kenger ve yeqrllrk toplayan 3 Aocd( Gever asken taie.rrrdakr dugman askerlerinrn yayhm ategrne hede{ oldu. Qocuklardan I'i olay yerinde katledilirken, f i aQrr olmak Lrzere diQer 2 gocuk da aldrklarr kurgun darbeleriyle yaralandrlar. 77. 19 Nisan 1992: Midyad'rn Qalprnar kdyiJ minibLsleri ilqeye doQru yol alrrken, Kayalar kdyii mevkiinde yiDlerr maskeli korrrcular ve 6zel timler tarafrndan durdurularak tarandr. Olayda l1 yurtsever kdylti katledilrrken. 9 kiqi de yaralandr. Kanh yilzlerrni gizlemeye galgan scimiirgeci TC dovleti, gergeklegtirdi$i kitle katliamrnrARGK'ye mal etmek istedi, 78. I Nisan 1992: Nis6bin ilge merkezr Kdpri.ibaqr mevkiinde pusu kuran ARGK gerillalarr, gegmekte olan askeri aracryayhm ategine tuttu. Agrlan ateEte gok sayrda asker 6ldii.

katliamlarr ve artan gdzaltrlan protesto etmek amacryl4 Mamiki-Dersim'de IHD binasrnda aqhk grevi bag-

I

79. l9 Nisan 1992:S6miirgeciTC devletinin katliam ve baskrlarrnr protesto eden tilm Hezex halkr, tig gi.inItjk yiyecek, iqecek ve battaniye ile gadrrlarrnr alara( Giiney K[irdistan'a srQrnmak amacryla g6q eylemini baqlattr. Daglara dogru yol alan halkr, di.4man gUqleri havadan helikopter-

lerle, karadan tank ve parzerlerle takip etti. Hezex'ten iki kilometre eaklagan halka hiq bir uyarr yaprlmakszrn helikopterlerden ateq agrldr ve ardrndan panik grksrn diye sis bombalarr atrldr. Tararnalar sonucun-

da 22 yagrndaki Mehmet Aslan vurularak dldi.rriildti. G6q eylemine

ladr.

90. 23 Nisan 1992:Katliamlarrprotesto etmek amacryl4 Kosar esnafr kepenkleri aqmadr. 91. 23 Nisan 1992: Bismil'dekicezaevinde bulunan 50 tutukha katliamlarr protesto etmek iqin aqhk grevine bagladr. 92.23 Nisan 1992:Mehsert ilqesine bagh Xizn6 koyUntl basan gerillalarrmrz, kdy halkrnr ve korucularr toplayarak, propaganda yaptrlar. Korucular, silahlarrnr brrakacaklarrna dair s6z vermeleri iizerine serbest brrakrldrlar.

93. 23 Nisan 1992: Nis6bin'de srine giderken kontralarrn saldrrrsrna ugrayan Adnan Karakag yara almadan kurtuldu. %.24 Nisan 1992: Nisebin merkezinde kontralarrn saldrrrsrna ugrayan Hamit Karataq ayagrndan yaralanrrken, Davut SrQrng ve CemilTay adh kiqiler yara almadrlar. 95. 24 Nisan 1992: Nisâ&#x201A;Źbin'in Abdirlkadir Paga Mahallesi, $irin Sokakrta pusu kuran ARGK gerillalarr I parzeri imha ettiler. lki roket mermisinin isabet ettigi panzerde 2 polis agrr yaralandr. 96. 25 Nisan I 992:22 Mart gi.inii Nisdbin'de halkrn i.2erine panzerle ilk ategi agan bir polisin evi, gerillalarrmrzrn hedefi oldu. Yaprlan roket saldrrsrnda ev imha edildi, ancak kayrp konusunda bilgi ahnamadr.

Erke$i, kadrnr, gocugu, demokrat, aydrnr, parlamenteri ile

tti rTr Ki.i rclistar^l halkl

!

1992 Newroz

silahh ayaklanmastnt topyekiin savaqla yeni hedeflere ulagtrrahm. Tarihi Newroz bayramr, TC ile Kilrdistan halkr arastndaki btiyiik hesaplaqmayr yeni bir aqamaya ulaqtrrdr. Vgit ve yurtsever halkrmz her ttiilti engelleme ve uluslararasr gapta hazrrlanan bir komploya ragmen, PKK 6nderliginde, PKK, Kurdistan bayraklarr ve 'Biji Serok APO', "Biji PKK", "Kahrolsun s6mtirgecilik'sloganlan alirnda meydanlarr doldurarak sdmijrgeci askel polis, 6zel tim ve diger ttim gdrevlilerle aqrk kitlesel silahh qatrqmalara girip topyekijn savag dtzeyini baqlattr. Qok kan ddkilldi.i; onlarca yi$it Kilrt erkegi, kadrnr ve qocugunun kanr caddelere aktr. Halkrmrz dtigmanrn tjstijne silahlar, kazmalar ve taqlarla hiicum edip kendi meqru savunmasrnl yaptr. 'BdlUr,cijliik" iqin tagrdlgr kararhhgr son derece kahramanca g6sterdi. Yilzbinler meydanlarr, ovalarr, daQlarr zangtr zangtr sarsarak yijrijdij. Krrlarda, k6yler-e, qehirlerde cizgtjrlil$Un simgesi Newroz ategleri rqrl rgrl yandr. Kurqunlar gijnlerce sijrekli konugtu. Bi.lytjk gehir merkezleri halkrmrz taraftndan tamamen ele geqirildi. TC bayraklarr alaqagr edilip PKK, Ki.irdistan bayraklarr gondere qekildi. Vahgi bir bigimde ilqeleri, evleri, mahalleleri tarayan tanklarrn, panzerlerin iistijne yigit Ki]rt qocuklarr, erkekleri, kadrnlarr qtplak ellerle saldrrdr ve Kilrt silahh ayaklanmasr bdyle yaratrldr. $anh $irnex halkr, bayragr g6rkemlice KUrdistan'rn burqlanna dikti. Kahraman Cizira Botan halkr tarihine yara$rr qekilde en yigit evlatlartnt tanklara siper edip sdmi.lrgeciligi canevinden vurdu. Nisebin, sdmUrgecilerin haikrmrza ki.i'fretmesine bir gi.ln iqinde dfkeyle cevap verip ulrcal onuru iyice yijkselfti. Wan, Qolamerg (Hakkari), Elih (Batman)ve daha nice yerler $irnex'li, Cizira Botan'h kardeqlerini yalnz brrakmadr. Ayaklanma Kiirdistan'rn her koqesine, TUrkiye'ye, Avrupa'ya qrg gibi yayrldrve ayaklanmada gehit diiqen onlarca KiJrt erkegi, kadrnr, qocuQu ulusal kahramanhk g6stererek tarihteki yerlerinr aldrlar. Ki.rrdistan'daki somtlrgeci dilzen artrk bozuldu. Newroz, TC'nin Ki.irdistan'da nasrl atadan kalma katliam ve soykrrrm peqinde olduQunu ve bunu nastl sinsi, halka Eefkat ve demokrasi maskesi altrnda yapmak istedigini gi..in gibi aqrga qrkardr. Newroz giinU btjtUn diinyanrn gdzii dniinde halkrmz ilzerinde aqrk bir katliam yaqandr. Aylarca hazrrlanan plan sonucu, halkrmrz qiddet eylemine baqvurmadrQr halde, sdmiirgecilel tanklat jetler, panzerlerle binlerce kiqilik kitleleri rastgele tarayrp aqrk bir katliam gergekleqtirdiler. Ve bunu gijnlerce devam ettirdiler. Eger somiirgeciler daha bilyuk bir katliam yapmadtysa, bunun nedeni, halkrmrzrn katliama silahh ayaklanma ile cevap vermesi ve partimizin onceden tedbir almaya y6nelmiE olmastydt. Partimiz, halkrmrz dUnya kamuoyunu bu konuda uyardr ve parti, gerill4 halk birlikte kesin tedbirlere y6nelerek bunun sonucu TC'nin biiyUk katliam planr bagarrya ulagmadr, ters tepti. Kitleler tamamen gerillaya baQh bir gekilde silahh ayaklanmayr yukselterek dijqmanrn yenilgisini ilan ettiler. Newroz, TC'nin Kilrt sorununu qdzmede hiqbir siyasal, barrqqrl q6zUme yanaqmadrgrnr ve Ki.irt halkrnrn 6z9UrlUguniln ancak topyekUn direniq ve miicadele ile gerqeklegebilece$ini halk nezdinde bir kez daha gdstermigtir. igte 6rnegi: lnsanlarrmtz hastanelerde kafalanndan kurqunlanarak katledildiler. iqte 6rnegi: Newroz gijnti, TC'ye sunulan qiqek demetleri halkrmrza 6ltjm getrrdi. igte drnegi: Mazlum halkrmzrn yagadrgr yerler uqaklar ve tanklarla bombalanrp yerie bir edilerek imha edildi. Oyleyse Kiirdistan halkrna direniq ve topyekiin savaqtan baqka hiqbir yol brrakrlmamrQirr, brrakrlmryor. Kiirdistan halkr adrna biitiin olanaklarr zorlayarak TC'ye son bir kez daha qa$rr yapryoruz: Daha fazla kan d6ki.ilmesine neden olmadan Kiirdistan gerqegi kabul edilerek saQduyulu yaklaqrmlar iqinde olunmahdrr. Aksi takdirde qok kan dOktllecek ama, kesinlikle kaybeden taraf sizler olacaksrnrz. QaQrrmrzr yapryorrlz ve topyekUn savaqr geliqtirmeye devam ediyoru. Savaq bundan sonra Ki.lrdistan'daki kadrnlar, qocuklar ve sa$hk gorevlileri drqrnda tUm dLvlet gdrevlilerini ve memurlart da kapsamtna alacaktrr. Bu nedenle de tiim bu kesimler Krlrdistan'r terketmelidirler. Ya da devlete hizmeti brrakmaltdrrlar. Aksi taktirde doQacak sonuqlardan biz sorumlu olmayacagrz. TC ordusuna erzak, silah, cephane vb. ihtiyaqlarr tagryan ti.im sivil vasrtalar derhal bundan vazgeqmelidirler. Yoksa bu vasrtalar her yerde imha edilecektir.

Kahraman KUrt halkr! Bijytjk Newroz ayaklanmastnr ve topyekiin savaga kalkrqr coqkuyla selamhyoru. iyice aqrga qrkryor ki, meqru savunmamtz ve kurtuluE iqin, topyektjn savaqa hakkryla giriqmekten baqka yol yoktur. EQer Newroz ayaklanmasrnda kendimizi silahla korumasaydrk daha biiyi.lk katliamlara uQrardrk. Eger daha iyi ve daha Orginli.i silah kullanabilseydik, kendimizi daha iyi korur ve di.lqmana daha iyi darbe vururduk. Herkes daha iyi silahlansrn. Hiq kimse silahtnr dijqmana kaptlrmasrn! Di.igmanrn ev ve kdy aramalarrna topluca karqr qrkrn! Srgrnak ve mevzilerinizi iyi yaprnl

Gengler, askerler! Kitleler halinde daQlara qrkrp gerillaya katrhn! Gerekirse ailelerinizi partimiz, giivenlikliyerlere qekecektir. $ehirlerde, kdylerde hrzla silahh savunma birliklerini ve milis drgUtlenmesini yaygrnlaqtrnn! Biz, klasik tip ayaklanma tazr yerine, 6rgi.i(lU ve silahlr savunma birliklerinin, milislerin ya kendi bagrna ya da gerilla ile birlikte diiqman hedeflerine saldrrrp imha ettiQi, qegitli hedefleri ydre halkryla birlikte darbeledigi ayaklanmalarr geliqtirecegiz. Halk olarak bizim ayaklanma laztmz budur. Biz halk olarak gerillalaqmak zorundayz. Onun iqin her Ktirt insanr bulundugu her yerde gizli bir gerilla odagr gibi dirqmana yOnelik saldrrr eylemleri yapmahdrr.

Yurtsever halktmrz! Bu gidigle ve bu taktikle her yerde polis, 6zel tim, karakol vb.'lerine saldrrrn! Devletin resmi kuruluq ve igyerlerini imha

edin, yaki.n! Kiirdistan'r terkelmeyin. Devlete hizmeti brrakmayan Ki..lrdistan'daki memurlara ve devlet gorevlilerine ydnelin! Ulkemizden kovun! Ama bunlarr yaparken; kadrnlara, qocuklar4 doktor ve diger saghk gorevlilerine qiddet temelinde zarar vermemeye dzellikle 6zen gosterinl Qlinki| onlarr vurmak bizim politikamrz ve ahlakrmrz olamaz. O, ancak TC'nin canavarhgrdrr.

Ttirkiye'deki Krirt halkr! Siz de aynr gekilde silahlantn ve devletin askerine, polisine, gdrevlilerine qiddet temelinde y6nelinl Deyletin kurum ve kuruluqlartnt, igyerlerini, azgrn Kijrt diiqmanr 6zel iqletmeleri, Tiirk halkrndan olan insanlara zarar vermeyecek qekilde imha edin, zarar verin! Savaq artrk pratikte ulusallaqmrqtrr. SUrekli g6steriler yapn! Onurumrzu ve namusumuu iyi (oruyacaQrz.

Avrupa'daki Ktirt kitleleri

! Ktlrdistan'da insanlanmrztn, ki.lqilk qocuklarrmrzrn kanrnrn barbarca d6kiilmesine kimse sessiz ve pasif kalamaz. Siz de aktifqe yurt drgrnda di\mantmtza y6nelin! TC'nin elqilik, konsolosluk, TUrk Hava Yollarr binalarr gibi kuruluqlarrna kitleler halinde daha etkili saldrrtn, tahrip edin! Onlar bizim her qeyimize uanryorlar, ama bu eylemlerde biz Tiirk halkrndan insanlara zarar vermemeye dikkat etmeliyiz.

TC ordusundaki Ktirt askerler! Yeter artrk, siz ne yapryorsunu? Nasrl kendi insanlarrnrz4 kardeqlerinize kargr silah kullanryorsunuz? Nastl bizi her gUn hunharca katleden bir faqist ordunun iqinde yer ahyorsunuz? Yapacagrnrz en qerefli ig, TC ordusunu terk edip gerillaya katrlmak veya Kijrt halktntn arasrna girmektir. Askerlikten topluca kaqrn! Fagist subaylannrzr imha ederek gerillaya ulaqrn! Yoksa boq yere kardeq kanr d6ki..ilecektir ve KUrt halkr, tarihte higbir zaman sizi affetmeyecektir.

KUrt ulusuna mensup trim parlamenterler ve siyasi kigilikler! Her yanda artrk bilti.inliikler koptryor. Bu durumda size hangi tarihi gdrevler di.igmektedir? Ya herqeyi goze alarak parlamenter ve siyasi kiqilik olarak oradan da milcadeleyiyi.iriitijn ya da parlamentodan kopup kurtulug mUcadelesi iqin halkrn iqerisine dOnilnl Hangi partiden olursa olsun, Kiirt ulusuna mensup tijm parlamenterlerin, siyasi kiqiliklerin gorevi budur. Ya bu tarihi gunde halka sahip qrkrnrz ya da o hak bir daha hiq kimseye tanrnmaz. Qijnki.i, masum ve mazlum insanlartmztn dciktilen kanlartntn iistiine basrlamayacaktrr. Ya gerqekten Kiirt kimligine sahip qrkrhr ya da ulusal kimlik degiqtirilir. Bu nedenlerle de buradan Kiirl ulusuna mensup tijm parlamenterleri ve siyasi kiqilikleri gcirevlerini en iyi bir gekilde yerine getirebilmeleri amactyla tek bir gatr altrnda -bu parti olabilir, blok olabilir- bir araya toplanmaya ve isyan etmeye gagrnyoru. - Yagasn Newroz silahh hatk ayaklanmamzl - Kahrolsun fagist-siimiirgeci cephel - Yagasrn Bagkan APO 6nderlilindeki kurtulug mticadelemizt 25 Mart 1992

ARGK Merkez Askeri Konseyi


Her giln kdyleri

ailu@a ahmn, evbriyakhpyklan,

egyalan gahnp tatan edilen, igkenceye ahnan, diri

diri atete afilan,

" -\n serkeftin an rnirinl,"

kiiy meydanlannda kurguna dizilen ve bihiln bunlara l<arg direnen

1. 25 Mart 1992: Diluk (Antep)'ta Abdo Zeren, Tahir Mat, Mehmet Tagkrn ve $erif Bayar adh yurtseverler, kontralarrn saldrnst sonucu katledildiler.

2. 25 Man .l992: $emrex

(Mazr-

daQr)'e bagh Meykir (Kayalanr) koqah toplamaya grkan bir grup kdylU, diiqman gtiglerinin silahh saldrrrsrna ugradr. Olayda 7 yaErndaki Mehmet Ekinci adh qocuk ile Yusuf Kmar yagamlarrnr yitirirken, 2 k6ylti de agrr yaralandr.

yiinde

3. 28 Mart 1992: M6rdin'in Stewr (Savur) ilqesine bagh Qirde flaghk) kdyi.inti silahla tarayan di.iqman giigleri, 5 yaqrndaki Mahmut Krhq adh qocuQu aQrr yaraladrlar. 4. 28 Mart 1992: Oilaban (Uludere) ilgesine bagh Mijin (Akduman) kdyii, korucularrn roketatarl saldrrrsrna ugradr. Olayda 5 k6yli.i aQrpyaralandl. 5. 30 Mart 1992: Farqin (Silvan)qe-

hir merkezinde kontr-gerillanrn bir elemanr olan Hacr Biqer, halk milisle-

ri tarafrndan dlilmle cezalandrrrldr,

6. 31 Mart 1992: Nis6bin (Nusaybin)'de goforliik yapan bir yurtsever, kontralarrn silahh saldrnst sonucu agrr yaralandr. 7. 3l Mart 1992: Farqin'de Ramazan Yavuz Kllq, kontralar tarafrndan ugradrQr silahh saldrrr sonuou katledildi. 8. 3l Mart 1992: Pirrin (Adryarnan)'in Besni (Besni) ilqesine baQh Sivilkapr kdytinde ARGKye bagh bir gerilla birligimiz ile TC ordu gtiqleri arasrnda grkan qatrqmada 2 ARGK gerillasr qehit dtiqti.i, 3 cizel tim elemanr 6ldi.lrtildi.r. $ehit gerillalarrn cenazelerini almak isteyen kdyliiler, dtigman gi.lgleri tarafrndan tarandr, 2 k6ylir yaralandr. 9. 1 Nisan 1992: Amed (Diyarba-

krr)'in Qerm0k (Qermi0 ilqesinde gerilla birligimiz ile di4man giigler arasrnda meydana gelen ve birligi-

taqar ve gerrre k6yleri, Amed-Mdrdin karayolunu bir saat trafige kapattrlar. Ardr ndan gerqekleqen ytiri.iyi.igle sonuglanan eylemde, "BirT Pl(K", "Bili

Serok APO", "An serkeftin an

mirin'

sloganlarr atrldr. 15. 3 Nisan 1992: Dersim'in Munzur daglarrnda gerilla birliQi ile du9rnan kr.uvetleri arasrnda meydana gelen gatrgmad4 Qok sayrda diigman askeri 6ldi.rr0lilrken, l.hydar MSAY adh gerilla da qehit di.rgtir. $ehit gerilla yoldaqlarr tarafrndan topra$a verildi, 16.3 Nisan 1992: M6rd?n-Stewr karayolunda kimlik kontroliJ yapan gerilla birliQi, korucularrn iqinde bulundugu bir aracr durdurarak, koruculara ait silahlara el koydular. Bir daha bu igiyaprnayacaklanna s6z veren korucular serbest brrakrldrlar.

17.

3 Nisan 1 992: Nis6bin'e bagh

Akarsu nahiyesine bir baskrn gerqeklegtiren gerilla birligi, ilqe karakolunu roketle vurdu. Olayda 2 di.rgman askerinin 6ldi.lrUld i.lQU bildirildi. 18. 3 Nisan 1992:Merdin merkezine bagh Xirab6 Keple kdyijnde bulunan jandarma karakolunu basan gerilla birligimiz, 7 dtiqman askerini dldiirdi| 8'ini de yaraladr. 19. 4 Nisan I 992: Ramazan bayramr vesilesiyle Amed, Nisebin, Cizira Botan, Hezex (idil), Wan (Van), Qolamerg (Hakkari), Gercews (Gercr.r$), Kerboran (Dargeqit) vb. Ktirdis-

"Bili Serok APO" sloganlarr

haykr-

rrldr.

28. 7 Nisan 1992: Farqin'de Selim Fidancr adh bir kontr-gerilla elemahalk tarafrndan 6lUmle cezalandr-

nr,

rrldr.

29.

I Nisan 1992: Nis6bin'in

Akar-

su nahiyesi karakoluna ikinci bir baskrn daha gergekleqtiren ARGK

gerilla birligi, karakolu yerle bir ederken, yurtsever milisler de PTT binasrnr ateqe verdiler. Olayda l0 askerin 6ld0ri.rldUgi.i bildirild i. 3O. 8 Nisan 1992: Nis6bin qehir merkezinde, qehir gerilla birliQimiz, 1 polis otosu ile I panzeri roketlerle imha ettiler. Bu araqlarda bulunan 5 ozel tim elemanr 6ldUri.lldU. Aynr akgam K6prUbagr mevkiinde baqka bir paruer roketlerle imha edildi. Burada da 4 6zel tim elemanr 6ldti.

31. I Nisan 1992: Qewlik'e baQh Sevcak kdyti muhtarr, mart ayrnda 6 ARGK gerillasrnrn

yaptrQr ihbarla

qehit olmasrnayol aqtrgr igin, ARGK'-

ye baQh bir birliQimiz tarafrndan o-

34.

mak iqin yiizlerce aragtan olr-rqan konvoy Kehni Reg'e gitti. Konvoy, di.rgmanrn barikatryla kargrlagtr. Bunun lzerine yi.iriiyi]qe gegen binler-

10.

Nisan 1992: istanbul-silivri-

da yiirelimiz dallarda' vb. sloganlar haykrrdr. Ardrndan, cenaze ahnarak dini vecibeler igin camiye goti.iriildii. Cenazenin kaldrrrlacagr diger giin di.lqman sokaSa qrkma

11. 2 Nisan 1992: H6lre {Hani) ilqesine yakrn olan d, -.'i'r alanda

serkeftin an mirin", "BitT Pl(K',

kan gatrqmada qehit dUqen Akif

in Kehni Req (Karhova) ilgesinde qr-

kapr mevkiinden gegmekte olan askeri servis otobtisi.l Kiirdistanh yurtsever bir grup geng taraflndan tarandr. Olayda 1 astsubay, gavug 6ldi.r. f i binbaEr, 2'si astsubay toplam 6 kigi yaralandr. SUren takip sonucu meydana gelen ikinci bir gatrgmada YCK i.lyesi Cafer DEMIREL gehit duqtu.

ARGK birliQi ile diign': .r,rdusu arasrnda meydana gelen r;atrEmada 1 diiqman askeri 6ldi.lraildii. 12.2 Nisan 1992: Krq sUrecinden itibaren baglatrlan, belirli aralrklarla devam ettirilen ve bu si.iregte giderek yogunlaqtrrrlan hava saldrrrlarr tiim qiddetiyle devam ediyor. Ti.lrk savag ugaklarr, Botan'rn Bestler, C0di, Miqare ve Giiney Ki.jrdistan pargasrndaki)hn K0rkq Haftenive Durji yerlegim merkezlerini ve daglan bombahyor. 13.3 Nisan 1992: ARGK gerilla birligi, Merdin merkeze bagh Elfan (Prnardere) kdyU karakoluna y6nelik bir baskrn eylemi gerqekleqtirdi. Eylemde karakol binasr tamamen gdkertildi. 14. 3 Nisan 1992: Scinriirgeci TC ordu giiqlerinin halk iizerinde yogunlagtrrdr$r tercirii protesto etmek iqin,Amed'in Qinar ilqesine bagh Or-

kontralarca katledildi.

27. 6 Nisan 1992: Farqin'de kontralar tarafrndan katledilen Bayram Gtileg'in cenaze tdrenine l5 bin kiqi katrldr. Cenaze tdreninde, "fur

HEZER adh gerillanrn cenazesini al-

rin yagam ve mUcadeleleri dile geti-

rildi, baghhk yeminleri igildi. 20. 4 Nisan 1992: Qewlik (Bing6l)'-

ce kiEi, "An serkeftin an mirin",

I

raO adh 2 gerilla qehit dilqtii.

6 Nisan 1992: Farqin'de Ahmet Turan adh yurtsever bir iqqi, 26.

liimle cezalandrrrldr. I Nisan 1992:Mdrdin'de StenarrMehsert (Omerli) karayolunu denetim altrna alan gerilla birligi, kimlik kontrolti yaptr, korucularr silahsrzlandrrarak brraktr. 33. 8 Nisan 1992: Nisdbin'de Yeni Turan Nahallesi'nde kontr-gerillaya ait bir eyi basan gerilla birligi, 4 kontra elemanrnr 6ldi.lrdiiler.

tan'rn birqok il, ilqe ve koylerinde onbinlerce Ki.irdistanh qehitlerimizin mezarlarrnr ziyaret etti. $ehitliklerde dini vecibeler yaprldr, gehitle-

mizin kayrp vermedigi qatrgmada, ilk belirlemelere gdre 5 dUqman askeri oldtiri.lldU.

I

Kiirdisun kc)ylilsilfun slogan:

"BilT

Serok APIO", "iktidar Botan'-

yasagr ilan etti.

21. 5 Nisan 1992: ARGK gerilla birligi, Amed'in LicO ilqesi jandarma karakoluna ydnelik bir baskrn eylemi gerqeklegtirdi. Baskrn eylemi kargrsrnda varhk gbsteremeyen diiqman birlikleri, gerillalarrn ilqeden gekilmesiyle kahvelere y6nelik operasyon di.lzenledi. Erglin Krrathanesi'ne giren 6zel timler, kahvede oturanlarr

silahla taradr. Olay anlnda 55 yaqrndaki Hikmet Menekge aldrSr kurgun yaralarryla gehit diiqtir. Si.ileyman ErgUn, M. $irin Korkmaz ve Tahsin Demirhan agrr yaralandrlar. 22. 5 Nisan 1992: Qewlik'in Hamamlar mrntkasrAlkrad k6yii civarrnda gerilla birligimiz ile dilqman arasrnda qrkan gatrqmada 4 ARGK gerillasr gehit dtiqtii. 23. 5 Nisan 1992: Farqin'de Bayram G0leg adh yurtsever, kontralarrn saldrnsr sonrrcu 6ldtiriild0. 24. 5 Nisan 1992: Nis6bin'de halk milisleri Pfi binasrnr atege verdi.

25.

6 Nisan 1992: Kosar

(Krzrhe-

pe)'a bagh Erban kciyi.inde dilgman

birlikleri ile gerillalar arasrnda qtkan qatrqmada PirozG YILDIRIM (El6riYan) ve Mehmet IGRAASLrAN (Fr-

32.

8

Nisan 1992:

6 Nisan

gi.inti

Kosar'da qehit diigen Piroz6 YILDIRIM ve Mehmet K/NR/MSL/N{ adh gerillalarrn cenazelerini almak igin, HOEarO kdyiinden 5 bin kigiyUruyus yaptr. Cenazeleri di.lgmandan alan halk, dizenledikleri bir tdrenle qehit gerillalarrn naaqrnr topra$a verdiler. 35. 8 Nisan 1 992:Qewlik'in Alkrad kdytinde grkan bir gatrqmada qehit diiqen gerillalardan birinin cenazesi Kozluk'a gotlirijlerek topra$a verildi. Cenaze tdreninin olacagrnr haber alan di.rqman, soka$a qrkma yasagr ilan etti. T6rene Eehit gerillanrn yakrn qevresi katrlabildi. 36. 8 Nisan 1992:Kerboran'rn Qukurca kdyiine binlerce gapulcu askeriyle operasyon dtizenleyen diigman, silah bulamayrnca evleri yaktr, halkrn degerli eqyalarrna el koydu. Dli,qman, halkr sindirmek iqin, Celal Acar ve Hasan Qelik isimliyurtseverleri kurguna dizdi. 37. 8 Nisan 1992: ARGK gerilla birligi Hezex'te diigman taburuna y6nelik bir saldrn eylemi gergeklegtirdi. Dort koldan gehir merkezine giren gerillalar, roketler ve otomatik silahlarl4 diigman taburunu harebeye qevirdiler. Saldrrr eyleminde, 33 dtigman askerinin dldtiri.ildiigii ve tabur komutanrnrn yaralandr$r kesinleqti. Baskrnrn ertesi g0nii halkrn iq yerlerini ve sylerini tarayan di.iqman gi.igleri, bi.iyiik maddi zaratayol aqtrlar. 38. 9 Nisan 1992:Hezex HEP itge Ba$kanr Yusuf Adrbelli, 6zel timler tarafrndan ddviilerek 6ldtiri.ilmek istendi. 39. I 0 Nisan I 992: Cudi dagr gevresinde gerillalar ile diigman gtiqleri

arasrnda qrkan bir gatrgmada 3 duSman askeri 6ldtlrilldi.r.

40. l0 Nisan 1992: Girg6 Amo (Silopi) ilgesi di.iqman tarafrndan yaklaqrk onbeq dakika panzerlerle tarandr. Taramalarda gok sayrda ev ve iqyeri hasar gdrijrken, Ramazan Demir adh bir yurtsever aQrr qekilde yaralandr. 41. I O Nisan 1992: Elih (Batman)'de lise o$rencilerine saldrran kontrgerilla elemanlan, Ahmet Solmaz ve Burhan Gorkem isimli dQrencileri agrr yaraladrlar.

42. 10 Nisan 1992: $irnex (grrnak)'in Elk (Beyti.lggebap) ilqesine bagh Remkap koyiinde korucu olan iki aqiret birbirleriyle qatrqtr. Olayda 2 kiEi 6ldi.i, 6 kiqiyaralandr. /lil. l0 Nisan 1992: Sert (Siirt)'in Dih (Eruh) ilqesine baQh Ayne (BaQgoze) nahiyesi ile Till6 (Qimencik), B6dare (Salkrmbaglar), Gevegil (Ekinyolu), Kuge (Yerliceban) ve Basin6 (Bozath) kdylerini basan dQman gliqleri, evleri yakrp ytktrlar. 1O Nisan 1992: Kerboran gehir merkezinde operasyon gerqekleqtiren dii'qman, qok sayrda insanr gdzaltrna aldr, ayrrca HEP brnasrnr tahrip etti. Gdzaltrna ahnan yurtseverlerden Tahir Seyhan iqkenceyle katledildi. 45. I I Nisan 1992:$irnex'in Girg6 Amo (Silopi) ilqesine baQh ve C0di daQr etegine kurulu olan Bespin (GdrUmlir) koyii taburuna dogru gitmekte olan bir dUqman askeri konvoyuna prrsu kuran ARGK gerilla birliQi, 55 di.iqrnan askerini dldilriirken, 20'nin i.Derinde askeri de yaraladr. Baskrnda qok sayrda askeri mUhimat ve belge ele gegirildi.

4.

46.

1

I

Nisan 1992: Nis6bin'de

kontr-gerilla elemanr Yusrl Zengin ve oQlu Mehmet Zengin gerillalarca 6li.lmle cezalandrrrldr. Ardrndan bagka bir kontra grubuna y6nelen gerillalarrmz, 2 kontra elemanrnr aQrr yaraladrlar.

47. 12 Nisan 1992: G0rrgum (Maraq) merkeze bagh Tekir kdytinde gerilla birligimiz ile dftman ordusu arasrnda meydana gelen bir qatrqmad4 4 di4man askerioldUrUldii 2 asker aQrr gekilde yaralandr. 12 Nisan 1992:Dersim'in Mdzger (Mazgirt) ilgesi krrsal kesiminde gerilla birliQimizin dkenledigi bir saldrrr eyleminde 4 diigman askeri 6ldi.irilldir. 49. 12 Nisan I 992: Dersim'in Kis-

8.

16 (Nazimiye) ilqesi yakrnlarrnda ARGK gerilla birliginin kurdugu pusuya di.igen diiqman giiqleri 14 6lir

verdiler.

50. 12 Nisan 1992: Hasankeyf'e bagh Xirabâ&#x201A;Ź KOr (Palamtn) koyf: karakoluna y6nelik bir baskrn gerqekleqtiren gerilla birliQimiz, karakolu yerle bir ederken, 2'si astsubay 37 diiqman askerini de old0rdi.i. 51. I 2 Nisan 1992: Nis6bin cezaevinde baq gardiyanhkyapan M.$erif Erdem 6liimle cezalandrrrldr. 52. 13 Nisan 1992: Mazra (Elazrg)'nrn Pali (Palu) ilgesi krrsal kesiminde gerillalar ile dUqman giigleri arasrnda grkan ve iki gi.in siiren qatrqma sonrrcunda 7 diiqman askeri, 6 korucu 6ldi.irtildi.i, 8 asker ve 2 6zel tim elernanl da yaralandr. Qatrgrnada darbe yiyerek geri gekilen diigman gtigleri tarlada qahqan iki k6yliiyi.i katlettiler ve W haber bUltenlerinde gerilla diye yansrttrlar. 43. l3 Nisan 1992:Qeurlik'in Dara

H6nO (Geng) ilqesine bagh Qamhyurt k<iyii $ekerhan yaylasrnda qrkan bir gatrgmada gehit di.igen Serdar YILDIZ (Dijwar) isimli gerillanrn cenazesi Kozluk'a gcittiri.ildU ve torenle topraQa verildi. 54. l3 Nisan 1992: Dijgman giigleri Botan bolgesinde Migare'ye baQh Ayne k6ytinil basarak halka igkence yaptr, 50 kdyluyil gdzaltrna aldr. 55. 14 Nisan 1992: Nisebin'e baSh llnat6 (Kutlubey) k6yiinU basan gerilla birligimiz, korucularr toplayarak iqbirlikqilikten vazgegmelerini istedi, yaprlan uyarrlar ardrndan koruculara ait bilti.rn silahlara el koydu. Muhittin Sayhan isimli korucubaqr ise 6liimle cezalandrrrld r. 56. l4 Nisan 1992: Mersin'e misafirliQe giden $irnexli korucubagr idris Kaya gehir gerillasr tarafrndan oli.lmle cezalandrrrldr. 57. 14 Nisan I 992: Bedlis (Bitlis)'-

in krrsal kesiminde operasyondan dcinen dtigman birligine pusu kuran gerilla birliQimiz, 6 dUgman askerini oldi.irdil. 58. Nisan 1992: $irnex'te bir diiqman karakolunu basan gerilla birligimiz I 0 diiqman askerini 6ldilrdi.i. Eylem yaklaqrk bir saat sUrdU. 59. I 5 Nisan I 992: Nis6bin'de ajanlagtrrrlarak gerilla saflarrna szdrrrlmak istenen bir bayan, iqledigi diger suglarrndan da oti.lrU olUme mahkum edildi.

l4

60. l5 Nisan 1992:M6rdin-StewrMehsert tiqgeninde kimlik kontrolLr yapan gerillalal bir aracrn iqinde bulunan 1 astsubay,2 askerve 3 korucuyu esir aldr. 61. l5 Nisan 1992: Elih'teki Batman Lisesi oQrencileri, 6zel tim ve kontra terdrtlnii protesto etmek iqin, derslere girmeyerek, boykot eylemini

baElattrlar.

62. 16 Nisan 1992: Gurrg0m'un QaQlayancerit ilgesinde qrkan qatrg-

mada I bagkomiser dldiiriildii, polis ile I asker yaralandr. Gerilla birligimiz kayrp vermeden Urslerine 1

qekildi.

6il. l6

Nisan 1992:M6rdin merke-

ze bagh $aten (Yaylabagr) koyunde Z t

korucu istifa etmek iqin dilekqe verdi. Barmer kdyU korucularr da "96rsylerini kdtilye kullandrlar" diye d14man tarafrnda silahsrzlandrrrldrlar. 64. Nisan 1992: Eneni ilgesi Kenger kciyU korucularr istifa dilekqelerini teslim ettikten sonra gdzaltrna ahndrlar, yine $irnex'te $ahin Ugur isimli korucu da istifa talebini bildirdiQinden dolayr gozaltrna ahndr. 65. l6 Nisdn 1992:Qolamerg'in Oilaban ilgesinde esnafrn uyguladrgr ambargo sonucu b[]ti.in korucularrn istifa ettigi bildirildi. 66. Nisan 1992: Farqin'de 2 yurtsever, kontr-gerillanln saldrnsr sonucu katledildi. 67. 17 Nisan 1992: Bir ihanet sonucu, Stewr ilgesi Awine (Si.irgi.lcU) nahiyesi D6rreg (Soylu)ve Krlzerip (Yazad k6yleri arasrnda ARGK gerilla birliQi ile d0gman arasrnda grkan gatrqmada aralarr nda yurtseverlerin de bulundugu toplam kigi katledild i. Qtrqrnada gehit di.igen ge rilla ve halktan isimlerini ogrendiklerimiz qmlardrr: i,lecdet KAYA (Doktor Cuma), Bâ&#x201A;Źr-lvan, Mizgin, $Ukran ARKAI{, Turan KlZlLTAg, Ra-

l6

l6

4l

9it

AtKAl(At{, Ai $EKER, Emin

BALIK, OsrnanAYtlN, A. Rahrnan ARCAl,l, Husamettin gimgex, Devam 27. sayfada

si-

124  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you