Page 1

A

SERXWEBUI\[ Jr SERxwEBCN

fr xztolyE sr nCNTETTTR Tr$TEx NrN p

Sayr: 122

/

$ubat 1992 14.- DM

Ktirdi$an, tarihinin en gtirkemli kalkflna harlanryor Ktirdistan insan ve

olan somiirgeciler krq koqullarrnr

doftsrnm feryatlannr

dettiler. Gerillanrn krE kogullarrnda

kendileri igin bulunmaz bir nimet ad-

dindirmenin tek yolu:

hareketsiz kalacaQrnr, doQaya yeni k diigeceQini, oysa kendileri nin i.rstiin

SomUrgeciliSi

tasfiye etmek

teknolojilerine dayanarak a$rr krE koEullarrna hakimiyet kuracaklarrnr ve b6ylece gerillaya bitirici darbeler

Kirrdistan olaganiistii bir ddnemden gegiyor. Bu olaQani.istiJli.jk herEeye damgasrnr vuruyor. KUrdistan doQasrndan insanrna kadar herkes, hergey bu olagantistilliigiin etkilerini yagryor. Tarihimizin en onemli stireqlerinden birisi yaqadrQrmrz siireq. Oyle ki, Kirrdistan halkrnrn kaderi bu silrecin yol aqaca$r geliqmelerin seyrine bagh hale gelmiq bulunuyor. Si.lrecin 6zelliQi, ulusal kurtuluq miicadelemizi n ulaqtrQr aSarnada dovrim ile kargr-devrim arasrnda bugijne kadar olmadr$r boyutta keskrn brr hesaplagmanrn ya$anacak olmasrnda yatryor. Gerek ulusal kurtuluq gijqlerimiz ve gerekse uluslararast

indireceklerinr hesapladrlar. Boylelikle Ocak ayrndan itibaren Kiirdistan'da gerillanrn 6nemli hareket alanlarr olan daglarrmrzr, C0di bagta olmak Llzere bombardrmana tabi tr.rttular. Bombardrmanlarla Ki.irdistan'rn kuzeyinden gUneyine, doQusundan batrsrna kadar birgok alanr hedeflediler. Kirrdistan semalarr gtjnlerce, haftalarca top ve bomba sesleriyle yankrlandr. Hava bombardrmanlarrna karadan da komando gi.jqlerinin operasyonuyla eglik etmeyi planlayan TC, bu planrnr hayata geqiremedi. Zira Kiirdistan son yrllartn en aQrr krgrnr yaqryor; birkaq metreyi bulan Devam 2. sayfada

PKK Genel Sckreteri Abdullah lCALAN

ve yerli dayanaklanyla birlikte 6liimkahm savagr vermekte olan s6miirgecilik tUm gUg ve olanaklarryla bu yeni si.irece damgasrnr vurmaya Qahgryor. Slirecin 6nemi de bundan

yoldaynlilrkie

soluna yonelik elegtirixl

kaynaklanryor. Bugi.ine kadarki savaqrmrn keskin bir donemeci olmasr, onu yakrcr krhyor. Devrim ile kargr-devrim arasrndaki savaqrm her alanda krzrqryor.

d$erludirmesi

ve ti;rm dewimcilere gagna:

Ttirkiye'de yeni bir devrimci stireg baglarken solun durumu ve gcirevler H em Ki.rrd istan'da y iirtittiiQiim tz devrimci mticadelenin etkisi ve hem de dogrudan yaptrgrmrz gahgmalarla Ti.irkiye'de yeni bir devrim siireci-

PKK

C*nel kkreteri l,bdulhh

nin baqlamakta oldugunu sdyleyebiliriz. Boyle bir baqlangrq noktasrnda iken, kendisini bu siirecin iqinde g6ren gilglerin geqmiqini ve buglin-

lClmtyotla;

degubndirryor:

Ayaklanma takti$ i tizerine tezler ve gcirevlerimiz Partileqme hareketi, silahh mUcadele ve gerilla gahqmalarr gUni.lmi.izde bizi gerqek bir ayaklanma sorunuyla karqr karqrya getirmiqtir. Ki.lrdistan'da gerqek bir devrim, gUqlii bir ayaklanmaya dayanmadan geliqemez. Hatta silahsrz kitle eylemleriyle hazrrlanmayan bir ayaklanma da sonug alamaz. Bir baqka gergeklik, gerillalaEmayan, gerillayla beslenmeyen ve gerillayr beslemeyen bir ayaklanmantn da sonuca gidemeyeceQidir. Devrimci bir parti bir anlamda basitten karmaqr[a giden bir ayaklanma sorununu gtindemine koymadan devrim yapamayacaQr gibi, ayaklanmanrn gerilla tarafrndan beslenmesini ve korunmastnt esas al' madan, bu temelde gerillayr saQlamca oturtmadan ve netleqmeye ulaqtrrmadan devrimi gerqeklegtiremez. Ayaklanmanrn planh bigimde hazrrlanmasryla 6zellikle GUney Ki.irdistan'da gortildi.lgil larzda aniden doQan elverigli koqullar temelinde ortaya qrkrqr arasrnda farklar olmakla birlikte, K0rdistan tarihinde 6rnekleri bolca gdri.ildUgii.gibi, kendi bagrna ele ahndrSrnda sa$lam bir stratejiye dayanmayan bir ayaklanma sonuqta derin yrkrmlara uSramaktan kurtulamaz. Partimizin bu konuda izledigi qizgi, esas itibarryla dogru bir qizgidir. Ki.rrdistan tarihinde ilk kez yenilmeyen ve giderek geligme saSlayan bir ayaklanma siJrecine olanak hazrrlanmtqttr. Hem yakrn geqmiqte ve hem de giini.imi.2de pasifizm yrkrldrgr gibi, qok plansz ve drgl.rtsiz ayaklanma tehlikesinin de 6ni.lne geqilebilmiqtir. Di.iqmanrn 6zellikle yrkrm amacryla kullanabilecegi politikalarrnrn agtlmast iqin birytik qaba harcanmrqtrr. Son birkaq yrl iginde gerqekleqtirdigimiz serihildanlar deneme niteliginde olup, halka belli bir cesaretin yanrsrr4 bilinglenme ve drgUtlenme olanaQr kazandrrmrgtrr. Dolayrsryla giini.imi.izde ayaklanmayt bir uygulama sorunu olarak gtindemlegtirmek gergekgidir. Partinin artan bir 6nemle bu konunun i2erine egilmesi, sorunu herydntiyle irdelemesive tecr[.rbesini buna katmasr b[0k 6nem tagrmaktadrr. Denilebilir ki, qimdi bu

Devam 14.sayfada

1992 yrh savaqrmrn boyutlanacaQr bir yrl olacagrnr daha yrhn ilk gi.inlerinde ortaya koydu. Kllrdistan ulusal kurtulug mi.lcadelesini her ne pahasrna olursa olsun ezme iddiasrnda

kii durumunu bir kez daha derli toplu deQerlendrrmek ve g6revlere doQru sahip qrkrlmasr konusundaki gaQnmzr bir kez daha yinelemek yararh olacaktrr. Arkadaqlarrn qeEitli sol hareketlere ydnelik eleqtirilerini toparlamamrz gerekiyor. Bu hareketlerin durumu tam bir arapsaqrna ddnmilqtiir, hatta ti.lkeniq yaQanryor. Yeni toplum

projeleri geliqtirmek Eurada kalsrn, toplumun var olan olumlu degerlerini bile yozlagtrrmaktan oteye gidemiyorlar. Hatta denilebilir ki, devrimci toplum projesini yozlaqtrrma anlamrnda objektif olarak gericilige hizmet etmek gibi bir konum iqinde bulunuyorlar. Bu konumlarryla toplumun qekim gi.bi.i olamayacaklarr aqrktrr. Mevcut solun topluma gijven vermesi, model sunmasr ve kiqilikleriyle qekici olmasr s6zkonusu deQildir. Devam 22. sayfada

1

991 Atrlrmrnrn 6ncr.i komutanlart Mervan ve Hayri yoldaglar,

gahadetleriyle 1 992 yrlr zater yol um uzLt aydlnlatlyorlar!

Mehmet Salih $AHIN (Hayri)

Aydrn ADSAY (Mervan)

Meruan ve Hayriyoldaglann dewima micadele ve ya$amlan,

milteciligin reddine dayah,

soylu

bu gkqla ba1layp Kirdtstan'n

doruklannda sahadetle nohalanan kahramanca

ArmdHalhrnRapor

*Yersiz

kayplara yol agan yetmezliklerden eksiklik ve annalm; halkm beklentilsine laylkyla cevap vsecek yetkinlige ulagalmt" dayarprd*? *nhildatylaywi yonden oyndat lvnd lvlhna tloreffiih lw goyiyh w an pdnam sahip gkm Lio6 Mkttu Yokstl, yutwrcr va 0zwrili fu* (KW) lnlkna Mt4 tn0cdrele igin myapdr ki? Erwimize rcler @wlikBf@) fulkna. &.r Mk swdt ki? fuihildayl ddik, qbrcasfldri &vagg adaylur &dik sfunrnza Xime

de ofu$aolstn gehitlairc, gorillalanm

akn akn gqNer @di. Orgllennle ddik WrtMilN, tvlwzsn t* birlik yaatfrlu Pua dadlif: paras silah dedi*, sil& vqdtiler. &r vadilx, biiyt* aqlan ifl<arcelare ketlafldW aw bize zarar gelmoein dW sr vemedila YAs, bidw valrydin kd gvdi$ zir*nWda diradilot Yenediler., Wdkdilq. CiWditq, sidird$ar. witq,

W#.ffiW-

bi

kayna}a ddniiS harekendi.

YAZISI 6, SAYFADA

Mavan lhmanh) kar akol fushm eyhminn planlanmwnda ve hapta geqirilmesinde brrinci derecede rol oynayan ARGK Komutanr

btr yoldaSla yapthn roportal yErnlryoruz:

"Askeri agdan Mavan yeni bir siireci baglatmrgtr.

PKK'nin siyasal gizgisinin askeri alanda yetkin bir uygulamasdrr. Silahhsilahsrz biittin

kuwetledmize saldrn, intikam ve zafer tdinutrdrr! " YAZISI 20. SAYFADA


(EEf--

s,u"trgu

s"I[ioi')

Kiirdistan, tarihinin en giirkemli kalkgrna hazrlanryor devrimci geligmeye yol aqacakttr. Bittiln bunlar Kiirdistan devriminin dnemli bir agamaya geldiQini g6stermekted i r Kiird istan dev ri mi ni n gilnilmitzde ulagtQt geligme agamas,na bakarken, gergekte birgok faktdril gdzdnilne getirerek fukmak ge' rekir Uluslararaa sdmilrge Kilrdis' tan, bir anlamda uluslararag K1rdis' tan devrimi demektir. Denilebilir ki, Kilrdistan devrimi uluslararas emperyalist gevrelerin hesaplanru alt' ilst ederek, onlan beklenmedik bir

Bagtarafi l. sayfada kar, adrm atmayr neredeyse olanak-

srz hale getiriyordu. Burjwa basrn-yayrn organlarr yeni bir hezeyana kaprlmrE, savaE qrQhklarr atryor, hergUn yiizlerce gerillanrn 6ldirrtildUQU haberlerini yayryordu. Somtirgeciler bir yandan artrk savaqta inisiyatifi ellerine geqirdikleri imajrnr yaratmaya qahErrlarken, di$er yandan da her saldrrrlarrnda yi2lerle ifade edilen sayrda gerilla oldiirdilkleri yalanrnr pegpeqe iqleyerek, toplumu oliimleri kanrksar hale getirmeyi ve boylelikle baharda grriEeceklerini ifade ettikleri kapsamh katliamlar karqrsrndaki tepkileri daha baqtan t6rpUlemeyi hedefliyordu. Ancak iqler pek de somilrgecilerin istedikleri qekilde yiiri.imedi. Gerilla gUqlerimiz amansrz krg koqullarrnda belli zorlanmalar yaEadrlar ve bazr yoldaglarrmrz qr$ olaylarrnda qehit dUqtUyseler de, yine kardan dolayr ayaklan yanan yoldaqlarrmtz olduysa da, somtlrgecilerin kapsamh bombardrmanlarr boga grktr. SOmtirgecilerin gerillalarr topluca imha etme ve krg koqullarrna dayanan bir zafer elde etme hevesleri kursakla-

nnda kaldr. Fakat, bu bombardrmanlarrn a$rr tahribatlarr farklr biqimlerde ortaya qrktr. Kirrdistan daQlan, doQasr haftalarca s[jren yogun bombardrmanla tahrip edildi. Korfez Savaqr'-

nrn do$anrn dengesinde

yarattrQr

tahribatlarrn da etkisiyle, son yrllarrn en acrmasrz krEr yaEanrr, gorUlme-

miq boytrtlarda kar yaQrEr Kijrdistan'da hayatr felce ugratrrken, buna brr de sdmurgecilerin bombardrmanlarrnrn kaynakhk ettigi yogun qrg

2

olaylarr eklendi. Ki.rrdistan tarihinde egi gorillmemig boyutlarda qrQ felaketleri baqgosterdi. Bu qrQ felaketleri, sadece doQanrn acrmasrz ve kaqrnrlmaz olaylarr mrydr, kader miydi? Hayrr! Somtirgeciler yrl lardrr Klirdistan'da yarattrklarr doQa katliamryla ve son bombardrmanlarla bu felaketi bizzat hazrrlamr$, ona yol aqan etkenleri kendi elleriyle yaratmrqlardr. Ktirdistan hemen her yrl yo$un kar yaQrgrna tanrk olurken, higbir zaman bu boyr.rtlarda qrg felaketleri yagamamrqtr. SomUrgecilerin kaynakhk ettiQi baskr, yoksulluk, bilinqsizlik gibi etkenlerin yerleqim alanlarrnrn konumu, seqimi konusundaki etkilerini bir yana brraksak dahi, ulusal kurtulug mUcadelemizi bastrrmak iqin baqvurduQu yollar, bu felaketlerin bagkaynagrdrr, Somurgeciler gerilla savaqrmrzrn 6nUni.i almak, gerillanrn barrnma koEullarrnr ortadan kaldrrmak igin Ktirdistan doQasrnda biiyilk tahribatlar yaratmrElardrr. Asrrlardrr oluqmuq ormanlarryakmrg, kesmig ve qrplak bir doQanrn ortaya grkmasrna yol agmrElardrr. Bdylece karlarr tutan do$al engelleri ortadan kaldrrmrqlardrr. Ustelik, en kiiqi.ik sesin dahi qrQ olaylarrna yol aqabileceQi gerqeQi ortadayken, karlarla kaph Ki.irdistan daQlarrnr gerillalarr imha amacryla haftalarca uqaklarla bombardrmana tabi tutmus, yine bu daQlarr ordusunun top atrqlarrnrn hedefi haline getirmiqtir. Ormansrzlagtrrrlmrq ve yoQun bombardrmanla sarsr lan daQlardaki

5

karlar ise yerlerinden kayarak grQ halinde yoksul Kiirdistan k6yltileri-

\t

-E

: I

J

?,

I

l)

,)

! ) I

nin baErna yrQrlmrEtrr. Ki.irdistan'rn birqok alanrnda pegpese yaganan bu grQ olaylarrnd4 halkrmrz yine somi.irgecilerden kaynaklanan katliamlara maru kalmrqtrr; yUzlerceIlirdistanh kadrn, erkek, qocuk yaEamrnr yitirmig, yi.zlercesi

durumla karg karEya getirirken, iEe' rideki igbirlikqiler de tilmden kendi' lerine girenmedikleri iqin dry olanaklara bel baQlamrylardtr. Burada zafe' re doQru giden K1rdistan devriminin gilcilnil gdrmek gerekir. L) egO 1nderliQinde Kilrdistan'' n reformlara tabi tutulacaQt Kilrdis' tan'da yeni bir ddnem baqlafilacaQr

yaralanmrE, binlercesi evsiz-barksrz kalmrE, yine birgogu qrQ tehlikesine karqr yerini-yurdunu terkederek baEka yerlere srgrnmak zorunda kalmrgtrr. Halkrmrzrn yaqadrQr bu felakete seyirci kalan sdmi.lrgeciler, bi.ryiik demagojilerle gdz boyama yoluna giderken, gerqekte ne yerindenyurdundan olan, evsiz kalan insanlanmza barrnak sunmug, ne kurtarma qalrqmalarr iqin olanaklarrnr seferber etmiq ve ne de yaralrlarrn tedavisi iqin qaba sarfetmigtir. Am4 bu insanlanmrzrn aolarrnr kullanarak Krzrlay depolarrnr doldurmayr yine ihmal etmemiEtir. Kilrdistan, Tiirkiye ve yurtdrqrnda qrgaedelere yardrm adr altrnda topladrQr par4 yiyecek ve giyecekleri, Kdrfez Savaqr slirecindeki gdg olayr ve daha Onceki benzeri olaylarda yine depremler ardrndan olduQu gibi Krzrlay depolarrna

doldurmuq, felaketzedeleri ise kaderleriyle baqbaga brrakmrqtrr. Qapulcu karakterini bir kez daha boyle-

ce gozler onune sermiEtir. Ancak halkrmrz daha dncekifelaketlerde oldugu gibi, bu felakette de kenetlenmiq, ulusal birlik ve beraberliQini daha da pekiqtirerek acrh insanlarrna sahip grkmrqtrr. Evsizleri yine kendi insanlarrmz evlerinde barrndrrmrq, bir lokma yiyeceklerini ve diger srnrrlr olanaklarrnr dahi onlarla paylaEmrq, yine grQ tehlikeleri altrn-

da olirm tehdidiyle yuzyvze olsalar da kurtarma gahqmalarrnda canla bagla yer almrElardrr. Ve bu olaylar bir kez daha gostermiEtir ki, halkrmrz artrk yalnrzca kendine dayanmakta, somiirgecilerden gelecek bir hizmet olmadrQrnr iyi kavramrq bulunmaktadrr. Yaqanan grQ olaylarrnda resmi rakamlara gore 100'ii biraz aEkrn, gergekte ise daha dalazla TUrk askeri de ya$amrnr yitirdi, bir o kadarr da yaralandr, Boylece s6mUrgeciler yol aqtrklarr felaketle yalnrzca Ktirdistanh insanlarrn deQil, Kiirdistan'da sdmiirgeci egemenliklerini korumada dayandrklarr askerlerinin de katili oldular. Kamuoyunu aldatmak iqin ise sahte timsah gozyaqlarr ddkttiler, acrlr ana-babalarr para yardrmlarryla kandrrmaya qalrqtrlar. Bu olay qok qarpro bir biqimde gostermigtir ki, s6mUrgeciler Kiirdistan'da rsrarla siirdiirdUkleri gerici savaEla yalnrzca Kirrdistan halkrnr deQil, Ttirkiye halkrnr da acrlara bogmaktadrrlar. Her iki halkrn evlatlarrnr birbirine krrdrrarak, onlarrn kanr [2erinde saltanatlarrnr sUrdtirmeye qahqmaktadrrlar. Bu nedenle Tiirkiye halkrnrn ve onun ordu igindeki evlatlarrnrn bir kez daha iyi di.igiinmeleri gerekmektedir. Kirrdistan'daki kirli savag Ki.irdistan halkrna belki qok Eey kaybettiriyor, ama Tlirkiye halkrna da birEey

kazandrrmryor, aksine ona da bti'yiik deQerler kaybettiriyor. Ordu iqindeki halk evlatlarrnrn da artrk gergekleri iyi g6rmesi, konumunu sorgulamasr gerekiyor. Mehmetqik, Ki.lrdistan'da neden ve kimin iqin bulunduQunu, kendisine yaqam hakkr tanrmayan, kendisinin de bunu hak etmek iqin elinden geleni yaptrQr bu yabancrtopraklard4 bu doQada ne aradrQrnr sorgulamahdrr. Ve bir an once srrfni.irgeciliQe alet olmaktan, masum insan kanr ddkmekten, kendisini atege atmaktan ve ailesine acr

gektirmekten kurtulmalrdrr. Kendi asli topraklarrna donmeli, kendisini kabul etmeyen, ciliimden baqka gey vermeyen Kiirdistan dogasrnr kirletmekten vazgeqmelidir. Qrg olaylarr somi.irgeciliQin ayrplarrnr, insanhkdrqrhQrnr, canlr-cansrz herqeyin katili olma cizelligini brr kez daha gdzler dntine sermiqtir. Buyi.ik acrlar ve kayrplar pahaslna da olsa dnemli dersler ortaya qrkarmrEtrr. Yalnzca Kirrdistan insanrnrn degil, Kilrdistan doQasrnrn da acrlarrnr dindirmenin, onu yaEatmanrn ancak ve ancak s6miirgecil i$i n 6liimUnden, onun Ktirdistan'dan sdkUliip atrlmasrndan gegtiQini bir kez daha net bir bigimde gdstermiqtir. Bu ders unutulmayacaktrr... Halkrmrzrn olduQu gibi, cennet vatanrmzrn doQasrnrn da feryatlarr dindirilecektir...

Karg-devrim gi.igleri ve igbirlikgileri yeni komplolar peginde Kilrd istan devriminin uluslararasr karakteri son d6nem geliqmeleriyle birlikte daha da yakrcr bir gekilde gozler 6nirne serilmiq bulunuyor. Ve her geqen gi.in bu gergegi daha da yakrcr hale getiriyor. $ubat ayr, Kirrdistan ulusal kurtulug mucadelesinin ulaqtrgr geliqme diizeyinin ve yeni donem hedeflerinin TC'de ve mirttefiklerinde yarattrQr biryUk telagrn ve mircadelemizi bastrrmanrn ortak qabalarrna ydneliqin qarprcr orneklerini ortaya qrkardr. Uzun donemdir qegitli biqimlerde ug veren bu ydnelimler, $ubat ayr iqinde daha da belirgin olarak gozler ontrne serildi. Tiim geliqmeler Eunu net bir biqimde ortaya koyr.ryor:

TC'nin temel giindem maddesini Kiirt sorunu ve PKK tegkil ediyor. Bu sorunun g6zUmi.i PKK'nin imhasrnda g6rUlUyor. Ve bu, bugiin artrk

yalnzca TC'nin bir hedefi ve

planr

olmaktan qrkrp, uluslararast emper-

yalizmin ve KUrt halkr igindeki igbirlikgi qevrelerin de hedef ve planr haline gelmiq bulunuyor. Ki.irdistan devrimi, uluslararasr bir komployla

bogulmak isteniyor. Bu plan yeni degil. Daha 6nce de defalarca denendi, qeqitli yollarla uygulamaya geqirilmek istendi. Bugi.in olan, artrk daha aleni bir qekilde uygulamaya konmaya qahqrlmasr, tizerinde daha da yoQunlaErlmasr ve taraflarrnrn ti.im gergeklikleriyle deqifre ol masrdrr. Bu, aynrzamanda Kilrdistan ulusal kurtuluE miicadelesinin geliqme dirzeyinin de bir kanrtrve ortaya qrkardrgr bir gerqektir. Bir anlamda da

bir kazanrmdrr. Emperyalist gi.rqlerin Kirrdistan sorununda mi..idahale giici.i olarak alenen ve artan bir qekilde devreye girmeleri konusunda.. PKK Genel Sekreteri Abdullah OCAMN yoldag Eunlan ifade ediyor: "Ozellikle son diSnemlerde PKK 1nderlikli geligmelere karq qok aqtk bir tawr geligtirilmektedir. Bize qok

somut olarak yansrhlan durumlar vardr. Kilrdistan'da patlak verecek bir ayaklanmanrn anlam ve 1nemini qok iyi bilen emperyalist mihraklaq kend i ajanl art m bize kad ar yol lad ilan Daha diin TC'nin baqkentiAnkara'-

da bagfukanla gizli gdritgmeler yap-

illar. Bu gizli gdritgmelerin, tarihsel bir aqamaya gelmig olan Kilrdistan devrimine karg komplolarla birlikte gel iqti ri I d iQi nden kqk u d uyul mama' hdn Yne hiq kugku duyulmamahdr ki, bunlar Kilrt sorununa qozilm getirmek bir yan4 devrimci temelde qdzilm arayan Kilrdistan kurtulug gergeQine ve Kilrdistan devrimine karg en hileli ve en gizli kapakh temelde geligtirilen bir karg-devrimci qaba iqinde bulunmaktadtrlar Ortada hala bulan*hkvardtr. Hala bazilasdmilrgeci illkelerin Ki)rt reformu geligtireceklerini santyorlan Bunu yayryorlar ve hem de bu faaliyetlerini hzlandtrmry bulunuyorlar (...) Kurdistan devrimi her ne kadar pargah, tekil ve gdrilnilrde fazla aqQa qkmayan bir durum arzetse de, ashnda kendisini drya vuracak, genel legecek ve uluslararaa d i-zeyde gok dnemliyanstmalarda bulunacaktrr. OrtadoQu'da birqok emperyalist, sdmilrgeci ve gerici hesabt alt-ilst edecek ve 6nii almamaz bir n bu emperyalist ve

ve'yeni dilnya dilzeni'nden Kilrdistan'a da birtakm yanamalann gelig' tirileceQi sahtekarhQ alilnd4 uya' nan ve devrime kogan Kilrdistan gerqeQi izerinde emperyalizmin yeni sdmhrgeciliQinin bir ditzenlemesi gerqekl eqt i r i I mek i sten mekted i r. Ta' bii bu politikann bagana iqin birlegik hareket etmek esas alnmakta' drr. Bu politikantn gerisinde ABD ve ozellikle Avrupa vardr. Giln1miizde 'yeni dilnya dideni'nin sahibi olan

gaqler bunlardrr. Bu 'yeni dilzen' gilqleri Kilrdistan'da artan devrim tehlikesini birlikte karqilamaya qalr gtyorlar Bunu yaparken, eskinin o kab klasik somilrgeciliQi yerine, bi' raz yumugattlmg bir somilrgeciliQi esas ahyor ve biraz kapitalizme agL mry bir Kilrdistan\ kendiqkarlanna uygun g1riiorlar (...) Kurdistan halk bu konuda karanm esas itibanyla devrimden yana

vermiq gdrilnmektedir. Kilrdistan halk emperyalizmin sdzilmona yeni q1zilm yollann4 ajanlanna ve gapul' culanna meyil vermek bir yan4 hem Gilney'de hem de Kuzey'de bir an 6nce bunlardan kurtulmak istemek' ted ir. Emperyalizmin yarattt@ yapay

olugumlara tek metelik yer vermeye' ceQiz. Yani halkmtz ve onun dayandQt yagam kogullan aqtandan ger' qek anlamda ayaklanma kogullan s6zkonusudur... " ( Ayaklanma Uzerine Tezler) KUrdistan halkr ve oncllleri tarihimizin en gdrkemli baqkaldrrrsrna hazrrlanrp, bu konuda 6nemli adrmlar atarken, kargr-devrim gi.jqleri de bu bagkaldrrryr kana boyamanrn hazrrhklarrnr yoQunlagtrrryor. Katliam planlannrn yanrsrra, siyasal komplolar da uygulamaya konmaya gahqrlryor. $ubat ayr bu qerqevede TC gUqleri ile qeEitli drg gUqler arasrnda yoQun temaslarrn gergekleqtirildigi bir ay oldu. Bu temaslarrn en 6nemlilerinden birisi, TC Bagbakanr Demirel'in ABD'ye gerqekleqtirdigi gezi gerqevesinde yaqandr, ABD Bagkanr Bush ile gijrt4en Demirel'in, temel glindem maddelerinden biri olarak KUrdistan halkrna karEr ortak miicadele qerqevesinde yaprlacaklar izerinde du.rduQundan kuqku yok. Abdullah OCALAN yoldaqrn netqe ortaya koyduQu gergevede, bu gezide Kirrdistan halkrnrn yakla,qan ayaklanrnasrnrn, dolayrsryla dorriminin bogulmasr iqin ortak kararlara varrlmrgtrr.

ki

qrkarlarr

ABD'nin Ortadogu'da-

ve dUnya jandarmahgr,

Kiirdistan'daki geligmelere tUm gi.iciryle mtdahaleden kagrnmamasrnr gerektirmektedir. Bu temelde TC'nin Ki.rrdistan

hal krnrn

katliamrna y6-

nelik planlarrnda ABD'den en bi.iyi.ik destegi g6rmesi eqyanrn tabiatr gereQidir. Nitekim Bush, Demirel'in zi-


yareti srrasrnd4'Ti.irkiye'nin ter6rizme karqr mi.lcadelesini destekliyoruz" diyerek, katliam da dahilTC'nin her tilrlil ydnelimlerine yeqil rgrk yaktr. Demirel bu gezide CIA baqkanr ile de bir g6riJqme yaptr ve CIA yaptrQr aqrklamada, 'PKK'ye destek veren iilkelere baskr yapacaQrnr ve bunlar hakkr nda TC'ye istihbarat vereceQini" belirtti. Bu, elbettekiyeni bir olay degil, ama bu agrklam4 y6nelimlerin daha da katmerleqecegini ifade etmektedir. Nitekim, son d6nemlerde, PKK'ye destek verdiQi iddiasryla Suriye'nin dOrt bir taraftan srkrgtrrrlmasr sdzkonusudur. Yalnzca ABD deQil, Almanya vb, Avrupah emperyalistler de bu yonli.i qabalarrnryoQunlaEtrrmrglardrr. Suriye'ye,'Abdullah OCAI-AN ve PKK'yi srnrrdrEr et" geklinde yoQun baskr uygulandrQr bizzat bu qevrelerce aqrkga dile getirilmektedir. Aynt gekilde, Bekaa iizerinde denetim kurmasr igin Suriye srkrgtrrrlmaktadrr. Libya ve lran'a yonelik baskrlara etkileme qabalarrna hrz verilmiq bulunmaktadrr. ABD'li ijst dtizey yetkililer PKK'ye y6nelik peEpeQe demeqler vermekte, TC'nin'terorizme" karEr mircadelesinin meqruluQunu beyinlere empoze etmeye qahqmakt4 TUrkiye'ye qegitli

grzli-aqrk ziyaretler gerqekleqtirmektedirler. Bunlal artan ve oni.lmilzdeki donemde daha da aqrkqa ve yoQunca geliqtirilecek olan suq ortaklrQrnrn aqrk ifadeleridir. Bu baskr harekatrnrn bir parqasr olarak TC Cumhurbaqkanr Ozal da iran'rzryaret etti. Ortak bir toplantrya katrlmak adrna da ols4 gerqeklegtirilen bu ziyarette iran'dan TC'nin katliam politikasrna destek istenmesi olasrhgr yiiksektir. Ancak Demirel'in ABD'den lran'a ycinelttigi suqlamalarrn lran'da tepkiyle karqrlanmasr ve muhtemelen TC'nin katliam politikalarrna ortak olmanrn reddedilmesi nedeniyle, bu gezinin hemen ardrndan Demirel'in lran'a yapacaQr gezi iptal edildi, TC'nin Ki.lrdistan halkrnr ve oncUsU PKK'yi kuEatma harekatr gerqevesinde en yoQun diplomatik ataklarrn yagandrQr bir Ulke de Almanya oldu. QeEitli partilerden milletvekillerinden oluqan bir heyet Almanya'da resmr olmayan, ama yUksek diizeyde gerceklestrrrlen gorttgmelerde, "PKK nrn yasaklanrp srnrrdrsr edilmesinr' talep ettr. TC icrslerr Bakanr ve diQer bazr yetkrlrler de aynr dogrultuda aqrklamalar yaptrlar. Daha 6nce TC Cumhurbagkanr Ozal da Almanya Bagbakanr Kohl'e yazdrQr bir mesajda, "PKK'nin srnrrdrqr edilmesini" talep etmiqti. Kohl de yaptrgr brr aqrklamadA "zor gijnlerinde yanlarrnda bulunan TC'nin iyilr klerr nr unutmadrklarrnr ve karErhQrnr vereceklerini" ifade ediyordu. BUtUn bu gelrEmeler ve TC basrnrnrn yoQun kampanyalarr, Almanya'nrn mijcadelemrze yonelik saldrrr ve komplolarrnrn hala yeterli gdrtilmedigini ve daha fazlasrnrn istendiQini gdsterryor. Oysa Almanya kendi baQrmsrz pol rtr kasryla zaten Kiirdistan i2erinoe qegitli oyunlar tezgahlamakta ve PKK'ye en bUyUk di.igmanhQr sergilemektedir. Ancak TC'nin istediQi, Alman yasalarrnrn elverdiQi dlgUlerde dahr milcadelemizin lehine hiqbir qalrqmaya izin verilmemesidir. Bunun rqrn de ulusal kurtulug miicadelesrne hrzmet eden ttjm legal kurum ve kuruluElar hedef g6sterilmekte-

leceQi aqrklanryordu. ARGK aqrklamasrnd4 Almanya'nrn Kiirdistan ulu-

sal kurtuluq mtrcadelesine karqr iqledigi suqlar qdyle srralanryor: 'Tilrk devletinin halkmm imha etmek amactyla geligtirdiQi 6zel savagt4 baglangtqtan beri Alman hilkiimetinden bityilk bir destek aldQt bilinmektedir. TC'nin KArdistan'da yhritftilQU kirli ozel savaq Alman hilkilmeti finanse ettiQi gibi, Ozellim adt verilen katliam birliklerinin doQrudan eQitilmesi, her gegit silah yar dmtntn yaptlmaa da yine Alman hilkilmeti tarafi ndan gergekleqtirilmig-

Alman hilkilmetinin daha teknik silahlan vermesive her yardm4 daha fazla Kilrdiln 1lilmiile sonuglanmaktadr. En son DoQu Almanya'dan l4O bin civannda kalagnikof marka silah ile son teknik Alman mah tanklartn da TC'ye verildiQi bitir.

I

inmekte ve TC 6zel timleri ile kontr-

gerilla birlikleri bu silahlarla qimdi K Ard i stan'd a katl iamlar d benlemektedirler, $imdi Cizre ve Kulpla halkrmtz ezmek iqin tutulan tanklar da kontr-gerillanrn elinde her giln sokak infazlannda kullanlan kalagnikoflar da l99l yilt iqinde Helmut Kohl hilkilmetinin TC'ye verdiQi yeni hediyelerdir. Bittiln bunlarla kalmayan Alman hilkilmeti, TC'nin halkmtza ve onun biricik 6ncil gilcil olan PKK'ye kargt qegitli iftira ve karalama kampanyalanna eglik etmekte ve dilnyada e-

gine ender rastlanilan

ni vurgulayrp durdu. Daha sonra yaptrgr basrn toplantrsrnd4 Ti.irkiye ydnetimi ile aralannda hiqbir goriig farkr olmadrQrnr, srnrr giivenligi iqin onerilerinin, srnrr qeridi boyunca yerleEim alanlarrnrn inEa edilip halkrn buralara yerlegtirilmesi ve srnrrr korumasrnrn saglanmasr oldugunu, PKK ile savagmanrn kendi gdrevleri olmadrQrnr, ancak PKK'nin de Gtrney'den degil, kendi topraklarrnda (Krzey-Batr Kilrd istan'da) eylem yapmasrnr istediklerini, Qekiq Girq'Un

gizli bir ayaklanma silrecinden gekiniyorlar ve bir uluslararaa kargtdevrim bloku gibi kilmeleniyorlar. (...) \-XOP bu olumsuluQunu o

denli ileri gdtilrmektedir

ki,

yurtse-

verleri katletmeye kadar gidebilmek-

tedir. l-KDP'nin hrk-elli yldan beri emperyal izmi n

el i nde

en tehlikel i ma-

qa olduQu aqkqa orlaya gkmryttr. Bu drgitt son derece komplocu, ta 1960'lardan beri en ufak bir geligmeyi engelleyen, bi70n Kilrdistan gagnda dilrilst yurtseverleri, aydt nlan ve devrimcileri katleden bir ghEtur. ilk defa PKK bu oluguma doQru

bir teghis koydu. Bununla birlikte pratik onlemler de alarak onu teghir ve tecrit etti. Aym zamanda onu bagan.h olamaz duruma dilgilrdil. lgte tam da bu noktada bu gilqler Washington ve Ankara ile Eok aqtk ve iqige iligkiler geligtirmeye qahgmaktadtrlar. Bu somuttur. Ankara gorilgmelerinde olag bir Kilrdistan ayakl an mas n n prat i kte ve hatta g iln t

z yillardr rehin tutmakta onlan bir gantaj unsuru olarak kullanmakta ve alqakqa tutumunu halen de silrdilrmektedir. Tarihte Tilrk-Alman dostluQunun Kilrl ve Ermeni halktntn kat-

ledilmesinde ne kadar 1nemli rol oynadQt iyi bilinmektedir. $imdi de Alman hilkilmeti, bu dostluktan dem vurarak, bu iki hilkilmetin birbirini zor d)nemlerde desteklediQini be-

lirterek, TC'nin bu zor ddneminde de yannda olacaklann agtkga vurgulayarak, Kilrdistan halkna kargt TC'den yanataraf olduklanm ilan etmiglerdir." ARGK'nin bu aqrklamastna cevap. olarak bir aqrklarna yapan Almanya lqiqleri BakanhQr, "PKK'nin TUrkiye'deki eylemleri tiimiiyle terdr.

PKK'nin tehditlerini ciddiye

ahyor,

alacaQrmz 6nlemleri biliyonrz" diyordu. Bu tehdit dolu aqrklama yeni donemde de Almanya'nrn TC'ye desteQini sUrdiJreceQinin iqareti oh.ryor. TC. emperyalist girglerle elele K[trdrstan devrimini boQma qalrqmalarrnr salt bu dueyle srnrrh tutmayarak, bu guqlerr bizzat askeri miidahale gUcu olarak devreye sokmaya qahgmaktadrr. Bu qerqevede Qekiq GUq'iin Kijrdistan'da kahq sUresini siirek-

li uatmakta ve daha aktif

briqimde

rnan devleti Kiirdistan halkrnrn milcadelesi ne karqr TC'ye verdigi destekten dolayr uyarrhyor ve bu tutumun devam etmesi halinde Almanya'nrn TiJrkiye'deki kurum ve kuruluglarrna ydnelik eylemler geliqtiri-

aqQa gkmryfir. Bunu sahtekarcayaptyorlan Yayilan haberlere gdre, Qekiq GU7 s6zilmona PKK'ye yardm etmigtir. Bu qok bityhk bir sahtekarhkbr. Bulantkhfl arirmak igin bunu

dur. Son Bestler saldtnsrnda bu

tan devrimini uluslararasr qapta geniq bir kamuoyu destegine kavuqturacaQr da agrkhr. Aynr qekilde emperyalistler de boylesi bir qrlgrnhga giriqirlerse eQer, yeni bir Vietnam bataQrna batmrg olacaklarrnr iyi bilmektedirler. Emperyalistler lrak'a y6nelik saldrrrlarrnda'Vietnam sendromu"nu yendiklerini iddia ediyorlar am4 Ki.irdistan'rn lrak olmadrQrnr da iyi biliyorlar. TC ve emperyalistler Kttrdistan devriminive 6nciis[] PKK'yi bogma hazrrl rklarrnr yogunlaqtrrrr, katliam da dahil qok ydnli.i saldrrr hazrrhklarrnda bulunurken, Ki.lrdistan'daki iqbir-

likqi gtlq ve kigiler ile kendine "aydrn" sfatrnr takan, ama titm sdz ve eylemleriyle 6zel savaErn yedegi roItinii oynayan bir kesim Ti.lrk ve K[rrt "aydrn"lannt da amaqlarr doQrultusunda harekete geqirmekten geri kalmryorlar. $ubat ayrTC'nin bu dogrultudaki faaliyetlerinin de yogunlaEtrgr bir ay oldu. Bu qerqevede I-KDP lideri Mesr.rt Barzani'nin resmi Ankara ziyareti gerqekleqti. Ankara'nrn daveti ljaerine ziyareti gerqekleqtiren Barzani, bir devlet bagkanr gibi karqrhndr. 6zd, Demirel, inonl ve Drgigleri Bakanr Qetin ile gdriqmeler

lrak'taki goriigmeler sonuglanana ka-

dar kalmasrnr talep ettiklerini dile getirdi. Bi.lti.ln bu aqrklamalardan qrkan sonuQ oz olarak qu: Barzani TC ile her konuda iqbirligi yapmaya hazrr. PKK'nin Gtiney Ki.irdistan'da konumlanmasr ve TC'ye kargr silahh mUcadele vermesine karqr. Bu aqrdan PKK'nin GUney Ki.irdistan'dan qrkarrlmasr iqin her tUrli.i ydntemi miibah g6rii'yor, qi.lnkii kendisine gore bu

topraklar PKK'nin miicadele alanr degil, dolayrsryla PKK burada konumlanma hakktna da sahip deQil! l-KDP'nin TC ve emperyalizm ile iqinde bulunduQu ihanetgi iligkinin 6ziini.r Genel Sekreter AMulhh OCAt-AN yoldaq 96yle dile getiriyor: "(...) Barzani'nin temsilcisi Demirel ile gizlice gdruguyor Kanmca ald*lan bu son 1nlemler sonucunda

birlikte gece gilndilz Gi)ney'deki gal rymal ara d arbel er

v ur uy

or lar. Bu-

nun somut drnekleri vardtr, Arkadaglanmtz veya yurlseverleri bulur bul maz kend i I eri n i katl etmeye kad ar gidiyorlar. Bu anlamda ne denli gdzilkara olduklan ofiaya g*ryor. Bizzat okuduQumuz bildirilerinde de bu ydnl il yaklagt mlan m dile geti riyorlar. Ortaya q*an sonuca gdre, bunlar

-

lilk olarak nasil dnlenebilecegine iligkin orlak bir qahgma iqine girdiklerini santyorum. Demeqlerden bunu Ekarmak zor deQildir. Bu yeni bir durumdur. Bu aslnda eskiden gizli kapakh biqimde yhrittt1kleri komploculuQun ve Kiirdistan halkna dayatilklan tehlikeli bir ajanlQtn aq@a Ekanlarak zayflatilmast anlamtnda yeni bir durumdur..." (agy.)

bir tarzdy

tanhQr'nca yayrnlanan bir bildiride Al-

DrQer yandan gegtiQimiz d6nem-

de ARGK Genel Karargah Komu-

t

yaptr. Bu aqrklanan gdrliqmeler drErnda da bazr istihbarat yetkilileri ve askeri yetki lilerle gdri.igti.iQil yolunda geEitli kaynaklarrn haberleri oldu. Gdriigmelerin temel gUndem maddelerinden biri -daha dogrusu baEta geleni- G0ney KiJrdistan'r Kuey'den ayrran srnrnn "gijvenli$i" ve PKK'ye karqr mUcadeleydi. Tam da bu g6ri.iqmeler sUrecinde ABD'nin ozel bir temsilcisi de Ankara'ya gelerek goriigmeler yaptr. Barzani eski ve yeni bazr Kiirt milletvekilleriyle de 6zel gdrUqmelerde bulundu. G6rUqmeler siirecinde Barzani rsrarla baQrmsrzhk yolunda bir talepleri olmadrQrnr, devlet kurmak peEinde olmadrklarrnr, Nisan ayrnda yaprlacak seqimin sadece yerel ydnetimleri belirlemek ve karrgrkhklara son vermek amacrnr tagrdrQrnr, Tilrkiye ile iyi iliqkiler iqinde bulunmak istedikleri-

kendi hukuk sistemini de zorlayarak aqt @ t uyd uruk d avalarl a i nsanl an m r

savaqa katrlmasrnr rstemektedir. Hatta bazr saldrrrlara bu gtJg bizzat katrlmrgtrr da. Aynr qekrlde son gijnlerde burjwa basrnrna yanstyan haberler ve bazr TC yetkililerinin aqrklamalarr gdstermektedir ki, TC, NATO gtrqlerini savaErn askeri cephesinde de harekete gegirme amacrndadrr. Bu temelde NATO'dan K0rdistan'a qok uluslu t0men konumlandrrrnastnt resmen talep etmiqtir. Abdullah OCALAN yoldaq, TC'nin bu politikasrnr g6yle. ifade ediyor: 'Ozellikle Demirellndnl hi*i)metinin 'halka gefkat, PKK'ye rahmet' adr alilnda yilrittmek istediQi komplo gok daha sinsi bir karE-devrim pfua d n Son gilnl erd e Qeki q G ttg' iln devreye sokulmag sdz konusu-

drr.

yapfiklanm sanryorum. Qekig Gi)E'iln Saddam rejimine karq ve dolayayla Kilrtleri korumak igin deQil, tam tersine PKK' nin onderlik ettiQi tarihsel bir ulusal kurtulug miicadelesine karT konuglandmld@tm irtbas etmek istiyorlar. UanmazTilrk burjwa bastm da kastth bir biEimde,'Qekiq Gilq PKK'ya yardm ediyor' propagan das ry I a k itlel er i gartlan d r mak i s tiyor. Baanrn birdenbire bu biqime kaymaa kanmca bu nedenledir. Qekig Giiq'iln halka karg olma konumunu gizlemeye ve Kilrt halkna giri n gdstermeye galqtyorlar. Bu durum qok somut olarak gunu gosterir: Tilrk devleti, Gilney K1rdistan'daki ajanlanntn bu igi tek baglanna g1tilremeyeceklerini anladQt iqin, Qekiq Gilq'il lncirlik ve Piringlik'te tutuyor. TC'nin, iEi, biraz da mttttefikleri ne havale etmek istediQi belli oluyor..." (agy.) TC'nin qa$rrlarrna uygun olarak Qekiq GUq ve NATO tirmeninin Kiirdistan'daki savaga aktif katrhmr, Ki.irdistan sorununu salt siyasi aqrdan deQil, askeri aqrdan da uluslararasr bir sorun haline getirecektir. TC'nin karqrsrnda gUqstiz kaldrgr ve artrk hakim olamadrQr Kiirdistan halkrnr boyunduruk altrnda tutmasrnda bu giriEim belkiTC aqrsrndan bazr avantajlar dogurabilir ama, ondan daha fazla risklere yol aqacaQr ve Kiirdis-

TC'nin PKK'yi tecrit ve imha politikasrnda yedek gijqler olarak devreye koydugu KUrt ki.iqUk-burjwa reformistleri de son donemlerde faaliyetlerine geqitli biqimlerde hrz vermeye baqlamrElardrr. Bunlarrn rahatga geri ddnUp siyaset sahnesinde kendilerine biqilen rolij oynamalarr iqin, geqtigimiz d6nemde TC, vatandaEhktan qrkarrlanlarrn yeniden vatandaEhQa ahnmasr yolunda bir karar tasarrsr hazlrladr. Burjwa kdEe yazarlan da qaQn iistiine qagrryaparak, "barrggrl" Ki.irt aydrnlarrnrn PKK'ye karqr miicadelelerini yijkseltmelerini, onu eleqtirmelerini ve kendi faaliyetlerini yo$unlaqtrrmalarrnr istemektedirler. Binbir tiirlti teqvikle yOreklendirilip tezahi.iratlarla arenaya siiri.ilen bu iqbirlikqiler, onlarca yrldrr pusuda bekledikleri gUniin nihayet geldiQini di.iqi.inerek, titm gUqleriyle rollerini oynamaya gahqmaktadrrlar. Geqmiqte ve bugi.in 6zellikle Almanya'nrn hazrrlayrp piyasaya siirmeye qahqtrgr TKSP (OzgUrlijk Yolu, KOMKAR)tek bagrna amaqlarrna yeterince cevap veremedifinden, qimdi daha geniq bir gerqevede qegitli gtiqleri de katarak yeni oluqumlar ortaya qrkarmaya qahqryorlar. Bu qerqevede "Klirt insan


Haklarr ve OzgUrllikleri Komitesi"nin olugumuna gittrler. Kiilti.lr Merkezi ve enstitii kurmaya soyundular, bu oyun boEa qrktnca "Ro.iname" adlt bir gazete qrkararak, o araq etraftnda rollerini oynamaya qahgtrlar. Konferans toplama hazrrlrklarrna giriqtiler, vb... TC'nin ve s6zde PKK'nin terciriine kargr Uqiincil bir yol, barrgqrl bir yol olarak geliqtirilmeye qahgrlan bu yaprya geqmigte de Stockholm, Paris, Washington ve Bonn konferanslarryla kan verilmeye qahqrldr. Bugi.rn de bu planrn arkastnda TC ile birlikte Fransa isveq ve Almanya gibi Avrupa irlkeleri vardtr. Drqarrdan da gUq verilen bu qalrqmalar qimdi de TUrkiye'ye tagtrrhyor. Bu qergevede qeqitli girigimler, toplantrlar, planlar geliqtiriliyor. Giderek legal bir Kiirt partisi qeklinde 6rgirtlenme hedef leniyor. Talabani, Barzani gibi rgbirlikqiler de qegitli bigimlerde bu olugumlara giiq vermeYe qalrgryorlar.

Bu qalrEmalara paralel olarak son gunlerde Tiirk ve Ki.irt aydrnlarr srfatryla qegitli kigiler, "Kurt sorunu rqin barrg inisiyatifi", 'Toplumda Diyalog Forumu" gibi adlar altrnda toplantrlar gergekleqtirip, "Kiirt sorununa qozUm yollarr", "iq savagrn engellenmesi" izerinde tartrEmalar dijzenliyorlar. ilk bakrgta masum gibi

gorUnen bu Qabalar, dzellikle bazr dizenleyicilerinin niteliQi, tartrQmalarrn ulagtrgr sonuqlar aqrsrndan dik-

kat qekici konum arzediyor. Bu toPlantrlarda PKK'nin ulusal kurtulu$Qu mllcadelesi'teror" olarak nitelendirilip, TC'nin terori.r ile eqdeQerde gdrirltiyor ve "her iki tarafrn teroriiniin krnanmasr" qagrrlarr yaprhyor. Ki.rrdistan gerqegine gozUnU kapatan, somiirgecilerin amaqlartna alet olmaktan oteye gidemeyen bu Yaklaqrmlarrn "aydtn" srfatryla iligkisinin olmadrgr aqrk. Emperyalizmin, yumuqatrlmrE bir TC sdmi.irgeciligi plantyla qakrgan bu girrgimler, ayntzamanda PKK'nin tecritr ve iEbirlikqi bazt Kiirt qevrelerinin devreye girmesiyle uygulamaya konulmak istenen K0rt sorununun s6zde gozijmUne de kan veriyor. Bu aqtdan hangi srfatla ve ne kadar iyi niyetliolunduQu iddiala-

rryla gerqekleqtirilirse gergeklegti-

hazrrhklannrn payandasr durumun'

rilsin, bu girigimleri K0rdistan halkt-

dadrt ona kan vermektedir.

nrn ulusal kurtuluq mircadelesine

Bu katliam hazrrhgrnrn bir pargasr olarak Kilrdistan'a yoQun asker sevkiyatr yaprlmrq, dag taq askerle ve modern askeri teqhizatla doldurulmuqtur. Aynr qekilde halkr sindirmek ve dnciislz brrakmak iqin kontr-gerilla cinayetlerine htz kazandrrrlmtqtrr. HergUn bir veya daha fazla yurtsever katledilmektedir. Bu cinayetlerde katledilen yurtseverlerin saytsr 60'r bulmugtur. Kiirdistan'rn ddrtbir tarafrnda yoQun operasyonlar gerqeklegtirilmiq, krrsal alan ve 6zellikle Eehirlerde yizlerce kigi tutuklanmrqtrr. Bununla toplumun dinamik kesim-

dilEman girigimler olarak nitelendirmek kaqrnrlmaz olmaktadrr. Bu giriqimlere alet olan Qevre ve kiqileri gerqeQi gormeye, KUrdistan halkrnrn ulusal kurtuluq mi.rcadelesine saygrh olmaya ve TC sdmUrgeciliQinin teroriine karqr tr.rtarh m0cadele etmeye, bunu yapamryorlarsa eQer, kendi koqelerinde oturmaya qagrrryortz. Aksi halde tarih karErsrnda aQrr bir vebal altrna girmekten, "aydrn" srfatrna leke stirmekten kurtulamayacaklardrr. Kendine "aydln" stfattnt takan bu qevreler biraz saQduyu sahibi iseler eQer, yalnrzca son d6nernlerde Ktrrdistan'da yaqanan s6miJrgeci vahqete ve katliam hazrrltklarrna bakarak dahi, TC gergegini daha iyi g6rebilir ve "PKK terorii" gibi ancak katmerli sdmijrgeci faEistlerin ve emperyalistlerin aQzrna yakrqan bir terimi aQrzlarrna almaktan utanq duyabilirler. Nedir TC'nin son zamanlarda iyice gemiyi aztya alan uygulamalarr ve hazrrlrklarr? Krsaca deQinelim. TC haftalardtr K[.irdistan'a yonelik bir sefer hazrrhQr iqindedir. Baharda kapsamh saldrnlara yoneleceQini her frrsatta dile getirmekte, Kirrdistan halkrnr katliam tehdidi altrnda tutarken, kamuoyunu da, kitlesel 6llimlere ruhen haztrlamaya qahEmaktadrr. Basrn-yayrn organlartnda yaprlan savaq qrQlrklarr 6ylesine ayyuka qrkarrlmrgtrr ki, herkes baharda kan govdeyi gdtijrecek beklentisi iqine sokulmuqtur. Drq temaslar bu hazrrhklarrn bir parqasr olarak geliqtirilmig, Kirrdistan'da geliEtirilecek kitlesel katliamlara kargr sessiz kalmalarr iqin emperyalist girglerden sdz ahnmrEtu. Bu aqtdan TC drqtan fazla bir tepkiyle karqrlaEmadan mlicadelemizi kana boQma yolunda 6nemli bir serbesti elde etmiEtir. Bunu da, "Ki.rrt halkr ile PKK'yi birbirine karrEtrrmayrn. PKK teroristtir ve biz terdrizme kargr savaEryoruz" slogant ile gerqeklegtirmiqtir. Bu aqrdan bazr qevrelerin "bartgqtl giriqimleri" adr altrnda geligtirdikleri tartrqmalar ve "PKK terdrii" safsatalarr TC'nin bu

leri zindanlara doldurularak

halkrn

bagkaldrrrlarrnr n dnciisi.iz brrakrlma-

enmektedir. Toplumda yaratrlmak istenen korkulu ruh hali bizzat somUrgeciyetki-

sr, boga qrkarrlrnasr hedeff

lilerin demeqleriyle kdrliklenmektedir. TC Cumhurbaqkanr Ozd'rn idil'' den gelen bir grup d$renciyle yaptrQr gdri.rqmede onlart aqrkqa tehdit etmesi, "bulunduQunr.rz yeri terkedin, Batr'ya kaqrn, baharda orada taq iJstiinde taE kalmayacak" demesi, qok qarprcrdrr ve sdmijrgecilerin 96zi.iddnmiiql iikleri nin, f i.itursr.rzl uklarrnrn belgesidir. Daha bahara varmadan da s6miirgeciler Ki.rrdistan'da kitlelerin iizerine ateg aqarak katliam denemelerinde bulunmuqlar, bulunmaktadrrlar. Bugiine kadar kitlesel gdsterilerde aqrlan ateqle onlarca yurtsever yaQamrnr yitirmigtir. Bir taraftan "qefkat" politikasrndan sdzeden TC hi.lkUmeli, diQer taraftan da halkrn en kiiqUk bir hareketlenmesine tahammi.rl edemeyeip kana boyamaktadrr. Bu da aqrkqa gdstermektedir

ki, sdmiirgecilerrn gefkati teslim olanlarad rr, ihaneted ir. Nitekim TC Cumhurbaqkant Ozal, idil'den gelen 6Qrencilerle gorUqUrken, silah brrakmasr halinde PKK'ye af qrkaracaQrnr aqtklamrqtrr. Bu aqrk bir teslim ol" qagrtsrdrr. Davadan vazgeqenlere her ti.irlli yagam yolunun aqrk tutulacaQrnrn, buna karqrhk direniEte rsrann katliam ve terorle karErlaqacaQrnrn

Evet,

itiraf rdtr,

TC bahara bi.lyUk hazrrhk-

larla giriyor, Kiirt sorununu kanla boQma politikasrnda rsrar ediyor. Ama ategle oynuyor. Bu ateE Ki.irdistan halkrndan qok kendisini yakacak brr ategtrr. Zia ne Kirrdistan eski Ki.lrdistandtr ve ne de Ktirt halkreski Kiirt halkr. Halkrmrz da bahara hazrrlanryor. Hem de biryUk bir kendine glvenle, buyi.jk hedellerle ve bi.iy0k kazanma azmryle...

Gerilla ve halk eylemlilili ytikseliyor SomUrgecilerin tiim tehdit ve baskrlarrna karErn, $ubat ayr da Kirrdistan'da halk eylemliliQinin boyutlana-

rak sijrdiiQti bir ay oldu. Ne

krgrn

acrmaszhQr, ne kontr-gerillanrn alqakqa cinayetlerive ne de gosterilerin srk srk kana bulanmasr, halkr serihildanlarrndan alrkoyamadr. Halkrmrz topraQa dijqen her gehidini gor-

kemli serihildanlarla coqkun

zrlgrt

ve sloganlarla PKK-ERNK-ARGK bayraklarryla ugurladr. Her gehidinin yerine onlarca evladtnt miicadeleye sundu. Halkrmrz s6mlirgecrlerin her tehdidine yeni bir eylemle karqrhk verdi. Kontr-gerillanrn, cinayetleriyle halkta korku yaratma hedefini boqa qrkararak, katillerin i.istiine i.istUne yUriidtl; bazrlartnt cezalandrrdr, bazrlarrnr inlerine kadar kovalayrp maskelerrni diiqilrdtr. Daha da 6nemlisi, 6z savunma birlikleri iqinde 6rgi.itlenerek gi.lvenliQini kendi elleriyle saQlama yolunda 6nemli adrmlar attr. Halkrmrz somiirgecilerin yalan makinasr burjwa bastntna karqr da eyleme geqti ve burlwa basrnrnr boykot kampanyasrnr gerqekleqtirdi. Bu da gdsteriyor ki, arttk halkrmrz aldanmak, aldatrlmak istemiyor, ger-

qegin yolunda kararlrlrkla yiirUme azmini gosteriyor. Bu, halkrn yeniden yaratrhqrnda biiyi.ik bir adrmdrr, bi.iyilk bir bilinqlenmenin iiri.rniidi.ir. Halkrmrz ttim gi.bi.iyle bahara Newroz'a hazrrlanryor. En kiiqtlk yerleqim biriminden, en biiyUk yerlegim alanrna kadar Orgiitleniyor, varolan 6rgirtlerini pekiqtiriyol her konuda ve her alanda silahlanarak bi.lyirk kalkrEa hazrrlanryor.

Halkrmtzrn bu hazrrlrgrna ve ey' lemliliQine gerrllanrn eylemi eqlik edr' yor, onun eyleminr bes[yor ve ondan besleniyor. $ubat ayr boyunca ARGK

eylemliliQi devam etti. S6mi.irgecilerin operasyonlartna karqr gerilla birbir direnigle karqr durup, gUqlerini dnemli oranda korurken, qeqitli saldrrrlarla da somiJrgecilere darbe vurdu. Birqok gehir merkezine'6azt alanlara pespeqe olmak Lizere- baskrnlar gerqeklegtirerek di.qmantn qegitli kurum ve kuruluqlarrnr darbeledi, birqok somUrgeci askerive polisi cezalandrrdr. Yalnrzca Ktirdistan'da deQil, metropol gehirlerinde de eylemlilik gerqeklegtirdi. B6ylece gerilla her kogulda ve her yerde eylem yapma gUcUne ulaqtrQrnr bir kez daha gdstererek halkrmrztn umutla-

yi.ik

rrnr canh tuttu.

$ubat ayr, koruculuQun qozijlmesinde de ileri adtmlarrn atrldrQr bir ay oldu. Partimizin Af Yasast'nt Newroz'a kadar uatmastndan yararlanarak qok sayrda korucu silah brraktr. Yalnrzca B6dlis'te bugUne kadar 1000 korucudan 800'ii silahrnr brrakmrq bulunuyor. Korucularrn silahlarrnr buakmalarr somi.irgecilerde biiyi.ik telag yaratmaya devam ediyor. Bagta Qolamerg (Hakkari) olmak i.zere, birqok alanda somiirgeciler kendilenne kargr kullanrlacaQr korkusuyla koruculardan silahlarrnr kendrlerr gerr almaya baqlamrElardrr. BugUne kadar brrqok korucunun silahr bu nedenle gerr ahnmrqtrr. Bu da s6mUrgecilerin Kiirdistan'da artrk iyice diken i.istirnde olduklarrnr, kendilerinin silahlandrrrp biryi.ik umut baQladrklarr koruculartna dahi artrk bel baQlayamadtklarrnr g6steriYor. Evet, Kiirdistan daQryla taErYla, doQasryla havasryla. halkryla gerillasryla bahara yitri.ryor. Bahar yenrden doQrsun. bahar Newroz ateErnrn, bahar serihildanrn. ayaklanmanrn miljdecisr... Bahara umutla kararlrhkla ve zafer yemrnryle yitruyorrz. KazanacaQrz.

ARGK Genel Karargah KomutanltQlntn yayntadQt ve gazetemize de ulagan bildiriyi olduQu gibi yaytnlryoruz.

ilerici -dernokrati k katTltroylrna PKK onderliQinde miicadele eden Kiirdistan halkr ile s6mirrgeci fagist Ttirk devleti aras.lnda, yaEamrn her alanrnda kryasrya bir savag siirmektedir. Oncir gi.ic0mi2 PKK'nin ti.im barrqqr qaba ve qaQrrlarrna raQmen, yeni iEbagrna gelen Demr rel- i nonii koalisyon hirki.imetinin de kendinden oncekileri n uyguladrgr qiddet ve imha yontemine sartlmast nedeniyle oniimkdeki bahar surecinde qok daha geniE kapsamh bir savaErn qiddetleneceQi kaqrnrlmazd rr' Bir yandan halktmrzr n ulusalve toplumsal olarak var olmantn temel gayesiyle geliqtirdiQi siyasal ve askeri ordulaqmantn ileri dtizeyi, diQer yandan TC'nin aQrr krq kogullarrnda kendisi iqin bir avantaj olarak bilip havadan ve karadan geliEtirdiQi toplu imha seferleri ve sivil savunmasz insanlartmrztn sokak ortasrnda infaz edilmeleri savaqrn trrmantp yayrlacaQrnr daha qimdiden aqtkqa ortaya koymaktadrr. Ttrrk devletinin halkrmrzr imha etmek amactyla geliEtirdiQi ozel savagta, baElangrqtan beri Alman hiikUmetinden biiyiik bir destek aldrQr bilinmektedir. TC'nin Kirrdistan'da yiirirttUQti kirli ozel savaqr Alman hiikirmeti finanse ettiQi gibi, Ozel Tim adrverilen katliam birliklerinin dogrudan egitilmesi' her qeqit silah yardtmtntn yaprlmasr da yine Alman hilkiimeti tarafrndan gerqekleqtirilmiqtir. Alman hi.rkiimetinin daha teknik silahlarr vermesi ve her yardtmt, daha fazla Ktirdirn 6ltlmiiyle sonuqlanmaktadrr. En son DoQu Almanya'dan 140 bin civarrnda kalaEnikof marka silah ile son teknik Alman mah tanklarrn da TC'ye verildigi bilinmekte ve TC 6zel timleri ile kontrgerilla birlikleri bu silahlarla qimdi Kirrdistan'da katliamlar dizenlemektedirler. $imdi Cizre ve Kulp'ta halkrmrzr ezmek iqin tutulan tanklar d4 kontr-gerillantn elinde hergi.in sokak infazlarrnda kullanrlan kalagnikoflar da 1 991 yrh iqinde Hel' mut Kohl hilkiimetinin TC'ye verdiQi yeni hediyelerdir. B[.itiin bunlarla kalmayan Alman hirki]meti, TC'nin halkrmrzave onun biricik 6ncij gUcii olan PKK'ye kargr qeEitli iftirave karalama kampanyalarrna eqlik etmekte ve dUnyada eqine

ender rastlanrlan bir tarzda kendi hukuk sistemini de zorlayarak aqtrQr uyduruk davalarla insanlartmzt yrllardrr rehrn tr.rtmakta onlarr bir qantaj unsuru olarak kullanmakta ve alqakqa tutumunu halen de sirrdiirmektedir. Tarihte TirrkAlman dostluQunun Ki.irt ve Ermeni halkrnrn katledilmesinde ne kadar onemli rol oynadrQr iyi bilinmektedir. $imdi de Alman hi.rkirmeti, bu dostluktan dem vurarak, bu iki hUkirmetin birbirini zor donemlerde desteklediQini belirterek, TC'nin bu zor dOneminde de yanrnda olacaklarrnr aqrkqa vurgulayarak Kiirdistan halkrna kargr TC'den yana taraf olduklartnt ilan etmiqtir. Krsaca Alman hi.lki.imeti Kiirdistan halkrna ydnelik bu dUqmanca tutumuyl4 halkrmrz ile Ti.rrk sdmUrgecileri arastnda yaEanmakta olan savaEta bir taraf durumundadrr. Kiirdistan'daki katliamlardan TC'den sonra gelen ikinci derecedeki sorumlu giiqtiir. Qok aqrk ve doQaldrr ki, Alman hirki.rmetinin bu yaptrklartna halkrmrz da sessiz kalmayacak ve gerekli kargrhQr verecektir. Halkrmrza karqr her tUrlU di.jEmanca tutum ve saldrrrlar karqrsrnda yaptrrrmda bulunan Halk Kurtuluq Ordumu ARGK, elbetteki Alman hirkilmetine karqr da yaptr' rrma gidecektir. $u hususu da 6nemle belirtmek gerekir ki, Alman hi..rkii' meti, Tirrk devleti ile geligtirdigi bu yonlU k6tU iliqkilerini Alman halkrndan ve kamuoyundan gizli tr:tmaktadrr. Ayrrca kendivatandaqlarrnt da bu kirli politikaya yaniTC ozel savaqrna alet etmektedir. Bu itibarla Alman halkrna karqr hiqbir tutumumuz yoktur. Bu nedenlerden dolayr Alman hi.ikirmetine karqt yaptrrrm geliqtirirken, halklararasr dostlugun gereQine duydugumu inanq, savag yasalartna baQlrhk ve devrimci sorumlulugumuzun bir gereQi olarak Alman halkrnr ve ilerici demokratik kamuoyunu Eimdiden uyanyoru. H0kirmetin bu sinsi politikalarrna alel olmamahdrrlar ve herhangi bir biqimde zarar gormemek iqin gdrevli ya da turist olarak TURKIYE'YE

!

GiTMEMELiOinlgn. Qi:nki: somurgeci-faqist Ttirk devleti ile Kiirdistan halkr arasrnda her alanda yaEanan bir savag mevcuttur. Bu savag bundan boyle daha da qiddetlenecektir. Bu savaEta bir taraf olmast itibarryla Tijrkiye'deki Alman kurum ve kuruluqlarrntn da hedeflenmesi savagtn dogal bir yasasrdtr. Alman halkrnrn bu savaqta zarar g6rmemesr rqtn turrst ya da g6revli olarak savaq alanr durumundakr Turkrye ve Ki.irdistan topraklarrna ikinci bir agrklamaya kadar grtmemelerini onemle vurguluyor ve uyanmtzt drkkate almadan gelenlerin g6receQi maddi, manevi ve Eahsr zararlardan ordumr'zun ve halkrmrzrn sorumlu tutulamayacagrnr srmdiden belrrtryoruz. Bunun anlaqrlmayacak veya farklr yorumlanacak hiqbrr yant da yoktur. Son derece doQaldrr ve diinyanrn neresinde olursa olsun, savaEtn taraflarr. qijphe[ gdriilenleri soruqturur, tr.rtuklar veya suqlu ise cezalandtrtr, Alman hilkumeti yijritttUgUmiiz savaEta bir taraf olduQu iqin, bizim irademiz drqrnda da olsa bunlar geliqecek olgulardrr. Kendi hiikUmetlert tarafrndan Ti.rrk faqizminin hizmetine kogturularak hiq de hak etmediQi halde olumstz konumlara dUqUrUlen Alman halkr ve tUm llerici-demokrat qevreler! Hiiki.rmetinizin bu sinsi politikasrna alet olmayrnrz! Mazlum Kiirt halkrnrn imhastna ve katledilmesine bilerek ya da bilmeyerek katkrda bulunmaytnz! Ceplerinizden qrkan paralarla bir halkrn katledilmesine sessiz kalmayrnrz!

- Kahrolsun s6mlirgeci fagist Trirk devleti ve destekgileri! - Yagasrn savalan ve ordulaian Ki.irdistan halklntn insanhk ve onur mlicadelesi!

27 Ocak 1992 ARGK Genel Karargah Komutanhlr


-Fb"r

tru

s.yf" 5')

Trirkiye ve Ki,irdistan genglili!

Fagist ordu saflannda Ttirk ve Klirt halklanna kary savagma! Hepimiz gdrUyoruz ki, iilkelerimizde, Tiirkiye ve Kiir-

distan'da qok 6nemli ve anlamlt geliEmeler yaSanryor. OzgiirlUk isteyen, ulusal haklarrnr isteyen, kendi kendisinin y6neticisi olmak isteyen Kiirt halkr ile, faqist ve somijrgeciTC devleti arastnda sekiz yrldrr si.tren amansrz bir savaE var. Yine ekmek, ig, 6z9i.irliik ve demokrasi isteyen Tiirk halkr ile, bir avuq zenginin koruyucusu olan TC devletiarastndayaganan amanstz bir mi.rcadele sozkonusu. Bu savaq ve miicadelenin, iqinde bulunduQumrz I 992 yrlrnda daha da biryuyecegi ve herkesi iqine alan bijyUk bir toplumsal olay haline geleceQi qok aqrk. Bu durum, yaEanan bu olaylar ve geliEmeler, herkesten qok siz genqleri, Tiirk ve Ktjrt genqliQini ilgilendiriyor. QUnkU, bu olaylann sonucu sizlerin geleceQini tayin edecek. Ya dzgijr ve demokratik bir ortamda ige ve ekmeQe sahip olarak insanca yagayacakstnz ya da tijm bunlardan yoksun olarak, faqist baskt ve zuli.lm altrnda bir avuq zengrne kolelik etmek durumunda kalacaksrnrz. Burada bu tarrhi dontrm noktasrnda tercihi doQru yapmak gerekiyor. Qunku, yaganan olaylarrn iqinde herkesten qok siz gengler varsrnrz. 'Vatan gorevi" denerek, "milli gorev" denerek, 'latan ve millet borcu" denerek askere altn ryor, si lah land rt ltyor ve olaylart n ortast na siiri.il i.ryorsunrz. iqsiz ve aq brrakrlarak polis, korucu ve parall asker olmaya zorlantyor ve yine silahlandrrrlarak halkrn tizerine gonderiliyorsunw. Ne iqin? Bir avuq zenginin zevk ve sefa iqinde yaQamasr igin, Amerikan emperyalizminin qrkarlannr savunmak iqin! Kimin i.rzerine gonderiliyorsunr"z? Bunun cevabt qok aqrk: Grev yaparak emeQinin karqrlrQrnr almak ve aqlrktan kurtulmak isteyen iqqinin. UriinLini.in karErhQrnr almak isteyen koyliini.in. Ozgtir ve demokratik e$itim isteyen oQrencinin. Ozgurltjk, ulusal kurtuluq, egitlik ve kardeglik isteyen KUrt halkrnrn. Yoksulluk ve pahalrlrktan kurtulmak isteyen t

halkrn.

Qok aqrk ki, burada bir oyun var. Sizler, qok qegilli brgimlerde aldatrlarak ve zorlanarak, rqinden qrktrQrnrz ve bir i.lyesi olduQunrz halka karqr, kardeginize, ailenize, yakrnrnrza ve yoksula kargr savagtrrtltyorsunuz. Yoksul ve haklr insanlarr 6ldi.tri.lyorsunL,z ve de 6ltryorsunLz. Sizler askere altnrrken yaprlan 'Vatan ve millet" edebiyatrnrn hepsi yalandrr. Srzleri askere alanlar hangi vatan ve milletten s6z ediyorlar? 12 Eyli.tl l98o'den beri birt0n y6netim onlartn elindedir. HtikUmetler bir kukladrr, tUm devlet ydnetimi ordunun ve generallerin, paEalarrn elindedir. Peki ne yaptrlar bu siirede? Qok aqrk ki, zengini daha qok zengin yaptrlar. Vurguncuyu, soyguncuyu, kaqakqryr, her tl.irlii sahtekarr daha qok koruryup palazlandrrdrlar. Halkr ise yoksul, igsiz, aq, ekmek parasrna muhtaq, pahalrlrk ve yokluk altrnda inler hale getrrdiler. Tam bir fagist baskr ve zultrm dUzeni kurd ular. Yi.rzbr n lerce ve mr lyonlarca insant iqkenceden geqirdiler, binlerce durijst insant katlettiler. Ulkede demokrasinin ve 6zgi.jrlirgun ktrtnttstnr bile brrakmadrlar. Ti.irkiye ve Kurdistan'r, her turlij zenginlik kaynaQr ve insan emeQiyle birlikte Amerrka'ya ve Avrupa'ya peqkeq gektiler. Tijrkiye insanrnr. Amerika ve Avrupa'ntn qrkarr iqin, onlarrn daha qok petrole sahip olmast i.qin, O rtadogu'nun miisl i.iman hal klarr na d ugman etti ler. lEte yine Demirel Amerika'ya gitti. Sizlerrn kanr uzerinde ABD ile pazarlrkyaptt. Ordunun girctinU, yanisizrn kanrnrzr Amerika qrkarlart iqin pazarlamaya galrqtr. "Ordumrzu istediginiz yere stirerek, istediQinize kargr savaEtrrrrrz, yeter ki bize para verin" dedi. Peki nerede kaldr 'latan ve millet" g6revi? Vatan-millet 96revini yerine getirmek bunlar mr? Qok aqrk ki, ortada'Vatan ve millet gdrevi" diye bir gey yok. TC ordusunun vatantve milleti koruduQu s6zleri tam bir yalandrr. Tersine, vatantABD'ye ve NATO'ya satan bir gtigti.ir. Millet trzerinde, halk itzerinde en.vahEi zultim ve s6miiri.t ydnetimini kuran bir gtjqtiir. lyi biliyorr.rz ki, ordu, ABD ve NATO yardrmlarryla yagryor. MiTin, general lerin, kontr-gerillant n maaqt nr ABD veriyor. PekiABD'den maag alanlar hiq TUrkiye'nin qrkarlarrnr korurlar mt? "D[igmana karqt vatant savunmak", 'Vatan borcunu odemek" sdzleri tam bir aldatmacadrr. Genelkurmay Bagkanr ve diger generaller birgok kez agrkladrlar: "Di.rqmanrmrz drgta deQil, iqtedir" diyorlar. Yani vatant drg di.rqmana karqt savunmak diye bir dertleri yok, zaten Tiirkiye'ye drqardan saldtran di.rgman da yok, onlarrn dlrqmanr iqtedir. Peki kim iqteki dirqmanlarr? Qok agrk ki, emeginin karqrhQrnt isteyen iqqiler, l.rriini]niin bedelini isteyen koyltiler, ekmek parast isteyen memurlar, 6zgi.irli.ik, egitlik ve kardeglik isteyen Ki.rrt halkr, ozgtirlUk ve demokrasi isteyen OQrenciler ve ttrm halk!

Onlarrn di.rqmanr igte bu giiqler oluyor. Onlar, zenginlerin ve Amerika'nrn hizmetinde olduklarr iqin, Tiirk ve Ktrrt halklarrnr kendilerine d0qman olarak gdrUyorlar. Fakat halka karqr kendileri savagmtyorlar. 'Vatan ve millet gorevi, borcu" diyerek sizleri askere ahp silahlandrrarak, halkrn Lzerine, kardeglerinizin iizerine gdnderiyorlar. Yani sizleri, genqleri savagttrtyorlar. Sizlere insan katlettiriyorlar ve sizlerin kanrntzr ddkUyorlar. Peki bu oyuna dur deme zamanr artrk gelmedi mi? TUrk ve Ki.irt genqleri kendi halklarrna karEr savagabilirler mi? Halklarrmrza TUrk ve Ktrrt halkrna "diJqman" diyen bir ordunun, TC'nin faEist ordusunun saflartnda daha fazla askerlik yaprlabilir mi? GengliQin yeri, Tiirk ve Kiirt halklarrnrn saflarr deQil mi?

Ttirkiye gengligi!

Tiirk halkrnrn yoksul ve iyi niyetli evlatlan! Son gtjnlerde $irnex ($rrnak)'te, Qolamerg (Hakkari)'de, SErt (Siirt)'te yaEanan olaylarrn ya igindesiniz ya

da kendi benliginizde yakrndan hissediyorsunuz. Kar yaQdr, daSlardan grQ koptu, koyler ve karakollar qrQrn altrnda yrkrhp gittiler. Yirzlerce insantmtz oldi.i ve yaralandr, krg ortasrnda evsiz-barksrz kaldr. Bu arada yi.rz elliye yakrn asker 6ldU, yirzlercesi de yaralandr. Tiirkiye'nin her tarafrndan halkrn genq evlatlarr bu bigimde yagamrnr yitirdi. Peki neden b6yle oldu? Bu kadar insantn olmesinin sorumlusu krm veya ne? Bu sorulart derinden

dijElinmemiz ve doQru cevap vermemiz gerekiyor. Genelkurmay Baqkanr, ordu ve devlet ydneticileri diyorlar ki, "DoQal afet oldu", 'Yaprlacak bir gey yoktur." Hayrr, bu da qok aqrk bir yalandrr. Ortada "doQal afet" diye bir gey yoktur. Kiirdistan'a $irnex ($rrnak), Qolamerg (Hakkari) ve S6rt (Siirt)'e her krq qok kar yagryordu. Ama hiqbir krE b6yle qrQ gelmedi. Evler ve karakollar b6yle yrkrlmadr. lnsanlar ve askerler boyle 6lmediler. O halde "doQal afet" diye bir gey yok. Qok iyi biliyonz ki, Tirrk ordusu, son yrllarda bu daQlarrn ormanlannt hep yaktr. Bu yi.rzden daglar artrk kar tutmaz hale geldi. Yine iyi biliyoruz ki, Ti.rrk ordusu, Ocak ayrnda bu daQlarr gUnlerce ve haftalarca bombaladr. Krg ortastnda yaprlan bu bombardrman daQlarrn ahengini bozdu. YaQanan grQ olayr bu nedenlerle meydana geldi. Her yrl askerde insan vardr, ama bu krg olduQu gibi qrQ altrnda kalarak 6lmi.jyordu. Peki neden bu krg 6ldi.i? Qtinkti, karakrE ortasrnda askeri daQlara s[irdiiler. En gWensiz yerlere karakollar diktiler. 26 Arahk 1991 tarihinde TBMM'de yaprlan konugmalan hatrrlayahm. Generallerin ve Ecevit'in Ocak ayr boyunca siirdLirdi.rkleri baQrrtrlarr hatrrlayahm. "Krq bir frrsattrr, askeri sUrelim ve Kirrt halkrnr susturalrm" diyorlardr. Once sdylediler ve sonra da yaptrlar. Demek ki, bu kadar askerin bdyle 6lmesi "doSal afet" nedeniyle deQilmig. Bilinqli bir politikanrn uyg ulan mas r son ucuymug. QUn kU, onlara gdre, as keri n canr yoktur. Donsa da qr$ altrnda kalsa da veya vurulsa da kendileri agrsrndan bir 6nem arzetmiyor. Onlat kendi canlarrnr gok iyi koruyorlar, siz askerleri, yoksul halk evlatlannr ise soguQ4 kar4 daga ateEin ltzerine suri.ryorlar. O halde, bu oyuna artrk gelmeyin! Onlarrn dedigini yapmayrn! Qok aqrk ki, igledikleri sugun hesabrnr da vermiyorlar, "Dogal afet" deyip geqigtirmeye qahqryorlar. Bdyle bir olay baqka bir Ulkede olsa sorumlularr hemen g6revden ahnrr ve hesap sorulur. Meclis olaya derhal el koyar ve sorumlularr ortaya qrkarrr. Fakat Ttrrkiye'de bunlarrn hiq birisi olmuryor. Birinci Di.inya Savagt'ndaki "Sarrkamrg Krnmr"nrn soruEturmasrnr bile Osmanlr Meclisi yapmrgtr, fakat TBMM hiqbir Sey yapamryor. Halk evlatlarrna sahip qrkmryor. Tersine, zenginlerin ve emperyalizmin grkarlarr igin sizleri daha gok dlilme g6ndermenin yollarrnr planhyor. O halde, kendi kaderinize kendiniz sahip grkrn! Suqlularrn bulunmasrnrve cezalandtrrlmasrnr isteyin! Bdyle bir orduda fagist ve halk dirgmant bir orduda askerlik yapmayrn, askere gitmeyin, firar edin! EQer savaqmak istiyorsanrz, halk saflarrna geqin ve fagist orCr.rya karqr savaqrn! Ti.irkiye'de de halk gerillasr geliqiyor, onlara katrlrn ve halk iqin savaErn! 1992 yrhnda Ki.irdistan'da savaq gok daha b,ryuyecektir. Gerilla geliqmiqtir, halk topyekiin ayaklanma haIindedir. K0rt halkr TUrklere di.rqman degildir.'Tiirkiye'yi b6lmek, Tirrkleriyok etmek istedigi" bigimindeki s6zlerin hepsiyalandrr. Ki.lrt halkr sadece OzgUrliik istiyor, ulusal haklarrna kavugmak, eEit ve kardeqge yagamak istiyor. PKK ve Kirrt halkr bunun igin miicadele ediyor. Bu mUcadele,Ti.lrk halkrnrn da bir kurtuh.rg mUcadelesidir. TC ordusunun KUrt halkrna karqr savagmasrnrn Tilrk halkrna higbir yararr yokturi siz askerlerin bu savaE-

tan elde edeceQiniz hiqbir qey yoktur. Tersine, Tiirk halkr ve sizler, bu savag nedeniyle qok biiyitk zararlar 96ri.ryorsunu. SavaEtan sadece zenginler ve Amerika grkar saQlryor, Askere alrnan sizler, onlartn qrkarlarr iqin Kirrt halkrnrn i,rzerine sUriilLryorsunr.rz. Kendi qtkarlarr iqin, yoksul Kirrt halkrnr size katlettirmeye qalrqryorlar. O halde, bu oyuna da gelmeyin! Bir avuq zenginin ve Amerika'nrn grkarlarr igin yoksul Ki.rrt insanrnr 6ldtirmeyin! Kendinizi birer halk ditqmanr ve katil haline getirmeyin! Zira her an siz de olebilirsiniz. Zaten bir yandan gerillanrn ve halkrn miicadelesiyle, diQer yandan karda-krqta her gOn 6liiyorsunuz. Zenginlerin ve Amerika'nrn grkarlarr igin olmeyi kabul etmeyin! Asker olarak Ki.rrdistan'a gitmeyin! Zorla gdndermek isterlerse firar edin! Savaqmak istemediginizi s6yleyin ve bunda diretin! Kiirdistan'a gitmek zorunda kalrrsanrz da kaqrp gerillaya katrhn, Ki.rrt halkrntn saflartna geqin! Gerilladan ve Kirrt halkrndan kardeqge dostluk g6receksiniz. Subaylarrnrzrn size anlatttklarrnrn hepsi yalandrr. $imdiye kadar esir di.iEenler bile en yaktn dostlukla karqrlanmrqlardrr. PKK'nin ve Kiirt halkrnrn yaklagrmr budur. Bu kardeEliQe kardeEqe kargrhk verin!

Yurtsever Krirdistan genglili

!

Devrim sizindir. Kiirdistan sizindir. Devrim ve Ki.irdistan sizin geleceQinizdir. O halde, devrimcisavag, ulusal kurtulug savaEr sizin savaqrntzdtr. Bu savaqa yiQit birer nefer, birer kahraman olarak katrlrn! Biz KUrt halkr savaqqr bir halkrz. KUrt insanr yigit ve savaqqrdrr. Fakat gimdiye kadar hep aldanmtqz ve aldatrlmrqrz. YigitliQimizi ve savaqqrh$tmrzt kendimiz igin kullanmamrgrz. Kullanmak istedigimizde ise gevqek davranmrEz ve sonuq alamamtgz. QoQunlukla hep baqkalarr iqin, hatta dUqmanlartmz iqin savagmrgrz. Onlar iqin iyisavagqrolmuEuz, fakat kendimiz iqin degil. Bagkalart iqin saQlam askerler olmuquz, fakat kendimiz iqin degil. QoQu zaman dijgmanlarrmrz igin kendimize karqr, kendi i.rlkemize ve halkrmrza kargt savaqmtqtz. Bunun sonucunda da diinyanrn en geri, en birliksiz, adstz, kimliksiz,

tarihten silinmenin eqiQinde gezen halkr haline gelmiqiz. Kugkustz bu bir kader degildir. Bunun dnemli :t etmiQler, sebepleri vardrr. AQalar, beyler halka ' ve iyr dijgmanlarrmz kurnaz ve zalim < lfirlisul niyetli insanlarrmrz kafalartrtt qal,gttrarnamrg. Ancak gimdi bi..rti.in bunlarr agryoru. Her : ri lii geriligi ktrtyor ve halk olarak kendimize geliyoru. ltrl'.K ;tnderligiyle adtmrzr, kimlisimizi ve dzgijrlUgi.imitzi kazantyoruz. Son birkaq yrldrr bunun en gdrkemli olaylarrnt yagtyoru. Sizler iqin, genglik igin yepyeni bir gelecek doQuyor. Bu, her zama ele geqmeyer,ek tarihsel bir frrsattrr. Sizin frrsatrnrzdrr. O halde, bu frrsatr iyi degerlendirinl BaQrmsrzhk ve dzgUrltik mi.icadelesine, ulusal kurtuluq savagrna her qeyinizi katrnl Sekiz yrldrr siiren kurtulug sava$rmz qok 6nemli bir dlrzeye gelmiqtir. Halk kurtulug ordumuz ARGK, buyUk bir giice ulaqmrgtrr. Halktmrzrn birligi gi.lqlenmig ve halk gUnliik olarak serihildanr ya$ar, ditqmana kargr 6zgtirliik igin savagrr hale gelmiqtir. 1992 ythnda savaqtmtz tiim Kilrdistan gaprnda qok daha bijyiryecektir. Halktmrzrn ayaklanmasrr iilke gaprnda, ulus qaptnda geligecektir. Klrrdistan, tarihinde yagamadrQr bir devrime sahne olacaktrr. Halkrmrz, ulusal meclisi, ordulaqmasr ve hiiki.lmetiyle yepyeni bir kuwet olarak dUnyaya dogacaktrr. O halde, krz ve erkek namuslu her Ki.lrt gencinin, Ktirdistanh gencin yeri, halkrmtztn bu isyantna kattlmaktrr. Bunun drErnda kalmak, Ki.lrdistan'a ve KUrt halkrna kargr sug iglemektir.

Yurtsever Kiirdistan gencil Gergeli g<ir ve lunlartyerine getir: - Drigmana asker olma, Kiirt halkmtn askeri olt - Hal ka kargr sava gma, f a gist-s<imtirgeci TC'ye karg savagl - Fagist TC ordusunda askere gitme, KUrdistan Halk Kurtulug Ordusu'na katllt - Olaylara seyirci kalma, yilit bir nefer olarak KUrdistan halkrnrn safrnda yerini al ve kahramanca savagt - Yagasrn KUrdistan ve

Tiirkiye halklarrnrn kardeglili ve mUcadele birlilil - Kahrolsun emperyalizm, stimUrgecilik ye her ttirden gericilikl

ERNK (Kiirdistan Ulusal Kurtulug Cephesi)


1991 Atilmrnm oncri komutanlan Mervan ve Hayri yoldaglar, gahadetleriyle 1992 yrh zafer yolumuzu aydrnlattyorlar! SavaErn akrlve cesaret iEiolduQu s6ylenir. Bu gerqek, Ktirdistan iqin bin kat daha gegerlidir. Bu genel ilkeyi kendi savag pratiQinde esas alrp uygulamaya qalqan ve bunun iddiasrnda olan komutanlarrmz qiiphesiz qoktur. Fakat, niyet her ne kadar bdyle olsa da qogu zaman bu gerqeklegmiyor. Qiinkii savaQrn aynr zamanda kendiyasalarr da bulunan ince bir ustahk ve sanat igi olduQu unutuluyor qogu kez. Savagrn affetmezligi akrldan qrkarrlabiliyor. B6yle olunca da savag cephesinde yaprlan bir hata, g6sterilen kUqi.ik bir ihmalkarhk ya da en ufak bir dikkatsizlik, saQlanan onca tecrUbe ve donanrma raQmen, en umulmadrk anda en deQerli savagqrlarrmrzrve de komutanlarrmrzr hak etmediQimiz bigimlerde Eahadetlere gdttirebilmektedir. iqte, Mervan (Aydrn ADSAY)

de gok parlak bir biqimde gorebiliyoruz. $6yle diyor:

"Ksaca belirtmek gerekirse, bir bihiln olarak Kilrdistan insanrm zehirleyen kemalizme, onu kendi gerEekliQine dnemli oranda yabancr lagttran, duyarazlagttran, halktmrz n insani yagam m1cadelesini her tiirli) baskt teror katliam (her tilrden), asimilasyon vb. yontemlerle engelleyen, halkmrza insanca yagam qok

gdren, hayvan muamelesi yapan -hem de silrekli saQilmaa gereken

ve Hayri (Mehmet Salih $AHiN) yoldaElarrn gahadetleri de tamamen boylesi ttirdendir. Anrn devrimciliQiniyakalama ve partimizin lV. Ulusal Kongresi qizgisini uygulama konu-

sundaki onca soylu cesaret ve

Qa-

balarrna ragmen, ki.lqtik ihmalkarlrk ve ufak dikkatsizliklerinin bir sonucu olarak zamansrz ve hak etmedik bir Eekilde qahadete ulaqmaktan kendilerini alrkoyarnadrlar. $ahadet, devrim miicadelesinde ulaErlan en kutsal mertebedir. Onun zamanh veya zamansrz ya da hak edilen veya edilmeyen nitelikte olmasr, kesinlikle bu kutsallrgrndan hiqbir qey eksiltmez. Bu aqrdan par-

timiz Merkez Komite [eleri Mervan ve Hayri yoldaqlarrn, zamansrz da olsa peS peqe qahadetleri bizim iqin aynr derecede bir kurtsallrk taqrr. Bu nedenle onlarr, I 992'nin devrim deQerindeki gdrevleri tzerine yiirUrken, gerqek gi.ig ve ilham kaynagrmrz, aynr zamanda da zafer gerekgemiz yapacaQrz. Gazan'da yaktrklarr 6zgUrlUk meEalesi, devrime yiirtirken yolumuzu ayd rnlatacaktrr. ldeolojik, politik ve askeri formasyonlarr, taktik 6nderlik hattrnr yakalamadaki ozlil ve cesur qabalarr, partimizin militan devrimci kiqiliQini kendi kiqiliklerinde somutlaqtrrabilme

becerileri, partimize, Parti OnderliQi'mize ve halkrmrza olan kutsalhk derecesindeki baghhklarr ile de tanrdrQrmrz Mervan ve Hayri yoldaglar, partimizin lV. Ulusal Kongresi'nde PKK-MK ijyeliQine seqilmiglerdi. Bu soylu g6revlerini, segilmelerinden qahadetlerine kadar yaklagrk bir yrl dareriyle siirdiirdirler. PKKMK iryeliQine layrk olmak iqin diyebiriz ki, bi.rti.in gUqleri ni, varlarrnr -yokI i

lannr ortaya koydular. Yi.iriryiigleri kahrarnancadrr,

PKK

M. Uh.rsal

Kong-

resi sonrasr sUreqte, saQlanan askeri-politik geligmeler dikkate ahndrQrnda ve bu geliqmelerde Mervan ve Hayri yoldaqlarrn rolU g6z6niine getirildiQinde, "kazanmaya mahkumuz' giarrnda 6zlir ifadesini bulan taktiksel atrhmrn oncti komr..rtanlarr olma gerefi en gok buyoldaqlara aittir. Ne talihsizliktir ki, bu iki seqkin halk 6nderini, fagist Tiirk sdmtirgeciligine tarihinde bugiine kadar yedigi en aQrr darbeleri indirerek gerek savag cephesinde gerekse serihildanlarda gdrkemli geligmeleri yarattr$rmz I991 yrhnr 1992'ye baglayan tarihi bir ddnemeqte 6li.imsizliige ugurladrk. Bu aqdan gahadetleri, d6nem itibariyle de parti hareketimiz ve uh.rsal kurtulug savagrmz agrsrndan oldukga anlamhdrr ve ozel bir 6neme sahiptir. Qiinkii iqin-

Mervon (Aydn

ADSAY) yoldoS

den gegmekte oldugumrz d6nem, ulmal kurtulus savaqtmrz aqrsrndan, esas olarak da ordulagma ve halkrmtzn bizzal srcak savaqrm igerisi ne qekilmesi aqrsrndan devrim tarihimizde 6zel bir yere sahiptir. Ziragelinen aqamad4 gerilla savaqrmrz bUtun []lke sathrna yayrldrQr gibi, askeri gUcUmk de nicelik olarak buyuytrp nitelik olarak da olgunlaqmrgtrr. Bundan bdyle sava$r daha irst bir aga-

maya srqratabilmek iqin, ordu kurumlaqmasrna gitmek kendisini olmazsa olmaz kabilinden bir qart olarak dayatmaktadrr. Gerillanrn oncUliiQti ve korumasrnda siyasal eylem tarzr olarak geligtrrilen serihildanlar, 6zellikle Amed, Garzan ve Orta Eyalet'i de kendi seline alarak halkrmrzrn devrimci gticiin0 agrga grkarmrg ve bugiin daha kapsamh halk ayaklanmalanntn ve siyasal kurumlaqmalarrn olanaklarrnr yaratmrqtrr. Yrllardrr uyguladrQr 6zel savaga raQmen, Trirk siyasal sistemi qokmiigti..ir; Demirel-lndnti hi.lki.lmeti ile, bir bakrma kendini restore etmeye ga-

balamaktadrr. iflas etmesine

raQmen, gegmigin inkar ve rmha siyase-

tinden hala vazgeqmemekte, bir yandan sahte demokrasi vaadleri ile halkrmrzr aldatmaya gahErrken, 6bijr yandan, 'Halka qefkat, PKK'ye rahmet" diyerek, bu politikasrnr daha sinsi bir bigimde sUrdUrmektedir. Muhalefetini devrimci eylem, ayaklanma diizeyine qrkaran halkrmrz ise bu politikaya bir cevap olarak artrk kendi yaqamrnr -ekonomi( siyasi, ki.iltilrel, hukukivs.- 6zgiir iradesiyle bizzat kendisi diizenlemek istemekte, bundan da 6teye, kendi 6z iktidarr halk demokrasisine dogru ilerlemektedir. Bunun belirtileri ortaya qrkmrgtrr, Daha 6zli.l ifade edersek, 1992 yrh Kiirdistan'da artrk halkrmrzrn iradesini devrim diizeyinde konr.rgturacaQr, kendi ulr.rsal meclisinive hUki.lmetini kurabileceQi, bu qekilde oldukqa aciliyet kazanmrg olan 6zgtirliik ve demokrasi problemlerini 96ztimleyecegi bir yrl olabilecektir. Bu bakrmdan, "An serkeftin an mirin' qiarr en gok bu yrl iqin geqerlidir ve somut bir anlam ifade etmektedir. Mervan ve Hayriyoldaqlarrn gahadetlerindeki 6zel 6nem ve anlam d4 iqte iginden gegtigimiz d6nemin bu cizelliginden gelmektedir. Halk ve derrrim tarihimizde boylesine mi.btesna bir e\rreye can ve kan vermek,

onun hazrrlanmasrnda 6ncii komutanlar olarak rol oynamak ve daha da 6nemlisi, iki evreyi birleqtiren saglam bir k6pri.t vazifesi gormek elbette anlamhdrr ve bu yolda qahadet bUyUk bir gahadettir. Mervan ve l-hyriyoldaqlarrn b6ylesi anlamlr bir donemeqte ve de hig hak etmediQimiz bir tazda Eehit di.igmeleri ve aramzdan zamanstz olarak ayrrlmalarr elbette partimiz ve ARGK'miz iqin birer kayrp, hem de onemli birer kayrp olarak deQerlendirilebilir. Ki 6yledir de. Fakat qu da qok iyi bilinir ki, partimiz PKK bir Eehitler partisidir ve bugtine kadar, ister hak edelim isterse hak etmeyelim, verdigimiz her qehidi bir kayrp olmaktan grkarrp bir kazanrma ve de zafer gerekgesine ddniqtOrmesini bilmiEtir. Kanlarrnr yerde koymamrq, sava$r daha da yoQunlagtrrrp, di.iqmana gi.inbegUn vurduQu darbelerle intikamlarrnr almrqtrr. Bu i.lslubunu bundan sonra da kuqkusu aynen stlrdi.rrecektir. Bizler, Mervan ve Hayri yoldaqlarrn gahadetlerini de ancak ve ancak, PKK yiirtrytrq ve vuruq tarzr ile 1992 yrhna srgdrracagrmrz tarihi olaylar, bUyUk hesap sorma ve katedecegimiz devrim deQerindeki gOrkemli geliqmelerle kazanrma ddni.iqtiirebilir, onlarrn kutsal anrlarrna ancak bunlarr yaparsak layrk olabiliriz. Onlarrn 6grencileri ve yoldaglarr olarak bUt0n bunlarr yapmayr bir onur, bir namLs ve bir devrim borcu kabul ediyorrz. Mervan ve l'layriyoldaqlarrn dorrimci mUcadele ve yaqamlarr, mUlteciliQin reddine dayah, soylu bir grkrqla baglayrp Kiirdistan'rn doruklarrnda qahadetle noktalanan kahramanca bir kaynaga ddntig hareketidir. Bu aqrdan her ti.lrli.l paye ve yi.i-

celtiye

layrktrrlar.

Onlar, kagrgmantnr yozlu$un, kokuqmuglu$un, qiiriimi.iqli.igiin ve tasfiyecili$in tozu dumana kattrgr; devrim, ulusal kurtuluEguluk ve sosyalizm gibi deSerlerin, onur ve namusun ise mUltecilik denen srgrntr yagam karqrhgrnda yok pahasrna satrldr$r o pislik deryasrndan 6z g0q ve qabalarryla qrkrp biiyi.ik yiirek ve beyin giici.iyle devrim yolunda ilerleyebilen ve bunu gahadetle taqlandrran segkin yoldaqlarrmrzdandrrlar. Yaqamve miicadeleleri bizler igin siirekli bir ilham ve gue kaynaQr olacaktrr!

Mervan (Aydrn ADSAD yoldaS Merdin'in Qiyaye Mazi (Mazrdagr) ilgesinde yoksul bir ailenin Qocugu olarak 1963'te di.inyaya gelen Mer-

van yoldaE, devrimcilikle 1977-78 yrllarrnda Dersim'de tanrgrr, Bu olguyu kendi dilinden q6yle aktarryor: "Devrimci yagama PKK ile bagladm, Ama bu lll. Kongre'ye kadar bir taraftar iliqkisiydi." Konumu boyle olmasrna ragmen 1980 yrh l5 Eyliil'i.inde, 12 Eyliil faEist rejimi tarafrndan tutuklanrp cezaevine konuldu. Yaklaqrk 3 yrl Gurrg0m (Maraq)ve Hatay cezaevlerinde aQrr baskr ve igkenceler altrnda yaqadr. 1983'te cezaevinden qrktrgrnd4 yaqanan pasifikasyon ortamrnr, yrlgrnlrgr ve sdnUklUQii qok yakrndan gdrdU ve o ddnemdeki bilinq ve sorumluluk diizeyi itibariyle gareyi Avrupa sahasrna grkmakta buldu. Ancak daha sonraki yaqam ve mi.tcadelesinden de anlagrlacaQr gibi, Mervan yoldaq, bu sahaya miJlteci olarak srQrntr bir yaqam si.irdlirmek igin deQil, aksine, qaresizligine bir 96zUm bulmak igin qrkmrEtr. GeldiQi Yunanistan alantna ayak basar basmaz hemen partimizle iliqkiye gegmenin yollarrnr aradr. Ve 6zellikle parti tarihinde bi.ryi.lk bir siyasal ve askeri atrhm eylemi olan lll. Kongre belgelerini okuyunc4 hrzh bir devrimcileqmeyi yagadr. Aqrk ki, bu belgelerden oldukga etkilenmiqti. Yunanistan ve daha sonra Belgika sahalannda yi.iri.ittiiQii faal iyetler, Mervan yoldagrn bir bakrma ilk profesyonel galqmalanydr. ideololik-teorik diizeyi, kavrayrg durumu, yoldaqlar ve halkla geligtirdiQi canh ve srcak iligkiler, atrlganlrQr O'nu krsa siirede drglitsel g6rev ve sorumluluklar altrna girmeye gdti.irdii. Yerel 96revlerin yanrnda YCK (Yekitiya Ciwan6n Welatpar6z6n Kurdistan Kiirdistan Yurtsever Genglik Birligi) genel 6rgi.rtlenme qahEmalarrnda da bulundu. Ancak O, bu sahayr gegici, biraz da kagrnrlmaz olarak dniine qrkmrg bir alan olarak gOriiyor ve kendini ruhen ve bedenen Ulke mi.rcadelesine katrlmak ydni.inde qekillendiriyordu. O'nun bu coqkulq kararh ve bilinqli yaptstntn ne derece g6rkemli oldugunq danrimci oh.q gerekqesini koyarkenki sdzlerinde

bir hayvan gibi- azgn, barbar, vahgi, insanhk ve hukuk olqillerinden uzak, kantmtz bir vampir gibi bizden damla damla emen azilt bir insanl* dilgmaru gilce kary savagtmtn onurunu gorerek devrimci olmaya karar verdim. Tarihte birqok halkm kasabt olan ve qimdi bizitarih sahnesinden silmek isteyen bir gilce karg savagma her K1rt insantntn kaillmaa gerektiQi aq*ilr. Ben de bu gerqeklikten hareket ederek bu mAcadelede nefer olmanrn vereceQi onur ve gururu ya7amak rstedim. Bu sadece ulusal derecede bir kafihm deQildir. Aym zamanda Kilrdistan devriminin tarihte oynayacaQ rol itibariyle enternasyonalist br kaillmrdr benim katiltmm." Parti saflarrmrza katrlrmr, bu derece ozlij ve brlinqli olan Mervan yoldaq, bilince qrkarrlan devrimci g6revlerin, ancak, Ulkede halkla birlikte savaqrlarak yerine getirilebileceginin de derin bilinci iqindedir. Bunun yolunun da dorrimimizin merkezi kadro okulu olan Akademiya Mahsum Korkmaz'da g6riilecek gi.iqlil bir e$itimden geqtigini qok iyi bilir. Kilrdistan daQlanna ulagrp, dUgmandan bin yrlhk k6leligin hesabrnr sormada sabrrszdrr. Daha o anki ideolojikpolitik ve drgirtsel donanrmr ile infilak etmeye hazrr bir bomba gibidir. Yerinde duramaz. SUrekli Akademiya Mahsum Korkmaz'a oradan da Kiirdistan'a gonderilmesini ister. Oyle ki, bu istem gok gegmeden bir dayatmaya ddntqiir. Fakat bu dayatma, devrimci bir dayatmadrr. 1 987 yrhnrn sonu O'nun iqin yeni bir tarihi baqlangrgtrr. QUnkU bu tarihte, 1 985'te baqlayan iilkeyi terkediq, yerini oldukqa bilingli, donanrmlr ve cesur bir geri ddniige, oz

kay-

nagrna kahramanca doniqe brrakmaktadrr. Parti OnderliQi'ne hitaben yazdrgr bir raporunda dile getirdiQi bu konudaki 6zlU yaklagrmr, samimiyeti, gtiqlU yurtseverliQi bizler iqin parlak ve eQitici bir 6rnek teqkil ediyor: "Ulke m}cadelesine katilma arzum sonsuzdur. Daha 6nce de belirttiQim gibi, ben iilkeden her ayn164 sanki bir toprak parqastnda.n diQerine geqiq gibi algilryordum. Ulkem ve topragm gibi kavramlara yabancrydm. Ve her aynhgta yilreQimde en ufak bir stzt, bir aa bile duymuyordum. Yani aynlrylar onursLz aynhglardt Fakat gimdi onurstE aynlrylar yerine, duygulq bilingl| onurlu bir girigiyapmak vazgegilmedir ve garttm Parti O nderl i Qi' ni n ill keye d6ni4 yaztant kendime temel alacaQtm' Bu bilinq ve soylu duygularla dopdolu olarak 1987 sonunda Akademi'ye gelir. O anki duygularr kendi a$zrndan q6yle dile gelir: "Avrupa'ya g*6mdan bu yana silrekli gelmek istediQim, bunda bir anlamda dayatrruda da bulundrqum kamp gelig isteQimiblirtirken (ar kadaglara) her thrll maceracL anargist dnygulardan uzak, tama-


ffi men illke milcadelesinin bir geregi olarak kabul ettiQim silahh milcadelenin ve parti eQitiminin merkezi o' lan parti okuluna nihayet kavugtum. Tekrar belirteyim, bu isteQimi belir' ti rken kitgilk-burjw4 maceraa, anhk duygulardan ve hayalperest dilqUn' celerden tamamen uzaktm. Kavugmam, yillardtr basilnlmq, sdndilrillmilg, soylu ulusal dfke ve onurumu'

zun, ulusal gururumtEun PKK'nin gahanda gahlanryt ve bunun bize a' hz da olsa bir yanamastdr. Geg ola' rak farkna vard tQtmtz ulusal gerqekliQimizi parqalayan, bdlilk pdrqilk e' den, bunun yantnda KUrdistan toplumunun ferlleri olan bizleri de ken' dt ulusal gergekliQimize bityilk 6lqil' de yabancilaqttran ve ayn zamanda robotlar gibi diqilnceden (toplum-

sal anlamda) uzaklagilran ve kigiIrksizlegtiren azEn, barbar ve cani brr gAce karT savagma isteQimin

bir

iriinildilr." Sryasi-askerr, bir birtiin olarak derslere katrlrmr gok rgten ve militancadrr. Dryebrlrrrz ki, kavrama ve don uqtijrme 6zell rkleri ile eQitimden

en fazla yararlanan ve krsa si.lrede sn fazla gelrgmeyi saQlayan yoldaslardan biri Mervan yoldaEtrr. EQi-

'lme sadece bir dQrenci olarak degrl. aynr zamanda diQer yoldaqlara eQrtimlerinde destek ve yardrmcr olan bir ogretmen gibi de katrlrr. Akademr y6netiminde gorev alrr. Btiyiik sorumluluk ve g6rev bilinciyle, kendrsrnr her gtrn dUgmana karqr brleyen, ofke ve savaqrm gi.iciinll her girn bir kat daha artrran Mervan yoldag, 1988 yrh yaztna gelindiginde artrk eQitimini, hazrrhgrnr tamamlamrq, trpkr namluya sUri.ilmiiq bir mermi gibi dijqmana saldrrmaya hazrrdrr. Miicad.eleci kiqiliQi bilenmiq, partr ve Parti OnderliQi'ne olan baghlrQr, vatana ve yoldaqlarrna olan sevgisi daha bir perqinlenmig ve ulusal kur-

tulug devrimimizin zaferine olan inancr daha da sarsrlmaz olmuqtur. Sadelik, dilriistliik, temizlik, uygarhk, fedakarlrk en lazla bu yoldagrn kigrlrQrnde rfade buluyordu. Kigilik cizel-

lrklerr bakrmrndan bir PKK militanr ve brr ARGK komutanr idi. Geligen, ,lerleyen ve zaler iqin gelecek vaadeden en genQ komutanlarrmrzrn bagrnda gelryordu. EQitim sonunda ulast,0 crzeyr ve yaptr0r hazrrhQrn saQla-'rQrr, en rYr Ylne MefVan Yoldasrn kendr kalerrnden kavrayabi' tyoruz'.

"K)rdtstan'da krmtn sugtu.

ktmrn

haklt olduQunu burada )Qrendrk. Bu tar i h i yarE I amay Parti' Ceph e - O r d u

alahlartyla yapp hesabrnr sormak her KUrt insantrun, her partrlrnrn gorevidir. .Ben bu gdreve sahip q' ktyorum. lstenilen qahgma tarz ve mtlrtanlrk olqilleri ile halhmtzn yiz' yillardr dinmeyen acilanntn, 6fkesi' nin, kininin s6zc0sil olmaya ve bunu da her dilzeyde temsil edebilece' gime dair inanctm sonswdur. Bu amagla ve bu ruhla partiden illke nilcadelesine katilma izni istiyorum. Utkenin her alantnda gdrev alabili' rtm.

Mervan yoldagta dost, dl4man ve mricadele kavramlarr qok nettir. Bu yoniiyle O, kendini ve toplumu qozi.jmlemig bir kiqilik olarak kabul ettirir. I 988 yazrnda gerilla savaErmrzrn kalbi durumundaki Botan Eyaleti'ne ayak bastrSr gi..ln Mervan yoldaq iqin en briyiik bayramdrr. Kendisini savaErn sorunlarr izerinde, teorik oldu$u kadar, pratik olarak da yoQunlagtrrmak iqin ne lazrmsa onu yapar. SavaErn ustahk gerektiren ince taraflannr, savaQ yasalannrn pratik iqleyigini bizzat savaqarak 6Qrenir. Hiqbir savag tecriibesi olmadrgr halde, O daha iqin baqrnd4 birliQini iyi 6rgi.itleyen, iyiyUrii{en, iyi egiten ve cesurca savaqtrrabilen bir komutandrr.

Savagtaki baqansrna paralel olarak,

ARGK'deki gorev ve sorumlulugu da giderek artar. lV. Kongre 6ncesinde srrasr ile Oilaban (Uludere), Gabar, C0di ve Garzan alanlarrnda komr:tanhk di.2eyinde dUqmana karSr savaqrr. Atakhk, canhhk ve yoldaqhk iliqkilerindeki gi.iven vericilik gibi belirgin 6zellikleri, savaqta daha da olgunlagrp geliqmiq ve daha bir anlam kazanmrqtrr. 1 990 Arahk'rnda gergekleqtirilen lV. Ulusal Kongremiz, Mervan yoldag iqin devrimci yaqamrnda ulaqtrgr bir zirvedir. Bagarrh sayrlabilecek bir savaq pratiQinin ardrndan, bdylesine tarihi bir eyleme katrlmasr, O'nda devrimci olgunlagmayr doruga qrkarrr. Kongre hazrrhk qalrqmalarrna srradan bir delege olarak deQil, tartrgan, Ureten ve qdziimleyen bir de-

lege olarak oldukqa aktif

katrhmr

saQlar. Ustiin bir moralle ve Eevkle gahErr. Kongre'ye sunduQu rapor iqerik bakrmrndan oldukqa zengin ve kapsamhdrr. Raporunda geqmiq pratiQi bir blltUn olarak, her ydntiyle irdeler, sorgular ve yargrlar. $i.iphesiz kiqi olarak kendisini de bunun iqinde hak ettiQiyere oturtur. Partimizin lV. Ulusal Kongresi'nin 6rgiit, mi.rcadele ve savaS sorunlarrna en iist diizeyde q6zUmler iireterek, en baEta feodal komploculuk, kemalist entrikacrhk ve burjwa liberalizmi gibi her tUrlU sapma ve tasfiyeciliQin mahkum

edilmesinde ve dnlimiizdeki sUrecin taktiksel planlanmasrnda Mer' van yoldagrn da kendi qaprnda katkrlarr sozkonr.rsudur.

re'de MK

Nitekim

tryeliQine, yine

lV.

Kong-

ARGK As-

keri Konsey ti'yeliQine seqilmesi O'ndaki bu istikrarrn ve devrimci geligmenin pratiQine yansrmasrdrr.

O, Kongre'ye gidilirken,

hazrrla-

dzeleEtiri raporunda ortaya koyduQu gorijq ve q6zijmlemelerde bu gorevi ne denli gUqlii yerine getirdiQini tartrqmasrz olarak kanrtlamakdrQr

tadrr.

'lV Ulusal Kongre gibi bir gerqekliQe doQru giderken, bu tilr yakla' Tmlar iqinde bulunmak kabul edilmezdir, Mutlaka ve mutlaka radikal bir ddnilq1mle lV. Ulusal Kongre gerqekliQine cevap verecek kiqilik seviyesine, taktik hattt uygulayabile-

cek taktik 1nderlik seviyesine ulagil' mahdu.

Gilnilmitzde devrimimizin, ulusal t4 savagtm,zn geliqme olanak' lan her zamankinden daha fazladr. Yetersizl ikler ya7anmasna raQmen, kurtul

mevziler terk edilmemigtir.

YoQun

katiltmlar vardr. Geniglemesine ve dennlemesine aglm imkanlan hayli fazladtr. Halk devrime sahiplik edebrlecek, fiili olarak katilabilecek konumdad r. i ntifadalar yaygnlagarak s1recektrr. TC, her zamankinden daha fazla brr bunahm iqerisindedir. ilkel mitltyetgitik iftas etmiq;tin milcadelemizi gerqek anlamda ulusal diD' lemde geligtirme imkam doQmugtur ve Gilney Ki.trdistan gibi qok deger libir alam minhig kullanma imkanlart doQmugtur. Burada bityilk ordulaqma hareketi gel iqt i ri I ebi I i r. Uluslararas planda Kilrl sorunu sdkillmez bir bigimde g1ndeme oturmugtur. Savag daha da geliqtirilirse pek qok dost edinme durumu olacak ve Kilrt sorunu kendisini da' ha da dayatacakttr. Tilm partiyaptstntn partiye, Parii OnderliQi'ne ve parti qizgisine sonsuz baQhhg vardtr. Bu gok 1nemli objektif bir gerqekliktir. Kgacasq ultslararas dururn TC'nin durumu, halkn durum.J, parlinin durumu gunu gdstermektedir: EQer parti taktiSini hayata geqirmeyen, yanilgil4 yetmez tilm anlayrylar agilp -ki prtinin 1nderlik hathntn kesinlikle hakim klnacaflna inanryorumgilgll bir planlama ve dilzenlemeye ulaqhrsa bilyilk geliqmeleri n yaqanr

Botan'a bin selam! l0 Nisan 1991, Garzan Eyaleti'ne, 4. Kongre sonras yaptlan ditzenleme gerqevesinde girildiQi tarih oluyor. 5O civannda sava7qiln kademeli olarak eyalete girmesi, yani bunun dalgalar biqiminde gelig' mesi insana fetih duygusu veriyor. Evet, gdrevimiz fethetmek. Elimizden alnan,lime lime bizden kopanlan Kilrdistan'tmru tekrar fethetmek! Fetih duygusu beni coqturuyor. Esasnda her Kilrdistanlry cogtur' mah. Bizler bize ait olam almaya galqryoruz. Bu an' lamdaki 'fetih" kanh bir fetihtir ve yapilmaa gereken de bu olmahdr. Garzan, Kilrdistan\n en gitzel eyaletlerinden biri olma 1zelliQindedir. YoQun nhfrc potansiyelive daha geligkin sosyallegme seviyesi var. Kavrama ve anlama yetenekleri daha yilksek insanlartn yurlseverlik duygulan da hayli fazla. Bu, Garzan\n tabii gilzelliQinden ve tarihi nedenlerden kaynaklanryor. Tt-x (Tatvan), Xizan (Hizan), Bâ&#x201A;Źdlis ve Xizxdr ($irvan)'de yaztn bile tepelerinde kar eksik olmayan, yemyegi[ kuzu ve koyun sesleriyle kogerlerin baQtnglan ve igli tilrktilerinin birbirine kangt$t bir ormam diqilnelim. Silrekli bir canhhA, siirekli bir hretim ve bunca gitzellik iqinde akp giden bir hayat. Kilrdistan burada bir bagka gilzel. Yine bir yandan iqinde binlerce koyiln varolduQu uqsuz bucaksz Garzan, Misric(Kurlalan)ve Sâ&#x201A;Źrt ova' s. Geceleri daQdan bakldgtnda ry*lan gdz ktrpan binlerce k6y ve Seft, Misric merkezleri. DaQlann zirvesinden alta doQru bir bakg insana gihelim K1rdistanl daha da sevdiriyor. Birgey sdyleyeyim mi? Kilr' distanl gezmeyenin, tantmayantn yurTseverlik duygu' lan da zayftr bence. Gryaben sevmek bir bagka iqinde olup gezmek, gdrmek; iqte b6yle sevmek bir fugka. Herhalde birbirinden farkh. Garzan'm gi-zelliklerini ne kadar anlatsam bile yeterince yapamam. Gdrmek, tantmak gerekir. Kigi gdrilp tandQt oranda da daha fazla sever. Bu gibellikleri kirleten iQrenq bir gey var; o da malumunuz TC'dir. Askeri, polisi, qetesive envaiti)rli) kurumlanyla bu uQursu aygtt, kirletiyor bunca giizelliQi;yemyegilyaylalan, o gilzelim otlan, sulan potinleri ile kirletiyor iQreniyorum. Gilzellik ditgmanlanna savas aqmak bu anlamda anlagilr oluyor. Garzan'a girdiQimizden bu yan4 strllanlar ve qakallar soyundan Tilrk devlet aygil ile, zorlu ve yeni bir alan olmag itiban ile amanstz bir irade isteyen bir milcadeleye giriqtik. Yilrittmekte olduQumuz bu m1cadeleyi dahi 1nderimiz APO'dan ve Botan'daki yoQun tecrilbemizden kuwet alarak silrdilrmekteyiz. Gerqekten yeni alanlarda bundan 6nce silrekli kaytplar verilirken, bizim qimdi kaytp vermememizi n temel i nde Botan savag tecribesi yatmaktadr. Bize savaE, savagmayt, TC'yi ve onun taktik' lerini Botan tanftmpilr. Bizlerin ARGK'nin saQlam birer savagErcl olma ozelliQini Botan vermigtir. Bu anlamda Botanl unutmuyoruz, unutmayacaQz. Botan'dan aynlah 3-4 ay oldu. Yeni ayrtld* sayilr. Fakat daha Eimdiden Botanl 6zledim. Geqit vermeyen daQlan, gtnl gtnl akan soQuk sulan ve yilksek daQlann doruklanm 6zledim. Mergumar\n muh' tegem ormanlann4 yilce Kela MemO da$mn uaktan gdrdigilm gizemli gitzelliklerini, her zaman bende tath hrpertiler uyandtran Herekol daQtm ve yine her zaman bize ils gdrevi gdren, deQeri de unutulmaya' cak kadar bilyilk olan Bestler'i unutmak milmkiln deQil. Hele Cildryi unutmak milmkiln mil? Dhgmana inat silrekli direnen C1dlyi. Ben Kuzey Kilrdistan'a ilk girigte faaliyet alantm C1di idi. C1dlnin ismini daha dnce de duymugtum.

Onun igin C1dlde kalmak beni sevindirdi. Deriyi Kera'ya her inig ve q*ryta yamaElarda yetigen r6wan' lardan toplayarak yemek, Cudfnin zirvelerinde gilnditz veya ay qQtndayurwuS halinde olmak insana ne kadar zevk veriyor, deQil mi? Chdi bizim iqin o kadar gitzel, fakat dugman iqin de o kadar kasvetlive korku' lu. Her admda pusuya diqme korkustt mayna earpma histerisi diqmam kahrediyor. Kilrdistan halkrmn dirilig milaadelesinde ilk kalelerimizden olan C1di, TC'nin kaybettiQi dnemli mevzilerden biri oluyor. Buyilk cesaret, fedakarhk ve Eehitlerimizin kanryla kazanilan bu deQerli mevzinin manevi 6nemi de hayli fazla. Mevzi mizi koruyup gilqlend irelim. Yne Agft' lerin d iyan Gafur dafl gdzilmde tiltilyon Qok agk sdyleyeyim. Bu kadar dolagt*, fakat Gafur kadar girin, Gafur kadar gilzelve Gabar kadar gerillaya elverigli, gerillaya kucak agan bir da| gdrmedim. O birbirine berueyen qukurlan, ak ormanltSt ve

genigliQi Gabarl gerilla igin vazgeqilmez hale geti-

riyor. Gerillantn Gabar'da darbe yemesi milmkln deQildir. Yeter ki biraz kurallara gdre hareket edelim.

Hareket ve gizlilik kurallanna gdre davranahm. O zafftan Gafur gerillay korun Koruyucu kanatlannt agtp bizleri ditgmanrn ulagamayacafl baQnna doQru geker, geker degil mi? Elbette qeker EQer Gafur'da gehit vermigsek sug Gabar da@run mt? Hayr hayq ikiyitzlil ve sahtekar deQildir. Gabar'tmtz yanlq anlamayalm. Gereken deQeri verelim. Ksacasl,, yoldaqlari Botan bizim yagam kaynaQtmtzdn insant, daQlart, ovalan ve yi)zlerce gehidimizin her kang topraQtndaki anilan ile Botanl unutmak ne milmkiln! Botan gehitlerin diyandr. Milcadelemizde Klrdistan'n en yiQit evlatlanmn kanlan bu toprak pareas ilzerinde hala tazeliQini korumaktadtn Botan topraklan deQerl i gehitleri mizi n mukaddes kanlanyla harmanlanmrgfr4 rgte bundan dolay yeniyagam Botan'dan frykracakilr. llk zaferler Botan'da kazanilacakttr. itk dzgt)r vatan panosu Botan'da gekillenecektir. Qilnkil orada olhmsiz komutantmtz Agit'in, yilksek askeri kigiliQitemsil eden Erdal'tn, savaEqilann kalbinde kdk salan 9n Hilseyin'in, ytrtrct bir vurug tarzna sahip olan Harun'un ve savaggltktan qok ksa bir silrede mnt*a komutanhQtna bityAk bir geligme htrayla gelen $irnexli Erdal'n emeklerive kanlan vardtr. Bunca )lilmsiiz gehidin milcadele verip kan dOktUjU Botan ilelebet ARGK gerillalanntn bir kalesiolacakttr. Bunu hig kimsenin deQigtirmeye gilcil olamaz. Bu mektubu Xana Hewdl (Baykan)-Motki (Mutki)

ailnm

tegkil eden bir daQrn doruklannda yazarken, Botan\ ve Botan'daki yoldaglan dilgilnityor ve ger' gekten duygulanyorum. Buradaki daQlar Botan gibi heybetlimi? Evet, heybetlidaQlarvar. Fakat Botan bir bagka gilzel. Garzan't k\tillemiyorum, aksine mtaz' zam g1zellikleri olan bir eyaletimiz. Yilksek zirveleri, platolan, Bestler'i andtran arazileri ile, uqsuz-bucaksrz ovalan ile Garzan da Kilrdistan\n girin beldelerin' den biri. $u anda bile Xana Hewdl'Motki stnnnda zirvede oturup bu sattrlan yazarken Xizxdr'in engebelive sarp daQlan, Xana Hewdl'in geniE ovasL Misric merkezi ve gimento fabrikasrntn dooay kirleten du' ffannt ve gdz alabildiQine Lzanei, ., ';l-s,n, gorebi' liyorum. Yanda ise Hezo (Kozluk)'ya uzanan, ilstilnde oturduQumuz, eQer devam edersek bizi Mala Aliyâ&#x201A;Ź Yunus'a gdtilrecek daQ silsilesivar. Xana HewOl, He' zo'ya oradan Farqin (Silvan)'e wanan ve arkatarafin' da Motki olan bu daQ gok stratejik. Mala Aliy,E Yunus bu daQlarda Qarpeme ve destanlar yaratmry. TC'nin askerlerine teslim olmaktansa elele tuttqarak akntilt sulara kendilerinibtrakan 6 kadntn destang hikayeleri hala anlafilryor. Erkeklerin namuslannt korumak iEin gdsterdiQi kahramanhklan halen dinlemek milmkilndilr. Burada direnig tohumlan var. Fakat kurumaya yilz tu/mug bir fidan gibi sararmry vaziyette. Yeni baqtan sulamak ve kuruyan dallan budamak gerek. Bu da bizim vazifemiz. Biliyor musunuz yoldaglaa bu ovaya stnamadtm. KarTmdaki ovaya bakarken bir anda korkuyorum. Silrekli daQda kalma alrykanhQrndan olacak. Acaba bu di.z ovada naal faaliyet s1rdilrillebilir? Oradaki arkadaglann igi bizimkinden daha zorlu. $u anda bulunduQum zirvede l2 kigi bulunuyoru. Bu gugle bile qatgtp gemberi ytrTabiliriz. DaQlar bizi koruyabilir. Ama ova! DaQtn sarplQt bize ils olurken, ovadaki arkadaglar da siyasal i)s yaratmak zorundalar. Yoksa bu uqsuz-bucaksz ovada nasl kendini koruyup faa' liyet gel igti rebil i rsi n ! Ktsacag savag zorludur. Ve bir o kadar da yaratoIrk istiyor. Bu milcadelede hata yapan ezilin yok olur. Derin digilnilp gilqlU karar vermek lazm. Bu ddnem' de en iyi dtqilniip kararlara ulagan, saQlam planlama' lar geligtiren, savaq kanununu gilglil uygulayan kaza' nr, bagka qtkar yol da yok. Eskiden bir yetersizlik yagad*. Ama gimdi geriye ddnilp baktQmtzda bun' lan gdrebiliyoruz. Yagadt$mtz basitlikler insam 6fkelendiriyor. Yeter art*, tarih bizden olaQaniistil qabalan kahramanhklar beklerken ve mutlaka da oyle ol' mag lazmken tarih kargtanda fusit kalmak iQrenq bir tutum oluyor igte bu anlayryla bu mektubumu yazarken Botan'daki binlerce arkadaga binlerce selam ve saygilanm sunuyorum. Garzan'da mitcadele eden bizlerin akhndan Botan q*mamtgtn Ve anilait tazeliQi ni silrekl i koruyacakil n

Mervan (Aydn

N)ilY)


(Ei!I--

F,u"trgsz

re Hayri (Mehmet Salih gAHiN) yoldag

Sehit Dr Kendot(Nureltin Hoct MIJHAMMED) Sehil Hoyn (Mehmet Soilh SAH/N) ve Sehl/ Koro Omer yoldolor masr kagnilmazdrr. Yani sorun taktik 6nd erl iQi n oturtulmasL zaferi garan' tileyen parii qizgisinin, yagam tarz' nn hakim hale getirilmesive Parli' Cephe-Ordu faaliyetlerinin planlan' mas ve saQhkh bir dilzenlenmeye oturtulmastdtr. Yani merkezilegme. kurmaylagmadr.

Donem, intifadalar ddnemi: d6' n yoQ unl aqtt n I a' ikili iktidara hilkilmete ulaqma ddnemidir. Ddnem, parli gizgisinin saQ tasfiyeci tutuma nem, geri I la savafl nt rak, derinleqtirilerek,

karg zafer kazanma donemidir. Yine kongremiz, reel sosyalizmin yagadQt sorunlar gozonUne getiril'

diQinde bilimsel sosyalizmin PKK gahanda yeniden zafer kazanmast anlamtna gelecektir.

lV. Ulusal Kongre gergeQini

h'

saca bu qerqevede ele alabilirim.

en ilst biiilk dil'

Partimizin bu dordilncil zirvesine giderken elbette

gilnmek ve kendini gorevlere, sorumluluklara haztrlamak gerekmek tedir. Onilmitzdeki s7reqte TC ve hatta emperyalizmle kran furana bir milcadele yaganacakttr. En 1nemli sorunumLlzun ise taktik 1nderlik sorunu olduQu aqtkttr. igte, kigi kendisi' ni bu g1revlere haztrlamahdr. Be' nim her ne kadar partilegmede, y6' netim olaytnda gerilla savagntn, kit' I e orgittlenmesi ni n gel i gti ri I mesi nde onemli yetersizliklerim varsa da onemli bir tecrilbe birikimine ulagil' Qm kanandaym. Partinin, PartiOnderliQi'nin 1zellikle ll. Ulusal Konfe' rans'ta geligtirdiQi ve daha sonra da geligtirilen eleEtiriler ve genelde ya-

plan t1m qdzilmlemeler

eerQeve-

sinde kendimi onemli oranda tamyabildiQimi sdyleyebilirim. YanlElanmr lV. Kongre gerqeQi, qizgisi temelinde gdzden geqirerek kendimi yenileyebileceQime inanryorum. lV. Kongre bu anlamda benim aqm' dan kendimi gozden gegirme, yeni' legme firsattdtr. Bunu iyi deQerlendirerek. beni taktik onderlik hattndan uzaklagttran, parti gizgisini hayata geqirmemi engelleyen, onu korumam engelleyen yanlq anlayqlanmn itzerine radikalce giderek agacaQr ma inantyorum. Pratik yagam igeri' sinde buna kargt gilnlilk miicadele edeceQim. Tekrar edeyim, her ne kadar onemli yetersizliklerim olsa bile, partinin emrettiQi taktik 1nderliQe ulagmada kendimde agama kaydedece' Qime inanyorum. Bu anlamda parli' nin bana vereceQitilm gdrevlere ha' zr olduQumu belirlirim. Kendime gineniyorum ve bagaracaQma da inantyorum." lV. Kongre'den aldrQr gilqle 1991 yrhna irstUn moral ve cogku ile yilriiyen Mervan yoldag, l99l Mart'tna kadar bulundu$u Avagu6 eQitim kamprnn sorumluluQunu yaptt. Karnpta, bir yandan lV. Kongre qizgisinde,

emri altrndaki yoldaqlarr eQitirken, 6b[rr yandan Garzan Eyaleti'ne yaprlacak qrkrgrn planlamasrnr geligtiriyordu. Qirnkir, Garzan Eyaleti'ne lV Kongre gerqekliQimizi taqrrmak ve birliQi ile birlikte eyalete yerleqmek tarihi gorevi en baqta Garzan Eyalet Komutanr olarak Mervan yoldaErn

omularrndaydr. Bu g6revin

aQrrlrQr

ve dneminin bilincinde olarak, 1 991 yrlr Mart ayrnda komutasrndaki Gar-

zan Grubu ile birlikte Avague'den Garzan Eyaleti'ne doQru yolda qrktr. BirliQinin baqrnda gururlu, bagr dik ve maQrur bir eda ile tarihiyolculuQa tebessi.rm ediyordu. Yola qrkmadan once rqtima halindeki yoldaqlarrna oz olarak gu konuqmayt yapt; 'Yol' daglar! Kazanmaya ve Garzan Eyaleti'ni fethetmeye gidiyoruz. Gorevi' miz aQtr, ama bir o kadar da yilce-

bUyitkti.rr.

Mervan yoldaq, "1992 yltnt fa-

dir..."

B Mart 199 I tarihinde Avaguze'den Garzan'a yirrlryiig baElar. Cudi DaQr'na varrldrQrnda tarih l2 Mart I 991'dir. Brrlik istemeyerek de olsa meydana gelen bir kargrlagma sonucu somijrgeci ordu gUqleri ile bir giin boyunca qatrgmak zorunda kahr. Birligi dUgman gi.iqler qembere alrp kuEatmrqtrr. Qrkrq yolu dtjqman tarafrndan tutulduQu iqin, krlavw koyliiler de geri d6ner. Birlik bir savaEqrsrnr qehit verir; ama aldrgr gdrevi

yerine getirmede kesin

ler oranrnda serihildanlarr biltUn Eehirlerde orgiitlemek, eyaletteki trkanrkhQr gi..iglU bir qrkrgla giderebilmektir. lV Kongre kararlarr ancak bu gekilde hayata geqirilme qansrna kavuqabrlecektir. Bu sljreqte somiirgeci ordu gUqlerine karEr birqok silahlr eylem, qetelere ve igbirlikgihainlere karqr birqok cezalandtrma ve kamulaqtrrma eylemi gerqekleqtirildi. Cephe qalrgmalarr krrsal kesimde olduQu kadar qehirlerde de yogunlaqtrrrlarak, Garzan Eyaleti de onemli bir serihildan merkezrne donUqtiiri.ildti. Yaganan pratik, kuEkusLz donemin taktiQine tam anlamryla tekabiil etmese de, o yonli.j harcanan ozlij qabalarr rfade etmektedir ve bunda da Eyalet Komutant olarak Mervan yoldaqrn rolii ve emeQi qok

kararhdrr.

lrade ve azmin gUci.iyle ilerleyecek, Botan'a geri ddnmeyecektir. Komutanr ve savaqqrsryla birli$in ortaklaqa aldrQr karar budur. Bu zor kogullarda Mervan yoldagrn g[.ven ve' rici komutanlrQr onemli rol oynar ve somiJrgeciliQe inat geqit vermeyen yalqrn ve sarp daglara trrmanrqa ge' qilir. Kar, soQuk ve frrtrnayla amansrz bir savaqa girilerek, gece boyunca yaprlan I 2 saatlik qetin bir yilri.iyirgten sonra birlik hem somtjrgeci ordunun qemberini, hem de geqit ver-

mez daglan agmayr baqarrr.

Yo-

luna devam eder. Bestler mrntka' srnda Kela Mem6 DaQr'na diQer bir birlikle bulugmayr gerqeklegtirir. Burada ortaklaEa Garzan Eyaleti'ne yonelik yeni dizenlemeler yaprhr. Eyalet yonetimi Mervan yoldaqrn sekreterliQinde, Eehit Hayri ve qehit Dr. Kendal yoldaElardan oltqur. Eyalet 3 ayrr bolgeye boli.ini..rr. Birlikler de buna g6re ayrrgtrrrhr. Garzan Eyaleti'ne ilk mirdahale ytirfi.\i.intj Mer' van yoldag gerqekleqtirecektir. Garzan eyalet gUcljni.in bu gekilde eyalete aktarrlrp tarihi mUdahalenin yaprlmasr Hayrive Dr. KendalyoldaElarrn da birlikleri ile birlikte bolgelerine ulaqmalarryla I 991 Nisan'rnda saQlanrr.

GLicUn bdlgelerine yerlegmesinin ardrndan, hemen bahar atrhmrna gegilir. Hedef, yrllardrr, bir ti.irlti oturtulamayan gerillayr oturtmak ve dUgmana indirilen politik-askeri darbe-

gist Tiirk scimiirgecilerine zehir etme" qiarr ile bir yandan krE donemi hazrrlrklarrnr biiyUk coqku ve mticadele azmi iqind-e yUriitiirken, diQer yandan S6rt, Elih (Batman) gibi merkez ve bolgelere de uanarak, buralan da faaliyet alanrna katmaya qal rqryo r du. Zir a bu merkezlerdeki karrqrkhklarr gidermek ve buralarr saQlam, 6zlij, gi.venilir birimlere kavuEturmak, hem donem ve hem de Garzan Eyaleti aqrsrndan qok onemliydi. Bu, aynrzamanda bir parti talimatr idi. O, devrimci gcireve ve ulusal kurtuluqa oylesine sevdahydr ki, bu bolge ovahk olmasrna raQmen, kendinr koruma endrqesini hiq bir zaman 6rgi.rt talimat ve gorevleri onUne koymayrp, hatta qoQu kez devrimci gdrevlerin heyecan ve coqkusu iqinde bunu ihmal da ederek, bolgeye mtithiq yirklendi. Belki bu noktada Mervan yoldaqrn gerekli tedbir ve duyarhhQr gdstermedi$i, hatta amatorce davrandrgr s6ylenebilir. Boyle olsa bile, bu O'nun devrime, partiye ve devrimci gorevlere yUrekten baQh olmasryla aqrklanabilir ancak. Evet, Mervan yoldaq bu ydrielim iqindeyken lislendiQi k6y olan S6rt'in Aynbaran k6ytlnde kahpece bir ihanete ugradr. Bir ihbar sonucu 20 Arahk 1 991 tarihinde, koye baskrn dUzenleyen s6miirgeci ordu gi.iqleri tarafrndan gehit edildi. Mervan yoldagrn dniinde dev boyutlu gorevler vardr. BaqarabileceQi tarihi gorevlerdi bunlar. Bciylesine soylu bir ytirijyijqUn sahibi olan geng bir komutaprmrzrn qahadeti, bizim aqrmrzdan biiyOk bir kayrp olsa da asla ve asla bu tarihi gorevlerin baEarrlmasr ontinde bir engel oluqturmayacaktrr. O'ndaki atakhQr, cesareti, derin yurtseverligi, teorik geligkinlik ve pratik uygulayrcrh$r kendimize rehber alarak, yarrm brraktrQr g6revleri mutlaka ve mlillaka bizler tamamlayacak ve anrsrnr zaferlerde yaqatacagrz.

Hayri yoldaqrn Eahadeti, gerek kendisi, gerekse partimiz aqrsrndan hig de sineye qekilemeyecek ve iqe sindirilemeyecek bir talihsizliktir. Hem de buyilk bir talihsizlik. 1992 yrhnrn ilk gehidi de olan Hayriyoldaq, qehit dUEen Mervan yoldagrn yerini doldurmak ve Garzan Eyalet SekreterliQi, aynr zamanda da komutanlrgr gorevini omulamak iqin yol altrken, kerine qr$ diiqmesi sonucu 3 yoldagr ile birlikte gehit dUgtii. Bu qtQ diigmesi olayr bizler aqrsrndan I 992 yrlrnrn en ugursuz olaytdrr. Ve onemli sonuqlar qrkarmaya deQer bir olaydrr. Tafihsiz bir kaza biqiminde de olsa Hayri yoldagrn gahadetr karkrg, aqlrk-susuluk demeden verilen savaSrn azgrn sdmrirgeciliQe karqr oldugu kadar, getin doQa kogullarrna karEr da verilmesi gerektiQini bir kez daha bize gdsterdi. Hayriyoldaq, Riha (Urfa)'ntn Heweng (Bozova) ilqesi Kub0k koyirnde yoksul bir koylii ailesinin qocugu olarak diinyaya geldi. Devrimcilikle ilk tanrqmasr, 1975 yrhnda lisr---- 6Qrencisi iken gerqekleqti. O yrllar Bozova MHP'li faEistler tarafrndan bi.ryUk olqUde terorize edilmeye qalrgrlan bir ilqeydi. Hayri yoldaq stntrlr sayrda genq arkadaqr ile birlikte antifaqist mUcadelenin on saflarrnda yer alarak, bu fagist trrmanrqa dur demeye qalrEtr. Bundan dolayr liseden siiriildi.i. Devrimci kiqiliQi heniz qekillenmeden, ekonomik problemlerin de etkisi ile ijlkeyi terkederek, qozijmu Avrupa sahasrna qrkmakta buldu. Geldigr Paris'te emperyalist kirltiJr ve yoz yaqam iginde yitip gitmemek, en azrndan ozijni.i koruyup yagatabilmek iqin parti hareketimiz ile iliqki kurdu. Bunda, ijlkedeki genel geliEmelerin de yoQun etkisivardrr. Parti hareketimizle ilk tanrqmasr 1980'de gerqeklegir. Bu onemli olayr, Partimizin lV. Kongesi'ne sunduQu ozeleqtiri raporunda Eoyle dile getiriyor: "Kiirdistan ulusal kurtulug milcadelesine 1980 yiltnn bagnda Avrupa alarunda kailldm. Kaillmtm saQlayan etmenlerin bagnda ulusal ve stnisal 1zellikler gelmektedir. Yine genelde ilerici dilqlnceye sempati duymam ve birqok tantdtk arkadagtn

parti saflartnda yer almag ve en 6neml isi de parli mizi n sdm ilrgeci I e' re karg y1riittilQil milcadelenin ya' ratmq olduQu etki beni baQmszltk m ilcad el es i ne katil maya got ilrd il." Hayri yoldaqrn p.arti saflarrna katrhmr qok 6zli.idi.ir. Oyleki Fransa'da iligki kurar kurmaz, iEini giici.iniJ brrakrp devrimci gdrevlere koqmuqtur. 1980-85 arasr d6nemde Avrupa'nrn birqok alanrnda yerel ve b6lge ycinetimleri diZeyinde sorumluluk yi.iklenip qahgmalara katrltr. I 985 yrh ortalarrndan itibaren ise, Avrupa Merkezi iqinde yer alarak, orgijtsel ve politik qalrEmalarrnr yoQunlagtrrrr. Bu sUreqte ideolojik-politik yonden eQitiminr ileri derecede olmasa da yaparak, kendisi igin Avrupa sahastntn artrk omrtrni.i doldurdugu sonucuna varrr. Soylu kararr vermenin zamant gelmigtir. 1986 Haziran'tnda hem PKK lll. Kongresi'ne katrlmak, hem de gdrecegi askeri ve siyasi eQitim ardrndan, savaq cephesine katrlmak i.rzere, merkezi okulumu Akademi ya Mahsum Korkmaz'a gelir. Bu olay, Hayri yoldag iqin devrimci yaqamrnda tarihi bir baqlangrq, ondan da 6teye bir yeniden do$uq ve kendini yeniden yapma eylemidir.

lll. Kongre'nin kendisi izerinde brraktrgr miithiE etki o denli biiyiik olmuqtur ki, lV. Kongre platformuna sundugu raporunda da olaya 6nemli

bir yer ayrrmaktan kendini alamamrqtrr:

"Diyebilirim ki, parliyi ilk defa doQru temellerde tantmam bu sireqle baglar. Daha onceki yillarda her ne kadar sorumlu ditzeyinde faaliyet yilrintiorsam da bu, olduk' ga yitzeysel ve gematik bir tarzda olmr4tur. Dolaytayla parliyi I l. Kong' re silrecinde tantmam, kigi olarak benim iqin, 6zellikle devrimcileg' I

mem konusunda 1nemli bir hususu tegkil eder." lll. Kongre'den bu denli ilerr de' recede etkilenmiq olmastna raQmen, Kongre sonuqlarrnr ozijmseme, kavrama ve uygulamada onernli 619ude yetersiz kaldrQrnr vurgulayarak Kongre qalrqmalarrndaki ve sonrastndakr durumuna oldukqa ozeleqtirel yaklaqabilmektedir. Kongre sonrasr Lilbnan galrqmalarrna sorumlu olarak katrlrr. Bi.rtiin giici.iyle kendini faaliyetlere katmasrna raQmen, bunu kesinlikle yeterlr gdrmez ve 'i.. genrg kitlelert orgittlemede, desteklerini mUcadeleye se' ferber etmede, ddnemin emrettiQt 1rgittlenme ve gahgma tarzru yarat' mada taktiQin gerisinde bir seyir izlenmigti r' diyerek, durumuna 6zeleqtirel yaklaqrr. O'nun elinde ozeleqtrrr,

bir yenilenme ve gijqlenme

silahr

olarak, devrimci iglevini layrkryla gormektedir. Krsa sliren bir DoQu Kurdrstan yolculuQundan sonra nihayet sabrrsrzlrkla kucaklaqmak istediQr, srcak savaq cephesi, gerilla diyarr Botan'a ulagmayr bagarrr. Artrk somurgeci dijqmanla goQi.ls goQirse savaqabrlecektir. Bu O'nu mutlu krlar. Botan'da takrm komurtanhgr ile baqladrQr gerillacrlrQrnt, sonraki sUreqte srra' sryle yerel yonetim, eyalet komrtesr ve Askeri Konsey uyeliklerr dizeyrnde siirduriir, Ve en son olarak EylUl I 989'da gerqekleqtirilen Ulke lqr 1. Partr Konferansr'nda Ulke lc, Mer kez iiyeliQine seqilir. Bu srfatlarla 1990 yrh sonuna, yani partimrzrn lV Ulusal Kongresi'ne kadar, brrqok aske ri eyleme planlayrcrve komtrtan olarak katrlrr. Bu aqrdan, Botan'rn brr gerilla diyarr olduQu kadar, brr serihildan sahasr olmasrnda Hayri yoldagrn da yoQun qabasr ve emeQr vardtr. lV. Kongre'de, iki kongre arasl slirece ve bu sUreqteki roli.jne rlrqkin olarak kokltj eleqtiriler ge[qtirmede tereddilt etmez. Ozellikle kontra pratigi olarak deQerlendirdiQimrz feodal qetecilik ve komploculuQun aqrQa qrkarrhp mahkum edilmesindeki yetmezliQini, zayrfhQrnr kabul ederek kendi kendisini eleqtrrir. "lV. Kongre'ye giderken bu elegtiriler ve kongrede geligtirilecek elegtiriler beni gilglil klacakilr. Bd/ece tum olumstzluklann on1ne geqebileceQime inantyorum. Parlinin bu ditzeltme ve kazanma g)cilne laytkryla cevap ve' receQime d.air inanom tamdrr. Ozellikle Parti OnderliQi'nin elegtrrilerin' de kendimi, yetersizliklerimi daha iyi gorebiliyorum. Bunlan krsa sarede kavramaya phgacaQm. Dogruya cesaretq prtilegmeye lV. Kongre plat' formunda ulagacaQtm. Bityilk umudum var. Tarihi bir s)reqte kongre toplanmq bulunuyor. Gereken netleqmeyi saQlayacak ve tilm olumsuluklann sahiplerini ortaya qtkaracakilr. GeleceQe y6nelirken, geqmigi didik didik .etmek, geleceQi garantiletecektir. lq ve dq diqmanlan altetti' rip zaferi garantiletecekti r" der. Hayri yoldaqrn esas olarak 6rgi.ltsel ve politik yanhglar kargrsrnda amansrz eleqtirici olmasr, devrim

Devam 27, sayfada


s,u"rrgs2

CsoilIil-

Amed Eyalet KoordinatdrlilQil tarafndan Amed Eyaleti'ndeki Parti, Cephe ve Ordu gitglerine hitaben kaleme ahnan ve aym zamanda Amed halkna rapor niteliQinde olan bir deQerlendimeyi ktsaharak yaynlyoruz.

"Yersiz kayplara yol agan eksiklik ve yetmezliklerden annalm; halkrn beklentilerine laykryla cevap verecek yetkinlige ulagalm!" TUrk burjwazisi ordusuna gwe-

mrg, duzen mr kalmrg? Uslubu zaten

nryor. Heybetli, kudretli ordu, atalarr-

kirfUrname. Yirmi yrldrr savaqta darbe izerine darbe yiyen bu ordu yrpranmrs. Ordu umutsuz, ordu urkek. orduda mueTTam sorunlar var, orduda crddr celiqkiler var. Alt Uste, irst alta gWenmiyor bu ordu iqinde. Ordunun organize sorunu var, modernize sorunu var, eQitim sorunu var, deQrqen kogullara ve miicadele y.6ntemlerine uyarlanma sorunu var. lqte ordu bu yi.iklu sorunlarla yiiri.ryor. As-

nrn barbar geleneQinin temsilcisi ordu, zuliim kultiiruyle eQitilen ordu, vahget ornekleri igerisinde yoQrulan ordu, her neferi emrr-komurtantn, gorevin kutsallrQr adr altrnda robot' lagtrnlmrg ordu... Emirdir deyip her ti.irlir vahgeti, zulmrl ve biiyi.ik suqlarr

96z krrpmadan isleyen ordu... gerici, en baQnaz, en fagist ve

En en

canavar kafalarrn, beyinlerrn btr araya getrrildrgr ordu... DoQrudur. bu ordu krrar. bu ordu yakar. bu ,lrdu vrraneye cevrrrr Bu ordu yrkrmdrr. rskencedrr. rzdrraptrr: bu ordu kan ve baruttur B6yle tanrmlanryor Tijrk ordusu. Brz de boyle tanrmlayabiliriz. Sozkonusu dzelliklerin TUrk ordusunda mevcurt olduQu doQrudur. iqin bu yanrnr tartrqmayacaQrz. Bunlarr tartrsmak, giJneErn parlaklrQrnr tartrsmaktrr. Fakat tartrqrlmast gereken bir yan var. Sdzkonusu ozelliklere sahrp olan bir ordu acaba hergeye kadir midir? Acaba zaferin garantrsr olabilir mi? Zalerden zafere ko' gabrlrr mi? Gerici kafalar buna evet dryor Bizce yanhq yapryorlar, yanlrq hesap rqerisrndedirler. Ordu gijqlerrnr qok yanhs deQerlendiriyorlar. Ordunun zaallarnt hic gormek iste.nryorlar. Cok gariptir kr. zaaflarr bile guclir yanlar olarak gosteriyorlar. Kalemlerr ordunun qi.iri.jkltiklerin t zayfi ' lrklarrnr yazmaya hiq alrgmamrE. Onlar oyle, ama biz oyle olamayrz. Onlarrn gdzijyle Tiirk ordusunu deQerlendiremeyiz. EQer biz de onlarrn goziiyle Tiirk ordusunu degerlendirirsek, deQil Kijrdistan't onlardan kurtarmak, dijnyayr onlara terketmeyr kabullenmemiz gerekir. Bu gUqli.r orduya niye dokunuyoru? Zaler kazanamayacaksak neden bu kadar kan ddkmemiz gerekecek dememiz laztm? Partimiz, Ti.irk ordusunu ne hiqe saydr, ne de onlartn rstediQi gibi deQerlendirdr. Herkesrn babadrr, girqlUdUr, ulasrlmazdrr dediQi bir anda Tiirk ordusunun gerqek karakterinr ortaya koydu. Ona karqr sava$rma da bu temelde cesaret etti. Genel yaklaErmrmrz bu olmasrna raQmen, ne yazrk ki bizde de orduyu TUrk burjwazisinin etkisini yaqayarak deQerlendirenler qrktr, boyleleri halen de var iqimizde. DUqi.inceleri' nr aqrk aqrk dile getirmeseler de, rsrarla gizlemeye qahqsalar da, Tiirk ordusunun yenilmezliQini, oziinde onaylayanlar var. Yani onlar da, "mehmetqrk yenilmezdir" ktiltijri.ryle beslenmiqler. lEte bunun iqin biricik kurtulug aracrmz olan silahlr miicadeleye gelemiyorlar, silahh mUcadele rqerisinde yer alanlar ise, bir tUrlii adapte olamryorlar. Savaqmaya, savaqr geliEtirmeye cesaret edemiyorlar. Ashnda bunlarr drq etkilemeyle savaQrn iqerisinde tutuyoruz, orgi..tt gUcii bunlarr tutuyor, drgtit ittikge bunlar yi.iriryor, kendi hallerine btrakrldrklarr an ise yerlerinde sayryorlar ve hatta geri adrm atryorlar. Oncelikle onlara sonra ti.im arkadaqlara halkrmrza ve tiim di.inya halklarrna hemen beyan edelim: Ti.irk ordusu bildiginiz gibi degil, anlatrldrgr gibi de deQil. Ti.lrk ordusuna yakrgtrrrlanlarrn hepsi yalan. Dev gibi g6rtinUyor,'ama iqi boq. Emir-komuta krElalarda iqliyor gibi g6rilni.iyor, ama savagta ti.imden siliniyor, Moral mi kal-

Inda yilriiyor

mu,

sijriiniiyor

mu, bu-

nu da gdri.ryorrz: YijrtjyUqten ziyade brr surUnme var, saplanma ve batma var ortada Brrakalrm amaca ulagmak, girdiQi yoldan geri donmek istiyor, bataktan qrkmak istryor. Kesinlikle buna bile gijq getiremiyor. Belli ki hesaplarrnr di.z yapmrqlar. Karqrdakr giici.j hiqe saydrklarr iqin aksi durumlarr gozdni.jnde bulundurmamrqlar. Onun igin de bugijn, hiq kargrlaqmadrklarr durumlarla karqr karqrya geldiklerinde, qozilmst2 ve qaresiz bir durumu yaqryorlar.

Daha dUn Ortadogu'ya aqtlmantn on koEulu olarak Girney Ki.irdistan'a saldrrdr. Ashnda hedef orayr iqgal etmekti, geniq bir tampon bolge olugturmaktr. Qok gatafath yUriidii. Buyilk iddialarla yijrijdU. Kahraman mehmetqik, zavallr mehmetqik durumuna ddndi.i. Bir daha bir daha kendisini dayattr. Ama hiqbir sonuQ alamadr.

igte devlet! lqte cumhuriyetl iqte bunun ekonomisi, siyaseti, ki.ilti.irii! lgte tiim dtinyaya nam salmrE Turk ordusu, Tiirk askeri, TUrk politikacrsr! Hepsi ortada hepsinin zaatlan da, eQer varsa gijqlU yanlarr da ortada. Bunlarr ne baqkasr qarprtabilil ne de kdr olmayan gormemezlik edebilir. Kesinlikle kUqUmsemiyoruz. Dijgmanrn olumsu yanlarrnr abart' mak istemiyorrz, son derece ger-

qekqi yaklaqryoru. Ama orlaya qrkan tablo bu oluyor. Demirel, bu ko' nuda Ozal'r elegtirirken, "Siz" diyor, 'TUrkiye'nin durumunu deQerlendirirken herqeye tozpembe bakryor-

Bu durum kendiliQinden yaratrlmadr. BaElangrcr yirmi yrl oncesine dayanan ulusal kurtuluq miicadelemiz ve bunun silahlr ydnUnir oluqturan halk savaQr mr mrz ortaya qr karmrqtrr. Diiqmanrn lilkemizde uyguladrQr ozel savagrn boga qrkarrlmasryla, dirgman

-

cephesinde bu gedikler

aqrlmrgtrr.

Yani savaqrmrmrzrn ortaya qrkardrQr geliEmelerdir. Onun kayrplarr, bizrm kazanrmlarrmrzdrr. Ddkirlen bu kadar kanrn sonucunda ulaqrlan dijzeydir. Di.igman cephesindeki baqagaQr gidrq hrzrndan hrgbir gey kaybetmeden, hatta daha hrzh bir tempoyla devam ederken, aslrnda gele' ceQin ilk iEaretlerini de gosteriyor. Gelecekte diiqman cephesinde nelerin yaganacaQrnr bize mijjdeliyor. Olup bitenlere baktrQrmrzda, dirgmanrn blryijk Osmanh lmparatorluQu hayallerine giilmemek elde deQil.

GirlUnecek iddralardrr; giinkU biz, di.iqmanrn cephesinde ve hem de ordu biinyesinde gok geqmeden ciddi bir qozUlmeyi bekliyorrz, da-

Hangi aEamada bulunuyoruz? Kilrdistan denilen untrtulmug i.ilke hala somtirge;ddrt parqaya bolijnen bu vatan, yeryiizrl cenneti olarak bilinen Yukarr Mezopotamya tam bir harabe. Savag binUn qiddetiyle, birtiin alanlarda ve birtirn acrlarr tatttrarak devam ediyor bu topraklarda. Yagam mr? Yaqam igkenceden iba-

rettir buralarda. Vatan mr?

Vatan

bombalar altrndadrr, cayrr cayrr yanryor. DaQlarrmrz, k6ylerimiz bombalanryor her gUn. $ehirlerimiz abluka altrnda. BUtUn zenginlik kaynaklarrmrz, yangrndan mal kaqrrrrcasrna talan ediliyor, alrnrp gOtUrUli.ryor. Gotijri.ilemeyenler tahri p ed liyor. KUltiirel ve tarihi eserlerimiz qalrnryor; sulara, topraQa gomUlijyor. Giizel adrna ne varsa hepsi tahrip ediliyor, ormanlarrmrz yakrhyor. Barbar geleneQin en seqkrn temsilcisi Ti.rrk ordusunun aqrk ve vahgi katliamlarr yetmiyormuE gibi, insanrmrza qektirdiQi acr, iEkence, uyguladrQr zuli.lm yetmiyormug gibi, bir de gizli katliam gebekeleri kurmuqlar. Kontr-gerilla denilen insanlrk duqmanr qeteleri piyasaya sUrmiigler. Bunlar terdr uyguluyor, bu terdr her yerde kol geziyor. Evet, izerinde yaqayan insanlarrn gece, giindiz her an 6liimi.r bek' ledikleri, rqkenceyi bekledikleri, zindana diJgmeyi bekledikleri bir ulke. Otirmle yaqamrn birlikte varolduQu: brr tarafrn acr, bir tarafrn tatlr olduQu; bir tarafrn korkup, bir tarafrn gUqlendiQi bir ijlke. B6yle karmagrk d,rygrlarr yasayan bir h:rlt B,rnlar var KUrdi.rn ljlke"rr,rj.,' ', . ' ,rs dilsrz. avukatsrz hall..rr. uik,.. ,,rde. Bunlar ciul de vairdr, t,r:eun oe tum qiddetiyle devanr e.j ., rrrr'ra dUn olmayrp da bugiin varol.i;, .eyler de var. Bu geyler de bizim rqrn umr.rt oluyor, ya' Eamrmrzrn esas kaynaQr oluyor. Bunlar olrnasaydr, iilkemizdeki acrlara dayanmak miimkirn mirydi.r? Halk olarak varlrQrmrzr si.irdUrmek dijEUntilebilir miydi? Demek ki, geliqimimizi engelleyen, bizi yokolma s[rrecine gOtilrmek isteyen tutumlarrn yanrsrra, bizi qaQa ulagtrrmaya hizmet eden geliqmeler de vardrr, Biraz da bunlarr gdrmek gerekir. Act olantn yanrnda, bir de tath olanr gormek gerekiyor. Dtin[]n sahipsiz halkrna, bugiin sahip qrkanlar var. Bagsrz halkrn 6nciileri var artrk. Bu halk iqin beyin, bu halk iqin gdz, bu halk iqin kulak olanlar var. Yani bu halkrn birtiin olanaksrzhklar iqerisinde dogan, biltUn kasrrgalara dayanan, dev gibi engelleri aqan, biiy[erek bug0nlere gelen PKK'si var. Yrmi yrlhk pratigiyle kanrtlanmrq, hisbir biqimde tartrErlmaz dnderliQi var. Umut vaadeden, gijven veren, zifiri karanhk ortamr aydrnlatan ve gerqekten de herkes iqin ne lazrmsa o olan gahinivar bu halkrn;APO'su var bu halkrn. BLryiik bir varhk deQil mi? Ktirdistan halkrnrn tarihinde ulaqamadrQr bir varhk i

,

Hayrr, yanrlmayalrm. B6ylesi ordularda gemisini kurtaran kaptandrr: herkes baqrnrn qaresine bakar; gUn geqirilir. Uzlagmaya yatkrn olanlar da var; kaqmanrn yollarrnr arayan-

lar da var. Bana dokunmayan

yrlan

bek[yoru. Parqa parqa gerqekleqecek olan qdkmeleri bekligeliqmelerine dik-

sunuz, oysa oyle deQildir. TUrkiye'nin ciddi sorunlarr vardrr. Sorunlarr

Qrlmayr

qdzmek iktidarr da, orduyu da aqmrgtrr. Ancak TUrkiye'de yaQayan herkes elele vererek br.r sorunlarr qozebilil yoksa oyle kolay deQildir."

yorr.rz. BugUni.jn

bin yagasrn diyenler de var; canava-

Bu sozler, qetenin bir elemanrna ait-

rrn marifetini gosterenler de

var.

tir. Qetenin temsrlcileri bile kendi

Korkaklarr da var; k6r cesaretle yurilyenleri de var. Hatta tabletle uyuQturularak yUriiti.ilenler de var. Bu ordu iqerisinde, ordu iqin qahqanlar da var; orduyu hergUn kemirenler de va( erlerin hepsi b6yledir. Daha alt di.izeydeki komutanlarda da bdylelerivar. Evet, bu orduyla deQil Orta Asya'ya artrk Cudi'ye bile qrkamazlar. Ama ne var ki, gerqekler boyle olmasrna raQmen, yalan makinesi yalan iiretmekten geri kalmryor. Yalanla nereye varacaklarrnr zaman gosterecektir. Buna raQmen neden hala ayakta kahyor derseniz, onu ayakta brakan zayrfhklarrmrzdrr, diyecegiz. Yoksa hak ettigi iqin yagamryor. TUrk burjwazisi de 6yledir. Qetenin hepsi oyledir, hepsi de boSuna ya$ryor; hepsi .de boqlugun i.irilnlr olarak yagryor. Oyle deQil mi?

durumlarrnr anlamaya baqlamrq gibi gdrUnijyorlar. Ashnda uluslararasrn-

daki intiba da boyledir. Dogu

da,

Batr da TC'ye pek gijvenmiyor. Giindemdeki sorunlan hayli Urki.itUcii 96rtjyorlar. Bunun iqin degil midir ki, Avrupa TopluluQu'na almadrlar. Bunun iqin deQil midir ki, Ortadogu'da tutunamryor. Bi.itUn varlrQrnr orduya borglu olan Ttlrk burjwazisi, ordunun qoziimsi.zltiQuyle birlikte qozi.imsi.izl iiQ i.i yaqryor.

Diiqman cephesinde yaEanan bu durumlar, yeni ve m0cadelemiz agrsrndan tarihi oneme sahip durumlardrr. Yeni olan, dUqmanrn gdkiige dogru yol almaya baqlamasrdrr, bagaEaQr gidiqidir. Bu ise, ulusal kurtuluq mUcadelemizin daha hzh geliqmesine ve zaferle taqlanmasrna neden olacagr iqin, tarihi 6neme sahiptir.

katlice baktrQrmrzda, dUqmanr bu tUr durumlarrn beklediQini, bunun drqtnda baqka higbir Eeyin olmayacaQrnr dUqUniiyoruz. Onlarrn da bu konuda telaqr vardrr. Bunun iqin, samimi olmasalar da "Kabul etmek gerekir ki, ortada bir sorun var; sorunu inkar edemeyiz. Silahla qozemeyiz, tartrqmamrz gerekecektir. TartrEarak gdzmek zorundayrz" dediler. Tarihlerine bakrlrrsa, Kilrt sorununu ele ahE gekillerine bakrlrrsa atrlan bu adrmrn ciddi bir adrm olduQu g6rUlilr. Ciddi adrmlar da ciddi durumlarrn sonucunda geliqir. Demek ki durumlarr ciddidir. Qok srkrqmrElar ki, birdenbire federasyonu bile tartrEmaya aqryorlar. Dedik ya. batakhktan qrkma qabasrndadrrlar. llkel milliyetqilerimize sr$rnacak kadar srkrgrk durumdadrrlar. Di.iqmanrn durumu bdyledir. GeleceQin nasrl olaca$rnr daha da netlegtirmek iqin, biraz da kendi durumumua deginmekte yarat var' drr. Ulke ve halk olarak, bu halkrn temsilcileri olarak neleri yaEryort.z?

deQil mi? GUnlimiizde Ortadogu halklarrna nasip olmayan bir varlrk deQil mi?

Vatan topraklarryla olduQu gibi, halk olarak da pargalanmrq, atomlarrna kadar boli.inmi.iq, Alevi-Siinni, Kuey-G0ney, sagcr-solcu, aqiretaEiret, kabile-kabile, Kurmanc'7aza vb. suni b6lilnmelerle birbirine dilqUrtilmtg, Qok k6tir bir bigimde qatrgtrrrlmrq bu halkrn, sdzkonusu olan


bu suni geliqkilerini ortadan kaldrrrp

latmay4 kavratmaya qahqryonz. Ha-

yerle bir eden; mevcut gatrqmalartn kime hizmet edece$ini aqrk ve net olarak ortaya koyan; yerine aileleri, kabileleri, aqiretleri, Kurmanc ve Za' zalarr, sa$cr ve solculart, qehirlileri,

yrr, bildiginiz, bizim iqin

k6yltileri, Giineylileri, Krzeylileri, kadrn ve erkekleri, ihtiyar ve qocuklart; evet, bu topraklar &erinde ya$ayan herkesi bir qatr altrnda birleqtirerek, en gagdaq 6rgU( modelleri igerisinde drgtrtleyerek, diiqmanrn korkung

vahqetine kargrn ayaga kaldrrmayr bagarmrg ve biiyi.ik serihildanlarla y0ri.rten, gagdaq tegkilatr ERNK'si var. Hakh otoritesini i.rlkesinde oldugu gibi, diinyaya da kabul ettirmiq, Klirdistanhlarrn birlik temsili olan Cephesi var, iktidar giici.i var.

Hamdin MEC|TOGLU (AvareE) Ulkemizde yiJrirtUlen terdrle ruhumtza kadar iqlenen korku dwarlarrnr yrkan, neredeyse gdlgelerinden korkacak duruma gelen Ki.irdistanhlara cesaret aErlayan, biraz da modern anlamda savaqma ahgkanhgrnr geliqtiren, zulme kargt direnen, bu direniEinde inanrlmaz zorluklara katlanan, fedakarhklarda bulunan, gerektiQinde kanrnr d6kmekten hiq qekinmeyen, vatanr diigmanrn iqgalci gliqlerinden temizlemede kararlt ve rsrarlr bulunan, donantmh, egitimli, daglannrn doruklannda i.blenmig, kendi inisiyatifinde savagr geliqtiren gerilla ordusu var;ARGK'si var. Kendisini savunan, dljgmanr igledigi suglardan dolayr cezalandrran silahh gilcU var, GericiliQin (2erine inen gi.iqlU yumruQu var. lgte bizi yaqatan Ug 6rgi.itiim[2, ijg silahrmrz, irq gilq kaynagrmrz; havamrzr srJyumuz, grdamrz. lqte yaqamanrn emaresi, igte ayakta kalmantn gtici.i, iqte yiirUmenin rehberi ve iEte zaferin garantisi! Sadece ayaga kaldrrmak ve yaqatmak mr? Degil, Ki)rdistan'da daha da degigik geyler geligiyor. Yoz, teslimiyetgi ve t4aklaqtrrrcr killttrr yerine, direniq klilttirii tOm toplumu sarmrq bulunuyor. Yedi yagrndaki qocuk, yetmig yagrndaki ihtiyar, zafer iqareti yaparak ihanete lanet okuyor, Ki.ilti.rrel alanda kaybedilmiq qok geyimiz aranryor, ortaya qrkarrhp ele gegirilmeye qahgrhyor. Klirdistan top-

lumuna dayatrlan kiqiliksizlik agrhyor, devrimci kiqilik, qagdag kiqilik geliqiyor. Bilinqli, sosyal, siyasal ve olgunlaqan kiqilik geliqiyor. Gerqek anlamda bir sosyalist kiqilik gekilleniyor. Bu, b.eraberinde sevgiyi de geligtiriyor. Ulke sevgisi, halk sevgisi, insan sevgisi... Dolayrsryla kin, 6fke ve yaqama kargr olan olumsuluk aqrhyor. Bu, her gUn biraz daha agrhyor. lgte bi.itUn acrlara raQmen bizi yagatan ve insanhQa ulagttran bunlar oluyor. Diin halk olarak, tilke olarak, ki-

gilik olarak yoktuk ortada. Sadece bagkasr degil, biz bile kendi kendimizi inkar eder durumdaydrk. Hergeyimizi inkar ederek yaqryorduk. Ama bugiin bunlar da gegti. Bugiin, yi.iri.itti.isUmtiz zorlu mUcad eleyle ni

sanhSrn kaprsrna dayanmrq bulunukapryr, zorltyorw onlarr. Birtirn gtigleriyle bizi drglamalanna ra$men, yine onlarr zorlamaya devam ediyonz. Gerqekligimizi an-

yorw; gahyoru

6ng6rdirgiintiz gibi degildir diyorrz. Biz de insanhgrn bir parqasryrz. Bizim de bu insanhk alemi iqerisinde yerimiz olmahdrr diyoru. Bu hakh talebimize insanhk adrna daha fazla yok diyemezler. Bizi daha fazla drgtalamada rsrar edemezler. Gerqekligimizi ergeq kabuledecekler. Biz kendi kendimizi temsil ettikqe, onlar da o o-

randa bizi kabul edecekler. $imdi biraz kendimizi temsil ediyonrz. Dolayrsryla gimdiden bizi kabul edenler de ortaya grkryor. DUnyanrn inkar edilen illkesi ve halkr, bugijn var olmuq; irili, ufakh platformlarda tartrErhyor, varhgr kabul ediliyor. Diinyanrn yalnz kalmrE halkr iqin bugi.in 6nemli dostlar oluEmug. Bize dostluk yapmak isteyenler ortaya qrkmrq. Evet, nereden nereye geldik. Belki irlkeyi hala kurtaramadrk, ama yokluktan, karanhktan, cehenneme qevrilmiE, harabeye don$tUriilmliq bir zeminden yola grkrp buralara geldik. Bu geliqin hikayesini, tarihqesini burada anlatamayrz. Anlatrmr tzundur. Partimizin qeqitli belgelerinde birqok yoniryle ortaya konulmuqtur. Bu geliqmelerin altrnda kimlerin imzasrnrn olduQunu da tartrqamayrz. Bunlar nettir; bunlarr tartrqmak, varhgrmrzr tartrqmak gibi bir qey olur. Buna raQmen bazrlarr bu geliqmeleri sahiplenmek istiyol qekiqtiriyor. Kendilerine pay qrkarma sava$rmr veriyor. Beyhude bir savagrm, sonu olmayan bir mUcadele, sahiplerini kayaya qarptrracak bir tartrqmadrr bu. Biraz da gdztikaraca bir tartrqmadrr. Ulke halen kurtulmuE degil. Ulke ateq altrnd4 lilke cayrr cayrr yanryor; trlke insanr inim inim inliyor. Yarah bir toplumuz, yaralarrmz derindir. Acr veriyor, szr veriyor. Ama btrti.ln bunlara raQmen, yirmi yrlhk mlicadelede

dirirken, devrimci ahlakrmrzla degerlendirelim. Bazrlannrn yaptrgr gibi tanrnmivca deQil, gdzUkaraca degil, kurnazhk ve entrikayla da degil, Gergeklige bciyle yaklaEanlar, bir sonuq alamazlar. Zor durumla kargr karqrya gelirler, buna hig de gerek yoktur. Ne isek o olalrm, Niye kendimizi ortaya koymaktan korkahm ki? Varsrn hiqbir qeyimiz olmasrn. Bu

re karqr duyarsrz ve sorumstz olanlar vars4 halk igin igletebilecekleri yetenekleri olmasrna ragmen bunlarr esirgeyenler vars4 gijnUn 24 saa-

ugurda kanlarrnr ddkenler,

kr.rtsal

na karqr, yrldrzlannrn hergi.in biraz

bedenlerini topraga diigiirenler, bunu bizlere bir miras brrakmak iqin yaptrlar. Bug0n elimizde bulunan silah da 6yle yaratrldr. Oyleyse bize diqen sadece, buna baQh ve saygrh olmaktrr. Onlar bu 6zg0rli.ik aQacrnr bizim iqin diktiler. Koruyahm, gdlgesinde oturahm, meyvesinden yiyelim diye. Bu aQacr tekelimize geqirmek iqin degil, ele geqirmenin savaqrmrnr vermek iqin deQil,'Agacr bizim iqin dikmiEler, oyleyse istediQim gibi kullanrrrm, istersem kdki.lnden kuruturum demek" iqin de deQil. Ne var ki bazrlarrnrn b6yle yaklaqtrQrnr g6rUyorrz, Son derece soyswca bir yaklagrmdrr bu. Ahlaksrzca ve igrenq bir yaklaqrm. Vne tekrarlayahm, altrnr qizerek belirtelim: Kendimize gelelim, yanhg yapmayahm, ortada kazandrQrmrz bir zafer yokken zafer sarhoqluQuna kaprlmayahm. Ortada kazanrlan birgeyler var. Ama bunlar baqkasrna aitti r dedik. BirqoQumuu da bunlar yaqatryor. DeQil btitUn bu geliqmelerin sahibi olmak, Lilkemizde yaqanan geliqmelere ve halkrmrzrn gelmiq olduQu seviyeye ne kadar layrk oldugumu, bunlarla ne kadar uyum iqerisinde bulundugumu tartrqma konusudur. Bizce tartrErlmast gereken esas sorun budur. Hig kimsenin zoruna gitmesin, biz halkrn 6nderiyiz, biz qu veya bu qabanrn sahi-

d.aha sondi.lgti ortaya grkmtyor mu?

biyiz deyip, bizim bu dimize halk 6nderi

sergilenen olaganilstti qabalarl4 Ulkenin bazr alanlarrnda ktigUk de ols4 cenneti andrran yerler de olugmuqtur. Bu cennetin qigekleri kanla biryiitiilmiiq, giizellikleri kanla boyatrlmrgtrr. Birtiin bunlara raQmen bagaqagrya gidige son verilmiqtir. Bizi hep ileriye gdtiiren geliqmeler yaganryor artrk. Bu i.llkede 6lUm yagama i

de

diyebiliriz. Kendimizi olaQani.istU gabalartn sahibi de gdrebiliriz. Bunlarr birey eQer pratikte kanrthyorsa ancak saygr gdsterilir. Yok eQer sergilenen pratik bunun zrddrysa o zaman esefle kargrlanrr. Biz de zaten s6zle pratik arasrndaki ugurumu arayrp ortaya qrkarmaya qahqryorr.rz. $6yle komutan, bdyle kadro oldulunu iddia edenler var. Kendisini $u veya bu degerin sahibi olarak gdrenler var. Hiq de hak etmedigi kariyerle yetinmeyenlere soruyoruz: $6yle bir bakahm; halkta yaratrlan

FerdalEREN (Kendal)

d6ni.lgtilrirld i.i tesl miyet

yaklaqrmrmrzr

6zi.rnden boqaltmasrnlar. Kendi ken-

d

i

reniqe, iha-

net yurtseverliQe, giderek sdnen ve sonugta teleskopla dahi gdriinemeyecek kadar s6nilk olan Ktirdiin yrldzrna parlakhk kazandrrrldr. Sabah yrldrzr kadar parlak olmasa da artrk g6zle gdrtinlir bir yrldrz durumuna getirilmigtir. Burada durup sormak gerekir, bunda bizim katkrmrz ne? Birey olarak gegmiqimize d6nelim, yaptrklarrmrzr degerlendirelim. Degerlendirmemizi gerqekqi yapahm, Ulkemizde yaqanan bu gergeklik iqerisindeki yerimizi doQru belirleyelim, Bu halka ne kazandrrdrk, bu halka birgeyler kazandrrma adr altrnda neler kaybettirdik? Bu sorulara cerrap vermek gerekiyor. Devrimciler s6miiri.icU olmazlar, her tUrli.i sdmi.irirye karqrdrrlar..Baqkasrnrn eme$ine gdz dikmezler. lmkan olsa dahi, baqkasrnrn eme$ini kendilerine mal etmezler. Qtinkii buna devrimci ahlak el vermez. Oyleyse geqmiqi degerlen-

birlik-beraberlik ruhu, saldrrr ruhu, fedakarhk, kararhhk, coqku, moral, partiye ve Parti OnderliQi'ne olan inanq bizde var mrdrr? Hepimiz bu halk kadar fedakarhk gdsterebil iyor muyr.rz? Hepimiz bu halk kadar sorumlu davranabiliyor muyrz?.Partiyi korr.ryabiliyor muytrz? Parti OnderliQi'nin talimatlarrna uyuyor muyu? Hayrr, hepimizin adrna bu sorulara olumlu cevap vermek milmktn degildir. Milyonlarrn elele verip ayaga kalktrgr Kirrdistan'da dnciiltrk adrna kendi kariyeri peqinde koganlar var, orgirte gelmeyenler var, kendisini konugturanlar var. En deQerli varhQr olan gocu$unu seve seve olilme gdnderen analarrn, babalarrn fedakarhgrna karqr, gi.inli.ik yagamrnr orgUtleme zahmetinde bulunamayanlar var. Her glin acr gekmesine, her gi.in igkence gdrmesine ra$men, halk crvrl cvrl iken, gemilerini batrrmrq ve diinyasr yrkrlmrqlara berzeyenimiz var. Halkrmrz igin krblegah durumuna gelmiq da$larrmzr gdrdi.ikge, bunlara trrmandrkqa korkanlanmrz var, q6kenlerimiz var. Avr.stralya'dan vatana ddnirg baqlamrqken, frrsatrnr bulursa vatanr terkedenlerimiz var. Bunlar 6ncirde g6riiliiyor. Bunlarrn dncUde gdr0lmesi utang vericidir. Ateg altrnda inim inim inleyen bir halkrn dncUleri arasrnda tiiyleri diken diken eden geligmele-

tini sorumsuca geqirenler varsa bunu nasrl ele ahp, nasrl degerlendirmek gerekecektir? Buna ne ad takabiliriz? Boylelerinin KLlrdistan halkrna layrk olmadrklan anlaqrlmryor mu? Halkrmzrn parlayan yrldrzr-

Oyleyse bunlara 6ncii degil ardgr, ilerici deQil gerici demek gerekiyor. YUce kiqilikler yerine basit kiqilikler olarak hitap etmek gerekiyor. Bu cUmleleri okurken yoldaElarr kendi durumlarrnr gozden gegirmeye davet ediyonz.

Ethem Billent DOGAN (Rizgar) Ashnda halk olarak sorunlartmtz gok ydnlUdUr, qok karmaqrktrr. Kokleri tarihin derinliklerine dayanan sorunlanmzrn yanrsrra toplumsal geriliklerden kaynaklanan sorunlarrmrz da vardrr, Toplum olarak tahrrp olmanrn sorunlarr vardrr. Bunlara gijniimirzde bir de geliqmenin sorunlarr eklenmiEtir. Bu nedenle gerqekligimiz qok renklidir. Gergekligimiz sozkonusu oldugund4 qok qey sdylenebilir, Ama biz daha fazla r.zatmayacagrz. Anlatrlanlarla qok geyin ifade edildigini dtiqiinii'yorrz. Ulkemizdeki geligmeleri anlatmaya bu biqimde nokta koyarken, biraz da geleceQin geliqmeleri kendiliQi nden ortaya qrkmrg oh.ryor. Krsaca da olsa bunlarr toparlamaya qahqacaQrz. Dtiqmanrn durumunu ortaya koyduk. Ulkemiz Kirrdistan'da yaqanan geliqmeleri de genel y6nleriyle gozler 6nUne sermeye galrqtrk. $imdi bu ikisini yan yana getirdiQimizde mevcut geliEmeler gelecekte yepyeni durumlarrn yaganacaQrnr, hiqbir tereddi..ite yer vermeden bize mi.ijdeliyor, Ulkemizin adrm adrm baQrmsrzhQa ve halkrmrzrn dzgi.irliJQe yaklagtrQr, ilerici insanhQrn ozgtillimiizde bir msvzi kazandrQr, kurtuluglarr iqin arayrg igerisinde bulunan Ortadogu halklarrna umut olabilecegimiz gerqeQi gdrtlli.lyor. Geligmeler, davantn zalerle taglanacaQrna olan inancrmrzr pekiqtiriyor. Bizi daha coqkulu, daha kararh olmaya, b[Uk gorwlerin iiaerine yiirilmeye davet ediyor. Eyaletler, tilkenin k0qtik bir parqasrnr oluqturur. Bir eyalet, bir i.ilkenin miicadelesinde kader belirleyici olamaz. Fakat ne var ki, her eyalete diigen roller vardrr. Bu roller oynan' drkga, illkede ytrtitiilen miicadele bii'ti.inli.iQi.r saglanmrg olur, Bu daza' feri daha erken miimkirn krlar. Bir eyaletin rolUnti oynayamamasr ise, genelde yi.irirtUlen mi.icadelenin sakat kalmasrna hastahkh geligmesi' ne ve darbe yemesine yol aqar. Bu' nun iqin eyaletlerdekidurum da hayli 6nemlidir. Bu nedenle faaliyet y0ri.ittiigi.imiiz bu eyaleiin gahqmalarrnr, hem yoldaglann ve hem de halkrmzrn bilgisine sunmak amacryla bir degerlendirme yapma gereQi duyr.ryorrz.

Fazla geqmige rzanmamrza gei'ek yoktur. Hem diinya hem bdlge ve hem de Ttirkiye ve Kiirdistan'daki geligmeleri yukarrda izah ettik. $imdi eyaletimizdeki geligmeleri di-

le getirmeye qahqrrken, daha fazla gtincel geliqmelere bakacagrz. Ya' krn geqmigte Ti.irk ordusunun Gi.i' ney KUrdistan'a giriqi oldu, Dogu Ki.irdistan'a ve bolge devletlerini tehdit etme durumu oldu, bazr g[rqlere ise taviz verme durumu oldu. Ti.jm bunlar birbiri peqine yakrn geqmiqte geliqen olaylardrr. Gijney Kiirdistan'a ykbinlik ordu girdi, bom' bardrman ugaklarr girdi, helikopter filolarr girdi. Oraya bir daha grkmamak i-zere girdi. Onlarrn deyimiyle bizi "inimizde'' vurmak igin girdiler, kokiimi.izir kazrmak iqin girdiler. Bunun igin gereken her yonteme baSvwdular. Fakat umduklarrnr bulamadrlar. Neden? Eyaletimizdeki durumu daha iyi anlayabilmek iqin bir kez daha soruyorw. Neden? Karqtlartnda PKK'nin dncUliik ettiQi brr savaQr gdrdtlkleri igin umduklartna ulaqamadrlar. Tersine, ummadrklarr bir direniEle karqrlaqtrlar. Yi2lerce kayrp verdiler. Uqaklarr, helikopterleri dtjEtiri.ildii. Heybetli girdiler, ama girdikleri gibi heybetli deQil, periqanca ddndi.iler. Bu nedir? Bu, PKK'nin oldugu yerde, PKK'nin ruhunun temsil edildiQi yerde, dijgmanrn umduQunu bulamayacagr gerqeQidir. Bu, gerilla gUcUmi.iztln artrk, askeri alanda da dirqmana i..lstiin geldiQinin bir

iEaretidir. Bu zaferdir, demek

ki

PKK'nin temsil edildiQi yerde zafer vardrr. Hiqbir olanak olmasa da za' fer vardrr. Hedef lediQi tampon bolgeyi oh-qturmadan, eski srnrrlara qekilen barbar gelenek belki de tarihinin en bi.iyUk darbesrnr yemiEti. Ne var ki iE bununla da srnrrh deQildi. Onun rqin gi.indemde yeni darbeler vardr. BildiQimiz karakol baskrnlarr peQpeqe geligti, karakollarr baElarrna yrkrldr, yiizlere varan kayrplar verdiler, Qok miktarda cephanelerini kaybettiler. Canavann canr incinmig olmah ki, bu sefer iran'a raQmen DoQu KUrdis-

tan'a saldrrdr. Resmen inkar ettiQi bu saldrrrdan hiq bir sonuQ alamadan geri dondi.j. Bir daha bir daha Gi.lney'e saldrrdr. Her seferinde grlgrnca grtti, yorgun ve bitkin ddndil. Sozirmona buralarr halletti. Bu sefer Bekaa'ya ydnelmeyi 6ni.ine hedef koydu. Bunun iqin Surrye'yi srkrEtrrdr. lsrarl ile anlagmaya gitti. Ama bir ttjrli.j umduQunu bulamadr. Degigik y6ntemlerle de olsa Avrupa'ya yonelmek istedi. Burada da pek bir baqarr kazanamadr. Di.$man, savaEta saldrran kazanrr ilkesini esas almrq olmalr ki, her seferinde baEarrsrzhQa uQramastna raQmen, saldrrrlarrnr devam ettirmigtir. Bu sefer de Kuzey-Batr Ktirdistan'rn kalbi durumunda olan Amed Eyaleti'ne y6neldi. DrQer alanlardan sonug alamamanrn hrrgrnhQr ve yorgunlugr.ryla y6neldr. Evet, dtigman ydnelirken yorgundu. hrrqrn olmast onu yonelirken yanlrq hesap yapmaya gdtijri.ryordu. Amed'i tiJmden ezmeyr, silip siipijrmeyr 6nune he' def olarak koymuEtu. Aylarca sijrebilecek operasyonlar planlamrgtr. Bu harekatrn teknigi ve tiim ihtryaqlarr ayarlanmrgtr. Derken EyliJ 1 991 baglannda harekata baqladrlar. Onbinlerce askerin katrldrQr operasyon, once Toroslar'da bagladr, grderek engebeli arazilere ve ovalara taqrrrldr; sonugta qehirlerde noktalandr. Biz, Amed Eyalet gi.icij olarak ne durumdaydrk, gUcijmiiz neyd i, hangr araziler izerine yayrlmrgtrk hangi gekilde idare ediliyorduk? Neyimiz vardr, neyimiz eksikti? Dgrnan cephesinde neler yaganryord u? Kurdistan'da neler olup bitiyordu? Bunlara raQmen biz hangi sont4larla kargr kargrya geldik? Bir de bu sorulara cevap vermek gerekiyor. GergekliQimizi anlatrnak iqin, gegmige rzanmak geregi duymuyorrz. Yakn geqmiqte olup bitenleri ele al-


makla yetinecegiz, 1991 Eylirl'i.ine girdiQimiz srrada gerilla gi.jciim(z Amed Eyaleti'nde bir alay'r aqmrqtr. Bunlarrn igerisinde eskiler, tecrirbeliler vardr, yeni olanlar da vardr. Aka-

demik egitimden, Haydar KARASUNGUR Okulu eQitiminden gegenler de vardr, heniz yeterince eQitim gdrmeyenlerimiz de vardr. Geqmiqten kalma ve gUnUmi.izi.in geliEme sorunlarr vardr. Ama bu sorunlarrn qoziim ydntemleri de belirgindi; araqlarr mevcuttu. Gorevlerin iistesinden gelen, bunun igin hergeyini ortaya koyan fedakar savaqqr larrmrz, yiQitlerimiz, kahramanlarrmrz da vardr. Herkese bir tane dirgebilecek kadar silahrmz vardr. Hatta depolanmrq silahrmrz, her qegit silahrmrz vardr. Bize yetecek kadar ve hatta fazlasryla cephaneliQimiz vardr; paramrz vardr. lhtiyaq dr.lyabileceQimiz kadar teknik malzememiz, araQ-gereqlerimiz vardr. Tepeden trrnaQa kadar 619irtltjydUk, eyalet bolgelere, bdlgeler mrntrkalara, mrntrkalar yerellere ayrrlmrqtr. Her yerele, mrntrkaya, bolgeye gijg yerleEtirilmigti. Maden'den Tux (Tatvan)'a, Kehni Req (Karlrova)'ten Elih (Batman)'e kadar biz vardrk. Bir ke btiyijklijQiindeki eyaleti n Toroslarrna ve Toroslarrn stratejik noktala-

irl

rrna hakimdik. Her karrg topragrmrza hakimiyet kurabilecek gekilde mevzrlenmigtik. Her taraftan savaqqr almrqtrk. Arazi ve kitleyi tanrmama gibi bir sorunumLrz kalmamrqtr. Arazinin tum girintisini, qrkrntrsrnr oQrenmiqtik. tanrmrqtrk. Halkr da birtirn yonlerryle tanrmrgtrk. Sadece krrsal mr? BUtrin qehirlere birer temsilci atamrEtrk; komiteler oluqturulmuE ve Qalrsmalar hayli geliqtirilmiqti. Kime dayanryorduk? Serihildan'ryla yeri yerinden oynatan Amed halkrna. Nerede olursa olsun, qehitlerine. gerillalarrna butiin her qeyiyle ve canr pahasrna sahip qrkan Lic6 halkrna. Yoksul, yurtsever ve ozverili Pas0r (Kulp) halkrna. M0q, Qewlik ,Brngol) halkrna. Bu halk ml.rcadele rcrn ne yapmadr ki? Emrimize neler sunmadr ki? Serihildan dedik, aylarca surdU. Savaqgr adaylan dedik, saflarrmrza akrn akrn genqler geldi. Orgutlenme dedik, orgi.rtlendiler. Muarr3- brr brrlrk yarattrlar. Para dedrk. cara srlah dedrk, srlah verdiler Se. verorier. br-ryirk ar,rlara, igkencelere katlandrlar. ama bae zarar gelmesrn drye srr vermediler. Yrzler. binler vahEetrn kol gezdrQi zrndanlarda direndiler. Yemedrler. yed rrd iler. Giymediler, giydrrdrler. Sevdiler, saydrlar, her zaman korudular. lstrhbaratqr mr olmadrla( keqifqr mr olmadrlal 6ncii mU olmadrlar, eylemci mi olmadrlar, giremediQimiz yerlere mi girmediler, hastabakrcrlrQrmrzr mr yapmadrlar? Onlarca yaralrmrzr mr tedavi edip iyileEtirmediler. korumadrlar? Grdamrzr mr, giyeceklerimizi mi, malzemelerimizi mi saatlerce ve hatta gtinlerce srrtlarrnda taqrmadrlar? Geqmiqte bazr hata-

lar igleyenler mi gelip bize

srQrn-

madrlar; af dileQinde mi bulunmadrlar? Korucu olanlar mr silah brrakmadrlar? Geqmigte buradan siirirlenler mi geri gelip dertlerimize ortak olmadrlar, yanrbaqrmrzda olmadrlar? BUtirn bunlarryaptrlar, hem de en ryi biqimde, istenilen tarzdayaptrlar. Kadrn yaptr, erkek yaptr, gengrhtiyar-qocuk yaptr. Kim ne kadar ya-

pabildiyse yaptr. Oyle yaptrlar

ki,

duEman artrk halkr kazanma politikasrnr bir yana brrakrp, hepsini hedef almak zorunda kaldr, Halk bizden yana olan kesin tavrrnr en aqrk biqimde seqimlerde de ortaya koydu. Halkrn o/090'r bize oy verdi. Bu, 0,/090'rn bizi desteklediQi anlamrna gelir. Acaba dlinyanrn baqka bir yerinde b6yle bir birlik drnegi var mrdrr? Bdyle bir destek var mrdrr?

Ki.irdistan'rn baqka alanlarrnda da bu denli bilyi.rk bir desteQe tanrk

olundu mu? lqte biz boyle bir halka sahiptik.

Amed Eyaleti'nde yUrilttil$Umiz milcadelede direkt Parti Onderligi tarafrndan yonlendirildik. Parti Onderligi, Amed Eyaletimiz dnemli bir

hig kaybedecek zamanlarrnrn olmadrgrnr belirtmek istiyoru. DUgmanrn EylUl baqlarrnda baqlattrQrve neredeyse iki ay siiren harekat, bugiln tamamlanmrq gdri.jniiyor. $imdi mevcut gijci..imiiziin konumu ve dayandrQr esaslarr ortaya koyduktan sonr4 harekatrn sonuQlarrnr degerlendirmekte yarar vardrr. Ortaya qrkan tabloyu gdzler dntine sereceQiz. Neden ve sonuglarr ile birlikte, halkrmrzrn dikkatine sunacagrz. DiqUncelerimizi ortaya koyaca-

gz, ama karar giicii Kararr yoldaglara

olmayacaQrz.

ve halka brraka-

caQrz. sr

1 991 yrlnrn baErndan, yrl ortanda gerqekleEen Haziran toplantr-

srna kadar toplam

31

yoldaqrmrzr

qehit verdik. Eyaletimizin I 991 yrhnrn ilk gehidi $oret kod adh Mesut KILER yoldaq oldu. Bu yoldaqrmrz yol yi.iriirken frrtrnaya tutularak gehit

Emine ALTINDAG Hevidar)

dtiEtil. Avareg kod adh Hamdin eyaletimizdir deyip, tUm alanlarr bu eyalete yardrmcr olmaya qagrrdr. Bu qaQrryla birlikte Ana Karargahrmrz, eyaletimize birlik ilzerine birlik gonderdi. Avrupa drgirtiimirz, par4 yayrn

ve arkadag gonderdi. Qahgmalarrmzda bizzat bizeyardrmcr oldu. Metropol 6rgijtlerimiz imkanlarrnrn qoQunu ve iyisini bize sundular. Diyarbakrr Cezaevi'ndeki savag esirleri eQittikleri adamlarryla, o bilinen kogullar altrnda qrkardrklarr dergilerle ve hatta maddi imkanlarla bizi desteklediler. Bunlar da bizim drEarrdan aldrQrmrz takviyelerdi. iqerde olduQu

MECITOGLU yoldaqrmrz da I Mart tarihinde YSE baskrnr srrasrnda qehit dijqtU. l9 Mart tarihinde Farqin (Silvan) mrntrkasrnda qahqan beg kigilik bir birimimiz HavrikdyilnUn korucularrnrn silahlarrnr aldrktan sonr4 izlerini yok etmeden, pek uygun olmayan bir noktada, uygun olmayan bir pozisyond4 dijgmanrn saldrrrsrna uQrar. Qrkan qatrqmada Elihli Na-

vimiz bulunrnanraktadr

r,

Gi.inUn

gorwi

acil gdrevimiz btrdur. Onun igin ti.im kadro ve savaqgrlarr bu gdreve ve bu gdrevin gereklerine budur,

ediyoru. Partiye sahip grkmak isteyenlere bu konuda

eQilmeye davet

dUqer.

Toplantrya kadar yaqanan bu ga-

hadet olaylarr, diQer miicadele sorunlarryla birlikte Haziran'da gerqekleqen toplantrda ele ahnarak deQerlendirilmigtir. Bu qahadet olaylarr irzerinde durulmuq, esas neden olarak da hareket tarzrndaki yetersizlikler gorUldiigii igin, gerekli goriJlen bir dizi karar alrnmrgtrr. Toplantrda geligtirilen bu yonlii kararlartn ne di.izeyde uygulanrp uygulanmad rQrnr toplantr sonrasrndaki geliqmelere bakarak daha iyi anlayacaQrz. Toplantrdan gUnUmUze kadar gegen ddrt ayhk silregte 30'u aEkrn gehit verdiQimizi gorUyoru. Bu Eahadetlerin deQerlendirmesini yapmadan 6nce, bunlarrn da bir ddkltmtlnU yapalrm:

Temmu ayrna girerken Kamp birliQimiz yilri.iyilq sr rasrndayken, Lic6li Zelal (Giilgen DEMIRTA$) yoldag kayadan dUqerek aQrr yaralanmrq, got0riildUQU Amed'de Eehit dilqmUqtilr. Temmu ayrnrn ortalarrnda bir birliQimizin diiqman pususuna

dirqmesi sonucunda Lic6li Roihat yoldag qehit di4er. Yine aynr alanda baEka bir birliQimizin pusuya di.jgmesi sonucunda Misriclr (Kurtalan) Kamuran yoldaq qehit d0ger. Yine Dara HOn6 mrntrkasrnda bir birliQimizin qatrEmaya girmesi sonucunda Pas0rlu Azad (Mehdi TOPDEMIR) yoldaq qehit dUger. 8 Agustos'ta M0q'un Haskdy ilqesine baskrn dtzenleyen birligimi-

gibi, drEardan da gijg kaynaQrmrz hayli gtrqlU'ydU. lqte bir de bunlara dayanryorduk. KuEkusu bu saydrklarrmzrn hepsi bizim iqin muazzam gi.rq kaynaklarrydr. Bu gijg kaynaklarrna dayanarak, parti qizgisinde yijriryebilseydik ve biraz da gerillacrhk yapabilseydik, bu kohne diiEmanrn hareketini tiimiiyle baqarrsrzhga uQratabileceQimiz gibi, dUqmana darbe l.izerine darbe de vurabilirdik; beklenen buydu. Partive Parti OnderliQi bunu bekliyordu, halk da bunu bekliyordu. Ashnda di.jqman da bizden etkin bir savunma bekliyordu, Fakat, ne acr ki, sonuqlar hiq de 6yle gdstermiyor, hiq de bekleneni kargrlamryor. Tijmiiyle olmasa da tersi durumlar var ortada. Evet, yer yer parti qizgisinde yiiriindiiQij inkar edilemez. Zaten bu yilriiyilg bazr qeyleri kurtardr. Bazr geliqmeleri imkan dahiline sokabildi. Fakat goQunlukla taktik drqrhk yaqandr. Oevrimci yaQamrn drgrna qrkrldr. Bunlar da hergUn bir parqamrzrn kopmasrna neden oldular, hak etmediQimiz darbeleri yememiz iqin kaprlarr araladrlar. Diigmana hak etmedrgr zaferi tattrrdrlar. DUqmana biraz cesaret verdiler, bozulan moralini morale qevirdiler. Yaratrlan kazantmlartmz vardtr, degerlerimiz vardrr. Bunlartn gerqek sahipleri de bellidir. $ehitler ve adsrz kahramanlardrr bu kazantmlartn ve deQerlerin sahiplerr; Amed halkr, zindan ve Parti OnderliQi'dir; gerqek sahipler bunlardrr. Bazrlarr gerqekleri qarprtmak isteseler de bu mi..imkiin de$ildir. PKK'de gerqeklerin qarprtrlmasr igin sarfedilen tiim qabalar beyhudedir. Bu konuda en ufak bir kaygrmrz bulunmamaktadtr. Dolayrsryla yarattlanlarr kimler yarattrlar, nasrl yaratttlar konusundan qok, kaprlarrmrzr darbeye aqrk tutan kiEilikler, anlayrqlar tieerinde durmak, bunlarrn pratik-6rgtrtsel tedbirlerini geligtirmek ve tiim yoldaElar ile Amed halkrnrn onayrna sunmak kadar hayati onemde bulunan hiqbir gdre-

siiren bir Qatrsmaya girer. Qarprgmada GUneyli Fadtl, Melik ve Me' deni, Nis6binli $evin, Bismilli Remzi, M6rdinli Serdar, Lic6li Gulistan (Ay$e BILEN), Hezrolu Newroz (Nevin EK), Lic6li Nalin ve Meledili (Malatya) Baran (Kamber gELiK) olmak iizere l0 yoldaqrmrz qehit

zin tiyelerinden Kendal (Ferdal KemalDUMN

(Berzan)

dir (Erhan ...), FarqinliAzad (Sait PAMUK), Lic6li Selim (Abdullah KUZGUN), Farqinli Rizgar (Nesim QIQEK) ve Lic6li Halil ($eyhmus AQIKGOZ) yoldaqlar qehit diiger. Bongilan (Solhan)'da saflartmtza katrlan bir hainin dinlenmedeyken birliQin uzerine ateq aQmasr sonucunda Gi196 Amolu (Silopi) Abbas (Osman BAYAR) ve Lic6li Harun (irfan GENQ) yoldaqlar yaralantrlar. Bir si.ire sonra bu yoldaglarrmrz M0q ovasrna getirilerek tedavi altrna ahnrrlar. Ancak tedavi g6rdtlkleri M0q'' un fuaxpurt k6yUnde yaprlan bir ihbar sonucunda diqmanla girdikleri qatrqmada gehit dtlqerler. Mayrs sonlarrnda dUqmanla karErlaqan ddrt kigilik bir birligimizdeki yoldaqlarrmrz qarprqarak qehit diigerler. Bu yoldaElar Gird Sorlu (Siverek) $iar (Cevher D.EMIR), B6dlisli $ervan (Seyfettin OZER), Farqinli Qiya (Aydm AY) ve Bongilanh Welat yoldaqlardtr. Vne Amed'in Erxeni ilqesinde bir ihbar sonucunda qattqmaya giren EneniliBasri(M. Emin YA$AR), Farqinli Zerdegt ($inasi

Hak $ANS), LicCli Muhammed

(Mehdi BULUT) ve Plranlt (Dicle) Mervan (Murat ULAS) yoldaqlar gehit dtiqer. Yne Mayrs ayrnda 5. Bdlge gerilla birli$imizin Norqin'e baskrn di.aenlemesi strastnda Gumgumlu (Varto) Cafer (Htiseyin ...) yoldag qehit diqer. Haziran ayrnrn ilk yarrsrnda Farqin ovasrnda di.iqmanla girilen.silahh qatrEmada Kosarh (Kzrltepe) lsma' il, AmedliAhmet (Suat SEVIK) ve Farqinli $inasi yoldaq qehit dtiger. Haziran ayrnda eyaletimizde yaEanan Qarprqmalarrn en bilyiigi.l Dara H6n6-Pas0r (Genq-Kulp) srnrrrnda geliqir. Burada egitim faaliyetleriniyi.irirten birliQimiz Mel6 fuiz haini-

nin komplosu sonucunda 14 saat

EREN) ve Pas0rlu Hogir (Selman TA$) yoldaqlar qehit dliEer. AQustos ayrnda Bingcil'de di.iqmana pusu ku-

ran bir birligimiz Dersimli Munzur yoldaqr Eehit verir. Yne AQustos

$eyhmus AQIKGOZ

Halil)

H ayd

ar

KARASU N G U R (H usey i n)

TINDAG), Liceli $evin (Halime ...) ve lsmail yoldaqlar qehit diiEerler. Yine aynr giinlerde bir birliQimiz Piran alanrnda toplantr halindeyken qrkan qatrqmada Motkili (Mr.rtki) Aram

(izzet YAMAQ), Cizira Botanh Eg' ref (Sait KASIRLD ve Tdrkanh Amed yoldaE qehit diiqerler. Bu olayrn ikinci gi.ini.lnde birlikten ayrrlan kUqUk bir grubumuz diiEman pususuna dUEer. Burada da Tdrkanh $inasi yoldag Eehit di.iger. Yine Eyliil ayrnda Qerm0k (Qermik)'ta bir ihbar sonucunda dUqmanla girilen qatrgmada Ankarah Adnan (Sami ERDIKLi),

Meledili Rizgar (Ethem Btilent DOGAl.l) ve Amedli Agit yoldaglar Eehit dUEerler. Lic6'de pusuya giren bir birliQimiz Lic6li Zinar yoldaqr qehit verir. Aynr ayda Haskdy'de pusrlya giren bir birligimiz, M0Elu Ke' mal ve Piling yoldaElarr gehit verir. Bu olaydan Uq gtjn sonra Haskdy karakolunu basmaya giden birliQimizin pusuya dUgme.si sonucunda Depli (Karakoqan) Ozkan (Saim CO$KUN), Norqinli Azad (Seyfe' tullah YARGI) ve GUneyli R6nas yoldaglar gehit di4erler. Yine aynr gi.jnlerde Qewlik'in Kehni Reg ilgesinde Qewlikli Mesut (Ahmet AY' TEMUR), Gijneyli Bangin (Bilal MAHO), Elazrgh Bedran (Aydrn YAZITEKiN) yoldaElar qatrqmada Eehit diiEerler. Vne EylUl ayrnrn sonlarrnda Hezo (Kozluk)'da geqirdiQi trafik kazasr sonucunda Misriclr Rizgar yoldaq gehit d0qer. Ekim ayrnrn sonlannda Lrc6'nin Yolqatr k6yUnde ise Bismilli Ferhat (Abdullah ...) yoldaq ile 2 yurtsever k6ylUmiz bir diigman baskrnr sonucu Eehit di.iEerler.

Bu qatrEmalarda yaralanmrgtrr.

l0

yoldaqrmrz

TUm yaralrlar tedavi al-

ayrnda Qewlik-Adakh'da dUgmanla girdikleri qatrEmada Giineyli Ali ve Ferhat ile Oilabanh (Uludere) Ad'

trna ahnrp iyileqtirilirken, bunlardan Delil arkadaq, barrndrQr Licok koyi.inde bir ihbar sonucu diiqmana esir

nan yoldaElar gehit di4erler. AQusayrnrn sonlarrna dogru H6nE (Hani)'de yaptr$r mayrnrn infilak et-

yarah yoldaElarrmrzrn

tos

mesi sonucunda Berzan (Kemal DURAN) yoldag qehit dtiqer, Yine AQustos ayrnda bir birligimizin Dara H6n6'de girdiQi gatrEmada agrr yarah olarak dirEmanrn eline geqen Lic6li Delil (Murat SOYTA$) yoldaE gehit di.iger. Bu atrhm ddneminde en qok gehit verdigimiz ay EylUl ayrdrr, Eyliil bagrnda Mr-rq'un Zengok k6yi.jnde dirgmana pusu kuran bir birliQimizin 2 iiyesi gehit dtiger. Bunlar, Amedli $ervan (Tekin YASAR) ile Koplu (Bulanrk) Mazlum yoldaqlardr r. Yine Eyliil baglarrnda M09'un Gol kdyi.inde toplantr yapmakta olan birligimizin di.4man giiqleri tarafrndan kugatrlmasr sonucunda Cizira Botanlr (Cizre) Baki ve Zinar yoldaglar gehit diiger. Eyliil ortalarrnda, yine

Dara H6n6'de diqmanla girdikleri qatrqmada Palili (Palu) Murat GUNGOR, Pas0rlu Hevidar (Emine AL-

di.iqmi.jgtiJr.

Dokirmiinil yaptrQrmrz bu qehit ve yanrsrra, brr de diigmana esir d i.tgen arkadaglarrmrz oldu. Raman ve $oreq arkadaqlar Hezo (Kozluk)'nun bir k6yiJnde diig-

mana esir di.iqerler. isimlerini vermeyi sakrncah gdrdirQUm0a beg yoldaqrmrz da Amed'de diigmana esir dUqer. Qewlik gehir merkezinde de bir yoldaErmz esir dirgerken, Farqinli Gabar, Piranh Hayrive Pas0rlu $iar isimli unsurlarrn ihanet etmeleri sonucunda yUzlerce yurtswer tutuklanarak iqkenceye alrnmrglardrr.

$ehit dilgen yoldaqlarrn btlyUk qogunlugunun Uzerlerinde ele gegen silahlann yanrsrrar Raman ve $oreg unsurlannrn gozUlmeleri sonucunda r.rq, brr hainin ihban sonucunda ise bir silahrmrz ele geqmigtir. Evet, ortaya qrkan tablo bu. G6rtiliiyor ki, 70 yoldagrmzr gehit vermigiz, 10 yoldagrmrz yarah, l0'a yakrn yoldagrmrz esir, yElerce dostumrz zindanlara diirqmiiq, yl.z civarrn-


Cs"vr.

rz

g"

da silahrmrz dUEmanrn eline geqbir bedel, acr bir tablo. Savaqryoru, di.lqmana nazaran daha zayrf olanaklarla sava$ryoruz. Elbetteki sava,San bir gitq kayp veri. Taiyal gdriir, hiq ktrqkr.rstz bazr deQerlerini yitirebilir. Bunlar bilinen gerqekler. Biz de bu gerqekliQi yamiE... AQrr

-

Eayarak oQrendik. Bu konularda hayalci olamayrz, savaga yi2eysel yaklagamayrz. Son derece gerqekqr olmak zorundayrz, savaqtn bedelini aQrr da olsa kabul etmek zorundayrz. Ama bu kadar deQil. Bu kadarr gok qok agrr geliyor. Bu kadarr biraz da anlamsrz gefiyor. Bu kadar kayrptan sonra hig olmazsa dUgmana da iki misli kayrp verdirilmrg olsaydr, belkr biraz anlam verebilecek' tik. Yorumunu belki biraz daha rahat geliqtirecektik. Fakat, bakryorr.rz yrh tamamlamadan onlarca Eehrt vermi' qiz. Qok degerrmizr yitirmiEiz. Ancak bunun karqrhgrnda dUqmana ciddi bir vurugu gerqekleqtirememiqiz. O halde burda da durmak gerekiyor, durup kendi kendimize sormak gerekiyor. Neden bdyle oldu? Gerqekten de iddia edildiQi gibr, karqrsrnda savaEtrQrmz Tlirk ordusunun hey-

betli giicijnden mi? Teknik i^rstiinlijQUnden mi? Hayrr, hiq de deQil. Tirrk ordusunun gijqlii olduQu d6nemleri de g6rdijk. Bugiin iqine girdiQi qrkmazr da gori.iyoruz. Onu baQlayan binbrr sorunun var olduQunu brliyoru. TUrk burjwazisinin en gi-nvendiQi silahr olan ordu, yukarrda da deQrndiQimiz gibi Kurdistan'da geliqen ulusal kurtuluE mi.jcadelemizi durduramamrEtrr. Bunun iqin yaptrQr tiim giriqrmler boga qrkmrgtrr. Evet, ordu yorulmuq, ordu bitkin

diiqmiiqtUr; ordunun sorunlart var, ordu iqerisrnde qeliqkiler var. Qeliqkiler qatrqmaya donijqiryor. Daha qimdiden qozUlmeler baglamrg. Merkeziyetqilik, disiplin, emir-komuta bi.iyi.ik oranda iqlevsrz durumdadrr. Herkesin bildigi grbi hareket ettigi, gUniini.r kurtarmaya qahqtrQr bir ordudur. Telsrzden konuqmalarrnr dinliyorrz. Onlarla iqiqe yagayan halkrmrz durumlarrnr anlattp duruyor. Ve

lahlarryla bize hizmet eden korucular var. Kimi ajanlar gelip teslim oluyorlar. Kimileri kendi kendilerine ajanhQr brrakma kararr veriyorlar. Kimileri de gdAiip gidiyorlar. Geqmigte bazr hatalar iqlemig agalar, agiret reisleri bize karqr savagma yerine, gelip bizimle ulaEryorlar, daha fazla hizmet etmek istediklerini sdyl[orlar. Demek ki, bunlarrda neden olarak gdsteremeyiz. Kesinlikle, dtrErnanrn elindeki teknrge de ba$h degildrr. Bununla da izah etmeye kalkrgamayrz. Kaldr ki, dijEmanrn elindeki teknikte ciddi bir deQigiklik yoktur. Belki biraz fazlaLk vardrr. Ama yeni bir teknik yoktur. Bununla birlikte dijnyanrn en ileri tekniQinin bile gerillayr yenemediQrne tanrk olduk. Vietnam Devrimi bunun rqln en iyr drnektir. Tlirk ordusunu modernize etmek istiyorlar, fakat buna bi.ltqeleri yetmtyor. Ashnda modernize ettik dediklerr, emperyalist ijlkelerin ordularrndan satrn ahp getirdikleri krrrk ddkilklerdir. $imdi di.iqman, taktigiyle bize darbe vurdu diyebilir miyiz? Gerqekten de, TUrk ordusu belki baqka savag tarzlarrna vardrr, fakat gerrlla karqrsrnda bir hiq olduQu ortaya qrkryor. Aslrnda ne pusu, ne operasyon, ne baskrn, ne de g6zetleme ve devriye taktikleri etkilidir. Bunlarrn hepsr vardrr, ama hepsinin de etkisi qok srnrrhdrr. Bu taktikleri qok ilkel ve amatdrce gerqekleqtiriyorlar. Uyanrk bir gerillanrn bunlara gelmesr mlimkiin deQildir. .Bunlara takrlmasr hiq diqirnUlemez. Oyleyse giinahr ne teknige ve ne de dijqmanrn geliEtirdiQi askeri taktiklere yUkleyeceQiz. Arazi.mi neden gosterilmek isteniyor? Uzerrnde hareket ettigimiz araziye ne deniliyor acaba? Dar mr diyeceQiz, daglan mr yoktu diyecegiz, bizi gizleyecek kadar drtUsU m0 yoktu diyecegiz? Bunlarrn hiq birisini de soyleyemeyiz. Eyaletimrzin brr ulke biryi.rkli.lQiinde old uQunu soyle-

dik. Oyle ki bir ay gidiyorsun, brr ucundan bir ucuna yetiqemiyorsun. Genigligr de hakeza oyle. Eyalet bdlgelere, b6lgeler de mrntrkalara ayrrlmrE, ama bolgeler arasrna mrntrkalar arasrna aErlmaz dwarlar 6rulmemiE. EQer manevra ise sdzkonu-

su olan, istediQimiz yere girip

qrka-

biliyorr.rz. DaQlarrmrz var, Maden'den

yiikselerek baElayan, saQa sola kol atrnalar biqiminde genigleyen ve Tr.x'a dayanan Toroslarrmrz var. YUksek mi

yiiksek, ulagrlmaz mr ulagrlmaz, her tlirlir harekat ve konumlanma tarzrna uygun mu uygun.Yamaqlar srkr ormanhk. Keskin vadiler, iistte tirmden yaylalar, her tarafrnda ve iqinde koyler, mezralar ve komlar, her tarafrnda Erhan ... (Nadir)

tek kelimeyle, ordu rgin "bitmiqtir" diyorlar. Oyleyse orduya maletmemek gerekir. Bu darbelerin yenme' sini Tiirk ordusunun becerisine baglamak kesinlikle yanhqtrr. Bu, di4manrn giicUnU abartmak olacaktrr; bu, dtrqmanrn yenilmezliQini onaylamadrr. Aynr ordu diin de vardr, aynl ordu Kilrdistan'rn her taraftnda vardrr. Ama dUn bu kadar hak etmedigimiz darbeleryemedik. Ama her tarafta aynr darbeler yenilmiyor bugiin. Birqok yerde darbe yiyen biz deQil, ordunun kendisi oh:yor. Qetenin, ajanrn, hainin varltQrna da baglayamayrz. Bunlar Ki.lrdistan'da hep vardrlar. BugUn de vardtrlar. Ama bugiin daha az vardtrlar. Dijn,

qok olduklarr gibi, son derece

az-

grndrlar, Bugi.in ise bize karEr savagmakta son derece isteksizdirlet gevgektirler. Hatta adrm adtm yanaqryorlar. Bizimle ulagryorlar. Pas0r'-

da 150 korucu birden silah

brra-

kryor, bagka alanlarda da kdy kdy silah brrakryorlar. Aldrklan maagrn yansrnr bize veren korucular var, si-

insanlar, her tarafrnda hayat var. Aqagrlara indikqe engebeli arazi, kayahk ve ormanlrklarla kaplr araziler ve daQlarla kuqatrlmrg ovalar. Bu

arazi bii'yUk gtiqleri iislendirmeye uygun. Arazi gizlenmeye, arazi gerektiQinde Qatr$maya arazi manevra yapmaya da uygun. 5 kiEilik birliklere uygun, 100 kigilik birliklere de uygun. Hatta daha bti'yiik gruplarla da hareket edilebilir. DUgmanrn en bi.iytik operasyonlarrnda bile hig bir bigimde giremediQi araziler var. Kontrol edemediQi girintiler var. Q6llerde, dliz ovalarda savaqarak baQrmsrzhklarrnr kazanan gerillalarrn var oldugunu gdzdntine getireceksek, bu arazinin elveriqsizliQinden yakrnmak oldukqa sakat bir yaklaqrm olacaktrr. Hayrr, kruamrna uygun hareket edilirse, gahgrlrrsa, Amed Eyaleti hemen qimdiden 500 deQil, 5 bin gerillayr kaldrrabilecek arazi yaprsrna sahiptir. Ama iyi tanrmryorsak, incelemiyorsak, araziden yararlanmasrnr bilmiyorsak, bu baqka sorundur. DaQlarrmrza bakmaktan zevk ve cesaret almak yerine, baktrkqa yoruluyorsak, bu bambaEka bir sorun.

Ovada ovaya uygun, daQda daga uygun hareket edemiyorsak, elbetteki arazi bizi koruyamaz. Klrrdistan daQlarr ve arazisi onlarca dlqman seferini bagarrsrzhQa uQratan bir niteliQe sahip olduQu gibi, kendisinden yararlannrasrnr bilen kendi sahiplerini de korumasrnr bilmiEtir. Halkrmrzrn varlrk nedeni, bugUnlere geliq nedeni biraz da bu daQlarrmrzrn varhQrnda gizlidir.

Saim CO$KIJN (Ozkan) Gerilla gUciimiie mil azdrr? Srlahm azdr? Bunlarrn azhQrndan mr darbe yedik? Belki bdyle iddialar ortaya atanlar qrkabilir duEijncesiyle, bu konuda da birEeyler sdylemek isteriz. Bir alay'r aqkrn gijcijmi-iz vardrr, diyoru. Hepsi orgUtlendirilmiq, eyaletin tiim alanlarrna daQrtrlmrq, halkrn baQrrna yerleqtirilmigtir, dedik. Bir alay gUq az mt? Bir alay gerilla gijcU, eQer gerillays4 gerillacrhk yapryorsa ordularr yrktrrrr. Bir gerilla 7 asker ediyors4 askeri ilkelere gore bir gerilla 7 askerle savagmak durumundaysa bu da 7 alayla ugraqabilecek gUcUmirzi.in olduQunu gosterir. 7 alay tiiketebilmelidir. Bir alay gerillanrn ortalama gUnde en az 3-5 eylemi olmahdrr. Yoksa giinde 3-5 yerde darbe yemesi deQil. Silahlarrmrz vardr, silahlarrmrz qoktu, onlarca orta otomatik silahrmrz vardr. lO'dan fazla B-7 roketatarrmrz vardr. Bombalarrmrz, roketlerimiz, mermilerimiz vardr. Kesinlikle hiqbir silahta ve cep' hanelikte kr.sur yoktu. Bilmem qu silah olsaydr gu eylemr yapardrk biqimindekr deQerlendirmeler de pek makul deQil. Qi.rnkil her tiirlir silahrmrz vardr. Kaldr ki, gerilla eylemi tekniQe degil, taktiQe dayanrr, Taktik olduktan sonra, teknik olmasa da olur. Taktikle birlikte teknik de olsa daha iyi olur. larrmrz

Di4iiniiyoru, daha baEka nedenler bulabilir miyiz diye; anyoruz, ama bir tilrlU bulamryortiz. Giinahr drqrmrzdaki olgulara yijkleyemiyortz. Dolayrsryla dolanrp durup kendimize geliyoru. Kaprlarr darbeye agrk brrakan nedenlerrn belirleyici olanrnrn bizden kaynaklandrQrnr 96rmeye baEhyoru. Kendimizden kaynaklandr$rna inanryoru. Ve o zaman kendi kendimizi ele ahp deQerlendirmekten bagka bir q6zUm bulamryortz. Biz derken, bu savaqr yijrirtmekle sorumlu olanlarr kastediyoru. Fakat, bunlarrn iqinde de, oncelikle ve dzellikle kahramanca sava$an, yoQun bir emek sarfeden ve deQer yaratan yoldaqlarrmrzrn oldugunu belirtmek istiyoruz. $u veya bu bigimde, SU veya bu tempoyl4 parti gizgisini uygulamaya qahgan yoldaElanmrzrn da var olduQunu belirtmek gerekir. Bazr acr sozlerimiz olacak, bazr eleEtirilerimiz geligecek. Bu acr s6zlere ve elegtirilere, belli bir qaba iqerrsinde olan yoldaglanmrzrn muhatap olmadrQrnr yine belirtelim. Kahramanhk ornegi sergileyen yoldaElanmrzrn yanrsr14 higbir bigimde savag sahasrna inmeyen, sava$ sorunlarryla ugraqrnayan, devrimcili gi amaondan saptrran, parti drqrhgr, ya$am drqrhQr ya$ayan ve yagatanlarrmz da vardrr. lqte acr sdzUmtiz, aQrr elegtirilerimiz bunlara olacaktrr. Yenilen darbeler bunlardan kaynaklanryor;

bunlardrr darbenin kaynaQr. Sahte dnderler, sahte kadro, sahte komutan, sahte savagQr... Her glin hak etmediQimiz bir darbe yemenrn biricik nedeni buydu. Biraz bunlan aQrp anlatmak istiyoru, bunlarr biraz daha deqifre etmek istryoruz. Bunlar nasrl yaEryorlar, onlar iqin yaEam ne, 6li.rm ne? Ashnda onlart, onlardan daha iyi tanryoruz. Dolayrsryla qabamrz onlarr tanrtmaya y6nelik olacak. Onlarrtanrtrrken, belki bazr basit hususlarr dile getireceQiz. Anlatrlanlar basit goriilebilir. Fakat, basit olan bu hususlardrr darbeye neden olan. Onun iqin, oyle basit deyip geqmemek gerekryor. SavaE ortamt hassas bir ortamdrr. Qok qok basit hatalar, qok bilyilk tahrrbatlara neden olabiliyor. Bunu biz hergtjn pratigimizde yagryor, goriiyortz. Fakat, bunu biz keqfetmiyoru. Bu, savagtn bir yasasr, bir ozelliQidir. Kaldr ki, basit kiqilikleri anlatrrken, onlarrn basit pratiklerini ortaya koymak durumundaytz. Bunlarrn dUqmana vurug tarztnt bir tarafa brrakaltm. Qi.tnki.t, dusfana vurma gibi bir sorunlart yok. lnanrr mrsrnrz, 3 ay, 5 ay, tek bir eylem yapmayan gerilla gruplartmtztn var olduQuna. lnanrlrr gibi deQil. Fakat soyleyelim, inanrn. Brrakahm eylem yaprnayr, eylem yapmayr duq0nme bile yok, bir eylem hedefi tesprt etme bile yok, brr eylem iqrn asgan hazrrhk bile yok. Yani, bunlar bir anlamda dtiEmanla zrmni bir uzlaqma iqerrsindedirler. Onun rqrn, boyle ryr vurdular, goyle kotir vurdular drye' meyiz. Yanr, vurmanrn olmadrgr yerde, vuruE tarzr deQerlendirilemez. Yukarrda kayrplarrmrzrn bilanqosunu

verdik. Dikkatlice okuyan gorUr ki, kayrplarrmzrn b[Uk qogunlugu di4mana vururken verilmemiqtir. Ya pusuya dijEmeyle, ya qatrgmaya girerken ya da kazayla qehit verilmiqtir. $ehitlerimizin ezicr brr bdliimii boyle verilmrgtir. EQer dgmana vururken, diiqmanrn Listirne irstune yiJriirken qehit verseydik dogrusu pek hayrf' lanmazdrk. Qi.rnkii, bu gehitlerden

daha fazla gliq ve cesaret

alrrdrk.

hususunda uyardrk, Bu gereklen oncelikle brzler uygulamaya qahqtrk. Soz0milzi.r dikkate almayanlar, belkr de pratiQimrzi dikkate alrr dug0ncesiyle, bulundugumuz brrliklerin hareket tarzlarrnr srkr brr denetim altrn' da tuttuk. Fakat, ne dikkate altndr, ne de gereklerr yerine getrrildi. Kendi bildigini okumak anlayrqr silrdiiri.llmekle beraber, kim ne biliyorsa onu yaptr, onu uyguladr. Gerillanrn hareket tarzt bazr kurallara dayanrr. Her hareketrn bir amacr vardtr, brr planr vardrr. Ama bunlar kurallarr hrqe sayarak yerle bir ettrler. Niqrn, nereye hareket edil' drgrnr brlmryorlar. Hareketin planr rse hrq mr hrq duEunulmuyor. Bun' larrn hareket tarzrnr aqtrgrmrzda kargrmEa qrkan tarz ve pratrk Eoyledir: Kegif yok, rstrhbarat yok. oncu yok. Nereden, nasrl geqrlecegrnr onceden planlama ve belrrleme yok. Birtiin bunlar olmadrQr grbr. grup irsti.is' te yrQrlmrq ytjruyor. Ses var. parlama var, izleri silme yok. GegeceQr yollar

belli oldugu halde, grdrp pisuya diigme durumlarr yaEanryor. OrgUtsiz gUq, planlamadan yoksun girq pustrya dtqtUQirnde karrqrklrQr yagt' yor, paniQr ya$ryor. Dolayrsryla herkes canrnr kurtarmaya catrsryor. Ve sonuqta 6yle brr sey ortaya grkryor ki, gelenler brzrm oluyor. kalanlar yerde kalryor. Savunmalr gerr qekilme mrdrr? Bu yok. Kaqrq yaqanryor, yaralr brrakrp kaqryor. Eehrdrn silahrnr brrakrp kaqryor. Bunun ne gerilla' crlrkla ne de gerrllanrn hareket tar' zryla alakasr var. Yol ytJrtrnilyor, uzaklaErlmasr gerekiyor, hedefe ulagmak gerekryor. Fakat grup yorulmuE, ryrsrne-kotirsiine bakmaksrzrn bir yere yrQrlrp kahyorlar. Ve bunun adrna da "nokta" diyorlar. Her yerden gdriJnen "nokta", herkesrn geqtiQr "nokta". Yani, konaklama ve iislenmentn kurallart ve gerekleri yerine getirrlmryor. K6' yijn hemen ba"Erndakr "nokta"nrn hangi olgi.rlerde saQlrkh ve gi.venl oldugu tartrQrlrr. Artrk her grup 'nokta" deyrp buraya ugruyor. Bu "nokta" er'

Heprmiz onlarrn saldrrr ruhlarrnt bayrak edinirdik. Onlarrn qahadetr di.jgmana kargr olan kinimizi bir kat daha artrrrrdr. Bundan da mi.icadele kArlr

ken tesprt edrlryor. Brr gttn grup hem manevraya hem de qatrgmaya elve-

qrkardr.

"Nokta"dadrr grup; tepecisr zaten yok, nobetqrsi de ya yok ya da

Oyleyse; hareket, ya$am ve Qatzerinde biraz durahm. Bu sahalarda goriilen ve ortaya Qrkan yetersizlikleri gormeye qahqahqma tarzlarr

hm. Bahara qrkrEla birlikte, bazr darbeler yedik. Haziran'a gelirken Eehit verdiQimiz arkadaE sayrsr 30 civarrndaydr. Bu olaylarrn ve gehit di4melerin hepsini deQerlendirdigimizde, bunun hareket tazrndan kaynaklandrQrnr qok aqrk bir biqimde goruyoruz. Bunun iqin ilk tedbir olarak,

"Do$ru Hareket Tarzr Uzerine" baqhkh bir broqtir hazrrladrk, qoQaltrp t0m gruplara dagrttrk. Bu broEi.rr izerinde gUqlerin e$itrlmesini ve bunun iizerinde yoQunlaErlarak pratik' te gereklerinin yerine getirilmesrnr

Selman TA$ (Hogiil istedik. Bununla birlikte konuyu on-

larca mektup ve talimatla ele aldrk. Gi.iq getirebildikge, ulaqtrkg4 ttim birimleri gerillanrn dogru hareket tazrnrn tutturulmasr ve gerekleri

rrqlr olmayan brr "nokta"da

sr-

krqtrrrlryor ve rmha ediliyor.

brrEeylerle ugragryor.

Bu durumda

dirqman geliyor, yakrnlaqryor, birdenbire bu grubun iqertsrne grnyor. lEte, ateEin bagrndayken vuruldular, yernegin baqrndayken vuruldular, r-ryurken vuruldular veya dar brr kugatmaya ahnrp vuruldularl On gijn, on beg gun grup brr k6yUn etrafrnda kahyor. Sadece brr koye dayanryor. Bir grup grdryor. bagka brr grup geliyor. GUndiz grdryor, gece gidiyor. Ya k6yli.jlerrn hepsr "nokta"da ya da gerillalarrn hepsr koydedir. Kdyde sofralar kurulur, daQda sofralar kurulur. Brr-rkr derken, k6y degrf re olr:yor. DeErfre olan bu kdye dijqman alabrldrQine yUkleniyor. YUklenrp yijklenrp, bir-ikisini kazanryor. Bir yandan koyiJn etrafrna pusu atryor, diQer bir yandan da kdyiin drqrndaki "nokta"lara baskrnlar yapryor. Birincisinde diigUrmezse, ikincrsrnde d[igUrUyor ve darbe vuruyor. Hep bilinen ilgkilere grdi[yor. Tek tek iligkilere yUklenryorlar. Ve bu y0klenme de aErrr yi.rklenmedir. Oldukqa ytk olunuyor. Adam bu yiiklenmelerden dolayr dayanamryor. Dayanamayrnca ihbarcr olrryor, komplocu olup ortaya grkryor. DayandrQrnda da deEifre oluyor. Birkaq kez iEkencehaneye qektiriliyor. Sonuq olarak ya di.lgrnana s(z verryor ya da evini-barkrnr toplayrp qekip grdiyor. Her iki durumda da grup darbe yryor. Rastgele her k6ye grriliyor. Girilmemesi gereken k6ye giriliyor. Gi.jndtiz, akqam, sabaha kargr da kdylere


( SenmhJn girildiQi gdriilmiigtiir. Birqey yoktur

ve gelecegi ni yakalayamryorlar. Kiqi-

denilerek, dUEman tehlikesi gozardr edilip, orada kahnryor. Koyde dolagrlryor, nobetqisiz oturuluyor. On koyden qrkmasa da bir koyden ihbarcr qrkryor. Bu da yeterli oluyor. On tesadil,f kurtarsa da bir tesadU{ grubun darbe yemesine yol agryor. Niye bdyle? Niye talimatlara bu kadar yanstmasrna raQmen, bir tUrlii hareket tarzr tutturul up diizeltilmiyor? Ni yesi de qok aqrk. lnsanlarrmrz yUce davanrn quuruyla yaqamryorlar. Ve

lik 6zelliklerini

bulamryorlar. Veya hesaplarrna gelmedigi igin kabullenemiyorlar. Herkesin bir PKK'si var, bir PKK'lilik tarzr var. Herkes bana gdre deyip, PKK'yi kendisine uydurmaya gahqryor. PKK gerqeQini ya$amryor ve de bu gerqekliQe ters bir yaklagrm iqerisine giriyorlar. SavaE sorunlarrnr yaqamadrklarr iqrn, aylarca ve hatta yrllarca en qiddEtli savaE ortamlarrnda amansrzca

bunlar oluyor. Bir de adam kendisini biraz kurnaz sanryorsa onun 6rgtitledigi ve uyguladrQr apayrr bir hareket tazr olur. $dyle dUqUnUr: Soguk taElarrn, rutubetli topraQrn (zerinde yatrp hasta dtigeceQime, rahatsrz olacaQrma kalrn yUn d6qeklerin Lzerinde yatarrm. SoQukta titreyeceQime, kar ve yaQmur altrnda rslanacaQrma, srcak sobanrn 6nijnde, yorganrn altrnda rahat uyurum. Arazrye qrkacaQrm4 k6yde kahrrm. DaQrn doruQuna qrkacagrma yamacrnda kalrrrm. Yol var iken niye araziden yUriryeyim? Araba yolu var iken, niye patrkadan yiiriryeyim? Araba varken, nrye yaya yUrUyeyim? Halkrmrz deQil mr, niye bu k6ye uQramayayrm? Bu koy de benim komutan olduQumu gorsun, bu kdy de. benim gerilla anrmr,

Qanrmr duysunlar. Niye dagda aq kaiayrm? Niye hergiin r.rzun sofralar

rzerrnde olurmayayrm? Niye en

gi.i-

zelrnr yemeyeyim, iqmeyeyrm, giyme-

yeytm? Nasrl olsa devrimciler her geyrn en gLDeline ve iyisine layrktrriar. denrliyor. Evet, yaptrklarrnr bu tarz brr anlayrsla gerekgelendirirler. Ve hareket tarzlarrnr bu esasa gore ayarlarlar. Bunlarrn hareket tarzlarrnt yaEam larzlan belirliyor zaten. YaEam larzlan denilen brr qey de yok aslrnda. Onlar iqin yaEam, bogazla mide arasrnda srkrEmrgtrr. Oniar rgrn yaQam, d0qkijnliJktUr; rahat olmak. kolayrna kaqmak, iyisini ye'nek. ryrsrni giymek, lirkstinii tatmak:' Hele bi.rti.rn bunlarrn ilzerinde bir oe komutanlrk srfatr geqrrmiqse, biraz da konmugsa, herqey hal'trbar i6rrrugt..rr Gorevler mi yerine getiril'neo,. dusman mr saldrrryor. hergtrn crr parqamrz mr kopuryor. {rdan boylu genqler mr topraQa duqr.tyor. analarrn gozUnden ya$ mr akryor: bunlarrn hrqbiriyle alakadar degrller. Savaq mr gehqmiyor, gizgi mi uygulanmryor. deQer mr yaratrlmryor? Bunlar da pek umurlarrnda deQil. Kafalarrnda bunlar yok. Ya hiqbir Eey yok ya da degrqik qeyler var. Hiqbir Eeyin olrnarnasr mtimkiin deQil. Bi.iyilk bir ihtrmalle deQiEik qeyler vardrr. Ashnda sryasal anlamda nasrl yiikselecegrnrn. hangr ucuz yollardan komutanlrQa ulaqacaQrnrn, makamlarr ele geqrreceginrn sinsi hesaplarrnr yapryor. Ayarlamalarr yapryor. Kimi dirqurecegrni, kimi yanrna alacaQrnr di.igunr.ryor. Nasrl g0q alacaQrnrn taktiklennr geliqtiriyor. Sosyal alanda aileyr duEiinijyor, ailenin gelecegini dtigUni.ryor. Eqrni, niqanhsrnr di.igiJnUyor. Kendisi iqin daha iyi bir yaqam standartrnr dUq0niiyor. Ekonomik alanda glizelve pahah elbisesini, teknik rnalzemelerini di.igi.lni.iyor. Bunlarr nasrl korr.ryacagrnr dtqiiniryor. Kiilti.lrel aland4 nasrl daha iyi laf edilebileceQini dirqi.iniryor. Nasrl daha ryr kurnazhk yapacagrnr dtrqtjniiyor. D[]qi.rnmedigi bir tek Sey var: PKK'lileqmek ve sava$ sorunlarr. Bunlar adrna hareket ediyorlar ama bunlarr ne duyuyor ne de yaqryorlar. Gerqek anlamda PKK'lilegmeyi kerldilerine hedef edinmedikleri iqin, PKK'nin dogrultusunu, ddnemlere olan yaklaqrmrnr, geqmigini, gUntinii

Ashnda onlarrnki gorevlerini yerine getirme deQil, gdrevlerle oynama oluyor. Bu, mUcadeleyle, savaEl4 6rgUtle, tarihle, Klirt halkrnrn kaderiyle, insanlarrmrzrn geleceQiyle oynamadrr. G[a 6rgi.ittin adamrdrrlar; 6rgUtiin hedeflerinden, programlarrndan, planlarrndan, kararlarrndan, taktiQinden, yaklagrmlarrndan haberleri yoktur. Hatta bunlarla lzaktan, ya-

krndan ilgileri yoktur. Qalrqryorlarmrq, aylarrnr, yrllarrnr tiiketiyorlarmrq,

halk iqin fedakarhkta bulunuyorlarmrE! Ashnda hiq de 6yle degil. Btr-

onu bilince qrkanp gereklerini yerine getiremryorlar. Bireysel duygu, ahqkanhk ve glidiilerini temel alarak yaqryorlar. Onlarr ydnlendiren

olduQumu gorsijn. lnsanlar

S.yt 13 )

$ub.i19g2

tlin

qahEtrklarrnr gelin saate vurahm, Kazandrklarrnr kaleme vurahm. G6receQiz, kazanrmlarr mr daha qok yoksa kaybettirdikleri mi? Kazandrklarr kendilerini bile ayakta tutmaya yetebilecek mi? Elbette ki bunun mUmkiln olmadrQr g6rtilecektir. O

zaman parti iqin, halk iqin

MehdiToPDEM\R

(Azad)

savaEr geliqtiren ve bunun gereklerini yerrne getiren yoldaqlarrn yanrnda

bulunup kalmalarrna ragmen, dQmanrn askeri ve siyasi taktiklerini ortaya qrkaramryorlar. Hareket ve operasyonlarrnr onceden tespit edemiyorlar. Di.jgmanrn nerede, ne yapacaQrnr kestiremiyorlar. DaQdadrrlar, daQr tanrmryorlar. On kez gittikleri bir yolu bir daha qrkaramryorlar. Koylerimizi tanrmryorlar, halkrmrzr tanrmryorlar. Savag ve halk gerqekliQimize o kadar yabancrlaEmrElar ki, bunlarr degerlendirdiklerinde diyeceksiniz belki aydan inmiqler. Hiqbir geyden haberleri yok. Savaga iligkin ne sorarsan sor, brr tekinin cevabrnr bile veremezler. Neyi bildiklerine biz de gagryoru. Savaqrn geleceQi.ni ise hiq mi hiq kestiremiyorlar. lhtiyaq bi le duymuyorlar. Psikolojisini yaqayamryorlar. Onun iqin hep hazrrhksrzdrrlar, hep savunmasrzdrrlar. Buna raQmen yaqryorlar. BaEkalarrnrn gdlgesinde yaqryorlar. Kanla yaratrlan deQerlerin i.2erinde yagryorlar, halkrmzrn korumasr altrnda yaqryorlar. Kendi giiq ve kudretleriyle degil, kendi yetenekleri ve kabiliyetleriyle deQil, kendi emek ve qabalarryla hiq mi hiq deQil. Brrakahm kendilerini yaEatmayr, bizzat darbeye agrk kapr brrakanlar bunlardrr. Her gUn bir Eehit vermemize yol aqanlar bunlardrr. Bunlarrn qahqma tarzr nedir? Qahqma stil ve tempolarr nedir? Bu sorulara nasrl cevap verecegimizi di4uni.ryorr.rz. Gerqekten de devnmci qalrqma denilen bir uQraq ve grrrqimlerr yoktur. Brrakahm gUnUn 24 saatini ulusal kurtuluq sorunlarryla uQraqmayla geqirmelerini, sorunlarrn q6zrimii iqin dUgtince irretmelerini, emek Uretkenliginde bulunmalarrnr, bu zamanrn tirmirnii iq yapmayla degil, boE geqiriyorlar. Veya kendi bireysel yagamlarrnr drgtrtlemeyle geqiriyorlar. 8- 10 saat uykuyla gegiyor, her 6Qiin yemek 1 -2 saatr

ahyor, qay-sigara sohbeti derken, gUn bitiyor. Gi)nler b6yle, aylar b6yle, hatta yrllar bdyle devriliyor, Bir iqe

el attrklarrnda diger bir igi askrda brrakryorlar, Bir gdrevi yaptrklarrnda diger bir gdrevin varh$rnr unutuyorlar. Gorsrlere gontllsiiz yaklaEryorlar. uyuquk, hantal ve isteksiz yaklaqryorlar. G6revlere b[i.ik bir cogkuyla sarrlmayerine kryrsrndan, k6qesinden tutup, uagtnda durup 6yle yerine getirmeye qalgryorlar. Bu da qoyle bir anlayrqr ortaya qrkarrr: 'G6zirmi.i kaparrm, igimi yaparrm," Bdyle uctz bir. mantrkla gdrevlere yaklagryorlar. lnce eleyip srk dokumr.ryorlar. Kaba olarak ele ahyorlar. Sanatqrnrn sanatrna yaklagtrgr gibi yeterli mahareti gdstermiyorlar. Qok uctz yaklaqryorlar, qok hafif yaklaqryorlar.

yrllarrnr

tUkettiklerini deQil, yrllardrr onca emek ve kanlayaratrlan parti deQerlerini nasrl tUkettiklerini sdylesinler. Kanla ve emekle yaratrlan bu kutsal makamlarr nasrl kirlettiklerini soylesinler. Nasrl halkr ve bu halkrn deQerli evlatlarrnr kandrrdrklarrnr s6ylesinler. Komutanrz, sorumluyu, birlik komutanryrz, mrntrka ve b6lge sorumlusuyrz... Peki birtiln bunlar karErsrnda yaptrklarrmrz ne, ortaya qrkardrklarrmz ne? Yetkileri tartrqmaya aqmak, qoyle-bdyle kariyerist tutumlarr sergilemek, $u veya bu kigiyi qekigtirmek, duygularrmrzr tatmin etmenin imkanlarrnr yaratmak, pusuya yatrp gUntimizii beklemek, mi.imktinse fedakar yoldaqlarr mrzrn yarattrklarr deQerleri demagoji yaparak kendimize maletmek, onlara konmak, onlar iizerinde tepinmek, gi.iq getirebildikqe orgirt iqerisinde yer edinmek, bir ywa olugturmak, agrrhk hissettirmek, popi.iler olmanrn peginde kogmak, kariyerin elden gidebilecegi kaygrsrnr yaqamak: lqte, komr.rtanhk adrna sorumluluk adrna, PKK kadrosu olma adrna KUrdistan halkrnrn 6nderi olma adrna bazrlarrmrzrn yaptrQr budur, Akh baqrnda olan insanlar, PKK'yi biraz tanrmrE olan insanlar, bu tutumlarrn PKK'Iilikle ne iliqkisi var diyecektir. Bugiine kadar geliqtirilen bu amanszca savaq, bu tutumlarla mr geligti? DUqman, bu tutumlarla mr gerilelildi? Halka bu tutumlarla mr giiven verildi? iqte zindan, iqte dag, iqte yurtdrqr pratik-

leri var ortada. PKK'nin bin yrllarr yirmi yrllara srgdrran tarihi var ortada. Hepsini inceleyelim. Ve bu anlamryla da incelemeye deQer olduQu gorUlecektir. Bunlardan qrkaracagrmrz sonuglarr, bugiin sergilenen onderlik 6rnekleriyle kargrlaEtrrahm. Birbiriyle ne kadar baQdaErp baQdaEmadr$rnr gdrelim. GoreceQiz ki, gtinUmiizde 6zellikle bazr kiqiler qahsrnda sergilenenler 6nderlik deQil, Onderlik taslakhQrdrr. PKK'nin ycineticiliQi deQil, Ki.irdistan'daki aQalarrn despotlugudur, landarmanrn barbarhgrdrr. Liimpenizmin baqboqlugudur. PKK'nin kadro 6zelliQi deQil, TUrk solculugunun 6zel likleridir. lkel-mill iyetqiliQin ozellikleridir. Komutanhk degildir. Savagqrhk mr diyeceQiz? Hayrr, o da degil. Di.ipedtiz savaQtan kaqmadrr. Kigilik midir, kisiliksizlik midir? Devrimci kiqilik midir, burjwa kiqilik midir? Birincisi degil, ikincisidir veya hepsinin karrqrmrdrr. Ucrz ve haksrz suqlamalarda bulunmuryoru, ucrz yakrqtrrmalar da yapmryortz. Varolan gergeklige ve pratiQe bakryorra. Acr da olsa bu s6zleri s6ylemekten geri duramryorrz. Halk dnderi diyorlar, parti kadrosu diyorlar, ordu komutanr diyorlar. Peki sorrryoruz: Hergiin bu halkrn en deQerli evlatlan, k6rpe gengleri daha saflanmza geleli bir-iki ay olmugken qehit dil$iryorlar, Hem de doyasrya savaSmadan qehit dilqi.rI

yorlar. Hergiin birkaq cenaze kaldrnlryor. Peki, bu analarrn, babalarrn y0reQiyok mu? Bu halkrn ytlregiyok mu? Bunlar karqrsrnda yUrekler srzlamryor mu? O zaman halk 6nderiyim diyen, nerede? Ne kadar halkrn kederine ortak oluyor, yarasrna derman oluyor, qare oluyorr.rz? EQer yoks4 nerede kaldr halk. onderliQi? Bdylesi.bir dndediQin, Ozal'rn, Demirel'in, lndni.l'nUn onderliginden farkr ne? Onlar da dnderiz diyorlar. Hatta gok glzel sdzler ediyorlar, vaadlerde bulunr.ryorlar. Fakat, yaptrklarryla halkrn anasrnr aQlatryorlar. Bunun yanrnda bir de kendi gerqekligimize bakahm. Parti kadrosuymuq! Madem parti kadrosu olma durumu var, bunun yanrnda Parti OnderliQi va1 6nderliQin peqpege gelen talimatlarrvar, "qunu qdyle yaprn" diyor, "bu kadar zamanda quraya ulaErn" diyor, "gu kiqilikle, gu y6ntemle savaqr geliqtirin" diyor; bu-

nun iqin Parti OnderliQi her

ti.irli.i

destegi veriyori imkanr sunuyor. Peki bazrlarrmrzrn yaptrQr, bu sdylenenler

midir? Bunun tersideQil midir? Peki

o zaman buna nasrl parti kadrosu denilir? Parti okulundan geqenlel parti egitimi gdrenler, "Okula gittik, egitim g6rdUk, parti kadrosu olduk" diyebilirler mi? Bu yaprlanlar veya iqinden geqilen sUreq parti kadroluQu iqin yeterli midir? Nasrl ki Marksizmi bilmek marksist olmak iqin ye-

terli degilse, PKK'yi bilmek de PKK'li olmak iqin yeterli degildir. Ne

isen onu uygulayacaksrn. PKK'li isek PKK'yi uygulayacaQrz. Bunun drgrnda istenildiQi kadar qaba sarfedilsin, istenildiQi kadar ugraqrlsrn, PKK'li olunmaz. Birlik komutanrdrr; silahtan anlamryor, patlayrodan anlamryor, disiplin ve kuraldan anlamryor, araziyi tanrmryor, halkr tanrmryor, savaqqryr tanrmryor, basit bir

bile planlayrp yLiri.itemiyor, bunu yi.jri.rtebilme giici.inden yoksun.

eylemi

DUEmanr nasrl vuracagrnrn taktikle-

rini geliqtiremiyor. Brrakahm diqmanr vurmayr, kendisini savunmayr bile beceremiyor. B{ittln bunlardan sonra, komutan olduQunu iddia ediyor, b6yle komutan olur mu? Bdyle komutan g6rmediQimiz iqin, bunlarrn komutanhQrnr kabul edemiyoru. Evet yoldaqlari herkesin ddrt ddrtlUk olmasrnr bekleyemeyiz. Kugkusrz insanrz, eksikliklerimiz grkacak, yetersizliklerimiz olacak, ama olum-

Ahnet AYTEMUR (Resul) lu yanlanmrz da olmahdrr, Geligtiren, koruyan ve ayakta kalmamzr saglayacak devrimci 6zelliklerimiz de olacak. Bdyle oldugunda denilecek pek birEey kalmryor, Bu durumu dogal kargrhyoru. Fakat temas ettigimiz kiEilikler ve bu kigiliklerin mUcadele iqerisinde ortaya qrkan pratikleri boyle degil. Ortada olan gerqek, drgirte gelmemedir, gizgiye gelmemedir, devrimci yaEama gelmemedir, sorumluluk hissetmemedir. BirtUn bunlara gelmemede adeta ayak diretme, korkung bir direniq iqerisinde olmadrr. Tiim kayrplanmrz da buradan kaynaklanmaktadrr. Bunlara yardrmo mr olunmuyor, uyan mr yaprlmryor, elegtiri mi yaprlmryor, varolan deneyim ve tecrtibeler mi aktarrlmryor? Bunlar da degil, bunlar

da gi.ig getirildikqe

yaprlmrgtrr. Ama hala sorunlanmrz var. Bugi.ln de gdri.ildtlQU gibi, hala sorunlarrmz var. Bu sorunlardan bazrlarr geqmiqten kaynaklanmaktadrr, bazrlarr ise savaErn geliqip boyutlanmasr kargrsrnda sUreci yeterince kavrayamama ve siirece devrimci lazda qdzlimleyici miidahaleler gerqekleEtirememenin sonucunda ortaya qrkan sorunlarrmrzdrr. BugUn, bu biiyiik ve karmaqrk sorunlarla karqr karqryayrz. Biricik kurtulug aracrmrz olan savaqr geligtirmek ve zaferi yakalamak istiyorsak, Oncelikle bu sorunlarrmrza doQru qdzUmler getirmek ve bunlarr olduQu gibi 96rmek zorundayrz. Bu sorunlarr q6zmek, insanh$rmrzrn bir gereQidir. ln' sanlrQrmrzrn, yurtseverliQimizin ve PKK'liliQimizin bir gereQidir. Sorunlar boyutludur, sorunlar kdkli.ldtir, sorunlar biraz da karmaqrktrr. Bu sorunlarrn i.rstesinden ancak drgirt gelebilir. Orgtrt, bireysel qaba deQil, kolektif qabanrn yoQunlaqmrq ifadesidir ve bunun sonucunda sorunlarrn qozijmUnde belirleyici olan tek araqtrr. Orgtit, bireyin kendisini konuqturmasr deQildir. Kolektif sorumluluktur, kolektif emektir. Bu davaya sahip qrkmak isteyenlerin kafa kafa!a. yUrek yijreQe vererek olugturmuq olduklarr en kutsal birlikleridir. Bu orgi..lte ve partiye ait olan tUm deQer ve ozelliklerin biraraya getirilip birleqtirilmesidir. Parti hattr drqrnda olanlarrn, hat'a qektirilmeleridir. Eger sorunlarrn qdzUmir brysa bu, bir ki' qinin deQil, bir miicadeleye iqten katrlan ve bu mlicadelenin geliqimi iqin herEeyini feda etmeye hazrr olan t[.im sorumlu insanlarrn g6revidir, yani hepimizin g6revidir. Hepimizin

gi.incel ve ertelenemez gdrevi -ki halkrmrz ve bolgemiz aqrsrndan yaqamsal bir 6neme sahiptir; gUnceldir, yakrcrdrr ve tarihsel tarzda kokluce qdziilmesi gerekir- bu gidiEata "dur" demektir. Bu, tarihimizde yaganan tUm olumsu geligmeleri tersine qevirmektir. Hepimize QU veya bu di.jzeyde ve bu biqimde gdrevler

di.iq[or. Gerek geqmiEte olsun, gerekse gUniimiiede olsun yaqanan bu olumsuz geliqmelerin 6nilnU almak igin. ne kadar qaba sarfettigimiz pek dnemli deQildir. Ortada olan pratik

sonuqlar vardrr. Bu sonuqlardan kendimizr drqtalamryorw. SorumluluQumr.rz altr nda geli gmiqtir. Bunlarr n ttrmOnden birinci dereceden sorumlu olmak durumundayrz. Bu konuda her an partiye hesap vermeye h?zrrrz. Fakat bizim agrmrzdan sorun hesap verip vermeme de degildir. Kendimizi hakh qrkarmak, aklamak veya en agrr cezalara qarptrrmak sorunu da degildir. Varolan kariyerimizden olma sorunumuz ve bdylesi bir kaygrmrz da yoktur. Bi.rttrn bu geligmeler igerisrnde bireysel kaygr, bir devrimci iqin ne anlam ifade edebilir ki? On yrh agkrndrr bu mticadelenin iqerisindeyiz. Ve bu m[icadelenin her yerinde yer aldrk. Savaq ortamr' nryaqadrk, hep savaq ortamrnda kaldrk. Bu savagta qok btrytjk kayrplar verdik. KarErhgrnda biiyiik degerler kazandrk. Geligmeler yarattrk. Di.rqe-kalka bugijne geldik. Ne di.jgmeler bizi umr.ftsr.rzluQa ve yorgunlug4 ne de kalkrElar bizi zafer sarhoqluguna gdtilrdii. Qiinktl, savagrn doQasrnr tanrmrgtrk, Ve savag iqerisinde bUyiJmi.qtUk. Deneyimlerimiz tUm geligmelere anlam verebilecek zenginlikteydi. Bunlar diin de bdyleydi, bugUn de bciyledir. Hatta bugiin, her darbeyi on kez telafi edebi-

lecek devrimci geligmeler

vardrr,

Onti ahnamaz geligmeler vardrr. Bunlar herkese oldugu gibi, bize de g0-

ven veriyor. Ama sorun bu deQil. Devam 27. sayfada


(Etll-

sub.trse2

s.',Gn-)

Pl(l{ Genel Sel<reteriAbdullah OAN 4N yoldag deQeilendrriyor:

A\yaklan trra tal ctigi ijzerine tezlcr r vG! gci rcrvl Gr rirrrliz Bagtarafi l. sayfada sorunu dzellikle objektif koqullarrn olgunlugundan da 6teye, tam bir 6rgi.jtlenme sorunu biqiminde ortaya koyup, son derece ciddi bir devrim aqarnitsr olarak gergeklegtirmek, hem de bunu yrllar sonrasrnrn deQil, bu yrhn veya Ontmizdeki aylann sorunu olarak ele almak mi.rmkirndUr. Kuqkusrz bunlarr belirtirken, yaklagrmrn zayrfhgrnr, genelde kendini devrime katamamanr n ve ayaklanma gUniinde qok ciddi bir sorunla karqrlaqrldrgrnda gdsterilecek zaallar ve yetersizliklerin tahribatrnr hemen g6z6ni.ine getiriyorrz. Genelde devrimci gdrevlere yaklagrm bigiminin ortaya qrkardrgr bireysel yetmezlikler, ayaklanma si.ireci kargrsrnda bizi qok ihtiyath davranmaya g6ti.iriiyor. Yaprlan btitUn elegtiriler, bir yerde artrk sadece savaggrlarrn degil, binlerce kiginin yagamrnrn s6z konusu olduQu bir miicadele biqimine onay sunmaya zorluyor. Ama tam da bu noktada geleneksel 6nderlik yaprsr ve bizde de bir tiirlii rayrna oturamayan militan yapr, b6ylesi qok ciddive gtincel bir tarihsel eyleme layrkryla yaklaqmamzr zorluyor. Ayaklanma izerine qok Eey sdylendi; bu konuda qok qey yaprlmak istendi. Pratik bir olgu olarak ele ahnmasr gereken ayaklanmaya mevcr.rt anlayrqlarla yaklagrlrr ve durum mevcut yanrlgrlarla izah edilmek istenirse, belli ki daha ciddi kayrplarrn verilmesi kaqrnrlmazdrr. Mevcut devrimcilik dizeyi, sorumluluk anlayrqr, g6revlere yaklagrm tazr ve kendini hazrrlama dUzeyi, gergekten gok ciddi bir aqamada bulunan bu ayaklanma sorununa ve ayaklanmanrn baqarrsrna olan iddiama zayfilat' maktadrr. Ayaklanma stireqleri qok hrzh ve olaganUstiJ siJreglerdin gUnlin yirmiddrt saati taktik deha isteyen si.jreqlerdir. Girnli.ik taktik geliqtirmeyi bir yana brrakahm, bazan aylarca krsrr bir d6ngU iqinden kurtulamam4 bizde gok yaygrnca yaqanan bir durumdur, Ayaklanmanrn 6ncil diaeyi bu konuda kendini giiqlii bir biqimde yetkinlegtiremezse, gerilla savaqrnda oldugu gibi zorluklarrn ve dolayrsryla kayrplarrn daha fazla olacaQr aqrktrr. Qi.inkti ayaklanma di.iqmanrn denetiminin fazla oldugu alanlarda geliqen ve kentselyanr aQrr basan, bu yizden diigmanrn istediQi kadar darbe vurabileceQi bir mi.lcadele aracrdrr. Ama dnciinirn mahareti bunu dnleyebilir. Gerek dtiqman hedeflerinin ele gegirilmesi, gerek yeraltr qalrqmalarr ve gerilla baglantrsryla kayrplar asgariye indirilebilir. Bunu yapabilecek gUq, 6nci.i girgt0r. Kendiliginden geligecek ayaklanm4 yenilgiye en gok ugrayacak ayaklanmadrr. Onctisliz ve plansrz olan, gerillayla baglantrsrnr gerqekten kuramayan, krsacasr bi.itiin ig ve drq baglantrlarrnr iyi ayarlayamayan ve ydnetimini iyi kuramayan bir ayaklanma pratiQinin agrr kayrplarla sonuglanacagr aqrktrr. Dolayrsryla ayaklanma dnderligi, bu 6nderligin yeraltr qahqmalarrndaki qabasr ve daSla ba$lantrsr yeterli olrnadan ve bazan bir yrgrn dnlemi peqisrra getirmeden, bu iqlerin altrndan grkmakta qok zorlanacaktrr. Ayaklanrnada cesaret kadar ya-

ratrohk, ihliyath davranmak kadar atiklik qok gerekli olan hususlardrr. Ayaklanma aynr zamanda bir frrsattrr, savaqrn kaderini yirmiddrt saat iginde degigtirebilme sanatrdrr. Oyle aylara degil, birkaq gUne srgdrnlan veya yiikseligi birkaq giin iqinde olabilen eylem bigimi oldugu igin, ayaklanm4 giinli.ik dnctilUk tarzr olaQantistU olan ve dnderlerin dnemli rol oynayacaklarr bir savaq biqimi olmaktadrr. Ayaklanma gok iyi qahqan bir mantrk yaprsr kadar, nasrl ilerlemek gerektiQini qok iyi kestirebilen insanlarrn igi olmaktadrr. Ayaklanmanrn 6nci.ili.ig0 lizerinde daha yogunca durmak mUmki.indiir. Partimizin bugUne kadar az gok bir perspektif kazandrrma durumu olsa da, bdylesi gUqlti ayaklanma 6nderliklerine ulagrlamadrQr bilinmektedir. Ashnda biz ayaklanma komitelerini somutlaqtrramadrk. $ehir gahqmalarr yiirlitenler gok crhz qahgmalarryla halka ulaEmak qurada kalsrn, qogunlukla kendilerini bunun 6nUnde engel olmaktan kurtaramadrlar. $imdiye kadar si.lrdi.ir0len qahgmalara baktrQrmrzda, kitlelere sahip grkarnama oldukga zengin geliqme olanaklanna raQmen buna cevap verememe ve hatta yi.ik tegkil etme durumlarrnr gdrebiliyorrz. Aqrk gahgmalarla di.iqmana frrsat verilerek birqok yakalanmaya yol aglmaktadrr, Sorumsrzca yaprlan 6rgUt pratigi biraz boyledir. Tabii bu tipteki komitelegmeyle daha srcak bir savaErmrn iqine girilirse, tahribatlarrn oranr daha qok artacaktrr. Ayaklanma komitelerinin qok gizli yeraltr savunmastnln olmasr, planlama ve orgirtlenmeyi qok uygun yapmasr! en azrndan belli bir sUre iqinde sonuq ahncaya kadar

dtEmanrn btiti.in dnlemlerini boqa qrkarmasrnr bilmesi gerekir. Her ti.lrlU darbelenmeye aqrk bir ayaklanma qahqmasr birgok qabanrn boqa qrkanlmasrna yol aqacaktrr. Ki.rrdistan'da geqmigi katbekat aqan bir pratiQe girmig bulunr.ryoruz. Gegmigin olumsrzluklannr a$an yeterli kadro ve yeterli qahqma temelinde 6nclliigi.j ozenle hazrrlamak ve gdrevlendirmeyi bu temelde geliqtirmek bijytjk 6neme sahiptir. $imdi iqine girecegimiz en temel qahqma bu olmaktadrr.

Ayaklanmanrn dq gergevesi: Uluslararasr ve biilgesel gergekler Siyasal geligmelerin mevcut di.izeyine baktrQtmrzda da ayaklanmanrn kaqrnrlmaz oldugunu gdrmekteyiz. Genelde Kt.irdistan'da ve 6zelde Ktzey K[rrdistan'da emperyalizmin, sdmiirgeci hUki.lmetin ve geqitli ajanlarrnrn Ki.irdistan halkrnr bir devrimden ahkoymak ve kendi denetimlerine almak istedikleri qok aqrktrr. Her ayaklanma kitleleri muazzam bir birliQe ve 619i.rtli.ili.ige gottiriir, Genelde bir ayaklanma halkrn gizli enerjisini agrga grkarrr, kendini yeniden yapmanrn muazzam olanaklarrnr sunar. Kdylii kitleleri iqin ayaklanm4 bir anlamda kendini yeniden yaratmadrr. Veya ayaklanma bir anlamda bir halkrn yeniden dogqu demektir. Ayaklanma aynr zamanda emperya-

lizmin ve s6mUrgecilerin her

ti.irli.l

ajanlarrnrn uun yrllara dayanan diinyalarrnrn yrkrlmasr, birqok karqr-devrimci qrkarrn yerlebir edilmesi, statilkonun pargalanmasrve halk aQtstndan gergek yaratrcr gticUn aqrga qrkmast, uyutulan ve qtirirtitlen bir halkrn gdrkemli bir bigimde kendini ya$amrn igine gekmesi, hele bu halk Kiirdistan halkrysa b6lgede en g0qlii devrimin tahrik giicii olmasr ve 6teki halklarrn yliryrllardan beri iqinde tutulduklan amansz baskr di2enine, kdlelegtirilme ve uykuda olma durumuna biiyiik bir darbe vurmasr, baqka bir anlamda Ortadogu halkla-

rrnrn 6z9ijrllik miicadelelerine bi.ryiik bir ivme kazandrrarak dev bir

Ortadogu halklannr stratejik anlamda devrime qekerek emperyalizmin ve gericiliQin o yiizyrlhk denetimini qok b[i.]k bir darbeyle aqmasr demektir. Ozellikle son donemler PKK onderlikli geliqmelere kargr qok aqrk bir tavrr geliqtirilmektedir. Bize gok atrhm yaptrrmasr,

somut olarak yansrtrlan durumlar vardrr. Ki.rrdistan'da patlak verecek bir ayaklanmanrn anlam ve 6nemini qok iyi bilen emperyalist mihraklar, kendi ajanlarrnr bize kadar yolladrlar, Daha dtin TC'nin baqkenti Ankara'da bagbakanla gizli gdri.igmeJer yaptrlar. Bu gizli g6rUqmelerin tarihsel bir aqarnaya gelmiE olan KUrdistan devrimine karqr komplolarla birlikte geliqtirildigi nden kr.qku d uyulrnamahdrr. Vne hig kugku duyulmamahdrr ki, bunlar Kiirt sorununa gdziim getirmek bir yan4 devrimci temelde q6zUm arayan Kilrdistan kurtuluq gerqegine ve Kirrdistan devrimine karqr en hilelive en gizli kapakh temelde geligtirilen bir karqr-devrimci gaba iqinde bulunmaktadrrlar. Ortada hala bulanrkhk vardrr. Hala bazrlan bu emperyalist ve s6miirgeci tilkelerin Kiirt reformu geliqtireceklerini sanryorlar. Bunu yayryorlar ve hem de bu faaliyetlerini hrzlandrrmrg bulunuyorlar.

Ozellikle Demirel-ln6nir htikiimetinin, "Halka qefkat, PKK'ye rahmet" adr altrnda yiiri.itmek istedigi komplo qok daha sinsi bir karqr-devrim qabasrdrr. Son giinlerde Qekiq Gtig'iin devreye sokulmasr soz konusudur. Son Bestler saldrrrsrnda bu aqrQa qrkmrqtrr. Bunu sahtekarca yapryorlar. Yayrlan haberlere gdre, Qekig Giiq sdziimona PKK'ye yardrm etmiqtir. Bu qok buyilk bir sahtekarhktrr. Bulanrkhgr artrrmak iqin bunu yaptrklarrnr sanryorum. QekiC Giiq'irn Saddam rejimine karEr ve dolayrsryla KUrtleri korumak iqin deQrl, tam tersine PKK'nin 6nderlik ettigi tarihsel bir ulusal kurtulug miicadelesine kargr konuqlandrrrldrQrnr 6rtbas etmek istiyorlar. Utanmaz Tiirk burjwa basrnrda kasrth bir biqimde, "Qekig Gi.iq PKK'ya yardrm ediyor" propagandasryla kitleleri qartlandrrmak istiyor. Basrnrn birdenbire bu bigime

kaymasr kanrmca

bu nedenledir.

Qekiq Gtig'i.in halka kargr olma konumunu gizlemeye ve Kiirt halkrna Eirin gdstermeye gahqryorlar. Bu durum qok somut olarak qunu gdsterir: Tilrk dqrleti, Gtrney Klrdistan'daki ajanlarrnrn bu iqi tek baElarrna gOttiremeyeceklerini anladrgr igin Qekiq Giiq'ii lncirlik ve Pirinqlik'te tutuyor. TC'nin, iqi biraz da mlittefiklerine havale etmek istediQi belli oluyor. Bir ingiliz gazetecisi Talabani'ye, 'Kiirdistan'da iq savaq ve ayaklanma geligiyor" dediginde, Talabani, "Hayrr, biz Ttirklerle kardeqiz, hepimiz mi.rsl[imanz. Tijrklerle qok iyi geqiniyoru, b6yle birgey olamaz" diye karqrhk veriyor. Ashnda bu, birlikte ne tUr bir geliqme yaratmak

istediklerini gosteriyor. Bazani'nin temsilcisi Demirel ile gizlice g6riiqi.ryor. Kanrmca aldrklarr bu son onlemler sonucunda birlikte gece giin-

diiz Giiney'deki gahqmalara darbeler vurr.ryorlar. Bunun somut 6rnekleri vardrr. Arkadaqlarrmzr veya yurtserrerleri bulur bulmaz, bunlan katletmeye kadar gidiyorlar. Bu anlamda ne denli gdzi.jkara olduklarr ortaya grkryor. Bizzat okudugumu bildirilerinde de bu yOnlti yaklaqrmla-

nnr dile getiriyorlar. Ortaya qrkan so-

nuca g6re, bunlar gizli bir ayaklanma siirecinden qekrnryorlar ve bir uluslararasr karEr-devrim bloku gibi k[imeleniyorlar. Kiirdistan ilk defa bu agagrhk gUqlerin denetimrnden qrkmaktadrr. Yani Gi..iney Kurdrstan'daki emperyalist ajan gebekesrnrn kontrolilnii yrrtma gerQegr aqrQa grkmrqtrr. Bu 6nemlidrr. Gegen yrl bunun rlk denemesi yaprldr. Ktrrt iEbirlikqiler, iirstelik lrak relrmiyle anlaEarak Gijney KUrdrstan'r denetim altrna aldrlar. Ama tam denetim altrna almalarr zordur. Qtinki.r basit bir otonomi iqin ve rzlagma qerqevesi iqinde hareket eden K0rdistani Cephe'nin emperyalistlerin destegi olmadan yirmiddrt saat bile ayakta duramayacagrnr herkes g6rmektedir. Ayrrca bu giiqler halk iizerindeki denetimlerini hrrsrzhk ve qapulculuktan oteye gotiiremezler. Bu g6rtil mugtiir. Ktirdistani Cephe sdmUrgecrlerin ve emperyalistlerin artrk fazla bel baglayacaklarr bir denetim gtjciJ degildir, Bunlarrn bu giiqlerle eski tip bir denetimi siirdr.lrmeleri zordur. l-KDP tipi geleneksel bir ajan qebekesini bagarryla Ki.rrt halkrnrn bagrna bela etmeleri d(4Uni.ilemez. I-KDP bu olumsuzlugunu o denli ileri g6t0rmektedir ki, yurtseverleri katletmeye kadar gidebilmektedir. l-KDP'nin krrkelli yrldan beri emperyalizmin elinde en tehlikeli maqa olduQu aqrkga ortaya grkmrqtrr. Bu cirgiit son derece komplocu, ta 1960'lardan beri en ufak bir geliqmeyi engelleyen, biitUn Ki.irdistan gaprnda dUri.lst yurtseverleri, aydrnlarr ve derrrimcileri katleden bir gi.igtiir. llk defa PKK bu ohqumadogru birteghis koydu. Bununla birlikte pratik 6nlemler de alarak onu teqhir ve tecrit etti. Aynr zamanda onu ba$arrh olamaz duruma dirqi.lrdi.i.

lqte tam da bu noktada bu gUqler

Washington ve Ankara ile gok aqrk ve igiqe iligkiler geligtirmeye qahqrnaktadrr. Bu somuttur. Ankara 96rirqmelerinde olasr bir Ktrrdistan ayaklanrnasrnrn pratikte ve hatta gtin-


Son birkog yrl iginde gergeklegtirdigimiz seiihildonlor

deneme niteliQinde olup, holko belli bir cesoretin yonrsrro, bilinglenme ve 619utlenme olonolt kozondrrmrgfi r. Doloytslylo gunumuzde oyoklonmoyr bir uygulomo sorunu olorok gundemlegtirmek gergekgidir. Portinin orton bir 6nemle bu konunun uzerine egilmesi, sorunu her y6nuyle irdelemesi ve tecrubesinl buno kotmosl buyuk 6nem togtmoktodlr. Itik olarak nasrl dnlenebilecegine iligkin ortak bir gahEma iqine girdiklerini sanryorum. Demeglerden bunu grkarmak zor deQildir. Bu yeni bir durumdur. Bu ashnda eskiden gizli kapakh biqimde yUrtrtttikleri komploculuQun ve Ki.lrdistan halkrna dayattrklarr tehlikeli bir ajanhgrn agrQa qrkarrlarak zayrflatrlmast anlamtnda yeni bir durumdur. En 6nemlisi mevcut parti galrgmalarrmrzrn yetmezliklerine raQmen, yine de ayaklanma sUrecini daha i.lst bir agamada baEa' rabileceQine ve gergekleqtirebile' ceQine iliqkin yeni bir durumdur. Daha da objektif olarak, Kllrdistan halkrnrn artrk aqiretqi'feodal sosyal yapryr yrkabilecegi ve bunun yerine ulrcal demokratik bir qerqoueye doQru hrzla trrmanacaQr, partinin de oldukqa bilinqli ve drgi.itlU qabalarryla kitleleri hrzh bir geliEme siirecine sokacaQr bir uyanrg ve hareketlilik durumu sciz konr.sudur. Biittin bunlar ne anlama gelir? Kiirdistan devrimi her ne kadar parqah, tekil ve gorilniirde fazla aqrQa qrkmayan bir durum arzetse de, ashnda kendisini drga vuracak, genelleqecek ve uluslararasr dizeyde qok onemliyansrmalarda buluna' caktrr. OrtadoQu'da birqok emperyalist, scimilrgeci ve gerici hesabr alt i.rst edecek ve 6ni.r ahnamaz bir devrimci geliqmeye yol aqacaktrr. Bi.itiin bunlar Kiirdistan devriminin onemli bir agamaya geldi$ini gdstermektedir. Ki.irdistan devriminin gUni.imi.izde ulaqtrQr geliEme aqamasrna bakarken, gergekte birqok faktdril gozonline getirerek bakmak gerekir.

Uluslararasr stimOrge Ktirdistan, bir anlamda uluslararast KUrdis-

tan devrimi demektir. Denilebilir ki, KUrdistan devrrmi uluslararasr em-

peryalist qevrelerin hesaplarrnr alt tirst ederek, onlarr beklenmedik bir durumla karEr kargrya getirirken, igerdeki iqbirlikgiler de tUmden kendilerine gUvenmedikleri iqin drE olanaklara bel baQlamrqlardrr. Burada zafere doQru giden Ktlrdistan devriminin giiciinti gdrmek gerekir. lrak orneQinde gdriildUQU gibr, emperyalistlerin qrkarlarr gerektirdiginde, Birlegmiq Milletler kullanrlarak bu iilkenin kontrol altrna altnmasrnda nasrl tam bir uluslararasr iqbirligi geliqtirildiyse, KUrdistan derrrimine karqr da ozgi.il koqullara gdre berzer tavrrlar sergilenmekted ir. Qegitli giiqler bu konuda baqvurduklarr ikiyi.lzlil y6ntemlerle sonuca gitmek istiyorlar. Bunu insan haklan, demokrasi ve'!eni dUaen" maskesi altrnda yapryorlar. Bunu aslrnda ABD 6nderligindeki yeni s6mUrgeleqtirmenin yeni bir halkasr olarak gdrmek gerekir. Mevcr:t rejimin zaaflartntn yol aqtrgr anti-demokratik vb. uygulamalar gerekge g6sterilse de, emperyalizmin bu temelde lrak'a ydnelik olarak geliqtirdigi miidahale yeni sdmiirgeleqtirmeyi hedef lemekten 6teye gidemez. 'Yeni drizen"in demokratik olma ve sorunlara goziim getirme iddiasr tam bir sahtekarhktrr. S6zii edilen )eni diinya dizeni" politikasr, daha gok baskr ve daha gok sdmiirU ortamrnrn yaratrlmasrnr hedeflemekte, Ortadogu petrolleri ile halklarrn 6zg0rleqme olanaklarr

i.rzerinde baskt ve denetim kurmak istemektedir. Nitekim bunu bir donem iran i.lzerinde de yi.irirtmek istediler. $imdi ise Libya i.zerinde geligtirmek istiyorlar. Libya ve lran'rn 'ler6rist devlet" olarak ilan edilmesi, yine aynr politikanrn gegen d6nemde Suriye'ye karqr geliEtirilmesi, uluslararasr ortak baskr uygulamasrna ycinelme ve bu anlamda eskiden tek tek devletlerin yaptr$r sdmiirgeleEtirmeyi Eimdi birlegerek yapma, yeni tilr bir sdmUrgeleqtirmeyi birlikte yiirijtme, Sovyetler BirliQi'nin qoziilmesinden sonra ABD'nin igine

girmek istedigi yeni taktiktir.

Yani

ABD, uh.slararasr emperyalizmin birlegik giJctinU esas alarak yeni s6mUrgeciliQi stlrdiirmek istemektedir. Yeni olan Eey budur, ama bu aynr zamanda eski emperyalist politikalarrn devamrdrr. lgte buna benzer bir politikayla ABD dnderliQinde Kiirdislan'rn reformlara tabi tutulacaQr, Kijr-

distan'da yeni bir d6nem baElatrlacagr ve '!eni di.jnya diizeni"nden Kurdistan'a da birtakrm yansrmalarrn geliEtirileceQr sahtekarlrgr altrnda uyanan ve devrime kogan Kijrdrstan gergeQi izerinde emperyalrzmin yeni somtrrgeciliQinin bir dizenlemesi gerqeklegtirilmek istenmektedir. Tabii bu politikanrn baqarrsr iqin

birlegik hareket etmek esas ahnmaktadrr. Bu politikanrn gerisinde ABD ve dzellikle Avrupa vardrr. Girniimtlzde'!eni d tinya dizeni"nin sahibi olan giiqler bunlardrr. Bu'!eni ditzen" gUqleri Klrrdistan'da artan devrim tehlikesini birlikte kargrlamaya qahEryorlar. Bunu yaparken, eskinin o katr klasik sdmiirgeciligi yerine, biraz yumugatrlmrg bir sdmtrgeciliQi esas ahyor ve biraz kapitalizme aqrlmrq bir Ktirdistan'r kendi qrkarlanna uygun g6ri.ryorlar. Nitekim Talabani'nin mektubunda bunlar ortaya konulmuEtur. Talabani mektubunda kapitalizm temelinde dijnyanrn nasrl yeniden dkene tabi tduldugunu, rhmhlagma ve serbest ekonomi adr altrnda serbest piyasanrn nasrl geligtirildiQini belirterek, adeta gunlarr demeye getrrmektedrr: "Emperyalist kapitalizm KUrdistan rqin kapitalist bir program geliEtiriyor. Ben Eimdiden buna ddrt elle sarrlmrq bulunuyorum. Sen de sarrlmak zorundasrn. U[sal kurtulug, sosyalizm vb. laflarr bir yana brrak. Kapitalizmden gelebilecek uqakhk payrnr alahm. Apo kardeq, eQer

bunlarr yaparsan iyisin, gtieelsin; yapmazsan bu yaman ddnemde tarih seni tasfiye edecektir,,." Ashnda Talabani bunu biraz daha rhmh bir lemelde yapmak istiyor. Ama her ikisi de emperyalizmin aleti olmayr ifade ediyor. Geqen yrhn sonlarrnda bunu bize gok aqrk bir biqimde dayatma cilretini gdsterdiler. Geqenlerde Kirrd istani Cephe'nin bildirisini okuduk. Bildiride bu tehdit qok aqrk bir biqimde dile getirilmektedir.

Demek ki, bu aqamada Kilrdistan genel anlamda bir devrime dogru giderken, ashnda bu uluslararasr gerQeve iqinde hareket eden gi.iqler vardrr. Bunlar kendi aralarrnda 96riiqtip tartrgtrlar, Bunlarrn belli bir anlagmaya ulaqtrklarr kanrsrndayrz. TUrk burjwazisinin katr s6mUrgeciligi ve geleneksel yok etme politikasrnrn biraz yumugatrlmrg bir bigimini bu anlaqmanrn iqine katmak istiyorlar. Gerek daha dnceki Ozal hiikilmetinin gerek yeni koalisyon hi.iki.imetinin b6yle bir yumuqamaya nza g6stermekten baqka segeneklerinin bulunmadrQrnr sanryorum. Dikkat edilirse, Talabani'nin mektubundaki yaklagrmd4 hatta dolayh da olsaTC hi.rktrmetinin etkisiyle iqine girdiQitutumda bizitek tarafh olarak silah brrakmaya davet etmesi gibi bir durum vardrr. lkibine DoQru dergisinde de yayrnlanmrqtrr: Yavaq yavag bir "PKK affr"nrn geligtirileceQi s6ylenmektedir. Bundan anlaqrlmasr gereken qey bellidir. Devrimden ve giderek devrimin silahh glicijnden vazgegildikge, bunlar adrm adrm saQlandrkqa "PKK affr" geliqtireceklerdir. Yani, "Devrimden vazgeqenler iqin af geligtiririz" demek istiyorlar. Bu bir yumuqama tabiri oluyor. Bunun iqin daha gimdiden Qek iq Gi.rq'il, Kobra helikopterlerini ve amansrz terdrU gdstererek, "lslah olmazsanrz, KDP G[iney'den vururken, biz de buradan vuracaQrz. Qekig Gilg'irn darbeleri altrnda ezilirsrniz' diyorlar. Sdziimona bizi ehlileqtiriyorlar. Bunlar bilinen ve oldukqa aqrQa grkmrq hususlar olurken, bizim yapmamrz gereken Eeyler kendiliginden anlagrhyor. Biz bu plan karqrsrnda hiqbir zaman yanrlmadrk. Hen(z hareket olarak ortaya qrktrQrmrz koEullarda bile bunlarrn nemenem gtigler olduklarrnr qok iyi g6rUyorduk. I-KDP gericiliQinin Ktrrdistan halkrnrn en btj'yUk baq belalanndan biri olduQunu qok iyitesbit etmiqtik, Bunlarla yogun bir miicadelemiz oldu. Bu konuda da biryilk yanrlgrlar ve hatalar ortaya qrktr. Bunlarr yurtseverlikle kargrlama ve kendilerine doQru y6nelmeme durumu qok bilyUk degerler kaybetmemize ve yi,z.lerce yurtseverin gehit diiqmesine neden oldu. Bu konuda PKK'deki iaktik onderligin ipe sapa gelmez tutumu Mardin ve Lolan pratiklerinde bi.iyilk deger kaybrna yolagtr. Hatta Eimdi de bazr alanlarda aynr durum devam etmektedir. Ashnda

Utonmoz Turk burjuvo bosnt do kostth bir bigimde, "Qekig G00 PKK'yo yordtm ediyor" propogondostylo kitleleri goilondtrmok istiyor. Bostnn birdenbire bu bigime koymos kontmco bu nedenledir. Qekig G0g'0n holko kory olmo konumunu gizlemeye ve K0rt holktno fiiln g6ste rm eye goltgtyo rlo t. Bu durum gok somut olorok â&#x201A;Źunu gosterir: devleti, Ghney Khrdiston'doki ojonlonntn bu igi tek boglonno gdt0remeyeceklerini onlodtQt igin Qekig Gug'i incirlik ve Piringtik'te tutuyor. TC'nin, igi biroz do multefiklerine hovole etmek istediQi belli oluyor.

T0rk

taktik OnderliQin rahathkla bu ajan gUciin teqhir ve tecritini sa$lamasr ve iqini bitirmesi olanak dahilindeyken, bu yaprlmadr. O uyduruk taktik dnderlik bu konuda hesap vermek zorundadrr, Qi.lnkil bir ajan qebekesini rahathkla tasfiye etme durumu varken, bu qebekeye karqrtr.rtarh hareket edememe ve ona kargr parti gizgisiyle sava$amama bu gebekeyi daha da tehlikeli hale getirdi. l-KDP krrk yrldrr siirUp gelen bir tehlikedir. Bu oluEum, tarihi boyunca birqok yurtseveri katletti, Dogu ve GUney Ki.lrdistan'da birgok devrimci Ktirt aydrnrnrn kanrna girdi. Qok kabarrk bir suq dosyasrna sahip olan bu Eebekenin tasfiyeciliQi, komploculuQu ve reformist yaklaqrmlarr 6zellikle Almanlarrn da geliEtirmek istedikleri bir politikaydr. Alrnanya'da I 97O'lerin.baErndan beri Komkar adr altrnda Ozgiirli.ik Yolu veya diQer adrylaTKSP hazrrlanmak istendi. $imdi daha farkh bir adrm atmak istiyorlar. Bunlarrn hikayesi bilinmektedir. PKK'yi tecrit etme qabalarryla birlikte, sahte bir liberal kanat ortaya qrkarrlmak istendi. S.on olarak, 'Kiirt lnsan Haklarr ve OzgtirlUkleri Komitesi" ve "Kiirt Konferanslan" adr altrnda sdzi.rmona alternatif bir q6zUm, silahave her ikitarafrn 'terdr"iine alternatif bir iiqUncii

tizerinde tzun rzun durmayr gerektirmeyecek kadar nettir. Baqrnda da belirttigimiz gibi, bizim ayaklanma planrmz b[]ti.in bu durumlarr gdzdnUne getiren, uun bir slireden beri kendisini oldukga hazrrlayan, basitten karmaqrga dogru geliEm.eyi esas alan bir yaklaqrma sahiptir. Ornegin Gtiney Ktirdistan'da ortaya grkan duruma berzer anormal geliqmeleri karqrlar niteliktedir. Devrim, tesadtifler ve frrsatlardan yararlanarak bijyiik geligmeler kaydedebilir. Ama bunun iqin devrimcilerin hazrrhkh olmalarr gerekir. Ahgrlagelmig tekdilze qalrgma tarzr, standart ve hzh geliqmeleri gdrmeyen bir devrimci tarz bdylesi tarihsel frrsatlardan yararlanma qilcUnU ve yetenegini gdsteremez. Ozellikle gegen yrldan beri GUney Ki.lrdistan'da ortaya qrkan frrsatlardan yararlanamama durumu bu gergeQi doQrulamaktadrr. $u anda Kr.rzey-Batr Kiirdistan'da muazzam bir ayaklanma durumunun sdz konusu oldugunu biliyoru. Ama dnciiniin bunu tam idrak edememesi ve idrak edip bunu 6rgiitlenmeye d6n(qtUrememesi de bir sonuqtur. OrneQin bizim agrmrzdan gimdi koqullar elveriqli midir? EQer elveriqliyse, bu koEullarr nasrl kullanabiliriz? Her gi.in artan frrsatlarr 96-

yol geligtirmeye qahqryorlar. Stockholm, Paris, Washingrton ve Bonn'da geligtirilen qeyler bunlardrr. Yani

z6niine getirerek, olanaklardan yararlanmaya gahqacaQrz, Bu konuda yaratrcrhg4 gerqek bir ayaklanma

ABD'ye ve krsmen lngiltere'ye dayah klasik KDP ajanlgryerine, Fransa lsveq ve Almanya gibi Ulkelere, yani Avrupa'ya dayah LiqUncU bir yol qahgmalarr geligtirilmek istendi, $imdi bu qahgmalar Ankara'ya taqrrrlmaya

Onderligine nasrl ulaqabiliriz? Lafta ve propaganda dilzeyinde deQil, eylem di2eyinde ve hatta qok krsa bir uygulama planryla birlikte savag dU-

qahgrhyor. Tabii eQer teslim olup geri gekilir-

se, bilttln bunlarrn dziinde PKK'ye de yer vardrr. Yoksa 'teEhir ve tecritin tamamlanmasr" yaklaqrmr siirdi.irlilecektir. Almanya'da aqrlan dava hala bunun iqin bir rehine davasr olarak si.lrdi.lrillmektedir, Teqhir ve tecrit daha da devam etmektedir.

Bunlar iqin Ankara'da gdr(qmeler yaprlmaktadrr. Sanrnm bu ayda ve

bu g0nlerde lstanbul'da bir Kiirt konferansr yapacaklardrr. Ama adamlar PKK'den korktuklarr igin bunu biraz utangaq bir bigimde yapmaya galrgryorlar, Daha dogrusu halk kitleleri hiq itibar gdstermedigi,

tersine lanet getirdigi igin, gizli yUri.ltmek durumunda kahyorlar.'Rojname' adrnda bir gazete grkardrlar. H0rriyet gazetesine benzetilmek istenen bu igreng gazeteyle biraz ortamr denemeye gahEryorlar. Belli ki blrtiln bunlar son tahlilde PKK 6nderliQini boqa qrkarmak iqin yaprhyor. Bu konudaki geliqmeler siiratlidir ve artrk basrna da yansrdrgr iqin

zeyrnde nasrl ele alabiliriz? $imdi sorun bu noktaya gelip dayanmrgtrr. Ama genelde 6nctini.rn srghgr sdz konusudur. lqte Gtiney'de ortaya qrkan durum vardrr. Yine Kuzey'deki durum vardrr. Frrsatlan degerlendirmeme bize pahahya malolmaktadrr.

Bunun elegtirisini yapryorrz. Tabii sadece elegtiri yapmakla sorunlar qdziilemez. Bizim iqin gerekli olan doQru taktik nedir ve nasrl uygulama alanrna konulabilir? $u anda gi.indemimizde bulunan temel sorun budur. Uluslararasr ve bolgesel gergekler Ki.irdistan devriminin tarihsel ayaklanma 6nderligini artrk bize vermektedir. Bu 6nderligi ytirirtmemiz gerektigi artrk tartrgma g6tiJrmez bir biqimde kendini ortaya koymaktadrr. Kilrdistan halkr bu konuda karannr esas itibarryla dwrimden yana vermig gciri.inmehedir. Kiirdistan lnlkr emperyalizmin sdzi.imona yeni q6zUm yollarrn4 ajanlarrna ve qapulcularrna meyil vermek bir yan4 hem Gi.iney'de hem de Kr:zey'de bir an 6nce bunlardan kurtulrnak istemektedir. Ernperyalizmin yarattrlr yapay olugumlara tek metelik yer vermeye-


t xyE

ru

cegiz. Yanr halkrmrz ve onun dayandrQr yaqam kogullarr aqrsrndan gerqek anlamda ayaklanma kogullarr s6z konusudur. Halkrmrz gerqekten ayaklanmak istiyor; planh ve orgijtlij olarak ve baqrna br.ryijk badireler getrrmeyecek bir onderlikle ayaklanmak istiyor. Son rkiyrlrn deneyim-

"Yeni duzen" gugleri

Kurdiston'do orton devrim tehlikesini birlikte korglomayo eoltgtyorlor. Bunu yoporken, eskinin o kott klosik

sdm0rgecili)i yerine, biraz yumufottlmry bir som0rgecili)i esos oltyor ve biroz kopitolizme oElm$ bir Kurdiston'r kendi Ekorloflno uygun gor0yorlor. lert ve 6zellikle son brr yrlhk qarprcr deneyrmler, tarttQma gotltrmez brr brqrmde halkrmrzrn briyiik qogunlugunun ayaklanmaya onay verdrgrnr goslerryor. Bu da brr ayaklanma iqrn bagarrnrn yarrsrdrr. Bu oyle kolay brrqey deQildir, geQmrE deneyimlerin brr sonucudur. Halk krtlelerr her tijrlu bastrrma grriqimlerrne raQmen bu duruma gelmiqlerse, bu qok crddi brr tarihsel geliEmedrr; mutlaka karErlrk verilmesr gereken brr gelrEmedrr.

Gerqek devrimciler brr halkrn bu duruma geldiginr gormekle en biryuk frrsatr yakaladrklarrnr ve buyitk brr devnmin eEiQine geldiklerini 96rur; rollerini ona gore oynarlar. Unutmayalrm ki, Ki.irdistan halkr aqrsrndan daha dLlne kadar adrnr bile s6yleyemeyecek bir konumdan Eimdiki en biiyiik cesaret ve fedakarhQr gosteren ve "her geye vanm" diyen brr konuma yUkselmek devrimde zaferin yarrsrdrr. Bunu gOrmek ve bunun bityUk heyecanrnr duymak, devrimin bu biryt.rk hayalini gormek kadar, onun birytjk duyarLhgrna sahip olmak, "artrk gtjn kader ve savaE gi.jnirdiir" diyerek kendini bu iqe tamamen yatrrmak: Oncilniin g6rmesr gereken halk gerqekligi rgte budur. Yirzyrllarrn ruyasr gerqekleqebilir duruma gelmektedir. Bu Eimdiye dek yaSanmamrs olan farkh bir durumdur. Emperyalizm kendi aqrsrndan kullanmak istese de, mevctrt uluslararasr durum devrrm lehine daha fazla kullanrlabrlir. ilt ttez bu diizeyde s6-

mUrgeci

bir devletin "milli

srnrrla-

rr"nrn parqalannasr soz konusudur. Emperyalizm somi.irgeci Tiirk devletrni koqbaqr olarak kullanryor. iran, lrak ve Suriye, emperyahzmin Kilrdistan'rn etrafrnda 6rmek istedigi tecrit qemberinrn drgrnda bulunuyorlar. Bu qok onemli brr drq gerqevedir. iran, lrak ve Surrye rzerinden bugUn Kurdistan'a kargl bir tecrit qemberinin kurulamamasr qok 6nemlidir ve lehimizde olan bir durumdur. Hatta Yunanistan ve Kafkasya da agrlmrqtrr. Ermenistan ve Gilrcistan, Ttirkiye aqrsrndan eskisinden daha iyi bir durumda deQildir. Bi.rti.in bunlar ne anlama gelir? Bunlar, qerqevenin gok olgun ve uygun brr durum arzettigini g6stermektedir. Dolayrsryla KUrdistan halkr kenditarihinde ilk kez bdylesi bir durumu yakalamaktadrr. Halkrmrzrn rqerde agiretqi-feodal qitleri krrmasr ve dayatrlan igrenq kapitalist qapulculugun halkr daha da tahrik etmesi qok onemli bir durumu ortaya grkardr$r gibi, uluslararasr di.izeydeki son degrqikliklerle birlikte lrak rejiminin

rqine sokulduQu durum, lran'daki rslam devrimi, Suriye'nrn anti-siyonist politikasr ve Kafkasya'daki daQrlmalar, arayrp da bulamayacaQrmrz ideal bir ortam oluqturmaktadrr. Bi.iyi.jk ayaklanmacrlal qemberlerin krrrlmasrnrn ve ortaya qrkan b6ylesi kogullarrn ne anlama geldiQini qok iyi bilir ve boylesi koqullarda brrkaq devrim ortaya qrkarabilirler.

Ama devrrmci saflarda gdriilen ve bizim eleqtirdiQimiz o 6ncelikle

galanmasr, siyasal dtJzeyde cesaret kazanmrq bir halk gerqegine ulaqrlmasrve en azrndan Eimdilik drg ortamrn da Ktirdistan devrimi lehinde bir durum arzetmesi sdz konusudur. Kiirdistan'rn bi.ryilk b6li..imU birqok y6nuyle devrime hazrrlanmrqtrr. Dolayrsryla geliqmekte olan Kiirdistan devrimi, fagist TUrk somiirgeciliQrne ve arkasrndaki emperyalist gericiliQe ydneltilmiq bir devrimdir. Bu nedenle emperyalist devletler devrrmi-

kendinr kurtarnra ktiquk-burlwa diinyasrnr idare etme tutumu ve ozgurleqmemiq yaprlar, bu tarihsel frrsatlarr deQerlendirememeye gotrirmektedir. Bizrm burada epeyce srnrrlr bir alanda ytirirtttjgUmtiz qali gmalar taktik alanda derinlegmeye yol aqarken, bu turtum sahrpleri daha dogru diirijst kendrlerini brle yaqatamamakta; kendrlerine zor bela ulaqtrrdrQrmrz brrkaq parti olanaQr iizennde qok soystz brr biqrmde tepinmekte; bu olanaklarrn uzerinde 6lij gibr seyretmekten, onlarr kemirmeye kadar qeqitli tutumlar sergilemektedir. Tabii bunlar tarihrn bu qok elveriEli rq ve drq kogullarrnr deQerlendiremezler. Bu tipin degerlendirecegi qey, kendi basit dijnyasrnr kurtarmaktrr. Bdylesi basrt bir kurtarma endigesi iqinde olanlarrn bu elveriqli kogullarr degerlendrrememeleri anlagrlrr brr qeydir. PKK 6ncUlUgiini.jn iqinde bulunduQu acr du. rum biraz da bdyledir. Demek kr ekonomik ve sosyal ydnden eskr geleneksel yaprnrn par-

srnda da duramayacaklat hatta devrimin bir cephe gerisi durumuna gelmeyi engel leyemeyeceklerd ir. KullandrQrmrz cephe gerisi alanlar bugi.tn devrimcr mticadele rqin br"ryiik rol oynamaktadrr. Tabri cephe gerileri Ki..irt halkrnrn iqindedir. Cephe gerilerr sunduklarr qok y6nlit olanaklarla bir savaE cephesr gibi rol oynamaktadrr. Bu konuda bilinen alanlar vardrr. Devrimrn geligmesi aqrsrndan halkrn konumu muazzam bir durumu rfade etmektedir. Onemli olan kullanrlmamaktrr. Bu durumun bu biqrmryle altr ay veya bir yrl kadar devam etmesi devrimde zaler kazanmak iqrn bulunmaz bir frrsat olacaktrr. Bunun mutlaka degerlendirilmesi gerekir. Bu, ytz yrlda brr yakalanabilecek brr frrsat niteliQindedir. Mevcut qemberin krrrlmasrna ve artan drE cephe gerisi ortamrna b6yle yaklaqmak gerekir. Krsacasr sorun halkrn rq durumu deQildir, bu qok elverrqlidir. DrE cephe gerilerinin konumu da qok olumludur.

mize destek olmasalar da,

kargr-

Ayaklanma ve devrimci onderlik Sorun gelip quna dayanmaktadrr: Oncii bu iEin yi.rriitticU guciJdtir. Bu igin zavallr bir devrimcilikle yttrutr)lemeyecegi aqrktrr. Arkadaglarrmz devrim kargrsrnda adeta suqirstit yakalanmrE durumda bulunmaktadrr. Bu ti..ir devrimcilikle hiqbir qey kurtarrlamaz. Kelleyi bile kurtaramayan devrimcilik bir halkr nasrl kurtarabrlir? Boylesi brr devrrmcilik halkrn birti.in haklarrnr ve hukukunu nasrl ortaya

..

qrkarabilir? Devrimcilerrn her

Eey-

den once bu suqijstil durumuna son vermeleri gerekmektedir. Devrrmciligin onurunu kendinize yakqlrrmak istryorsanrz, bunun hangr (nlama geldiQini bileceksiniz. Tarih artrk nasrl yiJrUnebileceQini sdylediQine ve gitncel durum "mirdahale ederseniz, goti.irebilirsiniz" dediQine gore, o zaman ne bekliyorsunrz? Artrk ayaQa kalkmah ve gdrevlere doQru yak. laEmalrsrnrz. Bu kadar sorumsuluk ve yaramazhQrn nedeni nedir? Bu hangi yagamrn sonucudur? Devrimci onur ve kiqilikten s6z ediyorsanrz, o zaman kendi kendinize ne olduQunuzu ve ne yaptrgrntzr sormahsrnrz. Biz yirmi yrldan beri bir Eeyler ortaya koyuyortiz. Srfrr olanaklarla iqe bagladrk ve igne ucu kadar frrsatlardan yararlanrp olanaklar hazrrlaya-

rak bugijnki.r dizeye getirdik. Peki, bu durumda hala kendini doQru dirrust tarihsel bir ayaklanmaya ve Qrg gibi geligecek gdrkemli bir ordulaEmaya verememek ne anlama gelir? Bundan ne zevk dr.ryuyorsunLz? Belli ki yrllarr koti.i deQerlendirmrgsiniz. Bu hazrrhk diizeyiniz ve mevcut militan konumunula fazla bir ige yaramayacaQrnrzr bilmiyor musunu? Zor koEullarda yarr yarrya hasta olmak, rahat koEullarda keyif qatmak ve sarhoqluQa kaprlmak ne anlama gelir? Bununla neyi kurtaracaksrnrz? Utanmazhk denrlen durum rEte buradadrr. Kendrnizi gozden geqirmekten bile korkuyorsuntz. Bunu yapmayrn. Halklarrn davalarr buytjk davalardrr. Devrim davalarr buyiik davalardrr. Devrimciler de rollerini oynayan insanlardrr. Her gijn hastalrk iistiine hastahk ve yetersizlik iisti.ine yetersizlik tahammiil edilebilir bir durum deQildir. Peki, bu kigilik nedir? Bdyle bir kigilikle halkrn btiyiik davasrna halkrn bayramrna ve cogkusuna yaklagmaya nasrl cesaret edilebilir? Biz dilqmiiqlirk teorisini qok eleqtrrdik. Yne de hala bu durumlarrn yaganmastna anlam vermek gUqtUr. Salt kelleyi kurtarmak, salt kiqisel

Gergek devrimciler bir holkn bu durumo geldiQini gormekle en buy1k firsott yokolodtklonru ve b0y0k bir devrimin egiQine geldiklerini gor0r; rollerini ono gore oynorlor. Unutmoyoltm ki, Kurdiston holkt ogmndon doho dJne kodor odm bile sdyleyemeyecek bir konumdon gimdiki en blyuk cesoret ve fedokorltQt gdsteren ve "her $eye vonm', diyen bir konuma yukselmek devrimde zoferin yonstdr. Bunu gormek ve bunun blyuk heyecontnt duymok, devrimin bu biyuk hoyolini gormek kodor, onun buyhk duyorhltQtno sohip olmok, "orttk gun koder ve sovof ghnudur" diyerek kendini bu ige tomomen yofitmok: Onclnun gormesi gereken holk gergeklifli igte budur. yizyrltonn ruyox gergeklegebilir du ru mo gelmektedir.

dtrzeyde onuru kurtarmak iqin bile tarihin bciylesi dcjnemlerine yeterli yaklaEmahsrnrz. Burada bile aylar boyunca eQitime gelememek ne demektir? Bu, basitlik ve ciicelikte srnrr tanrmamak demektir. $imdi bir ayaklanmanrn 6ngi.initndeyiz. Neden iyi bir ayaklanma onderligine hazrrlanamryoruz?. Bin yrlhk hesaplaqmayryapacaQrz. lyi hesap sorucularr olmak neyle mirmkiindirr? Krlrnrzr bile oynatmaz ve kendinizi mecnun gibi yere atarsanrz, hangi geliqmeyi saQlayabilirsiniz? Hep hata yaprna( bombayr kendi rzerinde patlatmak ve asgari diizeyde onlem almadan diigmek ne demektir? YaEama bu denli saygrsrzca yaklaqrlabi lir mi? Yaqama bu kadar kolayca son verilebilir mi? Neden kendinizi bu kadar basitqe kaybediyorsunu? Bununla durumu kurtardrQrnrzr mt santyorsunLrz?

Qok k6ti.i bir ideoloji ve politika altrnda bile herEeyi baqaracak kadar 6zgi.lrli.ik mi..rcadelesine katrlmrgken, size ne oluyor? Kaldr ki halkrmrz iqin oncii her geydir. Onc[] halkrmrz iqin uzun sUre kaldrraq roliinii oynayacaktrr. Peki, yaqatrldrQr halde, halkrmrz

olduQunuzu gorUrsUni,2. YUrekqe gok hazrrhkstzstntz.

Bu tarzda zavalh

bir bigimde ezilip gidersiniz. Belki teslim olmazsrntz, ama tzun boylu savaSmanrz da zordur. Belki qahadete ulaqabilirsiniz. Ama tarihimizde ucr.rza gitmrqtir. Sizin de onlardan bir farkrnrz olmayacaktrr. Bizim PKK'lilerden istediQimiz gey bu degildir. Biz mevcut statirkoyu tersine gevirmek istiyoruz. Yaprlmasr gereken 6zeleqtiri budur. Serbest ve denetimsiz brrakmamrz

ytabinler

ha[nde, herhangi

lir alanda

neyi

yagayacagrnrzr biliyoru. Bu olamaz, diyorum. Size tanrdrQrmrz dzeleqtiri frrsatrnrn deQerini iyi bileceksiniz. Ben defalarca Qunu soyledim ve yine soylijyorum: Ortamrmrza hoqgeldiniz, Ama ne olduQunrzu ve neyi kabul ettiQimizi bileceksiniz. QUnkU biz son derece ciddi ve yagamsal iglerle uQraEryortlz. Oyle yetiqtirilmigsiniz. Kimi aile ozelliklerinden, kimi toplumun gu 6zelliQinden sdz ediyor. Bu dzellikleri yrkrn. Bunlar sizi en k6tU durumlara dtiEtirmekten bagka ne iqe yaramrgtrr? Neden bu i9 qeliqkilerinizi parqalamryorsunuz?

Qok kobonk bir sue dosyosno sohip olon bu â&#x201A;Źebekenin tosfiyecili)i, komploculuQu ve reformist yoklogmlon ozellikle Almonlonn do geligtirmek istedikleri bir politikoydt. Almonyo'do I gZ0'lerin bogrndon beri Komkor odr otfindo Ozgurllk yolu veyo diQer odtylo TKSP hozrlonmok istendi. $imdi doho forkh bir odtm otmok istiyorlor. Bunlonn hikayesi bilinmektedir. PKK'yi tecrif etme gobolonflo birlikte, sohte bir liberol konat ortoyo Ekonlmok istendi. Son olorak, "Kutt inson Hoklorr ve Ozghrl1kleri Komitesi" ve "Kurt Konferanslort" adt alfindo sdz0mono olternotif bir goz1m, siloho ve her iki toroftn "tetdr"hne olternotif bir 0guncu yol geligtirmeye eohfryorlor. Stockhotm, Poris, Woshington ve Bonn'do geligtirilen geyler bunlordr. Yoni ABD'ye ve k$men ingiltere'ye dayolr klosik KDP ojonhQt yerine, Fronso, isveg ve Almonyo

gibi Jlkelere, yoni Avrupo'yo doyolt uguncl bir yol eolqmolon geligtirilmek istendi. gimdi bu gohgmolor An koro' yo tognlmoyo eoltâ&#x201A;Źtltyor. neden rolirni.izi.j oynamryorsunw? Devrrmcilerin kendrlerrne verdikleri sozler vardrr; devrrmcilerrn yrllarca kendilerrne verdiklerr sozlere gore hazrrlanma durumlarr vardrr. Benim durumum Ermdr qu noktaya gelip dayanmrgtrr: Bizim bir sdzi.tmiz var, yoldaglara soz verdik. YoldaElar, o zaman siz de soz vermenin veya birlikte yol almanrn ne anlama geldiQini bileceksiniz, Asgari bir dnlemi bile alamadrQr iqin kendisini di.iqma-

na teslim eden adama, ister

saQ

ister 6lU olsun, yoldag diyemem. Bi-

zim yoldaqhk gerqeQimizde neyin nasrl yaqatrlmasr gerektiQi aqrktrr. Asgari bir onlem bile almayacaksrnrz, ama 6biir yandan kendinizi PKK'nin geref ve itibarryla donanmrg olarak gdrdiiQUntlU soyleyeceksiniz. Bu, kiqinin kendisini aldatrnasrndan bagka birEey degildir. Harcadrgrm bu kadar qabaya raQmen, PKK'nin qeref ve itibarrnr tam temsil edip etmedigime iligkin olarak kendimi sorgularken, sizler bu halinizle onur ve gerefi temsil ettiginizi ve onunrd yaqadrgrnrzr sdyleyebilir misiniz? Mevcut gerqekliklere baktrQr mrzda. ulaqmamz gereken di.izeyin net olduQunu g6ri.iyorr.rz. Belli oluyor ki, siz kendinizi ciddi bir ayaklanmaya hazrrlayamryorsunrz. Haddinden fazla bir daralma ve bilinq yetersizligi kadar, ortada bir de ruh dUgkiinltjQil var. Tabii herqey bir gtinde olmuyor. Kendinize bakrn, ne denli hazrrhksrz

Bu yaprnrzla sizi halkrn eylemine 6ncU olarak dayatamayrz. Gerillanrn baErna neler getirildiQini gdrdtlk. Vne halkrn baqrna neler getirildiQini goriiyorsunru. DoQru d irri.ist kendinizi bile kortryamryorsunuz. Sizin yi.iziJnirzden onbrnleri mi kaybedelim? Yetmez ve yaramaz bir kiqilik yizUnden boylesr aQrr kayrplar mr verelim? Hangr vicdan bunu kabul edebilir? Olmek tek

baErna

bir gey kurtarmryor. G0nUmiizde slogan atmak da brr Eeyi kurtaramryor. Bizim sorunumuz yagatabilmektir. YaQatmak iqin 6ncelikle kendinizi ayaklandrracaksrntz. Baztlan gi.ig ve enerjilerinin yiizde birini bile kullanmryodar. Basrt ahgkanhklarrna verdikleri degerr ciddi bir devrimcilegmeye vermiyorlar. Bu qok kdtiidi.ir. Ben esas eksikliQi burada g6rijyorum. DoQru d0rGt bir toplantrnrn bile yaprlmadrQrnr biliyorum. Kendini doQru dUrUst eQitime verme durumu yoktur. Arkadaqlarrn dnlinde basit bir qahqma vardrr. Aralarrnda yoldaSqa iliqkiler yoktur, Vne gimdiye kadar qok btiyilk bir sorumlulukla gerqekleqtirilen eylemler gOrmed ik. Peki, o zaman PKK ortamrna neden geldiniz? Baz koqullarrn zor oldugunu ve kaldrramadrQrnzr varsayalm. Ama kolay koqullar da vardrr. Bedeninize ve dilinize egemen olabileceginiz ve oldukqa enerjik bir durumda qahgma ytirlrtebileceginiz ortamlar vardrr, B6ylesi ortamlann

gdrevleriyle

de karqr

karqryasrnrz.


lrutreea Ama bu rahat koqullarda da sorumstz davrantyorsuntz. Peki, zor siireqler bizim igimiz olsun. Gerillayr yaqryorum diyenlerin neyi yaqadrklarrnr qokga gordiik. Sizin bu trnkularrnza nasrl deQer verilebilir? Boy' le bir gey olamaz. lnsana yaragrr btr bigimde kendilerini tarihsel sijreglere vermeyenlere merhaba bile denilemez. Bunu bilecek ve rliklerinize kadar yaqayacaksrntz. insan olmak kolay deQildir. PKK'nin ulagtrQr geliqme aqamastna dayanarak namusu kurtardrgrnrzr s6yleyemezsiniz. Bu namusu kurtaran siz deQilsinrz. Bu namrrs baqka ti.irlU kurtarrlmrqtrr. Siz bu namusu istismar etmek istiyorsunu, Namusu kurtarmak igrn, halklarrn biiyUk davasr ugruna onurlu bir biqimde savagmak gerekryor. Daha once de belirttiQim gibi, eQer boEuna olmuEsa 6lmek de bir yerde namuslu bir qey olmayacakttr. Neden? QirnkiJ kigi kendrnr srkar ve kanrnr damla damla akrtmasrnr bilrrse, bagaracaQr qok qey vardrr. Ama bunu yapmamaktadrr. Bunu yaPmamak, doQru olmayan brr tarzda savagmak, doQru olmayan brr tazda yagamak ve kaybetmektrr. Brz bunu da kabul etmiyoru. Yani yagamt ucrz bir biqimde parqalatmamak gerekryor. Bir k6le de kendisini bdyle satar. Parah askerler de ortaya qrkabilir. Bu durumda ha parah asker, ha ucuz bir yagam uQruna asker olmuEsunuz, ikrsinin de fazla bir farkr yoktur.

Bizrm de yi-rregrmiz vardtr. btzrm

de bir hazrrhk dizeyrmrz vardtr, brzim de kiiqiik frrsatlartmtz vardtr. Bunlarrn hakkrnr vermeye qahEryorrz. Bu yalntzca bana ozgU bir olay deQildir, hepiniz igin geq;erlidir. Mili' tanhk hepimiz igin geqerlidir ve hepimizin yapmasr gereken iqler vardrr. Kendimrzt ucuz brr 6nderltk anlayrgr altrnda gizleyemeyrz. Zayrttk' larrmrzr cirtbas edemeyiz. Ayaklanmadan s6z ediyorrz. Yrllardrr gerilla yapryoruz. Yaprlan yanhqhklar qok aqrktr.r. Kayrplarrn nedenleri ortadadrr. Onlemler almamamrz halinde

yenilgiye

uQrayacaQrmrz

bellidir.

A-

yaklanma son derece ciddi brr rgtrr. Ayaklanmada kadrn-erkek, genqyagh, onbinlerin kaderi s6z konusu' dur. KarErmrzdakr dUgman hunhardrr, komplocular coktur. Peki, bu onderlrk anlayrEryla mr ayaklanma yapacagrz? Halk devrrmcileri koruyor. Ama bazrlarr halkrn iqinde gapulculuk yapryorlar. Buna nasrl tenezzOl edilebiliyor? Halbukr halkrnrz kdledir, halkrnrz brtrrrlmek istenmektedir, halkrnrzrn ehnden her qeyi ahnmrqtrr. Sizler devrimcisiniz. Neden halkrn olanaklanna bu denlr sorumsuzca yaklaEryorsunrz? Buna nasrl tenezziii ediyorsunrz? Halktan aldrQrnrz kargrhQr ddenmemiq bir lokma ekmek bogazrnrzdan nastl gegiyor? Halkrn baErnda nasrl aQa kesilebiliyorsunuz? Hayrr, boyle onderlik olamaz. Bir kurtuluqqu, halkrna b6yle onursuzca yaklaEamaz. PKK ne boyle bir insanr kabul edebilir, ne de insanrn bdyle olmasrna rza gdsterebilir. PKK'deki kurtuluqqu insan baEka niteliklere sahiptir. Kendinizi Eekillendirmeniz gerektigini sdyledim. Kendinrzi yeniden yaprlandrrrn ki, tarrhsel gtjnlere doQru giderken, adrna layrk insanlar gibi yUrtryebilelim. Devrimler halklar iqin bayram glinleridi4 devrimler halklar igin 6ltim kahm g0nleri, onurlu yagamrn yeniden gerqekleqmesi giinleridir. Devrim giinleri halkrmrz igin de yagama frrsatrnrn ilk defa degerlendirildigi gijnlerdir. Bunun hangi anlama geldigini bilmemezlik ederseniz, sizden devrimci grkamaz. Buyiik gabalara kendinizi bdyle dayatrrsanrz, objektif olarak kargr-devrimci olursunu. Olseniz de buyine bdyledir. Elde egitim, 6rgtitlenme ve gtig

$u ondo gergek direniggi 6nderler holine gelmeniz igin gerekli 6lg0lere ulo$monz goifir. Bunu yopobilenler g6rev odomt olduklonnt soyleyebilirler. Yoni yoromozhQt ve ikiyuzlUlu)u doyotmoyn. Bunu kendinize Yokt$firmoYn. Bu t1r tutumlordo $tor edenler lonetlenir ve iletde ezilirler. S6zun0z0n odomt olun, Yokso gerQekten ezilirsiniz. Agrkgo sdyUyorum: Bundon sonro koqsonz do kurtulomozstnz. Boâ&#x201A;Źonsz devrimci bundon sonro yerlebir olocokfir. Yoni sizi Yogotmok igin devrime mi kryolm? Bunun igin holktn b}Yuk dovostno mt ihonet edelim? Nos/ bizden bunu isteyebilirsiniz? Bu, kolelik ve d1fk1nruk borisidir. Buno nzo gosteremeyiz. Qhnku en bositinden yumru]unuzu stktp soldrsonz, bir YOn $eYi vurobilirsiniz. inson herhongi bir geYe koror verdikten ve bunun igin gerekligoboyr sergiledikten

sonro, YapomoYoco1t higbir â&#x201A;ŹeY Yoktur. dtzenleme olanaQt varken, oralt olmayacaksrntzi ama yine de sorumlu oldugunrzu s6yleyeceksiniz: Hayrl b6yle olmuyor. Kimse baqkalarrnr aldatmasrn. Parti agarnrzr agmasa, ikr doQru sozciik sdyleyemeyecek du' rumdasrnrz. Halkrn eQitrcileri ve dQretmenleri bdyle olamaz. $imdi 6zellikle ayaklanma iqrn tarrhsel bir durumla y;,tzyi,tze gelirken, bu onderlik a.nlaytqtntzr gozden ge<;rrmelisiniz. OnderliQe dogru yak laqmasrnr bilmelisrnrz. Dag grbr degerler dtrgr.lyor, buna kargrhk bazrlarrnrn yuregi bile srzlamryor. Bazr partr degerlerr rmha olurken, bazr trpler kanrmca bundan grzli brr zevk duyuyorlar. Boyle olmaz, olamaz. Kaybeden sadece ben deQrlim. Kaybeden sadece halkrmrz da deQrldrr. Kaybeden insanlrktrr, tarihtir, heprmizrz. Biraz ortak sorumluluk duygusuna ulaEahm. Basit brr halk ayaklanmasrna yonelmek istryoru. Bu ayaklanmanrn 6nderliQi sa$duyu birytlk sorumluluk ve duyarlrhk rstiyor. Bunlar da ulagrlamayacak 6zellikler deQildir. Demek ki, temel eksiklik bu yaklagrm tarzlarrndadtr. Gerillaya da bu biqimde yaklaqrldr. Biz mi.ldahale etmemig olsaydrk, gerillayt bin kez brtirmiElerdr. Bu qok aqrk bir gergektir. Silahlr mLrcadele tarihimrze baktrQrmrz zaman, bunu qok aqrk bir brq,rmde gorijrtz. GeqmiE pratikten qrkarrlan derslerle yaklaErlmasr halinde, bu rqe bir atrhm ganstverdirebilirrz. Hepiniz qok y6nli.l olmak istiyorsunuz. Ama hangi ruh haliyle, hangr brhnq dkeyryle, hangi sorumluluk anlayrqryla? lqte bunu tamamlamak zor unday a. BugijnktJ halk gergekliQr oyle kendr kefimiz iqrn ve gidip baErna kurulasrnrz drye yaratrlmadr. Bu halk gerqeQrnrn dayanrlmasr qok zor kogullarda gdsterilen brr drrenme gi.lcuyle yaratrldrgrnr brilyorrz. Bu aqrdan srzrn bi.rtiin direnrq gticijnii, drrenig gehrtlerrnrve bizrm bi.rtijn qabalarrmrzr kendr rqrntze srgdrrmanrz gerekir. $u anda gerqek direnigqi 6nderler haline gelmeniz igin gerekli 6lqUlere ulaqmanz qartttr, Bunu yapabi' lenler gdrev adamt olduklarrnr s6yleyebilirler. Yani yaramazhQr ve ikiyizli.lltlgii dayatmayrn. Bunu kendinize yakrqtrrmayrn. Bu tiir tutumlarda rsrar edenler lanetlenir ve ilerde ezilirler. S6z0niztin adamr olun, yoksa gerqekten ezilirsiniz. Aqrkqa sdyli.iyorum: Bundan sonra kaqsanz da kurtulamazsrnz. Bagartsz devrimci bundan sonra yerlebir olacaktrr. Ya'

ni sizi yagatmak iqin devrime

mi

kryahm? Bunun iqin halkrn biiyilk davasrna mr ihanet edelim? Nasrl bizden bunu isteyebilirsrniz? Bu, k6lelik ve dUgkiinl0k teortsidir. Buna rrza g6steremeyiz. Qi.inkiJ en basitinden

yumruQunuzu srkrp saldrrsanrz, brr yrgrn Seyr vurabilirsiniz. insan herhangi bir Eeye karar verdikten ve bunun iqin gerekli qabayr sergiledikten sonra, yapamayacaQr hiqbir qey yoktur. Ontintlzde gok qerefli brr gdrev vardrr. Bu durumda neden manttk qalrgmasrn? Neden kurulu bir yay gibi yirmid6rt saat boyunca iqlerin baqrnda olmayacaksrnrz? Ne derdinrz v ar? Aqtrnrz, sefalet igindeydiniz, krmse srzr adam yerine koymamrqtr. Peki, kazanrlan bunca olanak ortadayken, neden kendinizi tam vermiyorsunu? B6yle yetiEtirildiQinizr mr sdyleyeceksiniz? Sizi yetiqtiren kimdir ve nasrl boyle yetigtirdi? Bu yagantr tarzrnrn insanlk, ulusalhk ve dzgiirliJkle bir ilgisi var mrdrr? Kimler boyle ahgtrrrlmrg ve g0dUmlendirrlmig olduklarrnr, bu brqim giJdUlerine teslim olduklarrnr soyleyebilir? Bu tarzda sahte bir eleqtiri-dzelegtiri havasrna grrerek kendinr yerlerde siirirndUrmek hangi qereffi insana yakrqabilir? Eksikliklerinizr ortadan kaldrrmaya size olanak ve zaman kazandrrmaya evet! Di.iEkiinlirgii oynamaya brle bile yetmezliQi ve kendinr koyvermeyi dayatmaya hayrrl Herqeyden once bu ti.ir yaklagrm yaqayamaz. Kimse gijq getiremedigi havasryla kendini yanrltmamahdtr. lnsan bir kez ahdeder, samimt ve dUriist bir temelde kendine egemen olursa baqarrr. Devrimin onlinde duran en biiyi.jk engel bu anlayrE ve tutumun kendisrdir. En birytik engel, kurbanhk koyun gibi kendini yattrma anlayrErdrr.

Kl]rdistan'da hergiin ne qekilde Eehitler verdiQimizi g6rmilyor musunrz? Ki.irdistan da$lannda korunacak yer mi yoktur? Kiirdistan daQlarrna bir eqkryayr bile saklasanrz, en azrndan onbeq yrl kimseden bir fiske yemeden kendisini yagatabilir. O zaman 6zgUrlii$iin militanlarr neden b6yle hareket etmesinler? Tabii 6zgUrliiQtn militanlarr b6yle hareket etmiyorlar. Qilnkii onlar yanhE bir yaSam tazryla kogullandrrrlmrqlardrr. Onlar agrr kiqiliksizleqtirmenin etkileri altrnda hareket ediyorlar. Buna da kendini veya demokrasiyi yagama adrnr veriyorlar. Nasrl 6ldi.lklerini bile bilmiyorlar. Gdzi.iniin igine girdiQinde bile tehlikeyi kestiremeyen adam, yitik ve gafil bir adamdrr. Ben ne kendime ne de halkrma boyle yaklagtrm. Nitekim bu yaklagmr kimseye yakrgtrrmryor ve artrk yeter diyoruz. Bu, emperyalizmive dtirqman etkilerini yagamak degil de nedir? Brr baEka bir anlamd4 soylu geliqmelere karErdirenmek demektir. Bu tutumu kabul etmek olanakszdrr. Biz, ayaklanmaya dogru gider-

ken, hazrr oldugumr.rzu s6yl[oru. Partimiz adrna bunu iyi planhyoru. Hazrr olmayan kimdir? Hazrr deQil-

diQini bilmeli, ona g6re gerekli dU' zenleme ve qekillenme neyse yap'

seniz derdiniz nedir? Hayrr, bu boyle olmaz. Di.2eniya$amaya da karqr oldugunrau soyluyorsunw. Oysa orta yer en tehlikeli yerdir, orta yer oltjm yeridir. Krsacasr bugirn gerillada yansrmasrnr buldu$u gibi, kendisini doQru dtirirsi asgari g6revlerine vermeyen ve komutayr tutturamayan kiqi, ayaklanma soz konrsu oldugunda bu tutumunu ayaklanmaya bdyle yansrtrrsa daha da felaketli sonuqlara yol aqabilecektrr. Oncli eksikliQinin giderilmesi izerine qok gey soyledik. Kdyltr kurnazhQr ve isyancrhQr ile ve kijqUk-bur' jwa tarzryla bu iEe grrilirse kaybederiz. PKK'nin militan tarzttek baEartya g6tiiren ve dolayrsryla kurtulug taztdrr. Bu, aynr zarnanda oldukqa ryr aqrklanan ve qdziimlenen bir tarzdrr. Buna iyi hazrrlandrklarrnr s6yleyenlerrn bu tarzr esas almalart, bundan Crdi.rn vermemeleri ve bu tazla sava$masrnr bilmeleri, atacaQtmrz her adr' mrn vazgeqilmez bir gereQrdir. Hazrrlanacagz ve daha somut planlamalara gideceQrz. Kent kent, hatta bolge bolge ayaklanma planlamalarrnr yapacaQrz. Bazrlartnrz bu rqe girebilirler, ama bu temelde grre' bilirler. AnlamadrQrnrzr ve duyma' drQrnzr soylerseniz, yanrmtzda yertniz olmayacaktrr. Bu durumda brz kaybederken sizi n yagamrntza f trsat verecek kadar cahildegiliz. Siz halka kaybettirirken, herhalde size actyacak veya l2iilecek deQiliz. 'Ya ozgUrliik ya 6lijm" qiarr bunu emreder. Bir tek kiqiye bile olsa lanetli yaqama hakkr tanrmayacagrz. Bu yaqama tanrmrnr kendinize yedirmelisina. Bunun hangi anlarna gel-

Orta yer' de bulunr-ryorsunuz. Ben orta yerdeki adamr neden yrllarca omuzumda tagryayrm? Yrllardr r kend inizi haztrlamadrysanrz, ben ne yapayrm? Size az mr olanak ve zengin tecrUbe sunuldu? Gerqekte bazr gafilleri ser' best brraksak, savagmadan herqeyi duqmana peqkeg qekecekler, Bu kadar olumsu yaklaqrm olabilir mi? Bazrlarr aQahk yapmak istiyorlar. Ne aQahQr, bunu yapacak haliniz mi var? Neyle karEr karqrya oldugunuzu ve hangi ortamrn iqinde bulundugunu-

-

malrsrnz. Bize

de 6yle yanhq an'

layrglarla yaklaqrnarnalsrnrz.

zu untimayrn. Gergeklere

saygth

davranmantn ve gerqekqi olmanrn bir olqtrtU vardtr. Bu da hiq bir subjektif niyetin gerqek yerine konulmamasr ve kiqrnin kendisini aldatmamasrdrr.

Evet, 6nemli sureqlere do$ru yol alrrken, elegtrrilen hususlar ve bu rge adam grbr yaklagmanrn ve hakkrnr vermenin yolu yordamr b6yledir. Oldukqa dolayh olsa da tepkrci bir tarzda "Ne olursa olsun, hem ben kaybedeyrm, hem igler kaybetsin" demek de qdzUm deQildir. Hemen belirteyrm, bu yaklaErm belki sizi idare edebilir, ama brzrm rglerimizi idare edemez. Son yrllarrn temel eksik[Qrnrn, ordulaEmaya ve 619iltlenmeye gelememenrn temel nedeni budur. Onderler boyle doQmaz. Devrim asla bu anlayrEla geliEmez. Yine daha pratik bazr sorunlara rnebilrrrz. Ozellikle ayaklanma b6lgelerrnr ayrrEtrrmamrz miimkilndiir. Hatta bu alanlara ozgi.i komiteleEmeyi de burada geliEtirebiliriz. Bunu tartrgabilir ve brraz daha somutlaEtrrabiliriz.

Ayoklanmonn geleceje de ertebnebileceQini, hozrlklonn yetersiz ve 6rgutl0l0Qun oz olduQunu, doloyrstylo sirenin uzotrlobileceQini sdylemek yonh$tr. Kohlm bu onlomdo K1rdiston oEmdon vozgegilmez bir fons olorok kendisini gdstermektedir. Yoni bir oYoklonmoYo kotiltm, hozrhk kodor dnemli bir firsot olorok do deQe rle

n

d i ri I melidir.

Ayaklanma tizerine tezler Her geyden 6nce, "bu ayaklanma adrmrmrzrn hedefi ne olmahdtr" sorusuna cevap vermek ve hatta bundan da 6nce, ayaklanma gerqeQinin tanrmrnr yapmak gerekir. Gtiniimitz koEullarrnr dikkate alarak bu ayaklanma. iqine giriEmemiz gerekmek-

tedir. lqinde bulunduQumu

koEul-

larda Kirrdistan'rn orijinalitesrnde bir ayaklanma bir defa di4manrn akrl almaz 6nlemlerini, 6zel savaqrnl ve her ttirlU reformist sahtekarhgr aEarak gergekleqtirilebilir. Bu hususu qok iyi kavramak gerekir. Yani sanrldrgr gibi keyfimizin istediQi larzda hazrrlayacaQrmz bir ayaklanma gerqekligi soz konusu deQildir. Ayaklanmanrn egiQine gelmek baqh bagrna bir siyasal geliEmedir. Ayaklanma pozisyonunu yakalama( ayaklanmayr a$armza almak ve ayaklanmaya cesaret edebiliriz demek kendi baErna b[Uk bir geliqmedir. lsrarla vurgulamak gerekir ki, 6zel savaq bu kadar onlemi, ayaklanma dizeyine gelinmemesi iqin almaktadrr. Di.qman devrimci ayaklanmanrn Ontine geemek onu iqeriginden bogaltrna( tercjrle sindirmek ve kiylece tasfiye etmek igin reformizmi giderek bir y6ntem olarak dayatmaktadrr. Tekrar belirtelim, bu hr.rsusta qok iyi dikkat etmek gerekir. Partimizin Ki.irdistan tarihinde ilk defa ayaklanma pozisyonuna gelmesi, yi.iriit-

tUQij devrimci savagla ayaklanma surecine iqlerlik kazandrrmast ve onun kogullarrna el atmast olayrnr gok iyi gdrmek gerekir. TUrkiye'deki devrimci faaliyetler de dahil edilirse, yrrmr yrlhk direniq tarihi bir yerde b6yle bir ayaklanma durumunu yakalamak iqindir, Ayaklanma silreglerine salt teknik bir olay veya "lstersek Eimdi ayaklanma yapanz" biqiminde yaklagmamahyrz. Bu agamaya ytizbinlerin savaErmr ve ya$amtnr adamasryla ulagrlmrqtrr. S6mtirgeci ydnetimin ve feodal igbirlikqilerinin miithig 6lqUde pasifleqtirici, d(qiiriicir ve daQrtrcr egemenlik ortamtnda

ve yine siyasal ve askeri di2eyde 6zel savaga karqr soluk aldrrmayan muaTTam devrimci savaE taktikleri hayata geqirilerek ve bu temelde halka dayanan bir dncfle savaqtm verilerek ayaklanmanrn egigine gelinmiqtir. Dolayrsryla bu durumu esash bir biqimde g6rmek ve esaslt olarak ele almak gok dnemli bir geliqmedir. Ayaklanrnayr, dayanacagr t.zun sir reli halk savaqrnrn bir parqasrve en dnemli agarnasr olarak gdrmek esas' trr. Birinci tezimiz budur. $imdiye kadar ayaklanma igin ytirtit0len faaliyetler ayaklanmayr pratikte geliqtirilebilecek bir dlizeye, kitle cesaretine ve psikolojisine kavtqrna dilzeyine ve askeri drgi.itlenme agamasrna


ffi

e

getirebilmigtir. OncUniin yurt iqinde ve yurt drgrnda yi.iriittiigi.i faaliyetler bu temelde bir bagarr olanagr saglamrqtrr. Bu her gey degildir, ama qok 6nemli bir onkoquldur. Ayaklanmayr diigUniirken, bu dnkoqulu da

qilemez.

ve askeri alandaki denetimini olduk-

O halde ara yerde birqok karmagrk durum ve hedef sciz konusudur. Alan vardrr, kiylesi bir parga 6zgiir vatan topragrnda bir devrim hi.lki.rmeti kurmaya kadar gidilebilir.

qa srnrrlandrrma biqiminde 6zetle-

Hedefler sorunu gergekgi konulmoltdr. Bu ogomodo tom baQmsz K0rdiston

hedefi her

ne kodor gergekgi g6r0nmese de, siyosol iktidoro oQrrhk koymomok, holto gegici ve srnrrh bir iktidoro ulogmomok do kobul edemeyeceQimiz bir durumdur. 56z gelimi Filistin'de ve holto bogko birgok olondo ortoyo Ekon oyoklonmo sureglerinde yogond@t gibi, solt gdsteri olsun diye boz ekonomik hedeflere ydnelmekle, bozt boskiloro korg towr olmoklo veyo 6zel boz gunlerde kitleler bayrom yopstnlor diye yerel ve siyosol yom oQr bosmoyon gosteriler duzenlemek gibi tutumlorlo oyoklonmo igine girilemez. Hedefler bosit gekilde bigilemez. birinci tez olarak 6zenle g6z6ni.ine getirmek gerekir. Eger bu birincitezimiz doQruys4 bunun ardrndan gelecek olanr qok 6nemli bir frrsat bilerek, hem de yizyrllarrn rlryasr ve frrsatr bilerek, bi.ltiin gUci.imi.2le 6nilm(jzdeki gdrevlere yUkleneceQiz. Gerek kitlelerin, ge-

rek 6nci.inirn psikolojik 6rgirt di.jzeyinde ne kadar bilinq eksikliQi olursa olsun, yakalanan durum 6yle kendi baErna aylarca ertelemeye terkedilemez. Vne bunun tzerinde herhangi bir tarzda devrimcilik yaprlamayacagr gibi, kendiliginden bir geligme bigiminde de degerlendirilemez. Bu, bagka gUqlerin ve reformistlerin ele almak istedikleri bir biqimdir. Tersine bu gok bilinqli, qok bi.lytik bir fedakarlkla ve devrimci bir dnderlikle gelinen bir agamadrr. Olanaklar ne kadar az ve hatta hazrrhk di.izeyi ne kadar yetersiz olursa olsun, bdylece hem 6ncii ve hem de halk aqrsrndan buna anlam verebiliriz. Buna raQmen ayaklanmayr yagatmak vazgeqilmez bir adrmdrr ve mtrtlaka iqine girmek gerekir. Hiq kimse ne kendi keyfine gore bu birinci tezin gereklerini gozardr

edebilir, ne de, "Biraz daha

uzata-

hm" diyerek reformizmin en belirgin

yaklaErm tarzrnr sergileyebilir. Ayaklanmanrn geleceQe de ertelenebilecegini, hazrrhklarrn yetersiz ve 6rgtrtl0l0Qi.in az oldugunu, dolayrsryla siirenin rzatrlabileceQini sdylemek yanhqtrr. Katrhm bu anlamda KUrdistan aqrsrndan vazgeqilmez bir gans olarak kendisini g6stermektedir. Yani bir ayaklanmaya katrhm, hazrrhk

kadar 6nemli bir frrsat olarak dadegerlendirilmelidir. Bunun gerekqelerini rzun rzun anlattrk. Dolayrsryla kelimize g6re ertelemeye y6nelmek veya geqmiqte sanki higbir gey olmamrq ve ddnemin esas 6zellikleri sanki her zaman aynrymrg gibi degerlendirerek hareket etmek yanhq bir yaklaqrmdrr. lkinci tez kiyle formirle edilebilir. UgUncUs0, hedefler sorunu gergekqi konulmahdrr. Bu agamada tam ba$rmsrz Kilrdistan hedefi her ne kadar gerqekqig6rUnmese de, siyasal iktidara agrrlrk koymamak, hatta gegici ve srnrrlr bir iktidara ulagmamak da kabul edemeyecegimiz bir durumdur. 56z gelimi Filistin'de ve hatta bagka birqok alanda ortaya grkan ayaklanma siireglerinde yagandrgr gibi, salt gosteri olsun diye bazr ekonomik hedeflere ydnelmekle, bazr baskrlara kargr tavrr almakla veya 6zel bazr giinlerde kitleler bayram yapsrnlar diye yerel ve siyasal yanr a$rr basmayan g6steriler dl]zenlemek gibi tutumlarla ayaklanma iqine girilemez. Hedefler basit qekilde bi-

Alan vardrr, burada di.igmanrn siyasal ve askeri hedeflerini cinemli oranda pargalayarak, diqman bir ikili iktidara zorlanabilir, Alan vardrr, beyaz b6lgedir ve dlJgmanrn denetimi altrndadrr. Bu alanda di.lqmana vurmadan, siyasal gosterilerle geliqme saQlanmak istenebilir. Her Eehir igin aynr anlama gelen tekdi.lze bir hedef saptamasr gergekqi deQildir. Daha 6nce de gdrdi.igi.imi2 gibi, silahh mUcadeleyi yoQunlaqtrracaQrmrz b6lgede, cirne$in Botan olarak bilinen alanda ayaklanmanrn en gok dayanacaQr merkez ve cephe gerisi gibi bir yer olacaktrr. Bu zeminde silahh mUcadeleyi sonuna kadar geligtirmemiz, rizellikle gerilla ordulaqmasrnrn geniqligine ve derinliQine oturtulmasr sonucunda, buradaki ayaklanmalar, alanr dUgmandan fiilen koparmayr ve di.rgmanr mirmkiln oldugu olqiide s6ki.ip atmayr hedefler. Kentlerde gerillanrn drqardan korumasr ve iqerden kent milisleriyle sonuna kadar bir qatrqma durumuna girilebilir, Yne krrlar ve kentlerde tam denetim geliqtirilebilir. Onemli oranda silahh ayaklanma durumlarr yaganabilir. Yani hedef, iktidarr yakalamayr ve iktidar gibi hareket etmeyi iqermekted ir. DiJqmanrn otoritesi daraltrlmrg, otoritesi olsa bile birkag garnizonla srnrrlandrrrlmrE olacaktlr. Halkrn tam katrhmrnr saglayrp denetimi gerqekleEtirdikten sonra dUqmanrn sivil iEbirlikqilerini rahat brrakmamak, korucu tirriinden bazr iqbirlikqiler olsa bile, bunlarr ancak TUrk ordusunun biinyesinde yagayabilir duruma getirmek, gimdiden uq verdiQi gibi kentlerde de diigmanrn rahat gezemediQi ve bir yerde brrakmak zorunda kaldrQr bir durum yaratmak, krrsal alanda da benzer bir konum olugturmak bu alan iqin geqedidir. Koqullar elverdiQi dlqiide bu tip b6lge anlayrElarr Gazan'da, giderek Dersim'de ve baqka bir alanda da uygulamaya geqirilebilir. Hazrrlk ve baEarr, adrmlarrn bu temelde atrlmasrna ba$h olacaktrr. ikinci bcilgelerdeki hedefler biraz daha degiqik gizilebilir. ikinci bolgeler de ashnda daha qimdiden miicadelenin dnemli oranda yagandrgr bdlgelerdir. ikinci bolgelerde hem silahh mi.rcadele hem de serihildan-

lar vardrr. Bizim ikinci bolgelerde dayatacagrmrz hedefler, onlarr daha qimdiden birinci brilgenin iqinden gegti$i biqime kavtqturnr4 yani kentlerde de artrk denetimi halk gi.iglerinin eline geqirme, krrsal alanda da silahh giiglerien azrndan rahat hareket eden ve iyi oturmr4 bir gerillaya kavr.qturm4 dirgmant siyasal y6nden tamamen denetim drqr brrakma

nebilir.

ikinci alanrn en tipik ayaklanma bigimi de, bu hedefe r.rygun olarak zaman zaman silahh, zaman zaman siyasi olacaktrr. Vne drqardan da silahh giiqlerin zaman zarnan bu alandaki ayaklanmayr silahla takviye ederek korumast ve bunun yantstra kentlerin siyasal gdsterilerini de peqi s.rra getirmesi gerekir. Uqi.incU bdlgeye bir 6lqi.ide Ti.lrkiye metropolleri de dahil edilebilir. Bu alanlar Ki.rrdistan'rn devrime yeni

yeni aqrlan bdlgeleridir. lkinci tip bdlgelerde yi.irtitiilen miiicadele biqimleri, iigUncti bdlgelerde de gelig-

tirilere( bu alanlarrn ikinci bolgelerin di.izeyine getirilmesi hedefi konulabilir. Burada qok kaba bir tasnifte bulunuyorra. Bu alanlar oyle brqakla keser gibi birbirinden

ayrrgtrrrlamaz. Ayaklanma sUreqleri hrzh oldu-

an ileri bir bdlge pasifleEebilir. Buna karqrhk daha geri bir bolge akliflegebilir ve birinci bolge konumuna doQru bir yere gelebilir. B6lge ayrrmrna gematik yaklagmamak ve mUcadele sUrecinin belirQu iqin, her

leyeceQi bir durum olarak ele almak

gerekir. Ama cincelikle belirtilmesi gereken gey gudur: lktidarr gok zorluyoru, halk adrna iktidarr onemli oranda yakalryorr.rz. Bu, geqici ve belli bir alanda olur. Diger alanlarrn eylemliliQi de muazzam bir siyasal eylemliliktir. Dtiqmanrn siyasal denetiminin tasfiye edilmesini saglayan bir eylemliliktir. Bu, hangi anlama gelmektedir? Bu, bagrmsrz olmasa da halkrn bagrmsrzhk iqin qok ileri bir agamaya ulagtrQr anlamrna gelmektedir. Halk iqin dzgilrliJk 6nemli oranda gerqekleqmektedir. Yne diigmanrn denetimi epeyce zayrflatrlmaktadrr. Bu anlamda bizim iqin ba$rmsrzlrk eylemi boyutlanmaktadrr.

lqinden geqtigimiz sUrecin

ka-

rakteristiQi bdyledir. Emperyalizmin ve igbirlikqilerin reformist qoziim yolu da buna dahildir. Kiirdistan devriminin olasr bir ayaklanmayla daha da trrmanacaQr, oldukga bagrmsrzlaqtrrrlmrq pargalarla birlikte, ozgtirleqtirilmiq devrimci halk gerqeQine dayatrlan bir taktik vardrr: "Her iki tarafrn terdrizmine haytr." Bu a$amada KUrdistan iqin baQrmsrzhk ve bir halk iktidarr di.igiinmenin hayal olduQunu, yaprlmasr gereken qeyin sozUmona kardegqe, d(4manrn siyasal ve askeri denetimi altrnda yaqamak olduQunu ifade eden bu taktik iqin qaba harcanmaktadrr. Bu taktik gerqevesinde Gtiney KUrdistan igin ne halkrn silahh savunmasr, ne halk meclisi ve ne de bagrmsrzhk vardrr. Burada yaprlmak istenen qey, teslim ahnmrE bir halka sahte bir Ktirtqi.ilUQi.l ve gWenilmez bazr reformlarr dayatma ve devrimi dztlnden bogaltma temelinde resmi yasalara gore faaliyet yUrUten bir Kilrt partisi kur-

madrr. Otonomiyi hedefleyen bir taktikle karqr karqryayrz. Emperyalizmin ve dzellikle Tilrk sdmi.irgeciliginin "Ktrrt reformu" adr altrnda piyasaya si.irmeye qahqtrQr bir taktik de budur. Bu taktik igin iqin 619iitlendirilmek istenmektedir. G6riintrrde reformun PKK iqin de diiqUni.ilebilecegi s6ylense de, bu taktik 6zi.1nde devrimi tasfiye etmeyi amaqlayan en tehlikeli yaklagrmlardan biridir. 1983, '86, '88 ve dzellikle 1990-9 l provokasyonu dl4rnan tarafrndan esas itibarryla bu amaq do$rultusunda 619i..rtlend iri mig ve bu provokasyonlarrn temsilcilerine yasal bir zemin sunulmaya qahgllmrqtrr. Hatta denilebilir ki, dtiqmanrn zindan politikasr, gerillaya dayattrgr piqrnanhk politikasr -ki infaz yasasr da pigrnanhk yasasrdrr-, gUnUmUzde Ktirtge gazete qrkarrlabileceQine iligkin dtizenleme ve muhtemelen 6ni.iI

mi.2deki ddnemde yasal bir Klirt partisi kurulmasrna icazet verilmesi biqimindeki politikalarrn tirmtl ozel savagla bidikte yiJri.iti.ilen karqr-devrimci qabalardrr. Bu politikalar da reformist maske altrnda uygulamaya geqirilmektedir. Dolayrsryla bunlarrn hedefi gerici bir hedeftir. Devrimcilerin buna dikkat ederek, diigmanrn reformist hedefler politikasrnr s[irekli boga grkarmak gibi bir g6revlerivardrr. OrneQin emperyalizm ve KUrt iEbirlikqiliginin Gijney Klirdistan'da uygulamak istedikleri otonominin amacr, Ki.lrt halkrnrn devrimci enerjisini boEa grkarmaktrr. Bunlar krrk yrldan beri bunu yapmaktadrrlar. $imdi son bir hamleyle bunu tamamen bagarmak istiyorlar. Bu nedenle Gtlney Ki.irdistan'daki bu tehlikeyi g6zoni.ine getirerek, devrimci serihildan taktiQini iqletmek ve yine Kwey Kiirdistan igin hazrrlanmak istenen sahte Ki.irt reformunu bdyle deQerlendirerek boqa qrkarmak iqin devrimci hedeflere srkr srkrya baQh kalmak gerekir. Diirdiinc0 tezimiz araqlar veya biqimler sorunudur. Bu da karmaErktrr. Siyasalyanr aQrr basanlar kadar, askeriyanr aQrr basan ayaklanmalar da olabilir. Yani, ayaklanmalarrn igine silah da girecektrr. Ayaklanmanrn silahh ve silahsrz bigimleri birlikte denenecektir. Kaldr ki, bu mevcut b6lgelere dayatrlacak hedeflere g6re belirlenir. Kuqkusrz bu, biitUn

kentlere saldrrabilir. Vne bizzat igerden gerekli hazrrhklar yaprlabilir ve silahh eylem biqimleri bulunabilir. Ozellikle daghk alanlardaki kentlerin durumunu daha degigik bigimde ele almak gerekir. Bu tiir kentlere silahla girmek, gosterileri silahla y6nlendirmek ve halkr ayaQa kaldrrmak 6nem kazanmaktadrr. Bu kentlerin ki.iqiiklti,giine ve btiyiikli4tjne g6re bir biqim dayatrlrr. Yne bazr kdyler silahh gUqlerin tam denetimi altrna ahnabilir. Birqok k6yde halk meclisi temelinde denetim kurulabilir. Birqok k6y ve kentin kurtarrlmasr dugUnUlebilir. Bazr kdyler savunma birlikleri tarafrndan korunabilir. Koy ve mahalle savunma birlikleri bu donemde epeyce iE yapabilirler. Ozellikle krrsal alanda devletin temsilcilerini ve iEbirlikqilerini hem de yaygrn bir biqimde barrnamaz duruma getirebiliriz ve getrreceQiz. Bir eylem biqimi birqok mahalli iktidarr yrkryorsa veya buna giiq getiren bir eylemse, uygun bir eylem ve drgijtlenme olayrdrr, Eylem krrsal alanda daha 'fazla rol oynamaktadrr. Ama kentlerde de az rol oynadrgr soylenemez. Gerilla sadece halk gdsterileriyle deQil, iyi 619trtlendirilmiq ve iyi hazrrlanmrE savunma birlikleriyle de gtrglir bir rol oynar... Krrda ve kentlerde buyuk ytrrtjytjqler dijzenlemek gerekir. Bu ytjri.ryirqlerin belli brr savunma altrnda dizenlenmesi lazrmdrr. Bu yijriryUqler biraz gerillayla rqrqe olabilir. BUyijk kent-

Ayoklonmo s1recini oniden porloyon bir oyoklonmo bigiminde geligtirmek yerine, uzun bir s0reye yoymok gerekir. Yoni, oyoklonmodo ghncellik kodor surekliliQi de birlikte dug1nmek dnemlidir. Duzenleyece)imiz oyoklonmolor kso vodeli deQil, uzun vodeli omoelorlo birlikte dugun0lecektir. Dor omogh ve ktso sireli oyoklonmolor yerine, dor ve bosit bir ekonomik omoct do olso, siyosol omoa hrmondtrocok ve doho ileri bir surecin 6n ogomoo olocok bigimde oyoklonmolor duzenlemek gerekir. Birdenbire serihildonlor ve eylemlerle hem hergeyin kozonilobileceQi, hem de birgok geyin yitirilebilecefli yoklogmt iginde olunmoltdrr. Amo tomomen kendiliQindenci bir bigimde, ne de olso oyoklonmo uzun surelidir diyerek, kendini m0codeleye tom kotmomo gibi bir yoklogtmo do ftrsot tontmoyoco)tz. alanlar ve hedefler igin aynr biqimde ileri si.lrtilemez. Gergekten ayaklanmalarrn bigimi gok qegitli aqrlardan ele ahnabilir. Bir bakarsrnz tam da diqediq bir savagrm sonucunda bir kenti srnrrh olarak ve belli bir s0reyle elde tutmak mirmkiin olabilir. Bir bakarsrnrz ayaklanmada rsrarla silah kullanmaktan kaqrnrlabilir. Bu, doQru bir devrimci tr.rtum olarak kendisini dayatabilir. Halk milisleri kentlerde iyi bir hazrrhk iqinde olmahdrr. Mahalleler gerektiginde milislerle savunulmahdrr. Milis, gerillanrn bir alt basamaQr olarak iqlev gormelidir. Hemen katrlmasa bile, halkrn silahh hazrrhgr olmah ve giinii geldiginde silahlarrnr grkarrp kullanabileceQi dtizeye getirilmelidir. Kentler bazen elde tdulabilir, gijnlerce devrimci yonetim altrna ahnabilir. Bazr b6lgelere ve bu bdlge-

lerin qevresindeki gerillaya gore, kentlerdeki denetim kahcr veya gegici olabilir. Bununla birlikte buralardaki hedeflere y6nelme tazrmz tam di.qi.irme ve deryletin resmi kurumlanna el koyma temelinde de olabilir, Kentleri kolay kolay terketmeme ve dUgrnanr kolayca girernez dururna

ge

tirme yaklaqrmr kendisini dayatabilir. Drqardan gelen gerilla gi.jqleri de

lerde bU'yijk gosteriler yaprlabilir. Her biryijk g6steri siyasal ydnden bir kenti tam kazanmayr hedeflemelidir. OrneQin Diyarbairr igin dzenle hazrrlanacak bir gosteri, artrk bu kenti dqmanrn denetiminden tamamen qrkarabilmelidir. Gcisteri taktiQinr qok yaygrn bir biqimde hayata geqrrerek, siyasal bakrmdan Ki.lrdistan'rn bellibaEh bUttin kentlerini dUqijrmek bu kentlerin krrsal kesimlerini di4manrn kontrol altrna alamayacaQr bir duruma getrrmek, mevctrt orgijtltilUk diizeyini ve eylem biqimlerini somti hedeflere grire yeterli krlmak zorundayz, Vne ayaklanma a$amastnda iizerinde dnemle durulmasr gereken bir nokta da Kilrdistan'da yaygrn olan camileri ulusal kurtult4 mi.icadelemizin propagandasrnrn yaprldrgr merkezler haline getirmektir. Bu konuda srnrrir bazr gahgmalarrmrz olsa da bunlar yeterli degildir. Bir biFUn olarak camileri dtigrnanrn denetiminden kurtarmak gerekir. Bu gahqmalar gok y6nli.j bir biqimde ytiri.ltUlebilir. Ornegin cuma gOnlerinde hutbenin okunmasrndan sonra ya cami imamr ya da bir cephe elemanr ERNK adrna cemaatin kargrsrna qrkarak, iqine girilen ayaklanma siirecine ve


bu silrecin dayatttgr g6revlere iligkin

konugmalar yapabilir, Ayaklanmaya ve ulusal meclis qaltqmalarrna destek qaQnsr yaprlabilir. Bu sonuqlar ayaklanmaya yansrtrh rs4 ki.iqi.imsenmeyecek diizeyde bir destek sunul' mug olacaktrr. Beginci tez olarak ayaklanma sUrecini aniden parlayan bir ayaklanma biqiminde geligtirmek yerine, uzun bir siireye yaymak gerekir. Yani, ayaklanmada gUncel lik kadar silrekliliQi de birlikte diiqiinmek cinemlidir' Diizenleyece$imiz ayaklanmalar ktsa vadeli degil, uun vadeli amaqlarla birlikte dUqi.jnlilecektir. Dar amag' lr ve krsa si.ireli ayaklanmalar yerine, dar ve basit bir ekonomik amact da olsa siyasal amacl ttrmandtracak ve daha ileri bir stirecin 6n aqamast olacak biqimde ayaklanmalar dtizen-

lemek gerekir. Birdenbire serihil' danlar ve eylemlerle hem herEeYin kazanrlabilecegi, hem de birqok 9eyin yitirilebileceQi yaklaqrmr iqinde olunmalrdrr. Ama tamamen kendiliQindenci bir bigimde, ne de olsa aYaklanma uun siirelidrr dryerek, kendini mUcadeleye tam katmama gibr bir yaklaErma da frrsat tanrmayacaQrz' Glini.ln yirmidcirt saatinde tam bir ayaklanma ruhuyl4 bunun keskinliQt ve taktik onderligiyle soruna yaklaqrrken, ayaklanmantn bir gtiniin iEi degil, r.rzun bir siirenin igi olduQunun da gdzardr edilmemesi gerekir. Sabrr gerektiren, uzun vadeli ve basitten karmaEtga dogru ilerleYen bir ayaklanma stireci iqinde oldugumuzu, ama gi.inUn de 6yle srradan bir gUn olmadrgrnr unutmamah; sanki bir gi.inde halletmemiz gereken gorevler varmtg gibi bir yaklaErm iginde olmah;yani son derece derli toplu ve doludizgin bir taktik anlayrg kadar, sabrrn ve olgunlagmantn geregini de gdzardr etmemeliYiz. Alttnctst, bu ayaklanma sureqlerinin kitlelerin drgi.itlenmesi iqrn qok gerekli oldugunu, yani ayaklanmanr n belli bir orgUtlenmeyi nasrl gerekli krldrgrnr bilmek gerekir. Ayaklanma olmadan halkrn geniq bir biqimde orgtrtlenmesine gidilemeyeceQi gibi, hiqbir hazrrlrQa ve drgi.itlenmeye dayanmadan da ayaklanma olamaz. Nerede bir ayaklanmanrn halkr daha qok OrgU,tleyecegi, nerede bir 6rgUtltili.rQiln ayaklanmayr daha iyi geligtireceQi aynmrnr mUkemmel yapmak gerekir. Kitleleri devrimci savaqa gotiJri.irken, ayaklanma qok 6nemlr bir frrsattrr; orglrtlenmeyi ve eylemr brzzat geligtirir. Asgari bir di.zeyden baq' layarak, ayaklanma taktiQiyle orgi.rtlenmeyi azamiye qrkarmak gerekrr. Bunun iqin gerekli bir onkogul da ayaklanma ile gerillanrn iqiqe geliEtirilmesidir. Ayaklanma kitleyi siyasal bir olgu haline getirir. Bu, aynt zamanda qok 6nemli bir 6nkogul duru' mundadrr. Bu yeni durumdan hareket ederek, ayaklanmantn kendisini vazgeqilmez bir koqul biqiminde ele ahp kahcr krldrgr ve tam bir ordulagmaya ulagtrrdrgr teziyle hareket et' mek gerekir. Ayaklanma si.rreci nde bir yedinci tez olarak, gerilla biryUk bir geligme kaydedecektir. Binlerce kiqi gerilla ordusuna akacaktrr. Bir ayaklanma deneyimi, birincil hedeflere sahip bdlgeler baqta olmak ijeere, hemen hemen biiti.in bdlgelerde halk ordusunun gr! gibi bilyi.lmesi demektir. Ayaklanma kendi iginde halkr siyasal olarak tam bir ordulagmaya ve halk milisini yetkin bigimde geligtirmeye g6tiirtirken, bu temelde gerilla ordr.sma Qs s1 a,,am bir aqarna yag trracaktrr. Krsacast, gerilla ordtsu ayaklanmaya birqeyler verirken, gok geyler de alacaktrr. Buna g6re gerilla alanlannrn qimdiden hazrr tutulmas1 onLinlerin gerillalaqtrnlrnastnrn plan' lanmasr, dzellikle i.ls alanlarrnrn be'

lirlenmesi, binlerce savaqqtntn eQitilmesi, sevk ve idare, lojistik vb.

bir temelde gergeklegecek bir birlik iqin, "Balrmstzltk ve dzgijrli.lkten yana mrsrnrz?" sorusuyla kendi kaderini uluslararast alanda da gijn-

Mevcut ayaklanma sorunlart ve gdrevlerine iliEkin hususlart ktsaca

gelim!

bu biqimde belirtebiliriz. Tartrqmalar biraz daha derinleqtirilebilir. Bunun igin zamantmz vardtr. Eger mUmkiin olursa, bu husr.rslar kapsamrndaki g6re olmahdrr. zeyine getirmek... Ozcesi, bagrmsrzbir tartrEmayr bUtiln qahgma birimlegegtiQimiz slireq iqinden ve dzgiir eEit hk ve dzgiirli.ik karartnr $imdi rimizde yaygrnlaqtrrabiliriz. B6ylelikzaten bir hazrrhk sirrecidir. Belli ki, temelde birligi de esas alan bir gerle ayaklanmaya iliqkin daha ayrrntrh alanlarda deQiqik si.ireci hazrrhk bu qevede resmileqtirmek, bu ayaklanve yetkin sonuqlara varrlabilir. Sodegisik biqimler azederek siirecekma si.irecinin bir diger hedefidir. qimdiden nuqta qok daha saglam kararlara ayaklanDokuzuncu tez olarak, bagtm- tir. Bazr yerlerde ulagrlabilir. ma gibi durumlar yaqantrken, bazt srzhk ve 6zgi.irl0k referandumunu Ayaklanma sorunlartnt tezler dUyerler de yeni yeni uyanmaktadrr. yapmahyrz. Ama eSer komqu halklar zeyinde ana hatlarryla belirttik. Daha ve uluslar da istiyorlarsa ortak bir Kugkusrz daha pratik bir ayaklanma komitesine gidilecektir, Genel bir ayrrntrh kararlar ve hatta ayaklanma birligin egit ve ozgUr temellerde olay6netmeliklerine kadar ulaqabiliriz ayaklanma komitesi gerekmektedir. bileceQini bir politika olarak halkrmrVne hemen hemen btrtiin alanlar ve ulaEmahyrz. Ozellikle daha pratik za sunmalryrz. Elbette bu konudaki ayaklanma komitelerini hazrrladrgrgerekir. Koordinaskomiteler iqin alt hazrrhklarrmrz siireklidir. Onuncu tez olarak, biiti..in alan- yon qok 6nemlidir. Zaten bunlarr mrz zaman, gdrevlendirmeler ve gahqma tazrna egemen krhnmasr geile geliqtiriyorr.rz. Krr daha gimdiden larda yiiri.itti.giimi2 faaliyetler bir anreken y6netmelik esaslarr somutlaqkent baglantrstnt ve si.irekli iletiqim lamda ayaklanma hazrrhgrdrr. Bunun trnlabilir. Aynca, alanlarr daha somut aglarrnr geliqtirmek 6nemlidir. Hiq iqin daha gimdiden yurtdrqr ortamtnt olarak belirleyebiliriz. Kent ve bdlge kugkusr:z Parti Onderligi'nin ayakhazrr tutuyorr.rz. Hatta qok agrr basqerqevesinde i.ilkeyi ayaklanma alanmanrn koordinasyonuyla igiqe olkrlarrn olmasr halinde, halkrmrzr bir lanlarrna b6lUgtiirmek iqleri daha da iist en baglantrlarrn iq ve drE masr, gerilla daQlara biqiminde yandan di2eyde geliqtirilmesi ve hatta alt kolaylaqtrrabilir. Ulke genelini esas qekebilir, 6b0r yandan cephe gerilealan yaklaqrm kadar, kentleri esas yayrn yine bir taqtrtlmast, dilzeylere rine taqrrabiliriz, Yani Kuey'den Giiney'e bir yrgtna$r da biz yaParz, organrnrn geliqtirilmesi ve sUrekli bil- alan ve onunla baglantrh bolgeleri amacrdrr, Ulusal meclis iqinde buigeren parqah bir yaklaErm da gereklidir, Demek ki, bir de parqalarr esas alan bir yaklaErmr geliEtirmeliyiz. Bu bir birliQe ve 5rg0tl0luQe g6tur0r. Her oyoktonmo kitleleri tip bir yaklaqrm, daha da somut olakendini gizli enerjisini agt$o Qkonn Yeniden Genetde bir oyaklonmo rak genel yaklaqrmrn iqine oturtulurolonoklonnt sunor. K6yl0 kitleleri igin oyoklonmo, sa ve buna verilmesi gereken giicijn Veyo oYoklonmo bir onlamdo bir hazrrhk di.zeyini de iyi tartrqrrsak, kendini yeniden bir yeniden doQugu demektir. Ayoklonma oYn, zomondo emperyolizmin ve sonucu daha iyi kestirebiliriz. Bunojonlonnn uzun yilloro doyonon d1nYolonnn Y,klmos, dan sonrastnrn da artrk devrimci misomurgeciterin litanrn qahEmasrna baQh olduQunu yerlebir edilmesi, stotOkonun porQolonmos ve birgok korgt-devrimci uYutulon ve gUr0filen bir kestirmek olanak dahiline girer. yorofict g1c1n gereek holk Evet, Eimdilik bu qok tarihsel ve gorkemti bir bigimde kendini yagomn igine Qekmesi, hele bu holk bi.itUn koqullartn adeta baQrra baQrra ve 6teki en g1glu devrimin tohrik Kurdistan holktyso artrk iqine girmemiz gerektigini dahotklonn yuzyrttordon beri iginde tutulduklon omonsz boskt duzenine, yatarak gUndemimize soktuQu ayakvurmos, bogka bir lanma gerqegine boyle yaklaqtyodurumuno buy1k bir k1lelegtirilme ve uykudo ru. Her geQen gijne artan bir sobir ivme OrtodoQu holklonnn dzgJrlhk m0codelelerine rumlulukla yaklaqarak, diqiincesi bikozondrorok dev bir oilltm yopfirmos, OrtodoQu halklonnt stroteiik le insanr heyecanlandtran, ama a$tr devrime eekerek emperyolizmin ve gericiliQin sorumluluQu itibarryla insantn yijreogmoo demektir. yuzyttttk denetimini gok bOyhk bir gini agzrna getiren boylesi qahqmalara girmek tarihsel bir frrsat olduQu kadar, yanrlgrh yaklaqrmlarrn da kiDogu KiJrdistan'a da yrgrnak yapa- drriler aktaran bir yayrn komitesi oluqlunduQumuz sijreqte gerqekten de qiyi son derece bedbaht krlacagr bir gok tagrmaktadrr. 6nem turulmasr halkryandan Ti.lrk biliriz. Tabii diger bir ulr.rsal devrim meclisi gibi qahgaBiltiin bunlar bir ayaklanma plant varolma ve yaqama gerqeQi olmaknr harekete geqirmek, yine metrocaktrr. Bu meclis Kijrdistan gaprnda tadrr. Basit ve yi.izeysel yaklaqrmlar iginde di.rqtinUlmesi gereken hususpollerde ve ordu iqinde yan gahqdevrimin sorunlartntn tartrqrIp karalar olmaktadtr. Ama daha baqrnda gdstermek ve b6yle bir katrhm iqinmalar yapmak ve bunun propaganra baglandrQt, aynca bir denetim organr iqlevini g6ren ve bir yijriltme dasrnr surekli geligtirmek yerinde' da belirttigimiz gibi, qalrqmalara iq- de olmak, bu ddnemlerin kabul edemeyecegi bir tutumdur. lerlik kazandrrmak iqin herqeyden dir, Diplomasi kanallartnr olugturagUcUni.in ortaya grkarrldrQr bir organ Bu ddnemlel olaganiisttr kiqilik 6nce devrimci militan olmak gerekir, rak harekete geqirmek, ayaklanma roliini.l oynayacaktrr. Kendi baQrrnqok ister, kiSili0in kend inde yarattlmastnt militanlar olmadan, gok Devrimci olanak daha hi.lboyunca siiresi dan tam bir hiiktimet olmasa da, ve de,vrimcileqtirilmesini ister. Bu dobecerikli ve usta bir bigimde kendidahiline girecektir. Vne dUgman sikiimete benzer bir yiiriitme gi.ictinO nemler miithiq 6lqirde devrimcileqtilerini bu iqe g6re defalarca haztrlayasal gdr(4melerden yana ise, siyaortaya qrkaracakttr. rici, 6zellikle Ki.rrdistan halkr sozkomrg adamlarrmrz olmadan, burada sal gdrtiqme kanallarrnr aqrk tutmak Bizim bu aqamada Ktlrdistan'da nusu oldugunda saniyesi saniyesizorunlu dile getirilen ve yaprlmast ve bunun iqin de siyasaly6ntemleri 6ngordtiQllmliz ayaklanmantn onemne onun o bin yrlhk kcilelik zincirleriolan gahgmalar acr bir yenilgiyle kardevrede bulundurmak bu qahgmalalr bir siyasal hedefi de budur. Otoni pargalayrct ve paslartnt temizleyici qr karqrya gelebilir. rrn bir gere$idir. Nitekim bu konuda nomici reformist gi.iqlerin meclise olan ddnemlerdir. Dolayr6zellikte kobi.ltirn koEulu 6nciJ gahqmalar yi.irUOzellikle kadar bazr rlrqkin yaptrklarr qahgmalar, bir mecEimdiye lrs olu$turmayr degil, tersine onu ti.llmi.iqtiir. Ozellikle diplomatik alanr qullarrn onirnde gelmektedir. 6ncu- sryla bir halk igin devrimcileqme ne 6ncij iqin bu qok kadar srntrsrzsa, dtizeyde sorumlulugu en i.ist hizn[in gerekir. Devrime iyi hazrrlamak 6zunden boqaltmayr hedeflemekte' kendisinde duymast, baqartntn ve daha fazla 6yledir. met eden bir diplomatik qahqmatardrr. Bu gijqler qimdiye kadarki kohakkrnrvermek, d6nemin pratigine lqte bu kendi 6z temefini zaferin zrna da giiq vermek gerekecektir. numlarrnr brr irst dirzeyde si.lrdtirmeonun bi.rtirn gereksinimlerini karqrlabaglamasr qartttr. iqleri 6yle kendi de bunu brr krhf olarak kullanmaya iqin mUkemmel bunun mak, zamant baqrna brrakacak durumumu yokBu yeni ddnem qahEmalartmrzr gahqmaktadrrlar. Dolayrsryla bunla' sloganlar di.zeyinde gdyle ifade e- tur, Onci.r hem baqarryr hem de ba- kullanmak, oldukqa aqrk bir biqimde rrn uydu bir meclis yaratmayr hedefbOylesi bir ddnemin gdrevlerine fegarrsrzh$r kendi yeteneklerine ve lediklerini g6zdnUnde tutarak, her- debiliriz: da olmaya haztrlanmak en kutsal bir qabalarrna baglayarak yola qrkmah' Ya bir parga bagrmsrz Kiirdistan, hangi bir meclis deQil, devrimci bir ya oltim! Ya halka 6zglirli.ik, ya drr, Oncirni.rn giiq getirmesi elbette ya$am ve yerinde verilmiq bir karqr' meclis di.jqUndijQtrmrizij ve bunun hktrr. Bunun drqrnda gergekten baq"Ben ayakburada Oncii, 6nemlidir. da ayaklanmanrn amactyla stkt st- 6lirm! ka bir seqeneSin olmadrgrnr gdz6' lanmayr yi.jrirtmeliyim, bunu g6zi.ime Ulusal Halk Temsilcileri Meclisi krya baQlantrI oldugunu unr-dmadan nijne getirirsek, biitiin gUctlmizle yaptrm ve hazrrhklarrmr kestirdim, iqin ileri! hareket etmeliyiz. Yne bunun doQal yetkinlegmek, derinlegmek ve biiti.in sonuglarrna katlantyorum' diyerek, Silahlr halk ayaklanmastna haztrsonucu olarak, meclis segimleri iqin ya$amrmrzr kapsayan bir kararlaqtrr' taktigi savag cephesine oturtacakttr. lanahm! yaprlacak propaganda qahgmasryla m4 baqaran yagama en layrk olanr Bunun yerine, 'Partimiz, Parti 6nHer kentte bir ayaklanma! ayaklanma stlreci iqinde adaylarrn derligimiz ve gerillamrz vardrr, ben olacaktrr. G6revlere ve bize layrk KUrdistan ktrlartntn her yanrnda ortaya qrkartlmast; ne pahastna olurde birqeylerle ugraqrrrm, onlar ta- olana b6yle yaklaqrrsak, o zarnan devrim ateqini tultugturahm ! sa olsun halkr temsil edecek, devriEqit ve 6zgi.ir temelde birlik is' mamlar' demek, sorumsuz ve affe- yaptrgrmrz qahqmalarrn bir anlamr min yasalarrna baQh kalacak ve ulu-

n 96ziimlenmesi ayaklansorunlarr ma tezlerimizin belli baghlarrdrr. nt

Yani, 'tam bir siyasal sontrg elde etmek iqin ayaklanma" demiYortz; "daha bi.ryiik bir gerillaya ulaEmak igin ayaklanma" diyoru. Gerilla ve ayaklanmayr, dev gibi bir atrhmla ge' rillayr derinliQine ve genigli$ine bii' yi.rtme koguluna baghyorr.rz. Guqlii bir ayaklanmaya baqvurmadan, gerillayr geliEtiremeyiz; gerillayr ayakta tutamaz ve kahct kllamaytz. Bunun igin ayaklanma gerekiyor. Vne ayaklanmanrn dogal bir sonucu ve resmi ifadesi olarak, Ktlrdistan'da ulusal halk temsilcileri meclisinin ve ulusal iradenin ortaya qrkmasr gartttr. Sekizincisi, belki bu aqamada bir devletleqmeye gidemeYiz; ama halkrn iradesinin belirleyici giicii, en yijksek karar organtve ulusal kurtuluq devriminin ydneticr gticU olacak bir Ulusal Halk Temsilcileri Meclisi ortaya qrkacakttr. Nitekim ulusal meclis, ayaklanmanrn en onemli siyasal

demlegtirecegi bir resmi karar

d[.r-

Evet, ddneme dayatrlmast gereken sloganlarr daha da geqitlendirebiliriz, Tabii bu, yerine ve zamantna

muozom holkn

yapmonn muozom

yorotmodr.

o1omdo

holkn

herthrti

oggndon holkn

gkonn

oet)o gkmost

gucu olmos

b)lgede

dorbe

olmo

onlomdo

onlomdo

dorbeyle

o

sal qrkarlarr gdzetecek bir adayhk sisteminin geligtirilmesi gerekmektedir. Ayrrca meclis qahqmalanna veya segim taktigine baQh olarak bir referandum di OtStintitebilir. Ozellikle qu amaqla bir referandum fikriyerindedir:'Kiirdistan'tn ba$rmsrzhQtnr ve 6zgiirliistinii esas alan egit ve 6zgiir temelde bir birli$e aqk msr-

nz?' sorusuyla Ktirdistan

b0yik

halkrnrn

nabanr harekete geqirmek. Vne halkrn ezici go$unlu$unu dzgiir ve egit

tiyorrz! Di.igmanrn her tirrlii dayatmasrna ve reform taktiklerine hayrr! Diigman hi.lktimetinde yer almay4 dtigmanrn denetimi altrnda bir otonomiye ve dzerkli$e hayrr! Topyeki.in bir devrimcisavaq iqin ileri! Herqey devrimcisavaq iqinl Hergey uh.sal kurtuh4 cephesi iqin! Aramrzdaki tali geliqkileri ikinci plana atahm, temel hedeflerde birle-

dilmez bir yaklagrmdrr. Kugkusu parti, Parti Onderligi ve gerilla da katkr saglayacaktrr, ama bu durum kiqinin yerine getirecegi g6reve yanrlgrlr, gafil ve sorumstz yaklaqrmrnr asla kabul etmez. Tam tersine, kiqinin daha fazla sorumluluk kendisin-

de daha fazla bagarryr doluran bir ruh, bir rnantrk, bir gaba yetkinligi ve yeterliligi iginde olmasrnr qart kogar. Parti dnciileri ve militanlarr g6rwlere bu temelde yaklaqabilirler.

vardrr.

Biz devrimciler olarak, her zaman derrrimci qahqmayr bdyle ele alrnasrnrr g6revleri mutlaka ba$armasrnrve bu temelde halklarrn sa$lam dnctileri olmasrnr bilmeliyiz. Halkla' ra verdigimiz sclzleri ancak boylesi bir sorumlulukla uygulamaya geqirebiliriz. Bu temelde baqarmaya do$ru gitmeliyiz. 17 Ocak 1992


il

s"

lilaal/&rlrr/lr)lrrrilolh*'neyhrnnnf,uilunwdauelnpugnlmtrdetinntfurenderdo4rynlfrffi.(orntntlryoldagaypfuuWrtqyafuorw

"Askeri agdan Mavan yeni bir stireci baqlatmlgtlr. PKK'nin siyasal gizgisinin askeri alanda yetkin bir uygulamasdrr. SilahFsilahsrz btitiin kuwetlerimize saldm, intikam ve zafer talimatrdr!" Soru: lqinde yaqadrQrmrz yeni slrreqte savaQrmrzrn geligme sorunlarr nelerdir? Sizce geliqimi

nasrl

saQlanmahdrr?

Cevap: Savaq olayrnda dikkat edilmesi gereken en onemli husus, yaqanan bir slirecin peEinden yeni brr si.ireci zamanrnda baqlatmaktrr. Aksi halde trkanmalar, yozlaqmalar ve hatta ontj ahnmazsa tasfiye olayr gUndeme gelebilir. Dikkat edilirse, bizde 4, Kongre'den sonra daha geligmiq bir pratik vardrr. Kongre sonrasr, kongreyi hayata geqirmeye ddnirk belli bir yogunlaqma saQlanmrQ ve bir srqrama yaganmrgtrr. Fakat bu, beraberinde birqok yeni sorunu da giindeme getirmiqtir. DUgmanr yrpratma, dUEmana etki li darbe vurma taktigi, dtiEmanr imha etme, sdkUp atma taktiQine yerini brrakrnca boy veren sorunlar eskiye gdre daha aQrrdrr. Bu yeni taktiQin geliq-

zorunludur, lgte, mevclrt durumda ortaya grkarabi lecegimiz komuta kademesi, yetki verebilecegimiz yeni komurta kademesi, ddnemin sorunlarrna cevap verecek nitelikte olmahdrr. Savaqr kavrayan ve bunun taktik lrygulamasrna cesaret eden ko-

muta kademesi garttrr. Demek

ki

sorun, eski komuta tarzrnr aEmaktrr. Komuta diizeyindeki bir deQiqim sancrh oluryor. Eski komutanlar geqmiq savag tarzrnl, taktigini, tslubunu aErp, yeni siirecin dnemini kavrayrp buna g6re bir savaq pratigine yonelmezlerse ayak baQr durumuna gelirler. Nitekim birgok savaq alanrmrzda komutanlar yeni donemin savaq ihtiyaglarrna cevap vermekten uak kahyorlar, Geqmig d6nemin ihtiyaqlarrnr qu veya bu di2eyde karqrlayan komurtanlar, kend ilerini yeni leyemediklerinde ya diiqiryor ya da duraklama d6nemine girerek savaqtn geliEtirilmesi dniinde engel oluyorlar.

getirmek qok onemlidir. Bu da basit bir qaba ile gerqekleEtirilecek gibi degildir; birkaq eylem, birkaq toplantr ve deQerlendrrmeyle gUqler hazrr hale getirilemez. Ancak, qok yo-

gun egitim faaliyeti ve qok

yoQun

pratik faaliyeti n yagatrlmasryla hazr rhklar gerqekleqtirilebilir. Aksi halde gtiqlerimiz ddneme cevap veremeyecektir. Doneme cevap veremeyince de geriye ddniiq veya geriye sayma olacaktrr. Bunun iqin de 6nilm(2deki siireqte giiglerimizin eQitimi ve orgijtlendirilmesi sorunu gdzi.imlenmelidir. Qi.inkil bu dcinemde harekete geqen ki.iqi.ik birimler deQildir. Artrk boli.jkler, taburlar d(2eyinde savaErhyor. Bol iikleri n, taburlarr n sava$-

yerde giiqleri hazrrlamak, sevk ve idare etmek basit degildir, onlarr saldrrr konumunda tutmak srradan bir qabayla olamaz, Bir takrmla bir taburun durumu, hazrrlanrgr, saldrrr konumunda tutulmasr aynr deQildir. trQr

trr. EQer bu sorun qoztilmezse, ken-

de olmahdrr. Donemin rpleri

disiyle beraber birqok sakrncalr ortamlar ortaya qrkarabilir. 6nem tagryan bir husus da d6nemin taktiQrnr kavrama olayrdrr. Bu taktik stireq baElatrldr. Bu taktik silreg giiqlerimiz tarafrndan qok iyi kavranmahdrr ve buna gdre hazrrlanrlmahdrr. Yoksa taktik sadece bir bolgede, dar bir alanda uygulanmrqsa bu fazla sonuq getirmez. Taktik tiim alanlarda yaqatrlmah ve iilke geneline oturtulmahdrr. Bu bir kavrayrq ve uygulama sorunudur, Son karakol baskrnlarrnda verdigimiz kayrplarrn nedenlerini burada aramalryrz. Yeni stjreq dar bir alanda yaratrlmrg ve dar bir yerde yaEatrlmrgtrr, TaktrQi bilince qrkarmadan genel bir etkiyle ayaQa kalkrp saldrrrya geQen gUqlerimiz kayrplar vermigtir. Bunun iqin 6nemle belirte-

de olmahdrr ki, geliqmelen istedr-

rek vurguluyorvz: Tepkiyle

ayaQa

kalkma yerine, ddnem gok iyi kavranmalr ve taktiQi uygulama becerilmelidir. Bu kavrayrE sadece genel bir kavrayrq degildir. G0qlerin eQitrminde, sevk ve idaresinde pek qok yoniryle si.rrdlirirlmelidir. Vne toplantrlarr, gi.jglerin daQrhp toplanmasr ilkesini qok iyi kavrayrp uygulamak zorundayz. Yeni d6nemin komuta kademesi, di.rgmanrn, partimize kargr geliqtirdigi taktikleri boga grkaracak y6ntemleri yaratan.bir dUzeye hrzla ulaqmahdrr. Parti OnderliQimizin de belirttiQi gibi, "DijEman yirmidort saat iqinde taktik deQigtiriyor. Oyleyse bizim tiim gi.iqlerimizin de boylesi

elrmiz-

ydne kanalize edebrle[m. Bu sureq qok hrzlr gefigmeler or-

Qrmrz

taya qrkaracaktrr dedrk. Yenr Eeligmelel yenr taktik agamalar ve yeni stil getirecektrr. Bu nedenle yetersizliklerimiz, zayrflrklarrmrz bu siireci kesintiye uQratmamalrdrr. Srnrrlr kazanrmlarla yetinemeyrz. Bu aqrdan hrzla ileriye atrlmak, baQrmsrz KUrdistan hijkiimetinrn oluqumu sorunlarryla daha qimdiden uQraqmak zorundayrz; siyasi, askeri, ekonomik, kiiltr.irel, krsaca her alandaki sorunlara cevap verecek di.izeye ulaqmalryrz. En baqta da yeni siirecin getireceQi sorunlardan korkmamahyrz. Sorunlarrmrz aQrr ve bilyijk olabilir. Fakat bu sorunlardan korkarak, ijrk irnti.tye kaprlarak yerrnde sayma ya da geriye qekrlme, mticadeleye yaprlabilecek en buyiik kotijlirktur ve kaldr ki ulwal kurtulugqu krqiliQin de kabul etmeyecegr brr durumdur. Devrimci, sorunlann q6zi.jmit rqrn tum yol ve yontemlerr araEtrrabrlen, cesaretle i2errnde durablen, derrnleqmeyi saQlayabrlen ve ozgtin yontemlerle qozmeyr baqarabilendir. Bizim de yapmamrz gereken budur, bunu bagarmahyrz. Qunkii dijgman dagrhp q6ziilme sorunlarrnr yaqarken, biz gefigme sorunlannr yaqryorrz. TC, hirkUmet ve ordu olmaktan qrkmaya dogru grderken, brz hiiktlmet olmaya qalrqryorLz. Dolayrsryla. bu donemin sorunlarrnrn qozUmij TC'nrn yenrlgisr, brzrm ise zaferrmiz demektir.

bir konumda olmasr gerekiyor."

tirilmesi temelinde, komurta kademesinin olugturulmasrnd4 gi.iqlerimizi savag stiline g6re egitip 6rgi.ltlemede, yine dtlgmanrn kargr taktiklerini boEa grkarmad4 hedef seqmede, krsacasr birqok noktada yenilenmek gerekiyor. Bu yenilikler yaganmaksrzrn savagrn geliqtirilmesi zordur. Bu ddnem, esas sorunlanmz bu noktada ortaya qrkryor. Yine yeni bir strrece girerken, bu durum beraberinde birgok sorunlarr da getirmektedir. OrneQin, komuta kademesindeki yetkinleEme diizeyi qok yijksek olmahdrr. Onceki savaq yrllarrnda uaktan diigmana darbe vurma biqiminde geliqtirilen eylem tarzrnr bu ddnemde hemen hemen bUti.in komutanlarrmrz gergeklegtirebilir, ama bu yetmiyor. Gtiniimiizdeki sava$ gerQekligimiz pland4 hareket tarzrnda ve dtiqmanr imha etmede alabildiQine bir yogunlaqmayr zorunlu krhyor; planlamad4 hareket tarzrnd4 g0ctimiiztin drgi.ttlendirilme-

sinde, sevk ve idaresinde, teknik alanda ve daha srralayabilece$imiz birgok noktada yogunlaqmak, buna g6re savag taktiklerini geliqtirmek

Bu, iqinde bulunduQumuz stirecin onemli bir sorunudur. Yine diQer bir nokta Eskiden gi.iclrmi]z temel olarak di.igmanr yrpratma taktigi temelinde hazrrlanrrken, giini.imiizde ise, diigman hedefini imha etme, ele gegirme taktiQi temelinde hazrrlanmak durumundadrr. Yani, gi.iqlerimiz sonuna kadar saldrrr ruhr.lyla dolu olmahdrr. Gi.lqlerimize atrhm ruhu bilinqle aqrlanmaftdrr. Geqmig savaq tazrnda oldugu gibi, birkag yi.iz metreden dt4mana darbe vurulmak istenilse, mevcut gticiimiizOn ttimi.l, hatta savag pratiQine gelemeyen bazr birlikler dahi buna ayak uydurabilir. Ama bu si.ireq aqtlmrqtrr. Artrk di.igmanr rmha etme ve ele gegirme taktigiyle slrrece cevap verilebilir. Ne var ki, bazr giiglerimiz buna hazrr degildir. QirnkU kendisini yenileyememiqtir, yenileme zorunlulugunu hissetmemigtir. Bu nedenle de d6neme.ayak uydurmada zorluklar yaqryor. lqte bu gUqlerimizin yeni d6neme hazrrlanmasr sorunu vardrr. Bu temelde gtiglerimizi savunma pozisyonundan qrkanp, saldrrr pozisyonuna hazrr hale

BugUn taburlar harekete geqirilmek-

sizin ddnem yakalanamaz,

savaE

ve b[UtUlemez. Geqmiqte bizde teknik olayrfazla ciddiye alnmazdr. Ama savaqrn gihrzlandr rrlamaz

diqatt tekniQin 6nemini

btiyil'ti.iyor.

Artrk saldrrr konumuna geqen gUqlerimrz teknikten yogun bir Eekilde yararlanmak zorundadrrlar. Ancak teknikten geregince yararlanma durumunu heni.iz yakalamrg deQiliz. Bu g.eriligi mr.rtlaka aEmak zorundayz. Ozel kadrolarrn, 6zel birimlerin oturtulmasrnr dayatan bir donemdeyiz. B6ylesi bir ddnemde gi.iqlerimizi si.irekli saldrrr iginde tutmahyrz. Bir kez saldrrr konumuna geqince de teknikte olduQu gibi, sayrsal olarak da geligmeyi saQlamak zorundayrz. Artrk 6yle amator, egitilmemig bir yaprya degil, iyi egitilmig, d6nemi kavramrE biryaprya ihtiyag vardrr. Bu anlamda da biryenilenme ddneminiyaqamak gerekiyor. Vne, ti.im bu savag sorunlarrnrn qoztlmii qok giiglii bir komlta kademesini gerekli krhyor. Yeni taktigin bir pargasr olarak, bagka bir sorun d4 girglerimizi koordineli qahqtrrmak ve savastrrmak-

B6ylesi bir kavrayrEla ancak savaq sonuq ahcr bir tarzda geliqtirrlebrlrr. Savagrn bu sorunlarr drgrnda, lojrstik, basrn-yayrn, eQitim vb. birqok sorunlarrmrz daha vardrr ve birtirn bu sorunlara cevap vermek rqrn her alanda yenilenmek, doneme g6re kendimizi yeniden uretmek zorundayrz. Aksi halde savaq faaliyetinin birqok yonii sakat kalacaktrr. Bdyle bir durumun ortaya qrkmasr halinde de, birkaq eylemlilik ve birkag srqrama baqarr getirse de, belli bir slire sonra bu yagatrlamaz. Bunun iqin diyorrz ki, savagrn bUtlin alanlarrnda sava$la ilgilitUm faaliyetlerde bir yenilenmeyi yaqamak zorundayrz. EQer bir yenilenme yaSanmazsa qok sakrncah sonuqlar ortaya qrkacaktrr ve hatta biiyUk kayrplar verme durumumuz bile gtjndeme gelebilecektir. Buna yol

aq-

mamak elimizdedir.

Yine savaq bizi qok hrzh geliEmeler iqine qekebilir. Uluslararasr alanda gok y6nlU geliqmeler ortaya qrkabilir. Bi.iti.rn bunlara cevap verecek tarzda yenilenmemiz Eart diyorum. Siyasal mtrcadele sahasr da agrlryor. Bu savaq si.irecinde yeni birqok geliqme olacaktrr. Bunlan karqrlamak igin gimdiden hazrrlanmak gerekrr. Uluslararasr alanda diplomasi sahasr bize aqrhyor. Diplomasi sahasrndan da azami dizeyde yararlanmak ve iyi kullanmak gerekir. Bu d6nem bir birtiln olarak ileriyi dayatan bir d6nemdir. Duraksamama( gerilememek iqin bu stjregte uygun taktikler i.tretmemiz ve partimizin taleplerine doQru cevap vermemiz garttrr. Yani siirece dylesine yetiqmeliyiz ki, herqey inisiyatifimiz-

Soru: Miicadelemizde taktik

a-

$amanrn baqlangrcr kabul edilen Mavan karakol eylemrnrn komutanlrQrnr yaptrnrz. Bu eylemin ARGK tarihindekr yerr nedrr? Partimiz igin nasrl brr anlam ifade ediyor? Daha 6nce Mavan'lar yaratrlamaz mrydr? Geqmigte olmayan neydi, gimdi deQiqen nedir?

Cevap: Savaq tarihrmrzde Mavan tlirijnden bazr eylemler vardrr. llki 1984 tarihindekr tarrhsel 15 Alustos Eruh Atrhmr'drr. ikincisi, yine Agit (Mahsum KORKMAZ) yoldaErn onderhQrndeki $ikefta Req karakol eylemrdrr. Yne Dersim'de Mazlum (Vahap 9OLA0 yoldaqrn gerqekleqtirdiQi Qrqekli karakol baskrnr vardrr. Ancak si.ireklileqtirilemedrgr rqrn. taktik bir agama si.ireci yaratrlamadr. Yani, eylemler stirekli krhnmadrQr iqin, tek bagrna kaldrlar ve taktikte bir srqrama yaratrlamadr. Mevctrt durumda elimizde olan imkanlar, o ddnemde elimizde yoktu. Teknik olanaklarrmrtn zayfi ve savaqrn geri bir agamada olmasr kwvetlerimiz iqin bir dezavantajdr. Avantajlarrmrz ise, dt4manrn 6zel savaqta fazla yetkinlegmemesi, gerilla sava$rna karqr hazrrhksrz oluqu, yine girni.imiizdeki mevcut gilq yoQunluQunun olmamasr ve tedbirlerin ahnmamrg olmasrydr. O d6nemin avantajlarr iyi degerlendirilseydi qok daha farkh, bi.iyUk geliqmeler saQlanrrdr. Qijnktiyaprlan grkrglar gok 6nemli ve b[tik grkrglardr. Bu grkrqlar sUreklilegtirilmiq olsaydr, gtjni.jmiizde savaqrn geliqim dtizeyi qok daha ileri olacaktr. Mavan eylemi eQer sadece Ma-


t' van'la stntrlandrrtlmtg olsaydr, hiq kugkusrz $ikefta Reg ve Qiqekli eylemlerinin sonuqlartndan farkh olmayacaktr. Mavan't bunlardan ayrran, onun peqisrra birgok Mavan'larrn yaratrlmasrdrr. Bu

da sava$ stili-

nin si.lreklileqtirilmesi anlamtna geliyor ki, en dnemlifark budur. BugUn Mavan kendr baqrna kalan bir eylem bir aqamayr ifade ediyor ve Mavan bu taktik aqamantn ilk adrmr olmuqtur. Bu anlamda Mavan eylemi dnemlidir. Mavan eylemi, l5 AQustos Eruh eylemi kadar siyasi bir igerik taqt' mryor. 15 AQustos Atrhmr'nrn tarihimizdeki yeri qok farklrdrq bir savaq ilanrdrr. Onun iqin de bir d6nUm noktasrdrr. Mavan eylemi ise, askeri aqrdan yeni bir siireci baglatmrgtrr. Bu anlamdaARGK tarihinde 6nemli bir yeri vardrr. D0gman giiqlerine bitirici bir temelde ydnelinmiEtir. Karakol tirmden imha edilerek ele geqi-

degildir. Taktik

rilmiq ve 7 asker esir ahnmtgttr. YarattrQr siyasal etkiyle beraber, askeri olarak da tam baEarrlt bir eylemdir. Bu eylem, PKK'nin siyasi qizgisinin askeri alana yetkince uygulanmasrdrr. Saldrrr, intikam dr.rygularrnrn taktige sonuq ahcr tarzda yanstttlmast oh.ryor. Bu, tilm gi.jqlerimizi harekete geqirmeyi saQlayan bir eylemdir; silahh-silahsrz bi.lti.ln kuwetlerimize saldrrr, intikam ve zafer talimatrdrr. Sonug aho eylemler neden daha 6nce yaprlamadr? Ashnda 4. Kongre sirrecinde bu ti.ir eylemler yaprla' bilirdi ve buna gticlimUz de vardr.

Ancak savaq faaliyetlerindeki

saQ

savunmacl anlaytq, girglerimizi sllrekli savunmacr bir yapr iqinde tutmug ve saldrn konumundan rzaklagtrrmtgtr. Onceki siireqlerde saldrrr konumundan r.rzak olduQumtrz igin inisiyatif hep dtiqmanrn elinde olmug' tur. Biz dijgmanrn i..ieerine gidip savaSmamrg, di.4man aQrrhkh olarak i2erimize gelmigtir. Her yerde saytsz qatrqmalar olmugtur. Bunlar bizim inisiyatifimiz altrnda geliqen gatrqmalar de$ildir, dtiqmanrn inisiyatifi altrnda geligen gatrEmalardrr. Bu tarzda geligen savaq pratikleri gUqlerimizr pasiflegtirmiqtir. Dogru tarzda bir savunma hareketi de gerqeklegtirilememiEtir, Yeni d6nemi yakalayan eylemler de olmuqtur, fakat bunlar stireklilegtirilememiqtir.

Dtqnn-

nrn zayrf noktalarrna ydnelik eylemler hemen hemen hiq gergekleqtirilmemigtir. Bu ddnemde katrhmda bir patlama s6z konusudur. Ama dedigimiz gibi, sag savunmacr anlaytq, giiqlerimizi egitmemiq ve harekete geqirmemiqtir. Mavan'larrn gerqekleqtirilememesinin en bi.iyUk nedeni budur. Mavan eylemi, mevcut durumda dirqmana dnemli oranda geri adrm attrrmrqtrr. Oyle ki, dUqmanrn daha 6nce aldrgr olaQaniisti.i tedbirleri boqa qrkarrlmrqtrr. Dtigman yeni takti$imiz karqrsrnda acze dirgmi.iqtiir. Savaq inisiyatif i elimizdedir. Biz iste' digimiz yerde savaqrrrz, istedi$imiz yerde imha ederiz. Giiqlerimiz 6nemli oranda saldtrr ruhu kazanmtqttr ve ti.imUyle saldrrrya geqmiqtir. Gerek di.4manrn savunma durumuna geqmesi, gerekse gi.iqlerimizdeki saldrrr ruhununun geliqmesi ddnemin iste-

digi 6lgildedir. Mavan eylemi

aynr

zarnanda bizde hareketli savaqrn baq'

langrcrdrr. Vne Mavan, aynr zamanda denge a$amasrna giriqin bir adrmrdrr. Mavan eylemi, boylesi bir 6neme sahiptir.

Soru: Yeni ddnemde yarattlan taktik a$ama karqrsrnda, yeni Mavanlarrn yaratrlmasr kar$rsrnda TC'nin ne gibi ydnelimleri ve tedbirleri vardrr? Diqmanrn bu tedbir ve y6nelimlerini boga qrkarmak igin hare' ket ve vurr.q tazt nastl olmahdrr? Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap: Mavan eyleminden sonra dij,gmanrn iqine girdigi pozisyon, agrrhkh olarak g0qlerini bi.jyi.rtme ve giilendirme oldu Ornegin, daha 6n' ce krrkbeg kigilik olan karakollarrn asker sayrsr iki-ijg katrna qrkarrldr. Yine eskiden jandarma erlerinin bulunduQu bu birimlere qimdi komando birlikleri ve 6zel tim elemanlart yerleEtirilmigtir. Dtrgman, stntr karakollan arasrnda gUqlii bir koordinasyonu geliqtirmig ve herhangi bir saldrrr kargrsrnda gUqlerinin yardrma gelmesini daha iyi bir gekilde organize etmiqtir. Ayrrca bu gUqlerini her an mi.idahaleye hazrr hale getirmigtir. Bir patlama karglsrnda o noktalara kaydrrmak Uaere 6zel eQitilmiq bazt gUgleri si.irekli el altrnda hazrr bulundurmaktadrr. Di.jqman teknik girciine aQrrhk vermiq; daha onceki karakollarda iki adet MG-3 bulunurken, Eimdi dort adet MG'3, bir aQrr silah ve havan topu bulundurmaktadrr. DUqman, karakollarrn etrafrndaki kanallarr, mevzileri, tel 619tlleri, rgrklandrrmayr tekrar g6zden geqirmiqtir. Mevzi saytstnt arttrmtq, karakollarrn etraf rndaki kanallarr yeniden

bahrn erken saatlerinde saldrrt yapmamrzr di.rgman beklememektedir. Gerekirse akqam vuracagrz, gere' kirse 6glen vuraca$z, gerekirse sabahrn erken saatlerinde vuracaQz. Krsaca burada frrsal kollayacaQz. Bu anlamda zamanr gok iyi degerlen' dirmemiz garttrr. Ama esas olan bu deQildir; bu, igin bir ydniidUr, DiQer ydnii ise; madem dUqman karakollara girmiyol devamlr aQrk alandadrr, o zaman bizim yapacaQrmre di.qman giiqlerinin etrafrnr sarmak, dQma' nrn karakola girmesini saglamak, ondan sonra da imha etmek olacaktrr. Esas olan budur. imhayr iqeren eylemler yapmamrz ddnemin dayattrQr bir ihtiyaqtrr. Ddnem bunun gerisindeki bir eylem tazrnr reddediyor. Elbetteki bununla yetinilmemelidir, kegifi iyi yUrtittip, di.igmanr sdk[jp atmak iqin ne gerekryorsa onu yapmak gerekir. Krsacast bir yerden

vurup diQer bir yerden

qrkmahyrz.

Dtiqman qember iqine ahnrp, kendisinr rahat hissettigi bir anda tekrar imha hareketine geqilebilir. Bunlar

taktiQi geligtiren, d6nemi

hrzlandr-

ran eylemlerdir.

yijk giJqlerle hareket edildiQinde, lo' jistik, onemli bir sorun olarak kargrmza qrkmaktadrr. Vyecekten giyeceQe kadar saglamak izere 6nce ozel birlikler, sonra 6zel takrmlar oluqturulabilir. Ayrrca bu lojistik birlikleri, savaq birlikleri harekete geqtiginde, diQer gtiqlerle birleqme yeteneginr gUglendirmelidirler, b6ylece salt lojistik ihtiyaqla ilgilenecek bir konumdan qrkrp, hareketli birliklere katrlarak savag drqr kalmamalarr saQlanmrg olacaktrr. Yine ihtiyat birlikleri olugturmamrz gerekir. Dogabilecek herhangi bir boglugu anrnda doldurmak, yrpranmrs giJqlerin deQigimini saglamak ve savaqta hantal gi.iglerin savunmasr iqin el altrnda ihtiy.at bir gUq bulundurmak zorunludur. Oyle ki, bu ihtiyat gtjqleri boqluk do$duQunda hemen doldurabilmeli, dUEman saldrrrsr oldugunda hemen saldrrryr boEa qrkarabilmeli, yrpranan gi.jqlerle degiqimi yapabilmelidirler. Bu biqimindeki bir orgijtlenme tarzr 6nijmrizdeki donemde kendisini dayatacak olan bir 6rgUtlenme taztdtr. Sonraki sUreqte de bu sorun i.izerin-

gijqlU komrnanlartn ortaya qrkmast iqin alabildiQine imkan sunuyor ve bu 6nemli bir frrsat olarak degerlen-

dirilmelidir. DiQer 6nemli bir husus da gUqleri si.lrekli saldrrr konumunda tutmaktrr. Bu bize, zafer de dahil her geyimizi yeniden kazandrracaktrr. Ufak taktiksel bir hata, bizi qok kdtij yenilgilere g6ti..irebilir. Bu nedenle bize gerekli olan, sonuq altcr saldrrrlarr gergeklegtirmektir. Sonuq almak igin q6ziimler Liretmek ve beyni savaq sorunlarr i.zerinde yoQunlaqtrrmak garttrr. Artrk ddnem eskisi gibi birkag komutanla kurtartlamryor. Bu s[Jreq, yi.Zlerce komutan ve kadro ister. Bu si.rreqte yaratrcr olan, savagt geligtirecek yetenekte olan qok sayrda komurtan yetiEtirmek, dnlimitzdeki bir gorevdir. Milcadelemize her alanda cevap verebilecek komtrtanlann yetiqtirilmesi, b[Uk geliqmeleri de beraberinde getirecektir.

Soru: Son olarak. silahh kuwetlerimize ve halklmtza iletmek istediQiniz bir mesaj var mt? Cevap: Bugiin her yonijyle tarih-

dtzenleyerek savunmaya hazrr duruma getirmiqtir. Bulunduklarr tepeciklere kadar takviye yapmrqlardrr. BUtiJn bunlara ra$men, di.igman yine de kendisini rahat hissedememektedir. Bizim yutulacak bir lokma olmadrQrmrzr bildiQi iqin, karakollarr sirrekli alarmda tr.rtmaktadrr. KaranhQrn gdkmesinden baglayarak, sabaha kadar t[rm gi.iqlerini alarm halinde tutmaktadtr; bu, karakol etraf nda pusr-rya yatr larak yapr maktad rr. Tek bir askerin bile bu siire iqinde uyumasr yasaktrr. Ele geqirdigimiz belgelere g6re, dUqman, askerlerine onaltr saat n6bet tutturmaktadrr. r

I

Ve askerlerde yaratrlan psikoloji, 'Yatarsan 6li.irsiin, cantnt seviyorsan nobette uyumazstn" temelindedir. DiiErnanrn tedbirlerini 6z olarak bu biqimde rzah edebiliriz. Ancak hemen $unu belirtmek gerekir ki, b6yle bir psikoloji altrnda olan askeri birlikler, kurqun patlamadan savagr kaybetmiE olurlar. Yaptrgrmrz son eylemlerde de ortaya qrktr$r gibi, ilk patlayan silah sesiyle diiqman askeri silahrnr ve mevzisini brrakarak cantnt kurtarmaya qahqmaktadrr, Mevzisinde kalan, ka' rakolda kalan imha olur psikolojisiyle kaqryorlal savaqmtyorlar. Bu anlamda da cesaretleri krrrlmrqtrr, Esir askerlerin belirttiQi bir gerqek vardrr: Diigman askeri mevzide korkmakta, tutunamamaktadrr. Bdylesi yogun ateq altrnda korunamtyorlar ve imha oluyorlar, Askerler bu gerqeQi gdrmQti.lr. Onun iqin de asker savagmayrp cantnt kurtarmaya qahgryor. Di.lqman mevcut durumda savunma iqine girmigtir. Mevcut sabit noktalannr gtiglendirmektedir. Onun iqin de di.iqmanrn etkili hareketliliQine rastlanrlmamaktadrr. Geqmigte her gUn operasyon gerqeklegtiriyorlardr, her stratejik noktada asker vardr. Fakat bugi.in di.qman stratejik noktalarr tutamamakta operasyona qrkamamaktadrr. Krsaca durum bbyledir. Bizim diiqmanrn (zerine gitmemizle, d(lqman dizenli olarak kiigiik birliklerini bira' raya toplayacak, karakol di.zeyinde' ki gtiglerini birleqtirmek zorunda kalacak, gUglerini taburlar di.izeyinde mevzi lend irecekti r. Diirqmanr n askeri tedbir olarak yapabilecegi budur. Fakat, onun bu tedbirlerine karqr, bizim de slireci daha da hzlandrrmamrz gerektigi g6z6nUne getirilirse, kuqkusuz gerekli tedbirlerimiz olur. Bunlann kargrsrnda gi.rglerimizi daha fazla yo$unlaqtrrmamtz gerekti$i aqrktrr. Nicelve nitel olarak gtiglerimizi biiyirtilyorrz. Di.igmant n sald trtsrnr beklemeden bir saldtrr harekatr iqinde olacaSrz. Ornegin, bizim sa-

Baqanh olabilmek iqin di.4mantn yogunlagtrgr alanlarda gerillayt gUqlendirmemiz ve aynrzamanda buna cevap verecek gUqlU komr.rtanlar ye' tigtirmemiz 6nemli gdroulerimizin bagrnda gelir. Yne araziden en iyi bir tarzda yararlanm4 dUqmanrn durumunu gcizdniinde bulundurarak gUqlerimizi en iyi biqimde mevzilendirme, teknikten iyi yararlanabilme, savagrn btrtiJn sorunlart Uerinde yogunlagm4 en yarattcr taktikleri ge' ligtirme ve giderek denge aqamasrnr iyi yakalayarak mUcadeleyi yiik' seltme, 6niimi.lzde duran gdrevler olmaktadrr. Bu gdrwleri gerqeklegtirirken, 6zellikle gUqlerimizin 6rgUtlendirilip iyi mevzilendirilmesi, harekete geqirilmesi, giiglti bir denetim altrnda saldrrr halinde tutulmast ve birtiin giiqlerimiz arasrnda iyi bir koordinasyonun saglanrnasr gok dnemlidir, dikkat edilmesi gereken en Onemli husus budur. Bunun iqin de geqmiq savaq pratigimizden derslerin iyi qrkarrlmasr, dzellikle hatah hareket ve savaq tarzrndan kaynaklanan kayrplarrmzrn iyi irdelenmesi ve oziimsenmesi garttrr. Bir kere eski 6rgtitlenme tarztnt aqmak ve yeniden bir dtizenlemeyi saglamak gerekiq yerel komiteleri gi.iqlendirmek hareketli birlikleri d6neme gore saSlam esaslarda geligtirmek, kegif ve istihbarat konulannt

iyi ele almah her alanda

mi..lcadeleye yeni bir boyut kazandrrrnak yeni

d6nemin beklentileridir. Hareketli birlik dedik, bu dnemlidir. Bq ddnemin savaq tazrnr urygulayabilecek nitelikte ve bileqimde bir drgijtlenmedir. Bunun yanrnda lojistik destek

gijqlerini hazrlama sorunumrz

var.

Bunlarrn gcire'rleri aSrrhkh olarak lojistik sorunlarr gdzmektir. QiinkU bit'

de durulabilir ve daha saghkh bir 6rgiitlenmeye gidilebili r. Burada dnemli bir noktaya daha

dikkat gekmek isterim: DUqmanrn savunma konumuna girmesi karqrsrnda bizim kesinlikle rahat[ga kaprlmamamrz gerekiyor. "Nasrl olsa dtiqman savunmaya girmig, denetim saQlayamryor ve ben de rahatrma bakayrm" gibi bir anlayrq dogru deQildir ve tehlikelidir. Yani birliklerimiz ne rahata ve ne de zafer sarhogluQuna kaprlmalrdrrlar. Bir taraftan baqarr kazantrken, diger taraftan bu baqarryr gdlgeleyecek her ti.lrli.r hareketten r.rzak durmak gerekir. ilkeli, programh gerilla ya$amr esas ahnmahdrr. GUqlerimizi stirekli saldrrr konumunda hazrr bulunduracagz. Bu, canahcr bir sorundur ve her tUrlil kazanrmr gdzdnijnde bulundurarak hareket tarzrmzr diizenleyecegiz.

Soru: Ddnemiyakalayan bir ko' mutanhk nasrl olur? Ozellikle genq komutanlara ve komtian adaylarrna vereceginiz perspektifler nelerdir? Cevap: Mi.rcadele kendi komuHig'

tanlarrnr savaq igerisinde grkanr.

bir zaman komutan savaq drqrnda qrkmaz. Srcak savag alanrnda bilinciyle, yUregiyle, herqeyiyle kendisini savaSa adayan ve bunun iqin yagayan, komutan olabilir. Bunun aksini dtrqUnmek biryanrlgrdrr. Bilinir ki pa' sif, yaratrcr olmayan ve bilinqsiz komutan sava$r ilerletemez ve bu gergek bizim pratigimizde de ortaya qrkmrgtrr. Bu konumda olanlar kendilerini yenilemeliler. Gegmiqin savag tazrnr yaqatanlarrn bunu mah' kum etmesi ve yeni d6nemin savaq tazrnr yakalarnalan, 6nlerindeki en

temel gdrordir. Srcak savag

alanr

sel bir aQamanrn igindeyiz. Oyb ki, siireci yakalamama. g6revlere doQru yaklagmama biiyiik kayrplara yol aqabiilr. Buna karqrhk siireci doQru algrlam4 g6rev ve sorumluluklara dogru sahip qrkma ve savaSr geliqtirme bize za{eri garantileyecektir. Onun igin bu siirece halk olarak da gok gUqlii bir qekilde cevap vermemiz gerekir. Herkes kendi qaprnda mutlaka qaba harcamah; tUm yeteneklerini ve g0cUnU bunun iqin seferber etmelidir. Serihildanlar ve gerilla savaErnrn birbirine baQh, birbirini etkileyen tarzda geligtirileceQi ve biri olmadan digerinin zorlanacaQr gerqegini dikkate alarak, bizim, halk ve silahh kuwetler olarak her iki cephede de g6revlerimizi layrkryla yeri-

ne getirmemiz gerekir. Onun

igin,

tUm bilinq, yetenek ve imkanlartmtzt seferber ederek, sonuq almak iqin harekete geqmeli, gijciimiize daha fazla gUq katmak iqin yoQun bir 9a' banrn ve emegin sahibi olmahyrz. Biz, yoktan bu gtlne geldik. Ama bugih zafere dogru hzl adrmlarla iler' liyorr.z. Zatere doQru giderken higbir fedakarhktan kagrnrnamahyz. Biz, tUm Kiirt halkrnrn ve tlim yoldaqlarrn bu bilingle hareket edeceklerine ve gorovlerini yerine getrreceklerine inanryontz, buna gi.ivenimiz sonsudur.

Soru: Sorularrmza cerrap verdiginiz iqin tegekkUr ediyor ve yeni donem mi.lcadelesinde bilttin parti, cephe ve ordu gi.iglerimize baqarr dileklerimizi iletiyoru. Cevap: Biz de teqekki.irlerimizi iletirken, mi.icadelemizin bu yeni d6nemine tirm bilincimiz ve giiciimi.izle cevap verecegimizi ifade ediyor ve gahgmalarrnrzda bagarrlar diliyorr.rz,


PKK Cenel

*retqi

Abdutlah dOateN yodafln Th*iye

ntum

yiinelik elegtiri*l defuledirmesi ve tilm devrimcilere gafina:

Ti,irkiye'de yeni bir devrimci stireg ba$larken solun durumu ve gcirevler Bagtarafi l. sayfada Adrna devrimci hareketler, gruplar dediQimiz gi.iqler neden boyleler? Bu durumu birqok y6nden ele almak ve bazr nedenlere baQlamak mi.imkiindilr. Bunlarrn qrkrq noktalarrnr dikkatli deQerlendirmek bir ipucu verebilir. Ydneldikleri amaq ve programa bakrlarak durumlarr biraz

anlaqrlabilir. Yine esas aldrklarr ideolojiye yaklaqrmlarr incelenebilir. Orgi..rtlenme silregleri ve dolayrsryla 6rgi.rtsel yaqamlarr gdzden geqirilebilir. Ve yine degerlendirmenin temel bir krstasr olarak, sava$tm si.lreci boyunca ne yaptrklarr ve ne yapamadrklarr tahlil konusu yaprlabilir. Benzer noktalarda eleqtiriler geligtirilebilir.

Mticadele meydanr, devrim istismarctlanna brraktlamaz PKK'nin dikkat etmesi gereken esas ydn, kendisi dnemli bir top-

nuqlarrnr faEizme karEr dtizen partileri kadar bile deQerlendiremiyorlar.

lumsal-ulusal hareketlenmeye yol aqmada baEarrh olurken, bu hareketlerin qok iddia ettikleri ortak amaglarla omr.z omuza yiirUmeye neden gelemedikleridir. Ve hatta akrm di]eeyinde qok kotii yenilmeleri ve yenilgiyi de bir tiirlir degerlendirememeleridir, Hareketimizin, etkilerini Tilrkiye somutunda mutlaka halk lehine, emek lehine yansrtmak gibi bir 96revi vardrr. Bunu istismar ettirmeme, harcattrrmam4 emeQi mizle yarattrQr mrz sonuqlarrn baqkalarr tarafrndan qrkarlarr iqin kullanrlmasrna mi.isaade etmeme durumundayrz. Yine bizim sayemizde ayaQa kalkan farkh kesimlerden kiqilerin qok kdtii bir biqimde harcanmamasrna 96zkulak olmahyrz. Evet, bu yonlU g6revlerimize mutlaka sahip qrkmahyrz. PKK'nin direkt etkileri vardrr; kendi halk yrQrnlarrnr savaga qekerken, tiim sorumluluQu ile elinden geleni yapar. Aynr zamand4 dolayh etkileri de vardrr ve bunlarr da qok iyi gdzetlemek durumundadrr. Ornegin, Tiirkiye emekqi halkrna devrimi yansrtmak ve bu devrimi gtiqlendirmek qok cinemli bir g6revken, bunun kiiqi.ik-burjwa giiqler tarafrndan kullanrlmasrna seyirci kalamaz. Ornegin, hiiklrmette olan Demirel'den tutahm da bir Dev-Sol'a kadar, ister dilzen iginde ve isterse di.izene kargrthk temelinde olsun, hig kimsenin, yarattrQrmrz mirasr qok kdtU veya oportiinistge harcamasrna seyirci kalama-

Yi.z defa yenilmig bir kiEiliQi, danmadan sosyalizm ve devrimcilik ci-

yz. Bizim, bu temeldeki

yaklaqrmr-

mrzla, kendi mirasrmzdan halkrn lehine sonuqlar ortaya grkaracak bir

mi.icadeleyi gerqekleqtirmemiz gerekir. Bu, aynr zamanda drSrmrzdaki

lasryla allayrp pullayarak qok basit bir yaEam uQruna siirdiirme cijretkarhQrnr gosteriyorlar. Krsacasr, tipik bir ltimpen, kabadayr, istismarcr, qrkarcr, hrrsz tavrryla karqr kargrya geliyorrz. Bizim saflanmrzdaki hrrszlar ve qrkarcrlar belki baqarrsrzdrrlar ama, bu tiplerin kendi qaplarrnda qok iyi qahEtrklarrnr biliyoru. lEte bUtUn bunlar g6zoni.ine getirildiginde ve bir de bu durum dllzenin teqvikgiligiyle birleEtirildiQinde, TiJrkiye alanrnda muazzam denetimsizlik olduQunu, devrimin ve devrimcilerin anrlarrnrn bol sayrda tiiccarr, hrrsrzr, qrkarcrsrnrn ortaya grkabile-

cegini kestirmek zor degildir. Orta yerde q6yle bilmem bazr ideolojik qizgileri var demekten veya prog-

mak cinem tagrr. Herqeyden 6nce, devrimcilik de terbiye etme ve yijce amaqlara baglama diiri.istli.iQiinii gosterme, bunun iqin de en degerli varhQrnr, canrnr adama meselesidir. lgte ancak bunu bagaran devrimcidir. Bagaramayan ise, aQzyla ktq da tr.ftsa devrimin bir sahtekarrdrr. Ortalrkta dolagrp da asgari saygr kurallarrnr bile bilmeyen, bir sozU doQru anlamayan, sonuq grkarma gUcti bile olmayan, iqigUcU bozma ve yozlagma olan, serbest brrakrrsan nereye gideceQi ve

bir igtir; en baqta kendini

nasrl di.qi.ip nereyi parqalayacaQr belli olmayan budur. B6yle bir tipi, devrimci diye iqimizde barrndrrmayrz. Devrim, her zaman qok aqrkqa ortaya koyduQumuz gibi, sdzU ve eylemi birleqtiren, 6zii ve bigimi net, bunu kesin siirUkleyebilecek d(2eye getirebilen, bu konuda cesaret ve fedakarhQreksik etmeyen son derece faal bir tipin yagam tarzrdrr. Her giin bunahm teorileriyle "neden ve nasrl yi.irtiyemiyorum", "iqleri arkadan, 6nden, saQdan, soldan saptrnyorum" havasr iqerisinde olanlal devrimin drgrnda ve devrimi geriye qekenler olarak degerlendirilebilir. Kendine gilvenemeyenler gelmesinler; her zamankinden daha fazla bir gliqle devrimin netligini ve keskinligini kavramak zorundayz. Tlirkiye'deki adrna devrimci sol denilen orlamt, bugiJn en karmaErk, her tarafa qekiEtirilen, iqinde her ttir-

lumun umudu olma durumuna gelebiliyor. Sorumsu, kefii, toplum i.izerinde bol ahkam kesen, ama hiqbir qare ve qdztim olamayan bir durumu ifade ediyor. "Devrimci saflardadrr" veya adrna "devrimci" denilen ve TUrkiye'de ayakta tutulmaya qahgrlan haddin-

den fazla boyle lUmpen topluluk sdzkonusudur. Devrim emek ister; devrimci emek de, hiq gUphesiz gorevlere bagarrh bir katrhmcr yaklaqrmla devrimci emek dzelliQine sahiptir. Bunu yapamadr mr, geriye uretime katrlma da olmuyor, doQru di.jrtist dQrencilik de yapamryor. BOyle olunca da, son gUnlerin bol bol izah edilen kr:yumculuQu ortaya qrkryor. Bu, tipik bir lUmpen yaEam lartdr. Bi.ltUn bu kuyumcular suglu mudur, yani bu kr.ryumcularrn herqeyine el atmak acaba hak, adalet aQrsrndan dogru mudur? Bunun deQerlendirilmesi gerekir. O kadar banka vb, soyuluyor, yine bunlarrn tiimrl hak etmiq midir?..GdrUlUyor ki, hrrsrzhk var ortada. Orgiit bozanlarr devlet besliyorsa, bu da bu temelde bir beslenmedir, haksrz ve adaletsiz bir beslenmedir. BaElangrgta hrrsz olan ve hakkrolmadrgr halde el koyan bir 6rgUt, devrim yapsa neye yarar? Bugijn insanlarr bdyle soyan, yarrn topluma ne yapar? Yarrn toplumu da soyup sogana qevirebilir. Bunlarrn yagam tarzrna baka[m; yagam tarzlarrna bu kadar grkarcrhgr, hrrsrzhQr yakrEtrranlar, srnrr tanrmadan bagka-

ramlarrnr eleEtirebilmekten de 6teye, meseleye biraz bdyle bakmak gerekiyor. Sanmryorum ki ideoloji, politika ve 619i.rt endiqesi, bunlar aqrsrndan qok ciddi boyutlarda bir sorun olarak kendisini dayatsrn. Bunlar bazr geyleri kurtarmak istiyorlar, can telaqrnrn olmadrgr bir kiqiselyagamr kurtarmaya gahqryorlar. Egemen olan durum budur. Tabi bunu, devrimin prestijini kullanarak ve bu anlamda da karqr-devrimci bir rol oynayarak gerqeklegtirmek pegindedirler. Devrime olan ilgi ve sempatiyi, gerqekten kaEarlanmrq bazr tiplerin, kendilerini allayrp pullayarak ve hatta gizleyerek kullanrnaya qahgmalanyla kargr karqryayrz. Dolayrsryl4 g6ri.inUqteki lafazanhQa degil de, daha qok onlarr harekete geqiren gUdi.rye baka-

solun saflarrnda diiri.lstge hayatrnr ortaya koyan devrimcilerin anrsrna

cagrz.

mutlaka sahip grkmanrn ve bu konuda dr.ryulan sorumlulugun da bir geregidir. Orta yerde kariyerist, istismarcrve yozyapilanyla kendi qrkarlarrnr allayrp pullamakla meEgul olanlar vars4 bunlarr da teghir ve tasfiye etmek 6nemli bir gdrw olarak karqrmrzda durr.ryor demektir. Demek ki, esas itibariyle bizi ilgilendiren ydn, PKK'nin egemen dtizene kargr yiirtittiJgU bagarrh mijcadelesinin etkilerini sdmtlrtmemek, bu etkilerden halkr yararlandrrmak, dolayrsryla bu amacrn dniJndeki engelleri agarak bdylesi bir gdreve hakkryla karqrhk vermek oh.ryor. Bilindigi gibi biz,6zellikle de bazr sol gUglere, rzun siire, 'sosyalisttirler, devrimcidirler, halkgrdrrlar' diye anlayrqla yaklaqtrk. Hele mr.razzam savaq gergegimizi gordiiklerinde hmdan iyi g0g alrrlar, ciddi sonuglar qrkanrlar ve kendilerini dilzeltirler diyer'ek b6yle bir beklenti iginde olduk. Fakat gorijyorw ki, tersisonuglar grkarryorlar. Mi.icadelemizin so-

leri. Burada bilinqlilik hiq 6nemli degildil gtidiiler bile kendi baErna

Kendi saflarrmrzda da var bdyle-

bu tipleri ortaya qrkarabilir. Kigisel yagam endigeleri ve kUqi.lk-burjwa ihtiraslarr, qok rahathkla qok bilyilk baq belalarrnl ortama egemen krlabilir, Ozellikle bunlardaki ihtiras, kurnazhk ve sinsilik bu kadar geligmigken, bunu toplumumuda gok utanmazca ve saygrsrzca yapryorlarken, bunlarrn ortama hakim olrnak igin herqeyi ortaya koyacaklarr ve ciddi devrimci bir drgUtlenme ve hareket olrnadr$rndan da bunu artan olanaklarla yUrtrtecekleri beklenmelidir. Devrim gibi ideolojisi ve pratigi qok biryi.ik sorumluluk isteyen bir meselede, bunlarrn en de-classe (srnrf dr$r), en toplum drgr kalmrq ve yozlaqmrq unsurlar olarak yanlarrna varrlamaz, bir gey tartrgrlamaz, dolayrsryla bir sonuca varrlamaz bir konumu iqgal et-

meleri, daha dikkatle ele ahnmasr gereken yanlar oh.ryor. Burada artniyet veya iyi niyetten de 6teye, gerqege, yani orta yerdeki olguya bak-

Turkiye'deki odrno devrimci sol denilen ortoml, bugun en kormo$rk, her torofo gekiqtirilen, iginde her turlu entrikonrn boy ottr$r, insonlorlo,

duygulorlo ve niyetlerle oynondtQt ve sonugto do igkenceden, octdon bo$ko birgey brrokmodlQr g6rulen bir ortom olorok soQlrkh deQerlendiremeyiz. Bu ortom igin, "iyi yoldodlr" diyemeyiz. Birlige gelme, kendi soylu hedeflerine uygun bir duzenleme, bir 6rgut ve mucodele yoktur. Duqunceleri vormrg, progromlon vormt$, birtokrm otroksiyonlon vorml$!.. Bunloro tokrlmok toktik bir hoto olur. Turkiye'de odrno sol, duzene muholif veyo devrimci genglik denilen oloy, gu ogomoyo kodor, objektif olorok toplumun 6nunde bir engel konumunu ifode ediyor. Ne toplumun bunohmslz bir durumuno denk geliyor, ne de bunollm igine giren toplumun umudu olmo durumuno gelebiliyor. Sorumsuz, keyfi, toplum uzerinde bol ohkom kesen, omo higbir eore ve e6zum olomoyon bir durumu ifode ediyor. lil entrikanrn boy attrQr, insanlarla duygularla ve niyetlerle oynandrgr ve sonueta da iqkenceden, acrdan bagka birqey brrakmadrQr gdrijlen bir ortam olarak sa$hkh degerlendiremeyiz. Bu ortam igin, 'iyi yoldadrr" diyemeyiz. Birlige gelme, kendi soylu hedeflerine uygun bir diizenleme, bir 6rgi.it ve milcadele yoktur. Di.iEiinceleri varmtg, programlarr varmrE, birtakrm atraksiyonlarr varmrg!.. Bunlara takrlmak taktik bir hata olur. Ti.irkiye'de adrna sol, dtizene muhalif veya devrimci genglik denilen olay, gu agamaya kadar, objektif olarak toplumun dnilnde bir engel konumunu ifade ediyor. Ne toplumun bunahmsrz bir durumuna denk geliyor, ne de bunahm iqine giren top-

larrnrn deQerlerine el koyanlal yarrn

nasrl bir toplumsal yaqamr 6rgtj,tleyecekler? Ve zaten topluma model olugturamamalarr ve bu konuda qekici olmamalarr, iqinde bulunduklarr bu yaqamdan ileri gelmektedir, 'Ne sdyledigine deQil, ne yaptrQrna bakrn" diye bir halk sdzi.l vardrr. Bunlarrn yagamr ve yaptrklarr bdyleyken, biz onlarrn sdylediklerine nasrl inanabiliriz? Burjwa toplumundaki tartrqma gi.ici.inii ve hoqgdri.isi.ini.i bile gcisteremeyen, kendi elemanlarrnrn a$zrnr trkayan ve gerekirse canrndan bile edenler, nasrl bir demokrasi tavsiye edebilirler? Belli ki bir sapkrnhk olayryla karqr kargryayrz. Eskiden qok sayrda mezhep vardr ortaqagd4 islamiyette ise

sayrsrz vardrr. $imdi bunlarrn rengi deQiqmigtir. Bu sefer sol maskeli mezheplegme ile ve sapkrn mezheplerle kargr kargryayrz. Zaten qogunun eski mezheplegmelerle de ba$larr vardrr. Tijrkiye'de mezheplerin bir 6zelliQivardrr: iktidara ve di.izene tepki duyarlar, fakat yrkma giicUni) gosteremezler. En tiprk ozellikleri budur. Ytzyrllardan berr dizene, iktidara hep dfkelidirler, kendi izleriyle ve kendilerine 6zgU bir yaqam geliqtirirler. Bu yaqam renkten, kuraldan, kaideden geqilmez. Fakat iddia ettikleri gibi, doQru diiriist savaqlarr yoktur. lnanq savaqrnr vermekle yetinirler ve tabii kr bu da devrimci siyasal bir savaErm deQildir. Tipik bir mezhep mi.jcadelesid ir. "Benim doQrularrm daha geqerlidir, benim dogmalarrm daha geqerlidir" diyerek habire bdliinirrler. Her seyid, her pir bir tarikat baElatrr. Sonuqta ortaqaQrn o qok bdlijnmUg ve doQru diirlrst resmi rktidara karqr baqarrh olamayan uqsu bucaksrz bir qatrgma donemi sozkonusu olur. Bu ozelliklerr, gijnijmizdeki sol mezhepler iqin de aqaQr-yukarr belirtebiliriz. Duene tepkrleri kesindir, fakat bu nasrl bir tepkrdir? Bu dirzenr devirme rsleklerrvarsa brle, geligtirdikleri araQ ve ydntemler buna ne kadar uygun? Uygun olsa bile bunu uygulayanlar ne kadar kararlr? Kararh bile olsalar, ya$am ve savaStm larzlan ne kadar saQlam? Ve en dnemlisi de ne kadar bagarrh? EleEtirdikleri kadar yerine getirmek istedikleri nedir? BeQenmediklerr toplum yerine geliqtirmek istedikleri toplum nedir? Ve oncelikle kendileri, yaratmak rstedrklerr toplumu yaqryorlar mr? Kapitalizmi, her tUrlti burjwayryerle brr edeceksin, ama kendin frrsat buldun mu bir kapitaliste taq qrkartrrcasrna. bir kUqi.ik-burjuvayr aratmayacak cinsten bir burjwa olacaksrn, daha gdztjkara bir ktigi.jkburjwa olacaksrnl YaEanan durum qo$unlukla budur. lgte b6yle olanlarrn dizen elegtirileri ve yeni toplum 6nerileri hiqbir anlam ifade etmez. $imdi orta yerde olanlann biryiik bir krsmr b6yledir. Dtizene tepkileri var ve elegtirryorlar d4 yerine koyma proleleri diye tabir edebileceQimrz bazr program tipi tasarrlar da ortaya qrkarryorlar. Fakat mevcut iktidar gUcilnU yrkmak iqin, bunu uun soluklu ve gok tedbirli bir Eekilde gerqekten halk igin yapm4 halka uzanma halkr isyana gekme, onun drgiitlenmesini geliEtirme ve qok bfii.rk bir daveriyle bu isyanrn bagrnda yer alma sorumlulugu ortada yok. Tersine, devrime inanan bazr

devrimcilerin kararh mtlcadeleleri ve 6zellikle de kanlarr (jzerinde bir istismar sdzkonusu. Yani bir de o mezhepgilerin post kavgasr gibi koltuk kapma uQruna ytiriltUlen bir kav.ga sdz konusudur. TUrkiye'deki bu fraksiyonlar arasr kavganrn hepsi, bir anlamda post kavgasrdrr, Tabii ilk grkrqr yapanlarrn devrimciliQi vardrr; devrime soylu katrlmrqlar ve bir gelenek yaratmrqlardrr. Daha sonra alabildigine yaprlan ise, iEte bu gelenegin postunu kapma savaErdrr. Demek ki, bir yanryla olayr bdyle gdrmek gerekir. Evet, dijzene tepkiyi ifade eder, belki iyi projeler tasarlayanlar da vardr6 fakat pratik yagamlarryl4 619ijt d0zenleriyle, savaq tarzlarryla bunun gok rzagrnda olan, stirekli bazr dogmalarr tekrar-

|

I

I

I


g.b"trgsa

il layrp duran ve bazr qrkrqlar yapmak istediklerrnde de intiharvari qrkrqlar olmaktan 6teye gidemeyen bir mezhepleqme olayryla karqr kargryayrz. Bunlarrn iktidar ufku bitirilmiqtir, yu' kardakileri yrkma azmi krrrlmrgtrr. Bunun iqin, projesini qizdikleri toplumu kendi yaqamlan qahsrnda ortaya koyamryorlar. Amaqlar b6yle yitirildikge geriye ne kalrr? Besbelli ki post kavgasr kahr. Hele hele bu biraz da qrkar vaadediyors4 o zaman buna daha da srkr sarrhntr. Nitekim ortada olan da budur. Bi.rtiin bunlarr belirtirken, qok iyi niyetli kiEileri, gruplarr kastetmiyorum, sadece ana dzellikleri sergilemeye qalrEryorum. Olaya bir de bu yontryle yaklaqrm gosterilebilecegini vurguluyorum. Neden b6yle stirekli bir mezhepleqme durumuna dijgtijler? Hiq qiiphesiz bunu, devlet ideolojisinin, kemalizmin giiqlir etkilerine baQlamak gerekir. Bir burjwa ideolojisi olarak kemalizm, iktidar yrkmrq ve iktidar kurmuEtur: rmparatorluk yerine bir cumhuriyet kurduQu iddiasrndadrr. Bir burjwa stntf ve hatta kapitalist bir altyapr da oluqturmuqtur. Uzun. bir tarihi geqmiEi s6zkonusudur. Ozellikle okulda, basrnda radyo-televiryond4 yani her tijrlij yayrn faaliyetlerinde, glinl0k

olarak kiEilerin beynini ve

yi.ireQini

biqimlendirmesi durumu vardrr. Toplumu ve bireyleri denetlemede bu ydntem dnemli bir rol oynar. Hatta

birqok sahte sol drgittlenmeyi bile geligtirip yUri.rtme durumunda olan kemalist ideoloji, bu denli ortama egemendir, B6yle bir ideolojive iktidar gi.ici.i karqrsrnd4 bahsettiQimiz yeniyetme solculuk ve devrimcilik ne yapabilir? Qok ktiklU, qok azimli, qok ufuklu ve qok di.lrilst bir yaklagrm sahibi olunamazsa, kendini bile idare etmekten aciz olanlarrn devrimciligi mlimkirn mi.ldtir? Bu kadar orgi.itlU bir yaprya karEt nastl ve ne kadar ayakta tutabilirler kendilerini? iqte mezhepleqmenin, lUmpenleEmenin bir nedeni de, karErdaki dlizenin gUqlU 6rgirtleniqi ve hatta objektif olarak bunlan da yaprlandrrrqrdrr. Yani bu yaprya karqr savaqanlarrn kendileri, bu yapt tarafrndan biqimlendirilmiqtir. Bu, yeniyetmenin babasrna karEr savaqmasr gibi bir Eey oluyor. Mevcut sol, bUyi.ik qoQunlukla, egemen ideolojinin denetimi ve ana dzellikleri altrnda biqimlenmiEtir. Bu nedenle, yapacaQr isyancrhk da biraz bu temelde oluyor. Dkenle baQlarrnr kdklii olarak koparmayanlarrn yapacagr bu olacaktrr. DLEenle kopriileri uqurmanr4 dwletin fideliQinde ve sosyal ortamtnda yetigme ve ayrrhrken de kdklil kopug gerqeklegtirmeme, ideolojik ve pratik yagamda devlet tarafrndan kolaycayutulma sonucunu doQuruyor. Yani onu yaratan d(2ene kolay eklemlenme gergekleqiyor.

Bilimsel sosyalizmde taklitgilik olamaz Bazrlarr ideoloji olarak sosyaliz-

mi benimsediklerini s6ylUyorlar,

a-

ma benimsedikleri sosyalizm daha qok reel sosyalizmdir. Biz, baqlangrqtan itrbaren reel sosyalizme biraz kuqkuyla bakryor bilimsel sosyalizme denk gelmiyor diye ihtryath ve eleqtirel yaklaEryorduk. Ti.rrkiye'de ise bunlar, doQuqlarryla birlikte bazt merkezlerin propagandacrsr biqiminde ortaya qrktrlar ve 6yle de kaldrlar. TKP geleneQi, zaten harfi harfine ve midesinden tutahm beynine kadar reel sosyalizmin gelenegine baQlrdrr. Bu geleneQin kemalizm kargr-

srnda yenildiQini, yenilmekten de oteye kemalizmin hizmetine daha I 920'lerde koEturulduQunu biliyoruz. Yenilmiqtive ayrrca objektif ola-

rak ajan durumuna da getirilmiqti. Bunun i.2erinde yeni ideolojik qizgi, yeni program fazla anlam rfade etmez. Yenilmiqti ve ruhen kemalrzmle

blrti.inleqmiqti. $imdi objektif olarak da onun ajanlgrnr yapryor. Kaldr kr subjektif ajanlar da iqlerinde az de' gildir. Yaratrcr sosyalizm, bilimsel

leri bile kendi mezheplerini bu kadar kolay terketmezler. Fakat bunlar, tamamen midelerinden baQlr olduk' larr rqin, para kesilince bir qrrprda baQlarrnr koparmakta tereddirt etmedrler. Yanr. brr mezhep uyesr kadar bile miraslarrna ve geleneklerine saygryr rfade eden cesareti gdsteremediler. Parastnr ve itibarrnr kullandrgrn zaman "qok iyidir' deyrp gdklere qrkartacaksrn, bunlar kesildiQizaman ise "beg paralrktrr" diyeceksin; bunu yapan, gok qrkarcr ve istismarcr bir kiqiliktir. Ve nitekim b6yle olduklarr da qok aqrktrr. DiQer birgok Qin merkezli, Arnavutluk merkezli grup da ba$h olduklarr merkezler aErlrnc4 kendileri de aqrlmaktan kurtulamadrlar. Bunlarrn oyle 6lesiye, fazla ciddi bir baQhhklarr da sozkonusu degildi. Sosyalizm dgretrsinin 6zii nedir? Bu 6ze nasrl ulaErlrr? Bu konuda bilrmsel bir qabayl4 inanarak ve de uQruna mUcadele ederek bir katrlrm sozkonusu olmadrQr iqin, merkezler ne s6ylerse kolayca onun propa-

Sosyolizml bilimse! olorok deQerlendirme,

kendi toplumuno uyorlomo ve buno inonglo boQlonmo, Turkiye'deki gruplonn yopmodtklorl bir fooliyettir. Turk tipinin belirgin bir 6zelliQi vordtr: Toklitgilik ve dq merkezlere boQltltk. Eskiden islomo boyle boQlrhklon vordl. $imdi portilere boglthklort do b6yledir. Nostl duzen portileri liberolse, Moskovo do kendine bogh olorok soldo o gekilde "sosyolist" 6rgutler veyo portiler ortoyo glkorml$fir. Bu boQlonmo doho gok do gtkor merkezleri toroftndon y6nlendirildiQi igin, boltmlt gUglerden yorottctltk beklenemez. GuglU bir bilimsel sosyolist gelenek beklenemez. sosyalizm, bunlann kenarrndan bile

geqmedikleri bir ideolojidir. Orne' gin, reel sosyalizm yrkrldr, bunlartn en 6nde gelenleri de yenildiler ve "Sosyalizm yenildi, artrk kendimize ba$ka ideolojiler aramahyz' diyebilecek kadar agaSrhk bir durumu sergilediler. Eski mezheplerin izleyici-

gandacrsr olmak, 6zellikle etkili oluyorsa buna oldukga gdziikara sarrlma( yok eler fazla bagan qansrvermiyorsa bundan kolayca ayrrlmak durumu ortaya grkryor. Bir mezhepten diger mezhebe Uye kaydolur gibi kaydolmak, igine girdikleri bdyle brlyi.lk yetmezliklerin sonucudur.

Sosyalizmi bilimsel olarak deQerlendirme, kendi toplumuna uyarlama ve buna inanqla ba$lanm4 T[irkiye'deki gruplarrn yapmadrklarr bir faaliyettir. Ti.lrk tipinin belirgin bir 6zelliQi vardrr: Taklitqilik ve drq merkezlere baQhhk. Eskiden islarna bdyle baghhklarr vardr. $imdi partilere baghhklarr da bdyledir. Nasrl dtlzen partileri liberalse, Moskova da kendine baQlr olarak solda o qekilde "sosyalist" drgUtler veya partiler ortaya qrkarmrqtrr. Bu baQlanma daha qok da qrkar merkezleri tarafrndan ydnlendirildiQi iqin, bagrmh gUqlerden yaratrohk beklenemez. Gi.iqli.l bir bilimsel sosyal ist gelenek beklenemez. Kugkusu TUrkiye'de vicdantnt

;yr"x) baqka tUrlii yagar. Ben bu farkr qok iyi gdrdiim. Araplardaki islami yaqamla TUrkiye'deki yagam arasrnda daglar kadar fark var. Araplar, yagadrklan islamr, kendi tarihi gelenekleri iqinde oldugu iqin, hem dillerinden olduQu ve hem de geleneklerinde qok iyi dile getirildiQi iqin, bundan r.rzak olmadrklarr iqin, az gok bir tari' hi kulti.rr olarak yaqarlar ve bunun bir anlamr vardrr. Fakat Tiirkiye'dekinin, hele ta o Karadeniz'dekinin, hiq anlamrnr bilmediQi dualarr mirthiE tekrarlamasr ve yine anlamrnr bilmediQi o kurallarr qok baQnazca savunmasr sozkonusudur. Diigi.inelim yani, ne kelimenin anlamrnr biliyor, ne de davranrsrn. Fakat bdyle qok bagnazca

Kugkusuz Turkiye'de vicdontnl ve bilincini sotmoyon kigiler de vor. Bunco octyl, cefoyt ve gohodeti g6ze olonlor vor. Biz bunlort surekli yuceltiyoruz. Evet, TKP torihindeki bir Dr. Hikmet Ktvtlctmll'don tutoltm, l97l'lerin buyuk direniggilerine kodor, devrimci deQerler yoroton ve holen de devrimci onurunu sotmoyonlor vor. ve bilincini satmayan kigiler de

var.

Bunca acryr, cefayrve Eahadeti gdze alanlar var. Biz bunlarr si.irekli yiiceltiyorrz, Evet, TKP tarihindeki bir Dr. Hikmet Krvtlcrmlt'dan tliahm I 97 1'lerin biiyUk direnigqilerine kadar, devrimci deQerler yaratan ve halen de devrimci onurunu satmayanlar var. DiQer tarafta ise, o denli bi.lyiik bir yenilgi durumu s6zkonusudur. Demek ki, saglam bir sosyalist yaklaErma sahip olunmazs4 kemalizmrn egemen ulus govenizmine ve hatta gerici ideolojinin qeqitli biqimlerine saplanmaktan kurtulunamaz. Nitekim, egemen sdmiiriici.i srnrflarrn btrti.jn kurumlarrnr karqrsrna alm4 halkr ve emekqi srnrflarr kendine temel yapma. di2ene karqr olm4 dUzenin ideolojik ve politik egemenliQine karqr, devrimci sosyalist ideolojiye saQlam yaklaqma ve onu ya$amrn ayrrlmaz bir pargasr haline getirme griqlU bir biqimde gerqekleqmemigtir. Bu yizden, reel sosyalizmin gdzUlgi.r, bunlarrn da qdktiqir ve bitigi anlamrna geliyor. Ornegin, islamiyet bugiin Mekke'de sona erse, Ti..irkiye'de tek bir miisliiman kalmaz. Zaten mLrsliimanlrQr da do$ru anladrklarr kanrsrnda deQilim. Mirsli.lman-

hgrn iqinde doQduQu Araplar onu

sawnan tip neye gozilm getirebilir? lqte TUrkiye'deki islamcrhk, tarikatgrhk bu temeldedir ve verebilecegi bir gey yoktur. Ne var ki, sosyalizmi de bdyle anlamrElardrr. Sosyalizm yagam tarzrnrn yiiceligidir. UQ-

runa neler sarfedilmiqtir?

Baqarrsr

ve baqarrsahQr nereye baQhdrr? Emek-

le,dzgtir emekle iliEkisi nedir? Bunlar hiq umurlarrnda degildir. Her an, "merkez ne demig, kazanmrq mr kaybetmiE mi" ona bakarlar. Adeta onlarrn morallerini yiikselten de, indiren de budur. Taklitgilik ve mezhepgilik dinde olabilir, fakat bilimsel sosyalizmde olamaz. Merkezlere baQltltk dinlerde, felsefede olabilir, fakat bilimsel sosyalizmde olamaz, Sosyalizmin merkezi yoktur. Partiler vardr( qeqitli donemlerde bilimsel sosyalizmin gi.iqlil ve yaratrcr r.rygulayrcrsr olan partiler geliqebilir. Bir ulkede bir parti olabilir, fakat bilimselsosyalizmi yaratrcr uyguladrQr siirece bu bdyledir. Yoksa bir partinin silrekli merkezi olma durumu olamaz. Merkez, sosyalistlerin kafasrdrr, onlartn inceleme ve aragtrrma tarzrdrr, eylemidir. Ttirkiye'de sosyalizme bu tarz bir yaklaqrm qok zayrftrr. Var olan bazr yaklaqrmlar da yetersizdir, 6rgtitsizdirr, dolayrsryla egemen degildir.

Solun yenilgisi, yola grkqtaki yanrlgrlardan kaynaklanryor DiQer bir ydnden yaklagrrsak; gerqekten yola qrkrgta devlet mi hedeflendi, sosyalizm mi istendi? Ashnda bu belli deQildir. Ornek olmasr aqrsrndan yine TKP'ye bakahm. TKP ilk oluqtuQunda Ekim Devrimi'nin aEkryla yola qrktr; ama Ekim Devrimi'nin ne olduQu bunlar tarafrndan bugUn bile heni2 anlaqrlamamrqtrr. Bu konuda ne kadar dQrendiler ve 6ziimsediler de gelip T0rkiye'ye uygulamak istediler? Mustafa Suphi' nin geliqi o kadar safqa ve o kadar dogmatikgedir ki, arkadaglarryla birlikte .Kars'tan itibaren kemalizmin kontrolilne girerler ve Karadeniz sularrnda bogulduklarrnda bile bunu farkedemezler. Bir sosyalist hiq. o kadar saf ve gafil olabilir mi? Ornegin, biz bile bu halimizle buralara kadar geldik, 6yle bir durumun kenarrndail bile geqmedik. Bizim arkamrzda Ekim Darrimiyoktu. Bir devlet arkalarrnda var ve gok gdrkemli bir yUkseliqi yaqryorlar. Bu ytikseliqten nasrl bir sonug qrkarmrqlar d4 Kars'tan geqer geqmez kemalist entrikanrn etkisine girmiqlerdir? Kaldr ki, bu ddnemde kemalist hareke-

tin yagayrp yagamayacaQr da belli degildir. I 92O'lerdeki kemalizm, gok silik, qok korkak, daha gok bazr frrsatlardan yararlanrp bir geyler yapmak isteyen bir hareket durumundadrr. Yani, biraz giJctin olsa ve gok usta taktiklerle l2erine gitsen, onu Ankara'dan kovrnak mlimklindtlr. Bi r Qerkez Ethem bile o ddnemde bir isyandan ddnerken diyor ki, "Gideyim, onu kovayrm Ankara'dan." Ashnda taktik hata yapmasa ve yenilginin kurbanr olmasa bagarabilirdi. QirnkU kemalistler, tiril tiril titriyorlar Ankara'dq "kovabilir, asabilir, hali qok acayip" diyorlar. Zaten bu korku nedeniyle Qerkez Ethem'i oyuna getirip Ege'den attrrdrlar. Mustafa Suphi'den de biraz korkr.ryorlar, Sanryorlar ki arkasrnda Ekim Devrimivar ve de drgiitltidiirler. M. Kemal, o kendi pagalrk, burjwalrk mantrQryla bunu gok iyi degerlendirerek tedbirini ahyor. Nitekim, hem Qerkez Ethem'i, hem de Mustafa Suphi'leri gaktrrmadan tasfiye ediyor. Demek ki, Mustafa Suphi ve arkadaqlannrn yaratrcrhklarr ve kargrlarrndaki burjwalarr degerlendirebile-

cek gi.igleriyok. Yani bilimsellik yok ve bi.lyi,lk yanrlgr var. Biiyiik yanrlgr olmasaydr, bdyle tepe taklak, ydnleri Ezurum'dan Trabzon'a qevrilerek ve Trabzon'dan da bir gemiye bindi-

rilerek dlirmiin koynuna bu kadar ucr.rz gidilir miydi? Bizde de bazr gafil kiEilikler var, ona qok benziyorlar. KigiliQini tam devrimcilegtiremeyenlerin gafletidir bu. Ashnda Mustafa Suphi'nin bazr onyargrlarr var, "kemalizm, anti-emperyalizmdir" sanryor. Kendine mektup yazrp, "gelebilirsin" demiEler ve buna da inanmrEtrr. Yani yanrlgrlarr, sakat inanqlarr vardrr. Tamamen bu anlayrgla yola qrkrldrgr igin, sonuna kadar M. Kemal'i kurtarrcr olarak gdr0r. TKP'nin baglattrQr sol gelenek iEte b6yledir. Mevcut sol d4 qo$unlukla halen onu b6yle gorerek, "ilericidir, ittifak yapabiliriz" diyor. GdrLyorw iEte, daha ilk adrmda beyin imha edilmigtir, fakat yetmig yrldrr hala ders qrkarrlmamrqtrr.

Ashnda yanrlgrlar ve gafletler sanrldrQrndan daha fazla kiqileri boyle

uun slire baglar, qUrtltiir ve hem de bu farkedilemez. Bu onemli; dolayrsryla yanrlgrlann ve gafletin kurbanlarr olmamaya bilyilk ozen g6stermek gerekir. Bizde de halen gafillerin, yanrlgr sahiplerinin sayrsr az deQildir. Ve gerqekten dnemli kayrplarrn temelinde bu gafleti aramak, yanrlgryr aramak yerindedir. Demek ki qrkrqlar yaprlrrken, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eger yanrlgr ve gaflet yaqanmrqsa, sonug da 6yle olur, Bu, daha qok srnrfsal temelden de kaynaklanrr. Adamrn srnrf temeli kilgi.ikburjwadrr; kUqi.ik-burjwa ise, bir yanrlgrlar ve i.rtopyalar toplamrdrr. $imdi bir de 1 970 qrkrErna bakahm. Ashnda devrime inanryorlar, fakat degerlendirmeleri oldukqa hatahdrr. Ordudan beklentileri var, gerqekqi olmayan bir tazda srnfa umlftlarr var, hem de srnrfrn ne durumda olduQunu iyi bilmeyen bir tarzda. Devrimci sava$a inanryorlar, ama devrimci savagrn nemenem bir qey oldugunu, nasrl bir hazrrlrk ve 6rgiit-

lUliik istediQini bilmeyecek bir dilzeyde. Biliyoru, bu yanrlgrlar, qok krsa bir stire sonra qrkrErn bir yenilgi ile yt{ke gelmesine yol aqryor. Bunlara bir de sosyalyagam, kiqilik oluSumu ve imkansrzhklar eklenebilir, Bu dcinemde yaprlanlarr ktiqi.imsememekle birlikte, bunlarrn kendi baErna yetmedigini, devrimci kiqiligin gok ciddi bir savagr slrrekli krlmasr ve bunu bilimsel bir temelde halkrn lehine ilerletmek igin bfii.ln qabayr ortaya koymasr ve bir de bagarrh olmayr bilmesi gerektigini belirtmek gerekiyor. Bdylesi bir yaklagrm, 1 970'ledn qrkrqrnda da kendinifazla gdsteremiyor ve bagarrh krhnamryor. Qok hazrrhksrzhk, ciddi bir durum degerlendirmesi yaprnama yaprlsa bile qok yanrlgrlar taSrma ve re' jimi tanrmama gibi durumlar vardrr. 1 960'larrn yrgrn hareketi, ashnda devlet iginde bir kesimi hedefliyor ve devlet iqinde bir qatrqma olacagtnr bekliyor. 1970 grkrgr da bunun bir devamr oh.ryor. Bunlar devleti ti.lmden yrkmayr amaqlamryorlar. Kendilerine gdre devleti yeni bir proje iginde yeniden ele almak istiyorlar. Evet, yrkma diye bir amaqlarr yok, fakat biraz daha radikalleqmeye aqrk bir durum yaratryorlar. Bununla birlikte radikalleqme ve devrimci genqlik hareketi doguyor. Devrimci genqlik, ashnda etkilendigi kaynagrn devleti hig de hedeflemediQini g6rmek istemeyerek, devlete y6neliyor. Bu, devlete hesapsrz bir y6nelmedir. Zaten kendilerinin de ordu igindeki cuntalardan beklentileri var. Mart cuntasrnrn nemenem bir cunta oldugu anlagrLncaya kadar, direniq de 6nemli oranda darbeleniyor. Bi.iytik bir yanrlgr var aslrnda!

l2


Qrkrg noktalannda, olmayan geyi varmrE gibi g6rme, yine gorUlmesi gerekeni.g6rmeme durumu sdzkonusudur. lqte bir donemin de bdyle geligtigini 96rijyorrz. Ashnda daha sonraki silreqte bu yanrlgrlar daha da derinlegiyor. Yani sonraki sakat grkrglar, k6kli.l bir ozelegtiriyle bu yanrlgrlarr giderme yerine, bunlarr incelterek slirdUri.ryorlar. 1971 direniqqilerinin mirastnt kullanmak istiyorlar. Daha once de TKP mirasr biraz kullanrlmak istendi, iqte ismail Bilen'ler rzun siire Moskova'da iyi yagadrlar. Eyli.ll fagizmi bunlart neden b6yle kolay bir gekilde tasfiye etti? lqte belirttiQimiz bu 6zellikleri nedeniyle. Qiinki.i, grkrq temelleri yanrlgrh ve hazrrhklarr yok denecek kadar az. "Devleti hedefliyoru" gibi gdsteriyorlar, fakat dzirnde devleti hedefleme yok. "Sosyalizmi istiyorrz" diyorlar, ama Orgiitsel yaEamla alakalarr yok. Bunlardan birini, 24 saat bile 6rgiit disiplini iqinde tutamazsrn. Bu halleriyle de, dev gibi drgiitlU bir di.rzene, diinyada saldrrganhgryla bilinen btiyiik bir orduya karqt s6zijmona savaqacaklar! Bir aileyi di.zenleyemeyecek kadar zayrf olan bu kiqilikler, Ti.rrk ordusu gibi nizamda dUnyada eqine ender rastlanan bir orduyu karqrlarrna ahp yenebilecekler mi? Bu mtimkirn degil. Nitekim

l2

ordu, bu sol denilen giiqlere karEr sadece bir-iki hamleye katrldr, gok srnrrh bir sUreyi kapsayan bu hamle karErsrnda bu sol toz olup gitti. Bu solun iqi nasrl gdriildti? lstihbarat dizeyinde MlT, daha gok inceleme-aragtrrma temelinde ydneldi. Gerisini ise polis teqkilatr tamamladr, MIT'|n araEttrma ve incelemeleri temelinde ortaya qrkan perspektifler esas alrnarak krrda jandarma ve kentte de polis harekete geqti ve solu darmadaQrn etti. QoQu, savagmadan safdrqr edildi. Dikkat edelim;

TKP geleneginden tutalrm en son TIKKO geleneQine kadal bunlarrn elleri kollarr baQhdrr. Evet, iqlerinden iyi savagqrlar ve iyi eylemciler de qrkabilir; ama bu, qizginin durumunu deQigtirmez. Yetmiq yrldrr TKP brrakahm savaSmayr, en sonr di.zenle qok gi.izel uyugtu, uyuEtu da ne oldu? Eriyip gitti. I 971 direniqgi geleneQi THKP-C, THKO ve TIKKO, ordu ve cephe kurdular da ne oldu? THKP-C bir bildiri grkardr ve sonu Kzrldere eylemiyle noktalandr. TH KO Nurhak daglarrna qrktr am4 bir ay

bile yagam sijrdi.rremedi. TIKKO Dersim'de benzer bir durumu

yaEa-

dr. Ondan sonra da qehit kanr yerde

kaldr. Bu mirasr da bdyle mezhepqi bir tarzda ve post kavgasr biqiminde degerlendirdiler. Eger bunlar, savagQr olduklarrnr, hem de ordulaqmayr, cepheleqmeyi, gerillayr silrd0rdtiklerini rsrarla iddia ediyorlars4 kendilerine qunu sormak gerekir:Vrmiyrldrr sizin bu ordulaqmanrz nerede ve bu ordu niye

tek bir ciddi gerilla earprsmasrnr gergekleqtiremedi? Kaldr ki, hepsi de halk savaqrndan yana. Fakat yir' mi yrldrr bir tek halk savaqr eylemi niye Orgtitlendirilmedi?

Bunlara en

gok sorulmasr gereken yan burastdrr. Evet, yirmi yrlhk miras var, bazrlarr TKP mirasrna da sahip grkarlar,

diinyadaki biitiln ulusal kurtulug savaglarr mirasrnr esas aldrklannr ve Qin'e bagh olduklarrnr s6yleyenler vardrr. Fakat Qin'de ve Vietnam'da nasrl bir halk savaqr verildiQini bi' liyorrz. Her iki tilkede de partiler kurulur kurulmaz gerilla baElattltyor, ayaklanmalara baqvurul uyor. Bunlann yanrsrra bir Ki.lba drnegi de vardrr, Nikaragu'da da benzer bir pratik yaqanryor. Sonug olarak baktldr' grnda, yirmi yrldrr 'ben partiyim've' ya "halk savaqr veriyorumn diyenlerin ya zalere gitmeleri ya da bag'

kalagrma ugramalarr s6zkonusudur. Demek ki, diger Ulke pratikleri yanrnda Tiirkiye'deki durum ilginqtir. "Sonuna kadar halk savaqrndan, dwrimci savaqtan yanayrm" diyeceksin, ama kentlerde birkag suikast yapmaktan oteye gidemeyeceksin! lEte Dev-Sol 6rneQi. Vne iqte T|KKO, Dersim'de birkaq muhtar 6ldiirmekten 6teye gidemedi. Elindeki gUgle bile dogru dUrirst bir tane gerilla eylemi diizenleyemedi. Halbuki bu siireqte saflarrndaki onlarca devrimci katledildi diiqman tarafrndan. Bunlarrn intikamrnr alan birkaq pusu eylq.mi bile gerqekleEtirilemedi. Ornegin Derr-Sol, qehirlerde birkaq emekli subay vurmaktan, kuyumcu ve banka soymaktan oteye, kaq tane qehir ayaklanmasr gerqekleqtirebildi? Brrakahm qehir ayaklanmasrnr, giiqlij bir siyasi gdsteriye bile yol aqabildi mi? Sozi.imona bir halk sava$rnr esas ahyor. Yrmi yrldrr tek bir rrygun araziye gijq qrkarabildi mi? Bu hazrrhk yirmi yrldrr bitmedi mi? Eger bitmemiqse ne zaman bi'

tecek, bitmigse i.lrtinleri nerede? Daglar mryoktu, halk mryoktu, devrimci miyoktq para ve silah mryoktu? Hepsi var, bunlartn hepsinin varoldugunu biliyorrz. O halde niye bir gerilla adrmr yok? Birttin bunlardan qrkarrlacak sonug, silahlr miicadeleyi esas aldrklarrnr sdyleyenler de dahil, bunlarrn tutarh olmadrklarrdrr. Aslrnda halk savaSrnrn teori ve pratigine bagh degiller. Bunlarrn bir kesimi, "Silahh mi.icadele, taktik olarak Ti.irkiye'de doQru degildi/' diyorlar. Peki dogru olan nedir, siyasi mUcadele mi? Bunu sciyleyen TKR TiKf Sosyalist Parti ve diQerleri ne yapryorlar? OrneQin birisi yetmiq yrldrr sosyalist hareketin 6ncUsti oldugunu s6yliiyor ama qimdiye kadar hangi kitle g6sterisine yol aqtr? Oy tabanlarr binleri bile bulmamrgtrr qimdiye kadar. Evet, 70 yrllrk parti olacaksrn, 25 yrlhk parti olacaksrn, ne bir fabrika iqgal edebileceksin ve ne de bir halk gosterisi di.izenleyebileceksinl Ondan sonra da silahh mi.icadelenin yanhEh$rndan ve siyasi mi.icadele yUriltmekten soz edeceksin! $imdi var olan biraz kitle geligmesi de ayrr bir olaydrr. Bunun bizim m[icadelemizle baQlantrsrnr gdrmek gerekir. Yani, "Siyasi cephede savagrm yUri.rtilyorum" diyenlerin ne konumda olduklarr aqrktrr. Bir segimlerde, kitle gdsterilerinde durumlarr belli olmug, siyasi mi.lcadele ile 6rgirtU sUrekli gdtiiremedikleri ortaya qrkmrgtrr. Kitle teorisini esas aldrklarrnr s6yleyenlerin pratikleri nettir. Aynca silahh miicadeleyi esas aldrklarrnr sdyleyenlerin yirmi yrlhk pratikleri de birkaq suikastten ve girdikleri birkaq qatrgmadan ibarettir ve qogunlukla da kaybedilmiqtir. Bu bir yenilgidir, kesinlikle boyledir ve hem de stratejik bir yenilgidir. Bu yenilgi 12 Mart'ta qok agrk yaqandr. 12 Eyli.il'e geldiQimizde ise yenilgi gok daha katmerleqti. Dolayrsryla 12 Eyliil'e kargr direnme ne baglangrgta vardr ve ne de daha sonra geliqti. Daha 6nce yenilmiE olanrn tekrar yenilmeyeceQi agrktrr, Ashnda bu doQrulanryor. Bunlar, daha 12 EyliJl'e gelmeden 6nce, 12 Mart'ta yeniliyorlar. Fakat bu yenilginin k6kli.i derslerini ortaya grkaramadrlar.'Neden yenildik, yenilginin objektif ve subjektif nedenleri nelerdir, bu durum nasrl agrlabilir'qeklinde bir tartrqmaya asla girmediler. "Filankes ihanet etti, filankes oportiinist qrktr" diyerek bunu geqiqtirdiler. Yani karqrhkh suqlamalar, asla 6ze inmeyen yaklagrmlar ve habire bdlirnmelet 1 2 Mart yenilgisini izah etmeye yetmez. Qok iyi biliyorrz ki, l2 Mart'tan sonraki sUregte fagist MHP trrman-

ve qok igrenq bir tasfiyecilik iqine girilmiqtir. Bizim, hepsinden fazla darbe almamtza raQmen, daha bu donemlerde iqine

dr, kontr-gerilla terdrU trrmandt ve

lardrr. De/rirnci 6nderlikler bunu saQ-

sergilenememiq

12 Eyltil'e gelindi. Bu slireqte, l97l ciddi bir devrimci adrm atrlmadr. Neden? QUnkU, yenilgiden ders alma baEarrya giden dogru yolu bulma ve bu yolda doQru bir Orgiit ve eylem qahgmasryapma du-

Aksi halde derler ki, 'Baqaramadrm, yenildim" veya 'Tasfiye oldum, oportiinistlik yaptrm." Sen on yrlda bagaramazsan, yirmi yrlda baqaramazsan, bunun adt yenilgidir, oportiinizmdir, tasfiyeciliktir. Bunun boyle olduQunu 6rtbas

girdiQimiz direniq vardrr. Zidanda ve drqarda qok aqrk bir devrimci direniq hattr tutturul mugken, biitiin qabalarrmrza raQmen bunlarrn bu hat'a

qrkrqrnr aqan

rumu yok. Soruna bu temelde

el

atma sdzkonusu degil. Bunun sonucu da savagmadan yenilme, yakalanma ve dirgme oluyor. lyi biliniyor ki, zindanda direnilebilecegini ve baqarr saQlanabilecegini de biz ispatladrk. Kaldr ki, l2 Eyli.rl darbesinden sonr4 bunlartn bizden yiiz kat fazla kadro ve taraftarlarr drqarda vardr, Bunlardan biri direniEi ahp goti.irebilseydi durum gok farkh olurdu. Fakat goti.iremedi; gUnki.i drgirtsel yapr yenilmigtir. Perspektif diizeyinde, ruhi y6nde ve 6rgUt gaprnda yapr yenilmiqtir. Kazanmak isteyen ruh, gdziinti bagarrya diken bir militan yok. Ortada bir orgi.rtlenme istegi de yok. Bu, hangi durumu ifade eder? llpik ornek olan Dev-Yol'un durumunu ele alahm. Qok iyi biliyorrz ki, darbe kargrsrnda kendi kendini beyin olmaktan grkarryorlar veya var olan beyin, "Yi.izde yliz yenildim" diyor. Beyin, yani merkez bdyle o-

lursa kol ve bacak olarak

kalmrE

olanlar da yenilgiyi yaEamaktan kurtulabilirler mi? Elbetteki hayrr. lqte bu, ddrt ddrtli.ik bir tasfiyeciliktir. Devrime umut yok, devrimin bagarrsrna inang ve qaba yok. Neymig, "Biz De'u-Yolcuyuz" d iyorlarmrg ! Mezhepler bile bu kadar di.4kiJnlUg| kabul edemez. Baglangrqta 1971 direniqqiliQinin kdti.r bir istismarr sdzkonusu olmuqtur ve I 2 EylUl d6neminde de bu gok daha net bir Eekilde aqtga qrkmrEtrr. Bunlar devrimin mirasrnr kemirmek istiyorlardr; qok iyi biliyoru ki, bazr gahrslar, "Maddi imkan veriyor, iyi aidatlar ahnryor, biraz da siyasi itibarr var" diyorlardr. Bunun i-ieerine dayanarak yaqamak istediler. Merkez, aQrrhkh olarak boyleydi. Tabandan ileri frrlamak isteyenler de, saQdan soldan para alarak ve birkag soygun eylemi yaparak bdylece lUmpen bir yaqamr drgtitlemek istedikleri igin, "Biz Dev-Yol'cuytz" dediler. Dev-Solcular daha kabadayr olduklar iqin, "Biz daha iyi bakkal, banka soyarr4 biz daha qok kabadayr adam bulurr.z ve bdylece parsayr biz toplarrz'dediler. Qok iyi biliyorr.rz ki, bunlarrn baEvurduklarr bu ydntemler ashnda devrimci anlayrgla agrklanamaz. Bu nasrl bir OrgUtlenme ve iliqki bigimidir? Gerqekte halkrn bu y6nlti bir bagrqr yoktur ve orta srnfr soymak da devrimci bir eylem deQildir. Qilnkii bu, hepsini devrimin aleyhine krqkrrtrr. Nitekim 6yle de oldu. Ashnda bu ydnlii belirtilebilecek daha birqok nokta vardrr, Devrimcilerin Orgtrtlenme tazr bdyle olamaz ve devrimci ideoloji bu y6ntemleri 6rt-

mek iqin bir cila gibi

kullanrlamaz,

Eger yaptrklanmrz devrim amaqlrydr diyorlarsa. o zaman devrimci eylemlerini gdstersinler. Birkaq emekli generali vuracaklanna 6nce ordu birliklerine saldrrsrnlar, birkaq karakolu silahsrzlandrrsrnlar. Evet, halk dt4manr iqkencecileri cezalandrrrnak iyidir de, tek bagrna iqkencecilerivurarak biz dilzeni deviremeyiz ki. Bir yrl 6yle yaptrnrz, iki yrl, Uq yrl, ddrt yrl 6yle yaptrnrz, ama bunu artrk daha sistemli ve biiyi.jmiiq ordu 6rgi.itlenmesine g6tiirh. Adlanndan eok bahsetti$iniz El Safuador'da, lrlikaragm'da ve Kiiba'da bu ig nasrl yaprldr? Krsa sirrede on bin kiqilik ordulara ulaqtrlar. Sen ise, yirmiyrldrr daha bir grup olmaktan kurtulamadrn. Bunun igin, "Frrsat bulamadrk, darbe aldrk' denilemez. Derrimcilet frrsat bulan, darbeye karqr kendini koruyabilen ve derrrim yapan insan-

layan onderliklerdir.

l97l'de de bir yondon yenilgi vordt, omo diQer yondon do kohromonco direnilmigti. Amo bunun dersleri iyi gtkortlmodtQt igin, direnmenin ve yenilmenin objektif ve subjektif nedenlerine inilmedi0i, yontlgllor ve eksiklikler o$rlmodr$r igin, hotto yenilgi nedenleri tsrorlo ve doho do ince bir tozdo yo$ondtQt iqin, l2 Eylul korgstndo bu sefer kohromonco bir direnig de sergilenememiE ve gok i$reng bir tosfiyecilik iqine girilmiqtir. etmek iqin sagr-solu suglamak, 6rgiit iqini terdrle susturmak, siyasi degeri yUksek olmayan birkaq eylem d0zenlemek, bununla baEkalannrve kendini kandrrnnk, ondan sonra da "ben bu kadar devrimciyim" dibaQrnr siirdiirmeye qahgmak olmaz. BUtiin bunlar, son derece yapay, olumsu, son tahlilde devrim adrna gericiliQe hizmet etmekten 6teye gottirmeyen yaklaEr mlardrr. Bu noktada sdylenmesi gereken, ister silahh ve ister silahsrz olsun, devrimci veya reformist sol muhalefetin ashnda di.izen kargrsrnda yenik dugtugi.ldilr. Evet, 1971'de de bir

yerek

yandan yenilgi vardr, ama diger yandan da kahramanca direnilmigti. Ama bunun dersleri iyi qrkarrlmadrQr iqin, direnmenin ve yenilmenin objektif ve subjektif nedenlerine inilmedigi, yanrlgrlar ve eksiklikler aErlmadr$r iqin, hatta yenilgi nedenleri rsrarla ve daha da ince bir tazda yaqandrQr iqin, l2 EylUl karErsrnda bu sefer kahramanca bir direnig de

gelmediklerini, zindanda tasfiyeciligi daha da derinleqtirdiklerrni, drqardaki kalrntrlarrnrn Avrupa'da mirthiE yozlaqtrklarrnr ve sonuqta dtizene bir fiske bile vuramayacak duruma di.iqtiiklerrni qok ryr biliyoru. Tek kalmrq olmalarr, kogullarrn zorlugu ve benzerr geyler bu noktada gergegr deQrqtrrmryor. "lyr niyetliydik. asl rnda bdyle d liEUnmemrqtik, ryr geyler drqi.rnmuqtUk" demek nrevcr.rt gerqeQr deQrqtrrecek brr anlama sahip deQiidrr. Dolayrsryla b6ylesi sola brz yenilmrg sol dryoru. YenilmiE olanrn, "Ben yenrlmedrm" demesi, ijq defa yere serilip de habire gLreg isteyen pehlivanrn durumuna benziyor. Bir defa yenrlirsen, rdvanE ancak altr ay sonra olabilir. Bunlar habire srrti.lsti.r yere gakrhyorlar, fakat hala "biz varrz" diyorlar. Bu uctz direnigqilik igte bu anlama geliyor. En kdtilsir de, yenildiQi halde, bunu, ucr.z bir orgut ve eylem anlayrgryla yengi gibi etrafa gdslerme qabasr ollryor.

PKK'nin bagansl,

bugtinkii solun varhlr igin belirleyicidir GerqeQin boyle olduQunu, brr de PKK pratigine bakarak izah edebiliriz. Dikkat edelim; PKK prattQi, kendi baErna ashnda T[irkiye solmu analiz etme ve ne deQer ifade ettigini ispatlama hareketidir. Tijrkiye solunu anlamak ve hakkrnda bir de$erlendirmeye gitmek mi istiyorsunu, bunu PKK geliqimine ve baqansrna bakarak yaprn. Kuqkusu bunun nedeni ve nasrh vardrr. Qiinkii, 12 Eyliil'de en gok darbe yiyen, darbenin agrrhkh olarak kendisine kargr yaprldrgr, yine imkanlarr en az olan hare' ket, PKK hareketidir.'Hifuan, Siverek ve Batman'r gezdik ve darbeye orada karar verdik, Kiirtqtili.ik baqrnr almrq gidiyor, Apoculuk Dogu'yu kasrp. kavuruyor' diyordu darbenin baqr. lqte bu gerekqelerle geldi 12 Ey' liil. Kaldr ki, bizim giictmi.iz 12 Ey' liil'den 6nce de darbe yemiq, ihane' te u$ramrqtr. Ayrrca olanaklarrmz da

gok

azdr,

Peki bu gerqek konumdan kalkarak biz nasrlyaqayabildik? I 2 EyliJl'[]n dncesinde ve sonrasrnda iqine girdigimiz y6nelimler vardrr. Bir yurtdrqrna grkrq ve onun devrimci bir tazda ele ahnmasr deneyimi vardrr. Vne tilke igindekiolumsu durumlar

giderilmigtir. 12 Eyliil darbesine kargr bir direnme, ashnda PKK'nin 6ztinti yansrttyor. 12 EylUl darbesi, l. Konferars'rmada degerlendirilmiqti4 bq Tirrkiye sol gruplarrnrn yapamadrklan bir gahqmadrr. Konferansta, ya$anan sirrecin dzellikleri, yenilen darbelerrn, zorlanmanrn ve geri qe-

kiliqin nedenleri ve bundan sonrastnr siird[irmenin yollarr qok agrk bir biqimde qdztimlenmigtir. Ondan sonra da hazrrhklar yaprhp Ulkeye girilerek yeni bir devrimci ddnem baqlatrlmrqtrr. Ortaya gtkan zorlanmalar karqrsrnda tekrar hazrrlrklar ve qozi.rmlemeler yaprlmrq ve yenr hamlelere girigilmiqtir. Her yrl hamle iis' tiine hamle, hazrrlrklarrn ve qozUmlemelerin siirekli derinlegtrrilmesi gerqeklegtirilmigtir. Buna karEr rsrarla direnen her ttirlti feodal ve kilqi.jkburjwa yaklagrmlarla )Urijttjlemez, geliqme saQlanarnaz" diyen tepki sahipleriyle mUcadele edilmig ve bagarr saglanmrgtrr. Bu qahqmalar, kesintisiz ve g[iglij bir biqimde si]rdir' ri.ilmi.q, dnderlik hattrna rsrarla baQh kalrnarak bugtine gelinmigtir. Tiim bu geliqmeleri saglayabilmek igin, parti gekirdeQini 6rgi.itle' mede ve egitimde en srnrrlr imkanlar iyi kullanrlmrgtrr. En zor koqullarda ve en srnrrh imkanlarla parti qekir' degi izerinde yogunlaqrlarak, onun ideolo.iik, siyasi ve askeri eQitimiyaprlmrg, devrimci amaglar lafta kalmasrn diye zamanrnda pratige koqulmugtur. Biitijn TUrkiye'de ortaya grktrlrndan daha fazla engeller iqte ve drqta bizim karqrmza grkartrlmasrna ra$men, gereken denrrimci adtmlar atrlmrq ve s0rekli bu adrmlar yetkin' legtirilmeye gahgrlmrgtrr. Parti qekirdeginden, giderek silahh propagan' da ve gerilla gruplarrna ulagrlmrgtrq hem de bunlar, birkaq yrl iginde ve dayanrlmaz kogullar altrnda yaprl-


Sro"t gijciiyle lzerimize geldigi bir ortamd4 rsrarla gerillanrn drgirtlenmesine ve haremrEtrr, Di.rgmanrn birtijn

ket tarzrna ulaqrlmaya qahgrlmrq, ttrm yetmezliklere ve engellemelere raQmen, atrlan adrmlarla bazr baEarrlara ulaqrlmrqtrr. Yne olumsuz dayatmalara raQmen, halka dogru yaklaqrm temelinde kitle qizgisi de tutturulmuqtur.

12 Eyllll rejimi 12 Mart'rn bu daha da

Sonuq olarak, karErsrnda,

yetkinleqtirilmig biqimi karErsrnda Ttirkiye solu nefes alamaz durumu yaqarken, PKK bu qahqmalarr yi.jrirtmUg ve bazr bagarrlara ulaqmtEttr. PKK miicadelesine ve etkisine dayanarak ciliim orucu eylemine girmek ve silah patlatmak miimkiind[]r; ama bu, onlarrn yenilmediQini g6stermez. Bu noktada gerqek durumu birtiin kapsamryla izah edeceQiz ve 6zellikle devrimci genqliQe gerqeklen iyi kavrataca$rz. Bdyle yapmazsak, Tiirkiye solu hastahklarrndan ve yenilgiden kurtulamaz. I 2 Eyltil darbesi, l2 Mart'tan daha krsa siirede ve daha ezici bir biqimde Ti.irkiye solunun tum gruplannr, oluqumlartnt, partilerini, en irilerinden tutaltm en kirqiJQUne kadar hepsrni ezmiqtir. Teslim olmayan ve direnen kiqiler vardrr; ama onlar da idam edildiler

ve igkenceden geqirildiler. Ortada onlarrtutan ne bir orgtrt kaldr, ne de bir hareket. lgte bu bir yenilgidir. $imdi geride kalan kiqilerin de, kendilerini yenileme diye bir durumlart 96riinmiryor. Zaten Avrupa'ya taEanlar ddrt dortlLlk bir tasfiyeciliQiyaEadrlar, hem de en rnce, en rgrenq teorilerle ve yaqam biqimleriyle. Ulke iqinde olanlarrn da" gemisini kurtaran kaptandrr misali, en iQrenq bir Eekilde bireysel yagam savagrna girdikleri gdri.ili.ryor. Genel durum boyledir ve bazr istisnalar bu durumu degiqtirmiyor.

Qok iyi biliyorrz ki, PKK

bi.nUn

bunlann tersini yaptr, 6rgi.rtlilli.rk ve eylemlilik sijrecini ttrrnandtrdt. 1 990'lara geldiQimizde, l2 Eylitl'it KUrdistan cephesinde baqarrsrzh$a uQrattr. Hatta bu yenilgiyi bizzat rejimin kendisi kabul etti. Srkry6netimin ve Olagani.bti.j Hal'in baqarrsrzhQrnr, kendi burlwa basrnlarrnda bile izlemek mUmkUndUr. PKK'nin mUcadelesiyle Kiirdistan halkrnrn ayaga kalkrqr ve tarihinde ilk bLryi.lk eylemlilik sirrecine girigivardrr. Ve ilk defa Ki.rrdistan tarihinde r.rzun si.rreli gerillanrn gerqekleEmesi olayr vardtr. Bdlgeden yararlanm4 frrsatlarr deQerlendirme hep devrimcilerin dikkate ala-

caQr hususlardrr. lrak-iran SavaEt, Korfez Savaqr, Arap-israil qeliqkisi gibi durumlarr, elbette bir devrimci dikkate alacaktrr. Bu, bir devrimcinin vazgeqilmez gorevidir. iq ve drg kogullarr amansrz takip eder, igne ucu kadar frrsat buldu mu devrim lehine deQerlendirir. Bu aqrdan, "PKK eylemleri, lrak-lran SavaEt'ntn sonucudur, lrak'rn iqine girdiQi durumun sonucudur, Bekaa'daki uslenmenin sonucudur" demek, hiqbir Eeyi degiqtirmez. Kaldr ki biz, Ankara'da da durumlart deQerlendirerek devrim iqin bir qrkrg yapmayr baqardrk. Biz, M. Kemal'in kabrinin dibinde de i.islendik, Bekaa'da da iislendik, qimdi illkemizin doruklarrnda da ilsleniyoruz. Burada mesele, her kogul altrnda durumlart ve ftrsatlart iyi deQerlendirip sonuca gitmeyi bilmektir. Bu konuda devrimci, "koqullar qdyleydi-bdyleyd i veya yararlandrmyararlanamadtm" demek yerine, "iyi tespit ettim, iyi deQerlendirdim ve devrimi giiqlendirdim" demekle miikellef olan insandrr. PKK, her kogulda gerekeni yapmaya qahqtrgr iqin baqarr sa$lamrqtrr. YUrUtttigi.imi.iz mircadeleyle her gtin baEarrh yol. ahndrQrna diinya alem de tanrktrr. lqte bunun TUrkiye

rsa

s"yrf,is

irzerindeki yansrmalartna gelince,

de bunu kendi bagarrsr gibi

bu baEarryr kendilerrne mal eden 6r-

tryor. Buna dayanarak

girtlerin de ortaya grktrgrnr g6ri.tyorr.z, Hem siyasi mUcadeleyi esas aldrQrnr, hem de silahh milcadeleyi esas aldrgrnr soyleyenler agtstndan belirtelim ki, Dev-Yol'un kaltnttlartndan TiKP'nin ve TKP'nin ad deQiqtirmiq biqimlerine kadar, bunlarrn tirmi..i, PKK'nin demokratik mlicadeleye aqtrgr yolda nefes alrp vermeye qalrqryorlar. Biz. bu duruma da bir qey demiyorrz; haklarrdrr, frrsat yaratmrqrz, elbetteki deQerlendirecekler diyorrz. Demirel de bu temelde h0kirmete geldi, miicadele ona dayol aqtr. Devrimci silahh mi.icadele gruplarr iqin de durum aynen boyledrr. $imdiye kadar ozel savaq rejimini epeyce darbeledik, devleti delik deEik ettik. Artrk birqok grkrq yaprlabilir, herhangi bir daQda da kahnabilir. QUnkil ordu daQa qrkamryor, kolay kolay devrimcilerin kerine gidemiyor. Biz, belli bir psikolojik baskr yaratmrE durumdayz. Vne silahh gijqlerimiz var, ordu birlikleri rastgele hareket edemiyor. Dolayrsryla biz boyle bir zemin ortaya qrkardrQrmrza gore, TIKKO Dersim'de uzun stire kalabilir. Dev-Sol da istediQi gibi hareket edebilir. "PKK'nin dolayh etkileridir, yararlanabrliriz" manttQt var burada. Qok iyi biliniyor ki, 12 Mart donemindeki ve daha sonraki direniqlerden biz de yararlandrk; fakat hakkrnr teslim ederek, onlarrn kahramanhklarrnr yUceltip, hatalarrnt da

yansr-

d4 'Sosyalist Parti geligiyor, proletaryanrn 6z dr-

olmugtur. Cepheye de, ittifaklara da ihtiyaq yoktul yaprlmasr gereken, gelip Sosyalist Parti'ye girmektir" diyor. Tabii, bizim bu yaklaErmrn dogru olmadrQrnr sdylememiz bile, Sosyalist Parti'nin hiq de 6yle olmadrQrnr ortaya qrkardr. Eski sr$ mangi.iti.i

trk, istismarcr mantrk aErlamadrgr igin bu b6yle oldu; yoksa biz iyi niyetliydik. Halen de bu iEleri ittifak veya cephe temel inde yliri.itebileceQimizi s6ylilyorrrz, ama anlamamazhktan geliniyor. Sosyalist Parti de Sosyalist Birlik Partisi de halen bazr sevdalar peqindeler. Silahh sol aqrsrndan, bunun daha qok b6yle olduQu s6ylenebilir. Bir defa PKK'nin qrkrqr olmasaydr, btrakahm Dev-Sol'u ve silah stkmasrnr, acaba cezaevinden kendini qrkarabilir miydi? Bizim 1982 Biryilk Oli.tm Orucu eylemimiz olmasaydt, acaba oliim orucu eylemi bunlartn akrllarr-

na gelebilir miydi? 1984'te

baqla-

yan silahlr direnigimiz olmasaydr, bir tek tabanca bile acaba ellerine geqirebilirler miydi? Yani, biraz dUrUst olmalarr gerekir. Hem moral aqrdan, hem de sunduQumu pratik destek bakrmrndan kendilerini alabildigine ayaQa kaldrrma durumunda olacaQrz, fakat ardrndan da btryirkli.lk iddialarrnr etrafa yayrp kendilerini kandrracaklar! Bu olmaz, hergey qok aqrktrr.

Qok ogrk ki, PKK'nin, Kurdiston'do geligtirdigi ve devleti iglemez durumo getiren mUcodelesinin Turkiye'ye yonsrmostno korgt sorumluluklon vordtr. Eger dogru temellerde holkl yororlondlrmoyt esos olrrlorso, sonuno kodor biz buno yordtmct oluruz; fokot bunu istismor ederlerse, yonlq konolloro okfirlorso, o zomon Turkiye holkt odtno biz buno 96z yumomoyE. Bu tur durumloro "dur" diyeceQiz. "Bundo holkrn gtkorlon ve holklortn ittifoklon vordtr, biz bunu ispotlomlqtz, siz de gelip kendinizi ispotloyocokstntz, ispotlomoz ve tutumunuzdo lsror ederseniz buno sessiz kolmoyocoQtz" diyeceQiz. eleqtirerek bunu yaptrk. igin gerqeQi bdyleyken, sekiz yrldrr yijri.rttiigiJmiiz savaqla Ti.jrkiye'de demokrasinin yolu aqrlmrqken, bunu gdrmemek kdtU bir tutumdur. Demirel'in sanki dzgiiciiyle iktidara gelmigqesine hava atmast onun yenilgisini getirir. Bu silreqte TKP diLenle anlaEarak gitmek, Sosyalist Parti ise qok ci.jretli bir biqimde parti kurarak siyasi savaqrm vermek istedi. Fakat bunlar, bunu yaparken PKK'nin kitlesini kullanmaya qahqtrlar. TKP bunu qok alqakqa bir biqimde, bize "Sol Birlik" adh olugumu ve hatta iqimize kadar bazr tasfiyecileri dayatarak yaptr. Tamamen pazarlam4 dUzenle bi.rtilnleqme ve legalleqme amacryla bi.rti.rn Ti.lrk solunu kullanmaya qahqtr, Sosyalist Parti, baglangrqta farkh bir qizgi izledi; "Eylemler iyidir, devrimciliktir" dedi. Kitlemize kendisini qirin gostermek istedi. Fakat biz, salt Sosyalist Parti onderliginden ziyade, bunu bir cephe temelinde yapalm, yarattrgrmrz bu kitlesel giice dayanarak bir cephesel geliEme ortaya qrkarahm dediQimizde, "Hayrr, bu kitle bizimdir, yirmibeq bin kiqilik mitingler yapryorrz Diyarbakrr'da Cizre'de vs." dediler. Halbuki bizden izin almadan bir tek gobanr bile etkileri altrna almalarr mi.imki.in deQildir. Dolayrsryla gdriildil ki, bi.ltiln dostluk qabalarrmrza raQmen, heni2 iqin gerqeginden habersizdirlerve istismarcr bir mantrQr heniz agmamrqlardrr. Partimizin yarattrgr muazTam siyasi etkiyi deQerlendiremediQi gdrUlen Sosyalist Parti, bir

lyi biliyoruz ki, eger PKK de KUrdistan cephesinde yenilmiq olsaydr, zindanlardan bir devrimci bile -biz de dahil- saQ qrkmazdr; hepsi idam edilirdi. Yine biliyorr.rz ki, idamlar l5 AQustos 1984 Atrhmr'ndan sonra durduruldu. Ve idam edilecekler arasrnda da en qok Dev-Solcular vardr. EQer Dev-Sol merkezr idam edilseydi, geriye eylem yapacak tek 6rgi.rtlerr kalabilir miydi? Demek ki, Dev-Sol bu konuda gerqeQe saygrh olmak zorunda. Dev-Yolcular bile idam ediliyor ve srra kendilerinin merkezine geliyordu. Ama I 5 AQustos Atrhmr durdurdu. ldamlar bu defa kesin durduruldu. QUnki.i, savaq cephesi halledilmeden, egemen srnrf mantrQr itibariyle ve savaQrn gereQi olarak idamlar yanhEtrr. Daha sonra da durmadan si.lrekli geliqen eylemlerrmrz karqrsrnda cezaevleri i.izerindeki baskr yumuqadr ve daha sonra da infaz yasasr grktr. Dev-Sol da bundan yararlanarak bazr adamlarrnr kaqrrtrp drqarr qrkarttr, 619ij,tijnii giiqlendirdi ve bazr eylemler yapabildi. Burada bizim etkimiz qok dolaysrz ve qok belirleyicrdir. BelirttiQim gibi, baqarrsrzhga ugrasaydrk bizimkilerin ttimir de idam edilecekti. ltirafqrlar ve teslim olanlar olmuqtur, gerisi idam edilmigtir.

TC'nin 1984'e kadarki

yaklaqrmr

budur. Bu, bi.ittrn gruplar iqin geqerli bir durumdur. Demek ki, bugijn'!arrm" diyen sol gruplar igin, PKK'nin baqarrsr hayatidil belirleyicidir, Biz bunu kendilerine qok aqrkga belirtmedik diye, PKK'nin gafil oldugunu

)

veya gerqek durumu anlamadr$rnr stn, hatalartntn nedenlerini bulamazmr sanryorlar? Hayrr, bu dogru de- san da bug0n bize bagh olarak yaQildir, yanrldrklannr g6rmeleri gere- qadrQrn geligme yarrn durabilir. B6yle bir duruma ne biz mlisaakir. Sonuna kadar direkt etkileme ve yine sonuna kadar dt2enin idam de ederiz, ne de dtrgman mltsaade giriqimlerini durdurrna baqarrsrnr saQ- eder, Fakat gimdiye kadar durum lama durumu vardrr. Evet, gergek durum budur. Siz, bizden yararlanarak drgarr qrkmrqsrnrz ve 6rgi.rtij biraz aya$a kaldrrarak bazr iqler yapmrqsrnE, Elbette yapa' bilirsiniz diyorw. Ne mutlu bize ki, biraz bunayol aqtrk. Fakat bu gerqekleri g<irmeden, kalkrp da "bizim 6rgi.rti.lmUz yenilmedi" demekle ne a' maglanryor? Gergekte ise, senin yenilgin ve imhan kesindive bunu ba' zrlarr 6nledi. Bunu 961 kabul et ve

tekrar diril! QUnkil, bunu yapmazsan, drqtan bir etkilemeyle kendine geldiQin halde bunu degerlendiremezsen, "Orgi.rtijmirz

ddrt d6rtli.ik-

tur, hiq hata yapmadr, hep saglam

ve

doQru yolda yliriidii" dersen, gergeQr gdremez ve ijzeleqtiri yapa' m.vsrn, dzeleEtiri yapamadrgrn iqin de hatalarrnrn nedenlerini bulamaz-

b6yle oldugu iqin, Dev-Sol gdsterig

kabilinden birkaq eylem yapryor, TiKKO da birkaq eylem yapryor, ama gerillaya ttrmanamtyorlar. Daha sirrekli ve sistemli bir kitle ba$rna ulagamryorlar. Neden? Qilnkii 6ziJn-

de hatalarrnt gdrme, 6zelegtirilerini samimi bir bigimde yapma orgtitlerini yeniden organize etme, bunu amaq di2eyinde, taktik dizeyinde, yagam tarzr diizeyinde ele alma ve bfitini.iyle saghkh bir g6zden gegirme yok da ondan. Nitekim PKK, bdyle yaparak baqarr yolunu araladt ve gimdi de stirekli dzeleqtiri ydntemiyle bagarryr gittikqe derinleqtirerek siirdi.iriryor. Ama sen, hig PKK'de olup bileni bile anlarnayacakstn, PKK'nin kendi iqindeyiiri.ittiigUmuaTTam savaqr gdrmeyeceksin ve haybeden gelip baqarrlara konacakstn!

Elegtiride dtirtist olunmalt ve devrimci orgtitsel yagam esas ahnmaldlr Marksizm-leninizme,

sosyalizme

yanrlmaz bir biqimde baQlt olduQunu soyleyen, hep iyiyaptrQrnr sanan, ha-

tayr hep baqka yerde g6ren mantrk, kendinr kandrran mantrktrr. Bdylesi muazzam subjektif bir mantrk kesinlikle yenilmiEtir. Yenilginin qok aqrk nedenleri olduQu halde bunu gdrmeme, drtbas etme ve yanrlgrlarr slirdi.rrme, daha sonraki yenilgilere yolu aralama anlamrna gelir. Nitekim eylemleri basitten karmaqrQa ttrmandrrmam4 kentlerde birkaq suikast eyleminden 6teye gdti.irememe, ktrsal alanda da yozlaqmrq birkaq grup olmaktan 6teye gidememe durumlarr gayet aqrktrr. Bu durumlarrnrn bir nedeni de, bilinen PKK baqarrlarrnr oportiinistqe kullanmalarrnrn sdzkonu.su olmasrdrr. Eger bunu diirtistqe deQerlendirselerdi ne yaparlardr? En baEta PKK ile doQru temelde bir ittifaka gelirlerdi. Tabii ki ittifak durumu onlarr daha da giiqlendirirdi. Bunu yapmak yerine, "Biz PKK'den daha iyiyiz, biz Batr'nrn PKK'siyiz, Batt'ntn Apocusr-ryr.rz" propagandasrnr yaptrlar. Ote yandan ise, "Ashnda PKK Ktirt milliyetqisi bir drgUttiJr" dediler. Hatta rzun si.lre PKK'yi agrzlarrna bile almadrlar veya qok yanhq bir takrm deQerlendi rmeler yaptrlar. Bugi.in bakryoru, iqte bir Sosyalist Parti bile, "Sdmtirge tezi qrkmazdadrr, lsmail Beqikqi qrkmazdadrr, hatah yoldadrr" diyor. Peki bununla neyi amaqlamak istryorlar? PKK mitcadelesinin kendi tabanlarr i.izerinde yarattrQr olumlu etkiyi onlemeye qahgryorlar. SomUrge tezine karqr qrkmalarr, Ktjrdistan Lllkesinin varhQrnr inkar etmelerinden, yani kemalizmin varyasyonlarrndan biri olmalarrndan kaynaklanryor. QUnkil s6mUrge deyimi, bir iilkenin statiisi.inti, iqinde bulunduQu siyasal stati.iyU tanrmhyor. Onlara gdre ise bdyle bir Ulke yok; ortada "DoQu ve GiineydoQu Anadolu Bolgesi" veya'Tiirkiye'nin Dogu ve GijneydoQusu" var;

son donemin moda deyimiyle "Frrat'rn do$usu" ile "Frrat'rn batrst" ve bunlardan meydana gelen bir Tiirkiye var. Bu, son derece krsrr ve qoktan aqrlmrq bir tartrqmadr. fa 12 EyliJl dncesinde kalan o anlamstz tartrEmalardan biridir. Kaldr ki, ismail Beqikgi'nin tezi yaqamla dogrulanmrEtrr ve zatere gidiyor. B6yle bir ortamda daha bunun nesini eleqtire' ceksin? EleEtiri yaprlsa bile dilrirst

olmak zorundadrr. Bu elegtiri diiri.istqe degil, gerqe$i ve geliEmeyi baqka tiirlij gdstermedir. Samimi bir

yaklaqrm deQildir, kendi yenilgisinin nedenleri ni drtbas etmedi r. Bu sozde eleqtrrinin bir krsmtna daha bakahm. "Somijrge tezi Ki.rrt

burjwa tezidir, ismail Beqikqi

Ki.rrt

milliyetqisidir" deniliyor. lsmail Beqikqi, qok miitevazi bir bilimsel qaltqmanrn sahibidir aslrnda. Ne alakasr var Kiirt milliyetqisi olmakla? Politik bir misyonu bile yok. lncelemeler yapryor, yanlrqhklarr da olabilir, hemen "somiirge tezi qrkmazdadtr" veya "burjwa tezidir" demenin ne anlamt var? Bir kere Kiirt bur.jwasr nedir, ne deQildir? Ktjrt burjwalarr kimin yanrndadrr? Bunlar qok agrk. KUrt burjwalarr ve somiirgecilerin "s6mi.lrge tezi" ile bir alakalarrntn olmadrgrnr g6rmemek mUmki.ln deQildir. Bu tez, baqtan sona kadar PKK'nin icatrdrn iki s6zci.lkten, "Ki.rrdistan som[irgedir" demekten tutahm en biryi.ik ulusal kurtulug eylemine kadar hepsi PKK'nin eylemidir. Kiirt burjuvazisi nerede, Kilrt agasr nerede? Ama iqte kendi kendilerini kandrr-

mak iqin bdyle s6ylemek

ihtiyacrnr

duyuyorlar.

Dev-Sol da eleqtiri adr altrnda 'PKK Ki-irt milliyetgisidir" vb, diyor. Brrakahm KUrt milliyetqiliQi deQerlendirmesini, ashnda kendileri bir kozmopolitizmi ifade ediyorlar. Ulus orijininden korkuyorlar ve bir yerde kozmopolitizmi esas altyorlar. "Hangi ulustansrn" diye sorarsan cevap vermeye tfianryorlar. Qok aqrk ki, kozmopolitizm ulusal sorunu anlayamaz; garprtrr, saptrrtr ve slirekli ortbas ettirir. Gerqekte ise PKK'nin sosyalizm ve demokrasi anlayrqr, cirgi.lt, eylem ve savaq anlayrqr qok aqrktrr. Peki bu konuda kendileri ne durumda? $imdiye kadar hiqbir konferans dizenlememiqler, resmi bir konferans belgeleri yok. Sorumluluk dirzeyi nedir, bu belli deQildir. Yani durumlarr anlaqrlmazdtr, Qiink0, resmi platformu yok; onbeg yrldrr bir konferansr, kongresi, bir programr, bir temel belgesi ve bir manifestosu yok. $imdi hakh olarak boyle oluqumlardan kuqku duyulur; boyle oluqumlar halk kitlelerine gWen vermez. Baqr nerede, sonu nerede, kimi muhatap alacaksrn, belli deQildir. Bir kiqi diQerini tanrmryo6 camiasr, topluluQu yok, sadece bazr eylemleri var. Talen eylemlerini de koyduk,

PKK'den gi.iq alma temelindedir. Fazla devleti hedeflemeyen, hedeflese bile sonunu getirmeyen bir yaklagrmlarr vardrr. SdzUmona qok bagh olduklarrnr s6yledikleri Mahir Qa-

yan'rn kesintisiz devrim teorisine


t *ruzE uygun hareket ettikleri de yok, Qok iyi biliyorrz ki, o teoride gehir de vardrr, krr da vardrr. Mahirler 1970'lerin baqrnda gehirde eylem yaptrlal Krzrldere'de krra qrktrlar. EQer Kesintisizler'e bagh olduklarrnr sdyli.iyorlars4 Kesintisizler qehirve krrr igige g6riirler. Bu teoriyiyaratanlar, bunu yaqamlarryla da kanrtladrlar. Sen yirmi yrldrr bunu kanrtlayamayacaksrn, diQer yandan da baglr olduQunu sdyleyeceksin; bu, Mahir'lere, Kesintisizler'e ne bigim baghhktrr? Yine lbrahim Kaypakkaya ve arkadaqlarr, ortaya qrkar qrkmaz krra qrktrlar, birkaq krrma ti.ifegiyle gerillayr yaEamak istediler, Bunlar Mao'ya qok baQh olduklarrnr s6ylerler. Mao, 1928'de daga grktr, 1948'de ise dtlnyanrn en bi.ryi.ik devrimlerinden birini, yani yirmi yrl iqinde bu buyilk halk savagrnr bagarrya goti.irdir. Bunlar da Mao kadar yapsrnlar demiyonz. Af rika 35 yrlda yaptr, hat-

ta iki yrlda yapan da var. Sen de yirmi yrlda gerillayr hiq olmazsa bir bdlgede etkili krl! Ama o da yok. Peki nerede kaldr Mao teorisi, nerede kaldr ibrahim Kaypakkaya direniqi? Ashnda Mao adrna, Kaypakkaya adrna gizlenip kendilerinden bahsettiriyorlar ve Avrupa'da devrimci olmayan bir yagamr si.rrdi.rrtiyorlar. Gerqekte buna klan tirril bir ya$am tarzt dadiyebiliriz. DaQda orgUtledikleri klandrr, gerilla deQildir. Klan yaqamr gok geri bir toplum biqimidir. Arkadaqlarrn yoz yaEam dedikleri gey, bence onlarrn klan ttrrii ya$am tarzrndan kaynaklanryor. Bu anlamda daha henilz feodal topluma bile ulaEmamrqlardrr. Demek ki, TIKKO'nun ya$am tarzr, feodal toplumun da gerisinde bir yagam tazrdrr, hatta koleligin bigimlerini bile yakalayamamrqlardrr. Klan tipi bir aile yaqamrdrr ve bu yagam tarzr gi.ini.imi.lede yoktur. Bu halleriyle burjwa yagamrn yanrndan bile geqemezler. Peki bu ttir bir yagam biqimiyle diinyanrn neresinde devrim mUcadelesi geliqtirilmiq ve baqarrya gotijriilmQ-

tiir? EQer hnlar yapabrleceklersq 6nce bu yagam bigimlerini dUzeltsinler. Dev-Sol da biraz bdyledir. Bunlar, sosyalizm adrna bir ttirli.l klanlagmayr, mezhepleqmeyi, fanatizmi yagryorlar. Eski mezhepleri de kulla-

nryorlar ve gok geri aile baglarrnr geliEtiriyorlar. De'yrimcilik adrna gengleri qekip birkaq eyleme bulaEtrrdrktUrlU kalba sokmaya gahgryorlar. DaQdakiler de qehirdekiler de en yoz ve klan tipi bir yaqam iqinde bulunr.ryorlar, Bu yaqamlarrndan otUri.l de aileler, toplum devrimden uzaklaqryor. Bizim etkimizi de bu biqimde kullanmalarr hig de iyi

tan sonra her

degildir. Bu aqrdan, bu sorumsw yaEamdan kendilerini kurtararak normal devrimci yaEarna gelmelidirler diyorrz, EQer buna gelemiyorlars4 hig olmazsa normal sosyal ya$ama gelsinler, gehirlerde ve daQlarda sorumsrz ve hiqbir kurah-kaidesi olfayan bir yaqamr silrdlrrmesinler. llle de devrimcilik yapmak istiyorlarsa devrimciligin teorisi, pratiQi, 6rgirtlenmesi ve eylemsel yaqamr bellidir. PKK'ye bakrp bunlarr 6grensinler, ayrp deQildir. Biz de baqka devrimcilerden 6Qrendik ve daha geri bir toplumdan yola qrktrk, daha zor koqullarda hazrrhk yaptrk ve 6rgtrt kurduk. Bu qahqmayr ve bunun gliqlii eylemini si.]rekli yUrUtUyorw. EQer bunu anlayamryorlarsa gelsinler anlatahm, anlatmaktan da 6teye, kendilerine destek verelim. "Buna da gelmiyorrz" diyorlars4 o zaman hakh olarak, "Etkimizi suistimal etmeyin" diyeceQiz. Bu hareketlerin de degerli direniqqileri vardrr; "Devrimcrlerin anrsrnr suistimal etmeyin" diyeceQiz. Yine halklarrn ayaga kalkrqr vardrrl Ktrrdistan halkr PKK diyerek kalkryor ve di2eni qatrrdatryor; "Bu geliEmeyi de istismar etmeyin" diyeceQiz. DaQlarr yeni bir yagama aQryortlz, kentlerde halkr serihildana kaldrrryortz; "Daglarr qUriimUg bir yagam alanrna ddntqti.irmeyin ve kentleri de k6ti.l kullanmayrn" diyecegiz.

Yenilgi ve hatalardan ciddi dersler grkanlmaldrr Qok agrk ki, PKK'nin, Kiirdistan'da geliEtirdigive devleti iElemez duruma getiren mlicadelesinin Ti.lrkiye'ye yansrmasrna kargr sorumluluklan vardrr. Eger do$ru temellerde halkr yararlandrrmayr esas ahrlars4 sonuna kadar biz bunayardrmcr olurr.ra fakat bunu istismar ederlerse, yanlg kanallara akdrrlars4 o zaman Tiirkiye halkr adrna biz buna gciz yuudur" mamayrz. Bu tiir durumlara diyecegiz. "Bunda halkrn qrkarlan ve halklarrn iilifaklarr vardrr, biz bunu ispatlamrErz, siz de gelip kendinizi ispatlayacaksrnrz, ispatlamaz ve tutumuneda srar ederseniz buna sessiz kalmayaca$rz' diyecegiz. Nitekim TUrkiye sorunlan i..izerinde yoQunlaqmamrz ve yeni qa[gmalarr giindemleqtirmemiz bu derin ihtiyaqtan kaynaklanryor. Vrmi yrl bekledik; hatalardan ders qrkarsrnlar, yetmezliklerini gidersinlet yeterli hazrrhk yapsrnlar, 6ncelikle de durumlannr 6zeleqtirisel degerlendirsinler, devrimcilerin mirasrnr kdtii kullanmasrnlar, dost-di.igman ayrrmrnr dogru yapsrnlar ve iyi hedefler qizsinler diye. Fakat beklentimiz gerqekleqmedi; yapmadrlar. Tam tersine, her qeyi daha da birbirine katrp karmakarrqrk hale getirdiler. Yol, yontem ve dsrrimciyaqam diye bir gey tanrmayarak sorumsuzlu$un alasr igine girdiler. Biitiin bunlan bilerek veya bilmeyerek geligtirmelerine artrk son derken, dwrimci sorumlulu$un gereklerini yerine getirmek istiyorrz. Bu kadar biiyiik dwrimci potansiyel, bu kadar derrrimcinin ahr ve

g6rd0Qi.j igLence, bu kadar gehit ka-

nr orta yerdeyken, b6yle lzun sUre bagarrsz 6rgi.itlenmelere, yagam ve miicadele tarzlarrna gdz yumulamaz, Ortada bir Dev-Yol drneQi var; yirmi yrldrr devrimciler 6rgi.iti.l yok, bir kuruluq toplantrsr yok, bir merkezi yok, bir drgtitselya$am tarzr yok, bir eylemiyok. Peki bu nedir? DevYol bir eQilimmiq! Bdyle eQilim olmaz. Bu, devrimcilik adrna igine girilecek en utanmaz bir egilimi ifade eder. Eger bazrlarr bunun sorumlulugunu taqryorlars4 bu onlarrn en utanmaz oporti.inistler, deryrim sahtekarlarr, ikiytzli.ileri ve sorumsuzlarr olduklannr gdsterir. Birisi sana bir tokat vurs4 sen de onun karqrsrna dikilirsin. Mademki dizen sana bu kadar vurmug, o halde sen de bir qeyler yap! Tabanrn bu kadar bilyilkse buna bir 6rgiitlenme, bir hareketlilik getir. Yanhqrn varsa d0zelt, dogrularrn varsa harekete gegir. On yrl gegti yapm4 onbeq yrl geqti yapm4 peki ne zaman yapacaksrn? Qok aqrk ki, bu tiir oltqumlar4 hakh olarak her qey denilebilir, ama asla devrimci oluqum denilemez. Yne Dw-Sol, silahh mlbadde mi yapmak istiyor, "Kesintisizleri esas ahyorum' mu diyor veya'Benim tezlerim var' mr diyor; o halde neyi varsa ddksiin ortaya On yrl geqti, niye tezleri hayata gegmiyor? $ehir ve krr mr diyoq peki nerede gehir, nerede krr? Basitten karmaqrQa doQru mu diyor; peki basit nerede, karrnagrk nerede? Da$lar mrveya silah mr az, insan mr yok, drgUtUni.i mii

kuramryor, sorun neredeyse aqrklasrn. Yani agrkhk ilkesini, yine halka kargr, devrimcilere karqr, kendine karqr bir hesap verme olayrnr mutlaka gerqeklegtirsin ki, dUriistlUg0ne insanlar, halk iqten inanabilsin. Bir baqkasr TiKKO'nun durumudur. Krrda gerilla olduQunu sdyli.iyor, ama bu gerilla Dersim'den bir ti.lrlO niye grkamadr? Dersim'deki de gerilla mrdrr, yoksa orada bir klan yaSamr mr vardrr? Vrmi yrldrr bu gerilla niye bir srqramayapamadr? Niye hep darbe yedi? Bir ilerlemeye neden yol aqamadr? Daha bdyle birgok konu vardrr, EQer birazcrk inandrrrcr olmak istiyors4 bunlarr izah etmesi ve de hesabrnrvermesi gerekir. Diger taraftan siyasi miicadeleyi esas aldrgrnr sdyleyenlea qimdiye kadar bir legal partiyi bile dogru d0riist niye kitleselleqtiremediler? Niye ciddi hiqbir kitlesel eylem gergekleqtiremiyorlal burjwa parlamentosuna niye bir tek kiqi bile sokamadr-

ve habire di..izeni giiglendiriyors4 peki bu ne bigim dilzeni zayrflatma ve yrkma hareketidir? Evet, zorlarrna gitmesin anra bir taciz hareketi bile olamadr Tlirkiye devrimci hareketi. O zaman, hakh olarak kendine ydnelmesi, g6zden geqirmesi

ve mutlak saQlam bir

yerden tutmasr gerekiyor, Birlik gerekiyorsa birlik, cephe gerekiyorsa cephe, parti birligi gerekiyorsa parti birligi, hazrrhk gerekiyorsa hazrrhk, eylem zamanr degilse eylem dncesi hazrrhk, eylem zamanr ise eylem olmahdrr. Eylemde en qok siyasal sonug yaratrcr olanr hangisiyse o seqilmelidir, Dogru kitle gizgisi gerekiyorsa o qizgi yaratrlmahdrr. Bunlarr soylerken biz, alelacele bir doQrultuya girilsin demiyoru. Uzun soluklu, doQru ve tutarh bir istikamete girilsin istiyorrz. $imdi KUrdistan devrededir: srkrqrldr mr KUrdistan'a qekilinebilir, araQ-gereg gerekli oldu mu ordan rahathkla ahnabilir, egitim

devrimcileri de, eski ve yeni, hotolr ve hotosz, yonrlgrh ve yonrlgrsz olonlonn hepsini, bir kez doho bu temelde durum de$erlendirmesi yopmoyo, PKK'nin yuruttuQu horeketi kovromoyo ve kendilerini her turlu ittifoko ogtk hole getirmeye, PKK'nin yuruttuQu mucodelenin Turkiye uzerindeki etkilerini dogru g6rmeye ve kendi protiklerini bundon doQru yororlondtrmoyo, bu temelde do$rulorr doho do oglQo kovugturup esos olmoyo, en 6nemlisi de, yerine getirilemeyen g6revleri bu kez doho kororh bir Eekilde ve kigiliQini tom vererek yerine getirmeye, devrimci yogomo tom ve surekli gelen bir devrimci kiqiliQe ve bunun 6rgutune ulo$orok mucodele etmeye ve bogormoyo qo$tnyoruz. Biz, Turkiye'deki

lar? Bizim etrafrmrzda dOrt ddrtliik tecrit qemberleri, dwarlarr ortildiiQii halde biz nasrl bu dizeye geldik de kendileri gelemediler? Sen, yirmibeq yrlhk, yetmiq yrlhk siyasi qahqmayr esas alacaksrn da. parlamentoya tek bir kiqi sokamayacaksrn! Bu ne biqim solculuktur? Peki bunlarrn hiq mi hatalan, eksiklikleriyok? Bir giin buna egilip gereken deQerlendirmeyi yapmayacaklar mr? DoQru yolda ilerlemeyi ve ittifak yapmayt bilmeyecekler mi? Bdyle irili-ufakh bir yrQrn baqka grup da var. Elbette sosyalizm 6gretisi iyi 6grenilerek gruplagrlabilir. Ama orta yerde darbeler, karqr-devrimci hamleler var: bir oldu, iki oldu, i.lg oldu, karqr-devrim habire hamle yapryor. Pekiyirmiyrldrr bu gruplar dar grup olmaktan niye qrkamtyor? Birisi qrksrn parti olsun ve baqr geksin.

Niye habire boliinme ve g0qsijz Bu bir

di.iqme durumu yaqanryor?

kader midir? Bunun birtakrm nedenleriyok mudur? Niye bu nedenlere eQilinmiyor? Birleqmek, saghkh bir birliQe gitmek ve halkrn alternati-

fini oluqturmak imkansrz mrdrr? Yaratrcr bir devrimci ortaya qrkmayacak mr? Mevcut durumu yirmi yrl daha yaqamak kader midir? Bunu diyenlerin normal bir vatandaq yaqamrna geqmeleri daha doQru deQil mi? Eger devrimcilik deniliyors4 o halde devrimcilik ateEle oynama sanatrdrr, diiqmanr yakm4 dilzeni devirme hareketidir. Eger yirmi yrlda di2enden bir taq bile s6kemiyorsa

yaprlabilir. Bu durum gdzoniine getirildiginde her qeyin yaprlabileceQi agrktrr. Kaldr ki, devrimin kendini hazrrlamasr ve yetkinlegtirmesi iqin Tijrkiye'nin d6rtbir tarafr agrlmrgtrr. Bundan yararlanmak gerekir. Diizeni q6ktqi.in eqigine getirmiEi4 bunu degerlendirmek lazrmdrr. Bagarrh drgijt ve eylem modelivar ortada bunu PKK yapryor, o halde dogru sonug qrkarmak ve uygulamak gerekir. Bunlar bir devrimcinin yerine getirmesi gereken asgari g6revlerdir. Sadakatle, yaratro ve 6lqen-bigen bir bigimde kilgi.ik bir grup bile ige ba,qlasa bu aEamadan sonra rahathkla 6nemli sonuqlara ulagabilir. Bizim buradaki elegtiri ve deQerlendirmelerimizin 6zil de budur, baqka hiqbir yone gekiqtirmemek gerekir. Mi..icadelemizin muazzam etkisi altrnda olan Ttirkiye'deki emekqi srnrf ve 6zellikle aydrn-genqlik bug0n bir beklenti iqindedir. Biz, onlarrn beklentilerinin boEa grkarrlmamasr iqin gerekenleri yapacagrz. Ve en dnemlisi de, kendinigdzden gegirmeyen, ashnda yenilmiq olduklarr halde yenilmez olduklannr s6yleyen, derrimci, demokratik ve sosyalist 6zellikleri olmadr$r halde 6yle olduklarrnr iddia eden ve dolayrsryla bizi de istismar

ederek Tijrkiye genqligini, halkrnr, emekgilerini dogru olmayan bir yolda etkilemeye qahqanlarrn 6nUne gegecegiz. Ya kendilerini gdzden gegirip dirzelteceklerya da kendileri aqrlarak direniqimizin olumlu etkileri Ti.irkiye halkrnrn saflanna taqrrrlacaktrr.

Devrimci grirevlere batarryla sahip gkalm Yaptrgrmrz bu elegtiriler, qimdiye kadar g6rwlerini erteleyenlere, 96revleri ni yapnaya gi.lg yetiremeyenlere gtiven vermek ve lzerlerine dijgeni yapmalannr saQlarnak iqindir. Tiirkiye hem stratejik ve hem de taktik d&eyde mutlaka dorrimci ge-

liqmeye ugratrlmasr gereken alandrr diyoruz Ve b6ylece biitlrn devrimcilerin, TUrkiye ortamrndan kaynaklanan devrimci gdrevlerine sahip qrkrnasrnr istiyorrz. Var olan gegitli sosyalist ve dsyrimci kigi, grup ve partileri, bu temelde sorunlarr yeniden

gozden geqirmeye, eger parti birliQi gerekiyorsa parti birliQi temelinde, bu gtincel degilse cephe birliQi temelinde birlegmeye, yaqanmrq olan bunca tecrUbeden sonra artrk mutlaka doQrularr bulmaya, dogrularda rsrarh hareket etmeye, bunun iqin amaq kadar araqlarr da doQru segmeye, yaSam tazrnr ve vuruq tarzrnr doQru belirlemeye, boylece devrim gehitlerinin de anrsrna baQlrlrQrn gereklerini yerine getirmeye, oldukqa iyi nryetlerle inandrQrmrz qok sayrda grup btjnyesindeki devrr rncr leri n muA7,am qaba ve direniElenne layrk ve saygrlr olmaya bunun somut ifadesi olarak baqarrlr bir devrrmcr qalrqmaya y6nelmeye gaQrrryorra. Qok aqrk ki, karErmrzoa her tilrlU gerici, fagrst ve saQ orgutlenme, di.izenin en qilrtjmijq partrlerr yeniden halklarla dalga geqmeye ve meydan kendilerine kalmrggasrna ortalrkta cirit atmaya devam edryorlar. Bu durumun da bir geregi olarak tum devrimcileri, hiq olmazsa bunlara karqr halkrn seqeneQini tam temsrl eden, geqmiEten qrkarrlacak dersler rgr$rnda emeQin drgUtleniEini ve direniqini baEarrya imkan krlacak bir temelde d0zenlemeye yol aqan bir qalrqmanrn sahibi olmaya PKK'nin K[]rdrstan'da btiyijk geligmelere yol aQan ve grderek Tijrkrye'yr de devrimle ayaQa kaldrrmaya goturen etkrsinr anlamaya g6rmeye. deQerlendirmeye ve bundan doQru sonuqlar qrkartarak uerlerrne dugenr yapmaya qaQrrryoru. Gerqek enternasyonalizm, halklarrn ortaklaqa ve omrz omua mijcadelesrnr istenre tutumu budur. Gerqek 619irtsel dayanrgrna budur. Halklar igin, hiqbir lafazanhkla 6rtbas edilemeyecek olan gerqek kurtulug yolu budur. Hiqbir teorik gerekqe, hiqbir farkh deQerlendirme, bunca agrk bir gergeQi ortadan kaldrrmaya veya baqka turlij g6stermeye yetmez. Bunca gehit kanr pahasrna oldukqa zorlanmrg, fakat bagarrya gl) miE mUcadele tazrna saygrlr olmanrn bincrk rfadesr, ondan doQru sonuqlar qrkarrp yararlanmaktrr. Bunu zamanrnda yapmayanlar, daha btryUk yenrlgrlerin ve acrlarrn iqinde kendrlerrni bulurlarsa, buna qaqmamalarr gerekir. Ya kargr-devrim tarafrndan ya da devrim tarafrndan bu durumu yaqarlars4 bunun sorumlusunun sadece ve sadece kendileri olacaQrnr bilmeleri gerekir. Devrrm, aman dinlemez bir harekettir. E$er uyar ve gerekeni yaparsan, yiirursiln. Yok eQer uymazsan, saQrndan ve solundan yaprsrr gibi g6runi,jrsen altrnda ezilirsin. Bunun da sorumlusu yine kendin olursun. Demek kr, 6ntimrzdekr donemin izerine yi.irijrken, PKK'nin Kilrdistan'da doQru onderlrk esaslarryla yi.lriittijQij miicadelenrn yol aqtrgr biiyirk geligmelere TUrkiye sahasrnda verebrlecegrmrz en iyi cevap, bu geilqmenrn yarattrQr etkiyi, yani dUzen saflarrnda yol aqtrQr daQrnrkhQr sublektif planda da degerlendirmeh doQru bir devnmci teori, perspektif ve taktik diizenlenige, yani drgijt ve eylem hattrna ulaqmaktrr. Bu yaprlrrsa. TUrkiye halkr igin de en iyisini gergeklegtirmig oluru. Ve kiylece Tiirkiye devrimcilerinin yagadrQr bunca acrya akrttrQr bunca kana ve yine devrimciyagam tazrna en iyi karqrh$r vermig oluru kr, bundan da ancak ve ancak devrrmciler ve halklar yararlanrrlar ve mutlu olurlar. Biz, TUrkiye'dekr deyrimcileri de, eski ve yenr, hatah ve hatasrz, yanrlgrh ve yanrlgrsz olanlarrn hepsini, bir kez daha bu temelde durum degerlendirmesi yaprnaya PKK'nin ytiriittijQU hareketi kavramaya ve kendilerini her ttirlti ittifaka aqrk hale getirmeye, PK K'ni n ytiri.itti.igU mi.lcadeleDevam 27. sayfada


1

Ttirkiye'de yeni bir devrimci stireg baglarken...

991 Attltmrnrn oncU komutanlarl...

Bagtarafi

L

ceQi her tilrlil gorevi yerine getire' ceQime and igiyorum." lqte lV. Ulusal Kongre'ye gidilirken Hayriyoldagrn devrrm karEtstndaki duruEu boylesine heybetli, b6ylesine gWen verici ve boylesine saQlamdrr. Ruhen, yiirek dok1rsu de'urimi ve zaferi yaqamaktadrr. Bu yaprsr lV. Kongre si.rrecinde daha da geliEir ve olgunlagrr' Bunun bir yan-

sayfada

olayr kargrsrndaki saQlam duruEu ve kararlr yUrilyilqi.inden dolayrdrr. Tutarhhk ilkesine baQlr kalmak ve sdziiniin eri olmak igin yoldaElanndan qok kendine yonelebilen, kendisiyle savaqrmr sUrekli krlrp bunu gerqek di.jqrnanakargr oldi.rrtlctrbirsilahadoniqtiirebilen ender yoldaqlardandrr. Devrim yolunda son nefesine, ka- stmast olarak kongrede PKK-MK nrnrn son damlasrna kadar yrlmadan ve Askeri Konsey i.lyeliklerine seqiyiiruyeceQine dair kararhhQrnr yine lir. Gerqekten durugu kadar, kongre sonraslyirriryiigirdekahramancadtr. kendikalemindenokuyahm: "Ulusal kurlulug milcadelemizin Heybetlidir. Yeni savag cephesi Gariginden geqtiQi silrecindevrimci 96' zan'dtr. Ancak krq dolayrsryla gidiE revlerini yerine getirmek iqin, geq- bahara kalmrEtrr. Hayri yoldag ktE mig mlcadele tarihimizde meydana siireci boyunc4 Botan Eyaleti'ndeki gelen parti ve halk karqftt anlaytglart bazr kamplarda eQitim faaliyetleri ortekrardan da olsa bilince qtkarmak, girtleyip yUri.rttir' Ek olarak Korfez onemli bir hususu teqkil etmektedir. Savaqr dolayrsryla qegitli alanlara giister saQ, ister sol anlayrylar olsun, decek birliklerin gi.nenlik iqinde gith.epsi aynt noktada birlegmektedir. melerini diaenleme gorevlerini omtaOnderlik gerqeQine ulagmama ve lar. Kongre sonrasr ilk elden boylesi pariilqmemde diretmek tutrcu dav' yijce gdrevleri biiyiik bir coEku ve ranmak, orgi-tte gelmemek gibianla- sorumluluk bilinciyle yerine getirir. yrylaa parlimizi uQragttran, hedeflere Bu sureqte Bestler mrntrkasr Hayri ulagmada hztnt dlgiiren iE anlaytq- yoldaErn temel lislenme alantdrr. I 991 yrlr Mart'tnda Garzan'a yillardtr. Hiqbir zaman dilqmamn gu veya bu dlzeydeki varhQt, bizim ge' riryiq baqladrgrnd4 Hayri yoldaq tigmemizi bugilne kadar engelleye' Eyalet Komitesi iryesive Garzan 2. medi. Ama iq engetlerin milcadeleyi Bdlge Komdant'dtr. Mervan yoldaE sekteye uQrattQt bilinmektedir. Bu ve birliginin ardrndan, 1991 yrhnrn anlaytglartn kaynaklart, elbettekitari- Nisan ayt sonlartna doQru Hayri yolhive sosyaltemclleri bulunmaktadtr daq ve komurtasrndaki birliQi de Fakat ne olursa olsun, halkn zaferi Garzan'a vartr. Yolculuk oldukga qeiqin hiq bir kigisel endigeye diqme' tin geqmigtir. Fakat Hayri yoldaqrn gWen ve cesaret veren varltQt, bu den.bunlarayervermedendevrimci gorevlerin iistine yilrilmek, parti ve qetinligi kolaylaqtrran {akt$rlerin bahalk gtkartnt her gartve koqul alttnda grnda gelmektedir. Yolculuk boyunsavunmak ve gereklerintyerine ge- ca birliQinin moralini siirekli yiJksek tirmek benim iqin esas tegkil ede' tuttugu gibi, disiplin ve nizamt da pUr cektir. Laytk olmasnr bileceQim. Bu dikkat elden brrakmamtEttr. Netice konuda dnilmde herhangi bir engel itibariyle yUri.iytrq bagarr ile gerqekgdrmityorum. Gegmigin actstm din- leqtrrilerek, gerilla giicUmi.iz eyalete dirmek iqin pratikte iglere 1ncillilk konumlandrrrlabilmiqtir.Ancak g6reetmek, dilqmana kargr savaq gelig' vtn en zor ve esas safhasr bundan tirmek ve tAm Klrdistan't boydan sonra baqlamaktadrr. lV. Kongre'de boya kzillagttrmaktan bagka bir yol verilen sdzler vardtr. Bu sdzlerin eri ve Qare yoktur. Kendimde bulunan olunacak ve kongre kararlart savaq iq engelleri, agilamayacak, qdzille- tarzrnda eyalete taqrrrlacaktrr. Bu' asmeyecek engeller olarak gdrmityo- keri-siyasi atrlrm demektir' PratiQe rum. Partiden ve lV. Kongre'den ala' bu bilinqle yUrUnilr. caQm gAqte, kendime amanstzca Garzan Eyaleti'nin ilk biryiik asyilkleneceQim ve taktik ustahQa kerieylemi Hayriyoldaqtn komutasr ulaqacaQm

kesindir.

altrnda gerqekleqtirilir' Geliy6 $ex

(...) lV. tJlusal Kongre'ye giderken Cuma eylemi olarak da anrlan bu kongrenin alacaQr kararlara baQh eylemde 9 diiEman askeri dldirrir-

kalacaQtma, bunlart uygulamak

iEin

lUp, diiEman birliQi bozguna ugratrl-

tilm glcilml sefe,rber edeceQime mrqtrr. Bu eylemin askerisonuqlartndair bagta Parti OnderliQi'ne, par- dan qok, yarattrgr siyasi etki onemlitiye ve halka devrim gehitlerine, daQ dir; bu eylem. somiirgeci ordu gUqve zindan direnigqilerine soz veri- leri ve igbirlikqilerini derinden saryorum. partinin ilerisi iqin bana vere- sarken, tilm yoldaElara ve yurtsever

SER, T\IYEESLThT A,bone

figli

Adr, Soyadt: ...............

i*I 6

:::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::

I Yilhk

AyhI

igi: f Almanya drgr: I DMSZ Almanya

DMSO

Abone heeap numareol: Stadtsparkasse - K0ln Konto Nr.: 27 93 29 63

Bl2;37O 601

98

AlmanYa igi:

DM58

N

AImanYa dqt:

DM62

H. Barcedogmug

Vogobangorsr. 288 5000lGkr 30

lenmedik qahadeti irzerine

l.

det kugktrsu daha qok

Yaagma adresi: SEBXWEB{}N Postfach 10 16 83 60(E KOln I

Yaagma Adresi:

yakrgrrdr.

Aynr gey karrn altrnda ezilip boQularak can veren Vacip, Regit ve

Kendal yoldaqlar ile Rtistem adh yurtsever bir koyliimi2 iqin de geqerlidir. Ama boyle olmasr Hayriyoldagrn Eahadetinin anlam ve deQerinden higbir gey alrp gotUrmemektedir. O, canrnr devrimimize katrk ederek, lV. Ulusal Kongre'de verdiQi sdzil tuttu ve son nefesine kadar partimiz iqin, halkrmrzrn ozgiJrlilQti iqin yagadr. Elbette hala yapacaQr biryilk iqlel yerine getireceQi bi.iyUk g6revler vardr. Bunlar iqin yaEamayr qok isterdi. Ama artrk yaEamadrgrna gdre, onlarr yapmak, Hayri yoldagtn silahrnr alrp devrimi zafere gdtUrmek, ba$rmsz ve demokratik Kilrdistan'r yaratmak, O'nun askerleri ve yoldaglarr olan bizlere diJqmektedir. 1 992 yrhnr, Mervan ve HayriyoldaElarrn anrsrna ba$hhQrn bir ifadesi olarak, TC'ye zehir edecek ve bu yrh gdrkemli bir devrim, bir zafer yrh haline getirecegiz. Bu da bizim, Mer' van ve Flayri yoldaElara namus s6zi.rmtlzdilr.

Sernpeb0n Posdach 10 1683 600O Kdn 1

- Kahrolsun fagist Ttirk s6' mrirgeciliSi! - Kahrolsun her ttirlii igbirlikgilik ve ihanet! - Mervan ve Hayri yoldaglar 6' lUmsiizdtirl - An serkeftin an mirin!

Hmap rurnsau:

Sadtspakasee - Ktiln l(srto l$.:27 93 29 53 BUL 370 501 98

Bagtarafr 26.

layrk olmaya qahgahm ve murtlaka baEarahm diyoru. lnanryortz ki, bu

sayfada

dog- temelde TUrkiye ortamt i.zerine giru gdrmeye ve kendi pratiklerini denlerin bagartst kesindir. Biz, bu bundan do$ru yararlandrrmaya bu temelde g6revlerinin werine gidentemelde dogrularr daha da aqrQa lerin strrekli yantnda olacaQrz, Bu tekavuEturup esas almay4 en 6nemli- melde gdrevlerinin uerine yijrulyensi de, yerine getirilemeyen g6revleri ler de, halklarrmrzrn kurtuluguna gibu kez daha kararlr bir qekilde ve den yolda en doQrusunu yapmrE ve kiEiliQini tam vererek yerine getir- baEarmrE olacaklardrr. Tiirkiye devrimine bu temelde y6meye, devrimci yaqama tam ve sijrekli gelen bir devrimci kiqilige ve bu- nelirken, bunun yeni bir adtm, ama nun drgiitijne ulaqarak mUcadele et- saQlam temelde baElayan bir adrm meye ve baqarmaya qaQrrryortrz. olacaQrna inantyoruz. Kendimiz de Kendi pratigimize dayanarak sdy- bu devrime qok yi.iklendik, qok gey Itiyoru ki, mi.icadeleye boyle yakla- aldrk ve qok Eey verdik; bundan Eanlar ve kendini bu temelde mi.tca- sonra da bu temelde gWenmeye, deleye verenler, iq ve drq engeller desteklemeye ve bagarlyr saQlamane olursa olsun, yine koqullar nasrl ya bi.lyi.rk 6zen g6stereceQiz. Milliyet olursa olsun bagarabilrrler; bagar- ayrtmt yapmaksztn birttln devrimcimalarr oni.rnde ciddi hiqbir engel leri, gorevlerine bu temelde ydnelolamaz. PKK, bu konuda tarihi bir meye ve mutlaka baqarmaya qaQtrtdeney yaratmrq, baEarrya gitmenin yoruz. 12 Ocak 1992 temel durumunu saQlamtEtrr. Buna nin Tiirkiye laerindeki etkilerini

"Yersiz kayrplara yol

BOI-

ge'nin yonetimini de birinci dereceden i.rzerine alan Hayriyoldaq, Garzan Eyalet Komutanr olarak sevk ve idareyi, koordineyi yeniden dizenlemek, bu konuda kopukluQu onlemek iqin krqrn qetin koEullarrna aldrrrq etmeden ige koyuldu. Talihsizlik, O'nu tam da bu esnada yakaladr. Tatvan bolgesinde diQer yoldaqlarr ile iligki kurmak ve durumlart degerlendirmek rqin buluqma noktastna giderken, rzerine diiqen qrgrn altrnda kalarak 3 yoldaqr ile birlikte can verdi. Evet, Paris'te baglayan devrimcileqme ve vatana ddntiq hareketi, boylece Tatvan daQlarrnda, soylu ama talihsiz bir qahadetle noktalanmrg oldu. Hayri yoldag bir devrim kartalr olarak elbette, karrn altrnda b6yle talihsizce can verecek biri deQildi. O'na sdmiirgeci ordu giiqleri ile giriEtiQi qarprqmada bir gaha-

D

Nd: Bu f,{i doldurarak 6dere makbuan ile blrllkte yukendaki yaaglna

V.i.s.d.P:

halkrmrza cesaret ve gljven aqrlamrEtrr. Eyalet genelinde hareket ve atrhm devam eder. Hayri yoldaqrn, qehir orgi.rtlenmesinin geligtirilmesi ve serihildanlarrn Garzan'da da ytikseltilmesi igin yoQun qabasr ve giriEimleri vardrr. Ve bunlar, istenen di.zeyde olmasa da sonuq verir. HayriyoldaE esas olarak Garzan Eyaleti 2. B6lge'de siyasal, askeri ve orgiitsel qahqmalarrnr siirdi.irilrken, Dr. KendalyoldaErn Eehit diigmesiyle birlikte 3. Bdlge'nin sorumluluQunu da omular. Bu sUreqte yoQun emek harcayarak Dr. Kendal yoldaqrn boqluQunu krsa slirede doldurur. Birqok askeri eylem ve serihildanr 6rgiitleyip gergekleEtirir. Karar vermiqtil onuru qiQnetmeyecektir. DeQerli kayrplarrmza karqrn Garzan Eyaleti de 1 991 yrhnr zaferle kapatmanrn cogkusu ve moralini yagamaktadrr. Gerilla birliklerimiz krqr karargahlarrnda, 1992'de yapacaQrmrz atrlrmlarrn hazrrlrQr ile geqirmektedirler. Mervan yoldaqrn bek-

Bagtarafi

aFn eksiklik ve ...

13. sayfada

Sorun, devrimin olup olmayacaQtna inanmama deQildir. Ki.irdistan devriminin zaferle taqlanacagr zaten kanrtlanmrqtrr. Sorun, partiye layrk olmayan, partinin hak etmediQi, partilileri iziinti.rye bo$an bu acr olaylartn, darbelerin telafi edilip edilmemesi sorunudur. Bizi kaygrlandrran, act ve iizijntlrye bogan, bu durumun varlt$rd rr. Yoksa gahadetleri n yaqanmasr degildir. Elbetteki Ki.irt halkr gibitarihte bunca zuli.im ve baskr altrnda olan bir halk ulusal baQrmsrzhk mUcadelesine kalktrQrnda ve bunu da savaqla gergekleqtirmek istediQinde kan d6kecek, Eehit verecek. Yilzler, binler deQil, belki yizbinleri, milyonlan kaybedecegiz. EQer di4nnntmrz da atalarrndan kendisine miras kalmrE barbarhQrn, vahgetin ve talancr gelenegin sahibiyse, bu durum hem olasrdrr hem de dogaldrr. Bunlar olacak diye titremiyoruz. Uzi.lntirmlztin kaynaQr bunlar deQildir, bizi feryat etmeye g6triren de bunlar deQildir;yalnz ve yalnrz, anlamstz kayrplardrr. $ahsrmrz adrna sdylemek gerekirse; bu aldrQrmrz sorumluluga kutsalhk derecesinde yaklaEryoruz. Bu sorumluluga ve bu sorumluluQu veren partiye layrk olmanrn savaqtmtnt veriyoruz. Uzun slrredir yUriittti$Umliz bu savagrmda yrlmadrk, yorulmadrk ve miicadelenin, halktmztn kurtulugu iqin vazgeqilmez bir araq oldugunu bildiQimiz iqin brkmadrk. Bu savaqrn zorluklarrndan kaqmadrk, risklerinden tirkmedik, Tiim gereklerini btiytrk bir igtenlikle yerine getirmeye gahgtrk. $imdi de 6yle. $imdi de kendimize gWeniyortz, kendimizi gi.iqlil hissediyorrz. Birgeyler yapmanrn istegi ve cogkusu var. $u ana kadar oldugu gibi, b.undan sonra da partiye ve Parti Onderligi'ne, Eehitlere ve direnig abidelerine baQ[ kalmanrn, onlara laytk olmanrn, emir ve talimatlarr rgtQrnda hareket etmenin scizii var. Bu s6zti, burada da yenilemek istiyona. Ama bir gey yok; bu vahim durumlar4 hatalara eksikliklere artrk dayanma gilci.i yok. Olup bitenleri dogal karErlayarak kabul etmenin ve daha da siirdirrlilmesine izin vermenin cesareti yok. Aynr hatalarrn, aynt eksikliklerin bir daha bir daha 6zeleEtirisini vermenin di.lqkilnlil$ir yok. Artrk anlamstzyere genq insanlarrn

Arnrsrdya Ararsturya

Bdcika Dsdmarka f?ansa

S.0O

A$

3O.S

s.

9O.m

ffi.

10.0O dkr.

14.00

tt

kanrna girmenin nastrlagmtE yi.iregi yok. QocuQunu saflartmrza gonderip krsa bir silre sonra cenazesini alan ananrn, bacrntn gozyaqlarrna dayanacak yi.ireQimiz yok. Yoldaqlar, biz gdrevden istifa etme hakkrnr kendimizde gdrmi.lyortz. Boyle bir talebi savaqtan kaqkrnhk ve halka ihanet etme olarak gorUyoru. Gdrevi kr-nsal olarak kabul edip, gereklerini yerine getirmeye qahEryoruz. Fakat, bu bi.ryi.lk gorevin gereklerinin ancak ti.imi.rni.ziin destek ve dayanrEmastyla yerine getirilebileceQine inantyortz. Daha iyisini yapmaya aday olanlar varsa, onlara her tilrlir Qansr tanrmayr parti ahlakrnrn bir geregi olarak goriiyorr.rz. Bu halkrn kan-revan iqinde olduQu brr

ortamda kariyer peqinde

kogmayr

soysr.rzluk olarak deQerlendiriyoruz.

Bu nedenle, yantntzda da y0rUmeye varrz, arkanrzda da yiirljmeye vartz. Yanrnrzda yiirilrken desteginize ihtiyacrmrz var. Arkanzda yUriimeye layrk gcirUrseniz, her ti.irlii desteQi sunacagrmrza devrimci onurumuz izerine s6z veriyoru. Yeter ki mi.tca-

dele geliqsin. Yeter ki, bu kdsal savaq geliqsin.

Oyleyse gelin birlikte

yanhqlarr

di.zeltelim. Bu tahribatlart, bu vahim geliqmeleri ortaya qrkaran kaynaklarr kurutahm. Orgi.i( yaprmzt arttarak netleEtirelim, saQlamlaqtrraltm. Bu orgUtle, dUqmana hak ettiQi dersi verelim. Bu 6rgi.ltle, qehitlerimizin intikamrnr alahm. Bu 6rgi.rtle, Parti 6nderliQi ve partinin rgrkh yolunda yi.jrij'yelim. Bu 6rgi.itle, halkrmrzrn gi.iven ve cesaret kaynaQr olahm; birlik ve beraberlik qekirdeQi olahm. Bu 6rgtrtle, halkrmzrn dzgUrliiQUnii ve bagrmsrzhgrnr biraz daha yakrnlaqtrrahm. Bu ise tarihin, partinin, halkrn ve bu halkrn kurtuluEu iqin kutsal bedenlerini topraQa di.jqtirmekten kaQrnrnayan qehitlerimizin emridir. GLin, bu emri layrkryla yerine getirme giiniidilr. TUm partililerin, tlim qaltganlartn ve tiim savaqanlarrn parti hattrnda birlegeceklerine olan giwen ve inancrmzla mektubumuza son verirken, ttim yoldaqlarr, galtganlan ve savaganlan selamhyor, onlara olan saygr ve sevgimizi belirterek, devrimci qahqmalarda tisti.ln bagarrlar d iliyoruz.

3 Kasrm 1991

Hollsrda tngiltsre l"oc l"ulcre tloryec

4.5O

2.m

ffi.

f

16.0O skr. 4.m sk.

16.00 r*r.


Midyad, NisGbin, Hezex, trrih, $i rnex, Ci zlra Botâ&#x201A;Źltt, Misric ve Kerboran'da onbinler tek ses, tek yr,irek:

" EBen <lNeclara i-yan e" 1. 24 Ocak 1992:Elih (Batman)

il merkezinde, Q0bin (Beqiri) ilqesinin Fekiran k6ytl muhtarr Hiiseyin Pamukgu, kontr-gerillanrn saldrrrsr sonucu yagamrnr yitirdi.

2. 30 Ocak 1992: Farqin (Silvan) qehir merkezindeki diiEman ku-

rum ve kuruluqlarrna y6nelik, ARGK gerilla birliQi bir baskrn di.izenledi. Otomatik silah ve roketlerin kullanrldrQr eylemde I 1 dUgrnan askeri 6ldUri.rlilrken, 20'ye yakrnr da yaralandr.

3. 6 $ubat 1992: Nis6bin (Nusaybin) ilqesinde arabasr iqinde yayhm ateEine tutulan Necim Yanct, kaldrrrldrQr hastanede yagamrnr yitirdi.

4. 8 $ubat 1992: TC'nin mazot yasagrnr protesto etmek amacryla 400 civarrnda kamyon si.lri.lci.lrsi.i Cizira Botan (Cizre)'dan Xeb0r (Habur)'a doQru bir yilrilyt4 baElattr. Ci-

zira Botan'dan Girg6 Amo (Silopi)'ya araqlarryla birlikte gelen yiirilyi.lggi.iler, Xeb0r'a yOneldiler. Yolda

d(qman barikatryla kargrlaqan

ey-

lemciler, barikatr aqamayrnc4 Cizira Botan'a geri donerek, dakika yollarr trafiQe kapattrktan sonra eylemlerine son verdiler.

l5

5. 9 $ubat 1992: istanbul'un

Ka-

drk6y ilgesi Fenerbahqe semtindeki orduevi, Kllrdistan daQlarrnrn havadan bombalanmasrna misilleme olarak, KUrdistanh yurtsever genglik tarafrndan bombalandr. Olayda 2 astegmen, 2 askerve qeqitli ri.ltbelerde toplam I ordu mersubuyaralandr. Dahayilksek ohn asrl kayplat ise gizlendi.

6. l0 $ubat 1992: Cizira Botan'da diqman gtqleri, hedef seqtiQi aileler ile 8 $ubat g6sterisine katrlan I 50 araq ve sahiplerini rastgele silah ve panzerlerle taradr. Kurgun almayan ve hasar gdrmeyen evin kalmadr$r saldrrr esnasrnda 1 I yaqrndaki krz qocuQu Newroz $ahmaz,2l yagrndaki M. Nuri Kirek ile 8 yurtsever yaralandr, qok sayrda araq da tahrip oldu.

7. 10 $ubat 1992: Dep (Karakoqan) ile Dersim arasrnda bulunan

Qem6 Peri (Perisuyu) yakrnlarrnda ARGK gerilla birliQi ile diigman giiqleri arasrnda qrkan gatqrnada ARGK'nin kahraman bir savaqqrsr qehit olurken, 1 di.igman assubayr 6ldUrtildii.

8. l0 $ubat 1992:Elihte

bakkal

dirkkanr iqleten Metin Elekgi,

tiQ

kontranrn sopah saldrnsrna uQradr.

Yarah olarak hastaneye kaldrrrlan Elekqi, krsa bir si.ire sonra yagamrnr yitirdi.

9. 10 $ubat 1992: Elih'te, bir taksi duragr 6ni.rnde bekleyen lise Olrencisi M. Nuri Ekinci, bir grup kontranrn sopah saldrrrsrna ugradr ve aQrr yaralandr. Aynr anda bir araca da molotof kokteyl atrlarak tahrip edildi.

10. l1 $ubat 1992: Cizira Botan'daARGKye bagh bir gerilla birligimiz, qehirlerarasr otobUs terminali qwresinde iislendirilen polis parzerlerine ydnelik bir saldrrr gerqeklegtirdi. Atrlan roketin isabet almasryla bir parzer tamamen tahrip edildi. Olayda 6 6zeltim elemanrnrn 6ldirriildii$ii ve birgogunun da yaralandrQr bildirildi.

11. I 2 $ubat 1992: Dep ile Mâ&#x201A;Źz-

ger (Mazgirt) arasrnda QemO Peri

qevresinde ARGK gerilla birligi ile dUgman arasrnda ikinci bir qatrqma yaqandr. 13 $ubat gi.iniine kadar sUren gatrgmada l'i yirzbaqr olmak l2ere toplam 22 diiqman askeri 6ldlrrirlilrken, 6 ARGK gerillasi da kahramanca direnerek qehit dtiqtii.

'12.

17. I 5 $ubat 1992: Yurtsever Ki.irt aydrnr dQretmen Ahmet Beyhan Amed merkezinde kontralar tarafrndan katledildi. Olayr protesto eden Hezex (idil), Misric (Kurtalan), Nisdbin ve Kerboran (Dargeqit) halkr sokaklara ddki.ildi.i; esnaf kepenk

indirdi, qof6rler kontak kapattr.

$ubat 1 992: Riha (Urfa)'da Eyyubiye ve $ehitlik semtlerinde

.

bulunan polis karakollarr akqam saatlerinde ARGK gerillalarrnrn namlulanna hedef oldu. Atrlan bombalar ve aqrlan ateQ sonucu di.igman giiglerinden qok sayrda 6li.i ve yarahnrn olduQu bildirildi. Karakollara y6nelik baskrn. eyleminin gerqeklegtirildigi and4 lE Bankasr Urfa $ubesi de bombalandr. Sabaha kargr da Yapr Kredi Bankasr Urfa $ubesi'ne bomba yerleqtirildi.

feksiyon dUkkanrna kontralar tarafrndan bomba atrldr. Olayda maddi

12

13. I 3 $ubat I 992: Cizira Botan merkezini basan ARGK gerilla birliQi, s6mUrgeci Tlrrk devletinin jandarma ve polis karakollarrn4 askeri krgla ve panzerlerin konuglandrrrldrgr noktalar ile polis lojmanlarrve idari kuruluglarrna yonelik bir saldrrr gerqekleqtirdi. 4 roketin hedeflere isabet ettigi saldrrrda b[i.]k dlqUde maddi hasar meydana gelirken, diqman kayrplarr i2erine bir bilgi edinilemedi. 14. 14 $ubat 1992:

Y(iei.l mas-

keli kontralar Farqin'de Selim Selki'ye saldrrrp yaraladrlar.

15.

l4

$ubat 1992: Merdin'e

baQh Q0rdis6 kciyi.i, di.iqman gi.iqleri tarafrndan ablukaya ahnarak, sabaha karqr baskrn di.izenlendi. KdylUleri meydana toplayan dirgman, 4 kadrnr turtuklamak isteyince, kdyliiler buna karqr direndi. Binbagr Ramazan Qakmak'rn emri i.izerine k6yliilerin i.zerine ateq agrldr. Silah sesleri Lizerine Kurik6 ve Ametli k6yliJleri harekete geqti. Q0rdis6 kdyti giriqinde dirgman barikatryla karErlaqan Kurik6 (Aytepe) koylijlerine, Yiizbagr Mehmet Gdqmen'in emri ilaerine ateg agrldr. Olayda 20 yagrndaki Seyfettin Kapgakin aldrQr kurgun yaralarryla yagamtnr yitirdi. Aynca Abdi.ilselam Acet (15), Bedriye G0mijq (gO), Abdtllhalim Ozbey (zo) ve Ali 6lmez (17) agrr, Salih Qekin, Mahfu Olmez, Esma Civak, Hanrm Civak ve Hasan Tabar aldrklan kurgunlarla geqitli yerlerinden yaralandrlar. ..

AbdUlhalim Ozbey, Abdiilse-

lam Acet ve Ali 6lmez adh yurtsever kdyliiler, hastaneye kaldrrrlmalanna mtisaade edilmediQinden, taramadan iig saat sonra aqtn kan kaybrndan yaqamlartnr yitirirken, Bedriye Gtimrig hastanede ameliyata ahndrktan krsa bir stire sonra yaSamrnr yitirdi. Diger yarahlar hastanede tedavi altrna ahndrlar. 16.

I5

$ubat I 992: Bedriye Gii-

mtig'i.in cenazesi hastaneden ahnarak O0rdis6 kciyiine gdt0rtildi.i. Qevre kdylerin katrlmryla 4 bin kiqilik bir cenaze tdreni yaprldr. 6 cenazeyi ERNK bayraklarrna saran kitleler, yi.iriiy0qe gegtiler. "$ehid ne mirin',

"Biji PKK', "Biji yekitiya gel6 me' sloganlarryla E-24 karayoluna qrkan cenaze konvoyu iki saatlik bir yiirtiytqten sonra meizarhga geldi. Burada yaprlan bin kigilik ikinci bir tdrenle cenazeler topraga verildi.

I

18. l5 $ubat 1992:Nis6hfn HEP

llqe Bagkanr Hasan Bozkurt'un kon-

hasar meydana geldi.

19. 16 $ubat 1992: Ogretmenlikten ahndrktan sonra krrtasiye diJkkanr igleten yurtsever Mehmet Sabri Kztlkan, Qewlik (Bing6l) merke-

zinde kontralar tarafrndan

kaqrrrl-

drktan i.iq giin sonra Norqin yakrnlarrnda cesedi bulundu.

20. l6 $ubat 1992: Dih (Eruh)

ilqesine baQh Besin6 (Bozaltr) kciyt: gevresinin Ocak ayrnda diigmanrn havadan bombardrman saldrrrlanna uQradrgr ddnemde bir ARGK birligi ile diiqman giiqleri arasrnda qrkan qatrgmada kahramanda bir direnig sergileyerek qehit diigen ddrt gerilladan biri olan l6 yagrndaki Halime'nin Peyamh kdyi.inden olmasr nedeniyle, qevre kdyler baqsaQhQr iqin srk srk Peyamh'ya gidip gelmeye baEladrlar. Bunun tlzerine dtiEman, kdylUlere baskr uygulayarak 60 kiqiyi gdzaltrna aldr. Diiqman baskrlarrnr durdurmadr ve en son Peyamh kdyi.ine baskrn gerqekleqtirdi. 4'ii krz 7 genq gdzaltrna ahnmak istenince k6yli.iler direndi. Bunun irzerine 6zel tim ve Dih'tan getirilen askerler panzerlerle halkr taramaya ve ezmeye baqladrlar. Dtrgmanrn bu saldrnsr sonucu Selamet 6zer (t +) ve Nezir Qetin (21) olay yerinde yaEamlannr yitirirken, Emine GUglti, Emine Esen, HediyeAydrn, Bedriye Elqiqek ve bir diQer k6ylii de agrr yaralandr. O0rdis6 ve Peyamh k6yi.indeki olaylarrn duyulmasr tizerine S6rt, Dih ve Ciwanikan (Gdkgebag)'da esnafrn tiimli kepenk indirirken, qofdrler de araqlarrnrn kontaklarrnr agmadrlar, Yine aynr giln Nis6bin'in 4 kdyUn-

den gelen yaklaqrk 1.500 yurtsever kdyliJ E-24 karayolunu trafiQe kapatarak, katliamlarr protesto etti.

2'1. 17 $ubat I 992: Nisribin qehir merkezinde 3 binin taerindeyurtsever bir korsan g6steri dirzenledi. 22. 1 6-21 $ubat t 992: Kmar (Krzrltepe) qehir merkezinde O0rdis6 koyirde gerqekleStirilen katliamr protesto amacryla qeqitli gdsteriler diizenlendi. Esnaf gi.inlerce kepenk aqmadr, siir0cUler kontak kapattr, 6!renciler okullan boykot etti. Vne D6rika Qiyaye Mazi (Derik), Gercews (Gercr4)ve Mehsert (Omerli) ilqelerinde ve bunlarrn k6ylerinde de gegitli protesto eylemleri yaprldr.

23. 17 $ubat 1992: Hezex halkr I 2 bin kiginin katrhmryla bir yi.iri.iyirg diZenledi. Kontra cinayetleri ve derylet terdri.i protesto edildi. 24. 17 $ubat 1992: Farqin'de tekel iqqisi $ahabettin Karakq kontralann saldrrrsrna u$rayarak a$rr yaralandr. 25.

l8

$ubat 1992: Farqin'de

M. Ali Dede adh ilkokul miidtirtine silahh suikast di.2enlendi.

ga qrkmamasr iqin her

26. 18 $ubat 1 992: Bursa Cumhuriyet Baqsavcrsr Nural Uqurum ve korumalarr otomatik silahlarla agrlan ateq sonucu vuruldular. Olayda savcr aQrr yaralanrrken 3 korumasr 6ldi.l,

38. 20 $ubat 1992: Midyad'r katledilen M. NuriCebe'nin cenaz tdrenine 8 bin kiqi katrldr. Cenaz bUyi.lk bir konvoyla Kerboran'a go-

27. 18 $ubat 1992: Yurtsever

39. 22 $ubat 1992: M. Nuri Cebe'nin Kerboran'da yaprlan cenaze tdrenine 1 0 bin yurtsever katrldr. Kepenkler indi, araq kontaklarr kapandr, okullar boykot edildi.

gazeteci l'lalit Gtingen Amed merkezindeki 2000'e DoQru dergisinin bilrosunda kontralar tarafrndan katledildi.

28. l9 $ubat 1992: Bi.ryi.ik bir konvoyla $irnex'e gotiirUlen Halit Gtingen'in cenazesi, l5 bin kiqinin katrhmryla topraga verildi.

29. l9 $ubat 1992: SOrt gehir merkezinde kontralar bir pastaneye dinamit attrlar. Olayda bilyi.lk maddi hasar meydana geldi. 30. l9 $ubat 1992:Q0rdis6 ve Deraw0d'da 8 yurtseverin katledilmesini protesto amacryla Kerboran halkr serihildana kalktr. Serihildana Kerboran merkezi ve 39 kdytinden 20 binin ilzerinde kitle katrldr.

31. l9 $ubat 1992: ARGK gerillalarrnrn Xeb0r mevkiinde d6qedi-

$i mayrna Qarpan bir diigman cemsesi imha oldu. Araqta bulunan 6zel tim elemanlarrndan 5'i 6ldi.l, 2'si de yaralandr.

32. l9 $ubat 1992: Kontralarla iqbirligiyapan 2 hain Cizira Botan'da milisler tarafrndan 6ldtirtilirrken, biri de yara[ olarak kurtuldu. Yine gerillanrn bu temizlik harekatrnda Hezex'te I ve Elihte de t iqbirlikqi 6ldiir0li.rrken, aynr cinayet qebekesinin elemanlarrndan birinin Hezex'teki di.rkkanr ateEe verilerek imha edildi.

33. 20 $ubat 1992: istanbul'da yurtswerlerin Kiirdistan'daki katliamlara bir tepki.olarak gerqekleqtirdigi bir eylemde ITO binasr bombalandr. ITO eylemi 6zelsavaqa kargr geliqtirilen ve buna vurulmug bir darbedir. TC'nin katliamlarr devam ettigi strece, yurtseverlerin bunlara sessiz kalmayacaklarr da aqrktrr ve K[]rdistan'da katliamlar devam ettiQi s0rece kimsenin bundan rahatsrz olmamasr gerekir.

U.21 $ubat 1992: Cizira Botan'da 6zel timlerin yerlegtirdigi bombayr,bulan ve bununla oynayan Sevgen lvereng adh bir qocuk agrr yaralandr.

35. 2l Qubat 1992:O0rdis6'de yaprlan katliamr protesto etmek iqin Midyad'dayaprlan ve 3 binin iizerinde yurtseverin katrldrgr yiirtyiiqte sdmiirgeci gUqlerin aqtr$r ateg sonucu Kerboranh M. Nuri Cebe adh bir yurtsever yagamrnr yitirdi, adrnr tespit edemedigimiz yurtsever bir kadrn da a$rr yaralandr. 36. 21 $ubat 1992: Girg6 Amo (Silopi) qehir merkezi ARGK gerillalarr tarafrndan basrldr ve denetime ahndr. Askeri ve resmi binalarrn roketlerle ddvUlerek harabeye qerrrildigi kentte, dUqmanrn kayrplarr hakkrnda bilgi edinilemedi.

37.21 $ubat 1992: Cizira

Bo-

tan'r da basan ARGK gerillalan dUqrnanr serseme d6ndtirdii. Askeri ve

resmi binalarrn yerlebir edildiQi bu saldrnd4 d[igman, kayrplarrnrn aq-

ti.irlU qab

gdsterdi.

ti.irirldil.

N.23

$ubat 1992: Farqin'de Fahri G6steriq adh yurtsever bir lise dQrencisi kontralarrn saldrnsr sonucu yaralandr. 41. 24 $ubat 1 9_92: S6rt gehir merkezinde Nizam Ozekinci'nin fotografqr diikkanrna patlayrcr madde atrldr,

42.24 $ubat 1992: C0di daQrnrn Oesirk6 BoQazr mrntrkasrnda 22 $ubat'ta qrkan grkan qatrEmada gehit diigen 2 ARGK savaggrsr iqin bin kiEinin katrhmryla $irnex'te bir cenaze t6reni dtizenlendi.

l7

43.24 $ubat 1992: Yeni Ulke gazetesinin Elih muhabiri Cengiz Atun evinden gazete bijrosuna giderken kontralar tarafrndan katledildi.

4.

25 $ubat I ggZ: Elihte katledilen Yeni Ulke gazetesi muhabiri Cengiz Altun igin yaprlan ceneve tcirenine 40 binin Uzerinde kigi katrldr. Sloganlarla baqlayan ve sloganlarla biten cenive yliri.lyi.iqiinden

sonra kitleler akrn akrn Altun'un evine taziyeye gittiler. Tiim esnafrn kepenk indirdiQi, ti.jm qofdrlerin kontak kapattrQr, qehirlerarasr otobi.irslerin iElemediQi, okullarrn boykot edildi$i Elih, tarihinin en biryiik kitle g6sterisiniyagadr. Gercews esnafr kepenk indirerek ve gof6rii de kontak kapatarak, Elih'le dayanrgmasrnr g6sterd i. Amed'de Ziya G6kalp Lisesi 6Qrencileri de aynr gijn okulu boyko ettiler.

45.26 $ubat 1992:Nis6bin

ge-

hir merkezinde ARGK qehir gerillalarr askeri ve 1 polis panzerini roketle imha ettiler. Nis6bin halkr da dlrEmanr Eaqrrtmak iqin silahlanna sanldr. Yarrm saat sUren qatrgmad4 dt4man kargrhk verme cesaretini kendisinde gdremedi; binlerce gerillanrn qehri bastrgrnr sanan di.rgman, korkudan inlerinden qrkamadr.

I

46. 26 $ubat 1 992: Elbistan'da operasyonlara katrlan ve keqif uguqu yapan bir helikopter dtiqerek parqalandr. Helikopterde bulunan 2 albery,

2

binbaqr,

I

yiizbaqr

ve

1

aste$men 6ldii.

hk

47. 27 $ubat 1992:Farqin SagOcaSr'nda gdrerli ltJlehmet Seyh-

mus Akmcr egiyle birlikte Merkez Saghk OcaQr'na gitmek ijzere evinden grktrgr srrada ugradrgr bir silahh saldrn sonucu katledildi. Akrncr'nrn cenazesi doQum yeri olan Nis6bin'e g6ti.iriildi.i.

8.27

$ubat 1992: Nis6bin'de Mehmet Emin Narin adh yurtserrer silahh saldrn sonucu katledildi. 49. 27 $ubat 1992: Adana'nrn $akirpaqa mahallesinde bir polis otosu tarandr.

122  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you