Page 90

"Yeni çağ» dan Okurlara Saym okurlar, Dergimize karşı istekler g ü nden güne a rtıyor. Biz bu istekleri eli mizden geldiği kadar karşı lamaya çolışıyoruz. Okurları mızdan, adresleri açık ve doğru olarak yozmaları n ı , özel likle şehir ve ma­ halle numaralarını titizlikle belirtmelerini rica ederiz. Adreslerini değ iştirenler, yeni adreslerini bize derhal bi ldirmelid irler. Dergiye a bone olmak ve diğer yayı n l a rı m ızı edinmek istiyenler a d resimize bir mektupla bildirebHi rler. Sonra Avrupadaki okurları­ mız aşağ ıdaki adrese başvura b i l i rler:

1 Berlin 10 Postfach

1 00 229

West Berlin Odemeler şu konto numarasına yapı l ı r : Postscheckkonto

342 441

West Berlin

1 . lo ı . Brejnev, .. l E N I N ' I N 1 00. YllDON O M O, SBKP' N I N XXiV. KONGRESI, SSCB' N I N 50. YIlI M

2. NAZıM HIKMET, BOTON ESERLERI (Şimdiye kadar 8 cilt çıkm ıştır),

3. BILI MSEL KOM O NIZM, 4. lEN I N (Biografisi), 5. SOVYETLER B I RLlöl KO MON IST PARTISI N I N PROGRAMI 6. BOYOK OKTOBR 50 YAŞı N DA,

7. S. Ostüngel, .. G O N EŞLI D O NYA .. 8. A. Soydan, .. ALMAN DEMOKRATIK CUMHURIYETI .. 9. A. Soydan, .. YED I SOSYALIST OlKEDE DON-BUGON­ YARIN »

1 0. A. Soydan, .. SOVYETLER BIRl'Iö I N D E 1 2 G O N ..

Ad resimiz : Yeni çağ - Stredisko pro rozsirovani tisku, Praha 6, Thakurova

3, Czechoslova�ia

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...