Page 89

sekterliği, bencil l iğ i, küçük hesa plar a rdı nda olmal a rı i l e sağcı Alman sosyal demokratların l i bera lizmi bir noktada birleşiyor, I şçi sı nıfı a nti-em perya list, demokratik ve sosya l izme açılan devrim ha reketi n i n lokomotifidir, Ma rksist-Leni nist ideoloji ile onun sava ş ı n ı bir­ likte örgütlemek tarihsel bir ödevdir. Bundan ötürü TKP'ni n bütün demokratik, sosya list ve yu rtsever örgüt ve partilere el uzatması tari hsel devrimci bir davra nıştır. Demokratik bir hükümeti işbaşı na geti rmenin, faşist yöntemleri önle­ meni n , topluma sosya l izme yönelik, demokratik bir düzen sağ lama n ı n tek olanağı, işçi sınıfı n ı n devrimci eylem birliğinden geçiyor. Işçi sınıfı n ı n devrimci eylem birliği u lusal ölçüde demokratik, a nti -emperyalist bütün g üçlerin ey lem birliq i n i n ha reket noktası ve temel dava naQI olacaktır.

370

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...