Page 88

kendini kuvetle dayatıyor. Emekçi yığı nları nda, bu dengesiz gelişme so­ n ucundadır ki, burjuvazi kapitalist ü lkelerde işçi sınıfını bölmek olanakla­ rı n ı buluyor. Dünya n ı n hiç bir ka pita list ülkesinde işçi sınıfı n ı n politik, sendikal birliğinin kurulma ması n ı n nedenlerinden biri de bu ekonomik dengesiz gelişmedir. Türkiye bu yolda hızla gelişiyor. Türkiye'de TKP'nin yasaklanmış, işçi sınıfı n ı n en keskin savaş silôhının Ma rksizm-leninizmin faşist kanun mad­ deleri ile ağır cezaların tehdidi a ltına alınmış olması, işçi sı nıfı n ı n öncü, en bilinçli kısmını legal, gerçekten de devrimci, bilimsel sosyalizme bağ lı bir partide ö rg ütlenmesini engell iyor. Oysa italya ve Fransa proletarya­ sının bu olanağa sahip olma ları işçi sınıfı n ı n öncü ve en bil i nçli kesi­ minin geniş emekçi yığınlarını hattô orta ta bakaları da sürekli olarak bilinçlendirmek, onları a rta n ölçü lerde tekelci burjuvaziye karşı savaşta örgütlemek olanakları nı yaratıyor. Türkiye'de legal a l a nda bu olanak yoktur. Buna karşın, küçük burjuva sosya l izmine « burjuvazi n i n ta ha mmülü " oranı nda legal olanaklar açı ktır. Bundan ötürü sıra sıra kurulan sosya list partiler ulusal, sosyal kurtuluş savaşının sağ lam bir biçimde örg ütlen mesi yönünde çetin soru nlar ortaya koyuyor. Bu sorunlardan biri işçi sınıfı n ı n pol itik yönden de parça lara , fraksiyonlara ayrı lmasıdı r. Bilindiği gibi son g ü nlerde kurul ması kara rlaştı rılan TiP'nin de bir « işçi taba n ı " oluşturulacak. Bazı send i ka yöneticileri bu parti n i n kuru­ cuları a rasında yer a lacak. Yi ne bilindiği gibi TSı P'nin de « işçi sınıfı n ,,­ dan bir taba nı va rdı r. Bazı sendikacı ve sendikalar bu parti n i n saflarında yer a l mışlard ı r. Sosya list etiketi a ltında kurulan öteki partilerin de az veya çok bu g i bi taba nıarı vard ı r. lega l alanda kurulan ve . yasakları n m ü ­ saade ettiği dozda « sosya l ist" ol maya m a h k u m parti yöneticilerinin başta gelen eylemlerinden biri de sendika ve sendikacı avıdır. Bu partiler birbi ri ne karşı kurulduğuna, bunlar arası nda sübjektif çekiş­ me ve kavgaları n , sürtüşmelerin de başta geldiğ ine göre. bu partilere yamanan sendika l a r. bu sendikalara üye işçi ler de otomatik olarak bu ayrı lıklara, iç kavgalara , sürtüşmelere sürüklenmektedirler. Burjuvazinin a rayıp da bulamadığı bir durumdur bu. TKP'n i n önerdiği gibi işçi sı nıfı n ı fa brikalarda, ü reti m merkezlerinde. sendikalarda sınıf savaşı için örg ütlemek ve bu savaşa yöneltmek başka , şeyd i r. « taban sağlama k " için sendikaları daha da parça lamak. anları birbirine karşı sürtüşmelere. iç kavgalara sürüklemek. onları elbirliği ile sermayeye. emperyalizme karşı savaş hedefinden şaşırtacak biçimde par­ ça lamak başka şeydi r. işçi sınıfı n ı n sınıf savaşı n ı frenleyecek en ufak bir tutum bile devrimcilik değ i l , ters devri mciliktir. Böylece Türkiye'de kendileri n i sosyalist ilôn eden bazı politikacıları n 369

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...