Page 80

Türkiye Komünist Partisi MK Genel Sekreteri i. Bilen yoldaşın ··TKP'nin Sesit. ve ··Bizim Radyo.. muhabirierine verdiği demeç Soru : Bilen yoldaş, 1 Mayıs geldi . Dü nya emekçi leri n i n daya nışma, sa­ vaş ve bayram g ü n ü geldi. Bu y ı l k i 1 Mayısın özell ikleri Sizçe nelerd ir? Yamt: Bu özellikler dü nyada, sosyal i st ü l kelerde, kapita l ist ü l kelerde birbirine benzemez, ayrıdır. Türkiye'de daha da başka d ı r. Bütün dü nya, bu yıl, i sa n l ı k tari hi nde en büyük bir zaferi kutl uyor. Sovyet ord u l a rı , bun­ d a n 30 y ı l önce, dü nya em perya l iz m i n i n en vurucu gücü olan Hitler AI­ manyasını baştan başa ezd i. H i tler, bu ca navar, Berl i n'de sığındığı i nde bir a krep g i bi geberd i . Sovyet orduları, 30 N isanda zafer bayra ğ ı n ı Rays­ tag'ın tepesine çekti. Böylece Sovyet halkı, onun şanlı orduları d ü nyamızı, uygarlığı en korkunç bir yıkımdan kurta rdı . Büyük Oktobr Devrimi'yle kurulan ilk sosya l ist devlet, böylece bütün halklara daha mutlu bir g ele­ ceğ in ışı nIı çevrenlerini açtı.

i k i nci Dü nya Savaşı'nda Sovyetler Birliğ i ' n i n kazandığı büyük zafer, söm ü rgec i l i k sistem i n i tô köklerine kadar sarstı, onun yı k ı m ı n ı hızlandırd ı . Avrupa'da pekçok ü l k eleri, Sovyet orduları, faşizmi n Hitlercilerin boyun­ duruğundan kurta rdı . Dünya n ı n her ya n ı nda u l usal k u rtuluş ha reketleri a l d ı yürüdü. Asya'da, Afri ka'da yeni yeni devletler kuruldu. Bug ü n 30 Nisan. Viyetnam halkının 30 yıllık savaşı büyük bir zaferle sona erd i . Saygon düştü, tesl i m oldu. Kukla hükü met, Tiyö kaçtı. Dü nya ­ n ı n baş ı na ağa kesi l mek isteyen Amerikan emperya lizmi, Viyetnam'ı baş­ ta n başa ya kıp yıkan çağ ı m ı z ı n bu vanda l l a rı büyük bir yenilg iye uğ rad ı . Halkları n u lusal bağ ı msızlık, demokrasi, sosyal kurtuluş v e sosya l izm için verdi kleri savaş yeni yeni başarı lara, boyutlaro u laşıyor. Avrupa'da, bölgem izde de bu y ı l 1 Mayıs çok daha başka bi r hava içi nde karşı lanıyor. Portekiz'de faşizm i n a laşağı ed ildiğinden bu yana i k i nci 1 Mayıs ol uyor. Devrim süreci , demokrasi ve sosyal kurtu l u ş h a re­ keti Avrupa ' n ı n bu başında hızla gelişiyor. Komşumuz Yunanistan'da 1 Mayıs bu y ı l yepyeni bir hava içinde kutlanıyor. Halk yığ ı n la rı n ı n sü­ rekl i savaşı Yuna nistan'da ya lnız faşist cu ntayı a laşağı etmekle ka lmadı, onlara a rka olan Amerikan em perya l i stleri n i n kon u ml a r ı n ı da sa rstı . Ame­ rika Yuna n ista n'daki üsleri nden atıl ıyor. Amerikan köleliği nden kurtu lmak için yeni yeni atı l ı m l a r ol uyor. Bütün bunlar Türkiye' n i n çevresi nde, d ü nyam ızda ol uyor. Barış ve g ü ­ ven l i k için en başta Sovyetler Birl i ğ i n i n sürekli yü rüttüğü savaş yeni yeni başa rılar kazanıyor. 36 1

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...