Page 8

daşça yardı mseverli kle bağdaştı ra ra k, sahip oldukları zeng i n deneyi Al­ man emekçileriyle seve seve paylaşıyorlard ı . Bununla beraber, vaktiyle Sovyet Rusyada köylü lerle bağ laşma k u ru l ması için a l ı n m ı ş olan tedbir­ lerin basma ka lıp uyg u lanması değ i l , eylemde Ma rksist-Leni nist ya naşırn ı n kı lavuz edinil mesi sözkonusuydu . ADC'deki uyg ulama b u n u n inandırıcı bir kanıtıydı . Sovyet komünistleri, A l m a n Komü nist Partisi'yle Alman Sosyal - Demokrat Partisi'nin Ma rksizm temeli üzerinde birleşmeleri için ideoloji k birliğin şart olduğ u n u n açı kça kavra n ması nda bize özel likle yard ı m etti ler. Faşizmden k u rtuluşta n sonra, öncelikle her iki partinin eylem komitelerinde yüzbin­ lerce komünistin ve sosyal-demokratın birlikte ça lışmaları nda, çoğ u kez kendiliğ inden-gelme bir atı l ı mla istenen örgütsel birleşmeden önce, sorun ü.zerinde etraflı bir ideolojik açıklığa varı l ması gereğ i n i n küçümsendiği haller ol uyord u . Alman işçi hare ketinde vaktiyle yol verilen örgütsel bö­ l ü n meyle işlenmiş olan büyük hata nı n bir an önce düzeltilmesi sabı rsız­ Iığı, bu d ü rüst istek, sosyal - demokrat yoldaşlar a rasında birçokla rı n ı n ön­ cel ikle Leni n'in yeni tipten partiye ilişkin savaşı nın � zlüğ ünü yeterince bil med iklerini veya bu savaşın ola nca önemini kavramadıklarını gösteri­ yordu. AKP' li yoldaşlara düşen ve bundan daha az karmaşık olmıyan d iğer bazı soru n l a r da va rd ı . Bir yandan, « bütün üyeleri n, faşizınden k u rtuluş­ ta n sonraki işçi h a reketinin yeni soru nlarını ta mamiyle anlamaları, dog­ matik ve sekter etkilerden silkinebilmeleri için, etraflı bir ideolojik-politik eğ itim ça l ışması yap ı lması gerekiyord u. AKP ile ASD P a rasında ortak eylem a nlaşması n ı n gerçekleşti ri l mesi karmaşık bir politik ve ideolojik savaştı . » ei) Anti-faşist, demokratik düzen için ortak savaşta ki gelişme sü recinde bi rçok p roblem çözüme kavuşturuldu. Ta rihin verdiği ve çoğ u da acılı i bret dersleri gereken birleşme emel i n i boyuna besliyor, g üçlendiriyord u . Sonuç olarak, A l m a n Komünist Partisi Başka nı V. Pik ile A l m a n Sosya l ­ Demokrat Partisi Başka n ı O. G rotevol el sıkıştı l a r ve böylece K. Marks, F. Engels ve V. i. Leni n ruhunda Alman birleşik işçi ha reketin i n doğ uşunu simgeleştiren Alman Sosya l ist Birlik Partisinin kuruluşunu pekiştirmiş ol­ d u l a r. Bu kaçı n ı lmaz tarihsel eylem, a ncak Sovyet komünistleri nin sürekli ve çokya n l ı ideolojik, politik ve maddi desteğ iyle gerçekleştirilm iştir. O za man Almanya n ı n Batı işgal bölgelerinde (ora l a rdaki komünistlerin ve birçok d ü rüst sosya l-demokratların birleşme çı rpını şları içinde olma­ larına karş ı n) görülen ba m başka ve üzücü gelişmelerden d oğ a n durum bunun açık bir kanıtı d ı r. Birleşmeyle meydana getirilen ASBP'nin 1,3 milyon üyesi, ideolojik açı k­ liği ol uşturma s ü recinin böylesine başa rı l ı gelişmesinden ve birleşme

(I,) Klassenkampf - Tradition - Sozialismus . . . a. a . O., S. 501 . 289

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...