Page 79

savaşı. yavaş yavaş yığ ı n la ra m a l ol uyor. Halkı mız. bütün komşu larımızla. en başta Sovyetler Birl iğiyle karşı l ı k l ı ya rarlı il işkileri. iyi komşu luk. dost­ luk kurmak isteğ ini g ü ncel sava ş ı m ı na koyuyor. NATO·lara . sa ldırı üsle­ rine. barış düşmanlığ ına hayı r ! Diyor. Yaşasın dü nya barışı n ı n y ı k ı l maz ka lesi yüc � Sovyetler Birliğ i ! Yaşası n Türkiye - Sovyetler Birliği halkları n ı n dostluğ u ! Yaşasın Sovyetler Birliğ i Komünist Partisi ! Yaşasın Leninizm !

27 Nisan 1 975

TORKiYE KOMUN iST PARTıSı M ERKEZ KOMITESI

Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesine Sevg ili yoldaşlar. Türkiye Komü nist Partisi Merkez Komitesi adına Sizlere içten başsağ lığı d i leri m. Jak Düklo yoldaş. Fra nsız işçi sınıfı n ı n yorul m a z savaşçı larında n bi riydi. Kapita l izme ve sömürüye karşı. demokrasi. barış ve sosya l izm için savaştı. O . d ü nya komü n ist ve işçi h a reketinin en seçki n savaşçı larından bi riyd i . Gelecek kuşa kları n a n ı l a rında herza man yaşıyacaktı r. Merkez Komitesi Genel Sekreteri Türkiye Komün ist Partisi ı . Bilen

360

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...