Page 76

Türkiye Komünist Partisinin

1

Mayıs belgileri

• 1 Mayıs, işçilerin u l usal bağ ı msızlık, demokrasi ve sosya lizm için ul us­ l a ra rası savaş ve daya nışma g ü nüdür !

• Emperya lizm, büyük burj uvazi halkı mıza Demirel hükü metini dayattı.

Bu hükü met işbirlikçi, aşırı gerici, faşist partilerden, politikacdardan ku­ ruldu. Anay u rdumuzun üstüne çöken tehl i ke büyüktü r !

• B u teh l i keyi önlemek için, bütün i l erici, yu rtsever, devrimci g üçler ve örgütler, işçi sınıfının savaş çizg isinde elele vermel i d i r !

• TKP, bu aşırı gerici hükü meti devirmek, demokrati k, halktan y a n a bir h ü kü meti n k u ru l ması savaşında halkımızın yanı ndadı r !

• işçi sınıfı n ı n send ikal, pol itik haklarını budaya n bütün yasa ve yasak­ l a rı n ka ldırıl ması, işçi ha reketi n i n sarı sendi ka a ğ a l a rından temizlen mesi için savaş ! Işçi sınıfı n ı n birliği için savaş !

'. TKP, köy emekçi yığ ı n la r ı n ı n toprağa, özg ü rlüğe kavuşmak, ağalığı kökünden yıkmak için yü rüttüğ ü savaşı bütün olanakları i l e örg ütlüyo r ! Işçi köy l ü bağ laşıklığı g ü n ü m üz ü n başta gelen politik savaşıdı r !

• i lerici, yurtsever gençliğ i n işçi sınıfı i l e bağ laşı k l ı ğ ı n ı n g üçlenmesi için savaş ! Moocu, Troçkist, a n a rşistlere karşı sava ş !

• Emekçi kad ı n l a rı n eşit işe eşit ücret hakkı n ı n ta n ı n ması için sava ş ! Evde v e yaşa m ı n politik, sosyal h e r a l a n ı nda kadınların demokratik hak­ larına kavuşması, aşağ ı la n m a ktan kurtulma l a rı için savaş !

• Bütün u l usal azı nlıkların, özellikle büyük bir yığ ı n olan Kürt halkının u lusal, demokratik hakları na kavuşması için savaş !

• S i l a h l ı Kuvvetler, emperya l izmin, NATO'nun, işbi rli kçilerin , m i litarist k l i ğ i n elinden kurtarı l m a l ı . h a l k ı m ızı n ul usal bağ ı msızlık, barış. demokrasi için em perya l izme ve yerl i ortakları na karşı yü rüttü ğ ü savaşa destek olma l ı d ı r !

'. işsizliğe. pa h a l ı l ığ a , enflasyona, bugünkü soyg u n d ü ze n i n i maskele­ mek için körüklenen a nti-komü nizme ka rşı sava ş !

• Sıkıyönetimlere. faşist koma ndo bask ı n larına ka rşı savaş ! • Em perya lizmin çatıştı rd ı ğ ı ha rpçı blokla rda n çıkmak. toprakları mız­ daki NATO ve Amerikan üslerinin kaldırılması için sava ş !

• TKP halkımızın bütün sava ş ı m l a rı n ı Eylem Progra m ı na a l mıştı r. TKP'ye konan yasağı n kaldırılması u l usal bir sorun ve zorunluktur!

• Dü nyada, Avrupada ve bölgemizde ba rış ve g üven l iğ i n güçlenme�i için savaş !

-357

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...