Page 74

�El

SAYFALAR ------'

çağrı Halkı mıza tepeden inme bir karma hükü met daha dayatı l d ı . Başı AP yöneticileri, Demirel grubu çekiyor. Bu hükümet tutucu, işbirlikçi, a ş ı rı gerici ve faşistlerden k u ru ldu. Böylesi b i r ka rma h ü kü met, büyük sermaye, işbirlikçiler, em perya l izm, NATO çevreleri ve özellikle Kissi nger'i n An­ kara'daki eylem leri ile ol uşturuldu. Yeni orta k l ı ğ ı n a n l aşma protokolü hükü metin nitel i ğ i n i açıkl ıyor. Anti­ komünizmi ycğ u n laştırmayı, yabancı sermayeye k a p ı l a rı daha geniş aç­ mayı, NATO, SENTO, Ortak Pazar g i bi em perya lizmin askersel, politik ve ekonomik örg ütlerine daha da sıkı bağ l a n mayı başa a l ıyor. B u n u n tek a n l a m ı vardır : Sömürü, vurgun, pahalılık, i şsizl i k , h a l k ı n yok­ s u l l a şması daha da a rtacak, baskı, terör, a nayasa l, demokratik hakları çiğ neme yöntemleri daha da yoğ u n laşaca k. Demi rel ve orta kları öteden beri hükümet kurmuşlar, hükümet sürmüş, iç yüzierini halka iyice göstermişlerdi r. Bunlar azı l ı , halk düşma n ı , yerl i yabancı tekellerden, toprak beylerinden yana b i r politika yü rütmüşlerd i r. Kimi zaman M eclisi basmışlar, kimi zaman Mecl isi kend i lerine basa mak ya pmışl a r, k i m i zaman parlamentoyu, terörü, sı kıyönetimleri uyg u l a mak, Anayasayı çiğnemek için a raç olara k k u l l a n m ı ş l a rd ı r. 12 M a rt sonrası hü­ kü metler bu politikacıl a r ı n desteği i l e işbaşına getiri l miştir. Büyük kent­ lerin bası l ması, ista n bu l , Ankara, i z m i r'in aranıp ta ranması, toplama kampl a rı nın, kontrgeri lla merkezlerinin, işkence viI I o l a r ı n ı n , idam sehpa­ ları n ı n kurulması bu politikacı ların destek ve oyl a rı ile olmuştur. San aylarda komando bask ı n l a rı, devri mcilerin öldürü l mesi, g revlerin yasaklanması, a l ı p yü rüyen terörü b u n l a r, ı rmak h ü k ü m eti ile birlikte yü­ rütmüşlerd i r. O rd u n u n tepesindeki m i l itarist klik b u n l a rı n vu rucu g ücü, yumruğudur. Aşı rı gerici ve faşist politikacılar, işçi sınıfı n ı n , devri mcilerin, i lerici yurt­ severlerin d a ğ ı n ı k b u l u n m a larından, bir eylem birliği k u rmamış o l m a ­ l a r ı n d a n yara rlandı l a r, bütün halka, bütün u l usa karşı bira raya geldiler ve h ü k ü meti a l d ı l a r. Sosya l i st ü l keleri n, en başta büyük komşu muz ve ka ra g ü n dostumuz Sovyetler Birliği'nin çabaları i l e yeryüzünde gergi nlik yumuşuyor, barış g üçleniyor. Halkların a nti-em perya l i st, u l usal bağ ı msızl ı k savaşları g el işi355

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...