Page 72

Bu oloğ a nüstü önemli ya rg ı , em perya l i st geric i l i ğ i n buna l ı m d u r u m u n ­ d a n k e n d i ç ı k a r ı n a yararlanarak u l u sl a ra rası a l a nda y e n i zorluklar yarat­ maya ça l ıştığ ı g ü n ü müzde yapıtaşı yeri ni tU,ta n a n l a m ı n ı koru makta d ı r. Evet, emperyal ist gerici l i ğ i n bu zorl u k l a r yaratma ça ba l a rı barış için teh­ l i keli so�uçla r verebi l i r. Fa kat bütün sorun, bu zorl ukların kaçı n ı l maz olup o l ma d ı ğ ı nda, g ideri l i p g ideri lemiyeceğ i nde topla nıyor. Bug ü n , kimi leri i ktidarda o l m a k üzere, öyleleri vard ı r ki, ya l ı n kat-şematik düşü ndüklerin­ den m i , yoksa kendi politik hesapları n ı gözettiklerinden m i ned i r, za ma­ nı mızın çel işkileri « ergeç bir d ü nya harbine yol açacaktır, ve halklar buna hazır o l m a lıdı r » diyebil mektedi rler. Ma rksist-Leninistler bu görüşü kes i n ­ likle silkip atıyorlar. Fra nsız komünistleri n i n gazetesi bu konuda haklı o l a ­ ra k ş u n l a rı yazıyo r : « Bu form ü l , a ncak h a r p kaçı n ı l maz bir şey olara k k a b u l ed i l i rse, gerçekl i k d uyg usu uya ndırabi l i r. Fakat bu ya n l ı ş v e teh­ l i ke l id i r, çünkü barış için sava şan kamuoyu nu gevşetip dağıtma a racın­ dan bGlşka bir şey değ i l d i r. » C'l Bu g i bi yazg ıcı görüş sahi pleri n i n ya ratmak isted ikleri ruh h a l i ne ka p ı l ­ m a k , barış içinde yanya na yaşama politikası n ı n en a z d ı düşmanla rı n ı n çaldık/arı havaya göre oyn a m a k demek o / u r. Z i ra bütün dikkafa" « soğuk harp» yandaşları, son çözümde, sosya l ist ülkelerle i l işkilerde « katd ı k » istekleri n i n esa s dayanağı olarak, u l u slara rası fera hla mayı geliştirmeye yönel i k bütün ça ba l a rı n « faydasızl ığ ı " tera nesine kuvvet vermektedi rler. Burj uva propagandası şimdiki b u n a l ı m ı dü nya ça pında bir bunalım olarak göstermeye ça lışıyor. Gerçekte b u n a l ı m ı n s ı n ı rl a rı o kadar geniş değ i ldir. Bir kere, sermaye d ü nya sındaki ekonom i k kaosa ka rşı lık, sosya­ l izmde s ü rek l i bir iktisadi yüksel me görül mekted i r. 1 930 y ı l l a rı nda da durum böyleydi. Fakat o yıl l a r sosya l i st ekonom i n i n bir tek dev/et çerçe­ vesinde ol uşma dönemiyd i . Bug ü n ü n gerçekliği ise, olgun bir ekono m i n i n sosya l ist ü l keler topl u l u ğ u boyutları içinde d u rmadan yüksel işidir. Aynı gerçekl i ğ i n öbür yanı da, kapita l izmin i ktisadi s itemindeki buna l ı m duru­ munun u l u sl a ra rası ekonomik ve politik i l işkilerin yapısı nda a rtık " belirli değ işikl iklere yol açmada n geçem iyecek kadar keskinleşmiş olmasıdır. Soru n, olg unlaşmakta olan değ işi mlerin ne s u retle gerçekleşti rileceğ idir. Besbell i ki, u l u sl a ra rası i l işki lerde ciddi bir değ işme sayı l a n gerg i n l i ğ i n aza ltılması bu problemi n barışçd çözü m ü i ç i n reel olanaklar içermektedi r. Sovyetler Biçliği ve öteki sosya l i st ü l keler, u l uslara rası gerg i n l i ğ i azalt­ manın dönüşsüz bir süreç h a l i ne geti rilmesinde ı sra rlı a d ı m l a r atıyorla r. Kapita l ist ü l keler komün ist ve işçi parti leri, dü nyada s ü rek l i bir barış uğ­ runda mücadeleyi daha da geliştirmek üzere h a l k y ı ğ ı n l a rı n ı seferber ediyorlar. Bununla beraber, doğ a l olarak, sal d ı rgan g üçlerin çeşitli m a ­ nevra l a r ı n ı n nice tehl i keler doğ u rabileceğ i n i d e , bu nedenle h a l k l a r ı n

('il « L'Huma nite », 21 janvier, 1 975. 353

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...