Page 7

emperyalist işgal devletleri hakkınd a çoğu kez hayale kapılarak bazı yer­ siz refor mist metotlara da başvuruyorla rd ı . Bunlar içten bir ina nışla ko­ münistlerden yana savaş yürütüyorlarsa da, a rdıcıl sayı lamıyacak ola n tutu mları, işçi sınıfı n ı n gücüne olan ina ncı sarsmoda, a nti-komü n izm ve a nti-sovyetizmi körükleme ve böylelikle işçi sın ıfı içindeki parça l a nmışlığı yeniden derin leştirmede sağcı oportünist l iderlere olanaklar veriyordu . » (i) O zaman Sovyet işgal bölgesinde sosyal-demokratların ateşli tartışma­ ları nı gayet iyi hatırlıyorum. Düzenlenen ta rtışmalarda, yunker'lerin (2) ve büyük çiftli kçilerin egemenliği damgasını taşıyan Alman köyünde sınıf­ sal yapılışı ne suretle değiştirmenin a maca uyg u n olacağı konusu ele a l ı n ıyordu . Kom ü n i st yoldaşlar, 1 1 Hazi ra n 1 945 günü yayımladıkları «Şe­ hir ve köy emekçi leri! Erkekler ve kad ınlar! Alman gençliği!» hitabiyle başlıyan tarihsel çağrıda, büyük toprak mülkiyeti nin ta mamen ve bir daha geri gel memek üzere ortadan kaldırı l masında, bunların top rakları n ı n bütün yurtl uklariyle birlikte tarım işçi lerine v e topra ksız köylüye dönüşmüş yoksu llara dağıtılmak üzere taşra idareleri veya topra k reformu daireleri emrine veril mesinde ısrar ediyorlard ı . Bug ü n biliyoruz ki, bu tedbir, en önemli a l a n lard a n biri olan tarımda 1 9 1 8 Kası mında başlamış olan bur­ j uva-demokratik devri mini ta mamlama n ı n biricik doğru yoluydu. Işçi sı nıfı ile emekçi köylü ler arasında bağ laşma n ı n sağla m teme l i a ncak böyle meydana getirilebil i rdi. Anaya sa mızia saptanan sosya list gerçekliğin ta­ banı (dolaysız ve dolaylı a n l a m iyle) böyle hazırla n m ı ştı. Anayasa mız söz­ konusu sosyal ist gerçekliğ i şöyle n itelendi ri r : «Alman Demokratik Cum­ h u riyeti işçilerin ve köylülerin sosya list devleti d i r. B u cu m hu riyet, işçi sını­ fının ve bu sınıfın Ma rksist-Leninist partisinin yönetmenliği a ltında şehir ve köy emekçilerin i n politik ö rg ü tü d ü r. » (3) 1 945 yılında sosya l-demokratları n birçoğ u , yunker'ler ve çiftl ikçiler elin­ deki büyük top rakları n göçmenlere, yoksullara , ı rgatlara dağıtılması ge­ rekliğini kuşkusuz kabul ediyor, fakat bir daha geri veri l memek üzere el koyma yönelimini ve aynı zamanda işçilerle köylüler a rasında bugü n ADC'nin doğal v e sarsı lmaz temeli ola n tarihsel bağlaşı klığı n yaratı lma­ s ı na yönel i m i kavrayamıyorlardı. Sovyet yoldaşlar bu kesin ve önemli soru n u n da ideolojik açıdan açık­ lığa kavuşturulmasına yard ı m ettiler. Lenin'in partisi tarafından eğitilmiş ve savaş ateşinden geçmiş olan bu yoldaşlar, eylemsel a rdıcıllığı arka-

(1) Klassenkampf - Tradition - Sozialismus, Von den Anfö ngen der Ge­

schichte des deutschen Volkes bis zur Gesta ltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Repu ­ blik. GrundriB , V E B Deutscher Verlag d e r Wissenschaften, Berl i n 1 974, S. 500-501 . (2) Alman büyük toprak sa hibi. C) Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1 968 in der Fassung des Gesetzes ıur Ergönıu n g und A nderung der Ver­ fassung der DDR vom 7. Oktober 1 974, s. 9.

288

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...