Page 64

makro s i n i n göstermelik biçimsel demokrasiden ayı rded i l m esine olanak veren kriteryum ve sınırları belirlemektedi r . .

K. Zarodov ikinci soruna g eçerek şu nları söyled i : Burada, konferansa katıl a n ve konuşmaları nda her biri öncelikle kendi partisinin deneyine dayanan sözcülerin ortak çabala riyle, sosya list demokrasinin çeşitli sos­ yalist ül kelerdeki en iyi başarı l a r ı temeli üzerinde genellenmiş bir tablo­ sunu, bir bilimsel modeli n i çizmeye muvaffak olmuş bulunuyoruz. V. i. le­ n i n, belirli ül kelerde her ayrı deneyimin, şu veya bu tekya n l ı l ı k çızg i s i n ­ d e n , şu veya bu eksiklikten ötürü sağlı ksız olabileceğ i n i gözönü nde b u ­ l u n d u ra rak, yetkin sosya l izmin a ncak " bütün ü lkeler proleterleri n i n dev­ rimci işbirl iğ i sayesinde yaratı labi leceğ i n i bel i rtiyord u . (5) Şu do var ki, M a rksizm-leninizmi kılavuz edinen her ülke, sosya l izm k u ruc u l u ğ u na şu veya bu açıdan, değerli, özg ü n bir katkıda bulunabilir ve bulunmaktad ı r. Bununla i l g i l i ola rak, bug ü n hala, sosya l ist demokrasiyi tekdüzen bir tablo ola rak, bütün parametreleriyle kesenkes çizilen ve aynı za manda her ü l keye zorla dayatı l a n bir devlet biçi m i olara k göstermeye kalkışan kimselerin bulunabilmesi karş ı s ı nda şaşmamak elden gelmiyor. Bu dediğimiz, el bette ki, demokratik idare sistemi nin, belirli bi r sosya­ list ül kede, keyfi olarak kôh şu, kah bu ayrıntısı seçilerek ya l n ı z a k ı ı yor­ domiyle çizilen her hangi bir soyut şemaya göre kurula bileceği a n l a m ı na gel mez. Demek istediğ i m i z başka d ı r. Marksizm-leni nizm temeli üzerinde genel leşti rilen sosya l ist demokrasi portresi, 1) sosya list düzen tarafı ndan bu alanda a rtık reel olara k ulaşılmış ola n ı n tah l i l edilip değerlendiri l ­ mesine ; 2 ) çeşitli sosyal ist ül kelerin e n i y i başa rıları gösterilerek, kardeş parti lerin karşı laştı kla rı problemlerin ve güçlükleri n pratik deneyi temeli üzeri nde çözül mesine, gelişme perspektiflerinin, sosya l ist demokra s i n i n gelecekte kazanacağı çizg i lerin daha isabetli olara k öngörül mesine yar­ d ı m etmektedi r. Ensonu, b u sosya l i st demokrasi portresi , d ü nya sosyal i st sisteminde gelişmekte ve gelecekte ekonomik alandan başka toplu msal hayatın diğer a l a nlarını d a yavaş yavaş kapsayacağı şüphesiz olon enteg­ rasyon sü reçleriyle i l g i l i ola ra k da gözönünde bulunduru l m a l ıd ı r. Her parti, yeni top l u m u n k u ruculuğu genel yasa l l ı klarını kı lavuz edinerek ve kendi ü l kesinin somut koşu l l a rından ha reket ederek, d iğer ü l kelerin de­ neyinde değerli olon her şeyi özenle seçmekte ve kendi eylemi nd e bun­ lardan yoratımlı biçimde yararlanmaktadı r . Konfera nsa katı l a n l a r, üçüncü soru n olarak, sosya list demokrasi n i n g e ­ lişmesinde y e n i problemler, y e n i o l g u l a r üzerinde etraflıca d u rdular. K. Zarodov, bunlar a rasında öncelikle uluslara rası politika i l e sosya list demokrasinin reel etki leşme ve eylembirl i ğ i nden doğ a n teorik ve pratik­ politik soru n l a ra işa ret ederek şöyle devam etti : Orneği n şöyle bir sorun

(.ı) V. i . lenin, Bütün eserleri, c . 36, s . 306. 345

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...