Page 61

çok daha önem l i d i r. Burjuvazi gerçi bazı haklar ilôn etmiştir, a m a h i ç de­ ğ i l se birtek demokratik prensipi sistemli ve s ü rekli ola ra k uyg u l a m ı ş m ı ­ d ı r? Burjuvazi, en g e l i ş k i n burjuva demokrasisini b i l e hiyera rş i k örgüt hal i ne geti ren sı nıfsal ayrı ca l ı kları koru maktad ır. Sasya l ist demokra s i n i n g elecek gel işmesi n i n ana doğ rultu ları konusuna değ i nen Y. Radev, özel l i kle bunların ikisi üzerinde d u rd u : idare organ ­ ları üzeri nde yığ ı n ların kontro l ü n ü n genişleti l mesi, h e r gerçek demokra s i ­ n i n en ö n e m l i soru n u d u r. i ki nci doğ ru ltu, sosyal idarede devletsel o l m ı ­ ya n biçi m lerin gel işti ril mesi, idare işlevleri n i n yavaş yavaŞ devlet org a n ­ l a rı n d a n toplu msa l orga n l a ra geçmes i n i n sağ lanma s ıd ı r. Bu s ü reç, geliş­ miş sosya l izm k u rucu l u ğ u aşaması n ı n özel bir ka rakteristik çizgisidir. « Barış ve Sosya l izm Problemleri » derg isi yazı k u ru l u üyeleri nden ve ABD Kom ü n i st Partisi M K Pol itik Komitesi üyesi J. Pitman özetle ş u n ­ l a r ı beli rtti : Uluslararası gerg i n l i ğ i n aza ltı l ma s ı koş u l l a rı nda Birleşik Amerika'da tekelci sermaye, el i ndeki bütün a raçlarla (ki bu a raçl a r aZ da değ i l d i r), halkların kapıldığı burjuva demokrasisi haya l lerini besleyip sürdü rmeye ça l ı şıyor. Bu çaba l a rı n ana metotlarından b i ri de sosyal ist demokra s i n i n kara l a n masıd ı r. Bi rleşi k Amerika halkı, gece g ü ndüz, ger­ çekleştiri l m iş olan sosya l izm hakkı nda a l a b i l d i ğ i ne tah rif ed i l m iş bir en­ formasyon sel i n e boğ ul uyor, bu demokra s i n i n burjuva demokra sisine üs­ tünlüğünü ispatlp ödevii oluşu çürütülmek isteniyor. Bu koşul l a rda, sos­ ya lizmin başa rı l a rı n ı n gerçeğe sadakatle halklara a nlatılmasının, aynı zamanda çok çeşitli ve zeng i n sosyal ist demokrasi deneyi hakkı nda bu konferansta söylenenlerin de duyuru l ması n ı n büyük b i r önemi vard ı r.

Sosyalist demokraside yeni olgulartn bilimsel temeli « Ba rış ve Sosya l izm Problemleri » derg isi başredaktörü, tarih b i l i m leri doktoru K. Zarodov, kapa n ı ş konuşmasında, görüşmeler s ı ra sı nda en çok i l g i uya ndıra n birçok sorun üzeri nde d urd u. Bu nları n birincisi, demokrasiyi! Ma rksist-le n i n i stçe anlama, sosya list demokratizmin kriteryum ve ölçüleri soru n ud u r. Bunlar en önemli h usus­ l a rda burjuva top l u m u biçimsel demokratizmi n i n yüksek kriteryu m la rına uyg u n düşmez veya temelli ayrı l ı rl a r. Kapital izmde ve sosya l izmde de­ mokratik örg ütün sözgelişi dümdüz kıyasla nması n ı n ası lsız olduğu düşün­ cesin i kabul etmekten kaçına mayız. Bu ya l n ı z biri n i n yerine ötekini koy­ m a n ı n bel irli optik etkisinden ötürü değ i l d i r. Demokrasi s ı n ıfsal kavra m ­ d ı r. iki karşıt sosyal-ekonom i k sistem çerçevesi içinde o n u n özlü ğ ü başka başkadır. Sosya l ist demokra s i n i n ü stünlüğü, burjuva demokrasisiyle me­ k a n i k olarak. k a rş ı l aştırılmakta, n icel kıyasla mayla, birkaç kalem daha fazla olan aynı h ürriyetierin bilô nçosuyle ispatl a n maz. Bu bir n itel üsİÜ n-

342

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...