Page 57

leketi m izin çoğu fa brika ve işletmelerinde eylem halinde olan işçi yöne­ tim kom iteleri temeli üzerinde gelişiyor. işçi yönetim kom itesi bileş i m i ne, PBiP işletme komitesinin, işletme sendi ka k u rul u n u n ve işçi konseyi nin bü­ tün üyeleri ve aynı zama nda işletmenin gençlik örgütü, ekonomik ve tek­ n i k örgütleri temsilcileri g i riyorlar. Komiteler, işletme parti komitesin i n yöneti mi a ltı nda yılda birkaç toplo ntı yapıyorla r. Bu topla ntı larda, işlet­ mecilik eylem iyle ve aynı zama nda işçi lerin ça lışma ve yaşa m iyle i l g i l i bütün soru n l a r üzerinde fikirler i leri sürülüyor ve görüşül üyor. işçi yönetim kom iteleri, işletme kolektifi karş ı sı nda soru m l u l u k ta şıyor ve bu kolektife hesap vermekle yükümlü bulunuyorla r. Bu k i m itelerin k u rul madığ ı işletme ve fa brika l a rda, sözkonusu işlevi ü retim toplantı ları yerine getiriyorlar. Bulgar heyetine soruldu : « Ta rı m - sa nayi kompleksierinde, kooperatif­ Ierin s ı k sık devlet işletmeleriyle birleştikleri bilinen bu birliklerde ko­ operatif demokrasisi nası l geliştiriliyo r ? » Soruyu i . Nikolov şöyle yanıtla d ı : Biz bu g i b i kom pleksieri meydana getirirken, kooperatif demokrasisinin bütün temel prensi pleri n i gözetmeye ve d a ha fazla gel işti rmeye ça lışıyoruz. Tarı m-sanayi kom pleksieri (TSK) devletle ilişki bakı mından tam ekonomik bağ ı msızlığa sahiptirler. Bütün tarı m-sanayi kompleksieri n i n yönetim organları seçilerek görev a l ı r, ve delegeler toplantısına hesa p vermekle yükü m l ü d ü rler. Bunlar her beş işçiye bir delege prensipi üzere seçili rler. Delege toplantısı da kendi yü­ rütme organlarını seçer ve bunları n ça lışmasını kontrol eder. TSK işçileri toplu msal fonların dağıtı m ı na, idarenin bütün eyleminin deneti mine a k ­ t i f olara k kat ı l ı rlar. Bazan t e k t e k sorunların çözü m ü için işçi temsilcileri topla ntı ları ya pılı r.

iki dünya, iki demokrasi Sosya list demokrasinin a nal izi, kaçı n ı l maz ola ra k ve birçok nedenle, bu demokras i n i n burjuva demokrasisi karşıtı olara k ele a l ı n ı p kıyaslan­ m a s ı n ı gerektiriyor. Sosya list demokrasi, insanl ı ğ ı n politik kültürü n ü n daha önceki ulaşımları içi nde, bu a rada burjuva demokrasisi n i n (ta rihsel gelişmede yeni adı m ı n b u rjuva devri mleriyle bağ l ı olduğu dönemde do­ ğ a n) bütün ilerici ula ş ı m la rı içinde en iyi ne varsa hepsinden yaratımh olarak yara rlanıyor. Ozcesi, sO,syalizm, vaktiyle devri mci burjuvazi tara­ fından ilôn edilen hürriyetlere, biçi msel değ i l , reel bir kara kter kaza n ­ dı rıyor. Şu va r k i , ş i m d i i k i demokrasi a rası nda birarada va rol ma v e ya­ rışma, ik) toplumsal sistem a rası ndaki barış içinde yanyana yaşa ma ve ya rı ş m a n ı n bir böl ü m ü olarak, hergü nkü politik gerçekl i k halini a l m ı ş bulun uyor. BKP MK aday üyesi ve MK şube yönetmeni Prof. 5. Mihay/ov ş u n l a rı bel i rtti-: Bug ü n emekçi lere burjuva demokrasi a nlayı ş ı n ı ve demokrasiyi

338

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...