Page 56

yönetim birbirinin karşısına konula maz. Gelecek komünist topl u m u n yö­ neti m meka n izması, devletin dışı nda değ i l , her şeyden önce sosya list dev­ leti n temeli üzerinde biçi mlenip ol uşuyor ve ol uşmaya devam edecektir\ Doğal olara k , bu sü reçte, çeşitli topl u msal örgütler de (devletin a ksine değ i l , onunla sıkı işbirli ğ i h a l i nde) kend i lerine düşen rol ü oynıyacak l a r­ dı r. Bundan ötürü, sosya l i st devletin ölüp gitmesi n i n (ki bu, komünist top­ l u m yönetimine dönüşmesiyle aynı a n l a ma gelmektedi r) , bu devletin daha ileri doğ ru gelişip g üçlenmesine karşı kon u l ması doğ ru ol maz. Oluşunda bu birleşik (tek) bir s ü reçtir. Sosyalist devlet sistem i n i n komünist toplu m yönetimine dönüşmesi, biz­ ce, hiç de merkezleşmiş yöneti m i n yerin i yersel yönetim i n , belediyeler komglomeratı n ı n o l ma s ı demek değ i l d i r. Bu her şeyden önce devletin toplumla, halkla karışması, dolayı siyle her düzeyde top l u m hayatı temel sorun l a rı n ı n çözümüne emekçilerin topyekun gönüllü katı l ı m ı d ı r. Bu dönüşme sürec i n i n ne kadar süreceği konusu nda do şunu bel irtmek isterim ki, gelişmiş sosyalist toplu m u n komünist toplu m a dönüşme yol u n ­ dan to m 'o l a ra k h a n g i aşa m a l o rdon geçeceğ i n i kimse söyliyemez. Toplum hayatı n ı n en önemli o l a n ı olon üreti mde sosya l ist demokrasi prensiplerini a rdıcıl olara k uyg u lama ve yetk i n l eşti rmeni n büyük önem ini sözcülerin birçoğ u bel i rttiler. Bu konuda, MSiP M K'ne bağ l ı Topl u m s a l B i l i m l e r Enstitüsü müdür yard ı mcısı T. Ha/ai şu nları söyled i : Biz, işçilerin işletme ve fabrika yönetimine katı l ma l a rı nı n , onların ya l n ı z hakkı değ i l , aynı za manda pratikte h e m dolaysız demokrasi biçim leri (üretim l e i l g i l i görüşmeler, sendika toplantı ları), hem de temsil demokrasiyle gerçek­ leşen ödevleri olduğu noktasından ha reket ediyoruz. Tek tek kurumların önemi ve rol ü her işletmede aynı çleğ ildir, a m m a a s ı l iş bunları n her bi­ rinin üretim hayatı n ı n yöneti m inde işçilerin hakları n ı reel olara k gerçek­ leştirmesidir. Yaptığ ı m ı z i nceleme ve gözlemler, işletme ve fa bri k a n ı n eylemi nde de­ mokratizmi derinleşti rmenin, her şeyden önce parti örg ütleri n i n ça lışma düzeyinin yükseltil mesi n i ve bir yandan do bunları n sendikal org a n l a rlo i l işkileri n i n güçlendirilmesini g erektirdiğ in i gösteriyor. Ayrıca işletme ida­ reciliği de yetki n leştirilmeli, tekbaşlı yönetim prensipi en önemli kara rları kolektifçe görüşerek belirleme prensi piyle doğru biçimde bağdaştı rıl ­ m a l ı d ı r. Şunu do beli rteli m ki, yürürlü kteki kurumların üretimsel demokrasiye sağ ladıkları zengi n olanakla rdon henüz sözün to m o nlo miyle ya ra rl a n ı l ­ m ıyor. PBiP MK şube şefi ya rd ı mcı larından H. Kanistki, Polonya 'da işçi de­ mokrasisi sistemi nden söz ederek ş u n la rı a n lattı : işletme ve fabrika larda demokrasi, sosya l i st demokra s i n i n başl ıca biçi mlerinden biri olarak, mem-

337

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...