Page 53

ları ekledi : Devlet yönetim i nde çağdaş tek n i ğ i n uyg u lanması ve yerleş­ mesi, emekçilerin ekonomi k ve diğer toplumsal etkenler konusunda sürat­ le ve sözün tam onlamiyle' enformasyon almaları için yardımcı a ra ç oL­ maktad ır. Bu da, kendi başı na, devlet yöneti m i soru n l a rı üzerinde temeli sağlam kararlar a l ı n masına her biri n i n katı l ma s ı n ı n önemli koşulud u r, Bulgar heyetine şu soru yönelti idi : .. Bir m ü l ki idare birimi (il, i lçe vb.) ahalisi, yersel değ il de merkezsel iktidar organlarına bağlı bir işletme veya fa bri k a n ı n eyle m i n i nasıl kontrol edebi l iyor? .. Sosyal Yönetim Enstitüsü müd ürü prof. i. Nikofov bunu şöyle yanıtladı : Emekçiler bu kontrolü yersel halk savetleri (şüra) aracı l ığ iyle yapıyorlar. Sözkonusu işletme veya fabrika nın plônları hakkınd a ilgili bakanlıklara savetler fikirlerini bildiriyorlar. Savetler, bundan başka, işgücü ne i l işkin bütün soru n l a r üzerinde kontrolü gerçe�leştiriyor, doğ a l çevrenin koru n­ ması ted birleri n i de izliyorlar. Bütün bu kontrolde send i ka birlikleriyle sıkı bir işbirl iğ i halinde ça l ı şıyorlar. Demokratizm ve temsil sistemi i l işkisi, iktidar org a n l a rı n ı n nasıl seçil­ d iğ i ne, ha lkvekilleri kadrosu n u y urtta şları n doğ rudan doğruya belirleme ve kendileriyle d a i m i ilişki ve teması koru ma hakkı n ı n ne kadar gara ntil i olduğuna büyü k ölçüde bağl ı d ı r. Moğolistan Halk Cumhuriyeti B i l i m ler Akademisi'ne bağ lı Ta rih B i l i m leri Enstitüsü şube yönetmeni M. Sanjdorj, konuşma sı nda bu soru n l a r üzeri nde d u rd u ve özetle şu nları söyled i : Sos­ ya l i st ü lkelerde ve bu a rada Moğolistan'da seçim siste m i d urmaksızın gelişip yetkinleşiyor. Orneğ i n , yurttaşa a ktif ve pasif seçim hakkı n ı n ta ­ nınmasından yaş haddinin indirilmesi bunun bir belirtisidir. Seçimlerin yapı lış düzeni de yetki n leştiril iyor. H a l kvek i l i adayı gösterme prati ğ i , daha çok seçmenlerin g iriş i m i n i genişletme eğ i l i m i ne daya n a n bu uyg u la m a g itg ide d a h a demokratik b i r nitel i k a lıyor. Sosyalizm politik sisteminde topl u msal yığın örgütleri nin durumu ve rol ü , bunların komün ist partisiyle ve devletle karşı l ı k l ı i l işki leri sorun l a rı da konferansta derin çözümlemelere konu oldu. Çekoslovakya Komünist Partisi MK görevli lerinden Y. Mateyiçek, Çekoslovakya koşu l la rı nda işçi sı nıfı, köylü ler ve emekçi aydı n l a r a rasında, uluslar ve ha l k grupları a ra ­ s ı nda bağlaşma n ı n ifadesi o l a n M i l l i Cepl)e'nin büyü k rolü n ü bel i rterek şunl a rı söyled i : .. ÇSSC'de M i l l i Cephe ve bunun temel çalışma prensip­ leri .. başlı k l ı belgede (1 971 'de kabul edilm iştir) , memleketimizde sosya­ l ist i l işkilerin gelişmesi ve g üçlenmesi için ça lışan ve komünist partisin i n yönetmenl i k rolü n ü bilinçle k a b u l eden bütün sosyal ist örg ütlerin M i l l i Cephe'ye üye olabilecekleri söyleniyor. B i z bu cepheye g i ren örg ütlerin, yurttaşla rı devlet yönetimi işleri ne çekme bak ı m ı ndan, sosya l ist yaşam tarzı n ı n oluşması bakımından, genç kuşa ğ ı n eğ itil mesi bakımı ndan gö­ revli olduklarını ve soru m l u l u k taşıdıklarını her zam a n özellikle belirti­ yoruz.

334

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...