Page 42

zümre ve politik akımların çıkarlarını politikasında gözönünde bulund ur­ mak zorunda değildir. Dediğim gi bi, bu biçimsel açıdan bile böyledir. Işin özü ne inersek, herkesçe bil indiğ i gibi, burjuva iktida r partileri de, muha lefet partileri de, eninde sonunda sermayeni n çıkarlarını savun­ maktad ı r/ar. Sosya l ist topluma gelince, durum değişir. Bu toplu m u n en karakteris­ tik çizgisi halkın bütün sınıf ve tabakaları nı n kök l ü yaşa msal menfaat­ lerinin u yg u nluğudur. Toplumun komünist partisi tarafından yö�etil m esi olanağı ve gerekl i ğ i de bundan ileri gelir. Sosya lizmin politik sistemi, her şeyden önce izlenen siyaset hattiyle emekçilerin genel menfaatlerinin uy­ g u n l u ğ u n u güven altına alarak, halkın çeşitli katmanları n ı n özgül men­ faatlerin i n her bakımdan gözetil i p korunmasını sağlar. Gerçekten de, Sovyetler Birliğinde bütün halkın temel menfaatlerinin birliği söz g ötürmez ama, örneğ i n kadınları n , öğrenci gençlerin, emek­ I ilerin kendilerine özgü ayrı kayg ıları d a vard ı r ; bunun gi bi, köy orta ­ m ı nda çalışan makinistlerin, ulaştırma ve hizmet ala nları işçi lerinin, ü lke­ n i n güney kesimlerinde, merkez kesi minde ve k uzey bölgelerinde yaşıyon ­ ların, SSCB nüfusun u oluşturan çeşitli u lusların ve h a l k g ru pları n ı n d a özg ü l i l g i v e menfaatleri olabilir. B u çok çeşitli gereksinmeleri doğ ru bir yanaşı mla ve vakitlice dikkate a l mak, bunların gideril mesi işini ôdil b i r düzene bağlamak ve b u n la rı bütün h a l k ı n menfa a tleriyle uyumlaştırıp bağdaşt ı rmak olağanüstü önemli ve son derece karmaşık bir sorundur. Böyle bir sorun u a ncak Komünist Partisi çözebilir ve netekiı:n pratikte çözmektedir. Buna da partin i n o l uşma bileşimi sayesinde, yani Sovyet topl u m u n u n bütün sınıf ve katmanlarının öncü kişi lerini saflarında top­ lamış olması sayesinde; bir yandan da SBKP'nin bölgesel, u l usal, ü retim ­ sel, mesleksel temel üzerinde ve y a ş g ru pları n a göre oluşan menfaat v e gereksinmeleri dile getiren bütün devlet ve top l u m örgütleri nin çalış­ ması n ı uyumlaştırması sayesinde ulaşılmaktad ı r. Komü nist Partisi, kişiliğ inde bütün Sovyet insanlarının, toplumun tec­ rübeli ve g üven i l i r politik öncüsünü gördükleri için, tek tek sosyal g rup­ ların toplumsal menfaat ve gereksinmeleri ni uyu m l u biçimde bağdaştır­ mayı başarabilmektedir. G. Şahnazarav sözlerini şöyle bitirdi : Kendiliğinden a nlaşılıyor ki, genel ve özel menfaatleri başariyle uyumlaştırma işi, parti ile bütün emekçiler arasında sağl a m bir bağıntı gerektiriyor. Komü nist partisinin yönetmen­ lik rolünü d aha geniş plônda gerçekleştirmek sosyalist demokrasi pren­ siplerin i n kayıtsız-şartsız gözetil mesini istiyor. B u prensiplerden ödün ver­ me a nlamında her geri adım, her biçimde keyfi hareket, ü l kenin u lusal menfaatlerine ve sosya lizm dôvasına ciddi zararlar verebilir. Maacuların "kültür devri m i » bunu yeterince açıklıkla göstermektedir.

323

yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...

yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...