Page 41

Sosyalist demokrasinin çağdaş problemleri ve gelişme perspektifleri Uluslararası teorik konferans Sofya'da, " Barış ve Sosyalizm Problemleri .. dergisinin Bul­ garistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'yle birlikte örgüt­ Iediği «Sosyalist demokrasinin çağdaş problemleri ve ge­ lişme perspektifleri .. konulu bir uluslararası teorik konferans yapıldı. Konferansa Alman Demokratik Cumhuriyeti, Bul­ garistan, Çekoslovakya, Küba, Moğolistan, Macaristan, Po­ lonya, Romanya ve Sovyetler Birliği parti yöneticileri ve bil­ ginleriyle " Barış ve Sosyalizm Problemleri.. dergisi yazı ku­ rulu üyeleri katıldılar. Bu sayımızda, konferansta yapılan tartışmaların özet/erini ve dergimiz başredaktörünün. kapanış konuşmasını ana hatlariyle veriyoruz.

Işçi sınıfının partisi sosyalist demokrasinin garantisidir

Konferansta söz a l a n la r ı n çoğ u, sosya list � emokrasinin halk çoğ u n l u ­ ğ u n u n v e h e r şeyden önce sömürücü azı nlığın egemenliğ inden kurtul m u ş olan işçi sınıfının kazanımı olduğunu belirttiler. Bu özel li k sosyalist de­ mokrasinin ana çizg ilerini ve burjuva demokrasisi ka rşısındaki kesin üs­ tünl üklerini belirlemektedir. Bundan ötürü de, işçi sı nıfı n ı n partisi sosya­ l i st demokrasinin başlıca g a ra ntisidi r. ,

SBKP Merkez Komitesi şube şefi ya rdı mcısı, hukuk bilimleri doktoru G. Şahnazarov demokrasinin sağlanmasında ve gelişmesinde komünist partisinin rol ü konusunda bir konuşma yaparak özetle şunları söyled i : Bilindiği üzere, a nti-komünist propaganda, sosyalizm politik sistem inin uygulamadaki bu o l uşmasiyle çeşitli kanı ve menfaatlerin gözetil mesini Ile korun masını güven a ltına almadığı savı na başlıca kozla rı ndan biri olara k dört e l le sarı lıyor. Ve buna daya na ra k, burjuva örneğ i politik " pl ü ralizm"in yeğ lenmeye değer olduğ u n u beli rtiyor. Gerçekteyse d u ru m bunun ta m tersidir. Bir kere, b u rjuva sistemi biçimsel açıdan bile top l u m u n bütün katları­ n ı n ve öbeklerin i n i radesini yansıttığını hiç bir suretle iddia edemez. öyle ki, burjuva parlômenta rizminin kendi özlüğü gereği olarak, m u ha le­ fet sadece hükü meti eleştirme hakkını kullanır ve h ü kü met de onun ka n ı ­ sını dikkate a l ma k v e hele muhalefet partilerince temsil edilen sosyal 322

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...