Page 39

haline geldiği za ma n ; bireylerin etraflı gelişmesiyle birlikte ü retim g üç­ leri de büyüdüğü ve bütü n toplumsal servet kayna kları dolgun bir ırmak gibi a ktığı za man, a ncak o za man, burjuva hukukunun dar çevreni ta­ mamen aşı locak ve a rtık o topl u m kendi bayra ğ ı na ,Herkesten kabiliyet­ lerine göre, herkese gereksinmelerine göre f.. sloga nını yazabi lecek­ ti r. (I:l) ..

Ma rks «Gotha Progra m ı n ı n Eleştirisi .. nde önemli problemleri, sosyaliz­ min gerçekte enternasyonal olduğu noktasından h a reket ederek ele a l ı ­ yor. Bu temel belge, u l uslara rası işçi h a reketinde uyum l u b i r eylem için, proletarya enternasyonalizmi için Mark s ve Engels' i n sürekli bir müca­ dele yürüttü klerinin kanıtıdı r. Marks, Gotha Progra m ı Tasarısı ' n ı , prole­ tarya enternasyonalizmine bağlılığı kabul edip ayrıca saptamadığı içi n , sadece « işçi hareketine en sını rlı u l usal açıdan baka n » (14) lasal ' ı n g ö ­ rüşü n ü yansıttığ ı için şiddetle eleştirmişti. M a rksizm -leni n izm, ulusal olanla enternasyonal olanın, sosyalist yurt­ severl i kl e proletarya enternasyonalizm i n i n birlik ve karşılıklı bağ l ı l ı ğ ı n ı d a i m a önemle belirtir. Ma rks'a göre, ulusa l l ı kla sınırl ı ya naşı m, ulusal sı nırlara rağ men karşısında ortak düşman bulunan proletaryan ı n objektif sı nıfsa l menfaatleriyle ta ma men çelişir, ters düşer. Bundan ötü rü, Gotha Prog ra mı Tasarısı ' nd a yer o lo n ve burjuva milliyetçiliğine ödün vermekle bir olan hükümlere, « ha l kların uluslararası kardeşleşmesi .. gibi belirsiz teze Marks'ın karşı koydu ğ u açık sınıfsal istek şuyd u : « Çeşitli ü lkeler işçi sı nıfları n ı n egemen sı nıfl a ra ve bunları n hükü metlerine karşı ortak savaş­ ta uluslara rası kardeşleşmesi (15). işçi sınıfı n ı n enternasyonal birliği, bu sınıfı n başarı l ı savaşının başlıca koşuluydu ve bugün de başlıca koşul u olara k kalma ktadı r. ..

Zamanı mız, proletarya enternasyona l izminin yenil mez bir yaşamsal g üce sa h i p olduğuna ta n ıld ı k ediyor. işçi sınıfı n ı n rolü bug ü n ne dere­ cede d urmadan a rtıyorsa, d ü nya devrimci s ü recinde proletarya enternas­ yona lizminin önemi de o derecede a rtmaktadı r. Proleta rya enternasyonalizminin geleceğe yönelik ve n itel bakımdan daha yüksek derecede gel işmesi, za manı mızın kesin devrimci g ücü ha­ line gelen sosya list devletler toplu l uğ u n u n gelişmesinde, bu devletlerin ka rdeşçe ka rşılıklı ilişkilerinde ve Sovyetler Birliği etrafı nda sıkı bir birlik meydana getirmiş olmalarında, sosyalist ekonomik entegrasyonda, d ünya komün ist hareketinin gelişmesinde, bu hareketin birlikleri nin, yani ta rih­ sel amaçlarda, ideolojide (Marksizm-leni nizm) ve ortak d üşmana karşı savaşın menfaatlerinde birlik temeline daya nılara k meydana gelmiş eylem

(13) K. Ma rks ve F. Engels, Eserler, c. 1 9, s. 20. (1") K. Ma rks ve F. Engels. Eserler, c . 1 9, s. 22. (15) K. Ma rks ve F. Engels, Eserler, c. 1 9. s. 22. 320

yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...

yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...