Page 38

geliyo r : "Sosyalizm kendi özel temeli üzeri nde gelişmiş

bir komünist top­ l u m değ i ldir». tersine «ka pita list toplumdan henüz doğ m u ş olan ve do­ l ayıs iy le her bakımdan (ekonomik. moral ve u l usal bakımıardan) bağ rın­ dan çıkıp yetiştiğ i eski topl u m u n kalıtım belirtilerini taşıyan bir komünist toplumd u r. " (12)

Ne va r ki. bu iki safhanın şematik ola rak böl ü nmesi doğ ru ol maz. ASBP Vi i i . Kong resi kararları. doğ ruluğu Sovyetler Birl iğ i n i n deneyiyle pekişen Marksist-leni nist hükmü, yani sosyalizm ve komünizmin tek toplumsa l-ekonom ik gelişme aŞaması ola ra k kom ünist toplu m u n gelişme­ sinde iki safhı;ı olduğu hükmüne dayanıyor. Bu iki safha a rasında uyumlu . geçişler va rd ı r.

Gelişmiş sosyalist top l u m da sosyalizmin aşamasıdır. Bu aŞam a içinde safhasına geçiş hazırlığı oluşur, bunun maddi ve mô­ nevi koşu lla rı olgu nlaşır. Bu geçiş. ta ri hsel olarak. a ncak sosyalizmin bü­ tün üstünlüklerini ve üretim g üçlerin i sözün tom onlamiyle geliştirme ve kullanma temeli üzerinde gerçekleştirilebi l i r. Yeni topl um. gel işmesi bo­ yunca çeşitfi aşamalordon geçtiği için. her a şa m a n ı n top l u m u n u n sosya l­ ekonomik olg u n l u ğ u önya rgısız ve ta m ola rak ta h l i l edil meli ve b u temel üzerinde daha sonraki ödevler belirlenmeli. gerçekçi bir sosya l i st kurucu­ luk politikası izlenmelidir. Lenin. politikada bütün güçlük ve bütün h ü ne­ rin. her döneme özgü soru nların özelliklerini. parti n i n eylem orta mı olan koşu lların özell iklerini isabetle gözönüne o l makta kendini gösterd iğine işa ret eder. komünizm yüksek

içinde bulunduğ umuz aşamada bize düşen ödevler. sosya l i st toplu m u n ü reti m g üçlerini daha ça buk gel iştirme. bu toplu m u n bütün ü stünlükle­ rinden toplumsal ü reti min yeğ i nleştirilmesi nde. sosyalist ekonom i k enteg­ rasyonun gelişti ri l mesinde ve bili msel-teknik ilerlemeni n hızlandırılma­ sında yara rlanma ödevleridir. Bizler «Gotha Progra m ı n ı n Eleştirisi » ru­ hunda h a reket ederek, başlıca üretim gücünün insanın kendisi olduğ u gerçeğ i n i h i ç bir zaman u nutm uyor. kol ve kafa emeği arasındaki çeliş­ kiyi g idermeye çalışıyor. bütün emekqtlerin yetenek ve kabiliyetleri n i n ge­ lişmesine. öğ renim ve kültür düzeylerinin yükselmesine özen gösteriyoruz. Böylelikle. daha şimdiden. sosya l ist toplumda yaratıcı emeğ i n en önemli yaşamsal gereklik olacağı komünist toplum yüksek safhası için karak­ teristik olan çizg i fe r belirmeye b aşlıyo r. Marks. komü nizm i n ulaşılacak hedef olara k bir an bile gözden uzak tutmad ı ğ ı m ı z ikinci safhası hakkında şu nları yazıyo r : « Komünist topl u m u n yüksek safhası nda. i n s a n ı köleleştiren işbölü müne bağ lı lı k v e b u n u n la bir­ likte kol ve kafa emeği a ;asındaki karşıtlık ortadan kalktığ ı za ma n ; emek sadece bir yaşam a racı ol makta n çıkarak en önemli yaşamsal gereklik

(12) K. M a rks v e F. Engels. Eserler. c. 1 9. s. 1 8. 319

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...