Page 35

çi/er top l u m yönetimine gitgide daha geniş ölçüde celbediliyor. Sosya­ list demokrasinin bütün halkala rında yu rttaşlar etkin ve kalitel i bir iş görüyor. topl u m u n selômeti ve topl u m u n her üyesi nin sel,ô meti için reel egemenliği gerçekleştiriyor/ar. Ma rksiim-Leni n izm kıôsikleri. sosya l ist halk egemenliği problemini. demokratik santralizmin g üçlendirilm esi ve sosyal ist demokrasinin bite­ viye gen işletil mesi ola ra k ele al ıyor/ardı ve netekim bu problem Sovyet­ ler Birliğ i nde ve öteki sosyalist ül kelerde böylece çözülmektedir. işçi sı nıfı n i n dolaysız. en yokın ödevlerini. Ma rks. " Gotha Progra m ı n ı n Eleşti risi »nde proleta rya n ı n k u rtuluş savaşı n ı n büyük hedeflerine yönel işle bi rleştiriyordu. B u n u n la beraber. Mo rks. işçi sınıfı n ı n . sermaye egemen­ liğine son verme ve sosyalizmi kurma a maçlı devrimci savaşı nda her bi­ limsel öngörü ve her strateji k yönelimin mutlaka toplumsa l ilişkilerin ve aktif gelişme kanunlarının titizlikle çözüm lenmesi temeline daya nması gereğ i n i çıkış noktası ya pıyord u . M a rks ve Engels gelecek topl umu tasar­ la mada haya l ler kurm � ya ve sa hteciliklere daima kesinlikle karşı koyu­ yor/ a rd ı . Onla r. komü nist topl u m u n gerekliğ i ne. onun başlıca doğrultu­ larına ve ka rakter çizg ilerine ilişkin hükü mleri hertürlü haya lcilikten uzak olarak ve bili msel bir kesinlikle formüle edebi ldiler. Bu düşü nceler. V. i. Lenin tarafı ndan işlenen. Sovyetler Birliği ile öteki sosyalist ülkeleri n uygulamalariyle pekişen sosyal izm ve komünizm k u ruculuğ u tümel teo­ risinin temeli oldu. Geleceğ i n topl u m u na ilişkin ve " daha ôdil dağıtı m »ı onun en önemli k riteryum u saya n küçük b u rjuva-sosyalist görüşlerine karşı sert ve uzun bir tartışmaya g i rişen M a rks. komünist toplumsal gelişme safhası nı n yeni nitel çizgi lerini bel i rledi ve b u n u n kapitalizm karşısı ndaki, kesin ü stünlük­ lerini karakterize etti. Bunda n başka. " ü retim tarw.nın her şeyden önce mül kiyet i lişkileri nin ve bu a rada " tü ketim maddeleri dağ ı l ı m ı »nı da be­ li rliyen il işkilerin çözümleyici rol ü ne özellikle di kkati çekti. M arks, a ncak ü retim a raçları üzerinde toplu msal mÜlkiyetin var/ ı ğ ı ve insanın insa n ı sömürmesine s o n veri l mesi koşullarında işçilerin v e bütün emekçilerin kendi emekleri n i n ürünü nimetlere sahip ve kendi yazgıl a n n a buyruk ola bileceklerini beli rtti. ,

Sosya l i st ül keler komünist partileri. emekçilerin çaba larını. sosya list mülkiyeti' plô n l ı ve etki n biçimde kulla nmaya. elden geldiği nce h ızla çoğaltmaya ve korumaya yöneıtirken., M a rks'ın va siyetlerin i yerine getir­ miş oluyorl a r. Tarihsel deney. sosyal ist ü retim tarzının, Sovyetler Bir/iği n ­ ' d e ve b ü t ü n ka rdeş sosya l i st ül kelerde şimdiki başarıların ve bu ü l keleri n gücünün temeli olduğ u n u . gerçekleşmiş ola n sosya lizmin u l u sl a ra ra sı a la nda g iderek arta n çekim gücünün eninde sonunda bu ül kelerin eşsiz atı / ı m l ı gelişmesinden ileri g eldiğini g österiyor. Sosya list ü lkelerde .. ü retim maddi koşu l l a rı »n ı n « işçilerin kendi kol ek316

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...