Page 34

törlüğü'nden başka bir şey olamaz. ., (I,) Marks'ın bu yargısı, leni n ' i n de­ yimiyle, " bütün devrimci öğretisin i n bJJa nçosunu ol uşturur. ., (") Leni n, sınıf savaşın ı kabul ederken, a ncak proletarya d i ktatörlü ğ ü nü de tanı­ yana Marksist denJJebileceğ i n i defalarca bel irtmiştir. işçi sınıfı n ı n egemenliği, bu sınıfın d iğer emekçilerle bağ laşmasına da­ . ya nır, zira bunların temel menfaatleri a rası nda uzlaşmaz zıtlıklar yoktur. Bunda n ötürü, sosya list devlet topl u m u n çoğ u nluğuna hizmet eder ve bu devlet, kend isi nden önce gelen, azı nlığ ı n, sömürücü sınıfı n egemenlik a racı olan her türlü devlet iktida rından tamamen ayrı l ı r. Sosya list devlet kendi sınıfsal iç niteliği dolayısiyle tarihte eşi g örü l ­ med i k ödevleri yeri ne getirmekle ödeviidir. B u devlet, sosya lizm kuru­ culuğunun, bu düzen i n bütün üstü n l ü kleri n i geliştirmenin ve bunlardan yararlanmanın en önemli a racıdır. ASBP' n i n V i i i . Kongresinde (1 971 ) E. Honeker yoldaş şunları söyled i : " Proletarya diktatörlüğü, bütün dün­ yada dostla rımız tarafı ndan hararetle sela mlanan ve düsma nları mız tara ­ fı ndan nefretle karşı lana ,;" egemenlik biçimidir. B u n u � i ç i n d i r ki, biz, işçi sınıfının d iktatörlü ğ ü n ü ve yönetmenl i k rol ü n ü gözbebeğ imiz g i bi koruyacak ve sosyal ist top l u m u n daha sonraki gelişmesi içinde ona daha büyük bir önem kazandıracağ ız . ., (n) iktidardan uzaklaştı rıimış bulunan sömü rücü sınıf üzerinde baskı yap­ m a k, yeni üretim i lişkileri n i n üstün gel mesiyle ve " k i m kimi ., sorunu sos­ yal izm yararına çözüldükten sonra önemini yavaş yavaş kaybeden sosya­ l ist devletin geçici bir ödevid i r. Bu devletin öteki ödevleri (ekonomik, sos­ ya l - politik ve kültürel dönüşü mleri gerçekleştirme ödevleri) ise, gelişmiş sosyal i st topl umda gitgide a rtan, sosyalizm kuruculuğ u n u n genişlemesi ora n ı nda, Ma rksist-Leninist parti n i n yöneti mi altındaki işçi sınıfı n ı n yönet­ me ve planlama işlevini g ü nden güne daha b i l i nçli olarak yeri ne getir­ mesi ve bu suretle bütün toplu msal sü reçlere yön vermesi ora n ı nda a rta n b i r önem kazan maktadı r. Sosyal ist devletin g üçlen mesi ve sağlamlaşması bütün daha sonra ki başarı ların önkoşu ludur. Sosya l izmin en büyük üstünlüğü ekonomi k ve sosyal süreçleri her ba­ kımdan planlama ola nağ ı ndadır. Bilimsel-teknik devrim böyle bir plan­ la manın gereklik ve önemi n i a rtırıyor. Kapita lizmden sosyalizme geçiş döneminde olduğu g i bi, gelişmiş sosya list toplum döneminde de, devlet halk ekonomisini planlama ve yönetme işlevini, bu çokya n l ı ve karmaşık işlevi gerçekleştirme yeteneğ ine sa h i p biricik örgüt olara k kalıyor. Sosyal ist devletin önemli bir karakter çizg isi de sosya list demokrasidir. Sosyal i st demokrasi durmadan yetkin leşti ril iyor ; işçiler ve diğer emek-

(I,) K. Ma rks ve F. Engels, Eserler, c. 1 9, s. 27. (") V. i. lenin, Bütün eserleri, c. 37, s. 24 1-242. (Ii) Alman Sosya list Birlik Partisinin VI II. Kong resi. Moskova, Politik eser­ ler yayınevi, 1 972, s. 52.

315

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...