Page 30

bir ün kazanmıştır. « United States News a n d World Report» dergisi Pen­ tagon'un borazanı, « National Broadcasting Compa ny » radyo-televizyon sistemi de Amerika'da silôhlanma ya rı ş ı n ı körükliyenlerin en önde gelen­ lerinden bi ridir. R. Thomson ' u n basın i m pa ratorlu ğ u ile Ingiliz a skerseI­ sanayi kompleksieri a ra sında sıkı bağ lar va rd ı r. Komü nist ve işçi pa rti leri nin 1 969 yı l ı nda ya pılan Uluslara rası Da nışma Toplantısı'nın, milita rizme karşı savaşı g üçlendi rme çağrısı şimdi de g ü n ­ celdir. Gerici çevreler d ü nyada olumlu değişimleri önlemeye çalışıyor, gerginl iğin azaltı lması sürecini d urdu rmak ve geri çevi rmek istiyorlar. Otuz yıl önce Alman faşizmi ve Ja pon milita rizmi üzeri nde elde edilen utkular, buyurucu bir tonlo, milita rizmin tarihsel hükümlülüğünü hatırlat­ makta d ı r.

31 1

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...