Page 26

NATO üyesi ülkelerin askersel harcamaları ( .)

( 1 973 yılı fiyatlar ı n a g öre) alke

Para bir i m i

1 949

1 954

Belçika Kanada Da n i marka Fra n sa FAC Yunan istan ıtalya Lüksemburg Hollanda Norveç Po rte kiz Türkiye Büyük Brita nya ABD I NATO (toplam)

Belç. fra n k ı (mi lyon) Kan. doları (milyon) D . kro n u (milyon) Fr. fra nkı (mi lyon) B. AI. mark ı (milyon) Yu. dra h m i (mi lyon) ita l . l i rası ( m i lya r) L ü . fra n k ı (mi lyon) g u lden (mi lyon) N or . kro n u ( m ilyon) eskudo ( m ilyon) T. l i rası (m i lyon) i n g . funt str ei i n (milyon) Amer. doları (mi lyon) Amer . dolar ı ( m i lyon)

8.273 372 360 4.787

20.707 1 .771 885 1 1 .7 1 0 6.287 3.428 543 565 1 .583 1 . 1 41 2 . 1 00 934 1 .569 42.786 56.3 1 4

1 .630 301 1 12 680 370 1 .4 1 9 556 779 1 3.503 1 8.71 3

1 967

1 969

1 971

30.396 1 .965 2.249 28.91 2 2 1 .408 9.390 1 .359 413 3.200 2.097 9.575 4.596 2.276 75.448 1 00. 1 90

33.892 1 .899 2.640 3 1 .700 21 .577 1 2.762 1 .4 1 2 391 3.682 2.502 1 0.779 5.395 2.303 8 1 .443 1 06.392

39.670 2.1 32 3. 1 95 35.000 25.450 1 5.480 1 .852 442 4.466 3.022 1 4.699 8.487 2.800 74.862 1 04.981

1 973 49.075 2.391 3.71 1 41 .460 31 .597 1 9.478 2.385 575 5.651 3.621 1 2.483 3.481 78.462 1 20.827

1 974-1 975 mali yılı için ABD Harp Bakanlı ğ ı n a 82 milyar dolar ayrı lmıştır. Bir kıyas/ama fikri verebilmek için, NA­ TO üyesi diğer birçok memleketin 1 974 yılı askersel harcamaları (Amerikan dolarına çevrilmiş olarak) şöyledir: FAC 7 7 milyar, Büyük Britanya 8,5 milyar, Fransa 8,5 milyar, ıtalya 4 milyar, Türkiye 7 milyar, « NATO Review » No 4, 7974.

1

( ) Cetvel, ka pital ist ü lkeler i n istatistik ver i l er ine, kı lavuzlar d a n a l ı n a n bilgi lere, monogr afilere ve süreli basına daya­ *

nilor ak hazırlanmıştır.

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...