Page 25

Emperyalizmin ··barut depolar. Rakamlar ve kanıt/ar

Komünist ve işçi partilerin i n 1 969 y ı l ı nda yaptıkları Ulusla rarası Da­ nışma Toplantısı, h a l kları, bütün biçimleriyle m i litarizme karşı, özellikle ABD ve diğer emperyalist devletler askersel-sanayi kompleksine ka rşı savaşı g üçlendi rmeye çağ ı rdı. Kapita l i st ü lkelerde, en önde komü nist ve işçi parti lerinin yürüdü kleri harp a l eyhtarı g üçler m ilitarizme k a rşı koyuyorla r. Son yıllarda a nti­ emperyalist cephe bir hayli genişled i . Ha rpçiler, emekçilerin en önemli ekonomik ve sosyal gereksin meleri nin g ideril mesi için gerekli ödenek ve a raçları yuta n sald ı rg a n emeller peşinde koşuyorlar. Bunlara karşı savaşa burjuva topl umunun g iderek daha yen i tabakaları katı lıyorl a r. M i litarist­ ler gerilemek. çeşitli ma nevral a r çevirmek zorunda kal ıyor ve g iderek bazı hal lerde barışçı görünüşün d u m a n perdesi a rdına gizlenmeye ça lışı­ yorla r. Fakat bugün, i ki nci D ünya Savaşı' n ı n sona ermesinden 30 yıl son­ ra da, m i litaristler esas mevzilerini terketmek niyetinde değ ildi rler. Devlet-tekel kapitalizminin gelişmesi birçok burjuva memleketinde mili­ ta rizmi n şiddetlenmesiyle atbaşı gidiyor. Em peryalizmin yarattığı harp makinası sosyalist devletlere ka rşı yöneltiimiştir. Buna veri len ödevler, sömürücü düzeni koru mak ve g üçlendi rmek, işçi s ı nıfı n ı n ve bütün demok­ ratik g üçlerin g itg ide büyüyen a nti-monopolist eylemlerine karşı savaş yürütmek, ul usal k u rtuluş hareketlerin i bastı rmaktır. NATO üyesi devletler hükü metleri, bu saldırgan blokun bütün varlığı boyunca, askeri hazırlık­ l a ra harıl harı l deva m etmişlerdir ve etmektedi rler. Çeşitli emperyal ist ü l kelerin silôhlı kuvvetlerin i n ve silôh donatımları n ı n nitel v e nicel düzeyleri başka başkadır. ABD, ingiltere, ve Fra nsa n ü k ­ leer s i l ô h a sahiptirler ve bu devletlerin stratejik görevleri silôhlı birlikleri d e vard ı r. Oteki burj uva devletleri, nü kleer potansiyele sahip olmasalar bile, olağan silôh hazinelerin i durmadan yenilemekte ve yetkinleştirmek­ tedirler. Ha rpçiliğin hükümeti n sivil daireleri a ra s ı nda da etkisini a rt ı rı p yay­ g ı n laştırma ça baları, politik hayatı askerleşti rmenin tehlikeli bir çizgisidir. Amerikan Harp Ba ka nlığı bütün federal i ktida r yü rütü m organları nda ve Kongre'de 500'den fazla 'drtibat subay ı » bulundu ruyor. (1) Geçen yıl, Kurmaybaşka nları Komitesi yönetim kurulunun bilgisi a ltında, askeri şef­ leri n 1 971-1972 yılları nd a Beyaz Saray içi nde g özlemler ve casusluk ya p­ tıkları gerçeğ i suyüzüne çıktı. 1 974 Şubatında « Le D ra plau Rouge » gaze­ tesi (2), Belçika Ordusu Başkomuta n lığı'nca hazı rlanan « komünist balta-

(1) «Ti me», January 28, 1 974 .

(2) « Le Drapea u Rouge», 20 fewrier 1 974 .

306

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...