Page 24

miş bulun uyor. (18) « New York Times»e göre, Kissincer' i n Amerikan Kon­ g resi'nde, CiA' i n eylemini incel iyen kom"isyon önünde yaptığı şu konuşma çok daha ilginçti r : « Siz Şili 'deki eyleminden ötürü beni suçl uyorsunuz. Peki, bir ıtalya'da veya diğer Batı Avrupa ü l kelerinde komünistlerin ikti­ d a ra gelmeleri n i önlemek için hiç bir şey yapmazsak, burada çok daha ciddi suçlamalarınız karşısı nda kalacak değ i l m iyiz?» Biz, ıtalya'da veya başka ül kelerde cumhuriyete kastedecek bir hükü­ met darbesi için yan ı p tutuşa nlara şu uyarıyı bir daha tekra rlıyoru�: « Biz, ül kemizde zaferle sonuçlanan partizan savaşı nda başlıca g i rişim ve örgüt­ lenme g ücü rol ü n ü oyna mış olan bir partiyiz. Biz, h ü rriyet ve demokrasiyi savunmak sözkonusu' olunca, daima bütün g üçlerini ve yetenekleri ni seferber ederek savaşa atı labilen bir partiyiz. Emekçilerin d iğer büyük g üçleri, gericiliğin manevralarını toplu bir d i ren işle suya düşürmek ve bu savaşı sonuna kadar sürd ü rmek üzere, tıpkı bizim gibi, gereken her a raç­ tan yararlanma azmiyle d ol u p taşan g ençlik de, yurttaşlar da, öteki par­ tiler ve demokratik örgütler de bizi mle beraber eylem gösteriyorlar. italya g i bi bir ülkede zorba lar ve gericiler i ktidarı n ı n bütün hü rriyetleri boğarak her hangi bir düzen kurup tutunabileceğini düşünmek, büsbütün yanlış hesa plar yapmak demek olur; çünkü böyle bir şey akla hayale sığm ıya ­ cak kadar büyük bir kaos yarata bil ir, devlet eylem i n i de, ekonomik ve üretimsel hayatı da felce uğ rata bil i r. Doğal olarak, deneyin de göster­ diği üzere, a nayasa rejimine karşı, en azg ı n ve kıyıcı hücumlard a n tu­ tunda yasa l / ı k maskesine bürü n m üş olanlarına kadar, her biçi mde sal­ d ı rıya geçilebil i r. Ama emel/erine bu biçimde ulaşmayı tasarlıya nlar hiç de hayale kapılmamalıdırlar. Halkın di renişi, a nti-demokratik g üçlerin yapaca kları çıkışları n kara kterine bağ l ı olarak çeşitli biçim lerde kendi n i gösterse bile, h e r a hvalde çok g üçlü v e ezici olacaktır. (19) ıta lya n komünistleri nin böyle bir uyarıda bulunma la rı ve bunu tekrar­ lamaları sert çatı şmalara pek meraklı olduklarından ileri g elmiyor. On­ lar daima demokrasi çerçevesinden çıkmıyan yol ve yöntemleri yeğ lemiş­ lerdi r ve yeğlemektedirler. B u hükmün, mücadelede demokrasi çerçeve­ s i nde ka lmanın, cumh uriyet a nayasasına geçiril mesi için, Faşizme Karşı Direniş ve Kurtu luş H a reketi'ne katı l a n bütün g üçler çaba göstermişler­ d ir. Faşizmi n yenilgiye uğratı lmasının bu 30. yıldönümü nde, memleketi­ mizde bütün a nti-faşist g üçlerin ve başlıca akımların (komü nistler, sos­ yalistler, katolikler), bunca kurba n ı n kanlariyle yazı l m ı ş olan bu a n ayasal hükme sadık kalmaları zorunluğunu bir kez daha hatı rla mamız gerek­ mektedir.

(18) " Panora ma», n . 457. (19) " L'Un ita », 1 1 d icembre 1 974. 305

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...