Page 21

diğ i reformla ilgili soru nlar ele a l ı nacaktır. Yarg ı lama ve ada let dağ ı ­ tı mı sistemi ni n yeniden kurul ması v e ceza usulünün iyi leştirilmesi i ç i n sa­ vaş devam etmekte, bu a l a nda halk g üçleri n i n ve politik g üçlerin büyük çabalar harcad ı kları görülmektedir. Komüni stler orta tabakalar bakımın­ d a n da daha kesi n ha reket etmeye başla mışlard ı r. 1 974 Kasımında yapı­ l a n " bunalım karşısında küçük ve orta sa nayii n durum u » konulu konfe­ ra ns bu plandaki önemli çalışmalardan biridir (konfera nsı Ekonomi Poli ­ ti kası Problemlerini i nceleme Merkezi ve " G ramsci Enstitü sü» örgütle­ mişlerdir). Lombard iya'da iKP bölge komitesi, "yeni doğ rultu »da politika ve ekonomi sorunlarını ele a lacak olan bi r sü reli dergi çı karmaya baş­ ladı. Bu dergi nin ödevleri nden biri de, küçük sanayi problemleri nin gö­ rüşül mesini genişletmek ve derinleşti rmek olacaktı r. Geçen yıl Hazira n ayında Groseto'da' i KP'n i n gi rişi miyle örg ütlenen turizm ulusal konfera n­ sında, 30 bin kadar küçük ve arta özel işletmenin ekonomi k g üçlü kleri ve kurul uşları n ı n yeni lenmesiyle i lgi l i soru nlar görüşüldü. iKP, parlamentoya orta tabakal a r yara rına ve önceli kle bunlara kredi veri l mesi n i ve eylemlerini n teşvik edi l mesini istiyen ka n u n tasarı ları sun­ d u . Yöneti mi kam ü nistleri n eli ndeki bölge kurullarında (Emiliya - Rama niya, Toskana, Um briya), bu gibi öneriler, zanaatları ve ticareti gel iştirme plan­ ları biçi minde ve bunalımla savaş ted birleri alarak gerçekleştiriliyar. Bu ça lışma lar, faşizme ve tekellere karşı savaşta işçi sınıfı ile orta ta baka lar arasında bağlaşmanın genişleme ve g üçlenmesine ya rd ı m edi­ yor. Şi mdiye dek demokrasi düşmanlarının yeni lgiye uğ ra m a larının ve demokratik güçlerin yeni başa rılar elde etmeleri ni n nedeni, " her şeyden önce işçi sınıfı n ı n savaşı, memleketi n geleceği hakkında sorumluluk duy­ gusu ve aynı za manda orta tabaka lar a rası nda yaygı n olan demokratik ve a nti-faşist psikolojidir.» (lt) italyan i şçi sı nıfı, 1 920-1 922 yılları nda d ü ştüğü izole durumun ceremesini, bi r daha böyle hataya d üşmiyecek kadar, pahalı ödemişti . Objektif olarak, mücadele ettikleri hası mları n ı n deği rmenine su taşıyan aşırı sol gruplar, bilerek veya bilmiyerek, bu hata n ı n tekra rlanma sı n ı i stiyorlar. Neo-faşizmin uğradığı yeni lgiler a rası nda 1 974 yılı nda ya pılan başan ­ m a refera ndumu, iSH- USG i ç i n sadece bir başa rısızlık olmakla kalmıyor, aynı za manda iktidar adaylığı içi n mücadele rolüne girecek geniş bir sağ güçler birliği meydana getirmek üzere H ı ristiya n - Demokratik Parti nin en tutucu ve gerici böl ü m üyle bağlaşmayı a maçlayan planları n ı n da suya düşmesi anlamına geliyord u . Kom üni stlerin yeni bi r başarı elde etti kleri Sard u nya bölge seçimlerinde iSH- USG ve HDP'ye veri len oyların aza l · m a s ı n ı n daha büyük bi r önemi va rd ı . Yığ ı n ların v e önceli kle gençliğ i n a nti -faşist bili ncinin gel işmesi için, bütün propaganda biçi mleri ni n (yazı lı ve sözlü propaganda, faşizme dair

(II) " Rinascita», n. 50-51 , 27 dicembre 1 974, p. 8. 302

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...