Page 19

yordu. B u yüzdendir ki, faşistler h iç bir ceza korkusuna kapı lmadan, uzun bir süre örg ütleri n i sereserpe kurabildiler. eylem lerini a l a bi ldiğine geliş­ tirme. silôh ve para sağlama, askerleşti rilmiş sahra ka mpları kurma, sui­ kastler tasarlama, adam öldürme ve hatta hükümet da rbesi ne g irişme olanağı bulabildiler. (6) Bütün bu olaylar ve gerçekler, Kom ü n ist Partisi nin sistemli ça baları sayesinde, kamuoyu ta rafı ndan geniş ölçüde bilinmekte. reddi olana ksız nice kanıto daya nan kovuşturma sonuçlariyle de ispatlanmış bulunmak­ tadı r. Bunları n karşısı nda kaskatı susanlar ya l n ız resmi görevlilerdi r. Fa­ kat yığ ı n la rı n topyekun direniçli baskısı bu görevlileri de gerçekleri itiraf etmek zorunda bırakıyor. Komü nistlerin g i rişimleri, demokratik g üçleri n seferber olması. tek a nti -faşist komiteler kurulması ve bu pratiğin u l usal ölçüden yersel ölçüye kadar yayg ı n laşması, bölge ve belediye kurulları n ı n aktif eylemi (i). g iderek devlet ci hazı içindeki demokrati k g üçlere d e cesa ret vererek, engelleri a ş m a k üzere ha rekete geçmeleri ola nağ ı n ı sağ­ lamış bulunuyor. Bazı cesur ya rgıçlar kovuşturm a l a rı doha etkin biçimde derin leştirdiler, ve karşı laşılan bin lerce g üçl üğe rağ men. faşizmin balta­ lama eylemleri nin. u l usal ve u l u slararası çapta komplolar ö rgüsünün g izlediği tehl ikeni n . aynı zamanda bunu hafife alma, buna katılma teh ­ l ikesi n i n büyü klüğü hakkı nda b i r fikir edin ilmesine yeterli i l k gerçekleri ortaya çıkara biidi ler. (8)

(6) Son denemeler 1 970 Ara l ı k ayında, daha sonra da 1 974 Ocak ve Ağustos aylarında görü ldü.

e) Tek a nti -fqşist komiteler öncelikle komünistlerden, sosya l istlerden, sos­

ya I-demokratla rda n, h i ri stiya n-demokratla rda n, cumh uriyetçilerden, sendikalar, partiza n dernekleri, d i reniş hareketi ve bütün yığı nsal de­ mokratik örg ütler temsilcilerinden oluşuyor. B u komiteler 27-28 Hazi­ ra n 1 974 'te Breşniye'de u lusal çapta bir topla ntı ya ptı lar. Bölge kurul­ ları da, faşizm l e savaşta eylem uyu m u sağ lama amaciyle; 16 ve 17 Ara l ı k g ü nleri Recio-d i-Kala briya'da iki nci u l usal konfera nsı yaptı lar. (S) ıta lya'da eylem gösteren faşist örgütlerin en önemli leri şunlard ı r : « Ordine nuovo » (Yeni düzen) örg ütü (ha len I S H mensubu b i r m i llet­ vekil i olan, Milôno'daki yığ ınsal cinayetle eli olduğundan şüphe edi­ l en Pino R a uti tarafından kurulmuştu r ; ka patı l ması için çıkarı l a n ka­ nunun yürürlüğe gi rmesinden sonra « Ordine Nero » (Kara düzen) adı a ltında yeniden türemiştir ; birçok suikastlen sorumlu tutu l m a ktadı r) ; « Avanguardia nazional e » (Ulusal öncü) , « Fronte naziona l e » (Ulusal cephe) örgütü (Nazilerin saflarında. ünlü « MAS Onuncu Filotilla »sı komuta n ı olarak hizmet etmiş ve sonradan ıspa nya'ya sığınmış olan ve 1 974 Ağustosunda arada ölen da rbeci katil Va lerio Bargeze tara ­ fından kurulmuştur); « Squadre d'azione M u ssol i n i » (Musalini eylem müfrezeleri) örgütü (da ha çok M i l ô no ve başkent çevreleri nde eylem­ dedir) ; « La Fenice» örgütü (Torino-Roma ekspresine ya pılan saldırıyla ilgili ya rg ı la madan anlaşıldığı üzere. ISH'yle ilişikli olan. ondan para ve direktif alan ve onun yararına seçi mönü ka m pa nyası yürüten balta­ lama grupudur) ; « La roza deivont i » (Rüzgôr g ü l ü) örgütü (yüksek rütbeli s u baylarla, sa nayicilerle, S I D' le bağ l ı olo n ve varlığı 1973 yı­ l ı nda ortayo çıkarı lan en güçlü örgüt/erden biridir) ; «Anno zero» ör300

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...