Page 17

kongrenin açıkladığı verilere göre, ita nya n Sosyal Hareketi - Ul usal Sağ Güçler (parti a rtık bu adı a l mıştı) - toplam 400 bin 'ilyeli 4.335 şu­ beye sa h i p bulunuyord u . Sosyal bileşimi de şöyleydi : % 35 devlet, ya rı­ devlet dairelerinde ve yersel yönetim organlarında memur ve hizmetli; % 27,7 tüccar ve esnaf; % 10 köy l ü ve bir o kadar da işçi . . . Geri ka l a n böl ü m ü n sosyal bileşim niteliği bel irtilmemekle beraber, bunları n serbest meslek sahipleri, operatör ekonomistler ve sermayeciler, ü n iversite öğren­ cileri ve aynı zamanda g üney bölgelerinden bazı işsizler oldukları nı kes­ tirrnek zor deği ldir. Partinin sosy a l bileş i m i ve etkisi, daha çok sosyal ayrı mlaşma n ı n ve aydınlar a rası nda işsizl iğin en geniş ölçüde yay g ı nlaştığ ı ve neo-faşist demagojiye en elverişli orta mı oluşturduğu g üneyde ve öncelikle kent­ lerde yoğ unlaşan g üçlerin i n coğrafi dağ ı l ı m ı na uyg undu r. ıta lya n Komü­ nist Pa rtisinin hafta l ı k dergisi « Ri nascita "nın yazdığı üzere, « bu kentler yalnız arazi a l ı m -satımı spekülôsyonları sonucu olarak a la bildiğine serpi­ l i p genişledi. Bunları n biricik ekonom i k temeli « üçüncü a l a n » dedikleri (tica ret, ulaştırma, taşıt vb. - not. red.) ey lemlerden oluşur. Sanayileri yönetime bü' s bütün d iğer tutucu zü mrelerin elinde yoğ u nlaşmış durumdad ı r. Bu nlar, toprak kirasiyle i l işkili, h ı ristiyan-demokratların söz sahibi old u kları yersel ege­ menlik organlariyle bağ lı küçük burjuva asalak y ı ğ ı n ı sayesinde, bir de iktidar partisini düşü ncesizce destekleyenler çevresi ne düşmeye ça baIa­ yan l ü m pen proleterler sayesinde, sadece birkaç y ı l içinde türemiş ve haddinden fazla serpilip büyümüş kentlerdir.» (3) Gü ney italya'daki durumu karakterize eden şu verilere de dikkatle eği l ­ rn e k yerinde olur: B u kesimde birkaç büyük endüstri kompleksinden baş ­ k a , ülkenin t ü m y a p ı m sanayiinin sadece % 1 3,5'i yoğ u n laşmış durumda­ d ı r. Genel gelirler topla m ı içinde « üçü� cü alan»ın ve belediye hizmetleri gelirleri n i n payı N a poli i l i nde % 62, Recio-di-Kalabriya'da % 56,3, Ka­ tanya'da % 5B,4, Palermo'da % 60,3, Mesina'da % 5B,B'dir. (") Eğer g üneyde işçi ücretleri fon u n u n hizmeti i ücretleri, emekli ay l ıkları ve para yard ı m ları genel yeku n u ndan daha az olduğu da gözönünde tutul u rsa, memleketin bu kesi mindeki durumla faşizmin aktifleşmesi a rasındaki iliş­ k i gözle görü l ü rcesine ortaya çı kaca k, kendisini destekliyenler ve asalak elema nlar y ı ğ ı n ı na dayanan H ı ristiy a n-Demokrat Partisi i ktida rı n ı n ne denli bir tehlikeyi ol uşturduğu açı kça anlaşılacaktır. işte faşizm tehlike­ sinin a rtmasına y a rd ı m eden besleyici ortam bud u r. Bütün bunlar el bette neo-faşizmin sırf g ü neyde doğduğ u ve gel iştiği anlamına gelmez. I pleri ellerinde tutanlar Milôno ve Torino'da bulun­ maktadırfar. Bunların 1 920-1 922 yılları nda faşizmi yaratanlardan ayrı m ı yoktur. 0 t e yandan , neo-faşizm, g ü ney bölgelerinde k ü ç ü k burjuva orta-

(3) « R inascita », n. 3, 19 gennaio 1 973, p. 9. (") « Rinascita », n. 3; 19 gennaio 1 973, p. 9. 29B

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...