Page 15

italya'da neo-faşizm Mikele Ro ssi "Bafiş ve Sosyalizm Problemleri» dergisi Yazı Kurulu üyesi

Otuz y ı l önce, Avrupa ve bütün dünya ha lkları harbin sona ermesini sevi nçle karşı lamışlardı. Çeki len büyü k acı lara karşın, harbin getirdiği büyük yıkıma karşın, bir tek d uyg u, dünya n ı n faşizmden sonrasız olara k kurtulduğu, bütü n insanlara karşı yönelti imiş olan ezgi n i n , kovuşturma­ ların, ı rkçı lığın, i nsan kırı m ı kampları n ı n , barbarca cinayetlerin uzun gecesinin a rtık sona erdiği duygusu ağ ı r basıyordu. Rayhştag'ın üzerinde özgürlük bayrağı dalgala nıyordu. Bu bayrağ ı, oraya, fa şizmi kendi ininde boğarak utkuya en büyük katkıda bulunan kahraman Kızı l Ord u n u n erleri çekmişlerdi. Bu ordu, harbin başl ıca ağırlığ ı n ı om uzla rında taşıyan, 20 milyon kurban vermiş ola n SSCB halklarını temsil ediyordu. Sovyet hal­ k ı n ı n ve silahlı kuvvetleri n i n yürüttükleri savaş, Avrupada faşizm i n ve nazizmi n boyund u ruğ u n u kırı p atmak için silaha sarı lmış olan bütü n a nti­ faşistler ve yurtseverler için bir örnek olmuştu. Ne var ki, işte dünyanın yazgısını değiştiren tari hsel utkunun elde edi l ­ mesinden otuz yıl sonra, günümüzde, yeniden bir faşist tehlikeden söz ed il iyor. Son beş yıl içinde, ita lya, neo-faşist örgüt ve g rupları n sayısız ci nayetlerine ve terörist a ksiyonlarına sa h ne oldu. (1) italyan neo-faşizmi, eylem ölçüleri ve etkenliğiyle, Batı Avrupa memleketlerinde eylem göste­ ren ve "Avrupa neo-faşist merkezi » çerçevesinde birbirlerine bağ lı olan g rup ve örgütler a rasında başrolü oynuyor. Bunun nedeni herhalde bu­ gün ita lya'nın Avrupa ka pita lizmi zincirinde en zayıf halklardan birini ol uşturmasında, demokratik ve işçi güçler a rasında sağ lam bir birliğ i n yaratı ldığı b i r memleket olma sında g izlen iyor. Bu böyle olsa d a , gayet haklı olara k bazı sorular doğuyor: italya'da faşist tipten b i r gerici değ i -

(1) Ş u birkaç ci nayet olayını saymak yeter lidi r sanıyoruz: 1969 Ara l ı k

ayında Milono Tarım Ba nkası önünde g irişilen saldırı olayında 1 6 kişi öldürüldü ve 88 kişi ya ra landı. Geçen yıl, Mayıs ayında, Breşniya ken­ tinde yapılmakta ola n a nti -faşist miting sırasında, " Ka ragömlekliler» tarafı ndan konu lan bir bomba n ı n patla ması üzerine 8 kişi öldü, 90 kişi yarala nd ı . i k i ay daha sonra, Roma-Mü n i h seferi ni yapmakta olan « ita l icus» yolcu ekspresinin bir vagonunda bir bomba patlatıldı ; çıkan ya ngında 12 yolcu telef old u, birçokları da ya ra landı. Rejisör Paolo Pietra nceli ile gazeteci Paolo Ca mbescia'nın « Uni­ telefi l m » stüdyosundo çektikleri « Beyaz ve siya h » adlı dokümanter fi l mde, neo-faşizm üzerinde d u rulurken, ya lnız son üç yıl içinde M i­ la no'da faşistlerin her iki günde bir suikast veya a n i baskın yaptı kları bildiril iyor. Roma'da 1 969 yılından beri 1.500 faşist serkeş l i k olayı kay­ dedilmiş bulunuyor.

296

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...