Page 14

bölü müdü r. Sosyalist enternasyonalizm prensiplerine sadakatle bağ l ı olan ADC, sosyal ist toplu l uğ u n sağ lamlaşmasıni:ı, bütün sosyalist ü lkelerle dosluk, etraflı işbirl iği ve y a rdı mlaşma n ı n gelişme ve güçlen mesine kat­ kıda bulunmaktadır. » (13) Demek ki, Sovyetler Birliğiyle sarsılmaz dostl u k ve kardeşçe işbirl iği, sosyalist devletler topluluğunun giderek sağ lamlaşması halkımızı n gele­ ceğinin g a ra ntisid ir. ADC y u rttaşları, Lenin'in ülkesiyle bağ laşık olmanın yaşamsal bir güç kaynağı olduğunu kavrama ktadı rlar. Bundan ötü rü, kur­ tuluşun otuzuncu yı ldönümü, bizi m cumhuriyeti mizi de, üstün gelenlerin safları nda, dünya ça p ı nda bir atı l ı m la sosyalizmin parlak geleceğe doğ ­ ru ilerleme tari hi ni n bu utkuy u kendilerine verdiği ü l keleri n a rasında bul­ maktadır.

(l:J) Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968 i n der Fassung des Gesetzes zur Ergö nzung und iX nderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1 974, Art. 6 (2). Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Repu ­ blik, Berlin 1 974, s. 1 2. 295

yc_75_04  
yc_75_04  

Nısan 1975 4(130) Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 285 ASBP MK Politbüro üyesi Fridrih Ebert v sediyorlardı. Sovye...