Page 9

Gecekondulaflma nas›l ve neden ortaya ç›kt›?

Neden gecekondular? H a l k d ü fl m a n › A K P ; özellefltirme politikas›yla iflçilere; tar›m› ve hayvanc›l›¤› tasfiye ederek, küçük üreticilere ve köylülere; F Tipleri ve tecrit sald›r›s› ile tutsaklara; sa¤l›kta dönüflüm ile tüm halka; grevsiz ve toplu sözleflmesiz sendika ve hak gasplar› ile kamu emekçilerine sald›r›rken, Kentsel Dönüflüm ile de yoksul gecekondu halk›na, tüm emekçi mahallelere sald›rmaktad›r. A K P i k t i d a r ›, 1 milyon gecekonduyu, halk›n “ b a fl › n a y › k m a y a ” haz›rlan›rken, bu sald›r›y› Kentsel D ö n ü fl ü m aldatmacas›n›n arkas›na gizlemektedir. En az 5-6 milyon yoksul halk›n soka¤a at›lmas› iktidar›n umurunda de¤ildir. Bu yaz› dizimizde böylesine büyük bir y›k›m tehdidiyle karfl› karfl›ya olan gecekondular›n 60 y›ll›k tari hini ve bugünü anlataca¤›z. Evlerimizi, bar›nma hakk›m›z› nas›l savunaca¤›m›z›n geçmifline ve bugününe bakaca¤›z. Gecekondu s o r u n u nedir? Bu soruya temel olarak iki farkl› cevap vard›r. Halka göre, gecekondu sorunu “bar›nma sorunu”dur. Oligarfli ise, gecekondu sorununa uzun y›llar, birincisi “oy istismar›” yapaca¤› bir konu, ikincisi bir “güvenlik” sorunu olarak bakt›. Gecekondular, solun, devrimcilerin yata¤›yd›, gecekondu yoksullar› “militan kayna¤›”yd›; bu yüzden de oligarfli gecekondu sorununu ayn› zamanda “anarfli terör sorunu” olarak

gördü. Buradan hareketle de, gecekondulara karfl› bask›lar› hiç eksik etmedi. Devrimci 1 mücadelenin geliflimi ile gecekondular aras›ndaki kurulan iliflki, oligarflinin korkusunu da a盤a vurmaktad›r.

Gecekondular ç a r p › k d ü z e n i n t a r i h i k a d a r eskidir Bugün yeni y›k›m planlar› ile birlikte, oligarflinin topyekün sald›r›s›n›n hedefinde olan gecekondular, neredeyse ilk ortaya ç›kt›klar› dönemlerden bafllayarak, 60 y›ld›r oligarfli taraf›ndan hem “göz yumul a n ” hem de gerektikçe “ y › k › l a n” yerler oldular. Devletin sald›r›lar› sürüyor. Günümüzde bu sald›r›lara ek olarak yozlaflt›rma, halk› çürütme politikas› eklenmifltir. Gecekondular, düzene göre “ h a z i n e a ra z i ”lerini veya “özel arazi l e r i ” iflgal ederek, i m a r y a s a l a r › n a ayk›r› biçimde kaçak yap›lm›fl binalar olarak tan›mlanm›flt›r. Gerçekten de gecekondular, ço¤u zaman ilkel, denetimsiz, sa¤l›k koflullar›ndan, bir ailenin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak donan›mdan yoksun, alelacele yap›lm›fl konutlard›r. Ço¤unun yolu, elektri¤i, suyu yoktur, tek katl›, en ucuz malzeme ile kotar›lm›fl yap›lard›r. Bu bir sonuçtur elbette. Bu evlerin bu kadar yetersiz, kötü olmas›, yoksul halk›n tercihi de¤ildir. Soruna düzen penceresinden bakanlar, soruna hiçbir zaman, nedenleri-niçinleri ile bakmak istemediler. Köyden, flehire göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan, bafllang›çta, bar›nma sorununu bu yöntemle çözmeye çal›flt›. Yaflam›n›, düzenini, yolunu bilmedi¤i büyük flehirlerde, yoksul halk gecekondu yapt›¤› bölgelere

s›¤›nd›. Kendi al›flkanl›klar›n›, köy yaflam›n› buralara tafl›d›. Her kurulan gecekondu bölgesi böylesi özellikler gösterdi. fiehrin imkanlar›ndan yoksun olan gecekondu halk›, buralarda kendi kültürü, kendi imkanlar› ile yaflam›n› sürdürdü. Bulabildiyse, yeri varsa evinin önüne “2 a¤aç dikmeye”, biriki hayvan beslemeye çal›flt›. Yüz binlerce insan büyük flehirlere “tafl›nm›flt›” ama sonuçta, flehirden, flehir yaflam›ndan uzak, çok daha zor flartlarda, geldi¤i çevrenin yaflam tarz›n› sürdürdü. Çok geçmeden, yoksul halk çarp›k kapitalizm ile tan›flmakta gecikmeyecekti. Halk gecekondular›n›, zab›taya, y›k›mlara yakalanmamak için daha çok “gece” yapt›. Ucuz, basit ve hafif malzemeler ile yap›lan kondular›n ço¤u, ilk baflta bir “göz” odadan olufluyordu. Daha sonra imkan bulan, ona bir kaç oda daha ekliyordu. Gece yap›ld›¤›, bir gecede bitirildi¤i, sabah kalk›ld›¤›nda bir mahallede onlarca kondu ile karfl›lafl›ld›¤› için, bunlar “gece-kondu” olarak adland›r›ld›. Ku flku suz h alk aç›s›nd an gece kondularda ya flamak bir terc ih de ¤ildi. Yoksul halk isteyerek, sever ek , der me çatm a y ap ›lar ›, g ece k o nan kondular› seçmedi! Yoksul halk›n gecekondu çözümü bir zorunluluktu. Son 60 y›ld›r halk zorunluluklardan dolay› milyonlarca gecekondu yapt› kendine Konut sorununa böylece geçici bir çözüm buldu. Bu y›llar boyunca devlet bar›nma sorununa herhangi bir çözüm üretmemifl, halk› seçeneksiz b›rakarak, müteahhitlerin, arazi mafyalar›n›n insaf›na terketmifl, bireysel çözümlere itmifltir.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

9

245  
245  
Advertisement