Page 8

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

layacakt›r. Belediyelere verilen ola¤anüstü yetkiler, “y›k›n-ya k › n ” talimat›ndan farks›zd›r. Sorun art›k bir kaç mahalledeki y›k›m sald›r›lar› de¤ildir. Onlarca mahalleyi y›kacak, ilçeleri haritadan silecek, milyonlarca evi yerle bir edip, içindekileri, soka¤a, evsizli¤e atacak büyük bir sald›r› haz›rl›¤› içindedir AKP iktidar›. ‹stanbul Mimarlar Odas› Baflkan› Eyüp Muhçu yasan›n bu haliyle büyükflehir belediyesine i s t e rse b i r ilçeyi komple y›kma hakk› tan›d› ¤›n› belirtiyor. Y›k›m yasas›na göre; büyükflehir belediyeleri, belediye meclisi karar›yla; konut alanlar›, teknoloji parklar›, sanayi alanlar›, ticaret alanlar› ile eskiyen kentleri yeniden infla ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karfl› tedbirler almak gerekçesiyle yoksul ve emekçi halk›n oturdu¤u mahalleleri kolayca y›kacak yasal dayana¤a kavuflmufltur.

AKP iktidar›, yoksul ve emekçi halka, “sizin yeriniz buras› de¤il” diyerek, halk› flehir d›fl›na sürmeye haz›rlanmaktad›r. O yan›yla yoksul ve emekçi halk ciddi bir sald›r› ile yüzyüzedir. Örne¤in, yoksul halk›n oturdu¤u bir mahalleyi pekala, “eskiyen kenti yeniden infla edece¤im” diyerek, k›l›f›n› bularak kolayca y›kabilecektir. Böyle bir durumda, yeni y›k›m yasas›, halk›n elinden bireysel itiraz hakk›n› da alm›flt›r. Yani hiç kimse yasal olarak hakk›n› arayacak durumda de¤ildir. Geriye sadece halk›n direnmesi kalmaktad›r. Yeni y›k›m yasas› ile tüm yetkiler büyük flehir belediyelerinde toplanacakt›r. ‹lçe belediyeleri böylece devreden ç›kar›lmaktad›r. K›sacas› y›k›m yasas›, yoksul ve emekçi halka, aç›k bir savafl ilan› ve elinden bafl›n› soktu¤u kondusunu, tüm her fleyini vererek yapt›¤›, sahip oldu¤u evinin al›nmas›d›r.

Küçükçekmece, Ayazma, Sulukule, Maltepe Bafl›büyük, Pendik Kurtköy, Sancaktepe Akp›nar, Ankara Dikmen sadece bilinen örneklerdir. AKP iktidar› daha büyük y›k›mlar için haz›rd›r. Gecekondular›n yoksul halk›n›n da bu sald›r›ya haz›rlanmas› gerekmektedir. - Düzen kendi çarp›kl›¤›n›n ürünü olan gecekondulaflmaya çare bulam›yor. Çareyi halk›n giderek artan konut ihtiyac›n› yeni konut yaparak karfl›layaca¤› yerde y›karak halk› flehirlerden sürerek, bulmaya çal›fl›yor. Onlar›n çaresi budur, bizim çaremiz de sadece ve sadece direnmektir.

Birleflerek, ö rgütlenerek, direnmek!

Suda, Ormanda, Her Alanda Dizginsiz Yağma! Ya¤ma ve talan›n son ad›: 2-B. AKP iktidar›, 2-B arazilerine iliflkin daha önce çeflitli nedenlerle geri çekti¤i yasa, düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi. Maliye, Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n haz›rlad›¤› yeni yasza tasar›s›n›n, ocak ay›nda tamamlanmas› hedefleniyormufl. Aceleleri var yine. Tekeller s›k›flt›r›yor besbelli ki. Ya¤ma yasas› ile büyükflehir il s›n›rlar› içindeki ormanl›k alanlar da talan edilecek. Yüzbinlerce hektardan söz ediyoruz burada. Ormanlardan sahillere kadar uzanan büyük bir talandan söz ediyoruz. Ya¤ma ilk ad›mda ‹stanbul, Anka-

8

ra, ‹zmir ve Antalyan›n’da içinde oldu¤u 36 ili kapsayacak. Ormanlar› sat›p elde ettikleri gelirle daha çok orman dikeceklermifl: T›pk› gecekondular› y›k›p, oradan elde ettikleri gelirle yeni ev yapma vaadine benziyor... * A K P halk›n suyuna da göz d i k t i : AKP iktidar›, do¤al alanlarla ilgili tüm k a r a r alma yetkisini Ç e v re v e O r m a n B a k a n l › ¤ › ' n a ba¤lamay› planl›yor. AKP’nin bu düzenlemeyi yapmas›n›n tek bir nedeni var. HES ihaleleri bir çok yerde iptal edildi. Bir çok yerde de belediyelerin yetkileri nedeniyle suyu ve su alanlar›-

n› istedikleri gibi ya¤malayam›yor, peflkefl çekemiyorlar. fiimdi bu yetki devriyle, mesela su yu n ku l l a n › m h a k k › n › 4 9 y › l l › ¤ › n a t e k e l l e re d e v retme yetkisi AKP bakanlar›n›n eline geçecek. Sonras› malum: su art›k tekellere çok daha kolayl›kla peflkefl çekilecek. Türkiye halklar›, ya¤ma iktidar›nda, ya¤maya karfl› hiç kimse sessiz kalmamal›d›r. Sessiz kalmak, vatana ihanett i r.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement