Page 53

y

i n e

değinmeler Bu demokrasiye güvenme Halk›n Sesi Partisi Genel Baflkan› Numan Kurtulmufl, Deniz Gezmifl’in mezar›n› ziyarete gidecekmifl. Amman dikkat Numan Bey; AKP’nin demokrasisine fazla güvenme. 17 TAYAD’l› Mahir Çayan’›n ölüm y›l›nda mezar›n› ziyaret etti diye aylarca hapishanede tutsak edildi. Gençlerimiz anma yapt›lar diye tutukland›...

Aktif iflbirlikçi: AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik, “d›fl iliflkilerimiz gerçekçi esaslar üzerine oturmufltur. ABD ile iliflkilerimiz aynen devam edecek. Bohçac› dedikodular›yla, romantik heveslerle d›fl politika yap›lamaz. Pasifseniz kimse sizden söz etmez. Hakk›n›zda dedikodular da yap›lamaz.” diyor. Yüzsüz ve de ars›z. “Dedikodu”ymufl... Bütün bu söylentiler “aktif” olduklar› için oluyormufl. Aktif iflbirlikçiler, her halt› yemifller anlayaca¤›n›z...

Mesele co¤rafyada de¤il Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Baflbakan Erdo¤an’›n “katile katil demekten çekinmeyiz” demesi üzerine “Katile katil diyenin yapmas› gerekenler” bafll›¤› alt›nda bir liste yay›nlam›fl. “Sudan’dakine de, Afganistan’daki katillere de, Irak’takilere de katil denmeli deyip ekliyor: “Bizim co¤rafyam›zda da çok kan akt›. Katile katil diyeceksen, o kanlar› ak›tan katillere de katil demelisin. Co¤rafyay› genifl tutacaksak, Güney Afrika’da ifllenen cinayetlerin faillerine de katil demen gerekir. ” (29 Kas›m 2010) Ahmet Hakan kendince tutarl›l›¤a ça¤›r›yor belki. Ama meseleyi yanl›fl noktadan ele al›yor. Mesele co¤rafya meselesi de¤il. Mesele uflakl›k meselesidir, iflbirlikçilik meselesidir. Erdo¤an’›n kime katil deyip demeyece¤ini belirleyen de odur. Dünya siyaseti, savafllar, çat›flmalar, katliamlar, co¤rafyalara göre de¤il, s›n›flara, emperyalizm-iflbirlikçiler blokuyla halklar aras›ndaki çeliflkilere göre belirleniyor. Oradan bakmazsan, dünyay› do¤ru göremezsin.

söz Bilmedi¤in fleyi sor. Sorma zilleti, bilme flerefine giden yolda senin k›lavuzundur. Sadi (‹ranl› yazar)

S›f›rdan soka¤a BM ‹flkenceyi Önleme Komitesi Raporu’nda AKP iktidar›n›n iflkence politikas›na dair aynen flöyle deniyor: ‹flkence ka rakollardan sokaklara taflt›... Art›k emperyalistler de AKP’nin zulmünü gizleyemiyor: “S›f›r tolerans” dedikleri iflkence, flimdi sokaklarda ayyuka ç›km›fl durumda, nas›l gizlesinler.

‹sveç demokrasisi: Kara paraya evet kara kafal›lara hay›r! ‹sviçre, suç iflleyen göçmenleri vatandafl bile olsalar s›n›rd›fl› etmek için ikinci referanduma haz›rlan›yor. Kara paraya kucak açan ça¤dafl ülke, “kara kafal›lara!” karfl› en alçakça ›rkç›l›k politikalar› gelifltiriyor.

245  
245  
Advertisement